ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.348.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
29 Δεκεμβρίου 2009


Περιεχόμενα

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

Σελίδα

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΩΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

 

2009/1010/ΔΕΥ

 

*

Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ, της 4ης Ιουνίου 2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4 της απόφασης Ευρωπόλ

1

 

 

2009/1011/ΔΕΥ

 

*

Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ, της 4ης Ιουνίου 2009, Κανόνες περί επιλογής παράτασης της θητείας και παύσης του διευθυντή και των αναπληρωτών διευθυντών της Ευρωπόλ

3

 

 

V   Πράξεις εκδιδόμενες, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης Ευρατόμ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1295/2009 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για την προσαρμογή, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, του ποσοστού εισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9

 

*

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1296/2009 του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2009, για την αναπροσαρμογή, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2009, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις

10

 

*

Απόφαση 2009/1012/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την προώθηση σε τρίτες χώρες του ελέγχου των εξαγωγών όπλων και των αρχών και κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ

16

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

 

 

2009/1013/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας

21

 

 

2009/1014/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών από την περίοδο 26 Ιανουαρίου 2010 έως 25 Ιανουαρίου 2015

22

 

 

2009/1015/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση του Μέρους Ι του Παραρτήματος 3 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου ως προς την υποχρέωση των υπηκόων τρίτων χωρών για θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα

51

 

 

2009/1016/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, της σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 2009/473/ΕΚ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας

53

 

 

2009/1017/ΕΕ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από τις αρχές της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την αγορά γεωργικής έκτασης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013

55

 

 

2009/1018/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Δεκεμβρίου 2009, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2009/29)

57

 

 

2009/1019/ΕΕ

 

*

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τον εμβολιασμό για την εποχική γρίπη ( 1 )

71

 

 

2009/1020/ΕΕ

 

*

Σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2009, περί ασφαλούς χρήσης καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο από πλοία ελλιμενισμένα σε κοινοτικούς λιμένες ( 1 )

73

 

 

2009/1021/ΕΕ

 

*

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Δεκεμβρίου 2009, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ/2009/28)

75

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην απόφαση 2009/886/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της απόφασης 2002/364/ΕΚ σχετικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (ΕΕ L 318 της 4.12.2009)

94

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΩΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΫ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΌΛ

της 4ης Ιουνίου 2009

σχετικά με τις προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4 της απόφασης Ευρωπόλ

(2009/1010/ΔΕΥ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) της 6ης Απριλίου 2009 (1) (εφεξής «απόφαση Ευρωπόλ») και συγκεκριμένα το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Διευθυντή και έπειτα από διαβούλευση με την Κοινή Εποπτική Αρχή, καθορίζει τους όρους που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να εξακριβώνεται κατά πόσον τα δεδομένα αυτά έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ και δύνανται να συμπεριληφθούν στα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών της, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους, καθώς και τις προθεσμίες για την αποθήκευση και τη διαγραφή των δεδομένων.

(2)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την έγκριση της παρούσας απόφασης, λαμβάνει υπόψη τις αρχές της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου κατά τη μηχανογράφηση στοιχείων προσωπικής φύσεως της 28ης Ιανουαρίου 1981 και της σύστασης αριθ. R (87)15 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 17ης Σεπτεμβρίου 1987 για τη ρύθμιση της χρήσεως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα.

(3)

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης:

α)

ως «δεδoμέvα πρoσωπικoύ χαρακτήρα» vooύvται oι πληρoφoρίες πoυ αφoρoύv κατovoμαζόμεvo ή αvαγvωρίσιμo φυσικό πρόσωπo: ως πρόσωπo τoυ oπoίoυ η ταυτότητα μπoρεί vα εξακριβωθεί λoγίζεται τo πρόσωπo εκείvo πoυ μπoρεί vα πρoσδιoριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμoύ ταυτότητας ή βάσει εvός ή περισσoτέρωv συγκεκριμέvωv στoιχείωv πoυ χαρακτηρίζoυv τηv υπόστασή τoυ από φυσική, βιoλoγική, ψυχoλoγική, oικovoμική, πoλιτιστική ή κoιvωvική άποψη·

β)

ως «επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιούνται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η πρόσβαση στις πληροφορίες, η χρήση, η κοινολόγηση μέσω διαβίβασης, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η εναρμόνιση ή ο συνδυασμός, καθώς και το κλείδωμα, η διαγραφή ή η καταστροφή·

γ)

ως «συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών» νοείται το σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ, τα αρχεία εργασίας προς ανάλυση και άλλα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της απόφασης Ευρωπόλ·

δ)

ως «σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ» νοείται το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της απόφασης Ευρωπόλ·

ε)

ως «αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση» νοείται αρχείο το οποίο έχει ανοιχθεί με σκοπό τη ανάλυση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 της απόφασης Ευρωπόλ·

στ)

ως «φορείς της ΕΕ» νοούνται θεσμικά όργανα, φορείς και οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί δυνάμει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή των συνθηκών για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της απόφασης Ευρωπόλ·

ζ)

ως «τρίτα μέρη» νοούνται τα τρίτα κράτη ή οργανισμοί όπως αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της απόφασης Ευρωπόλ·

η)

ως «δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Ευρωπόλ» νοούνται οι υπάλληλοι της Ευρωπόλ στους οποίους η Διεύθυνση της Ευρωπόλ έχει δώσει το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διαβιβάζονται στην Ευρωπόλ προκειμένου να εξακριβώνεται κατά πόσον τα δεδομένα αυτά έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων της και δύνανται να συμπεριληφθούν στα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών της, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α)

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισήχθησαν στο σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 1 της απόφασης Ευρωπόλ·

β)

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρασχέθηκαν από κράτος μέλος, φορέα της ΕΕ ή τρίτο μέρος για τη συμπερίληψή τους σε ειδικό αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση, καθώς και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισήχθησαν σε αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση κατά το άρθρο 14 της απόφασης Ευρωπόλ·

γ)

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην Ευρωπόλ για συμπερίληψη σε άλλο ειδικό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 τελευταία φράση της απόφασης Ευρωπόλ.

Άρθρο 3

Πρόσβαση και χρήση

1.   Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Ευρωπόλ δυνάμει της παρούσας απόφασης περιορίζεται στους δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ευρωπόλ.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της απόφασης Ευρωπόλ, η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Ευρωπόλ δυνάμει της παρούσας απόφασης επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον τα δεδομένα αυτά έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων της και δύνανται να συμπεριληφθούν στα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών της.

3.   Όταν η Ευρωπόλ εξακριβώσει ότι τα δεδομένα έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων της και δύνανται να συμπεριληφθούν στο σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ προτείνει στο διαβιβάζον κράτος μέλος να καταχωρίσει τα δεδομένα στο σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 της απόφασης Ευρωπόλ. Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί προς την πρόταση της Ευρωπόλ, εφαρμόζεται το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των δεδομένων

1.   Η Ευρωπόλ, κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας απόφασης, συμμορφώνεται προς τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην απόφαση Ευρωπόλ, και ιδίως στα άρθρα 18, 27, και 35, καθώς και προς τους κανόνες που εγκρίνονται για την εφαρμογή τους.

2.   Σε περίπτωση που η Ευρωπόλ αποφασίσει να συμπεριλάβει τέτοιου είδους δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και να τα διαγράψει ή να τα καταστρέψει, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος, τον φορέα της ΕΕ ή το τρίτο μέρος που παρείχε τα δεδομένα αυτά.

Άρθρο 5

Προθεσμία αποθήκευσης των δεδομένων

1.   Η απόφαση σχετικά με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 λαμβάνεται το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των δεδομένων αυτών από την Ευρωπόλ.

2.   Ελλείψει τέτοιας απόφασης κατά τη λήξη της ανωτέρω 6μηνης περιόδου, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαγράφονται ή καταστρέφονται και το κράτος μέλος, ο φορέας της ΕΕ ή το τρίτο μέρος που τα παρείχε ενημερώνεται σχετικά.

Άρθρο 6

Ευθύνη

Η ευθύνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης βαρύνει την Ευρωπόλ.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ίδια ημέρα με την ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης Ευρωπόλ.

Χάγη, 4 Ιουνίου 2009.

Εγριθείσα από το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2009.

Ο Πρόεδρος

S. CLERTON


(1)  ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.


29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/3


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΫ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΌΛ

της 4ης Ιουνίου 2009

Κανόνες περί επιλογής παράτασης της θητείας και παύσης του διευθυντή και των αναπληρωτών διευθυντών της Ευρωπόλ

(2009/1011/ΔΕΥ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Έχοντας υπόψη:

την απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (1) (εφεξής «απόφαση Ευρωπόλ») και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 9 στοιχείο ζ), το άρθρο 38 παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 38 παράγραφος 7 και το άρθρο 39,

τον κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης») και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «Καθεστώς») που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (2),

το άρθρο 12 του Καθεστώτος όσον αφορά τους όρους απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού και το κεφάλαιο 9 του τίτλου II του Καθεστώτος σχετικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του έκτακτου προσωπικού,

την απόφαση SEC(2009) 27/2 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή και τον διορισμό των διευθυντών ρυθμιστικών φορέων, εκτελεστικών οργανισμών και κοινών επιχειρήσεων,

τον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τους κανόνες για την επιλογή, την παράταση της θητείας και την παύση του διευθυντή και των αναπληρωτών διευθυντών της Ευρωπόλ. Οι κανόνες αυτοί εγκρίνονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία πριν από την έναρξη ισχύος τους.

(2)

Ο διευθυντής και οι αναπληρωτές διευθυντές πρέπει να επιλέγονται μέσω αντικειμενικής και διαφανούς διαδικασίας με την επιφύλαξη της τήρησης του απορρήτου της διαδικασίας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό των διαδικασιών επιλογής.

(3)

Είναι επιθυμητή η θέσπιση διαδικασιών ανάλογων προς αυτές που ορίζονται στην απόφαση SEC(2009) 27/2 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2009.

(4)

Στόχος των διαδικασιών επιλογής είναι η επιλογή των ιδανικότερων υποψηφίων για τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί.

