ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.039.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
9 Φεβρουαρίου 2013


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 ( 2 )

12

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 100/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ( 1 )

30

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

 

(2)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

9.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 98/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2013

σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ορισμένες ουσίες και μείγματα είναι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών. Με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ασφάλειας των εκρηκτικών υλών, το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο στις 18 Απριλίου 2008, η Επιτροπή κλήθηκε να συστήσει μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες ουσίες με στόχο την εξέταση μέτρων και την προετοιμασία συστάσεων σχετικά με τον κανονισμό για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών που είναι διαθέσιμες στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους και οφέλους.

(2)

Η μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες ουσίες, που συνέστησε η Επιτροπή το 2008, εντόπισε διάφορες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών που είναι πιθανόν να χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων και προέβη σε σύσταση για την κατάλληλη δράση που πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο Ένωσης.

(3)

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη εκδώσει νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, τη διαθεσιμότητα και την κατοχή ορισμένων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

(4)

Οι εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, οι οποίες αποκλίνουν και είναι δυνατόν να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο εντός της Ένωσης, θα πρέπει να εναρμονιστούν προκειμένου να βελτιωθεί η ελεύθερη κυκλοφορία χημικών ουσιών και μειγμάτων εντός της εσωτερικής αγοράς και, στο μέτρο του δυνατού, να αρθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας του κοινού. Έχουν επίσης θεσπιστεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο άλλοι κανόνες σχετικά με συγκεκριμένες ουσίες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εν λόγω κανόνες δεν επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός ομοιογένειας για τους οικονομικούς φορείς, ο κανονισμός αποτελεί το καταλληλότερο νομικό εργαλείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (3) ορίζει ότι οι ουσίες και τα μείγματα που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα φέρουν ορθή επισήμανση πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Ορίζει επίσης ότι οι οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταπωλητών, είναι υποχρεωμένοι είτε να ταξινομούν και να βάζουν σχετική επισήμανση στις ουσίες αυτές είτε να βασίζονται στη σήμανση που γίνεται από προηγούμενο φορέα ανάντη στο κανάλι διανομής. Είναι συνεπώς σκόπιμο να προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταπωλητών, οι οποίοι προτίθενται να καταστήσουν διαθέσιμες στα μέλη του ευρέος κοινού ουσίες τις οποίες ο παρών κανονισμός περιορίζει είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι στη συσκευασία αναφέρεται ότι η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση της εν λόγω ουσίας ή μείγματος από τα μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε περιορισμούς.

(7)

Προκειμένου να επιτευχθεί, σε εθνικό επίπεδο, προστασία από την παράνομη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών η οποία θα είναι ισότιμη ή αποτελεσματικότερη από εκείνη στην οποία αποσκοπεί ο παρών κανονισμός σε επίπεδο Ένωσης, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε ισχύ νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για ορισμένες ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράνομα. Μερικές από τις εν λόγω ουσίες παρατίθενται ήδη στον παρόντα κανονισμό, ενώ άλλες ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο περιορισμών σε επίπεδο Ένωσης στο μέλλον. Δεδομένου ότι η μείωση της προστασίας μέσω της λήψης μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο αντίκειται στους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μηχανισμός βάσει του οποίου εθνικά μέτρα αυτού του είδους θα μπορούσαν να παραμένουν σε ισχύ (ρήτρα διασφάλισης).

(8)

Η παράνομη κατασκευή εκρηκτικών θα πρέπει να δυσκολευτεί, με τη θέσπιση τιμών ορίου συγκέντρωσης ορισμένων ουσιών που μπορούν να θεωρηθούν πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών. Έτσι θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση ουσιών με τιμές κατώτερες του ορίου συγκέντρωσης των παραπάνω πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, χάρη στον μηχανισμό διασφάλισης, ενώ θα περιορίζεται η πρόσβαση μελών του ευρέος κοινού στις εν λόγω πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

(9)

Μέλη του ευρέος κοινού δεν θα πρέπει επομένως να μπορούν να αποκτούν, να εισάγουν, να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών σε συγκεντρώσεις πάνω από τις τιμές ορίου. Σκόπιμο είναι, πάντως, να παρασχεθεί στα μέλη του ευρέος κοινού η δυνατότητα να μπορούν να αποκτούν, να εισάγουν, να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν τέτοιες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, για νόμιμους σκοπούς, μόνον εάν κατέχουν σχετική προς τούτο άδεια.

(10)

Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη εδραιωμένα συστήματα καταχώρισης, τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να ελέγχεται η διαθεσιμότητα στην αγορά ορισμένων ή όλων των ουσιών που περιορίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού και δεν πρέπει να διατίθενται στο ευρύ κοινό, είναι σκόπιμο να προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό σύστημα καταχώρισης που να εφαρμόζεται σε ορισμένες ή όλες εκείνες τις ουσίες.

(11)

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το νιτρομεθάνιο και το νιτρικό οξύ χρησιμοποιούνται ευρέως για νόμιμους σκοπούς από τα μέλη του ευρέος κοινού. Θα πρέπει επομένως να είναι δυνατόν για τα κράτη μέλη να προβλέπουν πρόσβαση στις εν λόγω ουσίες εντός συγκεκριμένου εύρους συγκέντρωσης εφαρμόζοντας ένα σύστημα καταχώρισης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αντί του συστήματος χορήγησης αδειών.

(12)

Δεδομένου του πολύ ιδιαίτερου χαρακτήρα του, ο στόχος του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιτευχθεί αφήνοντας στα κράτη μέλη την ευελιξία, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, να επιλέξουν τις περιπτώσεις που θα επιτρέπουν περιορισμένη πρόσβαση στα μέλη του ευρέος κοινού, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(13)

Προκειμένου να προαχθούν οι θεμιτοί στόχοι της δημόσιας ασφάλειας, με την παράλληλη διασφάλιση της μικρότερης δυνατής διαταραχής στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα σύστημα χορήγησης αδειών σύμφωνα με το μέλος του ευρέος κοινού το οποίο έχει αποκτήσει ουσία που περιορίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού και δεν πρέπει να διατίθεται στο ευρύ κοινό, ή μείγμα ή ουσία που την περιέχει, σε συγκέντρωση που υπερβαίνει την τιμή ορίου, θα μπορεί να την εισάγει από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα σε κράτος μέλος το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στην εν λόγω ουσία, σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα συστήματα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(14)

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την εισαγωγή πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διασφαλίζουν ότι οι διεθνείς ταξιδιώτες ενημερώνονται για τους περιορισμούς που ισχύουν κατά την εισαγωγή ουσιών που περιορίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού και δεν πρέπει να διατίθενται στο ευρύ κοινό. Για τον ίδιο λόγο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να διασφαλίζουν ότι το ευρύ κοινό ενημερώνεται ότι οι εν λόγω περιορισμοί εφαρμόζονται επίσης στις μικρές αποστολές σε ιδιώτες και στις εξ αποστάσεως παραγγελίες από τους τελικούς καταναλωτές.

(15)

Πληροφορίες παρεχόμενες από τα κράτη μέλη στη βιομηχανία, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι δυνατόν να αποβούν πολύτιμες για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, δεδομένης της σπουδαιότητας που έχει η ελαχιστοποίηση των διοικητικών επιβαρύνσεων επί των ΜΜΕ.

(16)

Επειδή θα ήταν δυσανάλογο να απαγορευτεί η χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών σε επαγγελματικές δραστηριότητες, οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών θα πρέπει να ισχύουν μόνο για το ευρύ κοινό. Εντούτοις, δεδομένων των γενικών στόχων του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένας μηχανισμός υποβολής αναφορών που θα καλύπτει τόσο τους επαγγελματίες χρήστες σε όλο το κανάλι διανομής, όσο και τα μέλη του ευρέος κοινού τα οποία εμπλέκονται σε συναλλαγές οι οποίες, λόγω της φύσης ή της κλίμακάς τους, επιβάλλεται να θεωρούνται ύποπτες. Προς τούτο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν εθνικά σημεία επαφής για την αναφορά των ύποπτων συναλλαγών.

(17)

Διάφορες συναλλαγές σχετικά με πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών ενδέχεται να θεωρούνται ύποπτες και, ως εκ τούτου, άξιες αναφοράς και θα καθιστούσαν νόμιμη την άρνηση προμήθειας εκ μέρους των οικονομικών φορέων. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ο υποψήφιος πελάτης (επαγγελματίας ή μη) δεν περιγράφει με σαφήνεια την προοριζόμενη χρήση, δεν φαίνεται εξοικειωμένος με την προοριζόμενη χρήση ή δεν μπορεί να την εξηγήσει πειστικά, προτίθεται να αγοράσει ασυνήθεις ποσότητες, ασυνήθεις συγκεντρώσεις ή ασυνήθεις συνδυασμούς ουσιών, είναι απρόθυμος να επιδείξει αποδεικτικό ταυτότητας ή τόπο κατοικίας ή επιμένει να χρησιμοποιήσει ασυνήθεις τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ποσών σε μετρητά. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να αρνούνται τέτοιες συναλλαγές.

(18)

Λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές ενθαρρύνονται να ενημερώνουν το σχετικό εθνικό σημείο επαφής σχετικά με άρνηση αίτησης για τη χορήγηση άδειας, εφόσον η άρνηση στηρίζεται σε βάσιμους λόγους που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της προοριζόμενης χρήσης ή της πρόθεσης του χρήστη. Ομοίως, οι αρμόδιες αρχές ενθαρρύνονται να ενημερώνουν το εθνικό σημείο επαφής σχετικά με την αναστολή ή την ανάκληση άδειας.

(19)

Για την πρόληψη και την ανίχνευση της πιθανής παράνομης χρήσης πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, είναι επιθυμητό τα εθνικά σημεία επαφής να τηρούν αρχεία με αναφερθείσες ύποπτες συναλλαγές και οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διερευνούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων και τη γνησιότητα της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας που ασκεί επαγγελματίας χρήστης εμπλεκόμενος σε ύποπτη συναλλαγή.

(20)

Οσάκις είναι εφικτό, θα πρέπει να τεθούν τιμές ορίου συγκέντρωσης, με την υπέρβαση των οποίων περιορίζεται η πρόσβαση σε ορισμένες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, ενώ για ορισμένες άλλες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών θα πρέπει να προβλέπεται μόνο η αναφορά ύποπτων συναλλαγών. Τα κριτήρια που καθορίζουν ποια μέτρα θα πρέπει να ισχύουν για ποιες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών περιλαμβάνουν το επίπεδο της απειλής που συνδέεται με τη σχετική πρόδρομη ουσία, τον όγκο της διακινούμενης πρόδρομης ουσίας και τη δυνατότητα καθορισμού επιπέδου συγκέντρωσης κάτω από το οποίο η πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών θα μπορούσε να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για τους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους έχει διατεθεί στην αγορά. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να συνεχίσουν να καθοδηγούν τις περαιτέρω δράσεις που μπορούν να αναλαμβάνονται σε σχέση με πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών οι οποίες επί του παρόντος δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(21)

Δεν είναι τεχνικά εφικτός ο καθορισμός τιμών ορίου συγκέντρωσης για την εξαμίνη σε δισκία καυσίμου. Επίσης, υπάρχουν πολλές νόμιμες χρήσεις του θειικού οξέος, της ακετόνης, του νιτρικού καλίου, του νιτρικού νατρίου, του νιτρικού ασβεστίου και του νιτρικού άλατος ασβεστίου-αμμωνίου. Ένας κανονισμός σε επίπεδο Ένωσης που θα περιόριζε τις πωλήσεις των ουσιών αυτών στο κοινό θα επέφερε δυσανάλογα υψηλές διοικητικές δαπάνες και δαπάνες συμμόρφωσης για τους καταναλωτές, τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις. Ενόψει, ωστόσο, των στόχων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εγκριθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της αναφοράς ύποπτων συναλλαγών σχετικά με δισκία καυσίμου εξαμίνης και τις άλλες εκείνες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών για τις οποίες δεν υπάρχουν ασφαλείς εναλλακτικές.

(22)

Η κλοπή πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών αποτελεί μέσο για την απόκτηση πρώτων υλών για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών. Είναι συνεπώς σκόπιμο να μπορούν να αναφέρονται οι σημαντικές κλοπές και εξαφανίσεις ουσιών που ρυθμίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού και ουσιών για τις οποίες αναφέρονται ύποπτες συναλλαγές. Για να διευκολύνεται ο εντοπισμός των δραστών και να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για πιθανές απειλές, τα εθνικά σημεία επαφής καλούνται να χρησιμοποιούν, όποτε ενδείκνυται, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπόλ.

(23)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(24)

Δυνάμει του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (4), απαγορεύεται η προμήθεια στα μέλη του ευρέος κοινού νιτρικού αμμωνίου, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα ως πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών. Επιτρέπεται, εντούτοις, η προμήθεια νιτρικού αμμωνίου σε ορισμένους επαγγελματίες χρήστες, κυρίως αγρότες. Θα πρέπει, λοιπόν, η εν λόγω προμήθεια να υπαχθεί στον μηχανισμό υποβολής αναφοράς ύποπτων συναλλαγών που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ισοδύναμη απαίτηση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(25)

Ο παρών κανονισμός απαιτεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να κοινοποιούνται περαιτέρω σε τρίτα μέρη σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών. Η εν λόγω επεξεργασία και κοινοποίηση οδηγεί σε σοβαρή παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5) διέπει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διασφαλίζεται η δέουσα προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνεπάγεται η χορήγηση αδείας, η καταχώριση συναλλαγών και η αναφορά ύποπτων συναλλαγών θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των γενικών περί προστασίας των δεδομένων αρχών της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού του σκοπού, της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, και της απαίτησης να επιδειχθεί ο δέων σεβασμός όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής από πλευράς του υποκειμένου των δεδομένων.

(26)

Η επιλογή των ουσιών που χρησιμοποιούν τρομοκράτες και λοιποί εγκληματίες για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών ενδέχεται να αλλάζει συχνά. Θα πρέπει επομένως να είναι εφικτή η υπαγωγή επιπλέον ουσιών στο καθεστώς του παρόντος κανονισμού, όταν δε είναι αναγκαίο, με επείγουσα διαδικασία.

(27)

Για την προσαρμογή στις εξελίξεις όσον αφορά την παράνομη χρήση ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών και υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγονται οι κατάλληλες διαβουλεύσεις με τους σχετικούς συμφεροντούχους προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις επί των οικονομικών φορέων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των τιμών ορίου συγκέντρωσης πάνω από τις οποίες ορισμένες περιορισμένης πρόσβασης βάσει του παρόντος κανονισμού ουσίες δεν επιτρέπεται να καθίστανται διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, καθώς και όσον αφορά την περίληψη σε κατάλογο ουσιών οι ύποπτες συναλλαγές σχετικά με τις οποίες επιβάλλεται να αναφέρονται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διαβουλεύεται καταλλήλως κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(28)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει συνεχώς τον κατάλογο των ουσιών οι οποίες δεν επιτρέπεται να καθίστανται διαθέσιμες στο ευρύ κοινό πάνω από ορισμένες τιμές ορίου συγκέντρωσης και τον κατάλογο ουσιών οι ύποπτες συναλλαγές σχετικά με τις οποίες επιβάλλεται να αναφέρονται. Η Επιτροπή θα πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να ετοιμάζει νομοθετικές προτάσεις, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, για την προσθήκη ή τη διαγραφή καταχωρίσεων στον τελευταίο κατάλογο, ώστε να ακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά την παράνομη χρήση ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

(29)

Προκειμένου να υπάρξει μέριμνα για ουσίες οι οποίες δεν περιορίζονται ήδη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αλλά ένα κράτος μέλος έχει λόγους να θεωρεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, θα πρέπει να εισαχθεί ρήτρα διασφάλισης που θα προβλέπει ενδεδειγμένη ενωσιακή διαδικασία.

(30)

Επιπλέον, ενόψει των συγκεκριμένων κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει ο παρών κανονισμός, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη, υπό ορισμένες συνθήκες, να υιοθετούν μέτρα διασφάλισης, μεταξύ άλλων και για ουσίες οι οποίες υπόκεινται ήδη σε περιοριστικά μέτρα ήδη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(31)

Δεδομένων των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ενημέρωση που πρέπει να παρέχεται στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, δεν θα ήταν σκόπιμο τα νέα αυτά μέτρα διασφάλισης να υπαχθούν στο καθεστώς που θεσπίζει η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (6), ανεξάρτητα από το εάν αναφέρονται σε ουσίες που υπόκεινται ήδη σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή σε ουσίες που δεν περιορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

(32)

Δεδομένων των στόχων του παρόντος κανονισμού και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην ασφάλεια των πολιτών και στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις υπό εξέλιξη συζητήσεις στη μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες ουσίες, να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία θα εξετάζονται τυχόν προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το κατά πόσον είναι ευκταία και εφικτή η επέκταση του πεδίου εφαρμογής, τόσο όσον αφορά την κάλυψη των επαγγελματιών χρηστών, όσο και τη συμπερίληψη στις διατάξεις για την αναφορά ύποπτων συναλλαγών, εξαφανίσεων και κλοπών ουσιών οι οποίες, αν και δεν υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αναγνωρίζεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών (μη διαβαθμισμένοι πρόδρομοι εκρηκτικών υλών). Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εμπειρία των κρατών μελών και συνεκτιμώντας το κόστος και τα οφέλη, να υποβάλει έκθεση στην οποία να εξετάζεται κατά πόσον είναι ευκταία και εφικτή η περαιτέρω ενίσχυση και εναρμόνιση του συστήματος ενόψει της απειλής για τη δημόσια ασφάλεια. Ως μέρος της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εξετάζοντας τις δυνατότητες μεταφοράς διατάξεων σχετικά με το νιτρικό αμμώνιο από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 στον παρόντα κανονισμό.

(33)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι ο περιορισμός της πρόσβασης των μελών του ευρέος κοινού σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς ταυτόχρονα να παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας του περιορισμού, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(34)

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (7), ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε γνωμοδότηση (8).

(35)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επιχειρηματική ελευθερία, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την αρχή απαγόρευσης διακρίσεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σε συμμόρφωση με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση ουσιών ή μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, με στόχο να περιορισθεί η διαθεσιμότητά τους στο ευρύ κοινό και να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη υποβολή αναφορών για ύποπτες συναλλαγές σε όλο το κανάλι διανομής.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει άλλες, αυστηρότερες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις ουσίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και τα μείγματα και τις ουσίες που τις περιέχουν.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

α)

προϊόν όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

β)

είδη πυροτεχνίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (9), είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, από τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία ή τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, εξοπλισμός πυροτεχνίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/98/ΕΚ, της 20ής Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (10), είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση στην αεροναυπηγική βιομηχανία ή καψούλια που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για επικρουστικά παιχνίδια·

γ)

φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται νομίμως σε μέλος του ευρέος κοινού βάσει ιατρικής συνταγής σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «ουσία» νοείται ουσία κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

2)

ως «μείγμα» νοείται μείγμα κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

3)

ως «αντικείμενο» νοείται αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

4)

ως «διαθεσιμότητα» νοείται κάθε είδους προμήθεια, επί πληρωμή ή δωρεάν·

5)

ως «εισαγωγή» νοείται η πράξη της μεταφοράς μιας ουσίας στο έδαφος κράτους μέλους, είτε από άλλο κράτος μέλος είτε από τρίτη χώρα·

6)

ως «χρήση» νοείται κάθε μεταποίηση, τυποποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία ή μείξη, μεταξύ άλλων και στην παραγωγή αντικειμένου, ή άλλη χρησιμοποίηση·

7)

ως «μέλος του ευρέος κοινού» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που είναι άσχετοι με τη συνήθη εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητά του·

8)

ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή τα μείγματα ή τις ουσίες που τις περιέχουν, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται επαγγελματίες χρήστες, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών·

9)

ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων και/ή οργανισμών που παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά·

10)

ως «πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς» νοείται ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα I, σε συγκέντρωση υπερβαίνουσα την αντίστοιχη τιμή ορίου που καθορίζεται εκεί και περιλαμβάνει επίσης μείγμα ή άλλη ουσία όπου ενυπάρχει απαριθμούμενη ουσία σε συγκέντρωση υπερβαίνουσα την αντίστοιχη τιμή ορίου.

