ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2011.077.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

54ό έτος
23 Μαρτίου 2011


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2011 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2011, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2007 σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 ( 1 )

23

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 284/2011 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2011, για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας

25

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 285/2011 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

30

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2011/177/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/458/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρους του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1159]

32

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

23.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 282/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Μαρτίου 2011

για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

(αναδιατύπωση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 397,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Θα πρέπει να επέλθουν ορισμένες σημαντικές αλλαγές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1777/2005 του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (2). Για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισμού, είναι σκόπιμο να επαναδιατυπωθούν οι οικείες διατάξεις.

(2)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ θεσπίζει κανόνες σχετικούς με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόκεινται σε ερμηνεία από τα κράτη μέλη. Η θέσπιση κοινών διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ θα εξασφαλίσει εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ πιο σύμφωνη προς τον στόχο της εσωτερικής αγοράς, στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται ή ενδέχεται να παρουσιαστούν αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή, ασύμβατες με την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμογής είναι νομικώς δεσμευτικά μόνο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και δεν θίγουν το κύρος της νομοθεσίας και της ερμηνείας που έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα από τα κράτη μέλη.

(3)

Αλλαγές που προκύπτουν από την έκδοση της οδηγίας 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών (3), θα πρέπει να αντανακλώνται στον παρόντα κανονισμό.

(4)

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εξασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ με τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά τους υποκειμένους στον φόρο, την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τον τόπο των φορολογητέων πράξεων. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η ομοιόμορφη εφαρμογή εξασφαλίζεται καλύτερα με έναν κανονισμό που είναι δεσμευτικός και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

(5)

Τα μέτρα εφαρμογής περιέχουν ειδικές διατάξεις που απαντούν σε ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή, προορίζονται δε να εξασφαλίσουν ομοιόμορφη μεταχείριση σε ολόκληρη την Ένωση μόνο στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται συνεπώς σε άλλες περιπτώσεις και, λαμβανομένης υπόψη της διατύπωσής τους, θα πρέπει να εφαρμόζονται περιοριστικά.

(6)

Εάν ένας μη υποκείμενος στον φόρο αλλάξει κατοικία και μεταφέρει καινούργιο μεταφορικό μέσο ή εάν επαναφέρει ένα καινούργιο μεταφορικό μέσο στο κράτος μέλος όπου είχε παραδοθεί αρχικά με απαλλαγή από τον ΦΠΑ στον μη υποκείμενο ο οποίος το επιστρέφει, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μεταφορά αυτή δεν συνιστά ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου.

(7)

Για ορισμένες παροχές υπηρεσιών, εφόσον ο παρέχων αποδεικνύει ότι ο αποδέκτης των υπηρεσιών αυτών, είτε είναι υποκείμενος στον φόρο είτε όχι, είναι εγκατεστημένος εκτός Κοινότητας, η παροχή τους δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ.

(8)

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος παρέχει ή λαμβάνει υπηρεσίες σε ή από άλλο κράτος μέλος, και για τις οποίες ο ΦΠΑ καταβάλλεται μόνο από τον λήπτη, δεν θίγει το δικαίωμα του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο να επωφελείται από τη μη φορολόγηση των ενδοκοινοτικών του αποκτήσεων αγαθών. Ωστόσο, όταν ο υποκείμενος στον φόρο κοινοποιεί τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ στον προμηθευτή, στο πλαίσιο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, θα πρέπει να θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι έχει επιλέξει την υπαγωγή των εν λόγω πράξεων στο ΦΠΑ.

(9)

Η περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς οδήγησε σε αυξανόμενη ανάγκη διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη, καθώς και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού, η σύσταση των οποίων διέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) (4). Είναι επομένως σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω όμιλοι είναι υποκείμενοι στον φόρο όταν παραδίδουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες εξ επαχθούς αιτίας.

(10)

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να καθοριστούν σαφώς οι υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης, η διάκριση μεταξύ των δύο, και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους.

(11)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν κατάλογοι με τις πράξεις που θεωρούνται υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, χωρίς όμως οι εν λόγω κατάλογοι να είναι οριστικοί ούτε εξαντλητικοί.

(12)

Είναι αναγκαίο, αφενός, να οριστεί ότι μια πράξη, η οποία συνίσταται μόνο στη συναρμολόγηση διαφόρων μερών μηχανήματος τα οποία έχουν δοθεί από τον πελάτη, θα πρέπει να θεωρείται παροχή υπηρεσιών και, αφετέρου, να καθοριστεί ο τόπος της εν λόγω παροχής, εφόσον παρέχεται σε μη υποκείμενο στον φόρο.

(13)

Η πώληση δικαιώματος προαίρεσης ως χρηματοπιστωτικού μέσου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παροχή υπηρεσιών διακριτή από τις υποκείμενες συναλλαγές τις οποίες αφορά το δικαίωμα προαίρεσης.

(14)

Για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των κανόνων σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου των φορολογητέων πράξεων, θα πρέπει να διευκρινιστούν έννοιες όπως η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας, η μόνιμη εγκατάσταση, η κατοικία και η συνήθης διαμονή. Λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου, η χρήση όσο το δυνατόν σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων αναμένεται να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή αυτών των εννοιών.

(15)

Επιβάλλεται να θεσπιστούν κανόνες για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των παραδόσεων αγαθών, όταν ο προμηθευτής υπερβαίνει το κατώτατο όριο για πωλήσεις από απόσταση, το οποίο έχει οριστεί για παραδόσεις σε άλλο κράτος μέλος.

(16)

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου είναι αυτό που καθορίζει το τμήμα μιας μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Ένωσης, και όχι το δρομολόγιο των επιβατών εντός αυτής.

(17)

Όσον αφορά την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, το κράτος μέλος απόκτησης θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να φορολογήσει την απόκτηση ανεξάρτητα από τη μεταχείριση της πράξης όσον αφορά τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης.

(18)

Η ορθή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τον τόπο παροχής υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από το καθεστώς του λήπτη, υποκειμένου ή όχι στον φόρο καθώς και από την ιδιότητα με την οποία ενεργεί. Προκειμένου να προσδιορισθεί το καθεστώς υποκείμενου στον φόρο λήπτη, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να λάβει ως απόδειξη ο παρέχων από τον λήπτη.

(19)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι όταν οι υπηρεσίες που παρέχονται σε υποκείμενο στον φόρο προορίζονται για ιδιωτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκ μέρους του προσωπικού του, ο υποκείμενος αυτός δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ενεργεί ως υποκείμενος στον φόρο. Η κοινοποίηση στον πάροχο του αριθμού μητρώου ΦΠΑ του λήπτη αρκεί προκειμένου να προσδιορισθεί ότι ο λήπτης ενεργεί υπό την ιδιότητα του υποκείμενου στον φόρο, εκτός αν ο παρέχων διαθέτει στοιχεία περί του αντιθέτου. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι μια ενιαία υπηρεσία που λαμβάνεται για επαγγελματικούς σκοπούς χρησιμοποιείται επίσης και για ιδιωτικούς σκοπούς φορολογείται μόνο σε έναν τόπο.

(20)

Προκειμένου να προσδιορίσει με ακρίβεια τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη του, ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται να επαληθεύει τα στοιχεία που δίνει ο λήπτης.

(21)

Με την επιφύλαξη του γενικού κανόνα για τον τόπο παροχής υπηρεσιών σε υποκείμενο στον φόρο, όταν παρέχονται υπηρεσίες σε λήπτη εγκατεστημένο σε περισσότερους του ενός τόπους, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να βοηθούν τον πάροχο να προσδιορίζει τη μόνιμη εγκατάσταση του λήπτη στην οποία παρέχεται η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις. Εάν ο παρέχων υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον τόπο αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να διευκρινίζουν τις υποχρεώσεις του παρέχοντος. Οι εν λόγω κανόνες δεν θα πρέπει να θίγουν ή να αλλάζουν τις υποχρεώσεις του λήπτη.

(22)

Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ο χρόνος κατά τον οποίο ο παρέχων υπηρεσίες θα πρέπει να προσδιορίσει το καθεστώς, την ιδιότητα και τον τόπο του λήπτη, υποκείμενου στον φόρο ή όχι.

(23)

Με την επιφύλαξη της γενικής εφαρμογής της αρχής όσον αφορά τις καταχρηστικές πρακτικές στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει ωστόσο να υπενθυμισθεί η εφαρμογή της αρχής αυτής, όλως ιδιαιτέρως στο πλαίσιο ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(24)

Ορισμένες ειδικές υπηρεσίες, όπως η εκχώρηση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων, η μετάφραση κειμένων, οι υπηρεσίες που αφορούν αιτήματα επιστροφών ΦΠΑ, και οι υπηρεσίες που παρέχονται από μεσάζοντα οι οποίες παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο πραγματοποιούνται διασυνοριακά ή ακόμη συμμετέχουν σ’ αυτές επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ένωσης. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

(25)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι παροχές ενός μεσάζοντα ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλου και μεσολαβεί σε μια υπηρεσία παροχής καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα δεν υπόκεινται στον ειδικό κανόνα που αφορά τις παροχές υπηρεσιών για ακίνητα αγαθά.

(26)

Όταν διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο οργάνωσης κηδείας αποτελούν μέρος ενιαίας υπηρεσίας, είναι επίσης σκόπιμο να καθοριστεί ο εφαρμοστέος κανόνας για τον προσδιορισμό του τόπου παροχής.

(27)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία μεταχείριση των παροχών πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών υπηρεσιών ή παρεμφερών εκδηλώσεων, θα πρέπει να προσδιορισθεί το δικαίωμα πρόσβασης στις εν λόγω εκδηλώσεις και οι βοηθητικές υπηρεσίες που αφορούν αυτό το δικαίωμα πρόσβασης.

(28)

Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί η αντιμετώπιση των υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης που παρέχονται επί μεταφορικού μέσου, εφόσον η μεταφορά των επιβατών πραγματοποιείται στο έδαφος περισσοτέρων από μιας χωρών.

(29)

Δεδομένου ότι οι εφαρμοστέοι κανόνες για τη μίσθωση των μεταφορικών μέσων εξαρτώνται από τη διάρκεια της κατοχής ή της χρήσης τους, είναι ανάγκη όχι μόνο να καθοριστούν ποια οχήματα θα πρέπει να θεωρούνται «μεταφορικά μέσα», αλλά επίσης να διευκρινιστεί η αντιμετώπιση της εν λόγω υπηρεσίας σε περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων. Είναι επίσης αναγκαίο να προσδιοριστεί ο τόπος όπου το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του λήπτη.

(30)

Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, η καταβολή προμήθειας για τη διαχείριση της πληρωμής με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες που διενεργείται σε σχέση με κάποια πράξη δεν θα πρέπει να μειώνει τη βάση επιβολής του φόρου της εν λόγω πράξης.

(31)

Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι ο μειωμένος συντελεστής μπορεί να εφαρμοσθεί στη μίσθωση σκηνών, τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών που είναι εγκατεστημένα σε κατασκηνώσεις και χρησιμοποιούνται για καταλύματα.

(32)

Στις δραστηριότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση που συνδέεται άμεσα με τον εμπορικό ή επαγγελματικό τομέα, καθώς και η εκπαίδευση που αποσκοπεί στην απόκτηση ή στη βελτίωση γνώσεων για επαγγελματικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σειράς μαθημάτων.

(33)

Τα νομίσματα από λευκόχρυσο («platinum nobles») θα πρέπει να θεωρείται ότι εξαιρούνται από την απαλλαγή που ισχύει για το συνάλλαγμα, τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα.

(34)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η απαλλαγή της παροχής υπηρεσιών σε σχέση με την εισαγωγή αγαθών των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στη βάση επιβολής του φόρου των εν λόγω αγαθών θα πρέπει να καλύπτει τις υπηρεσίες μεταφοράς που εκτελούνται κατά την αλλαγή κατοικίας.

(35)

Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από τον αγοραστή εκτός Ένωσης και τα οποία χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό ή τον ανεφοδιασμό μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικούς σκοπούς από πρόσωπα εκτός των φυσικών προσώπων, όπως οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και ενώσεις, θα πρέπει να εξαιρούνται από το ευεργέτημα της απαλλαγής για εξαγωγή αγαθών.

(36)

Για την εξασφάλιση ομοιόμορφων διοικητικών πρακτικών υπολογισμού της ελάχιστης αξίας για την απαλλαγή από τον φόρο εξαγόμενων αγαθών που μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διατάξεις οι σχετικές με τον εν λόγω υπολογισμό.

(37)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η απαλλαγή ορισμένων πράξεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και σε υπηρεσίες που καλύπτονται από το ειδικό καθεστώς για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες.

(38)

Ένας οργανισμός που συγκροτείται σύμφωνα με το κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως διεθνής οργανισμός για τους σκοπούς της απαλλαγής από τον ΦΠΑ, μόνον εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Είναι κατά συνέπεια σκόπιμο να καθοριστούν τα κριτήρια που απαιτούνται ώστε να μπορεί ο οργανισμός αυτός να τύχει της απαλλαγής.

(39)

Οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων ή που προορίζονται για αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς ή ορισμένες ένοπλες δυνάμεις εξαιρούνται από τον ΦΠΑ με βάση ορισμένα όρια και προϋποθέσεις. Για να μπορεί ένας υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος πραγματοποιεί αυτού του είδους παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από άλλο κράτος μέλος, να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για την απαλλαγή, θα πρέπει να καθιερωθεί πιστοποιητικό απαλλαγής.

(40)

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα εισαγωγών θα πρέπει επίσης να είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτά για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης, όταν πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τις έντυπες διασαφήσεις.

(41)

Όταν προμηθευτής αγαθών ή ο παρέχων υπηρεσίες διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος του κράτους μέλους όπου οφείλεται ο φόρος, θα πρέπει να διευκρινισθεί σε ποιες περιπτώσεις η εν λόγω εγκατάσταση είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου.

(42)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ένας υποκείμενος στον φόρο που έχει εγκαταστήσει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ πρέπει να θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο εγκατεστημένος στο εν λόγω κράτος μέλος για την οφειλή του φόρου, ακόμη και όταν η έδρα της δραστηριότητας δεν συμμετέχει στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών.

(43)

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι κάθε υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να κοινοποιεί τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ μόλις τον αποκτήσει για ορισμένες φορολογητέες πράξεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η συλλογή του φόρου με δικαιότερους όρους.

(44)

Θα πρέπει να καθοριστούν τα βάρη για τον επενδυτικό χρυσό που γίνονται κοινώς αποδεκτά στις αγορές πολύτιμων μετάλλων και να οριστεί κοινή ημερομηνία για τον καθορισμό της αξίας των χρυσών νομισμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων.

(45)

Το ειδικό καθεστώς για τους μη εγκατεστημένους στην Ένωση υποκείμενους στον φόρο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικά σε μη υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους ή διαμένοντες στο εσωτερικό της Ένωσης υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συνέπειες για την περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια.

