ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2011.152.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
11 Ιουνίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron και triticonazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 560/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, για τον τερματισμό των πωλήσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1017/2010 σχετικά με πώληση στην κοινοτική αγορά σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

22

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 561/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την παύση της πώλησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010 για την προκήρυξη διαγωνισμού πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

23

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 562/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010

24

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 563/2011 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

30

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2011/338/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 για το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των μελισσών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 3767]

32

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 559/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιουνίου 2011

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron και triticonazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 (1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις δραστικές ουσίες captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron και triticonazole έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II και στο μέρος B του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Για τη δραστική ουσία captan η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι οι χρήσεις στο σέλινο, στο σπανάκι και στον μαϊντανό ανακλήθηκαν και συνεπώς τα αντίστοιχα ΑΟΚ μπόρεσαν να μειωθούν χωρίς να χρειάζεται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εφεξής «η Αρχή», σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(3)

Σε αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Αρχή (2) όσον αφορά την ουσία cyromazine, επισημάνθηκε ότι τα ΑΟΚ στο μαρούλι μπορεί να προκαλέσουν ανησυχίες για την προστασία των καταναλωτών. Η Αρχή συνέστησε να μειωθούν τα ΑΟΚ. Αυτές οι ανησυχίες ισχύουν, επίσης, και για τη σκαρόλα (πικρίδα).

(4)

Με βάση τα επιπρόσθετα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τη Νότιο Αφρική και τη Γερμανία, η Αρχή προσέθεσε ακριβέστερα στοιχεία στην προγενέστερη αξιολόγηση σχετικά με την έκθεση του καταναλωτή στις ουσίες carbendazim (3) και thiophanate-methyl (4). Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν τα ΑΟΚ όσον αφορά την ουσία carbendazim για τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια και τις τομάτες και όσον αφορά την ουσία thiophanate-methyl για τις τομάτες.

(5)

Η Αρχή υπέβαλε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα ΑΟΚ των ουσιών ethephon (5), fenamiphos (6), triasulfuron (7) και triticonazole (8), σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να μειωθούν τα ΑΟΚ όσον αφορά την ουσία triasulfuron στο κριθάρι, τη βρώμη, τη σίκαλη και το σιτάρι και όσον αφορά την ουσία fenamiphos στις τομάτες, τις μελιτζάνες, τις πιπεριές, τα καρπούζια, τα κολοκύθια, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τις μπανάνες, τα φιστίκια και τους ελαιούχους σπόρους και να αυξηθούν τα ΑΟΚ στα σταφύλια. Όσον αφορά την ουσία triticonazole, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ΑΟΚ δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν. Τα ΑΟΚ σχετικά με νέα βασικά προϊόντα όσον αφορά τις τέσσερις αυτές ουσίες, που ορίζονται προσωρινά στο μέρος B του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, είναι σκόπιμο να μετακινηθούν στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το θέμα που εξετάζεται παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(7)

Μέσω της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

(8)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(9)

Συνεπώς, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και το μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(10)

Για να καταστεί δυνατή η συνήθης εμπορία, μεταποίηση και κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

(1)

Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Στο μέρος Β του παραρτήματος III, διαγράφονται οι στήλες για τις ουσίες ethephon, fenamiphos, triasulfuron και triticonazole.

Άρθρο 2

Όσον αφορά τις δραστικές ουσίες και τα προϊόντα που αναφέρονται στον ακόλουθο κατάλογο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να ισχύει για προϊόντα που παράχθηκαν νόμιμα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012:

α)

captan (καπτάνη): σέλινο, σπανάκι και μαϊντανός·

β)

carbendazim και thiophanate-methyl: κατεψυγμένα, κονσερβοποιημένα, συντηρημένα και επεξεργασμένα προϊόντα από γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια και τομάτες·

γ)

fenamiphos: καρποφόρα λαχανικά, μπανάνες, ελαιούχοι σπόροι και λαχανάκια Βρυξελλών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2012

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Επιστημονική έκθεση ΕΑΑΤ (2008) 168.

(3)  Επιστημονική έκθεση ΕΑΑΤ (2009) 289.

(4)  Βλέπε υποσημείωση 3.

(5)  Δελτίο EFSA (2009) 7(10): 1347.

(6)  Επιστημονική έκθεση ΕΑΑΤ (2009) 331.

(7)  Επιστημονική έκθεση ΕΑΑΤ (2009) 278.