Άρθρο 4

Διαθεσιμότητα, εισαγωγή, κατοχή και χρήση

1.   Απαγορεύεται η διαθεσιμότητα, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών από μέλη του ευρέος κοινού.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ένα κράτος μέλος μπορεί να διατηρεί ή να θεσπίσει καθεστώς χορήγησης άδειας προκειμένου να επιτρέπεται η διαθεσιμότητα, κατοχή και χρήση από μέλη του ευρέος κοινού των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος του ευρέος κοινού λάβει και, εφόσον του ζητηθεί, επιδεικνύει άδεια για την απόκτηση, την κατοχή ή τη χρήση τους, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 από αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο η πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών πρόκειται να αποκτηθεί, να αποτελέσει αντικείμενο κατοχής ή να χρησιμοποιηθεί.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, ένα κράτος μέλος μπορεί να διατηρεί ή να θεσπίσει καθεστώς χορήγησης άδειας προκειμένου να επιτρέπεται η διάθεση, κατοχή ή χρήση από μέλη του ευρέος κοινού των παρακάτω πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, εάν ο οικονομικός φορέας ο οποίος τις καθιστά διαθέσιμες καταχωρίζει κάθε συναλλαγή σύμφωνα με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8:

α)

υπεροξείδιο του υδρογόνου (CAS RN 7722-84-1) σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από την τιμή ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα I, αλλά όχι μεγαλύτερες από το 35 % κατά βάρος·

β)

νιτρομεθάνιο (CAS RN 75-52-5) σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από την τιμή ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα I, αλλά όχι μεγαλύτερες από το 40 % κατά βάρος·

γ)

νιτρικό οξύ (CAS RN 7697-37-2) σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από την τιμή ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα I, αλλά όχι μεγαλύτερες από το 10 % κατά βάρος.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που λαμβάνουν για να εφαρμόσουν οιοδήποτε από τα καθεστώτα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3. Η κοινοποίηση καθορίζει τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για τις οποίες το κράτος μέλος προβλέπει εξαίρεση.

5.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κατάλογο των μέτρων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6.   Στην περίπτωση που μέλος του ευρέος κοινού προτίθεται να εισαγάγει πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο προβλέπει παρέκκλιση από την παράγραφο 1 εφαρμόζοντας καθεστώς αδειοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 και/ή καθεστώς καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή το άρθρο 17, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να λάβει και, εάν του ζητηθεί, να επιδείξει στην αρμόδια αρχή άδεια εκδοθείσα σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 7 και η οποία είναι έγκυρη στο εν λόγω κράτος μέλος.

7.   Οικονομικός φορέας ο οποίος καθιστά πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς διαθέσιμη σε μέλος του ευρέος κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2 απαιτεί για κάθε συναλλαγή επίδειξη αδείας ή, εφόσον διατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τηρεί αρχείο της συναλλαγής, σύμφωνα με το καθεστώς που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος στο οποίο καθίσταται διαθέσιμη η πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς.

Άρθρο 5

Επισήμανση

Οικονομικός φορέας ο οποίος σκοπεύει να καταστήσει διαθέσιμες σε μέλος του ευρέος κοινού πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς εξασφαλίζει, είτε τοποθετώντας κατάλληλη επισήμανση είτε βεβαιούμενος ότι τοποθετείται κατάλληλη επισήμανση, ότι στη συσκευασία αναφέρεται σαφώς ότι η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε περιορισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3.

Άρθρο 6

Ελεύθερη κυκλοφορία

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1 και του άρθρου 13 και εκτός εάν υπάρχει αντίθετη διάταξη στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους πρόληψης της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν τη διαθεσιμότητα:

α)

των ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I σε συγκεντρώσεις όχι μεγαλύτερες από τις τιμές ορίου που τίθενται σε αυτό· ή

β)

των ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7

Άδειες

1.   Κάθε κράτος μέλος που εκδίδει άδειες για τα μέλη του ευρέος κοινού που έχουν έννομο συμφέρον να αποκτούν, να εισάγουν, να έχουν στην κατοχή τους ή να χρησιμοποιούν πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς θεσπίζει κανόνες για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 6. Κατά την εξέταση αιτήματος χορήγησης άδειας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους συνυπολογίζει όλες τις σχετικές παραμέτρους και, ειδικότερα, τη νομιμότητα της προοριζόμενης χρήσης της ουσίας. Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της προοριζόμενης χρήσης ή την πρόθεση του χρήστη να τη χρησιμοποιήσει για νόμιμο σκοπό, η άδεια δεν χορηγείται.

2.   Η αρμόδια αρχή δύναται να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα περιορίζεται η ισχύς της άδειας, επιτρέποντας μία ή πολλαπλές χρήσεις για διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η αρμόδια αρχή μπορεί να υποχρεώνει τον κάτοχο της άδειας να αποδεικνύει, μέχρι την αναφερόμενη λήξη της άδειας, ότι οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια εξακολουθούν να πληρούνται. Στην άδεια αναφέρονται οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για τις οποίες εκδόθηκε.

3.   Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητούν από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλος για την αίτηση χορήγησης άδειας. Το εν λόγω τέλος δεν υπερβαίνει τα έξοδα για την επεξεργασία της αίτησης.

4.   Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.

5.   Οι ενστάσεις έναντι οποιασδήποτε απόφασης της αρμόδιας αρχής και διαφορές σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους όρους της άδειας εξετάζονται από κατάλληλο φορέα που είναι υπεύθυνος δυνάμει του εθνικού δικαίου.

6.   Οι άδειες που χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή, έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2014 και έπειτα από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες ουσίες, καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες των αδειών προκειμένου να διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώρισή τους. Οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε έγκυρες άδειες εισαγωγής πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, περιλαμβανομένου και σχεδίου των αδειών αυτών.

Άρθρο 8

Καταχώριση των συναλλαγών

1.   Για τους σκοπούς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, το μέλος του ευρέος κοινού ταυτοποιείται με επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

2.   Η καταχώριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και, εφόσον ενδείκνυται, είτε τον αριθμό ταυτοποίησης του μέλους του ευρέος κοινού είτε τον τύπο και τον αριθμό του επίσημου εγγράφου της ταυτοποίησης·

β)

την ονομασία της ουσίας ή του μείγματος, περιλαμβανομένης και της συγκέντρωσης·

γ)

την ποσότητα της ουσίας ή του μείγματος·

δ)

την προοριζόμενη χρήση της ουσίας ή του μείγματος όπως έχει δηλωθεί από το μέλος του ευρέος κοινού·

ε)

την ημερομηνία και τον τόπο της συναλλαγής·

στ)

την υπογραφή του μέλους του ευρέος κοινού.

3.   Η καταχώριση διατηρείται επί πέντε έτη από την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η καταχώριση διατίθεται προς έλεγχο εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

4.   Η καταχώριση διατηρείται σε χαρτί ή σε άλλο ανθεκτικό μέσο και διατίθεται προς έλεγχο ανά πάσα στιγμή και καθ’ όλη τη διάρκεια που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά θα πρέπει:

α)

να έχουν την ίδια μορφή και περιεχόμενο με τα αντίστοιχα έγγραφά τους· και

β)

να είναι άμεσα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και καθ’ όλη τη διάρκεια που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 9

Αναφορά ύποπτων συναλλαγών, εξαφανίσεων και κλοπών

1.   Η αναφορά των ύποπτων συναλλαγών που αφορούν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή αφορούν τα μείγματα ή τις ουσίες που τις περιέχουν πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής με συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα υποβάλλονται οι αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

3.   Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επιφυλαχθούν του δικαιώματος να αρνηθούν την ύποπτη συναλλαγή και αναφέρουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη συναλλαγή ή τη συναλλαγή που επιχειρήθηκε, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι δυνατό, της ταυτότητας του πελάτη, στο εθνικό σημείο επαφής ή στα εθνικά σημεία επαφής του κράτους μέλους στο οποίο συνήφθη ή επιχειρήθηκε η σύναψη της συναλλαγής σε περίπτωση που έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η προτεινόμενη συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ουσίες που αναφέρονται στα παραρτήματα ή περιλαμβάνει μείγματα ή ουσίες που τις περιέχουν, αποτελεί ύποπτη συναλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις και ειδικότερα εάν ο υποψήφιος πελάτης:

α)

δεν περιγράφει με σαφήνεια την προοριζόμενη χρήση της ουσίας ή του μείγματος·

β)

δεν είναι εξοικειωμένος με την προοριζόμενη χρήση της ουσίας ή του μείγματος ή δεν μπορεί να την εξηγήσει πειστικά·

γ)

προτίθεται να αγοράσει ουσίες σε ποσότητες, συνδυασμούς ή συγκεντρώσεις ασυνήθεις για ιδιωτική χρήση·

δ)

είναι απρόθυμος να επιδείξει αποδεικτικό ταυτότητας ή τόπο κατοικίας· ή

ε)

επιμένει να χρησιμοποιήσει ασυνήθεις τρόπους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ποσών σε μετρητά.

4.   Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν επίσης σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές των ουσιών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και των μειγμάτων ή ουσιών που τις περιέχουν στο εθνικό σημείο επαφής ή στα εθνικά σημεία επαφής του κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η εξαφάνιση ή η κλοπή.

5.   Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οικονομικών φορέων, η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες ουσίες, καταρτίζει, έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2014, κατευθυντήριες οδηγίες ως βοήθημα στην αλυσίδα εφοδιασμού χημικών προϊόντων και, όπου συντρέχει λόγος, στις αρμόδιες αρχές. Οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν, κυρίως:

α)

πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να αναγνωρίζονται και θα αναφέρονται ύποπτες συναλλαγές, κυρίως ως προς τις συγκεντρώσεις και/ή τις ποσότητες των ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II, κάτω από τις οποίες κανονικά δεν απαιτείται ανάληψη δράσης·

β)

πληροφορίες για τον τρόπο αναγνώρισης και αναφοράς σημαντικών εξαφανίσεων και κλοπών·

γ)

άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως κρίνονται χρήσιμες.

Η Επιτροπή επικαιροποιεί τακτικά τις κατευθυντήριες οδηγίες.

6.   Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 διανέμονται τακτικά με τρόπο τον οποίο οι αρμόδιες αρχές θεωρούν κατάλληλο, σύμφωνα με τους στόχους των κατευθυντήριων οδηγιών.

Άρθρο 10

Προστασία των δεδομένων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 6 και το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού ή για την καταχώριση των συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 και τα άρθρα 8 και 17 του παρόντος κανονισμού, καθώς και η αναφορά ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, συμμορφώνονται με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 12

Τροποποίηση των παραρτημάτων

1.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 14 σχετικά με τροποποιήσεις των τιμών ορίου στο παράρτημα I, στον βαθμό που απαιτείται για την προσαρμογή στις εξελίξεις στην καταχρηστική χρήση ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ή βάσει έρευνας και δοκιμών, καθώς και όσον αφορά την προσθήκη ουσιών στο παράρτημα ΙΙ, οσάκις απαιτείται, ώστε να προσαρμόζεται στις εξελίξεις όσον αφορά την καταχρηστική χρήση ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Ως μέρος της διαδικασίας κατάρτισης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή επιδιώκει να συμβουλεύεται τους σχετικούς συμφεροντούχους, ειδικότερα τη χημική βιομηχανία και τον τομέα της λιανικής.

Όταν, στην περίπτωση απότομης μεταβολής στην εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά την καταχρηστική χρήση ουσιών για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 εφαρμόζεται για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει χωριστή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για κάθε τροποποίηση των τιμών ορίου στο παράρτημα I και κάθε νέα ουσία που προστίθεται στο παράρτημα II. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βασίζεται σε ανάλυση με την οποία αποδεικνύεται ότι η τροποποίηση δεν είναι πιθανόν να επιφέρει δυσανάλογες επιβαρύνσεις στους οικονομικούς φορείς ή στους καταναλωτές, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους επιδιωκόμενους στόχους.

Άρθρο 13

Ρήτρα διασφάλισης

1.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη ουσία η οποία δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διαθεσιμότητα, κατοχή και χρήση της εν λόγω ουσίας ή οιουδήποτε μείγματος ή ουσίας που την περιέχει ή μπορεί να προβλέπει ότι η ουσία αποτελεί αντικείμενο αναφοράς ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 9.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι μια συγκεκριμένη ουσία η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, σε συγκέντρωση χαμηλότερη από την τιμή ορίου που ορίζεται στο παράρτημα I, μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διαθεσιμότητα, κατοχή και χρήση της εν λόγω ουσίας, επιβάλλοντας χαμηλότερη τιμή ορίου συγκέντρωσης.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει βάσιμους λόγους για τον καθορισμό τιμής ορίου συγκέντρωσης πάνω από την οποία μια ουσία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II θα πρέπει να υπαχθεί στους περιορισμούς που διαφορετικά ισχύουν για πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διαθεσιμότητα, κατοχή και χρήση της εν λόγω ουσίας, επιβάλλοντας ανώτατη επιτρεπόμενη συγκέντρωση.

4.   Όταν ένα κράτος μέλος περιορίζει ή απαγορεύει ουσίες σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 ή 3, ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, αιτιολογώντας την απόφασή του.

5.   Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4, η Επιτροπή εξετάζει αμέσως εάν θα πρέπει να εκπονήσει τροποποιήσεις των παραρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 ή να εκπονήσει νομοθετική πρόταση για τροποποίηση των παραρτημάτων. Εάν κριθεί αναγκαίο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τροποποιεί ή καταργεί τα εθνικά του μέτρα ώστε να συνυπολογίσει οιαδήποτε τέτοια τροποποίηση στα παραρτήματα.

6.   Έως τις 2 Ιουνίου 2013, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για υφιστάμενα εθνικά μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της διαθεσιμότητας, κατοχής και χρήσης ουσίας ή οποιουδήποτε μείγματος ή ουσίας που την περιέχει, με το αιτιολογικό ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών.

Άρθρο 14

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 12 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων απονέμεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Μαρτίου 2013. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Διαδικασία επείγοντος

1.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση και εφαρμόζονται εφόσον δεν εκφραστεί καμία αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2.   Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν αντίρρηση σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Μεταβατική διάταξη

Η κατοχή και χρήση από μέλη του ευρέος κοινού πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς εξακολουθεί να επιτρέπεται έως τις 2 Μαρτίου 2016.

Άρθρο 17

Ισχύοντα καθεστώτα καταχώρισης

Ένα κράτος μέλος το οποίο την 1η Μαρτίου 2013 διαθέτει ισχύον καθεστώς που επιβάλλει στους οικονομικούς φορείς να καταχωρίζουν συναλλαγές οι οποίες καθιστούν διαθέσιμες στα μέλη του ευρέος κοινού μία ή περισσότερες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς δύναται να παρεκκλίνει από το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2, εφαρμόζοντας το εν λόγω καθεστώς καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 8 σε ορισμένες ή όλες τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I. Οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 έως 7 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Άρθρο 18

Επανεξέταση

1.   Έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στην οποία εξετάζονται:

α)

τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

β)

κατά πόσον είναι ευκταία και εφικτή η περαιτέρω ενίσχυση και εναρμόνιση του συστήματος έναντι της απειλής προς τη δημόσια ασφάλεια εξαιτίας της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτούν τα κράτη μέλη βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κενών ασφαλείας που έχουν εντοπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη για τα κράτη μέλη, τους οικονομικούς φορείς και άλλους συμφεροντούχους·

γ)

κατά πόσον είναι ευκταίο και εφικτό να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ώστε να περιλάβει τους επαγγελματίες χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς όσο και τον στόχο του παρόντος κανονισμού·

δ)

κατά πόσον είναι ευκταίο και εφικτό να περιληφθούν μη διαβαθμισμένες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών στις διατάξεις για την αναφορά ύποπτων συναλλαγών, εξαφανίσεων και κλοπών.

2.   Έως τις 2 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στην οποία εξετάζονται οι δυνατότητες μεταφοράς συναφών διατάξεων για το νιτρικό αμμώνιο από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 στον παρόντα κανονισμό.

3.   Εφόσον απαιτείται, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με σκοπό να τροποποιηθεί ανάλογα ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 2 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

L. CREIGHTON


(1)  ΕΕ C 84 της 17.3.2011, σ. 25.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012.

(3)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(6)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

(7)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(8)  ΕΕ C 101 της 1.4.2011, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 154 της 14.6.2007, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ουσίες που δεν διατίθενται στα μέλη του ευρέος κοινού υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα ή σε ουσίες που τις περιέχουν, εκτός εάν η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μικρότερη με τις ακόλουθες τιμές ορίου

Όνομα της ουσίας και αριθμός ευρετηρίου της Chemical Abstracts Service

(CAS RN)

Τιμή ορίου

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) για αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της σημείωσης 1 κεφάλαιο 28 ή 29 της ΣΟ, αντιστοίχως (1)

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) για μείγματα χωρίς συστατικά μέρη (π.χ. υδράργυρος, πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα σπανίων γαιών ή ραδιενεργές ουσίες) που θα κατέτασσαν την ουσία υπό άλλο κωδικό ΣΟ (1)

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

(CAS RN 7722-84-1)

12 % κατά βάρος

2847 00 00

3824 90 97

Νιτρομεθάνιο

(CAS RN 75-52-5)

30 % κατά βάρος

2904 20 00

3824 90 97

Νιτρικό οξύ

(CAS RN 7697-37-2)

3 % κατά βάρος

2808 00 00

3824 90 97

Χλωρικό κάλιο

(CAS RN 3811-04-9)

40 % κατά βάρος

2829 19 00

3824 90 97

Υπερχλωρικό κάλιο

(CAS RN 7778-74-7)

40 % κατά βάρος

2829 90 10

3824 90 97

Χλωρικό νάτριο

(CAS RN 7775-09-9)

40 % κατά βάρος

2829 11 00

3824 90 97

Υπερχλωρικό νάτριο

(CAS RN 7601-89-0)

40 % κατά βάρος

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 948/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 287 της 31.10.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα ή σε ουσίες για τις οποίες αναφέρονται οι ύποπτες συναλλαγές

Όνομα της ουσίας και αριθμός ευρετηρίου της Chemical Abstracts Service

(CAS RN)

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) για αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 28 σημείωση 1, του κεφαλαίου 29 σημείωση 1 ή του κεφαλαίου 31 σημείωση 1 στοιχείο β) της ΣΟ, αντιστοίχως (1)

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) για μείγματα χωρίς συστατικά μέρη (π.χ. υδράργυρος, πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα σπανίων γαιών ή ραδιενεργές ουσίες) που θα κατέτασσαν την ουσία υπό άλλο κωδικό ΣΟ (1)

Εξαμίνη

(CAS RN 100-97-00)

2921 29 00

3824 90 97

Θειικό οξύ

(CAS RN 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Ακετόνη

(CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Νιτρικό κάλιο

(CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Νιτρικό νάτριο

(CAS RN 7631-99-4)

3102 50 10 (φυσικό)

3824 90 97

3102 50 90 (μη φυσικό)

3824 90 97

Νιτρικό ασβέστιο

(CAS RN 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Νιτρικό άλας ασβέστιο-αμμωνίου

(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Νιτρικό αμμώνιο

(CAS RN 6484-52-2) [σε συγκέντρωση αζώτου 16 % κατά βάρος ή υψηλότερη σε σχέση με το νιτρικό αμμώνιο]

3102 30 10 (σε υδατικό διάλυμα)

3824 90 97

3102 30 90 (άλλο)


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 948/2009.


