ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2011.321.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 321

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
5 Δεκεμβρίου 2011


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ( 1 )

1

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

5.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 321/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, τα άρθρα 175 και 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2 και το άρθρο 195 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν της διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, της 10ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ανακοίνωση της Επιτροπής»), πρωταρχικός στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης (ΟΘΠ) είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένης, συντονισμένης, συνεκτικής, διαφανούς και βιώσιμης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές και στους θαλάσσιους τομείς.

(2)

Το σχέδιο δράσης που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής προβλέπει σειρά δράσεων τις οποίες η Επιτροπή προτείνει να αναληφθούν ως πρώτο βήμα για την εφαρμογή μιας νέας ΟΘΠ για την Ένωση.

(3)

Η έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ της 15ης Οκτωβρίου 2009 συνοψίζει τα μέχρι τούδε κύρια επιτεύγματα της ΟΘΠ και χαράσσει την πορεία της επόμενης φάσης εφαρμογής της.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 16ης Νοεμβρίου 2009 για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της χρηματοδότησης για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της ΟΘΠ, καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει τις απαιτούμενες προτάσεις για τη χρηματοδότηση των δράσεων ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής εντός των υφιστάμενων δημοσιονομικών προοπτικών, με στόχο την έναρξη ισχύος τους το 2011.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 21ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) — Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες προκλήσεις, στήριξε ρητά την πρόθεση που εξεδήλωσε η Επιτροπή «να χρηματοδοτήσει, κατά τα δύο προσεχή έτη, την ΟΘΠ με 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό την υποστήριξη προηγούμενων προγραμμάτων στους τομείς της πολιτικής, της διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας και της επιτήρησης».

(6)

Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΟΘΠ που θεσπίζει ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τόσο την τρέχουσα οικονομική ύφεση όσο και το γεγονός ότι πρόκειται για το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα που είναι ειδικά αφιερωμένο στην υλοποίηση της ΟΘΠ.

(7)

Είναι απαραίτητη η συνέχιση της χρηματοδότησης από την Ένωση, ούτως ώστε η Ένωση να είναι σε θέση να εφαρμόσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ΟΘΠ σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Μαΐου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (4) και να επιδιώξει την υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων, όπως εκτίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και όπως επιβεβαιώθηκαν στην έκθεση προόδου του Οκτωβρίου 2009 και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 16ης Νοεμβρίου 2009.

(8)

Δεδομένου ότι δεν καλύπτονται όλες οι προτεραιότητες και οι στόχοι της ΟΘΠ από άλλα μέσα της Ένωσης, όπως είναι το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας και το Μέσο ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης είναι, συνεπώς, απαραίτητο να θεσπιστεί πρόγραμμα στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης της ΟΘΠ («πρόγραμμα»).

(9)

Με την επιφύλαξη των επικείμενων διαπραγματεύσεων για το μετά το 2013 πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα χρειασθεί να διατεθούν επαρκείς πόροι ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι στόχοι της ΟΘΠ μπορούν να αναπτυχθούν και να επιτευχθούν, χωρίς να θίγονται οι πόροι που έχουν δεσμευθεί για άλλες πολιτικές, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Προς τον σκοπό αυτόν, είναι ουσιαστικής σημασίας να περιληφθεί η ΟΘΠ στο μετά το 2013 πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επιπλέον, εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει να εκπονηθεί πρόταση που θα προβλέπει την επέκταση του προγράμματος πέραν του 2013, καθώς και πρόταση για τον καθορισμό κατάλληλου χρηματοδοτικού κονδυλίου.

(10)

Η ανάπτυξη των θαλάσσιων υποθέσεων μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης μέτρων ΟΘΠ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο από απόψεως οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

(11)

Η χρηματοδότηση από την Ένωση θα πρέπει να αποβλέπει στη στήριξη του ερευνητικού έργου όσον αφορά δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των στρατηγικών στόχων της ΟΘΠ, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των σωρευτικών τους επιπτώσεων βάσει της προσέγγισης του οικοσυστήματος, της αειφόρου «γαλάζιας» οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της απασχόλησης, της καινοτομίας και του ανταγωνισμού στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, και της προώθησης της διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ.

