ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2011.169.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
29 Ιουνίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 627/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2011, περί επιβολής προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές oρισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλλησησωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

1

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 628/2011 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

23

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 629/2011 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11

25

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2011/380/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/330/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την ενοποιημένη Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUJUST LEX-IRAQ, για επιβολή του κράτους δικαίου στο Ιράκ

27

 

 

2011/381/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2011, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε λιπαντικά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 4447]  ( 1 )

28

 

 

2011/382/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2011, για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 4448]  ( 1 )

40

 

 

2011/383/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2011, για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 4442]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

29.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 627/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Ιουνίου 2011

περί επιβολής προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές oρισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλλησησωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 7,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Έναρξη

(1)

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή ανήγγειλε, με ανακοίνωσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2), την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «ΛΔΚ» ή η «οικεία χώρα»).

(2)

Η διαδικασία ξεκίνησε ως αποτέλεσμα καταγγελίας που υποβλήθηκε στις 16 Αυγούστου 2010 από την Defence Committee of the Seamless Stainless Steel Tubes Industry (Επιτροπή Άμυνας της βιομηχανίας σωλήνων χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η επιτροπή άμυνας») εξ ονόματος δύο ομίλων παραγωγών της Ένωσης (εφεξής «οι καταγγέλλοντες») που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό, στην προκειμένη περίπτωση άνω του 50 %, της συνολικής παραγωγής σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα της Ένωσης. Η καταγγελία περιείχε εκ πρώτης όψεως αποδείξεις ντάμπινγκ του εν λόγω προϊόντος και υλικής ζημίας που προέκυψε εξαιτίας του, οι οποίες θεωρήθηκαν ικανοποιητικές για την έναρξη της διαδικασίας.

2.   Ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αφορά η διαδικασία

(3)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως τον καταγγέλλοντα, άλλους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς και τους εκπροσώπους της ΛΔΚ, τους γνωστούς εισαγωγείς, προμηθευτές και χρήστες, καθώς και τις σχετικές ενώσεις τους, σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης παραγωγούς στις Ηνωμένες Πολιτείες (εφεξής «οι ΗΠΑ»), επειδή θεωρήθηκε πιθανή ανάλογη χώρα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(4)

Δόθηκε η δυνατότητα ακρόασης σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία υπέβαλαν σχετική αίτηση και απέδειξαν ότι είχαν ιδιαίτερους λόγους να τύχουν ακρόασης.

(5)

Λόγω του φαινομενικά μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων, μη συνδεδεμένων εισαγωγέων και ενωσιακών παραγωγών, στην ανακοίνωση για την έναρξη προβλέφθηκε η τεχνική της δειγματοληψίας για τον καθορισμό του ντάμπινγκ και της ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού. Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει εάν η δειγματοληψία θα ήταν απαραίτητη και, εάν ναι, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι εισαγωγείς και οι παραγωγοί της Ένωσης κλήθηκαν να αναγγελθούν στην Επιτροπή και να προσκομίσουν βασικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν κατά την περίοδο έρευνας (1η Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010), όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας. Επίσης πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις και με τις αρχές της ΛΔΚ.

α)   Δειγματοληψία των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων

(6)

Από τους 31 κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς ή ομάδες παραγωγών-εξαγωγέων που αναγγέλθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή επέλεξε δείγμα με βάση το μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο εξαγωγών, που θα μπορούσε εύλογα να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας εντός της διαθέσιμης προθεσμίας. Το δείγμα που επιλέχθηκε αποτελείται από τρεις ομίλους εταιρειών, που αντιπροσωπεύουν το 25 % των συν ολικών εξαγωγών που καταγράφηκαν από την Eurostat κατά τη διάρκεια της ΠΕ και πάνω από 38% του συνολικού όγκου των συνεργαζόμενων εξαγωγέων κατά την ΠΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών και των κινεζικών αρχών, που δεν είχαν καμία αντίρρηση ως προς το προτεινόμενο δείγμα.

β)   Δειγματοληψία των παραγωγών της Ένωσης

(7)

Από τους 21 παραγωγούς της Ένωσης με τους οποίους επικοινώνησε η Επιτροπή, οι έντεκα παρείχαν τις ζητούμενες πληροφορίες και συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς της Ένωσης, η Επιτροπή επέλεξε ένα δείγμα δύο ομίλων που αντιπροσωπεύουν πέντε παραγωγούς της Ένωσης. Το δείγμα επιλέχθηκε βάσει όγκου πωλήσεων και παραγωγής. Οι παραγωγοί της Ένωσης που συμμετείχαν στο δείγμα αντιστοιχούν στο 48% των συνολικών πωλήσεων της ΕΕ όλων των παραγωγών της Ένωσης, και στο 80% όλων των παραγωγών που εμφανίστηκαν.

(8)

Από τους 62 μη συνδεδεμένους εισαγωγείς με τους οποίους επικοινώνησε η Επιτροπή, μόνον πέντε εταιρείες απάντησαν στις ερωτήσεις της δειγματοληψίας εντός της προθεσμίας. Συνεπώς θεωρήθηκε ότι δεν υφίστατο ανάγκη δειγματοληψίας και εστάλησαν ερωτηματολόγια σε όλες τις εν λόγω εταιρείες. Τελικά, μόνον δύο εισαγωγείς απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και συνεργάστηκαν πλήρως στην έρευνα.

γ)   Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και έλεγχοι

(9)

Για να επιτρέψει στους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ να υποβάλουν, εάν το επιθυμούσαν, αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας αγοράς (ΚΟΑ) ή για χορήγηση ατομικής μεταχείρισης (ΑΜ), η Επιτροπή απέστειλε έντυπα αίτησης στους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος. Όλοι οι όμιλοι παραγωγών-εξαγωγέων ζήτησαν αναγνώριση ΚΟΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού ή ΑΜ στην περίπτωση που από την έρευνα προκύψει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ΚΟΑ.

(10)

Τρεις όμιλοι εταιρειών ζήτησαν ατομική εξέταση. Η εξέταση των ως άνω αιτήσεων στο προσωρινό στάδιο ήταν αδύνατη εντός του χρονικού πλαισίου. Η απόφαση σχετικά με το αν θα παραχωρηθεί ατομική εξέταση σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εταιρείες θα ληφθεί στο οριστικό στάδιο.

(11)

Η Επιτροπή γνωστοποίησε επισήμως τα αποτελέσματα των πορισμάτων ΚΟΑ στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς της ΛΔΚ, καθώς και στους παραγωγούς της Ένωσης που συμμετείχαν στο δείγμα.

(12)

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ελήφθησαν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος στη ΛΔΚ, από όλους τους παραγωγούς της Ένωσης του δείγματος, δύο μη συνδεδεμένους εισαγωγείς της Ένωσης και ένα χρήστη.

(13)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για την ανάλυση ΚΟΑ ή ΑΜ και για τον προσωρινό προσδιορισμό της πρακτικής ντάμπινγκ, της ζημίας που προέκυψε και του συμφέροντος της Ένωσης. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών.

Changshu Walsin Specialty Steel Co., Ltd., Haiyu Town, Changshu City και οι συνδεδεμένες εταιρείες του: Shanghai Baihe Walsin Lihwa Specialty Steel Products Co., Ltd., Baihe Town, Qingpu District, Shanghai· Yantai Jin Cheng Precision Wire Rod Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Shandong Province· Yantai Dazhong Recycling Resource Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Shandong Province·

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai και οι συνδεδεμένες εταιρείες του: Shanghai Jinchang International Trade Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai; Shanghai Jinchang international trading Chongqing Co., Ltd., Jieshi Town, Banan District, Chongqing;

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.,Yongzhong, Longwan district, Wenzhou.

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Headquarters; Mülheim an der Ruhr, Γερμανία·

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland; Remscheid, Γερμανία·

Tubacex Tubos Inoxidables, S.A., Llodio, Ισπανία.

PEXCO, Scranton, Pennsylvania·

Salem Tube, Greenville, Pennsylvania·

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes USA, Houston, Texas·

Sandvik Materials Technology, Scranton, Pennsylvania.

3.   Περίοδος έρευνας

(14)

Η έρευνα για διαπίστωση πρακτικής ντάμπινγκ και ζημίας κάλυψε την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010 (εφεξής «περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε το διάστημα από το 2006 έως το τέλος της περιόδου έρευνας (εφεξής «υπό εξέταση περίοδος»).

B.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

1.   Υπό εξέταση προϊόν

(15)

Το υπό εξέταση προϊόν, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση για την έναρξη, είναι ορισμένοι σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα, εκτός από σωλήνες κάθε είδους που φέρουν εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη, τα οποία δηλώνονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 και ex 7304 90 00 (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»). Στο υπό εξέταση προϊόν περιλαμβάνονται ακατέργαστα «κοίλα είδη», τελικά προϊόντα θερμής και ψυχρής έλασης.

(16)

Για τη διαδικασία παραγωγής ως πρώτη ύλη συνήθως χρησιμοποιούνται κύλινδροι («πρίσματα») ανοξείδωτου χάλυβα. Στο πρώτο στάδιο της παραγωγής, παράγεται ένα ακατέργαστο «κοίλο» χρησιμοποιώντας είτε πρέσα εξώθησης είτε διαδικασία θερμής διάτρησης. Στη συνέχεια, το κοίλο μπορεί αρχικά να υποστεί μια διαδικασία θερμής έλασης που καταλήγει σε σωλήνα θερμής έλασης και μια περαιτέρω διαδικασία ψυχρής έλασης (διαδικασία ψυχρής έλασης με έλαστρο με βήμα προσκυνητή) ή μια διαδικασία ψυχρής όλκησης, που καταλήγει σε σωλήνα ψυχρής έλασης. Όλα τα είδη προϊόντων (κοίλα είδη, σωλήνες θερμής και ψυχρής έλασης) έχουν τα ίδια βασικά φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες βασικές χρήσεις.

(17)

Οι σωλήνες χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμοποιούνται κυρίως στους ακόλουθους κλάδους: κλάδος χημικών και πετροχημικών προϊόντων, παραγωγή λιπασμάτων, παραγωγή ενέργειας, έργα πολιτικού μηχανικού και κατασκευές, φαρμακολογία και ιατρικές τεχνολογίες, βιοτεχνολογία, επεξεργασία των υδάτων και αποτέφρωση των αποβλήτων, εκμετάλλευση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, επεξεργασία άνθρακα και αερίου, μεταποίηση τροφίμων.

(18)

Ένας παραγωγός της Ένωσης, ο οποίος ασχολείται με την περαιτέρω επεξεργασία σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα, ζήτησε σε περίπτωση επιβολής μέτρων να αποκλειστεί ο κωδικός ΣΟ 7304 49 10 από το πεδίο εφαρμογής τους γιατί αφορά ακατέργαστα κοίλα είδη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για περαιτέρω επεξεργασία. Εντούτοις, η έρευνα έδειξε ότι τόσο οι προμηθευτές της Ένωσης όσο και οι κινέζοι προμηθευτές του οικείου παραγωγού της Ένωσης δήλωσαν τα εμπορεύματα που πωλούν στον εν λόγω παραγωγό ως εμπορεύματα θερμής ή ψυχρής έλασης.

(19)

Πράγματι, η δήλωση των εν λόγω προϊόντων ως «ακατέργαστοι, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος» αφορά εμπορεύματα που δεν έχουν απαραίτητα διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά, αλλά απλώς διαφορετική χρήση. Προέκυψε προσωρινά το συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε λόγος να αποκλειστούν τα «ακατέργαστα κοίλα είδη» από τον ορισμό του προϊόντος.

2.   Ομοειδές προϊόν

(20)

Διαπιστώθηκε ότι το υπό εξέταση προϊόν και ορισμένοι σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά της ΛΔΚ καθώς και ορισμένοι σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα που πωλούνται στην Ένωση από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης είχαν τα ίδια βασικά φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες βασικές χρήσεις. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται προσωρινά ομοειδή προϊόντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

Γ.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1.   Καθεστώς οικονομίας της αγοράς

(21)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, στις έρευνες αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του εν λόγω άρθρου για τους παραγωγούς που διαπιστώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού.

(22)

Εν συντομία, και για σκοπούς ευκολότερης αναφοράς και μόνον, τα εν λόγω κριτήρια παρατίθενται συνοπτικά κατωτέρω:

1.

οι επιχειρηματικές αποφάσεις και το κόστος καθορίζονται σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση, και το κόστος αντικατοπτρίζει τις αγοραίες αξίες·

2.

οι εταιρείες διαθέτουν σαφή σειρά λογιστικών αρχείων, τα οποία ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις·

3.

δεν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις, κατάλοιπα του προηγούμενου συστήματος το οποίο δεν στηριζόταν στην οικονομία της αγοράς·

4.

η ασφάλεια δικαίου και η σταθερότητα διασφαλίζονται μέσω νομοθεσίας περί πτωχεύσεως και ιδιοκτησιακού καθεστώτος·

5.

οι πράξεις μετατροπής του συναλλάγματος πραγματοποιούνται σε τιμές αγοράς.

(23)

Στην παρούσα έρευνα, και οι τρεις όμιλοι παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος ζήτησαν αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας αγοράς (ΚΟΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού και απάντησαν στην αίτηση για την αναγνώριση ΚΟΑ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

(24)

Από την έρευνα προέκυψε ότι κανένας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος στη ΛΔΚ δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις των κριτηρίων του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να τους χορηγηθεί ΚΟΑ.

(25)

Καμία από τις εταιρείες δεν πληροί τις απαιτήσεις του κριτηρίου 1, λόγω της κρατικής παρέμβασης σε αποφάσεις που αφορούν την αγορά των κύριων πρώτων υλών (ιδίως πρίσματα ανοξείδωτου χάλυβα, πλινθώματα, ράβδοι κυκλικής διατομής). Αυτές οι πρώτες ύλες αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερο από 50% του κόστους παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος (σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα). Κατά συνέπεια, οι εν λόγω πρώτες ύλες είναι μακράν το σημαντικότερο κόστος στην παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος.

(26)

Το κινεζικό κράτος διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στον καθορισμό των τιμών των πρώτων υλών των σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα και παρεμβαίνει συνεχώς στην αγορά με τα κατωτέρω εργαλεία: φόρος εξαγωγής και μηδενική απόδοση ΦΠΑ. Καταρχήν, οι κύριες πρώτες ύλες για την κατασκευή σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα, υπόκεινται από την 1η Ιανουαρίου 2008 σε φόρο εξαγωγής 15%. Δεύτερον, το κράτος δεν επιστρέφει τον ΦΠΑ των εξαγωγών των συγκεκριμένων πρώτων υλών.

(27)

Οι εταιρείες του δείγματος αγοράζουν τις κύριες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν για την παραγωγή σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα από την εγχώρια αγορά της Κίνας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο και ανάλογα με την ποιότητα του χάλυβα οι κινεζικές τιμές των πρώτων υλών είναι περίπου 30% χαμηλότερες από την τιμή τους στις παγκόσμιες αγορές (ΗΠΑ ή ΕΕ).

(28)

Δεδομένου ότι η ΛΔΚ υποχρεούται να εισαγάγει την πλειοψηφία του σιδηρομεταλλεύματός της σε τιμές διεθνών αγορών, καθίσταται σαφές ότι δεν επωφελείται από κανένα φυσικό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει τις χαμηλές τιμές των κύριων πρώτων υλών στην εγχώρια αγορά της Κίνας. Παράλληλα και εδώ και αρκετά χρόνια, διάφορες μελέτες επισημαίνουν τη σημαντική κρατική παρέμβαση στον εν λόγω τομέα. (3) Οι σχετικές αναφορές αναφέρουν ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει προσδιορίσει 14 «βασικούς» κλάδους και επτά κλάδους «πυλώνες». Οι κύριοι μεταγενέστεροι χρήστες ειδικού χάλυβα συγκαταλέγονται στους επτά κλάδους «πυλώνες» που υποστηρίζει η κινεζική κυβέρνηση μέσω των βιομηχανικών πολιτικών της. (4) Ο αρνητικός αντίκτυπος των φόρων εξαγωγής και της μερικής επιστροφής του ΦΠΑ υπογραμμίζεται επίσης στις ανασκοπήσεις εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές και πρακτικές της Κίνας. (5)

(29)

Όπως αναφέρεται στις ανασκοπήσεις εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ, οι φόροι εξαγωγής και οι επιστροφές ΦΠΑ είναι πολιτικά εργαλεία, η χρήση των οποίων μειώνει τον όγκο των εξαγωγών των εν λόγω πρώτων υλών και οδηγεί σε μια πτωτική πίεση στις εγχώριες τιμές των σχετικών προϊόντων. (6) Πράγματι, η τρέχουσα έρευνα διαπίστωσε σημαντικό χάσμα μεταξύ των εγχώριων και των παγκόσμιων τιμών. Ένα τέτοιο χάσμα αποτελεί έμμεση βοήθεια στους εγχώριους μεταγενέστερους κλάδους και κατά συνέπεια τους προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ανωτέρω επιχείρημα ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι δεν επιβάλλεται φόρος εξαγωγών στις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος (σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα), το οποίο επωφελείται επίσης από επιστροφή ΦΠΑ.

(30)

Η τρέχουσα έρευνα, διαπιστώνοντας τη διαφορετική χρήση των φόρων εξαγωγής και των επιστροφών ΦΠΑ τόσο στους ανάντη όσο και στους κατάντη βιομηχανικούς κλάδους αποδεικνύει την κρατική παρέμβαση, η οποία προκύπτει από τη σημαντική διαφορά στην τιμή των πρώτων υλών του ανοξείδωτου χάλυβα (ιδίως πρίσματα ανοξείδωτου χάλυβα, πλινθώματα, ράβδοι κυκλικής διατομής) στην κινεζική αγορά και στις παγκόσμιες αγορές.

(31)

Δεδομένης της διαφοράς στην τιμή μεταξύ της κινεζικής εγχώριας αγοράς και των παγκόσμιων αγορών, εάν δεν υπήρχε η κρατική παρέμβαση, η εγχώριοι παραγωγοί των προαναφερόμενων πρώτων υλών θα είχαν την τάση να εξάγουν τα προϊόντα τους σε αγορές με υψηλότερες τιμές, όπου θα μπορούσαν να επιτύχουν υψηλότερα κέρδη. Πράγματι, όπως επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία των κινεζικών τελωνείων, οι εξαγωγές πρισμάτων ανοξείδωτου χάλυβα από την ΛΔΚ στον υπόλοιπο κόσμο είναι μηδαμινές. Το 2009, οι εξαγωγές πλινθωμάτων και άλλων πρωταρχικών μορφών ανοξείδωτου χάλυβα ανήλθαν σε λιγότερους από 2 τόνους και το 2010 σε λιγότερους από 5 τόνους. Αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα που αποδεικνύει την κρατική παρέμβαση στην αγορά πρώτων υλών.

(32)

Οι ανωτέρω κινεζικές πρακτικές πρέπει να θεωρούνται ως παράγοντας κρατικής παρέμβασης στις αποφάσεις των εταιρειών όσον αφορά τις πρώτες ύλες. Πράγματι, το τρέχον σύστημα της Κίνας, που περιλαμβάνει υψηλούς φόρους εξαγωγής και καμία επιστροφή ΦΠΑ για την εξαγωγή πρώτων υλών έχει ουσιαστικά οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου οι τιμές των κινεζικών πρώτων υλών εξακολουθούν να είναι αποτέλεσμα της κρατικής παρέμβασης, και, κατά πάσα πιθανότητα, το σύστημα θα συνεχίσει και στο μέλλον να παρέχει υποστήριξη στους κινέζους παραγωγούς σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα.

(33)

Επιπλέον, όσον αφορά το κριτήριο 1, μία από τις εταιρείες δεν συμπεριέλαβε στις πληροφορίες δειγματοληψίας της και στην αίτηση για ΚΟΑ δύο συνδεδεμένους προμηθευτές πρώτων υλών. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι οι εν λόγω προμηθευτές την προμηθεύουν με μικρές ποσότητες και συνεπώς το γεγονός ότι δεν τους ανέφερε δεν θα μπορούσε να έχει και δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα της έρευνας. Σημειώνεται ότι πρώτα από όλα η Επιτροπή οφείλει να αποκομίσει μια πλήρη εικόνα όλων των εταιρειών ενός ομίλου που ασχολείται με την παραγωγή ή τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος, ανεξάρτητα από το μέγεθος των εν λόγω εταιρειών ή τον όγκο των πωλήσεών τους. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι προμήθειες πρώτων υλών είναι αρκετά αποσπασματικές και διεσπαρμένες μεταξύ διαφόρων μικρών προμηθευτών. Προέκυψε το συμπέρασμα ότι η εταιρεία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η στρέβλωση του βασικού κόστους παραγωγής που αναφέρθηκε ανωτέρω, δεν απέδειξε ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις της καθορίζονται σε συνάρτηση με τα σημάδια της αγοράς και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση, και ότι το κόστος αντικατοπτρίζει τις αγοραίες αξίες.

(34)

Εκτός από το κριτήριο 1, ορισμένες εταιρείες δεν κατάφεραν να αποδείξουν και ότι πληρούν τα κριτήρια 2 και 3. Δύο από τις εταιρείες δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι διέθεταν σαφή σειρά λογιστικών αρχείων, τα οποία ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στην περίπτωση μιας εταιρείας, οι ανακολουθίες των οικονομικών τους αρχείων δεν αντικατοπτρίζονταν στην έκθεση του ελεγκτή. Μια άλλη εταιρεία δεν μπόρεσε να προσκομίσει οικονομικές καταστάσεις για κάποια έτη λειτουργίας.

(35)

Τέλος, μια εταιρεία έλαβε δάνεια από κρατικές τράπεζες με προνομιακά επιτόκια, σημαντικά χαμηλότερα από τα επιτόκια της αγοράς. Τα ανωτέρω στοιχεία δείχνουν ότι το κόστος παραγωγής και η οικονομική κατάσταση υπόκεινται σε σημαντικές στρεβλώσεις, κατάλοιπα του προηγούμενου συστήματος το οποίο δεν στηριζόταν στην οικονομία της αγοράς.

(36)

Μετά τη γνωστοποίηση των πορισμάτων ΚΟΑ, η Επιτροπή έλαβε σχόλια από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και από τρεις ενδιαφερόμενους ομίλους παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος.

(37)

Μια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η απόφαση της Επιτροπής να απορρίψει το αίτημα ΚΟΑ επηρεάστηκε από τον υπολογισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ και συνεπώς ήταν μεροληπτική. Ως προς αυτόν τον ισχυρισμό πρέπει να σημειωθεί ότι ο προσδιορισμός του ΚΟΑ προηγείται οποιουδήποτε υπολογισμού ντάμπινγκ και ότι όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν αποκλειστικά τα δεδομένα που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του ΚΟΑ. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος.

(38)

Μια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν απαραίτητη η υποβολή αιτήσεων ΚΟΑ για τους συνδεδεμένους προμηθευτές πρώτων υλών. Το ανωτέρω επιχείρημα πρέπει να απορριφθεί. Στην ανακοίνωση για την έναρξη αναφερόταν σαφώς ότι πρέπει να προσκομιστούν στην Επιτροπή τα ονόματα και οι ακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και τις πωλήσεις (εξαγωγικές ή/και εγχώριες) του υπό εξέταση προϊόντος.

(39)

Επιπλέον, η ίδια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι οι στρεβλώσεις στην αγορά πρώτων υλών δεν ήταν σημαντικές, γιατί το 17,5% των πρώτων υλών εισάγεται από μη συνδεδεμένους διεθνείς προμηθευτές και το υπόλοιπο αγοράζεται κατά κύριο λόγο από συνδεδεμένες εταιρείες. Από τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή προκύπτει ότι κατά προσέγγιση 30% των πρώτων υλών αγοράζονται σε τοπικό επίπεδο και το υπόλοιπο εισάγεται κατά κύριο λόγο από συνδεδεμένους προμηθευτές. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές μεταφοράς από τους συνδεδεμένους προμηθευτές δεν θεωρούνται συνήθως αξιόπιστες πληροφορίες. Επιπλέον, συνολικά οι τιμές αγοράς πρώτων υλών της εταιρείας από ανεξάρτητους προμηθευτές είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές στην ΕΕ ή στις ΗΠΑ όπως και για τους άλλους παραγωγούς-εξαγωγείς που αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός απορρίπτεται.

(40)

Μια εταιρεία αμφισβήτησε τον υπολογισμό εκ μέρους της Επιτροπής της διαφοράς στην τιμή μεταξύ των τιμών των πρώτων υλών στην εγχώρια αγορά της Κίνας και στις παγκόσμιες αγορές. Μετά την επαλήθευση, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τον υπολογισμό της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεν έλαβε υπόψη της τις πρόσθετες χρεώσεις για κράματα που εφαρμόζονται από τους προμηθευτές των ΗΠΑ και της ΕΕ. Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί.

(41)

Επιπλέον, μια εταιρεία ισχυρίστηκε ότι οι αποκλίσεις μεταξύ της δήλωσης του φόρου εισοδήματος και της οικονομικής κατάστασης ήταν φυσιολογικές, δεν ήταν σημαντικές και συνεπώς δεν υφίστατο λόγος εξήγησής τους στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, το γεγονός αυτό δεν θα έπρεπε να έχει αντίκτυπο στην απόφαση της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι οι αποκλίσεις που αφορούν τα ετήσια κέρδη αγγίζουν τα 30 εκατομμύρια RMB και συνεπώς θα έπρεπε να θεωρηθούν σημαντικές και να εξηγηθούν στο παράρτημα των οικονομικών καταστάσεων.

