ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.253.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
28 Σεπτεμβρίου # 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 848/2010 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη θέσπιση παρέκκλισης, για την περίοδο εμπορίας 2010/11, από το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ημερομηνίες κοινοποίησης της μεταφοράς πλεονάσματος ζάχαρης

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 849/2010 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων ( 1 )

2

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 850/2010 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την έναρξη επανεξέτασης για νέο εξαγωγέα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1659/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τούβλων μαγνησίας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την κατάργηση του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

42

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 851/2010 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, για την 136η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

46

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 852/2010 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

48

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 853/2010 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10

50

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 854/2010 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2010 για προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για τα πιστοποιητικά αυτά

52

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου 2010/573/ΚΕΠΠΑ, της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας περιοχής της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

54

 

 

2010/574/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τη διαχείριση δανείων του ΕΤΧΣ προς κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (ΕΚΤ/2010/15)

58

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

 

2010/575/ΕΕ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2010 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ–Ιορδανίας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, για την τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

60

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 848/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2010

σχετικά με τη θέσπιση παρέκκλισης, για την περίοδο εμπορίας 2010/11, από το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ημερομηνίες κοινοποίησης της μεταφοράς πλεονάσματος ζάχαρης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 85 στοιχείο γ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, κάθε επιχείρηση που αποφάσισε να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος της παραγωγής της που υπερβαίνει την ποσόστωση ζάχαρης οφείλει να ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για την απόφασή της πριν από ημερομηνία που καθορίζεται από αυτό το κράτος μέλος εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

(2)

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο εφοδιασμός της αγοράς της Ένωσης σε ζάχαρη εκτός ποσόστωσης και να επιτραπεί με τον τρόπο αυτό στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτες μεταβολές της ζήτησης τους τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας 2010/11, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ορίσουν μεταγενέστερες ημερομηνίες για την κοινοποίηση από τις επιχειρήσεις των ποσοτήτων πλεονάσματος ζάχαρης προς μεταφορά.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, για την περίοδο εμπορίας 2010/11, οι επιχειρήσεις που έχουν αποφασίσει να μεταφέρουν ποσότητες ζάχαρης, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, ενημερώνουν το οικείο κράτος μέλος πριν από μια ημερομηνία που καθορίζεται από αυτό το κράτος μέλος μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 15ης Αυγούστου 2011.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2010 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.


28.9.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 849/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Σεπτεμβρίου 2010

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αξιολόγηση των πρώτων δύο υποβληθέντων συνόλων στοιχείων το 2006 και το 2008 επισήμανε την ανάγκη της επανεξέτασης ορισμένων σχεδιαστικών ανεπαρκειών των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002.

(2)

Η Επιτροπή ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 (2) και πρότεινε ορισμένες τροποποιήσεις.

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές στατιστικές (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1.

(2)  COM(2008) 355 τελικό.

(3)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Καλυπτόμενες δραστηριότητες

1.

Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο κάλυψης των τομέων Α έως Υ της NACE Αναθ. 2. Οι τομείς αυτοί καλύπτουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.

Το παρόν παράρτημα καλύπτει επίσης:

α)

τα απόβλητα που δημιουργούνται από τα νοικοκυριά·

β)

τα απόβλητα που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάκτησης και/ή διάθεσης.

2.

Τα απόβλητα που ανακυκλώνονται στον τόπο όπου παράγονται, δεν καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.

ΤΜΗΜΑ 2

Κατηγορίες αποβλήτων

Καταρτίζονται στατιστικές για τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων:

Κατάλογος ομαδοποίησης

 

ΕΚΑ-Στατ./Έκδοση 4

 

Αριθ. στοιχείου

 

Περιγραφή

Επικίνδυνα/Μη επικίνδυνα απόβλητα

1

01.1

Χρησιμοποιημένοι διαλύτες

Επικίνδυνα

2

01.2

Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

Μη επικίνδυνα

3

01.2

Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

Επικίνδυνα

4

01.3

Χρησιμοποιημένα έλαια

Επικίνδυνα

5

01.4, 02, 03.1

Χημικά απόβλητα

Μη επικίνδυνα

6

01.4, 02, 03.1

Χημικά απόβλητα

Επικίνδυνα

7

03.2

Βιομηχανικές λυματολάσπες

Μη επικίνδυνα

8

03.2

Βιομηχανικές λυματολάσπες

Επικίνδυνα

9

03.3

Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων

Μη επικίνδυνα

10

03.3

Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων

Επικίνδυνα

11

05

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

Μη επικίνδυνα

12

05

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

Επικίνδυνα

13

06.1

Απορρίμματα μετάλλων, σιδηρούχα

Μη επικίνδυνα

14

06.2

Απορρίμματα μετάλλων, μη σιδηρούχα

Μη επικίνδυνα

15

06.3

Απορρίμματα μετάλλων, μεικτά σιδηρούχα και μη σιδηρούχα

Μη επικίνδυνα

16

07.1

Απορρίμματα γυαλιού

Μη επικίνδυνα

17

07.1

Απορρίμματα γυαλιού

Επικίνδυνα

18

07.2

Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού

Μη επικίνδυνα

19

07.3

Απορρίμματα καουτσούκ

Μη επικίνδυνα

20

07.4

Απορρίμματα πλαστικών

Μη επικίνδυνα

21

07.5

Απορρίμματα ξύλου

Μη επικίνδυνα

22

07.5

Απορρίμματα ξύλου

Επικίνδυνα

23

07.6

Απόβλητα κλωστοϋφαντουργίας

Μη επικίνδυνα

24

07.7

Απόβλητα που περιέχουν PCB

Επικίνδυνα

25

08 (εκτός 08.1, 08.41)

Απορριπτόμενος εξοπλισμός (εκτός από απορριπτόμενα οχήματα και απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών)

Μη επικίνδυνα

26

08 (εκτός 08.1, 08.41)

Απορριπτόμενος εξοπλισμός (εκτός από απορριπτόμενα οχήματα και απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών)

