ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.218.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
14 Αυγούστου 2013


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα ( 1 )

1

 

*

Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου

8

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

15

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 779/2013 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2013, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

24

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2013/430/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2013, σχετικά με τα ποσά που μεταφέρονται, για το οικονομικό έτος 2014, από τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 5180]

26

 

 

2013/431/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2013, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων οι οποίες έχουν χορηγηθεί για τις δραστικές ουσίες benalaxyl-M και valifenalate [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 5184]  ( 1 )

28

 

 

 

*

Ανακοίνωση προς τους αναγνώστες — Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 

*

Σημείωση για τους αναγνώστες — Τρόπος παραπομπής σε πράξεις(βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΟΔΗΓΙΕΣ

14.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/1


ΟΔΗΓΊΑ 2013/38/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Αυγούστου 2013

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2006 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) εξέδωσε τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 (MLC 2006), επιθυμώντας να θεσπίσει μία ενιαία συνεκτική πράξη, η οποία να ενσωματώνει κατά το δυνατόν όλα τα επικαιροποιημένα πρότυπα των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων και συστάσεων ναυτικής εργασίας, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται σε άλλες διεθνείς συμβάσεις εργασίας.

(2)

Με την απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου (3) τα κράτη μέλη εξουσιοδοτήθηκαν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να κυρώσουν την MLC 2006. Ως εκ τούτου τα κράτη μέλη θα πρέπει να την κυρώσουν το ταχύτερο δυνατόν.

(3)

Τα κράτη μέλη, όταν διεξάγουν επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (4), σε σχέση με τις συμβάσεις που δεν έχουν ακόμη κυρώσει και οι οποίες ορίζουν ότι όλα τα πλοία ελέγχονται από δεόντως εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς όταν βρίσκονται σε λιμάνι άλλου συμβαλλόμενου κράτους ή μέρους, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να τηρούν τις διαδικασίες και πρακτικές των εν λόγω συμβάσεων και θα πρέπει συνεπώς να μην υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον έλεγχο του κράτους λιμένα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) και/ή τη ΔΟΕ. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν κυρώσει ακόμη διεθνή σύμβαση καλυπτόμενη από την οδηγία 2009/16/ΕΚ κατά την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να θεσπίζουν παρόμοιες συνθήκες στα πλοία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής της σύμβασης.

(4)

Προκειμένου να διασφαλισθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για την εκ μέρους των κρατών μελών αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων όταν κάνουν επιθεωρήσεις ελέγχου τόσο του κράτους σημαίας όσο και του κράτους λιμένα, και για να αποφεύγονται συγκρούσεις μεταξύ διεθνούς και ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην κύρωση των συμβάσεων έως την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ, τουλάχιστον ως προς εκείνα τα μέρη τους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης.

(5)

Η MLC 2006 καθορίζει τα πρότυπα ναυτικής εργασίας για όλους τους ναυτικούς, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και από τη σημαία των πλοίων στα οποία εργάζονται.

(6)

Για τους σκοπούς της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, είναι καλύτερα, αντί να δοθούν ορισμοί για τους όρους «ναυτικός» και «πλήρωμα», να νοούνται οι όροι αυτοί πάντοτε σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζονται ή νοούνται στις συναφείς διεθνείς συμβάσεις. Συγκεκριμένα, για οποιοδήποτε θέμα το οποίο σχετίζεται με την εφαρμογή της MLC 2006, ο όρος «πλήρωμα» θα πρέπει να νοείται ως αναφερόμενος στο «ναυτικό», όπως ορίζεται στην MLC 2006.

(7)

Για οποιοδήποτε θέμα της παρούσας οδηγίας σχετίζεται με την εφαρμογή της MLC 2006, μεταξύ άλλων ως προς πλοία για τα οποία δεν ισχύει ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης, οι αναφορές της οδηγίας 2009/16/ΕΚ στην «εταιρεία» θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον «πλοιοκτήτη», όπως ορίζεται από τη σχετική διάταξη της MLC 2006, δεδομένου ότι ο ορισμός της τελευταίας αρμόζει καλύτερα στις ειδικές ανάγκες της MLC 2006.

(8)

Ένα σημαντικό μέρος των προτύπων της MLC 2006 εφαρμόζεται στο δίκαιο της Ένωσης μέσω της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 (5), και της οδηγίας 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) (6). Τα πρότυπα της MLC 2006 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/13/ΕΚ ή της οδηγίας 1999/63/ΕΚ πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη βάσει των οδηγιών αυτών.

(9)

Ως γενική αρχή, τα μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν ποτέ να αποτελούν βάση που να δικαιολογεί την υποβάθμιση από κράτη μέλη του γενικού επιπέδου προστασίας των ναυτικών που εργάζονται σε πλοία υπό σημαία κράτους μέλους σύμφωνα με το ισχύον κοινωνικό δίκαιο της Ένωσης.

(10)

Η MLC 2006 περιλαμβάνει εφαρμοστικές διατάξεις, στις οποίες καθορίζονται οι αρμοδιότητες των κρατών που ασκούν υποχρεώσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα. Για να προστατευθεί η ασφάλεια και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επαληθεύουν τη συμμόρφωση όλων των πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες και στα αγκυροβόλιά τους στις διατάξεις της MLC 2006, ανεξάρτητα από το κράτος τη σημαία του οποίου φέρουν.

(11)

Ο έλεγχος από το κράτος λιμένα διέπεται από την οδηγία 2009/16/ΕΚ, η οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει την MLC 2006 στις συμβάσεις των οποίων η εφαρμογή ελέγχεται από τις αρχές των κρατών μελών στους λιμένες τους.

(12)

Τα κράτη μέλη, κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων ελέγχου του κράτους λιμένα βάσει της οδηγίας 2009/16/ΕΚ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της MLC 2006 βάσει των οποίων είναι υποχρεωμένα να δεχθούν το πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας και τη δήλωση συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας ως εκ πρώτης όψεως (prima facie) απόδειξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της MLC 2006.

(13)

Το δίκαιο της Ένωσης θα πρέπει επίσης να αντανακλά τις διαδικασίες που θεσπίζονται στην MLC 2006 όσον αφορά τη διαχείριση των καταγγελιών που υποβάλλονται στην ξηρά σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζει η MLC 2006.

(14)

Προκειμένου να διασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της, οδηγίας 2009/16/ΕΚ η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή μιας μεθοδολογίας σχετικής με την εξέταση των γενικών παραμέτρων κινδύνου που αφορούν ιδίως τα κριτήρια του κράτους σημαίας και τα κριτήρια απόδοσης της εταιρείας, για να διασφαλίζει ενιαίους όρους για το πεδίο εφαρμογής των διευρυμένων επιθεωρήσεων, περιλαμβανομένων και των καλυπτομένων περιοχών κινδύνου, για να διασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή των διαδικασιών για τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις ασφαλείας των πλοίων, για τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου ηλεκτρονικού μορφοτύπου υποβολής των καταγγελιών που σχετίζονται με την MLC 2006, για να εφαρμόζει εναρμονισμένες διαδικασίες για τη γνωστοποίηση καταφανών ανωμαλιών από τους πλοηγούς και τις λιμενικές αρχές ή οργανισμούς καθώς και των ενεργειών με τις οποίες τα κράτη μέλη δίνουν συνέχεια στη γνωστοποίηση αυτή, καθώς και για τη θέσπιση λεπτομερών διακανονισμών για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με εταιρείες με χαμηλή και πολύ χαμηλή απόδοση, τα κριτήρια ομαδοποίησης των σχετικών δεδομένων και τη συχνότητα των αναπροσαρμογών. Πρόκειται για εξαιρετικά τεχνική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στο πλαίσιο των αρχών και των κριτηρίων που καθιερώθηκαν με την εν λόγω οδηγία. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (7).

(15)

Οι εκτελεστικές πράξεις που συνδέονται με τη μεθοδολογία υπολογισμού των γενικών παραμέτρων κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια του κράτους σημαίας και τα κριτήρια των επιδόσεων της εταιρείας, με τις αναφορές πλοηγών και λιμενικών αρχών ή οργανισμών, περιλαμβανομένων των εναρμονισμένων διαδικασιών για τη γνωστοποίηση των εμφανών ανωμαλιών από τους πλοηγούς και τις λιμενικές αρχές ή οργανισμούς καθώς και των επακόλουθων ενεργειών που αναλήφθηκαν από τα κράτη μέλη, καθώς και με τους λεπτομερείς διακανονισμούς για τη δημοσίευση των πληροφοριών για τις εταιρείες με χαμηλές ή πολύ χαμηλές επιδόσεις, δεν θα πρέπει να θεσπίζονται από την Επιτροπή όταν η επιτροπή που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία δεν έχει εκδώσει γνώμη για το σχέδιο εκτελεστικής πράξης που υπέβαλε η Επιτροπή.

(16)

Κατά τη θέσπιση των εκτελεστικών κανόνων, η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να λάβει υπόψη της την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που έχει αποκτηθεί από τη χρήση του συστήματος επιθεωρήσεων στην Ένωση και να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, που υπεγράφη στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982, στην επικαιροποιημένη του μορφή («ΜΣ των Παρισίων»).

(17)

Οι εκτελεστικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών του ΜΣ των Παρισίων, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση της επαγγελματικής κρίσης των επιθεωρητών της αρμόδιας αρχής και την ευελιξία που επιτρέπουν τα σχετικά άρθρα της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.

(18)

Η βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στην οδηγία 2009/16/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοσθεί και να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει η παρούσα οδηγία ή τις αλλαγές που θεσπίζονται στο πλαίσιο του ΜΣ των Παρισίων.

(19)

Το ΜΣ των Παρισίων επιχειρεί να εξαλείψει τη λειτουργία πλοίων που δεν ανταποκρίνονται στους σχετικούς κανόνες μέσω εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου από το κράτος λιμένα, που θα περιλαμβάνει τη συντονισμένη επιθεώρηση των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες, συμπεριλαμβανομένων λιμένων των κρατών μελών, στην περιοχή του ΜΣ των Παρισίων. Οι επιθεωρήσεις αυτές στοχεύουν στο να επαληθεύεται κατά πόσον τα πλοία πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ναυσιπλοΐας, ασφάλειας στη θάλασσα από έκνομες ενέργειες και προστασίας του περιβάλλοντος και κατά πόσον στους ναυτικούς παρέχονται κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Όταν διενεργούνται επιθεωρήσεις και όταν γίνεται αναφορά στις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΜΣ των Παρισίων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι εν λόγω οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές εκπονούνται και θεσπίζονται για να διασφαλίζεται η συνέπεια και να καθοδηγούνται οι επιθεωρήσεις ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση.

(20)

Η επιθεώρηση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών επί του πλοίου καθώς και της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ώστε να επαληθεύεται η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της MLC 2006, απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευση των επιθεωρητών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν το θέμα της εκπαίδευσης των επιθεωρητών στα πλαίσια του ελέγχου συμμόρφωσης με την MLC 2006.

