ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
6 Δεκεμβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1210/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1212/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης ( 1 )

9

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1214/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των συντελεστών που εφαρμόζονται στα σιτηρά τα οποία εξάγονται με τη μορφή του Irish whiskey για την περίοδο 2008/09

18

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής ζυθοποιίας προέλευσης τρίτων χωρών και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (Κωδικοποιημένη έκδοση)

20

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2008 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 872/2004 του Συμβουλίου σχετικά με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα έναντι της Λιβερίας

26

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου ( 1 )

28

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2008/910/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για τροποποίηση του μέρους 1 και του μέρους 2 του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν (τεχνικές προδιαγραφές)

38

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/911/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου φυτικών ουσιών και παρασκευασμάτων και των συνδυασμών τους για χρήση σε παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά φάρμακα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6933]  ( 1 )

42

 

 

2008/912/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τη χορήγηση, το 2009, κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε ορισμένα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον τομέα του ελέγχου των τροφίμων και των ζωοτροφών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7283]

49

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου

55

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1210/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Νοεμβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 («ο κανονισμός») (1) άρχισε να ισχύει στις 31 Ιανουαρίου 2008 και εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2008. Ο κανονισμός προβλέπει ότι όλα τα προϊόντα καταγωγής Δημοκρατίας της Μολδαβίας («Μολδαβία») έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ, με εξαίρεση ορισμένα αγροτικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού και για τα οποία προβλέπονται περιορισμένες παραχωρήσεις υπό τη μορφή είτε απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς εντός του ορίου των δασμολογικών ποσοστώσεων είτε μείωσης των τελωνειακών δασμών.

(2)

Η διατύπωση του άρθρου 14 του κανονισμού δημιούργησε εκ των πραγμάτων χάσμα ανάμεσα στην εφαρμογή του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, το οποίο ίσχυε για τη Μολδαβία έως την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008, και στην εφαρμογή των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων, ενώ ο στόχος ήταν να εξασφαλιστεί ότι οι προτιμήσεις στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλες τις επιλέξιμες εξαγωγές έως την πλήρη εφαρμογή των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 14, τα εμπορεύματα που καλύπτονται από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, τα οποία έχουν εξαχθεί στην ΕΕ κατά την περίοδο από την έναρξη ισχύος των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων (31 Ιανουαρίου 2008) έως την έναρξη εφαρμογής του συστήματος (1η Μαρτίου 2008) δεν καλύπτονται από κανένα σύστημα εάν η σύμβαση αγοράς δεν είχε συναφθεί πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2008 και μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εμπορεύματα εγκατέλειψαν τη Μολδαβία στις 31 Ιανουαρίου 2008 το αργότερο. Για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 14 κατά τρόπο ώστε να αναφέρεται η ημερομηνία εφαρμογής και όχι η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού.

(3)

Κατά την προετοιμασία της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 και της διαχείρισης των ποσοστώσεων που παρατίθενται στο παράρτημα I, εντοπίστηκαν ορισμένες αναντιστοιχίες ανάμεσα στις περιγραφές των ποσοστώσεων και στους ισχύοντες κωδικούς ΣΟ. Προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα σφάλματα, πρέπει να διαγραφεί η λέξη «κατοικίδιων» στην περιγραφή για την ποσόστωση αριθ. 09.0504, να προστεθεί ο κωδικός ΣΟ 1001 90 99 στην ποσόστωση αριθ. 09.0509 και στην περιγραφή της ποσόστωσης αριθ. 09.0514 πρέπει να διαγραφεί η φράση «με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 %». Οι προτεινόμενες διορθώσεις δεν αντικρούουν/δεν τροποποιούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του μεγέθους των ποσοστώσεων για κάθε ομάδα προϊόντων, η οποία βασίστηκε στη βέλτιστη εξαγωγική επίδοση των ετών 2004-2006, με ετήσιες αυξήσεις που αντιστοιχούν σε δυνητικές αυξήσεις της παραγωγικής και της εξαγωγικής ικανότητας της Μολδαβίας έως το 2012.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτόν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην εισαγωγική φράση της παραγράφου 1, οι λέξεις «την έναρξη ισχύος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την ημερομηνία εφαρμογής»·

β)

στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β), γ) και δ), οι λέξεις «ημερομηνία έναρξης ισχύος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ημερομηνία εφαρμογής».

2.

Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LAPORTE


(1)  ΕΕ L 20 της 24.1.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ Ή ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Όταν των κωδικών ΣΟ προηγείται ένα “ex”, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού.

1.   Προϊόντα που υπόκεινται σε ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις, απαλλαγμένες από δασμούς

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201 έως 0204

Νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη και κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών, χοιροειδών και αιγοπροβάτων

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0105, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, εκτός από τα συκώτια (φουά-γκρα) της διάκρισης 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, χοιροειδών και βοοειδών, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά· αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών και βοοειδών

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 έως 0406

Γαλακτοκομικά προϊόντα

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, εκτός από αυτά που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Άλλη όλυρα (σπέλτα) (εκτός από αυτήν που προορίζεται για σπορά), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Κριθάρι

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Καλαμπόκι

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 και 1601 00 99

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:

γάλων, άψητων,

κατοικίδιων χοιροειδών,

βοοειδών, άψητων

09.0513

1701 99 10

Λευκή ζάχαρη

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 και 2204 29

Οίνος από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Προϊόντα για τα οποία υπάρχει απαλλαγή του συντελεστή κατ’ αξία του εισαγωγικού δασμού

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0702

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0703 20

Σκόρδο, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

0707

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 90 70

Κολοκυθάκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 90 80

Αγκινάρες

0806

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

0808 10

Μήλα, νωπά

0808 20

Αχλάδια και κυδώνια

0809 10

Βερίκοκα

0809 20

Κεράσια

0809 30

Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νεκταρίνια

0809 40

Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα»


(1)  Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά για το 2008 από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του κανονισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου.

(2)  Τόνοι (καθαρό βάρος).

(3)  Εκατομμύρια μονάδες.

(4)  Εκατόλιτρα.


6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1211/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1212/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο 2008/2009 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1209/2008 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών, σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 945/2008 για την περίοδο 2008/2009, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 258 της 26.9.2008, σ. 56.

(4)  ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 6 Δεκεμβρίου 2008

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2008

για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τις οδηγίες 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις σχετικά με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα δημητριακά και ορισμένα άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης. Την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι οδηγίες αυτές αντικαταστάθηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Βάσει του κανονισμού αυτού, το κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων είναι να καλύψει, εκτός από τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και θα λάβει τη μορφή δεσμευτικής πράξης. Επομένως, πρέπει να εκδοθεί ως κανονισμός. Το πρόγραμμα δεν πρέπει να θίγει την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, σχετικά με τη λήψη μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και με την κατάργηση των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (2).

(2)

Τριάντα τρόφιμα αποτελούν τα κύρια συστατικά του διαιτολογίου στην Κοινότητα. Εφόσον οι χρήσεις των φυτοφαρμάκων παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές σε περίοδο τριών χρόνων, τα τριάντα αυτά τρόφιμα πρέπει να ελέγχονται ανά τριετία για φυτοφάρμακα, με σκοπό να αξιολογηθεί η έκθεση των καταναλωτών και η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

(3)

Βάσει διωνυμικής κατανομής πιθανοτήτων μπορεί να υπολογιστεί ότι η εξέταση 642 δειγμάτων επιτρέπει με βεβαιότητα μεγαλύτερη του 99 % την ανίχνευση δείγματος που περιέχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων άνω του ορίου προσδιορισμού (LOD), με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 1 % των προϊόντων περιέχει υπολείμματα άνω του ορίου αυτού. Η συλλογή των εν λόγω δειγμάτων πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών με βάση τον πληθυσμό, με ελάχιστο όριο 12 δείγματα ανά προϊόν και ανά έτος.

(4)

Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει άλλες δραστικές ουσίες, μεταβολίτες ή προϊόντα αποδόμησης, τα στοιχεία για τους μεταβολίτες αυτούς πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά.

(5)

Οι οδηγίες σχετικά με τη «Μέθοδο επικύρωσης και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την ανάλυση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές» (Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed) δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής (3).

(6)

Για τις διαδικασίες δειγματοληψίας εφαρμόζεται η οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002, για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ (4), η οποία ενσωματώνει τις δειγματοληπτικές μεθόδους και τις διαδικασίες που συνιστά η επιτροπή του κώδικα τροφίμων.

(7)

Είναι επίσης αναγκαίο να εκτιμηθεί αν τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις παιδικές τροφές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2006/141/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/21/ΕΚ (5), και με το άρθρο 7 της οδηγίας 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2006, για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (6).

(8)

Είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν τυχόν αθροιστικές, σωρευτικές και συνεργειακές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων. Η εκτίμηση αυτή πρέπει να αρχίσει με ορισμένες οργανοφωσφορικές, καρβαμιδικές, τριαζολικές ενώσεις καθώς και με ορισμένα πυρεθροειδή, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι.

(9)

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτος τις πληροφορίες για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη, τα έτη 2009, 2010 και 2011, λαμβάνουν και αναλύουν δείγματα για το συνδυασμό προϊόντων/υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

Ο αριθμός των δειγμάτων κάθε προϊόντος ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 2

1.   Η παρτίδα προς δειγματοληψία επιλέγεται τυχαία.

Η δειγματοληπτική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των μονάδων, είναι σύμφωνη με την οδηγία 2002/63/ΕΚ.

2.   Τα δείγματα που λαμβάνονται και αναλύονται περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)

δέκα δείγματα από παιδικές τροφές με βάση, κυρίως, τα λαχανικά, τα φρούτα ή τα δημητριακά·

β)

ένα δείγμα, κατά περίπτωση, από προϊόντα που προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια που απεικονίζει το μερίδιο αγοράς των βιολογικών προϊόντων σε κάθε κράτος μέλος.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων που υποβλήθηκαν σε δοκιμές το 2009, 2010 και 2011 έως τις 31 Αυγούστου 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Εκτός από αυτά τα αποτελέσματα, τα κράτη μέλη παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και τα επίπεδα αναφοράς που επιτεύχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες για τη μέθοδο επικύρωσης και τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την ανάλυση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές·

β)

το όριο προσδιορισμού που εφαρμόστηκε στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα ελέγχου·

γ)

τις λεπτομέρειες του καθεστώτος διαπίστευσης των εργαστηρίων αναλύσεων τα οποία εμπλέκονται στους ελέγχους·

δ)

όταν το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, τις λεπτομέρειες των εκτελεστικών μέτρων που έχουν ληφθεί·

ε)

στην περίπτωση υπέρβασης των ΑΟΚ, δήλωση των πιθανών λόγων υπέρβασης, καθώς και τυχόν ενδεδειγμένες παρατηρήσεις για εναλλακτικές δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου.

2.   Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκου περιλαμβάνει άλλες δραστικές ουσίες, μεταβολίτες ή/και προϊόντα αποδόμησης ή αντίδρασης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις για τα αποτελέσματα των αναλύσεων σύμφωνα με το νομικό ορισμό του υπολείμματος. Κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα κάθε κύριου ισομερούς ή μεταβολίτη που αναφέρεται στον ορισμό του υπολείμματος υποβάλλονται ξεχωριστά.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.

(3)  Έγγραφο SANCO/3131/2007, 31 Οκτωβρίου 2007,

http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  ΕΕ L 187 της 16.7.2002, σ. 30.

