ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2012.026.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

55ό έτος
28 Ιανουαρίου 2012


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ( 1 )

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

22

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 71/2012 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2012, για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων

23

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 72/2012 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με τροποποίηση και παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών

26

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 73/2012 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2012, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

28

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2012/45/ΕΕ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2012, για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

30

 

 

2012/46/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2012, για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων στις Κάτω Χώρες

32

 

 

2012/47/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2012, που επιτρέπει στη Σουηδία να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών που ευρίσκονται σε ορισμένες περιοχές στη βόρεια Σουηδία σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ

33

 

 

2012/48/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2012, για την παράταση της ισχύος της απόφασης 2009/251/ΕΚ η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν διατίθενται ούτε είναι διαθέσιμα στην αγορά προϊόντα που περιέχουν το βιοκτόνο φουμαρικό διμεθύλιο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2012) 321]  ( 1 )

35

 

 

2012/49/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2012, για τροποποίηση των αποφάσεων 2011/263/ΕΕ και 2011/264/ΕΕ ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην ταξινόμηση των ενζύμων σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2012) 323]  ( 1 )

36

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011)

38

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΟΔΗΓΙΕΣ

28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/1


ΟΔΗΓΊΑ 2011/92/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

(κωδικοποιημένο κείμενο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κ. ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (3), έχει ουσιωδώς τροποποιηθεί επανειλημμένα (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον όλων των τεχνικών διαδικασιών σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατό πιο έγκαιρα.

(3)

Είναι απαραίτητο να εναρμονισθούν οι αρχές που θα διέπουν την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, όσον αφορά ιδίως τα σχέδια έργων που θα πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση, οι βασικές υποχρεώσεις του κυρίου του έργου, και το περιεχόμενο της εκτίμησης. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

(4)

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ένας από τους στόχους της Ένωσης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής.

(5)

Η περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης περιλαμβάνει διατάξεις που εξουσιοδοτούν τις δημόσιες αρχές και άλλους φορείς να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και στην υγεία και ευημερία των προσώπων.

(6)

Θα πρέπει να προβλεφθούν γενικές αρχές για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με σκοπό τη συμπλήρωση και τον συντονισμό των διαδικασιών με τις οποίες χορηγούνται άδειες για δημόσια και ιδιωτικά έργα που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(7)

Η χορήγηση αδείας για δημόσια και ιδιωτικά έργα που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από εκτίμηση των σημαντικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν αυτά τα έργα στο περιβάλλον. Η εν λόγω εκτίμηση θα πρέπει να γίνεται με βάση τις κατάλληλες πληροφορίες που παρέχει ο κύριος του έργου και να συμπληρώνεται από τις αρχές, καθώς και το κοινό που μπορεί ενδεχομένως να αφορά το έργο.

(8)

Τα έργα που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και, καταρχήν, θα πρέπει να υπόκεινται συστηματικά σε εκτίμηση.

(9)

Άλλες κατηγορίες έργων δεν έχουν απαραίτητα σε όλες τις περιπτώσεις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα εν λόγω έργα θα πρέπει να υπόκεινται σε εκτίμηση όταν τα κράτη μέλη κρίνουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο σημαντικών επιπτώσεων.

(10)

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν κατώτατα όρια ή κριτήρια για τον προσδιορισμό εκείνων των έργων που θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση βάσει της βαρύτητας των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Τα κράτη μέλη δεν θα είναι απαραίτητο να εξετάζουν κατά περίπτωση έργα που βρίσκονται κάτω των ορίων ή εκτός των κριτηρίων αυτών.

(11)

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω κατώτατων ορίων ή κριτηρίων ή κατά την κατά περίπτωση εξέταση έργων για να προσδιορισθεί ποια έργα θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση βάσει της σημασίας των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια επιλογής που καθορίζει η παρούσα οδηγία. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων.

(12)

Για τα έργα που υπόκεινται σε εκτίμηση, θα πρέπει να παρέχονται ορισμένες ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις επιπτώσεις του.

(13)

Ενδείκνυται η θέσπιση διαδικασίας βάσει της οποίας ο κύριος του έργου θα μπορεί να ζητά τη γνώμη των αρμοδίων αρχών σχετικά με το περιεχόμενο και την έκταση των πληροφοριών των οποίων πρέπει να γίνει επεξεργασία και που πρέπει να δοθούν προκειμένου να γίνει εκτίμηση. Τα κράτη μέλη, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, μπορούν να απαιτούν από τον κύριο του έργου να υποδεικνύει, μεταξύ άλλων, εναλλακτικές επιλογές για τα έργα για τα οποία προτίθεται να υποβάλει αίτηση.

(14)

Οι επιπτώσεις ενός σχεδίου στο περιβάλλον θα πρέπει να εκτιμώνται με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας, τη συμβολή, με τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη φροντίδα για τη διατήρηση των ποικιλιών των ειδών και τη διατήρησή της αναπαραγωγικής ικανότητας του οικοσυστήματος ως θεμελιώδους πόρου ζωής.

(15)

Είναι ευκταίο να θεσπισθούν ενισχυμένες διατάξεις περί εκτιμήσεως των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε τη σύμβαση σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο στις 25 Φεβρουαρίου 1991, και την κύρωσε στις 24 Ιουνίου 1997.

(16)

Η αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα να εκφράζει, και στον φορέα λήψης των αποφάσεων να λαμβάνει υπόψη, απόψεις και ανησυχίες ενδεχομένως σχετικές με τις εν λόγω αποφάσεις, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την εγκυρότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα και στην εκ μέρους του υποστήριξη των αποφάσεων που λαμβάνονται.

(17)

Η συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής ενώσεων, οργανώσεων και ομάδων, ιδίως μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να ενθαρρύνεται αναλόγως, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του κοινού.

(18)

H Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε τη σύμβαση της ΟΕΕ των Ηνωμένων Εθνών για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον («σύμβαση του Aarhus») στις 25 Ιουνίου 1998 και την κύρωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2005.

(19)

Μεταξύ των στόχων της σύμβασης του Aarhus περιλαμβάνεται η κατοχύρωση των δικαιωμάτων συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία του δικαιώματος διαβίωσης σε περιβάλλον κατάλληλο για την προσωπική υγεία και ευημερία.

(20)

Το άρθρο 6 της σύμβασης του Aarhus προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις που αφορούν τις ειδικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I και δραστηριότητες που δεν αναφέρονται σε αυτό, ενδέχεται όμως να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(21)

Το άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 4, της σύμβασης του Aarhus προβλέπει την πρόσβαση σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες για την αμφισβήτηση της ουσιαστικής ή διαδικαστικής νομιμότητας αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 της σύμβασης αυτής σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού.

(22)

Δεν πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία στα έργα που εγκρίνονται λεπτομερώς με ειδική εθνική νομοθετική πράξη, επειδή οι επιδιωκόμενοι με την παρούσα οδηγία στόχοι, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών, επιτυγχάνονται με τη νομοθετική διαδικασία.

(23)

Δύναται, εξάλλου, να αποδειχθεί σκόπιμη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εξαίρεση ενός ειδικού σχεδίου από τις διαδικασίες εκτίμησης που προβλέπει η παρούσα οδηγία, με την επιφύλαξη κατάλληλης πληροφόρησης της Επιτροπής και του κοινού που αφορά το έργο.

(24)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω του μεγέθους και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(25)

Με την παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα V, μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Η παρούσα οδηγία αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον των δημόσιων και ιδιωτικών έργων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

2.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «έργο»:

η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών κατασκευών,

άλλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις που αφορούν την εκμετάλλευση των πόρων του εδάφους·

β)   «κύριος του έργου»: είτε ο υποβάλλων αίτηση για άδεια που αφορά σχέδιο ιδιωτικού έργου, είτε η δημόσια αρχή που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για ένα σχέδιο έργου·

γ)   «άδεια»: απόφαση της ή των αρμόδιων αρχών που δίνει το δικαίωμα στον κύριο του έργου να πραγματοποιήσει το έργο·

δ)   «κοινό»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι ομάδες αυτών·

ε)   «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από την οικεία εθνική νομοθεσία, θεωρούνται ότι έχουν συμφέροντα που διακυβεύονται·

στ)   «αρμόδια(-ες) αρχή(-ες)»: οι αρχές που ορίζουν τα κράτη μέλη για την εκπλήρωση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρμογή αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους σκοπούς αυτούς.

4.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα έργα που εγκρίνονται λεπτομερώς με ειδική εθνική νομοθετική πράξη, καθότι οι στόχοι που επιδιώκονται με την παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών, επιτυγχάνονται μέσω της νομοθετικής διαδικασίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της θέσεώς τους, υπόκεινται σε παροχή άδειας και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτά τα έργα ορίζονται στο άρθρο 4.

2.   Η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον μπορεί να εντάσσεται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των υπαρχουσών διαδικασιών παροχής αδειών για έργα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, στα πλαίσια άλλων διαδικασιών ή των διαδικασιών που θα θεσπισθούν για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας οδηγίας.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ενιαία διαδικασία για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (5).

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα κράτη μέλη μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εξαιρούν, εν όλω ή εν μέρει, ένα ειδικό έργο από την παρούσα οδηγία.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη:

α)

εξετάζουν αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης·

β)

θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερομένου κοινού τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών εκτίμησης που αναφέρονται στο στοιχείο α), τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση χορήγησης εξαίρεσης και τους λόγους για τη χορήγησή της·

γ)

ενημερώνουν την Επιτροπή, πριν από την παροχή της άδειας, για τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση και της δίνουν τις πληροφορίες τις οποίες, εφόσον απαιτείται, θέτουν στη διάθεση των δικών τους υπηκόων.

Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τα έγγραφα που λαμβάνει στα άλλα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή κάνει κάθε χρόνο απολογισμό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 3

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί δεόντως, υπό το πρίσμα κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης και σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 12, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός έργου:

α)

στον άνθρωπο, στην πανίδα και στη χλωρίδα·

β)

στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο·

γ)

στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά·

δ)

στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ).

Άρθρο 4

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα I υποβάλλονται σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη αποφασίζουν κατά πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν βάσει:

α)

κατά περίπτωση εξέτασης·

ή

β)

κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν και τις δύο διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

3.   Όταν διεξάγεται κατά περίπτωση εξέταση ή όταν έχουν τεθεί κατώτατα όρια ή κριτήρια για τους σκοπούς της παραγράφου 2, λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παράρτημα III.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Άρθρο 5

1.   Στην περίπτωση των έργων που, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τα άρθρα 6 έως 10, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι ο κύριος του έργου παρέχει, υπό την κατάλληλη μορφή, τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα IV στο μέτρο που:

α)

τα κράτη μέλη κρίνουν ότι οι πληροφορίες αυτές ενδιαφέρουν ένα δεδομένο στάδιο της διαδικασίας χορήγησης αδείας και τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός έργου ή τύπου έργου και των στοιχείων περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεασθούν·

β)

τα κράτη μέλη κρίνουν ότι δύναται ευλόγως να απαιτηθεί από τον κύριο του έργου να συλλέξει τα εν λόγω στοιχεία, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τις υπάρχουσες γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται ότι αν το ζητήσει ο κύριος του έργου πριν υποβάλει αίτηση για άδεια, η αρμόδια αρχή γνωμοδοτεί ως προς το ποιες πληροφορίες πρέπει να παράσχει ο κύριος του έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η αρμόδια αρχή ζητά τη γνώμη του κυρίου του έργου και των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, πριν γνωμοδοτήσει. Το γεγονός ότι η αρχή έχει ήδη γνωμοδοτήσει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν την εμποδίζει να απαιτήσει μεταγενέστερα από τον κύριο του έργου να υποβάλει και περαιτέρω πληροφορίες.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να δώσουν γνώμη, ακόμα και αν ο κύριος του έργου δεν το ζητά.

3.   Οι πληροφορίες τις οποίες παρέχει ο κύριος του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)

τη θέση, τον σχεδιασμό και το μέγεθος του έργου·

β)

περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει δυνατόν, να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις·

γ)

τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση και την εκτίμηση των κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου·

δ)

σύνοψη των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

ε)

μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ).

4.   Εφόσον είναι αναγκαίο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι αρχές που κατέχουν σχετικές πληροφορίες, με ειδική μνεία του άρθρου 3, τις θέτουν στη διάθεση του κυρίου του έργου,.

Άρθρο 6

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχές τις οποίες ενδέχεται να αφορά το έργο, λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας επί θεμάτων περιβάλλοντος, μπορούν να εκφράσουν γνώμη για τις πληροφορίες που παρέχει ο κύριος του έργου και για την αίτηση άδειας. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές των οποίων πρέπει να ζητείται η γνώμη, εν γένει ή κατά περίπτωση. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 διαβιβάζονται στις αρχές αυτές. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας γνωμοδότησης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Το κοινό ενημερώνεται έγκαιρα, με ανακοινώσεις ή με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι διαθέσιμα, για τα ακόλουθα ζητήματα σε αρχικό στάδιο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και, το αργότερο, μόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η παροχή πληροφοριών:

α)

την αίτηση για συναίνεση ανάπτυξης·

β)

το γεγονός ότι το έργο υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, ανάλογα με την περίπτωση, το γεγονός ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 7·

γ)

λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης, τις αρχές από τις οποίες μπορούν να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες, και τις αρχές προς τις οποίες μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήματα καθώς και λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων ή των ερωτημάτων·

δ)

τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση που υφίσταται, το σχέδιο απόφασης·

ε)

ένδειξη του κατά πόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5·

στ)

ένδειξη του χρονοδιαγράμματος και του τόπου παροχής των σχετικών πληροφοριών καθώς και των μέσων με τα οποία οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες·

ζ)

λεπτομέρειες όσον αφορά τις ρυθμίσεις περί της συμμετοχής του κοινού κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού τα ακόλουθα:

α)

κάθε πληροφορία που συλλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 5·

β)

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι κύριες εκθέσεις και συμβουλές που παρέχονται στην αρμόδια αρχή ή αρχές κατά το χρόνο που το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

γ)

σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (6), πληροφορίες, πλην εκείνων οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και έχουν σχέση με την απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας και οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες μόνο αφού έχει ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.   Στο ενδιαφερόμενο κοινό παρέχονται έγκαιρα και πραγματικά δυνατότητες να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 και, για τον σκοπό αυτό, έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες, όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, στην αρμόδια αρχή ή αρχές πριν από τη λήψη της απόφασης για τη συναίνεση ανάπτυξης.

5.   Οι αναλυτικές ρυθμίσεις για να ενημερώνεται το κοινό, παραδείγματος χάριν, με τοιχοκόλληση σε ορισμένη ακτίνα ή δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και για τη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό, παραδείγματος χάριν, με την υποβολή γραπτών προτάσεων ή τη διενέργεια δημοσκοπήσεων, καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

6.   Για καθένα από τα διαφορετικά στάδια, προβλέπονται εύλογα χρονικά πλαίσια, τα οποία παρέχουν επαρκή χρονικά διαστήματα για την ενημέρωση του κοινού καθώς και για την προετοιμασία και την αποτελεσματική συμμετοχή του ενδιαφερομένου κοινού στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

1.   Όταν ένα κράτος μέλος γνωρίζει ότι ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους ή όταν το ζητήσει ένα κράτος μέλος που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το ταχύτερο δυνατό, και όχι αργότερα από την ημερομηνία ενημέρωσης του εγχωρίου πληθυσμού, μεταξύ άλλων:

α)

την περιγραφή του έργου και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις·

β)

πληροφορίες σχετικά με τη φύση της απόφασης που ενδέχεται να ληφθεί.

Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο παρέχει στο άλλο κράτος μέλος εύλογη προθεσμία προκειμένου να δηλώσει αν επιθυμεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και μπορεί να συμπεριλάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Εάν κράτος μέλος, που λαμβάνει πληροφορίες, βάσει της παραγράφου 1, αναφέρει ότι σκοπεύει να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο, αποστέλλει, εφόσον δεν έχει ήδη αποστείλει, στο θιγόμενο κράτος μέλος, τις πληροφορίες των οποίων την παροχή επιβάλλει το άρθρο 6 παράγραφος 2, και οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β).

3.   Επίσης, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, στο βαθμό που τα αφορά:

α)

μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 να τίθενται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στη διάθεση των αρχών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και του πληθυσμού του κράτους μέλους το οποίο ενδέχεται να επηρεαστεί σοβαρά και

β)

διασφαλίζουν ότι δίνεται στις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6,παράγραφος 1, και στο κοινό η ευκαιρία, πριν χορηγηθεί η άδεια για το έργο, να δώσουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη γνώμη τους σχετικά με τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο.

4.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις του έργου και τα μέτρα μείωσης ή εξάλειψής τους και θέτουν εύλογη προθεσμία διαβουλεύσεων.

5.   Οι αναλυτικές ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να καθορίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν στο ενδιαφερόμενο κοινό στην επικράτεια του θιγόμενου κράτους μέλους να συμμετέχει πραγματικά, όσον αφορά το έργο, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας.

Άρθρο 9

1.   Εφόσον ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση ή απόρριψη συναίνεσης, η αρμόδια αρχή ή αρχές ενημερώνουν το κοινό σχετικά, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και θέτουν στη διάθεση του κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το περιεχόμενο της απόφασης και τους όρους που ενδεχομένως τη συνοδεύουν·

β)

έχοντας εξετάσει τους προβληματισμούς και τις γνώμες που έχει εκφράσει το ενδιαφερόμενο κοινό, τους κύριους λόγους και τις εκτιμήσεις στους οποίους βασίστηκε η απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού·

γ)

περιγραφή, οσάκις απαιτείται, των κυρίων προς αποφυγή μέτρων, μείωση και, ει δυνατόν, αντιστάθμιση των κυριότερων δυσμενών συνεπειών.

2.   Η αρμόδια αρχή ή αρχές ενημερώνουν κάθε κράτος μέλος το οποίο έχει συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 7, διαβιβάζοντας σε αυτό τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη που έχουν συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται με τον κατάλληλο τρόπο στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού στην επικράτειά τους.

Άρθρο 10

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν την υποχρέωση των αρμοδίων αρχών να τηρούν τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και η καθιερωμένη νομική πρακτική όσον αφορά το εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 7, η διαβίβαση πληροφοριών σε άλλο κράτος μέλος και η λήψη πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος υπόκειται στους περιορισμούς που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο.

Άρθρο 11

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το εθνική έννομη τάξη τους, το ενδιαφερόμενο κοινό:

α)

που έχει επαρκές συμφέρον, ή εναλλακτικά·

β)

που υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως προϋπόθεση από το διοικητικό δικονομικό δίκαιο ενός κράτους μέλους,

έχει πρόσβαση σε μια διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου συσταθέντος νομοθετικώς, προκειμένου να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας περί συμμετοχής του κοινού.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν σε ποια φάση είναι δυνατόν να προσβάλλονται αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις.