(42)

Ένας άλλος ισχυρισμός αφορούσε την φερόμενη παραβίαση της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα και του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. (7) Η εταιρεία δήλωσε ότι η απόρριψη του αιτήματος ΚΟΑ λόγω της ενδεχόμενης λήψης επιδοτήσεων από τις εταιρείες οδηγεί στην τιμωρία του εξαγωγέα για επιδοτήσεις που θεωρούνται παράνομες χωρίς τεκμηρίωση. Το ανωτέρω επιχείρημα πρέπει να απορριφθεί. Οι αιτήσεις ΚΟΑ δεν απορρίφθηκαν βάσει πιθανών επιδοτήσεων αλλά για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται στις ανωτέρω αιτιολογικές σκέψεις καθώς και στα λεπτομερή έγγραφα γνωστοποίησης ΚΟΑ που εστάλησαν στους ενδιαφερόμενους. Η κύρια αιτία για την απόρριψη της ΚΟΑ ήταν οι στρεβλώσεις που διαπιστώθηκαν στην αγορά πρώτων υλών. Περαιτέρω πρέπει να επισημανθεί ότι για παράδειγμα το γεγονός ότι οι εταιρείες έλαβαν δάνεια από κρατικές τράπεζες με προνομιακά επιτόκια, σημαντικά χαμηλότερα από τα επιτόκια της αγοράς, αναδεικνύει σαφώς τα κατάλοιπα του προηγούμενου συστήματος το οποίο δεν στηριζόταν στην οικονομία της αγοράς.

(43)

Συμπερασματικά, κανένα από τα σχόλια που ελήφθησαν δεν μπόρεσε να τροποποιήσει τα πορίσματα που αφορούν την αναγνώριση ΚΟΑ.

2.   Ατομική μεταχείριση

(44)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, επιβάλλεται ενδεχομένως δασμός σε επίπεδο χώρας για τις χώρες που υπάγονται στο εν λόγω άρθρο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Εν συντομία, και για σκοπούς ευκολότερης αναφοράς και μόνον, τα εν λόγω κριτήρια παρατίθενται κατωτέρω:

σε περίπτωση εταιρειών που ελέγχονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από αλλοδαπούς ή από κοινές επιχειρήσεις, οι εξαγωγείς είναι ελεύθεροι να επαναπατρίζουν κεφάλαια και κέρδη·

οι τιμές εξαγωγής και οι ποσότητες των εξαγόμενων προϊόντων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις πώλησης καθορίζονται ελεύθερα·

η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε ιδιώτες. Οι κρατικοί υπάλληλοι που έχουν καθήκοντα στο διοικητικό συμβούλιο ή κατέχουν βασικές διευθυντικές θέσεις πρέπει να αποτελούν μειονότητα, ή διαφορετικά πρέπει να αποδειχθεί ότι η εταιρεία είναι παρόλα αυτά επαρκώς ανεξάρτητη από κρατική παρέμβαση·

οι πράξεις μετατροπής του συναλλάγματος πραγματοποιούνται σε τιμές της αγοράς· και

η κρατική παρέμβαση δεν είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την καταστρατήγηση των μέτρων σε περίπτωση που καθορισθούν διαφορετικοί δασμολογικοί συντελεστές για τους μεμονωμένους εξαγωγείς.

(45)

Οι τρεις προαναφερθέντες όμιλοι εταιρειών του δείγματος, που δεν έλαβαν αναγνώριση ΚΟΑ ζήτησαν επίσης ατομική μεταχείριση (ΑΜ). Διαπιστώθηκε προσωρινά ότι και οι τρεις εν λόγω όμιλοι εταιρειών ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού και συνεπώς είναι δυνατόν να τους χορηγηθεί ΑΜ.

3.   Κανονική αξία

a)   Ανάλογη χώρα

(46)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν αναγνωρίζεται ΚΟΑ, η κανονική αξία καθορίζεται με βάση την εγχώρια τιμή ή την κατασκευασμένη κανονική αξία σε ανάλογη χώρα.

(47)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή επισήμανε την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τις ΗΠΑ ως ανάλογη χώρα για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη ΛΔΚ. Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η Ινδία αποτελεί καταλληλότερη ανάλογη αγορά γιατί διαθέτει επίπεδο ανάπτυξης ανάλογο με το επίπεδο της ΛΔΚ. Η Επιτροπή δεν εξασφάλισε τη συνεργασία των ινδών παραγωγών. Οι ΗΠΑ αρχικά θεωρήθηκαν ακατάλληλες λόγω της ανοιχτής τους στάσης έναντι του ανταγωνισμού των εισαγωγών (τελωνειακοί δασμοί 0% σε αντίθεση με το 10% που ισχύει στην Ινδία) και αρκετά καλό επίπεδο ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά με 15 έως 20 παραγωγούς των ΗΠΑ.

(48)

Εντούτοις, από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι κατάλληλη αγορά ανάλογης χώρας. Όλοι οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί των ΗΠΑ βασίζονται στις εισαγωγές βασικών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων από τις μητρικές εταιρείες τους στην ΕΕ και συντηρούν περιορισμένη παραγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, κατά κύριο λόγο για την ικανοποίηση εξατομικευμένων ή πιεστικών παραγγελιών. Στην πραγματικότητα, ο όγκος της παραγωγής των συνεργαζόμενων παραγωγών των ΗΠΑ αποτελεί κλάσμα των μητρικών παραγωγών τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί των ΗΠΑ έχουν υψηλό κόστος επεξεργασίας που αντανακλά τις ιδιαίτερες περιστάσεις της παραγωγής τους. Το εν λόγω κόστος έχει ως αποτέλεσμα υψηλές εγχώριες τιμές στην αγορά των ΗΠΑ.

β)   Προσδιορισμός της κανονικής αξίας

(49)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς, ή την τιμή από αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Δεδομένου ότι η κανονική αξία δεν κατέστη δυνατό να καθοριστεί βάσει των τιμών ή των υπολογισμένων αξιών στις ΗΠΑ για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη, εξετάστηκε η δεύτερη μέθοδος. Εντούτοις, για τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω, ούτε η δεύτερη μέθοδος είναι κατάλληλη για την παρούσα περίπτωση. Όπως και οι εγχώριες τιμές πώλησης των ΗΠΑ, έτσι και οι τιμές εξαγωγής επηρεάζονται από το υψηλό κόστος παραγωγής και από το γεγονός ότι οι όγκοι εξαγωγής θα ήταν περιορισμένοι (ήτοι λιγότερο από 2% των κινεζικών εξαγωγών στην ΕΕ). Φαίνεται επίσης ότι ορισμένες από τις ανωτέρω εξαγωγές απευθύνονται σε συνδεδεμένες εταιρείες, και κατά συνέπεια είναι αναξιόπιστες για τον προσδιορισμό της κανονικής τιμής.

(50)

Ως εναλλακτική στις προαναφερθείσες μεθόδους, το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού ορίζει ότι η κανονική αξία μπορεί να καθοριστεί πάνω σε κάθε άλλη λογική βάση, συμπεριλαμβανομένης της τιμής που έχει πράγματι πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθεί στην Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως προσαρμοσμένης αν χρειάζεται ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιήθηκε προσωρινά στην παρούσα περίπτωση δεδομένου ότι η έρευνα κατέληξε σε αυτό το στάδιο ότι οι ΗΠΑ δεν είναι κατάλληλη ανάλογη χώρα.

(51)

Για τους τύπους προϊόντων που εξάγονται από τους κινεζικούς ομίλους παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος, για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις από τους παραγωγούς της Ένωσης που συμμετείχαν στο δείγμα, η Επιτροπή χρησιμοποίησε προσωρινά τιμές που έχουν πράγματι πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθούν στην Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως προσαρμοσμένες αν χρειάζεται ώστε να συμπεριλαμβάνουν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, για τους τύπους προϊόντων με τη μεγαλύτερη ομοιότητα, που έχουν την ίδια διάμετρο, ποιότητα χάλυβα και τύπο προϊόντος (π.χ. ψυχρή ή θερμή όλκηση).

4.   Τιμή εξαγωγής

(52)

Σε όλες τις περιπτώσεις το υπό εξέταση προϊόν εξήχθη σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση και, συνεπώς, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού, δηλαδή με βάση τις πράγματι πληρωθείσες ή πληρωτέες τιμές εξαγωγής.

5.   Σύγκριση

(53)

Τα περιθώρια ντάμπινγκ καθορίστηκαν μέσω της σύγκρισης των μεμονωμένων τιμών εξαγωγής εκ του εργοστασίου των εξαγωγέων του δείγματος με τις εγχώριες τιμές πώλησης των παραγωγών της Ένωσης του δείγματος που καθορίστηκαν όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 50 ανωτέρω.

(54)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, πραγματοποιήθηκαν οι δέουσες προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές σε όλες τις περιπτώσεις όπου θεωρήθηκαν εύλογες, ακριβείς και υποστηριζόμενες από επαληθευμένα στοιχεία. Ειδικότερα, χορηγήθηκε προσαρμογή για την έμμεση φορολογία, τα έξοδα μεταφοράς διά θαλάσσης και την ασφάλεια, τα έξοδα μεταφοράς στη χώρα εξαγωγής, τα έξοδα εγγύησης, τις προμήθειες, το πιστωτικό κόστος, τις τραπεζικές χρεώσεις, το στάδιο εμπορίας και, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 70 κατωτέρω, την αντίληψη της ποιότητας.

6.   Περιθώρια ντάμπινγκ

(55)

Το προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ εκφράστηκε ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Ένωσης, χωρίς την καταβολή δασμών.

(a)   Για τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος στους οποίους χορηγήθηκε ΑΜ

(56)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11 και 12 του βασικού κανονισμού, τα περιθώρια ντάμπινγκ για τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος στους οποίους χορηγήθηκε ΑΜ καθορίστηκαν με βάση τη σύγκριση μιας μέσης σταθμισμένης κανονικής αξίας που προσδιορίστηκε βάσει των τιμών που έχουν πράγματι πληρωθεί ή πρέπει να πληρωθούν στην Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως προσαρμοσμένης αν χρειάζεται ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο κέρδους, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 50 και 51 ανωτέρω, με το σταθμισμένο μέσο όρο των τιμών εξαγωγής κάθε εταιρείας του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση όπως προσδιορίζεται ανωτέρω.

(57)

Σε αυτή τη βάση, το προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ εκφραζόμενο ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Ένωσης, χωρίς την καταβολή δασμών, είναι:

Εταιρείες του δείγματος

Προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

83,2 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

62,5 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

66,5 %

β)   Για όλους τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς

(58)

Το περιθώριο ντάμπινγκ για τους άλλους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς στην ΛΔΚ, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, υπολογίστηκε ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των περιθωρίων ντάμπινγκ των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

(59)

Σε αυτή τη βάση, το προσωρινό περιθώριο πρακτικής ντάμπινγκ εκφραζόμενο ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Ένωσης, χωρίς την καταβολή δασμών, είναι 71,1%.

γ)   Όλοι οι υπόλοιποι (μη συνεργαζόμενοι) παραγωγοί-εξαγωγείς

(60)

Λόγω του υψηλού επιπέδου συνεργασίας στην έρευνα, (οι συνεργαζόμενες εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου 64 % όλων των εισαγωγών που καταγράφτηκαν από την Eurostat κατά τη διάρκεια της ΠΕ), για τυχόν μη συνεργαζόμενες εταιρείες, το περιθώριο σε επίπεδο χώρας προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας το υψηλότερο περιθώριο που διαπιστώθηκε για τους ομίλους των εταιρειών του δείγματος.

(61)

Σε αυτή τη βάση, το προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ σε επίπεδο χώρας εκφραζόμενο ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Ένωσης, χωρίς την καταβολή δασμών, είναι 83,2 %.

Δ.   ΖΗΜΙΑ

1.   Παραγωγή και κλάδος παραγωγής της Ένωσης

(62)

Κατά τη διάρκεια της ΠΕ, το ομοειδές προϊόν κατασκεύαζαν 21 παραγωγοί της Ένωσης. Κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, και οι 21 υφιστάμενοι παραγωγοί της Ένωσης θεωρείται ότι αποτελούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης και επομένως καλούνται στο εξής «κλάδος παραγωγής της Ένωσης».

(63)

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 7 ανωτέρω, επιλέχτηκαν για το δείγμα δύο όμιλοι παραγωγών της Ένωσης, αποτελούμενοι από πέντε παραγωγούς της Ένωσης, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 50% της συνολικής παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος της Ένωσης. Από τους εναπομένοντες συνεργαζόμενους παραγωγούς της Ένωσης, η εταιρεία που ζήτησε τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του προϊόντος (βλ. αιτιολογικές σκέψεις 16 και 17 ανωτέρω) δεν συμφώνησε με την επιλογή του δείγματος. Ειδικότερα, ο παραγωγός επέκρινε το γεγονός ότι το δείγμα περιλαμβάνει αποκλειστικά εταιρείες με παρουσία τόσο στην «αγορά τελικών προϊόντων» όσο και στην αγορά «μητρικού υλικού» καθώς και ότι το δείγμα αποτελείται μόνον από καταγγέλλουσες εταιρείες. Αναφέρεται για άλλη μια φορά ότι η εν λόγω εταιρεία αγοράζει μητρικό υλικό και από την ΛΔΚ και από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Ωστόσο, ο παραγωγός δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι υπάρχουν πράγματι δύο τέτοιες διακριτές αγορές. Επιπλέον, ο παραγωγός αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% της συνολικής παραγωγής της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕ, ενώ οι δύο όμιλοι εταιρειών επιλέχθηκαν βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 7 και 8 ανωτέρω.

2.   Κατανάλωση της Ένωσης

(64)

Η κατανάλωση της Ένωσης προσδιορίστηκε βάσει του όγκου των πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στην αγορά της Ένωσης βάσει των πληροφοριών που παρείχε η επιτροπή άμυνας που εκπροσωπεί τους καταγγέλλοντες (βλ. αιτιολογική σκέψη 2 ανωτέρω) και των στοιχείων του όγκου εισαγωγών για την αγορά της Ένωσης που λήφθηκαν από την Eurostat. Τα δεδομένα της Eurostat χρειάστηκε να προσαρμοστούν ελαφρώς όσον αφορά τις εισαγωγές από την Νότιο Αφρική και την Ιαπωνία για ορισμένες περιόδους δεδομένου ότι περιείχαν ορισμένες στρεβλώσεις λόγω εσφαλμένης αναφοράς των πληροφοριών.

(65)

Η κατανάλωση της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά κατά 35 % μεταξύ του 2006 και της ΠΕ. Ωστόσο, η κατανάλωση είχε αυξηθεί ελαφρώς μεταξύ του 2006 και του 2007, έφτασε στο απόγειό της το 2007 και στη συνέχεια εξακολούθησε να μειώνεται κάθε έτος μέχρι την ΠΕ.

Πίνακας 1

Κατανάλωση της Ένωσης

 

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Μονάδες (τόνοι)

131 965

153 630

133 711

102 865

85 629

Σε μορφή δείκτη

100

116

101

78

65

(66)

Είναι γεγονός ότι στην υπό εξέταση περίοδο εμπίπτουν σημαντικές διακυμάνσεις της αγοράς, κυρίως λόγω της τεράστιας μεταβλητότητας στη ζήτηση για σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα. Το έτος 2007 καθώς και τα τρία πρώτα τέταρτα του 2008 μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια σθεναρή αγορά σε άνθηση. Τελικά, η οικονομική κρίση είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ζήτηση. Ο εν λόγω αντίκτυπος άρχισε να γίνεται εμφανής το τελευταίο τρίμηνο του 2008, έγινε ακόμα πιο μεγάλος στη διάρκεια του 2009 και συνεχίστηκε ακόμα και το πρώτο εξάμηνο του 2010, επηρεάζοντας έτσι και το σύνολο της ΠΕ. Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις αντικατοπτρίζονται στην τάση της κατανάλωσης της Ένωσης που βρέθηκε στο απόγειό της το 2007 και στη συνέχεια ελαττωνόταν από έτος σε έτος.

3.   Εισαγωγές από την οικεία χώρα

3.1.   Όγκος εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(67)

Ο όγκος των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος από τη ΛΔΚ στην αγορά της Ένωσης αυξήθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ αυξήθηκαν πάνω από 14 %. Συγκεκριμένα, μεταξύ του 2006 και του 2007, οι εισαγωγές από την ΛΔΚ σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ μειώνονταν από έτος σε έτος μεταξύ του 2007 και της ΠΕ, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης της κατανάλωσης (το μερίδιο αγοράς παρέμεινε σταθερό μεταξύ του 2008 και της ΠΕ - βλ. αιτιολογική σκέψη 68 κατωτέρω).

Πίνακας 2

Εισαγωγές από τη ΛΔΚ (όγκοι)

 

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Μονάδες (τόνοι)

13 804

26 790

25 186

17 043

15 757

Σε μορφή δείκτη

100

194

182

123

114

3.2.   Μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(68)

Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ σχεδόν διπλασιάστηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς αυξήθηκε κατά 76% ή 7,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η ανωτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς έλαβε χώρα κατά κύριο λόγο μεταξύ του 2006 και του 2007 και στη συνέχεια το μερίδιο αγοράς διατήρησε το υψηλό του επίπεδο.

Πίνακας 3

Εισαγωγές από τη ΛΔΚ (μερίδιο αγοράς)

 

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Μερίδιο αγοράς (%)

10,5 %

17,4 %

18,8 %

16,6 %

18,4 %

Σε μορφή δείκτη

100

167

180

158

176

3.3.   Τιμές

a)   Εξέλιξη των τιμών

(69)

Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει τη μέση τιμή των εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ, στα ευρωπαϊκά σύνορα χωρίς την καταβολή δασμών, όπως αναφέρθηκε από την Eurostat. Κατά την υπό εξέταση περίοδο η μέση τιμή των εισαγωγών από την ΛΔΚ αυξήθηκε μέχρι το 2008 και στη συνέχεια μειώθηκε μεταξύ του 2008 και της ΠΕ.

Πίνακας 4

Εισαγωγές από τη ΛΔΚ (τιμές)

 

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Μέση τιμή/τόνο (ευρώ)

4 354

5 129

5 506

4 348

3 954

Σε μορφή δείκτη

100

118

126

100

91

β)   Πωλήσεις σε χαμηλότερες τιμές

(70)

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση τιμών για συγκρίσιμους τύπους μεταξύ των τιμών πώλησης των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων και των παραγωγών της Ένωσης του δείγματος στην Ένωση. Για το σκοπό αυτό, έγινε σύγκριση των τιμών των παραγωγών της Ένωσης του δείγματος προς μη συνδεδεμένους πελάτες με τις τιμές των παραγωγών-εξαγωγέων του δείγματος της οικείας χώρας. Έγιναν προσαρμογές, όπου χρειάστηκε, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στην αντίληψη της αγοράς για την ποιότητα του προϊόντος, στο στάδιο εμπορίας και στα έξοδα μετά την εισαγωγή.

(71)

Από τη σύγκριση προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της ΠΕ, οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής ΛΔΚ πωλούνταν στην Ένωση σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, οι οποίες εκφραζόμενες ως ποσοστό των τελευταίων αντιστοιχούν σε 21 % έως 32 %.

4.   Οικονομική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

4.1.   Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(72)

Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε όλους τους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες και δείκτες που επηρεάζουν την κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται κατωτέρω αφορούν το σύνολο των παραγωγών της Ένωσης για πωλήσεις και μερίδια αγοράς καθώς και τους παραγωγούς του δείγματος για όλους τους υπόλοιπους δείκτες. Όσον αφορά τους δείκτες που βασίζονται στους παραγωγούς του δείγματος, δεδομένου ότι το δείγμα αποτελείται από δύο μόνον ομίλους παραγωγών, για λόγους εμπιστευτικότητας δεν ήταν δυνατή η αναφορά των πραγματικών συνολικών στοιχείων· αντί αυτών, παρουσιάζονται μόνον οι δείκτες ούτως ώστε να γίνει εμφανής η τάση των ως άνω δεικτών.

4.2.   Παραγωγή

(73)

Οι όγκοι παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκαν μεταξύ του 2006 και του 2008, αλλά σημείωσαν έντονη πτώση μεταξύ του 2008 και της ΠΕ. Η ανωτέρω ουσιαστική μείωση της παραγωγής προκλήθηκε τόσο από την συρρίκνωση της αγοράς όσο και από την αυξανόμενη πίεση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

Πίνακας 5

Παραγωγή

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Παραγωγή (σε μορφή δείκτη)

100

107

121

84

66

4.3.   Παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίησή της

(74)

Η παραγωγική ικανότητα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης παρέμεινε σχετικά σταθερή καθόλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Ωστόσο, το ποσοστό χρησιμοποίησης της ικανότητας μειώθηκε κατά 35% μεταξύ του 2006 και της ΠΕ. Κατά τη διάρκεια της ΠΕ, το ποσοστό χρησιμοποίησης της ικανότητας μειώθηκε σε επίπεδο λίγο μεγαλύτερο από το ήμισυ του επιπέδου που άγγιξε το 2008.

Πίνακας 6

Παραγωγική ικανότητα

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Ικανότητα (σε μορφή δείκτη)

100

98

101

102

101

Χρησιμοποίηση της ικανότητας (σε μορφή δείκτη)

100

109

120

82

65

4.4.   Αποθέματα

(75)

Ο κατωτέρω πίνακας δείχνει ότι τα τελικά αποθέματα αυξήθηκαν αρχικά το 2008, όταν η κατανάλωση ήταν στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να μειώνονται λόγω των μειωμένων επιπέδων βιομηχανικής δραστηριότητας.

Πίνακας 7

Αποθέματα

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Αποθέματα (σε μορφή δείκτη)

100

124

168

138

118

4.5.   Όγκοι πωλήσεων της Ένωσης (σύνολο κλάδου παραγωγής της Ένωσης)

(76)

Ο όγκος των πωλήσεων όλων των παραγωγών της Ένωσης στην αγορά της ΕΕ μειώθηκε συνολικά κατά 39%, ενώ ταυτόχρονα οι κινεζικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 14%, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 68 ανωτέρω. Οι όγκοι πωλήσεων στην Ένωση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 8

Πωλήσεις της Ένωσης (όγκοι)

όλοι οι παραγωγοί της ΕΕ

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Πωλήσεις της Ένωσης (τόνοι)

82 743

91 043

79 418

63 223

50 569

Σε μορφή δείκτη

100

110

96

76

61

4.6.   Μερίδιο αγοράς (σύνολο κλάδου παραγωγής της Ένωσης)

(77)

Το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2006 και του 2007 και παρέμεινε σχετικά σταθερό κατά το υπόλοιπο της υπό εξέταση περιόδου, με μια ελαφριά προσωρινή αύξηση το 2009. Σε γενικές γραμμές, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης έχασε 3,6 ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου αγοράς, ενώ όπως φαίνεται στον πίνακα 3 ανωτέρω, το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ σχεδόν διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

Πίνακας 9

Μερίδιο αγοράς της Ένωσης

όλοι οι παραγωγοί της ΕΕ

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Μερίδιο αγοράς (%)

62,7 %

59,3 %

59,4 %

61,5 %

59,1 %

Σε μορφή δείκτη

100

95

95

98

94

4.7.   Τιμές πώλησης

(78)

Όσον αφορά τις μέσες τιμές πώλησης, ο κατωτέρω πίνακας δείχνει ότι το 2007 ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης αύξησε τις τιμές πώλησης και στη συνέχεια τις μείωνε σταδιακά από έτος σε έτος μέχρι την ΠΕ, αγγίζοντας επίπεδα τιμών χαμηλότερα από αυτά του 2006. Η εξέλιξη και η έντονη μεταβλητότητα των τιμών πώλησής τους οφείλονταν κατά κύριο λόγο σε σοβαρές διακυμάνσεις του κόστους των πρώτων υλών.

Πίνακας 10

Πωλήσεις της Ένωσης (μέσες τιμές)

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Μέση τιμή/τόνο (σε μορφή δείκτη)

100

135

126

100

92

4.8.   Απασχόληση

(79)

Το επίπεδο απασχόλησης ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη των όγκων παραγωγής (βλ. πίνακα 5 ανωτέρω), γεγονός που υποδηλώνει ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης προσπάθησε να εξορθολογίσει το κόστος κατασκευής όταν κρίθηκε απαραίτητο. Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης προσπάθησε να προσαρμόσει το εργατικό του δυναμικό στις επιδεινούμενες συνθήκες της αγοράς μειώνοντας τις ώρες εργασίας αντί για τον αριθμό των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, ο κατωτέρω πίνακας αποτυπώνει το επίπεδο απασχόλησης σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης («ΙΠΑ»). Η απασχόληση ΙΠΑ των παραγωγών της Ένωσης αυξήθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2006 και του 2008 και στη συνέχεια ακολούθησε η πτώση της κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες από το 2008 έως την ΠΕ. Συνολικά, ο αριθμός των ΙΠΑ μειώθηκε κατά 8% κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

Πίνακας 11

Απασχόληση

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Απασχόληση σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (σε μορφή δείκτη)

100

106

111

95

92

4.9.   Παραγωγικότητα

(80)

Παρά τις ανωτέρω προσπάθειες του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, η παραγωγή ανά ΙΠΑ των παραγωγών της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά, συνολικά κατά 29%. Οι σοβαρές συνέπειες των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ την περίοδο της κατάρρευσης της ζήτησης της αγοράς δεν επέτρεψαν στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης να διατηρήσει τα επίπεδα παραγωγικότητάς του.

Πίνακας 12

Παραγωγικότητα

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Όγκος παραγωγής ανά ΙΠΑ (σε μορφή δείκτη)

100

102

109

88

71

4.10.   Εργατικό κόστος

(81)

Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατάφερε να ελέγξει την εξέλιξη του εργατικού κόστους. Πράγματι, ο κατωτέρω πίνακας δείχνει ότι το μέσο ετήσιο εργατικό κόστος αυξήθηκε σημαντικά το 2007 και το 2008, αλλά μειώθηκε το 2009 και κατά την ΠΕ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, το μοναδιαίο εργατικό κόστος μειώθηκε κατά 2 %. Η εν λόγω μείωση θα ήταν πιο έντονη αν τα ποσά των αποζημιώσεων είχαν αφαιρεθεί από την ανωτέρω τάση.