9.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 99/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2013

για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα και στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητα για τη μέτρηση της προόδου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που παρουσιάζει η Επιτροπή με την ανακοίνωση της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (Ευρώπη 2020).

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (2), θα πρέπει να θεσπιστεί πολυετές ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα (το «πολυετές πρόγραμμα»), το οποίο θα παράσχει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δράσεων της Ένωσης.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 το πολυετές πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, των κυρίων πεδίων και των στόχων των προβλεπόμενων δράσεων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Θα πρέπει να καθορίζει προτεραιότητες σχετικά με τις ανάγκες πληροφόρησης για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Οι ανάγκες θα πρέπει να σταθμίζονται σε σχέση με τους πόρους που απαιτούνται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για να καταρτιστούν οι απαιτούμενες στατιστικές, καθώς και σε σχέση με τον φόρτο της ανταπόκρισης και με τις συναρτώμενες δαπάνες των ανταποκρινομένων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

(4)

Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών εντός του νομικού πλαισίου του πολυετούς προγράμματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται με τη στενή και συντονισμένη συνεργασία εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) μεταξύ της στατιστικής αρχής της Ένωσης, που είναι η Επιτροπή (Eurostat), και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και άλλων εθνικών αρχών τις οποίες ορίζουν τα κράτη μέλη (από κοινού καλούμενες «εθνικές στατιστικές αρχές») (3). Η επαγγελματική ανεξαρτησία τόσο των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών όσο και της Επιτροπής (Eurostat) είναι απαραίτητη για την παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών στατιστικών δεδομένων.

(5)

Η στενότερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών είναι απολύτως απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών. Η συνεργασία πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην παροχή συμπληρωματικής μεθοδολογικής κατάρτισης επί θεμάτων στατιστικής και συναφών θεμάτων, στην ανάπτυξη και διάδοση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, καθώς και στην αμφίδρομη ανταλλαγή υπαλλήλων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής (Eurostat).

(6)

Η εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος συνιστά ευκαιρία για την παραγωγή εναρμονισμένων ευρωπαϊκών στατιστικών για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάχυση κοινών, συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σε ενωσιακό επίπεδο.

(7)

Οι υψηλής ποιότητας στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος είναι απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως και θα πρέπει να συντελούν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης όπως αυτές εκφράζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη στρατηγική Ευρώπη 2020 καθώς και σε άλλες πολιτικές που περιλαμβάνονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2010-2014, δηλαδή, την ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση, την κλιματική αλλαγή, την αναμορφωμένη γεωργική πολιτική, την ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, την ισότητα των φύλων, την Ευρώπη των πολιτών και την παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει να προάγονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει του πολυετούς προγράμματος στις οποίες η Ένωση μπορεί σαφώς να φέρει προστιθέμενη αξία και οι οποίες αποσκοπούν στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών.

(8)

Κατά τον καθορισμό των τομέων στατιστικής που θα αναπτυχθούν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς (4), οι οποίοι αφορούν στην ανάπτυξη των νέων ενοτήτων για τους περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς.

(9)

Επιπροσθέτως πρέπει στις στατιστικές μελέτες να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που έχουν τα προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης στους εργαζομένους και στους λοιπούς πολίτες. Τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπον ώστε να αποτυπώνουν τις εξελίξεις στα διάφορα κράτη μέλη, όπως αυτές που αφορούν στην ανεργία, στο ποσό των μεταβιβάσεων πόρων κοινωνικού χαρακτήρα και στις αλλαγές στις εν λόγω πληρωμές, στον αριθμό και στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, στην εργασιακή κινητικότητα εντός των κρατών μελών, εντός της Ένωσης και μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και στις συναφείς κοινωνικο-γεωγραφικές αλλαγές που επέρχονται στη διάρθρωση των αμοιβών και στα μέτρα κατάρτισης.

(10)

Τα τελευταία χρόνια το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις. Πρώτον, μία έλλειψη υψηλής ποιότητας στατιστικών των κρατών μελών μπορεί έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στα κράτη μέλη και γενικά στην Ένωση. Οι συστηματικά ακριβείς και ποιοτικές στατιστικές, που παράγονται από τις επαγγελματικά ανεξάρτητες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς της χάραξης πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο των εποπτικών μηχανισμών της ευρωζώνης.

(11)

Δεύτερον, η ανάγκη για ευρωπαϊκές στατιστικές έχει σημειώσει σταθερή αύξηση και η τάση αυτή είναι απίθανο να αλλάξει στο μέλλον. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη πρόκληση που απαιτεί την ανάπτυξη νέων μέτρων προς μέτρηση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας κατά διεθνώς συντονισμένο τρόπο, ώστε να παρέχεται καλύτερη εικόνα για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

(12)

Τρίτον, η φύση των αναγκών αλλάζει σταθερά δημιουργώντας την απαίτηση για περισσότερη συνεργία μεταξύ των τομέων στατιστικής.

(13)

Τέταρτον, το κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων μπορεί να καταστήσει ευκολότερη την παρακολούθηση των επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και τον αντίκτυπο που έχουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στους Ευρωπαίους πολίτες, περιλαμβανομένων των πλέον ευπαθών πολιτών.

(14)

Πέμπτον, η φύση των στατιστικών έχει μεταβληθεί. Δεν αποτελούν πλέον απλώς μία πηγή πληροφοριών για τους σκοπούς της χάραξης πολιτικής, αλλά βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της διεργασίας λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων απαιτεί στατιστικές οι οποίες να πληρούν κριτήρια υψηλής ποιότητας συνδεόμενα με τους συγκεκριμένους σκοπούς τους οποίους υπηρετούν, αυξάνεται δε διαρκώς η ανάγκη για σύνθετες πολυδιάστατες στατιστικές που να υποστηρίζουν σύνθετους τομείς πολιτικής. Για να ικανοποιηθούν επαρκώς οι απαιτήσεις χάραξης πολιτικής, απαιτούνται στοιχεία με ανάλυση ανά φύλο, όπου αρμόζει.

(15)

Έκτον, λόγω της εμφάνισης νέων φορέων στην αγορά πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, η προτεραιότητα του ΕΣΣ στο μέλλον είναι η υψηλή ποιότητα, περιλαμβανομένης της εγκαιρότητας.

(16)

Έβδομον, αφενός οι δημοσιονομικοί περιορισμοί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο της Ένωσης και αφετέρου η ανάγκη περαιτέρω μείωσης του φόρτου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

(17)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2009 σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ με τίτλο: ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία και η στρατηγική του ΕΣΣ για την υλοποίησή του θίγουν όλα αυτά τα επτά προβλήματα με σκοπό να ανασχεδιάσουν τους τρόπους εργασίας στο ΕΣΣ, για να το καταστήσουν αποδοτικότερο και πιο ευέλικτο. Η υλοποίηση του περιεχομένου της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί τον πυρήνα του πολυετούς προγράμματος εντός του πλαισίου της κοινής στρατηγικής του ΕΣΣ.

(18)

Για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαχείριση της ποιότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρείται η εμπιστοσύνη του κοινού στις στατιστικές και να μεριμνούν για μια ενδελεχέστερη εφαρμογή του ισχύοντος κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Για μια αυστηρή διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών» με παράλληλη τήρηση των αρχών που ορίζονται στα εν λόγω κείμενα.

(19)

Με σκοπό την καλύτερη αντιστοίχιση των περιορισμένων πόρων που διαθέτουν οι εθνικοί και ευρωπαίοι παραγωγοί ευρωπαϊκών στατιστικών με τις αυξανόμενες ανάγκες για στατιστικές, η φάση εκπόνησης των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων εργασίας της Επιτροπής, που αποτυπώνουν λεπτομερέστερα το πολυετές πρόγραμμα, θα πρέπει να περιλαμβάνει συστηματική και διεξοδική επανεξέταση των στατιστικών προτεραιοτήτων με την οποία θα μειώνονται οι λιγότερο σημαντικές απαιτήσεις και θα απλουστεύονται οι υφιστάμενες διεργασίες, ενώ ταυτοχρόνως θα βελτιώνεται η αξιοπιστία και θα διατηρούνται τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των επίσημων στατιστικών. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο φόρτος των ανταποκρινομένων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές κρατικές μονάδες, είτε για νοικοκυριά ή για άτομα. Η διαδικασία θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε στενή συνεργασία τόσο με τους χρήστες όσο και με τους παραγωγούς ευρωπαϊκών στατιστικών.

(20)

Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επιτυγχάνεται ένας εύλογος καταμερισμός της χρηματοδοτικής επιβάρυνσης μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης και των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Πέρα από τα κονδύλια χρηματοδότησης που ορίζει ο παρών κανονισμός, οι εθνικές στατιστικές αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να λάβουν την κατάλληλη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την εκτέλεση των επιμέρους στατιστικών μέτρων που θα αποφασιστούν για την υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος.

(21)

Δεδομένου του φόρτου που συνεπάγεται η συμμόρφωση, ειδικότερα για τα μικρότερα κράτη μέλη, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να μπορεί να παρέχει τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη μέλη για να τα βοηθά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών στο επίπεδο της έρευνας και μειζόνων μεθοδολογικών εμποδίων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση και η παροχή δεδομένων υψηλής ποιότητας.

(22)

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του πολυετούς προγράμματος θα πρέπει επίσης να κατανεμηθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει τις δαπάνες που χρειάζονται αφενός για τη βελτίωση των διαδικασιών και της ικανότητας παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλής ποιότητας και αφετέρου για τις ανάγκες κατάρτισης των στατιστικών λειτουργών των κρατών μελών.

(23)

Η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών όπως ορίζει ο παρών κανονισμός. Πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή είτε επιχορηγήσεων είτε συμβάσεων δημόσιων προμηθειών είτε οιωνδήποτε άλλων παρεμβάσεων κρίνονται απαραίτητες για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων του πολυετούς προγράμματος. Επ’ αυτού η χρήση εφάπαξ ποσών θα πρέπει να αποτελεί κύριο εργαλείο απλούστευσης της διαχείρισης των επιχορηγήσεων.

(24)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 θα πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη χρηματοοικονομική δομή για την υποστήριξη των δικτύων συνεργασίας.

(25)

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πολυετές πρόγραμμα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (οι «χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ») και η Ελβετία. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης μέριμνα για τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πολυετές πρόγραμμα και άλλες χώρες, ειδικότερα οι γειτονικές χώρες της Ένωσης και οι χώρες που υποβάλλουν αίτηση για προσχώρηση καθώς και οι υποψήφιες ή οι υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες.

(26)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του πολυετούς προγράμματος, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πολυετές πρόγραμμα, όπου ενδείκνυται, λαμβανομένων υπόψη οιωνδήποτε σχετικών συμφωνιών ή προβλεπομένων συμφωνιών μεταξύ αυτών των χωρών και της Ένωσης.

(27)

Για να θεωρηθούν αποφάσεις χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»), τα ετήσια προγράμματα εργασίας που εγκρίνονται από την Επιτροπή για την εκτέλεση του πολυετούς προγράμματος πρέπει να ορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Πρέπει επίσης να περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. Είναι επίσης επιθυμητό να ορίζουν το κατά πόσον οι επιδιωκόμενοι στόχοι σχετίζονται με τις ανάγκες των χρηστών καθώς και ένα σχέδιο έργου. Για τις επιχορηγήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Πέραν τούτων τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα πρέπει να περιέχουν κατάλληλους δείκτες για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

(28)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση του πολυετούς προγράμματος, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και συνεπώς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(29)

Έχει διενεργηθεί μια εκ των προτέρων αξιολόγηση σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με σκοπό την εστίαση του πολυετούς προγράμματος στην ανάγκη για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του και την ενσωμάτωση των δημοσιονομικών περιορισμών ήδη από τη φάση σχεδιασμού του πολυετούς προγράμματος. Η αξία και ο αντίκτυπος των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του πολυετούς προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά, επίσης και από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές. Για τον σκοπό της αξιολόγησης του πολυετούς προγράμματος, θα πρέπει να καθοριστούν μετρήσιμοι στόχοι και να καταρτιστούν δείκτες.

(30)

Για το 2013 ο παρών κανονισμός καθορίζει για το πολυετές πρόγραμμα χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (6), στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(31)

Πέρα από το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, οι επιμέρους στατιστικές δράσεις που αποσκοπούν στην υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος, καλύπτοντας επίσης δράσεις υπό τη μορφή συμφωνίας μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) πρέπει να λαμβάνουν, στον βαθμό που είναι δυνατό, κατάλληλη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο.

(32)

Η εκτίμηση του αντίκτυπου του παρόντος κανονισμού, που θα δείχνει τις εξοικονομήσεις κόστους για την Ένωση και τα κράτη μέλη, συνιστά τη βάση για τη δέσμευση πόρων στο πολυετές πρόγραμμα. Εξοικονομήσεις θα απορρέουν συγκεκριμένα από νέες μεθόδους παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών ως αποτέλεσμα εξελίξεων στο πεδίο της χρήσης τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

(33)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με τη λήψη αναλογικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όπου ενδείκνυται, με την επιβολή κυρώσεων.

(34)

Για να διασφαλισθεί η συνέχιση των στατιστικών δραστηριοτήτων του πολυετούς προγράμματος για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος του 2013, και με σκοπό την ασφάλεια δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του και να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013. Η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, ιδίως, να αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα στηριχθεί η πληρωμή του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και όλων των δραστηριοτήτων του πολυετούς προγράμματος.

(35)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, το σχέδιο πολυετούς προγράμματος έχει υποβληθεί για προκαταρκτική εξέταση στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Συμβουλευτική Επιτροπή, που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 234/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), και στην επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, που συστάθηκε με την απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου (8),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Θέσπιση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος

Θεσπίζεται το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2013-2017 («το πρόγραμμα»).

Άρθρο 2

Προστιθέμενη αξία

Το πρόγραμμα επιφέρει προστιθέμενη αξία, επειδή διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές επικεντρώνονται στις πληροφορίες που χρειάζονται για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών της Ένωσης. Επιπλέον, συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των πόρων, επειδή προωθεί δράσεις οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στη διάδοση εναρμονισμένων, συγκρίσιμων και αξιόπιστων, εύχρηστων και προσβάσιμων στατιστικών πληροφοριών βάσει ομοιόμορφων προτύπων και κοινών αρχών όπως ορίζεται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές («κώδικας ορθής πρακτικής»),που ενέκρινε η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΕΣΣ), συγκεκριμένα στις αρχές της καταλληλότητας, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας, της έγκαιρης και εμπρόθεσμης υποβολής, της προσβασιμότητας και σαφήνειας και της συνοχής και συγκρισιμότητας.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός παρέχει το πλαίσιο προγραμματισμού για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, τα κυρία πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων δράσεων για την περίοδο 2013 έως 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

2.   Το πρόγραμμα δεν καλύπτει μέτρα τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου («πρόγραμμα MEETS»), που θεσπίζεται από την απόφαση αριθ. 1297/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) έως τη λήξη του προγράμματος MEETS στις 31 Δεκεμβρίου 2013, αλλά περιλαμβάνει στόχους στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις και το εμπόριο που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν την περίοδο 2014 έως 2017.

Άρθρο 4

Στόχοι

1.   Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συνεχίσει το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) να συνιστά τον υπ’ αριθμόν ένα πάροχο στατιστικών υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη.

2.   Έχοντας κατά νου τους διαθέσιμους πόρους τόσο στο επίπεδο των κρατών μελών όσο και σε εκείνο της Ένωσης καθώς και το φόρτο της απόκρισης θα επιδιωχθούν οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι στις στατιστικές δράσεις που θα αναληφθούν για την υλοποίηση του προγράμματος:

—   Στόχος 1: παροχή ποιοτικών στατιστικών πληροφοριών εγκαίρως για την υποστήριξη της ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών της Ένωσης, που να αντικατοπτρίζουν ορθά τις προτεραιότητες και να διατηρούν ταυτόχρονα ισορροπία μεταξύ του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού τομέα και να υπηρετούν τις ανάγκες του ευρέος φάσματος χρηστών των ευρωπαϊκών στατιστικών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων, ερευνητές, επιχειρήσεις και Ευρωπαίοι πολίτες γενικότερα, κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο, χωρίς περιττή επικάλυψη προσπαθειών,

—   Στόχος 2: εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας,

—   Στόχος 3: ενίσχυση της σύμπραξης εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και πέραν αυτού, για να ενισχυθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα και ο ηγετικός του ρόλος στις επίσημες στατιστικές παγκοσμίως και

—   Στόχος 4: διασφάλιση της συνέπειας στη διάθεση των εν λόγω στατιστικών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θίγει τους μηχανισμούς καθορισμού προτεραιοτήτων του ΕΣΣ.

3.   Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αναπτύσσονται περαιτέρω στο παράρτημα, παράλληλα με τους δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος. Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 το πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς ετήσιου σχεδιασμού ο οποίος θα περιλαμβάνει μηχανισμό καθορισμού προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας. Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη στενή και συντονισμένη συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΣΣ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλων μέσων που θα οδηγούν σε αυξημένη ποιότητα, σε μεγαλύτερη ευελιξία του ΕΣΣ και αυξημένη ικανότητα έγκαιρης ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών. Θα είναι επίσης πρωτοπόρο στην ανάπτυξη αξιόπιστων δεικτών ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, συγκεκριμένα τη μέτρηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής, θα καταγράφουν δε την οικονομική δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα και την κοινωνική οικονομία.

Άρθρο 5

Στατιστική διακυβέρνηση, ανεξαρτησία, διαφάνεια και ποιότητα

1.   Οι ευρωπαϊκές στατιστικές παράγονται με επαγγελματική ανεξαρτησία και διαφάνεια.

2.   Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής με σκοπό την παραγωγή και τη διάδοση υψηλής ποιότητας εναρμονισμένων και συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ΕΣΣ στο σύνολό του. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και η στατιστική αρχή της Ένωσης [Επιτροπή (Eurostat)] εξασφαλίζουν, χάρις στην επαγγελματική ανεξαρτησία που τις διέπει, ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές συμμορφώνονται προς τον κώδικα ορθής πρακτικής.

3.   Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη (από κοινού καλούμενες «εθνικές στατιστικές αρχές»), και η Επιτροπή (Eurostat), που είναι αρμόδιες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών:

αποσκοπούν στην ενίσχυση του θεσμικού και οργανωτικού περιβάλλοντος το οποίο προάγει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εθνικών στατιστικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) στην παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών,

δίδουν έμφαση στις στατιστικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και στις ανάγκες των χρηστών,

υπηρετούν τις ανάγκες των θεσμικών χρηστών της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και επιδιώκουν την ανάπτυξη στατιστικών που υπηρετούν ευρύ φάσμα χρηστών των ευρωπαϊκών στατιστικών, όπου περιλαμβάνονται άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων, ερευνητές, επιχειρήσεις και Ευρωπαίοι πολίτες γενικά και

συνεργάζονται με στατιστικούς φορείς σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση της χρήσης διεθνών εννοιών, ταξινομήσεων, μεθόδων και άλλων προτύπων, αποσκοπώντας ιδιαίτερα στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέπειας και καλύτερης συγκρισιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

4.   Έκαστο κράτος μέλος επιδιώκει να εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες παραγωγής των στατιστικών του θεσπίζονται κατά τυποποιημένο τρόπο και ενισχύονται, όπου είναι τούτο δυνατό, με μηχανισμούς ελέγχου.