(12)

Οι στρατηγικοί στόχοι της ΟΘΠ περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα· την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των διαφόρων θαλάσσιων λεκανών της Ευρώπης· την περαιτέρω ανάπτυξη διατομεακών εργαλείων για ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής, που θα στοχεύουν στη βελτίωση των συνεργειών και τον συντονισμό μεταξύ υφιστάμενων πολιτικών και μέσων, μεταξύ άλλων, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και γνώσεων σχετικών με τη θάλασσα· τη στενότερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε συστήματα ολοκληρωμένης θαλάσσιας διακυβέρνησης· την προστασία και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και τον καθορισμό των ορίων της αειφορίας της ανθρώπινης δραστηριότητας· και την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (5), που αποτελεί τον περιβαλλοντικό πυλώνα της ΟΘΠ, καθώς και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (6).

(13)

Είναι σημαντικό το πρόγραμμα να συντονίζεται με άλλες πολιτικές της Ένωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν θαλάσσια διάσταση, όπως είναι ειδικότερα τα διαρθρωτικά ταμεία, το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, η κοινή αλιευτική πολιτική, ο τουρισμός, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, το πρόγραμμα- πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη και η ενεργειακή πολιτική.

(14)

Για να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων πτυχών του προγράμματος, θα πρέπει να προσδιορισθούν οι γενικοί στόχοι του. Για κάθε γενικό στόχο, θα πρέπει να καθορισθούν λεπτομερέστεροι επιχειρησιακοί στόχοι. Η κατανομή κεφαλαίων για τους γενικούς στόχους, για την περίοδο 2011-2013, περιλαμβάνεται στο παράρτημα. Η κατανομή παρέχει ευελιξία για αυξομείωση της κατανομής της γενικής χρηματοδότησης ανά στόχο χωρίς υπέρβαση του συνολικού χρηματοδοτικού πλαισίου.

(15)

Η χρηματοδότηση από την Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη της ενοποίησης του τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2010, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2009, για την ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης, λαμβανομένου υπόψη του οδικού χάρτη με στόχο τη δημιουργία κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE). Αυτή η ειδική χρηματοδότηση θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται στην ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, ήτοι μέτρων μεταξύ των οποίων και λογισμικά, για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ συστημάτων επιτήρησης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα και άλλων σχεδίων σχετικών με το αποκεντρωμένο σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης.

(16)

Η εφαρμογή του προγράμματος σε τρίτες χώρες θα πρέπει να συμβάλει στους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας δικαιούχου και να είναι σύμφωνη με άλλα μέσα συνεργασίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και προτεραιοτήτων των συναφών πολιτικών της Ένωσης, του ενωσιακού κεκτημένου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

(17)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό και συνεκτικό με υφιστάμενα και μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα τα οποία διαθέτουν η Ένωση και τα κράτη μέλη, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπο-εθνικό επίπεδο, για την προώθηση της προστασίας και της αειφόρου χρήσης των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών, συμβάλλοντας στην προώθηση μιας αποτελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των παράκτιων, νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων περιοχών τους, λαμβανομένης υπόψη της ιεράρχησης και της προόδου υλοποίησης των εθνικών και τοπικών σχεδίων.

(18)

Οι δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς άλλες δράσεις της Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεκτική εφαρμογή των νομικών πράξεων της Ένωσης όσον αφορά στους επιμέρους συναφείς τομείς πολιτικής, μεριμνώντας παράλληλα για την αποφυγή επικάλυψης.

(19)

Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν κανόνες όσον αφορά στον προγραμματισμό των μέτρων, την επιλεξιμότητα των δαπανών, το επίπεδο της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης, τις κύριες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πρέπει να διατίθεται αυτή και τον συνολικό προϋπολογισμό για το πρόγραμμα.

