ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.045.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
16 Φεβρουαρίου 2013


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 131/2013 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2013, για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων όσον αφορά τη διάθεση ζάχαρης και ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης στην αγορά της Ένωσης με μειωμένη εισφορά επί του πλεονάσματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 2012/2013

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 132/2013 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2013, για την 187η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

6

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 133/2013 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2013, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

8

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 134/2013 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2013, για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών οι οποίοι εφαρμόζονται από τις 16 Φεβρουαρίου 2013

10

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2013/84/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2013, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών, όσον αφορά τη δέψη δερμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 618]  ( 1 )

13

 

 

2013/85/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων ουσιών στο παράρτημα I ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 670]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

16.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 131/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Φεβρουαρίου 2013

για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων όσον αφορά τη διάθεση ζάχαρης και ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης στην αγορά της Ένωσης με μειωμένη εισφορά επί του πλεονάσματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 2012/2013

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 2 και το άρθρο 186, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας ζάχαρης 2011/2012, η μέση τιμή εργοστασίου στην Ένωση για τη λευκή ζάχαρη χύμα ανήλθε στο 175 % της τιμής αναφοράς των 404 ευρώ/τόνο, υπερβαίνοντας περίπου κατά 275 ευρώ/τόνο την τιμή στην παγκόσμια αγορά. Η ενωσιακή τιμή έχει τώρα σταθεροποιηθεί περίπου στα 700 ευρώ/τόνο, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο μετά τη μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα της ζάχαρης και διαταράσσει τη βέλτιστη ροή εφοδιασμού της ενωσιακής αγοράς σε ζάχαρη. Η αναμενόμενη αύξηση της ήδη υψηλής αυτής τιμής κατά την περίοδο εμπορίας 2012/2013 επιτείνει τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών της αγοράς, οι οποίες θα πρέπει να αποτραπούν με τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

(2)

Βάσει εκτιμήσεων της προσφοράς και της ζήτησης ζάχαρης για την περίοδο 2012/2013, τα τελικά αποθέματα για την αγορά ζάχαρης αναμένεται ότι θα είναι χαμηλότερα κατά τουλάχιστον 0,5 εκατ. τόνους από εκείνα της περιόδου 2011/2012. Στα αριθμητικά στοιχεία αυτά έχουν ήδη συνυπολογισθεί οι εισαγωγές από τρίτες χώρες που επωφελούνται από ορισμένες προτιμησιακές συμφωνίες.

(3)

Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκίες καλής εσοδείας οδήγησαν σε εκτίμηση της παραγωγής η οποία υπερβαίνει κατά περίπου 5 400 000 τόνους την ποσόστωση ζάχαρης που καθορίζεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες συμβατικές δεσμεύσεις των παραγωγών ζάχαρης όσον αφορά ορισμένες βιομηχανικές χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 62 του εν λόγω κανονισμού και τις δεσμεύσεις για εξαγωγή ζάχαρης εκτός ποσόστωσης για την περίοδο 2012/2013, σημαντικές ποσότητες ζάχαρης εκτός ποσόστωσης τουλάχιστον 2 000 000 τόνων θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες. Μέρος αυτής της ζάχαρης θα μπορούσε να διατεθεί για να μετριασθούν οι ελλείψεις σε επίπεδο εφοδιασμού στην αγορά ζάχαρης της Ένωσης και να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση των τιμών.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα της αγοράς, είναι απαραίτητο να διατεθεί στην αγορά ζάχαρη εκτός ποσόστωσης. Είναι σκόπιμο να μπορεί να λαμβάνεται το εν λόγω μέτρο, κάθε φορά που είναι αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 2012/2013.

(5)

Σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 188 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα, όταν είναι αναγκαίο, για την αποκατάσταση των διαταραχών της αγοράς ή την αποσόβηση του κινδύνου διαταραχών της αγοράς, ιδίως όταν αυτές απορρέουν από σημαντική αύξηση των τιμών στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα διαθέσιμα μέτρα δυνάμει του εν λόγω κανονισμού. Λόγω των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην αγορά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν προβλέπει ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της αυξητικής τάσης της τιμής ζάχαρης και στη δυνατότητα εφοδιασμού ζάχαρης σε λογικές τιμές στην αγορά της Ένωσης, εκτός αυτών που βασίζονται στο άρθρο 186 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Με το άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να καθορίσει εισφορά επί του πλεονάσματος για τη ζάχαρη και την ισογλυκόζη που παράγονται καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης σε αρκούντως υψηλό επίπεδο ώστε να αποφεύγεται η σώρευση πλεονασματικών ποσοτήτων. Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 967/2006 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά την παραγωγή εκτός ποσόστωσης στον τομέα της ζάχαρης (2), η εισφορά καθορίστηκε σε 500 ευρώ ανά τόνο.

(7)

Για περιορισμένη ποσότητα ζάχαρης που παράγεται καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης, είναι σκόπιμο να καθοριστεί μειωμένη εισφορά επί του πλεονάσματος σε επίπεδο ανά τόνο, επιτρέποντας δίκαιη μεταχείριση των παραγωγών ζάχαρης της Ένωσης, διασφαλίζοντας την καλή λειτουργία της αγοράς ζάχαρης της Ένωσης και συμβάλλοντας στη μείωση της διαφοράς των τιμών μεταξύ της ενωσιακής αγοράς ζάχαρης και της παγκόσμιας αγοράς ζάχαρης, χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι συσσώρευσης πλεονασμάτων στην αγορά της Ένωσης.

(8)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 καθορίζει ποσοστώσεις για τη ζάχαρη και την ισογλυκόζη, είναι σκόπιμο να εφαρμοσθεί παρόμοιο μέτρο για κατάλληλη ποσότητα ισογλυκόζης που παράγεται καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης, διότι το προϊόν αυτό αποτελεί, σε κάποιο βαθμό, εμπορικό υποκατάστατο της ζάχαρης.

(9)

Ενόψει της αύξησης του εφοδιασμού, οι παραγωγοί ζάχαρης και ισογλυκόζης θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την έκδοση πιστοποιητικών που θα τους επιτρέπουν να πωλούν στην αγορά της Ένωσης ορισμένες ποσότητες παραγόμενες πέραν των ορίων της ποσόστωσης με μειωμένη εισφορά επί του πλεονάσματος.

(10)

Η μειωμένη εισφορά επί του πλεονάσματος θα πρέπει να καταβάλλεται μετά την αποδοχή της αίτησης και πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού.

(11)

Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη για την ενθάρρυνση της ταχείας βελτίωσης της κατάστασης εφοδιασμού.

(12)

Με τον καθορισμό ανώτατων ορίων των ποσοτήτων για τις οποίες κάθε παραγωγός δύναται να υποβάλει αίτηση σε μία περίοδο υποβολής αιτήσεων και τον περιορισμό των πιστοποιητικών σε προϊόντα της ιδίας παραγωγής του αιτούντος αναμένεται να προληφθούν κερδοσκοπικές ενέργειες στο πλαίσιο του συστήματος που δημιουργείται με τον παρόντα κανονισμό.

(13)

Με τις αιτήσεις τους, οι παραγωγοί ζάχαρης θα πρέπει να δεσμευθούν να καταβάλουν την ελάχιστη τιμή για τα ζαχαρότευτλα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή της ποσότητας ζάχαρης για την οποία υποβάλλουν αίτηση. Θα πρέπει να διευκρινισθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις επιλεξιμότητας για τις αιτήσεις.

(14)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις που έχουν λάβει. Για την απλοποίηση και την τυποποίηση των κοινοποιήσεων αυτών, θα πρέπει να παρασχεθούν υποδείγματα.

(15)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πιστοποιητικά χορηγούνται μόνο εντός των ποσοτικών ορίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει συντελεστή κατανομής που θα εφαρμόζεται στις αιτήσεις που λαμβάνονται.

(16)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τους αιτούντες εάν η αίτησή τους έχει ικανοποιηθεί πλήρως ή εν μέρει.

(17)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά εισαγωγής με μείωση της εισφοράς επί του πλεονάσματος. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατεθούν υποδείγματα από την Επιτροπή.

(18)

Οι ποσότητες ζάχαρης που διατέθηκαν στην αγορά της Ένωσης καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στην εισφορά επί του πλεονάσματος που προβλέπεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι κάθε αιτών ο οποίος δεν τηρεί τη δέσμευσή του να διαθέτει στην αγορά της Ένωσης την ποσότητα που καλύπτεται από το πιστοποιητικό που του χορηγήθηκε θα πρέπει επίσης να καταβάλλει ποσό ύψους 500 ευρώ ανά τόνο. Η εν λόγω συνεκτική προσέγγιση αποσκοπεί στην αποφυγή της κατάχρησης του μηχανισμού που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

(19)

Με στόχο τον καθορισμό μέσων τιμών ζάχαρης ποσόστωσης και εκτός ποσόστωσης στην ενωσιακή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2006 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς και του καθεστώτος ποσοστώσεων στον τομέα της ζάχαρης (3), η ζάχαρη που καλύπτεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να θεωρείται ζάχαρης ποσόστωσης.

(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4), οι εισφορές και άλλα τέλη στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών ζάχαρης συνιστούν ιδίους πόρους. Επομένως, πρέπει να καθορισθεί η ημερομηνία βεβαίωσης των σχετικών ποσών, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5).

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προσωρινή μείωση της εισφοράς επί του πλεονάσματος

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 967/2006, το ποσό της εισφοράς επί του πλεονάσματος για μέγιστη ποσότητα 150 000 τόνων ζάχαρης σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης και 8 000 τόνων ισογλυκόζης σε ξηρά ουσία, που παράγεται καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης που καθορίζεται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και διατίθεται στην αγορά της Ένωσης την περίοδο εμπορίας 2012/2013, καθορίζεται σε 224 ευρώ να τόνο.

