ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
23 Δεκεμβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1322/2008 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για καθορισμό, για το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1323/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2008, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1324/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2008, του ποσοστού εισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1325/2008 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

18

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1326/2008 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Chaource (AOP)]

20

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1327/2008 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 στον τομέα των οπωροκηπευτικών

24

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1328/2008 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, III, V, VII και VIII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

28

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1329/2008 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης για την αγορά χοιρείου κρέατος με τη μορφή ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σε τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου

56

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1330/2008 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2008, που τροποποιεί για 103η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

60

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) ( 1 )

62

 

*

Οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων ( 1 )

68

 

*

Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους ( 1 )

75

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2008/971/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ισοδυναμία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται σε τρίτες χώρες

83

 

 

2008/972/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του παραρτήματος 13 της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της αυτοκόλλητης θεώρησης

88

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/973/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 μέχρι την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρατείνουν την περίοδο ισχύος των αποφάσεων οι οποίες αφορούν την ισοδυναμία των σπόρων γεωμήλων προς φύτευση από τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 8135]  ( 1 )

90

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Απόφαση 2008/974/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, προς στήριξη του Κώδικα Συμπεριφοράς της Χάγης κατά τη διάδοσης των βαλλιστικών πυραύλων στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής

91

 

*

Απόφαση 2008/975/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (Αθηνά)

96

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην απόφαση 2008/936/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2008, σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγεί η Γαλλία προς το ταμείο για την πρόληψη των κινδύνων του αλιευτικού κλάδου και τις αλιευτικές επιχειρήσεις (Κρατική ενίσχυση C 9/06) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5636] (ΕΕ L 334 της 12.12.2008)

115

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1337/2007 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 992/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα αλιείας καταγωγής Νορβηγίας (ΕΕ L 298 της 16.11.2007)

115

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (ΕΕ L 226 της 22.9.1995)

116

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1322/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Νοεμβρίου 2008

για καθορισμό, για το 2009, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 20,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (2), και ιδίως το άρθρο 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (3), και ιδίως το άρθρο 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, ζητείται από το Συμβούλιο να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ύδατα και πόρους, καθώς και της βιώσιμης άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωματεύσεις και, ιδίως, την έκθεση της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας καθώς και υπό το πρίσμα κάθε γνωμοδότησης που λαμβάνεται από το περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο της Βαλτικής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, εναπόκειται στο Συμβούλιο να καθορίσει όρια αλιευτικών δυνατοτήτων για κάθε τύπο αλιείας ή ομάδα τύπων αλιείας και να κατανείμει τις δυνατότητες αυτές στα κράτη μέλη.

(3)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων, θα πρέπει να καθορισθούν οι ειδικοί όροι που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες.

(4)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν οι αρχές και ορισμένες διαδικασίες αλιευτικής διαχείρισης σε κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να διασφαλίσουν τη διαχείριση των υπό τη σημαία τους σκαφών.

(5)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 περιέχει ορισμούς σχετικούς με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, πρέπει να προσδιορισθούν τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα τα οποία καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(7)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 1983, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (4), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1986, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (5), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1987, που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη σήμανση και τον εφοδιασμό με τα αναγκαία έγγραφα των αλιευτικών σκαφών (6), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (7), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (8), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών (9), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound (10) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007.

(8)

Για να εξασφαλισθεί ότι οι ετήσιες αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδο ανάλογο προς τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων από οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής απόψεως, ελήφθησαν υπόψη οι κατευθυντήριες αρχές περί καθορισμού των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2009: «Δήλωση Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

(9)

Για να ενισχυθεί η διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων, θα πρέπει να εφαρμοσθούν κατά το 2009 ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τους τεχνικούς όρους της αλιείας.

(10)

Για να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Κοινότητας, είναι σημαντικό να ανοίξουν αυτά τα είδη αλιείας την 1η Ιανουαρίου 2009. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, επιβάλλεται να χορηγηθεί εξαίρεση από την περίοδο των έξι εβδομάδων που αναφέρεται στο σημείο Ι(3) του πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για το έτος 2009 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα καθώς και τους συναφείς όρους υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται οι αλιευτικές αυτές δυνατότητες.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη (κοινοτικά σκάφη) που δραστηριοποιούνται στη Βαλτική Θάλασσα.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται αποκλειστικά για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες πραγματοποιούνται με την άδεια και υπό την ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και για τις οποίες έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων η Επιτροπή και το κράτος μέλος στα ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Επιπλέον των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών) νοούνται οι ζώνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91·

β)

ως «Βαλτική Θάλασσα» νοούνται οι υποδιαιρέσεις ICES 22-32·

γ)

ως «συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC)» νοείται η ποσότητα που μπορεί να αλιευθεί από κάθε απόθεμα κατ’ έτος·

δ)

ως «ποσόστωση» νοείται η αναλογία του TAC που διατίθεται στην Κοινότητα, σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

ε)

ως «ημέρα απουσίας από λιμένα» νοείται η συνεχής περίοδος 24 ωρών ή τμήμα αυτής κατά την οποία το σκάφος απουσιάζει από το λιμένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ

Άρθρο 4

Όρια αλιευμάτων και κατανομές

Τα όρια αλιευμάτων, η κατανομή τους μεταξύ των κρατών μελών και οι συμπληρωματικοί όροι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ειδικές διατάξεις για τις κατανομές

1.   Η κατανομή των ορίων αλιευμάτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα Ι, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

β)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παράγραφος 4, 23 παράγραφος 1, και 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

2.   Για τον σκοπό διατήρησης ποσοστώσεων προς μεταφορά στο 2010, μπορεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, κατά παρέκκλιση του εν λόγω κανονισμού, σε όλα τα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

Άρθρο 6

Όροι για τα κύρια και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.   Αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται όρια αλιευμάτων διατηρούνται στο σκάφος ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

α)

τα αλιεύματα αλιεύτηκαν από σκάφη κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει· ή

β)

είδη διαφορετικά από τη ρέγγα και την παπαλίνα (σαρδελόρεγγα) είναι αναμεμειγμένα με άλλα είδη και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαλογής ούτε στο σκάφος ούτε κατά την εκφόρτωση, τα οποία έχουν αλιευθεί με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία που έχουν μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.

2.   Όλες οι ποσότητες που εκφορτώνονται καταλογίζονται στην ποσόστωση ή, εάν το κοινοτικό μερίδιο δεν έχει κατανεμηθεί υπό μορφή ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών, καταλογίζονται στο κοινοτικό μερίδιο, εκτός εάν πρόκειται για αλιεύματα που αλιεύτηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β).

3.   Όταν εξαντληθεί η ποσόστωση ρέγγας που έχει διατεθεί σε ένα κράτος μέλος, σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, είναι νηολογημένα στην Κοινότητα και δραστηριοποιούνται στους τύπους αλιείας για τους οποίους ισχύει η σχετική ποσόστωση δεν εκφορτώνουν αλιεύματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και περιέχουν ρέγγα.

4.   Όταν εξαντληθεί η ποσόστωση παπαλίνας (σαρδελόρεγγας) που έχει διατεθεί σε ένα κράτος μέλος, σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, είναι νηολογημένα στην Κοινότητα και δραστηριοποιούνται στους τύπους αλιείας για τους οποίους ισχύει η σχετική ποσόστωση, δεν επιτρέπεται να εκφορτώνουν αλιεύματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και περιέχουν παπαλίνα (σαρδελόρεγγα).

Άρθρο 7

Όρια αλιευτικής προσπάθειας

1.   Τα όρια αλιευτικής προσπάθειας καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 όρια ισχύουν για τις υποδιαιρέσεις ICES 27 και 28.2, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 ότι οι εν λόγω υποδιαιρέσεις εξαιρούνται από τους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), παράγραφοι 3, 4 και 5 και στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 όρια δεν ισχύουν για την υποδιαίρεση ICES 28.1, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση δυνάμει του άρθρου 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 ότι στην εν λόγω υποδιαίρεση δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), παράγραφοι 3, 4 και 5 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 8

Μεταβατικά τεχνικά μέτρα

Το παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει μεταβατικά τεχνικά μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Διαβίβαση δεδομένων

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν εκφορτώσεις αλιευμάτων από τα αποθέματα, χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 132 της 21.5.1987, σ. 9.

(7)  ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 17.

(10)  ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Όρια αλιευμάτων και συναφείς όροι για την ετήσια διαχείριση των ορίων αλιευμάτων που εφαρμόζονται σε κοινοτικά σκάφη σε περιοχές στις οποίες ισχύουν όρια αλιευμάτων, ανά είδος και ανά περιοχή

Οι κατωτέρω πίνακες καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα, την κατανομή στα κράτη μέλη και τους συναφείς όρους για την ετήσια διαχείριση των ποσοστώσεων.

Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Για τους σκοπούς των εν λόγω πινάκων, οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί για τα διάφορα είδη είναι οι ακόλουθοι:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Gadus morhua

COD

Γάδος

Platichthys flesus

FLX

Χωματίδα-χειμάρα

Pleuronectes platessa

PLE

Χωματίδα Ατλαντικού

Psetta maxima

TUR

Καλκάνι

Salmo salar

SAL

Σολομός Ατλαντικού

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα (σαρδελόρεγγα)


Είδη

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

:

Υποδιαιρέσεις 30-31

HER/3D30. HER/3D31.

Φινλανδία

67 777

 

Σουηδία

14 892

 

ΕΚ

82 669

 

TAC

82 669

Αναλυτικό TAC.

Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 22-24

HER/3B23. HER/3C22. HER/3D24.

Δανία

3 809

 

Γερμανία

14 994

 

Πολωνία

3 536

 

Φινλανδία

2

 

Σουηδία

4 835

 

ΕΚ

27 176

 

TAC

27 176

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 25-27, 28.2, 29 και 32

HER/3D25. HER/3D26. HER/3D27. HER/3D28. HER/3D29. HER/3D32.

Δανία

3 159

 

Γερμανία

838

 

Εσθονία

16 134

 

Λεττονία

3 982

 

Λιθουανία

4 192

 

Πολωνία

35 779

 

Φινλανδία

31 493

 

Σουηδία

48 032

 

ΕΚ

143 609

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαίρεση 28.1

HER/03D.RG

Εσθονία

16 113

 

Λεττονία

18 779

 

ΕΚ

34 892

 

TAC

34 892

Αναλυτικό TAC.

Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 25-32

COD/3D25. COD/3D26. COD/3D27. COD/3D28. COD/3D29. COD/3D30. COD/3D31. COD/3D32.

Δανία

10 241

 

Γερμανία

4 074

 

Εσθονία

998

 

Λεττονία

3 808

 

Λιθουανία

2 509

 

Πολωνία

11 791

 

Φινλανδία

784

 

Σουηδία

10 375

 

ΕΚ

44 580

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-24

COD/3B23. COD/3C22. COD/3D24.

Δανία

7 130

 

Γερμανία

3 487

 

Εσθονία

158

 

Λεττονία

590

 

Λιθουανία

383

 

Πολωνία

1 908

 

Φινλανδία

140

 

Σουηδία

2 541

 

ΕΚ

16 337

 

TAC

16 337

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Χωματίδα Ατλαντικού

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-32

PLE/3B23. PLE/3C22. PLE/3D24. PLE/3D25. PLE/3D26. PLE/3D27. PLE/3D28. PLE/3D29. PLE/3D30. PLE/3D31. PLE/3D32.

Δανία

2 179

 

Γερμανία

242

 

Πολωνία

456

 

Σουηδία

164

 

ΕΚ

3 041

 

TAC

3 041

Προληπτικό TAC.

Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Σολομός Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-31

SAL/3B23. SAL/3C22. SAL/3D24. SAL/3D25. SAL/3D26. SAL/3D27. SAL/3D28. SAL/3D29. SAL/3D30. SAL/3D31.

Δανία

64 184 (1)

 

Γερμανία

7 141 (1)

 

Εσθονία

6 523 (1)

 

Λεττονία

40 824 (1)

 

Λιθουανία

4 799 (1)

 

Πολωνία

19 471 (1)

 

Φινλανδία

80 033 (1)

 

Σουηδία

86 758 (1)

 

ΕΚ

309 733 (1)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Σολομός Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη

:

Υποδιαίρεση 32

SAL/3D32.

Εσθονία

1 581 (2)

 

Φινλανδία

13 838 (2)

 

ΕΚ

15 419 (2)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Παπαλίνα (σαρδελόρεγγα)

Sprattus sprattus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-32

SPR/3B23. SPR/3C22. SPR/3D24. SPR/3D25. SPR/3D26. SPR/3D27. SPR/3D28. SPR/3D29. SPR/3D30. SPR/3D31. SPR/3D32.

Δανία

39 453

 

Γερμανία

24 994

 

Εσθονία

45 813

 

Λεττονία

55 332

 

Λιθουανία

20 015

 

Πολωνία

117 424

 

Φινλανδία

20 652

 

Σουηδία

76 270

 

ΕΚ

399 953

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.

Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


(1)  Εκφράζεται σε αριθμό ψαριών.

(2)  Εκφράζεται σε αριθμό ψαριών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Όρια αλιευτικής προσπάθειας

1.

Τα κράτη μέλη, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, διασφαλίζουν ότι η αλιεία με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 90 mm, με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή με μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 90 mm καθώς και με παραγάδια βυθού και με παραγάδια εκτός από παρασυρόμενα παραγάδια, καλαμίδια και πετονιές, επιτρέπεται ως εξής:

α)

επί 201 ημέρες απουσίας από λιμένα για τις υποδιαιρέσεις 22-24 εξαιρουμένης της περιόδου από την 1η έως τις 30 Απριλίου όταν ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 και

β)

επί 160 ημέρες απουσίας από λιμένα για τις υποδιαιρέσεις 25-28 εξαιρουμένης της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, όταν ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007.

2.

Ο κατ’ έτος μέγιστος αριθμός ημερών απουσίας από λιμένα κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν εντός των δύο περιοχών που καθορίζονται στο σημείο 1 (α) και (β), χρησιμοποιώντας τα αλιευτικά εργαλεία που προβλέπονται στο σημείο 1, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό ημερών οι οποίες κατανέμονται για τη μία εκ των δύο περιοχών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μεταβατικά τεχνικά μέτρα

Περιορισμοί αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι

1.

Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους των εξής ειδών ιχθύων οι οποίοι αλιεύονται εντός των γεωγραφικών περιοχών και κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται κατωτέρω:

Είδος

Γεωγραφική περιοχή

Περίοδος

Χωματίδα (Platichthys flesus)

Υποδιαιρέσεις 26 έως 28, 29 νοτίως των 59° 30′ Β

15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου

Υποδιαίρεση 32

15 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου

Καλκάνι (Psetta maxima)

Υποδιαιρέσεις 25 έως 26, 28 νοτίως των 56° 50′ Β

1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

2.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, σε περίπτωση αλιείας με τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια εργαλεία μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 105 mm ή με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 100 mm, μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους και να εκφορτώνονται παρεμπίπτοντα αλιεύματα χωματίδας και καλκανιού εντός ορίου 10 % του βάρους των συνολικών ζωντανών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους και εκφορτώνονται κατά τις περιόδους που ορίζονται στο σημείο 1.


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 1323/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2008, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των εν λόγω Κοινοτήτων, όπως θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1), και ιδίως τα άρθρα 63, 64, 65 και 82 και τα παραρτήματα VII, XI και XIII του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 64 και το άρθρο 92 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Προκειμένου να εξασφαλιστεί για τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μια εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης παράλληλη με εκείνη των δημοσίων υπαλλήλων στα κράτη μέλη, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές και οι συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης για το 2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από την 1η Ιουλίου 2008, η ημερομηνία «1η Ιουλίου 2007», η οποία αναφέρεται στο άρθρο 63 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιουλίου 2008».

