ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.091.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
3 Απριλίου 2013


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2013 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμονισμένη παροχή διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήματος eCall ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 306/2013 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2013, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος του Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) για απογαλακτισμένα χοιρίδια και απογαλακτισμένα ζώα της οικογένειας των συιδών, εκτός του είδους Sus scrofa domesticus (κάτοχος της άδειας: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

5

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 307/2013 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2013, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

8

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2013/164/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, για την κατάργηση των αποφάσεων 2003/135/ΕΚ, 2004/832/ΕΚ και 2005/59/ΕΚ σχετικά με την έγκριση σχεδίων για την εκρίζωση της κλασικής πανώλης των χοίρων και τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σλοβακία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 1741]

10

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

2013/165/ΕΕ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, για την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών ( 1 )

12

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2013/10/EE της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να προσαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (ΕΕ L 77 της 20.3.2013)

16

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

3.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2012

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμονισμένη παροχή διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήματος eCall

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Ύστερα από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2010/40/ΕΕ προβλέπει ότι η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί συμβατότητα, διαλειτουργικότητα και συνέχεια για την ανάπτυξη και τη λειτουργική χρήση των συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο δ) της οδηγίας 2010/40/ΕΕ η παροχή διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall σε επίπεδο Ένωσης αποτελεί δράση προτεραιότητας. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει τις απαραίτητες προδιαγραφές στον εν λόγω τομέα.

(3)

Το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (2), προβλέπει ότι οι κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον τρόπο που αρμόζει καλύτερα στην εθνική οργάνωση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης).

(4)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «eCall: ώρα για εγκατάσταση» (3), προβλέπονται νέα νομοθετικά μέτρα για την επιτάχυνση της εγκατάστασης στην Ευρώπη μιας υπηρεσίας κλήσης έκτακτης ανάγκης από τα οχήματα. Ένα από τα προταθέντα μέτρα ήταν να καταστεί υποχρεωτική η αναβάθμιση της υποδομής των κέντρων λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) που απαιτείται για την ορθή λήψη και διεκπεραίωση των κλήσεων eCall.

(5)

Με τη σύσταση 2011/750/ΕΕ της Επιτροπής (4) για τη στήριξη μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης eCall σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχημα με βάση τον αριθμό 112 («κλήσεις eCall») συνιστάται στα κράτη μέλη να υποδείξουν το PSAP με eCall για τη δρομολόγηση των κλήσεων eCall και για να εξασφαλιστεί ότι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας διεκπεραιώνουν σωστά τις κλήσεις eCall.

(6)

Αναμένεται ότι με τη μείωση του χρόνου απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, το διαλειτουργικό πανενωσιακό σύστημα eCall θα μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπινων απωλειών στην Ένωση, καθώς και η σοβαρότητα των τραυματισμών που οφείλονται στα τροχαία ατυχήματα.

(7)

Με το διαλειτουργικό πανενωσιακό σύστημα eCall αναμένεται επίσης να εξοικονομηθούν κοινωνικοί πόροι μέσω βελτίωσης της διαχείρισης συμβάντων και με τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των παράπλευρων ατυχημάτων.

(8)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα PSAP, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των κλήσεων eCall πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5), και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (6). Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβεβαίωση της τήρησης των παραπάνω, μέσω των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων, είτε με διαδικασίες εκ των προτέρων ελέγχων π.χ. προαναγγελιών, είτε με εκ των υστέρων ελέγχους, π.χ. στο πλαίσιο καταγγελιών και ερευνών.

(9)

Η υπηρεσία του διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήματος eCall τηρεί τις συστάσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες περιέχονται στο «Έγγραφο εργασίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τις επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής από την πρωτοβουλία eCall» που εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 (1609/06/EN — WP 125). Τα οχήματα που διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που αποστέλλει ο επί του οχήματος εξοπλισμός eCall (δηλαδή όταν ενεργοποιηθεί) περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

(10)

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ, κατά την εγκατάσταση της υποδομής των PSAP για το eCall, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το «Έγγραφο εργασίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τις επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής από την πρωτοβουλία eCall» που εκδόθηκε από την ομάδα εργασία του άρθρου 29 στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 (1609/06/EN — WP 125).

(11)

Είναι σημαντικό για όλα τα κράτη μέλη να εκπονήσουν κοινές τεχνικές λύσεις και πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Η εκπόνηση κοινών τεχνικών λύσεων πρέπει να επιδιωχθεί ιδίως μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθιέρωση της υπηρεσίας eCall, να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η συνοχή της υπηρεσίας σε ολόκληρη την Ένωση και να μειωθεί το κόστος εφαρμογής για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της.

(12)

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ETSI και CEN, έχουν εκπονήσει κοινά πρότυπα για την εγκατάσταση της πανευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall, στα οποία κάνει αναφορά ο παρών κανονισμός.