3.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τι αποτελεί επαρκές συμφέρον και τι προσβολή δικαιώματος, με σταθερό γνώμονα να παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2, θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να προσβληθούν, για τους σκοπούς του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4.   Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν τη δυνατότητα μιας προκαταρκτικής διαδικασίας αναθεώρησης ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν θίγουν την απαίτηση να εξαντλούνται οι διοικητικές διαδικασίες αναθεώρησης πριν από την προσφυγή σε δικαστικές διαδικασίες αναθεώρησης, όπου υφίσταται τέτοιου είδους απαίτηση κατά το εθνικό δίκαιο.

Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να μην έχουν απαγορευτικό κόστος.

5.   Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τίθενται στη διάθεση του κοινού οι πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες αναθεώρησης.

Άρθρο 12

1.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την πείρα που αποκόμισαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

2.   Ειδικότερα, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα τυχόν κριτήρια ή/και τα κατώτατα όρια που έχουν, ενδεχομένως, καθορισθεί για την επιλογή των εν λόγω σχεδίων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2.

3.   Η Επιτροπή, με βάση αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών, εάν χρειάζεται, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συμπληρωματικές προτάσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας κατά τρόπο επαρκώς συντονισμένο.

Άρθρο 13

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα V μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα V μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 15

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 13 Δεκεμβρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SZPUNAR


(1)  ΕΕ C 248 της 25.8.2011, σ. 154.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 (η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011.

(3)  ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.

(4)  Βλέπε παράρτημα VI, μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.

(6)  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1.

Διυλιστήρια αργού πετρελαίου (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που παράγουν μόνο λιπαντικά από αργό πετρέλαιο) και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση 500 τουλάχιστον τόνων άνθρακα ή ασφαλτούχων σχιστόλιθων την ημέρα.

2.

α)

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσεως με θερμική ισχύ 300 MW και άνω.

β)

Πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης ή του παροπλισμού αυτών (1) (εκτός από τις ερευνητικές μονάδες για την παραγωγή και μετατροπή σχάσιμων και αναπαραγώγιμων υλικών, με ανώτατη διαρκή θερμική ισχύ κάτω του 1 kW).

3.

α)

Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων.

β)

Εγκαταστάσεις:

i)

για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων·

ii)

για την επεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας·

iii)

για την τελική διάθεση ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων·

iv)

αποκλειστικά για την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων·

v)

αποκλειστικά για την αποθήκευση (η οποία προγραμματίζεται για περισσότερο από 10 έτη) ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων, ή ραδιενεργών αποβλήτων σε χώρο διαφορετικό από το χώρο παραγωγής.

4.

α)

Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την αρχική σύντηξη χυτοσιδήρου και χάλυβα.

β)

Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συμπυκνώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες.

5.

Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμιάντου, καθώς και για την κατεργασία και μεταποίηση του αμίαντου και των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο: στην περίπτωση των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 20 000 τόνων τελικών προϊόντων· στην περίπτωση των υλικών τριβής, εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 50 τόνων τελικών προϊόντων· για τις άλλες χρήσεις του αμίαντου, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πάνω από 200 τόνους το χρόνο.

6.

Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις για την παραγωγή, σε βιομηχανική κλίμακα, ουσιών με μεθόδους χημικής μετατροπής, στις οποίες παρατάσσονται πολλές μονάδες που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους και προορίζονται για:

α)

την παραγωγή βασικών οργανικών χημικών προϊόντων·

β)

την παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων·

γ)

την παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασμάτων (απλά ή σύνθετα λιπάσματα)·

δ)

την παραγωγή βασικών φυτοϋγειονομικών προϊόντων και βιοκτόνων·

ε)

για την παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων με χημικές ή βιολογικές μεθόδους·

στ)

για την παραγωγή εκρηκτικών υλών.

7.

α)

Έργα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων και αερολιμένων (2) με κύριο διάδρομο τροχιοδρόμησης μήκους άνω των 2 100 μέτρων.

β)

Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας (3).

γ)

Έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις και άνω λωρίδες κυκλοφορίας, ή ευθυγράμμιση ή/και διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών δύο το πολύ λωρίδων κυκλοφορίας ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις και άνω λωρίδες, όταν το νέο ή ευθυγραμμισμένο ή/και διευρυμένο αυτό τμήμα της οδού πρόκειται να έχει συνεχές μήκος από 10 km και άνω.

8.

α)

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες για την κυκλοφορία στις εσωτερικές πλωτές οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών άνω των 1 350 τόνων.

β)

Εμπορικοί λιμένες, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με την ξηρά και εξωτερικοί λιμένες (εκτός των αποβαθρών για τα πορθμεία) όπου μπορούν να προσεγγίσουν σκάφη άνω των 1 350 τόνων.

9.

Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση, χημική κατεργασία όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα (4), σημείο Δ9, ή υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 της εν λόγω οδηγίας.

10.

Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση ή χημική κατεργασία όπως ορίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, σημείο Δ9 μη επικίνδυνων αποβλήτων με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 100 τόνων.

11.

Έργα άντλησης υπόγειων υδάτων (υδρομάστευσης) ή έργα τεχνητής αναπλήρωσης υπόγειων υδάτων (τεχνητού εμπλουτισμού υδροφόρων οριζόντων), εφόσον ο ετήσιος όγκος αντλούμενου ή αναπληρούμενου ύδατος (όγκος υδάτων απόληψης ή εμπλουτισμού) ισούται ή υπερβαίνει τα 10 000 000 m3.

12.

α)

Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική λεκάνη σε άλλη όταν η εκτροπή αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη ενδεχόμενης λειψυδρίας και όπου ο όγκος του εκτρεπομένου ύδατος υπερβαίνει τα 100 000 000 m3 ετησίως.

β)

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική λεκάνη σε άλλη όταν η πολυετής μέση ροή της λεκάνης άντλησης (απόληψης) υπερβαίνει τα 2 000 000 000 m3 ετησίως και όπου ο όγκος του εκτρεπομένου ύδατος υπερβαίνει το 5 % της ροής αυτής.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η εκτροπή πόσιμου ύδατος μέσω αγωγών εξαιρείται.

13.

Σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας άνω των 150 000 ισοδυνάμου πληθυσμού όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 6 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (5).

14.

Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου για εμπορικούς σκοπούς, όπου η εξορυσσόμενη ποσότητα υπερβαίνει τους 500 τόνους ημερησίως όσον αφορά το πετρέλαιο και 500 000 m3 ημερησίως όσον αφορά το φυσικό αέριο.

15.

Φράγματα και άλλες εγκαταστάσεις προοριζόμενες για τη συγκράτηση ή τη μόνιμη αποθήκευση υδάτων, όπου ο όγκος της νέας ή της πρόσθετης ποσότητας του συγκρατημένου ή ταμιευομένου ύδατος υπερβαίνει τα 10 000 000 m3.

16.

Αγωγοί με διάμετρο άνω των 800 mm και μήκος άνω των 40 km:

α)

μεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χημικών ουσιών·

β)

μεταφοράς ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της πίεσης.

17.

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων με περισσότερες από:

α)

85 000 θέσεις για κοτόπουλα πάχυνσης, 60 000 θέσεις για ωοτόκα·

β)

3 000 θέσεις για χοίρους πάχυνσης (άνω των 30 kg)· ή

γ)

900 θέσεις για χοιρομητέρες.

18.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής:

α)

χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά·

β)

χαρτιού και χαρτονιού με ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής άνω των 200 τόνων.

19.

Λατομεία και υπαίθρια ορυχεία εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων, ή, όταν πρόκειται για εξόρυξη τύρφης, άνω των 150 εκταρίων.

20.

Κατασκευή εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τάση 220 kV και άνω και μήκος άνω των 15 km.

21.

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων με δυναμικότητα τουλάχιστον 200 000 τόνων.

22.

Τόποι αποθήκευσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (6).

23.

Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ από εγκαταστάσεις καλυπτόμενες από το παρόν παράρτημα ή εφόσον η συνολική ετήσια δέσμευση CO2 ανέρχεται σε 1,5 μεγατόνους ή περισσότερο.

24.

Κάθε μεταβολή ή επέκταση των σχεδίων που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα, όταν η εν λόγω μεταβολή ή επέκταση καθ’ εαυτή εμπίπτει στα κατώτατα όρια, αν υπάρχουν, τα οποία καθορίζονται στο παρόν παράρτημα.


(1)  Οι πυρηνικοί σταθμοί και οι άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες παύουν να χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι όταν όλα τα πυρηνικά καύσιμα και τα άλλα ραδιενεργά μολυσμένα στοιχεία αφαιρεθούν μονίμως από τον τόπο της εγκατάστασης.

(2)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «αερολιμένας» νοείται ο αερολιμένας που πληροί τον ορισμό που δίνει η σύμβαση του Σικάγου του 1944 για την ίδρυση της διεθνούς οργάνωσης πολιτικής αεροπορίας (παράρτημα 14).

(3)  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «οδός ταχείας κυκλοφορίας» νοείται η οδός κατά την έννοια της ευρωπαϊκής συμφωνίας της 15ης Νοεμβρίου 1975 για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες.

(4)  ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40.

(6)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1.   ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

α)

Έργα αγροτικού αναδασμού.

β)

Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατικές γεωργικές καλλιέργειες.

γ)

Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων.