Επικίνδυνα

27

08.1

Απορριπτόμενα οχήματα

Μη επικίνδυνα

28

08.1

Απορριπτόμενα οχήματα

Επικίνδυνα

29

08.41

Απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Μη επικίνδυνα

30

08.41

Απορρίμματα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Επικίνδυνα

31

09.1

Ζωικά υπολείμματα και μεικτά απορρίμματα τροφίμων

Μη επικίνδυνα

32

09.2

Φυτικά υπολείμματα

Μη επικίνδυνα

33

09.3

Κόπρανα, ούρα και κοπριά ζώων

Μη επικίνδυνα

34

10.1

Οικιακά και παρόμοια απόβλητα

Μη επικίνδυνα

35

10.2

Μεικτά και χύδην υλικά

Μη επικίνδυνα

36

10.2

Μεικτά και χύδην υλικά

Επικίνδυνα

37

10.3

Υπολείμματα διαλογών

Μη επικίνδυνα

38

10.3

Υπολείμματα διαλογών

Επικίνδυνα

39

11

Κοινές λυματολάσπες

Μη επικίνδυνα

40

12.1

Απορρίμματα μετάλλων από κατασκευές και κατεδαφίσεις

Μη επικίνδυνα

41

12.1

Απορρίμματα μετάλλων από κατασκευές και κατεδαφίσεις

Επικίνδυνα

42

12.2, 12.3, 12.5

Άλλα απορρίμματα μετάλλων

Μη επικίνδυνα

43

12.2, 12.3, 12.5

Άλλα απορρίμματα μετάλλων

Επικίνδυνα

44

12.4

Υπολείμματα καύσεων

Μη επικίνδυνα

45

12.4

Υπολείμματα καύσεων

Επικίνδυνα

46

12.6

Εδάφη

Μη επικίνδυνα

47

12.6

Εδάφη

Επικίνδυνα

48

12.7

Λυματολάσπες βυθοκόρησης

Μη επικίνδυνα

49

12.7

Λυματολάσπες βυθοκόρησης

Επικίνδυνα

50

12.8, 13

Απορρίμματα μετάλλων από επεξεργασία αποβλήτων και σταθεροποιημένα απόβλητα

Μη επικίνδυνα

51

12.8, 13

Απορρίμματα μετάλλων από επεξεργασία αποβλήτων και σταθεροποιημένα απόβλητα

Επικίνδυνα

ΤΜΗΜΑ 3

Χαρακτηριστικά

Καταρτίζονται στατιστικές για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και τις ακόλουθες κατανομές:

1.

την ποσότητα αποβλήτων που παράγεται για κάθε κατηγορία αποβλήτων που παρατίθεται στο τμήμα 2 σημείο 1 και για κάθε δραστηριότητα παραγωγής αποβλήτων που παρατίθεται στο τμήμα 8 σημείο 1.

2.

τον πληθυσμό που εξυπηρετείται από σύστημα συλλογής για τα μεικτά οικιακά και παρόμοια απόβλητα.

ΤΜΗΜΑ 4

Μονάδα αναφοράς

1.

Η μονάδα αναφοράς που χρησιμοποιείται για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων είναι 1 τόνος (συνήθων) υγρών αποβλήτων, με εξαίρεση τις κατηγορίες αποβλήτων “βιομηχανικές λυματολάσπες”, “κοινές λυματολάσπες”, “λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων” και “λυματολάσπες βυθοκόρησης” για τις οποίες η μονάδα αναφοράς είναι 1 τόνος ξηράς ουσίας.

2.

Η μονάδα αναφοράς για τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3 σημείο 2 είναι το ποσοστό του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

ΤΜΗΜΑ 5

Πρώτο έτος αναφοράς και συχνότητα

1.

Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το δεύτερο ημερολογιακό έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.

Το πρώτο έτος αναφοράς για τις στατιστικές των αποβλήτων που βασίζονται στην παρούσα αναθεώρηση είναι το 2010.

3.

Τα κράτη μέλη παρέχουν δεδομένα για κάθε δεύτερο έτος, έπειτα από το πρώτο έτος αναφοράς.

ΤΜΗΜΑ 6

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων στην Eurοstat

Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

ΤΜΗΜΑ 7

Έκθεση για την κάλυψη των δραστηριοτήτων και την ποιότητα των στατιστικών

1.

Για κάθε στοιχείο που παρατίθεται στο τμήμα 8 (δραστηριότητες και νοικοκυριά), τα κράτη μέλη προσδιορίζουν το ποσοστό στο οποίο οι καταρτιζόμενες στατιστικές αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αποβλήτων του αντίστοιχου στοιχείου. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την κάλυψη καθορίζονται από την Επιτροπή. Τα εν λόγω μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

2.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ποιοτική έκθεση, αναφέροντας το βαθμό ακρίβειας των συλλεγέντων στοιχείων. Περιγράφονται οι εκτιμήσεις, ομαδοποιήσεις ή εξαιρέσεις και ο τρόπος με τον οποίον οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν την κατανομή των κατηγοριών αποβλήτων οι οποίες παρατίθενται στο τμήμα 2 σημείο 1, ανά οικονομική δραστηριότητα και νοικοκυριό, όπως αναφέρεται στο τμήμα 8.

3.

Η Επιτροπή περιλαμβάνει τις εκθέσεις κάλυψης των δραστηριοτήτων και ποιότητας στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 8

Παραγωγή αποτελεσμάτων

1.

Τα αποτελέσματα για τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο τμήμα 3 σημείο 1, καταρτίζονται για:

1.1.

τα ακόλουθα στοιχεία, όπως περιγράφονται στη NACE αναθ. 2:

Αριθ. στοιχείου

 

Περιγραφή

1

Τομέας A

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

2

Τομέας B

Ορυχεία και λατομεία

3

Κλάδος 10

Βιομηχανία τροφίμων

Κλάδος 11

Ποτοποιία

Κλάδος 12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

4

Κλάδος 13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

Κλάδος 14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Κλάδος 15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

5

Κλάδος 16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

6

Κλάδος 17

Χαρτοποιία και παραγωγή χάρτινων προϊόντων

Κλάδος 18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

7

Κλάδος 19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

8

Κλάδος 20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Κλάδος 21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Κλάδος 22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

9

Κλάδος 23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

10

Κλάδος 24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Κλάδος 25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

11

Κλάδος 26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κλάδος 27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κλάδος 28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Κλάδος 29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Κλάδος 30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

12

Κλάδος 31

Κατασκευή επίπλων

Κλάδος 32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Κλάδος 33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

13

Τομέας Δ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

14

Κλάδος 36

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Κλάδος 37

Επεξεργασία λυμάτων

Κλάδος 39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

15

Κλάδος 38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανάκτηση υλικών

16

Τομέας ΣΤ

Κατασκευές

17

 

Δραστηριότητες υπηρεσιών:

Τομέας Ζ, εκτός της τάξης 46.77

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Τομέας Η

Μεταφορά και αποθήκευση

Τομέας Θ

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

Τομέας Ι

Πληροφόρηση και επικοινωνία

Τομέας Κ

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Τομέας Λ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Τομέας Μ

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Τομέας Ν

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Τομέας Ξ

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Τομέας Ο

Εκπαίδευση

Τομέας Π

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

Τομέας Ρ

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Τομέας Σ

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

Τομέας Τ

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση

Τομέας Υ

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και οργάνων

18

Τάξη 46.77

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

1.2.

τα νοικοκυριά

Αριθ. στοιχείου

 

Περιγραφή

19

 

Απόβλητα που δημιουργούνται από τα νοικοκυριά

2.

Για τις οικονομικές δραστηριότητες, οι στατιστικές μονάδες είναι τοπικές μονάδες ή μονάδες οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου (1), σύμφωνα με το στατιστικό σύστημα κάθε κράτους μέλους.

Η έκθεση ποιότητας, η οποία θα υποβάλλεται δυνάμει του τμήματος 7, πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η επιλεγόμενη στατιστική μονάδα επηρεάζει την κατανομή των δεδομένων των ομάδων της NACE Αναθ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Καλυπτόμενες δραστηριότητες

1.

Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις εγκαταστάσεις ανάκτησης και διάθεσης που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2 και οι οποίες ανήκουν ή αποτελούν μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ομαδοποιήσεις της NACE αναθ. 2, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα 8 σημείο 1.1.

2.

Οι εγκαταστάσεις των οποίων οι δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων περιορίζονται στην ανακύκλωση των αποβλήτων στον τόπο όπου παράγονται τα απόβλητα, δεν καλύπτονται από το παρόν παράρτημα.

ΤΜΗΜΑ 2

Κατηγορίες αποβλήτων

Ο κατάλογος των κατηγοριών αποβλήτων για τις οποίες καταρτίζονται οι στατιστικές, σύμφωνα με τις διαδικασίες ανάκτησης ή διάθεσης, όπως αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2, περιλαμβάνει τις κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα I, τμήμα 2 σημείο 1.

ΤΜΗΜΑ 3

Χαρακτηριστικά

Καταρτίζονται στατιστικές για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και τις ακόλουθες κατανομές:

Αριθ. στοιχείου

Περιγραφή

Περιφερειακό επίπεδο

1

Ποσότητες αποβλήτων που υφίστανται επεξεργασία για κάθε κατηγορία αποβλήτων που παρατίθεται στο τμήμα 2 και για κάθε στοιχείο που υπόκειται σε διαδικασίες ανάκτησης και διάθεσης που παρατίθεται στο τμήμα 8 σημείο 2, εκτός της ανακύκλωσης των αποβλήτων στον τόπο όπου παράγονται τα απόβλητα.

Εθνικό

2

Αριθμός και ικανότητα εγκαταστάσεων για το στοιχείο 4 του τμήματος 8 σημείο 2, με την εξής κατανομή:

α) επικίνδυνα απόβλητα, β) μη επικίνδυνα απόβλητα και γ) αδρανή απόβλητα.

Εθνικό

3

Αριθμός εγκαταστάσεων για το στοιχείο 4 του τμήματος 8 σημείο 2 εκτός λειτουργίας (όχι άλλη εναπόθεση) από το τελευταίο έτος αναφοράς, με την εξής κατανομή:

α) επικίνδυνα απόβλητα, β) μη επικίνδυνα απόβλητα και γ) αδρανή απόβλητα.

Εθνικό

4

Αριθμός εγκαταστάσεων για τις διαδικασίες ανάκτησης και διάθεσης που παρατίθενται στο τμήμα 8 σημείο 2, εκτός του στοιχείου 5.

NUTS 2

5

Ικανότητα εγκαταστάσεων για τις διαδικασίες ανάκτησης και διάθεσης που παρατίθενται στο τμήμα 8 σημείο 2, εκτός των στοιχείων 3 και 5.

NUTS 2

ΤΜΗΜΑ 4

Μονάδα αναφοράς

Η μονάδα αναφοράς που χρησιμοποιείται για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων είναι 1 τόνος (συνήθων) υγρών αποβλήτων, με εξαίρεση τις κατηγορίες αποβλήτων “βιομηχανικές λυματολάσπες”, “κοινές λυματολάσπες”, “λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων” και “λυματολάσπες βυθοκόρησης” για τις οποίες η μονάδα αναφοράς είναι 1 τόνος ξηράς ουσίας.

ΤΜΗΜΑ 5

Πρώτο έτος αναφοράς και συχνότητα

1.

Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το δεύτερο ημερολογιακό έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.

Το πρώτο έτος αναφοράς για τις στατιστικές των αποβλήτων που βασίζονται στην παρούσα αναθεώρηση είναι το 2010.

3.

Τα κράτη μέλη παρέχουν δεδομένα για κάθε δεύτερο έτος, μετά το πρώτο έτος αναφοράς, για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2.

ΤΜΗΜΑ 6

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων στην Eurοstat

Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

ΤΜΗΜΑ 7

Έκθεση για την κάλυψη των δραστηριοτήτων και την ποιότητα των στατιστικών

1.

Για τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο τμήμα 3 και για κάθε στοιχείο μεταξύ των διάφορων τύπων εργασίας που αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν το ποσοστό στο οποίο οι καταρτιζόμενες στατιστικές αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αποβλήτων του αντίστοιχου στοιχείου. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την κάλυψη καθορίζονται από την Επιτροπή. Τα εν λόγω μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

2.

Για τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο τμήμα 3, τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν ποιοτική έκθεση, προσδιορίζοντας το βαθμό ακρίβειας των συλλεχθέντων δεδομένων.

3.

Η Επιτροπή περιλαμβάνει τις εκθέσεις κάλυψης των δραστηριοτήτων και ποιότητας στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ 8

Διαδικασίες ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων

1.

Τα αποτελέσματα καταρτίζονται για κάθε στοιχείο μεταξύ των διαδικασιών που αναφέρονται στο τμήμα 8 σημείο 2, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τμήμα 3.

2.

Κατάλογος διαδικασιών ανάκτησης και διάθεσης· οι κωδικοί αναφέρονται στους κωδικούς των παραρτημάτων I και II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ (2):

Αριθ. στοιχείου

 

Τύποι εργασιών ανάκτησης και διάθεσης

Αποτέφρωση

1

R1

Χρήση αποβλήτων κυρίως ως καυσίμων ή άλλων μέσων παραγωγής ενέργειας

2

D10

Χερσαία αποτέφρωση

Εργασίες ανάκτησης (εκτός της ενεργειακής ανάκτησης)

R2 +

Ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτών

R3 +

Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής σε λίπασμα και άλλων διαδικασιών βιολογικής μετατροπής)

R4 +

Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων

R5 +

Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών

R6 +

Αναγέννηση οξέων ή βάσεων

R7 +

Ανάκτηση συστατικών που χρησιμοποιούνται για την ελάττωση της ρύπανσης

R8 +

Ανάκτηση συστατικών από καταλύτες

R9 +

Διύλιση χρησιμοποιημένων ελαίων ή άλλη επαναχρησιμοποίηση ελαίων

R10 +

Επεξεργασία εδάφους προς όφελος της γεωργίας ή οικολογική βελτίωση

R11

Χρησιμοποίηση αποβλήτων που έχουν ληφθεί ως αποτέλεσμα μιας από τις εργασίες R1 έως R10

 

Επίχωση

Εργασίες διάθεσης

4

D1 +

Εναπόθεση εντός ή επί της γης (π.χ. υγειονομική ταφή κ.λπ.)

D5 +

Ειδικά σχεδιασμένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε επενδεδυμένους χωριστούς περιέκτες που σφραγίζονται και είναι απομονωμένοι μεταξύ τους και από το περιβάλλον κλπ.)

D12

Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση σε περιέκτες σε ορυχεία κ.λπ.)

5

D2 +

Επεξεργασία στο έδαφος (π.χ. βιοαποικοδόμηση υγρών αποβλήτων ή ιλύων στο έδαφος κ.λπ.)

