ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2012.204.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ό έτος
31 Ιουλίου 2012


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 670/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, τροποποιητικός της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 671/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013

11

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2012/418/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου

18

 

*

Συμφωνια εταιρικησ σχεσησ και συνεργασιασ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου

20

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2012/419/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

131

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

31.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 670/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2012

τροποποιητικός της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172 και το άρθρο 173 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ) με διάφορους τύπους εφαρμοστικών μέτρων που επιδιώκονται με συγκεκριμένα προγράμματα, από τα οποία το πρόγραμμα στήριξης της πολιτικής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχει στήριξη στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και προϊόντων και υπηρεσιών βασιζόμενων στις ΤΠΕ και στοχεύει στην τόνωση της καινοτομίας μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και επενδύσεων σε αυτές.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τη χορήγηση οικονομικής συνδρομής της Ένωσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας και ταυτοχρόνως δημιουργεί το μέσο καταμερισμού κινδύνου «μέσο Εγγύησης Δανείων για έργα ΔΕΔ-Μεταφορών (“ΔΕΔ-Μ”)».

(3)

Κατά την προσεχή δεκαετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων πολιτικής της «Ευρώπης 2020», και ιδιαίτερα οι στόχοι για το κλίμα και η μετάβαση προς μια οικονομία με αποτελεσματική χρήση των πόρων και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της ανάπτυξης ευφυών, αναβαθμισμένων και διασυνδεόμενων υποδομών, και να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, θα απαιτηθεί ύψος επενδύσεων χωρίς προηγούμενο στα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, πληροφοριών και επικοινωνιών της Ευρώπης.

(4)

Η χρηματοδότηση από την αγορά δανειακών κεφαλαίων δεν είναι ευχερώς διαθέσιμη για έργα υποδομής στην Ένωση. Οι δυσχέρειες προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση των έργων υποδομής σε μακροπρόθεσμη ιδιωτική χρηματοδότηση ή δημόσια χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να οδηγούν σε επιδείνωση των επιδόσεων των συστημάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας ούτε σε επιβράδυνση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. Λόγω του κατακερματισμού των αγορών ομολογιακών δανείων σε όλη την Ένωση, σε συνδυασμό με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων υποδομής τα οποία απαιτούν μακρόχρονες προκαταρκτικές ενέργειες για την προετοιμασία του έργου, είναι σκόπιμη η αντιμετώπιση του θέματος αυτού σε ενωσιακό επίπεδο.

(5)

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δαπανών του προϋπολογισμού και να επιτύχουν πολύ σημαντικά φαινόμενα πολλαπλασιαστή από άποψη προσέλκυσης χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ισχύει κυρίως στο πλαίσιο της δυσχερούς πρόσβασης σε πιστώσεις, των περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, καθώς και ενόψει της ανάγκης να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

(6)

Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για Ευρώπη ανταγωνιστική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως μηχανισμό καταμερισμού κινδύνων με την ΕΤΕπ που παρέχει στήριξη μέχρι ενός ορισμένου ορίου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει μόχλευση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ και να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές για συμμετοχή σε έργα προτεραιότητας τα οποία συμβαδίζουν με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στα συμπεράσματά του της 12ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την Πράξη ενιαίας αγοράς, το Συμβούλιο υπενθύμισε ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει να αξιολογούνται από άποψη φαινομένων μόχλευσης σε σύγκριση με υφιστάμενα μέσα, κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν σε κρατικά ισοζύγια πληρωμών και ενδεχόμενο παραγκωνισμό ιδιωτικών οργανισμών. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» και η εκτίμηση των σχετικών επιπτώσεων, που βασίζονται σε δημόσια διαβούλευση, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

(7)

Θα πρέπει να δρομολογηθεί πιλοτική φάση για την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» με στόχο να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων προτεραιότητας με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να διευκολύνει μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την κεφαλαιαγορά οικονομικά βιώσιμων έργων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών για ΤΠΕ. Το μέσο αυτό θα προαγάγει έργα με ανάλογες χρηματοπιστωτικές ανάγκες και, χάρη στις συνέργειες μεταξύ των τομέων, αναμένεται ότι θα αποδώσει σημαντικότερα ωφελήματα από άποψη επίδρασης στην αγορά, διοικητικής αποτελεσματικότητας και χρησιμοποίησης πόρων. Αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει ένα συνεκτικό μέσο στους συμφεροντούχους στον τομέα των έργων υποδομής όπως χρηματοδότες, δημόσιες αρχές, υπεύθυνους διαχείρισης υποδομών, κατασκευαστικές επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και θα προσανατολίζεται με βάση τη ζήτηση της αγοράς.

(8)

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης για την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρόκειται να χρησιμοποιείται παράλληλα με χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ υπό μορφή κοινού μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που εκδίδονται από επιχειρήσεις εκτέλεσης έργων. Το μέσο αυτό επιδιώκει να αμβλύνει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για ένα έργο και τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων σε βαθμό ώστε οι συμμετέχοντες από την κεφαλαιαγορά, όπως ταμεία συντάξεων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε μεγαλύτερο όγκο ομολόγων για έργα υποδομής σε σχέση με αυτόν που θα ήταν εφικτός χωρίς στήριξη από την Ένωση.

(9)

Με βάση τη μακρά πείρα της ΕΤΕπ και δεδομένου ότι είναι ο μείζων χρηματοδότης έργων υποδομής και ο χρηματοπιστωτικός φορέας της ΕΕ που συστάθηκε από τη Συνθήκη, η Επιτροπή πρέπει να περιλάβει την ΕΤΕπ στην εκτέλεση της πιλοτικής φάσης. Οι κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω του παρόντος κανονισμού. Λεπτομερέστεροι όροι και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων του καταμερισμού κινδύνου, της αμοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου, θα πρέπει να καθοριστούν σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η συμφωνία αυτή συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.

(10)

Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου και να εφαρμοστεί χωρίς περιττή καθυστέρηση ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον και σε ποιο βαθμό αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα καταμερισμού των κινδύνων προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τομέα της χρηματοδότησης των υποδομών και για την ανάπτυξη της χρηματοδότησης έργων υποδομής από την αγορά δανειακών κεφαλαίων.

(11)

Η πιλοτική φάση πρέπει να χρηματοδοτηθεί με αναδιάταξη του προϋπολογισμού τα έτη 2012 και 2013 για υφιστάμενα προγράμματα μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι εφικτό να ανακατανεμηθούν μέχρι 200 εκατ. EUR για αυτή την πρωτοβουλία από τον προϋπολογισμό ΔΕΔ-Μ, μέχρι 20 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό του προγράμματος-πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και μέχρι 10 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό ΔΕΔ-Ενέργειας («ΔΕΔ-Ε»). Τα διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού περιορίζουν τόσο το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας όσο και το πλήθος έργων που είναι δυνατόν να στηριχθούν.

(12)

Τα κονδύλια του προϋπολογισμού πρέπει να ζητηθούν από την ΕΤΕπ με βάση σειρά έργων, τα οποία η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θεωρούν κατάλληλα, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της Ένωσης, και υλοποιήσιμα. Όλες αυτές οι αιτήσεις και οι αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων πρέπει να υλοποιηθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Λόγω της πολυπλοκότητας των μεγάλων έργων υποδομής, θα πρέπει να είναι δυνατή η πραγματική έγκριση από το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, αλλά όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

(13)

Η αίτηση για στήριξη, επιλογή και εκτέλεση όλων των έργων θα πρέπει να διέπεται από το δίκαιο της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, και να επιδιώκει την αποφυγή δημιουργίας ή επίτασης στρεβλώσεων της αγοράς.

(14)

Επιπροσθέτως προς την απαίτηση υποβολής εκθέσεων του άρθρου 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (6), η Επιτροπή θα πρέπει, με τη στήριξη της ΕΤΕπ, να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας και να υποβάλουν ενδιάμεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Το 2015 θα πρέπει να διενεργηθεί πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση.

(15)

Με βάση την πλήρη αυτή ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη συνάφεια της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» καθώς και την αποτελεσματικότητά της από άποψη αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε έργα προτεραιότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δαπανών της Ένωσης.

(16)

Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020» πρέπει να αρχίσει με την προετοιμασία της προταθείσας από την Επιτροπή διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Και τούτο χωρίς να θίγονται τυχόν αποφάσεις σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2013 και την ενδεχόμενη περαιτέρω χρήση εισροών από χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης.

(17)

Για την εκτέλεση της πιλοτικής φάσης της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην «Ευρώπη 2020», η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(18)

Για να αποβούν αποτελεσματικά τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ

Η απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1)

Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5α.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 5, για έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Το 2015 διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην “Ευρώπη 2020” και την αποτελεσματικότητά της από άποψη αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε έργα προτεραιότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δαπανών της Ένωσης. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιλογές, μελετά το ενδεχόμενο να προτείνει κατάλληλες κανονιστικές αλλαγές, περιλαμβανομένων νομοθετικών αλλαγών, συγκεκριμένα εάν η προβλεπόμενη αποδοχή από την αγορά δεν είναι ικανοποιητική ή σε περίπτωση που καταστούν διαθέσιμοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.

Η ενδιάμεση έκθεση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει κατάλογο των έργων που επωφελήθηκαν από το μέσο καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων, που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2α έως 2ε με πληροφορίες σχετικά με τους όρους των εκδοθέντων ομολόγων και τους τύπους των τρεχόντων και δυνητικών μελλοντικών επενδυτών.».

2)

Στο άρθρο 26 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

τόνωση της καινοτομίας μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας των επενδύσεων σε αυτές·».

3)

Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Στόχος των έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι η προώθηση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διάδοσης νέων τεχνολογιών που είναι έτοιμες να εφαρμοσθούν στην αγορά.

Η Ένωση δύναται να χορηγήσει επιδότηση προκειμένου να συμβάλει στον προϋπολογισμό των έργων αυτών.

Η Ένωση εναλλακτικώς μπορεί, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης το 2012 και το 2013, να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή στην ΕΤΕπ για την πρόβλεψη και διάθεση χρεωστικών μέσων ή εγγυήσεων προς έκδοση από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους με βάση το μέσο καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων.».

β)

Παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«2α.   Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο είναι κοινό μέσο της Επιτροπής και της ΕΤΕπ το οποίο παρέχει προστιθέμενη αξία ως παρέμβαση της Ένωσης, αντιμετωπίζει επενδυτικές καταστάσεις που δεν είναι οι καλύτερες δυνατές όταν τα έργα δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά, και εξασφαλίζει προσθετικότητα. Εξυπηρετεί την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, επιδιώκει την εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα υπό μορφή πιστωτικής ενίσχυσης. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων πρέπει:

α)

να λαμβάνει τη μορφή χρεωστικού μέσου ή εγγύησης χορηγούμενων από την ΕΤΕπ με την υποστήριξη συνδρομής από τον προϋπολογισμό της Ένωσης υπέρ χρηματοδότησης παρεχόμενης σε έργα στους τομείς των ΤΠΕ και της ευρυζωνικότητας, συμπληρώνοντας ή προσελκύοντας χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από τον ιδιωτικό τομέα·

β)

να αμβλύνει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων·

γ)

να χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

2β.   Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ούτε υπερβαίνει χρονικά τη ληκτότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μέσων πιστωτικής ενίσχυσης. Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος που συνδέεται με τις πράξεις με ομόλογα έργων αναλαμβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ.

2γ.   Οι κύριοι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙα. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων του καταμερισμού κινδύνου, της αμοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η συμφωνία αυτή συνεργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.

2δ.   Το έτος 2013 ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ποσό μέχρι 20 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό που διατίθεται για τη συνέχιση της πολιτικής για τις ΤΠΕ και την ευρυζωνικότητα σύμφωνα με τον κανόνα του στοιχείου β) του παραρτήματος I. Λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων μπορεί να επαναχρησιμοποιεί για νέα δάνεια και εγγυήσεις κάθε έσοδο που εισπράττεται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 για νέα χρεωστικά μέσα και εγγυήσεις στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού καταμερισμού των κινδύνων και για έργα που πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο όγκος των επενδύσεων στις οποίες παρέχεται στήριξη. Σε περίπτωση που το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων δεν παραταθεί στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οποιαδήποτε εναπομένοντα κεφάλαια επιστρέφονται στην πλευρά των εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

2ε.   Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο σημείο 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης σχετικά με την απόδοση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών όρων και της τοποθέτησης ενδεχόμενων εκδοθέντων ομολόγων έργων.».

4)

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα

Κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων του άρθρου 31 παράγραφος 2γ.

Η ΕΤΕπ είναι εταίρος καταμερισμού του κινδύνου και διαχειρίζεται τη συνεισφορά της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων για λογαριασμό της Ένωσης. Λεπτομερέστεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέσου αυτού, περιλαμβανομένων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

α)   Η διευκόλυνση της ΕΤΕπ

1.

Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων θα είναι σχεδιασμένο για κάθε επιλέξιμο έργο ως διευκόλυνση μειωμένης εξασφάλισης υπό μορφή χρεωστικού μέσου ή διευκόλυνσης για απρόβλεπτα (εγγύησης) ή και των δύο προκειμένου να διευκολύνεται η έκδοση ομολόγου έργων.

2.

Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ είναι ή καταστεί πιστωτής έργου, τα δικαιώματα της ΕΤΕπ δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων κατατάσσονται ως υποδεέστερα της εξυπηρέτησης του χρέους των χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης ενώ έχουν προτεραιότητα έναντι της αυτοχρηματοδότησης και κάθε συναφούς χρηματοδότησης.

3.

Η διευκόλυνση δεν υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης.

β)   Προϋπολογισμός

ΤΠΕ:

2013: Έως 20 εκατ. EUR.

Η αίτηση μεταφοράς των ως άνω ποσών εκδίδεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και συνοδεύεται από πρόβλεψη για την αναγκαιότητα της προβλεπόμενης ενωσιακής συνεισφοράς.

Κατά περίπτωση, η εν λόγω πρόβλεψη μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την κατόπιν αίτησης μείωση του ποσού για το 2013, η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2.

γ)   Καταπιστευματικός λογαριασμός

1.

Η ΕΤΕπ ανοίγει καταπιστευματικό λογαριασμό στον οποίο τηρείται η ενωσιακή συνεισφορά και έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή συνεισφορά.

2.

Λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι των καταπιστευματικών λογαριασμών και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή συνεισφορά, όπως πριμοδοτήσεις εγγυήσεων, τόκοι και περιθώρια κινδύνου για ποσά που έχουν εκταμιευθεί από την ΕΤΕπ, προστίθενται στους πόρους του καταπιστευματικού λογαριασμού. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2, ότι πρέπει να επιστραφούν στο κονδύλιο ΠΑΚ ΤΠΕ του προϋπολογισμού.

δ)   Χρησιμοποίηση της ενωσιακής συνεισφοράς

Η ενωσιακή συνεισφορά χρησιμοποιείται από την ΕΤΕπ:

1.

προς την πρόβλεψη κινδύνου από άποψη πρώτου τμήματος ζημιών για τις διευκολύνσεις μειωμένης εξασφάλισης του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου έργων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της ΕΤΕπ και αξιολόγηση κινδύνου που έχει διενεργηθεί από την ΕΤΕπ δυνάμει των εφαρμοστέων πολιτικών της·

2.

για την κάλυψη οποιουδήποτε μη συνδεδεμένου με κάποιο έργο επιλέξιμου κόστους που έχει σχέση με τη σύσταση και τη διοίκηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένης της αξιολόγησής του.

ε)   Καταμερισμός των κινδύνων και των εσόδων

Το σχέδιο καταμερισμού του κινδύνου που προκύπτει από το στοιχείο δ) αντανακλάται με τον κατάλληλο επιμερισμό, ανάμεσα στην Ένωση και την ΕΤΕπ, της αμοιβής ανάληψης κινδύνου που χρεώνεται από την ΕΤΕπ στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος για κάθε διευκόλυνση στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου έργων.

στ)   Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση των διευκολύνσεων ομολόγων έργων βασίζεται στην αμοιβή ανάληψης κινδύνου σύμφωνα με τους σχετικούς συνήθεις κανόνες και κριτήρια της ΕΤΕπ.

ζ)   Διαδικασία αίτησης

Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων απευθύνονται στην ΕΤΕπ σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.

η)   Διαδικασία έγκρισης

Η ΕΤΕπ πραγματοποιεί τον δέοντα οικονομικό, τεχνικό και νομικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των κινδύνων και αποφασίζει σχετικά με τη χρήση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και επιλέγει τον κατάλληλο τύπο διευκόλυνσης μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες και κριτήριά της, συγκεκριμένα τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΕπ για την πολιτική πιστωτικού κινδύνου και τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα και στον τομέα του κλίματος.

θ)   Διάρκεια

1.

Η ενωσιακή συνεισφορά στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων αποφασίζεται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η πραγματική έγκριση των διευκολύνσεων ομολόγων έργων από το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ πρέπει να οριστικοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2.

Σε περίπτωση λήξης του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οποιοδήποτε υπόλοιπο του καταπιστευματικού λογαριασμού, εκτός από τα δεσμευμένα κεφάλαια και τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψουν άλλα επιλέξιμα κόστη και δαπάνες, επιστρέφεται στο κονδύλιο ΠΑΚ ΤΠΕ του προϋπολογισμού.

3.

Τα ποσά που διατίθενται στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων επιστρέφονται στον αντίστοιχο καταπιστευματικό λογαριασμό όταν λήγουν οι διευκολύνσεις ή εξοφλούνται υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη κινδύνου παραμένει επαρκής.

ι)   Υποβολή εκθέσεων

Οι ρυθμίσεις για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

Επιπλέον, η Επιτροπή, με τη στήριξη της ΕΤΕπ, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, αρχής γενομένης έξι μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2γ.

ια)   Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσου, μεταξύ άλλων με επιτόπιους ελέγχους ανάλογα με την περίπτωση, και διενεργεί εξακρίβωση και έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*1).

Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τις διευκολύνσεις μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης. Παράλληλα, το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ, στο οποίο εκπροσωπούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εγκρίνει κάθε διευκόλυνση μειωμένης εξασφάλισης και μεριμνά για τη διαχείριση της ΕΤΕπ σύμφωνα με το καταστατικό της και με τις γενικές οδηγίες που ορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών.

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013 με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό του εν λόγω μέσου.

Μετά την έγκριση των τελικών πράξεων διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση το 2015. Η αξιολόγηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, την προσθετικότητα σε σύγκριση με άλλα μέσα της Ένωσης ή κράτους μέλους και τυχόν άλλες υφιστάμενες μορφές μακροπρόθεσμης δανειακής χρηματοδότησης, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται, αξιολόγηση των συνεπαγόμενων κινδύνων καθώς και της δημιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν. Η αξιολόγηση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο στη “χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα” των έργων, τον όγκο, τους όρους και το κόστος της έκδοσης ομολόγων, την επίδραση στην ευρύτερη αγορά ομολόγων, καθώς και πτυχές που αφορούν τον ελέγχοντα πιστωτή και τις συμβάσεις. Παρέχει επίσης, ει δυνατόν, σύγκριση κόστους με εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών δανείων. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης αξιολογείται κάθε επιλεγέν έργο.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 680/2007 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«14)

Το “μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων” είναι κοινό μέσο της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, το οποίο παρέχει προστιθέμενη αξία ως παρέμβαση της Ένωσης, αντιμετωπίζει επενδυτικές καταστάσεις που δεν είναι οι καλύτερες δυνατές όταν τα έργα δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά, και εξασφαλίζει προσθετικότητα, συμπληρώνοντας ή προσελκύοντας χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ή από τον ιδιωτικό τομέα. Εξυπηρετεί την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, επιδιώκει την εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και ευθυγραμμίζει τα συμφέροντα. Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων λαμβάνει τη μορφή πιστωτικής ενίσχυσης για έργα κοινού ενδιαφέροντος, αμβλύνει τον κίνδυνο εξυπηρέτησης χρέους για έργο και τον πιστωτικό κίνδυνο για τους κατόχους ομολόγων και χρησιμοποιείται μόνο για έργα των οποίων η χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα βασίζεται σε έσοδα από τα έργα.

15)

“Πιστωτική ενίσχυση” σημαίνει τη βελτίωση της ποιότητας πίστωσης του χρέους για έργο μέσω της διευκόλυνσης μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή χρεωστικού μέσου της ΕΤΕπ ή εγγύησης της ΕΤΕπ ή και των δύο που υποστηρίζεται από συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.».

2)

Στο άρθρο 4 πρώτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) απευθύνονται στην ΕΤΕπ σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.».

3)

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

Στο στοιχείο δ) προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Τα έτη 2012 και 2013 είναι δυνατή η ανακατανομή ποσού μέχρι 200 εκατ. EUR για την πιλοτική φάση του μέσου καταμερισμού κινδύνου όσον αφορά ομόλογα έργων στον τομέα των μεταφορών.».

β)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ζ)

κατά τη διάρκεια πιλοτικής φάσης το 2012 και το 2013, χρηματοπιστωτική συνδρομή στην ΕΤΕπ προς την πρόβλεψη και διάθεση κεφαλαίων για χρεωστικά μέσα ή εγγυήσεις από την ΕΤΕπ από ίδιους πόρους της στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στον τομέα των ΔΕΔ-Μ και ΔΕΔ-Ε. Η έκθεση της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και άλλων επιλέξιμων δαπανών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό της συνδρομής της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ούτε υπερβαίνει χρονικά τη ληκτότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μέσων πιστωτικής ενίσχυσης. Δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ο υπολειμματικός κίνδυνος που συνδέεται με αυτές τις πράξεις με ομόλογα έργων αναλαμβάνεται πάντα από την ΕΤΕπ.

Οι κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ορίζονται στο παράρτημα Ια. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένων του καταμερισμού κινδύνου, της αμοιβής, της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ. Η συμφωνία αυτή συνεργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους.

Τα έτη 2012 και 2013, ποσό μέχρι 210 εκατ. EUR, από τα οποία μέχρι 200 εκατ. EUR για έργα μεταφορών και μέχρι 10 εκατ. EUR για ενεργειακά έργα, είναι δυνατόν να ανακατανεμηθούν υπέρ του μέσου καταμερισμού κινδύνου που αφορά ομόλογα έργων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 από τις γραμμές προϋπολογισμού για το μέσο εγγύησης δανείων για έργα ΔΕΔ-Μ, που αναφέρεται στο παράρτημα I και για ΔΕΔ-Ε αντιστοίχως.

Επιπροσθέτως προς τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο σημείο 49 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων κανονιστικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης σχετικά με την απόδοση του μέσου καταμερισμού κινδύνου, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών όρων και της τοποθέτησης ενδεχόμενων εκδοθέντων ομολόγων έργων.

Λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που εισπράττονται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται για νέα χρεωστικά μέσα και εγγυήσεις στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού καταμερισμού κινδύνου και για έργα που πληρούν τα ίδια κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο όγκος των επενδύσεων στις οποίες παρέχεται στήριξη. Εάν το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων δεν παραταθεί στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, οποιαδήποτε υπόλοιπα κεφάλαια επιστρέφονται στην πλευρά των εσόδων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.».

4)

Στο άρθρο 16 προστίθεται η εξής παράγραφος:

«2α.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, για έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Το 2015 διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αξιολογεί τη συνάφεια της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στην “Ευρώπη 2020” και την αποτελεσματικότητά της από άποψη αύξησης του όγκου των επενδύσεων σε έργα προτεραιότητας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δαπανών της Ένωσης. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιλογές, μελετά το ενδεχόμενο να προτείνει κατάλληλες κανονιστικές αλλαγές, περιλαμβανομένων νομοθετικών αλλαγών, συγκεκριμένα εάν η προβλεπόμενη αποδοχή από την αγορά δεν είναι ικανοποιητική ή σε περίπτωση που καταστούν διαθέσιμοι επαρκείς εναλλακτικοί πόροι μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια.».

5)

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η ενδιάμεση έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α περιλαμβάνει επίσης κατάλογο των έργων που επωφελήθηκαν από το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), με πληροφορίες σχετικά με τους όρους των εκδοθέντων ομολόγων και τους τύπους των τρεχόντων και δυνητικών μελλοντικών επενδυτών.».

6)

Το παράρτημα γίνεται παράρτημα I και οι λέξεις «το παράρτημα» στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) αντικαθίστανται ακολούθως από «το παράρτημα I».

7)

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

Κύριοι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες του μέσου καταμερισμού κινδύνου για τα ομόλογα έργων του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

Η ΕΤΕπ είναι εταίρος καταμερισμού του κινδύνου και διαχειρίζεται τη συνεισφορά της Ένωσης στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων για λογαριασμό της Ένωσης. Λεπτομερέστεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέσου αυτού, περιλαμβανομένων της παρακολούθησης και του ελέγχου του, καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

α)   Η διευκόλυνση της ΕΤΕπ

1.

Το μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων θα είναι σχεδιασμένο για κάθε επιλέξιμο έργο ως διευκόλυνση μειωμένης εξασφάλισης υπό μορφή χρεωστικού μέσου ή διευκόλυνσης για απρόβλεπτα (εγγύησης) ή και των δύο προκειμένου να διευκολύνεται η έκδοση ομολόγου έργων.

2.

Σε περίπτωση που η ΕΤΕπ είναι ή καταστεί πιστωτής έργου, τα δικαιώματα της ΕΤΕπ δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων κατατάσσονται ως υποδεέστερα της εξυπηρέτησης του χρέους των χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης ενώ έχουν προτεραιότητα έναντι της αυτοχρηματοδότησης και κάθε συναφούς χρηματοδότησης.

3.

Η διευκόλυνση δεν υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων αυξημένης εξασφάλισης.

β)   Προϋπολογισμός

 

ΔΕΔ-Μ:

2012: Έως 100 εκατ. EUR

2013: Έως το συνολικό ποσό 200 εκατ. EUR

που θα ανακατανεμηθούν από τον προϋπολογισμό ΔΕΔ-Μ που διατίθεται για το μέσο εγγύησης δανείων για έργα ΔΕΔ-Μ που αναφέρεται στο παράρτημα I αλλά δεν έχει δαπανηθεί.

 

ΔΕΔ-Ε:

2013: Έως 10 εκατ. EUR.