5.   Προς το συμφέρον της διαφάνειας η Επιτροπή (Eurostat) γνωστοποιεί δημοσίως, όπου κρίνεται σκόπιμο, την αποτίμησή της σχετικά με την ποιότητα των συνεισφορών από τα κράτη μέλη στις ευρωπαϊκές στατιστικές ως μέρος της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων ποιότητας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης.

6.   Η Επιτροπή (Eurostat) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα καθιστά τις δημοσιεύσεις της, ιδίως εκείνες του ιστοτόπου της, πιο εύχρηστες από μη επαγγελματίες και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε πλήρεις σειρές δεδομένων με εύληπτα και διαισθητικά συγκριτικά γραφήματα, για να παρέχεται μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους πολίτες. Οι περιοδικές επικαιροποιήσεις της Επιτροπής (Eurostat) πρέπει να παρέχουν, όπου αυτό είναι δυνατόν, πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος και προσφέρουν ετήσιες, μηνιαίες και μακροχρόνιες χρονοσειρές δεδομένων, όπου τούτο ενδείκνυται και όπου το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος συλλογής στοιχείων.

Άρθρο 6

Ορισμός στατιστικών προτεραιοτήτων

1.   Το πρόγραμμα εξασφαλίζει τις στατιστικές προτεραιότητες επί των οποίων στηρίζονται η ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των τρεχουσών πολιτικών της Ένωσης και παρέχει στατιστική υποστήριξη για σημαντικές απαιτήσεις που δημιουργούνται από νέες πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης.

2.   Κατά την εκπόνηση του ετησίου προγράμματος εργασίας κατά το άρθρο 9 η Επιτροπή εξασφαλίζει αποτελεσματικό ορισμό προτεραιοτήτων και ετήσια επανεξέταση των στατιστικών προτεραιοτήτων επί των οποίων και συντάσσει έκθεση. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας αποσκοπούν να εξασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές παράγονται με τους πόρους που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο και το επίπεδο της Ένωσης. Η ιεράρχηση συμβάλλει στη μείωση των δαπανών και του φόρτου για νέες στατιστικές απαιτήσεις μειώνοντας τις στατιστικές απαιτήσεις σε υφιστάμενους τομείς των ευρωπαϊκών στατιστικών και πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

3.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή μέσων για να επανεξετάζει ετησίως τις προτεραιότητες των στατιστικών δραστηριοτήτων ώστε να συμβάλλει στη μείωση των δαπανών και του φόρτου για τους παρόχους στοιχείων και τους παραγωγούς στατιστικών.

4.   Όταν προτείνει νέες δράσεις ή εισάγει μείζονες αναθεωρήσεις υφισταμένων στατιστικών, η Επιτροπή τις αιτιολογεί δεόντως και παρέχει πληροφορίες με στοιχεία από τα κράτη μέλη σχετικά με το φόρτο απόκρισης και με το κόστος παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 7

Χρηματοδότηση

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο της Ένωσης για την εφαρμογή του προγράμματος το 2013 καθορίζεται σε 57,3 εκατ. ευρώ που καλύπτονται από την περίοδο προγραμματισμού 2007 έως 2013.

2.   Το αργότερο τρεις μήνες μετά την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 («ΠΔΠ 2014-2020») η Επιτροπή καλείται να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθετική πρόταση που εισάγει τη δημοσιονομική χορήγηση για τη χρονική περίοδο 2014 έως 2017.

3.   Η Επιτροπή υλοποιεί τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

4.   Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της σχετικά με τις ετήσιες πιστώσεις με σεβασμό προς τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Άρθρο 8

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη

Η χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί να καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του· ιδίως μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δαπάνες σχετικές με την αποζημίωση στατιστικών εμπειρογνωμόνων, δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, δαπάνες σχετικά με δίκτυα πληροφορικής που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής βοήθειας στην οποία υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος. Η χρηματοδότηση μπορεί επίσης να καλύπτει την παροχή τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης προς τα κράτη μέλη που λόγω ειδικών περιστάσεων αδυνατούν να εκπονήσουν ορισμένες ευρωπαϊκές στατιστικές ή στατιστικές της απαιτούμενης ποιότητας.

Άρθρο 9

Ετήσια προγράμματα εργασίας

Για την εφαρμογή του προγράμματος η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και ορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού. Κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.

Άρθρο 10

Είδη παρέμβασης

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων, συμβάσεων δημόσιων προμηθειών ή οιασδήποτε άλλης παρέμβασης χρειάζεται για τους σκοπούς της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες δράσεις

1.   Η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2. Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 2.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή για την υποστήριξη των συνεργατικών δικτύων όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων για κάποια δράση και μπορεί να καλύψει έως και το 95 % των επιλέξιμων δαπανών.

3.   Όποτε κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να χορηγούνται επιχορηγήσεις λειτουργίας που δεν υπερβαίνουν το 50 % του επιλέξιμου κόστους για τη λειτουργία των οργανώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3.

4.   Ως συμβολή στις δαπάνες που επωμίστηκαν τα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή δράσεων βάσει συλλογής δεδομένων, μπορεί να καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ανά σύνολο στοιχείων, για το οποίο διαβιβάζονται στην Επιτροπή πλήρη αποτελέσματα, έως ένα μέγιστο όριο που ορίζεται ανά συλλογή δεδομένων. Τα εφάπαξ ποσά ορίζονται από την Επιτροπή λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας της συλλογής δεδομένων.

Άρθρο 12

Δικαιούχοι επιλέξιμοι για επιχορηγήσεις

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, επιχορηγήσεις προς τις εθνικές στατιστικές αρχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

2.   Στα δίκτυα συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και άλλοι φορείς χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.   Οι επιχορηγήσεις λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 μπορούν να χορηγούνται σε οργανώσεις που τηρούν αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

είναι μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από βιομηχανικά, εμπορικά και επιχειρηματικά ή άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα και έχουν ως πρωταρχικούς στόχους και δραστηριότητές τους την προώθηση και την υποστήριξη της εφαρμογής του κώδικα ορθής πρακτικής και την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας στο επίπεδο της Ένωσης και

β)

έχουν παράσχει στην Επιτροπή ικανοποιητικά στοιχεία για τα μέλη τους, τον εσωτερικό κανονισμό τους και τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Άρθρο 13

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Κατά την υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια συνεπών και αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση παρατυπιών, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον χρειαστεί, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.   Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και με επιτόπιους ελέγχους, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διενεργεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (10), με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή με απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση που χρηματοδοτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, στις συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης και στις συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Άρθρο 14

Συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή:

α)

στις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

β)

στην Ελβετία σύμφωνα με τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου 2004 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της στατιστικής (11) και

γ)

στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, στις χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση για προσχώρηση στην Ένωση καθώς και στις υποψήφιες ή υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες, και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τις εν λόγω χώρες στις οποίες καθορίζονται οι γενικές αρχές της συμμετοχής τους σε προγράμματα της Ένωσης.

Άρθρο 15

Αξιολόγηση και επανεξέταση του προγράμματος

1.   Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΕΣΣ, υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση προόδου για την υλοποίηση του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2015.

2.   Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή μπορεί με βάση την ενδιάμεση έκθεση προόδου στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 1 και αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΕΣΣ να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για παράταση της ισχύος του προγράμματος για την περίοδο 2018 έως 2020, τηρουμένου του ΠΔΠ 2014 έως 2020.

3.   Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΕΣΣ και της ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής, υποβάλλει τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

L. CREIGHTON


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012.

(2)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

(3)  Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(4)  ΕΕ L 192 της 22.7.2011, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 73 της 15.3.2008, σ. 13.

(8)  ΕΕ L 332 της 30.11.2006, σ. 21.

(9)  ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 76.

(10)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(11)  ΕΕ L 90 της 28.3.2006, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στατιστική υποδομή και στόχοι του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 2013-2017

Εισαγωγή

Η υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης προϋποθέτει την ύπαρξη υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών πληροφοριών για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση της Ένωσης και των συστατικών μερών της σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές είναι επίσης απαραίτητες για την Ευρώπη, παρέχοντας τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό και στους Ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες και στο διάλογο για το παρόν και το μέλλον της Ένωσης.

Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών τη χρονική περίοδο 2013-2017.

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται βάσει αυτού του νομικού πλαισίου και μέσω της στενής και συντονισμένης συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ).

Οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται δυνάμει του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 2013-2017 («το πρόγραμμα») συντελούν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, όπως αυτές εκφράζονται στη ΣΛΕΕ και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στις αντίστοιχες εμβληματικές πρωτοβουλίες της και σε άλλες πολιτικές που περιλαμβάνονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πολυετές πρόγραμμα που καλύπτει πενταετή περίοδο και ότι το ΕΣΣ αποσκοπεί να διατηρήσει τον ρόλο του ως βασικού παράγοντα στο στατιστικό πεδίο, το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο ως προς το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους, αλλά η εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια. Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού για αποτελεσματικό καθορισμό προτεραιοτήτων και απλοποίηση θα αποτελεί στόχο του προγράμματος.

Στατιστική υποδομή

Το πρόγραμμα θα επιδιώξει να θεσπίσει μια υποδομή στατιστικών πληροφοριών. Η υποδομή αυτή πρέπει να είναι έτοιμη για ευρεία και εντατική χρήση διάφορων εφαρμογών.

Η χάραξη πολιτικής καθορίζει τις αποφάσεις για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών αλλά αυτές οι στατιστικές θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες για άλλους φορείς λήψης αποφάσεων, ερευνητές, επιχειρήσεις και ευρωπαίους πολίτες γενικά, επειδή αποτελούν δημόσιο αγαθό και πληρώνονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που θα πρέπει να επωφελούνται εξίσου από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για να εκπληρώσει αυτό τον ρόλο, η υποδομή πρέπει να σχεδιαστεί με βάση ένα στέρεο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο, αφενός, να είναι κατάλληλο για ένα φάσμα χρήσεων και, αφετέρου, να έχει τη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών τα επόμενα χρόνια.

Η υποδομή στατιστικών πληροφοριών παρουσιάζεται στη συνέχεια:

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Image

Μέσα σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο το πρόγραμμα θα διακρίνει περαιτέρω τρεις πυλώνες στατιστικών πληροφοριών: επιχειρήσεις· Ευρώπη των πολιτών· τέλος, γεωδιαστημικές, περιβαλλοντικές, γεωργικές και άλλες τομεακές στατιστικές.

Οι ενωσιακές και οι συναφείς παγκόσμιες πολιτικές ορίζουν τις στατιστικές απαιτήσεις στις οποίες θα ανταποκρίνεται το πρόγραμμα με την ανασχεδιασμένη δομή και τις αντίστοιχες διεργασίες παραγωγής. Γι’ αυτό, κάθε επιμέρους ενωσιακή ή παγκόσμια πολιτική αντικατοπτρίζεται στις διάφορες συνιστώσες της στατιστικής υποδομής και καλύπτεται από ειδικές δραστηριότητες εντός του προγράμματος. Οι νέες πολιτικές που θα προσδιορισθούν τα προσεχή έτη θα καλυφθούν από την εξεύρεση νέων τρόπων παραγωγής δεικτών/λογαριασμών με βάση τα στατιστικά δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο των τριών πυλώνων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Image

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συνεχίσει το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα να αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα πάροχο στατιστικών υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη.

Έχοντας κατά νου τους διαθέσιμους πόρους ι τόσο στο επίπεδο των κρατών μελών όσο και σε εκείνο της Ένωσης καθώς και το φόρτο της απόκρισης θα επιδιωχθούν οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι στις στατιστικές δράσεις που θα αναληφθούν για την υλοποίηση του προγράμματος:

Στόχος 1: παροχή ποιοτικών στατιστικών πληροφοριών εγκαίρως για την υποστήριξη της ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών της Ένωσης, που να αντικατοπτρίζουν ορθά τις προτεραιότητες και να διατηρούν ταυτόχρονα ισορροπία μεταξύ του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού τομέα και να υπηρετούν τις ανάγκες του ευρέος φάσματος χρηστών των ευρωπαϊκών στατιστικών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων, ερευνητές, επιχειρήσεις και Ευρωπαίοι πολίτες γενικότερα, κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο, χωρίς περιττή επικάλυψη προσπαθειών,

Στόχος 2: εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας,

Στόχος 3: ενίσχυση της σύμπραξης εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και πέραν αυτού, για να ενισχυθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα και ο ηγετικός του ρόλος στις επίσημες στατιστικές παγκοσμίως και

Στόχος 4: εξασφάλιση σταθερού ρυθμού παράδοσης των εν λόγω στατιστικών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν θίγει τους μηχανισμούς καθορισμού προτεραιοτήτων του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.

Οι ειδικοί αυτοί στόχοι είναι χωρισμένοι σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, που περιγράφονται στη συνέχεια. Οι στόχοι 1 και 4 καλύπτονται από τα «Ι. Στατιστικά αποτελέσματα», ο στόχος 2 από τις «II. Μεθόδους παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ» και ο στόχος 3 από τη «ΙΙΙ. Σύμπραξη».

I.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1.   Δείκτες

1.1.   Ευρώπη 2020

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2010 έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το στρατηγικό θεματολόγιο της Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων (ήτοι βελτίωση των συνθηκών για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τον τομέα της ενέργειας, αποδοτικότητα των πόρων, βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της μαθησιακής κινητικότητας, ενεργός και υγιής γήρανση και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης με τη μείωση της φτώχειας).

Στόχος 1.1.1

Παροχή ποιοτικών στατιστικών πληροφοριών υψηλής ποιότητας που πρέπει να διατίθενται εγκαίρως για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι νέοι δείκτες θα βασίζονται, όσο το δυνατό περισσότερο, στα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα.

Ο στόχος υλοποιείται με το να διατίθενται:

επικαιροποιημένοι δείκτες για τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (στον τομέα της απασχόλησης, της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ενέργειας/κλιματικής αλλαγής, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της φτώχειας) μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής (Eurostat),

στατιστικές για την υποστήριξη της παρακολούθησης της εφαρμογής των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

επιπρόσθετοι δείκτες ως εισροή για την εκ των προτέρων και την εκ των υστέρων αξιολόγηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και

δείκτες για την απασχόληση, με διάκριση μεταξύ μερικής και πλήρους απασχόλησης, και δείκτες για την ανεργία στους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι συμμετέχοντες σε πολιτικές ενεργοποίησης, όπως η κατάρτιση.

1.2.   Οικονομική διακυβέρνηση

Η κρίση και οι εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Η Ένωση έχει ήδη κάνει αποφασιστικά βήματα για την οικονομική διακυβέρνηση και τον οικονομικό συντονισμό, μερικά από τα οποία θα έχουν μείζονες συνέπειες στις στατιστικές επιπρόσθετα από τις εν εξελίξει στατιστικές δραστηριότητες.

Στόχος 1.2.1

Ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση των υφιστάμενων στατιστικών πληροφοριών που έχουν σημασία για τους φορείς λήψης αποφάσεων της Ένωσης και το κοινό γενικότερα σε σχέση με την ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και με τον κύκλο εποπτείας στον οποίο εντάσσονται το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και η οικονομική πολιτική.

Ο στόχος υλοποιείται με το να παρέχονται:

στατιστική εισροή για τον πίνακα επιδόσεων σχετικά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και τη συναφή ανάλυση,

στατιστική εισροή για ένα ενισχυμένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που θα σκοπεύει ειδικότερα στην παραγωγή και παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών σχετικά με το δημόσιο χρέος,

ανάπτυξη και παραγωγή ενός συνόλου δεικτών για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας και

εφαρμογή αυστηρής διαχείρισης της ποιότητας στην αλυσίδα παραγωγής, που να καλύπτει επίσης τα πρωτογενή δημοσιονομικά στοιχεία και τις αντίστοιχες ροές εργασίας στα κράτη μέλη.

Στόχος 1.2.2

Παροχή αξιόπιστων στατιστικών και δεικτών στους ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων για διοικητική και ρυθμιστική χρήση και για την παρακολούθηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων πολιτικής της Ένωσης.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

ορισμός του πεδίου εφαρμογής των στατιστικών για διοικητική και ρυθμιστική χρήση καθώς και της συμφωνίας με τους χρήστες σχετικά με αυτό το πεδίο,

ορισμός, κατά περίπτωση, εφαρμογή και εξήγηση ενός αυστηρού πλαισίου διαχείρισης της ποιότητας για τους δείκτες αυτούς.

1.3.   Οικονομική παγκοσμιοποίηση

Οι κοινωνικές, οικονομικές και λοιπές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η αύξηση των διασυνοριακών ροών και ο κατακερματισμός των διαδικασιών παραγωγής έχουν αναδείξει την ανάγκη για ένα συνεκτικότερο πλαίσιο και μια συνεπέστερη μέτρηση της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής.

Στόχος 1.3.1

Αναβάθμιση των διαθέσιμων δεικτών και στατιστικών πληροφοριών για την οικονομική παγκοσμιοποίηση και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας τόσο για τους φορείς λήψης αποφάσεων της Ένωσης όσο και για το κοινό γενικότερα.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

επικαιροποίηση των υφιστάμενων δεικτών για την οικονομική παγκοσμιοποίηση που θα διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής (Eurostat),

ανάπτυξη νέων δεικτών για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, περιλαμβανομένων των ροών και της εξάρτησης από φυσικούς πόρους,

ανάλυση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ενδεχομένως με τους κατάλληλους πίνακες εισροών/εκροών, και των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου και επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με τεχνικές διασύνδεσης μικρο-δεδομένων και

εξέταση της ανάγκης για αναμόρφωση του υπολογισμού και της κατανομής των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.

2.   Λογιστικά πλαίσια

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 2009 με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό: Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» και η δημοσίευση της έκθεσης Stiglitz-Sen-Fitoussi για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου έχουν δώσει νέα ώθηση στη βασική επιδίωξη του ΕΣΣ, ήτοι το πώς να επιτύχει καλύτερες στατιστικές για οριζόντια θέματα και πώς να επιτύχει πιο ολοκληρωμένες στατιστικές για να περιγράψει σύνθετα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά φαινόμενα πέρα από τα παραδοσιακά μεγέθη οικονομικών αποτελεσμάτων. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ΕΣΛ) παρέχει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο για όλες τις οικονομικές στατιστικές, που θα πρέπει να συμπληρώνονται από άλλους δείκτες για να παρέχονται πιο περιεκτικές πληροφορίες για τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

2.1.   Οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις

Η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει την ανάγκη ύπαρξης ενός συνόλου μακροοικονομικών δεικτών υψηλής ποιότητας για την καλύτερη κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών διακυμάνσεων και των συνεπειών τους στην κοινωνία, και έτσι να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη παραγωγή καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου που να διευκολύνει την ερμηνεία και τον συνδυασμό στατιστικών προερχόμενων από διαφορετικούς τομείς.

Στόχος 2.1.1

Συμπλήρωση της μέτρησης των οικονομικών επιδόσεων με διάφορες διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, της ποιότητας ζωής, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της υγείας, της ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης. Ανάπτυξη ενός πλαισίου για την ανάλυση της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

εφαρμογή και κατάρτιση ετήσιων και τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών καθώς και ετήσιων περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με το ΕΣΛ,

παραγωγή δεικτών σχετικά με την κατανομή εισοδήματος και κατανάλωσης μεταξύ των νοικοκυριών (αντιπαραβάλλοντας τα συνολικά μεγέθη των εθνικών λογαριασμών με τα δεδομένα των ερευνών σε νοικοκυριά ή δεδομένα από διοικητικές πηγές),

κατάρτιση επίκαιρων και υψηλής ποιότητας στατιστικών για τις τιμές, ιδίως τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή,

ανάπτυξη δορυφορικών λογαριασμών για νέους τομείς,

δημιουργία βάσης δεδομένων για τη μέτρηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα καθώς και στον ιδιωτικό τομέα,

ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου για την ανάλυση της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής,

ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας και

εναρμόνιση των αντίστοιχων λογιστικών και στατιστικών εννοιών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Στόχος 2.1.2

Παροχή των βασικών μακροοικονομικών και κοινωνικών δεικτών και των κυρίων ευρωπαϊκών οικονομικών δεικτών (ΚΕΟΔ) ως συνεκτικού συνόλου δεικτών για την κάλυψη των αναγκών της Ένωσης και των παγκόσμιων αναγκών σε στατιστικά στοιχεία και προσαρμογή των ΚΕΟΔ για να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

συντονισμένη ανάπτυξη πινάκων των βασικών μακροοικονομικών και κοινωνικών δεικτών και των δεικτών διατηρήσιμης ανάπτυξης,

διαθεσιμότητα εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τους βασικούς μακροοικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες και τους ΚΕΟΔ,

ενισχυμένη διεθνής συγκρισιμότητα των δεικτών,

παροχή βελτιωμένων εργαλείων για τη διευκόλυνση της ερμηνείας και της γνωστοποίησης των δεικτών και

διαθεσιμότητα εναρμονισμένων στατιστικών στέγασης και συναφών στατιστικών για όλα τα κράτη μέλη.

2.2.   Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση του περιβάλλοντος για τις γενεές του παρόντος και του μέλλοντος, όπως επίσης η καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται πολύ υψηλά στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο και αποτελούν στόχους των Συνθηκών. Για να είναι αποδοτική η πολιτική σε αυτούς τους τομείς απαιτούνται στατιστικές πληροφορίες για διάφορους χώρους.

Στόχος 2.2.1

Παροχή περιβαλλοντικών λογαριασμών και στατιστικών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών εξελίξεων σε αυτό τον χώρο.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

ανάπτυξη ενός συνεκτικού συστήματος περιβαλλοντικών λογαριασμών ως «δορυφορικών λογαριασμών» στους κύριους εθνικούς λογαριασμούς, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, την κατανάλωση ενέργειας, τις ροές και τα αποθέματα των υλικών φυσικών πόρων και του νερού, το εμπόριο βασικών πρώτων υλών και πρώτων υλών ζωτικής σημασίας, την περιβαλλοντική φορολογία και τις δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας, ενδεχομένως, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης ανάπτυξης ή των πράσινων συμβάσεων δημοσίων προμηθειών,

αναβάθμιση, ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση δεικτών οι οποίοι παρουσιάζουν τις δευτερογενείς πιέσεις, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων στην υγεία, τις ευπάθειες και την πρόοδο προς την προσαρμογή και

ανάπτυξη ενός βασικού δείκτη μέτρησης της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πίεσης.

3.   Στοιχεία

3.1.   Επιχειρήσεις

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο πολυάριθμων πολιτικών της Ένωσης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνες για την παροχή βασικών στοιχείων. Συνεπώς οι στατιστικές για τις επιχειρήσεις με την ευρεία έννοια έχουν μεγάλη ζήτηση για την υποστήριξη της διεργασίας λήψης αποφάσεων αλλά και για να είναι σε θέση οι ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κατανοούν τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών, που κάνουν διαχωρισμό μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχει αυξημένη ανάγκη για λεπτομερείς και εναρμονισμένες στατιστικές. Ταυτοχρόνως, υπάρχει η ανάγκη μείωσης του διοικητικού φόρτου και του φόρτου υποβολής στοιχείων.

Στόχος 3.1.1

Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διεργασίας παραγωγής στατιστικών. Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε βασικούς τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι στατιστικές για τις επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, Ε & Α και καινοτομία και τουρισμός. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας ή των υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε στους τομείς της «πράσινης», της ψηφιακής ή της κοινωνικής οικονομίας (όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση).

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων που υπάρχουν διαθέσιμα στο στατιστικό σύστημα ή στην κοινωνία και παραγωγή κοινής υποδομής και κοινών εργαλείων,

παροχή στατιστικών πληροφοριών και δεικτών για τις επιχειρήσεις σε ετήσια και υποετήσια βάση,

παροχή στατιστικών πληροφοριών που περιγράφουν τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και τις σχέσεις της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο,

παροχή στατιστικών πληροφοριών για την ανάλυση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και ανάπτυξη του μητρώου των Ευρωπαϊκών Ομίλων Επιχειρήσεων (Euro Group Register — EGR) ως βάσης για τη συλλογή διατομεακών πληροφοριών για την παγκοσμιοποίηση,

εξισορρόπηση των στατιστικών συλλογών για το εμπόριο αγαθών και το εμπόριο υπηρεσιών με βελτίωση της διαθεσιμότητας στοιχείων για τις υπηρεσίες και δράσεις για την εξισορρόπηση των στατιστικών πληροφοριών για τις υπηρεσίες και τα αγαθά,

ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, όπως είναι το εργαλείο για την παρακολούθηση της τιμής των τροφίμων και συναφείς δείκτες,

παροχή ποιοτικών στατιστικών σε βασικούς τομείς επιδόσεων καινοτομίας και Ε & Α με εκτεταμένη χρήση μητρώων ευρεσιτεχνιών και ευρεία ερευνητική και στατιστική χρήση επιμέρους μικροδεδομένων,

παροχή στατιστικών για την προσφορά και ζήτηση στον τομέα του τουρισμού χάρη στη βελτιστοποίηση της συλλογής στοιχείων και στην καλύτερη ενοποίηση των στοιχείων του τουρισμού με στοιχεία άλλων τομέων και

παροχή στατιστικών σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των πόρων οι οποίες να βασίζονται όσο το δυνατό περισσότερο σε υπάρχουσα συλλογή δεδομένων.

3.2.   Ευρώπη των πολιτών

Οι ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Συνεπώς, οι κοινωνικές στατιστικές με την ευρεία έννοια έχουν μεγάλη ζήτηση για την υποστήριξη της διεργασίας λήψης αποφάσεων και την παρακολούθηση του αποτελέσματος των κοινωνικών πολιτικών αλλά και για να είναι σε θέση οι ευρωπαίοι πολίτες να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών στη ζωή και την ευημερία τους.

Στόχος 3.2.1

Παροχή στατιστικών σε βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής στους οποίους οι πολίτες είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η ευημερία, η βιωσιμότητα, η κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, οι ανισότητες, οι δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως η γήρανση του πληθυσμού και η μετανάστευση), η αγορά εργασίας, η εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθησιακής κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, η υγεία, η αναπηρία, η κατανάλωση, η ελεύθερη κυκλοφορία και η εσωτερική αγορά, η κινητικότητα της νεολαίας, η τεχνολογική καινοτομία και οι νέες επιλογές τρόπου ζωής. Οι στατιστικές αυτές αναλύονται κατά φύλο, όπου αρμόζει, για ομάδες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φορείς χάραξης της κοινωνικής πολιτικής. Ορίζονται προτεραιότητες σύμφωνα με το άρθρο 5α.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

δημιουργία ενοποιημένης βασικής υποδομής για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές, περιλαμβανομένων συλλογών στοιχείων από έρευνες και από διοικητικές πηγές, εκπόνηση κοινού συνόλου βασικών μεταβλητών,

ανάπτυξη βασικών κοινωνικών ερευνών που να παρέχουν δεδομένα (περιλαμβανομένων των μικρο-δεδομένων) σχετικά με πρόσωπα και νοικοκυριά οι οποίες να έχουν τύχει εξορθολογισμού και να συμπληρώνονται από πρόσθετες, μικρότερης συχνότητας συλλογές μικρο-δεδομένων,

εξέλιξη των στατιστικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού της έρευνας για την εκπαίδευση των ενηλίκων,

παροχή στατιστικών για τις ανισότητες εισοδήματος, που θα παρέχουν συγκρίσιμους εθνικούς βασικούς δείκτες, καθώς και δεδομένα για τις ανισότητες πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες,

μεθοδολογικό έργο σχετικά με στατιστικές για τη σωματική άσκηση και τον πολιτισμό,

παροχή στατιστικών για την ασφάλεια από την εγκληματικότητα· για την υγεία, όπως έχει συμφωνηθεί δυνάμει του κανονισμού πλαισίου (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (1)· και για την αναπηρία,

υλοποίηση δράσεων του προγράμματος εργασίας για την ευθυγράμμιση των στατιστικών μετανάστευσης,

παροχή δεικτών ποιότητας ζωής για τη μέτρηση της προόδου των κοινωνιών και

έναρξη έργων προετοιμασίας του προσεχούς γύρου απογραφής του πληθυσμού (προγραμματισμένου για το 2021).

3.3.   Γεωδιαστημικές, περιβαλλοντικές, γεωργικές και άλλες τομεακές στατιστικές

Ο συνδυασμός στατιστικών με στοιχεία γεωαναφοράς και με γεωδιαστημική ανάλυση θα προσφέρει νέες ευκαιρίες τις οποίες θα διερευνήσει περαιτέρω το ΕΣΣ. Ειδικά ζητήματα όπως η εμπιστευτικότητα και η στατιστική εγκυρότητα εκτιμήσεων μικρών περιοχών θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής.

Οι στατιστικές ενέργειας και μεταφορών για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή θα έχουν μεγάλη σημασία στο μέλλον.

Η σημασία της γεωργίας μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης θα διατηρηθεί αμείωτη την περίοδο 2013-2017. Το στατιστικό έργο θα επηρεαστεί έντονα από την έκβαση του προβληματισμού για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Η έμφαση θα δοθεί στην περιβαλλοντική διάσταση, στη διάσταση της βιοποικιλότητας/των συναφών με το οικοσύστημα θεμάτων, στην οικονομική διάσταση, στη διάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας και στην κοινωνική διάσταση.

Στόχος 3.3.1

Υποστήριξη της χάραξης πολιτικής με τεκμηριωμένο τρόπο από μια πιο ευέλικτη και αυξημένη χρήση των χωρικών πληροφοριών σε συνδυασμό με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές στατιστικές πληροφορίες.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

περαιτέρω ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της υποδομής για χωρικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) που θεσπίζεται από την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και ιδίως της δικτυακής πύλης γεωγραφικών πληροφοριών (geoportal) της Ένωσης,

διάθεση φάσματος γεωγραφικών πληροφοριών μέσω της συνεργασίας με προγράμματα της Ένωσης για έρευνες χρήσης γης και τηλεπισκόπηση και

ολοκλήρωση των στατιστικών στοιχείων, κατά περίπτωση, ώστε να δημιουργηθεί έτσι μια ευέλικτη υποδομή με πολλαπλές πηγές για την παροχή στοχοθετημένης χωροχρονικής ανάλυσης.

Στόχος 3.3.2

Παροχή περιβαλλοντικών στατιστικών για την υποστήριξη της διεργασίας χάραξης πολιτικής της Ένωσης.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

παροχή ενός συνόλου βασικών περιβαλλοντικών στατιστικών για τους πόρους, όπως τα απόβλητα και η ανακύκλωση, το νερό, τα αποθέματα πρώτων υλών, οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα σε εθνικό και, όπου αυτό είναι δυνατό, σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και παροχή ενός συνόλου βασικών στατιστικών συναφών με την κλιματική αλλαγή για την υποστήριξη δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων και δράσεων προσαρμογής και για την υποστήριξη πολιτικών σε όλα τα συναφή επίπεδα από το τοπικό έως το ενωσιακό.

Στόχος 3.3.3

Παροχή στατιστικών ενέργειας και μεταφορών για την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης.

Ο στόχος υλοποιείται με την παραγωγή και διάδοση στατιστικών σχετικά με:

τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας,

την εξοικονόμηση ενέργειας/ενεργειακή απόδοση και

την ασφάλεια των μεταφορών, την κινητικότητα των επιβατών, τη μέτρηση της οδικής κυκλοφορίας και τις μεταφορές εμπορευμάτων με συνδυασμό μεταφορικών μέσων.

Στόχος 3.3.4

Παροχή στατιστικών για τη γεωργία, την αλιεία και τα δάση με σκοπό την ανάπτυξη και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής, στατιστικών που να αντικατοπτρίζουν βασικούς ευρωπαϊκούς στρατηγικούς στόχους σε σχέση με τη βιωσιμότητα καθώς και με την ανάπτυξη της υπαίθρου, χάρη στη διεξαγωγή τακτικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης στατιστικών.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

επανεξέταση και απλούστευση της συλλογής γεωργικών στοιχείων σύμφωνα με την ανασκόπηση της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013,

επανασχεδιασμός των διεργασιών συλλογής γεωργικών στοιχείων, ιδίως με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της έγκαιρης υποβολής των παρεχόμενων στοιχείων,

διεξοδική επανεξέταση του συστήματος διαχείρισης στοιχείων για τη χρήση/κάλυψη γης και εκπόνηση και υλοποίηση νέου συστήματος επί αυτής της βάσεως,

εφαρμογή του συστήματος συλλογής στοιχείων για συνεπείς γεωργο-περιβαλλοντικούς δείκτες, βάσει υφισταμένων δεδομένων όπου είναι τούτο δυνατό,

παροχή κατάλληλων επίπεδων ανάλυσης κατά περιφέρεια και

εφαρμογή και διάδοση ενός συνόλου βασικών στοιχείων δασοκομίας προερχόμενων από τους ολοκληρωμένους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λογαριασμούς δασοκομίας, όπως η δασική έκταση, η ποσότητα και η αξία της ιστάμενης ξυλείας και οι οικονομικοί λογαριασμοί δασοκομίας και δασικής εκμετάλλευσης.

II.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Το ΕΣΣ αντιμετωπίζει σήμερα διάφορες προκλήσεις: αύξηση της ζήτησης για στατιστικές υψηλής ποιότητας, ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για σύνθετες πολυδιάστατες στατιστικές, εμφάνιση νέων παραγόντων στην αγορά πληροφοριών, περιορισμοί στους πόρους, ανάγκη περαιτέρω μείωσης του στατιστικού φόρτου των ανταποκρινόμενων, καθώς και διαφοροποίηση των εργαλείων επικοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής και διάδοσης των ευρωπαϊκών επίσημων στατιστικών με προοδευτικό τρόπο.

1.   Διαχείριση ποιότητας του ΕΣΣ

Στόχος 1.1

Υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας στο ΕΣΣ με βάση τον κώδικα ορθής πρακτικής.

Ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών κατά την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής και εξασφάλιση ότι οι εκθέσεις ποιότητας που υποβάλλονται απευθύνονται σε χρήστες με διαφορετικές ανάγκες.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

εισαγωγή νέων μηχανισμών παρακολούθησης και ένα δεύτερο γύρο αξιολογήσεων από ομοτίμους (peer reviews) για την αποτίμηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα ορθής πρακτικής,

ευθυγράμμιση των πλαισίων διασφάλισης της ποιότητας του ΕΣΣ και του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ),

κάλυψη των αναγκών των χρηστών όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων ποιότητας και

τυποποίηση των εκθέσεων ποιότητας σε διάφορα στατιστικά πεδία στο επίπεδο της Ένωσης.

2.   Καθορισμός προτεραιοτήτων και απλούστευση

Το ΕΣΣ αντιμετωπίζει μείζονα πρόκληση: πώς να παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες για στατιστικές σε μια συγκυρία αισθητά μειωμένων προϋπολογισμών στα κράτη μέλη και μηδενικής ανάπτυξης όσον αφορά την πολιτική ανθρώπινων πόρων στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, στοιχείο που σε μερικούς φορείς θα φέρει πραγματική μείωση σε ανθρώπινους πόρους. Λόγω των περιορισμών αυτών στους πόρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στα μέτρα απλούστευσης, στοιχεία που απαιτούν τη δέσμευση όλων των εταίρων του ΕΣΣ. Έχει εισαχθεί μηχανισμός καθορισμού προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και θα εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα επανεξετάζονται ετησίως οι υπάρχουσες στατιστικές απαιτήσεις, με σημείο αφετηρίας τις πρωτοβουλίες που διατυπώνει η Επιτροπή προς μείωση των στατιστικού χαρακτήρα απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των χρηστών, των παραγωγών και των ανταποκρινομένων. Η διεργασία θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε στενή συνεργασία τόσο με εκείνους που χρησιμοποιούν όσο και με εκείνους που παράγουν τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Στόχος 2.1

Εφαρμογή ενός μηχανισμού καθορισμού προτεραιοτήτων για το ΕΣΣ με σκοπό την απλούστευση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και την προσαρμογή στις νέες ανάγκες για στατιστικές, ενώ ταυτοχρόνως θα λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί των παραγωγών και ο φόρτος των ανταποκρινομένων και οι ανάγκες των χρηστών.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

καθορισμός προτεραιοτήτων και κατανομή των πόρων αναλόγως αυτών,

καθορισμός προτεραιοτήτων για το ΕΣΣ στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 9,

λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τους χρήστες και τους παραγωγούς στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και

ανακοίνωση στους χρήστες των στατιστικών τομέων που πρόκειται να απλουστευθούν και της συλλογής στοιχείων που πρόκειται να μειωθεί/διακοπεί.

3.   Στατιστικές πολλαπλών χρήσεων και βελτίωση της αποδοτικότητας στην παραγωγή

Στόχος 3.1

Σταδιακή εφαρμογή μιας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής του ΕΣΣ λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη που δημιουργούνται στο ΕΣΣ από την υλοποίηση, αρχιτεκτονικής που να δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών· εναρμόνιση και τυποποίηση των μεθόδων στατιστικής παραγωγής και των μεταδεδομένων· αναβάθμιση της οριζόντιας ολοκλήρωσης (μεταξύ στατιστικών τομέων) και της κάθετης ολοκλήρωσης (μεταξύ εταίρων του ΕΣΣ) των διαδικασιών στατιστικής παραγωγής στο ΕΣΣ σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας· χρήση και ένταξη στο σύστημα πολλαπλών πηγών στοιχείων· παραγωγή στατιστικών πολλαπλών χρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα θέματα εμπιστευτικότητας που προκύπτουν από την ευρύτερη χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανταλλαγή μικρο-δεδομένων και εγγραφών διοικητικού χαρακτήρα.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

μεγαλύτερη χρήση κατάλληλων διοικητικών στοιχείων σε όλους τους στατιστικούς τομείς,

εντοπισμός και χρήση νέων πηγών στοιχείων για τις ευρωπαϊκές στατιστικές,

ενισχυμένη συμμετοχή της Επιτροπής (Eurostat) και των εθνικών στατιστικών αρχών στον σχεδιασμό των διοικητικών αρχείων,

ευρύτερη χρήση τεχνικών στατιστικής αντιστοίχισης και διασύνδεσης δεδομένων για την αύξηση της προσφοράς ευρωπαϊκών στατιστικών,

χρήση της ευρωπαϊκής προσέγγισης των στατιστικών για ταχεία ανταπόκριση στο πολιτικό επίπεδο σε ειδικές και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις,

μεγαλύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών μέσω συντονισμένων δράσεων του ΕΣΣ,

μεγαλύτερη εναρμόνιση των στατιστικών εννοιών στους διάφορους στατιστικούς τομείς,

ανάπτυξη και εφαρμογή ευέλικτης υποδομής αναφοράς και τεχνικών προτύπων της τεχνολογίας της πληροφορίας για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή στοιχείων και μεταδεδομένων και τη συνήθη μοντελοποίηση,

χρήση τυποποιημένων εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας σε όλες τις διαδικασίες της στατιστικής δραστηριότητας,

ανάπτυξη μεθοδολογικών προτύπων προς αυξημένη χρήση και διαθεσιμότητα εναρμονισμένων μεθοδολογιών (συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων μεικτού τρόπου συλλογής στοιχείων) και εναρμονισμένων μεταδεδομένων,

ενίσχυση του ρόλου των στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων ως πηγής των στατιστικών μονάδων για όλες τις στατιστικές επιχειρήσεων για τους εθνικούς λογαριασμούς και

βελτίωση της παροχής μεταδεδομένων, ήτοι των βασικών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, την ποιότητα των δεδομένων και τον τρόπο χάρις στον οποίον τα δεδομένα καθίστανται περισσότερο κατανοητά για τους χρήστες.

