ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 35

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

52ό έτος
4 Φεβρουαρίου 2009


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ ( 1 )

32

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου ( 1 )

47

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 81/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν

56

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 35/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 78/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιανουαρίου 2009

σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εσωτερική αγορά συνιστά χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Για το σκοπό αυτό, έχει θεσπιστεί κοινοτικό σύστημα έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων. Οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την προστασία των πεζών θα πρέπει να εναρμονισθούν ώστε να αποφεύγεται η θέσπιση απαιτήσεων οι οποίες διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί μια από τις επιμέρους νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας έγκρισης τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά («οδηγία-πλαίσιο») (3). Για την επίτευξη των στόχων που εκτίθενται στην αιτιολογική σκέψη 1 του παρόντος κανονισμού, τα παραρτήματα I, III, IV, VI και XI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(3)

Από την εμπειρία προκύπτει ότι η νομοθεσία για τα μηχανοκίνητα οχήματα συχνά είχε ιδιαίτερα αναλυτικό τεχνικό περιεχόμενο. Συνεπώς, ενδείκνυται η έκδοση κανονισμού αντί οδηγίας, προκειμένου να αποφευχθούν οι ανακολουθίες μεταξύ των μέτρων μεταφοράς και η περιττή νομοθεσία στα κράτη μέλη, εφόσον δεν υφίσταται ανάγκη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο Επομένως, η οδηγία 2003/102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών έναντι και σε περίπτωση σύγκρουσης με μηχανοκίνητο όχημα (4) και η οδηγία 2005/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τη χρήση συστημάτων μετωπικής προστασίας στα οχήματα με κινητήρα (5), η οποία προβλέπει απαιτήσεις για την εγκατάσταση και τη χρήση συστημάτων μετωπικής προστασίας σε οχήματα και συνεπώς επίπεδο προστασίας για πεζούς, θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον παρόντα κανονισμό με σκοπό να εξασφαλισθεί συνοχή στον τομέα αυτόν. Αυτό συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη θα καταργήσουν τη νομοθετική πράξη μεταφοράς των οδηγιών που καταργούνται.

(4)

Οι απαιτήσεις για τη δεύτερη φάση εφαρμογής της οδηγίας 2003/102/ΕΚ αποδείχθηκαν ανέφικτες. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας, ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει τις απαιτούμενες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων σκοπιμότητας των απαιτήσεων αυτών και, ενδεχομένως, την αξιοποίηση των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει συρρίκνωση των επιπέδων ασφάλειας που προβλέπονται για τους ανεπαρκώς προστατευόμενους χρήστες των οδών.

(5)

Μια μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή επισημαίνει ότι η προστασία των πεζών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την εφαρμογή συνδυασμού παθητικών και ενεργητικών μέτρων, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας από τις διατάξεις που ίσχυαν προηγουμένως. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη φαίνεται ότι το σύστημα «υποβοήθησης πέδησης», σε συνδυασμό με αλλαγές των απαιτήσεων παθητικής ασφάλειας, θα αυξήσει σημαντικά το επίπεδο της προστασίας των πεζών. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται η πρόβλεψη της υποχρεωτικής εγκατάστασης συστημάτων υποβοήθησης πέδησης στα νέα μηχανοκίνητα οχήματα. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει παθητικά συστήματα ασφαλείας υψηλού επιπέδου αλλά μάλλον να τα συμπληρώσει.

(6)

Τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με συστήματα αποφυγής συγκρούσεων μπορεί να μην υποχρεούνται να τηρούν ορισμένες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον θα είναι ικανά να αποφεύγουν τις συγκρούσεις των συγκρούσεων με πεζούς και όχι απλώς να περιορίζουν τις επιπτώσεις των εν λόγω συγκρούσεων. Αφού προηγουμένως εκτιμηθεί κατά πόσον μια τέτοια τεχνολογία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αποφυγή συγκρούσεων με πεζούς και άλλους ανεπαρκώς προστατευόμενους χρήστες οδών, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις που να τροποποιούν τον παρόντα κανονισμό έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση συστημάτων υποβοήθησης πέδησης.

(7)

Καθώς αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των βαρύτερων οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε αστικούς δρόμους, ενδείκνυται οι διατάξεις για την προστασία των πεζών να εφαρμόζονται όχι μόνον σε οχήματα μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg, αλλά και, ύστερα από μεταβατική περίοδο περιορισμένης διάρκειας, σε οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 που υπερβαίνουν το όριο αυτό.

(8)

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των πεζών όσο το δυνατόν νωρίτερα, οι κατασκευαστές, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για έγκριση τύπου σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις πριν γίνουν υποχρεωτικές, θα πρέπει να μπορούν να το πράξουν υπό τον όρο ότι ισχύουν ήδη τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής.

(9)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(10)

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει τεχνικές διατάξεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων δοκιμών, καθώς και μέτρα εφαρμογής βασιζόμενα στα αποτελέσματα παρακολούθησης. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(11)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση από τις διατάξεις των οδηγιών 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να καθυστερήσει η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για ορισμένη περίοδο μετά την έναρξη ισχύος του.

(12)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς μέσω της εισαγωγής κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με την προστασία των πεζών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, και, κατά συνέπεια, μπορεί, λόγω της κλίμακάς του, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την κατασκευή και τη λειτουργία των μηχανοκίνητων οχημάτων και για τα συστήματα μετωπικής προστασίας, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών σε περίπτωση σύγκρουσης με τις πρόσθιες επιφάνειες των οχημάτων και προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες συγκρούσεις.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα εξής:

α)

μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας M1, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και στο σημείο 1 του τμήματος A του παραρτήματος ΙΙ της ίδιας οδηγίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου·

β)

μηχανοκίνητα οχήματα της κατηγορίας N1, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και στο σημείο 2 του τμήματος A του παραρτήματος ΙΙ της ίδιας οδηγίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου·

γ)

συστήματα μετωπικής προστασίας που είναι τοποθετημένα ως αρχικός εξοπλισμός στα οχήματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ή διατίθενται ως χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται να τοποθετηθούν στα οχήματα αυτά.

2.   Τα τμήματα 2 και 3 του παραρτήματος I δεν εφαρμόζονται:

α)

σε οχήματα της κατηγορίας N1, και,

β)

σε οχήματα της κατηγορίας M1, με μέγιστη μάζα άνω των 2 500 kg και τα οποία προέρχονται από οχήματα της κατηγορίας N1,

στα οποία το «σημείο R» της θέσης οδηγού είναι είτε έμπροσθεν του εμπρόσθιου άξονα είτε κατά το διαμήκη άξονα σε απόσταση 1 100 mm κατ’ ανώτατο όριο όπισθεν της εγκάρσιας κεντρικής γραμμής του εμπρόσθιου άξονα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1.

«κολώνα Α»: το πλέον πρόσθιο και εξωτερικό στήριγμα της οροφής που εκτείνεται από το πλαίσιο έως την οροφή του οχήματος·

2.

«σύστημα υποβοήθησης πέδησης»: λειτουργία του συστήματος πέδησης που, από κάποιο χαρακτηριστικό του αιτήματος πέδησης του οδηγού, συνάγει ότι υπάρχει περιστατικό πέδησης ανάγκης και η οποία, υπό τις συνθήκες αυτές:

α)

βοηθά τον οδηγό να επιτύχει το μέγιστο εφικτό βαθμό πέδησης, ή

β)

επαρκεί προκειμένου να προκαλέσει πλήρη κύκλο του συστήματος αντιεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση·

3.

«προφυλακτήρας»: όλες οι πρόσθιες, κατώτερες, εξωτερικές δομές του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρτημάτων στις δομές αυτές, οι οποίες προορίζονται να εξασφαλίζουν προστασία στο όχημα όταν έρχεται σε μετωπική σύγκρουση σε χαμηλή ταχύτητα με άλλο όχημα· ωστόσο, δεν περιλαμβάνει κανένα σύστημα μετωπικής προστασίας·

4.

«σύστημα μετωπικής προστασίας»: μια χωριστή δομή ή χωριστές δομές, όπως ένας ενισχυμένος προφυλακτήρας, ή συμπληρωματικός προφυλακτήρας, ο οποίος επιπλέον του προφυλακτήρα του αρχικού εξοπλισμού, αποσκοπεί στην προστασία της εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος, από ζημία σε περίπτωση σύγκρουσης με ένα αντικείμενο Εξαιρούνται οι δομές με μάζα κάτω από 0,5 kg που έχουν σκοπό να προστατεύουν μόνο τους φανούς του οχήματος·

5.

«μέγιστη μάζα»: η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος, που δηλώνεται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 2.8 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

6.

«οχήματα της κατηγορίας N1 που προέρχονται από την κατηγορία M1»: τα οχήματα της κατηγορίας N1 τα οποία, έμπροσθεν των κολόνων Α, έχουν την ίδια γενική δομή και μορφή με όχημα της προϋπάρχουσας κατηγορίας M1·

7.

«οχήματα της κατηγορίας Μ1 που προέρχονται από την κατηγορία Ν1»: τα οχήματα της κατηγορίας Μ1 τα οποία, έμπροσθεν των κολώνων Α, έχουν την ίδια γενική δομή και μορφή με όχημα της προϋπάρχουσας κατηγορίας Ν1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 9, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά είναι εξοπλισμένα με σύστημα ενίσχυσης της πέδησης που έχει έγκριση τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος 4 του παραρτήματος Ι και ότι τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις των τμημάτων 2 και 3 του παραρτήματος Ι.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα μετωπικής προστασίας που είτε παρέχονται ως αρχικός εξοπλισμός που έχει τοποθετηθεί σε όχημα είτε διατίθενται στην αγορά ως χωριστές τεχνικές μονάδες, πληρούν τις απαιτήσεις των τμημάτων 5 και 6 του παραρτήματος Ι.

3.   Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές τα απαιτούμενα στοιχεία για τις προδιαγραφές των οχημάτων και τις συνθήκες δοκιμών του οχήματος και του συστήματος μετωπικής προστασίας. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των διατάξεων ενεργητικής ασφαλείας που είναι τοποθετημένες στο όχημα.

4.   Στην περίπτωση συστημάτων μετωπικής προστασίας που διατίθενται ως χωριστές τεχνικές μονάδες, οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές κατάλληλα στοιχεία για τις προδιαγραφές των συστημάτων και τις συνθήκες δοκιμών.

5.   Τα συστήματα μετωπικής προστασίας, ως χωριστές τεχνικές μονάδες, μπορούν να διανέμονται, να διατίθενται στην αγορά ή να πωλούνται μόνον όταν συνοδεύονται από κατάλογο τύπων οχημάτων για τα οποία το σύστημα μετωπικής προστασίας έχει λάβει έγκριση τύπου καθώς και από σαφείς οδηγίες συναρμολόγησης. Οι οδηγίες συναρμολόγησης περιέχουν συγκεκριμένες οδηγίες εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων τρόπων στερέωσης για τα οχήματα για τα οποία έχει εγκριθεί η μονάδα ώστε η τοποθέτηση των εγκεκριμένων κατασκευαστικών στοιχείων στο εν λόγω όχημα να γίνεται κατά τρόπο που να συμφωνεί με τις σχετικές διατάξεις του τμήματος 6 του παραρτήματος Ι.

6.   Η Επιτροπή εκδίδει μέτρα εφαρμογής που θεσπίζουν τεχνικές διατάξεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων που εκτίθενται στο παράρτημα Ι. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Άρθρο 5

Αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ

1.   Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην αρχή έγκρισης τύπου δελτίο πληροφοριών που έχει συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα που προβλέπεται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ, κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΚ για τύπο οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών.

Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου όχημα αντιπροσωπευτικό του οχήματος προς έγκριση τύπου.

2.   Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην αρχή έγκρισης τύπου το δελτίο πληροφοριών που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του μέρους 2 του παραρτήματος ΙΙ, κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΚ για ένα τύπο οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση σε αυτό συστήματος μετωπικής προστασίας.

Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου όχημα αντιπροσωπευτικό του οχήματος προς έγκριση τύπου. Κατόπιν αιτήματος αυτής της τεχνικής υπηρεσίας, υποβάλλονται επίσης συγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή δείγματα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

3.   Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην αρχή έγκρισης τύπου το πληροφοριακό έγγραφο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του μέρους 3 του παραρτήματος ΙΙ, κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης έγκρισης τύπου ΕΚ για ένα τύπο οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση σε αυτό συστήματος μετωπικής προστασίας.

Ο κατασκευαστής υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου όχημα αντιπροσωπευτικό του οχήματος προς έγκριση τύπου. Εάν η τεχνική υπηρεσία το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να ζητήσει περαιτέρω δείγματα. Στο ή τα δείγματα αναγράφεται, με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο, η εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του αιτούντος και ο χαρακτηρισμός του τύπου. Ο κατασκευαστής προβαίνει στα δέοντα για την επακόλουθη υποχρεωτική απεικόνιση του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6

Χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ

1.   Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, η αρχή έγκρισης τύπου χορηγεί την έγκριση τύπου ΕΚ και εκδίδει αριθμό έγκρισης τύπου σύμφωνα με το σύστημα αρίθμησης που προβλέπεται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

2.   Για τους σκοπούς του τμήματος 3 του εν λόγω αριθμού έγκρισης τύπου, χρησιμοποιείται ένα από τα κατωτέρω γράμματα:

α)

Για την έγκριση οχημάτων:

«A» εάν το όχημα συμμορφούται με το τμήμα 2 του παραρτήματος I·

«Β» εάν το όχημα συμμορφούται με το τμήμα 3 του παραρτήματος I·

β)

Για την έγκριση οχήματος όσον αφορά τον εξοπλισμό του με σύστημα μετωπικής προστασίας ή την έγκριση συστήματος μετωπικής προστασίας που διατίθεται ως χωριστή τεχνική μονάδα:

«A» εάν το ΣΜΠ συμμορφούται με το τμήμα 5 του παραρτήματος I όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 και 5.3·

«Β» εάν το ΣΜΠ συμμορφούται με το τμήμα 5 του παραρτήματος I όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 και 5.3·

«Χ» εάν το ΣΜΠ συμμορφούται με το τμήμα 5 του παραρτήματος I όσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 και 5.3·

3.   Μια αρχή έγκρισης δεν χορηγεί τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος ή τύπο συστήματος μετωπικής προστασίας.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αρχή έγκρισης τύπου εκδίδει το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ που συντάσσεται με βάση τα ακόλουθα:

α)

το υπόδειγμα του μέρους 1 του παραρτήματος ΙΙΙ για τύπο οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών·

β)

το υπόδειγμα του μέρους 2 του παραρτήματος ΙΙΙ για τύπο οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση σε αυτό συστήματος μετωπικής προστασίας·

γ)

το υπόδειγμα του μέρους 3 του παραρτήματος ΙΙΙ για τύπο συστήματος μετωπικής προστασίας που διατίθεται ως χωριστή τεχνική μονάδα.

Άρθρο 7

Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ χωριστής τεχνικής μονάδας

Κάθε σύστημα μετωπικής προστασίας που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με βάση έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά το ότι είναι εξοπλισμένο με σύστημα μετωπικής προστασίας ή έγκριση τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας που διατίθεται ως χωριστή τεχνική μονάδα είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και του χορηγείται σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ, το οποίο και, κατά συνέπεια, φέρει, καθοριζόμενο σύμφωνα τις διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 8

Μετατροπή του τύπου και τροποποιήσεις των εγκρίσεων

Οιαδήποτε μετατροπή του τμήματος έμπροσθεν των κολόνων Α ή του συστήματος μετωπικής προστασίας του οχήματος που επηρεάζει τη δομή, τις κύριες διαστάσεις, τα υλικά των εξωτερικών επιφανειών του οχήματος, τις μεθόδους τοποθέτησης ή τη διάταξη των εξωτερικών ή εσωτερικών κατασκευαστικών στοιχείων και η οποία μπορεί να επηρεάσει αισθητά τα αποτελέσματα των δοκιμών, θεωρείται τροποποίηση υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2007/46//ΕΚ και, συνεπώς, συνεπάγεται την υποβολή νέας αίτησης για τη χορήγηση έγκρισης τύπου.

Άρθρο 9

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τα οχήματα

1.   Από την ημερομηνία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 16, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους προστασίας των πεζών, να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου για οιοδήποτε από τους ακόλουθους νέους τύπους οχημάτων:

α)

κατηγορίας M1, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 4 του παραρτήματος Ι·

β)

κατηγορίας M1, μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 2 ή του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι·

γ)

κατηγορίας Ν1 προερχόμενης από την κατηγορία M1 και μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις των τμημάτων 2 και 4 ή των τμημάτων 3 και 4 του παραρτήματος Ι.

2.   Με ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2011, οι εθνικές αρχές, για λόγους προστασίας των πεζών, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των κάτωθι νέων οχημάτων που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 4 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού:

α)

οχήματα της κατηγορίας M1,

β)

οχήματα της κατηγορίας Ν1 προερχόμενα από την κατηγορία Μ1 και μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg.

3.   Με ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2013, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους προστασίας των πεζών, να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου, για οιοδήποτε από τους ακόλουθους νέους τύπους οχημάτων:

α)

κατηγορίας M1 και μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι·

β)

κατηγορίας Ν1 προερχόμενα από την κατηγορία M1 και μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι.

4.   Με ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι εθνικές αρχές θεωρούν, για λόγους προστασίας των πεζών, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των κάτωθι νέων οχημάτων, τα οποία δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις που προβλέπονται στο τμήμα 2 ή στο τμήμα 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού:

α)

οχήματα κατηγορίας Μ1 με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg,

β)

οχήματα κατηγορίας Ν1 προερχόμενα από την κατηγορία Μ1 και μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg.

5.   Με ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2015, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους προστασίας των πεζών, να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου, στην περίπτωση των κάτωθι νέων τύπων οχημάτων:

α)

κατηγορίας M1 και μέγιστης μάζας άνω των 2 500 kg, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι,

β)

κατηγορίας Ν1, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις των τμημάτων 3 και 4 του παραρτήματος Ι.

6.   Με ισχύ από τις 24 Αυγούστου 2015, οι εθνικές αρχές, για λόγους προστασίας των πεζών, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των οχημάτων της νέας κατηγορίας Ν1 που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 4 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

7.   Με ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2018, οι εθνικές αρχές, για λόγους προστασίας των πεζών, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των κάτωθι νέων οχημάτων:

α)

κατηγορίας M1, μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού·

β)

κατηγορίας Ν1 προερχόμενα από την κατηγορία M1 και μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

8.   Με ισχύ από τις 24 Αυγούστου 2019, οι εθνικές αρχές θεωρούν, για λόγους προστασίας των πεζών, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των κάτωθι νέων οχημάτων:

α)

κατηγορίας M1, μέγιστης μάζας που δεν υπερβαίνει τα 2 500 kg, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού,

β)

κατηγορίας Ν1, που δεν πληρούν τις τεχνικές διατάξεις του τμήματος 3 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

9.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 8 του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των μέτρων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 6, ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, οι εθνικές αρχές δεν μπορούν, για λόγους προστασίας των πεζών, να αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέο τύπο οχήματος ή να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία νέου οχήματος, εφόσον το εν λόγω όχημα πληροί τις τεχνικές διατάξεις που προβλέπονται στα τμήματα 3 ή 4 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 10

Εφαρμογή συστημάτων μετωπικής προστασίας

1.   Οι εθνικές αρχές αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέο τύπο οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα μετωπικής προστασίας ή έγκριση τύπου ΕΚ για χωριστή τεχνική μονάδα νέου τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας, εάν δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τμήματα 5 και 6 του παραρτήματος Ι.

2.   Οι εθνικές αρχές θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ότι δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, για λόγους που συνδέονται με τα συστήματα μετωπικής προστασίας, και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων οχημάτων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα τμήματα 5 και 6 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι απαιτήσεις που ορίζονται στα τμήματα 5 και 6 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού ισχύουν για συστήματα μετωπικής προστασίας που διατίθενται ως χωριστές τεχνικές μονάδες, για τους σκοπούς του άρθρου 28 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Άρθρο 11

Συστήματα αποφυγής συγκρούσεων

1.   Μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής, οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα αποφυγής συγκρούσεων μπορούν να μην υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις δοκιμών που προβλέπονται στα τμήματα 2 και 3 του παραρτήματος I προκειμένου να λάβουν έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου για τύπο οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών ή προκειμένου να πωληθούν, να ταξινομηθούν ή να τεθούν σε λειτουργία.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, εάν ενδείκνυται.