(5)

Ευρωπόλ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

1.   Οι παρόντες κανόνες εφαρμόζονται για την επιλογή, την παράταση της θητείας και την παύση του διευθυντή και των αναπληρωτών διευθυντών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 της απόφασης Ευρωπόλ.

2.   Όταν ο διευθυντής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του για διάστημα που υπερβαίνει τον ένα μήνα ή όταν η θέση του διευθυντή είναι κενή, τα καθήκοντά του ασκούνται από αναπληρωτή διευθυντή. Για τον σκοπό αυτό, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τη σειρά αντικατάστασης.

3.   Κάθε αναφορά στους παρόντες κανόνες σε πρόσωπο άρρεν νοείται ως εξίσου υποδηλώνουσα πρόσωπο θήλυ και αντιστρόφως, εκτός εάν από τα συμφραζόμενα συνάγεται σαφώς άλλως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 2

Η διαδικασία επιλογής συμμορφώνεται προς τις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του Καθεστώτος.

Άρθρο 3

1.   Η θέση του διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή θεωρείται κενή:

α)

εννέα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή·

β)

κατά την παραλαβή από το Συμβούλιο επιστολής παραίτησης·

γ)

με απόφαση του Συμβουλίου για παύση του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή ή για λύση της υπαλληλικής τους σχέσης με άλλον τρόπο σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 των παρόντων κανόνων·

δ)

εννέα μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής διευθυντής συμπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας του· ή

ε)

λόγω θανάτου του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή.

2.   Για κάθε κενή θέση, το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει προκήρυξη πρόσληψης. Για τη θέση αναπληρωτή διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει την προκήρυξη πρόσληψης αφού λάβει τη γνώμη του διευθυντή.

Η προκήρυξη πρόσληψης ορίζει λεπτομερώς και με σαφήνεια τα ακόλουθα:

α)

γενική περιγραφή του έργου και της αποστολής της Ευρωπόλ, όπως προβλέπονται στην απόφαση Ευρωπόλ·

β)

περιγραφή των κύριων λειτουργιών και καθηκόντων του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή, κατά περίπτωση, με τις κατάλληλες παραπομπές στις σχετικές διατάξεις της απόφασης Ευρωπόλ·

γ)

τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν όλοι οι υποψήφιοι·

δ)

το είδος της θέσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαρακτηριστικών που θεωρούνται συναφή με τα καθήκοντα και τα οποία χρησιμοποιούνται ως κριτήρια επιλογής·

ε)

επισκόπηση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού·

στ)

τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού κατά την πρόσληψη, της φύσης της προσφερόμενης σύμβασης και της διάρκειας της θητείας·

ζ)

τους τρόπους και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

3.   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση για τον έλεγχο των ειδικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων.

Το διοικητικό συμβούλιο εξειδικεύει τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους της αξιολόγησης για κάθε κενή θέση και μπορεί να αποφασίζει να προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού κέντρου αξιολόγησης.

4.   Η προκήρυξη πρόσληψης πρέπει να επισημαίνει περαιτέρω ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου τις αιτήσεις τους, συνοδεία αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, επιστολής κινήτρων και κατάλληλων εχεγγύων ήθους για την πλήρωση της κενής θέσης, εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης πρόσληψης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη πρόσληψης περιέχει επίσης πληροφορίες όσον αφορά τον έλεγχο ασφαλείας στον οποίο υποβάλλεται ο επιτυχών υποψήφιος σε συμμόρφωση προς τους κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 40 της απόφασης Ευρωπόλ.

Άρθρο 4

1.   Το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι η προκήρυξη πρόληψης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων εθνικών εφημερίδων και ειδικών περιοδικών, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα σε όλα τα κράτη μέλη.

2.   Η Ευρωπόλ ενημερώνει τις εθνικές υπηρεσίες της Ευρωπόλ για την κενή θέση διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή. Οι εθνικές υπηρεσίες ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τους για την κενή θέση. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση των υπηρεσιών και όλων των ενδιαφερομένων υπαλλήλων σχετικά με την κενή θέση.

3.   Η Ευρωπόλ αποστέλλει σε όλους τους υποψηφίους βεβαίωση παραλαβής.

Άρθρο 5

1.   Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί επιτροπή επιλογής (εφεξής «επιτροπή»), η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις που λαμβάνονται και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση προς υποβολή στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 των παρόντων κανόνων.

2.   Για τη θέση του διευθυντή, η επιτροπή απαρτίζεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπεί την Επιτροπή και από έξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη και ορίζονται με κλήρωση από το διοικητικό συμβούλιο.

3.   Για τη θέση αναπληρωτή διευθυντή, η επιτροπή απαρτίζεται από τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή διευθυντή που αυτός έχει ορίσει, από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπεί την Επιτροπή και από πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη και ορίζονται με κλήρωση από το διοικητικό συμβούλιο.

4.   Εάν μέλος του διοικητικού συμβουλίου που έχει οριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπεί την Επιτροπή ή το εν λόγω κράτος μέλος, κατά περίπτωση.

5.   Εάν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι ένα μέλος της επιτροπής έχει προσωπική σχέση με υποψήφιο για τη θέση ή εάν μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση συμφερόντων, το εν λόγω μέλος δεν συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6.   Η γραμματεία της επιτροπής εξασφαλίζεται από τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 6

1.   Η επιτροπή εκλέγει πρόεδρο μεταξύ των μελών της στην πρώτη συνεδρίασή της.

2.   Η επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εξωτερικό σύμβουλο ανθρώπινου δυναμικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εφόσον το αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιτροπής. Ο εξωτερικός σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού δεν έχει καθεστώς μέλους της επιτροπής.

3.   Τα καθήκοντα της επιτροπής περιλαμβάνουν:

α)

τον προσδιορισμό όλων των υποψηφίων που είναι επιλέξιμοι για τη θέση βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη πρόσληψης·

β)

την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων των επιλέξιμων υποψηφίων, βάσει των επαγγελματικών προσόντων, των δεξιοτήτων, της πείρας και των συστάσεων όσον αφορά τα εχέγγυα ήθους τους, προκειμένου να κριθεί ποιοι πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω από την επιτροπή·

γ)

την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 των παρόντων κανόνων·

δ)

συνεντεύξεις με τους υποψηφίους προκειμένου να αξιολογηθούν τα προσόντα και οι δεξιότητές τους βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη πρόσληψης· και

ε)

τη σύνταξη δεόντως αιτιολογημένης έκθεσης σχετικά με τις ληφθείσες αιτήσεις και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, που περιλαμβάνει:

i)

τον κατάλογο των επιλέξιμων υποψηφίων, επισημαίνοντας εκείνους με τους οποίους η επιτροπή πραγματοποίησε συνεντεύξεις·

ii)

τον κατάλογο των υποψηφίων, κατά σειρά κατάταξης, που πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θεωρείται ότι πληρούν καλύτερα τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην προκήρυξη πρόσληψης.

4.   Οι εργασίες της επιτροπής τεκμηριώνονται πλήρως, ιδίως με τη χρήση δελτίων αξιολόγησης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη πρόσληψης και με τυχόν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές που λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα δελτία αξιολόγησης και μια σύνοψη των γενικών συμπερασμάτων της επιτροπής για κάθε υποψήφιο προστίθενται στους φακέλους αιτήσεων.

5.   Τα αποτελέσματα κάθε εργασίας που πραγματοποιείται εξ ονόματος της επιτροπής από τη γραμματεία της, από ένα ή περισσότερα από τα μέλη της ή από εξωτερικό σύμβουλο ανθρώπινου δυναμικού υποβάλλονται στην επιτροπή στην πλήρη σύνθεσή της για επανεξέταση και έγκριση.

6.   Η απόφαση της επιτροπής για την έγκριση της έκθεσης υπογράφεται από τον πρόεδρό της και από ένα ακόμη μέλος της επιτροπής.

7.   Ο πρόεδρος της επιτροπής διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο, το συντομότερο δυνατό μετά την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων, την έκθεση που συνέταξε η επιτροπή καθώς και τον πλήρη φάκελο υποβολής αίτησης των υποψηφίων με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις.

Άρθρο 7

Έπειτα από κάθε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, η γραμματεία της επιτροπής ενημερώνει τους υποψηφίους που απορρίπτονται από την επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Άρθρο 8

1.   Οι διαδικασίες της επιτροπής λαμβάνουν χώρα στη Χάγη, εκτός εάν αποφασίσει άλλως το διοικητικό συμβούλιο.

2.   Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών ξενοδοχειακού καταλύματος αποζημιώνονται στα μέλη της επιτροπής και στους υποψηφίους που προσκαλούνται στις δοκιμασίες και τις συνεντεύξεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Άρθρο 9

1.   Το διοικητικό συμβούλιο καλεί τον πρόεδρο της επιτροπής να εξηγήσει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και να υποβάλλει έκθεση της επιτροπής.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να πραγματοποιήσει συνέντευξη με τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της επιτροπής κατά σειρά κατάταξης και με οποιονδήποτε άλλο επιλέξιμο υποψήφιο με τον οποίο πραγματοποίησε συνέντευξη η επιτροπή.

3.   Βάσει της έκθεσης που υποβλήθηκε από την επιτροπή και, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει αιτιολογημένη γνώμη στην οποία:

α)

παρουσιάζει τον κατάλογο των επιλέξιμων υποψηφίων·

β)

καθορίζει κατάλογο προεπιλογής τριών τουλάχιστον ενδεδειγμένων υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης· και

γ)

επιβεβαιώνει ότι οι αιτούντες που περιέχονται στον κατάλογο προεπιλογής πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσληψης που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του Καθεστώτος και όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στην προκήρυξη πρόσληψης.

4.   Σε περίπτωση που μέλος του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο των υποψηφίων ή σε περίπτωση που ενδέχεται να ανακύψει οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση συμφερόντων, το συγκεκριμένο μέλος δεν παρίσταται κατά τη διατύπωση της γνώμης του διοικητικού συμβουλίου.

5.   Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβιβάζει τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου και τον πλήρη φάκελο αίτησης όλων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο επιλογής στο Συμβούλιο προκειμένου το τελευταίο να λάβει την απόφασή του όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 της απόφασης Ευρωπόλ, βάσει όλων των συναφών πληροφοριών.

