ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.206.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
8 Αυγούστου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ)

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 724/2009 της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

9

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2009 της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2009, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Pan de Cruz de Ciudad Real (ΠΓΕ)]

11

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2009/603/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2009, για καθορισμό απαιτήσεων για την καταχώριση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6054]  ( 1 )

13

 

 

2009/604/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2009, σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας για το 2009, για ένα διετές πιλοτικό σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στα σχολεία

16

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Κοινή δράση 2009/605/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 7ης Αυγούστου 2009, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2009/137/ΚΕΠΠΑ που παρατείνει τη θητεία του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο

20

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

8.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 723/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2009

σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 171 και το άρθρο 172 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 171 της συνθήκης, η Κοινότητα μπορεί να δημιουργεί κοινές επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναγκαία υποδομή για την καλή εκτέλεση των προγραμμάτων κοινοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης.

(2)

Η υποστήριξη και η ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών στην Ευρώπη αποτελούν πάγιο στόχο της Κοινότητας, όπως επιβεβαιώθηκε τελευταία στην απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (4), και στην απόφαση 2006/974/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα Ικανότητες (5).

(3)

Ενώ κατά παράδοση η υποστήριξη της χρήσης και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών λαμβάνει κυρίως τη μορφή επιχορηγήσεων υπέρ καθιερωμένων ερευνητικών υποδομών στα κράτη μέλη, τα τελευταία χρόνια κατέστη σαφής η αναγκαιότητα έντασης των προσπαθειών για την τόνωση της ανάπτυξης νέων υποδομών μέσω της δημιουργίας κατάλληλου νομικού πλαισίου που θα διευκολύνει τη δημιουργία και την εκμετάλλευση τέτοιων υποδομών σε επίπεδο Κοινότητας.

(4)

Η αναγκαιότητα αυτή έχει επισημανθεί επανειλημμένα, τόσο σε πολιτικό επίπεδο από τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, όσο και από διάφορους φορείς της ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας όπως επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και, ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό στρατηγικό φόρουμ για τις υποδομές έρευνας (ESFRI).

(5)

Παρά το γεγονός ότι στα κοινοτικά προγράμματα-πλαίσια ΕΤΑ αναγνωρίζεται από μακρού ο καθοριστικός ρόλος των επιστημονικών ερευνητικών υποδομών παγκόσμιας εμβέλειας για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων ΕΤΑ που προβλέπονται στο άρθρο 163 της συνθήκης, οι κανόνες που διέπουν τη δημιουργία, τη χρηματοδότηση και την εκμετάλλευση αυτών των υποδομών εξακολουθούν να είναι αποσπασματικοί και περιφερειακής ισχύος. Δεδομένου ότι οι ερευνητικές υποδομές της Ευρώπης ανταγωνίζονται εκείνες των ανά τον κόσμο εταίρων της Κοινότητας, οι οποίοι επενδύουν σήμερα και θα επενδύουν στο μέλλον πολλά σε σύγχρονες ερευνητικές υποδομές μεγάλης κλίμακας, και ότι η πολυπλοκότητα και το κόστος των υποδομών αυτών αυξάνονται συνεχώς, υπερβαίνοντας τις δυνατότητες ενός μεμονωμένου κράτους μέλους ή ακόμη και μιας ηπείρου, είναι πλέον αναγκαίο να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει το άρθρο 171 της συνθήκης, με τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα ορίζει τις διαδικασίες και τους όρους δημιουργίας και εκμετάλλευσης σε κοινοτικό επίπεδο των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των κοινοτικών προγραμμάτων ΕΤΑ. Αυτό το νέο νομικό πλαίσιο θα συμπληρώνει τις άλλες νομικές μορφές που υφίστανται βάσει του εθνικού, του διεθνούς ή του κοινοτικού δικαίου.

(6)

Σε αντίθεση με τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες (ΚΤΠ) που συγκροτούνται ως κοινές επιχειρήσεις στις οποίες η Κοινότητα συμμετέχει ως μέλος και συνεισφέρει χρηματοοικονομικά, η κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (στο εξής «ΚΕΕΥ») δεν πρέπει να θεωρείται κοινοτικός οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6), αλλά νομική οντότητα στην οποία η Κοινότητα δεν συμμετέχει κατ’ ανάγκη ως μέλος ούτε συνεισφέρει χρηματοοικονομικά κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(7)

Δεδομένης της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Κοινότητας για το συμπληρωματικό προγραμματισμό και εφαρμογή των αντίστοιχων ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, όπως ορίζεται στα άρθρα 164 και 165 της συνθήκης, θα πρέπει να εναπόκειται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να προσδιορίζουν, μόνα τους ή σε συνεννόηση με άλλες πληρούσες ορισμένες προϋποθέσεις οντότητες, τις οικείες ανάγκες δημιουργίας ερευνητικών υποδομών υπό την παρούσα νομική μορφή, με βάση τις οικείες δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τις απαιτήσεις της Κοινότητας. Για τους ίδιους λόγους, σε ΚΕΕΥ πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και να προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (στο εξής αναφέρονται ως «συνδεδεμένες χώρες») και τρίτων χωρών που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και εξειδικευμένων διακυβερνητικών οργανισμών. Πέραν της συμμετοχής τους υπό την ιδιότητα του πλήρους μέλους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να συμμετέχουν σε ΚΕΕΥ ως παρατηρητές, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό.

(8)

Μια ΚΕΕΥ που συστήνεται βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να έχει ως κύριο καθήκον τη δημιουργία και εκμετάλλευση μιας ερευνητικής υποδομής σε μη οικονομική βάση και θα πρέπει να αφιερώνει το μέγιστο μέρος των πόρων της σε αυτή την κύρια αποστολή. Για την προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, θα πρέπει να επιτρέπεται στις ΚΕΕΥ να ασκούν κάποιες περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες εφόσον συνδέονται στενά με τα κύρια καθήκοντά της και δεν θέτουν σε κίνδυνο την επιτέλεσή τους. Η δημιουργία ερευνητικών υποδομών υπό καθεστώς ΚΕΕΥ δεν αποκλείει την περίπτωση να αναγνωρίζεται επίσης ότι ερευνητικές υποδομές πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που έχουν άλλη νομική μορφή συμβάλλουν στην πρόοδο της ευρωπαϊκής έρευνας, καθώς και στην υλοποίηση του Χάρτη Πορείας που εκπόνησε το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI). Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα μέλη του ESFRI και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι ενήμερα για τις εναλλακτικές αυτές νομικές μορφές.

(9)

Οι ερευνητικές υποδομές θα πρέπει να συμβάλλουν στην κατοχύρωση της επιστημονικής αριστείας της κοινοτικής έρευνας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της, βάσει μεσοπρόθεσμων έως μακροπρόθεσμων προβλέψεων, μέσω της αποτελεσματικής υποστήριξης των ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να είναι ουσιαστικά ανοικτές στην ευρεία ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στα καταστατικά τους κανόνες, και να φιλοδοξούν να ωθήσουν τις ευρωπαϊκές επιστημονικές ικανότητες πέραν της τρέχουσας τεχνολογίας αιχμής και με τον τρόπο αυτό να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

(10)

Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία σύστασης μιας ΚΕΕΥ, είναι απαραίτητο οι οντότητες που επιθυμούν να συστήσουν ΚΕΕΥ να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να αξιολογεί, με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), κατά πόσον η προτεινόμενη ερευνητική υποδομή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μια τέτοια αίτηση, θα πρέπει να περιέχει δήλωση του κράτους μέλους υποδοχής με την οποία αναγνωρίζεται η ΚΕΕΥ, από τη σύστασή της, ως διεθνής φορέας ή οργανισμός για τους σκοπούς της εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας (7), και της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (8). Η ΚΕΕΥ θα πρέπει επίσης να απολαύει ορισμένων απαλλαγών ως διεθνής οργανισμός για τους σκοπούς της εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (9), σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

(11)

Για λόγους διαφάνειας, η απόφαση σύστασης μιας ΚΕΕΥ θα πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους ίδιους λόγους, στην απόφαση αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού της.

(12)

Για να είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά της με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, η ΚΕΕΥ θα πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα και την ευρύτερη δυνατή δικαιοπρακτική ικανότητα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συστατικής απόφασης. Για λόγους καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου, θα πρέπει να έχει καταστατική έδρα στην επικράτεια μέλους της ΚΕΕΥ το οποίο να είναι κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα.

(13)

Τα μέλη μιας ΚΕΕΥ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία κράτη μέλη και μπορούν να περιλαμβάνουν συνδεδεμένες χώρες και τρίτες χώρες εκτός των συνδεδεμένων, που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς και εξειδικευμένους διακυβερνητικούς οργανισμούς.

(14)

Δεδομένης της κοινοτικής διάστασης αυτού του κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να κατέχουν από κοινού την πλειοψηφία στη Συνέλευση των Μελών μιας ΚΕΕΥ.

(15)

Για την εφαρμογή του παρόντος πλαισίου, στο καταστατικό της ΚΕΕΥ θα πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομερέστερες διατάξεις, βάσει των οποίων η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τη συμμόρφωση μιας αίτησης με το πλαίσιο που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό.

(16)

Είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί, αφενός, ότι μια ΚΕΕΥ θα έχει το αναγκαίο περιθώριο να τροποποιήσει το καταστατικό της και, αφετέρου, ότι η Κοινότητα, η οποία συστήνει την ΚΕΕΥ, διατηρεί τον έλεγχο ορισμένων βασικών στοιχείων. Εάν η τροποποίηση αφορά κάποιο από τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού που επισυνάπτονται στην απόφαση σύστασης της ΚΕΕΥ, η τροποποίηση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί, πριν τεθεί σε ισχύ, με απόφαση της Επιτροπής η οποία λαμβάνεται με την ίδια διαδικασία με εκείνη που προβλέπεται για τη σύσταση της ΚΕΕΥ. Κάθε άλλη τροποποίηση θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή, η οποία έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην υπόψη τροποποίηση εάν κρίνει ότι αυτή αντιβαίνει στον παρόντα κανονισμό.

(17)

Μια ΚΕΕΥ είναι αναγκαίο να διαθέτει δικά της όργανα για την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων της. Το καταστατικό θα πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα όργανα εκπροσωπούν νομίμως την ΚΕΕΥ.

(18)

Είναι απαραίτητο η ΚΕΕΥ να διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για την άσκηση της οικονομικής της ευθύνης.

(19)

Μια ΚΕΕΥ μπορεί να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση σύμφωνα με τον τίτλο VI του δημοσιονομικού κανονισμού. Χρηματοδότηση στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής θα ήταν επίσης δυνατή, σύμφωνα με την οικεία κοινοτική νομοθεσία.

(20)

Για να εκτελεί τα καθήκοντά της κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο και ως λογική συνέπεια της νομικής της προσωπικότητας, η ΚΕΕΥ θα πρέπει να ευθύνεται για τα χρέη της. Για να μπορούν τα μέλη της να βρουν κατάλληλες λύσεις ως προς την ευθύνη τους, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να προβλέπονται στο καταστατικό της ΚΕΕΥ διαφορετικά καθεστώτα ευθύνης τα οποία θα υπερβαίνουν την ευθύνη που περιορίζεται στις συνεισφορές των μελών.

(21)

Δεδομένου ότι συστήνεται κατά το κοινοτικό δίκαιο, η ΚΕΕΥ θα πρέπει και να διέπεται από το κοινοτικό δίκαιο, εκτός από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την καταστατική της έδρα. Εντούτοις, μια ΚΕΕΥ μπορεί να έχει τον τόπο δραστηριότητάς της σε άλλο κράτος. Για τα συγκεκριμένα θέματα που ορίζονται στο καταστατικό της, θα πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο της τελευταίας αυτής χώρας. Επιπλέον, η ΚΕΕΥ θα πρέπει να διέπεται από εκτελεστικούς κανόνες που συμφωνούν με το καταστατικό.

(22)

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν ή να θεσπίσουν οιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή διοικητικό μέτρο εφόσον αυτά δεν συγκρούονται με το πεδίο εφαρμογής ή τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

(23)

Για να διασφαλισθεί επαρκής έλεγχος της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, η κάθε ΚΕΕΥ θα πρέπει να διαβιβάζει στην Επιτροπή και στις αρμόδιες δημόσιες αρχές την ετήσια έκθεσή της και πληροφορίες σχετικά με κάθε περίσταση ικανή να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Εάν η Επιτροπή έχει, μέσω της ετήσιας έκθεσης ή με άλλο τρόπο, ενδείξεις σοβαρής παράβασης, από την ΚΕΕΥ, του παρόντος κανονισμού ή του λοιπού εφαρμοστέου δικαίου, θα πρέπει να ζητεί από την ΚΕΕΥ ή/και από τα μέλη της διευκρινίσεις ή/και τη λήψη μέτρων. Σε ακραίες περιπτώσεις, και εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ανάκληση της απόφασης σύστασης της ΚΕΕΥ, η οποία και επιφέρει τη διάλυση της ΚΕΕΥ.

(24)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ενός πλαισίου για τις ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές μεταξύ των κρατών μελών, δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη βάσει των εθνικών συνταγματικών τους συστημάτων λόγω του υπερεθνικού χαρακτήρα του προβλήματος και μπορούν επομένως να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(25)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός θεσπίζεται πρωτίστως με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, και δεδομένου ότι τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του είναι κατ’ ουσίαν διαχειριστικά μέτρα, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπίζονται με τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (10),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (στο εξής «ΚΕΕΥ»), καθορίζοντας τις σχετικές απαιτήσεις, διαδικασίες και αποτελέσματα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

Ως «ερευνητική υποδομή» νοούνται οι εγκαταστάσεις, οι πόροι και οι συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιεί η επιστημονική κοινότητα για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς. Ο ορισμός αυτός καλύπτει τα εξής: τον βασικό επιστημονικό εξοπλισμό ή σύνολα εξοπλισμών, τους γνωστικούς πόρους όπως οι συλλογές, τα αρχεία και οι δομημένες επιστημονικές πληροφορίες, τις υποδομές με βάση την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών όπως τα δίκτυα τύπου GRID, τον εξοπλισμό πληροφορικής, τα λογισμικά και τα επικοινωνιακά εργαλεία, καθώς και κάθε άλλο μέσο απαραίτητο για την επίτευξη επιπέδου αριστείας. Οι ερευνητικές αυτές υποδομές μπορεί να είναι ενιαίας θέσης ή κατανεμημένες (οργανωμένο δίκτυο υποδομών).

β)

Ως «τρίτη χώρα» νοείται κράτος που δεν ανήκει στην ΕΕ.

γ)

Ως «συνδεδεμένη χώρα» νοείται μια τρίτη χώρα που έχει συνδεθεί με την Κοινότητα μέσω διεθνούς συμφωνίας, δυνάμει και βάσει της οποίας καταβάλλει χρηματική συνεισφορά στα πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, είτε για το σύνολό τους είτε για τμήμα τους.

Άρθρο 3

Καθήκον και άλλες δραστηριότητες

1.   Το κύριο καθήκον της ΚΕΕΥ είναι η δημιουργία και εκμετάλλευση μιας ερευνητικής υποδομής.

2.   Η ΚΕΕΥ εκτελεί τη βασική της αποστολή σε μη κερδοσκοπική βάση. Μπορεί ωστόσο να ασκεί περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, υπό τον όρο ότι έχουν στενή σχέση με το βασικό καθήκον της και δεν θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος.

3.   Η ΚΕΕΥ τηρεί χωριστές καταστάσεις για τις δαπάνες και τα έσοδα που συνδέονται με τις οικονομικές της δραστηριότητες. τις οποίες αποτιμά βάσει των αγοραίων τιμών ή, αν οι αγοραίες τιμές δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με βεβαιότητα, βάσει του συνολικού κόστους συν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις σχετικά με την υποδομή

Η ερευνητική υποδομή που δημιουργείται από ΚΕΕΥ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και σχεδίων, καθώς και για την ορθή εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης·

β)

συνιστά προστιθέμενη αξία για την ενίσχυση και διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και σημαντική βελτίωση για τα σχετικά επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία σε διεθνές επίπεδο·

γ)

σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο καταστατικό της, χορηγεί ουσιαστική πρόσβαση στους ερευνητές των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών·

δ)

συμβάλλει στην κινητικότητα των γνώσεων ή/και των ερευνητών εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και επαυξάνει τη χρησιμοποίηση του διανοητικού δυναμικού όλων των κρατών μελών της Ένωσης, και

ε)

συμβάλλει στη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων κοινοτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης.

Άρθρο 5

Αίτηση σύστασης ΚΕΕΥ

1.   Οι οντότητες που ενδιαφέρονται να προβούν στη σύσταση ΚΕΕΥ (στο εξής «οι αιτούντες») υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επιτροπή. Η αίτηση υποβάλλεται γραπτώς σε μία από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και περιλαμβάνει τα εξής:

α)

αίτημα σύστασης της ΚΕΕΥ, απευθυνόμενο στην Επιτροπή·

β)

το προτεινόμενο καταστατικό της ΚΕΕΥ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10·

γ)

τεχνική και επιστημονική περιγραφή της ερευνητικής υποδομής που θα δημιουργήσει και θα εκμεταλλεύεται η ΚΕΕΥ, ιδίως ως προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4·

δ)

δήλωση του κράτους μέλους υποδοχής με την οποία αναγνωρίζεται η ΚΕΕΥ, μετά την ίδρυσή του, ως διεθνής οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 143 στοιχείο ζ) και του άρθρου 151 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας του 2006/112/ΕΚ και ως διεθνής οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Τα όρια και οι προϋποθέσεις των εξαιρέσεων που προβλέπονται σε αυτές τις διατάξεις καθορίζονται σε συμφωνία μεταξύ των μελών της ΚΕΕΥ.

2.   Η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση με γνώμονα τις προϋποθέσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή οφείλει να ζητήσει την άποψη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ιδίως στο πεδίο των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της ΚΕΕΥ. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης γνωστοποιείται στους αιτούντες οι οποίοι, αν χρειαστεί, καλούνται να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν την αίτησή τους.

Άρθρο 6

Απόφαση επί της αιτήσεως

1.   Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20, η Επιτροπή:

α)

εκδίδει απόφαση σύστασης της ΚΕΕΥ, αφού βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ή

β)

απορρίπτει την αίτηση εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και στην περίπτωση απουσίας της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2.   Η απόφαση επί της αιτήσεως κοινοποιείται στους αιτούντες. Σε περίπτωση απόρριψης, η απόφαση θα περιλαμβάνει σαφή και επακριβή εξήγηση προς τους αιτούντες.

Η απόφαση σύστασης της ΚΕΕΥ δημοσιεύεται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L.

3.   Τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού, που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία β) έως στ) και στοιχείο ζ), σημεία i) έως vi), τα οποία περιέχονται στην αίτηση, επισυνάπτονται στην απόφαση σύστασης της ΚΕΕΥ.

Άρθρο 7

Καθεστώς της ΚΕΕΥ

1.   Η ΚΕΕΥ έχει νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης σύστασής της.

2.   Η ΚΕΕΥ έχει, σε κάθε κράτος μέλος, την ευρύτερη δικαιοπρακτική ικανότητα που αναγνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα από το δίκαιο του εκάστοτε κράτους μέλους. Δύναται ιδίως να αποκτά, να κατέχει και να διαθέτει κινητή, ακίνητη και πνευματική περιουσία, να συνάπτει συμβάσεις και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3.   Η ΚΕΕΥ αποτελεί διεθνή οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 15 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Άρθρο 8

Έδρα και ονομασία

1.   Η ΚΕΕΥ έχει καταστατική έδρα στην επικράτεια ενός από τα μέλη της, το οποίο πρέπει να είναι κράτος μέλος ή χώρα συνδεδεμένη με κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης.

2.   Η ΚΕΕΥ έχει ονομασία η οποία περιέχει τη συντομογραφία «ΚΕΕΥ».

Άρθρο 9

Κριτήρια σύστασης

1.   Οι ακόλουθες οντότητες μπορούν να γίνουν μέλη ΚΕΕΥ:

α)

τα κράτη μέλη·

β)

οι συνδεδεμένες χώρες·

γ)

τρίτες χώρες εκτός των συνδεδεμένων·

δ)

διακυβερνητικές οργανώσεις.

2.   Μια ΚΕΕΥ έχει ως μέλη τουλάχιστον τρία κράτη μέλη. Άλλα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνουν μέλη μιας ΚΕΕΥ, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, καθοριζόμενους στο καταστατικό της, και παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο καταστατικό. Άλλες συνδεδεμένες χώρες και τρίτες χώρες εκτός των συνδεδεμένων, καθώς και διακυβερνητικοί οργανισμοί, μπορούν επίσης να γίνουν μέλη, υπό την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης της Συνέλευσης των Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο α), βάσει των προϋποθέσεων και των διαδικασιών πρόσβασης στην ιδιότητα του μέλους που προβλέπει το καταστατικό.

3.   Τα κράτη μέλη κατέχουν από κοινού την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη Συνέλευση των Μελών.

4.   Οποιοδήποτε κράτος μέλος, συνδεδεμένη χώρα ή τρίτη χώρα μπορεί, για την άσκηση των καθορισμένων δικαιωμάτων του/της και την εκπλήρωση των καθορισμένων υποχρεώσεών του/της ως μέλους της ΚΕΕΥ, να αντιπροσωπεύεται από μία ή περισσότερες δημόσιες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων περιφερειών, ή από ιδιωτικές οντότητες επιφορτισμένες με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας.

5.   Οι συνδεδεμένες χώρες που γίνονται μέλη μιας ΚΕΕΥ, καθώς και οι τρίτες χώρες και οι διακυβερνητικοί οργανισμοί που επιθυμούν να συστήσουν μια ΚΕΕΥ ή να γίνουν μέλη μιας ΚΕΕΥ, αναγνωρίζουν ότι η ΚΕΕΥ έχει νομική προσωπικότητα και ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 και ότι υπόκειται σε κανόνες που καθορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15.

6.   Οι συνδεδεμένες χώρες και οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να συστήσουν μια ΚΕΕΥ ή να γίνουν μέλη μιας ΚΕΕΥ επιφυλάσσουν στην ΚΕΕΥ αυτή μεταχείριση αντίστοιχη εκείνης που προκύπτει από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 7 παράγραφος 3.

Άρθρο 10

Καταστατικό

Το καταστατικό της ΚΕΕΥ περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

κατάλογο των μελών, παρατηρητών και, κατά περίπτωση, των οντοτήτων που αντιπροσωπεύουν τα μέλη, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία τροποποίησης της σύνθεσης της ΚΕΕΥ και της αντιπροσώπευσης των μελών σύμφωνα με το άρθρο 9·

β)

καθήκοντα και δραστηριότητες της ΚΕΕΥ·

γ)

καταστατική έδρα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1·

δ)

ονομασία της ΚΕΕΥ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2·

ε)

διάρκεια λειτουργίας και διαδικασία διάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 16·

στ)

το καθεστώς ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2·

ζ)

βασικές αρχές που διέπουν:

i)

την πολιτική παροχής πρόσβασης στους χρήστες·

ii)

την πολιτική σε θέματα επιστημονικής αξιολόγησης·

iii)

την πολιτική σε θέματα διάδοσης·

iv)

την πολιτική σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

v)

την πολιτική σε θέματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής των ίσων ευκαιριών·

vi)

την πολιτική προμηθειών, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης και του ανταγωνισμού·

vii)

τον παροπλισμό, εφόσον ενδείκνυται·

viii)

την πολιτική δεδομένων·

η)

δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συνεισφοράς σε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και των δικαιωμάτων ψήφου·

θ)

τα όργανα της ΚΕΕΥ, το ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συγκροτούνται και αποφασίζουν, μεταξύ άλλων και επί της τροποποιήσεως του καταστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12·

ι)

καθορισμό της γλώσσας ή των γλωσσών εργασίας·

ια)

παραπομπές στους κανόνες εφαρμογής του καταστατικού.

Το καταστατικό δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΕΥ και στον τόπο της καταστατικής της έδρας.

Άρθρο 11

Τροποποίηση του καταστατικού

1.   Κάθε τροποποίηση του καταστατικού σε συνάρτηση με το άρθρο 10 στοιχεία β) έως στ) και στοιχείο ζ) σημεία i) έως vi) υποβάλλεται από την ΚΕΕΥ στην Επιτροπή προς έγκριση. Η τροποποίηση αυτή δεν τίθεται σε ισχύ πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης έγκρισης. Η Επιτροπή εφαρμόζει αναλόγως το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6.

2.   Κάθε τροποποίηση του καταστατικού που δεν προβλέπεται στην παράγραφο 1 γνωστοποιείται από την ΚΕΕΥ στην Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την έγκρισή της.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να αντιταχθεί στην τροποποίηση αυτή εντός εξήντα ημερών από τη γνωστοποίησή της, διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους η τροποποίηση δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

4.   Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ μόνον αφού λήξει η προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων ή αφού Επιτροπή παραιτηθεί του δικαιώματος διατύπωσης αντιρρήσεων εντός της προθεσμίας αυτής ή αφού ανακληθεί οποιαδήποτε διατυπωθείσα αντίρρηση.

5.   Η αίτηση έγκρισης της τροποποίησης περιέχει τα ακόλουθα:

α)

το κείμενο της προταθείσας ή, κατά περίπτωση, εγκριθείσας τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της·

β)

την τροποποιημένη, ενοποιημένη έκδοση του καταστατικού.

Άρθρο 12

Οργάνωση της ΚΕΕΥ

Το καταστατικό προβλέπει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)

μια Συνέλευση των Μελών, ως το όργανο που διαθέτει πλήρη εξουσία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων έγκρισης του προϋπολογισμού·

β)

έναν διευθυντή ή ένα διοικητικό συμβούλιο, διοριζόμενο από τη Συνέλευση των Μελών, ως το εκτελεστικό όργανο και νόμιμο εκπρόσωπο της ΚΕΕΥ.

Το καταστατικό ορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπούν νομίμως την ΚΕΕΥ.

Άρθρο 13

Δημοσιονομικές αρχές, λογαριασμοί και έλεγχος

1.   Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της ΚΕΕΥ προβλέπονται για κάθε οικονομικό έτος και εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

2.   Τα μέλη της ΚΕΕΥ διασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3.   Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται, εκτελείται και αποτελεί το αντικείμενο απόδοσης λογαριασμών με τήρηση της αρχής της διαφάνειας.

4.   Οι λογαριασμοί της ΚΕΕΥ συνοδεύονται από έκθεση επί της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του οικονομικού έτους.

5.   Η ΚΕΕΥ υπόκειται στις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου όσον αφορά την κατάρτιση, την υποβολή, τον έλεγχο και τη δημοσίευση λογαριασμών.

Άρθρο 14

Ευθύνη και ασφαλίσεις

1.   Η ΚΕΕΥ ευθύνεται για τα χρέη της.

2.   Η οικονομική ευθύνη των μελών για τα χρέη της ΚΕΕΥ περιορίζεται στην αντίστοιχη συνεισφορά τους στην ΚΕΕΥ. Τα μέλη μπορούν να καθορίζουν στο καταστατικό ότι αναλαμβάνουν είτε ορισμένη ευθύνη η οποία υπερβαίνει την αντίστοιχη συνεισφορά τους είτε απεριόριστη ευθύνη.

3.   Εάν τυχόν η οικονομική ευθύνη των μελών δεν είναι απεριόριστη, η ΚΕΕΥ συνάπτει τις απαραίτητες ασφαλιστήριες συμβάσεις για να καλύψει τους σύμφυτους με την κατασκευή και τη λειτουργία της υποδομής κινδύνους.

4.   Η Κοινότητα δεν ευθύνεται για χρέη της ΚΕΕΥ.

Άρθρο 15

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

1.   Η σύσταση και η εσωτερική λειτουργία μιας ΚΕΕΥ διέπεται από τα ακόλουθα:

α)

το κοινοτικό δίκαιο, και ιδίως τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις που μνημονεύονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 11 παράγραφος 1·

β)

το δίκαιο του κράτους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική της έδρα όταν πρόκειται για θέματα που δεν ρυθμίζονται ή ρυθμίζονται μόνο εν μέρει από τις πράξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α)·

γ)

το καταστατικό και τους κανόνες εφαρμογής του.

2.   Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αρμόδιο επί οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μελών για θέματα που αφορούν την ΚΕΕΥ, ή μεταξύ αυτών και της ΚΕΕΥ και επί οποιασδήποτε διαφοράς στην οποία η Κοινότητα είναι διάδικος.

3.   Στις διαφορές μεταξύ της ΚΕΕΥ και τρίτων εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία περί δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία, το δίκαιο του κράτους στο οποίο η ΚΕΕΥ έχει την καταστατική της έδρα καθορίζει το αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των σχετικών διαφορών.

Άρθρο 16

Εκκαθάριση και αφερεγγυότητα

1.   Το καταστατικό καθορίζει τη διαδικασία που εφαρμόζεται στην περίπτωση διάλυσης της ΚΕΕΥ κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Μελών. Η διάλυση μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά των δραστηριοτήτων σε άλλη νομική οντότητα.

2.   Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την έκδοση απόφασης διάλυσης από τη Συνέλευση των Μελών, και οπωσδήποτε εντός δέκα ημερών από την έκδοση τέτοιας απόφασης, η ΚΕΕΥ ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

3.   Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη λήξη της διαδικασίας διάλυσης, και οπωσδήποτε εντός δέκα ημερών από τη λήξη αυτή, η ΚΕΕΥ ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Η ΚΕΕΥ παύει να υφίσταται από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

4.   Ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη της, η ΚΕΕΥ ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή. Η Επιτροπή δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Άρθρο 17

Εκθέσεις και έλεγχος

1.   Η ΚΕΕΥ καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριότητας, η οποία περιλαμβάνει απολογισμό των επιστημονικών, επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών της δραστηριοτήτων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3. Η έκθεση αυτή πρέπει να εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Μελών, και διαβιβάζεται στην Επιτροπή, καθώς και στις ενδιαφερόμενες δημόσιες αρχές, εντός έξι μηνών από τη λήξη του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Το κοινό έχει πρόσβαση στην έκθεση.

2.   Η ΚΕΕΥ και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με κάθε περίσταση ικανή να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την εκπλήρωση της αποστολής της ΚΕΕΥ ή να παρεμποδίσει την ικανότητά της να εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

3.   Εάν η Επιτροπή έχει ενδείξεις σοβαρής παράβασης από μια ΚΕΕΥ του παρόντος κανονισμού, των αποφάσεων που εκδίδονται βάσει αυτού ή του λοιπού εφαρμοστέου δικαίου, ζητεί διευκρινίσεις από την ΚΕΕΥ ή/και από τα μέλη της.

4.   Εάν η Επιτροπή κρίνει, αφού προηγουμένως παράσχει στην ΚΕΕΥ ή/και στα μέλη της εύλογη προθεσμία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, ότι η ΚΕΕΥ έχει υποπέσει σε σοβαρή παράβαση του παρόντος κανονισμού, των αποφάσεων που εκδίδονται βάσει αυτού ή του λοιπού εφαρμοστέου δικαίου, μπορεί να προτείνει διορθωτικά μέτρα στην ΚΕΕΥ και στα μέλη της.

5.   Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση σύστασης της ΚΕΕΥ βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20. Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην ΚΕΕΥ και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L. Αυτό επιφέρει τη διάλυση της ΚΕΕΥ.

Άρθρο 18

Ενδεδειγμένα μέτρα

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Εκθέσεις και επανεξέταση

Το αργότερο στις 27 Ιουλίου 2014 η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και, ενδεχομένως, προτάσεις τροποποιήσεων.

Άρθρο 20

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε δύο μήνες.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. MIKO


(1)  Γνώμη της 19.2.2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 14.1.2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ C 76 της 31.3.2009, σ. 6.

(4)  ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 54 της 22.2.2007, σ. 101.

(6)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

(10)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


8.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 724/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Αυγούστου 2009

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει οτις 8 Αυγούστου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


8.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 725/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Αυγούστου 2009

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Pan de Cruz de Ciudad Real (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση της Ισπανίας για την καταχώριση της ονομασίας «Pan de Cruz de Ciudad Real» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η εν λόγω ονομασία πρέπει να καταχωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 324 της 19.12.2008, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006:

Κλάση 2.4.   Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

ΙΣΠΑΝΙΑ

Pan de Cruz de Ciudad Real (ΠΓΕ)


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

8.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/13


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Αυγούστου 2009

για καθορισμό απαιτήσεων για την καταχώριση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6054]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/603/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/66/ΕΚ προβλέπει την καταχώριση των παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Για να αποφευχθεί η άσκοπη διοικητική επιβάρυνση των παραγωγών αυτών, είναι αναγκαίο να καθοριστούν διαδικαστικές απαιτήσεις που θα ισχύουν σε όλη την Κοινότητα.

(2)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα στοιχεία που οφείλουν να παρέχουν οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών κατά την υποβολή αίτησης καταχώρισης, μεριμνώντας ταυτοχρόνως ώστε να αποφευχθεί τυχόν αλληλεπικάλυψη με απαιτήσεις άλλων διαδικασιών καταχώρισης.

(3)

Τα τυχόν τέλη καταχώρισης πρέπει να μην είναι δυσανάλογα και να συναρτώνται με το κόστος, ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να μην επιβαρύνονται με περιττές διοικητικές δαπάνες.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Απαιτήσεις καταχώρισης

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καταχωρίζονται, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικώς, στα μητρώα των εθνικών αρχών ή των εθνικών οργανώσεων ευθύνης παραγωγών, που είναι εγκεκριμένες από τα κράτη μέλη (εφεξής «φορείς καταχώρισης»).

Η διαδικασία καταχώρισης μπορεί να αποτελεί μέρος άλλης διαδικασίας καταχώρισης παραγωγών.

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών χρειάζεται να καταχωριστούν μία μόνο φορά στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διαθέτουν για πρώτη φορά σε επαγγελματική βάση ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, στο πλαίσιο δε της διαδικασίας αυτής τους αποδίδεται αριθμός καταχώρισης.

Άρθρο 2

Στοιχεία προς υποβολή από τους παραγωγούς

Οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών παρέχουν στους φορείς καταχώρισης τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα.

Για τους σκοπούς της καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο, οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών δεν υποχρεούνται να παρέχουν άλλα στοιχεία, πέραν εκείνων που παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Τέλη καταχώρισης

Οι φορείς καταχώρισης μπορούν να επιβάλλουν τέλη καταχώρισης μόνον εφόσον αυτά συναρτώνται με το κόστος και δεν είναι δυσανάλογα.

Οι φορείς καταχώρισης που επιβάλλουν τέλη καταχώρισης ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των τελών.

Άρθρο 4

Μεταβολή των δεδομένων καταχώρισης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων καταχώρισης που υποβλήθηκαν από τους παραγωγούς σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης, οι παραγωγοί να ενημερώνουν σχετικά τον αντίστοιχο φορέα καταχώρισης το αργότερο ένα μήνα μετά τη μεταβολή.

Άρθρο 5

Διαγραφή από τα μητρώα καταχώρισης

Όταν οι παραγωγοί παύουν να έχουν αυτή την ιδιότητα σε κράτος μέλος, διαγράφονται από τα μητρώα καταχώρισης ενημερώνοντας σχετικά τον αντίστοιχο φορέα καταχώρισης.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2009.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

1.

Επωνυμία του παραγωγού και ονομασίες προϊόντων (εφόσον υπάρχουν) με τις οποίες δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος.

2.

Διεύθυνση/διευθύνσεις του παραγωγού: ταχυδρομικός τομέας και τόπος, οδός και αριθμός, χώρα, URL, αριθμός τηλεφώνου, καθώς και αρμόδιος επικοινωνίας, αριθμός τηλεομοιοτύπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραγωγού, εάν υπάρχουν.

3.

Είδος ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διαθέτει στην αγορά ο παραγωγός: φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιομηχανίας, ή ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές αυτοκινήτων.

4.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του: ατομικά ή μέσω συλλογικού συστήματος.

5.

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης.

6.

Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού ή του εθνικού αριθμού φορολογικού μητρώου (προαιρετικό).

7.

Δήλωση περί του αληθούς των υποβαλλόμενων στοιχείων.


8.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/16


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Αυγούστου 2009

σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας για το 2009, για ένα διετές πιλοτικό σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στα σχολεία

(2009/604/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), και ιδίως το άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 75 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 του Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), και ιδίως το άρθρο 90,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημοσιονομικό έτος 2009 περιέχει τη γραμμή προϋπολογισμού 17 03 09 – πιλοτικό σχέδιο για τη σύνθετη έρευνα για την υγεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την κλιματική αλλαγή (HETC) – βελτίωση του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 (εφεξής «ο δημοσιονομικός κανονισμός»), πρέπει πρώτα να υιοθετηθεί μια βασική πράξη και μετά να μπορούν να εκτελεστούν οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για οποιαδήποτε δράση των Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49 παράγραφος 1, οι πιστώσεις που αφορούν δοκιμαστικά σχέδια πειραματικού χαρακτήρα με σκοπό τη διερεύνηση της σκοπιμότητας και της χρησιμότητας μιας ενέργειας και οι πιστώσεις που αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες στους τομείς εφαρμογής της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την προετοιμασία των προτάσεων για την έγκριση των μελλοντικών κοινοτικών ενεργειών, μπορούν να εκτελούνται χωρίς βασική πράξη με την προϋπόθεση ότι οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα ή τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, της αναλήψεως δαπάνης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που εκδίδεται από το όργανο ή από τις αρχές τις οποίες εξουσιοδοτούν τα όργανα.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 (εφεξής «οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού»), οσάκις η χρησιμοποίηση των αντίστοιχων πιστώσεων προβλέπεται σε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας το οποίο συνιστά επαρκώς λεπτομερές πλαίσιο, αυτό το πρόγραμμα εργασίας θεωρείται ως απόφαση χρηματοδότησης για τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις και δημόσιες συμβάσεις.

(6)

Η δημοσιονομική αρχή έχει προβλέψει συγκεκριμένη χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009, δηλαδή στη γραμμή προϋπολογισμού 17 03 09, για ένα πιλοτικό σχέδιο για τη σύνθετη έρευνα για την υγεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την κλιματική αλλαγή (HETC) – βελτίωση του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα.

(7)

Είναι σκόπιμο να εγκριθεί το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το πιλοτικό σχέδιο σχετικά με τη σύνθετη έρευνα για την υγεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την κλιματική αλλαγή (HETC) – βελτίωση του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα, που θα αποτελέσουν την απόφαση χρηματοδότησης για εκείνο το σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και του άρθρου 90 των λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το πρόγραμμα εργασίας που καθορίζεται στο παράρτημα εγκρίνεται και χρηματοδοτείται μέσω της γραμμής προϋπολογισμού 17 03 09 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημοσιονομικό έτος 2009, μέχρι ένα μέγιστο ποσό ύψους 4 000 000 ευρώ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 75 του δημοσιονομικού κανονισμού και του άρθρου 90 των λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ο γενικός διευθυντής για την υγεία και τους καταναλωτές είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της.

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2009.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πιλοτικό σχέδιο για τη σύνθετη έρευνα για την υγεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την κλιματική αλλαγή (HETC) — βελτίωση του εσωτερικού και του εξωτερικού αέρα (γραμμή προϋπολογισμού 17 03 09)

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.   Γραμμή προϋπολογισμού: 17 03 09

1.2.   Βασική πράξη

Πιλοτικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 49 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007 (2).

1.3.   Γενικοί στόχοι του πιλοτικού σχεδίου

Η δημοσιονομική αρχή έχει παράσχει στην Επιτροπή πίστωση για τη χρηματοδότηση ενός πιλοτικού σχεδίου που αποσκοπεί να επεκτείνει τις γνώσεις μας σχετικά με την εσωτερική ποιότητα του αέρα στα σχολεία και στις εγκαταστάσεις φροντίδας των παιδιών.

Στο παρελθόν είχε δοθεί λιγότερη προσοχή στην εσωτερική ποιότητα του αέρα από την άποψη της έρευνας σε σχέση με την ποιότητα του εξωτερικού αέρα, ακόμα κι αν η έρευνα στους εξωτερικούς χώρους εφαρμόζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις και στους εσωτερικούς. Επίσης, υπάρχει ήδη ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομοθεσίας σχετικά με τον εξωτερικό αέρα, ενώ ο κανονισμός για τον εσωτερικό αέρα αποτελείται από διάσπαρτες πρωτοβουλίες και νομοθετικά μέτρα. Επιπλέον, ο εσωτερικός αέρας στα σχολεία δεν έχει μελετηθεί εκτενώς σε σχέση με τον εσωτερικό αέρα σε άλλα εσωτερικά περιβάλλοντα. Δεδομένου ότι περίπου το 20 % των πολιτών της ΕΕ περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε ημέρα στα σχολεία και ότι τα κρούσματα άσθματος και άλλων αναπνευστικών νόσων αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς στην Ευρώπη, ειδικά για τα παιδιά, το σχέδιο προορίζεται να:

προσδιορίσει και να αναλύσει τα προβλήματα εσωτερικού αέρα στα σχολεία, με επίκεντρο τον εξαερισμό, την κατασκευή του κτιρίου, τη συντήρηση και τον καθαρισμό,

αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του κατάλληλου εξαερισμού για τη μείωση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης στις σχολικές εγκαταστάσεις,

αξιολογήσει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής (αυξημένη συχνότητα του καύσωνα, του ψύχους και των περιβαλλοντικών ατμοσφαιρικών ρύπων) στα σχολεία όσον αφορά την υγεία των παιδιών,

αξιολογήσει τον αντίκτυπο των μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης του εξωτερικού αέρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται βραχυπρόθεσμα για την εσωτερική ποιότητα του αέρα στα σχολεία και για την έκθεση των παιδιών στα σχολικά περιβάλλοντα,

παρέχει κατάλληλες συστάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τον εσωτερικό αέρα στα σχολικά περιβάλλοντα.

1.4.   Συγκεκριμένες προτεραιότητες για το 2009

1.

Πραγματοποίηση εσωτερικών μετρήσεων στα σχολεία, προκειμένου να παραχθούν νέα στοιχεία όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των βασικών εσωτερικών ρύπων στα σχολεία.

2.

Εκτίμηση του συσχετισμού των μεταφορών (κίνηση) και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής στα σχολικά περιβάλλοντα.

3.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων για την υγεία της έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς ρύπους των εσωτερικών χώρων για τα παιδιά και υποβολή συστάσεων για την πρόληψη και τη μείωση των αναπνευστικών νόσων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του σχολικού περιβάλλοντος και άλλων σχετικών μέτρων.

4.

Συστηματική κατανομή από τις επιμέρους πηγές των εσωτερικών ατμοσφαιρικών ρύπων στα σχολικά περιβάλλοντα σε ποσοτικούς όρους. Ο προσδιορισμός των κύριων πηγών θα βοηθούσε στον μετριασμό τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τις εκπομπές χημικών ουσιών από τα καταναλωτικά προϊόντα και τα οικοδομικά υλικά αποτελεί προτεραιότητα.

5.

Μελέτη των μηχανισμών της χημικής και βιοχημικής διάδρασης στα μίγματα εσωτερικού αέρα που βρίσκονται συνήθως στα σχολεία και στα διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη και ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου για την υγεία όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτών των διαδράσεων στον τελικό κίνδυνο για την υγεία.

6.

Με βάση τα παραπάνω, εκπόνηση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για υγιή ευρωπαϊκά σχολεία.

Στο παρελθόν έχουν ήδη υποστηριχθεί από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δύο σχέδια για το ίδιο θέμα:

Το 2001, η Επιτροπή υποστήριξε ένα σχέδιο για την αναπνευστική υγεία στα σχολεία σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις στη Δανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Νορβηγία και τη Σουηδία. Τα συμπεράσματα του σχεδίου αποκάλυψαν κοινά προβλήματα, όπως ο ανεπαρκής εξαερισμός, η υψηλή παρουσία σωματιδίων, μούχλας και αλλεργιογόνων. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια παρόμοια μελέτη που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη θα ήταν εξαιρετικά σημαντική (3).

Το 2008, υποβλήθηκε επίσημα ένα πιλοτικό σχέδιο για την έκθεση σε χημικές ουσίες εσωτερικού αέρα και τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανάλυσή του περιέλαβε επίσης σχολεία και παιδικούς σταθμούς σε πόλεις σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα βασικά συμπεράσματα δίνουν έμφαση στην ανάγκη για περαιτέρω έρευνα με σκοπό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας λόγω της ρύπανσης του εσωτερικού αέρα (ειδικότερα στα εσωτερικά περιβάλλοντα όπου τα παιδιά μένουν συχνά, π.χ. σχολεία και παιδικοί σταθμοί) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (4).

Το 2009, λαμβάνοντας υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, συνήχθη το συμπέρασμα ότι το πιλοτικό σχέδιο πρέπει να έχει ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη στα κράτη μέλη της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα νέα κράτη μέλη. Οι υποψήφιες χώρες και οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης πρόκειται επίσης να περιληφθούν. Ο στόχος είναι να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα αποκατάστασης για να καλυφθεί ένα ευρύτερο φάσμα καταστάσεων στην Ευρώπη.

Το πιλοτικό σχέδιο πρέπει να στηριχθεί σε προηγούμενα σχέδια και να δημιουργήσει συνέργια με τα υπάρχοντα προγράμματα στον τομέα (π.χ. HITEA) (5).

2.   ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1.   Κατανομή των πόρων μεταξύ των δράσεων/ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν (πρβλ. τμήματα παρακάτω)

Συνολικό διαθέσιμο ποσό: 4 000 000 ευρώ. Θα ανατεθεί ενιαία σφαιρική σύμβαση παροχής υπηρεσιών ως αποτέλεσμα δημόσιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

2.2.   Αναμενόμενα αποτελέσματα των ενεργειών προς υποστήριξη

Ο στόχος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι να αποκτηθεί περισσότερη γνώση για τον εσωτερικό αέρα των σχολείων, δεδομένου ότι τα παιδιά, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στους ρύπους, περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους στα σχολικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, ο στόχος της μελέτης είναι να συγκεντρωθούν γνώσεις για τις πολυάριθμες καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν στις σχολικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Η μελέτη θα παράσχει, στη συνέχεια, κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την κάλυψη διάφορων καταστάσεων ενόψει της δημιουργίας υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.

2.3.   Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου 2009

Επιλογή και υπογραφή της σύμβασης

Μέχρι το τέλος του 2009


(1)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Επιπτώσεις των εσωτερικών ρύπων στην υγεία: Ενσωμάτωση των μικροβιακών, τοξικολογικών και επιδημιολογικών προσεγγίσεων (http://www.hitea.eu/)


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

8.8.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/20


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2009/605/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Αυγούστου 2009

για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2009/137/ΚΕΠΠΑ που παρατείνει τη θητεία του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο (1)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 14, 18 παράγραφος 5 και 23 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2009 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2009/137/ΚΕΠΠΑ (2) που παρατείνει τη θητεία του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στο Κοσσυφοπέδιο.

(2)

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 2009/137/ΚΕΠΠΑ προέβλεπε ποσό δημοσιονομικής αναφοράς 645 000 EUR προοριζόμενο να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010. Το εν λόγω ποσό δημοσιονομικής αναφοράς θα πρέπει να αυξηθεί κατά 102 000 EUR προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που απορρέουν από το ενισχυμένο γραφείο συνδέσμου στο Βελιγράδι.

(3)

Η κοινή δράση 2009/137/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 2009/137/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από τα εξής:

«1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2009 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010 ανέρχεται σε 747 000 EUR.».

Άρθρο 2

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία υιοθέτησής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. BILDT


(1)  Δυνάμει της απόφασης 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(2)  ΕΕ L 46 της 17.2.2009, σ. 69.