ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.341.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
22 Δεκεμβρίου 2009


Περιεχόμενα

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/965/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί του εγγράφου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 8680]  ( 1 )

1

 

 

2009/966/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την έκδοση αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών προϊόντων στην Κοινότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής 2000/657/ΕΚ, 2001/852/ΕΚ, 2003/508/ΕΚ, 2004/382/EΚ και 2005/416/EΚ

14

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

22.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2009

περί του εγγράφου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 8680]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/965/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 4,

τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (αριθ. ERA/REC/XA/01-2009), της 17ης Απριλίου 2009,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/57 ζητεί να εκπονηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων σχέδιο εγγράφου αναφοράς με διαντιστοίχηση όλων των εθνικών κανόνων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη κατά τη θέση οχημάτων σε κυκλοφορία. Το έγγραφο αυτό πρέπει να περιέχει τους εθνικούς κανόνες κάθε κράτους μέλους για κάθε μία από τις παραμέτρους που παρατίθενται στο παράρτημα VΙΙ της οδηγίας 2008/57/ΕΚ και να εξειδικεύει την ομάδα που αναφέρεται στο τμήμα 2 του εν λόγω παραρτήματος όπου περιλαμβάνονται οι κανόνες αυτοί. Στους εν λόγω κανόνες πρέπει να περιλαμβάνονται εκείνοι που κοινοποιούνται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που κοινοποιούνται ως αποτέλεσμα της έγκρισης ΤΠΔ (ειδικές περιπτώσεις, εκκρεμή σημεία, παρεκκλίσεις) και εκείνων που κοινοποιούνται δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Η πρώτη έκδοση του εγγράφου αναφοράς πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2010.

(2)

Για να είναι δυνατή η σύγκριση και η διαντιστοίχιση, όσον αφορά συγκεκριμένη παράμετρο, των απαιτήσεων που περιέχονται στις ΤΠΔ και εκείνων που περιέχονται στους εθνικούς κανόνες, πρέπει ο κατάλογος παραμέτρων οι οποίες προβλέπεται να ελέγχονται όταν πρόκειται για τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων που δεν είναι σύμφωνα προς ΤΠΔ αφενός να παραμένει συμβατός με τις υφιστάμενες συμφωνίες που βασίζονται σε εθνικούς κανόνες και να βασίζεται σε αυτούς, και αφετέρου, να αντικατοπτρίζει τις ΤΠΔ. Συνεπώς είναι αναγκαίο ο κατάλογος των παραμέτρων να είναι σημαντικά λεπτομερέστερος σε σχέση με εκείνον του σημείου 1 του παραρτήματος VII της οδηγίας 2008/57/ΕΚ. Είναι σκόπιμο, ως βάση για το έγγραφο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, να υιοθετηθεί ο λεπτομερής κατάλογος παραμέτρων του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το έγγραφο αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ καταρτίζεται με βάση τον κατάλογο παραμέτρων του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Επίσης θα περιέχει, για κάθε κράτος μέλος, ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με το εθνικό νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη θέση σιδηροδρομικών οχημάτων σε κυκλοφορία.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, ο οποίος αντιπροσωπεύεται από τον εκτελεστικό διευθυντή του.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος παραμέτρων προς χρήση για την κατάταξη εθνικών κανόνων στο έγγραφο αναφοράς του άρθρου 27 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ

Αριθ.

Παράμετροι

Εξηγήσεις

1.0.

Γενικό πληροφοριακό υλικό

Γενικό πληροφοριακό υλικό (συμπεριλαμβάνονται η περιγραφή νέου, ανακαινισμένου ή αναβαθμισμένου οχήματος και πληροφορίες σχετικές με τη σκοπούμενη χρήση, την κατασκευή, την επισκευή, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρησή του, ο τεχνικός φάκελος κ.λπ.)

1.1.

Γενικό πληροφοριακό υλικό

Γενικό πληροφοριακό υλικό, τεχνική περιγραφή του οχήματος, στοιχεία κατασκευής και σκοπούμενη χρήση του για το είδος κίνησης (αμαξοστοιχία μακρών αποστάσεων, προαστιακά οχήματα, υπηρεσίες μεταγωγής κ.λπ.), όπου αναφέρονται η σκοπούμενη και η μέγιστη ταχύτητα κατασκευής, περιλαμβανομένων γενικών σχεδίων, διαγραμμάτων, και των αναγκαίων δεδομένων για τα μητρώα, π.χ. μήκος οχήματος, διευθέτηση αξόνων, διαπόσταση αξόνων, μάζα ανά μονάδα κ.λπ.

1.2.

Οδηγίες και απαιτήσεις συντήρησης

 

1.2.1.

Οδηγίες συντήρησης

Εγχειρίδια και φυλλάδια συντήρησης, όπου περιλαμβάνονται οι από κατασκευής αναγκαίες απαιτήσεις για τη διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας του οχήματος

Όλα τα ενδεδειγμένα επαγγελματικά προσόντα, δηλαδή δεξιότητες που απαιτούνται για τη συντήρηση του εξοπλισμού

1.2.2.

Ο φάκελος αιτιολόγησης της μελέτης συντήρησης

 

1.3.

Οδηγίες και πληροφοριακό υλικό για την επιχειρησιακή λειτουργία

 

1.3.1.

Οδηγίες για την επιχειρησιακή λειτουργία του οχήματος υπό κανονικές και υποβαθμισμένες συνθήκες

 

1.4.

Παρατρόχιες δοκιμές του πλήρους οχήματος

 

2.0.

Φέρουσα κατασκευή και μηχανικά μέρη

Μηχανική ακεραιότητα και διεπαφή μεταξύ οχημάτων (περιλαμβάνονται όργανα έλξης και πρόσκρουσης, διάδρομοι ενδοεπικοινωνίας), αντοχή της φέρουσας κατασκευής του οχήματος και του εξοπλισμού του (π.χ. καθίσματα), μεταφορική ικανότητα παθητική ασφάλεια (περιλαμβάνονται η αντοχή εσωτερικού και εξωτερικού σε σύγκρουση)

2.1.

Φέρουσα κατασκευή οχήματος

 

2.1.1.

Αντοχή και ακεραιότητα

Η παράμετρος αυτή καλύπτει, π.χ., απαιτήσεις για τη μηχανική αντοχή του κιβωτίου του οχήματος, το πλαίσιο, τα συστήματα ανάρτησης, τους ζευκτήρες, τους λιθοδιώκτες και τους εκχιονιστήρες. Η μηχανική αντοχή μεμονωμένων σημείων αυτού του καταλόγου, όπως φορείο/όργανα κύλισης, λιποκιβώτιο άξονα, άξονας, τροχός και παντογράφος, θα καθορίζεται ξεχωριστά

2.1.2.

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

 

2.1.2.1.

Όροι για το φορτίο και μάζα έμφορτου

 

2.1.2.2.

Φορτίο κατ’ άξονα και φορτίο κατά τροχό

Για μεμονωμένους τροχούς/άξονες σύμφωνα με τους όρους του σημείου 2.1.2.1 για το φορτίο

2.1.3.

Τεχνολογία συνδέσεων

 

2.1.4.

Ανέλκυση και ανύψωση

 

2.1.5.

Τοποθέτηση συσκευών στη φέρουσα κατασκευή κιβωτίου οχήματος

 

2.1.7.

Εφαρμοζόμενοι τρόποι συνάρμωσης μεταξύ διάφορων μερών του οχήματος

π.χ. συνάρμοση/ανάρτηση μεταξύ κιβωτίου οχήματος και φορείου

2.2.