Άρθρο 2

Από την 1η Ιουλίου 2008, στο άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών που ισχύουν για τον υπολογισμό των αποδοχών και των συντάξεων, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.7.2008

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

Άρθρο 3

Από την 1η Ιουλίου 2008, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 2 του πίνακα που ακολουθεί.

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις μεταφορές αποδοχών των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 3 του πίνακα που ακολουθεί.

Από την 1η Ιουλίου 2008, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις συντάξεις, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 4 του πίνακα που ακολουθεί.

Από την 16η Μαΐου 2008, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 5 του πίνακα που ακολουθεί.

Από την 1η Μαΐου 2008, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται, δυνάμει του άρθρου 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 6 του πίνακα που ακολουθεί.

Από την 16η Μαΐου 2008, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις συντάξεις, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στη στήλη 7 του πίνακα που ακολουθεί.

Χώρα/Τόπος

Αποδοχές

1.7.2008

Μεταφορά

1.1.2009

Σύνταξη

1.7.2008

Αποδοχές

16.5.2008

Αποδοχές

1.5.2008

Σύνταξη

16.5.2008

1

2

3

4

5

6

7

Βουλγαρία

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Τσεχική Δημοκρατία

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Δανία

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Γερμανία

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Βόννη

98,0

 

 

 

 

 

Καρλσρούη

96,4

 

 

 

 

 

Μόναχο

105,3

 

 

 

 

 

Εσθονία

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Ελλάδα

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Ισπανία

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Γαλλία

115,5

106,3

106,3

 

 

 

Ιρλανδία

121,9

118,5

118,5

 

 

 

Ιταλία

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Βαρέζε

98,6

 

 

 

 

 

Κύπρος

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Λετονία

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Λιθουανία

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Ουγγαρία

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Μάλτα

85,0

86,7

100,0

 

 

 

Κάτω Χώρες

109,1

101,5

101,5

 

 

 

Αυστρία

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Πολωνία

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Πορτογαλία

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Ρουμανία

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Σλοβενία

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Σλοβακία

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Φινλανδία

119,8

116,2

116,2

 

 

 

Σουηδία

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Κούλαμ

 

 

 

100,9

 

 

Άρθρο 4

Από την 1η Ιουλίου 2008, το ύψος του επιδόματος γονικής άδειας που αναφέρεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 42α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 878,32 ευρώ και για τις μονογονεϊκές οικογένειες σε 1 171,09 ευρώ, αντιστοίχως.

Άρθρο 5

Από την 1η Ιουλίου 2008, το βασικό ποσό του οικογενειακού επιδόματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 164,27 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2008, το ποσό του επιδόματος συντηρούμενου τέκνου, που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 358,96 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2008, το ποσό του σχολικού επιδόματος, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 243,55 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2008, το ποσό του σχολικού επιδόματος, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε 87,69 ευρώ.

Από την 1η Ιουλίου 2008, το ελάχιστο ποσό του επιδόματος αποδημίας, που αναφέρεται στο άρθρο 69 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος VII του εν λόγω κανονισμού, καθορίζεται σε 486,88 ευρώ.

Άρθρο 6

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, η χιλιομετρική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:

 

0 ευρώ ανά χιλιόμετρο για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 0 και 200 χιλιομέτρων

 

0,3651 ευρώ ανά χιλιόμετρο για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 201 και 1 000 χιλιομέτρων

 

0,6085 ευρώ ανά χιλιόμετρο για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 1 001 και 2 000 χιλιομέτρων

 

0,3651 ευρώ ανά χιλιόμετρο για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 2 001 και 3 000 χιλιομέτρων

 

0,1216 ευρώ ανά χιλιόμετρο για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 3 001 και 4 000 χιλιομέτρων

 

0,0586 ευρώ ανά χιλιόμετρο για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 4 001 και 10 000 χιλιομέτρων

 

0 ευρώ ανά χιλιόμετρο για απόσταση άνω των 10 000 χιλιομέτρων.

Στην ανωτέρω χιλιομετρική αποζημίωση προστίθεται ένα κατ’ αποκοπή συμπληρωματικό ποσό:

182,54 ευρώ αν η απόσταση σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι μεταξύ 725 χιλιομέτρων και 1 450 χιλιομέτρων·

365,04 ευρώ αν η απόσταση σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι μεγαλύτερη από 1 450 χιλιόμετρα.

Άρθρο 7

Από την 1η Ιουλίου 2008, το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται σε:

37,73 ευρώ για υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος,

30,42 ευρώ για υπαλλήλους που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 8

Από την 1η Ιουλίου 2008, το κατώτερο όριο της αποζημίωσης εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθορίζεται σε:

1 074,14 ευρώ, για υπαλλήλους που δικαιούνται οικογενειακού επιδόματος,

638,68 ευρώ για υπαλλήλους που δεν δικαιούνται οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 9

Από την 1η Ιουλίου 2008, για το επίδομα ανεργίας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 28α παράγραφος 3 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, το κατώτατο όριο καθορίζεται σε 1 288,19 ευρώ, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 2 576,39 ευρώ και το κατ’ αποκοπή επίδομα καθορίζεται σε 1 171,09 ευρώ.

Άρθρο 10

Από την 1η Ιουλίου 2008, στο άρθρο 63 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.7.2008

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

Άρθρο 11

Από την 1η Ιουλίου 2008, στο άρθρο 93 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, ο πίνακας των μηνιαίων βασικών μισθών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1.7.2008

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

Άρθρο 12

Από την 1η Ιουλίου 2008, το κατώτατο όριο της αποζημίωσης εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 94 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθορίζεται σε:

807,93 ευρώ, για υπαλλήλους που δικαιούνται οικογενειακού επιδόματος,

479,00 ευρώ για υπαλλήλους που δεν είναι δικαιούχοι οικογενειακού επιδόματος.

Άρθρο 13

Από την 1η Ιουλίου 2008, για το επίδομα ανεργίας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 96 παράγραφος 3 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, το κατώτατο όριο καθορίζεται σε 966,15 ευρώ, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 1 932,29 ευρώ και το κατ’ αποκοπή επίδομα καθορίζεται σε 878,32 ευρώ.

Άρθρο 14

Από την 1η Ιουλίου 2008, οι αποζημιώσεις για συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 (2) καθορίζονται σε 368,17 ευρώ, 555,70 ευρώ, 607,58 ευρώ και 828,33 ευρώ.

Άρθρο 15

Από την 1η Ιουλίου 2008, τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 (3) πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 5,314614.

Άρθρο 16

Από την 1η Ιουλίου 2008, ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

1.7.2008

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

Άρθρο 17

Από την 1η Ιουλίου 2008, το ποσό του επιδόματος συντηρούμενου τέκνου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 14 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:

1.7.08-31.12.08

344,55

Άρθρο 18

Από την 1η Ιουλίου 2008, το ποσό του σχολικού επιδόματος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:

1.7.08-31.8.08

70,14

Άρθρο 19

Από την 1η Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το ύψος της κατ’ αποκοπή αποζημίωσης που αναφέρεται στο πρώην άρθρο 4α του παραρτήματος VII του ισχύοντος πριν κανονισμού που ίσχυε πριν την 1η Μαΐου 2004, καθορίζεται σε:

127,01 ευρώ μηνιαίως για τους υπαλλήλους των βαθμών C 4 ή C 5,

194,73 ευρώ μηνιαίως για τους υπαλλήλους των βαθμών C 1, C 2 ή C 3.

Άρθρο 20

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί καθορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως και του ύψους των αποζημιώσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή με βάρδιες υπηρεσία (ΕΕ L 38 της 13.2.1976, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 1324/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2008, του ποσοστού εισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των εν λόγω Κοινοτήτων, όπως καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1), και ιδίως το άρθρο 83α,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του παραρτήματος XII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η Eurostat υπέβαλε, την 1η Σεπτεμβρίου 2008, έκθεση σχετικά με την αναλογιστική αποτίμηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος για το 2008, επικαιροποιώντας τις παραμέτρους που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Από την αποτίμηση αυτή προκύπτει ότι το ποσοστό της αναγκαίας εισφοράς για τη διατήρηση της αναλογιστικής ισορροπίας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ανέρχεται στο 10,9 % του βασικού μισθού.

(2)

Κατά συνέπεια, για την επίτευξη της αναλογιστικής ισορροπίας του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί το ποσοστό της εισφοράς στο 10,9 % του βασικού μισθού.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του παραρτήματος ΧΙΙ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, το επιτόκιο που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των σύνθετων τόκων, πρέπει να είναι το πραγματικό επιτόκιο που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος ΧΙΙ και, συνεπώς, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από 1ης Ιουλίου 2008, το ποσοστό της εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζεται στο 10,9 %.

Άρθρο 2

Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009, το επιτόκιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 του παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και, αντιστοίχως, στο άρθρο 40 παράγραφος 4 και στο άρθρο 110 παράγραφος 3 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για τον υπολογισμό των σύνθετων τόκων, είναι 3,1 %.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1325/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

CR

110,3

MA

79,8

TR

84,6

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

115,3

ZZ

117,4

0709 90 70

MA

127,3

TR

81,0

ZZ

104,2

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,1

MA

46,9

TR

71,3

UY

30,6

ZA

41,3

ZW

31,4

ZZ

41,4

0805 20 10

MA

74,4

TR

64,0

ZZ

69,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

65,1

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 50 10

MA

64,0

TR

54,7

ZZ

59,4

0808 10 80

CA

79,3

CN

76,1

MK

37,6

US

86,9

ZA

118,0

ZZ

79,6

0808 20 50

CN

71,5

TR

107,0

US

116,0

ZZ

98,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1326/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2008

για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Chaource (AOP)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 και δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των στοιχείων των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Chaource», η οποία καταχωρίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2).

(2)

Σκοπός της αίτησης είναι η τροποποίηση των προδιαγραφών καθιστώντας πιο συγκεκριμένους τους όρους χρησιμοποίησης μεθόδων επεξεργασίας και προσθέτων στο γάλα και στην παρασκευή του Chaource. Οι πρακτικές αυτές εξασφαλίζουν τη διατήρηση των ουσιωδών χαρακτηριστικών της ονομασίας.

(3)

Η Επιτροπή εξέτασε τη σχετική τροποποίηση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αιτιολογημένη. Δεδομένου ότι η τροποποίηση είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει χωρίς να εφαρμόσει τη γραπτή διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 (3) και δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, είναι σκόπιμο να δημοσιευθεί σύνοψη των προδιαγραφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι προδιαγραφές της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Chaource» τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Η ενοποιημένη σύνοψη, που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών, παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 369 της 23.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εγκρίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Chaource»:

«Μέθοδος παραγωγής»

Το σημείο 5 των προδιαγραφών σχετικά με την περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του προϊόντος συμπληρώνεται με τα ακόλουθα:

«[…] Η εργασία προσθήκης πυτιάς στο γάλα πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά με φυσική πυτιά.

Απαγορεύεται η συμπύκνωση του γάλακτος με μερική αφυδάτωση πριν την πήξη.

Επιπλέον των γαλακτοκομικών πρώτων υλών, τα μόνα συστατικά ή βοηθητικά επεξεργασίας ή πρόσθετα που επιτρέπονται στο γάλα και κατά τη διάρκεια της παρασκευής είναι η πυτιά, οι αβλαβείς καλλιέργειες βακτηρίων, ζυμών και μυκήτων, το χλωριούχο ασβέστιο και το αλάτι.

[…] Απαγορεύεται να συντηρούνται σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός οι γαλακτικές πρώτες ύλες, τα προϊόντα κατά το στάδιο της παρασκευής, το τυρόπηγμα και το νωπό τυρί.

Απαγορεύεται η συντήρηση σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα των νωπών τυριών και των τυριών κατά το στάδιο της ωρίμασης σε θερμοκρασία κάτω του μηδενός.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΟΨΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

«CHAOURCE»

Αριθ. ΕΚ: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

Στην παρούσα σύνοψη παρατίθενται τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.   Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους

Όνομα

Institut national de l’origine et de la qualité

Διεύθυνση:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Τηλ

(33) 153 89 80 00

Φαξ

(33) 153 89 80 60

e-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Ομάδα

Όνομα:

Syndicat de défense du fromage de Chaource

Διεύθυνση:

Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Τηλ.

(33) 325 49 90 48

Φαξ

(33) 325 49 90 48

e-mail:

syndicat-chaource@wanadoo.fr

Σύνθεση

παραγωγοί/μεταποιητές (X) Λοιποί ( )

3.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.3:

Τυριά

4.   Προδιαγραφές

[σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

4.1.   Όνομα

«Chaource»

4.2.   Περιγραφή

Τυρί από αγελαδινό γάλα, με μάζα μαλακή και αλμυρή και με απαλή κρούστα· διατίθεται σε δύο μεγέθη, πεπλατυσμένου κυλινδρικού σχήματος: μεγάλο (διαμέτρου μεταξύ 11 και 11,5 cm, πάχους 6 cm, βάρους περίπου 450 gr) και μικρό (διαμέτρου μεταξύ 8,5 και 9 cm, πάχους 6 cm, βάρους περίπου 200 gr)· η περιεκτικότητα σε λιπαρή ύλη είναι 50 % τουλάχιστον.

4.3.   Γεωγραφική περιοχή

Η περιοχή παραγωγής καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή πολύ περιορισμένη στα όρια των διοικητικών διαμερισμάτων Aube και Yonne που περιλαμβάνουν τη φυσική περιοχή του υγροτόπου της Champagne, με κέντρο την κοινότητα Chaource.

 

Διοικητικό διαμέρισμα Aube

Καντόνια στο σύνολό τους: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys et Troyes (επτά καντόνια).

 

Διοικητικό διαμέρισμα Yonne

 

Καντόνια στο σύνολό τους: Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre.

 

Κοινότητες στο σύνολό τους: Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis, Voisines.

 

Κοινότητες στο σύνολό τους: Arces-Dilo (τμήμα ευρισκόμενο βορείως της εθνικής οδού 5), Cerisiers (τμήμα ευρισκόμενο βορείως της εθνικής οδού 5), Lailly (τμήμα ευρισκόμενο νοτίως της επαρχιακής οδού 28), La Postolle (τμήμα ευρισκόμενο νοτίως της επαρχιακής οδού 28), Soucy (τμήμα ευρισκόμενο νοτίως της εθνικής οδού 439), Thorigny-sur-Oreuse (τμήμα ευρισκόμενο νοτίως της επαρχιακής οδού 28),Vaumort (τμήμα ευρισκόμενο βορείως της εθνικής οδού 5).

4.4.   Απόδειξη προέλευσης

Κάθε επιχείρηση συμπληρώνει μια «δήλωση ικανότητας» η οποία καταχωρίζεται από τις υπηρεσίες του ΙΝΑΟ και του επιτρέπει να ταυτοποιεί όλες τις επιχειρήσεις. Αυτές οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του ΙΝΑΟ μητρώα καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για τον έλεγχο της προέλευσης, της ποιότητας και των όρων παραγωγής του γάλακτος και των τυριών.

Στο πλαίσιο του ελέγχου των χαρακτηριστικών του προϊόντος που φέρει την ονομασία προέλευσης, διενεργείται αναλυτική και οργανοληπτική εξέταση για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ιδιοτυπία των προϊόντων που υποβάλλονται στην εξέταση αυτή.

4.5.   Μέθοδος παραγωγής

Η παραγωγή του γάλακτος, η παρασκευή των τυριών και η ωρίμασή τους πρέπει να εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

Τυρί βασικά γαλακτικού χαρακτήρα, με αυθόρμητη και αργή στράγγιση, παρασκευαζόμενο αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα που έχει ωριμάσει και στο οποίο στη συνέχεια προστίθεται πυτιά· χρόνος πήξης τουλάχιστον 12 ώρες· ωρίμαση δύο εβδομάδων τουλάχιστον.