Στόχος 3.2

Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της συνοχής του ΕΣΣ χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη για τη σύμπραξη στο πλαίσιο του ΕΣΣ,

ορισμός και εφαρμογή διεργασιών για τον καταμερισμό φόρτου και εργασιών εντός του ΕΣΣ και

περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση λειτουργικότητας των συνεργατικών δικτύων.

4.   Διάδοση και επικοινωνία

Στόχος 4.1

Ανάδειξη του ΕΣΣ ως πρώτης πηγής στοιχείων σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για όλους τους χρήστες και ειδικά για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς λήψης αποφάσεων, χάρη στην παροχή μιας υπηρεσίας στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας βασιζόμενης στις αρχές της ελεύθερης και εύκολης πρόσβασης στις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Εντατικοποίηση και διεύρυνση του διαλόγου μεταξύ χρηστών και παραγωγών στατιστικών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των χρηστών για στατιστικές υψηλής ποιότητας. Η έγκαιρη συμμετοχή των χρηστών στις νέες εξελίξεις είναι το κλειδί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΕΣΣ.

Διεύρυνση και εξορθολογισμός του φάσματος προϊόντων διάχυσης για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.

Δημιουργία μιας ασφαλούς οικονομικά αποδοτικής και ολοκληρωμένης υποδομής εντός του ΕΣΣ για πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

αναγνώριση του ΕΣΣ ως πρώτου σημείου αναφοράς για τους χρήστες ευρωπαϊκών στατιστικών,

δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, ασφαλούς υποδομής για την πρόσβαση σε μικρο-δεδομένα της Ένωσης,

δημιουργία ενός συστήματος για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των χρηστών για άμεση πρόσβαση και για συμβουλές στην ερμηνεία των στατιστικών πληροφοριών,

προσαρμογή των προϊόντων διάδοσης στις ανάγκες των χρηστών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών,

αύξηση του αριθμού των στατιστικών προϊόντων για οριζόντια θέματα,

αύξηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και διάδοσης (π.χ. με βάση το SDMX),

αύξηση της προσφοράς συνόλων μικρο-δεδομένων για σκοπούς στατιστικής έρευνας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και των κρατών μελών σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων και

προετοιμασία συνόλων δεδομένων προς διευκόλυνση της χρήσης στατιστικών δεδομένων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

5.   Κατάρτιση, καινοτομία και έρευνα

Στόχος 5.1

Ικανοποίηση των αναγκών μάθησης και ανάπτυξης εντός του ΕΣΣ με βάση έναν συνδυασμό μαθημάτων κατάρτισης και ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης.

Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΕΣΣ για τη μεταβίβαση γνώσης και την ανταλλαγή και εφαρμογή ορθών πρακτικών και κοινών καινοτόμων προσεγγίσεων στην παραγωγή στατιστικών.

Οργάνωση των δραστηριοτήτων, της συμμετοχής και της συμβολής των ερευνητικών κοινοτήτων στη βελτίωση των αλυσίδων παραγωγής στατιστικών και της ποιότητας των επίσημων στατιστικών πληροφοριών.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

ανάπτυξη μεταπτυχιακού διπλώματος (π.χ. Μάστερ στις Επίσημες Στατιστικές),

παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών και των λοιπών πολιτών,

ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων στην παραγωγή και διάχυση στατιστικών,

αναγνώριση του ΕΣΣ ως σημείου αναφοράς για τις στατιστικές ερευνητικές κοινότητες,

εκτεταμένη συμμετοχή των ερευνητικών κοινοτήτων σε ερευνητικές δραστηριότητες για τις επίσημες στατιστικές και

εφαρμογή επαρκών μέσων για την ανταλλαγή πρακτικών και την εφαρμογή κοινών λύσεων στο ΕΣΣ.

III.   ΣΥΜΠΡΑΞΗ

1.   Σύμπραξη στο πλαίσιο του ΕΣΣ και πέραν αυτού

Σε πλαίσιο σύμπραξης, οι εθνικές στατιστικές αρχές και η Επιτροπή (Eurostat) είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Στόχος 1.1

Εφαρμογή του πλαισίου ενισχυμένης διακυβέρνησης του ΕΣΣ.

Ο στόχος θα υλοποιηθεί από την υλοποίηση της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και της απόφασης 2012/504/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2012, για την Eurostat (3).

Στόχος 1.2

Αναβάθμιση του συντονιστικού ρόλου της Επιτροπής (Eurostat) ως Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

σύνδεση της Επιτροπής (Eurostat) με όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής όσον αφορά τις στατιστικές πτυχές σε πρώιμο στάδιο και

διοργάνωση τακτικού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ανώτατων στελεχών διοίκησης.

Στόχος 1.3

Ενίσχυση της συνεργασίας με το ΕΣΚΤ και με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην παραγωγή στοιχείων για στατιστική ή διοικητική χρήση μέσω κοινών έργων και συντονισμένης ανάπτυξης προϊόντων. Εξασφάλιση της συνέπειας μεταξύ ενωσιακών και διεθνών προτύπων.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

εφαρμογή κοινού πλαισίου ποιότητας για το ΕΣΣ και το ΕΣΚΤ,

ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής (Eurostat) σε διεθνείς συμβουλευτικές ομάδες,

καθορισμό και εφαρμογή νέων τρόπων συνεργασίας για τη διασφάλιση καλού συντονισμού των στατιστικών εξελίξεων και αποτελεσματικής κατανομής εργασιών μεταξύ των διεθνών οργανισμών και

εφαρμογή του νέου Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών, του ΕΣΛ, του Συστήματος Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών, των Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών Οικονομικών Λογαριασμών και των εγχειριδίων του ισοζυγίου πληρωμών.

Στόχος 1.4

Προαγωγή και εφαρμογή δραστηριοτήτων παροχής στατιστικών συμβουλών και στατιστικής βοήθειας σε χώρες εκτός της Ένωσης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση και στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

άσκηση του ηγετικού ρόλου του ΕΣΣ στον διεθνή χώρο,

παράδοση στοιχείων για χρήση στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης,

υποστήριξη προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής διεθνούς συνεργασίας, στις σχέσεις τους με τους διεθνείς οργανισμούς και σε ζητήματα κοινού στατιστικού ενδιαφέροντος με περιφέρειες τρίτων χωρών ή με τρίτες χώρες,

διάδοση συναφών στατιστικών στοιχείων για την υποστήριξη της διεργασίας της διεύρυνσης και των διαπραγματεύσεων,

ελαχιστοποίηση των αιτήσεων παρέκκλισης από τα νέα κράτη μέλη που οδηγούν σε μη διαθεσιμότητα των στοιχείων,

υπογραφή συμφωνιών και πρωτοκόλλων συμφωνιών με τρίτες χώρες,

σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας,

εστίαση της τεχνικής βοήθειας στην εναρμόνιση και παράδοση στοιχείων και

βελτίωση των δραστηριοτήτων συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των μελών του ΕΣΣ.


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70.

(2)  ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 251 της 18.9.2012, σ. 49.


9.2.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 100/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ο οποίος εκδόθηκε συνεπεία του συμβάντος του πετρελαιοφόρου «Erika», ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») με σκοπό να εξασφαλισθεί υψηλό, ομοιόμορφο και αποτελεσματικό επίπεδο ασφάλειας στη θάλασσα και πρόληψη της ρύπανσης από πλοία.

(2)

Μετά το συμβάν του πετρελαιοφόρου «Prestige» το 2002, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 τροποποιήθηκε προκειμένου να ανατεθούν στον Οργανισμό περισσότερα καθήκοντα στον τομέα της καταπολέμησης της ρύπανσης.

(3)

Είναι ανάγκη να διευκρινιστούν οι τύποι θαλάσσιας ρύπανσης που θα πρέπει να εμπίπτουν στους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002. Έτσι, θα πρέπει να εννοείται η προξενούμενη από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θαλάσσια ρύπανση ως ρύπανση από πετρέλαιο ή από οποιαδήποτε άλλη ουσία η οποία, αν εισχωρήσει στο θαλάσσιο περιβάλλον, είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων, να βλάψει τους βιολογικούς πόρους και τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, να μειώσει την ελκυστικότητα του τοπίου ή να παρακωλύσει άλλες θεμιτές χρήσεις των θαλασσών, κατά τα οριζόμενα στο Πρωτόκολλο του 2000 για την ετοιμότητα, την αντίδραση και τη συνεργασία απέναντι σε περιστατικά ρύπανσης από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες

(4)

Ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού («διοικητικό συμβούλιο») ανέθεσε το 2007 ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, τον Ιούνιο του 2008, το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε συστάσεις για αλλαγές στη λειτουργία του Οργανισμού, στους τομείς αρμοδιότητάς του και στις πρακτικές εργασίας του.

(5)

Με βάση τα πορίσματα της εξωτερικής αξιολόγησης, και τις συστάσεις και την πολυετή στρατηγική που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2010, θα πρέπει να διευκρινισθούν και να επικαιροποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002. Εστιάζοντας στα κατά προτεραιότητα καθήκοντά του, που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει ορισμένα νέα κύρια και δευτερεύοντα καθήκοντα που θα ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της πολιτικής για την ασφάλεια στη θάλασσα στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο. Δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών της Ένωσης, χρειάζονται αξιόλογες προσπάθειες παρακολούθησης και αναδιάταξης για να εξασφαλισθεί οικονομική και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα και ν’ αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις. Οι ανάγκες σε προσωπικό για τα νέα κύρια και δευτερεύοντα καθήκοντα θα πρέπει καταρχήν να καλυφθούν με εσωτερική αναδιάταξη από τον Οργανισμό. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει, όταν χρειάζεται, χρηματοδότηση από άλλα τμήματα του προϋπολογισμού της Ένωσης, και ειδικότερα από το μηχανισμό ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας Η άσκηση ενδεχόμενων νέων κύριων και δευτερευόντων καθηκόντων από τον Οργανισμό θα πραγματοποιείται εντός των ορίων της τρέχουσας δημοσιονομικής προοπτικής και του προϋπολογισμού του Οργανισμού, με την επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων και αποφάσεων για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός δεν είναι απόφαση χρηματοδότησης, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να αποφασίζει σχετικά τους πόρους για τον Οργανισμό στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(6)

Τα καθήκοντα του Οργανισμού θα πρέπει να περιγραφούν σαφώς και επακριβώς, με αποφυγή οποιασδήποτε αλληλεπικάλυψης με το έργο άλλων φορέων.

(7)

Ο Οργανισμός έχει ήδη δείξει ότι ορισμένα καθήκοντα μπορούν να εκτελούνται αποτελεσματικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο θα μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγεί σε εξοικονομήσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών και, όπου αποδεικνύεται, να συνιστά πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(8)

Ορισμένες διατάξεις που αφορούν ειδικά τη διοίκηση του Οργανισμού θα πρέπει να διευκρινισθούν. Λαμβανομένης υπόψη της κατοχυρωμένης στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικής αρμοδιότητας της Επιτροπής στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Επιτροπή θα παρέχει κατευθύνσεις πολιτικής στον Οργανισμό για την άσκηση των καθηκόντων του, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως το νομικό καθεστώς του και την ανεξαρτησία του εκτελεστικού διευθυντή του, όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002.

(9)

Κατά τους διορισμούς των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την εκλογή του προέδρου και αντιπροέδρου και το διορισμό των τμηματαρχών θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η σημασία της διασφάλισης μιας ισόρροπης εκπροσώπησης και των δύο φύλων.

(10)

Όλες οι παραπομπές σε σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα πρέπει να νοούνται ως παραπομπές σε νομικές πράξεις του τομέα της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, της ναυτικής ασφάλειας, της πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία, καθώς και της αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

(11)

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο όρος «ναυτική ασφάλεια» θα πρέπει να νοείται –σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις (4)– ως ο συνδυασμός των προληπτικών μέτρων για την προστασία των θαλάσσιων μεταφορών και των λιμενικών εγκαταστάσεων από τις απειλές διάπραξης σκόπιμων παράνομων ενεργειών. Ο στόχος της προστασίας θα πρέπει να επιτευχθεί θεσπίζοντας κατάλληλα μέτρα στον τομέα της πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών, με την επιφύλαξη των κανόνων των κρατών μελών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, καθώς και στον τομέα της καταπολέμησης οικονομικών εγκλημάτων εις βάρος του κράτους.

(12)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης. Συμπεριλαμβάνεται εν προκειμένω η περίπτωση να ανατίθεται στον Οργανισμό καθήκον δράσης εκτός της επικράτειας των κρατών μελών σε πεδία της αρμοδιότητάς του ή παροχής επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής σε οικείες τρίτες χώρες για να προωθεί την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα.

(13)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη ώστε να διευκολύνεται η δημιουργία των απαραίτητων εθνικών ικανοτήτων για την εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης.

(14)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή συνδρομή στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Συμπεριλαμβάνονται εν προκειμένω υπηρεσίες όπως το ενωσιακό σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών (SafeSeaNet), η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων μέσω δορυφόρου (CleanSeaNet), το Κέντρο δεδομένων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό σκαφών εξ αποστάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κέντρο δεδομένων LRIT της ΕΕ) και τη βάση δεδομένων των επιχειρήσεων του ελέγχου των πλοίων από το κράτος λιμένα της ΕΕ (Thetis).

(15)

Η εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού σε θέματα ηλεκτρονικών διαβιβάσεων δεδομένων και συστήματα ανταλλαγής θαλάσσιων πληροφοριών θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την απλούστευση των διατυπώσεων αναφοράς στοιχείων από τα πλοία, με στόχο την εξάλειψη των συνόρων στις θαλάσσιες μεταφορές και την εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Θαλάσσιων Μεταφορών χωρίς εμπόδια. Ειδικότερα, ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί τα κράτη μέλη στην υλοποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών (5).

(16)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενισχύσει τη συνδρομή που παρέχει στην Επιτροπή όσον αφορά ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφευχθεί η επανάληψη του έργου όσον αφορά το πλαίσιο του υπάρχοντος πλαισίου έρευνας της Ένωσης. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός δεν θα πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση ερευνητικών έργων.

(17)

Υπό το φως της ανάπτυξης νέων καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών και της βελτίωσης των ήδη υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Θαλάσσιων Μεταφορών χωρίς εμπόδια, ο Οργανισμός θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) και το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES).

(18)

Μετά τη λήξη ισχύος του πλαισίου της Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 2850/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει ορισμένες δραστηριότητες που είχαν αναληφθεί προηγουμένως με βάση το εν λόγω πλαίσιο, αξιοποιώντας ιδίως την εμπειρογνωμοσύνη της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής για την ετοιμότητα σε περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης και την αντιμετώπισή της. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού στον συγκεκριμένο τομέα δεν θα πρέπει να απαλλάσσουν τα παράκτια κράτη από την ευθύνη τους να διαθέτουν κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης και θα πρέπει να σέβονται τις ισχύουσες ρυθμίσεις περί συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών ή ομάδων κρατών μελών.

(19)

Ο Οργανισμός δίνει στα κράτη μέλη κατόπιν αιτήσεως, μέσω του CleanSeaNet που παρέχει, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικές περιπτώσεις ρύπανσης από πλοία, προκειμένου να τους παράσχει τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους βάσει της οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (7). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της επιβολής και οι κυρώσεις ποικίλλουν σημαντικά μολονότι τέτοιου είδους ρύπανση είναι πιθανόν να καταλήξει σε άλλα εθνικά ύδατα. Στην επόμενη έκθεση που θα υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 12 εκείνης της οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη συνεπή επιβολή της εν λόγω οδηγίας και άλλες πληροφορίες με σημασία σχετικά με την εφαρμογή της.

(20)

Οι αιτήσεις των θιγόμενων κρατών για την κινητοποίηση αντιρρυπαντικών δράσεων από τον Οργανισμό θα πρέπει να περνούν μέσα από τον κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ που καθιερώθηκε με την απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (8). Σε περιπτώσεις όμως άλλες από τις αιτήσεις κινητοποίησης αντιρρυπαντικών πλοίων και εξοπλισμού σε ετοιμότητα, η Επιτροπή μπορεί να κρίνει ότι άλλα μέσα επικοινωνίας με χρήση προχωρημένων τεχνολογιών των πληροφοριών ενδέχεται να είναι πιο ενδεδειγμένα και έτσι να πληροφορήσει περί αυτού το αιτούν κράτος μέλος.

(21)

Πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες υπεράκτιας εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις θαλάσσιες μεταφορές και το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι ικανότητες αντίδρασης του Οργανισμού κατά της ρύπανσης από πετρέλαιο και η εμπειρογνωμοσύνη του στον τομέα της ρύπανσης από επικίνδυνες και βλαβερές ουσίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να καλύπτεται και η αντίδραση σε ρύπανση προκαλούμενη από τέτοιες δραστηριότητες, όταν το ζητεί θιγόμενο κράτος.

(22)

Ειδικότερα, το CleanSeaNet, που επί του παρόντος χρησιμοποιείται για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά πετρελαιοκηλίδες προερχόμενες από πλοία, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον Οργανισμό για να εντοπίζει και να καταγράφει πετρελαιοκηλίδες από παράκτιες και υπεράκτιες εγκαταστάσεις αναζήτησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς αυτό να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στην υπηρεσία που παρέχεται για τις θαλάσσιες μεταφορές.

(23)

Ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει και αναγνωρίσει πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη και σημαντικά μέσα στους τομείς της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, της ναυτικής ασφάλειας, της πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία. Η εμπειρογνωμοσύνη και τα μέσα αυτά ενδέχεται να είναι χρήσιμα και για άλλες δραστηριότητες της ΕΕ που συνδέονται με την πολιτική θαλάσσιων μεταφορών της Ένωσης. Ο Οργανισμός θα πρέπει συνεπώς να βοηθά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν, για την ανάπτυξη και την υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το διοικητικό συμβούλιο το έχει εγκρίνει στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών του Οργανισμού. Αυτή η βοήθεια της Ένωσης θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς ανάλυσης κόστους/ωφελείας και δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των κύριων καθηκόντων του Οργανισμού.