Πίνακας 13

Εργατικό κόστος

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Ετήσιο εργατικό κόστος ανά εργαζόμενο (σε μορφή δείκτη)

100

103

109

100

98

4.11.   Κερδοφορία και απόδοση επενδύσεων (ΑΕ)

(82)

Η κερδοφορία του κλάδου παραγωγής της Ένωσης προσδιορίστηκε εκφράζοντας το καθαρό κέρδος των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος προ φόρων σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην αγορά της ΕΕ ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των εν λόγω πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια κερδοφορίας του κλάδου παραγωγής της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 14

Κερδοφορία και απόδοση επενδύσεων (ΑΕ)

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Καθαρό κέρδος (σε μορφή δείκτη)

100

202

89

– 147

– 188

ΑΕ (σε μορφή δείκτη)

100

289

215

– 107

– 153

(83)

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, η κερδοφορία του κλάδου παραγωγής της Ένωσης έφτασε στο απόγειό της το 2007 λόγω των εξαιρετικών συνθηκών της αγοράς από τις οποίες μπορούσαν να επωφεληθούν όλοι οι παράγοντες της αγοράς. Η μέση κερδοφορία μειώθηκε σημαντικά μετά το 2007 και τα κέρδη μετατράπηκαν σε σημαντική ζημία κατά τη διάρκεια του 2009 και της ΠΕ.

(84)

Η απόδοση των επενδύσεων («ΑΕ»), εκφραζόμενη ως ποσοστό κέρδους επί της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων, ακολούθησε την τάση της κερδοφορίας.

4.12.   Ταμειακή ροή και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(85)

Η καθαρή ταμειακή ροή από τις δραστηριότητες λειτουργίας εξελίχθηκε ως εξής (λόγω του αρνητικού ποσού το 2006, κατ’ εξαίρεση για αυτόν τον πίνακα, το 2007 θεωρήθηκε το έτος αναφοράς ως ένδειξη της εξέλιξης της ταμειακής ροής):

Πίνακας 15

Ταμειακή ροή

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Ταμειακή ροή (σε μορφή δείκτη)

αρνητική

100

685

175

53

(86)

Ο ανωτέρω πίνακας δείχνει ότι η ταμειακή ροή του κλάδου παραγωγής της Ένωσης έφτασε στο απόγειό της το 2008 και ότι στη συνέχεια μειώθηκε μέχρι το τέλος της υπό εξέταση περιόδου, φτάνοντας σε αρκετά χαμηλά επίπεδα κατά την ΠΕ.

4.13.   Επενδύσεις

(87)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι επενδύσεις των παραγωγών της Ένωσης του δείγματος εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 16

Επενδύσεις

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Καθαρές επενδύσεις (σε μορφή δείκτη)

100

192

406

286

183

(88)

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, οι παραγωγοί της Ένωσης αποφάσισαν να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους παρά την προαναφερθείσα εύθραυστη οικονομική τους κατάσταση το 2009 και την ΠΕ. Οι λόγοι για αυτή την απόφαση είναι ότι i) αυτό το είδος δραστηριότητας συνήθως απαιτεί ορισμένες πολυετείς επενδύσεις οι οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν ανεξάρτητα από την κατάσταση της αγοράς, και ii) στον τομέα αυτό οι τακτικές αναβαθμίσεις των μηχανημάτων είναι μια προϋπόθεση για την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων ανώτατης ποιότητας (ως προσπάθεια διατήρησης της ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων παραγωγών).

4.14.   Μέγεθος του πραγματικού περιθωρίου ντάμπινγκ

(89)

Τα περιθώρια ντάμπινγκ για εισαγωγές από τη ΛΔΚ, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 57 ανωτέρω, είναι πολύ υψηλά. Δεδομένου του όγκου, του μεριδίου αγοράς και των τιμών των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, ο αντίκτυπος των περιθωρίων ντάμπινγκ μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης.

5.   Συμπέρασμα σχετικά με τη ζημία

(90)

Οι δείκτες ζημίας εξελίχθηκαν αρνητικά κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η εξέλιξη των δεικτών που αφορούν την κερδοφορία, τους όγκους παραγωγής, τη χρησιμοποίηση της ικανότητας, τους όγκους των πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς, οι οποίοι έδειξαν τη γενικότερη επιδείνωση της κατάστασης.

(91)

Ταυτόχρονα, οι τιμές των εισαγωγών σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα από την ΛΔΚ ήταν κατά 32% χαμηλότερες από τις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕ (βλ. αιτιολογική σκέψη 71 ανωτέρω).

(92)

Δεδομένων των ανωτέρω, συμπεραίνεται προσωρινά ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης υπέστη σοβαρή ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

E.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

1.   Εισαγωγή

(93)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε εάν οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ προκάλεσαν στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης ζημία σε βαθμό που να μπορεί να θεωρηθεί σημαντική. Εξετάστηκαν επίσης γνωστοί παράγοντες, πέρα από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, οι οποίοι θα μπορούσαν την ίδια χρονική περίοδο να ζημιώσουν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ζημία που προκλήθηκε πιθανώς από τους εν λόγω άλλους παράγοντες δεν αποδόθηκε στις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

2.   Επίπτωση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(94)

Μεταξύ του 2006 και της ΠΕ, ο όγκος των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ αυξήθηκε κατά 14 % από άποψη όγκου σε μια αγορά που συρρικνώθηκε κατά 35%, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης κατά 76 %, από 10,5 % σε 18,4 %.

(95)

Η αύξηση των εισαγωγών από τη ΛΔΚ του υπό εξέταση προϊόντος που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ κατά την υπό εξέταση περίοδο συνέπεσε με μια πτωτική τάση στους δείκτες ζημίας του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης έχασε 3,6 ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου αγοράς και οι τιμές πώλησής του μειώθηκαν κατά 8 % λόγω της πίεσης που άσκησαν στις τιμές οι φθηνές εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ στην αγορά της Ένωσης. Η σημαντική απόκλιση των τιμών δεν επέτρεψε στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης να μεταφέρει το αυξημένο κόστος παραγωγής στις τιμές πώλησης σε ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα αρνητικά επίπεδα κερδοφορίας κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(96)

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει το προσωρινό συμπέρασμα ότι οι φθηνές εισαγωγές από τη ΛΔΚ που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, οι οποίες εισήλθαν στην αγορά της Ένωσης σε μεγάλους και συνεχώς αυξανόμενους όγκους και οι οποίες απέκλιναν σημαντικά από τις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου, προκαλούν σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

3.   Επίπτωση άλλων παραγόντων

3.1.   Εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες

(97)

Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, σημειώθηκαν περιορισμένες εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες. Το συνολικό μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τρίτες χώρες πλην της ΛΔΚ μειώθηκε κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες, από 26,8 % σε 22,5 %.

(98)

Οι αμέσως επόμενες πηγές εισαγωγών κατά την ΠΕ ήταν η Ιαπωνία και η Ουκρανία. Και οι δύο χώρες είχαν μερίδιο αγοράς 5,2% έκαστη. Η Ινδία είχε μερίδιο αγοράς 3,0% ενώ το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τις ΗΠΑ ήταν 2,7% κατά τη διάρκεια της ΠΕ. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει την εξέλιξη των όγκων εισαγωγών, των τιμών και των μεριδίων αγοράς των τεσσάρων μεγαλύτερων χωρών προέλευσης εισαγωγών μετά την ΛΔΚ και των μεριδίων των εισαγωγών από τις υπόλοιπες τρεις χώρες, βάσει των δεδομένων της Eurostat. Όπως αναφέρθηκε ήδη στην αιτιολογική σκέψη 64 ανωτέρω, τα δεδομένα της Eurostat που αφορούν τις εισαγωγές από την Ιαπωνία χρειάστηκαν μικρές προσαρμογές ώστε να αποκλειστούν οι στρεβλώσεις που προκύπτουν από εσφαλμένη καταγραφή των συναλλαγών.

Πίνακας 17

Εισαγωγές από τρίτες χώρες

Χώρα

 

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Ιαπωνία

Όγκοι (τόνοι)

5 801

7 211

6 955

6 753

4 445

 

Μερίδιο αγοράς (%)

4,4 %

4,7 %

5,2 %

6,6 %

5,2 %

 

Μέση τιμή (ευρώ)

7 981

7 396

8 591

11 634

9 596

Ουκρανία

Όγκοι (τόνοι)

7 820

8 536

7 904

4 659

4 431

 

Μερίδιο αγοράς (%)

5,9 %

5,6 %

5,9 %

4,5 %

5,2 %

 

Μέση τιμή (ευρώ)

6 775

9 212

8 100

6 336

6 031

Ινδία

Όγκοι (τόνοι)

3 664

4 323

3 461

3 265

2 540

 

Μερίδιο αγοράς (%)

2,8 %

2,8 %

2,6 %

3,2 %

3,0 %

 

Μέση τιμή (ευρώ)

5 519

6 874

6 789

3 929

4 111

ΗΠΑ

Όγκοι (τόνοι)

3 739

6 019

2 724

2 740

2 344

 

Μερίδιο αγοράς (%)

2,8 %

3,9 %

2,0 %

2,7 %

2,7 %

 

Μέση τιμή (ευρώ)

16 235

5 597

12 892

11 175

11 054

Λοιπές χώρες

Όγκοι (τόνοι)

14 394

9 709

8 063

5 183

5 542

 

Μερίδιο αγοράς (%)

10,9 %

6,3 %

6,0 %

5,0 %

6,5 %

 

Μέση τιμή (ευρώ)

6 643

7 880

8 553

6 695

6 497

Σύνολο όλων των τρίτων χωρών πλην της ΛΔΚ

Όγκοι (τόνοι)

35 418

35 797

29 107

22 600

19 303

 

Μερίδιο αγοράς (%)

26,8 %

23,3 %

21,8 %

22,0 %

22,5 %

 

Μέση τιμή (ευρώ)

5 586

7 540

8 453

8 392

7 484

(99)

Όπως αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα, κατά την υπό εξέταση περίοδο η Ιαπωνία αύξησε ελαφρά το μερίδιο αγοράς της κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από 4,4% σε 5,2%. Εντούτοις, οι τιμές των εισαγωγών από την Ιαπωνία φαίνεται να είναι πολύ πιο συγκρίσιμες με τις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης σε σύγκριση με τις τιμές της ΛΔΚ. Το σημαντικότερο είναι ότι κατά την ΠΕ οι τιμές των εισαγωγών από την Ιαπωνία ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

(100)

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ έγιναν σε σημαντικά υψηλότερες τιμές από αυτές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο (εκτός από το έτος 2007). Όσον αφορά τις εισαγωγές από την Ουκρανία και την Ινδία, παρότι οι μέσες τιμές από αυτές τις χώρες ήταν γενικά χαμηλότερες από τις τιμές της Ένωσης, το μερίδιο αγοράς τους στην αγορά της Ένωσης διατηρήθηκε σχετικά σταθερό: το μερίδιο αγοράς της Ουκρανίας μειώθηκε από 5,9% σε 5,2% ενώ το μερίδιο της Ινδίας αυξήθηκε από 2,8% σε 3,0% κατά την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

(101)

Συμπερασματικά, το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από όλες τις τρίτες χώρες πλην της ΛΔΚ μειώθηκε κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες (από 26,8% σε 22,5%) κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Γενικά, η μέση τιμή των εισαγωγών από όλες τις τρίτες χώρες πλην της ΛΔΚ αυξήθηκε κατά 34% κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου (από 5 586 ευρώ σε 7 484 ευρώ ανά τόνο), αύξηση που έρχεται σε αντίθεση με την μείωση κατά 9% των ήδη εξαιρετικά χαμηλών τιμών της Κίνας και κατά 8% της μέσης τιμής πώλησης της Ένωσης.

(102)

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες πλην της ΛΔΚ δεν φαίνεται να έχουν συνεισφέρει στη ζημία που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

3.2.   Αντίκτυπος των διακυμάνσεων της αγοράς και της οικονομικής κρίσης

(103)

Παρότι το 2007 και τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2008 μπορούν να χαρακτηριστούν ως μια σθεναρή αγορά σε άνθηση για τους σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα, η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σοβαρό αντίκτυπο και σε αυτόν τον κλάδο. Η οικονομική ύφεση ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2008, συνεχίστηκε στη διάρκεια του 2009 και επηρέασε ακόμα και το πρώτο εξάμηνο του 2010, ήτοι το σύνολο της ΠΕ. Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις αντικατοπτρίζονται στην τάση της κατανάλωσης της Ένωσης που βρέθηκε στο απόγειό της το 2007 και στη συνέχεια ελαττωνόταν από έτος σε έτος (βλ. πίνακα 1 ανωτέρω).

(104)

Αναμφίβολα, η ανωτέρω πτώση στην κατανάλωση που προέκυψε από την οικονομική ύφεση είχε επίσης αντίκτυπο στην κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω αρνητική επίπτωση επιδεινώθηκε ιδιαίτερα από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ, οι οποίες είχαν σημαντικά χαμηλότερα τιμές από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν η οικονομική ύφεση θα μπορούσε να θεωρηθεί παράγοντας που συνεισέφερε στη ζημία κατά τη διάρκεια της ΠΕ, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να μειώσει τις επιζήμιες επιπτώσεις των χαμηλών τιμών των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ στην αγορά της Ένωσης. Εάν δεν υπήρχε ο εν λόγω αθέμιτος ανταγωνισμός της ΛΔΚ και η πίεση που άσκησε στους παραγωγούς της Ένωσης από άποψη όγκου και τιμών, ο κλάδος της Ένωσης θα μπορούσε να διατηρήσει το επίπεδο των τιμών πώλησής του και την κερδοφορία του σε σχετικά αποδεκτά επίπεδα ακόμα και σε μια κατάσταση μειούμενης ζήτησης.

(105)

Στην πραγματικότητα, ο αντίκτυπος των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις τιμές της Ένωσης κατά την ΠΕ μπορεί να θεωρηθεί ακόμα πιο επιζήμιος σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπου οι όγκοι και οι τιμές των πωλήσεων υφίστανται ούτως ή άλλως πιέσεις λόγω της πτώσης της κατανάλωσης.

(106)

Δεδομένων των ανωτέρω περιστάσεων, η οικονομική ύφεση δεν μπορεί να θεωρηθεί πιθανός παράγοντας ο οποίος διαρρηγνύει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ζημίας που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης και των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ.

3.3.   Εξαγωγική απόδοση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

(107)

Όσον αφορά την εξέλιξη των εξαγωγικών πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, οι εξαγωγές σημείωσαν μικρότερη μείωση από τις εγχώριες πωλήσεις, είτε εξετάσουμε όλους τους παραγωγούς της Ένωσης είτε μόνον τους παραγωγούς του δείγματος. Αναφορικά με την εξέλιξη των όγκων των εξαγωγικών πωλήσεων, διαπιστώνεται η ακόλουθη τάση για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 18

Κλάδος παραγωγής της Ένωσης – εξαγωγικές πωλήσεις (τόνοι) σε μη συνδεδεμένους πελάτες

όλοι οι παραγωγοί της ΕΕ

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Σε μορφή δείκτη

100

99

108

88

64

(108)

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγικές πωλήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης συρρικνώθηκαν με πιο αργούς ρυθμούς από ότι οι πωλήσεις στην αγορά της Ένωσης. Η διαφορά αυτή ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η πίεση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ είναι ιδιαίτερα έντονη στην αγορά της Ένωσης. Δεδομένης αυτής της ένδειξης καθώς και του σημαντικού μεριδίου των εξαγωγών στις συνολικές πωλήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης (που παρέμεινε σταθερό μεταξύ του 39% και του 45% κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου), μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα οποιαδήποτε έλλειψη ανταγωνιστικότητας των παραγωγών της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά.

3.4.   Ανταγωνιστικότητα των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ και κόστος παραγωγής του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

(109)

Η έντονη μεταβλητότητα των τιμών των κραμάτων καθώς και οι γενικές εξελίξεις στην ζήτηση της αγοράς είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές διακυμάνσεις του κόστους της κύριας πρώτης ύλης για την κατασκευή του υπό εξέταση προϊόντος. Το μέσο κόστος παραγωγής μονάδας του κλάδου παραγωγής της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 19

Κλάδος παραγωγής της Ένωσης – κόστος παραγωγής (ευρώ ανά τόνο)

παραγωγοί του δείγματος

2006

2007

2008

2009

ΠΕ

Σε μορφή δείκτη

100

120

119

124

118

(110)

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην αιτιολογική σκέψη 78 ανωτέρω, η αγορά κύριων πρώτων υλών της ΛΔΚ είναι ιδιαίτερα στρεβλωμένη. Λόγω της εν λόγω στρέβλωσης, φαίνεται ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς στην ΛΔΚ έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε εξαγωγικές πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στην αγορά της Ένωσης σε τιμές που είναι πιθανόν να είναι λιγότερο ελαστικές ως προς τις τιμές των πρώτων υλών, με αποτέλεσμα τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτές της αγοράς της Ένωσης. Με άλλα λόγια, λόγω της στρέβλωσης της κινεζικής αγοράς πρώτων υλών, οι κατασκευαστές σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα στην ΛΔΚ έχουν αθέμιτο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Οι εν λόγω στρεβλώσεις βοήθησαν τους κινέζους παραγωγούς να διατηρήσουν τα χαμηλά επίπεδα τιμών των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την ΛΔΚ.

4.   Συμπεράσματα σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια

(111)

Συμπερασματικά, η ανωτέρω ανάλυση έδειξε ότι οι εισαγωγές από την ΛΔΚ έχουν αυξηθεί σημαντικά από άποψη ποσοτήτων και έχουν ενισχύσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς τους κατά την υπό εξέταση περίοδο. Επιπλέον, οι εν λόγω αυξημένες ποσότητες που εισήλθαν στην αγορά της Ένωσης σε τιμές ντάμπινγκ απέκλιναν σημαντικά από τις τιμές του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Παρότι για κάποια περίοδο ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατάφερε να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της εν λόγω πίεσης μέσω των εξαιρετικά θετικών συνθηκών της αγοράς το 2007 και το 2008, η αντιστάθμιση αυτή δεν ήταν πλέον δυνατή όταν η οικονομική κρίση μείωσε ουσιαστικά το επίπεδο της ζήτησης.

(112)

Αναλύθηκαν επίσης και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Από αυτή την άποψη, διαπιστώθηκε ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης, η εξαγωγική απόδοση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης και άλλοι παράγοντες συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τις στρεβλώσεις στην αγορά πρώτων υλών της ΛΔΚ, δεν ήταν ικανοί να διαρρήξουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της ζημίας που υπέστη ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατά την ΠΕ.

(113)

Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, η οποία διαχώρισε και διέκρινε τις επιπτώσεις όλων των γνωστών παραγόντων που επιδρούν στην κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης από τη ζημιογόνο επίπτωση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, προκύπτει προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

ΣΤ.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(114)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον, παρά τα συμπεράσματα σχετικά με το ντάμπινγκ, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια, υπήρχαν λόγοι που οδηγούσαν στο σαφές συμπέρασμα ότι η λήψη μέτρων στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εξυπηρετεί το συμφέρον της Ένωσης. Γι’ αυτό το σκοπό και βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε τον πιθανό αντίκτυπο ενδεχόμενων μέτρων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και τις πιθανές συνέπειες της μη λήψης μέτρων.

(115)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια σε ανεξάρτητους εισαγωγείς και χρήστες. Τελικά, δύο εισαγωγείς και ένας χρήστης απάντησαν στο ερωτηματολόγιο εντός της προσδιορισμένης προθεσμίας.

1.   Συμφέρον του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

(116)

Ένας παραγωγός της Ένωσης αντιτάχθηκε στην επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ, γιατί η εταιρεία εισάγει εν μέρει ακατέργαστα κοίλα είδη από ανοξείδωτο χάλυβα από την ΛΔΚ για να τα επεξεργαστεί περαιτέρω για την κατασκευή σωλήνων. Ωστόσο, ο εν λόγω παραγωγός αντιπροσωπεύει λιγότερο από 2% της συνολικής παραγωγής της Ένωσης.

(117)

Υπενθυμίζεται ότι οι δείκτες ζημίας σημείωσαν γενική αρνητική τάση και ότι ιδιαίτερα οι δείκτες που αφορούν την παραγωγή, τους όγκους πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς, καθώς και την οικονομική απόδοση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, όπως την κερδοφορία και την απόδοση των επενδύσεων, επηρεάστηκαν σοβαρά.

(118)

Αν επιβληθούν μέτρα, αναμένεται ότι η πτώση των τιμών και η απώλεια του μεριδίου αγοράς θα μετριαστεί και ότι οι τιμές πώλησης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης θα αρχίσει να ανακάμπτει, με αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

(119)

Από την άλλη, θεωρείται πιθανόν να συνεχιστεί η επιδείνωση της αγοράς και της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης εάν δεν επιβληθούν μέτρα αντιντάμπινγκ. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης θα χάσει περαιτέρω μερίδιο αγοράς, καθώς δεν είναι πλέον σε θέση να ακολουθήσει τις τιμές της αγοράς που ορίζουν οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ. Στις πιθανές επιπτώσεις συγκαταλέγεται η περαιτέρω μείωση στην παραγωγή και το κλείσιμο εγκαταστάσεων παραγωγής στην Ένωση, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.

(120)

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω παράγοντες, προκύπτει προσωρινά το συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ συμφέρει τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

2.   Συμφέροντα των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων στην Ένωση

(121)

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, δεν έγινε δειγματοληψία για τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς, καθώς μόνο δύο μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς συνεργάστηκαν πλήρως στην παρούσα έρευνα υποβάλλοντας τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο. Μικρό μόνο μέρος του κύκλου εργασιών των εν λόγω δύο εισαγωγέων προέρχεται από την επαναπώληση του υπό εξέταση προϊόντος από την ΛΔΚ.

(122)

Οι εισαγωγές που δήλωσαν οι εν λόγω δύο εισαγωγείς ωστόσο αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου των εισαγωγών από τη ΛΔΚ κατά την ΠΕ (πολύ λιγότερο από 10 %). Δεδομένων των μεγάλων περιθωρίων που πέτυχαν οι εισαγωγείς από την επαναπώληση του υπό εξέταση προϊόντος κατά την ΠΕ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερα επίπεδα κερδοφορίας για αυτούς. Ωστόσο, κανένας από τους ανωτέρω εισαγωγείς δεν προέβαλε επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ αντίκειται στα συμφέροντά τους. Επιπλέον, καθώς και οι δύο παραγωγοί επαναπωλούν σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα που δεν προέρχονται από την Κίνα (συμπεριλαμβανομένων και σωλήνων καταγωγής από την Ένωση), μπορούν να επιλέξουν να αγοράζουν από μη κινέζους προμηθευτές, ώστε να μην επιβαρύνονται από τους δασμούς.

(123)

Δεν συνεργάστηκαν άλλοι εισαγωγείς υποβάλλοντας απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ή εμπεριστατωμένα σχόλια. Σε αυτή τη βάση, προκύπτει προσωρινά το συμπέρασμα ότι η επιβολή προσωρινών μέτρων δεν θα έχει ουσιώδεις αρνητικές επιπτώσεις στο συμφέρον των εισαγωγών της ΕΕ.

3.   Συμφέρον των χρηστών

(124)

Οι σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα που υπόκεινται στην παρούσα διαδικασία χρησιμοποιούνται για μεγάλο αριθμό εφαρμογών (βλ. αιτιολογική σκέψη 17 ανωτέρω). Παρόλα αυτά, εξασφαλίστηκε η συνεργασία ενός μόνον χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιεί σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα για την κατασκευή συσκευών ψύξης με πτερύγια και αερόψυκτων συμπυκνωτών και αντιστοιχεί μόλις σε 1% των συνολικών εισαγωγών από την Κίνα κατά την ΠΕ. Ωστόσο, μπορεί προσωρινά να προκύψει το συμπέρασμα ότι η πολύ περιορισμένη συνεργασία των χρηστών φαίνεται να σημαίνει ότι γενικά ο αντίκτυπος στην κερδοφορία και την οικονομική κατάσταση του κλάδου των χρηστών θα είναι αρκετά περιορισμένος.

(125)

Από τις απαντήσεις του εν λόγω χρήστη στο ερωτηματολόγιο φαίνεται ότι η εταιρεία δεν θα επηρεαστεί σοβαρά από τη λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ, ούτε καν όσον αφορά το τμήμα της εταιρείας που χρησιμοποιεί τους σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα. Αν συγκρίνουμε την αξία των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος με τον κύκλο εργασιών του τμήματος που χρησιμοποιεί τα εισαγόμενα εμπορεύματα, η επίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντη.

(126)

Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα του εν λόγω χρήστη, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η πιθανότητα ορισμένες εταιρείες χρηστών που χρησιμοποιούν πιο σημαντικές ποσότητες σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα εισαγωγής από την ΛΔΚ να επηρεαστούν αρνητικά από τα μέτρα αντιντάμπινγκ.

(127)

Από τις πληροφορίες που υπέβαλε ο μοναδικός συνεργαζόμενος χρήστης είναι αδύνατον να υπολογιστεί η συνολική απασχόληση του συνολικού κλάδου των χρηστών εντός της Ένωσης, δεδομένης της περιορισμένης αντιπροσωπευτικότητας και του ευρέος φάσματος εφαρμογών.

(128)

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν είναι πιθανόν το επίπεδο των μέτρων να αποτρέψει την προμήθεια της αγοράς της Ένωσης με κινεζικές εισαγωγές, αν και σε αυξημένες, μη επιζήμιες τιμές. Επιπλέον, η αδρανής παραγωγική ικανότητα του κλάδου παραγωγής της Ένωσης καθώς και οι εναλλακτικές πηγές εισαγωγών από διάφορες άλλες τρίτες χώρες σημαίνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας προμηθειών για τους σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα στην αγορά της Ένωσης.

(129)

Επιπλέον, παρά τις πρόσφατες δυσκολίες του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, ο εν λόγω κλάδος εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής του κλάδου των χρηστών στην Ένωση. Χωρίς την επιβολή μέτρων, σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, η ύπαρξη του κλάδου παραγωγής της Ένωσης θα βρισκόταν σε κίνδυνο, γεγονός που θα επέφερε κίνδυνο προμηθειών και για τους χρήστες εντός της Ένωσης.

(130)

Σε γενικές γραμμές, κατά την εξέταση του συνολικού αντικτύπου των μέτρων αντιντάμπινγκ, οι θετικές επιπτώσεις για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης είναι σαφώς σημαντικότερες από τις αρνητικές επιπτώσεις για άλλες ομάδες συμφερόντων. Κατά συνέπεια, προκύπτει προσωρινά το συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ δεν αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης.

4.   Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(131)

Συμπερασματικά, αναμένεται ότι η επιβολή των μέτρων για εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ θα προσφέρει μια ευκαιρία στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης να βελτιώσει την κατάστασή του μέσω αυξημένων όγκων πωλήσεων, τιμών πώλησης και μεριδίου αγοράς. Παρότι ενδέχεται να προκύψουν ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις με τη μορφή αύξησης του κόστους για ορισμένους χρήστες, αναμένεται ότι αυτές θα αντισταθμιστούν από τα αναμενόμενα οφέλη για τους παραγωγούς και τους προμηθευτές τους.

(132)

Εν όψει των ανωτέρω, προκύπτει προσωρινά το συμπέρασμα ότι σε τελική ανάλυση δεν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι κατά της επιβολής προσωρινών μέτρων για τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής ΛΔΚ.

Ζ.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(133)

Δεδομένων των συμπερασμάτων που προέκυψαν όσον αφορά το ντάμπινγκ, την ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης, πρέπει να επιβληθούν προσωρινά μέτρα για τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω ζημία για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

1.   Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(134)

Τα προσωρινά μέτρα στις εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ θα πρέπει να επιβληθούν σε επίπεδο επαρκές για την αποσόβηση του ντάμπινγκ, χωρίς υπέρβαση της πρόκλησης ζημίας στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Κατά τον υπολογισμό του ύψους του δασμού που είναι αναγκαίος για την άρση των συνεπειών των ζημιογόνων πρακτικών ντάμπινγκ, λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα μέτρα θα πρέπει να επιτρέπουν στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης να καλύψει το κόστος του και να επιτύχει συνολικά κέρδη προ φόρων που θα μπορούσε εύλογα να επιτύχει υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού, δηλαδή χωρίς τις εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(135)

Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης ισχυρίστηκε ότι για τον προσδιορισμό του επιπέδου εξάλειψης της ζημίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως στόχος κέρδος 12 %. Ωστόσο, τα στοιχεία που παρασχέθηκαν μέχρι στιγμής δεν έδειξαν ότι μπορεί να επιτευχθεί η ανωτέρω κερδοφορία σε κανονικές συνθήκες αγοράς. Ούτε και το εξαιρετικά κερδοφόρο 2007 δεν θα μπορούσε ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης να επιτύχει τόσο υψηλό επίπεδο κερδοφορίας. Βάσει των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας θεωρήθηκε προσωρινά ότι ένα κέρδος 5% είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό του επιπέδου εξάλειψης της ζημίας.

(136)

Σε αυτή τη βάση, υπολογίστηκε μια μη ζημιογόνος τιμή για τον κλάδο παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος της Ένωσης. Η μη ζημιογόνος τιμή προσδιορίστηκε με αφαίρεση του περιθωρίου κέρδους από την τιμή εκ του εργοστασίου και προσθήκη στην υπολογισθείσα τιμή αντιστάθμισης του προαναφερθέντος στοχευμένου περιθωρίου κέρδους.

(137)

Σαν αποτέλεσμα, προσδιορίστηκαν προσωρινά τα ακόλουθα επίπεδα εξάλειψης της ζημίας:

Εταιρεία/εταιρείες

Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Εταιρείες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I

56,6 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

71,5 %

2.   Προσωρινά μέτρα

(138)

Βάσει των προαναφερομένων και σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, εκτιμάται ότι πρέπει να επιβληθεί προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής ΛΔΚ, που θα αντιστοιχεί στο κατώτατο περιθώριο ντάμπινγκ και στο επίπεδο εξάλειψης ζημίας που προσδιορίστηκε, σύμφωνα με τον κανόνα του ήσσονος δασμού, που αποτελεί σε κάθε περίπτωση το περιθώριο ζημίας.

(139)

Λόγω του υψηλού επιπέδου συνεργασίας των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, ο συντελεστής για όλες τις άλλες εταιρείες είναι ο συντελεστής της συνεργαζόμενης εταιρείας του δείγματος με το μεγαλύτερο δασμολογικό συντελεστή. Για τις συνεργαζόμενες εταιρείες που δεν συμμετέχουν στο δείγμα και αναφέρονται στο παράρτημα, ο προσωρινός δασμολογικός συντελεστής ορίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος συντελεστής όλων των εταιρειών του δείγματος. Βάσει των ανωτέρω, οι προτεινόμενοι δασμολογικοί συντελεστές είναι οι ακόλουθοι:

Εταιρεία/εταιρείες

Προσωρινός δασμός

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Εταιρείες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I

56,6 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

71,5 %

(140)

Οι ατομικοί δασμολογικοί συντελεστές αντιντάμπινγκ σε επίπεδο εταιρείας, που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθορίστηκαν βάσει των διαπιστώσεων της παρούσας έρευνας. Συνεπώς, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας όσον αφορά τις εν λόγω εταιρείες. Αυτοί οι δασμολογικοί συντελεστές (σε αντίθεση με το δασμό σε επίπεδο χώρας που εφαρμόζεται σε«όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρμόζονται επομένως αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της οικείας χώρας, που παράγονται από τις εταιρείες και συνεπώς από τα συγκεκριμένα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού με την επωνυμία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητά, δεν δύνανται να επωφελούνται από τους εν λόγω συντελεστές και υπόκεινται στο δασμολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».

(141)

Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή αυτών των ατομικών δασμολογικών συντελεστών αντιντάμπινγκ σε επίπεδο εταιρείας (π.χ. μετά από αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης ή μετά τη δημιουργία νέας επιχείρησης παραγωγής ή πωλήσεων) θα πρέπει να υποβάλλεται αμέσως στην Επιτροπή (8) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ιδίως, οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σχετικά με την παραγωγή, τις εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, όπως, για παράδειγμα, αλλαγή της επωνυμίας ή αλλαγή της επιχείρησης παραγωγής και πωλήσεων. Αν κριθεί απαραίτητο, ο κανονισμός θα τροποποιηθεί αναλόγως με την επικαιροποίηση του καταλόγου των εταιρειών που επωφελούνται από ατομικούς δασμολογικούς συντελεστές.

(142)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή επιβολή του δασμού αντιντάμπινγκ, το επίπεδο δασμού για όλες τις άλλες εταιρείες δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στους μη συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, αλλά επίσης και στους παραγωγούς εκείνους οι οποίοι δεν είχαν πραγματοποιήσει εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση κατά την ΠΕ.

Η.   ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

(143)

Για λόγους χρηστής διοίκησης, θα πρέπει να ταχθεί προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας που καθοριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα συμπεράσματα σχετικά με την επιβολή δασμών, που συνάγονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, είναι προσωρινά και ότι μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρηθούν ενόψει της επιβολής οριστικών μέτρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα, εκτός από σωλήνες κάθε είδους που φέρουν εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη, οι οποίοι δηλώνονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 και ex 7304 90 00 (κωδικοί TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 και 7304900091), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

2.   Ο συντελεστής του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την επιβολή δασμού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία/εταιρείες

Προσωρινός δασμός

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

B119

Εταιρείες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι

56,6 %

B121

Όλες οι άλλες εταιρείες

71,5 %

B999

3.   Η εφαρμογή των ατομικών δασμολογικών συντελεστών που ορίστηκαν για τις εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 υπόκεινται στην προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έγκυρου εμπορικού τιμολογίου, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του εν λόγω τιμολογίου, θα εφαρμοστεί ο δασμός που ισχύει για όλες τις άλλες εταιρείες.

4.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στην παροχή εγγύησης, η οποία ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

5.   Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να ζητήσουν να κοινοποιηθούν όλα τα στοιχεία των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού, βάσει των οποίων θεσπίστηκε ο παρών κανονισμός, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται για περίοδο έξι μηνών.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ C 265 της 30.9.2010, σ. 10.

(3)  Recent trends in steel trade and trade-related policy measures, έκθεση του ΟΟΣΑ, 2010, DSTI/SU/SC(2010)15, σ. 14· China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive, and Illegal, 2008, έκθεση της Speciality Steel Industry of North America, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/20081014_report.pdf· Chinese government subsidies to the stainless steel industry, 2007, έκθεση της Speciality steel industry of North America, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/chinese_govt_subsidies0407.pdf· επίσης The Reform Myth, How China is using state power to create the world's dominant steel industry, The American Iron & Steel Institute, The Steel Manufacturers Association, 2010· http://www.ustr.gov/webfm_send/2694.

(4)  Εκθέσεις της Speciality Steel Industry of North America ανωτέρω αναφορικά με το δέκατο πενταετές σχέδιο προσαρμογής των βιομηχανικών δομών.

(5)  Η τρίτη ανασκόπηση των εμπορικών πολιτικών και πρακτικών της Κίνας και των επιπτώσεών τους στη λειτουργία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος από τον ΠΟΕ, WT/TPR/S/230, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm· επίσης, η δεύτερη ανασκόπηση των εμπορικών πολιτικών και πρακτικών της Κίνας και των επιπτώσεών τους στη λειτουργία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος από τον ΠΟΕ, WT/TPR/S/199, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp299_e.htm.

(6)  Βλ. συγκεκριμένα WT/TPR/S/230, σ. 44.

(7)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

(8)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction Η

Office Nerv 105

B-1049 Brussels.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(1)

Baofeng Steel Group Co.Ltd., Lishui,

(2)

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube Co.Ltd., Changzhou,

(3)

Huadi Steel Group Co.Ltd., Wenzhou,

(4)

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes Co.Ltd, Huzhou,

(5)

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture Co.Ltd., Huzhou,

(6)

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Huzhou,

(7)

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd., Beijing,

(8)

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Jiangyin

(9)

Lixue Group Co.Ltd., Ruian,

(10)

Shanghai Crystal Palace Pipe Co.Ltd., Shanghai,

(11)

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co., Ltd., Shanghai,

(12)

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Shanghai,

(13)

Shanghai Tianbao Stainless Steel Co.Ltd., Shanghai,

(14)

Shanghai Tianyang Steel Tube Co.Ltd, Shanghai,

(15)

Wen zZhou Xindeda Stainless Steel Material Co.Ltd., Wenzhou,

(16)

Wenzhou Baorui Steel Co.Ltd., Wenzhou,

(17)

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube Co.Ltd., Jixing,

(18)

Zhejiang Easter Steel Pipe Co.Ltd., Jiaxing,

(19)

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing Co.Ltd., Wenzhou,

(20)

Zhejiang Guobang Steel Co.Ltd., Lishui,

(21)

Zhejiang Hengyuan Steel Co.Ltd., Lishui,

(22)

Zhejiang Jiashang Stainless Steel Co.Ltd., Jiaxing City,

(23)

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(24)

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co.Ltd., Huzhou,

(25)

Zhejiang Kanglong Steel Co.Ltd., Lishui,

(26)

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(27)

Zhejiang Tianbao Industrial Co.Ltd., Wenzhou,

(28)

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.Ltd., Lishui,

(29)

Zhejiang Yida Special Steel Co.Ltd., Xiping Town.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Το έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από υπάλληλο της εταιρείας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο, η οποία περιέχει τα ακόλουθα:

1)

Το ονοματεπώνυμο και τα καθήκοντα του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο.

2)

την ακόλουθη δήλωση:

«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι ο (όγκος) σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα που πωλήθηκε για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο καλύπτει το παρόν τιμολόγιο, παρήχθη από (επωνυμία και καταστατική έδρα της εταιρείας) (πρόσθετος κωδικός TARIC) στην (οικεία χώρα). Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.»


29.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 628/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

48,7

TR

40,0

ZZ

33,7

0707 00 05

TR

116,6

ZZ

116,6

0709 90 70

EC

28,8

TR

113,1

ZZ

71,0

0805 50 10

AR

59,8

BR

40,6

TR

68,6

UY

70,8

ZA

107,6

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

133,5

BR

77,6

CA

105,9

CL

96,2

CN

76,7

NZ

114,3

US

168,4

UY

64,1

ZA

94,8

ZZ

103,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

293,0

XS

152,4

ZZ

178,4

0809 20 95

TR

337,3

ZZ

337,3

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


29.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/25


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 629/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2011

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2010/11 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 625/2011 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιουνίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 259 της 1.10.2010, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 168 της 28.6.2011, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 29 Ιουνίου 2011

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

49,75

0,00

1701 11 90 (1)

49,75

0,00

1701 12 10 (1)

49,75

0,00

1701 12 90 (1)

49,75

0,00

1701 91 00 (2)

51,93

1,89

1701 99 10 (2)

51,93

0,00

1701 99 90 (2)

51,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

29.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/27


ΑΠΌΦΑΣΗ 2011/380/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Ιουνίου 2011

για την τροποποίηση της απόφασης 2010/330/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την ενοποιημένη Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUJUST LEX-IRAQ, για επιβολή του κράτους δικαίου στο Ιράκ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 28 και 43 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 14 Ιουνίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2010/330/ΚΕΠΠΑ (1), η οποία παρέτεινε την ενοποιημένη Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUJUST LEX-IRAQ («η Αποστολή»), για άλλους 24 μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2012. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2011 έως τις 30 Ιουνίου 2012 θα αποφασισθεί από το Συμβούλιο.

(2)

Η εντολή της αποστολής εκτελείται στο πλαίσιο μιας κατάστασης, η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης.

(3)

Η απόφαση 2010/330/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2010/330/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο Ιράκ, στην ευρύτερη περιοχή καθώς και στην Ένωση. Η EUJUST LEX-IRAQ διατηρεί γραφεία στις Βρυξέλλες και στη Βαγδάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός παραρτήματος στη Βασόρα, για την προετοιμασία πιθανής ίδρυσης γραφείου, εάν ληφθεί σχετική απόφαση προς τον σκοπό αυτόν. Η EUJUST LEX-IRAQ διατηρεί επίσης γραφείο στο Αρμπίλ (Περιοχή του Κουρδιστάν).».

2)

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την Αποστολή μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2011 και της 30ής Ιουνίου 2012 ανέρχεται σε 27 250 000 ευρώ.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσης της.

Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

FAZEKAS S.


(1)  ΕΕ L 149 της 15.6.2010, σ. 12.


29.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουνίου 2011

περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε λιπαντικά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 4447]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/381/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Ύστερα από διαβουλεύσεις με το συμβούλιο οικολογικής σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται να απονέμεται στα προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2005/360/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια καθώς και οι συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για τα λιπαντικά τα οποία ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

(4)

Τα εν λόγω κριτήρια επανεξετάστηκαν περαιτέρω με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα νέα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(5)

Πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί η απόφαση 2005/360/ΕΚ για λόγους σαφήνειας.

(6)

Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς στων οποίων τα προϊόντα απονεμήθηκε οικολογικό σήμα για λιπαντικά με βάση τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2005/360/ΕΚ, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι παραγωγοί πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση 2005/360/ΕΚ ή τα κριτήρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, έως ότου λήξει η περίοδος ισχύος της εν λόγω απόφασης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ομάδα προϊόντων «λιπαντικά» περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1

:

υδραυλικά ρευστά και έλαια συστημάτων μετάδοσης κίνησης αγροτικών μηχανημάτων

Κατηγορία 2

:

γράσα και γράσα της χοάνης των ελικοφόρων αξόνων

Κατηγορία 3

:

έλαια αλυσοπρίονων, αντικολλητικά σκυροδέματος, λιπαντικά συρματόσχοινων, έλαια της χοάνης των ελικοφόρων αξόνων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά

Κατηγορία 4

:

έλαια για δίχρονους κινητήρες

Κατηγορία 5

:

έλαια κιβωτίων ταχυτήτων για βιομηχανικές και θαλάσσιες εφαρμογές·

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   λιπαντικό: παρασκεύασμα που αποτελείται από βασικά ρευστά και πρόσθετα·

2)   βασικό ρευστό: λιπαντικό ρευστό του οποίου οι ιδιότητες ροής, γήρανσης, λιπαντικής ισχύος και αντοχής στη φθορά, καθώς και οι ιδιότητές του όσον αφορά την εναιώρηση προσμείξεων δεν έχουν βελτιωθεί με τη χρήση προσθέτου(-ων)·

3)   ουσία: χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του στη φυσική τους κατάσταση ή λαμβανόμενα με οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων κάθε προσθέτου που απαιτείται για τη διατήρηση της σταθερότητας των προϊόντων και κάθε πρόσμειξης που προκύπτει από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, εξαιρουμένων των διαλυτών οι οποίοι είναι δυνατόν να διαχωριστούν χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλλεται η σύστασή της·

4)   πυκνωτικό μέσο: μία ή περισσότερες ουσίες που περιέχονται στο βασικό ρευστό και χρησιμοποιούνται για να πυκνώσουν ή να τροποποιήσουν τη ρεολογία λιπαντικών ρευστών ή γράσων·

5)   κύριο συστατικό: κάθε ουσία που περιέχεται σε ποσοστό άνω του 5 % κατά βάρος στο λιπαντικό·

6)   πρόσθετο: ουσία ή μείγμα ουσιών των οποίων οι κύριες λειτουργίες αφορούν τη βελτίωση των ιδιοτήτων ροής, γήρανσης, λιπαντικής ισχύος, αντοχής στη φθορά ή εναιώρησης προσμείξεων·

7)   γράσο: στερεό ή ημιστερεό μείγμα που αποτελείται από πυκνωτικό μέσο και μπορεί να περιέχει άλλα συστατικά που προσδίδουν εξειδικευμένες ιδιότητες σε υγρό λιπαντικό.

Άρθρο 3

Προκειμένου να λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ένα προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία προϊόντων «λιπαντικά» που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να πληροί τα κριτήρια, καθώς και τις συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα οικολογικά κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «λιπαντικά» και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, ο κωδικός αριθμός που αποδίδεται στην κατηγορία προϊόντων «λιπαντικά» είναι το «027».

Άρθρο 6

Η απόφαση 2005/360/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία προϊόντων «λιπαντικά», οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2005/360/ΕΚ.

2.   Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία προϊόντων «λιπαντικά», οι οποίες έχουν υποβληθεί από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, αλλά το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2011, μπορούν να βασίζονται είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/360/ΕΚ, είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

3.   Όταν το οικολογικό σήμα της ΕΕ απονέμεται με βάση αίτηση που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2005/360/ΕΚ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 118 της 5.5.2005, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στόχοι των κριτηρίων

Τα κριτήρια αυτά αποβλέπουν, ειδικότερα, στην προαγωγή προϊόντων των οποίων η χρήση έχει μειωμένες επιπτώσεις στα ύδατα και στο έδαφος και τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη περιεκτικότητα σε υλικό βιολογικής προέλευσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.

Εξαιρούμενες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

2.

Εξαίρεση συγκεκριμένων ουσιών

3.

Πρόσθετες απαιτήσεις για την υδατική τοξικότητα

4.

Βιοαποδομησιμότητα και δυναμικό βιοσυσσώρευσης

5.

Ανανεώσιμες πρώτες ύλες

6.

Ελάχιστες τεχνικές επιδόσεις

7.

Πληροφορίες που αναγράφονται επί του οικολογικού σήματος της ΕΕ

Απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση

α)   Απαιτήσεις

Οι ειδικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης παρατίθενται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου.

Όταν ο αιτών καλείται να προσκομίσει στον αρμόδιο φορέα δηλώσεις, δικαιολογητικά, αναλύσεις, πρακτικά δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και τον (τους) προμηθευτή(-ές) του ή/και τον (τους) προμηθευτή(-ές) τους κ.λπ., κατά περίπτωση.

Ο προμηθευτής του προσθέτου, του πυκνωτικού μέσου ή του βασικού ρευστού μπορεί να υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες απευθείας στον αρμόδιο φορέα.

Όπου είναι εφικτό, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδυνάμου προτύπου.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, γίνονται δεκτές διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών από αυτές που αναφέρονται σε κάθε κριτήριο, εφόσον είναι αποδεκτές ως ισοδυνάμου αποτελέσματος από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών και να διεξάγουν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Το γενικό διάγραμμα για την εκτίμηση κάθε συστατικού λιπαντικού προϊόντος παρατίθεται στον πίνακα 1.

β)   Κατώτατα όρια μετρήσεων

Όλες οι συστατικές ουσίες των οποίων η αναλογία υπερβαίνει το 0,010 % (w/w) και οι οποίες προστίθενται σκοπίμως ή/και σχηματίζονται σκοπίμως μετά από χημική αντίδραση στο λιπαντικό που αφορά η αίτηση δηλώνονται με κάθε σαφήνεια, με την ονομασία και τις εκάστοτε κατά μάζα συγκεντρώσεις και, κατά περίπτωση, τους οικείους αριθμούς μητρώου CAS και μητρώου ΕΚ.

Εφαρμόζονται τα εξής κριτήρια:

στο λιπαντικό που αφορά η αίτηση, τα κριτήρια 1α, 6 και 7,

σε κάθε δηλούμενη ουσία που προστίθεται ή σχηματίζεται σκοπίμως σε επίπεδα άνω του 0,010 % (w/w), τα κριτήρια 1β και 2,

σε κάθε δηλούμενη ουσία που προστίθεται ή σχηματίζεται σκοπίμως σε επίπεδα άνω του 0,10 % (w/w), τα κριτήρια 3, 4 και 5.

Επιπλέον, το συνολικό κλάσμα των δηλούμενων ουσιών στις περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν τα κριτήρια 3 και 4 πρέπει να παραμένει κάτω του 0,5 % (w/w).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήριο 1 —   Εξαιρούμενες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

α)   Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, το προϊόν ή οιοδήποτε μέρος του πρέπει να μην περιέχει ουσίες (σε οιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών) που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου που καθορίζονται κατωτέρω σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) ή την οδηγία 67/548/ΕΟΚ (2), ούτε πρέπει να περιέχει ουσίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Οι κατωτέρω φράσεις κινδύνου αναφέρονται γενικά σε ουσίες. Οι σκοπίμως προστιθέμενες στο προϊόν νανομορφές πρέπει να πληρούν αποδεδειγμένα το κριτήριο αυτό ασχέτως συγκέντρωσης.

Κατάλογος δηλώσεων και φράσεων κινδύνου:

Δηλώσεις επικινδυνότητας (4)

Φράσεις κινδύνου (5)

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

R28

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R25

H304 Μπορεί να αποβεί θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς

R65

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

R27

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R24

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

R26

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

R23

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων

R68

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R60· R61· R60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R60· R63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R61· R62

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R62

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R63

H360Fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R62-63

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

R64

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R39/23· R39/24· R39/25· R39/26· R39/27· R39/28

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R68/20· R68/21· R68/22

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/25· R48/24· R48/23

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/20· R48/21· R48/22

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

R53

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R59

EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R29

EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R31

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R32

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια

R39-41

Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας και φράσεις κινδύνου:

Δηλώσεις επικινδυνότητας (6)

Φράσεις κινδύνου (7)

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

R42

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

R43

H314 Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

R34· R35

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

R36

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

R38

EUH066 Επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

R66

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

R67

Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση ουσίες ή μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα ή υφίστανται χημική τροποποίηση) με αποτέλεσμα να εκλείπει ο εντοπισμένος κίνδυνος.

Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 57 στοιχεία α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,010 % (w/w). Εάν καθορίζονται ειδικά όρια συγκέντρωσης για ουσίες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχεία α), β) και γ), αυτά πρέπει να παραμένουν κάτω από το ένα δέκατο (1/10) της καθορισμένης κατώτερης ειδικής τιμής συγκέντρωσης, εκτός αν η τιμή αυτή φθάνει σε επίπεδα κάτω του 0,010 % (w/w).

Οι παρεκκλίσεις από το κριτήριο 1α παρατίθενται στον πίνακα 1.

Εκτίμηση και εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς το κριτήριο: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα την ακριβή σύνθεση του προϊόντος. Ο αιτών καλείται να αποδείξει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο για τις ουσίες που περιέχονται στο προϊόν, βάσει πληροφοριών των οποίων οι ελάχιστες είναι αυτές που καθορίζονται στο παράρτημα VII του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη μορφή της ουσίας που χρησιμοποιείται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών. Προς τον σκοπό αυτό, ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από κατάλογο των συστατικών και από τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για το προϊόν, καθώς και για όλες τις ουσίες που αναγράφονται στη (στις) σύνθεση(-εις). Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται όρια συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Πρέπει να διατίθενται επαρκή δεδομένα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του προϊόντος ως προς τους κινδύνους για το περιβάλλον (που προσδιορίζονται από τις δηλώσεις επικινδυνότητας H400 – H413 ή τις φράσεις κινδύνου R: R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

Η αξιολόγηση προϊόντος ως προς τους κινδύνους για το περιβάλλον πραγματοποιείται με τη συμβατική μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα III της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή με την αθροιστική μέθοδο του τμήματος 4.1.3.5.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Ωστόσο, όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παραρτήματος III της οδηγίας 1999/45/ΕΚ ή στο τμήμα 4.1.3.3. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, τα αποτελέσματα των δοκιμών του παρασκευάσματος (είτε του παρασκευάσματος του προϊόντος είτε της συσκευασίας του προσθέτου) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν για να τροποποιηθεί η ταξινόμηση όσον αφορά την υδατική τοξικότητα, η οποία θα μπορούσε να έχει προκύψει με τη χρήση της συμβατικής ή της αθροιστικής μεθόδου.

