ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.175.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
10 Ιουλίου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2010 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2010, με τον οποίο εγκρίνεται απλουστευμένο εργαλείο που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με χαμηλά επίπεδα εκπομπών ( 1 )

25

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2010 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1542/2007 σχετικά με διαδικασίες εκφόρτωσης και ζύγισης για τη ρέγγα, το σκουμπρί και το σαφρίδι

27

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2010 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

29

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2010 της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2010, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2010 για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών από την 1η Ιουλίου 2010

31

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2010/383/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών (γραμμές του προϋπολογισμού)

34

 

 

2010/384/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την κοινοτική ποσότητα εκχωρητέων δικαιωμάτων για το 2013 στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 4658]

36

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 605/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ης Ιουλίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και είσοδο προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως το άρθρο 8 εισαγωγική φράση, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 12,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (3), και ιδίως το άρθρο 9,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1, το άρθρο 14 παράγραφος 4 και το άρθρο 16,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (5) και ιδίως το άρθρο 48 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (6) προβλέπει τη σύνταξη καταλόγου τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα· προβλέπει επίσης ότι πρέπει να συνοδεύονται τα προϊόντα αυτά από υγειονομικό πιστοποιητικό, να συμμορφώνονται προς ορισμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων θερμικής επεξεργασίας, και να παρέχονται εγγυήσεις.

(2)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εγκρίθηκε η απόφαση 2004/438/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Κοινότητα θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος, προϊόντων με βάση το γάλα και νωπού γάλακτος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (7).

(3)

Από την ημερομηνία έγκρισης της εν λόγω απόφασης, καθιερώθηκαν ορισμένες νέες απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, οι οποίες αποτελούν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα αυτό και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η οδηγία 92/46/EOK καταργήθηκε με την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (8).

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (9) καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές γενικά και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών ειδικότερα, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

(5)

Η οδηγία 2002/99/ΕΚ καθορίζει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων ζωικής προέλευσης και παραγώγων τους τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Προβλέπει ότι τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνον εάν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής των εν λόγω προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εάν παρέχονται γι’ αυτά ισοδύναμες εγγυήσεις υγείας των ζώων.

(6)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 καθορίζονται οι γενικοί κανόνες υγιεινής των τροφίμων, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, καθώς και σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 καθορίζει ειδικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες παράγουν νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να συμμορφώνονται προς τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ αυτού.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 καθορίζει ειδικούς κανόνες για την οργάνωση επισήμων ελέγχων για προϊόντα ζωικής προέλευσης.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (10) καθορίζει τα μικροβιολογικά κριτήρια όσον αφορά ορισμένους μικροοργανισμούς και τους κανόνες εφαρμογής προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων κατά την εφαρμογή των γενικών και ειδικών απαιτήσεων υγιεινής που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα πληρούν τα σχετικά μικροβιολογικά κριτήρια που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(10)

Όπως προβλέπεται στην οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου το νωπό γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα μπορούν να προέρχονται μόνον από αγελάδες, προβατίνες, αίγες ή βουβαλίδες. Εντούτοις, οι ορισμοί του νωπού γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που παρέχονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 επεκτείνουν το πεδίο των κοινοτικών κανόνων υγιεινής του γάλακτος σε όλα τα είδη θηλαστικών και σύμφωνα με τον κανονισμό ως νωπό γάλα ορίζεται το γάλα το οποίο παράγεται από την έκκριση του μαστού εκτρεφόμενων ζώων και το οποίο δεν έχει θερμανθεί σε θερμοκρασία άνω των 40 °C ούτε έχει υποστεί οιαδήποτε επεξεργασία που έχει ανάλογη επίδραση. Επιπλέον, τα γαλακτοκομικά προϊόντα ορίζονται ως μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από την μεταποίηση νωπού γάλακτος ή από την περαιτέρω μεταποίηση τέτοιων μεταποιημένων προϊόντων.

(11)

Λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004, 853/2004 και 854/2004 και των πράξεων εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν οι κοινοτικές προϋποθέσεις δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων και οι απαιτήσεις πιστοποίησης για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση.

(12)

Για λόγους συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας, ο παρών κανονισμός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και των κανόνων εφαρμογής του που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 37/2010 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (12) και στην οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους (13).

(13)

Η οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων (14) καθορίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά την έκδοση των πιστοποιητικών που απαιτούνται από την κτηνιατρική νομοθεσία για να αποφεύγεται η παραπλανητική ή η ψευδής πιστοποίηση. Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές των εξαγουσών τρίτων χωρών φροντίζουν ώστε να ικανοποιούνται απαιτήσεις πιστοποίησης τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

(14)

Επιπλέον, η οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (15), προβλέπει ένα μηχανογραφημένο σύστημα συνδέσεως μεταξύ των κτηνιατρικών αρχών, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μορφή όλων των υποδειγμάτων πιστοποιητικών υγείας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει τη συμβατότητά τους με την πιθανή ηλεκτρονική πιστοποίηση στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (TRACES) που προβλέπεται στην οδηγία 90/425/EOK. Αντίστοιχα, οι κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το TRACES.

(15)

Η οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (16) προβλέπει κανόνες σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους προϊόντων ζωικής προέλευσης που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες προς εισαγωγή ή διαμετακόμιση, καθώς και ορισμένες απαιτήσεις πιστοποίησης. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(16)

Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές προϋποθέσεις για τη διαμετακόμιση διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποστολών προς και από τη Ρωσία λόγω της γεωγραφικής θέσης του Καλίνινγκραντ η οποία αφορά μόνον τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

(17)

Για λόγους σαφήνειας της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση 2004/438/ΕΚ της Επιτροπής πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με τον παρόντα κανονισμό.

(18)

Για να αποφευχθεί η διαταραχή του εμπορίου, η χρήση κτηνιατρικών πιστοποιητικών που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με την απόφαση 2004/438/ΕΚ πρέπει να επιτραπεί κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός προβλέπει:

α)

τις προϋποθέσεις δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων·

β)

τον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος τέτοιων αποστολών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 2

Εισαγωγές νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη στήλη Α του παραρτήματος Ι

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από τις τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη στήλη Α του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 3

Εισαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη στήλη Β του παραρτήματος Ι

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το νωπό γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών ή βουβαλίδων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου δεν υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρετού που απαριθμούνται στη στήλη Β του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι αυτά τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε παστερίωση ή έχουν παραχθεί από νωπό γάλα που έχει υποβληθεί σε παστερίωση που περιλαμβάνει μία θερμική επεξεργασία:

α)

με αποτέλεσμα αύξηση της θερμοκρασίας τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας παστερίωσης, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 72 °C επί 15 δευτερόλεπτα·

β)

εφόσον είναι απαραίτητο, επαρκή για να εξασφαλίζει ώστε τα προϊόντα να παρουσιάζουν αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία.

Άρθρο 4

Εισαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος Ι

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το νωπό γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών ή βουβαλίδων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρετού που απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι αυτά τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία ή έχουν παραχθεί από νωπό γάλα που έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει:

α)

διαδικασία αποστείρωσης, με την οποία επιτυγχάνεται τιμή F0 ίση ή μεγαλύτερη του 3·

β)

επεξεργασία εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας (UHT) άνω των 135 °C σε συνδυασμό με κατάλληλο χρονικό διάστημα·

γ)

i)

σύντομης διαρκείας παστερίωση σε υψηλή θερμοκρασία (επεξεργασία HTST), 72 °C επί 15 δευτερόλεπτα, που εφαρμόζεται δύο φορές σε γάλα με pH ίσο ή μεγαλύτερο του 7,0 ώστε να επιτυγχάνεται, εφόσον είναι απαραίτητο, αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία· ή

ii)

επεξεργασία με ισοδύναμο αποτέλεσμα παστερίωσης όπως κατά το σημείο i) ώστε να επιτυγχάνεται, εφόσον είναι απαραίτητο, αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης αμέσως μετά τη θερμική επεξεργασία·

δ)

επεξεργασία HTST γάλακτος με pH κάτω του 7,0· ή

ε)

επεξεργασία ΗΤST σε συνδυασμό με άλλη φυσική επεξεργασία:

i)

είτε με μείωση του pH κάτω του 6 επί μία ώρα, ή

ii)

πρόσθετη θέρμανση ίση ή μεγαλύτερη των 72 °C, σε συνδυασμό με αποξήρανση.

2.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το νωπό γάλα ζώων άλλων από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρετού που απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι αυτά τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή έχουν παραχθεί από νωπό γάλα που έχει υποβληθεί σε επεξεργασία η οποία περιλαμβάνει:

α)

διαδικασία αποστείρωσης, με την οποία επιτυγχάνεται τιμή F0 ίση ή μεγαλύτερη του 3· ή

β)

επεξεργασία εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας (UHT) άνω των 135 °C σε συνδυασμό με κατάλληλο χρονικό διάστημα,

Άρθρο 5

Πιστοποιητικά

Οι αποστολές των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό, που συντάσσεται σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα που εμφαίνεται στο μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ για το συγκεκριμένο προϊόν και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που εμφαίνονται στο μέρος 1 του ιδίου παραρτήματος.

Εντούτοις, οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο δεν αποκλείουν τη χρήση ηλεκτρονικής πιστοποίησης ή άλλων εγκεκριμένων συστημάτων, εναρμονισμένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Όροι διαμετακόμισης και αποθήκευσης

Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων μη προοριζόμενων για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για εισαγωγή σε τρίτη χώρα, είτε κατόπιν άμεσης διαμετακόμισης είτε κατόπιν αποθήκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 ή 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, επιτρέπεται μόνο εάν οι αποστολές πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα αυτής, από όπου επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων και πληρούν τους όρους θερμικής επεξεργασίας για τέτοιες αποστολές, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2, 3 και 4·

β)

συμμορφώνονται προς τους συγκεκριμένους όρους υγείας των ζώων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ως άνω νωπού γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως καθορίζεται στη βεβαίωση υγείας των ζώων στο μέρος II.1 του σχετικού υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού που εμφαίνεται στο μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ·

γ)

συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που συντάσσεται σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα που εμφαίνεται στο μέρος 3 του παραρτήματος ΙΙ για τη συγκεκριμένη αποστολή και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που εμφαίνονται στο μέρος 1 του ιδίου παραρτήματος·

δ)

πιστοποιούνται ως αποδεκτές για διαμετακόμιση, καθώς και για αποθήκευση ανάλογα με την περίπτωση, στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 136/2004 (17) της Επιτροπής, το οποίο φέρει υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 7

Παρέκκλιση όσον αφορά τους όρους διαμετακόμισης και αποθήκευσης

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, επιτρέπεται η διαμετακόμιση οδικώς ή σιδηροδρομικώς διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των καθορισμένων συνοριακών σταθμών επιθεώρησης της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας οι οποίοι απαριθμούνται στην απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, (18) αποστολών από και προς τη Ρωσία απευθείας ή μέσω άλλης τρίτης χώρας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

η αποστολή σφραγίζεται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της αρμόδιας αρχής με σφραγίδα που φέρει αύξοντα αριθμό στο συνοριακό σταθμό επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

β)

τα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή και αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 97/78/ΕΚ φέρουν τη σφραγίδα «ONLY FOR TRANSIT TO RUSSIA VIA THE EU» (Μόνο για διαμετακόμιση προς τη Ρωσία μέσω της ΕΕ) σε κάθε σελίδα από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

γ)

πληρούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 97/78/ΕΚ·

δ)

η αποστολή πιστοποιείται ως αποδεκτή για διαμετακόμιση με το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.   Δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση ή αποθήκευση τέτοιων αποστολών, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 ή στο άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.   Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλιστεί ότι ο αριθμός των αποστολών και οι ποσότητες των προϊόντων που εξέρχονται από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν με τον αριθμό των αποστολών και τις ποσότητες των προϊόντων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 8

Ειδική επεξεργασία

Οι αποστολές των γαλακτοκομικών προϊόντων των οποίων επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4, 6 ή 7 από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου εμφανίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού κατά τους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία του υγειονομικού πιστοποιητικού ή πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά της εν λόγω νόσου στη διάρκεια της ως άνω περιόδου πρέπει, πριν από την είσοδό τους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλλονται σε μία από τις επεξεργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 4.

Άρθρο 9

Κατάργηση

Η απόφαση 2004/438/ΕΚ καταργείται.

Οι αναφορές στην απόφαση 2004/438/ΕΚ θεωρούνται αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

Για μια μεταβατική περίοδο έως τις 30 Νοεμβρίου 2010, οι αποστολές προϊόντων νωπού γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα, όπως καθορίζεται στην απόφαση 2004/438/EK, για τα οποία έχουν εκδοθεί τα σχετικά υγειονομικά πιστοποιητικά σύμφωνα με την απόφαση 2004/438/EK, μπορούν να εξακολουθούν να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(5)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 206.

(6)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 154 της 30.4.2004, σ. 72.

(8)  ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33.

(9)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1.

(11)  EE L 152 της 16.6.2009, σ. 11.

(12)  ΕΕ L 15 της 20.1.2010, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10

(14)  ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28.

(15)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(16)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(17)  ΕΕ L 21 της 28.1.2004, σ. 11.

(18)  ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος εγκεκριμένων τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, με ένδειξη του τύπου θερμικής επεξεργασίας που απαιτείται για τα προϊόντα αυτά

«+»

:

εγκεκριμένη τρίτη χώρα

«0»

:

μη εγκεκριμένη τρίτη χώρα


Κωδικός ISO της τρίτης χώρας

Τρίτη χώρα ή τμήμα αυτής

Στήλη Α

Στήλη Β

Στήλη Γ

AD

Ανδόρα

+

+

+

AL

Αλβανία

0

0

+

AN

Ολλανδικές Αντίλλες

0

0

+

AR

Αργεντινή

0

0

+

AU

Αυστραλία

+

+

+

BR

Βραζιλία

0

0

+

BW

Μποτσουάνα

0

0

+

BY

Λευκορωσία

0

0

+

BZ

Μπελίζ

0

0

+

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

0

0

+

CA

Καναδάς

+

+

+

CH

Ελβετία (1)

+

+

+

CL

Χιλή

0

+

+

CN

Κίνα

0

0

+

CO

Κολομβία

0

0

+

CR

Κόστα Ρίκα

0

0

+

CU

Κούβα

0

0

+

DZ

Αλγερία

0

0

+

ET

Αιθιοπία

0

0

+

GL

Γροιλανδία

0

+

+

GT

Γουατεμάλα

0

0

+

HK

Χονγκ Κονγκ

0

0

+

HN

Ονδούρα

0

0

+

HR

Κροατία

0

+

+

IL

Ισραήλ

0

0

+

IN

Ινδία

0

0

+

IS

Ισλανδία

+

+

+

KE

Κένυα

0

0

+

ΜΑ

Μαρόκο

0

0

+

MG

Μαδαγασκάρη

0

0

+

MK (2)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

0

+

+

MR

Μαυριτανία

0

0

+

MU

Μαυρίκιος

0

0

+

MX

Μεξικό

0

0

+

NA

Ναμίμπια

0

0

+

NI

Νικαράγουα

0

0

+

NZ

Νέα Ζηλανδία

+

+

+

PA

Παναμάς

0

0

+

PY

Παραγουάη

0

0

+

RS (3)

Σερβία

0

+

+

RU

Ρωσία

0

0

+

SG

Σιγκαπούρη

0

0

+

SV

Ελ Σαλβαδόρ

0

0

+

SZ

Σουαζιλάνδη

0

0

+

TH

Ταϊλάνδη

0

0

+

TN

Τυνησία

0

0

+

TR

Τουρκία

0

0

+

UA

Ουκρανία

0

0

+

US

Ηνωμένες Πολιτείες

+

+

+

UY

Ουρουγουάη

0

0

+

ZA

Νότια Αφρική

0

0

+

ZW

Ζιμπάμπουε

0

0

+


(1)  Πιστοποιητικά βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132).