2.   Η μειωμένη εισφορά επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καταβάλλεται μετά την αποδοχή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 2 και πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 6.

Άρθρο 2

Αίτηση πιστοποιητικών

1.   Για να επωφεληθούν από τους όρους του άρθρου 1, οι παραγωγοί ζάχαρης και ισογλυκόζης υποβάλλουν αίτηση πιστοποιητικού.

2.   Αιτούντες μπορεί να είναι μόνο επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων ή ισογλυκόζης, οι οποίες έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στις οποίες έχει κατανεμηθεί ποσόστωση παραγωγής για την περίοδο εμπορίας 2012/2013, σύμφωνα με το άρθρο 56 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Κάθε αιτών δύναται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση για ζάχαρη και μία για ισογλυκόζη ανά περίοδο υποβολής αιτήσεων.

4.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών υποβάλλονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει εγκριθεί η επιχείρηση. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να συνοδεύονται οι αιτήσεις που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

5.   Για να είναι παραδεκτές, οι αιτήσεις πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

στις αιτήσεις αναγράφονται:

i)

το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός ΦΠΑ του αιτούντος· και

ii)

οι ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, σε τόνους, εκφραζόμενους σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης για τη ζάχαρη και σε ξηρά ουσία για την ισογλυκόζη, στρογγυλοποιημένες χωρίς δεκαδικά ψηφία·

β)

οι ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, σε τόνους, εκφραζόμενους σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης για τη ζάχαρη και σε ξηρά ουσία για την ισογλυκόζη δεν υπερβαίνουν τους 50 000 τόνους στην περίπτωση της ζάχαρης και τους 2 500 τόνους στην περίπτωση της ισογλυκόζης·

γ)

εάν η αίτηση αφορά τη ζάχαρη, ο αιτών δεσμεύεται να καταβάλει ο ίδιος την ελάχιστη τιμή για τα ζαχαρότευτλα που καθορίζεται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, για την ποσότητα ζάχαρης που καλύπτεται από πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

δ)

η αίτηση συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στην οποία υποβάλλεται·

ε)

στην αίτηση γίνεται μνεία στον παρόντα κανονισμό καθώς και στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων·

στ)

ο αιτών δεν εισάγει συμπληρωματικούς όρους εκτός από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

6.   Η αίτηση η οποία δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 δεν είναι παραδεκτή.

7.   Η αίτηση δεν μπορεί να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της, ακόμη και αν η ποσότητα που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης χορηγείται μόνο εν μέρει.

Άρθρο 3

Υποβολή αιτήσεων

Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατόν να υποβάλλονται αιτήσεις λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2013 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Άρθρο 4

Διαβίβαση αιτήσεων από τα κράτη μέλη

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφασίζουν σχετικά με το παραδεκτό των αιτήσεων βάσει των όρων που ορίζονται στο άρθρο 2. Εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι μια αίτηση δεν είναι παραδεκτή, ενημερώνουν αμέσως τον αιτούντα.

2.   Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή το αργότερο την Παρασκευή, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις παραδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο υποβολής αιτήσεων. Η κοινοποίηση δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) σημείο i). Τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν λάβει αιτήσεις αλλά τα οποία διαθέτουν ποσόστωση ζάχαρης ή ισογλυκόζης που τους έχει κατανεμηθεί για την περίοδο εμπορίας 2012/2013, αποστέλλουν στην Επιτροπή, εντός της ίδιας προθεσμίας, κοινοποίηση που φέρει την ένδειξη «ουδέν».

3.   Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων καθορίζονται βάσει υποδειγμάτων που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Υπέρβαση ορίων

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες οι οποίες κοινοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 αναφέρουν ότι οι ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 1, η Επιτροπή:

α)

καθορίζει συντελεστή κατανομής, τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στις ποσότητες που καλύπτονται από κάθε κοινοποιούμενη αίτηση πιστοποιητικού·

β)

απορρίπτει τις αιτήσεις που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη.

Άρθρο 6

Έκδοση πιστοποιητικών

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, τη δέκατη εργάσιμη ημέρα που έπεται της εβδομάδας κατά την οποία έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων, η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικά για τις αιτήσεις που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

2.   Κάθε Δευτέρα τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες ζάχαρης και/ή ισογλυκόζης για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά την προηγούμενη εβδομάδα.

3.   Υπόδειγμα του πιστοποιητικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά ισχύουν έως το τέλος του δεύτερου μήνα που έπεται του μήνα έκδοσής τους.

Άρθρο 8

Δυνατότητα μεταβίβασης των πιστοποιητικών

Ούτε τα δικαιώματα ούτε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 9

Κοινοποίηση τιμών

Για τους σκοπούς του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2006, η ποσότητα πωληθείσας ζάχαρης η οποία καλύπτεται από πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θεωρείται ζάχαρη ποσόστωσης.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση

1.   Οι αιτούντες προσθέτουν στις μηνιαίες κοινοποιήσεις τους, που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 952/2006, τις ποσότητες για τις οποίες έχουν λάβει πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

2.   Πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2013 κάθε κάτοχος πιστοποιητικού δυνάμει του παρόντος κανονισμού υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όλες οι ποσότητες που καλύπτονται από το πιστοποιητικό διατέθηκαν στην αγορά της Ένωσης. Κάθε τόνος που καλύπτεται από πιστοποιητικό αλλά δεν έχει διατεθεί στην αγορά της Ένωσης για λόγους άλλους πλην ανωτέρας βίας υπόκειται στην καταβολή ποσού ύψους 276 ευρώ/τόνο.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες που δεν διατέθηκαν στην αγορά της Ένωσης.

4.   Τα κράτη μέλη υπολογίζουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διαφορά μεταξύ της συνολικής ποσότητας ζάχαρης και ισογλυκόζης που παράγεται από κάθε παραγωγό καθ’ υπέρβαση της ποσόστωσης και τις ποσότητες οι οποίες έχουν διατεθεί από τους παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 967/2006. Εάν οι εναπομείνασες ποσότητες ζάχαρης ή ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης ενός παραγωγού είναι μικρότερες από τις ποσότητες για τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός καταβάλλει για τη διαφορά αυτή ποσό ύψους 500 ευρώ/τόνο.

5.   Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 υποβάλλονται το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014.

Άρθρο 11

Ημερομηνία βεβαίωσης

Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000, η ημερομηνία βεβαίωσης της απαίτησης της Ένωσης είναι η ημερομηνία καταβολής της εισφοράς επί του πλεονάσματος από τους αιτούντες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ισχύς του λήγει στις 30 Ιουνίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 176 της 30.6.2006, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 39.

(4)  ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

(5)  ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για τη μείωση της εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 967/2006 για την περίοδο εμπορίας 2012/2013

Κράτος μέλος:

Κάτοχος ποσόστωσης:

 

Προϊόν:

 

Ποσότητες που αποτελούν αντικείμενο της αίτησης:

 

Ποσότητες για τις οποίες εκδίδεται πιστοποιητικό:

 

Καταβληθείσα εισφορά (ευρώ/τόνο):

224

Για την περίοδο εμπορίας 2012/2013, η εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 967/2006 δεν εφαρμόζεται στις ποσότητες για τις οποίες εκδόθηκε το παρόν πιστοποιητικό, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων που θεσπίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 131/2013, και ιδίως στο άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο γ).

Υπογραφή της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους

Ημερομηνία έκδοσης

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει έως το τέλος του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας έκδοσής του.


16.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 132/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Φεβρουαρίου 2013

για την 187η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα, (1) και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 11 Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αφαιρέσει ένα φυσικό πρόσωπο από τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, αφού εξέτασε τις αιτήσεις διαγραφής από τον κατάλογο που υπέβαλε το εν λόγω πρόσωπο και τη λεπτομερή έκθεση του Διαμεσολαβητή ο οποίος θεσμοθετήθηκε με την απόφαση 1904(2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 πρέπει να επικαιροποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται:

«Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (επίσης γνωστός ως (α) Soliman H.S. Al Buthi, (β) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha). Διεύθυνση: Riyadh, Σαουδική Αραβία. Ημερομηνία γέννησης: 8.12.1961. . Τόπος γέννησης: Κάιρο, Αίγυπτος. Ιθαγένεια: Σαουδαραβική. Αριθμός διαβατηρίου: (α) B049614 (Σαουδική Αραβία), (β) C 536660 (Σαουδαραβικό διαβατήριο εκδοθέν στις 5.5.2001, έληξε στις 11.5.2006). Άλλες πληροφορίες: Διευθυντής της υπηρεσίας περιβαλλοντικής υγείας του δήμου Riyadh, Σαουδική Αραβία (τον Φεβρουάριο του 2010). Ημερομηνία καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 23.6.2004.»


16.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 133/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Φεβρουαρίου 2013

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


16.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 134/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Φεβρουαρίου 2013

για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών οι οποίοι εφαρμόζονται από τις 16 Φεβρουαρίου 2013

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 642/2010 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2010, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (σιτάρι μαλακό, για σπορά), ex 1001 99 00 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 και 1007 90 00, ο εισαγωγικός δασμός ισούται με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή τους, προσαυξημένη κατά 55 % μείον την τιμή εισαγωγής cif που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο φορτίο. Ωστόσο, ο δασμός αυτός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον συντελεστή δασμού του κοινού δασμολογίου.

(2)

Το άρθρο 136 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής cif για τα προϊόντα αυτά.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010, η τιμή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (σιτάρι μαλακό, για σπορά), ex 1001 99 00 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 και 1007 90 00, είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής cif η οποία ορίζεται βάσει της μεθόδου που προβλέπεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για την περίοδο από τις 16 Φεβρουαρίου 2013, οι οποίοι θα ισχύουν έως τον εκ νέου καθορισμό τους.