6.   Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται από το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνονται εγγράφως από τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Άρθρο 10

Μετά την ολοκλήρωση του διορισμού από το Συμβούλιο, κάθε υποψήφιος που υπέβαλε αίτηση για τη θέση λαμβάνει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας από τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου. Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή προσφυγής σύμφωνα με τον κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης υπολογίζεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω επιστολής.

Άρθρο 11

1.   Οι διαδικασίες της επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου είναι απόρρητες.

2.   Τα μέλη της επιτροπής καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της Ευρωπόλ και οι υπάλληλοι εξωτερικού κέντρου αξιολόγησης ή οι εξωτερικοί σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής τηρούν την πλέον αυστηρή εμπιστευτικότητα σχετικά με τις πραγματοποιούμενες εργασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 12

1.   Στις περιπτώσεις που η θητεία του διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή που διορίζεται βάσει του άρθρου 38 της απόφασης Ευρωπόλ μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφοι 1 ή 2 της απόφασης Ευρωπόλ, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρεκκλίνει από τη διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 2. Στις περιπτώσεις αυτές, το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει, το αργότερο δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας, γνώμη με την οποία συνιστά στο Συμβούλιο να παρατείνει τη θητεία. Η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνει ιδίως υπόψη τα επιτεύγματα του ενδιαφερόμενου διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας, τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης που συντάσσονται βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Καθεστώτος και την αποστολή και τις ανάγκες της Ευρωπόλ τα επόμενα έτη.

Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της παράτασης της θητείας του αναπληρωτή διευθυντή αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη του διευθυντή.

2.   Η διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο 2 ακολουθείται όταν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει να μην παρεκκλίνει από αυτήν, όταν το Συμβούλιο αποφασίζει να μην παρατείνει τη θητεία του ενδιαφερόμενου διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή ή όταν το Συμβούλιο δεν λαμβάνει απόφαση σχετικά με το ζήτημα αυτό εντός τριών μηνών από τη λήψη της γνώμης του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 13

1.   Πέρα από τη λήξη λόγω θανάτου, η υπηρεσία του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή λήγει, σύμφωνα με το άρθρο 47 στοιχείο α) του Καθεστώτος, την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας του.

2.   Το Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση για τη λήξη της υπηρεσίας διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή με ειδική πλειοψηφία, αφού λάβει τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 των παρόντων κανόνων.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της λήξης της υπηρεσίας αναπληρωτή διευθυντή αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη του διευθυντή.

Άρθρο 14

1.   Διευθυντής ή αναπληρωτής διευθυντής που επιθυμεί να παραιτηθεί πριν από το τέλος της θητείας του οφείλει να δηλώσει εγγράφως και κατηγορηματικά την πρόθεσή του να παραιτηθεί, προτείνοντας την ημερομηνία κατά την οποία η παραίτηση θα αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 47 στοιχείο β) σημείο ii) του Καθεστώτος.

2.   Η επιστολή παραίτησης απευθύνεται στον πρόεδρο του Συμβουλίου και κοινοποιείται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και, σε περίπτωση παραίτησης αναπληρωτή διευθυντή, στον διευθυντή.

Άρθρο 15

1.   Το Συμβούλιο δύναται να παύσει τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή διευθυντή από τα καθήκοντά του κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 47 στοιχείο β) του Καθεστώτος, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας προειδοποίησης και των λοιπών προϋποθέσεων που αναφέρονται στα σημεία ii) και iii) του εν λόγω άρθρου.

2.   Το Συμβούλιο δύναται να παύσει τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή διευθυντή από τα καθήκοντά του κατόπιν αιτήματος του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς προειδοποίηση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 48 στοιχεία α) ή β) του Καθεστώτος.

3.   Το Συμβούλιο δύναται να παύσει τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή διευθυντή από τα καθήκοντά του, χωρίς προειδοποίηση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 50 του Καθεστώτος. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Συμβούλιο, ύστερα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου και την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 των παρόντων κανόνων, κηρύσσει τη λύση της σύμβασης.

Πριν από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής διευθυντής μπορούν να τεθούν σε αργία, ο πρώτος από το διοικητικό συμβούλιο και ο δεύτερος από τον διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 του Καθεστώτος και τα άρθρα 23 και 24 του παραρτήματος IX του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Άρθρο 16

1.   Κάθε παράλειψη του διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την απόφαση Ευρωπόλ ή το Καθεστώς μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή πειθαρχικής κύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 50α του Καθεστώτος, τον τίτλο VI του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης και, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το παράρτημα IX του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Ως τέτοια παράλειψη μεταξύ άλλων νοείται η αποδεδειγμένη σκόπιμη παροχή ψευδών στοιχείων ως προς την επαγγελματική του ικανότητα ή τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παράγραφος 2 του Καθεστώτος, εφόσον τα παρασχεθέντα ψευδή στοιχεία υπήρξαν αποφασιστικής σημασίας για την πρόσληψή του.

2.   Η πειθαρχική διαδικασία κινείται και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το παράρτημα IX του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Άρθρο 17

1.   Μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, η υπαλληλική σχέση του διευθυντή ή ενός αναπληρωτή διευθυντή μπορεί να λυθεί από το Συμβούλιο χωρίς προειδοποίηση για πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Καθεστώτος, σε περίπτωση σοβαρής παράλειψης του διευθυντή ή του αναπληρωτή διευθυντή περί την εκπλήρωση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας.

Πριν από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, o διευθυντής ή ο αναπληρωτής διευθυντής μπορεί να τεθεί σε αργία, ο πρώτος από το διοικητικό συμβούλιο και ο δεύτερος από τον διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 του Καθεστώτος και σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του παραρτήματος IX του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

2.   Μόλις λάβει την έκθεση του πειθαρχικού συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 18 του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν θα υποβληθεί γνώμη στο Συμβούλιο για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 7 της απόφασης Ευρωπόλ. Στην περίπτωση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο διατυπώνει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης του πειθαρχικού συμβουλίου, δεόντως αιτιολογημένη γνώμη όσον αφορά την ποινή την οποία επισύρουν τα καταγγελθέντα περιστατικά ή τυχόν άλλα μέτρα που πρέπει να λάβει το Συμβούλιο σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες. Πριν από τη διατύπωση της γνώμης του, το διοικητικό συμβούλιο ακούει τις απόψεις του διευθυντή. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβιβάζει τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου στο Συμβούλιο, όπως προβλέπει το άρθρο 38 παράγραφος 7 της απόφασης Ευρωπόλ, και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο διευθυντή.

Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι δεν θα υποβληθεί στο Συμβούλιο γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 7 της απόφασης Ευρωπόλ, έχει το δικαίωμα να επιβάλει μία από τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, εκτός από την παύση του διευθυντή. Μετά την ακρόαση του διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 10 του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωμοδότησης του πειθαρχικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

3.   Ο διευθυντής, αφού λάβει την έκθεση του πειθαρχικού συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 18 του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, δεόντως αιτιολογημένο σχέδιο γνώμης όσον αφορά την ποινή την οποία πρέπει να επισύρουν τα καταγγελθέντα περιστατικά ή τυχόν άλλα μέτρα που πρέπει να λάβει το Συμβούλιο σε σχέση με αναπληρωτή διευθυντή σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν θα υποβληθεί γνώμη στο Συμβούλιο προκειμένου να λήξει η υπαλληλική σχέση του ενδιαφερόμενου αναπληρωτή διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 7 της απόφασης Ευρωπόλ. Πριν από τη διατύπωση της γνώμης του, το διοικητικό συμβούλιο ακούει τις απόψεις του αναπληρωτή διευθυντή. Η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης του πειθαρχικού συμβουλίου από τον διευθυντή. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβιβάζει τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου στο Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 7 της απόφασης Ευρωπόλ, και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο αναπληρωτή διευθυντή.

Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι δεν θα υποβληθεί στο Συμβούλιο γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 7 της απόφασης Ευρωπόλ, ο διευθυντής έχει το δικαίωμα να επιβάλει μία από τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, εκτός από την παύση του αναπληρωτή διευθυντή. Μετά από ακρόαση του αναπληρωτή διευθυντή, ο διευθυντής αποφασίζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 10 του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνώμης του πειθαρχικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

4.   Μόλις λάβει τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 ή 3 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο, μετά την ακρόαση του ενδιαφερόμενου διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή, αποφασίζει εάν θα παύσει τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο η) του παραρτήματος IX του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης ή θα λύσει με άλλον τρόπο την υπαλληλική του σχέση με την Ευρωπόλ.

Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίσει να παύσει τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή διευθυντή ή να λύσει με άλλον τρόπο την υπαλληλική του σχέση, πρέπει να αναφέρει στην απόφασή του την ακριβή φύση του μέτρου καθώς και την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου. Η απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Ευρωπόλ.

Το Συμβούλιο αποφασίζει για την παύση του διευθυντή ή αναπληρωτή διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 9 του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωμοδότησης του πειθαρχικού συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 18 του παραρτήματος ΙΧ του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης.

5.   Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφασίσει να μην παύσει τον διευθυντή ή τον αναπληρωτή διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο η) του παραρτήματος IX του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης ή να μην λύσει με άλλον τρόπο την υπαλληλική του σχέση με την Ευρωπόλ, η υπόθεση αναπέμπεται στο διοικητικό συμβούλιο, στην περίπτωση του διευθυντή, ή στο διοικητικό συμβούλιο και στον διευθυντή, στην περίπτωση του αναπληρωτή διευθυντή.

Εάν η υπόθεση του διευθυντή αναπεμφθεί στο διοικητικό συμβούλιο, το τελευταίο έχει δικαίωμα να επιβάλει μία από τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παραρτήματος IX του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης εκτός της παύσης του διευθυντή. Μετά την ακρόαση του διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Εάν η υπόθεση του αναπληρωτή διευθυντή αναπεμφθεί στο διοικητικό συμβούλιο και στον διευθυντή, οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα να επιβάλουν μία από τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παραρτήματος IX του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης εκτός της παύσης του αναπληρωτή διευθυντή. Μετά την ακρόαση του αναπληρωτή διευθυντή, ο διευθυντής αποφασίζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

1.   Οι παρόντες κανόνες τίθενται σε ισχύ την ίδια ημέρα με την απόφαση Ευρωπόλ.

2.   Οι παρόντες κανόνες αξιολογούνται από το διοικητικό συμβούλιο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος τους.

3.   Οι προτάσεις τροποποίησης των παρόντων κανόνων εξετάζονται από το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να εγκριθούν από το Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 38 παράγραφοι 3 και 7 της απόφασης Ευρωπόλ.

Χάγη, 4 Ιουνίου 2009.

Εγκριθείσα από το Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2009.

Ο Πρόεδρος

S. CLERTON


(1)  ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(2)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.


V Πράξεις εκδιδόμενες, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης Ευρατόμ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 1295/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

για την προσαρμογή, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, του ποσοστού εισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τηλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, όπως καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1), και ιδίως το άρθρο 83α και το παράρτημα XII του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του παραρτήματος XII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η Eurostat υπέβαλε, την 1η Σεπτεμβρίου 2009, έκθεση σχετικά με την αναλογιστική αποτίμηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος για το 2009, επικαιροποιώντας τις παραμέτρους που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Από την αποτίμηση αυτή, προκύπτει ότι το ποσοστό της αναγκαίας εισφοράς για τη διατήρηση της αναλογιστικής ισορροπίας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ανέρχεται στο 11,3 % του βασικού μισθού.

(2)

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη της αναλογιστικής ισορροπίας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό της εισφοράς θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί στο 11,3 % του βασικού μισθού,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, το ποσοστό της εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζεται στο 11,3 %.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


(1)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.


29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 1296/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Δεκεμβρίου 2009

για την αναπροσαρμογή, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2009, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕυρωπαϊκήςΕνωσης,

το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και ιδίως το άρθρο 12,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, όπως καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1), και ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65 και 82 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και τα παραρτήματα VII, XI και XIII αυτού, καθώς και το άρθρο 20, παράγραφος 1, και τα άρθρα 64, 92 και 132 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί, για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Ένωσης, εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης παράλληλη με εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων στα κράτη μέλη,θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν οι αποδοχές και οι συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ένωσης στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης για το 2009.

(2)

Η προσαρμογή των αμοιβών και συντάξεων που προτείνει η Επιτροπή θα πρέπει να τροποποιηθεί υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης και ως μέρος της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Ενωσης. Η κατάσταση θα πρέπει να επανεξετασθει όταν χρειασθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, η ημερομηνία «1η Ιουλίου 2008», η οποία αναφέρεται στο άρθρο 63 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιουλίου 2009».

Άρθρο 2

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, στο άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών που ισχύουν για τον υπολογισμό των αποδοχών και των συντάξεων, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.7.2009

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Άρθρο 3

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα που ακολουθεί.

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις μεταφορές αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως αναφέρεται στη στήλη 3 του πίνακα που ακολουθεί.

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις συντάξεις, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζονται όπως αναφέρεται στη στήλη 4 του πίνακα που ακολουθεί.

Με ισχύ από την 16η Μαΐου 2009, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως αναφέρεται στη στήλη 5 του πίνακα που ακολουθεί. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ετήσιας προσαρμογής για αυτούς τους τόπους απασχόλησης είναι η 16η Μαΐου 2009.

Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2009, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως αναφέρεται στη στήλη 6 του πίνακα που ακολουθεί. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ετήσιας προσαρμογής για αυτούς τους τόπους απασχόλησης είναι η 1η Μαΐου 2009.

1

2

3

4

5

6

Χώρα/Τόπος

Αποδοχές

1.7.2009

Μεταφορά Αποδοχών

1.1.2010

Σύνταξη

1.7.2009

Αποδοχές

16.5.2009

Αποδοχές

1.5.2009

Βουλγαρία

 

62,0

100,0

69,2

 

Τσεχική Δημοκρατία

88,3

80,4

100,0

 

 

Δανία

138,7

133,9

133,9

 

 

Γερμανία

98,4

98,8

100,0

 

 

Βόννη

98,6

 

 

 

 

Καρλσρούη

95,9

 

 

 

 

Μόναχο

106,1

 

 

 

 

Εσθονία

82,1

79,6

100,0

 

 

Ιρλανδία

114,7

110,6

110,6

 

 

Ελλάδα

94,2

93,5

100,0

 

 

Ισπανία

99,4

93,5

100,0

 

 

Γαλλία

115,8

108,5

108,5

 

 

Ιταλία

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Κύπρος

88,7

91,5

100,0

 

 

Λετονία

84,5

77,1

100,0

 

 

Λιθουανία

76,5

71,0

100,0

 

 

Ουγγαρία

81,8

70,9

100,0

 

 

Μάλτα

85,5

86,2

100,0

 

 

Κάτω Χώρες

109,3

101,1

101,1

 

 

Αυστρία

106,9

105,9

105,9

 

 

Πολωνία

 

64,0

100,0

72,2

 

Πορτογαλία

87,8

87,2

100,0

 

 

Ρουμανία

 

59,1

100,0

 

69,3

Σλοβενία

90,8

86,3

100,0

 

 

Σλοβακία

84,3

79,0

100,0

 

 

Φινλανδία

121,3

116,6

116,6

 

 

Σουηδία

 

98,0

100,0

102,8

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

Άρθρο 4

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, το ύψος του επιδόματος γονικής άδειας που αναφέρεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 42α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 894,57 ευρώ, και για τις μονογονεϊκές οικογένειες σε 1 192,76 ευρώ.

Άρθρο 5

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009 το βασικό ποσό του οικογενειακού επιδόματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 167,31 ευρώ.

Με ισχύ από από την 1η Ιουλίου 2009 το ποσό του επιδόματος συντηρούμενου τέκνου, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 365,60 ευρώ.

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, το ποσό του σχολικού επιδόματος, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 248,06 ευρώ.

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, το ποσό του σχολικού επιδόματος, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 89,31 ευρώ.

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, το ελάχιστο ποσό του επιδόματος αποδημίας που αναφέρεται στο άρθρο 69 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού, καθορίζεται σε 495,89 ευρώ.

Με ισχύ από την 14η Ιουλίου 2009, το επίδομα αποδημίας που αναφέρεται στο άρθρο 134 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό καθορίζεται σε 356,48 ευρώ.

Άρθρο 6

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010, η χιλιομετρική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:

0 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ

0 και 200 χιλιομέτρων

0,3719 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ

201 και 1 000 χιλιομέτρων

0,6198 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ

1 001 και 2 000 χιλιομέτρων

0,3719 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ

2 001και 3 000 χιλιομέτρων

0,1238 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ

3 001 και 4 000 χιλιομέτρων

0,0597 ευρώ ανά km για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ

4 001 και 10 000 χιλιομέτρων

0 ευρώ ανά km για απόσταση άνω των

10 000 χιλιομέτρων.

Στην ανωτέρω χιλιομετρική αποζημίωση προστίθεται ένα κατ’ αποκοπήν συμπληρωματικό ποσό:

185,92 ευρώ, αν η απόσταση σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι μεταξύ 725 χιλιομέτρων και 1 450 χιλιομέτρων,

371,79 ευρώ, αν η απόσταση σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι μεγαλύτερη από 1 450 χιλιόμετρα.

Άρθρο 7

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε:

38,43 ευρώ, για υπαλλήλους που δικαιούνται οικογενειακού επιδόματος,

30,98 ευρώ, για υπαλλήλους που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 8

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, το κατώτερο όριο της αποζημίωσης εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθορίζεται σε:

1 094,01 ευρώ, για υπαλλήλους που δικαιούνται οικογενειακού επιδόματος,

650,50 ευρώ, για υπαλλήλους που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 9

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, για το επίδομα ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 28α παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, το κατώτατο όριο καθορίζεται σε 1 312,02 ευρώ, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 2 624,05 ευρώ και το κατ’ αποκοπήν επίδομα καθορίζεται σε 1 192,76 ευρώ.

Άρθρο 10

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, στο άρθρο 93 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1.7.2009

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Άρθρο 11

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, το κατώτατο όριο της αποζημίωσης εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 94 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθορίζεται σε:

822,88 ευρώ, για υπαλλήλους που δικαιούνται οικογενειακού επιδόματος,

487,86 ευρώ, για υπαλλήλους που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 12

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, για το επίδομα ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρου 96 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, το κατώτατο όριο καθορίζεται σε 984,02 ευρώ, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 1 968,04 ευρώ, και το κατ’ αποκοπήν επίδομα καθορίζεται σε 894,57ευρώ.

Με ισχύ από τη 14η Ιουλίου 2009, το κατώτατο όριο του επιδόματος ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 136 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθορίζεται σε 865,73 ευρώ και το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 2 037,00 ευρώ.

Άρθρο 13

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, οι αποζημιώσεις για συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 του Συμβουλίου (2), καθορίζονται σε 374,98 ευρώ, 565,98 ευρώ, 618,82 ευρώ και 843,65 ευρώ αντιστοίχως.

Άρθρο 14

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου (3), πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή 5,412934.

Άρθρο 15

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.7.2009

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Άρθρο 16

Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ύψος της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4α του παραρτήματος VII του ισχύοντος πριν από την 1η Μαΐου 2004 κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε:

129,36 ευρώ μηνιαίως για τους υπαλλήλους των βαθμών C4 ή C5,

198,33 ευρώ μηνιαίως για τους υπαλλήλους των βαθμών C1, C2 ή C3.

Άρθρο 17

Με ισχύ από την 14η Ιουλίου 2009, η κλίμακα βασικών μηνιαίων μισθών που αναφέρεται στο άρθρο 133 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Βαθμός

1

2

3

4

5

6

7

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Βαθμός

8

9

10

11

12

13

14

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Βαθμός

15

16

17

18

19

 

 

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Άρθρο 18

Ο παρών κανονισμός επανεξετάζεται, εν ανάγκη, και, για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, οσάκις χρειασθεί, υποβάλλει πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού επί της οποίας το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Άρθρο 19

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. BILDT


(1)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί καθορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως και του ύψους των αποζημιώσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία (ΕΕ L 38 της 13.2.1976, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).


29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/16


ΑΠΌΦΑΣΗ 2009/1012/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την προώθηση σε τρίτες χώρες του ελέγχου των εξαγωγών όπλων και των αρχών και κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Ιουνίου 1997, το Συμβούλιο ενέκρινε το Πρόγραμμα της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας συμβατικών όπλων, με βάση το οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν συντονισμένη δράση για να βοηθήσουν άλλες χώρες στην πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας όπλων.

(2)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (1), η οποία θεσπίζει οκτώ κριτήρια για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων, καθιερώνει μηχανισμό κοινοποίησης και διαβούλευσης για τις περιπτώσεις αρνήσεων και προβλέπει διαδικασία διαφάνειας μέσω της δημοσίευσης των ετήσιων εκθέσεων της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων. Η εν λόγω κοινή θέση συμβάλλει σημαντικά στην εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών ελέγχου των εξαγωγών όπλων, ενώ διάφορες τρίτες χώρες έχουν προσυπογράψει επισήμως τις αρχές και τα κριτήριά της.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ, τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παροτρύνουν και άλλα κράτη που εξάγουν όπλα να εφαρμόσουν τα κριτήρια της εν λόγω κοινής θέσης.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας που υιοθέτησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στις 12 Δεκεμβρίου 2003 αναφέρει πέντε βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ σε ένα μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον: τρομοκρατία, διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, περιφερειακές συγκρούσεις, αποσάθρωση του κράτους και οργανωμένο έγκλημα. Οι συνέπειες της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας συμβατικών όπλων διαδραματίζουν βασικό ρόλο σε τέσσερις από τις πέντε αυτές προκλήσεις. Πράγματι, η ανεξέλεγκτη μεταβίβαση όπλων συμβάλλει στην όξυνση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και αποτελεί μείζονα παράγοντα στην ανάφλεξη και επέκταση των συγκρούσεων καθώς και στην κατάρρευση των κρατικών δομών. Επιπλέον, στη Στρατηγική τονίζεται η σημασία του ελέγχου των εξαγωγών για την ανάσχεση της διάδοσης.

(5)

Η Διεθνής Πράξη που επιτρέπει στα κράτη να εντοπίζουν και να επισημαίνουν, κατά τρόπο έγκαιρο και αξιόπιστο, τα παράνομα φορητά όπλα και τον ελαφρό οπλισμό, την οποία εξέδωσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Δεκεμβρίου 2005, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και τη συμπλήρωση υφιστάμενων διμερών, περιφερειακών και διεθνών συμφωνιών για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη του λαθρεμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού σε όλες του τις πτυχές.

(6)

Η στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης SALW και των πυρομαχικών τους, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης-16ης Δεκεμβρίου 2005, προβλέπει ότι η ΕΕ θα πρέπει, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, να υποστηρίζει την ενίσχυση του ελέγχου των εξαγωγών και την προαγωγή των κριτηρίων του Κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων, ο οποίος εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, μεταξύ άλλων με την παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες για την εκπόνηση εθνικών νομοθετημάτων και την προαγωγή μέτρων ενίσχυσης της διαφάνειας.

(7)

Στις 6 Δεκεμβρίου 2006 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με την υποστήριξη όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε το ψήφισμα 61/89, με τίτλο «Προς μια συνθήκη για το εμπόριο όπλων: θέσπιση διεθνών κοινών κανόνων για την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη μεταβίβαση συμβατικών όπλων». Τον Δεκέμβριο του 2006 καθώς και τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2007 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα όπου τονίζεται ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και να συνεργαστούν με άλλα κράτη και περιφερειακές οργανώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας που διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση διεθνών κοινών κανόνων για την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη μεταβίβαση συμβατικών όπλων, ώστε να συμβάλουν τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης και ανεύθυνης διάδοσης συμβατικών όπλων που υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

(8)

Στις 17 Μαρτίου 2008, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2008/230/ΚΕΠΠΑ προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την προώθηση σε τρίτες χώρες του ελέγχου των εξαγωγών όπλων και των αρχών και κριτηρίων του Κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων (2), η δε τελευταία δραστηριότητα στο πλαίσιο της κοινής αυτής δράσης διεξήχθη στις 27 και 28 Οκτωβρίου 2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Για τους σκοπούς της πρακτικής εφαρμογής:

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας,

της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης συσσώρευσης και διακίνησης SALW και των πυρομαχικών τους,

του άρθρου 11 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ,

του προγράμματος της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας συμβατικών όπλων,

της Διεθνούς Πράξης που παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη να εντοπίζουν και να επισημαίνουν, κατά τρόπο έγκαιρο και αξιόπιστο, τα παράνομα φορητά όπλα και τον ελαφρό οπλισμό, και

των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή συνθήκη για το εμπόριο όπλων,

η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις δραστηριότητες για την προώθηση των ακόλουθων στόχων:

α)

προώθηση στις τρίτες χώρες των κριτηρίων και των αρχών της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ,

β)

παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες για την έκδοση και εφαρμογή νομοθετημάτων που να εξασφαλίζουν αποτελεσματικό έλεγχο των εξαγωγών όπλων,

γ)

παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης των αρμόδιων υπαλλήλων για τη χορήγηση αδειών προκειμένου να εξασφαλίζονται η προσήκουσα εφαρμογή και επιβολή των ελέγχων των εξαγωγών όπλων,

δ)

παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες και περιοχές για την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών εκθέσεων σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και την προώθηση άλλων μορφών ελέγχου με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στον τομέα των εξαγωγών όπλων,

ε)

ενθάρρυνση τρίτων χωρών προκειμένου να υποστηρίξουν τη διαδικασία που διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την έγκριση νομικώς δεσμευτικής διεθνούς συνθήκης για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο συμβατικών όπλων, και παροχή βοήθειας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες θα είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους εν λόγω κοινούς κανόνες όταν αυτοί εγκριθούν.

2.   Περιγραφή των σχεδίων για την προώθηση των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτικής Ασφάλειας (ΥΕ) είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2.   Η τεχνική εφαρμογή των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 διεξάγεται από την ακόλουθη εκτελεστική οντότητα:

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Οικονομικών και Ελέγχου Εξαγωγών, BAFA.

3.   Η εκτελεστική οντότητα εκτελεί τα καθήκοντά της υπό την ευθύνη του ΥΕ. Προς τούτο, ο ΥΕ συμφωνεί με τον εκτελεστικό φορέα τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

Άρθρο 3

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ανέρχεται σε 787 000 EUR.

2.   Η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων από το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 1 δαπανών εκτελείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή επιβλέπει την ορθή εκτέλεση της συνεισφοράς της ΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Για τον σκοπό αυτό, συνάπτει χρηματοδοτικές συμφωνίες με την εκτελεστική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Η χρηματοδοτική συμφωνία ορίζει ότι η εκτελεστική οντότητα πρέπει να μεριμνά για την προβολή της συνεισφοράς της ΕΕ, ανάλογα προς το μέγεθός της.

4.   Η Επιτροπή επιδιώκει να συνάψει τη χρηματοδοτική συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ενημερώνει το Συμβούλιο για τυχόν δυσκολίες όσον αφορά τη διαδικασία αυτή καθώς και για την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.

Άρθρο 4

1.   Καταρτίζεται εμπεριστατωμένη έκθεση σχετική με την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε σε καθεμία από τις δικαιούχες χώρες κατά την ολοκλήρωση του τελευταίου εργαστηρίου και των ανταλλαγών προσωπικού δυνάμει της παρούσας απόφασης από τους αρχηγούς αποστολής της ΕΕ σε καθεμία από τις δικαιούχες χώρες.

2.   Ο ΥΕ υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, με βάση τις τακτικές εκθέσεις που εκπονούνται από την εκτελεστική οντότητα η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και τους αρχηγούς αποστολής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης που πραγματοποιεί το Συμβούλιο. Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες για τη δημοσιονομική εφαρμογή των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Λήγει 24 μήνες από την ημερομηνία σύναψης της χρηματοδοτικής συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, ή έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της, εάν δεν έχει συναφθεί χρηματοδοτική συμφωνία εντός της περιόδου αυτής.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


(1)  ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

(2)  ΕΕ L 75 της 18.3.2008, σ. 81.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την προώθηση σε τρίτες χώρες του ελέγχου των εξαγωγών όπλων και των αρχών και κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ

I.   Στόχοι

Οι συνολικοί στόχοι της παρούσας απόφασης είναι οι ακόλουθοι:

α)

προώθηση στις τρίτες χώρες των κριτηρίων και των αρχών της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ,

β)

παροχή βοήθειας προς τρίτες χώρες για την κατάρτιση και την εφαρμογή νομοθετημάτων που να εξασφαλίζουν αποτελεσματικό έλεγχο των εξαγωγών όπλων,

γ)

παροχή βοήθειας προς διάφορες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης των αρμόδιων υπαλλήλων για τη χορήγηση αδειών προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσήκουσα διεξαγωγή και έλεγχος των εξαγωγών όπλων,

δ)

παροχή βοήθειας προς χώρες και περιοχές για την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών εκθέσεων σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και την προώθηση άλλων μορφών ελέγχου με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στον τομέα των εξαγωγών όπλων,

ε)

ενθάρρυνση τρίτων χωρών προκειμένου να υποστηρίξουν τη διαδικασία που διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την έγκριση νομικώς δεσμευτικής διεθνούς συνθήκης για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο συμβατικών όπλων, και παροχή βοήθειας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες θα είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τους εν λόγω κοινούς κανόνες όταν αυτοί εγκριθούν.

II.   Σχέδια

 

Αντικείμενο:

Παροχή τεχνικής βοήθειας προς ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες που έχουν δείξει προθυμία να βελτιώσουν τους κανόνες και τις πρακτικές τους στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού και να ευθυγραμμιστούν με βάση τους κανόνες και τις πρακτικές που έχουν συμφωνηθεί και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπονται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού οδηγού χρήσης.

 

Περιγραφή και εκτίμηση κόστους:

(i)

Εργαστήρια με ομάδες χωρών

Το σχέδιο θα λάβει τη μορφή 5 διήμερων εργαστηρίων όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν κρατικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι και αρμόδιοι για τη χορήγηση σχετικών αδειών της επιλεγείσας ομάδας χωρών. Μπορεί επίσης να κληθούν εκπρόσωποι της αμυντικής βιομηχανίας. Τα εργαστήρια μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια δικαιούχο χώρα ή σε άλλο μέρος που θα προσδιορισθεί από τον ΥΕ. Την κατάρτιση στους σχετικούς τομείς θα παράσχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ από χώρες που έχουν ευθυγραμμισθεί με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, η Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ ή/και ο ιδιωτικός τομέας (συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ).

(ii)

Ανταλλαγές προσωπικού

Το σχέδιο θα λάβει τη μορφή τεσσάρων το πολύ μηνιαίων επισκέψεων εργασίας ή μελέτης των κρατικών υπαλλήλων και/ή των αρμοδίων για τη χορήγηση σχετικών αδειών από δικαιούχες υποψήφιες χώρες της ΕΕ στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της ΕΕ ή τεσσάρων το πολύ μηνιαίων επισκέψεων εργασίας ή μελέτης κρατικών υπαλλήλων και/ή των αρμοδίων για τη χορήγηση σχετικών αδειών από κράτη μέλη της ΕΕ στις αρμόδιες αρχές δικαιούχων χωρών (1).

III.   Διάρκεια

Η συνολική εκτιμώμενη διάρκεια της υλοποίησης των σχεδίων είναι 24 μήνες.

IV.   Δικαιούχοι

 

Πρώτο εξάμηνο 2010:

(i)

χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο και Σερβία)

(ii)

Οι μεσογειακοί εταίροι της Βόρειας Αφρικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο και Τυνησία)

 

Δεύτερο εξάμηνο 2010:

Εταίροι της Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία)

 

Πρώτο εξάμηνο 2011:

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο και Σερβία)

 

Δεύτερο εξάμηνο 2011:

Εταίροι της Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία)

Εάν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του καταλόγου των δικαιούχων ή το χρονοδιάγραμμα των εργαστηρίων, η Ομάδα εξαγωγών συμβατικών όπλων (COARM) μπορεί, κατόπιν προτάσεως του ΥΕ, να αποφασίσει να το πράξει.

(Σε περίπτωση που κάποια από τις προαναφερόμενες χώρες δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο εργαστήριο, μπορούν να επιλεγούν επιπροσθέτως χώρες (2) από τους ακόλουθους άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας: Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία).

V.   Εκτίμηση αντικτύπου

Ο αντίκτυπος της παρούσας απόφασης του Συμβουλίου και της κοινής δράσης 2008/230/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να εκτιμηθεί από τεχνική άποψη κατά την ολοκλήρωση του τελευταίου εργαστηρίου και των ανταλλαγών προσωπικού δυνάμει της παρούσας απόφασης. Αυτό θα γίνει υπό μορφή εμπεριστατωμένων εκθέσεων για την έκδοση των σχετικών νομοθετημάτων, του καθορισμού των αρχών ελέγχου των εξαγωγών και θέσπισης αποτελεσματικών ελέγχων των εξαγωγών σε καθεμία από τις δικαιούχες χώρες.


(1)  Η επιλογή των δικαιούχων των ανταλλαγών προσωπικού εγκρίνεται στο πλαίσιο της αρμόδιας ομάδας εργασίας του Συμβουλίου βάσει προτάσεως του ΥΕ.

(2)  Εφόσον επέλθει συμφωνία στο πλαίσιο της σχετικής ομάδας εργασίας του Συμβουλίου βάσει προτάσεως του ΥΕ.


ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας

(2009/1013/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2006/112/ (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με επιστολή που καταχωρήθηκε στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής στις 2 Ιουνίου 2009, η Δημοκρατία της Αυστρίας (εφεξής: «Αυστρία») ζήτησε να της επιτραπεί να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από τις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ που διέπει το δικαίωμα έκπτωσης και είχε προγενέστερα χορηγηθεί με την απόφαση 2004/866/ΕΚ (2) βάσει της τότε εφαρμοστέας έκτης οδηγίας 77/388/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (3).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη, με επιστολή της 10ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε η Αυστρία. Με επιστολή της 21ης Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή γνωστοποίησε στην Αυστρία ότι διέθετε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για την εκτίμηση του αιτήματος.

(3)

Προκειμένου να απλουστευθεί η επιβολή του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), το μέτρο παρέκκλισης αποσκοπεί στον πλήρη αποκλεισμό από το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται στις δαπάνες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες, όταν το ποσοστό χρησιμοποίησής τους για τις ιδιωτικές ανάγκες του υποκείμενου σε φόρο ή του προσωπικού του, ή γενικότερα για χρήση ξένη προς τις ανάγκες της επιχείρησης, είναι υψηλότερο του 90 %.

(4)

Το μέτρο αποτελεί παρέκκλιση από το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ που θεσπίζει τη γενική αρχή του δικαιώματος έκπτωσης και αποσκοπεί στην απλοποίηση της διαδικασίας επιβολής του ΦΠΑ. Επηρεάζει το ποσό του οφειλόμενου φόρου σε αμελητέα έκταση στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης.

(5)

Τα πραγματικά και νομικά περιστατικά που δικαιολογούσαν την τρέχουσα εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου απλοποίησης δεν έχουν μεταβληθεί και εξακολουθούν να ισχύουν. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί στην Αυστρία να εφαρμόσει το μέτρο απλούστευσης για περαιτέρω χρονικό διάστημα, το οποίο όμως θα περιορίζεται χρονικά ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του μέτρου.

(6)

Η παρέκκλιση δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Αυστρία να αποκλείσει τις δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες από το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, όταν το ποσοστό χρησιμοποίησής τους για τις ιδιωτικές ανάγκες του υποκείμενου σε φόρο ή του προσωπικού του, ή γενικότερα για χρήση ξένη προς τις ανάγκες της επιχείρησης, είναι υψηλότερο του 90 %.

Άρθρο 2

Η απόφαση εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 47.

(3)  ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1.


29.12.2009   

EL XM XM

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/22


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών από την περίοδο 26 Ιανουαρίου 2010 έως 25 Ιανουαρίου 2015

(2009/1014/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 300 παράγραφος 3 και 305, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

τις προτάσεις που υπέβαλε κάθε κράτος μέλος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 300 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ως προϋπόθεση ότι τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, πέραν του να είναι αντιπρόσωποι οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης, «είτε είναι αιρετά μέλη ενός οργανισμού περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης είτε είναι πολιτικώς υπεύθυνοι ενώπιον μιας εκλεγμένης συνέλευσης».

(2)

Το άρθρο 305 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι τα τακτικά μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών και ίσος αριθμός αναπληρωματικών μελών πρέπει να διορίζονται από το Συμβούλιο για μια πενταετία βάσει των προτάσεων που υποβάλει κάθε κράτος μέλος,

(3)

Το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις καθορίζει την κατά χώρα κατανομή των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών,

(4)

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών λήγει την 25η Ιανουαρίου 2010 και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να διορισθούν τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών.

(5)

Τον εν λόγω διορισμό ακολουθεί μεταγενέστερα ο διορισμός των λοιπών τακτικών και αναπληρωματικών μελών ο ορισμός των οποίων δεν ανακοινώθηκε στο Συμβούλιο πριν από την 14η Δεκεμβρίου 2009,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών για την περίοδο από 26ης Ιανουαρίου 2010 έως τις 25 Ιανουαρίου 2015:

ως τακτικά μέλη, τα πρόσωπα τα οποία απαριθμούνται, ανά κράτος μέλος, στο Παράρτημα Ι,

ως αναπληρωματικά μέλη, τα πρόσωπα τα οποία απαριθμούνται, ανά κράτος μέλος, στο Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/51


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

για την τροποποίηση του Μέρους Ι του Παραρτήματος 3 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου ως προς την υποχρέωση των υπηκόων τρίτων χωρών για θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα

(2009/1015/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2001 που επιφυλάσσει στο Συμβούλιο εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με ορισμένες λεπτομερείς διατάξεις και πρακτικές διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων θεωρήσεων (1),

την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Μέρος Ι του Παραρτήματος 3 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου περιέχει τον κοινό κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υποβάλλονται υποχρεωτικά από όλα τα κράτη μέλη στο καθεστώς θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα.

(2)

Η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες επιθυμούν, όσον αφορά τους υπηκόους της Αιθιοπίας, να περιορίζεται η απαίτηση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα στα πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι ισχύουσας θεώρησης η οποία έχει χορηγηθεί για κράτος μέλος ή για κράτος που αποτελεί κράτος μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο της 2ας Μαΐου 1992, τον Καναδά, την Ιαπωνία, ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συνεπώς, το Μέρος Ι του Παραρτήματος 3 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(3)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. Δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους, Τίτλος ΙV της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του προαναφερόμενου Πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει, εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας απόφασης από το Συμβούλιο, εάν θα τη μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο.

(4)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν υπό την έννοια της Συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (2), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 (3) σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας αυτής.

(5)

Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν υπό την έννοια της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (4), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο A της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας αυτής (5).

(6)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν υπό την έννοια του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (6), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο A της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261 της 28ης Φεβρουαρίου 2008, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου αυτού (7).

(7)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (8). Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(8)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 2002/192/ΕΚ της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (9). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοσή της και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(9)

Όσον αφορά την Κύπρο, η παρούσα απόφαση συνιστά νομοθετική πράξη που θεμελιώνεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή άλλως αναφέρεται σε αυτό, υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης του 2003.

(10)

Η παρούσα απόφαση συνιστά νομοθετική πράξη που θεμελιώνεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή άλλως αναφέρεται σε αυτό, υπό την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της Πράξης Προσχώρησης του 2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 3 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1.