(8)  Επιστημονική έκθεση ΕΑΑΤ (2009) 277.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιείται ως ακολούθως:

Οι στήλες για τις ουσίες captan, carbendazim, cyromazine, ethephon, fenamiphos, thiophanate-methyl, triasulfuron και triticonazole αντικαθίστανται ως εξής:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Κάπταν (Captan)

Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim) (R)

Κυρομαζίνη (Cyromazine)

Ethephon

Fenamiphos (άθροισμα του fenamiphos και των σουλφοξειδίων και των σουλφονών του εκφραζόμενο ως fenamiphos)

Θειοφαινικό μεθύλιο (Thiophanate-methyl) (R)

Triasulfuron

Τριτικοναζόλη (Triticonazole)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

1.

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0110000

(i)

Εσπεριδοειδή

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

0110010

Γκρέιπ-φρουτ (Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo ( Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από τη mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110020

Πορτοκάλια (Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια)

 

0,2

 

 

 

6

 

 

0110030

Λεμόνια (Κίτρα)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110050

Μανταρίνια (Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια)

 

0,7

 

 

 

6

 

 

0110990

Άλλα

 

0,1  (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0120000

(ii)

Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος)

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,2 (2)

 

 

0120010

Αμύγδαλα

0,3

 

 

0,1

 

 

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120040

Κάστανα

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120050

Καρύδες

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120060

Φουντούκια (Filbert (C. avellana pontica))

0,02 (2)

 

 

0,2

 

 

 

 

0120070

Μακαντάμια

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120090

Κουκουνάρια

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120100

Φυστίκια

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

0,02 (2)

 

 

0,5

 

 

 

 

0120990

Άλλα

0,02 (2)

 

 

0,1

 

 

 

 

0130000

(iii)

Μηλοειδή

3 (+)

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0130010

Μήλα (Αγριόμηλα (Malus sylvestris))

 

0,2

 

0,6

 

0,5

 

 

0130020

Αχλάδια (Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia))

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130030

Κυδώνια

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0130990

Άλλα

 

0,2

 

0,05 (2)

 

0,5

 

 

0140000

(iv)

Πυρηνόκαρπα

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

0140010

Βερίκοκα

3

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140020

Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα)

5

0,5

 

3

 

0,3

 

 

0140030

Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια)

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

2

 

 

0140040

Δαμάσκηνα (Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα (Prunus spinosa L.).)

1

0,5

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0140990

Άλλα

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0150000

(v)

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

0,02 (2)

 

 

 

0,03

 

 

 

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

0,3

 

0,7

 

0,1 (2)

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

0,5

 

2

 

3

 

 

0152000

β)

Φράουλες

3 (+)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153000

γ)

Καρποί βάτου

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0153010

Βατόμουρα

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς (Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus ursinus x idaeus (Boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries))

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x idaeus))

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Άλλα

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

0154000

δ)

Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0154010

Μύρτιλλα (Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries))

0,02 (2)

 

 

20

 

 

 

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)

3 (+)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154060

Βατόμουρα (Κούμαρα (Arbutus spp.))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (Kiwiberry (Actinidia arguta))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154080

Καρποί της κουφοξυλιάς (Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Sorbus aucuparia, Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp., και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0154990

Άλλα

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0160000

(vi)

Διάφοροι καρποί

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

 

0161000

α)

Καρποί με βρώσιμο φλοιό

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161020

Σύκα

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

 

5 (+)

 

 

 

 

0161040

Κουμκουάτ (Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0161050

Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161060

Λωτός

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161070

Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), (Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), pomerac (Syzygium malaccense), rose apple (Eugenia jambos), κεράσι της Βραζιλίας, κεράσι του Σουρινάμ (Grumichama, Eugenia braziliensis))

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0161990

Άλλα

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

0162000

β)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0162010

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Λίτσι (Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), μαγκοστίν (Garcinia mangostana))

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162050

Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki) (Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0162990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

γ)

Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Αβοκάντο

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163020

Μπανάνες (Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163030

Μάνγκο

2

0,5

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163040

Καρποί παπαίας

0,02 (2)

0,2

 

0,05 (2)

 

1

 

 

0163050

Ρόδι

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0163060

Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλα φυτά μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163070

Γκουάβα (Κόκκινη πιταχάγια ή dragon fruit (Hylocereus undatus))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163080

Ανανάς

0,02 (2)

0,1 (2)

 

2

 

0,1 (2)

 

 

0163090

Αρτόκαρπος (Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος))

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163100

Δούριο

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163110

Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana)

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

 

0163990

Άλλα

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0200000

2.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0210000

(i)

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0211000

α)

Πατάτες

0,05

 

1

 

 

 

 

 

0212000

β)

Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0212010

Ρίζες μανιόκας (cassava) (Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta ποικ. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Κόνδυλοι της διοσκορέας (Pachyrhizus erosus ssp. (yam bean, Mexican yam bean))

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Αραρούτη

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0212990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

γ)

Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Koκκινογούλια

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213020

Καρότα

0,1

 

1

 

 

 

 

 