δ)

Αρχική δάσωση και αποδάσωση με σκοπό άλλη μορφή χρήσεων γης.

ε)

Εγκαταστάσεις εντατικής κτηνοτροφίας (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

στ)

Εντατική ιχθυοτροφία.

ζ)

Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα.

2.   ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

α)

Λατομεία, υπαίθρια ορυχεία και εξόρυξη τύρφης (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

β)

Υπόγεια ορυχεία.

γ)

Εξόρυξη ορυκτών με βυθοκόρηση ποταμών και θαλασσών.

δ)

Γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, ειδικότερα:

i)

γεωθερμικές γεωτρήσεις·

ii)

γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων·

iii)

γεωτρήσεις για ύδρευση (υδρογεωτρήσεις)·

εξαιρουμένων των γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της σταθερότητας του εδάφους.

ε)

Εγκαταστάσεις επιφανείας της βιομηχανίας εξόρυξης άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστόλιθων.

3.   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

α)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

β)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου, ατμού και θερμού ύδατος· μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

γ)

Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.

δ)

Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμενές.

ε)

Επίγεια αποθήκευση ορυκτών καυσίμων.

στ)

Βιομηχανική μπρικετοποίηση άνθρακα και λιγνίτη.

ζ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

η)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

θ)

Εγκαταστάσεις αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας (αιολικά πάρκα).

ι)

Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2009/31/ΕΚ από εγκαταστάσεις μη καλυπτόμενες από το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

4.   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

α)

Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χύτευσης.

β)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων:

i)

με έλαση εν θερμώ·

ii)

με σφυρηλάτηση·

iii)

με επίθεση προστατευτικών στρωμάτων τηγμένων μετάλλων.

γ)

Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων.

δ)

Εγκαταστάσεις σύντηξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, εξαιρουμένων των πολυτίμων μετάλλων και συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση κ.λπ.).

ε)

Εγκαταστάσεις επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες.

στ)

Κατασκευή και συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων.

ζ)

Ναυπηγεία.

η)

Εργοστάσια κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών.

θ)

Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού.

ι)

Δομική σύνδεση με χρήση εκρηκτικών.

ια)

Εγκαταστάσεις φρύξης και πυροσυσσωμάτωσης μεταλλευμάτων.

5.   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

α)

Εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του άνθρακα).

β)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσιμέντου.

γ)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή αμιάντου και την κατασκευή προϊόντων με βάση τον αμίαντο (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

δ)

Υαλουργία συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ινών γυαλιού.

ε)

Εγκαταστάσεις σύντηξης ορυκτών υλών συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ορυκτών ινών.

στ)

Παραγωγή κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως δε κεραμιδιών, πλίνθων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης.

6.   ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)

α)

Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή χημικών προϊόντων.

β)

Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξειδίων.

γ)

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών προϊόντων.

7.   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

α)

Βιομηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών.

β)

Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.

γ)

Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.

δ)

Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.

ε)

Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιών.

στ)

Σφαγεία.

ζ)

Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου.

η)

Εργοστάσια παραγωγής ιχθυάλευρου και ιχθυελαίου.

θ)

Ζαχαρουργεία.

8.   ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

α)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

β)

Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών ή υφασμάτων.

γ)

Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων.

δ)

Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.

9.   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστομερή.

10.   ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

α)

Έργα ανάπτυξης βιομηχανικών ζωνών.

β)

Έργα αστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εμπορικών κέντρων και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

γ)

Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές, και συνδυασμένων τερματικών σταθμών (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

δ)

Κατασκευή αεροδρομίων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

ε)

Κατασκευή οδών λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και αλιευτικών λιμένων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

στ)

Κατασκευή εσωτερικών πλωτών οδών (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα I), έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και αντιπλημμυρικά έργα.

ζ)

Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις συγκράτησης ή μόνιμης ταμίευσης υδάτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

η)

Τροχιόδρομοι (τραμ), υπερυψωμένοι ή υπόγειοι σιδηρόδρομοι, εναέριοι σιδηρόδρομοι ή παρεμφερείς σιδηρόδρομοι ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών.

θ)

Πετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου για τη μεταφορά ρευμάτων CO2 για την αποθήκευση σε γεωλογικούς σχηματισμούς (έργα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

ι)

Υδραγωγοί μεγάλων αποστάσεων.

ια)

Παράκτια έργα για την καταπολέμηση της διάβρωσης και ενδοθαλάσσια έργα που παρέχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ακτής, π.χ. με την κατασκευή αναχωμάτων, μώλων, λιμενοβραχιόνων και άλλων έργων προστασίας από τη θάλασσα, εκτός από τη συντήρηση και την ανακατασκευή των έργων αυτών.

ιβ)

Έργα άντλησης υπόγειων υδάτων και συστήματα τεχνητής αναπλήρωσης υπογείων υδάτων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

ιγ)

Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μία υδρολογική λεκάνη σε άλλη, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

11.   ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

α)

Μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών μηχανοκίνητων οχημάτων.

β)

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

γ)

Σταθμοί καθαρισμού λυμάτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

δ)

Χώροι εναπόθεσης ιλύων.

ε)

Αποθήκευση παλαιοσιδήρων, συμπεριλαμβανομένων των άχρηστων οχημάτων.

στ)

Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών.

ζ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής τεχνητών ορυκτών ινών.

η)

Εγκαταστάσεις ανάκτησης ή καταστροφής εκρηκτικών ουσιών.

θ)

Διαλυτήρια πλοίων.

12.   ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

α)

Χιονοδρομικές πίστες, μηχανισμοί ανάβασης και σχετικά έργα υποδομής.

β)

Μαρίνες σκαφών αναψυχής.

γ)

Παραθεριστικοί οικισμοί και ξενοδοχειακά συγκροτήματα εκτός αστικών περιοχών και σχετικά έργα υποδομής.

δ)

Μόνιμοι χώροι κάμπινγκ και στάθμευσης τροχόσπιτων.

ε)

Θεματικά πάρκα.

α)

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση έργων που απαριθμούνται στο παράρτημα I ή στο παρόν παράρτημα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, εκτελεστεί ή εκτελούνται και τα οποία μπορεί να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (μεταβολή ή επέκταση που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I).

β)

Έργα του παραρτήματος I που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από δύο έτη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

1.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα χαρακτηριστικά των έργων πρέπει να εξετάζονται, ιδίως, ως προς τα εξής:

α)

το μέγεθος του έργου·

β)

τη σώρευση με άλλα έργα·

γ)

τη χρήση των φυσικών πόρων·

δ)

την παραγωγή αποβλήτων·

ε)

τη ρύπανση και τις οχλήσεις·

στ)

τον κίνδυνο ατυχημάτων, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες.

2.   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πρέπει να εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από τα έργα, ιδίως ως προς:

α)

την υπάρχουσα χρήση γης·

β)

το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής·

γ)

την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιοχές:

i)

υγροτόπους·

ii)

παράκτιες περιοχές·

iii)

ορεινές και δασικές περιοχές·

iv)

προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα·

v)

διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών, περιοχές ειδικής προστασίας που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη βάσει των οδηγιών 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (1) και 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (2)·

vi)

περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η νομοθεσία της Ένωσης·

vii)

πυκνοκατοικημένες περιοχές·

viii)

τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

3.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις των έργων πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 1 και 2, ιδίως ως προς:

α)

την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του θιγομένου πληθυσμού)·

β)

το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων·

γ)

το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων·

δ)

την πιθανότητα των επιπτώσεων·

ε)

τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων.


(1)  ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.

(2)  ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1.

Περιγραφή του έργου όπου περιλαμβάνεται ειδικότερα:

α)

περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου και απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση γης κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας·

β)

περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, για παράδειγμα σχετικά με τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών·

γ)

πρόβλεψη του τύπου και της ποσότητας των καταλοίπων και εκπομπών (ρύπανση του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα και του εδάφους, θόρυβος, δονήσεις, φως, θερμότητα, ακτινοβολία κ.λπ.), που αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου.

2.

Σκιαγράφηση των κυριοτέρων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν από τον κύριο του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής, σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

3.

Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική και αρχαιολογική κληρονομιά, του τοπίου, καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των παραγόντων αυτών.

4.

Περιγραφή (1) των σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να δημιουργήσει στο περιβάλλον από:

α)

την ίδια την ύπαρξη του όλου έργου·

β)

τη χρήση των φυσικών πόρων·

γ)

την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων.

5.

Αναφορά, εκ μέρους του κυρίου του έργου, των μεθόδων πρόβλεψης που ακολουθεί για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον στις οποίες αναφέρεται το σημείο 4.

6.

Περιγραφή των μέτρων που εξετάζονται για να αποφευχθούν, να μειωθούν και, αν είναι δυνατό, να αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

7.

Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που διαβιβάζονται βάσει των σημείων 1 έως 6.

8.

Σύντομη αναφορά των ενδεχομένων δυσκολιών (τεχνικές ελλείψεις ή ελλιπείς γνώσεις) που συνάντησε ο κύριος του έργου κατά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.


(1)  Αυτή η περιγραφή θα πρέπει να αφορά τις άμεσες και, ενδεχομένως, τις έμμεσες, τις δευτερεύουσες, τις σωρευτικές, τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, τις μόνιμες και προσωρινές, τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του έργου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της

(που αναφέρονται στο άρθρο 14)

Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40).

 

Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).

 

Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).

Μόνον το άρθρο 3

Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114).