(5)  ΕΕ L 401 της 30.12.2006, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 339 της 6.12.2006, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συνδυασμοί φυτοφαρμάκων/προϊόντων προς παρακολούθηση

 

2009

2010

2011

2,4-D (άθροισμα 2,4-D και των εστέρων της εκφραζομένου ως 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Methoxychlor

 (4)

 (5)

 (6)

Αβαμεκτίνη (άρθοισμα αβαμεκτίνης B1a, αβαμεκτίνης B1b και δέλτα-8,9 ισομερούς αβαμεκτίνης B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Acephate

 (2)

 (3)

 (1)

Acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

Acrinathrin

 

 (3)

 (1)

Aldicarb (άθροισμα aldicarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης της, εκφραζόμενο ως aldicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Αμιτράζη (amitraz συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών που περιέχουν το τμήμα 2,4- διμεθυλανιλίνη, εκφραζόμενο ως αμιτράζη)

 

 (3)

 (1)

Amitrole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Azinphos-ethyl (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Azinphos-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Azoxystrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Benfuracarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifenthrin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanol

 

 (3)

 (1)

Boscalid

 (2)

 (3)

 (1)

Ιόντα βρωμιδίου

 

 (3)

 (1)

Bromopropylate

 (2)

 (3)

 (1)

Bromuconazole (άθροισμα διαστερεοϊσομερών) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimate

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofezin

 (2)

 (3)

 (1)

Cadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Campfechlor (άθροισμα parlar Nr. 26, 50 και 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Captan (Καπτάνη)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbaryl

 (2)

 (3)

 (1)

Carbendazim (άθροισμα benomyl και carbendazim, εκφραζόμενο ως carbendazim)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbofuran (άθροισμα Carbofuran και 3-υδροξυ-Carbofuran εκφραζόμενο ως Carbofuran)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbosulfan (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlordane (άθροισμα cis- και trans-ισομερών και oxychlordane εκφραζομένου ως chlordane)

 (4)

 (5)

 (6)

Chlorfenapyr

 

 (3)

 (1)

Chlorfenvinphos

 (2)

 (3)

 (1)

Chlormequat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorobenzilate (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Chlorothalonil

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorpropham (Chlorpropham και 3-Chloroaniline εκφραζόμενες ως Chlorpropham)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorpyriphos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Chlorpyriphos-methyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

clofentezin (άθροισμα όλων των ενώσεων που περιέχουν το τμήμα 2-Chlorbenzoyl-εκφραζομένου ως Clofentezin)

 (2)

 (3)

 (1)

Clothianidin (άθροισμα Thiamethoxam και Clothianidin εκφραζομένου ως Thiamethoxam)

 

 (3)

 (1)

Cyfluthrin [Cyfluthrin συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)]

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cypermethrin [Cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)]

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

cyproconazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Cyprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (άθροισμα p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE και p,p′-DDD (TDE) εκφραζόμενο ως DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltametrin (cis-deltametrin) (α)

 (2)  (4)

 (3)

 (1)  (6)

Diazinon (Διαζινόνη)

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Dichlofluanid

 (2)

 (3)

 (1)

Dichlorvos

 (2)

 (3)

 (1)

Dicloran

 

 (3)

 (1)

Dicofol (άρθοισμα ισομερών p, p′ και o,p′)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldrin (άθροισμα Aldrin και dieldrin εκφραζόμενο ως dieldrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenoconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Dimethoate (άρθοισμα Dimethoate και Omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimethomorph

 (2)

 (3)

 (1)

Dinocap (άθροισμα ισομερών dinocap και των αντίστοιχων φαινολών τους εκφραζόμενο ως dinocap)

 

 (3)

 (1)

Διφαινυλαμίνη

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfan (άρθοισμα ισομερών α και β και θειικού endosulfan, εκφραζόμενο ως endosulfan)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Ενδρίνη

 (4)

 (5)

 (6)

Epoxiconazole

 

 (3)

 (1)

Ethion

 (2)

 (3)

 (1)

Ethoprophos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamiphos (άθροισμα fenamiphos και του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του εκφραζόμενο ως fenamiphos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Fenazaquin

 

 (3)

 (1)

Fenbuconazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenhexamid

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrothion

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoxycarb

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropathrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorph

 

 (3)

 (1)

Fenthion (άθροισμα fenthion και του ανάλογου οξυγόνου του, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης της εκφραζόμενο ως μητρικό προϊόν)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvalerat/Esfenvalerat (σύνολο)(σύνολο ισομερών RS/SR και RR/SS)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fipronil (σύνολο Fipronil + του μεταβολίτη σουλφόνης (MB46136) εκφραζόμενο ως Fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluazifop [Fluazifop-P-butyl (fluazifop acid (ελεύθερο και σύζευγμα)]

 

 (3)

 (1)

Fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

Fluquiconazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilazole

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanate (άθροισμα Formetanate και των αλάτων της εκφραζόμενο ως Formetanate υδροχλωρικό)

 (2)

 (3)

 (1)

Fosthiazate (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glyphosate (8)

 

 (3)

 (1)

Haloxyfop συμπεριλαμβάνοντας το haloxyfop-R (Haloxyfop-R μεθυλικός εστέρας, haloxyfop-R και συζεύγματα haloxyfop-R εκφραζόμενο ως haloxyfop-R) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptachlor (άθροισμα heptachlor και επταχλωρεποξείδιο εκφραζόμενο ως heptachlor)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorcyclohexan (HCH), ισομερές α

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorcyclohexan (HCH), ισομερές β

 (4)

 (5)

 (6)

Hexachlorocyclohexane (HCH) (ισομερές γ) ( Lindane )

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Hexythiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

Imidacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Indoxacarb (Indoxacarb ως άθροισμα ισομερών S και R )

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodione

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalicarb

 (2)

 (3)

 (1)

Kresoxim-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda-cyhalothrin [Lambda-cyhalothrin, συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών)]

 (2)

 (3)

 (1)

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuron

 

 (3)

 (1)

Malathion (άθροισμα Malathion και Malaoxon εκφραζόμενου ως Malathion)

 (2)

 (3)

 (1)

Ομάδα Maneb (άθροισμα εκφραζόμενο ως CS2: Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram, Ziram)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipyrim και των μεταβολιτών της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπροπυλ)-6-μεθυλπυριμιδίνη) εκφραζόμενα ως mepanipyrim) εκφραζόμενο ως mepanipyrim)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepiquat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaxyl [Metalaxyl συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων συστατικών ισομερών συμπεριλαμβανομένης της. Metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)]

 (2)

 (3)

 (1)

Metconazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Methamidophos

 (2)

 (3)

 (1)

Methidathion

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Methiocarb (άθροισμα Methiocarb και σουλφοξειδίου Methiocarb και σουλφόνης, εκφραζόμενο ως Methiocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Methomyl (άθροισμα Methomyl και Thiodicarb εκφραζόμενο ως Methomyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Methoxyfenozide

 

 (3)

 (1)

Monocrotophos

 (2)

 (3)

 (1)

Myclobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxadixyl

 

 (3)

 (1)

Oxamyl

 (2)

 (3)

 (1)

Oxydemeton-methyl (άθροισμα Oxydemeton-Methyl και Demeton-S-Methylsulfone εκφραζόμενο ως Oxydemeton-Methyl)

 (2)

 (3)

 (1)

Paclobutrazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Παραθείο

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Parathion-Methyl (άθροισμα Parathion-Methyl και Paraoxon-Methyl εκφραζόμενο ως Parathion-Methyl)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimethalin

 

 (3)

 (1)

Permethrin (άθροισμα cis και trans-permethrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Phenthoate

 

 (3)

 (1)

Phosalone

 (2)

 (3)

 (1)

Phosmet (Phosmet και Phosmet oxon εκφραζόμενο ως Phosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

phoxim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimicarb (άρθοισμα Pirimicarb και Desmethylpirimicarb εκφραζόμενο ως Pirimicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimiphos-methyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prochloraz (άθροισμα Prochloraz + και των μεταβολιτών της που περιέχουν το τμήμα 2,4,6-τριχλωροφαινόλη, εκφραζόμενο ως Prochloraz)

 (2)

 (3)

 (1)

Procymidone

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamocarb (άθροισμα Propamocarb και του αλατός της εκφραζόμενο ως Propamocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargite

 (2)

 (3)

 (1)

Propiconazole

 

 (3)

 (1)

Propyzamide

 

 (3)

 (1)

Prothioconazole (Prothioconazole-desthio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrazophos

 (4)

 (5)

 (6)

Pyrethrins

 

 

 (1)

Pyridaben

 (2)

 (3)

 (1)

Pyrimethanil

 (2)

 (3)

 (1)

Pyriproxyfen

 (2)

 (3)

 (1)

Quinoxyfen

 (2)

 (3)

 (1)

Quintozene (άθροισμα Quintozen και Pentachloraniline, εκφραζόμενο ως Quintozene)

 

 (5)

 (6)

Resmethrin (άθροισμα ισομερών)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosad (άθροισμα Spinosyn A και Spinosyn D, εκφραζόμενο ως Spinosad)

 

 (3)

 (1)

Spiroxamine

 (2)

 (3)

 (1)

Tebuconazole

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenozide

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpyrad

 (2)

 (3)

 (1)

Tecnazene

 

 (5)

 (6)

Teflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

Tefluthrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetraconazole

 

 (3)

 (1)

Tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Thiabendazole

 (2)

 (3)

 (1)

Thiacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Thiophanate-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Tolcloflos-methyl

 (2)

 (3)

 (1)

Tolylfluanid (άρθοισμα Tolylfluanid και Dimethylaminosulfotoluidide εκφραζόμενο ως Tolylfluanid)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefon και Triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol)

 (2)

 (3)

 (1)

Triazophos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Trichlorfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloxystrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluralin

 

 (3)

 (1)

Triticonazole (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinclozolin (άθροισμα vinclozolin και όλων των μεταβολιτών της που περιέχουν το τμήμα 3,5-διχλωροαναλίνη, εκφραζόμενο ως vinclozolin)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Φασόλια (νωπά ή κατεψυγμένα χωρίς τους λοβούς), καρότα, αγγούρια, πορτοκάλια ή μανταρίνια, αχλάδια, γεώμηλα, ρύζι και σπανάκι (νωπό ή κατεψυγμένο).

(2)  Μελιτζάνες, μπανάνες, κουνουπίδια, επιτραπέζια σταφύλια, χυμός πορτοκαλιού [τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίζουν την πηγή (συμπυκνωμένος ή φρέσκος)], μπιζέλια (νωπά/κατεψυγμένα χωρίς τους λοβούς), πιπεριές (γλυκές), και σιτάρι.

(3)  Μήλα, κεφαλωτά λάχανα, πράσα, μαρούλια, τομάτες, ροδάκινα συμπεριλαμβανομένων των νεκταρινιών και παρόμοιων υβριδίων. σίκαλη ή βρώμη και φράουλες.

(4)  Βούτυρο, αβγό.

(5)  Γάλα, χοιρινό κρέας.

(6)  Κρέας πουλερικών, συκώτι (βοοειδή και άλλα μηρυκαστικά, χοίροι και πουλερικά).

(7)  Οι ουσίες chlormequat και mepiquat πρέπει να αναλύονται στα δημητριακά (εκτός του ρυζιού), τα καρότα, τα καρποφόρα λαχανικά και τα αχλάδια.

(8)  Μόνο δημητριακά.

(9)  Αναλύονται σε εθελοντική βάση το 2009.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθμός δειγμάτων κάθε προϊόντος που πρέπει να λαμβάνεται και να αναλύεται από κάθε κράτος μέλος.

Κράτος μέλος

Δείγματα

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 642


(1)  Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων για κάθε μέθοδο που εφαρμόζεται σε ένα μεμονωμένο υπόλειμμα.

(2)  Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων για κάθε μέθοδο που εφαρμόζεται σε πολλά υπολείμματα.