(24)

Με την τεχνική βοήθεια που παρέχει ο Οργανισμός, συμβάλλει επίσης και στην ανάπτυξη θαλάσσιων μεταφορών φιλικότερων προς το περιβάλλον.

(25)

Όσον αφορά τους νηογνώμονες, οι περισσότεροι νηογνώμονες ασχολούνται και με σκάφη θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και με σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Με βάση την πείρα του Οργανισμού ως προς τους νηογνώμονες για σκάφη θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ο Οργανισμός θα μπορούσε να διαθέτει συναφείς πληροφορίες στην Επιτροπή όσον αφορά τους νηογνώμονες για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, πράγμα που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα.

(26)

Όσον αφορά τη διασύνδεση μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων για τις μεταφορές, ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξετάζοντας, μαζί με τις αρμόδιες αρχές για το σύστημα Υπηρεσιών Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας, τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τέτοιων συστημάτων.

(27)

Χωρίς να θίγεται η ευθύνη των αρμοδίων αρχών, ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και εφαρμογή της μελλοντικής πρωτοβουλίας ηλεκτρονικής ναυτιλίας, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης του ευρωπαϊκού κλάδου θαλάσσιων μεταφορών, διευκολύνοντας τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών των πληροφοριών.

(28)

Για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Θαλάσσιων Μεταφορών χωρίς εμπόδια, θα πρέπει να μειωθούν τα διοικητικά βάρη που επιβαρύνουν τη ναυτιλία, ενθαρρύνοντας έτσι μεταξύ άλλων και τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδέα της «Γαλάζιας Ζώνης» και το σχέδιο e-Maritime θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν ως μέσο περιορισμού των διατυπώσεων υποβολής δήλωσης που εφαρμόζονται στα εμπορικά σκάφη κατά τον κατάπλου ή τον απόπλου τους σε/από λιμένες των κρατών μελών.

(29)

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρουμένης της αρχής της ισορροπίας μεταξύ θεσμών, η εξουσία λήψεως αποφάσεων γενικής ισχύος δύναται να μην ανατεθεί σε οργανισμό.

(30)

Χωρίς να θίγονται οι στόχοι που θέτει και τα καθήκοντα που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, η Επιτροπή θα πρέπει να ετοιμάσει και να υποβάλει, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, μελέτη σκοπιμότητας για την αξιολόγηση και τον εντοπισμό των δυνατοτήτων ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας των διάφορων λειτουργιών ακτοφυλακής. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις σχετικές συστάσεις των διάφορων συναφών φόρουμ της Ένωσης, καθώς και το ήδη αναπτυσσόμενο Κοινό Περιβάλλον Καταμερισμού Πληροφοριών (CISE), και θα πρέπει να σέβεται πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τα στοιχεία κόστους και ωφέλειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(31)

Είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών συγκροτημάτων η προσέλκυση καλά καταρτισμένων ευρωπαίων ναυτικών. Δεδομένης λοιπόν της σημερινής και μελλοντικής ζήτησης ναυτικών με υψηλά προσόντα στην Ένωση, ο Οργανισμός θα πρέπει, όπου αυτό αρμόζει, να υποστηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά την προώθηση της εκπαίδευσης των ναυτικών, διευκολύνοντας την εθελούσια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά με τα ενωσιακά προγράμματα ανταλλαγών σχετικά με την κατάρτιση των ναυτικών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει βοήθεια προς τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς της Ευρώπης στην επιδίωξη αριστείας στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών σε εθελούσια βάση, με ταυτόχρονο πλήρη σεβασμό της ευθύνης των κρατών μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση της κατάρτισης των ναυτικών.

(32)

Για να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος κίνδυνος πειρατείας, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει, όπου αρμόζει, να κοινοποιεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές και σε άλλους οικείους φορείς, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων όπως η επιχείρηση της ναυτικής δύναμης της ΕΕ Atalanta, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη θέση των πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ και τα οποία διασχίζουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως πολύ επικίνδυνες. Επίσης, ο Οργανισμός διαθέτει μέσα που θα μπορούσαν να αποβούν χρήσιμα, ιδίως στη συνάρτηση της ανάπτυξης του CISE. Είναι επομένως ενδεδειγμένο να παρέχει ο Οργανισμός σε αρμόδιες εθνικές αρχές και ενωσιακούς φορείς, όπως οι Frontex και Ευρωπόλ, κατόπιν αιτήσεως, συναφή δεδομένα θέσης πλοίων και γεωσκόπησης, για να διευκολύνει τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά ηθελημένων παράνομων πράξεων, κατά την έννοια του οικείου ενωσιακού δικαίου, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατών μελών και σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους φορείς που ζητούν δεδομένα. Η παροχή δεδομένων ταυτοποίησης και εντοπισμού σκαφών εξ αποστάσεως (LRIT) θα πρέπει να υπόκειται στη συναίνεση του ενδιαφερόμενου κράτους της σημαίας, σύμφωνα με διαδικασίες που θα καταρτίσει το διοικητικό συμβούλιο.

(33)

Η Επιτροπή και ο Οργανισμός, όταν δημοσιεύουν πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (9), θα πρέπει χάριν συνέπειας να βασίζονται στην εμπειρογνωμοσύνη και πείρα που αποκτήθηκαν βάσει του μνημονίου συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα («ΜΣ των Παρισίων»).

(34)

Η συνδρομή που παρέχει ο Οργανισμός στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σχετικά με τις συναφείς εργασίες περιφερειακών και διεθνών οργανισμών δεν θα πρέπει να θίγει τη σχέση μεταξύ αυτών των οργανισμών και των κρατών μελών, η οποία απορρέει από την ιδιότητα του μέλους αυτών των οργανισμών που έχουν ενδεχομένως τα κράτη μέλη.

(35)

Η Ένωση έχει προσχωρήσει στις ακόλουθες πράξεις με τις οποίες συστήνονται περιφερειακοί οργανισμοί, οι δραστηριότητες των οποίων καλύπτονται επίσης από τους στόχους του Οργανισμού: σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας (σύμβαση του Ελσίνκι όπως αναθεωρήθηκε το 1992) (10)· σύμβαση για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση (σύμβαση της Βαρκελώνης) (11) και αναθεωρημένη σύμβαση του 1995 (12) καθώς και διάφορα πρωτόκολλα της σύμβασης· συμφωνία για τη συνεργασία για την καταπολέμηση της ρύπανσης της Βόρειας Θάλασσας από τους υδρογονάνθρακες και άλλες επικίνδυνες ουσίες (συμφωνία της Βόννης) (13)· σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (σύμβαση OSPAR) (14)· συμφωνία συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση, που υπεγράφη στις 17 Οκτωβρίου 1990 (συμφωνία της Λισσαβώνας) (15), και το πρόσθετο πρωτόκολλό της, που υπεγράφη στις 20 Μαΐου 2008 και δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ (16). Η Ένωση διαπραγματεύεται επίσης την προσχώρησή της στη σύμβαση για την προστασία του Εύξεινου Πόντου από τη ρύπανση, που υπεγράφη τον Απρίλιο του 1992 (σύμβαση του Βουκουρεστίου). Ο Οργανισμός θα πρέπει συνεπώς να παρέχει τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη και την Επιτροπή προκειμένου να συμμετέχουν στις σχετικές εργασίες αυτών των περιφερειακών οργανισμών.

(36)

Πέραν των εν λόγω περιφερειακών οργανισμών, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι περιφερειακοί, υποπεριφερειακοί και διμερείς διακανονισμοί συντονισμού και συνεργασίας όσον αφορά την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Όταν παρέχει συνδρομή για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σε τρίτες χώρες που βρέχονται και αυτές από τις ίδιες περιφερειακές θαλάσσιες λεκάνες με την Ένωση, ο Οργανισμός θα πρέπει να ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους διακανονισμούς.

(37)

Η Ένωση μοιράζεται τις περιφερειακές θαλάσσιες λεκάνες της Μεσογείου Θάλασσας, του Εύξεινου Πόντου και της Βαλτικής Θάλασσας με γειτονικές χώρες. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στις εν λόγω χώρες συνδρομή για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.

(38)

Για να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα, ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεργάζεται όσο το δυνατόν στενότερα στο πλαίσιο του ΜΣ των Παρισίων για τον έλεγχο από το κράτος του λιμένα, ενώ η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να εξετάζουν όλες τις επιλογές για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να προταθούν στο πλαίσιο του ΜΣ των Παρισίων.

(39)

Για να εξασφαλίσει ότι οι δεσμευτικές νομικές πράξεις της Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και της πρόληψης της ρύπανσης που προκαλείται από πλοία εφαρμόζονται ορθά στην πράξη, ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή, πραγματοποιώντας επισκέψεις στα κράτη μέλη. Αυτές οι επισκέψεις στις εθνικές διοικήσεις θα πρέπει να δίνουν στον Οργανισμό τη δυνατότητα να συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να υποβάλλει περιεκτική έκθεση στην Επιτροπή ενόψει περαιτέρω αξιολόγησης. Οι επισκέψεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνονται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί το διοικητικό φόρτο των εθνικών διοικητικών αρχών του ναυτιλιακού τομέα. Εξάλλου, οι επισκέψεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με καθορισμένη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης πρότυπης μεθοδολογίας εγκεκριμένης από το διοικητικό συμβούλιο.

(40)

Ο Οργανισμός θα πρέπει να επικουρεί την Επιτροπή διενεργώντας επιθεωρήσεις οργανισμών αναγνωρισμένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων (17). Οι επιθεωρήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται και σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται δεόντως. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να εκτελεί τα καθήκοντα επιθεώρησης σχετικά με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με την οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (18), τα οποία η Επιτροπή ανέθεσε στον Οργανισμό. Δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 οι λεπτομέρειες της τεχνικής συνδρομής που παρέχει ο Οργανισμός κατά τις επιθεωρήσεις για την ναυτική ασφάλεια που διενεργεί η Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 324/2008 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2008, για θέσπιση αναθεωρημένων διαδικασιών διεξαγωγής των επιθεωρήσεων από την Επιτροπή στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας (19).

(41)

Για να εξασφαλίζεται η συνοχή με τους στόχους πολιτικής και με τη θεσμική συγκρότηση της ΕΕ, καθώς και με τις εφαρμοστέες διοικητικές και δημοσιονομικές διαδικασίες, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει επίσημες συμβουλές υπό μορφή γραπτών γνωμοδοτήσεων σχετικά με το σχέδιο πολυετούς στρατηγικής και τα σχέδια ετήσιων προγραμμάτων εργασιών του Οργανισμού, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το διοικητικό συμβούλιο προτού εγκρίνει τα εν λόγω έγγραφα.

(42)

Για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή, η ακολουθητέα διαδικασία επιλογής θα πρέπει να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την επιλογή και το διορισμό των διευθυντών των οργανισμών της Ένωσης. Στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές προβλέπεται ότι υπήκοοι από οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας. Για του ίδιους λόγους, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να εκπροσωπείται με έναν παρατηρητή στην επιτροπή προεπιλογής. Ο παρατηρητής θα πρέπει να ενημερώνεται για τα περαιτέρω στάδια της διαδικασίας επιλογής. Όταν το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του σχετικά με τους διορισμούς, τα μέλη του θα πρέπει να μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις στην Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία επιλογής. Ακόμη, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί σε συνεντεύξεις τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής και διορισμού για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων συνάδει με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (20).

(43)

Ενώ ο Οργανισμός χρηματοδοτείται κυρίως από συνεισφορά της Ένωσης, έχει επίσης έσοδα που προέρχονται από τέλη και επιβαρύνσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του. Αυτά τα τέλη και επιβαρύνσεις αφορούν ειδικότερα τη λειτουργία του κέντρου δεδομένων LRIT της ΕΕ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2007 και στις 9 Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το εν λόγω κέντρο δεδομένων LRIT της ΕΕ, και ειδικότερα με τις παραγράφους που αφορούν τη χρηματοδότηση των εκθέσεων LRIT.

(44)

Στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου που προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει τη δυνητική συμβολή του Οργανισμού στην υλοποίηση μιας μελλοντικής νομοθετικής πράξης σχετικά με την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία τελεί ήδη υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε σχέση με την πρόληψη της ρύπανσης από υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και τα μέσα που αποδεδειγμένα και αναγνωρισμένα διαθέτει ο Οργανισμός.

(45)

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει, όπου αυτό ενδείκνυται, να συντείνουν και στην ανάπτυξη ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς εμπόδια.

(46)

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (21), και ειδικότερα το άρθρο 208.

(47)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα άρθρα 1 έως 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Στόχοι

1.   Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα («ο Οργανισμός») με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού, ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επίπεδου ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης και αντιμετώπισης της ρύπανσης που προέρχεται από πλοία καθώς και της αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

2.   Προς τον σκοπό αυτό ο Οργανισμός συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή και τους παρέχει την τεχνική, επιχειρησιακή και επιστημονική συνδρομή στους τομείς που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εντός των ορίων των κυρίων καθηκόντων που καθορίζονται στο άρθρο 2 και, κατά περίπτωση, των δευτερευόντων καθηκόντων του άρθρου 2α, ειδικότερα για να βοηθά τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στην ορθή εφαρμογή των σχετικών νομικών πράξεων της Ένωσης. Όσον αφορά το πεδίο της αντιμετώπισης της ρύπανσης, ο Οργανισμός παρέχει επιχειρησιακή συνδρομή μόνον κατόπιν αιτήσεως του ή των θιγόμενων κρατών.

3.   Παρέχοντας την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 συνδρομή, ο Οργανισμός συμβάλλει, όπου ενδείκνυται, στη συνολική αποτελεσματικότητα της θαλάσσιας κίνησης και των θαλάσσιων μεταφορών κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, ώστε να διευκολύνει την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς εμπόδια.

Άρθρο 2

Κύρια καθήκοντα του Οργανισμού

1.   Για να διασφαλισθεί η κατάλληλη εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 1, ο Οργανισμός εκτελεί τα κύρια καθήκοντα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2.   Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή:

α)

στις προπαρασκευαστικές εργασίες επικαιροποίησης και εκπόνησης των σχετικών νομικών πράξεων της Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με την ανάπτυξη της διεθνούς νομοθεσίας·

β)

στην αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών δεσμευτικών νομικών πράξεων της Ένωσης, ιδίως με τη διενέργεια επισκέψεων και επιθεωρήσεων όπως ορίζει το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και με την παροχή τεχνικής συνδρομής στην Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων επιθεώρησης που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις (22). Εν προκειμένω ο Οργανισμός μπορεί να απευθύνει προτάσεις στην Επιτροπή για κάθε δυνατή βελτίωση αυτών των δεσμευτικών νομικών πράξεων·

γ)

στην ανάλυση των εκτελούμενων και των περατωθέντων ερευνητικών σχεδίων που σχετίζονται με τους στόχους του Οργανισμού, πράγμα που μπορεί να περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό δυνατών επακόλουθων μέτρων που απορρέουν από συγκεκριμένα ερευνητικά σχέδια·

δ)

στην εκτέλεση τυχόν άλλων καθηκόντων που ανατίθενται στη Επιτροπή σε νομοθετικές πράξεις της Ένωσης σχετικές με τους στόχους του Οργανισμού.

3.   Ο Οργανισμός συνεργάζεται με τα κράτη μέλη:

α)

για την οργάνωση, όταν υπάρχει ανάγκη, σχετικών δραστηριοτήτων κατάρτισης σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

β)

για την εξεύρεση τεχνικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών επιχειρησιακών υπηρεσιών, και την παροχή τεχνικής συνδρομής με σκοπό την ανάπτυξη των εθνικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή σχετικών νομικών πράξεων της Ένωσης·

γ)

για την παροχή, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, κατάλληλων πληροφοριών προερχόμενων από τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, προς υποστήριξη της παρακολούθησης του έργου των αναγνωρισμένων οργανισμών που επιτελούν καθήκοντα πιστοποίησης εξ ονόματος των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (23), με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας·

δ)

στην υποστήριξη, με πρόσθετα μέσα και με τρόπο οικονομικώς αποδοτικό, των δράσεων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ρύπανσης που προκαλείται από πλοία καθώς και της ρύπανσης της θάλασσας που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από το θιγόμενο κράτος μέλος υπό την αιγίδα του οποίου διενεργούνται οι επιχειρήσεις απορρύπανσης, με επιφύλαξη της ευθύνης των παρακτίων κρατών που οφείλουν να διαθέτουν επί τόπου κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης σεβόμενα ταυτοχρόνως την υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό το πεδίο. Κατά περίπτωση, οι αιτήσεις κινητοποίησης αντιρρυπαντικών δράσεων θα περνούν μέσα από τον κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ που καθιερώθηκε με την απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (24).

4.   Ο Οργανισμός διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής:

α)

στο πεδίο της παρακολούθησης της κυκλοφορίας που καλύπτεται από την οδηγία 2002/59/ΕΚ, ο Οργανισμός προωθεί ιδίως τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών στις αντίστοιχες περιοχές ναυτιλίας, καθώς επίσης αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία το Κέντρο Δεδομένων για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό σκαφών εξ αποστάσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ενωσιακό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία (SafeSeaNet), όπως προβλέπεται στα άρθρα 6β και 22α της οδηγίας, καθώς και το διεθνές σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό σκαφών εξ αποστάσεως σύμφωνα με την ανειλημμένη έναντι του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) δέσμευση·

β)

παρέχοντας, κατόπιν αιτήσεως και με την επιφύλαξη του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους οικείους φορείς της Ένωσης εντός των ορίων της εντολής καθηκόντων τους, συναφή δεδομένα θέσης πλοίων και γεωσκόπησης, για να διευκολύνεται η λήψη μέτρων κατά απειλών πειρατείας και ηθελημένων παράνομων πράξεων, κατά την έννοια του εφαρμοστέου ενωσιακού δικαίου ή διεθνώς συμφωνημένων νομικών πράξεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, με σεβασμό των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με διοικητικές διαδικασίες που θα καθοριστούν από το διοικητικό συμβούλιο ή τη διευθύνουσα ομάδα υψηλού επιπέδου που έχει συσταθεί με την οδηγία 2002/59/ΕΚ, ανάλογα με την περίπτωση. Η παροχή δεδομένων ταυτοποίησης και εντοπισμού σκαφών εξ αποστάσεως πρέπει να υπόκειται στη συναίνεση του ενδιαφερόμενου κράτους της σημαίας·

γ)

στον τομέα της διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων σύμφωνα με την οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών (25)· εφόσον ο Οργανισμός κληθεί από τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, παρέχει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη για τη διερεύνηση σοβαρών ή πολύ σοβαρών ατυχημάτων και πραγματοποιεί ανάλυση των εκθέσεων διερεύνησης θεμάτων ασφαλείας με σκοπό να προσδιορισθεί η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης για τα σχετικά διδάγματα. Βάσει των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, ο Οργανισμός καταρτίζει ετήσια επισκόπηση των κατά θάλασσα συμβάντων και των ανθρώπινων θυμάτων·

δ)

παρέχοντας αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές, πληροφορίες και δεδομένα ώστε να καθιστά δυνατή για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση των δράσεών τους και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και οικονομικής αποδοτικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί. Στα καθήκοντα αυτά συμπεριλαμβάνονται η συλλογή, η καταγραφή και η αξιολόγηση τεχνικών δεδομένων, η συστηματική αξιοποίηση των διατιθέμενων βάσεων δεδομένων, καθώς και ο αμφίδρομος εμπλουτισμός τους, και, κόπου αρμόζει, η δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων. Με βάση τα συλλεγόμενα δεδομένα, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή στη δημοσίευση πληροφοριών για τα πλοία σύμφωνα με την οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (26)·

ε)

συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα περί ναυτικών παρεχόμενα και χρησιμοποιούμενα σύμφωνα με την οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (27)·

στ)

για τη βελτίωση της ταυτοποίησης και δίωξης των πλοίων που ευθύνονται για παράνομες απορρίψεις, σύμφωνα με την οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (28)·

ζ)

στο θέμα της ρύπανσης της θάλασσας που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων μέσω δορυφόρου (CleanSeaNet) που διαθέτει για την παρακολούθηση της έκτασης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ρύπανσης αυτής·

η)

παρέχοντας στα κράτη μέλη και την Επιτροπή την τεχνική συνδρομή την απαραίτητη για τη συμβολή τους στις σχετικές εργασίες των τεχνικών φορέων του ΔΝΟ, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όσον αφορά τη ναυτιλία, του μνημονίου συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΜΣ των Παρισίων) και άλλων σχετικών περιφερειακών οργανισμών στους οποίους έχει προσχωρήσει η Ένωση, όσον αφορά θέματα ενωσιακής αρμοδιότητας·

θ)

σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών (29), ιδίως διευκολύνοντας την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων μέσω του SafeSeaNet και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη συστήματος ενιαίας θυρίδας.