(13)

Στις ήδη εγκατεστημένες υποδομές πρέπει να διατεθεί επαρκής χρόνος ώστε να αναβαθμιστούν, και συνεπώς ο κανονισμός πρέπει να ισχύσει γι’ αυτές 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι προδιαγραφές αναβάθμισης της υποδομής των κέντρων λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) που απαιτείται για την ορθή λήψη και διεκπεραίωση των κλήσεων eCall ώστε να διασφαλιστεί συμβατότητα, διαλειτουργικότητα και συνέχεια της εναρμονισμένης πανενωσιακής υπηρεσίας eCall.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «υπηρεσία έκτακτης ανάγκης»: υπηρεσία, που αναγνωρίζεται ως τέτοια από το εκάστοτε κράτος μέλος, η οποία παρέχει άμεση και ταχεία βοήθεια σε καταστάσεις όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα, την ατομική ή δημόσια υγεία ή την ασφάλεια, την ιδιωτική ή δημόσια περιουσία ή για το περιβάλλον, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

β)   «κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης» (PSAP): η φυσική τοποθεσία όπου λαμβάνονται αρχικά οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής, ή ιδιωτικού οργανισμού που αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος·

γ)   «πλέον κατάλληλο PSAP»: το PSAP εκείνο το οποίο έχει προηγουμένως καθοριστεί από τις αρχές ως αρμόδιο για την κάλυψη των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από μια συγκεκριμένη περιοχή ή για κλήσεις έκτακτης ανάγκης συγκεκριμένου τύπου·

δ)   «PSAP για κλήσεις eCall»: το καταλληλότερο PSAP που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τις αρχές για να λαμβάνει και να διεκπεραιώνει πρώτο τις κλήσεις eCall·

ε)   «χειριστής PSAP για κλήσεις eCall»: το πρόσωπο στο PSAP για κλήσεις eCall που λαμβάνει και/ή διεκπεραιώνει τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης·

στ)   «εταίρος παροχής υπηρεσιών»: δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός αναγνωρισμένος από τις εθνικές αρχές, στον οποίο έχει ανατεθεί ρόλος σχετικά με τη διεκπεραίωση περιστατικών που σχετίζονται με κλήσεις eCall (π.χ. επιχείρηση εκμετάλλευσης οδικών υποδομών, υπηρεσία παροχής βοήθειας)·

ζ)   «εξοπλισμός επί του οχήματος»: εποχούμενος εξοπλισμός ο οποίος παρέχει ή έχει πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής της κλήσης eCall μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου κινητών επικοινωνιών·

η)   «σύστημα eCall» (στην οδηγία 2010/40/ΕΕ αναφέρεται ως «διαλειτουργικό eCall σε επίπεδο Ένωσης»): κλήση έκτακτης ανάγκης προς το 112 από όχημα, που πραγματοποιείται είτε αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης αισθητήρων επί του οχήματος, είτε χειροκίνητα, και η οποία μεταφέρει τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων και αποκαθιστά δίαυλο ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του PSAP για κλήσεις eCall μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών επικοινωνιών·

θ)   «συναλλαγή κλήσης eCall»: η αποκατάσταση συνεδρίας ασύρματης κινητής επικοινωνίας μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου επικοινωνιών και η διαβίβαση ελάχιστου συνόλου δεδομένων από όχημα προς PSAP για κλήσεις eCall και η αποκατάσταση διαύλου ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του ίδιου PSAP για κλήσεις eCall·

ι)   «ελάχιστο σύνολο δεδομένων» (MSD): οι πληροφορίες που καθορίζονται στο πρότυπο «Οδικές μεταφορές και τηλεματική στην κυκλοφορία — eSafety — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων eCall (MSD)» (EN 15722) και διαβιβάζονται στο PSAP για κλήσεις eCall·

ια)   «αναγνωριστικός αριθμός οχήματος» (VIN): ο αλφαριθμητικός κωδικός που αποδίδεται σε ένα όχημα από τον κατασκευαστή με σκοπό να εξασφαλίζεται η ορθή αναγνώριση κάθε οχήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο 3779 του ISΟ·

ιβ)   «ασύρματο δίκτυο κινητών επικοινωνιών»: ασύρματο δίκτυο επικοινωνιών με ομοιογενή μεταπομπή μεταξύ των σημείων πρόσβασης δικτύου·

ιγ)   «δημόσιο ασύρματο δίκτυο κινητών επικοινωνιών»: ασύρματο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που διατίθεται στο κοινό σύμφωνα με την οδηγία 2002/22/ΕΚ και την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7)·

ιδ)   «κέντρο ελέγχου έκτακτης ανάγκης»: εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από μία ή περισσότερες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη διεκπεραίωση κλήσεων έκτακτης ανάγκης·

ιε)   «μη επεξεργασμένο MSD»: αναπαράσταση του διαβιβασθέντος ελάχιστου συνόλου δεδομένων πριν την παρουσίασή του με καταληπτό τρόπο στον χειριστή του PSAP για κλήσεις eCall.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις όσον αφορά PSAP για κλήσεις eCall

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε PSAP για κλήσεις eCall είναι εξοπλισμένο για να διεκπεραιώνει κλήσεις eCall και για να λαμβάνει ελάχιστα σύνολα δεδομένων (MSD) προερχόμενα από εξοπλισμό επί των οχημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Πανευρωπαϊκό σύστημα eCall — Λειτουργικές απαιτήσεις» (EN 16072) και «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου εφαρμογών eCall (HLAP)» (EN 16062).