Μόνον το άρθρο 31

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος καταληκτικών ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(που αναφέρονται στο άρθρο 14)

Οδηγία

Καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης

85/337/ΕΟΚ

3 Ιουλίου 1988

97/11/ΕΚ

14 Μαρτίου 1999

2003/35/ΕΚ

25 Ιουνίου 2005

2009/31/ΕΚ

25 Ιουνίου 2011


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 85/337/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 έκτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2α

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 3, εισαγωγική φράση

Άρθρο 3, εισαγωγική φράση

Άρθρο 3, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 3, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 3, τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 5 παράγραφος 3 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 5 παράγραφος 3 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τελική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 10α πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 10α δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 10α τρίτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 10α τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10α έκτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 5

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Παράρτημα I, σημείο 1

Παράρτημα I, σημείο 1

Παράρτημα I, σημείο 2 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 2 στοιχείο α)

Παράρτημα I, σημείο 2 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 2 στοιχείο β)

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο α)

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο α)

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) σημείο i)

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) σημείο ii)

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) τρίτη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) σημείο iii)

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) τέταρτη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) σημείο iv)

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) πέμπτη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 3 στοιχείο β) σημείο v)

Παράρτημα I, σημείο 4 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 4 στοιχείο α)

Παράρτημα I, σημείο 4 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 4 στοιχείο β)

Παράρτημα I, σημείο 5

Παράρτημα I, σημείο 5

Παράρτημα I, σημείο 6 εισαγωγική φράση

Παράρτημα I, σημείο 6 εισαγωγική φράση

Παράρτημα I, σημείο 6 σημείο i)

Παράρτημα I, σημείο 6 στοιχείο α)

Παράρτημα I, σημείο 6 σημείο ii)

Παράρτημα I, σημείο 6 στοιχείο β)

Παράρτημα I, σημείο 6 σημείο iii)

Παράρτημα I, σημείο 6 στοιχείο γ)

Παράρτημα I, σημείο 6 σημείο iv)

Παράρτημα I, σημείο 6 στοιχείο δ)

Παράρτημα I, σημείο 6 σημείο v)

Παράρτημα I, σημείο 6 στοιχείο ε)

Παράρτημα I, σημείο 6 σημείο vi)

Παράρτημα I, σημείο 6 στοιχείο στ)

Παράρτημα I, σημεία 7 έως 15

Παράρτημα I, σημεία 7 έως 15

Παράρτημα I, σημείο 16 εισαγωγική φράση

Παράρτημα I, σημείο 16 εισαγωγική φράση

Παράρτημα I, σημείο 16 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 16 στοιχείο α)

Παράρτημα I, σημείο 16 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα I, σημείο 16 στοιχείο β)

Παράρτημα I, σημεία 17 έως 21

Παράρτημα I, σημεία 17 έως 21

Παράρτημα I, σημείο 22

Παράρτημα I, σημείο 24

Παράρτημα I, σημείο 23

Παράρτημα I, σημείο 22

Παράρτημα I, σημείο 24

Παράρτημα I, σημείο 23

Παράρτημα II, σημείο 1

Παράρτημα II, σημείο 1

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχεία α), β) και γ)

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχεία α), β) και γ)

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) εισαγωγική φράση

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) εισαγωγική φράση

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) πρώτη περίπτωση

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) σημείο i)

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) σημείο ii)

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) τρίτη περίπτωση

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) σημείο iii)

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) τελική φράση

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο δ) τελική φράση

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο ε)

Παράρτημα II, σημείο 2 στοιχείο ε)

Παράρτημα II, σημεία 3 έως 12

Παράρτημα II, σημεία 3 έως 12

Παράρτημα II, σημείο 13 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα II, σημείο 13 στοιχείο α)

Παράρτημα II, σημείο 13 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα II, σημείο 13 στοιχείο β)

Παράρτημα III, σημείο 1 εισαγωγική φράση

Παράρτημα III, σημείο 1 εισαγωγική φράση

Παράρτημα III, σημείο 1 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 1 στοιχείο α)

Παράρτημα III, σημείο 1 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 1 στοιχείο β)

Παράρτημα III, σημείο 1 τρίτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 1 στοιχείο γ)

Παράρτημα III, σημείο 1 τέταρτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 1 στοιχείο δ)

Παράρτημα III, σημείο 1 πέμπτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 1 στοιχείο ε)

Παράρτημα III, σημείο 1 έκτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 1 στοιχείο στ)

Παράρτημα III, σημείο 2 εισαγωγική φράση

Παράρτημα III, σημείο 2 εισαγωγική φράση

Παράρτημα III, σημείο 2 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο α)

Παράρτημα III, σημείο 2 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο β)

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση εισαγωγική φράση

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) εισαγωγική φράση

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση στοιχείο α)

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο i)

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση στοιχείο β)

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο ii)

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση στοιχείο γ)

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο iii)

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση στοιχείο δ)

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο iv)

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση στοιχείο ε)

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο v)

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση στοιχείο στ)

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο vi)

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση στοιχείο ζ)

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο vii)

Παράρτημα III, σημείο 2 τρίτη περίπτωση στοιχείο η)

Παράρτημα III, σημείο 2 στοιχείο γ) σημείο viii)

Παράρτημα III, σημείο 3 εισαγωγική φράση

Παράρτημα III, σημείο 3 εισαγωγική φράση

Παράρτημα III, σημείο 3 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 3 στοιχείο α)

Παράρτημα III, σημείο 3 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 3 στοιχείο β)

Παράρτημα III, σημείο 3 τρίτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 3 στοιχείο γ)

Παράρτημα III, σημείο 3 τέταρτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 3 στοιχείο δ)

Παράρτημα III, σημείο 3 πέμπτη περίπτωση

Παράρτημα III, σημείο 3 στοιχείο ε)

Παράρτημα IV, σημείο 1 εισαγωγική φράση

Παράρτημα IV, σημείο 1, εισαγωγική φράση

Παράρτημα IV, σημείο 1 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα IV, σημείο 1 στοιχείο α)

Παράρτημα IV, σημείο 1 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα IV, σημείο 1 στοιχείο β)

Παράρτημα IV, σημείο 1 τρίτη περίπτωση

Παράρτημα IV, σημείο 1 στοιχείο γ)

Παράρτημα IV, σημεία 2 και 3

Παράρτημα IV, σημεία 2 και 3

Παράρτημα IV, σημείο 4 εισαγωγική φράση

Παράρτημα IV, σημείο 4 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Παράρτημα IV, σημείο 4 πρώτη περίπτωση

Παράρτημα IV, σημείο 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Παράρτημα IV, σημείο 4 δεύτερη περίπτωση

Παράρτημα IV, σημείο 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Παράρτημα IV, σημείο 4 τρίτη περίπτωση

Παράρτημα IV, σημείο 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)

Παράρτημα IV, σημείο 4 τελική φράση

Παράρτημα IV, σημείο 5

Παράρτημα IV, σημείο 5

Παράρτημα IV, σημείο 6

Παράρτημα IV, σημείο 6

Παράρτημα IV, σημείο 7

Παράρτημα IV, σημείο 7

Παράρτημα IV, σημείο 8

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/22


Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

Στις 10 Οκτωβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφόρησε τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου ότι το Συμβούλιο, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη ισχύος του ως άνω πρωτοκόλλου, το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 27 Ιουλίου 2011.

Αντιστοίχως, η Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου πληροφόρησε, στις 17 Ιανουαρίου 2012, την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ολοκλήρωσε τις διαδικασίες σύναψης.

Επομένως, το πρωτόκολλο άρχισε να ισχύει στις 17 Ιανουαρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 71/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιανουαρίου 2012

για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 τέθηκε σε εφαρμογή η σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο, η οποία υπογράφηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1998 και εγκρίθηκε, εξ ονόματος της Κοινότητας, με την απόφαση 2003/106/ΕΚ του Συμβουλίου (2).

(2)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συνεκτιμηθούν τα κανονιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για ορισμένες χημικές ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ (3), την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (4) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (5).

(3)

Οι ουσίες dichlobenil, dicloran, αιθοξυκίνη (ethoxyquin) και propisochlor δεν συμπεριελήφθησαν ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (6), με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση τους σε φυτοφάρμακα και, ως εκ τούτου, να επιβάλλεται να προστεθούν οι εν λόγω ουσίες στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008. Η προσθήκη των ουσιών dichlobenil, dicloran, αιθοξυκίνη και propisochlor στο παράρτημα I είχε ανασταλεί λόγω νέας αίτησης για καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (7). Στη συνέχεια της νέας αυτής αίτησης, αποφασίστηκε και πάλι να μη συμπεριληφθούν οι ουσίες dichlobenil, dicloran, αιθοξυκίνη και propisochlor ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ με αποτέλεσμα, αφενός, να εξακολουθεί να απαγορεύεται η χρήση των ουσιών dichlobenil, dicloran, αιθοξυκίνη και propisochlor σε φυτοφάρμακα και, αφετέρου, να εκλείψει ο λόγος αναστολής της προσθήκης στο παράρτημα I. Κατόπιν τούτου, οι ουσίες dichlobenil, dicloran, αιθοξυκίνη και propisochlor θα πρέπει να προστεθούν στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008.

