ISSN 1725-2547

doi:10.3000/17252547.L_2009.128.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
27 Μαΐου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 431/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 432/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 433/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 434/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τις ντομάτες, τα βερίκοκα, τα λεμόνια, τα δαμάσκηνα, τα ροδάκινα στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια, τα αχλάδια και τα επιτραπέζια σταφύλια

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 435/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά ορισμένους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα

15

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή νεαρών αρρένων βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση

54

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών

57

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Ω ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Κοινή δράση 2009/405/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/112/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συγκρότηση αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή στήριξης όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισσάου (EU SSR GUINEA-BISSAU)

60

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 431/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε κατόπιν διαβούλευσης με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η έκταση και η ένταση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης επηρεάζουν την πιθανότητα να ζητήσουν μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη τα κράτη μέλη που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ και καθιστά αναγκαία μια σημαντική αύξηση του ανωτάτου ορίου των δανείων που είναι δυνατόν να χορηγηθούν στα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 (3) από 25 δισεκατ. ευρώ σε 50 δισεκατ ευρώ.

(2)

Υπό το φως της πείρας που αποκτήθηκε πρόσφατα όσον αφορά τη λειτουργία της μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002. Επιπλέον, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της οικονομικής στήριξης θα πρέπει να προσδιορισθούν επακριβώς σε μνημόνιο συμφωνίας, το οποίο θα συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και του εκάστοτε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

(3)

Θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι κανόνες που διέπουν ορισμένες πτυχές της δημοσιονομικής διαχείρισης της κοινοτικής οικονομικής στήριξης. Για πρακτικούς λόγους, το εκάστοτε κράτος μέλος θα πρέπει να καλείται να καταθέτει την οικονομική στήριξη που λαμβάνει σε ειδικό λογαριασμό στην κεντρική του τράπεζα και να μεταβιβάζει τα οφειλόμενα ποσά σε λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λίγες ημέρες πριν από την προθεσμία εξόφλησής τους.

(4)

Η χρηστή διαχείριση της κοινοτικής οικονομικής στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη μέλη είναι υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στα κράτη μέλη που λαμβάνουν μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη από την Κοινότητα, όπως προβλέπεται ήδη από τις υφιστάμενες συμφωνίες δανειοδότησης.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύσει αμέσως για όλες τις νέες συμφωνίες δανειοδότησης, καθώς και για τις υφιστάμενες συμφωνίες δανειοδότησης εάν και όταν αυτές αναθεωρηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ανώτατο όριο, σε κεφάλαιο, των δανείων που είναι δυνατόν να χορηγηθούν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού περιορίζεται σε 50 δισεκατ. ευρώ.»

2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το κράτος μέλος που ζητεί μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη διαβουλεύεται με την Επιτροπή την αξιολόγηση των χρηματοδοτικών του αναγκών και υποβάλλει σχέδιο προγράμματος προσαρμογής στην Επιτροπή και στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή. Το Συμβούλιο, αφού εξετάσει την κατάσταση του εν λόγω κράτους μέλους, καθώς και το πρόγραμμα προσαρμογής που υποβάλλει προς υποστήριξη του αιτήματός του, αποφασίζει κατά κανόνα κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης:

α)

για τη χορήγηση ή μη δανείου ή ενδεδειγμένης οικονομικής διευκόλυνσης, για το ύψος και τη μέση διάρκειά τους·

β)

για τους όρους οικονομικής πολιτικής υπό τους οποίους παρέχεται η μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη, προκειμένου να αποκατασταθεί ή να εξασφαλισθεί ένα βιώσιμο ισοζύγιο πληρωμών·

γ)

για τις λεπτομέρειες της εκταμίευσης του δανείου ή της οικονομικής διευκόλυνσης, που κατά κανόνα αποδεσμεύονται ή εισπράττονται σε διαδοχικές δόσεις. Για την αποδέσμευση κάθε επιμέρους δόσης προαπαιτείται έλεγχος των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.».

3)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3a

Η Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συνάπτουν μνημόνιο συμφωνίας στο οποίο προσδιορίζονται επακριβώς οι όροι που έχει θέσει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3. Η Επιτροπή κοινοποιεί το μνημόνιο συμφωνίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.»

4)

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Η Επιτροπή λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, κατά πόσον η οικονομική πολιτική ενός κράτους μέλους στο οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο από την Κοινότητα συμφωνεί με το πρόγραμμα προσαρμογής, με τους άλλους όρους που ενδεχομένως έχει θέσει το Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 και με το μνημόνιο συμφωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 3α. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και συνεργάζεται πλήρως με την τελευταία. Αναλόγως των πορισμάτων αυτού του ελέγχου, η Επιτροπή, αφού λάβει τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής, αποφασίζει όσον αφορά την αποδέσμευση περαιτέρω δόσεων.

Το Συμβούλιο αποφασίζει για τις προσαρμογές που ενδεχομένως χρειάζεται να γίνουν στους αρχικούς όρους οικονομικής πολιτικής.»

5)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 7:

«5.   Το σχετικό κράτος μέλος ανοίγει ειδικό λογαριασμό στην κεντρική του τράπεζα για τη διαχείριση της κοινοτικής ενδιάμεσης οικονομικής στήριξης που λαμβάνει. Επίσης καταθέτει το οφειλόμενο κεφάλαιο και τόκους βάσει του δανείου σε λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επτά εργάσιμες ημέρες TARGET2 (4) πριν από την αντίστοιχη προθεσμία εξόφλησης.

6)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 9a

Με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει το δικαίωμα να διενεργεί στα κράτη μέλη που λαμβάνουν μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη από την Κοινότητα οιουσδήποτε δημοσιονομικούς ή λογιστικούς ελέγχους κρίνει αναγκαίους εν σχέσει προς τη διαχείριση της εν λόγω στήριξης. Η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, έχει συνεπώς το δικαίωμα να αναθέτει σε υπαλλήλους της ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τη διενέργεια όποιων τεχνικών ή δημοσιονομικών λογιστικών ή άλλων ελέγχων κρίνει αναγκαίους στα κράτη μέλη που λαμβάνουν μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη από την Κοινότητα εν σχέσει προς την εν λόγω στήριξη.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KOHOUT


(1)  Γνώμη της 24ης Απριλίου 2009 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 106 της 8.5.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1.

(4)  Όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (ΕΕ L 237 της 8.9.2007, σ. 1).».


27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 432/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαΐου 2009

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Μαΐου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

48,8

MK

43,9

TN

105,3

TR

58,5

ZZ

64,1

0707 00 05

JO

156,8

MK

27,4

TR

130,0

ZZ

104,7

0709 90 70

TR

117,1

ZZ

117,1

0805 10 20

EG

40,6

IL

62,9

MA

45,3

TN

108,2

US

42,1

ZA

63,5

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

53,0

TR

50,2

ZA

63,7

ZZ

55,6

0808 10 80

AR

83,6

BR

78,1

CL

76,5

CN

90,0

NZ

99,9

US

110,4

UY

71,7

ZA

80,8

ZZ

86,4

0809 20 95

US

449,0

ZZ

449,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 433/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαΐου 2009

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως τα άρθρα 170 και 171 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (2) προβλέπει την προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής για ορισμένα προϊόντα. Για λόγους σαφήνειας, είναι αναγκαίο να διαγραφεί η αντίστοιχη διάταξη από το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (3).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 57/2009 της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (4) αποκλείει από τη χορήγηση επιστροφής, από τις 23 Ιανουαρίου 2009, τις εξαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα (5). Συνεπώς, το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 έχει καταστεί παρωχημένο κα πρέπει να διαγραφεί.

(3)

Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (6) αναφέρει τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται για να αποδειχθεί η εμπορική δραστηριότητα με τρίτες χώρες. Για λόγους εναρμόνισης και συνοχής, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται αναφορά στο εν λόγω άρθρο στο πλαίσιο των καθεστώτων για τα οποία η εμπορική δραστηριότητα πρέπει να αποδεικνύεται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006. Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν αναλόγως το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006.

(4)

Το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 της Επιτροπής προβλέπει ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ισχύουν μόνο για τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Για την εξασφάλιση των ανωτέρω και τη μεγιστοποίηση της χρησιμοποίησης της ποσόστωσης, η εγγύηση πρέπει να αποδεσμεύεται μόνο κατά την προσκόμιση του εγγράφου μεταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999. Το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως. Για την αποδέσμευση των εγγυήσεων των πιστοποιητικών εξαγωγής προς τη Δομινικανή Δημοκρατία, κρίνεται σκόπιμο, για λόγους εναρμόνισης και απλοποίησης και για τη μείωση του διοικητικού φόρτου του εξαγωγέα, να απαιτείται το έγγραφο μεταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999. Το άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Το παράρτημα Ι κεφάλαιο 4 μέρος 2 τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (7) τροποποιήθηκε. Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Το άρθρο 16 και το προσάρτημα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (8), της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή εγκρίθηκαν με την απόφαση 2008/805/ΕΚ του Συμβουλίου (9), προβλέπουν δασμολογική ποσόστωση για σκόνη γάλακτος η οποία προηγουμένως περιλαμβανόταν στο μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας για την προστασία κατά την εισαγωγή του γάλακτος σε σκόνη στη Δομινικανή Δημοκρατία (10), που εγκρίθηκε με την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου (11). Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 πρέπει να επικαιροποιηθεί αναλόγως.

(7)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ορισμένες από τις τροποποιημένες διατάξεις δεν πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

(2)

Στο άρθρο 24 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η απόδειξη της εμπορικής δραστηριότητας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο προσκομίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (12).

(3)

Στο άρθρο 27, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Οι εγγυήσεις για τα πιστοποιητικά εξαγωγής αποδεσμεύονται με την προσκόμιση της απόδειξης που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (13) καθώς και του εγγράφου μεταφοράς, που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, στο οποίο αναφέρεται ως προορισμός οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

(4)

Στο άρθρο 30 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η απόδειξη της εμπορικής δραστηριότητας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο προσκομίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 δεύτερη παράγραφος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.»

(5)

Στο άρθρο 34 παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

μετά από προσκόμιση της απόδειξης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 καθώς και του εγγράφου μεταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 στο οποίο αναφέρεται ως προορισμός η Δομινικανή Δημοκρατία·»

(6)

Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α)

στην ομάδα αριθ. 7, οι κωδικοί «0402 91 11 9370, 0402 91 31 9300» αντικαθίστανται από τους κωδικούς «0402 91 10 9370, 0402 91 30 9300»·

β)

στην ομάδα αριθ. 9, οι κωδικοί «0402 99 11 9350, 0402 99 31 9150, 0402 99 31 9300» αντικαθίστανται από τους κωδικούς «0402 99 10 9350, 0402 99 31 9300»·

γ)

οι ομάδες αριθ. 8 και 10 διαγράφονται.

(7)

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 παράγραφος 3 εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται για το έτος ποσόστωσης 2010 και επόμενα.

Το άρθρο 1 παράγραφος 5 εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται για το έτος ποσόστωσης που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 234 της 29.8.2006, σ. 4.

(4)  ΕΕ L 19 της 23.1.2009, σ. 5.

(5)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.

(6)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(7)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 289 της 30.10.2008, σ. 3.

(9)  ΕΕ L 289 της 30.10.2008, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 218 της 6.8.1998, σ. 46.

(11)  ΕΕ L 218 της 6.8.1998, σ. 45.

(12)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13

(13)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 στοιχείο γ)

—   στα βουλγαρικά: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.

—   στα ισπανικά: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

—   στα τσεχικά: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   στα δανικά: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

—   στα γερμανικά: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…-30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

—   στα εσθονικά: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

—   στα ελληνικά: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για τη σκόνη γαλάκτος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή αφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/ΕΚ του Συμβουλίου.

—   στα αγγλικά: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

—   στα γαλλικά: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

—   στα ιταλικά: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

—   στα λεττονικά: Regulas (ΕΚ) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļā:

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

—   στα λιθουανικά: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

—   στα ουγγρικά: Az 1282/2006/ΕΚ rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/ΕΚ tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

—   στα μαλτέζικα: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

—   στα ολλανικά: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

—   στα πολωνικά: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

—   στα πορτογαλικά: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

—   στα ρουμανικά: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

—   στα σλοβακικά: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi fóra CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   στα σλοβενικά: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

—   στα φινλανδικά: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

—   στα σουηδικά: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.»


27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 434/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τις ντομάτες, τα βερίκοκα, τα λεμόνια, τα δαμάσκηνα, τα ροδάκινα στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια, τα αχλάδια και τα επιτραπέζια σταφύλια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 143 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), προβλέπεται η παρακολούθηση των εισαγωγών των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα XVII. Η παρακολούθηση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

(2)

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία (4), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2006, 2007 και 2008, πρέπει να προσαρμοστεί η ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τις ντομάτες, τα βερίκοκα, τα λεμόνια, τα δαμάσκηνα, τα ροδάκινα στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια, τα αχλάδια και τα επιτραπέζια σταφύλια.

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης της κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ: ΤΊΤΛΟΣ IV ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΤΜΗΜΑ 2

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων έχει μόνο ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος εφαρμογής

Ποσότητα ενεργοποίησης

(σε τόνους)

78.0015

0702 00 00

Ντομάτες

1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου

415 817

78.0020

1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

40 105

78.0065

0707 00 05

Αγγούρια

1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

19 309

78.0075

1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

17 223

78.0085

0709 90 80

Αγκινάρες

1η Νοεμβρίου έως 30 Ιουνίου

16 421

78.0100

0709 90 70

Κολοκύθια

1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

65 893

78.0110

0805 10 20

Πορτοκάλια

1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου

700 277

78.0120

0805 20 10

Κλημεντίνες

1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων των tangerines και των satsumas) wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

95 620

78.0155

0805 50 10

Λεμόνια

1η Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου

329 947

78.0160

1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

61 422

78.0170

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

21 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου

89 140

78.0175

0808 10 80

Μήλα

1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

876 665

78.0180

1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

106 465

78.0220

0808 20 50

Αχλάδια

1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

223 485

78.0235

1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου

70 116

78.0250

0809 10 00

Βερίκοκα

1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

5 785

78.0265

0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

21 Μαΐου έως 10 Αυγούστου

133 425

78.0270

0809 30

Ροδάκινα, συμπεριλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

131 459

78.0280

0809 40 05

Δαμάσκηνα

11 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

129 925»


27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 435/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά ορισμένους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί της διαδικασίας προσαρμογής της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (2), περιέχει τη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009.

(2)

Ορισμένοι από τους κωδικούς ΣΟ και τις περιγραφές του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (3), δεν αντιστοιχούν πλέον στη ΣΟ.

(3)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 34 της 9.2.1979, σ. 2.

(2)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το μέρος Ι (σιτηρά) τροποποιείται ως εξής:

α)

οι κωδικοί ΣΟ 1702 30 91 και 1702 30 99 και οι αντίστοιχες περιγραφές αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«ex 1702 30 50

– – Άλλη:

– – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη, που περιέχει κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 99 % γλυκόζη

ex 1702 30 90

– – – Άλλη, που περιέχει κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 99 % γλυκόζη»

β)

η περιγραφή στη στήλη 2 για τους κωδικούς ΣΟ 2309 10 11 έως 2309 10 53 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«– – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλο, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα»·

γ)

η περιγραφή στη στήλη 2 για τους κωδικούς ΣΟ ex 2309 90 έως 2309 90 53 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άλλα:

– Προϊόντα που καλύπτονται από τη συμπληρωματική σημείωση 5 του κεφαλαίου 23 της συνδυασμένης ονοματολογίας

– Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγματα:

– – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλο, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα:».

2.

Το μέρος ΙΙΙ (ζάχαρη) τροποποιείται ως εξής:

α)

στη στήλη 1, οι κωδικοί ΣΟ «1702 60 95 και 1702 90 99» αντικαθίστανται από τους κωδικούς ΣΟ «1702 60 95 και 1702 90 95»·

β)

ο κωδικός ΣΟ «1702 90 60» και η αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος διαγράφονται.

3.

Το μέρος X (προϊόντα με βάση τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά) τροποποιείται ως εξής:

α)

στην περιγραφή του προϊόντος για τον κωδικό ΣΟ ex 2001, έκτη περίπτωση, ο κωδικός ΣΟ «ex 2001 90 99» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 2001 90 97»·

β)

στην περιγραφή προϊόντος για τον κωδικό ΣΟ ex 2007, δεύτερη περίπτωση, ο κωδικός ΣΟ «ex 2007 99 57» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 2007 99 50» και ο κωδικός ΣΟ «ex 2007 99 98» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 2007 99 97».

4)

Στο μέρος XI (μπανάνες), στη στήλη 1, ο κωδικός ΣΟ «ex 2007 99 57» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 2007 99 50» και ο κωδικός ΣΟ «ex 2007 99 98» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 2007 99 97».

5)

Το μέρος XV (βόειο κρέας) στήλη 1 στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

α)

οι κωδικοί ΣΟ «0206 10 91» και «0206 10 99» αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «0206 10 98»·

β)

οι κωδικοί ΣΟ «1602 50 31 έως 1602 50 80» αντικαθίστανται από τους κωδικούς ΣΟ «1602 50 31 και 1602 50 95».

6)

Στο μέρος XX (κρέας πουλερικών) στήλη 1 στοιχείο στ), οι κωδικοί ΣΟ «1602 20 11» και «1602 20 19» αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «1602 20 10».

7)

Το μέρος XXI (λοιπά προϊόντα) τροποποιείται ως εξής:

α)

οι κωδικοί ΣΟ «ex 0206 49» και «ex 0206 49 20» και η αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος αντικαθίστανται από τα ακόλουθα

«ex 0206 49 00

– – Άλλα

– – – Χοιροειδών κατοικίδιων:

– – – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (γ)»

β)

ο κωδικός ΣΟ «0206 49 80» διαγράφεται·

γ)

ο κωδικός ΣΟ «1602 90 41» και η αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος διαγράφονται·

δ)

ο κωδικός ΣΟ «1602 90 98» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «1602 90 99».


27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαΐου 2009

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 115 παράγραφος 2 και το άρθρο 121,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 τροποποιεί το προηγούμενο καθεστώς στον αμπελοοινικό τομέα, που είχε θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (2), και καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελουργικού μητρώου (3), με ισχύ από 1ης Αυγούστου 2009.

(2)

Σήμερα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες και τα μέτρα που αφορούν την ενημέρωση και την εποπτεία του αμπελουργικού μητρώου καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86, ενώ οι εκτελεστικές διατάξεις για τη σύσταση του αμπελουργικού μητρώου περιέχονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 649/87 της Επιτροπής (4).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 108 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, ορισμένα κράτη μέλη τηρούν αμπελουργικό μητρώο το οποίο περιλαμβάνει ενημερωμένα στοιχεία για το δυναμικό παραγωγής.

(4)

Πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 649/87 και να θεσπιστούν εκτελεστικές διατάξεις για το αμπελουργικό μητρώο.