4.6.   Δεσμός

Γνωστό από το Μεσαίωνα, το τυρί προσφέρθηκε το 1513 από τους κατοίκους του Chaource στο Monseigneur le Gouverneur de Langres, η δε προφορική παράδοση γύρω από αυτό ανάγεται στο πρώτο τμήμα του 19ου αιώνα· από την εποχή αυτή πωλείται στις περιφερειακές αγορές και έως τις μεγάλες πόλεις όπως η Λυών και το Παρίσι. Η ονομασία αναγνωρίστηκε το 1970.

Η περιοχή της ονομασίας καλύπτει ένα λεκανοπέδιο που χαρακτηρίζεται από διαπερατό υπέδαφος, κυρίως ασβεστολιθικής και αργιλώδους σύστασης, και από πολυάριθμα υδατορρεύματα και πηγές. Η διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής εξασφαλίζεται χάρη στους φυσικούς λειμώνες κατά τη θερινή περίοδο και με άχυρο που έχει συγκομιστεί επιτοπίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Η παραδοσιακή διεργασία παραγωγής επέτρεψε στους παραγωγούς να λαμβάνουν υπεραξία για το τυρί τους και να διατηρήσουν τη γεωργική δραστηριότητα στην περιοχή αυτή.

4.7.   Οργανισμός ελέγχου

Όνομα:

Institut national de l’origine et de la qualité

Διεύθυνση:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Τηλ.

(33) 153 89 80 00

Φαξ

(33) 153 89 80 60

e-mail:

info@inao.gouv.fr

Το «Institut National de l’Origine et de la Qualité» είναι δημόσιος διοικητικός οργανισμός, με νομική προσωπικότητα, υπαγόμενος στο Υπουργείο Γεωργίας.

Ο έλεγχος των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων που φέρουν την ονομασία προέλευσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΙΝΑΟ.

Όνομα:

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Διεύθυνση:

:

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Τηλ.

:

(33) 144 87 17 17

Φαξ

:

(33) 144 97 30 37

Η DGCCRF είναι υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας, βιομηχανίας και απασχόλησης.

4.8.   Επισήμανση

Το προϊόν πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη «Appellation d'Origine Contrôlée» και την ονομασία προέλευσης.


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1327/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως τα άρθρα 103η και 127, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής (2) προβλέπει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(2)

Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι παραγωγοί μπορούν να συμμετέχουν δημοκρατικά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση παραγωγών, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα επιτρεπτικού, περιοριστικού ή απαγορευτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα δικαιώματα μιας νομικής οντότητας να τροποποιεί, να εγκρίνει ή να απορρίπτει αποφάσεις μιας οργάνωσης παραγωγών, όταν αυτή αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος της εν λόγω νομικής οντότητας.

(3)

Το άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν στα μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών που δεν είναι παραγωγοί το δικαίωμα ψήφου τους για τη λήψη αποφάσεων αναφερομένων στο επιχειρησιακό ταμείο. Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται η διάταξη αυτή εξίσου στα μέλη των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που δεν είναι οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη η εφαρμογή των μερικών επιχειρησιακών προγραμμάτων από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Επιπλέον, η μνεία του δικαιώματος ψήφου για τη λήψη αποφάσεων αναφερομένων στο επιχειρησιακό ταμείο πρέπει να αναφέρεται, για λόγους σαφήνειας, στις αποφάσεις που αφορούν τα επιχειρησιακά προγράμματα, δεδομένου ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα επιχειρησιακά ταμεία πρέπει να λαμβάνονται από την οργάνωση παραγωγών απευθείας και όχι από την ένωση οργανώσεων παραγωγών.

(4)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ενίσχυση για την ενθάρρυνση της σύστασης ομάδων παραγωγών και για τη διευκόλυνση της διοικητικής λειτουργίας τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103α παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 χορηγείται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση και ότι δεν απαιτείται να συνοδεύονται οι αιτήσεις ενίσχυσης από δικαιολογητικά σχετικά με τη χρήση της ενίσχυσης.

(5)

Το άρθρο 52 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει ότι μόνο η παραγωγή των μελών της οργάνωσης παραγωγών που διατίθεται στο εμπόριο από την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή σύμφωνα με το άρθρο 125α παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, πρέπει να συνυπολογίζεται στην αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή την οποία τα μέλη διαθέτουν στο εμπόριο με δικά τους μέσα βάσει των ανωτέρω παραγράφων στην αξία της διατιθέμενης στο εμπόριο παραγωγής της οργάνωσης παραγωγών της οποίας μέλος είναι ο παραγωγός· εξαιρούνται όμως τα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο από τα ίδια τα μέλη βάσει του άρθρου 125α παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Προς το συμφέρον των οργανώσεων παραγωγών, το προϊόν που πωλείται απευθείας από γεωργούς μέσω δεύτερης οργάνωσης παραγωγών πρέπει να περιλαμβάνεται στην αξία της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η δεύτερη οργάνωση παραγωγών. Το προϊόν που πωλείται απευθείας από τους γεωργούς στην αγορά δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην αξία της διατιθέμενης στο εμπόριο παραγωγής της οργάνωσης παραγωγών της οποίας μέλος είναι ο παραγωγός.

(6)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να καταστεί σαφές ότι το ύψος της στήριξης ομάδων παραγωγών που καθορίζεται στο άρθρο 103α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 δύναται, υπό ορισμένες συνθήκες, να υπερβαίνει το εφαρμοστέο ύψος για τα μέτρα που υπάγονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

(7)

Το άρθρο 60 παράγραφος 2 τρίτο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει περιορισμό της στήριξης για περιβαλλοντικές δράσεις στα μέγιστα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (3). Ορισμένοι τύποι περιβαλλοντικών δράσεων δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Το άρθρο 60 παράγραφος 2 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ώστε να εξαιρούνται αυτές οι δράσεις από τον εν λόγω περιορισμό.

(8)

Το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι δράσεις που αφορούν τα μερικά επιχειρησιακά προγράμματα χρηματοδοτούνται πλήρως από εισφορές των οργανώσεων παραγωγών που είναι μέλη, οι οποίες καταβάλλονται από το επιχειρησιακό ταμείο των εν λόγω οργανώσεων. Είναι σκόπιμο να επιτρέπεται στα μέλη ενώσεων οργανώσεων παραγωγών τα οποία δεν είναι οργανώσεις παραγωγών να χρηματοδοτούν δράσεις ή επενδύσεις που αναλαμβάνονται από την ένωση οργανώσεων παραγωγών, υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά είναι παραγωγοί ή συνεταιρισμοί τους. Ωστόσο, βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται μόνο εμμέσως από μέτρα χρηματοδοτούμενα από την Κοινότητα, π.χ. ως αποτέλεσμα οικονομιών κλίμακας.

(9)

Το άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει κυρώσεις σε σχέση με ενέργειες απόσυρσης κατόπιν πρωτοβάθμιων ελέγχων. Ειδικότερα, στο άρθρο 120 στοιχεία α), β) και γ) γίνεται αναφορά στο ποσό της αποζημίωσης. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, η διάταξη πρέπει αντ’ αυτού να αναφέρεται στο ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς.

(10)

Το άρθρο 103στ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίζουν εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα. Για λόγους διαφάνειας, η εφαρμοζόμενη κάθε έτος εθνική στρατηγική πρέπει να είναι ενσωματωμένη στις εθνικές εκθέσεις των κρατών μελών και να διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

(11)

Πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ειδικές δυσχέρειες για την έγκαιρη εκπόνηση του εθνικού τους πλαισίου περιβαλλοντικής δράσης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 103στ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, ως τμήμα της εθνικής στρατηγικής τους για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα. Επομένως, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, ως μεταβατικό μέτρο, η αναβολή της λήψης αποφάσεων για τα επιχειρησιακά τους προγράμματα του 2009 έως την 1η Μαρτίου 2009 το αργότερο. Τα προβλεπόμενα ποσά για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2009 και τα τελικώς εγκριθέντα ποσά έως τις 15 Μαρτίου 2009.

(12)

Σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 15 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, το διαφημιστικό υλικό πρέπει να φέρει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (μόνο στην περίπτωση οπτικών μέσων) και να περιλαμβάνει την εξής ένδειξη: «Διαφημιστική εκστρατεία συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο τη γενική προβολή και την προβολή σημάτων ποιότητας. Πρέπει να απαγορεύεται ρητώς η χρήση του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και από τις θυγατρικές που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού για την προβολή των οικείων εμπορικών επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων.

(13)

Σύμφωνα με το παράρτημα XIII παράγραφος 2 στοιχείο α) έκτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν πληροφορίες για τον όγκο των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά με ανάλυση ανά προϊόν και ανά μήνα. Ωστόσο, για λόγους διαφάνειας, είναι αναγκαία η ανάλυση των όγκων αυτών ανά ποσότητες που διατίθενται με δωρεάν διανομή και συνολικές ποσότητες.

(14)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Για να δοθεί η δυνατότητα να εφαρμοστούν με ομαλό τρόπο οι αλλαγές του άρθρου 52 παράγραφος 5 και του άρθρου 63 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, οι αλλαγές αυτές πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2010.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 33 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν μέτρα περιοριστικού ή απαγορευτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα δικαιώματα μιας νομικής οντότητας να τροποποιεί, να εγκρίνει ή να απορρίπτει αποφάσεις μιας οργάνωσης παραγωγών όταν αυτή αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος της εν λόγω νομικής οντότητας.».

2.

Στο άρθρο 36 η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο β) διαγράφεται·

β)

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν το δικαίωμα ψήφου των εν λόγω μελών για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα.».

3.

Στο άρθρο 49 η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

κατά 75 % στις επιλέξιμες περιφέρειες βάσει του στόχου σύγκλισης και

β)

κατά 50 % στις λοιπές περιφέρειες.».

β)

Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το υπόλοιπο της ενίσχυσης πρέπει να καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση από το κράτος μέλος. Δεν απαιτείται να συνοδεύονται οι αιτήσεις ενίσχυσης από δικαιολογητικά σχετικά με τη χρήση της ενίσχυσης.».

4.

Στο άρθρο 52 τροποποιείται η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Μόνον η παραγωγή των μελών της οργάνωσης παραγωγών που διατίθεται στο εμπόριο από την ίδια την οργάνωση παραγωγών συνυπολογίζεται στην αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο. Η παραγωγή των μελών της οργάνωσης παραγωγών που διατίθεται στο εμπόριο από άλλη οργάνωση παραγωγών, η οποία έχει οριστεί από την οργάνωσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 125α παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (4), συνυπολογίζεται στην αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από τη δεύτερη οργάνωση παραγωγών.

5.

Στο άρθρο 60, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ενδεχομένως, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 103α παράγραφος 3, του άρθρου 103δ παράγραφοι 1 και 3 και του άρθρου 103ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, καθώς και του άρθρου 49 του παρόντος κανονισμού, το ύψος της στήριξης για τα μέτρα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο ύψος για τα μέτρα που υπάγονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.».

β)

Προστίθεται το ακόλουθο πέμπτο εδάφιο:

«Το τέταρτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο.».

6.

Στο άρθρο 63 παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

οι δράσεις χρηματοδοτούνται πλήρως από εισφορές των οργανώσεων παραγωγών που είναι μέλη των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες καταβάλλονται από το επιχειρησιακό ταμείο των εν λόγω οργανώσεων παραγωγών. Ωστόσο, οι δράσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται με ποσό ανάλογο με την εισφορά των οργανώσεων παραγωγών που είναι μέλη, από μέλη των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που δεν είναι οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 36, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά είναι παραγωγοί ή συνεταιρισμοί παραγωγών.».

7.

Στο άρθρο 120 στοιχεία α), β) και γ), η λέξη «αποζημίωση» αντικαθίσταται από τις λέξεις «κοινοτική συνεισφορά».

8.

Στο άρθρο 152, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«9.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, ένα κράτος μέλος δύναται, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους, να λάβει απόφαση όσον αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τα επιχειρησιακά ταμεία του 2009 έως την 1η Μαρτίου 2009 το αργότερο. Στην απόφαση έγκρισης μπορεί να διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.

10.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 99 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη που ανέβαλαν τη λήψη αποφάσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα του 2009, βάσει της προηγούμενης παραγράφου, κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου 2009, εκτίμηση του ποσού του επιχειρησιακού ταμείου για το έτος 2009 για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα. Στην κοινοποίηση αυτή αναφέρεται σαφώς το συνολικό ποσό του επιχειρησιακού ταμείου καθώς και το συνολικό ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης του εν λόγω ταμείου. Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία κατανέμονται στη συνέχεια μεταξύ ποσών για τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και ποσών για τα λοιπά μέτρα.

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο κοινοποιούν στην Επιτροπή για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα το τελικό εγκεκριμένο ποσό του επιχειρησιακού ταμείου για το έτος 2009, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής που αναφέρεται ανωτέρω, έως τις 15 Μαρτίου 2009.».

9.

Τα παραρτήματα VIII και XIII τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σημεία 4 και 6 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα VIII, το σημείο 15 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το διαφημιστικό υλικό για γενική προβολή και προβολή σημάτων ποιότητας φέρει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (μόνο στην περίπτωση οπτικών μέσων) και περιλαμβάνει την εξής ένδειξη: “Διαφημιστική εκστρατεία συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα”. Οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι θυγατρικές που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 7 δεν χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προβολή των οικείων εμπορικών επωνυμιών ή εμπορικών σημάτων τους.».

2.

Στην παράγραφο 1 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α)

Στην παράγραφο 1 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«a)

Εθνική νομοθεσία που θεσπίστηκε για την εφαρμογή του τίτλου I του κεφαλαίου IV του τμήματος IVα και του τίτλου II του κεφαλαίου II του τμήματος IA του μέρους II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής στρατηγικής για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα, η οποία εφαρμόζεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που τίθενται σε εφαρμογή κατά το έτος υποβολής έκθεσης.».

β)

Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η έκτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

πληροφορίες για τον όγκο των προϊόντων που αποσύρθηκαν, εκφρασμένο σε τόνους, με ανάλυση κατά προϊόν και κατά μήνα και με κατανομή μεταξύ συνολικών όγκων που αποσύρθηκαν από την αγορά και όγκων που διατέθηκαν με δωρεάν διανομή,».


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1328/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II, III, V, VII και VIII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (1), και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κοινοί κανόνες για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών πρέπει να τροποποιηθούν ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη ορισμένες πρόσφατες εξελίξεις.

(2)

Η ισχύς του συστήματος επιτήρησης με διπλό έλεγχο το οποίο είχε συμφωνηθεί με την Κίνα θα λήξει τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

(3)

Με την απόφαση 2008/939/ΕΚ (2) το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή μιας διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

(4)

Οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό τελωνειακό δασμολόγιο (3) έχουν επιπτώσεις και σε ορισμένους κωδικούς στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I, II, III, V, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3030/93 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Catherine ASHTON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 275 της 8.11.1993, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 39.

(3)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, II, III, V, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3030/93 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (1)

1.

Με την επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει ενδεικτική και μόνο σημασία, δεδομένου ότι τα προϊόντα που υπάγονται σε κάθε κατηγορία καθορίζονται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από τους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ. Όταν πριν από τον κωδικό ΣΟ τίθεται η ένδειξη “ex”, τα προϊόντα που καλύπτονται σε κάθε κατηγορία καθορίζονται από το πεδίο εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής.

2.

Ελλείψει ρητής αναφοράς της συστατικής ύλης των προϊόντων των κατηγοριών 1 έως 114 καταγωγής Κίνας, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ότι συνίστανται αποκλειστικά από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες.

3.

Τα ενδύματα που δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ενδυμάτων για άνδρες ή αγόρια ή ενδυμάτων για γυναίκες ή κορίτσια κατατάσσονται στα τελευταία.

4.

Η διατύπωση “ενδύματα για βρέφη” περιλαμβάνει τα ενδύματα μέχρι και το εμπορικό μέγεθος 86.

Κατηγορία

Περιγραφή

Κωδικός ΣΟ 2009

Πίνακας αντιστοιχιών

τεμάχια/kg

g/τεμάχιο

(1)

(2)

(3)

(4)

ΟΜΑΔΑ I A

1

Βαμβακερά νήματα, μη συσκευασμένα για λιανική πώληση

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Υφάσματα από βαμβάκι, άλλα από τα υφάσματα με ύφανση γάζας, υφάσματα σπογγώδους μορφής, είδη κορδελοποιίας, βελούδα και πλούσες, υφάσματα σενίλλης, τούλια και άλλα υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 α)

Εκ των οποίων: Εκτός από αλεύκαστα ή λευκασμένα

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα είδη κορδελοποιίας, βελούδα και πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα σπογγώδους μορφής) και υφάσματα σενίλλης

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 α)

Εκ των οποίων: Εκτός από αλεύκαστα ή λευκασμένα

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

ΟΜΑΔΑ I B

4

Πουκάμισα, πουκαμισάκια, τι-σερτ, σου-πουλ (άλλα από τα είδη από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας), φανέλες και παρόμοια είδη, πλεκτά

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Σαντάιγ, πουλόβερ (με ή χωρίς μανίκια), γιλέκα, twinsets και σακάκια (με εξαίρεση τα σακάκια κομμένα ραμμένα) άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια, πλεκτά

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Παντελόνια μέχρι το γόνατο, κοντά παντελόνια (σορτς), άλλα από τα είδη μπάνιου, και μακριά παντελόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα slacks)· παντελόνια υφασμένα για γυναίκες και κορίτσια και slacks, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες· κάτω μέρη αθλητικών φορμών (προπόνησης) με φόδρα, άλλα από εκείνα των κατηγοριών 16 ή 29, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκάμισα πλεκτά και άλλα από πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες για γυναίκες και κορίτσια

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, άλλα από τα πλεκτά, για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

ΟΜΑΔΑ II A

9

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι· πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, άλλα από τα πλεκτά, από υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Πανικά κρεβατιού, άλλα από τα πλεκτά

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Νήματα από συνθετικές ίνες, μη συνεχείς, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 α)

Εκ των οποίων ακρυλικά

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες, μη συνεχείς, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα σενίλλης (άλλα από τα φλοκωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής από βαμβάκι και τα είδη κορδελοποιίας) και φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 α)

Εκ των οποίων: βελούδα κοτλέ από βαμβάκι

5801 22 00

 

 

39

Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας, άλλα από τα πλεκτά, άλλα από υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής από βαμβάκι

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

ΟΜΑΔΑ II B

12

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, από πλεκτό, άλλα από τα είδη για βρέφη στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάλτσες για τη φλεβίτιδα, άλλα από τα προϊόντα της κατηγορίας 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 ζεύγη

41

13

Σλιπ και σώβρακα για άντρες και αγόρια, σλιπ και κιλότες για γυναίκες και κορίτσια, πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Πανωφόρια τύπου παρντεσού, αδιάβροχα, και άλλα πανωφόρια στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες, υφασμένα για άντρες ή αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρκάς) (της κατηγορίας 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Πανωφόρια, αδιάβροχα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες), υφασμένα, για γυναίκες ή κορίτσια· σακάκια από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρκάς) (της κατηγορίας 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Κοστούμια και σύνολα, άλλα από τα πλεκτά, για άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι· φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα, των οποίων το εξωτερικό μέρος κατασκευάζεται από ένα και το αυτό ύφασμα, για άνδρες και αγόρια, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Σακάκια, άλλα από πλεκτά, για άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Φανέλες, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη για άντρες ή αγόρια, εκτός από τα πλεκτά

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια άλλα από τα πλεκτά

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, άλλα από τα πλεκτά

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Παρκάς· άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, άλλα από τα πλεκτά από μαλλί, από βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες· άνω μέρη αθλητικών φορμών (προπόνησης) με φόδρα, άλλα από εκείνα των κατηγοριών 16 ή 29, από βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες και αγόρια

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Φορέματα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Φούστες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), για γυναίκες ή κορίτσια

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από τα είδη μπάνιου) πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Κουστούμια-ταγιέρ και σύνολα άλλα από πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι· φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα, των οποίων το εξωτερικό μέρος κατασκευάζεται από ένα και το αυτό ύφασμα, για γυναίκες ή κορίτσια, από βαμβάκι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Στηθόδεσμοι και μπούστα, υφασμένα ή πλεκτά

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης για βρέφη, με εξαίρεση τα γάντια για βρέφη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 10 και 87 και τις κάλτσες, μισές κάλτσες και προστατευτικά καλτσάκια για βρέφη, άλλα από τα πλεκτά, της κατηγορίας 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) από πλεκτό ύφασμα, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Ενδύματα εργασίας, άλλα από τα πλεκτά, για άντρες και αγόρια

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας, άλλα από πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Φόρμες και σύνολα του σκι, άλλα από τα πλεκτά

ex 6211 20 00

 

 

78

Ενδύματα, άλλα από τα πλεκτά, με εξαίρεση τα ενδύματα των κατηγοριών 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27,29, 68, 72, 76 και 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Παλτά, σακάκια και άλλα ενδύματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φόρμες και τα σύνολα του σκι, πλεκτά, με εξαίρεση τα ενδύματα των κατηγοριών 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

ΟΜΑΔΑ III A

33

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές, από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο πλάτους λιγότερου από 3 m

5407 20 11

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, άλλα από τα πλεκτά, που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές, από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο πλάτους 3 m ή μεγαλύτερου

5407 20 19

 

 

35

Υφάσματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, άλλα από τα υφάσματα για επίσωτρα της κατηγορίας 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 α)

Εκ των οποίων: Άλλα από τα αλεύκαστα ή λευκασμένα

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Υφάσματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, άλλα από τα υφάσματα για επίσωτρα της κατηγορίας 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 α)

Εκ των οποίων: Άλλα από τα αλεύκαστα ή λευκασμένα

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 α)

Εκ των οποίων: Άλλα από τα αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Συνθετικά πλεκτά υφάσματα για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, άλλα από τα πλεκτά

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Παραπετάσματα (εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα, υφασμένα, υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών καθώς και άλλα είδη επίπλωσης), άλλα από τα πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Νήματα από συνθετικές ίνες (συνεχείς), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα μη ελαστικοποιημένα νήματα, απλά, μη στριμμένα ή στριμμένα μέχρι και 50 φορές σε κάθε μέτρο

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5401 20 10

Νήματα από τεχνητές ίνες· νήματα από τεχνητές ίνες, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα απλά νήματα από βισκόζη μη στριμμένα ή στριμμένα μέχρι και 250 φορές σε κάθε μέτρο και απλά νήματα μη ελαστικοποιημένα από οξική κυτταρίνη

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Νήματα από τεχνητές ή συνθετικές ίνες, νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, νήματα από βαμβάκι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας προβάτων, αρνιών, λαναρισμένα μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας προβάτων, αρνιών, χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας προβάτων, αρνιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας προβάτων, αρνιών

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο

5203 00 00

 

 

53

Υφάσματα από βαμβάκι με ύφανση γάζας

5803 00 10

 

 

54

Τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα, λαναρισμένες, χτενισμένες, ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση

5507 00 00

 

 

55

Ίνες, συνθετικές μη συνεχείς, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα, λαναρισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Τάπητες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, άλλοι από τους τάπητες της κατηγορίας 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Είδη επίστρωσης, υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά) έστω και έτοιμα

5805 00 00

 

 

61

Είδη κορδελοποιίας και ταινίες χωρίς υφάδι από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolduc), άλλα από τις ετικέτες και παρόμοια είδη της κατηγορίας 62. Υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) ελαστικά, από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Νήματα σενίλλης (που περιλαμβάνουν τα χνούδια από νήματα σενίλλης), νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες (άλλα από τα επιμεταλλωμένα νήματα και τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες)

5606 00 915606 00 99

Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν γένει υφάσματα. Δαντέλες με το χέρι ή με τη μηχανή, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα)

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα, υφασμένα

5807 10 105807 10 90

Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά σε τόπια· Κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη

5808 10 005808 90 00

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα)

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Υφάσματα πλεκτά από συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή και υφάσματα πλεκτά που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Δαντέλες Rachel και υφάσματα με μακρύ τρίχωμα από συνθετικές ίνες

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Υφάσματα πλεκτά άλλα από τα είδη των κατηγοριών 38 Α και 63, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Κλινοσκεπάσματα, άλλα από τα πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

ΟΜΑΔΑ III B

10

Είδη γαντοποιίας, πλεκτά

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 ζεύγη

59

67

Εξαρτήματα του ενδύματος, πλεκτά, άλλα από τα προοριζόμενα για βρέφη· πανικά κάθε είδους, πλεκτά· παραπετάσματα, παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών καθώς και άλλα είδη επίπλωσης, πλεκτά· πλεκτά κλινοσκεπάσματα και άλλα πλεκτά είδη στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη ενδυμάτων ή τα εξαρτήματα του ενδύματος

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 α)

Εκ των οποίων: σάκοι και σακίδια συσκευασίας, κατασκευασμένα από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή προπυλένιο

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια, πλεκτά, για γυναίκες και κορίτσια

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Κάλτσες, κάλτσες-κιλότες με την κοινή ονομασία «collants», από συνθετικές υφαντικές ίνες από νήματα απλά με τίτλο μικρότερο από 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Κάλτσες για γυναίκες, από συνθετικές ίνες

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 ζεύγη

33

72

Μαγιό και κιλότες μπάνιου, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Κοστούμια και σύνολα πλεκτά για άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη, άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι, μαλλί, συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, άλλα από τα πλεκτά, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Κορσέδες, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών, συγκρατήματα καλτσών κάθε είδους, και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Είδη γαντοποιίας, άλλα από τα πλεκτά

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια), άλλα από τα πλεκτά. Άλλα εξαρτήματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα του ενδύματος, άλλα από τα προοριζόμενα για βρέφη, άλλα από τα πλεκτά

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, από συνθετικές ίνες

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Σκηνές

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας από ύφασμα, άλλα από τα κατασκευασμένα από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές, από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Πιλήματα και είδη από πίλημα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, άλλα από τις επενδύσεις δαπέδου

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Υφάσματα μη υφασμένα και είδη εξ υφασμάτων μη υφασμένων, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Δίχτυα κατασκευασμένα με σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την αλιεία από νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Άλλα είδη κατασκευασμένα με νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, με εξαίρεση τα υφάσματα, τα είδη από υφάσματα και τα είδη της κατηγορίας 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία

5901 10 005901 90 00

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

5904 10 005904 90 00

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από τα πλεκτά, με εξαίρεση τα υφάσματα για επίσωτρα

5906 10 005906 99 105906 99 90

Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, άλλα από εκείνα της κατηγορίας 100

5907 00 00

 

 

100

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με παράγωγα κυτταρίνης ή με άλλες τεχνητές πλαστικές ύλες και υφάσματα με απανωτές στρώσεις από τις ύλες αυτές

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, άλλα από τα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες

ex 5607 90 90

 

 

109

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα, υφασμένα

6306 40 00

 

 

111

Είδη για κατασκήνωση, υφασμένα, άλλα από τα στρώματα που φουσκώνουν με αέρα και τις σκηνές

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Άλλα έτοιμα είδη από ύφασμα, με εξαίρεση εκείνα των κατηγοριών 113 και 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια και παρόμοια είδη, άλλα από τα πλεκτά

6307 10 90

 

 

114

Υφάσματα και είδη για τεχνικές χρήσεις

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

ΟΜΑΔΑ IV

115

Νήματα από λινάρι ή ραμί

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Υφάσματα από λινάρι ή ραμί

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας, υπηρεσίας ή κουζίνας, από λινάρι ή ραμί, άλλα από τα πλεκτά

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, καθώς και άλλα είδη επίπλωσης, άλλα από τα πλεκτά, από λινάρι ή ραμί

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, από λινάρι ή ραμί

ex 5607 90 90

 

 

122

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, από λινάρι, άλλα από τα πλεκτά

ex 6305 90 00

 

 

123

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα σενίλλης, από λινάρι ή ραμί, άλλα από τα είδη κορδελοποιίας

5801 90 10ex 5801 90 90

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη από λινάρι ή ραμί, άλλα από τα πλεκτά

ex 6214 90 00

 

 

ΟΜΑΔΑ V

124

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Νήματα από ίνες συνθετικές (συνεχείς), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα νήματα της κατηγορίας 41

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Νήματα μονόινα, λουρίδες (τεχνητό άχυρο) και παρόμοιες μορφές και απομιμήσεις χειρουργικών ραμμάτων από συνθετικές υφαντικές ύλες

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Νήματα από τεχνητές ίνες, συνεχείς, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, άλλα από τα νήματα της κατηγορίας 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Νήματα μονόινα, λουρίδες (τεχνητό άχυρο και παρόμοιες μορφές) και απομιμήσεις χειρουργικών ραμμάτων από τεχνητές υφαντικές ύλες

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Τρίχες χονδροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες

5105 40 00

 

 

129

Νήματα από τρίχες χονδροειδείς ή από χονδρότριχες

5110 00 00

 

 

130 A

Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα μεταξιού)

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Νήματα από μετάξι, άλλα από εκείνα της κατηγορίας 130 Α· τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες

5308 90 90

 

 

132

Νήματα από χαρτί

5308 90 50

 

 

133

Νήματα από καννάβι

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Επιμεταλλωμένα νήματα

5605 00 00

 

 

135

Υφασμένα υφάσματα από τρίχες χονδροειδείς ή από χονδρότριχες

5113 00 00

 

 

136

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα σενίλλης, καθώς και είδη κορδελλοποιίας από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Υφασμένα υφάσματα από νήματα χαρτιού και άλλες υφαντικές ίνες άλλες από ραμί

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Υφασμένα υφάσματα από νήματα από μέταλλο ή από επιμεταλλωμένα νήματα

5809 00 00

 

 

140

Υφάσματα πλεκτά, από υφαντικές ύλες άλλες από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Κλινοσκεπάσματα από υφαντικές ύλες άλλες από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex 6301 90 90

 

 

142

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από σιζάλ, από άλλες ίνες του είδους Αgave ή από καννάβι της Μανίλας

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Πιλήματα από χονδροειδείς τρίχες

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή μη, από αβάκα (καννάβι της Μανίλας) ή από καννάβι

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα, για αγροτικές μηχανές, από σιζάλ ή από άλλες ίνες του είδους Αgave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά από σιζάλ ή από άλλες ίνες του είδους Αgave, άλλα από τα προϊόντα της κατηγορίας 146 Α

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 Γ

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και κουκούλια που είναι ακατάλληλα για το ξετύλιγμα των ινών τους), απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια, άλλα από τα μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Νήματα από κοκοφοίνικα

5308 10 00

 

 

149

Υφάσματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), πλάτους που υπερβαίνει τα 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Υφάσματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 cm. Σάκοι και σακίδια συσκευασίας από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), άλλα από τα μεταχειρισμένα

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

5702 20 00

 

 

151 B

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από ύφασμα, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), μη εμποτισμένα ούτε επικαλυμμένα, άλλα από τις επενδύσεις δαπέδου

5602 10 11

 

 

153

Μεταχειρισμένοι σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

6305 10 10

 

 

154

Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους

5001 00 00

Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο

5002 00 00

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους), απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

ex 5003 00 00

Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Ξεφτίδια από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες

5104 00 00

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ακατέργαστες ή επεξεργασμένες αλλά μη νηματοποιημένες: στουπιά και απορρίμματα, όχι από κοκκοφοίνικα ή άβακα

5305 00 00

Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

5201 00 105201 00 90

Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά μη νηματοποιημένο, στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5302 10 005302 90 00

Αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee), ακατέργαστη ή κατεργασμένη αλλά μη νηματοποιημένη: στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ξεφτίδια)

5305 00 00

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά μη νηματοποιημένες: γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5303 10 005303 90 00

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ακατέργαστες ή επεξεργασμένες αλλά μη νηματοποιημένες: στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ξεφτίδια)

5305 00 00

 

 

156

Μπλούζες και πουλόβερ, πλεκτά, από μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, για γυναίκες και κορίτσια

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Πλεκτά ενδύματα, άλλα από τα ενδύματα των κατηγοριών 1 έως 123 και 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Φορέματα, φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα πλεκτά

6204 49 106206 10 00

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη, όχι πλεκτά, από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι

6214 10 00

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι

6215 10 00

 

 

160

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι

ex 6213 90 00

 

 

161

Ενδύματα, άλλα από τα πλεκτά, άλλα από τα ενδύματα των κατηγοριών 1 έως 123 και της κατηγορίας 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α

Κατηγορία

Περιγραφή

Κωδικός ΣΟ 2009

Πίνακας αντιστοιχιών

τεμάχια/kg

g/τεμάχιο

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Γάζες και είδη από γάζα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

3005 90 31

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I B

1.