(4)

Η ουσία μεθυλοβρωμίδιο δεν συμπεριελήφθη ως δραστική ουσία ούτε στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ούτε στο παράρτημα I, IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση της σε φυτοφάρμακα και, ως εκ τούτου, να επιβάλλεται να προστεθεί η εν λόγω ουσία στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008. Η προσθήκη του μεθυλοβρωμιδίου στο παράρτημα I είχε ανασταλεί λόγω νέας αίτησης για καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής. Στη συνέχεια της νέας αυτής αίτησης, αποφασίστηκε και πάλι να μη συμπεριληφθεί η ουσία μεθυλοβρωμίδιο ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα, αφενός, να εξακολουθεί να απαγορεύεται η χρήση του μεθυλοβρωμιδίου σε φυτοφάρμακα και, αφετέρου, να εκλείψει ο λόγος αναστολής της προσθήκης στο παράρτημα I. Κατόπιν τούτου, η ουσία μεθυλοβρωμίδιο θα πρέπει να προστεθεί στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008.

(5)

Η ουσία κυαναμίδιο δεν συμπεριελήφθη ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα η χρήση της σε φυτοφάρμακα να υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς και, ως εκ τούτου, να επιβάλλεται να προστεθεί η εν λόγω ουσία στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 επειδή απαγορεύονται όλες σχεδόν οι χρήσεις της, μολονότι το κυαναμίδιο έχει ταυτοποιηθεί και κοινοποιηθεί προς αξιολόγηση δυνάμει της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να το εγκρίνουν έως ότου ληφθεί απόφαση βάσει της προαναφερόμενης οδηγίας. Η προσθήκη του κυαναμιδίου στο παράρτημα I είχε ανασταλεί λόγω νέας αίτησης για καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής. Ο αιτών ανακάλεσε τη νέα αυτή αίτηση, με αποτέλεσμα να εκλείψει ο λόγος αναστολής της προσθήκης στο παράρτημα I. Κατόπιν τούτου, θα πρέπει να προστεθεί η ουσία κυαναμίδιο στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008.

(6)

Η ουσία φλουρπριμιδόλη (flurprimidol) δεν συμπεριελήφθη ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση της σε φυτοφάρμακα και, ως εκ τούτου, να επιβάλλεται να προστεθεί η εν λόγω ουσία στους καταλόγους χημικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μέρη 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008. Η προσθήκη της φλουρπριμιδόλης στο παράρτημα I μέρος 2 είχε ανασταλεί λόγω νέας αίτησης για καταχώριση στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008. Στη συνέχεια της νέας αυτής αίτησης αποφασίστηκε και πάλι να μη συμπεριληφθεί η ουσία φλουρπριμιδόλη ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα, αφενός, να εξακολουθεί να απαγορεύεται η χρήση της φλουρπριμιδόλης σε φυτοφάρμακα και, αφετέρου, να εκλείψει ο λόγος αναστολής της προσθήκης στο παράρτημα I μέρος 2. Κατόπιν τούτου, η φλουρπριμιδόλη θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο χημικών προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I μέρος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008.

(7)

Η ουσία τριφλουμουρόνη (triflumuron) συμπεριελήφθη ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα να μην απαγορεύεται πλέον η χρήση της σε φυτοφάρμακα. Κατόπιν τούτου, η δραστική ουσία τριφλουμουρόνη θα πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα I μέρος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008.

(8)

Η ουσία triazoxide εγκρίθηκε ως δραστική ουσία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, με αποτέλεσμα να μην απαγορεύεται πλέον η χρήση της σε φυτοφάρμακα. Κατόπιν τούτου, η δραστική ουσία triazoxide θα πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα I μέρος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 204 της 31.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 63 της 6.3.2003, σ. 27.

(3)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 689/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Χημικό προϊόν

Αριθμός CAS

Αριθμός Einecs

Κωδικός ΣΟ

Υποκατηγορία

(*)

Περιορισμός χρήσης

(**)

Χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται γνωστοποίηση

«Κυαναμίδιο +

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Dichlobenil +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dicloran +

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Αιθοξυκίνη (Ethoxyquin) +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Μεθυλοβρωμίδιο +

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Propisochlor +

86763-47-5

δ.υ.

2924 29 98

p(1)

 

β)

η καταχώριση για τη φλουρπριμιδόλη (flurprimidol) αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

Χημικό προϊόν

Αριθμός CAS

Αριθμός Einecs

Κωδικός ΣΟ

Υποκατηγορία

(*)

Περιορισμός χρήσης

(**)

Χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται γνωστοποίηση

«Φλουρπριμιδόλη (Flurprimidol) +

56425-91-3

δ.υ.

2933 59 95

p(1)

 

γ)

διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση:

Χημικό προϊόν

Αριθμός CAS

Αριθμός Einecs

Κωδικός ΣΟ

Υποκατηγορία

(*)

Περιορισμός χρήσης

(**)

Χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται γνωστοποίηση

«Τριφλουμουρόνη (Triflumuron)

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

 

δ)

διαγράφεται η ακόλουθη καταχώριση:

Χημικό προϊόν

Αριθμός CAS

Αριθμός Einecs

Κωδικός ΣΟ

Υποκατηγορία

(*)

Περιορισμός χρήσης

(**)

Χώρες για τις οποίες δεν απαιτείται γνωστοποίηση

«Triazoxide

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

 

2.

Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις στο μέρος 2:

Χημικό προϊόν

Αριθμός CAS

Αριθμός Einecs

Κωδικός CN

Κατηγορία

(*)

Περιορισμοί χρήσης

(**)

«Κυαναμίδιο

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Dichlobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Αιθοξυκίνη (Ethoxyquin)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Φλουρπριμιδόλη (Flurprimidol)

56425-91-3

δ.υ.

2933 59 95

p

b

Μεθυλοβρωμίδιο

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Propisochlor

86763-47-5

δ.υ.

2924 29 98

p


28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 72/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιανουαρίου 2012

σχετικά με τροποποίηση και παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 103η στοιχείο β), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θεσπίζει κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών στην οποία περιλαμβάνονται οι τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. Το 103ε παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι στις περιφέρειες των κρατών μελών στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών είναι ιδιαίτερα χαμηλός, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα κράτη μέλη, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης, να χορηγούν στις οργανώσεις παραγωγών εθνική χρηματοδοτική συνδρομή ίση προς το 80% κατ’ ανώτατο όριο των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 103β παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το άρθρο 91 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 του Συμβουλίου (2) προβλέπει ότι για τους σκοπούς του άρθρου 103ε παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε μια περιφέρεια κράτους μέλους υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών της εν λόγω περιφέρειας η οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις ομάδες παραγωγών διαιρούμενη διά της συνολικής αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών της εν λόγω περιφέρειας. Για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση της εθνικής στήριξης, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες για τον υπολογισμό του βαθμού οργάνωσης.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ως περιφέρεια θεωρείται διακριτό μέρος της επικράτειας ενός κράτους μέλους, λόγω των διοικητικών, γεωγραφικών ή οικονομικών χαρακτηριστικών της. Για λόγους συνοχής και επαληθευσιμότητας, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της περιφέρειας και να καθοριστεί ελάχιστη περίοδος κατά την οποία δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις στον ορισμό της περιφέρειας, εκτός εάν δικαιολογείται αντικειμενικά.

(4)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

(5)

Το άρθρο 92 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει ότι η αίτηση στην Επιτροπή για την έγκριση της καταβολής εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής για τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, υποβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου του εν λόγω έτους. Προκειμένου να επιτραπεί η εφαρμογή το 2012 του τροποποιημένου άρθρου 91 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από την προθεσμία του άρθρου 92 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί διόρθωση των αιτήσεων πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(6)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι αιτήσεις για την έγκριση της καταβολής εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής για τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα εφαρμοστούν το 2012 μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του. Ωστόσο, το άρθρο 95 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 απαιτεί επίσης η αίτηση για την επιστροφή από την Ένωση να συνοδεύεται από δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών σε μια σχετική περιφέρεια. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αιτήσεων για την επιστροφή από την Ένωση της εγκεκριμένης από την Επιτροπή εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011

Το άρθρο 91 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 91

Βαθμός οργάνωσης των παραγωγών και ορισμός μιας περιφέρειας

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 103ε παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε μια περιφέρεια κράτους μέλους υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών της εν λόγω περιφέρειας η οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις ομάδες παραγωγών διαιρούμενη διά της συνολικής αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών της εν λόγω περιφέρειας.

Η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών της εν λόγω περιφέρειας η οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει μόνο τα προϊόντα για τα οποία έχουν αναγνωριστεί οι εν λόγω οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και ομάδες παραγωγών. Τα άρθρα 42 και 50 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών. Μόνο η παραγωγή των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, των ομάδων παραγωγών και των μελών τους σε μια σχετική περιφέρεια η οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις ομάδες παραγωγών περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της αξίας αυτής.

Για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών της εν λόγω περιφέρειας, η μεθοδολογία που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 138/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

2.   Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε μια περιφέρεια κράτους μέλους θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλός όταν ο μέσος όρος των βαθμών, που υπολογίζεται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατά τα τρία τελευταία έτη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία είναι κάτω από 20 %.

3.   Μόνο για την παραγωγή οπωροκηπευτικών της περιφέρειας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο μπορεί να χορηγηθεί εθνική χρηματοδοτική συνδρομή.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, τα κράτη μέλη ορίζουν τις περιφέρειες ως διακριτό μέρος της επικράτειάς τους, σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως τα γεωπονικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό και δυναμικό παραγωγής οπωροκηπευτικών ή τη θεσμική ή διοικητική δομή τους για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό του βαθμού οργάνωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Οι περιφέρειες που ορίζονται από ένα κράτος μέλος για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου δεν τροποποιούνται για τουλάχιστον 5 έτη, εκτός εάν η τροποποίηση αυτή δικαιολογείται αντικειμενικά από ουσιαστικούς λόγους που δεν συνδέονται με τον υπολογισμό του βαθμού οργάνωσης παραγωγών στη σχετική περιοχή ή περιοχές.