6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1214/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των συντελεστών που εφαρμόζονται στα σιτηρά τα οποία εξάγονται με τη μορφή του Irish whiskey για την περίοδο 2008/09

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 162 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2006 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2006, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό και τη χορήγηση προσαρμοσμένων επιστροφών για τα σιτηρά που εξάγονται υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών (2), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1670/2006 προβλέπει ότι οι ποσότητες των σιτηρών για τις οποίες χορηγείται επιστροφή είναι οι ποσότητες των σιτηρών που τίθενται υπό έλεγχο και παραδίδονται για απόσταξη, για τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής που καθορίζεται σε ετήσια βάση για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την υφιστάμενη σχέση, για τα εκάστοτε οινοπνευματώδη ποτά, μεταξύ των συνολικών εξαγόμενων ποσοτήτων και των συνολικών ποσοτήτων που διατίθενται στο εμπόριο βάσει της τάσης που διαπιστώνεται ως προς την εξέλιξη των εν λόγω ποσοτήτων στη διάρκεια των ετών, των οποίων ο αριθμός αντιστοιχεί στο μέσο χρονικό διάστημα παλαίωσης του εκάστοτε οινοπνευματώδους ποτού.

(2)

Με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η Ιρλανδία για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007, η μέση περίοδος παλαίωσης κατά το 2007 ήταν πέντε έτη για το Irish whiskey.

(3)

Πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν οι συντελεστές για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009.

(4)

Το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αποκλείει τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή προς το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει συνάψει συμφωνίες με ορισμένες τρίτες χώρες που προβλέπουν την κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1670/2006, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω στον υπολογισμό των συντελεστών για την περίοδο 2008/09,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009, οι συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1670/2006 και εφαρμόζονται στα σιτηρά που χρησιμοποιούνται στην Ιρλανδία για την παρασκευή του Irish whiskey καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 312 της 11.11.2006, σ. 33.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συντελεστές που εφαρμόζονται στην Ιρλανδία

Περίοδος εφαρμογής

Εφαρμοζόμενος συντελεστής

στην κριθή που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του Irish whiskey κατηγορίας Β (1)

στα σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του Irish whiskey κατηγορίας Α

Από την 1η Οκτωβρίου 2008 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2009

0,086

0,150


(1)  Συμπεριλαμβανομένης της κριθής που μεταποιείται σε βύνη.


6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1215/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2008

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής ζυθοποιίας προέλευσης τρίτων χωρών και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

την απόφαση 2006/333/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την έγκριση της σύναψης συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 με σκοπό την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (2), και ιδίως το άρθρο 2,

την απόφαση 2007/444/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 2007, για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ (3), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2377/2002 της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμβρίου 2002, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή κριθής ζυθοποιίας προέλευσης τρίτων χωρών και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου (4), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (5), και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Κατόπιν εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Κοινότητα τροποποίησε τους όρους εισαγωγής του μαλακού σίτου μέσης και χαμηλής ποιότητας και της κριθής, με τη δημιουργία εισαγωγικών ποσοστώσεων. Όσον αφορά την κριθή, η Κοινότητα αποφάσισε να αντικαταστήσει το σύστημα του περιθωρίου προτίμησης με δύο δασμολογικές ποσοστώσεις: μία δασμολογική ποσόστωση κριθής ζυθοποιίας ύψους 50 000 τόνων και μία δασμολογική ποσόστωση κριθής ύψους 300 000 τόνων. Η δασμολογική ποσόστωση κριθής ζυθοποιίας ύψους 50 000 τόνων αποτελεί αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.

(3)

Στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, η προς εισαγωγή κριθή ζυθοποιίας πρέπει να προορίζεται για την παρασκευή μπύρας που ωριμάζει σε δεξαμενές από ξύλο οξιάς. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις παρόμοιες με τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2001 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 822/2001 του Συμβουλίου και για την πρόβλεψη της μερικής επιστροφής των εισαγωγικών δασμών που εισπράχθηκαν στο πλαίσιο ποσόστωσης κριθής ζυθοποιίας (6), όσον αφορά τα κριτήρια ποιότητας της κριθής και τις υποχρεώσεις μεταποίησης.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (7), εφαρμόζεται για τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τις περιόδους δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(5)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών όρων ή παρεκκλίσεων οι οποίοι ενδέχεται να προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Για να καταστεί δυνατή η εύρυθμη και μη κερδοσκοπική εισαγωγή της κριθής που αφορά η παρούσα δασμολογική ποσόστωση, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές θα υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση της παρούσας ποσόστωσης, πρέπει να προβλεφθούν προθεσμίες για την κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(8)

Για να ληφθούν υπόψη οι όροι παράδοσης, πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση σχετικά με τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών.

(9)

Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση επιβολής εγγύησης σε υψηλό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί η καλή διαχείριση της ποσόστωσης και το γεγονός ότι η εν λόγω εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της περιόδου μεταποίησης, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν οι εισαγωγείς των οποίων τα φορτία κριθής ζυθοποιίας συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης που συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με τη διαδικασία διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 63, 64 και 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (8).

(10)

Για να είναι δυνατή η καλή διαχείριση της ποσόστωσης, είναι αναγκαίο, η εγγύηση που αφορά στα πιστοποιητικά εισαγωγής, να καθοριστεί σε σχετικά υψηλό επίπεδο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (9).

(11)

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η ταχεία και αμοιβαία ανακοίνωση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών των ποσοτήτων που ζητούνται και που εισάγονται.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, ο εισαγωγικός δασμός για την κριθή ζυθοποιίας που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00 καθορίζεται στο πλαίσιο της ποσόστωσης η οποία ανοίγεται από τον παρόντα κανονισμό.

Για τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισμός και εισάγονται πέραν της ποσότητας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζεται το άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Άρθρο 2

1.   Δασμολογική ποσόστωση για την εισαγωγή 50 000 τόνων κριθής ζυθοποιίας που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00 η οποία προορίζεται για την παρασκευή μπίρας που ωριμάζει σε δεξαμενές από ξύλο οξιάς ανοίγεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4061.

2.   Ο εισαγωγικός δασμός στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης είναι 8 ευρώ ανά τόνο.

3.   Οι Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (10) και οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 εφαρμόζονται εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«κόκκοι που έχουν υποστεί βλάβη»: οι κόκκοι κριθής, άλλων σιτηρών ή βρώμης, που παρουσιάζουν βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των αλλοιώσεων που οφείλονται σε ασθένειες, στον παγετό, στη ζέστη, στα έντομα ή στους μύκητες, στην κακοκαιρία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υλική βλάβη·

β)

«κόκκοι κριθής ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη»: οι κόκκοι κριθής ή τα θραύσματα κόκκων κριθής που δεν έχουν υποστεί βλάβες, όπως ορίζονται στο στοιχείο α), εκτός από τους κόκκους εκείνους που έχουν υποστεί βλάβες λόγω παγετού ή μυκήτων.

Άρθρο 4

1.   Το ευεργέτημα της υπαγωγής στη δασμολογική ποσόστωση παρέχεται, εάν η εισαγόμενη κριθή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια:

α)

ειδικό βάρος: 60,5 kg/hl ή περισσότερο·

β)

κόκκοι που έχουν υποστεί βλάβη: 1 % ή λιγότερο·

γ)

περιεκτικότητα σε υγρασία: 13,5 % ή λιγότερο·

δ)

κόκκοι κριθής ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη: 96 % ή περισσότερο.

2.   Τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βεβαιώνονται με ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

πιστοποιητικό ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε, κατόπιν αιτήσεως του εισαγωγέα, από το τελωνείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή

β)

πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εισαγόμενης κριθής, το οποίο εκδίδεται από κυβερνητικό οργανισμό της χώρας καταγωγής και αναγνωρίζεται από την Επιτροπή.

Άρθρο 5

1.   Το ευεργέτημα της υπαγωγής στην παρούσα ποσόστωση χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

η εισαγόμενη κριθή πρέπει να μεταποιηθεί σε βύνη εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και

β)

η βύνη που παρασκευάσθηκε κατ’ αυτό τον τρόπο πρέπει να μεταποιηθεί σε μπύρα που ωρίμασε σε δεξαμενές από ξύλο οξιάς εντός ανώτατης προθεσμίας 150 ημερών από την ημερομηνία μεταποίησης της κριθής σε βύνη.

2.   Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης είναι παραδεκτή μόνον εάν συνοδεύεται από:

α)

το ή τα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006·

β)

αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών συνέστησε, ενώπιον του αρμοδίου οργανισμού του κράτους μέλους θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εγγύηση για ποσό 85 ευρώ ανά τόνο. Στην περίπτωση που τα φορτία κριθής ζυθοποιίας συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδώσει η Federal Grain Inspection Service (Ομοσπονδιακή υπηρεσία επιθεώρησης κόκκων), εφεξής αναφερόμενη ως «FGIS», και το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 7, το ποσό της εγγύησης μειώνεται σε 10 ευρώ ανά τόνο·

γ)

γραπτή δέσμευση του αιτούντος ότι το σύνολο του προς εισαγωγή εμπορεύματος θα μεταποιηθεί, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία αποδοχής της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, σε βύνη που προορίζεται για την παρασκευή μπύρας που ωριμάζει σε δεξαμενές από ξύλο οξιάς εντός προθεσμίας 150 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας μεταποίησης της κριθής σε βύνη. Ο αιτών θα προσδιορίσει τον τόπο μεταποίησης αναφέροντας είτε την εταιρεία μεταποίησης και το κράτος μέλος είτε πέντε κατ' ανώτατο όριο μεταποιητικές μονάδες. Πριν τα εμπορεύματα αποσταλούν προς μεταποίηση, από το γραφείο εκτελωνισμού εκδίδεται αντίτυπο ελέγχου T5 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Στο τετραγωνίδιο 104 του αντιτύπου T5 αναγράφονται οι απαιτούμενες βάσει της πρώτης πρότασης του παρόντος στοιχείου γ) πληροφορίες, καθώς και η ονομασία και ο τόπος της μεταποιητικής μονάδας.

3.   Η μεταποίηση της εισαγόμενης κριθής σε βύνη λογίζεται ότι έχει γίνει όταν η κριθή ζυθοποιίας έχει υποστεί διαβροχή. Επίσης, η μεταποίηση της βύνης σε μπύρα που ωριμάζει σε δεξαμενές από ξύλο οξιάς εντός διαστήματος έως 150 ημερών, πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 6

1.   Η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), αποδεσμεύεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

η ποιότητα της κριθής, η οποία διαπιστώνεται με βάση το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή ανάλυσης, είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

β)

ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ειδική τελική χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, βεβαιώνοντας ότι η χρήση αυτή πραγματοποιήθηκε εντός της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται στη γραπτή δέσμευση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία, πιθανώς υπό τη μορφή του αντιτύπου ελέγχου T5, πρέπει να καταδεικνύουν, επαρκώς κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους εισαγωγής, ότι το σύνολο των ποσοτήτων που εισάχθηκαν μεταποιήθηκε στο προϊόν του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

2.   Όταν δεν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια ή/και οι όροι μεταποίησης που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού, η εγγύηση η σχετική με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 12 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 καθώς και η πρόσθετη εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού καταπίπτουν.