(20)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ), αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7), («δημοσιονομικός κανονισμός») και στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (8).

(21)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το χρηματοδοτικό κονδύλιο του πολυετούς προγράμματος, το οποίο αποτελεί προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (9).

(22)

Προκειμένου να βοηθηθεί η Επιτροπή στην παρακολούθηση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρηματοδότηση των δαπανών που συνδέονται με την παρακολούθηση, τους ελέγχους και την αξιολόγηση.

(23)

Τα ετήσια προγράμματα εργασιών για την εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (10).

(24)

Όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (11), του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (12), και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (13).

(25)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης από την Ένωση, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά.

(26)

Εξυπακούεται ότι ουδεμία από τις δράσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα απαιτήσει προσφυγή σε επιπρόσθετη νομική βάση.

(27)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από κάθε κράτος μέλος χωριστά και, συνεπώς, είναι δυνατόν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πρόγραμμα για τη στήριξη μέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης («πρόγραμμα»).

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ένωσης («ΟΘΠ») προάγει τη συντονισμένη και συνεκτική λήψη αποφάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης καθώς και των θαλάσσιων τομέων της, μέσω συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών και της σχετικής διεθνούς συνεργασίας.

Το πρόγραμμα στηρίζει την αειφόρο χρήση των θαλασσών και των ωκεανών και τη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης.

Άρθρο 2

Γενικοί στόχοι

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

α)

την προαγωγή της ανάπτυξης και εφαρμογής της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης των θαλάσσιων και παράκτιων υποθέσεων·

β)

τη συμβολή στην ανάπτυξη διατομεακών εργαλείων, κυρίως το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, το Κοινό Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) και γνώσεις για τη θάλασσα σχετικά με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις εντός και γειτονικές της Ένωσης παράκτιες περιοχές, με σκοπό να αναπτυχθούν συνέργειες και να στηριχθούν οι συνδεόμενες με τις θάλασσες και τις ακτές πολιτικές, ιδίως στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της περιβαλλοντικής προστασίας, της έρευνας, της θαλάσσιας ασφάλειας, της ενέργειας καθώς και της ανάπτυξης πράσινων θαλάσσιων τεχνολογιών συνεκτιμώντας και αξιοποιώντας τα μέσα και τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν ήδη·

γ)

την προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και δη της βιοποικιλότητάς του, καθώς και της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και τον περαιτέρω καθορισμό των ορίων αειφορίας της ανθρώπινης δραστηριότητας που έχει αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/56/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)·

δ)

την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες·

ε)

τη βελτίωση και την ενίσχυση της εξωτερικής συνεργασίας και του συντονισμού σε σχέση με τους στόχους της ΟΘΠ, με βάση την πρόοδο των συζητήσεων στο πλαίσιο των διεθνών φόρουμ. Υπό το πρίσμα αυτό, οι τρίτες χώρες καλούνται να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·

στ)

τη στήριξη της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στους θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

Άρθρο 3

Επιχειρησιακοί στόχοι

1.   Στο πλαίσιο του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) (ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση) το πρόγραμμα:

α)

προωθεί δράσεις που ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να αναπτύξουν, να θεσπίσουν ή να εφαρμόσουν ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση·

β)

προωθεί διατομεακά πλαίσια και δίκτυα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων των δημόσιων, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, της συναφούς βιομηχανίας, των φορέων έρευνας, των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων·

γ)

ενισχύει την προβολή της ολοκληρωμένης προσέγγισης των θαλάσσιων υποθέσεων και τη σχετική ευαισθητοποίηση των δημόσιων αρχών, του ιδιωτικού τομέα και του ευρύτερου κοινού.