(5)

Λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2013, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των σιτηρών, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού βάσει των στοιχείων του παραρτήματος II.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 187 της 21.7.2010, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι οποίοι εφαρμόζονται από τις 16 Φεβρουαρίου 2013

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

ΣΙΤΑΡΙ σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

ex 1001 91 20

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό, για σπορά

0,00

ex 1001 99 00

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 10 00

1002 90 00

ΣΙΚΑΛΗ

0,00

1005 10 90

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

0,00

1005 90 00

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

ΣΟΡΓΟ σε κόκκους, εκτός από το υδρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00


(1)  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010, ο εισαγωγέας μπορεί να τύχει μείωσης των δασμών κατά:

3 ευρώ/τόνο, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα (πέρα από τα στενά του Γιβραλτάρ) ή στον Εύξεινο Πόντο, εάν τα εμπορεύματα φθάνουν στην Ένωση από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ,

2 ευρώ/τόνο, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου, εάν τα εμπορεύματα φθάνουν στην Ένωση από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να τύχει κατ’ αποκοπή μείωσης 24 ευρώ ανά τόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (EE) αριθ. 642/2010.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα I

1.2.2013-14.2.2013

1.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010:

(EUR/t)

 

Μαλακός σίτος (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι, εκλεκτής ποιότητας

Σκληρό σιτάρι, μέσης ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι, χαμηλής ποιότητας (3)

Χρηματιστήριο

Minnéapolis

Chicago

Τιμή

241,45

208,21

Τιμή fob USA

295,74

285,74

265,74

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

78,15

17,92

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες

2.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού — Ρότερνταμ:

14,32 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες — Ρότερνταμ:

— EUR/t


(1)  Θετική πριμοδότηση 14 ευρώ/τόνο ενσωματωμένη [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 10 ευρώ/τόνο [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].

(3)  Αρνητική πριμοδότηση 30 ευρώ/τόνο [άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 642/2010].


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Φεβρουαρίου 2013

για τον καθορισμό των συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών, όσον αφορά τη δέψη δερμάτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 618]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/84/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ επιβάλλει στην Επιτροπή να διοργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών για τις βιομηχανικές εκπομπές μεταξύ αυτής και των κρατών μελών, των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολύνεται η σύνταξη των εγγράφων αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 της οδηγίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών εξετάζονται οι επιδόσεις των εγκαταστάσεων και οι τεχνικές όσον αφορά τις εκπομπές, εκπεφρασμένες ως βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος μέσος όρος, κατά περίπτωση, και οι σχετικές συνθήκες αναφοράς, η κατανάλωση και το είδος των πρώτων υλών, η κατανάλωση ύδατος, η χρήση της ενέργειας και η παραγωγή αποβλήτων, οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές, η σχετική παρακολούθηση, οι πολύτροπες επιδράσεις, η οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα και οι εξελίξεις όλων των ανωτέρω, καθώς και οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και οι αναδυόμενες τεχνικές που προσδιορίζονται αφού εξετασθούν τα ζητήματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 13 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.

(3)

Τα «συμπεράσματα ΒΔΤ» όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 12 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ αποτελούν το καίριο στοιχείο των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ και περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, την περιγραφή τους, πληροφορίες για να εκτιμηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους, τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τη σχετική παρακολούθηση, τα αντίστοιχα επίπεδα κατανάλωσης και, κατά περίπτωση, τα συναφή μέτρα αποκατάστασης του χώρου.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, τα συμπεράσματα ΒΔΤ αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των όρων αδειοδότησης για εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφάλαιο II της εν λόγω οδηγίας.

(5)

Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ επιβάλλει στην αρμόδια αρχή να καθορίζει οριακές τιμές εκπομπών που διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως καθορίζονται στις αποφάσεις για τα συμπεράσματα ΒΔΤ που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

(6)

Το άρθρο 15 παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ προβλέπει παρεκκλίσεις από την απαίτηση του άρθρου 15 παράγραφος 3 μόνον εφόσον το κόστος που συνεπάγεται η επίτευξη επιπέδων εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ είναι δυσανάλογα υψηλό σε σύγκριση με τα περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω της γεωγραφικής θέσης, των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών ή των τεχνικών χαρακτηριστικών της σχετικής εγκατάστασης.

(7)

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ προβλέπει ότι οι περιλαμβανόμενες στην άδεια απαιτήσεις παρακολούθησης, που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας, στηρίζονται στα συμπεράσματα επί της παρακολούθησης, όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, εντός 4 ετών από τη δημοσίευση των αποφάσεων περί των συμπερασμάτων ΒΔΤ, η αρμόδια αρχή επανεξετάζει και, όπου απαιτείται, αναπροσαρμόζει όλους τους όρους της άδειας και μεριμνά ώστε η εγκατάσταση να πληροί τους εν λόγω όρους αδειοδότησης.

(9)

Με την απόφαση της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη συγκρότηση φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (2), συγκροτήθηκε φόρουμ αποτελούμενο από εκπροσώπους των κρατών μελών, των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η Επιτροπή έλαβε στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 και δημοσιοποίησε τη γνωμοδότηση του ανωτέρω φόρουμ (3) σχετικά με το προτεινόμενο περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς ΒΔΤ για τη δέψη δερμάτων.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 75 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα συμπεράσματα ΒΔΤ για τη δέψη δερμάτων παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.

(2)  ΕΕ C 146 της 17.5.2011, σ. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΔΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΨΗ ΔΕΡΜΑΤΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1.

Γενικά συμπεράσματα ΒΔΤ για τη δέψη δερμάτων

1.1.1.

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

1.1.2.

Χρηστή διαχείριση

1.2.

Παρακολούθηση

1.3.

Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού

1.4.

Μείωση των εκπομπών στα λύματα

1.4.1.

Μείωση των εκπομπών στα λύματα των σταδίων της προετοιμασίας

1.4.2.

Μείωση των εκπομπών στα λύματα των σταδίων της δέψης

1.4.3.

Μείωση των εκπομπών στα λύματα των σταδίων της μετάδεψης

1.4.4.

Άλλες μειώσεις εκπομπών στα λύματα

1.5.

Επεξεργασία των εκπομπών στα ύδατα

1.6.

Αερόφερτες εκπομπές

1.6.1.

Οσμή

1.6.2.

Πτητικές οργανικές ενώσεις.

1.6.3.

Αιωρούμενα σωματίδια

1.7.

Διαχείριση αποβλήτων

1.8.

Ενέργεια

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ αφορούν τις ακόλουθες δραστηριότητες που προσδιορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, ήτοι:

6.3

Δέψη δερμάτων, εφόσον η ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους 12 τόνους τελικών προϊόντων.

6.11

Ανεξάρτητη επεξεργασία λυμάτων που δεν καλύπτονται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου  (1) και απορρίπτονται από εγκατάσταση της οποίας οι δραστηριότητες καλύπτονται από το σημείο 6.3 ανωτέρω.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα συμπεράσματα ΒΔΤ που παρουσιάζονται μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται στα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ.

Άλλα έγγραφα αναφοράς τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες που καλύπτουν τα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ είναι τα εξής:

Έγγραφο αναφοράς

Αντικείμενο

Ενεργειακή απόδοση (ENE)

Γενική ενεργειακή απόδοση

Οικονομικές και πολύτροπες επιπτώσεις (ECM)

Οικονομικές και πολύτροπες επιπτώσεις των τεχνικών

Γενικές αρχές παρακολούθησης (MON)

Παρακολούθηση εκπομπών και κατανάλωσης

Εκπομπές από αποθήκευση (EFS)

Εκπομπές από δεξαμενές, σωληνώσεις και αποθηκευμένες χημικές ουσίες

Αποτέφρωση αποβλήτων (WI)

Αποτέφρωση αποβλήτων

Κλάδος της επεξεργασίας αποβλήτων (WT)

Επεξεργασία αποβλήτων

Οι τεχνικές που παρατίθενται και περιγράφονται στα παρόντα συμπεράσματα ΒΔΤ δεν είναι ούτε περιοριστικές ούτε εξαντλητικές. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές που εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Χώρος προετοιμασίας/ασβεστώματος

Το τμήμα του βυρσοδεψείου όπου εκτελούνται η ενυδάτωση (μαλάκωμα), η ασβέστωση, η αποσάρκωση και η αποτρίχωση των δορών, κατά περίπτωση, πριν από τη διεργασία δέψης.

Υποπροϊόν

Αντικείμενο ή ουσία που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

Υφιστάμενη μονάδα

Μονάδα που δεν είναι νέα μονάδα.

Υφιστάμενο δοχείο επεξεργασίας

Δοχείο επεξεργασίας που δεν είναι νέο δοχείο επεξεργασίας.

Νέα μονάδα

Μονάδα που λειτουργεί για πρώτη φορά στον χώρο της εγκατάστασης μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ ή πλήρης αντικατάσταση μιας μονάδας στα υφιστάμενα θεμέλια της εγκατάστασης μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ.

Νέο δοχείο επεξεργασίας

Δοχείο επεξεργασίας που λειτουργεί για πρώτη φορά στο χώρο της μονάδας μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ ή πλήρης ανακατασκευή ενός δοχείου επεξεργασίας μετά τη δημοσίευση των παρόντων συμπερασμάτων ΒΔΤ.

Βυρσοδεψείο

Εγκατάσταση που εκτελεί τη δραστηριότητα «Δέψη δερμάτων, εφόσον η ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους 12 τόνους τελικών προϊόντων» (δραστηριότητα 6.3 του παραρτήματος I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ).

Χώρος δέψης

Το τμήμα του βυρσοδεψείου όπου εκτελούνται οι διεργασίες του πικλαρίσματος (της οξίνισης) και της δέψης.

Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Μονάδα που υπόκειται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ

1.1.   Γενικά συμπεράσματα ΒΔΤ για τη δέψη δερμάτων

1.1.1.   Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

1.   Για τη βελτίωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός βυρσοδεψείου, η ΒΔΤ συνίσταται στην υλοποίηση και τήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) που διαθέτει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i)

δέσμευση της διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων διοικητικών στελεχών·

ii)

καθορισμός περιβαλλοντικής πολιτικής που περιλαμβάνει συνεχή βελτίωση της εγκατάστασης από τη διοίκηση·

iii)

προγραμματισμός και καθορισμός των απαραίτητων διαδικασιών, σκοπών και στόχων, σε συνδυασμό με τον οικονομικό προγραμματισμό και τις επενδύσεις·

iv)

εφαρμογή των διαδικασιών, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

α)

δομή και αρμοδιότητες,

β)

εκπαίδευση, ενημέρωση και ικανότητες,

γ)

επικοινωνία,

δ)

συμμετοχή των εργαζομένων,

ε)

τεκμηρίωση,

στ)

αποτελεσματικός έλεγχος των διεργασιών,

ζ)

προγράμματα συντήρησης,

η)

ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,

θ)

διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία·

v)

έλεγχος επιδόσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, με ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

α)

παρακολούθηση και μέτρηση (βλέπε επίσης το έγγραφο αναφοράς για τις γενικές αρχές παρακολούθησης),

β)

διορθωτικά και προληπτικά μέτρα,

γ)

τήρηση αρχείων,

δ)

ανεξάρτητος (όπου είναι εφικτό) εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ώστε να κρίνεται αν το EMS ανταποκρίνεται στις προγραμματισμένες ρυθμίσεις ή όχι και αν έχει εφαρμοστεί και συντηρείται κατάλληλα ή όχι·

vi)

επανεξέταση του EMS και της αδιάλειπτης καταλληλότητας, επάρκειας και αποτελεσματικότητάς του από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη·

vii)

παρακολούθηση της ανάπτυξης καθαρότερων τεχνολογιών·

viii)

εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ενδεχόμενου παροπλισμού της εγκατάστασης κατά το στάδιο του σχεδιασμού νέας μονάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της·

ix)

εφαρμογή τομεακής συγκριτικής αξιολόγησης σε τακτική βάση.

Ειδικά για τη δέψη δερμάτων, είναι επίσης σημαντικό να εξετάζονται τα εξής πιθανά χαρακτηριστικά του EMS:

x)

τήρηση αρχείων των χώρων της εγκατάστασης όπου εκτελούνται ειδικά στάδια των διεργασιών, για τη διευκόλυνση του παροπλισμού·

xi)

άλλα στοιχεία που απαριθμούνται στο συμπέρασμα ΒΔΤ 2.

Δυνατότητα εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. επίπεδο ανάλυσης) και ο χαρακτήρας του EMS (π.χ. τυποποιημένο ή μη τυποποιημένο) συνδέονται γενικά με το είδος, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, καθώς και με το εύρος των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

1.1.2.   Χρηστή διαχείριση

2.   Για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας, η ΒΔΤ συνίσταται στην τήρηση των αρχών της χρηστής διαχείρισης με την εφαρμογή συνδυασμών των εξής τεχνικών:

i)

επιμελής επιλογή και έλεγχος ουσιών και πρώτων υλών (π.χ. ποιότητα δορών, ποιότητα χημικών ουσιών)·

ii)

ανάλυση εισροών-εκροών με κατάλογο απογραφής χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων και τοξικολογικών ιδιοτήτων τους·

iii)

ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών ουσιών στο κατώτατο δυνατό επίπεδο που απαιτούν οι ποιοτικές προδιαγραφές του τελικού προϊόντος·

iv)

προσοχή κατά τον χειρισμό και την αποθήκευση πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων για τον περιορισμό των διαρροών, των ατυχημάτων και της σπατάλης νερού·

v)

διαχωρισμός των ροών αποβλήτων, όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό, για να είναι δυνατή η ανακύκλωση ορισμένων ροών αποβλήτων·

vi)

παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών με σκοπό τη σταθεροποίηση της παραγωγικής διαδικασίας·

vii)

τακτική συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων·

viii)

επανεξέταση των επιλογών επαναχρησιμοποίησης του νερού διεργασίας/έκπλυσης·

ix)

επανεξέταση των επιλογών διάθεσης αποβλήτων.

1.2.   Παρακολούθηση

3.   Η ΒΔΤ συνίσταται στην παρακολούθηση των εκπομπών και άλλων σχετικών παραμέτρων των διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται κατωτέρω, με την υποδεικνυόμενη σχετική συχνότητα, καθώς και στην παρακολούθηση των εκπομπών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα EN, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση των προτύπων ISO ή εθνικών ή άλλων διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας.

Παράμετρος

Συχνότητα

Δυνατότητα εφαρμογής

α)

Μέτρηση της κατανάλωσης νερού κατά τα δύο στάδια της διεργασίας —έως τη δέψη και κατά τη μετάδεψη— και καταγραφή της παραγωγής κατά την ίδια περίοδο.

Τουλάχιστον σε μηνιαία βάση.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο υγρής επεξεργασίας.

β)

Καταγραφή των ποσοτήτων χημικών ουσιών διεργασίας που χρησιμοποιούνται στο καθένα από τα στάδια της διεργασίας και καταγραφή της παραγωγής κατά την ίδια περίοδο.

Τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Εφαρμόζεται γενικά.

γ)

Παρακολούθηση της συγκέντρωσης θειούχων ενώσεων και της συγκέντρωσης ολικού χρωμίου στα τελικά λύματα μετά την επεξεργασία για άμεση απόρριψη σε υδάτινους αποδέκτες, με τη χρήση σύνθετων δειγμάτων 24ώρου τα οποία είναι ανάλογα της ροής.

Παρακολούθηση της συγκέντρωσης θειούχων ενώσεων και της συγκέντρωσης ολικού χρωμίου μετά την κατακρήμνιση χρωμίου για έμμεση απόρριψη, με τη χρήση σύνθετων δειγμάτων 24ώρου τα οποία είναι ανάλογα της ροής.

Σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Η παρακολούθηση της συγκέντρωσης χρωμίου εφαρμόζεται σε μονάδες εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων οι οποίες εκτελούν κατακρήμνιση χρωμίου.

Εφόσον είναι οικονομικά βιώσιμη, η παρακολούθηση της συγκέντρωσης θειούχων ενώσεων εφαρμόζεται σε μονάδες που εκτελούν μέρος της επεξεργασίας των λυμάτων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων με σκοπό την επεξεργασία λυμάτων προερχόμενων από βυρσοδεψεία.

δ)

Παρακολούθηση του χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (COD), του βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (BOD) και του αμμωνιακού αζώτου μετά την επεξεργασία των λυμάτων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων για άμεση απόρριψη σε υδάτινους αποδέκτες, με τη χρήση σύνθετων δειγμάτων 24ώρου τα οποία είναι ανάλογα της ροής.

Παρακολούθηση των ολικών αιωρούμενων στερεών μετά την επεξεργασία των λυμάτων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων για άμεση απόρριψη σε υδάτινους αποδέκτες.

Σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Απαιτούνται συχνότερες μετρήσεις σε περίπτωση αλλαγών της διεργασίας.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που εκτελούν μέρος της επεξεργασίας των λυμάτων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων με σκοπό την επεξεργασία λυμάτων προερχόμενων από βυρσοδεψεία.

ε)

Παρακολούθηση των αλογονωμένων οργανικών ενώσεων μετά την επεξεργασία των λυμάτων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων για άμεση απόρριψη σε υδάτινους αποδέκτες.

Σε τακτική βάση.

Εφαρμόζεται σε μονάδες στις οποίες χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις στην παραγωγική διαδικασία και υπάρχει πιθανότητα ελευθέρωσής τους σε υδάτινους αποδέκτες.

στ)

Μέτρηση του pH ή του δυναμικού οξειδοαναγωγής στο σημείο εξόδου των υγρών από τις πλυντρίδες υγρού τύπου.

Συνεχώς.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που εφαρμόζουν υγρό καθαρισμό για τη μείωση των εκπομπών υδρόθειου ή αμμωνίας στην ατμόσφαιρα.

ζ)

Απογραφή διαλυτών σε ετήσια βάση, και καταγραφή της παραγωγής κατά την ίδια περίοδο.

Σε ετήσια βάση.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που εκτελούν εργασίες φινιρίσματος (καλλωπισμού) με τη χρήση διαλυτών και χρησιμοποιούν υδατικά επιχρίσματα ή παρόμοια υλικά για τον περιορισμό των εισροών διαλυτών.

η)

Παρακολούθηση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων στην έξοδο του εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών και καταγραφή της παραγωγής.

Συνεχώς ή περιοδικά.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που εκτελούν εργασίες φινιρίσματος με τη χρήση διαλυτών και εφαρμόζουν συστήματα μείωσης των εκπομπών.

θ)

Ενδεικτική παρακολούθηση της πτώσης της πίεσης στα διάφορα σακκόφιλτρα.

Σε τακτική βάση.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που χρησιμοποιούν σακκόφιλτρα για τη μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, όταν αυτά εκλύονται απευθείας στην ατμόσφαιρα.

ι)

Δοκιμές της απόδοσης δέσμευσης των πλυντρίδων υγρού τύπου.

Σε ετήσια βάση.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που εφαρμόζουν υγρό καθαρισμό για τη μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, όταν αυτά εκλύονται απευθείας στην ατμόσφαιρα.

ια)

Καταγραφή των ποσοτήτων υπολειμμάτων της διεργασίας που αποστέλλονται για ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και διάθεση.

Σε τακτική βάση.

Εφαρμόζεται γενικά.

