ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2011.275.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
20 Οκτωβρίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1043/2011 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος, καταγωγής Ινδίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1044/2011 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Kabanosy (ΕΠΙΠ)]

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1045/2011 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας asulam, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 )

23

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2011 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

25

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1047/2011 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για την υποπερίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2011 έως την 29η Φεβρουαρίου 2012

27

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2011/695/ΕΕ

 

*

Απόφαση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού ( 1 )

29

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

2011/696/ΕΕ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2011, για τον ορισμό των νανοϋλικών ( 1 )

38

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

20.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1043/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2011

για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος, καταγωγής Ινδίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 7,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Έναρξη

(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2) («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας»), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση οξαλικού οξέος καταγωγής Ινδίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ») ή (οι οικείες χώρες).

(2)

Η διαδικασία αντιντάμπινγκ κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2010 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιομηχανίας Χημικών Βιομηχανιών (CEFIC) («ο καταγγέλλων») εξ ονόματος των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος, στην περίπτωση αυτή πάνω από το 25 %, της συνολικής παραγωγής οξαλικού οξέος στην Ένωση. Η καταγγελία περιείχε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά το εν λόγω προϊόν και τη σημαντική ζημία που προέκυψε από την πρακτική αυτή, τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.

1.2.   Μέρη που αφορά η διαδικασία

(3)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως τον καταγγέλλοντα, άλλους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, τους παραγωγούς-εξαγωγείς και τους εκπροσώπους των οικείων χωρών, τους εισαγωγείς, τους χρήστες που αφορά η διαδικασία, καθώς και τις σχετικές ενώσεις τους, σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη. Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία υπέβαλαν σχετική αίτηση και απέδειξαν ότι είχαν ιδιαίτερους λόγους να ακουσθούν, δόθηκε η δυνατότητα ακρόασης.

(4)

Λόγω του προφανώς μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων των οικείων χωρών, εξετάστηκε η δυνατότητα δειγματοληψίας στην ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας για τον καθορισμό της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού. Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει αν η δειγματοληψία θα ήταν απαραίτητη και, αν ναι, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς στις οικείες χώρες κλήθηκαν να αναγγελθούν στην Επιτροπή και να προσκομίσουν βασικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους, όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν, κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας. Τέσσερις εταιρείες από την Ινδία, μία από τις οποίες δεν ανέφερε τυχόν πωλήσεις στην Ένωση, και τρεις όμιλοι εταιρειών από τη ΛΔΚ απάντησαν στην άσκηση δειγματοληψίας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συνεργαζόμενων εταιρειών ή ομίλων εταιρειών, η δειγματοληψία δεν θεωρήθηκε αναγκαία ούτε για την Ινδία ούτε για τη ΛΔΚ και όλα τα μέρη ενημερώθηκαν ότι δεν θα επιλέγονταν δείγματα.

(5)

Κατά συνέπεια, μια ομάδα εταιρειών από τη ΛΔΚ αποσύρθηκε από την περαιτέρω συνεργασία στην έρευνα στο αρχικό στάδιο. Επιπλέον, μία ινδική εταιρεία αρνήθηκε την πρόσβαση της Επιτροπής στις εγκαταστάσεις παραγωγής της για επίσκεψη επαλήθευσης. Συνεπώς, αποφάσισε να μην συνεργαστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού και ενημερώθηκε δεόντως σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της απόφασης αυτής.

(6)

Προκειμένου να επιτραπεί στους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ να υποβάλουν αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς («ΚΟΑ») ή για την παροχή ατομικής μεταχείρισης («ΑΜ»), η Επιτροπή απέστειλε έντυπα αίτησης στους συνεργαζόμενους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις αρχές της ΛΔΚ εντός των προθεσμιών που καθορίστηκαν στην ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας. Μια ομάδα εταιρειών της Κίνας υπέβαλαν αίτηση για την αναγνώριση του ΚΟΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, ή ελλείψει αυτού, την παροχή ΑΜ, ενώ ένας άλλος όμιλος εταιρειών ζήτησε μόνον ΑΜ.

(7)

Απεστάλησαν ερωτηματολόγια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαντήσεις ελήφθησαν από τρεις εταιρείες στην Ινδία και από δύο ομίλους εταιρειών στη ΛΔΚ, καθώς και από τον καταγγέλλοντα. Ο άλλος παραγωγός της Ένωσης δεν συνεργάστηκε. Απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ελήφθησαν επίσης από τρεις χρήστες και οκτώ εισαγωγείς, αλλά πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε όλους τους χρήστες και σε τέσσερεις εισαγωγείς.

(8)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που κρίθηκαν αναγκαίες για έναν προσωρινό καθορισμό της πρακτικής ντάμπινγκ, της απορρέουσας ζημίας και του συμφέροντος της Ένωσης, και διενήργησε επαληθευτικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

α)

Παραγωγοί της Ένωσης

Oxaquim SA (Ισπανία)

β)

Χρήστες

OMG Kokkola (Φινλανδία)

P.A.G. Srl (Ιταλία)

Ο τρίτος χρήστης ζήτησε να παραμείνει άγνωστος

γ)

Εισαγωγείς

Brenntag BV (Κάτω Χώρες)

Brenntag Sp.zo.o. (Πολωνία)

Norkem Limited (Ηνωμένο Βασίλειο)

Geratech Marketing (Βέλγιο)

δ)

Παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ινδία

Punjab Chemicals και Crop Protection Limited

Star Oxochem Pvt. Ltd

ε)

Παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd· Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd και Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co., Ltd. («Shandong Fengyuan Group»)

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd· Shanxi Reliance Chemicals Co., Ltd και Tianjin Chengyi International Trading Co., Ltd («Shanxi Reliance Group»)

1.3.   Περίοδος έρευνας

(9)

Η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ και τη ζημία καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των τάσεων που είχαν σχέση με την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («εξεταζόμενη περίοδος»).

2.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.   Υπό εξέταση προϊόν

(10)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι το οξαλικό οξύ, είτε σε διένυδρη μορφή (αριθμός CUS 0028635-1 και αριθμός CAS 6153-56-6) ή σε άνυδρη μορφή (αριθμός CUS 0021238-4 και αριθμός CAS 144-62-7) και είτε σε υδάτινο διάλυμα είτε όχι, που επί του παρόντος υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 2917 11 00 καταγωγής Ινδίας και ΛΔΚ. Υπάρχουν δύο τύποι οξαλικού οξέος: μη ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ και ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ. Το ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ, που παράγεται στη ΛΔΚ αλλά όχι στην Ινδία, παρασκευάζεται μέσω διαδικασίας καθαρισμού του μη ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος, ο σκοπός της οποίας είναι η αφαίρεση σιδήρου, χλωριούχων, βαρέων μετάλλων και άλλων προσμείξεων.

(11)

Το οξαλικό οξύ χρησιμοποιείται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, π.χ. ως αναγωγικό και λευκαντικό μέσο, στη σύνθεση φαρμάκων και στην παρασκευή χημικών ουσιών.

2.2.   Ομοειδές προϊόν

(12)

Από την έρευνα προέκυψε ότι το οξαλικό οξύ που παράγεται και πωλείται από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης εντός της Ένωσης, το οξαλικό οξύ που παράγεται και πωλείται στην εγχώρια αγορά της Ινδίας και της ΛΔΚ και το οξαλικό οξύ που εισάγεται στην Ένωση από την Ινδία και τη ΛΔΚ έχει ουσιαστικά τα ίδια βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες βασικές τελικές χρήσεις.

(13)

Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται προσωρινά ομοειδή προϊόντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

3.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

3.1.   Ινδία

3.1.1.   Προκαταρκτική παρατήρηση

(14)

Κατά την επίσκεψη επαλήθευσης στην Ινδία μία εταιρεία δεν έδωσε τις απαιτούμενες πληροφορίες, ούτε εγκαίρως ούτε στην απαιτούμενη μορφή. Ως συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου αντιντάμπινγκ. Η εταιρεία ενημερώθηκε γραπτώς ότι δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνεργαζόμενο μέρος και ότι τα πορίσματα θα μπορούσαν να εξαχθούν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Στην απάντησή της η εταιρεία ισχυρίστηκε ελαφρυντικά τα οποία, ωστόσο, δεν ήταν επαρκή ώστε να οδηγήσουν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Συνεπώς, το άρθρο 18 έχει εφαρμοστεί στην εταιρεία αυτή και τα πορίσματα βασίστηκαν στα διαθέσιμα στοιχεία. Αντιστοίχως, μόνον ένας παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία θεωρείται ότι έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή στην παρούσα έρευνα.

3.1.2.   Κανονική αξία

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού η Επιτροπή εξέτασε αν ήταν αντιπροσωπευτικές οι εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος σε ανεξάρτητους πελάτες από τον παραγωγό-εξαγωγέα. Επειδή οι πωλήσεις αυτές αποτελούσαν ποσοστό άνω του 5 % του όγκου πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι συνολικές πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος ήταν αντιπροσωπευτικές.

(16)

Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι εγχώριες πωλήσεις του παραγωγού-εξαγωγέα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Αυτό επιτεύχθηκε με τον καθορισμό του ποσοστού επικερδών εγχώριων πωλήσεων σε ανεξάρτητους πελάτες όλων των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος.

(17)

Σε περίπτωση που οι πωλήσεις ανέρχονται στο 80 % τουλάχιστον όλων των πωλήσεων, η κανονική αξία θα υπολογίζεται με βάση όλες τις πωλήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ζημιογόνων. Αφετέρου, αν οι επικερδείς πωλήσεις κυμαίνονται μεταξύ κάτω του 80 % αλλά άνω του 20 % όλων των πωλήσεων, και αν το πλήρες κόστος του μέσου σταθμισμένου δασμού είναι υψηλότερο από τη μέση σταθμισμένη τιμή, η κανονική αξία θα υπολογίζεται με βάση μόνον τις επικερδείς πωλήσεις. Μια πώληση θεωρείται επικερδής όταν η τιμή μονάδας είναι ίση ή υψηλότερη του κόστους παραγωγής.

(18)

Από την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις προέκυψε ότι το 41 % όλων των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος ήταν επικερδείς πωλήσεις και ότι το πλήρες κόστος του μέσου σταθμισμένου δασμού είναι υψηλότερο από τη μέση σταθμισμένη τιμή. Αντιστοίχως, η κανονική αξία υπολογίστηκε ως μέση σταθμισμένη τιμή των επικερδών μόνον πωλήσεων.

3.1.3.   Τιμή εξαγωγής

(19)

Ο παραγωγός-εξαγωγέας από την Ινδία εξήγαγε το υπό εξέταση προϊόν απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού, οι τιμές εξαγωγής καθορίστηκαν με βάση τις πραγματικά πληρωμένες ή πληρωτέες τιμές από αυτούς τους ανεξάρτητους πελάτες για το υπό εξέταση προϊόν κατά την εξαγωγή του στην Ένωση.

3.1.4.   Σύγκριση

(20)

Η σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο τιμών εκ του εργοστασίου. Για να εξασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, έγιναν οι δέουσες αναπροσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τόσο τις τιμές όσο και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού.

(21)

Αντιστοίχως, αναπροσαρμογές πραγματοποιήθηκαν για το μεταφορικό κόστος, την ασφάλιση, τις δαπάνες διεκπεραίωσης και συσκευασίας, τις πιστωτικές δαπάνες και τις προμήθειες.

3.1.5.   Περιθώριο ντάμπινγκ

(22)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού, το περιθώριο ντάμπινγκ για τον συνεργαζόμενο παραγωγό από την Ινδία καθορίστηκε βάσει σύγκρισης μεταξύ της μέσης σταθμισμένης κανονικής αξίας και της μέσης σταθμισμένης τιμής εξαγωγής.

(23)

Με βάση αυτό, το προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ, εκφρασμένο ως ποσοστό της τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης, προ της καταβολής δασμού, είναι 22,8 % για την Punjab Chemicals και Crop Protection Limited (PCCPL).

(24)

Για να υπολογισθεί το περιθώριο ντάμπινγκ που εφαρμόζεται σε εθνική κλίμακα σε όλους τους υπόλοιπους παραγωγούς-εξαγωγείς της Ινδίας, το επίπεδο συνεργασίας καθορίστηκε με τη σύγκριση του όγκου των εξαγωγών προς την Ένωση που δηλώθηκε από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα και εκείνου που προκύπτει από τις αντίστοιχες στατιστικές της Eurostat. Δεδομένου ότι η συνεργασία από την Ινδία ήταν χαμηλή, δηλαδή 38 %, θεωρείται σκόπιμο ότι το περιθώριο ντάμπινγκ σε επίπεδο χώρας που εφαρμόζεται σε όλους τους άλλους εξαγωγείς από την Ινδία θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τη συναλλαγή με το υψηλότερο επίπεδο ντάμπινγκ του συνεργαζόμενου παραγωγού.

(25)

Βάσει των ανωτέρω, το εθνικό επίπεδο ντάμπινγκ καθορίζεται προσωρινά στο 43,6 % της τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης, πριν από την καταβολή δασμού.

3.2.   Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

3.2.1.   Καθεστώς οικονομίας της αγοράς (ΚΟΑ)/ατομική μεταχείριση (ΑΜ)

(26)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία για εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του εν λόγω άρθρου για τους παραγωγούς που διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Εν ολίγοις, και αποκλειστικά για λόγους αναφοράς, τα κριτήρια αυτά αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

Οι επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται σε συνάρτηση με τις ενδείξεις της αγοράς, χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση, και το κόστος αντανακλά τις τιμές στην αγορά.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν σαφή λογιστικά αρχεία, τα οποία υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων και εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις.

Δεν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις, κατάλοιπα του προηγούμενου συστήματος το οποίο δεν στηριζόταν στην οικονομία της αγοράς.

Η σταθερότητα και η ασφάλεια δικαίου διασφαλίζονται μέσω νομοθεσίας περί πτωχεύσεως και ιδιοκτησίας· και

ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται με τιμές αγοράς.

(27)

Ένας όμιλος επιχειρήσεων στη ΛΔΚ ζήτησε την αναγνώριση ΚΟΑ και υπέβαλε έντυπα αιτήσεων ΚΟΑ για τρεις εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή και στην εμπορευματοποίηση του υπό εξέταση προϊόντος. Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν επαληθεύτηκαν στη συνέχεια από την Επιτροπή στις εγκαταστάσεις των εν λόγω εταιρειών.

(28)

Από την έρευνα ΚΟΑ προέκυψε ότι μία εταιρεία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των κριτηρίων 1 έως 3. Πρώτον, δεν απέδειξε ότι το κόστος της αντικατόπτριζε τις αξίες της αγοράς λόγω της σημαντικής κρατικής οικονομικής παρέμβασης που επηρέασε τη δομή κόστους της εταιρείας με τη μορφή, π.χ. φορολογικών απαλλαγών και άτοκων δανείων. Δεύτερον, από την έρευνα ΚΟΑ διαπιστώθηκε σειρά σοβαρών ελλείψεων και σφαλμάτων στο λογιστικό της σύστημα και ότι δεν είχε υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα λογιστικής (ΔΛΠ). Τρίτον, διαπιστώθηκαν στρεβλώσεις προερχόμενες από το παλαιό σύστημα που δεν ακολουθούσε την οικονομία της αγοράς όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης γης της εταιρείας Ειδικότερα, η εταιρεία απέκτησε πιστοποιητικό δικαίωμα χρήσης γης χωρίς να συμμορφώνεται με τους συμβατικούς όρους ή χωρίς να το πληρώσει στο ακέραιο.

(29)

Εξάλλου, μια άλλη εταιρεία του ομίλου δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 2 λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ανεξάρτητα ελεγχόμενα λογιστικά αρχεία.

(30)

Η Επιτροπή γνωστοποίησε τα αποτελέσματα των πορισμάτων ΚΟΑ στον όμιλο των εν λόγω εταιρειών και στον καταγγέλλοντα και τους έδωσε την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις. Τα πορίσματα γνωστοποιήθηκαν επίσης στις αρχές της ΛΔΚ. Στην Επιτροπή δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις.

(31)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι δύο εταιρείες του ομίλου δεν πληρούν τα κριτήρια ΚΟΑ. Σε συμμόρφωση με τη συνήθη πρακτική της Ένωσης να εξετάζει αν ο όμιλος συνδεδεμένων εταιρειών ως σύνολο πληροί τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση ΚΟΑ, απορρίφθηκε το αίτημα για την αναγνώριση ΚΟΑ στον όμιλο ως σύνολο.

(32)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 6 ανωτέρω, αμφότεροι οι όμιλοι συνεργαζόμενων κινεζικών εταιρειών ζήτησαν ΑΜ. Επειδή διαπιστώθηκε ότι αμφότεροι οι όμιλοι πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, αποφασίστηκε προσωρινά η παροχή ΑΜ.

3.2.2.   Ανάλογη χώρα

(33)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε ΚΟΑ πρέπει να καθοριστεί με βάση τις εγχώριες τιμές ή την κατασκευασμένη κανονική αξία σε ανάλογη χώρα.

(34)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει την Ινδία ως την κατάλληλη ανάλογη χώρα για τον καθορισμό της κανονικής αξίας και κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν εν προκειμένω τις παρατηρήσεις τους. Δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί την Ινδία κατάλληλη ανάλογη χώρα, επειδή η μοναδική άλλη παράγουσα χώρα εκτός της Ένωσης, η Ιαπωνία, έχει μονοπωλιακή αγορά κλειστή στον ανταγωνισμό και παρασκευάζει οξαλικό οξύ με μοναδική μέθοδο που δεν είναι συγκρίσιμη με αυτή της ΛΔΚ. Αντίθετα, οι ινδοί παραγωγοί χρησιμοποιούν μέθοδο παραγωγής συγκρίσιμη με αυτή της ΛΔΚ και υπόκεινται σε ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά.

3.2.3.   Κανονική αξία

(35)

Οι κινεζικές εταιρείες παρασκευάζουν και εξάγουν στην Ένωση δύο ειδών οξαλικού οξέος· μη ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ και ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ. Το ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ, που δεν παράγεται στην ανάλογη χώρα, κατασκευάζεται μέσω διαδικασίας καθαρισμού του μη ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος, ο σκοπός της οποίας είναι η αφαίρεση σιδήρου, χλωριούχων, βαρέων μετάλλων και άλλων προσμείξεων. Το πρόσθετο κόστος για την παραγωγή ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος εκτιμάται στο 12 % σε σύγκριση με αυτό της παραγωγής μη ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος. Αντιστοίχως, η Επιτροπή θεώρησε σκόπιμο να καθορίσει κανονική αξία και για τους δύο τύπους οξαλικού οξέος.

(36)

Όσον αφορά το μη ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ η κανονική αξία καθορίστηκε με βάση την κανονική αξία που καθορίστηκε για την Ινδία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Η κανονική αξία καθορίστηκε με τον τρόπο που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 18 ανωτέρω, με βάση μόνον τις επικερδείς πωλήσεις. Όσον αφορά το ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ, το οποίο δεν παράγεται στην ανάλογη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία δεν έχει κατασκευαστεί με βάση το κόστος παρασκευής του μη ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος στην ανάλογη χώρα. Το κόστος παρασκευής προσαρμόζεται με μια αύξηση 12 % ώστε να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος παρασκευής (βλέπε αιτιολογική σκέψη 35 ανωτέρω) επιπλέον του κόστους πώλησης, καθώς και των γενικών και διοικητικών εξόδων και του κέρδους.

(37)

Τα γενικά έξοδα και το κέρδος καθορίστηκαν, κατ’ αναλογία του άρθρου 2 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, με την πρόσθεση των γενικών και διοικητικών εξόδων για τις εγχώριες πωλήσεις του μη ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος από τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα στην ανάλογη χώρα.

3.2.4.   Τιμή εξαγωγής

(38)

Επειδή χορηγήθηκε ΑΜ σε αμφότερους ομίλους, η τιμή εξαγωγής βασίστηκε στις πραγματικά πληρωμένες ή πληρωτέες τιμές από τον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

(39)

Αμφότεροι παραγωγοί-εξαγωγείς της ΛΔΚ εξήγαγαν οξαλικό οξύ προς την Ένωση μέσω συνδεδεμένων εμπόρων, γεγονός που προσέθεσε ένα περιθώριο κέρδους στην τιμή που πληρώθηκαν οι παραγωγοί. Αυτό το περιθώριο κέρδους λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύγκριση της εξαγωγικής τιμής με την καθορισμένη κανονική αξία (βλέπε αιτιολογική σκέψη 42 κατωτέρω).

3.2.5.   Σύγκριση

(40)

Όσον αφορά το μη ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ, η εξαγωγική τιμή σε επίπεδο «εκ του εργοστασίου» συγκρίθηκε με την κανονική αξία που καθορίστηκε για την ανάλογη χώρα.

(41)

Η εξαγωγική τιμή για το ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ σε επίπεδο «εκ του εργοστασίου» συγκρίθηκε με την κατασκευασμένη κανονική αξία (βλέπε αιτιολογική σκέψη 36 ανωτέρω).

(42)

Για να εξασφαλιστεί ορθή σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της κατασκευασμένης κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Ιδίως, προσαρμογή πραγματοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 10 στοιχείο θ) για προμήθειες που έλαβαν οι συνδεδεμένοι έμποροι.