Οιαδήποτε προτεινόμενα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδα προστασίας τουλάχιστον ανάλογα, σε ό,τι αφορά την πραγματική αποτελεσματικότητα, με εκείνα που προβλέπονται στα τμήματα 2 και 3 του παραρτήματος I.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση

1.   Οι εθνικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που μνημονεύεται στα σημεία 2.2, 2.4 και 3.2 του παραρτήματος Ι σε ετήσια βάση και το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους εξαγωγής τους.

Η απαίτηση παροχής των εν λόγω αποτελεσμάτων παύει να ισχύει από τις 24 Φεβρουαρίου 2014.

2.   Η Επιτροπή, βασιζόμενη στα αποτελέσματα της παρακολούθησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σημεία 2.2, 2.4 και 3.2 του παραρτήματος Ι, εκδίδει, κατά περίπτωση, μέτρα εκτέλεσης.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

3.   Η Επιτροπή, ενεργώντας με βάση τις σχετικές πληροφορίες που ανακοινώθηκαν από τις αρχές έγκρισης και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και με βάση ανεξάρτητες μελέτες, παρακολουθεί τις τεχνικές εξελίξεις στο πεδίο των αυξημένων απαιτήσεων παθητικής ασφάλειας, το σύστημα υποβοήθησης πέδησης και άλλες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας, που ενδέχεται να προσφέρουν ενισχυμένη προστασία στους ανεπαρκώς προστατευόμενους χρήστες των οδών.

4.   Έως τις 24 Φεβρουαρίου 2014, η Επιτροπή επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την εφαρμογή ενδεχόμενων τέτοιων βελτιωμένων απαιτήσεων παθητικής ασφάλειας. Επανεξετάζει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη χρήση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος υποβοήθησης πέδησης και άλλων τεχνολογιών ενεργητικής ασφάλειας.

5.   Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις, κατά περίπτωση.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή μέχρι τις 24 Αυγούστου 2010 και της κοινοποιούν επίσης αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

2.   Οι τύποι παραβάσεων που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·

β)

την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου·

γ)

την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου·

δ)

την άρνηση παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

Η οδηγία 2007/46/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Κατάργηση

Οι οδηγίες 2003/102/ΕΚ και 2005/66/ΕΚ καταργούνται με ισχύ από την ημερομηνία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού.

Οι παραπομπές στις καταργούμενες οδηγίες λογίζονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 24 Νοεμβρίου 2009, με εξαίρεση το άρθρο 4 παράγραφος 6 και το άρθρο 9 παράγραφος 9, που εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και το άρθρο 9 παράγραφοι 2 έως 8 που εφαρμόζεται από τις εκεί αναφερόμενες ημερομηνίες.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Ιανουαρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VONDRA


(1)  ΕΕ C 211 της 19.8.2008, σ. 9.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008.

(3)  ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 321 της 6.12.2003, σ. 15.

(5)  ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 37.

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα Ι   Τεχνικές διατάξεις για τη δοκιμή οχημάτων και συστημάτων μετωπικής προστασίας

Παράρτημα ΙΙ   Υποδείγματα δελτίων πληροφοριών που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής

Μέρος 1

Έγγραφο πληροφοριών για την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών

Μέρος 2

Έγγραφο πληροφοριών για την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας

Μέρος 3

Έγγραφο πληροφοριών για την έγκριση τύπου ΕΚ συστήματος μετωπικής προστασίας παρεχομένου ως χωριστή τεχνική μονάδα

Παράρτημα III   Υποδείγματα των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΚ

Μέρος 1

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών

Μέρος 2

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας

Μέρος 3

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ για την έγκριση τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας που διατίθεται ως χωριστή τεχνική μονάδα

Παράρτημα IV   Σήμανση έγκρισης τύπου ΕΚ

Προσάρτημα

Υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ

Παράρτημα V   Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τεχνικές διατάξεις για τη δοκιμή οχημάτων και συστημάτων μετωπικής προστασίας

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.1.   «Το πρόσθιο άκρο του καπό» είναι το πρόσθιο τμήμα της ανώτερης εξωτερικής δομής περιλαμβανομένων του καλύμματος του κινητήρα και των φτερών, των ανώτερων και πλευρικών τμημάτων του περιβλήματος του προβολέα και τυχόν άλλων προσαρτημάτων.

1.2.   «Γραμμή αναφοράς πρόσθιου άκρου του καπό», είναι το γεωμετρικό ίχνος των σημείων επαφής μεταξύ επίπεδης επιφάνειας μήκους 1 000 mm και της πρόσθιας επιφανείας του καλύμματος κινητήρα, όταν η επίπεδη επιφάνεια, σε θέση παράλληλη προς το κατακόρυφο διάμηκες επίπεδο του οχήματος και με κλίση προς τα πίσω 50° και με το κατώτερο άκρο της σε ύψος 600 mm υπεράνω του εδάφους, μετατοπίζεται πλαγίως και σε επαφή με το πρόσθιο άκρο του καλύμματος κινητήρα. Για οχήματα των οποίων η ανώτερη επιφάνεια του καλύμματος κινητήρα έχει κλίση περίπου 50°, ούτως ώστε η επίπεδη επιφάνεια να έρχεται σε συνεχή επαφή ή να έχει πολλά σημεία επαφής αντί για ένα, η γραμμή αναφοράς καθορίζεται με την επίπεδη επιφάνεια κεκλιμένη προς τα πίσω υπό γωνία 40°. Για οχήματα τέτοιου σχήματος ώστε το κάτω μέρος της επίπεδης επιφάνειας να έρχεται πρώτο σε επαφή, η επαφή αυτή θεωρείται ότι είναι η γραμμή αναφοράς του πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα στην εν λόγω πλάγια θέση. Για οχήματα τέτοιου σχήματος ώστε το ανώτερο μέρος του ευθύγραμμου άκρου να έρχεται πρώτο σε επαφή, τότε το γεωμετρικό ίχνος της απόστασης περιτύλιξης 1 000 mm χρησιμοποιείται ως γραμμή αναφοράς του πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα στην εν λόγω πλάγια θέση. Εάν το άνω άκρο του προφυλακτήρα έρχεται σε επαφή με την επίπεδη επιφάνεια στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, θεωρείται επίσης ως γραμμή αναφοράς του πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

1.3.   «Απόσταση περιτύλιξης 1 000 mm», είναι το γεωμετρικό ίχνος που περιγράφεται στην πρόσθια ανώτερη επιφάνεια από το ένα άκρο εύκαμπτης ταινίας μήκους 1 000 mm, όταν βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο στο πρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος του οχήματος και μετατοπίζεται πλαγίως κατά μήκος του πρόσθιου μέρους του καλύμματος κινητήρα και του προφυλακτήρα. Η ταινία κρατείται τεντωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, με το ένα άκρο σε επαφή με το έδαφος, κατακόρυφα κάτω από την πρόσθια επιφάνεια του προφυλακτήρα, και με το άλλο άκρο σε επαφή με την πρόσθια ανώτερη επιφάνεια. Το όχημα βρίσκεται στην κανονική θέση πορείας.

1.4.   «Άνω μέρος του καπό» είναι η εξωτερική δομή η οποία περιλαμβάνει την ανώτερη επιφάνεια όλων των εξωτερικών δομών εκτός του αλεξηνέμου, των κολόνων Α και των δομών προς το πίσω μέρος αυτών· επομένως, περιλαμβάνει, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά, το κάλυμμα κινητήρα, τα φτερά, τους νεροχύτες, τον άξονα του καθαριστήρα και το κατώτερο πλαίσιο του αλεξηνέμου.

1.5.   «Πρόσθια ανώτερη επιφάνεια» είναι η εξωτερική δομή η οποία περιλαμβάνει την ανώτερη επιφάνεια όλων των εξωτερικών δομών εκτός του αλεξήνεμου, των κολόνων Α και των δομών προς το πίσω μέρος αυτών.

1.6.   «Επίπεδο αναφοράς εδάφους» είναι το οριζόντιο επίπεδο παράλληλο προς το επίπεδο του εδάφους, που αποτελεί το επίπεδο εδάφους για όχημα τοποθετημένο σε στάση επί επίπεδης επιφάνειας, με το χειρόφρενο ενεργοποιημένο, με το όχημα τοποθετημένο στην κανονική θέση πορείας.

1.7.   «Κανονική θέση πορείας» είναι η θέση του οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας ευρισκομένου επί του εδάφους, με τα λάστιχα φουσκωμένα στις συνιστώμενες πιέσεις, τους πρόσθιους τροχούς σε θέση πορείας προς τα εμπρός, με όλα τα υγρά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του οχήματος σε μέγιστη περιεκτικότητα, με όλον τον κανονικό εξοπλισμό όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οχήματος, με μάζα 75 kg τοποθετημένη στη θέση του οδηγού και με μάζα 75 kg τοποθετημένη στο πρόσθιο κάθισμα επιβάτη και με την ανάρτηση ρυθμισμένη για ταχύτητα οδήγησης 40 km/h ή 35 km/h υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται από τον κατασκευαστή (ειδικά για οχήματα με ενεργό ανάρτηση ή διάταξη αυτόματης οριζοντίωσης).

1.8.   «Αλεξήνεμο» είναι η πρόσθια υάλινη επιφάνεια του οχήματος που πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 77/649/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα (1).

1.9.   «Κριτήριο επίδοσης για την κεφαλή (ΚΕΚ)» είναι ο υπολογισμός, σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, της μέγιστης επιτάχυνσης που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης. Το ΚΕΚ υπολογίζεται από τη συνισταμένη των μετρήσεων χρόνου του επιταχυνσιομέτρου ως η μέγιστη τιμή (εξαρτώμενη από το t1 και το t2) της εξίσωσης:

Formula

όπου «a» είναι η προκύπτουσα επιτάχυνση ως πολλαπλάσιο του «g» και t1 και t2 είναι οι δύο χρονικές στιγμές (σε δευτερόλεπτα) κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης, που καθορίζουν την έναρξη και το τέλος της καταγραφής για την οποία η τιμή του ΚΕΚ είναι μεγίστη. Οι τιμές του ΚΕΚ για τις οποίες το χρονικό διάστημα (t1 — t2) είναι μεγαλύτερο των 15 ms αγνοούνται για τους σκοπούς του υπολογισμού της μεγίστης τιμής.

1.10.   «Ακτίνα καμπυλότητας», είναι η ακτίνα του τόξου ενός κύκλου που προσεγγίζει το περισσότερο δυνατόν τη στρογγυλεμένη μορφή του υπό εξέταση κατασκευαστικού στοιχείου.

Απαιτείται η διεξαγωγή των ακόλουθων δοκιμών στα οχήματα:

2.1.   Δοκιμή ομοιώματος ποδιού προς προφυλακτήρα.

Απαιτείται η εκτέλεση μιας από τις ακόλουθες δοκιμές:

α)

δοκιμή ομοιώματος κάτω μέρους ποδιού προς προφυλακτήρα:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Η μέγιστη δυναμική γωνία κάμψης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 21,0°, η μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,0 mm, και η επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 g.

β)

Δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς προφυλακτήρα:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων κρούσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7, 5 kN και η ροπή κάμψης επί του κρουστικού εκκρεμούς της δοκιμής τα 510 Nm.

2.2.   Δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο καλύμματος κινητήρα:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων κρούσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5, 0 kN και η ροπή κάμψης επί του κρουστικού εκκρεμούς της δοκιμής θα καταγράφεται και θα συγκρίνεται προς μία δυνατή τιμή αναφοράς 300 Nm.

Η εν λόγω δοκιμή εκτελείται αποκλειστικά για λόγους παρακολούθησης με πλήρη καταγραφή των αποτελεσμάτων.

2.3.   Δοκιμή ομοιώματος κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου προς άνω επιφάνεια καπό:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 35 km/h με κρουστικό εκκρεμές δοκιμής βάρους 3,5 kg. Το ΚΕΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 000 για τα 2/3 της επιφάνειας του καλύμματος που υποβάλλεται σε δοκιμή και τα 2 000 για το υπολειπόμενο 1/3 της επιφάνειας του καλύμματος που υποβάλλεται σε δοκιμή.

2.4.   Δοκιμή ομοιώματος κεφαλής ενηλίκου προς αλεξήνεμο:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 35 km/h με κρουστικό εκκρεμές δοκιμής βάρους 4, 8 kg. Το ΚΕΚ θα καταγράφεται και θα συγκρίνεται με την τιμή αναφοράς 1 000.

Η εν λόγω δοκιμή εκτελείται αποκλειστικά για λόγους παρακολούθησης με πλήρη καταγραφή των αποτελεσμάτων.

Απαιτείται η διεξαγωγή των ακόλουθων δοκιμών στα οχήματα:

3.1.   Δοκιμή ομοιώματος ποδιού προς προφυλακτήρα:

Απαιτείται η εκτέλεση μιας από τις ακόλουθες δοκιμές:

α)

Δοκιμή ομοιώματος κάτω μέρους ποδιού προς προφυλακτήρα:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Η μέγιστη δυναμική γωνία κάμψεως του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 19,0°, η μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,0 mm και η επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 170 g.

Επιπλέον, ο κατασκευαστής μπορεί να ορίσει το μέγιστο πλάτος της δοκιμής προφυλακτήρα έως 264 mm συνολικά, όταν η επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 g.

β)

Δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς προφυλακτήρα:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h. Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων κρούσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7, 5 kN και η ροπή κάμψης επί του κρουστικού εκκρεμούς της δοκιμής τα 510 Nm.

3.2.   Δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο καλύμματος κινητήρα:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα κρούσης μέχρι 40 km/h. Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων πρόσκρουσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5,0 kN και η ροπή κάμψεως επί του κρουστικού εκκρεμούς θα καταγράφεται και θα συγκρίνεται με την τιμή αναφοράς 300 Nm.

Η εν λόγω δοκιμή εκτελείται αποκλειστικά για λόγους παρακολούθησης με πλήρη καταγραφή των αποτελεσμάτων.

3.3.   Δοκιμή ομοιώματος κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου προς άνω επιφάνεια καλύμματος κινητήρα:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα κρούσης 35 km/h με τη βοήθεια κρουστικού εκκρεμούς βάρους 3,5 kg. Το ΚΕΚ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του σημείου 3.5.

3.4.   Δοκιμή ομοιώματος κεφαλής ενηλίκου προς κάλυμμα κινητήρα:

Η δοκιμή εκτελείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 35 km/h με τη βοήθεια κρουστικού εκκρεμούς βάρους 4,5 kg. Το ΚΕΚ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του σημείου 3.5.

3.5.   Το ΚΕΚ που καταγράφεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 000 για το ήμισυ της επιφάνειας δοκιμής ομοιώματος κεφαλής παιδιού και, επιπλέον, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 000 για τα 2/3 της συνδυασμένης επιφάνειας δοκιμής των ομοιωμάτων κεφαλής παιδιού και ενηλίκου. Το ΚΕΚ για τις υπόλοιπες επιφάνειες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 700 και για τα δύο ομοιώματα κεφαλής.

Απαιτείται η διεξαγωγή των ακόλουθων δοκιμών στα οχήματα:

4.1.   Δοκιμή αναφοράς για τον προσδιορισμό του σημείου λειτουργίας του συστήματος κατά το οποίο ενεργοποιείται το σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS).

4.2.   Δοκιμή για την επαλήθευση της σωστής ενεργοποίησης της λειτουργίας του συστήματος ενίσχυσης πέδησης, έτσι ώστε να εφαρμόζονται τα χαρακτηριστικά της μέγιστης δυνατής επιβράδυνσης του οχήματος.

Απαιτείται η διεξαγωγή των ακόλουθων δοκιμών στα συστήματα μετωπικής προστασίας (ΣΜΠ):

Βάσει των παραγράφων 5.1.1 ή 5.1.2, πρέπει να εκτελείται μία από τις ακόλουθες δοκιμές ομοιώματος ποδιού:

Δοκιμή ομοιώματος κάτω μέρους ποδιού προς ΣΜΠ:

Όλες οι δοκιμές εκτελούνται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h.

5.1.1.1.   Για ένα ΣΜΠ που έχει έγκριση ότι είναι κατάλληλο για οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 2, η μέγιστη δυναμική γωνία κάμψης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 21,0°, η μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,0 mm, και η επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 g.

5.1.1.2.   Για ένα ΣΜΠ που έχει έγκριση ότι τοποθετείται σε οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 3, η μέγιστη δυναμική γωνία κάμψης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 19,0°, η μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6,0 mm, και η επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 170 g.

Για ένα ΣΜΠ που έχει έγκριση ότι είναι κατάλληλο μόνο για οχήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 2 ή του τμήματος 3, οι απαιτήσεις δοκιμών που ορίζονται στα σημεία 5.1.1.1 και 5.1.1.2.μπορούν να αντικατασταθούν από τις απαιτήσεις δοκιμών που ορίζονται στο σημείο 5.1.1.3.1 ή στο σημείο 5.1.1.3.2.

5.1.1.3.1.   Η μέγιστη δυναμική γωνία κάμψης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24,0°, η μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7,5 mm, και η επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 215 g.

5.1.1.3.2.   Στο όχημα πραγματοποιούνται δύο δοκιμές, δηλαδή μία δοκιμή με εγκατεστημένο ΣΜΠ και μία δοκιμή χωρίς το ΣΜΠ. Κάθε ζεύγος δοκιμών πραγματοποιείται σε ομοιόμορφες τοποθεσίες, μετά από συμφωνία με την αρμόδια αρχή έγκρισης. Καταγράφονται οι τιμές για τη μέγιστη δυναμική γωνία κάμψης του γόνατος, τη μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος και την επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή που καταγράφεται για το όχημα με εγκατεστημένο σύστημα μετωπικής προστασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 % της τιμής που καταγράφεται για το όχημα χωρίς το σύστημα μετωπικής προστασίας.

Δοκιμή ομοιώματος άνω μέρους ποδιού προς ΣΜΠ:

Όλες οι δοκιμές εκτελούνται με ταχύτητα πρόσκρουσης 40 km/h.

5.1.2.1.   Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων κρούσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7,5 kN και η ροπή κάμψης επί του κρουστικού εκκρεμούς της δοκιμής τα 510 Nm.

Για ένα ΣΜΠ που έχει έγκριση ότι είναι κατάλληλο μόνο για οχήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 2 ή του τμήματος 3, οι απαιτήσεις δοκιμών που ορίζονται στα σημεία 5.1.2.1.μπορούν να αντικατασταθούν από τις απαιτήσεις δοκιμών που ορίζονται στο σημείο 5.1.2.2.1 ή στο σημείο 5.1.2.2.2.

5.1.2.2.1.   Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων κρούσης ως προς το χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9,4 kN και η ροπή κάμψης επί του κρουστικού εκκρεμούς της δοκιμής τα 640 Nm.

5.1.2.2.2.   Στο όχημα πραγματοποιούνται δύο δοκιμές, δηλαδή μία δοκιμή με εγκατεστημένο ΣΜΠ και μία δοκιμή χωρίς το ΣΜΠ. Κάθε ζεύγος δοκιμών πραγματοποιείται σε ομοιόμορφες τοποθεσίες, μετά από συμφωνία με την αρμόδια αρχή δοκιμής. Καταγράφονται οι τιμές για τη μέγιστη δυναμική γωνία κάμψης του γόνατος, τη μέγιστη δυναμική μετατόπιση διάτμησης του γόνατος και την επιτάχυνση που μετράται στο άνω άκρο της κνήμης. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή που καταγράφεται για το όχημα με εγκατεστημένο σύστημα μετωπικής προστασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 % της τιμής που καταγράφεται για το όχημα χωρίς το σύστημα μετωπικής προστασίας.

5.2.   Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο ΣΜΠ

Το στιγμιαίο άθροισμα των δυνάμεων πρόσκρουσης ως προς τον χρόνο, προς το άνω και το κάτω μέρος του κρουστικού εκκρεμούς, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει πιθανή τιμή στόχου 5,0 kN και η ροπή κάμψης επί του κρουστικού εκκρεμούς της δοκιμής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει πιθανή τιμή στόχου 300 Nm. Τα δύο αποτελέσματα καταγράφονται για λόγους παρακολούθησης.

5.3.   Δοκιμή ομοιώματος κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου προς ΣΜΠ

Η δοκιμή πραγματοποιείται με ταχύτητα πρόσκρουσης 35 km/h με τη χρήση ομοιώματος κεφαλής κρουστικού εκκρεμούς 3,5 kg για παιδί/μικρόσωμο ενήλικο. Το ΚΕΚ, που υπολογίζεται από τη συνισταμένη των μετρήσεων χρόνου του επιταχυνσιομέτρου, δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 1 000 σε κάθε περίπτωση.