(5)

Το αμπελουργικό μητρώο αποσκοπεί κυρίως στην παρακολούθηση και τον έλεγχο του δυναμικού παραγωγής. Σύμφωνα με το άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου εκτάσεων είναι συμβατές με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Είναι ιδίως σημαντικό να προβλεφθεί ότι η ταυτοποίηση των κατόχων εκμετάλλευσης και των αμπελοτεμαχίων που αυτοί εκμεταλλεύονται είναι συμβατή με το ΟΣΔΕ.

(6)

Για να αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση, χωρίς όμως να θιγούν οι στόχοι του αμπελουργικού μητρώου, είναι σημαντικό να μην καταστεί υποχρεωτική η συγκέντρωση πληροφοριών από τους κατόχους εκμετάλλευσης με πολύ περιορισμένη παραγωγή.

(7)

Για να διασφαλιστεί η πρακτική χρήση του αμπελουργικού μητρώου, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο πλαίσιό του είναι σκόπιμο να αντιστοιχούν με εκείνες που απαιτεί ο τίτλος IV «Δυναμικό παραγωγής» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (5), με τον οποίο θεσπίστηκαν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.

(8)

Για να διασφαλιστεί η συνοχή των διαθέσιμων δεδομένων που αφορούν την αμπελουργία, είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται στο αμπελουργικό μητρώο ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτάσεων (6), ειδικότερα δε, τα δεδομένα για το έτος φύτευσης του αμπελοτεμαχίου.

(9)

Για να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου αποτυπώνουν συνεχώς την πραγματική κατάσταση της αμπελουργίας, πρέπει να προβλεφθεί η διαρκής ενημέρωση και τακτική επαλήθευσή τους.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, αφενός οι παραγωγοί οινοποιήσιμων σταφυλιών και οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου δηλώνουν κάθε έτος τις ποσότητες των προϊόντων της τελευταίας συγκομιδής και, αφετέρου, οι παραγωγοί γλεύκους και οίνου και οι έμποροι, εκτός από τους εμπόρους λιανικής, δηλώνουν κάθε έτος τα αποθέματά τους. Το ίδιο άρθρο προβλέπει, επιπλέον, ότι τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν από τους εμπόρους σταφυλιών να δηλώνουν τις ποσότητες του προϊόντος αυτού που διέθεσαν στην αγορά.

(11)

Για να διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τις δηλώσεις, κάθε δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια διοικητική ενότητα είναι σκόπιμο να θεωρείται ανεξάρτητη από άλλες δηλώσεις, τις οποίες ενδεχομένως υπέβαλε ο ίδιος παραγωγός σε άλλες διοικητικές ενότητες του κράτους μέλους.

(12)

Δεν είναι απαραίτητο να επιβληθεί υποχρέωση υποβολής διπλής δήλωσης στους παραγωγούς για τους οποίους όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να παρέχονται στο πλαίσιο μόνο της δήλωσης παραγωγής οίνου. Είναι δυνατόν να απαλλαγούν οι πολύ μικροί παραγωγοί, δεδομένου ότι το σύνολο της παραγωγής τους αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό μέρος του όγκου της κοινοτικής παραγωγής.

(13)

Πρέπει, επίσης, να επιβληθεί υποχρέωση υποβολής δηλώσεων στους επιχειρηματίες που μεταβιβάζουν αμπελοοινικά προϊόντα πριν από τις προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες για τις δηλώσεις.

(14)

Για να διευκολυνθεί η διαχείριση της αγοράς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να υποβάλλονται οι δηλώσεις. Επειδή η εποχή του τρυγητού διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να προβλεφθεί κλιμάκωση των ημερομηνιών υποβολής των δηλώσεων από τους παραγωγούς.

(15)

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται να προβλεφθούν με έντυπα τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις και να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών η επιλογή της μορφής με την οποία τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να παρέχονται από τους επιχειρηματίες.

(16)

Η χρήση διαδικασιών πληροφορικής αντικαθιστά σταδιακά τη χειρωνακτική καταχώριση δεδομένων στους διάφορους τομείς της διοικητικής δραστηριότητας. Είναι επομένως σκόπιμο να μπορούν να αξιοποιηθούν οι πληροφορικές και ηλεκτρονικές διαδικασίες και κατά τη χρήση των υποχρεωτικών δηλώσεων.

(17)

Πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη που διαθέτουν πλήρες αμπελουργικό μητρώο η δυνατότητα να χρησιμοποιούν ορισμένα στοιχεία του μητρώου, όπως είναι η έκταση. Είναι επομένως σκόπιμο να απαλλάσσονται οι παραγωγοί, σε ορισμένες περιπτώσεις, από την υποχρέωση δήλωσης της έκτασης.

(18)

Τα κράτη μέλη των οποίων η αμπελουργική έκταση δεν υπερβαίνει τα 500 εκτάρια, με παραγωγή οίνου που δεν υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα, πρέπει να μπορούν να εξαιρούν ορισμένα στοιχεία από τις δηλώσεις και να απαλλάσσουν τους παραγωγούς από την υποχρέωση υποβολής κάποιας από τις δηλώσεις, σε περιπτώσεις που πρέπει να καθοριστούν.

(19)

Πρέπει να καθοριστούν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποβαλλόμενα στοιχεία πρέπει να ενοποιούνται σε κεντρικό, εθνικό επίπεδο.

(20)

Στο παρόν στάδιο, κατάλληλη γνώση της παραγωγής και των αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα μπορεί να αποκτηθεί μόνο με βάση τις δηλώσεις συγκομιδής και αποθεμάτων που υποβάλλουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι. Κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και θα είναι πλήρεις και ακριβείς, προβλέποντας την επιβολή κυρώσεων, τόσο σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων, όσο και σε περίπτωση υποβολής ψευδών ή ελλιπών δηλώσεων.

(21)

Για τον ίδιο λόγο, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με τις υποχρεωτικές δηλώσεις, καθώς και η μορφή της διαβίβασης αυτής.

(22)

Για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της αμπελοοινικής αγοράς είναι αναγκαία η ύπαρξη ορισμένων δεδομένων για την αγορά αυτή. Πέραν των δεδομένων που παρέχει η συγκεφαλαίωση των στοιχείων των διαφόρων δηλώσεων, θεωρείται απαραίτητο να υπάρχουν στοιχεία για τις διαθέσιμες ποσότητες και τις χρήσεις του οίνου, καθώς και για τις τιμές του. Πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών από τα κράτη μέλη και η ανακοίνωσή τους στην Επιτροπή σε καθορισμένες ημερομηνίες.

(23)

Δεδομένου ότι το σύνολο της παραγωγής ορισμένων κρατών μελών αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό μέρος του όγκου της κοινοτικής παραγωγής, είναι δυνατόν να απαλλαγούν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη από την υποχρέωση ανακοίνωσης των τιμών.

(24)

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής (7), με τον οποίο θεσπίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα.

(25)

Με γνώμονα την ενιαία αγορά στην Κοινότητα, είναι σημαντικό να εφοδιαστούν οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της κατοχής αμπελοοινικών προϊόντων και της διάθεσής τους στην αγορά με τα απαραίτητα μέσα αποτελεσματικού ελέγχου σύμφωνα με ενιαίους κανόνες που να ισχύουν στο σύνολο της Κοινότητας.

(26)

Το άρθρο 112 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 προβλέπει ότι τα αμπελοοινικά προϊόντα μπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία στην Κοινότητα μόνον εάν συνοδεύονται από επίσημα εγκεκριμένο συνοδευτικό έγγραφο. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους αμπελοοινικά προϊόντα υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εισερχόμενων και εξερχόμενων ποσοτήτων σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα.

(27)

Η Κοινότητα σημείωσε πρόοδο στο πεδίο της φορολογικής εναρμόνισης με την οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (8). Για να ισχύουν ενιαίοι κανόνες στην Κοινότητα και να απλουστευθούν οι διοικητικές διατυπώσεις, τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για τους απλούς πολίτες, τα έγγραφα που συνοδεύουν κατά τη μεταφορά τα αμπελοοινικά προϊόντα για τις ανάγκες της εφαρμογής των φορολογικών ρυθμίσεων ενδείκνυται να θεωρούνται επίσης ως αναγνωρισμένα συνοδευτικά έγγραφα.

(28)

Για τις μεταφορές των αμπελοοινικών προϊόντων που δεν υπόκεινται στις προαναφερόμενες φορολογικές διατάξεις, καθώς και των αμπελοοινικών προϊόντων των μικρών παραγωγών, πρέπει να προβλεφθεί συνοδευτικό έγγραφο ώστε οι αρμόδιοι φορείς να είναι σε θέση να εποπτεύουν την κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται κάθε εμπορικό έγγραφο που περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις απαραίτητες ενδείξεις για την ταυτοποίηση του προϊόντος και την παρακολούθηση του δρομολογίου μεταφοράς.

(29)

Για να μην επιβαρύνονται άσκοπα οι διοικητικές διατυπώσεις για τους μεταφορείς, πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν απαιτείται κανένα συνοδευτικό έγγραφο για τις μεταφορές ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων που μεταφέρονται σε μικρές αποστάσεις ή είναι συσκευασμένα σε περιορισμένες ποσότητες σε μικρά δοχεία.

(30)

Η χρήση διαδικασιών πληροφορικής αντικαθιστά σταδιακά τη χρήση εγγράφων στις διοικητικές δραστηριότητες των επιχειρηματιών. Είναι επομένως σκόπιμο να μπορούν να αξιοποιηθούν οι διαδικασίες πληροφορικής και κατά την κατάρτιση και χρήση των συνοδευτικών εγγράφων και των βιβλίων.

(31)

Για τις εξαγωγές αμπελοοινικών προϊόντων απαιτούνται έγγραφα επιπλέον των συνοδευτικών, κυρίως η διασάφηση εξαγωγής. Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν συμπληρωματικές διαδικασίες για τη σύνταξη και την επικύρωση των εγγράφων αυτών.

(32)

Η εποπτεία των μεταφορών αμπελοοινικών προϊόντων χύμα απαιτεί ειδική προσοχή, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε δόλιες επεμβάσεις από τα εμφιαλωμένα, των οποίων οι φιάλες είναι εφοδιασμένες με σύστημα πωματισμού μιας χρήσεως και φέρουν ετικέτες. Για την περίπτωση αυτή πρέπει να απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία και εκ των προτέρων επικύρωση του συνοδευτικού εγγράφου.

(33)

Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, είναι αναγκαίο να απαιτείται να παραπέμπουν στο έγγραφο VI 1 τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς προϊόντων από τρίτες χώρες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(34)

Οι διατάξεις που αφορούν τη σύνταξη των συνοδευτικών διοικητικών εγγράφων και του απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου αναφέρονται σε κανόνες για τη βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ορισμένων κατηγοριών οίνου. Έχει επομένως σημασία να καθοριστούν οι κανόνες που είναι αναγκαίοι για την εν λόγω βεβαίωση. Ο καθορισμός κανόνων για τη βεβαίωση της προέλευσης ορισμένων οίνων είναι επίσης απαραίτητος για τις μεταφορές που δεν υπόκεινται σε φορολογικές διατυπώσεις, κυρίως για τις εξαγωγές. Προκειμένου να απλουστευθούν οι διοικητικές διατυπώσεις για τους πολίτες και να απαλλαγούν οι αρμόδιοι φορείς από τις εργασίες ρουτίνας, πρέπει να προβλεφθούν κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους οι εν λόγω φορείς μπορούν να επιτρέπουν στους αποστολείς που πληρούν ορισμένους όρους να αναγράφουν οι ίδιοι στο συνοδευτικό έγγραφο τις ενδείξεις βεβαίωσης της προέλευσης του οίνου, με την επιφύλαξη της διενέργειας των ενδεδειγμένων ελέγχων.

(35)

Πρέπει να καθοριστούν τα ληπτέα από τις αρμόδιες αρχές μέτρα σε περίπτωση μεταφοράς από αποστολέα που έχει διαπράξει βαριά παράβαση ή παράτυπης μεταφοράς, με μέριμνα ώστε η τακτοποίηση των μεταφορών αυτών να μην τις καθυστερεί πέραν του απολύτως αναγκαίου χρονικού διαστήματος.

(36)

Για να εξασφαλιστεί ότι η εξέταση των βιβλίων επιτρέπει στους αρμόδιους φορείς να εποπτεύουν αποτελεσματικά την κυκλοφορία και την κατοχή των αμπελοοινικών προϊόντων, ιδίως στο πλαίσιο της ενδοκοινοτικής συνεργασίας των υπηρεσιών αυτών, πρέπει να εναρμονιστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι κανόνες που διέπουν την τήρηση των εν λόγω βιβλίων.

(37)

Οι υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων είναι δυνατόν να επιφέρουν δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση ορισμένων επιχειρηματιών. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν τους επιχειρηματίες αυτούς από ορισμένες υποχρεώσεις.

(38)

Υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παράνομης χρήσης των υλικών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες οινολογικές πρακτικές, ιδίως για εμπλουτισμό, αύξηση της οξύτητας και γλύκανση. Συνεπώς, είναι σημαντικό να απαιτείται η τήρηση βιβλίων για την κατοχή των υλικών αυτών, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να είναι σε θέση να εποπτεύουν την κυκλοφορία και τη χρήση τους.

(39)

Ο έλεγχος των αφρωδών οίνων και των οίνων λικέρ απαιτεί ειδική προσοχή, δεδομένου ότι σε αυτούς προστίθενται άλλα προϊόντα. Είναι συνεπώς αναγκαίο να απαιτείται η εγγραφή συμπληρωματικών στοιχείων στα βιβλία.

(40)

Το συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων, που προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις, αποτελεί χρησιμότατη πηγή πληροφοριών για τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της τήρησης των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων στον τομέα του οίνου. Ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στις μεταφορές που αρχίζουν στην επικράτειά τους.

(41)

Με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2001 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα (9) δόθηκε στα κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν συμπληρωματικές ή ειδικές διατάξεις για τα εν λόγω προϊόντα που κυκλοφορούν στην επικράτειά τους. Μια από τις διατάξεις αυτές προβλέπει ότι, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2010, η ένδειξη της πυκνότητας του γλεύκους σταφυλιών σε μονάδες μάζας προς όγκο μπορεί να αντικαθίσταται από ένδειξη της πυκνότητας σε βαθμούς Oechsle. Η παραδοσιακή αυτή πρακτική χρησιμοποιείται κυρίως από μικρούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι χρειάζονται ορισμένα έτη ακόμη για να μπορούν να τηρήσουν τους νέους κανόνες ένδειξης της πυκνότητας. Είναι επομένως σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς της εν λόγω παρέκκλισης και, ταυτόχρονα, να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2001.

(42)

Είναι σκόπιμο να ανακοινώνουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του τίτλου ο οποίος αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα και τα βιβλία, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να κοινοποιεί την πληροφορία αυτή στα λοιπά κράτη μέλη.

(43)

Τα κράτη μέλη πρέπει να φυλάσσουν για κατάλληλο χρονικό διάστημα, για τους σκοπούς των επιθεωρήσεων, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο και την επαλήθευση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(44)

Για να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση των μεταφορέων, πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων πρόδηλου σφάλματος, ανωτέρας βίας και άλλων εξαιρετικών περιστάσεων. Πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες για την τεχνητή δημιουργία προϋποθέσεων, οι οποίοι να καθιστούν αδύνατη την αποκόμιση οφέλους από αυτή.

(45)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών τίτλος ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου νοούνται ως:

α)   «κάτοχος εκμετάλλευσης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος της ομάδας και των μελών της βάσει του εθνικού δικαίου, η εκμετάλλευση του/της οποίου/-ας βρίσκεται στην επικράτεια της Κοινότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 299 της συνθήκης, και το/η οποίο/-α εκμεταλλεύεται έκταση αμπελοκαλλιέργειας·

β)   «αμπελοτεμάχιο»: αγροτεμάχιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής (10), στο οποίο καλλιεργείται άμπελος·

γ)   «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση»: το σύνολο έκτασης αμπελοκαλλιέργειας, στην οποία όμως δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος.

Άρθρο 3

Στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου

1.   Για τη σύσταση αμπελουργικού μητρώου και την ενημέρωσή του, τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν:

α)

για κάθε κάτοχο εκμετάλλευσης με έκταση αμπελοκαλλιέργειας τουλάχιστον 0,1 εκταρίου ή υπόχρεο σε δήλωση η οποία απαιτείται βάσει των κοινοτικών ή εθνικών ρυθμίσεων, τα στοιχεία που αφορούν:

i)

την ταυτότητά του,

ii)

τη γεωγραφική θέση των αμπελοτεμαχίων,

iii)

την έκταση των αμπελοτεμαχίων,

iv)

τα χαρακτηριστικά της αμπέλου που καλλιεργείται στα αμπελοτεμάχια,

v)

τις παράνομες φυτεύσεις, τα δικαιώματα φύτευσης και το καθεστώς εκρίζωσης, κατά τα προβλεπόμενα στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008,

vi)

τις ενισχύσεις για αναδιάρθρωση, μετατροπή και πρώιμο τρύγο, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008·

β)

στοιχεία για την έκταση των αμπελοτεμαχίων που δεν καλύπτονται από το στοιχείο α)·

γ)

για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που υποχρεούται να υποβάλλει την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 δήλωση παραγωγής, τα στοιχεία που αφορούν:

i)

την ταυτότητά του/της,

ii)

τις υποχρεωτικές δηλώσεις που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ.

2.   Τα στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά των αμπελοτεμαχίων εμφαίνονται χωριστά για το καθένα στον φάκελο «κάτοχος εκμετάλλευσης». Ωστόσο, όταν το επιτρέπει η ομοιογένεια των αμπελοτεμαχίων, τα στοιχεία μπορούν να αφορούν σύνολο αποτελούμενο από πολλά συνεχόμενα αμπελοτεμάχια ή ένα ή περισσότερα τμήματα συνεχόμενων αμπελοτεμαχίων, εφόσον διασφαλίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης κάθε αμπελοτεμαχίου.

3.   Το αμπελουργικό μητρώο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που συγκεντρώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και για τα οποία οι λεπτομέρειες και οι προδιαγραφές παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

4.   Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να συγκεντρώνουν ούτε να συμπεριλαμβάνουν στο αμπελουργικό μητρώο τα στοιχεία:

α)

που αντιστοιχούν στο παράρτημα Ι σημείο 1.1 αριθ. (3) και σημείο 1.2 αριθ. (5) έως (7), εφόσον τα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης βάσει του άρθρου 95 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008·

β)

που αντιστοιχούν στο παράρτημα Ι σημείο 1.2 αριθ. (9) και (10), εφόσον τα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από το καθεστώς εκρίζωσης βάσει του άρθρου 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008·

γ)

που αντιστοιχούν στο παράρτημα Ι σημείο 1.2 αριθ. (3) στοιχεία β) και γ), εφόσον τα κράτη μέλη έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση ταξινόμησης των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008.

Άρθρο 4

Διατήρηση και ενημερώσεις των στοιχείων

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διατήρηση των στοιχείων του αμπελουργικού μητρώου για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αντίστοιχων μέτρων και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον για τις πέντε αμπελοοινικές περιόδους μετά από εκείνη στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική ενημέρωση του αμπελουργικού μητρώου όταν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται.

Άρθρο 5

Έλεγχος των στοιχείων

Για κάθε κάτοχο εκμετάλλευσης, καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που υποχρεούται να υποβάλλει την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 δήλωση παραγωγής, τα κράτη μέλη επαληθεύουν, τουλάχιστον ανά πενταετία, την αντιστοιχία της διαρθρωτικής κατάστασης που προκύπτει από τους φακέλους «κάτοχος εκμετάλλευσης» και «παραγωγή» με την πραγματική κατάσταση. Οι φάκελοι αναπροσαρμόζονται με βάση την επαλήθευση αυτή.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 6

Αντικείμενο

Ο παρών τίτλος αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, όσον αφορά τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα.

Άρθρο 7

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου νοούνται ως:

α)   «αμπελουργοί»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που παράγουν σταφύλια·

β)   «έμποροι λιανικής»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία ασκούν επαγγελματικά εμπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την απευθείας πώληση στον καταναλωτή σε μικρές ποσότητες, τις οποίες θα καθορίσει κάθε κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου και της διανομής, εξαιρουμένων όσων χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθεματοποίηση και τη συσκευασία οίνων σε σημαντικές ποσότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Υποχρεωτικές δηλώσεις

Άρθρο 8

Δηλώσεις συγκομιδής

1.   Κάθε έτος, οι αμπελουργοί υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στην προβλεπόμενη διοικητική ενότητα, δήλωση συγκομιδής που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ και, κατά περίπτωση, του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την υποβολή μιας δήλωσης ανά εκμετάλλευση.

2.   Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α)

οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής προορίζεται για κατανάλωση ως έχει ή για ξήρανση ή για άμεση μεταποίηση σε χυμό σταφυλιών·

β)

οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και κανένα μέρος της συγκομιδής δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή·

γ)

οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και οι οποίοι παραδίδουν το σύνολο της συγκομιδής τους σε συνεταιριστικό οινοποιείο ή σε ομάδα των οποίων είναι μέλη.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), οι αμπελουργοί οφείλουν να καταθέτουν στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή ομάδα δήλωση στην οποία προσδιορίζονται:

α)

το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αμπελουργού·

β)

η ποσότητα των παραδοθέντων σταφυλιών·

γ)

η έκταση και η γεωγραφική θέση του σχετικού αμπελώνα.

Το συνεταιριστικό οινοποιείο ή η ομάδα ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης αυτής με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 9, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α)

τους αμπελουργούς που μεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους σε οίνο ή αναθέτουν τη μεταποίησή του σε οίνο για λογαριασμό τους·

β)

τους αμπελουργούς που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή ομάδας και παραδίδουν το σύνολο της συγκομιδής τους, σε μορφή σταφυλιών ή/και γλεύκους, στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αμπελουργών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Δηλώσεις παραγωγής

1.   Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία έχουν παραγάγει οίνο ή/και γλεύκος από τη συγκομιδή της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου, υποβάλλουν κάθε έτος, στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη, δήλωση παραγωγής η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του παραρτήματος IV.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την υποβολή μιας δήλωσης ανά οινοποιείο.

2.   Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής οι αμπελουργοί που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, καθώς και οι παραγωγοί που παρασκευάζουν στις εγκαταστάσεις τους, με οινοποίηση προϊόντων τα οποία έχουν αγοράσει, ποσότητα οίνου μικρότερη από 10 εκατόλιτρα που δεν διατέθηκε ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

3.   Απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση και που παραδίδουν το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους στο εν λόγω οινοποιείο, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση, για οικογενειακή κατανάλωση.

4.   Στην περίπτωση των φυσικών ή νομικών προσώπων ή ομάδων φυσικών ή νομικών προσώπων που μεταβιβάζουν προϊόντα πριν από το στάδιο της οινοποίησης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι παραγωγοί που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, να έχουν στη διάθεσή τους τα διάφορα στοιχεία που οφείλουν να αναγράφουν στις δηλώσεις αυτές.

Άρθρο 10

Δηλώσεις επεξεργασίας ή/και εμπορίας

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία επεξεργάστηκαν ή/και διέθεσαν στο εμπόριο προϊόντα πριν από το στάδιο της οινοποίησης στο πλαίσιο της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου, πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές δήλωση επεξεργασίας ή/και εμπορίας.

2.   Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επεξεργασίας ή/και εμπορίας οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου το οποίο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση και που παραδίδουν το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους στο εν λόγω οινοποιείο, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση, για οικογενειακή κατανάλωση.

Άρθρο 11

Δηλώσεις αποθεμάτων

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, εκτός από τους ιδιώτες καταναλωτές και τους εμπόρους λιανικής, υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δήλωση για τα αποθέματα γλεύκους σταφυλιών, συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, διορθωμένου (ανακαθαρισμένου) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών και οίνου που έχουν στην κατοχή τους στις 31 Ιουλίου, η οποία δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του παραρτήματος V. Όσον αφορά τα κοινοτικά αμπελοοινικά προϊόντα, δεν περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή τα προερχόμενα από σταφύλια που συγκομίστηκαν κατά τη διάρκεια του τρύγου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη των οποίων η ετήσια οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα, μπορούν να απαλλάσσουν από την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, πέραν των εμπόρων λιανικής, τους εμπόρους οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους περιορισμένες ποσότητες αποθεμάτων, υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να προσκομίσουν στην Επιτροπή στατιστική εκτίμηση των εν λόγω αποθεμάτων που υπάρχουν στο κράτος μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 12

Έντυπα

1.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα υποδείγματα εντύπων των διαφόρων δηλώσεων και εξασφαλίζουν ότι τα έντυπα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία των παραρτημάτων II, III, IV και V.

Τα έντυπα είναι δυνατόν να εκδίδονται και να χρησιμοποιούνται με τη βοήθεια πληροφορικών συστημάτων, σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

2.   Στα προαναφερόμενα έντυπα είναι δυνατόν να μην προβλέπεται ρητή μνεία της έκτασης, εφόσον το κράτος μέλος είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια το στοιχείο αυτό μέσω άλλων πληροφοριών που περιέχονται στη δήλωση ή στο αμπελουργικό μητρώο, κυρίως της παραγωγικής έκτασης και της συνολικής συγκομιδής της εκμετάλλευσης.

3.   Τα δεδομένα των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενοποιούνται σε κεντρικό, εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 13

Σχέση με το αμπελουργικό μητρώο

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 8 και 9 και των παραρτημάτων II και IV του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη που, σύμφωνα με το άρθρο 108 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, έχουν συστήσει αμπελουργικό μητρώο, το οποίο ενημερώνεται ετησίως, ή άλλο ανάλογο διοικητικό μέσο ελέγχου μπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση δήλωσης της έκτασης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων ή αμπελουργούς που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα.

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συμπληρώνουν οι ίδιες τις δηλώσεις με την ένδειξη της έκτασης βάσει των στοιχείων του εν λόγω μητρώου.

Άρθρο 14

Εξαιρέσεις

1.   Τα κράτη μέλη των οποίων η αμπελουργική έκταση δεν υπερβαίνει τα 500 εκτάρια και τα οποία διαθέτουν ορισμένα από τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις των άρθρων 8, 9 και 10, αντλώντας τα από άλλες διοικητικές πράξεις, μπορούν να εξαιρούν τα στοιχεία αυτά από τις εν λόγω δηλώσεις.

Τα κράτη μέλη των οποίων η αμπελουργική έκταση δεν υπερβαίνει τα 500 εκτάρια και τα οποία διαθέτουν όλα τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις των άρθρων 8, 9 και 10, αντλώντας τα από άλλες διοικητικές πράξεις, μπορούν να απαλλάσσουν τους επιχειρηματίες από την υποχρέωση υποβολής κάποιων από τις δηλώσεις αυτές.

2.   Τα κράτη μέλη των οποίων η οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα ανά αμπελοοινική περίοδο και τα οποία διαθέτουν ορισμένα από τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις του άρθρου 11, αντλώντας τα από άλλες διοικητικές πράξεις, μπορούν να εξαιρούν τα στοιχεία αυτά από τις εν λόγω δηλώσεις.

Τα κράτη μέλη των οποίων η οινοπαραγωγή δεν υπερβαίνει τα 50 000 εκατόλιτρα ανά αμπελοοινική περίοδο και τα οποία διαθέτουν όλα τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις δηλώσεις του άρθρου 11, αντλώντας τα από άλλες διοικητικές πράξεις, μπορούν να απαλλάσσουν τους επιχειρηματίες από την υποχρέωση υποβολής κάποιων από τις δηλώσεις αυτές.

3.   Τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορικό σύστημα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συσχετισμού των δηλούντων, της δηλούμενης παραγωγής και των αντίστοιχων αμπελοτεμαχίων, μπορούν να εξαιρούν την ένδειξη των κωδικών αγροτεμαχίου από τους παραγωγούς, που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 8. Για το συσχετισμό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, ειδικότερα, ο κωδικός της εκμετάλλευσης, τα στοιχεία αναφοράς ενότητας αγροτεμαχίων ή άλλα στοιχεία αναφοράς που έχουν καταχωριστεί στο αμπελουργικό μητρώο.

Άρθρο 15

Εφαρμοστέα κριτήρια

1.   Για τη μετατροπή των ποσοτήτων άλλων προϊόντων εκτός από οίνο σε εκατόλιτρα οίνου, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν συντελεστές, οι οποίοι μπορούν να προσαρμόζονται στα διάφορα αντικειμενικά κριτήρια που επηρεάζουν τη μετατροπή αυτή. Οι συντελεστές ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή ταυτόχρονα με τη συγκεφαλαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

2.   Η ποσότητα οίνου που πρέπει να εγγράφεται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 9 δήλωση παραγωγής είναι η συνολική ποσότητα που λαμβάνεται στο τέλος της κύριας αλκοολικής ζύμωσης, συμπεριλαμβανομένης της οινολάσπης.

Άρθρο 16

Ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων

1.   Οι δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 υποβάλλονται, το αργότερο, στις 15 Ιανουαρίου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν μια ή περισσότερες προγενέστερες ημερομηνίες. Επιπλέον, μπορούν να καθορίζουν ημερομηνία κατά την οποία οι κατεχόμενες ποσότητες λαμβάνονται υπόψη για τη σύνταξη των δηλώσεων.

2.   Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 υποβάλλονται, το αργότερο, στις 10 Σεπτεμβρίου για τις κατεχόμενες στις 31 Ιουλίου ποσότητες. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν μια ή περισσότερες προγενέστερες ημερομηνίες.

Άρθρο 17

Έλεγχοι

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους ελέγχους και τα μέτρα που είναι κατάλληλα για να εξασφαλιστεί ότι οι δηλώσεις αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Άρθρο 18

Κυρώσεις

1.   Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι σε δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής ή αποθεμάτων που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού, αποκλείονται του ευεργετήματος των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 12, 15, 17, 18 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, για την αντίστοιχη και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Ωστόσο, η υπέρβαση των ημερομηνιών που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού κατά 10 εργάσιμες ημέρες, το μέγιστο, επισύρει μόνο αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο κατά ποσοστό που καθορίζει ο αρμόδιος φορέας ανάλογα με το διάστημα της υπερημερίας, με την επιφύλαξη εθνικών κυρώσεων.

2.   Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όταν οι δηλώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 κρίνονται ελλιπείς ή ανακριβείς από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και εφόσον η γνώση των ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 12, 15, 17, 18 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται αναλογικά κατά ένα ποσό που καθορίζει ο αρμόδιος φορέας ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης, με την επιφύλαξη εθνικών κυρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών από τα κράτη μέλη

Άρθρο 19

Ανακοινώσεις από τα κράτη μέλη

1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα:

α)

όσον αφορά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο:

i)

το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου, τις εκτιμήσεις του προβλέψιμου όγκου της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων στην επικράτειά τους,

ii)

το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου, τις εκτιμήσεις των διαθέσιμων ποσοτήτων και των χρήσεων των αμπελοοινικών προϊόντων στην επικράτειά τους,

iii)

το αργότερο στις 15 Απριλίου, το οριστικό αποτέλεσμα των δηλώσεων παραγωγής·

β)

όσον αφορά τις παρελθούσες αμπελοοινικές περιόδους:

i)

το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου, τη συγκεφαλαίωση των στοιχείων των δηλώσεων αποθεμάτων τέλους περιόδου,

ii)

το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου, το προσωρινό ισοζύγιο της προηγούμενης περιόδου,

iii)

το αργότερο στις 15 Μαρτίου, το οριστικό ισοζύγιο της προτελευταίας περιόδου.

2.   Τα ανωτέρω ισοζύγια πρέπει να απευθύνονται στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat).

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε νέο σημαντικό γεγονός που είναι δυνατόν να μεταβάλει αισθητά την εκτίμηση των διαθέσιμων ποσοτήτων και των χρήσεων βάσει των οριστικών στοιχείων των παρελθόντων ετών.

3.   Για τη διαπίστωση της εξέλιξης των τιμών, τα κράτη μέλη όπου η οινοποιηθείσα ποσότητα υπερέβη την τελευταία πενταετία το 5 % της συνολικής κοινοτικής οινοπαραγωγής, κατά μέσον όρο, ανακοινώνουν στην Επιτροπή, όσον αφορά τους οίνους που αναφέρονται στο παράρτημα IV παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008:

α)

το αργότερο την 15η κάθε μήνα, συγκεφαλαίωση των τιμών που διαμορφώθηκαν τον προηγούμενο μήνα ή

β)

την 1η Αυγούστου 2009, τις δημόσιες πηγές πληροφοριών που θεωρούν αξιόπιστες για τη διαπίστωση των τιμών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το δικαίωμα της Επιτροπής να δημοσιεύει τα δεδομένα των πηγών πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

Τα κράτη μέλη επιλέγουν περιορισμένο αριθμό αγορών προς παρακολούθηση, προσδιορίζοντας τις 8 αντιπροσωπευτικότερες διαμορφώσεις τιμών για τους λευκούς και ερυθρούς οίνους που παράγονται στη επικράτειά τους.

Οι τιμές αφορούν ασυσκεύαστο εμπόρευμα στην έξοδο της εκμετάλλευσης του παραγωγού και εκφράζονται σε ευρώ ανά αλκοολικό βαθμό-εκατόλιτρο ή ανά εκατόλιτρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 20

Γενική διάταξη

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διατάξεις των κρατών μελών που επιβάλλουν καθεστώς δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, επεξεργασίας ή/και εμπορίας ή αποθεμάτων, το οποίο προβλέπει την παροχή πληρέστερων πληροφοριών, κυρίως λόγω του ότι καλύπτει ευρύτερες κατηγορίες υπόχρεων από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 8, 9 και 11.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 21

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών τίτλος ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 112 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα για τα αμπελοοινικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος ΧΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (11), με την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Καθορίζονται:

α)

κανόνες για τη σύνταξη των συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων:

i)

στο εσωτερικό κράτους μέλους, εφόσον κατά τις εν λόγω μεταφορές τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από έγγραφο προβλεπόμενο από τις κοινοτικές διατάξεις που βασίζονται στην οδηγία 92/12/ΕΟΚ,

ii)

κατά την εξαγωγή προς τρίτη χώρα,

iii)

κατά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές:

προκειμένου για μεταφορά από μικρό παραγωγό που έχει απαλλαγεί, από το κράτος μέλος στο οποίο αρχίζει η μεταφορά, από την υποχρέωση σύνταξης απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου,

προκειμένου για μεταφορά αμπελοοινικού προϊόντος που δεν υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης·

β)

συμπληρωματικές διατάξεις για τη σύνταξη:

i)

του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου ή του εμπορικού εγγράφου που χρησιμοποιείται αντ’ αυτού,

ii)

του απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου ή του εμπορικού εγγράφου που χρησιμοποιείται αντ’ αυτού·

γ)

κανόνες για τη βεβαίωση προέλευσης, όσον αφορά τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των οίνων αυτών.

2.   Ο παρών τίτλος ορίζει, επιπλέον, κανόνες για την τήρηση βιβλίων εισερχομένων και εξερχομένων από τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους αμπελοοινικά προϊόντα για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Άρθρο 22

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου νοούνται ως:

α)   «παραγωγοί»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ή είχαν στην κατοχή τους νωπά σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών ή νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόμα σε ζύμωση και τα μεταποιούν σε οίνο ή αναθέτουν τη μεταποίησή τους σε οίνο·

β)   «μικροί παραγωγοί»: οι παραγωγοί που παράγουν, κατά μέσον όρο, λιγότερα από 1 000 εκατόλιτρα οίνου ετησίως·

γ)   «έμποροι λιανικής»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία ασκούν επαγγελματικά εμπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την απευθείας πώληση στον καταναλωτή σε μικρές ποσότητες, τις οποίες θα καθορίσει κάθε κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου και της διανομής, εξαιρουμένων όσων χρησιμοποιούν οιναποθήκες εξοπλισμένες για την αποθεματοποίηση και, ενδεχομένως, με εγκαταστάσεις συσκευασίας οίνων σε σημαντικές ποσότητες ή είναι πλανόδιοι πωλητές οίνων που μεταφέρονται χύμα·

δ)   «συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο»: έγγραφο που πληροί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 της Επιτροπής (12).

ε)   «απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο»: έγγραφο που πληροί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 της Επιτροπής (13).

στ)   «έμπορος χωρίς αποθήκη»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που αγοράζει ή πωλεί κατ’ επάγγελμα αμπελοοινικά προϊόντα χωρίς να διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης των προϊόντων αυτών·

ζ)   «σύστημα πωματισμού»: τύπος πωματισμού για δοχεία ονομαστικού όγκου έως 5 λίτρων·

η)   «εμφιάλωση»: η τοποθέτηση του εκάστοτε προϊόντος σε δοχεία χωρητικότητας έως 60 λίτρων για εμπορικούς σκοπούς·

θ)   «εμφιαλωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που προβαίνει σε εμφιάλωση ή αναθέτει εμφιάλωση για λογαριασμό του.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), τα κράτη μέλη αναφέρονται στη μέση ετήσια παραγωγή τουλάχιστον τριών διαδοχικών αμπελοοινικών περιόδων. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην θεωρούν μικρούς τους παραγωγούς που αγοράζουν νωπά σταφύλια ή γλεύκος σταφυλιών για να τα μεταποιήσουν σε οίνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων

Άρθρο 23

Αντικείμενο

Ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης χρήσης ηλεκτρονικών διαδικασιών, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων χωρίς αποθήκη, που διαμένει ή εδρεύει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και εκτελεί ή αναθέτει τη μεταφορά αμπελοοινικών προϊόντων, οφείλει να συντάσσει υπ’ ευθύνη του ένα έγγραφο το οποίο συνοδεύει το προϊόν κατά τη μεταφορά αυτή, εφεξής καλούμενο «συνοδευτικό έγγραφο».