(43)

Στη συνάρτηση αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συνδεδεμένοι έμποροι μέσω των οποίων οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ εξήγαγαν οξαλικό οξύ στην ΕΕ δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εσωτερικά τμήματα πωλήσεων, επειδή εμπορεύονται επίσης οξαλικό οξύ και άλλα χημικά προϊόντα που προέρχονται από μη συνδεδεμένους προμηθευτές είτε για εξαγωγικούς σκοπούς και/ή για εγχώριες πωλήσεις. Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες αυτών των εμπόρων είναι παρόμοιες με εκείνες ενός αντιπροσώπου που εργάζεται σε βάση προμήθειας. Αντιστοίχως, το περιθώριο κέρδους στην τιμή από τους εμπόρους αφαιρέθηκε για να εξασφαλιστεί η σωστή σύγκριση μεταξύ της εξαγωγικής τιμής και της κανονικής αξίας. Η προσαρμογή υπολογίστηκε με βάση το κέρδος ενός μη συνδεδεμένου εμπόρου της ΕΕ και το κόστος πώλησης καθώς και τα γενικά και διοικητικά έξοδα του αντίστοιχου κινέζου εμπόρου.

(44)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω προσαρμογές, όπου κρίθηκε σκόπιμο, όσον αφορά τους έμμεσους φόρους, τα έξοδα θαλάσσιας μεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης και τα παρεπόμενα έξοδα, το κόστος συσκευασίας, το κόστος πίστωσης, σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα έξοδα αυτά θεωρήθηκαν λογικά, ακριβή και αποδεδειγμένα με επαληθευμένα στοιχεία.

3.2.6.   Περιθώριο ντάμπινγκ

(45)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού, τα περιθώρια ντάμπινγκ καθορίστηκαν με βάση τη σύγκριση της μέσης σταθμισμένης κανονικής αξίας ανά τύπο προϊόντος, με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση για κάθε εταιρεία, όπως αναφέρεται παραπάνω.

(46)

Σ’ αυτή τη βάση, τα προσωρινά περιθώρια ντάμπινγκ, εκφρασμένα ως ποσοστό της τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης, πριν από την καταβολή του δασμού, καθορίζονται ως εξής:

Εταιρεία

Προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd και Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

(47)

Για να υπολογισθεί το περιθώριο ντάμπινγκ που εφαρμόζεται σε εθνική κλίμακα σε όλους τους υπόλοιπους παραγωγούς-εξαγωγείς της ΛΔΚ, το επίπεδο συνεργασίας καθορίστηκε για πρώτη φορά με τη σύγκριση του όγκου των εξαγωγών προς την Ένωση που δηλώθηκε από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς και εκείνου που προκύπτει από τις αντίστοιχες στατιστικές της Eurostat.

(48)

Δεδομένου ότι η συνεργασία από τη ΛΔΚ ήταν χαμηλή, περίπου 46 %, θεωρείται σκόπιμο ότι το περιθώριο ντάμπινγκ σε επίπεδο χώρας που εφαρμόζεται σε όλους τους άλλους εξαγωγείς στη ΛΔΚ θα πρέπει να βασιστεί στη συναλλαγή με το υψηλότερο επίπεδο ντάμπινγκ των συνεργαζόμενων εξαγωγέων.

(49)

Βάσει των ανωτέρω, το εθνικό επίπεδο ντάμπινγκ καθορίζεται προσωρινά στο 52,2 % της τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης, πριν από την καταβολή δασμού.

4.   ΖΗΜΙΑ

4.1.   Παραγωγή της Ένωσης και κλάδος παραγωγής της Ένωσης

(50)

Η καταγγελία υποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας [European Chemical Industry Council (CEFIC)] εξ ονόματος της εταιρείας Oxaquim SA, εφεξής «ο καταγγέλλων», παραγωγός οξαλικού οξέος από την Ένωση, που αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος του συνολικού κλάδου παραγωγής της Ένωσης στη διάρκεια της ΠΕ. Ένας δεύτερος παραγωγός της Ένωσης, η εταιρεία Clariant, δεν είχε αντίρρηση για την έναρξη διαδικασίας έρευνας αλλά αποφάσισε να μη συνεργαστεί. Δεν υπάρχει σήμερα άλλος παραγωγός του υπό εξέταση προϊόντος στις ΗΠΑ. Βάσει αυτού, οι δύο παραγωγοί, ήτοι οι εταιρείες Oxaquim SA και Clariant, αποτελούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, καθώς αντιπροσωπεύουν το 100 % της παραγωγής της Ένωσης. Στο εξής θα αναφέρονται ως «ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης».

(51)

Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους δύο παραγωγούς Oxaquim SA και Clariant, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται στην καταγγελία και των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τον καταγγέλλοντα πριν και μετά την έναρξη της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της συνολικής παραγωγής της Ένωσης. Σε αυτή τη βάση, η συνολική παραγωγή της Ένωσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο κυμάνθηκε μεταξύ 11 000 και 15 000 τόνων.

4.2.   Καθορισμός της σχετικής αγοράς της Ένωσης

(52)

Διαπιστώθηκε ότι ένας από τους παραγωγούς της Ένωσης χρησιμοποίησε μέρος της παραγωγής του οξαλικού οξέος ως ενδιάμεση ύλη για την παραγωγή οξαλικών αλάτων (τετροξαλικά άλατα, τετροξαλικό κάλιο (acetosella) και οξαλικό κάλιο). Αυτό το οξαλικό οξύ μεταφέρθηκε απλώς (χωρίς τιμολόγιο) εντός της ίδιας εταιρείας. Αυτή η δεσμευμένη χρήση του οξαλικού οξέος δεν εισέρχεται στην ελεύθερη αγορά και έτσι δεν εκτίθεται στον άμεσο ανταγωνισμό με τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή που προορίζεται για πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά υπόκειται στον άμεσο ανταγωνισμό των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος.

(53)

Για να παρασχεθεί όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία σχετικά με τη συνολική δραστηριότητα στον τομέα του οξαλικού οξέος και, εν συνεχεία, καθορίστηκε αν η παραγωγή προοριζόταν για δεσμευμένη χρήση ή για την ελεύθερη αγορά.

(54)

Για τους ακόλουθους οικονομικούς δείκτες σχετικά με τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, διαπιστώθηκε ότι η ανάλυση και η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιαστούν στην κατάσταση που επικρατεί στην ελεύθερη αγορά: όγκος πωλήσεων και τιμές πωλήσεων στην αγορά της Ένωσης, μερίδιο αγοράς, μεγέθυνση, όγκος εξαγωγών, τιμές, κερδοφορία, απόδοση επενδύσεων και ταμειακή ροή.

(55)

Ωστόσο, όσον αφορά άλλους οικονομικούς δείκτες, διαπιστώθηκε με βάση την έρευνα, ότι τα παραπάνω στοιχεία μπορούσαν να εξετασθούν σωστά μόνο με αναφορά στη συνολική δραστηριότητα. Πράγματι, η παραγωγή (τόσο για δεσμευμένη χρήση όσο και με προορισμό την ελεύθερη αγορά), το δυναμικό, η χρησιμοποίηση του δυναμικού, οι επενδύσεις, τα αποθέματα, η απασχόληση, η παραγωγικότητα, οι μισθοί και η ικανότητα άντλησης κεφαλαίου εξαρτώνται από τη συνολική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν η παραγωγή είναι δεσμευμένη ή πωλείται στην ελεύθερη αγορά.

4.3.   Κατανάλωση της Ένωσης

(56)

Δεδομένου ότι το οξαλικό οξύ είναι μέρος ενός κωδικού ΣΟ που περιλαμβάνει επίσης άλλα προϊόντα, δεν ήταν δυνατόν να καθοριστούν όγκοι εισαγωγής με βάση τα δεδομένα της Eurostat. Συνεπώς, η κατανάλωση καθορίστηκε με βάση τα στοιχεία όγκου εισαγωγών που υπέβαλε ο καταγγέλλων, τα οποία διασταυρώθηκαν με τα επαληθευμένα στοιχεία που προσκόμισαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς από τις οικείες χώρες, και με τον συνολικό όγκο πωλήσεων στην αγορά του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

(57)

Λόγω του μικρού αριθμού προμηθευτών και της ανάγκης για προστασία εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών, δυνάμει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού, η εξέλιξη της κατανάλωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο παρουσιάζεται υπό μορφή δείκτη βάσης.

Πίνακας 1

Κατανάλωση στην Ένωση

Δείκτης 2007 = 100

2007

2008

2009

ΠΕ

Συνολική ανάλωση

100

124

61

95

(58)

Το 2008, υπήρξε έντονη αύξηση στη συνολική κατανάλωση της Ένωσης κατά 24 %, ενώ η κατανάλωση μειώθηκε κατά 50 % στη διάρκεια του επόμενου έτους πριν να αυξηθεί εκ νέου στη διάρκεια της ΠΕ. Γενικά, η κατανάλωση στην αγορά της ΕΕ μειώθηκε κατά 5 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

5.   ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

5.1.   Σωρευτική εκτίμηση των επιπτώσεων των εξεταζόμενων εισαγωγών

(59)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον οι εισαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής ΛΔΚ και Ινδίας θα πρέπει να εκτιμηθούν σωρευτικά σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(60)

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των εισαγωγών καταγωγής ΛΔΚ και Ινδίας, η έρευνα επισήμανε ότι τα περιθώρια ντάμπινγκ υπερέβαιναν το κατώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού και ότι ο όγκος των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις εν λόγω δύο χώρες δεν είναι αμελητέος, με την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού.

(61)

Όσον αφορά τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εισαγωγών που ήταν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ και την Ινδία, αφενός, και μεταξύ των εισαγωγών που ήταν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ και την Ινδία και του ομοειδούς προϊόντος, αφετέρου, η έρευνα αποκάλυψε ότι ήταν παρόμοιοι. Ειδικότερα, τα εισαγόμενα προϊόντα πωλήθηκαν από τους ίδιους διαύλους πώλησης και στις παρόμοιες κατηγορίες πελατών, δημιουργώντας έτσι ανταγωνισμό μεταξύ τους και με το οξαλικό οξύ που παράγεται στην Ένωση.

(62)

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θεωρείται προσωρινά ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού και ότι οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ και την Ινδία πρέπει να εξεταστούν σωρευτικά.

5.2.   Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών με ντάμπινγκ που προέρχονται από τις οικείες χώρες

(63)

Η έρευνα έδειξε ότι οι εισαγωγές οξαλικού οξέος από τη ΛΔΚ και την Ινδία εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 2

Εισαγωγές από τη ΛΔΚ και την Ινδία

Όγκοι εισαγωγής (MT)

2007

2008

2009

ΠΕ

ΛΔΚ και Ινδία

7 629

11 763

4 707

7 969

(Δείκτης 2007 = 100)

100

154

62

104

Μερίδιο αγοράς

 

 

 

 

(Δείκτης 2007 = 100)

100

125

101

110

Πηγή: πληροφορίες από τον καταγγέλλοντα και απαντήσεις στα ερωτηματολόγια.

(64)

Οι εισαγωγές από τις οικείες χώρες αυξήθηκαν κατά 4 % σε όγκο στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ενώ η συνολική κατανάλωση στην αγορά της ΕΕ μειώθηκε κατά 5 % κατά την ίδια περίοδο (βλέπε πίνακα 1 ανωτέρω). Όπως φαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, υπήρξε επίσης σημαντική αύξηση του μεριδίου της αγοράς στο 25 % μεταξύ του 2007 και του 2008 και στο 10 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

5.3.   Τιμές των εισαγωγών με ντάμπινγκ και περικοπή τιμών

(65)

Η μέση τιμή των εισαγωγών από τις οικείες χώρες εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 3

Τιμή εισαγωγών από τη ΛΔΚ και την Ινδία

Τιμές εισαγωγής (EUR/ΜΤ)

2007

2008

2009

ΠΕ

ΛΔΚ και Ινδία

470

641

474

545

(Δείκτης 2007 = 100)

100

136

101

116

(66)

Οι τιμές εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 36 % μεταξύ του 2007 και του 2008 πριν μετακυλήσουν το 2009 σε τιμές παρόμοιες με αυτές του 2007. Οι τιμές αυξήθηκαν εκ νέου κατά σχεδόν 15 % στην ΠΕ. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 16 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι τιμές εισαγωγών μειώθηκαν κατά 20 % μεταξύ του 2008 και της ΠΕ, παρά την αύξηση των τιμών των κυρίων συντελεστών παραγωγής (πηγές άνθρακα και ενέργεια) κατά την εν λόγω περίοδο.

(67)

Για λόγους ανάλυσης της μείωσης τιμής, οι μέσες σταθμισμένες τιμές πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης προς μη συνδεδεμένους πελάτες στην αγορά της Ένωσης, προσαρμοσμένες σε επίπεδα «εκ του εργοστασίου», π.χ. χωρίς το κόστος μεταφοράς προς την Ένωση και κατόπιν αφαίρεσης των εκπτώσεων και μειώσεων, συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες μέσες σταθμισμένες τιμές των συνεργαζόμενων εξαγωγών από τη ΛΔΚ και την Ινδία προς τον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην αγορά της Ένωσης, π.χ. χωρίς εκπτώσεις και προσαρμοσμένες, όπου χρειάζεται, στην τιμή CIF ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης δεόντως προσαρμοσμένη για να ληφθούν υπόψη το κόστος των δασμών και τα έξοδα μετά την εισαγωγή.

(68)

Η σύγκριση έδειξε ότι στη διάρκεια της ΠΕ, το υπό εξέταση προϊόν καταγωγής ΛΔΚ και Ινδίας που αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ πωλήθηκε στην Ένωση σε τιμές χαμηλότερες κατά 16,9 % έως 34,6 % από τις τιμές πώλησης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Αυτό το επίπεδο υποτιμολόγησης παρατηρήθηκε σε συνδυασμό με την αρνητική εξέλιξη των τιμών στην αγορά με συνέπεια και τη σημαντική συμπίεση των τιμών.

6.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

6.1.   Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(69)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η εξέταση του αντίκτυπου των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ πάνω στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης περιέλαβε και αξιολόγηση όλων των οικονομικών παραγόντων και δεικτών που σχετίζονται με την κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης από το 2007 έως το τέλος της ΠΕ.

(70)

Οι μακροοικονομικοί δείκτες (παραγωγή, παραγωγική ικανότητα, χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, όγκοι πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, απασχόληση, παραγωγικότητα, μισθοί και μέγεθος των περιθωρίων ντάμπινγκ) αξιολογήθηκαν στο επίπεδο του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ενώ οι μικροοικονομικοί δείκτες (μετοχές, τιμές πωλήσεων, κερδοφορία, ταμειακή ροή και απόδοση των επενδύσεων, ικανότητα άντλησης κεφαλαίου και επενδύσεων, κόστος παραγωγής) βασίστηκαν σε στοιχεία που προέκυψαν από δεόντως επαληθευμένα ερωτηματολόγια που υποβλήθηκαν από τον μοναδικό συνεργαζόμενο παραγωγό της Ένωσης.

(71)

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα στοιχεία για την ανάλυση της ζημίας προέρχονται κυρίως από μία μόνον πηγή, τα στοιχεία που αφορούν τον παραγωγικό κλάδο της Ένωσης έπρεπε να παρουσιάζονται υπό μορφή δεικτών για να διατηρηθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας δυνάμει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού.

6.2.   Στοιχεία σχετικά με τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης (μακροοικονομικοί δείκτες)

6.2.1.   Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

Πίνακας 4

Συνολική παραγωγή της Ένωσης, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

(Δείκτης 2007 = 100)

2007

2008

2009

ΠΕ

Συνολική παραγωγή

100

101

89

106

Συνολική παραγωγική ικανότητα

100

100

77

77

Συνολική χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

100

101

116

138

(72)

Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, την παραγωγική ικανότητα και τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας του κλάδου παραγωγής της Ένωσης καθώς και, για το 2007 και το 2008, στοιχεία ενός άλλου παραγωγού της Ένωσης, ο οποίος έπαυσε την παραγωγή οξαλικού οξέος το 2008.

(73)

Όπως φαίνεται στον πίνακα ανωτέρω, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης ήταν σχετικά σταθερός το 2007 και το 2008 πριν από την έντονη πτώση 2009. Η παραγωγή αυξήθηκε στη διάρκεια της ΠΕ. Γενικά, στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου η παραγωγή αυξήθηκε κατά 6 %.

(74)

Επειδή έκλεισε η εγκατάσταση παραγωγής ενός άλλου παραγωγού της Ένωσης το 2008, η παραγωγική ικανότητα της Ένωσης μειώθηκε απότομα το 2008 κατά 23 %.

(75)

Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων, π.χ. η αύξηση του όγκου παραγωγής και η μείωση της παραγωγικής ικανότητας, λόγω παύσης της μονάδας παραγωγής ενός τρίτου παραγωγού της Ένωσης από το 2008 και μετά, είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας κατά 38 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

6.2.2.   Όγκοι πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

Πίνακας 5

Όγκοι πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(Δείκτης 2007 = 100)

2007

2008

2009

ΠΕ

Σύνολο πωλήσεων

100

97

61

86

Μερίδιο αγοράς (%)

100

79

99

91

(76)

Οι όγκοι πωλήσεων για το 2007 και το 2008 περιλαμβάνουν τις πωλήσεις του παραγωγού της Ένωσης που σταμάτησε την παραγωγή του το 2008.

(77)

Ενώ η κατανάλωση της Ένωσης μειώθηκε κατά 5 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (βλέπε αιτιολογική σκέψη 58 ανωτέρω) ο όγκος πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης προς ανεξάρτητους πελάτες στην αγορά της Ένωσης μειώθηκε κατά 14 % στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, ποσοστό που μεταφράστηκε σε απώλεια μεριδίου αγοράς της τάξης των 9 %.

(78)

Από την παρακολούθηση της εξέλιξης κατά την εξεταζόμενη περίοδο προκύπτει ότι η μείωση κατά 14 % του όγκου των πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του 5 % της κατανάλωσης της Ένωσης. Κατά συνέπεια, το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε επίσης σημαντικά κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

6.2.3.   Απασχόληση, παραγωγικότητα και μισθοί

Πίνακας 6

Απασχόληση, παραγωγικότητα και μισθοί

(Δείκτης 2007 = 100)

2007

2008

2009

ΠΕ

Συνολικός αριθμός εργαζομένων

100

119

108

96

Συνολική παραγωγικότητα (μονάδα/απασχολούμενο)

100

85

83

111

Σύνολο ετήσιων μισθών

100

121

110

99

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο

100

119

118

104

(79)

Ο αριθμός των εργαζομένων, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, μειώθηκε κατά 4 %. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παραγωγή του οξαλικού οξέος δεν απαιτεί ένταση εργασίας.

(80)

Στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου η συνολική παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 11 %, όπως αυξανόταν η παραγωγή, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων σημείωσε μείωση.

(81)

Κατά τη συνολική εξεταζόμενη περίοδο οι μισθοί μειώθηκαν κατά 1 %. Ύστερα από μια αρχική αύξηση των μισθών της τάξης του 21 % μεταξύ του 2007 και 2008, μειώθηκαν συνεχώς έως την ΠΕ.

6.2.4.   Μέγεθος του πραγματικού περιθωρίου ντάμπινγκ

(82)

Τα περιθώρια ντάμπινγκ προσδιορίζονται παραπάνω στην ενότητα για το ντάμπινγκ. Όλα τα καθορισθέντα περιθώρια βρίσκονται αισθητά πάνω από το ελάχιστο επίπεδο. Επί πλέον, λόγω των όγκων και των τιμών των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ, ο αντίκτυπος του πραγματικού περιθωρίου ντάμπινγκ δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος.

6.3.   Στοιχεία σχετικά με τους συνεργαζόμενους παραγωγούς της Ένωσης (μικροοικονομικοί δείκτες)

6.3.1.   Γενική παρατήρηση

(83)

Η ανάλυση των μικροοικονομικών δεικτών (τιμές πωλήσεων και κόστος παραγωγής, αποθέματα, κερδοφορία, ταμειακή ροή, απόδοση επενδύσεων, ικανότητα άντλησης κεφαλαίου και επενδύσεις) πραγματοποιήθηκε στο επίπεδο του καταγγέλλοντος μόνον επειδή ο άλλος παραγωγός της ΕΕ δεν προσκόμισε στοιχεία όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 70.

6.3.2.   Μέσες μοναδιαίες τιμές του συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης και κόστος παραγωγής

Πίνακας 7

Τιμές πώλησης

Δείκτης 2007 = 100

2007

2008

2009

ΠΕ

Μέση μοναδιαία τιμή πώλησης

100

143

136

131

Πηγή: απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

(84)

Ο μέσος όρος τιμών πώλησης «εκ του εργοστασίου» του κλάδου παραγωγής της Ένωσης σε ανεξάρτητους πελάτες στην αγορά της Ένωσης αυξήθηκε κατά 31 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Πίνακας 8

Κόστος παραγωγής

Δείκτης 2007 = 100

2007

2008

2009

ΠΕ

Μέσο κόστος παραγωγής ανά τόνο

100

103

102

98

Πηγή: απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

(85)

Από την έρευνα προέκυψε ότι το μέσο κόστος παραγωγής του συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης παρέμεινε σχετικά σταθερό όλα τα έτη, λόγω μιας σταθερής βελτίωσης της διαδικασίας τους παραγωγής, η οποία κατέστη δυνατή μόνον μέσω υψηλών επενδύσεων (βλέπε πίνακες 9 και 11 ανωτέρω).

6.3.3.   Αποθέματα

(86)

Λόγω της φύσης του υπό εξέταση προϊόντος δεν φυλάσσονται αποθέματα. Το υπό εξέταση προϊόν στεγνώνει γρήγορα και κατόπιν αποξεραίνεται και συνεπώς οι παραγωγοί παρασκευάζουν μόνον εμπορεύματα για άμεση αποστολή.