(21)

Προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να επικαιροποιεί ταχέως τις σχετικές διαδικασίες, συμβάλλοντας στην επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη ναυτιλία παγκοσμίως, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος VI της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, που περιέχει κατάλογο των «Οδηγιών» που έχει εκδώσει το ΜΣ των Παρισίων, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή και επιβολή των διαδικασιών στο έδαφος των κρατών μελών με βάση όσα έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο και σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(22)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

(23)

Συνεπώς, η οδηγία 2009/16/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(24)

Κατά το άρθρο VIII, η MLC 2006 θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν συγκεντρωθεί καταγεγραμμένες κυρώσεις από τουλάχιστον 30 μέλη της ΔΟΕ με συνολικό μερίδιο 33 % στο παγκόσμιο τονάζ σκαφών. Ο όρος αυτός πληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2012 και η MLC 2006 τίθεται σε ισχύ στις 20 Αυγούστου 2013.

(25)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με την MLC 2006,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/16/ΕΚ

Η οδηγία 2009/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο ζ) διαγράφεται,

ii)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«θ)

Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 (MLC 2006)

ι)

Διεθνής σύμβαση του 2001 για τον Έλεγχο Επιβλαβών Συστημάτων Υφαλοχρωματισμού των Πλοίων (AFS 2001)

ια)

Διεθνής σύμβαση του 2001 για την Αστική Ευθύνη για Ζημία Ρύπανσης από Πετρέλαιο Κίνησης (σύμβαση Bunkers, 2001)»

β)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«23)

«πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας»: το πιστοποιητικό που αναφέρεται στον κανονισμό 5.1.3 της MLC 2006.

24)

«δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας»: η δήλωση που αναφέρεται στον κανονισμό 5.1.3 της MLC 2006.»

γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Όλες οι παραπομπές της παρούσας οδηγίας σε συμβάσεις, διεθνείς κώδικες και αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν σε πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα, θεωρούνται ως παραπομπές στις επικαιροποιημένες εκδόσεις των εν λόγω συμβάσεων, διεθνών κωδίκων και αποφάσεων.».

2)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά την επιθεώρηση πλοίου το οποίο φέρει τη σημαία κράτους που δεν είναι μέρος σύμβασης, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε η μεταχείριση του πλοίου και του πληρώματός του να μην είναι ευνοϊκότερη από εκείνη πλοίου που φέρει τη σημαία κράτους το οποίο είναι μέρος της σύμβασης αυτής. Το εν λόγω πλοίο υπόκειται σε λεπτομερέστερη επιθεώρηση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΜΣ των Παρισίων.»

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Τα μέτρα που θεσπίζονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να οδηγούν σε υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των ναυτικών δυνάμει της κοινωνικού δικαίου της Ένωσης στους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Κατά την υλοποίηση των μέτρων αυτών, εάν η αρμόδια αρχή του κράτους λιμένα διαπιστώσει σαφή παράβαση του δικαίου της Ένωσης σε πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, πρέπει να ενημερώσει αμέσως, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, οποιαδήποτε άλλη σχετική αρμόδια αρχή ώστε να αναληφθούν οι κατάλληλες περαιτέρω ενέργειες.».

3)

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 απαλείφεται.

4)

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στην Επιτροπή ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού των γενικών παραμέτρων κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια του κράτους σημαίας και τα κριτήρια των επιδόσεων της εταιρείας. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.».

5)

Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Το πεδίο εφαρμογής της εκτεταμένης επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των καλυπτόμενων πεδίων κινδύνου, καθορίζεται στο παράρτημα VII. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει λεπτομερή μέτρα για να εξασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παραρτήματος VII. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.».

6)

Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει λεπτομερή μέτρα για να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και των ελέγχων ασφαλείας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.».

7)

Στο άρθρο 17 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«Όταν, έπειτα από λεπτομερέστερη επιθεώρηση, διαπιστώνεται ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της MLC 2006, ο επιθεωρητής γνωστοποιεί αμέσως τις ελλείψεις στον πλοίαρχο και καθορίζει τις απαιτούμενες προθεσμίες για την αποκατάστασή τους.

Στην περίπτωση που ο επιθεωρητής θεωρήσει ότι οι εν λόγω ελλείψεις είναι σημαντικές ή εάν σχετίζονται με πιθανή υποβολή καταγγελίας δυνάμει του παραρτήματος V μέρος Α σημείο 19, ο επιθεωρητής γνωστοποιεί τις ελλείψεις στις αρμόδιες οργανώσεις ναυτικών και πλοιοκτητών στο κράτος μέλος όπου έγινε η επιθεώρηση και δύναται:

α)

να ενημερώσει εκπρόσωπο του κράτους σημαίας

β)

να διαβιβάσει τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του επόμενου λιμένα κατάπλου.

Όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με την MLC 2006, το κράτος μέλος στο οποίο διενεργείται η επιθεώρηση δικαιούται να διαβιβάσει προς τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας αντίτυπο της έκθεσης του επιθεωρητή, η οποία συνοδεύεται από τυχόν απάντηση που έχει ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, με σκοπό τη λήψη κατάλληλων και πρόσφορων μέτρων που διασφαλίζουν ότι τηρείται αρχείο με τις εν λόγω πληροφορίες και ότι αυτό γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν ενδεχομένως να κάνουν χρήση των σχετικών διαδικασιών προσφυγής.».

8)

Στο άρθρο 18, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος δεν αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του συγκεκριμένου πλοίου. Ο επιθεωρητής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την προστασία της εμπιστευτικότητος των καταγγελιών που υποβάλλουν οι ναυτικοί, μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης της εχεμύθειας κατά τη διάρκεια τυχόν συνεντεύξεων με τους ναυτικούς.».

9)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 18α

Διαδικασίες της MLC 2006 για τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται στην ξηρά

1.   Ναυτικός που ισχυρίζεται ότι έχουν παραβιαστεί οι απαιτήσεις της MLC 2006, (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε επιθεωρητή στον λιμένα στον οποίο έχει καταπλεύσει το πλοίο του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επιθεωρητής διενεργεί αρχική διερεύνηση.

2.   Όπου ενδείκνυται, αναλόγως της φύσεως της καταγγελίας, η αρχική διερεύνηση πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση του εάν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες υποβολής καταγγελιών επί πλοίου που προβλέπει ο κανονισμός 5.1.5 της MLC 2006. Ο επιθεωρητής δύναται επίσης να διενεργεί λεπτομερέστερη επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας οδηγίας.

3.   Ο επιθεωρητής πρέπει, όπου απαιτείται, να επιδιώκει να προάγει την επίλυση καταγγελιών σε επίπεδο πλοίου.

4.   Στην περίπτωση που η έρευνα ή η επιθεώρηση αποκαλύψει μη συμμόρφωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

5.   Όταν δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 και καταγγελία ναυτικού που σχετίζεται με θέματα που καλύπτει η MLC 2006 δεν έχει επιλυθεί σε επίπεδο πλοίου, ο επιθεωρητής ενημερώνει αμέσως το κράτος σημαίας ζητώντας του να υποβάλει, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας συμβουλές και διορθωτικό σχέδιο δράσης. Έκθεση των επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν πρέπει να διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα στη βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 24.

6.   Όταν μια καταγγελία δεν έχει επιλυθεί κατόπιν ενεργειών που αναλήφθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 5, το κράτος λιμένα διαβιβάζει αντίγραφο της έκθεσης του επιθεωρητή στον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η έκθεση συνοδεύεται από τυχόν απάντηση που έχει ληφθεί εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας από την αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας. Ομοίως ενημερώνονται και οι αρμόδιες οργανώσεις ναυτικών και πλοιοκτητών στο κράτος λιμένα. Επιπροσθέτως, στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες που έχουν επιλυθεί υποβάλλονται τακτικά από το κράτος λιμένα στον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

Αυτές οι πληροφορίες και τα στατιστικά στοιχεία υποβάλλονται, ώστε, βάσει ενεργειών που θεωρούνται κατάλληλες και σκόπιμες, να τηρείται αρχείο τέτοιου είδους πληροφοριών και να τίθεται υπόψη των μερών, μεταξύ άλλων των οργανώσεων ναυτικών και πλοιοκτητών, που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση σχετικών διαδικασιών προσφυγής.

7.   Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να καθορίσει εναρμονισμένο ηλεκτρονικό μορφότυπο και διαδικασία για την αναφορά των επακόλουθων μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.

8.   Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18. Το άρθρο 18 τέταρτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης στις καταγγελίες για θέματα που καλύπτει η MLC 2006.».

10)

Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)

Προστίθεται η εξής παράγραφος:

«2α.   Στην περίπτωση που οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια, την υγεία ή την ασφάλεια των ναυτικών από έκνομες ενέργειες ή υπάρχουν ελλείψεις που συνιστούν σοβαρή ή επανειλημμένη παραβίαση των απαιτήσεων της MLC 2006 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), η αρμόδια αρχή του κράτους λιμένα στον οποίο επιθεωρείται το πλοίο φροντίζει να του επιβληθεί κράτηση ή να παύσει η λειτουργία στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν οι ελλείψεις.

Η εντολή κράτησης ή η παύση λειτουργίας δεν αίρεται μέχρι να αποκατασταθούν οι ελλείψεις ή να αποδεχθεί η αρμόδια αρχή σχέδιο αποκατάστασης των εν λόγω ελλείψεων και να ικανοποιηθεί ότι το σχέδιο θα εφαρμοσθεί ταχέως. Ο επιθεωρητής μπορεί να διαβουλευθεί με το κράτος σημαίας πριν αποδεχθεί το σχέδιο δράσης.».

β)

Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Σε περίπτωση κράτησης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως, γραπτώς και συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση επιθεώρησης, τις αρχές του κράτους σημαίας ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τον πρόξενο ή, εν απουσία του, τον πλησιέστερο διπλωματικό αντιπρόσωπο του κράτους αυτού, για όλες τις περιστάσεις οι οποίες κατέστησαν αναγκαία αυτή την επέμβαση. Επιπλέον, απευθύνεται κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, στους οριζόμενους επιθεωρητές ή στους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των πιστοποιητικών κλάσης ή των υποχρεωτικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τις συμβάσεις. Επιπλέον, εάν ένα πλοίο δεν επιτρέπεται να αποπλεύσει λόγω σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων των απαιτήσεων της MLC 2006 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), ή διότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου συνιστούν σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή την ασφάλεια των ναυτικών από έκνομες ενέργειες, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως το κράτος σημαίας σχετικά και καλεί εκπρόσωπο του κράτους σημαίας να είναι παρών, στο μέτρο του δυνατού, ζητώντας από το κράτος σημαίας να απαντήσει εντός ταχθείσας προθεσμίας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει επίσης αμέσως τις αρμόδιες οργανώσεις ναυτικών και πλοιοκτητών στο κράτος λιμένα στο οποίο διεξήχθη η επιθεώρηση.».

11)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Στην Επιτροπή ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων σχετικά με εναρμονισμένες διαδικασίες για τη γνωστοποίηση των εμφανών ανωμαλιών από τους πλοηγούς και τις λιμενικές αρχές ή οργανισμούς καθώς και των επακόλουθων ενεργειών που αναλήφθηκαν από τα κράτη μέλη. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.».

12)

Στο άρθρο 27, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην Επιτροπή ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση των λεπτομερών διακανονισμών για δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κριτήρια ομαδοποίησης των σχετικών δεδομένων και τη συχνότητα των επικαιροποιήσεων. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.».

13)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 30α

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β σχετικά με τροποποιήσεις του παραρτήματος VI, προκειμένου να προσθέτει στον κατάλογο που περιέχει το εν λόγω παράρτημα περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος λιμένα που εκδίδει ο Οργανισμός του ΜΣ των Παρισίων.

Άρθρο 30β

Άσκηση των αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση

1.   Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 30α αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 20 Αυγούστου 2013. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 30α είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30α τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στα εν λόγω όργανα ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

14)

Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 31

Ειδική επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Ασφάλειας στη Ναυτιλία και Πρόληψης της Ρύπανσης από τα Πλοία (COSS) που συστάθηκε με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Αυτή η ειδική επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Στις περιπτώσεις παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Εάν η ειδική επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη επί σχεδίου εκτελεστικής πράξης που πρόκειται να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 23 παράγραφος 5 και το άρθρο 27 δεύτερο εδάφιο αντιστοίχως, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

15)

Το άρθρο 32 απαλείφεται.

16)

Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 33

Κανόνες εφαρμογής

Κατά τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής στους οποίους αναφέρονται το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 4, το άρθρο 15 παράγραφος 4, το άρθρο 18α παράγραφος 7, το άρθρο 23 παράγραφος 5 και το άρθρο 27, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3, η Επιτροπή μεριμνά ιδιαιτέρως ώστε οι κανόνες αυτοί να λάβουν υπόψη τους την εμπειρογνωμοσύνη και την πείρα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του συστήματος επιθεωρήσεων στην Ένωση και να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του ΜΣ των Παρισίων.».

17)

Το μέρος II σημείο 2Β του παραρτήματος I τροποποιείται ως εξής:

α)

η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Πλοία τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης καταγγελίας υποβληθείσας στον λιμένα, από τον πλοίαρχο, μέλος του πληρώματος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που έχει έννομο συμφέρον για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου ή την πρόληψη της ρύπανσης, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος κρίνει ότι η αναφορά ή η καταγγελία είναι προφανώς αβάσιμες.»

β)

προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

πλοία για τα οποία έχει συμφωνηθεί σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση των ελλείψεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 2α, αλλά για τα οποία δεν έχει ελεγχθεί η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου από επιθεωρητή.».

18)

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

Τα σημεία 14, 15 και 16 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«14.

Ιατρικά πιστοποιητικά (βλέπε MLC 2006).

15.

Πίνακας διευθέτησης χρόνου εργασίας επί πλοίου (βλέπε MLC 2006 και STCW 78/95).

16.

Αρχείο των ωρών εργασίας και των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών (βλέπε MLC 2006).»

β)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«45.

Πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας.

46.

Δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας, μέρη I και ΙΙ.

47.

Διεθνές πιστοποιητικό συστήματος υφαλοχρωματισμού.

48.

Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εξασφάλισης σχετικά με την αστική ευθύνη για ζημία από ρύπανση πετρελαίου κίνησης.».

19)

Στο παράρτημα V μέρος Α, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«16.

Τα απαιτούμενα βάσει της MLC 2006 έγγραφα δεν έχουν προσκομιστεί, δεν έχουν επικαιροποιηθεί ή έχουν επικαιροποιηθεί εσφαλμένα ή τα έγγραφα που προσκομίζονται δεν περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της MLC 2006 ή δεν είναι έγκυρα κατ’ άλλον τρόπο.

17.

Οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της MLC 2006.

18.

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει ότι το πλοίο έχει αλλάξει σημαία με σκοπό να αποφευχθεί η συμμόρφωση προς την MLC 2006.

19.

Υπάρχει καταγγελία ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου δεν συμμορφώνονται στις απαιτήσεις της MLC 2006.».

20)

Το σημείο 3.10 του παραρτήματος X τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τομείς που υπάγονται στην MLC 2006»

β)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«8.

Οι συνθήκες που επικρατούν επί του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια, την υγεία ή την ασφάλεια των ναυτικών από έκνομες ενέργειες.

9.

Η μη συμμόρφωση συνιστά σοβαρή ή επανειλημμένη παραβίαση των απαιτήσεων της MLC 2006, (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών επί του πλοίου, όπως ορίζονται στο πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας και τη δήλωση συμμόρφωσης ναυτικής εργασίας.».

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 21 Νοεμβρίου 2014. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα ανωτέρω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών μέτρων εθνικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει στις 20 Αυγούστου 2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος της MLC 2006.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. LINKEVIČIUS


(1)  ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 153.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013.

(3)  ΕΕ L 161 της 22.6.2007, σ. 63.

(4)  ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57.

(5)  ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 30.

(6)  ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 33.

(7)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(8)  ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.».


14.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/8


ΟΔΗΓΊΑ 2013/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Αυγούστου 2013

για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση του ποινικού δικαίου των κρατών μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών, καθιερώνοντας ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των σχετικών κυρώσεων, και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου στα κράτη μέλη, καθώς και των αρμόδιων ειδικευμένων οργανισμών της Ένωσης και φορέων της Ένωσης, όπως η Eurojust, η Ευρωπόλ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

(2)

Τα συστήματα πληροφοριών είναι βασικό στοιχείο για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική αλληλεπίδραση στην Ένωση. Η κοινωνία εξαρτάται σε υψηλό και αυξανόμενο βαθμό από τέτοια συστήματα. Η ομαλή λειτουργία και η ασφάλεια αυτών των συστημάτων στην Ένωση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου οικονομίας. Η εξασφάλιση κατάλληλων επιπέδων προστασίας των συστημάτων πληροφοριών θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός αποτελεσματικού ολοκληρωμένου πλαισίου από μέτρα πρόληψης τα οποία συνοδεύουν τις απαντήσεις του ποινικού δικαίου στον κυβερνοχώρο.

(3)

Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, και ιδίως οι επιθέσεις που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν συνεχώς αυξανόμενη απειλή, τόσο στην Ένωση όσο και παγκοσμίως, και εντείνουν τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα κατά των συστημάτων πληροφοριών που αποτελούν μέρος των υποδομών ζωτικής σημασίας των κρατών μελών και της Ένωσης. Αυτό αποτελεί απειλή για την επίτευξη μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και, επομένως, απαιτείται απάντηση στο επίπεδο της Ένωσης και βελτιωμένη συνεργασία και συντονισμός σε διεθνές επίπεδο.

(4)

Υπάρχουν ορισμένες υποδομές ζωτικής σημασίας στην Ένωση, η διακοπή ή η καταστροφή των οποίων θα μπορούσε να έχει σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο. Έχει καταστεί προφανές, λόγω της ανάγκης να ενισχυθεί η προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας στην Ένωση, ότι τα μέτρα κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να συμπληρώνονται με αυστηρές ποινικές κυρώσεις που να αντανακλούν τη σοβαρότητα των επιθέσεων αυτών. Ως υποδομές ζωτικής σημασίας μπορούν να νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, συστήματα ή μέρη αυτών που ευρίσκονται εντός των κρατών μελών και τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των ζωτικών κοινωνιακών λειτουργιών, της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας της οικονομικής ή κοινωνικής ευημερίας, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής ενεργείας, μεταφορικά δίκτυα ή κυβερνητικά δίκτυα, και η διακοπή ή η καταστροφή των οποίων θα είχε σημαντικό αντίκτυπο για ένα κράτος μέλος, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας διατήρησης των λειτουργιών αυτών.

(5)

Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν μια τάση διάπραξης όλο και πιο επικίνδυνων και επαναλαμβανόμενων επιθέσεων μεγάλης κλίμακας κατά συστημάτων πληροφοριών που συχνά μπορούν να έχουν ζωτική σημασία για τα κράτη μέλη ή για ειδικές δραστηριότητες του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η τάση αυτή συνοδεύεται από την ανάπτυξη όλο και πιο εξελιγμένων μεθόδων, όπως η δημιουργία και η χρήση των αποκαλούμενων «botnet» (δίκτυα προγραμμάτων ρομπότ), η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια της αξιόποινης πράξης, καθένα από τα οποία μπορεί από μόνο του να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον. Η παρούσα οδηγία σκοπεύει, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή ποινικών κυρώσεων για τη δημιουργία των «botnet», ήτοι πράξη της απόκτησης εξ αποστάσεως ελέγχου σε σημαντικό αριθμό υπολογιστών διά της μολύνσεως τους με κακόβουλο λογισμικό μέσω στοχευμένων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Μόλις δημιουργηθεί, το προσβεβλημένο δίκτυο υπολογιστών, που συνιστά το «botnet», μπορεί να ενεργοποιείται εν αγνοία των χρηστών των εν λόγω υπολογιστών, με σκοπό την εξαπόλυση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο μεγάλης κλίμακας, η οποία συνήθως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημίες, όπως αναφέρεται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ορίσουν τι συνιστά σοβαρή ζημιά σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές, όπως διακοπή της λειτουργίας συστημάτων μεγάλης δημόσιας σημασίας ή σημαντική οικονομική ζημιά ή απώλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ευαίσθητων πληροφοριών.

(6)

Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μεγάλης κλίμακας μπορούν να προξενήσουν σημαντικές οικονομικές ζημίες, τόσο μέσω της διακοπής της λειτουργίας των συστημάτων πληροφοριών και των επικοινωνιών όσο και μέσω της απώλειας ή αλλοίωσης σημαντικών εμπορικών εμπιστευτικών πληροφοριών ή άλλων δεδομένων. Θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για απειλές σχετικές με αυτές τις επιθέσεις και για την ευπάθειά τους σε αυτές τις επιθέσεις, επειδή εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από την ορθή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων και συχνά έχουν περιορισμένους πόρους για την ασφάλεια των πληροφοριών.

(7)

Είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινοί ορισμοί στον τομέα αυτό ώστε να διασφαλισθεί η συνεκτική προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(8)

Είναι ανάγκη να επιτευχθεί κοινή προσέγγιση για τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των ποινικών αδικημάτων, με την πρόβλεψη των κοινών αδικημάτων της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, της παράνομης παρεμβολής σε σύστημα, της παράνομης παρεμβολής σε δεδομένα και της παράνομης υποκλοπής.

(9)

Η υποκλοπή περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, την ακρόαση, έλεγχο ή επιτήρηση του περιεχομένου των επικοινωνιών και την παροχή του περιεχομένου των δεδομένων είτε άμεσα, μέσω της πρόσβασης και χρήσης των συστημάτων πληροφοριών, είτε έμμεσα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής συνακρόασης ή συσκευών παγίδευσης με τεχνικά μέσα.

(10)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να περιλαμβάνουν φυλάκιση και/ή χρηματικές ποινές.

(11)

Η παρούσα οδηγία προβλέπει ποινικές κυρώσεις, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που δεν είναι ήσσονος σημασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν τι συνιστά περίπτωση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές. Η περίπτωση μπορεί να θεωρείται ήσσονος σημασίας όταν, παραδείγματος χάριν, οι ζημίες που προκαλεί το αδίκημα και/ή ο κίνδυνος για το δημόσιο ή το ιδιωτικό συμφέρον, όπως η ακεραιότητα ενός συστήματος υπολογιστών ή ηλεκτρονικών δεδομένων, ή η σωματική ακεραιότητα, τα δικαιώματά ή άλλα συμφέροντα ενός προσώπου, είναι αμελητέα ή τέτοιας φύσης ώστε δεν είναι απαραίτητη η επιβολή ποινικής κύρωσης εντός του νομικού ορίου ή η απόδοση ποινικής ευθύνης.