Άρθρο 24

Αναγνωρισμένα συνοδευτικά έγγραφα

1.   Αναγνωρίζονται ως συνοδευτικά έγγραφα:

α)

για τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στις σχετικές με την κυκλοφορία διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ:

i)

σε περίπτωση θέσης σε κυκλοφορία με αναστολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ένα συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο ή ένα εμπορικό έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92,

ii)

σε περίπτωση ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας και διάθεσης στην κατανάλωση στο κράτος μέλος αναχώρησης, ένα απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο ή ένα εμπορικό έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92·

β)

για τα προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται στις σχετικές με την κυκλοφορία διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του οίνου που παράγουν οι μικροί παραγωγοί, οποιοδήποτε έγγραφο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο Γ, καθώς και τις συμπληρωματικές ενδείξεις που ενδεχομένως απαιτούνται από τα κράτη μέλη, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο β):

α)

για τις μεταφορές προϊόντων οι οποίες αρχίζουν στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη σύνταξη του συνοδευτικού εγγράφου σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙ·

β)

για τις μεταφορές προϊόντων οι οποίες αρχίζουν και καταλήγουν στην επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να μην υποδιαιρούνται τα συνοδευτικά έγγραφα σε θέσεις και να μην αριθμούνται οι απαιτούμενες ενδείξεις όπως προβλέπεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος VII.

Άρθρο 25

Εξαιρέσεις

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23, δεν απαιτείται συνοδευτικό έγγραφο:

α)

όσον αφορά τα αμπελοοινικά προϊόντα που περιέχονται σε δοχεία ονομαστικού όγκου άνω των 60 λίτρων:

i)

για τη μεταφορά σταφυλιών, είτε έχουν υποστεί έκθλιψη είτε όχι, ή γλεύκους σταφυλιών από τον ίδιο τον σταφυλοπαραγωγό για λογαριασμό του, από τον αμπελώνα του ή άλλη εγκατάσταση που του ανήκει, εφόσον η συνολική οδική απόσταση δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα και πρόκειται για μεταφορά:

σε περίπτωση μεμονωμένου παραγωγού, προς την οικεία εγκατάσταση οινοποίησης,

σε περίπτωση παραγωγού που είναι μέλος ομάδας, προς την εγκατάσταση οινοποίησης της ομάδας αυτής,

ii)

για τη μεταφορά σταφυλιών, είτε έχουν υποστεί έκθλιψη είτε όχι, από τον ίδιο τον σταφυλοπαραγωγό ή, για λογαριασμό του, από άλλον τρίτο πλην του παραλήπτη, από τον αμπελώνα του, εφόσον:

πρόκειται για μεταφορά προς την εγκατάσταση οινοποίησης του παραλήπτη, η οποία βρίσκεται στην ίδια αμπελουργική ζώνη, και

η συνολική απόσταση που πρόκειται να διανυθεί δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα· σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η απόσταση αυτή μπορεί να αυξηθεί από τους αρμόδιους φορείς σε 70 χιλιόμετρα,

iii)

για τη μεταφορά ξιδιού από οίνο·

iv)

εφόσον το έχει επιτρέψει ο αρμόδιος φορέας, για τη μεταφορά στην ίδια τοπική διοικητική ενότητα ή προς άλλη, όμορη τοπική διοικητική ενότητα ή, εάν έχει χορηγηθεί ατομική άδεια, τη μεταφορά στην ίδια περιφερειακή διοικητική ενότητα, όταν το προϊόν:

μεταφέρεται μεταξύ δύο εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 38 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή

δεν αλλάζει ιδιοκτήτη και μεταφέρεται με σκοπό την οινοποίηση, επεξεργασία, αποθεματοποίηση ή εμφιάλωση,

v)

για τη μεταφορά στεμφύλων σταφυλιών και οινολάσπης:

με σκοπό την απόσταξη, εφόσον πραγματοποιείται με δελτίο παραλαβής που απαιτείται από τους αρμόδιους φορείς του κράτους μέλους όπου αρχίζει η μεταφορά ή

εφόσον πραγματοποιείται για την απόσυρση, υπό επίβλεψη, των εν λόγω προϊόντων οινοποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008·

β)

όσον αφορά τα προϊόντα που περιέχονται σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 60 λίτρων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ:

i)

για τη μεταφορά προϊόντων που περιέχονται σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 5 λίτρων, τα οποία φέρουν ετικέτες και είναι εφοδιασμένα με σύστημα πωματισμού μιας χρήσεως, εφόσον η συνολική μεταφερόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει:

τα 5 λίτρα, στην περίπτωση του συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, διορθωμένου ή μη,

τα 100 λίτρα, για όλα τα άλλα προϊόντα,

ii)

για τη μεταφορά οίνου ή χυμού σταφυλιών με προορισμό διπλωματικές αντιπροσωπείες, προξενικές αρχές και ανάλογους οργανισμούς, εντός των ορίων των ατελειών που τους έχουν χορηγηθεί,

iii)

για τη μεταφορά οίνου ή χυμού σταφυλιών:

που περιλαμβάνεται στην οικοσκευή ιδιωτών σε περίπτωση μετακόμισης και δεν προορίζεται για πώληση,

που βρίσκεται σε πλοία, αεροσκάφη και αμαξοστοιχίες για επιτόπια κατανάλωση,

iv)

για τη μεταφορά, από ιδιώτες, οίνων και γλευκών σταφυλιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, προοριζόμενων για οικογενειακή κατανάλωση από τον παραλήπτη, εκτός από τις μεταφορές που αναφέρονται στο στοιχείο α), εφόσον η μεταφερόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει τα 30 λίτρα,

v)

για τη μεταφορά προϊόντος που προορίζεται για επιστημονικά ή τεχνικά πειράματα, όταν η συνολική μεταφερόμενη ποσότητα δεν υπερβαίνει το ένα εκατόλιτρο,

vi)

για τη μεταφορά εμπορικών δειγμάτων,

vii)

για τη μεταφορά δειγμάτων με προορισμό υπηρεσία ή επίσημο εργαστήριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η απόσταση των 40 χιλιομέτρων που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) μπορεί να αυξηθεί από τους αρμόδιους φορείς σε 70 χιλιόμετρα.

Στις περιπτώσεις εξαίρεσης από τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς οι οποίες προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημεία i) έως v), οι αποστολείς, εκτός των εμπόρων λιανικής ή ιδιωτών που μεταβιβάζουν περιστασιακά το προϊόν σε άλλους ιδιώτες, πρέπει πάντως να είναι σε θέση να αποδείξουν οποιαδήποτε στιγμή την ακρίβεια όλων των εγγραφών που προβλέπονται για τα βιβλία στο κεφάλαιο ΙΙΙ ή των στοιχείων άλλων βιβλίων που προβλέπονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 26

Σύνταξη του συνοδευτικού εγγράφου

1.   Το συνοδευτικό έγγραφο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί δεόντως, εφόσον περιλαμβάνει τις ενδείξεις που προβλέπονται στο παράρτημα VI.

2.   Το συνοδευτικό έγγραφο χρησιμοποιείται για μία και μόνο μεταφορά.

3.   Τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 μπορούν να συντάσσονται και να εκδίδονται με τη βοήθεια πληροφορικών συστημάτων, σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Το περιεχόμενο των συνοδευτικών εγγράφων παραμένει αμετάβλητο είτε συντάσσονται σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 27

Χρήση συνοδευτικού εγγράφου κατά την εξαγωγή

1.   Εφόσον ο παραλήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, το πρωτότυπο του συνοδευτικού εγγράφου και ένα αντίγραφο — κατά περίπτωση, τα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 — υποβάλλονται στο αρμόδιο τελωνείο του κράτους μέλους εξαγωγής προς υποστήριξη της διασάφησης εξαγωγής. Το τελωνείο αυτό μεριμνά ώστε να αναγράφονται, αφενός στη διασάφηση εξαγωγής, το είδος, η ημερομηνία και ο αριθμός του υποβαλλόμενου εγγράφου και, αφετέρου, στο πρωτότυπο του συνοδευτικού εγγράφου και στο αντίγραφό του ή, κατά περίπτωση, στα δύο αντίγραφά του, το είδος, η ημερομηνία και ο αριθμός της διασάφησης εξαγωγής.

Το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας αναγράφει στα δύο προαναφερόμενα αντίγραφα μια από τις ενδείξεις του παραρτήματος IX, οι οποίες επικυρώνονται με τη σφραγίδα του. Παραδίδει τα εν λόγω αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου, τα οποία φέρουν τη σφραγίδα και την κατάλληλη ένδειξη, στον εξαγωγέα ή στον αντιπρόσωπό του, ο οποίος εξασφαλίζει ότι ένα αντίγραφο συνοδεύει το εξαγόμενο προϊόν.

2.   Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τουλάχιστον το είδος, την ημερομηνία και τον αριθμό του εγγράφου, καθώς και, όσον αφορά τη διασάφηση εξαγωγής, το όνομα και την έδρα του αρμόδιου για την εξαγωγή φορέα.

3.   Όταν ένα αμπελοοινικό προϊόν εξάγεται προσωρινά, στο πλαίσιο του καθεστώτος παθητικής τελειοποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (14) και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (15), σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) με σκοπό την αποθεματοποίηση, παλαίωση ή/και συσκευασία, συντάσσεται, επιπλέον του συνοδευτικού εγγράφου, το δελτίο πληροφοριών που προβλέπεται στη σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας της 3ης Δεκεμβρίου 1963. Στο δελτίο αυτό εμφαίνονται, στις θέσεις που προορίζονται για την περιγραφή των εμπορευμάτων, η περιγραφή των μεταφερόμενων οίνων σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και οι ποσότητές τους.

Οι ανωτέρω ενδείξεις αντιγράφονται από το πρωτότυπο του συνοδευτικού εγγράφου που καλύπτει τη μεταφορά των εν λόγω οίνων μέχρι το τελωνείο έκδοσης του δελτίου πληροφοριών. Στο δελτίο αυτό σημειώνονται, επίσης, το είδος, η ημερομηνία και ο αριθμός του συνοδευτικού εγγράφου της προγενέστερης μεταφοράς.

Σε περίπτωση επανεισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας προϊόντων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον το δελτίο πληροφοριών έχει δεόντως συμπληρωθεί από το αρμόδιο τελωνείο της ΕΖΕΣ, ισοδυναμεί με συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά μέχρι το τελωνείο προορισμού της Κοινότητας ή το τελωνείο διάθεσης στην κατανάλωση, υπό τον όρο ότι στη θέση του εγγράφου αυτού που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων, αναγράφονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

Το αντίστοιχο τελωνείο στην Κοινότητα θεωρεί ένα αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, το οποίο προσκομίζει ο παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπός του, και το παραδίδει στον τελευταίο για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

4.   Όσον αφορά τους οίνους με ΠΟΠ ή ΠΓΕ που εξάγονται σε τρίτη χώρα και για τους οποίους έχει συνταχθεί συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον δεν πρόκειται για προϊόντα που πληρούν τους όρους της παραγράφου 3 ούτε για επανεισαγόμενα προϊόντα που προβλέπονται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, το έγγραφο αυτό πρέπει να προσκομίζεται μαζί με κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο που γίνεται δεκτό από τον αρμόδιο φορέα, κατά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Εφόσον τα δικαιολογητικά αυτά έγγραφα έχουν κριθεί ικανοποιητικά, το αντίστοιχο τελωνείο θεωρεί ένα αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, το οποίο προσκομίζει ο παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπός του, και το παραδίδει στον τελευταίο για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 28

Μεταφορά προϊόντων χύμα

1.   Όταν το συνοδευτικό έγγραφο συντάσσεται για τη μεταφορά αμπελοοινικού προϊόντος σε δοχεία ονομαστικού όγκου άνω των 60 λίτρων, ο αριθμός αναφοράς του εν λόγω εγγράφου πρέπει να χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα, του οποίου το όνομα και η έδρα αναφέρονται στο συνοδευτικό έγγραφο. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι μια αρχή φορολογικού ελέγχου.

2.   Ο αριθμός αναφοράς πρέπει:

α)

να ανήκει σε συνεχή αριθμητική σειρά και

β)

να είναι προεκτυπωμένος.

Εφόσον χρησιμοποιείται πληροφορικό σύστημα, ο όρος του στοιχείου β) μπορεί να παραλειφθεί.

3.   Στην περίπτωση της παραγράφου 1, το πρωτότυπο του δεόντως συμπληρωμένου συνοδευτικού εγγράφου και ένα αντίγραφό του πρέπει να επικυρώνονται πριν από κάθε μεταφορά και παράλληλα με την εκτέλεσή της:

α)

με θεώρηση από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου αρχίζει η μεταφορά ή

β)

από τον αποστολέα, ο οποίος επικολλά το προβλεπόμενο σήμα ή σφραγίζει το έγγραφο με ειδική μηχανή εγκεκριμένη από τον αρμόδιο φορέα που αναφέρεται στο στοιχείο α).

4.   Σε περίπτωση χρήσης συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου ή εμπορικού εγγράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92, ή απλουστευμένου συνοδευτικού εγγράφου ή εμπορικού εγγράφου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92, τα αντίγραφα αριθ. 1 και 2 επικυρώνονται εκ των προτέρων με τη διαδικασία της παραγράφου 3.

Άρθρο 29

Μεταφορά ποσοτήτων άνω των 60 λίτρων

Σε περίπτωση μεταφοράς ενός από τα ακόλουθα αμπελοοινικά προϊόντα, ασυσκεύαστου, σε ποσότητα μεγαλύτερη από 60 λίτρα, απαιτείται, πέραν του εγγράφου που προβλέπεται για τη μεταφορά αυτή, ένα αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια αρχή:

α)

προϊόντα που προέρχονται από την Κοινότητα:

i)

οίνοι που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνους με ΠΟΠ,

ii)

γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση,

iii)

συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, διορθωμένο ή μη,

iv)

γλεύκος νωπών σταφυλιών, του οποίου η ζύμωση έπαυσε με την προσθήκη αλκοόλης,

v)

χυμός σταφυλιών,

vi)

συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών·

β)

προϊόντα που δεν προέρχονται από την Κοινότητα:

i)

νωπά σταφύλια με εξαίρεση τα επιτραπέζια,

ii)

γλεύκος σταφυλιών,

iii)

συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών,

iv)

γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση,

v)

συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, διορθωμένο ή μη,

vi)

γλεύκος νωπών σταφυλιών, του οποίου η ζύμωση έπαυσε με την προσθήκη αλκοόλης,

vii)

χυμός σταφυλιών,

viii)

συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών,

ix)

οίνος λικέρ, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή προϊόντων που δεν υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2204.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τα ακόλουθα προϊόντα, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους και της μεταφερόμενης ποσότητας, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 25:

α)

οινολάσπη·

β)

στέμφυλα σταφυλιών που προορίζονται για απόσταξη ή άλλη βιομηχανική μεταποίηση·

γ)

οίνος δευτερίας·

δ)

αλκοολωμένος οίνος για απόσταξη·

ε)

οίνος από σταφύλια ποικιλιών που δεν περιλαμβάνονται στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου σύμφωνα με τη σχετική ταξινόμηση από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, για τη διοικητική ενότητα όπου συγκομίστηκαν τα σταφύλια αυτά·

στ)

προϊόντα που δεν μπορούν να προσφερθούν ή να διατεθούν απευθείας για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Το αντίγραφο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο διαβιβάζεται, με τον ταχύτερο τρόπο, από τον αποστολέα στην κατά τόπο αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα αναχώρησης του προϊόντος. Η αρχή αυτή διαβιβάζει το εν λόγω αντίγραφο, με τον ταχύτερο τρόπο, στην κατά τόπο αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παράδοσής του ή, εάν το εκδίδει η ίδια, έκδοσής του.

Άρθρο 30

Μεταφορά προϊόντων από τρίτες χώρες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία

Για κάθε μεταφορά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας προϊόντων τρίτων χωρών που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, το συνοδευτικό έγγραφο περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό του εγγράφου VI 1 που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008·

β)

την ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου αυτού·

γ)

το όνομα και την έδρα του οργανισμού της τρίτης χώρας ο οποίος συνέταξε το έγγραφο αυτό ή επέτρεψε σε παραγωγό να το συντάξει.

Άρθρο 31

Βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης

1.   Το συνοδευτικό έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εφόσον έχει δεόντως συνταχθεί:

α)

από αποστολέα ο οποίος είναι ο ίδιος παραγωγός του εκάστοτε μεταφερόμενου οίνου και δεν αποκτά ούτε πωλεί αμπελοοινικά προϊόντα από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί σε άλλες περιοχές εκτός από εκείνες των οποίων τα ονόματα χρησιμοποιεί για το χαρακτηρισμό των οίνων που παράγει·

β)

από αποστολέα ο οποίος δεν υπάγεται στο στοιχείο α) και εάν ο αρμόδιος φορέας πιστοποιεί την ακρίβεια των ενδείξεων στο συνοδευτικό έγγραφο, με βάση τα στοιχεία των εγγράφων που συνόδευαν το εν λόγω προϊόν κατά τις προγενέστερες μεταφορές·

γ)

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 παράγραφος 1 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i)

το συνοδευτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα για:

το συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο ή

το απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο ή

το συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα VII ή

το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ii)

στο προβλεπόμενο σημείο του συνοδευτικού εγγράφου αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

για τους οίνους με ΠΟΠ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης για τους οίνους που εμφαίνονται σε αυτό»,

για τους οίνους με ΠΓΕ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης για τους οίνους που εμφαίνονται σε αυτό»,

iii)

οι ενδείξεις που προβλέπονται στο σημείο ii) επικυρώνονται από τον αρμόδιο φορέα με τη σφραγίδα του, την ένδειξη της ημερομηνίας και την υπογραφή του υπευθύνου, ανάλογα με την περίπτωση:

στα αντίγραφα αριθ. 1 και 2, εφόσον χρησιμοποιείται το υπόδειγμα που αναφέρεται στο σημείο i) πρώτη και δεύτερη περίπτωση ή

στο πρωτότυπο του συνοδευτικού εγγράφου και σε ένα αντίγραφό του, εφόσον χρησιμοποιείται το υπόδειγμα που αναφέρεται στο σημείο i) τρίτη και τέταρτη περίπτωση,

iv)

ο αριθμός αναφοράς του συνοδευτικού εγγράφου χορηγήθηκε από τον αρμόδιο φορέα,

v)

σε περίπτωση αποστολής από κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος μέλος παραγωγής, το συνοδευτικό έγγραφο περιλαμβάνει:

τον αριθμό αναφοράς,

την ημερομηνία σύνταξης,

το όνομα και την έδρα του αρμόδιου φορέα που εμφαίνονται στα έγγραφα τα οποία κάλυψαν τη μεταφορά του προϊόντος πριν από την επαναποστολή του και στα οποία πιστοποιείται η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη βεβαίωση της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης για τους οίνους που παράγονται στην επικράτειά τους.