2.   Το PSAP για κλήσεις eCall διεκπεραιώνει κλήσεις eCall τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οιαδήποτε άλλη κλήση προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112. Το PSAP για κλήσεις eCall επεξεργάζεται τις κλήσεις eCall σύμφωνα με τις προβλέψεις των εθνικών κανονισμών για την επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

3.   Το PSAP για κλήσεις eCall διαθέτει ικανότητα λήψης των δεδομένων που περιέχονται στο ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD) και παρουσίασής τους στον χειριστή PSAP για κλήσεις eCall με σαφή και καταληπτό τρόπο.

4.   Το PSAP για κλήσεις eCall έχει πρόσβαση σε κατάλληλο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) ή ισοδύναμο σύστημα που παρέχει στον χειριστή PSAP για κλήσεις eCall τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης και της κατεύθυνσης του οχήματος με ελάχιστη ακρίβεια, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15722 για τις συντεταγμένες του ελάχιστου συνόλου δεδομένων (MSD).

5.   Οι προαναφερθείσες απαιτήσεις επιτρέπουν στο PSAP για κλήσεις eCall την παροχή της θέσης, του τύπου της ενεργοποίησης της κλήσης eCall (χειροκίνητη ή αυτόματη) και άλλα σχετικά στοιχεία στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή στους εταίρους παροχής υπηρεσιών.

6.   Το PSAP για κλήσεις eCall (που λαμβάνει αρχικά την κλήση eCall) αποκαθιστά ακουστική επικοινωνία με το όχημα και διεκπεραιώνει τα στοιχεία της κλήσης eCall· κατά περίπτωση, το PSAP για κλήσεις eCall ενδέχεται να αναδρομολογήσει την κλήση και τα στοιχεία του ελάχιστου συνόλου δεδομένων (MSD) προς άλλο PSAP, κέντρο ελέγχου έκτακτης ανάγκης ή εταίρο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες που καθορίζονται από την εθνική αρχή. Η αναδρομολόγηση είναι δυνατόν να γίνει μέσω σύνδεσης δεδομένων ή ακουστικής, ή, κατά προτίμηση αμφότερων.

7.   Κατά περίπτωση, και ανάλογα με τις εθνικές διαδικασίες και νομοθεσία, στο PSAP για κλήσεις eCall και στις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή εταίρους παροχής υπηρεσιών είναι δυνατόν να χορηγηθεί πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του οχήματος τα οποία περιέχονται στις εθνικές βάσεις δεδομένων και/ή σε άλλες σχετικές πηγές, προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για τη διεκπεραίωση της κλήσης eCall, ιδίως για να γίνει δυνατή η ερμηνεία του αναγνωριστικού αριθμού οχήματος (VIN) και η παρουσίαση των πρόσθετων συναφών πληροφοριών, ιδίως του τύπου και του μοντέλου του οχήματος.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των λειτουργιών των PSAP για κλήσεις eCall με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 και κοινοποιούν τις εν λόγω αρχές στην Επιτροπή. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης στηρίζεται στο μέρος του προτύπου «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall» (EN 16454) που αφορούν τη συμμόρφωση των PSAP με το πανευρωπαϊκό σύστημα eCall.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις που συνδέονται με την εγκατάσταση των υποδομών των PSAP για κλήσεις eCall

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά την εγκατάσταση των υποδομών των PSAP για κλήσεις eCall που διεκπεραιώνουν τις κλήσεις στο διαλειτουργικό πανενωσιακό σύστημα eCall, σύμφωνα με τις αρχές για τις προδιαγραφές και την εγκατάσταση που καθορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2010/40/ΕΕ. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους να αποφασίσει σχετικά με την εγκατάσταση της υποδομής των PSAP για κλήσεις eCall που διεκπεραιώνουν τις κλήσεις στο διαλειτουργικό πανενωσιακό σύστημα eCall στην επικράτειά του. Το δικαίωμα αυτό δεν θίγει οιαδήποτε νομοθετική πράξη θεσπίζεται δυνάμει του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ.

Άρθρο 6

Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

1.   Τα PSAP, συμπεριλαμβανομένων των PSAP για κλήσεις eCall, θεωρούνται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Εάν τα δεδομένα της κλήσης eCall πρέπει να διαβιβαστούν σε άλλα κέντρα ελέγχου έκτακτης ανάγκης ή σε εταίρους παροχής υπηρεσιών δυνάμει του άρθρο 3 παράγραφος 5, θεωρούνται και αυτοί με τη σειρά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των κλήσεων eCall από τα PSAP, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους εταίρους παροχής υπηρεσιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ, καθώς και ότι η συμμόρφωση αυτή αποδεικνύεται στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδιαιτέρως ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται από αθέμιτη χρήση, όπου συμπεριλαμβάνεται η παράνομη πρόσβαση σε αυτά, η τροποποίηση ή απώλειά τους και ότι θεσπίζονται και τηρούνται δεόντως στο κατάλληλο επίπεδο πρωτόκολλα σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διάρκεια της διατήρησης, την επεξεργασία και την προστασία τους.

Άρθρο 7

Κανόνες σχετικά με την ευθύνη

1.   Τα PSAP για κλήσεις eCall πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι τηρούν όλες τις καθορισμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης με τα πρότυπα eCall που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 όσον αφορά τα μέρη του συστήματος για τα οποία έχουν ευθύνη όσον αφορά τον σχεδιασμό και/ή τον έλεγχο. Φέρουν ευθύνη μόνο για το τμήμα εκείνο των κλήσεων eCall για το οποία είναι αρμόδια, το οποίο αρχίζει από τη στιγμή που η κλήση eCall φτάσει στο PSAP για κλήσεις eCall σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

2.   Προς τον σκοπό αυτό, και σε συνδυασμό με άλλα υφιστάμενα μέτρα σχετικά ιδίως με τη διεκπεραίωση των κλήσεων στο 112, διατηρούνται για καθορισμένη χρονική περίοδο και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, τόσο το μη επεξεργασμένο MSD που λαμβάνεται μαζί με την κλήση eCall όσο και το περιεχόμενο του MSD που παρουσιάζεται στον χειριστή της κλήσης eCall. Τα εν λόγω δεδομένα αποθηκεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 6, 13 και 17 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Άρθρο 8

Εκθέσεις

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2013 στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον κατάλογο των αρχών που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των λειτουργιών των PSAP για κλήσεις eCall, τον κατάλογο της γεωγραφικής κάλυψης των PSAP για κλήσεις eCall, χρονοδιάγραμμα της εγκατάστασης κατά τα επόμενα δύο έτη, περιγραφή των δοκιμών συμμόρφωσης και περιγραφή των πρωτοκόλλων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται σε υποδομές που εγκαθίστανται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Εφαρμόζεται από τις 23 Απριλίου 2014 σε υποδομές που έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

(3)  COM(2009) 434 τελικό.

(4)  ΕΕ L 303 της 22.11.2011, σ. 46.

(5)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(6)  ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.

(7)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.


3.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 306/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2013

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση παρασκευάσματος του Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) για απογαλακτισμένα χοιρίδια και απογαλακτισμένα ζώα της οικογένειας των συιδών, εκτός του είδους Sus scrofa domesticus (κάτοχος της άδειας: Kemin Europa N.V.)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων και καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση αυτής της άδειας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για νέα χρήση του παρασκευάσματος Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η εν λόγω αίτηση αφορά την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για απογαλακτισμένα χοιρίδια και απογαλακτισμένα ζώα της οικογένειας των συιδών, εκτός του είδους Sus scrofa domesticus, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση παρασκευάσματος του Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) έχει εγκριθεί για δέκα χρόνια για κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 107/2010 της Επιτροπής (2) και για κοτόπουλα ωοτοκίας, πάπιες προς πάχυνση, ορτύκια, φασιανούς, πέρδικες, φραγκόκοτες, περιστέρια, χήνες προς πάχυνση και στρουθοκαμήλους με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 885/2011 της Επιτροπής (3).

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») στη γνώμη της, της 25ης Απριλίου 2012 (4), επιβεβαίωσε τα προηγούμενα συμπεράσματά της ότι, σύμφωνα με τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το παρασκεύασμα Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) θεωρείται ασφαλές για όλα τα ζωικά είδη, για τους καταναλωτές προϊόντων που προέρχονται από όλα τα ζώα στα οποία χορηγείται η πρόσθετη ύλη, καθώς και για το περιβάλλον. Μολονότι τρεις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τον αιτούντα έδειξαν τουλάχιστον μία σημαντικά βελτιωμένη παράμετρο σε σύγκριση με ομάδες ελέγχου, η Αρχή δεν μπόρεσε να καθορίσει μια ελάχιστη αποτελεσματική δόση, όπως προτάθηκε από τον αιτούντα, λόγω αντιφατικών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά επίπεδα δόσεων που δοκιμάστηκαν. Δύο δοκιμές παρουσίασαν σημαντικές βελτιώσεις με δόση 1 × 107 CFU/kg αλλά όχι σε 5 × 107 CFU/kg ζωοτροφής. Η Αρχή θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς το οποίο συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Η αξιολόγηση του παρασκευάσματος Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) δείχνει ότι ικανοποιούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων», εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 36 της 9.2.2010, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 229 της 6.9.2011, σ. 3.