6.3.4.   Κερδοφορία, ταμειακές ροές, απόδοση των επενδύσεων, ικανότητα άντλησης κεφαλαίων και επενδύσεις

Πίνακας 9

Κερδοφορία

Δείκτης 2007 = – 100

2007

2008

2009

ΠΕ

Κερδοφορία (στην ΕΕ)

– 100

4

–2

3

Πηγή: απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

(87)

Η κερδοφορία για το ομοειδές προϊόν καθορίστηκε με την έκφραση του καθαρού προ φόρων κέρδους από τις πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος, από τον καταγγέλλοντα, ως ποσοστού του τζίρου αυτών των πωλήσεων.

(88)

Μετά τη δημιουργία δραματικών απωλειών το 2007, ο καταγγέλλων αποκόμισε μικρό κέρδος το 2008 πριν να επιστρέψει σε ζημία εκ νέου το 2009. Ο καταγγέλλων αποκόμισε μικρό κέρδος στην ΠΕ χάρη στη μείωση ορισμένων στοιχείων του κόστους παραγωγής, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 8 ανωτέρω.

Πίνακας 10

Ταμειακές ροές

Δείκτης 2007 = – 100

2007

2008

2009

ΠΕ

Ταμειακές ροές

– 100

3 054

1 994

868

Πηγή: απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

(89)

Η τάση που φαίνεται από τις ταμειακές ροές, η οποία είναι η ικανότητα του κλάδου παραγωγής να χρηματοδοτεί ο ίδιος τις δραστηριότητές του, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της κερδοφορίας. Συνεπώς, η ταμειακή ροή ήταν αρνητική το 2007 και παρά την επίτευξη κάποιας βελτίωσης το 2008, μειώθηκε μεταξύ του 2008 και της ΠΕ, εξασθενίζοντας έτσι την οικονομική κατάσταση του συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης.

Πίνακας 11

Επενδύσεις

Δείκτης 2007 = 100

2007

2008

2009

ΠΕ

Συνολικές επενδύσεις

100

111

185

277

Πηγή: απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

(90)

Ο πίνακας ανωτέρω δείχνει ότι ο καταγγέλλων αύξησε τις επενδύσεις του στο υπό εξέταση προϊόν, ακόμη και όταν αντιμετώπισε χαμηλή κερδοφορία. Οι επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στην υλοποίηση νέων μέσων παραγωγής και στην εισαγωγή νέων διαδικασιών παραγωγής προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Η αύξηση στις επενδύσεις δείχνει ότι ο κλάδος δεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίου αποδεικνύοντας έτσι τη διαρκή βιωσιμότητα του βιομηχανικού κλάδου.

(91)

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 177 % την εξεταζόμενη περίοδο.

(92)

Με την αύξηση των επενδύσεων του με στόχο τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών του, ο κλάδος που απαιτεί ένταση κεφαλαίου, παρουσίαζε ακόμη ικανότητα άντλησης κεφαλαίου· ωστόσο, η ικανότητα αυτή διαβρώνεται από τις φθίνουσες πωλήσεις και τις αυξανόμενες δυσκολίες στην παραγωγή ταμειακών διαθεσίμων.

Πίνακας 12

Απόδοση επενδύσεων

Δείκτης 2007 = – 100

2007

2008

2009

ΠΕ

Απόδοση επενδύσεων

– 100

13

–14

–51

Πηγή: απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

(93)

Παρά την αύξηση των επενδύσεων, η απόδοση των επενδύσεων του υπό εξέταση προϊόντος δεν επέτυχε την προσδοκώμενη απόδοση. Μολονότι σημειώθηκε κάποια βελτίωση το 2008, η απόδοση των επενδύσεων παρέμεινε αρνητική στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

(94)

Συνεπώς, η ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής είναι περιορισμένη και σαφώς δυσανάλογη στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία έτη.

7.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ

(95)

Από την έρευνα προέκυψε ότι κάποιοι δείκτες ζημίας δείχνουν θετική τάση: ο όγκος παραγωγής αυξήθηκε κατά 6 %, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας αυξήθηκε κατά 38 %, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 177 %, γεγονός που επέτρεψε στην εταιρεία να επιτύχει κάποιο σχετικό κέρδος (από μια σημαντική ζημία το 2007 έως ένα μικρό κέρδος κατά την ΠΕ). Ωστόσο, όπως φαίνεται παραπάνω, ορισμένοι δείκτες που αφορούν την οικονομική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης επιδεινώθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

(96)

Ύστερα από την παύση λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας ενός παραγωγού της Ένωσης, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 14 %. Η απασχόληση έπρεπε να μειωθεί κατά 4 % και η παραγωγική ικανότητα μειώθηκε κατά 23 %. Ενώ η κατανάλωση μειώθηκε μόνον κατά 5 %, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε κατά σχεδόν 9 %. Επομένως η κερδοφορία ήταν χαμηλή, με αρνητική επίδραση στην απόδοση επενδύσεων και στην ταμειακή ροή, ειδικά μεταξύ του 2008 και της ΠΕ. Το επίπεδο κερδοφορίας βελτιώθηκε στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, αλλά παρέμεινε πολύ χαμηλό στην ΠΕ και δεν επαρκεί για να διατηρηθεί η παραγωγή μεσοπρόθεσμα.

(97)

Μολονότι η συνολική παραγωγή αυξήθηκε, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης έχασε σημαντικό μερίδιο αγοράς. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες παρουσίασαν σημαντική αύξηση.

(98)

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης υπέστη σημαντική ζημία στη διάρκεια της ΠΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

8.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

8.1.   Εισαγωγή

(99)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7 του βασικού κανονισμού, εξετάστηκε κατά πόσον η σημαντική ζημία που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης προκλήθηκε από τις εισαγωγές σε τιμές ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες. Επίσης, εξετάστηκαν διάφοροι άλλοι γνωστοί παράγοντες, εκτός των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ, που ίσως να προκάλεσαν ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η όποια προκληθείσα από αυτούς τους παράγοντες ζημία δεν αποδόθηκε στις εισαγωγές σε τιμές ντάμπινγκ.

8.2.   Οι συνέπειες των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(100)

Η κατανάλωση οξαλικού οξέος στην Ένωση μειώθηκε κατά 5 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ενώ οι εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες αυξήθηκαν κατά άνω του 4 % στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Η μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ σημειώθηκε μεταξύ 2007 και 2008 όταν οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 54 %. Στις εισαγωγές από τις οικείες χώρες αυξήθηκε το μερίδιο τους αγοράς κατά 25 % μεταξύ του 2007 και 2008, γεγονός που συνέπεσε με τη μείωση κατά 21 % στο μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

(101)

Ενώ οι μέσες τιμές εισαγωγής αυξήθηκαν κατά 16 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, οι τιμές εισαγωγών ήταν χαμηλότερες από εκείνες του συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης κατά μέσο όρο 21,9 % στη διάρκεια της ΠΕ, ασκώντας κατά συνέπεια πίεση στις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης και παρεμποδίζοντας τον συνεργαζόμενο παραγωγό της Ένωσης να αυξήσει τις τιμές σε πιο επικερδή επίπεδα.

(102)

Υπενθυμίζεται ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης αντιμετώπισε σημαντική πτώση του όγκου των πωλήσεών τους (– 14 %). Ωστόσο, αυτή η μείωση των πωλήσεων ήταν πολύ πιο έντονη από την πτώση της ζήτησης και οδήγησε σε απώλεια μεριδίου της αγοράς ύψους 9 %. Ταυτόχρονα, το μερίδιο αγοράς των οικείων χωρών αυξήθηκε κατά 10 %. Αυτό δείχνει ότι το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες.

(103)

Συνεπώς, κρίνεται ότι η συνεχής πίεση που ασκήθηκε από τις εισαγωγές σε χαμηλές τιμές ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες προς την αγορά της Ένωσης δεν επέτρεψε στην Ένωση να προσαρμόσει τις τιμές πωλήσεων της στο αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια μεριδίου αγοράς και τη συνεχή κατάσταση ανεπαρκούς κερδοφορίας του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

(104)

Με βάση τα παραπάνω, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι η αύξηση των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ σε χαμηλές τιμές από τις οικείες χώρες είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

8.3.   Οι επιπτώσεις από άλλους παράγοντες

(105)

Οι άλλοι παράγοντες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αιτιώδους συνάφειας είναι η ανάπτυξη της ζήτησης στην αγορά της Ένωσης, οι τιμές πρώτων υλών, οι εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης και οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από άλλες τρίτες χώρες και η δεσμευμένη χρήση οξαλικού οξέος του κλάδου παραγωγής καθώς και η οικονομική κρίση.

8.3.1.   Εξέλιξη της ζήτησης στην αγορά της Ένωσης

(106)

Όπως εμφαίνεται στον πίνακα 1 ανωτέρω, η κατανάλωση οξαλικού οξέος στην Ένωση αρχικά αυξήθηκε κατά 24 % το 2008, ενώ μειώθηκε κατά 39 % το επόμενο έτος για να αυξηθεί και πάλι στη διάρκεια της ΠΕ. Γενικά, η κατανάλωση στην αγορά της ΕΕ μειώθηκε κατά 5 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης απώλεσε μερίδιο αγοράς.

(107)

Μολονότι από την έρευνα προέκυψε ότι οι εισαγωγές από τις οικείες χώρες επηρεάστηκαν επίσης από την πτώση της ζήτησης στην αγορά της Ένωσης το 2009, είναι αξιοσημείωτο ότι, στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, οι εξαγωγείς στις οικείες χώρες κατόρθωσαν να αυξήσουν τους όγκους πωλήσεών της και το μερίδιο αγοράς μέσω της πίεσης τιμής στην αγορά κατά των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(108)

Συνεπώς, προσωρινά θεωρείται ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης δεν προκλήθηκε από τη μείωση της κατανάλωσης αλλά κυρίως από την εισροή εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες και από τις πρακτικές πώλησης σε χαμηλότερες τιμές από τους εξαγωγείς των οικείων χωρών. Η μείωση της ζήτησης συνέβαλε μεν στη ζημία, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τη σχέση αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της σημαντικής ζημίας και της αύξησης των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

8.3.2.   Τιμές των κύριων πρώτων υλών

(109)

Όπως εμφαίνεται στον πίνακα 8 ανωτέρω, το μέσο κόστος παραγωγής παρέμεινε σχετικά σταθερό παρά τη δραστική αύξηση στο κόστος των κύριων πρώτων υλών (ζάχαρη). Πράγματι, από την έρευνα προέκυψε ότι το κόστος παραγωγής του συνεργαζόμενου παραγωγής από την Ένωση δεν ακολούθησε την ίδια τάση όπως η εξέλιξη των τιμών μιας από τις κύριες πρώτες ύλες στην παραγωγή του οξαλικού οξέος. Η έντονη αύξηση των μέσων τιμών ζάχαρης κατά 50 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου έχει μετριαστεί μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον συνεργαζόμενο παραγωγό της Ένωσης για τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής του. Συνεπώς, σε γενικές γραμμές, η καθαρή επίδραση ήταν η μείωση κατά 12 % του κόστους παραγωγής. Εν τούτοις, όπως φαίνεται στον πίνακα 7 ανωτέρω, η ανά μονάδα τιμή πωλήσεων αυξήθηκε κατά 31 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Διαπιστώθηκε ότι οι εξαγωγείς στις οικείες χώρες υπέστησαν τις ίδιες οικονομικές συνθήκες όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών, επειδή οι ανά μονάδα τιμές εισαγωγών ακολούθησαν την ίδια τάση όπως και οι ανά μονάδα τιμές πωλήσεων του συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα.

(110)

Εν απουσία ζημιογόνου ντάμπινγκ, θα μπορούσαμε να αναμένουμε ότι οι τιμές θα προσαρμόζονταν τακτικά, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη των διαφόρων συστατικών στοιχείων του κόστους παραγωγής. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Ο συνεργαζόμενος παραγωγός της Ένωσης δεν ήταν σε θέση να επιτύχει το αναγκαίο σταθερό περιθώριο κέρδους για αυτό το απαιτητικό σε κεφάλαιο προϊόν και επίσης μειώθηκαν οι ταμειακές ροές του.

(111)

Επομένως, θεωρείται προσωρινά ότι οι εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες σε τιμές χαμηλότερες από εκείνες του συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης άσκησαν πιέσεις στις τιμές στην αγορά της Ένωσης και παρεμπόδισαν τον συνεργαζόμενο παραγωγό της Ένωσης να αυξήσει τις τιμές πωλήσεών του, έτσι ώστε να καλύψουν το κόστος τους ή να επιτύχουν εύλογο επίπεδο κερδοφορία.

(112)

Δεδομένου ότι οι τιμές πρώτων υλών έθιξαν επίσης τους εξαγωγείς στις οικείες χώρες, το προσωρινό συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση των τιμών πρώτων υλών δεν θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στη σοβαρή ζημία που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

8.3.3.   Εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

Πίνακας 13

Όγκος εξαγωγών και τιμές μονάδας

Δείκτης 2007 = 100

2007

2008

2009

ΠΕ

Εξαγωγές σε τόνους

100

80

140

152

Μέσος όρος τιμής εξαγωγών

100

104

103

91

Πηγή: απάντηση στο ερωτηματολόγιο.

(113)

Εξετάστηκαν επίσης οι εξαγωγικές επιδόσεις ως ένας από τους γνωστούς παράγοντες πλην των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ, οι οποίοι θα μπορούσαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα να είχαν προκαλέσει ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, ούτως ώστε η ενδεχομένως προκληθείσα ζημία από τους εν λόγω λοιπούς παράγοντες να μην αποδοθεί στις εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(114)

Η ανάλυση έδειξε ότι οι πωλήσεις εξαγωγών σε μη συνδεδεμένα μέρη που πραγματοποίησε ο συνεργαζόμενος παραγωγός της Ένωσης αντιπροσώπευαν σημαντικό μέρος των συνολικών πωλήσεών τους (περίπου 30 %). Στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, οι όγκοι εξαγωγής του συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης αυξήθηκαν κατά 52 %, ενώ η ανά μονάδα τιμή πώλησης των εξαγωγών μειώθηκε σημαντικά, σε αντίθεση με την τιμή πωλήσεων του συνεργαζόμενου παραγωγού της Ένωσης εντός της Ένωσης, η οποία αυξήθηκε σημαντικά. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εξαγωγές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας σε υψηλά επίπεδα για την κάλυψη του σταθερού κόστους και του κόστους επενδύσεων σε μηχανές. Ακόμα και αν οι πωλήσεις εξαγωγής πραγματοποιήθηκαν σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που επικρατούσαν στην αγορά της Ένωσης, αυτές οι χαμηλές τιμές προέκυψαν από τον ανταγωνισμό με οξαλικό οξύ χαμηλής τιμής στις αγορές εξαγωγών από τους εξαγωγείς από τις οικείες χώρες. Από την έρευνα προέκυψε ότι αυτές οι εξαγωγές επέτρεψαν στον συνεργαζόμενο παραγωγό της Ένωσης να μετριάσει τη ζημία που υπέστη στην αγορά της ΕΕ και συνεπώς δεν είναι επαρκείς για να διασπάσουν την αιτιώδη συνάφεια που διαπιστώθηκε μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες και τη ζημία που υπέστη από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

8.3.4.   Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες

(115)

Επειδή δεν υπήρχαν κάποιες εισαγωγές από χώρες άλλες από τις οικείες χώρες, το στοιχείο αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην αγορά της ΕΕ.

8.3.5.   Δεσμευμένη χρήση

(116)

Όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 52 έως 54 ανωτέρω, η δεσμευμένη χρήση περιορίζεται στις δεσμευμένες μεταφορές εντός παραγωγού της Ένωσης, όπου το οξαλικό οξύ μετατρέπεται μέσα στην εταιρεία σε οξαλικά άλατα. Τα κέρδη που επιτεύχθηκαν από τις πωλήσεις οξαλικών αλάτων είναι σημαντικά και πράγματι επέτρεψαν στον παραγωγό να συνεχίσει τις δραστηριότητές του παρά τις απώλειες στο οξαλικό οξύ. Συνεπώς, το στοιχείο αυτό δεν συμβάλλει στη σοβαρή ζημία που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης.

8.3.6.   Οικονομική κρίση

(117)

Το 2009 η κατανάλωση οξαλικού οξέος στην Ένωση μειώθηκε κατά το ήμισυ σε σύγκριση με το 2008 λόγω της οικονομικής κρίσης, συμβάλλοντας σε απώλεια σε όγκο πωλήσεων (– 40 %) και αξία (– 45 %) για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Ωστόσο, με τη μείωση τιμών στην εν λόγω περίοδο κατά περίπου 5 %, ο κλάδος παραγωγής ήταν σε θέση να κερδίσει μερίδιο της αγοράς (11 %) και συνεπώς να ελαττώσει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της κρίσης Πράγματι, ο κλάδος παραγωγής πλησίασε το νεκρό σημείο εκμετάλλευσης το 2009.

(118)

Μολονότι η οικονομική κρίση του 2008-2009 μπορεί να έχει συμβάλει στην ανεπαρκή επίδοση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, γενικά, αυτό δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είχε αντίκτυπο ώστε να διασπάσει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών με τιμές ντάμπινγκ και της ζημιογόνου κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

8.4.   Συμπέρασμα για την αιτιώδη συνάφεια

(119)

Η ανωτέρω ανάλυση απέδειξε ότι υπήρξε αύξηση του όγκου πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς των οικείων χωρών κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω εισαγωγές πραγματοποιήθηκαν με τιμές ντάμπινγκ οι οποίες ήταν σημαντικά χαμηλότερες, κατά σχεδόν 22 % κάτω από τις τιμές που χρέωνε ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης στην αγορά της Ένωσης για το υπό εξέταση προϊόν στη διάρκεια της ΠΕ.

(120)

Η εν λόγω αύξηση στον όγκο και στο μερίδιο αγοράς των εισαγωγών σε χαμηλές τιμές ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες επιτεύχθηκε παρά τη συνολική μείωση της ζήτησης στην αγορά της Ένωσης στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς των εισαγωγών συνέπεσε με την αρνητική εξέλιξη στο μερίδιο της αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Παράλληλα, παρατηρήθηκε αρνητική εξέλιξη στους κύριους δείκτες της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, όπως προαναφέρθηκε.

(121)

Η πτώση της κατανάλωσης στην αγορά της Ένωσης το 2009 επηρέασε αρνητικά την αποδοτικότητα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Ωστόσο, γενικά, αυτό και οι άλλοι παράγοντες δεν μπόρεσαν να θεωρηθούν ότι είχαν αντίκτυπο ώστε να διασπάσουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ και της ζημιογόνου κατάστασης στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

(122)

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, κατά την οποία έγινε σαφής διαχωρισμός και διάκριση των επιπτώσεων όλων των γνωστών παραγόντων στην κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης από τις ζημιογόνες επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές σε τιμές ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες προκάλεσαν σημαντική ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

9.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9.1.   Προκαταρκτική παρατήρηση

(123)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, εξετάστηκε εάν, παρά το προσωρινό συμπέρασμα για την ύπαρξη ζημιογόνου ντάμπινγκ, υφίστανται σοβαροί λόγοι που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της Ένωσης. Η ανάλυση του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε σε εκτίμηση του συμφέροντος όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομένων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, των εισαγωγέων και των χρηστών του υπό εξέταση προϊόντος.

9.2.   Συμφέρον του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

(124)

Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης αποτελείται από δύο παραγωγούς με εγκαταστάσεις σε διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης που απασχολούν απευθείας περίπου 30-50 άτομα στην παραγωγή και στην πώληση του ομοειδούς προϊόντος.

(125)

Ένας από τους δύο παραγωγούς της Ένωσης δεν διαφώνησε για την έναρξη της έρευνας, αλλά δεν διαβίβασε περαιτέρω πληροφορίες και δεν συνεργάστηκε στην έρευνα.

(126)

Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης υπέστη σοβαρή ζημία εξαιτίας των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες. Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότεροι σχετικοί δείκτες ζημίας παρουσίασαν αρνητικές τάσεις κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, σε σημαντικό βαθμό επηρεάστηκαν οι δείκτες ζημίας που αφορούν την οικονομική επίδοση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, όπως η κερδοφορία, οι ταμειακές ροές και η απόδοση επενδύσεων. Ελλείψει μέτρων, θεωρείται ότι η ανάκαμψη στον τομέα του οξαλικού οξέος δεν θα είναι επαρκής ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκαμψη της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης και μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω.

(127)

Αναμένεται ότι η επιβολή μέτρων θα αποκαταστήσει τις συνθήκες αποτελεσματικού και θεμιτού εμπορίου στην αγορά της Ένωσης και θα επιτρέψει στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης να ευθυγραμμίσει τις τιμές του οξαλικού οξέος, έτσι ώστε να αντανακλούν το κόστος παραγωγής. Αναμένεται ότι η επιβολή μέτρων θα επιτρέψει στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης να ανακτήσει, τουλάχιστον, ένα μέρος του μεριδίου αγοράς που απώλεσε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με πρόσθετες θετικές συνέπειες για την οικονομική του κατάσταση και την κερδοφορία.

(128)

Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η επιβολή προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής ΛΔΚ και Ινδίας θα ήταν προς το συμφέρον του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

9.3.   Συμφέρον των εισαγωγέων

(129)

Ελήφθησαν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από οκτώ μη συνδεδεμένους εισαγωγείς. Τρεις από αυτούς τους εισαγωγείς εισήγαγαν μικρούς μόνον όγκους του υπό εξέταση προϊόντος και μπόρεσαν να μεταφέρουν την αύξηση τιμής στους πελάτες τους. Ορισμένοι από αυτούς επισήμαναν ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποσύρουν το προϊόν από το φάσμα προϊόντων τους αν επιβληθούν δασμοί αντιντάμπινγκ.

(130)

Ο τέταρτος εισαγωγέας ισχυρίστηκε ότι οι πελάτες του θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για όλα τα τελικά προϊόντα τους στα οποία χρησιμοποιείται οξαλικό οξύ στη διαδικασία παραγωγής και τα οποία επανεξάγονται εκτός της Ένωσης. Αντιστοίχως, ο αντίκτυπος της επιβολής μέτρων αντιντάμπινγκ στον εν λόγω εισαγωγέα δεν θα ήταν σημαντικός.

(131)

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι η επιβολή των μέτρων δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στους εισαγωγείς. Γενικά, τα περιθώρια κέρδους για το οξαλικό οξύ είναι σημαντικά υψηλά για τους εισαγωγείς οι οποίοι αναμένουν να μπορέσουν να μεταφέρουν την αύξηση τιμών στους πελάτες τους.

9.4.   Συμφέρον των χρηστών

(132)

Οι συνεργαζόμενοι χρήστες αντιστοιχούν στο 22 % της κατανάλωσης οξαλικού οξέος στην Ένωση στη διάρκεια της ΠΕ. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των χρήσεων του μη ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος και του ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος είναι σημαντικός για την εξέταση του συμφέροντος της ΕΕ όσον αφορά τους χρήστες. Ο συνεργαζόμενος κλάδος παραγωγής της Ένωσης παράγει μη ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ ενώ ο άλλος μη συνεργαζόμενος παραγωγός της ΕΕ το ραφιναρισμένο οξύ που χρησιμοποιείται κυρίως στον φαρμακευτικό τομέα και στους τομείς των τροφίμων και εξαγωγής λεπτής μεταλλικής σκόνης.

(133)

Οι χρήστες του μη ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος ισχυρίστηκαν ότι η επιβολή των μέτρων θα έχει συνέπεια την αύξηση της τιμής από τον συνεργαζόμενο κλάδο παραγωγής της Ένωσης, ο οποίος είναι ο μοναδικός προμηθευτής της ΕΕ. Αφετέρου, οι χρήστες ανέφεραν επίσης ότι δεν θα ήταν επιθυμητό να είναι πλήρως εξαρτημένοι από ξένες εισαγωγές.

(134)

Για τους χρήστες που παράγουν προϊόντα καθαρισμού και λευκαντικά, το οξαλικό οξύ αντιπροσωπεύει ένα μικρό μόνον μέρος των παραγωγικών μέσων τους και αυτοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταφέρουν την αύξηση της τιμής που οφείλεται σε δασμούς αντιντάμπινγκ στους πελάτες τους ή να αλλάξουν τους τύπους των προϊόντων τους, όπου είναι δυνατόν, για να χρησιμοποιήσουν υποκατάστατα προϊόντα αντί του οξαλικού οξέος.

(135)

Για τους χρήστες που παράγουν προϊόντα στιλβώματος, το οξαλικό οξύ αποτελεί το μέγιστο μερίδιο του κόστους των παραγωγικών μέσων τους και δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Είναι απίθανο οι χρήστες να μπορέσουν να μεταφέρουν πλήρως την αύξηση τιμών στους πελάτες τους λόγω του ανταγωνισμού από τους παραγωγούς εκτός της ΕΕ. Ωστόσο, εξάγουν το 95 % τα προϊόντα τους εκτός της ΕΕ και θα ήταν δυνατό να ανακτήσουν δασμούς στο πλαίσιο του καθεστώτος ενεργητικής τελειοποίησης.

(136)

Για τους χρήστες που χρησιμοποιούν οξαλικό οξύ για άλλες εφαρμογές όπως η ανάκτηση μετάλλων από σκραπ, το οξαλικό οξύ αποτελεί σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής των τελικών προϊόντων για τα οποία χρησιμοποιείται το οξαλικό οξύ. Η αγορά του τελικού προϊόντος είναι πολύ ασταθής. Το οξαλικό οξύ δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην παραγωγική διαδικασία. Ο κύριος επιχειρηματίας ανακύκλωσης σκραπ της Ένωσης αγοράζει σήμερα όλο το οξαλικό οξύ του από παραγωγούς της Ένωσης. Με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ ο κλάδος παραγωγής είναι σε θέση να επιλέξει σε ποιο βαθμό θα αυξήσει τις τιμές, ενδεχομένως, προκειμένου να επωφεληθεί από την επιβολή δασμών. Συνεπώς, ο αντίκτυπος των μέτρων στον εν λόγω χρήστη είναι ασαφής. Ωστόσο, επειδή αυτός ο χρήστης επιτυγχάνει σήμερα μικρά κέρδη από τις πωλήσεις του τελικού προϊόντος του, τυχόν αύξηση της τιμής θα είχε αρνητικές συνέπειες αν η εταιρεία δεν είναι σε θέση να μεταφέρει την αύξηση της τιμής.

(137)

Το «ραφιναρισμένο» οξαλικό οξύ χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων, για την παραγωγή σκόνης ορισμένων μετάλλων. Το οξαλικό οξύ αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής. Στην εν λόγω διαδικασία το οξαλικό οξύ είναι αναντικατάστατο. Ωστόσο, τα κέρδη στον τομέα αυτό μπορούν να είναι σημαντικά. Επειδή συνηθίζονται ετήσιες συμβάσεις στον τομέα αυτόν, η μεταφορά της αύξησης τιμής δεν θα είναι εύκολη βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χαμηλότερος προτεινόμενος δασμολογικός συντελεστής είναι 14,6 % και ότι έχουν επιτευχθεί υψηλά κέρδη, βραχυπρόθεσμα θα ήταν δυνατόν να απορροφηθεί τυχόν αύξηση της τιμής.

(138)

Ένας χρήστης ισχυρίστηκε ότι η παραγωγή ραφιναρισμένου οξαλικού οξέος δεν ήταν επαρκής για να καλύψει τη ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι το έλλειμμα στην Ένωση μεταξύ της παραγωγής του ραφιναρισμένου τύπου και της κατανάλωσης ανέρχονταν σε περίπου 1 000-2 000 τόνους/έτος. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των τελικών προϊόντων για τα οποία χρησιμοποιείται ραφιναρισμένο οξαλικό οξύ στην παραγωγική διαδικασία εξάγεται, οι χρήστες μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, αν το επιθυμούν.

9.5.   Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(139)

Με βάση τα ανωτέρω, συνήχθη προσωρινά το συμπέρασμα ότι, συνολικά, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης, δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι κατά της επιβολής προσωρινών μέτρων στις εισαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής ΛΔΚ και Ινδίας.

10.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

10.1.   Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(140)

Με βάση τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε όσον αφορά το ντάμπινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης, πρέπει να επιβληθούν προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία σε βάρος του κλάδου παραγωγής της Ένωσης από τις εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(141)

Για τον καθορισμό του επιπέδου των μέτρων αυτών, ελήφθησαν υπόψη τα περιθώρια ντάμπινγκ που διαπιστώθηκαν και το ποσό του δασμού που απαιτείται για την εξάλειψη της ζημίας που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης.

(142)

Κατά τον υπολογισμό του ύψους του δασμού που απαιτείται για την εξάλειψη των επιπτώσεων του ζημιογόνου ντάμπινγκ, κρίθηκε ότι τα μέτρα πρέπει να επιτρέψουν στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης να καλύψει το κόστος παραγωγής και να πραγματοποιήσει κέρδος πριν από την καταβολή των φόρων, το οποίο θα μπορούσε λογικά να επιτευχθεί από μια βιομηχανία αυτού του τύπου στον εν λόγω τομέα υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού, δηλαδή χωρίς εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, από τις πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος στην Ένωση. Θεωρείται ότι το κέρδος που θα μπορούσε να επιτευχθεί αν δεν υπήρχαν εισαγωγές με τιμές ντάμπινγκ ανέρχεται σε 8 % του κύκλου εργασιών και ότι αυτό το περιθώριο θα μπορούσε να θεωρηθεί το κατάλληλο ελάχιστο όριο, το οποίο θα μπορούσε να αναμένει ως κέρδος ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης αν δεν υπήρχε το ζημιογόνο ντάμπινγκ.

(143)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπολογίστηκε μια μη ζημιογόνος τιμή την οποία θα μπορεί να εφαρμόσει ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης για το ομοειδές προϊόν. Η μη ζημιογόνος τιμή καθορίστηκε με την προσθήκη του ανωτέρω περιθωρίου κέρδους 8 % στο κόστος παραγωγής.

(144)

Η απαιτούμενη αύξηση της τιμής καθορίστηκε κατόπιν με βάση τη σύγκριση ανά τύπο προϊόντος της μέσης σταθμισμένης τιμής εισαγωγής των συνεργαζόμενων παραγωγών-εξαγωγέων από τη ΛΔΚ και την Ινδία, δεόντως προσαρμοσμένης λόγω του κόστους εισαγωγής και των τελωνειακών δασμών, με τη μη ζημιογόνο τιμή των τύπων προϊόντος που πωλούνται από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης στην αγορά της Ένωσης κατά την ΠΕ. Οι τυχόν διαφορές που προέκυψαν από την εν λόγω σύγκριση εκφράστηκαν στη συνέχεια ως ποσοστό της μέσης αξίας εισαγωγής CIF των τύπων προϊόντος που συγκρίθηκαν.

10.2.   Προσωρινά μέτρα

(145)

Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, πρέπει να επιβληθούν προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ και Ινδίας στο επίπεδο των χαμηλότερων περιθωρίων ζημίας και ντάμπινγκ, σύμφωνα με τον κανόνα του χαμηλότερου δασμού.

(146)

Οι ατομικοί δασμολογικοί συντελεστές αντιντάμπινγκ σε επίπεδο εταιρείας, που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθορίστηκαν βάσει των διαπιστώσεων της παρούσας έρευνας. Συνεπώς, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας όσον αφορά τις εν λόγω εταιρείες. Αυτοί οι δασμολογικοί συντελεστές (σε αντίθεση με τον δασμό σε επίπεδο χώρας που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες») ισχύουν, κατά συνέπεια, αποκλειστικά για τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ΛΔΚ και Ινδίας και παράγονται από τις εταιρείες, και ως εκ τούτου, από τα ρητώς αναφερόμενα νομικά πρόσωπα. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από κάθε άλλη εταιρεία η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητώς, δεν μπορούν να επωφεληθούν από τους εν λόγω συντελεστές και υπόκεινται στον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(147)

Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή των εν λόγω ατομικών δασμών αντιντάμπινγκ για μεμονωμένες εταιρείες (π.χ. κατόπιν αλλαγής της επωνυμίας του φορέα ή μετά τη δημιουργία νέου φορέα παραγωγής ή πωλήσεων) πρέπει να απευθύνεται αμελλητί στην Επιτροπή (3) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, ιδίως για οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται με την παραγωγή και τις εγχώριες ή τις εξαγωγικές πωλήσεις και που συνδέεται, π.χ., με την εν λόγω αλλαγή επωνυμίας ή με τη μεταβολή των φορέων παραγωγής και πωλήσεων. Εάν κρίνεται σκόπιμο, ο κανονισμός θα τροποποιείται αναλόγως, με την επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών οι οποίες επωφελούνται από ατομικούς δασμολογικούς συντελεστές.

(148)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή επιβολή του δασμού αντιντάμπινγκ, το επίπεδο υπόλοιπου δασμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στους μη συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, αλλά επίσης και στους παραγωγούς εκείνους οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την ΕΕ κατά την ΠΕ.

(149)

Τα περιθώρια ντάμπινγκ και ζημίας έχουν καθοριστεί ως εξής:

Χώρα

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ

%

Περιθώριο ζημίας

%

Ινδία

Punjab Chemicals και Crop Protection Limited (PCCPL)

22,8

40,8

Όλες οι άλλες εταιρείες

43,6

50,7

ΛΔΚ

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd και Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

54,5

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

22,1

Όλες οι άλλες εταιρείες

52,2

66,3

11.   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(150)

Κάθε παραγωγός-εξαγωγέας οξαλικού οξέος στη ΛΔΚ ο οποίος δεν αναγγέλθηκε ακόμη, επειδή θεώρησε ότι δεν πληροί τα κριτήρια του ΚΟΑ ή της ΑΜ, αλλά ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να καθοριστεί ξεχωριστός δασμολογικός συντελεστής, καλείται να αναγγελθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4).

(151)

Για λόγους χρηστής διοίκησης, πρέπει να ταχθεί προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας που καθοριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση.

(152)

Τα πορίσματα σχετικά με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι προσωρινά και ίσως χρειαστεί να επανεξεταστούν για να εξαχθούν τυχόν οριστικά συμπεράσματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος, είτε σε διένυδρη μορφή (αριθμός CUS 0028635-1 και αριθμός CAS 6153-56-6) είτε σε άνυδρη μορφή (αριθμός CUS 0021238-4 και αριθμός CAS 144-62-7) και είτε σε υδάτινο διάλυμα είτε όχι, που επί του παρόντος υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 2917 11 00 (κωδικός TARIC 2917110091) και καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ινδίας.

2.   Ο συντελεστής του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή δασμού, για το προϊόν που περιγράφεται στην παράγραφο 1 και παράγεται από τις εταιρείες που αναφέρονται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Χώρα

Εταιρεία

Προσωρινός δασμός

%

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Ινδία

Punjab Chemicals και Crop Protection Limited

22,8

B230

Όλες οι άλλες εταιρείες

43,6

B999

ΛΔΚ

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd· Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Όλες οι άλλες εταιρείες

52,2

B999

3.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξαρτάται από την παροχή εγγύησης, ίσης με το ποσό που αντιστοιχεί στον προσωρινό δασμό.

4.   Εκτός αν άλλως ορίζεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να ζητήσουν να κοινοποιηθούν όλα τα στοιχεία των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού, βάσει των οποίων θεσπίστηκε ο παρών κανονισμός, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται για περίοδο έξι μηνών.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ C 24 της 26.1.2011, σ. 8.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, BELGIUM.

(4)  Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει στοιχεία η Επιτροπή θα συγκεντρώσει πληροφορίες με βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώνει το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην έκθεσή του DS 397 (Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Συνδετήρες), ιδίως στα σημεία 371-384 (βλέπε www.wto.org). Ωστόσο, το γεγονός ότι η Επιτροπή συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία δεν προδικάζει την πιθανότητα και τη φύση των συνεπειών που θα προσδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόφαση αυτή στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.


20.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2011

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Kabanosy (ΕΠΙΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006, η αίτηση της Πολωνίας για καταχώριση της ονομασίας «Kabanosy» που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2007, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία και η Αυστρία υπέβαλαν ένσταση κατά της καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006. Οι ενστάσεις αυτές κρίθηκαν παραδεκτές, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Με τις επιστολές της 26ης Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να ξεκινήσουν κατάλληλες διαβουλεύσεις.

(4)

Ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου μεταξύ Αυστρίας και Πολωνίας και μεταξύ Τσεχικής Δημοκρατίας και Πολωνίας, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας. Η Επιτροπή οφείλει να λάβει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006.

(5)

Οι ενστάσεις αφορούσαν τη μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006.

(6)

Σχετικά με την εικαζόμενη μη συμμόρφωση με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 όσον αφορά την ιδιοτυπία του «Kabanosy», δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόδηλο σφάλμα. Χάρη στα χαρακτηριστικά του, όπως αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές (χαρακτηριστικά του κρέατος, γεύση και μοναδικό σχήμα), το προϊόν «Kabanosy» διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα της ίδιας κατηγορίας και επομένως ανταποκρίνεται στον ορισμό της ιδιοτυπίας που διατυπώνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού. Στις προδιαγραφές το προϊόν «Kabanosy» περιγράφεται ως μακρύ και λεπτό ξηρό λουκάνικο στριμμένο στο ένα άκρο και με ομοιόμορφα πτυχωτή επιδερμίδα, λυγισμένο στα δύο, στοιχείο το οποίο πρέπει να θεωρηθεί ως εγγενές φυσικό γνώρισμα του προϊόντος και επομένως όχι ως στοιχείο της παρουσίασής του. Τέλος, η τυποποίηση του «Kabanosy» σε εθνικό επίπεδο δεν αντιβαίνει στην καταχώριση της ονομασίας, δεδομένου ότι έχει θεσπιστεί για να καθοριστεί η ιδιοτυπία του προϊόντος και, συνεπώς, καλύπτεται από την παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού.

(7)

Όσον αφορά τις ενστάσεις που βασίζονται σε μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006, ούτε σε αυτή την περίπτωση διαπιστώθηκε πρόδηλο σφάλμα. Η ονομασία «Kabanosy» δεν αναφέρεται μόνο σε γενικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται για μια σειρά προϊόντων ούτε είναι παραπλανητική. Επομένως δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού. Η ιδιοτυπία, επιπλέον, δεν οφείλεται στην προέλευση ή τη γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος. Αντίθετα, οι προδιαγραφές του προϊόντος καθορίζουν ένα κριτήριο ποιότητας για τον πληθυσμό των χοίρων το οποίο επηρεάζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος και, επομένως, την ιδιοτυπία του «Kabanosy». Κύρια στοιχεία του «Kabanosy», όσον αφορά τον παραδοσιακό χαρακτήρα, αποτελούν η χρήση παραδοσιακών πρώτων υλών και παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, επομένως αυτά τα στοιχεία είναι σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Όσον αφορά την ύπαρξη πολλών άλλων γλωσσικών ή ορθογραφικών παραλλαγών της ονομασίας, μόνον η ονομασία «Kabanosy» ζητείται να καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006.

(9)

Δεν ζητήθηκε η προστασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, όταν η καταχώριση γίνεται χωρίς δέσμευση της ονομασίας, η καταχωρισμένη ονομασία επιτρέπεται να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται στη συσκευασία προϊόντων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις καταχωρισμένες προδιαγραφές, χωρίς την ένδειξη «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν», το αρκτικόλεξο «ΕΠΙΠ» ή τον αντίστοιχο λογότυπο της ΕΕ. Μετά την καταχώριση της ονομασίας «Kabanosy», θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων τύπου «Kabanosy» τα οποία θα μπορούν να φέρουν την ονομασία «Kabanosy» αλλά χωρίς αναφορά στην καταχώριση ΕΕ. Επομένως, η καταχώριση του «Kabanosy» ως εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος δεν θα θίξει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα άλλων παραγωγών να χρησιμοποιούν κάποια παρεμφερή ή και ακριβώς την ίδια ονομασία για τα προϊόντα τους.

(10)

Προκειμένου να γίνει σεβαστή η θεμιτή και παραδοσιακή χρήση και να αποφευχθεί η υπαρκτή πιθανότητα σύγχυσης, η επισήμανση του «Kabanosy» πρέπει να περιέχει μια ένδειξη, στις γλώσσες των χωρών στις οποίες διατίθεται το προϊόν, που θα πληροφορεί τους καταναλωτές ότι το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με την πολωνική παράδοση.

(11)

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, πρέπει να καταχωριστεί η ονομασία «Kabanosy» στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων και να επικαιροποιηθούν αναλόγως οι προδιαγραφές του προϊόντος.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού καταχωρίζεται στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων.

Άρθρο 2

Οι ενοποιημένες προδιαγραφές παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 156 της 9.9.2009, σ. 27.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϊόντα του παραρτήματος I της συνθήκης ΕΚ που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση:

Κατηγορία 1.2. —   Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.)

ΠΟΛΩΝΙΑ

Kabanosy (ΕΠΙΠ)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΠΙΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 509/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«KABANOSY»

Αριθ. ΕΚ: PL-TSG-0007-0050-22.01.2007

1.   Όνομα και διεύθυνση της αιτούσας ομάδας

Όνομα:

Związek «Polskie Mięso»

Διεύθυνση:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warsaw

Τηλ.

+48 22 830 26 57

Φαξ

+48 22 830 16 48

E-mail:

info@polskie-mieso.pl.

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Πολωνία

3.   Προδιαγραφές του προϊόντος

3.1.   Ονομασία(-ες) προς καταχώριση [άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2007]

«Kabanosy»

Η ετικέτα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Παράγεται σύμφωνα με την πολωνική παράδοση», μεταφρασμένη στη γλώσσα της χώρας εμπορικής διάθεσης.

3.2.   Αναφέρετε αν η ονομασία:

είναι ιδιότυπη αφ’ εαυτής

Image

εκφράζει την ιδιοτυπία του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου.

Η ονομασία «kabanosy» εκφράζει τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος. Στην Πολωνία και την Λιθουανία του 19ου αιώνα, το όνομα «kabana» και το υποκοριστικό του «kabanek» αποδίδονταν στον νεαρό χοίρο ο οποίος εκτρεφόταν στο πλαίσιο ενός εκτατικού συστήματος εκτροφής και παχυνόταν την εποχή εκείνη κυρίως με πατάτα. Το κρέας του χοίρου αυτού συνήθως ονομαζόταν «kabanina». Από το όνομα αυτών των χοίρων έχει προκύψει το ουσιαστικό «kabanos».

3.3.   Να αναφερθεί εάν ζητείται η δέσμευση της ονομασίας βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006

Καταχώριση με δέσμευση της ονομασίας

Image

Καταχώριση χωρίς δέσμευση της ονομασίας

3.4.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.2 —

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.)