0213030

Ραπανοσέλινα

0,1

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213040

Ραπάνια (Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213050

Κόνδυλοι ηλίανθου

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213060

Παστινάκη

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213070

Ρίζες μαϊντανού

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213080

Ραπάνια (Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213090

Λαγόχορτα (Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213110

Γογγύλια

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0213990

Άλλα

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Βολβώδη λαχανικά

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0220010

Σκόρδα

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Κρεμμύδια (Μικρά άσπρα κρεμμυδάκια για τουρσί)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) (Βολβίνα (σκορδόχορτο, Allium fistulosum) και παρεμφερείς ποικιλίες)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

 

 

 

 

0231000

α)

Σολανώδη

 

 

1

 

 

 

 

 

0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium Chinense))

2 (+)

0,3

 

1

0,04

1

 

 

0231020

Πιπεριές (Καυτερές πιπεριές (τσίλι))

0,1

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,04

0,1 (2)

 

 

0231030

Μελιτζάνες (Πεπίνο (Solanum muricatum))

0,02 (2)

0,5

 

0,05 (2)

0,04

2

 

 

0231040

Μπάμιες

0,02 (2)

2

 

0,05 (2)

0,02 (2)

1

 

 

0231990

Άλλα

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0232000

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,02 (2)

0,1 (2)

1

0,05 (2)

0,02  (2)

0,1 (2)

 

 

0232010

Αγγούρια

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Κολοκυθάκια (Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow))

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0233010

Πεπόνια (Kiwano (Cucumis metuliferus))

0,1

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233020

Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,5

 

 

0233030

Καρπούζια

0,02 (2)

 

0,3

 

 

0,3

 

 

0233990

Άλλα

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0,3

 

 

0234000

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0239000

ε)

Άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0240000

(iv)

Κράμβες

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

 

 

 

0241000

α)

Ανθοκράμβες

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0241010

Μπρόκολα (Ποικιλίες Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

0,5

 

 

 

1

 

 

0242020

Λάχανα (Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο)

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0242990

Άλλα

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243000

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0243010

Κινέζικα λάχανα (Ινδική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis))

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Μη κεφαλωτές κράμβες (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., ποικ. Αcephala υποποικ. viridis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

0,1 (2)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0250000

(v)

Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0251000

α)

Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251020

Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia))

0,02 (2)

 

3

 

 

 

 

 

0251030

Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο "sugar loaf")

2

 

0,05  (2)

 

 

 

 

 

0251040

Κάρδαμο

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251060

Ρόκα (Άγρια ρόκα)

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0251080

Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp. (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου))

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0251990

Άλλα

0,02 (2)

 

15

 

 

 

 

 

0252000

β)

Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, φύλλα αμάρανθου)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0252020

Αντράκλα, γλυστρίδα (Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola σόδα))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0252030

Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού)

 

 

20

 

 

 

 

 

0252990

Άλλα

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0253000

γ)

Αμπελόφυλλα

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0254000

δ)

Νεροκάρδαμo

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0255000

ε)

Ραδίκι Witloof (αντίβ)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0256000

στ)

Αρωματικά φυτά

0,02  (2)

 

15

 

 

 

 

 

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου (Φύλλα του μάραθου, του κορίανδρου, του άνηθου, του κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα είδη της οικογένειας Apiacea)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο (Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.))

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256070

Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256080

Βασιλικός (Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256090

Φύλλα δάφνης

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256100

Εστραγκόν (Ύσσωπος)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0256990

Άλλα (Βρώσιμα άνθη)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Ψυχανθή (νωπά)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0260010

Φασόλια (με το λοβό) (Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis))

2 (+)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες)

2 (+)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260030

Μπιζέλια (με το λοβό) (Γλυκομπίζελα)

0,02 (2)

0,2

5

 

 

 

 

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260050

Φακές

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0260990

Άλλα

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270000

(vi)

Λαχανικά με στέλεχος (νωπά)

 

0,1 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0270010

Σπαράγγια

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270020

Άγριες αγγινάρες

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270030

Σέλινο

0,02  (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270040

Μάραθο

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270050

Αγγινάρες

0,02 (2)

 

2

 

 

 

 

 

0270060

Πράσα

2

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270070

Ραβέντι

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

0,02 (2)

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0270990

Άλλα

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

Μανιτάρια

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

 

 

0280010

Καλλιεργημένα (Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shi-take (Lentintus edodes))

 

1

5

 

 

 

 

 

0280020

Άγρια (Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis))

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0280990

Άλλα

 

0,1  (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Φύκια

0,02  (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,02 (2)

 (3)

 

 

0300000

3.

ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0300010

Φασόλια (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Φακές

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Μπιζέλια (Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Λούπινα

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

0,05 (2)

 

0401000

(i)

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

0,02  (2)

 

 

0,02 (2)

0401010

Λιναρόσπορος

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401020

Αραχίδες

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401030

Σπόροι παπαρούνας

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401060

Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401070

Σόγια

 

0,2

 

0,1 (2)

 

0,3

 

 

0401080

Σπόροι σιναπιού

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401090

Βαμβακόσπορος

 

0,1 (2)

 

2 (+)

 

0,1 (2)

 

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι κολοκυνθοειδών)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401110

Ατρακτυλίδα

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401120

Βόραγο

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401130

Ψευδολινάρι

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

 (3)

 (3)

0,1 (2)

 

 (3)

 

 

0401990

Άλλα

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0402000

(ii)

Ελαιούχοι καρποί

 

0,1 (2)

 

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

 

 

 

10

 

 

 

0,01 (2)

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402040

Καπόκ

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

 

0,02 (2)

0402990

Άλλα

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

0,02 (2)

0500000

5.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,01 (2)

0500010

Κριθάρι

 

2

 

1

 

0,3

 

 

0500020

Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα)

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500030

Καλαμπόκι

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500040

Κεχρί (Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή (teff))

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500050

Βρόμη

 

2

 

0,05 (2)

 

0,3

 

 

0500060

Ρύζι

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500070

Σίκαλη

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500080

Σόργο

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0500090

Σίτος (Όλυρα, τριτικάλ)

 

0,1

 

1

 

0,05

 

 

0500990

Άλλα

 

0,01 (2)

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

0600000

6.

ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0610000

(i)

Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis)

 

 

 

 

 

 

 

 

0620000

(ii)

Κόκκοι καφέ

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0630000

(iii)

Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631000

α)

Άνθη

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631010

Άνθη χαμομηλιού

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631020

Άνθη ιβίσκου

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631030

Ροδοπέταλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631040

Άνθη γιασεμιού (Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra).)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631050

Τίλιο

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0631990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632000

β)

Φύλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632010

Φύλλα φράουλας

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632020

Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632030

Ματέ

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0632990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633000

γ)

Ρίζες

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633010

Ρίζα βαλεριάνας

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633020

Ρίζα τζινσενγκ

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0633990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0639000

δ)

Άλλα αφεψήματα βοτάνων

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0640000

(iv)

Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0650000

(v)

Χαρούπια

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0700000

7.

ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0800000

8.

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

0,05 (2)

 (3)

 (3)

0,1 (2)

0,05 (2)

 (3)

0,1 (2)

0,02 (2)

0810000

(i)

Σπόροι

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810010

Γλυκάνισο

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810020

Μαυροκούκκι

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810030

Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810040

Σπόροι κορίανδρου

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810050

Σπόροι κύμινου

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810060

Άνηθος

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810070

Σπόροι μάραθου

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0810990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820000

(ii)

Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820010

Μπαχάρι

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820020

Πιπέρι του Σετσουάν

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820030

Κύμινο

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820060

Μαύρο και άσπρο πιπέρι (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820070

Καρποί βανίλιας

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0820990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830000

(iii)

Φλοιός

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830010

Καννέλα (Κασσία)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0830990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840000

(iv)

Ρίζες ή ριζώματα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840010

Γλυκόριζα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840030

Κουρκουμάς

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840040

Αγριοραπάνια

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0840990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850000

(v)

Οφθαλμοί ανθέων

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850010

Γαρύφαλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0850990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860000

(vi)

Στίγμα ανθέων

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0860990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870000

(vii)

Επίσπερμο

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0870990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

0900000

9.

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,02 (2)

 (3)

 (3)

0,05 (2)

 

 (3)

0,05 (2)

0,01 (2)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 (3)

 (3)

 

0,1

 (3)

 

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

0900990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

0,02 (2)

 (3)

 

 

1000000

10.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,05  (2)

0,01  (2)

1010000

(i)

Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο· άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

α)

Χοίροι

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1011010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

β)

Βοοειδή

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1012010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

γ)

Πρόβατα

 

 

 

 

0,02 (2)

 

 

 

1013010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

δ)

Αίγες

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1014010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

ε)

Άλογα, όνοι, ημίονοι

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1015010

Κρέας

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015020

Λιπώδης ιστός

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015030

Ήπαρ

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015040

Νεφροί

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1015990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1016000

στ)

Πουλερικά - κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες -, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια

 

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

 

 

 

1016010

Κρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Λιπώδης ιστός

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Ήπαρ

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Νεφροί

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

ζ)

Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγός, καγκουρώ)

 

 (3)

 (3)

 

0,01 (2)

 (3)

 

 

1017010

Κρέας

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017020

Λιπώδης ιστός

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017030

Ήπαρ

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017040

Νεφροί

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017050

Βρώσιμα εντόσθια

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1017990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1020000

(ii)

Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,005 (2)

0,05 (2)

 

 

1020010

Βοοειδή

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Πρόβατα

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Αίγες

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Άλογα

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα· Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας

 

0,05 (2)

0,2

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

1030010

Κοτόπουλα

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Πάπιες

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030030

Χήνες

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030040

Ορτύκια

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1030990

Άλλα

 

 (3)

 (3)

 

 

 (3)

 

 

1040000

(iv)

Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1050000

(v)

Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι)

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1060000

(vi)

Σαλιγκάρια

 

 (3)

 (3)

0,05 (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

1070000

(vii)

Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων

 

 (3)

 (3)

0,01  (2)

0,01  (2)

 (3)

 

 

(R)

=

Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού:

Carbendazim - κωδικός 1000000: Carbendazim και θειοφαινικό μεθύλιο, εκφραζόμενο ως carbendazim

Θειοφαινικό μεθύλιο (Thiofanate-methyl) - κωδικός 1000000: Carbendazim και θειοφαινικό μεθύλιο, εκφραζόμενο ως carbendazim

Κάπταν (Captan)

(+) 0130000

(iii)

Μηλοειδή

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0152000

β)

Φράουλες

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0153010

Βατόμουρα

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x idaeus))

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium Chinense))

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0260010

Φασόλια (με το λοβό) (Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis))

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες)

Άθροισμα του captan και του folpet.

Ethephon

(+) 0161030

Επιτραπέζιες ελιές

Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης των δύο πρόσθετων δοκιμών καταλοίπων

(+) 0401090

Βαμβακόσπορος

Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης μίας πρόσθετης μελέτης μεταβολισμού»


(1)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

(2)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού

(3)  Συνδυασμός φυτοφαρμάκου κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Β.

(R)

=

Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού:

Carbendazim - κωδικός 1000000: Carbendazim και θειοφαινικό μεθύλιο, εκφραζόμενο ως carbendazim

Θειοφαινικό μεθύλιο (Thiofanate-methyl) - κωδικός 1000000: Carbendazim και θειοφαινικό μεθύλιο, εκφραζόμενο ως carbendazim

Κάπταν (Captan)

(+) 0130000

(iii)

Μηλοειδή

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0152000

β)

Φράουλες

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0153010

Βατόμουρα

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0153030

Σμέουρα (Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x idaeus))

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0154040

Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων)

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0231010

Ντομάτες (Ντοματάκια cherry, ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium Chinense))

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0260010

Φασόλια (με το λοβό) (Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis))

Άθροισμα του captan και του folpet.

(+) 0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό) (Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες)

Άθροισμα του captan και του folpet.

Ethephon

(+) 0161030

Επιτραπέζιες ελιές

Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης των δύο πρόσθετων δοκιμών καταλοίπων

(+) 0401090

Βαμβακόσπορος

Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης μίας πρόσθετης μελέτης μεταβολισμού»


11.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 560/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουνίου 2011

για τον τερματισμό των πωλήσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1017/2010 σχετικά με πώληση στην κοινοτική αγορά σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα του τομέα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1) και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο στ) αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1017/2010 της Επιτροπής (2) ανοίχθηκαν διαρκείς δημοπρασίες για την επαναπώληση στην εσωτερική αγορά σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών. Μετά την επαναπώληση στο πλαίσιο διαδικασιών διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν από τις 24 Νοεμβρίου 2010 και μετά, παραμένει απώλητη μια ποσότητα σιτηρών.

(2)

Όσον αφορά το πρόγραμμα του 2012 για τη διανομή τροφίμων στους απόρους, οι συνολικές ποσότητες σιτηρών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 807/2010 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2010, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης (3), υπερβαίνουν την ποσότητα που είναι διαθέσιμη επί του παρόντος. Πρέπει επομένως να διατηρηθεί όλη η ποσότητα σιτηρών που παραμένει σε απόθεμα παρέμβασης.

(3)

Θα πρέπει επομένως να τερματιστεί η πώληση σιτηρών με τη διαδικασία διαγωνισμού, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1017/2010 και να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός. Οι προσφορές οι οποίες παρελήφθησαν από τους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών από τις 25 Μαίου και μετά, ώρα 11πμ (ώρα Βρυξελλών) καθίστανται άνευ αντικειμένου.

(4)

Για να δοθεί ένα γρήγορο σήμα στην αγορά και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέτρου, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Η επιτροπή διαχείρισης της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών δεν γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας την οποία όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τερματίζονται οι πωλήσεις σιτηρών στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού, οι οποίες είχαν αρχίσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1017/2010.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1017/2010 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι υποχρεωτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOŞ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 41.

(3)  ΕΕ L 242 της 15.9.2010, σ. 9.