ιβ)

Καταγραφή όλων των μορφών χρησιμοποιούμενης ενέργειας και της παραγωγής κατά την ίδια περίοδο.

Σε τακτική βάση.

Εφαρμόζεται γενικά.

1.3.   Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού

4.   Για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μιας από τις κατωτέρω τεχνικές ή και των δύο.

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α)

Βελτιστοποίηση της χρήσης νερού σε όλα τα στάδια της υγρής διεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ασυνεχούς έκπλυσης (batch washing) αντί της έκπλυσης με τρεχούμενο νερό.

Η βελτιστοποίηση της χρήσης νερού επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποσότητας που απαιτείται για κάθε στάδιο της διεργασίας και την εισαγωγή της ορθής ποσότητας με τη χρήση μετρητικού εξοπλισμού Η ασυνεχής έκπλυση συνεπάγεται την έκπλυση των δερμάτων κατά την επεξεργασία, με την εισαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας καθαρού νερού στο δοχείο επεξεργασίας και την εκμετάλλευση της κίνησης του δοχείου για την επίτευξη της αναγκαίας ανάδευσης, σε αντίθεση με την έκπλυση με τρεχούμενο νερό, η οποία βασίζεται στην εισροή και εκροή μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Εφαρμόζεται σε όλες τις μονάδες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο υγρής επεξεργασίας.

β)

Χρήση μικρών όγκων λουτρών.

Οι μικροί όγκοι λουτρών είναι μειωμένες ποσότητες νερού διεργασίας, ανάλογες με την ποσότητα των δερμάτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πρακτικές. Η μείωση αυτή υπόκειται σε κατώτατο όριο, διότι το νερό λειτουργεί και ως λιπαντικό και ψυκτικό μέσο για τα δέρματα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για την περιστροφή των δοχείων επεξεργασίας που περιέχουν περιορισμένη ποσότητα νερού απαιτούνται ισχυρότεροι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης διότι η περιστρεφόμενη μάζα είναι ανομοιογενής.

Η τεχνική αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά το στάδιο της βαφής και για την επεξεργασία δερμάτων μοσχαριών.

Η δυνατότητα εφαρμογής της περιορίζεται επίσης:

στα νέα δοχεία επεξεργασίας

στα υφιστάμενα δοχεία επεξεργασίας που επιτρέπουν τη χρήση μικρών όγκων λουτρών ή μπορούν να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Η επανεξέταση των επιλογών επαναχρησιμοποίησης του νερού διεργασίας/έκπλυσης αποτελεί μέρος συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 1) και των αρχών της χρηστής διαχείρισης (βλέπε ΒΔΤ 2).

Επίπεδα κατανάλωσης νερού που συνδέονται με τις ΒΔΤ

Βλέπε πίνακα 1 (για δέρματα βοοειδών) και πίνακα 2 (για δέρματα προβάτων).

Πίνακας 1

Επίπεδα κατανάλωσης νερού που συνδέονται με τις ΒΔΤ για την επεξεργασία δερμάτων βοοειδών

Στάδια της διεργασίας

Κατανάλωση νερού ανά τόνο ακατέργαστων δορών (3)

(m3/t)

Μη υγράλατες δορές

Υγράλατες δορές

Από ακατέργαστες δορές σε χρωμοδέψες (wet blue)/αλδεϋδοδέψες (wet white)

10 έως 15

13 έως 18

Διεργασίες μετάδεψης και φινίρισμα

6 έως 10

6 έως 10

Σύνολο

16 έως 25

19 έως 28


Πίνακας 2

Επίπεδα κατανάλωσης νερού που συνδέονται με τις ΒΔΤ για την επεξεργασία δερμάτων προβάτων

Στάδια της διεργασίας

Ειδική κατανάλωση νερού (4)

λίτρα ανά δέρμα

Από ακατέργαστες δορές σε δέρματα «πικλέ»

65 έως 80

Από δέρματα «πικλέ» σε χρωμοδέψες (wet blue)

30 έως 55

Διεργασίες μετάδεψης και φινίρισμα

15 έως 45

Σύνολο

110 έως 180

1.4.   Μείωση των εκπομπών στα λύματα

1.4.1.   Μείωση των εκπομπών στα λύματα των σταδίων της προετοιμασίας

5.   Για τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου στα προ της επεξεργασίας λύματα που προέρχονται από τα στάδια της προετοιμασίας, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των κατωτέρω τεχνικών.

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α)

Χρήση μικρών όγκων λουτρών

Οι μικροί όγκοι λουτρών είναι μειωμένες ποσότητες νερού επεξεργασίας. Όταν υπάρχει λιγότερο νερό, μειώνεται η ποσότητα των χημικών ουσιών διεργασίας οι οποίες απορρίπτονται χωρίς να έχουν αντιδράσει.

Η τεχνική αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί για την επεξεργασία δερμάτων μοσχαριών.

Η δυνατότητα εφαρμογής της περιορίζεται επίσης:

στα νέα δοχεία επεξεργασίας

στα υφιστάμενα δοχεία επεξεργασίας που επιτρέπουν τη χρήση μικρών όγκων λουτρών ή μπορούν να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

β)

Χρήση καθαρών δερμάτων

Χρήση δερμάτων με μειωμένη ποσότητα κοπριάς προσκολλημένης στην εξωτερική τους επιφάνεια, πιθανώς μέσω επίσημου «συστήματος καθαρών δερμάτων».

Εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών ως προς τη διαθεσιμότητα καθαρών δερμάτων.

γ)

Επεξεργασία νωπών δερμάτων

Χρησιμοποιούνται μη υγράλατα δέρματα.

Για την αποτροπή της φθοράς τους εφαρμόζεται ταχεία ψύξη μετά τον θάνατο, σε συνδυασμό είτε με μικρούς χρόνους παράδοσης, είτε με μεταφορά και αποθήκευση σε ελεγχόμενη θερμοκρασία.

Η δυνατότητα εφαρμογής περιορίζεται από τη διαθεσιμότητα νωπών δερμάτων.

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν η αλυσίδα εφοδιασμού διαρκεί πάνω από δύο ημέρες.

δ)

Ανακίνηση με μηχανικά μέσα προκειμένου να απομακρύνεται το αλάτι που δεν έχει προσκολληθεί στις δορές

Προτού υποβληθούν σε επεξεργασία, οι υγράλατες δορές ανοίγονται με τρόπο που διασφαλίζει την ανακίνηση ή την περιστροφή τους, έτσι ώστε οι κρύσταλλοι αλατιού που δεν έχουν προσκολληθεί στη δορά να πέφτουν και να μην εισέρχονται στη διεργασία διαβροχής.

Η δυνατότητα εφαρμογής περιορίζεται σε βυρσοδεψεία που επεξεργάζονται υγράλατες δορές.

ε)

Αποτρίχωση με διατήρηση των τριχών

Η αποτρίχωση εκτελείται μέσω διάλυσης της ρίζας της τρίχας και όχι ολόκληρης της τρίχας. Οι τρίχες που παραμένουν απομακρύνονται από τα λύματα με διήθηση. Η συγκέντρωση προϊόντων διάσπασης των τριχών στα λύματα μειώνεται.

Η τεχνική αυτή δεν εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχουν σε εύλογη απόσταση μεταφοράς εγκαταστάσεις επεξεργασίας των τριχών για χρήση ή όταν δεν είναι δυνατή η χρήση των τριχών.

Η δυνατότητα εφαρμογής της περιορίζεται επίσης:

στα νέα δοχεία επεξεργασίας

στα υφιστάμενα δοχεία επεξεργασίας που επιτρέπουν τη χρήση της εν λόγω τεχνικής ή μπορούν να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

στ)

Χρήση οργανικών θειούχων ενώσεων ή ενζύμων για την αποτρίχωση δερμάτων βοοειδών

Η ποσότητα ανόργανων θειούχων ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την αποτρίχωση μειώνεται μέσω της μερικής αντικατάστασής τους με οργανικές θειούχες ενώσεις ή της επιπλέον χρήσης κατάλληλων ενζύμων.

Η επιπλέον χρήση ενζύμων δεν εφαρμόζεται σε βυρσοδεψεία που παράγουν δέρμα με ορατό κόκκο (π.χ. δέρμα ανιλίνης).

ζ)

Μειωμένη χρήση αμμωνίου κατά την απασβέστωση

Η χρήση αμμωνιακών ενώσεων κατά την απασβέστωση αντικαθίσταται μερικώς ή πλήρως από την έγχυση διοξειδίου του άνθρακα ή/και τη χρήση άλλων υποκατάστατων απασβέστωσης.

Η πλήρης αντικατάσταση των αμμωνιακών ενώσεων από το CO2 κατά την απασβέστωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην επεξεργασία υλικών πάχους άνω των 1,5 mm.

Η δυνατότητα εφαρμογής της μερικής ή πλήρους αντικατάστασης των αμμωνιακών ενώσεων από το CO2 κατά την απασβέστωση περιορίζεται επίσης:

στα νέα δοχεία επεξεργασίας

στα υφιστάμενα δοχεία επεξεργασίας που επιτρέπουν τη χρήση CO2 κατά την απασβέστωση ή μπορούν να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

1.4.2.   Μείωση των εκπομπών στα λύματα των σταδίων της δέψης

6.   Για τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου στα προ της επεξεργασίας λύματα που προέρχονται από τα στάδια της δέψης, η ΒΔΤ συνίσταται χρήση κατάλληλου συνδυασμού των κατωτέρω τεχνικών.

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α)

Χρήση μικρών όγκων λουτρών

Οι μικροί όγκοι λουτρών είναι μειωμένες ποσότητες νερού διεργασίας. Όταν υπάρχει λιγότερο νερό, μειώνεται η ποσότητα των χημικών ουσιών διεργασίας οι οποίες απορρίπτονται χωρίς να έχουν αντιδράσει.

Η τεχνική αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί για την επεξεργασία δερμάτων μοσχαριών.