Μηχανικές διεπαφές για τερματικούς ζευκτήρες ή ενδιάμεσους ζευκτήρες

 

2.2.1.

Αυτόματοι ζευκτήρες

 

2.2.2.

Χαρακτηριστικά ζευκτήρα απόσυρσης

για επιχειρησιακές απαιτήσεις απόσυρσης αμαξοστοιχιών βλέπε επίσης σημεία 13.1 και 13.3

2.2.3.

Κοχλιωτοί ζευκτήρες

 

2.2.4.

Συστατικά στοιχεία οργάνων πρόσκρουσης, ενδιάμεσης ζεύξης και έλξης

Περιλαμβάνονται η κατασκευή, το σύνολο λειτουργιών και τα χαρακτηριστικά, π.χ. ελαστικότητα προσκρουστήρων

2.2.5.

Σήμανση προσκρουστήρα

 

2.2.6.

Άγκιστρο έλξης

 

2.2.7.

Διάδρομοι ενδοεπικοινωνίας

 

2.3.

Παθητική ασφάλεια

Περιλαμβάνονται, π.χ., εκτροπέας εμποδίων, περιορισμός της αποεπιτάχυνσης, χώρος επιβίωσης, δομική ασφάλεια κατειλημμένων χώρων, μείωση του κινδύνου εκτροχιασμού και εφίππευσης, περιορισμός συνεπειών πρόσκρουσης σε εμπόδιο επί της τροχιάς, εξωτερικά εξαρτήματα για την παθητική ασφάλεια

3.

Διάδραση τροχιάς και περιτύπωση

Μηχανικές διεπαφές με την υποδομή (περιλαμβάνονται η στατική και η δυναμική συμπεριφορά, ανοχές και περιθώρια, το περιτύπωμα, τα όργανα κύλισης κ.λπ.)

3.1.

Περιτύπωμα οχήματος

Συμβατότητα της κατατομής οχήματος με την υποδομή και με άλλα οχήματα (στατικό και δυναμικό περιτύπωμα) βασιζόμενη σε στατικό και δυναμικό περιτύπωμα αναφοράς

3.1.1.

Ειδική περίπτωση

Ειδική περίπτωση (π.χ. οχήματα προοριζόμενα να μεταφέρονται σε πορθμείο)

3.2.

Δυναμική του οχήματος

Δυναμική συμπεριφορά τροχαίου υλικού, όπου περιλαμβάνονται η ισοδύναμη κωνικότητα, το κριτήριο αστάθειας, η ανάκλιση, η ασφάλεια κατά εκτροχιασμού σε στρεβλή τροχιά, η φόρτιση τροχιάς κ.λπ.

3.2.1.

Ασφάλεια και δυναμική κύλισης

Περιλαμβάνονται η ανοχή οχήματος σε παραμόρφωση τροχιάς, η κύλιση σε καμπυλωμένη ή στρεβλή τροχιά, η ασφαλής κύλιση σε αλλαγές τροχιάς και διακλαδώσεις κ.λπ.

3.2.2.

Ισοδύναμη κωνικότητα, κατατομή τροχού και όρια

 

3.2.3.

Παράμετροι συμβατότητας για φόρτιση τροχιάς

π.χ. δυναμική δύναμη τροχού, δυνάμεις τροχού ασκούμενες από τροχοφόρο άξονα στην τροχιά (οιονεί στατική δύναμη τροχού, μέγιστη συνολική δυναμική πλευρική δύναμη, οιονεί στατική ιθύνουσα δύναμη)

3.2.4.

Κατακόρυφη επιτάχυνση

π.χ. δυναμικά φαινόμενα μεταδιδόμενα σε καταστρώματα γεφυρών, καθώς και ο συντονισμός σε γέφυρες

3.3.

Φορεία/όργανα κύλισης

 

3.3.1.

Φορεία:

 

3.3.2.

Τροχοφόρος άξονας (άξονας + τροχοί)

Περιλαμβάνονται τροχοφόροι άξονες μεταβλητού περιτυπώματος, σώμα άξονα κ.λπ.

3.3.3.

Τροχός

 

3.3.4.

Διεπαφή τροχού/σιδηροτροχιάς (περιλαμβάνονται η λίπανση του όνυχα του τροχού και η αμμοδιασπορά)

Διεπαφή τροχού/σιδηροτροχιάς (περιλαμβάνονται η λίπανση του όνυχα του τροχού, η ταλάντωση προς τα άνω/οι διαδράσεις τροχού και σιδηροτροχιάς που προκαλούν φθορά και οι απαιτήσεις αμμοδιασποράς οι οφειλόμενες στην έλξη, την πέδηση, τον εντοπισμό αμαξοστοιχίας)

3.3.5.

Έδρανα στον τροχοφόρο άξονα

 

3.3.6.

Ελάχιστη καμπύλη καμπυλότητας προς εγγραφή

Τιμές και συνθήκες (π.χ. άμαξα συζευγμένη/ασύζευκτη)

3.3.7.

Προφυλακτήρας για σιδηροτροχιά

«προστασία τροχών από εμπόδια επί των σιδηροτροχιών»

3.4.

Όριο μέγιστης διαμήκους θετικής και αρνητικής επιτάχυνσης

 

4.

Πέδηση

Σημεία σχετικά με την πέδηση (περιλαμβάνονται η προστασία από ολίσθηση των τροχών, ο έλεγχος της πέδησης και οι επιδόσεις της πέδησης κατά τη λειτουργία, την πέδηση ανάγκης και την πέδηση στάθμευσης)

4.1.

Λειτουργικές απαιτήσεις για την πέδηση σε επίπεδο αμαξοστοιχίας

π.χ. αυτοματισμός, συνέχεια, ανεξαντλησιμότητα κ.λπ.

4.2.

Απαιτήσεις ασφαλείας για την πέδηση σε επίπεδο αμαξοστοιχίας

 

4.2.1.

Συγχρονισμός έλξης/πέδησης

π.χ. διακοπή έλξης

4.3.

Σύστημα πέδησης

Αναγνωρισμένη αρχιτεκτονική και συναφή πρότυπα

Αναφορά σε υφιστάμενες λύσεις, π.χ. UIC

4.4.

Χειρισμός πέδης

Απαιτήσεις σχετικά με τον χειρισμό πέδης ανά τύπο πέδης, π.χ. αριθμός και τύπος συσκευής, επιτρεπόμενη καθυστέρηση μεταξύ χειρισμού και επενέργειας στην πέδη κ.λπ.

4.4.1.

Χειρισμός πέδησης ανάγκης

 

4.4.2.

Χειρισμός κανονικής πέδησης

 

4.4.3.

Χειρισμός άμεσης πέδησης

 

4.4.4.

Χειρισμός δυναμικής πέδησης

 

4.4.5.

Χειρισμός πέδησης στάθμευσης

 

4.5.

Επιδόσεις πέδης

 

4.5.1.

Πέδηση ανάγκης

 

4.5.2.

Πέδηση κατά τη λειτουργία

 

4.5.3.

Υπολογισμοί σχετιζόμενοι με τη θερμοχωρητικότητα

 

4.5.4.

Πέδη στάθμευσης

 

4.6.

Διαχείριση πρόσφυσης πέδησης

 

4.6.1.

Όριο κατατομής πρόσφυσης τροχού και σιδηροτροχιάς

 

4.6.2.

Σύστημα προστασίας κατά της ολίσθησης τροχού

 

4.7.

Γένεση της δύναμης πέδησης

Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό που δημιουργεί τη δύναμη πέδησης, ανά τύπο πέδης

4.7.1.

Πέδη τριβής

Περιλαμβάνονται οι ιδιότητες των υλικών, π.χ. για τροχοπέδιλα από σύνθετο υλικό

4.7.1.1.

Τροχοπέδιλα

 

4.7.1.2.

Δίσκοι πέδης

 

4.7.1.3.

Πέλματα πέδης

 

4.7.2.

Δυναμική πέδη συνδεόμενη με την έλξη

 

4.7.3.

Μαγνητική πέδη τροχιάς

 

4.7.4.

Δινορρευματική πέδη τροχιάς

 

4.7.5.

Πέδη στάθμευσης

 

4.8.

Ένδειξη κατάστασης και αστοχίας πέδης

 

4.9.

Απαιτήσεις πέδης για απόσυρση

 

5.0.

Σημεία σχετιζόμενα με τους επιβάτες

Μέσα για τους επιβάτες και περιβάλλον για τους επιβάτες (περιλαμβάνονται παράθυρα και θύρες για επιβάτες, απαιτήσεις για άτομα μειωμένης κινητικότητας κ.λπ.)

5.1.

Πρόσβαση

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές π.χ. για άτομα μειωμένης κινητικότητας

5.1.1.

Εξωτερικές θύρες

 

5.1.2.

Εσωτερικές θύρες

 

5.1.3.

Ελεύθερες δίοδοι

 

5.1.4.

Βαθμίδες και φωτισμός

 

5.1.5.

Μεταβολές ύψους δαπέδου

 

5.1.6.

Χειρολισθήρες

 

5.1.7.

Βοηθητικά μέσα επιβίβασης

 

5.2.

Παράθυρα

π.χ. μηχανικά χαρακτηριστικά παραθύρων και υαλοπινάκων, απαιτήσεις για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

για μηχανικά χαρακτηριστικά αλεξήμων βλέπε 9.1.3.1

5.3.

Αποχωρητήρια

Βλέπε 6.2.1.1 για εκπομπές αποχωρητηρίων

5.4.

Πληροφόρηση επιβατών

 

5.4.1.

Μεγαφωνικό σύστημα

 

5.4.2.

Σήματα και πληροφορίες

Περιλαμβάνονται οδηγίες για την ασφάλεια στους επιβάτες και σημάνσεις που αφορούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τους επιβάτες

5.5.

Καθίσματα και ειδικές διευθετήσεις για ΠΜΚ

Ειδική πρόσβαση (η περίπτωση καλύπτεται από το σημείο 5.1)

5.6.

Ειδικά μέσα που έχουν σχέση με τους επιβάτες

 

5.6.1.

Συστήματα ανελκυστήρων

Συμμόρφωση προς κανονισμό της ΕΕ ή εθνικό, εφόσον υπάρχει

5.6.2.

Συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού

π.χ. ποιότητα αέρα του εσωτερικού, απαίτηση για περίπτωση πυρκαγιάς (διακοπή λειτουργίας)

5.6.3.

Λοιπά

π.χ. αυτόματοι πωλητές ποτών

6.0.

Περιβαλλοντικές συνθήκες και αεροδυναμικά φαινόμενα

Επιδράσεις του περιβάλλοντος στο όχημα και επιδράσεις του οχήματος στο περιβάλλον (περιλαμβάνονται οι αεροδυναμικές συνθήκες καθώς και η διεπαφή μεταξύ του οχήματος και του παρατρόχιου μέρους του σιδηροδρομικού συστήματος και η διεπαφή με το εξωτερικό περιβάλλον)

6.1.

Επιδράσεις του περιβάλλοντος στο όχημα

 

6.1.1.

Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν το όχημα

 

6.1.1.1.

Ύψος

 

6.1.1.2.

Θερμοκρασία

 

6.1.1.3.

Υγρασία

π.χ. μέτρα κατά της συμπύκνωσης και κατά του ψύχους

6.1.1.4.

Βροχή

 

6.1.1.5.

Χιόνι, πάγος και χαλάζι

π.χ. συσκευές καθαρισμού από χιόνι, εκχιονιστήρες, αντιπαγωτικοί θερμαντήρες κ.λπ.

6.1.1.6.

Ηλιακή ακτινοβολία

 

6.1.1.7.

Χημικές και σωματιδιακές ύλες

Επίδραση χημικών υλών και μικρών αερόφερτων αντικειμένων (π.χ. σκύρων) στον εξοπλισμό και στις λειτουργίες του οχήματος

6.1.2.

Αεροδυναμικές επιδράσεις στο όχημα

Αεροδυναμικές επιδράσεις στον εξοπλισμό και στις λειτουργίες του οχήματος

6.1.2.1.

Επίδραση πλευρικού ανέμου

Επίδραση πλευρικών ανέμων στον εξοπλισμό και τις λειτουργίες οχήματος

6.1.2.2.

Μέγιστη μεταβολή πίεσης σε σήραγγες

Επιδράσεις απότομων μεταβολών της πίεσης του περιβάλλοντα αέρα στον εξοπλισμό και στις λειτουργίες οχήματος

6.2.

Επιδράσεις του οχήματος στο περιβάλλον

 

6.2.1.

Χημικές και σωματιδιακές εκπομπές

Όρια για χημικές και σωματιδιακές εκπομπές από το όχημα

6.2.1.1.

Εκπομπές αποχωρητηρίων

Εκπομπές αποκομιδής λυμάτων αποχωρητηρίων στο εξωτερικό περιβάλλον

6.2.1.2.

Εκπομπές καυσαερίων

Εκπομπές καυσαερίων στο εξωτερικό περιβάλλον

6.2.2.

Όρια για εκπομπές θορύβου

Όρια για εκπομπές θορύβου από το όχημα προς το εξωτερικό περιβάλλον

6.2.2.1.

Επιδράσεις θορύβου στο εξωτερικό

Επιδράσεις θορύβου στο εξωτερικό προκαλούμενες από το όχημα στο εξωτερικό περιβάλλον του σιδηροδρομικού συστήματος

6.2.2.2.

Επιδράσεις θορύβου σε στάση

Επιδράσεις θορύβου σε στάση προκαλούμενες από το όχημα στο εξωτερικό περιβάλλον του σιδηροδρομικού συστήματος

6.2.2.3.

Επιδράσεις θορύβου εκκίνησης

Επιδράσεις θορύβου εκκίνησης προκαλούμενες από το όχημα στο εξωτερικό περιβάλλον του σιδηροδρομικού συστήματος

6.2.2.4.

Επιδράσεις θορύβου διέλευσης

Επιδράσεις θορύβου διέλευσης προκαλούμενες από το όχημα στο εξωτερικό περιβάλλον του σιδηροδρομικού συστήματος

6.2.3.

Όρια για επιδράσεις αεροδυναμικών φορτίων

Όρια για επιδράσεις αεροδυναμικών φορτίων προκαλούμενες από το όχημα σε άλλα μέρη του σιδηροδρομικού συστήματος και στο περιβάλλον

6.2.3.1.

Πιεσοπαλμοί κεφαλής

Επιδράσεις πιεσοπαλμών κεφαλής της αμαξοστοιχίας παρατροχίως

6.2.3.2.

Αεροδυναμικές επιδράσεις σε επιβάτες/υλικά επί του κρηπιδώματος

Αεροδυναμικές διαταράξεις σε επιβάτες/υλικά επί του κρηπιδώματος, καθώς και μέθοδοι εκτίμησης και επιχειρησιακές συνθήκες φόρτωσης

6.2.3.3.

Αεροδυναμικές επιπτώσεις σε εργαζόμενους στην τροχιά

Αεροδυναμικές διαταράξεις για εργαζόμενους στην τροχιά

6.2.3.4.

Παράσυρση και εκτόξευση σκύρων σε γειτονικά ακίνητα

 

7.0.

Απαιτήσεις εξωτερικής προειδοποίησης, λειτουργιών σήμανσης, ακεραιότητας λογισμικού

Εξωτερικές προειδοποιήσεις, λειτουργίες σήμανσης και ακεραιότητα λογισμικού, π.χ. λειτουργίες σχετιζόμενες με την ασφάλεια που έχουν επίπτωση στη συμπεριφορά της αμαξοστοιχίας και στην ενδοαμαξοστοιχιακή επικοινωνία

7.1.

Ακεραιότητα λογισμικού που χρησιμοποιείται για λειτουργίες σχετιζόμενες με την ασφάλεια

π.χ. ακεραιότητα λογισμικού για την ενδοαμαξοστοιχιακή επικοινωνία

7.2.

Λειτουργίες οπτικής και ακουστικής αναγνώρισης οχήματος και προειδοποίησης.

 

7.2.1.

Σήμανση οχήματος

 

7.2.2.

Εξωτερικά φώτα

 

7.2.2.1.

Μετωπικά φώτα

 

7.2.2.2.

Φώτα αναγνωρίσεως

 

7.2.2.3.

Οπίσθια φώτα

 

7.2.2.4.

Συστήματα ελέγχου φανών

 

7.2.3.

Σειρήνα προειδοποιήσεως

 

7.2.3.1.

Τόνοι σειρήνας προειδοποιήσεως

 

7.2.3.2.

Στάθμες ηχητικής πίεσης της σειρήνας προειδοποίησης

Εκτός του θαλάμου οδηγήσεως – Για ηχοστάθμη στο εσωτερικό βλέπε σημείο 9.2.1.2

7.2.3.3.

Σειρήνες προειδοποιήσεως, προστασία

 

7.2.3.4.

Σειρήνες προειδοποιήσεως, έλεγχος

 

7.2.3.5.

Εξακρίβωση σταθμών ηχητικής πίεσης σειρήνων προειδοποιήσεως

 

7.2.4.

Στηρίγματα σημάτων

π.χ. απαιτήσεις για σήματα οπίσθιου άκρου: φανοί, σημαίες κ.λπ.

8.0.

Εποχούμενα συστήματα τροφοδοσίας ισχύος και ελέγχου

Εποχούμενα συστήματα πρόωσης, ισχύος και ελέγχου, περιλαμβανόμενων της διεπαφής του οχήματος με την υποδομή τροφοδοσίας ισχύος καθώς και της ΗΜΣ (όλες οι παράμετροι)

8.1.

Απαιτήσεις απόδοσης έλξης

 

8.1.1.

Παραμένουσα επιτάχυνση στη μέγιστη ταχύτητα

 

8.1.2.

Παραμένουσα ικανότητα έλξης σε υποβαθμισμένη κατάσταση

 

8.1.3.

Απαιτήσεις ελκτικής πρόσφυσης τροχού/σιδηροτροχιάς

 

8.2.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές σχετιζόμενες με τη διεπαφή μεταξύ του οχήματος και του υποσυστήματος «ενέργεια»

 

8.2.1.

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές σχετιζόμενες με την τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος

 

8.2.1.1.

Τροφοδοσία ισχύος

 

8.2.1.2.

Εμπέδηση μεταξύ παντογράφου και τροχών

 

8.2.1.3.

Τάση και συχνότητα τροφοδοσίας ισχύος από εναέρια γραμμή επαφής

 

8.2.1.4.

Ανάκτηση ενέργειας

 

8.2.1.5.

Μέγιστη ισχύς και μέγιστο ρεύμα που επιτρέπεται να λαμβάνονται από την εναέρια γραμμή επαφής

Περιλαμβάνεται το μέγιστο ρεύμα σε στάση

8.2.1.6.

Συντελεστής ισχύος

 

8.2.1.7.

Συστημικές διαταραχές ενέργειας

 

8.2.1.7.1.

Αρμονικά χαρακτηριστικά και σχετικές υπερτάσεις στην εναέρια γραμμή επαφής

 

8.2.1.7.2.

Επιπτώσεις του περιεχομένου σε ΣΡ στην τροφοδοσία με ΕΡ

 

8.2.1.8.

Ηλεκτρική προστασία

π.χ. επιλεκτικότητα εποχούμενων μέσων προστασίας και σύστημα προστασίας υποσταθμού

8.2.2.

Λειτουργικές και κατασκευαστικές παράμετροι παντογράφου

 

8.2.2.1.

Εν γένει κατασκευή παντογράφου

 

8.2.2.2.

Γεωμετρία της κεφαλής παντογράφου

 

8.2.2.3.

Στατική δύναμη επαφής παντογράφου

 

8.2.2.4.

Δύναμη επαφής παντογράφου (περιλαμβάνονται δυναμική συμπεριφορά και αεροδυναμικά φαινόμενα)

Περιλαμβάνεται η ποιότητα λήψης ρεύματος

8.2.2.5.

Εμβέλεια λειτουργίας παντογράφων

 

8.2.2.6.

Ικανότητα λήψης ρεύματος

 

8.2.2.7.

Διάταξη παντογράφων

 

8.2.2.8.

Μόνωση παντογράφων από το όχημα

 

8.2.2.9.

Υποβάθμιση παντογράφου

 

8.2.2.10.

Κίνηση μέσω τμημάτων φασικού διαχωρισμού

 

8.2.2.11.

Κίνηση μέσω τμημάτων διαχωρισμού συστημάτων

 

8.2.3.

Λειτουργικές και κατασκευαστικές παράμετροι της ταινίας επαφής

 

8.2.3.1.

Γεωμετρία της ταινίας επαφής

 

8.2.3.2.

Υλικό της ταινίας επαφής

 

8.2.3.3.

Εκτίμηση της ταινίας επαφής

 

8.2.3.4.

Ανίχνευση θραύσης της ταινίας επαφής

 

8.2.3.5.

Ικανότητα λήψης ρεύματος

 

8.3.

Τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος και σύστημα έλξης

 

8.3.1.

Μέτρηση ενεργειακής κατανάλωσης

 

8.3.2.

Συγκρότηση κύριου ηλεκτρικού κυκλώματος

 

8.3.3.

Συστατικά στοιχεία υψηλής τάσης

 

8.3.4.

Γείωση

 

8.4.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ του εποχούμενου συστήματος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχου και:

άλλων μερών του εποχούμενου συστήματος ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχου στο ίδιο όχημα

άλλων οχημάτων

του παρατρόχιου μέρους του σιδηροδρομικού συστήματος

του εξωτερικού περιβάλλοντος

8.4.1.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ του εποχούμενου συστήματος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχου

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ μερών του εποχούμενου συστήματος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχου

8.4.2.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα με το δίκτυο σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ του εποχούμενου συστήματος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχου και του παρατρόχιου μέρους του δικτύου σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών

8.4.3.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα με άλλα οχήματα και με το παρατρόχιο μέρος του σιδηροδρομικού συστήματος

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ του εποχούμενου συστήματος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχου και άλλων οχημάτων και του παρατρόχιου μέρους του σιδηροδρομικού συστήματος, εκτός από το δίκτυο σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών

8.4.4.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα με το περιβάλλον

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ του εποχούμενου συστήματος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος και ελέγχου και του εξωτερικού περιβάλλοντος του σιδηροδρομικού συστήματος (περιλαμβάνονται άνθρωποι στον παρακείμενο χώρο ή στο κρηπίδωμα, επιβάτες, οδηγοί/προσωπικό)

8.5.

Προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους

 

8.6.

Απαιτήσεις για ελκτικά συστήματα ντίζελ και άλλα θερμικά ελκτικά συστήματα

 

8.7.

Συστήματα που απαιτούν ειδικά μέτρα παρακολούθησης και προστασίας

 

8.7.1.

Δεξαμενές και συστήματα σωληνώσεων για εύφλεκτα υγρά

Ειδικές απαιτήσεις για δεξαμενές και συστήματα σωληνώσεων για εύφλεκτα υγρά (περιλαμβάνονται τα καύσιμα)

8.7.2.

Συστήματα δοχείων πίεσης/εξοπλισμός υπό πίεση

 

8.7.3.

Εγκαταστάσεις ατμολεβήτων

 

8.7.4.

Τεχνικά συστήματα σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Ειδικές απαιτήσεις για τεχνικά συστήματα σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες (π.χ. συστήματα τροφοδοτούμενα από υγροποιημένο αέριο, φυσικό αέριο και συσσωρευτές, καθώς και προστασία δοχείων μετασχηματιστών)

8.7.5.

Ανιχνευτές ιονισμού

 

8.7.6.

Υδραυλικά/πνευματικά συστήματα τροφοδοσίας και ελέγχου

Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, π.χ. τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα ισχύος, δυναμικότητα, τύπος, περιοχή θερμοκρασίας, ξηραντήρια αέρα (πύργοι), δείκτες σημείου δρόσου, μόνωση, χαρακτηριστικά λαμβανόμενου νωπού αέρα, δείκτες αστοχιών κ.λπ.

9.0.

Εγκαταστάσεις για το προσωπικό, διεπαφές και περιβάλλον

Μέσα, εγκαταστάσεις, διεπαφές, συνθήκες και περιβάλλον εργασίας επί των οχημάτων για το προσωπικό (περιλαμβάνονται οι θάλαμοι οδηγήσεως και οι διεπαφές μηχανοδηγού/μηχανημάτων)

9.1.

Κατασκευή θαλάμου οδηγήσεως

 

9.1.1.

Κατασκευή του θαλάμου

 

9.1.1.1.

Διαρρύθμιση εσωτερικού

π.χ. διαθέσιμος χώρος, διαρρύθμιση θαλάμου και εργονομικές απαιτήσεις

9.1.1.2.

Εργονομία τραπεζιού

 

9.1.1.3.

Κάθισμα μηχανοδηγού

 

9.1.1.4.

Μέσα στη διάθεση του μηχανοδηγού για την ανταλλαγή εγγράφων

 

9.1.1.5.

Άλλα μέσα ελέγχου λειτουργίας της αμαξοστοιχίας

 

9.1.2.

Πρόσβαση στο θάλαμο οδηγήσεως

 

9.1.2.1.

Θύρες πρόσβασης και εξόδου

 

9.1.2.2.

Έξοδοι έκτακτης ανάγκης του θαλάμου οδηγήσεως

 

9.1.3.

Αλεξήνεμο στο θάλαμο οδηγήσεως

 

9.1.3.1.

Μηχανικά χαρακτηριστικά

 

9.1.3.2.

Οπτικά χαρακτηριστικά

 

9.1.3.3.

Εξοπλισμός

π.χ. συσκευές αποπαγωτικές, αποθάμβωσης, εξωτερικού καθαρισμού κ.λπ.

9.1.3.4.

Ορατότητα εμπρός

 

9.2.

Συνθήκες εργασίας

 

9.2.1.

Συνθήκες περιβάλλοντος

 

9.2.1.1.

Συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού στους θαλάμους οδηγήσεως

 

9.2.1.2.

Θόρυβος στους θαλάμους οδηγήσεως

Περιλαμβάνεται η στάθμη σειρήνας στο εσωτερικό του θαλάμου

9.2.1.3.

Φωτισμός στους θαλάμους οδηγήσεως

 

9.2.2.

Λοιπά

 

9.3.

Διεπαφή μηχανοδηγού/μηχανημάτων

Εξοπλισμός στο θάλαμο οδηγήσεως για την επιτήρηση και τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας της αμαξοστοιχίας

9.3.1.

Διεπαφή μηχανοδηγού/μηχανημάτων

 

9.3.1.1.

Ένδειξη ταχύτητας

Καταγραφή ταχύτητας, καλυπτόμενη από το σημείο 9.6

9.3.1.2.

Μονάδα ενδείξεων και οθόνες για τον μηχανοδηγό

 

9.3.1.3.

Μέσα ελέγχου και δείκτες

 

9.3.2.

Επιτήρηση μηχανοδηγού

Λειτουργία ελέγχου δραστηριότητας μηχανοδηγού, π.χ. επαγρύπνηση

9.3.3.

Οπτικό πεδίο εμπρός και πίσω

 

9.4.

Σήμανση και επισήμανση στους θαλάμους οδηγήσεως

Στατική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τον μηχανοδηγό

9.5.

Εποχούμενος εξοπλισμός και άλλα εποχούμενα μέσα για το προσωπικό

 

9.5.1.

Εποχούμενα μέσα για το προσωπικό

 

9.5.1.1.

Πρόσβαση προσωπικού για ζεύξη/απόζευξη

 

9.5.1.2.

Εξωτερικές βαθμίδες και χειρολισθήρες για το προσωπικό ελιγμών

 

9.5.1.3.

Μέσα αποθήκευσης προς χρήση από το προσωπικό

 

9.5.1.4.

Λοιπά μέσα

 

9.5.2.

Θύρες πρόσβασης προσωπικού και εμπορευμάτων

Θύρες εφοδιασμένες με συσκευές ασφαλείας μόνο για άνοιγμα από το προσωπικό, και κατά την τροφοδοσία

9.5.3.

Εποχούμενα εργαλεία και φορητός εξοπλισμός

π.χ. εξοπλισμός απαραίτητος για το μηχανοδηγό ή το προσωπικό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

9.5.4.

Ακουστικό σύστημα επικοινωνίας

π.χ. για επικοινωνία μεταξύ:

του πληρώματος αμαξοστοιχίας,

του πληρώματος αμαξοστοιχίας και προσώπων εντός/εκτός της αμαξοστοιχίας

9.6.

Συσκευή καταγραφής

για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του μηχανοδηγού κ. της αμαξοστοιχίας

9.8.

Λειτουργία τηλεελέγχου

 

10.

Πυρασφάλεια και εκκένωση

 

10.1.

Πυρασφάλεια

 

10.1.1.

Σύλληψη του τρόπου πυροπροστασίας

 

10.1.1.1.

Κατάταξη οχημάτων/Κατηγορίες πυρκαγιάς

 

10.1.2.

Μέτρα πυροπροστασίας

 

10.1.2.1.

Γενικά μέτρα προστασίας για οχήματα

 

10.1.2.2.

Μέτρα πυροπροστασίας για συγκεκριμένα είδη οχημάτων

π.χ. απαιτήσεις για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες ή για επιβατηγές αμαξοστοιχίες, που αφορούν τη δυνατότητα κυκλοφορίας, την προστασία των μηχανοδηγών κ.λπ.

10.1.2.3.

Προστασία του θαλάμου οδηγήσεως

 

10.1.2.4.

Πυροφραγμοί

 

10.1.2.5.

Ιδιότητες υλικών

 

10.1.2.6.

Πυρανιχνευτές

 

10.1.2.7.

Εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς

 

10.2.

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

10.2.1.

Έξοδοι έκτακτης ανάγκης για επιβάτες

 

10.2.2.

Πληροφορίες, υλικό και πρόσβαση για υπηρεσίες διάσωσης

 

10.2.3.

Συναγερμός για επιβάτες

 

10.2.4.

Φωτισμός για κατάσταση έκτακτης ανάγκης

 

10.3.

Συμπληρωματικά μέτρα

 

11.

Τρέχουσα εξυπηρέτηση

Εποχούμενες εγκαταστάσεις και διεπαφές για την τρέχουσα εξυπηρέτηση

11.1.

Μέσα καθαρισμού αμαξοστοιχίας

 

11.1.1.

Μέσα εξωτερικού καθαρισμού αμαξοστοιχίας

π.χ. εξωτερικός καθαρισμός με διέλευση μέσω μονάδας πλυσίματος

11.1.2.

Καθαρισμός εσωτερικού αμαξοστοιχίας

 

11.2.

Μέσα ανεφοδιασμού αμαξοστοιχίας με καύσιμο

 

11.2.1.

Συστήματα διάθεσης υγρών αποβλήτων

Περιλαμβάνεται η διεπαφή με το σύστημα αποκομιδής λυμάτων αποχωρητηρίων

11.2.2.

Σύστημα τροφοδοσίας με νερό

Συμμόρφωση προς τους υγειονομικούς κανονισμούς

11.2.3.

Άλλα μέσα τροφοδοσίας

π.χ. ειδικές απαιτήσεις για σταβλισμό αμαξοστοιχιών

11.2.4.

Διεπαφή με τον εξοπλισμό ανεφοδιασμού με καύσιμα για όχι ηλεκτροκίνητο τροχαίο υλικό

π.χ. στόμια χρησιμοποιούμενα για καύσιμα ντίζελ και άλλα

12.0.

Εποχούμενος έλεγχος, χειρισμός και σηματοδότηση

Το σύνολο του εποχούμενου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την ασφάλεια καθώς και για το χειρισμό και τον έλεγχο των κινήσεων των αμαξοστοιχιών που έχουν έγκριση για να κυκλοφορούν στο δίκτυο και οι επιδράσεις του στο παρατρόχιο μέρος του σιδηροδρομικού συστήματος

12.1.

Εποχούμενο ραδιοσύστημα

 

12.1.1.

Ραδιοσύστημα ΕΚΤΟΣ GSM-R

 

12.1.2.

Ραδιοσύστημα συμβατό με GSM-R

 

12.1.2.1.

Κειμενικά μηνύματα

Ειδικές απαιτήσεις για κειμενικά μηνύματα (π.χ. σε έκτακτη ανάγκη)

12.1.2.2.

Προώθηση κλήσης

Απαιτήσεις και όροι που διέπουν την προώθηση κλήσης

12.1.2.3.

Κλήσεις ευρυεκπομπής

Απαιτήσεις και όροι που διέπουν τις κλήσεις ευρυεκπομπής

12.1.2.4.

Απαιτήσεις σχετιζόμενες με το ραδιοσύστημα θαλάμου οδηγήσεως

δηλαδή υποχρεωτικές εθνικές απαιτήσεις σχετιζόμενες με το ραδιοσύστημα του θαλάμου οδηγήσεως που δεν καθίστανται υποχρεωτικές από ΤΠΔ

12.1.2.5.

Επιλογή δικτύου με εξωτερική σκανδάλιση

 

12.1.2.6.

Λειτουργίες γενικής φύσεως σχετιζόμενες με τη ραδιοεπικοινωνία

δηλαδή άλλες υποχρεωτικές εθνικές λειτουργίες γενικής φύσεως σχετιζόμενες με ραδιοεπικοινωνίες, που δεν καθίστανται υποχρεωτικές από ΤΠΔ

12.1.2.7.

Σύνολο λειτουργικών ΔΜΜ βασικού ελεγκτή

Απαιτήσεις που εξάγονται προς το κινητό σύστημα θαλάμου οδηγήσεως προερχόμενες από το σύνολο λειτουργιών ΔΜΜ του ελεγκτή

12.1.2.8.

Χρήση φορητών χειροσυσκευών ως κινητών ραδιοσυστημάτων θαλάμου

Ως κύριου ή εφεδρικού ραδιοσυστήματος

12.1.2.9.

Δυνατότητες εποχούμενου GSM-R

π.χ. απαίτηση δυνατότητας πακετομεταγωγής

12.1.2.10.

Διεπαφή GSM-R-ETCS

π.χ. συγχρονισμός ΑΑ αμαξοστοιχίας

12.1.2.11.

Διασύνδεση και περιαγωγή μεταξύ δικτύων GSM-R

Ισχύει μέχρι την έκδοση του στόχου Eirene κατά τη διάρκεια του 2010

12.1.2.12.

Διέλευση συνόρων

Ισχύει μέχρι την έκδοση του στόχου Eirene κατά τη διάρκεια του 2010

12.1.2.13.

GPRS και ASCI

Καλύπτονται από αίτημα μεταβολής και δεν αναμένονται εθνικοί κανόνες

12.1.2.14.

Διεπαφή μεταξύ εποχούμενου συγκροτήματος συσκευής ασφαλείας μηχανοδηγού, συσκευής επαγρύπνησης και GSM-R του τροχαίου υλικού

Ισχύει μέχρι την έκδοση του στόχου Eirene κατά τη διάρκεια του 2010

12.1.2.15.

Προδιαγραφή δοκιμής για κινητό εξοπλισμό GSM-R

Προς ολοκλήρωση με προσθήκες στις προδιαγραφές Eirene

12.1.2.16.

Κατευθυνόμενη/αυτόματη επιλογή δικτύου

 

12.1.2.17.

Εγγραφή και αποεγγραφή

 

12.1.2.18.

Διοίκηση έκδοσης GSM-R

Δεν αποτελεί πλέον ανοικτό σημείο – καλύπτεται από διαδικασία του Οργανισμού – προς απάλειψη από τα ανοικτά σημεία στην ΔΠΔ. Δεν αναμένονται εθνικοί κανόνες

12.2.

Εποχούμενη σηματοδότηση

 

12.2.1.

Εθνικά εποχούμενα συστήματα σηματοδότησης

Συστήματα ελέγχου και προειδοποίησης, όπου περιλαμβάνονται, π.χ. η «λειτουργία πέδησης έκτακτης ανάγκης για περιοχή» και άλλες εθνικές απαιτήσεις για την προστασία των αμαξοστοιχιών

12.2.2.

Συμβατότητα του συστήματος σηματοδότησης με το υπόλοιπο της αμαξοστοιχίας

Συμβατότητα του εποχούμενου εξοπλισμού σηματοδότησης με άλλα εποχούμενα συστήματα της αμαξοστοιχίας, π.χ. πέδες, έλξη κ.λπ.

12.2.3.

Συμβατότητα τροχαίου υλικού με την υποδομή τροχιάς

Συμβατότητα, π.χ. με παρατρόχια συστήματα ανίχνευσης ή ανιχνευτές θερμού λιποκιβωτίου άξονα· για EMC βλέπε 8.4.2

12.2.3.1.

Σχέση μεταξύ απόστασης αξόνων και διαμέτρου τροχού

 

12.2.3.2.

Χώρος χωρίς μέταλλα γύρω από τους τροχούς

 

12.2.3.3.

Μεταλλική μάζα οχήματος

 

12.2.4.

Σύστημα σηματοδότησης ETCS θαλάμου οδηγήσεως

 

12.2.4.1.

Επαγρύπνηση

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.2.

Κατηγορίες αμαξοστοιχιών

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.3.