2.   Στο πλαίσιο του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) (διατομεακά εργαλεία), το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη:

α)

του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για το θαλάσσιο τομέα στην Ένωση, το οποίο προάγει τη διατομεακή και διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για την επιτήρηση που διασυνδέει όλες τις ομάδες χρηστών, σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, προκειμένου να ενισχύει την ασφαλή και αειφόρο χρήση του θαλάσσιου χώρου, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εξελίξεων των τομεακών πολιτικών όσον αφορά την επιτήρηση και συμβάλλοντας, όπως ενδείκνυται, στην αναγκαία μετεξέλιξή τους·

β)

του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, που συνιστούν σημαντικά μέσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων περιφερειών και συμβάλλουν από κοινού στους στόχους της διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα και στην ανάπτυξη δεσμών μεταξύ γης και θάλασσας, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη συνεργασία των κρατών μελών, παραδείγματος χάριν όσον αφορά στην ανάπτυξη πειραματικών και άλλων μέτρων που συνδυάζουν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με την ιχθυοκαλλιέργεια·

γ)

μιας υψηλής ποιότητας, ενοποιημένης βάσης δεδομένων και γνώσεων για τα θαλάσσια θέματα στην οποία θα έχει πρόσβαση το κοινό, και η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή, επαναχρησιμοποίηση και διάδοση των εν λόγω δεδομένων μεταξύ διαφόρων ομάδων χρηστών, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα δεδομένα και αποφεύγοντας την επικάλυψη των βάσεων δεδομένων. Προς τούτο, πραγματοποιείται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ήδη υφισταμένων προγραμμάτων της Ένωσης και των κρατών μελών, μεταξύ άλλων το INSPIRE (14) και το GMES (15).

3.   Στο πλαίσιο του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) (προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος), το πρόγραμμα:

α)

στηρίζει την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, και προλαμβάνει και μειώνει τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων, με στόχο τη σταδιακή εξαφάνιση της ρύπανσης·

β)

συμβάλλει στην υγεία, τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων·

γ)

διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και άλλων φορέων ως προς την εφαρμογή της προσέγγισης διαχείρισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με βάση το οικοσύστημα, και της αρχής της προφύλαξης·

δ)

διευκολύνει την ανάπτυξη μεθόδων και προτύπων·

ε)

προωθεί δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή του θαλάσσιου, παράκτιου και νησιωτικού περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον ευάλωτες, από περιβαλλοντικής απόψεως περιοχές·

στ)

στηρίζει την ανάπτυξη στρατηγικών προσεγγίσεων για την έρευνα προς τον σκοπό της αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης των οικοσυστημάτων, με την παροχή πλαισίου για τη διαχείριση και τη χωροταξία με βάση το οικοσύστημα σε περιφερειακά και εθνικά επίπεδα.

4.   Στο πλαίσιο του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) (στρατηγικές σχετικές με τις θαλάσσιες λεκάνες), το πρόγραμμα:

α)

στηρίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, λαμβανομένης υπόψη μιας ισορροπημένης προσέγγισης όλων των ιδιαιτεροτήτων των θαλάσσιων λεκανών και υπολεκανών και των συναφών μακρο-περιφερειακών στρατηγικών, όταν ενδείκνυται, και δη εκείνες που προβλέπουν ήδη την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ διαφόρων χωρών και πολυεθνικές επιχειρησιακές δομές·

β)

προωθεί και διευκολύνει την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων και προτύπων, καθώς και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη θαλάσσια πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης και των τομεακών πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στις περιφερειακές θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές.

5.   Στο πλαίσιο του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) (διεθνής διάσταση), το πρόγραμμα:

α)

ενθαρρύνει τη συνέχιση των εργασιών, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, με σκοπό μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με τρίτες χώρες ή με φορείς σε τρίτες χώρες που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη με κράτη μέλη της Ένωσης, καθώς και, μεταξύ άλλων, την επικύρωση και εφαρμογή της UNCLOS·

β)

ενθαρρύνει τον διάλογο με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την UNCLOS και τις συναφείς ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί βάσει της UNCLOS·

γ)

ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που συμπληρώνουν τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, συνεκτιμώντας την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών σε υπο-περιφερειακό επίπεδο·

Ο εν λόγω επιχειρησιακός στόχος επιδιώκεται σύμφωνα με τα μέσα συνεργασίας της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των στόχων των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών.