Άρθρο 7

Στο παράρτημα Ι παρατίθεται ασυμπλήρωτο δείγμα των πιστοποιητικών που εκδίδει η FGIS. Τα πιστοποιητικά που εκδίδει η FGIS, για κριθή ζυθοποιίας με προορισμό να χρησιμοποιηθεί κατά την παρασκευή μπύρας που ωριμάζει σε δεξαμενές από ξύλο οξιάς, αναγνωρίζονται επισήμως εκ μέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικής συνεργασίας όπως προβλέπεται στα άρθρα 63, 64 και 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Όταν οι αναλυτικές παράμετροι που εγγράφονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο εκδίδει η FGIS δείχνουν ότι υπάρχει συμμόρφωση προς τα ποιοτικά πρότυπα για την κριθή ζυθοποιίας όπως θεσπίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, διενεργείται δειγματοληψία ποσοστού τουλάχιστον 3 % των φορτίων που αφικνούνται σε κάθε λιμένα εισόδου στη διάρκεια του έτους εμπορίας. Αναπαραστάσεις της σφραγίδας που επιτρέπονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Άρθρο 8

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, ο αιτών επιτρέπεται να υποβάλει μόνο μία αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ανά αύξοντα αριθμό και ανά εβδομάδα. Σε περίπτωση που ο ίδιος ενδιαφερόμενος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, όλες οι αιτήσεις είναι απαράδεκτες και οι εγγυήσεις που έχουν συσταθεί κατά την κατάθεση των αιτήσεων καταπίπτουν υπέρ του σχετικού κράτους μέλους.

Οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών το αργότερο τη δεύτερη Παρασκευή κάθε μηνός στις 13:00, τοπική ώρα Βρυξελλών.

2.   Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει μία ποσότητα σε χιλιόγραμμα, χωρίς δεκαδικά.

3.   Το αργότερο τη Δευτέρα που έπεται της υποβολής των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών, οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, το αργότερο στις 18:00, ώρα Βρυξελλών, κοινοποίηση με την οποία γνωστοποιείται κάθε αίτηση, με την ποσότητα που αναφέρει, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με την ένδειξη «ουδέν».

4.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται την τέταρτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της προθεσμίας για την κοινοποίηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Την ημέρα της έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής τα κράτη μέλη κοινοποιούν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τα εκδοθέντα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, με τις συνολικές ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά εισαγωγής.

Άρθρο 9

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για διάστημα 60 ημερών από την ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού υπολογίζεται από την ημέρα της πραγματικής του έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008.

Άρθρο 10

Η αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν, στη θέση 20, το όνομα του μεταποιημένου προϊόντος που πρέπει να παρασκευαστεί από τα συγκεκριμένα σιτηρά.

Άρθρο 11

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2377/2002 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 12

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 169 της 29.6.2007, σ. 53.

(4)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 95.

(5)  Βλέπε παράρτημα ΙΙ.

(6)  ΕΕ L 168 της 23.6.2001, σ. 12.

(7)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(8)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12.

(10)  ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ασυμπλήρωτο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που επιτρέπεται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για κριθή ζυθοποιίας με προορισμό να χρησιμοποιηθεί κατά την παρασκευή μπύρας που ωριμάζει σε δεξαμενές από ξύλο οξιάς

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2377/2002 της Επιτροπής

(ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 95)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 159/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 25 της 30.1.2003, σ. 37)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 626/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 90 της 8.4.2003, σ. 32)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1112/2003 της Επιτροπής

(ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 23)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2004 της Επιτροπής

(ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 50)

Μόνον το άρθρο 13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2022/2006 της Επιτροπής

(ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 70)

Μόνον το άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1456/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 76)

Μόνον το άρθρο 3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2377/2002

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 και 2

Άρθρα 1 και 2

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 13

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12

Άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III


6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 872/2004 του Συμβουλίου σχετικά με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα έναντι της Λιβερίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 872/2004 του Συμβουλίου σχετικά με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα έναντι της Λιβερίας (1), και ιδίως το άρθρο 11 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 872/2004 περιλαμβάνει κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, φορέων και οντοτήτων που καλύπτονται από τη δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 2 και 24 Οκτωβρίου και στις 10 Νοεμβρίου 2008, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Κατά συνέπεια, το παράρτημα I πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 872/2004 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 32.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 872/2004 του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:

(1)

Διαγράφεται το ακόλουθο φυσικό πρόσωπο:

«Charles R. Bright. Ημερομηνία γέννησης: 29.8.1948. Άλλα στοιχεία: πρώην Υπουργός Οικονομικών.»

(2)

Η καταχώρηση «Ali Kleilat. Ημερομηνία γέννησης: 10.7.1970. Τόπος γέννησης: Βηρυτός. Υπηκοότητα: Λιβανέζικη» αντικαθίσταται από:

«Ali Kleilat [γνωστός και ως α) Ali Qoleilat, β) Ali Koleilat Delbi]. Ημερομηνία γέννησης: 10.7.1970. Τόπος γέννησης: Βηρυτός. Υπηκοότητα: Λιβανέζικη. Αριθ. διαβατηρίου: 0508734. Αριθμός εθνικού μητρώου: 2016, Mazraa. Άλλα στοιχεία: Επιχειρηματίας, ενεχόμενος στην παράδοση όπλων στον Charles Taylor το 2003. Εξακολουθεί να έχει επαφές με τον πρώην Πρόεδρο της Λιβερίας Charles Taylor.»

(3)

Η καταχώρηση «Agnes Reeves Taylor (γνωστή και ως Agnes Reeves-Taylor). Ημερομηνία γέννησης: 27.9.1965. Υπηκοότητα: Λιβεριανή. Άλλα στοιχεία: πρώην σύζυγος του πρώην Προέδρου Charles Taylor. Πρώην μόνιμη αντιπρόσωπος της Λιβερίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Πρώην ανώτερο στέλεχος της λιβεριανής κυβέρνησης» αντικαθίσταται από:

«Agnes Reeves Taylor (γνωστή και ως Agnes Reeves-Taylor). Ημερομηνία γέννησης: 27.9.1965. Υπηκοότητα: Λιβεριανή. Άλλα στοιχεία: α) Πρώην σύζυγος του πρώην Προέδρου Charles Taylor, με τον οποίο διατηρεί δεσμούς· β) Πρώην μόνιμη αντιπρόσωπος της Λιβερίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό· πρώην ανώτερο στέλεχος της λιβεριανής κυβέρνησης. γ) Σήμερα κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.»

(4)

Η καταχώρηση «Charles Ghankay Taylor (γνωστός και ως Charles MacArthur Taylor). Ημερομηνία γέννησης: α) 1.9.1947, β) 28.1.1948. Άλλα στοιχεία: πρώην Πρόεδρος της Λιβερίας» αντικαθίσταται από:

«Charles Ghankay Taylor [γνωστός και ως α) Charles MacArthur Taylor, β) Jean-Paul Some, γ) Jean-Paul Sone]. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.9.1947, β) 28.1.1948. Άλλα στοιχεία: α) Πρώην Πρόεδρος της Λιβερίας, β) Επί του παρόντος, έχει προσαχθεί σε δίκη στη Χάγη.»

(5)

Η καταχώρηση «Charles “Chuckie” Taylor (Junior). Άλλα στοιχεία: Γιος του πρώην Προέδρου Charles Taylor» αντικαθίσταται από τα εξής:

«Charles Taylor (Junior) [γνωστός και ως α) Chuckie Taylor β) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, γ) Junior Charles Taylor II]. Άλλα στοιχεία: α) Συνεργάτης, σύμβουλος και γιός του πρώην Προέδρου της Λιβερίας Charles Taylor με τον οποίο διατηρεί δεσμούς, β) Επί του παρόντος, έχει προσαχθεί σε δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.»


ΟΔΗΓΙΕΣ

6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/28


ΟΔΗΓΊΑ 2008/99/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 174 παράγραφος 2 της συνθήκης, η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας.

(2)

Η Κοινότητα ανησυχεί λόγω της αύξησης των περιβαλλοντικών αδικημάτων και των επιπτώσεών τους, που ολοένα και συχνότερα υπερβαίνουν τα σύνορα των κρατών στα οποία διαπράττονται. Τα εν λόγω αδικήματα απειλούν το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται δεόντως.

(3)

Από την ήδη υπάρχουσα πείρα προκύπτει ότι τα υφιστάμενα συστήματα κυρώσεων δεν επαρκούν για την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης προς το δίκαιο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η εν λόγω συμμόρφωση μπορεί και θα πρέπει να ενισχύεται με τη διαθεσιμότητα ποινικών κυρώσεων, οι οποίες θα εκφράζουν την κοινωνική αποδοκιμασία με τρόπο ποιοτικά διαφορετικό από τις διοικητικές κυρώσεις ή τον προβλεπόμενο από το αστικό δίκαιο μηχανισμό αποζημιώσεων.

(4)

Οι κοινοί κανόνες για τα ποινικά αδικήματα καθιστούν δυνατή τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων έρευνας και βοήθειας εντός και μεταξύ των κρατών μελών.

(5)

Για να επιτευχθεί αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να θεσπισθούν αποτρεπτικότερες κυρώσεις για τις δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και οι οποίες συνήθως προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ουσιαστική βλάβη στον αέρα, συμπεριλαμβανόμενης της στρατόσφαιρας, το έδαφος, το νερό, τα ζώα ή τα φυτά, συμπεριλαμβανόμενης της διατήρησης των βιολογικών ειδών.

(6)

Η παράλειψη συμμόρφωσης προς επιβαλλόμενη από το νόμο πράξη μπορεί να έχει τις ίδιες επιπτώσεις με την ενεργητική συμπεριφορά και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να συνεπάγεται αντίστοιχες κυρώσεις.

(7)

Κατά συνέπεια, τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρείται ποινικό αδίκημα σε όλη την Κοινότητα, εφόσον είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια.

(8)

Η νομοθεσία, η οποία εκτίθεται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, περιέχει διατάξεις που θα πρέπει να υπόκεινται σε μέτρα ποινικού δικαίου για να εξασφαλίζεται η πλήρης αποτελεσματικότητα των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος.

(9)

Οι υποχρεώσεις βάσει της παρούσας οδηγίας αφορούν μόνο τις διατάξεις της νομοθεσίας, η οποία απαριθμείται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, οι οποίες επιβάλλουν στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίζουν απαγορευτικά μέτρα κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.

(10)

Η παρούσα οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν ποινικές κυρώσεις στην εθνική νομοθεσία τους για σοβαρές παραβάσεις διατάξεων του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η παρούσα οδηγία δεν δημιουργεί υποχρεώσεις όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κυρώσεων ή οιουδήποτε άλλου διαθέσιμου συστήματος επιβολής του νόμου, σε επιμέρους περιπτώσεις.

(11)

Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη άλλων συστημάτων απόδοσης ευθυνών για την πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον, δυνάμει του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου.

(12)

Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστους κανόνες, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερα μέτρα σχετικά με την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι συμβατά με τη συνθήκη.

(13)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκ μέρους της αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας.

(14)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η εξασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλλοντος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, λόγω του εύρους και των αποτελεσμάτων της παρούσας οδηγίας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να υιοθετήσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου.