β)   Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από τη βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 εξαίρεση όσον αφορά ουσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2007, όταν περιέχονται σε μείγματα, σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010 % (w/w).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο κατάλογος των ουσιών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, διατίθεται στη διεύθυνση:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Γίνεται αναφορά στον κατάλογο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται όρια συγκέντρωσης σύμφωνα με το παράρτημα II σημείο 3.2.1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 453/201 της Επιτροπής (9).

Κριτήριο 2 —   Εξαίρεση συγκεκριμένων ουσιών

Οι ακόλουθες δηλούμενες ουσίες δεν επιτρέπονται σε ποσότητες μεγαλύτερες από 0,010 % (w/w) του τελικού προϊόντος:

Ουσίες οι οποίες εμφαίνονται στον ενωσιακό κατάλογο ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της υδατικής πολιτικής, στο παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), και στον πίνακα χημικών ουσιών για δράσεις προτεραιότητας στα πλαίσια της σύμβασης OSPAR (http://www.ospar.org/content/content.asp?menu = 00950304450000_000000_000000)

Οργανοαλογονούχες και νιτρώδεις ενώσεις

Μέταλλα και μεταλλικές ενώσεις με εξαίρεση το νάτριο, το κάλιο, το μαγνήσιο και το ασβέστιο. Στην περίπτωση των πυκνωτικών μέσων επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επίσης ενώσεις λιθίου ή/και αργιλίου σε μέγιστες συγκεντρώσεις που καθορίζονται από τα υπόλοιπα κριτήρια του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές δηλώνεται στον αρμόδιο φορέα εγγράφως και υπογράφεται από τον αιτούντα.

Κριτήριο 3 —   Πρόσθετες απαιτήσεις για την υδατική τοξικότητα

Ο αιτών πρέπει να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενός από τα κριτήρια 3.1 ή 3.2.

Κριτήριο 3.1. —   Απαιτήσεις για το λιπαντικό και τα κύρια συστατικά του

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για την οξεία υδατική τοξικότητα των κύριων συστατικών και του μείγματος.

Τα στοιχεία για την οξεία υδατική τοξικότητα κάθε κύριου συστατικού πρέπει να δηλώνονται για καθένα από τα ακόλουθα δύο τροφικά επίπεδα: φύκη και δαφνία (12). Η κρίσιμη συγκέντρωση για την οξεία υδατική τοξικότητα κάθε κύριου συστατικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mg/l.

Τα στοιχεία για την οξεία υδατική τοξικότητα του λιπαντικού που αφορά η αίτηση πρέπει να δηλώνονται για καθένα από τα ακόλουθα τρία τροφικά επίπεδα: φύκη, δαφνία και ψάρια. Η κρίσιμη συγκέντρωση για την οξεία υδατική τοξικότητα όσον αφορά λιπαντικό των κατηγοριών 1 και 5 πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mg/l και λιπαντικό των κατηγοριών 2, 3 και 4, τουλάχιστον 1 000 mg/l.

Στον πίνακα 2 συνοψίζονται οι απαιτήσεις για τις διάφορες κατηγορίες λιπαντικών με βάση το κριτήριο 3.1.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Γίνονται δεκτά στοιχεία για την τοξικότητα είτε στα θαλάσσια είτε στα γλυκά ύδατα. Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές και με τη χρήση των ειδών δοκιμής που ορίζονται σε αυτές: ISO/DIS 10253 ή OECD 201 ή μέρος Γ.3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίους (13) όσον αφορά τα φύκη, ISO TC 147/SC5/WG2 ή OECD 202 ή μέρος Γ.2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 όσον αφορά τη δαφνία και OECD 203 ή μέρος Γ.1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για τα ψάρια. Επιτρέπονται επίσης μέθοδοι δοκιμών ισοδυνάμου αποτελέσματος οι οποίες έχουν εγκριθεί από αρμόδιο φορέα. Γίνονται δεκτές μόνο τιμές ErC50 (72 ωρών) για τα φύκη, EC50 (48 ωρών) για τη δαφνία και LC50 (96 ωρών) για τα ψάρια.

Κριτήριο 3.2. —   Απαιτήσεις για κάθε δηλούμενη ουσία της οποίας η αναλογία είναι μεγαλύτερη από 0,10 % (w/w)

Τα αποτελέσματα των δοκιμών χρόνιας τοξικότητας πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή στοιχείων συγκέντρωσης στην οποία δεν παρατηρείται επίδραση (NOEC), για καθένα από τα ακόλουθα δύο υδατικά τροφικά επίπεδα: δαφνία και ψάρια.

Ελλείψει αποτελεσμάτων δοκιμών χρόνιας τοξικότητας, πρέπει να διατίθενται τα αποτελέσματα δοκιμών οξείας υδατικής τοξικότητας για καθένα από τα ακόλουθα δύο τροφικά επίπεδα: φύκη και δαφνία. Επιτρέπονται σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες λιπαντικών μία ή περισσότερες ουσίες που εμφανίζουν κάποιο βαθμό υδατικής τοξικότητας, σωρευτικής συγκέντρωσης κατά μάζα σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Καθορίζονται με τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών στοιχεία συγκέντρωσης στην οποία δεν παρατηρείται επίδραση (NOEC) για τα δύο τροφικά επίπεδα δαφνία και ψάρια: μέρη Γ.20 και Γ.14 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για τη δαφνία και τα ψάρια, αντιστοίχως, ή ισοδυνάμου αποτελέσματος μέθοδοι δοκιμών οι οποίες έχουν εγκριθεί από αρμόδιο φορέα.

Όσον αφορά τα φύκη και τη δαφνία, γίνονται δεκτά στοιχεία οξείας τοξικότητας είτε στα θαλάσσια είτε στα γλυκά ύδατα. Οι δοκιμές στα θαλάσσια ύδατα διεξάγονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές και με τη χρήση των ειδών δοκιμής που ορίζονται σε αυτές: ISO/DIS 10253 ή OECD 201 ή μέρος Γ.3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008, όσον αφορά τα φύκη, ISO TC 147/SC5/WG2 ή OECD 202 ή μέρος Γ.2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008, όσον αφορά τη δαφνία, και OECD 203 ή μέρος Γ.1 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 για τα ψάρια. Επιτρέπονται επίσης μέθοδοι δοκιμών ισοδυνάμου αποτελέσματος οι οποίες έχουν εγκριθεί από αρμόδιο φορέα. Γίνονται δεκτές μόνο τιμές ErC50 (72 ωρών) για τα φύκη και EC50 (48 ωρών) για τη δαφνία.

Εκτίμηση και εξακρίβωση για τα κριτήρια 3.1 και 3.2: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα υψηλής ποιότητας εκθέσεις δοκιμών ή βιβλιογραφικά δεδομένα [διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με αποδεκτά πρωτόκολλα και με τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ)], συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών, τα οποία αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται για την υδατική τοξικότητα στον πίνακα 1.

Σε περίπτωση δυσδιάλυτων ουσιών ή παρασκευασμάτων (< 10 mg/l) μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος «Κλάσμα περιεχόμενο στο νερό» (WAF) για τον προσδιορισμό της υδατικής τοξικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στα κριτήρια ταξινόμησης το αποδεκτό επίπεδο φόρτισης, που μερικές φορές αναφέρεται και ως LL50 και σχετίζεται με τη θανατηφόρο φόρτιση. Η παρασκευή του περιεχόμενου στο νερό κλάσματος πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με μια από τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:· τεχνική έκθεση αριθ. 20 του ECETOC (1986), παράρτημα III του εγγράφου OECD 1992 301 ή του εγγράφου κατευθύνσεων ISO 10634 ή του ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalent methods/Τυπική πρακτική για τις δοκιμές υδατικής τοξικότητας λιπαντικών: Προετοιμασία δείγματος και ερμηνεία αποτελεσμάτων ή ισοδύναμες μέθοδοι). Επιπλέον, η κατάδειξη της απουσίας τοξικότητας ουσίας στο όριο της υδατοδιαλυτότητάς της θα θεωρείται τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κριτηρίου.

Δεν χρειάζεται η εκπόνηση μελέτης υδατικής τοξικότητας όταν:

η ταξινόμηση της ουσίας, του βασικού ρευστού ή του προσθέτου δηλώνεται ήδη στον κατάλογο ταξινόμησης ουσιών των λιπαντικών, ή

μπορεί να υποβληθεί έγκυρη επιστολή συμμόρφωσης που έχει συνταχθεί από αρμόδιο φορέα, ή

είναι απίθανο το ενδεχόμενο η ουσία να διαπερνά βιολογικές μεμβράνες MM > 800 g/mol ή μοριακής διαμέτρου > 1,5 nm (> 15 Å,) ή

η ουσία είναι πολυμερές και το οικείο κλάσμα με μοριακό βάρος 1 000 g/mol είναι μικρότερο από 1 %, ή

η ουσία είναι εξαιρετικά δυσδιάλυτη στο νερό (υδατοδιαλυτότητα < 10 μg/l),

δεδομένου ότι οι ουσίες αυτές δεν θεωρούνται τοξικές για τα φύκη και τη δαφνία στα υδατικά συστήματα.

Η υδατοδιαλυτότητα των ουσιών προσδιορίζεται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη μέθοδο OECD 105 ή με ισοδύναμες μεθόδους δοκιμών.

Το κλάσμα πολυμερούς με μοριακό βάρος κάτω των 1 000 g/mol προσδιορίζεται σύμφωνα με το μέρος Α.19 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 ή με ισοδυνάμου αποτελέσματος μεθόδους δοκιμής.

Κριτήριο 4 —   Βιοαποδομησιμότητα και δυναμικό βιοσυσσώρευσης

Οι σχετικές με τη βιοαποδομησιμότητα και το δυναμικό βιοσυσσώρευσης απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται για κάθε δηλούμενη ουσία περιεκτικότητας άνω του 0,10 % (w/w).

Το λιπαντικό δεν πρέπει να περιέχει ουσίες που είναι ταυτόχρονα: μη βιοαποδομήσιμες και (δυνητικά) βιοσυσσωρευτικές.

Ωστόσο, το λιπαντικό μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες ορισμένου βαθμού αποδομησιμότητας και δυνητικής ή πραγματικής βιοσσυσώρευσης, μέχρι σωρευτικής συγκέντρωσης κατά μάζα σύμφωνα με τον πίνακα 1.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Η συμμόρφωση αποδεικνύεται με την υποβολή των ακόλουθων πληροφοριών:

υψηλής ποιότητας εκθέσεις δοκιμών ή βιβλιογραφικά δεδομένα (διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με αποδεκτά πρωτόκολλα και με τις αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ)), συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών σχετικά με τη βιοαποδομησιμότητα και, εφόσον απαιτείται, σχετικά με τη (δυνητική) βιοσυσσώρευση κάθε συστατικής ουσίας.

4.1.   Βιοαποδόμηση

Μια ουσία θεωρείται τελικά βιοαποδομήσιμη (υπό αερόβιες συνθήκες) εφόσον:

1.

Σε 28ήμερη μελέτη βιοαποδόμησης σύμφωνα με το μέρος Γ.4 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 ή με τη μέθοδο OECD 306 ή OECD 310, επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα επίπεδα βιοαποδόμησης:

σε δοκιμές τελικής βιοαποδομησιμότητας με βάση τον διαλελυμένο οργανικό άνθρακα ≥ 70 %,

σε δοκιμές τελικής βιοαποδομησιμότητας με βάση την ελάττωση οξυγόνου ή την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα ≥ 60 % του θεωρητικού μεγίστου.

Στις εν λόγω δοκιμές τελικής βιοαποδομησιμότητας δεν εφαρμόζεται κατ’ ανάγκην η αρχή του δεκαημέρου. Σε περίπτωση που η βιοαποδόμηση της ουσίας φθάσει στο επίπεδο αποδοχής εντός 28 ημερών αλλά όχι εντός του χρονικού περιθωρίου των δέκα ημερών, συμπεραίνεται πως ο ρυθμός βιοαποδόμησης είναι βραδύτερος.

2.

Ο λόγος BOD5/ThOD ή BOD5/COD είναι ≥ 0,5. Ο λόγος BOD5/(ThOD ή COD) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον όταν δεν διατίθενται δεδομένα με βάση το μέρος Γ.4 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008, τη μέθοδο OECD 306 ή OECD 310 ή κάποια άλλη μέθοδο δοκιμών ισοδυνάμου αποτελέσματος. Το BOD5 εκτιμάται σύμφωνα με το μέρος Γ.5 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 ή με μεθόδους ισοδυνάμου αποτελέσματος, ενώ το COD εκτιμάται σύμφωνα με το μέρος Γ.6 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 ή με μεθόδους ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Μια ουσία θεωρείται εγγενώς βιοαποδομήσιμη εφόσον εμφανίζει:

βιοαποδόμηση > 70 % στη δοκιμή του μέρους Γ.9. του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 ή στη δοκιμή OECD 302 C για εγγενή βιοαποδόμηση ή με μεθόδους ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή

βιοαποδόμηση > 20 % αλλά < 60 % μετά από 28 ημέρες στη δοκιμή του μέρους Γ.4 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 ή στη δοκιμή OECD 306 ή OECD 310 βάσει της ελάττωσης του οξυγόνου ή της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα ή με μεθόδους ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Δεν χρειάζεται η διεξαγωγή της δοκιμής βιοαποδόμησης όταν:

η ταξινόμηση της ουσίας, του βασικού ρευστού ή του προσθέτου δηλώνεται ήδη στον κατάλογο ταξινόμησης ουσιών των λιπαντικών ή είναι δυνατό να υποβληθεί έγκυρη επιστολή συμμόρφωσης που έχει συνταχθεί από αρμόδιο φορέα.

Μια ουσία είναι μη βιοαποδομήσιμη όταν δεν ικανοποιεί τα κριτήρια τελικής και εγγενούς βιοαποδομησιμότητας.

Ο αιτών μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει δεδομένα από παρεκβολή (read-across) για την εκτίμηση της βιοαποδομησιμότητας κάποιας ουσίας. Η παρεκβολή για την εκτίμηση της βιοαποδομησιμότητας μιας ουσίας είναι αποδεκτή, εφόσον η ουσία αναφοράς διαφέρει κατά μία μόνο δραστική ομάδα ή ρίζα από την ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν. Αν η ουσία αναφοράς είναι άμεσα ή εγγενώς βιοαποδομήσιμη και η δραστική ομάδα έχει θετική επίπτωση στην αερόβια βιοαποδόμηση, τότε η χρησιμοποιούμενη ουσία μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως άμεσα ή εγγενώς βιοαποδομήσιμη. Οι δραστικές ομάδες ή ρίζες με θετική επίπτωση στη βιοαποδόμηση είναι οι εξής: αλειφατικές και αρωματικές αλκοόλες [-OH], αλειφατικά και αρωματικά οξέα [-C(= O)-OH], αλδεϋδες [-CHO], εστέρες [-C(= O)-O-C], αμίδια [-C(= O)-N ή -C(= S)-N]. Πρέπει να υποβάλλεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση της μελέτης της ουσίας αναφοράς. Σε περίπτωση σύγκρισης με ρίζα που δεν αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να υποβάλλεται επαρκής και αξιόπιστη τεκμηρίωση των μελετών σχετικά με τη θετική επίπτωση της δραστικής ομάδας στη βιοαποδόμηση των δομικά ανάλογων ουσιών.

4.2.   Βιοσυσσώρευση

Δεν χρειάζεται ο προσδιορισμός της (δυνητικής) βιοσυσσώρευσης όταν η ουσία:

έχει MM > 800 g/mol ή

έχει μοριακή διάμετρο > 1,5 nm (> 15 Å) ή

ο συντελεστής κατανομής σε μείγμα οκτανόλης-νερού (log Kow) είναι < 3 ή > 7 ή

έχει μετρούμενο συντελεστή βιοσυγκέντρωσης ≤ 100 L/kg ή

η ουσία είναι πολυμερές και το οικείο κλάσμα με μοριακό βάρος μικρότερο από 1 000 g/mol είναι κάτω του 1 %.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα λιπαντικά είναι υδρόφοβες, η τιμή του BCF πρέπει να βασίζεται στην κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπίδια και πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια εξασφάλισης επαρκούς χρόνου έκθεσης.

Ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) εκτιμάται σύμφωνα με το μέρος Γ.13 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 ή με μεθόδους ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής σε μείγμα οκτανόλης-νερού (log Kow) εκτιμάται σύμφωνα με το μέρος Α.8 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 ή με τη μέθοδο OECD 123 ή μεθόδους ισοδυνάμου αποτελέσματος. Σε περίπτωση μη επιφανειοδραστικής οργανικής ουσίας, όπου δεν υπάρχει πειραματική τιμή, είναι δυνατή η χρήση μεθόδου υπολογισμού. Επιτρέπονται οι ακόλουθες μέθοδοι υπολογισμού: CLOGP, LOGKOW, (KOWWIN) και SPARC. Οι κατ’ εκτίμηση τιμές log Kow < 3 ή > 7 οι οποίες προκύπτουν από κάποια από τις εν λόγω μεθόδους υπολογισμού υποδηλώνουν ότι η ουσία δεν αναμένεται να παρουσιάσει βιοσυσσώρευση.

Οι τιμές του log Kow ισχύουν μόνο για οργανικές χημικές ουσίες. Κατά την εκτίμηση του δυναμικού βιοσυσσώρευσης μη οργανικών ενώσεων, επιφανειοδραστικών ουσιών και ορισμένων οργανομεταλλικών ενώσεων, εκτελούνται μετρήσεις του BCF.

Κριτήριο 5 —   Ανανεώσιμες πρώτες ύλες

Η περιεκτικότητα του μορφοποιημένου προϊόντος σε άνθρακα που προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες πρέπει να είναι:

≥ 50 % (m/m) για την κατηγορία 1,

≥ 45 % (m/m) για την κατηγορία 2,

≥ 70 % (m/m) για την κατηγορία 3,

≥ 50 % (m/m) για την κατηγορία 4,

≥ 50 % (m/m) για την κατηγορία 5.

Ως περιεκτικότητα σε άνθρακα που προέρχεται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες νοείται η κατά μάζα εκατοστιαία αναλογία του συστατικού A × [πηλίκο του αριθμού ατόμων άνθρακα στο συστατικό A που προέρχονται από (φυτικά) έλαια ή (ζωικά) λίπη διά του συνολικού αριθμού ατόμων άνθρακα στο συστατικό Α] συν την κατά μάζα εκατοστιαία αναλογία του συστατικού Β × [πηλίκο του αριθμού ατόμων άνθρακα στο συστατικό Β που προέρχονται από (φυτικά) έλαια ή (ζωικά) λίπη διά του συνολικού αριθμού ατόμων άνθρακα στο συστατικό Β] συν την κατά μάζα εκατοστιαία αναλογία του συστατικού Γ × [πηλίκο του αριθμού ατόμων άνθρακα στο συστατικό Γ, που προέρχονται από (φυτικά) έλαια ή (ζωικά) λίπη διά του συνολικού αριθμού ατόμων άνθρακα στο συστατικό Γ] και ούτω καθεξής.

Ο αιτών αναφέρει στο έντυπο της αίτησης τον (τους) τύπο(-ους), την (τις) πηγή(-ές) και την προέλευση του (των) ανανεώσιμου(-ων) υλικού(-ών) των κύριων συστατικών.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό.

Κριτήριο 6 —   Ελάχιστες τεχνικές επιδόσεις

α)

Για τα υδραυλικά ρευστά: τουλάχιστον τα κριτήρια τεχνικών επιδόσεων που καθορίζονται στο ισχύον πρότυπο ISO 15380, πίνακες 2 έως 5. Ο προμηθευτής αναγράφει στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν του ποια δύο ελαστομερή υποβλήθηκαν σε δοκιμή.

β)

Για τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων για βιομηχανικές και θαλάσσιες εφαρμογές: τουλάχιστον οι απαιτήσεις τεχνικών επιδόσεων που καθορίζονται στο πρότυπο DIN 51517. Ο προμηθευτής αναγράφει στο δελτίο πληροφοριών για το προϊόν του ποιο τμήμα (I, II ή III) επιλέχθηκε.

γ)

Για τα έλαια αλυσοπρίονων: τουλάχιστον τα κριτήρια τεχνικών επιδόσεων που καθορίζονται στο πρότυπο RAL-UZ 48 του οικολογικού σήματος Blue Angel (Γαλάζιος άγγελος).

δ)

Για τα έλαια δίχρονων κινητήρων θαλασσίων εφαρμογών: τουλάχιστον τα κριτήρια τεχνικών επιδόσεων που καθορίζονται στο έγγραφο «NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants» (Πιστοποίηση για λιπαντικά δίχρονων βενζινοκινητήρων) της TC-W3 της NMMA.

ε)

Για τα έλαια δίχρονων κινητήρων χερσαίων εφαρμογών: τουλάχιστον το επίπεδο EGD των κριτηρίων τεχνικών επιδόσεων που καθορίζονται στο πρότυπο ISO 13738:2000.

στ)

Για όλα τα άλλα λιπαντικά: καταλληλότητα προς χρήση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης προς το κριτήριο αυτό, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά.

Κριτήριο 7 —   Πληροφορίες αναγραφόμενες στο οικολογικό σήμα

Προαιρετικό σήμα που πρέπει να περιέχει το εξής κείμενο εντός πλαισίου:

«—

Περιορισμένες επιβλαβείς επιπτώσεις στα ύδατα και στο έδαφος κατά τη χρήση

Περιέχει μεγάλο ποσοστό υλικού βιολογικής προέλευσης».

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με κείμενο εντός πλαισίου παρατίθενται στο έγγραφο «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δείγμα της συσκευασίας του προϊόντος όπου εμφαίνεται το σήμα, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με αυτό το κριτήριο.

Πίνακας 1

Κριτήρια για το λιπαντικό και κάθε δηλούμενη ουσία

 

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Κατηγορία

Κριτήρια

Υδραυλικά ρευστά, έλαια συστήματος μετάδοσης κίνησης αγροτικών μηχανημάτων

Γράσα, γράσα της χοάνης των ελικοφόρων αξόνων

Έλαια αλυσοπρίονων, αντικολλητικά σκυροδέματος, λιπαντικά συρματόσχοινων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά

Έλαια δίχρονων κινητήρων χερσαίων και θαλάσσιων εφαρμογών

Έλαια κιβωτίων ταχυτήτων για βιομηχανικές και θαλάσσιες εφαρμογές

Δηλώσεις επικινδυνότητας και φράσεις R που υποδηλώνουν κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου

(Παρέκκλιση όσον αφορά το κριτήριο 1α)

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Δήλωση επικινδυνότητας ή φράση κινδύνου R, που υποδηλώνει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον από το λιπαντικό, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

Ουδέν

[Κατώτερο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην οδηγία 1999/45/ΕΚ]

Ουδέν

[Κατώτερο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην οδηγία 1999/45/ΕΚ]

Ουδέν

[Κατώτερο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην οδηγία 1999/45/ΕΚ]

Ουδέν

[Κατώτερο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην οδηγία 1999/45/ΕΚ]

Ουδέν

[Κατώτερο όριο ταξινόμησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή στην οδηγία 1999/45/ΕΚ]

Εξαίρεση συγκεκριμένων ουσιών

(Κριτήρια 1β και 2)

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Ουσίες που περιέχονται στον κατάλογο OSPAR ή στον ενωσιακό πίνακα ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής υδάτων· οργανοαλογονούχες ενώσεις· νιτρώδεις ενώσεις· μέταλλα και μεταλλικές ενώσεις πλην των Na, K, Mg, Ca και, για τα πυκνωτικά μέσα, Li, Al· ουσίες ΚΜΤ κατηγ. 1, 2 (R45, R46, R49, R60 ή R61)· κατάλογος υποψηφίων ουσιών για το παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

Υδατική τοξικότητα

(Μόνο το κριτήριο 3.2)

Σωρευτική συγκέντρωση κατά μάζα ( % w/w) των περιεχόμενων ουσιών στις

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Μη τοξικό (D)

Οξεία τοξικότητα > 100 mg/l

ή

NOEC > 10 mg/l

Απεριόριστη

Επιβλαβές (Ε)

10 mg/l < Οξεία τοξικότητα ≤ 100 mg/l

ή

1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 20

Τοξικό (F)

1 mg/l < Οξεία τοξικότητα ≤ 10 mg/l

ή

0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

≤ 5

Πολύ τοξικό (G)

Οξεία τοξικότητα ≤ 1 mg/l

ή

NOEC ≤ 0,1 mg/l

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 1/M (14)

Βιοαποδόμηση και βιοσυσσώρευση

(Κριτήριο 4)

Σωρευτική συγκέντρωση κατά μάζα ( % w/w) των περιεχόμενων ουσιών στις

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Τελικά βιοαποδομήσιμη υπό αερόβιες συνθήκες (A)

> 90

> 75

> 90

> 75

> 90

Εγγενώς βιοαποδομήσιμη υπό αερόβιες συνθήκες (B)

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 20

≤ 5

Μη βιοαποδομήσιμη KAI μη βιοσυσσωρεύσιμη (C)

≤ 5

≤ 5

≤ 10

≤ 5

Μη βιοαποδομήσιμη KAI βιοσυσσωρεύσιμη (X)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Κλάσμα του οποίου δεν έχει εκτιμηθεί η υδατική τοξικότητα (Κριτήριο 3.2) ή η βιοαποδόμηση/βιοσυσσώρευση (Κριτήριο 4)

Σωρευτική συγκέντρωση κατά μάζα ( % w/w) των περιεχόμενων ουσιών στις

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

 

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Ανανεωσιμότητα

(Κριτήριο 5)

Σωρευτική συγκέντρωση κατά μάζα ( % w/w) των περιεχόμενων ουσιών στις

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Με βάση τον άνθρακα

≥ 50 %

≥ 45 %

≥ 70 %

≥ 50 %

≥ 50 %

 

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Ελάχιστες τεχνικές επιδόσεις

(Κριτήριο 6)

Υδραυλικά ρευστά: ISO 15380, πίνακες 2 έως 5

Έλαια μετάδοσης κίνησης αγροτικών μηχανημάτων: καταλληλότητα προς χρήση

Καταλληλότητα προς χρήση

Έλαια αλυσοπρίονων: κατά το πρότυπο RAL UZ 48

Άλλα: καταλληλότητα προς χρήση

Έλαια δίχρονων κινητήρων θαλάσσιων εφαρμογών: κατά το έγγραφο ΝΜΜΑ TC-W3.