3.5.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου για το οποίο εφαρμόζεται η ονομασία του σημείου 3.1 [άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2007]

Τα «kabanosy» είναι μακριά και λεπτά ξηρά λουκάνικα στριμμένα στο ένα άκρο και με ομοιόμορφά πτυχωτή επιδερμίδα. Τα ξηρά λουκάνικα είναι λυγισμένα στα δύο και στο σημείο της ένωσης φέρουν το σημάδι του άγκιστρου.

Η επιφάνεια του αλλαντικού έχει βαθυκόκκινο χρώμα με αποχρώσεις κόκκινου του κερασιού. Στην τομή εμφανίζονται τεμάχια βαθυκόκκινου κρέατος καθώς και τεμάχια λίπους ανοικτού υπόλευκου χρώματος.

Η αίσθηση κατά την αφή είναι αυτή μιας λείας, ξηρής και ομοιόμορφα πτυχωτής επιφάνειας.

Τα «kabanosy» διακρίνονται από την έντονη γεύση ψημένου χοιρινού κρέατος, αλμυρισμένου, καθώς και από ελαφρύ άρωμα κύμινου, πιπεριού και καπνιστού.

Χημική σύσταση:

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μεγαλύτερη ή ίση του 15 %

περιεκτικότητα σε νερό μικρότερη ή ίση του 60 %

περιεκτικότητα σε λίπος μικρότερη ή ίση του 35 %

περιεκτικότητα σε αλάτι μικρότερη ή ίση του 3,5 %

περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα τρισθενούς και πεντασθενούς αζώτου, εκφραζόμενα ως NaNO2, μικρότερη ή ίση του 0,0125 %.

Αυτή η χημική σύσταση εγγυάται την παραδοσιακή ποιότητα του προϊόντος. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση σε τελικό προϊόν είναι 68 % της ποσότητας κρέατος που χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη.

3.6.   Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου για το οποίο εφαρμόζεται η ονομασία του σημείου 3.1 [άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής]

Συστατικά

 

Κρέας (ανά 100 kg πρώτης ύλης):

χοιρινό κρέας κατηγορίας I περιεκτικότητας σε λίπος μικρότερης ή ίσης του 15 %: 30 kg

χοιρινό κρέας κατηγορίας ΙΙΑ περιεκτικότητας σε λίπος μικρότερης ή ίσης του 20 %: 40 kg

χοιρινό κρέας κατηγορίας ΙΙΒ — κρέας με τένοντες περιεκτικότητας σε λίπος μικρότερης ή ίσης του 40 %: 30 kg

 

Καρυκεύματα (ανά 100 kg κρέατος):

φυσικό πιπέρι — 0,15 kg

μοσχοκάρυδο — 0,05 kg

κύμινο — 0,07 kg

ζάχαρη — 0,20 kg

 

Λοιπά πρόσθετα:

μείγμα αλάτισης [βάσει μείγματος επιτραπέζιου αλατιού (NaCL) και νιτρώδους νατρίου (NaNO2)] — περίπου 2 kg

Διατροφή των χοίρων που προορίζονται για την παρασκευή του «kabanosy»

Η διατροφή τους αποσκοπεί στην πάχυνση χοίρων κρεατοπαραγωγής. Οι παραγόμενοι χοίροι πρέπει να έχουν ζων βάρος έως 120 kg, με περιεκτικότητα σε ενδομυικό λίπος μεγαλύτερη του 3 %.

Οι φυλές που έχουν επιλεχθεί για την πάχυνση είναι φυλές αργής ανάπτυξης ώστε, όταν εφαρμόζεται το κατάλληλο σύστημα πάχυνσης, να λαμβάνεται η επιθυμητή περιεκτικότητα σε ενδομυικό λίπος. Οι φυλές αυτές δεν διαθέτουν γονίδιο RN και η συχνότητα του γονιδίου RYR 1T στον πληθυσμό ανέρχεται σε 20 %.

Η πάχυνση πρέπει να εκτελείται σε τρεις φάσεις, δηλαδή μια πρώτη φάση μέχρι το ζώο να αποκτήσει βάρος 60 kg περίπου, μια δεύτερη φάση πάχυνσης έως τα 90 kg περίπου και μια τρίτη φάση πάχυνσης έως τα 120 kg.

Η πάχυνση των ζώων με ζων βάρος έως 90 kg εκτελείται χρησιμοποιώντας δύο τύπους διατροφικών μειγμάτων. Το διατροφικό μείγμα (σιτηρέσιο) περιλαμβάνει:

—   ως ενεργειακά στοιχεία:: αλεσμένα σιτηρά —σιτάρι, κριθή, σίκαλη, βρώμη, τριτικάλ ή αραβόσιτο. Ο αλεσμένος αραβόσιτος και η αλεσμένη γυμνόκοκκη βρώμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αναλογία έως 30 % του μείγματος,

—   ως πρωτεϊνικά στοιχεία:: αλεσμένοι σπόροι λούπινων, κυάμων και μπιζελιών, σογιάλευρο έκθλιψης, άλευρο κράμβης έκθλιψης, πίτες κράμβης, ζυμωμένη χορτονομή και πράσινη ξερή χορτονομή.

Το διατροφικό μείγμα (σιτηρέσιο) για τα ζώα μεταξύ 90 και 120 kg περιλαμβάνει:

—   ως ενεργειακά στοιχεία:: αλεσμένα σιτηρά — σίτος, κριθή, σίκαλη και τριτικάλ. Απαγορεύεται η χρήση στο διατροφικό μείγμα (σιτηρέσιο) αλεσμένων σπόρων αραβοσίτου και γυμνόκοκκης βρώμης,

—   ως πρωτεϊνικά στοιχεία:: αλεσμένα όσπρια (λούπινα, κύαμοι, μπιζέλια), σογιάλευρο έκθλιψης, πίτες κράμβης ή άλευρο κράμβης έκθλιψης και πράσινη ξερή χορτονομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πάχυνσης, απαγορεύεται η χρήση στο διατροφικό μείγμα και το σιτηρέσιο φυτικών ελαίων και ζωοτροφών ζωικής προέλευσης (γάλα σε σκόνη, αποξηραμένος ορός γάλακτος, ιχθυάλευρα).

Η ποσότητα μεταβολικής ενέργειας που προσφέρουν τα διατροφικά μείγματα σε όλες τις φάσεις πάχυνσης περιλαμβάνεται μεταξύ 12 και 13 MJ EM/kg μείγματος. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες των μειγμάτων πρέπει να είναι 16 - 18 % περίπου κατά την πρώτη φάση πάχυνσης, 15 - 16 % περίπου κατά τη δεύτερη φάση και 14 % περίπου κατά την τελική φάση.

Το σιτηρέσιο των χοίρων πάχυνσης μπορεί να αποτελείται μόνο από διατροφικά μείγματα ή από διατροφικά μείγματα και χύμα ζωοτροφές (πατάτες και πράσινες χορτονομές).

Στάδια της παραγωγής του «kabanosy»

Στάδιο 1

Προκαταρκτικός τεμαχισμός όλων των πρώτων υλών από κρέας. Ομογενοποίηση του μεγέθους των τεμαχίων κρέατος (διάμετρος 5 εκατοστών περίπου).

Στάδιο 2

Παραδοσιακή αλάτιση (επί ξηρού) επί περίπου 48 ώρες ανά εφαρμογή του μείγματος αλάτισης.

Στάδιο 3

Τεμαχισμός του κρέατος κατηγορίας I σε τμήματα των 10 mm περίπου, τεμαχισμός του κρέατος κατηγορίας II A και IIB σε τεμάχια των 8 mm περίπου.

Στάδιο 4

Ανάμειξη όλων των πρώτων υλών από κρέας, στο οποίο έχουν προστεθεί καρυκεύματα: φυσικό πιπέρι, μοσχοκάρυδο, κύμινο και ζάχαρη.

Στάδιο 5

Πλήρωση λεπτού εντέρου προβάτου διαμέτρου 20 mm έως 22 mm με το μείγμα και στη συνέχεια συστροφή του εντέρου ώστε να σχηματίσει υοειδές σχήμα, του οποίου κάθε κλάδος έχει μήκος περίπου 25 cm.

Στάδιο 6

Περίοδος ηρεμίας που διαρκεί 2 ώρες, σε μέγιστη θερμοκρασία 30 °C. Προκαταρκτική ξήρανση της επιφάνειας, ενώ τα υλικά στο εσωτερικό των ράβδων «μπαίνουν στη θέση τους».

Στάδιο 7

Ξήρανση της επιφάνειας και παραδοσιακός υποκαπνισμός με θερμό καπνό (επί 150 min περίπου) κατόπιν ψήσιμο στο φούρνο έως ότου η θερμοκρασία στο εσωτερικό των ράβδων φθάσει τους 70 °C τουλάχιστον.

Στάδιο 8

Παραμονή στο σβησμένο καπνιστήριο επί 1 ώρα περίπου, ψύξη εκτός και εντός ψυκτικής μηχανής έως ότου το προϊόν φθάσει σε θερμοκρασία μικρότερη των 10 °C.

Στάδιο 9

Ξήρανση επί 3 έως 5 ημέρες, σε θερμοκρασία μεταξύ 14 και 18 °C, με ποσοστό υγρασίας 80 %, έως ότου ληφθεί η επιθυμητή απόδοση (μέγιστη 68 %).

3.7.   Ιδιοτυπία του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου [άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής]

Ο ιδιότυπος χαρακτήρας του «kabanosy» οφείλεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά που διαθέτει αποκλειστικά το προϊόν αυτό:

κρέας τρυφερό, χυμώδες και ιδιαίτερο,

εξαιρετική οσμή και γεύση,

μοναδικό, χαρακτηριστικό σχήμα.

Κρέας τρυφερό, χυμώδες και ιδιαίτερο

Το χοιρινό κρέας που προέρχεται από ζώα φυλών με αργή ανάπτυξη που έχουν παχυνθεί έως ζων βάρος 120 kg περίπου και διαθέτουν τα γενετικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο σημείο 3.6 είναι το συστατικό στο οποίο το «kabanosy» οφείλει κατά κύριο λόγο την ιδιαιτερότητά του. Χάρη στην τήρηση των απαιτήσεων αυτών το κρέας του ζώου αποκτά περιεκτικότητα σε ενδομυικό λίπος μεγαλύτερη από 3 %, γεγονός που εγγυάται στο προϊόν τις επιθυμητές γευστικές ιδιότητες καθώς και την τεχνολογική ποιότητα που είναι αναγκαία για την παραγωγή του «kabanosy». Η χρησιμοποίηση αυτής της πρώτης ύλης και η τήρηση της παραδοσιακής μεθόδου παρασκευής, ιδίως όσον αφορά τα στάδια της κοπής, της αλάτισης και του υποκαπνισμού, προσδίδουν στο προϊόν την εξαιρετικά τρυφερή και χυμώδη υφή του. Τα «kabanosy» χαρακτηρίζονται επίσης από τον ιδιαίτερο ήχο που ακούγεται πολύ καθαρά όταν θραύονται στα δύο. Αυτός ο ήχος οφείλεται στην τρυφερή υφή του κρέατος και στην ιδιαίτερη μέθοδο παρασκευής των «kabanosy», ιδίως την ξήρανση και τον υποκαπνισμό.

Εξαιρετική οσμή και γεύση

Τα «kabanosy» διακρίνονται από τα παρεμφερή αλλαντικά από τη γεύση και το άρωμά τους. Αυτά οφείλονται στη χρήση, κατά την παραγωγή, καρυκευμάτων που έχουν επιλεχθεί προσεκτικά και έχουν δοσομετρηθεί με ακρίβεια (φυσικό πιπέρι, μοσχοκάρυδο, κύμινο και ζάχαρη), καθώς και στη διαδικασία υποκαπνισμού, που βελτιώνει περισσότερο τις γευστικές ιδιότητες του προϊόντος.

Μοναδικό, χαρακτηριστικό σχήμα

Η ιδιοτυπία των «kabanosy» συνδέεται πρωτίστως με το μοναδικό τους σχήμα. Είναι μακριά και λεπτά ξηρά λουκάνικα στριμμένα στο ένα άκρο και με ομοιόμορφά πτυχωτή επιδερμίδα.

3.8.   Παραδοσιακός χαρακτήρας του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου [άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής]

Παραδοσιακή παρασκευή και σύσταση

Τα «kabanosy», μακριά και λεπτά χοιρινά λουκάνικα ξερά και καπνιστά, παρασκευαζόμενα με έντερο προβάτου, καταναλώνονταν στην Πολωνία ήδη από τις δεκαετίες του 1920 και του 1930. Τα μικρά αλλαντοποιεία και τα μικρά εργαστήρια που προμήθευαν την τοπική αγορά τα παρασκεύαζαν με ένα μοναδικό όνομα αλλά σε διαφορετικές παραλλαγές, αναλόγως της περιοχής. Οι διαφορές αυτές οφείλονταν κυρίως στα χρησιμοποιούμενα καρυκεύματα αλλά και στην ποιότητα των ίδιων των λουκάνικων. Τα βιβλία μαγειρικής και άλλα εξειδικευμένα συγγράμματα της εποχής αυτής, όπως το «Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym» (οικιακή παρασκευή αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων με βάση το κρέας) της Maria Karczewska, που δημοσιεύθηκε το 1937 στη Βαρσοβία, διέδωσαν τις συνταγές και τη γενική τεχνική παρασκευής των «kabanosy», ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εικόνα και βελτιώνοντας την ποιότητα του προϊόντος. Το δυνατό σημείο αυτού του ξερού αλλαντικού ήταν οι γευστικές του ιδιότητες και η μεγάλη διάρκεια διατήρησης, που εξασφαλιζόταν χάρη στον υποκαπνισμό και την ξήρανση.

Μετά το 1945, η επιθυμία να εξασφαλιστεί η ποιοτική ανάπτυξη του προϊόντος επισφραγίστηκε με την εκπόνηση προτύπων. Το 1948, με το διάταγμα των Υπουργών Εφοδιασμού, Βιομηχανίας και Εμπορίου της 15ης Σεπτεμβρίου 1948 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 44, θέση 334, 1948), επιτράπηκε επισήμως η εμπορία των «kabanosy». Αργότερα, τα ζητήματα σχετικά με την τεχνική και την παραγωγή ρυθμίστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο RN-54/MPMIM1-Mięs-56 της 30ής Δεκεμβρίου 1954 και, το 1964, εκπονήθηκε ενιαία συνταγή παρασκευής των «kabanosy» βάσει της ιστορικής παράδοσης, με αποτέλεσμα να θεσπιστεί το πρότυπο «Warszawie Normę Centrali Przemysłu Mięsnego — Przepisy wewnętrzne nr 21 — Kabanosy — receptura» (Πρότυπο της Κεντρικής Ένωσης Βιομηχανιών Κρέατος της Βαρσοβίας — Εσωτερικός κανονισμός αριθ. 21 — Kabanosy — συνταγή).

Τα «kabanosy» διαδόθηκαν ευρέως κατά την περίοδο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας (1945-1989). Αγοράζονταν από όλους. Ήταν παρόντα στα γιορτινά τραπέζια που ήταν κομψά στολισμένα και ήταν πολύ κατάλληλα για κολατσιό στα ταξίδια, για δώρο ή για μεζές συνοδευόμενος από ένα ποτήρι βότκα. Έγιναν χαρακτηριστικό πολωνικό τρόφιμο για εξαγωγή, όπως το ζαμπόν και το μπέικον.

Παραδοσιακή πρώτη ύλη — το χοιρινό κρέας

Τα «kabanosy» παρασκευάζονται από κρέας χοίρων που έχουν παχυνθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, οι οποίοι παλιότερα ονομάζονταν «kaban». Ο όρος αυτός εμφανίστηκε το 1834 στο «Pan Tadeusz», έργο του διάσημου πολωνού ποιητή Adam Mickiewicz. Αρχικά χαρακτήριζε τους κάπρους, τους χοίρους και τα άλογα. Ωστόσο, ήδη τον 19ο αιώνα, χρησιμοποιούνταν γενικά, όπως αναφέρει η Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια του 1863 (τόμος 13), η οποία δημοσιεύθηκε στη Βαρσοβία, για τους καλοθρεμμένους «παχουλούς» νεαρούς χοίρους. Ο χοίρος παχυνόταν ειδικά για να ληφθεί λεπτό και εξευγενισμένο κρέας με υψηλό βαθμό ενδομυϊκής πάχυνσης, που προσέδιδε στο προϊόν την ιδιαίτερη έντονη γεύση του καθώς και την τρυφερή και χυμώδη υφή του. Προερχόμενος από τον όρο «kabana», ο όρος «kabanina», σύμφωνα με το σχετικό λήμμα του λεξικού της πολωνικής γλώσσας που εκδόθηκε το 1861 στο Vilnius, χρησιμοποιείται για το χοιρινό κρέας· σήμερα αποτελεί λέξη της καθομιλουμένης πολωνικής γλώσσας.

Το κρέας που προέρχεται από ζώα εκτρεφόμενα με σκοπό την παραγωγή του προϊόντος «kabanosy» πρέπει να χαρακτηρίζεται από περιεκτικότητα σε ενδομυικό λίπος μεγαλύτερη από 3 %, δηλαδή στο στοιχείο εκείνο που δίνει την όψη του «μωσαϊκού» στο προϊόν και του προσδίδει την επιθυμητή τρυφερή και χυμώδη υφή καθώς και την εξαιρετική γεύση του. Η χρήση αυτού του κρέατος καθορίζει την τελική ποιότητα του προϊόντος καθώς και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και είναι σύμφωνη με τις παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής.

3.9.   Ελάχιστες απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου της ιδιοτυπίας [άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής]

Όσον αφορά τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος, πρέπει να ελέγχονται ιδιαιτέρως τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

Ποιότητα της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή (χοιρινό κρέας, καρυκεύματα):

τεχνολογική ποιότητα του κρέατος,

τύπος πάχυνσης,

χρόνος αλάτισης,

καρυκεύματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή του «kabanosy» και προβλεπόμενες διαστάσεις.

2.

Διαδικασία υποκαπνισμού του αλλαντικού «kabanosy»

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πρέπει να επαληθεύεται:

η τήρηση της παραδοσιακής θερμοκρασίας υποκαπνισμού με θερμό καπνό και της θερμοκρασίας θέρμανσης,

η τήρηση του χρόνου και της θερμοκρασίας υποκαπνισμού με ψυχρό καπνό,

η χρήση ροκανιδιού οξιάς για τον ψυχρό υποκαπνισμό.

3.

Ποιότητα του τελικού προϊόντος:

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες,

περιεκτικότητα σε νερό,

περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες,

περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο,

περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα τρισθενούς και πεντασθενούς αζώτου,

γεύση και οσμή.

4.

Σχήμα του προϊόντος

Ένταση των ελέγχων

Τα προαναφερόμενα στάδια πρέπει να ελέγχονται ανά δίμηνο. Όταν όλα τα στάδια εκτελούνται σύμφωνα με όλους τους κανόνες, η συχνότητα των ελέγχων μπορεί να μειωθεί σε δύο ελέγχους ετησίως.

Στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται παρατυπίες σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, πρέπει να αυξάνεται η συχνότητα των ελέγχων για το στάδιο αυτό (έλεγχοι ανά δίμηνο). Τα υπόλοιπα στάδια μπορούν να εξακολουθήσουν να ελέγχονται μία φορά ανά εξάμηνο.

4.   Όργανα ή οργανισμοί ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών του προϊόντος

4.1.   Επωνυμία και διεύθυνση

Όνομα:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Διεύθυνση:

ul. Wspólna 30, 00-930 Warsaw, POLAND

Τηλ.

+48 22 623 29 01

Φαξ

+48 22 623 20 99

e-mail:

Image

Δημόσιο όργανο/οργανισμός

 Ιδιωτικό όργανο/οργανισμός

4.2.   Ειδικά καθήκοντα του οργάνου ή του οργανισμού

Ο οργανισμός ελέγχου που προαναφέρεται είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών στο σύνολό τους.


20.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1045/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2011

για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας asulam, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η οδηγία 91/414/ΕΟΚ (2) του Συμβουλίου εφαρμόζεται, όσον αφορά τη διαδικασία και τους όρους έγκρισης, για τις δραστικές ουσίες των οποίων η πληρότητα έχει επιβεβαιωθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση συνήθους και ταχείας διαδικασίας εκτίμησης των δραστικών ουσιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα εργασίας το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο παράρτημα I (3). Η ουσία asulam είναι δραστική ουσία της οποίας η πληρότητα έχει επιβεβαιωθεί βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (4) και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 (5) καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της δεύτερης και της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και θεσπίζουν καταλόγους δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι κατάλογοι αυτοί περιλαμβάνουν την ουσία asulam.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6), ο κοινοποιών απέσυρε την υποστήριξή του για την καταχώριση της εν λόγω δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2007. Συνεπώς, η απόφαση 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες (7) εκδόθηκε σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας asulam.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ο αρχικός κοινοποιών (εφεξής «ο αιτών») υπέβαλε νέα αίτηση ζητώντας να εφαρμοστεί η ταχεία διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 14 έως 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008.

(5)

Η αίτηση υποβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε οριστεί κράτος μέλος -εισηγητής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002. Τηρήθηκε η χρονική περίοδος για την ταχεία διαδικασία. Οι προδιαγραφές της δραστικής ουσίας και οι προβλεπόμενες χρήσεις είναι ίδιες με εκείνες που περιέχονται στην απόφαση 2008/934/ΕΚ. Η αίτηση αυτή ικανοποιεί επίσης τις υπόλοιπες ουσιώδεις και διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008.