Διατάξεις για την κατασκευή και την εγκατάσταση ΣΜΠ:

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν ομοίως για τα ΣΜΠ που έχουν τοποθετηθεί σε νέα οχήματα και τα ΣΜΠ που διατίθενται ως χωριστές τεχνικές μονάδες για τοποθέτηση σε συγκεκριμένα οχήματα.

6.1.1.   Τα κατασκευαστικά στοιχεία του ΣΜΠ πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε όλες οι άκαμπτες επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με μια σφαίρα διαμέτρου 100 mm να έχουν ακτίνα καμπυλότητας τουλάχιστον 5 mm.

6.1.2.   Η συνολική μάζα του ΣΜΠ, συμπεριλαμβανομένων των υποστηριγμάτων και στερεώσεων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,2 % της μέγιστης μάζας του οχήματος για το οποίο έχει σχεδιαστεί, με ανώτατο όριο τα 18 kg.

6.1.3.   Το ύψος του ΣΜΠ, όταν τοποθετείται σε όχημα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mm πάνω από τη γραμμή αναφοράς πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα.

6.1.4.   Το ΣΜΠ δεν πρέπει να αυξάνει το πλάτος του οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί. Εάν το συνολικό πλάτος του συστήματος μετωπικής προστασίας (ΣΜΠ) υπερβαίνει κατά 75 % το πλάτος του οχήματος, τα άκρα του ΣΜΠ πρέπει να είναι κυρτωμένα προς την εξωτερική επιφάνεια ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αγκίστρωσης. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται είτε εφόσον το ΣΜΠ βρίσκεται μέσα σε φάτνωμα ή ενσωματωμένο στο αμάξωμα είτε εφόσον το άκρο του ΣΜΠ είναι στραμμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να έλθει σε επαφή με σφαίρα διαμέτρου 100 mm και το διάστημα μεταξύ του άκρου του ΣΜΠ και του περιβάλλοντος αμαξώματος να μην υπερβαίνει τα 20 mm.

6.1.5.   Με την επιφύλαξη του σημείου 6.1.4, το διάστημα μεταξύ των κατασκευαστικών στοιχείων του ΣΜΠ και της εξωτερικής επιφάνειας του οχήματος κάτω από το σύστημα αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 mm. Τα κατά τόπους κενά στο γενικό περίγυρο του αμαξώματος που ευρίσκεται από κάτω (όπως ανοίγματα σε εσχάρες, σημεία εισαγωγής αέρα κ.λπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη.

6.1.6.   Σε οποιοδήποτε πλευρικό σημείο του οχήματος, και για να διαφυλαχθούν τα οφέλη του προφυλακτήρα του οχήματος, η κατά μήκος απόσταση μεταξύ του πλέον πρόσθιου μέρους του προφυλακτήρα και του πλέον πρόσθιου τμήματος του ΣΜΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mm.

6.1.7.   Το ΣΜΠ δεν πρέπει να μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του προφυλακτήρα. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρούται εφόσον υπάρχουν το πολύ δύο κατακόρυφα κατασκευαστικά στοιχεία και κανένα οριζόντιο κατασκευαστικό στοιχείο του ΣΜΠ εμπρός από τον προφυλακτήρα.

6.1.8.   Το ΣΜΠ δεν μπορεί να έχει κλίση προς τα εμπρός από την κατακόρυφο. Τα άνω τμήματα του ΣΜΠ δεν μπορεί να επεκτείνονται προς τα πάνω ή προς τα πίσω (προς το αλεξήνεμο) περισσότερο από 50 mm από τη γραμμή αναφοράς του πρόσθιου άκρου του καλύμματος κινητήρα του οχήματος όταν αφαιρεθεί το ΣΜΠ.

6.1.9.   Η τήρηση των απαιτήσεων που αφορούν την έγκριση του τύπου οχήματος, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την τοποθέτηση του ΣΜΠ.

7.   Κατά παρέκκλιση από τα τμήματα 2, 3 και 5, η αρμόδια για την έγκριση αρχή μπορεί να θεωρήσει ότι οι απαιτήσεις οποιασδήποτε από τις δοκιμές που αναφέρονται στα εν λόγω τμήματα πληρούνται από άλλη ισοδύναμη δοκιμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις άλλης δοκιμής δυνάμει του παρόντος παραρτήματος.


(1)  ΕΕ L 267 της 19.10.1977, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υποδείγματα δελτίων πληροφοριών που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής

Μέρος 1

Δελτίο πληροφοριών σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών.

Μέρος 2

Δελτίο πληροφοριών σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας.

Μέρος 3

Δελτίο πληροφοριών σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΚ συστήματος μετωπικής προστασίας που διατίθεται ως χωριστή τεχνική μονάδα.

ΜΕΡΟΣ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Έγγραφο πληροφοριών αριθ. … για την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες σε μέγεθος Α4 ή σε φάκελο μορφής Α4. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Αν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες έχουν ηλεκτρονικώς ελεγχόμενες λειτουργίες, δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.

0.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

Τύπος:

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) (εάν υπάρχει):

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (1)  (2):

0.3.1.   Σημείο σήμανσης:

0.4.   Κατηγορία του οχήματος (3):

0.5.   Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.8.   Όνομα(-τα) και διεύθυνση(-εις) του (των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

0.9.   Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει)

1.   ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1.   Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

1.6.   Θέση και διάταξη του κινητήρα:

9.   ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1.   Τύπος αμαξώματος:

9.2.   Χρησιμοποιούμενα υλικά και μέθοδοι κατασκευής:

Προστασία των πεζών

9.23.1.   Υποβάλλεται αναλυτική περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και/ή σχεδίων, του οχήματος όσον αφορά το αμάξωμα, τις διαστάσεις, τις αντίστοιχες γραμμές αναφοράς και τα κατασκευαστικά στοιχεία του πρόσθιου μέρους του οχήματος (εσωτερικά και εξωτερικά). Η εν λόγω περιγραφή πρέπει να περιέχει λεπτομέρειες κάθε συστήματος ενεργητικής προστασίας που είναι εγκατεστημένο στο όχημα.

ΜΕΡΟΣ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Έγγραφο πληροφοριών αριθ. … για την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες σε μέγεθος Α4 ή σε φάκελο μορφής Α4. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Εφόσον τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες χρησιμοποιούν ειδικά υλικά, πρέπει να δίδονται πληροφορίες όσον αφορά τις επιδόσεις τους.

0.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

Τύπος:

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) (εάν υπάρχει):

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (1)  (2)

0.3.1.   Σημείο σήμανσης:

0.4.   Κατηγορία του οχήματος (3)

0.5.   Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.   Θέση και τρόπος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ:

0.8.   Όνομα(-τα) και διεύθυνση(-εις) του (των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

0.9.   Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει):

1.   ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1.   Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

2.   ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: (σε kg και mm) (Όπου είναι δυνατόν, να γίνεται παραπομπή σε σχέδιο)

Τεχνικά αποδεκτή μέγιστη μάζα έμφορτου οχήματος όπως δηλώνεται:

2.8.1.   Κατανομή της ανωτέρω μάζας μεταξύ των αξόνων (ανώτατο και κατώτατο όριο):

9.   ΑΜΑΞΩΜΑ

9.1.   Τύπος αμαξώματος:

Σύστημα μετωπικής προστασίας

9.24.1.   Γενική διευθέτηση (σχέδια ή φωτογραφίες) που δείχνει τη θέση και την προσάρτηση των συστημάτων μετωπικής προστασίας:

9.24.2.   Σχέδια ή/και φωτογραφίες, κατά περίπτωση, εσχάρων λήψης αέρα, εσχάρων ψυγείου, διακοσμητικών λωρίδων, συμβόλων, εμβλημάτων και κοιλωμάτων, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων εξωτερικών προεξοχών και τμημάτων της εξωτερικής επιφάνειας που μπορεί να θεωρηθούν κρίσιμης σημασίας (π.χ. εξοπλισμός φωτισμού). Εάν τα απαριθμούμενα στην προηγούμενη πρόταση μέρη δεν θεωρούνται βασικά, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν για λόγους τεκμηρίωσης από φωτογραφίες, συνοδευόμενες εάν χρειάζεται από διαστασιολογημένες λεπτομέρειες ή/και κείμενο:

9.24.3.   Πλήρεις λεπτομέρειες των απαιτούμενων συνδέσεων και πλήρεις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ροπής στρέψης, για την τοποθέτηση:

9.24.4.   Σχέδιο προφυλακτήρων:

9.24.5.   Σχέδιο του ίχνους προβολής επί οριζοντίου επιπέδου στο μπροστινό άκρο του οχήματος:

ΜΕΡΟΣ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Έγγραφο πληροφοριών αριθ. … για την έγκριση τύπου ΕΚ συστήματος μετωπικής προστασίας παρεχόμενου ως χωριστή τεχνική μονάδα

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα και με επαρκείς λεπτομέρειες σε μέγεθος Α4 ή σε φάκελο μορφής Α4. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να παρουσιάζουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Εφόσον τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες χρησιμοποιούν ειδικά υλικά, πρέπει να δίδονται πληροφορίες όσον αφορά τις επιδόσεις τους.

0.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

Τύπος:

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) (εάν υπάρχει):

0.5.   Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.   Θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ:

0.8.   Όνομα(-τα) και διεύθυνση(-εις) της (των) εγκαταστάσεων συναρμολόγησης:

0.9.   Όνομα και διεύθυνση του αντιπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει):

1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.1.   Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων):

1.2.   Οδηγίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ροπών στρέψης:

1.3.   Κατάλογος τύπων οχημάτων στους οποίους μπορεί να τοποθετηθεί:

1.4.   Τυχόν περιορισμοί χρήσης και προϋποθέσεις εγκατάστασης:


(1)  Εάν το μέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της διακριτής τεχνικής μονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στα έγγραφα με ερωτηματικό «?» (π.χ. ABC??123??).

(2)  Διαγράφεται η περιττή ένδειξη (υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν χρειάζεται διαγραφή, όταν υπάρχουν περισσότερες από μία καταχωρίσεις).

(3)  Όπως έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στο τμήμα Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υποδείγματα των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΚ

Μέρος 1

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών.

Μέρος 2

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας.

Μέρος 3

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ για την έγκριση τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας που διατίθεται ως χωριστή τεχνική μονάδα.

ΜΕΡΟΣ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

μέγιστο μέγεθος: A4 (210 × 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚ Αρχή που χορηγεί την έγκριση τύπου

Κοινοποίηση που αφορά την

έγκριση τύπου ΕΚ (1)

επέκταση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

απόρριψη έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

τύπου οχήματος σχετικά με την προστασία των πεζών

δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009 όπως εφαρμόστηκε με …

που τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… (2)

Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ:

Λόγος επέκτασης:

ΤΜΗΜΑ Ι

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

Τύπος:

0.2.1.   Εμπορική(-ές) επωνυμία(-ες) [εάν υπάρχει(-ουν)]:

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (3):

0.3.1.   Σημείο σήμανσης:

0.4.   Κατηγορία του οχήματος (4):

0.5.   Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.8.   Όνομα(-τα) και διεύθυνση(-εις) του (των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

0.9.   Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει):

ΤΜΗΜΑ II

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες (κατά περίπτωση) (βλέπε προσθήκη)

2.   Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών:

3.   Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής:

4.   Αριθμός της έκθεσης δοκιμής:

5.   Παρατηρήσεις (ενδεχομένως) (βλέπε προσθήκη)

6.   Τόπος:

7.   Ημερομηνία:

8.   Υπογραφή:

Συνημμένα

:

Πακέτο πληροφοριών.

Έκθεση δοκιμής.

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. … για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά την προστασία των πεζών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009

Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1.   Σύντομη περιγραφή του τύπου οχήματος, όσον αφορά τη δομή, τις διαστάσεις, τις γραμμές και τα συστατικά υλικά:

1.2.   Θέση του κινητήρα: εμπρός/πίσω/κέντρο (5)

1.3.   Κινητήριοι τροχοί: πρόσθιοι: οπίσθιοι (5)

1.4.   Μάζα του οχήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή [όπως ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 1.7 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009]:

Πρόσθιος άξονας:

Οπίσθιος άξονας:

Σύνολο:

Αποτελέσματα δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009:

1.5.1.   Τμήμα 2 αποτελέσματα δοκιμών:

Δοκιμή

Καταγραφείσα τιμή

Επιτυχής/ανεπιτυχής έκβαση (6)

Ομοίωμα κάτω μέρους ποδιού προς προφυλακτήρα (εάν εκτελείται δοκιμή)

Γωνία κάμψης

μοίρες

 

Δυναμική μετατόπιση

mm

 

Επιτάχυνση στην κνήμη

g

 

Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς προφυλακτήρα (εάν εκτελείται δοκιμή)

Άθροισμα δυνάμεων κρούσης

kN

 

Ροπή κάμψης

Nm

 

Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο του καπό

Άθροισμα δυνάμεων κρούσης

kN

 (7)

Ροπή κάμψης

Nm

 (7)

Ομοίωμα κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου (3,5 kg) προς του καπό

Τιμές ΚΕΚ

στη ζώνη Α:

[12 τιμές (8)]

 

 

 

Τιμές ΚΕΚ

στη ζώνη Β:

[6 τιμές (8)]

 

 

 

Ομοίωμα κεφαλής ενηλίκου (4,8 kg) προς αλεξήνεμο

Τιμές ΚΕΚ

[5 τιμές (8)]

 

 

 (7)

1.5.2.   Τμήμα 3 αποτελέσματα δοκιμών:

Δοκιμή

Καταγραφείσα τιμή

Επιτυχής/ανεπιτυχής έκβαση (9)

Ομοίωμα κάτω μέρους ποδιού προς προφυλακτήρα (εάν εκτελείται δοκιμή)

Γωνία κάμψης

μοίρες

 

Δυναμική μετατόπιση

mm

 

Επιτάχυνση στην κνήμη

g

 

Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς προφυλακτήρα (εάν εκτελείται δοκιμή)

Άθροισμα δυνάμεων κρούσης

kN

 

Ροπή κάμψης

Nm

 

Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο του καπό

Άθροισμα δυνάμεων κρούσης

kN

 (10)

Ροπή κάμψης

Nm

 (10)

Ομοίωμα κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου (3,5 kg) προς άνω μέρος του καπό

Τιμές ΚΕΚ

[9 τιμές (11)]

 

 

 

Ομοίωμα κεφαλής ενηλίκου (4,5 kg) προς άνω επιφάνεια καλύμματος κινητήρα

Τιμές ΚΕΚ

[9 τιμές (11)]

 

 

 

Παρατηρήσεις: (π.χ., ισχύει για οχήματα με τιμόνι αριστερά και οχήματα με τιμόνι δεξιά)

1.5.3.   Τμήμα 4 απαιτήσεις:

Λεπτομέρειες του παρεχόμενου συστήματος ενίσχυσης πέδησης (12).

 

Παρατηρήσεις (13)

 

ΜΕΡΟΣ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

μέγιστο μέγεθος: Α4 (210 × 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚ Αρχή που χορηγεί την έγκριση τύπου

Κοινοποίηση που αφορά την

έγκριση τύπου ΕΚ (1)

επέκταση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

απόρριψη έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΚ οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας

δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009 όπως εφαρμόστηκε με …

που τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… (2)

Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ:

Λόγος επέκτασης:

ΤΜΗΜΑ Ι

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

Τύπος

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες) (εάν υπάρχει):

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (3):

0.3.1.   Σημείο σήμανσης:

0.4.   Κατηγορία του οχήματος (4):

0.5.   Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.   Θέση και τρόπος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ:

0.8.   Διεύθυνση(-εις) του (των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

0.9.   Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εκπροσώπου του κατασκευαστή (εάν υπάρχει):

ΤΜΗΜΑ II

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες (όπου ισχύει): Βλέπε προσθήκη

2.   Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών:

3.   Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής:

4.   Αριθμός της έκθεσης δοκιμής:

5.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): Βλέπε προσθήκη

6.   Τόπος:

7.   Ημερομηνία:

8.   Υπογραφή:

Συνημμένα

:

Πακέτο πληροφοριών.

Έκθεση δοκιμής.

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. … για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά την τοποθέτηση συστήματος μετωπικής προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009

1.   Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες:

2.   Παρατηρήσεις

3.   Αποτελέσματα δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I, τμήμα 5, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009

Δοκιμή

Καταγραφείσα τιμή

Επιτυχής/ανεπιτυχής έκβαση

Ομοίωμα κάτω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας

— 3 θέσεις δοκιμών

(εάν εκτελείται δοκιμή)

Γωνία κάμψης

μοίρες

 

Δυναμική μετατόπιση

mm

 

Επιτάχυνση στην κνήμη

g

 

Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας

— 3 θέσεις δοκιμών

(εάν εκτελείται δοκιμή)

Άθροισμα δυνάμεων κρούσης

kN

 

Ροπή κάμψης

Nm

 

Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο συστήματος μετωπικής προστασίας

— 3 θέσεις δοκιμών

(μόνο παρακολούθηση)

Άθροισμα δυνάμεων κρούσης

kN

 

Ροπή κάμψης

 

Nm

 

Ομοίωμα κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου (3,5 kg) προς σύστημα μετωπικής προστασίας

Τιμές ΚΕΚ

(τουλάχιστον 3 τιμές)

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

μέγιστο μέγεθος: Α4 (210 × 297 mm)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚ Αρχή που χορηγεί την έγκριση τύπου

Κοινοποίηση που αφορά την

έγκριση τύπου ΕΚ (1)

επέκταση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

απόρριψη έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΚ (1)

τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας που διατίθενται ως χωριστή τεχνική μονάδα

δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009 όπως εφαρμόστηκε με …

που τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… (2)

Αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ:

Λόγος επέκτασης:

ΤΜΗΜΑ Ι

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.   Τύπος:

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική επισήμανση στο σύστημα μετωπικής προστασίας (3):

0.3.1.   Σημείο σήμανσης:

0.5.   Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.   Θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης ΕΚ:

0.8.   Όνομα(-τα) και διεύθυνση(-εις) του (των) εργοστασίου(-ων) συναρμολόγησης:

0.9.   Όνομα και διεύθυνση του ενδεχόμενου αντιπροσώπου του κατασκευαστή:

ΤΜΗΜΑ II

1.   Πρόσθετες πληροφορίες: Βλέπε προσθήκη

2.   Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διενέργεια των δοκιμών:

3.   Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής:

4.   Αριθμός της έκθεσης δοκιμής:

5.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): Βλέπε προσθήκη

6.   Τόπος:

7.   Ημερομηνία:

8.   Υπογραφή:

Συνημμένα

:

Πακέτο πληροφοριών.

Έκθεση δοκιμής.

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. … για την έγκριση τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας που διατίθεται ως χωριστή τεχνική μονάδα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009

Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1.   Μέθοδος τοποθέτησης:

1.2.   Οδηγίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης:

1.3.   Κατάλογος οχημάτων στα οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος μετωπικής προστασίας, τυχόν περιορισμοί στη χρήση και απαραίτητες προϋποθέσεις εγκατάστασης:

2.   Παρατηρήσεις

3.   Αποτελέσματα δοκιμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I τμήμα 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009

Δοκιμή

Καταγραφείσα τιμή

Επιτυχής/ανεπιτυχής έκβαση

Ομοίωμα κάτω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας

— 3 θέσεις δοκιμών

(εάν εκτελείται δοκιμή)

Γωνία κάμψης

μοίρες

 

Δυναμική μετατόπιση

mm

 

Επιτάχυνση στην κνήμη

g

 

Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς σύστημα μετωπικής προστασίας

— 3 θέσεις δοκιμών

(εάν εκτελείται δοκιμή)

Άθροισμα δυνάμεων κρούσης

kN

 

Ροπή κάμψης

Nm

 

Ομοίωμα άνω μέρους ποδιού προς πρόσθιο άκρο συστήματος μετωπικής προστασίας

— 3 θέσεις δοκιμών

(μόνο παρακολούθηση)

Άθροισμα δυνάμεων κρούσης

kN

 

Ροπή κάμψης

 

Nm

 

Ομοίωμα κεφαλής παιδιού/μικρόσωμου ενηλίκου (3,5 kg) προς σύστημα μετωπικής προστασίας

Τιμές ΚΕΚ

(τουλάχιστον 3 τιμές)

 

 

 


(1)  Διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

(2)  Παρεμβάλλεται ο αριθμός του τροποποιούντος κανονισμού.