Στο σημείο που αφορά την Αιθιοπία, προστίθεται η εξής υποσημείωση:

«Για τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες

Απαλλάσσονται από τη θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα (VTA):

Υπήκοοι που κατέχουν έγκυρη θεώρηση κράτους μέλους ή κράτους μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο της 2ας Μαΐου 1992, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή όταν επιστρέφουν από τις εν λόγω χώρες μετά τη χρήση της θεώρησης».

2.

Κάτω από τον κατάλογο τρίτων χωρών, στο επεξηγηματικό τμήμα που ακολουθεί το τρίτο εδάφιο, προστίθεται το εξής νέο εδάφιο:

«Οι απαλλαγές από την υποχρέωση θεώρησης διέλευσης από αερολιμένα ισχύουν επίσης για τις διελεύσεις από αερολιμένα των υπηκόων τρίτων χωρών που κατέχουν έγκυρη θεώρηση κράτους μέλους ή κράτους μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο της 2ας Μαΐου 1992, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όταν ταξιδεύουν προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Οι απαλλαγές αυτές δεν ισχύουν για τις διελεύσεις από αερολιμένα των υπηκόων τρίτων χωρών, όταν επιστρέφουν από οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα μετά τη λήξη της ανωτέρω θεώρησης.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνθήκες.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους αποδέκτες της και αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την κοινοποίηση αυτή

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


(1)  ΕΕ L 116 της 26.4.2001, σ. 2.

(2)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(3)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(4)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(5)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3.

(8)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(9)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.


29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/53


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

της σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 2009/473/ΕΚ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας

(2009/1016/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παρ. 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφοι 5 και 8,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας, η οποία μονογραφήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2008, εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2009, όπως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη με ανταλλαγή επιστολών που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ.2009/473/ΕΚ (1), έως ότου συναφθεί η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας,

(2)

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει την πρότασή της για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της ΣΑΣ μετά τα τραγικά γεγονότα της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, όταν κυβερνητικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους που διαδήλωνε με αποτέλεσμα περισσότερους από 150 νεκρούς,

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καταργηθεί η απόφαση αριθ. 2009/473/ΕΚ και να γνωστοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν στη Δημοκρατία της Γουινέας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τερματισμός της προσωρινής εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2009/473/ΕΚ του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας καταργείται.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να γνωστοποιήσει στη Δημοκρατία της Γουινέας υπό μορφή επιστολής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προτίθεται πλέον να καταστεί μέρος της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας η οποία είχε μονογραφηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2008.

Το κείμενο της επιστολής επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα έκδοσής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


(1)  ΕΕ L 156 της 19.6.2009, σ. 31.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κύριε,

Αναφερόμενος στο Πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας η οποία μονογραφήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2008, το σχετικό με την προσωρινή εφαρμογή της κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας μέσω ανταλλαγής επιστολών στις 28 Μαΐου 2009:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωστοποιεί δια της παρούσης στη Δημοκρατία της Γουινέας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών, δεν προτίθεται πλέον να καταστεί μέρος της προαναφερομένης συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,


29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/55


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2009

σχετικά με τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από τις αρχές της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για την αγορά γεωργικής έκτασης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013

(2009/1017/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο της 108, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση,

το αίτημα που υπέβαλε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας στις 27 Νοεμβρίου 2009,

Εκτιμώντας ότι:

(1)

Στις 27 Νοεμβρίου 2009 η Δημοκρατία της Ουγγαρίας («Ουγγαρία») ζήτησε από το Συμβούλιο να λάβει απόφαση σύμφωνα με την τρίτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 88 τη Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σχέδιο της Ουγγαρίας να χορηγήσει κρατική ενίσχυση στους Ούγγρους γεωργούς για την αγορά γεωργικής έκτασης.

(2)

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της γης που άρχισε στην Ουγγαρία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε τεμαχισμένες ή αδιαίρετες κοινές ιδιοκτησίες αγροτικών εκτάσεων, με αποτέλεσμα τη δυσμενή κατανομή των γαιών και τη χαμηλή οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

(3)

Λόγω της έλλειψης κεφαλαίων εκ μέρους των γεωργών, των υψηλών επιτοκίων για τα επιχειρηματικά δάνεια αγοράς γεωργικών εκτάσεων και των αυστηρότερων κριτηρίων των τραπεζών για τη χορήγηση δανείων στους γεωργούς στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, οι γεωργοί, ιδίως οι ιδιοκτήτες μικρών εκμεταλλεύσεων, έχουν λίγες πιθανότητες να πάρουν επιχειρηματικά δάνεια για επενδύσεις όπως η αγορά γεωργικών εκτάσεων. Λόγω της χρηματοπιστωτικής και της οικονομικής κρίσης, τα ετήσια επιτόκια για επιχειρηματικά δάνεια αγοράς γεωργικών εκτάσεων αυξήθηκαν από 9,5 % κατά μέσο όρο τον Ιούλιο του 2008 σε 15,5 % το Μάιο του 2009, ενώ παράλληλα το συνολικό ποσό των ασφαλειών που απαιτούνται για τα δάνεια αυτά σχεδόν διπλασιάστηκε κατά την ίδια περίοδο.

(4)

Στην εν λόγω συγκυρία, είναι πιθανόν να αυξηθεί η κερδοσκοπική αγορά εκτάσεων από οικονομικούς φορείς που ενώ δε συμμετέχουν στη γεωργική δραστηριότητα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια.

(5)

Οι κρατικές ενισχύσεις για την αγορά γεωργικών εκτάσεων μπορούν να βοηθήσουν στη διάσωση των βιοτικών πόρων πολλών αγροτικών οικογενειών στην παρούσα κρίση δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της γεωργικής παραγωγής, σταματώντας έτσι την αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας στις αγροτικές περιοχές. Ως αποτέλεσμα της κρίσης, η ανεργία στην Ουγγαρία αυξήθηκε από 7,7 % κατά την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2008 σε 10,4 % κατά την ίδια περίοδο το 2009, ενώ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της Ουγγαρίας μειώθηκε ανάμεσα στο τρίτο τρίμηνο του 2008 και το τρίτο τρίμηνο του 2009 κατά 7,2 %. Επιπλέον, το ΑΕγχΠ της Ουγγαρίας σε τρέχουσες τιμές που αναλογεί στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία μειώθηκε κατά περίπου 33 % ανάμεσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009 (από 410 828 δισεκατομμύρια σε 275 079 δισεκατομμύρια HUF).

(6)

H κρατική ενίσχυση ανέρχεται συνολικά σε 4 δισεκατομμύρια HUF και θα πρέπει να απευθύνεται σε περίπου 5 000 γεωργικούς παραγωγούς. Θα πρέπει να χορηγηθεί ως εξής:

μέχρι συνολικά 2 δισεκατομμύρια HUF, επιδότηση των επιτοκίων των δανείων για ιδιώτες γεωργούς που πληρούν προϋποθέσεις που σχετίζονται με την καταγραφή, τις επαγγελματικές δεξιότητες, την τήρηση ορθών γεωργικών πρακτικών και απαιτήσεων βιώσιμης εκμετάλλευσης, επιτρέποντάς τους να πάρουν ευνοϊκά δάνεια για την αγορά γεωργικής έκτασης που να μην ξεπερνά συνολικά το όριο καλλιέργειας των 300 εκταρίων. Η επιδότηση του επιτοκίου χορηγείται ως ενυπόθηκη πίστωση για ανώτατο ποσό 75 εκατομμυρίων HUF και για μεγίστη περίοδο 20 ετών, συμπεριλαμβανομένης διετούς περιόδου χάριτος για την εξόφληση κεφαλαίου, και θα ισούται με το 50 % της μέσης απόδοσης των έντοκων γραμματίων του ουγγρικού δημοσίου διαρκείας 5 έως 10 ετών, επαυξημένης κατά 1,75 %,

μέχρι συνολικά 2 δισεκατομμύρια HUF, άμεση επιχορήγηση για την αγορά γεωργικής έκτασης, η οποία ανέρχεται σε 20 % το ανώτατο της τιμής αγοράς που ορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς, με ανώτατο ποσό 3 εκατομμυρίων HUF ανά αίτηση και δύο αιτήσεις το πολύ ετησίως ανά δικαιούχο. Η επιχορήγηση μπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες που, την ημερομηνία αγοράς, ασχολούντο με γεωργική δραστηριότητα ως ιδιοκτήτες τουλάχιστον 5 εκταρίων καλλιεργειών ή 1 εκταρίου άλλης γεωργικής έκτασης για περίοδο ενός έτους τουλάχιστον, σε αγροτεμάχιο συνεχόμενο προς την αγορασθείσα έκταση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πουλήσουν την αγορασθείσα έκταση και θα τη χρησιμοποιήσουν πραγματικά με μοναδικό σκοπό τη γεωργική παραγωγή επί τουλάχιστον μία πενταετία από την καταβολή της ενίσχυσης. Η επιχορήγηση χορηγείται μόνον εφόσον το συνολικό μέγεθος της υπάρχουσας και της αγοραζόμενης έκτασης υπερβαίνει τις 210 Χρυσές Κορώνες (Golden Crowns) (1), ή 2 εκτάρια στην περίπτωση γεωργικής έκτασης που χρησιμοποιείται ως αμπελώνας ή οπωρώνας, εάν δεν είναι καταχωρημένη ως δασοκομική έκταση.

(7)

Απαγορεύεται ο συνδυασμός κρατικής ενίσχυσης υπό τη μορφή επιδότησης του επιτοκίου και άμεσης επιχορήγησης για την αγορά της ίδιας γεωργικής έκτασης.

(8)

Η Επιτροπή δεν έχει επί του παρόντος κινήσει διαδικασία ή λάβει θέση σχετικά με τη φύση και τη συμβατότητα της ενίσχυσης.

(9)

Βάσει των ανωτέρω, συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις και η ενίσχυση αυτή, κατά παρέκκλιση και στο απολύτως απαραίτητο μέτρο προκειμένου να περιορισθεί η φτώχεια στον τομέα της γεωργίας στην Ουγγαρία, μπορεί να θεωρηθεί ως συμβατή προς την εσωτερική αγορά.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η έκτακτη κρατική ενίσχυση των ουγγρικών αρχών υπό τη μορφή επιδότησης του επιτοκίου και άμεσων επιχορηγήσεων για την αγορά γεωργικών εκτάσεων, η οποία ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια HUF το ανώτατο και χορηγείται από 1ης Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013, κρίνεται συμβατή προς την εσωτερική αγορά.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. CARLGREN


(1)  Μονάδα μέτρησης της ποιότητας των γεωργικών εκτάσεων στην Ουγγαρία.


29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/57


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2009

που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(ΕΚΤ/2009/29)

(2009/1018/ΕΕ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 26.2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2009/16 της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (1) προβλέπει τη θέσπιση προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος απαιτεί την περαιτέρω τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2).

(2)

Είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί ειδικότερα η λογιστική μεταχείριση των εκκρεμών απαιτήσεων που προκύπτουν σε περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο των πιστοδοτικών πράξεών του και των σχετικών στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και η λογιστική μεταχείριση των προβλέψεων για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από τις εν λόγω πράξεις.

(3)

Απαιτούνται ορισμένες τεχνικής φύσης τροποποιήσεις της απόφασης ΕΚΤ/2006/17.

(4)

Η απόφαση ΕΚΤ/2006/17 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση ΕΚΤ/2006/17 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού

Λαμβανομένης δεόντως υπόψη της φύσης των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να περιλαμβάνει στον ισολογισμό της ΕΚΤ πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ως προς το ύψος και τη χρήση της πρόβλεψης με βάση αιτιολογημένη εκτίμηση των κινδύνων που αναλαμβάνει η ΕΚΤ.».

2.

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όσον αφορά το χρυσό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας: λογιστικοποιείται μόνο η διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας του χρυσού βάσει της τιμής καθορισμένης μονάδας βάρους χρυσού σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ημερομηνία της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Η αναπροσαρμογή της αξίας όσον αφορά το συνάλλαγμα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που εγγράφονται στον ισολογισμό και των συναλλαγών εκτός ισολογισμού, γίνεται κατά νόμισμα, ενώ στην περίπτωση των τίτλων γίνεται κατά κωδικό, δηλαδή βάσει του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN), με εξαίρεση τους τίτλους που εμπίπτουν στο στοιχείο “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού” ή “Διάφορα στοιχεία” ή τους τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα.»·

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη λογίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα, αποτιμώνται στο αποσβεσθέν κόστος και υπόκεινται σε απομείωση αξίας. Στην ίδια μεταχείριση υπόκεινται και οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι. Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη μπορούν να πωλούνται πριν από τη λήξη τους:

i)

εάν η πωλούμενη ποσότητά τους δεν θεωρείται σημαντική σε σχέση με το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου των διακρατούμενων έως τη λήξη τίτλων, ή

ii)

εάν πωλούνται στη διάρκεια του μήνα εντός του οποίου λήγουν ή

iii)

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της φερεγγυότητας του εκδότη ή κατόπιν ρητής απόφασης νομισματικής πολιτικής του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.».

3.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 τροποποιούνται ακολούθως προς το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τελική διάταξη

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Φρανκφούρτη, 14 Δεκεμβρίου 2009.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 175 της 4.7.2009, σ. 18.

(2)  ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ. 38.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Οι πίνακες του παραρτήματος Ι της απόφασης ΕΚΤ/2006/17 αντικαθίστανται από τους ακόλουθους πίνακες:

«ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

1.

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

Φυσικός χρυσός, ήτοι ράβδοι, κέρματα, πλάκες, ψήγματα, αποθηκευμένος ή “καθ’ οδόν”. Άυλος χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί μετάλλου), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές: i) συναλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης και ii) πράξεις ανταλλαγής βάσει του τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού, όπου ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή παρεμβάλλονται περισσότερες από μία εργάσιμες ημέρες

Αγοραία αξία

2.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι αντισυμβαλλομένων, μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών και των κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ

 

2.1.

Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)

α)

Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα σε ευρώ που διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ. 2 του ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοικητικές δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το στοιχείο ή στο στοιχείο “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”

α)

Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

β)

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα

Διαθέσιμα ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ακαθάριστα)

β)

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

γ)

Λοιπές απαιτήσεις

Γενικές συμφωνίες δανεισμού, δάνεια βάσει ειδικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη

γ)

Λοιπές απαιτήσεις

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

2.2.

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης (reverse repo)

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

β)

Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β)i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

β)ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

β)iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

b)iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

γ)

Δάνεια (καταθέσεις) προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

γ)

Δάνεια

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

δ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης ευρώ

δ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

3.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

α)

Τίτλοι ζώνης ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από κατοίκους ζώνης ευρώ

α)i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

α)ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

α)iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

α)iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

β)

Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλησης, διάφορες δανειοδοτικές πράξεις

β)

Λοιπές απαιτήσεις

Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές πράξεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

4.

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

4.1.

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία

β)

Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β)i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

β)ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

β)iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

β)iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

γ)

Δάνεια προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

γ)

Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία

δ)

Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους

δ)i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ/υπό το άρτιο αποσβέννυνται

δ)ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

δ)iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

4.2.

Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία

5.

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των αντίστοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (1)

 

5.1.

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση και με συνήθη διάρκεια μιας εβδομάδας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.2.

Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε μηνιαία βάση και με συνήθη διάρκεια τριών μηνών

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.3.

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτακτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.4.

Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμόζουν τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.5.

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

Διευκόλυνση ρευστότητας μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.6.

Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που λαμβάνονται ως εγγύηση για τη χορήγηση άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία ή κόστος

6.

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ”, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην συναλλαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ, και λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών σε πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ. Λοιπές απαιτήσεις και πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Ονομαστική αξία ή κόστος

7.

Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

7.1.

Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

Τίτλοι εκδοθέντες εντός ζώνης ευρώ, διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ που αγοράζονται με σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

7.2.

Λοιποί τίτλοι

Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7.1 “Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής” και στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”·γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς διακρατούμενοι σε οριστική βάση (outright), συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τίτλων που ανάγονται στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ. Μετοχικοί τίτλοι

i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

8.

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, δάνεια)

Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος

9.

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

 

 

9.1.

Απαιτήσεις συνδεόμενες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ

Γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από τις ΕθνΚΤ, στο πλαίσιο συμφωνίας τύπου back-to-back που αφορά πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ

Ονομαστική αξία

9.2.

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ της ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (2)

Ονομαστική αξία

9.3.

Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:

α)

καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, ήτοι καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων – βλέπε επίσης το στοιχείο του παθητικού “Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”

α)

Ονομαστική αξία

β)

λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ στις ΕθνΚΤ

β)

Ονομαστική αξία

10.

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτήσεις), συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό είσπραξη

Ονομαστική αξία

11.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

11.1.

Κέρματα ζώνης ευρώ

Κέρματα ευρώ

Ονομαστική αξία

11.2.

Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού

Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικό

Κόστος μείον αποσβέσεις

Ως “απόσβεση” (depreciation) νοείται εν προκειμένω η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ωφέλιμη ζωή είναι η περίοδος στη διάρκεια της οποίας ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση. Η ωφέλιμη ζωή μεμονωμένων σημαντικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι δυνατό να αναθεωρείται συστηματικά, εάν οι προσδοκίες διαφέρουν από προηγούμενες εκτιμήσεις. Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν επιμέρους στοιχεία με διαφορετική ωφέλιμη ζωή. Οι ζωές των εν λόγω επιμέρους στοιχείων θα πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα

Στο κόστος των ασώματων στοιχείων του ενεργητικού περιλαμβάνεται η τιμή κτήσης τους. Λοιπές άμεσες ή έμμεσες δαπάνες αντιμετωπίζονται ως έξοδα

Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη σε όριο (κάτω των 10 000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: δεν γίνεται κεφαλαιοποίηση)

11.3.

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές, μετοχές διακρατούμενες για λόγους στρατηγικής/πολιτικής

Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων προθεσμίας και τρεχούμενων λογαριασμών, διακρατούμενα ως χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού

Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν στοιχείο

α)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

β)

Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές, και λοιποί μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως μόνιμη επένδυση

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

γ)

Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές συμμετοχές

Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού

δ)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ/υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ε)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη ή τηρούμενοι ως μόνιμη επένδυση

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

στ)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

ζ)

Καταθέσεις σε τράπεζες και δάνεια

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία, εάν τα υπόλοιπα/οι καταθέσεις είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα

11.4.

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

11.5.

Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα

Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων αλλά αφορούν αυτή. Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες δεδουλευμένοι τόκοι (ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι που αγοράζονται με ορισμένο τίτλο)

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

11.6.

Διάφορα στοιχεία

α)

Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Δάνεια για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis)

α)

Ονομαστική αξία ή κόστος

β)

Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό

β)

Αγοραία αξία

γ)

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3

δ)

Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος

δ)

Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν από/μετά το διακανονισμό της ζημίας)

ε)

Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι τρίτων) που παρακρατήθηκαν ή/και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών που παρασχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν υποχρέωσή τους

ε)

Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία κατά το χρόνο της απόκτησης, εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού εκφράζονται σε ξένα νομίσματα)

12.

Ζημίες χρήσης

 

Ονομαστική αξία


ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

1.

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

Τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδοθέντα από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2001/15

Ονομαστική αξία

2.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε ευρώ όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7

 

2.1.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποχρεούνται σε τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το καταστατικό. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των ελάχιστων αποθεματικών

Ονομαστική αξία

2.2.

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Καταθέσεις μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία

2.3.

Καταθέσεις προθεσμίας

Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία

2.4.

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική πολιτική με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

2.5.

Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύπτουν από τη μείωση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται ως εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία

3.

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ

Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ”. Λοιπές πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

4.

Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ

Πιστοποιητικά χρέους όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7. Προεξοφλητικοί τίτλοι που εκδίδονται προς απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία

5.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

5.1.

Γενική κυβέρνηση

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

5.2.

Λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών – βλέπε στοιχείο του παθητικού 2.1 κ.λπ.· καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

6.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που τηρούνται για πληρωμές και λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση διαθεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπεζών, διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· τρεχούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ. Υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 κεντρικών τραπεζών κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

7.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης

8.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

8.1.

Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης

8.2.

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοληπτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης

9.

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