Έλαια δίχρονων κινητήρων χερσαίων εφαρμογών: κατά το επίπεδο EGD του ISO 13738:2000

Έλαια κιβωτίων ταχυτήτων για βιομηχανικές και θαλάσσιες εφαρμογές: DIN 51517


Πολλαπλασιαστικός παράγοντας (Μ)

Τιμή LC50 ή EC50 («L(E)C50») της ουσίας

1

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

10

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

100

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

1 000

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Για ουσίες με τιμή LC50 ή EC50 χαμηλότερη του 0,0001 mg/l, τα αντίστοιχα όρια συγκέντρωσης υπολογίζονται αναλόγως (σε δυνάμεις του 10)


Πίνακας 2

Απαιτήσεις όσον αφορά την υδατική τοξικότητα για τις διάφορες κατηγορίες λιπαντικών — Απαιτούμενα δεδομένα για το λιπαντικό και τα κύρια συστατικά του

Κριτήριο 3.1

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

Οξεία υδατική τοξικότητα του προσφάτως παρασκευασθέντος λιπαντικού σε τρία τροφικά επίπεδα: φύκη, δαφνία και ψάρια

> 100 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 100 mg/l

Οξεία υδατική τοξικότητα κάθε κύριου συστατικού σε καθένα από τα δύο τροφικά επίπεδα, φύκη και δαφνία

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l


(1)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(4)  Όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(5)  Όπως προβλέπεται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

(6)  Όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(7)  Όπως προβλέπεται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

(8)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 133 της 31.5.2010, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 1.

(12)  Τα μαλακόστρακα μπορούν να υποκαταστήσουν τη δαφνία σε ολόκληρη την παρούσα απόφαση, όταν υποβάλλονται δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον.

(13)  ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1.

(14)  M είναι ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας 10 για ουσίες οι οποίες είναι πολύ τοξικές για το υδάτινο περιβάλλον, σύμφωνα με τον πίνακα 1β της οδηγίας 2006/8/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 19 της 24.1.2006, σ. 12).


29.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/40


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουνίου 2011

για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε απορρυπαντικά πιάτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 4448]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/382/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται στα προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2005/342/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, για τα απορρυπαντικά πιάτων, τα οποία ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

(4)

Τα εν λόγω κριτήρια επανεξετάστηκαν με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα νέα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(5)

Η απόφαση 2005/342/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας.

(6)

Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε οι παραγωγοί των οποίων τα προϊόντα έλαβαν το οικολογικό σήμα για απορρυπαντικά πιάτων, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/342/ΕΚ, να έχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση είτε τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/342/ΕΚ, έως ότου λήξει η ισχύς της, είτε τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κατηγορία προϊόντων «απορρυπαντικά πιάτων» περιλαμβάνει κάθε απορρυπαντικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για να πλένονται με τα χέρια πιάτα, σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία κουζίνας κ.λπ.

Η κατηγορία προϊόντων καλύπτει προϊόντα για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση. Τα προϊόντα είναι μείγματα χημικών ουσιών και δεν πρέπει να περιέχουν μικροοργανισμούς που έχει προσθέσει εσκεμμένα ο κατασκευαστής.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «ουσία»: χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του στη φυσική τους κατάσταση ή λαμβανόμενα με οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σταθερότητας των προϊόντων και των προσμείξεων που προκύπτουν από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αλλά εξαιρουμένων των διαλυτών οι οποίοι είναι δυνατόν να διαχωριστούν χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλλεται η σύστασή της·

2)   «προϊόν» (ή «μείγμα»): μείγμα ή διάλυμα δύο ή περισσότερων ουσιών που δεν αντιδρούν.

Άρθρο 3

Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 σε απορρυπαντικό πιάτων, το προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία «απορρυπαντικά πιάτων» που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να ανταποκρίνεται στα κριτήρια, καθώς και στις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «απορρυπαντικά πιάτων», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, στην κατηγορία προϊόντων «απορρυπαντικά πιάτων» αποδίδεται ο κωδικός αριθμός «019».

Άρθρο 6

Η απόφαση 2005/342/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «απορρυπαντικά πιάτων» οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2005/342/ΕΚ.

2.   Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «απορρυπαντικά πιάτων» οι οποίες έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, το αργότερο όμως, στις 30 Ιουνίου 2011, επιτρέπεται να βασίζονται είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/342/ΕΚ είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

3.   Όταν το οικολογικό σήμα απονέμεται με βάση αίτηση που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2005/342/ΕΚ, μπορεί να χρησιμοποιείται επί 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 115 της 4.5.2005, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στόχοι των κριτηρίων

Τα κριτήρια αυτά αποσκοπούν, ιδίως, στην προώθηση προϊόντων που συνεπάγονται μειωμένες απορρίψεις τοξικών ή κατ’ άλλο τρόπο ρυπογόνων ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον, στον περιορισμό ή την πρόληψη των κινδύνων για την υγεία ή το περιβάλλον που συνδέονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων συσκευασίας, στην πληροφόρηση που παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το προϊόν με αποδοτικό τρόπο και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.

Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς

2.

Βιοαποδομησιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών

3.

Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

4.

Αρωματικές ουσίες

5.

Διαβρωτικές ιδιότητες

6.

Απαιτήσεις συσκευασίας

7.

Καταλληλότητα προς χρήση

8.

Οδηγίες χρήσης

9.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης

α)   Απαιτήσεις

Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου.

Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τους προμηθευτές των προμηθευτών του κοκ., κατά περίπτωση.

Εφόσον είναι δυνατόν, οι δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών διαφορετικές από τις αναφερόμενες σε κάθε κριτήριο, εφόσον είναι αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

Το προσάρτημα I παραπέμπει στον κατάλογο της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών (DID, από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Detergent Ingredient Database), ο οποίος περιλαμβάνει τα ευρύτατα χρησιμοποιούμενα συστατικά για τη σύνθεση απορρυπαντικών. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των δεδομένων για τους υπολογισμούς του κρίσιμου όγκου αραίωσης (CDV) και για την εκτίμηση της βιοαποδομησιμότητας των συστατικών. Για τις ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο άμεσου ή με παρέκταση υπολογισμού των σχετικών δεδομένων. Η τελευταία έκδοση του καταλόγου DID διατίθεται στον ιστότοπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ ή μέσω των ιστότοπων των αρμόδιων φορέων.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διεξάγουν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

β)   Όρια μετρήσεων

Όλες οι ουσίες που περιέχει το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων (π.χ. συντηρητικών ή σταθεροποιητών) των συστατικών, και των οποίων η συγκέντρωση υπερβαίνει το 0,010 % κατά βάρος του τελικού σκευάσματος, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ, εξαιρουμένου του κριτηρίου 1, για το οποίο πρέπει να συνεκτιμάται κάθε σκοπίμως προστιθέμενη ουσία, ανεξαρτήτως του βάρους της. Οι προσμείξεις που προκύπτουν από την παραγωγή των συστατικών και περιέχονται σε συγκεντρώσεις > 0,010 % κατά βάρος του τελικού σκευάσματος πρέπει επίσης να πληρούν τα κριτήρια.

γ)   Δόση αναφοράς

Για τα απορρυπαντικά πιάτων, η δόση, σε γραμμάρια προϊόντος, που συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης πιάτων, για τον καθαρισμό φυσιολογικά ακάθαρτων πιάτων, ορίζεται ως δόση αναφοράς για τους υπολογισμούς που αποσκοπούν στην τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ, καθώς και για τις δοκιμές καθαριστικής ικανότητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήριο 1 —   Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς

Υπολογίζεται ο κρίσιμος όγκος αραίωσης (CDVχρόνιος) για κάθε ουσία (i) με τη βοήθεια της ακόλουθης εξίσωσης:

Formula

όπου βάρος(i) είναι το βάρος της ουσίας (σε γραμμάρια) που περιέχεται στη δόση την οποία συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης πιάτων, DF(i) είναι ο συντελεστής αποδόμησης και TFχρόνια(i) είναι ο συντελεστής τοξικότητας της ουσίας (σε χιλιοστόγραμμα/λίτρο).

Οι τιμές των παραμέτρων DF και TFχρόνια είναι οι αναγραφόμενες στον κατάλογο της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών — μέρος A (κατάλογος DID-μέρος Α) (προσάρτημα I). Εάν η εξεταζόμενη ουσία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο DID-μέρος Α, ο αιτών υπολογίζει τις τιμές με βάση την προσέγγιση που περιγράφεται στον κατάλογο DID-μέρος Β (προσάρτημα I). Αθροίζονται οι τιμές CDVχρόνιος για κάθε ουσία ώστε να προκύψει ο CDVχρόνιος για το προϊόν.

Ο CDVχρόνιος υπολογίζεται με βάση τη δόση, σε γραμμάρια προϊόντος, που συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης πιάτων, για τον καθαρισμό φυσιολογικά ακάθαρτων πιάτων. Ο CDVχρόνιος της συνιστώμενης δόσης για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης πιάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 800 λίτρα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, συνοδευόμενη από τους αναλυτικούς υπολογισμούς του CDVχρόνιος από τους οποίους προκύπτει η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 2 —   Βιοαποδομησιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών

α)   Άμεση βιοαποδομησιμότητα (αερόβια)

Κάθε επιφανειοδραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν πρέπει να είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και περιγραφή της λειτουργίας κάθε ουσίας. Στον κατάλογο DID-μέρος Α (προσάρτημα I) αναφέρεται αν μια συγκεκριμένη επιφανειοδραστική ουσία είναι βιοαποδομήσιμη σε αερόβιες συνθήκες ή όχι (οι επιφανειοδραστικές ουσίες για τις οποίες σημειώνεται η ένδειξη «R» στη στήλη της αερόβιας βιοαποδομησιμότητας είναι άμεσα βιοαποδομήσιμες). Για επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID-μέρος Α, παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή από άλλες πηγές ή αποτελέσματα από κατάλληλες δοκιμές, από τα οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω ουσίες είναι βιοαποδομήσιμες σε αερόβιες συνθήκες. Οι δοκιμές άμεσης βιοαποδομησιμότητας είναι οι αναφερόμενες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (1). Οι επιφανειοδραστικές ουσίες θεωρούνται άμεσα βιοαποδομήσιμες, εάν ο βαθμός βιοαποδομησιμότητας (ανοργανοποίηση), μετρούμενος με μια από τις ακόλουθες πέντε δοκιμές, είναι τουλάχιστον 60 % εντός 28 ημερών: δοκιμή υπερκείμενης φάσης CO2 [μέθοδος OECD 310], δοκιμή έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) — τροποποιημένη δοκιμή Sturm [μέθοδος OECD 301Β· κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 440/2008 (2), μέθοδος Γ.4-Γ], δοκιμή κλειστής φιάλης [μέθοδος OECD 301D· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Ε], δοκιμή μανομετρικής αναπνευσιομετρίας [μέθοδος OECD 301F· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Δ] ή δοκιμή MITI (I) [μέθοδος OECD 301C· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Ζ] ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Εάν ο βαθμός βιοαποδομησιμότητας είναι τουλάχιστον 70 % εντός 28 ημερών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες δοκιμές για την επιβεβαίωση της άμεσης βιοαποδομησιμότητας, ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά της επιφανειοδραστικής ουσίας: ελάττωση διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) [μέθοδος OECD 301Α· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Α] ή τροποποιημένη δοκιμή ΟΟΣΑ — ελάττωση DOC [μέθοδος OECD 301Ε· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Β] ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων δοκιμών που βασίζονται στη μέτρηση του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, δεδομένου ότι από τις μεθόδους αυτές είναι δυνατόν να προκύψουν αποτελέσματα σχετικά με την απομάκρυνση και όχι με τη βιοαποδομησιμότητα. Στις δοκιμές αερόβιας άμεσης βιοαποδομησιμότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκ των προτέρων προσαρμογή. Δεν ισχύει η αρχή του δεκαημέρου.

β)   Αναερόβια βιοαποδομησιμότητα

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, εντός του ορίου που καθορίζεται κατωτέρω, επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χαρακτηρίζονται με την ένδειξη H400/R50 (πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς).

Το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,20 γραμμάρια ανά συνιστώμενη δόση για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης πιάτων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και περιγραφή της λειτουργίας κάθε ουσίας. Στον κατάλογο DID-μέρος Α (προσάρτημα I) αναφέρεται αν μια συγκεκριμένη επιφανειοδραστική ουσία είναι βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες ή όχι (οι επιφανειοδραστικές ουσίες για τις οποίες σημειώνεται η ένδειξη «Υ» στη στήλη της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες). Για επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID-μέρος Α (ΕΕ L 115 της 4.5.2005, σ. 18 μέρος Α), πρέπει να υποβάλλονται οι σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή άλλες πηγές ή τα αποτελέσματα κατάλληλων δοκιμών, από τα οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω ουσίες είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες. Η δοκιμή αναφοράς για την αναερόβια αποδομησιμότητα είναι η μέθοδος OECD 311, ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος δοκιμών και απαιτείται τελική αποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες τουλάχιστον 60 %. Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι επιτυγχάνεται τελική αποδομησιμότητα 60 % σε αναερόβιες συνθήκες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών που προσομοιώνουν τις συνθήκες κατάλληλου αναερόβιου περιβάλλοντος (βλέπε προσάρτημα II).

Κριτήριο 3 —   Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία α), β) και γ) κατωτέρω ισχύουν για κάθε ουσία ή μείγμα, συμπεριλαμβανομένων των βιοκτόνων, των χρωστικών και των αρωματικών ουσιών, που περιέχεται στο τελικό προϊόν σε αναλογία μεγαλύτερη από 0,010 % κατά βάρος. Συμπεριλαμβάνεται επίσης κάθε ουσία μείγματος που χρησιμοποιείται στη σύνθεση, εφόσον η αναλογία της υπερβαίνει το 0,010 % κατά βάρος του τελικού προϊόντος. Για τις ουσίες σε νανομορφές που προστίθενται σκόπιμα στο προϊόν, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το κριτήριο 3 σημείο γ) ανεξαρτήτως συγκέντρωσης.

α)   Συγκεκριμένες ουσίες των οποίων η χρήση αποκλείεται

Οι ακόλουθες ουσίες δεν πρέπει να περιέχονται στο προϊόν ούτε ως συστατικά του σκευάσματος ούτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος:

αιθοξυαλκυλοφαινόλες (APEO) και παράγωγα αυτών

EDTA (αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ) και τα άλατά του

5-βρωμο-5-νιτρο-1,3-διοξάνιο

2-βρωμο-2-νιτροπροπανοδιόλη-1,3

διαζολινιδυλουρία

φορμαλδεΰδη

άλας της υδροξυμεθυλογλυκίνης με νάτριο

νιτρομόσχοι και πολυκυκλικοί μόσχοι, όπως για παράδειγμα:

μοσχοξυλόλιο: 5-τριτ. βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-μ-ξυλόλιο,

τεχνητός μόσχος ιβίσκου: 4-τριτ. βουτυλο-3-μεθοξυ-2,6-δινιτροτολουόλιο,

μοσχένιο: 1,1,3,3,5-πενταμεθυλο-4,6-δινιτροϊνδάνιο,

μοσχοτιβετένιο: 1-τριτ. βουτυλο-3,4,5-τριμεθυλο-2,6-δινιτροβενζόλιο,

μοσχοκετόνη: 4’-τριτ. βουτυλο-2’,6’-διμεθυλο-3’,5’-δινιτροακετοφαινόνη,

HHCB (1,3,4,6,7,8-εξαϋδρο-4,6,6,7,8,8-εξαμεθυλοκυκλοπεντα(g)-2-βενζοπυράνιο),

AHTN (6-ακετυλ-1,1,2,4,4,7-εξαμεθυλοτετραλίνη).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι οι αναφερόμενες ουσίες δεν περιέχονται στο προϊόν, συνοδευόμενη, όταν κρίνεται σκόπιμο, από δηλώσεις των παραγωγών.

β)   Δεν χρησιμοποιούνται άλατα του τεταρτοταγούς αμμωνίου που δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα, ούτε ως συστατικά του σκευάσματος ούτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεσή του.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει τεκμηρίωση από την οποία προκύπτει η βιοαποδομησιμότητα κάθε χρησιμοποιούμενου άλατος του τεταρτοταγούς αμμωνίου.

γ)   Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ, ούτε το προϊόν ούτε μέρος του προϊόντος επιτρέπεται να περιέχει ουσίες (σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών) που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού με τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ή της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), ούτε ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Οι κατωτέρω φράσεις κινδύνου αφορούν κατά κανόνα ουσίες. Ωστόσο, για μείγματα ενζύμων και αρωματικών ουσιών, στην περίπτωση των οποίων δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ταξινόμησης μειγμάτων.

Κατάλογος δηλώσεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου:

Δήλωση επικινδυνότητας (6)

Φράση κινδύνου (7)

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

R28

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R25

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

R65

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

R27

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R24

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

R23, R26

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

R23

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων

R68

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R60-63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R61-62

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R62

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R63

H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R62-63

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

R64

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R68/20, R68/21, R68/22

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/25, R48/24, R48/23

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/20, R48/21, R48/22

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

R53

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R59

EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R29

EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R31

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R32

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια

R39-41

Ευαισθητοποιητικές ουσίες

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

R42

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

R43

Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση οι ουσίες ή τα μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα, υφίστανται χημική τροποποίηση), με αποτέλεσμα να εκλείπει ο προσδιορισθείς κίνδυνος.

Παρεκκλίσεις: οι ακόλουθες ουσίες ή μείγματα εξαιρούνται ρητά από την παρούσα απαίτηση:

Επιφανειοδραστικές ουσίες

Σε συγκεντρώσεις < 25 % στο προϊόν (8)

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R 50

Αρωματικές ουσίες

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

Ένζυμα (9)

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

R42

Ένζυμα (9)

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

R43

Νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA) ως πρόσμιξη των οξέων MGDA και GLDA (10)

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα την ακριβή σύνθεση του προϊόντος. Αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο για τις ουσίες του προϊόντος με βάση τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Οι πληροφορίες αυτές είναι ειδικές για τη συγκεκριμένη μορφή της ουσίας που χρησιμοποιείται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών. Προς τούτο, ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από κατάλογο των συστατικών και από τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τόσο για το προϊόν, όσο και για κάθε ουσία που αναγράφεται στη σύνθεση. Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται όρια συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

δ)   Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 όσον αφορά ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και οι οποίες περιέχονται σε μείγματα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010 %.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο κατάλογος των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ουσίες οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, διατίθεται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Γίνεται αναφορά στον κατάλογο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται όρια συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

ε)   Βιοκτόνα

i)

Το προϊόν επιτρέπεται να περιέχει βιοκτόνα μόνο για τη συντήρησή του και στην κατάλληλη δοσολογία αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά τις επιφανειοδραστικές ουσίες που μπορεί να έχουν και βιοκτόνες ιδιότητες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας των προστιθέμενων συντηρητικών, καθώς και πληροφορίες για την ακριβή συγκέντρωσή τους στο προϊόν. Ο παραγωγός ή ο προμηθευτής των συντηρητικών υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία που απαιτείται για τη συντήρηση του προϊόντος.

ii)

Απαγορεύεται να βεβαιώνεται ή να υπονοείται πάνω στη συσκευασία ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας ότι το προϊόν έχει αντιμικροβιακή δράση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα τα κείμενα και τη διάταξή τους πάνω σε κάθε τύπο συσκευασίας ή/και δείγμα κάθε τύπου συσκευασίας.

iii)

Επιτρέπονται τα βιοκτόνα, είτε ως συστατικά του σκευάσματος είτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεσή του, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του προϊόντος και χαρακτηρίζονται με τις ενδείξεις κινδύνου H410/R50-53 ή H411/R51-53 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, μόνον εφόσον το δυναμικό βιοσυσσώρευσης των βιοκτόνων αυτών χαρακτηρίζεται από λογάριθμο του συντελεστή κατανομής σε μείγμα οκτανόλης-νερού (log Pow) < 3,0 ή από πειραματικά προσδιοριζόμενο συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF) ≤ 100.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας όλων των βιοκτόνων, καθώς και τεκμηρίωση για τη συγκέντρωση των βιοκτόνων στο τελικό προϊόν.

Κριτήριο 4 —   Αρωματικές ουσίες

α)

Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει αρώματα με νιτρομόσχους ή πολυκυκλικούς μόσχους [όπως καθορίζονται στο κριτήριο 3 στοιχείο α)].

β)

Κατά την παρασκευή ή/και τον χειρισμό κάθε ουσίας που προστίθεται στο προϊόν ως αρωματική ουσία πρέπει να τηρείται ο κώδικας πρακτικής της Διεθνούς Ένωσης Αρωματικών Ουσιών (International Fragrance Association/IFRA). Ο κώδικας διατίθεται στον ιστότοπο της IFRA: http://www.ifraorg.org.

γ)

Αρωματικές ουσίες που υπόκεινται στην απαίτηση υποβολής της δήλωσης η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά (παράρτημα VII) και οι οποίες δεν αποκλείονται ήδη βάσει του κριτηρίου 3 στοιχείο γ) και (άλλες) αρωματικές ουσίες που ταξινομούνται ως H317/R43 (μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση) ή/και H334/R42 (μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής) δεν πρέπει να περιέχονται σε ποσότητες ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) ανά ουσία.

δ)

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αρωματικές ουσίες στα απορρυπαντικά πιάτων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Δήλωση συμμόρφωσης με καθένα από τα μέρη α), β) και δ) του κριτηρίου. Όσον αφορά το μέρος γ) του κριτηρίου, ο αιτών υποβάλλει υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης στην οποία αναφέρεται η ποσότητα αρωματικών ουσιών που περιέχει το προϊόν. Ο αιτών υποβάλλει επίσης δήλωση του παραγωγού της αρωματικής ουσίας, στην οποία προσδιορίζεται η περιεκτικότητά της σε κάθε ουσία του καταλόγου του παραρτήματος III μέρος I της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου (12), καθώς και σε (άλλες) ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με τις φράσεις κινδύνου R43/H317 ή/και R42/H334.

Κριτήριο 5 —   Διαβρωτικές ιδιότητες

Το προϊόν δεν πρέπει να έχει ταξινομηθεί ως μείγμα «Διαβρωτικό» (C), χαρακτηριζόμενο με την ένδειξη R34 ή R35 σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, ούτε ως μείγμα «Διαβρωτικό για το δέρμα, κατηγορίας 1» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα τις ακριβείς συγκεντρώσεις όλων των ουσιών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν, είτε ως συστατικά του σκευάσματος είτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος, και έχουν ταξινομηθεί ως μείγμα «Διαβρωτικό» (C), χαρακτηριζόμενο με την ένδειξη R34 ή R35 σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, ή «Διαβρωτικό για το δέρμα, κατηγορίας 1» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, καθώς και αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας υλικού.

Κριτήριο 6 —   Απαιτήσεις συσκευασίας

α)

Η σήμανση των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τον κύριο περιέκτη πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (13) ή με το πρότυπο DIN 6120 μέρη 1 και 2 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 7728 μέρος 1.

β)

Εάν η πρωτογενής συσκευασία αποτελείται από ανακυκλωμένο υλικό, κάθε σχετική ένδειξη πάνω στη συσκευασία πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 14021 «Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Αυτοδηλούμενοι ισχυρισμοί (περιβαλλοντική επισήμανση τύπου ΙΙ)».

γ)

Στην πλαστική συσκευασία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φθαλικές ενώσεις για τις οποίες έχει διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνων και οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με το κριτήριο 3 στοιχείο γ) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

δ)

Ο λόγος βάρους/χρησιμότητας (WUR) της πρωτογενούς συσκευασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Τύπος προϊόντων

WUR

Απορρυπαντικά πιάτων που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν

1,20 γραμμάρια συσκευασίας ανά λίτρο διαλύματος χρήσης (διάλυμα πλύσης πιάτων)

Ο WUR υπολογίζεται μόνο για την πρωτογενή συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων, πωμάτων και χειροκίνητων αντλιών/συσκευών ψεκασμού) με τον ακόλουθο τύπο:

Formula,

όπου:

Wi

=

βάρος (g) της πρωτογενούς συσκευασίας (i), συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας, κατά περίπτωση.

Ui

=

βάρος (g) μη ανακυκλωμένου (παρθένου) υλικού στην πρωτογενή συσκευασία (i). Εάν η αναλογία του ανακυκλωμένου υλικού στην πρωτογενή συσκευασία είναι 0 %, τότε Ui = Wi.