(15)

Οσάκις θεσπίζονται μεταγενέστερες νομοθετικές διατάξεις για θέματα περιβάλλοντος, θα πρέπει να καθίσταται, κατά περίπτωση, σαφές ότι θα εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία. Εφόσον επιβάλλεται, το άρθρο 3 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(16)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα βασικά δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα σχετικά με το ποινικό δίκαιο ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικότερα το περιβάλλον.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)

«παράνομη»: κάθε παράβαση:

i)

της νομοθεσίας που έχει υιοθετηθεί βάσει της συνθήκης ΕΚ και εκτίθεται στο παράρτημα Α, ή

ii)

όσον αφορά δραστηριότητες που διέπονται από τη συνθήκη Ευρατόμ, της νομοθεσίας που έχει υιοθετηθεί βάσει της συνθήκης Ευρατόμ και εκτίθεται στο παράρτημα Β, ή

iii)

νόμου, κανονιστικής διάταξης κράτους μέλους ή απόφασης που λαμβάνει αρμόδια αρχή κράτους μέλους, που ενεργοποιεί την κοινοτική νομοθεσία στην οποία αναφέρεται το σημείο i) ή το σημείο ii)·

β)

«προστατευόμενα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας»:

i)

για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο στ), τα είδη που απαριθμούνται:

στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (3),

στο παράρτημα Ι και τα οποία ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (4),

ii)

για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο ζ), τα είδη που απαριθμούνται στα παραρτήματα Α ή Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (5)·

γ)

«οικότοπος εντός προστατευόμενης περιοχής»: κάθε οικότοπος ειδών για τον οποίο μια περιοχή έχει κηρυχθεί ιδιαιτέρως προστατευόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ή κάθε φυσικός οικότοπος ή οικότοπος ειδών για τον οποίο μια περιοχή έχει κηρυχθεί ως ιδιαίτερη περιοχή διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

δ)

«νομικό πρόσωπο»: κάθε νομική οντότητα που έχει το καθεστώς αυτό βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, πλην κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας καθώς και διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 3

Αδικήματα

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ακόλουθη συμπεριφορά αποτελεί ποινικό αδίκημα, εφόσον είναι παράνομη και είναι εσκεμμένη ή οφείλεται σε βαριά αμέλεια:

α)

η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους, την ποιότητα του νερού ή στα ζώα ή τα φυτά·

β)

η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής εποπτείας των πράξεων αυτών και της επακόλουθης συντήρησης των εγκαταστάσεων διάθεσης, και συμπεριλαμβανομένων δράσεων που εκτελούνται από εμπόρους ή μεσίτες (διαχείριση των αποβλήτων), που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν τον θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, στην ποιότητα του εδάφους ή στην ποιότητα του νερού, ή στα ζώα ή τα φυτά·

γ)

η αποστολή αποβλήτων, οσάκις η δραστηριότητα αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (6) και διενεργείται σε μη αμελητέα ποσότητα, ανεξάρτητα από το εάν εκτελείται ως ενιαία μεταφορά ή ως πολλαπλές μεταφορές που φαίνονται αλληλένδετες·

δ)

η λειτουργία μονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, και η οποία, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, εκτός της μονάδας, τον θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες, σε πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες, στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του νερού, ή στα ζώα ή τα φυτά·

ε)

η παραγωγή, η επεξεργασία, ο χειρισμός, η χρήση, η κατοχή, η αποθήκευση, η μεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η διάθεση πυρηνικών υλικών ή άλλων επικινδύνων ραδιενεργών ουσιών που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη σε πρόσωπα ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιότητα του νερού, ή στα ζώα ή τα φυτά·

στ)

η θανάτωση, ο αφανισμός, η κατοχή ή η σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η συμπεριφορά αφορά αμελητέα ποσότητα αυτών των ειδών και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς διατήρησης των ειδών·

ζ)

η εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή μερών ή παραγώγων αυτών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η συμπεριφορά αφορά αμελητέα ποσότητα των ειδών αυτών και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς διατήρησης των ειδών·

η)

κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση οικολογικού ενδιαιτήματος εντός προστατευόμενης περιοχής·

θ)

η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή η χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Άρθρο 4

Ηθική αυτουργία και συνέργεια

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η ηθική αυτουργία και η συνέργεια στην εσκεμμένη συμπεριφορά του άρθρου 3 τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

Άρθρο 5

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα αδικήματα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 6

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νομικά πρόσωπα να είναι δυνατό να θεωρηθούν υπεύθυνα για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, εφόσον τα αδικήματα αυτά διαπράττονται επ’ ωφελεία τους από οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου και ενεργεί ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου με βάση:

α)

εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου·

β)

εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου· ή

γ)

εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι νομικά πρόσωπα είναι δυνατό να θεωρηθούν υπεύθυνα και στην περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατέστησε δυνατή τη διάπραξη αδικήματος που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4 επ’ ωφελεία νομικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

3.   Η ευθύνη νομικών προσώπων βάσει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει ποινική δίωξη κατά φυσικών προσώπων που είναι δράστες, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 7

Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα βάσει του άρθρου 6 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Άρθρο 8

Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 26 Δεκεμβρίου 2010.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή, κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 19 Νοεμβρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-P. JOUYET


(1)  ΕΕ C 10 της 15.1.2008, σ. 47.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008.

(3)  ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

(4)  ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Κατάλογος κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, που εκδόθηκαν δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, η παράβαση των οποίων συνιστά παράνομη συμπεριφορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο α) σημείο i) της παρούσας οδηγίας

Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (1)·

Οδηγία 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα μέτρα κατά της ρύπανσης που προκαλείται από τις εκπομπές των πετρελαιοκινητήρων οχημάτων (2)·

Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (3)·

Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1975, περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (4)·

Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (5)·

Οδηγία 77/537/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζομένους για την προώθηση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (6)·

Οδηγία 78/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1978, περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου (7)·

Οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες (8)·

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (9)·

Οδηγία 82/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1982, περί των οριακών τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από τον βιομηχανικό τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων (10)·

Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 1983, για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου (11)·

Οδηγία 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 1984, για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου σε τομείς άλλους εκτός του τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων (12)·

Οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1984, σχετικά με την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις (13)·

Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1984, σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου (14)·

Οδηγία 85/203/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1985, σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας του αέρα για το διοξείδιο του αζώτου (15)·

Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (16)·

Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1986, σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ (17)·

Οδηγία 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 1987, σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο (18)·

Οδηγία 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (19)·

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (20)·

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (21)·

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (22)·

Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (23)·

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (24)·

Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των διαδικασιών εναρμόνισης των προγραμμάτων περιορισμού της ρύπανσης που προκαλούν τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου, με προοπτική την εξάλειψή της (25)·

Οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής: οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2003/44/ΕΚ (26)·

Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (27)·

Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων (28)·

Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (29)·

Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) (30)·

Οδηγία 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, για την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος (31)·

Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (32)·

Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (33)·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (34)·

Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (35)·

Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (36)·

Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (37)·

Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1999, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις (38)·

Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (39)·

Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (40)·

Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο (41)·

Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (42)·

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (43)·

Οδηγία 2000/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2000, για οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος (44)·

Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων (45)·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (46)·

Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (47)·

Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων (48)·

Οδηγία 2002/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (49)·

Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (50)·

Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (51)·

Οδηγία 2004/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (52)·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά (53)·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (54)·

Οδηγία 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα (55)·

Οδηγία 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα (56)·

Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (57)·

Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας (58)·

Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων (59)·

Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας (60)·

Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων (61)·

Οδηγία 2006/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων (62)·

Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (63)·

Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (64)·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (65)·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (66)·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και ευρώ 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (67)·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων (68)·

Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (69).


(1)  ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 190 της 20.8.1972, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 31 της 5.2.1976, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.

(6)  ΕΕ L 220 της 29.8.1977, σ. 38.

(7)  ΕΕ L 54 της 25.2.1978, σ. 19.

(8)  ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36.

(9)  ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 81 της 27.3.1982, σ. 29.

(11)  ΕΕ L 291 της 24.10.1983, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 74 της 17.3.1984, σ. 49.

(13)  ΕΕ L 188 της 16.7.1984, σ. 20.

(14)  ΕΕ L 274 της 17.10.1984, σ. 11.

(15)  ΕΕ L 87 της 27.3.1985, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6.

(17)  ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 16.

(18)  ΕΕ L 85 της 28.3.1987, σ. 40.

(19)  ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 1.

(20)  ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40.

(21)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(22)  ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1.

(23)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20.

(24)  ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

(25)  ΕΕ L 409 της 31.12.1992, σ. 11.

(26)  ΕΕ L 214 της 26.8.2003, σ. 18.

(27)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.

(28)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24.

(29)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25.

(30)  ΕΕ L 243 της 24.9.1996, σ. 31.

(31)  ΕΕ L 296 της 21.11.1996, σ. 55.

(32)  ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.

(33)  ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1.

(34)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(35)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(36)  ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.

(37)  ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32.

(38)  ΕΕ L 85 της 29.3.1999, σ. 1.

(39)  ΕΕ L 163 της 29.6.1999, σ. 41.

(40)  ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.

(41)  ΕΕ L 121 της 11.5.1999, σ. 13.

(42)  ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34.

(43)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

(44)  ΕΕ L 313 της 13.12.2000, σ. 12.

(45)  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.

(46)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1.

(47)  ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

(48)  ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1.

(49)  ΕΕ L 67 της 9.3.2002, σ. 14.

(50)  ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.

(51)  ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.

(52)  ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 3.

(53)  ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 1.

(54)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7.

(55)  ΕΕ L 275 της 20.10.2005, σ. 1.

(56)  ΕΕ L 313 της 29.11.2005, σ. 1.

(57)  ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37.

(58)  ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 52.

(59)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.

(60)  ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.

(61)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12.

(62)  ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 20.

(63)  ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1.

(64)  ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19.

(65)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.

(66)  ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.

(67)  ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1.

(68)  ΕΕ L 316 της 4.12.2007, σ. 6.

(69)  ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Κατάλογος κοινοτικών νομοθετικών πράξεων, που εκδόθηκαν δυνάμει της συνθήκης Ευρατόμ, η παράβαση των οποίων συνιστά παράνομη συμπεριφορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας οδηγίας

Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (1)

Οδηγία 2003/122/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τον έλεγχο των κλειστών πηγών ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών (2)

Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου (3)


(1)  ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 57.

(3)  ΕΕ L 337 της 5.12.2006, σ. 21.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Νοεμβρίου 2008

για τροποποίηση του μέρους 1 και του μέρους 2 του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν (τεχνικές προδιαγραφές)

(2008/910/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, που επιφυλάσσει στο Συμβούλιο εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με ορισμένες λεπτομερείς διατάξεις και πρακτικές διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων θεώρησης (1), και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 1,

την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στόχος της δημιουργίας του δικτύου Vision είναι να καταστεί δυνατή η διαβούλευση μεταξύ των κεντρικών αρχών των συμμετεχόντων κρατών για τις αιτήσεις θεωρήσεων που υποβάλλουν υπήκοοι ευαίσθητων χωρών.

(2)

Προκειμένου να υιοθετηθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση και να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του δικτύου διαβούλευσης Σένγκεν με την αποστολή υψηλού αριθμού εσφαλμένων μηνυμάτων όταν ο πράκτορας μεταφοράς μηνυμάτων (MTA) ενός κράτους μέλους φαίνεται να είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, η διαδικασία επανάληψης της διαβίβασης θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(3)

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανακόλουθη χρησιμοποίηση διαφορετικών κωδικών ανά είδος θεωρήσεων η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει ερμηνευτικά προβλήματα στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης για τις θεωρήσεις Σένγκεν, επιβάλλεται η εξεύρεση κοινής προσέγγισης όταν οι θεωρήσεις D + C υποβάλλονται στη διαδικασία διαβούλευσης.

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη τις συμβολές διαφόρων κρατών μελών και προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία διαβούλευσης Σένγκεν, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ενιαίος κωδικός για κάθε είδος θεώρησης.

(5)

Είναι ανάγκη να επικαιροποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν ώστε να ανταποκρίνονται στις εν λόγω αλλαγές.

(6)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. Δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου μέρους, τίτλος ΙV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας απόφασης από το Συμβούλιο, εάν θα τη μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο.

(7)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν υπό την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (2), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (3).

(8)

Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν υπό την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (4), οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (5).

(9)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν υπό την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν σχετικά με τη σύνδεση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ του Συμβουλίου, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και για την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου (6).

(10)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (7). Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(11)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (8). Συνεπώς, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν δεσμεύεται από αυτήν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(12)

Όσον αφορά την Κύπρο, η παρούσα απόφαση συνιστά νομοθετική πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή άλλως αναφέρεται σε αυτό, υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003.

(13)

Η παρούσα απόφαση αποτελεί πράξη που θεμελιώνεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή αναφέρεται σε αυτό κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το μέρος 1 του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν (τεχνικές προδιαγραφές) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Το μέρος 2 του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν (τεχνικές προδιαγραφές) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2009.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. ALLIOT-MARIE


(1)  ΕΕ L 116 της 26.4.2001, σ. 2.

(2)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(3)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(4)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(5)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.

(8)  ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Το μέρος 1 του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν (τεχνικές προδιαγραφές) τροποποιείται ως εξής:

1.

Το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principleVision is designed as a system running 24h a day, 7 days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.»

2.

Το σημείο 1.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of 2 hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of 2 days operations, i.e. maximum 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between “retransmitting” and “resending as a new message”. The term “re-send” in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

“retransmitting” means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes,…). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

“resending as a new message” means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Το μέρος 2 του δικτύου διαβουλεύσεων Σένγκεν (τεχνικές προδιαγραφές) τροποποιείται ως εξής:

1.

το σημείο 2.1.4., υπό 026, αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

“B”

transit visas

“C”

short -stay visas

“DC”

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas»

2.

Στα σημεία 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F), το περιεχόμενο της σειράς 026 στην πέμπτη στήλη του πίνακα («Examples/Comments») αντικαθίσταται ως εξής:

«C {′B|′C′|′DC′}».


Επιτροπή

6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/42


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Νοεμβρίου 2008

για την κατάρτιση καταλόγου φυτικών ουσιών και παρασκευασμάτων και των συνδυασμών τους για χρήση σε παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά φάρμακα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6933]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/911/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (1) και ιδίως το άρθρο 16στ,

τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που διατυπώθηκαν την 7η Σεπτεμβρίου 2007 από την επιτροπή βοτανοθεραπευτικών φαρμάκων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. vulgare και το Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. dulce (Miller) Thellung συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ. To Foeniculum vulgare Miller υποειδ. Vulgare ποικιλ. Vulgare και το Foeniculum Vulgare Miller υποειδ. Vulgare ποικιλ. Dulce (Miller) Thellung μπορούν να θεωρηθούν φυτικές ουσίες, φυτικά παρασκευάσματα ή/και συνδυασμοί τους.

(2)

Συνεπώς είναι σκόπιμο να καταρτιστεί κατάλογος φυτικών ουσιών, παρασκευασμάτων και των συνδυασμών τους για χρήση σε παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά φάρμακα στον οποίο να περιλαμβάνεται η εγγραφή του Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. vulgare και η εγγραφή του Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. dulce (Miller) Thellung.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα Ι καταρτίζεται κατάλογος φυτικών ουσιών, παρασκευασμάτων και των συνδυασμών τους για χρήση σε παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά φάρμακα στον οποίο περιλαμβάνεται η εγγραφή του Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. vulgare και η εγγραφή του Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. dulce (Miller) Thellung.

Άρθρο 2

Οι ενδείξεις, η καθορισμένη δοσολογία και η ποσολογία, ο τρόπος χορήγησης και κάθε άλλη πληροφορία αναγκαία για την ασφαλή χρήση ως παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο σχετικά με το Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. vulgare και το Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. dulce (Miller) Thellung ορίζονται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος φυτικών ουσιών, παρασκευασμάτων και των συνδυασμών τους για χρήση σε παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά φάρμακα που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16στ της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/24/ΕΚ

 

Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. vulgare (πικρό μάραθο, καρπός)

 

Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. dulce (γλυκύ μάραθο, καρπός)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.   ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ FOENICULUM VULGARE MILLER ΥΠΟΕΙΔ. VULGARE ΠΟΙΚΙΛ. VULGARE, FRUCTUS

Επιστημονική ονομασία του φυτού

Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ. vulgare

Βοτανική οικογένεια

Apiaceae

Βοτανοθεραπευτική ουσία

Μάραθο, πικρό

Κοινή ονομασία της βοτανοθεραπευτικής ουσίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Βοτανοθεραπευτικό(-ά) σκεύασμα(-τα)

Μάραθο, πικρό, αποξηραμένος θρυμματισμένος (1) καρπός

Μονογραφική παραπομπή Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824).

Ένδειξη(-εις)

α)

Παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο για τη συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων, περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού.

β)

Παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο για τη συμπτωματική θεραπεία σπασμών που συνδέονται με την έμμηνο ρύση.

γ)

Παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται ως αποχρεμπτικό φάρμακο κατά του βήχα σε κρυολόγημα.

Το προϊόν είναι παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες ενδείξεις επί τη βάσει αποκλειστικά μακροχρόνιας χρήσης.

Παράδοση

Ευρωπαϊκή, κινεζική

Καθορισμένη δοσολογία

Συμβουλευθείτε την ενότητα «Καθορισμένη ποσολογία».

Καθορισμένη ποσολογία

Ενήλικες

Μονή δόση

1,5 έως 2,5 g [φρέσκων (2)] θρυμματισμένων καρπών μάραθου μαζί με 0,25 l βραστού νερού (που αφήνονται μαζί επί 15 λεπτά για την παραγωγή του αφεψήματος), τρεις φορές την ημέρα ως τσάι βοτάνων.

Έφηβοι ηλικίας άνω των 12 ετών, Ένδειξη α)

Δόση ενηλίκων

Παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 12 ετών, Ένδειξη α)

Μέση ημερήσια δόση

3-5 g (φρέσκων) θρυμματισμένων καρπών ως τσάι βοτάνων σε τρεις ξεχωριστές δόσεις κατά ήπιων παροδικών συμπτωμάτων για βραχεία μόνο χρήση (λιγότερο από μία εβδομάδα)

Δεν συνιστάται η χορήγηση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών (συμβουλευθείτε την υποενότητα «Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση»).

Τρόπος χορήγησης

Από το στόμα.

Διάρκεια χρήσης ή περιορισμοί στη διάρκεια της χρήσης

Ενήλικες

Έφηβοι ηλικίας άνω των 12 ετών, Ένδειξη α)

Να μη λαμβάνεται για περισσότερες από 2 εβδομάδες.

Παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 12 ετών, Ένδειξη α)

Για βραχεία μόνο χρήση (λιγότερο από μία εβδομάδα) κατά παροδικών συμπτωμάτων.

Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος τα συμπτώματα συνεχίζουν να υφίστανται, συμβουλευθείτε γιατρό ή άλλον επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Λοιπές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλή χρήση

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε φυτά της οικογένειας Apiaceae (σκιαδανθή) (άνισο, κύμινο, σέλινο, κορίανδρο και άνηθο) ή στην ανηθόλη.

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Δεν συνιστάται η χορήγηση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών εξαιτίας της έλλειψης επαρκών στοιχείων. Συμβουλευθείτε τον παιδίατρό σας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν έχουν αναφερθεί.

Κύηση και γαλουχία

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση καρπών μάραθου από έγκυες ασθενείς.

Δεν είναι γνωστό εάν συστατικά του μάραθου μεταφέρονται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα.

Η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας δεν συνιστάται λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Αλλεργικές αντιδράσεις στο μάραθο ενδέχεται να εκδηλωθούν στο δέρμα και στο αναπνευστικό σύστημα. Η συχνότητα δεν είναι γνωστή.

Εάν εμφανισθούν άλλες αλλεργικές αντιδράσεις οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω, συμβουλευθείτε γιατρό ή άλλον αναγνωρισμένο επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Υπερδοσολογία

Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας.

Φαρμακευτικές πληροφορίες [αν απαιτούνται]

Άνευ αντικειμένου.

Φαρμακολογικές επιδράσεις ή αναμενόμενη αποτελεσματικότητα με βάση τη μακροχρόνια χρήση και την εμπειρία [αν απαιτούνται για την ασφαλή χρήση του προϊόντος]

Άνευ αντικειμένου.

B.   ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ FOENICULUM VULGARE MILLER ΥΠΟΕΙΔ. VULGARE ΠΟΙΚΙΛ. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Επιστημονική ονομασία του φυτού

Foeniculum vulgare Miller υποειδ. vulgare ποικιλ.. dulce (Miller) Thellung

Βοτανική οικογένεια

Apiaceae

Βοτανοθεραπευτική ουσία

Μάραθο, γλυκύ

Κοινή ονομασία της βοτανοθεραπευτικής ουσίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Βοτανοθεραπευτικό(-ά) σκεύασμα(-τα)

Μάραθο, γλυκύ, αποξηραμένος θρυμματισμένος (3) ή κονιοποιημένος καρπός

Μονογραφική παραπομπή Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825).

Ένδειξη(-εις)

α)

Παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο για τη συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμωδικών γαστρεντερικών ενοχλήσεων, περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού.

β)

Παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο για τη συμπτωματική θεραπεία σπασμών που συνδέονται με την έμμηνο ρύση.

γ)

Παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται ως αποχρεμπτικό φάρμακο κατά του βήχα σε κρυολόγημα.

Το προϊόν είναι παραδοσιακό βοτανοθεραπευτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες ενδείξεις επί τη βάσει αποκλειστικά μακροχρόνιας χρήσης.

Παράδοση

Ευρωπαϊκή, κινεζική

Καθορισμένη δοσολογία

Συμβουλευθείτε την ενότητα «Καθορισμένη ποσολογία».

Καθορισμένη ποσολογία

Ενήλικες

Μονή δόση

1,5 έως 2,5 g [φρέσκων (4)] θρυμματισμένων καρπών μάραθου μαζί με 0,25 l βραστού νερού (που αφήνονται μαζί επί 15 λεπτά για την παραγωγή του αφεψήματος), τρεις φορές την ημέρα ως τσάι βοτάνων.

Σκόνη μάραθου: 400 mg τρεις φορές την ημέρα (το πολύ μέχρι 2 g την ημέρα)

Έφηβοι ηλικίας άνω των 12 ετών, Ένδειξη α)

Δόση ενηλίκων

Παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 12 ετών, Ένδειξη α)

Μέση ημερήσια δόση

3-5 g (φρέσκων) θρυμματισμένων καρπών ως τσάι βοτάνων σε τρεις ξεχωριστές δόσεις κατά ήπιων παροδικών συμπτωμάτων για βραχεία μόνο χρήση (λιγότερο από μία εβδομάδα)

Δεν συνιστάται η χορήγηση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών (συμβουλευθείτε την υποενότητα «Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση»).

Τρόπος χορήγησης

Από το στόμα.

Διάρκεια χρήσης ή περιορισμοί στη διάρκεια της χρήσης

Ενήλικες

Έφηβοι ηλικίας άνω των 12 ετών, Ένδειξη α)

Να μη λαμβάνεται για περισσότερες από 2 εβδομάδες.

Παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 12 ετών, Ένδειξη α)

Για βραχεία μόνο χρήση (λιγότερο από μία εβδομάδα) κατά παροδικών συμπτωμάτων.

Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος τα συμπτώματα συνεχίζουν να υφίστανται, συμβουλευθείτε γιατρό ή άλλον επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Λοιπές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για την ασφαλή χρήση

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε φυτά της οικογένειας Apiaceae (σκιαδανθή) (άνισο, κύμινο, σέλινο, κορίανδρο και άνηθο) ή στην ανηθόλη.

Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Δεν συνιστάται η χορήγηση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών εξαιτίας της έλλειψης επαρκών στοιχείων. Συμβουλευθείτε τον παιδίατρό σας.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν έχουν αναφερθεί.

Κύηση και γαλουχία

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση καρπών μάραθου από έγκυες ασθενείς.

Δεν είναι γνωστό εάν συστατικά του μάραθου μεταφέρονται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα.

Η χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας δεν συνιστάται λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Αλλεργικές αντιδράσεις στο μάραθο ενδέχεται να εκδηλωθούν στο δέρμα και στο αναπνευστικό σύστημα. Η συχνότητα δεν είναι γνωστή.

Εάν εμφανισθούν άλλες αλλεργικές αντιδράσεις οι οποίες δεν αναφέρονται παραπάνω, συμβουλευθείτε γιατρό ή άλλον αναγνωρισμένο επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Υπερδοσολογία

Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας.

Φαρμακευτικές πληροφορίες [αν απαιτούνται]

Άνευ αντικειμένου.

Φαρμακολογικές επιδράσεις ή αναμενόμενη αποτελεσματικότητα με βάση τη μακροχρόνια χρήση και την εμπειρία [αν απαιτούνται για την ασφαλή χρήση του προϊόντος]

Άνευ αντικειμένου.


(1)  Ο «θρυμματισμένος καρπός» προορίζεται να καλύπτει και τον «συντεθλιμμένο καρπό».

(2)  Για τα σκευάσματα θρυμματισμένων καρπών μάραθου του εμπορίου ο αιτών πρέπει να διενεργήσει έλεγχο σταθερότητας των αιθέριων ελαίων που περιέχουν.

(3)  Ο «θρυμματισμένος καρπός» προορίζεται να καλύπτει και τον «συντεθλιμμένο καρπό».

(4)  Για τα σκευάσματα θρυμματισμένων ή κονιοποιημένων καρπών μάραθου του εμπορίου ο αιτών πρέπει να διενεργήσει έλεγχο σταθερότητας των αιθέριων ελαίων που περιέχουν.


6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με τη χορήγηση, το 2009, κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε ορισμένα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον τομέα του ελέγχου των τροφίμων και των ζωοτροφών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7283]

(Τα κείμενα στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, στην ισπανική, την ιταλική, την ολλανδική και τη σουηδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2008/912/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον τομέα του ελέγχου τροφίμων και ζωοτροφών μπορούν να λαμβάνουν κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 28 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (2).

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2006, για τους τρόπους χορήγησης της κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για τις ζωοτροφές, τα τρόφιμα και τον τομέα της υγείας των ζώων (3), η χρηματοδοτική ενίσχυση από την Κοινότητα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα εγκεκριμένα προγράμματα εργασίας εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι οι δικαιούχοι παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός ορισμένων προθεσμιών.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς διέπονται από σύμβαση εταιρικής σχέσης, η οποία συνοδεύεται από πολυετές πρόγραμμα εργασίας.

(4)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα προγράμματα εργασίας και τα αντίστοιχα προσχέδια προϋπολογισμού που υποβλήθηκαν από τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για το έτος 2009.

(5)

Ως εκ τούτου, πρέπει να χορηγηθεί κοινοτική χρηματοδότηση στα ορισθέντα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητές τους για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Η κοινοτική χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006.

(6)

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006 καθορίζονται κανόνες επιλεξιμότητας για τα τεχνικά εργαστήρια που διοργανώνονται από τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς. Επίσης, η χρηματοδοτική ενίσχυση περιορίζεται στον ανώτατο αριθμό των 32 συμμετεχόντων ανά τεχνικό εργαστήριο. Παρεκκλίσεις από το όριο αυτό πρέπει να επιτρέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, για ορισμένα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που χρειάζονται υποστήριξη για την παρακολούθηση των τεχνικών εργαστηρίων τους από περισσότερους από 32 συμμετέχοντες, ώστε τα τεχνικά εργαστήρια να αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

(7)

Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (4), τα προγράμματα για την εξάλειψη και τον έλεγχο ζωονόσων (κτηνιατρικά μέτρα) χρηματοδοτούνται από το Τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). Επιπλέον, το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, για μέτρα και προγράμματα που υπάγονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ, οι διοικητικές δαπάνες και τα έξοδα προσωπικού στα οποία υποβάλλονται τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι ενίσχυσης από το ΕΓΤΠΕ, βαραίνουν το Ταμείο. Για σκοπούς δημοσιονομικού ελέγχου, εφαρμόζονται τα άρθρα 9, 36 και 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires (LERQAP), της Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Γαλλία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 223 031 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 23 000 EUR.

Άρθρο 2

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Κάτω Χώρες, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για ζωονόσους (σαλμονέλα).

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 337 509 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 31 072 EUR.

Άρθρο 3

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Ισπανία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για την παρακολούθηση των θαλάσσιων βιοτοξινών.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 325 000 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 42 560 EUR.

Άρθρο 4

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Ηνωμένο Βασίλειο, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για την παρακολούθηση της ιογενούς και βακτηριολογικής μόλυνσης των δίθυρων μαλακίων.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 304 772 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 36 505 EUR.

Άρθρο 5

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), της Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Γαλλία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για Listeria monocytogenes.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 277 377 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 23 000 EUR.

Άρθρο 6

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP) της Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Γαλλία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για σταφυλόκοκκους ανθεκτικούς στην πηκτάση, συμπεριλαμβανομένου του Staphylococccus aureus.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 245 406 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 23 000 EUR.

Άρθρο 7

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Istituto Superiore di Sanità (ISS), Ρώμη, Ιταλία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για Escherichia coli, συμπεριλαμβανομένου του βεροτοξινογόνου E. Coli (VTEC).

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 235 891 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 32 000 EUR.

Άρθρο 8

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ουψάλα, Σουηδία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για την παρακολούθηση του καμπυλοβακτηρίου.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 278 570 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 000 EUR.

Άρθρο 9

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Istituto Superiore di Sanità (ISS), Ρώμη, Ιταλία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για παράσιτα (ειδικότερα για Trichinella, Echinococcus και Anisakis).

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 299 584 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 32 000 EUR.

Άρθρο 10

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Κοπεγχάγη, Δανία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 436 345 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 24 000 EUR.

Άρθρο 11

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Βέλγιο, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 566 999 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 30 000 EUR.

Άρθρο 12

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Κάτω Χώρες, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα σε σχέση με τα κατάλοιπα ορισμένων ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (5).

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 447 000 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 30 000 EUR.

Άρθρο 13

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants της Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Fougères, Γαλλία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τα κατάλοιπα ορισμένων ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/23/ΕΚ.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 447 000 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 30 000 EUR.

Άρθρο 14

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Βερολίνο, Γερμανία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα σε σχέση με τα κατάλοιπα ορισμένων ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/23/ΕΚ.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 447 000 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 30 000 EUR.

Άρθρο 15

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Istituto Superiore di Sanità, Ρώμη, Ιταλία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα σε σχέση με τα κατάλοιπα ορισμένων ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/23/ΕΚ.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 260 000 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 26 000 EUR.

Άρθρο 16

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Ηνωμένο Βασίλειο, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο παράρτημα X κεφάλαιο B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), συγκεκριμένα για την παρακολούθηση των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 605 608 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει τις 68 995 EUR.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, το εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δικαιούται να ζητήσει χρηματοδοτική ενίσχυση για την παρακολούθηση ενός από τα τεχνικά εργαστήριά του που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από 50 άτομα κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 17

Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Γερμανία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης και προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 198 900 EUR.

Άρθρο 18

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Κοπεγχάγη, Δανία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε δημητριακά και ζωοτροφές.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 198 900 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 110 000 EUR.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, το εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δικαιούται να ζητήσει χρηματοδοτική ενίσχυση για την παρακολούθηση ενός από τα τεχνικά εργαστήριά του που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από 110 άτομα κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 19

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ισπανία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και υψηλή περιεκτικότητα σε οξέα.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 440 840 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 10 000 EUR.

Άρθρο 20

Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Στουτγάρδη, Γερμανία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων με μεθόδους ενιαίου υπολείμματος.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 332 000 EUR.

Άρθρο 21

1.   Η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Γερμανία, για την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συγκεκριμένα για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η εν λόγω χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 432 000 EUR.

2.   Εκτός από το ανώτατο ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση στο εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 για τη διοργάνωση τεχνικών εργαστηρίων. Η εν λόγω ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των 55 410 EUR.

Άρθρο 22

Η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση που αναφέρεται στα άρθρα 1 έως 21 ανέρχεται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006.

Άρθρο 23

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα ακόλουθα εργαστήρια:

Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), της Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Γαλλία·

Για τις αναλύσεις και δοκιμές για ζωονόσους (σαλμονέλα): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Κάτω Χώρες·

Για την παρακολούθηση των θαλάσσιων βιοτοξινών: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Ισπανία·

Για την παρακολούθηση της ιογενούς και βακτηριολογικής μόλυνσης των δίθυρων μαλακίων: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Ηνωμένο Βασίλειο·

Για τη Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), της Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Γαλλία·

Για σταφυλόκοκκους ανθεκτικούς στην πηκτάση, συμπεριλαμβανομένου του Staphylococccus aureus: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), της Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Γαλλία·

Για την Escherichia coli, συμπεριλαμβανομένου του βεροτοξινογόνου E. Coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Ιταλία·

Για το καμπυλοβακτήριο: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), 751 89 Ουψάλα, Σουηδία·

Για παράσιτα (ειδικότερα για Trichinella, Echinococcus και Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Ιταλία·

Για τη μικροβιακή αντοχή: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Δανία·

Για τις ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Βέλγιο·

Για κατάλοιπα: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Κάτω Χώρες·

Για κατάλοιπα: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Γαλλία·

Για κατάλοιπα: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Βερολίνο, Γερμανία·

Για κατάλοιπα: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Ιταλία·

Για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Ηνωμένο Βασίλειο·

Για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Γερμανία·

Για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε δημητριακά: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Δανία·

Για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Ισπανία·

Για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων με μεθόδους ενιαίου υπολείμματος: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Γερμανία·

Για τη διεξαγωγή αναλύσεων και δοκιμών για διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Γερμανία.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19.

(3)  ΕΕ L 331 της 29.11.2006, σ. 8.

(4)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.

(6)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/55


ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2008/913/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Νοεμβρίου 2008

για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 29 και 31 και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αντίκεινται ευθέως στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη.

(2)

Το πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης του Άμστερνταμ για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (2), τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παγκόσμια διάσκεψη κατά του ρατσισμού και με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ένωση (3) και η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαμηνιαία ενημέρωση του πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δημιουργία ενός χώρου «Ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δεύτερο εξάμηνο 2000) ζητούν την ανάληψη δράσης στον συγκεκριμένο τομέα. Στο πρόγραμμα της Χάγης της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004, το Συμβούλιο υπενθυμίζει τη σταθερή του δέσμευση να αντιταχθεί σε κάθε μορφή ρατσισμού, αντισημιτισμού και ξενοφοβίας, η οποία εκφράστηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2003.

(3)

Την κοινή δράση 96/443/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1996, σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (4), θα πρέπει να ακολουθήσει περαιτέρω νομοθετική δράση που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για την περαιτέρω προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών και για την υπέρβαση των εμποδίων που παρεμβάλλονται στην αποτελεσματική δικαστική συνεργασία και τα οποία οφείλονται κυρίως στις αποκλίσεις των νομικών προσεγγίσεων στα κράτη μέλη.

(4)

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κοινής δράσης 96/443/ΔΕΥ καθώς και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα διεθνή φόρα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία· κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω προσέγγιση των ποινικών δικαίων των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή σαφών και ολοκληρωμένων νομοθετημάτων προκειμένου να καταπολεμηθούν ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

(5)

Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία συνιστούν απειλή για τις ομάδες προσώπων που γίνονται στόχος της συμπεριφοράς αυτής. Είναι αναγκαίο να καθορισθεί κοινή προσέγγιση ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γι’ αυτό το φαινόμενο ώστε να εξασφαλισθεί ότι η ίδια συμπεριφορά αποτελεί αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι προβλέπονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των φυσικών και νομικών προσώπων τα οποία διαπράττουν τέτοια αδικήματα ή είναι υπεύθυνα γι’ αυτά.