6.   Στο πλαίσιο του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) (ανάπτυξη, απασχόληση και καινοτομία), το πρόγραμμα:

α)

προωθεί πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση στους θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές·

β)

προωθεί την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στα ναυτικά επαγγέλματα·

γ)

προωθεί την ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, την πράσινη ναυτιλία και τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων·

δ)

προωθεί την ανάπτυξη του παράκτιου, θαλάσσιου και νησιωτικού τουρισμού.

Άρθρο 4

Επιλέξιμες δράσεις

Το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει χρηματοοικονομική ενίσχυση για τα ακόλουθα είδη δράσεων σύμφωνα με τους στόχους που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3:

α)

έργα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών μελέτες, προγράμματα έρευνας και επιχειρησιακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης·

β)

δημόσια πληροφόρηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συναφείς δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών εκστρατειών και εκδηλώσεων και ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών τόπων και των σχετικών κοινωνικών δικτύων και βάσεων δεδομένων·

γ)

διασκέψεις, συνέδρια, συναντήσεις εργασίας και φόρα με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων·

δ)

συγκέντρωση, παρακολούθηση και προβολή σημαντικού αριθμού στοιχείων, βέλτιστων πρακτικών και βάσεων δεδομένων περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά για το κοινό, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται, με τη σύσταση γραμματείας για έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους σκοπούς, η οποία θα διευκολύνει την έγκριση κοινών και ομοιόμορφων προτύπων για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων·

ε)

δράσεις που συνδέονται με διατομεακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών έργων.

Άρθρο 5

Είδος χρηματοδοτικής παρέμβασης

1.   Η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες νομικές μορφές:

α)

επιδοτήσεις, για τις οποίες η συγχρηματοδότηση της Ένωσης ανέρχεται σε ποσοστό έως 80 % κατ’ ανώτατο όριο ανά δράση·

β)

δημόσιες συμβάσεις·

γ)

διοικητικές συμφωνίες με το Κοινό Κέντρο Ερευνών.

2.   Στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι δυνατή τόσο η επιδότηση για δράσεις όσο και η επιδότηση λειτουργίας. Οι δικαιούχοι των επιδοτήσεων ή των δημόσιων συμβάσεων επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ή πρόσκλησης υποβολής προσφορών, εκτός αν άλλως προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 6

Δικαιούχοι

1.   Χρηματοδοτική ενίσχυση δυνάμει του προγράμματος είναι δυνατό να χορηγείται, κατά προτεραιότητα, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεπόμενα από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο των κρατών μελών ή το δίκαιο της Ένωσης.

2.   Από το πρόγραμμα μπορούν επίσης να επωφελούνται τρίτες χώρες και ενδιαφερόμενοι φορείς σε τρίτες χώρες που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη με κράτη μέλη της Ένωσης, καθώς και διεθνείς οργανισμοί ή φορείς που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους γενικούς και επιχειρησιακούς στόχους που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3. Για τα μέτρα αυτά απαιτείται πάντοτε να υπάρχει συμμετοχή εκ μέρους της Ένωσης.

3.   Η επιλεξιμότητα για τη συμμετοχή σε διαδικασία προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή προσφορών.

Άρθρο 7

Αρχές που διέπουν την εφαρμογή

1.   Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει του προγράμματος καθίστανται μη επιλέξιμες για ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης. Επιδιώκονται συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της Ένωσης. Οι δράσεις δυνάμει του προγράμματος είναι συμπληρωματικές ως προς την εφαρμογή συναφών τομεακών πολιτικών.

2.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι αιτούντες χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος προγράμματος, όπως και οι δικαιούχοι αυτής, προσκομίζουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση των δράσεων. Χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχεται μόνο εφόσον δεν διατίθεται άλλη χρηματοδότηση από την Ένωση.