Η δυνατότητα εφαρμογής της περιορίζεται επίσης:

στα νέα δοχεία επεξεργασίας

στα υφιστάμενα δοχεία επεξεργασίας που επιτρέπουν τη χρήση μικρών όγκων λουτρών ή μπορούν να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

β)

Μεγιστοποίηση της πρόσληψης χρωμιούχων δεψικών μέσων

Βελτιστοποίηση των λειτουργικών παραμέτρων (π.χ. του pH, των λουτρών, της θερμοκρασίας, του χρόνου και της ταχύτητας του τυμπάνου) και της χρήσης χημικών ουσιών για την αύξηση της αναλογίας του χρωμιούχου δεψικού μέσου που προσλαμβάνεται από τα δέρματα

Εφαρμόζεται γενικά.

γ)

Βελτιστοποιημένες μέθοδοι φυτικής δέψης

Χρήση της μεθόδου δέψης με τύμπανο για ένα μέρος της διεργασίας.

Χρήση προδεψικών μέσων για τη διευκόλυνση της διείσδυσης των φυτικών τανινών.

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην παραγωγή σολοδέρματος φυτικής δέψης.

1.4.3.   Μείωση των εκπομπών στα λύματα των σταδίων της μετάδεψης

7.   Για τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου στα προ της επεξεργασίας λύματα που προέρχονται από τα στάδια της μετάδεψης, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση κατάλληλου συνδυασμού των κατωτέρω τεχνικών.

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α)

Χρήση μικρών όγκων λουτρών

Οι μικροί όγκοι λουτρών είναι μειωμένες ποσότητες νερού διεργασίας. Όταν υπάρχει λιγότερο νερό, μειώνεται η ποσότητα των χημικών ουσιών διεργασίας οι οποίες απορρίπτονται χωρίς να έχουν αντιδράσει.

Η τεχνική αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά το στάδιο της βαφής και για την επεξεργασία δερμάτων μοσχαριών.

Η δυνατότητα εφαρμογής της περιορίζεται επίσης:

στα νέα δοχεία επεξεργασίας

στα υφιστάμενα δοχεία επεξεργασίας που επιτρέπουν τη χρήση μικρών όγκων λουτρών ή μπορούν να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

β)

Βελτιστοποίηση της επανάδεψης, της βαφής και της λίπανσης

Βελτιστοποίηση των παραμέτρων των διεργασιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η πρόσληψη των χημικών ουσιών διεργασίας.

Εφαρμόζεται γενικά.

1.4.4.   Άλλες μειώσεις εκπομπών στα λύματα

8.   Για την πρόληψη των εκπομπών συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων στα λύματα, η ΒΔΤ συνίσταται στην επεξεργασία μόνο δερμάτων που δεν έχουν υποστεί αγωγή με τέτοια υλικά.

Περιγραφή

Η τεχνική συνίσταται στο να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις προμηθειών προδιαγραφές για υλικά που δεν περιέχουν φυτοφάρμακα τα οποία:

απαριθμούνται στην οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (5),

απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για έμμονους οργανικούς ρύπους (6),

έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές ουσίες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (7).

Τέτοια παραδείγματα είναι το DDT, τα φυτοφάρμακα κυκλοδιενίου (αλδρίνη, διελδρίνη, ενδρίνη, ισοδρίνη) και το εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH), συμπεριλαμβανομένου του λινδανίου.

Δυνατότητα εφαρμογής

Εφαρμόζεται γενικά στα βυρσοδεψεία, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του ελέγχου των προδιαγραφών που παρέχονται σε προμηθευτές δερμάτων εκτός ΕΕ.

9.   Για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών βιοκτόνων στα λύματα, η ΒΔΤ συνίσταται στην επεξεργασία των δερμάτων μόνο με βιοκτόνα που έχουν εγκριθεί βάσει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (8).

1.5.   Επεξεργασία των εκπομπών στα ύδατα

10.   Για τη μείωση των εκπομπών σε υδάτινους αποδέκτες, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή επεξεργασίας λυμάτων που περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό των κατωτέρω τεχνικών εντός και/ή εκτός των εγκαταστάσεων:

i)

μηχανική επεξεργασία

ii)

φυσικοχημική επεξεργασία

iii)

βιολογική επεξεργασία

iv)

βιολογική εξάλειψη του αζώτου.

Περιγραφή

Εφαρμογή κατάλληλου συνδυασμού των τεχνικών που περιγράφονται κατωτέρω. Οι τεχνικές είναι δυνατόν να συνδυάζονται εντός και/ή εκτός των εγκαταστάσεων, σε δύο ή τρία στάδια.

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α)

Μηχανική επεξεργασία

Εσχάρωση αδρομερών στερεών, αφαίρεση των λιπών, ελαίων και λιπαντικών και απομάκρυνση των στερεών με καθίζηση.

Εφαρμόζεται γενικά για επεξεργασία εντός και/ή εκτός των εγκαταστάσεων.

β)

Φυσικοχημική επεξεργασία

Οξείδωση και/ή κατακρήμνιση θειούχων ενώσεων, απομάκρυνση του COD και των αιωρούμενων στερεών, π.χ. με θρόμβωση και κροκύδωση. Κατακρήμνιση χρωμίου μέσω αύξησης του pH στην τιμή 8 και άνω με τη χρήση αλκαλίου (π.χ. υδροξειδίου του ασβεστίου, οξειδίου του μαγνησίου, ανθρακικού νατρίου, υδροξειδίου του νατρίου, αργιλικού νατρίου).

Εφαρμόζεται γενικά για επεξεργασία εντός και/ή εκτός των εγκαταστάσεων.

γ)

Βιολογική επεξεργασία

Αερόβια βιολογική επεξεργασία λυμάτων με αερισμό, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των αιωρούμενων στερεών, π.χ. με καθίζηση, δευτεροβάθμια επίπλευση.

Εφαρμόζεται γενικά για επεξεργασία εντός και/ή εκτός των εγκαταστάσεων.

δ)

Βιολογική εξάλειψη του αζώτου

Νιτροποίηση ενώσεων αμμωνιακού αζώτου προς νιτρικές, ακολουθούμενη από αναγωγή των νιτρικών ιόντων προς αέριο άζωτο.

Εφαρμόζεται σε μονάδες που εφαρμόζουν άμεση απόρριψη σε υδάτινους αποδέκτες.

Είναι δύσκολη η εφαρμογή της σε υφιστάμενες μονάδες με περιορισμένους χώρους.

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ

Βλέπε πίνακα 3. Εφαρμόζονται επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ στις:

i)

άμεσες απορρίψεις λυμάτων από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων εντός βυρσοδεψείων·

ii)

άμεσες απορρίψεις λυμάτων από ανεξάρτητα λειτουργούσες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων οι οποίες καλύπτονται από το σημείο 6.11 του παραρτήματος I της οδηγίας 2010/75/ΕΕ και επεξεργάζονται λύματα ως επί το πλείστον από βυρσοδεψεία.

Πίνακας 3

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ για τις άμεσες απορρίψεις λυμάτων έπειτα από επεξεργασία

Παράμετρος

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ

mg/l

(μηνιαίες μέσες τιμές βασισμένες στο μέσο όρο των αντιπροσωπευτικών σύνθετων δειγμάτων 24ώρου που λαμβάνονται στη διάρκεια ενός μήνα)

COD

200 - 500 (9)

BOD5

15 - 25

Αιωρούμενα στερεά

< 35

Αμμωνιακό άζωτο NH4-N (ως N)

< 10

Ολικό χρώμιο (ως Cr)

< 0,3 - 1

Θειούχες ενώσεις (ως S)

< 1

11.   Για τη μείωση της περιεκτικότητας των απορρίψεων λυμάτων σε χρώμιο, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή κατακρήμνισης χρωμίου εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων.

Περιγραφή

Βλέπε ΒΔΤ 10, τεχνική β).

Η αποδοτικότητα της κατακρήμνισης χρωμίου είναι υψηλότερη όταν πρόκειται για διαχωρισμένες, συμπυκνωμένες χρωμιούχες ροές.

Δυνατότητα εφαρμογής

Εφαρμόζεται γενικά στην επεξεργασία, εντός και/ή εκτός των εγκαταστάσεων, λυμάτων από βυρσοδεψεία που εκτελούν δέψη και/ή επανάδεψη χρωμίου.

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ

Βλέπε πίνακα 3 για τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ για τις άμεσες απορρίψεις λυμάτων έπειτα από επεξεργασία για τα επίπεδα εκπομπών χρωμίου που συνδέονται με τις ΒΔΤ, όσον αφορά τις άμεσες απορρίψεις σε υδάτινους αποδέκτες, και πίνακα 4 για τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ για τις εκπομπές ολικού χρωμίου και θειούχων ενώσεων μέσω έμμεσων απορρίψεων λυμάτων από βυρσοδεψεία σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τα επίπεδα εκπομπών χρωμίου που συνδέονται με τις ΒΔΤ, όσον αφορά τις έμμεσες απορρίψεις σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

12.   Για τη μείωση των εκπομπών ολικού χρωμίου και θειούχων ενώσεων μέσω έμμεσων απορρίψεων λυμάτων από βυρσοδεψεία σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή κατακρήμνισης χρωμίου και οξείδωσης θειούχων ενώσεων.

Περιγραφή

Βλέπε ΒΔΤ 10, τεχνική β).

Η αποδοτικότητα της απομάκρυνσης είναι υψηλότερη όταν πρόκειται για διαχωρισμένες, συμπυκνωμένες χρωμιούχες/θειούχες ροές.

Η οξείδωση θειούχων ενώσεων συνίσταται σε καταλυτική οξείδωση (αερισμός παρουσία αλάτων του μαγγανίου).