(3)  Εάν το μέσο αναγνώρισης του τύπου περιέχει χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου του οχήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της διακριτής τεχνικής μονάδας που καλύπτονται από το παρόν δελτίο πληροφοριών, οι εν λόγω χαρακτήρες συμβολίζονται στα έγγραφα με ερωτηματικό «?» (π.χ. ABC??123??).

(4)  Όπως καθορίζεται στο τμήμα Α του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).

(5)  Διαγράφεται ό, τι δεν ισχύει.

(6)  Σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στο παράρτημα I, τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009.

(7)  Μόνο για τη διαδικασία παρακολούθησης.

(8)  Σύμφωνα με τη [νομοθεσία εφαρμογής] της Επιτροπής.

(9)  Σύμφωνα με τις τιμές που ορίζονται στο παράρτημα I, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009.

(10)  Μόνο για τη διαδικασία παρακολούθησης.

(11)  Σύμφωνα με τη νομοθεσία εφαρμογής της Επιτροπής.

(12)  Αναφέρατε λεπτομερώς τις μεθόδους λειτουργίας του συστήματος.

(13)  Αναφέρατε λεπτομερώς τις δοκιμές που ολοκληρώθηκαν για την επαλήθευση του συστήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Το σήμα αυτό αποτελείται από:

1.1.   Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που πλαισιώνει το πεζό στοιχείο «e» ακολουθούμενο από τα διακριτικά στοιχεία ή τον αριθμό του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΚ:

1

για τη Γερμανία

2

για τη Γαλλία

3

για την Ιταλία

4

για τις Κάτω Χώρες

5

για τη Σουηδία

6

για το Βέλγιο

7

για την Ουγγαρία,

8

για την Τσεχική Δημοκρατία

9

για την Ισπανία

11

για το Ηνωμένο Βασίλειο

12

για την Αυστρία

13

για το Λουξεμβούργο

17

για τη Φινλανδία

18

για τη Δανία

19

για τη Ρουμανία

20

για την Πολωνία

21

για την Πορτογαλία

23

για την Ελλάδα

24

για την Ιρλανδία

26

για τη Σλοβενία

27

για τη Σλοβακία

29

για την Εσθονία

32

για τη Λεττονία

34

για τη Βουλγαρία

36

για τη Λιθουανία

49

για την Κύπρο

50

για τη Μάλτα

1.2.   Πλησίον του ορθογωνίου, το «βασικό αριθμό έγκρισης» που περιλαμβάνεται στο τμήμα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, του οποίου προτάσσονται τα δύο ψηφία που αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό της πλέον πρόσφατης μείζονος τεχνικής τροποποίησης του παρόντος κανονισμού κατά την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης τύπου ΕΚ. Στον παρόντα κανονισμό, ο αριθμός σειράς είναι 02.

Τα ακόλουθα πρόσθετα γράμματα που είναι τοποθετημένα υπεράνω του ορθογωνίου:

1.3.1.   Το γράμμα «A» για να δηλωθεί ότι το σύστημα μετωπικής προστασίας εγκρίθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 5.1.1.1 του παραρτήματος Ι και είναι κατάλληλο προς τοποθέτηση σε οχήματα που συμμορφούνται προς το τμήμα 2 του παραρτήματος Ι.

1.3.2.   Το γράμμα «Β» για να δηλωθεί ότι το σύστημα μετωπικής προστασίας εγκρίθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 5.1.1.2 του παραρτήματος Ι και είναι κατάλληλο προς τοποθέτηση σε οχήματα που συμμορφούνται προς το τμήμα 3 του παραρτήματος Ι.

1.3.3.   Το γράμμα «Χ» για να δηλωθεί ότι το σύστημα μετωπικής προστασίας εγκρίθηκε σύμφωνα με την εξέταση, όσον αφορά τη δοκιμή ποδιού, που επιτρέπει το σημείο 5.1.1.3 ή το σημείο 5.1.2.2 του παραρτήματος Ι και είναι αποκλειστικά κατάλληλο προς τοποθέτηση σε οχήματα που δεν συμμορφούνται προς το τμήμα 2 ή το τμήμα 3 του παραρτήματος Ι.

1.4.   Το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ πρέπει να είναι ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και ευδιάκριτο όταν τοποθετείται στο όχημα.

1.5.   Στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος, παρατίθεται παράδειγμα σήματος έγκρισης.

Προσάρτημα

Υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ

Image

Η διάταξη που φέρει το ανωτέρω απεικονιζόμενο σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ είναι σύστημα μετωπικής προστασίας τύπου που εγκρίθηκε στη Γερμανία (e1) σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό (02) με το βασικό αριθμό έγκρισης 1471.

Το γράμμα «Χ» σημαίνει ότι το σύστημα μετωπικής προστασίας εγκρίθηκε σύμφωνα με την εξέταση, όσον αφορά τη δοκιμή ποδιού, που επιτρέπει το σημείο 5.1.1.3 ή το σημείο 5.1.2.2 του παραρτήματος Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα Ι, το σημείο 9.24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

9.24.   Σύστημα μετωπικής προστασίας

9.24.1.   Γενική διευθέτηση (σχέδια ή φωτογραφίες) που δείχνει τη θέση και την προσάρτηση των συστημάτων μετωπικής προστασίας:

9.24.2.   Σχέδια και/ή φωτογραφίες, κατά περίπτωση, εσχάρων λήψης αέρα, εσχάρων ψυγείου, διακοσμητικών λωρίδων, συμβόλων, εμβλημάτων και κοιλωμάτων, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων εξωτερικών προεξοχών και τμημάτων της εξωτερικής επιφάνειας που μπορεί να θεωρηθούν κρίσιμης σημασίας (π.χ. εξοπλισμός φωτισμού). Εάν τα απαριθμούμενα στην προηγούμενη πρόταση μέρη δεν θεωρούνται βασικά, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν για λόγους τεκμηρίωσης από φωτογραφίες, συνοδευόμενες εάν χρειάζεται από διαστασιολογημένες λεπτομέρειες ή/και κείμενο:

9.24.3.   Πλήρεις λεπτομέρειες των απαιτούμενων συνδέσεων και πλήρεις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ροπής στρέψης, για την τοποθέτηση:

9.24.4.   Σχέδιο προφυλακτήρων:

9.24.5.   Σχέδιο του ίχνους προβολής επί οριζοντίου επιπέδου στο μπροστινό άκρο του οχήματος:»

2.

Στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος 1 σημείο Α, το τμήμα 9.24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

9.24.   Σύστημα μετωπικής προστασίας

9.24.1.   Γενική διευθέτηση (σχέδια ή φωτογραφίες) που δείχνει τη θέση και την προσάρτηση των συστημάτων μετωπικής προστασίας:

9.24.3.   Πλήρεις λεπτομέρειες των απαιτούμενων συνδέσεων και πλήρεις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ροπής στρέψης, για την τοποθέτηση:»

3.

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος Ι:

i)

Το σημείο 58 αντικαθίσταται από το εξής:

«58.

Προστασία των πεζών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009

L 35 της 4.2.2009, σ. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Οι υποσημειώσεις 6 και 7 διαγράφονται.

iii)

Το στοιχείο 60 διαγράφεται.

β)

Στο προσάρτημα:

i)

Το σημείο 58 αντικαθίσταται από το εξής:

«58.

Προστασία των πεζών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009

L 35 της 4.2.2009, σ. 1

Ν/Α (1)

ii)

To στοιχείο 60 διαγράφεται.

4.

Στο παράρτημα VI, το προσάρτημα τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 58 αντικαθίσταται από το εξής:

«58

Προστασία των πεζών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009»

 

 

β)

Το στοιχείο 60 διαγράφεται.

5.

Το παράρτημα XI τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο προσάρτημα 1:

i)

Το στοιχείο 58 αντικαθίσταται από το εξής:

«58.

Προστασία των πεζών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009

X

N/A (2)

 

 

ii)

Το στοιχείο 60 διαγράφεται.

β)

Στο προσάρτημα 2:

i)

Το στοιχείο 58 αντικαθίσταται από το εξής:

«58.

Προστασία των πεζών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009

ΝΝ/Α.08.2008

 

 

Ν/Α»

 

 

 

 

 

 

ii)

Το στοιχείο 60 διαγράφεται.

γ)

Στο προσάρτημα 3:

i)

Το στοιχείο 58 αντικαθίσταται από το εξής:

«58.

Προστασία των πεζών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009

ii)

To στοιχείο 60 διαγράφεται.

δ)

Στο προσάρτημα 4:

i)

Το στοιχείο 58 αντικαθίσταται από το εξής:

«58.

Προστασία των πεζών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/2009

 

 

N/Α (3)

 

 

 

 

 

 

ii)

Το στοιχείο 60 διαγράφεται.


(1)  Οιοδήποτε σύστημα μετωπικής προστασίας παρεχόμενο με το όχημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 και φέρει αριθμό έγκρισης τύπου και ανάλογη επισήμανση.»

(2)  Οιοδήποτε σύστημα μετωπικής προστασίας παρεχόμενο με το όχημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 και φέρει αριθμό έγκρισης τύπου και ανάλογη επισήμανση.»

(3)  Οιοδήποτε σύστημα μετωπικής προστασίας διατιθέμενο με το όχημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 78/2009 + και φέρει αριθμό έγκρισης τύπου και ανάλογη επισήμανση.»


4.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 35/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 79/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιανουαρίου 2009

σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό, έχει θεσπισθεί συνολικό κοινοτικό σύστημα έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων. Οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά την πρόωση με υδρογόνο θα πρέπει να εναρμονισθούν ώστε να αποφεύγεται η θέσπιση διαφορετικών απαιτήσεων στα διάφορα κράτη μέλη και να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ, παράλληλα, θα διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και δημόσιας ασφάλειας.

(2)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ειδικό κανονισμό στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας έγκρισης τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46//ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά («οδηγία-πλαίσιο») (3). Για τον λόγο αυτόν, τα παραρτήματα IV, VI και XI της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(3)

Ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφαρμόστηκε νέα ρυθμιστική προσέγγιση όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΚ για τα οχήματα. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει μόνο θεμελιώδεις διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου συστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ορίζονται μέσω μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(4)

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίζει απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής σχετικά με νέες μορφές αποθήκευσης ή χρήσης υδρογόνου, επιπρόσθετα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου και το σύστημα πρόωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώνει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις ασφαλείας, όσον αφορά την προστασία των υδρογονοκίνητων οχημάτων από την πρόσκρουση και τις απαιτήσεις ασφάλειας για τα ολοκληρωμένα συστήματα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(5)

Στον τομέα των μεταφορών, ένας από τους κύριους σκοπούς θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη αναλογία πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. Θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να τίθενται περισσότερα τέτοια οχήματα στην αγορά. Η καθιέρωση οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στα αστικά κέντρα και, κατά συνέπεια, την κατάσταση της δημόσιας υγείας.

(6)

Το υδρογόνο θεωρείται καθαρό καύσιμο του μέλλοντος στην πορεία προς οικονομία χωρίς ρύπους που θα βασίζεται στην επανάχρηση πρώτων υλών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, καθώς τα οχήματα που προωθούνται με υδρογόνο δεν εκπέμπουν ρύπους που περιέχουν άνθρακα ούτε αέρια θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι το υδρογόνο είναι ενεργειακή πρώτη ύλη και όχι πηγή ενέργειας, τα οφέλη που προσφέρει η υδρογονοκίνηση στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα εξαρτώνται από την πηγή υδρογόνου που χρησιμοποιείται. Θα πρέπει, επομένως, να υπάρξει μέριμνα ώστε το καύσιμο υδρογόνου να παράγεται με βιώσιμο τρόπο στο μέτρο του δυνατού από ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, προκειμένου το συνολικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την εισαγωγή υδρογόνου ως καυσίμου μηχανοκίνητων οχημάτων να είναι θετικό.

(7)

Στην τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21, σημειώνεται ότι οι προσπάθειες με στόχο την περαιτέρω διεθνή εναρμόνιση των κανονισμών για τα οχήματα με κινητήρα θα πρέπει να συνεχισθούν, στο κατάλληλο επίπεδο, ώστε να καλυφθούν οι κύριες αγορές οχημάτων και να επεκταθεί η εναρμόνιση σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών του 1958 και του 1998 της UNECE. Σύμφωνα με τη σύσταση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη διεθνώς εναρμονισμένων απαιτήσεων για τα μηχανοκίνητα οχήματα υπό την αιγίδα της UNECE. Ειδικότερα, εάν εγκριθεί Παγκόσμιος Τεχνικός Κανονισμός (GTR) για τα οχήματα υδρογόνου και κυψέλης καυσίμου, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα προσαρμογής των απαιτήσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον GTR.

(8)

Τα μείγματα υδρογόνου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μεταβατικό καύσιμο με στόχο τη χρήση καθαρού υδρογόνου, ώστε να διευκολυνθεί η καθιέρωση των υδρογονοκίνητων οχημάτων σε κράτη μέλη στα οποία υπάρχει καλή υποδομή φυσικού αερίου. Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να ορίσει απαιτήσεις για τη χρήση μειγμάτων υδρογόνου και φυσικού αερίου/βιομεθανίου, ιδίως όσον αφορά κάποια αναλογία ανάμειξης υδρογόνου και φυσικού αερίου που θα λαμβάνει υπόψη την τεχνική σκοπιμότητα και τα περιβαλλοντικά οφέλη.

(9)

Ο καθορισμός του πλαισίου έγκρισης τύπου για τα υδρογονοκίνητα οχήματα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των δυνητικών χρηστών και του ευρέος κοινού στη νέα αυτή τεχνολογία.

(10)

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να επιταχυνθεί η διάθεση στην αγορά οχημάτων με καινοτόμους τεχνολογίες πρόωσης και οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα με περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(11)

Οι περισσότεροι κατασκευαστές οχημάτων πραγματοποιούν επενδύσεις για την ανάπτυξη της τεχνολογίας υδρογόνου και έχουν ήδη αρχίσει να διαθέτουν τέτοια οχήματα στην αγορά. Στο μέλλον, είναι πιθανό να αυξηθεί το ποσοστό των υδρογονοκίνητων οχημάτων επί του συνολικού στόλου οχημάτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των υδρογονοκινήτων οχημάτων. Δεδομένου ότι οι κατασκευαστές δύνανται να ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη υδρογονοκίνητων οχημάτων, είναι αναγκαίο να καθορισθούν τεχνολογικά ουδέτερες απαιτήσεις ασφαλείας.

(12)

Είναι ανάγκη να καθορισθούν οι απαιτήσεις ασφαλείας για τα υδρογονοκίνητα συστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους, που είναι αναγκαία ώστε να λάβουν έγκριση τύπου.

(13)

Για την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων οχημάτων, είναι ανάγκη να καθορισθούν απαιτήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων υδρογόνου και κατασκευαστικών στοιχείων τους στο όχημα.

(14)

Λόγω των χαρακτηριστικών του καυσίμου, τα υδρογονοκίνητα οχήματα μπορεί να απαιτούν ειδική αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες διάσωσης. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν απαιτήσεις για τη σαφή και ταχεία αναγνώριση των εν λόγω οχημάτων, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται οι υπηρεσίες διάσωσης για το καύσιμο που περιέχεται στο όχημα. Τα μέσα αναγνώρισης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν, στο μέτρο του δυνατού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται να είναι τέτοιας φύσεως ώστε να προκαλούν ανησυχίες στο κοινό.

(15)

Είναι επίσης σημαντικό να καθορισθούν οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος χρήσης ακατάλληλου καυσίμου σε υδρογονοκίνητα οχήματα.

(16)

Η εμπορική καθιέρωση των υδρογονοκίνητων οχημάτων θα καταστεί δυνατή μόνο αν καταστεί διαθέσιμη επαρκής υποδομή αντίστοιχων σταθμών διανομής στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μελετήσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη πανευρωπαϊκού δικτύου σταθμών διανομής για υδρογονοκίνητα οχήματα.

(17)

Τα μικρά οχήματα καινοτόμου τεχνολογίας, που ορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία έγκρισης τύπου ως οχήματα κατηγορίας L, θεωρείται ότι θα μπορούσαν σύντομα να υιοθετήσουν το υδρογόνο ως καύσιμο. Η εισαγωγή του υδρογόνου ως καυσίμου για τα οχήματα αυτά απαιτεί λιγότερη προσπάθεια, επειδή οι τεχνικές δυσκολίες και οι απαιτούμενες επενδύσεις δεν είναι τόσο πολλές όσο για τα οχήματα κατηγορίας Μ και Ν όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010, το ενδεχόμενο ρύθμισης της έγκρισης τύπου L για τα οχήματα που κινούνται με υδρογόνο.

(18)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η επίτευξη της εσωτερικής αγοράς μέσω της εισαγωγής κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούν υδρογόνο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, λόγω των διαστάσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού όρια,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά την πρόωση με υδρογόνο και για την έγκριση τύπου κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου και συστημάτων υδρογόνου. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης απαιτήσεις για την εγκατάσταση των εν λόγω κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

1.

στα υδρογονοκίνητα οχήματα των κατηγοριών M και N, όπως ορίζονται στο τμήμα Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από πρόσκρουση και της ηλεκτρικής ασφάλειας των εν λόγω οχημάτων·

2.

στα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου που έχουν σχεδιασθεί για μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών M και N, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I·

3.

στα συστήματα υδρογόνου που έχουν σχεδιασθεί για μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών M και N, συμπεριλαμβανομένων των νέων μορφών αποθήκευσης ή χρήσης του υδρογόνου.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«υδρογονοκίνητο όχημα»: οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο για την πρόωσή του·

β)

«σύστημα πρόωσης»: ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ή το σύστημα στοιχείων καυσίμου που χρησιμοποιούνται για την πρόωση του οχήματος·

γ)

«κατασκευαστικό στοιχείο υδρογόνου»: η δεξαμενή υδρογόνου και όλα τα άλλα μέρη του υδρογονοκίνητου οχήματος που έρχονται σε άμεση επαφή με το υδρογόνο ή τα οποία αποτελούν μέρος συστήματος υδρογόνου·

δ)

«σύστημα υδρογόνου»: σύνολο κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου και συνδετικών μερών που τοποθετούνται σε υδρογονοκίνητα οχήματα, εξαιρουμένων των συστημάτων πρόωσης ή των εφεδρικών μονάδων ισχύος·

ε)

«μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας» (ΜΕΠΛ): η μέγιστη πίεση στην οποία είναι σχεδιασμένο να υποβάλλεται ένα κατασκευαστικό στοιχείο και η οποία είναι η βάση για τον προσδιορισμό της αντοχής του εν λόγω κατασκευαστικού στοιχείου·

στ)

«ονομαστική πίεση λειτουργίας» (ΟΠΛ): εάν πρόκειται για δεξαμενές, η σταθεροποιημένη πίεση σε ενιαία θερμοκρασία 288 K (15 °C) για τη δεξαμενή καυσίμου· ή, εάν πρόκειται για άλλα κατασκευαστικά στοιχεία, το επίπεδο πίεσης στο οποίο λειτουργεί συνήθως ένα κατασκευαστικό στοιχείο·

ζ)

«εσωτερική δεξαμενή»: το μέρος της δεξαμενής υδρογόνου που έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιεί υγρό υδρογόνο το οποίο περιέχει το κρυογονικό υδρογόνο.

2.   Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) της παραγράφου 1, τα συστήματα υδρογόνου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α)

σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της χρήσης·

β)

σύστημα διεπαφής του οχήματος·

γ)

σύστημα υπερχείλισης·

δ)

σύστημα προστασίας από την υπερπίεση·

ε)

σύστημα ανίχνευσης βλάβης του εναλλάκτη θερμότητας.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.   Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλα τα νέα υδρογονοκίνητα οχήματα που πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία εντός της Κοινότητας και όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου ή συστήματα υδρογόνου που πωλούνται ή τίθενται σε λειτουργία εντός της Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

2.   Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου οχημάτων, οι κατασκευαστές εξοπλίζουν τα υδρογονοκίνητα οχήματα με κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα υδρογόνου που συμμορφούνται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

3.   Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα υδρογόνου συμμορφούνται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του.

4.   Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές τα απαιτούμενα στοιχεία για τις προδιαγραφές των οχημάτων και τις συνθήκες δοκιμών.

5.   Οι κατασκευαστές παρέχουν πληροφορίες για τους σκοπούς της επιθεώρησης των συστημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου κατά τη διάρκεια χρησιμότητας του οχήματος.