Άρθρο 2

Παρέκκλιση από το άρθρο 92 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, τα κράτη μέλη υποβάλλουν την αίτηση τους για την έγκριση της καταβολής εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 103ε παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, για τα επιχειρησιακά προγράμματα που θα εφαρμοστούν το ημερολογιακό έτος 2012, έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2012.

Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής οριοθέτησης που προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, στην πρώτη αίτησή τους για έγκριση που υποβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα κράτη μέλη διορθώνουν τις αιτήσεις για την έγκριση για το 2012 που αποστέλλονται στην Επιτροπή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2012.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αιτήσεων για την επιστροφή από την Ένωση της εγκεκριμένης από την Επιτροπή εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 33 της 5.2.2004, σ. 1


28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/28


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 73/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιανουαρίου 2012

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2012.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

160,4

MA

53,0

TN

74,2

TR

101,9

ZZ

97,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

182,3

ZZ

197,7

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

130,8

TR

161,9

ZZ

146,4

0805 10 20

EG

52,2

MA

54,0

TN

62,6

TR

61,4

ZZ

57,6

0805 20 10

MA

98,4

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

81,0

IL

96,6

JM

118,0

KR

92,2

MA

52,0

PK

50,1

TR

89,4

ZZ

80,1

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

123,7

CL

78,5

CN

107,9

US

157,9

ZZ

117,0

0808 30 90

CN

98,4

TR

95,1

US

120,5

ZA

99,3

ZZ

103,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιανουαρίου 2012

για τον διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

(2012/45/ΕΕ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/352/ΕΚ/ΕΚΑΧ/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, (2) και τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, (3) σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 των κανονισμών αυτών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα άρθρα 11 παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 προβλέπουν ότι η επιτροπή εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες εξωτερικές προσωπικότητες, οι οποίες πληρούν τους όρους άσκησης, στις αντίστοιχες χώρες τους, ανωτέρων καθηκόντων σχετικών με τους τομείς δραστηριότητας της Υπηρεσίας και ότι οι προσωπικότητες αυτές διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή με κοινή συμφωνία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3, η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής εποπτείας είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

(3)

Τα μέλη της επιτροπής εποπτείας που διορίστηκαν από τις 30 Νοεμβρίου 2005 εξάντλησαν το μέγιστο όριο της θητείας τους. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999, τα εν λόγω μέλη παρέμειναν εν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού νέων μελών της επιτροπής εποπτείας. Επομένως, πρέπει να διοριστούν το συντομότερο δυνατό νέα μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Με την παρούσα διορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) από την 23η Ιανουαρίου 2012:

κ. Herbert BÖSCH,

κ. Johan DENOLF,

κ. Catherine PIGNON,

κ. Rita SCHEMBRI,

κ. Christiaan TIMMERMANS.

2.   Σε περίπτωση παραίτησης από την επιτροπή εποπτείας, θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας κάποιου από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, αυτό αντικαθίσταται αμέσως από το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται πρώτο στον επόμενο κατάλογο και το οποίο δεν έχει ακόμα διοριστεί στην επιτροπή εποπτείας:

κ. Jens MADSEN,

κ. Cristina NICOARĂ,

κ. Tuomas Henrik PÖYSTI,

κ. Dimitrios ZIMIANITIS.

Άρθρο 2

Τα μέλη της επιτροπής εποπτείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε δέχονται εντολές από καμία κυβέρνηση ούτε από κανένα θεσμικό όργανο, άλλο όργανο ή οργανισμό.

Δεν επιλαμβάνονται θεμάτων αναφορικά με τα οποία έχουν, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό συμφέρον τέτοιας φύσης ώστε να διακυβεύεται η ανεξαρτησία τους, και ιδίως οικογενειακά και οικονομικά συμφέροντα.

Τα μέλη κατά την επεξεργασία των υποθέσεων που τους υποβάλλονται και κατά τις συσκέψεις που αφορούν αυτές τις υποθέσεις τηρούν αυστηρά το απόρρητο.

Άρθρο 3

Στα μέλη της επιτροπής εποπτείας επιστρέφονται οι δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση για κάθε μέρα άσκησης των εν λόγω καθηκόντων. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης και η διαδικασία για την επιστροφή δαπανών καθορίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή ενημερώνει τα προαναφερθέντα πρόσωπα σχετικά με την παρούσα απόφαση και ενημερώνει αμέσως κάθε πρόσωπο που διορίζεται μεταγενέστερα στην επιτροπή εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Ο διορισμός αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999, με την επιφύλαξη τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων των εν λόγω διατάξεων που μπορούν να εγκρίνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ιδίως δε ενδεχόμενης τροποποίησης της διάρκειας της θητείας τους προκειμένου να επιτραπεί τυχόν εισαγωγή κλιμακωτής ανανέωσης των μελών της επιτροπής.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 23η Ιανουαρίου 2012.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Martin SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Για την Επιτροπή

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20.

(2)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.


28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιανουαρίου 2012

για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων στις Κάτω Χώρες

(2012/46/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (1), και ιδίως το άρθρο 25 αυτής,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ (2), και ιδίως το άρθρο 20 και το κεφάλαιο 4 του παραρτήματος αυτής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα έννομα αποτελέσματα των πράξεων των θεσμικών οργάνων, των λοιπών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης που εκδίδονται πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας διατηρούνται έως ότου οι πράξεις αυτές καταργηθούν, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των Συνθηκών.

(2)

Ως εκ τούτου, το άρθρο 25 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ είναι εφαρμοστέο και το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα αν τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις του κεφαλαίου 6 της ανωτέρω απόφασης.

(3)

Το άρθρο 20 της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ προβλέπει ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ πρέπει να λαμβάνονται βάσει έκθεσης αξιολόγησης η οποία βασίζεται σε ερωτηματολόγιο. Όσον αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται σε επίσκεψη αξιολόγησης και σε πιλοτική εφαρμογή.

(4)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4, σημείο 1.1 του παραρτήματος της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, το ερωτηματολόγιο που εκπονείται από την αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου αφορά καθεμία από τις αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δεδομένων και πρέπει να απαντηθεί από ένα κράτος μέλος μόλις κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας.

(5)

Οι Κάτω Χώρες έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την προστασία δεδομένων και το ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

(6)

Οι Κάτω Χώρες πραγματοποίησαν με επιτυχία πιλοτική εφαρμογή με τη Γερμανία.

(7)

Έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη αξιολόγησης στις Κάτω Χώρες και έχει καταρτισθεί από τη γερμανική ομάδα αξιολόγησης έκθεση σχετικά με την εν λόγω επίσκεψη, η οποία διαβιβασθεί στην αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου.

(8)

Έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο συνολική έκθεση αξιολόγησης, στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, της επίσκεψης αξιολόγησης και της πιλοτικής εφαρμογής ανταλλαγής δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της αυτοματοποιημένης αναζήτησης δεδομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων, οι Κάτω Χώρες έχουν εφαρμόσει πλήρως τις γενικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, του Κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, και δικαιούνται να λαμβάνουν και να παρέχουν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 9 της εν λόγω απόφασης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. GJERSKOV


(1)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 12.


28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιανουαρίου 2012

που επιτρέπει στη Σουηδία να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών που ευρίσκονται σε ορισμένες περιοχές στη βόρεια Σουηδία σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ

(2012/47/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2005/231/ΕΚ του Συμβουλίου (2) επιτράπηκε στη Σουηδία να εφαρμόσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν ορισμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

(2)

Με επιστολή της 8ης Ιουνίου 2011, η Σουηδία ζήτησε να της επιτραπεί να συνεχίσει να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από τους ίδιους δικαιούχους, για περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι ετών, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η μείωση αυτή προβλέπεται να περιοριστεί σε 96 SEK ανά MWh.

(3)

Στις συγκεκριμένες περιοχές, το κόστος της θέρμανσης είναι κατά μέσο όρο κατά 25 % υψηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, λόγω της μεγαλύτερης περιόδου θέρμανσης. Η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών στις εν λόγω περιοχές μικραίνει ως εκ τούτου το χάσμα μεταξύ του συνολικού κόστους της θέρμανσης για τους καταναλωτές στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας και του κόστους εκείνου με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές στην υπόλοιπη χώρα. Το μέτρο συμβάλλει επομένως στην επίτευξη στόχων της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Το μέτρο επιτρέπει άλλωστε στη Σουηδία να εφαρμόσει ενιαίο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που είναι υψηλότερος από ό, τι θα ήταν ειδάλλως δυνατόν και, συνεπώς, συμβάλλει έμμεσα στην επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής.

(4)

Η φορολογική μείωση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ό, τι είναι αναγκαίο για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους της θέρμανσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας.

(5)

Οι μειωμένοι συντελεστές της φορολογίας θα είναι ανώτεροι από τους ελάχιστους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

(6)

Λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα των περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται, του γεγονότος ότι η μείωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το επιπλέον κόστος θέρμανσης στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας και του περιορισμού του μέτρου στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών, το μέτρο δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή σε μεταβολές στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

(7)

Κατά συνέπεια, το μέτρο αυτό είναι αποδεκτό υπό το πρίσμα της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανάγκης να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, και είναι συμβατό με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, το περιβάλλον, την ενέργεια και τις μεταφορές.