Δυνατότητα εφαρμογής

Η κατακρήμνιση χρωμίου εφαρμόζεται γενικά στην επεξεργασία, εντός και/ή εκτός των εγκαταστάσεων, λυμάτων από βυρσοδεψεία που εκτελούν δέψη και/ή επανάδεψη χρωμίου.

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ

Βλέπε πίνακα 4 για τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ για τις εκπομπές ολικού χρωμίου και θειούχων ενώσεων μέσω έμμεσων απορρίψεων λυμάτων από βυρσοδεψεία σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τα επίπεδα εκπομπών χρωμίου και θειούχων ενώσεων που συνδέονται με τις ΒΔΤ, όσον αφορά τις έμμεσες απορρίψεις σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Πίνακας 4

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ για τις εκπομπές ολικού χρωμίου και θειούχων ενώσεων μέσω έμμεσων απορρίψεων λυμάτων από βυρσοδεψεία σε μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Παράμετρος

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ

mg/l

(μηνιαίες μέσες τιμές βασισμένες στον μέσο όρο των αντιπροσωπευτικών σύνθετων δειγμάτων 24ώρου που λαμβάνονται στη διάρκεια ενός μήνα)

Ολικό χρώμιο (ως Cr)

< 0,3 - 1

Θειούχες ενώσεις (ως S)

< 1

1.6.   Αερόφερτες εκπομπές

1.6.1.   Οσμή

13.   Για τη μείωση των οσμών αμμωνίας από την επεξεργασία, η ΒΔΤ συνίσταται στη μερική ή ολική αντικατάσταση των αμμωνιακών ενώσεων κατά την απασβέστωση.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η πλήρης αντικατάσταση των αμμωνιακών ενώσεων από το CO2 κατά την απασβέστωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην επεξεργασία υλικών πάχους άνω των 1,5 mm.

Η δυνατότητα εφαρμογής της μερικής ή ολικής αντικατάστασης των αμμωνιακών ενώσεων από το CO2 κατά την απασβέστωση περιορίζεται επίσης στα νέα και υφιστάμενα δοχεία επεξεργασίας που επιτρέπουν τη χρήση CO2 κατά την απασβέστωση ή μπορούν να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

14.   Για τον περιορισμό της δυσοσμίας από τα στάδια της διεργασίας και από την επεξεργασία των λυμάτων, η ΒΔΤ συνίσταται στη μείωση των εκπομπών αμμωνίας και υδρόθειου μέσω του καθαρισμού σε πλυντρίδα και/ή της βιοδιήθησης του απαγόμενου αέρα στον οποίο είναι αισθητή η οσμή των εν λόγω αερίων.

15.   Για την πρόληψη της δυσοσμίας από την αποσύνθεση νωπών δερμάτων, η ΒΔΤ συνίσταται στην αλάτιση και στην αποθήκευση σε συνθήκες που αποτρέπουν την αποσύνθεση, καθώς και στη σχολαστική εναλλαγή των αποθεμάτων.

Περιγραφή

Σωστή αλάτιση ή έλεγχος της θερμοκρασίας, συνδυαζόμενα και τα δύο με σχολαστική εναλλαγή των αποθεμάτων, για την εξάλειψη των οσμών που οφείλονται στην αποσύνθεση.

16.   Για τον περιορισμό της δυσοσμίας από απόβλητα, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση διαδικασιών χειρισμού και αποθήκευσης που αποσκοπούν στη μείωση της αποσύνθεσης των αποβλήτων.

Περιγραφή

Έλεγχος της αποθήκευσης των αποβλήτων και μεθοδική απομάκρυνση από την εγκατάσταση των σηπόμενων αποβλήτων, προτού η αποσύνθεσή τους προκαλέσει προβλήματα δυσοσμίας.

Δυνατότητα εφαρμογής

Εφαρμόζεται μόνο σε μονάδες που παράγουν απόβλητα τα οποία σήπονται.

17.   Για τον περιορισμό της δυσοσμίας από τα λύματα του χώρου προετοιμασίας, η ΒΔΤ συνίσταται στην εφαρμογή ελέγχου του pH, ακολουθούμενη από επεξεργασίες για την απομάκρυνση των περιεχόμενων θειούχων ενώσεων.

Περιγραφή

Διατήρηση του pH των λυμάτων του χώρου προετοιμασίας που περιέχουν θειούχες ενώσεις σε τιμές άνω του 9,5, μέχρις ότου οι θειούχες ενώσεις υποβληθούν σε επεξεργασία (εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων) με μια από τις ακόλουθες τεχνικές:

i)

καταλυτική οξείδωση (με τη χρήση αλάτων του μαγγανίου ως καταλύτη)

ii)

βιολογική οξείδωση

iii)

κατακρήμνιση ή

iv)

ανάμειξη σε κλειστό σύστημα δοχείων εφοδιασμένο με πλυντρίδα απαερίων ή φίλτρο άνθρακα.

Δυνατότητα εφαρμογής

Εφαρμόζεται μόνο σε μονάδες που εκτελούν αποτρίχωση με θειούχες ενώσεις.

1.6.2.   Πτητικές οργανικές ενώσεις

18.   Για τη μείωση των αερόφερτων εκπομπών αλογονωμένων πτητικών οργανικών ενώσεων, η ΒΔΤ συνίσταται στην αντικατάσταση των αλογονωμένων πτητικών οργανικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται στη διεργασία από μη αλογονωμένες ουσίες.

Περιγραφή

Αντικατάσταση των αλογονωμένων διαλυτών από μη αλογονωμένους.

Δυνατότητα εφαρμογής

Δεν εφαρμόζεται στην ξηρή απολίπανση δερμάτων προβάτων που εκτελείται σε μηχανήματα κλειστού κύκλου.

19.   Για τη μείωση των αερόφερτων εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) προερχόμενων από το φινίρισμα, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μιας από τις κατωτέρω τεχνικές ή συνδυασμού αυτών, με προτεραιότητα στην πρώτη.

Τεχνική

Περιγραφή

α)

Χρήση υδατικών επιχρισμάτων, σε συνδυασμό με αποδοτικό σύστημα εφαρμογής

Περιορισμός των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με τη χρήση υδατικών επιχρισμάτων, κάθε στρώμα των οποίων εφαρμόζεται με μια από τις εξής μεθόδους: επίστρωση υπό τη μορφή πετάσματος ή με κύλινδρο ή με βελτιωμένες τεχνικές ψεκασμού.

β)

Χρήση συστήματος εξαερισμού και συστήματος μείωσης εκπομπών

Επεξεργασία των απαερίων με τη χρήση συστήματος εξαερισμού, εφοδιασμένου με μία ή περισσότερες από τις εξής διατάξεις: υγρό καθαρισμό, προσρόφηση, βιοδιήθηση ή αποτέφρωση.

Επίπεδα χρήσης διαλυτών που συνδέονται με τις ΒΔΤ και επίπεδα εκπομπών VOC που συνδέονται με τις ΒΔΤ

Τόσο τα επίπεδα χρήσης διαλυτών που συνδέονται με τη χρήση υδατικών επιχρισμάτων, σε συνδυασμό με αποδοτικό σύστημα εφαρμογής, όσο και το εύρος των επιπέδων εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ για ειδικές εκπομπές VOC, όταν χρησιμοποιείται σύστημα εξαερισμού και μείωσης εκπομπών ως εναλλακτική λύση αντί της χρήσης υδατικών υλικών φινιρίσματος, παρατίθενται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5

Επίπεδα χρήσης διαλυτών που συνδέονται με τις ΒΔΤ και επίπεδα εκπομπών VOC που συνδέονται με τις ΒΔΤ

Παράμετρος

Τύπος παραγωγής

Επίπεδα που συνδέονται με τις ΒΔΤ

g/m2

(ετήσιες μέσες τιμές ανά μονάδα έτοιμου δέρματος)

Επίπεδα χρήσης διαλυτών

Όταν χρησιμοποιούνται υδατικά επιχρίσματα, σε συνδυασμό με αποδοτικό σύστημα εφαρμογής

Δέρμα για ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων

10 - 25

Δέρματα για υποδήματα, ενδύματα και δερμάτινα είδη

40 - 85

Επιστρωμένα δέρματα (πάχος επίστρωσης > 0,15 mm)

115 - 150

Εκπομπές VOC

Όταν χρησιμοποιείται σύστημα εξαερισμού και μείωσης εκπομπών ως εναλλακτική λύση αντί της χρήσης υδατικών υλικών φινιρίσματος.

9 - 23 (10)

1.6.3.   Αιωρούμενα σωματίδια

20.   Για τη μείωση των αερόφερτων εκπομπών σωματιδίων προερχόμενων από τα στάδια ξηρού φινιρίσματος της παραγωγής, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση συστήματος εξαερισμού εφοδιασμένου με σακόφιλτρα ή πλυντρίδες υγρού τύπου.

Επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ

Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με ΒΔΤ για τα αιωρούμενα σωματίδια είναι 3 έως 6 mg ανά κανονικό m3 απαγόμενου αέρα, εκφραζόμενα ως μέσος όρος 30 λεπτών.

1.7.   Διαχείριση αποβλήτων

21.   Για τη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση, η ΒΔΤ συνίσταται στην οργάνωση των εργασιών στις εγκαταστάσεις κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η αναλογία των υπολειμμάτων της διεργασίας τα οποία προκύπτουν ως υποπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Υπόλειμμα της διεργασίας

Χρήσεις ως υποπροϊόντα

Τρίχες και μαλλί

Υλικό πλήρωσης

Μάλλινα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Ασβεστωμένα αποκόμματα

Παραγωγή κολλαγόνου

Μη δεψασμένα ξελουρίδια

Μεταποίηση σε δέρματα

Παραγωγή περιβλημάτων αλλαντικών

Παραγωγή κολλαγόνου

Κόκαλα για σκύλους

Δεψασμένα ξελουρίδια και αποκόμματα

Φινίρισμα για χρήση σε patchwork, μικρά δερμάτινα είδη κ.λπ.

Παραγωγή κολλαγόνου

22.   Για τη μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που αποστέλλονται για διάθεση, η ΒΔΤ συνίσταται στην οργάνωση των εργασιών στις εγκαταστάσεις κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ή, ελλείψει αυτής, η ανακύκλωσή τους ή, ελλείψει αυτής, η «άλλου είδους ανάκτηση», συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Απόβλητα

Επαναχρησιμοποίηση έπειτα από προετοιμασία

Ανακύκλωση ως

Άλλου είδους ανάκτηση

Τρίχες και μαλλί

Παρασκευή προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών

Λίπασμα

Ανάκτηση ενέργειας

Ακατέργαστα αποκόμματα

 

Ζωική κόλλα

Ανάκτηση ενέργειας

Ασβεστωμένα αποκόμματα

Στέαρ

Παρασκευή ζελατίνης τεχνικής καθαρότητας

Ζωική κόλλα

 

Ξέσματα αποσάρκωσης (λέσια)

Παρασκευή προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών

Στέαρ

Ζωική κόλλα

Παραγωγή υποκατάστατου καυσίμων

Ανάκτηση ενέργειας

Μη δεψασμένα ξελουρίδια

Παρασκευή ζελατίνης τεχνικής καθαρότητας

Παρασκευή προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών

Ζωική κόλλα

Ανάκτηση ενέργειας

Δεψασμένα ξελουρίδια και αποκόμματα

Παραγωγή δερμάτινων ινοσανίδων από μη φινιρισμένα αποκόμματα

Παρασκευή προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών

 

Ανάκτηση ενέργειας

Δεψασμένα ξέσματα

Παραγωγή δερμάτινων ινοσανίδων

Παρασκευή προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών

 

Ανάκτηση ενέργειας

Ιλύς επεξεργασίας λυμάτων

 

 

Ανάκτηση ενέργειας

23.   Για τη μείωση της κατανάλωσης χημικών ουσιών και της ποσότητας των αποβλήτων δέρματος που περιέχουν χρωμιούχα δεψικά μέσα και αποστέλλονται για διάθεση, η ΒΔΤ συνίσταται στη διχοτόμηση (σχίσιμο) μετά την ασβέστωση.

Περιγραφή

Εκτέλεση της εργασίας διχοτόμησης σε προγενέστερο στάδιο της επεξεργασίας προκειμένου να παράγεται μη δεψασμένο υποπροϊόν.

Δυνατότητα εφαρμογής

Εφαρμόζεται μόνο σε μονάδες που εφαρμόζουν δέψη χρωμίου.

Δεν εφαρμόζεται:

όταν τα δέρματα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παραγωγή προϊόντων πλήρους πάχους (δηλαδή χωρίς διχοτόμηση),

όταν πρέπει να παραχθεί σκληρότερο δέρμα (π.χ. δέρμα για την υποδηματοποιία),

όταν απαιτείται πιο ομοιόμορφο πάχος του τελικού προϊόντος,

όταν τα δεψασμένα ξελουρίδια παράγονται ως προϊόν ή παράλληλο προϊόν.

24.   Για τη μείωση της ποσότητας χρωμίου στην ιλύ που αποστέλλεται για διάθεση, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μιας από τις κατωτέρω τεχνικές ή συνδυασμού αυτών.

Τεχνική

Περιγραφή

Δυνατότητα εφαρμογής

α)

Ανάκτηση χρωμίου για επαναχρησιμοποίηση στο βυρσοδεψείο

Αναδιάλυση του χρωμίου που κατακρημνίζεται από το λουτρό δέψης, με χρήση θειικού οξέος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη μερική υποκατάσταση των φρέσκων αλάτων χρωμίου.

Η δυνατότητα εφαρμογής περιορίζεται από την ανάγκη παραγωγής δερμάτων με ιδιότητες που πληρούν τις προδιαγραφές των πελατών, ιδίως αναφορικά με τη βαφή (μειωμένη σταθερότητα και λαμπρότητα των χρωμάτων) και την έκλυση θολωτικών ουσιών.

β)

Ανάκτηση χρωμίου για επαναχρησιμοποίηση σε άλλο κλάδο

Χρήση της ιλύος χρωμίου ως πρώτης ύλης από άλλο κλάδο.

Εφαρμόζεται μόνο όταν είναι δυνατή η εξεύρεση βιομηχανικού χρήστη για τα ανακτώμενα απόβλητα.

25.   Για τη μείωση της ενέργειας, των χημικών ουσιών και της δυναμικότητας χειρισμού που απαιτούνται για τη μετέπειτα επεξεργασία της ιλύος, η ΒΔΤ συνίσταται στη μείωση της περιεκτικότητας της ιλύος σε νερό με την εφαρμογή αφυδάτωσης ιλύος.

Δυνατότητα εφαρμογής

Εφαρμόζεται σε όλες τις μονάδες που εκτελούν υγρή επεξεργασία.

1.8.   Ενέργεια

26.   Για τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται κατά την ξήρανση, η ΒΔΤ συνίσταται στη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας για ξήρανση, με τη χρήση μηχανών αποστράγγισης με συμπίεση ή άλλης μεθόδου μηχανικής αφυδάτωσης.

27.   Για τη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται για τις υγρές διεργασίες, η ΒΔΤ συνίσταται στη χρήση μικρών όγκων λουτρών.

Περιγραφή

Μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση νερού, μέσω μείωσης της χρήσης ζεστού νερού.

Δυνατότητα εφαρμογής

Η τεχνική αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά το στάδιο της βαφής και για την επεξεργασία δερμάτων μοσχαριών.

Η δυνατότητα εφαρμογής της περιορίζεται επίσης:

στα νέα δοχεία επεξεργασίας

στα υφιστάμενα δοχεία επεξεργασίας που επιτρέπουν τη χρήση μικρών όγκων λουτρών ή μπορούν να τροποποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας που συνδέονται με τις ΒΔΤ

Βλέπε πίνακα 6.

Πίνακας 6

Ειδική κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με τις ΒΔΤ

Στάδια δραστηριοτήτων

Ειδική κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα πρώτης ύλης (11)

GJ/t

Επεξεργασία δερμάτων βοοειδών, από νωπές δορές σε χρωμοδέψες (wet blue) ή αλδεϋδοδέψες (wet white)

< 3

Επεξεργασία δερμάτων βοοειδών, από νωπές δορές σε έτοιμα δέρματα

< 14

Επεξεργασία δερμάτων προβάτων, από νωπές δορές σε έτοιμα δέρματα

< 6


(1)  ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40.

(2)  ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

(3)  Μηνιαίες μέσες τιμές. Η επεξεργασία δερμάτων μοσχαριών και η φυτική δέψη ίσως απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση νερού.

(4)  Μηνιαίες μέσες τιμές. Τα δέρματα προβάτων με το μαλλί ίσως απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση νερού.

(5)  ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84.

(6)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.

(7)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(9)  Τα ανώτερο επίπεδο συνδέεται με συγκεντρώσεις COD στο στόμιο εισόδου ≥ 8 000 mg/l.

(10)  Τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις ΒΔΤ εκφράζονται ως ολικός άνθρακας.

(11)  Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας (εκφραζόμενες ως ετήσιος μέσος όρος χωρίς αναγωγή σε πρωτογενή ενέργεια) καλύπτουν τη χρήση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρικού ρεύματος και της συνολικής θέρμανσης εσωτερικών χώρων, εξαιρουμένης όμως της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία λυμάτων.


16.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2013

σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων ουσιών στο παράρτημα I ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 670]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/85/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (2), καταρτίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(2)

Για ορισμένους συνδυασμούς ουσιών/τύπων προϊόντων που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο, είτε όλοι οι συμμετέχοντες διέκοψαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αναθεώρησης, είτε το κράτος μέλος που είχε οριστεί ως εισηγητής για την αξιολόγηση δεν παρέλαβε πλήρη φάκελο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007.

(3)

Σύμφωνα επομένως με το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, η Επιτροπή ενημέρωσε αναλόγως τα κράτη μέλη. Οι σχετικές πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν επίσης με ηλεκτρονικά μέσα.

(4)

Εντός της τρίμηνης προθεσμίας από την εν λόγω δημοσιοποίηση, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ορισμένες εταιρείες για την ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος, όσον αφορά κάποιες από τις σχετικές ουσίες και τους τύπους προϊόντων. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι εταιρείες αυτές δεν υπέβαλαν πλήρη φάκελο.

(5)

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, οι σχετικές ουσίες και οι τύποι προϊόντων δεν θα πρέπει να καταχωριστούν στο παράρτημα I ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(6)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η ημερομηνία από την οποία δεν θα πρέπει πλέον να διατίθενται στην αγορά βιοκτόνα των τύπων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, τα οποία περιέχουν τις δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης δεν καταχωρίζονται στο παράρτημα I ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τους αντίστοιχους τύπους προϊόντων.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, δεν διατίθενται πλέον στην αγορά, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2014, τα βιοκτόνα των τύπων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, τα οποία περιέχουν τις δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ουσίες και τύποι προϊόντων που δεν θα καταχωριστούν στο παράρτημα I ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ

Ονομασία

Αριθ. ΕΚ

Αριθ. CAS

Τύπος προϊόντων

Κράτος μέλος εισηγητής

Γλουταράλη

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-νιτροβουτυλο)μορφολίνη

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-νιτροβουτυλο)μορφολίνη

218-748-3

2224-44-4

13

UK

Διχλωριούχο Ν,Ν'-(δεκανο-1,10-διυλοδι-1(4H)-πυριδυλ-4-υλιδενο)δις(οκτυλαμμώνιο)

274-861-8

70775-75-6

1

HU

Σαλικυλικό οξύ

200-712-3

69-72-7

1

NL