(6)

Το Ηνωμένο Βασίλειο αξιολόγησε τα συμπληρωματικά δεδομένα που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα και εκπόνησε συμπληρωματική έκθεση. Κοινοποίησε την έκθεση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») και στην Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2009. Η Αρχή κοινοποίησε τη συμπληρωματική έκθεση στα άλλα κράτη μέλη και στον αιτούντα για υποβολή παρατηρήσεων και διαβίβασε τις παρατηρήσεις που έλαβε στην Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008 και κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, η Αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή, στις 23 Σεπτεμβρίου 2010, το συμπέρασμά της σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου της ουσίας asulam (8). Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης, η συμπληρωματική έκθεση και το συμπέρασμα της Αρχής επανεξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 14 Ιουλίου 2011 υπό τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία asulam.

(7)

Κατά την αξιολόγηση της δραστικής αυτής ουσίας προέκυψαν ορισμένοι λόγοι ανησυχίας. Αυτοί οι λόγοι ανησυχίας ήσαν, ειδικότερα, οι ακόλουθοι: Δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αξιόπιστη αξιολόγηση της έκθεσης των καταναλωτών, εφόσον έλειπαν δεδομένα σχετικά με την παρουσία και την τοξικότητα του μεταβολίτη σουλφανιλαμίδιο, καθώς και σχετικά με την παρουσία άλλων ενδεχομένως σημαντικών μεταβολιτών που δεν αναλύθηκαν κατά τις διαθέσιμες δοκιμές καταλοίπων και τις μελέτες μεταποίησης. Πέραν αυτού, δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την τοξικολογική σημασία των προσμείξεων στις τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε υψηλός κίνδυνος για τα πτηνά.

(8)

Η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το συμπέρασμα της Αρχής. Πέραν αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 33/2008, η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το σχέδιο έκθεσης ανασκόπησης. Ο αιτών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά.

(9)

Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε ο αιτών, οι λόγοι ανησυχίας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 7 δεν μπόρεσαν να αρθούν. Επομένως, δεν καταδείχθηκε ότι, σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία asulam ικανοποιούν κατά κανόνα τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(10)

Η ουσία asulam, συνεπώς, δεν πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(11)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία asulam, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο, όπως προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 3 της απόφασης 2008/934/ΕΚ.

(12)

Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει την υποβολή περαιτέρω αίτησης για την ουσία asulam σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(13)

Για λόγους σαφήνειας, η εγγραφή της ουσίας asulam στο παράρτημα της απόφασης 2008/934/ΕΚ πρέπει να διαγραφεί.

(14)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση 2008/934/ΕΚ.

(15)

Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν εξέφερε γνώμη. Μια εκτελεστική πράξη κρίθηκε απαραίτητη και ο πρόεδρος υπέβαλε το σχέδιο εκτελεστικής πράξης στην επιτροπή προσφυγών για περαιτέρω συζήτηση. Η επιτροπή προσφυγών δεν εξέφερε γνώμη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μη έγκριση δραστικής ουσίας

Η δραστική ουσία asulam δεν εγκρίνεται.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ανάκληση των εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία asulam μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο.

Άρθρο 3

Περίοδος χάριτος

Τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις της απόφασης 2008/934/ΕΚ

Στο παράρτημα της απόφασης 2008/934/ΕΚ, η εγγραφή της ουσίας «asulam» διαγράφεται.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 15 της 18.1.2008, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25.

(5)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 246 της 21.9.2007, σ. 19.

(7)  ΕΕ L 333 της 11.12.2008, σ. 11.

(8)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της αξιολόγησης του κινδύνου από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τη δραστική ουσία asulam. EFSA Δελτίο 2010· 8(12):1822. [71 σελ.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1822. Διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


20.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/25


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1046/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

EC

31,1

MA

43,8

MK

53,3

ZA

35,6

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 90 70

EC

33,4

TR

133,8

ZZ

83,6

0805 50 10

AR

54,2

CL

60,5

TR

65,3

UY

56,8

ZA

75,9

ZZ

62,5

0806 10 10

BR

217,2

CL

71,4

MK

110,6

TR

122,0

ZA

64,2

ZZ

117,1

0808 10 80

AR

61,9

BR

62,6

CA

105,4

CL

99,9

CN

58,0

NZ

119,3

US

82,9

ZA

94,8

ZZ

85,6

0808 20 50

AR

50,6

CN

63,2

TR

129,3

ZZ

81,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


20.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1047/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για την υποπερίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2011 έως την 29η Φεβρουαρίου 2012

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής (3) αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων και καθιερώνει σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(2)

Οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών «A» από παραδοσιακούς εισαγωγείς και από νέους εισαγωγείς κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ημερών του μήνα Οκτωβρίου 2011, δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007, υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για τα προϊόντα καταγωγής Κίνας και όλων των τρίτων χωρών εκτός από την Κίνα και την Αργεντινή.

(3)

Πρέπει, συνεπώς, να καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, σε ποιον βαθμό μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών «A» που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή το αργότερο έως τη δέκατη τέταρτη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2011, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής «A» που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007 κατά τη διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του μήνα Οκτωβρίου 2011 και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή το αργότερο έως τη δέκατη τέταρτη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2011 ικανοποιούνται με βάση τα ποσοστά των αιτούμενων ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής

Αργεντινή

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4104

84,959795 %

Νέοι εισαγωγείς

09.4099

1,064155 %

Κίνα

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4105

43,180341 %

Νέοι εισαγωγείς

09.4100

0,381865 %

Άλλες τρίτες χώρες

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4106

100 %

Νέοι εισαγωγείς

09.4102

1,910605 %


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

20.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2011

σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/695/ΕΕ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

Έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 22,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του συστήματος για την εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού που θεσπίστηκε με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), η Επιτροπή διερευνά και αποφασίζει σχετικά με υποθέσεις μέσω διοικητικών αποφάσεων που υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Δικαστήριο»).

(2)

Η Επιτροπή οφείλει να διεξάγει τις διαδικασίες ανταγωνισμού δίκαια, αμερόληπτα και αντικειμενικά και πρέπει να διασφαλίζει τον σεβασμό των διαδικαστικών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (2), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ (4), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (5), καθώς και σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του το Δικαστηρίου. Ειδικότερα, το δικαίωμα ακρόασης των ενδιαφερόμενων μερών πριν από τη λήψη οποιασδήποτε ατομικής απόφασης με δυσμενείς επιπτώσεις για τα μέρη αυτά αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζεται από τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ιδίως το άρθρο 41 (6).

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών, άλλων εμπλεκόμενων μερών κατά την έννοια του άρθρου 11 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 («άλλα εμπλεκόμενα μέρη»), καταγγελλόντων κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 («καταγγέλλοντες») και προσώπων άλλων πλην των αναφερομένων στα άρθρα 5 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 και τρίτων κατά την έννοια του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 («τρίτοι») που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανταγωνισμού, η ευθύνη για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών πρέπει να ανατίθεται σε ανεξάρτητο πρόσωπο με πείρα σε θέματα ανταγωνισμού που έχει την απαιτούμενη ακεραιότητα για να συμβάλει στην αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αυτών.

(4)

Για τον σκοπό αυτό, το 1982 θεσπίστηκε από την Επιτροπή ο θεσμός του συμβούλου ακροάσεων, που αναθεωρήθηκε με την απόφαση 94/810/ΕΚΑΧ, ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 1994, περί των καθηκόντων που ανατίθενται στους συμβούλους ακροάσεων στο πλαίσιο των ενώπιον της Επιτροπής διαδικασιών για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού (7), και την απόφαση 2001/462/ΕΚ, ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2001, σχετικά με τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού (8). Είναι πλέον αναγκαίο να διευκρινιστεί και να ενισχυθεί ο περαιτέρω ο ρόλος του συμβούλου ακροάσεων και να προσαρμοστούν τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις εξελίξεις της νομοθεσίας ανταγωνισμού της Ένωσης.

(5)

Ο θεσμός του συμβούλου ακροάσεων θεωρήθηκε εν γένει ότι είχε σημαντική συμβολή στις διαδικασίες ανταγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής λόγω της ανεξαρτησίας και της εμπειρογνωσίας που έχουν προσδώσει οι σύμβουλοι ακροάσεων στις διαδικασίες αυτές. Για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της ανεξαρτησίας του συμβούλου ακροάσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να υπαχθεί διοικητικά στο μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για θέματα ανταγωνισμού.

(6)

Ο σύμβουλος ακροάσεων πρέπει να διορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και τους όρους απασχόλησης του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη και υποψήφιοι που δεν είναι υπάλληλοι της Επιτροπής. Πρέπει να διασφαλιστεί δε η διαφάνεια σχετικά με τον διορισμό του συμβούλου ακροάσεων, την παύση των καθηκόντων του ή τη μετάθεσή του.

(7)

Η Επιτροπή δύναται να διορίζει έναν ή περισσότερους συμβούλους ακροάσεων και θα πρέπει να εξασφαλίζει το απαιτούμενο προσωπικό υποστήριξης. Όταν ο σύμβουλος ακροάσεων διαπιστώνει σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση της αποστολής του, θα πρέπει να παύει την άσκηση των καθηκόντων του στη σχετική υπόθεση. Εάν ο σύμβουλος ακροάσεων δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αυτά θα πρέπει να αναλαμβάνονται από άλλο σύμβουλο ακροάσεων.

(8)

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος διαιτητής για την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών, άλλων εμπλεκόμενων μερών, καταγγελλόντων ή τρίτων όταν τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να επιλυθούν με προηγούμενες επαφές με τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανταγωνισμού, οι οποίες πρέπει να σέβονται αυτά τα διαδικαστικά δικαιώματα.

(9)

Τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων κατά τις διαδικασίες ανταγωνισμού θα πρέπει να προσδιορισθούν κατά τρόπο που να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής βάσει των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004, και ιδίως του δικαιώματος ακρόασης.

(10)

Για να ενισχυθεί ο ρόλος αυτός, θα πρέπει να ανατεθεί στον σύμβουλο ακροάσεων η αρμοδιότητα της διαφύλαξης της αποτελεσματικής άσκησης των διαδικαστικών δικαιωμάτων των επιχειρήσεων και των ενώσεων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εξουσιών έρευνας της Επιτροπής βάσει του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, καθώς και βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 που παρέχει στην Επιτροπή εξουσίες επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων. Θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στον σύμβουλο ακροάσεων ειδικές αρμοδιότητες στη διάρκεια της φάσης έρευνας σε σχέση με αιτήματα εφαρμογής του προνομίου περί δικηγορικού απορρήτου, δικαιώματα άμυνας κατά αυτοενοχοποιήσεως, προθεσμίες απάντησης σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών κατόπιν αποφάσεως βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, καθώς και όσον αφορά το δικαίωμα των επιχειρήσεων και των ενώσεων επιχειρήσεων που αποτελούν αντικείμενο ερευνητικών μέτρων της Επιτροπής βάσει του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 να ενημερωθούν για τη δικονομική θέση τους, και ιδίως εάν αποτελούν αντικείμενο έρευνας και, εάν συμβαίνει αυτό, για το αντικείμενο και τον σκοπό της έρευνας αυτής. Κατά την εκτίμηση αξιώσεων που εγείρονται σχετικά με δικαιώματα άμυνας κατά αυτοενοχοποιήσεως, ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να κρίνει κατά πόσον οι επιχειρήσεις προβάλλουν προδήλως αβάσιμες αξιώσεις προστασίας απλώς ως παρελκυστική τακτική.

(11)

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να διευκολύνει την επίλυση διαφορών ως προς το βάσιμο ισχυρισμών ότι κάποιο έγγραφο καλύπτεται από προνόμιο περί δικηγορικού απορρήτου. Για τον σκοπό αυτό, εάν συμφωνεί η επιχείρηση ή η ένωση επιχειρήσεων που προβάλλει τον ισχυρισμό αυτό, ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το επίμαχο έγγραφο και να διατυπώσει κατάλληλη σύσταση, στηριζόμενος στην ισχύουσα νομολογία του Δικαστηρίου.

(12)

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να είναι υπεύθυνος να αποφασίζει κατά πόσον τρίτοι δικαιολογούν την ύπαρξη επαρκούς εννόμου συμφέροντος ακροάσεως. Οι ενώσεις καταναλωτών που ζητούν ακρόαση πρέπει να θεωρούνται εν γένει ως έχουσες επαρκές έννομο συμφέρον, εφόσον οι διαδικασίες αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τον τελικό καταναλωτή, ή προϊόντα ή υπηρεσίες που συμβάλλουν άμεσα στην παραγωγή τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών.

(13)

Ο σύμβουλος ακροάσεων αποφασίζει κατά πόσο θα επιτρέψει να παρίστανται στην ακρόαση καταγγέλλοντες και ενδιαφερόμενοι τρίτοι, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή που θα είχαν στη διευκρίνιση των σχετικών πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.

(14)

Το δικαίωμα ακρόασης των ενδιαφερόμενων μερών πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης που επηρεάζει δυσμενώς τα συμφέροντά τους διασφαλίζεται μέσω του δικαιώματός τους να απαντήσουν γραπτώς στην προκαταρκτική θέση της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην κοινοποίηση αιτιάσεων και του δικαιώματός τους να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους, εφόσον το ζητήσουν, κατά την ακρόαση. Για να ασκήσουν αποτελεσματικά αυτά τα δικαιώματα, τα μέρη στα οποία απευθύνθηκε κοινοποίηση αιτιάσεων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο έρευνας της Επιτροπής.

(15)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των μερών στα οποία απευθύνθηκε κοινοποίηση αιτιάσεων, ο σύμβουλος αιτιάσεων θα έχει την ευθύνη επίλυσης των διαφορών σχετικά με την πρόσβαση στον φάκελο ή σχετικά με την προστασία επιχειρηματικών απορρήτων ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των μερών αυτών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να αναστείλει τον υπολογισμό της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να απαντήσει στην κοινοποίηση αιτιάσεων ο αποδέκτης της, μέχρις ότου επιλυθεί η διαφορά σχετικά με την πρόσβαση στον φάκελο, εάν ο αποδέκτης δεν είναι σε θέση να απαντήσει εντός της τασσόμενης προθεσμίας και η παράταση της προθεσμίας δεν θεωρείται σκόπιμη εκείνη τη χρονική στιγμή.

(16)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων και να γίνουν σεβαστά τα έννομα συμφέροντα εμπιστευτικότητας, ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να διατάσσει ειδικά μέτρα για την πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής. Ειδικότερα, ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να έχει την εξουσία να αποφασίζει ότι θα παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση σε τμήματα του φακέλου στο μέρος που ζητά πρόσβαση, παραδείγματος χάρη περιορίζοντας τον αριθμό ή την κατηγορία των ατόμων που έχουν πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών στις οποίες παρέχεται πρόσβαση.

(17)

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να είναι υπεύθυνος να αποφασίζει σχετικά με αιτήσεις παράτασης των προθεσμιών απάντησης σε κοινοποίηση αιτιάσεων, σε συμπληρωματική κοινοποίηση αιτιάσεων ή σε επιστολή έκθεσης των πραγματικών περιστατικών ή προθεσμιών εντός των οποίων τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, καταγγέλλοντες ή ενδιαφερόμενοι τρίτοι μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των προσώπων αυτών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

(18)

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να προωθεί την αποτελεσματικότητα της ακρόασης, μεταξύ άλλων με τη λήψη όλων των κατάλληλων προπαρασκευαστικών μέτρων, περιλαμβανομένης της έγκαιρης κυκλοφορίας, πριν από την ακρόαση, ενός προσωρινού καταλόγου των συμμετεχόντων και προσωρινής ημερήσιας διάταξης.

(19)

Η ακρόαση επιτρέπει στα μέρη στα οποία η Επιτροπή απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων και σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη να ασκήσουν περαιτέρω το δικαίωμά τους για ακρόαση αναπτύσσοντας προφορικά τα επιχειρήματά τους ενώπιον της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να εκπροσωπείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού καθώς και άλλες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην περαιτέρω προετοιμασία μιας απόφασης που λαμβάνεται από την Επιτροπή. Παρέχει μια πρόσθετη ευκαιρία να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συναφή στοιχεία —είτε ευνοϊκά είτε δυσμενή για τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών περιστατικών που αφορούν τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της εικαζόμενης παράβασης— διευκρινίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Η ακρόαση επιτρέπει επίσης στα μέρη να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους για θέματα που μπορεί να είναι σημαντικά για την πιθανή επιβολή προστίμων.

(20)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της ακρόασης, ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να επιτρέπει στα μέρη στα οποία απευθύνθηκε κοινοποίηση αιτιάσεων, σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη, στους καταγγέλλοντες, σε άλλα πρόσωπα που καλούνται στην ακρόαση, στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στις αρχές των κρατών μελών να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά την ακρόαση. Η ακρόαση δεν θα πρέπει να είναι δημόσια ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Συνεπώς, οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται στη διάρκεια της ακρόασης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους εκτός από τις δικαστικές και/ή διοικητικές διαδικασίες για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης. Όταν το δικαιολογεί η προστασία επιχειρηματικών απορρήτων ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει στην ακρόαση προσώπων κεκλεισμένων των θυρών.

(21)

Τα μέρη της διαδικασίας που προσφέρονται να αναλάβουν δεσμεύσεις βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, καθώς και τα μέρη που συμμετέχουν σε διαδικασίες διευθέτησης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004, θα πρέπει να δύνανται να απευθύνονται στον σύμβουλο ακροάσεων όσον αφορά την αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών τους δικαιωμάτων.

(22)

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλει έκθεση για το κατά πόσον έγινε σεβαστή η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών ανταγωνισμού. Επιπλέον, και πέραν της υποχρέωσής του να υποβάλει έκθεση, ο σύμβουλος ακροάσεων θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διατυπώνει παρατηρήσεις για την περαιτέρω πρόοδο και την αντικειμενικότητα των διαδικασιών και να συμβάλλει στη διεξαγωγή των διαδικασιών ανταγωνισμού βάσει κατάλληλης συνεκτίμησης όλων των συναφών στοιχείων.

(23)

Σε περίπτωση αποκάλυψης πληροφοριών σχετικών με φυσικά πρόσωπα, ο σύμβουλος ακροάσεων πρέπει να λαμβάνει ιδίως υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (9).

(24)

Η απόφαση 2001/462/ΕΚ, ΕΚΑΧ πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΡΟΛΟΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Ο σύμβουλος ακροάσεων

1.   Διορίζεται ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι ακροάσεων για διαδικασίες ανταγωνισμού, των οποίων οι εξουσίες και αρμοδιότητες καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

2.   Ο σύμβουλος ακροάσεων διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών ανταγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (εφεξής «διαδικασίες ανταγωνισμού»).

Άρθρο 2

Διορισμός, παύση καθηκόντων και αναπλήρωση

1.   Η Επιτροπή διορίζει σύμβουλο ακροάσεων. Ο διορισμός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε διακοπή, παύση των καθηκόντων ή μετάθεση του συμβούλου ακροάσεων αποτελεί αντικείμενο αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο σύμβουλος ακροάσεων υπάγεται διοικητικά στο μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για θέματα ανταγωνισμού (εφεξής «αρμόδιο μέλος της Επιτροπής»).

3.   Όταν ο σύμβουλος ακροάσεων αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτά αναλαμβάνονται από άλλο σύμβουλο ακροάσεων. Εάν κανένας σύμβουλος ακροάσεων δεν είναι σε θέση να αναλάβει καθήκοντα, το αρμόδιο μέλος της Επιτροπής, κατά περίπτωση, σε συνεννόηση με το σύμβουλο ακροάσεων, ορίζει άλλον αρμόδιο υπάλληλο της Επιτροπής, ο οποίος δεν εμπλέκεται στην εξεταζόμενη υπόθεση, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων.

4.   Σε περίπτωση πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, ο σύμβουλος ακροάσεων δεν επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Εφαρμόζεται η παράγραφος 3.

Άρθρο 3

Μέθοδος λειτουργίας

1.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ανεξάρτητα.

2.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο σύμβουλος ακροάσεων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ουσιαστικής εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις αρχές που έχουν θεσπισθεί από το Δικαστήριο.

3.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο σύμβουλος ακροάσεων έχει πρόσβαση σε οποιονδήποτε φάκελο συνδέεται με τις διαδικασίες ανταγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής βάσει των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.

4.   Ο σύμβουλος ακροάσεων τηρείται ενήμερος από τον διευθυντή που είναι αρμόδιος για την εξέταση της υπόθεσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής «αρμόδιος διευθυντής») σχετικά με την πορεία της διαδικασίας.

5.   Ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να υποβάλλει στο αρμόδιο μέλος της Επιτροπής παρατηρήσεις για κάθε θέμα που ανακύπτει σε οποιαδήποτε διαδικασία ανταγωνισμού της Επιτροπής.

6.   Εάν ο σύμβουλος ακροάσεων διατυπώσει αιτιολογημένες συστάσεις προς το αρμόδιο μέλος της Επιτροπής ή λάβει αποφάσεις σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ο σύμβουλος ακροάσεων διαβιβάζει αντίγραφο αυτών των εγγράφων στον αρμόδιο διευθυντή και τη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής.