(4)  Δελτίο ΕFSA 2012· 10(5):2671.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώου

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας

Μονάδες δραστικότητας (CFU) ανά kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis

(ATCC PTA-6737)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) που περιέχει τουλάχιστον 1 × 1010 CFU/g πρόσθετης ύλης

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Βιώσιμα σπόρια του Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

 

Αναλυτική μέθοδος  (1)

 

Καταμέτρηση: Μέθοδος καταμέτρησης εξάπλωσης σε τρυβλία με χρήση tryptone soya agar, με προθέρμανση των δειγμάτων ζωοτροφής

 

Ταυτοποίηση: μέθοδος ηλεκτροφόρησης παλλόμενου πεδίου (PFGE).

(Απογαλακτισμένα) χοιρίδια και (απογαλακτισμένα) ζώα της οικογένειας των συιδών, εκτός Sus scrofa domesticus

1 × 107

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσσωματωμάτων.

2.

Για χρήση σε (απογαλακτισμένα) χοιρίδια με μέγιστο βάρος περίπου 35 kg

23 Απριλίου 2023


(1)  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


3.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 307/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Απριλίου 2013

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

69,7

TN

99,6

TR

126,7

ZZ

98,7

0707 00 05

JO

194,1

TR

145,4

ZZ

169,8

0709 93 10

MA

46,3

TR

107,4

ZZ

76,9

0805 10 20

EG

54,1

IL

65,2

MA

57,6

TN

58,7

TR

69,0

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

71,9

ZZ

71,9

0808 10 80

AR

108,9

BR

93,3

CL

131,0

CN

78,7

MK

27,7

US

180,6

ZA

111,6

ZZ

104,5

0808 30 90

AR

117,1

CL

145,2

TR

208,9

US

158,2

ZA

129,2

ZZ

151,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2013

για την κατάργηση των αποφάσεων 2003/135/ΕΚ, 2004/832/ΕΚ και 2005/59/ΕΚ σχετικά με την έγκριση σχεδίων για την εκρίζωση της κλασικής πανώλης των χοίρων και τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σλοβακία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 1741]

(Τα κείμενα στη γαλλική, τη γερμανική και τη σλοβακική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2013/164/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1, το άρθρο 20 παράγραφος 2, το άρθρο 25 παράγραφος 3 και το άρθρο 29 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2003/135/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την έγκριση των σχεδίων για την εξάλειψη της κλασικής πανώλης των χοίρων και τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων στην Γερμανία, στα ομόσπονδα κράτη Κάτω Σαξονία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ρηνανία-Παλατινάτο και Σάαρλαντ (2), η απόφαση 2004/832/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για την έγκριση των σχεδίων για την εξάλειψη της κλασικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους και τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων στην περιοχή των βορείων Βοσγίων της Γαλλίας (3), και η απόφαση 2005/59/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2005, για την έγκριση των σχεδίων για την εκρίζωση της κλασικής πανώλης των χοίρων στους αγριόχοιρους και τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων στη Σλοβακία (4), εκδόθηκαν μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων κλασικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Σλοβακίας, αντίστοιχα. Με τις αποφάσεις αυτές εγκρίθηκαν, για τα εν λόγω κράτη μέλη, τα σχέδια για την εκρίζωση της κλασικής πανώλης των χοίρων και τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων κατά της νόσου αυτής.

(2)

Η εκτελεστική απόφαση 2012/761/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2012, για την έγκριση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, τα οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το 2013, καθώς και της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στα προγράμματα αυτά (5), εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα ελέγχου και επιτήρησης της κλασικής πανώλης των χοίρων τα οποία υποβλήθηκαν από τη Γερμανία και τη Σλοβακία.

(3)

Το 2011 η Γαλλία και η Σλοβακία ενημέρωσαν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την ευνοϊκή κατάσταση που επικρατεί στο έδαφός τους όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων. Οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν ανέφεραν ότι η κλασική πανώλη των χοίρων είχε εξαλειφθεί επιτυχώς από τους αγριόχοιρους στις προσβεβλημένες περιοχές των εν λόγω κρατών μελών. Επιπλέον, το 2012, η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι η κλασική πανώλη των χοίρων είχε εξαλειφθεί επιτυχώς από τους αγριόχοιρους στις προσβεβλημένες περιοχές του εν λόγω κράτους μέλους.

(4)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σλοβακία, ο επείγων εμβολιασμός των αγριόχοιρων διακόπηκε. Επιπλέον, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν με την εκτελεστική απόφαση 2012/761/ΕΕ, διατηρείται υψηλό επίπεδο επιτήρησης στις περιοχές που είχαν στο παρελθόν προσβληθεί από τη νόσο αυτή. Συνεπώς, τα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια που είχαν εγκριθεί για τα εν λόγω κράτη μέλη με σκοπό την εκρίζωση της κλασικής πανώλης των χοίρων και τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων δεν είναι πλέον αναγκαία.

(5)

Επομένως, για λόγους σαφήνειας και συνοχής της ενωσιακής νομοθεσίας, οι αποφάσεις 2003/135/ΕΚ, 2004/832/ΕΚ και 2005/59/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι αποφάσεις 2003/135/ΕΚ, 2004/832/ΕΚ και 2005/59/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία και στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5.

(2)  ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 47.

(3)  ΕΕ L 359 της 4.12.2004, σ. 62.

(4)  ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 46.

(5)  ΕΕ L 336 της 8.12.2012, σ. 83.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

3.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/12


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2013

για την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/165/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τοξίνη T-2 και η τοξίνη HT-2 είναι μυκοτοξίνες οι οποίες παράγονται από διάφορα είδη Fusarium. Η τοξίνη T-2 μεταβολίζεται ταχέως σε μεγάλο αριθμό προϊόντων, ενώ η τοξίνη HT-2 αποτελεί κύριο μεταβολίτη της.

(2)

Η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM Panel) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε γνωμοδότηση κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 σε τρόφιμα και ζωοτροφές (1).

(3)

Η ομάδα CONTAM καθόρισε την ολική ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) σε 100 ng/kg βάρους σώματος για το άθροισμα των τοξινών T-2 και HT-2. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι οποίες βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση των εν λόγω τοξινών, η χρόνια έκθεση του ανθρώπου μέσω της διατροφικής οδού στο άθροισμα των τοξινών T-2 και HT-2 είναι χαμηλότερη από την ΑΗΠ για τους πληθυσμούς όλων των ηλικιακών ομάδων και, κατά συνέπεια, δεν προξενεί άμεση ανησυχία για την υγεία.

(4)

Όσον αφορά τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων, η ομάδα CONTAM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τα μηρυκαστικά, τα κουνέλια και τα ψάρια, η εκτιμώμενη σήμερα έκθεση στις τοξίνες T-2 και HT-2 θεωρείται απίθανο να προξενήσει ανησυχία για την υγεία. Για τους χοίρους, τα πουλερικά, τους ίππους και τους σκύλους, οι εκτιμήσεις της έκθεσης στις τοξίνες T-2 και HT-2 καταδεικνύουν ότι ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία είναι χαμηλός. Οι γάτες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των πλέον ευαίσθητων ζωικών ειδών. Λόγω των περιορισμένων δεδομένων και των σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία σε χαμηλά επίπεδα δόσεων, δεν ήταν δυνατόν να καθοριστεί το επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις (NOAEL) ούτε το επίπεδο στο οποίο παρατηρούνται οι μικρότερες δυσμενείς επιδράσεις (LOAEL). Κατά συνέπεια, η παρούσα σύσταση δεν έχει εφαρμογή στις τροφές για γάτες, για τις οποίες θα καθιερωθούν αυστηρότερα μέτρα.

(5)

Η ομάδα CONTAM κατέληξε, περαιτέρω, στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά των τοξινών T-2 και HT-2 από τις ζωοτροφές στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης είναι περιορισμένη και ως εκ τούτου συμβάλλει μόνο σε αμελητέο βαθμό σε έκθεση του ανθρώπου.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της επιστημονικής γνώμης, σε συνδυασμό με τις μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος στην παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2, είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα για τις τοξίνες T2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της επεξεργασίας των τροφίμων (δηλαδή του μαγειρέματος) και των γεωπονικών παραγόντων στην παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους παράγοντες που οδηγούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα τοξινών T-2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών, έτσι ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να αποφεύγεται ή να μειώνεται η παρουσία τοξινών T2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών. Οι έρευνες πρέπει να διενεργούνται με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα τοξινών T-2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών και στις επιπτώσεις της μεταποίησης ζωοτροφών και τροφίμων. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι τοξίνες T-2 και HT-2 δεν απαντώνται παρά μόνο σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο ρύζι και τα προϊόντα ρυζιού και είναι συνεπώς είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν τα προϊόντα αυτά από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύστασης.

(7)

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των σιτηρών και των προϊόντων σιτηρών θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των αλλαγών και των τάσεων της έκθεσης ανθρώπων και ζώων στις τοξίνες T-2 και HT-2. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης με επαρκή ευαισθησία.

(8)

Για να καθοριστεί σε ποιες περιπτώσεις θα ήταν ενδεδειγμένη η διεξαγωγή τέτοιων ερευνών, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ενδεικτικές τιμές πάνω από τις οποίες οι έρευνες αυτές θα ήταν ενδεδειγμένες. Να καθοριστούν οι εν λόγω ενδεικτικές τιμές χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση των εν λόγω τοξινών που διατίθενται στη βάση δεδομένων της EFSA. Η ιχνηλασιμότητα είναι στοιχείο μείζονος σημασίας για την υλοποίηση των ερευνών.