3.   Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα ανταποκρίνονται στους στόχους και τις πολιτικές της Ένωσης για το 2020 και το 2050. Όλα τα κράτη μέλη, οι θαλάσσιοι τομείς, και οι παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι σε θέση να επωφελούνται από το πρόγραμμα και δημιουργείται μια πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσεων στις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες, επιδιώκεται επαρκής περιφερειακή ισορροπία.

4.   Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα προωθούν και ενισχύουν τον διάλογο, τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών της Ένωσης, ενδιαφερόμενων φορέων, πολιτών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικών εταίρων, διασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη διαφάνεια.

5.   Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα διευκολύνουν την αξιοποίηση συνεργειών, την ανταλλαγή πληροφοριών και μεθόδων, προτύπων και βέλτιστων πρακτικών.

6.   Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εφαρμόζονται οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφάνειας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και το πρόγραμμα συμβάλει στη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση σε όλες τις συναφείς τομεακές πολιτικές, τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 8

Διαδικασίες υλοποίησης

1.   Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμα σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.   Για την εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3, ετήσια προγράμματα εργασίας βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Δημοσιονομικοί πόροι

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος καθορίζεται σε 40 000 000 ευρώ για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

2.   Οι δημοσιονομικοί πόροι οι οποίοι διατίθενται στο παρόν πρόγραμμα εγγράφονται ως ετήσιες πιστώσεις στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

3.   Η κατανομή των κεφαλαίων μεταξύ των γενικών στόχων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 10

Τεχνική συνδρομή

1.   Έως 1 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 μπορεί επίσης να καλύπτει τις αναγκαίες δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το λογιστικό έλεγχο ή την αξιολόγηση που συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των επιλέξιμων δράσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού και την επίτευξη των στόχων του.

2.   Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν ιδίως να περιλαμβάνουν, μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δαπάνες για εργαλεία, για συστήματα και για δίκτυα πληροφορικής και την παροχή οιασδήποτε άλλης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής βοήθειας και ειδικής γνώσης, όπως απαιτείται από την Επιτροπή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Παρακολούθηση

1.   Κάθε δικαιούχος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης υποβάλλει στην Επιτροπή τεχνική και δημοσιονομική έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Επίσης, υποβάλλεται τελική έκθεση εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου.

2.   Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς ή υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων δειγματοληπτικών ελέγχων των έργων και άλλων μέτρων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του προγράμματος, ελέγχοντας ιδίως τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια του προγράμματος και την επιλεξιμότητα των δράσεων που προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι συμβάσεις και συμφωνίες που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού προβλέπουν, ιδίως, την εποπτεία και τον οικονομικό έλεγχο από την Επιτροπή ή από τυχόν εκπρόσωπο που μπορεί να εξουσιοδοτήσει η Επιτροπή και λογιστικούς ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν χρειασθεί, επιτόπου.

4.   Κάθε δικαιούχος της χρηματοδοτικής συνδρομής διατηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για τις σχετικές με το έργο δαπάνες για περίοδο πέντε ετών μετά την τελευταία πληρωμή για το εν λόγω έργο.

5.   Με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων και των δειγματοληπτικών ελέγχων των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή προσαρμόζει, εφόσον απαιτείται, το ύψος ή τις προϋποθέσεις χορήγησης της χρηματοδοτικής συνδρομής που είχε εγκριθεί αρχικά, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

6.   Η Επιτροπή εξακριβώνει κατά πόσον οι δυνάμει του προγράμματος χρηματοδοτούμενες δράσεις εκτελούνται σωστά, συνάδουν με τα μέτρα που προβλέπονται δυνάμει άλλων τομεακών πολιτικών και μέσων και είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό και τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 12

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του προγράμματος, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται:

α)

με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας·

β)

μέσω της διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων·

γ)

με την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και

δ)

με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999.