(6)

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας απαιτεί τη λήψη ποικίλων μέτρων εντός συνολικού πλαισίου και δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται σε ποινικά ζητήματα. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο περιορίζεται στην καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών μορφών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Επειδή οι πολιτιστικές και νομικές παραδόσεις των κρατών μελών είναι, σε κάποια έκταση, διαφορετικές, ειδικότερα στον τομέα αυτόν, δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η πλήρης εναρμόνιση των ποινικών δικαίων.

(7)

Στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο, ο όρος «γενεαλογικές καταβολές» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος κυρίως σε πρόσωπα ή σε ομάδες προσώπων που κατάγονται από πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να προσδιορισθούν βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών (όπως φυλή ή χρώμα), χωρίς αυτό να σημαίνει υποχρεωτικά ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εξακολουθούν να υπάρχουν. Παρά το γεγονός αυτό, λόγω των γενεαλογικών καταβολών τους, τα εν λόγω πρόσωπα ή ομάδες προσώπων μπορούν να αποτελέσουν στόχο μίσους ή βίας.

(8)

Ο όρος «θρησκεία» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος γενικά σε πρόσωπα τα οποία προσδιορίζονται βάσει θρησκευτικής πίστης ή πεποιθήσεων.

(9)

Ο όρος «μίσος» θα πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενος σε μίσος που βασίζεται στη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή.

(10)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν εμποδίζει κράτος μέλος να θεσπίζει διατάξεις εθνικού δικαίου με τις οποίες επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) σε εγκλήματα που απευθύνονται εις βάρος ομάδας προσώπων, η οποία προσδιορίζεται βάσει άλλων κριτηρίων εκτός από εκείνα της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενετικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, όπως είναι αυτά της κοινωνικής θέσης ή των πολιτικών πεποιθήσεων.

(11)

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η διερεύνηση και η ποινική δίωξη των αδικημάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας δεν εξαρτάται από αναφορές ή καταγγελίες των θυμάτων, τα οποία είναι συχνά ιδιαιτέρως ευάλωτα και διστάζουν να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες.

(12)

Η προσέγγιση του ποινικού δικαίου θα πρέπει να οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών αδικημάτων, με προώθηση πλήρους και ουσιαστικής δικαστικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις δυσχέρειες που ενδέχεται να υπάρχουν στον τομέα αυτόν όταν θα επανεξετάσει την παρούσα απόφαση-πλαίσιο προκειμένου να αποφασίσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα στον τομέα αυτόν.

(13)

Επειδή ο στόχος της παρούσας απόφασης-πλαισίου, που συνίσταται στο να εξασφαλισθεί ότι τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά αδικήματα τιμωρούνται σε όλα τα κράτη μέλη με τουλάχιστον κατώτερο επίπεδο αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς εάν τα κράτη μέλη δρουν μεμονωμένα, δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι κοινοί και συμβατοί, και εφόσον αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο τελευταίο αυτό άρθρο, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(14)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως τα άρθρα 10 και 11 αυτής, και αντικατοπτρίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως στα κεφάλαια ΙΙ και VI.

(15)

Εκτιμήσεις που αναφέρονται στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης, έχουν οδηγήσει, σε πολλά κράτη μέλη, σε διαδικαστικές εγγυήσεις και ειδικούς κανόνες στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά τον καθορισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης.

(16)

Η κοινή δράση 96/443/ΔΕΥ θα πρέπει να καταργηθεί επειδή, λόγω της έναρξης ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ, της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (5) και της παρούσας απόφασης-πλαισίου, έχει καταστεί άνευ αντικειμένου,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1

Αδικήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι τιμωρούνται οι ακόλουθες εκ προθέσεως τελούμενες πράξεις:

α)

η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους που στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας, που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής,

β)

η τέλεση πράξης που αναφέρεται στο στοιχείο α) με δημόσια διάδοση ή διανομή φυλλαδίων, εικόνων ή άλλου υλικού,

γ)

η δημόσια επιδοκιμασία, η άρνηση ή η χονδροειδής υποτίμηση της σοβαρότητας όσον αφορά εγκλήματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, όπως ορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και η οποία στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής όταν η συμπεριφορά εκδηλώνεται κατά τρόπο που είναι πιθανόν να υποκινήσει βία ή μίσος στρεφόμενο κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους μιας τέτοιας ομάδας,

δ)

η δημόσια επιδοκιμασία, άρνηση ή χονδροειδής υποτίμηση της σοβαρότητας των εγκλημάτων τα οποία ορίζονται στο άρθρο 6 του Καταστατικού του Διεθνούς Στρατοδικείου που προσαρτάται στη συμφωνία του Λονδίνου της 8ης Αυγούστου 1945, η οποία στρέφεται κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, όταν η συμπεριφορά εκδηλώνεται κατά τρόπο που είναι πιθανόν να υποκινήσει βία ή μίσος στρεφόμενο κατά μιας τέτοιας ομάδας ή μέλους μιας τέτοιας ομάδας.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να τιμωρούν μόνον συμπεριφορά η οποία είτε εκδηλώνεται κατά τρόπο που διαταράσσει τη δημόσια τάξη είτε έχει απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αναφορά στη θρησκεία θεωρείται ότι καλύπτει, τουλάχιστον, συμπεριφορά η οποία συνιστά πρόσχημα για να κατευθύνονται οι πράξεις κατά ομάδας προσώπων ή μέλους τέτοιας ομάδας που προσδιορίζεται βάσει φυλής, χρώματος, γενεαλογικών καταβολών, ή εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής.

4.   Κατά τη στιγμή της υιοθέτησης της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ή αργότερα, οιοδήποτε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι θα τιμωρεί την πράξη άρνησης ή χονδροειδούς υποτίμησης της σοβαρότητας των εγκλημάτων που προβλέπονται στα στοιχεία γ) ή/και δ) της παραγράφου 1, μόνον εφόσον τα εγκλήματα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο έχουν αναγνωρισθεί με αμετάκλητη απόφαση εθνικού δικαστηρίου αυτού του κράτους μέλους ή/και διεθνούς δικαστηρίου ή με αμετάκλητη απόφαση διεθνούς δικαστηρίου μόνον.

Άρθρο 2

Ηθική αυτουργία, συνεργία και προτροπή

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι η ηθική αυτουργία στην τέλεση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), τιμωρείται.

2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι η συνεργία και η προτροπή στην τέλεση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 τιμωρούνται.

Άρθρο 3

Ποινικές κυρώσεις

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 τιμωρούνται με ποινικές κυρώσεις, το ανώτατο όριο των οποίων είναι ένα έως τρία έτη τουλάχιστον στέρησης της ελευθερίας.

Άρθρο 4

Ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα

Για αδικήματα εκτός αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα θεωρούνται επιβαρυντικές περιστάσεις, ή, εναλλακτικά, ότι τα κίνητρα αυτά λαμβάνονται υπόψη από τα δικαστήρια κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Άρθρο 5

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, εφόσον οι πράξεις αυτές τελούνται προς όφελός του από οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δρα είτε σε ατομική βάση είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο κατέχει διευθυντική θέση στο πλαίσιο του νομικού προσώπου, με βάση τα ακόλουθα:

α)

εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου,

β)

εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματος του νομικού προσώπου, ή

γ)

εξουσία να ασκεί έλεγχο στο πλαίσιο του νομικού προσώπου.

2.   Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου εκ μέρους του προβλεπομένου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσώπου, καθιστά εφικτή την τέλεση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 προς όφελος του συγκεκριμένου νομικού προσώπου από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του.

3.   Η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν αποκλείει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά φυσικών προσώπων τα οποία είναι αυτουργοί ή συνεργοί σε πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2.

4.   Ως «νομικό πρόσωπο» νοείται ο φορέας ο οποίος έχει την ιδιότητα αυτή δυνάμει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, με εξαίρεση τα κράτη ή τους άλλους φορείς δημοσίου δικαίου κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και τους διεθνείς οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 6

Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι το νομικό πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1, μπορεί να τιμωρηθεί με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι χρηματικές ποινές ή πρόστιμα και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

α)

μέτρα αποκλεισμού από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις,

β)

μέτρα προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας,

γ)

επιβολή δικαστικής εποπτείας,

δ)

δικαστική εκκαθάριση.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το νομικό πρόσωπο που θεωρείται υπεύθυνο δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2, υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις ή μέτρα.

Άρθρο 7

Συνταγματικοί κανόνες και θεμελιώδεις αρχές

1.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται μεταβολή της υποχρέωσης σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν μέτρα που αντιβαίνουν προς τις θεμελιώδεις αρχές τους σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης, ιδίως την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως προκύπτουν από τις συνταγματικές παραδόσεις ή τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τον τύπο ή άλλα μέσα ενημέρωσης, όταν οι κανόνες αυτοί αναφέρονται στον καθορισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης.

Άρθρο 8

Έναρξη έρευνας και άσκηση δίωξης

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι έρευνες σχετικά με πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 ή η δίωξή τους δεν εξαρτώνται από αναφορά ή καταγγελία του θύματος, τουλάχιστον στις σοβαρότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες η πράξη έχει τελεσθεί στην επικράτειά του.

Άρθρο 9

Δικαιοδοσία

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του σε σχέση με πράξη που αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2, όταν η πράξη έχει τελεσθεί:

α)

εν όλω ή εν μέρει στην επικράτειά του,

β)

από υπήκοό του, ή

γ)

προς όφελος νομικού προσώπου το οποίο έχει την έδρα του στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους.

2.   Κατά τη θεμελίωση της δικαιοδοσίας του σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι η δικαιοδοσία του καλύπτει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πράξεις τελούνται μέσω συστήματος πληροφορικής και κατά τις οποίες:

α)

ο δράστης τελεί την πράξη ενόσω είναι σωματικώς παρών στην επικράτειά του, ανεξάρτητα από το εάν η πράξη περιλαμβάνει υλικό που φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής στην επικράτειά του,

β)

η πράξη περιλαμβάνει υλικό που φιλοξενείται σε σύστημα πληροφορικής ευρισκόμενο στην επικράτειά του, ανεξάρτητα από το εάν ο δράστης τελεί την πράξη ενόσω είναι σωματικώς παρών στην επικράτειά του.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν ή να εφαρμόζουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ή συνθήκες, τον κανόνα δικαιοδοσίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ).

Άρθρο 10

Εφαρμογή και επανεξέταση

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2010.

2.   Μέχρι την ίδια ημερομηνία, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Έως τις 28 Νοεμβρίου 2013, το Συμβούλιο αξιολογεί, βάσει έκθεσης που θα καταρτίζεται με βάση τις πληροφορίες αυτές καθώς και γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

3.   Πριν από τις 28 Νοεμβρίου 2013, το Συμβούλιο επανεξετάζει την παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Για την προετοιμασία της επανεξέτασης αυτής, το Συμβούλιο ερωτά τα κράτη μέλη εάν αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη δικαστική συνεργασία σχετικά με τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. Επιπλέον, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Eurojust να υποβάλει έκθεση σχετικά με το εάν οι διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών οδήγησαν σε προβλήματα δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν.

Άρθρο 11

Κατάργηση της κοινής δράσης 96/443/ΔΕΥ

Η κοινή δράση 96/443/ΔΕΥ καταργείται.

Άρθρο 12

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Γνώμη της 29ης Νοεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 146 της 17.5.2001, σ. 110.

(4)  ΕΕ L 185 της 24.7.1996, σ. 5.

(5)  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.


6.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.