Di

=

αριθμός λειτουργικών δόσεων (= αριθμός όγκων δοσολογίας τους οποίους συνιστά ο κατασκευαστής για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης) που περιέχει η πρωτογενής συσκευασία (i).

ri

=

αριθμός ανακύκλωσης, δηλαδή πόσες φορές η πρωτογενής συσκευασία (i) χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό μέσω συστήματος επιστροφής ή επαναπλήρωσης (ri = 1, εάν η συσκευασία δεν επαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό). Εφόσον η συσκευασία επαναχρησιμοποιείται, ο ri ορίζεται ίσος με 1, εκτός εάν ο αιτών είναι σε θέση να τεκμηριώσει μεγαλύτερη τιμή.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα τον υπολογισμό του WUR του προϊόντος, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μέρος του παρόντος κριτηρίου. Για το μέρος γ) του κριτηρίου, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης.

Κριτήριο 7 —   Καταλληλότητα προς χρήση

Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο προς χρήση και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών.

Η καθαριστική ικανότητα και η καθαριστική δυναμικότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες του μη επώνυμου απορρυπαντικού αναφοράς που προσδιορίζεται κατωτέρω.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Η καθαριστική ικανότητα και η καθαριστική δυναμικότητα πρέπει να δοκιμάζονται με επαρκή και αιτιολογημένη εργαστηριακή δοκιμή επιδόσεων, η οποία πρέπει να διεξάγεται και να αποτελεί αντικείμενο έκθεσης βάσει καθορισμένων παραμέτρων που ορίζονται στο πλαίσιο διεξαγωγής δοκιμών επιδόσεων «Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents», διαθέσιμο στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm.

Το μη επώνυμο απορρυπαντικό αναφοράς είναι το καθοριζόμενο στη μέθοδο δοκιμών επιδόσεων «Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents» (Συστάσεις για την ποιοτική αξιολόγηση των καθαριστικών επιδόσεων των απορρυπαντικών πιάτων) της γερμανικής ένωσης IKW (SÖFW-Journal, 128, 5, σ. 11-15, 2002), με την εξής προσαρμογή: η δόση για τη δοκιμή επιδόσεων ορίζεται σε 2,5 χιλιοστόλιτρα απορρυπαντικού αναφοράς ανά 5 λίτρα νερού.

Η δοκιμή επιδόσεων «Recommendations for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents» της IKW (SÖFW-Journal, 128, 5, σ. 11-15, 2002) επιτρέπεται να εφαρμόζεται με την προαναφερόμενη προσαρμογή και μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο: http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf.

Κριτήριο 8 —   Οδηγίες χρήσης

Στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

«Να μην αφήνετε το νερό να τρέχει αλλά να βυθίζετε τα πιάτα μέσα σε νερό και να χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δοσολογία» (ή άλλο ισοδύναμο κείμενο).

β)

Στη συσκευασία αναγράφονται, με εύλογα επαρκές μέγεθος χαρακτήρων και σε ευδιάκριτο φόντο, πληροφορίες για τη συνιστώμενη δοσολογία. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε χιλιοστόλιτρα (και σε κουταλιές γλυκού) προϊόντος για 5 λίτρα διαλύματος πλύσης πιάτων που χρειάζονται για «λερωμένα» και «όχι πολύ λερωμένα» πιάτα.

γ)

Συνιστάται η προαιρετική ένδειξη του κατά προσέγγιση αριθμού πλύσεων που μπορεί να εξασφαλίσει ο καταναλωτής με μια φιάλη.

Ο αριθμός πλύσεων υπολογίζεται με διαίρεση του όγκου του προϊόντος διά της δόσης που απαιτείται για 5 λίτρα διαλύματος πλύσης για «λερωμένα» πιάτα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα δείγμα της συσκευασίας και της ετικέτας του προϊόντος, συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μέρος του παρόντος κριτηρίου.

Κριτήριο 9 —   Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Προαιρετικό σήμα που πρέπει να περιέχει το ακόλουθο κείμενο εντός πλαισίου:

«—

περιορισμένες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς,

μειωμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών,

μειωμένα απορρίμματα συσκευασίας,

σαφείς οδηγίες χρήσης».

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με κείμενο εντός πλαισίου παρατίθενται στο έγγραφο «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo», που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δείγμα του σήματος, συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.


(1)  ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(4)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(6)  Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(7)  Κατά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

(8)  Η εκατοστιαία αναλογία πρέπει να διαιρείται διά του παράγοντα M που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(9)  Συμπεριλαμβανομένων των σταθεροποιητών και άλλων βοηθητικών ουσιών που περιέχονται στα παρασκευάσματα.

(10)  Σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 1,0 % στην πρώτη ύλη, εφόσον η συνολική συγκέντρωση στο τελικό προϊόν είναι μικρότερη από 0,10 %.

(11)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.

(13)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.

Προσάρτημα I

Κατάλογος της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών (κατάλογος DID)

Ο κατάλογος DID (μέρος Α) περιλαμβάνει πληροφορίες για την υδατοτοξικότητα και τη βιοαποδομησιμότητα των συστατικών που χρησιμοποιούνται συνήθως στη σύνθεση των απορρυπαντικών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα και τη βιοαποδομησιμότητα σειράς ουσιών που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα πλύσης και καθαρισμού. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης αλλά στο μέρος Β αυτού παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον καθορισμό των κατάλληλων παραμέτρων υπολογισμού για ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID (π.χ. του συντελεστή τοξικότητας (TF) και του συντελεστή αποδόμησης (DF), που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κρίσιμου όγκου αραίωσης). Ο κατάλογος DID αποτελεί γενική πηγή πληροφοριών και οι ουσίες που περιλαμβάνει δεν εγκρίνονται αυτόματα προς χρήση σε προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Ο κατάλογος DID (μέρη Α και Β) διατίθεται στον ιστότοπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

Για ουσίες για τις οποίες δεν διατίθενται στοιχεία όσον αφορά την υδατοτοξικότητα και την αποδομησιμότητα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δομικές αναλογίες με παρόμοιες ουσίες για την εκτίμηση των TF και DF. Οι εν λόγω δομικές αναλογίες εγκρίνονται από τον αρμόδιο φορέα που χορηγεί την άδεια χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Εναλλακτικά εφαρμόζεται προσέγγιση με βάση τη δυσμενέστερη εκδοχή, στην οποία χρησιμοποιούνται οι εξής παράμετροι:

Προσέγγιση με βάση τη δυσμενέστερη εκδοχή:

 

Οξεία τοξικότητα

Χρόνια τοξικότητα

Αποδόμηση

Συστατικό

LC50/EC50

SF(οξεία)

TF(οξεία)

NOEC (1)

SF(χρόνια)  (1)

TF(χρόνια)

DF

Αερόβια

Αναερόβια

«Ονομασία»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Τεκμηρίωση της άμεσης βιοαποδομησιμότητας

Για την άμεση βιοαποδομησιμότητα χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι δοκιμών:

1)

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 και κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 1η Δεκεμβρίου 2015:

Οι μέθοδοι δοκιμών άμεσης βιοαποδομησιμότητας που προβλέπονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ειδικότερα οι μέθοδοι που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα V σημείο Γ4 της εν λόγω οδηγίας, ή οι ισοδύναμες με αυτές μέθοδοι δοκιμών OECD 301 A-F ή οι ισοδύναμες με αυτές δοκιμές ISO.

Δεν ισχύει για τις επιφανειοδραστικές ουσίες η αρχή του δεκαημέρου. Τα επίπεδα αποδοχής είναι 70 % για τις δοκιμές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδοι Γ4-A και Γ4-B (και τις ισοδύναμες με αυτές δοκιμές OECD 301 A και E και δοκιμές ISO), ενώ είναι 60 % για τις μεθόδους δοκιμών Γ4-Γ, Δ, E και Ζ (και τις ισοδύναμες με αυτές δοκιμές OECD 301 B, C, D και F και δοκιμές ISO).

2)

Μετά την 1η Δεκεμβρίου 2015 και κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 1η Δεκεμβρίου 2015:

Οι μέθοδοι δοκιμών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Τεκμηρίωση της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας

Η δοκιμή αναφοράς για την αναερόβια βιοαποδομησιμότητα είναι η μέθοδος EN ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988), OECD 311 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος δοκιμών και απαιτείται τελική αποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες 60 %. Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι επιτυγχάνεται τελική αποδομησιμότητα 60 % σε αναερόβιες συνθήκες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών που προσομοιώνουν τις συνθήκες κατάλληλου αναερόβιου περιβάλλοντος.

Παρέκταση για ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID

Για συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη προσέγγιση για την απαραίτητη τεκμηρίωση της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας.

1)

Εύλογη παρέκταση αποτελεσμάτων: Χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα δοκιμών που διεξήχθησαν σε μια πρώτη υλη ώστε να υπολογιστεί με παρέκταση η τελική αναερόβια αποδομησιμότητα για επιφανειοδραστικές ουσίες ανάλογης δομής. Εάν η αναερόβια βιοαποδομησιμότητα μιας επιφανειοδραστικής ουσίας (ή ομάδας ομολόγων ενώσεων) έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τον κατάλογο DID, μπορεί να θεωρηθεί ότι μια άλλη επιφανειοδραστική ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες (π.χ., οι C12-15 A 1-3 αιθοξυθειικές ενώσεις [αριθ. 8 στον κατάλογο DID] είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες, επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι εμφανίζουν ανάλογη βιοαποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες οι C12-15 A 6 αιθοξυθειικές ενώσεις). Εάν η αναερόβια βιοαποδομησιμότητα μιας επιφανειοδραστικής ουσίας έχει επιβεβαιωθεί με κατάλληλη μέθοδο δοκιμών, μπορεί να θεωρηθεί ότι μια άλλη επιφανειοδραστική ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες (π.χ., στοιχεία από τη βιβλιογραφία που επιβεβαιώνουν την αναερόβια βιοαποδομησιμότητα επιφανειοδραστικών ουσιών της ομάδας των αμμωνιακών αλάτων αλκυλεστέρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί ανάλογη αναερόβια βιοαποδομησιμότητα άλλων αλάτων του τεταρτοταγούς αμμωνίου που περιέχουν εστερικούς δεσμούς στην ή στις αλκυλαλυσίδες τους.

2)

Δοκιμή διαλογής για αναερόβια βιοαποδομησιμότητα: Εάν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή νέων δοκιμών, εκτελείται δοκιμή διαλογής με τη μέθοδο ΕΝ ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988), OECD 311 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.

3)

Δοκιμή βιοαποδομησιμότητας με χαμηλή δόση: Εάν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή νέων δοκιμών, καθώς και σε περίπτωση πειραματικών προβλημάτων κατά τη δοκιμή διαλογής (π.χ. αναστολή λόγω τοξικότητας της ελεγχόμενης ουσίας), επαναλαμβάνονται οι δοκιμές με χαμηλή δόση επιφανειοδραστικής ουσίας και παρακολουθείται η αποδόμηση με μετρήσεις

Formula

ή με χημικές αναλύσεις. Οι δοκιμές με χαμηλές δόσεις μπορούν να εκτελούνται με τη μέθοδο OECD 308 (Αύγουστος 2000) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.

(1)  Οι στήλες αυτές παραμένουν κενές εάν δεν βρεθούν αποδεκτά δεδομένα για τη χρόνια τοξικότητα. Στην περίπτωση αυτή ο TF(χρόνια) ορίζεται ως ίσος με τον TF(οξεία).


29.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 169/52


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2011

για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 4442]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2011/383/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται στα προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2005/344/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, τα οποία ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011.

(4)

Τα εν λόγω κριτήρια επανεξετάστηκαν με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα νέα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(5)

Η απόφαση 2005/344/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας.

(6)

Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε οι παραγωγοί των οποίων τα προϊόντα έλαβαν το οικολογικό σήμα για καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/344/ΕΚ, να έχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση είτε τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/344/ΕΚ, έως ότου λήξει η ισχύς της, είτε τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κατηγορία προϊόντων «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής» περιλαμβάνει τα εξής: καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης, προϊόντα καθαρισμού παραθύρων και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής.

α)

Καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης, τα οποία περιλαμβάνουν απορρυπαντικά που προορίζονται για τον συνήθη καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, οροφών, παραθύρων και άλλων σταθερών επιφανειών και είτε αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε χρησιμοποιούνται αναραίωτα. Ως καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης νοούνται προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών και των εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

β)

Προϊόντα καθαρισμού παραθύρων, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά καθαριστικά προϊόντα που προορίζονται για τον συνήθη καθαρισμό παραθύρων και χρησιμοποιούνται αναραίωτα·

γ)

Προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, τα οποία περιλαμβάνουν απορρυπαντικά που προορίζονται για τη συνήθη απομάκρυνση (και με τριβή) ρύπων ή/και εναποθέσεων σε χώρους υγιεινής, όπως χώρους πλύσης ρούχων, τουαλέτες, λουτρά με μπανιέρα ή ντουσιέρα και κουζίνες. Στην εν λόγω υποκατηγορία ανήκουν επομένως τα καθαριστικά προϊόντα λουτρού και τα καθαριστικά προϊόντα κουζίνας.

Η κατηγορία προϊόντων καλύπτει προϊόντα για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση. Τα προϊόντα είναι μείγματα χημικών ουσιών και δεν πρέπει να περιέχουν μικροοργανισμούς που έχει προσθέσει εσκεμμένα ο κατασκευαστής.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   ουσία: χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του στη φυσική τους κατάσταση ή λαμβανόμενα με οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σταθερότητας των προϊόντων και των προσμείξεων που προκύπτουν από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αλλά εξαιρουμένων των διαλυτών οι οποίοι είναι δυνατόν να διαχωριστούν χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλλεται η σύστασή της·

2)   προϊόν (ή μείγμα): μείγμα ή διάλυμα δύο ή περισσότερων ουσιών που δεν αντιδρούν.

Άρθρο 3

Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 σε καθαριστικό προϊόν γενικής χρήσης, προϊόν καθαρισμού παραθύρων ή προϊόν καθαρισμού χώρων υγιεινής, το προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής» που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να ανταποκρίνεται στα κριτήρια, καθώς και στις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, στην κατηγορία προϊόντων «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής» αποδίδεται ο κωδικός αριθμός «020».

Άρθρο 6

Η απόφαση 2005/344/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής», οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2005/344/ΕΚ.

2.   Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής», οι οποίες έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, το αργότερο όμως, στις 30 Ιουνίου 2011, επιτρέπεται να βασίζονται είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/344/ΕΚ είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

3.   Όταν το οικολογικό σήμα απονέμεται με βάση αίτηση που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2005/344/ΕΚ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 115 της 4.5.2005, σ. 42.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στόχοι των κριτηρίων

Τα κριτήρια αποσκοπούν ιδίως στην προώθηση προϊόντων με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μέσω της μείωσης των ποσοτήτων επιβλαβών ουσιών, των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων απορρυπαντικών και των απορριμμάτων συσκευασίας. Τα κριτήρια αποσκοπούν επιπλέον στον περιορισμό ή την πρόληψη των κινδύνων για το περιβάλλον και για την υγεία του ανθρώπου που συνδέονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων συσκευασίας, στην πληροφόρηση που παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το προϊόν με αποδοτικό τρόπο και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.

Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς

2.

Βιοαποδομησιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών

3.

Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

4.

Αρωματικές ουσίες

5.

Πτητικές οργανικές ενώσεις

6.

Φωσφόρος

7.

Απαιτήσεις συσκευασίας

8.

Καταλληλότητα προς χρήση

9.

Οδηγίες χρήσης

10.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

11.

Επαγγελματική κατάρτιση

Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης

α)   Απαιτήσεις

Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου.

Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τους προμηθευτές των προμηθευτών του κοκ., κατά περίπτωση.

Εφόσον είναι δυνατόν, οι δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 17025 ή ισοδύναμου.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών διαφορετικές από τις αναφερόμενες σε κάθε κριτήριο, εφόσον είναι αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

Το προσάρτημα I παραπέμπει στον κατάλογο της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών (DID, από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Detergent Ingredient Database), ο οποίος περιλαμβάνει τα ευρύτατα χρησιμοποιούμενα συστατικά για τη σύνθεση απορρυπαντικών. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των δεδομένων για τους υπολογισμούς του κρίσιμου όγκου αραίωσης (CDV) και για την εκτίμηση της βιοαποδομησιμότητας των συστατικών. Για τις ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο άμεσου ή με παρέκταση υπολογισμού των σχετικών δεδομένων. Η τελευταία έκδοση του καταλόγου DID διατίθεται από τον ιστότοπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ ή μέσω των ιστότοπων των αρμόδιων φορέων.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διεξάγουν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

β)   Όρια μετρήσεων

Όλες οι ουσίες που περιέχει το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων (π.χ. συντηρητικών ή σταθεροποιητών) των συστατικών, και των οποίων η συγκέντρωση υπερβαίνει το 0,010 % κατά βάρος του τελικού σκευάσματος, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ, εξαιρουμένου του κριτηρίου 1, για το οποίο πρέπει να συνεκτιμάται κάθε σκοπίμως προστιθέμενη ουσία, ανεξαρτήτως του βάρους της. Οι προσμείξεις που προκύπτουν από την παραγωγή των συστατικών και περιέχονται σε συγκεντρώσεις > 0,010 % κατά βάρος του τελικού σκευάσματος πρέπει επίσης να πληρούν τα κριτήρια.

γ)   Δόση αναφοράς

Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, η δόση, σε γραμμάρια προϊόντος, που συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης, για τον καθαρισμό φυσιολογικά ακάθαρτων επιφανειών, ορίζεται ως δόση αναφοράς για τους υπολογισμούς που αποσκοπούν στην τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ, καθώς και για τις δοκιμές καθαριστικής ικανότητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήριο 1 —   Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς

Υπολογίζεται ο κρίσιμος όγκος αραίωσης (CDVχρόνιος) για κάθε ουσία (i) με τη βοήθεια της ακόλουθης εξίσωσης:

Formula

όπου βάρος (i) είναι το βάρος της ουσίας (σε γραμμάρια) που περιέχεται στη δόση την οποία συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης (στην περίπτωση των καθαριστικών προϊόντων γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν) ή ανά 100 g προϊόντος (προκειμένου για καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης, προϊόντα καθαρισμού παραθύρων και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής που χρησιμοποιούνται αναραίωτα), DF (i) είναι ο συντελεστής αποδόμησης και TFχρόνια (i) είναι ο συντελεστής τοξικότητας της ουσίας (σε χιλιοστόγραμμα/λίτρο).

Οι τιμές των παραμέτρων DF και TFχρόνια είναι οι αναγραφόμενες στον κατάλογο της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών-μέρος A (κατάλογος DID-μέρος Α) (προσάρτημα I). Εάν η εξεταζόμενη ουσία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο DID-μέρος Α, ο αιτών υπολογίζει τις τιμές με βάση την προσέγγιση που περιγράφεται στον κατάλογο DID-μέρος Β (προσάρτημα I). Αθροίζονται οι τιμές CDVχρόνιος για κάθε ουσία ώστε να προκύψει ο CDVχρόνιος για το προϊόν.

Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, ο CDVχρόνιος υπολογίζεται με βάση τη δόση, σε γραμμάρια προϊόντος, που συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης, για τον καθαρισμό φυσιολογικά ακάθαρτων επιφανειών. Ο CDVχρόνιος της συνιστώμενης δόσης για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης δεν υπερβαίνει τα 18 000 λίτρα.

Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αναραίωτα, ο CDVχρόνιος για 100 g του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 52 000 λίτρα.

Για τα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων, ο CDVχρόνιος για 100 g του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 4 800 λίτρα.

Για τα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, ο CDVχρόνιος για 100 g του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα 80 000 λίτρα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, συνοδευόμενη από τους αναλυτικούς υπολογισμούς του CDVχρόνιος από τους οποίους προκύπτει η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 2 —   Βιοαποδομησιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών

α)   Άμεση βιοαποδομησιμότητα (αερόβια)

Κάθε επιφανειοδραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν πρέπει να είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και περιγραφή της λειτουργίας κάθε ουσίας. Στον κατάλογο DID-μέρος Α (προσάρτημα I) αναφέρεται αν μια συγκεκριμένη επιφανειοδραστική ουσία είναι βιοαποδομήσιμη σε αερόβιες συνθήκες ή όχι (οι επιφανειοδραστικές ουσίες για τις οποίες σημειώνεται η ένδειξη «R» στη στήλη της αερόβιας βιοαποδομησιμότητας είναι άμεσα βιοαποδομήσιμες). Για επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID-μέρος Α, παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή από άλλες πηγές ή αποτελέσματα από κατάλληλες δοκιμές, από τα οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω ουσίες είναι βιοαποδομήσιμες σε αερόβιες συνθήκες. Οι δοκιμές άμεσης βιοαποδομησιμότητας είναι οι αναφερόμενες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (1). Οι επιφανειοδραστικές ουσίες θεωρούνται άμεσα βιοαποδομήσιμες, εάν ο βαθμός βιοαποδομησιμότητας (ανοργανοποίηση), μετρούμενος με μια από τις ακόλουθες πέντε δοκιμές, είναι τουλάχιστον 60 % εντός 28 ημερών: δοκιμή υπερκείμενης φάσης CO2 [μέθοδος OECD 310], δοκιμή έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) — τροποποιημένη δοκιμή Sturm [μέθοδος OECD 301Β· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου (2), μέθοδος Γ.4-Γ], δοκιμή κλειστής φιάλης [μέθοδος OECD 301D· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Ε], δοκιμή μανομετρικής αναπνευσιομετρίας [μέθοδος OECD 301F· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Δ] ή δοκιμή MITI (I) [μέθοδος OECD 301C· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Ζ] ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Εάν ο βαθμός βιοαποδομησιμότητας είναι τουλάχιστον 70 % εντός 28 ημερών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες δοκιμές για την επιβεβαίωση της άμεσης βιοαποδομησιμότητας, ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά της επιφανειοδραστικής ουσίας: ελάττωση διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) [μέθοδος OECD 301Α· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Α] ή τροποποιημένη δοκιμή ΟΟΣΑ – ελάττωση DOC [μέθοδος OECD 301Ε· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Β] ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων δοκιμών που βασίζονται στη μετρήση του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, δεδομένου ότι από τις μεθόδους αυτές είναι δυνατόν να προκύψουν αποτελέσματα σχετικά με την απομάκρυνση και όχι με τη βιοαποδομησιμότητα. Στις δοκιμές αερόβιας άμεσης βιοαποδομησιμότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκ των προτέρων προσαρμογή. Δεν ισχύει η αρχή του δεκαημέρου.

β)   Αναερόβια βιοαποδομησιμότητα

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, εντός των ορίων που καθορίζονται κατωτέρω, επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χαρακτηρίζονται με την ένδειξη H400/R50 (Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς).

Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,40 g ανά συνιστώμενη δόση για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης.

Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αναραίωτα, το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4,0 g ανά 100 g προϊόντος.

Για τα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 g ανά 100 g προϊόντος.

Για τα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων, το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 g ανά 100 g προϊόντος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και περιγραφή της λειτουργίας κάθε ουσίας. Στον κατάλογο DID-μέρος Α (προσάρτημα I) αναφέρεται αν μια συγκεκριμένη επιφανειοδραστική ουσία είναι βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες ή όχι (οι επιφανειοδραστικές ουσίες για τις οποίες σημειώνεται η ένδειξη «Υ» στη στήλη της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες). Για επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID-μέρος Α, πρέπει να υποβάλλονται οι σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή άλλες πηγές ή τα αποτελέσματα κατάλληλων δοκιμών, από τα οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω ουσίες είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες. Η δοκιμή αναφοράς για την αναερόβια αποδομησιμότητα είναι η μέθοδος OECD 311, ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος δοκιμών και απαιτείται τελική αποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες τουλάχιστον 60 %. Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι επιτυγχάνεται τελική αποδομησιμότητα 60 % σε αναερόβιες συνθήκες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών που προσομοιώνουν τις συνθήκες κατάλληλου αναερόβιου περιβάλλοντος.

Κριτήριο 3 —   Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία α), β) και γ) κατωτέρω ισχύουν για κάθε ουσία, συμπεριλαμβανομένων των βιοκτόνων, των χρωστικών και των αρωματικών ουσιών, που περιέχεται στο τελικό προϊόν σε αναλογία μεγαλύτερη από 0,010 % κατά βάρος. Συμπεριλαμβάνεται επίσης κάθε ουσία μείγματος που χρησιμοποιείται στη σύνθεση, εφόσον η αναλογία της υπερβαίνει το 0,010 % κατά βάρος του τελικού προϊόντος. Για τις ουσίες σε νανομορφές που προστίθενται σκοπίμως στο προϊόν, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το κριτήριο 3 σημείο γ) ανεξαρτήτως συγκέντρωσης.