7.   Κάθε πρόβλημα που αφορά την αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων μερών, άλλων εμπλεκόμενων μερών κατά την έννοια του άρθρου 11 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 (εφεξής «άλλα εμπλεκόμενα μέρη»), καταγγελλόντων κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (εφεξής «καταγγέλλων») και ενδιαφερόμενων τρίτων κατά την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, θα επισημαίνεται πρώτα από τα πρόσωπα αυτά στον γενικό διευθυντή Ανταγωνισμού. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, μπορεί να παραπεμφθεί στον σύμβουλο ακροάσεων για ανεξάρτητη εξέταση. Αιτήματα που αφορούν μέτρο για το οποίο ισχύει προθεσμία πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα, εντός της αρχικής προθεσμίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 4

Διαδικαστικά δικαιώματα κατά τη φάση έρευνας

1.   Ο σύμβουλος ακροάσεων διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών έρευνας της Επιτροπής βάσει του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και διαδικασιών που μπορεί να προκύψουν κατά την επιβολή προστίμων βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.

2.   Ειδικότερα, ο σύμβουλος ακροάσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 7:

α)

Επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δύνανται να ζητούν από τον σύμβουλο ακροάσεων να εξετάσει ισχυρισμούς βάσει των οποίων έγγραφο που ζητείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών που διαθέτει βάσει των άρθρων 18, 20 ή 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 ή στο πλαίσιο μέτρων έρευνας σε διαδικασίες που μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή προστίμων βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 και το οποίο δεν διατέθηκε στην Επιτροπή καλύπτεται από προνόμιο περί δικηγορικού απορρήτου, κατά την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να εξετάσει το ζήτημα μόνον εφόσον η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που επικαλείται το προνόμιο αυτό συγκατατίθεται να λάβει γνώση ο σύμβουλος ακροάσεων της πληροφορίας που καλύπτεται από το δικηγορικό απόρρητο καθώς και συναφών εγγράφων τα οποία ο σύμβουλος ακροάσεων κρίνει απαραίτητα για την από μέρους του εξέταση. Χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο των πληροφοριών που καλύπτονται ενδεχομένως από προνόμιο περί δικηγορικού απορρήτου, ο σύμβουλος ακροάσεων κοινοποιεί στον αρμόδιο διευθυντή και στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων το προκαταρκτικό του πόρισμα, και δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να διατυπώσει αιτιολογημένη σύσταση στο αρμόδιο μέλος της Επιτροπής, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο του εγγράφου που καλύπτεται ενδεχομένως από δικηγορικό απόρρητο. Το μέρος που επικαλείται το απόρρητο αυτό λαμβάνει αντίγραφο της εν λόγω σύστασης.

β)

Όταν ο αποδέκτης αίτησης παροχής πληροφοριών βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 αρνείται να απαντήσει στην εν λόγω αίτηση επικαλούμενος δικαιώματα άμυνας κατά αυτοενοχοποιήσεως, όπως ορίζεται στη νομολογία του Δικαστηρίου, δύναται να παραπέμψει το θέμα στον σύμβουλο ακροάσεων, σε εύθετο χρόνο μετά την παραλαβή της αίτησης. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής αδικαιολόγητης καθυστέρησης των διαδικασιών, ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να διατυπώσει αιτιολογημένες συστάσεις σχετικά με το κατά πόσον ισχύει το δικαίωμα άμυνας κατά αυτοενοχοποιήσεως και να ενημερώσει τον αρμόδιο διευθυντή για τα σχετικά συμπεράσματα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που εκδοθεί μεταγενέστερα απόφαση βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Ο αποδέκτης της αίτησης λαμβάνει αντίγραφο της αιτιολογημένης σύστασης.

γ)

Όταν ο αποδέκτης απόφασης βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 θεωρεί ότι η προθεσμία που τάσσεται για την απάντησή του είναι πολύ σύντομη, δύναται να παραπέμψει το θέμα στον σύμβουλο ακροάσεων, εγκαίρως πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας που είχε τεθεί. Ο σύμβουλος ακροάσεων αποφασίζει κατά πόσο θα πρέπει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και την πολυπλοκότητα της αίτησης παροχής πληροφοριών και τις απαιτήσεις της έρευνας.

δ)

Επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που αποτελούν αντικείμενο ερευνητικών μέτρων της Επιτροπής βάσει του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 έχουν δικαίωμα να ενημερωθούν για τη δικονομική θέση τους, και ιδίως κατά πόσον αποτελούν αντικείμενο έρευνας και, εάν συμβαίνει αυτό, για το αντικείμενο και τον σκοπό της έρευνας αυτής. Εάν μια επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων θεωρήσει ότι δεν ενημερώθηκε επαρκώς από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σχετικά με τη δικονομική θέση της, δύναται να παραπέμψει το θέμα στον σύμβουλο ακροάσεων προς επίλυση. Ο σύμβουλος ακροάσεων λαμβάνει απόφαση με την οποία καλεί τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να ενημερώσει την επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που υπέβαλε αίτηση σχετικά με το δικονομικό καθεστώς της. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που υπέβαλε την αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Άρθρο 5

Ενδιαφερόμενοι τρίτοι

1.   Αιτήσεις ακρόασης από πρόσωπα πλην των αναφερόμενων στα άρθρα 5 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 και τρίτους κατά την έννοια του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 («τρίτοι») υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004. Οι αιτήσεις υποβάλλονται γραπτώς και αιτιολογείται το συμφέρον του αιτούντος σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας.

2.   Ο σύμβουλος ακροάσεων αποφασίζει σχετικά με την ακρόαση τρίτων ύστερα από διαβούλευση με τον αρμόδιο διευθυντή. Για να εκτιμήσει κατά πόσον ένας τρίτος δικαιολογεί την ύπαρξη επαρκούς συμφέροντος προς ακρόαση, ο σύμβουλος ακροάσεων λαμβάνει υπόψη κατά πόσον και σε ποιο βαθμό ο αιτών επηρεάζεται επαρκώς από τη συμπεριφορά που αποτελεί αντικείμενο των διαδικασιών ανταγωνισμού ή κατά πόσον ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.

3.   Όταν ο σύμβουλος ακροάσεων θεωρεί ότι ένας αιτών δεν έχει αιτιολογήσει επαρκές συμφέρον προς ακρόαση, ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα σχετικά με τους λόγους. Ορίζεται προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών μπορεί να γνωστοποιήσει γραπτώς τις απόψεις του. Εάν ο αιτών καταστήσει γνωστές τις απόψεις του γραπτώς εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον σύμβουλο ακροάσεων και οι γραπτές παρατηρήσεις δεν οδηγήσουν σε διαφορετική εκτίμηση, το πόρισμα αυτό διατυπώνεται σε αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον αιτούντα.

4.   Ο σύμβουλος ακροάσεων ενημερώνει τα μέρη των διαδικασιών ανταγωνισμού αμέσως μετά την κίνηση των διαδικασιών βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ή του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 σχετικά με τις ταυτότητες των τρίτων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ακρόαση, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητας θα έβλαπτε σημαντικά ένα πρόσωπο ή μια επιχείρηση.

Άρθρο 6

Δικαίωμα παρουσίας σε ακρόαση· συμμετοχή καταγγελλόντων και τρίτων σε ακρόαση

1.   Ύστερα από αίτημα των μερών στα οποία η Επιτροπή έχει απευθύνει κοινοποίηση αιτιάσεων ή άλλων εμπλεκόμενων μερών, ο σύμβουλος ακροάσεων διεξάγει ακρόαση ώστε τα μέρη αυτά να αναπτύξουν περαιτέρω τις γραπτές παρατηρήσεις τους.

2.   Ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται, εφόσον συντρέχει περίπτωση και μετά από διαβούλευση με τον αρμόδιο διευθυντή, να αποφασίσει να δώσει στους καταγγέλλοντες και σε άλλους ενδιαφερόμενους τρίτους κατά την έννοια του άρθρου 5 την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά την ακρόαση των μερών προς τα οποία έχει απευθυνθεί κοινοποίηση αιτιάσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ζητηθεί στις γραπτές παρατηρήσεις τους. Ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται επίσης να καλέσει εκπροσώπους από τις αρχές ανταγωνισμού τρίτων χωρών να παραστούν την ακρόαση ως παρατηρητές σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ

Άρθρο 7

Πρόσβαση στον φάκελο και πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες

1.   Όταν ένα μέρος που έχει ασκήσει το δικαίωμά του για πρόσβαση στον φάκελο έχει λόγους να πιστεύει ότι η Επιτροπή έχει στην κατοχή της έγγραφα που δεν του έχουν γνωστοποιηθεί και ότι τα έγγραφα αυτά είναι αναγκαία για την κατάλληλη άσκηση του δικαιώματος ακρόασης, δύναται να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση στον σύμβουλο ακροάσεων για πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 7.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 7, άλλα εμπλεκόμενα μέρη, καταγγέλλοντες, και ενδιαφερόμενοι τρίτοι κατά την έννοια του άρθρου 5 δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη αίτηση στον σύμβουλο ακροάσεων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια:

α)

Άλλα εμπλεκόμενα μέρη που έχουν λόγους να πιστεύουν ότι δεν ενημερώθηκαν για τις αιτιάσεις που απευθύνθηκαν στα κοινοποιούντα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004.

β)

Καταγγέλλων που ενημερώθηκε από την Επιτροπή για την πρόθεσή της να απορρίψει καταγγελία βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 και ο οποίος έχει λόγους να πιστεύει ότι η Επιτροπή έχει στην κατοχή της έγγραφα που δεν του έχουν γνωστοποιηθεί και ότι τα έγγραφα αυτά είναι αναγκαία για την κατάλληλη άσκηση του δικαιώματος ακρόασης βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004.

γ)

Καταγγέλλων ο οποίος θεωρεί ότι δεν έλαβε αντίγραφο της μη εμπιστευτικής εκδοχής της κοινοποίησης αιτιάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 ή ότι η μη εμπιστευτική εκδοχή της κοινοποίησης αιτιάσεων δεν καταρτίστηκε με τρόπο που να του επιτρέπει να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ισχύει η διαδικασία διευθέτησης διαφορών.

δ)

Ενδιαφερόμενος τρίτος κατά την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης που έχει λόγους να πιστεύει ότι δεν ενημερώθηκε για τη φύση και το αντικείμενο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 και το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004. Το ίδιο ισχύει για καταγγέλλοντα σε περίπτωση εφαρμογής διαδικασίας διευθέτησης διαφορών, ο οποίος έχει λόγους να πιστεύει ότι δεν ενημερώθηκε για τη φύση και το αντικείμενο της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004.

3.   Ο σύμβουλος ακροάσεων λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για αίτηση που του απευθύνεται βάσει των παραγράφων 1 ή 2 και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση και σε κάθε άλλο πρόσωπο που το αφορά η διαδικασία.

Άρθρο 8

Επιχειρηματικά απόρρητα και λοιπές πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα

1.   Όταν η Επιτροπή έχει την πρόθεση να αποκαλύψει πληροφορίες που ενδέχεται να αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο ή άλλες πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα οποιασδήποτε επιχείρησης ή προσώπου, η επιχείρηση ή το πρόσωπο ενημερώνεται γραπτώς για την πρόθεση αυτή, καθώς και για τους σχετικούς λόγους από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Τάσσεται προθεσμία εντός της οποίας η επιχείρηση ή το πρόσωπο μπορεί να υποβάλει γραπτώς τυχόν παρατηρήσεις.

2.   Όταν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αντιτίθεται στην αποκάλυψη των πληροφοριών, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στον σύμβουλο ακροάσεων. Εάν ο σύμβουλος ακροάσεων διαπιστώσει ότι η πληροφορία μπορεί να αποκαλυφθεί διότι δεν αποτελεί επιχειρηματικό απόρρητο ή άλλη πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή διότι υπάρχει υπερισχύον συμφέρον στην αποκάλυψή της, το πόρισμα αυτό διατυπώνεται σε αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζεται η ημερομηνία μετά την οποία πρόκειται να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες. Η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μικρότερη της μιας εβδομάδας από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται mutatis mutandis ως προς την αποκάλυψη πληροφοριών με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Κατά περίπτωση, για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων άμυνας και των έννομων συμφερόντων εμπιστευτικότητας, ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να αποφασίσει την παροχή πρόσβασης σε περιορισμένο βαθμό στα τμήματα του φακέλου που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας του μέρους που ζητά πρόσβαση, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθορίζονται από τον σύμβουλο ακροάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Άρθρο 9

Αιτήσεις παράτασης προθεσμιών

1.   Εάν ένας αποδέκτης κοινοποίησης αιτιάσεων θεωρήσει ότι η προθεσμία που τάσσεται για την απάντηση στην κοινοποίηση αιτιάσεων είναι πολύ σύντομη, μπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας αυτής με αιτιολογημένη αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο διευθυντή. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα πριν από την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας σε διαδικασίες βάσει των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης και τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας σε διαδικασίες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004. Εάν η αίτηση αυτή απορριφθεί ή εάν ο αποδέκτης της κοινοποίησης αιτιάσεων που υποβάλλει την αίτηση αυτή διαφωνεί με τη διάρκεια της χορηγούμενης παράτασης, μπορεί να παραπέμψει το θέμα για επανεξέταση στον σύμβουλο ακροάσεων πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Αφού ζητήσει τη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή, ο σύμβουλος ακροάσεων αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας ώστε να δοθεί στον αποδέκτη της κοινοποίησης αιτιάσεων η δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα ακρόασης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη αποφυγής αδικαιολόγητων καθυστερήσεων των διαδικασιών. Σε διαδικασίες βάσει των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης, ο σύμβουλος ακροάσεων λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του φακέλου·

β)

κατά πόσον ο αποδέκτης της κοινοποίησης αιτιάσεων που υποβάλλει την αίτηση είχε προηγούμενη πρόσβαση σε πληροφορίες·

γ)

τυχόν άλλα αντικειμενικά εμπόδια που μπορεί να αντιμετώπισε ο αποδέκτης της κοινοποίησης αιτιάσεων, που υποβάλλει την αίτηση, για τη διατύπωση των παρατηρήσεών του.

Για τους σκοπούς εκτίμησης του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, μπορεί να ληφθούν υπόψη ο αριθμός των παραβάσεων, η εικαζόμενη διάρκεια της παράβασης ή των παραβάσεων, το μέγεθος και ο αριθμός των εγγράφων και το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των μελετών εμπειρογνωμόνων.

2.   Εάν άλλα εμπλεκόμενα μέρη, καταγγέλλων ή τρίτος ενδιαφερόμενος κατά την έννοια του άρθρου 5 θεωρεί ότι η προθεσμία που τάσσεται για τη γνωστοποίηση των παρατηρήσεών του είναι πολύ σύντομη, μπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας αυτής με αιτιολογημένη αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο διευθυντή εγκαίρως πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας. Εάν η αίτηση αυτή απορριφθεί ή εάν το άλλο εμπλεκόμενο μέρος, ο καταγγέλλων ή ο τρίτος ενδιαφερόμενος διαφωνεί με διάρκεια της χορηγούμενης παράτασης, μπορεί να παραπέμψει το θέμα για επανεξέταση στον σύμβουλο ακροάσεων. Αφού ζητήσει τη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή, ο σύμβουλος ακροάσεων αποφασίζει αν θα παραταθεί η προθεσμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η ΑΚΡΟΑΣΗ

Άρθρο 10

Οργάνωση και αρμοδιότητες

1.   Ο σύμβουλος ακροάσεων οργανώνει και διεξάγει τις ακροάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004.

2.   Οι ακροάσεις διεξάγονται από τον σύμβουλο ακροάσεων, ο οποίος ενεργεί με απόλυτη ανεξαρτησία.

3.   Ο σύμβουλος ακροάσεων μεριμνά για την ορθή διεξαγωγή της ακρόασης και συμβάλλει στην αντικειμενικότητα της ίδιας της ακρόασης και κάθε απόφασης που λαμβάνεται στη συνέχεια.

4.   Ο σύμβουλος ακροάσεων εξασφαλίζει ότι η ακρόαση παρέχει στους αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων, στα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και στους καταγγέλλοντες και στους ενδιαφερόμενους τρίτους κατά την έννοια του άρθρου 5 που έγιναν δεκτοί στην ακρόαση, επαρκείς δυνατότητες να αναπτύξουν τις απόψεις τους όσον αφορά τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής.

Άρθρο 11

Προετοιμασία της ακρόασης

1.   Ο σύμβουλος ακροάσεων είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία της ακρόασης και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον σκοπό αυτό. Για να εξασφαλιστεί η ορθή προετοιμασία της ακρόασης, ο σύμβουλος ακροάσεων, ύστερα από διαβούλευση με τον αρμόδιο διευθυντή, δύναται να διανείμει εκ των προτέρων στα πρόσωπα που καλούνται σε ακρόαση κατάλογο των ερωτήσεων επί των οποίων επιθυμεί να του γνωστοποιήσουν την άποψή τους. Ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται επίσης να αναφέρει στα πρόσωπα που καλούνται σε ακρόαση τα κυριότερα θέματα στα οποία θα εστιαστεί η συζήτηση, ιδίως όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά και τα ζητήματα που επιθυμούν να επισημάνουν οι αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων οι οποίοι ζήτησαν ακρόαση.

2.   Για τον σκοπό αυτό, και ύστερα από διαβούλευση με τον αρμόδιο διευθυντή, ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να συγκαλέσει σύσκεψη με τα πρόσωπα που καλούνται σε ακρόαση και, κατά περίπτωση, με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ακρόαση καθαυτή.

3.   Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί επίσης να ζητήσει από τα πρόσωπα που εκλήθησαν σε ακρόαση να του γνωστοποιήσουν εκ των προτέρων εγγράφως το ουσιώδες περιεχόμενο της κατάθεσης στην οποία προτίθενται να προβούν.

4.   Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να ορίσει για όλα τα πρόσωπα που καλούνται σε ακρόαση προθεσμία για την υποβολή καταλόγου των προσώπων που θα παραστούν στην ακρόαση για λογαριασμό τους. Ο σύμβουλος ακροάσεων θέτει τον κατάλογο αυτό στη διάθεση όλων των προσώπων που καλούνται σε ακρόαση σε εύθετο χρόνο πριν από την ημερομηνία της ακρόασης.

Άρθρο 12

Χρονοδιάγραμμα και διεξαγωγή της ακρόασης

1.   Ύστερα από διαβούλευση με τον αρμόδιο διευθυντή, ο σύμβουλος ακροάσεων ορίζει την ημερομηνία, τη διάρκεια και τον τόπο της ακρόασης. Σε περίπτωση που ζητηθεί αναβολή, ο σύμβουλος ακροάσεων αποφασίζει αν θα γίνει δεκτή.

2.   Ο σύμβουλος ακροάσεων αποφασίζει αν θα πρέπει να επιτραπεί η κατάθεση νέων εγγράφων κατά τη διάρκεια της ακρόασης και ποια πρόσωπα θα πρέπει να συμμετάσχουν στην ακρόαση για λογαριασμό ενός μέρους.

3.   Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να επιτρέπει στα μέρη προς τα οποία έχει απευθυνθεί κοινοποίηση αιτιάσεων, στα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, στους καταγγέλλοντες, σε άλλα πρόσωπα που καλούνται να παραστούν στην ακρόαση, στις υπηρεσίες της Επιτροπής και στις αρχές των κρατών μελών να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Στον βαθμό που, κατ’ εξαίρεση, μια ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά την ακρόαση, ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να επιτρέψει να δοθεί γραπτή απάντηση εντός ορισμένης προθεσμίας. Η γραπτή αυτή απάντηση διανέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες στην ακρόαση, εκτός εάν ο σύμβουλος ακροάσεων λάβει διαφορετική απόφαση για την προστασία των δικαιωμάτων άμυνας ενός αποδέκτη κοινοποίησης αιτιάσεων ή των επιχειρηματικών απορρήτων ή άλλων πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα οποιουδήποτε προσώπου.

4.   Όταν ενδείκνυται για τις ανάγκες της κατοχύρωσης του δικαιώματος ακρόασης, ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί, ύστερα από διαβούλευση με τον αρμόδιο διευθυντή, να παράσχει στα ενδιαφερόμενα μέρη, στα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, στους καταγγέλλοντες ή σε ενδιαφερόμενους τρίτους κατά την έννοια του άρθρου 5 τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς περαιτέρω παρατηρήσεις μετά την περάτωση της ακρόασης. Ο σύμβουλος ακροάσεων ορίζει ημερομηνία μέχρι την οποία είναι δυνατόν να υποβληθούν αυτές οι περαιτέρω παρατηρήσεις. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη τις γραπτές παρατηρήσεις που παραλαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 13

Προστασία επιχειρηματικών απορρήτων ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την ακρόαση

Κανονικά, η ακρόαση κάθε προσώπου πραγματοποιείται παρουσία όλων των προσώπων που έχουν κληθεί να παραστούν στην ακρόαση. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί επίσης να αποφασίσει κατά πόσον η ακρόαση προσώπων θα γίνει χωριστά κεκλεισμένων των θυρών, λαμβανομένων υπόψη των έννομων συμφερόντων τους για την προστασία των επιχειρηματικών τους απορρήτων και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 14

Ενδιάμεση έκθεση και παρατηρήσεις

1.   Ο σύμβουλος ακροάσεων υποβάλλει στο αρμόδιο μέλος της Επιτροπής ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την ακρόαση και τα συμπεράσματα που συνήγαγε για το κατά πόσον έγινε σεβαστή η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων. Οι παρατηρήσεις στην εν λόγω έκθεση αφορούν διαδικαστικά θέματα, όπως:

α)

την αποκάλυψη εγγράφων και την πρόσβαση σε φακέλους·

β)

τις προθεσμίες για τις απαντήσεις στην κοινοποίηση αιτιάσεων·

γ)

τον σεβασμό του δικαιώματος ακροάσεως·

δ)

την ορθή διεξαγωγή της ακρόασης.