D3 +

Βαθιά έγχυση (π.χ. έγχυση απορριμμάτων που είναι δυνατόν να αντληθούν, εντός φρεάτων, θόλων αλάτων ή φυσικών χώρων εναπόθεσης κλπ.)

D4 +

Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, λεκάνες ή λιμνοθάλασσες κ.λπ.)

D6 +

Απόρριψη σε υδατικό σύστημα πλην των θαλασσών και ωκεανών

D7

Απόρριψη σε θάλασσες και ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο βυθό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, μεταξύ ΕΚΑ-Στατ. αναθ. 4 (στατιστική ονοματολογία με βάση τις ουσίες αποβλήτων) και του Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) που καταρτίστηκε με την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής  (3)

01   

Απόβλητα χημικών ενώσεων

01.1   

Χρησιμοποιημένοι διαλύτες

01.11   

Αλογονωμένοι χρησιμοποιημένοι διαλύτες

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

07 01 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 02 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 03 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 04 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 05 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 06 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 07 03*

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

14 06 01*

χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

 

 

 

 

14 06 04*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες

01.12   

Μη αλογονωμένοι χρησιμοποιημένοι διαλύτες

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

07 01 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 02 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 03 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 04 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 05 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 06 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 07 04*

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά

 

 

 

 

14 06 03*

άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

 

 

 

 

14 06 05*

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

 

 

 

 

20 01 13*

διαλύτες

01.2   

Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

01.21   

Όξινα απόβλητα

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

06 01 01*

θειικό οξύ και θειώδες οξύ

 

 

 

 

06 01 02*

υδροχλωρικό οξύ

 

 

 

 

06 01 03*

υδροφθορικό οξύ

 

 

 

 

06 01 04*

φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ

 

 

 

 

06 01 05*

νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

 

 

 

 

06 01 06*

άλλα οξέα

 

 

 

 

06 07 04*

διαλύματα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ

 

 

 

 

08 03 16*

απόβλητα διαλυμάτων οξέων χαρακτικής

 

 

 

 

09 01 04*

διαλύματα σταθεροποιητή

 

 

 

 

09 01 05*

διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα έκπλυσης σταθεροποιητή

 

 

 

 

10 01 09*

θειικό οξύ

 

 

 

 

11 01 05*

οξέα καθαρισμού

 

 

 

 

11 01 06*

οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

16 06 06*

ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές

 

 

 

 

20 01 14*

οξέα

01.22   

Αλκαλικά απόβλητα

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

03 03 09

απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη

 

 

 

 

11 01 14

απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 11 01 13

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

05 01 11*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά

 

 

 

 

06 02 01*

υδροξείδιο του ασβεστίου

 

 

 

 

06 02 03*

υδροξείδιο του αμμωνίου

 

 

 

 

06 02 04*

υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου

 

 

 

 

06 02 05*

άλλες βάσεις

 

 

 

 

09 01 01*

διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση

 

 

 

 

09 01 02*

διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση

 

 

 

 

09 01 03*

διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες

 

 

 

 

11 01 07*

βασικά υλικά καθαρισμού

 

 

 

 

11 01 13*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

11 03 01*

απόβλητα που περιέχουν κυάνιο

 

 

 

 

19 11 04*

απόβλητα από τον καθαρισμό καυσίμων με βασικά υλικά

 

 

 

 

20 01 15*

αλκαλικά απόβλητα

01.24   

Άλλα αλατούχα απόβλητα

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

05 01 16

απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου

 

 

 

 

05 07 02

απόβλητα περιέχοντα θείο

 

 

 

 

06 03 14

στερεά άλατα και διαλύματα, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 06 03 11 και 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

μεταλλικά οξείδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 02 05

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

06 03 11*

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα άλατα

 

 

 

 

06 03 13*

στερεά άλατα και διαλύματα που περιέχουν βαρέα μέταλλα

 

 

 

 

06 03 15*

μεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα μέταλλα

 

 

 

 

06 04 03*

απόβλητα που περιέχουν αρσενικό

 

 

 

 

06 04 04*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

 

 

 

 

06 04 05*

απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα

 

 

 

 

06 06 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες

 

 

 

 

10 03 08*

αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος

 

 

 

 

10 04 03*

αρσενικό ασβέστιο

 

 

 

 

11 01 08*

λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο

 

 

 

 

11 02 05*

απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

11 03 02*

άλλα απόβλητα

 

 

 

 

11 05 04*

εξαντλημένος ρευστοποιητής

 

 

 

 

16 09 01*

υπερμαγγανικά, π.χ. υπερμαγγανικό κάλιο

 

 

 

 

16 09 02*

χρωμικά άλατα, π.χ. χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο

01.3   

Χρησιμοποιημένα έλαια

01.31   

Χρησιμοποιημένα έλαια κινητήρων

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

13 02 04*

χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

 

 

 

 

13 02 05*

μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

 

 

 

 

13 02 06*

συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

 

 

 

 

13 02 07*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

 

 

 

 

13 02 08*

άλλα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

01.32   

Άλλα χρησιμοποιημένα έλαια

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

05 01 02*

λάσπες από τον αφαλατωτή

 

 

 

 

05 01 03*

λάσπες του πυθμένα δεξαμενών

 

 

 

 

05 01 04*

οξινοαλκυλικές λάσπες

 

 

 

 

05 01 12*

οξέα περιέχοντα πετρέλαιο

 

 

 

 

08 03 19*

έλαια διασποράς

 

 

 

 

08 04 17*

ρητινέλαια

 

 

 

 

12 01 06*

απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)

 

 

 

 

12 01 07*

απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα με βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυμάτων)

 

 

 

 

12 01 08*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα

 

 

 

 

12 01 09*

γαλακτώματα και διαλύματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα

 

 

 

 

12 01 10*

συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας

 

 

 

 

12 01 12*

εξαντλημένοι κηροί και λίπη

 

 

 

 

12 01 18*

λάσπη μετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή) που περιέχει πετρέλαιο

 

 

 

 

12 01 19*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μεταλλοτεχνίας

 

 

 

 

13 01 04*

χλωριωμένα γαλακτώματα

 

 

 

 

13 01 05*

μη χλωριωμένα γαλακτώματα

 

 

 

 

13 01 09*

χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

 

 

 

 

13 01 10*

μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

 

 

 

 

13 01 11*

συνθετικά υδραυλικά έλαια

 

 

 

 

13 01 12*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια

 

 

 

 

13 01 13*

άλλα υδραυλικά έλαια

 

 

 

 

13 03 06*

χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

 

 

 

 

13 03 08*

συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

 

 

 

 

13 03 09*

άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

 

 

 

 

13 03 10*

άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

 

 

 

 

13 05 06*

έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού

 

 

 

 

20 01 26*

έλαια και λίπη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 25

01.4   

Χρησιμοποιημένοι χημικοί καταλύτες

01.41   

Χρησιμοποιημένοι χημικοί καταλύτες

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

16 08 01

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

16 08 04

εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 08 02*

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα μεταβατικά μέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων

 

 

 

 

16 08 05*

εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ

 

 

 

 

16 08 06*

αχρηστευμένα υγρά που χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύτες

 

 

 

 

16 08 07*

εξαντλημένοι καταλύτες που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

02   

Απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων

02.1   

Χημικές ουσίες εκτός προδιαγραφών

02.11   

Απόβλητα αγροχημικών προϊόντων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 01 09

αγροχημικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 02 01 08

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

02 01 08*

αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

06 13 01*

ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα

 

 

 

 

20 01 19*

ζιζανιοκτόνα

02.12   

Αχρησιμοποίητα φάρμακα

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

07 05 14

στερεά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

φαρμακευτικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 31

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

07 05 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

18 01 08*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

 

 

 

 

18 02 07*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

 

 

 

 

20 01 31*

κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες

02.13   

Απόβλητα χρωμάτων, βερνικιών, μελανών και κολλητικών ουσιών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

04 02 17

χρώματα και βαφές, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

 

 

 

 

08 03 07

υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη

 

 

 

 

08 03 08

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη

 

 

 

 

08 03 13

απόβλητα μελανών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

λάσπες μελάνης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 27

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

04 02 16*

χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 01 11*

απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 01 13*

λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 01 15*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 01 17*

απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 01 19*

υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 03 12*

απόβλητα μελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 03 14*

λάσπες μελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 03 17*

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 04 09*

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 04 11*

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 04 13*

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 04 15*

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

20 01 27*

χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02.14   

Άλλα απόβλητα χημικών παρασκευασμάτων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 07 03

απόβλητα από χημική επεξεργασία

 

 

 

 

03 02 99

συντηρητικά ξύλου μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

04 01 09

απόβλητα από επένδυση και τελείωμα

 

 

 

 

04 02 15

απόβλητα από φινίρισμα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

απόβλητα από πρόσθετα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

αντιψυκτικά υγρά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

αέρια σε δοχεία πίεσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

χημικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

χημικές ουσίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

απορρυπαντικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 29

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

03 02 01*

μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου

 

 

 

 

03 02 02*

οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου

 

 

 

 

03 02 03*

οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου

 

 

 

 

03 02 04*

ανόργανα συντηρητικά ξύλου

 

 

 

 

03 02 05*

άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

04 02 14*

απόβλητα από φινίρισμα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες

 

 

 

 

05 07 01*

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

 

 

 

 

06 08 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια

 

 

 

 

06 10 02*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 02 14*

απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 02 16*

απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες

 

 

 

 

07 04 13*

στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

08 01 21*

απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών

 

 

 

 

08 05 01*

απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων

 

 

 

 

10 09 13*

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 09 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 10 13*

απόβλητα δεσμευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 10 15*

απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγμών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

11 01 16*

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

 

 

 

 

11 01 98*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

16 01 13*

υγρά φρένων

 

 

 

 

16 01 14*

αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

16 05 04*

αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

16 09 03*

υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου

 

 

 

 

16 09 04*

οξειδωτικές ουσίες μη προδιαγραφόμενες άλλως

 

 

 

 

18 01 06*

χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

18 02 05*

χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

20 01 17*

φωτογραφικά χημικά

 

 

 

 

20 01 29*

απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02.2   

Αχρησιμοποίητες εκρηκτικές ύλες

02.21   

Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 04 02*

απόβλητα πυροτεχνημάτων

 

 

 

 

16 04 03*

άλλα απόβλητα εκρηκτικά

02.22   

Άχρηστα πυρομαχικά

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 04 01*

άχρηστα πυρομαχικά

02.3   

Απόβλητα χημικών μειγμάτων

02.31   

Μικρές ποσότητες αποβλήτων χημικών μειγμάτων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

16 05 09

απορριπτόμενα χημικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 16 05 06, 16 05 07 ή 16 05 08

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 05 06*

εργαστηριακά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών υλικών

 

 

 

 

16 05 07*

απορριπτόμενα ανόργανα χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν

 

 

 

 

16 05 08*

απορριπτόμενα οργανικά χημικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν

02.33   

Συσκευασία μολυσμένη από επικίνδυνες ουσίες

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

15 01 10*

συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

03   

Άλλα χημικά απόβλητα

03.1   

Χημικά ιζήματα και υπολείμματα

03.11   

Πίσσες και ανθρακούχα απόβλητα

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

05 01 17

άσφαλτος

 

 

 

 

06 13 03

αιθάλη

 

 

 

 

10 01 25

απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίμων για μονάδες παραγωγής ισχύος με καύσιμο τον άνθρακα

 

 

 

 

10 03 02

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

 

 

 

 

10 03 18

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων

 

 

 

 

11 02 03

απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες

 

 

 

 

20 01 41

απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

05 01 07*

όξινες πίσσες

 

 

 

 

05 01 08*

άλλες πίσσες

 

 

 

 

05 06 01*

όξινες πίσσες

 

 

 

 

05 06 03*

άλλες πίσσες

 

 

 

 

06 13 05*

καπνιά

 

 

 

 

10 03 17*

απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

 

 

 

 

10 08 12*

απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

 

 

 

 

19 11 02*

όξινες πίσσες

03.12   

Λυματολάσπες γαλακτωμάτων ελαίων/ύδατος

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

05 01 06*

λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της μονάδας ή του εξοπλισμού

 

 

 

 

13 04 01*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας

 

 

 

 

13 04 02*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων

 

 

 

 

13 04 03*

έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοΐας

 

 

 

 

13 05 01*

στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού

 

 

 

 

13 05 02*

λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

 

 

 

 

13 05 03*

λάσπες υποδοχέα

 

 

 

 

13 05 07*

ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού

 

 

 

 

13 05 08*

μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού

 

 

 

 

13 07 01*

καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ

 

 

 

 

13 07 02*

βενζίνη

 

 

 

 

13 07 03*

άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων)

 

 

 

 

13 08 01*

λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης

 

 

 

 

13 08 02*

άλλα γαλακτώματα

 

 

 

 

13 08 99*

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

 

 

 

 

16 07 09*

απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 02 07*

πετρέλαιο και συμπυκνώματα από διαχωρισμό

03.13   

Απόβλητα χημικών αντιδράσεων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

03 03 02

μούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύματος πολτού)

 

 

 

 

04 01 04

υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο

 

 

 

 

04 01 05

υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο

 

 

 

 

11 01 12

υδαρή υγρά ξεπλύματος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 11

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

04 01 03*

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση

 

 

 

 

06 07 03*

λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο

 

 

 

 

07 01 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 01 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 01 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 02 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 02 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 02 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 03 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 03 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 04 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 04 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 04 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 05 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 05 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 05 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 06 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 06 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 06 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 07 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

 

 

 

 

07 07 07*

αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

07 07 08*

άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

 

 

 

 

09 01 13*

υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου αξιοποίηση αργύρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

υδαρή υγρά ξεπλύματος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03.14   

Εξαντλημένα υλικά διήθησης και απορρόφησης

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

15 02 03

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων

 

 

 

 

19 09 04

χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας

 

 

 

 

19 09 05

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

 

 

 

 

19 09 06

διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

05 01 15*

εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων

 

 

 

 

06 07 02*

ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

 

 

 

 

06 13 02*

εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός του 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 01 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 02 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 02 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 03 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 03 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 04 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 04 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 05 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 05 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 06 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 06 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 07 09*

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

07 07 10*

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά

 

 

 

 

11 01 15*

εκλούσματα και λάσπες από συστήματα μεμβρανών ή συστήματα ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

15 02 02*

απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 01 10*

εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων

 

 

 

 

19 08 06*

κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

 

 

 

 

19 08 07*

διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών

 

 

 

 

19 08 08*

απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα

 

 

 

 

19 11 01*

εξαντλημένες άργιλοι φίλτρων

03.2   

Βιομηχανικές λυματολάσπες

03.21   

Λυματολάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

03 03 05

λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

 

 

 

 

03 03 10

απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενα από μηχανικό διαχωρισμό

 

 

 

 

04 01 06

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώμιο

 

 

 

 

04 01 07

λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο

 

 

 

 

04 02 20

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

απόβλητα από ψυκτικές στήλες

 

 

 

 

05 06 04

απόβλητα από ψυκτικές στήλες

 

 

 

 

06 05 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως

 

 

 

 

10 02 12

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων

 

 

 

 

10 03 28

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξεως, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

 

 

 

 

11 01 10

λάσπες και πλάκες φίλτρων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

λάσπες μεταλλοτεχνίας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

υδαρή υγρά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

υδαρή συμπυκνώματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

λάσπες από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 07

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

04 02 19*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

05 01 09*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

06 05 02*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 01 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 02 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 03 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 04 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 05 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 06 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

07 07 11*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 01 20*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 01 22*

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λέβητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 11 19*

στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

11 01 09*

λάσπες και πλάκες φίλτρων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

11 02 07*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

12 01 14*

λάσπες μεταλλοτεχνίας που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

16 10 01*

υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

16 10 03*

υδαρή συμπυκνώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 08 11*

λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

 

 

 

 

19 08 13*

λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων

 

 

 

 

19 13 03*

λάσπες από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 13 05*

λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 13 07*

υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συμπυκνώματα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03.22   

Λυματολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

01 05 05*

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

10 02 11*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

10 03 27*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

10 04 09*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

10 05 08*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

10 06 09*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

10 07 07*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

10 08 19*

απόβλητα από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

12 03 01*

υδατικά υγρά πλυσίματος

 

 

 

 

12 03 02*

απόβλητα απολίπανσης με ατμό

 

 

 

 

16 07 08*

απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο

 

 

 

 

19 08 10*

μείγματα λιπών και ελαίων από τον διαχωρισμό ελαίου/ύδατος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

υδαρή υγρά απόβλητα

03.3   

Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων

03.31   

Λυματολάσπες και υγρά απόβλητα από επεξεργασία αποβλήτων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

19 02 06

λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων

 

 

 

 

19 06 03

υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

 

 

 

 

19 06 04

προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

 

 

 

 

19 06 05

υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων

 

 

 

 

19 06 06

προϊόν ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων

 

 

 

 

19 07 03

στραγγίδια χώρου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από τις αναφερόμενες στο 19 11 05

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

19 02 05*

λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 02 08*

απόβλητα υγρών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 02 11*

άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 07 02*

στραγγίδια χώρου υγειονομικής ταφής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 11 05*

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

05   

Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

05.1   

Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη

05.11   

Μολυσματικά απόβλητα από την υγεονομική περίθαλψη ανθρώπων

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

18 01 03*

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης

05.12   

Μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ζώων

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

18 02 02*

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης

05.2   

Μη μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη

05.21   

Μη μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

18 01 01

κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

μέρη και όργανα του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των σάκων αίματος, και διατηρημένο αίμα (εκτός 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες)

05.22   

Μη μολυσματικά απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ζώων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

18 02 01

κοπτερά εργαλεία (εκτός 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης

06   

Απορρίμματα μετάλλων

06.1   

Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων

06.11   

Απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων, εκτός από συσκευασίες

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

10 02 10

σκωρίες εξέλασης

 

 

 

 

10 12 06

απορριπτόμενα καλούπια

 

 

 

 

12 01 01

προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων

 

 

 

 

12 01 02

σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων

 

 

 

 

16 01 17

σιδηρούχα μέταλλα

 

 

 

 

17 04 05

σίδηρος και χάλυβας

 

 

 

 

19 01 02

σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου

 

 

 

 

19 10 01

απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα

 

 

 

 

19 12 02

σιδηρούχα μέταλλα

06.2   

Απορρίμματα μη σιδηρούχων μετάλλων

06.23   

Άλλα απορρίμματα αλουμινίου

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

17 04 02

αλουμίνιο

06.24   

Απορρίμματα χαλκού

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

17 04 01

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

06.25   

Απορρίμματα μολύβδου

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

17 04 03

μόλυβδος

06.26   

Απορρίμματα άλλων μετάλλων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

11 05 01

στερεός ψευδάργυρος

 

 

 

 

12 01 03

προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

 

 

 

 

12 01 04

σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων μη σιδηρούχα μέταλλα

 

 

 

 

16 01 18

μη σιδηρούχα μέταλλα

 

 

 

 

17 04 04

ψευδάργυρος

 

 

 

 

17 04 06

κασσίτερος

 

 

 

 

17 04 11

καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

μη σιδηρούχα απόβλητα

 

 

 

 

19 12 03

μη σιδηρούχα μέταλλα

06.3   

Απορρίμματα μεικτά σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων

06.31   

Υλικά συσκευασίας από μείγματα μετάλλων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

15 01 04

μεταλλική συσκευασία

06.32   

Άλλα απορρίμματα μειγμάτων μετάλλων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 01 10

απόβλητα μέταλλα

 

 

 

 

17 04 07

μεικτά μέταλλα

 

 

 

 

20 01 40

μέταλλα

07   

Μη μεταλλικά απορρίμματα

07.1   

Απορρίμματα γυαλιού

07.11   

Γυάλινες συσκευασίες

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

15 01 07

γυάλινες συσκευασίες

07.12   

Άλλα απορρίμματα γυαλιού

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

10 11 12

απορρίμματα γυαλιού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

γυαλί

 

 

 

 

17 02 02

γυαλί

 

 

 

 

19 12 05

γυαλί

 

 

 

 

20 01 02

γυαλί

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

10 11 11*

απορρίμματα γυαλιού σε μικρά σωματίδια και πούδρα γυαλιού που περιέχει βαρέα μέταλλα (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες)

07.2   

Απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού

07.21   

Συσκευασίες από απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

15 01 01

συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

07.23   

Άλλα απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

19 12 01

χαρτί και χαρτόνι

 

 

 

 

20 01 01

χαρτί και χαρτόνι

07.3   

Απορρίμματα καουτσούκ

07.31   

Φθαρμένα ελαστικά

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

16 01 03

ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

07.4   

Απορρίμματα πλαστικών

07.41   

Απορρίμματα από συσκευασίες πλαστικών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

15 01 02

Πλαστική συσκευασία

07.42   

Άλλα απορρίμματα πλαστικών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 01 04

απορρίμματα πλαστικών (εκτός της συσκευασίας)

 

 

 

 

07 02 13

απορρίμματα πλαστικών

 

 

 

 

12 01 05

αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών

 

 

 

 

16 01 19

πλαστικό

 

 

 

 

17 02 03

πλαστικό

 

 

 

 

19 12 04

πλαστικά και καουτσούκ

 

 

 

 

20 01 39

πλαστικά

07.5   

Απορρίμματα ξύλου

07.51   

Ξύλινες συσκευασίες

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

15 01 03

ξύλινες συσκευασίες

07.52   

Πριονίδια και ροκανίδια

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

03 01 05

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 01 04

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

03 01 04*

πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07.53   

Άλλα απορρίμματα ξυλείας

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

03 01 01

απόβλητα φλοιών και φελλών

 

 

 

 

03 03 01

απόβλητα φλοιού και ξύλου

 

 

 

 

17 02 01

Ξύλο

 

 

 

 

19 12 07

ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

ξύλο, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 20 01 37

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

19 12 06*

ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

20 01 37*

ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

07.6   

Απόβλητα κλωστοϋφαντουργίας

07.61   

Φθαρμένα είδη ρουχισμού

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

20 01 10

ρούχα

07.62   

Διάφορα απόβλητα κλωστοϋφαντουργίας

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

04 02 09

απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμποτισμένα υφαντά, ελαστομερή, πλαστομερή)

 

 

 

 

04 02 10

οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κηρός)

 

 

 

 

04 02 21

απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

 

 

 

 

04 02 22

απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες

 

 

 

 

15 01 09

συσκευασία από υφαντουργικές ύλες

 

 

 

 

19 12 08

υφάσματα

 

 

 

 

20 01 11

υφάσματα

07.63   

Απόβλητα δέρματος

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

04 01 01

απόβλητα διαχωρισμού άνυδρου ασβέστου και τεμαχίων δέρματος

 

 

 

 

04 01 02

απόβλητα ασβέστωσης

 

 

 

 

04 01 08

απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο

07.7   

Απόβλητα που περιέχουν PCB

07.71   

Έλαια που περιέχουν PCB

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

13 01 01*

υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB

 

 

 

 

13 03 01*

έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB

07.72   

Εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από PCB

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 01 09*

κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB

 

 

 

 

16 02 09*

μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB

 

 

 

 

16 02 10*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενο στο 16 02 09

07.73   

Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

17 09 02*

απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)

08   

Απορριπτόμενος εξοπλισμός

08.1   

Απορριπτόμενα οχήματα

08.12   

Άλλα απορριπτόμενα οχήματα

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

16 01 06

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 01 04*

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

08.2   

Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

08.21   

Απορριπτόμενος μείζων οικιακός εξοπλισμός

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 02 11*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC

 

 

 

 

20 01 23*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

08.23   

Άλλος απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

09 01 10

κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες

 

 

 

 

09 01 12

κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες εκτός των αναφερομένων στο 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 16 02 09 έως 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

09 01 11*

κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες, οι οποίες αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 09 έως 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

08.4   

Απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού

08.41   

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

16 06 04

αλκαλικές μπαταρίες (εκτός 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

 

 

 

 

20 01 34

μπαταρίες και συσσωρευτές, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 33

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 06 01*

μπαταρίες μολύβδου

 

 

 

 

16 06 02*

μπαταρίες Νi-Cd

 

 

 

 

16 06 03*

μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο

 

 

 

 

20 01 33*

μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες

08.43   

Άλλα απορριπτόμενα συστατικά μηχανημάτων και εξοπλισμού

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

16 01 12

τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου

 

 

 

 

16 01 22

κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

16 02 16

συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 02 15

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

16 01 07*

φίλτρα λαδιού

 

 

 

 

16 01 08*

κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο

 

 

 

 

16 01 10*

εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)

 

 

 

 

16 01 21*

επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 07 έως 16 01 11 και στο 16 01 13 και 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό

 

 

 

 

20 01 21*

σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

09   

Ζωικά και φυτικά υπολείμματα

09.1   

Ζωικά υπολείμματα και μεικτά απορρίμματα τροφίμων

09.11   

Ζωικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 01 02

απόβλητα ιστών ζώων

 

 

 

 

02 02 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

 

 

 

 

02 02 02

απόβλητα ιστών ζώων

 

 

 

 

02 02 03

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

 

 

 

 

02 05 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

09.12   

Μεικτά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 03 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

 

 

 

 

02 06 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

 

 

 

 

19 08 09

μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν φαγώσιμα έλαια και λίπη

 

 

 

 

20 01 08

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης

 

 

 

 

20 01 25

βρώσιμα έλαια και λίπη

09.2   

Φυτικά υπολείμματα

09.21   

Υπολείμματα πάρκων και κήπων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 01 07

απόβλητα δασοκομίας

 

 

 

 

20 02 01

βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

09.22   

Φυτικά υπολείμματα από την παρασκευή τροφίμων και προϊόντων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 01 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

 

 

 

 

02 01 03

απόβλητα ιστών φυτών

 

 

 

 

02 03 01

λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό

 

 

 

 

02 03 03

απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτη

 

 

 

 

02 03 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

 

 

 

 

02 06 01

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

 

 

 

 

02 07 01

απόβλητα από πλύση, καθαρισμό και μηχανική αναγωγή πρώτων υλών

 

 

 

 

02 07 02

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

 

 

 

 

02 07 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

09.3   

Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά

09.31   

Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 01 06

περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής

10   

Μεικτά απόβλητα

10.1   

Οικιακά και παρόμοια απόβλητα

10.11   

Οικιακά απόβλητα

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

20 03 01

ανάμεικτα αστικά απόβλητα

 

 

 

 

20 03 02

απόβλητα από αγορές

 

 

 

 

20 03 07

ογκώδη απόβλητα

 

 

 

 

20 03 99

δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

10.12   

Απόβλητα οδοκαθαρισμού

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

20 03 03

υπολείμματα οδοκαθαρισμού

10.2   

Μεικτά και χύδην υλικά

10.21   

Μεικτά υλικά συσκευασίας

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

15 01 05

συνθετική συσκευασία

 

 

 

 

15 01 06

μεικτή συσκευασία

10.22   

Άλλα μεικτά και χύδην υλικά

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

01 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

01 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

01 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

02 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

02 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

02 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

02 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

02 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

02 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

02 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

03 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

03 03 07

μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού

 

 

 

 

03 03 08

απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση

 

 

 

 

03 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

04 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

04 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

05 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

05 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

05 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

06 13 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

07 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

07 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

07 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

07 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

07 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

07 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

07 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

08 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

08 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

08 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

08 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

09 01 07

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

 

 

 

 

09 01 08

φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

 

 

 

 

09 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 04 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 10 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 12 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

10 13 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

11 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

11 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

11 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

12 01 13

απόβλητα συγκόλλησης

 

 

 

 

12 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

16 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

16 03 04

ανόργανα απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

οργανικά απόβλητα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

19 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

19 02 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

19 05 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

19 06 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

19 08 01

εσχαρίσματα

 

 

 

 

19 08 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

19 09 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

19 11 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

 

 

 

20 01 99

άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

09 01 06*

απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

 

 

 

 

16 03 03*

ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

16 03 05*

οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

17 04 09*

απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

17 04 10*

καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

18 01 10*

αμάλγαμα οδοντιατρικής

10.3   

Υπολείμματα διαλογών

10.32   

Άλλα υπολείμματα διαλογών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

19 02 03

προαναμεμειγμένα απόβλητα που αποτελούνται μόνο από μη επικίνδυνα απόβλητα

 

 

 

 

19 02 10

απόβλητα καυσίμων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 19 02 08 και 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρομοίων αποβλήτων

 

 

 

 

19 05 02

μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων

 

 

 

 

19 05 03

προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών

 

 

 

 

19 10 04

ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)

 

 

 

 

19 12 12

άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

19 02 04*

προαναμεμειγμένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο

 

 

 

 

19 02 09*

απόβλητα στερεών καυσίμων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 04 03*

μη υαλοποιημένη στερεά φάση

 

 

 

 

19 10 03*

ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 10 05*

άλλα κλάσματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 12 11*

άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

11   

Κοινές λυματολάσπες

11.1   

Λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

11.11   

Λυματολάσπες από την επεξεργασία λυμάτων υπονόμων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

19 08 05

λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων

11.12   

Βιοδιαλυτές λυματολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

02 02 04

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

 

 

 

 

02 03 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

 

 

 

 

02 04 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

 

 

 

 

02 05 02

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

 

 

 

 

02 06 03

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

 

 

 

 

02 07 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

 

 

 

 

03 03 11

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 03 03 10

11.2   

Λυματολάσπες από τον καθαρισμό πόσιμου νερού

11.21   

Λυματολάσπες από τον καθαρισμό πόσιμου νερού

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

05 01 13

λάσπες από τα ύδατα τροφοδοσίας του καυστήρα

 

 

 

 

19 09 02

λάσπες από τη διαύγαση του νερού

11.4   

Περιεχόμενα βόθρων

11.41   

Περιεχόμενα βόθρων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

20 03 04

λάσπη σηπτικής δεξαμενής

 

 

 

 

20 03 06

απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων

12   

Υπολείμματα ανόργανων ουσιών

12.1   

Υπολείμματα κατασκευών και κατεδαφίσεων

12.11   

Υπολείμματα σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

17 01 01

σκυρόδεμα

 

 

 

 

17 01 02

τούβλα

 

 

 

 

17 01 03

πλακάκια και κεραμικά

 

 

 

 

17 01 07

μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 01

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

17 01 06*

μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

17 05 07*

έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

17 08 01*

υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες

12.12   

Υπολείμματα υλικών κατασκευής ασφαλτοταπήτων

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

17 03 02

μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

17 03 01*

μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα

 

 

 

 

17 03 03*

λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

12.13   

Μεικτά υπολείμματα κατασκευών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

17 06 04

μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

17 02 04*

γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

 

 

 

 

17 06 03*

άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν

 

 

 

 

17 09 01*

απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο

 

 

 

 

17 09 03*

άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.2   

Υπολείμματα αμιάντου

12.21   

Υπολείμματα αμιάντου

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

06 07 01*

απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση

 

 

 

 

06 13 04*

απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου

 

 

 

 

10 13 09*

απόβλητα από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου που περιέχουν αμίαντο

 

 

 

 

15 01 11*

μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), συμπεριλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση

 

 

 

 

16 01 11*

τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο

 

 

 

 

16 02 12*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο

 

 

 

 

17 06 01*

μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο

 

 

 

 

17 06 05*

μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.3   

Υπολείμματα φυσικών ορυκτών

12.31   

Υπολείμματα φυσικών ορυκτών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

01 01 01

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

 

 

 

 

01 01 02

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

 

 

 

 

01 03 06

υπολείμματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη

 

 

 

 

01 04 10

απόβλητα σκόνης και πούδρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

υπολείμματα και άλλα απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση

 

 

 

 

01 05 07

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 01 05 05 και 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαροτεύτλων

 

 

 

 

08 02 02

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά

 

 

 

 

10 11 10

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία

 

 

 

 

10 13 01

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία

 

 

 

 

19 08 02

απόβλητα από την εξάμμωση

 

 

 

 

19 09 01

στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα

 

 

 

 

19 13 02

στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

01 03 04*

οξεοπαραγωγά υπολείμματα από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος

 

 

 

 

01 03 05*

άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

01 03 07*

άλλα υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

 

 

 

 

01 04 07*

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

 

 

 

 

01 05 06*

λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 11 09*

απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν από τη θερμική κατεργασία που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

19 13 01*

στερεά απόβλητα από την εξυγίανση χωμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12.4   

Υπολείμματα καύσεων

12.41   

Απόβλητα καθαρισμού αερίων καπναγωγών

0   

Μη επικίνδυνα

 

 

 

 

10 01 05

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεά μορφή

 

 

 

 

10 01 07

απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε μορφή λάσπης

 

 

 

 

10 01 19

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

 

 

 

 

10 07 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

 

 

 

 

10 08 16

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία καυσαερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

 

 

 

 

10 12 10

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

 

 

 

 

10 13 13

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 13 12

1   

Επικίνδυνα

 

 

 

 

10 01 18*

απόβλητα από τον καθαρισμό αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 02 07*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 02 13*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 03 19*

σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 03 23*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 03 25*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

 

 

 

 

10 04 04*

σκόνη καυσαερίων

 

 

 

 

10 04 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

 

 

 

 

10 04 07*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

 

 

 

 

10 05 03*

σκόνη καυσαερίων

 

 

 

 

10 05 05*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

 

 

 

 

10 05 06*

λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων

 

 

 

 

10 06 03*

σκόνη καυσαερίων

 

 

 

 

10 06 06*

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων