ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2010.083.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

53ό έτος
30 Μαρτίου 2010


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 267/2010 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Ευνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των ασφαλίσεων ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 268/2010 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2010, για την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Κοινότητας σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων των κρατών μελών υπό εναρμονισμένους όρους

8

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 269/2010 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

10

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2010/181/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2010, περί δημοσιοποίησης της σύστασης 2010/190/ΕΕ προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης

12

 

 

2010/182/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2010, με την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος

13

 

 

2010/183/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, για τροποποίηση της απόφασης 2009/459/ΕΚ για τη χορήγηση κοινοτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής στη Ρουμανία

19

 

 

2010/184/ΚΕΠΠΑ

 

*

Απόφαση Atalanta/1/2010 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 5ης Μαρτίου 2010, για τροποποίηση της απόφασης Atalanta/2/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας που αφορά την αποδοχή των συνεισφορών τρίτων κρατών στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta) και της απόφασης Atalanta/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Συνεισφερόντων για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta)

20

 

 

2010/185/ΚΕΠΠΑ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, Atalanta/2/2010, της 23ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τον διορισμό διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta)

22

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου 2010/186/ΚΕΠΠΑ, της 29 Μαρτίου 2010, που τροποποιεί την κοινή θέση 2009/788/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας

23

 

 

2010/187/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2010, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1610]

24

 

 

2010/188/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2003/467/ΕΚ όσον αφορά την κήρυξη ορισμένων διοικητικών περιφερειών της Πολωνίας και της Πορτογαλίας ως επισήμως απαλλαγμένων από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1912]  ( 1 )

59

 

 

2010/189/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2010, για την έναρξη προληπτικού εμβολιασμού κατά της χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πάπιες mallard στην Πορτογαλία και ορισμένα μέτρα περιορισμού της μετακίνησης αυτών των πουλερικών και των προϊόντων τους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1914]

62

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

 

2010/190/ΕΕ

 

*

Σύσταση του Συμβουλίου προς την Ελλάδα, της 16ης Φεβρουαρίου 2010, προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης

65

 

 

2010/191/ΕΕ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2010, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νομίμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων σε ευρώ

70

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη (ΕΕ L 265 της 9.10.2009)

72

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Μαρτίου 2010

για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Ευνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των ασφαλίσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91 του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1991, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των ασφαλίσεων (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και ε),

Αφού δημοσίευσε σχέδιο του παρόντος κανονισμού,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91 παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εφαρμόζει, με κανονισμό, το άρθρο 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των ασφαλίσεων, οσάκις αυτές αποσκοπούν σε συνεργασία που αφορά:

τον από κοινού καθορισμό των ασφαλίστρων με βάση αθροιστικά στατιστικά στοιχεία ή με βάση τον αριθμό των ζημιών,

την καθιέρωση τυποποιημένων όρων ασφάλισης,

την από κοινού κάλυψη ορισμένων ειδών ασφαλιστικών κινδύνων,

το διακανονισμό αποζημιώσεων,

τον έλεγχο και την έγκριση εξοπλισμών ασφαλείας,

τα μητρώα για τους επαυξημένους κινδύνους και τα σχετικά συστήματα ενημέρωσης.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 358/2003, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των ασφαλίσεων (3). Η ισχύς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 358/2003 λήγει στις 31 Μαρτίου 2010.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 358/2003 δεν χορηγεί απαλλαγή στις συμφωνίες που αφορούν το διακανονισμό των αποζημιώσεων καθώς και τα μητρώα για τους επαυξημένους κινδύνους και τα σχετικά συστήματα ενημέρωσης. Η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν είχε επαρκή εμπειρία στην εξέταση ατομικών υποθέσεων ώστε να κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91 του Συμβουλίου στους τομείς αυτούς. Η κατάσταση αυτή δεν έχει μεταβληθεί. Επιπλέον, μολονότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 358/2003 χορηγούσε απαλλαγή για την καθιέρωση τυποποιημένων όρων ασφάλισης και τον έλεγχο και την έγκριση εξοπλισμών ασφαλείας, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι από την ανασκόπηση της Επιτροπής όσον αφορά τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 358/2003 προέκυψε ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητο να συμπεριληφθούν αυτές οι συμφωνίες σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ειδικά για το συγκεκριμένο τομέα. Στο μέτρο που αυτές οι δύο κατηγορίες συμφωνιών δεν αφορούν ειδικά τον τομέα των ασφαλίσεων και, όπως έδειξε η ανασκόπηση, μπορεί να προκαλέσουν ορισμένα προβλήματα ανταγωνισμού, θα ήταν πιο ενδεδειγμένο να αποτελέσουν αντικείμενο αυτοαξιολόγησης.

(4)

Μετά από δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε στις 17 Απριλίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 358/2003 (η έκθεση) (4) στις 24 Μαρτίου 2009. Στην έκθεση και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας (έγγραφο εργασίας) προτάθηκαν προκαταρκτικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 358/2003. Στις 2 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή οργάνωσε δημόσια συνάντηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων του ασφαλιστικού τομέα, οργανώσεων των καταναλωτών και εθνικών αρχών ανταγωνισμού, σχετικά με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της έκθεσης και του εγγράφου εργασίας.

(5)

Ο κανονισμός αυτός πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία του ανταγωνισμού, ενώ ταυτόχρονα να αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές και να παρέχει επαρκή ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπειρία της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα, καθώς και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που οδήγησαν στην έκδοση του παρόντος κανονισμού.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1534/91 ορίζει ότι ο απαλλακτικός κανονισμός της Επιτροπής πρέπει να καθορίζει τις κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών στις οποίες εφαρμόζεται, να προσδιορίζει τους περιορισμούς ή τις ρήτρες που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να περιέχονται στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές, και να προσδιορίζει τις ρήτρες που πρέπει να περιέχονται στις συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές ή τις λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

(7)

Ενδείκνυται εντούτοις να συνεχιστεί η προσέγγιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 358/2003 ο οποίος δίνει έμφαση στον καθορισμό των κατηγοριών συμφωνιών που απαλλάσσονται μέχρις ενός συγκεκριμένου επιπέδου μεριδίου αγοράς, και των περιορισμών ή των ρητρών που δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους συμφωνίες.

(8)

Το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να περιορίζεται στις συμφωνίες εκείνες οι οποίες μπορεί να θεωρηθεί αρκούντως βέβαιο ότι πληρούν τους όρους του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης. Για την εφαρμογή, με έκδοση κανονισμού, του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης, δεν είναι αναγκαίο να οριστούν ρητά εκείνες οι συμφωνίες που δύνανται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της συνθήκης. Συγχρόνως, δεν τεκμαίρεται ότι οι συμφωνίες που δεν απολαύουν του ευεργετήματος του παρόντος κανονισμού, εμπίπτουν στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης ή πληρούν τους όρους του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης. Κατά την επιμέρους αξιολόγηση συμφωνιών δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 1 της συνθήκης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, και ιδίως η διάρθρωση της οικείας αγοράς.

(9)

Η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή στο πλαίσιο ενώσεων επιχειρήσεων για τη συλλογή πληροφοριών (που δύναται επίσης να περιλαμβάνει ορισμένους στατιστικούς υπολογισμούς) όσον αφορά τον υπολογισμό του μέσου κόστους κάλυψης ενός συγκεκριμένου κινδύνου κατά το παρελθόν ή, για την ασφάλιση ζωής, για την κατάρτιση πινάκων με ποσοστά θνησιμότητας ή με συχνότητες ασθενειών, ατυχημάτων και αναπηριών, επιτρέπει τη βελτίωση της γνώσης των κινδύνων και διευκολύνει τη διαβάθμισή τους για τις επιμέρους εταιρείες. Αυτό μπορεί με τη σειρά του να διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και να αποβεί έτσι προς όφελος των καταναλωτών. Το ίδιο ισχύει και για τις από κοινού μελέτες σχετικά με την πιθανή επίδραση εξωτερικών παραγόντων στη συχνότητα και την κλίμακα των ζημιών ή στην απόδοση των διαφόρων ειδών επενδύσεων. Είναι όμως αναγκαίο να εξασφαλιστεί η απαλλαγή μόνον εκείνων των μορφών συνεργασίας που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικά ότι οι συμφωνίες σχετικά με τα εμπορικά ασφάλιστρα δεν απαλλάσσονται. Πράγματι, τα εμπορικά ασφάλιστρα μπορεί να είναι χαμηλότερα από τα ποσά που προκύπτουν από τις εν λόγω συλλογές στοιχείων, τους πίνακες ή τη μελέτη αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι οι ασφαλιστές μπορούν να χρησιμοποιούν τα έσοδα από τις επενδύσεις τους για τη μείωση των ασφαλίστρων τους. Επιπλέον, οι εν λόγω συλλογές στοιχείων, πίνακες ή μελέτες θα πρέπει να μη λειτουργούν δεσμευτικά αλλά μόνο ως σημείο αναφοράς. Η ανταλλαγή πληροφοριών που δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παρούσα αιτιολογική σκέψη δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό.

(10)

Επιπλέον, όσο στενότερες είναι οι κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι στατιστικές για το κόστος κάλυψης ενός συγκεκριμένου κινδύνου κατά το παρελθόν, τόσο μεγαλύτερα περιθώρια έχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διαφοροποιήσουν τα εμπορικά ασφάλιστρα κατά τον υπολογισμό τους. Θα ήταν επομένως σκόπιμο να απαλλάσσονται οι κοινές συλλογές στοιχείων για το κόστος κάλυψης των κινδύνων προηγούμενων περιόδων, υπό τον όρο ότι οι διαθέσιμες στατιστικές θα παρέχονται με όσες λεπτομέρειες και διαφοροποιήσεις θεωρούνται αναλογιστικά επαρκείς.

(11)

Επιπλέον, η πρόσβαση σε συλλογές στοιχείων, πίνακες ή αποτελέσματα μελετών που έχουν καταρτιστεί από κοινού είναι απαραίτητη όχι μόνον για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικεία γεωγραφική αγορά ή αγορά προϊόντος, αλλά και για εκείνες που σχεδιάζουν να εισέλθουν στην αγορά αυτή. Με τον ίδιο τρόπο, η πρόσβαση σε συλλογές στοιχείων, πίνακες ή αποτελέσματα μελετών μπορεί να είναι επωφελής για οργανώσεις καταναλωτών ή πελατών. Τόσο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται ακόμη στην οικεία αγορά όσο και οι οργανώσεις καταναλωτών ή ενώσεις πελατών πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω συλλογές, τους πίνακες και τα αποτελέσματα των μελετών υπό εύλογους, προσιτούς και ισότιμους όρους όπως και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι ήδη παρούσες στην αγορά αυτή. Οι όροι αυτοί μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν δέσμευση της ασφαλιστικής επιχείρησης που δεν είναι ακόμη παρούσα στην αγορά να παρέχει στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις ζημίες, εφόσον εισέλθει στην αγορά αυτή καθώς και την υποχρέωση συμμετοχής στην ένωση των ασφαλιστών που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των εν λόγω συλλογών. Θα πρέπει να είναι δυνατή εξαίρεση όσον αφορά την πρόσβαση των οργανώσεων καταναλωτών και πελατών για λόγους δημόσιας ασφάλειας, παραδείγματος χάρη όταν οι πληροφορίες αφορούν τα συστήματα ασφάλειας πυρηνικών σταθμών ή την αδυναμία των συστημάτων πρόληψης πλημμυρών.

(12)

Η αξιοπιστία των κοινών συλλογών, πινάκων και μελετών αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο αριθμός των στατιστικών που χρησιμοποιούνται ως βάση τους. Μολονότι οι ασφαλιστές με υψηλά μερίδια αγοράς ενδέχεται να παράγουν επαρκείς στατιστικές με τα δικά τους στοιχεία, ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν αξιόπιστες συλλογές στοιχείων, οι ασφαλιστές με μικρότερα μερίδια αγοράς, πόσο μάλλον οι νεοεισερχόμενοι, είναι πιθανό να μην είναι σε θέση να παράγουν ανάλογες στατιστικές. Η συγκέντρωση πληροφοριών από όλους τους ασφαλιστές της αγοράς, περιλαμβανομένων και των μεγάλων, σε συλλογές, πίνακες και μελέτες που έχουν καταρτιστεί από κοινού προωθεί τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι βοηθά τους μικρότερους ασφαλιστές και διευκολύνει την είσοδο νέων στην αγορά. Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής του ασφαλιστικού κλάδου, δεν είναι σκόπιμο η απαλλαγή των εν λόγω κοινών συλλογών στοιχείων, πινάκων και μελετών να εξαρτηθεί από κάποια όρια μεριδίων αγοράς.

(13)

Οι όμιλοι συνασφάλισης ή αμοιβαίας αντασφάλισης (pools) ενδέχεται, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, να είναι απαραίτητο οι συμμετέχουσες σε όμιλο εταιρείες να αποκτήσουν τη δυνατότητα ασφάλισης ή αντασφάλισης κινδύνων που ελλείψει του ομίλου θα κάλυπταν ανεπαρκώς. Αυτά τα είδη ομίλων εν γένει δεν προκαλούν περιορισμούς του ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 της συνθήκης και ως εκ τούτου δεν απαγορεύονται από αυτήν.

(14)

Χάρη στους ομίλους συνασφάλισης ή αμοιβαίας αντασφάλισης οι ασφαλιστές και αντασφαλιστές μπορεί να αποκτήσουν τη δυνατότητα ασφάλισης ή αντασφάλισης κινδύνων, ακόμη και εάν ο δημιουργούμενος όμιλος υπερβαίνει τις ανάγκες κάλυψης των εν λόγω κινδύνων. Ωστόσο, οι εν λόγω όμιλοι μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμούς του ανταγωνισμού, όπως η τυποποίηση των όρων των ασφαλιστικών συμβολαίων ή ακόμη του ύψους της κάλυψης και των ασφαλίστρων. Είναι επομένως σκόπιμο να ορισθεί υπό ποιες συνθήκες οι όμιλοι αυτοί μπορούν να τύχουν απαλλαγής.

(15)

Για τους πραγματικά νέους κινδύνους, δεν μπορεί να είναι γνωστό εκ των προτέρων ποιο είναι το απαιτούμενο εγγεγραμμένο κεφάλαιο για την κάλυψη του κινδύνου ούτε κατά πόσο θα ήταν δυνατή η συνύπαρξη δύο ή περισσοτέρων τέτοιων ομίλων για την παροχή του συγκεκριμένου είδους ασφάλισης που αφορούν. Συνεπώς, μια συμφωνία σύστασης ομίλου συνασφάλισης ή αμοιβαίας αντασφάλισης για αυτούς τους νέους κινδύνους μπορεί να τύχει απαλλαγής για περιορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς όριο μεριδίου αγοράς. Η τριετία αποτελεί κατάλληλο χρονικό διάστημα για τη συγκέντρωση επαρκών αναδρομικών στοιχείων ζημιών, ώστε να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα ή μη ενός ομίλου.

(16)

Κίνδυνοι που δεν υπήρχαν προηγουμένως θα πρέπει να θεωρούνται νέοι κίνδυνοι. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένας κίνδυνος μπορεί να θεωρείται νέος όταν, βάσει αντικειμενικής ανάλυσης, η φύση του κινδύνου έχει αλλάξει τόσο ουσιαστικά ώστε δεν μπορεί να είναι γνωστό εκ των προτέρων ποιο είναι το απαιτούμενο εγγεγραμμένο κεφάλαιο για την κάλυψη του κινδύνου αυτού.

(17)

Για τους κινδύνους που δεν είναι νέοι, οι όμιλοι συνασφάλισης και αμοιβαίας αντασφάλισης που συνεπάγονται περιορισμό του ανταγωνισμού θα μπορούσαν επίσης, σε περιορισμένες περιπτώσεις, να ενέχουν οφέλη ώστε ναι δικαιολογείται απαλλαγή βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 3, ακόμη και αν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από δύο ή περισσότερες ανταγωνιζόμενες ασφαλιστικές οντότητες. Μπορεί, για παράδειγμα, να επιτρέπουν στα μέλη τους την απόκτηση της αναγκαίας εμπειρίας στον τομέα της συγκεκριμένης ασφάλισης ή να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση κόστους ή μείωση των εμπορικών ασφαλίστρων μέσω της από κοινού αντασφάλισης με ευνοϊκούς όρους. Ωστόσο, τυχόν η απαλλαγή πρέπει να περιοριστεί μόνο σε συμφωνίες που δεν παρέχουν στις μετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να καταργήσουν τον ανταγωνισμό για σημαντικό τμήμα των σχετικών προϊόντων. Οι καταναλωτές μπορούν να αποκομίσουν ουσιαστικά οφέλη από τους ομίλους μόνον εφόσον υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός στις σχετικές αγορές στις οποίες ασκούν δραστηριότητες οι όμιλοι. Η προαναφερθείσα απαίτηση πρέπει να θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν το μερίδιο αγοράς του ομίλου παραμένει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο και, συνεπώς, εξ αυτού τεκμαίρεται ότι υπόκειται σε ανταγωνισμό, πραγματικό ή δυνητικό, από επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στον εν λόγω όμιλο.

(18)

Με τον παρόντα κανονισμό, επομένως, πρέπει να χορηγείται απαλλαγή σε κάθε όμιλο συνασφάλισης ή αμοιβαίας αντασφάλισης που υφίσταται για περισσότερα από τρία χρόνια ή που δεν έχει δημιουργηθεί για την κάλυψη ενός νέου κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν υπερβαίνει κάποια ανώτατα όρια. Το ανώτατο όριο για τους ομίλους συνασφάλισης πρέπει να είναι χαμηλότερο, επειδή οι όμιλοι αυτοί μπορεί να έχουν ομοιόμορφους όρους ασφάλισης και εμπορικά ασφάλιστρα. Για την εκτίμηση του κατά πόσον ένας όμιλος πληροί την προϋπόθεση που τίθεται ως προς το μερίδιο αγοράς, πρέπει να λαμβάνεται συγκεντρωτικά το συνολικό μερίδιο αγοράς των μελών του ομίλου. Το μερίδιο αγοράς κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης βασίζεται στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της εν λόγω συμμετέχουσας επιχείρησης από ασφάλιστρα εντός και εκτός του ομίλου αυτού στην ίδια σχετική αγορά. Ωστόσο, οι απαλλαγές αυτές ισχύουν μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος όμιλος πληροί και τους άλλους όρους που θέτει ο παρών κανονισμός, που στόχος τους είναι η ελαχιστοποίηση των περιορισμών του ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων του ομίλου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ατομική ανάλυση, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται ή όχι οι όροι που θέτει ο παρών κανονισμός.

(19)

Για τη διευκόλυνση της σύναψης συμφωνιών, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να συνεπάγονται σημαντικές αποφάσεις επενδύσεων, η διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καθορισθεί σε επτά χρόνια.

(20)

Η Επιτροπή μπορεί να άρει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (5), εφόσον διαπιστώσει, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ότι μια συμφωνία στην οποία εφαρμόζονται οι απαλλαγές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχει εντούτοις αποτελέσματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(21)

Δυνάμει του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 η αρχή ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους μπορεί να άρει το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, στην εδαφική επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους, ή σε μέρος αυτής, εφόσον διαπιστώσει, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ότι μια συμφωνία στην οποία εφαρμόζονται οι απαλλαγές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχει εντούτοις αποτελέσματα ασυμβίβαστα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της συνθήκης στην εδαφική επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή σε μέρος αυτής και όταν η επικράτεια αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά διακριτής γεωγραφικής αγοράς.

(22)

Για να διαπιστωθεί κατά πόσο το ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αρθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, ιδιαίτερη σημασία έχουν αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από την ύπαρξη δεσμών μεταξύ ενός ομίλου συνασφάλισης ή αμοιβαίας αντασφάλισης ή/και των συμμετεχουσών επιχειρήσεών του και άλλων ομίλων ή/και των συμμετεχουσών επιχειρήσεών τους στην ίδια σχετική αγορά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

Με τον όρο «συμφωνία», νοείται συμφωνία, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή κοινή πρακτική.

2)

Με τον όρο «συμμετέχουσες επιχειρήσεις», νοούνται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μια συμφωνία και οι συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις.

3)

Με τον όρο «συνδεδεμένες επιχειρήσεις», νοούνται:

α)

οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα συμβαλλόμενο μέρος, έχει άμεσα ή έμμεσα:

i)

την εξουσία να ασκεί περισσότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου· ή

ii)

την εξουσία να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που εκπροσωπούν κατά νόμο την επιχείρηση· ή

iii)

το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις των επιχειρήσεων αυτών·

β)

οι επιχειρήσεις που έχουν σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

γ)

οι επιχειρήσεις στις οποίες μία από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) έχει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

δ)

οι επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει, μαζί με μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ), ή στις οποίες δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις, έχουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρατίθενται στο στοιχείο α)·

ε)

επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώματα ή οι εξουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) ανήκουν από κοινού σε:

i)

συμβαλλόμενα μέρη ή αντίστοιχες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ)· ή

ii)

ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη ή μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), και ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

4)

Με τον όρο «όμιλοι συνασφάλισης», νοούνται όμιλοι που συστήνονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις είτε άμεσα είτε από μεσίτες ή εγκεκριμένους πράκτορες, με εξαίρεση τις ad-hoc συμφωνίες συνασφάλισης στην αγορά ασφαλιστών, βάσει των οποίων μέρος του κινδύνου καλύπτεται από έναν κύριο ασφαλιστή και το υπόλοιπο τμήμα του κινδύνου από άλλους ασφαλιστές που καλούνται να καλύψουν το συγκεκριμένο υπόλοιπο, οι οποίοι:

α)

συμφωνούν να αναλάβουν εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων την ασφάλιση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνων· ή

β)

αναθέτουν την ανάληψη και τη διαχείριση της ασφάλισης μιας συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνων εξ ονόματος και για λογαριασμό τους, σε μία από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε κοινό μεσίτη ή σε κοινό φορέα που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.

5)

Με τον όρο «όμιλοι αμοιβαίας αντασφάλισης», νοούνται όμιλοι που συστήνονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις είτε άμεσα είτε από μεσίτες ή εγκεκριμένους πράκτορες, ενδεχομένως με τη συνδρομή μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων αντασφάλισης, με εξαίρεση τις ad-hoc συμφωνίες αμοιβαίας αντασφάλισης στην αγορά ασφαλιστών, βάσει των οποίων μέρος του κινδύνου καλύπτεται από έναν κύριο ασφαλιστή και το υπόλοιπο τμήμα του κινδύνου καλύπτεται από άλλους ασφαλιστές που καλούνται να καλύψουν το συγκεκριμένο υπόλοιπο:

α)

για την αμοιβαία αντασφάλιση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών τους οι οποίες απορρέουν από μια συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνων·

β)

επικουρικά, για την αποδοχή εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων, της αντασφάλισης της ίδιας κατηγορίας κινδύνων.

6)

Με τον όρο «νέοι κίνδυνοι» νοούνται:

α)

κίνδυνοι που δεν προϋπήρχαν και των οποίων η ασφαλιστική κάλυψη απαιτεί τη δημιουργία εντελώς νέου ασφαλιστικού προϊόντος, χωρίς επέκταση, βελτίωση ή αντικατάσταση υπάρχοντος ασφαλιστικού προϊόντος· ή

β)

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κίνδυνοι των οποίων η φύση, βάσει αντικειμενικής ανάλυσης, έχει αλλάξει τόσο ουσιαστικά ώστε δεν μπορεί να είναι γνωστό εκ των προτέρων ποιο είναι το απαιτούμενο εγγεγραμμένο κεφάλαιο για την κάλυψή τους.

7)

Με το όρο «εμπορικό ασφάλιστρο», νοείται η τιμή που χρεώνεται στον αγοραστή ασφαλιστικού συμβολαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 2

Απαλλαγή

Δυνάμει του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης κηρύσσεται ανεφάρμοστο στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων στον τομέα των ασφαλίσεων όσον αφορά:

α)

την από κοινού συλλογή και διανομή πληροφοριών που απαιτούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

i)

τον υπολογισμό του μέσου κόστους κάλυψης ενός συγκεκριμένου κινδύνου κατά το παρελθόν (στο εξής «συλλογές στοιχείων»)·

ii)

την κατάρτιση πινάκων θνησιμότητας και πινάκων σχετικών με τη συχνότητα των περιπτώσεων ασθενειών, ατυχημάτων και αναπηριών, για τις ασφαλίσεις που εμπεριέχουν στοιχείο κεφαλαιοποίησης (στο εξής «πίνακες»)·

β)

την από κοινού πραγματοποίηση μελετών για τις πιθανές επιπτώσεις των γενικών, εξωγενών ως προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, συνθηκών είτε στη συχνότητα ή κλίμακα των μελλοντικών απαιτήσεων για ένα δεδομένο κίνδυνο ή κατηγορία κινδύνου είτε στην απόδοση των διαφόρων ειδών επενδύσεων (στο εξής «μελέτες»), καθώς και τη διανομή των αποτελεσμάτων των εν λόγω μελετών.

Άρθρο 3

Όροι απαλλαγής

1.   Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι συλλογές στοιχείων ή οι πίνακες:

α)

βασίζονται στη συγκέντρωση στοιχείων κατανεμημένων σε ορισμένα έτη κινδύνου —που επιλέγονται ως περίοδος παρατήρησης— τα οποία αφορούν τους ίδιους ή παρόμοιους κινδύνους σε επαρκή αριθμό για να αποτελέσουν βάση στατιστικής επεξεργασίας που θα επιτρέψει, μεταξύ άλλων, την εξακρίβωση των ακόλουθων:

i)

του αριθμού των ζημιών κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου παρατήρησης·

ii)

του αριθμού των μεμονωμένων κινδύνων που ασφαλίσθηκαν σε κάθε έτος κινδύνου κατά τη διάρκεια της επιλεγείσας περιόδου παρατήρησης·

iii)

του συνόλου των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί ή οφείλονται για ζημίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου·

iv)

του ύψους των ασφαλισθέντων κεφαλαίων για κάθε έτος κινδύνου κατά τη διάρκεια της επιλεγείσας περιόδου παρατήρησης·

β)

περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία με όσες λεπτομέρειες είναι αναλογιστικά επαρκείς·

γ)

δεν περιλαμβάνουν κατ’ ουδένα τρόπο στοιχεία σχετικά με επιβαρύνσεις για απρόβλεπτα, έσοδα από αποθεματικά, διοικητικά ή εμπορικά έξοδα ή φορολογικές ή οιονεί φορολογικές επιβαρύνσεις, και δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τα έσοδα από επενδύσεις ούτε τα αναμενόμενα κέρδη.

2.   Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 2 εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι συλλογές στοιχείων, οι πίνακες ή τα αποτελέσματα των μελετών:

α)

δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας των συγκεκριμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή οποιουδήποτε ασφαλιζομένου·

β)

κατά τη συλλογή και διανομή τους, γίνεται μνεία του μη δεσμευτικού χαρακτήρα τους·

γ)

δεν περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά του επιπέδου των εμπορικών ασφαλίστρων·

δ)

διατίθενται υπό εύλογους, προσιτούς και ισότιμους όρους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ζητούν αντίγραφα, περιλαμβανομένων και εκείνων που δεν δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική αγορά ή στην αγορά προϊόντος στην οποία αναφέρονται αυτές οι συλλογές, οι πίνακες ή τα συμπεράσματα μελετών·

ε)

με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η τήρηση του απορρήτου δικαιολογείται αντικειμενικά για λόγους δημόσιας ασφάλειας, διατίθενται υπό εύλογους, προσιτούς και ισότιμους όρους, σε οποιαδήποτε οργάνωση καταναλωτών ή πελατών ζητά πρόσβαση σε αυτά υπό συγκεκριμένους και ακριβείς όρους για προσηκόντως αιτιολογημένους λόγους.

Άρθρο 4

Συμφωνίες που δεν καλύπτονται από την απαλλαγή

Οι απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 2 δεν εφαρμόζεται εφόσον οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναλαμβάνουν μεταξύ τους την υποχρέωση ή τη δέσμευση, ή επιβάλλουν σε άλλες επιχειρήσεις, να μην χρησιμοποιούν συλλογές στοιχείων ή πίνακες διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), ή να μην αποκλίνουν από τα συμπεράσματα των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΟΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Άρθρο 5

Απαλλαγή

Σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της συνθήκης και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης κηρύσσεται ανεφάρμοστο στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων στον ασφαλιστικό τομέα όσον αφορά τη σύσταση και τη λειτουργία ομίλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων αντασφάλισης για την από κοινού κάλυψη μιας συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνων υπό μορφή συνασφάλισης ή αμοιβαίας αντασφάλισης.

Άρθρο 6

Εφαρμογή της απαλλαγής και των ορίων μεριδίου αγοράς

1.   Όσον αφορά τους ομίλους συνασφάλισης ή αμοιβαίας αντασφάλισης που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη νέων κινδύνων, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 εφαρμόζεται για διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία σύστασης του ομίλου, ανεξάρτητα από το μερίδιο αγοράς του.

2.   Όσον αφορά τους ομίλους συνασφάλισης ή αμοιβαίας αντασφάλισης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν υπερβαίνει:

α)

στην περίπτωση των ομίλων συνασφάλισης, το 20 % της σχετικής αγοράς·

β)

στην περίπτωση των ομίλων αμοιβαίας αντασφάλισης, το 25 % της σχετικής αγοράς.

3.   Κατά τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς μιας συμμετέχουσας επιχείρησης στη σχετική αγορά, λαμβάνεται υπόψη:

α)

το μερίδιο αγοράς της συμμετέχουσας επιχείρησης εντός του οικείου ομίλου·

β)

το μερίδιο αγοράς της συμμετέχουσας επιχείρησης εντός άλλου ομίλου στην ίδια σχετική αγορά όπως και ο οικείος όμιλος, στον οποίο ανήκει η συμμετέχουσα επιχείρηση· και

γ)

το μερίδιο αγοράς της συμμετέχουσας επιχείρησης στην ίδια σχετική αγορά όπως ο οικείος όμιλος, εκτός οποιουδήποτε ομίλου.

4.   Για την εφαρμογή των ορίων μεριδίου αγοράς που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται με βάση τα μεικτά έσοδα από ασφάλιστρα· εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για τα μεικτά έσοδα από ασφάλιστρα, μπορούν να χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις που βασίζονται σε άλλα αξιόπιστα στοιχεία της αγοράς, όπως η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ή η αξία του ασφαλιζόμενου κινδύνου, για να εξακριβωθεί το μερίδιο αγοράς της οικείας επιχείρησης·

β)

το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται με βάση στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

5.   Αν το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 αρχικά δεν υπερβαίνει το 20 %, αλλά εν συνεχεία αυξάνεται πάνω από το επίπεδο αυτό χωρίς να υπερβεί το 25 %, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 εξακολουθεί να ισχύει επί δύο συνεχόμενα ημερολογιακά έτη μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 20 %.

6.   Αν το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 αρχικά δεν υπερβαίνει το 20 %, αλλά εν συνεχεία υπερβεί το 25 %, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 εξακολουθεί να ισχύει επί ένα ημερολογιακό έτος μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 25 %.

7.   Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 δεν μπορούν να συνδυασθούν κατά τρόπο ώστε το πλεονέκτημά τους να υπερβαίνει τα δύο ημερολογιακά έτη.

8.   Αν το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 αρχικά δεν υπερβαίνει το 25 %, αλλά εν συνεχεία αυξάνεται πάνω από το επίπεδο αυτό χωρίς να υπερβεί το 30 %, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 εξακολουθεί να ισχύει επί δύο συνεχόμενα ημερολογιακά έτη μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 25 %.

9.   Αν το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 αρχικά δεν υπερβαίνει το 25 %, αλλά εν συνεχεία υπερβεί το 30 %, η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 εξακολουθεί να ισχύει επί ένα ημερολογιακό έτος μετά το έτος κατά το οποίο σημειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 30 %.

10.   Οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 δεν μπορούν να συνδυασθούν κατά τρόπο ώστε το πλεονέκτημά τους να υπερβαίνει τα δύο ημερολογιακά έτη.

Άρθρο 7

Όροι απαλλαγής

Η απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι:

α)

κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση έχει, εντός λογικής προθεσμίας, δικαίωμα να αποχωρήσει από τον όμιλο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων·

β)

οι κανόνες του ομίλου δεν υποχρεώνουν καμία συμμετέχουσα επιχείρηση του ομίλου να ασφαλίζει ή να αντασφαλίζει μέσω του ομίλου, ούτε εμποδίζουν καμία συμμετέχουσα επιχείρηση του ομίλου να ασφαλίζει ή να αντασφαλίζει εκτός του ομίλου, συνολικά ή εν μέρει, κινδύνους του είδους που καλύπτει ο όμιλος·

γ)

οι κανόνες του ομίλου δεν περιορίζουν τη δραστηριότητα του ομίλου ή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων του στην ασφάλιση ή αντασφάλιση κινδύνων που βρίσκονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Ένωσης·

δ)

η συμφωνία δεν περιορίζει την παραγωγή ή τις πωλήσεις·

ε)

η συμφωνία δεν προβλέπει κατανομή αγορών ή πελατών· και

στ)

οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ενός ομίλου αμοιβαίας αντασφάλισης δεν καθορίζουν από κοινού τα εμπορικά ασφάλιστρα που χρεώνουν στους πελάτες τους για άμεση ασφάλιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Μεταβατική περίοδος

Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 της συνθήκης δεν εφαρμόζεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2010 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2010 όσον αφορά συμφωνίες οι οποίες ισχύουν ήδη στις 31 Μαρτίου 2010 και οι οποίες δεν πληρούν μεν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του παρόντος κανονισμού, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 358/2003.

Άρθρο 9

Διάρκεια ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2010.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού λήγει στις 31 Μαρτίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 143 της 7.6.1991, σ. 1.

(2)  Από την 1η Δεκεμβρίου 2009 το άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο άρθρο 101 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο διατάξεις είναι κατ’ ουσία ταυτόσημες. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αναφορές στο άρθρο 101 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται, κατά περίπτωση, ως αναφορές στο αντίστοιχο άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ.

(3)  ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 8.

(4)  COM(2009) 138.

(5)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 268/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Μαρτίου 2010

για την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόσβαση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Κοινότητας σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων των κρατών μελών υπό εναρμονισμένους όρους

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 2007/2/ΕΚ απαιτείται από τα κράτη μέλη να παρέχουν στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Κοινότητας πρόσβαση σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων υπό εναρμονισμένους όρους.

(2)

Για την εξασφάλιση ομοιογενούς διαδικασίας στην παροχή πρόσβασης σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίζει ελάχιστη δέσμη όρων που οφείλουν να τηρούνται.

(3)

Η οδηγία 2007/2/ΕΚ επιτρέπει εξαιρέσεις από την κοινοχρησία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7. Ωστόσο, ακόμη και όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις εξαιρέσεις, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν κρατικά μέτρα, όπως είναι τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Κοινότητας ώστε να μπορούν εντέλει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα εν λόγω σύνολα χωρικών δεδομένων και τις υπηρεσίες.

(4)

Σε κάθε συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών παραχώρησης άδειας χρήσης ή εκμετάλλευσης, συμβάσεων και ανταλλαγών ηλεκτρικών μηνυμάτων ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση για την πρόσβαση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Κοινότητας σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων των κρατών μελών και των οικείων δημόσιων αρχών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, πρέπει να χρησιμοποιείται η ορολογία που ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

(5)

Προκειμένου να εκπληρώσουν τη δημόσια αποστολή τους και να συμβάλουν στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με το περιβάλλον, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Κοινότητας πρέπει να είναι σε θέση να καθιστούν διαθέσιμα σε αναδόχους που εργάζονται για λογαριασμό τους τα σύνολα και τις υπηρεσίες χωρικών δεδομένων.

(6)

Κατά γενικό κανόνα, οι ρυθμίσεις ή συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης ή εκμετάλλευσης πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με τον παρόντα κανονισμό, εντός δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του. Ωστόσο, δεδομένου ότι μπορεί να είναι ισχύουν ακόμα ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί προγενέστερα, είναι αναγκαία μια μεταβατική διάταξη. Επομένως, ρυθμίσεις που υφίσταντο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού πρέπει να συμμορφωθούν με τον παρόντα κανονισμό κατά την ανανέωση ή τη λήξη ισχύος τους, όχι όμως αργότερα από τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής που έχει συσταθεί με το άρθρο 22 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους όρους για την πρόσβαση σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Άρθρο 2

Περιορισμοί πρόσβασης

Έπειτα από αίτημα του θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της Κοινότητας, τα κράτη μέλη αιτιολογούν κάθε περιορισμό της κοινοχρησίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορεί εντέλει να επιτραπεί η πρόσβαση που περιορίζεται βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 7.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις

1.   Τυχόν ρυθμίσεις που αφορούν την πρόσβαση σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατές με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ, χρησιμοποιούνται σε όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν την πρόσβαση σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων.

Άρθρο 4

Χρήση συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων

1.   Τα θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί της Κοινότητας μπορούν να διαθέτουν σύνολα ή υπηρεσίες χωρικών δεδομένων σε αναδόχους που ενεργούν για λογαριασμό τους.

2.   Εφόσον σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Κοινότητας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η παράτυπη χρήση συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων.

3.   Εφόσον σύνολο ή υπηρεσία χωρικών δεδομένων έχει διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο παραλήπτης απαγορεύεται να διαθέσει το σύνολο ή υπηρεσία χωρικών δεδομένων σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του αρχικού παρόχου των δεδομένων ή των υπηρεσιών.

Άρθρο 5

Μεταδεδομένα

Οι όροι που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει διατυπώνονται στο στοιχείο 8.1 των μεταδεδομένων, όπως αυτό αναφέρεται στο μέρος Β του παραρτήματος στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1205/2008 της Επιτροπής (2).

Άρθρο 6

Διαφάνεια

1.   Σε περίπτωση που θεσμικό όργανο ή οργανισμός της Κοινότητας ζητήσει την παροχή πρόσβασης σε σύνολο ή υπηρεσία χωρικών δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατόπιν σχετικού αιτήματος και προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση και χρήση των παρεχόμενων συνόλων ή υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, να δίνουν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τους μηχανισμούς συλλογής, επεξεργασίας, παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου καθώς και σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στα εν λόγω σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και είναι εύλογη η εξαγωγή και η διάθεσή τους.

2.   Όποτε ζητηθεί υποβολή οικονομικής προσφοράς από τα κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας σχετικά με παροχή πρόσβασης σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνεται σ’ αυτήν η τεκμηρίωση για τη χρέωση καθώς και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους (αντιτίμου).

Άρθρο 7

Χρόνος απόκρισης

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε σύνολα και υπηρεσίες χωρικών δεδομένων χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός είκοσι ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του κράτους μέλους και του θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της Κοινότητας

Άρθρο 8

Μεταβατικές διατάξεις

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις ή συμβάσεις πρόσβασης σε χωρικά δεδομένα και υπηρεσίες είναι σύμμορφες με τον παρόντα κανονισμό έπειτα από δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος του.

Εφόσον κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού υφίστανται ήδη ρυθμίσεις για την παροχή συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις θα συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό κατά την ανανέωση ή τη λήξη τους, αλλά όχι αργότερα από τρία έτη έπειτα από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 326 της 4.12.2008, σ. 12.


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 269/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Μαρτίου 2010

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Μαρτίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

156,4

JO

64,0

MA

141,2

TN

160,3

TR

101,1

ZZ

124,6

0707 00 05

JO

75,8

MA

87,9

TR

126,5

ZZ

96,7

0709 90 70

MA

143,4

TR

108,5

ZZ

126,0

0805 10 20

EG

46,7

IL

56,3

MA

53,6

TN

47,0

TR

65,5

ZZ

53,8

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

68,9

ZA

69,5

ZZ

69,1

0808 10 80

AR

80,9

BR

83,8

CA

100,2

CL

85,6

CN

76,2

MK

23,6

US

130,0

ZA

94,1

ZZ

84,3

0808 20 50

AR

75,5

CL

96,3

CN

35,0

MX

100,0

UY

106,8

ZA

100,8

ZZ

85,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/12


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Φεβρουαρίου 2010

περί δημοσιοποίησης της σύστασης 2010/190/ΕΕ προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης

(2010/181/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση 2010/190/ΕΕ (1) προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

(2)

Η δημοσιοποίηση της σύστασης αναμένεται να διευκολύνει τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης και να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση από πλευράς οικονομικών παραγόντων, διευκολύνοντας την εφαρμογή των συνιστώμενων μέτρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η σύσταση 2010/190/ΕΕ προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από τις 16 Φεβρουαρίου 2010.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. SALGADO


(1)  Βλέπε σ. 65 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/13


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Φεβρουαρίου 2010

με την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος

(2010/182/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 126 παράγραφος 9 σε συνδυασμό με το άρθρο 136,

τη σύσταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα.

(2)

Στόχος του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης είναι η υγιής δημοσιονομική κατάσταση, ως μέσο ενίσχυσης των συνθηκών για σταθερότητα τιμών και ισχυρή διατηρήσιμη ανάπτυξη, που ευνοούν τη δημιουργία απασχόλησης.

(3)

Η μεταρρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης το 2005 αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του και των οικονομικών του ερεισμάτων, καθώς επίσης και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ιδίως ότι το ιδιαίτερο οικονομικό και δημοσιονομικό υπόβαθρο λαμβάνεται πλήρως υπόψη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης παρέχει το πλαίσιο στήριξης των κυβερνητικών πολιτικών για την άμεση επιστροφή σε υγιείς δημοσιονομικές θέσεις, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση.

(4)

Στις 27 Απριλίου 2009, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 6 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), ότι στην Ελλάδα υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα και εξέδωσε συστάσεις για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος το αργότερο έως το 2010, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 7 ΣΕΚ και το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (1). Το Συμβούλιο όρισε επίσης την 27η Οκτωβρίου 2009 ως προθεσμία για την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης.

(5)

Τα στοιχεία για το πραγματικό και προβλεπόμενο δημόσιο έλλειμμα και χρέος, που κοινοποιήθηκαν από την Ελλάδα τον Απρίλιο του 2009, αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα άνω με την κοινοποίηση του Οκτωβρίου του 2009. Το έλλειμμα για το 2008 ανήλθε στο 7¾ % του ΑΕΠ (από το 5 % του ΑΕΠ που κοινοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2009), ενώ ο δείκτης του χρέους αναφέρεται ότι ανήλθε στο 99 % του ΑΕΠ στο τέλος του 2008 (σε σύγκριση με το 97,6 % που αναφέρθηκε τον Απρίλιο του 2009). Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2), η Επιτροπή (Eurostat) εξέφρασε γενική επιφύλαξη όσον αφορά την ποιότητα των πραγματικών στοιχείων που αναφέρθηκαν από την Ελλάδα, λόγω «σημαντικών αμφιβολιών» σχετικά με τα αριθμητικά στοιχεία που κοινοποίησε η εν λόγω χώρα.. Η επιφύλαξη της Επιτροπής (Eurostat) για τα στατιστικά στοιχεία των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας δεν έχει ακόμη αρθεί και, ως εκ τούτου, τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία δεν έχουν επί του παρόντος επικυρωθεί και υπόκεινται σε περαιτέρω αναθεωρήσεις. Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2009 των υπηρεσιών της Επιτροπής και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας του Ιανουαρίου 2010(«επικαιροποιημένο πρόγραμμα του 2010»), το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε στο 12¾ % του ΑΕΠ το 2009, σε σύγκριση με τον στόχο του 3,7 % του ΑΕΠ στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα του Ιανουαρίου του 2009. Με βάση την επίσημη προβολή σχετικά με τον ρυθμό αύξησης (– ¼ %) του πραγματικού ΑΕΠ το 2010, ο δημοσιονομικός στόχος για το 2010 ανέρχεται στο 8,7 % του ΑΕΠ, που υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ.

(6)

Στις 2 Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8 ΣΛΕΕ ότι δεν έχει αναληφθεί από την Ελλάδα αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2009, βάσει του άρθρου 104 παράγραφος 7 ΣΕΚ («σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2009»).

(7)

Στις 11 Φεβρουαρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας και εξέφρασε την υποστήριξή του για τις προσπάθειες και τη δέσμευση της ελληνικής κυβερνήσεως να πράξει ότι χρειάζεται, περιλαμβανομένης και της λήψης πρόσθετων μέτρων, ώστε οι φιλόδοξοι στόχοι του προγράμματος σταθερότητας να επιτευχθούν, και κάλεσε την Ελλάδα να εφαρμόσει όλα τα μέτρα με αυστηρότητα και αποφασιστικότητα για να μειωθεί αποτελεσματικά ο δείκτης δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, εάν ένα κράτος μέλος επιμένει να μην εφαρμόζει τις συστάσεις του Συμβουλίου, τότε το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ειδοποιήσει το κράτος μέλος να λάβει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Συμβούλιο αποφασίζει να απευθύνει ειδοποίηση στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9. Στις 17 Φεβρουαρίου 2005, το Συμβούλιο αποφάσισε να ειδοποιήσει την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 9 της συνθήκης ΕΚ, να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία είχε κριθεί αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος.

(9)

Οι ακόλουθοι παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον καθορισμό του περιεχομένου της ειδοποίησης βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 9, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. Πρώτον, το εκτιμώμενο έλλειμμα για το 2009 είναι σημαντικά υψηλότερο από το αναμενόμενο, όταν εκδόθηκε η σύσταση της 27ης Απριλίου 2009, ενώ οι αποκλίσεις των δαπανών και η υστέρηση των εσόδων υπερκαλύπτουν την επίπτωση των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια του 2009. Η συνολική απαιτούμενη προσαρμογή για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος υπερβαίνει τις 9¾ εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Δεύτερον, η ονομαστική δημοσιονομική προσαρμογή που προβλέπεται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα του Ιανουαρίου του 2010 ανέρχεται σε 4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, το ένα τρίτο των οποίων, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, προέρχεται από μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.

(10)

Με βάση τους παράγοντες αυτούς, φαίνεται ότι η προθεσμία που ορίστηκε στη σύσταση του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2009, για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα πρέπει να παραταθεί κατά δύο έτη έως το 2012, δεδομένου του εύρους της απαιτούμενης προσπάθειας εξυγίανσης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του Ιανουαρίου του 2010.

(11)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο ενέκρινε σύσταση (3) προς την Ελλάδα προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης(«σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010»).

(12)

Με βάση τους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ κατά – ¼ % και ¾ %, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2009 των υπηρεσιών της Επιτροπής για τα έτη 2010 και 2011, και δεδομένων των κινδύνων για τις δημοσιονομικές προοπτικές, η αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2010 έχει ύψιστη σημασία, προκειμένου να τεθούν οι λογαριασμοί του δημόσιου τομέα σε πορεία που οδηγεί στη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος έως το 2012. Η θέσπιση συγκεκριμένων μόνιμων μέτρων το 2011 και 2012 θα είναι αναγκαία για να επιτευχθούν δημόσια ελλείμματα που δεν υπερβαίνουν το 5,6 % του ΑΕΠ το 2011 και το 2,8 % του ΑΕΠ το 2012. Η δημοσιονομική προσπάθεια, μετρούμενη σε διαρθρωτικούς όρους, για να επιτευχθεί αυτή η μείωση του ελλείμματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3½ % του ΑΕΠ το 2010 και το 2011 και 2½ % του ΑΕΠ το 2012.

(13)

Η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος απαιτεί συγκεκριμένες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων ιδίως μειώσεων του μισθολογικού κόστους και των κοινωνικών μεταβιβάσεων, καθώς και μειώσεων στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων) και αυξήσεις στα έσοδα (κυρίως, μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης και με αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του φόρου ακίνητης περιουσίας), καθώς και ορισμένες βελτιώσεις στο ελληνικό δημοσιονομικό πλαίσιο (όπως μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός προγραμματισμός, θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων και ορισμένες θεσμικές αλλαγές). Τα μέτρα αυτά έχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αναφερθεί από τις ίδιες τις ελληνικές αρχές στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα του Ιανουαρίου του 2010. Θα πρέπει να ζητηθεί ρητά η πλήρης εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων εντός καθορισμένων προθεσμιών, δεδομένου ότι κρίνεται απολύτως αναγκαία για την αξιόπιστη και διατηρήσιμη διόρθωση της κατάστασης των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα. Δεδομένων των κινδύνων κατά τη χαραχθείσα πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης, και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της πορείας προσαρμογής, η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη, όπως έχει εξαγγελθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας, να λάβει και να εκτελέσει πρόσθετα μέτρα.

(14)

Λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών και επαναλαμβανόμενων ατελειών που παρατηρήθηκαν στη συγκέντρωση δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα, και για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών στην Ελλάδα, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων της γενικής κυβέρνησης που απαιτούνται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με την ενίσχυση ιδίως των μηχανισμών άμεσης και ορθής παροχής των στοιχείων αυτών. Πρόκειται κυρίως για την τριμηνιαία και ετήσια συλλογή στατιστικών για τα δημόσια οικονομικά σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2223/96 (4), (ΕΚ) αριθ. 264/2000 (5), (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 (6), (ΕΚ) αριθ. 501/2004 (7), (ΕΚ) αριθ. 1222/2004 (8), (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 (9) και (ΕΚ) αριθ. 479/2009, καθώς και για τη μηνιαία δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και την ταχεία διάθεση οικονομικών στοιχείων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα εκτός προϋπολογισμού ταμεία. Ωστόσο, δεδομένου ότι για τις διοικητικές αλλαγές που απαιτούνται για την αξιόπιστη και έγκυρη συλλογή δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων μπορεί να χρειαστεί χρόνος, είναι σημαντικό να υπάρχει τακτική παρακολούθηση της πορείας του επιπέδου του δημόσιου χρέους και να προσδιοριστούν οι στόχοι πολιτικής τόσο για το έλλειμμα, όσο και για τη μεταβολή του επιπέδου του χρέους.

(15)

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος στο τέλος του 2009 εκτιμάται ότι έχει υπερβεί το 113 % του ΑΕΠ. Το επίπεδο αυτό είναι μεταξύ των υψηλότερων δεικτών χρέους προς το ΑΕΠ στην ΕΕ και υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή αναφοράς του 60 % του ΑΕΠ, που προβλέπει η ΣΛΕΕ. Σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην αγορά και την επακόλουθη επαναξιολόγηση του κινδύνου, η κατάσταση αυτή δεν καθιστά μόνο δαπανηρότερη τη χρηματοδότηση οιασδήποτε συμπληρωματικής έκδοσης δανείου, αλλά αυξάνει επίσης το κόστος αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δημόσιου χρέους. Επιπλέον, η συμβολή παραγόντων εκτός από τον καθαρό δανεισμό στη μεταβολή των επιπέδων του χρέους, υπήρξε μεγάλη. Η Ελλάδα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να ελέγξει τέτοιου είδους παράγοντες, προκειμένου να μειωθεί ο δείκτης του χρέους με ικανοποιητικό ρυθμό, σε συμφωνία με τις προβολές για το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Η ετήσια μεταβολή στα ονομαστικά επίπεδα του χρέους της γενικής κυβέρνησης κατά την περίοδο 2010-2012 θα πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους για το έλλειμμα και με συνολική προσαρμογή αποθεμάτων-ροών της τάξης του ¼ % του ΑΕΠ ετησίως για τα έτη 2010, 2011 και 2012.

(16)

Η Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλει, έως τις 16 Μαρτίου 2010, έκθεση στην οποία θα προσδιορίζονται τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2010. Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αναλύοντας με ποιον τρόπο υλοποιούνται τα μέτρα που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Δεδομένης της σοβαρότητας της δημοσιονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά από τις 15 Μαΐου 2010 και εφεξής, και να δημοσιοποιούνται. Ειδικότερα, οι εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί και εκείνων που πρόκειται να εφαρμοστούν το 2010, με σκοπό την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητάς τους. Δεδομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της ανάγκης υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει στις εκθέσεις αυτές τα μέτρα που λαμβάνονται ως επακόλουθο της σύστασης του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010. Επιπλέον, οι εκθέσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία για τη μηνιαία εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού· την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινωνικής ασφάλισης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης· στοιχεία για την έκδοση χρέους· τις εξελίξεις όσον αφορά την απασχόληση στον δημόσιο τομέα· τις εκκρεμείς δαπάνες και, με ετήσια τουλάχιστον συχνότητα, την οικονομική κατάσταση των δημοσίων επιχειρήσεων. Δεδομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της ανάγκης υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, το Συμβούλιο κάλεσε την Ελλάδα να υποβάλει έκθεση για τα μέτρα, ανταποκρινόμενη στη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010, στο πλαίσιο των τριμηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα εξετάζουν τις εκθέσεις ώστε να αξιολογούν την επιτευχθείσα πρόοδο για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.

(17)

Η δήλωση των επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 11ης Φεβρουαρίου 2010, κάλεσε την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση της παρούσας απόφασης σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τα προτείνει τα τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα.

(18)

Αφού διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα, η Ελλάδα θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου (ΜΣ) ενός διαρθρωτικώς ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Προς τον σκοπό αυτόν, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει συνεχώς να εφαρμόζουν μόνιμα μέτρα για τον έλεγχο των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του μισθολογικού κόστους, των κοινωνικών μεταβιβάσεων, των επιχορηγήσεων και άλλων μεταβιβάσεων. Επιπλέον, η Ελλάδα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση επιδιώκει και την ενίσχυση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών και συμβάλλει στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, ενώ παράλληλα εφαρμόζει με ταχύτητα πολιτικές για την περαιτέρω αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης. Λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου επιπέδου του χρέους και της αναμενόμενης αύξησης των δαπανών λόγω γήρανσης του πληθυσμού, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να βελτιώνουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η Ελλάδα τερματίζει την παρούσα κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2012.

2.   Η πορεία προσαρμογής προς την κατεύθυνση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος προβλέπει διαρθρωτική ετήσια προσαρμογή τουλάχιστον 3½ εκατοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ το 2010 και το 2011 και τουλάχιστον 2½ εκατοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ το 2012.

3.   Για την πορεία προσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 2, απαιτείται να μην υπερβαίνει το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης τα 21 270 εκατ. ευρώ το 2010, τα 14 170 εκατ. ευρώ το 2011 και τα 7 360 εκατ. ευρώ το 2012.

4.   Για την πορεία προσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η ετήσια μεταβολή του ενοποιημένου ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης απαιτείται να μην υπερβαίνει τα 21 760 εκατ. ευρώ το 2010, τα 14 680 εκατ. ευρώ το 2011 και τα 7 880 εκατ. ευρώ το 2012.

5.   Η μείωση του ελλείμματος θα πρέπει να επιταχυνθεί αν η οικονομική ή δημοσιονομική κατάσταση αποδειχθεί καλύτερη του σήμερα αναμενομένου.

Άρθρο 2

Για να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος και να τηρηθεί η πορεία προσαρμογής, η Ελλάδα εφαρμόζει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσδιορίζονται στο πρόγραμμα σταθερότητας, και ειδικότερα:

Α.   ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2010

Όπως έχει εξαγγελθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας, και περιλαμβανομένων των δημοσιονομικών μέτρων που ανακοινώθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2010, η Ελλάδα:

Δαπάνες

α)

μεταβιβάζει 10 % των δημοσιονομικών πιστώσεων (πλην μισθών και συντάξεων) των υπουργείων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για το 2010 σε αποθεματικό για απρόβλεπτα, εν αναμονή ανακατανομής των πιστώσεων μεταξύ υπουργείων και του προσδιορισμού των προγραμμάτων δαπανών που πρέπει να εξορθολογιστούν, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική και μόνιμη μείωση των δαπανών·

β)

μειώνει το μισθολογικό κόστος, περιλαμβανομένου του παγώματος των ονομαστικών μισθών της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών του δημοσίου και λοιπών δημόσιων φορέων, περικόπτει το προσωπικό, παγώνει τις νέες προσλήψεις το 2010 και καταργεί τις κενές θέσεις στο δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου· ιδίως με τη μη αντικατάσταση των μονίμων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται·

γ)

περικόπτει τα ειδικά επιδόματα που καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων από λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού), με αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών απολαβών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, ως πρώτο βήμα για τη βελτίωση του συστήματος των μισθών και τον εξορθολογισμό της μισθολογικής κλίμακας στο δημόσιο·

δ)

προβαίνει σε ονομαστικές περικοπές των μεταβιβάσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων περιορισμού της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των επιδομάτων και δικαιωμάτων·

Έσοδα

ε)

εφαρμόζει κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης για όλες τις πηγές εισοδήματος και οριζόντια ενοποιημένη μεταχείριση για τα εισοδήματα από την εργασία και το κεφάλαιο·

στ)

καταργεί όλες τις απαλλαγές και τις διατάξεις περί αυτοτελούς φορολόγησης στο φορολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων από ειδικά επιδόματα που καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους·

ζ)

καθιερώνει φορολόγηση βάσει τεκμηρίων για τους αυτοαπασχολούμενους·

η)

καθιερώνει μόνιμους φόρους για κτίρια με πολεοδομικές παραβάσεις και αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακινήτου περιουσίας, σε σχέση με τους συντελεστές που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2009·

θ)

αυξάνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τον καπνό, τα οινοπνευματώδη, και τα καύσιμα, σε σχέση με τους συντελεστές που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2009·

ι)

προσδιορίζει λεπτομερώς και εφαρμόζει, έως το τέλος Μαρτίου 2010, τις σχεδιαζόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, αξιοποιώντας παράλληλα τα δυνητικά οφέλη αποδοτικότητας για την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος.

Β.   ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 2010

α)

Στον βαθμό που υλοποιούνται μερικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα ανώτατα όρια για το έλλειμμα και το χρέος, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4, η Ελλάδα θα ανακοινώσει, με την έκθεση που θα υποβάλει μέχρι τις 16 Μαρτίου 2010, πρόσθετα μέτρα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 τμήμα Α, ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου του 2010. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εστιάζονται σε περικοπές δαπανών (π.χ. μεγαλύτερη περικοπή των τρεχουσών και κεφαλαιουχικών δαπανών, περιλαμβανομένης της ακύρωσης των κονδυλίων του αποθέματος εκτάκτων περιστατικών), αλλά και σε μέτρα αύξησης των εσόδων (π.χ. αύξηση των εσόδων ΦΠΑ, επιβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης για αγαθά πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, και μεγαλύτερη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα).

Γ.   ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2010

Δαπάνες

α)

Υιοθέτηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για τη σημαντική μείωση της δημοσιονομικής επίπτωσης λόγω γήρανσης του πληθυσμού, με την αναμόρφωση των συστημάτων υγείας και συντάξεων, προς επικύρωση με τη διαδικασία εξέτασης από ομολόγους στο πλαίσιο της επιτροπής οικονομικής πολιτικής· ιδίως, θέσπιση παραμετρικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος η οποία αναμένεται να διασφαλίσει ότι το σύστημα αυτό είναι χρηματοδοτικά βιώσιμο ενόψει της γήρανσης του πληθυσμού, και προς τον σκοπό αυτόν, η μεταρρύθμιση θα πρέπει να συμπεριλάβει τη μείωση των ανωτάτων ορίων συντάξεων, την προοδευτική αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, καθώς και την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των χορηγούμενων συντάξεων, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι εισφορές που έχουν καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, να βελτιωθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και να εξορθολογιστεί το σύστημα ειδικών επιδομάτων προς τους χαμηλοσυνταξιούχους·

β)

μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, με τον περαιτέρω περιορισμό των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την εφαρμογή του κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις·

γ)

αναμόρφωση του συστήματος πληρωμής των μισθών για τους άμεσα απασχολούμενους στη δημόσια διοίκηση, με την εφαρμογή ενιαίων αρχών καθορισμού και σχεδιασμού των μισθών· εξορθολογισμός της μισθολογικής κλίμακας, στοχεύοντας παράλληλα στη μείωση του μισθολογικού κόστους· χρειάζεται επίσης να επιτευχθεί μείωση του μισθολογικού κόστους στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ η νέα ενοποιημένη κλίμακα μισθών στον δημόσιο τομέα πρέπει να επεκταθεί αλλά και να τελειοποιηθεί, προκειμένου να ισχύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε διαφόρους άλλους οργανισμούς και να εξασφαλιστεί επίσης η παραμονή των αποδοτικότερων υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα·

Έσοδα

δ)

αποφασιστική ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης (ειδικότερα, όσον αφορά τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και το σύστημα φορολόγησης των εισοδημάτων των αυτοαπασχολούμενων), επίσης με την ενίσχυση των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την είσπραξη των φόρων και χρησιμοποίηση των δυνητικών εσόδων για την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος·

ε)

εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης, μεταξύ άλλων με: τη σύσταση μιας πλήρως υπόλογης φοροεισπρακτικής υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να θέτει ετήσιους στόχους και να λειτουργεί στο πλαίσιο των συστημάτων αξιολόγησης των επιδόσεων των κατά τόπους φορολογικών υπηρεσιών· διάθεση των αναγκαίων πόρων σε υψηλού επιπέδου προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό υποστήριξης, συστήματα διοικητικής οργάνωσης και ανταλλαγής των πληροφοριών με επαρκείς διασφαλίσεις κατά των πολιτικών παρεμβάσεων·

Δημοσιονομικό πλαίσιο

στ)

λεπτομερής περιγραφή των μέτρων που πρόκειται να εφαρμοστούν το 2011 και το 2012 για τη συμμόρφωση με τους στόχους του επικαιροποιημένου προγράμματος του Ιανουαρίου του 2010·

ζ)

ενίσχυση της θέσης του Υπουργείου Οικονομικών έναντι των άλλων συναρμόδιων υπουργείων στο πλαίσιο της κατάρτισης του ετήσιου νόμου για τον προϋπολογισμό και ενίσχυση επίσης των ελεγκτικών του μηχανισμών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Επιπλέον, διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει προγραμμάτων·

η)

συνέχιση της μεταρρύθμισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μεταξύ άλλων με: τη σύσταση μιας πλήρως υπόλογης δημοσιονομικής υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να θέτει πολυετείς στόχους για τις δαπάνες και να λειτουργεί στο πλαίσιο συστημάτων αξιολόγησης των επιδόσεων· τη διάθεση των αναγκαίων πόρων σε προσωπικό υψηλού επιπέδου, υποδομές και εξοπλισμό υποστήριξης, συστήματα διαχειριστικής οργάνωσης και ανταλλαγής των πληροφοριών, με επαρκείς διασφαλίσεις κατά των πολιτικών παρεμβάσεων·

θ)

θέσπιση μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, με δεσμευτικά ανώτατα όρια δαπανών στη βάση ενός κανόνα πολυετών δαπανών και δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία θα δημοσιεύει εγκαίρως τα στοιχεία αναφορικά με τα σχέδια και την εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των οντοτήτων του δημοσίου·

ι)

εντός του ανωτέρω μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, εξαγγελία χωρίς καθυστέρηση των πρόσθετων μόνιμων μέτρων μείωσης των δαπανών μεσοπρόθεσμα·

ια)

αποφασιστική καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, ειδικότερα σε σχέση με τους μισθούς και τα επιδόματα του δημοσίου, τις δημόσιες συμβάσεις, τον υπολογισμό και την είσπραξη των φόρων·

ιβ)

λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή μείωσης της μέσης διάρκειας του δημόσιου χρέους·

ιγ)

ενίσχυση των προσπαθειών για τον έλεγχο παραγόντων, πλην του καθαρού δανεισμού, που συμβάλλουν στη μεταβολή των επιπέδων του χρέους.

Δ.   ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ 2012

Δαπάνες

α)

Εφαρμογή, το 2011 και το 2012, μέτρων προσαρμογής μόνιμου χαρακτήρα, που να επικεντρώνονται κυρίως στις τρέχουσες δαπάνες· ειδικότερα, περικοπή των δαπανών, προκειμένου να επιτευχθούν μόνιμες οικονομίες στις δαπάνες δημόσιας κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των κοινωνικών μεταβιβάσεων, και μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο·

Έσοδα

β)

εντός του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, συνέχιση της αυστηρής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στη φορολογική διοίκηση, χρησιμοποιώντας παράλληλα τα δυνητικά έσοδα για τη μείωση του ελλείμματος·

Δημοσιονομικό πλαίσιο

γ)

ενίσχυση των θεσμικών μηχανισμών για την παροχή αξιόπιστων και ρεαλιστικών επίσημων δημοσιονομικών προγνώσεων που λαμβάνουν υπόψη πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και τάσεις αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς τον σκοπό αυτόν, οι επίσημες μακροοικονομικές προγνώσεις θα πρέπει να επανεξετάζονται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι προγνώσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη ως βάση αναφοράς·

δ)

αποφυγή συνυπολογισμού έκτακτων μέτρων μείωσης του ελλείμματος στους δημοσιονομικούς στόχους·

ε)

εντός του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, θέσπιση πρόσθετων μόνιμων μέτρων μείωσης των δαπανών για την επίτευξη του ΜΔΣ για ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 3

Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος και αποτελεσματικός έλεγχος των εσόδων και των δαπανών, και να καταστεί δυνατή η κατάλληλη παρακολούθηση των δημοσιονομικών εξελίξεων, η Ελλάδα θα πρέπει:

α)

έως τις 15 Μαΐου 2010, να θεσπίσει τα νομοθετικά εκείνα μέτρα που καθιστούν υποχρεωτική τη δημοσίευση των εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση, εντός προθεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα ημέρες μετά το τέλος του μηνός·

β)

να επιβάλει την τήρηση της ισχύουσας νομικής υποχρέωσης που υπέχουν τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκομεία, να δημοσιεύουν ετήσιους επίσημους λογαριασμούς και ισολογισμούς·

γ)

να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για τη γενική κυβέρνηση, κυρίως με την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου στις στατιστικές υπηρεσίες και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και με τη διασφάλιση της πραγματικής προσωπικής ευθύνης σε περιπτώσεις εσφαλμένων αναφορών, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη παροχή υψηλής ποιότητας δεδομένων της γενικής κυβέρνησης, όπως προβλέπεται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2223/96, (ΕΚ) αριθ. 264/2000, (ΕΚ) αριθ. 1221/2002, (ΕΚ) αριθ. 501/2004, (ΕΚ) αριθ. 1222/2004, (ΕΚ) αριθ. 1161/2005, (ΕΚ) αριθ. 223/2009 (10) και (ΕΚ) αριθ. 479/2009·

δ)

να συνεργαστεί με την Επιτροπή (Eurostat), προκειμένου να συμφωνήσει ταχέως σε ένα σχέδιο δράσης με σκοπό τη διόρθωση των στατιστικών και θεσμικών αδυναμιών, καθώς και εκείνων της διακυβέρνησης·

ε)

να συνεργαστεί με την Επιτροπή (Eurostat) και να λάβει την κατάλληλη επιτόπια τεχνική βοήθεια για την κατάρτιση δημοσιονομικών και λοιπών μακροοικονομικών στατιστικών.

Άρθρο 4

1.   Η Ελλάδα υποβάλλει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και δημοσιεύει, έως τις 16 Μαρτίου 2010 το αργότερο, έκθεση στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2010, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2 τμήμα B.

2.   Η Ελλάδα υποβάλλει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και δημοσιεύει, έως τις 15 Μαΐου 2010 το αργότερο, έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα μέτρα πολιτικής για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. Στη συνέχεια, η Ελλάδα υποβάλλει και δημοσιεύει τις εκθέσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση.

3.   Οι εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:

α)

συγκεκριμένα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης σε συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση, περιλαμβανομένης και της ποσοτικοποιημένης δημοσιονομικής τους επίπτωσης·

β)

συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπεται να εφαρμοστούν μετά την ημερομηνία της έκθεσης, σε συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και την εκτίμηση της δημοσιονομικής τους επίπτωσης·

γ)

τη μηνιαία εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού·

δ)

στοιχεία για περιόδους μικρότερες του έτους όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινωνικής ασφάλισης, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκτός προϋπολογισμού ταμείων·

ε)

την έκδοση και αποπληρωμή δημόσιου χρέους·

στ)

τις εξελίξεις στη μόνιμη απασχόληση και την απασχόληση ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα·

ζ)

τις εκκρεμείς πληρωμές δημοσίων δαπανών (συσσωρευμένες υπερημερίες)

η)

την οικονομική κατάσταση στις δημόσιες επιχειρήσεις και τις λοιπές οντότητες του δημοσίου (με ετήσια συχνότητα).

4.   Η Επιτροπή και το Συμβούλιο αναλύουν τις εκθέσεις προκειμένου να αξιολογούν τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς την παρούσα απόφαση.

Κατά τις αξιολογήσεις αυτές, η Επιτροπή μπορεί να υποδείξει τα μέτρα που χρειάζονται για να τηρηθεί η πορεία προσαρμογής που χαράσσει η παρούσα απόφαση, με σκοπό τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.

Άρθρο 5

Η Ελλάδα αναλαμβάνει αποτελεσματική δράση προκειμένου να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση έως τις 15 Μαΐου 2010.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. SALGADO


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6.

(2)  ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 1.

(3)  Βλέπε σελίδα 65 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές δημοσίων οικονομικών (ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 4).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, όσον αφορά τους τριμηνιαίους μη χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς του Δημοσίου (ΕΕ L 179 της 9.7.2002, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς του Δημοσίου (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2004 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2004, για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριμηνιαίο δημόσιο χρέος (ΕΕ L 233 της 2.7.2004, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 22).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Μαρτίου 2010

για τροποποίηση της απόφασης 2009/459/ΕΚ για τη χορήγηση κοινοτικής μεσοπρόθεσμης χρηματοδοτικής συνδρομής στη Ρουμανία

(2010/183/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (1), και ιδίως το άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 8,

την πρόταση της Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε κατόπιν διαβούλευσης με την οικονομική και δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2009/458/ΕΚ (2) το Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση αμοιβαίας συνδρομής στη Ρουμανία. Με την απόφαση 2009/459/ΕΚ (3) το Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης στη Ρουμανία.

(2)

Λόγω της έκτασης και της έντασης της οικονομικής ύφεσης που πλήττει τη Ρουμανία, απαιτείται η αναθεώρηση των όρων οικονομικής πολιτικής που προβλέπονται για την εκταμίευση των δόσεων της οικονομικής στήριξης προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη της αναμενόμενης συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ.

(3)

Η απόφαση 2009/459/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2009/459/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 5, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

εφαρμογή σαφούς μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος με σκοπό τη μείωση του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης σε επίπεδο χαμηλότερο από το επίπεδο αναφοράς της συνθήκης του 3 % του ΑΕΠ, με χρονοδιάγραμμα και πορεία εξυγίανσης που συνάδουν με τις συστάσεις του Συμβουλίου προς τη Ρουμανία, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος».

2)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 5, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

έγκριση και εφαρμογή ετήσιων προϋπολογισμών για το 2010 και μετέπειτα, σύμφωνα με την πορεία εξυγίανσης που χάραξε το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα την ημέρα κοινοποίησής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Ρουμανία.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

E. SALGADO


(1)  ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 150 της 13.6.2009, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 150 της 13.6.2009, σ. 8.


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/20


ΑΠΌΦΑΣΗ ATALANTA/1/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

της 5ης Μαρτίου 2010

για τροποποίηση της απόφασης Atalanta/2/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας που αφορά την αποδοχή των συνεισφορών τρίτων κρατών στη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta) και της απόφασης Atalanta/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής Συνεισφερόντων για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβάλλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta)

(2010/184/ΚΕΠΠΑ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 38 τρίτη παράγραφος,

την κοινή δράση 2008/851/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (1), και ιδίως το άρθρο 10,

την απόφαση Atalanta/2/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, (2) και την απόφαση Atalanta/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (3), καθώς και την προσθήκη αυτής (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο διοικητής επιχειρήσεων της ΕΕ διεξήγαγε σύσκεψη συγκρότησης δυνάμεων στις 16 Δεκεμβρίου 2008.

(2)

Κατόπιν της προσφοράς της Ουκρανίας να συνεισφέρει στην επιχείρηση Atalanta, της σύστασης του διοικητή επιχειρήσεων της ΕΕ και της εισήγησης της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεισφορά της Ουκρανίας θα πρέπει να γίνει δεκτή.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπόνηση και την υλοποίηση αποφάσεων και δράσεων της Ένωσης, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην άμυνα,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της απόφασης Atalanta/2/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Συνεισφορές τρίτων χωρών

Μετά τις συσκέψεις συγκρότησης δυνάμεων και στελέχωσης, οι συνεισφορές της Νορβηγίας, της Κροατίας, του Μαυροβουνίου και της Ουκρανίας γίνονται αποδεκτές για τη στρατιωτική επιχείρηση της ΕΕ που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta)».

Άρθρο 2

Το παράρτημα της απόφασης Atalanta/3/2009 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας αντικαθίσταται από το κείμενο που εμπεριέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 33.

(2)  ΕΕ L 109 της 30.4.2009, σ. 52.

(3)  ΕΕ L 112 της 6.5.2009, σ. 9.

(4)  ΕΕ L 119 της 14.5.2009, σ. 40.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Νορβηγία

Κροατία

Μαυροβούνιο

Ουκρανία.»


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/22


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ, ATALANTA/2/2010

της 23ης Μαρτίου 2010

σχετικά με τον διορισμό διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (Atalanta)

(2010/185/ΚΕΠΠΑ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 38,

την κοινή δράση 2008/851/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με Στρατιωτική Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας (1) (Atalanta), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής δράσης 2008/851/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) να λάβει αποφάσεις σχετικά με τον διορισμό διοικητή δυνάμεων της ΕΕ.

(2)

Στις 4 Δεκεμβρίου 2009, η ΕΠΑ υιοθέτησε την απόφαση Atalanta/8/2009 (2) σχετικά με τον διορισμό του υποναυάρχου Giovanni GUMIERO ως νέου διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

(3)

Ο διοικητής επιχειρήσεων της ΕΕ συνέστησε τον διορισμό του αρχιπλοίαρχου Jan THÖRNQVIST ως νέου διοικητή δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

(4)

H στρατιωτική επιτροπή της ΕΕ υποστήριξε την εν λόγω σύσταση.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην εκπόνηση και στην εφαρμογή αποφάσεων και δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνέπειες στην άμυνα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

O αρχιπλοίαρχος Jan THÖRNQVIST διορίζεται διοικητής δυνάμεων της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την 14η Απριλίου 2010.

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 33.

(2)  ΕΕ L 327 της 12.12.2009, σ. 40.


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/23


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 2010/186/ΚΕΠΠΑ

της 29 Μαρτίου 2010

που τροποποιεί την κοινή θέση 2009/788/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2009/788/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας της Γουινέας (1).

(2)

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο υιοθέτησε την απόφαση 2009/1003/ΚΕΠΠΑ για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2009/788/ΚΕΠΠΑ, η οποία περιέχει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα (2).

(3)

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι δεν στοιχειοθετείται πλέον η διατήρηση ορισμένων προσώπων στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα της κοινής θέσης 2009/788/ΚΕΠΠΑ. Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της κοινής θέσης 2009/788/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης αποσύρονται από τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της κοινής θέσης 2009/788/ΚΕΠΠΑ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυζέλλες, 29 Μαρτίου 2010.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

E. ESPINOSA


(1)  ΕΕ L 281, 28.10.2009, σ. 7.

(2)  ΕΕ L 346, 23.12.2009, σ. 51.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1

αριθ. 2

Υποστράτηγος Mamadouba (άλλως Mamadou) Toto CAMARA

αριθ. 3

Στρατηγός Sékouba KONATÉ

αριθ. 16

Ταγματάρχης Kelitigui FARO

αριθ. 43

κ. Kabinet (άλλως Kabiné) KOMARA


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/24


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Μαρτίου 2010

με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκδώσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1610]

(2010/187/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I τμήμα I.3, το παράρτημα II τμήμα II.3 και το παράρτημα III τμήμα III.3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ περιέχουν καταλόγους των εθνικών παρεκκλίσεων, οι οποίες επιτρέπουν να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες εθνικές περιστάσεις. Οι εν λόγω κατάλογοι πρέπει να επικαιροποιούνται ώστε να συμπεριλαμβάνουν νέες εθνικές παρεκκλίσεις.

(2)

Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμο να αντικαθίστανται εξ ολοκλήρου τα συγκεκριμένα τμήματα.

(3)

Ως εκ τούτου, η οδηγία 2008/68/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Η επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της οδηγίας 2008/68/ΕΚ είναι σύμφωνη με τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης να εφαρμόσουν τις παρεκκλίσεις που ορίζει η παρούσα απόφαση για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στο έδαφός τους.

Οι παρεκκλίσεις αυτές εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

Άρθρο 2

Το παράρτημα I τμήμα I.3, το παράρτημα II τμήμα II.3 και το παράρτημα III τμήμα III.3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I τμήμα I.3, το παράρτημα II τμήμα II.3 και το παράρτημα III τμήμα III.3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα Ι τμήμα I.3 αντικαθίσταται από το εξής:

«I.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: RO-a/bi/bii-MS-nn, όπου:

RO = οδός

a/bi/bii = άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α), στοιχείο β) περιπτώσεις i) και ii)

MS = συντομογραφία κράτους μέλους

nn = αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

BE Βέλγιο

RO–a–BE-1

Θέμα: Κλάση 1 - Μικρές ποσότητες

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Το 1.1.3.6 περιορίζει σε 20 kg την ποσότητα των εκρηκτικών εξόρυξης που επιτρέπεται να μεταφέρεται με σύνηθες όχημα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι φορείς εκμετάλλευσης, των οποίων οι αποθήκες βρίσκονται σε απόσταση από τα σημεία εφοδιασμού, μπορούν να μεταφέρουν με σύνηθες όχημα κατ’ ανώτατο όριο 25 kg δυναμίτιδας ή ισχυρών εκρηκτικών και 300 πυροκροτητές, υπό τους όρους που καθορίζει η υπηρεσία εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–BE– 2

Θέμα: Μεταφορά ακαθάριστων κενών εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.6

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επισήμανση στο παραστατικό μεταφοράς “ακαθάριστες κενές συσκευασίες που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Dérogation 6-97.

Παρατηρήσεις: Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 21 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–BE-3

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK-4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–BE-4

Θέμα: Εξαίρεση από όλες τις απαιτήσεις ADR για εθνικές μεταφορές μέγιστης ποσότητας 1 000 χρησιμοποιημένων ιοντικών ανιχνευτών καπνού από ιδιωτικά νοικοκυριά στην εγκατάσταση επεξεργασίας στο Βέλγιο, μέσω των σημείων αποκομιδής που προβλέπονται στη δυνατότητα επιλεκτικής αποκομιδής ανιχνευτών καπνού.

Παραπομπή στην ADR: όλες οι απαιτήσεις

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ:

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η οικιακή χρήση ιοντικών ανιχνευτών καπνού δεν υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο όσον αφορά την ακτινοβολία, εφόσον πρόκειται για εγκεκριμένο τύπο ανιχνευτή καπνού. Η μεταφορά τέτοιων ανιχνευτών καπνού προς τον τελικό χρήστη επίσης εξαιρείται των απαιτήσεων ADR. [βλέπε 2.2.7.1.2.δ)].

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ (απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) (ΑΗΗΕ) απαιτείται επιλεκτική αποκομιδή των χρησιμοποιημένων ανιχνευτών καπνού για την επεξεργασία των πλακετών κυκλωμάτων τους και, όσον αφορά τους ιοντικούς ανιχνευτές καπνού, για την αφαίρεση των ραδιενεργών ουσιών. Για να καταστεί δυνατή η επιλεκτική αποκομιδή, προβλέφθηκε η δυνατότητα τα νοικοκυριά να προσκομίζουν τους χρησιμοποιημένους ανιχνευτές καπνού σε σημείο αποκομιδής, από το οποίο οι ανιχνευτές αυτοί είναι δυνατόν να μεταφέρονται σε μονάδα επεξεργασίας, ενίοτε μέσω δεύτερου σημείου αποκομιδής ή ενδιάμεσου σημείου αποθήκευσης.

Στα σημεία αποκομιδής διατίθενται μεταλλικές συσκευασίες, στις οποίες είναι δυνατόν να συσκευασθούν 1 000 ανιχνευτές καπνού κατ’ ανώτατο όριο. Κάθε τέτοια συσκευασία ανιχνευτών καπνού μπορεί να μεταφερθεί από αυτά τα σημεία μαζί με άλλα απόβλητα, σε ενδιάμεσο σημείο αποθήκευσης ή σε εγκατάσταση επεξεργασίας. Η συσκευασία πρέπει να φέρει την επισήμανση “ανιχνευτής καπνού”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: η δυνατότητα επιλεκτικής αποκομιδής ανιχνευτών καπνού εντάσσεται στους όρους αφαίρεσης εγκεκριμένων συσκευών που προβλέπεται στο άρθρο 3.1.d.2 του βασιλικού διατάγματος της 20.7.2001: γενικός κανονισμός ακτινοπροστασίας.

Παρατηρήσεις: Η παρούσα παρέκκλιση είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η επιλεκτική αποκομιδή των χρησιμοποιημένων ιοντικών ανιχνευτών καπνού.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

DE Γερμανία

RO–a–DE-1

Θέμα: Μεικτή συσκευασία και μεικτή φόρτωση εξαρτημάτων αυτοκινήτων ταξινομημένων ως 1.4G μαζί με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα (n4).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10 και 7.5.2.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη μεικτή συσκευασία και τη μεικτή φόρτωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τα UN 0431 και UN 0503 μπορούν να φορτώνονται μαζί με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα (προϊόντα σχετιζόμενα με την κατασκευή αυτοκινήτων) έως ορισμένου ορίου, το οποίο αναγράφεται στην εξαίρεση. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση της τιμής 1 000 (συγκρίσιμη με το 1.1.3.6.4).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση είναι αναγκαία για τη γρήγορη παράδοση εξαρτημάτων ασφαλείας των αυτοκινήτων αναλόγως της τοπικής ζήτησης. Λόγω του ευρέος φάσματος του προϊόντος, δεν συνηθίζεται η αποθήκευση των προϊόντων αυτών στα τοπικά συνεργεία.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–DE-2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση παραστατικού μεταφοράς και δήλωσης αποστολέα για ορισμένες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.3.6 (n1).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι, τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.1 και 5.4.1.1.6

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: περιεχόμενα του παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις πλην της 7: Δεν χρειάζεται παραστατικό μεταφοράς, εφόσον η ποσότητα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις ποσότητες που αναγράφονται στο 1.1.3.6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Παρατηρήσεις: Κρίνονται επαρκείς οι πληροφορίες που περιέχονται στην επισήμανση των συσκευασιών για τις εθνικές μεταφορές, καθόσον δεν χρειάζεται πάντοτε παραστατικό μεταφοράς για τις τοπικές διανομές.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 22 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–DE-3

Θέμα: Μεταφορά συστημάτων μέτρησης και αντλιών καυσίμων (κενών, ακαθάριστων).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Διατάξεις για τους αριθμούς UN 1202, 1203 και 1223.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Συσκευασία, σήμανση, έγγραφα, οδηγίες μεταφοράς και χειρισμού, οδηγίες για τα πληρώματα οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορισμός των ισχυόντων κανονισμών και των επικουρικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρέκκλισης· έως 1 000 λίτρα: παρεμφερείς με τις ισχύουσες για κενές, ακαθάριστες συσκευασίες· άνω των 1 000 λίτρων: τήρηση ορισμένων κανονισμών για τις δεξαμενές· μεταφορά κενών και ακαθάριστων μόνον.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 7, 38, 38α.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–DE-5

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10.4 MP2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.1· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας των κλάσεων 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), όπως ορίζεται να πωλούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

DK Δανία

RO–a–DK-1

Θέμα: Οδικές μεταφορές συσκευασιών ή αντικειμένων που περιέχουν απόβλητα ή υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία έχουν αποκομισθεί από νοικοκυριά και εργαστήρια προς τελική τους διάθεση.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Μέρος 2, 3, 4.1, 5.2, 5.4 και 8.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Αρχές κατάταξης, ειδικές διατάξεις, διατάξεις για τις συσκευασίες, τη σήμανση και την επισήμανση, τα παραστατικά μεταφοράς και την εκπαίδευση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι εσωτερικές συσκευασίες ή τα αντικείμενα που περιέχουν απόβλητα ή υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων και αποκομίζονται από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις επιτρέπεται να συσκευάζονται μαζί με εξωτερικές συσκευασίες. Το περιεχόμενο κάθε εσωτερικής συσκευασίας ή/και κάθε εξωτερικής συσκευασίας πρέπει να μην υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια μάζας ή όγκου. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις κατάταξης, συσκευασίας, σήμανσης και επισήμανσης, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Παρατηρήσεις: Δεν είναι δυνατή η ορθή κατάταξη και η εφαρμογή όλων των διατάξεων ADR όταν αποκομίζονται απόβλητα ή υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις προς τελική τους διάθεση. Τα απόβλητα συνήθως περιέχονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–DK-2

Θέμα: Οδικές μεταφορές συσκευασιών που περιέχουν εκρηκτικές ύλες και συσκευασιών εκπυρσοκροτητών με το ίδιο όχημα.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες της ADR κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Παρατηρήσεις: Είναι πρακτικά αναγκαίο να υπάρχει δυνατότητα κοινής στοιβασίας εκρηκτικών υλών και εκπυρσοκροτητών για τη μεταφορά τους με το ίδιο όχημα από τον τόπο αποθήκευσής τους στο εργοτάξιο και το αντίστροφο.

Όταν τροποποιηθεί η νομοθεσία της Δανίας για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι αρχές της Δανίας θα επιτρέπουν τις εν λόγω μεταφορές με τις εξής προϋποθέσεις:

1)

Μεταφορά μέγιστης ποσότητας 25 kg εκρηκτικών υλών της ομάδας D.

2)

Μεταφορά μέγιστης ποσότητας 200 τεμαχίων εκπυρσοκροτητών της ομάδας B.

3)

Οι εκπυρσοκροτητές και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να συσκευάζονται χωριστά σε πιστοποιημένες από τον ΟΗΕ συσκευασίες σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας 2000/61/ΕΚ με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 94/55/ΕΚ.

4)

Η απόσταση μεταξύ των συσκευασμένων εκπυρσοκροτητών και των συσκευασμένων εκρηκτικών υλών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο. Η απόσταση αυτή πρέπει να διατηρείται ακόμη και σε περίπτωση απότομης πέδησης του οχήματος. Η στοιβασία των συσκευασμένων υλών και των συσκευασμένων εκπυρσοκροτητών πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη εκφόρτωσή τους από το όχημα.

5)

Πρέπει να τηρούνται όλοι οι υπόλοιποι κανόνες για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

FI Φινλανδία

RO–a–FI-1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων με λεωφορεία και μεταφορά υλικών χαμηλής ραδιενέργειας σε μικρές ποσότητες για σκοπούς περίθαλψης και έρευνας.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1, 5.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις συσκευασίες, τεκμηρίωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά με λεωφορεία ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων που εμπίπτουν στο 1.1.3.6, μέγιστης καθαρής μάζας 200 kg, επιτρέπεται χωρίς τη χρήση παραστατικού μεταφοράς και χωρίς την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων συσκευασίας. Για τη μεταφορά υλικών χαμηλής ραδιενέργειας μέγιστου βάρους 50 kg για σκοπούς περίθαλψης και έρευνας, το όχημα δεν χρειάζεται να φέρει σήμανση, ούτε να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τη συμφωνία ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003, 312/2005).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–FI-2

Θέμα: Περιγραφή των κενών δεξαμενών στο παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.6

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδικές διατάξεις για κενές ακαθάριστες συσκευασίες, οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές, ηλεκτροκίνητα οχήματα με συσσωρευτή και πολλαπλών στοιχείων εμπορευματοκιβώτια αερίων (“MEGCs”).

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τα κενά και ακαθάριστα βυτιοφόρα οχήματα με τα οποία μεταφέρθηκαν δυο ή περισσότερες ουσίες με αριθμό UN 1202, 1203 και 1223, η περιγραφή στα παραστατικά μεταφοράς επιτρέπεται να συμπληρώνεται με τη μνεία “Τελευταίο φορτίο” μαζί με την ονομασία του προϊόντος με το χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης· “Κενό βυτιοφόρο 3, τελευταίο φορτίο: UN 1203 καύσιμο κινητήρων, II”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–FI-3

Θέμα: Επισήμανση και σήμανση της μονάδας μεταφοράς εκρηκτικών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.2.1.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις για τη σήμανση της πινακίδας πορτοκαλί χρώματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι μονάδες μεταφοράς (συνήθως κλειστά φορτηγά) που μεταφέρουν μικρές ποσότητες εκρηκτικών [μέγιστου (καθαρού) βάρους 1 000 kg] σε λατομεία και εργοτάξια επιτρέπεται να φέρουν επισήμανση εμπρός και πίσω, με πινακίδα του υποδείγματος αριθ. 1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

FR Γαλλία

RO–a–FR-2

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων προερχομένων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291 μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: εξαίρεση από τις απαιτήσεις ADR για τη μεταφορά αποβλήτων προερχόμενων από νοσηλευτικές δραστηριότητες, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και καλύπτονται από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 12.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–FR-5

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με επιβατηγά οχήματα των δημοσίων συγκοινωνιών (18).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορά επιβατών και επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πλην εκείνων της κλάσης 7 ως χειραποσκευών σε οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών: ισχύουν μόνον οι διατάξεις για τη συσκευασία, την επισήμανση των δεμάτων και την τοποθέτηση επισήμανσης σε αυτά, όπως ορίζεται στα 4.1, 5.2 και 3.4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Παρατηρήσεις: Στις χειραποσκευές επιτρέπονται μόνον επικίνδυνα εμπορεύματα για προσωπική ή ίδια επαγγελματική χρήση. Επιτρέπονται τα φορητά δοχεία αερίου για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα στην ποσότητα που τους είναι αναγκαία για ένα ταξίδι.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 29 Φεβρουαρίου 2016

RO–a–FR-6

Θέμα: Μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων για ίδιο λογαριασμό (18).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων, πλην εκείνων της κλάσης 7, για ίδιο λογαριασμό που δεν υπερβαίνουν τα όρια που αναγράφονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση του παραστατικού μεταφοράς που προβλέπει το 5.4.1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 29 Φεβρουαρίου 2016

IE Ιρλανδία

RO–a–IE-1

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του σημείου 5.4.0 της ADR για παραστατικό μεταφοράς παρασιτοκτόνων της κλάσης 3 της ADR, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στον αριθμό 2.2.3.3 ως παρασιτοκτόνα FT2 (σ.αν. < 23 °C) και της κλάσης 6.1 της ADR, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στον αριθμό 2.2.61.3 του καταλόγου ως υγρά παρασιτοκτόνα T6 (με σημείο ανάφλεξης τουλάχιστον 23 °C), εφόσον οι ποσότητες των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στο σημείο 1.1.3.6 της ADR.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτείται παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται παραστατικό για τη μεταφορά παρασιτοκτόνων των κλάσεων 3 και 6.1 της ADR, εφόσον οι ποσότητες των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στο σημείο 1.1.3.6 της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Παρατηρήσεις: Άσκοπη και δαπανηρή απαίτηση για την τοπικού χαρακτήρα μεταφορά και παράδοση αυτών των παρασιτοκτόνων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–IE-2

Θέμα: Εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις της ADR σχετικές με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων (κάτω των ορίων που αναγράφονται στο 1.1.3.6) ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας των κωδικών κατάταξης 1.3G, 1.4G και 1.4S της κλάσης 1 της ADR, τα οποία φέρουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 ή UN 0453 της αντίστοιχης ουσίας, προς διάθεσή τους στους πλησιέστερους στρατώνες.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 και 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διάθεση ληγμένων πυροτεχνικών ουσιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι διατάξεις της ADR σχετικά με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας, τα οποία φέρουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 ή UN 0453 της αντίστοιχης ουσίας, προς μεταφορά τους στους πλησιέστερους στρατώνες, δεν εφαρμόζονται με προϋπόθεση την τήρηση της συμμόρφωσης προς τις γενικές διατάξεις της ADR για τις συσκευασίες και ότι το παραστατικό μεταφοράς περιέχει πρόσθετες πληροφορίες. Ισχύει μόνο για τοπικού χαρακτήρα μεταφορές, προς τους πλησιέστερους στρατώνες, μικρών ποσοτήτων αυτών των ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας, προς ασφαλή τους διάθεση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(10) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων “ληγμένων” θαλάσσιων φωτοβολίδων, ειδικά από ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και προμηθευτές πλοίων, με σκοπό την ασφαλή διάθεση σε στρατώνες, δημιούργησε προβλήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις συσκευασίας. Η παρέκκλιση ισχύει για την τοπική μεταφορά μικρών ποσοτήτων (κάτω των ποσοτήτων που προδιαγράφονται στο 1.1.3.6).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–IE-3

Θέμα: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 6.7 και 6.8, σε ό,τι αφορά την οδική μεταφορά ονομαστικά κενών και ακαθάριστων δεξαμενών αποθήκευσης (για αποθήκευση σε συγκεκριμένα σημεία) με σκοπό τον καθαρισμό, την επισκευή, τη δοκιμή ή την απόσυρσή τους.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.7 και 6.8.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιμής δεξαμενών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 6.7 και 6.8 της ADR σε ό,τι αφορά την οδική μεταφορά ονομαστικά κενών και ακαθάριστων δεξαμενών αποθήκευσης (για αποθήκευση σε συγκεκριμένα σημεία), με σκοπό τον καθαρισμό, την επισκευή, τη δοκιμή ή την απόσυρσή τους με την προϋπόθεση ότι α) έχουν αφαιρεθεί οι σωληνώσεις, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τη δεξαμενή και ήταν εφικτό να αφαιρεθούν· β) η δεξαμενή διαθέτει κατάλληλη ανακουφιστική βαλβίδα, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί κατά τη μεταφορά· και γ) συναρτήσει του β) ανωτέρω όλα τα ανοίγματα των δεξαμενών και των συνδεδεμένων με αυτές σωληνώσεων έχουν σφραγισθεί για την αποτροπή διαφυγής τυχόν επικίνδυνων ουσιών, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Οι δεξαμενές αυτές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ουσιών σε εγκαταστάσεις και όχι για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Οι δεξαμενές περιέχουν ενδεχομένως πολύ μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών κατά τη μεταφορά τους σε διάφορες εγκαταστάσεις για καθαρισμό τους, επισκευή τους κ.λπ.

Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–IE-4

Θέμα: Εξαίρεση από τα 5.3, 5.4, 7 και από το παράρτημα B της ADR, για τη μεταφορά φιαλών αερίου ως μέσων διανομής υπό πίεση (για αναψυκτικά) όταν αυτά μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με τα αναψυκτικά (για τα οποία προορίζονται).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3, 5.4, 7 και παράρτημα B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Σήμανση των οχημάτων, υποχρεωτική τεκμηρίωση και διατάξεις σχετικές με τον εξοπλισμό μεταφοράς και τις δραστηριότητες μεταφορών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 5.3, 5.4, 7 και από το παράρτημα B της ADR, για τη μεταφορά φιαλών αερίου ως μέσων διανομής υπό πίεση για αναψυκτικά, όταν αυτές μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με τα αναψυκτικά (για τα οποία προορίζονται).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παράδοση δεμάτων αναψυκτικών, τα οποία δεν αποτελούν ουσίες της ADR, μαζί με μικρές ποσότητες μικρών φιαλών των σχετικών μέσων διανομής υπό πίεση.

Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–IE-5

Θέμα: Για τις εγχώριες μεταφορές της Ιρλανδίας, εξαίρεση από τις απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμής δοχείων, καθώς και από τις διατάξεις για τη χρήση τους, που περιλαμβάνονται στα 6.2 και 4.1 της ADR για φιάλες και βαρέλια αερίου υπό πίεση της κλάσης 2, τα οποία έχουν μεταφερθεί με πολλούς τρόπους μεταφοράς, ακόμη και διά θαλάσσης, με την προϋπόθεση ότι i) αυτές οι φιάλες και τα βαρέλια υπό πίεση έχουν κατασκευασθεί, δοκιμασθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, ii) αυτές οι φιάλες και τα βαρέλια υπό πίεση δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία αλλά επιστρέφονται ονομαστικά κενά στη χώρα προέλευσης του πολυτροπικού ταξιδιού, και iii) αυτές οι φιάλες και τα βαρέλια υπό πίεση διανέμονται τοπικά σε μικρές ποσότητες.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.4.2, 4.1 και 6.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις πολυτροπικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, για τη χρήση των φιαλών και των βαρελιών αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 της ADR και για την κατασκευή και τη δοκιμή αυτών των φιαλών και βαρελιών αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 της ADR.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι διατάξεις των 4.1 και 6.2 δεν ισχύουν για τις φιάλες και τα βαρέλια αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 υπό τον όρο ότι αυτά i) κατασκευάζονται και υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, ii) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, iii) μεταφέρονται στον παραλήπτη με πολυτροπικές μεταφορές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι θαλάσσιες, iv) η μεταφορά τους στον τελικό χρήστη συνίσταται από ένα μόνον ταξίδι, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στην ίδια ημέρα, από την επιχείρηση της [υπό iii)] πολυτροπικής μεταφοράς, v) δεν ξαναγεμίζονται στο κράτος και επιστρέφονται ονομαστικά κενά στη χώρα από την οποία άρχισε η [υπό iii)] πολυτροπική μεταφορά, και vi) διανέμονται τοπικά στο κράτος προορισμού σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Τα αέρια που περιέχουν οι φιάλες και τα βαρέλια υπό πίεση είναι των προδιαγραφών που έχουν ζητήσει οι τελικοί χρήστες, οπότε χρειάζεται να εισάγονται εκτός περιοχής ADR. Ανάλογα με τη χρήση, αυτές οι ονομαστικά κενές φιάλες και βαρέλια αερίου υπό πίεση απαιτείται να επιστρέφονται στη χώρα προέλευσής τους, ώστε να ξαναγεμισθούν με ειδικά προδιαγεγραμμένα αέρια — δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία ούτε σε κανένα άλλο μέρος της περιοχής ADR. Μολονότι δεν είναι σύμφωνα με την ADR, είναι σύμφωνα με τον κώδικα IMDG και έχουν γίνει δεκτά για τους σκοπούς του κώδικα αυτού. Η πολυτροπική μεταφορά, η οποία αρχίζει εκτός περιοχής ADR, ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, από όπου διανέμονται οι φιάλες και τα βαρέλια αερίου υπό πίεση προς τελική χρήση, τοπικά μέσα στην Ιρλανδία, σε μικρές ποσότητες. Η μεταφορά, μέσα στην Ιρλανδία, εμπίπτει στο τροποποιημένο άρθρο 6 παράγραφος 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

LT Λιθουανία

RO–a–LT–1

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK-6

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Ψήφισμα της κυβέρνησης αριθ. 337 σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, που εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2000).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RO–a–UK-1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας, όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες (E1).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Οι περισσότερες απαιτήσεις της ADR.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά υλικών της κλάσης 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού. (Φωτεινά αντικείμενα προοριζόμενα να φοριούνται από άτομα σε έκαστο όχημα ή σιδηροδρομικό όχημα κατ’ ανώτατο όριο 500 ανιχνευτές καπνού για οικιακή χρήση, με μεμονωμένη δόση που δεν υπερβαίνει τα 40 kBq· ή σε έκαστο όχημα ή σιδηροδρομικό όχημα κατ’ ανώτατο όριο πέντε φωτεινές συσκευές αερίου τριτίου, με μεμονωμένη δόση που δεν υπερβαίνει τα 10 GBq).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται πλέον όταν ενσωματωθούν στην ADR τροποποιήσεις παρεμφερείς με τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–UK-2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση παραστατικού μεταφοράς για ορισμένες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων (πλην της κλάσης 7), όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.3.6 (E2).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6.2 και 1.1.3.6.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις από ορισμένες απαιτήσεις για ορισμένες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται παραστατικό μεταφοράς για περιορισμένες ποσότητες, εκτός εάν αυτές αποτελούν μέρος μεγαλύτερου φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση είναι κατάλληλη για τις εγχώριες μεταφορές, στις οποίες δεν χρειάζεται πάντοτε παραστατικό μεταφοράς όταν πρόκειται για τοπική διανομή.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–UK-3

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση να διαθέτουν πυροσβεστικό εξοπλισμό τα οχήματα που μεταφέρουν υλικά χαμηλής ραδιενέργειας (E4).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.1.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση να διαθέτουν τα οχήματα πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Αίρεται η απαίτηση για πυροσβεστικό εξοπλισμό όταν μεταφέρονται μόνον εξαιρούμενες συσκευασίες (UN 2908, 2909, 2910 και 2911).

Περιορίζει την απαίτηση όταν πρόκειται για τη μεταφορά μόνο μικρού αριθμού συσκευασιών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά πυροσβεστικού εξοπλισμού στην πράξη δεν σχετίζεται με τη μεταφορά των UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, τα οποία συνήθως μεταφέρονται με μικρά οχήματα.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–UK-4

Θέμα: Διανομή εμπορευμάτων σε εσωτερικές συσκευασίες σε σημεία λιανικής πώλησης ή χρήσης (εξαιρουμένων των κλάσεων 1, 4.2, 6.2 και 7) από τοπικές αποθήκες διανομής σε σημεία λιανικής πώλησης ή χρήσης και από σημεία λιανικής πώλησης σε τελικούς χρήστες (N1).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται να φέρουν οι συσκευασίες επισήμανση RID/ADR ή UN ή άλλο σήμα, εφόσον περιέχουν προϊόντα από τα οριζόμενα στο Schedule 3.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις της ADR δεν αρμόζουν για τα τελικά στάδια μεταφοράς από την αποθήκη στον λιανοπωλητή ή τον χρήστη ή από τον λιανοπωλητή στον τελικό χρήστη. Σκοπός της παρέκκλισης είναι να επιτραπούν οι συσκευασίες εμπορευμάτων σε εσωτερικά δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία για τη λιανική διανομή κατά το τελικό στάδιο της τοπικής διανομής τους.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–UK-5

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική “μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς” για εμπορεύματα της κλάσης 1 για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα στο 1.1.3.6.3 (N10).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6.3 και 1.1.3.6.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις σχετικές με τις ποσότητες που μεταφέρονται ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορίζει κανόνες σχετικά με τις εξαιρέσεις για περιορισμένες ποσότητες και τη μεικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Παρατηρήσεις: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια ποσότητας, ήτοι “50”, για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 1 και “500” για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 2. Για τον υπολογισμό των μεικτών φορτίων, να επιτραπούν πολλαπλασιαστικοί συντελεστές “20” για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 1 και “2” για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 2.

Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–UK-6

Θέμα: Αύξηση της μέγιστης καθαρής μάζας εκρηκτικών ειδών επιτρεπόμενων σε οχήματα EX/II (N13).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.5.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για τις μεταφερόμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Περιορισμοί για τις μεταφερόμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Παρατηρήσεις: Οι κανονισμοί του ΗΒ επιτρέπουν μέγιστη καθαρή μάζα 5 000 kg σε οχήματα του τύπου II για τις ομάδες συμβατότητας 1.1C, 1.1D, 1.1E και 1.1J.

Πολλά είδη της κλάσης 1.1C, 1.1D, 1.1E και 1.1J που διακινούνται στην Ευρώπη είναι μεγάλα ή χύδην και υπερβαίνουν το μήκος των 2,5 m. Πρόκειται κυρίως για εκρηκτικά στρατιωτικής χρήσης. Οι περιορισμοί κατασκευής των οχημάτων EX/III (τα οποία απαιτείται να είναι κλειστά) καθιστούν δύσκολη τη φορτοεκφόρτωση των ειδών αυτών. Για ορισμένα είδη θα ήταν απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης και στα δύο άκρα της μετακίνησης. Στην πράξη, ο εξοπλισμός αυτός είναι σπάνιος. Υπάρχουν λίγα οχήματα EX/III σε χρήση στο ΗΒ και θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό για τη βιομηχανία να απαιτηθεί η κατασκευή πιο εξειδικευμένων οχημάτων EX/III για τη μεταφορά αυτών των εκρηκτικών.

Στο ΗΒ, τα στρατιωτικής χρήσεως εκρηκτικά μεταφέρονται κυρίως από μεταφορείς του εμπορίου, οι οποίοι ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν την εξαίρεση για τα στρατιωτικά οχήματα που προβλέπει η οδηγία-πλαίσιο. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το ΗΒ έχει επιτρέψει τη μεταφορά έως 5 000 kg αυτών των ειδών με οχήματα EX/II. Το όριο αυτό δεν αρκεί πάντα διότι ένα είδος μπορεί να περιέχει εκρηκτικά άνω των 1 000 kg.

Από το 1950 υπήρξαν μόνο δύο περιστατικά (και τα δύο στη δεκαετία του ‘50) με ισχυρή εκρηκτική ύλη βάρους άνω των 5 000 kg. Τα περιστατικά οφείλονταν σε πυρκαγιά σε ελαστικό και σε υπερθέρμανση του συστήματος εξάτμισης το οποίο προκάλεσε ανάφλεξη του καλύμματος. Η πυρκαγιά θα μπορούσε να προκληθεί και με μικρότερο φορτίο. Δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί.

Η πείρα δείχνει ότι, εάν τα εκρηκτικά είδη συσκευασθούν σωστά, είναι απίθανο να αναφλεγούν λόγω κρούσης, π.χ. από σύγκρουση του οχήματος. Τα στοιχεία εκθέσεων στρατιωτικών δραστηριοτήτων και τα δεδομένα των δοκιμαστικών εκτοξεύσεων δείχνουν ότι για την ανάφλεξη των εκρηκτικών χρειάζεται ταχύτητα κρούσης μεγαλύτερη από εκείνη που δημιουργείται με δοκιμαστική πτώση από ύψος 12 μέτρων.

Τα ισχύοντα δεδομένα ασφαλείας δεν θίγονται.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–UK-7

Θέμα: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις επιτήρησης μικρών ποσοτήτων ορισμένων εμπορευμάτων της κλάσης 1 (N12).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.4 και 8.5 S1(6).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις επιτήρησης των οχημάτων μεταφοράς ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Προβλέπει την ασφαλή στάθμευση και εποπτικούς μηχανισμούς αλλά δεν απαιτεί τη συνεχή επιτήρηση ορισμένων φορτίων της κλάσης 1, όπως ορίζει το 8.5 S1(6) της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις επιτήρησης κατά την ADR δεν είναι πάντοτε εφικτές σε εθνικό επίπεδο.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–UK-8

Θέμα: Μείωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών και για τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, με βαγόνια, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.1 και 7.5.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μεικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Παρατηρήσεις: Το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή θα έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι “έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέσουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύσουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά”.

Παραδείγματα παραλλαγών που ίσως το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

1.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ή 0361 να επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα που υπάγονται στον κωδικό UN 1942. Η ποσότητα εμπορευμάτων UN 1942 που θα επιτρέπεται προς μεταφορά θα προσομοιώνεται με εκρηκτικό 1.1D.

2.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, ή 0453 θα επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των μολυσματικών και των τοξικών ουσιών) της κατηγορίας 2 ή μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εμπορευμάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.

3.

Τα εκρηκτικά 1.4G θα επιτρέπεται να μεταφέρονται μαζί με εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών στο ίδιο όχημα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

4.

Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στην ταξινόμηση των αριθμών UN 0106, 0107 ή 0257 θα επιτρέπεται να μεταφέρονται με εκρηκτικά είδη των ομάδων συμβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 kg.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–a–UK-9

Θέμα: Εναλλακτική λύση αντί των πινακίδων χρώματος πορτοκαλί για μικρές αποστολές ραδιενεργών υλικών με μικρά οχήματα.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση τοποθέτησης πινακίδων χρώματος πορτοκαλί σε μικρά οχήματα μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλιση εγκεκριμένη σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή. Η παρέκκλιση που ζητείται είναι:

Τα οχήματα πρέπει είτε:

α)

να φέρουν ανηρτημένη ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5.3.2 της συμφωνίας ADR· ή

β)

όταν πρόκειται για οχήματα τα οποία μεταφέρουν λιγότερες από δέκα συσκευασίες με μη σχάσιμα υλικά ή με σχάσιμα υλικά εξαιρουμένων των ραδιενεργών υλικών και εφόσον το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς των συσκευασιών αυτών δεν υπερβαίνει το 3, ως εναλλακτική λύση να επιτρέπεται να φέρουν ειδοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

BE Βέλγιο

RO–bi–BE-1

Θέμα: Μεταφορές σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μέσω του δημοσίου οδικού δικτύου.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις αφορούν τα έγγραφα, τη σήμανση και την επισήμανση των συσκευασιών και το πιστοποιητικό οδηγού.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2 000.

Παρατηρήσεις: Μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων μεταξύ εγκαταστάσεων.

παρέκκλιση 2-89: διέλευση από το δημόσιο δίκτυο (χημικά σε συσκευασίες),

παρέκκλιση 4-97: απόσταση 2 km (πλίνθοι φωσφορούχου σιδήρου σε θερμοκρασία 600 °C),

παρέκκλιση 2-2 000: απόσταση περίπου 500 m (εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην (“IBC”), PG II, III κλάσεις 3, 5.1, 6.1, 8 και 9)·

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–BE-3

Θέμα: Εκπαίδευση οδηγών.

Τοπικές μεταφορές ειδών UN 1202, 1203 και 1223 σε συσκευασίες και σε δεξαμενές (στο Βέλγιο σε ακτίνα 75 km από την έδρα της επιχείρησης).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας:

Δομή της εκπαίδευσης:

1)

Πακέτα εκπαίδευσης

2)

Δεξαμενή εκπαίδευσης

3)

Ειδική εκπαίδευση Cl 1

4)

Ειδική εκπαίδευση Cl 7

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Ορισμοί – πιστοποιητικό – έκδοση – αντίγραφα – ισχύς και παράταση – οργάνωση μαθημάτων και εξέταση – παρεκκλίσεις – κυρώσεις – τελικές διατάξεις.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Θα ορισθεί σε προσεχή κανονισμό.

Παρατηρήσεις: Προτείνεται παρακολούθηση αρχικής σειράς μαθημάτων, ακολουθούμενη από εξέταση, η οποία να περιορίζεται μόνο στη μεταφορά των UN 1202, 1203 και 1223 σε συσκευασίες και δεξαμενές σε ακτίνα 75 km από την έδρα της επιχείρησης — η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ADR. Μετά από 5 έτη, ο οδηγός πρέπει να παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα και να υποβληθεί επιτυχώς σε εξέταση. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται “Εθνικές μεταφορές UN 1202, 1203 και 1223 βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ”.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–BE-4

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δεξαμενές με σκοπό την καύση τους.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 3.2.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κατά παρέκκλιση του πίνακα στο 3.2 επιτρέπεται η χρήση δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων με κωδικό δεξαμενών L4BH αντί του L4DH για τη μεταφορά υγρών εμπορευμάτων που προκαλούν αντίδραση με το νερό, τοξικών, III, ε.α.ο. υπό ορισμένες συνθήκες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Dérogation 01 – 2002.

Παρατηρήσεις: Ο κανονισμός αυτός επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μικρές αποστάσεις.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–BE-5

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.2, 5.4, 6.1 (παλαιός κανονισμός: A5, 2X14, 2X12).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, σήμανση και απαιτήσεις για τη συσκευασία.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Αντί τα απόβλητα να κατατάσσονται σύμφωνα με την ADR, χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες (εύφλεκτοι διαλύτες, επιχρίσματα, οξέα, συσσωρευτές κ.λπ.) για να αποφεύγονται επικίνδυνες αντιδράσεις μέσα στην ίδια ομάδα. Οι απαιτήσεις για την κατασκευή και τη δοκιμή συσκευασιών είναι λιγότερο περιοριστικές.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Παρατηρήσεις: Ο κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στη μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσής τους.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–BE-6

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE-5.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–BE-7

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–BE-8

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–UK-2.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

DE Γερμανία

RO–bi–DE-1

Θέμα: Απάλειψη ορισμένων μνειών στο παραστατικό μεταφοράς (n2).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: περιεχόμενα του παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις εκτός των κλάσεων 1 (πλην της 1.4S), 5.2 και 7:

Δεν απαιτείται στο παραστατικό μεταφοράς μνεία:

α)

του παραλήπτη, εάν πρόκειται για τοπική διανομή (εξαιρουμένου του πλήρους φορτίου και της μεταφοράς σε ορισμένες διαδρομές)·

β)

της ποσότητας και των τύπων των συσκευασιών, εφόσον δεν ισχύει το 1.1.3.6 και εφόσον το όχημα πληροί όλες τις διατάξεις των παραρτημάτων A και Β·

γ)

για τις κενές ακαθάριστες δεξαμενές αρκεί το παραστατικό μεταφοράς του τελευταίου φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Παρατηρήσεις: Η εφαρμογή όλων των διατάξεων θα ήταν πρακτικά ανέφικτη για ορισμένα είδη κυκλοφορίας.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 22 (υπαγόμενη στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–DE-2

Θέμα: Μεταφορά υλικών χύδην της κλάσης 9 μολυσμένων από πολυχλωριούχο διφαινύλιο.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορές χύδην.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Άδεια μεταφοράς χύδην σε σφραγισμένα κνητά αμαξώματα οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτια τα οποία είναι στεγανά από υγρά ή σκόνες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Παρατηρήσεις: Παρέκκλιση 11 έως τις 31.12.2004· από το 2005, ισχύουν οι ίδιες διατάξεις στην ADR και στους RID.

Βλέπε επίσης πολυμερή συμφωνία M137.

Κατάλογος αριθ. 4*.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–DE-3

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και σήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: Συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα και IBC· τα απόβλητα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 6*.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

DK Δανία

RO–bi–DK-1

Θέμα: UN 1202, 1203, 1223 και κλάση 2 - χωρίς παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτείται παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τη μεταφορά πετρελαιοειδών της κλάσης 3, UN 1202, 1203 και 1223 και αερίων της κλάσης 2 με σκοπό τη διανομή τους (εμπορεύματα προς παράδοση σε δύο ή περισσότερους παραλήπτες και παραλαβή επιστρεπτέων εμπορευμάτων σε παρόμοιες καταστάσεις), δεν απαιτείται παραστατικό μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι οι γραπτές οδηγίες, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της ADR, περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό UN, την ονομασία και την κλάση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.08.2001 om vejtransport af farligt gods.

Παρατηρήσεις: Ο λόγος ύπαρξης της εν λόγω εθνικής παρέκκλισης είναι η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος επιτρέπει π.χ. στην εταιρεία πετρελαιοειδών που τον χρησιμοποιεί να διαβιβάζει συνεχώς στα οχήματα πληροφορίες για τους πελάτες της. Επειδή οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες στην αρχή της μεταφοράς και διαβιβάζονται στο όχημα κατά τη διάρκειά της, δεν είναι δυνατόν - πριν από την έναρξη της μεταφοράς - να συνταχθούν τα παραστατικά μεταφοράς. Αυτό το είδος μεταφορών περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές.

Υπάρχει σήμερα παρέκκλιση της Δανίας για παρεμφερή διάταξη βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–DK-2

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, όπως έχει τροποποιηθεί.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–DK-3

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–UK-1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, όπως έχει τροποποιηθεί

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

EL Ελλάδα

RO–bi–EL-1

Θέμα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις ασφαλείας για τις μόνιμες δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), που έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001, για τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την έγκριση τύπου, τις επιθεωρήσεις, τις δοκιμές, τη σήμανση σταθερών δεξαμενών (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών σε κινητά αμαξώματα, με περιβλήματα από μεταλλικά υλικά, οχήματα συστοιχίας και MEGCs.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταβατική διάταξη: Οι σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα), οι κινητές δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια βυτιοδέκτες που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1.1.1985 και 31.12.2001 μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 31.12.2010. Η παρούσα μεταβατική διάταξη αφορά οχήματα μεταφοράς των εξής επικίνδυνων υλικών (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Προϋπόθεση είναι να πρόκειται για μικρές ποσότητες ή για τοπικές μεταφορές με οχήματα ταξινομημένα κατά την προαναφερόμενη περίοδο. Η μεταβατική διάταξη θα ισχύσει για τα βυτιοφόρα οχήματα που έχουν προσαρμοσθεί σύμφωνα με τα εξής:

1.

Παράγραφοι της ADR για την επιθεώρηση και τις δοκιμές: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154).

2.

Ελάχιστο πάχος κελύφους 3 mm για τις δεξαμενές με χωρητικότητα του διαμερίσματος του κελύφους έως 3 500 lt και πάχος μαλακού χάλυβα τουλάχιστον 4 mm για δεξαμενές με διαμερίσματα χωρητικότητας έως 6 000 lt, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το πάχος των χωρισμάτων.

3.

Εάν το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο, οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για το πάχος και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που απορρέουν από τα τεχνικά σχέδια που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές της χώρας όπου είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τεχνικά σχέδια, οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.17 (211 127).

4.

Οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων περιθωρίου 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), της παραγράφου 6.8.2.2 στις υποπαραγράφους 6.8.2.2.1 και 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Πιο συγκεκριμένα, τα βυτιοφόρα οχήματα μάζας κάτω των 4 t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές μόνον πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31.12.2002, εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον τροποποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο περιθωρίου 211 127 (5)β4 (6.8.2.1.20).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–EL-2

Θέμα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχημάτων όσον αφορά οχήματα προοριζόμενα για τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η παρέκκλιση αφορά οχήματα προοριζόμενα για τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (κατηγορίες UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 και 3257), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Τα προαναφερθέντα οχήματα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 9 (παράγραφοι 9.2.1 έως 9.2.6) του παραρτήματος B της οδηγίας 94/55/ΕΚ με τις εξής αποκλίσεις.

Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 9.2.3.2 απαιτείται μόνον εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο εκ κατασκευής με σύστημα απεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS)· πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα συνεχούς πέδησης, όπως ορίζεται στο 9.2.3.3.1 χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των 9.2.3.3.2 και 9.2.3.3.3.

Η ηλεκτρική σύνδεση με τον ταχογράφο πρέπει να είναι εφοδιασμένη με φράγμα ασφαλείας απευθείας συνδεδεμένο με τον συσσωρευτή (παράγραφος περιθωρίου 220 514) και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του μηχανισμού για την ανύψωση του άξονα του φορείου πρέπει να τοποθετείται εκεί όπου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από τον κατασκευαστή του οχήματος και προστατεύεται με κατάλληλα σφραγισμένο περίβλημα (παράγραφος περιθωρίου 220 517).

Ειδικά τα βυτιοφόρα μέγιστης μάζας κάτω των 4 τόνων για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN: 1202) πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 και 9.2.4.5. αλλά όχι αναγκαστικά των υπολοίπων παραγράφων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Ο αριθμός των οχημάτων που προαναφέρθηκαν είναι μικρός, εάν συγκριθεί με το συνολικό αριθμό των ήδη ταξινομημένων οχημάτων, και επιπλέον πρόκειται για οχήματα που προορίζονται μόνο για τοπικές μεταφορές. Η μορφή της ζητούμενης παρέκκλισης, το μέγεθος του συγκεκριμένου στόλου οχημάτων και ο τύπος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν δημιουργούν πρόβλημα οδικής ασφάλειας.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

ES Ισπανία

RO–bi–ES-2

Θέμα: Ειδικός εξοπλισμός για τη διανομή άνυδρης αμμωνίας.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.8.2.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας των περιεχομένων σε περίπτωση βλάβης στα εξωτερικά εξαρτήματα (σωλήνες, πλευρικές συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική βαλβίδα διακοπής και η έδρασή της θα προστατεύονται έναντι του κινδύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών καταπονήσεων ή θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να τις αντέχουν. Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης (περιλαμβανομένων των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτικών πωμάτων (εάν υπάρχουν) πρέπει να ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται στη γεωργία για τη διανομή και τη χρήση της άνυδρης αμμωνίας, οι οποίες τέθηκαν σε χρήση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 μπορούν να είναι εξοπλισμένες με εξωτερικές, και όχι εσωτερικές, διατάξεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές προσφέρουν προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη των τοιχωμάτων της δεξαμενής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Παρατηρήσεις: Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, οι δεξαμενές με εξωτερικές διατάξεις ασφαλείας χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά στη γεωργία για την απευθείας χρήση της άνυδρης αμμωνίας στους αγρούς. Διάφορες δεξαμενές του είδους αυτού χρησιμοποιούνται ακόμη σήμερα. Σπάνια κυκλοφορούν φορτωμένες στο οδικό δίκτυο και χρησιμοποιούνται μόνο για το λίπασμα σε μεγάλα αγροκτήματα.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 29 Φεβρουαρίου 2016

FI Φινλανδία

RO–bi–FI-1

Θέμα: τροποποίηση των πληροφοριών στο παραστατικό μεταφοράς για τις εκρηκτικές ουσίες.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.2.1 στοιχείο α).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδικές διατάξεις για την κλάση 1.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Στο παραστατικό μεταφοράς, επιτρέπεται να αναγράφεται ο αριθμός πυροκροτητών (1 000 πυροκροτητές αντιστοιχούν σε 1 kg εκρηκτικά) αντί της πραγματικής καθαρής μάζας εκρηκτικών ουσιών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Παρατηρήσεις: Θεωρείται ότι οι πληροφορίες αρκούν εφόσον πρόκειται για εθνικές μεταφορές. Η παρέκκλιση χρησιμεύει κυρίως στη βιομηχανία εκρηκτικών για τις τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 31.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–FI-2

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE-10.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–FI-3

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–DE-1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 29 Φεβρουαρίου 2016

FR Γαλλία

RO–bi–FR-1

Θέμα: Χρήση του ναυτιλιακού εγγράφου ως παραστατικού μεταφοράς για τις μεταφορές μικρών αποστάσεων μετά την εκφόρτωση του πλοίου.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στο παραστατικό μεταφοράς για τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Το ναυτιλιακό έγγραφο χρησιμοποιείται ως παραστατικό μεταφοράς εντός ακτίνας 15 km.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 23-4.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–FR-3

Θέμα: Μεταφορά σταθερών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) (18).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά σταθερών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) υπόκειται σε ειδικούς κανόνες. Ισχύει μόνο για μικρές αποστάσεις.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 30.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–FR-4

Θέμα: Ειδικοί όροι εκπαίδευσης των οδηγών και έγκριση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές μεταφορές (μικρές αποστάσεις).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.8.3.2, 8.2.1 και 8.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξοπλισμός των δεξαμενών και εκπαίδευση οδηγών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Ειδικές διατάξεις για την έγκριση των οχημάτων.

Ειδικές διατάξεις για την εκπαίδευση των οδηγών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route - Article 29-2 - Annex D4.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

IE Ιρλανδία

RO–bi–IE-1

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του 5.4.1.1.1 να αναγράφονται i) τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των παραληπτών, ii) ο αριθμός και η περιγραφή των συσκευασιών και iii) η συνολική ποσότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων στο παραστατικό μεταφοράς, όταν μεταφέρονται στον τελικό χρήστη κηροζίνη, καύσιμα ντήζελ ή μείγμα αέριου υδρογονάνθρακα ε.α.ο. με τους αντίστοιχους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 1223, UN 1202 και UN 1965.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Τεκμηρίωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Όταν μεταφέρονται στον τελικό χρήστη κηροζίνη, καύσιμα ντήζελ ή μείγμα αέριου υδρογονάνθρακα ε.α.ο. με τους αντίστοιχους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 1223, UN 1202 και UN 1965, όπως προδιαγράφεται στο προσάρτημα B.5 του παραρτήματος B της συμφωνίας ADR, δεν χρειάζεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραλήπτη, ο αριθμός και η περιγραφή των συσκευασιών, των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών ή των δοχείων, ή η συνολική ποσότητα που μεταφέρεται με τη μονάδα μεταφοράς.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(2) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Για τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης σε νοικοκυριά, συνήθης πρακτική είναι να “συμπληρώνεται” η δεξαμενή αποθήκευσης του πελάτη — και άρα είναι άγνωστη η ακριβής ποσότητα που θα παραδοθεί, όπως επίσης είναι άγνωστος ο αριθμός των πελατών (σε κάθε διαδρομή παράδοσης) όταν αρχίζει η μεταφορά με τη δεξαμενή με πλήρες φορτίο. Στις παραδόσεις φιαλών υγραερίου σε νοικοκυριά, η συνήθης πρακτική είναι η αντικατάσταση των κενών φιαλών με πλήρεις — οπότε ο αριθμός πελατών και η παράδοση της ακριβούς ποσότητας δεν είναι γνωστά κατά την έναρξη της μεταφοράς.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–IE-2

Θέμα: Εξαίρεση για να επιτραπεί το παραστατικό μεταφοράς που απαιτείται στο σημείο 5.4.1.1.1 να είναι εκείνο της τελευταίας φόρτωσης για τις μεταφορές κενών ακαθάριστων δεξαμενών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Τεκμηρίωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Στην περίπτωση μεταφοράς κενών ακαθάριστων δεξαμενών, αρκεί το παραστατικό μεταφοράς της τελευταίας παράδοσης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(3) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Ιδίως στην περίπτωση παράδοσης βενζίνης ή/και καυσίμων ντίζελ σε πρατήρια βενζίνης, το βυτιοφόρο επιστρέφει απευθείας στην αποθήκη πετρελαίου (για να ξαναφορτωθεί για περαιτέρω παραδόσεις), αμέσως μετά την παράδοση του τελευταίου φορτίου.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–IE-3

Θέμα: Εξαίρεση για να επιτραπεί η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, για τα οποία ισχύει η ειδική διάταξη CV1 στο 7.5.11 ή η S1 στο 8.5, σε δημόσιους χώρους χωρίς την ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5 και 8.5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πρόσθετες διατάξεις για τη φορτοεκφόρτωση και τη διακίνηση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται χωρίς την ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών, κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων του 7.5.11 ή του 8.5.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Για τις εγχώριες μεταφορές, η διάταξη αυτή προκαλεί πολύ δαπανηρό έξοδο στις αρμόδιες αρχές.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–IE-5

Θέμα: Εξαίρεση από την “απαγόρευση μεικτής φόρτωσης” του σημείου 7.5.2.1 για είδη της ομάδας συμβατότητας Β και για ουσίες και είδη της ομάδας συμβατότητας D στο ίδιο όχημα με επικίνδυνα εμπορεύματα, σε δεξαμενές, της κλάσης 3, 5.1 και 8.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη φορτοεκφόρτωση και τη διακίνηση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι συσκευασίες που περιέχουν είδη της ομάδας συμβατότητας Β της κλάσης 1 της ADR και οι συσκευασίες που περιέχουν ουσίες και είδη της ομάδας συμβατότητας D της κλάσης 1 της ADR μπορούν να μεταφέρονται με το ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα των κλάσεων 3, 5.1 ή 8 με την προϋπόθεση ότι α) οι συσκευασίες της κλάσης 1 της ADR μεταφέρονται σε χωριστά εμπορευματοκιβώτια/διαμερίσματα εγκεκριμένου σχεδιασμού και υπό τους απαιτούμενους όρους από την αρμόδια αρχή και β) οι ουσίες των κλάσεων 3, 5.1 ή 8 μεταφέρονται με σκάφη που πληρούν τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τις δοκιμές, την εξέταση, τη λειτουργία και τη χρήση τους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(7) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Να επιτραπεί, υπό όρους εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή, η φόρτωση ειδών και ουσιών των ομάδων συμβατότητας Β και D της κλάσης 1 στο ίδιο όχημα, σε δεξαμενές, μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα, των κλάσεων 3, 5.1 και 8 — π.χ. “Αντλιοφόρα φορτηγά”.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–IE-6

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του 4.3.4.2.2, η οποία απαιτεί οι εύκαμπτοι σωλήνες πλήρωσης και εκκένωσης που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με το κύτος του βυτιοφόρου οχήματος να είναι άδειοι κατά τη μεταφορά.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.3

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χρήση βυτιοφόρων οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τα τύμπανα περιέλιξης εύκαμπτων σωλήνων (συμπεριλαμβανομένων των σταθερών αγωγών που συνδέονται με αυτούς), που είναι προσαρτημένα στα βυτιοφόρα οχήματα λιανικής διανομής πετρελαιοειδών με αναγνωριστικούς αριθμούς UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 και UN 1978 δεν απαιτείται να είναι άδεια κατά την οδική μεταφορά, εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του περιεχομένου τους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Τα τύμπανα περιέλιξης εύκαμπτων σωλήνων για τα βυτιοφόρα οχήματα παράδοσης πετρελαιοειδών στα νοικοκυριά πρέπει να παραμένουν πάντοτε πλήρη ακόμη και κατά τη μεταφορά. Το σύστημα εκκένωσης είναι γνωστό ως σύστημα “υγρής γραμμής”, το οποίο απαιτεί ο μετρητής και ο εύκαμπτος σωλήνας του βυτιοφόρου να είναι γεμάτοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πελάτης θα παραλάβει την ορθή ποσότητα προϊόντος.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–IE-7

Θέμα: Εξαίρεση από ορισμένες απαιτήσεις των 5.4.0, 5.4.1.1.1 και 7.5.11 της ADR για τη μεταφορά λιπάσματος νιτρικού αμμωνίου χύδην αριθμού UN 2067 από τους λιμένες στους παραλήπτες.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.0, 5.4.1.1.1 και 7.5.11.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση ανεξάρτητου παραστατικού μεταφοράς με την ορθή συνολική ποσότητα του συγκεκριμένου φορτίου για κάθε ταξίδι· και απαίτηση καθαρισμού του οχήματος πριν και μετά το ταξίδι.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Προτεινόμενη παρέκκλιση για να επιτραπούν τροποποιήσεις των απαιτήσεων της ADR σχετικά με το παραστατικό μεταφοράς και τον καθαρισμό του οχήματος· σκοπός είναι να ληφθούν υπόψη πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ειδών χύδην από τον λιμένα στον παραλήπτη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Παρατηρήσεις: Οι διατάξεις της ADR προβλέπουν α) ανεξάρτητο παραστατικό μεταφοράς, όπου να αναγράφεται η συνολική μάζα των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται για το συγκεκριμένο φορτίο, και β) την ειδική διάταξη “CV24” σχετικά με τον καθαρισμό για κάθε φορτίο που μεταφέρεται από το λιμένα στον παραλήπτη κατά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην. Επειδή η μεταφορά είναι τοπική και αφορά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην που συνεπάγεται πολλές διαδρομές μεταφοράς (την ίδια ημέρα ή τις επόμενες ημέρες) της ίδιας ουσίας από το πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην στον παραλήπτη, πρέπει να αρκεί ένα και μόνον παραστατικό μεταφοράς, με την κατά προσέγγιση συνολική μάζα κάθε φορτίου, και είναι περιττή η απαίτηση της ειδικής διάταξης “CV24”.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

LT Λιθουανία

RO–bi–LT-1

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–EL-1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Ψήφισμα της κυβέρνησης αριθ. 337 σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, που εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2000).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–LT-2

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–EL-2.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Ψήφισμα της κυβέρνησης αριθ. 337 σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, που εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2000).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

NL Κάτω Χώρες

RO–bi–NL-13

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2004.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 και 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις για ορισμένες ποσότητες, ειδικές διατάξεις, χρήση συσκευασίας, χρήση υπερσυσκευασίας, τεκμηρίωση· κατασκευή και δοκιμή συσκευασίας, φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμός, επάνδρωση, εξοπλισμός, εκμετάλλευση, οχήματα και έγγραφα, κατασκευή και έγκριση οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: 17 ουσιαστικές διατάξεις για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων αποκομιζόμενων επικίνδυνων οικιακών απορριμμάτων. Λόγω των μικρών ποσοτήτων σε κάθε περίπτωση και της ποικίλης φύσης των διαφόρων ουσιών, δεν είναι δυνατόν η μεταφορά να διεξάγεται με πλήρη τήρηση των κανόνων ADR. Έτσι, με βάση το καθεστώς που προαναφέρθηκε, ορίζεται απλουστευμένη λύση η οποία αποκλίνει από ορισμένες διατάξεις της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2004. (πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2004).

Παρατηρήσεις: Το πρόγραμμα καθορίσθηκε για να επιτραπεί στους πολίτες να εναποθέτουν μικρές ποσότητες χημικών αποβλήτων σε συγκεκριμένα σημεία. Οι συγκεκριμένες ουσίες συνίστανται επομένως σε υπολείμματα, π.χ. βαφών. Το μέγεθος του κινδύνου ελαχιστοποιείται με την επιλογή του μεταφορικού μέσου και, μεταξύ άλλων, με τη χρήση ειδικών στοιχείων μεταφοράς και της υπόδειξης “απαγορεύεται το κάπνισμα”, καθώς και αναλάμποντος κίτρινου λαμπτήρα ευδιάκριτου στο κοινό. Το κύριο θέμα όσον αφορά τη μεταφορά είναι ότι εξασφαλίζεται η ασφάλειά της. Αυτό επιτυγχάνεται, επί παραδείγματι, με τη μεταφορά των ουσιών σε σφραγισμένες συσκευασίες ώστε να αποφεύγεται η διασπορά τους ή ο κίνδυνος διαφυγής τοξικών ατμών από το όχημα ή συσσώρευσής τους στο όχημα. Στο όχημα υπάρχουν ενσωματωμένες μονάδες κατάλληλες για την αποθήκευση διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων και την προστασία από τη διαφυγή και την τυχαία μετατόπιση ή και το ακούσιο άνοιγμα. Ταυτόχρονα, παρά τις μικρές ποσότητες των προσκομιζόμενων αποβλήτων, η μεταφορική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, λόγω της διαφορετικής φύσης των συγκεκριμένων ουσιών. Επειδή οι απλοί πολίτες δεν γνωρίζουν τους βαθμούς κινδύνου των ουσιών αυτών, πρέπει να παρέχονται γραπτές οδηγίες, όπως ορίζεται στο παράρτημα του προγράμματος.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

PT Πορτογαλία

RO–bi–PT-1

Θέμα: Παραστατικά μεταφοράς για την UN 1965

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις παραστατικών μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η κατάλληλη ονομασία αποστολής που πρέπει να αναγράφεται στο παραστατικό μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο τμήμα 5.4.1 του RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), για βουτάνιο και προπάνιο εμπορικής χρήσης που καλύπτονται από τη συλλογική ονομασία “UN No 1965 μείγμα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιημένων, ε.α.ο.” και μεταφέρονται σε κυλίνδρους, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από άλλες εμπορικές ονομασίες ως εξής:

 

“UN 1965 Βουτάνιο” στην περίπτωση μειγμάτων A, A01, A02 και A0, όπως περιγράφονται στο 2.2.2.3 του RPE, που μεταφέρονται σε κυλίνδρους·

 

“UN 1965 προπάνιο” στην περίπτωση μείγματος C, όπως περιγράφεται στο 2.2.2.3 του RPE, που μεταφέρεται σε κυλίνδρους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Despacho DGTT 7560/2004 της 16ης Απριλίου 2004, βάσει του άρθρου 5, αριθ. 1, του Decreto-Lei No 267-A/2003 της 27ης Οκτωβρίου.

Παρατηρήσεις: Αναγνωρίζεται ότι είναι σημαντικό να διευκολυνθούν οι οικονομικοί παράγοντες στη συμπλήρωση των παραστατικών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η ασφάλεια των εργασιών αυτών.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–PT-2

Θέμα: Παραστατικά μεταφοράς για κενές ακαθάριστες δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις παραστατικών μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για το ταξίδι επιστροφής κενών δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων, με τα οποία μεταφέρθηκαν επικίνδυνα εμπορεύματα, το παραστατικό μεταφοράς που αναφέρεται στο τμήμα 5.4.1 του RPE μπορεί να αντικατασταθεί από το παραστατικό μεταφοράς που εκδόθηκε για το αμέσως προηγούμενο παράδοσης των εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Despacho DGTT 15162/2004 της 28ης Ιουλίου 2004, βάσει του άρθρου 5, αριθ. 1, του Decreto-Lei No 267-A/2003, της 27ης Οκτωβρίου.

Παρατηρήσεις: Η υποχρέωση να συνοδεύεται η μεταφορά κενών δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν επικίνδυνα εμπορεύματα από παραστατικό μεταφοράς σύμφωνα με τον RPE προκαλεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν χωρίς να επηρεασθεί η ασφάλεια.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

SE Σουηδία

RO–bi–SE-1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 2, 5.2, και 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ταξινόμηση, σήμανση και τοποθέτηση επισήμανσης, καθώς και απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία συνίσταται σε απλουστευμένα κριτήρια κατάταξης, λιγότερο περιοριστικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας, και σε τροποποιημένες απαιτήσεις επισήμανσης και τοποθέτησης της επισήμανσης.

Τα επικίνδυνα απόβλητα αντί να ταξινομούνται σύμφωνα με την ADR κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες αποβλήτων. Κάθε ομάδα αποβλήτων περιλαμβάνει ουσίες οι οποίες επιτρέπεται, σύμφωνα με την ADR, να συσκευάζονται μαζί (μεικτή συσκευασία).

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει επισήμανση με τον αντίστοιχο κωδικό της ομάδας αποβλήτων αντί του αριθμού UN.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι κανονισμοί αυτοί θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από δημόσιες μονάδες ανακύκλωσης σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-2

Θέμα: Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα στο παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία ορίζει ότι δεν χρειάζεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα εάν πρόκειται για επιστροφή ακάθαρτων συσκευασιών που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι κενές ακάθαρτες συσκευασίες που επιστρέφονται στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ειδών.

Την παρέκκλιση αυτή επικαλούνται κυρίως οι βιομηχανίες όταν ανταλλάσσουν άδεια ακάθαρτα δοχεία με πλήρη δοχεία.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-3

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, καθώς και μεταφορά μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου μεταξύ διαφόρων σημείων των περιοχών αυτών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημοσίου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, καθώς και μεταφορά μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου μεταξύ διαφόρων σημείων των περιοχών αυτών. Οι παρεκκλίσεις αφορούν την ένδειξη και την τοποθέτηση επισήμανσης στις συσκευασίες, τα έγγραφα μεταφοράς, το πιστοποιητικό οδηγού και το πιστοποιητικό έγκρισης βάσει του 9.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Σε διάφορες περιπτώσεις, μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα μεταξύ εγκαταστάσεων ευρισκομένων εκατέρωθεν του δημοσίου οδικού άξονα. Αυτή η μορφή μεταφοράς δεν αποτελεί μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω ιδιωτικού δρόμου και, επομένως, πρέπει να υπόκειται σε αντίστοιχες απαιτήσεις. Βλέπε επίσης την οδηγία 96/49/ΕΚ, άρθρο 6 παράγραφος 14.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-4

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς επιτρέπονται για λόγους προστασίας των εργαζομένων, από κινδύνους συνδεόμενους με την εκφόρτωση, προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κ.λπ.

Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς επιτρέπονται μόνον εφόσον υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας κατά την κανονική μεταφορά.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι παρεκκλίσεις επιτρέπεται να εφαρμόζονται μόνον από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσχεση επικίνδυνων ειδών.

Η παρέκκλιση αφορά μόνον τις τοπικές μεταφορές, π.χ. ειδών που έχει κατάσχει η αστυνομία, όπως εκρηκτικά ή κλοπιμαία. Το πρόβλημα με αυτά τα είδη είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ βεβαιότητα για την ταξινόμησή τους. Επίσης συχνά τα είδη αυτά δεν είναι συσκευασμένα, δεν φέρουν επισήμανση ή ετικέτα σύμφωνα με την ADR. Η αστυνομία πραγματοποιεί αρκετές εκατοντάδες τέτοιες μεταφορές κάθε χρόνο. Όσον αφορά τα λαθραία οινοπνευματώδη, αυτά πρέπει να μεταφέρονται από το μέρος όπου κατασχέθηκαν σε αποθήκη των αρχών και από εκεί στο σημείο όπου θα καταστραφούν, η απόσταση δε μεταξύ αυτών των δύο εγκαταστάσεων μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη. Οι επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις είναι: α) δεν χρειάζεται επισήμανση σε κάθε συσκευασία και β) δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένες συσκευασίες. Ωστόσο, κάθε παλέτα που περιέχει τέτοιες συσκευασίες πρέπει να φέρει κατάλληλη επισήμανση. Όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 20 τέτοιες μεταφορές.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-5

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός των λιμένων και κοντά σε αυτούς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Έγγραφα φερόμενα επί της μονάδας μεταφοράς· κάθε μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ειδικό εξοπλισμό· έγκριση οχήματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Δεν χρειάζεται να υπάρχουν έγγραφα στη μονάδα μεταφοράς (πλην του πιστοποιητικού οδηγού).

Η μονάδα μεταφοράς δεν χρειάζεται να είναι εφοδιασμένη με τον εξοπλισμό που προβλέπει το 8.1.5.

Οι ελκυστήρες δεν χρειάζονται πιστοποιητικό έγκρισης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Παραβολή με την οδηγία 96/49/ΕΚ άρθρο 6 παράγραφος 14.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-6

Θέμα: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR των επιθεωρητών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.2.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι επιθεωρητές που διενεργούν τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο του οχήματος δεν χρειάζεται να παρακολουθούν τα μαθήματα εκπαίδευσης που αναφέρονται στο 8.2 ή να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις τα οχήματα που υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο έχουν ως φορτίο επικίνδυνα εμπορεύματα π.χ. ακαθάριστες κενές δεξαμενές.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις στο 1.3 και 8.2.3.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-7

Θέμα: Τοπικές διανομές ειδών UN 1202, 1203 και 1223 με βυτιοφόρα.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Για τις ακαθάριστες δεξαμενές και τα βυτιοφόρα η περιγραφή πρέπει να είναι σύμφωνη με το 5.4.1.1.6. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των διαφόρων παραληπτών μπορεί να αναγράφεται σε άλλα έγγραφα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τις κενές ακαθάριστες δεξαμενές ή βυτιοφόρα δεν χρειάζεται περιγραφή στο παραστατικό μεταφοράς σύμφωνα με το 5.4.1.1.6, εάν για την ποσότητα των ουσιών στο σχέδιο φόρτωσης έχει σημειωθεί 0. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των παραληπτών δεν χρειάζονται σε κανένα έγγραφο στο όχημα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-9

Θέμα: Τοπικές μεταφορές συνδεόμενες με αγροτικές τοποθεσίες ή εργοτάξια.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4, 6.8 και 9.1.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Παραστατικό μεταφοράς. Κατασκευή δεξαμενών. Πιστοποιητικό έγκρισης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι τοπικές μεταφορές που συνδέονται με αγροτικές τοποθεσίες ή εργοτάξια δεν χρειάζεται να πληρούν ορισμένους κανονισμούς:

α)

δεν απαιτείται δήλωση των επικίνδυνων εμπορευμάτων·

β)

επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται οι παλαιές δεξαμενές/εμπορευματοκιβώτια που δεν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με το 6.8 αλλά σύμφωνα με παλαιότερη εθνική νομοθεσία και προσαρμόζονται σε οχήματα προσωπικού·

γ)

επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές και πολύ κοντά στο σημείο των έργων τα παλαιά βυτιοφόρα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 6.7 ή 6.8 και προορίζονται για τη μεταφορά των ουσιών UN 1268, 1999, 3256 και 3257, με ή χωρίς εξοπλισμό επιφανειακής οδόστρωσης·

δ)

δεν απαιτούνται πιστοποιητικά έγκρισης για οχήματα προσωπικού και βυτιοφόρα με ή χωρίς εξοπλισμό επιφανειακής οδόστρωσης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Το όχημα προσωπικού είναι ένα είδος τροχόσπιτου για το εργαζόμενο προσωπικό με αίθουσα, όπου έχει τοποθετηθεί μη εγκεκριμένη δεξαμενή/εμπορευματοκιβώτιο πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία των δασικών ελκυστήρων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-10

Θέμα: Μεταφορά εκρηκτικών σε δεξαμενές.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εκρηκτικά επιτρέπεται να συσκευάζονται μόνον σύμφωνα με το 4.1.4.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η αρμόδια αρχή θα εγκρίνει τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εκρηκτικών με δεξαμενές. Η μεταφορά με δεξαμενές επιτρέπεται μόνο για τα εκρηκτικά που αναφέρει ο κανονισμός ή με ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής.

Το όχημα που μεταφέρει εκρηκτικά σε δεξαμενές πρέπει να φέρει σήμανση και πινακίδα σύμφωνα με τα 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 και 5.3.1.4. Μόνον ένα όχημα της μονάδας μεταφοράς μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τον σουηδικό κανονισμό SÄIFS 1993:4.

Παρατηρήσεις: Αυτό ισχύει μόνο για εγχώριες μεταφορές και μάλιστα τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ίσχυαν πριν από την προσχώρηση της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέτοιες μεταφορές εκρηκτικών με βυτιοφόρα οχήματα εκτελούν δύο μόνον εταιρείες. Στο εγγύς μέλλον αναμένεται μετάβαση στα γαλακτώματα.

Παλαιά παρέκκλιση αριθ. 84.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-11

Θέμα: Άδεια οδηγού

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν επιτρέπεται η εκπαίδευση οδηγού με κανένα από τα οχήματα που αναφέρονται στο 8.2.1.1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S - Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Τοπική μεταφορά.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–SE-12

Θέμα: Μεταφορά πυροτεχνημάτων UN 0335.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παράρτημα B, 7.2.4, V2 (1)

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση οχημάτων EX/II and EX/III.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Όταν μεταφέρονται πυροτεχνήματα UN 0335, η ειδική διάταξη V2 (1) στο 7.2.4 εφαρμόζεται μόνο για καθαρό εκρηκτικό περιεχόμενο άνω των 3 000 kg (4 000 kg με ρυμουλκούμενο), εφόσον τα πυροτεχνήματα έχουν ταξινομηθεί ως UN 0335 σύμφωνα με τον κανονικό πίνακα ταξινόμησης των πυροτεχνημάτων στο σημείο 2.1.3.5.5 της δέκατης τέταρτης αναθεωρημένης έκδοσης των συστάσεων των ΗΕ.

Συστάσεις για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η εν λόγω ταξινόμηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής. Η μονάδα μεταφοράς διενεργεί εξακρίβωση της ταξινόμησης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S – Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά πυροτεχνημάτων περιορίζεται χρονικά σε δύο σύντομες περιόδους του έτους, κατά το τέλος του έτους και κατά το τέλος Απριλίου/αρχές Μαΐου. Η μεταφορά από τους αποστολείς στους τερματικούς σταθμούς μπορεί να πραγματοποιείται με τον σημερινό στόλο εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Η διανομή, όμως, των πυροτεχνημάτων από τους τερματικούς σταθμούς στα εμπορικά κέντρα και η επιστροφή του πλεονάσματος στους τερματικούς σταθμούς είναι περιορισμένη, λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ. Οι μεταφορείς δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε τέτοιες εγκρίσεις, διότι δεν μπορούν να ανακτήσουν τις δαπάνες τους. Λόγω του γεγονότος αυτού, διακυβεύεται η ύπαρξη των αποστολέων πυροτεχνημάτων, διότι δεν μπορούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Όταν χρησιμοποιείται αυτή η παρέκκλιση, η ταξινόμηση των πυροτεχνημάτων πρέπει να έχει γίνει με βάση τον κανονικό κατάλογο στις συστάσεις των ΗΕ, ώστε να χρησιμοποιείται η κατά το δυνατόν πλέον πρόσφατη ταξινόμηση.

Παρεμφερής τύπος εξαίρεσης προβλέπεται για πυροτεχνήματα UN 0336, που έχει συμπεριληφθεί στην ειδική διάταξη 651, 3.3.1 της ADR 2005.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RO–bi–UK-1

Θέμα: Διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα από το δημόσιο οδικό δίκτυο (N8).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μη εφαρμογή των κανονισμών για τα επικίνδυνα εμπορεύματα για τις μεταφορές εντός ιδιωτικών εγκαταστάσεων από τις οποίες διέρχεται οδικός άξονας. Για την κλάση 7 δεν εφαρμόζεται η παρέκκλιση αυτή για καμιά από τις διατάξεις των κανονισμών του 2002 σχετικά με τα ραδιενεργά υλικά (οδικές μεταφορές).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Παρατηρήσεις: Συχνά συμβαίνει να μεταφέρονται εμπορεύματα μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων εκατέρωθεν οδικού άξονα. Δεν πρόκειται για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του οδικού δικτύου υπό τη συνήθη έννοια και στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται καμία διάταξη των κανονισμών περί επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–UK-2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαγόρευση που επιβάλλεται στον οδηγό ή τον βοηθό του να ανοίγουν συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα στην τοπική αλυσίδα διανομής, από τοπική αποθήκη διανομής έως το σημείο λιανικής πώλησης ή τον τελικό χρήστη και από το σημείο λιανικής πώλησης έως τον τελικό χρήστη (πλην της κλάσης 7) (N11).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 8.3.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση στον οδηγό ή τον βοηθό του να ανοίγουν συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η απαγόρευση ανοίγματος των συσκευασιών διέπεται από τη διάταξη “Εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί από την επιχείρηση εκμετάλλευσης του οχήματος”.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Παρατηρήσεις: Εάν ληφθεί κατά γράμμα η απαγόρευση του παραρτήματος όπως είναι διατυπωμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λιανική διανομή.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–UK-3

Θέμα: Διατάξεις εναλλακτικής μεταφοράς για ξύλινα βαρέλια που περιέχουν ουσίες του αριθ. UN 3065 της ομάδας συσκευασίας III.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.4, 4.1, 5.2 και 5.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπει τη μεταφορά αλκοολούχων αναψυκτικών περιεκτικότητας σε οινόπνευμα άνω του 24 % αλλά κάτω του 70 % κατ’ όγκο (ομάδα συσκευασίας III) σε ξύλινα βαρέλια μη εγκεκριμένα από τον ΟΗΕ χωρίς ετικέτες επικινδυνότητας, η οποία υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη φόρτωση και το όχημα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για υψηλής αξίας προϊόν υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο πρέπει να μεταφέρεται από το αποστακτήριο σε αποθήκες υπό τελωνειακό έλεγχο με ασφαλώς σφραγισμένα οχήματα, τα οποία φέρουν κρατικές τελωνειακές σφραγίδες. Η χαλάρωση των απαιτήσεων όσον αφορά τη συσκευασία και την επισήμανση λαμβάνεται υπόψη στις πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–UK-4

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE-12.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RO–bi–UK-5

Θέμα: Συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών συστοιχιών (μπαταριών) για διάθεση ή ανακύκλωσή τους.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδική διάταξη 636

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπονται οι εξής εναλλακτικοί όροι για την ειδική διάταξη 636 του κεφαλαίου 3.3:

Χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά στοιχεία και μπαταρίες λιθίου (UN 3090 και UN 3091) που συλλέγονται και προσκομίζονται προς μεταφορά και διάθεσή τους μεταξύ του σημείου συλλογής από τους καταναλωτές και της μονάδας ενδιάμεσης επεξεργασίας, μαζί με άλλα ηλεκτρικά στοιχεία και μπαταρίες που δεν περιέχουν λίθιο (UN 2800 και UN 3028), δεν υπόκεινται στις άλλες διατάξεις ADR, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

Έχουν συσκευάσει σε βαρέλια IH2 ή κιβώτια 4H2 που πληρούν το επίπεδο απόδοσης της ομάδας συσκευασίας II για τα στερεά·

Κάθε συσκευασία περιέχει 5 % κατ’ ανώτατο όριο ηλεκτρικά στοιχεία (μπαταρίες) λιθίου και ιόντων λιθίου·

Το μέγιστο μεικτό βάρος κάθε συσκευασίας δεν υπερβαίνει τα 25 kg·

Η συνολική ποσότητα συσκευασιών ανά μονάδα μεταφοράς δεν υπερβαίνει τα 333 kg·

Δεν μεταφέρονται άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Παρατηρήσεις: Τα σημεία συλλογής από τους καταναλωτές συνήθως είναι καταστήματα λιανικής πώλησης και πρακτικά δεν είναι εφικτό να εκπαιδεύεται πολύ προσωπικό για να διαχωρίζει και να συσκευάζει χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τον ADR. Το σύστημα του ΗΒ θα λειτουργεί με βάση τις κατευθύνσεις του προγράμματος Waste and Resources Action του ΗΒ και θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευασίες σύμφωνες με τον ADR και ενδεδειγμένες οδηγίες.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015»

2)

Το παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.3 αντικαθίσταται από το εξής:

«II.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: RA-a/bi/bii-MS-nn, όπου:

RA = σιδηρόδρομος

a/bi/bii = άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) σημεία i) και ii)

MS = συντομογραφία κράτους μέλους

nn = αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

DE Γερμανία

RA–a–DE-2

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 4.1.10.4 MP2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.11· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας της κλάσης 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), όπως ορίζεται ότι πωλούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

FR Γαλλία

RA–a–FR-3

Θέμα: Μεταφορές για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες για επικίνδυνες ύλες που πρέπει να επισημαίνονται στο δελτίο αποστολής.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά, για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα, ποσοτήτων που δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση δήλωσης φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Article 20.2.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RA–a–FR-4

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης ορισμένων ταχυδρομικών αμαξών.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχώματα των αμαξών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να επισημαίνονται μόνον οι ταχυδρομικές άμαξες που μεταφέρουν υλικό άνω των 3 τόνων της ιδίας κλάσης (πλην των 1, 6.2 ή 7).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer - Article 21.1.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

SE Σουηδία

RA–a–SE–1

Θέμα: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν επισήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Υπάρχουν ποσοτικά όρια στον RID για εμπορεύματα δηλωμένα ως κατεπείγοντα. Επομένως πρόκειται για μικρή ποσότητα.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RA–a–UK-1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: Οι περισσότερες απαιτήσεις του RID.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά υλικών της κλάσης 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται όταν ενσωματωθούν στον RID τροποποιήσεις παρεμφερείς με τους κανονισμούς του ΔΟΑΕ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RA–a–UK-2

Θέμα: Μείωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών και τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, με άμαξες, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5.2.1 και 7.5.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μεικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Παρατηρήσεις: Το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή θα έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και θα επιτρέπεται μόνον εφόσον “έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέσουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύσουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά”.

Παραδείγματα παραλλαγών που ίσως το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

1.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ή 0361 θα επιτρέπεται να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με επικίνδυνα εμπορεύματα που υπάγονται στον αριθμό UN 1942. Η ποσότητα εμπορευμάτων UN 1942 που θα επιτρέπεται να μεταφέρεται θα περιορίζεται με προσομοίωσής της με εκρηκτικό 1.1D.

2.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, ή 0453 θα μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των μολυσματικών και των τοξικών ουσιών) της κατηγορίας 2 ή μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών, από την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εμπορευμάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.

3.

Τα εκρηκτικά 1.4G θα επιτρέπεται να μεταφέρονται μαζί με εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών στο ίδιο όχημα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

4.

Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στην ταξινόμηση των αριθμών UN 0106, 0107 ή 0257 θα επιτρέπεται να μεταφέρονται με εκρηκτικά είδη των ομάδων συμβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 kg.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RA–a–UK-3

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική “μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς” για εμπορεύματα της κλάσης 1 των κατηγοριών 1 και 2 του πίνακα στο 1.1.3.1.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1.1.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαλλαγές οι οποίες συνδέονται με το χαρακτήρα της μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Θέσπιση κανόνων που προβλέπουν απαλλαγές για τις περιορισμένες ποσότητες και για μεικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Παρατηρήσεις: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια για τις μικρές ποσότητες καθώς και διαφορετικοί παράγοντες πολλαπλασιασμού για τις μεικτές φορτώσεις εμπορευμάτων της κλάσης 1, δηλαδή “50” για την κατηγορία 1 και “500” για την κατηγορία 2. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των μεικτών φορτώσεων, οι παράγοντες πολλαπλασιασμού είναι “20” για την κατηγορία μεταφοράς 1 και “2” για την κατηγορία μεταφοράς 2.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RA–a–UK-4

Θέμα: Έγκριση της RA–a–FR-6.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 5.3.1.3.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χαλάρωση των απαιτήσεων επισήμανσης που εφαρμόζονται στα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά βαγόνια με φορτηγά σιδηροδρόμου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι απαιτήσεις επισήμανσης δεν εφαρμόζονται εφόσον οι ετικέτες οι οποίες επιτίθενται επί του οχήματος είναι ευκρινείς.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Παρατηρήσεις: Αυτή η εθνική διάταξη υπήρχε ανέκαθεν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RA–a–UK-5

Θέμα: Διανομή εμπορευμάτων σε εσωτερικές συσκευασίες σε λιανοπωλητές ή χρήστες (εξαιρουμένων των κλάσεων 1, 4.2, 6.2 και 7) από τοπικές αποθήκες διανομής σε λιανοπωλητές ή χρήστες και από λιανοπωλητές σε τελικούς χρήστες.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι συσκευασίες δεν απαιτείται να φέρουν σήμα RID/ADR ή UN.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις της RID δεν αρμόζουν για τα τελικά στάδια μεταφοράς από την αποθήκη στον λιανοπωλητή ή το χρήστη ή από τον λιανοπωλητή στον τελικό χρήστη. Σκοπός της παρέκκλισης είναι να επιτραπούν οι συσκευασίες εμπορευμάτων σε εσωτερικά δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία για τη λιανική διανομή κατά το σιδηροδρομικό σκέλος της τοπικής διανομής τους.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2008/68/ΕΚ

DE Γερμανία

RA–bi–DE-2

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και σήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: Συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα και IBC· τα απόβλητα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 6*.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

DK Δανία

RA–bi–DK-1

Θέμα: Διέλευση επικίνδυνων εμπορευμάτων από σήραγγες

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Φόρτωση, εκφόρτωση και απόσταση ασφαλείας

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία προβλέπει διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ όσον αφορά τη διέλευση από σιδηροδρομικές σήραγγες της ζεύξης που διασχίζει τον μεγάλο δακτύλιο. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνον τον όγκο του φορτίου και την απόσταση μεταξύ φορτίων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015

RA–bi–DK-2

Θέμα: Διέλευση επικίνδυνων εμπορευμάτων από σήραγγες

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 7.5

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Φόρτωση, εκφόρτωση και απόσταση ασφαλείας

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία προβλέπει διατάξεις διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ όσον αφορά τη διέλευση από σιδηροδρομικές σήραγγες της ζεύξης που διασχίζει το Øresund. Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν μόνον τον όγκο του φορτίου και την απόσταση μεταξύ φορτίων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Παρατηρήσεις:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 29 Φεβρουαρίου 2016

SE Σουηδία

RA–bi–SE-1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ: 2, 5.2, και 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ταξινόμηση, σήμανση και τοποθέτηση επισήμανσης, καθώς και απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία συνίσταται σε απλουστευμένα κριτήρια κατάταξης σε λιγότερο περιοριστικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας, και σε τροποποιημένες απαιτήσεις επισήμανσης και τοποθέτησης της επισήμανσης. Τα επικίνδυνα απόβλητα αντί να ταξινομούνται σύμφωνα με την RID κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες αποβλήτων. Κάθε ομάδα αποβλήτων περιλαμβάνει ουσίες οι οποίες επιτρέπεται, σύμφωνα με τον RID, να συσκευάζονται μαζί (μεικτή συσκευασία). Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει επισήμανση με τον αντίστοιχο κωδικό της ομάδας αποβλήτων αντί του αριθμού UN.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι κανονισμοί αυτοί θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από δημόσιες μονάδες ανακύκλωσης σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015»

3)

Το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα ΙΙΙ.3 αντικαθίσταται από το εξής:

«III.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

—…»


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/59


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Μαρτίου 2010

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2003/467/ΕΚ όσον αφορά την κήρυξη ορισμένων διοικητικών περιφερειών της Πολωνίας και της Πορτογαλίας ως επισήμως απαλλαγμένων από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1912]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/188/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), και ιδίως το παράρτημα Δ κεφάλαιο Ι στοιχείο Ε,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ προβλέπεται ότι κράτη μέλη ή τμήματα των κρατών μελών μπορούν να κηρυχθούν επισήμως απαλλαγμένα από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών, εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

(2)

Οι πίνακες των περιφερειών των κρατών μελών που θεωρούνται απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2003/467/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση, τη βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες κρατών μελών, όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών (2).

(3)

Η Πολωνία υπέβαλε επίσης στην Επιτροπή έγγραφα που αποδεικνύουν την τήρηση των σχετικών όρων που προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ για 25 διοικητικές περιφέρειες (powiaty) που περιλαμβάνονται στις αμέσως ανώτερες διοικητικές διαιρέσεις (βοεβοδάτα) Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie και Mazowieckie, ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν ως περιφέρειες της Πολωνίας επισήμως απαλλαγμένες από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(4)

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των εγγράφων που υπέβαλε η Πολωνία, οι εν λόγω περιφέρειες (powiaty) θα πρέπει να κηρυχθούν επισήμως απαλλαγμένες περιφέρειες της Πολωνίας από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(5)

Η Πορτογαλία υπέβαλε στην Επιτροπή έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τους κατάλληλους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ, όσον αφορά την αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών, προκειμένου η εν λόγω περιφέρεια να κηρυχθεί επισήμως απαλλαγμένη περιφέρεια της Πορτογαλίας από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(6)

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των εγγράφων που υπέβαλε η Πορτογαλία, η αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών θα πρέπει να κηρυχθεί επισήμως απαλλαγμένη περιφέρεια της Πορτογαλίας από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(7)

Επομένως, το παράρτημα III της απόφασης 2003/467/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.

(2)  ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 74.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)

Στο παράρτημα ΙΙΙ, κεφάλαιο 2, η καταχώριση για την Πολωνία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην Πολωνία:

Βοεβοδάτο dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Βοεβοδάτο lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Βοεβοδάτο kujawsko-pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, Grudziądz, radziejowski, rypiński, toruński, Toruń, wąbrzeski, Włocławek, włocławski.

Βοεβοδάτο łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Βοεβοδάτο małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Βοεβοδάτο mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, nowodworski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żyrardowski.

Βοεβοδάτο opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Βοεβοδάτο podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Βοεβοδάτο podlaskie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Βοεβοδάτο pomorskie

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Βοεβοδάτο śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Βοεβοδάτο świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Βοεβοδάτο warminsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Βοεβοδάτο wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.»

2)

Στο παράρτημα ΙΙΙ, κεφάλαιο 2, προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:

«Στην Πορτογαλία:

Αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών».


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/62


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Μαρτίου 2010

για την έναρξη προληπτικού εμβολιασμού κατά της χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πάπιες mallard στην Πορτογαλία και ορισμένα μέτρα περιορισμού της μετακίνησης αυτών των πουλερικών και των προϊόντων τους

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1914]

(Το κείμενο στην πορτογαλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2010/189/ΕΕ)

H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (1), και το άρθρο 57 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2005/94/ΕΚ θεσπίζει ορισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν την επιτήρηση και την έγκαιρη ανίχνευση της γρίπης των πτηνών καθώς και την ενίσχυση του επιπέδου ευαισθητοποίησης και την προετοιμασία των αρμόδιων αρχών και της αγροτικής κοινότητας όσον αφορά τους κινδύνους της εν λόγω νόσου.

(2)

Σε συνέχεια των κρουσμάτων της χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών το 2007 και 2008 σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις πουλερικών στην κεντρική και δυτική Πορτογαλία και ιδίως σε εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν πουλερικά που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων, εφαρμόστηκε σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού βάσει της απόφασης 2008/285/ΕΚ της Επιτροπής (2), με αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψη της εν λόγω νόσου. Ωστόσο, από μια αξιολόγηση επικινδυνότητας διαπιστώθηκε ότι σε μία εκμετάλλευση στη Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte) της περιφέρειας Lisboa e Vale do Tejo οι μεγάλης αξίας πάπιες mallard εξακολουθούσαν να εκτίθενται σε δυνητικό κίνδυνο μόλυνσης από τη γρίπη των πτηνών, ιδίως σε περίπτωση έμμεσης επαφής με άγρια πτηνά («η εκμετάλλευση»).

(3)

Για το λόγο αυτό η Πορτογαλία αποφάσισε να συνεχίσει τον εμβολιασμό κατά της γρίπης των πτηνών ως μακροπρόθεσμο μέτρο εφαρμόζοντας σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού στην εκμετάλλευση, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/838/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, όσον αφορά τον προληπτικό εμβολιασμό κατά της χαμηλής παθογονικότητας γρίπης σε πάπιες mallard στην Πορτογαλία και ορισμένα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων των πουλερικών αυτών και των προϊόντων τους (3). Η ισχύς της εν λόγω απόφασης έληξε στις 31 Ιουλίου 2009.

(4)

Η Πορτογαλία υπέβαλε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω προληπτικού σχεδίου εμβολιασμού στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει την εφαρμογή προληπτικού εμβολιασμού εάν ήταν διαθέσιμο το κατάλληλο εμβόλιο.

(5)

Στις 8 Ιανουαρίου 2010, η Πορτογαλία υπέβαλε για έγκριση στην Επιτροπή σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού, που πρέπει να εφαρμοστεί έως τις 31 Ιουλίου 2011 («σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού»).

(6)

Στις επιστημονικές γνώμες για τη χρήση του εμβολιασμού για τον έλεγχο της γρίπης των πτηνών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων το 2005 (4) το 2007 (5) και το 2008 (6), η ομάδα για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων δήλωσε ότι ο επείγων και προληπτικός εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο προς συμπλήρωση των μέτρων ελέγχου της εν λόγω νόσου.

(7)

Επιπλέον, η Επιτροπή εξέτασε το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού που υπέβαλε η Πορτογαλία και διαπίστωσε ότι συμμορφώνεται με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία. Με βάση την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης σχετικά με τη χαμηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών στην Πορτογαλία, το είδος της προς εμβολιασμό εκμετάλλευσης και το περιορισμένο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου εμβολιασμού, κρίνεται σκόπιμη η έγκριση του εν λόγω σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού.

(8)

Για τους σκοπούς του προληπτικού εμβολιασμού στην Πορτογαλία πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνον εμβόλια που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (7) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (8).

(9)

Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθεί η διενέργεια επιτήρησης και εργαστηριακών δοκιμών στην εκμετάλλευση στην οποία εκτρέφονται οι εμβολιασμένες πάπιες mallard καθώς και σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός, όπως ορίζεται στο σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού.

(10)

Είναι επίσης σκόπιμο να εφαρμοστούν ορισμένοι περιορισμοί στη μετακίνηση εμβολιασμένων παπιών mallard, των αυγών τους προς επώαση και παπιών mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες, σύμφωνα με το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού. Λόγω του μικρού αριθμού παπιών mallard που βρίσκονται στην εκμετάλλευση στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί προληπτικός εμβολιασμός καθώς και για λόγους ιχνηλασιμότητας και διοικητικής μέριμνας, οι εμβολιασμένες πάπιες mallard δεν πρέπει να απομακρύνονται από την εκμετάλλευση, αλλά να θανατώνονται μετά το πέρας του αναπαραγωγικού τους κύκλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1993, για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους (9).

(11)

Όσον αφορά το εμπόριο πουλερικών που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων, η Πορτογαλία έλαβε πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με την απόφαση 2006/605/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές πουλερικών που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων θηραμάτων (10).

(12)

Για να μειωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις στην εν λόγω εκμετάλλευση, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις από τους περιορισμούς μετακίνησης για τις πάπιες mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard, αφού οι μετακινήσεις αυτές δεν συνιστούν ιδιαίτερο κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου, και υπό τον όρο ότι εφαρμόζονται επίσημα μέτρα επιτήρησης και ότι τηρούνται οι ειδικές απαιτήσεις υγείας των ζώων για το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης.

(13)

Το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού πρέπει να εγκριθεί, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί έως τις 31 Ιουλίου 2011. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία πρέπει να ισχύει έως την ημερομηνία αυτή.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ορισμένα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στην Πορτογαλία, όπου διενεργείται προληπτικός εμβολιασμός σε εκμετάλλευση εκτροφής παπιών mallard (Anas platyrhynchos) που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων των θηραμάτων («πάπιες mallard»), η οποία απειλείται από τη γρίπη των πτηνών.

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν ορισμένους περιορισμούς στη μετακίνηση εντός της Πορτογαλίας και στην αποστολή εκτός Πορτογαλίας των εμβολιασμένων παπιών mallard, των αυγών τους προς επώαση και των παπιών mallard που προέρχονται από τις εν λόγω εμβολιασμένες πάπιες.

2.   Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη των μέτρων προστασίας που πρέπει να ληφθούν από την Πορτογαλία σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ και την απόφαση 2006/605/ΕΚ.

Άρθρο 2

Έγκριση του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού

1.   Εγκρίνεται το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού κατά της χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στην Πορτογαλία, το οποίο υποβλήθηκε από την Πορτογαλία στην Επιτροπή στις 8 Ιανουαρίου 2010 και πρόκειται να εφαρμοστεί σε εκμετάλλευση στη Vila Nova da Barquinha (Ribatejo Norte) της περιφέρειας Lisboa e Vale do Tejo, έως τις 31 Ιουλίου 2011 (εφεξής «σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού»).

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού.

Άρθρο 3

Όροι εφαρμογής του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού

1.   Η Πορτογαλία εξασφαλίζει ότι ο εμβολιασμός των παπιών mallard διενεργείται σύμφωνα με το σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού με μονοσθενές αδρανοποιημένο ετερόλογο εμβόλιο που περιέχει τον υποτύπο H5 της γρίπης των πτηνών και το οποίο έχει εγκριθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

2.   Η Πορτογαλία εξασφαλίζει τη διενέργεια επιτήρησης και εργαστηριακών δοκιμών στην εκμετάλλευση στην οποία εκτρέφονται οι εμβολιασμένες πάπιες mallard, καθώς και σε εκμεταλλεύσεις με μη εμβολιασμένα πουλερικά, όπως προβλέπεται στο σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού.

3.   Η Πορτογαλία εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού.

Άρθρο 4

Επισήμανση, περιορισμοί μετακίνησης και αποστολής και απομάκρυνση εμβολιασμένων παπιών mallard

Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι εμβολιασμένες πάπιες mallard της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1:

α)

επισημαίνονται ατομικά·

β)

δεν μετακινούνται σε άλλες εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών στην Πορτογαλία, ούτε

γ)

αποστέλλονται εκτός Πορτογαλίας.

Μετά τη λήξη του αναπαραγωγικού τους κύκλου, οι πάπιες αυτές θανατώνονται στην εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/119/ΕΟΚ, και τα σφάγια απομακρύνονται κατά τρόπο ασφαλή.

Άρθρο 5

Περιορισμοί στη μετακίνηση και την αποστολή αυγών επώασης που προέρχονται από την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι τα αυγά επώασης που προέρχονται από πάπιες mallard της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 μετακινούνται μόνο προς εκκολαπτήριο εντός της Πορτογαλίας και δεν αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Περιορισμοί στη μετακίνηση και την αποστολή παπιών mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard

1.   Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι πάπιες mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard μπορούν να μετακινηθούν, μετά την επώαση, μόνο προς εκμετάλλευση που βρίσκεται εντός γειτονικής περιοχής που έχει καθορίσει η Πορτογαλία σε συνάρτηση με την εκμετάλλευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, όπως ορίζεται στο σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και υπό τον όρο ότι οι πάπιες mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard είναι ηλικίας άνω των τεσσάρων μηνών μπορούν:

α)

να απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον στην Πορτογαλία ή

β)

να αποστέλλονται εκτός Πορτογαλίας υπό τον όρο ότι:

i)

τα αποτελέσματα της επιτήρησης και των εργαστηριακών δοκιμών που ορίζονται στο σχέδιο προληπτικού εμβολιασμού είναι ευνοϊκά· και

ii)

τηρούνται οι όροι αποστολής πουλερικών για την ανανέωση των αποθεμάτων των θηραμάτων που ορίζονται στην απόφαση 2006/605/ΕΚ.

Άρθρο 7

Υγειονομική πιστοποίηση για το εντός της Ένωσης εμπόριο παπιών mallard που προέρχονται από εμβολιασμένες πάπιες mallard

Η Πορτογαλία εξασφαλίζει ότι τα υγειονομικά πιστοποιητικά για το εντός της Ένωσης εμπόριο πουλερικών που προορίζονται για την ανανέωση των αποθεμάτων των θηραμάτων και αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) περιλαμβάνουν την ακόλουθη πρόταση:

«Οι υγειονομικοί όροι της παρούσας αποστολής είναι σύμφωνοι με την απόφαση 2010/189/ΕΕ της Επιτροπής».

Άρθρο 8

Εκθέσεις

Η Πορτογαλία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου προληπτικού εμβολιασμού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης και, στη συνέχεια, εξαμηνιαίες εκθέσεις στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Άρθρο 9

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Ιουλίου 2011.

Άρθρο 10

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Πορτογαλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

John DALLI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 37.

(3)  ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 40.

(4)  Δελτίο EFSA (2005) 266, 1-21. Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza (Επιστημονική γνώμη για την υγεία των ζώων και ορισμένες πτυχές της ορθής μεταχείρισης των ζώων που συνδέονται με τη γρίπη των πτηνών).

(5)  Δελτίο EFSA (2007) 489. Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds (Επιστημονική γνώμη σχετικά με τον εμβολιασμό κατά των υποτύπων Η5 και Η7 της γρίπης των πτηνών σε κατοικίδια πουλερικά και πτηνά σε αιχμαλωσία).

(6)  Δελτίο EFSA (2008) 715, 1-161, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings (Επιστημονική γνώμη για την υγεία των ζώων και πτυχές της ορθής μεταχείρισης των ζώων που συνδέονται με τη γρίπη των πτηνών και τους κινδύνους μετάδοσής της σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών της ΕΕ).

(7)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 340 της 31.12.1993, σ. 21.

(10)  ΕΕ L 246 της 8.9.2006, σ. 12.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/65


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

της 16ης Φεβρουαρίου 2010

προκειμένου να τερματιστεί η ασυνέπεια με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών στην Ελλάδα και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος υπονόμευσης της εύρυθμης λειτουργίας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης

(2010/190/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 4,

τη σύσταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η μακροοικονομική και δημοσιονομική κατάσταση επιδεινώθηκε σοβαρά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους, ενώ τα ελληνικά δημόσια οικονομικά επιδεινώθηκαν πολύ περισσότερο του αναμενομένου λόγω της οικονομικής κάμψης. Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται κυρίως σε εθνικούς παράγοντες οι οποίοι αναπτύχθηκαν μακροπρόθεσμα και οδήγησαν σε επιδείνωση της καθαρής δανειακής θέσης της ελληνικής οικονομίας και σε υψηλές και διαρκείς εξωτερικές ανισορροπίες, γεγονός που αντικατοπτρίζει μεγάλες απώλειες ανταγωνιστικότητας και την έντονη επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης.

(2)

Οι εθνικές πολιτικές δημοσιονομικής διαχείρισης, η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (οι δείκτες κατατάσσουν την Ελλάδα σε πολύ χαμηλή θέση σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα αναφοράς) συνέβαλαν στις κακές οικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις.

(3)

Η σημερινή κατάσταση θέτει σοβαρές προκλήσεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, η δε οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, όπως προκύπτει από τις κινήσεις στα επιτόκια απόδοσης των κρατικών ομολόγων σε ορισμένa κράτη μέλη. Η σημερινή κατάσταση μπορεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

(4)

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν επανειλημμένα επισημάνει τα μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας στις διάφορες ασκήσεις πολυμερούς εποπτείας. Σε αυτές περιλαμβάνεται η δημοσιονομική εποπτεία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της στρατηγικής της Λισαβόνας, όπου οι γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (1) παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ενωση και στη ζώνη του ευρώ. Οι προσανατολισμοί περιλαμβάνουν συστάσεις προς τα κράτη μέλη για την τήρηση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων και την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για να διασφαλιστεί η ταχεία διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων και η διόρθωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, με την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την τόνωση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και την υποβοήθηση της διόρθωσής τους μέσω της φορολογικής πολιτικής.

(5)

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των σοβαρών διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, την απασχόληση και τις αγορές προϊόντων, το Συμβούλιο, με τη σύστασή του της 25ης Ιουνίου 2009 (2), υπογράμμισε ότι είναι «επιτακτικά αναγκαίο για την Ελλάδα να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας της» και απηύθυνε ειδικές συστάσεις προς τη χώρα αυτή, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να αυξηθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Ε&Α, να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων αποτελεσματικότερα, να αναμορφωθεί η δημόσια διοίκηση και να ληφθεί ευρύ φάσμα μέτρων στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνδυάζει ευελιξία με ασφάλεια. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο συνέστησε στην Ελλάδα, ως μέλος της ζώνης του ευρώ, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και να βελτιώσει την ποιότητά τους, να εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκηση και να εφαρμόσει την κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια.

(6)

Οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές της Ελλάδας δεν ευθυγραμμίζονται με την ειδική σύσταση για τη χώρα, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών, ούτε και με τις συστάσεις προς τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, ως εκτίθενται στην σύσταση του Συμβουλίου της 14ης Μαίου 2008 σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (2008-2010).

(7)

Στις 15 Ιανουαρίου 2010, η Ελλάδα υπέβαλε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του 2010, το οποίο περιλαμβάνει στόχους στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο έως το 2013 και το οποίο πρέπει να ληφθεί από κοινού υπόψη με τον προϋπολογισμό για το 2010 που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου 2009 το Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη στις 16 Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του 2010 για την Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (3). Στις 16 Φεβρουαρίου 2010 το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης απόφαση δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 9 ΣΛΕΕ, με την οποία ειδοποιείται η Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος (4) («απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010»).

(8)

Η ορθή λειτουργία του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ απαιτεί την έγκαιρη χρήση των εργαλείων που παρέχει το άρθρο 121. Το άρθρο 121 παράγραφος 4 ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να απευθύνει προειδοποίηση στο οικείο κράτος μέλος και να εισηγηθεί στο Συμβούλιο να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις προς το εν λόγω κράτος μέλος. Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια με την απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010, κρίνεται σκόπιμο να εκδώσει το Συμβούλιο τις αναγκαίες συστάσεις. Επιπλέον, το Συμβούλιο μπορεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει τις συστάσεις του.

(9)

Μολονότι η επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών το 2009 ήταν εντονότερη απ’ όσο προέβλεπαν οι ελληνικές αρχές, τα δημόσια οικονομικά επιδεινώθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα μιας εντονότερης της προβλεπομένης επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιδείνωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δημοσιονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση. Το έλλειμμα της ελληνικής κυβέρνησης το 2009 εκτιμάται σήμερα σε 12,75 % του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον στόχο του 3,75 % του ΑΕΠ στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2009.

(10)

Ο προϋπολογισμός του 2010, ο οποίος ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή στις 23 Δεκεμβρίου 2009, έθεσε ως στόχο για το έλλειμμα 9,1 % του ΑΕΠ το 2010. Εν τω μεταξύ, οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να επιταχύνουν τη δημοσιονομική προσαρμογή ήδη το 2010, θέτοντας τον δημοσιονομικό στόχο για το έτος αυτό στο 8,7 % του ΑΕΠ. Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2010 επιβεβαίωσε τον αναθεωρημένο δημοσιονομκό στόχο του 8,7 % του ΑΕΠ για το 2010.

(11)

Ο μακροπρόθεσμος δημοσιονομικός αντίκτυπος της δημογραφικής γήρανσης στις δημόσιες δαπάνες υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ, κυρίως εξ αιτίας της πολύ υψηλής προβλεπόμενης αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών ως ποσοστού του ΑΕΠ κατά τις επόμενες δεκαετίες. Όπως προκύπτει από την έκθεση του 2009 των υπηρεσιών της Επιτροπής για τη βιωσιμότητα, οι διαθέσιμοι δείκτες καταδεικνύουν πολύ υψηλούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, για τη βελτίωση της οποίας, εκτός από τη δημοσιονομική εξυγίανση, απαιτείται μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος υγείας. Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα συμεριλαμβανομένου του κατακερματισμού όσον αφορά την κάλυψή του. Μολονότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες μέσων παροχών στην ΕΕ — με αρνητικό αντίκτυπο στα κίνητρα προς εργασία, όπως αντικατοπτρίζεται ειδικότερα στο χαμηλό ποσοστό απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων — η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας μεταξύ των ηλικιωμένων. Υπάρχουν επίσης προβλήματα με τα καθεστώτα πρόωρης συνταξιοδότησης τα οποία παρέχουν εναλλακτικές, πλην όμως δαπανηρές, δυνατότητες συνταξιοδότησης. Μεταρρυθμίσεις απαιτούνται και στο σύστημα υγείας προκειμένου, ειδικότερα, να βελτιωθούν σημαντικά η αποτελεσματικότητα και η διαχείριση, στις οποίες οφείλονται οι επανειλημμένες δημοσιονομικές υπερβάσεις. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζει την αυξημένη προσφορά εργασίας για να διευρύνει τη βάση καταβολής εισφορών.

(12)

Η Ελλάδα καλείται να ανακτήσει τις απώλειες ανταγωνιστικότητας και να αντιμετωπίσει τις μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών, η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει τη διόρθωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών «εφαρμόζοντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενισχύοντας την εξωτερική ανταγωνιστικότητα και (…) συμβάλλοντας στην απορρόφησή του με την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών». Για τον σκοπό αυτόν, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν μόνιμα μέτρα για τον έλεγχο των πρωτογενών τρεχουσών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους στον δημόσιο τομέα, και να υλοποιήσουν επειγόντως τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων. Ειδικότερα, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης να αποσκοπούν και στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο ενός διεξοδικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος, εφαρμόζοντας επίσης ταχέως πολιτικές για την περαιτέρω αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης.

(13)

Διάφοροι δείκτες και αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα υπέστη απώλειες ανταγωνιστικότητας των τιμών σε ευρεία και σταθερή βάση στη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. Η άνοδος των μισθών σε επίπεδα που υπερβαίνουν την αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί έναν από τους παράγοντες που εξηγούν το φαινόμενο αυτό. Οι αμοιβές στον δημόσιο τομέα σε σχέση με εκείνες του ιδιωτικού τομέα έχουν αυξηθεί ταχύτερα στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, και έχουν επηρεάσει συνολικά τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας στην προσπάθεια συγκράτησης των μισθών. Επιπλέον, ορισμένα χαρακτηριστικά του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα (π.χ. ενδιάμεσο επίπεδο διαπραγματεύσεων) μπορούν επίσης να εξηγήσουν την αναντιστοιχία των μισθολογικών αυξήσεων προς την αύξηση της παραγωγικότητας, και απαιτούνται προσαρμογές που πρέπει να συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι. Στο μέλλον, το σύστημα μισθολογικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αντικατοπρτίζει επακριβέστερα την πορεία της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και τις συνθήκες στην τοπική αγορά εργασίας.

(14)

Η δημόσια διοίκηση αποτέλεσε σοβαρή τροχοπέδη στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στην Ελλάδα. Στις περισσότερες από τις συγκρίσεις διεθνώς η Ελλάδα κατέχει χαμηλή θέση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και πολλά προβλήματα θεωρείται ότι απορρέουν από την ανεπαρκή διοικητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Οι αρχές έχουν δεσμευθεί να βελτιώσουν τη λειτουργία της. Οι δεσμεύσεις θα πρέπει να μεταφραστούν σε μείωση προσωπικού, βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στις οντότητες του δημοσίου, μείωση του κόστους, αύξηση της διαφάνειας, περισσότερη ασφάλεια δικαίου και αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών.

(15)

Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της λειτουργίας των αγορών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύπλοκες, επαχθείς και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες. Η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υπόκειται σε επαχθείς ρυθμίσεις και τα εμπόδια στον ανταγωνισμό είναι μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ. Παράλληλα, η απελευθέρωση των βιομηχανιών δικτύου (π.χ. ενέργεια) υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, καθώς και το άνοιγμα των αγορών στον τομέα των μεταφορών, ιδιαίτερα των σιδηροδρομικών. Οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς είναι δυνατό να αυξήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και την απασχόληση, με μικρό κόστος για τα δημόσια οικονομικά. Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, με τη μείωση των πιέσεων λόγω κόστους.

(16)

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα χρειάζεται επίσης να αναμορφωθεί, σύμφωνα με τις κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια, όπως σημειώνεται από το Συμβούλιο στις συστάσεις του 2009 σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης. Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στους νέους, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στήριξης της μετάβασης στην αγορά εργασίας, μέσω, μεταξύ άλλων, βελτιώσεων στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας επίσης και την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Πρέπει επίσης να χαλαρώσει η νομοθεσία που προστατεύει την απασχόληση. Πέραν αυτού χρειάζεται και μια πολιτική που θα ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Η εφαρμογή των συστάσεων αυτών έχει καίρια σημασία για την ελληνική οικονομία. Τα αποτελέσματα στην απασχόληση από τις διαρθρωτικές δράσεις που υλοποιούνται στον οικονομικό τομέα θα πρέπει, συνεπώς, να ληφθούν δεόντως υπόψη.

(17)

Η ταχύτερη και αποδοτικότερη απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής της ΕΕ θα μπορούσε να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία των προσπαθειών ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας και αποκατάστασης της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη παρατηρείται υστέρηση στην απορρόφηση των κονδυλίων. Συνεργαζόμενη με την Επιτροπή για τη λήψη μέτρων που θα βελτιώσουν την ικανότητα απορρόφησης και το σχεδιασμό επιχειρησιακών προγραμμάτων, η Ελλάδα θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει καίριες δημόσιες επενδύσεις που στηρίζουν τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές δυνατότητες, επιτρέποντας παράλληλα τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή σύγκλιση», καθώς τα εν λόγω προγράμματα στηρίζουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες έχουν κεντρική σημασία στο πλαίσιο της στρατηγικής μεταρρύθμισης που περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2010. Για παράδειγμα, τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα μπορούσαν, στο πλαίσιο των εν λόγω επιχειρησιακών προγραμμάτων, να στηρίξουν μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα στο σύστημα υγείας, των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, της δια βίου μάθησης, της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, καθώς και την ενίσχυση του αποτελεσματικού ρυθμιστικού ελέγχου και των δομών εφαρμογής.

(18)

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν σχετικά υγιή εικόνα από πλευράς κερδοφορίας και κεφαλαιακής επάρκειας. Επιπλέον, η αντοχή του συγκεκριμένου κλάδου επιβεβαιώθηκε με εκτεταμένες προσομοιώσεις κρίσεων. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν χαμηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (περίπου 7,2 % του συνόλου των δανείων) και σχετικά χαμηλό δείκτη χορηγήσεων-καταθέσεων. Ωστόσο, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος αντιμετώπισε δυσκολίες πρόσβασης στη ρευστότητα στις αγορές χονδρικής, με αποτέλεσμα να εξαρτάται σημαντικά από τον δανεισμό που προσφέρεται μέσω του Ευρωσυστήματος. Γενικά, ενώ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι συνολικά εύρωστο και υπέφερε λιγότερο σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, είναι μάλλον απίθανο να μείνει ανεπηρέαστο από τα προβλήματα στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδος. Επίσης, ανησυχία προκαλεί ο αντίκτυπος των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών προβλημάτων σε ορισμένες γειτονικές χώρες.

(19)

Δεδομένου του αντικτύπου της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ελληνική οικονομία, η διαφαινομένη επαναξιολόγηση των κινδύνων ασκεί ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στην επιβάρυνση λόγω του χρέους και αυξάνει τα επασφάλιστρα κινδύνου στο δημόσιο χρέος,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1.

Λαμβανομένων υπόψη των θεσμικών αδυναμιών των ελληνικών δημοσίων οικονομικών και της οικονομίας γενικότερα, η Ελλάδα θα πρέπει να εκπονήσει και να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατό μέσα στο 2010 μια δέσμη τολμηρών και διεξοδικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα επερβαίνουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2010 και σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να πλαισιώνονται από σαφή και λεπτομερή χρονοδιαγράμματα. Ειδικότερα, επειδή είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος μισθολογικών διαπραγματεύσεων και εν όψει της ανάγκης γενικότερης συγκράτησης των μισθών, και συνεκτιμώντας τις απώλειες ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα θα πρέπει:

α)

να μειώσει το μισθολογικό κόστος στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μισθολογική πολιτική στον τομέα αυτόν θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα και θα συμβάλλει στη γενικότερη συγκράτηση των μισθών·

β)

να εκσυγχρονίσει το σύστημα πληρωμής μισθών για τους απασχολούμενους στη δημόσια διοίκηση, με την καθιέρωση ενιαίων αρχών για τον καθορισμό και τον προγραμματισμό των μισθών και τον εξορθολογισμό της μισθολογικής κλίμακας. Η εν λόγω μισθολογική πολιτική θα πρέπει να επεκταθεί στους κανόνες που διέπουν τις αμοιβές των απασχολουμένων στις δημόσιες επιχειρήσεις·

γ)

να ενισχύσει την ευελιξία του συστήματος καθορισμού των μισθών με την προώθηση μεγαλύτερης αποκέντρωσης στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επιχείρησης (π.χ. αποφυγή της διοικητικής επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων σε επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις), κυρίως με την αποσύνδεση από την πορεία των μισθών στον δημόσιο τομέα· να βελτιώσει την εφαρμογή του νόμου για τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να περιοριστεί η χρήση της ρήτρας απαλλαγής.

2.

Λόγω της επείγουσας ανάγκης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, και ενόψει των προκλήσεων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, η Ελλάδα πρέπει:

α)

να προβεί εγκαίρως σε διεξοδική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών·

β)

να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση των εκ του νόμου προβλεπόμενων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών και να εισαγάγει πρόσθετες παραμέτρους δια των οποίων το επίπεδο των συντάξεων και η ηλικία συνταξιοδότησης προσαρμόζεται αυτόματα στις αλλαγές σε υποκείμενους οικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες·

γ)

να φροντίσει ώστε μια συνολική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας να υποστηρίζει την αυξημένη προσφορά εργασίας και την απασχόληση, ώστε να διευρυνθεί η βάση καταβολής εισφορών·

δ)

να προσαρμόσει τη μέθοδο υπολογισμού της χορηγούμενης σύνταξης με την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εισφορών που έχουν καταβληθεί και των παροχών που λαμβάνονται και την τιμαριθμική προσαρμογή των συντάξεων, αντί της διακριτικής έως τώρα τιμαριθμοποίησης·

ε)

να αυξήσει τη μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας, μέσω αυστηρότερων κριτηρίων επιλεξιμότητας για πρόωρη συνταξιοδότηση· να μειώσει σημαντικά τον υπερβολικά μακρύ κατάλογο επαγγελμάτων στα οποία επιτρέπεται η πρόωρη συνταξιοδότηση·

στ)

να απλουστεύσει το κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα και να θεσπίσει μια καθολικά δεσμευτική νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα, τις εισφορές, τη σώρευση και την τιμαριθμική προσαρμογή·

ζ)

να θεσπίσει, ήδη το 2010, τις αναγκαίες νομικές πράξεις.

3.

Στον τομέα της υγείας, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να εστιαστούν:

α)

στην επανεξέταση της υπερβολικά κατακερματισμένης δομής του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της διακυβέρνησής του·

β)

στην ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης·

γ)

στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των λογιστικών διαδικασιών·

δ)

στην εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων όσον αφορά τις φαρμακευτικές δαπάνες και στη βελτίωση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, με επανεξέταση και του καταλόγου φαρμάκων.

4.

Είναι αναγκαία η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ελλάδα θα πρέπει:

α)

να εκπονήσει, να εγκρίνει και να εφαρμόσει τη στρατηγική μεταρρύθμιση που είναι αναγκαία για τη σημαντική βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, με βάση την ανεξάρτητη εξέταση της δομής ολόκληρης της Δημόσιας διοίκησης, με σκοπό να αυθηθεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης σε αρκετούς τομείς πολιτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δομές λήψης αποφάσεων, τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ οργανισμών, την εσωτερική οργάνωση βασικών υπουργείων, την εποπτεία και λογοδοσία για την εφαρμογή, και την έκταση των επιπέδων στελέχωσης και διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·Η τάση αύξησης της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να αναστραφεί·

β)

να μειώσει με ορθολογικά κριτήρια τον αριθμό των δήμων και κοινοτήτων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σημαντικές εξοικονομήσεις δαπανών·

γ)

να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την εκτέλεση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών με τρόπο αποτελεσματικό από πλευράς κόστους, διαφανή και ανταγωνιστικό.

5.

Μια άλλη προτεραιότητα που πρέπει να εξεταστεί ήδη το 2010 αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών προϊόντων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ελλάδα θα πρέπει:

α)

να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν με το Πρόγραμμα για βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών σύστασης, αδειοδότησης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, με τη βελτίωση και απλούστευση του κανονιστικού συστήματος στην Ελλάδα, με τη δημιουργία σε κάθε υπουργείο ειδικευμένων υπηρεσιών για τη βελτίωση της νομοθεσίας, με την ενίσχυση του ρόλου της εκτίμησης επιπτώσεων και, γενικά, με την επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος για την μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

β)

να θεσπίσει και να θέσει σε εφαρμογή ένα σαφές και ενεργό πλαίσιο πολιτικής ανταγωνισμού, με την επανεξέταση των κανόνων καθορισμού προτεραιοτήτων και την αναμόρφωση των πρακτικών επιβολής· να ενισχύσει τον ρόλο και τις δυνατότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού·

γ)

να μεριμνήσει για την ταχεία και φιλόδοξη εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

δ)

να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών·

ε)

να προωθήσει περαιτέρω και να επιβλέψει την απορρύθμιση στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, με την άρση των περιορισμών στις τιμές και των φραγμών εισόδου στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, με την πλήρη ενσωμάτωση της πρώτης δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές (5), προκειμένου να προωθηθεί το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών, και με την επιτάχυνση της ελευθέρωσης του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων που ασκούνται από τους σήμερα εγκατεστημένους φορείς·

στ)

να απλοποιήσει τη νομοθεσία στον τομέα των υπηρεσιών λιανικής.

6.

Για τη στήριξη της παραγωγικότητας και την αύξηση της απασχόλησης, η Ελλάδα θα πρέπει:

α)

να λάβει αμέσως μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

β)

να αναθεωρήσει τη νομοθεσία που διέπει την αγορά εργασίας και την προστασία της απασχόλησης, προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά εργασίας·

γ)

να στηρίξει τη ζήτηση εργασίας με την ενίσχυση στοχευμένων μειώσεων του κόστους απασχόλησης·

δ)

να θεσπίσει μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

7.

Λαμβανομένης υπόψη της πρόκλησης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω, κυρίως, στρατηγικών προτεραιότητας για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν τη «Διοικητική μεταρρύθμιση» και την «Ψηφιακή σύγκλιση», καθώς τα εν λόγω προγράμματα στηρίζουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες έχουν κεντρική σημασία στο πλαίσιο της στρατηγικής μεταρρύθμισης που περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2010.

8.

Η Ελλάδα καλείται να κοινοποιεί τα μέτρα που λαμβάνονται ως απάντηση στην παρούσα σύσταση, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των διαρθρωτικών μέτρων τα οποία περιγράφονται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας του Ιανουαρίου 2010, στο πλαίσιο των τριμηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2010.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

E. SALGADO


(1)  http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/growth_jobs/guidelines/index_en.htm

(2)  Σύσταση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και με την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (ΕΕ L 183, 15.7.2009, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 209, 2.8.1997, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 83, 30.3.2010, σ. 13.

(5)  Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ (ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 25), 95/18/ΕΚ (ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 70) και 2001/14/ΕΚ (ΕΕ L 75 της 15.3.2001, σ. 29).


30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/70


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2010

σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νομίμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων σε ευρώ

(2010/191/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το καθεστώς νομίμου χρήματος των τραπεζογραμματίων σε ευρώ θεσπίζεται από το άρθρο 128 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κεφάλαιο για τη νομισματική πολιτική. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά τη νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής: «τα συμμετέχοντα κράτη μέλη»).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (1), τα κέρματα σε ευρώ είναι τα μόνα που έχουν την ιδιότητα νομίμου χρήματος στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

(3)

Υπάρχει επί του παρόντος ορισμένη αβεβαιότητα, στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις συνέπειες του καθεστώτος νομίμου χρήματος.

(4)

Η παρούσα σύσταση βασίζεται στα κύρια συμπεράσματα μιας έκθεσης την οποία συνέταξε ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών της ζώνης του ευρώ.

(5)

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας σύστασης μετά τριετία από τη διατύπωσή της και θα εκτιμήσει την ανάγκη να ληφθούν κανονιστικά μέτρα,

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.   Κοινός ορισμός του νομίμου χρήματος

Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση πληρωμής, η ιδιότητα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ ως νομίμου χρήματος θα πρέπει να συνεπάγεται τα εξής:

α)

Υποχρεωτική αποδοχή:

Επί υποχρεώσεως πληρωμής, ο δανειστής δεν δύναται να αρνηθεί την καταβολή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει άλλα μέσα πληρωμής.

β)

Αποδοχή στην ονομαστική αξία:

Η νομισματική αξία των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ ισούται προς το ποσό που αναγράφεται επί των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων.

γ)

Εξοφλητική ενέργεια:

Ο οφειλέτης χρηματικής ενοχής δύναται να εκπληρώσει την οφειλή του προσφέροντας στον δανειστή τραπεζογραμμάτια ή κέρματα σε ευρώ.

2.   Αποδοχή πληρωμών σε τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ στις λιανικές συναλλαγές

Η αποδοχή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ ως μέσων πληρωμής στις λιανικές συναλλαγές θα πρέπει να αποτελεί κανόνα. Σχετική άρνηση θα πρέπει να είναι δυνατή μόνον όταν δικαιολογείται από λόγους συναφείς με την αρχή της καλής πίστης (παραδείγματος χάρη, ο πωλητής δεν έχει ψιλά να επιστρέψει).

3.   Αποδοχή τραπεζογραμματίων μεγάλης ονομαστικής αξίας στις λιανικές συναλλαγές

Τα μεγάλης αξίας τραπεζογραμμάτια θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά ως μέσο πληρωμής στις λιανικές συναλλαγές. Σχετική άρνηση θα πρέπει να είναι δυνατή μόνον όταν δικαιολογείται από λόγους συναφείς με την αρχή της καλής πίστης (παραδείγματος χάρη, η ονομαστική αξία του προσφερόμενου τραπεζογραμματίου είναι δυσανάλογη προς το οφειλόμενο πληρωτέο ποσό).

4.   Απαγόρευση χρέωσης επιπλέον εξόδων στη χρήση τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ευρώ

Οι πληρωμές με τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με καμία επιπλέον χρέωση.

5.   Τραπεζογραμμάτια ευρώ κηλιδωμένα από έξυπνο σύστημα αχρήστευσης τραπεζογραμματίων (IBNS)

ΡΠαρ'όλο που τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν κηλιδωθεί με μελάνη ασφαλείας από έξυπνο σύστημα αχρήστευσης τραπεζογραμματίων (IBNS) αποτελούν νόμιμο χρήμα, τα κράτη μέλη οφείλουν, αποτεινόμενα ενεργά προς τους ενδιαφερομένους (τράπεζες, λιανοπωλητές ευρύτερο κοινό), να τους ειδοποιούν ότι τα κηλιδωμένα τραπεζογραμμάτια πρέπει να επιστραφούν στις εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, δεδομένου ότι, κατά πάσα πιθανότητα, αποτελούν το προϊόν κλοπής.

6.   Ολοσχερής καταστροφή κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων και κερμάτων από ιδιώτες

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει ούτε να απαγορεύουν την ολοσχερή καταστροφή μικρών ποσοτήτων τραπεζογραμματίων ή κερμάτων ευρώ από ιδιώτες, ούτε να επιβάλλουν κυρώσεις για αυτό. Θα πρέπει, εντούτοις, να απαγορεύουν την άνευ αδείας καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τραπεζογραμματίων ή κερμάτων ευρώ.

7.   Ακρωτηριασμός τραπεζογραμματίων και κερμάτων για καλλιτεχνικούς σκοπούς

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδεικνύουν ανοχή όσον αφορά τον ακρωτηριασμό τραπεζογραμματίων ή κερμάτων ευρώ για καλλιτεχνικούς σκοπούς, χωρίς όμως να τον ενθαρρύνουν. Τα εν λόγω ακρωτηριασμένα τραπεζογραμμάτια ή κέρματα θα πρέπει να θεωρούνται ακατάλληλα προς κυκλοφορία.

8.   Αποφασιστική αρμοδιότητα για την καταστροφή έγκυρων προς κυκλοφορία κερμάτων ευρώ

Η απόφαση για την καταστροφή έγκυρων προς κυκλοφορία κερμάτων ευρώ δεν θα πρέπει να εναπόκειται σε καμία εθνική αρχή ενεργούσα χωριστά. Η αρμόδια εθνική αρχή θα πρέπει, πριν από την καταστροφή έγκυρων προς κυκλοφορία κερμάτων ευρώ, να προβαίνει σε διαβούλευση με την υποεπιτροπή κερμάτων ευρώ της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και να ενημερώνει την ομάδα εργασίας των διευθυντών νομισματοκοπείων.

9.   Καθεστώς νομίμου χρήματος των κερμάτων 1 και 2 λεπτών και κανόνες στρογγυλοποίησης

Στα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει συστήματα στρογγυλοποίησης και όπου, συνεπώς, οι τιμές στρογγυλοποιούνται στα εγγύτερα πέντε λεπτά, τα κέρματα του ενός και των δύο λεπτών θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα και να γίνονται δεκτά για τη διενέργεια πληρωμών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απέχουν από τη θέσπιση νέων κανόνων στρογγυλοποίησης, δεδομένου ότι επηρεάζουν δυσμενώς τη δυνατότητα εκπλήρωσης της υποχρέωσης προς πληρωμή με την προσφορά του ακριβούς οφειλόμενου ποσού και δεδομένου ότι αυτό ενδέχεται να οδηγεί, υπό ορισμένες συνθήκες, σε χρεώσεις επιπλέον εξόδων στις πληρωμές σε μετρητά.

10.   Καθεστώς νομίμου χρήματος των συλλεκτικών κερμάτων ευρώ

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέτρο που κρίνεται πρόσφορο ώστε να αποτρέπεται η χρήση των συλλεκτικών κερμάτων ευρώ ως μέσων πληρωμής (παραδείγματος χάρη, προβλέποντας για τα κέρματα αυτά ειδική συσκευασία, ευκρινή σχετική ειδοποίηση, χρήση πολύτιμου μετάλλου, τιμή πώλησης υψηλότερη της ονομαστικής).

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στις εθνικές και ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις και ενώσεις καταναλωτών.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2010.

Για την Επιτροπή

Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.


Διορθωτικά

30.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 83/72


Διορθωτικό στην οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 265 της 9ης Οκτωβρίου 2009 )

Στη σελίδα 9, αιτιολογική σκέψη 3:

αντί:

«(3)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο σχέδιο δράσης του, με τίτλο […]»

διάβαζε:

«(3)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο σχέδιο δράσης του (2007 μέχρι 2009), με τίτλο […]».

Στη σελίδα 9, αιτιολογική σκέψη 5 πέμπτη σειρά:

αντί:

«η αξιολόγηση των αποθεμάτων γίνεται σε σχέση με […]»

διάβαζε:

«ο υπολογισμός των αποθεμάτων γίνεται σε σχέση με […]».

Στη σελίδα 12, άρθρο 2 στοιχείο α):

αντί:

«α)

[…] προκειμένου να υπολογίζονται αντίστοιχα το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται και το επίπεδο των αποθεμάτων […]»

διάβαζε:

«α)

[…] προκειμένου να υπολογίζονται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων […]».

Στη σελίδα 12, άρθρο 2 στοιχείο γ):

αντί:

«γ)

[…], τη δασοκομία και τους συγγενικούς κλάδους της,»

διάβαζε:

«γ)

[…], τη δασοκομία και τις συναφείς με αυτή βιομηχανίες,».

Στη σελίδα 13, άρθρο 2 στοιχείο ζ):

αντί:

«ζ)

[…], σε κράτος μέλος, η οποία έχει επιφέρει ενδεχομένως τη λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση αποθεμάτων.»

διάβαζε:

«ζ)

[…], σε κράτος μέλος, ανεξαρτήτως αν αυτή έχει οδηγήσει ή όχι σε λήψη ισχύουσας διεθνούς απόφασης για διάθεση αποθεμάτων.».

Στη σελίδα 13, άρθρο 4 παράγραφος 3:

αντί:

«3.   Τα αποθέματα πετρελαίου […]»

διάβαζε:

«3.   Οιαδήποτε αποθέματα πετρελαίου […]».

Στη σελίδα 13, άρθρο 4 παράγραφος 4:

αντί:

«4.   Οι τρόποι και μέθοδοι υπολογισμού του επιπέδου των ειδικών αποθεμάτων […] με την πρακτική ΔΠΕ.»

διάβαζε:

«4.   Οι τρόποι και μέθοδοι υπολογισμού του επιπέδου των αποθεμάτων […] με την πρακτική ΔΟΕ.».

Στη σελίδα 14, άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο:

αντί:

«[…] ως προς τη δυνατότητα διατήρησης στη επικράτειά τους των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων.»

διάβαζε:

«[…] ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της επικράτειάς τους των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων.».

Στη σελίδα 16, άρθρο 9 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο τελευταία πρόταση:

αντί:

«Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή στο τέλος του πρώτου μήνα που έπεται του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται.»

διάβαζε:

«Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή στο τέλος του πρώτου μήνα του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται.».

Στη σελίδα 19, άρθρο 22:

αντί:

«Άρθρο 22

Αξιολόγηση

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της λειτουργίας και εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.»

διάβαζε:

«Άρθρο 22

Επανεξέταση

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση της λειτουργίας και εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.».

Στη σελίδα 21, παράρτημα Ι:

αντί:

«Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου προκύπτει από την άθροιση, αφενός, των καθαρών εισαγωγών των ακόλουθων προϊόντων: αργού πετρελαίου, υγρών φυσικού αερίου (NGL), […], άλλων υδρογονανθράκων,»

διάβαζε:

«Το ισοδύναμο σε αργό πετρέλαιο των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου προκύπτει από την άθροιση, αφενός, των καθαρών εισαγωγών αργού πετρελαίου, NGL, […] και άλλων υδρογονανθράκων,».