(9)

Θα πρέπει να διεξαχθεί, το 2015, αξιολόγηση των πληροφοριών που θα έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας σύστασης. Τα δεδομένα παρακολούθησης που θα ληφθούν ως αποτέλεσμα της παρούσας σύστασης θα επιτρέψουν επίσης την καλύτερη κατανόηση των ετήσιων διακυμάνσεων και της παρουσίας των εν λόγω τοξινών T-2 και HT-2 σε ευρύ φάσμα προϊόντων σιτηρών, των παραγόντων που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα και των μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν προκειμένου να αποτραπεί ή να αμβλυνθεί η παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2, μεταξύ άλλων, μέσω γεωπονικών παραγόντων και μεταποίησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, με την ενεργό συμμετοχή των υπευθύνων των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων, να διεξάγουν έλεγχο για την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, το ρύζι δεν περιλαμβάνεται στα σιτηρά και τα προϊόντα με βάση το ρύζι δεν περιλαμβάνονται στα προϊόντα σιτηρών.

2.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ταυτόχρονη ανάλυση των δειγμάτων για την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 και άλλων τοξινών από μύκητες του γένους Fusarium, όπως η δεσοξυνιβαλενόλη (DON), η ζεαραλενόνη (ZEA) και οι φουμονισίνες B1 + B2 για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του βαθμού συνεμφάνισης.

Σε περίπτωση που η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης το επιτρέπει, θα ήταν σκόπιμο να γίνεται επίσης ανάλυση για τις συγκαλυμμένες μυκοτοξίνες και ιδίως τα μονο- και δι- γλυκοζυλιωμένα συζεύγματα των τοξινών T-2 και HT-2.

3.

Η δειγματοληψία και η ανάλυση για τα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα (2), και ιδίως:

στο παράρτημα I μέρος Β για τη δειγματοληψία στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών,

στο παράρτημα II σημείο 4.3.1 στοιχείο ζ) Κριτήρια απόδοσης για τις τοξίνες T-2 και HT-2. Το όριο του ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ) θα πρέπει, κατά προτίμηση, να μην είναι υψηλότερο από 5 μg/kg για τις τοξίνες T-2 και HT-2 μεμονωμένα, εκτός από τα μη μεταποιημένα σιτηρά για τα οποία το LOQ πρέπει, κατά προτίμηση, να μην είναι υψηλότερο από 10 μg/kg για τις τοξίνες T-2 και HT-2 μεμονωμένα. Στην περίπτωση της χρήσης μιας αναλυτικής τεχνικής ανίχνευσης, το όριο ανίχνευσης θα πρέπει κατά προτίμηση να μην είναι υψηλότερο από 25 μg/kg για το άθροισμα των τοξινών T-2 και HT-2.

Η διαδικασία δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων μπορεί να αποκλίνει από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006, αλλά θα πρέπει να καταλήγει σε δείγμα αντιπροσωπευτικό για την παρτίδα.

4.

Η δειγματοληψία και η ανάλυση για τα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για ζωοτροφές και σύνθετες ζωοτροφές θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (3). Το όριο του ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ) θα πρέπει, κατά προτίμηση, να μην είναι υψηλότερο από 10 μg/kg για τις τοξίνες T-2 και HT-2 μεμονωμένα. Στην περίπτωση της χρήσης μιας αναλυτικής τεχνικής ανίχνευσης, το όριο ανίχνευσης θα πρέπει, κατά προτίμηση, να μην είναι υψηλότερο από 25 μg/kg για το άθροισμα τοξινών T-2 και HT-2.

Η διαδικασία δειγματοληψίας που εφαρμόστηκε από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ζωοτροφών μπορεί να αποκλίνει από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009, αλλά θα πρέπει να καταλήγει σε δείγμα αντιπροσωπευτικό για την παρτίδα.

5.

Τα κράτη μέλη, με την ενεργό συμμετοχή των υπευθύνων των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων, θα πρέπει να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των παραγόντων που οδηγούν σε επίπεδα υψηλότερα από το ενδεικτικό επίπεδο και να καθορίζουν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να αποφεύγεται ή να μειώνεται η παρουσία των εν λόγω επιπέδων στο μέλλον. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται, σε περίπτωση επανειλημμένης διαπίστωσης, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, επιπέδων που υπερβαίνουν τα ενδεικτικά επίπεδα τοξινών T-2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας σύστασης. Η δειγματοληψία και η ανάλυση με στόχο τη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τους διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των γεωπονικών παραγόντων οι οποίοι οδηγούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα τοξινών T-2 και HT-2 στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών, θα πρέπει να συγκεντρώνονται στα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών πρώτης μεταποίησης.

6.

Τα κράτη μέλη, με την ενεργό συμμετοχή των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων, θα πρέπει να διεξάγουν έρευνες σχετικά με την επίδραση της μεταποίησης ζωοτροφών και τροφίμων στην παρουσία τοξινών T-2 και HT-2. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε περίπτωση επανειλημμένων διαπιστώσεων, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, επιπέδων που υπερβαίνουν τα ενδεικτικά επίπεδα τοξινών T-2 και HT-2 στα προϊόντα σιτηρών.