11.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152/23


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 561/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουνίου 2011

σχετικά με την παύση της πώλησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010 για την προκήρυξη διαγωνισμού πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχείο ι), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι πωλήσεις αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού είχαν αρχίσει με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 447/2010 της Επιτροπής (2), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την αγορά και την πώληση γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση (3).

(2)

Στο πλαίσιο του σχεδίου κατανομής τροφίμων του 2012, οι συνολικές ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που ζητούνται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2010, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης (4), υπερβαίνουν την υφιστάμενη διαθέσιμη ποσότητα. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί όλη η υπόλοιπη ποσότητα αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που βρίσκεται στα αποθέματα παρέμβασης.

(3)

Οι πωλήσεις, στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού, αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που άρχισαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2010 θα πρέπει, συνεπώς, να σταματήσουν και ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να καταργηθεί. Συνεπώς, οι προσφορές που λαμβάνονται από τους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών μετά τις 11.00 (ώρα Βρυξελλών) από τις 17 Μαΐου 2011 έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου.

(4)

Για να δοθεί ένα γρήγορο σήμα στην αγορά και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέτρου, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σταματούν οι πωλήσεις αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού, οι οποίες είχαν αρχίσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2010.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 447/2010 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Dacian CIOLOŞ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 126 της 22.5.2010, σ. 19.

(3)  ΕΕ L 349 της 29.12.2009, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 242 της 15.9.2010, σ. 9.


11.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 562/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουνίου 2011

σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 43 στοιχεία στ) και ζ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2010, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης (3), η Επιτροπή οφείλει να εγκρίνει σχέδιο διανομής που θα χρηματοδοτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους για το οικονομικό έτος 2012. Στο σχέδιο αυτό πρέπει να καθορίζονται κυρίως, για κάθε κράτος μέλος που υλοποιεί την ενέργεια, τα μέγιστα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για την εκτέλεση του μέρους του σχεδίου που το αφορά, καθώς και η ποσότητα κάθε είδους προϊόντων, η οποία δύναται να αποσυρθεί από τα αποθέματα που διαθέτουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Τα κράτη μέλη τα οποία αφορά το σχέδιο διανομής για το οικονομικό έτος 2012 κοινοποίησαν στην Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.

(3)

Για τους σκοπούς της κατανομής των πόρων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η πείρα και ο βαθμός στον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τους πόρους που τους διατέθηκαν τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα αποθεμάτων παρέμβασης για τον εφοδιασμό του καθεστώτος διανομής τροφίμων στους άπορους έχει μειωθεί ουσιαστικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κρίνεται σκόπιμο να εγκριθεί το ετήσιο σχέδιο 2012 μόλις διαβιβάσουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010. Σκοπός της γρήγορης έγκρισης είναι να έχουν τα κράτη μέλη πρόσθετο χρόνο για να οργανώσουν την εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις εθνικές αρχές και στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς να εξεύρουν εναλλακτικές πηγές τροφίμων.

(5)

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 προβλέπει ότι, σε περίπτωση που δεν διατίθεται ρύζι στα αποθέματα παρέμβασης, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει τη λήψη σιτηρών από τα αποθέματα παρέμβασης ως πληρωμή για τον εφοδιασμό σε ρύζι ή σε προϊόντα με βάση το ρύζι που έχουν ληφθεί από την αγορά. Συνεπώς, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος αποθέματα ρυζιού, πρέπει να επιτραπεί η λήψη σιτηρών από τα αποθέματα παρέμβασης ως πληρωμή για τον εφοδιασμό σε προϊόντα με βάση το ρύζι που έχουν ληφθεί από την αγορά.

(6)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010 προβλέπει τη μεταφορά από ένα κράτος μέλος σε άλλο προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα στα αποθέματα παρέμβασης του κράτους μέλους στο οποίο απαιτούνται τα εν λόγω προϊόντα για την εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου διανομής. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπούν οι μεταφορές εντός της ΕΕ που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του σχεδίου για το 2012, τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.

(7)

Λόγω της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα των σιτηρών, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τιμών αγοράς, είναι σκόπιμο, για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να αυξηθεί η εγγύηση την οποία καταθέτει ο προμηθευτής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.

(8)

Για την εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου διανομής, θα πρέπει να ληφθεί ως γενεσιουργός αιτία, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98, η ημερομηνία έναρξης του οικονομικού έτους διαχείρισης των αποθεμάτων της δημόσιας αποθεματοποίησης.

(9)

Κατά την εκπόνηση του ετήσιου σχεδίου διανομής, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη των κυριότερων οργανώσεων που έχουν πείρα των προβλημάτων των απόρων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.