Άρθρο 5

Γενικές απαιτήσεις για τα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα υδρογόνου

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι:

α)

τα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα υδρογόνου λειτουργούν ορθά και με ασφάλεια και είναι αξιόπιστα όσον αφορά την αντοχή σε ηλεκτρικές, μηχανικές, θερμικές και χημικές συνθήκες λειτουργίας χωρίς διαρροές ή εμφανείς παραμορφώσεις·

β)

τα συστήματα υδρογόνου προστατεύονται από την υπερπίεση·

γ)

τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα μέρη των κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου, τα οποία πρόκειται να έλθουν σε άμεση επαφή με το υδρογόνο, είναι συμβατά με το υδρογόνο·

δ)

τα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα υδρογόνου αντέχουν αξιόπιστα στις αναμενόμενες θερμοκρασίες και πιέσεις κατά τη διάρκεια του αναμενόμενου κύκλου ζωής τους·

ε)

τα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα υδρογόνου είναι αξιόπιστα όσον αφορά την αντοχή στο φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας που καθορίζουν τα μέτρα εφαρμογής·

στ)

τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου φέρουν επισήμανση σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής·

ζ)

σε όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου με κατευθυντική ροή επισημαίνεται ευκρινώς η κατεύθυνση της ροής·

η)

όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα υδρογόνου σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μπορούν να τοποθετούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις για δεξαμενές υδρογόνου που είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο

Οι δεξαμενές υδρογόνου που είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο δοκιμάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμής του παραρτήματος II.

Άρθρο 7

Απαιτήσεις για άλλα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, εκτός από δεξαμενές, που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο

1.   Τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, άλλα από δεξαμενές, που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο δοκιμάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμής του παραρτήματος III ανάλογα με τον τύπο τους.

2.   Οι διατάξεις εκτόνωσης της πίεσης είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πίεση στην εσωτερική δεξαμενή ή στα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη τιμή. Οι τιμές ορίζονται με βάση τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (ΜΕΠΛ) του συστήματος υδρογόνου. Παρέχεται σύστημα ασφάλειας για τους εναλλάκτες θερμότητας ώστε να ανιχνεύεται τυχόν αστοχία τους.

Άρθρο 8

Απαιτήσεις για δεξαμενές υδρογόνου που είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν (αέριο) υδρογόνο

1.   Οι δεξαμενές υδρογόνου που είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο ταξινομούνται σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος IV.

2.   Οι δεξαμενές για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 δοκιμάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμής του παραρτήματος IV ανάλογα με τον τύπο τους.

3.   Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή όλων των κύριων ιδιοτήτων και ανοχών του υλικού που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό της δεξαμενής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δοκιμών στις οποίες υποβλήθηκε το εν λόγω υλικό.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις για κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, άλλα από δεξαμενές, που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο

Τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, άλλα από δεξαμενές, που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο δοκιμάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμής του παραρτήματος V ανάλογα με τον τύπο τους.

Άρθρο 10

Γενικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου

Τα κατασκευαστικά στοιχεία και συστήματα υδρογόνου εγκαθίστανται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

Άρθρο 11

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

1.   Με ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2011, οι εθνικές αρχές αρνούνται να εκδώσουν:

α)

έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση τύπου σε νέους τύπους οχημάτων για λόγους που σχετίζονται με την πρόωση με υδρογόνο, εφόσον τα εν λόγω οχήματα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή των μέτρων εφαρμογής του, και

β)

έγκριση τύπου ΕΚ σε νέους τύπους κατασκευαστικών στοιχείων ή συστημάτων υδρογόνου, εφόσον τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή των μέτρων εφαρμογής του.

2.   Με ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου 2012, οι εθνικές αρχές:

α)

για λόγους που σχετίζονται με την πρόωση με υδρογόνο, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης νέων τύπων οχημάτων δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46//ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων, εφόσον τα εν λόγω οχήματα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή των μέτρων εφαρμογής του, και

β)

απαγορεύουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων τύπων κατασκευαστικών στοιχείων ή συστημάτων υδρογόνου, εφόσον τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή των μέτρων εφαρμογής του.

3.   Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, και υπό την προϋπόθεση της έναρξης ισχύος των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, εάν το ζητήσει ο κατασκευαστής, οι εθνικές αρχές:

α)

για λόγους που σχετίζονται με την πρόωση με υδρογόνο, δεν αρνούνται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου σε νέους τύπους οχημάτων ή έγκρισης τύπου ΕΚ σε νέους τύπους κατασκευαστικών στοιχείων ή συστήματος υδρογόνου, εφόσον τα εν λόγω οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του, ή

β)

δεν απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε λειτουργία νέων τύπων οχημάτων, ή την πώληση και τη θέση σε λειτουργία νέων κατασκευαστικών στοιχείων ή συστημάτων υδρογόνου, εφόσον τα εν λόγω οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του.

Άρθρο 12

Μέτρα εφαρμογής

1.   Η Επιτροπή εκδίδει τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής:

α)

διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων όσον αφορά την πρόωση με υδρογόνο, καθώς και κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου·

β)

κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους κατασκευαστές για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου και της επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5·

γ)

λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες δοκιμής που ορίζονται στα παραρτήματα II έως V·

δ)

λεπτομερείς κανόνες για τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου που ορίζονται στο παράρτημα VI·

ε)

λεπτομερείς κανόνες για τις απαιτήσεις για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου που ορίζονται στο άρθρο 5·

στ)

λεπτομερείς κανόνες για την επισήμανση ή άλλα μέσα για τη σαφή και ταχεία αναγνώριση των υδρογονοκίνητων οχημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα VI σημείο 16.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

2.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής:

α)

προδιαγραφές για τις απαιτήσεις που αφορούν ένα από τα κατωτέρω:

τη χρήση καθαρού υδρογόνου ή μείγματος υδρογόνου και φυσικού αερίου/βιομεθανίου,

νέες μορφές αποθήκευσης ή χρήσης υδρογόνου,

την προστασία του οχήματος από την πρόσκρουση όσον αφορά την ακεραιότητα των κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου,

απαιτήσεις ασφάλειας για το ολοκληρωμένο σύστημα, οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστον την ανίχνευση διαρροής και τις απαιτήσεις που αφορούν το αέριο καθαρισμού,

ηλεκτρική μόνωση και ηλεκτρική ασφάλεια·

β)

άλλα μέτρα αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την τεχνική επιτροπή — μηχανοκίνητα οχήματα (ΤΕΜΟ), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 14

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2007/46//ΕΚ

Τα παραρτήματα IV, VI και XI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Κυρώσεις λόγω έλλειψης συμμόρφωσης

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή μέχρι τις 24 Αυγούστου 2010· κοινοποιούν επίσης αμελλητί στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που επηρεάζει τις εν λόγω διατάξεις.

2.   Οι τύποι παραβάσεων που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης ή διαδικασίας που οδηγεί σε ανάκληση·

β)

την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση κατά τη χρήση·

γ)

την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή στην απόσυρση έγκρισης τύπου·

δ)

την άρνηση παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες·

ε)

τη χρήση διατάξεων διακοπής της λειτουργίας.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 24 Φεβρουαρίου 2011, με εξαίρεση το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 που εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 11 παράγραφος 2 που εφαρμόζεται από την ημερομηνία που ορίζεται εκεί.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Ιανουαρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VONDRA


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 9 Ιουλίου 2008.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008.

(3)  ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος κατασκευαστικών στοιχείων που υπόκεινται σε έγκριση τύπου

Τα εξής κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, εάν έχουν τοποθετηθεί σε υδρογονοκίνητο όχημα, πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση τύπου:

α)

Κατασκευαστικά στοιχεία που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο:

1.

δεξαμενή·

2.

αυτόματη βαλβίδα διακοπής·

3.

βαλβίδα ελέγχου ή βαλβίδα αντεπιστροφής (εάν χρησιμοποιούνται ως διάταξη ασφαλείας)·

4.

εύκαμπτη γραμμή καυσίμου (εάν ανάντη της πρώτης αυτόματης βαλβίδας βρίσκεται βαλβίδα διακοπής ή άλλες διατάξεις ασφάλειας)·

5.

εναλλάκτης θερμότητας·

6.

χειροκίνητη ή αυτόματη βαλβίδα·

7.

ρυθμιστής πίεσης·

8.

ανακουφιστική βαλβίδα·

9.

αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας και ροής (εάν χρησιμοποιούνται ως διάταξη ασφαλείας)·

10.

σύνδεση ανεφοδιασμού ή υποδοχέας·

11.

αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής υδρογόνου.

β)

Κατασκευαστικά στοιχεία που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο με ονομαστική πίεση συστήματος μεγαλύτερη από 3,0 MPa:

1.

δεξαμενή·

2.

αυτόματη βαλβίδα διακοπής·

3.

συγκρότημα δεξαμενής·

4.

σύνδεσμοι·

5.

εύκαμπτη γραμμή καυσίμου·

6.

εναλλάκτης θερμότητας·

7.

φίλτρο υδρογόνου·

8.

χειροκίνητη ή αυτόματη βαλβίδα·

9.

βαλβίδα αντεπιστροφής·

10.

ρυθμιστής πίεσης·

11.

ανακουφιστική διάταξη·

12.

ανακουφιστική βαλβίδα·

13.

σύνδεση ανεφοδιασμού ή υποδοχέας·

14.

αφαιρούμενος συνδετήρας του συστήματος αποθήκευσης·

15.

αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας, υδρογόνου και ροής (εάν χρησιμοποιούνται ως διάταξη ασφαλείας)·

16.

αισθητήρες ανίχνευσης διαρροής υδρογόνου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διαδικασίες δοκιμής που εφαρμόζονται σε δεξαμενές υδρογόνου οι οποίες είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο

Τύπος δοκιμής

Δοκιμή διάρρηξης

Δοκιμή πυρκαγιάς

Δοκιμή μέγιστης στάθμης πλήρωσης

Δοκιμή πίεσης

Δοκιμή διαρροής

Οι διαδικασίες δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για την έγκριση τύπου δεξαμενών υδρογόνου, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο, περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

Δοκιμή διάρρηξης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου δεν υφίσταται βλάβη προτού ξεπεραστεί συγκεκριμένο επίπεδο υψηλής πίεσης, η πίεση διάρρηξης (συντελεστής ασφάλειας πολλαπλασιασμένος με τη ΜΕΠΛ). Για να χορηγηθεί έγκριση τύπου, η τιμή της πραγματικής πίεσης διάρρηξης κατά τη δοκιμή πρέπει να υπερβαίνει την απαιτούμενη ελάχιστη πίεση διάρρηξης.

β)

Δοκιμή πυρκαγιάς: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή, με το σύστημα πυρασφάλειας που διαθέτει, δεν παρουσιάζει διάρρηξη όταν δοκιμάζεται κάτω από τις καθοριζόμενες συνθήκες πυρκαγιάς.

γ)

Δοκιμή μέγιστης στάθμης πλήρωσης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το σύστημα που αποτρέπει την υπερπλήρωση της δεξαμενής λειτουργεί σωστά και ότι το επίπεδο υδρογόνου κατά τη διαδικασία πλήρωσης δεν προκαλεί ποτέ το άνοιγμα των διατάξεων εκτόνωσης της πίεσης.

δ)

Δοκιμή πίεσης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου μπορεί να αντέξει σε συγκεκριμένο επίπεδο υψηλής πίεσης. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή συμπιέζεται σε ορισμένη τιμή για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μετά τη δοκιμή, η δεξαμενή δεν πρέπει να φέρει κανένα σημάδι εμφανούς μόνιμης παραμόρφωσης ή εμφανών διαρροών.

ε)

Δοκιμή διαρροής: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου δεν φέρει σημάδια διαρροής κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή συμπιέζεται στην ονομαστική πίεση λειτουργίας της. Δεν πρέπει να εμφανίζει κανένα σημάδι διαρροής που να ανιχνεύεται μέσω ρωγμών, πόρων ή άλλων παρόμοιων ελαττωμάτων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διαδικασίες δοκιμής που εφαρμόζονται σε κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, άλλα από δεξαμενές, τα οποία είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο

 

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Δοκιμή πίεσης

Δοκιμή εξωτερικής διαρροής

Δοκιμή αντοχής

Δοκιμή λειτουργίας

Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση

Δοκιμή αντοχής σε θέρμανση εν ξηρώ

Γήρανση στο όζον

Δοκιμή θερμοκρασιακού κύκλου

Δοκιμή κύκλου πίεσης

Δοκιμή συμβατότητας με το υδρογόνο

Δοκιμή διαρροής έδρας

Διατάξεις εκτόνωσης της πίεσης

Image

Image

 

Image

Image

 

 

Image

 

Image

 

Βαλβίδες

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Εναλλάκτες θερμότητας

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

 

Συνδέσεις ανεφοδιασμού ή υποδοχείς

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Ρυθμιστές πίεσης

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Αισθητήρες

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

 

Εύκαμπτες γραμμές καυσίμου

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Με την επιφύλαξη ειδικών απαιτήσεων για οποιοδήποτε από τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, οι διαδικασίες δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για την έγκριση τύπου κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου, άλλων από δεξαμενές, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν υγρό υδρογόνο, πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

Δοκιμή πίεσης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου μπορούν να αντέχουν σε πίεση μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας του κατασκευαστικού στοιχείου. Το κατασκευαστικό στοιχείο υδρογόνου δεν πρέπει να φέρει κανένα εμφανές σημάδι διαρροής, παραμόρφωσης, ρήξης ή ρωγμής, όταν η πίεση αυξάνεται σε ορισμένη τιμή.

β)

Δοκιμή εξωτερικής διαρροής: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι απαλλαγμένα από εξωτερικές διαρροές και δεν εμφανίζουν σημάδια πορώδους.

γ)

Δοκιμή αντοχής: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να εξασφαλίζουν αξιόπιστα συνεχή λειτουργία. Οι δοκιμές έγκεινται στη διενέργεια συγκεκριμένου αριθμού κύκλων δοκιμής για το κατασκευαστικό στοιχείο υδρογόνου κάτω από καθορισμένες θερμοκρασίες και συνθήκες πίεσης. Ως «κύκλος δοκιμής» νοείται η συνήθης λειτουργία (δηλαδή ένα άνοιγμα και ένα κλείσιμο) του κατασκευαστικού στοιχείου υδρογόνου.

δ)

Δοκιμή λειτουργίας: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία.

ε)

Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχουν στη διάβρωση. Για να αποδειχθεί αυτό, τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου φέρονται σε επαφή με συγκεκριμένες χημικές ουσίες.

στ)

Δοκιμή αντοχής σε θέρμανση εν ξηρώ: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μη μεταλλικά κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Για να αποδειχθεί αυτό, τα κατασκευαστικά στοιχεία εκτίθενται στον αέρα στη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας.

ζ)

Δοκιμή γήρανσης στο όζον: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μη μεταλλικά κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχουν στη γήρανση στο όζον. Για να αποδειχθεί αυτό, τα κατασκευαστικά στοιχεία εκτίθενται σε αέρα με υψηλή συγκέντρωση όζοντος.

η)

Δοκιμή θερμοκρασιακού κύκλου: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχουν σε μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας. Για να αποδειχθεί αυτό, τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου υποβάλλονται σε θερμοκρασιακό κύκλο καθορισμένης διάρκειας από την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας.

θ)

Δοκιμή κύκλου πίεσης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχουν σε μεγάλες εναλλαγές πίεσης. Για να αποδειχθεί αυτό, τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου υποβάλλονται σε μεταβολή πίεσης από την ατμοσφαιρική πίεση στη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (ΜΕΠΛ) και ξανά στην ατμοσφαιρική πίεση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ι)

Δοκιμή συμβατότητας με το υδρογόνο: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μεταλλικά κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου (δηλαδή οι κύλινδροι και οι βαλβίδες) δεν παρουσιάζουν κίνδυνο ευθραυστότητας από το υδρογόνο. Στα κατασκευαστικά στοιχεία που υπόκεινται σε συχνές εναλλαγές φορτίου, πρέπει να αποφεύγονται οι συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν τοπική κόπωση καθώς και δημιουργία ή εξάπλωση ρωγμών κόπωσης στη δομή.

ια)

Δοκιμή διαρροής έδρας: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι απαλλαγμένα από διαρροές κατά την εγκατάστασή τους στο σύστημα υδρογόνου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διαδικασίες δοκιμής που εφαρμόζονται σε δεξαμενές υδρογόνου σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο

Τύπος δοκιμής

Εφαρμόζεται στον τύπο δεξαμενής

1

2

3

4

Δοκιμή διάρρηξης

Image

Image

Image

Image

Δοκιμή κύκλου πίεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Image

Image

Image

Image

Δοκιμή διαρροής πριν από τη θραύση (ΔΠΘ)

Image

Image

Image

Image

Δοκιμή πυρκαγιάς

Image

Image

Image

Image

Δοκιμές διείσδυσης

Image

Image

Image

Image

Δοκιμή έκθεσης σε χημικές ουσίες

 

Image

Image

Image

Δοκιμή ανοχής σε σύνθετα ελαττώματα

 

Image

Image

Image

Δοκιμή ρήξης λόγω επιταχυνόμενης τάσης

 

Image

Image

Image

Δοκιμή κύκλου πίεσης σε ακραίες θερμοκρασίες

 

Image

Image

Image

Δοκιμή βλάβης από πρόσκρουση

 

 

Image

Image

Δοκιμή διαρροής

 

 

 

Image

Δοκιμή διαπερατότητας

 

 

 

Image

Δοκιμή ροπής στρέψης της κεφαλής στήριξης

 

 

 

Image

Δοκιμή κύκλου αέριου υδρογόνου

 

 

 

Image

1.   Ταξινόμηση δεξαμενών υδρογόνου σχεδιασμένων να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο:

Τύπος 1

Μεταλλική δεξαμενή χωρίς ραφή

Τύπος 2

Δεξαμενή δακτυλιοειδούς περιέλιξης με μεταλλικό χιτώνιο χωρίς ραφή

Τύπος 3

Δεξαμενή πλήρους περιέλιξης με μεταλλικό χιτώνιο χωρίς ή με ραφή

Τύπος 4

Δεξαμενή πλήρους περιέλιξης με μη μεταλλικό χιτώνιο.

2.   Οι διαδικασίες δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για την έγκριση τύπου δεξαμενών υδρογόνου σχεδιασμένων να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο, πρέπει να περιλαμβάνουν τα:

α)

Δοκιμή διάρρηξης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει την τιμή της πίεσης στην οποία διαρρηγνύεται η δεξαμενή. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή συμπιέζεται σε ορισμένη τιμή, η οποία είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση λειτουργίας της δεξαμενής. Η πίεση διάρρηξης της δεξαμενής πρέπει να υπερβαίνει την καθορισμένη πίεση. Η πίεση διάρρηξης της δεξαμενής καταγράφεται και τηρούνται τα σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της δεξαμενής.

β)

Δοκιμή κύκλου πίεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχει σε μεγάλες εναλλαγές πίεσης. Για να αποδειχθεί αυτό, πρέπει να πραγματοποιούνται κύκλοι πίεσης στη δεξαμενή έως ότου παρουσιαστεί βλάβη ή έως ότου συμπληρωθεί καθορισμένος αριθμός κύκλων με την αυξομείωση της πίεσης σε συγκεκριμένες τιμές. Οι δεξαμενές δεν πρέπει να παρουσιάσουν βλάβη προτού ολοκληρώσουν καθορισμένο αριθμό κύκλων. Ο αριθμός των κύκλων έως τη βλάβη, καθώς και η θέση και η περιγραφή της βλάβης, πρέπει να τεκμηριώνονται. Ο κατασκευαστής τηρεί τα αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της δεξαμενής.

γ)

Δοκιμή διαρροής πριν από τη θραύση (ΔΠΘ): Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου εμφανίζει διαρροή πριν από τη θραύση. Για να αποδειχθεί αυτό, πρέπει να πραγματοποιούνται κύκλοι πίεσης στη δεξαμενή με την αυξομείωση της πίεσης σε συγκεκριμένες τιμές. Οι δεξαμενές που υποβάλλονται στη δοκιμή πρέπει είτε να παρουσιάσουν διαρροή είτε να υπερβούν καθορισμένο αριθμό κύκλων δοκιμής χωρίς βλάβη. Ο αριθμός των κύκλων έως τη βλάβη, καθώς και η θέση και η περιγραφή της βλάβης πρέπει να καταγράφονται.

δ)

Δοκιμή πυρκαγιάς: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή, με το σύστημα πυρασφάλειας που διαθέτει, δεν παρουσιάζει διάρρηξη όταν δοκιμάζεται κάτω από τις καθοριζόμενες συνθήκες πυρκαγιάς. Η δεξαμενή, που συμπιέζεται σε πίεση λειτουργίας, πρέπει να εξαερίζεται μόνο μέσω της διάταξης εκτόνωσης της πίεσης και δεν πρέπει να παρουσιάζει ρήξη.