Αντίγραφο της έκθεσης διαβιβάζεται στον γενικό διευθυντή Ανταγωνισμού και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.

2.   Εκτός από την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και χωριστά από αυτήν, ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις ως προς την περαιτέρω πορεία και την αμεροληψία της διαδικασίας. Ο σύμβουλος ακροάσεων επιδιώκει ιδίως να εξασφαλίσει ότι κατά την προετοιμασία των σχεδίων αποφάσεων της Επιτροπής λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά πραγματικά περιστατικά, είτε ευνοϊκά είτε δυσμενή για τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών στοιχείων που αφορούν τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της τυχόν παράβασης. Οι εν λόγω παρατηρήσεις ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, την άρση ορισμένων αιτιάσεων, τη διατύπωση νέων παρατηρήσεων ή υποδείξεων για περαιτέρω ερευνητικά μέτρα βάσει του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

Ο γενικός διευθυντής Ανταγωνισμού, ο αρμόδιος διευθυντής και η Νομική Υπηρεσία ενημερώνονται για τις παρατηρήσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 15

Δεσμεύσεις και διευθετήσεις

1.   Τα μέρη διαδικασιών τα οποία αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για την άρση των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή στην προκαταρκτική της εκτίμηση βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, δύνανται να απευθύνονται στον σύμβουλο ακροάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας βάσει του άρθρου 9, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών τους δικαιωμάτων.

2.   Τα μέρη διαδικασιών σε υποθέσεις συμπράξεων που συμμετέχουν σε διαδικασίες διευθέτησης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 10α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 δύνανται να απευθύνονται στον σύμβουλο ακροάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών τους δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 16

Περιεχόμενο και διαβίβαση πριν από την έκδοση απόφασης

1.   Ο σύμβουλος ακροάσεων συντάσσει, βάσει του σχεδίου απόφασης που υποβάλλεται στη συμβουλευτική επιτροπή για την υπό εξέταση υπόθεση, γραπτή τελική έκθεση για το κατά πόσον έγινε σεβαστή η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 1, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών. Στην έκθεση αυτή θα εξετάζεται κατά πόσον το σχέδιο απόφασης αφορά μόνον τις αιτιάσεις σχετικά με τις οποίες δόθηκε στα μέρη η δυνατότητα να καταστήσουν γνωστές τις απόψεις τους.

2.   Η τελική έκθεση υποβάλλεται στο αρμόδιο μέλος της Επιτροπής, στον γενικό διευθυντή ανταγωνισμού, στον αρμόδιο διευθυντή και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. Κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συνεργασίας που θεσπίζονται στο πρωτόκολλο 23 και στο πρωτόκολλο 24 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ.

Άρθρο 17

Υποβολή της έκθεσης στην Επιτροπή και δημοσίευση

1.   Η τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων παρουσιάζεται στην Επιτροπή μαζί με το σχέδιο απόφασης που υποβάλλεται σε αυτήν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η Επιτροπή, όταν εκδίδει απόφαση σχετικά με συγκεκριμένη υπόθεση, έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν την πορεία της διαδικασίας και ότι έγινε σεβαστή η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων.

2.   Ο σύμβουλος ακροάσεων δύναται να τροποποιήσει την τελική του έκθεση, πριν από την έκδοσή της απόφασης από την Επιτροπή, υπό το πρίσμα τυχόν τροποποιήσεων που επέρχονται στο σχέδιο απόφασης.

3.   Η Επιτροπή κοινοποιεί στους αποδέκτες της απόφασης την τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων μαζί με την απόφαση. Δημοσιεύει την τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων για προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Κατάργηση και μεταβατική διάταξη

1.   Η απόφαση 2001/462/ΕΚ, ΕΚΑΧ καταργείται.

2.   Διαδικαστικές ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί βάσει της απόφασης 2001/462/ΕΚ, ΕΚΑΧ εξακολουθούν να παράγουν αποτελέσματα. Όσον αφορά μέτρα έρευνας που είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να αρνηθεί να ασκήσει τις εξουσίες του βάσει του άρθρου 4.

Σε περιπτώσεις που κίνηση διαδικασίας βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ή διαδικασίας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η ενδιάμεση έκθεση βάσει του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης και η τελική έκθεση βάσει του άρθρου 16 δεν καλύπτουν τη φάση έρευνας, εκτός εάν ο σύμβουλος ακροάσεων αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 308 της 8.12.2000, σ. 26.

(2)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 18.

(5)  ΕΕ L 133 της 30.4.2004, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 330 της 21.12.1994, σ. 67.

(8)  ΕΕ L 162 της 19.6.2001, σ. 21.

(9)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

20.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 275/38


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2011

για τον ορισμό των νανοϋλικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/696/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2005«Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες: Σχέδιο δράσης για την Ευρώπη, 2005-2009» (1) καθορίζει σειρά συντεταγμένων και διασυνδεδεμένων δράσεων για την άμεση εφαρμογή μιας ασφαλούς, ολοκληρωμένης και υπεύθυνης προσέγγισης για τις νανοεπιστήμες και τις νανοτεχνολογίες.

(2)

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που προβλέπει το σχέδιο δράσης, αναθεώρησε προσεκτικά τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία με σκοπό να καθορίσει την επάρκεια των υφιστάμενων κανονισμών έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων που συνεπάγονται τα νανοϋλικά. Το αποτέλεσμα της αναθεώρησης περιέχεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2008«Ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών» (2). Στην ανακοίνωση συμπεραίνεται ότι ο όρος «νανοϋλικά» δεν αναφέρεται ειδικά στην ενωσιακή νομοθεσία, αλλά ότι η υφιστάμενη νομοθεσία καλύπτει, καταρχήν, τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον σε σχέση με τα νανοϋλικά.

(3)

Στο ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2009 για τις ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών (3), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε, μεταξύ άλλων, έκκληση για τη θέσπιση ενός συνολικού επιστημονικού ορισμού των νανοϋλικών στην ενωσιακή νομοθεσία.

(4)

Ο ορισμός που περιλαμβάνει η παρούσα σύσταση πρέπει να χρησιμοποιείται ως ορισμός αναφοράς, προκειμένου να καθορίζεται κατά πόσον ένα υλικό πρέπει να θεωρείται ως «νανοϋλικό» για νομοθετικούς σκοπούς και σκοπούς ενωσιακής πολιτικής. Ο ορισμός του όρου «νανοϋλικό» στην ενωσιακή νομοθεσία πρέπει να στηρίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στο μέγεθος των συστατικών σωματιδίων υλικού, χωρίς να υπεισέρχεται ο κίνδυνος ή η επικινδυνότητα. Ο ορισμός αυτός, βασιζόμενος μόνο στο μέγεθος υλικού, καλύπτει φυσικά, περιστασιακά ή μεταποιημένα υλικά.

(5)

Ο ορισμός του όρου «νανοϋλικό» πρέπει να βασίζεται στις διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις.

(6)

Η μέτρηση του μεγέθους και της κατανομής του μεγέθους στα νανοϋλικά αποτελεί πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις, ενώ διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα μη συγκρίσιμα αποτελέσματα. Πρέπει να αναπτυχθούν εναρμονισμένες μέθοδοι μέτρησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του ορισμού οδηγεί σε συνεκτικά αποτελέσματα, ανεξαρτήτως υλικών και διαχρονικά. Μέχρις ότου υπάρξουν εναρμονισμένες μέθοδοι μέτρησης, πρέπει να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες εναλλακτικές μέθοδοι.

(7)

Στην έκθεση αναφοράς του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Σκέψεις για τον ορισμό των νανοϋλικών για ρυθμιστικούς σκοπούς» (4) προτείνεται να πραγματεύεται ο ορισμός των νανοϋλικών το ζήτημα των σωματιδιακών νανοϋλικών, να είναι ευρέως εφαρμόσιμος στην ενωσιακή νομοθεσία και να ευθυγραμμίζεται με άλλες προσεγγίσεις που υιοθετούνται παγκοσμίως. Το μέγεθος πρέπει να είναι η μόνη χαρακτηριστική ιδιότητα, άρα απαιτεί απαιτεί σαφή ορισμό των ορίων της νανοκλίμακας.

(8)

Η Επιτροπή εξουσιοδότησε την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) να προσκομίσει επιστημονικά στοιχεία σχετικά με θέματα που πρέπει να εξεταστούν όταν διαμορφώνεται ο ορισμός του όρου «νανοϋλικό» για ρυθμιστικούς σκοπούς. Η γνώμη «Επιστημονική βάση για τον ορισμό του όρου «Νανοϋλικό”» ετέθη σε δημόσια διαβούλευση το 2010. Στη γνώμη της της 8ης Δεκεμβρίου 2010 (5), η επιτροπή SCΕΝΙΗR κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος εφαρμόζεται καθολικά στα νανοϋλικά και είναι η καταλληλότερη παράμετρος. Μία καθορισμένη σειρά μεγεθών θα διευκόλυνε μια ομοιόμορφη ερμηνεία. Το χαμηλότερο προταθέν όριο είναι 1 nm. Χρησιμοποιείται συχνά ανώτατο όριο 100 nm με γενική συναίνεση, πλην όμως δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις που να στηρίζουν την καταλληλότητα της τιμής αυτής. Η χρήση μιας ενιαίας ανώτερης οριακής τιμής θα ήταν υπέρμετρα περιοριστική για την ταξινόμηση των νανοϋλικών, ενώ μια διαφοροποιημένη προσέγγιση θα ήταν καταλληλότερη. Για ρυθμιστικούς λόγους, πρέπει επίσης να εξεταστεί η αριθμητική κατανομή του μεγέθους με βάση το μέσο μέγεθος και την καθιερωμένη απόκλιση μεγέθους, ώστε να εξειδικευθεί περαιτέρω ο ορισμός. Η κατά μέγεθος κατανομή υλικού πρέπει να παρουσιάζεται με βάση τον αριθμό συγκέντρωσης (δηλαδή του αριθμού αντικειμένων εντός δεδομένου εύρους μεγέθους, διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό αντικειμένων) και όχι στο κλάσμα μάζας των σωματιδίων νανοκλίμακας στο νανοϋλικό, δεδομένου ότι ένα μικρό κλάσμα μάζας μπορεί να περιέχει τον μεγαλύτερο αριθμό σωματιδίων. Η επιτροπή SCENIHR εντόπισε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή του ορισμού μπορεί να διευκολυνθεί με τη χρήση του ειδικού εμβαδού κατ’ όγκον ως υποκατάστατου, προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον κάποιο υλικό εμπίπτει στο καθοριζόμενο φάσμα νανομεγεθών.

(9)

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ορίζει τον όρο «νανοϋλικό» ως «υλικό με οποιεσδήποτε εξωτερικές διαστάσεις νανοκλίμακας ή ως υλικό που έχει εσωτερική δομή ή δομή επιφάνειας νανοκλίμακας». Ο όρος «νανοκλίμακα» ορίζεται ως φάσμα μεγεθών από 1 nm περίπου έως 100 nm (6).

(10)

Η κατανομή του αριθμητικού μεγέθους πρέπει να δικαιολογεί το γεγονός ότι τα νανοϋλικά, εντελώς χαρακτηριστικά, συνίστανται από πολλά σωματίδια διαφόρων μεγεθών με συγκεκριμένη κατανομή. Χωρίς να εξειδικεύεται η κατανομή των αριθμητικών μεγεθών, θα ήταν δύσκολο να καθοριστεί κατά πόσον συγκεκριμένο υλικό ανταποκρίνεται στον ορισμό, όπου ορισμένα σωματίδια έχουν μέγεθος κάτω από 100 nm, ενώ άλλα όχι. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη γνώμη της επιτροπής SCENIHR, σύμφωνα με την οποία η κατανομή των σωματιδίων υλικού πρέπει να παρουσιάζεται ως η κατανομή που στηρίζεται στην αριθμητική συγκέντρωση (δηλαδή στον αριθμό των σωματιδίων).

(11)

Δεν υπάρχει αδιαμφισβήτητη επιστημονική βάση για να στηριχθείη η υπόθεση ότι μια ειδική τιμή της κατανομής μεγέθους κάτω από την οποία υλικά που περιέχουν σωματίδια της τάξεως μεγέθους 1 nm — 100 nm δεν αναμένεται να παρουσιάζουν ειδικές ιδιότητες που προσιδιάζουν σε εκείνες των νανοϋλικών. Η επιστημονική εισήγηση συνίστατο στη χρήση στατιστικής προσέγγισης, βασισμένης στην τυπική απόκλιση με κατώτατο όριο τιμής 0,15 %. Δεδομένου του εύρους των υλικών που θα καλύπτονταν από ένα τέτοιο κατώτατο όριο και της ανάγκης προσαρμογής του πεδίου εφαρμογής του ορισμού σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το κατώτατο όριο πρέπει να είναι υψηλότερο. Ένα νανοϋλικό, όπως ορίζεται στην παρούσα σύσταση, πρέπει να συνίσταται, σε ποσοστό 50 % ή και περισσότερο, από σωματίδια μεγέθους μεταξύ 1 nm – 100 nm. Σύμφωνα με την εισήγηση της SCENIHR, ακόμη και μικρός αριθμός σωματιδίων μεταξύ 1 nm – 100 nm μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δικαιολογεί μια στοχευμένη αξιολόγηση. Ωστόσο, θα ήταν παραπλανητικό να ταξινομηθούν τέτοια υλικά ως νανοϋλικά. Ωστόσο, σε ειδικές νομοθετικές περιπτώσεις, όπου οι ανησυχίες για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια ή την ανταγωνιστικότητα, ενδέχεται να δικαιολογούν την εφαρμογή κατώτατου ορίου κάτω του 50 %.

(12)

Συμπηγμένα ή συσσωματωμένα σωματίδια ενδέχεται να παρουσιάζουν τις ίδιες ιδιότητες όπως τα μη συνδεδεμένα σωματίδια. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής νανοϋλικού όπου τα σωματίδια αποδεσμεύονται από τα συμπήγματα ή από τα συσσωματώματα. Επομένως, ο ορισμός στην παρούσα σύσταση πρέπει να περιλαμβάνει σωματίδια σε συμπήγματα ή συσσωματώματα, εφόσον τα συστατικά σωματίδια εμπίπτουν στο φάσμα μεγέθους 1 nm — 100 nm.

(13)

Σήμερα είναι δυνατό να μετρηθεί το ειδικό εμβαδόν κατ’ όγκο για τα στερεά ξηρά υλικά ή σκόνες με τη μέθοδο προσρόφησης αζώτου («μέθοδος ΒΕΤ»). Στις περιπτώσεις αυτές το ειδικό εμβαδόν κατ’ όγκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο για τον προσδιορισμό δυνητικού νανοϋλικού. Τυχόν νέες επιστημονικές γνώσεις μπορούν να διευρύνουν, στο μέλλον, τη δυνατότητα χρήσης της εν λόγω —και άλλων— μεθόδων σε άλλους τύπους υλικών. Μπορεί να υπάρχει διάσταση μεταξύ της μέτρησης του ειδικού κατ’ όγκο εμβαδού και της κατανομής αριθμητικού μεγέθους από το ένα υλικό στο άλλο. Επομένως πρέπει να προσδιορίζεται ότι τα αποτελέσματα για την κατανομή αριθμητικού μεγέθους πρέπει να επικρατούν και ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του ειδικού κατ’ όγκο εμβαδού για να αποδειχθεί ότι το υλικό δεν είναι νανοϋλικό.

(14)

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η επιστημονική πρόοδος συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς. Ο ορισμός που περιλαμβάνει περιγραφείς πρέπει, επομένως, να υποβληθεί σε αναθεώρηση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Ειδικότερα, στην αναθεώρηση πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον το κατώφλιο κατανομής αριθμητικού μεγέθους του 50 % πρέπει να αυξηθεί ή να μειωθεί και κατά πόσον να περιλαμβάνει —ή μη— υλικά με εσωτερική δομή ή επιφανειακή δομή στη νανοκλίμακα, όπως σύνθετα νανοϋλικά νανο-συστατικών, συμπεριλαμβανομένων νανο-πορωδών και νανο-σύνθετων υλικών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς.

(15)

Όπου αυτό είναι εφικτό και αξιόπιστο, πρέπει να αναπτύσσονται κατευθυντήριες γραμμές και τυποποιημένες μέθοδοι μέτρησης, καθώς και γνώσεις για τυπικές συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων σε αντιπροσωπευτικές δέσμες υλικών, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή του ορισμού σε ειδικά νομοθετικά πλαίσια.

(16)

Ο ορισμός στην παρούσα σύσταση δεν πρέπει να προδικάζει ούτε να αντανακλά το πεδίο εφαρμογής οιασδήποτε νομοθετικής πράξης ή διατάξεων της ένωσης ενδεχομένως, πρόσθετες απαιτήσεις για τα εν λόγω υλικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στη διαχείριση κινδύνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι αναγκαίο να αποκλειστούν ορισμένα υλικά από το πεδίο εφαρμογής ειδικών νομοθεσιών ή νομοθετικών διατάξεων, ακόμη και εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού. Παρομοίως, ενδέχεται να είναι αναγκαία η υπαγωγή πρόσθετων υλικών —όπως ορισμένων υλικών μεγέθους μικρότερου του 1 nm ή μεγαλύτερου των 100 nm— στο πεδίο εφαρμογής ειδικών νομοθεσιών ή νομοθετικών διατάξεων για συγκεκριμένο νανοϋλικό.

(17)

Λόγω των ειδικών περιστάσεων που επικρατούν στον φαρμακευτικό τομέα και στα ειδικευμένα συστήματα νανο-δομής που ήδη χρησιμοποιούνται, ο ορισμός στην παρούσα σύσταση δεν πρέπει να προδικάζει τη χρήση του όρου «νανο» στον ορισμό ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

Τα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες και οι οικονομικοί φορείς της Ένωσης καλούνται να χρησιμοποιούν τον ακόλουθο ορισμό του όρου «νανοϋλικό» κατά τη θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας και την υιοθέτηση πολιτικών και ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν προϊόντα νανοτεχνολογιών.

2.

Ως «νανοϋλικό» νοείται φυσικό, περιστασιακό ή μεταποιημένο υλικό που περιέχει σωματίδια, σε μη δεσμευμένη μορφή ή ως σύμπηγμα ή συσσωμάτωμα και εφόσον, σύμφωνα με την κατανομή των αριθμητικών μεγεθών, τουλάχιστον το 50 % των σωματιδίων έχει μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις εντός της κλίμακας μεγέθους 1 nm — 100 nm.

Σε ειδικές περιπτώσεις και όπου αυτό δικαιολογείται από ανησυχίες σχετικές με το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια ή την ανταγωνιστικότητα, το κατώτατο όριο 50 % της κατανομής αριθμητικών μεγεθών ενδέχεται να υποκατασταθεί από κατώτατο όριο μεταξύ 1 και 50 %.

3.

Κατά παρέκκλιση του σημείου 2, πρέπει να θεωρούνται ως νανοϋλικά τα φουλλερένια, οι νιφάδες γραφενίου και οι νανοσωλήνες άνθρακα μονού τοιχώματος με περισσότερες της μιας εξωτερικές διαστάσεις κάτω του 1 nm.

4.

Για τους σκοπούς του σημείου 2, το «σωματίδιο», «σύμπηγμα» και «συσσωμάτωμα» ορίζονται ως εξής:

α)

ως «σωματίδιο» νοείται μικροσκοπικό τμήμα υλικού με καθορισμένα φυσικά άκρα·

β)

ως «σύμπηγμα» νοείται ομάδα χαλαρά συνδεδεμένων σωματιδίων ή συσσωματωμάτων, όπου το προκύπτον εξωτερικό εμβαδόν ισούται περίπου με το άθροισμα των εμβαδών των επιμέρους συστατικών·

γ)

ως «συσσωμάτωμα» νοείται σωματίδιο που περιλαμβάνει σωματίδια συνδεδεμένα με ισχυρούς δεσμούς.

5.

Όποτε είναι τεχνικά εφικτό και απαιτούμενο σε εξειδικευμένη νομοθεσία, η συμμόρφωση με τον ορισμό στο σημείο 2 μπορεί να καθοριστεί βάσει του ειδικού εμβαδού κατ’ όγκο. Υλικό θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτει στον ορισμό του σημείου 2 όταν το ειδικό εμβαδόν κατ’ όγκο του υλικού είναι μεγαλύτερο των 60 m2/cm3. Ωστόσο, υλικό το οποίο είναι νανοϋλικό βάσει της κατανομής αριθμητικού μεγέθους, πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τον ορισμό του σημείου 2, έστω και εάν το υλικό έχει ειδικό εμβαδόν κατ’ όγκο κάτω των 60 m2/cm3.

6.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, ο ορισμός που καθορίζεται στα σημεία 1 έως 5) θα αναθεωρηθεί με βάση την πείρα και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η αναθεώρηση πρέπει να επικεντρωθεί στο κατά πόσον πρέπει να αυξηθεί ή να μειωθεί το κατώφλιο κατανομής αριθμητικών μεγεθών, που συνίσταται σε 50 %.

7.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη, στις υπηρεσίες της Ένωσης και στους οικονομικούς φορείς.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  COM(2005) 243 τελικό.

(2)  COM(2008) 366 τελικό.

(3)  P6_TA(2009)0328.

(4)  EUR 24403 EN, Ιούνιος 2010.

(5)  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_032.pdf

(6)  http://cdb.iso.org