(2)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· η οριστική ονομασία αυτής της χώρας θα συμφωνηθεί μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με το θέμα αυτό οι οποίες διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.

(3)  Δεν περιλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο το οποίο επί του παρόντος τελεί υπό διεθνή διοίκηση σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ 1

Υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών

«Milk-RM»

:

Υγειονομικό πιστοποιητικό για νωπό γάλα, καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Α του παραρτήματος I, το οποίο προορίζεται για περαιτέρω μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.

«Milk-RMP»

:

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση που παράγονται από νωπό γάλα τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Α του παραρτήματος I.

«Milk-HTB»

:

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση που παράγονται από γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών ή βουβαλίδων, τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Β του παραρτήματος I.

«Milk-HTC»

:

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Γ του παραρτήματος I.

«Milk-T/S»

:

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για νωπό γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία προορίζονται για διαμετακόμιση/αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επεξηγηματικές σημειώσεις

α)

Τα υγειονομικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας καταγωγής, βάσει των κατάλληλων υποδειγμάτων που εμφαίνονται στο μέρος 2 του παρόντος παραρτήματος και σύμφωνα με τη μορφή του υποδείγματος που αντιστοιχεί στο υπό εξέταση νωπό γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Περιλαμβάνουν, με την αριθμητική σειρά που εμφαίνεται στο υπόδειγμα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για κάθε τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα εξαγωγής.

β)

Το πρωτότυπο κάθε υγειονομικού πιστοποιητικού αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εάν απαιτείται πιο εκτεταμένο κείμενο, καταρτίζεται έτσι ώστε όλα τα φύλλα να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

γ)

Ένα χωριστό, ενιαίο υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει κάθε αποστολή των σχετικών προϊόντων, τα οποία εξάγονται προς τον ίδιο προορισμό από μια τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στη στήλη 2 του πίνακα του παραρτήματος Ι και μεταφέρονται στο ίδιο σιδηροδρομικό βαγόνι εμπορευμάτων, οδικό όχημα, αεροσκάφος ή πλοίο.

δ)

Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού και η επισήμανση που αναφέρονται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού καταρτίζονται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της ΕΕ στον συνοριακό σταθμό του οποίου διενεργείται η επιθεώρηση, και του αντίστοιχου κράτους μέλους προορισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη είναι δυνατόν να επιτρέψουν τη χρήση άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί της δικής τους, επισυνάπτοντας, εάν κρίνεται αναγκαίο, επίσημη μετάφραση.

ε)

Εάν για λόγους ταυτοποίησης των εμπορευμάτων που απαρτίζουν την αποστολή επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες στο υγειονομικό πιστοποιητικό, οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτοτύπου πιστοποιητικού, εφόσον η υπογραφή και η σφραγίδα του επίσημου φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό εμφαίνονται σε καθεμία από τις σελίδες.

στ)

Εφόσον το υγειονομικό πιστοποιητικό αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται «–x (αριθμός σελίδας) από –y (συνολικός αριθμός σελίδων)» στο κάτω μέρος της και φέρει τον αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή στο επάνω μέρος της.

ζ)

Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού συμπληρώνεται και υπογράφεται από εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής που φέρει την ευθύνη επαλήθευσης και πιστοποίησης ότι το νωπό γάλα, ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα ικανοποιούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο τμήμα IX, κεφάλαιο I του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και στην οδηγία 2002/99/ΕΚ.

η)

Οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας εξαγωγής διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι αρχές πιστοποίησης που είναι ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ (1).

θ)

Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής του επίσημου κτηνίατρου πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων του υγειονομικού πιστοποιητικού. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.

ι)

Το πρωτότυπο του υγειονομικού πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει την αποστολή έως το συνοριακό σταθμό επιθεώρησης όπου γίνεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ια)

Εφόσον στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού αναφέρεται ότι ορισμένες δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές μπορούν να διαγραφούν, να μονογραφηθούν και να σφραγιστούν από τον αρμόδιο για την πιστοποίηση υπάλληλο ή να απαλειφθούν εντελώς από το πιστοποιητικό.

ΜΕΡΟΣ 2

Υπόδειγμα «Milk-RM»

Υγειονομικό πιστοποιητικό για νωπό γάλα καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010, το οποίο προορίζεται για περαιτέρω μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση

Image

Image

Image

Υπόδειγμα «Milk-RMP»

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από νωπό γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Image

Image

Υπόδειγμα «Milk-HTB»

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών και βουβαλίδων για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Β του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Image

Image

Υπόδειγμα «Milk-HTC»

Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Γ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Image

Image

Image

ΜΕΡΟΣ 3

Υπόδειγμα «Milk-T/S»

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για το νωπό γάλα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για [διαμετακόμιση]/[αποθήκευση] (1) (2) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Image

Image


(1)  ΕΕ L 13 της 16.01.1997, σ. 28.


10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 606/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2010

με τον οποίο εγκρίνεται απλουστευμένο εργαλείο που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών με χαμηλά επίπεδα εκπομπών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πλήρης, συνεπής, διαφανής και επακριβής παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που ορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, που θεσπίστηκε με την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους οφείλει από την 1η Ιανουαρίου 2010 να παρακολουθεί και να υποβάλλει έκθεση, για κάθε ημερολογιακό έτος, σχετικά με την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται κατά τις πτήσεις που εκμεταλλεύεται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/589/ΕΚ.

(3)

Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους οφείλει να καταρτίζει και να υποβάλλει στο εντεταλμένο κράτος μέλος σχέδιο παρακολούθησης, στο οποίο να καθορίζονται τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει για την παρακολούθηση και την αναφορά των εκπομπών του και οι αρμόδιες αρχές του εντεταλμένου κράτους μέλους πρέπει να εγκρίνουν τα εν λόγω σχέδια παρακολούθησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/589/ΕΚ.

(4)

Ο διοικητικός φόρτος για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν περιορισμένο αριθμό πτήσεων ανά έτος ή με χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μειώνεται σύμφωνα με το παράρτημα XIV μέρος 4 της απόφασης 2007/589/ΕΚ, όπου προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία για την εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων των αεροσκαφών που εκμεταλλεύονται, με τη χρήση των εργαλείων που εφαρμόζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ή άλλος συναφής οργανισμός, τα οποία καθιστούν δυνατή την επεξεργασία όλων των σχετικών πληροφοριών αεροπορικής κίνησης όπως αυτές που διαθέτει ο Eurocontrol. Τα εφαρμοζόμενα εργαλεία χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον εγκριθούν από την Επιτροπή.

(5)

Ο Eurocontrol έχει εκπονήσει και τεκμηριώσει απλουστευμένο εργαλείο εκτίμησης της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για συγκεκριμένες πτήσεις μεταξύ αεροδρομίων. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί το πραγματικό μήκος διαδρομής κάθε πτήσης, με βάση τις πληρέστερες τρέχουσες διαθέσιμες πληροφορίες αεροπορικής κίνησης και επιχειρησιακές πληροφορίες, και καλύπτει την κατανάλωση καυσίμου σε όλες τις φάσεις κάθε πτήσης – κατά την παραμονή στην πύλη επιβίβασης, την τροχοδρόμηση, την προσγείωση, την απογείωση και την πλεύση – καθώς και κατά τις φάσεις διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Το εργαλείο χρησιμοποιεί στατιστικά αξιόπιστους συντελεστές κατανάλωσης καυσίμων για τους σημαντικότερους τύπους αεροσκαφών, καθώς και γενικότερη προσέγγιση για άλλους τύπους αεροσκαφών, για τους οποίους καθορίζει συντελεστές κατανάλωσης καυσίμων συναρτήσει της μέγιστης μάζας απογείωσης του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα αποδεκτά επίπεδα αβεβαιότητας.

(6)

Το εργαλείο αυτό πληροί τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2007/589/ΕΚ όσον αφορά την υιοθέτηση προσέγγισης που να βασίζεται σε συγκεκριμένες πτήσεις, στο πραγματικό μήκος διαδρομής και σε στατιστικά ορθούς συσχετισμούς κατανάλωσης καυσίμων. Επομένως, είναι σκόπιμο το εργαλείο αυτό να είναι διαθέσιμο και να εγκριθεί προς χρήση από τους οικείους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τις οικείες υποχρεώσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων με λιγότερο διοικητικό φόρτο.

(7)

Φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ενδέχεται, για λόγους που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, να μην είναι σε θέση να παρακολουθεί την πραγματική κατανάλωση καυσίμων σε συγκεκριμένη πτήση. Υπό τις συνθήκες αυτές και ελλείψει άλλων τρόπων για τον προσδιορισμό της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου, κρίνεται σκόπιμο το εργαλείο εκτίμησης της κατανάλωσης καυσίμου από τους αερομεταφορείς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών να διατίθεται προς χρήση και από άλλους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου σε συγκεκριμένες κατηγορίες πτήσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου.

(8)

Δυνάμει του παραρτήματος XIV μέρος 6 της απόφασης 2007/589/ΕΚ, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ο οποίος χρησιμοποιεί εργαλείο εκτίμησης της κατανάλωσης καυσίμου οφείλει να περιλαμβάνει στο σχέδιο παρακολούθησης που διαβιβάζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για αερομεταφορείς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών, καθώς και επιβεβαίωση και περιγραφή του εργαλείου που χρησιμοποιεί.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εργαλείο για την εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμου που εκπόνησε και προσφέρει προς χρήση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) (3) εγκρίνεται για να χρησιμοποιείται από:

1.

τους αερομεταφορείς με χαμηλά επίπεδα εκπομπών προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που υπέχουν βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και του παραρτήματος XIV μέρος 4 της απόφασης 2007/589/ΕΚ·

2.

όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με το παράρτημα XIV μέρος 5 της απόφασης 2007/589/ΕΚ προκειμένου να εκτιμούν την κατανάλωση καυσίμου στις συγκεκριμένες κατηγορίες πτήσεων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όταν δεν υπάρχουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των εκπομπών εξαιτίας συνθηκών μη καταλογιζόμενων στον αερομεταφορέα και δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν με άλλη μέθοδο που καθορίζεται στο σχέδιο παρακολούθησης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 229 της 31.8.2007, σ. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 607/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2010

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1542/2007 σχετικά με διαδικασίες εκφόρτωσης και ζύγισης για τη ρέγγα, το σκουμπρί και το σαφρίδι

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 5 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο στενής συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας, της Νορβηγίας και των Νήσων Φερόες αναπτύχθηκαν διαδικασίες εκφόρτωσης και ζύγισης, οι οποίες καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1542/2007 (2). Οι σχετικοί με τις εν λόγω διαδικασίες κανόνες εφαρμόζονταν μόνο στα αποθέματα τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο συνεργασίας με τη Νορβηγία και τις Νήσους Φερόες. Ωστόσο, δεν καλύπτονταν οι ζώνες που αντιστοιχούν στη νότιο συνιστώσα για το σκουμπρί και το σαφρίδι ούτε άλλες ζώνες στις οποίες ίσχυαν περιορισμοί στα αλιεύματα. Κρίνεται σκόπιμη η επέκταση της εφαρμογής των εν λόγω κανόνων σε όλες τις ζώνες για τις οποίες καθορίζονται περιορισμοί στα αλιεύματα και εφόσον το απαιτεί το καθεστώς διατήρησης, καθώς και η ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικού ελέγχου.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1542/2007, το πρόσωπο που ζυγίζει τα αλιεύματα τηρεί ημερολόγιο ζύγισης, ωστόσο δεν αναγράφεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να συμμορφωθεί προς την υποχρέωση αυτή. Προς αποφυγή ασαφούς ερμηνείας της εν λόγω διάταξης πρέπει να οριστεί σαφής προθεσμία για τη συμπλήρωση του ημερολογίου.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1542/2007, κάθε φορτίο βυτιοφόρου οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ιχθύων από την ιχθυόσκαλα στην εγκατάσταση μεταποίησης ζυγίζεται και καταγράφεται χωριστά. Ωστόσο, για να αποφευχθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση της εκφόρτωσης του φορτίου, πρέπει να είναι δυνατό να καταγράφεται μόνο το συνολικό βάρος όλων των φορτίων των βυτιοφόρων οχημάτων από το ίδιο σκάφος, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω φορτία των βυτιοφόρων οχημάτων ζυγίζονται διαδοχικά και χωρίς διακοπή.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1542/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3), θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για τη ζύγιση αλιευτικών προϊόντων και παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του. Εκτιμώντας ότι το παρόν άρθρο δεν θα εφαρμοστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγον να εφαρμοστεί η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1542/2007 πριν από την αλιευτική περίοδο 2010, είναι σκόπιμη η χρήση του άρθρου 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 ως νομικής βάσης για την υπόψη τροποποίηση.

(6)

Η επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1542/2007 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εκφορτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ και από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, ή από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ σε τρίτες χώρες, όσον αφορά ποσότητες ανά εκφόρτωση οι οποίες υπερβαίνουν τους 10 τόνους ρέγγας (Clupea harengus), σκουμπριού (Scomber scombrus) και σαφριδιού (Trachurus spp.) ή συνδυασμού των ιχθύων αυτών οι οποίοι αλιεύονται:

α)

για τη ρέγγα στις ζώνες ICES (4) I, II, IIIa, IV, Vb, VI και VΙΙ·

β)

για τα σκουμπριά στις ζώνες ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV και ύδατα ΕΕ της CECAF (5)

γ)

για το σαφρίδι: Ζώνες ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV και ύδατα ΕΕ της CECAF.

2)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το πρόσωπο που ζυγίζει τα αλιεύματα τηρεί, για κάθε σύστημα ζύγισης, δεμένο και αριθμημένο ημερολόγιο ζύγισης (“ημερολόγιο ζύγισης”). Αυτό συμπληρώνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ζύγισης μιας επιμέρους εκφόρτωσης και το αργότερο μέχρι τις 23.59 τοπική ώρα, την ημέρα της ολοκλήρωσης της ζύγισης. Στο ημερολόγιο ζύγισης αναγράφονται:

α)

το όνομα και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους από το οποίο εκφορτώθηκαν τα αλιεύματα·

β)

ο αριθμός αναγνώρισης των βυτιοφόρων οχημάτων σε περιπτώσεις που τα αλιεύματα μεταφέρθηκαν από τον λιμένα εκφόρτωσης πριν από τη ζύγιση, σύμφωνα με το άρθρο 7. Κάθε φορτίο βυτιοφόρου οχήματος ζυγίζεται και καταγράφεται ξεχωριστά. Ωστόσο, το συνολικό βάρος όλων των φορτίων των βυτιοφόρων οχημάτων από το ίδιο σκάφος μπορούν να καταγράφονται συνολικά, εφόσον τα εν λόγω φορτία βυτιοφόρου οχήματος ζυγίζονται διαδοχικά και χωρίς διακοπή·

γ)

τα είδη των αλιευμάτων·

δ)

το βάρος κάθε εκφόρτωσης·

ε)

η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης της ζύγισης.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 56.

(3)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(4)  Ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας), όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

(5)  CECAF (Ζώνη Κεντροανατολικού Ατλαντικού ή μείζων αλιευτική ζώνη 34 του FAO), όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες περιοχές εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 1).»


10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 608/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 10 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2010

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2010 για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών από την 1η Ιουλίου 2010

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των σιτηρών, που εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2010, καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2010 της Επιτροπής (3).

(2)

Δεδομένου ότι ο υπολογισθείς μέσος όρος των εισαγωγικών δασμών διαφέρει από τον καθορισθέντα δασμό κατά 5 ευρώ/τόνο, πρέπει να υπάρξει ανάλογη διόρθωση των εισαγωγικών δασμών που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2010.

(3)

Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2010 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 10 Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125.

(3)  ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι οποίοι εφαρμόζοται από τη 10η Ιουλίου 2010

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ΣΙΤΑΡΙ σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1001 90 91

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό, για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

ΣΙΚΑΛΗ

29,07

1005 10 90

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

5,34

1005 90 00

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

5,34

1007 00 90

ΣΟΡΓΟ σε κόκκους, εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

29,07


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μείωσης των δασμών κατά:

3 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα ή στον Εύξεινο Πόντο,

2 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή μείωσης 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι

30.6.2010-8.7.2010

1.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

(EUR/t)

 

Σιτάρι μαλακό (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι, εκλεκτής ποιότητας

Σκληρό σιτάρι, μέσης ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι, χαμηλής ποιότητας (3)

Κριθή

Χρηματιστήριο

Minnéapolis

Chicago

Τιμή

170,70

111,08

Τιμή fob USA

139,88

129,88

109,88

74,05

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

14,26

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες

40,50

2.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Ρότερνταμ:

26,36 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες–Ρότερνταμ:

53,91 EUR/t


(1)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/34


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Ιουνίου 2010

σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών (γραμμές του προϋπολογισμού)

(2010/383/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114 και το άρθρο 218 παράγραφος 9,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1) και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ της ΕΖΕΣ εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών.

(2)

Είναι σκόπιμο να συνεχιστεί, πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2009, η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας σε δράσεις της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά την εφαρμογή, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Τούτο αφορά τις ακόλουθες γραμμές του προϋπολογισμού:

12 01 04 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς – Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση.

12 02 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

02 03 01 Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, κυρίως στους τομείς της κοινοποίησης, πιστοποίησης και της τομεακής προσέγγισης.

02 01 04 01 Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, κυρίως στους τομείς της κοινοποίησης, της πιστοποίησης και της τομεακής προσέγγισης – Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση.

(3)

Συνεπώς, το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο μόνο

Η θέση που θα υιοθετήσει η Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σχετικά με ένα σχέδιο τροποποίησης του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών είναι η έγκριση του σχεδίου απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Λουξεμβούργο, 29 Ιουνίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. ESPINOSA


(1)  ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ.

της

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά την τροποποίησή της με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καλούμενη στο εξής «η συμφωνία», και ιδίως τα άρθρα 86 και 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 93/2009 της 3ης Ιουλίου 2009 (1).

(2)

Κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας σε δράσεις της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά την υλοποίηση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

(3)

Επομένως, το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας θα πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της διευρυμένης αυτής συνεργασίας πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:

1)

Οι λέξεις «έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009» στην παράγραφο 6 αντικαθίστανται από τις λέξεις «έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010».

2)

Οι λέξεις «έτη 2006, 2007, 2008 και 2009» στην παράγραφο 7 αντικαθίστανται από τις λέξεις «έτη 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010».

3)

Οι λέξεις «έτη 2008 και 2009» στην παράγραφο 8 αντικαθίστανται από τις λέξεις «έτη 2008, 2009 και 2010».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα μετά την τελευταία κοινοποίηση προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπεται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας (2).

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο Πρόεδρος

Οι γραμματείς

της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ


(1)  ΕΕ L 277 της 22.10.2009, σ. 49.

(2)  [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.].


10.7.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/36


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Ιουλίου 2010

σχετικά με την κοινοτική ποσότητα εκχωρητέων δικαιωμάτων για το 2013 στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 4658]

(2010/384/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 9 δεύτερη παράγραφος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει την απόλυτη ποσότητα δικαιωμάτων για το 2013, για ολόκληρη την Κοινότητα, βάσει των συνολικών ποσοτήτων δικαιωμάτων που εκχωρούν ή πρόκειται να εκχωρήσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά τους σχέδια κατανομής για την περίοδο 2008-2012.

(2)

Κατάλληλα στοιχεία για τις ποσότητες δικαιωμάτων που εκχωρούνται ή πρόκειται να εκχωρηθούν σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ παρέχει το κοινοτικό ανεξάρτητο ημερολόγιο συναλλαγών. Συμπληρωματικά στοιχεία για τις ποσότητες δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό κατά την περίοδο 2008-2012 παρέχουν οι πίνακες «Εθνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής» που αναφέρονται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2216/2004 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(3)

Θα πρέπει να θεωρούνται ως δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ τα δικαιώματα που εκχωρούνται ή πρόκειται να εκχωρηθούν σε εγκαταστάσεις υπαγόμενες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχομένων, τα δικαιώματα των πινάκων εθνικού σχεδίου κατανομής, καθώς και τα δικαιώματα που πρόκειται να εκχωρηθούν προς πλειστηριασμό, όπως δηλώνονται στους πίνακες εθνικού σχεδίου κατανομής.

(4)

Τα εν λόγω δικαιώματα συνιστούν δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ διότι αντιπροσωπεύουν την ποσότητα δικαιωμάτων προς αρχική εκχώρηση, όπως δηλώνεται στον πίνακα εθνικού σχεδίου κατανομής κάθε κράτους μέλους για την περίοδο 2008-2012 και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2216/2004.

(5)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα δικαιώματα του αποθεματικού για τους νεοεισερχόμενους που δεν κατανεμήθηκαν σε νεοεισερχόμενο πριν από τις 30 Απριλίου 2010 θα πρέπει να θεωρούνται ως δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ μόνον εφόσον κατανεμηθούν σε νεοεισερχόμενους ή, εναλλακτικά, πωληθούν ή πλειστηριαστούν πριν από τη λήξη της περιόδου 2008-2012, δεδομένου ότι η αντίστοιχη ποσότητα δικαιωμάτων θα εκχωρηθεί μόνο κατά τον χρόνο της κατανομής.

(6)

Καθώς ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα στοιχεία, ιδίως μεταβολές των εθνικών σχεδίων κατανομής, μεταξύ άλλων ως συνέπεια δικαστικών διαδικασιών, θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή η αποτύπωση των στοιχείων αυτών σε μελλοντικές αναπροσαρμογές της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων για το 2013.

(7)

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις ακόλουθες ποσότητες δικαιωμάτων, προκειμένου να καθορίσει την κοινοτική ποσότητα εκχωρητέων δικαιωμάτων για το 2013:

δικαιώματα που κατανεμήθηκαν ή πρόκειται να κατανεμηθούν σε εγκαταστάσεις υπαγόμενες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ από το 2008·

δικαιώματα που πλειστηριάστηκαν ή πωλήθηκαν ή που πρόκειται να πλειστηριαστούν ή να πωληθούν στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ κατά την περίοδο 2008-2012 και δηλώνονται στον πίνακα εθνικού σχεδίου κατανομής κάθε κράτους μέλους για τον συγκεκριμένο σκοπό·

δικαιώματα που κατανεμήθηκαν σε νεοεισερχόμενους από το εθνικό αποθεματικό των κρατών μελών για τους νεοεισερχόμενους από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως τις 30 Απριλίου 2010·

δικαιώματα του εθνικού αποθεματικού των κρατών μελών για τους νεοεισερχόμενους που δεν έχουν κατανεμηθεί σε νεοεισερχόμενους, στις περιπτώσεις που το αντίστοιχο κράτος μέλος έχει προβλέψει, μέσω της εθνικής νομοθεσίας του ή, εάν δεν έχει ακόμη εκδοθεί σχετική εθνική νομοθετική πράξη, μέσω κατάλληλων δηλώσεων στο οικείο εθνικό σχέδιο κατανομής, τον πλειστηριασμό ή την πώληση των δικαιωμάτων του αποθεματικού για τους νεοεισερχόμενους τα οποία δεν θα έχουν κατανεμηθεί σε νεοεισερχόμενους μέχρι τη λήξη της περιόδου 2008-2012.

(8)

Τα δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο χωριστής πρόβλεψης σύμφωνα με την απόφαση 2006/780/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2006, για την αποφυγή της διπλής καταγραφής των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ή για άλλους λόγους, όπως αναφέρεται στις αποφάσεις ορισμένων κρατών μελών σχετικά με τον πίνακα εθνικού σχεδίου κατανομής, θα πρέπει να προστίθενται στη συνολική κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων για το 2013 και τα επόμενα έτη μόνον εφόσον έχουν εκχωρηθεί και κατανεμηθεί ή έχουν εκχωρηθεί και πλειστηριαστεί ή πωληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

(9)

Δεδομένου ότι το άρθρο 10 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ επιβάλλει στα κράτη μέλη τη δωρεάν κατανομή τουλάχιστον του 90 % των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα του αποθεματικού για τους νεοεισερχόμενους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων για το 2013 μόνο στον βαθμό που το άθροισμα της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων αυτών και της ποσότητας των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό ή πώληση δεν υπερβαίνει το 10 % της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που δηλώνεται στους πίνακες εθνικού σχεδίου κατανομής των κρατών μελών.

(10)

Οι ποσότητες που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν περιλαμβάνουν την ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, δεδομένου ότι το άρθρο 3γ της εν λόγω οδηγίας απαιτεί χωριστή απόφαση.

(11)

Ο υπολογισμός της απόλυτης ποσότητας δικαιωμάτων για το 2013, για ολόκληρη την Κοινότητα, βασίζεται στα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή μέχρι και τις 30 Απριλίου 2010.

(12)

Η μέση ετήσια συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά τους σχέδια κατανομής για την περίοδο 2008-2012, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ανέρχεται σε 2 032 998 912 δικαιώματα.

(13)

Η συνολική ποσότητα εκχωρητέων δικαιωμάτων από το 2013 και έπειτα θα μειώνεται ετησίως με γραμμικό συντελεστή 1,74 %, ήτοι κατά 35 374 181 δικαιώματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για το 2013, η απόλυτη ποσότητα εκχωρητέων δικαιωμάτων για ολόκληρη την Κοινότητα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ανέρχεται σε 1 926 876 368.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2010.

Για την Επιτροπή

Connie HEDEGAARD

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 386 της 29.12.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 316 της 16.11.2006, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63.