Η αίτηση μεταφοράς για το ποσό του 2012 εκδίδεται χωρίς περιττή καθυστέρηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας.

Η αίτηση μεταφοράς για τα επόμενα έτη εκδίδεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση μεταφοράς συνοδεύεται από πρόβλεψη για την αναγκαιότητα της προβλεπόμενης ενωσιακής συνεισφοράς.

Κατά περίπτωση, η εν λόγω πρόβλεψη μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την κατόπιν αίτησης μείωση των ποσών, η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

γ)   Καταπιστευματικός λογαριασμός

1.

Η ΕΤΕπ ανοίγει δύο καταπιστευματικούς λογαριασμούς (έναν για τα έργα στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ και έναν για τα έργα στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Ε) στους οποίους τηρείται η ενωσιακή συνεισφορά και έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή συνεισφορά. Ο καταπιστευματικός λογαριασμός για τα ΔΕΔ-Μ μπορεί να συγχωνευθεί με τον καταπιστευματικό λογαριασμό που έχει συσταθεί για το μέσο εγγύησης δανείων για τα έργα ΔΕΔ-Μ που αναφέρεται στο παράρτημα I, υπό τον όρο ότι το μέτρο αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα της υποβολής εκθέσεων και της παρακολούθησης όπως ορίζονται στα στοιχεία ι) και ια).

2.

Λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης, οι τόκοι των καταπιστευματικών λογαριασμών και τα λοιπά έσοδα που προκύπτουν από την ενωσιακή συνεισφορά, όπως πριμοδοτήσεις εγγυήσεων, τόκοι και περιθώρια κινδύνου για ποσά που έχουν εκταμιευθεί από την ΕΤΕπ, προστίθενται στους πόρους του καταπιστευματικού λογαριασμού. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, ότι πρέπει να επιστραφούν στα κονδύλια ΔΕΔ-Μ ή ΔΕΔ-Ε του προϋπολογισμού.

δ)   Χρησιμοποίηση της ενωσιακής συνεισφοράς

Η ενωσιακή συνεισφορά χρησιμοποιείται από την ΕΤΕπ:

1.

προς την πρόβλεψη κινδύνου από άποψη πρώτου τμήματος ζημιών για τις διευκολύνσεις μειωμένης εξασφάλισης του επιλέξιμου χαρτοφυλακίου έργων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες της ΕΤΕπ και αξιολόγηση κινδύνου που έχει διενεργηθεί από την ΕΤΕπ δυνάμει των εφαρμοστέων πολιτικών της,

2.

για την κάλυψη οποιουδήποτε μη συνδεδεμένου με κάποιο έργο επιλέξιμου κόστους που έχει σχέση με τη σύσταση και τη διοίκηση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων, περιλαμβανομένης της αξιολόγησής του.

ε)   Καταμερισμός των κινδύνων και των εσόδων

Το σχέδιο καταμερισμού του κινδύνου που προκύπτει από στοιχείο δ) αντανακλάται με τον κατάλληλο επιμερισμό, ανάμεσα στην Ένωση και την ΕΤΕπ, της αμοιβής ανάληψης κινδύνου που χρεώνεται από την ΕΤΕπ στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος για κάθε διευκόλυνση που συναποτελεί το χαρτοφυλάκιο.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τον καταμερισμό κινδύνου για το μέσο εγγύησης δανείων για έργα ΔΕΔ-Μ, που αναφέρεται στο παράρτημα I στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, το σχέδιο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων ισχύει και για το εν λόγω μέσο, περιλαμβανομένων των πράξεων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του.

στ)   Τιμολόγηση

Η τιμολόγηση των διευκολύνσεων ομολόγων έργων βασίζεται στην αμοιβή ανάληψης κινδύνου σύμφωνα με τους σχετικούς συνήθεις κανόνες και κριτήρια της ΕΤΕπ.

ζ)   Διαδικασία αίτησης

Οι αιτήσεις για κάλυψη κινδύνου δυνάμει του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων απευθύνονται στην ΕΤΕπ σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της ΕΤΕπ.

η)   Διαδικασία έγκρισης

Η ΕΤΕπ πραγματοποιεί τον δέοντα οικονομικό, τεχνικό και νομικό έλεγχο καθώς και έλεγχο των κινδύνων και αποφασίζει σχετικά με τη χρήση του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων και επιλέγει τον κατάλληλο τύπο διευκόλυνσης μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες και κριτήριά της, συγκεκριμένα τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΤΕπ για την πολιτική πιστωτικού κινδύνου και τα κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα και στον τομέα του κλίματος.

θ)   Διάρκεια

1.

Το τελευταίο τμήμα της ενωσιακής συνεισφοράς στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων αποφασίζεται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η πραγματική έγκριση των διευκολύνσεων ομολόγων έργων από το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ πρέπει να οριστικοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2.

Σε περίπτωση λήξης του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οποιοδήποτε υπόλοιπο του καταπιστευματικού λογαριασμού, εκτός από τα δεσμευμένα κεφάλαια και τα κεφάλαια που απαιτούνται για να καλύψουν άλλα επιλέξιμα κόστη και δαπάνες, επιστρέφεται στα κονδύλια ΔΕΔ-Μ, ΔΕΔ-Ε του προϋπολογισμού.

3.

Τα ποσά που διατίθενται στο μέσο καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων επιστρέφονται στον αντίστοιχο καταπιστευματικό λογαριασμό όταν λήγουν οι διευκολύνσεις ή εξοφλούνται υπό την προϋπόθεση ότι η κάλυψη κινδύνου παραμένει επαρκής.

ι)   Υποβολή εκθέσεων

Οι ρυθμίσεις για την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕπ.

Επιπλέον, η Επιτροπή, με τη στήριξη της ΕΤΕπ, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή, αρχής γενομένης έξι μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

ια)   Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση

Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσου, μεταξύ άλλων με επιτόπιους ελέγχους ανάλογα με την περίπτωση, και διενεργεί εξακρίβωση και έλεγχο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τις διευκολύνσεις μειωμένης εξασφάλισης σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης. Παράλληλα, το Συμβούλιο των Διοικητών της ΕΤΕπ, στο οποίο εκπροσωπούνται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εγκρίνει κάθε διευκόλυνση μειωμένης εξασφάλισης και μεριμνά για τη διαχείριση της ΕΤΕπ σύμφωνα με το καταστατικό της και με τις γενικές οδηγίες που ορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών.

Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ υποβάλλουν ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του μέσου καταμερισμού κινδύνου για ομόλογα έργων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2013 με στόχο τον βέλτιστο σχεδιασμό του εν λόγω μέσου.

Μετά την έγκριση των τελικών πράξεων των ομολόγων έργων διενεργείται πλήρης ανεξάρτητη αξιολόγηση το 2015. Η αξιολόγηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, την προσθετικότητα σε σύγκριση με άλλα μέσα της Ένωσης ή κράτους μέλους και τυχόν άλλες υφιστάμενες μορφές μακροπρόθεσμης δανειακής χρηματοδότησης, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται, αξιολόγηση των συνεπαγόμενων κινδύνων καθώς και της δημιουργίας ή διόρθωσης στρεβλωτικών επιπτώσεων, εφόσον υπάρχουν. Η αξιολόγηση καλύπτει επίσης τον αντίκτυπο στη “χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα” των έργων, τον όγκο, τους όρους και το κόστος της έκδοσης ομολόγων, την επίδραση στην ευρύτερη αγορά ομολόγων, καθώς και πτυχές που αφορούν τον ελέγχοντα πιστωτή και τις συμβάσεις. Παρέχει επίσης, ει δυνατόν, σύγκριση κόστους με εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης των έργων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών δανείων. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης αξιολογείται κάθε επιλεγέν έργο.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 134.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012.

(3)  ΕΕ L 310 της 9.11.2006, σ. 15.

(4)  ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(*1)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.».


Δήλωση της Επιτροπής

Δυνάμει του σημείου 49 της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει κάθε έτος έκθεση στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τα δημοσιονομικά μέσα. Στην έκθεσή της για το 2012 θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με την πρωτοβουλία της ΕΕ και της ΕΤΕπ για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων.

Στο πλαίσιο αυτό και λόγω της περιορισμένης διάρκειας της πιλοτικής φάσης της εν λόγω πρωτοβουλίας, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι με τη φράση «υποβάλλει έκθεση […] κάθε έξι μήνες κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης» που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14, το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 1 παράγραφος 4, το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 2 παράγραφος 7 πρέπει να νοείται ότι θα υποβάλλει απευθείας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα και όχι επίσημη έκθεση, η εκπόνηση της οποίας θα απαιτούσε προσπάθεια δυσανάλογη προς την περιορισμένη κλίμακα της πιλοτικής φάσης.


31.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από 1ης Ιανουαρίου 2014 θα τεθούν σε ισχύ νέα καθεστώτα στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα ισχύοντα καθεστώτα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (4) θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση επί της οποίας θα χορηγηθεί η εισοδηματική στήριξη των γεωργών κατά το ημερολογιακό έτος 2013.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θέσπισε σύστημα υποχρεωτικής προοδευτικής μείωσης των άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση»), το οποίο περιλαμβάνει εξαίρεση των άμεσων ενισχύσεων ύψους έως 5 000 ευρώ και το οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί έως το ημερολογιακό έτος 2012. Ως εκ τούτου, τα συνολικά καθαρά ποσά των άμεσων ενισχύσεων («καθαρά ανώτατα όρια») που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος μετά την εφαρμογή της διαφοροποίησης έχουν καθορισθεί έως το ημερολογιακό έτος 2012. Προκειμένου να διατηρηθεί το ποσό των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος 2013 σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό του 2012, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της προοδευτικής εισαγωγής των άμεσων ενισχύσεων στα νέα κράτη μέλη, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί, για το ημερολογιακό έτος 2013, μηχανισμός προσαρμογής, ισοδύναμου αποτελέσματος με εκείνο της διαφοροποίησης και των καθαρών ανώτατων ορίων. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στήριξης που παρέχεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, ο εν λόγω μηχανισμός προσαρμογής δεν θα πρέπει να εφαρμοσθεί στους γεωργούς των περιοχών αυτών.

(3)

Για την εύρυθμη λειτουργία των άμεσων ενισχύσεων που θα καταβληθούν από τα κράτη μέλη σε σχέση με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος 2013, είναι αναγκαίο να επεκταθούν τα καθαρά ανώτατα όρια που καθορίστηκαν για το ημερολογιακό έτος 2012 στο 2013 και να προσαρμοσθούν, όπου απαιτείται, ιδίως όσον αφορά τις αυξήσεις που απορρέουν από την προοδευτική εισαγωγή των άμεσων ενισχύσεων στα νέα κράτη μέλη.

(4)

Παράλληλα με την υποχρεωτική διαφοροποίηση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (5) έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μείωση («προαιρετική διαφοροποίηση») σε όλα τα ποσά άμεσων ενισχύσεων προς καταβολή στο έδαφός τους όσον αφορά δεδομένο ημερολογιακό έτος έως το ημερολογιακό έτος 2012. Προκειμένου να διατηρηθεί το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που πρέπει να καταβληθούν όσον αφορά αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος 2013, σε επίπεδο αντίστοιχο εκείνου του 2012, τα κράτη μέλη τα οποία έκαναν χρήση της προαιρετικής διαφοροποίησης όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2012 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα μείωσης των άμεσων ενισχύσεων όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 και χρησιμοποίησης των πόρων που εξοικονομούνται με αυτόν τον τρόπο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του ποσού των άμεσων ενισχύσεων με την εφαρμογή συστήματος προαιρετικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013. Η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη της υποχρεωτικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται για το ημερολογιακό έτος 2013.

(5)

Όταν ένα κράτος μέλος έχει εφαρμόσει περιφερειακώς διαφοροποιημένα ποσοστά προαιρετικής διαφοροποίησης για το ημερολογιακό έτος 2012, θα πρέπει ακόμη να έχει τη δυνατότητα αυτή για το ημερολογιακό έτος 2013. Για να διασφαλισθεί το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων προς τους γεωργούς, η συνδυασμένη εφαρμογή της υποχρεωτικής και της προαιρετικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατά το ημερολογιακό έτος 2013 δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των άμεσων ενισχύσεων η οποία να υπερβαίνει τις μειώσεις που εφαρμόσθηκαν το 2012 μέσω της υποχρεωτικής και της προαιρετικής διαφοροποίησης. Επομένως, το ανώτατο ποσοστό προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που θα εφαρμοσθεί για το ημερολογιακό έτος 2012 σε κάθε περιφέρεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις μειώσεις που προέκυψαν από την υποχρεωτική και την προαιρετική διαφοροποίηση, όπως εφαρμόσθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2012.

(6)

Όταν κράτος μέλος έκανε χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007, αποφασίζοντας να μην εφαρμόσει το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στα καθαρά ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης κατά την περίοδο προγραμματισμού από το 2007 έως το 2013, θα πρέπει να υπάρχει η αυτή δυνατότητα, για το εν λόγω κράτος μέλος, όσον αφορά τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω της προαιρετικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων για την εξασφάλιση συνέχειας στη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης το 2014. Για λόγους συνέπειας, δεν θα πρέπει να εφαρμοσθούν στα κεφάλαια αυτά οι ρυθμίσεις προχρηματοδότησης για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

(7)

Σύμφωνα με τον μηχανισμό προοδευτικής εισαγωγής που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης του 2005, το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων στα άλλα κράτη μέλη το 2013 μετά την εφαρμογή της προσαρμογής των ενισχύσεων στους γεωργούς κατά τη μεταβατική περίοδο. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να εφαρμοσθεί ο μηχανισμός προσαρμογής στους γεωργούς στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

(8)

Στα νέα κράτη μέλη επετράπη η χορήγηση συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων συνεπεία της προοδευτικής εισαγωγής άμεσων ενισχύσεων στα εν λόγω κράτη μέλη. Η δυνατότητα αυτή δεν θα υπάρχει πλέον το 2013, όταν θα ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων πληρωμών στα νέα κράτη μέλη. Στα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, οι συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις έχουν στηρίξει σημαντικά το εισόδημα των γεωργών σε συγκεκριμένους τομείς. Όσον αφορά την Κύπρο, το ίδιο ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να αποφευχθεί η ραγδαία και ουσιαστική μείωση της στήριξης το 2013 στους τομείς που επωφελήθηκαν, έως το 2012, από συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις, καθώς και από κρατικές ενισχύσεις στην περίπτωση της Κύπρου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί στα εν λόγω κράτη μέλη η δυνατότητα χορήγησης, με την επιφύλαξη της άδειας της Επιτροπής, μεταβατικών εθνικών ενισχύσεων στους γεωργούς το 2013. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια του επιπέδου στήριξης των γεωργών το 2013, μόνο οι τομείς που επωφελήθηκαν το 2012 από συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις και, στην περίπτωση της Κύπρου, από κρατικές ενισχύσεις, θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης και αυτή η τυχόν χορηγούμενη μεταβατική ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται με τους ίδιους όρους με εκείνους που ίσχυαν για τις εν λόγω ενισχύσεις το 2012.

(9)

Οι δημοσιονομικές μεταφορές προς το ΕΓΤΑΑ που προβλέπονται στα άρθρα 134 και 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 αφορούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013. Οι άμεσες ενισχύσεις που θα καταβληθούν από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος 2013 θα έχουν αποτελέσματα κατά το ημερολογιακό έτος 2014, εμπίπτοντας, ως εκ τούτου, στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δυνάμει του πλαισίου αυτού, τα ποσά που διατίθενται για τον προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν ήδη τα ποσά που αντιστοιχούν στις δημοσιονομικές μεταφορές που προβλέπονται στα άρθρα 134 και 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Επομένως, θα πρέπει να καταργηθούν οι εν λόγω δημοσιονομικές μεταφορές.

(10)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προέβλεπε ότι τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν στήριξη άνω των εθνικών ανωτάτων ορίων τους μέχρι ποσού το ύψος του οποίου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι παραμένει εντός των περιθωρίων υποαπορρόφησης του εθνικού ανώτατου ορίου τους. Ο εν λόγω κανονισμός προέβλεπε ότι τα ποσά αυτά είτε θα χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση ειδικής στήριξης είτε θα μεταφέρονταν στο ΕΓΤΑΑ δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Δεδομένου ότι η δυνατότητα χορήγησης στήριξης άνω των εθνικών ανωτάτων ορίων θα καταργηθεί όταν τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς άμεσης στήριξης, η δημοσιονομική μεταφορά στο ΕΓΤΑΑ, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, θα πρέπει να διατηρηθεί μόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

(11)

Η δυνατότητα διάθεσης των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής προσαρμογής ως πρόσθετης στήριξης της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και της χρηματοδότησης δυνάμει του ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2014 και η παράταση των δημοσιονομικών μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τη μελλοντική προσαρμογή του επιπέδου άμεσων ενισχύσεων με σκοπό την πιο δίκαιη κατανομή της άμεσης στήριξης μεταξύ των κρατών μελών, η οποία προβλέπεται να αποτελέσει τμήμα του νέου καθεστώτος άμεσης στήριξης.

(12)

Στο πλαίσιο της τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι ανάγκη να ορισθεί, για το οικονομικό έτος 2014, το ανώτατο όριο για τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον κανονισμό για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης και τα ποσά που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή μαζί με τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το εν λόγω οικονομικό έτος.

(13)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν η ορθή εφαρμογή των προσαρμογών των άμεσων ενισχύσεων που θα καταβληθούν από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το 2013 και η δημοσιονομική πειθαρχία για το ημερολογιακό έτος 2013, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τους σχετικούς κανόνες οι οποίοι αφορούν τη βάση υπολογισμού των μειώσεων που θα εφαρμοσθούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(14)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν, από το επόμενο έτος, ορισμένο ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου για συγκεκριμένη στήριξη για τους γεωργούς τους καθώς και να αναθεωρήσουν προηγούμενη απόφαση, αποφασίζοντας να τροποποιήσουν ή να τερματίσουν αυτή τη στήριξη. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επιπλέον αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων με ισχύ για το ημερολογιακό έτος 2013.

(15)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την παρουσίαση των ποσών που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (6).

(16)

Όσον αφορά τον καθορισμό των ποσών που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή, τον καθορισμό του καθαρού υπολοίπου που διατίθεται για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ για το οικονομικό έτος 2014 και την εξουσιοδότηση της χορήγησης μεταβατικών εθνικών ενισχύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(17)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, τα συνολικά καθαρά ποσά άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγούνται σε ένα κράτος μέλος για κάθε ημερολογιακό έτος πριν από το 2013 μετά την εφαρμογή των άρθρων 7 και 10 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 ή κατά το ημερολογιακό έτος 2013 μετά την εφαρμογή των άρθρων 10α και 10β του παρόντος κανονισμού, και εξαιρουμένων των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 247/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Όταν απαιτείται, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων για τα οποία ισχύει η μείωση που προβλέπεται στα άρθρα 7 και 10 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 για κάθε ημερολογιακό έτος πριν από το 2013 ή στα άρθρα 10α και 10β του παρόντος κανονισμού για το ημερολογιακό έτος 2013, προκειμένου να τηρούν τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.»·

β)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) διαγράφεται.

2)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 10α

Προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων το 2013

1.   Τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που πρόκειται να χορηγηθούν σε έναν γεωργό κατά το ημερολογιακό έτος 2013 και υπερβαίνουν τα 5 000 ευρώ μειώνονται κατά 10 %.

2.   Η μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες όσον αφορά τα ποσά που υπερβαίνουν τα 300 000 ευρώ.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, στις Αζόρες και τη Μαδέρα, καθώς και στις Κανάριες Νήσους και τις Νήσους του Αιγαίου.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μείωση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο καθορίζεται σε 0 % για τα νέα κράτη μέλη, πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Άρθρο 10β

Προαιρετική προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων το 2013

1.   Κάθε κράτος μέλος που έχει εφαρμόσει το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 για το ημερολογιακό έτος 2012 μπορεί να εφαρμόζει μείωση (εφεξής “προαιρετική προσαρμογή”) σε όλα τα ποσά άμεσων ενισχύσεων που θα χορηγηθούν στο έδαφός του, για το ημερολογιακό έτος 2013. Η προαιρετική προσαρμογή εφαρμόζεται επιπλέον της προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10α του παρόντος κανονισμού.

Η προαιρετική προσαρμογή μπορεί να διαφοροποιείται κατά περιφέρειες, εφόσον το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007.

2.   Το ανώτατο ποσοστό μείωσης που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 10α και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 όπως εφαρμόζεται στα ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν στους γεωργούς για το ημερολογιακό έτος 2012 στις σχετικές περιφέρειες.

3.   Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των προαιρετικών προσαρμογών δεν υπερβαίνουν τα καθαρά ποσά που έχουν ορισθεί από την Επιτροπή για το ημερολογιακό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007.

4.   Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής προσαρμογής διατίθενται στο κράτος μέλος στο οποίο συγκεντρώθηκαν ως στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και της χρηματοδότησης δυνάμει του ΕΓΤΑΑ.

5.   Έως τις 8 Οκτωβρίου 2012 τα κράτη μέλη αποφασίζουν, και γνωστοποιούν στην Επιτροπή, τα εξής:

α)

το ποσοστό προαιρετικής προσαρμογής για ολόκληρη την επικράτεια και, κατά περίπτωση, για κάθε περιφέρεια·

β)

το συνολικό ποσό που θα μειωθεί βάσει της προαιρετικής προσαρμογής για ολόκληρη την επικράτεια και, κατά περίπτωση, για κάθε περιφέρεια.

Άρθρο 10γ

Ποσά που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή και την εφαρμογή του άρθρου 136

1.   Βάσει των ποσών που γνωστοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10β παράγραφος 5, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 141 παράγραφος 2 ή του άρθρου 141β παράγραφος 2, ορίζοντας τα ποσά που προκύπτουν από την εθελοντική προσαρμογή.

2.   Τα ποσά που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 για το οικονομικό έτος 2014, προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να υπερβούν το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ όσον αφορά τα ποσά που προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τα ποσά που προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν αποτελούν αντικείμενο πληρωμής του ενιαίου ποσού προχρηματοδότησης για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων για την παρουσίαση των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στα σχέδια χρηματοδότησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 141β παράγραφος 2.

Άρθρο 10δ

Καθαρό ανώτατο όριο του ΕΓΤΑΑ

1.   Το ανώτατο όριο των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2014 υπολογίζεται ως το ανώτατο ποσό που έχει ορισθεί από τον κανονισμό που εκδόθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείον τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 10γ παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 141 παράγραφος 2 ή του άρθρου 141β παράγραφος 2, ορίζοντας το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2014, βάσει των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.».

3)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, κατά το οικονομικό έτος 2014, η προσαρμογή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων και των σχετικών με την αγορά δαπανών της ΚΓΠ, που ορίζονται στον κανονισμό ο οποίος εκδόθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαυξημένα με τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 10β του παρόντος κανονισμού και τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 αυτού για το οικονομικό έτος 2014 πριν από την προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10α του παρόντος κανονισμού, αλλά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το περιθώριο των 300 000 000 ευρώ.».

4)

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής που υποβάλλεται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο εφαρμόζονται οι αναπροσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζουν τις αναπροσαρμογές αυτές το αργότερο στις 30 Ιουνίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 11α

Εξουσιοδότηση

Προκειμένου να εξασφαλισθούν η βέλτιστη εφαρμογή των προσαρμογών των άμεσων ενισχύσεων το 2013 και η δημοσιονομική πειθαρχία για το ημερολογιακό έτος 2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 141α, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τη βάση υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζονται στους γεωργούς από τα κράτη μέλη λόγω των προσαρμογών των ενισχύσεων το 2013 που προβλέπονται στο άρθρο 10α και της δημοσιονομικής πειθαρχίας που προβλέπεται στα άρθρα 10α και 11.».

6)

Στο άρθρο 68 παράγραφος 8, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012 τα κράτη μέλη που έχουν λάβει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 μπορούν να την αναθεωρούν και να αποφασίζουν, με ισχύ από το 2013, να:».

7)

Στο άρθρο 69, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009, την 1η Αυγούστου 2010, την 1η Αυγούστου 2011 ή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012, να χρησιμοποιούν, από το έτος το οποίο έπεται της εν λόγω απόφασης, έως το 10 % των εθνικών ανώτατων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 40 ή, στην περίπτωση της Μάλτας, το ποσό των 2 000 000 ευρώ για την ειδική στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1.».

8)

Στο άρθρο 131, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009, την 1η Αυγούστου 2010, την 1η Αυγούστου 2011 ή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012, να χρησιμοποιούν, από το έτος το οποίο έπεται της εν λόγω απόφασης, έως το 10 % των εθνικών ανώτατων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 40 για τη χορήγηση στήριξης στους γεωργούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 και σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του τίτλου III, όπως εφαρμόζεται σε αυτούς.».

9)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 133α

Μεταβατική εθνική ενίσχυση

1.   Εξαιρουμένων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να χορηγήσουν μεταβατική εθνική ενίσχυση το 2013.

Εξαιρουμένης της Κύπρου, η χορήγηση της ενίσχυσης αποτελεί αντικείμενο αδείας της Επιτροπής, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

2.   Η μεταβατική εθνική ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε τομείς για τους οποίους έχει δοθεί άδεια το 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133, για συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις και, στην περίπτωση της Κύπρου, για κρατικές ενισχύσεις.

3.   Οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης ταυτίζονται με εκείνους που απαιτούνται για τη χορήγηση ενισχύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 όσον αφορά το 2012.

4.   Το συνολικό ποσό ενίσχυσης το οποίο μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 τομείς περιορίζεται από συγκεκριμένη συνολική χρηματοδότηση ανά τομέα, που ισούται με τη διαφορά μεταξύ:

α)

της συνολικής άμεσης στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί σε γεωργούς στον σχετικό τομέα το 2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενισχύσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 132· και

β)

του συνολικού ποσού άμεσης ενίσχυσης που θα διατεθεί για τον ίδιο τομέα βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το 2013.

Όσον αφορά την Κύπρο, η ανά τομέα συνολική χρηματοδότηση παρατίθεται στο παράρτημα XVΙΙα.

5.   Βάσει κοινοποίησης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 141 παράγραφος 2 ή του άρθρου 141β παράγραφος 2, δίδοντας άδεια για τη μεταβατική εθνική ενίσχυση και:

α)

ορίζοντας την ανά τομέα συνολική χρηματοδότηση·

β)

ορίζοντας το μέγιστο ποσοστό της μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση·

γ)

καθορίζοντας τους όρους της σχετικής χορήγησης· και

δ)

ορίζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί για τις ενισχύσεις.

6.   Το νέο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει, με αντικειμενικά κριτήρια και εντός των ορίων που έχει επιτρέψει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα προς χορήγηση ποσά μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης.».

10)

Τα άρθρα 134 και 135 διαγράφονται.

11)

Το άρθρο 136 διαγράφεται.

12)

Το άρθρο 139 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 139

Κρατική ενίσχυση

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 180 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί εφαρμογής ορισμένων κανόνων ανταγωνισμού στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων (*1), τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που καταβάλλονται, δυνάμει των άρθρων 41, 57, 64, 68, 69, 70, 71, του άρθρου 82 παράγραφος 2, του άρθρου 86, του άρθρου 98 παράγραφος 4, του άρθρου 111 παράγραφος 5, του άρθρου 120, του άρθρου 129 παράγραφος 3, των άρθρων 131, 132, 133 και 133α του παρόντος κανονισμού, από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(*1)  ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 7.»."

13)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 141α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Αμέσως μετά την έκδοση πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 11α τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 141β

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης, που έχει συσταθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (*2).

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(*2)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.»."

14)

Στο παράρτημα IV, προστίθεται η ακόλουθη στήλη:

 

«2013

 

569

 

903

 

964,3

 

5 329,6

 

101,2

 

1 255,5

 

2 344,5

 

5 055,2

 

7 853,1

 

4 128,3

 

53,5

 

146,4

 

379,8

 

34,7

 

1 313,1

 

5,5

 

830,6

 

715,7

 

3 043,4

 

566,6

 

144,3

 

385,6

 

539,2

 

708,5

 

3 650»

15)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΙα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

(σε ευρώ)

Τομέας

2013

Σιτηρά (εκτός του σκληρού σιταριού)

141 439

Σκληρό σιτάρι

905 191

Γάλα και γαλακτοκομικά

3 419 585

Βοοειδή

4 608 945

Αιγοπρόβατα

10 572 527

Τομέας χοιρινού κρέατος

170 788

Πουλερικά και αυγά

71 399

Οίνος

269 250

Ελαιόλαδο

3 949 554

Επιτραπέζια σταφύλια

66 181

Σταφίδες

129 404

Επεξεργασμένες ντομάτες

7 341

Μπανάνες

4 285 696

Καπνός

1 027 775

Καρποί φυλλοβόλων και καρποί πυρηνοκάρπων

173 390

Σύνολο

29 798 462 »

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο:

α)

οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού:

i)

το άρθρο 10β παράγραφος 5, το άρθρο 10γ παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 10δ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως παρεμβάλλονται με το άρθρο 1 σημείο 2 του παρόντος κανονισμού·

ii)

το άρθρο 133α παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως παρεμβάλλονται με το άρθρο 1 σημείο 9 του παρόντος κανονισμού·

iii)

το άρθρο 1 σημεία 5, 6, 7, 8 και 13 του παρόντος κανονισμού·

β)

το άρθρο 1 σημείο 1 στοιχείο β) και σημείο 11 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 116.

(2)  Γνώμη της 4ης Μαΐου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012.

(4)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

31.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/18


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 2011

σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου

(2012/418/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 3, τα άρθρα 91 και 100, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και τα άρθρα 194, 207 και 209, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Μαρτίου 2006, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας με τη Δημοκρατία του Ιράκ.

(2)

Στις 27 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τροποποιήσεις στις οδηγίες διαπραγμάτευσης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχυθεί το καθεστώς της συμφωνίας, αντικαθιστώντας τον όρο «εμπορίου» με τον όρο «εταιρικής σχέσης» στον τίτλο και δημιουργώντας συμβούλιο συνεργασίας σε υπουργικό επίπεδο.

(3)

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου («συμφωνία») θα πρέπει να υπογραφεί. Ορισμένα μέρη της συμφωνίας θα πρέπει να εφαρμοστούν προσωρινά, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη σύναψή της.

(4)

Οι διατάξεις της συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου μέρους, τίτλος V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συμβαλλόμενα μέρη και όχι ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο ή/και την Ιρλανδία έχουν ομού κοινοποιήσει στο Ιράκ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία δεσμεύεται ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο ή/και η Ιρλανδία παύσουν να δεσμεύονται ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 4α του πρωτοκόλλου αριθ. 21, η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο ή/και την Ιρλανδία θα ενημερώσουν αμέσως το Ιράκ για κάθε αλλαγή της θέσης τους· στην περίπτωση αυτή, θα εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις διατάξεις της συμφωνίας ιδίω ονόματι. Το αυτό ισχύει και για τη Δανία σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στις εν λόγω Συνθήκες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου, επιτρέπεται εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψης της εν λόγω συμφωνίας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) τη συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση της σε ισχύ, το άρθρο 2 και οι τίτλοι II, III και V της συμφωνίας εφαρμόζονται σε προσωρινή βάση, σύμφωνα με το άρθρο 117 της συμφωνίας μόνο στον βαθμό που αφορά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης, από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η Ένωση και το Ιράκ θα έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών για την προσωρινή εφαρμογή.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. DOWGIELEWICZ


31.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/20


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,

Η ΜΑΛΤΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής καλούμενα «τα κράτη μέλη», και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής καλούμενη «η Ένωση»,

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ, εφεξής καλούμενη «το Ιράκ»,

αφετέρου,

εφεξής από κοινού καλούμενα «τα συμβαλλόμενα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και του Ιράκ και τις κοινές τους αξίες,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ένωση, τα κράτη μέλη της και το Ιράκ επιθυμούν να ενισχύσουν τους εν λόγω δεσμούς και να αναπτύξουν το εμπόριο και τη συνεργασία, με την υποστήριξη του πολιτικού διαλόγου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα συμβαλλόμενα μέρη στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών, οι οποίες αποτελούν το ίδιο το θεμέλιο της εταιρικής σχέσης,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στις δημοκρατικές αρχές, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όπως ορίζονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σε άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις περί των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη μεγάλη σημασία της αειφόρου και κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας και την κοινή βούλησή τους να εδραιώσουν, να εμβαθύνουν και να διαφοροποιήσουν τις σχέσεις τους στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος επί τη βάσει του σεβασμού της κυριαρχίας, της ισότητας, της έλλειψης διακρίσεων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον και του αμοιβαίου οφέλους,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών που καταβάλλει το Ιράκ για τη συνέχιση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανασυγκρότησης, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φτωχών και μειονεκτούντων στρωμάτων του πληθυσμού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στον πολιτικό τομέα, στον τομέα των ατομικών ελευθεριών και στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα, καθώς και να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για ουσιαστική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και του Ιράκ και να προωθήσουν την εμπορική και οικονομική συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των επενδύσεων, της επιστήμης και τεχνολογίας και του πολιτισμού,

ΑΠΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ στην ανάπτυξη του εμπορίου, των επενδύσεων και αρμονικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών βάσει των αρχών της οικονομίας της αγοράς,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανάγκη δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για τη βελτίωση του επιχειρησιακού και επενδυτικού περιβάλλοντος,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες που επηρεάζουν τις εμπορικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις, καθώς και οι συνθήκες σε τομείς όπως η εγκατάσταση εταιρειών, η απασχόληση, η παροχή υπηρεσιών και η κυκλοφορία κεφαλαίων,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών να ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών εντός των επικρατειών τους και να διασφαλίζουν την επίτευξη θεμιτών στόχων δημόσιας πολιτικής,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευσή τους να ασκούν τις εμπορικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τη Συμφωνία του Μαρακές για τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, της 15ης Απριλίου 1994 (εφεξής καλούμενη «συμφωνία για τον ΠΟΕ»), και στο πλαίσιο αυτό το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για την προσχώρηση του Ιράκ στην εν λόγω συμφωνία,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών στο πλαίσιο του ΠΟΕ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το γεγονός ότι η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών συνιστούν σοβαρές απειλές για τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και για την εκπλήρωση των στόχων της συνεργασίας τους,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ τη σημασία της προαγωγής και της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τίτλου V του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως ξεχωριστά συμβαλλόμενα μέρη και όχι ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποιήσει στο Ιράκ ότι οιοδήποτε των δύο κρατών έχει δεσμευθεί επ’ αυτών των ζητημάτων ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο (αριθ. 21) για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αυτό ισχύει για τη Δανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο (αριθ. 22) σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Σύναψη εταιρικής σχέσης

1.   Συνάπτεται εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Ιράκ, αφετέρου.

2.   Οι στόχοι αυτής της εταιρικής σχέσης είναι οι εξής:

α)

να εξασφαλίσει το κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των συμβαλλόμενων μερών που θα επιτρέψει την ανάπτυξη πολιτικών σχέσεων·

β)

να προωθήσει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τις αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και να ευνοήσει έτσι τη βιώσιμη οικονομική τους ανάπτυξη και

γ)

να θέσει τη βάση για τη νομοθετική, την οικονομική, την κοινωνική, τη χρηματοοικονομική και την πολιτιστική συνεργασία.

Άρθρο 2

Βάση

Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και σε άλλες σχετικές διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και της αρχής του κράτους δικαίου, αποτελεί τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών αμφοτέρων των συμβαλλόμενων μερών και συνιστά ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 3

Πολιτικός διάλογος

1.   Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ο διάλογος αυτός ενισχύει τις σχέσεις τους, συμβάλλει στην ανάπτυξη εταιρικής σχέσης και αυξάνει την αμοιβαία κατανόηση και την αλληλεγγύη.

2.   Ο πολιτικός διάλογος καλύπτει όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως δε την ειρήνη, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τον εθνικό διάλογο και τη συμφιλίωση, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και την περιφερειακή σταθερότητα και ολοκλήρωση.

3.   Ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται σε ετήσια βάση σε υπουργικό επίπεδο και σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων.

Άρθρο 4

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τους πρόσφυγες και με τις αντίστοιχες νομοθεσίες και κανονισμούς τους συμφωνούν να συνεργαστούν για την πρόληψη και την καταστολή των τρομοκρατικών ενεργειών. Προς τούτο, ενεργούν ειδικότερα:

α)

στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1373 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και άλλων σχετικών ψηφισμάτων των ΗΕ, της Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής των ΗΕ, διεθνών συμβάσεων και πράξεων·

β)

ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους, σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο και

γ)

ανταλλάσσοντας απόψεις για τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων στους τεχνικούς τομείς και στον τομέα της κατάρτισης, και ανταλλάσσοντας εμπειρίες όσον αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη παραμένουν προσηλωμένα στον στόχο να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό συμφωνία όσον αφορά τη γενική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή τρομοκρατία.

Τα συμβαλλόμενα μέρη ανησυχούν έντονα για την υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών και υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους να λάβουν κάθε αναγκαίο και κατάλληλο μέτρο σύμφωνα με το διεθνές και το εθνικό δίκαιο, ώστε να περιορίσουν την απειλή που συνιστά αυτή η υποκίνηση.

Άρθρο 5

Αντιμετώπιση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής,

Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) και των μέσων παράδοσής τους, τόσο προς κρατικούς όσο και προς μη κρατικούς φορείς, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Συνεπώς, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των ΟΜΚ και των μέσων παράδοσής τους, μεριμνώντας για την πλήρη τήρηση και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών και συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση αυτών των όπλων, καθώς και άλλων διεθνών υποχρεώσεών τους στον συγκεκριμένο τομέα. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αυτής της συμφωνίας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επιπλέον να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των ΟΜΚ και των μέσων παράδοσής τους:

α)

λαμβάνοντας μέτρα για την υπογραφή και την επικύρωση όλων των συναφών διεθνών πράξεων ή, αναλόγως, για την προσχώρηση στις πράξεις αυτές, και εξασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή τους·

β)

θεσπίζοντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, το οποίο, αφενός, θα καλύπτει τόσο την εξαγωγή όσο και τη διαμετακόμιση αγαθών που συνδέονται με τα ΟΜΚ, περιλαμβανομένου του ελέγχου της τελικής χρησιμοποίησης των τεχνολογιών διπλής χρήσης όσον αφορά τα ΟΜΚ, και, αφετέρου, θα περιλαμβάνει αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των ελέγχων κατά την εξαγωγή.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα συνοδεύει και θα εδραιώνει τα στοιχεία αυτά.

Άρθρο 6

Φορητά όπλα και ελαφρύς οπλισμός

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παράνομη κατασκευή, μεταφορά και κυκλοφορία φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (ΦΟΕΟ), συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών τους, καθώς και η άμετρη συγκέντρωση, η κακή διαχείριση, τα ανεπαρκώς ασφαλισμένα οπλοστάσια και η ανεξέλεγκτη διάδοσή τους συνιστούν σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να τηρούν και να εφαρμόζουν πλήρως τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ΦΟΕΟ, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο άλλων διεθνών μέσων που εφαρμόζονται σε αυτόν τον τομέα, όπως το πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη της παράνομης διακίνησης ΦΟΕΟ υπό όλες της τις πτυχές.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται και να μεριμνούν για τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια των προσπαθειών τους για την αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας ΦΟΕΟ, συμπεριλαμβανομένων των πυρομαχικών τους, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, υποπεριφερειακό και εθνικό επίπεδο και συμφωνούν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο ο οποίος θα συνοδεύει και θα εδραιώνει αυτήν τη δέσμευση.

Άρθρο 7

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα σοβαρότερα εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητα και ότι η δίωξή τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται με μέτρα σε εθνικό ή σε διεθνές επίπεδο.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι το Ιράκ δεν αποτελεί ακόμη κράτος μέρος του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά ότι εξετάζει τη δυνατότητα να προσχωρήσει σε αυτό στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράκ θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης και στις συναφείς πράξεις, καθώς και για την κύρωση και την εφαρμογή αυτών.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργασθούν στο ζήτημα αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας σχετικά με τη θέσπιση των νομικών προσαρμογών που απαιτούνται από το σχετικό διεθνές δίκαιο.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Ι

Εμπορευματικές συναλλαγές

Κεφάλαιο Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8

Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη

Το παρόν κεφάλαιο ισχύει για τις εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των εμπορευμάτων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 9

Τελωνειακοί δασμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, στους «τελωνειακούς δασμούς» περιλαμβάνονται δασμοί ή επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων ή συνδέονται με αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών πρόσθετων τελών ή επιβαρύνσεων που εισπράττονται κατά αυτήν την εισαγωγή ή εξαγωγή. Στους «τελωνειακούς δασμούς» δεν περιλαμβάνονται:

α)

επιβαρύνσεις ισοδύναμες με εσωτερικό φόρο οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11·

β)

δασμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με το κεφάλαιο II του τμήματος 1 του τίτλου II της παρούσας συμφωνίας·

γ)

κάθε δασμός που επιβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα VI, XVI και XIX της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (εφεξής «GATT 1994»), με τη συμφωνία του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης, με το άρθρο 5 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία ή με το μνημόνιο συμφωνίας του ΠΟΕ για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση διαφορών (εφεξής «ΜΣΕΔ»)·

δ)

κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση που επιβάλλεται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία συμβαλλόμενου μέρους και βάσει του άρθρου VIII της GATT 1994 και των σημειώσεων και συμπληρωματικών διατάξεων αυτού.

Άρθρο 10

Μεταχείριση ΜΕΚ

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαίως μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους σύμφωνα με το άρθρο Ι.1 της GATT 1994 και με τις σημειώσεις και τις συμπληρωματικές διατάξεις αυτού.

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για:

α)

τα πλεονεκτήματα που παρέχονται με σκοπό την ίδρυση τελωνειακής ένωσης ή ζώνης ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με την GATT 1994 ή που απορρέουν από την ίδρυση τέτοιας τελωνειακής ένωσης ή ζώνης ελεύθερων συναλλαγών·

β)

τα πλεονεκτήματα που παρέχονται σε συγκεκριμένες χώρες σύμφωνα με την GATT 1994 και άλλες διεθνείς συμφωνίες υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών.

Άρθρο 11

Εθνική μεταχείριση

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει εθνική μεταχείριση στα εμπορεύματα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με το άρθρο III της GATT 1994, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων και των συμπληρωματικών διατάξεων αυτής. Προς τον σκοπό αυτό, το άρθρο III της GATT 1994 και οι σημειώσεις και συμπληρωματικές διατάξεις αυτού ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 12

Δασμολογική πολιτική

1.   Τα προϊόντα καταγωγής Ιράκ που εισάγονται στην Ένωση υπόκεινται στον δασμό ΜΕΚ της Ένωσης. Στα προϊόντα καταγωγής Ιράκ που εισάγονται στην Ένωση δεν εφαρμόζονται τελωνειακοί δασμοί που υπερβαίνουν εκείνους οι οποίοι εφαρμόζονται στις εισαγωγές από μέλη του ΠΟΕ σύμφωνα με το άρθρο Ι της GATT 1994.

2.   Τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης, κατά την εισαγωγή τους στο Ιράκ, δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς που υπερβαίνουν την ισχύουσα εισφορά ανασυγκρότησης ύψους 8% επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, έως ότου το Ιράκ προσχωρήσει στον ΠΟΕ, μπορούν να τροποποιήσουν το ύψος των τελωνειακών δασμών επί των εισαγωγών κατόπιν αμοιβαίας διαβούλευσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

4.   Εάν, μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, το Ιράκ εφαρμόσει δασμολογικές μειώσεις erga omnes και ιδίως μειώσεις που προκύπτουν από τις δασμολογικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, οι μειωμένοι αυτοί δασμοί εφαρμόζονται στις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης και αντικαθιστούν τον βασικό δασμό ή την εισφορά ανασυγκρότησης από την ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω μειώσεων.

Άρθρο 13

Εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της GATT 1994

Τα ακόλουθα άρθρα της GATT 1994 ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών:

α)

το άρθρο V, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων και των συμπληρωματικών διατάξεων αυτού·

β)

το άρθρο VII παράγραφοι 1, 2 και 3, το άρθρο VII παράγραφος 4 στοιχείο α), το άρθρο VII παράγραφος 4 στοιχείο β), το άρθρο VII παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο VII παράγραφος 5, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων και των συμπληρωματικών διατάξεων αυτού, και η συμφωνία του ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VII της GATT 1994·

γ)

το άρθρο VΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων και των συμπληρωματικών διατάξεων αυτού·

δ)

το άρθρο ΙΧ·

ε)

το άρθρο X.

Άρθρο 14

Εναρμονισμένη περιγραφή εμπορευμάτων

Η ταξινόμηση των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών καθορίζεται στην αντίστοιχη δασμολογική ονοματολογία κάθε συμβαλλόμενου μέρους, ερμηνευόμενη σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 (εφεξής «το ΕΣ»).

Άρθρο 15

Προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την προσωρινή εισδοχή εμπορευμάτων και οι οποίες είναι δεσμευτικές για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, τα συμβαλλόμενα μέρη χορηγούν αμοιβαίως απαλλαγή από επιβαρύνσεις και εισαγωγικούς δασμούς προκειμένου περί προϊόντων που εισάγονται προσωρινά. Η διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τους όρους υπό τους οποίους οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμβάσεις έγιναν δεκτές από τα εν λόγω συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 16

Απαγόρευση ποσοτικών περιορισμών

Η Ένωση και το Ιράκ, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούν και δεν επιβάλλουν ούτε διατηρούν στις μεταξύ τους συναλλαγές κανέναν περιορισμό στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ή άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο ΧΙ της GATT 1994 και με τις σημειώσεις και τις συμπληρωματικές διατάξεις αυτού. Προς τον σκοπό αυτό, το άρθρο XI της GATT 1994 και οι σημειώσεις και συμπληρωματικές διατάξεις αυτού ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 17

Εξαγωγικοί δασμοί

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να διατηρήσει ή να θεσπίσει δασμούς, φόρους ή άλλα τέλη και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην εξαγωγή ή συνδέονται με την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να διατηρήσει ή να θεσπίσει εσωτερικούς φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις σε εμπορεύματα που εξάγονται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν εκείνων που επιβάλλονται σε ομοειδή προϊόντα προοριζόμενα για εσωτερική πώληση.

Κεφάλαιο ΙΙ

Διορθωτικά μέτρα για την προστασία του εμπορίου

Άρθρο 18

Αντιντάμπινγκ

1.   H παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο VI της GATT 1994, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων και των συμπληρωματικών διατάξεων αυτού, με τη συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα.

2.   Το παρόν άρθρο δεν υπόκειται στις διατάξεις του τμήματος VI του τίτλου II της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 19

Μέτρα διασφάλισης

1.   H παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να εγκρίνουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο XIX της GATT 1994 και με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

2.   Το παρόν άρθρο δεν υπόκειται στις διατάξεις του τμήματος VI του τίτλου II της παρούσας συμφωνίας.

Κεφάλαιο III

Εξαγωγές

Άρθρο 20

Γενικές εξαιρέσεις

Οι διατάξεις του άρθρου XX της GATT 1994, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων και των συμπληρωματικών διατάξεων αυτού, και του άρθρου XXI της GATT 1994, οι οποίες ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος της, εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, τηρουμένων των αναλογιών.

Κεφάλαιο IV

Μη δασμολογικά θέματα

Άρθρο 21

Βιομηχανικά πρότυπα και αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τεχνικοί κανονισμοί

1.   Σχέσεις με τη συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Οι διατάξεις της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (εφεξής καλούμενης «συμφωνία ΤΕΕ»), η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και καθίσταται μέρος της, εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, τηρουμένων των αναλογιών.

2.   Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται στην κατάρτιση, την έγκριση και την εφαρμογή τεχνικών κανονισμών, προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως ορίζονται στη συμφωνία ΤΕΕ.

3.   Στόχοι

Οι στόχοι της συνεργασίας στους τομείς των τεχνικών κανονισμών, προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών είναι οι ακόλουθοι:

α)

η αποφυγή ή η μείωση των τεχνικών φραγμών στο εμπόριο, ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών·

β)

η ενίσχυση της αμοιβαίας πρόσβασης των προϊόντων στις αγορές τους μέσω βελτιώσεων όσον αφορά την ασφάλεια, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων·

γ)

η ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των διεθνών τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τομεακών μέτρων, και η χρήση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών για την κατάρτισή τους·

δ)

η μέριμνα ώστε η κατάρτιση, η έγκριση και η εφαρμογή τεχνικών κανονισμών να είναι διαφανείς και να μη δημιουργούν περιττά εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας ΤΕΕ·

ε)

η ανάπτυξη των υποδομών για την τεχνική ρύθμιση, την τυποποίηση, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τη διαπίστευση, τη μετρολογία και την επιτήρηση της αγοράς στο Ιράκ,

στ)

η ανάπτυξη λειτουργικών δεσμών μεταξύ της τυποποίησης, της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και των ρυθμιστικών οργάνων του Ιράκ και της Ένωσης·

ζ)

η προώθηση της αποτελεσματικής συμμετοχής των ιρακινών οργάνων στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης και στην επιτροπή ΤΕΕ.

4.   Τεχνικοί κανονισμοί, πρότυπα και διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης

α)

Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι οι τεχνικοί κανονισμοί, τα πρότυπα και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν καταρτίζονται, ούτε εκδίδονται, ούτε εφαρμόζονται με σκοπό ή με αποτέλεσμα τη δημιουργία περιττών εμποδίων στο μεταξύ τους εμπόριο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας ΤΕΕ.

β)

Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονίζουν τα πρότυπα, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τους τεχνικούς κανονισμούς τους.

5.   Διαφάνεια και κοινοποίηση

α)

Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέχουν υποχρεώσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για τους τεχνικούς κανονισμούς, τα πρότυπα και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από τη συμφωνία ΤΕΕ.

β)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες περί ζητημάτων που είναι δυνατό να έχουν σημασία για τις εμπορικές σχέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των ταχείων προειδοποιήσεων και των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και εκδηλώσεων, μέσω των σημείων επαφής.

γ)

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συνεργάζονται όσον αφορά τη δημιουργία και τη λειτουργία των σημείων επαφής, καθώς και για την κατάρτιση και τήρηση κοινών βάσεων δεδομένων.

Κεφάλαιο V

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

Άρθρο 22

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων με σκοπό να διευκολύνουν το εμπόριο, προστατεύοντας συγχρόνως τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Οι διατάξεις της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (εφεξής «συμφωνία ΥΦΜ»), η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και καθίσταται μέρος της, εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, τηρουμένων των αναλογιών.

2.   Εφόσον τους ζητηθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να εντοπίζουν και να εξετάζουν προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή ειδικών μέτρων ΥΦΠ, με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων.

ΤΜΗΜΑ II

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και επιχειρήσεων

Άρθρο 23

Κάλυψη

1.   Το παρόν τμήμα ορίζει τις αναγκαίες διευθετήσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τη σταδιακή ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

2.   Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στα μέτρα που αφορούν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και επιχειρήσεων σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α)

εξόρυξη, παραγωγή και επεξεργασία πυρηνικών υλικών·

β)

παραγωγή ή εμπόριο όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού·

γ)

οπτικοακουστικές υπηρεσίες και πολιτιστικές υπηρεσίες·

δ)

εκπαιδευτικές υπηρεσίες·

ε)

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες·

στ)

εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές·

ζ)

υπηρεσίες εναέριων μεταφορών και υπηρεσίες βοηθητικές των εναέριων μεταφορών, εκτός από:

i)

υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών, κατά τις οποίες ένα αεροσκάφος αποσύρεται από τη γραμμή·

ii)

πώληση και εμπορική προώθηση υπηρεσιών αερομεταφορών·

iii)

υπηρεσίες σχετικές με το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων·

iv)

υπηρεσίες εδάφους·

v)

υπηρεσίες ενοικίασης αεροσκαφών με πλήρωμα·

vi)

υπηρεσίες λειτουργίας αερολιμένων και

η)

υπηρεσίες διαστημικών μεταφορών.

3.   Καμία διάταξη του παρόντος τμήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιβάλλει υποχρεώσεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

4.   Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν εφαρμόζονται στις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

5.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος, κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα ρύθμισης και θέσπισης νέων κανονιστικών ρυθμίσεων για την εκπλήρωση θεμιτών πολιτικών στόχων.

Άρθρο 24

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος:

α)

ως «φυσικό πρόσωπο της Ένωσης» νοείται υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Ένωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του και ως «φυσικό πρόσωπο του Ιράκ» νοείται υπήκοος του Ιράκ σύμφωνα με τη νομοθεσία του·

β)

ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε νομική οντότητα που έχει δεόντως συσταθεί ή κατ’ άλλο τρόπο οργανωθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, η οποία ανήκει στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των οικονομικών συνασπισμών μεγάλων επιχειρήσεων, των προσωπικών εταιρειών, των κοινών επιχειρήσεων, των ατομικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων·

γ)

ως «νομικό πρόσωπο της Ένωσης» ή «νομικό πρόσωπο του Ιράκ» νοείται νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους της Ένωσης ή της Δημοκρατίας του Ιράκ, αντιστοίχως, και το οποίο διατηρεί την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος στην οποία εφαρμόζονται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος του Ιράκ, αντιστοίχως. Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο διατηρεί μόνο την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος του Ιράκ, αντιστοίχως, δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο της Ένωσης ή του Ιράκ, αντιστοίχως, εκτός εάν οι δραστηριότητές του διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία της Ένωσης ή του Ιράκ, αντιστοίχως·

δ)

κατά παρέκκλιση του στοιχείου γ), οι ναυτιλιακές εταιρείες που ιδρύονται εκτός της Ένωσης ή του Ιράκ και ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους της Ένωσης ή του Ιράκ, αντιστοίχως, είναι επίσης δικαιούχοι των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, εάν τα σκάφη τους έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, στο οικείο κράτος μέλος της Ένωσης ή στο Ιράκ, και φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ένωσης ή του Ιράκ·

ε)

ο όρος «οικονομική δραστηριότητα» δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που ασκούνται κατά την άσκηση κυβερνητικής εξουσίας, δηλαδή δραστηριότητες που δεν ασκούνται ούτε σε εμπορική βάση, ούτε σε πλαίσιο ανταγωνισμού με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς·

στ)

ως «θυγατρική εταιρεία» νοείται νομικό πρόσωπο επί του οποίου ασκείται ουσιαστικός έλεγχος από άλλο νομικό πρόσωπο·

ζ)

ως «υποκατάστημα» νομικού προσώπου νοείται τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, με χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρείας, που διαθέτει το διευθυντικό προσωπικό και τον υλικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη διαπραγμάτευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρίτους οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, εάν χρειαστεί, υφίσταται νομικός δεσμός με τη μητρική εταιρεία, της οποίας η έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό, δεν είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματεύονται απευθείας με τη μητρική αυτήν εταιρεία, αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνιστά την επέκταση·

η)

ως «πάροχος υπηρεσιών» συμβαλλόμενου μέρους νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμβαλλόμενου μέρους που επιθυμεί να παράσχει ή που παρέχει υπηρεσία·

θ)

ως «συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών» νοείται η παροχή υπηρεσιών με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

i)

από το έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

ii)

στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους για τους χρήστες υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

iii)

από φορέα παροχής υπηρεσιών συμβαλλόμενου μέρους, μέσω επιχείρησης στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

iv)

από φορέα παροχής υπηρεσιών συμβαλλόμενου μέρους, μέσω της παρουσίας φυσικών προσώπων στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

ι)

ως «μέτρο» νοείται κάθε μέτρο που λαμβάνεται από συμβαλλόμενο μέρος υπό μορφή νόμου, κανονισμού, κανόνα, διαδικασίας, απόφασης ή διοικητικής πράξης ή υπό οιαδήποτε άλλη μορφή·

ια)

ως «μέτρα που λαμβάνονται ή διατηρούνται από συμβαλλόμενο μέρος» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται από:

i)

κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές και

ii)

μη κυβερνητικούς φορείς κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται από κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές·

ιβ)

ο όρος «υπηρεσίες» περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας·

ιγ)

ως «επιχείρηση» νοείται κάθε είδος επιχειρηματικής ή επαγγελματικής εγκατάστασης μέσω:

i)

της σύστασης, αγοράς ή διατήρησης νομικού προσώπου· ή

ii)

της δημιουργίας ή διατήρησης υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας

εντός του εδάφους συμβαλλόμενου μέρους με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας·

ιδ)

ως «επενδυτής» συμβαλλόμενου μέρους νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιχειρεί να ασκήσει ή ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσω της σύστασης επιχείρησης·

ιε)

ως «υπηρεσία που παρέχεται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας» νοείται κάθε υπηρεσία που δεν παρέχεται ούτε σε εμπορική βάση, ούτε ανταγωνιστικά σε σχέση με έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών.

Άρθρο 25

1.   Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Ένωση επεκτείνει στις υπηρεσίες ή στους παρόχους υπηρεσιών του Ιράκ τη μεταχείριση που προέρχεται από τον πίνακα συγκεκριμένων υποχρεώσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της για την εθνική μεταχείριση και την πρόσβαση στην αγορά δυνάμει της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου των Υπηρεσιών (εφεξής «GATS»).

2.   Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, το Ιράκ παρέχει στις υπηρεσίες, τους παρόχους υπηρεσιών, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της Ένωσης, τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και εκτός αυτού, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις ομοειδείς υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές του Ιράκ ή σε ομοειδείς υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι ευνοϊκότερη.

3.   Το Ιράκ μπορεί να τροποποιήσει τη μεταχείριση που παρέχει σε υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές της Ένωσης υποβάλλοντάς την σε όρους και περιορισμούς οι οποίοι την καθιστούν λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις δικές του ομοειδείς υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές. Η τροποποίηση αυτή οφείλει να πληροί τους ακόλουθους όρους:

α)

η μεταχείριση που παρέχεται σε υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές της Ένωσης παραμένει όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται από τη Δημοκρατία του Ιράκ σε ομοειδείς υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές τρίτης χώρας·

β)

το Ιράκ κοινοποιεί τη σχετική πρόθεσή του στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Επιτροπή») τέσσερις μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία εφαρμογής των όρων αυτών. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το Ιράκ παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους λόγους που δικαιολογούν την προτιθέμενη επιβολή όρων και περιορισμών. Οι εν λόγω όροι και περιορισμοί θεωρούνται δεκτοί από την Ένωση, εάν εντός οκτώ εβδομάδων δεν σταλεί κοινοποίηση στο Ιράκ·

γ)

κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, οι προτεινόμενοι όροι και περιορισμοί υποβάλλονται στην επιτροπή συνεργασίας προς εξέταση και έγκριση.

4.   Με την επιφύλαξη των οφελών που προκύπτουν από τη μεταχείριση που παρέχεται σε υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρήσεις και επενδυτές της Ένωσης δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μετά την προσχώρησή του στον ΠΟΕ, το Ιράκ επεκτείνει επίσης στις υπηρεσίες ή στους παρόχους υπηρεσιών της Ένωσης τη μεταχείριση που απορρέει από τον πίνακα ειδικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ιράκ βάσει της GATS.

Άρθρο 26

1.   Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν ισχύει για τα φορολογικά οφέλη που παρέχουν ή θα παράσχουν στο μέλλον τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών συμφωνιών.

2.   Καμία διάταξη του παρόντος τμήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίσουν ή να εφαρμόσουν μέτρα που σκοπό έχουν να αποτρέψουν τη φοροαποφυγή με βάση τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και άλλων φορολογικών συμφωνιών ή την εθνική φορολογική νομοθεσία.

3.   Καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απαγορεύει στα κράτη μέλη ή στο Ιράκ να διακρίνουν, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας τους, μεταξύ φορολογουμένων μη ευρισκόμενων σε πανομοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Άρθρο 27

Άλλες συμφωνίες

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν περιορίζει το δικαίωμα των επενδυτών των συμβαλλόμενων μερών να επωφελούνται από οιαδήποτε ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται σε οιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική διεθνή συμφωνία σχετικά με τις επενδύσεις, στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ιράκ.

Άρθρο 28

Διαφάνεια

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ανταποκρίνεται αμέσως σε όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα γενικής εφαρμογής ή τις διεθνείς συμφωνίες που αφορούν ή επηρεάζουν την παρούσα συμφωνία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δημιουργεί επίσης ένα ή περισσότερα κέντρα πληροφόρησης για να παρέχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκεκριμένες πληροφορίες σε παρόχους υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα. Τα εν λόγω κέντρα πληροφόρησης απαριθμούνται στο παράρτημα 3. Τα κέντρα πληροφόρησης δεν είναι αναγκαίο να αποτελούν θεματοφύλακες νόμων και κανονισμών.

Άρθρο 29

Εξαιρέσεις

1.   Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος υπόκεινται στις εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου. Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ χωρών στις οποίες επικρατούν παρόμοιες συνθήκες ή συγκαλυμμένο περιορισμό των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, καμία από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμποδίζει τα μέρη να λαμβάνουν ή να επιβάλλουν μέτρα:

α)

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας ηθικής ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης·

β)

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών·

γ)

τα οποία είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς νόμους και κανονισμούς που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται:

i)

στην πρόληψη δόλιων και απατηλών πρακτικών ή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλημμελούς εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών·

ii)

στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των προσώπων, όσον αφορά την επεξεργασία και τη διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και στην προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα ατομικών στοιχείων και λογαριασμών·

iii)

στην ασφάλεια·

δ)

τα οποία δεν συνάδουν με τους στόχους του άρθρου 25, υπό τον όρο ότι η διαφορά στη μεταχείριση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δίκαιας ή αποτελεσματικής επιβολής ή συλλογής άμεσων φόρων, όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τους φορείς παροχής υπηρεσιών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

ε)

τα οποία δεν συνάδουν με τους στόχους του άρθρου 25, υπό τον όρο ότι η διαφορά στη μεταχείριση αποσκοπεί στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, κατ’ εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων που περιέχονται σε συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή σε άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ή στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

2.   Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν εφαρμόζονται στα αντίστοιχα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των συμβαλλόμενων μερών ή στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο έδαφος καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη και οι οποίες συνδέονται, έστω και παρεμπιπτόντως, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

3.   Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν εφαρμόζονται σε μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας συμβαλλόμενου μέρους, ούτε σε μέτρα που αφορούν θέματα σχετικά με την υπηκοότητα, τη διαμονή ή την απασχόληση σε μόνιμη βάση.

4.   Καμία διάταξη του παρόντος τμήματος δεν απαγορεύει σε συμβαλλόμενο μέρος να εφαρμόζει μέτρα για τη ρύθμιση της εισόδου ή της προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για την προστασία της ακεραιότητας των συνόρων του και την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας φυσικών προσώπων διαμέσου των συνόρων του, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να εξουδετερώνουν ή να περιορίζουν τα οφέλη που απορρέουν για το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει του άρθρου 25.

5.   Καμία διάταξη του παρόντος τμήματος δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή ή οποιοδήποτε οργανισμό του δημοσίου τομέα κατά την εφαρμογή νομισματικών ή συναλλαγματικών πολιτικών.

6.   Καμία διάταξη του παρόντος τμήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων του, να ασκεί ή να παρέχει κατ’ αποκλειστικότητα στο έδαφός του δραστηριότητες ή υπηρεσίες για λογαριασμό ή με την εγγύηση ή τη χρήση χρηματοδοτικών πόρων του συμβαλλόμενου μέρους ή των δημόσιων οργανισμών του.

7.   Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν θίγουν την εφαρμογή από συμβαλλόμενο μέρος των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της καταστρατήγησης των μέτρων σχετικά με την πρόσβαση τρίτων χωρών στην αγορά του, μέσω των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 30

Εξαιρέσεις για λόγους ασφάλειας

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι:

α)

απαιτεί από συμβαλλόμενο μέρος να παρέχει πληροφορίες των οποίων τη δημοσιοποίηση θεωρεί αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς του· ή

β)

εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος να προβαίνει σε ενέργειες τις οποίες κρίνει αναγκαίες για την προάσπιση των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειάς του και οι οποίες:

i)

αφορούν οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται αμέσως ή εμμέσως με στόχο τον εφοδιασμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων·

ii)

αφορούν σχάσιμα ή συντήξιμα υλικά ή τα υλικά από τα οποία παράγονται·

iii)

αφορούν την παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού και το εμπόριο άλλων εμπορευμάτων και υλικών·

iv)

αφορούν δημόσιες συμβάσεις απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια ή την εθνική άμυνα·

v)

λαμβάνονται σε καιρό πολέμου ή άλλης έκτακτης κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις· ή

γ)

εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος να λαμβάνει μέτρα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που υπέχει για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας βάσει του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 31

Σταδιακή ελευθέρωση του εμπορίου υπηρεσιών και των επιχειρήσεων

Εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης που θα προκύψει από την προσχώρηση του Ιράκ στον ΠΟΕ, το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται να απευθύνει συστάσεις στα συμβαλλόμενα μέρη να επεκτείνουν σταδιακά το εμπόριο υπηρεσιών και τη λειτουργία επιχειρήσεων μεταξύ τους και να εξασφαλίζουν πλήρη συνοχή με τις διατάξεις της GATS, ιδίως δε με το άρθρο V. Εφόσον γίνουν δεκτές, οι συστάσεις αυτές θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ μέσω συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΤΜΗΜΑ III

Διατάξεις που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις

Άρθρο 32

Ενθάρρυνση των επενδύσεων

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την αύξηση των αμοιβαίως επωφελών επενδύσεων δημιουργώντας ευνοϊκότερο κλίμα για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Άρθρο 33

Σημεία επαφής και ανταλλαγή πληροφοριών

Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών επί παντός εμπορικού θέματος σχετικού με τις επενδύσεις, κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει σημείο επαφής. Μετά από αίτηση οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, το σημείο επαφής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους υποδεικνύει την υπηρεσία ή τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για το θέμα και παρέχει την απαιτούμενη στήριξη για να διευκολύνει την επικοινωνία με το συμβαλλόμενο μέρος που υποβάλλει σχετικό αίτημα.

ΤΜΗΜΑ IV

Τρέχουσες πληρωμές και κεφάλαια

Άρθρο 34

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την ελευθέρωση των τρεχουσών πληρωμών και κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.

2.   Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε όλες τις τρέχουσες πληρωμές και τις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 35

Λογαριασμοί όψεως

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπουν όλες τις πληρωμές και μεταβιβάσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα και σύμφωνα με το Καταστατικό για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Άρθρο 36

Λογαριασμός κεφαλαίων

Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, καθώς και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό των σχετικών κεφαλαίων και οιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτά.

Άρθρο 37

Ρήτρα διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εισάγουν νέους περιορισμούς στις τρέχουσες πληρωμές και στην κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ τον κατοίκων τους και δεν καθιστούν πιο περιοριστικές τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.

Άρθρο 38

Μέτρα διασφάλισης

1.   Όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, η κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ της Ένωσης και του Ιράκ προκαλεί, ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει, σοβαρές δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της συναλλαγματικής ή νομισματικής πολιτικής της Ένωσης ή του Ιράκ, η Ένωση και το Ιράκ, αντιστοίχως, μπορούν να λαμβάνουν μέτρα διασφάλισης σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ της Ένωσης και του Ιράκ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εάν τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία.

2.   Το συμβαλλόμενο μέρος που θεσπίζει τα μέτρα διασφάλισης υποβάλλει το συντομότερο δυνατό στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους.

Άρθρο 39

Τελικές διατάξεις

1.   Καμία από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος δεν περιορίζει το δικαίωμα των οικονομικών φορέων των συμβαλλόμενων μερών να επωφελούνται από οιαδήποτε ευνοϊκότερη μεταχείριση που μπορεί να προβλέπεται σε οιαδήποτε υφιστάμενη διμερή ή πολυμερή συμφωνία στην οποία συμμετέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ τους ώστε να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας.

ΤΜΗΜΑ V

Συναφή με το εμπόριο θέματα

Κεφάλαιο Ι

Κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις

Άρθρο 40

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του άρθρου XVII της GATT 1994, τις σημειώσεις και τις συμπληρωματικές διατάξεις αυτού και με το μνημόνιο συμφωνίας του ΠΟΕ για την ερμηνεία του άρθρου XVII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, που ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος της, τηρουμένων των αναλογιών.

2.   Όταν συμβαλλόμενο μέρος ζητά πληροφορίες από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για μεμονωμένες περιπτώσεις που αφορούν κρατικές εμπορικές επιχειρήσεις, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, το συμβαλλόμενο μέρος από το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια με την επιφύλαξη του άρθρου XVII.4 στοιχείο δ) της GATT 1994 για τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

3.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε κάθε κρατική εμπορική επιχείρηση που προμηθεύει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που υπέχει το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

Κεφάλαιο ΙΙ

Δημόσιες συμβάσεις

Άρθρο 41

Εισαγωγή

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη συμβολή των διαφανών, ανταγωνιστικών και ανοικτών διαδικασιών διαγωνισμού στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θέτουν ως στόχο το αποτελεσματικό, αμοιβαίο και σταδιακό άνοιγμα των αντίστοιχων αγορών τους δημόσιων συμβάσεων.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:

α)

ως «εμπορικά αγαθά ή υπηρεσίες» νοείται ο τύπος αγαθών ή υπηρεσιών που γενικά πωλούνται ή προτείνονται προς πώληση στην εμπορική αγορά σε, και συνήθως αγοράζονται από, μη δημόσιους φορείς-αγοραστές για μη δημόσιους σκοπούς·

β)

ως «κατασκευαστική υπηρεσία» νοείται υπηρεσία που αποβλέπει στην εκτέλεση, ανεξαρτήτως μέσου, έργων πολιτικού μηχανικού ή ανέγερση κατά την έννοια του τμήματος 51 της προσωρινής κεντρικής ταξινόμησης προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής «CPC»)·

γ)

ως «ημέρες» νοούνται οι ημερολογιακές ημέρες·

δ)

ως «ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» νοείται επαναληπτική διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων τα οποία επιτρέπουν στους παρόχους να παρουσιάζουν είτε νέες τιμές είτε νέες αξίες ποσοτικοποιήσιμων, μη συνδεόμενων με τις τιμές, στοιχείων της προσφοράς σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης είτε αμφότερες, με αποτέλεσμα την ταξινόμηση ή την αναταξινόμηση των προσφορών·

ε)

ως «γραπτώς ή εγγράφως» νοείται κάθε έκφραση που αποτελείται από λέξεις ή αριθμούς που είναι δυνατό να αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί και εν συνεχεία να κοινοποιηθεί. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά·

στ)

ως «διαγωνισμός με διαδικασίες με διαπραγμάτευση» νοείται μέθοδος σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας ο αναθέτων φορέας απευθύνεται σε πάροχο ή παρόχους της επιλογής του·

ζ)

ως «μέτρο» νοείται κάθε νόμος, κανονισμός, διαδικασία, διοικητική οδηγία ή πρακτική ή οιαδήποτε ενέργεια αναθέτοντος φορέα η οποία αφορά καλυπτόμενες συμβάσεις·

η)

ως «κατάλογος πολλαπλής χρήσης» νοείται ο κατάλογος των παρόχων για τους οποίους ο αναθέτων φορέας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούν τους όρους για συμμετοχή στον εν λόγω κατάλογο, τον οποίο ο αναθέτων φορέας προτίθεται να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μία φορές·

θ)

ως «προκήρυξη προβλεπόμενου διαγωνισμού» νοείται η προκήρυξη που δημοσιεύεται από αναθέτοντα φορέα, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, προσφορά ή και τα δύο·

ι)

ως «αντισταθμιστικές ρήτρες» στις δημόσιες συμβάσεις νοούνται οιεσδήποτε προϋποθέσεις ή δεσμεύσεις που ενθαρρύνουν την τοπική ανάπτυξη ή τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών συμβαλλόμενου μέρους, όπως η χρήση τοπικού περιεχομένου, η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης τεχνολογίας, οι επενδύσεις, το αντισταθμιστικό εμπόριο και παρόμοιες ενέργειες ή απαιτήσεις·

ια)

ως «διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας» νοείται μέθοδος σύναψης σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά·

ιβ)

ως «πρόσωπο» νοείται είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο·

ιγ)

ως «αναθέτων φορέας» νοείται οντότητα που έχει περιληφθεί από συμβαλλόμενο μέρος στο προσάρτημα I του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας·

ιδ)

ως «εξουσιοδοτημένος πάροχος» νοείται πάροχος που αναγνωρίζεται από αναθέτοντα φορέα ότι έχει ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής·

ιε)

ως «διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία» νοείται μέθοδος σύναψης σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας ο αναθέτων φορέας καλεί μόνον εξουσιοδοτημένους παρόχους να υποβάλουν προσφορά·

ιστ)

ο όρος «υπηρεσίες» περιλαμβάνει τις κατασκευαστικές υπηρεσίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά·

ιζ)

ως «πρότυπο» νοείται έγγραφο εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο όργανο, το οποίο προβλέπει, για συνήθη και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων ή σχετικές διεργασίες και μεθόδους παραγωγής, η τήρηση των οποίων δεν είναι υποχρεωτική. Είναι επίσης δυνατό να περιλαμβάνει ή να αφορά αποκλειστικά προδιαγραφές ορολογίας, συμβόλων, συσκευασίας, σήμανσης ή επικόλλησης ετικετών οι οποίες ισχύουν για προϊόν, υπηρεσία, διεργασία ή μέθοδο παραγωγής·

ιη)

ως «πάροχος» νοείται πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που παρέχουν ή θα μπορούσαν να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες και

ιθ)

ως «τεχνική προδιαγραφή» νοείται απαίτηση διαγωνισμού, η οποία:

i)

ορίζει τα χαρακτηριστικά των ζητούμενων αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της απόδοσης, της ασφάλειας και των διαστάσεων, ή τις διαδικασίες και μεθόδους για την παραγωγή ή την παροχή τους· ή

ii)

αφορά απαιτήσεις περί της ορολογίας, των συμβόλων, της συσκευασίας, της σήμανσης ή της επικόλλησης ετικετών οι οποίες ισχύουν για αγαθό ή υπηρεσία.

Άρθρο 42

Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη

1.   Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε μέτρο που αφορά καλυπτόμενη σύμβαση. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως καλυπτόμενη σύμβαση νοείται σύμβαση που συνάπτεται προς εξυπηρέτηση σκοπών του δημοσίου για την προμήθεια:

α)

αγαθών, υπηρεσιών ή οιουδήποτε συνδυασμού αυτών:

i)

όπως προσδιορίζονται, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, στα υποπαραρτήματα του προσαρτήματος Ι του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας και

ii)

των οποίων η προμήθεια δεν πραγματοποιείται με σκοπό την πώληση ή τη μεταπώληση για εμπορικούς σκοπούς ή για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών με σκοπό την πώληση ή τη μεταπώληση για εμπορικούς σκοπούς·

β)

με οιοδήποτε συμβατικό μέσο, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της μίσθωσης ή της πώλησης με δόσεις, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς·

γ)

της οποίας η αξία είναι τουλάχιστον ίση με το κατώτατο όριο που προσδιορίζεται, για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, στα υποπαραρτήματα του προσαρτήματος Ι του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας, κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης της προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 45·

δ)

από αναθέτοντα φορέα και

ε)

η οποία δεν αποκλείεται κατά τα λοιπά από την κάλυψη.

2.   Με εξαίρεση τις προβλεπόμενες περιπτώσεις, το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες πράξεις:

α)

απόκτηση ή μίσθωση γηπέδων, υφιστάμενων κτιρίων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή των σχετικών δικαιωμάτων·

β)

εξωσυμβατικές συμφωνίες ή οιαδήποτε μορφή ενίσχυσης που παρέχεται από συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών συνεργασίας, των επιχορηγήσεων, των δανείων, της εισφοράς στο κεφάλαιο, των εγγυήσεων και των φορολογικών κινήτρων·

γ)

προμήθεια ή αγορά υπηρεσιών για φορολογικές υπηρεσίες ή το θεματοφυλάκιο, υπηρεσιών εκκαθάρισης και διαχείρισης για χρηματοοικονομικά ιδρύματα που υπόκεινται σε κρατικές ρυθμίσεις ή υπηρεσιών που αφορούν την πώληση, την απόσβεση και τη διανομή τίτλων δημόσιου χρέους, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και των κρατικών ομολόγων, των έντοκων γραμματίων και άλλων τίτλων·

δ)

δημόσιες συμβάσεις εργασίας·

ε)

προμήθεια:

i)

με συγκεκριμένο στόχο την παροχή διεθνούς ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής βοήθειας·

ii)

στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή όρου διεθνούς συμφωνίας που αφορά τη στάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων ή την από κοινού εφαρμογή σχεδίων από τα συμβαλλόμενα κράτη·

iii)

στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας ή όρου διεθνούς οργανισμού ή χρηματοδοτούμενη από διεθνείς επιχορηγήσεις, δάνεια ή άλλη μορφή ενίσχυσης, εφόσον η διαδικασία ή ο όρος που εφαρμόζεται δεν συνάδει με το παρόν κεφάλαιο.

3.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προσδιορίζει και εξειδικεύει τις ακόλουθες πληροφορίες στο μέρος που του αναλογεί στα υποπαραρτήματα του προσαρτήματος Ι του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας:

α)

στο υποπαράρτημα 1, οι φορείς της κεντρικής διοίκησης των οποίων οι δημόσιες συμβάσεις καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο·

β)

στο υποπαράρτημα 2, όλοι οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί των οποίων οι δημόσιες συμβάσεις καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο·

γ)

στο υποπαράρτημα 3, οι υπηρεσίες, εκτός από τις κατασκευαστικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο·

δ)

στο υποπαράρτημα 4, οι κατασκευαστικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο·

ε)

στο υποπαράρτημα 5, τυχόν γενικές σημειώσεις.

4.   Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας, στο πλαίσιο καλυπτόμενης σύμβασης, απαιτεί από τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από τα υποπαραρτήματα συμβαλλόμενου μέρους του προσαρτήματος Ι του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας, να συνάπτουν συμβάσεις σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις, για τις εν λόγω απαιτήσεις εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, το άρθρο 43.

5.   Κατά την εκτίμηση της αξίας συμβάσεως με σκοπό να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για καλυπτόμενη σύμβαση, ο αναθέτων φορέας ούτε διαιρεί τη σύμβαση σε χωριστές συμβάσεις ούτε επιλέγει ή χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μέθοδο αποτίμησης για την εκτίμηση της αξίας της σύμβασης με σκοπό τον πλήρη ή εν μέρει αποκλεισμό της από την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

6.   Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος να προβαίνει σε ενέργειες ή να μην αποκαλύπτει πληροφορίες τις οποίες κρίνει αναγκαίες για την προάσπιση των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειάς του και οι οποίες αφορούν την προμήθεια οπλισμού, πυρομαχικών ή πολεμικού υλικού ή αφορούν δημόσιες συμβάσεις απαραίτητες για την εθνική ασφάλεια ή την εθνική άμυνα.

7.   Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ συμβαλλόμενων μερών στα οποία επικρατούν παρόμοιες συνθήκες ή συγκαλυμμένο περιορισμό της κίνησης κεφαλαίων, καμία από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος να θεσπίζει ή να επιβάλλει μέτρα:

α)

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ηθικής, τάξης ή ασφάλειας·

β)

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών·

γ)

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας· ή

δ)

τα οποία αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ή εργασίας στις φυλακές.

Άρθρο 43

Γενικές αρχές

1.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των αναθετόντων φορέων του, επιφυλάσσει, σε ό,τι αφορά κάθε μέτρο και κάθε καλυπτόμενη σύμβαση, για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και για τους παρόχους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους το οποίο διαθέτει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσει το συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των αναθετόντων φορέων του, στα εγχώρια αγαθά, υπηρεσίες και παρόχους.

2.   Σε ό,τι αφορά οιοδήποτε μέτρο σχετικό με καλυπτόμενη σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αναθετόντων φορέων τους:

α)

δεν επιφυλάσσουν σε πάροχο με τοπική έδρα μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσουν σε άλλο πάροχο με τοπική έδρα ανάλογα με τον βαθμό ξένης συμμετοχής ή ιδιοκτησίας· ούτε

β)

εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση έναντι παρόχου με τοπική έδρα, λόγω του γεγονότος ότι τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες που παρέχει ο εν λόγω πάροχος στο πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης αποτελούν εμπορεύματα ή υπηρεσίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

3.   Όσον αφορά το σύνολο των νόμων, κανονισμών, διαδικασιών και πρακτικών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και ειδικές συμβάσεις με δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες είναι ανοικτές σε εμπορεύματα, υπηρεσίες και προμηθευτές τρίτων χωρών, το Ιράκ επιφυλάσσει στα εμπορεύματα, τις υπηρεσίες και τους παρόχους της Ένωσης μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσει σε εμπορεύματα, υπηρεσίες και προμηθευτές οιασδήποτε τρίτης χώρας.

4.   Κατά τη σύναψη καλυπτόμενης σύμβασης με ηλεκτρονικά μέσα, ο αναθέτων φορέας:

α)

εξασφαλίζει ότι η σύμβαση συνάπτεται με τη χρήση γενικά διαθέσιμων συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επαλήθευση και την κρυπτογράφηση των πληροφοριών, τα οποία είναι διαλειτουργικά με άλλα γενικά διαθέσιμα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και λογισμικού και

β)

διατηρεί μηχανισμούς που εξασφαλίζουν, αφενός, την ακεραιότητα των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του χρόνου παραλαβής τους, και, αφετέρου, την πρόληψη της μη ενδεδειγμένης πρόσβασης.

5.   Ο αναθέτων φορέας προβαίνει στη σύναψη καλυπτόμενων συμβάσεων κατά τρόπο διαφανή και αμερόληπτο που αποφεύγει συγκρούσεις συμφερόντων, προλαμβάνει πρακτικές διαφθοράς και είναι σύμφωνος με το παρόν κεφάλαιο.

6.   Για τους σκοπούς των καλυπτόμενων συμβάσεων, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εφαρμόζει σε εμπορεύματα ή υπηρεσίες που εισάγονται ή παρέχονται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος κανόνες καταγωγής διαφορετικούς από τους κανόνες καταγωγής τους οποίους το συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει παράλληλα στο κανονικό πλαίσιο του εμπορίου σε εισαγωγές ή προμήθειες των ιδίων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από το ίδιο συμβαλλόμενο μέρος.

Άρθρο 44

Δημοσίευση των διαδικασιών ανάθεσης

1.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος:

α)

δημοσιεύει εγκαίρως κάθε νόμο, κανονιστική διάταξη, δικαστική απόφαση, διοικητική απόφαση γενικής εφαρμογής, τυπική συμβατική ρήτρα που εντέλλεται από νόμο ή κανονισμό και ενσωματώνεται διά παραπομπής σε προκηρύξεις ή τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τις διαδικασίες που αφορούν καλυπτόμενες συμβάσεις και κάθε τροποποίηση αυτών, σε επίσημα αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα ευρείας κυκλοφορίας στα οποία έχει εύκολη πρόσβαση το κοινό·

β)

παρέχει εξηγήσεις σχετικά στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον του ζητηθούν·

γ)

απαριθμεί στο προσάρτημα ΙΙ του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας τα ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα στα οποία το συμβαλλόμενο μέρος δημοσιεύει τις πληροφορίες που περιγράφονται στο στοιχείο α)·

δ)

απαριθμεί στο προσάρτημα ΙΙΙ του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας τα ηλεκτρονικά μέσα στα οποία το συμβαλλόμενο μέρος δημοσιεύει τις προκηρύξεις που απαιτούνται από το άρθρο 45, το άρθρο 47 παράγραφος 4 και το άρθρο 55 παράγραφος 2.

2.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί εγκαίρως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος οιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών τις οποίες το συμβαλλόμενο μέρος δημοσιεύει στο προσάρτημα ΙΙ ή ΙΙΙ του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 45

Δημοσίευση των προκηρύξεων

1.   Για κάθε καλυπτόμενη σύμβαση, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 52, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει προκήρυξη προβλεπόμενης προμήθειας στα κατάλληλα μέσα που απαριθμούνται στο προσάρτημα ΙΙΙ του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας. Κάθε τέτοια προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο προσάρτημα IV του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας. Οι εν λόγω προκηρύξεις είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά χωρίς επιβάρυνση, μέσω ενιαίου σημείου πρόσβασης.

2.   Σε κάθε περίπτωση προβλεπόμενης προμήθειας, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει εύκολα προσβάσιμη περίληψη της προκήρυξης, συγχρόνως με τη δημοσίευση της προκήρυξης προβλεπόμενης προμήθειας, σε μια από τις γλώσσες του ΠΟΕ. Η περίληψη της προκήρυξης περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το αντικείμενο της προμήθειας·

β)

την προθεσμία υποβολής των προσφορών ή, κατά περίπτωση, τυχόν προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό ή συμπερίληψης σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης και

γ)

τη διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητηθούν έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό.

3.   Οι αναθέτοντες φορείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν όσο το δυνατό νωρίτερα κάθε οικονομικό έτος ανακοίνωση σχετικά με τους προβλεπόμενους διαγωνισμούς (εφεξής «ανακοίνωση για προγραμματιζόμενο διαγωνισμό»). Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το αντικείμενο του προβλεπόμενου διαγωνισμού και την προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξής του.

4.   Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθμούνται στο υποπαράρτημα 2 του προσαρτήματος Ι του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανακοίνωση για προγραμματιζόμενο διαγωνισμό ως προκήρυξη προβλεπόμενης προμήθειας, εφόσον αυτή περιλαμβάνει, αφενός, όσες από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο προσάρτημα IV του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας είναι διαθέσιμες και, αφετέρου, δήλωση ότι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι πρέπει να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους στον αναθέτοντα φορέα.

Άρθρο 46

Όροι συμμετοχής

1.   Ο αναθέτων φορέας περιορίζει τους όρους για συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση σε εκείνους που είναι απαραίτητοι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πάροχος διαθέτει τις νομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες και τις εμπορικές και τεχνικές ικανότητες για να αναλάβει τη σχετική προμήθεια.

2.   Προκειμένου να κρίνει εάν ένας πάροχος πληροί τους όρους συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας:

α)

αξιολογεί τις χρηματοοικονομικές, εμπορικές και τεχνικές ικανότητες του παρόχου βάσει των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, τόσον εντός όσο και εκτός του εδάφους του συμβαλλόμενου μέρους του αναθέτοντα φορέα·

β)

δεν μπορεί να θέσει ως προϋπόθεση της συμμετοχής παρόχου σε διαγωνισμό την ανάθεση σε αυτόν στο παρελθόν μίας ή περισσότερων συμβάσεων από φορέα του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους ή την προηγούμενη επαγγελματική πείρα του παρόχου στο έδαφος του εν λόγω συμβαλλομένου μέρους και

γ)

μπορεί να απαιτεί προηγούμενη πείρα στον σχετικό τομέα, εφόσον αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της δημόσιας σύμβασης.

3.   Κατά την αξιολόγηση αυτή, ο αναθέτων φορέας βασίζεται στους όρους που έχει προσδιορίσει εκ των προτέρων στις προκηρύξεις ή στα τεύχη δημοπράτησης.

4.   Ο αναθέτων φορέας πρέπει να αποκλείσει έναν πάροχο για λόγους όπως αφερεγγυότητα, ψευδείς δηλώσεις, σημαντικές ελλείψεις κατά την εκπλήρωση ουσιαστικής απαίτησης ή υποχρέωσης που υπείχε βάσει προηγούμενης σύμβασης ή προηγούμενων συμβάσεων, καταδίκες για σοβαρά ποινικά αδικήματα ή άλλες σοβαρές προσβολές της δημόσιας τάξης, επαγγελματικά παραπτώματα ή φοροδιαφυγή.

Άρθρο 47

Προεπιλογή των παρόχων

1.   Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία, ο φορέας:

α)

περιλαμβάνει στην προκήρυξη προβλεπόμενης προμήθειας τουλάχιστον τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα σημεία 1, 2, 6, 7, 10 και 11 του προσαρτήματος IV του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας και καλεί τους παρόχους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και

β)

έως την έναρξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, παρέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα σημεία 3, 4, 5, 8 και 9 του προσαρτήματος IV του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας στους προκριθέντες παρόχους, τους οποίους πληροφορεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του προσαρτήματος VI του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Ο αναθέτων φορέας αναγνωρίζει ως προκριθέντες παρόχους οιουσδήποτε εγχώριους παρόχους και οιουσδήποτε παρόχους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους οι οποίοι πληρούν τους όρους συμμετοχής σε συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση, εκτός εάν ο αναθέτων φορέας αναφέρει στην προκήρυξη προβλεπόμενης προμήθειας οιονδήποτε περιορισμό στον αριθμό των παρόχων στους οποίους θα επιτραπεί να υποβάλουν προσφορές, καθώς και τα κριτήρια επιλογής του περιορισμένου αριθμού των παρόχων.

3.   Στις περιπτώσεις που η τεκμηρίωση για τον διαγωνισμό δεν διατίθεται δημόσια από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι φορείς που προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων μεριμνούν ώστε τα εν λόγω έγγραφα να διατίθενται ταυτόχρονα σε όλους τους εξουσιοδοτημένους επιλέξιμους παρόχους.

4.   Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθμούνται στο υποπαράρτημα 2 του προσαρτήματος I του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας δύνανται να τηρούν κατάλογο πολλαπλής χρήσης παρόχων, εφόσον δημοσιεύεται ετησίως ανακοίνωση με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι να υποβάλλουν αίτηση για συμπερίληψη στον κατάλογο και εφόσον η ανακοίνωση, εάν αυτή δημοσιεύεται με ηλεκτρονικά μέσα, διατίθεται σε συνεχή βάση με ένα από τα κατάλληλα μέσα που απαριθμούνται στο προσάρτημα ΙΙΙ του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας. Κάθε τέτοια προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο προσάρτημα V του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας.

5.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, εάν κατάλογος πολλαπλής χρήσης πρόκειται να έχει το πολύ τριετή ισχύ, οι αναθέτοντες φορείς που απαριθμούνται στο υποπαράρτημα 2 του προσαρτήματος I του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας δύνανται να δημοσιεύσουν μόνο μία φορά την προκήρυξη που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, κατά την έναρξη της περιόδου ισχύος του καταλόγου, εφόσον στην προκήρυξη αναφέρεται η περίοδος ισχύος και το γεγονός ότι δεν πρόκειται να δημοσιευθούν περαιτέρω προκηρύξεις.

6.   Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθμούνται στο υποπαράρτημα 2 του προσαρτήματος I του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας επιτρέπουν στους παρόχους να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή αιτήσεις συμπερίληψης σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης και περιλαμβάνουν στον κατάλογο όλους τους προκριθέντες παρόχους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθμούνται στο υποπαράρτημα 2 του προσαρτήματος I του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας δύνανται να χρησιμοποιούν προκήρυξη με την οποία καλούνται οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση συμπερίληψης σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης ως προκήρυξη προβλεπόμενου διαγωνισμού, εφόσον:

α)

η προκήρυξη, αφενός, δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο προσάρτημα V του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας, καθώς και όσες από τις πληροφορίες που απαιτούνται στο προσάρτημα IV του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας είναι διαθέσιμες και, αφετέρου, περιλαμβάνει δήλωση η οποία αναφέρει ότι αποτελεί προκήρυξη προβλεπόμενου διαγωνισμού·

β)

ο φορέας παρέχει εγκαίρως στους παρόχους οι οποίοι του εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη δημόσια προμήθεια επαρκείς πληροφορίες, βάσει των οποίων οι πάροχοι θα μπορέσουν να κρίνουν κατά πόσο τους συμφέρει η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπόλοιπων πληροφοριών που απαιτούνται από το προσάρτημα IV του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες.

7.   Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθμούνται στο υποπαράρτημα 2 του προσαρτήματος I του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας δύνανται να επιτρέπουν σε πάροχο ο οποίος υπέβαλε αίτηση συμπερίληψης σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 να υποβάλλει προτάσεις για συγκεκριμένη δημόσια προμήθεια, εφόσον ο αναθέτων φορέας διαθέτει επαρκή χρόνο για να εξετάσει εάν ο πάροχος πληροί τους όρους συμμετοχής.

8.   Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθμούνται στο υποπαράρτημα 2 του προσαρτήματος I του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας κοινοποιούν εγκαίρως σε κάθε πάροχο ο οποίος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής ή συμπερίληψης σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης την απόφαση του αναθέτοντος φορέα σχετικά με την αίτηση.

9.   Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας ο οποίος αναφέρεται στο υποπαράρτημα 2 του προσαρτήματος I του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας απορρίπτει αίτηση παρόχου να προκριθεί ή να συμπεριληφθεί σε κατάλογο πολλαπλής χρήσης, παύει να αναγνωρίζει πάροχο ως προκριθέντα ή αφαιρεί πάροχο από κατάλογο πολλαπλής χρήσης, ο φορέας ενημερώνει αμελλητί τον πάροχο σχετικώς και, κατόπιν αιτήματος του παρόχου, παρέχει αμελλητί στον πάροχο γραπτή εξήγηση των λόγων για την απόφασή του.

Άρθρο 48

Τεχνικές προδιαγραφές

1.   Ο αναθέτων φορέας δεν καταρτίζει, εγκρίνει ή εφαρμόζει τεχνική προδιαγραφή, ούτε ορίζει διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με σκοπό ή με αποτέλεσμα τη δημιουργία περιττών εμποδίων στο διεθνές εμπόριο.

2.   Κατά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για τα παρεχόμενα εμπορεύματα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ο αναθέτων φορέας, κατά περίπτωση:

α)

καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, σε σχέση με τις επιδόσεις και τις λειτουργικές απαιτήσεις, και δεν επικεντρώνεται στο σχέδιο ή τα περιγραφικά πρότυπα και

β)

βασίζει τις τεχνικές προδιαγραφές στα διεθνή πρότυπα, εφόσον υπάρχουν· σε διαφορετική περίπτωση, επιλέγει εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς, αναγνωρισμένα εθνικά πρότυπα ή κώδικες κατασκευής.

3.   Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται σχεδιαστικά ή περιγραφικά χαρακτηριστικά για τις τεχνικές προδιαγραφές, ο αναθέτων φορέας, κατά περίπτωση, αναφέρει ότι θα εξετάσει προσφορές ισοδύναμων αγαθών ή υπηρεσιών που αποδεδειγμένα πληρούν τις απαιτήσεις της προμήθειας, περιλαμβάνοντας φράσεις όπως π.χ. «ή ισοδύναμο» στις τεχνικές προδιαγραφές.

4.   Ο αναθέτων φορέας δεν καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες απαιτούν ή αναφέρονται σε συγκεκριμένο εμπορικό σήμα ή εμπορική ονομασία, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα δημιουργού, σχέδιο ή τύπο, συγκεκριμένη καταγωγή, παραγωγό ή πάροχο, εκτός εάν δεν υπάρχει άλλος αρκετά ακριβής ή κατανοητός τρόπος περιγραφής των απαιτήσεων του διαγωνισμού και υπό την προϋπόθεση ότι φράσεις όπως π.χ. «ή ισoδύναμo» περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

5.   Ο αναθέτων φορέας δεν αναζητά ή δεν αποδέχεται, κατά τρόπο που να παρακωλύει τον ανταγωνισμό, συμβουλές που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκπόνηση ή τη θέσπιση οιασδήποτε τεχνικής προδιαγραφής για συγκεκριμένο διαγωνισμό από πρόσωπο που μπορεί να έχει εμπορικό συμφέρον από τον διαγωνισμό.

6.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των αναθετόντων φορέων του, δύναται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, να καταρτίζει, να εγκρίνει ή να εφαρμόζει τεχνικές προδιαγραφές για την προώθηση της διατήρησης των φυσικών πόρων ή για την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 49

Τεύχη δημοπράτησης

1.   Ο αναθέτων φορέας θέτει στη διάθεση των παρόχων τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους παρόχους να καταρτίσουν και να υποβάλουν τις κατάλληλες προσφορές. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη προβλεπόμενου διαγωνισμού, τα εν λόγω τεύχη περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή των θεμάτων που προσδιορίζονται στο προσάρτημα VIII του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Ο αναθέτων φορέας παρέχει αμελλητί, εφόσον του ζητηθούν, τα τεύχη δημοπράτησης σε κάθε πάροχο που συμμετέχει στον διαγωνισμό και απαντά σε κάθε εύλογο αίτημα παροχής σχετικών πληροφοριών προερχόμενο από πάροχο που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν προσφέρουν στον εν λόγω πάροχο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του στον διαγωνισμό.

3.   Σε περίπτωση που, πριν από την ανάθεση σύμβασης, αναθέτων φορέας τροποποιεί τα κριτήρια ή τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στην προκήρυξη προβλεπόμενου διαγωνισμού ή στα τεύχη δημοπράτησης που παρασχέθηκαν στους συμμετέχοντες παρόχους ή τροποποιεί προκήρυξη ή τεύχος δημοπράτησης, κοινοποιεί γραπτώς όλες αυτές τις τροποποιήσεις ή την τροποποιημένη ή εκ νέου δημοσιευθείσα προκήρυξη ή τεύχος δημοπράτησης:

α)

σε όλους τους παρόχους που συμμετέχουν κατά τη χρονική στιγμή της τροποποίησης των πληροφοριών, εάν είναι γνωστοί, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χορηγήθηκαν οι αρχικές πληροφορίες και

β)

εγκαίρως, ώστε οι εν λόγω πάροχοι να μπορούν να τροποποιούν τις προσφορές τους και, κατά περίπτωση, να υποβάλλουν εκ νέου τροποποιημένες προσφορές.

Άρθρο 50

Προθεσμίες

Ο αναθέτων φορέας, κατά τρόπο συμβιβάσιμο προς τις εύλογες ανάγκες του, παρέχει στους παρόχους επαρκή χρόνο για να καταρτίσουν και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής και κατάλληλες προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο χαρακτήρας και η πολυπλοκότητα του διαγωνισμού, η προβλεπόμενη έκταση των υπεργολαβιών, καθώς και ο χρόνος διαβίβασης των προσφορών από σημεία της αλλοδαπής και της ημεδαπής, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα. Οι προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασής τους, είναι ίδιες για όλους τους ενδιαφερόμενους ή συμμετέχοντες παρόχους. Οι εφαρμοστέες προθεσμίες περιλαμβάνονται στο προσάρτημα VI του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 51

Διαπραγματεύσεις

1.   Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προβλέπει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων από τους οικείους αναθέτοντες φορείς:

α)

στο πλαίσιο προμηθειών για τις οποίες έχει επισημανθεί τέτοιου είδους πρόθεση στην προκήρυξη του προβλεπόμενου διαγωνισμού· ή

β)

όταν από την αξιολόγηση προκύπτει ότι καμία προσφορά δεν έχει εμφανώς περισσότερα πλεονεκτήματα όσον αφορά τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στις προκηρύξεις ή στα τεύχη δημοπράτησης.

2.   Ο αναθέτων φορέας:

α)

διασφαλίζει ότι κάθε αποκλεισμός παρόχων στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων διενεργείται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στις προκηρύξεις ή στα τεύχη δημοπράτησης και

β)

όταν oλoκληρωθoύv οι διαπραγματεύσεις, ορίζει κοινή προθεσμία προκειμένου οι υπόλοιποι πάροχοι να υποβάλουν τυχόν νέες ή αναθεωρημένες προσφορές.

Άρθρο 52

Κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών

Ο αναθέτων φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει κλειστή διαδικασία και να επιλέξει να μην εφαρμόσει τα άρθρα 45 έως 47, τα άρθρα 49 έως 51 και τα άρθρα 53 και 54 μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

σε περίπτωση που:

i)

δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και καμία αίτηση συμμετοχής·

ii)

δεν υποβλήθηκαν προσφορές που να πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης·

iii)

κανένας πάροχος δεν πληρούσε τους όρους συμμετοχής· ή

iv)

οι υποβληθείσες προσφορές υπήρξαν προϊόντα συμπαιγνίας,

υπό τον όρο ότι οι απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά·

β)

σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από ένα συγκεκριμένο πάροχο και δεν υφίσταται εύλογη εναλλακτική λύση ούτε υποκατάστατα αγαθά ή υπηρεσίες διότι πρόκειται για έργο τέχνης· λόγω της προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων δημιουργού ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων· ή ελλείψει ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους·

γ)

για συμπληρωματικές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών από τον αρχικό πάροχο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική προσφορά, εφόσον η αλλαγή παρόχου για τα εν λόγω συμπληρωματικά αγαθά ή υπηρεσίες:

i)

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, όπως απαιτήσεις αμοιβαίας αντικατάστασης ή διαλειτουργικότητας με υφιστάμενο εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις, η αγορά των οποίων έγινε στο πλαίσιο της αρχικής προσφοράς και

ii)

θα επέφερε σημαντικές δυσλειτουργίες ή ουσιαστική αλληλεπικάλυψη του κόστους για τον φορέα που προβαίνει στη σύναψη σύμβασης·

δ)

στο μέτρο που είναι αυστηρά αναγκαίο, όταν, για λόγους εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω απρόβλεπτων για τον φορέα γεγονότων, οι ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες δεν θα επέτρεπαν την εμπρόθεσμη παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών·

ε)

για αγαθά που αγοράζονται σε αγορά βασικών εμπορευμάτων·

στ)

όταν ο αναθέτων φορέας προμηθεύεται πρωτότυπο ή πρώτο προϊόν ή υπηρεσία που έχουν αναπτυχθεί μετά από αίτησή του κατά τη διάρκεια και για τον σκοπό συγκεκριμένης σύμβασης για έρευνα, πείραμα, μελέτη ή πρωτότυπη ανάπτυξη·

ζ)

για αγορές που πραγματοποιούνται υπό εξαιρετικά ευνοϊκές προϋποθέσεις, οι οποίες εμφανίζονται μόνο σε πολύ σύντομη προθεσμία στην περίπτωση ασυνήθιστης διάθεσης προϊόντων, π.χ. από εκκαθάριση, διαχείριση περιουσίας ή πτώχευση, και όχι για συνήθεις αγορές από τακτικούς παρόχους και

η)

όταν η σύμβαση ανατίθεται στον επιτυχόντα διαγωνισμού μελετών με την προϋπόθεση να έχει ο διαγωνισμός οργανωθεί κατά τρόπο που να συνάδει με τις αρχές του παρόντος κεφαλαίου και οι συμμετέχοντες να αξιολογούνται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή με σκοπό την ανάθεση σύμβασης μελετών στον επιτυχόντα.

Άρθρο 53

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας σκοπεύει να προσφύγει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό στο πλαίσιο κλειστών διαδικασιών διαγωνισμού, πριν από την έναρξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες:

α)

τη μέθοδο αυτόματης αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του μαθηματικού τύπου, η οποία βασίζεται στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης και η οποία θα χρησιμοποιηθεί στην αυτόματη κατάταξη ή επανακατάταξη κατά τον πλειστηριασμό·

β)

τα αποτελέσματα κάθε αρχικής αξιολόγησης των στοιχείων της προσφοράς τους σε περίπτωση που η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα προσφορά και

γ)

κάθε άλλη σχετική πληροφορία όσον αφορά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού.

Άρθρο 54

Εξέταση προσφορών και ανάθεση των συμβάσεων

1.   Ο αναθέτων φορέας λαμβάνει, αποσφραγίζει και εξετάζει όλες τις προσφορές βάσει διαδικασιών που εγγυώνται τη δίκαιη και αμερόληπτη ανάθεση των συμβάσεων, καθώς και το απόρρητο των προσφορών.

2.   Ο αναθέτων φορέας δεν επιβάλλει κυρώσεις σε πάροχο η προσφορά του οποίου λαμβάνεται εκπρόθεσμα, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά σε παράλειψη του αναθέτοντος φορέα.

3.   Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας επιτρέψει σε πάροχο να διορθώσει ακούσια τυπικά σφάλματα μεταξύ του διαστήματος από την αποσφράγιση των προσφορών έως την ανάθεση της σύμβασης, ο αναθέτων φορέας παρέχει την ίδια δυνατότητα σε όλους του συμμετέχοντες προμηθευτές.

4.   Προκειμένου να εξεταστεί ενόψει ενδεχόμενης ανάθεσης, η προσφορά υποβάλλεται εγγράφως και, κατά τον χρόνο της αποσφράγισης, συνάδει με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις και στα τεύχη δημοπράτησης· επίσης υποβάλλεται από πάροχο ο οποίος πληροί τους όρους συμμετοχής.

5.   Εκτός εάν αποφασίσει ότι η ανάθεση της σύμβασης αντιβαίνει στο δημόσιο συμφέρον, ο αναθέτων φορέας αναθέτει τη σύμβαση στον πάροχο για τον οποίο έχει διαπιστωθεί ότι είναι ικανός να εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης και ο οποίος, αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που καθορίζονται στις ανακοινώσεις και στα τεύχη δημοπράτησης, έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα προσφορά ή, στις περιπτώσεις που η τιμή αποτελεί το μοναδικό κριτήριο, έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

6.   Σε περίπτωση που αναθέτων φορέας λάβει προσφορά σε τιμή ασυνήθιστα χαμηλότερη από τις τιμές των άλλων προσφορών που έχουν υποβληθεί, μπορεί να εξακριβώσει μέσω του παρόχου αν αυτός πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και είναι σε θέση να εκπληρώσει τους όρους της σύμβασης.

7.   Ο αναθέτων φορέας δεν κάνει χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης, δεν ακυρώνει διαγωνισμό ούτε τροποποιεί ανατεθείσες συμβάσεις κατά τρόπο που να καταστρατηγεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 55

Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με συμβάσεις

1.   Ο αναθέτων φορέας ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τους συμμετέχοντες παρόχους για τις αποφάσεις του όσον αφορά την ανάθεση των συμβάσεων και, εφόσον του ζητηθεί, το πράττει εγγράφως. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 56, ο αναθέτων φορέας γνωστοποιεί, εφόσον του ζητηθεί, στους μη επιλεγέντες παρόχους τους λόγους για τους οποίους ο φορέας δεν επέλεξε την προσφορά τους, καθώς και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς.

2.   Εντός 72 ημερών από την ανάθεση κάθε σύμβασης που καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει ανακοίνωση στο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο που αναφέρεται στο προσάρτημα III. Σε περίπτωση που η ανακοίνωση δημοσιευτεί μόνο σε ηλεκτρονικό μέσο, οι πληροφορίες παραμένουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων για εύλογο χρονικό διάστημα. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προσάρτημα VII του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 56

Κοινοποίηση πληροφοριών

1.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατόπιν αιτήσεως του άλλου μέρους, παρέχει το συντομότερο δυνατόν τις αναγκαίες πληροφορίες που επιτρέπουν να διαπιστωθεί αν ο διαγωνισμός διεξήχθη αδιάβλητα, αμερόληπτα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλέξιμης προσφοράς. Στις περιπτώσεις που η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών ενδέχεται να θίξει τον ανταγωνισμό σε μεταγενέστερους διαγωνισμούς, το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τις πληροφορίες τις κοινοποιεί μόνον αφού ζητήσει τη γνώμη του συμβαλλόμενου μέρους που τις παρέσχε και σε συμφωνία με αυτό.

2.   Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διάταξης του παρόντος κεφαλαίου, κανένα συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των φορέων ανάθεσης, δεν κοινοποιεί σε πάροχο πληροφορίες που θα μπορούσαν να βλάψουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων.

3.   Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι υποχρεώνει συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των αναθετόντων φορέων του, των αρχών του και των οργάνων προσφυγής, να δημοσιοποιήσει εμπιστευτικές πληροφορίες η αποκάλυψη των οποίων ενδέχεται να παρεμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, να βλάψει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ παρόχων, να βλάψει τα θεμιτά εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, ή ενδέχεται να είναι, με άλλο τρόπο, αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον.

Άρθρο 57

Εθνικές διαδικασίες προσφυγής

1.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος προβλέπει διοικητική ή δικαστική διαδικασία προσφυγής έγκαιρη, αποτελεσματική, διαφανή και χωρίς διακρίσεις και η οποία επιτρέπει στους παρόχους να ασκήσουν προσφυγή:

α)

για παραβίαση του παρόντος κεφαλαίου· ή

β)

σε περίπτωση που ο πάροχος δεν έχει το δικαίωμα να προσφύγει άμεσα για παραβίαση του παρόντος κεφαλαίου δυνάμει του εθνικού δικαίου του θιγόμενου συμβαλλόμενου μέρους, για μη τήρηση των μέτρων που έχει θεσπίσει το συμβαλλόμενο μέρος για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,

στο πλαίσιο κλειστών διαδικασιών διαγωνισμού, για τον οποίο έχει ή είχε συμφέρον ο πάροχος. Οι δικονομικοί κανόνες που διέπουν τις προσφυγές πρέπει να δημοσιεύονται εγγράφως και να δημοσιοποιούνται.

2.   Σε περίπτωση καταγγελίας από πάροχο, στο πλαίσιο κλειστών διαδικασιών διαγωνισμού για τον οποίο ο πάροχος έχει ή είχε συμφέρον, ότι έχει σημειωθεί παραβίαση ή παράλειψη σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ενδιαφερόμενο μέρος παροτρύνει τον αναθέτοντα φορέα του και τον πάροχο να επιδιώξουν την επίλυση του θέματος με διαβούλευση. Ο αναθέτων φορέας προβαίνει σε αμερόληπτη και έγκαιρη εξέταση όλων των καταγγελιών κατά τρόπο που να μη θίγεται η συμμετοχή του παρόχου σε τρέχοντα ή μελλοντικό διαγωνισμό, ούτε το δικαίωμά του να ζητήσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο της διοικητικής ή της δικαστικής διαδικασίας προσφυγής.

3.   Σε κάθε πάροχο παρέχεται επαρκής προθεσμία για την κατάρτιση και την υποβολή προσφυγής, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία του γνωστοποιείται ή θα πρέπει εύλογα να του έχει γνωστοποιηθεί η βάση της προσφυγής.

4.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συστήνει ή ορίζει τουλάχιστον μια αμερόληπτη διοικητική ή δικαστική αρχή, ανεξάρτητη από τους αναθέτοντες φορείς, επιφορτισμένη με την παραλαβή και εξέταση της προσφυγής την οποία υποβάλλει πάροχος στο πλαίσιο κλειστών διαδικασιών διαγωνισμού.

5.   Σε περίπτωση που όργανο άλλο από την αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εξετάζει αρχικά την προσφυγή, το υπόψη συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε ο πάροχος να μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της αρχικής απόφασης ενώπιον αμερόληπτης διοικητικής ή δικαστικής αρχής, ανεξάρτητης από τον αναθέτοντα φορέα η σύμβαση του οποίου συνιστά αντικείμενο της προσφυγής. Σε περίπτωση που το όργανο προσφυγής δεν είναι δικαστήριο, πρέπει είτε να υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, είτε να έχει δικονομικές εγγυήσεις βάσει των οποίων:

α)

ο αναθέτων φορέας απαντά εγγράφως στην προσφυγή και γνωστοποιεί όλα τα σχετικά έγγραφα στο όργανο προσφυγής·

β)

οι συμμετέχοντες στη διαδικασία (εφεξής οι «διάδικοι») έχουν το δικαίωμα ακρόασης πριν αποφανθεί το όργανο προσφυγής·

γ)

οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται και να συνοδεύονται·

δ)

οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

ε)

οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας και την παρουσία μαρτύρων και

στ)

αποφάσεις ή συστάσεις που αφορούν προσφυγές παρόχων κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατόν εγγράφως και αιτιολογούνται.

6.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θεσπίζει ή τηρεί διαδικασίες οι οποίες προβλέπουν:

α)

άμεσα προσωρινά μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η δυνατότητα του παρόχου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων. Οι διαδικασίες μπορεί να προβλέπουν ότι, όταν πρέπει να αποφασιστεί η σκοπιμότητα εφαρμογής αυτών των μέτρων, θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι κυριότερες αρνητικές συνέπειες για τα εν λόγω συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συμφέροντος. Κάθε απόφαση για μη ανάληψη δράσης αιτιολογείται εγγράφως και

β)

σε περίπτωση που το όργανο προσφυγής έχει αποφανθεί ότι υπήρξε παραβίαση ή παράλειψη όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, τη λήψη διορθωτικών μέτρων ή τη χορήγηση αποζημίωσης για τις απώλειες ή τις ζημίες που έχουν προκληθεί, η οποία είναι δυνατό να περιορίζεται είτε στο κόστος κατάρτισης της προσφοράς είτε στο κόστος της προσφυγής ή και στα δύο.

Άρθρο 58

Περαιτέρω διαπραγματεύσεις

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξετάζουν κάθε χρόνο την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων. Το αργότερο ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις για την επέκταση του καταλόγου ή των καταλόγων των φορέων που απαριθμούνται στα υποπαραρτήματα 1 και 2 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Το Ιράκ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ένταξή του στον ΠΟΕ, θα αναγνωρίσει τη δέσμευσή του να προσχωρήσει στην πολυμερή συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (εφεξής «GPA»).

Άρθρο 59

Ασύμμετρο καθεστώς και μεταβατικά μέτρα

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του στους τομείς της ανάπτυξης, των οικονομικών και του εμπορίου, το Ιράκ θα τύχει των ακόλουθων μεταβατικών μέτρων: Το Ιράκ μπορεί να εξασφαλίσει ένα προσωρινό πρόγραμμα προτιμησιακών τιμών βάσει του οποίου θα εφαρμόζεται διαφορά τιμών 5% για τα αγαθά και τις υπηρεσίες και 10 % για τα τεχνικά έργα στις προμήθειες και τις υπηρεσίες των ιρακινών μόνο παρόχων.

Το πρόγραμμα προτιμησιακών τιμών θα καταργηθεί σταδιακά σε διάστημα δέκα ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Κεφάλαιο III

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 60

Φύση και πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων

1.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος 2 της παρούσας συμφωνίας, το Ιράκ θεσπίζει, εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, νομοθετικές διατάξεις που εγγυώνται την επαρκή και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που περιλαμβάνει η συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, οι οποίοι περιέχονται στο παράρτημα 1Γ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ (στο εξής «συμφωνία TRIPS»), καθώς και αποτελεσματικά μέσα διασφάλισης του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών.

2.   Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Ιράκ προσχωρεί στις πολυμερείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παραρτήματος 2 της παρούσας συμφωνίας, στις οποίες τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη ή οι οποίες εφαρμόζονται de facto από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

3.   Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, το Ιράκ προσχωρεί στις πολυμερείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος 2 της παρούσας συμφωνίας, στις οποίες ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη ή τις οποίες ένα ή περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζουν de facto σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

4.   Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν τακτικά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος 2 της παρούσας συμφωνίας. Κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας ή σε περίπτωση που στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας ανακύψουν προβλήματα που επηρεάζουν τις συναλλαγές, τότε, κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε εκ των συμβαλλόμενων μερών, αρχίζουν το συντομότερο δυνατό διαβουλεύσεις προκειμένου να εξευρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Εντός προθεσμίας τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη αρχίζουν τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη θέσπιση αναλυτικότερων διατάξεων όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

5.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει στους υπηκόους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με εκείνη που επιφυλάσσει στους δικούς του υπηκόους όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται ήδη στις διεθνείς νομικές πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της παρούσας συμφωνίας ή θα μπορούσαν, κατά καιρούς, να περιληφθούν σε αυτό, μετά την επικύρωσή τους από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος.

6.   Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Ιράκ παρέχει στις εταιρείες και τους υπηκόους της Ένωσης, όσον αφορά την αναγνώριση και προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με εκείνη που παρέχει σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα βάσει διμερών συμφωνιών.

ΤΜΗΜΑ VI

Επίλυση διαφορών

Κεφάλαιο Ι

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 61

Στόχος

Στόχος του παρόντος τμήματος είναι η αποτροπή και η επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών με σκοπό την επίτευξη, στο μέτρο του δυνατού, αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

Άρθρο 62

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ισχύει για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων του τίτλου ΙΙ της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν περιέχεται ρητά αντίθετη διάταξη.

Κεφάλαιο II

Διαβουλεύσεις

Άρθρο 63

Διαβουλεύσεις

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 62 μέσω διαβουλεύσεων καλή τη πίστει, με σκοπό την επίτευξη γρήγορης, δίκαιης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

2.   Το συμβαλλόμενο μέρος ζητεί τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων υποβάλλοντας γραπτό αίτημα προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, με αντίγραφο στην επιτροπή συνεργασίας, προσδιορίζοντας κάθε επίμαχο μέτρο, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 62 τις οποίες κρίνει εφαρμοστέες.

3.   Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και πραγματοποιούνται στο έδαφος του συμβαλλόμενου μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Θεωρείται ότι οι διαβουλεύσεις έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εκτός εάν αμφότερα τα μέρη συμφωνήσουν να τις συνεχίσουν. Όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατά τις διαβουλεύσεις παραμένουν εμπιστευτικές.

4.   Οι διαβουλεύσεις για επείγοντα θέματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα αναλώσιμα ή εποχικά αγαθά, πραγματοποιούνται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αυτή.

5.   Εάν οι διαβουλεύσεις δεν πραγματοποιηθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 4 αντιστοίχως ή εάν ολοκληρωθούν χωρίς την επίτευξη συμφωνίας για αμοιβαία αποδεκτή λύση, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 64.

Κεφάλαιο III

Διαδικασίες επίλυσης διαφορών

Άρθρο 64

Έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας

1.   Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κατορθώσουν να επιλύσουν τη διαφορά με διαβουλεύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 63, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας.

2.   Το αίτημα για σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας υποβάλλεται γραπτώς στο συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην επιτροπή συνεργασίας. Το καταγγέλλον μέρος προσδιορίζει στο αίτημά του το ειδικό επίμαχο μέτρο και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους το εν λόγω μέτρο συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 62 κατά τρόπο αρκούντως αναλυτικό, ώστε να χρησιμεύσει ως νομική βάση της καταγγελίας.

Άρθρο 65

Σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.   Η ειδική ομάδα διαιτησίας απαρτίζεται από τρεις διαιτητές.

2.   Εντός δέκα ημερών από την υποβολή στην επιτροπή συνεργασίας του αιτήματος για σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβούλευση προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας.

3.   Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη σύνθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 2, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής συνεργασίας ή τον αντιπρόσωπό του να επιλέξει και τα τρία μέλη της ομάδας με κλήρωση από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί βάσει του άρθρου 78, τα δύο πρώτα μεταξύ των προσώπων που έχουν αντιστοίχως προτείνει το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος και το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και το τρίτο από τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει τα δύο μέρη, το οποίο θα εκτελεί χρέη προεδρεύοντος. Στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνήσουν σε ένα ή περισσότερα μέλη της ειδικής ομάδας διαιτησίας, τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία από τον εν ισχύ κατάλογο.

4.   Με την παρουσία αντιπροσώπου κάθε συμβαλλόμενου μέρους, ο πρόεδρος της επιτροπής συνεργασίας ή ο αντιπρόσωπός του επιλέγει τους διαιτητές εντός πέντε ημερών από την υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος και παρουσία εκπροσώπου έκαστου συμβαλλόμενου μέρους.

5.   Η ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι η ημερομηνία επιλογής των τριών διαιτητών.

6.   Εφόσον ένας από τους καταλόγους που προβλέπονται στο άρθρο 78 δεν έχει καταρτιστεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, οι τρεις διαιτητές επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των προσώπων που έχουν επίσημα προταθεί από το ένα ή από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 66

Ενδιάμεση έκθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας

Η ειδική ομάδα διαιτησίας, εντός προθεσμίας 90 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της, κοινοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη ενδιάμεση έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα πραγματικά περιστατικά, τη δυνατότητα εφαρμογής των οικείων διατάξεων και το βασικό σκεπτικό των διαπιστώσεων και των συστάσεών της. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την ειδική ομάδα διαιτησίας να επανεξετάσει συγκεκριμένες πτυχές της ενδιάμεσης έκθεσής της εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της. Οι διαπιστώσεις της τελικής απόφασης της ειδικής ομάδας περιλαμβάνουν επαρκή αιτιολόγηση των επιχειρημάτων που προβάλλονται στο ενδιάμεσο στάδιο επανεξέτασης και απαντούν σαφώς στις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 67

Απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.   Η ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της στα συμβαλλόμενα μέρη και στην επιτροπή συνεργασίας εντός 120 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της. Εάν κρίνει ότι αυτή η προθεσμία δεν μπορεί να τηρηθεί, ο πρόεδρός της πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τα συμβαλλόμενα μέρη και την επιτροπή συνεργασίας, διευκρινίζοντας τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπει ότι θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κοινοποιηθεί η απόφαση μετά την παρέλευση 150 ημερών από τη σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

2.   Σε επείγουσες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν αναλώσιμα και εποχικά αγαθά, η ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εκδώσει την απόφασή της εντός 60 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της. Η προθεσμία αυτή δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να παραταθεί πέραν των 75 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να εκδώσει προκαταρκτική απόφαση εντός δέκα ημερών από τη σύστασή της, εφόσον κρίνει ότι η υπόθεση είναι επείγουσα.

Άρθρο 68

Συμμόρφωση με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν καλή τη πίστει με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας και καταβάλλουν προσπάθειες για να συμφωνήσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης.

Άρθρο 69

Εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση

1.   Το αργότερο εντός 30 ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας στα συμβαλλόμενα μέρη, το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία ανακοινώνει στο καταγγέλλον μέρος το χρονικό περιθώριο (στο εξής «εύλογο χρονικό διάστημα») που θα απαιτηθεί για τη συμμόρφωση, αν αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί αμέσως.

2.   Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το εύλογο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος ζητά εγγράφως από την ειδική ομάδα διαιτησίας, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση του συμβαλλόμενου μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία σύμφωνα με την παράγραφο 1, να προσδιορίσει τη διάρκεια του εύλογου χρονικού διαστήματος. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και στην επιτροπή συνεργασίας. Η ειδική ομάδα διαιτησίας γνωστοποιεί την απόφασή της στα συμβαλλόμενα μέρη και στην επιτροπή συνεργασίας εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3.   Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας ή ορισμένων από τα μέλη της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 65. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.   Το εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 70

Επανεξέταση των μέτρων που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση προς την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.   Πριν από το πέρας του εύλογου χρονικού διαστήματος, το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος και στην επιτροπή συνεργασίας τα μέτρα που έχει λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

2.   Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά την ύπαρξη μέτρου κοινοποιηθέντος στο πλαίσιο της παραγράφου 1 ή όσον αφορά τη συμβατότητά του με τις διατάξεις του άρθρου 62, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος δύναται να ζητήσει εγγράφως από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφανθεί σχετικά. Στο εν λόγω αίτημα πρέπει να προσδιορίζεται το συγκεκριμένο επίμαχο μέτρο και να διευκρινίζεται ο λόγος για τον οποίο το εν λόγω μέτρο δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις του άρθρου 62. Η ειδική ομάδα διαιτησίας γνωστοποιεί την απόφασή της εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3.   Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας ή ορισμένων από τα μέλη της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 65. Η προθεσμία κοινοποίησης της απόφασης είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 71

Προσωρινά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

1.   Αν το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία δεν κοινοποιήσει μέτρο που έχει λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας πριν από τη λήξη του εύλογου χρονικού διαστήματος ή αν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το κοινοποιηθέν βάσει του άρθρου 70 παράγραφος 1 μέτρο δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις αυτού του συμβαλλόμενου μέρους δυνάμει του άρθρου 62, το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία υποβάλλει προσφορά για προσωρινή αποζημίωση, αν το ζητήσει το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος.

2.   Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για αποζημίωση εντός 30 ημερών από το πέρας του εύλογου χρονικού διαστήματος ή της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 70, βάσει της οποίας το ληφθέν μέτρο συμμόρφωσης είναι αντίθετο με τις διατάξεις του άρθρου 62, το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα, κατόπιν κοινοποίησης στο συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην επιτροπή συνεργασίας, να αναστείλει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 62 σε επίπεδο ισοδύναμο με την ολική ή μερική αναίρεση των οφελών που προκάλεσε η παραβίαση. Το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να εφαρμόσει την αναστολή δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία ζητήσει διαδικασία διαιτησίας βάσει της παραγράφου 3.

3.   Εάν το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία θεωρεί ότι το επίπεδο αναστολής δεν είναι ισοδύναμο με την ολική ή μερική αναίρεση των οφελών που προκάλεσε η παραβίαση, μπορεί να ζητήσει γραπτώς από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφανθεί για το θέμα. Το αίτημα αυτό κοινοποιείται στο καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος και στην επιτροπή συνεργασίας πριν από το πέρας της χρονικής περιόδου των δέκα ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της σχετικά με το επίπεδο αναστολής των υποχρεώσεων στα συμβαλλόμενα μέρη και στην επιτροπή συνεργασίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι υποχρεώσεις δεν αναστέλλονται μέχρις ότου η αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιήσει την απόφασή της και κάθε αναστολή πρέπει να είναι συνεπής με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

4.   Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας ή ορισμένων εκ των μελών της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 65. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

5.   Η αναστολή των υποχρεώσεων έχει προσωρινό χαρακτήρα και εφαρμόζεται μόνον έως ότου το μέτρο που έχει κριθεί ότι παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 62 αρθεί ή τροποποιηθεί, ώστε να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις όπως ορίζεται στο άρθρο 72, ή έως ότου τα συμβαλλόμενα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 72

Επανεξέταση των μέτρων που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση μετά την αναστολή των υποχρεώσεων

1.   Το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος και στην επιτροπή συνεργασίας τα μέτρα που έχει λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας, καθώς και το αίτημα που υποβάλλει για τη λήξη της αναστολής των υποχρεώσεων που εφαρμόζει το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος.

2.   Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος μέτρου με τις διατάξεις του άρθρου 62, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, το καταγγέλλον μέρος μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφασίσει σχετικά με το ζήτημα. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα στο συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην επιτροπή συνεργασίας. Η απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα μέρη και στην επιτροπή συνεργασίας εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει ότι το μέτρο που λαμβάνεται για τη συμμόρφωση συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 62, η αναστολή των υποχρεώσεων περατώνεται.

3.   Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας ή ορισμένων εκ των μελών της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 65. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 73

Αμοιβαία αποδεκτή λύση

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση για κάποια διαφορά στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου. Κοινοποιούν τη λύση αυτή στην επιτροπή συνεργασίας και στην ειδική ομάδα διαιτησίας. Μετά την κοινοποίηση της αμοιβαία συμφωνηθείσας λύσης, η ομάδα ολοκληρώνει τις εργασίες της και η διαδικασία περατώνεται.

Άρθρο 74

Εσωτερικός κανονισμός

1.   Οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών διαφοράς βάσει του παρόντος τμήματος διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό και τον κώδικα δεοντολογίας που θα θεσπίσει η επιτροπή συνεργασίας.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη ενδέχεται να αποφασίσουν την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού και του κώδικα δεοντολογίας.

3.   Οι ακροάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι δημόσιες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 75

Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές

Κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός συμβαλλόμενου μέρους ή με δική της πρωτοβουλία, η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων των μερών που εμπλέκονται στη διαφορά, την οποία θεωρεί κατάλληλη για τη διαδικασία της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η ειδική ομάδα διαιτησίας έχει επίσης το δικαίωμα, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο, να ζητήσει τη σχετική γνώμη εμπειρογνωμόνων. Κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να γνωστοποιείται και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη για τη διατύπωση παρατηρήσεων. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα εδάφη των δύο συμβαλλόμενων μερών μπορούν να υποβάλουν φιλικές παρατηρήσεις στην ειδική ομάδα διαιτησίας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

Άρθρο 76

Κανόνες ερμηνείας

Οι ειδικές ομάδες διαιτησίας ερμηνεύουν τις διατάξεις του άρθρου 62 σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες ερμηνείας του δημόσιου διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κωδικοποιημένων διατάξεων της Σύμβασης της Βιέννης περί του δικαίου των Συνθηκών. Οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν είναι δυνατό να αυξάνουν ή να μειώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 62.

Άρθρο 77

Αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.   Η ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαμβάνει τις αποφάσεις της με συναίνεση. Παρά ταύτα, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση με συναίνεση, η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται οι γνώμες της μειοψηφίας των διαιτητών.

2.   Κάθε απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη και δεν δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην απόφαση της ειδικής ομάδας αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, η δυνατότητα εφαρμογής των οικείων διατάξεων και το βασικό σκεπτικό των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων τα οποία διατυπώνει. Η επιτροπή συνεργασίας δημοσιοποιεί στο ακέραιο τις αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας, εκτός εάν αποφασίσει να μην το πράξει προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.

Κεφάλαιο IV

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 78

Κατάλογος διαιτητών

1.   Η επιτροπή συνεργασίας, το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταρτίζει κατάλογο 15 προσώπων που επιθυμούν και μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα διαιτητή. Έκαστο συμβαλλόμενο μέρος προτείνει πέντε πρόσωπα ως διαιτητές. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επιλέγουν επίσης πέντε πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κανενός συμβαλλόμενου μέρους, προκειμένου να εκτελέσουν χρέη προέδρου της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η επιτροπή συνεργασίας διασφαλίζει ότι ο κατάλογος διατηρείται πάντοτε στο επίπεδο αυτό.

2.   Οι διαιτητές διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στους τομείς του διεθνούς εμπορικού δικαίου. Είναι ανεξάρτητοι, συμμετέχουν σε ατομική βάση, δεν λαμβάνουν οδηγίες από κάποιον οργανισμό ούτε καμία κυβέρνηση, δεν συνδέονται με την κυβέρνηση οιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας.

Άρθρο 79

Σχέση με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ

1.   Ενόψει της ένταξης του Ιράκ στον ΠΟΕ, οι ειδικές ομάδες διαιτησίας υιοθετούν ερμηνεία που συνάδει πλήρως με τις αντίστοιχες αποφάσεις του οργάνου επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου όταν αυτό αποφαίνεται για εικαζόμενη παραβίαση διάταξης του άρθρου 62 και η οποία ενσωματώνει ή παραπέμπει σε διάταξη της συμφωνίας ίδρυσης του ΠΟΕ.

2.   Μετά την ένταξη του Ιράκ στον ΠΟΕ, ισχύουν οι παράγραφοι 3 έως 6.