ε)

Δοκιμή διείσδυσης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή δεν εμφανίζει ρήξη όταν διαπερνάται από σφαίρα. Για να αποδειχθεί αυτό, η πλήρης δεξαμενή με την προστατευτική επικάλυψή της συμπιέζεται και διαπερνάται από σφαίρα. Η δεξαμενή δεν πρέπει να παρουσιάσει ρήξη.

στ)

Δοκιμή έκθεσης σε χημικές ουσίες: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή μπορεί να αντέξει την έκθεση σε συγκεκριμένες χημικές ουσίες. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή εκτίθεται σε διάφορα χημικά διαλύματα. Η πίεση της δεξαμενής αυξάνεται σε δεδομένη τιμή και διενεργείται δοκιμή διάρρηξης κατά το στοιχείο α). Η δεξαμενή πρέπει να επιτυγχάνει μια καθορισμένη πίεση διάρρηξης, η οποία πρέπει να καταγράφεται.

ζ)

Δοκιμές ανοχής σε σύνθετα ελαττώματα: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχει στην έκθεση σε υψηλές πιέσεις. Για να αποδειχθεί αυτό, ανοίγονται χαραγές, συγκεκριμένου σχήματος, στα πλευρικά τοιχώματα της δεξαμενής και διενεργείται καθορισμένος αριθμός κύκλων πίεσης. Η δεξαμενή δεν πρέπει να παρουσιάσει διαρροή ή ρήξη για ορισμένο αριθμό κύκλων, αλλά μπορεί να παρουσιάσει βλάβη λόγω διαρροής κατά τους υπόλοιπους κύκλους δοκιμής. Ο αριθμός των κύκλων μέχρι τη βλάβη, καθώς και η θέση και η περιγραφή της βλάβης, πρέπει να καταγράφονται.

η)

Δοκιμή ρήξης λόγω επιταχυνόμενης τάσης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχει στην έκθεση σε υψηλές πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες στο όριο του επιτρεπόμενου εύρους λειτουργίας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή εκτίθεται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας και, ακολούθως, υποβάλλεται σε δοκιμή διάρρηξης, κατά το στοιχείο α). Η δεξαμενή πρέπει να επιτυγχάνει μια καθορισμένη πίεση διάρρηξης.

θ)

Δοκιμή κύκλου πίεσης σε ακραίες θερμοκρασίες: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου μπορεί να αντέξει σε εναλλαγές πίεσης κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε προστατευτική επικάλυψη, πρέπει να υποβάλλεται σε κύκλο υδροστατικής δοκιμής κάτω από ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, να διενεργείται δοκιμή διάρρηξης και δοκιμή διαρροής, κατά τα στοιχεία α) και ια). Οι δεξαμενές πρέπει να υποβάλλονται σε κύκλο δοκιμής χωρίς να εμφανίζουν σημάδια ρήξης, διαρροής ή ξηλώματος των ινών. Οι δεξαμενές δεν πρέπει να παρουσιάζουν ρήξη σε καθορισμένη πίεση.

ι)

Δοκιμή βλάβης από πρόσκρουση: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου παραμείνει λειτουργική μετά την υποβολή της στις καθορισμένες μηχανικές προσκρούσεις. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή υποβάλλεται σε δοκιμή πτώσης και διενεργείται καθορισμένος αριθμός κύκλων πίεσης. Η δεξαμενή δεν πρέπει να παρουσιάσει διαρροή ή ρήξη για ορισμένο αριθμό κύκλων, αλλά μπορεί να παρουσιάσει βλάβη λόγω διαρροής κατά τους υπόλοιπους κύκλους δοκιμής.

ια)

Δοκιμή διαρροής: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου δεν φέρει σημάδια διαρροής κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή συμπιέζεται στην ονομαστική πίεση λειτουργίας της. Δεν πρέπει να εμφανίζει κανένα σημάδι διαρροής που να ανιχνεύεται μέσω ρωγμών, πόρων ή παρόμοιων ελαττωμάτων.

ιβ)

Δοκιμή διαπερατότητας: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου δεν υπερβαίνει καθορισμένη ταχύτητα διαπερατότητας. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή συμπιέζεται με αέριο υδρογόνο στην ονομαστική πίεση λειτουργίας και, στη συνέχεια, παρακολουθείται για διαπερατότητα σε κλειστό θάλαμο για καθορισμένο χρονικό διάστημα και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας.

ιγ)

Δοκιμή ροπής στρέψης της κεφαλής στήριξης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχει στην καθορισμένη ροπή στρέψης. Για να αποδειχθεί αυτό, ασκείται ροπή στρέψης στη δεξαμενή από διάφορες κατευθύνσεις. Ακολούθως, διενεργούνται δοκιμή διάρρηξης και δοκιμή διαρροής, κατά τα στοιχεία α) και ια). Η δεξαμενή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της δοκιμής διάρρηξης και της δοκιμής διαρροής. Η εφαρμοζόμενη ροπή στρέψης, η διαρροή και η πίεση διάρρηξης πρέπει να καταγράφονται.

ιδ)

Δοκιμή κύκλου αέριου υδρογόνου: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η δεξαμενή υδρογόνου είναι σε θέση να αντέχει σε μεγάλες εναλλαγές πίεσης όταν χρησιμοποιείται αέριο υδρογόνο. Για να αποδειχθεί αυτό, η δεξαμενή υποβάλλεται σε ορισμένους κύκλους πίεσης με τη χρήση αέριου υδρογόνου και σε δοκιμή διαρροής, κατά το στοιχείο ια). Οι καταστροφές, όπως ρωγμάτωση λόγω κόπωσης ή η ηλεκτροστατική εκκένωση της δεξαμενής, πρέπει να ελέγχονται. Η δεξαμενή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της δοκιμής διαρροής. Η δεξαμενή δεν πρέπει να παρουσιάζει καμία καταστροφή, όπως ρωγμάτωση κόπωσης ή ηλεκτροστατική εκκένωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Διαδικασίες δοκιμής που εφαρμόζονται σε κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου άλλα από δεξαμενές, τα οποία είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο

 

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Δοκιμές υλικού

Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση

Δοκιμή αντοχής

Δοκιμή κύκλου πίεσης

Δοκιμή εσωτερικής διαρροής

Δοκιμή εξωτερικής διαρροής

Διατάξεις εκτόνωσης της πίεσης

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Αυτόματες βαλβίδες

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Χειροκίνητες βαλβίδες

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Βαλβίδες αντεπιστροφής

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Ανακουφιστικές βαλβίδες

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Εναλλάκτες θερμότητας

Image

Image

 

Image

 

Image

Συνδέσεις ανεφοδιασμού ή υποδοχείς

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Ρυθμιστές πίεσης

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Αισθητήρες συστημάτων υδρογόνου

Image

Image

Image

Image

 

Image

Εύκαμπτες γραμμές καυσίμου

Image

Image

Image

Image

 

Image

Σύνδεσμοι

Image

Image

Image

Image

 

Image

Φίλτρα υδρογόνου

Image

Image

 

Image

 

Image

Αφαιρούμενος συνδετήρας του συστήματος αποθήκευσης

Image

Image

Image

Image

 

Image

Με την επιφύλαξη ειδικών απαιτήσεων για οποιοδήποτε από τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου, οι διαδικασίες δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για την έγκριση τύπου κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου, άλλων από δεξαμενές, που είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο, πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

1.   Δοκιμές υλικού:

1.1.

Δοκιμή συμβατότητας με το υδρογόνο, κατά την έννοια του στοιχείου ι) του παραρτήματος III.

1.2.

Δοκιμή γήρανσης: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να ελέγχει κατά πόσον το μη μεταλλικό υλικό που χρησιμοποιείται σε κατασκευαστικό στοιχείο υδρογόνου μπορεί να αντέξει στη γήρανση. Δεν επιτρέπεται καμιά εμφανής ρωγμή στα δείγματα δοκιμής.

1.3.

Δοκιμή συμβατότητας με το όζον: Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να ελέγχει κατά πόσον το ελαστομερές υλικό ενός κατασκευαστικού στοιχείου υδρογόνου είναι συμβατό με την έκθεση στο όζον. Δεν επιτρέπεται καμιά εμφανής ρωγμή στα δείγματα δοκιμής.

2.   Δοκιμή αντοχής στη διάβρωση, κατά την έννοια του στοιχείου ε) του παραρτήματος III.

3.   Δοκιμή αντοχής, κατά την έννοια του στοιχείου γ) του παραρτήματος III.

4.   Δοκιμή κύκλου πίεσης, κατά την έννοια του στοιχείου θ) του παραρτήματος III. Τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου δεν πρέπει να φέρουν εμφανή σημάδια παραμόρφωσης ή εξώθησης και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της δοκιμής εσωτερικής και εξωτερικής διαρροής.

5.   Δοκιμή εσωτερικής διαρροής: Σκοπός της δοκιμής εσωτερικής διαρροής είναι να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου είναι απαλλαγμένα από εσωτερικές διαρροές. Για να αποδειχθεί αυτό, τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου συμπιέζονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και ελέγχονται για διαρροές. Το κατασκευαστικό στοιχείο υδρογόνου δεν πρέπει να εμφανίσει φυσαλίδες και δεν πρέπει να εμφανίσει εσωτερική διαρροή σε μεγαλύτερο βαθμό από τον καθορισμένο.

6.   Δοκιμή εξωτερικής διαρροής, κατά την έννοια του στοιχείου β) του παραρτήματος III.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση κατασκευαστικών στοιχείων και συστημάτων υδρογόνου

1.   Το σύστημα υδρογόνου πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από ζημίες.

Πρέπει να είναι μονωμένο από τις πηγές θερμότητας στο όχημα.

2.   Η δεξαμενή υδρογόνου μπορεί να αφαιρεθεί μόνο για να αντικατασταθεί από άλλη δεξαμενή υδρογόνου προς ανεφοδιασμό ή προς συντήρηση.

Στην περίπτωση κινητήρα εσωτερικής καύσης, η δεξαμενή δεν τοποθετείται στο διαμέρισμα του κινητήρα του οχήματος.

Πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα από οποιοδήποτε είδος διάβρωσης.

3.   Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της χρήσης ακατάλληλου καυσίμου στο όχημα και της διαρροής υδρογόνου κατά τον ανεφοδιασμό και για να εξασφαλισθεί ότι το αφαιρούμενο σύστημα αποθήκευσης υδρογόνου αφαιρείται με ασφάλεια.

4.   Η σύνδεση ανεφοδιασμού ή ο υποδοχέας πρέπει να ασφαλίζονται έναντι κακής προσαρμογής και προστατεύεται από ακαθαρσίες και νερό. Η σύνδεση ανεφοδιασμού ή ο υποδοχέας πρέπει να συνδυάζονται με βαλβίδα αντεπιστροφής ή με βαλβίδα που έχει την ίδια λειτουργία. Εάν η σύνδεση ανεφοδιασμού δεν τοποθετείται απευθείας στη δεξαμενή, η γραμμή ανεφοδιασμού ασφαλίζεται με βαλβίδα αντεπιστροφής ή με βαλβίδα της ίδιας λειτουργίας, που τοποθετείται απευθείας επί ή εντός της δεξαμενής.

5.   Η δεξαμενή υδρογόνου τοποθετείται και στερεώνεται έτσι ώστε οι καθορισμένες επιταχύνσεις να μπορούν να απορροφώνται χωρίς ζημία των μερών που σχετίζονται με την ασφάλεια όταν οι δεξαμενές υδρογόνου είναι πλήρεις.

6.   Οι γραμμές τροφοδότησης καυσίμου υδρογόνου ασφαλίζονται με αυτόματη βαλβίδα διακοπής που τοποθετείται απευθείας επί ή εντός της δεξαμενής. Η βαλβίδα πρέπει να κλείνει σε περίπτωση κακής λειτουργίας του συστήματος υδρογόνου ή λόγω οποιουδήποτε άλλου συμβάντος που προκαλεί διαρροή υδρογόνου. Όταν το σύστημα πρόωσης είναι κλειστό, η τροφοδότηση καυσίμου από τη δεξαμενή στο σύστημα πρόωσης πρέπει να είναι κλειστή και να παραμένει κλειστή έως ότου το σύστημα τεθεί σε λειτουργία.

7.   Σε περίπτωση ατυχήματος, η αυτόματη βαλβίδα διακοπής που είναι τοποθετημένη απευθείας επί ή εντός της δεξαμενής διακόπτει τη ροή αερίου από τη δεξαμενή.

8.   Κανένα κατασκευαστικό στοιχείο υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προστατευτικών υλικών που αποτελούν μέρος των εν λόγω κατασκευαστικών στοιχείων, δεν πρέπει να προεξέχει από το περίγραμμα του οχήματος ή από τις διατάξεις προστασίας. Αυτό δεν εφαρμόζεται εάν κατασκευαστικό στοιχείο υδρογόνου προστατεύεται επαρκώς και κανένα τμήμα του κατασκευαστικού στοιχείου υδρογόνου δεν είναι τοποθετημένο έξω από τις εν λόγω διατάξεις προστασίας.

9.   Το σύστημα υδρογόνου πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να έχει, στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως εφικτό, την καλύτερη δυνατή προστασία έναντι ζημιάς, όπως η ζημιά που προκαλείται από κινούμενα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος, από σύγκρουση, από χώματα ή από τη φόρτωση ή εκφόρτωση του οχήματος ή τη μετακίνηση φορτίων.

10.   Κανένα κατασκευαστικό στοιχείο υδρογόνου δεν πρέπει να είναι τοποθετημένο κοντά στην εξάτμιση κινητήρα εσωτερικής καύσης ή σε άλλη πηγή θερμότητας, εκτός εάν αυτά τα κατασκευαστικά στοιχεία προστατεύονται επαρκώς από τη θερμότητα.

11.   Το σύστημα εξαερισμού ή θέρμανσης του θαλάμου των επιβατών και τα σημεία όπου η διαρροή ή η συσσώρευση υδρογόνου είναι πιθανή πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε το υδρογόνο να μην έλκεται προς το εσωτερικό του οχήματος.

12.   Σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να εξασφαλίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως εφικτό, ότι η ανακουφιστική διάταξη και το σχετικό σύστημα εξαερισμού παραμένουν λειτουργικά. Το σύστημα εξαερισμού της διάταξης εκτόνωσης της πίεσης πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από ακαθαρσίες και νερό.

13.   Ο θάλαμος των επιβατών του οχήματος πρέπει να χωρίζεται από το σύστημα υδρογόνου, έτσι ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση υδρογόνου. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή ή από τα εξαρτήματά της δεν διαρρέει προς το θάλαμο των επιβατών του οχήματος.

14.   Τα κατασκευαστικά στοιχεία υδρογόνου από τα οποία θα μπορούσε να διαρρεύσει υδρογόνο στο θάλαμο των επιβατών ή των αποσκευών ή σε άλλο μη εξαεριζόμενο θάλαμο πρέπει να περικλείονται από αεροστεγές περίβλημα ή από ισοδύναμη λύση, όπως ορίζουν τα μέτρα εφαρμογής.

15.   Οι διατάξεις που περιέχουν υδρογόνο και λειτουργούν με ηλεκτρισμό πρέπει να έχουν τέτοια μόνωση ώστε να μη διέρχεται ρεύμα μέσω των κατασκευαστικών στοιχείων υδρογόνου, προκειμένου να προλαμβάνεται η πρόκληση ηλεκτρικού σπινθήρα στην περίπτωση ρήγματος.

Τα μεταλλικά κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος υδρογόνου πρέπει να έχουν ηλεκτρική συνέχεια με τη γείωση του οχήματος.

16.   Δύναται να χρησιμοποιούνται σήματα ή άλλα μέσα αναγνώρισης για να επισημαίνεται στις υπηρεσίες διάσωσης ότι το όχημα είναι υδρογονοκίνητο και ότι χρησιμοποιείται υγρό ή συμπιεσμένο (αέριο) υδρογόνο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2007/46//ΕΚ

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.   Στο παράρτημα IV μέρος Ι, προστίθεται στον πίνακα η εξής γραμμή:

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

Αναφορά Επίσημης Εφημερίδα

Εφαρμοσιμότητα

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«62

Σύστημα υδρογόνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009

L 35 της 4.2.2009, σ. 32

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.   Στο προσάρτημα του παραρτήματος IV μέρος Ι, προστίθεται στον πίνακα η εξής γραμμή:

 

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

Αναφορά Επίσημης Εφημερίδας

M1

«62

Σύστημα υδρογόνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009

L 35 της 4.2.2009, σ. 32

3.   Στο προσάρτημα του παραρτήματος VI, προστίθεται στον πίνακα η εξής γραμμή:

 

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης (1)

Όπως τροποποιείται με

Εφαρμόζεται για παραλλαγές

«62.

Σύστημα υδρογόνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009»

 

 

4.   Στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος ΧΙ, προστίθεται στον πίνακα η εξής γραμμή:

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

M1 ≤ 2 500 ( 1 ) kg

M1 > 2 500 ( 1 ) kg

M2

M3

«62

Σύστημα υδρογόνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009

Q

G + Q

G + Q

G + Q»

5.   Στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος ΧΙ, προστίθεται στον πίνακα η εξής γραμμή:

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«62

Σύστημα υδρογόνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009

A

A

A

A

A

 

 

 

 

6.   Στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος ΧΙ, προστίθεται στον πίνακα η εξής γραμμή:

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

M1

«62

Σύστημα υδρογόνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009

7.   Στο προσάρτημα 4 του παραρτήματος ΧΙ, προστίθεται στον πίνακα η εξής γραμμή:

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«62

Σύστημα υδρογόνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

8.   Στο προσάρτημα 5 του παραρτήματος ΧΙ, προστίθεται στον πίνακα η εξής γραμμή:

Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

Κινητοί γερανοί κατηγορίας N3

«62

Σύστημα υδρογόνου

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 79/2009


4.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 35/47


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 80/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιανουαρίου 2009

όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 και το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1989, για τη θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (4), συνέβαλε αισθητά στην εξασφάλιση δίκαιων και αμερόληπτων όρων για τους αερομεταφορείς στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (στο εξής «ΗΣΚ»), προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα των καταναλωτών.

(2)

Το μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων στις αεροπορικές εταιρείες πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων.

(3)

Οι τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις καθιστούν δυνατή τη σημαντική απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους πωλητές συστημάτων ΗΣΚ και στους αερομεταφορείς να διαπραγματεύονται τα τέλη κράτησης και το περιεχόμενο των ναύλων. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζονται με ευελιξία στις ανάγκες και τα αιτήματα των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των καταναλωτών και να διανέμουν πιο αποτελεσματικά τα προϊόντα τους.

(4)

Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εξακολουθεί να είναι αναγκαίο πάντως να διατηρηθούν ορισμένες διατάξεις για τα συστήματα ΗΣΚ, καθώς αυτά περιέχουν προϊόντα μεταφοράς, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι καταχρηστικές πρακτικές ανταγωνισμού και να εξασφαλίζεται η παροχή ουδέτερων πληροφοριών στους καταναλωτές.

(5)

Η άρνηση μητρικών μεταφορέων να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των δρομολογίων τους, τους ναύλους και τη δυνατότητα διάθεσής τους σε άλλα συστήματα εκτός από το δικό τους, ή να αποδέχονται κρατήσεις μέσω των συστημάτων αυτών, μπορεί να στρεβλώσει σοβαρά τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΣΚ.

(6)

Απαιτείται να διατηρηθεί ο ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ συμμετεχόντων μεταφορέων και μητρικών μεταφορέων και να διασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ αερομεταφορέων, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στο ΗΣΚ.

(7)

Για να διασφαλισθούν διαφανείς και συγκρίσιμοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά, οι μητρικοί μεταφορείς θα πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες.

(8)

Οι πωλητές συστημάτων θα πρέπει να διαχωρίζουν σαφώς τα συστήματα ΗΣΚ από οιοδήποτε εσωτερικό ή άλλου είδους σύστημα κράτησης θέσεων αεροπορικής εταιρείας και να μη διατηρούν μέσα κρατήσεων ειδικά για τους μητρικούς τους αερομεταφορείς, έτσι ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προνομιούχου πρόσβασης μητρικού αερομεταφορέα στο σύστημα ΗΣΚ.

(9)

Για να προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, είναι αναγκαίο να παρουσιάζεται στους χρήστες των ΗΣΚ αμερόληπτη αρχική εικόνα και να εξασφαλίζεται ισότιμη βάση πρόσβασης στις πληροφορίες για όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς, έτσι ώστε να μην ευνοείται κάποιος συμμετέχων μεταφορέας έναντι άλλου.