3.   Οι αρμόδιοι φορείς κάθε κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν στους αποστολείς που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 να αναγράφουν οι ίδιοι ή να αναθέτουν την προεκτύπωση των ενδείξεων βεβαίωσης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης στα έντυπα του συνοδευτικού εγγράφου, υπό τον όρο ότι:

α)

οι ενδείξεις επικυρώνονται εκ των προτέρων με τη σφραγίδα του αρμόδιου φορέα, την υπογραφή του υπευθύνου και την ημερομηνία ή

β)

οι ενδείξεις επικυρώνονται από τους ίδιους τους αποστολείς με ειδική σφραγίδα, η οποία είναι αποδεκτή από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνη με το υπόδειγμα του παραρτήματος VΙΙΙ· η σφραγίδα αυτή μπορεί να προεκτυπώνεται στα έντυπα, εφόσον η εκτύπωση ανατίθεται σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό τυπογραφείο.

4.   Η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 άδεια χορηγείται μόνο στους αποστολείς που πραγματοποιούν τακτικές αποστολές οίνων με ΠΟΠ ή ΠΓΕ και εάν έχει εξακριβωθεί, μετά από μια πρώτη αίτηση, ότι τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να ελεγχθεί η ακρίβεια των ενδείξεων των εγγράφων.

Οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να μην χορηγούν την άδεια στους αποστολείς που δεν παρέχουν όλα τα κατά την κρίση τους αναγκαία εχέγγυα. Μπορούν να ανακαλούν την άδεια, κυρίως όταν οι αποστολείς δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου ή δεν παρέχουν πλέον τα απαιτούμενα εχέγγυα.

5.   Οι αποστολείς, στους οποίους χορηγείται η αναφερόμενη στην παράγραφο 3 άδεια, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη φύλαξη της ειδικής σφραγίδας ή των εντύπων που φέρουν τη σφραγίδα του αρμόδιου φορέα ή την ειδική σφραγίδα.

6.   Κατά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, μόνο τα συνοδευτικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο πλαίσιο εξαγωγής από το κράτος μέλος παραγωγής βεβαιώνουν, προκειμένου για οίνους με ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ότι η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις. Ωστόσο, σε περίπτωση εξαγωγής από κράτος μέλος το οποίο δεν είναι το κράτος μέλος παραγωγής, το συνοδευτικό έγγραφο που συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και καλύπτει την εξαγωγή του προϊόντος, ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εφόσον περιλαμβάνει:

α)

τον αριθμό αναφοράς·

β)

την ημερομηνία σύνταξης·

γ)

το όνομα και την έδρα του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 φορέα που εμφαίνονται στα έγγραφα τα οποία κάλυψαν τη μεταφορά του προϊόντος πριν από την εξαγωγή του και στα οποία πιστοποιείται η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

7.   Το συνοδευτικό έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης τρίτης χώρας για εισαγόμενο οίνο, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με χρήση ενός από τα υποδείγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημείο i).

Άρθρο 32

Άρνηση παραλαβής

Όταν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει μέρος ή το σύνολο του προϊόντος που μεταφέρθηκε με συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, αναγράφει στην πίσω σελίδα του εγγράφου την ένδειξη «Μη παραληφθέν» και την ημερομηνία και υπογράφει, συμπληρώνοντας, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αυτά με την ένδειξη της μη παραληφθείσας ποσότητας σε λίτρα ή χιλιόγραμμα.

Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στον αποστολέα με το ίδιο συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς ή να φυλαχθεί στους χώρους του μεταφορέα έως ότου συνταχθεί νέο έγγραφο για να συνοδεύσει το προϊόν κατά την επαναποστολή του.

Άρθρο 33

Μεταφορά από αποστολέα που έχει διαπράξει βαριά παράβαση

1.   Εφόσον ο αρμόδιος φορέας διαπιστώσει ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελεί ή αναθέτει τη μεταφορά αμπελοοινικού προϊόντος έχει διαπράξει βαριά παράβαση των κοινοτικών διατάξεων στον αμπελοοινικό τομέα, ή των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή των τελευταίων, ή εφόσον ο εν λόγω φορέας έχει βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη παράβασης, μπορεί να απαιτήσει από τον αποστολέα να συντάξει το συνοδευτικό έγγραφο και να ζητήσει θεώρηση από τον αρμόδιο φορέα.

Η θεώρηση αυτή, εφόσον χορηγηθεί, συναρτάται ενδεχομένως με την τήρηση όρων που αφορούν τη μετέπειτα χρήση του προϊόντος και περιλαμβάνει τη σφραγίδα και την υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου του αρμόδιου φορέα, καθώς και την ημερομηνία.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης στις μεταφορές προϊόντων των οποίων οι συνθήκες παραγωγής ή σύνθεσης δεν είναι σύμφωνες με τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 34

Παράτυπες μεταφορές

1.   Εφόσον διαπιστωθεί ότι μια μεταφορά, για την οποία απαιτείται συνοδευτικό έγγραφο, εκτελείται χωρίς το έγγραφο αυτό ή με έγγραφο που περιέχει ανακριβή, εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία, ο αρμόδιος φορέας του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η διαπίστωση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία επιφορτισμένη με τον έλεγχο της τήρησης των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων στον αμπελοοινικό τομέα, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα:

α)

για την τακτοποίηση της εν λόγω μεταφοράς, είτε με διόρθωση των ουσιωδών σφαλμάτων είτε με τη σύνταξη νέου εγγράφου·

β)

κατά περίπτωση, για την επιβολή κυρώσεων λόγω της διαπιστωθείσας παρατυπίας, ανάλογα με τη βαρύτητά της, ειδικότερα με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 1.

Ο αρμόδιος φορέας ή η υπηρεσία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο σφραγίζει τα έγγραφα που έχουν διορθωθεί ή συνταχθεί κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής. Η άρση των παρατυπιών δεν πρέπει να καθυστερεί την αντίστοιχη μεταφορά πέραν του απολύτως αναγκαίου χρονικού διαστήματος.

Σε περίπτωση σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παρατυπιών, η κατά τόπο αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης ενημερώνει την κατά τόπο αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής. Όταν πρόκειται για ενδοκοινοτική μεταφορά, οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/2008.

2.   Όταν η τακτοποίηση της μεταφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο αποδεικνύεται ανέφικτη, ο αρμόδιος φορέας ή η υπηρεσία που διαπιστώνει την παρατυπία διακόπτει την εν λόγω μεταφορά και ενημερώνει τον αποστολέα για τη διακοπή της και τις περαιτέρω συνέπειες. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να προβλέπουν απαγόρευση της διάθεσης του προϊόντος στο εμπόριο.

Άρθρο 35

Τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία

Εάν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σημειωθεί, λόγω τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας, είτε κατάτμηση είτε μερική ή ολική απώλεια του φορτίου για το οποίο απαιτείται συνοδευτικό έγγραφο, ο μεταφορέας ζητά από την αρμόδια αρχή του τόπου όπου συνέβη το τυχαίο γεγονός ή προέκυψε η ανωτέρα βία να διαπιστώσει τα πραγματικά περιστατικά.

Εφόσον έχει τη δυνατότητα, ο μεταφορέας ενημερώνει επίσης τον αρμόδιο φορέα που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο όπου συνέβη το τυχαίο γεγονός ή προέκυψε η ανωτέρα βία, ώστε να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την τακτοποίηση της αντίστοιχης μεταφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Βιβλία

Άρθρο 36

Αντικείμενο

1.   Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, αμπελοοινικό προϊόν για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή για εμπορικούς σκοπούς, υποχρεούνται να τηρούν βιβλία στα οποία καταγράφονται, ιδίως, η είσοδος και η έξοδος του προϊόντος αυτού, εφεξής καλούμενα «βιβλία».

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι έμποροι χωρίς αποθήκη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που καθορίζουν.

3.   Οι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων καταγράφουν την είσοδο και έξοδο κάθε παρτίδας προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1. Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζουν, για κάθε εγγραφή στα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, ένα συνοδευτικό έγγραφο της αντίστοιχης μεταφοράς ή άλλο δικαιολογητικό και, ειδικότερα, ένα εμπορικό έγγραφο.

Άρθρο 37

Εξαιρέσεις

1.   Δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία:

α)

οι έμποροι λιανικής·

β)

οι πωλητές ποτών τα οποία καταναλώνονται αποκλειστικά επιτόπου.

2.   Δεν απαιτείται εγγραφή σε βιβλίο για το ξίδι από οίνο.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ομάδες προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους ή πωλούν αποκλειστικά αμπελοοινικά προϊόντα σε μικρά δοχεία, υπό τους όρους παρουσίασης που επιβάλλει το άρθρο 25 στοιχείο β) σημείο i), εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή δυνατότητα ελέγχου των εισερχομένων, των εξερχομένων και των αποθεμάτων βάσει άλλων δικαιολογητικών εγγράφων και, ειδικότερα, των εμπορικών εγγράφων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοοικονομική λογιστική.

Άρθρο 38

Σύσταση των βιβλίων

1.   Τα βιβλία:

α)

είτε καταρτίζονται από πληροφορικό σύστημα σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών· το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων πρέπει να ταυτίζεται με εκείνο των έντυπων βιβλίων

β)

ή αποτελούνται από μη αποσπώμενα αριθμημένα φύλλα

γ)

ή αποτελούνται από κατάλληλα στοιχεία σύγχρονου λογιστικού συστήματος, εγκεκριμένου από τους αρμόδιους φορείς, εφόσον στα στοιχεία αυτά εμφαίνονται οι ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στα βιβλία.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι:

α)

τα βιβλία που τηρούν οι έμποροι οι οποίοι δεν προβαίνουν σε καμία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 ούτε εφαρμόζουν οινολογική πρακτική αποτελούνται από το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων·

β)

τα βιβλία που τηρούν οι παραγωγοί αποτελούνται από εγγραφές στην πίσω σελίδα ή σε παράρτημα των δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής ή αποθεμάτων που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ.

2.   Τα βιβλία τηρούνται ανά επιχείρηση και στο χώρο όπου βρίσκονται τα προϊόντα.

Ωστόσο, εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή δυνατότητα ελέγχου των εισερχομένων, των εξερχομένων και των αποθεμάτων, στον χώρο όπου βρίσκονται τα προϊόντα, βάσει άλλων δικαιολογητικών εγγράφων, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέπουν, ενδεχομένως παρέχοντας σχετικές οδηγίες:

α)

την τήρηση των βιβλίων στην έδρα της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που τα προϊόντα φυλάσσονται σε διαφορετικές αποθήκες της ίδιας επιχείρησης, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή σε όμορη τοπική διοικητική ενότητα·

β)

την ανάθεση της τήρησης των βιβλίων σε ειδικευμένη στον τομέα αυτό επιχείρηση.

Όταν τα καταστήματα λιανικής πώλησης, που πωλούν απευθείας στον τελικό καταναλωτή, ανήκουν στην ίδια επιχείρηση και εφοδιάζονται από μία ή περισσότερες κεντρικές αποθήκες που ανήκουν στην εν λόγω επιχείρηση, οι κεντρικές αυτές αποθήκες υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, με την επιφύλαξη του άρθρου 37 παράγραφος 3. Στα βιβλία αυτά, οι παραδόσεις στα προαναφερόμενα καταστήματα που ενεργούν ως έμποροι λιανικής εγγράφονται ως εξερχόμενα.

Άρθρο 39

Εγγραφόμενα προϊόντα

1.   Για τα προϊόντα που εγγράφονται στα βιβλία, τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί για:

α)

κάθε κατηγορία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008·

β)

κάθε οίνο με ΠΟΠ και για τα προϊόντα που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού·

γ)

κάθε οίνο με ΠΓΕ και για τα προϊόντα που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού·

δ)

κάθε μονοποικιλιακό οίνο χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ και για τα προϊόντα που πρόκειται να μεταποιηθούν σε οίνο του είδους αυτού.

Οι οίνοι διαφορετικών προελεύσεων με ΠΟΠ, που είναι συσκευασμένοι σε δοχεία των 60 λίτρων ή μικρότερα με επισήμανση σύμφωνη με τις κοινοτικές διατάξεις και οι οποίοι έχουν αποκτηθεί από τρίτον και κατέχονται με σκοπό την πώληση, μπορούν να εγγράφονται στον ίδιο λογαριασμό, εφόσον συμφωνεί ο αρμόδιος φορέας ή μια υπηρεσία ή ένας οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν και εφόσον εμφαίνεται χωριστά η είσοδος και η έξοδος κάθε οίνου με ΠΟΠ. Το ίδιο ισχύει για τους οίνους με ΠΓΕ.

Η απώλεια του δικαιώματος χρήσης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης πρέπει να σημειώνεται στα βιβλία.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη στα βιβλία:

α)

η οικογενειακή κατανάλωση από τον παραγωγό·

β)

οι ενδεχόμενες τυχαίες μεταβολές του όγκου των προϊόντων.

Άρθρο 40

Ενδείξεις των βιβλίων

1.   Στα βιβλία αναγράφονται, για κάθε είσοδο και κάθε έξοδο:

α)

ο αριθμός ελέγχου του προϊόντος, εφόσον αυτός προβλέπεται από τις κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις·

β)

η ημερομηνία της πράξης·

γ)

η πραγματική εισερχόμενη και εξερχόμενη ποσότητα·

δ)

το σχετικό προϊόν, το οποίο περιγράφεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις·

ε)

παραπομπή στο έγγραφο, που συνοδεύει ή συνόδευσε το προϊόν κατά τη σχετική μεταφορά.

2.   Στην περίπτωση των οίνων που αναφέρονται στο παράρτημα IV παράγραφοι 1 έως 9, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, η περιγραφή στα βιβλία που τηρούνται από τους επιχειρηματίες περιλαμβάνει τις προαιρετικές ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 60 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον αυτές αναγράφονται ή προβλέπεται να αναγράφονται στην επισήμανση.

Στα βιβλία που τηρούνται από άλλα πρόσωπα εκτός των παραγωγών, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο προαιρετικές ενδείξεις μπορούν να αντικαθίστανται από τον αριθμό του συνοδευτικού εγγράφου και την ημερομηνία σύνταξής του.

3.   Στα βιβλία προσδιορίζονται τα δοχεία αποθήκευσης των οίνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και αναγράφεται ο ονομαστικός όγκος τους. Επιπλέον, τα δοχεία αυτά φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται για τον συγκεκριμένο σκοπό από τα κράτη μέλη και οι οποίες παρέχουν στον οργανισμό ελέγχου τη δυνατότητα να ταυτοποιεί το περιεχόμενό τους με τη βοήθεια των βιβλίων ή των εγγράφων που επέχουν θέση βιβλίου.

Ωστόσο, στην περίπτωση των δοχείων χωρητικότητας έως 600 λίτρων που έχουν πληρωθεί με το ίδιο προϊόν και φυλάσσονται μαζί, ανήκοντας στην ίδια παρτίδα, η σήμανση των δοχείων στα βιβλία μπορεί να αντικαθίσταται από τη σήμανση της παρτίδας, υπό τον όρο ότι αυτή είναι σαφώς διαχωρισμένη από τις υπόλοιπες παρτίδες.

4.   Στις περιπτώσεις του άρθρου 31 παράγραφος 6, το βιβλίο εξερχομένων περιλαμβάνει παραπομπή στο έγγραφο που κάλυψε την προγενέστερη μεταφορά του προϊόντος.

Άρθρο 41

Επεξεργασίες που πρέπει να καταχωρίζονται στα βιβλία

1.   Στα βιβλία καταχωρίζονται οι ακόλουθες επεξεργασίες:

α)

αύξηση του αλκοολικού τίτλου·

β)

αύξηση της οξύτητας·

γ)

μείωση της οξύτητας·

δ)

γλύκανση·

ε)

ανάμειξη·

στ)

εμφιάλωση·

ζ)

απόσταξη·

η)

παρασκευή αφρωδών οίνων όλων των κατηγοριών, ημιαφρωδών οίνων, αεριούχων ημιαφρωδών οίνων·

θ)

παρασκευή οίνων λικέρ·

ι)

παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, διορθωμένου ή μη·

ια)

επεξεργασία με άνθρακα οινολογικής χρήσης·

ιβ)

επεξεργασία με σιδηροκυανιούχο κάλιο·

ιγ)

παρασκευή αλκοολωμένων οίνων για απόσταξη·

ιδ)

άλλες περιπτώσεις προσθήκης αλκοόλης·

ιε)

μετατροπή σε προϊόν άλλης κατηγορίας, ιδίως σε αρωματισμένο οίνο·

ιστ)

επεξεργασία με ηλεκτροδιαπίδυση ή επεξεργασία με κατιονανταλλάκτες για την τρυγική σταθεροποίηση των οίνων·

ιζ)

προσθήκη πυροκαρβονικού διμεθυλίου (DMDC) στους οίνους·

ιη)

χρήση τεμαχίων ξύλου δρυός στην παρασκευή των οίνων·

ιθ)

μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους οίνους·

κ)

πειραματική χρήση νέων οινολογικών πρακτικών, με κατάλληλη παραπομπή στην έγκριση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

κα)

προσθήκη διοξειδίου του θείου, όξινου θειώδους καλίου ή μεταδιθειώδους καλίου.

Όταν παρέχεται σε μια επιχείρηση το δικαίωμα απλουστευμένης τήρησης των βιβλίων που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να αποδέχεται ότι το διπλότυπο των δηλώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο Δ παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ισοδυναμεί με τις ενδείξεις των βιβλίων οι οποίες αφορούν την αύξηση του αλκοολικού τίτλου, την αύξηση της οξύτητας και τη μείωση της οξύτητας.

2.   Στα άλλα βιβλία εκτός των προβλεπομένων στο άρθρο 42, αναγράφονται, για κάθε επεξεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

η επεξεργασία και η ημερομηνία πραγματοποίησής της·

β)

το είδος και οι ποσότητες όλων των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν·

γ)

η ποσότητα προϊόντος που ελήφθη με την επεξεργασία αυτή, συμπεριλαμβανομένης της αλκοόλης που προέρχεται από τη μερική αφαίρεση αλκοόλης από τους οίνους·

δ)

η ποσότητα προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε για την αύξηση του αλκοολικού τίτλου, την αύξηση της οξύτητας, τη μείωση της οξύτητας, τη γλύκανση και την αλκοόλωση·

ε)

ο χαρακτηρισμός των προϊόντων πριν και μετά από αυτή την επεξεργασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις·

στ)

η σήμανση των δοχείων που περιείχαν τα εγγραφόμενα στα βιβλία προϊόντα πριν από την επεξεργασία και εκείνων που τα περιέχουν μετά από αυτή·

ζ)

προκειμένου για εμφιάλωση, ο αριθμός των φιαλών που πληρώθηκαν και η χωρητικότητά τους·

η)

προκειμένου για εμφιάλωση με σύμβαση «φασόν», το όνομα και η διεύθυνση του εμφιαλωτή.