3.   Η προσφυγή στις διατάξεις του παρόντος τμήματος για την επίλυση διαφορών ισχύει με την επιφύλαξη τυχόν δράσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της δράσης για την επίλυση των διαφορών.

4.   Ωστόσο, αν συμβαλλόμενο μέρος έχει κινήσει διαδικασία επίλυσης διαφορών, όσον αφορά συγκεκριμένο μέτρο, είτε δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, είτε δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ, δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία επίλυσης των διαφορών όσον αφορά το ίδιο μέτρο στο πλαίσιο του άλλου φόρουμ πριν περατωθεί η πρώτη διαδικασία. Επιπλέον, ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν επιδιώκει αποκατάσταση παραβίασης υποχρέωσης που είναι πανομοιότυπη στο πλαίσιο της συμφωνίας και στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ στα δύο φόρουμ. Στην περίπτωση αυτή, μετά την κίνηση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, το συμβαλλόμενο μέρος δεν προβάλλει αξίωση για αποκατάσταση της παραβίασης της πανομοιότυπης υποχρέωσης στο πλαίσιο άλλης συμφωνίας στο άλλο φόρουμ, εκτός αν το φόρουμ που επιλέγεται αποτύχει για διαδικαστικούς ή δικαιοδοτικούς λόγους να καταλήξει σε συμπέρασμα όσον αφορά την αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω παραβίασης υποχρέωσης.

5.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 4:

α)

οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ κινούνται όταν συμβαλλόμενο μέρος ζητά τη σύσταση ειδικής ομάδας δυνάμει του άρθρου 6 του μνημονίου επίλυσης διαφορών (ΜΕΔ) του ΠΟΕ και περατώνονται όταν το όργανο επίλυσης διαφορών εγκρίνει την έκθεση της ειδικής ομάδας, καθώς και την έκθεση του δευτεροβάθμιου οργάνου κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 και το άρθρο 17 παράγραφος 14 του ΜΕΔ·

β)

οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών δυνάμει του παρόντος τμήματος θεωρείται ότι κινούνται όταν συμβαλλόμενο μέρος ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 και ότι περατώνονται όταν η ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιήσει την απόφασή της στα συμβαλλόμενα μέρη και στην επιτροπή συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 67.

6.   Καμία διάταξη του παρόντος τμήματος δεν εμποδίζει συμβαλλόμενο μέρος να εφαρμόζει την αναστολή των υποχρεώσεων που έχει εγκρίνει το όργανο επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ. Δεν μπορεί να γίνει επίκληση της συμφωνίας ΠΟΕ για να αποκλειστεί συμβαλλόμενο μέρος από την αναστολή των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου ΙΙ της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 80

Προθεσμίες

1.   Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών κοινοποίησης των αποφάσεων από τις ειδικές ομάδες διαιτησίας, υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα που έπεται της πράξης ή του γεγονότος στο οποίο αναφέρονται.

2.   Κάθε προθεσμία που αναφέρεται στο παρόν τμήμα μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 81

Χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια

1.   Για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, το Ιράκ λαμβάνει χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια από την Ένωση υπό μορφή επιχορηγήσεων με στόχο την επίσπευση του οικονομικού και πολιτικού μετασχηματισμού του Ιράκ.

2.   Η βοήθεια καλύπτεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης που προβλέπεται στους σχετικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει βοήθεια η Ένωση καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στις προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών, σε συνάρτηση με τις αναπτυξιακές ανάγκες και στρατηγικές του Ιράκ, τις τομεακές ικανότητες απορρόφησης και την πρόοδο της μεταρρύθμισης.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν ώστε η τεχνική βοήθεια της Ένωσης να συντονίζεται στενά με τις συνεισφορές από άλλες πηγές. Η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας και η διεθνής δράση της Ένωσης καθοδηγούνται από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και από τους κύριους αναπτυξιακούς στόχους και αρχές στο πλαίσιο των ΗΕ και άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών. Κατά την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης των Παρισίων της 2ας Μαρτίου 2005 και του προγράμματος δράσης της Άκρα.

4.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τεχνική ή οικονομική βοήθεια ανταποκρίνεται το συντομότερο δυνατόν σε αιτήματα των αρμόδιων αρχών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για διοικητική συνεργασία, με σκοπό την καλύτερη καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών στο πλαίσιο της βοήθειας που παρέχει η Ένωση.

5.   Η κυβέρνηση του Ιράκ εξασφαλίζει τη δημιουργία σημείου επαφής για θέματα καταπολέμησης της απάτης. Οι υπάλληλοι του σημείου επαφής είναι υπεύθυνοι για την αποτελεσματική συνεργασία με τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων διοικητικού και οικονομικού ελέγχου στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Άρθρο 82

Αναπτυξιακή συνεργασία σε επίπεδο κοινωνίας και ανθρώπων

Η συνεργασία στον τομέα αυτό θα επιβεβαιώσει την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης και θα υπενθυμίσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ κοινωνικής ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης και αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα του περιβάλλοντος. Η συνεργασία θα υπογραμμίσει επίσης τη σημασία του μετριασμού της φτώχειας, την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων και των εκτοπισθέντων, καθώς και την ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης. Οι δραστηριότητες συνεργασίας σε όλους αυτούς τους τομείς θα εστιαστούν, κατά κύριο λόγο, στη δημιουργία ικανοτήτων και θεσμών, αφού ληφθούν υπόψη οι αρχές του μη αποκλεισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και της χρηστής και διαφανούς διαχείρισης.

Άρθρο 83

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια να προωθήσουν τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας προς αμοιβαίο όφελος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και προάγοντας την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν ιδιαίτερα τις ανταλλαγές πληροφοριών, τεχνογνωσίας, σπουδαστών, ακαδημαϊκών, τεχνικών πόρων, νέων και λειτουργών που ασχολούνται με νέους, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων, αξιοποιώντας παράλληλα τις διευκολύνσεις που προσφέρουν τα υφιστάμενα προγράμματα συνεργασίας, καθώς και την πείρα που έχουν αποκτήσει αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη στον τομέα αυτό.

3.   Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας μέσα όπως το πρόγραμμα Erasmus Mundus, με σκοπό τη στήριξη της αριστείας και τη διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων.

Άρθρο 84

Απασχόληση και κοινωνική ανάπτυξη

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να βελτιώσουν τη συνεργασία στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στους τομείς της κοινωνικής συνοχής, της αξιοπρεπούς εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας, του κοινωνικού διαλόγου, των ανθρώπινων πόρων, της ανάπτυξης και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, με σκοπό την προώθηση της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους ως βασικών στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι δεσμεύονται να προωθήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά διεθνώς αναγνωρισμένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα. Η εφαρμογή σχετικών πολυμερών κοινωνικών συμφωνιών και συμβάσεων εργασίας λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει της παρούσας συμφωνίας.

3.   Οι μορφές συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδικά προγράμματα και σχέδια που θα συμφωνηθούν από κοινού, καθώς και διάλογο, δημιουργία ικανοτήτων, συνεργασία και πρωτοβουλίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε διμερές και πολυμερές επίπεδο.

4.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συμπεριλάβουν τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στον διάλογο και τη συνεργασία.

Άρθρο 85

Κοινωνία των πολιτών

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τον ρόλο και τις δυνατότητες συμβολής της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των ακαδημαϊκών διδασκάλων και των δεσμών μεταξύ των ομάδων προβληματισμού, στη διαδικασία διαλόγου και συνεργασίας βάσει της παρούσας συμφωνίας και συμφωνούν στην προώθηση του αποτελεσματικού διαλόγου με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, καθώς και της αποτελεσματικής της συμμετοχής.

Άρθρο 86

Ανθρώπινα δικαιώματα

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την προώθηση και την αποτελεσματική προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και για την επικύρωση και εφαρμογή διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, κατά περίπτωση, για την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας, κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι ο αντίκτυπος κάθε συνεργασίας και αναπτυξιακού προγράμματος θα είναι περιορισμένος, αν αυτά δεν προστατεύουν, δεν βελτιώνουν και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2.   Η συνεργασία στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων μπορεί, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει:

α)

ενίσχυση των κρατικών φορέων ανθρώπινων δικαιωμάτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα αυτό·

β)

εξασφάλιση της προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της σχετικής εκπαίδευσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ιδίως ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, στις δικαστικές υπηρεσίες και στα όργανα επιβολής του νόμου, με σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών·

γ)

ανάπτυξη της νομοθεσίας του Ιράκ σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

δ)

συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα οργάνων των Ηνωμένων Εθνών·

ε)

στήριξη των προσπαθειών της κυβέρνησης του Ιράκ να εξασφαλίσει το αρμόζον βιοτικό επίπεδο στους ιρακινούς πολίτες και να διαφυλάξει τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά τους δικαιώματα χωρίς διακρίσεις·

στ)

υποστήριξη των προσπαθειών εθνικής συμφιλίωσης και καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

ζ)

καθιέρωση διαλόγου εφ’ όλης της ύλης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Άρθρο 87

Συνεργασία στους τομείς της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

1.   Η συνεργασία στον τομέα αυτόν πρέπει να έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού της ιρακινής βιομηχανίας, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής της, καθώς και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας στο Ιράκ και στην Ένωση.

A.   Γενικά

2.   Η συνεργασία:

α)

ενθαρρύνει μια ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική στο Ιράκ, η οποία να λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι βιομηχανικές επιχειρήσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

β)

ενθαρρύνει το Ιράκ να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τη βιομηχανία του, σε συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση·

γ)

ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευνοϊκού κλίματος για την ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών στον βιομηχανικό τομέα, με στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση της παραγωγής που προορίζεται για τις τοπικές αγορές και τις αγορές εξαγωγών·

δ)

συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την τόνωση της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης της βιομηχανικής παραγωγής με προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης·

ε)

ευνοεί την ανταλλαγή πληροφοριών που εξυπηρετούν την κοινή συνεργασία στους βιομηχανικούς τομείς·

στ)

προωθεί την εφαρμογή ενωσιακών και διεθνών τεχνικών κανονισμών, προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ώστε να διευκολύνει την ένταξη του Ιράκ στην παγκόσμια οικονομία· καθιερώνει τακτικές ανταλλαγές μεταξύ των φορέων τυποποίησης και κανονικοποίησης·

ζ)

συμβάλλει στη δημιουργία του κατάλληλου για την άσκηση βιομηχανικής δραστηριότητας περιβάλλοντος·

η)

προωθεί και ενθαρρύνει τη βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πληροφοριών ως ουσιαστικών στοιχείων του αναπτυξιακού δυναμικού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της οικονομικής ανάπτυξης·

θ)

καλλιεργεί τους δεσμούς μεταξύ των βιομηχανικών παραγόντων των συμβαλλόμενων μερών (εταιρειών, επαγγελματιών, τομεακών και άλλων επιχειρηματικών οργανώσεων, εργατικών σωματείων κ.λπ.)·

ι)

ενθαρρύνει τη δρομολόγηση κοινών βιομηχανικών σχεδίων και δημιουργεί κοινές επιχειρήσεις και δίκτυα πληροφοριών.

B.   Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες οικονομικές πολιτικές και στόχους τους, συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στη βιομηχανική πολιτική σε όλους τους τομείς που κρίνουν ότι προσφέρονται, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

4.   Τα συμβαλλόμενα μέρη:

α)

σκοπεύουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις ΜΜΕ και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ·

β)

παρέχουν βοήθεια ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των πολύ μικρών και των ΜΜΕ στους τομείς της χρηματοδότησης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της τεχνολογίας, της εμπορικής προώθησης και της καινοτομίας, καθώς και βοήθεια που καλύπτει άλλες συνθήκες αναγκαίες για τη σύσταση των ΜΜΕ, όπως τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, καθώς και σε άλλους τομείς ανάπτυξης·

γ)

στηρίζουν τις δραστηριότητες των ΜΜΕ μέσω κατάλληλων δικτύων και

δ)

διευκολύνουν την επιχειρηματική συνεργασία, στηρίζοντας τις σχετικές δραστηριότητες συνεργασίας των ιδιωτικού τομέα αμφοτέρων των πλευρών, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων δεσμών μεταξύ παραγόντων του ιδιωτικού τομέα στο Ιράκ και την Ένωση, με στόχο τη βελτίωση της ροής των πληροφοριών.

Άρθρο 88

Συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, με σκοπό την εξασφάλιση ικανοποιητικής προστασίας για τις επενδύσεις, τη μεταφορά κεφαλαίων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων βάσει των αρχών της μη διάκρισης και της αμοιβαιότητας.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων.

4.   Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των χρηματοοικονομικών τους ιδρυμάτων, ώστε να διευκολύνουν τις επενδυτικές ευκαιρίες.

5.   Προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις και το εμπόριο, η Ένωση είναι διατεθειμένη να συνδράμει το Ιράκ, όταν το ζητήσει, στις προσπάθειές του για προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων του σε εκείνα της Ένωσης στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 89

Βιομηχανικά πρότυπα και αξιολόγηση συμμόρφωσης

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συνεργάζονται στους ακόλουθους τομείς προτύπων, τεχνικών κανονισμών και αξιολόγησης της συμμόρφωσης:

1.

Προώθηση, στο έδαφος των συμβαλλόμενων μερών, της ευρύτερης χρησιμοποίησης των διεθνών προτύπων στους τεχνικούς κανονισμούς και στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τομεακών μέτρων, καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο των εργασιών των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και οργάνων·

2.

Υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ικανοτήτων στους τομείς της τυποποίησης, της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της διαπίστευσης, της μετρολογίας και της εποπτείας της αγοράς στο Ιράκ·

3.

Προώθηση και ενθάρρυνση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ οργανισμών του Ιράκ και της Ένωσης, αρμόδιων για την τυποποίηση, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τη διαπίστευση, τη μετρολογία και την εποπτεία της αγοράς·

4.

Διαμόρφωση κοινών απόψεων για τις ορθές κανονιστικές πρακτικές, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

α)

η διαφάνεια κατά την κατάρτιση, έγκριση και εφαρμογή τεχνικών κανονισμών, προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β)

η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα των κανονιστικών μέτρων και των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης της δήλωσης συμμόρφωσης του παρόχου·

γ)

η χρήση διεθνών προτύπων ως βάσης για την κατάρτιση τεχνικών κανονισμών, εκτός από την περίπτωση που τέτοια διεθνή πρότυπα θεωρούνται μη αποτελεσματικά ή ακατάλληλα μέσα για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων νόμιμων στόχων·

δ)

η ενίσχυση των τεχνικών κανονισμών και των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς.

5.

Ενίσχυση της κανονιστικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας μέσω, μεταξύ άλλων, ανταλλαγής πληροφοριών, πείρας και δεδομένων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου των τεχνικών κανονισμών και την αποτελεσματική χρήση των κανονιστικών πόρων·

6.

Βελτίωση της συμβατότητας και σύγκλισης των τεχνικών κανονισμών, προτύπων και διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Άρθρο 90

Συνεργασία στον γεωργικό, δασικό και αγροτικό τομέα

Στόχος είναι η προαγωγή της συνεργασίας στους τομείς της γεωργίας, της δασονομίας και της αγροτικής ανάπτυξης, με σκοπό την προώθηση της διαφοροποίησης, των περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών, της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της επισιτιστικής ασφάλειας. Προς τούτο, τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξετάσουν:

α)

ενέργειες για τη δημιουργία ικανοτήτων και την κατάρτιση σε δημόσιους οργανισμούς·

β)

μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων για τις ενώσεις παραγωγών και στήριξη δραστηριοτήτων για την προώθηση του εμπορίου,

γ)

μέτρα σχετικά με την περιβαλλοντική υγεία, την υγεία ζώων και φυτών και άλλα σχετικά θέματα, λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας αμφοτέρων των συμβαλλόμενων μερών, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών·

δ)

μέτρα σχετικά με τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, περιλαμβανομένων και των ορθών από περιβαλλοντική άποψη πρακτικών, της δασονομίας, της έρευνας, της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της πρόσβασης στη γη, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της άρδευσης, της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης και της επισιτιστικής ασφάλειας·

ε)

μέτρα σχετικά με τη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων στον τομέα της γεωργίας, οι οποίες παρέχουν σε κάθε πληθυσμό την ιδιαίτερή του ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις ανταλλαγές πείρας σε τοπικό επίπεδο και την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας·

στ)

εκσυγχρονισμός του γεωργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών πρακτικών και της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής.

Άρθρο 91

Ενέργεια

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας όσον αφορά τις αρχές των ελεύθερων, ανταγωνιστικών και ανοικτών αγορών ενέργειας, με σκοπό:

α)

την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, με παράλληλη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης·

β)

την κατάρτιση θεσμικών, νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων στον τομέα της ενέργειας, τα οποία θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς ενέργειας και την προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων·

γ)

τη δημιουργία και την προώθηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ εταιρειών της Ένωσης και του Ιράκ στους τομείς της εξερεύνησης, της παραγωγής, της επεξεργασίας, της μεταφοράς, της διανομής και των υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας·

δ)

τη θέσπιση τακτικού και αποτελεσματικού διαλόγου σε θέματα ενέργειας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο της ευρωαραβικής αγοράς φυσικού αερίου ΕΕ-Μασρέκ και άλλων συναφών περιφερειακών πρωτοβουλιών.

2.   Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τις αμοιβαία επωφελείς επαφές, ούτως ώστε:

α)

να στηρίξουν τη χάραξη της ενδεδειγμένης ενεργειακής πολιτικής στο Ιράκ, καθώς και την κατάρτιση του κανονιστικού του πλαισίου και την ανάπτυξη των συναφών υποδομών, με βάση τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της χρηστής διαχείρισης των ενεργειακών πόρων και της ελεύθερης, ανταγωνιστικής και ανοικτής αγοράς·

β)

να συνεργαστούν για τη βελτίωση των διοικητικών και νομικών ικανοτήτων και για τη θέσπιση προϋποθέσεων για σταθερό και διαφανές νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να τονωθούν η οικονομική δραστηριότητα και οι διεθνείς ενεργειακές επενδύσεις στο Ιράκ·

γ)

να ενθαρρύνουν την τεχνική συνεργασία για την εξερεύνηση και αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράκ, καθώς και για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων μεταφοράς και διαμετακόμισης στην περιοχή του Μασρέκ, άλλων σχετικών περιφερειακών πρωτοβουλιών, καθώς και προς την αγορά της Ένωσης·

δ)

να βελτιώσουν την αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτροδότησης στο Ιράκ·

ε)

να εντείνουν τη συνεργασία για βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της μείωσης της καύσης αερίου·

στ)

να διευκολύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη μεταφορά τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την κατάρτιση επαγγελματιών·

ζ)

να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του Ιράκ στη διαδικασία περιφερειακής ένταξης των αγορών ενέργειας.

Άρθρο 92

Μεταφορές

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά τη δημιουργία ενός βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος μεταφορών, με σκοπό:

α)

τη βελτίωση της ανάπτυξης των μεταφορών και διασυνδέσεων με παράλληλη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης·

β)

την κατάρτιση θεσμικών, νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων σε όλους τους τομείς μεταφορών, τα οποία θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς μεταφορών και την προώθηση των σχετικών επενδύσεων·

γ)

τη δημιουργία και προώθηση συμπράξεων μεταξύ εταιρειών της Ένωσης και του Ιράκ στον τομέα της εξερεύνησης, της δημιουργίας ικανοτήτων, της ανάπτυξης υποδομών, της ασφάλειας των μεταφορών και των υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών·

δ)

την εγκαθίδρυση τακτικού και αποτελεσματικού διαλόγου σε θέματα μεταφορών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, καθώς και άλλων συναφών περιφερειακών πρωτοβουλιών.

2.   Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τις αμοιβαία επωφελείς επαφές, ούτως ώστε:

α)

να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικής μεταφορών κατάλληλης για την ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς και την κατάρτιση του κανονιστικού της πλαισίου, καθώς και την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μεταφορών στο Ιράκ, τονίζοντας τη σημασία της βιωσιμότητας· να διασφαλίσουν τη διατροπικότητα και την ολοκλήρωση όλων των τρόπων μεταφοράς· να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω προσέγγισης των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων με τα πρότυπα της Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας·

β)

να συνεργαστούν για τη βελτίωση/εκ νέου εδραίωση των διοικητικών και δικαστικών ικανοτήτων ενόψει της κατάρτισης ειδικών σχεδίων για τομείς προτεραιότητας και να θεσπίσουν το σταθερό και διαφανές νομοθετικό πλαίσιο που είναι αναγκαίο για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα των μεταφορών και των διεθνών επενδύσεων στις μεταφορές στο Ιράκ, με βάση τις πολιτικές και πρακτικές της Ένωσης, καθώς και να θεσπίσουν τις αναγκαίες ανεξάρτητες κανονιστικές αρχές·

γ)

να ενθαρρύνουν την τεχνική συνεργασία για την αξιοποίηση και ανάπτυξη όλων των τομέων μεταφορών του Ιράκ, καθώς και για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων και των δικτύων μεταφορών στην περιοχή του Μασρέκ, άλλων σχετικών περιφερειακών πρωτοβουλιών, καθώς και προς την αγορά της Ένωσης·

δ)

να βελτιώσουν την αξιοπιστία των μεταφορικών ροών προς και μέσω του Ιράκ·

ε)

να διευκολύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη μεταφορά τεχνολογίας και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την κατάρτιση επαγγελματιών, που αποτελούν ουσιαστικές πτυχές της συνεργασίας οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα·

στ)

να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του Ιράκ στη διαδικασία διασύνδεσης στα περιφερειακά συστήματα μεταφορών·

ζ)

να εφαρμόσουν εθνική πολιτική αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης των αεροδρομίων και της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, και να ενισχύσουν περαιτέρω τη διοικητική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μιας αυτόνομης αρχής πολιτικής αεροπορίας ως πραγματικού ρυθμιστικού φορέα)· να διαπραγματευθούν «οριζόντια» συμφωνία στον τομέα των αερομεταφορών, με σκοπό την αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου στις διμερείς συμφωνίες παροχής αεροπορικών υπηρεσιών· και να διερευνήσουν τις δυνατότητες διαπραγματεύσεων για μια ολοκληρωμένη συμφωνία Ένωσης-Ιράκ στον τομέα των αερομεταφορών.

Άρθρο 93

Περιβάλλον

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης των προσπαθειών τους για την προστασία του περιβάλλοντος, παραδείγματος χάριν σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας ως βάσης για την ανάπτυξη της σημερινής και της μελλοντικής γενιάς.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία στον τομέα αυτό θα πρέπει να προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα συμπεφωνημένα συμπεράσματα της παγκόσμιας συνόδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει της παρούσας συμφωνίας.

3.   Η σχετική συνεργασία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εστιάζεται στα ακόλουθα:

α)

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωσίας στον τομέα του περιβάλλοντος (για παράδειγμα για τα αστικά ζητήματα, την προστασία της φύσης, τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, τη διαχείριση καταστροφών κ.λπ.)·

β)

ενθάρρυνση και προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης των επενδύσεων σε περιβαλλοντικά σχέδια και προγράμματα·

γ)

προώθηση της οικολογικής συνείδησης και μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις προσπάθειες για προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη·

δ)

στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος, παραδείγματος χάριν για τον μετριασμό των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

ε)

συνεργασία κατά τις διαπραγματεύσεις και την εφαρμογή πολυμερών συμφωνιών για το περιβάλλον·

στ)

ενθάρρυνση της ανταλλαγής τεχνικής συνδρομής σε θέματα περιβαλλοντικού προγραμματισμού και στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικού προβληματισμού σε άλλους τομείς πολιτικής·

ζ)

στήριξη της περιβαλλοντικής έρευνας και ανάλυσης.

Άρθρο 94

Τηλεπικοινωνίες

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται:

α)

για την τόνωση της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την εφαρμοστέα νομοθεσία και ενδεχόμενες μελλοντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πράγμα που θα επιτρέψει μεγαλύτερη κατανόηση των εκατέρωθεν κανονιστικών πλαισίων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών·

β)

για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις των τεχνολογιών και των προτύπων πληροφοριών και επικοινωνιών.

Άρθρο 95

Επιστήμη και τεχνολογία

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) για μη στρατιωτικούς σκοπούς, με βάση το κριτήριο του αμοιβαίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους και την κατάλληλη πρόσβαση στα αντίστοιχα ερευνητικά τους προγράμματα, εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα επίπεδα αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

2.   Η συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας καλύπτει:

α)

την ανταλλαγή επιστημονικών προγραμμάτων και προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας·

β)

τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών συναντήσεων·

γ)

κοινές δραστηριότητες ΕΤΑ·

δ)

δραστηριότητες κατάρτισης και προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών που ασχολούνται με την ΕΤΑ από αμφότερες τις πλευρές.

3.   Η συνεργασία αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συναφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, οι οποίες θα θεσπίζουν, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες διατάξεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 96

Τελωνειακή και φορολογική συνεργασία

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη θα θεσπίσουν συνεργασία στον τελωνειακό τομέα, ιδίως στους τομείς της κατάρτισης, της απλούστευσης των τελωνειακών διατυπώσεων, της τεκμηρίωσης και των διαδικασιών, της πρόληψης, της διερεύνησης και της καταστολής παραβάσεων των κανόνων σε τελωνειακά θέματα, με σκοπό να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις που σχεδιάζεται να θεσπιστούν στον εμπορικό τομέα και να επιτύχουν την προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος του Ιράκ με το αντίστοιχο της Ένωσης.

2.   Με την επιφύλαξη των εκατέρωθεν αρμοδιοτήτων και με σκοπό να ενισχύσουν και να αναπτύξουν οικονομικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εφαρμόσουν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, ήτοι τις αρχές της διαφάνειας, της ανταλλαγής πληροφοριών και του θεμιτού φορολογικού ανταγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες, τα συμβαλλόμενα μέρη θα βελτιώσουν τη διεθνή συνεργασία στον φορολογικό τομέα και θα θεσπίσουν μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή των ανωτέρω αρχών.