Το παρόν παράρτημα καλύπτει ορισμένες κλωστοϋφαντουργικές πρώτες ύλες (κατηγορίες 128 και 154), ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία δεν είναι από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, ούτε από βαμβάκι, ούτε από τεχνητές ίνες· επίσης καλύπτει τις τεχνητές ίνες και νήματα των κατηγοριών 124, 125A, 125B, 126, 127A και 127B.

2.

Με την επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει ενδεικτική και μόνο σημασία, δεδομένου ότι τα προϊόντα που υπάγονται σε κάθε κατηγορία καθορίζονται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από τους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ. Όταν πριν από τον κωδικό ΣΟ τίθεται η ένδειξη “ex”, τα προϊόντα που καλύπτονται σε κάθε κατηγορία καθορίζονται από το πεδίο εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής.

3.

Τα ενδύματα που δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ενδυμάτων για άνδρες ή αγόρια ή χαρακτηριστικά ενδυμάτων για γυναίκες ή κορίτσια κατατάσσονται στα τελευταία.

4.

Η διατύπωση “ενδύματα για βρέφη” περιλαμβάνει τα ενδύματα μέχρι και το εμπορικό μέγεθος 86.

Κατηγορία

Περιγραφή

Κωδικός ΣΟ 2009

Πίνακας αντιστοιχιών

τεμάχια/kg

g/τεμάχιο

(1)

(2)

(3)

(4)

ΟΜΑΔΑ I

ex 20

Πανικά κρεβατιού, άλλα από τα πλεκτά

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα σενίλλης και φουντωτές υφαντικές επιφάνειες

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας, άλλα από τα πλεκτά και άλλα από εκείνα της κατηγορίας 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

ΟΜΑΔΑ II

ex 12

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, από πλεκτό, άλλα από είδη για βρέφη

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Σλιπ και σώβρακα για άντρες και αγόρια, σλιπ και κιλότες για γυναίκες και κορίτσια, πλεκτά

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Παλτά, αδιάβροχα και άλλα παλτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάπες, υφασμένα για άντρες ή αγόρια

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Παλτά, αδιάβροχα και άλλα παλτά (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες), υφασμένα για γυναίκες ή κορίτσια, άλλα από παρκάς

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, άλλα από τα πλεκτά

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια άλλα από τα πλεκτά

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, άλλα από εκείνα που είναι από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες και αγόρια

ex 6107 29 00

Νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Φούστες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), για γυναίκες ή κορίτσια

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από τα είδη μπάνιου), πλεκτά

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Στηθόδεσμοι και μπούστα, υφασμένα ή πλεκτά

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης για βρέφη, με εξαίρεση τα γάντια για βρέφη που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες ex 10 και ex 87 και τις κάλτσες, μισές κάλτσες και προστατευτικά καλτσάκια για βρέφη, άλλα από τα πλεκτά, της κατηγορίας ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) από πλεκτό ύφασμα

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Υφασμένα ενδύματα από υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 και 5907, με εξαίρεση τα ενδύματα των κατηγοριών ex 14 και ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Ενδύματα από υφάσματα πλεκτά των κλάσεων 5903 και 5907 και φόρμες και σύνολα του σκι, πλεκτά

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

ΟΜΑΔΑ III A

ex 38 B

Παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, άλλα από τα πλεκτά

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα, υφασμένα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών καθώς και άλλα είδη επίπλωσης, άλλα από τα πλεκτά

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Τάπητες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, άλλοι από τους τάπητες της κατηγορίας ex 58, 142 και 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Είδη επίστρωσης, υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά) έστω και έτοιμα

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Είδη κορδελοποιίας και ταινίες χωρίς υφάδι από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolduc), άλλα από τις ετικέτες και παρόμοια είδη της κατηγορίας ex 62 και της κατηγορίας 137. Υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) ελαστικά, από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Νήματα σενίλλης (που περιλαμβάνουν τα χνούδια από νήματα σενίλλης), νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες (άλλα από τα επιμεταλλωμένα νήματα και τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν γένει υφάσματα. Δαντέλες με το χέρι ή με τη μηχανή, σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα)

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα, υφασμένα

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά σε τόπια· άλλα είδη ταινιοπλεκτικής και άλλα ανάλογα είδη διακοσμητικά σε τόπια

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίβα)

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Υφάσματα πλεκτά από συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή και υφάσματα πλεκτά που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Υφάσματα πλεκτά, άλλα από τα είδη της κατηγορίας ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Κλινοσκεπάσματα, άλλα από τα πλεκτά

ex 6301 10 00

 

 

ΟΜΑΔΑ III B

ex 10

Είδη γαντοποιίας, πλεκτά

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 ζεύγη

59

ex 67

Εξαρτήματα του ενδύματος, πλεκτά, άλλα από τα προοριζόμενα για βρέφη· πανικά κάθε είδους, πλεκτά· παραπετάσματα, παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών καθώς και άλλα είδη επίπλωσης, πλεκτά· πλεκτά κλινοσκεπάσματα και άλλα πλεκτά είδη στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη ενδυμάτων ή τα εξαρτήματα του ενδύματος

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια, πλεκτά, για γυναίκες και κορίτσια

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Κοστούμια και σύνολα πλεκτά για άντρες και αγόρια

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, άλλα από τα πλεκτά, άλλα από τα είδη της κατηγορίας 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Κορσέδες, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών, συγκρατήματα καλτσών κάθε είδους, και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Είδη γαντοποιίας, άλλα από τα πλεκτά

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Κάλτσες, μισές κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια), άλλα από τα πλεκτά. Άλλα εξαρτήματα του ενδύματος, μέρη ενδυμάτων ή εξαρτημάτων του ενδύματος, άλλα από τα προοριζόμενα για βρέφη, άλλα από τα πλεκτά

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Σκηνές

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Πιλήματα και είδη από πίλημα, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, άλλα από τις επενδύσεις δαπέδου

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Δίχτυα κατασκευασμένα με σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιμα για την αλιεία από νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Άλλα είδη κατασκευασμένα με νήματα, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, με εξαίρεση τα υφάσματα, τα είδη από υφάσματα και τα είδη της κατηγορίας 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από τα πλεκτά, με εξαίρεση τα υφάσματα για επίσωτρα

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις, άλλα από εκείνα της κατηγορίας ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με παράγωγα κυτταρίνης ή με άλλες τεχνητές πλαστικές ύλες και υφάσματα με απανωτές στρώσεις από τις ύλες αυτές

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα, υφασμένα

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Είδη για κατασκήνωση, υφασμένα, άλλα από τα στρώματα που φουσκώνουν με αέρα και τις σκηνές

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Άλλα έτοιμα είδη από ύφασμα, με εξαίρεση εκείνα των κατηγοριών ex 113 και ex 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια και παρόμοια είδη, άλλα από τα πλεκτά

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Υφάσματα και είδη για τεχνικές χρήσεις, άλλα από εκείνα της κατηγορίας 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

ΟΜΑΔΑ IV

115

Νήματα από λινάρι ή ραμί

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Υφάσματα από λινάρι ή ραμί

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας, υπηρεσίας ή κουζίνας, από λινάρι ή ραμί, άλλα από τα πλεκτά

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών, καθώς και άλλα είδη επίπλωσης, άλλα από τα πλεκτά, από λινάρι ή ραμί

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, από λινάρι ή ραμί

ex 5607 90 90

 

 

122

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, από λινάρι, άλλα από τα πλεκτά

ex 6305 90 00

 

 

123

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα σενίλλης, από λινάρι ή ραμί, άλλα από τα είδη κορδελοποιίας

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη από λινάρι ή ραμί, άλλα από τα πλεκτά

ex 6214 90 00

 

 

ΟΜΑΔΑ V

124

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Νήματα από ίνες συνθετικές (συνεχείς), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Νήματα μονόινα, λουρίδες (τεχνητό άχυρο) και παρόμοιες μορφές και απομιμήσεις χειρουργικών ραμμάτων από συνθετικές υφαντικές ύλες

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Νήματα από τεχνητές ίνες (συνεχείς), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά νήματα από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο, και απλά νήματα μη ελαστικοποιημένα από οξική κυτταρίνη

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Νήματα μονόινα, λουρίδες (τεχνητό άχυρο και παρόμοιες μορφές) και απομιμήσεις χειρουργικών ραμμάτων από τεχνητές υφαντικές ύλες

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Τρίχες χονδροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες

5105 40 00

 

 

129

Νήματα από τρίχες χονδροειδείς ή από χονδρότριχες

5110 00 00

 

 

130 A

Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα μεταξιού)

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Νήματα από μετάξι, άλλα από εκείνα της κατηγορίας 130 Α· τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες

5308 90 90

 

 

132

Νήματα από χαρτί

5308 90 50

 

 

133

Νήματα από καννάβι

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Επιμεταλλωμένα νήματα

5605 00 00

 

 

135

Υφασμένα υφάσματα από τρίχες χονδροειδείς ή από χονδρότριχες

5113 00 00

 

 

136 A

Υφασμένα από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού, άλλα από τα αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Υφασμένα από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού, άλλα από εκείνα της κατηγορίας 136 Α

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα σενίλλης, καθώς και είδη κορδελλοποιίας από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Υφασμένα υφάσματα από νήματα χαρτιού και άλλες υφαντικές ίνες άλλες από ραμί

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Υφασμένα υφάσματα από νήματα από μέταλλο ή από επιμεταλλωμένα νήματα

5809 00 00

 

 

140

Υφάσματα πλεκτά, από υφαντικές ύλες άλλες από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Κλινοσκεπάσματα από υφαντικές ύλες άλλες από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ex 6301 90 90

 

 

142

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από σιζάλ, από άλλες ίνες του είδους Αgave ή από καννάβι της Μανίλας

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Πιλήματα από χονδροειδείς τρίχες

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή μη, από αβάκα (καννάβι της Μανίλας) ή από καννάβι

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα, για αγροτικές μηχανές, από σιζάλ ή από άλλες ίνες του είδους Αgave

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά από σιζάλ ή από άλλες ίνες του είδους Αgave, άλλα από τα προϊόντα της κατηγορίας 146 Α

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 Γ

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και κουκούλια που είναι ακατάλληλα για το ξετύλιγμα των ινών τους), απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια, άλλα από τα μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Νήματα από κοκοφοίνικα

5308 10 00

 

 

149

Υφάσματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), πλάτους που υπερβαίνει τα 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Υφάσματα από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 cm. Σάκοι και σακίδια συσκευασίας από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), άλλα από τα μεταχειρισμένα

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

5702 20 00

 

 

151 B

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από ύφασμα, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος), μη εμποτισμένα ούτε επικαλυμμένα, άλλα από τις επενδύσεις δαπέδου

5602 10 11

 

 

153

Μεταχειρισμένοι σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

6305 10 10

 

 

154

Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους

5001 00 00

Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο

5002 00 00

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους), απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

ex 5003 00 00

Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Ξεφτίδια από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες

5104 00 00

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ακατέργαστες ή επεξεργασμένες αλλά μη νηματοποιημένες: στουπιά και απορρίμματα, όχι από κοκκοφοίνικα ή άβακα

5305 00 00

Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

5201 00 105201 00 90

Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Καννάβι (Cannabis sativa) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά μη νηματοποιημένο: στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5302 10 005302 90 00

Αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee), ακατέργαστη ή κατεργασμένη αλλά μη νηματοποιημένη: στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ξεφτίδια)

5305 00 00

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά μη νηματοποιημένες: γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (συμπεριλαμβάνονται τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5303 10 005303 90 00

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες, ακατέργαστες ή επεξεργασμένες αλλά μη νηματοποιημένες: στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ξεφτίδια)

5305 00 00

 

 

156

Μπλούζες και πουλόβερ, πλεκτά, από μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, για γυναίκες και κορίτσια

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Πλεκτά ενδύματα άλλα από τα ενδύματα των κατηγοριών ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 και 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Φορέματα, φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα πλεκτά

6204 49 106206 10 00

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη, όχι πλεκτά, από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι

6214 10 00

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες, από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι

6215 10 00

 

 

160

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι

ex 6213 90 00

 

 

161

Ενδύματα, άλλα από τα πλεκτά, με εξαίρεση τα ενδύματα των κατηγοριών ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 και 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

»

2)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

Λευκορωσία

Ρωσία

Σερβία

Ουζμπεκιστάν»

3)

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο άρθρο 28, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«6.   Ο αριθμός αυτός αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

δύο γράμματα για τη χώρα εξαγωγής ως εξής:

Λευκορωσία = BY

Σερβία = RS

Ουζμπεκιστάν = UZ

δύο γράμματα για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους προορισμού ή της ομάδας κρατών μελών προορισμού, ως εξής:

AT = Αυστρία

BG = Βουλγαρία

BL = Benelux

CY = Κύπρος

CZ = Τσεχική Δημοκρατία

DE = Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

DK= Δανία

EE = Εσθονία

GR = Ελλάδα

ES = Ισπανία

FI = Φινλανδία

FR = Γαλλία

GB = Ηνωμένο Βασίλειο

HU = Ουγγαρία

IE = Ιρλανδία

IT = Ιταλία

LT = Λιθουανία

LV = Λεττονία

MT = Μάλτα

PL = Πολωνία

PT = Πορτογαλία

RO = Ρουμανία

SE = Σουηδία

SI = Σλοβενία

SK = Σλοβακία

έναν μονοψήφιο αριθμό για τον προσδιορισμό του έτους ποσόστωσης ή του έτους εγγραφής των εξαγωγών, στην περίπτωση προϊόντων που απαριθμούνται στον πίνακα Α του παρόντος παραρτήματος, ο οποίος αντιστοιχεί στον τελευταίο αριθμό του συγκεκριμένου έτους, παραδείγματος χάρη “8” για το 2008 και “9” για το 2009,

διψήφιο αριθμό που προσδιορίζει την υπηρεσία έκδοσης της άδειας στη χώρα εξαγωγής,

έναν πενταψήφιο αριθμό από το 00001 έως το 99999 για το συγκεκριμένο κράτος μέλος προορισμού.»

β)

Ο πίνακας A αντικαθίσταται από τον εξής:

«Χώρες και κατηγορίες που υπόκεινται στο σύστημα επιτήρησης με διπλό έλεγχο

Τρίτες χώρες

Ομάδα

Κατηγορία

Μονάδα

Ουζμπεκιστάν

I A

1

τόνοι

3

τόνοι

I B

4

1 000 τεμάχια

5

1 000 τεμάχια

6

1 000 τεμάχια

7

1 000 τεμάχια

8

1 000 τεμάχια

II B

26

1 000 τεμάχια»

γ)

Ο πίνακας Β έχει διαγραφεί

4)

Το παράρτημα V αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

Εφαρμοστέα για το έτος 2009

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Κατηγορία

Μονάδα

Ποσόστωση από 1ης Ιανουαρίου 2009

Ομάδα IA

1

τόνοι

1 586

2

τόνοι

6 643

3

τόνοι

242

Ομάδα IB

4

Χ τεμάχια

1 839

5

Χ τεμάχια

1 105

6

Χ τεμάχια

1 705

7

Χ τεμάχια

1 377

8

Χ τεμάχια

1 160

Ομάδα IIA

20

τόνοι

329

22

τόνοι

524

Ομάδα IIB

15

Χ τεμάχια

1 726

21

Χ τεμάχια

930

24

Χ τεμάχια

844

26/27

Χ τεμάχια

1 117

29

Χ τεμάχια

468

73

Χ τεμάχια

329

Ομάδα IIIB

67

τόνοι

359

Ομάδα IV

115

τόνοι

420

117

τόνοι

2 312

118

τόνοι

471

Χ τεμάχια: χιλιάδες τεμάχια»

5)

Στο παράρτημα VII, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον εξής:

«Πίνακας

Κοινοτικά ποσοτικά όρια για εμπορεύματα που επανεισάγονται στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή

Εφαρμοστέα για το έτος 2009

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Κατηγορία

Μονάδα

Από 1ης Ιανουαρίου 2009

Ομάδα IB

4

1 000 τεμάχια

6 610

5

1 000 τεμάχια

9 215

6

1 000 τεμάχια

12 290

7

1 000 τεμάχια

9 225

8

1 000 τεμάχια

3 140

Ομάδα IIB

15

1 000 τεμάχια

5 387

21

1 000 τεμάχια

3 584

24

1 000 τεμάχια

922

26/27

1 000 τεμάχια

4 492

29

1 000 τεμάχια

1 820

73

1 000 τεμάχια

6 979»

6)

Στο παράρτημα VIII, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον εξής:

«1.

ΧΩΡΑ

2.

Χρησιμοποίηση εκ των προτέρων

3.

Μεταφορές

4.

Μεταφορές από κατ. 1 προς κατ. 2 και 3

5.

Μεταφορές ανάμεσα στις κατηγορίες 2 και 3

6.

Μεταφορές ανάμεσα στις κατηγορίες 4, 5, 6, 7, 8

7.

Μεταφορές από τις ομάδες I, II, III προς τις ομάδες II, III, IV

8.

Ανώτατη αύξηση σε κάθε κατηγορία

9.

Πρόσθετες προϋποθέσεις

Λευκορωσία

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Όσον αφορά τη στήλη 7, οι μεταφορές μπορούν επίσης να γίνουν από και προς την Ομάδα V. Για τις κατηγορίες της Ομάδας I το όριο στη στήλη 8 είναι 13 %

Σερβία

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Όσον αφορά τη στήλη 7, οι μεταφορές μπορούν να γίνουν από οποιαδήποτε κατηγορία των ομάδων I, II και III προς τις ομάδες II και III.»


(1)  ΣΗΜ.: Καλύπτονται μόνο οι κατηγορίες 1 έως 114, με εξαίρεση τη Λευκορωσία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Ουζμπεκιστάν και τη Σερβία, για τις οποίες καλύπτονται οι κατηγορίες 1 έως 161.

(2)  Ισχύει μόνο για τις εισαγωγές από την Κίνα.


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/56


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1329/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης για την αγορά χοιρείου κρέατος με τη μορφή ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σε τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 37, το άρθρο 43 στοιχεία α) και δ) και το άρθρο 191 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι όταν η μέση τιμή της κοινοτικής αγοράς των σφαγίων χοίρου η οποία ορίζεται βάσει των τιμών που καταγράφονται σε κάθε κράτος μέλος στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας και σταθμίζονται με συντελεστές που εκφράζουν το σχετικό ύψος του ζωικού κεφαλαίου χοιροειδών κάθε κράτους μέλους, ευρίσκεται σε επίπεδο κατώτερο από το 103% της τιμής αναφοράς και είναι πιθανό να διατηρηθεί στο επίπεδο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση.

(2)

Οι τιμές της αγοράς έπεσαν κάτω από το εν λόγω επίπεδο και η κατάσταση αυτή μπορεί να διατηρηθεί δεδομένων των εποχικών και κυκλικών εξελίξεων.

(3)

Η κατάσταση της αγοράς χοιρινού κρέατος στην Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ιδιαίτερα δυσχερής, λαμβανομένων υπόψη των προσφάτως διαπιστωθέντων υψηλών επιπέδων διοξίνης στο χοιρινό κρέας καταγωγής Ιρλανδίας. Οι αρμόδιες αρχές έλαβαν διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

(4)

Οι μολυσμένες ζωοτροφές παραδόθηκαν σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ιρλανδία. Οι μολυσμένες ζωοτροφές αποτελούν ένα πολύ μεγάλο τμήμα του σιτηρεσίου των χοίρων, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα διοξίνης στα χοιρινά κρέατα που προέρχονται από τις μολυσμένες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Λόγω του ότι είναι δύσκολο να ιχνηλατηθεί η διαδρομή του χοιρινού κρέατος μέχρι τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και των υψηλών επιπέδων διοξίνης που διαπιστώθηκαν στο μολυσμένο χοιρινό κρέας, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν, ως μέτρο προφύλαξης, να ανακαλέσουν από την αγορά όλα τα χοιρινά κρέατα και τα προϊόντα από χοιρινό κρέας.

(5)

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών προκαλεί σοβαρή διαταραχή στην αγορά χοιρινού κρέατος στη Βόρεια Ιρλανδία. Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων και των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η αγορά χοιρινού κρέατος στη Βόρεια Ιρλανδία, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν κοινοτικά έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς με τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στη Βόρεια Ιρλανδία, για περιορισμένη περίοδο και για περιορισμένη ποσότητα προϊόντων.

(6)

Το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοιρινό κρέας και ότι η ενίσχυση αυτή καθορίζεται από την Επιτροπή εκ των προτέρων ή μέσω διαγωνισμού.

(7)

Δεδομένου ότι η κατάσταση της αγοράς χοιρινού κρέατος στη Βόρεια Ιρλανδία απαιτεί ταχεία δράση, η πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι ο εκ των προτέρων καθορισμός της.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων (2) θέσπισε κοινούς κανόνες εφαρμογής για το καθεστώς ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, χορηγείται ενίσχυση που καθορίζεται εκ των προτέρων σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες και τους όρους που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων περιστάσεων, είναι αναγκαίο να απαιτείται τα προϊόντα που τίθενται σε αποθεματοποίηση να προέρχονται από χοίρους οι οποίοι έχουν εκτραφεί σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες είναι σίγουρο ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μολυσμένες ζωοτροφές. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα σχετικά προϊόντα προέρχονται από χοίρους που έχουν εκτραφεί στην Ιρλανδία ή στη Βόρεια Ιρλανδία και σφαγεί στη Βόρεια Ιρλανδία.

(11)

Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του μέτρου, τα προϊόντα χοιρινού κρέατος κατατάσσονται σύμφωνα με ομοιότητες όσον αφορά το επίπεδο των δαπανών αποθεματοποίησης.

(12)

Για τη διευκόλυνση των εργασιών ελέγχου και των διοικητικών εργασιών που προκύπτουν από τη σύναψη συμβάσεων, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι ελάχιστες ποσότητες προϊόντων που πρέπει να παράσχει κάθε αιτών.

(13)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί εγγύηση για να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρηματίες πληρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και ότι το μέτρο θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά.

(14)

Οι εξαγωγές προϊόντων χοιρινού κρέατος συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας της αγοράς. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 πρέπει να εφαρμόζονται όταν συντομεύει η περίοδος αποθεματοποίησης και τα προϊόντα εξέρχονται από την αποθεματοποίηση για να εξαχθούν. Πρέπει να καθοριστούν τα ποσά ανά ημέρα προς εφαρμογή για τη μείωση του ποσού της ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

(15)

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 28 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 και για λόγους συνοχής και σαφήνειας όσον αφορά τους επιχειρηματίες, είναι αναγκαίο να εκφράζεται σε ημέρες η περίοδος των 2 μηνών που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Χορηγείται ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα χοιρινού κρέατος που πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

προέρχονται από χοίρους που έχουν εκτραφεί στην Ιρλανδία ή στη Βόρεια Ιρλανδία τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δύο μήνες πριν από τη σφαγή στη Βόρεια Ιρλανδία·

β)

έχουν σταθερή, ανόθευτη και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητα και προέρχονται από χοίρους που έχουν εκτραφεί σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν ζωοτροφές που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα διοξίνης και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB).

2.   Ο κατάλογος των κατηγοριών των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και τα σχετικά ποσά περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ισχύοντες κανόνες

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 εφαρμόζεται, πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Υποβολή αιτήσεων

1.   Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στη Βόρεια Ιρλανδία για τις κατηγορίες προϊόντων του χοιρινού κρέατος που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 1.

2.   Οι αιτήσεις αφορούν περίοδο αποθεματοποίησης 90, 120, 150 ή 180 ημερών.

3.   Οι αιτήσεις υποβάλλονται για μία μόνο από τις κατηγορίες των προϊόντων που αναγράφονται στο παράρτημα, αναφέροντας τον σχετικό κωδικό ΣΟ εντός της κατηγορίας αυτής.

4.   Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Ελάχιστες ποσότητες

Οι ελάχιστες ποσότητες ανά αίτηση είναι:

α)

10 τόνοι για τα προϊόντα χωρίς κόκαλα·

β)

15 τόνοι για τα άλλα προϊόντα.

Άρθρο 5

Εγγυήσεις

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από εγγύηση ίση με το 20 % των ποσών της ενίσχυσης που καθορίζονται στις στήλες 3 έως 6 του παραρτήματος.

Άρθρο 6

Συνολική ποσότητα

Η συνολική ποσότητα για την οποία μπορούν να συναφθούν συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, δεν υπερβαίνει τους 15 000 τόνους βάρους προϊόντος.

Άρθρο 7

Έξοδος από την αποθεματοποίηση των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή

1.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 28 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, απαιτείται η λήξη της ελάχιστης περιόδου αποθεματοποίησης των 60 ημερών.

2.   Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 28 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008, τα ποσά ανά ημέρα καθορίζονται στη στήλη 7 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 223 της 21.8.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορία προϊόντων

Προϊόντα για τα οποία χορηγούνται ενισχύσεις

Ποσά των ενισχύσεων για την περίοδο αποθεματοποίησης

(ευρώ / τόνο)

Μειώσεις

(ευρώ)

90 ημέρες

120 ημέρες

150 ημέρες

180 ημέρες

ανά ημέρα

1

2

3

4

5

6

7

Κατηγορία 1

ex 0203 11 10

Μισά σφάγια, που παρουσιάζονται χωρίς μπροστινά πόδια, ουρά, νεφρό, διάφραγμα και νωτιαίο μυελό (1)

278

315

352

389

1,24

Κατηγορία 2

ex 0203 12 11

Χοιρομέρια (ζαμπόν)

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Ωμοπλάτες

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Μπροστινά μέρη

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα, με ή χωρίς σβέρκο, ή σβέρκοι μόνοι τους, θωρακο-οσφυϊκή χώρα, με ή χωρίς κιλότο (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, μπροστινά μέρη, θωρακο-οσφυϊκή χώρα με ή χωρίς σβέρκο, ή σβέρκοι μόνοι τους, θωρακο-οσφυϊκή χώρα, με ή χωρίς κιλότο, χωρίς κόκαλα (4)  (5)

 

 

 

 

 

Κατηγορία 3

ex 0203 19 15

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) ως έχει ή σε τετράγωνη τομή

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα), ως έχει ή σε τετράγωνη τομή, χωρίς το δέρμα και τις πλευρές

 

 

 

 

 

Κατηγορία 4

ex 0203 19 55

Μέρη που αντιστοιχούν στα «μεσαία», με ή χωρίς το δέρμα ή το λαρδί, χωρίς κόκαλα (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Μπορεί επίσης να χορηγηθεί ενίσχυση για μισά σφάγια τα οποία παρουσιάζονται ως τεμάχια «Wiltshire», δηλ. χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνιο κόκαλο και διάφραγμα.

(2)  Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα και οι σβέρκοι νοούνται με ή χωρίς το δέρμα, το λαρδί, όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 mm πάχους.

(3)  Η συμβατική ποσότητα μπορεί να καλύπτει όλους τους συνδυασμούς των προϊόντων που αναφέρονται.

(4)  Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα και οι σβέρκοι νοούνται με ή χωρίς το δέρμα, το λαρδί, όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 mm πάχους.

(5)  Η συμβατική ποσότητα μπορεί να καλύπτει όλους τους συνδυασμούς των προϊόντων που αναφέρονται.

(6)  Η ίδια παρουσίαση με εκείνη των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0210 19 20.


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/60


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2008

που τροποποιεί για 103η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2002 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1), και ιδίως το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 περιλαμβάνει κατάλογο των προσώπων, των ομάδων και των οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 21 και 27 Οκτωβρίου 2008 και στις 12 Νοεμβρίου 2008, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, των ομάδων και των οντοτήτων στα οποία πρέπει να εφαρμοστεί η δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων, με την προσθήκη επτά φυσικών προσώπων στον κατάλογο δεδομένου ότι υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή τους με την Αλ Κάιντα. Η αιτιολόγηση για τις εν λόγω τροποποιήσεις έχει διαβιβασθεί στην Επιτροπή.

(3)

Το παράρτημα Ι πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως.

(5)

Επειδή ο κατάλογος των ΗΕ δεν περιλαμβάνει τις διευθύνσεις των εν λόγω φυσικών προσώπων, πρέπει να δημοσιευθεί ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα ώστε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή και εν συνεχεία να μπορεί η Επιτροπή να ανακοινώσει στα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα τους λόγους στους οποίους στηρίζεται ο παρών κανονισμός, να τους δώσει την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με αυτούς τους λόγους και να επανεξετάσει τον παρόντα κανονισμό βάσει των παρατηρήσεων και ενδεχομένως τυχόν διαθέσιμων συμπληρωματικών πληροφοριών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Οι ακόλουθες καταχωρίσεις διαγράφονται από τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

(1)

Abdulbasit Abdulrahim [γνωστός και ως α) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, β) Abdelbasit Abdelrahim, γ) Abdullah Mansour, δ) Abdallah Mansour, ε) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud]. Διεύθυνση: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 2.7.1968. Τόπος γέννησης: Gdabia, Λιβύη. Αριθ. διαβατηρίου: 800220972 (Βρετανικό διαβατήριο). Εθνικότητα: Βρετανός. Άλλες πληροφορίες: α) Εθνικός αριθμός βρετανικού μητρώου ασφαλισμένου PX053496Α· β) Συμμετείχε στη συγκέντρωση κεφαλαίων υπέρ της Λυβικής Μαχόμενης Ισλαμικής Ομάδας (ΛΜΙΟ)· γ) Ήταν ανώτερο στέλεχος της ΛΜΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο· δ) Συνεργάστηκε με τους Διευθυντές της SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf και Abdulbaqi Mohammed Khaled και με τα μέλη της ΛΜΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με τον Ismail Kamoka, ανώτερο μέλος της ΛΜΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο οποίος δικάστηκε και καταδικάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2007 με τις κατηγορίες της χρηματοδότησης τρομοκρατών.

(2)

Redouane El Habhab (γνωστός και ως Abdelrahman). Διεύθυνση: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Γερμανία (προηγούμενη διεύθυνση). Ημερομηνία γέννησης: 20.12.1969. Τόπος γέννησης: Καζαμπλάνκα, Μαρόκο. Εθνικότητα: Γερμανός. Αριθ. διαβατηρίου: 1005552350 (εκδόθηκε στις 27.3.2001 από το δήμο του Kiel, Γερμανία, λήγει στις 26.3.2011). Αριθμός ταυτότητας: 1007850441 (Γερμανικό ομοσπονδιακό δελτίο ταυτότητας που εκδόθηκε στις 27.3.2001 από το δήμο του Kiel, Γερμανία, λήγει στις 26 Μαρ. 2011). Άλλες πληροφορίες: επί του παρόντος βρίσκεται σε φυλακή στο Lübeck, Γερμανία.

(3)

Maftah Mohamed Elmabruk [γνωστός και ως α) Muftah Al Mabrook, β) Mustah ElMabruk, γ) Maftah El Mobruk, δ) Muftah El Mabruk, ε) Maftah Elmobruk, στ) Al Hajj Abd Al Haqq, ζ) Al Haj Abd Al Hak]. Διεύθυνση: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 1.5.1950. Τόπος γέννησης: Λιβύη. Εθνικότητα: Λίβυος. Άλλες πληροφορίες: α) Εθνικός αριθμός βρετανικού μητρώου ασφαλισμένου: PW503042C· β) Κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας· γ) Συμμετείχε στη συγκέντρωση κεφαλαίων υπέρ της Λυβικής Μαχόμενης Ισλαμικής Ομάδας (ΛΜΙΟ). Συνεργάστηκε με μέλη της ΛΜΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με τους Mohammed Benhammedi και Ismail Kamoka, ανώτερο μέλος της ΛΜΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο οποίος δικάστηκε και καταδικάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2007 με τις κατηγορίες της χρηματοδότησης τρομοκρατών.

(4)

Abdelrazag Elsharif Elosta (γνωστός και ως Abdelrazag Elsharif Al Usta) Διεύθυνση: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ημερομηνία γέννησης: 20.6.1963. Τόπος γέννησης: Soguma, Λιβύη. Αριθ. διαβατηρίου: 304875071 (Βρετανικό διαβατήριο). Εθνικότητα: Βρετανός. Άλλες πληροφορίες: α) Εθνικός αριθμός βρετανικού μητρώου ασφαλισμένο: PW669539D· β) Συμμετείχε στη συγκέντρωση κεφαλαίων υπέρ της Λυβικής Μαχόμενης Ισλαμικής Ομάδας (ΛΜΙΟ). Συνεργάστηκε με μέλη της ΛΜΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με τους Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf και Ismail Kamoka, ανώτερο μέλος της ΛΜΙΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο οποίος δικάστηκε και καταδικάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2007 με τις κατηγορίες της χρηματοδότησης τρομοκρατών.

(5)

Fritz Martin Gelowicz [γνωστός και ως Robert Konars (γεννηθείς στις 10.4.1979 στη Λιέγη, Βέλγιο), β) Markus Gebert, γ) Malik, δ) Benzl, ε) Bentley]. Διεύθυνση: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Γερμανία (προηγούμενη διεύθυνση). Ημερομηνία γέννησης: 1.9.1979. Τόπος γέννησης: Μόναχο, Γερμανία. Εθνικότητα: Γερμανός. Αριθ. διαβατηρίου: 7020069907 (Γερμανικό διαβατήριο εκδοθέν στην Ulm, Γερμανία, ισχύει έως τις 11 Μαΐου 2010). Αριθ. εθνικής ταυτότητας: 7020783883 (Γερμανικό ομοσπονδιακό δελτίο ταυτότητας, εκδοθέν στην Ulm, Γερμανία, έληξε στις 10.6.2008). Άλλες πληροφορίες: α) Συνεργάστηκε με την «Islamic Jihad Union» (IJU), επίσης γνωστή και ως «Islamic Jihad Group» τουλάχιστον από τις αρχές του 2006. Συνεργάτης των Daniel Martin Schneider και Adem Yilmaz. Εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών· β) Συνελήφθη στις 4 Σεπτεμβρίου 2007 στο Medebach, Γερμανία, και βρίσκεται υπό κράτηση στη Γερμανία από τις 5 Σεπτεμβρίου 2007 (Οκτώβριος 2008).

(6)

Daniel Martin Schneider (γνωστός και ως Abdullah). Διεύθυνση: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Γερμανία (προηγούμενη διεύθυνση). Ημερομηνία γέννησης: 9.9.1985. Τόπος γέννησης: Neunkirchen (Saar), Γερμανία. Εθνικότητα: Γερμανός. Αριθ. διαβατηρίου: 2318047793 (Γερμανικό διαβατήριο εκδοθέν στο Friedrichsthal, Γερμανία, στις 17.5.2006, ισχύει έως τις 16.5.2011). Αριθ. εθνικής ταυτότητας: 2318229333 [Γερμανικό ομοσπονδιακό δελτίο ταυτότητας εκδοθέν στο Friedrichsthal, Γερμανία, στις 17.5.2006, ισχύει έως τις 16.5.2011 (δηλώθηκε ως απωλεσθέν)]. Άλλες πληροφορίες: α) Συνεργάστηκε με την «Islamic Jihad Union» (IJU), επίσης γνωστή και ως «Islamic Jihad Group» τουλάχιστον από τις αρχές του 2006. Συνεργάτης των Fritz Martin Gelowicz και Adem Yilmaz· β) Συνελήφθη στις Σεπτεμβρίου 2007 στο Medebach, Γερμανία, και βρίσκεται υπό κράτηση στη Γερμανία από τις 5 Σεπτεμβρίου 2007 (Οκτώβριος 2008).

(7)

Adem Yilmaz (γνωστός και ως Talha)· Ημερομηνία γέννησης: 4.11.1978. Τόπος γέννησης: Bayburt, Τουρκία. Εθνικότητα: Τούρκος. Αριθ. διαβατηρίου: TR-P 614 166 (Τουρκικό διαβατήριο εκδοθέν από το Τουρκικό Γενικό Προξενείο στη Φρανκφούρτη/Main στις 22.3.2006, ισχύει έως τις 15.9.2009. Διεύθυνση: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Γερμανία (προηγούμενη διεύθυνση). Άλλες πληροφορίες: α) Συνεργάστηκε με την «Islamic Jihad Union» (IJU), επίσης γνωστή και ως «Islamic Jihad Group» τουλάχιστον από τις αρχές του 2006. Συνεργάτης των Fritz Martin Gelowicz και Daniel Martin Schneider· β) Συνελήφθη στις 4 Σεπτεμβρίου 2007 στο Medebach, Γερμανία και βρίσκεται υπό κράτηση στη Γερμανία από τις 5 Σεπτεμβρίου 2007 (Οκτώβριος 2008).


ΟΔΗΓΙΕΣ

23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/62


ΟΔΗΓΊΑ 2008/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 71, παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τη συνέχιση των προσπαθειών που αποβλέπουν στη δημιουργία ενιαίας αγοράς υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την οδηγία 2004/49/ΕΚ (3) με την οποία συγκροτείται κοινό κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

(2)

Αρχικά, οι διαδικασίες έγκρισης για τη θέση σε λειτουργία σιδηροδρομικών οχημάτων ρυθμίζονταν από την οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (4) και την οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (5) για τα νέα ή αναβαθμισμένα μέρη του κοινοτικού συστήματος σιδηροδρόμων, και την οδηγία 2004/49/ΕΚ για τα ήδη χρησιμοποιούμενα οχήματα. Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας και για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της κοινοτικής νομοθεσίας, όλες οι διατάξεις σχετικά με τις εγκρίσεις για τη θέση σε λειτουργία σιδηροδρομικών οχημάτων θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ενιαίο νομοθέτημα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διαγραφεί το σημερινό άρθρο 14 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ και να περιληφθεί νέα διάταξη σχετικά με την έγκριση θέσης σε λειτουργία ήδη χρησιμοποιούμενων σιδηροδρομικών οχημάτων στην οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) (6) (εφεξής «οδηγία για τη διαλειτουργικότητα») που αντικατέστησε τις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ.

(3)

Η έναρξη ισχύος, την 1η Ιουλίου 2006, της Σύμβασης του 1999 για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) είχε ως αποτέλεσμα νέους κανόνες για τα συμβόλαια χρήσης οχημάτων. Σύμφωνα με το προσάρτημα CUV (Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic — Ενιαίοι κανόνες για συμβάσεις χρήσης οχημάτων στη διεθνή σιδηροδρομική κυκλοφορία) της σύμβασης αυτής, οι κάτοχοι δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να τηρούν μητρώο για τα βαγόνια τους σε σιδηροδρομική επιχείρηση. Η παλαιά συμφωνία RIV (Regolamento Internazionale Veicoli — Διεθνής κανονισμός για τα οχήματα) μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε εν μέρει από τη νέα ιδιωτική και εκούσια σύμβαση GCU (General Contract of Use for Wagons — Γενική Σύμβαση Χρήσης Αμαξών) μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και κατόχων, σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των βαγονιών τους. Για να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές αυτές και να καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή της οδηγίας 2004/49 για τα πιστοποιητικά ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να καθορισθούν η έννοια του «κατόχου» και η έννοια του «υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα» καθώς και τα χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ των φορέων αυτών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

(4)

Ο ορισμός του «κατόχου» θα πρέπει να πλησιάζει όσον το δυνατόν τον ορισμό που χρησιμοποιείται στη σύμβαση COTIF του 1999. Πολλοί φορείς μπορούν να προσδιοριστούν ως κάτοχοι οχήματος: π.χ. ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία για τη δημιουργία επιχειρήσεων από στόλο βαγονιών, η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων σε σιδηροδρομική επιχείρηση, η σιδηροδρομική επιχείρηση, ο διαχειριστής υποδομής για τη συντήρηση των οικείων υποδομών, κλπ. Οι φορείς αυτοί ελέγχουν το όχημα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδομής. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ο κάτοχος θα πρέπει να καταχωρισθεί σαφώς στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων (ΕΜΟ) του άρθρου 33 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με την υφιστάμενη νομοθεσία περί σιδηροδρόμων και να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξαιρέσουν τους διατηρητέους, μουσειακούς και τουριστικούς σιδηρόδρομους από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(6)

Πριν τεθεί σε λειτουργία όχημα ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, ο υπεύθυνος για τη συντήρησή του φορέας θα πρέπει να επισημαίνεται στο ΕΜΟ. Υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας θα μπορούσε να είναι μια επιχείρηση σιδηροδρόμων, διαχειριστής υποδομής ή κάτοχος οχημάτων.

(7)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκπληρώνουν την υποχρέωση να καθορίζουν τον υπεύθυνο για τη συντήρηση φορέα και να πιστοποιούν την ταυτότητά του με εναλλακτικά μέτρα, στην περίπτωση οχημάτων τα οποία είναι καταχωρισμένα σε τρίτη χώρα και συντηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής, οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σε δίκτυα ή γραμμές των οποίων το εύρος σιδηροτροχιών είναι διαφορετικό από το εύρος του κυρίου σιδηροδρομικού δικτύου της Κοινότητας και για τα οποία η απαίτηση καθορισμού υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα διασφαλίζεται εναλλακτικά από διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, καθώς και οχημάτων που χρησιμοποιούνται από διατηρητέους, μουσειακούς και τουριστικούς σιδηροδρόμους ή οχημάτων για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και για ειδικές υπηρεσίες μεταφορών για τις οποίες απαιτείται ad hoc άδεια της εθνικής αρχής ασφαλείας που χορηγείται πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να επιτρέπεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να δέχεται οχήματα στο δίκτυο για το οποίο είναι υπεύθυνο χωρίς να καθορίζεται ή να πιστοποιείται υπεύθυνος για τη συντήρηση των οχημάτων αυτών φορέας. Ωστόσο, οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επισήμων αποφάσεων του ενδιαφερομένου κράτους μέλους και να αναλύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (εφεξής «Οργανισμός») στο πλαίσιο της έκθεσής του σχετικά με τις επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας.

(8)

Όταν επιχείρηση σιδηροδρόμων ή διαχειριστής υποδομής χρησιμοποιεί όχημα για το οποίο δεν έχει καταχωρισθεί υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας ή ο υπεύθυνος για τη συντήρηση του οχήματος φορέας δεν έχει πιστοποιηθεί, θα πρέπει να έχει τον έλεγχο όλων των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση του οχήματος αυτού· η ικανότητα ελέγχου των κινδύνων αυτών θα πρέπει να αποδεικνύεται από την επιχείρηση σιδηροδρόμων ή τον διαχειριστή υποδομής με την πιστοποίηση του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφαλείας και, κατά περίπτωση, με την οικεία πιστοποίηση ή έγκριση της ασφάλειας.

(9)

Για εμπορευματικούς συρμούς, ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας θα πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με σύστημα που θα αναπτύξει ο Οργανισμός και θα εγκρίνει η Επιτροπή. Εφόσον ο εν λόγω υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής, η πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία για την πιστοποίηση ή έγκριση της ασφάλειας. Το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί για τον φορέα αυτόν θα εγγυάται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις συντήρησης της παρούσας οδηγίας για οποιοδήποτε εμπορευματικό συρμό είναι υπεύθυνος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει στο σύνολο της Κοινότητας και να εκδίδεται από οργανισμό ο οποίος μπορεί να ελέγχει το σύστημα συντήρησης που έχουν διαμορφώσει οι φορείς αυτοί. Δεδομένου ότι οι εμπορευματικοί συρμοί χρησιμοποιούνται συχνά σε διεθνείς μεταφορές και καθώς ένας υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας μπορεί να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει συνεργεία εγκατεστημένα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο οργανισμός πιστοποίησης θα πρέπει να μπορεί να ασκεί τους ελέγχους του στο σύνολο της Κοινότητας.

(10)

Οι απαιτήσεις συντήρησης αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα, ιδίως ως μέρους των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητος (ΤΠΔ) του τροχαίου υλικού. Ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, πρέπει να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των εν λόγω ΤΠΔ και των απαιτήσεων πιστοποίησης για τον υπεύθυνο για τη συντήρηση φορέα που θα εγκριθούν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα το επιτύχει με τροποποίηση, κατά περίπτωση, των σχετικών ΤΠΔ χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που προβλέπει η οδηγία για τη διαλειτουργικότητα.

(11)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της ασφαλείας των κοινοτικών σιδηροδρόμων, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και συνεπώς, λόγω του μεγέθους της δράσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα είναι δυνατόν να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(12)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/49/ΕΚ θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7).

(13)

Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί να αναθεωρεί και να προσαρμόζει παραρτήματα της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, να θεσπίζει και να αναθεωρεί κοινές μεθόδους και κοινούς στόχους ασφαλείας καθώς και να θεσπίσει σύστημα πιστοποίησης όσον αφορά τη συντήρηση. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή της δια νέων μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(14)

Κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό δίκτυο και δεν προτίθενται να αποκτήσουν στο άμεσο μέλλον, θα υποβάλλοντο σε δυσανάλογη και περιττή υποχρέωση εάν όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία. Επομένως, τα κράτη μέλη αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν, για όσο διάστημα δεν διαθέτουν σιδηροδρομικό δίκτυο, από την υποχρέωση να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκτυο και να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία.

(15)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (8), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συντάσσουν και να δημοσιοποιούν, προς ίδιο όφελος και προς το συμφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, στους οποίους θα παρουσιάζεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, ο συσχετισμός μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

(16)

Η οδηγία 2004/49/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 2004/49/ΕΚ τροποποιείται κατά τα εξής:

1.

Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, προστίθενται τα εξής στοιχεία:

«δ)

διατηρητέα οχήματα που κυκλοφορούν στα εθνικά δίκτυα υπό τον όρο ότι πληρούν τις εθνικές διατάξεις και ρυθμίσεις περί ασφαλείας με στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών·

ε)

διατηρητέοι, μουσειακοί και τουριστικοί σιδηρόδρομοι που λειτουργούν στο δικό τους δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των συνεργείων, των οχημάτων και του προσωπικού.»·

2.

Στο άρθρο 3 προστίθενται οι εξής ορισμοί:

«ιθ)

“κάτοχος”: το πρόσωπο ή ο φορέας ο οποίος, όντας ιδιοκτήτης ή νομέας οχήματος, το εκμεταλλεύεται ως μέσο μεταφοράς καταχωρισμένο στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων (ΕΜΟ) του άρθρου 33 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) (9) (εφεξής “οδηγία για τη διαλειτουργικότητα”)·

κ)

“υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας”: ο υπεύθυνος για τη συντήρηση του οχήματος φορέας που έχει καταχωρισθεί με την ιδιότητα αυτή στο ΕΜΟ·

κα)

“όχημα”: σιδηροδρομικό όχημα δυνάμενο να κινηθεί με δικούς του τροχούς επί σιδηροδρομικών γραμμών, με ή χωρίς έλξη. Το σιδηροδρομικό όχημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα δομικά και λειτουργικά υποσυστήματα ή μέρη των υποσυστημάτων αυτών.