(10)

Η χρήση αμερόληπτης εικόνας αυξάνει τη διαφάνεια των προϊόντων και υπηρεσιών μεταφορών που προσφέρονται από τους συμμετέχοντες μεταφορείς και ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

(11)

Οι πωλητές συστημάτων θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα εμπορικά δεδομένα των ΗΣΚ διατίθενται σε όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς χωρίς διακρίσεις και οι αερομεταφορείς δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για να επηρεάζουν αθέμιτα την επιλογή του ταξιδιωτικού πράκτορα ή την επιλογή του καταναλωτή.

(12)

Οι συμφωνίες μεταξύ των συνδρομητών και του πωλητή συστήματος σχετικά με τις μαγνητικές ταινίες δεδομένων εμπορίας (MIDT) μπορούν να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για αποζημιώσεις των συνδρομητών.

(13)

Θα πρέπει να διευκολυνθεί η παροχή πληροφοριών για τα σιδηροδρομικά και τα συνδυασμένα σιδηροδρομικά αεροπορικά δρομολόγια στις απεικονίσεις των ΗΣΚ.

(14)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) (5), οι αερομεταφορείς δημοσιεύουν τους οικείους ναύλους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων φόρων, καθώς και των επιβαρύνσεων, προσαυξήσεων και τελών που είναι αναπόφευκτα και προβλέψιμα. Οι εικόνες των ΗΣΚ θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για ναύλους που περιλαμβάνονται στην ίδια κατηγορία τιμών ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πρακτορεία ταξιδίων μπορούν να ανακοινώνουν στους πελάτες τους τις πληροφορίες αυτές.

(15)

Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες λεωφορείου που συνδέονται με προϊόντα εναερίων μεταφορών ή σιδηροδρομικών μεταφορών σε συνδυασμό με προϊόντα εναερίων μεταφορών θα πρέπει στο μέλλον να εμφανίζονται στην κύρια εικόνα του ΗΣΚ.

(16)

Τα ΗΣΚ θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να περιλαμβάνουν στο μέλλον κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CΟ2 και την κατανάλωση καυσίμου της πτήσης. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται διά στοιχείων μέσης κατανάλωσης καυσίμου ανά άτομο σε λίτρα/100 km και μέσων εκπομπών CΟ2 ανά άτομο σε g/km και μπορούν να συγκρίνονται με στοιχεία που αφορούν την καλύτερη εναλλακτική σύνδεση με τρένο/λεωφορείο για ταξίδια που διαρκούν λιγότερο από 5 ώρες.

(17)

Η μεταχείριση των αερομεταφορέων της Κοινότητας και των τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι ισότιμη όσον αφορά την εξυπηρέτηση μέσω ΗΣΚ.

(18)

Για να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει κατάλληλες εκτελεστικές εξουσίες, καθώς και τη δυνατότητα να ερευνά παραβάσεις, τόσο με δική της πρωτοβουλία όσο και κατόπιν καταγγελίας, να διατάσσει τις αντίστοιχες επιχειρήσεις να παύουν τις παραβάσεις και να επιβάλλει πρόστιμα.

(19)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την πρόληψη των πρακτικών που συνεπάγονται στρέβλωση του ανταγωνισμού και διακρίσεις στην αγορά διανομής των υπηρεσιών διαχείρισης ταξιδίων μέσω ΣΗΚ, κυρίως δεδομένης της ύπαρξης μεταφορέων που συνδέονται άμεσα με τους πωλητές συστήματος.

(20)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης. Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τους γενικούς κανόνες ανταγωνισμού, οι οποίοι εφαρμόζονται πλήρως κατά καταχρηστικών πρακτικών ανταγωνισμού, όπως αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

(21)

Η προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6). Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ όσον αφορά τις δραστηριότητες των ΗΣΚ.

(22)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων (στο εξής «ΗΣΚ»), εφόσον περιέχει προϊόντα αεροπορικών μεταφορών, το οποίο προσφέρεται προς χρήση ή χρησιμοποιείται στην Κοινότητα.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών τα οποία ενσωματώνονται μαζί με προϊόντα αεροπορικών μεταφορών στην κύρια εικόνα του ΗΣΚ, εφόσον προσφέρονται προς χρήση ή χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1.

«προϊόν μεταφοράς», η μεταφορά ενός επιβάτη μεταξύ δύο αερολιμένων ή σιδηροδρομικών σταθμών·

2.

«τακτική αεροπορική γραμμή», σειρά πτήσεων η οποία έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

σε κάθε πτήση διατίθενται ατομικές θέσεις ή/και ικανότητα μεταφοράς φορτίου ή/και ταχυδρομείου προς πώληση στο κοινό (είτε απευθείας από τον αερομεταφορέα είτε από τους εξουσιοδοτημένους πράκτορές του)·

β)

εκτελείται έτσι ώστε να εξυπηρετείται η κίνηση μεταξύ των δύο ή περισσότερων αερολιμένων, είτε:

με βάση δημοσιευμένο πίνακα δρομολογίων, είτε

με πτήσεις τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να αποτελούν αναγνωρίσιμη συστηματική σειρά

3.

«ναύλος», η τιμή που πρέπει να καταβάλουν οι επιβάτες στους αερομεταφορείς, στους σιδηροδρομικούς μεταφορείς, στους πράκτορές τους ή άλλους πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά τους με δρομολόγιο, καθώς και οι τυχόν όροι βάσει των οποίων ισχύουν οι τιμές αυτές, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής και των όρων που προσφέρονται στο πρακτορείο, και οιαδήποτε άλλη βοηθητική υπηρεσία·

4.

«ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων» ή «ΣΗΚ», ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα προγράμματα πτήσεων, τη διαθεσιμότητα θέσεων και τους ναύλους περισσοτέρων του ενός αερομεταφορέων, με ή χωρίς μέσα για την πραγματοποίηση κρατήσεων ή για την έκδοση εισιτηρίων, εφόσον ορισμένα ή όλα αυτά τα δρομολόγια διατίθενται στους συνδρομητές·

5.

«πωλητής συστήματος», κάθε οντότητα και οι θυγατρικές της, η οποία ή οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία ή τη διάθεση στην αγορά ΗΣΚ·

6.

«μέσα διανομής», οι διευκολύνσεις που προσφέρει ο πωλητής συστήματος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα δρομολογίων, τις διαθέσιμες θέσεις, τους ναύλους και τις συναφείς υπηρεσίες των αερομεταφορέων και των σιδηροδρομικών μεταφορέων και για την κράτηση θέσεων ή/και την έκδοση εισιτηρίων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή υπηρεσία·

7.

«μητρικός μεταφορέας», κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας, ο οποίος άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή από κοινού με άλλους, ελέγχει ή έχει συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαιώματα εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο ή σε άλλο διοικητικό όργανο πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας τον οποίον ελέγχει·

8.

«συμμετοχή στο κεφάλαιο με δικαιώματα εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο ή σε άλλο διοικητικό όργανο πωλητή συστήματος», επένδυση που συνεπάγεται δικαιώματα εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο ή σε άλλο διοικητικό όργανο πωλητή συστήματος, η οποία παρέχει στον επενδυτή τη δυνατότητα να ασκεί, μόνος ή από κοινού με άλλους, αποφασιστική επιρροή στη λειτουργία της επιχείρησης του πωλητή συστήματος·

9.

«έλεγχος», η σχέση που συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό, και λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών ή νομικών περιστατικών, επιτρέπουν να ασκείται αποφασιστική επιρροή σε μια επιχείρηση, ιδίως με:

α)

δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης·

β)

δικαιώματα ή συμβάσεις που εξασφαλίζουν καθοριστική επιρροή στη σύνθεση, στις ψηφοφορίες ή στις αποφάσεις των οργάνων της επιχείρησης·

10.

«συμμετέχων μεταφορέας», ο αερομεταφορέας ή ο σιδηροδρομικός μεταφορέας, ο οποίος έχει συνάψει συμφωνία με πωλητή συστήματος για τη διανομή προϊόντων μεταφορών μέσω ΗΣΚ·

11.

«συνδρομητής», κάθε πρόσωπο ή επιχείρηση, εκτός από τον συμμετέχοντα μεταφορέα, που χρησιμοποιεί ένα ΗΣΚ βάσει σύμβασης με πωλητή συστήματος με σκοπό την κράτηση θέσεων για αεροπορικά και συναφή προϊόντα εξ ονόματος πελάτη·

12.

«κύρια εικόνα», η πλήρης και ουδέτερη παρουσίαση δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφορών μεταξύ ζευγών πόλεων, μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

13.

«εισιτήριο», έγκυρο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα μεταφοράς, ή το άυλο ισοδύναμό του, που έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από τον αερομεταφορέα, τον σιδηροδρομικό μεταφορέα ή τον εντεταλμένο πράκτορά του·

14.

«συνδυασμένο προϊόν», προκαθορισμένος συνδυασμός μεταφοράς με άλλες υπηρεσίες, μη βοηθητικές της μεταφοράς, που προσφέρονται σε μια συνολική τιμή·

15.

«τέλος κράτησης», η τιμή που καταβάλλουν οι αερομεταφορείς σε πωλητές συστήματος για τις παρεχόμενες από τα ΗΣΚ υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ 2

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3

Σχέσεις με τους μεταφορείς

1.   Ο πωλητής συστήματος:

α)

δεν επισυνάπτει αθέμιτους και/ή αδικαιολόγητους όρους σε σύμβασή του με συμμετέχοντα μεταφορέα, ούτε απαιτεί την αποδοχή συμπληρωματικών όρων οι οποίοι, εκ φύσεως ή σύμφωνα με την εμπορική πρακτική, δεν έχουν καμία σχέση με τη συμμετοχή στο ΗΣΚ του·

β)

δεν θέτει ως όρο συμμετοχής στο ΗΣΚ του ότι ο συμμετέχων μεταφορέας δεν δύναται να συμμετέχει συγχρόνως σε άλλο σύστημα ή ότι ο συμμετέχων μεταφορέας δεν είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί εναλλακτικά συστήματα κράτησης, όπως το δικό του σύστημα κράτησης μέσω Διαδικτύου και τα τηλεφωνικά του κέντρα.

2.   Ο πωλητής συστήματος εισάγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που παρέχουν οι συμμετέχοντες μεταφορείς εξίσου προσεκτικά και έγκαιρα, με την επιφύλαξη μόνον των περιορισμών που επιβάλλει η μέθοδος εισαγωγής που έχει επιλέξει κάθε συμμετέχων μεταφορέας.

3.   Ο πωλητής συστήματος ανακοινώνει δημόσια, εκτός εάν τούτο έχει άλλως δημοσιοποιηθεί, την ύπαρξη και τον βαθμό άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής αερομεταφορέα ή σιδηροδρομικού μεταφορέα στο κεφάλαιο πωλητή συστήματος, όπως επίσης και τη συμμετοχή πωλητή συστήματος στο κεφάλαιο αερομεταφορέα ή σιδηροδρομικού μεταφορέα.

Άρθρο 4

Μέσα διανομής

1.   Ο πωλητής συστήματος δεν διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία εισαγωγής ή/και επεξεργασίας δεδομένων ή άλλο μέσο διανομής, ή τροποποιήσεις των μέσων αυτών, προς αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων μεταφορέων, συμπεριλαμβανομένων του μητρικού του μεταφορέα ή μεταφορέων. Ο πωλητής συστήματος παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς πληροφορίες σχετικά με τροποποιήσεις στις διευκολύνσεις διανομής του και στις διαδικασίες εισαγωγής/επεξεργασίας δεδομένων.

2.   Ο πωλητής συστήματος εξασφαλίζει τον διαχωρισμό των μηχανισμών διανομής του, τουλάχιστον μέσω λογισμικού, σαφώς και με εξακριβώσιμο τρόπο, από οιουσδήποτε μηχανισμούς μεταφορέα οι οποίοι αφορούν ιδιωτικές καταστάσεις δεδομένων, καθώς και τη διαχείριση και προώθηση των πωλήσεων.

Άρθρο 5

Εικόνες

1.   Ο πωλητής συστήματος παρέχει μέσω του ΗΣΚ του μία κύρια εικόνα ή εικόνες για κάθε επιμέρους συναλλαγή, οι οποίες περιλαμβάνουν με ουδέτερο και διεξοδικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις ή μεροληψία, τα στοιχεία που παρέχουν οι συμμετέχοντες μεταφορείς. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη σειρά παρουσίασης των πληροφοριών δεν βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα του μεταφορέα και εφαρμόζονται με αμερόληπτο τρόπο σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς. Η κύρια ή οι κύριες εικόνες δεν παραπλανούν τον καταναλωτή, είναι εύκολα προσιτές και τηρούν τους κανόνες του παραρτήματος Ι.

2.   Για τις πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή από ΗΣΚ, ο συνδρομητής χρησιμοποιεί ουδέτερη απεικόνιση κατά την παράγραφο 1, εκτός εάν απαιτείται άλλη απεικόνιση προκειμένου να ικανοποιηθεί προτίμηση που έχει εκφράσει ο καταναλωτής.

3.   Οι πτήσεις που εκτελούνται από αερομεταφορείς η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα (7), πρέπει να δηλώνονται σαφώς και ειδικά στην εικόνα.

4.   Ο πωλητής συστήματος εισάγει στην εικόνα του ΗΣΚ ειδικό σύμβολο αναγνωρίσιμο από τους χρήστες, με σκοπό την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, όπως προβλέπει το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

5.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε ΗΣΚ χρησιμοποιούμενο από αερομεταφορέα, ή από σιδηροδρομικό μεταφορέα, ή από ομάδα αερομεταφορέων, ή από ομάδα σιδηροδρομικών μεταφορέων, στα δικά τους γραφεία, στις δικές τους θυρίδες πώλησης εισιτηρίων ή στους δικούς τους ιστοτόπους, που επισημαίνονται σαφώς.

Άρθρο 6

Σχέσεις με συνδρομητές

1.   Ο πωλητής συστήματος δεν επισυνάπτει αθέμιτους ή/και αδικαιολόγητους όρους σε σύμβαση με συνδρομητή, σύμφωνα με τους οποίους ο συνδρομητής εμποδίζεται να εγγραφεί σε άλλα συστήματα ή να χρησιμοποιεί άλλα συστήματα, απαιτείται η αποδοχή πρόσθετων όρων που δεν συνδέονται με την εγγραφή στο ΗΣΚ του πωλητή συστήματος, ή επιβάλλεται η υποχρέωση να αποδεχθεί ο συνδρομητής προσφορά τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού.

2.   Εάν ο συνδρομητής είναι αυτόνομη επιχείρηση, η οποία απασχολεί προσωπικό κάτω των 50 ατόμων και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, μπορεί να λύσει τη σύμβασή του με πωλητή συστήματος κατόπιν προειδοποιήσεως, η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες· τότε η σύμβαση λήγει το ενωρίτερο στο τέλος του πρώτου έτους της. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής συστήματος δεν δικαιούται ανάκτηση ποσού υψηλοτέρου των δαπανών που συνδέονται απευθείας με τη λύση της σύμβασης.

Άρθρο 7

Μαγνητικές ταινίες δεδομένων εμπορίας (MIDT)

1.   Όλα τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης και πώλησης θέσεων διατίθενται από τους πωλητές συστήματος, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά παρέχονται εξίσου εγκαίρως και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων και των μητρικών αερομεταφορέων. Τα δεδομένα μπορούν να καλύπτουν, και κατόπιν αιτήματος καλύπτουν, όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς ή/και συνδρομητές.

2.   Οι συμμετέχοντες μεταφορείς δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για να επηρεάσουν την επιλογή του συνδρομητή.

3.   Όταν τα εν λόγω δεδομένα προκύπτουν από τη χρήση των μέσων διανομής ενός ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στην Κοινότητα, δεν περιλαμβάνουν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός εάν ο συνδρομητής και ο πωλητής συστήματος συμφωνούν για τους όρους δέουσας χρήσης των εν λόγω δεδομένων. Τούτο ισχύει επίσης για τη διάθεση τέτοιων δεδομένων από τους πωλητές συστημάτων σε οποιονδήποτε τρίτο, για χρήση άλλη από την τιμολόγηση.

4.   Κάθε συμφωνία μεταξύ συνδρομητή και πωλητή συστήματος σχετικά με τις MIDT καθίσταται προσιτή στο κοινό.

Άρθρο 8

Ισοδύναμη μεταχείριση σε τρίτες χώρες

1.   Με την επιφύλαξη των διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι μέρη η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, εφόσον πωλητής συστήματος ο οποίος δραστηριοποιείται σε τρίτη χώρα, δεν μεταχειρίζεται τους κοινοτικούς αερομεταφορείς, σε θέματα που περιέχει ο παρών κανονισμός, όπως μεταχειρίζεται τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς της τρίτης χώρας, η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει από όλους τους πωλητές συστήματος που δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα να επιφυλάσσουν μεταχείριση στους αερομεταφορείς της συγκεκριμένης τρίτης χώρας αντίστοιχη με εκείνη των κοινοτικών αερομεταφορέων στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

2.   Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της διακριτικής ή μεροληπτικής μεταχείρισης την οποία τυγχάνουν αερομεταφορείς από πωλητές συστήματος σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, ερευνά πιθανές περιπτώσεις μεροληπτικής μεταχείρισης εις βάρος κοινοτικών αερομεταφορέων σε ΗΣΚ τρίτων χωρών. Εάν διαπιστωθεί τέτοια μεροληπτική μεταχείριση, η Επιτροπή, πριν να λάβει απόφαση, ενημερώνει τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητεί τις παρατηρήσεις τους, μεταξύ άλλων οργανώνοντας συνεδρίαση αρμοδίων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

ΤΜΗΜΑ 3

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 9

Δεδομένα παρεχόμενα από συμμετέχοντες μεταφορείς

Οι συμμετέχοντες μεταφορείς, όπως και οι μεσάζοντες που χειρίζονται τα δεδομένα, εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που εισάγουν σε ΗΣΚ είναι ακριβή και ότι επιτρέπουν στον πωλητή συστήματος να τηρεί τους κανόνες που εκτίθενται στο παράρτημα I.

Άρθρο 10

Ειδικοί κανόνες για τους μητρικούς μεταφορείς

1.   Ο μητρικός μεταφορέας, με την επιφύλαξη της αμοιβαιότητας κατά την παράγραφο 2, δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις σε βάρος ανταγωνιστικού ΗΣΚ αρνούμενος να του παράσχει, κατόπιν αιτήματος και εγκαίρως, τα ίδια δεδομένα με εκείνα με τα οποία τροφοδοτεί το δικό του ΗΣΚ σχετικά με τα δρομολόγια, τους ναύλους και τις διαθέσιμες θέσεις που αφορούν τα δικά του προϊόντα μεταφοράς, ή διανέμει τα προϊόντα του μέσω άλλου ΗΣΚ, ή αρνούμενος να αποδεχθεί ή να επιβεβαιώσει διενεργηθείσα εγκαίρως κράτηση θέσης μέσω ανταγωνιστικού ΗΣΚ για οποιαδήποτε από τα δικά του προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς που διανέμονται μέσω του δικού του ΗΣΚ. Ο μητρικός μεταφορέας υποχρεούται να αποδέχεται και να επιβεβαιώνει μόνον τις κρατήσεις που ανταποκρίνονται στους δικούς του ναύλους και όρους.

2.   Ανταγωνιστικό ΗΣΚ δεν μπορεί να αρνείται να καταχωρίσει δεδομένα που αφορούν ωράρια, ναύλους και διαθέσιμες θέσεις για μεταφορικές υπηρεσίες που παρέχει μητρικός μεταφορέας, και πρέπει να εισάγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα με την ίδια φροντίδα και ταχύτητα που επιδεικνύει για τους άλλους πελάτες και συνδρομητές του σε οιαδήποτε από τις αγορές, με την επιφύλαξη μόνον των περιορισμών όσον αφορά τη μέθοδο εισαγωγής δεδομένων που επιλέγουν οι επιμέρους μεταφορείς.

3.   Ο μητρικός μεταφορέας δεν υποχρεούται να αποδέχεται άλλες δαπάνες εν προκειμένω, εκτός εκείνων που αφορούν την αναπαραγωγή των παρεχόμενων δεδομένων και τις αποδεκτές κρατήσεις. Το πληρωτέο προς το ΗΣΚ τέλος κράτησης για την αποδοχή κράτησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ευθυγραμμίζεται με το τέλος ισοδύναμων συναλλαγών που χρεώνεται από το ίδιο ΗΣΚ σε άλλους συμμετέχοντες μεταφορείς.

4.   Ο μητρικός μεταφορέας δεν μεροληπτεί, άμεσα ή ή έμμεσα, υπέρ του δικού του ΗΣΚ, συνδέοντας τη χρήση οιουδήποτε συγκεκριμένου ΗΣΚ από συνδρομητή με την είσπραξη προμήθειας ή με άλλο κίνητρο ή αντικίνητρο για την πώληση των δικών του προϊόντων μεταφοράς.

5.   Ο μητρικός μεταφορέας δεν μεροληπτεί, άμεσα ή έμμεσα, υπέρ του δικού του ΗΣΚ, απαιτώντας, άμεσα ή έμμεσα, από συνδρομητή τη χρήση οιουδήποτε συγκεκριμένου ΗΣΚ για την πώληση ή την έκδοση εισιτηρίων για οποιοδήποτε προϊόν μεταφοράς παρέχει ο ίδιος, άμεσα ή έμμεσα.

ΤΜΗΜΑ 4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 11

Επεξεργασία, πρόσβαση και αρχειοθέτηση προσωπικών δεδομένων

1.   Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ΗΣΚ με σκοπό την κράτηση θέσεων ή την έκδοση εισιτηρίων για προϊόντα μεταφορών υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με αυτούς τους σκοπούς. Όσον αφορά την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, ο πωλητής συστήματος θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο δ), της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2.   Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνον εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας ο άμεσα ενδιαφερόμενος είναι μέρος, ή για να διενεργηθούν τα δέοντα κατόπιν αιτήματος του άμεσα ενδιαφερομένου πριν από τη σύναψη σύμβασης.

3.   Οσάκις εμπλέκονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων του άρθρου 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση του άμεσα ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων σε βάση ενημέρωσης.

4.   Οι υπό τον έλεγχο του πωλητή συστήματος πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμες μεμονωμένες κρατήσεις αρχειοθετούνται εκτός δικτύου (offline) εντός 72 ωρών μετά τη συμπλήρωση του τελευταίου στοιχείου της μεμονωμένης κράτησης και καταστρέφονται εντός τριών ετών. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο για λόγους διαφορών ως προς τη χρέωση.

5.   Τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης θέσεων και πωλήσεων που διαθέτει ο πωλητής συστήματος δεν περιέχουν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων ή, κατά περίπτωση, οργανισμών ή εταιρειών για λογαριασμό των οποίων ενεργούν.

6.   Κατόπιν αιτήματος, ο συνδρομητής γνωστοποιεί στον καταναλωτή το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή συστήματος, τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τη διάρκεια διατήρησής τους και τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

7.   Ο άμεσα ενδιαφερόμενος δικαιούται δωρεάν πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν αρχειοθετηθεί από τον πωλητή συστήματος ή από τον συνδρομητή.

8.   Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν άρθρο είναι συμπληρωματικά και υφίστανται επιπροσθέτως των δικαιωμάτων του άμεσα ενδιαφερόμενου τα οποία καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί βάσει της εν λόγω οδηγίας καθώς και στις διατάξεις διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Κοινότητα είναι μέρος.

9.   Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ για τους σκοπούς της παραγράφου 1. Εκτός αν άλλως ορίζεται, εφαρμόζονται οι ορισμοί της εν λόγω οδηγίας. Εφόσον δεν εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητες ΗΣΚ που καθορίζει το παρόν άρθρο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας και των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη βάσει αυτής και των διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Κοινότητα είναι μέρος.

10.   Όταν πωλητής συστήματος χειρίζεται βάσεις δεδομένων υπό διαφορετικές ιδιότητες, παραδείγματος χάριν πραγματοποιώντας κρατήσεις με ΗΣΚ ή για συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση της προστασίας των δεδομένων με τη διασύνδεση μεταξύ των βάσεων δεδομένων, και για να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προσπελάσιμα μόνον για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

ΤΜΗΜΑ 5

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 12

Ελεγκτής και έκθεση ελέγχου

1.   Κάθε πωλητής συστήματος υποβάλλει ανά τετραετία και, επιπλέον, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, λογιστική έκθεση βάσει ανεξάρτητου ελέγχου στην οποία εκτίθενται λεπτομερώς η διάρθρωση της ιδιοκτησίας του και το πρότυπο διαχείρισής του. Οι δαπάνες που συνεπάγεται η έκθεση βαρύνουν τον πωλητή συστήματος.

2.   Ο πωλητής συστήματος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την ταυτότητα του ελεγκτή πριν από την επιβεβαίωση του διορισμού. Η Επιτροπή μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις, και πρέπει, εντός δύο μηνών, κατόπιν διαβούλευσης με τον ελεγκτή, τον πωλητή συστήματος και κάθε άλλο μέρος που επικαλείται έννομο συμφέρον, να αποφασίσει εάν ο ελεγκτής θα αντικατασταθεί ή όχι.

ΤΜΗΜΑ 6

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 13

Παραβάσεις

Οσάκις η Επιτροπή διαπιστώνει, κατόπιν καταγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία, παράβαση του παρόντος κανονισμού, δύναται, με απόφασή της, να υποχρεώσει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση. Οι έρευνες σχετικά με πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα ενδεχόμενων ερευνών σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης.

Άρθρο 14

Εξουσίες έρευνας

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης ειδικών ελέγχων κυρίως όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στα άρθρα 4, 7, 10 και 11.

Άρθρο 15

Πρόστιμα

1.   Η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να επιβάλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, εφόσον εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνουν τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να επιβάλει σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, εφόσον παρέχουν, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, ανακριβείς ή ατελείς πληροφορίες ή εφόσον δεν παρέχουν πληροφορίες εντός της απαιτούμενης προθεσμίας, κατόπιν αιτήματος διατυπωμένου με απόφαση που έχει θεσπισθεί βάσει του άρθρου 14.

3.   Ο καθορισμός του ύψους του προστίμου γίνεται με βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.

4.   Τα πρόστιμα δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.

5.   Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία για την επανεξέταση των αποφάσεων με τις οποίες η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο. Το Δικαστήριο δύναται να ακυρώνει, να μειώνει ή να αυξάνει το πρόστιμο.

Άρθρο 16

Διαδικασίες

1.   Η Επιτροπή, πριν να λάβει αποφάσεις βάσει των άρθρων 13 και 15, απευθύνει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, κοινοποίηση των αιτιάσεων και τους παρέχει τη δυνατότητα γραπτής υποβολής των απόψεών τους και, εφόσον το ζητήσουν, προφορική ακρόαση.

2.   Η Επιτροπή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της διαβιβάσθηκαν βάσει του παρόντος κανονισμού και καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελματικού απορρήτου.

Κάθε πρόσωπο που διαβιβάζει πληροφορίες στην Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισμού προσδιορίζει με σαφήνεια κάθε στοιχείο που κρίνει εμπιστευτικό, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους, και υποβάλλει χωριστή μη εμπιστευτική έκδοση μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η Επιτροπή.

3.   Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει, δεν συντρέχουν ικανοί λόγοι που να δικαιολογούν την κίνηση διαδικασίας για μια καταγγελία, ενημερώνει σχετικά τους καταγγέλλοντες και καθορίζει προθεσμία, εντός της οποίας ο καταγγέλλων μπορεί να γνωστοποιήσει γραπτώς τις απόψεις του.

Εάν ο καταγγέλλων γνωστοποιήσει τις απόψεις του εντός της προθεσμίας που έχει τάξει η Επιτροπή και τα γραπτά σχόλια του καταγγέλλοντος δεν οδηγούν σε διαφορετική εκτίμηση της καταγγελίας, η Επιτροπή απορρίπτει με απόφασή της την καταγγελία. Εάν ο καταγγέλλων δεν γνωστοποιήσει τις απόψεις του εντός της προθεσμίας που έχει τάξει η Επιτροπή, η καταγγελία θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Οσάκις η Επιτροπή απευθύνει κοινοποίηση των αιτιάσεων, διαβιβάζει στον καταγγέλλοντα αντίγραφο της μη εμπιστευτικής έκδοσης και τάσσει προθεσμία εντός της οποίας ο καταγγέλλων μπορεί να γνωστοποιήσει γραπτώς τις απόψεις του.

4.   Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, παρέχει πρόσβαση στον φάκελο σε όλα τα μέρη στα οποία απηύθυνε κοινοποίηση των αιτιάσεων και στον καταγγέλλοντα. Η πρόσβαση παρέχεται μετά την κοινοποίηση των αιτιάσεων. Το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο δεν αφορά το επαγγελματικό απόρρητο, άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες και εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής.

5.   Εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΤΜΗΜΑ 7

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 καταργείται.

2.   Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, και πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος II.

Άρθρο 18

Επανεξέταση

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εφόσον απαιτείται και με τη συνδρομή ειδικών ελέγχων κατά το άρθρο 14. Εξετάζει ιδίως την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης και θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών μέσω ΣΗΚ.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 8 για την ισότιμη μεταχείριση σε τρίτες χώρες, και προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την άρση των συνθηκών που συνιστούν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης ή τροποποίησης διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

3.   Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με την οποία εκτιμάται εάν χρειάζεται να διατηρηθεί, να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Μαρτίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Ιανουαρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VONDRA


(1)  ΕΕ C 224 της 30.8.2008, σ. 57.

(2)  ΕΕ C 233 της 11.9.2008, σ. 1.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008.

(4)  ΕΕ L 220 της 29.7.1989, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(7)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

1.   Όταν εμφανίζονται οι τιμές στην κύρια εικόνα, ή/και όταν επιλέγεται σειρά παρουσίασης με βάση τις τιμές, οι τιμές πρέπει να περιέχουν τους ναύλους και όλους τους ισχύοντες φόρους, επιβαρύνσεις, πρόσθετες επιβαρύνσεις και τέλη που πρέπει να καταβληθούν στον αερομεταφορέα ή στον σιδηροδρομικό μεταφορέα και που δεν μπορούν να αποφευχθούν, αλλά μπορούν να προβλεφθούν τη στιγμή που εμφανίζονται στην εικόνα.

2.   Κατά τη δημιουργία και την επιλογή προϊόντων μεταφοράς για συγκεκριμένο ζεύγος πόλεων που πρόκειται να περιληφθούν στην κύρια εικόνα, δεν γίνεται διάκριση με βάση τους αερολιμένες ή τους σιδηροδρομικούς σταθμούς που εξυπηρετούν την ίδια πόλη.

3.   Οι πτήσεις εκτός των τακτικών αεροπορικών γραμμών πρέπει να επισημαίνονται σαφώς. Ο καταναλωτής δικαιούται, κατόπιν αιτήματος, να λαμβάνει κύρια εικόνα περιοριζόμενη μόνο στις τακτικές ή τις μη τακτικές αεροπορικές γραμμές.

4.   Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να επισημαίνονται σαφώς.

5.   Όταν οι πτήσεις εκτελούνται από αερομεταφορέα που δεν είναι ο καθοριζόμενος από τον κωδικό ταυτότητας αερομεταφορέα, επισημαίνεται σαφώς ο πραγματικός αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται πάντοτε, εκτός από την περίπτωση βραχυπρόθεσμων και ειδικών ρυθμίσεων.

6.   Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένα προϊόντα δεν εμφανίζονται στην κύρια εικόνα.

7.   Κατ’ επιλογήν του συνδρομητή, οι ταξιδιωτικές επιλογές στην κύρια εικόνα κατατάσσονται σύμφωνα με τους ναύλους ή με την εξής σειρά:

i)

επιλογές ταξιδίου χωρίς ενδιάμεσο σταθμό που διαβαθμίζονται με βάση την ώρα αναχώρησης·

ii)

όλες οι λοιπές επιλογές ταξιδίου με βάση τη διάρκεια ταξιδίου.

8.   Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο σημείο 10, καμία επιλογή ταξιδίου δεν μπορεί να εμφανίζεται στην κύρια εικόνα πάνω από μία φορά.

9.   Όταν οι επιλογές ταξιδίου διαβαθμίζονται σύμφωνα με το σημείο 7 σημεία i) και ii), και οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες για το ίδιο ζεύγος πόλων προσφέρονται στο ΗΣΚ, στην πρώτη οθόνη της κύριας εικόνας εμφανίζονται τουλάχιστον οι καλύτερα διαβαθμισμένες σιδηροδρομικές ή συνδυασμένες σιδηροδρομικές και αεροπορικές υπηρεσίες.

10.   Όταν οι αερομεταφορείς εκτελούν πτήσεις βάσει συμφωνίας κοινού κωδικού (code-sharing), καθένας από τους αερομεταφορείς αυτούς –όχι περισσότεροι από δύο– επιτρέπεται να έχει χωριστή εικόνα χρησιμοποιώντας τον δικό του ατομικό κωδικό ταυτότητας αερομεταφορέα. Όταν εμπλέκονται πάνω από δύο αερομεταφορείς, ο προσδιορισμός των δύο αερομεταφορέων εναπόκειται στον αερομεταφορέα που όντως εκτελεί την πτήση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3α

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 9

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4α παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4α παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4α παράγραφος 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρα 7 και 11

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 9

Άρθρο 6

Άρθρο 9α

Άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Άρθρο 12

Άρθρο 14

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15 παράγραφοι 1 έως 4

Άρθρο 17

Άρθρο 15 παράγραφος 5

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 5

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 21α

Άρθρο 21β

Άρθρο 22

Άρθρο 11

Άρθρο 23

Άρθρο 18

Παράρτημα Ι

Παράρτημα Ι


4.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 35/56


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 81/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιανουαρίου 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά τη χρήση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο α),

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (2), θεσπίζει τους όρους, τα κριτήρια και τους λεπτομερείς κανόνες που διέπουν τους ελέγχους στα σημεία συνοριακής διέλευσης και την επιτήρηση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (3), στοχεύει στη βελτίωση της εφαρμογής της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις. Επίσης προβλέπει ότι στους σκοπούς του VIS είναι να διευκολύνει τους ελέγχους στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης και την καταπολέμηση της απάτης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 θεσπίζει τα κριτήρια έρευνας και τους όρους πρόσβασης των αρμοδίων αρχών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής ελέγχων στα εξωτερικά σημεία συνοριακής διέλευσης, σε δεδομένα για την εξακρίβωση της ταυτότητας των κατόχων της θεώρησης και/ή του γνήσιου της θεώρησης ή/και του κατά πόσο πληρούνται οι όροι εισόδου, και για την εξακρίβωση ταυτότητας οιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τους όρους εισόδου, διαμονής ή κατοικίας στο έδαφος των κρατών μελών.

(4)

Επειδή μόνον η επαλήθευση δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορεί να επιβεβαιώσει με ασφάλεια ότι ένα πρόσωπο που επιθυμεί να εισέλθει στο χώρο του Σένγκεν είναι το πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε η θεώρηση, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση του VIS στα εξωτερικά σύνορα.

(5)

Για να ελεγχθεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006, και για να επιτευχθεί η επιτυχής διαχείριση των σχεδιασμών τους, οι συνοριοφύλακες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που μπορεί να αναζητηθούν στο VIS.

(6)

Για να αποφευχθούν οι παραβιάσεις των σημείων συνοριακής διέλευσης στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το VIS και να υπάρξουν εγγυήσεις για την πλήρη αποτελεσματικότητα του VIS, κρίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να χρησιμοποιείται το VIS με εναρμονισμένο τρόπο κατά τη διεξαγωγή ελέγχων εισόδου στα εξωτερικά σύνορα.

(7)

Επειδή σε περιπτώσεις πολλαπλών αιτήσεων θεώρησης ενδείκνυνται η εκ νέου χρήση και η αντιγραφή από την πρώτη αίτηση βιομετρικών στοιχείων στο VIS, η χρήση του VIS για ελέγχους εισόδου στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.

(8)

Η χρήση του VIS θα πρέπει να συνεπάγεται συστηματική έρευνα στο VIS με χρήση του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης σε συνδυασμό με την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ωστόσο, δεδομένου του δυνητικού αντίκτυπου αυτών των ερευνών στον χρόνο αναμονής στα σημεία διέλευσης των συνόρων, θα πρέπει να είναι δυνατόν, κατά παρέκκλιση και για μεταβατική περίοδο σε αυστηρά καθορισμένες περιστάσεις, να χρησιμοποιείται το VIS χωρίς συστηματική επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτή η παρέκκλιση χρησιμοποιείται μόνον όταν οι οικείες προϋποθέσεις πληρούνται εντελώς και ότι η διάρκεια και η συχνότητα της εφαρμογής αυτής της παρέκκλισης περιορίζεται στο απολύτως ελάχιστο στα μεμονωμένα σημεία διέλευσης των συνόρων.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η θέσπιση των κανόνων για τη χρήση του VIS στα εξωτερικά σύνορα, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(11)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζονται στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω δύο χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (4), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (5).

(13)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (6), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (7).

(14)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (8), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ του Συμβουλίου (9).

(15)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στην θέσπιση του παρόντος κανονισμού και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στη εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο Σένγκεν βάσει των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου μέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία θα πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 5 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, εντός προθεσμίας έξι μηνών αφής θεσπισθεί ο παρών κανονισμός, εάν θα τον μεταφέρει ή όχι στο εθνικό της δίκαιο.

(16)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (10). Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην θέσπισή του και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(17)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (11). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπισή του και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(18)

Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό υπό την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003.

(19)

Ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό υπό την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα ακόλουθα στοιχεία παρεμβάλλονται μετά το στοιχείο α):

«αα)

Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει τη θεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), ο διεξοδικός έλεγχος κατά την είσοδο περιλαμβάνει επίσης εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου της θεώρησης και του γνησίου της θεώρησης, με αναζήτηση στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) (12).

αβ)

Κατά παρέκκλιση, όταν:

i)

η κυκλοφορία αγγίζει υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα ο χρόνος αναμονής στο σημείο διέλευσης συνόρων να καθίσταται υπερβολικός,

ii)

έχουν εξαντληθεί όλοι οι πόροι όσον αφορά το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την οργάνωση, και

iii)

βάσει αξιολόγησης προκύπτει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος που συνδέεται με την εσωτερική ασφάλεια και τη λαθρομετανάστευση,

μπορεί να πραγματοποιείται αναζήτηση στο VIS βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης σε όλες τις περιπτώσεις και, δειγματοληπτικά, βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης σε συνδυασμό με την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την ταυτότητα του κατόχου της θεώρησης ή/και το γνήσιο της θεώρησης, διενεργείται συστηματικά αναζήτηση στο VIS με χρήση του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης σε συνδυασμό με την επαλήθευση των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η παρέκκλιση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται μόνον σε συγκεκριμένο σημείο διέλευσης συνόρων ενόσω ισχύουν οι ανωτέρω όροι.

αγ)

Η απόφαση αναζήτησης πληροφοριών στο VIS σύμφωνα με το στοιχείο αβ) λαμβάνεται από τον επικεφαλής συνοριοφύλακα στο σημείο διέλευσης των συνόρων, ή σε υψηλότερο επίπεδο.

Το σχετικό κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή οιαδήποτε τέτοια απόφαση.

αδ)

Έκαστο κράτος μέλος διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή άπαξ ετησίως έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του στοιχείου αβ), η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των υπηκόων τρίτης χώρας, για τους οποίους αναζητήθηκαν πληροφορίες στο VIS μόνο βάσει του αριθμού της αυτοκόλλητης θεώρησης και τη διάρκεια του χρόνου αναμονής που αναφέρεται στο στοιχείο αβ) σημείο i).

αε)

Τα στοιχεία αβ) και αγ) εφαρμόζονται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών ετών, αρχίζοντας τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του VIS. Η Επιτροπή, πριν από το τέλος του δεύτερου έτους εφαρμογής των στοιχείων αβ) και αγ), διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να καλέσουν την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού.

2)

Στο τέλος του στοιχείου γ) σημείο i), προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«η οποία εξακρίβωση μπορεί να περιλαμβάνει αναζήτηση στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008·».

3)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ)

Για λόγους εξακρίβωσης της ταυτότητας προσώπου που δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τους όρους που διέπουν την είσοδο, παραμονή ή κατοικία στο έδαφος των κρατών μελών, μπορεί να γίνεται αναζήτηση στο VIS σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την εικοστή ημέρα μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Στρασβούργο, 14 Ιανουαρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. VONDRA


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008.

(2)  ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60.

(4)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(5)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(6)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(7)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1.

(8)  Έγγραφο 16462/06 του Συμβουλίου· πρόσβαση: http://register.consilium.europa.eu.

(9)  ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3.

(10)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(11)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.

(12)  ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60.».


4.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 35/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.