(10)

Η Διαχειριστική Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το 2012, η διανομή τροφίμων στους απόρους της ΕΕ, δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εκτελείται σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο διανομής που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Επιτρέπεται η χρήση σιτηρών ως πληρωμή για τον εφοδιασμό σε προϊόντα με βάση το ρύζι που έχουν ληφθεί από την αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.

Άρθρο 2

Επιτρέπονται οι μεταφορές των προϊόντων εντός της Ένωσης οι οποίες αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, τηρουμένων των όρων του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο και από το άρθρο 8 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010, για το σχέδιο διανομής του 2012, πριν από την παραλαβή των σιτηρών από την παρέμβαση, ο προμηθευτής καταθέτει εγγύηση ύψους 150 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς της εκτέλεσης του ετήσιου σχεδίου διανομής που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού, η ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 είναι η 1η Οκτωβρίου 2011.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 242 της 15.9.2010, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

α)

Χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για την εκτέλεση του σχεδίου 2012 σε κάθε κράτος μέλος:

(σε ευρώ)

Κράτος μέλος

Κατανομή

Belgique/België

2 795 058

България

4 183 873

Česká republika

122 600

Eesti

718 782

Éire/Ireland

1 304 105

Ελλάδα

4 805 742

España

18 084 154

France

15 869 928

Italia

22 103 802

Latvija

1 558 586

Lietuva

1 849 759

Luxembourg

47 463

Magyarország

3 237 794

Malta

131 505

Polska

17 310 824

Portugal

4 524 628

România

12 035 925

Slovenija

515 467

Slovakia

959 383

Suomi/Finland

1 327 965

Σύνολο

113 487 343

β)

Ποσότητα καθενός είδους προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθεί από τα αποθέματα παρέμβασης της ΕΕ με σκοπό να διανεμηθεί σε κάθε κράτος μέλος, εντός του ορίου των ποσών που καθορίζονται στο στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος:

(σε τόνους)

Κράτος μέλος

Σιτηρά

Βούτυρο

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

Belgique/België

 

1 560,273

България

39 144,763

 

Česká republika (1)

450,000

 

Eesti (2)

 

383,316

Éire/Ireland

 

727,985

Ελλάδα

 

2 682,689

España

 

10 095,040

France

 

8 859,003

Italia

 

12 338,912

Latvija

 

870,043

Lietuva

 

1 032,583

Luxembourg (3)

 

Magyarország

 

1 807,420

Malta

1 230,373

 

Polska

 

9 663,348

Portugal

 

2 525,764

România

112 609,424

 

Slovenija

 

287,747

Slovakia

8 976,092

 

Suomi/Finland

 

741,304

Σύνολο

162 410,652

 

53 575,425


(1)  Česká Republika: κονδύλιο που διατίθεται για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ: 37 356 ευρώ, που πρέπει να υπολογιστούν για τη διάθεση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και 33 263 ευρώ επιπλέον, που πρέπει να υπολογιστούν για τη διάθεση βουτύρου για την Τσεχική Δημοκρατία.

(2)  Eesti: κονδύλιο που διατίθεται για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ: 30 440 ευρώ, που πρέπει να υπολογιστούν για τη διάθεση βουτύρου για την Εσθονία.

(3)  Luxembourg: κονδύλιο που διατίθεται για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ: 44 989 ευρώ, που πρέπει να υπολογιστούν για τη διάθεση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για το Λουξεμβούργο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

α)

Επιτρεπόμενες μεταφορές σιτηρών εντός της Ένωσης στο πλαίσιο του σχεδίου για το δημοσιονομικό έτος 2012:

 

Ποσότητα

(τόνοι)

Κάτοχος

Αποδέκτης

1

33 988,763

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

2

5 156,000

RPA, UK

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3

450,000

SJV, Sverige

SZIF, Česká Republika

4

1 230,373

SJV, Sverige

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

5

16 880,298

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

6

41 360,295

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7

54 368,831

SJV, Sverige

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

8

147,000

FranceAgriMer, France

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

9

8 829,092

SJV, Sverige

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

β)

Επιτρεπόμενες μεταφορές αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη εντός της Ένωσης στο πλαίσιο του σχεδίου για το δημοσιονομικό έτος 2012:

 

Ποσότητα

(τόνοι)

Κάτοχος

Αποδέκτης

1

2 682,688

BLE, Deutschland

ΟΠΕΚΕΠΕ, Ελλάδα

2

330,350

SZIF, Česká Republika

FEGA, España

3

6 308,486

OFI, Ireland

FEGA, España

4

3 456,204

RPA, UK

FEGA, España

5

2 118,853

RPA, UK

FranceAgriMer, France

6

7 905,602

BIRB, Belgique

AGEA, Italia

7

1 476,378

OFI, Ireland

AGEA, Italia

8

2 749,632

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

9

207,300

SJV, Sverige

AGEA, Italia

10

870,042

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Rural Support Service, Latvia

11

1 807,420

RPA, UK

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

12

3 294,212

BLE, Deutschland

ARR, Polska

13

1 675,024

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

14

4 693,285

RPA, UK

ARR, Polska

15

2 525,314

RPA, UK

IFAP I.P., Portugal

16

287,747

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

17

252,008

PRIA, Eesti

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

18

489,296

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland


11.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 563/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουνίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

90,3

TR

107,0

ZZ

98,7

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

124,1

ZZ

124,1

0805 50 10

AR

80,9

BR

36,6

CL

79,9

TR

54,0

ZA

72,3

ZZ

64,7

0808 10 80

AR

80,8

BR

86,9

CL

91,0

CN

110,1

NZ

108,3

US

178,7

UY

50,2

ZA

85,7

ZZ

99,0

0809 10 00

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 20 95

TR

392,6

XS

175,4

ZZ

284,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

11.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 152/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουνίου 2011

σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 για το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των μελισσών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 3767]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2011/338/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), και ιδίως το άρθρο 75 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 7,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (3), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της ανάληψης των δαπανών προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες εξουσιοδοτεί το όργανο.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 της απόφασης 2009/470/ΕΚ μπορεί να χορηγηθεί ενωσιακή ενίσχυση στα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων.

(3)

Αντίστοιχα, ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται στο εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίστηκε να πραγματοποιήσει τις λειτουργίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 87/2011, της 2ας Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τον ορισμό του εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών, με τον καθορισμό πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων για το εργαστήριο αυτό και με την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(4)

Η Επιτροπή αξιολόγησε το πρόγραμμα εργασίας και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις προϋπολογισμού που υποβλήθηκαν από το εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ για την υγεία των μελισσών για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.

(5)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2006, για τους τρόπους χορήγησης της κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για τις ζωοτροφές, τα τρόφιμα και τον τομέα της υγείας των ζώων (5), η χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα εγκεκριμένα προγράμματα εργασίας υλοποιούνται αποτελεσματικά και ότι οι δικαιούχοι παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και των ενωσιακών εργαστηρίων αναφοράς διέπονται από σύμβαση εταιρικής σχέσης, η οποία συνοδεύεται από πολυετές πρόγραμμα εργασίας.

(7)

Η χρηματοδοτική ενίσχυση για τη λειτουργία και την οργάνωση τεχνικών εργαστηρίων των ενωσιακών εργαστηρίων αναφοράς πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τους κανόνες επιλεξιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1754/2006 καθορίζει κανόνες επιλεξιμότητας για τα τεχνικά εργαστήρια που διοργανώνονται από τα ενωσιακά εργαστήρια αναφοράς. Επίσης, η χρηματοδοτική ενίσχυση περιορίζεται στον ανώτατο αριθμό των 32 συμμετεχόντων ανά τεχνικό εργαστήριο. Παρέκκλιση από το όριο αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, για ορισμένα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειάζονται υποστήριξη για την παρακολούθηση των τεχνικών εργαστηρίων τους από περισσότερους από 32 συμμετέχοντες, ώστε τα τεχνικά εργαστήρια να αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρεκκλίσεις μπορούν να παραχωρούνται σε περίπτωση που ένα ενωσιακό εργαστήριο αναφοράς αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και την ευθύνη διοργάνωσης ενός τεχνικού εργαστηρίου με ένα άλλο ενωσιακό εργαστήριο αναφοράς.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (6), πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων προγράμματα εξάλειψης και παρακολούθησης ζωονόσων (κτηνιατρικά μέτρα). Επιπλέον, το άρθρο 13 δεύτερη παράγραφος του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, για μέτρα και προγράμματα που υπάγονται στην απόφαση 2009/470/ΕΚ, το εν λόγω ταμείο αναλαμβάνει τις διοικητικές δαπάνες και τα έξοδα προσωπικού των κρατών μελών και των δικαιούχων ενίσχυσης από το ΕΓΤΠΕ. Για σκοπούς δημοσιονομικού ελέγχου, πρέπει να εφαρμόζονται τα άρθρα 9, 36 και 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για την υγεία των μελισσών, η Ένωση χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στην Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), Sophia-Antipolis Laboratory για να πραγματοποιήσει τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 87/2011.

Η χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπεται από το εν λόγω ινστιτούτο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 249 616 ευρώ για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2011, από το οποίο το ποσό των 48 470 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, θα διατεθεί αποκλειστικά στην οργάνωση τεχνικού εργαστηρίου σχετικά με την υγεία των μελισσών.

Η παρούσα απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Sophia-Antipolis Laboratory, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Γαλλία.

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2011.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(4)  ΕΕ L 29 της 3.2.2011, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 331 της 29.11.2006, σ. 8.

(6)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.