(8)

Προκειμένου να παρασχεθεί στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές που αφορά βεβαιότητα σε ικανοποιητικό βαθμό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στη Σουηδία να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια για κατανάλωση στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

(9)

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2005/231/ΕΚ για παρόμοιους λόγους με αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση εξακολουθεί να εφαρμόζεται, χωρίς να δημιουργηθεί κενό μεταξύ της λήξης της ισχύος της απόφασης αυτής και της θέσης σε ισχύ της παρούσας απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η Σουηδία εξουσιοδοτείται βάσει της παρούσας απόφασης να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών που ευρίσκονται στους δήμους οι οποίοι απαριθμούνται στο παράρτημα.

Η μείωση από τον κανονικό εθνικό συντελεστή φορολογίας για την ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό, τι είναι αναγκαίο για να αντισταθμίζεται το επιπλέον κόστος θέρμανσης το οποίο οφείλεται στη βόρεια γεωγραφική θέση, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιοχές της Σουηδίας, και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 96 SEK ανά MWh.

2.   Οι μειωμένοι συντελεστές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ και ιδίως τους ελάχιστους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 10.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Σουηδίας.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. VESTAGER


(1)  ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 72 της 18.3.2005, σ. 27.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιοχές

Δήμοι

Norrbottens län

Όλοι οι δήμοι

Västerbottens län

Όλοι οι δήμοι

Jämtlands län

Όλοι οι δήμοι

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik,

Gävleborgs län

Ljusdal,

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/35


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2012

για την παράταση της ισχύος της απόφασης 2009/251/ΕΚ η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν διατίθενται ούτε είναι διαθέσιμα στην αγορά προϊόντα που περιέχουν το βιοκτόνο φουμαρικό διμεθύλιο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2012) 321]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/48/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2009/251/ΕΚ της Επιτροπής (2) απαιτείται από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που περιέχουν το βιοκτόνο φουμαρικό διμεθύλιο (DMF) δεν διατίθενται ούτε καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά.

(2)

Η απόφαση 2009/251/ΕΚ εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, το οποίο περιορίζει την ισχύ της απόφασης για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά επιτρέπει την ανανέωση για πρόσθετες χρονικές περιόδους οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ένα έτος η καθεμία.

(3)

Η ισχύς της απόφασης 2009/251/ΕΚ παρατάθηκε με τις αποφάσεις της Επιτροπής 2010/153/ΕΕ (3) και 2011/135/ΕΕ (4) για πρόσθετες περιόδους ενός έτους κάθε φορά. Επί του παρόντος εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιβληθεί μόνιμα περιορισμός του DMF στα προϊόντα και να ενσωματωθεί ο περιορισμός αυτός στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Δεδομένου ότι με το εν λόγω μέτρο αντιμετωπίζονται οι ίδιες ανησυχίες, όπως στην απόφαση 2009/251/ΕΚ, η απόφαση 2009/251/ΕΚ θα πρέπει, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να εφαρμόζεται έως ότου αρχίσει να ισχύει ο μόνιμος περιορισμός δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(4)

Βάσει της μέχρι σήμερα εμπειρίας και της απουσίας μιας μόνιμης διάταξης για τα καταναλωτικά προϊόντα που περιέχουν DMF, είναι ανάγκη να παραταθεί η ισχύς της απόφασης 2009/251/ΕΚ για 12 μήνες ακόμη.

(5)

Η απόφαση 2009/251/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 15 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 της απόφασης 2009/251/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Περίοδος εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως ότου αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 όσον αφορά το DMF ή έως τις 15 Μαρτίου 2013, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται.»

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση έως τις 15 Μαρτίου 2012 το αργότερο και δημοσιεύουν τα εν λόγω μέτρα. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2012.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 74 της 20.3.2009, σ. 32.

(3)  ΕΕ L 63 της 12.3.2010, σ. 21.

(4)  ΕΕ L 57 της 2.3.2011, σ. 43.

(5)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.


28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/36


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2012

για τροποποίηση των αποφάσεων 2011/263/ΕΕ και 2011/264/ΕΕ ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην ταξινόμηση των ενζύμων σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2012) 323]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/49/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ δεν απονέμεται σε προϊόντα που περιέχουν ουσίες, παρασκευάσματα ή μείγματα τα οποία πληρούν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν ως τοξικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον, καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (2). Το οικολογικό σήμα της ΕΕ δεν απονέμεται επίσης σε προϊόντα τα οποία περιέχουν ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (3). Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, όταν είναι τεχνικώς αδύνατη η υποκατάσταση των εν λόγω προϊόντων είτε αυτών καθαυτών είτε μέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, ή στην περίπτωση προϊόντων που έχουν σημαντικά υψηλότερη συνολική περιβαλλοντική επίδοση σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει μέτρα για την έγκριση παρεκκλίσεων από το άρθρο 6 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2011/263/ΕΕ, της 28ης Απριλίου 2011, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων (4) και την απόφαση 2011/264/ΕΕ, της 28ης Απριλίου 2011, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων (5). Μετά την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων, το σημαντικό ένζυμο σουμπτιλισίνη (subtilisin), που χρησιμοποιείται σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων, ταξινομήθηκε ως R50 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς) σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (6) και με το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να φέρουν τα εν λόγω απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

(3)

Πρόκειται για νέα στοιχεία που δεν είχαν συνεκτιμηθεί κατά την επανεξέταση των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων ούτε των παρεκκλίσεων για ένζυμα. Πρέπει επομένως να τροποποιηθούν οι αποφάσεις 2011/263/ΕΕ και 2011/264/ΕΕ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην ταξινόμηση των ενζύμων σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(4)

Θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, ώστε οι παραγωγοί προϊόντων στα οποία απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα για απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων και απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων βάσει των κριτηρίων των αποφάσεων της Επιτροπής 2003/31/ΕΚ (7) και 2003/200/ΕΚ (8) να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις και να αντισταθμιστεί η αναστολή που οφείλεται στην παρούσα τροποποίηση.

(5)

Πρέπει επομένως να τροποποιηθούν αναλόγως οι αποφάσεις 2011/263/ΕΕ και 2011/264/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2011/263/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το παράρτημα της απόφασης 2011/264/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Τα οικολογικά σήματα τα οποία απονέμονται βάσει αιτήσεων που αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια των αποφάσεων 2003/31/ΕΚ και 2003/200/ΕΚ, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 111 της 30.4.2011, σ. 22.

(5)  ΕΕ L 111 της 30.4.2011, σ. 34.

(6)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 11.

(8)  ΕΕ L 76 της 22.3.2003, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Στο παράρτημα της απόφασης 2011/263/ΕΕ, στο κριτήριο 2 στοιχείο β) πέμπτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη ουσία στον πίνακα των παρεκκλίσεων:

«Σουμπτιλισίνη/Subtilisin

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R 50»

2.

Στο παράρτημα της απόφασης 2011/264/ΕΕ, στο κριτήριο 4 στοιχείο β) πέμπτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη ουσία στον πίνακα των παρεκκλίσεων:

«Σουμπτιλισίνη/Subtilisin

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R 50»


Διορθωτικά

28.1.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 26/38


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153 της 11ης Ιουνίου 2011 )

Στο μέρος Α του παραρτήματος προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

Αριθ.

Κοινή ονομασία, αριθμοί ταυτοποίησης

Ονομασία IUPAC

Καθαρότητα

Ημερομηνία έγκρισης

Λήξη της έγκρισης

Ειδικές διατάξεις

«354

Flurochloridone

Αριθ. CAS 61213-25-0

Αριθ. CIPAC 430

(3RS,4RS,3RS,4SR)-3-χλωρο-4-χλωρομεθυλο-1(α,α,α-τριφθορο-m-τολυλο)-2-πυρρολιδόνη

≥ 940 g/kg

Κατάλληλες προσμείξεις:

Τολουόλιο: 8 g/kg κατ’ ανώτατο όριο

1η Ιουνίου 2011

31 Μαΐου 2021

ΜΕΡΟΣ Α

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ζιζανιοκτόνο.

ΜΕΡΟΣ Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την flurochloridone, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 4 Φεβρουαρίου 2011.

Σε αυτήν τη γενική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή:

1.

στην επικινδυνότητα για μη στοχευόμενα φυτά και υδρόβιους οργανισμούς·

2.

στην προστασία των υπόγειων υδάτων, όταν η δραστική ουσία χρησιμοποιείται σε περιοχές με ευαίσθητα εδαφικά και/ή κλιματικά χαρακτηριστικά.

Οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο αιτών υποβάλλει στην Επιτροπή περαιτέρω επιβεβαιωτικές πληροφορίες όσον αφορά:

1.

τη σημασία των προσμείξεων εκτός του τολουολίου·

2.

τη συμμόρφωση του υλικού οικοτοξικολογικής δοκιμής με τις τεχνικές προδιαγραφές·

3.

τη σημασία του μεταβολίτη R42819 για τα υπόγεια ύδατα (1)·

4.

τις ιδιότητες του flurochloridone που ενδεχομένως διαταράσσουν την ενδοκρινολογική λειτουργία.

Τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο αιτών υποβάλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 έως την 1η Δεκεμβρίου 2011, τα στοιχεία που ορίζονται στο σημείο 3 έως την 31η Μαΐου 2013 και τα στοιχεία που ορίζονται στο σημείο 4 εντός δύο ετών ύστερα από την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για δοκιμές σχετικά με τη διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας.


(1)  R42819: (4RS)-4- χλωρομεθυλο)-1-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινυλο]πυρρολιδιν-2-όνη.»