5.   Ο Οργανισμός, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, μπορεί να παρέχει τεχνική συνδρομή, περιλαμβανομένης της διοργάνωσης σχετικών δραστηριοτήτων επιμόρφωσης όσον αφορά τις σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης, στα υποψήφια για προσχώρηση κράτη, και, κατά περίπτωση, σε όλες τις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και σε χώρες που συμμετέχουν στο ΜΣ των Παρισίων.

Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να παρέχει συνδρομή σε περίπτωση ρύπανσης που προκαλείται από πλοία καθώς και ρύπανσης της θάλασσας που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, από την οποία θίγονται οι τρίτες χώρες που μοιράζονται περιφερειακή θαλάσσια λεκάνη με την Ένωση, σύμφωνα με το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ που καθιερώθηκε με την απόφαση 2007/779/ΕΚ, Ευρατόμ και κατ’ αναλογία με τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, όπως ορίζει η παράγραφος 3 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου. Τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται σε συντονισμό με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις περιφερειακής συνεργασίας που αφορούν την ρύπανση της θάλασσας.

Άρθρο 2α

Δευτερεύοντα καθήκοντα του Οργανισμού

1.   Χωρίς να θίγονται τα κύρια καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 2, ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εφόσον είναι αναγκαίο, στην ανάπτυξη και εφαρμογή των δραστηριοτήτων της Ένωσης, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, που σχετίζονται με τους στόχους του Οργανισμού, καθόσον ο Οργανισμός διαθέτει αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη και μέσα. Τα δευτερεύοντα καθήκοντα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο πρέπει:

α)

να δημιουργούν τεκμηριωμένη πρόσθετη αξία·

β)

να αποτρέπουν την επικάλυψη προσπαθειών·

γ)

να είναι προς το συμφέρον της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών·

δ)

να μην αποβαίνουν εις βάρος των κύριων καθηκόντων του Οργανισμού· και

ε)

να μην παραβιάζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατών μελών, ιδίως ως κρατών σημαίας, κρατών λιμένα και παρακτίων κρατών.

2.   Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή:

α)

στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (30), συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου για καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων με στοιχεία σχετιζόμενα με τη ναυτιλία και για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων εργαλείων όπως είναι το SafeSeaNet και το CleanSeaNet·

β)

με την παροχή τεχνικής συνδρομής σε σχέση με εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από πλοία, ιδίως για την παρακολούθηση των τρεχουσών διεθνών εξελίξεων·

γ)

όσον αφορά το πρόγραμμα παγκόσμιας παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES), με την προώθηση των δεδομένων και των υπηρεσιών GMES για ναυτιλιακούς σκοπούς, στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του GMES·

δ)

στην ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της ναυτιλίας της ΕΕ·

ε)

όσον αφορά τις κινητές υπεράκτιες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου, στην εξέταση των απαιτήσεων του ΔΝΟ και στη συγκέντρωση βασικών πληροφοριών για δυνητικές απειλές κατά των θαλασσίων μεταφορών και του θαλασσίου περιβάλλοντος·

στ)

παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με νηογνώμονες για τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με την οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (31). Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνονται επίσης στις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισμού.

3.   Ο Οργανισμός επικουρεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

α)

στην εξέταση της σκοπιμότητας και την εφαρμογή πολιτικών και σχεδίων που υποβοηθούν την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς εμπόδια, όπως η έννοια της «γαλάζιας ζώνης» και η λεγόμενη e-Maritime, καθώς και οι θαλάσσιοι διάδρομοι. Αυτό θα γίνεται ιδίως με τη διερεύνηση πρόσθετων λειτουργιών στο SafeSeaNet, με την επιφύλαξη του ρόλου της διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου που συστάθηκε βάσει της οδηγίας 2002/59/ΕΚ·

β)

εξετάζοντας μαζί με τις αρχές τις αρμόδιες για το σύστημα Υπηρεσιών Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτού του συστήματος και των πληροφοριακών συστημάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές βάσει της εκθέσεως που προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2010/65/ΕΕ·

γ)

διευκολύνοντας την εθελούσια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών ανά την ΕΕ και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα ενωσιακά προγράμματα ανταλλαγών που έχουν σημασία για την κατάρτιση των ναυτικών, με πλήρη σεβασμό του άρθρου 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Άρθρο 3

Επισκέψεις στα κράτη μέλη και επιθεωρήσεις

1.   Για να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και για να επικουρεί την Επιτροπή στην εκπλήρωση των καθηκόντων της με βάση τη ΣΛΕΕ, και ιδίως την αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του σχετικού δικαίου της Ένωσης, ο Οργανισμός διενεργεί επισκέψεις στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει καθορίσει το διοικητικό συμβούλιο.

2.   Ο Οργανισμός ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εγκαίρως σχετικά με τη σχεδιαζόμενη επίσκεψη, την ταυτότητα των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων καθώς και την ημερομηνία έναρξης της επίσκεψης και την αναμενόμενη διάρκειά της. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Οργανισμού πραγματοποιούν τις επισκέψεις αφού παρουσιάσουν έγγραφη απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού, στην οποία προσδιορίζονται το αντικείμενο και οι στόχοι της αποστολής τους.

3.   Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις εξ ονόματος της Επιτροπής όπως απαιτείται από τις δεσμευτικές νομικές πράξεις της Ένωσης που αφορούν οργανισμούς αναγνωρισμένους από την Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων (32) και σχετικά με την εκπαίδευση και πιστοποίηση των ναυτικών σε τρίτες χώρες σύμφωνα με την οδηγία 2008/106/ΕΚ.

4.   Μετά το τέλος κάθε επίσκεψης ή επιθεώρησης, ο Οργανισμός συντάσσει έκθεση και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή και στο οικείο κράτος μέλος.

5.   Όποτε χρειάζεται, και εν πάση περιπτώσει όταν ολοκληρώνεται ένας κύκλος επισκέψεων ή επιθεωρήσεων, ο Οργανισμός αναλύει τις εκθέσεις που συντάχθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου για να προσδιορισθούν οριζόντια πορίσματα και να συναχθούν γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων σε σχέση με το κόστος, των εφαρμοζόμενων μέτρων. Ο Οργανισμός υποβάλλει την εν λόγω ανάλυση στην Επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση με τα κράτη μέλη, προκειμένου να συναχθούν τυχόν σχετικά διδάγματα και να διευκολυνθεί η διάδοση των ορθών εργασιακών πρακτικών.

2)

Στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, περιλαμβανομένων κατά περίπτωση των ρυθμίσεων που αφορούν τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη, πριν από τη δημοσίευση της πληροφορίας.

4.   Οι πληροφορίες που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία βάσει του παρόντος κανονισμού από την Επιτροπή και τον Οργανισμό υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (33), και ο Οργανισμός λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να κατοχυρώσει τον ασφαλή χειρισμό και την επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

3)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με την συμφωνία και συνεργασία των οικείων κρατών μελών και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των δημοσιονομικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν συνεισφοράς των οικείων κρατών μελών, να ιδρύσει τα περιφερειακά κέντρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση, κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ορισμένων από τα καθήκοντα του Οργανισμού. Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης το διοικητικό συμβούλιο ορίζει το ακριβές πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων του περιφερειακού κέντρου, μεριμνώντας παράλληλα για την αποφυγή μη αναγκαίων στοιχείων χρηματικού κόστους και για την τόνωση της συνεργασίας με τα υπάρχοντα περιφερειακά και εθνικά δίκτυα.».

4)

Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

εγκρίνει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Οργανισμού και την διαβιβάζει το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα κράτη μέλη.

Ο Οργανισμός διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα των διαδικασιών αξιολόγησης·»·

β)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

εξετάζει και εγκρίνει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προγράμματος εργασιών, αιτήματα για βοήθεια προς την Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ), αιτήματα των κρατών μελών για τεχνική βοήθεια, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 3, καθώς και αιτήματα για παροχή τεχνικής βοήθειας, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 5, καθώς και αιτήματα για παροχή βοήθειας, όπως ορίζει το άρθρο 2α·

γα)

εξετάζει και εγκρίνει πολυετή στρατηγική για τον Οργανισμό, για χρονική περίοδο πέντε ετών, λαμβάνοντας υπόψη την έγγραφη γνώμη της Επιτροπής·

γβ)

εξετάζει και εγκρίνει το πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού·

γγ)

εξετάζει τα σχέδια διοικητικών διακανονισμών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο βα)·»·

γ)

το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

καθορίζει τη μεθοδολογία για τις επισκέψεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκφράσει τη διαφωνία της εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της μεθοδολογίας, το διοικητικό συμβούλιο την επανεξετάζει και την εγκρίνει, τροποποιημένη εφόσον απαιτείται, σε δεύτερη ανάγνωση είτε με πλειοψηφία δύο τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων της Επιτροπής, είτε με ομοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών μελών·»·

δ)

το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

εκτελεί τα καθήκοντά του όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 21 και εποπτεύει και μεριμνά για τη δέουσα συνέχεια στα πορίσματα και στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διάφορες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου και αξιολογήσεις, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές·»·

ε)

το στοιχείο θ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«θ)

ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στον εκτελεστικό διευθυντή και τους τμηματάρχες που αναφέρονται στο άρθρο 16·»·

στ)

το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιβ)

επανεξετάζει τη δημοσιονομική εκτέλεση του λεπτομερούς σχεδίου που αναφέρεται στο στοιχείο ια) της παρούσας παραγράφου και τις δεσμεύσεις επί του προϋπολογισμού που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2038/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την πολυετή χρηματοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα πλοία (34).

ζ)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«ιγ)

διορίζει μεταξύ των μελών του παρατηρητή προκειμένου να παρακολουθεί τη διαδικασία επιλογής της Επιτροπής για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή.».

5)

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις τους στους τομείς που μνημονεύονται στο άρθρο 1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιδιώκουν να υπάρχει ισόρροπη αντιπροσώπευση και των δύο φύλων στο διοικητικό συμβούλιο.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η διάρκεια της θητείας είναι τετραετής. Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί.».

6)

Στο άρθρο 13, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Όταν ανακύπτει θέμα εμπιστευτικότητας ή σύγκρουσης συμφερόντων, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει κάποια συγκεκριμένα σημεία της ημερήσιας διάταξής του χωρίς την παρουσία των ενδιαφερόμενων μελών. Στον εσωτερικό κανονισμό ορίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.».

7)

Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

προετοιμάζει την πολυετή στρατηγική του Οργανισμού και την υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από την αντίστοιχη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, συνεκτιμώντας τις απόψεις και τις εισηγήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

αα)

καταρτίζει το πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού και το υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την αντίστοιχη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου·

αβ)

καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, υποδεικνύοντας και τα ανθρώπινα και οικονομικά μέσα που αναμένεται να διατεθούν για καθεμία δραστηριότητα, καθώς και το λεπτομερές σχέδιο ετοιμότητας και αντίδρασης του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, και τα υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από την αντίστοιχη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, συνεκτιμώντας τις απόψεις και τις εισηγήσεις των μελών του· λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους και απαντά σε κάθε αίτημα παροχής συνδρομής από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

β)

αποφασίζει τη διενέργεια των επισκέψεων και επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και ακολουθώντας τη μεθοδολογία επισκέψεων που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)·

βα)

δύναται να συνάπτει διοικητικούς διακανονισμούς με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στα πεδία δραστηριοτήτων του Οργανισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο διακανονισμού έχει υποβληθεί προς διαβούλευση στο διοικητικό συμβούλιο και εφόσον το διοικητικό συμβούλιο δεν προβάλλει αντιρρήσεις εντός τεσσάρων εβδομάδων.»·

β)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

οργανώνει αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης προκειμένου να μπορεί να συγκρίνει τα επιτεύγματα του Οργανισμού με τους στόχους και τα καθήκοντά του, όπως ορίζει ο παρών κανονισμός. Προς τούτο καταρτίζει, σε συμφωνία με την Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο, προσεκτικά σχεδιασμένους δείκτες επιδόσεων που να επιτρέπουν την αποτελεσματική αξιολόγηση των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων. Εξασφαλίζει την τακτική προσαρμογή της οργανωτικής δομής του Οργανισμού στις εξελισσόμενες ανάγκες, μέσα στα όρια των διαθέσιμων δημοσιονομικών και ανθρώπινων πόρων. Στη βάση αυτή, ο εκτελεστικός διευθυντής προετοιμάζει κάθε έτος σχέδιο γενικής έκθεσης και το υποβάλλει προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τη δημοσιονομική εκτέλεση του λεπτομερούς σχεδίου ετοιμότητας και δράσης του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και επικαιροποιημένη αναφορά της προόδου όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται με βάση το σχέδιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει διαδικασίες τακτικής αξιολόγησης, οι οποίες πληρούν αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα·»·

γ)

η παράγραφος 2 στοιχείο ζ) διαγράφεται.

δ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ανάλογα με τη περίπτωση, σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής εκθέτει τα σχετικά με την πορεία της εκπόνησης της πολυετούς στρατηγικής και του ετήσιου προγράμματος εργασιών.».

8)

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

Διορισμός και παύση εκτελεστικού διευθυντή και τμηματαρχών

1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται και παύεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ο διορισμός ισχύει για περίοδο πέντε ετών με βάση τα προσόντα και την τεκμηριωμένη διοικητική και διευθυντική επάρκεια, καθώς και τεκμηριωμένη εμπειρία στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1, αφού ακουσθεί η γνώμη του παρατηρητή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10. Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων τον οποίο προτείνει η Επιτροπή κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού και έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Ο επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με την παύση του διευθυντή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή ενός τρίτου των μελών του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με το διορισμό ή την παύση με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει πρότασης της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης, μπορεί να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή για μέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την παράταση της θητείας του, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο αντικαταστάτης του.

3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να επικουρείται από έναν ή περισσότερους τμηματάρχες. Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά ένας από τους τμηματάρχες.

4.   Οι τμηματάρχες διορίζονται με βάση τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες διοικητικές και διευθυντικές τους ικανότητες, καθώς και με βάση την επαγγελματική επάρκεια και την εμπειρία τους στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οι τμηματάρχες διορίζονται ή παύονται από τον εκτελεστικό διευθυντή, εφόσον λάβει θετική γνώμη από το διοικητικό συμβούλιο.».

9)

Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τέλη και επιβαρύνσεις για δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή/και κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο Οργανισμός.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει σχέδιο κατάστασης προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, επί τη βάσει των αρχών της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο, μαζί με προσχέδιο οργανογράμματος.»·

γ)

οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (“αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή”) μαζί με το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.   Βάσει της κατάστασης προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες όσον αφορά το οργανόγραμμα και το ύψος της επιχορήγησης που βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό, καταθέτει δε το προσχέδιο αυτό στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 314 ΣΛΕΕ, μαζί με μια περιγραφή και αιτιολόγηση οποιασδήποτε διαφοράς ανάμεσα στην κατάσταση προβλέψεων του Οργανισμού και στην επιχορήγηση που θα βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό.”·

δ)

η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10.   Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προσαρμόζεται αναλόγως μαζί με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.».

10)

Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 22

Αξιολόγηση

1.   Σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά πέντε έτη, το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή παρέχει στον Οργανισμό κάθε πληροφορία που αυτός κρίνει συναφή για την εν λόγω αξιολόγηση.

2.   Η αξιολόγηση εκτιμά τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, καθώς και τη χρησιμότητα, την συνάφεια, την επιτευχθείσα πρόσθετη αξία και την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού και των μεθόδων εργασίας του. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, εξετάζεται δε ειδικότερα η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης των καθηκόντων του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει ειδικούς όρους αναφοράς σε συμφωνία με την Επιτροπή και κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο παραλαμβάνει την εν λόγω αξιολόγηση και διατυπώνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού, του Οργανισμού και των μεθόδων εργασίας του. Τόσο τα πορίσματα της αξιολόγησης όσο και οι συστάσεις διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και δημοσιεύονται. Εάν κρίνεται σκόπιμο, επισυνάπτεται σχέδιο δράσης με σχετικό χρονοδιάγραμμα.».

11)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 22α

Έκθεση προόδου

Έως τις 2 Μαρτίου 2018, και λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 22, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ο Οργανισμός ανταποκρίνεται στα επιπρόσθετα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να εντοπιστούν περαιτέρω οφέλη αποτελεσματικότητας, καθώς και τα επιχειρήματα, εάν χρειαστεί, που συνηγορούν υπέρ νέας διεύρυνσης των στόχων ή των καθηκόντων του.».

12)

Το άρθρο 23 διαγράφεται.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

L. CREIGHTON


(1)  ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ. 68.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2011 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 4ης Οκτωβρίου 2012 (ΕΕ C 352 E της 16.11.2012, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012.

(3)  ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6.

(5)  ΕΕ L 283 της 29.10.2010, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11.

(8)  ΕΕ L 314 της 1.12.2007, σ. 9.

(9)  ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 57.

(10)  Απόφαση 94/157/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 73 της 16.3.1994, σ. 19).

(11)  Απόφαση 77/585/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 240 της 19.9.1977, σ. 1).

(12)  Απόφαση 1999/802/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 322 της 14.12.1999, σ. 32).

(13)  Απόφαση 84/358/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 188 της 16.7.1984, σ. 7).

(14)  Απόφαση 98/249/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 104 της 3.4.1998, σ. 1).

(15)  Απόφαση 93/550/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 267 της 28.10.1993, σ. 20).

(16)  Απόφαση 2010/655/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 285 της 30.10.2010, σ. 1).

(17)  ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 11.

(18)  ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33.

(19)  ΕΕ L 98 της 10.4.2008, σ. 5.

(20)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(21)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(22)  ΕΕ L 129 της 29.4.2004, σ. 6.

(23)  EE L 131 της 28.5.2009, σ. 47.

(24)  EE L 314 της 1.12.2007, σ. 9.

(25)  EE L 131 της 28.5.2009, σ. 114.

(26)  EE L 131 της 28.5.2009, σ. 57.

(27)  ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ. 33.

(28)  EE L 255 της 30.9.2005, σ. 11.

(29)  ΕΕ L 283 της 29.10.2010, σ. 1.

(30)  ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.

(31)  ΕΕ L 389 της 30.12.2006, σ. 1.

(32)  ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 11.».

(33)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.».

(34)  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 1.»·