3.

Στο άρθρο 4, παράγραφος 4, ο όρος «συντηρητής συρμών» αντικαθίσταται από τον όρο «συντηρητής».

4.

Το άρθρο 5, παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.   Πριν από τις 30 Απριλίου 2009, το Παράρτημα Ι αναθεωρείται, ιδίως για να συμπεριλάβει τους κοινούς ορισμούς των ΚΔΑ και τις κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους ατυχημάτων. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

5.

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.   Πριν από τις 30 Απριλίου 2008, η Επιτροπή θεσπίζει την πρώτη σειρά ΚΜΑ που καλύπτει τουλάχιστον τις μεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 3, στοιχείο α). Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν από τις 30 Απριλίου 2010, η Επιτροπή θεσπίζει δεύτερη σειρά ΚΜΑ που καλύπτει τις λοιπές μεθόδους που περιγράφονται στην παράγραφο 3. Δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

β)

Η παράγραφος 3, στοιχείο γ), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ)

εφόσον δεν διέπονται από ΤΠΔ, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να ελέγχεται εάν τα διαρθρωτικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.»

γ)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.   Οι ΚΜΑ αναθεωρούνται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την εφαρμογή της καθώς και τη συνολική εξέλιξη της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων δια συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.»

6.

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 3, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από τα εξής:

«3.   Η πρώτη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται σε εξέταση των υφισταμένων στόχων και επιδόσεων ασφαλείας στα κράτη μέλη και εξασφαλίζει ότι δεν μειώνονται οι σημερινές επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας του σιδηροδρομικού συστήματος σε κανένα κράτος μέλος. Θεσπίζονται από την Επιτροπή πριν από τις 30 Απριλίου 2009 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων δια συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.

Η δεύτερη σειρά σχεδίων ΚΣΑ βασίζεται στην κτηθείσα εμπειρία από την πρώτη σειρά σχεδίων ΚΣΑ και την εφαρμογή τους. Αντικατοπτρίζουν όλους τους τομείς προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια. Θεσπίζονται από την Επιτροπή πριν από τις 30 Απριλίου 2011 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων δια συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

β)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5.   Οι ΚΣΑ αναθεωρούνται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εξέλιξη της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων δια συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

7.

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πιστοποιητικό ασφαλείας αποδεικνύει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση έχει θεσπίσει το σύστημά της για διαχείριση της ασφάλειας και είναι σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις των ΤΠΔ και άλλης σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των εθνικών κανόνων ασφάλειας, προκειμένου να ελέγχει επιτυχώς τους κινδύνους και να παρέχει με ασφάλεια υπηρεσίες μεταφοράς στο δίκτυο.».

β)

Η παράγραφος 2, στοιχείο β), αντικαθίσταται ως εξής:

«β)

πιστοποίηση που επιβεβαιώνει την αποδοχή μέτρων που λαμβάνει η σιδηροδρομική επιχείρηση προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που επιβάλλει η ασφαλής εκμετάλλευση του σχετικού δικτύου. Οι απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εφαρμογή των ΤΠΔ και των εθνικών κανόνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων των κανόνων επιχειρησιακής λειτουργίας του δικτύου, την αποδοχή πιστοποιητικών προσωπικού και την άδεια θέσης σε λειτουργία των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Η πιστοποίηση βασίζεται στην τεκμηρίωση που υποβάλλει η σιδηροδρομική επιχείρηση όπως περιγράφεται στο Παράρτημα IV.».

8.

Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 14α

Συντήρηση οχημάτων

1.   Κάθε όχημα, πριν τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, έχει φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του. Ο φορέας αυτός καταχωρίζεται στο ΕΜΟ σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα.

2.   Ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας μπορεί να είναι επιχείρηση σιδηροδρόμων, διαχειριστής υποδομής ή κάτοχος οχημάτων.

3.   Με την επιφύλαξη της ευθύνης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής για την ασφαλή λειτουργία των αμαξοστοιχιών κατά το άρθρο 4, ο φορέας εξασφαλίζει, μέσω συστήματος συντήρησης, ότι τα οχήματα για τη συντήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό, ο υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας διασφαλίζει ότι τα οχήματα συντηρούνται σύμφωνα με:

α)

το βιβλίο συντήρησης εκάστου οχήματος

β)

τις ισχύουσες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων συντήρησης και των διατάξεων ΤΠΔ.

Ο αρμόδιος για τη συντήρηση φορέας πραγματοποιεί τη συντήρηση μόνος του ή την αναθέτει σε συμβεβλημένα συνεργεία συντήρησης.

4.   Στην περίπτωση εμπορευματικών συρμών, κάθε υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας πιστοποιείται από οργανισμό που έχει διαπιστευθεί ή αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5, ή από εθνική αρχή ασφάλειας. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αμεροληψίας, όπως τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 45000. Η διαδικασία αναγνώρισης βασίζεται επίσης σε κριτήρια ανεξαρτησίας, επάρκειας και αμεροληψίας.

Εφόσον ο αρμόδιος για τη συντήρηση φορέας είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 5 ελέγχεται από την οικεία εθνική αρχή ασφάλειας στο πλαίσιο των διαδικασιών του άρθρου 10 ή 11 και επιβεβαιώνεται με τα πιστοποιητικά που προβλέπουν οι διαδικασίες αυτές.

5.   Με βάση σύσταση του Οργανισμού, η Επιτροπή, το αργότερο στις 24ης Δεκεμβρίου 2010, θεσπίζει μέτρο για την καθιέρωση συστήματος πιστοποίησης του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση εμπορευματικών συρμών. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σύμφωνα με το σύστημα αυτό επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.

Το μέτρο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με:

α)

το σύστημα συντήρησης που έχει καθιερώσει ο φορέας·

β)

τη μορφή και ισχύ του πιστοποιητικού που χορηγείται στον φορέα·

γ)

τα κριτήρια πιστοποίησης ή αναγνώρισης του οργανισμού ή των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των πιστοποιητικών και την εξασφάλιση των αναγκαίων ελέγχων για τη λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης·

δ)

την ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης μεταβατικής περιόδου ενός έτους για τους ήδη υφισταμένους υπευθύνους για τη συντήρηση φορείς.

Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια συμπληρώσεώς της, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.

Με βάση σύσταση του Οργανισμού, η Επιτροπή, το αργότερο στις 24ης Δεκεμβρίου 2018, επανεξετάζει το μέτρο αυτό προκειμένου να συμπεριλάβει όλα τα οχήματα και να προσαρμόσει στα πρόσφατα δεδομένα, εάν κριθεί απαραίτητο, το σύστημα πιστοποίησης που εφαρμόζεται στους εμπορευματικούς συρμούς.

6.   Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

7.   Ο Οργανισμός αξιολογεί τη διαδικασία πιστοποίησης που εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, υποβάλλοντας έκθεση στην Επιτροπή, το αργότερο τρία έτη από την έναρξη ισχύος του σχετικού μέτρου.

8.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις καθορισμού και πιστοποίησης του υπευθύνου για τη συντήρηση φορέα με εναλλακτικά μέτρα, στις περιπτώσεις:

α)

οχημάτων τα οποία είναι καταχωρισμένα σε τρίτη χώρα και συντηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής·

β)

οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σε δίκτυα ή γραμμές των οποίων το εύρος σιδηροτροχιών είναι διαφορετικό από το εύρος του κυρίου σιδηροδρομικού δικτύου της Κοινότητας και για τα οποία η τήρηση των απαιτήσεων κατά την παράγραφο 3 διασφαλίζεται από διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες·

γ)

οχημάτων καθοριζομένων με το άρθρο 2, παράγραφος 2, καθώς και οχημάτων για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και για ειδικές υπηρεσίες μεταφορών για τις οποίες απαιτείται ad hoc άδεια της εθνικής αρχής ασφάλειας που χορηγείται πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, χορηγούνται παρεκκλίσεις για χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη.

Τα εναλλακτικά αυτά μέτρα εφαρμόζονται δια παρεκκλίσεων που χορηγεί η αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας:

α)

κατά την καταχώριση οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, όσον αφορά τον καθορισμό του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα·

β)

κατά τη χορήγηση πιστοποιητικών και εγκρίσεων ασφαλείας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομής σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά τον καθορισμό ή την πιστοποίηση του υπεύθυνου για τη συντήρηση φορέα·

Οι παρεκκλίσεις αυτές προσδιορίζονται και αιτιολογούνται στην ετήσια έκθεση ασφαλείας του άρθρου 18 της παρούσας οδηγίας. Εάν προκύπτει ότι έχουν αναληφθεί αδικαιολόγητοι κίνδυνοι ασφάλειας στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας, ο Οργανισμός ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή επικοινωνεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη και, κατά περίπτωση, ζητεί από το κράτος μέλος να αποσύρει την απόφασή του για χορήγηση παρέκκλισης.»

9.

Το άρθρο 16, παράγραφος 2, τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το εξής:

«α)

έγκριση της θέσης σε λειτουργία των διαρθρωτικών υποσυστημάτων που αποτελούν το σιδηροδρομικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα και εξακρίβωση ότι αυτά τα υποσυστήματα λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις,»

β)

Το στοιχείο β) διαγράφεται.

γ)

Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το εξής:

«ζ)

διασφάλιση ότι τα οχήματα είναι δεόντως καταχωρισμένα στο ΕΜΟ και ότι οι πληροφορίες για την ασφάλεια που περιέχονται στο ΕΜΟ είναι ακριβείς και ενημερωμένες,»

10.

Στο άρθρο 18 προστίθεται το εξής στοιχείο:

«ε)

τις παρεκκλίσεις που αποφασίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14α, παράγραφος 8.»

11.

Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26

Αναπροσαρμογή των Παραρτημάτων

Τα Παραρτήματα αναπροσαρμόζονται βάσει της επιστημονικής και τεχνικής προόδου. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζεται κατά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 27, παράγραφος 2α.».

12.

Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος:

«2α.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.»

β)

η παράγραφος 4 διαγράφεται.

13.

Διαγράφεται το σημείο 3 του Παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 2

Εφαρμογή και μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 24ης Δεκεμβρίου 2010 Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Οι υποχρεώσεις για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκιο και την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν ισχύουν για την Κυπριακή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μάλτας ενόσω δεν υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο στο έδαφός τους.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 16 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LE MAIRE


(1)  ΕΕ C 256 της 27.10.2007, σ. 39.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 (ΕΕ C 297 E, 20.11.2008, σ. 133), κοινή θέση του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 2008 (ΕΕ C 122 Ε, 20.5.2008, σ. 10) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2008.

(3)  Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (οδηγία για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων) (ΕΕ L 164, 30.4.2004, σ. 44). Διορθωτικό στην ΕΕ L 220, 21.6.2004, σ. 16.

(4)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6.

(5)  ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008 σ. 1.

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(8)  ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 191 της 18.7.2008 σ. 1»·


23.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68


ΟΔΗΓΊΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95 και το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (3), προβλέπει την εναρμόνιση της ταξινόμησης και της επισήμανσης ουσιών και μειγμάτων εντός της Κοινότητας. Ο εν λόγω κανονισμός θα αντικαταστήσει την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών (4), καθώς και την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων (5).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 βασίζεται στην εμπειρία των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και ενσωματώνει τα κριτήρια ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών και μειγμάτων που προβλέπονται από το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών (GHS), το οποίο έχει θεσπισθεί σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

Ορισμένες διατάξεις για την ταξινόμηση και την επισήμανση, οι οποίες ορίζονται στις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ, αποσκοπούν επίσης στην εφαρμογή άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, όπως η οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (6), της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (7), της οδηγίας 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (8), της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (9), της οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (10), και της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων (11).

(4)

Η ενσωμάτωση των κριτηρίων του GHS στην κοινοτική νομοθεσία οδηγεί στην εισαγωγή νέων τάξεων και κατηγοριών κινδύνου που μόνον εν μέρει αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις περί ταξινόμησης και επισήμανσης που προβλέπονται στις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ. Από την ανάλυση των δυνητικών επιδράσεων της μετάβασης από το παλαιό στο νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης συνήχθη το συμπέρασμα ότι, κατά την προσαρμογή των αναφορών στα κριτήρια ταξινόμησης, οι οποίες περιέχονται στις οδηγίες 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ, προς το νέο σύστημα που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα πρέπει να διατηρηθεί το πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων πράξεων.

(5)

Είναι επίσης αναγκαίο να προσαρμοσθεί η οδηγία 76/768/ΕΟΚ ώστε να ληφθεί υπόψη η έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (12).

(6)

Είναι σκόπιμο να εναρμονισθεί η οδηγία 1999/13/ΕΚ με την αντικατάσταση της φράσης κινδύνου R40 από δύο νέες φράσεις κινδύνου, τις R40 και R68, στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση προς τις δηλώσεις επικινδυνότητας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(7)

Η μετάβαση από τα κριτήρια ταξινόμησης που περιέχονται στις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 1η Ιουνίου 2015. Οι κατασκευαστές καλλυντικών, παιχνιδιών, χρωμάτων, βερνικιών, προϊόντων φανοποιίας οχημάτων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι κατασκευαστές, εισαγωγείς ή μεταγενέστεροι χρήστες κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως οι φορείς των οποίων οι δραστηριότητες καλύπτονται από την οδηγία 1999/13/ΕΚ. Όλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χαράξουν τη στρατηγική τους για τη μετάβαση, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο παρόμοιο με αυτό που προβλέπεται για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(8)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (13), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, δικούς τους πίνακες οι οποίοι να αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους δημοσιοποιούν.

(9)

Οι οδηγίες 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Η λέξη «παρασκεύασμα» ή «παρασκευάσματα» κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στην έκδοση της 30ής Δεκεμβρίου 2006, αντικαθίσταται από τη λέξη «μείγμα» ή «μείγματα», αντιστοίχως, σε ολόκληρο το κείμενο.

2.

Στο άρθρο 4α παράγραφος 1 το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

τη διενέργεια, στο έδαφός τους, δοκιμών σε ζώα που αφορούν συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι δοκιμές αυτές απαιτείται να αντικατασταθούν από μία ή περισσότερες επικυρωμένες μεθόδους που απαριθμούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκιμής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (14), ή στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας οδηγίας.

3.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, το άρθρο 4β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4β

Η χρήση, στα καλλυντικά προϊόντα, ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή, κατηγορίας 1Α, 1Β και 2, στο πλαίσιο του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (15) απαγορεύεται. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10, παράγραφος 2. Ουσία ταξινομημένη στην κατηγορία 2 μπορεί να χρησιμοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα εάν έχει αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών και έχει κριθεί κατάλληλη για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα.

4.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, στο άρθρο 7α παράγραφος 1, η τελευταία πρόταση του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ποσοτικά στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται βάσει του στοιχείου α) περιορίζονται σε ουσίες που πληρούν τα κριτήρια οιασδήποτε από τις ακόλουθες τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:

α)

τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι A και B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 1 και 2, 2.15 τύποι A έως F·

β)

τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδράσεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 3.9 και 3.10·

γ)

τάξη κινδύνου 4.1·

δ)

τάξη κινδύνου 5.1.»

5.

Στο παράρτημα IX, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το παρόν παράρτημα περιέχει κατάλογο των εναλλακτικών μεθόδων που έχουν επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) του Κοινού Κέντρου Ερευνών, που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και που δεν καταγράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008.»

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ

Η οδηγία 88/378/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Η λέξη «παρασκεύασμα» ή «παρασκευάσματα» κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στην