Όταν ένα προϊόν αλλάζει κατηγορία λόγω μεταποίησης η οποία δεν οφείλεται στις επεξεργασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, ιδίως στην περίπτωση της ζύμωσης γλεύκους σταφυλιών, αναγράφονται στα βιβλία οι ποσότητες και το είδος του προϊόντος που προέκυψε από τη μεταποίηση.

Άρθρο 42

Βιβλία για τους αφρώδεις οίνους και τους οίνους λικέρ

1.   Όσον αφορά την παρασκευή αφρωδών οίνων, στα βιβλία προϊόντων βάσης αναγράφονται, για καθένα από τα παρασκευασθέντα προϊόντα βάσης:

α)

η ημερομηνία παρασκευής·

β)

η ημερομηνία προσθήκης του liqueur de tirage, για όλες τις κατηγορίες αφρωδών οίνων ποιότητας·

γ)

ο όγκος του προϊόντος βάσης (cuvée), με ένδειξη όλων των συστατικών του, του όγκου τους, καθώς και του αποκτημένου και του δυναμικού αλκοολικού τους τίτλου·

δ)

ο όγκος του χρησιμοποιηθέντος liqueur de tirage·

ε)

ο όγκος του liqueur d'expédition·

στ)

ο αριθμός των φιαλών που ελήφθησαν, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τον τύπο του αφρώδους οίνου, εκφραζόμενο με όρο που δηλώνει την περιεκτικότητά του σε αζύμωτα σάκχαρα, εφόσον ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στην ετικέτα.

2.   Όσον αφορά την παρασκευή οίνων λικέρ, στα βιβλία αναγράφονται, για κάθε παρτίδα οίνου λικέρ στο στάδιο της παρασκευής:

α)

η ημερομηνία προσθήκης ενός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 3 στοιχεία ε) και στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008·

β)

το είδος και ο όγκος του προστεθέντος προϊόντος.

Άρθρο 43

Ειδικά βιβλία ή λογαριασμοί

1.   Οι κάτοχοι βιβλίων υποχρεούνται να τηρούν ειδικά βιβλία ή λογαριασμούς εισερχομένων και εξερχομένων για τα ακόλουθα προϊόντα που έχουν στην κατοχή τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προϊόντων στις εγκαταστάσεις τους:

α)

σακχαρόζη·

β)

συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών·

γ)

διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών·

δ)

προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της οξύτητας·

ε)

προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της οξύτητας·

στ)

αλκοόλες και αποστάγματα οίνου.

Η τήρηση των ειδικών βιβλίων ή λογαριασμών δεν συνεπάγεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα V σημείο Δ παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008.

2.   Στα ειδικά βιβλία ή λογαριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναγράφονται, για κάθε προϊόν χωριστά:

α)

όσον αφορά τα εισερχόμενα:

i)

το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και η διεύθυνσή του, με παραπομπή, κατά περίπτωση, στο έγγραφο που συνόδευσε το προϊόν κατά τη μεταφορά,

ii)

η ποσότητα του προϊόντος,

iii)

η ημερομηνία εισόδου·

β)

όσον αφορά τα εξερχόμενα:

i)

η ποσότητα του προϊόντος,

ii)

η ημερομηνία χρησιμοποίησης ή εξόδου,

iii)

κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του παραλήπτη, καθώς και η διεύθυνσή του.

Άρθρο 44

Απώλειες

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ανώτατο ποσοστό απωλειών που οφείλονται σε εξάτμιση κατά την αποθήκευση, στις διάφορες επεξεργασίες ή σε αλλαγή της κατηγορίας του προϊόντος.

Ο κάτοχος των βιβλίων ενημερώνει εγγράφως τον κατά τόπο αρμόδιο φορέα, εντός προθεσμίας που καθορίζουν τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που οι πραγματικές απώλειες υπερβαίνουν:

α)

κατά τη μεταφορά, τα όρια ανοχής που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ μέρος Β σημείο 1.3 και

β)

στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα ανώτατα ποσοστά που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Ο αρμόδιος φορέας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα.

Άρθρο 45

Προθεσμίες καταχώρισης στα βιβλία

1.   Οι καταχωρίσεις στα ειδικά βιβλία ή λογαριασμούς:

α)

οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 39, 40 και 44, πραγματοποιούνται, όσον αφορά τα εισερχόμενα, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της παραλαβής και, όσον αφορά τα εξερχόμενα, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της αποστολής·

β)

οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 41, πραγματοποιούνται, το αργότερο, την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της επεξεργασίας, ενώ εάν αφορούν εμπλουτισμό, αυθημερόν·

γ)

οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 43, πραγματοποιούνται, όσον αφορά τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της παραλαβής ή αποστολής και, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, την ημέρα της χρησιμοποίησης.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν μεγαλύτερες προθεσμίες, μέχρι 30 ημέρες, κυρίως όταν χρησιμοποιούνται πληροφορικά συστήματα λογιστικής υλικού, υπό τον όρο ότι υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή δυνατότητα ελέγχου των εισερχομένων και των εξερχομένων, καθώς και των επεξεργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 41, βάσει άλλων δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον τα τελευταία κρίνονται αξιόπιστα από τον αρμόδιο φορέα ή από υπηρεσία ή οργανισμό που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 1 στοιχεία ι) και ια), οι αποστολές του ίδιου προϊόντος μπορούν να καταχωρίζονται μηνιαίως στο βιβλίο εξερχομένων, εφόσον το προϊόν είναι συσκευασμένο αποκλειστικά σε δοχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 στοιχείο β) σημείο i).

Άρθρο 46

Κλείσιμο των βιβλίων

Τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων πρέπει να κλείνονται (ετήσιος ισολογισμός) μία φορά ετησίως, σε ημερομηνία που μπορούν να καθορίζουν τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο του ετήσιου ισολογισμού πρέπει να γίνεται απογραφή των αποθεμάτων. Τα υφιστάμενα αποθέματα πρέπει να εγγράφονται στα βιβλία ως «εισερχόμενα», σε ημερομηνία μεταγενέστερη του ετήσιου ισολογισμού. Εάν από τον ετήσιο ισολογισμό έχουν προκύψει διαφορές μεταξύ θεωρητικών και πραγματικών αποθεμάτων, τούτο πρέπει να αναφέρεται στα βιβλία που έχουν κλείσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κοινές διατάξεις για τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ

Άρθρο 47

Γενικές και μεταβατικές διατάξεις

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν:

α)

να προβλέπουν λογιστική υλικού για τα συστήματα πωματισμού που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία των προϊόντων σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 5 λίτρων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 25 στοιχείο β) σημείο i), και που πωλούνται στην επικράτειά τους, καθώς και την αναγραφή συγκεκριμένων ενδείξεων σε αυτά·

β)

να απαιτούν να περιλαμβάνονται συμπληρωματικές ενδείξεις στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων τα οποία παράγονται στην επικράτειά τους, εφόσον οι ενδείξεις αυτές είναι αναγκαίες για τον έλεγχο·

γ)

εφόσον δικαιολογείται από την εφαρμογή πληροφορικών μεθόδων λογιστικής υλικού, να ορίζουν τη θέση αναγραφής ορισμένων υποχρεωτικών ενδείξεων στα συνοδευτικά έγγραφα για τις μεταφορές αμπελοοινικών προϊόντων οι οποίες αρχίζουν στην επικράτειά τους, υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται η παρουσίαση των υποδειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)·

δ)

για τις μεταφορές που αρχίζουν και καταλήγουν στην επικράτειά τους, χωρίς να διέρχονται από το έδαφος άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, και κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει στις 31 Ιουλίου 2015, να επιτρέψουν την αντικατάσταση της ένδειξης της πυκνότητας του γλεύκους σταφυλιών σε μονάδες μάζας προς όγκο από ένδειξη της πυκνότητας σε βαθμούς Oechsle·

ε)

να προβλέπουν, για τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων που συντάσσονται στην επικράτειά τους, τη συμπλήρωση της ημερομηνίας κατά την οποία αρχίζει η μεταφορά με την ώρα αναχώρησης του φορτίου·

στ)

να προβλέπουν, συμπληρωματικά προς το άρθρο 25 στοιχείο α) σημείο i), ότι δεν απαιτείται συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά σταφυλιών, είτε έχουν υποστεί έκθλιψη είτε όχι, ή γλεύκους σταφυλιών η οποία πραγματοποιείται από παραγωγό που είναι μέλος ομάδας παραγωγών και τα έχει παραγάγει ο ίδιος ή από ομάδα παραγωγών που διαθέτει το συγκεκριμένο προϊόν ή πραγματοποιείται για λογαριασμό ενός από τους δύο σε σημείο παραλαβής ή στις εγκαταστάσεις οινοποίησης της εν λόγω ομάδας, εφόσον η μεταφορά αρχίζει και καταλήγει στο εσωτερικό της ίδιας αμπελουργικής ζώνης και, στην περίπτωση των προϊόντων που προορίζονται να μεταποιηθούν σε οίνους με ΠΟΠ, στο εσωτερικό της καθορισμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των όμορων περιοχών·

ζ)

να προβλέπουν, καθορίζοντας εν προκειμένω τη χρησιμοποίηση των αντιγράφων:

i)

ότι ο αποστολέας δημιουργεί ένα ή περισσότερα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου των μεταφορών που αρχίζουν στην επικράτειά τους,

ii)

ότι ο παραλήπτης δημιουργεί ένα ή περισσότερα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου των μεταφορών που έχουν αρχίσει σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα και καταλήγουν στην επικράτειά τους·

η)

να προβλέπουν ότι η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 25 στοιχείο α) σημείο ii), όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων μεταφορών σταφυλιών από το συνοδευτικό έγγραφο, δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές που αρχίζουν και καταλήγουν στην επικράτειά τους·

θ)

για τις αναφερόμενες στο άρθρο 29 μεταφορές που αρχίζουν στην επικράτειά τους και καταλήγουν στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, να ορίζουν ότι ο αποστολέας ανακοινώνει το όνομα και τη διεύθυνση του αρμόδιου φορέα του τόπου εκφόρτωσης κατά τη διαβίβαση των αντιγράφων που δημιουργούνται κατ’ εφαρμογή του εν λόγω άρθρου·

ι)

να επιτρέπουν την προσαρμογή των υφιστάμενων βιβλίων και να θεσπίζουν συμπληρωματικούς κανόνες ή αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την τήρηση και τον έλεγχο των βιβλίων·

ια)

σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 33 παράγραφος 1, να προβλέπουν ότι ο αρμόδιος φορέας μπορεί να αναλαμβάνει ο ίδιος την τήρηση των βιβλίων ή να την αναθέτει σε εξουσιοδοτημένη για το σκοπό αυτό υπηρεσία ή οργανισμό.

Στην περίπτωση του στοιχείου ι), τα κράτη μέλη μπορούν, ειδικότερα, να προβλέπουν την τήρηση χωριστών λογαριασμών στα βιβλία για προϊόντα που καθορίζουν τα ίδια ή την τήρηση χωριστών βιβλίων για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ή για ορισμένες επεξεργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που σχετίζονται με τα χρησιμοποιούμενα συστήματα πωματισμού, να απαγορεύουν ή να εμποδίζουν την κυκλοφορία προϊόντων συσκευασμένων σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 5 λίτρων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 25 στοιχείο β) σημείο i).

Ωστόσο, για τα προϊόντα που συσκευάζονται στη επικράτειά τους, τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση ορισμένων συστημάτων πωματισμού ή τύπων συσκευασίας ή να επιτρέπουν υπό όρους τη χρησιμοποίηση των εν λόγω συστημάτων πωματισμού.

Άρθρο 48

Διατήρηση των συνοδευτικών εγγράφων και των βιβλίων

1.   Με την επιφύλαξη αυστηρότερων διατάξεων, τις οποίες θεσπίζουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της νομοθεσίας τους ή εθνικών διαδικασιών που αποβλέπουν σε άλλους σκοπούς, τα συνοδευτικά έγγραφα και τα προβλεπόμενα αντίγραφα πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για πέντε έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους της σύνταξής τους.

2.   Τα βιβλία, καθώς και η τεκμηρίωση των εργασιών που καταχωρίζονται σε αυτά, πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για πέντε έτη από την εξάντληση του υπολοίπου των λογαριασμών που περιέχουν. Όταν ένα βιβλίο περιέχει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς με υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε ασήμαντες ποσότητες οίνου, οι λογαριασμοί αυτοί μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο βιβλίο, με μνεία της μεταφοράς αυτής στο αρχικό βιβλίο. Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής περίοδος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αρχίζει την ημέρα της μεταφοράς.

Άρθρο 49

Ανακοινώσεις

1.   Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση του ή των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου·

β)

κατά περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση των υπηρεσιών ή οργανισμών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αρμόδιο για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου φορέα.

2.   Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει επίσης στην Επιτροπή:

α)

τις μετέπειτα μεταβολές, όσον αφορά τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες ή τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)

τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/2008.

3.   Με βάση τις πληροφορίες που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμοδίων φορέων ή, κατά περίπτωση, των εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών ή οργανισμών και δημοσιεύει τον κατάλογο αυτό στο Διαδίκτυο.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50

Ανακοινώσεις

1.   Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να τηρούν τις προθεσμίες που καθορίζονται για τις ανακοινώσεις στον παρόντα κανονισμό.

2.   Τα κράτη μέλη διατηρούν τα στοιχεία που καταγράφονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τουλάχιστον για πέντε αμπελοοινικές περιόδους μετά από την περίοδο καταγραφής τους.

3.   Οι ανακοινώσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισμός δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών οι οποίες απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτάσεων.

Άρθρο 51

Πρόδηλα σφάλματα

Κάθε ανακοίνωση ή αίτηση που υποβάλλεται σε κράτος μέλος βάσει του παρόντος κανονισμού είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστεί, οποτεδήποτε μετά την υποβολή της, σε περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων που αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 52

Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις

Οι προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό κυρώσεις δεν επιβάλλονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (16).

Άρθρο 53

Κατάργηση και παραπομπές

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 649/87, (ΕΚ) αριθ. 884/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας που περιέχονται στο παράρτημα X.

Άρθρο 54

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 208 της 31.7.1986, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 62 της 5.3.1987, σ. 10.

(5)  ΕΕ L 170 της 30.6.2008, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 54 της 5.3.1979, σ. 124.

(7)  ΕΕ L 176 της 29.6.2001, σ. 14.

(8)  ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 32.

(10)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18.

(11)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 276 της 19.9.1992, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 369 της 18.12.1992, σ. 17.

(14)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 30 της 19.1.2009, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ελάχιστα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου και σχετικές προδιαγραφές, που αναφέρονται στο άρθρο 3

1.   ΦΑΚΕΛΟΣ «ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»

1.1.   Ταυτότητα και γεωγραφική θέση

(1)

Ταυτοποίηση του κατόχου της εκμετάλλευσης (συμβατή με το ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009).

(2)

Κατάλογος και γεωγραφική θέση των αμπελοτεμαχίων της εκμετάλλευσης (ταυτοποίηση συμβατή με το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009).

(3)

Δικαιώματα φύτευσης που έχουν χορηγηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί και δικαιώματα αναφύτευσης που έχουν αποκτηθεί (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 74 και στο παράρτημα XIII πίνακας 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

1.2.   Χαρακτηριστικά του αμπελοτεμαχίου

(1)

Αναγνώριση του αμπελοτεμαχίου: το σύστημα αναγνώρισης αμπελοτεμαχίων βασίζεται σε χάρτες και έγγραφα κτηματολογίου ή σε άλλα χαρτογραφικά στοιχεία αναφοράς. Οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές στηρίζονται σε ηλεκτρονικό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, το οποίο περιλαμβάνει, κατά προτίμηση, κάλυψη με ορθοφωτογραφίες λαμβανόμενες από αεροφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες, με ομοιογενή πρότυπα που εγγυώνται ανάλυση τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη της χαρτογράφησης σε κλίμακα 1:10 000.

(2)

Έκταση του αμπελοτεμαχίου

Σε περίπτωση συνδυασμού της αμπελοκαλλιέργειας με άλλες καλλιέργειες:

α)

συνολική έκταση του σχετικού αγροτεμαχίου·

β)

αμπελουργική έκταση, εκφραζόμενη σε αμιγή καλλιέργεια (για τη μετατροπή χρησιμοποιούνται κατάλληλοι συντελεστές που καθορίζονται από το κράτος μέλος).

(3)

Έκταση του αμπελοτεμαχίου ή, κατά περίπτωση, έκταση εκφραζόμενη σε αμιγή καλλιέργεια, με ανάλυση κατά τα χαρακτηριστικά της αμπέλου:

α)

έκταση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 74 και στο παράρτημα XIII πίνακας 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008):

i)

κατάλληλες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

λευκών

ερυθρών/ερυθρωπών

ii)

κατάλληλες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

λευκών

ερυθρών/ερυθρωπών

iii)

κατάλληλες για την παραγωγή οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

λευκών

ερυθρών/ερυθρωπών·

β)

έκταση με ποικιλίες οι οποίες, στην ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, κατατάσσονται συγχρόνως, για την ίδια διοικητική ενότητα, στις οινοποιήσιμες ποικιλίες και, κατά περίπτωση, στις επιτραπέζιες ποικιλίες, τις ποικιλίες σταφιδοπαραγωγής ή τις ποικιλίες για την παρασκευή αποσταγμάτων οίνου·

γ)

έκταση με οινοποιήσιμες ποικιλίες που δεν έχουν ταξινομηθεί ή δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008·

δ)

έκταση με ποικιλίες σταφιδοπαραγωγής·

ε)

έκταση προοριζόμενη μόνο για την παραγωγή υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού (μητρική φυτεία υποκειμένων αμπέλου)·

στ)

έκταση με πρέμνα που δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά πρόκειται να εμβολιαστούν·

ζ)

εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση·

η)

άλλες.

(4)

Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, αντίστοιχες εκτάσεις, κατ’ εκτίμηση, και ποσοστό του σχετικού αμπελοτεμαχίου που καταλαμβάνουν (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 74 και στο παράρτημα XIII πίνακας 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

(5)

Έκταση που φυτεύτηκε χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά τις 31 Αυγούστου 1998 (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 και στο παράρτημα XIII πίνακες 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

(6)

Έκταση που έχει προκύψει από παράνομες φυτεύσεις, οι οποίες χρονολογούνται πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1998 (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58 και στο παράρτημα XIII πίνακες 4 έως 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

(7)

Έκταση για την οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα νέας φύτευσης (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 61 και στο παράρτημα XIII πίνακας 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

(8)

Έκταση για την οποία έχει γίνει δεκτή αίτηση πριμοδότησης εκρίζωσης (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 73 και στο παράρτημα XIII πίνακας 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

(9)

Εκριζωθείσα έκταση, για την οποία έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη πριμοδότηση (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 68 και 73 και στο παράρτημα XIII πίνακας 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

(10)

Έκταση που έχει αποτελέσει το αντικείμενο αναδιάρθρωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στους πίνακες των παρατημάτων VII και VΙΙΙα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

(11)

Έκταση που έχει αποτελέσει το αντικείμενο πρώιμου τρύγου σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 (στοιχεία συμβατά με τις ανακοινώσεις που προβλέπονται στους πίνακες των παρατημάτων VII και VΙΙΙβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008).

(12)

Έτος φύτευσης ή, εάν δεν είναι γνωστό, κατ’ εκτίμηση ηλικία του αμπελοτεμαχίου (στοιχεία συμβατά με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 357/79).

1.3.   Υποχρεωτικές δηλώσεις

(1)

Δήλωση συγκομιδής (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις συγκομιδής που προβλέπονται στο άρθρο 8 και στους πίνακες των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ).

(2)

Δήλωση παραγωγής (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 9 και στον πίνακα του παραρτήματος IV).

(3)

Δήλωση αποθεμάτων (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στον πίνακα του παραρτήματος V).

2.   ΦΑΚΕΛΟΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ»

2.1.   Ταυτότητα

Ταυτοποίηση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων που υποχρεούται να υποβάλει την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 δήλωση παραγωγής.

2.2.   Υποχρεωτικές δηλώσεις

(1)

Δήλωση παραγωγής (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 9 και στον πίνακα του παραρτήματος IV).

(2)

Δήλωση αποθεμάτων (στοιχεία συμβατά με τις δηλώσεις αποθεμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στον πίνακα του παραρτήματος V).

3.   ΑΛΛΑ

Συνολική έκταση αμπελοκαλλιέργειας που δεν περιλαμβάνεται στον φάκελο «Κάτοχος εκμετάλλευσης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δήλωση συγκομιδής σταφυλιών [σύμφωνα με το άρθρο 8]

Δηλών:

Αμπελουργική έκταση εκμετάλλευσης (σε ha): …

Παραγωγική έκταση

Συγκομισθείσα ποσότητα σταφυλιών

(σε hl ή εκατοντάδες kg)

Προορισμός των σταφυλιών (hl)

Οινοποίηση από το δηλούντα

Παράδοση σε συνεταιριστικό οινοποιείο (1)

Πώληση σε οινοποιό (1)

Άλλοι προορισμοί (1)

Ha (2)

Κωδικοί αμπελοτεμαχίου

Ερυθρά

Λευκά

Ερυθρά

Λευκά

Σταφύλια

Γλεύκος

Σταφύλια

Γλεύκος

Ερυθρά

Λευκά

Ερυθρó

Λευκó

Ερυθρά

Λευκά

Ερυθρó

Λευκó

 

1.

Αμπελώνες για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Αμπελώνες για οίνους με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Αμπελώνες για μονοποικιλιακούς οίνους χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης/γεωγραφική ένδειξη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Αμπελώνες για οίνους χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης/γεωγραφική ένδειξη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Αμπελώνες για άλλους οίνους (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Οι ποσότητες σταφυλιών που παρέδωσε ή πώλησε ο δηλών αναγράφονται ως συνολικός όγκος. Η αναλυτική κατάσταση των εν λόγω παραδόσεων ή πωλήσεων εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

(2)  Στη δήλωση αναγράφεται η παραγωγική έκταση του αμπελώνα, εντός της διοικητικής ενότητας που καθορίζεται από το κράτος μέλος.

(3)  Ως «άλλοι οίνοι» θεωρούνται οι προερχόμενοι από ποικιλίες οι οποίες, στην ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, εφόσον έχει εφαρμογή, κατατάσσονται συγχρόνως, για την ίδια διοικητική ενότητα, στις οινοποιήσιμες ποικιλίες και, κατά περίπτωση, στις επιτραπέζιες ποικιλίες, τις ποικιλίες σταφιδοπαραγωγής ή τις ποικιλίες για την παρασκευή αποσταγμάτων οίνου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δήλωση συγκομιδής σταφυλιών [σύμφωνα με το άρθρο 8]

(για τα προϊόντα που πωλούνται ή παραδίδονται πριν δηλωθεί η παραγωγή)

Παραλήπτες

Είδος των προϊόντων που πωλήθηκαν σε οινοποιό ή παραδόθηκαν σε συνεταιριστικό οινοποιείο (σε hl ή εκατοντάδες kg)

Σταφύλια ή/και γλεύκος για οίνους

Με ΠΟΠ

Με ΠΓΕ

Μονοποικιλιακούς χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Άλλους

Ερυθρά

Λευκά

Ερυθρά

Λευκά

Ερυθρά

Λευκά

Ερυθρά

Λευκά

Ερυθρά

Λευκά

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, ΠΓΕ – Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δήλωση παραγωγής [σύμφωνα με το άρθρο 9]

ΠΟΠ — Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, ΠΓΕ — Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, Ε/Ε — Ερυθρά/Ερυθρωπά, Λ — Λευκά

A.

Πληροφορίες σχετικά με το δηλούντα (1)

B.

Τόπος κατοχής των προϊόντων


Κατηγορία των χρησιμοποιηθέντων προϊόντων (2)

Όνομα και διεύθυνση των προμηθευτών και παραπομπή στο δελτίο παράδοσης

(συνοδευτικό ή άλλο έγγραφο)

Έκταση των παραγωγικών αμπελώνων από τους οποίους προέρχονται τα χρησιμοποιηθέντα προϊόντα

Σταφύλια

(σε hl ή εκατοντάδες kg)

Προϊόντα που ελήφθησαν από την έναρξη της αμπελοοινικής περιόδου και προϊόντα, εκτός από οίνο, κατεχόμενα κατά την ημερομηνία της δήλωσης

(σε hl)

Με ΠΟΠ

Με ΠΓΕ

Μονοποικιλιακά χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

Άλλα (3)

Γλεύκος (4)

Οίνοι (5)

Γλεύκος (4)

Οίνοι (5)

Γλεύκος (4)

Οίνοι (5)

Γλεύκος (4)

Οίνοι (5)

Γλεύκος

Οίνοι (5)

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

Ε/Ε

Λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Στην περίπτωση των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα μέλη που παραδίδουν το σύνολο της συγκομιδής τους εμφαίνονται σε χωριστό κατάλογο από τα υπόλοιπα μέλη.

(2)  Σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών (συμπυκνωμένο γλεύκος, διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος, γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση), νεαροί οίνοι που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση.

(3)  Στη στήλη αυτή δηλώνονται όλα τα λοιπά προϊόντα της αμπελοοινικής περιόδου που δεν έχουν δηλωθεί στις προηγούμενες στήλες, καθώς και το συμπυκνωμένο γλεύκος και το διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος που κατέχονται κατά το χρόνο της δήλωσης. Οι ποσότητες αναγράφονται ανά κατηγορία προϊόντος.

(4)  Συμπεριλαμβάνεται το γλεύκος που έχει υποστεί μερική ζύμωση, ενώ εξαιρείται το συμπυκνωμένο και το διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος.

(5)  Συμπεριλαμβάνονται οι νεαροί οίνοι που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Δήλωση αποθεμάτων οίνου και γλεύκους [σύμφωνα με το άρθρο 11]

που κατέχονται στις 31 Ιουλίου (σε hl)

Δηλών: …

Τόπος κατοχής του προϊόντος: …


Κατηγορία προϊόντων

Συνολικά αποθέματα

από τα οποία ερυθρά και ερυθρωπά

από τα οποία λευκά

Παρατηρήσεις

Οίνοι

1.

Αποθέματα παραγωγής:

οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) (1)

οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) (2)

μονοποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ (3)

άλλοι οίνοι (4)

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

2.

Εμπορικά αποθέματα:

α)

οίνοι κοινοτικής προέλευσης:

οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) (1)

οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) (2)

μονοποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ (3)

(β)

οίνοι τρίτων χωρών

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

3.

Συγκεφαλαίωση (1+2)

 

 

 

Γλεύκος

1.

Αποθέματα παραγωγής:

συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών

διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών

άλλα γλεύκη (5)

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

2.

Εμπορικά αποθέματα:

συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών

διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών

άλλα γλεύκη (5)

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

3.

Συγκεφαλαίωση (1+2)

 

 

 


(1)  Συμπεριλαμβάνονται οι οίνοι ποιότητας v.q.p.r.d.

(2)  Συμπεριλαμβάνονται οι επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη.

(3)  Συμπεριλαμβάνονται οι επιτραπέζιοι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη.

(4)  Στη σειρά αυτή δηλώνονται όλοι οι οίνοι που δεν έχουν δηλωθεί στις προηγούμενες σειρές. Οι ποσότητες αναγράφονται ανά κατηγορία προϊόντος.

(5)  Συμπεριλαμβάνονται το γλεύκος σταφυλιών, το γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση και το γλεύκος από λιαστά σταφύλια που έχει υποστεί μερική ζύμωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Οδηγίες για τη σύνταξη των συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 26

Α.   Γενικοί κανόνες

1.

Το συνοδευτικό έγγραφο πρέπει να συμπληρώνεται με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες.

2.

Στο συνοδευτικό έγγραφο δεν πρέπει να υπάρχουν ίχνη ξυσίματος ούτε προσθήκες. Κάθε σφάλμα κατά τη συμπλήρωση του εντύπου το αχρηστεύει.

3.

Όλα τα απαιτούμενα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου φέρουν την ένδειξη «αντίγραφο» ή ισοδύναμη ένδειξη.

4.

Όταν χρησιμοποιείται έντυπο που συμφωνεί με το υπόδειγμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 (διοικητικό ή εμπορικό έγγραφο) ή με το υπόδειγμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 (απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο ή εμπορικό έγγραφο), για να συνοδεύσει αμπελοοινικό προϊόν το οποίο δεν υπόκειται στις διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, οι θέσεις που προορίζονται για μη απαιτούμενες ενδείξεις διαγράφονται με διαγώνια γραμμή από το ένα άκρο τους στο άλλο.

5.

Όταν ο παραλήπτης είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια της Κοινότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες χρησιμοποίησης του συνοδευτικού εγγράφου:

α)

σε περίπτωση μεταφοράς προϊόντος υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι γενικές παρατηρήσεις του σημείου 1.5 των επεξηγήσεων του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92·

β)

σε περίπτωση ενδοκοινοτικής μεταφοράς προϊόντος το οποίο υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχει ήδη διατεθεί στην κατανάλωση στο κράτος μέλος αναχώρησης, οι γενικές παρατηρήσεις του σημείου 1.5 των επεξηγήσεων του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92·

γ)

σε περίπτωση μεταφοράς που δεν αναφέρεται στα στοιχεία α) και β):

i)

εφόσον χρησιμοποιείται το απαιτούμενο συνοδευτικό έγγραφο για τις μεταφορές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β):

το αντίγραφο αριθ. 1 φυλάσσεται από τον αποστολέα,

το αντίγραφο αριθ. 2 συνοδεύει το προϊόν από τον τόπο φόρτωσης μέχρι τον τόπο εκφόρτωσης και παραδίδεται στον παραλήπτη ή στον αντιπρόσωπό του,

ii)

εφόσον χρησιμοποιείται άλλο συνοδευτικό έγγραφο:

το πρωτότυπο του συνοδευτικού εγγράφου συνοδεύει το προϊόν από τον τόπο φόρτωσης και παραδίδεται στον παραλήπτη ή στον αντιπρόσωπό του,

ένα αντίγραφο φυλάσσεται από τον αποστολέα.

6.

Επιτρέπεται η σύνταξη ενός και μόνο συνοδευτικού εγγράφου για τη μεταφορά από τον ίδιο αποστολέα προς τον ίδιο παραλήπτη:

α)

πολλών παρτίδων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας·

β)

πολλών παρτίδων προϊόντων διαφορετικών κατηγοριών, εφόσον περιέχονται σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 60 λίτρων, τα οποία φέρουν ετικέτα και, επιπλέον, είναι εφοδιασμένα με σύστημα πωματισμού μιας χρήσεως.

7.

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 ή όταν το συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς έχει συνταχθεί από τον αρμόδιο φορέα, το έγγραφο ισχύει μόνον εάν η μεταφορά αρχίσει, το αργότερο, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία επικύρωσης ή από την ημέρα της σύνταξής του, ανάλογα με την περίπτωση.

8.

Εφόσον τα προϊόντα μεταφέρονται σε χωριστά διαμερίσματα του ίδιου δοχείου μεταφοράς ή αναμειγνύονται κατά τη μεταφορά, απαιτείται η σύνταξη συνοδευτικού εγγράφου για καθένα από τα προϊόντα που είτε μεταφέρονται χωριστά είτε αποτελούν μέρος μείγματος. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται η χρήση του προϊόντος της ανάμειξης, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το κάθε κράτος μέλος.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους αποστολείς ή σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να συντάσσουν μόνο ένα συνοδευτικό έγγραφο για το σύνολο του προϊόντος της ανάμειξης. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος φορέας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύονται η κατηγορία, η προέλευση και η ποσότητα των διαφόρων φορτίων.

Β.   Ειδικοί κανόνες

1.

Ενδείξεις που αφορούν την περιγραφή του προϊόντος:

1.1.

Τύπος προϊόντος

Αναφέρεται ο τύπος του προϊόντος με ένδειξη η οποία είναι σύμφωνη με τους κοινοτικούς κανόνες και χαρακτηρίζει το προϊόν κατά τον πλέον ακριβή τρόπο, π.χ.:

α)

οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ·

β)

μονοποικιλιακός οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ·

γ)

οίνος με ΠΟΠ/ΠΓΕ·

δ)

γλεύκος σταφυλιών·

ε)

γλεύκος σταφυλιών για την παραγωγή οίνου με ΠΟΠ·

στ)

εισαγόμενος οίνος.

1.2.

Όταν μεταφέρονται χύμα οίνοι που αναφέρονται στο παράρτημα IV παράγραφοι 1 έως 9, 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, η περιγραφή του προϊόντος περιλαμβάνει τις προαιρετικές ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 60 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον αυτές αναγράφονται ή προβλέπεται να αναγράφονται στην επισήμανση.

1.3.

Αλκοολικός τίτλος και πυκνότητα, στις περιπτώσεις μεταφοράς οίνων χύμα ή συσκευασμένων σε δοχεία ονομαστικού όγκου έως 60 λίτρων, χωρίς ετικέτα:

α)

η ένδειξη του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου των οίνων, με εξαίρεση τους νεαρούς οίνους που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση, ή του ολικού αλκοολικού τίτλου των νεαρών οίνων που βρίσκονται ακόμη σε ζύμωση και των γλευκών σταφυλιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, εκφράζεται σε % vol και δέκατα % vol·

β)

ο δείκτης διάθλασης των γλευκών σταφυλιών λαμβάνεται σύμφωνα με την αναγνωρισμένη από την Κοινότητα μέθοδο μέτρησης και εκφράζεται από τον δυναμικό αλκοολικό τίτλο, σε % vol. Η ένδειξη αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από την ένδειξη της πυκνότητας, η οποία εκφράζεται σε γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστόμετρο·

γ)

η ένδειξη της πυκνότητας των γλευκών νωπών σταφυλιών, των οποίων η ζύμωση έπαυσε με την προσθήκη αλκοόλης, εκφράζεται σε γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστόμετρο, ενώ η ένδειξη του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου του προϊόντος αυτού εκφράζεται σε % vol και σε δέκατα % vol·

δ)

η ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα των συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών, των διορθωμένων συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών και του συμπυκνωμένου χυμού σταφυλιών εκφράζεται ως περιεκτικότητα σε γραμμάρια ολικών σακχάρων ανά λίτρο και ανά χιλιόγραμμο·

ε)

η ένδειξη του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου των στεμφύλων σταφυλιών και της οινολάσπης είναι προαιρετική και εκφράζεται σε λίτρα καθαρής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα.

Για την έκφραση των ανωτέρω ενδείξεων χρησιμοποιούνται οι αναγνωρισμένοι από την Κοινότητα πίνακες αντιστοιχίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους κανόνες που διέπουν τις μεθόδους ανάλυσης.

Με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που επιβάλλουν οριακές τιμές για ορισμένα προϊόντα, είναι αποδεκτά τα ακόλουθα όρια ανοχής:

α)

όσον αφορά την ένδειξη του αποκτημένου ή ολικού αλκοολικού τίτλου, ανοχή ± 0,2 % vol·

β)

όσον αφορά την ένδειξη της πυκνότητας, ανοχή 6 δεκάκις χιλιοστών (± 0,0006)·

γ)

όσον αφορά την ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα, ανοχή 3 %.

1.4.

Άλλες ενδείξεις για τις μεταφορές οίνων και γλευκών χύμα:

α)   Αμπελουργική ζώνη

Η αμπελουργική ζώνη από την οποία προέρχεται το μεταφερόμενο προϊόν αναγράφεται σύμφωνα με τους ορισμούς του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και με τις ακόλουθες συντομογραφίες: Α, Β, Γ I, Γ ΙΙ, Γ III α και Γ III β.

β)   Πραγματοποιηθείσες επεξεργασίες

Για την ένδειξη των επεξεργασιών στις οποίες υποβλήθηκε το μεταφερόμενο προϊόν χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι αριθμοί εντός παρενθέσεως:

0

:

το προϊόν δεν υποβλήθηκε σε καμία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται κατωτέρω,

1

:

το προϊόν υποβλήθηκε σε εμπλουτισμό,

2

:

το προϊόν υποβλήθηκε σε αύξηση της οξύτητας,

3

:

το προϊόν υποβλήθηκε σε μείωση της οξύτητας,

4

:

το προϊόν υποβλήθηκε σε γλύκανση,

5

:

το προϊόν υποβλήθηκε σε αλκοόλωση,

6

:

στο προϊόν προστέθηκε προϊόν διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης από εκείνη που αναφέρεται στην περιγραφή,

7

:

στο προϊόν προστέθηκε προϊόν προερχόμενο από ποικιλία αμπέλου διαφορετική από εκείνη που αναφέρεται στην περιγραφή,

8

:

στο προϊόν προστέθηκε προϊόν έτους συγκομιδής διαφορετικού από εκείνο που αναφέρεται στην περιγραφή,

9

:

για την παρασκευή του προϊόντος χρησιμοποιήθηκαν τεμάχια ξύλου δρυός,

10

:

το προϊόν παρασκευάστηκε με πειραματική χρήση νέας οινολογικής πρακτικής,

11

:

το προϊόν υποβλήθηκε σε μερική αφαίρεση αλκοόλης,

12

:

άλλες (να προσδιοριστούν).

Παραδείγματα:

α)

για οίνο που προέρχεται από τη ζώνη Β και υποβλήθηκε σε εμπλουτισμό αναγράφεται η ένδειξη: B (1)·

β)

για γλεύκος σταφυλιών που προέρχεται από τη ζώνη Γ III β και υποβλήθηκε σε αύξηση της οξύτητας, αναγράφεται η ένδειξη: Γ III β(2).

Οι ενδείξεις που αφορούν την αμπελουργική ζώνη και τις πραγματοποιηθείσες επεξεργασίες συμπληρώνουν τις ενδείξεις της περιγραφής του προϊόντος και αναγράφονται στο ίδιο με αυτές οπτικό πεδίο.

2.

Ενδείξεις που αφορούν την καθαρή ποσότητα:

Η καθαρή ποσότητα:

α)

των σταφυλιών, των συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών, των διορθωμένων συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών, του συμπυκνωμένου χυμού σταφυλιών, των στεμφύλων σταφυλιών και της οινολάσπης εκφράζεται σε τόνους ή χιλιόγραμμα με τα σύμβολα «t» ή «kg»·

β)

των λοιπών προϊόντων εκφράζεται σε εκατόλιτρα ή λίτρα με τα σύμβολα «hl» ή «l».

Για την ένδειξη της ποσότητας των προϊόντων που μεταφέρονται χύμα είναι αποδεκτή ανοχή 1,5 % της συνολικής καθαρής ποσότητας.

Γ.   Απαιτούμενες ενδείξεις για τη σύνταξη του συνοδευτικού εγγράφου που προβλέπεται στο παράρτημα VII

Προεισαγωγική παρατήρηση:

Πρέπει να τηρείται αυστηρά η διάταξη του υποδείγματος συνοδευτικού εγγράφου που εμφαίνεται στο παράρτημα VII. Ωστόσο, οι διαστάσεις των θέσεων που πλαισιώνονται από γραμμές στο υπόδειγμα αυτό και έχουν προβλεφθεί για την αναγραφή των απαιτούμενων ενδείξεων, είναι ενδεικτικές.

 

Αριθμός θέσης στο υπόδειγμα του παραρτήματος VII

Αποστολέας: όνομα και πλήρης διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κωδικού

1

Αριθ. αναφοράς: κάθε αποστολή πρέπει να φέρει αριθμό αναφοράς που να επιτρέπει τον εντοπισμό της στους λογαριασμούς του αποστολέα (π.χ. αριθμός τιμολογίου)

2

Παραλήπτης: όνομα και πλήρης διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κωδικού

3

Αρμόδια αρχή του τόπου αναχώρησης: όνομα και διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του εμπορικού εγγράφου στον τόπο αναχώρησης. Η ένδειξη αυτή είναι υποχρεωτική μόνο για τις αποστολές σε άλλο κράτος μέλος και για τις εξαγωγές.

4

Μεταφορέας: όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου για την πρώτη μεταφορά (εάν διαφέρει από τον αποστολέα)

Άλλες ενδείξεις που αφορούν τη μεταφορά:

α)είδος μεταφορικού μέσου (φορτηγό, ημιφορτηγό, βυτιοφόρο, αυτοκίνητο, βαγόνι, βυτιοφόρο βαγόνι, αεροσκάφος)β)αριθμός κυκλοφορίας οχήματος ή όνομα πλοίου (προαιρετικές ενδείξεις)

5

Ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς και, εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου αρχίζει η μεταφορά, ώρα αναχώρησης

Σε περίπτωση αλλαγής μεταφορικού μέσου, ο μεταφορέας που φορτώνει το προϊόν σημειώνει στην πίσω σελίδα του εγγράφου:

την ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς,

το είδος του μεταφορικού μέσου, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή το όνομα του πλοίου,

το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του και τη διεύθυνσή του, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κωδικού.

6

Τόπος παράδοσης: ο πραγματικός τόπος παράδοσης, εάν τα εμπορεύματα δεν πρόκειται να παραδοθούν στη διεύθυνση που δηλώνεται για τον παραλήπτη. Για τα εξαγόμενα εμπορεύματα πρέπει να αναγράφεται μία από τις ενδείξεις του παραρτήματος IX.

7

Περιγραφή του προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, ιδίως οι υποχρεωτικές ενδείξεις

Περιγραφή των δεμάτων εμπορευμάτων: αναγνωριστικοί αριθμοί και πλήθος δεμάτων, πλήθος συσκευασιών μέσα σε κάθε δέμα

Η περιγραφή μπορεί να συνεχίζεται σε χωριστό φύλλο, το οποίο επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται προδιαγραφές συσκευασίας.

Προϊόντα χύμα:

για τους οίνους, ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος

για τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, ο δείκτης διάθλασης ή η πυκνότητα

για τα προϊόντα που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, ο ολικός αλκοολικός τίτλος

για τους οίνους με περιεκτικότητα σε αζύμωτα σάκχαρα άνω των 4 γραμμαρίων ανά λίτρο, ο ολικός αλκοολικός τίτλος επιπλέον του αποκτημένου

8

Ποσότητα:

για τα προϊόντα χύμα, η συνολική καθαρή ποσότητα

για τα συσκευασμένα προϊόντα, το πλήθος και ο ονομαστικός όγκος των δοχείων που περιέχουν το προϊόν

9

Συμπληρωματικές ενδείξεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους μέλους αποστολής:

εφόσον απαιτούνται τέτοιες ενδείξεις, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του οικείου κράτους μέλους. Σε αντίθετη περίπτωση, η θέση αυτή διαγράφεται με διαγώνια γραμμή.

10

Βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης: βλ. άρθρο 31

11


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων, αναφερόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Ειδική σφραγίδα, αναφερόμενη στο άρθρο 31 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 27 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

:

Στη βουλγαρική γλώσσα

:

И3HECEHO

:

Στην ισπανική γλώσσα

:

EXPORTADO

:

Στην τσεχική γλώσσα

:

VYVEZENO

:

Στη δανική γλώσσα

:

UDFØRSEL

:

Στη γερμανική γλώσσα

:

AUSGEFÜHRT

:

Στην εσθονική γλώσσα

:

EKSPORDITUD

:

Στην ελληνική γλώσσα

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

Στην αγγλική γλώσσα

:

EXPORTED

:

Στη γαλλική γλώσσα

:

EXPORTÉ

:

Στην ιταλική γλώσσα

:

ESPORTATO

:

Στη λεττονική γλώσσα

:

EKSPORTĒTS

:

Στη λιθουανική γλώσσα

:

EKSPORTUOTA

:

Στην ουγγρική γλώσσα

:

EXPORTÁLVA

:

Στη μαλτεζική γλώσσα

:

ESPORTAT

:

Στην ολλανδική γλώσσα

:

UITGEVOERD

:

Στην πολωνική γλώσσα

:

WYWIEZIONO

:

Στην πορτογαλική γλώσσα

:

EXPORTADO

:

Στη ρουμανική γλώσσα

:

EXPORTAT

:

Στη σλοβακική γλώσσα

:

VYVEZENÉ

:

Στη σλοβενική γλώσσα

:

IZVOŽENO

:

Στη φινλανδική γλώσσα

:

VIETY

:

Στη σουηδική γλώσσα

:

EXPORTERAD


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Πίνακες αντιστοιχίας αναφερόμενοι στο άρθρο 53 δεύτερο εδάφιο

1.   Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 649/87

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 649/87

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Παράρτημα Ι σημείο 1.2 αριθ. (2)

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα ΙΙ


2.   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2001

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2001

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 21

Άρθρο 2

Άρθρο 22

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 23

Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 24

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 28

Άρθρο 4

Άρθρο 25

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 33

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 30

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 26

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4

Παράρτημα VΙ

Άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 34

Άρθρο 6 παράγραφος 7

Άρθρο 32

Άρθρο 7

Άρθρο 31

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Παράρτημα VΙ

Άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 27

Άρθρο 9

Άρθρο 35

Άρθρο 10

Άρθρο 29

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 3

Άρθρο 36

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 37

Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 38

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 39 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 44

Άρθρο 12 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 39 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 4

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 46

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 41

Άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 42

Άρθρο 15

Άρθρο 43

Άρθρο 16

Άρθρο 45

Άρθρο 17

Άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία ι) και ια)

Άρθρο 18

Άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ)

Άρθρο 19

Άρθρο 48

Άρθρο 20

Άρθρο 49

Άρθρο 21

Άρθρο 22


3.   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 6

Άρθρο 2

Άρθρο 8

Άρθρο 3

Παράρτημα ΙΙ

Άρθρο 4 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5

Άρθρο 9

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 10

Άρθρο 5

Άρθρο 13

Άρθρο 6

Άρθρο 11

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο έως τρίτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 17

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 14

Άρθρο 8

Παράρτημα ΙΙ

Άρθρο 9

Άρθρο 15

Άρθρο 10

Άρθρο 20

Άρθρο 11

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 17

Άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20


27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/54


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 437/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαΐου 2009

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή νεαρών αρρένων βοοειδών που προορίζονται για πάχυνση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1 και το άρθρο 148, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατάλογος CXL του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) επιβάλλει στην Κοινότητα να ανοίγει ετήσια δασμολογική ποσόστωση για την εισαγωγή 169 000 νεαρών αρρένων βοοειδών προς πάχυνση. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXIV:6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/333/ΕΚ του Συμβουλίου (3), η Κοινότητα ανέλαβε να ενσωματώσει στον κατάλογό της, για όλα τα κράτη μέλη, μια αναπροσαρμογή 24 070 ζώων για την εν λόγω ποσόστωση εισαγωγής.

(2)

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 558/2007 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για νεαρά άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση (4), για περίοδο από την 1η Ιουλίου κάθε έτους έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

(3)

Η εφαρμογή της αρχής της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης» κρίθηκε θετική σε άλλους γεωργικούς τομείς και για λόγους διοικητικής απλοποίησης πρέπει στο εξής η ποσόστωση που αφορά την εισαγωγή νεαρών αρρένων βοοειδών τα οποία προορίζονται για πάχυνση να αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η διαχείριση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 308α, το άρθρο 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5).

(4)

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με τη μετάβαση από ένα σύστημα διαχείρισης σε άλλο, κρίνεται σκόπιμο η ποσόστωση στην οποία αναφέρεται ο παρών κανονισμός να μη θεωρείται κρίσιμη κατά την έννοια του άρθρου 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) (6), προβλέπει στο άρθρο 166, τελωνειακή επιτήρηση για τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο δασμό λόγω του ειδικού τους προορισμού. Τα ζώα τα οποία εισάγονται στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να τίθενται υπό επιτήρηση για μία ορισμένη περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πραγματοποιείται πάχυνση για περίοδο τουλάχιστον 120 ημερών στις καθορισμένες μονάδες παραγωγής.

(6)

Πρέπει να συσταθεί εγγύηση για να εξασφαλίζεται η τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης πάχυνσης. Το ποσό της εγγύησης αυτής πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των δασμών του κοινού δασμολογίου και των μειωμένων δασμών που επιβάλλονται κατά την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών ζώων.

(7)

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007 και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγεται σε ετήσια βάση, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους («περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής»), δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής 24 070 νεαρών αρρένων βοοειδών των κωδικών ΣΟ 0102 90 05, 0102 90 29 ή 0102 90 49 που προορίζονται για πάχυνση στην Κοινότητα.

Η δασμολογική ποσόστωση φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.0113.

2.   Η δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 308α, το άρθρο 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 308γ του εν λόγω κανονισμού.

3.   Ο εισαγωγικός δασμός που επιβάλλεται στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανέρχεται σε 16 % κατ’ αξία συν 582 EUR ανά τόνο καθαρού βάρους.

Ο δασμολογικός συντελεστής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι η πάχυνση των εισαγομένων ζώων πραγματοποιείται επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερών στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν εισαχθεί.

Άρθρο 2

1.   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 166 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008, τα ζώα που εισάγονται τίθενται υπό επιτήρηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πραγματοποιείται πάχυνση για περίοδο τουλάχιστον 120 ημερών σε μονάδες παραγωγής οι οποίες πρέπει να αναφέρονται από τον εισαγωγέα κατά τον μήνα που έπεται της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των ζώων.

2.   Για να εξασφαλιστεί ότι τηρείται η υποχρέωση πάχυνσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ότι εισπράττονται οι μη καταβληθέντες δασμοί σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, οι εισαγωγείς προβαίνουν σε σύσταση εγγύησης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Το ποσό της εγγύησης αυτής αναφέρεται στο παράρτημα για κάθε αποδεκτό κωδικό ΣΟ.

3.   Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αποδεσμεύεται μόνο εφόσον προσκομιστεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους απόδειξη ότι τα νεαρά βοοειδή:

α)

έχουν υποστεί πάχυνση στη δηλωμένη εκμετάλλευση ή στις δηλωμένες εκμεταλλεύσεις όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)

δεν έχουν σφαγεί πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 120 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής ή

γ)

έχουν σφαγεί πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής για λόγους ανωτέρας βίας ή για υγειονομικούς λόγους ή έχουν αποβιώσει λόγω νόσου ή ατυχήματος.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007 καταργείται. Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τους δασμούς που προκύπτουν από πιστοποιητικά που εκδίδονται πριν από την 1η Ιουλίου 2009 και έως τη λήξη τους.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 132 της 24.5.2007, σ. 21.

(5)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Άρρενα βοοειδή προς πάχυνση (κωδικός ΣΟ)

Ποσό (ευρώ ανά κεφαλή)

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/57


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαΐου 2009

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1 και το άρθρο 148, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η Κοινότητα ανέλαβε να ανοίξει ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/2007 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών (2).

(2)

Η εφαρμογή της αρχής της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης» κρίθηκε θετική σε άλλους γεωργικούς τομείς και για λόγους διοικητικής απλοποίησης πρέπει στο εξής οι εν λόγω ποσοστώσεις να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η διαχείριση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 308α, το άρθρο 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

(3)

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με τη μετάβαση από ένα σύστημα διαχείρισης σε άλλο, πρέπει η ποσόστωση στην οποία αναφέρεται ο παρών κανονισμός να μη θεωρείται κρίσιμη, κατά την έννοια του άρθρου 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (4), προβλέπει στο άρθρο 166, τελωνειακή επιτήρηση για τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο δασμό λόγω του ειδικού τους προορισμού. Τα ζώα τα οποία εισάγονται στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει να τίθενται υπό επιτήρηση για μία ορισμένη περίοδο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν σφάζονται κατά την περίοδο αυτή.

(5)

Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να συσταθεί εγγύηση, το ποσό της οποίας πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των δασμών του κοινού δασμολογίου και των μειωμένων δασμών που επιβάλλονται κατά την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών ζώων.

(6)

Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007 και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Με τον παρόντα κανονισμό ανοίγονται δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών που αναφέρονται στο παράρτημα.

2.   Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 308α, το άρθρο 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 308γ του εν λόγω κανονισμού.

3.   Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανοίγονται σε ετήσια βάση από την 1η Ιουλίου κάθε έτους έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους («περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής»).

Άρθρο 2

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 θεωρούνται μη προοριζόμενα για σφαγή, εφόσον δεν έχουν σφαγεί εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ωστόσο, δύνανται να χορηγούνται παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δεόντως αιτιολογημένες.

2.   Η υπαγωγή στη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4197 εξαρτάται από την προσκόμιση των ακόλουθων εγγράφων:

α)

για τους ταύρους: πιστοποιητικού προγόνων.

β)

για τις αγελάδες και τις δαμαλίδες: πιστοποιητικού προγόνων ή πιστοποιητικού εγγραφής στο γενεαλογικό βιβλίο που να πιστοποιεί το καθαρόαιμο της φυλής.

Άρθρο 3

1.   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 166 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008, τα ζώα που εισάγονται τίθενται υπό επιτήρηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν σφάζονται εντός τεσσάρων μηνών από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2.   Για να εξασφαλιστεί ότι τηρείται η υποχρέωση μη σφαγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και ότι εισπράττονται οι μη καταβληθέντες δασμοί σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, οι εισαγωγείς προβαίνουν σε σύσταση εγγύησης στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Η εγγύηση ισούται με τη διαφορά μεταξύ των τελωνειακών δασμών που καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο και των δασμών που αναφέρονται στο παράρτημα, οι οποίοι ισχύουν κατά την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών ζώων.

3.   Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αποδεσμεύεται αμέσως εφόσον προσκομιστεί απόδειξη στις σχετικές τελωνειακές αρχές ότι τα ζώα:

α)

δεν έχουν σφαγεί πριν παρέλθει χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία ή

β)

έχουν σφαγεί πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής για λόγους ανωτέρας βίας ή για υγειονομικούς λόγους ή έχουν αποβιώσει λόγω νόσου ή ατυχήματος.

Άρθρο 4

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007 καταργείται. Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τους δασμούς που προκύπτουν από πιστοποιητικά που εκδίδονται πριν από την 1η Ιουλίου 2009 και ως τη λήξη τους.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 155 της 15.6.2007, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς ορίζεται κατόπιν εφαρμογής του κωδικού ΣΟ μαζί με την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός Taric

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσόστωση

(σε κεφαλές)

Δασμός

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Αγελάδες και δαμαλίδες, πλην των προοριζόμενων για σφαγή των ακόλουθων ορεσίβιων φυλών: γκρίζα, καφέ, κίτρινη, με στίγματα Simmental και Pinzgau

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Ταύροι, αγελάδες και δαμαλίδες, πλην των προοριζόμενων για σφαγή, της φυλής με στίγματα Simmental και των φυλών Schwyz και Fribourg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Ω ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

27.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/60


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2009/405/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/112/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συγκρότηση αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή στήριξης όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισσάου (EU SSR GUINEA-BISSAU)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Φεβρουαρίου 2008, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2008/112/ΚΕΠΠΑ (1).σχετικά με τη συγκρότηση αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή στήριξης όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας στη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισσάου (EU SSR GUINEA-BISSAU). Η εν λόγω κοινή δράση εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2009.

(2)

Με επιστολή της 14ης Απριλίου 2009, η Γουινέα Μπισσάου κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρατείνει την αποστολή για 6 μήνες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2009.

(3)

Η κοινή δράση 2008/112/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή δράση 2008/112/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συγκροτεί αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας στη Δημοκρατία της Γουινέας Μπισσάου (EU SSR GUINEA-BISSAU ή Αποστολή), που περιλαμβάνει προπαρασκευαστική φάση η οποία αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου 2008 καθώς και εκτελεστική φάση η οποία αρχίζει το αργότερο την 1η Μαΐου 2008. Η διάρκεια της αποστολής δεν θα υπερβεί τους 18 μήνες από τη δήλωση της αρχικής επιχειρησιακής δυνατότητας.».

2.

Στο άρθρο 17, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφαρμόζεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2009.»

Άρθρο 2

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KOHOUT


(1)  ΕΕ L 40 της 14.2.2008, σ. 11.