3.   Η Επιτροπή μειώνει, αναστέλλει ή ανακτά το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει χορηγηθεί για μια δράση, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης του παρόντος κανονισμού ή της επιμέρους απόφασης ή της σύμβασης ή της συμφωνίας για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής, ή εάν αποκαλυφθεί ότι η δράση έχει υποστεί σημαντική μεταβολή, ασυμβίβαστη προς τη φύση ή τους όρους υλοποίησής της, χωρίς να ζητηθεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής.

4.   Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες ή εάν η πρόοδος στην υλοποίηση ενέργειας δικαιολογεί μέρος μόνον της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκε, η Επιτροπή ζητεί από τον δικαιούχο να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Εάν αυτός δεν υποβάλει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής συνδρομής και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

5.   Κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως επιβαρύνονται με τόκους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

6.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «παρατυπία» νοείται κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε παράβαση συμβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα, η οποία έχει ως πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί με αδικαιολόγητη δαπάνη ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης ή οι προϋπολογισμοί τους οποίους διαχειρίζεται η Ένωση.

Άρθρο 13

Υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση και επέκταση

1.   Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά και πάραυτα για τις εργασίες της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

α)

έκθεση προόδου το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012· η έκθεση προόδου περιλαμβάνει αξιολόγηση του αντίκτυπου του προγράμματος σε σχέση με άλλες πολιτικές της Ένωσης·

β)

έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

3.   Εάν ενδείκνυται, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση νομοθετήματος για την επέκταση του προγράμματος πέραν του 2013, συνοδευόμενη από το κατάλληλο χρηματοδοτικό κονδύλιο.

Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ. 64.

(2)  ΕΕ C 104 της 2.4.2011, σ. 47.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2011.

(4)  ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 30.

(5)  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

(6)  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(9)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(11)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(13)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(14)  Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη — οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).

(15)  Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας — κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 911/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013) (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2  (1)

Γενικοί στόχοι (άρθρο 2)

 

α)

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης διακυβέρνησης των θαλάσσιων και παράκτιων υποθέσεων και προβολή της ΟΘΠ

τουλάχιστον 4 %

β)

Ανάπτυξη διατομεακών εργαλείων

τουλάχιστον 60 %

γ)

Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων

τουλάχιστον 8 %

δ)

Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες

τουλάχιστον 8 %

ε)

Εξωτερική συνεργασία και συντονισμός της διεθνούς διάστασης της ΟΘΠ

κατ’ ανώτατο όριο 1 %

στ)

Βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, απασχόληση, καινοτομία και νέες τεχνολογίες

τουλάχιστον 4 %


(1)  Για τον στόχο που τίθεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) (διατομεακά εργαλεία), χρησιμοποιείται το ένα τρίτο κατ’ ανώτατο όριο του τμήματος που δεν κατανέμεται στο παρόν παράρτημα.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν αποκλείουν την πιθανότητα να προβλεφθούν πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σε μελλοντικά προγράμματα πέραν του 2013 βάσει σχετικών προτάσεων της Επιτροπής.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο Χ, το χρηματοδοτικό κονδύλι για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής για τα έτη 2011-13 είναι 40 εκατ. ευρώ. Το κονδύλι αυτό θα απαρτίζεται από ποσό 23,14 εκατ. ευρώ προερχόμενο από τον προϋπολογισμό του 2011 χωρίς να απαιτηθεί χρήση του διαθέσιμου περιθωρίου του τομέα 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ποσό 16,66 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης πίστωσης για τεχνική βοήθεια, το οποίο εγγράφηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού και έγινε δεκτό από το Συμβούλιο κατά την ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2012, και ένα ακόμη ποσό 200 000 ευρώ για την παροχή τεχνικής βοήθειας που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013.

Για τον σκοπό αυτό, ο προϋπολογισμός του 2011 έπρεπε να διορθωθεί για να δημιουργηθεί η αναγκαία ονοματολογία και να εγγραφούν οι πιστώσεις στο αποθεματικό. Οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί για το 2012 και το 2013 θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα σχετικά ποσά για τα αντίστοιχα έτη.