(12)

Ο προσδιορισμός και η αναφορά απειλών και κινδύνων που προκύπτουν από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και της συναφούς ευπάθειας των συστημάτων πληροφοριών, είναι σχετικές με την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και τη βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών. Η παροχή κινήτρων για την αναφορά κενών ασφαλείας θα μπορούσε να συμβάλει προς τον σκοπό αυτό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να παρέχουν δυνατότητες για τη νομική ανίχνευση και αναφορά των κενών ασφαλείας.

(13)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν αυστηρότερες κυρώσεις όταν μια επίθεση κατά συστήματος πληροφοριών διαπράττεται από εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (3), όταν η επίθεση στον κυβερνοχώρο διαπράττεται σε μεγάλη κλίμακα και πλήττει έτσι σημαντικό αριθμό συστημάτων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης που έχει ως στόχο τη δημιουργία «botnet» ή όταν η επίθεση στον κυβερνοχώρο προκαλεί σοβαρές ζημίες, μεταξύ άλλων όταν η επίθεση εκτελείται μέσω «botnet». Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθούν αυστηρότερες κυρώσεις, όταν η επίθεση διεξάγεται κατά υποδομής ζωτικής σημασίας των κρατών μελών ή της Ένωσης.

(14)

Η θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων κατά της κλοπής ταυτότητας και άλλων αδικημάτων σχετικών με την ταυτότητα αποτελεί ένα άλλο σημαντικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Η τυχόν ανάγκη για δράση της Ένωσης σχετικά με αυτό το είδος εγκληματικής συμπεριφοράς θα μπορούσε επίσης να εξετάζεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ανάγκης για μια συνολική οριζόντια πράξη της Ένωσης.

(15)

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης και 28ης Νοεμβρίου 2008 ανέφεραν ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξουν νέα στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2001 για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η σύμβαση αυτή είναι το νομικό πλαίσιο αναφοράς για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά συστημάτων πληροφοριών. Η παρούσα οδηγία στηρίζεται στην εν λόγω σύμβαση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης της εν λόγω σύμβασης από όλα τα κράτη μέλη, το συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει να θεωρηθεί προτεραιότητα.

(16)

Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις και της ταχείας εξέλιξης του υλισμικού και του λογισμικού, η παρούσα οδηγία αναφέρεται σε εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη των αδικημάτων που απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία. Τέτοια εργαλεία μπορούν να περιλαμβάνουν το κακόβουλο λογισμικό —συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που μπορούν να δημιουργούν «botnet»— το οποίο χρησιμοποιείται για τη διάπραξη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Ακόμη και όταν ένα τέτοιο εργαλείο είναι κατάλληλο ή ιδιαιτέρως κατάλληλο για τη διάπραξη ενός εκ των αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, είναι πιθανό το εργαλείο να έχει παραχθεί για νόμιμο σκοπό. Με αιτιολογία την ανάγκη να αποφευχθεί η ποινικοποίηση οσάκις τα εν λόγω εργαλεία παράγονται και διατίθενται στην αγορά για νόμιμους σκοπούς, όπως για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών ή της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών, εκτός από τη γενική απαίτηση της πρόθεσης, μια απαίτηση άμεσης πρόθεσης να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά για να διαπράξει ένα ή περισσότερα εκ των αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, πρέπει επίσης να πληρούται.

(17)

Η παρούσα οδηγία δεν αποδίδει ποινική ευθύνη όταν πληρούνται τα αντικειμενικά κριτήρια των αδικημάτων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, αλλά οι πράξεις διαπράττονται χωρίς εγκληματική πρόθεση, παραδείγματος χάριν όταν το πρόσωπο δεν γνωρίζει ότι απαγορεύεται η πρόσβαση ή στην περίπτωση εξουσιοδοτημένης δοκιμής ή προστασίας συστημάτων πληροφοριών, όπως όταν μια εταιρεία ή ένας πωλητής αναθέτει σε ένα πρόσωπο να ελέγξει την ισχύ του συστήματος ασφαλείας του. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, συμβατικές υποχρεώσεις ή συμφωνίες να περιορισθεί η πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών με τη μέθοδο της πολιτικής χρηστών ή όρων παροχής υπηρεσίας, καθώς και εργατικές διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση συστημάτων πληροφοριών του εργοδότη για ιδιωτικούς σκοπούς, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται ποινική ευθύνη, όταν η πρόσβαση, υπ’ αυτές τις συνθήκες, θα κρινόταν απαγορευμένη και, συνεπώς, θα αποτελούσε τη μοναδική βάση για ποινική διαδικασία. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα της πρόσβασης σε πληροφορίες, όπως ορίζεται στο εθνικό και στο ενωσιακό δίκαιο, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως αιτιολογία για παράνομη ή αυθαίρετη πρόσβαση σε πληροφορίες.

(18)

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να διευκολύνονται από διάφορες περιστάσεις, όπως όταν ο δράστης έχει πρόσβαση στα συστήματα ασφαλείας που ενυπάρχουν στα προσβαλλόμενα συστήματα πληροφοριών, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, τέτοιες περιστάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καταλλήλως κατά τη διεξαγωγή ποινικών διαδικασιών.

(19)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν στο εθνικό τους δίκαιο επιβαρυντικές περιστάσεις, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί επιβαρυντικών περιστάσεων που προβλέπονται στα νομικά τους συστήματα. Θα πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτές οι επιβαρυντικές περιστάσεις να μπορούν να εξετάζονται από τους δικαστές κατά την επιμέτρηση της ποινής των δραστών. Εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή να αξιολογεί τις εν λόγω περιστάσεις, μαζί με τα άλλα γεγονότα της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(20)

Η παρούσα οδηγία δεν διέπει τις προϋποθέσεις κατά την άσκηση δικαιοδοσίας για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται σε αυτή, όπως η κατάθεση από το θύμα στον τόπο όπου διαπράχθηκε το αδίκημα, η καταγγελία από το κράτος στο οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα ή η μη άσκηση δίωξης σε βάρος του δράστη στον τόπο όπου διαπράχθηκε το αδίκημα.

(21)

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, κράτη και δημόσιοι φορείς, παραμένουν πλήρως υποχρεωμένα να εγγυώνται τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διεθνείς υποχρεώσεις.

(22)

Η παρούσα οδηγία ενισχύει τη σημασία των δικτύων, όπως το δίκτυο των σημείων επαφής της ομάδας G8 ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και τις επτά ημέρες την εβδομάδα. Τα εν λόγω σημεία επαφής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια, παραδείγματος χάριν διευκολύνοντας την ανταλλαγή διαθέσιμων σχετικών πληροφοριών και την παροχή τεχνικών συμβουλών ή νομικών πληροφοριών για έρευνες ή διαδικασίες σχετικές με ποινικά αδικήματα που συνδέονται με συστήματα πληροφοριών και συναφή δεδομένα που αφορούν το κράτος μέλος το οποίο υποβάλλει την αίτηση. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία των δικτύων, κάθε σημείο επαφής θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να επικοινωνεί με τα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών, βάσει επείγουσας διαδικασίας, με την υποστήριξη, μεταξύ άλλων, εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου προσωπικού. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μεγάλης κλίμακας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αμέσως σε επείγουσες αιτήσεις που προέρχονται από το εν λόγω δίκτυο σημείων επαφής. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να είναι σκόπιμο η αίτηση πληροφοριών να συνοδεύεται από τηλεφωνικό αριθμό επαφής, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αίτηση θα διεκπεραιώνεται σύντομα από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και να δίνεται απάντηση εντός οκτώ ωρών.

(23)

Η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών αφενός, και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών αφετέρου, έχει μεγάλη σημασία για την αποτροπή και την καταπολέμηση των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών. Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, παραγωγών, οργάνων επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών, με εκ παραλλήλου πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου. Τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει υποστήριξη από παρόχους υπηρεσιών υπό μορφή βοήθειας για τη διατήρηση πιθανών αποδεικτικών στοιχείων, παροχής στοιχείων που βοηθούν στον εντοπισμό των δραστών και, ως τελευταία επιλογή, πλήρους ή μερικής παύσης της λειτουργίας παρανόμων συστημάτων ή λειτουργιών που έχουν δεχτεί επίθεση ή έχουν χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τη δημιουργία δικτύων εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών και τους παραγωγούς για την ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τα αδικήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(24)

Υπάρχει ανάγκη συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τα αδικήματα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα σχετικά δεδομένα θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων ειδικευμένων οργανισμών και φορέων της Ένωσης, όπως η Ευρωπόλ και ο ENISA, σύμφωνα με τα καθήκοντά τους και τις ανάγκες πληροφόρησης, ώστε να αποκτούν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών στο επίπεδο της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικής απάντησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με το modus operandi που χρησιμοποιείται από τους δράστες στην Ευρωπόλ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ηλεκτρονικού εγκλήματος ώστε να προβαίνουν σε αξιολογήσεις περί των απειλών και στρατηγικές αναλύσεις του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σύμφωνα με την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (4). Η παροχή πληροφοριών μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των σημερινών και μελλοντικών απειλών και να συμβάλει έτσι στη λήψη καταλληλότερων και στοχευμένων αποφάσεων για την καταπολέμηση και την πρόληψη των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών.

(25)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθώς και τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εξελίξεις στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τεχνολογικές εξελίξεις, παραδείγματος χάριν αυτές που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη επιβολή της εφαρμογής του νόμου όσον αφορά τις επιθέσεις εναντίον συστημάτων πληροφοριών ή διευκολύνουν την πρόληψη ή την άμβλυνση των επιπτώσεων αυτών των επιθέσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες αναλύσεις και εκθέσεις που συντάσσονται από τους αρμόδιους φορείς και ιδίως την Ευρωπόλ και τον ENISA.

(26)

Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων πληροφοριών με τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για να προστατεύονται αποτελεσματικότερα από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων που αποτελούν μέρος των υποδομών ζωτικής σημασίας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ως μέρος των οποίων θα πρέπει να εξετάζουν την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων και των συναφών δεδομένων. Η εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας και ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών από νομικά πρόσωπα, παραδείγματος χάριν σε συνάρτηση με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης περί ιδιωτικής ζωής, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προστασίας δεδομένων, αποτελεί ουσιώδες μέρος μιας συνεκτικής προσέγγισης για την αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να παρέχονται κατάλληλα επίπεδα προστασίας έναντι ευλόγως εντοπίσιμων απειλών και ευπαθειών σύμφωνα με την «τελευταία λέξη» της τεχνικής για συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένες καταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων. Το κόστος και ο φόρτος της εν λόγω προστασίας θα πρέπει να αναλογούν με τη βλάβη που είναι πιθανό να προκαλέσει μια επίθεση στον κυβερνοχώρο στα θύματά της. Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να προβλέπουν σχετικά μέτρα αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου στις περιπτώσεις που ένα νομικό πρόσωπο σαφώς δεν έχει προβλέψει κατάλληλο επίπεδο προστασίας ενάντια σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

(27)

Τα σημαντικά κενά και οι διαφορές ανάμεσα στα δίκαια και τις ποινικές διαδικασίες των κρατών μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών μπορούν να παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον τομέα αυτό. Ο διεθνικός και χωρίς σύνορα χαρακτήρας των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών σημαίνει ότι, οι επιθέσεις κατά των συστημάτων αυτών, έχουν διασυνοριακή διάσταση, υπογραμμίζοντας έτσι την επείγουσα ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την προσέγγιση του ποινικού δικαίου στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών θα πρέπει να διευκολυνθεί με την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την πρόληψη και τον διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις (5). Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ένωση, θα πρέπει επίσης να επιδιώξουν να βελτιώσουν τη διεθνή συνεργασία που αφορά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών και των υπολογιστικών δικτύων και δεδομένων. Σε κάθε διεθνή συμφωνία που άπτεται της ανταλλαγής δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ασφάλεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης δεδομένων.

(28)

Η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων οργάνων επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών, στο σύνολο της Ένωσης, είναι ουσιώδους σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η επιτάχυνση των προσπαθειών να παρασχεθεί η κατάλληλη κατάρτιση στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αυξηθεί η κατανόησή τους για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τις επιπτώσεις του και να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, παραδείγματος χάριν μέσω των αρμόδιων ειδικευμένων οργανισμών και φορέων της Ένωσης. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα, τις ενδεχόμενες νομικές και τεχνικές προκλήσεις που προκύπτουν στις ποινικές έρευνες και την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών.

(29)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή σύμβαση περί προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, του δικαιώματος δίκαιης δίκης, του τεκμηρίου αθωότητας και των δικαιωμάτων της υπεράσπισης, καθώς και των αρχών της νομιμότητας και αναλογικότητας των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των εν λόγω δικαιωμάτων και των αρχών και πρέπει να εφαρμόζεται αναλόγως.

(30)

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το σχετικό δίκαιο της Ένωσης περί προστασίας δεδομένων.

(31)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω κράτη μέλη γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην έκδοση και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(32)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(33)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας —ήτοι να υπόκεινται οι επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, σε όλα τα κράτη μέλη, σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις και να βελτιωθεί και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ δικαστικών και άλλων αρμοδίων αρχών—, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, και δύνανται, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(34)

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η τροποποίηση και επέκταση των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών (6). Επειδή οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν είναι ουσιαστικές ως προς τον αριθμό και τη φύση τους, η απόφαση-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί στο σύνολό της σε σχέση με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών. Σκοπεύει επίσης να διευκολύνει την πρόληψη των αδικημάτων αυτών και να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «σύστημα πληροφοριών»: η συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μια ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρησή τους·

β)   «ηλεκτρονικά δεδομένα»: η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από σύστημα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο σύστημα πληροφοριών να εκτελέσει μια λειτουργία·

γ)   «νομικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα που έχει το καθεστώς του νομικού προσώπου βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, αλλά δεν περιλαμβάνει κράτη, ή δημόσιους φορείς κατά την άσκηση της εξουσίας τους ή δημόσιους διεθνείς οργανισμούς·

δ)   «χωρίς δικαίωμα»: η αναφερόμενη στην παρούσα οδηγία συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης, παρεμβολής ή υποκλοπής, μη εξουσιοδοτημένη από τον ιδιοκτήτη ή από άλλο νόμιμο δικαιούχο του συστήματος ή μέρους του ή μη επιτρεπόμενη δυνάμει του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 3

Παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, η απόκτηση πρόσβασης εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα, στο σύνολο ή σε μέρος του συστήματος πληροφοριών, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, οσάκις διαπράττεται παραβιάζοντας μέτρο ασφαλείας, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Άρθρο 4

Παράνομη παρεμβολή σε σύστημα

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η σοβαρή παρεμπόδιση ή διακοπή της λειτουργίας συστήματος πληροφοριών, με την εισαγωγή ηλεκτρονικών δεδομένων, διαβίβαση, ζημία, διαγραφή, φθορά, αλλοίωση ή εξάλειψη αυτών των δεδομένων ή με τον αποκλεισμό της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Άρθρο 5

Παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διαγραφή, ζημία, φθορά, αλλοίωση ή εξάλειψη ηλεκτρονικών δεδομένων ενός συστήματος πληροφοριών ή ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Άρθρο 6

Παράνομη υποκλοπή

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η υποκλοπή με τεχνικά μέσα, μη δημόσιων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών δεδομένων από, προς ή μέσα σε ένα σύστημα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από ένα σύστημα πληροφοριών που περιέχει τέτοια ηλεκτρονικά δεδομένα, εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Άρθρο 7

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη των αδικημάτων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εκ προθέσεως παραγωγή, πώληση, προμήθεια προς χρήση, εισαγωγή, διανομή ή με άλλο τρόπο διάθεση ενός εκ των ακόλουθων εργαλείων χωρίς δικαίωμα και με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν προς διάπραξη οποιουδήποτε εκ των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις:

α)

πρόγραμμα υπολογιστή, που έχει σχεδιασθεί ή προσαρμοσθεί κατά κύριο λόγο με σκοπό τη διάπραξη οιουδήποτε εκ των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6·

β)

συνθηματικού κωδικού υπολογιστή, κωδικού πρόσβασης ή παρόμοιων στοιχείων μέσω των οποίων μπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος συστήματος πληροφοριών.

Άρθρο 8

Ηθική αυτουργία, υποβοήθηση και συνέργεια και απόπειρα

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ηθική αυτουργία, ή η υποβοήθηση και η συνέργεια, προς διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 7 τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η απόπειρα διάπραξης αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 να τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο έτη, τουλάχιστον για περιπτώσεις που δεν είναι ήσσονος σημασίας.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, οσάκις τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 διαπράττονται εκ προθέσεως, και εφόσον έχει πληγεί σημαντικός αριθμός συστημάτων πληροφοριών μέσω της χρήσης εργαλείου αναφερομένου στο άρθρο 7, το οποίο έχει σχεδιασθεί ή προσαρμοσθεί πρωτίστως για τον σκοπό αυτό, τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία έτη.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή το ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη, εφόσον:

α)

διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ, ανεξαρτήτως της κύρωσης που ορίζεται σε αυτή·

β)

προκαλούν σημαντικές ζημίες, ή

γ)

διαπράττονται κατά συστήματος πληροφοριών που αποτελεί μέρος ζωτικής σημασίας υποδομής.

5.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εφόσον τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 διαπράττονται με υφαρπαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλου προσώπου, προκειμένου να αποκτηθεί η εμπιστοσύνη τρίτων, και, ως εκ τούτου, προκαλούν ζημία στον νόμιμο δικαιούχο της ταυτότητας, το γεγονός αυτό μπορεί, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να εκλαμβάνεται ως επιβαρυντική περίσταση, εκτός εάν οι εν λόγω περιστάσεις καλύπτονται ήδη από άλλο αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 10

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι νομικά πρόσωπα είναι δυνατόν να υπέχουν ευθύνη για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8 τα οποία έχουν τελεσθεί προς όφελός τους από οιοδήποτε πρόσωπο, ενεργώντας είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού αυτού προσώπου, βάσει μιας από τις ακόλουθες εξουσίες:

α)

εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·

β)

εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου·

γ)

εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι νομικά πρόσωπα μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνα οσάκις η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου εκ μέρους ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει επιτρέψει τη διάπραξη οποιουδήποτε εκ των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8 προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του.

3.   Η ευθύνη των νομικών προσώπων δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικών προσώπων που είναι αυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στη διάπραξη αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8.

Άρθρο 11

Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 τιμωρείται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα και οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλες κυρώσεις, όπως:

α)

αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

β)

προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων·

γ)

θέση υπό δικαστική εποπτεία·

δ)

δικαστική εκκαθάριση·

ε)

προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη του αδικήματος.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 τιμωρείται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ή άλλα μέτρα.

Άρθρο 12

Δικαιοδοσία

1.   Τα κράτη μέλη θεμελιώνουν τη δικαιοδοσία τους για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, εφόσον το αδίκημα έχει διαπραχθεί:

α)

εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος τους· ή

β)

από υπήκοό τους, τουλάχιστον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η πράξη θεωρείται αδίκημα στον τόπο όπου έχει διαπραχθεί.

2.   Κράτος μέλος, κατά τη θεμελίωση της δικαιοδοσίας του σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), εξασφαλίζει ότι διαθέτει δικαιοδοσία, οσάκις:

α)

ο δράστης διέπραξε το αδίκημα, όταν ευρίσκετο στο έδαφός του, ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα στρεφόταν κατά συστήματος πληροφοριών στο έδαφός του· ή

β)

το αδίκημα στρέφεται κατά συστήματος πληροφοριών στο έδαφός του ανεξάρτητα από το εάν όταν ο δράστης διέπραξε το αδίκημα ευρίσκετο στο έδαφός του.

3.   Το κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή οσάκις αποφασίζει να θεμελιώσει δικαιοδοσία για αδίκημα που αναφέρεται στα άρθρα 3 έως 8, το οποίο διαπράττεται εκτός του εδάφους του, οσάκις, μεταξύ άλλων:

α)

ο δράστης του αδικήματος έχει τη συνήθη κατοικία του στο έδαφος του, ή

β)

το αδίκημα διαπράττεται προς όφελος νομικού προσώπου εγκατεστημένου στο έδαφος του.

Άρθρο 13

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν ένα λειτουργικό εθνικό σημείο επαφής και κάνουν χρήση του υφιστάμενου δικτύου επιχειρησιακών σημείων επαφής που είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι διαθέτουν διαδικασίες ώστε, σε περιπτώσεις επειγουσών αιτήσεων συνδρομής, η αρμόδια αρχή να μπορεί να δηλώσει, εντός οκτώ ωρών από την παραλαβή, τουλάχιστον εάν θα απαντήσει στην αίτηση, καθώς και τη μορφή και τον εκτιμώμενο χρόνο της απάντησης αυτής.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για το σημείο επαφής που έχουν ορίσει κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη και τους αρμόδιους ειδικευμένους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι διατίθενται οι κατάλληλοι δίαυλοι αναφοράς προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή αναφορών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 6 στις αρμόδιες εθνικές τους αρχές.

Άρθρο 14

Παρακολούθηση και στατιστικές

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένα σύστημα ευρίσκεται σε ετοιμότητα για την καταγραφή, την παραγωγή και την παροχή στατιστικών στοιχείων για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

2.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στατιστικά στοιχεία καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα υφιστάμενα δεδομένα ως προς τον αριθμό των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7, τα οποία καταγράφονται από τα κράτη μέλη, καθώς και τον αριθμό των προσώπων τα οποία διώχθηκαν και καταδικάστηκαν για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7.

3.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται και να υποβάλλεται στους αρμόδιους ειδικευμένους οργανισμούς και φορείς της Ένωσης συγκεντρωτική επισκόπηση αυτών των στατιστικών εκθέσεων.

Άρθρο 15

Αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ

Η απόφαση-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥαντικαθίσταται όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών ως προς τις προθεσμίες μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό τους δίκαιο.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας, οι παραπομπές στην απόφαση-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ θεωρούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 16

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων με τα οποία μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

3.   Τα εν λόγω μέτρα, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος πραγματοποίησης της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 17

Υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2017, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την οποία αξιολογείται κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από νομοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τις τεχνικές και νομικές εξελίξεις στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ιδίως σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. LINKEVIČIUS


(1)  ΕΕ C 218 της 23.7.2011, σ. 130.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013.

(3)  ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42.

(4)  ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(5)  ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 42.

(6)  ΕΕ L 69 της 16.3.2005, σ. 67.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/15


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 778/2013/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Αυγούστου 2013

για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 212 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, υπό το πρίσμα της κοινής δήλωσης που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 26 Ιουνίου 2013 (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι σχέσεις μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το 2006, η Κοινότητα και η Γεωργία συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το οποίο προσδιορίζει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας. Το 2010, η Ένωση και η Γεωργία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας (2). Το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Γεωργίας ενισχύεται περαιτέρω με τη νεοδρομολογηθείσα Ανατολική Εταιρική Σχέση.

(2)

Στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2008, επιβεβαιώθηκε η βούληση της Ένωσης να συσφίξει τις σχέσεις της με τη Γεωργία, μετά τις ένοπλες συγκρούσεις που σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2008 μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(3)

Από το δεύτερο τρίμηνο του 2008, η οικονομία της Γεωργίας πλήττεται όλο και περισσότερο από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, με μείωση της παραγωγής, υποχώρηση των δημοσιονομικών εσόδων και αύξηση των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης.

(4)

Στη διεθνή διάσκεψη δωρητών που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2008, η διεθνής κοινότητα ανέλαβε να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της Γεωργίας, με βάση την κοινή εκτίμηση των αναγκών που διενεργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα.

(5)

Η Ένωση ανακοίνωσε ότι θα παράσχει στη Γεωργία χρηματοδοτική συνδρομή ύψους έως 500 εκατομμυρίων EUR.

(6)

Η οικονομική προσαρμογή και ανάκαμψη της Γεωργίας υποστηρίζεται από τη χρηματοδοτική συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Τον Σεπτέμβριο του 2008, οι αρχές της Γεωργίας κατέληξαν σε συμφωνία Stand-By με το ΔΝΤ, ύψους 750 εκατομμυρίων USD, για τη στήριξη της γεωργιανής οικονομίας προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες προσαρμογές υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(7)

Μετά την περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Γεωργίας και την αναγκαία επανεξέταση των υποκείμενων οικονομικών παραδοχών του προγράμματος του ΔΝΤ, καθώς και λόγω των υψηλότερων αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης της Γεωργίας, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Γεωργίας και του ΔΝΤ για αύξηση του δανείου, δυνάμει της συμφωνίας Stand-By, κατά 424 εκατομμύρια USD, η οποία εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2009 από το Συμβούλιο του ΔΝΤ.

(8)

Η Ένωση παρείχε, για την περίοδο 2010-2012, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ), επιχορηγήσεις προς τη Γεωργία ύψους 24 εκατομμυρίων EUR ετησίως κατά μέσο όρο, για τη στήριξη του προϋπολογισμού.

(9)

Ενόψει της επιδείνωσης της κατάστασης και των προοπτικών της οικονομίας στη Γεωργία, η τελευταία ζήτησε από την Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή.

(10)

Δεδομένου ότι παραμένει χρηματοδοτικό κενό στο ισοζύγιο πληρωμών της Γεωργίας, η χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής κρίνεται ως ενδεδειγμένη απάντηση στο αίτημα της Γεωργίας υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες για τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης, σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα του ΔΝΤ.

(11)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς τη Γεωργία («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης») δεν θα πρέπει να συμπληρώνει απλώς τα προγράμματα και τους πόρους από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά να εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης στην προσπάθεια.

(12)

Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(13)

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση θα πρέπει να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή.

(14)

Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της ενωσιακής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις βασικές αξίες και στόχους της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Γεωργίας.

(15)

Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με την παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπίσει η Γεωργία τα κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που συνδέονται με την εν λόγω συνδρομή. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλέψει η Επιτροπή τους κατάλληλους ελέγχους και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσει τους αρμόζοντες λογιστικούς ελέγχους.

(16)

Η αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση δεν θίγει τις εξουσίες της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

(17)

Η διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα.

(18)

Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (3).

(19)

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχομένως σημαντική επίδραση των πράξεων που υπερβαίνουν το κατώφλι των 90 εκατομμυρίων EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης προς τη Γεωργία, η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έγκριση του μνημονίου συνεννόησης ή για τη μείωση, την αναστολή ή την ακύρωση της συνδρομής,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η Ένωση διαθέτει στη Γεωργία μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ανώτατου ποσού 46 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης της Γεωργίας και την κάλυψη των αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών της, όπως προσδιορίζονται στο ισχύον πρόγραμμα του ΔΝΤ. Από αυτό το ανώτατο ποσό, έως 23 εκατομμύρια EUR διατίθενται με τη μορφή επιχορηγήσεων και έως 23 εκατομμύρια EUR με τη μορφή δανείων. Η αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης εξαρτάται από την έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2013 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

2.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανεισθεί τους αναγκαίους πόρους, εξ ονόματος της Ένωσης, για τη χρηματοδότηση της συνιστώσας του δανείου της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Το δάνειο έχει μέγιστη διάρκεια 15 έτη.

3.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται την αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Γεωργίας, και με τις βασικές αρχές και τους στόχους της οικονομικής μεταρρύθμισης που ορίζονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή για τις εξελίξεις στη διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και τους παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα.

4.   Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται για περίοδο δύο ετών και έξι μηνών, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συνεννόησης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

1.   Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, μνημόνιο συνεννόησης, τους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για την τήρηση των εν λόγω όρων. Οι όροι οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής είναι συνεπείς με τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. Οι εν λόγω όροι αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας της συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Γεωργία. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης και στη συμφωνία δανειοδότησης που πρόκειται να συμφωνηθούν μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Γεωργίας.

2.   Κατά την υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθμίσεων χρηματοδοτικής διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών, των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Γεωργίας που σχετίζονται με την εν λόγω συνδρομή, καθώς και την τήρηση από τη Γεωργία του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

3.   Η Επιτροπή επαληθεύει, σε τακτικά διαστήματα, εάν οι οικονομικές πολιτικές της Γεωργίας είναι σύμφωνες με τους στόχους της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και εάν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι οικονομικής πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει στενή συνεργασία με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται, με την οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή.

Άρθρο 3

1.   Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται από την Επιτροπή στη Γεωργία σε δύο δόσεις, εκάστη των οποίων περιλαμβάνει μία συνιστώσα επιχορήγησης και μία συνιστώσα δανείου. Το ύψος εκάστης δόσης καθορίζεται στο μνημόνιο συνεννόησης.

2.   Η απόφαση της Επιτροπής για την αποδέσμευση των δόσεων εξαρτάται από την ικανοποιητική τήρηση της οικονομικής πολιτικής και των χρηματοδοτικών όρων που συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο συνεννόησης. Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την αποδέσμευση της πρώτης δόσης.

3.   Τα κονδύλια της Ένωσης καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας. Με την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συμφωνηθούν στο μνημόνιο συνεννόησης, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόμενων δημοσιονομικών χρηματοδοτικών αναγκών, τα ενωσιακά κονδύλια μπορούν να καταβάλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών της Γεωργίας ως τον τελικό αποδέκτη.

Άρθρο 4

1.   Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που σχετίζονται με τη δανειακή συνιστώσα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης διενεργούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και δεν συνεπάγονται για την Ένωση οποιαδήποτε μεταβολή της διάρκειας, ούτε ανάληψη οποιωνδήποτε κινδύνων συναλλάγματος ή επιτοκίου, ούτε ανάληψη οποιουδήποτε άλλου εμπορικού κινδύνου.

2.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων της Επιτροπής.

3.   Όταν η συγκυρία επιτρέπει βελτίωση του επιτοκίου του δανείου και εφόσον το ζητήσει η Γεωργία, η Επιτροπή μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος του αρχικού της δανείου ή μπορεί να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς όρους. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής διενεργούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των οικείων δανείων, ούτε την αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.   Το σύνολο των εξόδων της Ένωσης που συνδέονται με τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνει τη Γεωργία.

5.   Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή για τις εξελίξεις που αφορούν τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 5

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (4), και τους κανόνες εφαρμογής του (5). Ειδικότερα, το μνημόνιο συνεννόησης, η συμφωνία δανειοδότησης και η συμφωνία επιχορήγησης που πρόκειται να συνομολογηθούν με τις αρχές της Γεωργίας προβλέπουν τη λήψη ειδικών μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης. Με σκοπό να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταμίευση των κονδυλίων, το μνημόνιο συνεννόησης, η δανειακή συμφωνία και η συμφωνία επιχορήγησης προβλέπουν επίσης ότι η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, πραγματοποιεί ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων. Τα εν λόγω έγγραφα προβλέπουν επίσης λογιστικούς ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, επιτόπιων λογιστικών ελέγχων.

Άρθρο 6

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 7

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της Γεωργίας και των αποφάσεων της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

2.   Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. LINKEVIČIUS


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 (ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 211) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 10ης Μαΐου 2012 (ΕΕ C 291 Ε της 27.9.2012, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2013.

(2)  Συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (ΕΕ L 205 της 4.8.1999, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (EE L 362 της 31.12.2012, σ. 1).


Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

συμφωνούν ότι η έγκριση της απόφασης για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία θα πρέπει τοποθετηθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάγκης να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη λήψη ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων όσον αφορά τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής σε τρίτες χώρες,

συμφωνούν ότι η έγκριση αποφάσεων για μελλοντικές επιχειρήσεις μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να βασίζεται στο σκεπτικό και τις αρχές που διατυπώνονται κατωτέρω, σε σχέση με τη χορήγηση ενωσιακής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής σε επιλέξιμες τρίτες χώρες και εδάφη, με την επιφύλαξη του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και της νομικής μορφής που θα μπορούσε να λάβει το μελλοντικό μέσο με το οποίο θα επισημοποιούνται το σκεπτικό και οι αρχές που προαναφέρθηκαν,

δεσμεύονται να σέβονται απόλυτα το σκεπτικό και τις αρχές που προαναφέρθηκαν, σε κάθε συγκεκριμένη μελλοντική απόφαση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ Α —   ΣΚΕΠΤΙΚΟ

1.

Η Ένωση είναι σημαντικός χορηγός οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής συνδρομής σε τρίτες χώρες. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή») έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό μέσο οικονομικής σταθεροποίησης και μοχλός για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες και τα εδάφη που επωφελούνται από τη συνδρομή αυτή («δικαιούχοι»). Σύμφωνα με τη γενική πολιτική της σχετικά με τις υποψήφιες, τις δυνάμει υποψήφιες και τις γειτονικές χώρες, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε αυτές τις χώρες, με στόχο την ανάπτυξη μιας ζώνης κοινής σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας.

2.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται σε χωριστές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κάθε χώρα. Οι αρχές αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης τέτοιων αποφάσεων και της υλοποίησής τους, καθώς και στην υποστήριξη της εφαρμογής, από τις επωφελούμενες χώρες, των πολιτικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και τη βελτίωση της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τη συνδρομή αυτή.

3.

Με το ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς τρίτες χώρες, της 3ης Ιουνίου 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να εκδοθεί κανονισμός-πλαίσιο για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ούτως ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αποδοθεί επίσημη και διαφανής βάση σε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο.

4.

Στα συμπεράσματά του της 8ης Οκτωβρίου 2002, το Συμβούλιο καθόρισε κριτήρια (τα αποκαλούμενα κριτήρια του Genval) που διέπουν τις πράξεις μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Θα ήταν σκόπιμο να επικαιροποιηθούν και να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια αυτά, μεταξύ άλλων τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατάλληλης μορφής της συνδρομής (δάνειο, επιχορήγηση ή συνδυασμός αυτών των δύο).

5.

Οι αρχές αυτές θα επιτρέψουν στην Ένωση να διασφαλίζει την ταχεία χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ιδίως όταν οι περιστάσεις απαιτούν άμεση δράση, και να βελτιώσει τη σαφήνεια και τη διαφάνεια των κριτηρίων που διέπουν την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

6.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές, τους στόχους και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και σε άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

7.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θα πρέπει να συνεργάζονται στενά σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, για τον συντονισμό και την εξασφάλιση της συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

8.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή αναμένεται να στηρίξει την προσήλωση των δικαιούχων στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της φτώχειας και στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

9.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της αποδέκτριας χώρας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρωπινά δικαιώματα. Η εκπλήρωση των προϋποθέσεων αυτών θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά από την Επιτροπή.

10.

Οι ειδικοί στόχοι των μεμονωμένων αποφάσεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών εκ μέρους των δικαιούχων. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά την εκπλήρωση αυτών των στόχων.

11.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για τις τρίτες χώρες και εδάφη που έχουν περιορισμένα συναλλαγματικά διαθέσιμα και αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες εξωτερικής χρηματοδότησης. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή δεν θα πρέπει να έχει χαρακτήρα τακτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ούτε να έχει ως κύριο στόχο τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των δικαιούχων.

12.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τους πόρους που χορηγούνται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και άλλους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και θα πρέπει να γίνεται δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να διασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης.

13.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή αυτή, και να προβλέπονται έλεγχοι από την Επιτροπή και δημοσιονομικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

14.

Η επιλογή της διαδικασίας για την έγκριση των μνημονίων συνεννόησης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζεται, κατά γενικό κανόνα, η συμβουλευτική διαδικασία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ενδεχομένως σημαντικές επιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες υπερβαίνουν το κατώφλι που ορίζεται στο μέρος Β και, συνεπώς, για τις επιχειρήσεις αυτές θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης.

ΜΕΡΟΣ Β —   ΑΡΧΕΣ

1.   Στόχος της συνδρομής

α)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να συνιστά έκτακτο χρηματοδοτικό μέσο μη δεσμευτικής και μη προσδιορισμένης στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών σε επιλέξιμες τρίτες χώρες και εδάφη. Θα πρέπει να αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας βιώσιμης θέσης εξωτερικής χρηματοδότησης για επιλέξιμες χώρες και εδάφη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξωτερικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει να στηρίζει την εφαρμογή προγράμματος πολιτικής που περιλαμβάνει μέτρα σοβαρής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της θέσης του ισοζυγίου πληρωμών, ιδίως στη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, και να ενισχύει την εφαρμογή των σχετικών συμφωνιών και των προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με την Ένωση.

β)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να χορηγείται υπό τον όρο της ύπαρξης σημαντικού υπολειμματικού κενού εξωτερικής χρηματοδότησης που έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή, από κοινού με τους πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, και υπερβαίνει τους πόρους που χορηγούν το ΔΝΤ και άλλοι πολυμερείς οργανισμοί, παρά την εφαρμογή, στην ενδιαφερόμενη χώρα ή έδαφος, προγραμμάτων σοβαρής οικονομικής σταθεροποίησης και μεταρρυθμίσεων.

γ)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και να διακόπτεται αμέσως μόλις αποκατασταθεί η βιωσιμότητα της εξωτερικής χρηματοδότησης.

2.   Επιλέξιμες χώρες και εδάφη

Επιλέξιμες για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι οι ακόλουθες τρίτες χώρες και εδάφη:

υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες,

χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας,

σε εξαιρετικές και επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, άλλες τρίτες χώρες που διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην περιφερειακή σταθερότητα, είναι στρατηγικής σημασίας για την Ένωση και, πολιτικά, οικονομικά και γεωγραφικά, βρίσκονται κοντά στην Ένωση.

3.   Μορφή της συνδρομής

α)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει, γενικά, να χορηγείται υπό μορφή δανείου. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή μπορεί να χορηγείται υπό μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή ως συνδυασμός δανείου και επιχορήγησης. Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου μεριδίου μιας ενδεχόμενης επιχορήγησης, η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία της πρότασής της, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης του δικαιούχου, που μετράται με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα και τα ποσοστά φτώχειας, καθώς και την ικανότητα της χώρας για αποπληρωμή, στη βάση αναλύσεων βιωσιμότητας του χρέους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι γίνεται σεβαστή η αρχή της δίκαιης κατανομής του βάρους μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον βαθμό στον οποίο οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι άλλοι χορηγοί επιβάλλουν όρους για τη χορήγηση των κονδυλίων στην ενδιαφερόμενη χώρα.

β)

Όταν η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έχει τη μορφή δανείου, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται εξ ονόματος της Ένωσης να δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και να τα δανείζει στον δικαιούχο.

γ)

Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις θα πρέπει να εκτελούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία, χωρίς εμπλοκή της Ένωσης στη μετατροπή των προθεσμιών λήξης ούτε ανάληψη οιουδήποτε κινδύνου συναλλάγματος ή επιτοκίου.

δ)

Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την Ένωση και σχετίζονται με τις δανειοληπτικές ή δανειοδοτικές πράξεις θα πρέπει να βαρύνουν τον δικαιούχο.

ε)

Εάν το ζητήσει ο δικαιούχος, και εφόσον οι περιστάσεις επιτρέπουν τη μείωση του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος των αρχικών δανειοληπτικών της πράξεων ή να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους όρους χρηματοδότησης. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής θα πρέπει να εκτελούνται με τους όρους που προσδιορίζονται στο σημείο 3 στοιχείο δ) και να μην έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των εν λόγω δανείων ούτε την αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.   Δημοσιονομικές διατάξεις

α)

Τα ποσά της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγούνται υπό μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

β)

Τα ποσά της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγούνται υπό μορφή δανείου θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τον κανονισμό για την ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

γ)

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

5.   Ποσό της συνδρομής

α)

Ο προσδιορισμός του ποσού της συνδρομής θα πρέπει να βασίζεται στις υπολειμματικές ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης της δικαιούχου χώρας ή εδάφους και να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα της χώρας ή εδάφους για αυτοχρηματοδότηση μέσω ιδίων πόρων, και ιδίως μέσω των συναλλαγματικών αποθεμάτων που διαθέτει. Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να διαπιστώνονται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, βάσει μιας ολοκληρωμένης ποσοτικής εκτίμησης και διαφανούς υποστηρικτικής τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στις τελευταίες προβλέψεις ισοζυγίου πληρωμών του ΔΝΤ για τη σχετική χώρα ή έδαφος και να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες χρηματοδοτικές συνεισφορές πολυμερών χορηγών, καθώς και τις προϋπάρχουσες ενέργειες άλλων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε αυτήν την επιλέξιμη χώρα ή έδαφος.

β)

Στην τεκμηρίωση της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον προβλεπόμενο όγκο των συναλλαγματικών αποθεμάτων χωρίς την προσθήκη της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σε σύγκριση με τα επίπεδα που κρίνονται επαρκή, στη βάση κατάλληλων δεικτών όπως ο λόγος των αποθεμάτων προς το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος και ο λόγος των αποθεμάτων προς τις εισαγωγές της δικαιούχου χώρας.

γ)

Κατά τον καθορισμό του ποσού της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ της Ένωσης και των άλλων χορηγών και η προστιθέμενη αξία της συνολικής συμμετοχής της Ένωσης.

δ)

Εάν οι ανάγκες χρηματοδότησης του δικαιούχου μειωθούν σημαντικά κατά την περίοδο εκταμίευσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις, η Επιτροπή θα πρέπει, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία όταν η συνδρομή είναι ίση ή χαμηλότερη των 90 εκατομμυρίων EUR και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης όταν η συνδρομή υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια EUR, να μειώσει το ποσό αυτής της συνδρομής ή να αναστείλει ή να ακυρώσει τη συνδρομή.

6.   Αιρεσιμότητα

α)

Προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της επιλέξιμης χώρας ή εδάφους, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιοποιεί μια αξιολόγηση (1) όσον αφορά την εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής και να την παρακολουθεί σε όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αυτό το σημείο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ.

β)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη μιας μη προληπτικής πιστωτικής συμφωνίας μεταξύ της ενδιαφερόμενης χώρας ή εδάφους και του ΔΝΤ, που θα πληροί τους κατωτέρω όρους:

ο στόχος της συμφωνίας είναι σύμφωνος με τον σκοπό της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή η ανακούφιση βραχυπρόθεσμων δυσκολιών σε σχέση με το ισοζύγιο πληρωμών,

η εφαρμογή σοβαρών μέτρων προσαρμογής που είναι συμβατά με τον στόχο της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

γ)

Η εκταμίευση της συνδρομής θα πρέπει να εξαρτάται από τη συνεχή και ικανοποιητική τήρηση ενός υποστηριζόμενου από το ΔΝΤ προγράμματος πολιτικής και από την εκπλήρωση της προϋπόθεσης του παρόντος σημείου στοιχείο α). Θα πρέπει να εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ενός συνόλου σαφώς προσδιορισμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής με επίκεντρο τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τα οποία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του δικαιούχου και να διατυπώνονται σε μνημόνιο συνεννόησης.

δ)

Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τη βελτίωση της διακυβέρνησης του δικαιούχου, το μνημόνιο συνεννόησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης δημοσίων οικονομικών.

ε)

Κατά τον σχεδιασμό των μέτρων πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης κατάλληλα υπόψη η πρόοδος όσον αφορά το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, την ανάπτυξη θεμιτών εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

στ)

Τα μέτρα πολιτικής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τις συμφωνίες συνεργασίας ή τις συμφωνίες σύνδεσης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και του δικαιούχου, και με τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η δικαιούχος χώρα με την υποστήριξη του ΔΝΤ.

7.   Διαδικασία

α)

Μια χώρα ή έδαφος που επιθυμεί να λάβει μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 και, αν χρειάζεται, μπορεί να υποβάλλει πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

β)

Η απόφαση για τη χορήγηση δανείου θα πρέπει να ορίζει το ποσό, την ανώτατη μέση διάρκεια και τον μέγιστο αριθμό δόσεων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Αν η απόφαση περιλαμβάνει ένα στοιχείο μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, θα πρέπει επίσης να ορίζει το ποσό και τον μέγιστο αριθμό δόσεων. Η απόφαση για την παροχή επιχορήγησης θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την εν λόγω επιχορήγηση (ή στοιχείο επιχορήγησης) της συνδρομής. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να καθορίζεται η περίοδος διαθεσιμότητας της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Κατά κανόνα, η εν λόγω περίοδος διαθεσιμότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη. Όταν υποβάλλει πρόταση για νέα απόφαση χορήγησης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 12 στοιχείο γ).

γ)

Μετά την έγκριση της απόφασης για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία όταν η συνδρομή είναι ίση ή χαμηλότερη των 90 εκατομμυρίων EUR και σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης όταν η συνδρομή υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια EUR, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον δικαιούχο, στο μνημόνιο συνεννόησης, σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχεία γ), δ), ε) και στ).

δ)

Μετά την έγκριση της απόφασης για χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να συμφωνεί με τον δικαιούχο σχετικά με τους λεπτομερείς οικονομικούς όρους της συνδρομής. Οι εν λόγω λεπτομερείς οικονομικοί όροι προσδιορίζονται στη συμφωνία μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή δανείου.

ε)

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εξέλιξη της συνδρομής σε μια χώρα, περιλαμβανομένων των σχετικών εκταμιεύσεων και να διαβιβάζει στα εν λόγω όργανα τα σχετικά έγγραφα εγκαίρως.

8.   Υλοποίηση και δημοσιονομική διαχείριση

α)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιεί τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης.

β)

Η υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να τελεί υπό άμεση κεντρική διαχείριση.

γ)

Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις θα πρέπει να αναλαμβάνονται στη βάση αποφάσεων που παίρνει η Επιτροπή σύμφωνα με το παρόν σημείο. Όταν η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή εκτείνεται σε διάστημα πολλών οικονομικών ετών, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τη συνδρομή αυτή μπορούν να κατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις.

9.   Εκταμίευση της συνδρομής

α)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εκταμιεύεται στην κεντρική τράπεζα του δικαιούχου.

β)

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να εκταμιεύεται σε διαδοχικές δόσεις, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των όρων που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχείο α) και στο σημείο 6 στοιχεία β) και γ).

γ)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει σε τακτά διαστήματα ότι συνεχίζουν να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στο σημείο 6 στοιχεία β) και γ).

δ)

Όταν η προϋπόθεση του σημείου 6 στοιχείο α) και οι όροι του σημείου 6 στοιχεία β) και γ) δεν τηρούνται, η Επιτροπή θα πρέπει να αναστέλλει προσωρινά ή να ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της αναστολής ή της ακύρωσης.

10.   Μέτρα στήριξης

Οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη δαπανών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

11.   Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

α)

Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο κάθε απόφασης για συγκεκριμένη χώρα θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι θα ελέγχουν τακτικά πως η χρηματοδότηση που χορηγείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης έχει χρησιμοποιηθεί ορθά, θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι απαραίτητο, θα κινούν δικαστική διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο κάθε απόφασης για συγκεκριμένη χώρα.

β)

Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο απόφασης για συγκεκριμένη χώρα θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα κρούσματα απάτης και διαφθοράς ή οποιεσδήποτε άλλες παρατυπίες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

γ)

Το αναφερόμενο στο σημείο 6 στοιχείο γ) μνημόνιο συνεννόησης θα πρέπει να εξουσιοδοτεί ρητά την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν δημοσιονομικούς ελέγχους πριν και μετά από την περίοδο διαθεσιμότητας της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εγγράφων και των επιτόπιων ελέγχων, όπως οι επιχειρησιακές αξιολογήσεις. Το μνημόνιο θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτεί ρητά την Επιτροπή ή τους εκπροσώπους της να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

δ)

Κατά την εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί, με επιχειρησιακές αξιολογήσεις, την ορθότητα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου του δικαιούχου που σχετίζονται με την εν λόγω συνδρομή.

ε)

Οποιεσδήποτε συμφωνίες στο πλαίσιο απόφασης για συγκεκριμένη χώρα θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις που θα διασφαλίζουν ότι η Ένωση δικαιούται την πλήρη επιστροφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και/ή την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, εάν διαπιστωθεί πως, σε σχέση με τη διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ο δικαιούχος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης ή διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

12.   Ετήσια έκθεση

α)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

β)

Η ετήσια έκθεση θα πρέπει να αξιολογεί την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές των δικαιούχων, καθώς και την πρόοδο στην εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο γ).

γ)

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους υπό μορφή δανείων και μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχεδιαζόμενες πράξεις.

13.   Αξιολόγηση

α)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις για την εκ των υστέρων αξιολόγηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στις οποίες θα αξιολογεί τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα των πράξεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που περατώθηκαν πρόσφατα, καθώς και τον βαθμό στον οποίο αυτές συνέβαλαν στην επίτευξη των σκοπών της συνδρομής.

β)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά τετραετία, τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ώστε να διατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια λεπτομερής επισκόπηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Σκοπός της αξιολόγησης αυτής θα πρέπει να είναι η επιβεβαίωση ότι οι στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής έχουν εκπληρωθεί και ότι οι όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, περιλαμβανομένου του κατωφλίου που ορίζεται στο σημείο 7 στοιχείο γ) συνεχίζουν να επιτυγχάνονται, καθώς και να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση μελλοντικών αντίστοιχων πράξεων. Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εκτιμά τη συνεργασία με ευρωπαϊκά ή πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την προσφορά μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.


(1)  Η αξιολόγηση αυτή θα βασίζεται στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, που προβλέπεται στο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία της 25ης Ιουνίου 2012).


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

14.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 779/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Αυγούστου 2013

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

89,8

CL

100,4

TR

70,0

UY

107,6

ZA

102,4

ZZ

94,0

0806 10 10

EG

185,9

MA

161,8

MX

263,5

TR

156,3

ZZ

191,9

0808 10 80

AR

188,5

BR

106,6

CL

134,6

CN

74,0

NZ

136,5

US

164,7

ZA

110,9

ZZ

130,8

0808 30 90

AR

177,3

CL

146,4

NZ

194,4

TR

153,8

ZA

110,4

ZZ

156,5

0809 30

TR

146,5

ZZ

146,5

0809 40 05

BA

47,7

MK

61,9

TR

83,7

ZZ

64,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2013

σχετικά με τα ποσά που μεταφέρονται, για το οικονομικό έτος 2014, από τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 5180]

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, ελληνική, ισπανική και μαλτέζικη γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2013/430/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 103κθα σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 103ιδ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι η χορήγηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων, καθώς και τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα αναφέρονται στο παράρτημα Χβ του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να αποφασίσουν έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 να παράσχουν στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές για το οικονομικό έτος το 2014, χορηγώντας τους δικαιώματα ενίσχυσης κατά την έννοια του τίτλου III κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (2).

(3)

Τα κράτη μέλη που προτίθενται να χορηγήσουν στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 έχουν κοινοποιήσει τα αντίστοιχα ποσά. Για λόγους σαφήνειας, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει τα ποσά αυτά.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα ποσά που μεταφέρονται, για το οικονομικό έτος 2014, από τα εθνικά προγράμματα στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι αυτά που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, τη Δημοκρατία της Μάλτας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2013.

Για την Επιτροπή

Dacian CIOLOȘ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσά που μεταφέρονται από τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (οικονομικό έτος 2014)

(σε 1000 ευρώ)

Οικονομικό έτος

2014

Ελλάδα

16 000

Ισπανία

142 749

Λουξεμβούργο

588

Μάλτα

402

Ηνωμένο Βασίλειο

120


14.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/28


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Αυγούστου 2013

που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρατείνουν τη διάρκεια των προσωρινών εγκρίσεων οι οποίες έχουν χορηγηθεί για τις δραστικές ουσίες benalaxyl-M και valifenalate

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 5184]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/431/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οδηγία 91/414/ΕΟΚ θα συνεχίσει να ισχύει για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, πριν από τις 14 Ιουνίου 2011.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τον Φεβρουάριο του 2002 η Πορτογαλία έλαβε αίτηση από την εταιρεία ISAGRO IT για την καταχώριση της δραστικής ουσίας benalaxyl-M στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2003/35/ΕΚ της Επιτροπής (3) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί καταρχήν τις απαιτήσεις, ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες, του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τον Σεπτέμβριο του 2005 η Ουγγαρία παρέλαβε αίτηση από την εταιρεία ISAGRO SpA για την καταχώριση της δραστικής ουσίας valifenalate στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την απόφαση 2006/586/ΕΚ της Επιτροπής (4) επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί καταρχήν τις απαιτήσεις, ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες, του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Η επιβεβαίωση της πληρότητας των φακέλων ήταν αναγκαία για να καταστεί δυνατή η λεπτομερής εξέτασή τους και να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να χορηγήσουν προσωρινές άδειες κυκλοφορίας, για διάστημα μέχρι τριών ετών, σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται προς τους όρους του άρθρου 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και ιδίως προς τον όρο που αφορά τη λεπτομερή αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που προβλέπει η εν λόγω οδηγία.

(5)

Για τις εν λόγω δραστικές ουσίες αξιολογήθηκαν οι συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, όσον αφορά τις χρήσεις που προτείνονται από τους αιτούντες. Το κράτος μέλος-εισηγητής υπέβαλε τα σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης στην Επιτροπή στις 21 Νοεμβρίου 2003 (benalaxyl-M) και στις 19 Φεβρουαρίου 2008 (valifenalate), αντιστοίχως.

(6)

Μετά την υποβολή των σχεδίων εκθέσεων αξιολόγησης από τα κράτη μέλη-εισηγητές, διαπιστώθηκε ότι ήταν αναγκαίο να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από τους αιτούντες και να κληθούν τα κράτη μέλη-εισηγητές να εξετάσουν τις εν λόγω πληροφορίες και να υποβάλουν την αξιολόγησή τους. Ως εκ τούτου, η εξέταση του φακέλου δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, λαμβανομένης υπόψη σε συνάρτηση με την εκτελεστική απόφαση 2011/671/ΕΕ της Επιτροπής (5).

(7)

Δεδομένου ότι από την αξιολόγηση δεν προέκυψαν έως σήμερα λόγοι άμεσης ανησυχίας, πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρατείνουν τις προσωρινές άδειες κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες, για διάστημα 24 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της εξέτασης των φακέλων. Αναμένεται ότι η αξιολόγηση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, βάσει απόφασης για ενδεχόμενη έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τις δραστικές ουσίες benalaxyl-M και valifenalate θα έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες benalaxyl-M ή valifenalate για περίοδο που λήγει το αργότερο στις 31 Αυγούστου 2015.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση λήγει στις 31 Αυγούστου 2015.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 52.

(4)  ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 31.

(5)  ΕΕ L 267 της 12.10.2011, σ. 19.


14.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/s3


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 216/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2013, για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 69 της 13.3.2013, σ. 1), από την 1η Ιουλίου 2013 μόνο η Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα.

Όταν δεν είναι δυνατή η δημοσίευση της ηλεκτρονικής έκδοσης της Επίσημης Εφημερίδας λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων περιστάσεων, η έντυπη έκδοση είναι αυθεντική και παράγει νομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 216/2013.


14.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 218/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ — ΤΡΌΠΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΉΣ ΣΕ ΠΡΆΞΕΙΣ

Από την 1η Ιουλίου 2013, ο τρόπος παραπομπής σε πράξεις τροποποιήθηκε.

Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, ο νέος τρόπος χρησιμοποιείται παράλληλα με τον παλιό.