Άρθρο 97

Στατιστική συνεργασία

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν δραστηριότητες συνεργασίας στον τομέα της στατιστικής. Αυτές θα προσανατολίζονται στη θεσμική ανάπτυξη και τη δημιουργία ικανοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση του εθνικού στατιστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης στατιστικών μεθόδων και της παραγωγής και διάδοσης στατιστικών σχετικά με το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και, γενικότερα, σχετικά με κάθε άλλο τομέα στήριξης των εθνικών κοινωνικών και οικονομικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που καλύπτει η παρούσα συμφωνία και που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας.

Άρθρο 98

Μακροοικονομική σταθερότητα και δημόσια οικονομικά

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι είναι σημαντική για το Ιράκ η επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας μέσω χρηστής νομισματικής πολιτικής με σκοπό την επίτευξη και διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, καθώς και μέσω φορολογικής πολιτικής με σκοπό τη διατήρηση του χρέους σε ανεκτά επίπεδα.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι είναι σημαντική για το Ιράκ η επίτευξη αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, διαφάνειας και υποχρέωσης λογοδοσίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση του ιρακινού συστήματος διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, την πληρότητα του δημοσιονομικού προγραμματισμού και ενιαίο λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου.

Άρθρο 99

Ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη οικονομίας της αγοράς στο Ιράκ, βελτιώνοντας το επενδυτικό κλίμα, διαφοροποιώντας την οικονομική δραστηριότητα, σημειώνοντας πρόοδο στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και βελτιώνοντας τις άλλες συνθήκες που είναι αναγκαίες για την ταχύτερη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 100

Τουρισμός

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη ζητούν να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και των συναφών θεμάτων.

2.   Ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και ιδίως στην ανταλλαγή πληροφοριών, πείρας και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την οργάνωση του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού, καθώς και όσον αφορά το γενικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι τουριστικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 101

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την προσέγγιση των κανόνων και προτύπων τους, ιδίως όσον αφορά:

α)

την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού τομέα στο Ιράκ·

β)

τη βελτίωση των λογιστικών, εποπτικών και κανονιστικών συστημάτων στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, καθώς και σε άλλους χρηματοοικονομικούς τομείς του Ιράκ·

γ)

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εκατέρωθεν ισχύουσα ή υπό κατάρτιση νομοθεσία·

δ)

την ανάπτυξη συμβατών συστημάτων λογιστικού ελέγχου.

ΤΊΤΛΟΣ IV

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 102

Κράτος δικαίου

1.   Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν σταθερή δέσμευση και αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αρχή του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν για την περαιτέρω ανάπτυξη της λειτουργίας των θεσμών στους τομείς της εφαρμογής του νόμου και της απονομής της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανοτήτων.

Άρθρο 103

Δικαστική συνεργασία

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, ιδίως όσον αφορά την επικύρωση και εφαρμογή πολυμερών συμβάσεων για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και ειδικότερα των συμβάσεων της συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, στον τομέα της διεθνούς νομικής συνεργασίας και επίλυσης των διαφορών, καθώς και της προστασίας των παιδιών.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μέσων επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών, όταν αυτό είναι δυνατό σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς νομοθετικές πράξεις.

3.   Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν τη βελτίωση της δικαστικής τους συνεργασίας σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και έκδοση. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την υπογραφή και εφαρμογή των σχετικών διεθνών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της Ρώμης για το διεθνές ποινικό δικαστήριο, στο οποίο γίνεται παραπομπή στο άρθρο 7 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 104

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν προκειμένου να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τα ανώτατα διεθνή πρότυπα, όπως αυτά που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση μηχανογραφημένων φακέλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Ηνωμένων Εθνών (ψήφισμα αριθ. 45/95 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 14ης Δεκεμβρίου 1990).

2.   Η συνεργασία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τεχνική συνδρομή στη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωσίας.

Άρθρο 105

Συνεργασία στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στην από κοινού διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μεταξύ των εδαφών τους. Για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ τους, καθιερώνουν διάλογο εφ’ όλης της ύλης για όλα τα συναφή με τη μετανάστευση θέματα, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης μετανάστευσης, της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της ένταξης του προβληματισμού για θέματα μετανάστευσης στις εθνικές στρατηγικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών προέλευσης των μεταναστών.

2.   Η συνεργασία βασίζεται σε αξιολόγηση των ειδικών αναγκών η οποία διενεργείται σε αμοιβαία διαβούλευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και εφαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Η συνεργασία εστιάζεται, ειδικότερα, στα ακόλουθα:

α)

στα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης·

β)

στη θέσπιση και εφαρμογή εθνικών νόμων και πρακτικών όσον αφορά τη διεθνή προστασία, ούτως ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και του πρωτοκόλλου του 1967, καθώς και άλλων σχετικών περιφερειακών και διεθνών νομικών πράξεων, και να τηρείται η αρχή της «μη επαναπροώθησης», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι το Ιράκ δεν αποτελεί ακόμη κράτος μέρος σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και του πρωτοκόλλου του 1967, αλλά ότι εξετάζει τη δυνατότητα να προσχωρήσει σε αυτές στο μέλλον·

γ)

στους κανόνες εισδοχής, καθώς και στα δικαιώματα και στο καθεστώς των προσώπων που γίνονται δεκτά, στη δίκαιη μεταχείριση και ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην κοινωνία, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στα μέτρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας·

δ)

στη χάραξη αποτελεσματικής και προληπτικής πολιτικής κατά της παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και της προστασίας των θυμάτων αυτής της διακίνησης·

ε)

στην επιστροφή, υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, των προσώπων που διαμένουν παράνομα, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της οικιοθελούς επιστροφής, καθώς και στην επανεισδοχή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3·

στ)

στον τομέα των θεωρήσεων, σχετικά με θέματα που αναγνωρίζονται ως αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του υφιστάμενου κεκτημένου Σένγκεν·

ζ)

στον τομέα της διαχείρισης και ελέγχου των συνόρων, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση, την κατάρτιση, τις βέλτιστες πρακτικές και άλλα επιχειρησιακά μέτρα που εφαρμόζονται στον εν λόγω τομέα και, κατά περίπτωση, την παροχή εξοπλισμού, έχοντας παράλληλα επίγνωση της δυνητικά διττής χρήσης του εξοπλισμού αυτού.

3.   Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης για την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών τους. Για τον σκοπό αυτό:

α)

το Ιράκ επιτρέπει την επανεισδοχή των υπηκόων του οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή στο έδαφος κράτους μέλους της Ένωσης, κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους και χωρίς άλλες διατυπώσεις·

β)

και κάθε κράτος μέλος της Ένωσης επιτρέπει την επανεισδοχή των υπηκόων του οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή στο Ιράκ, κατόπιν αιτήσεως του Ιράκ και χωρίς άλλες διατυπώσεις.

4.   Τα κράτη μέλη της Ένωσης και το Ιράκ εφοδιάζουν τους υπηκόους τους με τα κατάλληλα έγγραφα επιβεβαίωσης της ταυτότητας ώστε να επιτρέπονται τα ταξίδια για τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση που το πρόσωπο για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή δεν διαθέτει έγγραφα ή άλλες αποδείξεις της ιθαγένειάς του, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή του Ιράκ, κατόπιν αιτήσεως του κράτους μέλους ή του Ιράκ, μεριμνούν για την πραγματοποίηση συνέντευξης με το προς επανεισδοχή πρόσωπο, προκειμένου να καθοριστεί η ιθαγένειά του.

5.   Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνάψουν, το συντομότερο δυνατό και κατόπιν αιτήσεως οιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη όπως ορίζονται στο άρθρο 122, συμφωνία για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης και τη ρύθμιση των ειδικών διαδικασιών και υποχρεώσεων επανεισδοχής, η οποία θα καλύπτει επίσης, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο αμφότερα τα μέρη, την επανεισδοχή υπηκόων άλλων χωρών και απάτριδων.

6.   Η συνεργασία στον τομέα αυτό θα πραγματοποιηθεί με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών των συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από το σχετικό διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Άρθρο 106

Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν και να συμβάλουν στην καταπολέμηση του οργανωμένου, οικονομικού και χρηματοοικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, της πλαστογράφησης και των παράνομων συναλλαγών και να συμμορφωθούν πλήρως με τις υφιστάμενες αμοιβαίες διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα αυτό, που περιλαμβάνουν την αποτελεσματική συνεργασία όσον αφορά την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων που είναι προϊόντα πράξεων διαφθοράς. Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της, καθώς και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς.

Άρθρο 107

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ως προς την ανάγκη συνεργασίας με στόχο την πρόληψη της χρήσης των χρηματοοικονομικών τους συστημάτων για τη νομιμοποίηση εσόδων από κάθε εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών και της διαφθοράς, και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την τεχνική και διοικητική βοήθεια με στόχο τη θέσπιση και εφαρμογή κανονισμών και την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

3.   Η συνεργασία επιτρέπει τις ανταλλαγές σχετικών πληροφοριών εντός των αντίστοιχων νομοθετικών πλαισίων, καθώς και τη θέσπιση κατάλληλων προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ισότιμων με τα πρότυπα που έχει εγκρίνει η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (εφεξής «FATF»), καθώς επίσης και η Ένωση και οι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Άρθρο 108

Καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών

1.   Σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους, τα συμβαλλόμενα μέρη θέτουν ως στόχο να μειώσουν την προσφορά, την εμπορία και τη ζήτηση των παράνομων ναρκωτικών, καθώς και να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους στους χρήστες και στην κοινωνία γενικότερα, και να επιτύχουν αποτελεσματικότερη πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τον στόχο αυτό εφαρμόζοντας μια συνολική και ισορροπημένη προσέγγιση μέσω νομικών ρυθμίσεων για την αγορά και την αποτελεσματική δράση και τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υποθέσεων, της επιβολής του νόμου και της δικαιοσύνης.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σχετικά με τη χρήση μέσων συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα μέτρα πρέπει να βασίζονται σε από κοινού συμφωνημένες αρχές με βάση τις συναφείς διεθνείς συμφωνίες, την πολιτική δήλωση και την ειδική δήλωση για τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται για τη μείωση της ζήτησης των ναρκωτικών, οι οποίες εγκρίθηκαν από την εικοστή ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον Ιούνιο του 1998.

Άρθρο 109

Πολιτιστική συνεργασία

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, ούτως ώστε να βελτιώσουν την αμοιβαία κατανόηση και να ενισχύσουν τις μεταξύ τους πολιτιστικές σχέσεις.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη στηρίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωσίας, καθώς και πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη θα εντείνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το Ιράκ. Θα προωθήσουν την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή σχετικών διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης της Unesco του 1970 σχετικά με τα μέτρα απαγόρευσης και παρεμπόδισης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας.

4.   Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ φυσικών προσώπων, πολιτιστικών ιδρυμάτων και οργανώσεων από την Ένωση και το Ιράκ που αντιπροσωπεύουν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.

5.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συντονίζουν τις προσπάθειές τους σε διεθνή φόρουμ, όπως η UNESCO ή/και άλλοι διεθνείς φορείς, με σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και ειδικότερα για την κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων.

Άρθρο 110

Περιφερειακή συνεργασία

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση και υποστήριξη της σταθερότητας και περιφερειακής ολοκλήρωσης του Ιράκ. Για τον σκοπό αυτό, συμφωνούν να προωθήσουν δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των σχέσεων με το Ιράκ, τις γειτονικές του χώρες και άλλους περιφερειακούς εταίρους.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία μεταξύ τους μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας με άλλες χώρες της ίδιας περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη δράση συνάδει με την παρούσα συμφωνία και είναι προς το συμφέρον τους.

3.   Χωρίς να αποκλείουν κανένα τομέα, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή:

α)

στην προώθηση του ενδοπεριφερειακού εμπορίου·

β)

στην ενίσχυση περιφερειακών οργάνων και κοινών σχεδίων και πρωτοβουλιών που θεσπίζονται στο πλαίσιο σχετικών περιφερειακών οργανισμών.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 111

Συμβούλιο Συνεργασίας

1.   Συγκροτείται Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο άπαξ του έτους. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, καθώς και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται επίσης να υποβάλλει τις δέουσες συστάσεις, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

2.   Το Συμβούλιο Συνεργασίας απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

3.   Το Συμβούλιο Συνεργασίας θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του.

4.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να παραπέμπει στο Συμβούλιο Συνεργασίας κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

5.   Το Συμβούλιο Συνεργασίας δύναται να επιλύει τη διαφορά απευθύνοντας σχετική σύσταση.

6.   Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο και δεν θίγουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του τίτλου II της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 112

Επιτροπή συνεργασίας και ειδικές υποεπιτροπές

1.   Θεσπίζεται επιτροπή συνεργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, έργο της οποίας είναι να επικουρεί το Συμβούλιο Συνεργασίας στα καθήκοντά του.

2.   Το Συμβούλιο Συνεργασίας μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής υποεπιτροπής ή οργάνου που μπορούν να το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και προσδιορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 113

Κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας

1.   Θεσπίζεται κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας. Πρόκειται για φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων για τα μέλη του Ιρακινού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.   Η κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας απαρτίζεται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Ιρακινού Κοινοβουλίου, αφετέρου.

3.   Η κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ενημερώνεται σχετικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου Συνεργασίας.

4.   Η κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Άρθρο 114

Διευκολύνσεις

Προς διευκόλυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να παράσχουν τις αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εγκαταστάσεις σε δεόντως εγκεκριμένους εμπειρογνώμονες και υπαλλήλους που ασχολούνται με την εφαρμογή της συνεργασίας, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς των δύο μερών.

Άρθρο 115

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος του Ιράκ.

Άρθρο 116

Έναρξη ισχύος και ανανέωση

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας παραλαβής, από τον θεματοφύλακα, της τελευταίας από τις κοινοποιήσεις των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς τον σκοπό αυτό διαδικασιών.

2.   Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για περίοδο δέκα ετών. Ανανεώνεται αυτομάτως ανά έτος, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη την καταγγείλει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η ισχύς της παρούσας συμφωνίας παύει έξι μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η λήξη της δεν θίγει εν εξελίξει σχέδια τα οποία δρομολογήθηκαν βάσει της παρούσας συμφωνίας πριν από την παραλαβή της κοινοποίησης.

Άρθρο 117

Προσωρινή εφαρμογή

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 116, η Ένωση και το Ιράκ συμφωνούν να εφαρμόζουν το άρθρο 2 και τους τίτλους II, III και V της παρούσας συμφωνίας από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία η Ένωση και το Ιράκ προέβησαν στην αμοιβαία κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό. Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας συμφωνίας.

2.   Όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα μέρη εφαρμόζουν διάταξη της παρούσας συμφωνίας, εν αναμονή της έναρξης ισχύος της, κάθε αναφορά που περιέχει η διάταξη αυτή σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας θεωρείται ότι αφορά την ημερομηνία από την οποία τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόσουν την εν λόγω διάταξη σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 118

Απαγόρευση διακρίσεων

Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν:

α)

οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει το Ιράκ έναντι της Ένωσης δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών και των επιχειρήσεών τους·

β)

οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ένωση έναντι του Ιράκ δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των υπηκόων του Ιράκ ή των εταιρειών και των επιχειρήσεών του.

Άρθρο 119

Εξελικτική ρήτρα

1.   Τα μέρη δύνανται, κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης, να προβούν στην τροποποίηση, αναθεώρηση και επέκταση της παρούσας συμφωνίας, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας, μεταξύ άλλων συμπληρώνοντάς την με συμφωνίες ή πρωτόκολλα σχετικά με ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες.

2.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλλει υποδείξεις για τη διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτάται κατά την εφαρμογή της. Κάθε διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας βάσει της παρούσας συμφωνίας θα αποφασίζεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας.

Άρθρο 120

Άλλες συμφωνίες

1.   Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η παρούσα συμφωνία, ούτε οποιαδήποτε δράση αναληφθεί στο πλαίσιο αυτό θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών να αναλαμβάνουν διμερείς δραστηριότητες συνεργασίας με το Ιράκ ή να συνάπτουν, ενδεχομένως, νέες συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας με το Ιράκ.

2.   Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει την εκτέλεση ή εφαρμογή δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τα αντίστοιχα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με τρίτα μέρη.

Άρθρο 121

Αθέτηση της συμφωνίας

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας και μεριμνούν για την τήρηση των στόχων που θέτει η παρούσα συμφωνία.

2.   Αν συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει υποχρέωση που του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προτού λάβει τα εν λόγω μέτρα, παρέχει, εντός 30 ημερών, στο Συμβούλιο Συνεργασίας όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης, ώστε να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Κατά την επιλογή των μέτρων, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Συνεργασίας και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας μετά από αίτηση του άλλου μέρους.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λάβει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σε περίπτωση:

α)

καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας μη προβλεπόμενης από τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου·

β)

παραβίασης από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος των ουσιωδών στοιχείων της παρούσας συμφωνίας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 5.

Το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την επείγουσα σύγκληση συνεδρίασης των συμβαλλόμενων μερών εντός 15 ημερών, για εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης, προκειμένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη.

4.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρεί ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που υπέχει βάσει του τίτλου II της παρούσας συμφωνίας, δύναται να εφαρμόσει αποκλειστικά τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών που θεσπίζονται στο τμήμα VΙ του τίτλου II της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 122

Ορισμός των συμβαλλόμενων μερών

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, με τον όρο «συμβαλλόμενα μέρη» νοούνται η Ένωση ή τα κράτη μέλη της ή η Ένωση και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφενός, και το Ιράκ, αφετέρου.

Άρθρο 123

Αυθεντικά κείμενα

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και αραβική γλώσσα. Τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αντιφάσεων, γίνεται αναφορά στη γλώσσα στην οποία διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις για την παρούσα συμφωνία, δηλαδή στην αγγλική.

Άρθρο 124

Παραρτήματα, προσαρτήματα, πρωτόκολλα και σημειώσεις

Τα παραρτήματα, τα προσαρτήματα, τα πρωτόκολλα και οι σημειώσεις της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Съставено в Брюксел на единадесети май две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de mayo de dos mil doce.

V Bruselu dne jedenáctého května dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte maj to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am elften Mai zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έντεκα Μαΐου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the eleventh day of May in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le onze mai deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì undici maggio duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gegužės vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év május havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de elfde mei tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego maja roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em onze de maio de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece mai două mii doisprezece.

V Bruseli dňa jedenásteho mája dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enajstega maja leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den elfte maj tjugohundratolv.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel- Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Гια την Ελληvιкή Δημoкρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Гια την Κυπριαкή Δημoкρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προσάρτημα I

Καλυπτόμενοι διαγωνισμοί

Υποπαράρτημα 1

Οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης οι οποίες συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου II του τμήματος V του τίτλου II της παρούσας συμφωνίας

Αγαθά

Κατώτατα όρια

130 000 ΕΤΔ

Υπηρεσίες (διευκρινίζονται στο υποπαράρτημα 3)

Κατώτατα όρια

130 000 ΕΤΔ

Έργα (διευκρινίζονται στο υποπαράρτημα 4)

Κατώτατα όρια

5 000 000 ΕΤΔ

Δεσμεύσεις του Ιράκ

1.   Όλες οι οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε υφιστάμενων οντοτήτων οποιασδήποτε κεντρικής κρατικής οντότητας και όλων των άλλων οντοτήτων των οποίων οι πολιτικές δημοσίως συμβάσεων ελέγχονται, εξαρτώνται ή επηρεάζονται από την κεντρική κυβέρνηση, καθώς και όλες οι άλλες οντότητες που χρηματοδοτούνται από την κεντρική κυβέρνηση ή υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο από την κεντρική κυβέρνηση.

2.   Ενδεικτικός κατάλογος αυτών των οντοτήτων (οι ακριβείς τίτλοι ενδέχεται να αλλάξουν):

 

Υπουργείο Γεωργίας

 

Υπουργείο Επικοινωνιών

 

Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και ΜΜΕ

 

Επιτροπή καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο

 

Υπουργείο Πολιτισμού

 

Υπουργείο Άμυνας

 

Υπουργείο Μετανάστευσης

 

Υπουργείο Παιδείας

 

Υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων

 

Υπουργείο Υγείας

 

Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας

 

Υπουργείο Κατασκευών και Στέγασης (και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτό)

 

Υπουργείο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

 

Υπουργείο Βιομηχανίας και Μεταλλίων (και όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτό)

 

Υπουργείο Εσωτερικών

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοσίων Έργων

 

Υπουργείο Πετρελαίου

 

Υπουργείο Σχεδιασμού και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

 

Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας

 

Υπουργείο Εμπορίου

 

Υπουργείο Μεταφορών

 

Υπουργείο Υδάτινων Πόρων

 

Υπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού

 

Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων

 

Υπουργείο Αποκέντρωσης

 

Υπουργείο Γυναικείων Θεμάτων

 

Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ

 

Κρατικά πανεπιστήμια

Δεσμεύσεις της Ένωσης

Οντότητες της Ένωσης:

1.   Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.   Η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΟι αναθέτοντες φορείς των κρατών μελών:

1.   Όλα τα κρατικά υπουργεία και οργανισμοί δημοσίου δικαίου

Για την Ένωση, ως οργανισμός δημοσίου δικαίου νοείται κάθε φορέας:

που δημιουργήθηκε ειδικά για να ικανοποιήσει ανάγκες γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα και

έχει νομική προσωπικότητα και

χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείρισή του υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή όταν περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τις τοπικές αρχές ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

2.   Οι ακόλουθοι φορείς της κεντρικής διοίκησης, οι οποίοι συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τμήματος V του τίτλου II της παρούσας συμφωνίας (ενδεικτικός κατάλογος):

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Βέλγιο

1.

Services publics fédéraux (Ministères):

1.

Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et institutions publiques de sécurité sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, classes moyennes et energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Defensie;

Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en Sociale Economie;

Service public fédéral de programmation Développement durable;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.


2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Βουλγαρία

Администрация на Народното събрание

Aдминистрация на Президента

Администрация на Министерския съвет

Конституционен съд

Българска народна банка

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Κρατικές υπηρεσίες, κρατικές επιτροπές, εκτελεστικοί οργανισμοί και άλλες κρατικές αρχές οι οποίες δημιουργούνται διά νόμου ή με υπουργικό διάταγμα και ασκούν εκτελεστική εξουσία:

Агенция за ядрено регулиране

Висша атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавна комисия по сигурността на информацията

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за финансов надзор

Патентно ведомство на Република България

Сметна палата на Република България

Агенция за приватизация

Агенция за следприватизационен контрол

Български институт по метрология

Държавна агенция „Архиви“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Национална сигурност“

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за младежта и спорта

Държавна агенция по горите

Държавна агенция по туризма

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Институт по публична администрация и европейска интеграция

Национален статистически институт

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за професионално образование и обучение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Агенция „Митници“

Агенция за държавна и финансова инспекция

Агенция за държавни вземания

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция по вписванията

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по енергийна ефективност

Агенция по заетостта

Агенция по обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Изпълнителна агенция по лекарствата

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по трансплантация

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Комисията за защита на потребителите

Контролно-техническата инспекция

Национален център за информация и документация

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба „Полиция“

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Национална служба за растителна защита

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Служба „Военна информация“

Служба „Военна полиция“

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Авиоотряд 28

Τσεχική Δημοκρατία

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

Δανία

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 διευθύνσεις και οργανισμοί)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 διευθύνσεις και οργανισμοί)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 διευθύνσεις και οργανισμοί)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Διάφορες διευθύνσεις και οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Διευθυντής Αστυνομίας, ο εισαγγελέας, 1 διεύθυνση και ορισμένες διοικήσεις)

Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 επισκοπικές αρχές)

Kulturministeriet — Υπουργείο Πολιτισμού

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 τμήματα και ορισμένοι οργανισμοί)

Miljøministeriet

5 styrelser (5 διοικήσεις)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

1 styrelse (1 διοίκηση)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktorater og institutioner (4 διευθύνσεις και οργανισμοί)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ορισμένες διευθύνσεις και οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων του Risoe National Laboratory και των Danish National Research and Education Buildings)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 διοίκηση και αρκετοί οργανισμοί)

Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 διοικήσεις και αρκετοί οργανισμοί)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, hereunder Øresundsbrokonsortiet (7 διευθύνσεις και οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 διοικήσεις, 4 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 5 άλλα ιδρύματα)

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner (Διάφορες διευθύνσεις και οργανισμοί)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelser og institutioner (3 διευθύνσεις και οργανισμοί)

Γερμανία

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (μόνον αγαθά προοριζόμενα για πολιτική χρήση)

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (μη στρατιωτικά αγαθά)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Εσθονία

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Õiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Põllumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet;

Konkurentsiamet;

Maksu- ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

Ιρλανδία

President’s Establishment

Houses of the Oireachtas — [Κοινοβούλιο]

Department of the Taoiseach — [Πρωθυπουργός]

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor’s Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [ιρλανδόφωνες περιοχές] Affairs

Arts Council

National Gallery.

Ελλάδα

Υπουργείο Εσωτερικών·

Υπουργείο Εξωτερικών·

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών·

Υπουργείο Ανάπτυξης·

Υπουργείο Δικαιοσύνης·

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων·

Υπουργείο Πολιτισμού·

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης·

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων·

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας·

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών·

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων·

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής·

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης·

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας·

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης·

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς·

Γενική Γραμματεία Ισότητας·

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού·

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας·

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας·

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού·

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων·

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος·

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας·

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας·

Εθνικό Τυπογραφείο·

Γενικό Χημείο του Κράτους·

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας·

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών·

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης·

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης·

Πανεπιστήμιο Αιγαίου·

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων·

Πανεπιστήμιο Πατρών·

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας·

Πολυτεχνείο Κρήτης·

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων·

Αιγινήτειο Νοσοκομείο·

Αρεταίειο Νοσοκομείο·

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης·

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού·

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων·

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων·

Γενικό Επιτελείο Στρατού·

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού·

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας·

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας·

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων·

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας·

Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Ισπανία

Presidencia del Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

Γαλλία

(1)   Υπουργεία

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l’éducation nationale

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'État à l’outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l’industrie et de la consommation

Secrétariat d'État en charge de l’emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'État en charge de l’écologie

Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'État en charge de l’aménagement du territoire

(2)   Οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές και δικαστήρια

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l’énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'État

Cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)

(3)   Εθνικά δημόσια ιδρύματα

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail