ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.146.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 146

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
10 Ιουνίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας ( 1 )

1

 

*

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις ( 1 )

37

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΟΔΗΓΙΕΣ

10.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 146/1


ΟΔΗΓΊΑ 2009/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Μαΐου 2009

για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συνθήκη προβλέπει τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς η οποία περιλαμβάνει την εξάλειψη, μεταξύ των κρατών μελών, των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση καθεστώτος που διασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.

(2)

Οι διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της εσωτερικής αγοράς εφαρμόζονται σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων, αλλά δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβουν άλλα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουν τα ζωτικά συμφέροντα της ασφάλειάς τους.

(3)

Οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με τη μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας παρουσιάζουν ανισότητες, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίσουν την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς, εμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την καινοτομία, τη βιομηχανική συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Οι επιδιωκόμενοι γενικά στόχοι από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών περιλαμβάνουν τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας μέσω συστημάτων αυστηρού ελέγχου και του περιορισμού των εξαγωγών και της διάδοσης προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας σε τρίτες χώρες καθώς και σε άλλα κράτη μέλη.

(5)

Οι περιορισμοί αυτοί στην κυκλοφορία προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας δεν μπορούν να καταργηθούν γενικά μέσω της άμεσης εφαρμογής των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών που προβλέπονται από τη συνθήκη, καθώς οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να αιτιολογηθούν, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 30 ή 296 της συνθήκης, τα οποία συνεχίζουν να είναι εφαρμοστέα από τα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τους.

(6)

Συνεπώς, οι σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών πρέπει να εναρμονιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να απλουστευθεί η ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα οδηγία ασχολείται μόνο με τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τις πολιτικές μεταφοράς των κρατών μελών όσον αφορά προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας.

(7)

Η εναρμόνιση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών δεν θα πρέπει να θίγει τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των κρατών μελών ή τη διακριτική τους ευχέρεια όσον αφορά την πολιτική εξαγωγών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

(8)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμά τους να επιδιώκουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω σχέσεις διακυβερνητικής συνεργασίας, τηρώντας παράλληλα τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(9)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας απλώς διαμετακομιζόμενα από το έδαφος της Κοινότητας, δηλαδή σε προϊόντα στα οποία δεν έχει δοθεί άλλη τελωνειακή μεταχείριση ή χρήση εκτός από την υπαγωγή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, ή τα οποία έχουν απλώς τεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, χωρίς να πρέπει να καταχωριστούν σε εγκεκριμένο βιβλίο αποθήκης.

(10)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει όλα τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα που αντιστοιχούν σε εκείνα που απαριθμούνται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3), συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών μερών τους και των τεχνολογιών.

(11)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή της κοινής δράσης 97/817/ΚΕΠΠΑ, της 28ης Νοεμβρίου 1997, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο με βάση το άρθρο Ι.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τις νάρκες κατά προσωπικού (4), ούτε να επηρεάζει την κύρωση και την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, της σύμβασης για τα Πυρομαχικά Διασποράς, που υπογράφτηκε στο Όσλο στις 3 Δεκεμβρίου 2008.

(12)

Για την επίτευξη των στόχων της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας που επιδιώκονται γενικά από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών οι οποίες περιορίζουν τη μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, απαιτείται η μεταφορά των εν λόγω προϊόντων εντός της Κοινότητας να παραμένει αντικείμενο έγκρισης από τα κράτη μέλη καταγωγής και να παρέχονται εγγυήσεις στα κράτη μέλη παραλήπτες.

(13)

Με βάση τις διασφαλίσεις που παρέχονται στην παρούσα οδηγία για την προστασία των στόχων αυτών τα κράτη μέλη δεν θα χρειάζεται πλέον να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν άλλους περιορισμούς για την επίτευξή τους, με την επιφύλαξη των άρθρων 30 και 296 της συνθήκης.

(14)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των διατάξεων που είναι αναγκαίες για την προστασία της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τα χαρακτηριστικά των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων, λόγοι δημόσιας τάξης όπως είναι η ασφάλεια μεταφοράς, η ασφάλεια αποθήκευσης, ο κίνδυνος εκτροπής τους και η πρόληψη του εγκλήματος έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(15)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τον έλεγχο απόκτησης και κατοχής όπλων (5), και ιδίως των διατυπώσεων για τη μεταφορά όπλων εντός της Κοινότητας. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (6), και ιδίως των διατάξεων που αφορούν τη μεταφορά πυρομαχικών.

(16)

Κάθε μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας θα πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση, μέσω χορήγησης ή δημοσίευσης γενικής, συνολικής ή ατομικής άδειας μεταφοράς από το κράτος μέλος από το έδαφος του οποίου επιθυμεί ο προμηθευτής να μεταφέρει προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας από την υποχρέωση προηγούμενης χορήγησης άδειας σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(17)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να αρνούνται ή να χορηγούν προηγούμενη άδεια. Σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές της εσωτερικής αγοράς, η άδεια αυτή ισχύει για όλη την Κοινότητα και δεν θα πρέπει να απαιτείται πλέον περαιτέρω χορήγηση άδειας για τη διαμετακόμιση μέσω άλλων κρατών μελών ή για την εισαγωγή σε άλλα κράτη μέλη.

(18)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τον κατάλληλο τύπο άδειας για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να συνοδεύουν κάθε άδεια μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα της μεταφοράς.

(19)

Όσον αφορά τα κατασκευαστικά μέρη, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν εξαγωγικούς περιορισμούς, στο μέτρο του δυνατού, αποδεχόμενα τη δήλωση χρήσης των παραληπτών και λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ενσωμάτωσης των εν λόγω κατασκευαστικών μερών στα προϊόντα του παραλήπτη.

(20)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τους παραλήπτες των αδειών μεταφοράς κατά τρόπο που δεν θα εισάγει διακρίσεις, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία ζωτικών τους συμφερόντων ασφάλειας.

(21)

Για να διευκολύνονται οι μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, θα πρέπει να δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη γενικές άδειες για την έγκριση μεταφοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας σε κάθε επιχείρηση η οποία πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε κάθε γενική άδεια μεταφοράς.

(22)

Η γενική άδεια μεταφοράς θα πρέπει να δημοσιεύεται για μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας τα οποία παραδίδονται σε ένοπλες δυνάμεις, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η ασφάλεια εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη που επιλέγουν να προμηθευτούν τέτοια προϊόντα εντός της Κοινότητας.

(23)

Η γενική άδεια μεταφοράς θα πρέπει να δημοσιεύεται για μεταφορές κατασκευαστικών μερών σε πιστοποιημένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως διευκολύνοντας τη βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και των οικονομιών κλίμακας.

(24)

Τα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν σε πρόγραμμα διακυβερνητικής συνεργασίας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν γενική άδεια για μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας σε παραλήπτες από άλλα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα κράτη μέλη, στο μέτρο που οι μεταφορές αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος. Το στοιχείο αυτό αναμένεται να βελτιώσει τους όρους για τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας επιχειρήσεων εγκατεστημένων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

(25)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν περαιτέρω γενικές άδειες μεταφοράς για να καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες οι κίνδυνοι για τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας είναι πολύ χαμηλοί σε σχέση με τη φύση των προϊόντων και τους παραλήπτες.

(26)

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να δημοσιευθεί γενική άδεια μεταφοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, να χορηγούν συνολικές άδειες σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν ανανεώσιμες συνολικές άδειες μεταφοράς.

(27)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη χρήση γενικών αδειών στο πλαίσιο της διαφύλαξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και να επιτρέπουν τη γνωστοποίηση πληροφοριών σε συνθήκες διαφάνειας σχετικά με τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο της άσκησης δημοκρατικού ελέγχου.

(28)

Το περιθώριο των κρατών μελών για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα συνοδεύουν τις γενικές, συνολικές και ατομικές άδειες θα πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς συνεργασίας στο πλαίσιο του υφιστάμενου διεθνούς πλαισίου για τον έλεγχο των εξαγωγών. Επειδή η απόφαση σχετικά με την έγκριση ή την άρνηση εξαγωγής είναι και θα πρέπει να παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να απορρέει μόνο από τον οικειοθελή συντονισμό των πολιτικών εξαγωγής.

(29)

Με σκοπό να αντισταθμιστεί η σταδιακή αντικατάσταση του ατομικού εκ των προτέρων ελέγχου με τον γενικό εκ των υστέρων έλεγχο στο κράτος μέλος καταγωγής των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων, θα πρέπει να δημιουργηθούν όροι αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής πίστης, μέσω της εξασφάλισης εγγυήσεων οι οποίες να διασφαλίζουν ότι δεν εξάγονται προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας κατά παράβαση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύσει επίσης και για τις περιπτώσεις που προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας μεταφέρονται πολλές φορές μέσω διαφόρων κρατών μελών προτού εξαχθούν σε τρίτη χώρα.

(30)

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται στο πλαίσιο της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (7), εφαρμόζοντας κοινά κριτήρια καθώς και μηχανισμούς κοινοποίησης άρνησης και διαβούλευσης με σκοπό τη μεγαλύτερη σύγκλιση στην εφαρμογή των πολιτικών τους για τις εξαγωγές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προς τρίτες χώρες. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειών μεταφοράς προϊόντων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εξαγωγικών περιορισμών, ιδίως όπου αυτό είναι αναγκαίο για λόγους συνεργασίας στο πλαίσιο της προαναφερθείσας κοινής θέσης.

(31)

Οι προμηθευτές θα πρέπει να ενημερώνουν τους παραλήπτες σχετικά με την ύπαρξη τυχόν περιορισμών που συνοδεύουν τις άδειες μεταφοράς, ώστε να μπορεί να οικοδομηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη στην ικανότητα των παραληπτών να τηρήσουν τους εν λόγω περιορισμούς μετά τη μεταφορά, ιδίως στις περιπτώσεις αιτήσεων εξαγωγής προς τρίτες χώρες.

(32)

Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αποφασίζουν κατά πόσον τα οφέλη που απορρέουν από τη δυνατότητα παραλαβής προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο μιας γενικής άδειας μεταφοράς δικαιολογούν την απαίτηση πιστοποίησης. Οι μεταφορές στο πλαίσιο ομίλου επιχειρήσεων θα πρέπει να καλύπτονται από γενική άδεια μεταφοράς, εφόσον τα μέλη του ομίλου είναι πιστοποιημένα στα αντίστοιχα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένα.

(33)

Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινά κριτήρια πιστοποίησης, ώστε να μπορεί να οικοδομηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ιδίως, στην ικανότητα των παραληπτών να τηρήσουν τους περιορισμούς εξαγωγής προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας τα οποία έχουν παραλάβει στο πλαίσιο άδειας μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος.

(34)

Για να διευκολύνεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη, οι παραλήπτες μεταφερόμενων προϊόντων τα οποία συνδέονται με τον τομέα της άμυνας δεν θα πρέπει να εξάγουν τα προϊόντα αυτά όταν η άδεια μεταφοράς περιέχει εξαγωγικούς περιορισμούς.

(35)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές τους, κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια εξαγωγής προς τρίτες χώρες, εάν έχουν τηρήσει τυχόν εξαγωγικούς περιορισμούς υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος κι οι οποίοι έχουν επιβληθεί από το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια μεταφοράς. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός διαβούλευσης μεταξύ κρατών μελών, όπως προβλέπεται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός.

(36)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό της άδειας εξαγωγής στα κοινά εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά τη στιγμή της εξαγωγής προς τρίτη χώρα ενός συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος που έχει παραληφθεί στο πλαίσιο άδειας μεταφοράς.

(37)

Ο κατάλογος των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων του παραρτήματος θα πρέπει να επικαιροποιείται ώστε να συμφωνεί με τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(38)

Για τη σταδιακή οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής πίστης, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να προβλέψουν αποτελεσματικά μέτρα, περιλαμβανομένων κυρώσεων ικανών να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως δε εκείνων που προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται προς τα κοινά κριτήρια πιστοποίησης και τους περιορισμούς σχετικά με την περαιτέρω χρήση των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων μετά τη μεταφορά.

(39)

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος καταγωγής έχει εύλογη αμφιβολία σχετικά με την τήρηση από έναν πιστοποιημένο παραλήπτη οποιουδήποτε όρου επισυναπτόμενου σε γενική άδεια μεταφοράς, ή εάν ένα κράτος μέλος που χορηγεί άδεια θεωρεί ότι θα μπορούσαν να θιγούν η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας του, θα πρέπει, όχι μόνο να ενημερώνει το άλλο κράτος μέλος και την Επιτροπή, αλλά επίσης να είναι σε θέση να αναστείλει προσωρινά την ισχύ των αδειών μεταφοράς για τον εν λόγω παραλήπτη, λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη του για τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας.

(40)

Για την ενθάρρυνση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θα θεσπιστούν με σκοπό τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να αναβληθεί. Η αναβολή θα δώσει τη δυνατότητα, πριν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, να αξιολογηθεί η πρόοδος που επιτελέστηκε με βάση έκθεση την οποία θα εκπονήσει η Επιτροπή σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν.

(41)

Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τακτικά έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις, εφόσον αυτό ενδείκνυται.

(42)

Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ύπαρξη ή την ολοκλήρωση περιφερειακών ενώσεων μεταξύ Βελγίου και Λουξεμβούργου και μεταξύ Βελγίου, Λουξεμβούργου και Κάτω Χωρών, όπως προβλέπει το άρθρο 306 της συνθήκης.

(43)

Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω των αποκλίσεων που διαπιστώνονται στις ισχύουσες διαδικασίες χορήγησης άδειας και λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των μεταφορών και επειδή μπορεί, κατά συνέπεια, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(44)

Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (8).

(45)

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί το παράρτημα. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να εκδοθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(46)

Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (9), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, και να δημοσιοποιούν τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας προς τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να απλουστευθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά την πολιτική εξαγωγών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

3.   Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υπόκειται στα άρθρα 30 και 296 της συνθήκης.

4.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιδιώκουν και να αναπτύσσουν περαιτέρω σχέσεις διακυβερνητικής συνεργασίας, εφόσον τηρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «προϊόν συνδεόμενο με τον τομέα της άμυνας» νοείται κάθε προϊόν που αναγράφεται στο παράρτημα·

2)

ως «μεταφορά» νοείται κάθε μεταβίβαση ή μετακίνηση προϊόντος συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας από έναν προμηθευτή σε παραλήπτη άλλου κράτους μέλους·

3)

ως «προμηθευτής» νοείται το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και είναι κατά νόμο υπεύθυνο για μια μεταφορά·

4)

ως «παραλήπτης» νοείται το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και είναι κατά νόμο υπεύθυνο για την παραλαβή μιας μεταφοράς·

5)

ως «άδεια μεταφοράς» νοείται η έγκριση που χορηγείται από εθνική αρχή κράτους μέλους σε προμηθευτές με σκοπό να μεταφέρουν προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας σε παραλήπτη άλλου κράτους μέλους·

6)

ως «άδεια εξαγωγής» νοείται η χορήγηση έγκρισης για την προμήθεια προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο οποιασδήποτε τρίτης χώρας·

7)

ως «διαμετακόμιση» νοείται η μεταφορά προϊόντος συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας μέσω ενός ή περισσότερων κρατών μελών διαφορετικών από το κράτος μέλος καταγωγής και από το κράτος μέλος παραλήπτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΆΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 4

Γενικές διατάξεις

1.   Η μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας από ένα κράτος μέλος σε άλλο υπόκειται σε προηγούμενη χορήγηση άδειας. Δεν απαιτείται πλέον περαιτέρω χορήγηση άδειας από άλλα κράτη μέλη για τη διαμετακόμιση μέσω κρατών μελών ή για την είσοδο στο έδαφος κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο παραλήπτης προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας με την επιφύλαξη της εφαρμογής των απαραίτητων διατάξεων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η ασφάλεια της μεταφοράς.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας από την υποχρέωση προηγούμενης χορήγησης άδειας που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο, όταν:

α)

ο προμηθευτής ή ο παραλήπτης είναι κυβερνητικό σώμα ή ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις·

β)

η προμήθεια γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το NATO, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ή άλλον διακυβερνητικό οργανισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

γ)

η μεταφορά είναι απαραίτητη για την υλοποίηση προγράμματος εξοπλιστικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών·

δ)

η μεταφορά σχετίζεται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής ή με δωρεά σε έκτακτη ανάγκη, ή

ε)

η μεταφορά είναι αναγκαία για λόγους επισκευής, συντήρησης, έκθεσης ή επίδειξης ή μετά από αυτές.

3.   Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει την παράγραφο 2 προκειμένου να συμπεριλάβει περιπτώσεις, όταν:

α)

η μεταφορά πραγματοποιείται υπό συνθήκες που δεν επηρεάζουν τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια,

β)

η υποχρέωση προηγούμενης χορήγησης άδειας έχει γίνει ασύμβατη με τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών μετά τη θέσπιση της παρούσας οδηγίας, ή

γ)

είναι αναγκαίο για τις διακυβερνητικές συνεργασίες όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 4.

Τα μέτρα εκείνα που αφορούν την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας εκδίδονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.

4.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι προμηθευτές που επιθυμούν να μεταφέρουν προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας από τις αντίστοιχες επικράτειές τους μπορούν να χρησιμοποιούν γενική άδεια μεταφοράς, ή να κάνουν αίτηση για συνολικές ή ατομικές άδειες μεταφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7.

5.   Τα κράτη μέλη ορίζουν το είδος της άδειας για τα εκάστοτε προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 5, 6 και 7.

6.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών εξαγωγής προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τους κινδύνους που ενέχει η μεταφορά για τη διαφύλαξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα να ζητούν διαβεβαιώσεις τελικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πιστοποιητικών τελικής χρήσης.

7.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών μεταφοράς για τα κατασκευαστικά μέρη, αφού εκτιμήσουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα της μεταφοράς με βάση μεταξύ άλλων τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

τη φύση των κατασκευαστικών μερών σε σχέση με τα προϊόντα στα οποία θα ενσωματωθούν, καθώς και σε σχέση με κάθε τελική χρήση των ολοκληρωμένων προϊόντων η οποία ενδέχεται να προκαλεί ανησυχίες·

β)

τη σημασία των κατασκευαστικών μερών σε σχέση με τα προϊόντα στα οποία θα ενσωματωθούν.

8.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η μεταφορά των κατασκευαστικών μερών είναι ευαίσθητου χαρακτήρα, τα κράτη μέλη αποφεύγουν να επιβάλλουν εξαγωγικούς περιορισμούς σε αυτά, εάν ο παραλήπτης προσκομίσει δήλωση χρήσης με την οποία βεβαιώνει ότι τα κατασκευαστικά μέρη που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη άδεια μεταφοράς είναι ενσωματωμένα ή πρόκειται να ενσωματωθούν στα δικά του προϊόντα και, επομένως, δεν μπορούν να μεταφερθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ούτε να εξαχθούν ανεξάρτητα, παρά μόνο για συντήρηση ή επιδιόρθωση.

9.   Τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναιρέσουν, να αναστείλουν ή να περιορίσουν τη χρήση αδειών μεταφοράς τις οποίες έχουν εκδώσει τα ίδια, για λόγους προστασίας ζωτικών τους συμφερόντων ασφάλειας, για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επισυνάπτονται στην άδεια μεταφοράς.

Άρθρο 5

Γενικές άδειες μεταφοράς

1.   Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν γενικές άδειες μεταφοράς οι οποίες χορηγούνται απευθείας σε προμηθευτές εγκατεστημένους στις αντίστοιχες επικράτειές τους, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που επισυνάπτονται στη γενική άδεια, με σκοπό την εκτέλεση μεταφορών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, τα οποία προσδιορίζονται στην άδεια αυτή, σε μία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος.

2.   Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4, παράγραφος 2, οι γενικές άδειες μεταφοράς δημοσιεύονται τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ο παραλήπτης ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους ή σε αναθέτουσα αρχή στον τομέα της άμυνας, που πραγματοποιεί αγορές προς αποκλειστική χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους·

β)

ο παραλήπτης είναι επιχείρηση πιστοποιημένη σύμφωνα με το άρθρο 9·

γ)

για λόγους επιδείξεων, αξιολογήσεων και εκθέσεων·

δ)

για λόγους συντήρησης και επιδιόρθωσης, αν ο παραλήπτης είναι ο αρχικός προμηθευτής προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας.

3.   Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα διακυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών το οποίο αφορά την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση ενός ή περισσότερων προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας μπορούν να δημοσιεύουν γενική άδεια μεταφοράς για την πραγματοποίηση μεταφορών προς άλλα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του προγράμματος.

4.   Υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις καταχώρισης πριν από την πρώτη χρησιμοποίηση γενικής άδειας μεταφοράς.

Άρθρο 6

Συνολικές άδειες μεταφοράς

1.   Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να χορηγήσουν σε μεμονωμένο προμηθευτή, κατόπιν αιτήματός του, συνολικές άδειες μεταφοράς με τις οποίες εγκρίνονται μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προς παραλήπτες σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν, σε κάθε συνολική άδεια μεταφοράς, τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από την άδεια αυτή και τους εγκεκριμένους παραλήπτες ή την κατηγορία των παραληπτών.

Μια συνολική άδεια μεταφοράς χορηγείται για τριετή περίοδο, με δυνατότητα ανανέωσης από το κράτος μέλος.

Άρθρο 7

Ατομικές άδειες μεταφοράς

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να χορηγήσουν σε μεμονωμένο προμηθευτή, κατόπιν αιτήματός του, ατομικές άδειες μεταφοράς με τις οποίες εγκρίνεται μία μεταφορά συγκεκριμένης ποσότητας προσδιορισμένων προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, που πρόκειται να μεταφερθούν με μία ή περισσότερες αποστολές προς έναν παραλήπτη σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν η αίτηση για τη χορήγηση άδειας αφορά μία μόνο μεταφορά·

β)

όταν είναι απαραίτητο για την προστασία ζωτικών τους συμφερόντων ασφάλειας ή για λόγους δημόσιας τάξης·

γ)

όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη·

δ)

όταν ένα κράτος μέλος έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι ο προμηθευτής δεν θα μπορέσει να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να του χορηγηθεί συνολική άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Άρθρο 8

Ενημέρωση από τους προμηθευτές

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας ενημερώνουν τους παραλήπτες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που διέπουν την τελική χρήση ή εξαγωγή των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές ενημερώνουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από την επικράτεια του οποίου επιθυμούν να μεταφέρουν προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας για την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν γενική άδεια μεταφοράς για πρώτη φορά. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τις επιπλέον πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτηθούν σχετικά με τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα που μεταφέρονται βάσει τέτοιας άδειας.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν και ελέγχουν τακτικά ότι οι προμηθευτές τηρούν αναλυτικές και πλήρεις καταστάσεις των μεταφορών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους και προσδιορίζουν τις απαιτήσεις αναφοράς που συνδέονται με τη χρήση γενικής, συνολικής ή ατομικής άδειας μεταφοράς. Οι εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνουν εμπορικά έγγραφα τα οποία περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την περιγραφή του συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος και τη μνεία του σύμφωνα με το παράρτημα·

β)

την ποσότητα και την αξία του συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος·

γ)

τις ημερομηνίες μεταφοράς·

δ)

την επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή και του παραλήπτη·

ε)

την τελική χρήση και τον τελικό χρήστη του συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας προϊόντος, όταν τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά· και

στ)

την απόδειξη ότι οι πληροφορίες σχετικά με εξαγωγικό περιορισμό που επισυνάπτεται σε άδεια μεταφοράς έχουν διαβιβαστεί στον παραλήπτη των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας αυτών των προϊόντων.

4.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές διατηρούν τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 για περίοδο τουλάχιστον ίση με εκείνη που προβλέπεται στη σχετική εθνική νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις τήρησης στοιχείων από τους οικονομικούς παράγοντες, η οποία βρίσκεται σε ισχύ στο οικείο κράτος μέλος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από τρία έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά. Προσκομίζονται, όταν ζητηθούν, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους από την επικράτεια του οποίου ο προμηθευτής μετέφερε το συνδεόμενο με τον τομέα της άμυνας προϊόν.

Άρθρο 9

Πιστοποίηση

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδιες αρχές για να διεξαγάγουν την πιστοποίηση παραληπτών, εγκατεστημένων στις επικράτειές τους, συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων, βάσει αδειών που έχουν δημοσιευτεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β).

2.   Η πιστοποίηση βεβαιώνει την αξιοπιστία μιας παραλήπτριας επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητά της να τηρήσει εξαγωγικούς περιορισμούς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας τα οποία έχει παραλάβει από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο άδειας μεταφοράς. Η αξιοπιστία της παραλήπτριας επιχείρησης εκτιμάται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

αποδεδειγμένη πείρα σε αμυντικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης με εξαγωγικούς περιορισμούς, τις οποιεσδήποτε αποφάσεις δικαστηρίων επί του θέματος, την κατοχή άδειας παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας και την απασχόληση πεπειραμένου διευθυντικού προσωπικού·

β)

σχετική βιομηχανική δραστηριότητα σε προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας, ιδίως ικανότητα ολοκλήρωσης συστημάτων/υποσυστημάτων·

γ)

διορισμός ανώτερου διευθυντικού στελέχους ως υπαλλήλου προσωπικά υπεύθυνου για τις μεταφορές και τις εξαγωγές·

δ)

γραπτή δέσμευση της επιχείρησης, υπογεγραμμένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο στοιχείο γ), ότι η επιχείρηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρήσει και να επιβάλει την τήρηση όλων των ειδικών όρων που συνδέονται με την τελική χρήση και εξαγωγή οποιουδήποτε κατασκευαστικού μέρους ή προϊόντος έχει παραλάβει·

ε)

γραπτή δέσμευση της επιχείρησης, υπογεγραμμένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο στοιχείο γ), ότι θα παράσχει στις αρμόδιες αρχές με τη δέουσα επιμέλεια λεπτομερείς πληροφορίες σε απάντηση ερωτημάτων και ερευνών που θα υποβληθούν στην επιχείρηση σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή την τελική χρήση όλων των προϊόντων που έχουν εξαχθεί, μεταφερθεί ή παραληφθεί από την επιχείρηση στο πλαίσιο άδειας μεταφοράς από άλλο κράτος μέλος· και

στ)

περιγραφή, προσυπογραμμένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο στοιχείο γ), του εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης ή του συστήματος διαχείρισης των μεταφορών και των εξαγωγών που εφαρμόζει η επιχείρηση. Αυτή η περιγραφή παρέχει λεπτομέρειες για τους οργανωτικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που έχουν διατεθεί στη διαχείριση των μεταφορών και των εξαγωγών, για την αλυσίδα ευθύνης στην οργανωτική δομή της επιχείρησης, για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του προσωπικού, για τις υλικοτεχνικές διευθετήσεις ασφάλειας, για την τήρηση αρχείων και την ιχνηλασιμότητα των μεταφορών και των εξαγωγών.

3.   Τα πιστοποιητικά περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την αρμόδια αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό·

β)

την επωνυμία και τη διεύθυνση του παραλήπτη·

γ)

δήλωση συμμόρφωσης του παραλήπτη με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και

δ)

την ημερομηνία έκδοσης και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού.

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού στο οποίο αναφέρεται το στοιχείο δ) σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

4.   Τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν επιπλέον όρους σχετικά με τα εξής:

α)

την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια που προβλέπει η παράγραφος 2·

β)

την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού.

5.   Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τουλάχιστον ανά τρία έτη τη συμμόρφωση του παραλήπτη με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και με κάθε όρο που επισυνάπτεται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

6.   Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία σε άλλο κράτος μέλος.

7.   Εάν μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού που έχει καταρτιστεί στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ούτε κάποιον από τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάκληση του πιστοποιητικού. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την απόφασή της.

8.   Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και επικαιροποιούν τακτικά κατάλογο πιστοποιημένων παραληπτών και ενημερώνουν την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί κεντρικό μητρώο παραληπτών πιστοποιημένων από τα κράτη μέλη στο δικτυακό της τόπο.

Άρθρο 10

Εξαγωγικοί περιορισμοί

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραλήπτες προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, όταν υποβάλλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής, δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές τους ότι έχουν τηρήσει τους όρους των εξαγωγικών περιορισμών, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διαβεβαίωσης ότι έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη συγκατάθεση από το αρχικό κράτος μέλος, στις περιπτώσεις που τα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα τα οποία έχουν παραλάβει βάσει άδειας μεταφοράς άλλου κράτους μέλους συνοδεύονται από τέτοιους εξαγωγικούς περιορισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 11

Τελωνειακές διαδικασίες

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, ο εξαγωγέας προσκομίζει στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της διασάφησης εξαγωγής αποδεικτικό ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητη άδεια εξαγωγής.

2.   Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (10), ένα κράτος μέλος μπορεί, εξάλλου, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες, να αναστείλει τη διαδικασία εξαγωγής από την επικράτεια του, προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας τα οποία παραλήφθηκαν από άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο άδειας μεταφοράς και έχουν ενσωματωθεί σε άλλο προϊόν συνδεόμενο με τον τομέα της άμυνας, ή, εν ανάγκη, να εμποδίσει με άλλα μέσα τέτοια προϊόντα να εξέλθουν από την Κοινότητα μέσω της επικράτειας του, όταν θεωρεί ότι:

α)

κατά τη χορήγηση της άδειας εξαγωγής δεν ελήφθησαν υπόψη σχετικές πληροφορίες, ή

β)

οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιωδώς αφότου χορηγήθηκε η άδεια εξαγωγής.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας είναι δυνατόν να διεκπεραιώνονται μόνο σε ορισμένα τελωνεία.

4.   Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχει η παράγραφος 3, γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα εξουσιοδοτημένα τελωνεία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Άρθρο 12

Ανταλλαγή πληροφοριών

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, όλα τα κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 13

Προσαρμογή του παραρτήματος

1.   Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα έτσι ώστε να αντιστοιχεί επακριβώς στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Τα μέτρα εκείνα που αφορούν την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας εκδίδονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14, παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Μέτρα διασφάλισης

1.   Εάν το κράτος μέλος που χορηγεί την άδεια θεωρήσει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη τήρησης τυχόν όρου επισυναπτόμενου σε γενική άδεια μεταφοράς ή ότι θα μπορούσαν να θιγούν η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας τους, ενημερώνει το άλλο κράτος μέλος και ζητεί αξιολόγηση της κατάστασης.

2.   Εάν εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι αμφιβολίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος μπορεί να αναστείλει προσωρινά την ισχύ της γενικής άδειας που εξέδωσε για τους εν λόγω παραλήπτες. Ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τους λόγους έκδοσης του μέτρου διασφάλισης. Το κράτος μέλος που εξέδωσε το μέτρο διασφάλισης μπορεί να αποφασίσει να το άρει, εάν θεωρήσει ότι δεν αιτιολογείται πλέον.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ιδίως στην περίπτωση που είναι ψευδείς ή ελλιπείς οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 1 ή του άρθρου 10 όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς εξαγωγών που συνοδεύουν άδεια μεταφοράς. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή των κανόνων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 17

Επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας και ιδίως των άρθρων 9 έως 12 και του άρθρου 15 της οδηγίας έως τις 30 Ιουνίου 2012.

2.   Το αργότερο στις τις 30 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και θα ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα εκτιμήσει, ειδικότερα, εάν και σε ποιο βαθμό, έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την εφαρμογή των άρθρων 9 έως 12 και του άρθρου 15 της παρούσας οδηγίας, και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας επί της ανάπτυξης ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και μιας τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης της ευρωπαϊκής άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εάν κριθεί απαραίτητο, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 18

Μεταφορά

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις τις 30 Ιουνίου 2011 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 30 Ιουνίου 2012.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 20

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 6 Μαΐου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KOHOUT


(1)  Γνώμη της 23ης Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.

(3)  ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 58.

(4)  ΕΕ L 338 της 9.12.1997, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51.

(6)  ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20.

(7)  ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

(8)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(9)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ML1
Όπλα με λεια καννη, διαμετρηματος κατω των 20 mm, αλλα οπλα και αυτοματα οπλα διαμετρηματος 12,7 mm (μισης ιντσας) και κατω, και τα παρελκομενα τους, ως ακολουθως, και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη αυτων:

α.

Τυφέκια, καραμπίνες, περίστροφα, πιστόλια, αυτόματα πιστόλια και πολυβόλα:

Σημείωση: Στο σημείο ML1.α δεν καλύπτονται τα εξής:

1.

Λειόκαννα τυφέκια και αραβίδες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1938,

2.

απομιμήσεις λειόκαννων τυφεκίων και αραβίδων τα πρωτότυπα των οποίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890,

3.

περίστροφα, πιστόλια, και αυτόματα όπλα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890, και οι απομιμήσεις τους.

β.

Όπλα λείας κάννης, ως ακολούθως:

1.

Όπλα λείας κάννης ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.

2.

Άλλα όπλα λείας κάννης, ως ακολούθως:

α.

πλήρως αυτόματου τύπου,

β.

ημιαυτόματα ή τύπου «χράπα-χρούπα»,

γ.

Όπλα που χρησιμοποιούν πυρομαχικά χωρίς κάλυκες,

δ.

Σιγαστήρες, ειδικές βάσεις πυροβόλων, γεμιστήρες, στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα και φλογο-κρύπτες για τα όπλα που ελέγχονται στα σημεία ML1.α, ML1.β ή ML1.γ.

Σημείωση 1: Το σημείο ML1 δεν ελέγχει τα όπλα λείας κάννης που χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά ή όπλα σκοποβολής. Τα όπλα αυτά δεν πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση ή να είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας.

Σημείωση 2: Το σημείο ML1 δεν ελέγχει τα πυροβόλα όπλα τα ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικά πυρομαχικά και τα οποία δεν μπορούν να βάλλουν με ελεγχόμενα πυρομαχικά.

Σημείωση 3: Το σημείο ML1 δεν ελέγχει τα όπλα που χρησιμοποιούν πυρομαχικά με κάλυκα μη κεντρικής ανάφλεξης και τα οποία δεν είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας.

Σημείωση 4: Το σημείο ML1.δ δεν ελέγχει τα οπτικά στόχαστρα χωρίς ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, με μεγέθυνση το πολύ 4x, εφόσον δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση.

ML2
Οπλα με λεια καννη, διαμετρηματος 20 mm καιανω, αλλα οπλα και εξοπλισμος διαμετρηματος ανω των 12,7 mm (μισης ιντσας), εκτοξευτηρες καιπαρελκομενα, ως ακολουθως, και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη αυτων:

α.

Πυροβόλα, οβιδοβόλα, όλμοι, αντιαρματικά όπλα, εκτοξευτές βλημάτων, στρατιωτικά φλογοβόλα, πυροβόλα, πυροβόλα άνευ οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ), όπλα με λεία κάννη και συστήματα απόκρυψης του ίχνους αυτών,

Σημείωση 1: Το ML2.α περιλαμβάνει συστήματα έγχυσης, συσκευές μέτρησης, δεξαμενές και άλλα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για χρήση, με υγρά προωθητικά γεμίσματα, του εξοπλισμού που ελέγχεται στο σημείο ML2.α.

Σημείωση 2: Στο ML2.a δεν ελέγχονται τα εξής:

1.

Λειόκαννα τυφέκια και αραβίδες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1938,

2.

Απομιμήσεις λειόκαννων τυφεκίων και αραβίδων τα πρωτότυπα των οποίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890.

β.

Στρατιωτικές συσκευές εκτόξευσης ή παραγωγής καπνού, αερίων και πυροτεχνικών στοιχείων,

Σημείωση: Το σημείο ML2.β δεν ελέγχει τα πιστόλια σηματοδοσίας.

γ.

Στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα.

ML3
Πυρομαχικα και αναφλεκτικες διαταξεις, ως ακολουθως, και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη αυτων:

α.

Πυρομαχικά για τα όπλα που ελέγχονται στα σημεία ML1, ML2 ή ML12:

β.

Αναφλεκτικές διατάξεις ειδικά σχεδιασμένες για τα πυρομαχικά που ελέγχονται στο σημείο ML3.α.

Σημείωση 1: Τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη περιλαμβάνουν:

α.

μεταλλικές ή πλαστικές κατασκευές, όπως άκμονες εμπυρευμάτων, κυάθια βολίδων, συνδετήρες φυσιγγίων, περιστροφικές ταινίες και μεταλλικά μέρη πυρομαχικών,

β.

συστήματα ασφαλείας και οπλισμού, πυροσωλήνες, αισθητήρες και συσκευές πυροδότησης,

γ.

συστήματα παροχής ενέργειας υψηλής άπαξ αποδόσεως,

δ.

καύσιμους κάλυκες γομώσεων,

ε.

δευτερεύοντα βλήματα, συμπεριλαμβανομένων των βομβιδίων, ναρκιδίων και κατευθυνόμενων στην τελική φάση βλημάτων.

Σημείωση 2: Το σημείο ML3.α δεν ελέγχει τα πυρομαχικά οδοντωτής πτύχωσης χωρίς βλήμα (άσφαιρο φωτιστικό βλήμα) και τα εκπαιδευτικά πυρομαχικά με διάτρητο θάλαμο πυρίτιδας.

Σημείωση 3: Το σημείο ML3.α δεν ελέγχει τα φυσίγγια τα ειδικά σχεδιασμένα για έναν από τους παρακάτω σκοπούς:

α.

Σηματοδοσία,

β.

Σκιάξιμο πουλιών,

γ.

Ανάφλεξη αεριοθυσάνων σε πετρελαιοπηγές.

ML4
Βομβες, τορπιλες, ρουκετες, πυραυλοι, αλλες εκρηκτικες συσκευες και γομωσεις και συναφης εξοπλισμος και παρελκομενα, ως εξης, ειδικα σχεδιασμενα για στρατιωτικη χρηση, και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη αυτων:

ΣΗΜ: Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε ML11, σημείωση 7.

α.

Βόμβες, τορπίλες, χειροβομβίδες, καπνογόνα, ρουκέτες, πύραυλοι, νάρκες, βόμβες βυθού, γεμίσματα ανατινάξεων, μηχανισμοί ανατινάξεων και αυτοτελείς συσκευασίες υλικού ανατινάξεων, «πυροτεχνουργικοί» μηχανισμοί, φυσίγγια και εξομοιωτές (δηλαδή εξοπλισμός που εξομοιώνει τα χαρακτηριστικά οιουδήποτε από τα υλικά αυτά).

Σημείωση: Το ML4.α περιλαμβάνει:

1.

βομβίδες καπνού, εμπρηστικές βόμβες εν γένει και εκρηκτικά συστήματα,

2.

ακροφύσια πυραύλων και άκρα κεφαλής οχημάτων επιστροφής.

β.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για το χειρισμό, έλεγχο, ενεργοποίηση, παροχή ενέργειας άπαξ αποδόσεως, εκτόξευση, σκόπευση, σάρωση, εξαπόλυση, παραπλάνηση, παρεμβολή, έκρηξη ή ανίχνευση των υλικών που ελέγχονται στο ML4.α.

Σημείωση: Το ML4.α περιλαμβάνει:

1.

κινητό εξοπλισμό υγροποίησης αερίου ικανό να παράγει ημερησίως 1 000 ή περισσότερα kg αερίου σε υγρή μορφή,

2.

πλωτό ηλεκτραγωγό καλώδιο, κατάλληλο για την αλιεία μαγνητικών ναρκών.

Τεχνική σημείωση:

Οι φορητοί μηχανισμοί οι εκ κατασκευής περιορισμένοι στην ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων και ανίκανοι να ξεχωρίζουν τις νάρκες από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, δεν θεωρούνται ειδικά σχεδιασμένοι για την ανίχνευση ειδών ελεγχόμενων από το ML4.α.

ML5
Ελεγχος πυρος και συναφης εξοπλισμος συναγερμου και προειδοποιησης και σχετικα συστηματα, και εξοπλισμος δοκιμης, ευθυγραμμισης και αντιμετρων, ως ακολουθως, ειδικα σχεδιασμενα για στρατιωτικη χρηση, και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη και εξαρτηματα αυτων:

α.

Στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα, υπολογιστές βομβαρδισμού, εξοπλισμός σκόπευσης πυροβόλων και συστήματα ελέγχου όπλων.

β.

Συστήματα απόκτησης στόχου, καθορισμού, τηλεμετρίας, επιτήρησης ή παρακολούθησης, ανίχνευση, συγχώνευση δεδομένων, εξοπλισμός αναγνώρισης ή εντοπισμού και εξοπλισμός συνολοκλήρωσης αισθητήρων.

γ.

Εξοπλισμός αντιμέτρων για υλικά που ελέγχονται στο ML5.α. ή M5.β.

δ.

Εξοπλισμός δοκιμής επί του εδάφους ή ευθυγράμμισης, ειδικά σχεδιασμένος για υλικά που ελέγχονται στο ML5.α. ή ML5.β.

ML6
Οχηματα εδαφους καισυστατικα μερη αυτων, ως εξης:

ΣΗΜ: Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε ML11, σημείωση 7.

α.

Οχήματα εδάφους και συστατικά μέρη αυτών, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση.

Τεχνική σημείωση:

Για τους σκοπούς του σημείου ML6.α, ο όρος «οχήματα εδάφους» περιλαμβάνει τα ρυμουλκούμενα οχήματα.

β.

Οχήματα κίνησης όλων των τροχών που μπορούν να χρησιμοποιούνται εκτός δρόμου και έχουν κατασκευαστεί ή εφοδιαστεί με υλικά για να παρέχουν βαλλιστική προστασία επιπέδου III (NIJ 0108.01, Σεπτέμβριος 1985, ή ανάλογο εθνικό πρότυπο) ή καλύτερη.

ΣΗΜ: Βλέπε επίσης ML13.α.

Σημείωση 1: Το ML6.α περιλαμβάνει:

α.

Άρματα και άλλα στρατιωτικά εξοπλισμένα οχήματα και στρατιωτικά οχήματα συναρμοσμένα με βάσεις όπλων ή εξοπλισμό ναρκοθέτησης ή εκτόξευσης πυρομαχικών που ελέγχονται βάσει του σημείου ML4,

β.

Τεθωρακισμένα οχήματα,

γ.

Αμφίβια οχήματα και οχήματα διάβασης βαθέων υδάτων,

δ.

Οχήματα περισυλλογής και οχήματα για τη ρυμούλκηση ή τη μεταφορά πυρομαχικών ή οπλικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού για τη διακίνηση φορτίου.

Σημείωση 2: Η τροποποίηση οχήματος εδάφους για στρατιωτική χρήση ελεγχόμενου στο ML6.α συνεπάγεται μια δομική, ηλεκτρική ή μηχανική μεταβολή στην οποία χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα ειδικά σχεδιασμένα στρατιωτικά συστατικά μέρη. Τα συστατικά αυτά μέρη περιλαμβάνουν:

α.

Περιβλήματα φουσκωτών ελαστικών ειδικού τύπου ώστε να είναι αλεξίσφαιρα ή να λειτουργούν και ξεφούσκωτα,

β.

Συστήματα ελέγχου της πίεσης ελαστικών δεκτικά χειρισμού από μέσα από κινούμενο όχημα,

γ.

Θώρακες προστασίας ζωτικών μερών (π.χ. δεξαμενής καυσίμων ή θαλάμου οδήγησης),

δ.

Ειδικές ενισχύσεις ή βάσεις για όπλα,

ε.

Φωτισμό συσκότισης.

Σημείωση 3: Το σημείο ML6 δεν ελέγχει πολιτικά αυτοκίνητα ή φορτηγά που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για τη μεταφορά χρημάτων ή τιμαλφών και φέρουν θωράκιση ή βαλλιστική προστασία.

ML7
Χημικοι η βιολογικοι τοξικοι παραγοντες, «παραγοντες ελεγχου ταραχων», ραδιενεργα υλικα, συναφης εξοπλισμος, συστατικα, καιυλικα:

α.

Βιολογικοί παράγοντες και ραδιενεργά υλικά «προσαρμοσμένα για χρήση κατά τον πόλεμο» με σκοπό την πρόκληση απωλειών στους ανθρώπους και τα ζώα, τη φθορά εξοπλισμού ή τη ζημία των καλλιεργειών ή του περιβάλλοντος.

β.

Παράγοντες χημικού πολέμου (CW), μεταξύ των οποίων:

1.

Παράγοντες χημικού πολέμου που ενεργούν επί του νευρικού συστήματος:

α.

Αλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο)-φωσφωνοφθοριδικά Ο-αλκύλια (έως και C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων), όπως:

Sarin (GB):μεθυλοφωσφωνοφθοριδικό Ο-ισοπροπύλιο (CAS 107-44-8), και

Soman (GD):μεθυλοφωσφωνοφθοριδικό Ο-πινακολύλιο (CAS 96-64-0),

β.

Ν,Ν-διαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφοραμιδοκυανιδικά Ο-αλκύλια (έως και C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων), όπως:

Tabun (GA):Ν,Ν-διμεθυλοφωσφοροαμιδοκυανιδικό Ο-αιθύλιο (CAS 77-81-6),

γ.

S-2-διαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) αμινοαιθυλοαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο)φωσφονοθειολικά Ο-αλκύλια (Η ή το πολύ C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) και αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα, όπως:

VX: S-2-διισοπροπυλαμινοαιθυλομεθυλοφωσφονοθειολικό Ο-αιθύλιο (CAS 50782-69-9). Φλυκταινογόνοι παράγοντες χημικού πολέμου:

2.

Παράγοντες χημικού πολέμου που ενεργούν επί του νευρικού συστήματος:

α.

Θειούχοι υπερίτες, όπως:

1.

2-χλωροαιθυλοχλωρομεθυλοσουλφίδιο (CAS 2625-76-5),

2.

bis(2-χλωροαιθυλο) σουλφίδιο (CAS 505-60-2),

3.

bis(2-χλωροαιθυλο)μεθάνιο (CAS 63869-13-6),

4.

1,2-bis (2-χλωροαιθυλοθειο) αιθάνιο (CAS 3563-36-8),

5.

1,3-bis (2-χλωροαιθυλοθειο)-n-προπάνιο (CAS 63905-10-2),

6.

1,4-bis (2-χλωροαιθυλοθειο)-n-βουτάνιο (CAS 142868-93-7),

7.

1,5-bis (2-χλωροαιθυλοθειο)-n-πεντάνιο (CAS 142868-94-8),

8.

bis (2-χλωροαιθυλοθειομεθυλ) αιθέρας (CAS 63918-90-1),

9.

bis (2-χλωροαιθυλοθειομεθυλ) αιθέρας (CAS 63918-89-8),

β.

Λεβισίτες, όπως:

1.

2-χλωροβινυλοδιχλωροαρσίνη (CAS 541-25-3),

2.

tris (2-χλωροβινυλο) αρσίνη (CAS 40334-70-1),

3.

bis (2-χλωροβινυλο) χλωροαρσίνη (CAS 40334-69-8).

γ.

Αζωτούχοι υπερίτες, όπως:

1.

HN1: bis (2-χλωροαιθυλο) αιθυλαμίνη (CAS 538-07-8),

2.

HN2: bis (2-χλωροαιθυλο) μεθυλαμίνη (CAS 51-75-2),

3.

HN3: bis(2-χλωροαιθυλο) σουλφίδιο (CAS 555-77-1),

3.

Αποφυλλωτικοί παράγοντες χημικού πολέμου, όπως:

α.

Βενζυλικό 3-κινουκλιδινύλιο (BZ) (CAS 6581-06-2).

4.

Αποφυλλωτικοί παράγοντες χημικού πολέμου, όπως:

α.

2-χλωρο-4-φθοροφαινοξυοξεικό βουτύλιο (LNF),

β.

2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ αναμεμειγμένο με 2,4-διχλωροφαινοξυοξεικό οξύ (Agent Orange).

γ.

Πρόδρομες ουσίες δυαδικών παραγόντων χημικού πολέμου και βασικές πρόδρομες ουσίες, ως εξής:

1.

διφθοριούχα αλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφονύλια, όπως

DF: διφθοριούχο μεθυλο φωσφονύλιο (CAS 676-99-3),

2.

O-2-διαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) αμινοαιθυλοαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφονοθειολικά Ο-αλκύλια (Η ή το πολύ C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) και αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα, όπως:

QL: Ο-αιθυλο-2-δι-ισοπροπυλαμινοαιθυλο μεθυλοφωσφονίτης (CAS 57856-11-8),

3.

Chlorosarin: μεθυλοφωσφονοχλωριδικό Ο-ισοπροπύλιο (CAS 1445-76-7),

4.

Chlorosoman: μεθυλοφωσφονοχλωριδικό Ο-πινακολύλιο (CAS 7040-57-5).

δ.

«Παράγοντες ελέγχου ταραχών», ενεργές βασικές χημικές ουσίες και συνδυασμοί τους, περιλαμβανομένων των εξής:

1.

α-βρωμοβενζενακετονιτρίλιο, (κυανιούχο βρωμοβενζύλιο) (CA) (CAS 5798-79-8),

2.

[(2-χλωροφαινυλο) μεθυλενο] προπανοδινιτρίλιο, (ο-χλωροβενζυλιδενεμηλονονιτρίλιο (CS) (CAS 2698-41-1),

3.

2-χλωρο-1-φαινυλαιθανόνη, χλωριούχο φαινυλακύλιο (ω-χλωροακετοφαινόνη) (CN) (CAS 532-27-4),

4.

διβενζο-(β,στ)-1,4-οξαζεφίνη (CR) (CAS 257-07-8),

5.

10-χλωρο-5,10-διυδροφαιναρσαζίνη, (Χλωριούχος φαιναρσαζίνη), (Αδαμσίτης) (DM) (CAS 578-94-9),

6.

Ν-εννεϋλομορφολίνη, (MPA) (CAS 5299-64-9).

Σημείωση 1: Το σημείο ML7.δ δεν ελέγχει και τους παράγοντες ελέγχου ταραχών σε ατομικές συσκευασίες για προσωπική αυτοάμυνα.

Σημείωση 2: Το σημείο ML7.δ δεν ελέγχει τις ενεργές βασικές χημικές ουσίες και τους συνδυασμούς τους που εντοπίζονται και συσκευάζονται για την παραγωγή τροφίμων ή για ιατρικούς σκοπούς.

ε.

Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για τη διασπορά οποιουδήποτε από τα κατωτέρω, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού:

1.

Υλικά ή παράγοντες ελεγχόμενα από τα σημεία ML7.α., ML7.β ή ML7.δ, ή

2.

Παράγοντες χημικού πολέμου συγκείμενοι από πρόδρομες ουσίες ελεγχόμενες από το σημείο ML7.γ.

στ.

Προστατευτικός και απολυμαντικός εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού, και ειδικά σχεδιασμένα μείγματα χημικών ουσιών, ως εξής:

1.

Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για την άμυνα κατά των υλικών που ελέγχονται από τα σημεία ML7.α., ML7.β ή ML7.δ., και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού,

2.

Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για την απολύμανση αντικειμένων μολυσμένων με υλικά που ελέγχονται από το σημείο ML7.α ή ML7.β, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού,

3.

Μείγματα χημικών ουσιών εδικά ανεπτυγμένα/σχεδιασμένα για την απολύμανση αντικειμένων μολυσμένων με υλικά που ελέγχονται από το σημείο ML7.α. ή ML7.β,

Σημείωση: Το ML7.στ.1 περιλαμβάνει:

α.

Κλιματιστικές συσκευές ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για διήθηση πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών παραγόντων,

β.

Προστατευτικό ιματισμό.

ΣΗΜ: Για αντιασφυξιογόνες προσωπίδες πολιτών, προστατευτικό και απολυμαντικό εξοπλισμό βλέπε επίσης σημείο 1A004 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ.

ζ.

Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της ταυτότητας υλικών που ελέγχονται από τα σημεία ML7.α, ML7.β ή ML7.δ, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού:

Σημείωση: Το σημείο 7.ζ δεν ελέγχει τα προσωπικά δοσίμετρα για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης σημείο 1A004 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ.

η.

«Βιοπολυμερή» ειδικά σχεδιασμένα ή επεξεργασμένα για την ανίχνευση ή την αναγνώριση παραγόντων χημικού πολέμου που ελέγχονται από το σημείο ML7. β και καλλιέργειες συγκεκριμένων κυττάρων για την παρασκευή τους,

θ.

«Βιοκαταλύτες» για την απολύμανση ή την αποικοδόμηση παραγόντων χημικού πολέμου, και συναφή βιολογικά συστήματα, ως εξής:

1.

«Βιοκαταλύτες» ειδικά σχεδιασμένοι για την απολύμανση ή την αποικοδόμηση που ελέγχονται από το σημείο ML7.β, οι οποίοι προέρχονται από κατευθυνόμενη εργαστηριακή επιλογή ή γενετικό χειρισμό βιολογικών συστημάτων,

2.

Βιολογικά συστήματα ως εξής: «φορείς έκφρασης», ιοί ή καλλιέργειες κυττάρων που περιέχουν τις ειδικές γενετικές πληροφορίες για την παραγωγή «βιοκαταλυτών» που ελέγχονται από το σημείο ML7.θ.1,

Σημείωση 1: Τα σημεία ML7.β. και ML7.δ δεν ελέγχουν:

α.

το χλωροκυάνιο (CAS 506-77-4). Βλέπε σημείο 1C450.α.5 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ,

β.

το υδροκυανικό οξύ (CAS 74-90-8),

γ.

το χλώριο (CAS 7782-50-5),

δ.

το χλωριούχο καρβονύλιο (φωσγένιο) (CAS 75-44-5). Βλέπε σημείο 1C450.α.4 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ,

ε.

το διφωσγένιο (χλωρομυρμηκικό τριχλωρομεθύλιο) (CAS 503-38-8),

στ.

απαλείφεται·

ζ.

το βρωμιούχο ξυλύλιο, ορθο- (CAS 89-92-9), μετα- (CAS 620-13-3), παρα- (CAS 104-81-4),

η.

το βρωμιούχο βενζύλιο (CAS 100-39-0),

θ.

το ιωδιούχο βενζύλιο (CAS 620-05-3),

ι.

τη βρωμοακετόνη (CAS 598-31-2),

ια.

το βρωμοκυάνιο (CAS 506-68-3),

ιβ.

τη βρωμομεθυλαιθυλοκετόνη (CAS 816-40-0),

ιγ.

τη βρωμοακετόνη (CAS 78-95-5),

ιδ.

Ethyl iodoacetate (CAS 623-48-3),

ιε.

Iodo acetone (CAS 3019-04-3),

ιστ.

Chloropicrin (CAS 76-06-2). Βλέπε σημείο 1C450.α.7. του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ.

Σημείωση 2: Οι κυτταροκαλλιέργειες και τα βιολογικά συστήματα των σημείων ML7.η και ML7.θ.2. είναι αποκλειστικά, τα δε υποσημεία αυτά δεν ελέγχουν κύτταρα ή βιολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για μη στρατιωτικούς σκοπούς, π.χ. στη γεωργία, τη φαρμακοβιομηχανία, την ιατρική, την κτηνιατρική, το περιβάλλον, τη διαχείριση αποβλήτων ή τη βιομηχανία τροφίμων.

ML8
«Ενεργειακα υλικα» καισυναφεις ουσιες, ως εξης:

ΣΗΜ: Βλέπε σημείο 1C011 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ.

Τεχνικές σημειώσεις:

1.

μία τουλάχιστον από τις οποίες περιέχεται στον κατάλογο των υποσημείων ML8.

2.

Κάθε ουσία που περιέχεται στον κατάλογο των υποσημείων ML8 ελέγχεται από τον εν λόγω κατάλογο, έστω και αν χρησιμοποιείται σε άλλη εφαρμογή από την εδώ αναγραφόμενη (η TAGN π.χ. χρησιμοποιείται κυρίως ως εκρηκτικό, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο ή ως οξειδωτικό.)

α.

«Εκρηκτικά», ως εξής, και μείγματα αυτών:

1.

ADNBF (αμινοδινιτροβενζοφουραξάνη, 7-αμινο-4,6-δινιτροβενζοφουραζανο-1-οξείδιο) (CAS 97096-78-1),

2.

BNCP (υπερχλωρικό cis-bis (5-νιτροτετραζωλατο) τετραμινοκοβάλτιο (III) (CAS 117412-28-9),

3.

CL-14 (διαμινοδινιτροβενζοφουροξάνη, 5,7-διαμινο-4,6-δινιτροβενζοφουραζανο-1-οξείδιο) (CAS 117907-74-1),

4.

CL-20 (HNIW ή εξανιτροεξααζαϊσοβουρτσιτάνιο) (CAS 135285-90-4) και κλαθρικές ενώσεις του βλέπε και ML8.ζ.3. και ζ.4. για τις «πρόδρομες» ουσίες του),

5.

CP (υπερχλωρικό 2-(5-κυανοτετραζωλατο) πενταμινοκοβάλτιο-III (CAS 70247-32-4),

6.

DADE (1,1-διαμινο-2,2-δινιτροαιθυλένιο, FOX7),

7.

DATB (διαμινοτρινιτροβενζόλιο) (CAS 1630-08-6),

8.

DDFP (1,4-δινιτροδιφουραζανοπιπεραζίνη),

9.

DDPO (2,6-διαμινο-3,5-δινιτροπυραζιν-1-οξείδιο, PZO) (CAS 194486-77-6),

10.

DIPAM (3,3′-διαμινο-2,2′,4,4′,6,6′-εξανιτροδιφαινύλιο ή διπικραμίδιο) (CAS 17215-44-0),

11.

DNGU (DINGU ή δινιτρογλυκολουρίλη) (CAS 55510-04-8),

12.

Φουραζάνια, ως εξής:

α.

DAAOF (διαμινοαζοξυφουραζάνιο),

β.

DAAzF (διαμινοαζωφουραζάνιο) (CAS 78644-90-3),

13.

HMX και παράγωγα (βλέπε και ML8.ζ.5 για τις «πρόδρομες» ουσίες του), ως εξής:

α.

HMX (κυκλοτετραμεθυλαινοτετρανιτραμίνη, οκταϋδρο-1,3,5,7-τετρανιτρο-1,3,5,7-τετραζίνη, 1,3,5,7-τετρανιτρο-1,3,5,7-τετραζα-κυκλοοκτάνιο ή οκτωγένιο) (CAS 2691-41-0),

β.

διφθοραμινωμένα ανάλογα του HMX,

γ.

Κ-55 (2,4,6,8-τετρανιτρο-2,4,6,8-τετρααζαδικυκλο [3,3,0]-οκτανόνη-3, τετρανιτροημιγλυκοου-ρίλη, ή κετο-δικυκλικό HMX) (CAS 130256-72-3),

14.

HNAD (εξανιτροαδαμαντάνιο) (CAS 143850-71-9),

15.

HNS (εξανιτροστιλβένιο) (CAS 20062-22-0),

16.

Ιμιδαζόλες, ως εξής:

α.

BNNII (οκταϋδρο-2,5-bis(νιτροϊμινο)ιμιδαζο [4,5-d]ιμιδαζόλη),

β.

DNI (2,4-δινιτροϊμιδαζόλη) (CAS 5213-49-0),

γ.

FDIA (1-φθορο-2,4-δινιτροϊμιδαζόλη),

δ.

NTDNIA (N-(2-νιτροτριαζολο)-2,4-δινιτροϊμιδαζόλη),

ε.

PTIA (1-πικρυλ-2,4,5-τρινιτροιμιδαζόλη),

17.

NTNMH (1-(2-νιτροτριαζολο)-2-δινιτρομεθυλενοϋδραζίνη),

18.

NTO (ONTA ή 3-νιτρο-1,2,4-τριαζολο-5-όνη) (CAS 932-64-9),

19.

Πολυνιτροκυβάνια με άνω των τεσσάρων νιτροομάδες,

20.

PYX (2,6-Bis(πικρυλαμινο)-3,5-δινιτροπυριδίνη) (CAS 38082-89-2),

21.

RDX και παράγωγα, ως εξής:

α.

RDX (κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη, κυκλωνίτης, Τ4, εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη, 1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζα-κυκλοεξάνιο ή εξαγένιο) (CAS 121-82-4),

β.

Keto-RDX (K-6 ή 2,4,6-τρινιτρο-2,4,6-τριαζα-κυκλοεξανόνη) (CAS 115029-35-1),

22.

TAGN (νιτρική τριαμινογουανιδινίνη) (CAS 4000-16-2),

23.

TATB (τριαμινοτρινιτροβενζόλιο) (CAS 3058-38-6) (βλέπε και ML8.ζ.7 για τις «πρόδρομες» ουσίες του),

24.

TEDDZ (3,3,7,7-τετραbis(διφθοραμινο) οκταϋδρο-1,5-δινιτρο-1,5-διαζωκίνη),

25.

Τετραζόλες, ως εξής:

α.

NTAT (νιτροτριαζολαμινοτεραζόλη),

β.

NTNT (1-N-(2-νιτροτριαζολο)-4-δινιτροτετραζόλη),

26.

Τρινιτροφαινυλομεθυλονιτραμίνη (tetryl) (CAS 479-45-8).

27.

TNAD (1,4,5,8-τετρανιτρο-1,4,5,8-τετρααζαδεκαλίνη) (CAS 135877-16-6), (βλέπε και ML8.ζ.6 για τις «πρόδρομες» ουσίες της),

28.

TNAZ (1,3,3-τρινιτροαζετιδίνη) (CAS 97645-24-4), (βλέπε και ML8.ζ.2 για τις «πρόδρομες» ουσίες της),

29.

TNGU (SORGUYL ή τετρανιτρογλυκολουρίλη) (CAS 55510-03-7),

30.

TNP (1,4,5,8-τετρανιτρο-πυριδαζινο[4,5-d]πυριδαζίνη) (CAS 229176-04-9),

31.

Τριαζίνες, ως εξής:

α.

DNAM (2-οξυ-4,6-δινιτροαμινο-s-τριαζίνη) (CAS 19899-80-0),

β.

NNHT (2-νιτροϊμινο-5-νιτρο-εξαϋδρο-1,3,5-τριαζίνη) (CAS 130400-13-4),

32.

Τριαζόλες, ως εξής:

α.

5-αζιδο-2-νιτροτριαζόλη,

β.

ADHTDN (4-αμινο-3,5-διυδραζινο-1,2,4-τριαζολοδινιτραμίδιο) (CAS 1614-08-0),

γ.

ADNT (1-αμινο-3,5-δινιτρο-1,2,4-τριαζόλη),

δ.

BDNTA ([bis-δινιτροτριαζολ]αμίνη),

ε.

DBT (3,3′-δινιτρο-5,5-bi-1,2,4-τριαζόλη) (CAS 30003-46-4),

στ.

DNBT (δινιτροbisτριαζόλη) (CAS 70890-46-9),

ζ.

NTDNA (2-νιτροτριαζολο-5-δινιταρμίδιο) (CAS 75393-84-9),

η.

NTDNT (1-N-(2-νιτροτριαζολο)3,5-δινιτροτριαζόλη),

θ.

PDNT (1-πικρυλο-3,5-δινιτροτριαζόλη),

ι.

TACOT (τετρανιτροβενζοτριαζολοβενζοτριαζόλη) (CAS 25243-36-1),

33.

Κάθε εκρηκτικό μη αναφερόμενο σε άλλο μέρος του ML8.α με ταχύτητα έκρηξης άνω των 8 700 m/s στη μέγιστη πυκνότητα ή πίεση έκρηξης άνω των 34 GPa (340 kbar),

34.

Άλλα οργανικά εκρηκτικά μη αναφερόμενα σε άλλο μέρος του ML8.α με πίεση έκρηξης 25 GPa (250 kbar) και άνω, που παραμένουν ευσταθή σε θερμοκρασίες 523 K (250 °C) και άνω επί διαστήματα 5 λεπτών και άνω.

β.

«Προωθητικά», ως εξής:

1.

Κάθε στερεό «προωθητικό» της κλάσης 1.1 των Ηνωμένων Εθνών με θεωρητική ειδική ώθηση (υπό κανονικές συνθήκες) άνω των 250 sec για μη μεταλλούχες συνθέσεις, και άνω των 270 sec για αργιλιούχες συνθέσεις,

2.

Κάθε στερεό «προωθητικό» της κλάσης 1.3 των Ηνωμένων Εθνών με θεωρητική ειδική ώθηση (υπό κανονικές συνθήκες) άνω των 230 sec για μη αλογονούχες συνθέσεις, άνω των 250 sec για μη μεταλλούχες συνθέσεις, και άνω των 266 sec για μεταλλούχες συνθέσεις,

3.

«Προωθητικά» με σταθερά ισχύος άνω των 1 200 kJ/kg,

4.

«Προωθητικά» ικανά να διατηρούν σταθερό γραμμικό ρυθμό καύσης άνω των 38 mm/s υπό κανονικές συνθήκες (μετρούμενες υπό μορφή παρεμποδισμένης μονής κλωστής) πίεσης 6,89 MPa (68,9 bar) και θερμοκρασίας 294 K (21 °C),

5.

Τροποποιημένα χυτά ελαστομερικά «προωθητικά» διπλής βάσης (EMCDB) με επιμήκυνση, σε μέγιστη καταπόνηση, άνω του 5 % στους 233 Κ (–40 °C),

6.

Κάθε «προωθητικό» που περιέχει ουσίες αναγραφόμενες στο σημείο ML8.α.

γ.

«Πυροτεχνικά προϊόντα», καύσιμα και συναφείς ουσίες, ως εξής, και μείγματα αυτών:

1.

Καύσιμα αεροσκαφών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτικούς σκοπούς,

2.

Αλάνιο (υδρίδιο του αργιλίου) (CAS 7784-21-6),

3.

Καρβοράνια, δεκαβοράνιο (CAS 17702-41-9), πενταβοράνια (CAS 19624-22-7 και 18433-84-6) και παράγωγά των,

4.

Υδραζίνη και παράγωγά της, ως εξής (βλέπε επίσης σημεία ML8.δ.8 και δ.9. για τα οξειδωτικά παράγωγα της υδραζίνης):

α.

Υδραζίνη (CAS 302-01-2) σε συγκεντρώσεις 70 % και άνω,

β.

Μονομεθυλυδραζίνη (CAS 60-34-4),

γ.

Συμμετρική διμεθυλυδραζίνη (CAS 540-73-8),

δ.

Μη συμμετρική διμεθυλυδραζίνη (CAS 57-14-7),

5.

Μεταλλικά καύσιμα σε μορφή σωματιδίων, σφαιρικών, ομιχλοψεκασμένων, σφαιροειδών, φολιδωτών ή αλεσμένων, κατασκευασμένα από υλικό που περιέχει τουλάχιστον 99 % των εξής:

α.

Μέταλλα και μείγματα αυτών, ως εξής:

1.

Βηρύλλιο (CAS 7440-41-7) μεγέθους σωματιδίων κάτω των 60 μm,

2.

Σκόνη σιδήρου (CAS 7439-89-6) μεγέθους σωματιδίων έως και 3 μm παραγόμενη από την αναγωγή οξειδίου του σιδήρου με υδρογόνο,

β.

Μείγματα που περιέχουν κάποιο από τα εξής:

1.

Ζιρκόνιο (CAS 7440-67-7), μαγνήσιο (CAS 7439-95-4) και κράματά τους με μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 60 μm,

2.

Καύσιμα βορίου (CAS 7440-42-8) ή καρβιδίου βορίου (CAS 12069-32-8), καθαρότητας τουλάχιστον 85 % και μεγέθους σωματιδίων μικρότερου των 60 μm,

6.

Στρατιωτικά υλικά που περιέχουν πυκνωτικά για καύσιμα υδρογονανθράκων ειδικά σχεδιασμένα για τη χρήση σε φλογοβόλα ή εμπρηστικά πυρομαχικά, όπως τα στεαρικά ή παλμιτικά άλατα μετάλλων [π.χ. το γνωστό ως octal (CAS 637-12-7)] και τα πυκνωτικά Μ1, Μ2, Μ3,

7.

Υπερχλωρικές, χλωρικές και χρωμικές ενώσεις σύμμεικτες με σκόνη μετάλλου ή άλλα συστατικά καυσίμου υψηλής ενέργειας,

8.

Σκόνη σφαιριδίων αλουμινίου (CAS 7429-90-5) με μέγεθος σωματιδίων το πολύ 60 μm, κατασκευασμένη από υλικό με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο τουλάχιστον 99 %,

9.

Υποϋδρίδιο του τιτανίου (TiHn), στοιχειομετρικώς ισοδύναμο προς n = 0,65-1,68.

Σημείωση 1: Τα καύσιμα αεροσκαφών που ελέγχονται στο σημείο ΜL8.γ.1. είναι τελικά προϊόντα και όχι τα συστατικά τους μέρη.

Σημείωση 2: Το σημείο ML8.γ.4.α δεν ελέγχει τα μείγματα υδραζίνης τα ειδικά σχεδιασμένα για τον έλεγχο της διάβρωσης.

Σημείωση 3: Τα στρατιωτικά εκρηκτικά και καύσιμα που περιέχουν τα μέταλλα ή κράματα του σημείου ML8.γ.5. ελέγχονται ανεξαρτήτως του εάν τα μέταλλα ή κράματα είναι έγκλειστα σε αλουμίνιο, μαγνήσιο, ζιρκόνιο ή βηρύλλιο.

Σημείωση 4: Το σημείο ML8.γ.5.β.2 δεν ελέγχει το βόριο ή το καρβίδιο βορίου εμπλουτισμένο με βόριο-10 (συνολική περιεκτικότητα σε βόριο-10 τουλάχιστον 20 %).

δ.

Οξειδωτικά, ως εξής, και μείγματα αυτών:

1.

AND (δινιτραμιδικό αμμώνιο ή SR 12) (CAS 140456-78-6),

2.

AP (υπερχλωρικό αμμώνιο) (CAS 7790-98-9),

3.

Ενώσεις φθορίου με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

Άλλα αλογόνα,

β.

Οξυγόνο, ή

γ.

Άζωτο.

Σημείωση 1: ML8Το σημείο ML8.δ.3 δεν ελέγχει το τριφθοριούχο χλώριο. Βλέπε σημείο 1C238 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ.

Σημείωση 2: Το σημείο ML8.δ.3 δεν ελέγχει το τριφθορίδιο του αζώτου στην αέρια κατάστασή του.

4.

DNAD (1,3-δινιτρο-1,3-διαζετιδίνη (CAS 78246-06-7),

5.

HAN (νιτρικό υδροξυλαμμώνιο) (CAS 13465-08-2),

6.

HAP (υπερχλωρικό υδροξυλαμμώνιο) (CAS 15588-62-2),

7.

HNF (νιτρομυρμηκικό υδραζίνιο) (CAS 20773-28-8),

8.

Νιτρική υδραζίνη (CAS 37836-27-4),

9.

Υπερχλωρική υδραζίνη (CAS 27978-54-7),

10.

Υγρά οξειδωτικά που αποτελούνται από ή περιέχουν παρεμποδισμένο ερυθρό ατμίζον νιτρικό οξύ (IRFNA) (CAS 8007-58-7),

Σημείωση: Το σημείο ML8.δ.10 δεν ελέγχει το μη παρεμποδισμένο ατμίζον νιτρικό οξύ.

ε.

Συνδετικά μέσα, πλαστικοποιητές, μονομερή, πολυμερή, ως εξής:

1.

AMMO (αζιδομεθυλομεθυλοξετάνη και τα πολυμερή της) (CAS 90683-29-7) (βλέπε και ML8.ζ.1 για τις «πρόδρομες» ουσίες της),

2.

BAMO (bis-αζιδομεθυλοξετάνη και τα πολυμερή της) (CAS 17607-20-4) (βλέπε και ML8.ζ.1 για τις «πρόδρομες» ουσίες της),

3.

BDNPA (bis (2,2-δινιτροπροπυλ) ακετάλη) (CAS 5108-69-0),

4.

BDNPF (bis (2,2-δινιτροπροπυλο)φορμάλη) (CAS 5917-61-3),

5.

BTTN (τρινιτρική βουτανοτριόλη) (CAS 6659-60-5), (βλέπε και ML8.ζ.8 για τις «πρόδρομες» ουσίες της),

6.

Ενεργειακά μονομερή, πλαστικοποιητές και πολυμερή που περιέχουν νιτρο-, αζιδο-, νιτρικές, νιτραζα- ή διφθοροαμινο-ομάδες, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

7.

FAMAO (3-διφθοραμινομεθυλο-3-αζιδομεθυλοξετάνη) και τα πολυμερή της,

8.

FEFO (bis-(2-φθορο-2,2-δινιτροαιθυλο) φορμάλη) (CAS 17003-79-1),

9.

FPF-1 (πολυ-2,2,3,3,4,4-εξαφθοροπεντανο-1,5-διολοφορμάλη) (CAS 376-90-9),

10.

FPF-3 (πολυ-2,4,4,5,5,6,6-επταφθορο-2-τρι-φθορομεθυλο-3-οξαεπτανο-1,7-διολοφορμάλη),

11.

GAP (πολυμερές γλυκιδυλαζιδίου) (CAS 143178-24-9) και τα παράγωγά του,

12.

HTPB (πολυβουταδιένιο με τελικές υδροξυλομάδες), με λειτουργικότητα υδροξυλίου τουλάχιστον 2,2 και τα πολύ 2,4, τιμή υδροξυλίου μικρότερη των 0,77 meq/g, και ιξώδες κάτω των 47 poise στους 30 °C (CAS 69102-90-5),

13.

Πολυ(επιχλωρυδρίνη) χαμηλού μοριακού βάρους (μικρότερου των 10 000), με λειτουργικές ομάδες αλκοόλης· πολυ(επιχλωρυδρινοδιόλη) και τριόλη,

14.

NENAs (ενώσεις νιτρικοαιθυλονιτραμίνης) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 και 85954-06-9),

15.

PGN (πολυ-GLYN, πολυ(νιτρικό γλυκιδύλιο) ή πολυνιτρικομεθυλοξιράνιο (CAS 27814-48-8),

16.

Πολυ-NIMMO (πολυνιτρικομεθυλομεθυλοξετάνη) η πολυ-NMMO (πολυ[3-νιτρικομεθυλο-3-μεθυ-λοξετάνη]) (CAS 84051-81-0),

17.

Πολυνιτροορθοκαρβονικές ενώσεις,

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(διφθοραμινο)αιθοξυ] προπάνιο ή tris βινοξυπροπάνιο, σύμπλοκο) (CAS 53159-39-0).

στ.

Πρόσθετα, ως εξής:

1.

Βασικός σαλικυλικός χαλκός (CAS 62320-94-9),

2.

BHEGA (bis-(2-υδροξυαιθυλο)γλυκολαμίδη) (CAS 17409-41-5),

3.

BNO (οξείδιο βουταδιενονιτριλίου) (CAS 9003-18-3),

4.

Σιδηροκενικά παράγωγα, ως εξής:

α.

Βουτακένιο (CAS 125856-62-4),

β.

Κατοκένιο (2,2-bis-αιθυλοσιδηροκενυλοπροπάνιο) (CAS 37206-42-1),

γ.

Σιδηροκενοκαρβοξυλικά οξέα,

δ.

Ν-βουτυλοσιδηροκένιο (CAS 31904-29-7),

ε.

Άλλα σιδηροκενικά παράγωγα με προσθήκη πολυμερούς,

5.

β-ρεσορκυλικός μόλυβδος (CAS 20936-32-7),

6.

Κιτρικός μόλυβδος (CAS 14450-60-3),

7.

Χημικές ενώσεις β-ρεσορκυλικού ή σαλικυλικού οξέος με μόλυβδο-χαλκό (CAS 68411-07-4),

8.

Μηλεϊκός μόλυβδος (CAS 19136-34-6),

9.

Σαλικυλικός μόλυβδος (CAS 15748-73-9),

10.

Κασσιτερικός μόλυβδος (CAS 12036-31-6),

11.

Methyl BAPO (οξείδιο bis (2-μεθυλο αζιριδινυλο) μεθυλαμινοφωσφίνης) (CAS 57-39-6), BOBBA 8 (οξείδιο bis (2-μεθυλο αζιριδινυλο) 2-(2-υδροξυπροπανοξυ)προπυλαμινοφωσφίνης) και άλλα παράγωγα MAPO·

12.

Methyl BAPO (οξείδιο bis (2-μεθυλο αζιριδινυλο) μεθυλαμινοφωσφίνης) (CAS 85068-72-0),

13.

Ν-μεθυλο-p-νιτροανιλίνη (CAS 100-15-2),

14.

Διισοκυανικό 3-νιτραζα-1,5-πεντάνιο (CAS 7406-61-9),

15.

Οργανομεταλλικοί συνδιαλύτες, ως εξής:

α.

φωσφορικοτιτανικό νεοπεντυλο[διαλλυλο]όξη-τρι[διοκτύλιο] (CAS 103850-22-2)· γνωστό και ως 2,2 [bis 2-προπενολικο-μεθυλο, βουτανολικο, tris (διοκτυλο) φωσφορικό] τιτάνιο IV (CAS 110438-25-0)· ή LICA 12 (CAS 103850-22-2),

β.

[(2-προπενολικο-1) μεθυλο, n-προπανολικομεθυλο] βουτανολικο-1, tris (διοκτυλο) πυροφω-σφορικό τιτάνιο IV· ή KR3538,

γ.

[(2-προπενολικο-1) μεθυλο, n-προπανολικομεθυλο] βουτανολικο-1 tris (διοκτυλο) φωσφορικό τιτάνιο IV,

16.

Πολυκυανοδιφθοροαμινοαιθυλενοξείδιο,

17.

Πολυλειτουργικά αμίδια της αζιριδίνης με Ιαλυσό ισοφθαλικού, τριμεσικού (BITA ή βουτυλενο ιμινο τριμεσαμιδίου), ισοκυανουρικού ή τριμεθυλαδιπικού οξέος και υποκαταστάσεις 2-μεθυλο ή 2-αιθυλο στο δακτύλιο της αζιριδίνης,

18.

Προπυλενοϊμίνη, 2-μεθυλαζιριδίνη (CAS 75-55-8),

19.

Υπερλεπτό οξείδιο σιδήρου (Fe2O3) με ειδική επιφάνεια άνω των 250 m2/g και μέσο μέγεθος σωματιδίων το πολύ 3,0 nm,

20.

TEPAN (τετρααιθυλενοπεντααμινοακρυλονιτρύλιο) (CAS 68412-45-3)· κυανοαιθυλιωμένες πολυαμίνες και τα άλατά τους,

21.

TEPANOL (τετρααιθυλενοπεντααμινακρυλονιτριλογλυκιδόλη) (CAS 68412-46-4)· κυανοαιθυλιω-μένες πολυαμίνες με προσθήκη γλυκιδόλης και τα άλατά τους,

22.

TPB (τριφαινυλοβισμούθιο) (CAS 603-33-8).

ζ.

«Πρόδρομες ουσίες», ως εξής:

ΣΗΜ: Οι αναφορές του σημείου ML8.ζ γίνονται σε ελεγχόμενα «ενεργειακά υλικά» που κατασκευάζονται με βάση αυτές τις ουσίες.

1.

BCMO (bis-χλωρομεθυλοξετάνη) (CAS 142173-26-0), (βλέπε και ML8.ε.1 και ε.2)·

2.

Άλας δινιτροαζετιδινο-t-βουτυλίου (CAS 125735-38-8) (βλέπε και ML8.α.28),

3.

HBIW (εξαβενζυλεξααζαϊσοβουρτσιτάνιο) (CAS 124782-15-6), (βλέπε και ML8.α.4),

4.

TAIW (τετραακετυλοδιβενζυλεξααζαϊσοβουρτσιτάνιο) (βλέπε και ML8.α.4),

5.

TAT (1,3,5,7-τετραακετυλο-1,3,5,7-τετραζα κυκλο-οκτάνιο) (CAS 41378-98-7) (βλέπε και ML8.α.13),

6.

1,4,5,8-τετρααζαδεκαλίνη (CAS 5409-42-7) (βλέπε και ML8.α.27.),

7.

1,3,5-τριχλωροβενζόλιο (CAS 108-70-3) (βλέπε και ML8.a.23.),

8.

1,2,4-τριυδροξυβουτάνιο (1,2,4-βουτανοτριόλη) (CAS 3068-00-6) (βλέπε και ML8.ε.5).

Σημείωση 5: Για γομώσεις και μηχανισμούς βλέπε ML4.

Σημείωση 6: Στο σημείο ML8 δεν ελέγχονται οι παρακάτω ουσίες, εκτός αν συνδυάζονται ή αναμιγνύονται με τα «ενεργειακά υλικά» ή τις σκόνες μετάλλων που αναφέρονται αντιστοίχως στο σημείο ML8.α ή ML8.γ:

α.

Πικρικό αμμώνιο,

β.

Μαύρη πυρίτιδα,

γ.

Εξανιτροδιφαινυλαμίνη,

δ.

Διφθοραμίνη,

ε.

Νιτροάμυλο,

στ.

Νιτρικό κάλιο,

ζ.

Τετρανιτροναφθαλένιο,

η.

Τρινιτροανισόλη,

θ.

Τρινιτροναφθαλένιο,

ι.

Τρινιτροξυλένιο,

ια.

Ν-πυρρολιδινόνη, 1-μεθυλο-2-πυρρολιδινόνη,

ιβ.

Μηλεϊκό διοκτύλιο,

ιγ.

Ακρυλικό αιθυλεξύλιο,

ιδ.

Τριαιθυλαλουμίνιο (TEA), τριμεθυλαλουμίνιο (TMA) και άλλα πυροφορικά μεταλλικά αλκύλια και αλλύλια λιθίου, νατρίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου ή βορίου,

ιε.

Νιτροκυτταρίνη,

ιστ.

Νιτρογλυκερίνη (ή τρινιτρική γλυκερίνη, τρινιτρογλυκερίνη) (NG)·

ιζ.

2,4,6-τρινιτρογλυκερίνη (TNT),

ιη.

ΕΔινιτρική αιθυλενοδιαμίνη (EDDN),

ιθ.

Τετρανιτρική πενταερυθριτόλη (PETN),

κ.

Αζίδιο μολύβδου, κανονικός και βασικός στυφνικός μόλυβδος, και πρωτοταγή εκρηκτικά ή εναυσματικές ουσίες που περιέχουν αζίδια ή σύμπλοκα αζιδίων,

κα.

Δινιτρική τριαιθυλενογλυκόλη (TEGDN),

κβ.

2,4,6-τρινιτρορεσορκινόλη (στυφνικό οξύ),

κγ.

διμεθυλοδιφαινυλουρία, μεθυλαιθυλοδιφαινυλουρία [Centra-lites],

κδ.

N,N-διφαινυλουρία (μη συμμετρική διφαινυλουρία),

κε.

Μεθυλο-Ν,Ν-διφαινυλουρία (μεθυλο ασύμμετρη διφαινυλουρία),

κστ.

Αιθυλο-Ν,Ν-διφαινυλουρία (αιθυλο ασύμμετρη διφαινυλουρία),

κζ.

2-Νιτροδιφαινυλαμίνη (2-NDPA),

κη.

4-Νιτροδιφαινυλαμίνη (4-NDPA),

κθ.

2,2-δινιτροπροπανόλη,

λ.

Νιτρογουανιδίνη (βλέπε σημείο 1C011.δ του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ).

ML9
Πολεμικα πλοια, ειδικος ναυτικος εξοπλισμος και εξαρτηματα ως εξης, και συστατικα μερη αυτων, ειδικα σχεδιασμενα για στρατιωτικη χρηση:

ΣΗΜ: Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε ML11, σημείωση 7.

α.

Πολεμικά πλοία και πλοία (επιφανείας ή υποβρύχια) ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για επιθετική ή αμυντική δράση, είτε έχουν προσαρμοστεί στη μη στρατιωτική χρήση είτε όχι, ανεξαρτήτως της τρέχουσας κατάστασης επισκευής ή επιχειρησιακής κατάστασης και ανεξαρτήτως αν περιέχουν συστήματα εκτόξευσης όπλων ή θωράκιση, και κύτη ή μέρη των κυτών των πλοίων αυτών.

β.

Κινητήρες και προωστικά συστήματα, ως εξής:

1.

Πετρελαιοκινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για υποβρύχια με αμφότερα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

ισχύ 1,12 MW (1 500 hp) ή περισσότερο, και

β.

ταχύτητα περιστροφής 700 rpm (σ.α.λ.) ή περισσότερο.

2.

Ηλεκτρικοί κινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για υποβρύχια με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

ισχύ άνω των 0,75 MW (1 000 hp),

β.

ταχεία αναστροφή πορείας,

γ.

υδρόψυκτοι,

δ.

πλήρως προστατευμένοι με περίβλημα.

3.

Μη μαγνητικοί πετρελαιοκινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για στρατιωτική χρήση με ισχύ 37,3 kW (50 hp) ή περισσότερο και με μη μαγνητικό περιεχόμενο που να υπερβαίνει το 75 % της συνολικής μάζας.

4.

Προωστικά συστήματα ανεξάρτητα αέρος ειδικά σχεδιασμένα για υποβρύχια.

Τεχνική σημείωση:

Η «ανεξάρτητη αέρος πρόωση» επιτρέπει σε ένα εν καταδύσει υποβρύχιο να χρησιμοποιεί το προωστικό του σύστημα, χωρίς πρόσβαση σε ατμοσφαιρικό οξυγόνο, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο που θα επέτρεπε η χρήση συσσωρευτών. Δεν περιλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια.

γ.

Υποβρύχιες συσκευές ανίχνευσης, ειδικά σχεδιασμένες για στρατιωτική χρήση, και σχετικοί έλεγχοι.

δ.

Δίκτυα υποβρυχίων και τορπιλών.

ε.

Δεν χρησιμοποιείται.

στ.

Εξαρτήματα διάβασης του κύτους και συστήματα σύνδεσης ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με εξοπλισμό στο εξωτερικό του πλοίου.

Σημείωση: Το σημείο ML9.στ περιλαμβάνει συστήματα σύνδεσης για πλοία, τα οποία είναι μονόκλωνα ή πολύκλωνα, ομοαξονικά ή τύπου κυματαγωγού, και εξαρτήματα διάβασης του κύτους για πλοία. Αμφότερα μπορούν να παραμένουν ανεπηρέαστα στις διαρροές και να διατηρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά σε βάθη άνω των 100 m. Επίσης συστήματα σύνδεσης οπτικής ίνας και εξαρτήματα διάβασης του κύτους, ειδικά σχεδιασμένα για διαβίβαση δέσμης λέιζερ ανεξαρτήτως βάθους. Δεν περιλαμβάνονται οι συνήθεις άξονες πρόωσης και τα υδροδυναμικά εξαρτήματα διάβασης για ράβδους ελέγχου.

ζ.

Αθόρυβοι τριβείς, με ανάρτηση αερίου ή μαγνητική, ενεργός μηχανισμός ελέγχου για την εξάλειψη του ίχνους ή των κραδασμών, και εξοπλισμός που περιέχει τους τριβείς αυτούς, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση.

ML10
«Αεροσκαφη», «οχηματα ελαφρυτερα του αερα», μη επανδρωμενα εναερια οχηματα, αεροκινητηρες καιεξοπλισμος «αεροσκαφων», συναφης εξοπλισμος και συστατικα μερη, ειδικα σχεδιασμενα η τροποποιημενα για στρατιωτικη χρηση, ως εξης:

ΣΗΜ: Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε ML11, σημείωση 7.

α.

Μαχητικά «αεροσκάφη» και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

β.

Άλλα «αεροσκάφη» και «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα» ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση, συμπεριλαμβανομένων της στρατιωτικής αναγνώρισης, επίθεσης, στρατιωτικής εκπαίδευσης, μεταφοράς και ρίψης στρατευμάτων ή στρατιωτικού εξοπλισμού από αέρος, διοικητικής μέριμνας, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

γ.

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και συναφής εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση κατωτέρω και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών:

1.

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα συμπεριλαμβανομένων των τηλεκατευθυνόμενων εναέριων οχημάτων (RPVs), αυτόνομα προγραμματιζόμενα οχήματα και «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα»,

2.

Συνδεδεμένοι εκτοξευτήρες και εξοπλισμός υποστήριξης εδάφους,

3.

Συναφής εξοπλισμός διοίκησης και ελέγχου.

δ.

Αεροκινητήρες, ειδικά σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για στρατιωτική χρήση, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

ε.

Αερομεταφερόμενος εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του αερομεταφερόμενου εξοπλισμού ανεφοδιασμού, ειδικά σχεδιασμένου για να χρησιμοποιείται με «αεροσκάφη» ελεγχόμενα βάσει των σημείων ML10.α ή ML10.β ή με αεροκινητήρες ελεγχόμενους βάσει του ML10.δ, και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

στ.

Συσκευές ανεφοδιασμού διά πιέσεως, εξοπλισμός ανεφοδιασμού διά πιέσεως, εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων σε οριοθετημένες περιοχές και εξοπλισμός εδάφους, ειδικά κατασκευασμένος για «αεροσκάφη» ελεγχόμενα βάσει των σημείων ML10.α ή ML10.β ή για αεροκινητήρες ελεγχόμενους βάσει του ML10.δ.

ζ.

Στρατιωτικά κράνη πρόσκρουσης και προστατευτικές προσωπίδες και ειδικά σχεδιασμένα για αυτές συστατικά μέρη, αναπνευστικές συσκευές πιέσεως και στολές μερικής πιέσεως προς χρήση στα αεροσκάφη, στολές αντί-g, μετατροπείς υγρού οξυγόνου χρησιμοποιούμενοι για «αεροσκάφη» ή πυραύλους, και καταπέλτες και συστήματα που ενεργοποιούνται με φυσίγγια για τη διαφυγή του προσωπικού από το «αεροσκάφος» σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

η.

Αλεξίπτωτα και συναφής εξοπλισμός για μάχιμο προσωπικό, ρίψη φορτίου ή επιβράδυνση «αεροσκάφους», ως εξής, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους:

1.

Αλεξίπτωτα για:

α.

Ρίψη μετρητών απόστασης στο ακριβές σημείο αναφοράς,

β.

Ρίψη αλεξιπτωτιστών,

2.

Αλεξίπτωτα φορτίου,

3.

Αλεξίπτωτα πλαγιάς, αλεξίπτωτα επιβραδύνσεως, βοηθητικά αλεξίπτωτα σταθεροποίησης και ελέγχου της στάσης πιπτόντων σωμάτων (π.χ. θαλαμίσκοι περισυλλογής, εκτοξευόμενα καθίσματα, βόμβες),

4.

Βοηθητικά αλεξίπτωτα που χρησιμοποιούνται με συστήματα εκτοξευόμενων καθισμάτων για την ανάπτυξη και τη ρύθμιση της διαδικασίας φουσκώματος των αλεξίπτωτων έκτακτης ανάγκης,

5.

Αλεξίπτωτα περισυλλογής για κατευθυνόμενα βλήματα, αεροσκάφη χωρίς χειριστή ή διαστημικά οχήματα,

6.

Αλεξίπτωτα προσέγγισης και επιβράδυνσης προσγείωσης·

7.

Άλλα στρατιωτικά αλεξίπτωτα·

8.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για αλεξιπτωτιστές μεγάλου ύψους (π.χ. στολές, ειδικά κράνη, συστήματα αναπνοής, εξοπλισμός πλοήγησης),

θ.

Συστήματα αυτόματου χειρισμού για φορτία αλεξίπτωτων, εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση για πτώσεις ελεγχόμενου ανοίγματος σε οποιοδήποτε ύψος, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού οξυγόνου.

Σημείωση 1: Στο σημείο ML10.β δεν ελέγχονται τα «αεροσκάφη» ή οι παραλλαγές των «αεροσκαφών» που είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, τα οποία:

α.

δεν είναι διαμορφωμένα για στρατιωτική χρήση και δεν διαθέτουν προσθήκες ή εξοπλισμό ή ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για στρατιωτική χρήση, και

β.

έχουν πιστοποιηθεί για πολιτική χρήση από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε κάποιο συμμετέχον κράτος στο Διακανονισμό του Wassenaar.

Σημείωση 2: Το σημείο ML10.δ δεν ελέγχει:

α.

αεροκινητήρες ειδικά σχεδιασμένους ή τροποποιημένους για στρατιωτική χρήση, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε κάποιο συμμετέχον κράτος στο Διακανονισμό του Wassenaar για χρήση σε «πολιτικά αεροσκάφη», ή ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών,

β.

εμβολοφόρους κινητήρες ή ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών, πλην των ειδικά σχεδιασμένων για μη επανδρωμένα αερόφερτα οχήματα.

Σημείωση 3: Ο έλεγχος στα σημεία ML10.β και ML10.δ για τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και το συναφή εξοπλισμό για μη στρατιωτικά «αεροσκάφη» ή αεροκινητήρες που έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση, ισχύει μόνο για τα στρατιωτικά συστατικά μέρη και το σχετικό στρατιωτικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη μετατροπή σε στρατιωτική χρήση.

ML11
Ηλεκτρονικος εξοπλισμος που δεν ελεγχεται σε αλλο μερος του κοινου στρατιωτικου καταλογου της εε, ως εξης, και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη αυτου:

α.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση.

Σημείωση: Το ML11 περιλαμβάνει:

1.

εξοπλισμό ηλεκτρονικών αντιμέτρων και αντι-αντιμέτρων (δηλαδή εξοπλισμό σχεδιασμένο για την εισαγωγή εξωτερικών ή εσφαλμένων σημάτων στους δέκτες επικοινωνίας ραντάρ ή ασύρματης επικοινωνίας ή τη με άλλο τρόπο παρεμπόδιση της λήψης, λειτουργίας ή αποτελεσματικότητας των εχθρικών ηλεκτρονικών δεκτών, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχού τους εξοπλισμού αντιμέτρων), συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού δημιουργίας και αντιμετώπισης παρεμβολών,

2.

λυχνίες ταχείας μεταβολής συχνότητας,

3.

ηλεκτρονικά συστήματα ή εξοπλισμό σχεδιασμένο είτε για την επιτήρηση και την παρακολούθηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για σκοπούς στρατιωτικών πληροφοριών ή ασφαλείας είτε για την αντίκρουση της επιτήρησης και της παρακολούθησης αυτής,

4.

υποβρύχια αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένης της ακουστικής και μαγνητικής παρεμβολής και παραπλάνησης και εξοπλισμού σχεδιασμένου για την εισαγωγή εξωτερικών ή εσφαλμένων σημάτων στους δέκτες ηχοεντοπισμού,

5.

εξοπλισμό ασφαλείας για την επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμό ασφαλείας δεδομένων, και εξοπλισμό ασφαλείας διαβίβασης και γραμμών σήμανσης, με χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης,

6.

εξοπλισμό αναγνώρισης, πιστοποίησης γνησιότητας και φόρτωσης και διαχείρισης κλειδών, εξοπλισμό κατασκευής και διανομής, εξοπλισμό κατεύθυνσης και πλοήγησης,

7.

εξοπλισμό κατεύθυνσης και πλοήγησης,

8.

ψηφιακό εξοπλισμό ραδιεπικοινωνιών τροποσφαιρικού σκεδασμού,

9.

ψηφιακούς αποδιαμορφωτές ειδικά σχεδιασμένους για τις πληροφορίες σημάτων.

β.

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών για Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS).

ML12
Οπλικα συστηματα κινητικης ενεργειας υψηλης ταχυτητας και συναφης εξοπλισμος και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη, ως εξης:

α.

οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας, ειδικά σχεδιασμένα για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου,

β.

ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις δοκιμής και αξιολόγησης και υποδείγματα δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών οργάνων και στόχων, για δυναμικές δοκιμές βλημάτων και συστημάτων κινητικής ενέργειας.

ΣΗΜ: Για τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν δευτερεύοντα πυρομαχικά ή μόνο χημική πρόωση και τα πυρομαχικά αυτών, βλέπε σημεία ML1 έως ML4.

Σημείωση 1: Το σημείο ML12 περιλαμβάνει τα εξής, όταν είναι ειδικά σχεδιασμένα για οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας:

α.

προωθητικά συστήματα εκτόξευσης ικανά να επιταχύνουν μάζες μεγαλύτερες του 0,1 g με ταχύτητες άνω των 1,6 km/s, υπό συνθήκες βολής κατά βολές και βολής κατά ριπές,

β.

πρωτογενής παραγωγή ισχύος, ηλεκτρική θωράκιση, αποθήκευση ενέργειας, θερμική διαχείριση, ρύθμιση κλιματικών συνθηκών, εξοπλισμός μεταγωγής ή χειρισμού καυσίμων, ηλεκτρικές διεπαφές μεταξύ παροχής ενέργειας, πυροβόλων και άλλων λειτουργιών ηλεκτρικού χειρισμού των πυργίσκων,

γ.

απόκτηση στόχου, εντοπισμό, έλεγχο πυρός ή συστήματα εκτίμησης ζημιών,

δ.

συσκευή αναζήτησης στόχου, συστήματα καθοδήγησης ή εκτροπής της πρόωσης (πλευρική επιτάχυνση) για τα βλήματα.

Σημείωση 2: Το σημείο ML12 ελέγχει τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους πρόωσης:

α.

ηλεκτρομαγνητική,

β.

ηλεκτροθερμική,

γ.

πλάσμα,

δ.

ελαφρύ αέριο,

ε.

χημική (όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω).

ML13
Εξοπλισμος θωρακισης η προστατευτικος εξοπλισμος και κατασκευες και συστατικα μερη ως εξης:

α.

πλάκες θωράκισης ως εξής:

1.

κατασκευασμένες ώστε να πληρούν στρατιωτικό πρότυπο ή προδιαγραφή,

2.

κατάλληλες για στρατιωτική χρήση,

β.

κατασκευές μεταλλικών ή μη μεταλλικών υλικών ή συνδυασμοί αυτών, ειδικά σχεδιασμένοι για να παρέχουν βαλλιστική προστασία στα στρατιωτικά συστήματα, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών,

γ.

κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με στρατιωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές, ή, με ανάλογα εθνικά πρότυπα, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών, δηλαδή κέλυφος, επένδυση και παρεμβύσματα,

δ.

θωράκιση σώματος και προστατευτικές στολές, κατασκευασμένες σύμφωνα με στρατιωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές, ή αντίστοιχο υλικό, και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

Σημείωση 1: Το σημείο ML13.β περιλαμβάνει υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την παροχή ενεργού εκρηκτικής θωράκισης ή την κατασκευή στρατιωτικών καταφυγίων.

Σημείωση 2: Το σημείο ML13.γ δεν ελέγχει τα συμβατικά χαλύβδινα κράνη, που δεν είναι ούτε τροποποιημένα ούτε σχεδιασμένα για να δέχονται ή να φέρουν οποιοδήποτε τύπο βοηθητικής συσκευής.

Σημείωση 3: Τα σημεία ML13.γ και δ δεν ελέγχουν τα κράνη, τις ατομικές θωρακίσεις σώματος ή τις προστατευτικές στολές όταν συνοδεύουν το χρήστη τους για την ατομική του προστασία.

Σημείωση 4: Τα μόνα κράνη τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για προσωπική εξουδετέρωση βομβών και τα οποία ελέγχονται από το σημείο ML13 είναι εκείνα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.

ΣΗΜ. 1: Βλέπε επίσης σημείο 1A005 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ.

ΣΗΜ. 2: Για τα «ινώδη ή νηματώδη υλικά» που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή θωρακίσεων για το σώμα και κρανών, βλέπε σημείο 1C010 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ.

ML14
Ειδικος εξοπλισμος για στρατιωτικη εκπαιδευση η προσομοιωση στρατιωτικων σεναριων, προσο-μοιωτες ειδικα σχεδιασμενοι για την εκπαιδευση στη χρηση οποιουδηποτε πυροβολου οπλου η οπλου ελεγχομενου απο τα σημεια ml1 η ml2, και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη και εξαρτηματα αυτων.

Τεχνική σημείωση:

Ο όρος «ειδικός εξοπλισμός για στρατιωτική εκπαίδευση» περιλαμβάνει στρατιωτικούς τύπους εκπαιδευτών επίθεσης, εκπαιδευτές επιχειρησιακών πτήσεων, εκπαιδευτές στόχων ραντάρ, γεννήτριες στόχων ραντάρ, εκπαιδευτικά μηχανήματα βολής, εκπαιδευτές ανθυποβρυχιακού πολέμου, προσομοιωτές πτήσεως (συμπεριλαμβανομένου του φυγοκεντρικού εξοπλισμού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση για εκπαίδευση πιλότων/αστροναυτών), εκπαιδευτές ραντάρ, εκπαιδευτές οργάνων πτήσης, εκπαιδευτές πλοήγησης, εκπαιδευτές εκτόξευσης πυραύλων, εξοπλισμό στόχου, «αεροσκάφη» χωρίς χειριστή, εκπαιδευτές οπλισμού, εκπαιδευτές «αεροσκαφών» χωρίς κυβερνήτη, κινητές μονάδες εκπαίδευσης και εξοπλισμό εκπαίδευσης για στρατιωτικές επιχειρήσεις εδάφους.

Σημείωση 1: Το σημείο ML14 περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής εικόνας και διαδραστικά περιβαλλοντικά συστήματα για προσομοιωτές εφόσον έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση.

Σημείωση 2: Το σημείο ML14 δεν ελέγχει τον εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος για εκπαίδευση στη χρήση κυνηγετικών ή αθλητικών όπλων.

ML15
Εξοπλισμος παραγωγης και επεξεργασιας εικονας η αντιμετρων, ειδικα σχεδιασμενος για στρατιωτικη χρηση και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη και εξαρτηματα αυτου, ως εξης:

α.

συσκευές εγγραφής και εξοπλισμός επεξεργασίας εικόνας,

β.

κάμερες, φωτογραφικός εξοπλισμός και εξοπλισμός επεξεργασίας φιλμ,

γ.

εξοπλισμός έντασης εικόνας,

δ.

εξοπλισμός υπέρυθρης ή θερμικής απεικόνισης,

ε.

εξοπλισμός απεικόνισης με αισθητήρα ραντάρ,

στ.

εξοπλισμός αντιμέτρων και αντι-αντιμέτρων για τον εξοπλισμό των υποκατηγοριών ML15.α έως ML15.ε.

Σημείωση: Το σημείο ML15.στ περιλαμβάνει εξοπλισμό σχεδιασμένο για την υποβάθμιση της λειτουργίας ή της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών συστημάτων παραγωγής εικόνας ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της υποβάθμισης αυτής.

Σημείωση 1: Ο όρος «ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη» περιλαμβάνει τα εξής, εφόσον είναι σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση:

α.

λυχνίες μετατροπής υπέρυθρων εικόνων,

β.

λυχνίες ενίσχυσης εικόνας (εκτός αυτές της πρώτης γενιάς),

γ.

πλάκες μικροδιαύλων,

δ.

λυχνίες τηλεοπτικής κάμερας φωτισμού χαμηλής στάθμης,

ε.

διατάξεις ανιχνευτικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης ή συστημάτων τελικής ανάγνωσης),

στ.

λυχνίες πυροηλεκτρικής τηλεοπτικής κάμερας,

ζ.

ψυκτικά συστήματα για συστήματα επεξεργασίας εικόνων,

η.

ηλεκτρικά ενεργοποιούμενοι φωτοφράκτες φωτοχρωμικού ή ηλεκτροοπτικού τύπου με ταχύτητα φωτοφράκτη μικρότερη των 100 μs, εκτός από την περίπτωση των φωτο-φρακτών οι οποίοι αποτελούν ουσιαστικό τμήμα κάμερας υψηλής ταχύτητας,

θ.

αναστροφείς εικόνας οπτικής ίνας,

ι.

σύνθετες ημιαγωγικές φωτοκαθόδους.

Σημείωση 2: Το σημείο ML15 δεν ελέγχει τις «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς» ή τον εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος για να περιέχει «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς».

ΣΗΜ.: Για την περίπτωση των στοχάστρων και σκοπευτικών συστημάτων που περιέχουν «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς», βλέπε σημεία ML1, ML2 και ML5.a.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης σημεία 6A002.a.2 του Καταλόγου Αγαθών Διπλής Χρήσης της ΕΕ.

ML16
Σφυρηλατα, χυτα καιαλλα ακατεργαστα προϊοντα η χρηση των οποιων σε ενα ελεγχομενο προϊον αναγνωριζεταιαπο την υλικη συνθεση, τη γεωμετρια η τη λειτουργια και τα οποια ειναι ειδικα σχεδιασμενα για οποιαδηποτε απο τα προϊοντα που ελεγχονται στα σημεια ML1 ΕΩΣ ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 Η ML19.

ML17
Ποικιλος εξοπλισμος, υλικα και βιβλιοθηκες και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη αυτων:

α.

Αυτοτελείς συσκευές κατάδυσης και υποβρύχιας κολύμβησης, ως εξής:

1.

συσκευές κλειστού ή ημίκλειστου κυκλώματος, ειδικά σχεδιασμένες για στρατιωτική χρήση (δηλαδή ειδικά σχεδιασμένες να μην είναι μαγνητικές),

2.

ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για χρήση κατά τη μετατροπή της συσκευής ανοικτού κυκλώματος σε συσκευή στρατιωτικής χρήσης,

3.

υλικά ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση με αυτοτελείς συσκευές κατάδυσης και υποβρύχιας κολύμβησης.

β.

Οικοδομικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση.

γ.

Εξαρτήματα, επιστρώσεις και επεξεργασίες για την απόκρυψη του ίχνους, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.

δ.

Εξοπλισμός στρατιωτικού μηχανικού, ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε πολεμική ζώνη.

ε.

«Ρομπότ», χειριστήρια «ρομπότ» και «συσκευές τελικής φάσης»«ρομπότ», με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

2.

φέρουν μέσα προστασίας υδραυλικών συστημάτων από διατρήσεις ή ρωγμές που προκαλούνται από θραύσματα βλημάτων (π.χ. περιλαμβάνουν αυτοσφραγιζόμενα συστήματα) και σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υδραυλικά υγρά με σημείο ανάφλεξης υψηλότερο των 839 Κ (566 °C), ή

3.

είναι ειδικά σχεδιασμένα ή προορίζονται για λειτουργία σε περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικών παλμών (EMP).

στ.

Βιβλιοθήκες (βάσεις δεδομένων τεχνικών παραμέτρων), ειδικά σχεδιασμένες για στρατιωτική χρήση με εξοπλισμό που ελέγχεται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ.

ζ.

Εξοπλισμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ή εξοπλισμός πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων των «πυρηνικών αντιδραστήρων», ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση και τα συστατικά μέρη αυτού, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση.

η.

Εξοπλισμός και υλικό, επιστρωμένα ή επεξεργασμένα για την απόκρυψη του ίχνους, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, πέραν αυτών που ελέγχονται αλλού στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ.

θ.

Προσομοιωτές ειδικά σχεδιασμένοι για στρατιωτικούς «πυρηνικούς αντιδραστήρες».

ι.

Κινητά συνεργεία επισκευών ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού.

ια.

Γεννήτριες πεδίου ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για στρατιωτική χρήση.

ιβ.

Εμπορευματοκιβώτια ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση.

ιγ.

Πορθμεία, πλην όσων ελέγχονται από άλλο σημείο του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ, γέφυρες και στοιχεία πλωτών γεφυρών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.

ιδ.

Δοκιμαστικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την «ανάπτυξη» αγαθών που ελέγχονται από τα σημεία ML4, ML6, ML9 ή ML10.

ιε.

Εξοπλισμός προστασίας από ακτίνες λέιζερ (π.χ. προστασία οφθαλμών και αισθητήρων) ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση.

Τεχνικές σημειώσεις:

1.

Για τους σκοπούς του σημείου ML17, ο όρος «βιβλιοθήκη» (βάσεις δεδομένων τεχνικών παραμέτρων) σημαίνει μια συλλογή τεχνικών πληροφοριών στρατιωτικής φύσεως, η αναφορά στις οποίες μπορεί να ενισχύει την επίδοση του στρατιωτικού εξοπλισμού ή των συστημάτων.

2.

Για τους σκοπούς του σημείου ML17, ο όρος «τροποποιημένη» υπονοεί κάθε δομική, ηλεκτρική, μηχανική ή άλλη μεταβολή που προσδίδει σε μη στρατιωτικό αγαθό στρατιωτικές ικανότητες ισοδύναμες με εκείνες αγαθού ειδικά σχεδιασμένου για στρατιωτική χρήση.

ML18
Εξοπλισμος για την παραγωγη προϊοντων που ελεγχονται απο τον κοινο στρατιωτικο καταλογο της εε, ως εξης:

α.

Ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος εξοπλισμός παραγωγής για την παραγωγή προϊόντων που ελέγχονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της EE και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού.

β.

Ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις περιβαλλοντικών δοκιμών και ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός αυτών, για την πιστοποίηση, έγκριση ή δοκιμή των προϊόντων που ελέγχονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ.

Τεχνική σημείωση:

Για τους σκοπούς του σημείου ML18, ο όρος «παραγωγή» περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εξέταση, την κατασκευή, τη δοκιμή και τον έλεγχο.

Σημείωση: Τα σημεία ML18.α και ML18.β περιλαμβάνουν τον ακόλουθο εξοπλισμό:

α.

μηχανές συνεχούς νίτρωσης,

β.

συσκευές ή εξοπλισμό δοκιμής φυγοκεντρικών συστημάτων με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

κινείται με κινητήρα ή κινητήρες συνολικής ισχύος άνω των 298 kW (400 ίπποι),

2.

μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 113 kg ή περισσότερο, ή

3.

μπορεί να παράγει φυγόκεντρη επιτάχυνση 8 g ή περισσότερο επί ωφελίμου φορτίου 91 kg ή περισσότερο,

γ.

πιεστήρια αφυδάτωσης,

δ.

κοχλιωτές μηχανές εξέλασης σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για την εξέλαση στρατιωτικών εκρηκτικών,

ε.

μηχανές κοπής για την κοπή σε προδιαγεγραμμένες διαστάσεις προωθητικών ουσιών,

στ.

τύμπανα κουφέτων διαμέτρου 1,85 m ή περισσότερο και με ικανότητα παραγωγής άνω των 227 kg,

ζ.

συσκευές συνεχούς ανάμειξης για στερεές προωθητικές ουσίες,

η.

μύλοι υδραυλικής ενέργειας για τη λειοτρίβηση και την άλεση στρατιωτικών εκρηκτικών,

θ.

εξοπλισμός που επιτυγχάνει τόσο τη σφαιρικότητα όσο και την ομοιομορφία του μεγέθους των σωματιδίων μεταλλικής σκόνης αναφερόμενης στο σημείο ML8.γ.8,

ι.

μετατροπείς ρευμάτων μεταφοράς για τη μετατροπή των υλικών που σημειώνονται στο σημείο ML8.γ.3.

ML19
Οπλικα συστηματα κατευθυνομενης ενεργειας (dew), συναφης εξοπλισμος η εξοπλισμος αντιμετρων και υποδειγματα δοκιμων και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη αυτων, ως εξης:

α.

Συστήματα «λέιζερ» ειδικά σχεδιασμένα για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου.

β.

Συστήματα δέσμης σωματιδίων για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου.

γ.

Συστήματα ραδιοσυχνότητας υψηλής ισχύος (RF) για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου.

δ.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την ανίχνευση ή αναγνώριση ή άμυνα κατά των συστημάτων που ελέγχονται στα σημεία ML19.α έως ML19.γ.

ε.

Απτά μοντέλα ελέγχου για τα συστήματα, εξοπλισμό και συστατικά μέρη τα οποία ελέγχονται στο παρόν σημείο.

στ.

Συστήματα «λέιζερ» συνεχούς ή διακεκομμένης λειτουργίας, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προκαλούν μόνιμη τύφλωση στη μη ενισχυμένη όραση, δηλαδή στο μάτι είτε γυμνό είτε εφοδιασμένο με διορθωτικές διατάξεις.

Σημείωση 1: Τα οπλικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας που ελέγχονται στο σημείο ML19 περιλαμβάνουν συστήματα η ικανότητα των οποίων προέρχεται από την ελεγχόμενη εφαρμογή:

α.

«λέιζερ» επαρκούς συνεχούς ή διακεκομμένης λειτουργίας η ικανότητα καταστροφής των οποίων είναι παρόμοια εκείνης των συμβατικών πυρομαχικών,

β.

επιταχυντές σωματιδίων οι οποίοι εκτοξεύουν δέσμη φορτισμένων ή ουδέτερων σωματιδίων με καταστροφική ισχύ,

γ.

πομποί δέσμης ραδιοσυχνοτήτων, υψηλής παλμικής ενέργειας ή υψηλής μέσης ισχύος, οι οποίοι παράγουν πεδία επαρκούς εντάσεως, ώστε να εξουδετερώνουν ηλεκτρονικά κυκλώματα μακρινών στόχων.

Σημείωση 2: Το σημείο ML19 περιλαμβάνει τα εξής, όταν είναι ειδικά σχεδιασμένα για οπλικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας:

α.

παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, μεταγωγή, μηχανική ρύθμιση κλιματικών συνθηκών ή εξοπλισμό χειρισμού καυσίμων,

β.

συστήματα απόκτησης ή εντοπισμού στόχου,

γ.

συστήματα ικανά να αποτιμούν τη ζημία, την καταστροφή ή τη ματαίωση αποστολής στόχου,

δ.

εξοπλισμό χειρισμού δέσμης, διάδοσης ή σκόπευσης,

ε.

εξοπλισμό με ικανότητα ταχείας μετατόπισης δέσμης για ταχείες επιχειρήσεις πολλαπλού στόχου,

στ.

προσαρμόσιμα οπτικά συστήματα και συζευκτές φράσης,

ζ.

συσκευές εισαγωγής ρεύματος για δέσμες αρνητικών ιόντων υδρογόνου,

η.

συστατικά μέρη επιταχυντή «κατάλληλα για το διάστημα»,

θ.

εξοπλισμό παροχέτευσης δέσμης αρνητικών ιόντων,

ι.

εξοπλισμό για τον έλεγχο και τη μετατόπιση δέσμης ιόντων υψηλής ενέργειας,

ια.

λεπτάφυλλα «κατάλληλα για το διάστημα», για την εξουδετέρωση δεσμών αρνητικών ισοτόπων υδρογόνου.

ML20
Κρυογονος και «υπεραγωγιμος» εξοπλισμος και ειδικα σχεδιασμενα συστατικα μερη και εξαρτηματα αυτων, ως εξης:

α.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή διαμορφωμένος για εγκατάσταση σε όχημα για στρατιωτικές εφαρμογές ξηράς, θαλάσσης, αέρος ή διαστήματος, ικανός να λειτουργεί εν κινήσει και να παράγει ή να διατηρεί θερμοκρασίες κάτω των 103 Κ (– 170 °C).

Σημείωση: Το σημείο ML20.a περιλαμβάνει κινητά συστήματα που φέρουν ή χρησιμοποιούν εξαρτήματα ή συστατικά μέρη κατασκευασμένα από μη μεταλλικά ή μη ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά, όπως πλαστικά ή υλικά εμποτισμένα με εποξικές ρητίνες.

β.

«Υπεραγώγιμος» ηλεκτρικός εξοπλισμός (περιστροφικά μηχανήματα και μετατροπείς), ειδικά σχεδιασμένος ή διαμορφωμένος για εγκατάσταση σε όχημα για στρατιωτικές εφαρμογές ξηράς, θαλάσσης, αέρος ή διαστήματος, ικανός να λειτουργεί εν κινήσει.

Σημείωση: Το σημείο ML20.β δεν ελέγχει τις υβριδικές ομοπολικές γεννήτριες συνεχούς ρεύματος με συνήθη μονοπολικό μεταλλικό οπλισμό, ο οποίος περιστρέφεται σε μαγνητικό πεδίο που παράγεται από υπεραγώγιμη περιέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι η περιέλιξη αυτή είναι το μόνο υπεραγώγιμο συστατικό μέρος της γεννήτριας.

ML21
«Λογισμικο» ως εξης:

α.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» του εξοπλισμού ή των υλικών που ελέγχονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της EE.

β.

Ειδικό «λογισμικό», ως εξής:

1.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για:

α.

ανάπτυξη μοντέλων, προσομοίωση ή αξιολόγηση στρατιωτικών οπλικών συστημάτων,

β.

«ανάπτυξη», παρακολούθηση, συντήρηση ή ενημέρωση «λογισμικού» που περιέχεται σε στρατιωτικά οπλικά συστήματα,

γ.

ανάπτυξη μοντέλων ή προσομοίωση σεναρίων στρατιωτικών επιχειρήσεων,

δ.

εφαρμογές διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου και πληροφοριών (C3I) ή διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου, Η/Υ και πληροφοριών (C4I).

2.

«Λογισμικό» για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων συμβατικών, πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών πολεμικών όπλων.

3.

«Λογισμικό» μη ελεγχόμενο από τα σημεία ML21.α, β.1 ή β.2, ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να επιτρέπει σε εξοπλισμό μη ελεγχόμενο από τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της EE να επιτελεί τις στρατιωτικές λειτουργίες εξοπλισμού ελεγχόμενου από τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της EE.

ML22
«Τεχνολογια», ως εξης:

α.

«Τεχνολογία», πέραν εκείνης που προσδιορίζεται στο σημείο ML22.β., που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» των υλικών που ελέγχονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β.

«Τεχνολογία», ως εξής:

1.

«Τεχνολογία»«που απαιτείται» για το σχεδιασμό, τη συναρμολόγηση των συστατικών μερών και τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή ολόκληρων εγκαταστάσεων παραγωγής υλικών που ελέγχονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη» και την «παραγωγή» ελαφρών όπλων, ακόμη και αν χρησιμοποιείται για την παραγωγή απομιμήσεων αντικών ελαφρών όπλων,

2.

«Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη» και την «παραγωγή» ελαφρών όπλων, ακόμη και αν χρησιμοποιείται για την παραγωγή απομιμήσεων αντικών ελαφρών όπλων,

3.

«Τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» τοξικολογικών παραγόντων, συναφούς εξοπλισμού ή συστατικών που ελέγχονται από τα σημεία ML7.α έως ML7.ζ,

4.

«Τεχνολογία»«που απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση»«βιοπολυμερών» ή καλλιεργειών ειδικών κυττάρων που ελέγχονται από το σημείο ΜL7.η,

5.

«Τεχνολογία»«που απαιτείται» αποκλειστικά για την ενσωμάτωση των «βιοκαταλυτών» που ελέγχονται από το σημείο ML7.θ.1, σε στρατιωτικές φέρουσες ουσίες ή στρατιωτικό υλικό.

Σημείωση 1: Η «τεχνολογία»«που απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» υλικών που ελέγχονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της ΕΕ παραμένει υπό έλεγχο ακόμη και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενο υλικό.

Σημείωση 2: Το σημείο ML22 δεν ελέγχει την «τεχνολογία», ως εξής:

α.

η οποία αποτελεί την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση (έλεγχο) και επισκευή των υλικών εκείνων που δεν ελέγχονται ή η εξαγωγή των οποίων έχει επιτραπεί,

β.

η οποία είναι «ελευθέρας χρήσεως», για τη «βασική επιστημονική έρευνα» ή για τις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

γ.

μαγνητικής επαγωγής για τη συνεχή πρόωση μηχανημάτων μη στρατιωτικών μεταφορών.


10.6.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 146/37


ΟΔΗΓΊΑ 2009/44/ΕΚ ΤΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καθιέρωσε σύστημα βάσει του οποίου διασφαλίζεται το αμετάκλητο και ο συμψηφισμός των εντολών μεταβίβασης καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από ασφάλειες τόσο έναντι των εγχώριων όσο και έναντι των αλλοδαπών συμμετεχόντων στα πλαίσια των συστημάτων πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων.

(2)

Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2006 όσον αφορά την οδηγία 98/26/ΕΚ για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οδηγία 98/26/ΕΚ λειτουργεί σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. Η εν λόγω έκθεση επισημαίνει ότι ενδέχεται να έχουν αρχίσει να συντελούνται ορισμένες σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και καταλήγει στο ότι είναι ως ένα βαθμό αναγκαία η αποσαφήνιση και απλοποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ.

(3)

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, είναι ο αυξανόμενος αριθμός συνδέσεων μεταξύ των συστημάτων, τα οποία όταν εκδόθηκε η οδηγία 98/26/ΕΚ λειτουργούσαν σχεδόν αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο και ανεξάρτητα από άλλα συστήματα. Η αλλαγή αυτή είναι ένα από τα αποτελέσματα της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (5), καθώς και του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό. Για την προσαρμογή προς αυτές τις εξελίξεις προτείνεται να οριστεί η έννοια του διαλειτουργικού συστήματος και να καθορισθεί η ευθύνη των διαχειριστών συστημάτων.

(4)

Η οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) δημιούργησε ενιαίο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή χρήση χρηματοοικονομικών ασφαλειών και έτσι καταργήθηκαν οι περισσότερες από τις τυπικές απαιτήσεις που παραδοσιακά ίσχυαν για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση πιστωτικών απαιτήσεων ως ασφάλειας στις πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2007. Προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον οικονομικό αντίκτυπο της χρησιμοποίησης πιστωτικών απαιτήσεων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνέστησε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2002/47/ΕΚ. Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την οδηγία 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας άπτεται του θέματος αυτού και συμφωνεί με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η χρησιμοποίηση πιστωτικών απαιτήσεων θα αυξήσει τον αριθμό διαθέσιμων ασφαλειών. Επιπλέον, η περαιτέρω εναρμόνιση στον τομέα των πληρωμών και των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων θα μπορούσε να συμβάλει ακόμη περισσότερο στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων σε όλα τα κράτη μέλη. Η περαιτέρω διευκόλυνση της χρησιμοποίησης πιστωτικών απαιτήσεων ως ασφάλειας θα ήταν επίσης προς όφελος των καταναλωτών και οφειλετών, καθώς η χρησιμοποίηση πιστωτικών απαιτήσεων ως ασφάλειας θα μπορούσε τελικά να έχει ως συνέπεια την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και την καλύτερη διαθεσιμότητα πιστώσεων.

(6)

Για να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση πιστωτικών απαιτήσεων είναι σημαντικό να καταργηθούν ή να απαγορευθούν όλοι οι διοικητικής φύσεως κανόνες, όπως είναι οι υποχρεώσεις αναγγελίας και καταχώρησης, οι οποίοι θα μπορούσαν να καταστήσουν πρακτικά δυσχερή την εκχώρηση πιστωτικών απαιτήσεων. Ομοίως, προκειμένου να μην θιγεί η θέση των ασφαλειοληπτών, οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι σε θέση να παραιτούνται έγκυρα από τα δικαιώματα συμψηφισμού έναντι των πιστωτών τους. Με την ίδια λογική, θα πρέπει επίσης να προβλέπεται η δυνατότητα του οφειλέτη να παραιτείται από την προστασία των κανόνων περί τραπεζικού απορρήτου, διότι διαφορετικά ο ασφαλειολήπτης ενδέχεται να μην έχει στη διάθεσή του επαρκείς πληροφορίες για να εκτιμήσει σωστά την αξία των πιστωτικών απαιτήσεων. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν με την επιφύλαξη της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (7).

(7)

Τα κράτη μέλη δεν έκαναν χρήση της δυνατότητας που τους παρέχει το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/47/ΕΚ να μην επιτρέπουν την κτήση κυριότητας από τους ασφαλειολήπτες. Κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί.

(8)

Επομένως, οι οδηγίες 98/26/ΕΚ και 2002/47/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(9)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (8), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, προς ίδια χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι να αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 98/26/ΕΚ

Η οδηγία 98/26/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Η αιτιολογική σκέψη 8 διαγράφεται.

2)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

«(14α)

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι αρχές εποπτείας θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές των συστημάτων που συγκροτούν το διαλειτουργικό σύστημα έχουν συμφωνήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε κοινούς κανόνες ως προς το χρονικό σημείο εισαγωγής στα διαλειτουργικά συστήματα. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι αρχές εποπτείας πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων ότι οι κανόνες ως προς το χρονικό σημείο εισαγωγής σε ένα διαλειτουργικό σύστημα είναι συντονισμένοι, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο, προκειμένου να αποφεύγεται η ανασφάλεια δικαίου σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας συμμετέχοντος συστήματος.».

3)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

«(22α)

Στην περίπτωση διαλειτουργικών συστημάτων, η έλλειψη συντονισμού σχετικά με τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν ως προς το χρονικό σημείο της εισαγωγής και του αμετάκλητου ενδέχεται να εκθέσει τους συμμετέχοντες σε σύστημα, ή ακόμα και τον ίδιο τον διαχειριστή του συστήματος, στους κινδύνους που προκαλεί η επέκταση των επιπτώσεων αδυναμίας λειτουργίας σε άλλο σύστημα. Προκειμένου να περιοριστεί ο συστημικός κίνδυνος, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι διαχειριστές διαλειτουργικών συστημάτων συντονίζουν τους κανόνες ως προς το χρονικό σημείο της εισαγωγής και του αμετάκλητου στα συστήματα που διαχειρίζονται.»

4)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο στοιχείο α) η λέξη «ecu» αντικαθίσταται με τη λέξη «ευρώ».

β)

Στο στοιχείο γ) η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής:

«—

πράξεις των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο της ιδιότητάς τους ως κεντρικών τραπεζών.»

5)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:

i)

H πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής:

«—

μεταξύ τριών ή περισσοτέρων συμμετεχόντων, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται ο διαχειριστής αυτού του συστήματος, τυχόν διακανονιστής ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, τυχόν συμψηφιστικό γραφείο ή τυχόν εμμέσως συμμετέχων, με κοινούς κανόνες και τυποποιημένες ρυθμίσεις για τον συμψηφισμό, είτε μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου είτε όχι, ή για την εκτέλεση εντολών μεταβίβασης μεταξύ των συμμετεχόντων,»

ii)

Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ διαλειτουργικών συστημάτων δεν συνιστά σύστημα.»

β)

Στο στοιχείο β) η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση αντικαθίστανται ως εξής:

«—

το πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (9), συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας,

η επενδυτική εταιρεία όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (10), εξαιρουμένων των ιδρυμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας,

γ)

Το στοιχείο στ) τροποποιείται ως εξής:

i)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«στ)

“συμμετέχων”: ίδρυμα, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διακανονιστής, συμψηφιστικό γραφείο ή διαχειριστής συστήματος.»

ii)

το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας έμμεσος συμμετέχων μπορεί να θεωρηθεί συμμετέχων εάν τούτο δικαιολογείται λόγω συστημικού κινδύνου. Όταν ένας έμμεσος συμμετέχων θεωρείται συμμετέχων από άποψη συστημικού κινδύνου, αυτό δεν περιορίζει την ευθύνη του συμμετέχοντος μέσω του οποίου ο έμμεσος συμμετέχων διαβιβάζει εντολές μεταβίβασης στο σύστημα.»

δ)

Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το εξής:

«ζ)

“έμμεσος συμμετέχων”: ίδρυμα, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διακανονιστής, συμψηφιστικό γραφείο ή διαχειριστής συστήματος που έχει με συμμετέχοντα σε σύστημα το οποίο εκτελεί εντολές μεταβίβασης συμβατική σχέση η οποία του, επιτρέπει να δίδει εντολές μεταβίβασης μέσω του συστήματος, υπό τον όρο ότι ο έμμεσος συμμετέχων είναι γνωστός στον διαχειριστή του συστήματος.»

ε)

Το στοιχείο η) αντικαθίσταται ως εξής:

«η)

“αξιόγραφα”:όλα τα μέσα που αναφέρονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·»

στ)

Στο στοιχείο ι) η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής:

«—

κάθε οδηγία ενός συμμετέχοντος να τεθεί στη διάθεση ενός αποδέκτη χρηματικό ποσό μέσω λογιστικής εγγραφής στους λογαριασμούς πιστωτικού ιδρύματος, κεντρικής τράπεζας, κεντρικού αντισυμβαλλόμενου ή διακανονιστή ή κάθε οδηγία η οποία συνεπάγεται την ανάληψη ή την εκπλήρωση οφειλής πληρωμής, όπως ορίζεται από τους κανόνες του συστήματος ή»

ζ)

Το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιβ)

“λογαριασμός διακανονισμού”: λογαριασμός σε κεντρική τράπεζα, διακανονιστή ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που χρησιμοποιείται για την κατοχή κεφαλαίων ή αξιογράφων, καθώς και για το διακανονισμό συναλλαγών μεταξύ των συμμετεχόντων σε σύστημα·»

η)

Το στοιχείο ιγ) τροποποιείται ως εξής:

«ιγ)

“ασφάλεια”: όλα τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των χρηματοοικονομικών ασφαλειών που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4, στοιχείο α) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (11), τα οποία παρέχονται δυνάμει ενεχύρου (συμπεριλαμβανομένου του χρήματος που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο), συμφωνίας επαναγοράς ή παρεμφερούς συμφωνίας ή με άλλο τρόπο, με σκοπό την ασφάλιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε συνάρτηση με ένα σύστημα, ή παρέχονται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

θ)

Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«ιδ)

ο όρος “εργάσιμη ημέρα” καλύπτει τόσο τους ημερήσιους όσο και τους νυκτερινούς διακανονισμούς και περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά τον επιχειρησιακό κύκλο του συστήματος·

ιε)

“διαλειτουργικά συστήματα”: δύο ή περισσότερα συστήματα των οποίων οι διαχειριστές συστημάτων έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία που περιλαμβάνει τη διασυστημική εκτέλεση εντολών μεταβίβασης·

ιστ)

“διαχειριστής συστήματος”: η οντότητα ή οντότητες που είναι νομικά υπεύθυνες για τη λειτουργία του συστήματος. Ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί επίσης να ενεργεί ως διακανονιστής, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος ή συμψηφιστικό γραφείο.»

6)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι εντολές μεταβίβασης και ο συμψηφισμός είναι νομικά εκτελεστοί και αντιτάσσονται έναντι των τρίτων ακόμη και σε περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συμμετέχοντος, εφόσον οι εντολές μεταβίβασης εισήχθησαν στο σύστημα πριν από το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1. Αυτό ισχύει ακόμη και σε περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συμμετέχοντος (στο οικείο σύστημα ή σε διαλειτουργικό σύστημα) ή κατά διαχειριστή διαλειτουργικού συστήματος ο οποίος δεν είναι συμμετέχων.

Εντολές μεταβίβασης που εισάγονται στο σύστημα μετά το χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και εκτελούνται εντός της εργάσιμης ημέρας, όπως ορίζεται από τους κανόνες του συστήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε η έναρξη της διαδικασίας, είναι νομικά εκτελεστές και αντιτάσσονται έναντι των τρίτων μόνον εάν ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να αποδείξει ότι, κατά τον χρόνο που οι εν λόγω εντολές μεταβίβασης κατέστησαν αμετάκλητες, δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας.»

β)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Στην περίπτωση διαλειτουργικών συστημάτων, κάθε σύστημα καθορίζει στους δικούς του κανόνες το χρονικό σημείο εισαγωγής στο σύστημά του κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, ότι θα υπάρχει συντονισμός των κανόνων όλων των σχετικών διαλειτουργικών συστημάτων ως προς το σημείο αυτό. Οι κανόνες ενός συστήματος όσον αφορά το χρονικό σημείο εισαγωγής δεν πρέπει να επηρεάζονται από οποιουσδήποτε κανόνες των άλλων συστημάτων με τα οποία είναι διαλειτουργικό εκτός εάν οι κανόνες όλων των συστημάτων που συμμετέχουν στα διαλειτουργικά συστήματα προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό.»

7)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συμμετέχοντος ή κατά διαχειριστή συστήματος διαλειτουργικού συστήματος δεν κωλύει τη χρησιμοποίηση κεφαλαίων ή αξιογράφων, που είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό διακανονισμού αυτού του συμμετέχοντος, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο σύστημα ή σε διαλειτουργικό σύστημα την εργάσιμη ημέρα έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η πιστωτική διευκόλυνση η οποία παρασχέθηκε σ’ αυτόν τον συμμετέχοντα σε συνάρτηση με το σύστημα, θα χρησιμοποιείται έναντι διαθέσιμης υφιστάμενης ασφάλειας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συμμετέχοντος στο σύστημα ή σε διαλειτουργικό σύστημα.»

8)

Στο άρθρο 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στην περίπτωση διαλειτουργικών συστημάτων, κάθε σύστημα καθορίζει στους δικούς του κανόνες το χρονικό σημείο του αμετάκλητου, προκειμένου να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, ο συντονισμός, ως προς το σημείο αυτό, των κανόνων όλων των σχετικών διαλειτουργικών συστημάτων. Οι κανόνες ενός συστήματος όσον αφορά το χρονικό σημείο του αμετάκλητου δεν πρέπει να επηρεάζονται από οποιουσδήποτε κανόνες των άλλων συστημάτων με τα οποία είναι διαλειτουργικό εκτός εάν οι κανόνες όλων των συστημάτων που συμμετέχουν στα διαλειτουργικά συστήματα προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό.»

9)

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ενός συμμετέχοντος που προκύπτουν από ή συνδέονται με τη συμμετοχή του σε σύστημα δεν ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της κατ’ άρθρο 6 παράγραφος 1 ενάρξεως της διαδικασίας. Τούτο ισχύει, μεταξύ άλλων, σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός συμμετέχοντος σε διαλειτουργικό σύστημα ή του διαχειριστή συστήματος ενός διαλειτουργικού συστήματος ο οποίος δεν είναι συμμετέχων.»

10)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

1.   Τα δικαιώματα διαχειριστή συστήματος ή συμμετέχοντος επί της ασφάλειας που τους παρασχέθηκε σε συνάρτηση με σύστημα ή οποιοδήποτε διαλειτουργικό σύστημα, και τα δικαιώματα των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί της ασφάλειας που τους παρασχέθηκε, δεν θίγονται από τη διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι:

α)

του συμμετέχοντος (στο οικείο σύστημα ή σε διαλειτουργικό σύστημα),

β)

του διαχειριστή συστήματος διαλειτουργικού συστήματος που δεν είναι συμμετέχων,

γ)

αντισυμβαλλόμενου κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή

δ)

οποιουδήποτε τρίτου παρέσχε την ασφάλεια.

Αυτή η ασφάλεια είναι δυνατόν να ρευστοποιηθεί προς ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων.

2.   Όταν παρέχονται αξιόγραφα, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων επί αξιογράφων, ως ασφάλεια σε συμμετέχοντες, διαχειριστές συστημάτων ή Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, και το δικαίωμά τους ή το δικαίωμα οποιουδήποτε αντιπροσώπου, μεσίτη ή τρίτου ενεργούντος για λογαριασμό τους σε σχέση με τα αξιόγραφα καταχωρείται νομίμως σε μητρώο ή σε λογαριασμό ή σε κεντρικό σύστημα καταθέσεων που βρίσκεται σε κράτος μέλος, ο καθορισμός των δικαιωμάτων αυτών των φορέων ως δικαιούχων ασφάλειας σε σχέση με τα αξιόγραφα αυτά διέπεται από τη νομοθεσία αυτού του κράτους μέλους.»

11)

Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

1.   Τα κράτη μέλη κατονομάζουν τα συστήματα και τους αντίστοιχους διαχειριστές των συστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κοινοποιούν στην Επιτροπή και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις αρχές που έχουν επιλέξει σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2.

Ο διαχειριστής του συστήματος γνωστοποιεί στο κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο είναι εφαρμοστέο, τους συμμετέχοντες στο σύστημα, τους τυχόν έμμεσους συμμετέχοντες καθώς και κάθε μεταβολή αυτών.

Εκτός από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στο πλαίσιο των συστημάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους εποπτεία ή υποχρεώσεις αδειοδότησης.

Ένα ίδρυμα ενημερώνει, κατόπιν αιτήσεως, οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τα συστήματα στα οποία αυτό συμμετέχει και για τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

2.   Σύστημα που έχει αναγνωριστεί προτού τεθούν σε ισχύ οι εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις (12), εξακολουθεί να αναγνωρίζεται για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, όπως έχει τροποποιηθεί.

Εντολή μεταβίβασης η οποία εισάγεται σε σύστημα πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/44/ΕΚ, διακανονίζεται όμως μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων αυτών, θεωρείται εντολή μεταβίβασης για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/47/ΕΚ

Η οδηγία 2002/47/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Η αιτιολογική σκέψη 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(9)

Για να περιοριστούν οι διοικητικές διατυπώσεις για τους συμβαλλόμενους συμφωνιών χρηματοοικονομικής ασφάλειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, μοναδική προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη κατάρτιση της σύμβασης παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας που θα επιτρέπεται να επιβάλλει στα μέρη η εθνική νομοθεσία θα είναι να βρίσκεται το αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ασφάλειας υπό τον έλεγχο του ασφαλειολήπτη ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του, χωρίς να αποκλείονται τεχνικές παροχής ασφάλειας σύμφωνα με τις οποίες ο ασφαλειοδότης έχει την ευχέρεια να υποκαθιστά την ασφάλεια ή να αποσύρει το πλεονάζον μέρος της ασφάλειας. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να απαιτούν να συντελείται η παράδοση πιστωτικών απαιτήσεων με την ένταξή τους σε κατάλογο απαιτήσεων.»

2)

Η αιτιολογική σκέψη 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(20)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή ή τα αποτελέσματα των συμβατικών όρων που διέπουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τις πιστωτικές απαιτήσεις που παρέχονται ως χρηματοοικονομική ασφάλεια, όπως δικαιώματα, υποχρεώσεις ή άλλοι όροι που περιλαμβάνονται στους όρους έκδοσης των εν λόγω μέσων, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, υποχρεώσεις ή άλλοι όροι που ισχύουν μεταξύ των εκδοτών και των δικαιούχων των χρηματοπιστωτικών μέσων ή μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή των εν λόγω πιστωτικών απαιτήσεων.».

3)

Προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

«(23)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλλουν κανόνες προκειμένου να εξασφαλίσουν την έναντι τρίτων ισχύ των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ως προς πιστωτικές απαιτήσεις.»

4)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο β) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«β)

κεντρική τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, πολυμερή τράπεζα αναπτύξεως όπως ορίζεται στο παράρτημα VI, μέρος 1, τμήμα 4 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (13), Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

β)

Το στοιχείο γ) σημεία i) έως iv) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«i)

πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας,

ii)

επενδυτική εταιρεία όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (14),

iii)

χρηματοδοτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ,

iv)

ασφαλιστική επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) (15) και ασφαλιστική επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α), της οδηγίας 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφάλιση ζωής (16)·

γ)

Το στοιχείο α) της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«α)

Η παρεχόμενη χρηματοοικονομική ασφάλεια πρέπει να συνίσταται σε μετρητά, χρηματοπιστωτικά μέσα ή πιστωτικές απαιτήσεις.»

δ)

Στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλείσουν από το πεδίο της παρούσας οδηγίας πιστωτικές απαιτήσεις των οποίων ο οφειλέτης είναι καταναλωτής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (17), ή μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 και το άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (18), εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο λήπτης της ασφάλειας ή ο πάροχος της ασφάλειας επί των εν λόγω πιστωτικών απαιτήσεων είναι ένα από τα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας.

ε)

Η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:

i)

Στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Η εγγραφή των πιστωτικών απαιτήσεων σε ένα κατάλογο απαιτήσεων που υποβάλλεται εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο στον ασφαλειολήπτη επαρκεί για τον προσδιορισμό της πιστωτικής απαίτησης και την απόδειξη της παροχής της απαίτησης ως χρηματοοικονομικής ασφάλειας μεταξύ των μερών.»

ii)

Μετά το δεύτερο εδάφιο παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η εγγραφή σε κατάλογο απαιτήσεων που υποβάλλεται εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο στον ασφαλειολήπτη επαρκεί επίσης για τον προσδιορισμό της πιστωτικής απαίτησης και την απόδειξη της παροχής ως χρηματοοικονομικής ασφάλειας έναντι του οφειλέτη ή τρίτων.»

5)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

Τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

“συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου”: η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επαναγοράς, βάσει της οποίας ο ασφαλειοδότης μεταβιβάζει την πλήρη κυριότητα ή το πλήρες δικαίωμα επί της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στον ασφαλειολήπτη με σκοπό την εξασφάλιση ή την κατ’ άλλο τρόπο κάλυψη της εκτέλεσης των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων·

γ)

“συμφωνία εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας”: η συμφωνία βάσει της οποίας ο ασφαλειοδότης παρέχει χρηματοοικονομική ασφάλεια ως εγγύηση στον ή υπέρ του ασφαλειολήπτη, ενώ η πλήρης ή περιορισμένη κυριότητα ή το πλήρες δικαίωμα επί της χρηματοοικονομικής ασφάλειας παραμένει στον ασφαλειοδότη κατά τη σύσταση του δικαιώματος ασφάλειας·»

ii)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιε)

“πιστωτικές απαιτήσεις”: είναι οι χρηματικές απαιτήσεις που πηγάζουν από συμφωνία βάσει της οποίας ένα πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, περιλαμβανομένων των ιδρυμάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας, χορηγεί πίστωση υπό τη μορφή δανείου.»

β)

Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τυχόν δικαίωμα υποκατάστασης ή άρσης πλεονάζουσας χρηματοοικονομικής ασφάλειας υπέρ του ασφαλειοδότη ή, στην περίπτωση πιστωτικών απαιτήσεων, για την είσπραξη του προϊόντος αυτών μέχρι νεωτέρας εντολής, δεν θίγει την παρασχεθείσα στον ασφαλειολήπτη χρηματοοικονομική ασφάλεια όπως αναφέρεται στην παρούσα οδηγία.»

6)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 1, παράγραφος 5, στις περιπτώσεις που παρέχονται πιστωτικές απαιτήσεις ως χρηματοοικονομική ασφάλεια, τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν ότι η σύσταση, η εγκυρότητα, η ολοκλήρωση, η προτεραιότητα, η εκτελεστότητα της χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή η χρησιμοποίησή της στο πλαίσιο αποδεικτικής διαδικασίας εξαρτώνται από την εκπλήρωση τυπικών πράξεων όπως είναι η καταχώρηση ή η ενημέρωση του οφειλέτη της πιστωτικής απαίτησης που παρέχεται ως ασφάλεια. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την εκπλήρωση τυπικών πράξεων όπως είναι η καταχώρηση ή η ενημέρωση, για λόγους ολοκλήρωσης, προτεραιότητας, εκτελεστότητας ή χρησιμοποίησης στο πλαίσιο αποδεικτικής διαδικασίας έναντι του οφειλέτη ή τρίτων.

Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς το κατά πόσο εξακολουθεί να είναι σκόπιμη η παρούσα παράγραφος.»

β)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Με την επιφύλαξη της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (19), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οφειλέτες πιστωτικών απαιτήσεων μπορούν έγκυρα να παραιτούνται εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο:

i)

των δικαιωμάτων συμψηφισμού έναντι των δανειστών της πιστωτικής απαίτησης και έναντι των προσώπων προς τα οποία ο πιστωτής εκχώρησε, ενεχυρίασε ή διέθεσε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο την πιστωτική απαίτηση ως ασφάλεια, και

ii)

των δικαιωμάτων τους που προκύπτουν από τους κανόνες περί τραπεζικού απορρήτου τα οποία θα μπορούσαν σε διαφορετική περίπτωση να παρεμποδίσουν ή να περιορίσουν τη δυνατότητα του δανειστή της πιστωτικής απαίτησης να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική απαίτηση ή τον οφειλέτη προς τον σκοπό της χρησιμοποίησης της πιστωτικής απαίτησης ως ασφάλειας.

7)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

πιστωτικές απαιτήσεις, με πώληση ή απόκτησή τους και εν συνεχεία με συμψηφισμό της αξίας τους ή με χρησιμοποίησή τους, προς εξόφληση των σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων.»

β)

Στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

οι συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει στη συμφωνία εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τον τρόπο αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και των πιστωτικών απαιτήσεων.»

γ)

Η παράγραφος 3 διαγράφεται.

8)

Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικές απαιτήσεις.»

9)

Μετά το άρθρο 9 παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9α

Οδηγία 2008/48/ΕΚ

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τις διατάξεις της οδηγίας 2008/48/ΕΚ.».

Άρθρο 3

Μεταφορά

1.   Τα κράτη μέλη εγκρίνουν και δημοσιεύουν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2010 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως στην Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 30 Ιουνίου 2011.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 6 Μαΐου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KOHOUT


(1)  ΕΕ C 216 της 23.8.2008, σ. 1.

(2)  Γνώμη της 3ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2009.

(4)  ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45.

(5)  ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43.

(7)  ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.

(8)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1

(11)  ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43

(12)  ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37».

(13)  ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1

(14)  ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1

(17)  ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.

(18)  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36

(19)  ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29