α)   Συγκεκριμένες ουσίες των οποίων η χρήση αποκλείεται

Οι ακόλουθες ουσίες δεν πρέπει να περιέχονται στο προϊόν ούτε ως συστατικά του σκευάσματος ούτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος:

αιθοξυαλκυλοφαινόλες (APEO) και παράγωγα αυτών

EDTA (αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ) και τα άλατά του

5-βρωμο-5-νιτρο-1,3-διοξάνιο

2-βρωμο-2-νιτροπροπανοδιόλη-1,3

διαζολινιδυλουρία

φορμαλδεΰδη

άλας της υδροξυμεθυλογλυκίνης με νάτριο

νιτρομόσχοι και πολυκυκλικοί μόσχοι, όπως για παράδειγμα:

μοσχοξυλόλιο: 5-τριτ. βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-μ-ξυλόλιο,

τεχνητός μόσχος ιβίσκου: 4-τριτ. βουτυλο-3-μεθοξυ-2,6-δινιτροτολουόλιο,

μοσχένιο: 1,1,3,3,5-πενταμεθυλο-4,6-δινιτροϊνδάνιο,

μοσχοτιβετένιο: 1-τριτ. βουτυλο-3,4,5-τριμεθυλο-2,6-δινιτροβενζόλιο,

μοσχοκετόνη: 4′-τριτ. βουτυλο-2′,6′-διμεθυλο-3′,5′-δινιτροακετοφαινόνη,

HHCB (1,3,4,6,7,8-εξαϋδρο-4,6,6,7,8,8-εξαμεθυλοκυκλοπεντα(g)-2-βενζοπυράνιο)

AHTN (6-ακετυλ-1,1,2,4,4,7-εξαμεθυλοτετραλίνη).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι οι αναφερόμενες ουσίες δεν περιέχονται στο προϊόν, συνοδευόμενη, όταν κρίνεται σκόπιμο, από δηλώσεις των παραγωγών των ουσιών.

β)   Δεν χρησιμοποιούνται άλατα του τεταρτοταγούς αμμωνίου που δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα, ούτε ως συστατικά του σκευάσματος ούτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεσή του.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει τεκμηρίωση από την οποία προκύπτει η βιοαποδομησιμότητα κάθε χρησιμοποιούμενου άλατος του τεταρτοταγούς αμμωνίου.

γ)   Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ούτε το προϊόν ούτε μέρος του προϊόντος πρέπει να περιέχει ουσίες (σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών) που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού με τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ή της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) ούτε ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Οι κατωτέρω φράσεις κινδύνου αφορούν κατά κανόνα ουσίες. Ωστόσο, για μείγματα ενζύμων και αρωματικών ουσιών, στην περίπτωση των οποίων δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ταξινόμησης μειγμάτων.

Κατάλογος δηλώσεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου:

Δήλωση επικινδυνότητας (6)

Φράση κινδύνου (7)

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

R28

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R25

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

R65

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

R27

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R24

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

R23, R26

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

R23

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων

R68

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R60-63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R61-62

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R62

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R63

H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R62-63

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

R64

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R68/20, R68/21, R68/22

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/25, R48/24, R48/23

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/20, R48/21, R48/22

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

R53

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R59

EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R29

EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R31

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R32

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια

R39-41

Ευαισθητοποιητικές ουσίες

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

R42

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

R43

Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση οι ουσίες ή τα μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα, υφίστανται χημική τροποποίηση), με αποτέλεσμα να εκλείπει ο προσδιορισθείς κίνδυνος.

Παρεκκλίσεις: οι ακόλουθες ουσίες ή μείγματα εξαιρούνται ρητά από την παρούσα απαίτηση:

Επιφανειοδραστικές ουσίες

Σε συγκεντρώσεις < 25 % στο προϊόν (8)

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R 50

Αρωματικές ουσίες

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

Ένζυμα (9)

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

R42

Ένζυμα (9)

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

R43

Νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA) ως πρόσμιξη των οξέων MGDA και GLDA (10)

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα την ακριβή σύνθεση του προϊόντος. Αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο για τις ουσίες του προϊόντος με βάση τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Οι πληροφορίες αυτές είναι ειδικές για τη συγκεκριμένη μορφή της ουσίας που χρησιμοποιείται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών. Προς τούτο, ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από κατάλογο των συστατικών και από τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τόσο για το προϊόν, όσο και για κάθε ουσία που αναγράφεται στη σύνθεση. Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται όρια συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

δ)   Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 όσον αφορά ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και οι οποίες περιέχονται σε μείγματα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010 %.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο κατάλογος των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ουσίες οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, διατίθεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Γίνεται αναφορά στον κατάλογο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται όρια συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

ε)   Βιοκτόνα

i)

Το προϊόν επιτρέπεται να περιέχει βιοκτόνα μόνο για τη συντήρησή του και στην κατάλληλη δοσολογία αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά τις επιφανειοδραστικές ουσίες που μπορεί να έχουν και βιοκτόνες ιδιότητες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας των προστιθέμενων συντηρητικών, καθώς και πληροφορίες για την ακριβή συγκέντρωσή τους στο προϊόν. Ο παραγωγός ή ο προμηθευτής των συντηρητικών υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία που απαιτείται για τη συντήρηση του προϊόντος.

ii)

Απαγορεύεται να βεβαιώνεται ή να υπονοείται πάνω στη συσκευασία ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας ότι το προϊόν έχει αντιμικροβιακή δράση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα τα κείμενα και τη διάταξή τους πάνω σε κάθε τύπο συσκευασίας ή/και δείγμα κάθε τύπου συσκευασίας.

iii)

Επιτρέπονται τα βιοκτόνα, είτε ως συστατικά του σκευάσματος είτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεσή του, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του προϊόντος και χαρακτηρίζονται με τις ενδείξεις κινδύνου H410/R50-53 ή H411/R51-53 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, μόνον εφόσον το δυναμικό βιοσυσσώρευσης των βιοκτόνων αυτών χαρακτηρίζεται από λογάριθμο του συντελεστή κατανομής σε μείγμα οκτανόλης-νερού (log Pow) < 3,0 ή από πειραματικά προσδιοριζόμενο συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF) ≤ 100.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας όλων των βιοκτόνων, καθώς και τεκμηρίωση για τη συγκέντρωση των βιοκτόνων στο τελικό προϊόν.

Κριτήριο 4 —   Αρωματικές ουσίες

α)

Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει αρώματα με νιτρομόσχους ή πολυκυκλικούς μόσχους [όπως καθορίζονται στο κριτήριο 3 σημείο α)].

β)

Κατά την παρασκευή ή/και τον χειρισμό όλων των ουσιών που προστίθενται στο προϊόν ως αρωματικές ουσίες πρέπει να τηρείται ο κώδικας πρακτικής της Διεθνούς Ένωσης Αρωματικών Ουσιών (International Fragrance Association/IFRA). Ο κώδικας διατίθεται στον ιστότοπο της IFRA: http://www.ifraorg.org.

γ)

Αρωματικές ουσίες που υπόκεινται στην απαίτηση υποβολής της δήλωσης η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά (παράρτημα VII) και οι οποίες δεν αποκλείονται ήδη βάσει του κριτηρίου 3 σημείο γ) και (άλλες) αρωματικές ουσίες που ταξινομούνται ως H317/R43 (Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση) ή/και H334/R42 (Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής) δεν πρέπει να περιέχονται σε ποσότητες ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) ανά ουσία.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με καθένα από τα μέρη α) και β) του κριτηρίου. Όσον αφορά το μέρος γ) του κριτηρίου, ο αιτών υποβάλλει υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης στην οποία αναφέρεται η ποσότητα αρωματικών ουσιών που περιέχει το προϊόν. Ο αιτών υποβάλλει επίσης δήλωση του παραγωγού της αρωματικής ουσίας, στην οποία προσδιορίζεται η περιεκτικότητά της σε κάθε ουσία του καταλόγου του παραρτήματος III μέρος I της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου (12), καθώς και σε (άλλες) ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με τις φράσεις κινδύνου R43/H317 ή/και R42/H334.

Κριτήριο 5 —   Πτητικές οργανικές ενώσεις

Η περιεκτικότητα των τελικών καθαριστικών προϊόντων γενικής χρήσης και προϊόντων καθαρισμού χώρων υγιεινής (όπως πωλούνται) σε πτητικές οργανικές ενώσεις με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 150 °C δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6 % (κατά βάρος). Εναλλακτικά, στην περίπτωση των συμπυκνωμένων προϊόντων που αραιώνονται με νερό, η συνολική συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 150 °C στο διάλυμα πλύσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 % (κατά βάρος).

Η περιεκτικότητα των τελικών προϊόντων καθαρισμού παραθύρων (όπως πωλούνται) σε πτητικές οργανικές ενώσεις με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 150 °C δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % (κατά βάρος).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας κάθε οργανικού διαλύτη, καθώς και τους αναλυτικούς υπολογισμούς της συνολικής συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 150 °C.

Κριτήριο 6 —   Φωσφόρος

Η συνολική ποσότητα στοιχειακού φωσφόρου που περιέχεται στο προϊόν υπολογίζεται με βάση τη δόση προϊόντος την οποία συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης για τον καθαρισμό φυσιολογικά ακάθαρτων επιφανειών (στην περίπτωση των προϊόντων που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν) ή ανά 100 g προϊόντος (προκειμένου για προϊόντα που χρησιμοποιούνται αναραίωτα) και με συνεκτίμηση όλων των ουσιών που περιέχουν φωσφόρο (π.χ. φωσφορικές και φωσφονικές ενώσεις).

Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, η περιεκτικότητα σε ολικό φωσφόρο (Ρ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,02 g ανά συνιστώμενη από τον κατασκευαστή δόση για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης.

Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αναραίωτα, η περιεκτικότητα σε ολικό φωσφόρο (Ρ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 g ανά 100 g προϊόντος.

Για τα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, η περιεκτικότητα σε ολικό φωσφόρο (Ρ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 g ανά 100 g προϊόντος.

Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καθαρισμού παραθύρων δεν πρέπει να περιέχουν φωσφόρο.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα την ακριβή σύνθεση του προϊόντος, καθώς και τους αναλυτικούς υπολογισμούς από τους οποίους προκύπτει η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 7 —   Απαιτήσεις συσκευασίας

α)

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φιάλες ψεκασμού με προωθητικά αέρια.

β)

Η σήμανση των πλαστικών υλών που χρησιμοποιούνται για τον κύριο περιέκτη πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (13) ή με το πρότυπο DIN 6120 μέρη 1 και 2 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 7728 μέρος 1.

γ)

Εάν η πρωτογενής συσκευασία αποτελείται από ανακυκλωμένο υλικό, κάθε σχετική ένδειξη πάνω στη συσκευασία πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 14021 «Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις — Αυτοδηλούμενοι ισχυρισμοί (Περιβαλλοντική επισήμανση τύπου ΙΙ)».

δ)

Τα προϊόντα που συσκευάζονται σε φιάλες ψεκασμού με σκανδάλη πρέπει να πωλούνται στο πλαίσιο συστήματος επαναπλήρωσης.

ε)

Στην πλαστική συσκευασία μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φθαλικές ενώσεις για τις οποίες έχει διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνων και οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με το κριτήριο 3 στοιχείο γ) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

στ)

Ο λόγος βάρους/χρησιμότητας (WUR) της πρωτογενούς συσκευασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Τύπος προϊόντων

WUR

Συμπυκνωμένα προϊόντα που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των υγρών συμπυκνωμάτων και των στερεών προϊόντων

1,20 γραμμάρια συσκευασίας ανά λίτρο διαλύματος χρήσης (διάλυμα πλύσης)

Ετοιμόχρηστα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται χωρίς άλλη αραίωση

150 γραμμάρια συσκευασίας ανά λίτρο διαλύματος χρήσης (διάλυμα πλύσης)

Ο WUR υπολογίζεται μόνο για την πρωτογενή συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων, πωμάτων και χειροκίνητων αντλιών/συσκευών ψεκασμού) με τον ακόλουθο τύπο:

Formula,

όπου

Wi

=

βάρος (g) της πρωτογενούς συσκευασίας (i), συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας, κατά περίπτωση

Ui

=

βάρος (g) μη ανακυκλωμένου (παρθένου) υλικού στην πρωτογενή συσκευασία (i). Εάν η αναλογία του ανακυκλωμένου υλικού στην πρωτογενή συσκευασία είναι 0 %, τότε Ui = Wi.

Di

=

αριθμός λειτουργικών δόσεων (= αριθμός όγκων δοσολογίας τους οποίους συνιστά ο κατασκευαστής για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης) που περιέχει η πρωτογενής συσκευασία (i). Στην περίπτωση των ετοιμόχρηστων προϊόντων, τα οποία πωλούνται προαραιωμένα, Di = όγκος του προϊόντος (σε λίτρα).

ri

=

αριθμός ανακύκλωσης, δηλαδή πόσες φορές η πρωτογενής συσκευασία (i) χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό μέσω συστήματος επιστροφής ή επαναπλήρωσης (ri = 1, εάν η συσκευασία δεν επαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό). Εφόσον η συσκευασία επαναχρησιμοποιείται, ο ri ορίζεται ίσος με 1, εκτός εάν ο αιτών είναι σε θέση να τεκμηριώσει μεγαλύτερη τιμή.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα τον υπολογισμό του WUR του προϊόντος, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μέρος του παρόντος κριτηρίου. Για το στοιχείο ε) του κριτηρίου, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης.

Κριτήριο 8 —   Καταλληλότητα προς χρήση

Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο προς χρήση και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών.

α)   Καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού παραθύρων

Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης πρέπει να τεκμηριώνεται μόνον η αφαίρεση των λιπών. Για τα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων πρέπει να τεκμηριώνεται ότι στεγνώνουν χωρίς να αφήνουν γραμμές.

Η καθαριστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη εγκεκριμένου από αρμόδιο φορέα προϊόντος αναφοράς, το οποίο είναι κορυφαίο προϊόν της αγοράς ή μη επώνυμο προϊόν.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Οι επιδόσεις του προϊόντος πρέπει να δοκιμάζονται με:

επαρκή και αιτιολογημένη εργαστηριακή δοκιμή ή

επαρκή και αιτιολογημένη δοκιμή από τους καταναλωτές.

Οι δύο αυτές δοκιμές πρέπει να διεξάγονται και να αποτελούν αντικείμενο εκθέσεων βάσει καθορισμένων παραμέτρων, οι οποίες ορίζονται στο πλαίσιο διεξαγωγής δοκιμών επιδόσεων «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners», διαθέσιμο στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm

β)   Προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής

Στα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής περιλαμβάνονται τα καθαριστικά προϊόντα για το λουτρό, για την τουαλέτα και για την κουζίνα. Για τα καθαριστικά προϊόντα λουτρού πρέπει να τεκμηριώνεται η αφαίρεση τόσο των εναποθέσεων αλάτων, όσο και των υπολειμμάτων σαπουνιού. Για τα όξινα καθαριστικά προϊόντα τουαλέτας πρέπει να τεκμηριώνεται μόνο η αφαίρεση των εναποθέσεων αλάτων. Για τα καθαριστικά προϊόντα κουζίνας πρέπει να τεκμηριώνεται η αφαίρεση των λιπών.

Η καθαριστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη του μη επώνυμου απορρυπαντικού αναφοράς που προσδιορίζεται κατωτέρω.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Οι επιδόσεις του προϊόντος πρέπει να δοκιμάζονται με:

επαρκή και αιτιολογημένη εργαστηριακή δοκιμή ή

επαρκή και αιτιολογημένη δοκιμή από τους καταναλωτές.

Οι δύο αυτές δοκιμές πρέπει να διεξάγονται και να αποτελούν αντικείμενο εκθέσεων βάσει καθορισμένων παραμέτρων, οι οποίες ορίζονται στο πλαίσιο διεξαγωγής δοκιμών επιδόσεων «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners». Το μη επώνυμο απορρυπαντικό αναφοράς καθορίζεται στη δοκιμή επιδόσεων «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (Συστάσεις για την ποιοτική αξιολόγηση των όξινων καθαριστικών προϊόντων τουαλέτας) της γερμανικής ένωσης IKW (SÖFW-Journal, 126, 11, σ. 50-56, 2000). Το απορρυπαντικό αναφοράς έχει εφαρμογή στα καθαριστικά προϊόντα για την τουαλέτα και για το λουτρό. Ωστόσο, για τις δοκιμές καθαριστικών προϊόντων λουτρού, το pH πρέπει να μειώνεται σε 3,5.

Η δοκιμή επιδόσεων «Recommendations for the quality assessment of acidic toilet cleaners» της IKW (SÖFW-Journal, 126, 11, σ. 50-56, 2000) μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο

http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_WC_Reiniger_Englisch.pdf

Κριτήριο 9 —   Οδηγίες χρήσης

α)   Οδηγίες σχετικά με τη δοσολογία

Στη συσκευασία αναγράφονται, με εύλογα επαρκές μέγεθος χαρακτήρων και σε ευδιάκριτο φόντο, πληροφορίες για τη συνιστώμενη δοσολογία των καθαριστικών προϊόντων γενικής χρήσης και προϊόντων καθαρισμού χώρων υγιεινής. Στην περίπτωση των συμπυκνωμένων προϊόντων, αναφέρεται ευκρινώς στη συσκευασία ότι αρκεί μικρή μόνο ποσότητα του προϊόντος σε σύγκριση με τα συνήθη (δηλαδή αραιωμένα) προϊόντα.

Στη συσκευασία αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο (ή άλλο ισοδύναμο):

«Με τη σωστή δόση γίνεται οικονομία χρημάτων και ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Στη συσκευασία των ετοιμόχρηστων καθαριστικών προϊόντων γενικής χρήσης αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο (ή άλλο ισοδύναμο): «Το προϊόν δεν προορίζεται για καθαρισμούς μεγάλης κλίμακας».

β)   Συστάσεις ασφαλείας

Στο προϊόν εμφαίνεται η ακόλουθη σύσταση ασφαλείας (ή άλλη ισοδύναμη) με τη μορφή κειμένου ή εικονογράματος:

«Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά»

«Μην αναμειγνύετε διαφορετικά καθαριστικά προϊόντα»

«Μην εισπνέετε το ψεκαζόμενο προϊόν» (μόνο για προϊόντα που συσκευάζονται σε φιάλες ψεκασμού).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα δείγμα της συσκευασίας και της ετικέτας του προϊόντος, συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μέρος του παρόντος κριτηρίου.

Κριτήριο 10 —   Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου περιέχει το εξής κείμενο:

«—

περιορισμένες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς,

μειωμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών,

μειωμένα απορρίμματα συσκευασίας,

σαφείς οδηγίες χρήσης».

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με κείμενο εντός πλαισίου παρατίθενται στο έγγραφο «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo», που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δείγμα του σήματος, συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο.

Κριτήριο 11 —   Επαγγελματική κατάρτιση

Για απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες, ο παραγωγός, ο διανομέας ή τρίτος μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού καθαριότητας ή του παρέχει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει την παροχή οδηγιών βήμα προς βήμα για την ορθή αραίωση, χρήση και τελική διάθεση, καθώς και για τη χρήση του τεχνικού εξοπλισμού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού που περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την ορθή αραίωση, χρήση και τελική διάθεση και για τη χρήση του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και περιγραφή των κύκλων μαθημάτων.


(1)  ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 142 της 31.5.2008, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1.

(4)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(6)  Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(7)  Κατά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.

(8)  Η εκατοστιαία αναλογία πρέπει να διαιρείται διά του παράγοντα M που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(9)  Συμπεριλαμβανομένων των σταθεροποιητών και άλλων βοηθητικών ουσιών που περιέχονται στα παρασκευάσματα.

(10)  Σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 1,0 % στην πρώτη ύλη, εφόσον η συνολική συγκέντρωση στο τελικό προϊόν είναι μικρότερη από 0,10 %.

(11)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.

(13)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.

Προσάρτημα I

Κατάλογος της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών (κατάλογος DID)

Ο κατάλογος DID (μέρος Α) περιλαμβάνει πληροφορίες για την υδατοτοξικότητα και τη βιοαποδομησιμότητα των συστατικών που χρησιμοποιούνται συνήθως στη σύνθεση των απορρυπαντικών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα και τη βιοαποδομησιμότητα σειράς ουσιών που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα πλύσης και καθαρισμού. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης αλλά στο μέρος Β αυτού παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον καθορισμό των κατάλληλων παραμέτρων υπολογισμού για ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID (π.χ. του συντελεστή τοξικότητας (TF) και του συντελεστή αποδόμησης (DF), που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κρίσιμου όγκου αραίωσης). Ο κατάλογος DID αποτελεί γενική πηγή πληροφοριών και οι ουσίες που περιλαμβάνει δεν εγκρίνονται αυτόματα προς χρήση σε προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Ο κατάλογος DID (μέρη Α και Β) διατίθεται στον ιστότοπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

Για ουσίες για τις οποίες δεν διατίθενται στοιχεία όσον αφορά την υδατοτοξικότητα και την αποδομησιμότητα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δομικές αναλογίες με παρόμοιες ουσίες για την εκτίμηση των TF και DF. Οι εν λόγω δομικές αναλογίες εγκρίνονται από τον αρμόδιο φορέα που χορηγεί την άδεια χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Εναλλακτικά εφαρμόζεται προσέγγιση με βάση τη δυσμενέστερη εκδοχή, στην οποία χρησιμοποιούνται οι εξής παράμετροι:

Προσέγγιση με βάση τη δυσμενέστερη εκδοχή:

 

Οξεία τοξικότητα

Χρόνια τοξικότητα

Αποδόμηση

Συστατικό

LC50/EC50

SF(οξεία)

TF(οξεία)

NOEC (1)

SF(χρόνια)  (1)

TF(χρόνια)

DF

Αερόβια

Αναερόβια

«Ονομασία»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P (έμμονο)

N (μη αποδομήσιμο)

Τεκμηρίωση της άμεσης βιοαποδομησιμότητας

Για την άμεση βιοαποδομησιμότητα χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι δοκιμών:

1.

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 και κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 1η Δεκεμβρίου 2015:

 

Οι μέθοδοι δοκιμών άμεσης βιοαποδομησιμότητας που προβλέπονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ειδικότερα οι μέθοδοι που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα V σημείο Γ4 της εν λόγω οδηγίας, ή οι ισοδύναμες με αυτές μέθοδοι δοκιμών OECD 301 A-F ή οι ισοδύναμες με αυτές δοκιμές ISO.

 

Δεν ισχύει για τις επιφανειοδραστικές ουσίες η αρχή του δεκαημέρου. Τα επίπεδα αποδοχής είναι 70 % για τις δοκιμές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδοι Γ4-A και Γ4-B (και τις ισοδύναμες με αυτές δοκιμές OECD 301 A και E και δοκιμές ISO), ενώ είναι 60 % για τις μεθόδους δοκιμών Γ4-Γ, Δ, E και Ζ (και τις ισοδύναμες με αυτές δοκιμές OECD 301 B, C, D και F και δοκιμές ISO).

2.

Μετά την 1η Δεκεμβρίου 2015 και κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 1η Δεκεμβρίου 2015:

Οι μέθοδοι δοκιμών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Τεκμηρίωση της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας

Η δοκιμή αναφοράς για την αναερόβια βιοαποδομησιμότητα είναι η μέθοδος EN ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988), OECD 311 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος δοκιμών και απαιτείται τελική αποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες 60 %. Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι επιτυγχάνεται τελική αποδομησιμότητα 60 % σε αναερόβιες συνθήκες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών που προσομοιώνουν τις συνθήκες κατάλληλου αναερόβιου περιβάλλοντος.

Παρέκταση για ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID

Για συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη προσέγγιση για την απαραίτητη τεκμηρίωση της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας.

1.

Εύλογη παρέκταση αποτελεσμάτων: Χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα δοκιμών που διεξήχθησαν σε μια πρώτη υλη ώστε να υπολογιστεί με παρέκταση η τελική αναερόβια αποδομησιμότητα για επιφανειοδραστικές ουσίες ανάλογης δομής. Εάν η αναερόβια βιοαποδομησιμότητα μιας επιφανειοδραστικής ουσίας (ή ομάδας ομολόγων ενώσεων) έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τον κατάλογο DID, μπορεί να θεωρηθεί ότι μια άλλη επιφανειοδραστική ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες (π.χ., οι C12-15 A 1-3 αιθοξυθειικές ενώσεις [αριθ. 8 στον κατάλογο DID] είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες, επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι εμφανίζουν ανάλογη βιοαποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες οι C12-15 A 6 αιθοξυθειικές ενώσεις). Εάν η αναερόβια βιοαποδομησιμότητα μιας επιφανειοδραστικής ουσίας έχει επιβεβαιωθεί με κατάλληλη μέθοδο δοκιμών, μπορεί να θεωρηθεί ότι μια άλλη επιφανειοδραστική ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες (π.χ., στοιχεία από τη βιβλιογραφία που επιβεβαιώνουν την αναερόβια βιοαποδομησιμότητα επιφανειοδραστικών ουσιών της ομάδας των αμμωνιακών αλάτων αλκυλεστέρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί ανάλογη αναερόβια βιοαποδομησιμότητα άλλων αλάτων του τεταρτοταγούς αμμωνίου που περιέχουν εστερικούς δεσμούς στην ή στις αλκυλαλυσίδες τους.

2.

Δοκιμή διαλογής για αναερόβια βιοαποδομησιμότητα: Εάν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή νέων δοκιμών, εκτελείται δοκιμή διαλογής με τη μέθοδο ΕΝ ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988), OECD 311 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.

3.

Δοκιμή βιοαποδομησιμότητας με χαμηλή δόση: Εάν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή νέων δοκιμών, καθώς και σε περίπτωση πειραματικών προβλημάτων κατά τη δοκιμή διαλογής (π.χ. αναστολή λόγω τοξικότητας της ελεγχόμενης ουσίας), επαναλαμβάνονται οι δοκιμές με χαμηλή δόση επιφανειοδραστικής ουσίας και παρακολουθείται η αποδόμηση με μετρήσεις 14C ή με χημικές αναλύσεις. Οι δοκιμές με χαμηλές δόσεις μπορούν να εκτελούνται με τη μέθοδο OECD 308 (Αύγουστος 2000) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.


(1)  Οι στήλες αυτές παραμένουν κενές εάν δεν βρεθούν αποδεκτά δεδομένα για τη χρόνια τοξικότητα. Στην περίπτωση αυτή ο TF(χρόνια) ορίζεται ως ίσος με τον TF(οξεία).