7.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα διαβιβάζονται σε τακτική βάση στην EFSA για τη συγκέντρωσή τους σε μια ενιαία βάση δεδομένων και ότι τα αποτελέσματα των ερευνών ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε έτος, την πρώτη φορά έως τον Δεκέμβριο του 2013. Θα εκπονηθεί ένα καθοδηγητικό σημείωμα για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της παρούσας σύστασης και συγκρίσιμων εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)· Επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία που συνδέονται με την παρουσία των τοξινών T-2 και HT-2 σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Δελτίο ΕFSA 2011· 9(12):2481. [187 σελίδες.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 54 της 26.2.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτικά επίπεδα για τα σιτηρά και τα προϊόντα σιτηρών  (1)  (2)

 

Ενδεικτικά επίπεδα για το άθροισμα τοξινών T-2 και HT-2 (μg/kg) πέραν/άνω των οποίων θα πρέπει να διεξάγονται έρευνες, ιδίως στην περίπτωση επανειλημμένης διαπίστωσης (1)

1.   Μη μεταποιημένα σιτηρά  (3)

1.1.

κριθάρι (συμπεριλαμβανομένου κριθαριού ζυθοποιίας) και αραβόσιτος

200

1.2.

βρώμη (με το φλοιό)

1 000

1.3.

σιτάρι, σίκαλη και άλλα σιτηρά

100

2.   Σπόροι σιτηρών για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση  (4)

2.1.

βρώμη

200

2.2.

αραβόσιτος

100

2.3.

άλλα σιτηρά

50

3.   Προϊόντα σιτηρών για ανθρώπινη κατανάλωση

3.1.

πίτυρο βρώμης και νιφάδες βρώμης

200

3.2.

πίτυρο σιτηρών εκτός από πίτυρο βρώμης, προϊόντα άλεσης βρώμης εκτός από πίτυρο βρώμης και νιφάδες βρώμης, και προϊόντα άλεσης αραβοσίτου

100

3.3.

προϊόντα άλεσης άλλων σιτηρών

50

3.4.

σιτηρά προγεύματος, συμπεριλαμβανομένων παρασκευασμένων νιφάδων σιτηρών

75

3.5.

ψωμί (συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρτοσκευασμάτων), προϊόντα ζαχαροπλαστικής, μπισκότα, σνακ σιτηρών, ζυμαρικά

25

3.6.

τρόφιμα με βάση τα σιτηρά για βρέφη και μικρά παιδιά

15

4.   Προϊόντα σιτηρών σε ζωοτροφές και σύνθετες ζωοτροφές  (5)

4.1.

προϊόντα άλεσης βρώμης (με τον φλοιό)

2 000

4.2.

άλλα προϊόντα σιτηρών

500

4.3.

σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γάτες

250


(1)  Τα επίπεδα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα είναι ενδεικτικά επίπεδα πάνω από τα οποία, ιδίως στην περίπτωση επανειλημμένης διαπίστωσης, θα πρέπει να διεξάγονται έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που οδηγούν στην παρουσία τοξινών T-2 και HT-2 ή σχετικά με την επίδραση της μεταποίησης ζωοτροφών και τροφίμων. Τα ενδεικτικά επίπεδα βασίζονται στα δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση των εν λόγω τοξινών που διατίθενται στη βάση δεδομένων της EFSA όπως αναφέρονται στη γνώμη της EFSA. Τα ενδεικτικά επίπεδα δεν είναι επίπεδα ασφάλειας των ζωοτροφών και των τροφίμων.

(2)  Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, το ρύζι δεν περιλαμβάνεται στα σιτηρά και τα προϊόντα με βάση το ρύζι δεν περιλαμβάνονται στα προϊόντα σιτηρών.

(3)  Μη μεταποιημένα σιτηρά είναι τα σιτηρά τα οποία δεν έχουν υποστεί φυσική ή θερμική κατεργασία, εκτός από ξήρανση, καθαρισμό και διαλογή.

(4)  Σπόροι σιτηρών για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση είναι σπόροι σιτηρών οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε διαδικασίες ξήρανσης, καθαρισμού, διαλογής και αποφλοίωσης και οι οποίοι δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω διαδικασίες καθαρισμού και διαλογής πριν από την περαιτέρω μεταποίηση στην τροφική αλυσίδα.

(5)  τα ενδεικτικά επίπεδα για σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για ζωοτροφές και σύνθετες ζωοτροφές αφορούν ζωοτροφές με ποσοστό υγρασίας 12 %.


Διορθωτικά

3.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 91/16


Διορθωτικό στην οδηγία 2013/10/EE της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να προσαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77 της 20ής Μαρτίου 2013 )

Στη σελίδα 21, άρθρο 3 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 19 Ιουνίου 2014 όσον αφορά τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) που περιέχουν μία ουσία.».