Απαιτήσεις επιδόσεων για εποχούμενο εξοπλισμό GSM-R σχετιζόμενο με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας

Ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας GSM-R απαιτούμενη για το ETCS

12.2.4.4.

Χρήση τρόπων ETCS

Απαιτήσεις για τη χρήση τρόπων ETCS που επηρεάζουν την έγκριση οχήματος πέραν και υπεράνω της αντίστοιχης ΤΠΔ

12.2.4.5.

Απαιτήσεις ETCS όταν η οδήγηση οχήματος πραγματοποιείται από το εξωτερικό του θαλάμου οδηγήσεως

Απαιτήσεις πέραν και υπεράνω ή συγκρουόμενες με εκείνες των ΤΠΔ όσον αφορά τη διεξαγωγή της οδήγησης από το εξωτερικό του θαλάμου οδηγήσεως, π.χ. ραδιοέλεγχος από προσωπικό εδάφους κατά τους ελιγμούς

12.2.4.6.

Σύνολο λειτουργιών επιπέδων διαβάσεων

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.7.

Περιθώρια ασφαλείας πέδησης

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.8.

Απαιτήσεις αξιοπιστίας – διαθεσιμότητας – ασφάλειας

Προς επίλυση με αναθεώρηση ΤΠΔ

12.2.4.9.

Πινακίδες αναγνωρίσεως

Το θέμα των απαιτήσεων που εξάγονται προς όχημα για να εξασφαλιστεί η ορατότητα πινακίδων (π.χ. εύρος δέσμης για το μετωπικό φως, ορατότητα από θάλαμο), που έχει επιλυθεί μερικώς στο σημείο 2.3.0d, πρόκειται να λυθεί πλήρως στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.10.

Εργονομικές παράμετροι της ΔΜΜ

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.11.

Τιμές μεταβλητών ETCS ελεγχόμενες εκτός εγχειριδίου UNISIG

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.12.

Απαιτήσεις συμμόρφωσης KM

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.13.

Απαιτήσεις για προεξάρτιση με εποχούμενο εξοπλισμό ETCS

Δεν αποτελεί πλέον ανοικτό σημείο – καλύπτεται από το κεφάλαιο 7, όπως συμφωνήθηκε από RISC, Μάρτιος 09 – θα αφαιρεθεί από τη νέα έκδοση της ΤΠΔ. Δεν αναμένονται εθνικοί κανόνες

12.2.4.14.

Διοίκηση έκδοσης ETCS

Δεν αποτελεί πλέον ανοικτό σημείο – καλύπτεται από διαδικασία του Οργανισμού – προς αφαίρεση από τα ανοικτά σημεία στην ΤΠΔ. Δεν αναμένονται εθνικοί κανόνες

12.2.4.15.

Προδιαγραφές μεταβλητών ETCS

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.16.

Διεπαφή ΚΡΠ-ΚΡΠ (RBC – RBC)

Θα καλύπτεται στο σημείο 2.3.0d, περιγραφή δοκιμής που πρόκειται να αποτελέσει το αντικείμενο σύστασης τον Ιούνιο του 2009 από RISC

12.2.4.17.

Επιπρόσθετες απαιτήσεις για· μηχανές και πολυμερείς συνθέσεις

 

12.2.4.18.

Σύνολο λειτουργιών και διεπαφές συστημάτων προστασίας προσωπικού με το σύστημα σηματοδότησης

Προς επίλυση στη γραμμή βάσης 3

12.2.4.19.

Διεπαφή με την πέδη λειτουργίας

Προς επίλυση με την αναθεώρηση της ΤΠΔ ΕΧΣ

13.

Ειδικές επιχειρησιακές απαιτήσεις

Ειδικές απαιτήσεις για οχήματα όσον αφορά την επιχειρησιακή λειτουργία (περιλαμβάνονται η κατάσταση υποβάθμισης, η περισυλλογή οχήματος κ.λπ.)

13.1.

Συγκεκριμένα στοιχεία που τοποθετούνται σε όχημα

 

13.2.

Επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

 

13.3.

Διάγραμμα ανύψωσης και οδηγίες για απόσυρση

Απόσυρση, ανύψωση και επαναφορά στην τροχιά

14.

Σημεία σχετιζόμενα με τα εμπορεύματα

Απαιτήσεις είδιες των εμπορευμάτων και του περιβάλλοντος (περιλαμβάνονται μέσα απαιτούμενα ειδικά για επικίνδυνα εμπορεύματα)

14.1.

Περιορισμοί κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

π.χ. απαιτήσεις προερχόμενες από τη RID, εθνικούς κανόνες ή άλλους κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

14.2.

Ειδικά μέσα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

 

14.3.

Θύρες και μέσα φόρτωσης

 


22.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 341/14


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2009

για την έκδοση αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών προϊόντων στην Κοινότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής 2000/657/ΕΚ, 2001/852/ΕΚ, 2003/508/ΕΚ, 2004/382/EΚ και 2005/416/EΚ

(2009/966/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

Ύστερα από διαβουλεύσεις με την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 689/2008, η Επιτροπή αποφασίζει εξ ονόματος της Κοινότητας κατά πόσον επιτρέπονται ή όχι οι εισαγωγές στην Κοινότητα κάθε χημικού προϊόντος που υπόκειται στη διαδικασία «Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση» (ΣΜΕ).

(2)

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) έχουν οριστεί ως αρμόδιοι φορείς παροχής γραμματειακών υπηρεσιών για την εφαρμογή της διαδικασίας ΣΜΕ, που καθιερώθηκε με τη σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία ΣΜΕ για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε από την Κοινότητα με την απόφαση 2006/730/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (3).

(3)

Η Επιτροπή, ενεργώντας ως ορισθείσα κοινή αρχή, οφείλει να διαβιβάζει στη Γραμματεία της σύμβασης του Ρότερνταμ, εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της, τις αποφάσεις για τις εισαγωγές χημικών προϊόντων που υπόκεινται στη διαδικασία ΣΜΕ.

(4)

Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι προηγούμενες αποφάσεις εισαγωγής των χημικών προϊόντων αιθυλενοξείδιο, φθοροακεταμίδιο, HCH/εξαχλωροκυκλοεξάνιο (μείγμα ισομερών), λινδάνιο, methamidophos, πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και εστέρες της, πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBB), πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCT), σκευάσματα επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram και ενώσεις υδραργύρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 2007 και να συνεκτιμηθούν, επίσης, οι κανονιστικές εξελίξεις στην Κοινότητα αφότου εκδόθηκαν οι αποφάσεις αυτές.

(5)

Η διάθεση στην αγορά και χρήση αιθυλενοξειδίου βάσει της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη2 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (4), έχει περιοριστεί σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής (5) σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Κατά συνέπεια, επιτρέπονται εισαγωγές μόνο για τις εν λόγω συγκεκριμένες χρήσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ποιες από τις χρήσεις που επιτρέπει η οδηγία 98/8/EΚ θα εγκρίνουν στην επικράτειά τους.

(6)

Το φθοροακεταμίδιο, όπως επίσης η πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και εστέρες της δεν έχουν συμπεριληφθεί ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (6), ούτε στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/EΚ, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση των δραστικών αυτών ουσιών ως φυτοφαρμάκων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η εισαγωγή φθοροακεταμιδίου και πενταχλωροφαινόλης και των αλάτων και εστέρων της για να χρησιμοποιηθούν ως φυτοφάρμακα.

(7)

Από την 1η Ιουλίου 2008, το methamidophos δεν περιλαμβάνεται πλέον στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα να υποχρεούνται τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν όλες τις εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν methamidophos και να απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν methamidophos. Πέραν τούτου, το methamidophos δεν προσδιορίστηκε ούτε κοινοποιήθηκε στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος αναθεώρησης για την αξιολόγηση των υπαρχουσών ουσιών βάσει της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, επομένως, δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά για χρήση ως βιοκτόνο.

(8)

Η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση λινδανίου και HCH (μείγμα ισομερών) έχουν απαγορευθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (7), η δε ισχύς της παρέκκλισης που είχε εγκριθεί βάσει του ίδιου κανονισμού έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Κατά συνέπεια, απαγορεύονται από την ημερομηνία αυτή οι εισαγωγές των εν λόγω χημικών προϊόντων.

(9)

Απαγορεύεται η παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση εξαβρωμο-1,1'-διφαινυλίου. Πέραν τούτου, το χημικό αυτό προϊόν ανήκει στην ομάδα των PBB, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της σύμβασης του Ρότερνταμ και υπόκειται στη διαδικασία ΣΜΕ.

(10)

Την 1η Ιανουαρίου 2007 η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέστησαν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 επιτρέπει στα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένες χρήσεις PCT στην επικράτειά τους, πρέπει να αναθεωρηθεί η απόφαση εισαγωγής ώστε να ληφθεί υπόψη η εθνική νομοθεσία αυτών των δύο νέων κρατών μελών.

(11)

Ενδείκνυται, συνεπώς, να αντικατασταθούν οι αποφάσεις εισαγωγής που αφορούν το αιθυλενοξείδιο, το φθοροακεταμίδιο, το HCH/εξαχλωροκυκλοεξάνιο (μείγμα ισομερών), το λινδάνιο, το methamidophos, την πενταχλωροφαινόλη και τα άλατα και εστέρες της, καθώς και τα PBB και PCT και οι οποίες παρατίθενται στην απόφαση 2000/657/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2000, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμένων χημικών ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2455/92 του Συμβουλίου για τις εξαγωγές και εισαγωγές ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών (8), στην απόφαση 2001/852/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2001, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2455/92 του Συμβουλίου για τις εξαγωγές και εισαγωγές ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών και την τροποποίηση της απόφασης 2000/657/ΕΚ (9), στην απόφαση 2003/508/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2003, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμένων χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/657/ΕΚ και 2001/852/ΕΚ (10), και στην απόφαση 2005/416/EΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2005, για την έγκριση αποφάσεων εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμένων χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2000/657/ΕΚ, 2001/852/ΕΚ και 2003/508/ΕΚ (11).

(12)

Το benomyl δεν έχει συμπεριληφθεί ως δραστική ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ούτε στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/EΚ, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η χρήση της δραστικής αυτής ουσίας ως φυτοφαρμάκου. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα σκευάσματα επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram. Πρέπει, συνεπώς, να αντικατασταθεί η απόφαση εισαγωγής σκευασμάτων επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram, η οποία παρατίθεται στην απόφαση 2004/382/ΕΚτης Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για την έγκριση των αποφάσεων εισαγωγής ορισμένων χημικών ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(13)

Σύμφωνα με την οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες (13), απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ενώσεις υδραργύρου ως δραστική ουσία. Πέραν τούτου, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων που περιέχουν ενώσεις υδραργύρου σύμφωνα με την οδηγία 98/8/EΚ. Ως εκ τούτου, πρέπει να αντικατασταθεί η απόφαση εισαγωγής ενώσεων υδραργύρου που δημοσιεύθηκε στην εγκύκλιο ΣΜΕ X.

(14)

Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως οι αποφάσεις 2000/657/EΚ, 2001/852/EΚ, 2003/508/EΚ, 2004/382/EΚ και 2005/416/EΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Οι αποφάσεις για τις εισαγωγές λινδανίου, methamidophos και πενταχλωροφαινόλης και των αλάτων και εστέρων της, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα της απόφασης 2000/657/ΕΟΚ, αντικαθίστανται από τις αποφάσεις εισαγωγής που περιλαμβάνονται στα απαντητικά έντυπα για τις εισαγωγές του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η απόφαση για τις εισαγωγές αιθυλενοξειδίου, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2001/852/ΕΚ, αντικαθίσταται από την απόφαση εισαγωγής που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έντυπο για τις εισαγωγές του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η απόφαση για τις εισαγωγές πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων (PBB), η οποία παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2003/508/ΕΚ, αντικαθίσταται από την απόφαση εισαγωγής που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έντυπο για τις εισαγωγές του παραρτήματος III της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Οι αποφάσεις για τις εισαγωγές φθοροακεταμιδίου, HCH/εξαχλωροκυκλοεξανίου (μείγμα ισομερών) και πολυχλωριωμένων τριφαινυλίων (PCT), οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2005/416/ΕΟΚ, αντικαθίστανται από τις αποφάσεις εισαγωγής που περιλαμβάνονται στα απαντητικά έντυπα για τις εισαγωγές του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Η προσωρινή απόφαση για τις εισαγωγές σκευασμάτων επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2004/382/ΕΚ, αντικαθίσταται από την απόφαση εισαγωγής που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έντυπο για τις εισαγωγές του παραρτήματος V της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Η απόφαση για τις εισαγωγές ενώσεων υδραργύρου, η οποία δημοσιεύθηκε στην εγκύκλιο ΣΜΕ X, αντικαθίσταται από την απόφαση εισαγωγής που περιλαμβάνεται στο απαντητικό έντυπο για τις εισαγωγές του παραρτήματος VI της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 204 της 31.7.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 299 της 28.10.2006, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.

(8)  ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 44.

(9)  ΕΕ L 318 της 4.12.2001, σ. 28.

(10)  ΕΕ L 174 της 12.7.2003, σ. 10.

(11)  ΕΕ L 147 της 10.6.2005, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 144 της 30.4.2004, σ. 12.

(13)  ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αναθεωρημένες αποφάσεις εισαγωγής λινδανίου, methamidophos και πενταχλωροφαινόλης και των αλάτων και εστέρων της, οι οποίες αντικαθιστούν τις αποφάσεις εισαγωγής που παρατίθενται στην απόφαση 2000/657/ΕΚ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αναθεωρημένη απόφαση εισαγωγής αιθυλενοξειδίου, η οποία αντικαθιστά την απόφαση εισαγωγής που παρατίθεται στην απόφαση 2001/852/ΕΚ

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αναθεωρημένη απόφαση εισαγωγής πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων (PBB), η οποία αντικαθιστά την απόφαση εισαγωγής που παρατίθεται στην απόφαση 2003/508/ΕΚ

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αναθεωρημένες αποφάσεις εισαγωγής φθοροακεταμιδίου, HCH/εξαχλωροκυκλοεξανίου (μείγμα ισομερών) και πολυχλωριωμένων τριφαινυλίων (PCT), οι οποίες αντικαθιστούν τις αποφάσεις εισαγωγής που παρατίθενται στην απόφαση 2005/416/ΕΚ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αναθεωρημένη απόφαση εισαγωγής σκευασμάτων επιπαστικής σκόνης που περιέχουν συνδυασμό benomyl, carbofuran και thiram, η οποία αντικαθιστά την απόφαση εισαγωγής που παρατίθεται στην απόφαση 2004/382/ΕΚ

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Αναθεωρημένη απόφαση εισαγωγής ενώσεων υδραργύρου, η οποία αντικαθιστά την απόφαση εισαγωγής που δημοσιεύθηκε στην εγκύκλιο ΣΜΕ X

Image

Image

Image