(46)

Ορισμένες τροποποιήσεις προκύπτουν από την οδηγία 2008/8/ΕΚ. Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν αφενός τη φορολογία της μακράς διαρκείας μίσθωσης μεταφορικού μέσου από 1ης Ιανουαρίου 2013 και αφετέρου τη φορολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από 1ης Ιανουαρίου 2015, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο από τις ημερομηνίες αυτές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των τίτλων I έως V, και VII έως XII της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

(ΤΙΤΛΟΣ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 2

Δεν συνεπάγονται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α)

η μεταφορά καινούργιου μεταφορικού μέσου από μη υποκείμενο στον φόρο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ δεν μπορεί να εφαρμοστεί κατά τον χρόνο της παράδοσης·

β)

η επαναφορά καινούργιου μεταφορικού μέσου από μη υποκείμενο στον φόρο στο κράτος μέλος από το οποίο του είχε παραδοθεί αρχικά στο πλαίσιο της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη του άρθρου 59α πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, οι ακόλουθες παροχές υπηρεσιών δεν υπόκεινται στον φόρο, εφόσον ο παρέχων αποδεικνύει ότι ο τόπος της παροχής που καθορίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο V τμήμα 4 υποτμήματα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού βρίσκεται εκτός της Ένωσης:

α)

από 1ης Ιανουαρίου 2013 οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

β)

από 1ης Ιανουαρίου 2015 οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 58 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

γ)

οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 4

Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος δικαιούται να μη φορολογείται για τις ενδοκοινοτικές του αποκτήσεις αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εξακολουθεί να επωφελείται από τη μη φορολόγηση ακόμη και αν, σύμφωνα με το άρθρο 214 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε) της εν λόγω οδηγίας, του έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που λαμβάνει για τις οποίες είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ ή για τις υπηρεσίες που παρέχει στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για τις οποίες ο ΦΠΑ καταβάλλεται μόνο από τον λήπτη.

Ωστόσο, εάν ο συγκεκριμένος υποκείμενος στον φόρο κοινοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του σε πάροχο όσον αφορά μια ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί την επιλογή την οποία προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

(ΤΙΤΛΟΣ III ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 5

Ο συγκροτημένος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ), ο οποίος διενεργεί παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, έναντι αντιπαροχής, στα μέλη του ή σε τρίτους, είναι υποκείμενος στον φόρο κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

(ΑΡΘΡΑ 24 ΕΩΣ 29 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 6

1.   Ως υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης νοούνται οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παράδοση παρασκευασμένων ή μη φαγητών ή ποτών ή και των δύο, για ανθρώπινη κατανάλωση, συνοδευόμενες από επαρκείς υπηρεσίες στήριξης που καθιστούν δυνατή την άμεση κατανάλωσή τους. Η προμήθεια τροφίμων ή ποτών ή και των δύο αποτελεί ένα μόνο στοιχείο του συνόλου στο οποίο οι υπηρεσίες υπερέχουν. Οι υπηρεσίες εστιατορίου καλύπτουν την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του παρόχου και οι υπηρεσίες εστίασης καλύπτουν την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών εκτός των εγκαταστάσεων του παρόχου.

2.   Η προμήθεια παρασκευασμένων ή μη τροφίμων ή ποτών ή και των δύο, συμπεριλαμβανομένης ή όχι της μεταφοράς τους αλλά δίχως άλλη υπηρεσία στήριξης δεν θεωρείται υπηρεσία εστιατορίου ή εστίασης κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 7

1.   Οι «ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες», οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου ή ενός ηλεκτρονικού δικτύου και των οποίων η παροχή, λόγω της φύσης τους, είναι ουσιαστικά αυτοματοποιημένη και απαιτεί ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, είναι δε αδύνατο να εξασφαλιστεί χωρίς μέσα πληροφορικής.

2.   Η παράγραφος 1 καλύπτει, ιδίως, τα εξής:

α)

την παροχή ψηφιοποιημένων προϊόντων εν γένει, ιδίως λογισμικών, των τροποποιήσεών τους και της αναβάθμισης αυτών·

β)

τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ή υποστηρίζουν την παρουσία επιχειρήσεων ή ιδιωτών σε ηλεκτρονικό δίκτυο, όπως δημιουργία ιστοτόπου ή ιστοσελίδας·

γ)

τις αυτόματα παραγόμενες υπηρεσίες με ηλεκτρονικό υπολογιστή στο Διαδίκτυο ή σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο, σε απάντηση συγκεκριμένων δεδομένων τα οποία εισάγει ο λήπτης·

δ)

την εκχώρηση, εξ επαχθούς αιτίας, του δικαιώματος διάθεσης προς πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω ιστοτόπου του Διαδικτύου που λειτουργεί ως απευθείας (on-line) αγορά, όπου οι ενδεχόμενοι αγοραστές υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και όπου τα μέρη ειδοποιούνται για τη σύναψη πώλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παράγεται αυτόματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή·

ε)

τα πακέτα υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISP), στα οποία το τηλεπικοινωνιακό στοιχείο είναι βοηθητικό και δευτερεύον (δηλαδή πακέτα που υπερβαίνουν την απλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο και περιέχουν και άλλα στοιχεία, όπως σελίδες με περιεχόμενο που δίνει πρόσβαση σε ενημέρωση, σε μετεωρολογικές ή τουριστικές πληροφορίες, χώρους παιχνιδιών, φιλοξενία ιστοσελίδων, πρόσβαση σε απευθείας συζητήσεις κ.λπ.)·

στ)

τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

3.   Ειδικά, οι ακόλουθες παροχές δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1:

α)

οι υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης·

β)

οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών·

γ)

αγαθά, των οποίων η παραγγελία και η επεξεργασία της παραγγελίας γίνονται ηλεκτρονικά·

δ)

CD-ROM, δισκέτες και παρόμοια μέσα εγγραφής·

ε)

έντυπο υλικό, όπως βιβλία, ειδησεογραφικά δελτία, εφημερίδες ή περιοδικά·

στ)

CD και κασέτες ήχου·

ζ)

βιντεοκασέτες και DVD·

η)

παιχνίδια σε CD-RΟΜ·

θ)

υπηρεσίες επαγγελματιών, όπως νομικοί ή οικονομικοί σύμβουλοι, που παρέχουν συμβουλές σε πελάτες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

ι)

υπηρεσίες διδασκαλίας, εφόσον το περιεχόμενο των μαθημάτων παραδίδεται από εκπαιδευτικό μέσω του Διαδικτύου ή μέσω ηλεκτρονικού δικτύου (δηλαδή, μέσω σύνδεσης εξ αποστάσεως)·

ια)

υπηρεσίες υλικής επισκευής εκτός γραμμής ηλεκτρονικού εξοπλισμού·

ιβ)

υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων χωρίς σύνδεση·

ιγ)

διαφημιστικές υπηρεσίες, κυρίως σε εφημερίδες, σε αφίσες και στην τηλεόραση·

ιδ)

υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης·

ιε)

υπηρεσίες διδασκαλίας που παρέχονται αποκλειστικά με αλληλογραφία, κυρίως ταχυδρομικώς·

ιστ)

συμβατικές υπηρεσίες δημοπράτησης που βασίζονται στην άμεση ανθρώπινη παρέμβαση, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής των προσφορών·

ιζ)

τηλεφωνικές υπηρεσίες με συνιστώσα εικόνας, που είναι γνωστές και ως υπηρεσίες εικονοτηλεφώνου·

ιη)

πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στον Παγκόσμιο Ιστό·

ιθ)

τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου.

Άρθρο 8

Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο απλώς συναρμολογεί τα διάφορα μέρη μηχανήματος, το σύνολο των οποίων έχουν δοθεί σ’ αυτόν από τον πελάτη του, η πράξη αυτή είναι παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 9

Η πώληση δικαιώματος προαίρεσης, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 135 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, είναι παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας. Αυτή η παροχή υπηρεσιών διακρίνεται από τις υποκείμενες πράξεις τις οποίες αφορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Έννοιες

Άρθρο 10

1.   Για την εφαρμογή των άρθρων 44 και 45 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ο τόπος όπου ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας είναι ο τόπος όπου ασκούνται τα καθήκοντα της κεντρικής διοίκησης της επιχείρησης.

2.   Για τον καθορισμό του τόπου περί του οποίου η παράγραφος 1, λαμβάνονται υπόψη ο τόπος όπου λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις σχετικά με τη γενική διαχείριση της επιχείρησης, ο τόπος της καταστατικής έδρας της και ο τόπος συνεδρίασης της διεύθυνσης.

Όταν ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας δεν μπορεί να καθορισθεί με ασφάλεια βάσει αυτών των κριτηρίων, ο τόπος όπου λαμβάνονται οι βασικές αποφάσεις σχετικά με τη γενική διαχείριση της επιχείρησης είναι το κριτήριο που υπερισχύει.

3.   Η απλή παρουσία ταχυδρομικής διεύθυνσης δεν μπορεί να καθορίσει από μόνη της τον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του υποκείμενου στον φόρο.

Άρθρο 11

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ως «μόνιμη εγκατάσταση» νοείται κάθε εγκατάσταση, εκτός της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, η οποία χαρακτηρίζεται από επαρκή βαθμό μονιμότητας και κατάλληλη υποδομή σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που της επιτρέπουν να λαμβάνει και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται για την κάλυψη των αναγκών της εν λόγω εγκατάστασης.

2.   Για την εφαρμογή των κατωτέρω άρθρων, ως «μόνιμη εγκατάσταση» νοείται κάθε εγκατάσταση, εκτός της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, η οποία χαρακτηρίζεται από επαρκή βαθμό μονιμότητας και κατάλληλη υποδομή σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που της επιτρέπουν να εκτελεί τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει:

α)

άρθρο 45 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

β)

από 1ης Ιανουαρίου 2013, άρθρο 56 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

γ)

μέχρι 1ης Δεκεμβρίου 2014, άρθρο 58 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ·

δ)

άρθρο 192α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

3.   Το γεγονός και μόνο ότι ένας υπόχρεως διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ δεν επαρκεί για να θεωρηθεί ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση.

Άρθρο 12

Για τους σκοπούς εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ως «μόνιμη κατοικία» φυσικού προσώπου, υποκείμενου στον φόρο ή μη, νοείται η διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη στο μητρώο πληθυσμού ή σε παρόμοιο μητρώο ή η διεύθυνση που έχει κοινοποιηθεί από το εν λόγω πρόσωπο στις φορολογικές αρχές εκτός εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η διεύθυνση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Άρθρο 13

Ως «συνήθης διαμονή» φυσικού προσώπου, υποκείμενου στον φόρο ή μη κατά την έννοια της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, νοείται ο τόπος όπου διαμένει συνήθως το εν λόγω φυσικό πρόσωπο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.

Όταν οι επαγγελματικοί δεσμοί είναι σε χώρα διαφορετική από τη χώρα των προσωπικών δεσμών, ή όταν δεν υπάρχουν επαγγελματικοί δεσμοί, ο τόπος της συνήθους διαμονής προσδιορίζεται από τους προσωπικούς δεσμούς οι οποίοι καταδεικνύουν στενές σχέσεις μεταξύ του εν λόγω φυσικού προσώπου και του τόπου όπου ζει.

ΤΜΗΜΑ 2

Τόπος παράδοσης αγαθών

(Άρθρα 31 έως 39 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 14

Όταν κατά τη διάρκεια ημερολογιακού έτους σημειώνεται υπέρβαση του κατώτατου ορίου που εφαρμόζεται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 34 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το άρθρο 33 της εν λόγω οδηγίας δεν μεταβάλλει τον τόπο παραδόσεων των αγαθών, εκτός των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους προτού σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου που εφαρμόζει το κράτος μέλος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο προμηθευτής δεν έχει κάνει χρήση της δυνατότητας επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας·

β)

η αξία των παραδόσεων αγαθών δεν είχε υπερβεί το κατώτατο όριο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Ωστόσο, το άρθρο 33 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ μεταβάλλει τον τόπο των ακόλουθων παραδόσεων που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς:

α)

της παράδοσης αγαθών, με την οποία σημειώνεται για το τρέχον ημερολογιακό έτος υπέρβαση του κατώτατου ορίου που εφαρμόζει το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του ίδιου ημερολογιακού έτους·

β)

κάθε επόμενης παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος αυτό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος·

γ)

των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος αυτό κατά το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συνέβη το γεγονός στο οποίο αναφέρεται το στοιχείο α).

Άρθρο 15

Το τμήμα μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Ένωσης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 37 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθορίζεται από το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου και όχι από τη διαδρομή που πραγματοποιεί κάθε επιβάτης.

ΤΜΗΜΑ 3

Τόπος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών

(Άρθρα 40, 41 και 42 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 16

Όταν πραγματοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 20 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς αγαθών ασκεί τη φορολογική του αρμοδιότητα ανεξάρτητα από την αντιμετώπιση της συναλλαγής ως προς τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς αγαθών.

Ενδεχόμενο αίτημα διόρθωσης από τον προμηθευτή των αγαθών, η οποία αφορά τον ΦΠΑ που αυτός τιμολόγησε και δήλωσε στο κράτος μέλος αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, εξετάζεται από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές του διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ 4

Τόπος παροχής υπηρεσιών

(Άρθρα 43 έως 59 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Υποτμήμα 1

Καθεστώς του λήπτη

Άρθρο 17

1.   Αν ο τόπος παροχής υπηρεσιών εξαρτάται από το καθεστώς του λήπτη ως υποκειμένου ή όχι στον φόρο, το καθεστώς αυτό καθορίζεται βάσει των άρθρων 9 έως 13 και του άρθρου 43 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

2.   Νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο που διαθέτει ή που πρέπει να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ δυνάμει του άρθρου 214 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ δεδομένου ότι οι ενδοκοινοτικές του αποκτήσεις αγαθών υπόκεινται σε ΦΠΑ ή που επέλεξε οι εν λόγω πράξεις να υπόκεινται στο ΦΠΑ, είναι υποκείμενος στον φόρο κατά την έννοια του άρθρου 43 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 18

1.   Εκτός αν διαθέτει στοιχεία περί του αντιθέτου, ο παρέχων μπορεί να θεωρήσει ότι ένας λήπτης που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση είναι υποκείμενος στον φόρο:

α)

όταν ο λήπτης του έχει κοινοποιήσει τον ατομικό του αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, και εάν κατέχει επιβεβαίωση της εγκυρότητας του εν λόγω ατομικού αριθμού καθώς και του ονόματος και διεύθυνσης του λήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (5)·

β)

όταν ο λήπτης δεν έχει ακόμη λάβει ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αλλά έχει ενημερώσει ότι έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή του, και ο παρέχων κατέχει οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο καταδεικνύει ότι ο λήπτης είναι υποκείμενος στον φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο που απαιτείται να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και διενεργήσει επαληθεύσεις σε εύλογο επίπεδο όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων που προσκόμισε ο λήπτης, ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες για την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών, όπως αυτές που αφορούν τον έλεγχο ταυτότητας ή πληρωμής.

2.   Εκτός αν διαθέτει στοιχεία περί του αντιθέτου, ο παρέχων μπορεί να θεωρεί ότι ένας λήπτης εγκατεστημένος στην Ένωση είναι μη υποκείμενος στον φόρο, όταν αποδεικνύει ότι ο εν λόγω λήπτης δεν του κοινοποιεί τον ατομικό αριθμό μητρώου ΦΠΑ.

3.   Εκτός εάν διαθέτει στοιχεία περί του αντιθέτου, ο παρέχων μπορεί να θεωρήσει ότι ο λήπτης που είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης είναι υποκείμενος στον φόρο:

α)

εάν λάβει από το λήπτη πιστοποιητικό, το οποίο έχουν εκδώσει οι φορολογικές αρχές στις οποίες υπάγεται ο λήπτης, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο δεύτερος ασκεί οικονομικές δραστηριότητες που του επιτρέπεται να λάβει επιστροφή ΦΠΑ δυνάμει της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας (6)·

β)

όταν ο λήπτης δεν διαθέτει το πιστοποιητικό αυτό, εάν ο παρέχων διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ, ή παρόμοιο αριθμό που έχει χορηγηθεί στον λήπτη από τη χώρα εγκατάστασης και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων ή κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο καταδεικνύει ότι ο λήπτης είναι υποκείμενος στον φόρο και εάν διενεργεί επαληθεύσεις σε εύλογο επίπεδο όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων που προσκόμισε ο λήπτης, ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες για την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών, όπως αυτές που αφορούν τον έλεγχο ταυτότητας ή πληρωμής.

Υποτμήμα 2

Ιδιότητα του λήπτη

Άρθρο 19

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων οι οποίοι αφορούν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 44 και 45 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ένας υποκείμενος στον φόρο ή ένα νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο που εξομοιώνεται με υποκείμενο στον φόρο που λαμβάνει υπηρεσίες αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του προσωπικού του, θεωρείται ως μη υποκείμενος στον φόρο.

Εκτός αν διαθέτει στοιχεία περί του αντιθέτου, όπως είναι η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο παρέχων μπορεί να θεωρήσει ότι οι υπηρεσίες προορίζονται για τους σκοπούς της οικονομικής δραστηριότητας του λήπτη όταν, για τη συγκεκριμένη πράξη, του έχει κοινοποιήσει τον ατομικό αριθμό μητρώου ΦΠΑ του.

Όταν μία και η αυτή υπηρεσία προορίζεται ταυτόχρονα για ιδιωτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του προσωπικού του λήπτη, και για τους σκοπούς της οικονομικής δραστηριότητας, η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας διέπεται αποκλειστικά από το άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εφόσον δεν υφίσταται καταχρηστική πρακτική.

Υποτμήμα 3

Τόπος εγκατάστασης του λήπτη

Άρθρο 20

Όταν η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στον φόρο ή σε μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με υποκείμενο στον φόρο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και ο εν λόγω υποκείμενος είναι εγκατεστημένος σε μία μόνο χώρα ή, ελλείψει έδρας οικονομικής δραστηριότητας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία του και τη συνήθη διαμονή του σε μία μόνο χώρα, η παροχή φορολογείται σε αυτή τη χώρα.

Ο παρέχων αποδεικνύει τον τόπο αυτό βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο λήπτης, τις οποίες επαληθεύει ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες για την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών, όπως αυτές που αφορούν τον έλεγχο ταυτότητας ή πληρωμής.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ τον οποίο χορηγεί το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο λήπτης.

Άρθρο 21

Όταν μια παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στον φόρο ή σε μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με υποκείμενο στον φόρο, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και ο υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος σε περισσότερες από μία χώρες, η παροχή αυτή φορολογείται στη χώρα όπου ο συγκεκριμένος λήπτης έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του.

Ωστόσο, όταν η υπηρεσία παρέχεται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο που βρίσκεται σε τόπο άλλο από εκείνο στον οποίο ο εν λόγω υποκείμενος έχει εγκαταστήσει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, η παροχή αυτή φορολογείται στον τόπο της μόνιμης εγκατάστασης που λαμβάνει αυτή την υπηρεσία και τη χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της.

Όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν διαθέτει έδρα οικονομικής δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση, η υπηρεσία φορολογείται στον τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής του.

Άρθρο 22

1.   Προκειμένου να προσδιορισθεί η μόνιμη εγκατάσταση του λήπτη στην οποία παρέχεται η υπηρεσία, ο παρέχων εξετάζει τη φύση και τη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Όταν η φύση και η χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν του επιτρέπουν να προσδιορίσει τη μόνιμη εγκατάσταση στην οποία παρέχεται η υπηρεσία, ο παρέχων, με σκοπό τον προσδιορισμό της εν λόγω μόνιμης εγκατάστασης, εξετάζει συγκεκριμένα αν η σύμβαση, το δελτίο παραγγελίας και ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος του λήπτη και του έχει κοινοποιηθεί από το λήπτη καθιστούν τη μόνιμη εγκατάσταση ως λήπτη της υπηρεσίας και αν η μόνιμη εγκατάσταση είναι η οντότητα που πληρώνει για την υπηρεσία.

Όταν η μόνιμη εγκατάσταση του λήπτη στην οποία παρέχεται η υπηρεσία δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ασφάλεια δυνάμει του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ή όταν οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ παρέχονται σε υποκείμενο στον φόρο στο πλαίσιο σύμβασης που καλύπτει μία ή περισσότερες υπηρεσίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που δεν μπορεί να προσδιορισθεί ή να ποσοτικοποιηθεί, ο παρέχων μπορεί έγκυρα να θεωρήσει ότι οι υπηρεσίες παρέχονται στον τόπο όπου ο λήπτης έχει εγκαταστήσει την οικονομική του δραστηριότητα.

2.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θίγει τις υποχρεώσεις του λήπτη.

Άρθρο 23

1.   Από 1ης Ιανουαρίου 2013, όταν, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, μια παροχή υπηρεσιών φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη ή, ελλείψει εγκατάστασης, στον τόπο όπου έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του, ο παρέχων αποδεικνύει τον τόπο αυτό βάσει τεκμηριωμένων πληροφοριών που παρέχονται από τον λήπτη, τις οποίες επαληθεύει ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες για την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών, όπως αυτές που αφορούν εξακρίβωση ταυτότητας ή έλεγχο πληρωμής.

2.   Όταν, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, μια παροχή υπηρεσιών φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη ή, ελλείψει εγκατάστασης, στον τόπο όπου έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του, ο παρέχων αποδεικνύει τον τόπο αυτό βάσει τεκμηριωμένων πληροφοριών που παρέχονται από τον λήπτη, τις οποίες επαληθεύει ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες για την ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών, όπως αυτές που αφορούν εξακρίβωση ταυτότητας ή έλεγχο πληρωμής.

Άρθρο 24

1.   Από 1ης Ιανουαρίου 2013 όταν οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε περισσότερες από μία χώρες ή, έχει τη μόνιμη κατοικία του σε μια χώρα και τη συνήθη διαμονή του σε άλλη, κατά τον προσδιορισμό του τόπου παροχής των εν λόγω υπηρεσιών δίδεται προτεραιότητα στον τόπο που διασφαλίζει κατά τον βέλτιστο τρόπο τη φορολόγηση στον τόπο της πραγματικής κατανάλωσης.

2.   Όταν οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στα άρθρα 58 και 59 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε περισσότερες από μια χώρες ή, έχει τη μόνιμη κατοικία του σε μια χώρα και τη συνήθη διαμονή του σε άλλη, κατά τον προσδιορισμό του τόπου παροχής των εν λόγω υπηρεσιών δίδεται προτεραιότητα στον τόπο που διασφαλίζει κατά τον βέλτιστο τρόπο τη φορολόγηση στον τόπο της πραγματικής κατανάλωσης.

Υποτμήμα 4

Κοινές διατάξεις για τον καθορισμό του καθεστώτος, της ιδιότητας και του τόπου του λήπτη

Άρθρο 25

Για την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τον τόπο παροχής υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι περιστάσεις που υφίστανται όταν επέρχεται η γενεσιουργός αιτία. Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση της χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό του τόπου παροχής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται καταχρηστική πρακτική.

Υποτμήμα 5

Παροχή υπηρεσιών που διέπεται από τους γενικούς κανόνες

Άρθρο 26

Η εκχώρηση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων από οργανισμό προς υποκείμενους στον φόρο, εμπίπτει στο άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 27

Οι παροχές υπηρεσιών που συνίστανται στην υποβολή αιτήματος επιστροφής ή στην είσπραξη των προς επιστροφή ποσών δυνάμει της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (7), εμπίπτουν στο άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 28

Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οργάνωσης κηδείας, στον βαθμό που αποτελούν ενιαία υπηρεσία, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 44 και 45 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 29

Με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του παρόντος κανονισμού, οι παροχές υπηρεσιών που συνίστανται σε μετάφραση κειμένων εμπίπτουν στα άρθρα 44 και 45 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Υποτμήμα 6

Παροχές υπηρεσιών από μεσάζοντες

Άρθρο 30

Η παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καλύπτει τόσο τις υπηρεσίες των μεσαζόντων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του λήπτη της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και τις υπηρεσίες των μεσαζόντων που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του παρέχοντος τις υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο 31

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από μεσάζοντες οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου και έχουν ως αντικείμενο τη μεσολάβηση στην παροχή καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε παρεμφερείς τομείς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής:

α)

του άρθρου 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εφόσον παρέχονται σε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος ενεργεί με την ιδιότητα αυτή ή σε μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που θεωρείται ως υποκείμενο στον φόρο·

β)

του άρθρου 46 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εφόσον παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο.

Υποτμήμα 7

Παροχή πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών

Άρθρο 32

1.   Οι υπηρεσίες με αντικείμενο την πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρεμφερείς εκδηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά συνίστανται στην παροχή δικαιώματος εισόδου σε εκδήλωση έναντι εισιτηρίου ή πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής υπό μορφή συνδρομής, εισιτηρίου διαρκείας ή περιοδικής πληρωμής.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται κυρίως:

α)

στο δικαίωμα εισόδου σε θεάματα, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις τσίρκου, εμπορικές και λοιπές εκθέσεις, πάρκα αναψυχής, συναυλίες, καθώς και σε άλλες παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις·

β)

στο δικαίωμα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις, όπως αγώνες ή αναμετρήσεις·

γ)

στο δικαίωμα εισόδου σε εκπαιδευτικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις και σεμινάρια.

3.   Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 η χρήση εγκαταστάσεων, όπως γυμναστηρίων ή παρόμοιων χώρων, με πληρωμή κατ’ αποκοπή.

Άρθρο 33

Οι βοηθητικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 53 της οδηγίας 206/112/ΕΚ περιλαμβάνουν υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με την πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή παρεμφερείς εκδηλώσεις και παρέχονται χωριστά στο πρόσωπο το οποίο παρίσταται στην εκδήλωση, έναντι διακεκριμένης αντιπαροχής.

Οι βοηθητικές υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως τη χρήση ιματιοφυλακίων ή εγκαταστάσεων υγιεινής, αλλά αποκλείουν τις απλές υπηρεσίες διαμεσολάβησης που αφορούν στην πώληση εισιτηρίων.

Υποτμήμα 8

Παροχή υπηρεσιών παρεπόμενων της μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες και εργασίες που αφορούν κινητά αγαθά

Άρθρο 34

Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία τα συναρμολογούμενα αγαθά ενσωματώνονται σε ακίνητο, ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, οι οποίες συνίστανται μόνο στη συναρμολόγηση από υποκείμενο στον φόρο των διαφόρων μερών ενός μηχανήματος, τα οποία έχουν δοθεί στο σύνολό τους σ’ αυτόν από τον πελάτη του, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 54 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Υποτμήμα 9

Παροχές υπηρεσιών εστιατορίου και εστίασης, ανεξαρτήτως του αν παρέχονται επί μεταφορικών μέσων

Άρθρο 35

Το τμήμα μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθορίζεται από το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου και όχι από το δρομολόγιο που πραγματοποιεί κάθε επιβάτης.

Άρθρο 36

Οι υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης που παρέχονται κατά τη διάρκεια του τμήματος μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Ένωσης εμπίπτουν στο άρθρο 57 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Οι υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης που παρέχονται εκτός του τμήματος μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Κοινότητας, αλλά στο έδαφος κράτους μέλους ή τρίτης χώρας εμπίπτουν στο άρθρο 55 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 37

Ο τόπος παροχής υπηρεσίας εστιατορίου ή εστίασης που εκτελείται εντός της Ένωσης εν μέρει κατά τη διάρκεια του τμήματος μεταφοράς επιβατών που διενεργείται εντός της Ένωσης και εν μέρει εκτός του εν λόγω τμήματος αλλά στο έδαφος κράτους μέλους, καθορίζεται εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του τόπου παροχής κατά την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας εστιατορίου ή εστίασης.

Υποτμήμα 10

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

Άρθρο 38

1.   Τα «μεταφορικά μέσα» που αναφέρονται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 59 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ περιλαμβάνουν οχήματα, μηχανοκίνητα ή μη, και άλλον εξοπλισμό και διατάξεις πέδησης που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων από έναν τόπο σε άλλο και που μπορεί να σύρονται, να έλκονται ή να ωθούνται από οχήματα, που κατά κανόνα έχουν σχεδιαστεί και είναι πράγματι κατάλληλα για μεταφορά.

2.   Μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι κυρίως τα ακόλουθα οχήματα·

α)

χερσαία οχήματα, όπως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, τρίκυκλα και τροχόσπιτα·

β)

ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα·

γ)

βαγόνια σιδηροδρόμου·

δ)

πλοία·

ε)

αεροσκάφη·

στ)

ειδικά σχεδιασμένα οχήματα για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών·

ζ)

γεωργικοί ελκυστήρες και άλλα γεωργικά οχήματα·

η)

αναπηρικά αμαξίδια με μηχανική ή ηλεκτρονική προώθηση.

3.   Δεν είναι μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τα εμπορευματοκιβώτια και τα μονίμως ακινητοποιημένα οχήματα.

Άρθρο 39

1.   Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 56 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η διάρκεια της συνεχούς κατοχής ή χρήσης μεταφορικού μέσου, η οποία αποτελεί αντικείμενο μίσθωσης καθορίζεται βάσει της σύμβασης μεταξύ των μερών.

Η σύμβαση χρησιμεύει ως τεκμήριο που μπορεί, να αμφισβητηθεί από κάθε πραγματικό ή νομικό μέσο ώστε να καθοριστεί η πραγματική διάρκεια της συνεχούς κατοχής ή χρήσης.

Η υπέρβαση, λόγω ανωτέρας βίας, της συμβατικής περιόδου της μίσθωσης βραχείας διαρκείας κατά την έννοια του άρθρου 56 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ δεν έχει επίπτωση στον καθορισμό της διάρκειας της συνεχούς κατοχής ή χρήσης του μεταφορικού μέσου.

2.   Όταν η μίσθωση ενός και του αυτού μεταφορικού μέσου καλύπτεται από διαδοχικές συμβάσεις μεταξύ των ιδίων μερών, η διάρκεια που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η διάρκεια της συνεχούς κατοχής ή χρήσης του μεταφορικού μέσου σύμφωνα με το σύνολο των συμβάσεων.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, μια σύμβαση και οι παρατάσεις της συνιστούν διαδοχικές συμβάσεις.

Ωστόσο, η διάρκεια της ή των συμβάσεων μίσθωσης βραχείας διαρκείας που προηγούνται της σύμβασης η οποία θεωρείται μακράς διαρκείας δεν αμφισβητείται, εφόσον δεν υφίσταται καταχρηστική πρακτική.

3.   Εκτός αν υφίσταται καταχρηστική πρακτική, διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ των ιδίων μερών για διαφορετικά μέσα μεταφοράς δεν θεωρούνται ως διαδοχικές συμβάσεις για τους σκοπούς της παραγράφου 2.

Άρθρο 40

Ο τόπος όπου το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 της οδηγίας 1006/112/ΕΚ είναι ο τόπος όπου ο πελάτης ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του ασκεί τη φυσική κατοχή του μεταφορικού μέσου.

Υποτμήμα 11

Παροχή υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στον φόρο εκτός της Κοινότητας

Άρθρο 41

Οι παροχές, σε μη υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας, υπηρεσιών που συνίστανται σε μετάφραση κειμένων εμπίπτουν στο άρθρο 59 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

(ΤΙΤΛΟΣ VII ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 42

Όταν προμηθευτής αγαθών ή παρέχων υπηρεσίες απαιτεί, ως όρο για την αποδοχή πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, να καταβάλει ο πελάτης ένα ποσό στον ίδιο ή σε άλλη επιχείρηση, και όταν η συνολική τιμή που καταβάλλεται από τον πελάτη αυτόν δεν επηρεάζεται από τον τρόπο πληρωμής, το ποσό αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βάσης επιβολής του φόρου για την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 80 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Άρθρο 43

Η «παροχή καταλύματος διακοπών» όπως αναφέρεται στο παράρτημα III σημείο 12 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ περιλαμβάνει τη μίσθωση σκηνών, τροχόσπιτων ή κινητών κατοικιών που εγκαθίστανται σε χώρους κατασκήνωσης και χρησιμοποιούνται ως καταλύματα διαμονής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος

(Άρθρα 132, 133 και 134 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 44

Οι υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης που παρέχονται υπό τους όρους του άρθρου 132 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ περιλαμβάνουν τη διδασκαλία που συνδέεται άμεσα με έναν εμπορικό ή επαγγελματικό τομέα, καθώς και κάθε διδασκαλία που αποσκοπεί στην απόκτηση ή στη βελτίωση γνώσεων για επαγγελματικούς σκοπούς. Η διάρκεια της σειράς μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης δεν έχει, εν προκειμένω, καμία επίπτωση.

ΤΜΗΜΑ 2

Απαλλαγές άλλων δραστηριοτήτων

(Άρθρα 135, 136 και 137 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 45

Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 135 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ δεν εφαρμόζεται στα νομίσματα από λευκόχρυσο («platinum nobles»).

ΤΜΗΜΑ 3

Απαλλαγές κατά την εισαγωγή

(Άρθρα 143, 144 και 145 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 46

Η απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 144 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ εφαρμόζεται στις παροχές υπηρεσιών μεταφοράς που συνδέονται με την εισαγωγή κινητών αγαθών λόγω αλλαγής κατοικίας.

ΤΜΗΜΑ 4

Απαλλαγές κατά την εξαγωγη

(Άρθρα 146 και 147 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 47

Ο όρος «μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης» που αναφέρεται στο άρθρο 146 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για μη επαγγελματικούς σκοπούς από πρόσωπα εκτός των φυσικών προσώπων, όπως είναι οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, κατά την έννοια του άρθρου 13 της εν λόγω οδηγίας, και οι ενώσεις.

Άρθρο 48

Για να καθοριστεί, ως προϋπόθεση για την απαλλαγή της παράδοσης αγαθών που μεταφέρονται από ταξιδιώτες στις προσωπικές τους αποσκευές, εάν έχει σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου που έχει ορίσει ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ο υπολογισμός βασίζεται στην αξία του τιμολογίου. Η συνολική αξία διαφόρων αγαθών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εάν όλα τα αγαθά αυτά περιλαμβάνονται στο ίδιο τιμολόγιο που εκδίδεται από τον ίδιο υποκείμενο στον φόρο που παραδίδει τα αγαθά στον ίδιο πελάτη.

ΤΜΗΜΑ 5

Απαλλαγές ορισμένων πράξεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές

(Άρθρα 151 και 152 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 49

Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 151 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ εφαρμόζεται και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο για τον οποίο εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, που προβλέπεται στα άρθρα 357 έως 369 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 50

1.   Προκειμένου να αναγνωρίζεται ως διεθνής οργανισμός για την εφαρμογή του άρθρου 143 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και του άρθρου 151 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ένας οργανισμός ο οποίος συγκροτείται ως κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) (8), πρέπει να πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

να έχει ίδια νομική προσωπικότητα και πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα·

β)

να συγκροτείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εμπίπτει σε αυτό·

γ)

μεταξύ των μελών του να συγκαταλέγονται κράτη μέλη και, όπου ενδείκνυται, τρίτες χώρες και διακυβερνητικοί οργανισμοί, αλλά κανένας ιδιωτικός φορέας·

δ)

να έχει συγκεκριμένους και νόμιμους στόχους, οι οποίοι επιδιώκονται από κοινού και ουσιαστικά δεν είναι εμπορικής φύσης.

2.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 151 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ εφαρμόζεται σε μια ΚΕΕΥ της παραγράφου 1 εφόσον αναγνωρίζεται ως διεθνής οργανισμός από το κράτος μέλος υποδοχής.

Τα όρια και οι προϋποθέσεις της απαλλαγής αυτής καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ των μελών της ΚΕΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009. Σε περίπτωση που τα αγαθά δεν αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών αυτών καθώς και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η απαλλαγή μπορεί να χορηγείται σύμφωνα με διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 151 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 51

1.   Όταν ο λήπτης αγαθών ή υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, αλλά εκτός του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, το πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που περιέχεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού χρησιμεύει ως αποδεικτικό στοιχείο, που επιβεβαιώνει ότι η πράξη μπορεί να απαλλάσσεται δυνάμει του άρθρου 151 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, με την επιφύλαξη των επεξηγηματικών σημειώσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω πιστοποιητικού.

Όταν χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιεί κοινό πιστοποιητικό για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή δύο χωριστά πιστοποιητικά.

2.   Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σφραγίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Ωστόσο, εάν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται για επίσημη χρήση, τα κράτη μέλη δύνανται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν, να απαλλάξουν τον δικαιούχο από την υποχρέωση επίθεσης σφραγίδας στο πιστοποιητικό. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να αρθεί σε περίπτωση κατάχρησης.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το σημείο επαφής που έχει οριστεί για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την επίθεση της σφραγίδας στο πιστοποιητικό, καθώς και σε ποιο βαθμό χορηγούν απαλλαγή από την υποχρέωση επίθεσης της σφραγίδας στο πιστοποιητικό. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη για τα στοιχεία που έλαβε από τα κράτη μέλη.

3.   Όταν εφαρμόζεται άμεση απαλλαγή στο κράτος μέλος στο οποίο διενεργείται η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, ο προμηθευτής ή ο παρέχων λαμβάνει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου από τον δικαιούχο των αγαθών ή των υπηρεσιών και φυλάσσει το πιστοποιητικό στα λογιστικά βιβλία του. Εάν η απαλλαγή χορηγείται υπό μορφή επιστροφής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το πιστοποιητικό επισυνάπτεται στην αίτηση επιστροφής που υποβάλλεται στο οικείο κράτος μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

(ΤΙΤΛΟΣ X ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 52

Όταν το κράτος μέλος εισαγωγής εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο όρος «έγγραφο με το οποίο να βεβαιώνεται η εισαγωγή», που περιλαμβάνεται στο άρθρο 178 στοιχείο ε) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ καλύπτει τις ηλεκτρονικές εκδόσεις τέτοιων εγγράφων, εάν αυτές επιτρέπουν τον έλεγχο της άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

(ΤΙΤΛΟΣ XI ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ)

ΤΜΗΜΑ 1

Υποκείμενοι στον ΦΠΑ

(Άρθρα 192Α έως 205 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 53

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 192α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο μία μόνιμη εγκατάσταση την οποία διαθέτει ο υποκείμενος στον φόρο, εφόσον χαρακτηρίζεται από επαρκή διάρκεια και κατάλληλη δομή όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τους τεχνικούς πόρους, που της επιτρέπουν να πραγματοποιεί την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στην οποία συμμετέχει.

2.   Όταν ένας υποκείμενος στον φόρο διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ, η εγκατάσταση αυτή θεωρείται ότι δεν συμμετέχει στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 192α στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, εκτός εάν οι τεχνικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της μόνιμης εγκατάστασης χρησιμοποιούνται από τον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο για πράξεις που αφορούν την παράδοση αυτών των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών αυτών που πραγματοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος, πριν ή κατά τη διάρκεια της εν λόγω παράδοσης ή παροχής.

Όταν οι πόροι της μόνιμης εγκατάστασης χρησιμοποιούνται μόνο για καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης, όπως η λογιστική, η τιμολόγηση και η είσπραξη απαιτήσεων, δεν θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών,

Ωστόσο, εάν εκδίδεται τιμολόγιο με τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος της μόνιμης εγκατάστασης, η εν λόγω μόνιμη εγκατάσταση θεωρείται ότι έχει παρέμβει στην παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που διενεργείται στο εν λόγω κράτος μέλος, εκτός αντίθετων αποδείξεων.

Άρθρο 54

Όταν υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο οφείλεται ο ΦΠΑ, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 192α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ανεξάρτητα από το εάν η λόγω έδρα παρεμβαίνει ή όχι στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται από τον υποκείμενο στον φόρο στο εν λόγω κράτος μέλος.

ΤΜΗΜΑ 2

Διάφορες διατάξεις

(Άρθρα 272 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 55

Για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 262 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, οι υποκείμενοι στον φόρο στους οποίους πρέπει να δίδεται ατομικός αριθμός μητρώου ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 214 της εν λόγω οδηγίας και τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα που διαθέτουν αριθμό μητρώου ΦΠΑ υποχρεούνται να κοινοποιούν, όταν ενεργούν υπ’ αυτή την ιδιότητα, τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ στους προμηθευτές αγαθών ή στους παρέχοντες υπηρεσίες, μόλις τον αποκτήσουν.

Οι υποκείμενοι στον φόρο που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, οι οποίοι δικαιούνται να μη φορολογούνται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τους σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν τον ατομικό αριθμό μητρώου ΦΠΑ στους προμηθευτές αγαθών, όταν ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 214 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε) της εν λόγω οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1

Ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό

(Άρθρα 344 έως 356 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 56

Ο όρος «βάρους αποδεκτού από τις αγορές πολύτιμων μετάλλων» που προβλέπεται στο άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ καλύπτει τουλάχιστον τις μονάδες και τα βάρη που απαντώνται στο εμπόριο, όπως παρατίθενται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 57

Για να καταρτιστεί ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 345 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ως «τιμή» και «κανονική αξία», όπως αναφέρεται στο άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2) της ιδίας οδηγίας, νοούνται η τιμή και η κανονική αξία ως έχουν την 1η Απριλίου κάθε έτους. Εάν η 1η Απριλίου δεν συμπίπτει με την ημέρα κατά την οποία καθορίζονται οι αξίες αυτές, χρησιμοποιούνται οι αξίες της επόμενης ημέρας κατά την οποία αυτές καθορίζονται.

ΤΜΗΜΑ 2

Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίε σε μη υποκείμενους στον φόρο

(Άρθρα 357 έωσ 369 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)

Άρθρο 58

Όταν, κατά τη διάρκεια ημερολογιακού τριμήνου, μη εγκατεστημένος υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που προβλέπεται στα άρθρα 357 έως 369 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, πληροί ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια διαγραφής που απαριθμούνται στο άρθρο 363, το κράτος μέλος εγγραφής διαγράφει τον εν λόγω μη εγκατεστημένο υποκείενο στον φόρο από το ειδικό καθεστώς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στον φόρο μπορεί στη συνέχεια να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή κατά τ διάρκεια του τριμήνου από το ευεργέτημα του ειδικού καθεστώτος.

Όσο αφορά τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ηλεκτρονικά πριν από τη διαγραφή, αλλά εντός του ημερολογιακού τριμήνου κατά τη διάρκεια του οποίου επήλθε η διαγραφή, ο μη εγκατεστημένος υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ για το σύνολο του τριμήνου, σύμφωνα με το άρθρο 364 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής δεν έχει καμία επίπτωση στην ενδεχόμενη υποχρέωση να διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες.

Άρθρο 59

Κάθε φορολογική περίοδος (ημερολογιακό τρίμηνο) κατά την έννοια του άρθρου 364 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ είναι ανεξάρτητη φορολογική περίοδος.

Άρθρο 60

Αφού υποβληθεί δήλωση ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 364 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, κάθε μεταγενέστερη αλλαγή στα αριθμητικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτή γίνεται μόνο μέσω τροποποίησς της δήλωσης αυτής και όχι μέσω αναπροσαρμογής των στοιχείων σε επόμενη δήλωση.

Άρθρο 61

Τα ποσά των δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που προβλέπεται στα άρθρα 357 έως 369 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ δεν στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη προς τα πάνω ή προς τα κάτω ακέραια νομισματική μονάδα. Δηλώνεται και καταβάλλεται το ακριβές ποσό του ΦΠΑ.

Άρθρο 62

Το κράτος μέλος εγγραφής, το οποίο έχει εισπράξει ποσό μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 364 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιστρέφει το πλεόνασμα απευθείας στον οικείο υποκείμενο στον φόρο.

Όταν το κράτος μέλος εγγραφής έχει εισπράξει ποσό που αντιστοιχεί σε δήλωση ΦΠΑ, η οποία μεταγενέστερα διαπιστώνεται ότι είναι λανθασμένη, και το εν λόγω κράτος μέλος έχει ήδη κατανείμει το ποσό μεταξύ των κρατών μελών κατανάλωσης, τα κράτη αυτά επιστρέφουν απευθείας το επιπλέον ποσό που εισπράχθηκε στον μη εγκατεστημένο υποκείμενο στον φόρο και κοινοποιούν στο κράτος μέλος εγγραφής την προσαρμογή στην οποία προέβησαν.

Άρθρο 63

Τα ποσά ΦΠΑ που καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 367 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αφορούν αποκλειστικά τη δήλωση ΦΠΑ, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 364 της εν λόγω οδηγίας. Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των καταβληθέντων ποσών μπορεί να γίνει μόνο με αναφορά στην εν λόγω δήλωση και δεν μεταφέρεται σε άλλη δήλωση, ούτε γίνεται διόρθωση των στοιχείων σε επόμενη δήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1777/2005 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

Άρθρο 65

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2011.

Ωστόσο:

το άρθρο 3 στοιχείο α), το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 24 παράγραφος 1 εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2013,

το άρθρο 3 στοιχείο β) εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2015,

το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ) εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς λα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

MATOLCSY Gy.


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 288 της 29.10.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 11.

(4)  ΕΕ L 199 της 31.7.1985, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 326 της 21.11.1986, σ. 40.

(7)  ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23.

(8)  ΕΕ L 206 της 8.8.2009, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού

1.

Σημείο 1 του παραρτήματος II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α)

παροχή και φιλοξενία ιστοτόπων και ιστοσελίδων·

β)

αυτοματοποιημένη συντήρηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως και σε απευθείας σύνδεση·

γ)

εξ αποστάσεως διαχείριση συστημάτων·

δ)

αποθήκευση δεδομένων σε απευθείας σύνδεση, που επιτρέπει την αποθήκευση και ανάκτηση συγκεκριμένων δεδομένων με ηλεκτρονικό τρόπο·

ε)

παροχή, σε απευθείας σύνδεση, χώρου δίσκου κατόπιν αίτησης.

2.

Σημείο 2 του παραρτήματος II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α)

χρησιμοποίηση λογισμικών σε απευθείας σύνδεση ή με τηλεφόρτωση (ειδικότερα προγραμμάτων σύναψης συμβάσεων/λογιστικής και αντιικών λογισμικών), καθώς και των ενημερωμένων εκδόσεών τους·

β)

φίλτρα «bannerblockers» (λογισμικά που εμποδίζουν την εμφάνιση διαφημιστικών παραθύρων, γνωστά ως «φραγμοί διαφημιστικών παραθύρων»)·

γ)

οδηγοί τηλεφόρτωσης, όπως λογισμικά διασύνδεσης υπολογιστών και περιφερειακών μονάδων (π.χ. εκτυπωτών)·

δ)

αυτοματοποιημένη εγκατάσταση φίλτρων σε ιστοτόπους, σε απευθείας σύνδεση·

ε)

αυτοματοποιημένη εγκατάσταση ζωνών ασφαλείας (firewalls), σε απευθείας σύνδεση.

3.

Σημείο 3 του παραρτήματος II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α)

πρόσβαση σε θεματικά μοτίβα οθόνης και τηλεφόρτωσή τους·

β)

πρόσβαση σε φωτογραφίες, εικόνες ή προγράμματα προστασίας οθόνης (screensavers) ή τηλεφόρτωσή τους·

γ)

το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο βιβλίων και άλλων ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων·

δ)

συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά σε απευθείας σύνδεση·

ε)

στατιστικές περί διαδικτυακών ημερολογίων (weblogs) και ιστοτόπων·

στ)

ειδήσεις, οδικές πληροφορίες και δελτία καιρού, σε απευθείας σύνδεση·

ζ)

πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση, παραγόμενες αυτόματα από λογισμικό, με εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων από τον πελάτη, όπως νομικά ή οικονομικά δεδομένα (κυρίως δεδομένα χρηματιστηριακών αγορών σε πραγματικό χρόνο)·

η)

παροχή χώρου για διαφημίσεις, κυρίως διαφημιστικών παραθύρων σε ιστότοπο ή ιστοσελίδα·

θ)

χρήση μηχανών αναζήτησης και καταλόγων του Διαδικτύου.

4.

Σημείο 4 του παραρτήματος II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α)

πρόσβαση σε μουσικά αρχεία ή τηλεφόρτωσή τους σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα·

β)

πρόσβαση σε μουσικά μηνύματα, μουσικά αποσπάσματα, μελωδίες κινητών τηλεφώνων ή άλλους ήχους ή τηλεφόρτωσή τους·

γ)

πρόσβαση σε ταινίες (φιλμ) ή τηλεφόρτωσή τους·

δ)

τηλεφόρτωση παιχνιδιών σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα·

ε)

πρόσβαση σε αυτοματοποιημένα παιχνίδια, σε απευθείας σύνδεση, που παρέχονται μόνο μέσω του Διαδικτύου ή άλλων παρόμοιων ηλεκτρονικών δικτύων, και όπου οι παίκτες είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον.

5.

Σημείο 5 του παραρτήματος II της οδηγίας 2006/112/ΕΚ:

α)

αυτοματοποιημένη διδασκαλία από απόσταση, που παρέχεται μόνο μέσω του Διαδικτύου ή παρόμοιου ηλεκτρονικού δικτύου, και της οποίας η παροχή απαιτεί περιορισμένη, αν όχι μηδενική, ανθρώπινη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών τάξεων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το Διαδίκτυο ή παρόμοιο ηλεκτρονικό δίκτυο χρησιμοποιείται ως απλό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του δασκάλου και του σπουδαστή·

β)

τετράδια εργασιών που συμπληρώνονται από τους μαθητές σε απευθείας σύνδεση και διορθώνονται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Άρθρο 51 του παρόντος κανονισμού

Image

Image

Επεξηγηματικές σημειώσεις

1.

Για τον υποκείμενο και/ή τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, το παρόν πιστοποιητικό χρησιμεύει ως δικαιολογητικό φορολογικής απαλλαγής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών ή αποστολές αγαθών προς τους δικαιούχους απαλλαγής οργανισμούς και ιδιώτες, που αναφέρονται στο άρθρο 151 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και στο άρθρο 13 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. Κατά συνέπεια, πρέπει να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για κάθε υποκείμενο/αποθηκευτή. Ο υποκείμενος/αποθηκευτής υποχρεούται να φυλάττει το πιστοποιητικό στα βιβλία του σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος του.

2.

α)

Το χρησιμοποιούμενο χαρτί πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 164 της 1.7.1989, σ. 3.

Το χαρτί πρέπει να είναι λευκό για όλα τα αντίτυπα και το μέγεθός του πρέπει να είναι 210 × 297 χιλιοστά, με μέγιστη απόκλιση 5 χιλιοστά λιγότερο ή 8 χιλιοστά περισσότερο ως προς το μήκος.

Προκειμένου για απαλλαγή από ειδικούς φόρους κατανάλωσης το πιστοποιητικό απαλλαγής συντάσσεται σε δύο αντίτυπα:

ένα αντίτυπο φυλάσσεται από τον αποστολέα,

ένα αντίτυπο συνοδεύει την κίνηση των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

β)

Στο σημείο 5.Β ο χώρος που δεν χρησιμοποιείται πρέπει να διαγράφεται ώστε να είναι αδύνατη οποιαδήποτε προσθήκη.

γ)

Το έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται ευανάγνωστα και κατά τρόπο ώστε τα αναγραφόμενα να είναι ανεξίτηλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν σβησίματα ή διαγραφές. Το έγγραφο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται σε γλώσσα που αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος υποδοχής.

δ)

Εάν η περιγραφή των αγαθών και/ή των υπηρεσιών (σημείο 5.Β του πιστοποιητικού) παραπέμπει σε δελτίο παραγγελίας συνταγμένο σε γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος υποδοχής, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης οφείλει να επισυνάπτει μετάφρασή του.

ε)

Εξάλλου, εάν το πιστοποιητικό είναι συνταγμένο σε γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος του υποκειμένου/αποθηκευτή, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης οφείλει να επισυνάπτει μετάφραση των πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο σημείο 5.Β.

στ)

Ως αναγνωρισμένη γλώσσα νοείται μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται επισήμως στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή κάθε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης, την οποία το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δηλώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

3.

Με την προβλεπόμενη δήλωσή του στο σημείο 3 του πιστοποιητικού, ο δικαιούχος απαλλαγής οργανισμός/ιδιώτης παρέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξέταση της αίτησης απαλλαγής στο κράτος μέλος υποδοχής.

4.

Με τη θεώρησή του στο σημείο 4 του πιστοποιητικού, ο οργανισμός επιβεβαιώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στα σημεία 1 και 3.α) του εγγράφου και πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος απαλλαγής ιδιώτης είναι μέλος του προσωπικού του.

5.

α)

Η παραπομπή στο δελτίο παραγγελίας (σημείο 5.Β του πιστοποιητικού) πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον την ημερομηνία και τον αριθμό της παραγγελίας. Το δελτίο παραγγελίας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 5 του πιστοποιητικού. Εάν το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, το δελτίο παραγγελίας πρέπει επίσης να φέρει σφραγίδα.

β)

Η αναγραφή του αριθμού μητρώου ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης είναι προαιρετική. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή ο αριθμός φορολογικής εγγραφής είναι υποχρεωτικός.

γ)

Τα νομίσματα πρέπει να αναφέρονται με κωδικό αποτελούμενο από τρία γράμματα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 4127 του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (1).

6.

Το γνήσιο της προαναφερόμενης δήλωσης του δικαιούχου απαλλαγής οργανισμού/ιδιώτη πρέπει να βεβαιώνεται στο σημείο 6 με σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής. Η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει ως όρο, για την εκ μέρους της έγκριση, τη συγκατάθεση άλλης αρχής του ίδιου κράτους μέλους. Η εξασφάλιση της συγκατάθεσης αυτής επαφίεται στην αρμόδια φορολογική αρχή.

7.

Για την απλούστευση της διαδικασίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το δικαιούχο απαλλαγής οργανισμό από την υποχρέωση να ζητά επίθεση σφραγίδας σε περίπτωση απαλλαγής για επίσημη χρήση. Ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να αναφέρει την εξαίρεση αυτή στο σημείο 7 του πιστοποιητικού.


(1)  Ενδεικτικά, ορισμένοι χρησιμοποιούμενοι σήμερα κωδικοί νομισμάτων είναι: EUR (ευρώ), BGN (βουλγαρικό λεβ), CZK (τσεχική κορόνα), DKK (δανική κορόνα), GBP (λίρα στερλίνα), HUF (ουγγρικό φιορίνι), LTL (λιθουανικό λίτας), PLN (πολωνικό ζλότι), RON (ρουμανικό λέου), SEK (σουηδική κορόνα), USD (δολάριο ΗΠΑ).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Άρθρο 56 του παρόντος κανονισμού

Μονάδα

Βάρη που απαντώνται στο εμπόριο

Χιλιόγραμμο

12,5/1

Γραμμάριο

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Ουγγιά (1oz = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

Tael (1 tael = 1,193 oz) (1)

10/5/1

Tola (10 tolas = 3,75 oz) (2)

10


(1)  Tael = Παραδοσιακή κινεζική μονάδα βάρους. Η καθαρότητα ράβδου tael του Χονγκ Κονγκ ανέρχεται σε 990, αλλά στην Ταϊβάν ράβδοι 5 και 10 tael μπορεί να έχουν καθαρότητα 999,9.

(2)  Tola = Παραδοσιακή ινδική μονάδα βάρους χρυσού. Το περισσότερο δημοφιλές μέγεθος ράβδου είναι 10 tola με καθαρότητα 999.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1777/2005

Παρών κανονισμός

Κεφάλαιο I

Κεφάλαιο I

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Κεφάλαιο II

Κεφάλαια III και IV

Τμήμα 1 κεφαλαίου ΙΙ

Κεφάλαιο III

Άρθρο 2

Άρθρο 5

Τμήμα 2 κεφαλαίου ΙΙ

Κεφάλαιο IV

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 9

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Κεφάλαιο III

Κεφάλαιο V

Τμήμα 1 κεφαλαίου ΙΙΙ

Κεφάλαιο V τμήμα 4

Άρθρο 4

Άρθρο 28

Τμήμα 2 κεφαλαίου ΙΙΙ

Κεφάλαιο V τμήμα 4

Άρθρο 5

Άρθρο 34

Άρθρο 6

Άρθρα 29 και 41

Άρθρο 7

Άρθρο 26

Άρθρο 8

Άρθρο 27

Άρθρο 9

Άρθρο 30

Άρθρο 10

Άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 12

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Κεφάλαιο IV

Κεφάλαιο VI

Άρθρο 13

Άρθρο 42

Κεφάλαιο V

Κεφάλαιο VIII

Τμήμα 1 Κεφαλαίου V

Κεφάλαιο VIII τμήμα 1

Άρθρο 14

Άρθρο 44

Άρθρο 15

Άρθρο 45

Τμήμα 2 Κεφαλαίου V

Κεφάλαιο VIII τμήμα 4

Άρθρο 16

Άρθρο 47

Άρθρο 17

Άρθρο 48

Κεφάλαιο VI

Κεφάλαιο IX

Άρθρο 18

Άρθρο 52

Κεφάλαιο VII

Κεφάλαιο XI

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 56

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 57

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 58

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 62

Άρθρο 20 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 59

Άρθρο 20 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 60

Άρθρο 20 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 63

Άρθρο 20 παράγραφος 4

Άρθρο 61

Κεφάλαιο VIII

Κεφάλαιο V τμήμα 3

Άρθρο 21

Άρθρο 16

Άρθρο 22

Άρθρο 14

Κεφάλαιο IX

Κεφάλαιο XII

Άρθρο 23

Άρθρο 65

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III


23.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 283/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2011

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2007 σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα) (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου μετάδοσης μηνυμάτων πτήσης προβλέπεται να χρησιμοποιείται στην ανταλλαγή δεδομένων πτήσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1032/2006 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό απαιτήσεων για τα συστήματα αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (3).

(2)

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του σημείου 6 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 633/2007 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων για την εφαρμογή πρωτοκόλλου μετάδοσης μηνυμάτων πτήσης για την αναγγελία, το συντονισμό και τη μεταβίβαση πτήσεων μεταξύ μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (4), ορισμένα κράτη μέλη ή πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας οφείλουν να επικαιροποιήσουν το οικείο δίκτυο πρωτοκόλλου Ιντερνέτ (IP), καθώς επίσης και πολλά από τα οικεία συστήματα δεδομένων πτήσης και την υποδομή του δικτύου τους. Η επικαιροποίηση των εν λόγω συστημάτων πριν από τις 20 Απριλίου 2011 ενδέχεται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες μεταβατικές ρυθμίσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

(3)

Κατά την περίοδο ισχύος των μεταβατικών ρυθμίσεων τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (εφεξής ΕΔΔΕΚ).

(4)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 633/2007 τροποποιείται ως ακολούθως: Στο άρθρο 7 οι δύο πρώτες παράγραφοι αριθμούνται και προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι 3, 4 και 5:

«3.   Στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος ή ένας πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας αναπτύσσει πρωτόκολλο μετάδοσης μηνυμάτων πτήσης μεταξύ των συστημάτων του, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1032/2006, τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) συστήματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

4.   Στις περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος ή ένας πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας έχουν προχωρήσει στην παραγγελία ή στην υπογραφή δεσμευτικής σύμβασης προς το σκοπό αυτό ή έχουν αναπτύξει πρωτόκολλο μετάδοσης μηνυμάτων πτήσης για τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του σημείου 6 του παραρτήματος I, ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή η στρατιωτική μονάδα ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες εκδόσεις του πρωτοκόλλου Ιντερνέτ για διομότιμες επικοινωνίες μεταξύ των συστημάτων τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τα εν λόγω κράτη μέλη ή οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εξασφαλίζουν ότι όλες οι διομότιμες επικοινωνίες μεταξύ των συστημάτων τους και εκείνων άλλων κρατών μελών ή παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I, εκτός εάν διμερής συμφωνία που συνάφθηκε πριν από τις 20 Απριλίου 2011 επιτρέπει τη χρήση άλλων εκδόσεων του πρωτοκόλλου Ιντερνέτ για μεταβατική περίοδο, η οποία λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

5.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν τις 20 Απριλίου 2011 λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή οι στρατιωτικές μονάδες ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο του ΕΔΔΕΚ, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26.

(2)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 186 της 7.7.2006, σ. 27.

(4)  ΕΕ L 146 της 8.6.2007, σ. 7.


23.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2011

για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 48 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής (2) ορίζει ειδικές διατάξεις σχετικά με πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σύνθεσης, και των περιορισμών και προδιαγραφών για ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται σε αυτά.

(2)

Μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ελήφθησαν διάφορες κοινοποιήσεις και προειδοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) σχετικά με υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα τα οποία εισάγονται στην Ένωση από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (εφεξής «Κίνα») και από την Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «Χονγκ Κονγκ»), και από τα οποία απελευθερώνονται σε τρόφιμα ή προσομοιωτές τροφίμων ποσότητες χημικών ουσιών οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης.

(3)

Αυτές οι κοινοποιήσεις και οι προειδοποιήσεις αφορούν πρωτίστως πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με την απελευθέρωση πρωτοταγών αρωματικών αμινών και φορμαλδεΰδης στα τρόφιμα όπως ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος V και του τμήματος A του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/72/ΕΚ αντιστοίχως.

(4)

Οι πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες (εφεξής «ΠΑΑ») αποτελούν μια οικογένεια ενώσεων, ορισμένες εκ των οποίων είναι καρκινογόνες, ενώ για άλλες από αυτές τις ενώσεις υπάρχει η υπόνοια ότι είναι καρκινογόνες. ΠΑΑ μπορούν να προκύψουν σε υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα ως συνέπεια της παρουσίας προσμείξεων ή προϊόντων αποικοδόμησης.

(5)

Είδη κουζίνας από πολυαμίδια καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ ανακοινώθηκε ότι απελευθερώνουν υψηλό επίπεδο ΠΑΑ στα τρόφιμα.

(6)

Η οδηγία 2002/72/ΕΚ επιτρέπει τη χρήση φορμαλδεΰδης στην κατασκευή πλαστικών ειδών, με την προϋπόθεση αυτά τα πλαστικά είδη να μην απελευθερώνουν στα τρόφιμα περισσότερο από 15 mg/kg φορμαλδεΰδης [όριο ειδικής μετανάστευσης (SML) εκφραζόμενο ως σύνολο φορμαλδεΰδης και εξαμεθυλενοτετραμίνης].

(7)

Τα είδη κουζίνας από μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ ανακοινώθηκε ότι απελευθερώνουν στα τρόφιμα φορμαλδεΰδη σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που επιτρέπονται.

(8)

Κατά τα τελευταία έτη, στην προσπάθεια να αυξηθούν οι γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα τα οποία εισάγονται στην Ένωση, η Επιτροπή ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων κατάρτισης για τις ελεγκτικές αρχές της Κίνας και τον ενδιαφερόμενο κλάδο παραγωγής.

(9)

Παρά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, οι αποστολές του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ το 2009 εντόπισε σοβαρές ανεπάρκειες στο επίσημο σύστημα ελέγχου όσον αφορά τα πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση, καθώς και μεγάλες ποσότητες ελεγχόμενων πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ που δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καθορίζει ειδικές διατάξεις σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή άμεσα ή έμμεσα, με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γενικών και ειδικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν αυτά τα υλικά και τα αντικείμενα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του εν λόγω κανονισμού τα κράτη μέλη διεξάγουν επισήμους ελέγχους προκειμένου να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τον εν λόγω κανονισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που αφορούν τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών. Οι διατάξεις αυτές έχουν καθοριστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(11)

Ειδικότερα, το άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 προβλέπει ότι στο μέτρο που οι όροι και οι λεπτομερείς διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες δεν προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, οι εν λόγω όροι και οι διαδικασίες μπορούν, αν χρειάζεται, να ορίζονται από την Επιτροπή.

(12)

Το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 προβλέπει τη δυνατότητα να επιβληθούν ειδικοί όροι εισαγωγής σε συγκεκριμένα προϊόντα που προέρχονται από ορισμένες τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα.

(13)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία που ενδεχομένως προκύψουν από τα πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής Κίνας και Χονγκ Κονγκ, κάθε αποστολή αυτών των προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από την κατάλληλη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών αποτελεσμάτων που αποδεικνύουν ότι η αποστολή πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την απελευθέρωση ΠΑΑ και φορμαλδεΰδης αντιστοίχως, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ.

(14)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί πιο αποτελεσματική οργάνωση των ελέγχων πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας ή Χονγκ Κονγκ, οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους πρέπει να κοινοποιούν εκ των προτέρων την άφιξη και τη φύση των αποστολών. Παρομοίως, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν συγκεκριμένα πρώτα σημεία εισόδου από τα οποία οι αποστολές των εν λόγω προϊόντων μπορούν να εισέλθουν στην Ένωση. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται δημοσίως.

(15)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί κάποιος βαθμός ομοιομορφίας σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τους ελέγχους πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας ή Χονγκ Κονγκ, η διαδικασία για επίσημους ελέγχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, πρέπει να καθοριστεί στον παρόντα κανονισμό. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν ελέγχους τεκμηρίωσης, ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους.

(16)

Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης που εντοπίζεται κατά τους φυσικούς ελέγχους, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές.

(17)

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, σε ειδικές περιπτώσεις, να εγκρίνουν την περαιτέρω μεταφορά αποστολών πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας ή Χονγκ Κονγκ από το πρώτο σημείο εισόδου, με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνεννοήσεις με την αρμόδια αρχή στο σημείο προορισμού για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποστολών εν αναμονή των αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια αρχή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και αποδοτικά τη διαδικασία εισαγωγής τέτοιων αποστολών.

(18)

Τα πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας ή Χονγκ Κονγκ πρέπει να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνον όταν ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι και γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτό, το αποτέλεσμα των ελέγχων πρέπει να διατίθεται στις τελωνειακές αρχές πριν να τεθούν τα εμπορεύματα σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(19)

Για τους ελέγχους αυτούς πρέπει να καταρτιστεί διαδικασία καταγραφής των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτούς τους ελέγχους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να υποβάλλονται τακτικά στην Επιτροπή.

(20)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναθεωρούνται κατά περιοδικά διαστήματα λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ειδικούς όρους και λεπτομερείς διαδικασίες για την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «Κίνα») και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «Χονγκ Κονγκ»).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «πλαστικά είδη κουζίνας»: πλαστικά υλικά όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της οδηγίας 2002/72/ΕΚ και εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ ex 3924 10 00·

β)   «αποστολή»: μια ποσότητα πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια ή μελαμίνη, που καλύπτονται από το/τα ίδιο/ίδια έγγραφο/έγγραφα, αποστέλλονται με τα ίδια μέσα μεταφοράς και προέρχονται από την ίδια τρίτη χώρα·

γ)   «αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004·

δ)   «πρώτο σημείο εσόδου»: το σημείο εισόδου μιας αποστολής στην Ένωση·

ε)   «έλεγχος τεκμηρίωσης»: ο έλεγχος των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

στ)   «έλεγχος ταυτότητας»: οπτική εξέταση για να εξασφαλιστεί ότι τα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή αντιστοιχούν με τα περιεχόμενα της αποστολής·

ζ)   «φυσικός έλεγχος»: η δειγματοληψία για ανάλυση και εργαστηριακές δοκιμές και κάθε άλλος έλεγχος που χρειάζεται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις όσον αφορά την απελευθέρωση των ΠΑΑ και της φορμαλδεΰδης που καθορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ.

Άρθρο 3

Όροι που αφορούν τις εισαγωγές

1.   Τα πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ εισάγονται στα κράτη μέλη μόνον αν ο εισαγωγέας υποβάλει στην αρμόδια αρχή για κάθε αποστολή δεόντως συμπληρωμένη δήλωση, με την οποία επιβεβαιώνει ότι η αποστολή πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την απελευθέρωση πρωτοταγών αρωματικών αμινών και φορμαλδεΰδης που καθορίζονται στο μέρος A του παραρτήματος V και στο τμήμα A του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/72/ΕΚ αντιστοίχως.

2.   Το υπόδειγμα της δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η δήλωση διατυπώνεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο εισάγεται η αποστολή.

3.   Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από έκθεση εργαστηρίου που περιέχει:

α)

όσον αφορά τα είδη κουζίνας από πολυαμίδια, αναλυτικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι δεν απελευθερώνουν πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες σε τρόφιμα ή προσομοιωτές τροφίμων σε ανιχνεύσιμη ποσότητα. Το όριο ανίχνευσης ισχύει για το άθροισμα των πρωτοταγών αρωματικών αμινών. Για τον σκοπό της ανάλυσης το όριο ανίχνευσης για πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες ορίζεται σε 0,01 mg/kg τροφίμων ή προσομοιωτών τροφίμων·

β)

όσον αφορά τα είδη κουζίνας από μελαμίνη, αναλυτικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι δεν απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη σε τρόφιμα ή προσομοιωτές τροφίμων σε ποσότητα που υπερβαίνει τα 15 mg/kg τροφίμου.

4.   Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει στη δήλωση που παρατίθεται στο παράρτημα, αν τα εμπορεύματα είναι αποδεκτά ή όχι για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ανάλογα με το αν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Προηγούμενη κοινοποίηση των αποστολών

Οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή στο πρώτο σημείο εισόδου τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα της φυσικής άφιξης των αποστολών καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ.

Άρθρο 5

Κοινοποίηση του πρώτου σημείου εισόδου

Όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να ορίσουν συγκεκριμένα πρώτα σημεία εισόδου για αποστολές καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ, δημοσιεύουν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένο κατάλογο αυτών των σημείων και κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό τόπο της, για λόγους ενημέρωσης, τους συνδέσμους των εθνικών καταλόγων με τα συγκεκριμένα πρώτα σημεία εισόδου.

Άρθρο 6

Έλεγχοι στο πρώτο σημείο εισόδου

1.   Η αρμόδια αρχή στο πρώτο σημείο εισόδου πραγματοποιεί:

α)

ελέγχους των εγγράφων για όλες τις αποστολές εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της άφιξής τους·

β)

ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης εργαστηριακής ανάλυσης του 10 % των αποστολών, και με τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να προβλέψουν οι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους ποια συγκεκριμένη αποστολή θα υποβληθεί στους εν λόγω ελέγχους· τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων πρέπει να είναι διαθέσιμα το συντομότερο, από τεχνικής πλευράς, δυνατό.

2.   Αν η εργαστηριακή ανάλυση που αναφέρεται στο σημείο β) της παραγράφου 1 εντοπίσει μη συμμόρφωση, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Άρθρο 7

Περαιτέρω μεταφορά

Η αρμόδια αρχή στο πρώτο σημείο εισόδου μπορεί να επιτρέψει την περαιτέρω μεταφορά των αποστολών καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Αν η αρμόδια αρχή χορηγήσει την έγκριση που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, ενημερώνει την αρμόδια αρχή στο σημείο προορισμού και υποβάλλει αντίγραφο της δήλωσης που παρατίθεται στο παράρτημα, δεόντως συμπληρωμένης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 και τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι θεσπίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αποστολές εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχο των αρμοδίων αρχών και δεν μπορούν να παραποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 8

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ προϋποθέτει την υποβολή στις τελωνειακές αρχές της δήλωσης που παρατίθεται στο παράρτημα δεόντως συμπληρωμένης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 9

Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή

1.   Όταν πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές διατηρούν αρχεία με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

λεπτομερή στοιχεία για κάθε ελεγχόμενη αποστολή, στην οποία περιλαμβάνονται:

i)

το μέγεθος όσον αφορά τον αριθμό των αντικειμένων·

ii)

τη χώρα καταγωγής·

β)

ο αριθμός των αποστολών που υπόκεινται σε δειγματοληψία και ανάλυση·

γ)

τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανά τρίμηνο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται κάθε τριμήνου.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνθήκες.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18.

(3)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας

Image


23.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 285/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2011

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2011.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

ET

73,9

IL

82,8

JO

71,2

MA

53,4

TN

115,9

TR

90,5

ZZ

81,3

0707 00 05

EG

170,1

JO

110,6

TR

149,2

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

38,2

TR

114,2

ZZ

76,2

0805 10 20

EG

54,3

IL

76,5

MA

51,2

TN

56,9

TR

73,7

ZZ

62,5

0805 50 10

EG

66,4

MA

45,2

TR

49,2

ZZ

53,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

92,1

CA

88,7

CL

98,0

CN

99,3

MK

50,2

US

137,9

UY

66,1

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

91,9

CL

80,1

CN

58,3

US

79,9

ZA

97,1

ZZ

81,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

23.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 77/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Μαρτίου 2011

για την τροποποίηση της απόφασης 2008/458/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρους του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 1159]

(Τα κείμενα στη αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2011/177/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρους του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (1), και ιδίως το άρθρο 23 και το άρθρο 35 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν στην απόφαση 2008/458/ΕΚ της Επιτροπής (2) οι υποχρεώσεις που αφορούν τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την απουσία διακρίσεων κατά την εφαρμογή των σχεδίων.

(2)

Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των ετήσιων προγραμμάτων. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να διευκρινιστεί ποιες πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

(3)

Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που βαρύνει τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής.

(4)

Οι περισσότερες αλλαγές που θεσπίζει η παρούσα απόφαση εφαρμόζονται άμεσα. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα ετήσια προγράμματα του 2009 και του 2010 είναι υπό εκτέλεση, οι αναθεωρημένοι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής εφαρμόζονται από το ετήσιο πρόγραμμα του 2011. Θα πρέπει, ωστόσο, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τους κανόνες αυτούς νωρίτερα.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύεται από τη βασική πράξη και, ως εκ τούτου, από την παρούσα απόφαση.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ιρλανδία δεσμεύεται από τη βασική πράξη και, ως εκ τούτου, από την παρούσα απόφαση.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν δεσμεύεται από την παρούσα απόφαση ούτε υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής της.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στη συγκεκριμένη απόφαση συνάδουν με τη γνώμη της κοινής επιτροπής «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (3).

(9)

Συνεπώς, η απόφαση 2008/458/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2008/458/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε ουσιώδης μεταβολή του περιεχομένου των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται επίσης υπό τους ίδιους όρους.».

2.

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Συμβάσεις εφαρμογής

Κατά την ανάθεση συμβάσεων για την εκτέλεση των σχεδίων, οι κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που εφαρμόζονται στην Ένωση και σε εθνικό επίπεδο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οντότητες πέραν εκείνων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο αναθέτουν συμβάσεις για την υλοποίηση των σχεδίων αφού τις δημοσιοποιήσουν κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. Η ανάθεση συμβάσεων αξίας χαμηλότερης των 100 000 ευρώ είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη οντότητα έχει ζητήσει τουλάχιστον τρεις προσφορές. Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων, συμβάσεις αξίας χαμηλότερης των 5 000 ευρώ δεν υπόκεινται σε διαδικαστικές υποχρεώσεις.».

3.

Στο άρθρο 21, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η υπεύθυνη αρχή γνωστοποιεί με επίσημη επιστολή στην Επιτροπή κάθε ουσιώδη μεταβολή στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και αποστέλλει στην Επιτροπή αναθεωρημένη περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της εν λόγω αλλαγής.».

4.

Στο άρθρο 24, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι χρηματοοικονομικοί πίνακες που συνδέονται με τις εκθέσεις προόδου και τις τελικές εκθέσεις περιλαμβάνουν κατανομή των ποσών κατά προτεραιότητα και κατά ειδική προτεραιότητα, όπως προβλέπεται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές.».

5.

Το άρθρο 25 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Κάθε αλλαγή στη στρατηγική ελέγχου που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της βασικής πράξης και γίνεται δεκτή από την Επιτροπή αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατό στην Επιτροπή. Η αναθεωρημένη στρατηγική ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI, με επισήμανση των αναθεωρήσεων που επήλθαν.».

β)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία καθένα από τα δύο τελευταία ετήσια προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή αντιστοιχεί σε ετήσια κοινοτική συνεισφορά χαμηλότερη του 1 εκατ. ευρώ, η ελεγκτική αρχή υποβάλλει ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου πριν από τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2010. Το πρόγραμμα ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου τη στρατηγική ελέγχου κατά την υποβολή των ετήσιων προγραμμάτων ελέγχου. Στην περίπτωση της συνδυασμένης στρατηγικής ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 της βασικής πράξης, είναι δυνατή η υποβολή ετήσιου προγράμματος συνδυασμένου ελέγχου.».

6.

Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 26

Κατάρτιση εγγράφων από την αρχή πιστοποίησης

1.   Η πιστοποιημένη δήλωση δαπανών σχετικά με την αίτηση δεύτερης πληρωμής προχρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 της βασικής πράξης συντάσσεται από την αρχή πιστοποίησης και διαβιβάζεται από την υπεύθυνη αρχή στην Επιτροπή στη μορφή που αναφέρεται στο παράρτημα VIII.

2.   Η πιστοποιημένη δήλωση δαπανών σχετικά με την αίτηση τελικής πληρωμής που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο α) της βασικής πράξης συντάσσεται από την αρχή πιστοποίησης και διαβιβάζεται από την υπεύθυνη αρχή στην Επιτροπή στη μορφή που αναφέρεται στο παράρτημα IX.».

7.

Το άρθρο 37 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 37

Ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων

Εκτός από την έντυπη, δεόντως υπογεγραμμένη, μορφή των εγγράφων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3, οι πληροφορίες αποστέλλονται και με ηλεκτρονικά μέσα.».

8.

Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

1.   Τα σημεία 1 έως 7 του άρθρου 1 και τα σημεία 1 έως 5 του παραρτήματος ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

2.   Το σημείο 6 του παραρτήματος αρχίζει να ισχύει το αργότερο από την έναρξη εφαρμογής των ετήσιων προγραμμάτων του 2011.

3.   Τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να εφαρμόσουν το σημείο 6 του παραρτήματος σχετικά με εν εξελίξει ή μελλοντικά σχέδια από τα ετήσια προγράμματα του 2009 και του 2010, σεβόμενα πλήρως τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της απουσίας διακρίσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στο ακέραιο τους νέους κανόνες όσον αφορά το οικείο σχέδιο και, κατά περίπτωση, τροποποιούν τη συμφωνία επιδότησης. Όσον αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες τεχνικής βοήθειας, τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν να αρχίσουν να εφαρμόσουν το σημείο 6 του παραρτήματος από το ετήσιο πρόγραμμα του 2008.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, την Ιρλανδία, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιταλική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Λεττονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011.

Για την Επιτροπή

Cecilia MALMSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 45.

(2)  ΕΕ L 167 της 27.6.2008, σ. 135.

(3)  ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα της απόφασης 2008/458/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1.

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

1.1.

Το σημείο 2 διαγράφεται.

1.2.

Η παράγραφος 4.2 διαγράφεται.

2.

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

2.1.

Στο μέρος Α, το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.2.

Περιγραφή της διαδικασίας που αφορά την επιλογή των έργων (σε επίπεδο υπεύθυνης αρχής/εξουσιοδοτημένης αρχής ή συνεργαζόμενων φορέων) και τα αποτελέσματά αυτών».

2.2.

Στο μέρος A σημείο 2 πίνακας 1 τελευταία στήλη, η λέξη «επιλέξιμος» διαγράφεται.

3.

Το παράρτημα V μέρος Α τροποποιείται ως εξής:

3.1.

Το σημείο 1.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.2.

Επικαιροποίηση βάσει της έκθεσης προόδου σχετικά με την περιγραφή της οργάνωσης επιλογής σχεδίων (σε επίπεδο υπεύθυνης αρχής/εξουσιοδοτημένης αρχής ή συνεργαζόμενων φορέων) και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα αυτών.».

3.2.

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 1.8:

«1.8.

Επιβεβαίωση ότι δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταβολές στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου μετά την τελευταία αναθεώρηση που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις …».

3.3.

Το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τελική έκθεση για την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος

Πίνακας 1

Λεπτομερής δημοσιονομική έκθεση

 

Κράτος μέλος: […]

 

Ετήσιο πρόγραμμα: […]

 

Κατάσταση στις: ημέρα/μήνας/έτος


(όλα τα αριθμητικά στοιχεία σε ευρώ)

Προγραμματισμένα από κράτος μέλος (όπως στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή ετήσιο πρόγραμμα)

Αναλήψεις υποχρεώσεων σε επίπεδο κράτους μέλους

Τελικά στοιχεία που έγιναν δεκτά από την υπεύθυνη αρχή

(δαπάνες των δικαιούχων και τελική συνεισφορά της ΕΕ)

Δράσεις

Σχέδια

Αριθ. προτεραιότητας

Αριθ. ειδικής προτεραιότητας (1)

Συνολικό προγραμ-ματιζόμενο κόστος

Συνεισφορά της ΕΚ

% επί της συνεισφοράς της ΕΚ

Σύνολο επιλέξιμων δαπανών

Συνεισφορά της ΕΚ

% επί της συνεισφοράς της ΕΚ

Σύνολο επιλέξιμων δαπανών

Συνεισφορά της ΕΚ

% επί της συνεισφοράς της ΕΚ

Συνεισφορές τρίτων

Έσοδα παραγόμενα από το σχέδιο

Πληρωμή/Ανάκτηση εκ μέρους της ΥΑ

(α)

(β)

(γ = β/α)

(δ)

(ε)

(στ = ε/δ)

(ζ)

(η)

(θ = η/ζ)

(ι)

(ια)

(ιβ)

Δράση 1: […]

σχέδιο 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σχέδιο N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο δράσης 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση…: […]

σχέδιο 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σχέδιο N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο δράσης…: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράση N: […]

σχέδιο 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σχέδιο N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο δράσης N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική βοήθεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλες πράξεις (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 

 

3.4.

Το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δαπάνες επιλέξιμες για το έργο και συμμόρφωση των εσόδων με τον κανόνα της μη παροχής κέρδους, και συνοπτική περιγραφή του έργου.

Τελική έκθεση για την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος

Πίνακας 6 A

Επιλέξιμο κόστος και πηγές εσόδων του έργου. Τήρηση της αρχής της μη παροχής κέρδους όπως ορίζεται στο στοιχείο I.3.3 του παραρτήματος ΧΙ

Κατάσταση στις: ημέρα/μήνας/έτος


 

Επιλέξιμες δαπάνες

Πηγές εσόδων

 

Άμεσο κόστος

Έμμεσο κόστος

Σύνολο επιλέξιμου κόστους

Συνεισφορά της ΕΕ

Συνεισφορά τρίτων

Έσοδα παραγόμενα από το έργο

Συνολικά έσοδα

(όπως ορίζονται στο στοιχείο I.3.3 του παραρτήματος ΧΙ)

 

α)

β)

γ) = α) + β)

ε)

στ)

ζ)

η) = ε) + στ) + ζ)

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

κ.λπ.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 1

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

κ.λπ.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ 2

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία έργου

 

 

 

 

 

 

 

κ.λπ.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ N

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Image

4.

Το παράρτημα VIII τροποποιείται ως εξής:

4.1.

Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.2.

Στην υποσημείωση 1 διαγράφεται η λέξη «επιλέξιμος».

4.3.

Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Η δηλωθείσα δαπάνη έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με δράσεις που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν για το ετήσιο πρόγραμμα».

5.

Το παράρτημα IX τροποποιείται ως εξής:

Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.

Το παράρτημα XI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

I.   Γενικές αρχές

I.1.   Βασικές αρχές

1.

Σύμφωνα με τη βασική πράξη, προκειμένου να είναι επιλέξιμες, οι δαπάνες πρέπει:

α)

να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και των στόχων του Ταμείου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 της βασικής πράξης·

β)

να υπάγονται στις επιλέξιμες δράσεις και μέτρα που παρατίθενται στα άρθρα 4 και 5 της βασικής πράξης·

γ)

να είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των ενεργειών που καλύπτονται από το έργο, να αποτελούν τμήμα των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή·

δ)

να είναι εύλογες και σύμφωνες με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ειδικότερα από άποψη αντιστοιχίας αξίας και δαπάνης καθώς και σχέσης κόστους-αποτελέσματος·

ε)

να έχουν πραγματοποιηθεί από τον τελικό δικαιούχο και/ή τους εταίρους του έργου που είναι εγκατεστημένοι και καταχωρισμένοι σε κράτος μέλος, εκτός των περιπτώσεων των διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου που έχουν ιδρυθεί με διακυβερνητικές συμφωνίες, και των εξειδικευμένων οργανισμών τους οποίους αυτοί δημιουργούν, της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εθνικών Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Όσον αφορά το άρθρο 39 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, οι κανόνες που ισχύουν για τον τελικό δικαιούχο ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και για τους εταίρους του έργου·

στ)

να συνδέονται με τις ομάδες-στόχους που ορίζονται στο άρθρο 7 της βασικής πράξης·

ζ)

να έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της συμφωνίας επιδότησης.

2.

Στην περίπτωση πολυετών δράσεων κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 6 της βασικής πράξης, μόνο το τμήμα της δράσης που συγχρηματοδοτείται από ετήσιο πρόγραμμα θεωρείται ως έργο για την εφαρμογή των παρόντων κανόνων επιλεξιμότητας.

3.

Τα έργα που ενισχύονται από το Ταμείο δεν χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές που καλύπτονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τα έργα που ενισχύονται από το Ταμείο συγχρηματοδοτούνται από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές.

I.2.   Προϋπολογισμός έργου

Ο προϋπολογισμός έργου έχει την ακόλουθη μορφή:

Δαπάνες

Έσοδα

+

Άμεσο κόστος (ΑΚ)

+

Έμμεσο κόστος (πάγιο ποσοστό του ΑΚ, οριζόμενο στη συμφωνία επιδότησης)

+

Κοινοτική συνεισφορά (ορίζεται ως το χαμηλότερο των τριών ποσών που εμφαίνονται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης)

+

Συνεισφορά του τελικού δικαιούχου και των εταίρων του έργου

+

Συνεισφορά τρίτων

+

Έσοδα παραγόμενα από το έργο

=

Σύνολο επιλέξιμου κόστους (ΣΕΚ)

=

Σύνολο εσόδων (ΣΕ)

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος: Το σύνολο του επιλέξιμου κόστους ισούται προς το σύνολο των εσόδων.

I.3.   Έσοδα και αρχή της μη παροχής κέρδους

1.

Τα έργα που στηρίζονται από το Ταμείο δεν πρέπει να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Εάν, κατά την ολοκλήρωση του έργου, οι πηγές πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, υπερβαίνουν τις δαπάνες, η συνεισφορά του Ταμείου στο έργο πρέπει να μειωθεί αναλόγως. Όλες οι πηγές πόρων για το έργο πρέπει να καταχωρίζονται στα λογιστικά ή φορολογικά έγγραφα του τελικού δικαιούχου και να είναι αναγνωρίσιμες και ελέγξιμες.

2.

Τα έσοδα του έργου συνίστανται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές που χορηγούνται στο έργο από το Ταμείο, από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του ίδιου του τελικού δικαιούχου, καθώς και στα έσοδα που προκύπτουν από το έργο. Για τους σκοπούς του παρόντος κανόνα, ως “έσοδα” νοούνται τα έσοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο του έργου κατά την περίοδο επιλεξιμότητας, όπως περιγράφεται στο σημείο Ι.4, τα οποία προέρχονται από πωλήσεις, εκμισθώσεις, υπηρεσίες, τέλη εγγραφής ή άλλα παρόμοια έσοδα.

3.

Η κοινοτική συνεισφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της αρχής της μη αποκόμισης κέρδους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 στοιχείο γ) της παρούσας απόφασης, ισούται με το “σύνολο επιλέξιμου κόστους” μείον τη “συνεισφορά τρίτων” και τα “έσοδα παραγόμενα από το έργο”.

I.4.   Περίοδος επιλεξιμότητας

1.

Οι δαπάνες που συνδέονται με ένα έργο και οι αντίστοιχες πληρωμές (πλην των αποσβέσεων) πρέπει να προκύψουν και να πραγματοποιηθούν μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που αναφέρεται στην απόφαση χρηματοδότησης με την οποία εγκρίνονται τα ετήσια προγράμματα των κρατών μελών. Η περίοδος επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Ιουνίου του έτους N (2) + 2, και συνεπώς οι δαπάνες οι σχετικές με το έργο πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από την ημερομηνία αυτή.

2.

Εξαίρεση σχετικά με την περίοδο επιλεξιμότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 γίνεται για την τεχνική βοήθεια προς τα κράτη μέλη (βλέπε σημείο IV.3).

I.5.   Καταχώριση δαπανών

1.

Οι δαπάνες αντιστοιχούν στις πληρωμές που πραγματοποιεί ο τελικός δικαιούχος. Οι πληρωμές αυτές πρέπει να είναι σε μορφή χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (σε χρήμα), εξαιρουμένου του ποσού των αποσβέσεων.

2.

Κατά κανόνα, δικαιολογητικά των δαπανών αποτελούν τα επίσημα τιμολόγια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι δαπάνες συνοδεύονται από παραστατικά ή άλλα δικαιολογητικά ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος.

3.

Οι δαπάνες πρέπει να μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν και να ελεγχθούν. Ειδικότερα, πρέπει

α)

να έχουν καταχωριστεί στα λογιστικά αρχεία του τελικού δικαιούχου·

β)

να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο τελικός δικαιούχος και σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές λογιστικής καταγραφής κόστους που αυτός εφαρμόζεί· και

γ)

να έχουν αποτελέσει αντικείμενο των δηλώσεων που ορίζει η ισχύουσα φορολογική και κοινωνική νομοθεσία.

4.

Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι τελικοί δικαιούχοι οφείλουν να κρατούν πιστοποιημένα αντίγραφα των παραστατικών σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους εταίρους όσον αφορά το οικείο έργο.

5.

Η αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 πρέπει να είναι συμβατή με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

I.6.   Πεδίο εδαφικής εφαρμογής

1.

Οι δαπάνες για τις ενέργειες και τα μέτρα που περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5 της βασικής πράξης πρέπει:

α)

να έχουν πραγματοποιηθεί από τους τελικούς δικαιούχους που ορίζονται στο σημείο Ι.1.1. στοιχείο έ)· και

β)

να έχουν πραγματοποιηθεί στο έδαφος των κρατών μελών ή τρίτων χωρών.

2.

Εταίροι του σχεδίου καταχωρισμένοι και εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες μπορούν να συμμετέχουν σε σχέδια εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται κόστος, εκτός των περιπτώσεων διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου που έχουν ιδρυθεί με διακυβερνητικές συμφωνίες, καθώς και των εξειδικευμένων οργανισμών τους οποίους αυτοί δημιουργούν, της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εθνικών Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου.

II.   Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών(σε επίπεδο έργου)

II.1.   Άμεσες επιλέξιμες δαπάνες

Οι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες του έργου είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουμένων των γενικών προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που ορίζονται στο τμήμα I, μπορούν να προσδιοριστούν ως ειδικά έξοδα που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου. Οι άμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται στον προβλεπόμενο γενικό προϋπολογισμό του έργου.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες άμεσες δαπάνες

II.1.1.   Δαπάνες προσωπικού

1.

Οι δαπάνες για το προσωπικό του έργου, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών μισθών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και των λοιπών νόμιμων δαπανών, είναι επιλέξιμες εφόσον συνάδουν με τη συνήθη πολιτική του δικαιούχου όσον αφορά τις αποδοχές.

2.

Όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού των διεθνών οργανισμών, μπορεί να προβλέπονται διατάξεις που καλύπτουν καταστατικές υποχρεώσεις, καθώς και δικαιώματα σχετικά με τις αποδοχές.

3.

Οι αντίστοιχες δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού των κρατικών οργανισμών είναι επιλέξιμες, στο μέτρο που πρόκειται για δαπάνες για δραστηριότητες τις οποίες ο οικείος κρατικός οργανισμός δεν θα εκτελούσε εάν δεν είχε αναληφθεί η σχετική δράση. Το εν λόγω προσωπικό αποσπάται ή διατίθεται για την εκτέλεση του έργου με γραπτή απόφαση του τελικού δικαιούχου.

4.

Οι δαπάνες προσωπικού κατανέμονται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, προσδιορίζοντας τα καθήκοντα και τον αριθμό του προσωπικού.

II.1.2.   Οδοιπορικά και έξοδα διαβίωσης

1.

Τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαβίωσης θεωρούνται επιλέξιμες άμεσες δαπάνες για το προσωπικό ή άλλα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου και η μετακίνηση των οποίων είναι αναγκαία για την υλοποίησή του.

2.

Τα οδοιπορικά είναι επιλέξιμα με βάση τις πραγματοποιηθείσες πραγματικές δαπάνες. Τα ποσοστά απόδοσης πρέπει να βασίζονται στις τιμές της φθηνότερης μορφής των δημόσιων μέσων μεταφοράς και, κατά κανόνα, τα αεροπορικά εισιτήρια επιτρέπονται μόνο για ταξίδια άνω των 800 χιλιομέτρων (με επιστροφή) ή εφόσον η γεωγραφική θέση του τόπου προορισμού αιτιολογεί αεροπορική μετακίνηση. Εφόσον γίνεται χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου, η επιστροφή των εξόδων γίνεται κατά κανόνα είτε με βάση το κόστος των δημόσιων μέσων μεταφοράς είτε με βάση τη διανυθείσα απόσταση σε χιλιόμετρα σύμφωνα με τους δημοσιευμένους επίσημους κανόνες στο οικείο κράτος μέλος ή εκείνους που χρησιμοποιούνται από τον τελικό δικαιούχο.

3.

Τα έξοδα διαβίωσης είναι επιλέξιμα βάσει των πραγματικών δαπανών ή με κατ’ αποκοπή ημερήσια αποζημίωση. Εφόσον ένας οργανισμός έχει τις δικές του τιμές ημερήσιας αποζημίωσης (αποζημίωση διαβίωσης), οι τιμές αυτές εφαρμόζονται με βάση τα ανώτατα όρια που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Η αποζημίωση διαβίωσης θεωρείται κατά κανόνα ότι καλύπτει τις τοπικές μετακινήσεις (περιλαμβανομένης της χρήσης ταξί), τη στέγαση, τα γεύματα, τις τοπικές τηλεφωνικές κλήσεις και διάφορα άλλα μικροέξοδα.

II.1.3.   Εξοπλισμός

II.1.3.1.   Γενικοί κανόνες

1.

Οι δαπάνες για την απόκτηση εξοπλισμού είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου. Ο εξοπλισμός διαθέτει τις τεχνικές ιδιότητες που χρειάζονται για το έργο και είναι συμβατός με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα.

2.

Η επιλογή μεταξύ χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενοικίασης ή αγοράς πρέπει να στηρίζεται πάντοτε στη λιγότερο δαπανηρή επιλογή. Εάν, ωστόσο, η χρηματοδοτική μίσθωση ή η ενοικίαση δεν είναι δυνατή λόγω της μικρής διάρκειας του έργου ή της ταχείας υποτίμησης της αξίας, γίνεται δεκτή η αγορά εξοπλισμού.

II.1.3.2.   Ενοικίαση και χρηματοδοτική μίσθωση

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί στο οικείο κράτος μέλος, την εθνική νομοθεσία και πρακτική, και τη διάρκεια της ενοικίασης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης για τους σκοπούς του έργου.

II.1.3.3.   Αγορές

1.

Εφόσον ο εξοπλισμός αγοράζεται κατά τη διάρκεια του έργου, πρέπει να διευκρινίζεται στον προϋπολογισμό αν περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών ή μόνο το τμήμα της απόσβεσης του εξοπλισμού που αντιστοιχεί στη διάρκεια της χρησιμοποίησής του για το έργο και στο ποσοστό πραγματικής χρησιμοποίησης για το έργο. Το τελευταίο υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

2.

Εξοπλισμός που αγοράστηκε πριν από το έργο, αλλά χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του έργου είναι επιλέξιμος βάσει της απόσβεσης. Εντούτοις, οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιμες αν ο εξοπλισμός είχε αγοραστεί αρχικά με κοινοτική επιδότηση.

3.

Για μεμονωμένα αντικείμενα αξίας χαμηλότερης των 20 000 ευρώ είναι επιλέξιμο ολόκληρο το κόστος αγοράς τους, εφόσον ο εξοπλισμός έχει αγοραστεί πριν από τους τελευταίους τρεις μήνες του έργου. Μεμονωμένα αντικείμενα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 20 000 ευρώ είναι επιλέξιμα μόνο βάσει της απόσβεσης.

II.1.4.   Ακίνητα

II.1.4.1.   Γενικοί κανόνες

Στην περίπτωση αγοράς, κατασκευής ή ανακαίνισης ακινήτων, ή μίσθωσης ακινήτων, αυτά διαθέτουν τις τεχνικές ιδιότητες που απαιτούνται για το έργο και είναι συμβατά με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα.

II.1.4.2.   Αγορά, κατασκευή ή ανακαίνιση

1.

Εφόσον η αγορά ακινήτων είναι ουσιώδης για την υλοποίηση του έργου και συνδέεται σαφώς με τους στόχους του, η αγορά ακινήτων, δηλαδή κτιρίων που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή η κατασκευή ακινήτων, είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση δαπάνη με βάση τις παρακάτω προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη της εφαρμογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων:

α)

έκδοση πιστοποιητικού από ανεξάρτητο ειδικευμένο εκτιμητή ή εγκεκριμένο επίσημο φορέα που να βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία, και το οποίο είτε πιστοποιεί ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία είτε προσδιορίζει τα σημεία που δεν είναι σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία και των οποίων η αποκατάσταση προβλέπεται από τον τελικό δικαιούχο στο πλαίσιο του έργου·

β)

το ακίνητο δεν έχει αγοραστεί με κοινοτική επιδότηση πριν από την υλοποίηση του έργου·

γ)

το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό που αναφέρεται στο πλαίσιο του έργου για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών μετά την καταληκτική ημερομηνία του έργου·

δ)

μόνο το τμήμα της απόσβεσης αυτών των στοιχείων του ενεργητικού που αντιστοιχεί στη διάρκεια της χρησιμοποίησής του για το έργο και στο ποσοστό πραγματικής χρησιμοποίησης για το έργο είναι επιλέξιμο. η απόσβεση υπολογίζεται βάσει των εθνικών λογιστικών κανόνων.

2.

Με την επιφύλαξη του όρου γ) της παραγράφου 1, το πλήρες κόστος αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού ή εργασιών ανακαίνισης κτιρίων είναι επιλέξιμο μέχρι ποσού 100 000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Πέραν του ορίου αυτού, ισχύουν οι όροι γ) και δ) της παραγράφου 1.

II.1.4.3.   Μίσθωση

Η μίσθωση ακινήτων είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση εφόσον η μίσθωση αυτή συνδέεται σαφώς με τους στόχους του σχετικού έργου, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις, και με την επιφύλαξη της εφαρμογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων:

α)

η αγορά του ακινήτου δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικής επιδότησης·

β)

το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι επιλέξιμο μόνο το τμήμα των δαπανών που αντιστοιχεί στη χρησιμοποίηση για τους σκοπούς του έργου.

II.1.5.   Αναλώσιμα είδη, προμήθειες και γενικές υπηρεσίες

Οι δαπάνες για αναλώσιμα είδη, προμήθειες και γενικές υπηρεσίες είναι επιλέξιμες εφόσον είναι αναγνωρίσιμες και άμεσα αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου.

II.1.6.   Συμβάσεις υπεργολαβίας

1.

Κατά γενικό κανόνα, οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα σχέδια. Το ποσό που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που ανατίθενται με υπεργολαβία βάσει του σχεδίου θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στη συμφωνία επιδότησης.

2.

Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο δαπάνες σχετικές με τις ακόλουθες συμβάσεις υπεργολαβίας:

α)

συμβάσεις υπεργολαβίας για καθήκοντα σχετικά με τη γενική διαχείριση του έργου·

β)

συμβάσεις υπεργολαβίας που αυξάνουν το κόστος του έργου χωρίς να προσαυξάνουν σε ανάλογο βαθμό την αξία του·

γ)

συμβάσεις υπεργολαβίας με μεσάζοντες ή συμβούλους των οποίων η αμοιβή εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού κόστους του έργου, εκτός αν η πληρωμή αυτή δικαιολογείται από τον τελικό δικαιούχο με βάση την πραγματική αξία των εργασιών ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

3.

Για όλες τις συμβάσεις υπεργολαβίας, οι υπεργολάβοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν σε όλες τις υπηρεσίες ελέγχων τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που αποτέλεσαν αντικείμενο υπεργολαβίας.

II.1.7.   Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της συγχρηματοδότησης από την Ένωση

Οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των απαιτήσεων που συνδέονται με τη συγχρηματοδότηση από την Ένωση, π.χ. διαφήμιση, προβολή, αξιολόγηση του έργου, εξωτερικός λογιστικός έλεγχος, τραπεζικές εγγυήσεις, κόστος μεταφράσεων κ.λπ., είναι επιλέξιμες ως άμεσες δαπάνες.

II.1.8.   Αμοιβές εμπειρογνωμόνων

Οι δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές νομικών συμβούλων, συμβολαιογράφων, καθώς και οι δαπάνες αμοιβής τεχνικών και χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων είναι επιλέξιμες.

II.1.9.   Ειδικές δαπάνες σχετικές με τις ομάδες-στόχους

1.

Οι ειδικές δαπάνες σχετικές με τις ομάδες-στόχους σύμφωνα με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 της βασικής πράξης συνίστανται σε πλήρη ή μερική υποστήριξη με τη μορφή των ακόλουθων:

α)

δαπάνες που πραγματοποίησε ο δικαιούχος για τις ομάδες-στόχους·

β)

δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επαναπατριζόμενοι και οι οποίες στη συνέχεια επιστρέφονται από τον τελικό δικαιούχό· ή

γ)

μη επιστρεφόμενα κατ’ αποκοπή ποσά (π.χ. στην περίπτωση της περιορισμένης στήριξης εκκίνησης για οικονομικές δραστηριότητες και της παροχής χρηματικών κινήτρων στους επαναπατριζόμενους, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 8 και παράγραφος 9 της βασικής πράξης).

2.

Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

ο τελικός δικαιούχος φυλάσσει τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα πρόσωπα που έτυχαν της εν λόγω βοήθειας αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και στις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 της βασικής πράξης·

β)

ο τελικός δικαιούχος φυλάσσει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τους επαναπατριζόμενους που έτυχαν της εν λόγω βοήθειας για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων αυτών και της ημερομηνίας επιστροφής τους στη χώρα τους· φυλάσσει επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα πρόσωπα αυτά έλαβαν την εν λόγω βοήθεια·

γ)

ο τελικός δικαιούχος φυλάσσει αποδεικτικά στοιχεία για την παρασχεθείσα στήριξη (για παράδειγμα, τιμολόγια και αποδείξεις), για τα δε κατ’ αποκοπή ποσά πρέπει να φυλάσσει στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι τα πρόσωπα αυτά έλαβαν τη σχετική στήριξη.

Η φύλαξη και η επεξεργασία των ανωτέρω πληροφοριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

3.

Η διάρκεια των μέτρων στήριξης που παρέχονται μετά την επιστροφή στην τρίτη χώρα, όπως η παροχή βοήθειας για κατάρτιση και απασχόληση, βραχυπρόθεσμα μέτρα αναγκαία για τη διαδικασία επανένταξης και παροχή βοήθειας και συμβουλών μετά την επιστροφή, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, παράγραφος 8 και παράγραφος 9 της βασικής πράξης αντιστοίχως, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία της επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας.

II.2.   Έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες

1.

Οι έμμεσες επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση είναι οι δαπάνες οι οποίες, τηρουμένων των όρων επιλεξιμότητας που ορίζονται στο σημείο I.1.1, δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως ειδικές δαπάνες άμεσα συνδεόμενες με την εκτέλεση του έργου.

2.

Κατά παρέκκλιση του σημείου I.1.1 στοιχείο ε) και του σημείου I.5, οι έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της δράσης μπορεί να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση με ενιαίο ποσοστό που καθορίζεται στο 7 %, κατ’ ανώτατο όριο, του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών.

3.

Οι οργανισμοί που δέχονται επιχορήγηση λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν μπορούν να συμπεριλάβουν έμμεσες δαπάνες στον προσωρινό προϋπολογισμό τους.

III.   Μη επιλέξιμες δαπάνες

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α)

ο ΦΠΑ, εκτός αν ο τελικός δικαιούχος μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι σε θέση να τον ανακτήσει·

β)

η απόδοση του κεφαλαίου, τα χρέη και οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις, οι χρεωστικοί τόκοι, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, οι προβλέψεις ζημιών ή οι ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις, οι οφειλόμενοι τόκοι, οι επισφαλείς απαιτήσεις, τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές, τα έξοδα για την επίλυση διαφορών και οι υπέρμετρες ή αλόγιστες δαπάνες·

γ)

οι δαπάνες ψυχαγωγίας αποκλειστικά και μόνο για το προσωπικό του έργου· επιτρέπονται οι λογικές δαπάνες φιλοξενίας σε κοινωνικές εκδηλώσεις που δικαιολογούνται από το έργο, όπως είναι η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του έργου ή οι συνεδριάσεις της ομάδας εποπτείας του έργου·

δ)

οι δαπάνες που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο και καλύπτονται από άλλο έργο ή πρόγραμμα εργασίας που λαμβάνει κοινοτική επιδότηση·

ε)

η αγορά γηπέδων·

στ)

συνεισφορές σε είδος.

IV.   Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία κρατών μελών

1.

Όλες οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Ταμείου από την αρμόδια αρχή, εξουσιοδοτημένη αρχή, ελεγκτική αρχή, αρχή πιστοποίησης ή άλλους οργανισμούς που επικουρούν στα καθήκοντα που αναγράφονται στην παράγραφο 2 είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 17 της βασικής πράξης.

2.

Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

α)

δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία, την επιλογή, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δράσεων·

β)

δαπάνες που συνδέονται με λογιστικούς και επιτόπιους ελέγχους δράσεων ή έργων·

γ)

δαπάνες που συνδέονται με αξιολογήσεις δράσεων ή έργων·

δ)

δαπάνες που συνδέονται με την ενημέρωση, διάδοση και προβολή δράσεων·

ε)

δαπάνες για την απόκτηση, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων για λόγους διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Ταμείων·

στ)

δαπάνες των συνεδριάσεων των επιτροπών και υπο-επιτροπών παρακολούθησης που αφορούν την υλοποίηση των δράσεων. στις δαπάνες αυτές μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται τα έξοδα εμπειρογνωμόνων και άλλων συμμετεχόντων στις επιτροπές αυτές, μεταξύ των οποίων και συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, αν η παρουσία τους είναι αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειών·

ζ)

δαπάνες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου.

3.

Οι δραστηριότητες που συνδέονται με την τεχνική βοήθεια πρέπει να εκτελούνται και οι αντίστοιχες πληρωμές να καταβάλλονται μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που αναφέρεται στην απόφαση χρηματοδότησης με την οποία εγκρίνονται τα ετήσια προγράμματα των κρατών μελών. Η περίοδος επιλεξιμότητας διαρκεί τουλάχιστον μέχρι την προθεσμία υποβολής της τελικής έκθεσης για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος.

4.

Όλες οι προμήθειες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προμηθειών του οικείου κράτους μέλους.

5.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα τεχνικής βοήθειας για το Ταμείο παράλληλα με μέτρα τεχνικής βοήθειας για τα τέσσερα Ταμεία ή ορισμένα εξ αυτών. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή μόνο το τμήμα των δαπανών που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του κοινού μέτρου που αντιστοιχεί στο παρόν Ταμείο είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εν λόγω Ταμείου, και τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι:

α)

το τμήμα των δαπανών για κοινά μέτρα βαρύνει το αντίστοιχο Ταμείο κατά τρόπο εύλογο και επαληθεύσιμό· και

β)

δεν προκύπτει διπλή χρηματοδότηση των δαπανών.».


(1)  Κατά περίπτωση.»

(2)  Όπου “Ν” το έτος που αναφέρεται στην απόφαση χρηματοδότησης με την οποία εγκρίνονται τα ετήσια προγράμματα των κρατών μελών.