ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
11 Νοεμβρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/2008 του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2008 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

29

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1112/2008 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 σχετικά με τις ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για ορισμένες κονσέρβες βοείου κρέατος

31

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1113/2008 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2008, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις ζώνες VIIIa και VIIIb από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας

32

 

*

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 1114/2008 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2008, περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στη ζώνη IIIa και στα ύδατα ΕΚ των ζωνών IIIb, IIIc και IIId από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

34

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/840/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Anoplophora chinensis (Forster) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6631]

36

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

42

 

*

Απόφαση 2008/842/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της κοινής θέσης 2007/140/ ΚΕΠΠΑ σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

46

 

*

Κοινή θέση 2008/843/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, που τροποποιεί και παρατείνει την κοινή θέση 2007/734/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν

55

 

*

Κοινή θέση 2008/844/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας

56

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1110/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60 και 301,

την κοινή θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 7ης Αυγούστου 2008, για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (1),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κοινή θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ προβλέπει επιπλέον περιοριστικά μέτρα όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα πρόσωπα και τις οντότητες που υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, παρακράτηση της δημόσιας χρηματοοικονομικής βοήθειας, ιδίως των εξαγωγικών πιστώσεων, εγγυήσεων και ασφαλειών, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε χρηματοοικονομική βοήθεια σε πυρηνικές δραστηριότητες ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, και επιθεώρηση των φορτίων από και προς το Ιράν που μεταφέρονται από αεροσκάφη και πλοία που ανήκουν ή τα εκμεταλλεύονται η «Iran Air Cargo» και η «Islamic Republic of Iran Shipping Line» με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι το αεροσκάφος ή το πλοίο μεταφέρει αγαθά που απαγορεύει η εν λόγω κοινή θέση. Η κοινή θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ προβλέπει επίσης την απαγόρευση προμήθειας, πώλησης ή μεταφοράς ορισμένων ειδών, υλικών, εξοπλισμών, προϊόντων και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε πυρηνικές δραστηριότητες ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων.

(2)

Εξάλλου, με την κοινή θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ καλούνται όλα τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά τις δραστηριότητες των χρηματοοικονομικών οργανισμών τους με όλες τις τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στο Ιράν καθώς και τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, ώστε να αποφευχθεί η συμβολή των εν λόγω δραστηριοτήτων σε πυρηνικές δραστηριότητες ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση ή ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων. Προς το σκοπό αυτό, ορισμένες διατάξεις της κοινής θέσης αφορούν την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (2).

(3)

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποβολή και διαβίβαση των αναγκαίων εγγράφων σε τράπεζες με σκοπό την τελική διαβίβαση σε μη περιλαμβανόμενα πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς, προκειμένου να ενεργοποιηθούν πληρωμές που επιτρέπονται δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 (3), δεν συνιστά διάθεση κεφαλαίων κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 3 του ανωτέρω κανονισμού.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2007 του Συμβουλίου επέβαλε ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν, σύμφωνα με την κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ. Συνεπώς, ενδέχεται οι οικονομικοί φορείς να λάβουν αιτήματα, πρέπει δε ως εκ τούτου να τους παρασχεθεί μόνιμη προστασία από αιτήματα που συνδέονται με συμβάσεις ή άλλες συναλλαγές η εκτέλεση των οποίων θα μπορούσε να θιγεί από τα μέτρα που επιβάλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2007.

(5)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, επομένως, για να διασφαλισθεί ειδικότερα η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών, απαιτείται μια κοινοτική νομοθετική πράξη για την εφαρμογή τους στην Κοινότητα.

(6)

Στο άρθρο 12, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007, πρέπει να τροποποιηθεί η παραπομπή στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο γ) ώστε να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση που εισάγει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 618/2007 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (4).

(7)

Θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2007.

(8)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπει,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

Στο άρθρο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«ιβ)

“σύμβαση ή συναλλαγή”: κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις συναφθείσες ανάμεσα στα ίδια ή διαφορετικά μέρη. Για το σκοπό αυτό, ο όρος “σύμβαση” περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική, μεταξύ άλλων, εγγύηση ή αντεγγύηση και κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και οποιοδήποτε συναφές μέτρο που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή,

ιγ)

“απαίτηση”: κάθε αξίωση αποζημίωσης ή κάθε άλλη αξίωση αυτού του είδους, όπως αξίωση συμψηφισμού απαιτήσεως ή εγγυήσεως, και ιδίως κάθε αξίωση για την παράταση ισχύος ή την πληρωμή χρηματοπιστωτικής, μεταξύ άλλων, εγγύησης ή αντεγγύησης, οιασδήποτε μορφής,

ιδ)

“πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός στο Ιράν”,

i)

το ιρανικό κράτος και κάθε δημόσια αρχή αυτού,

ii)

τα φυσικά πρόσωπα τα ευρισκόμενα ή διαμένοντα στο Ιράν,

iii)

κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που έχει την έδρα του στο Ιράν,

iv)

κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή οργανισμούς.»

β)

Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«iii)

ορισμένων άλλων αγαθών και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε δραστηριότητες σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ ύδωρ, ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων ή τέλος στην επιδίωξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους θεωρεί ότι εκκρεμούν. Τα εν λόγω αγαθά και τεχνολογίες παρατίθενται στο παράρτημα Ι Α.».

γ)

Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Για κάθε εξαγωγή για την οποία απαιτείται άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας και σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000. Η άδεια ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα.»

δ)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Απαγορεύεται η αγορά, η εισαγωγή ή η μεταφορά από το Ιράν των αγαθών και των τεχνολογιών που περιέχονται στα Παραρτήματα Ι και Ι α, είτε το συγκεκριμένο προϊόν είναι προέλευσης από το Ιράν είτε όχι.»

ε)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

Προκειμένου να εμποδισθεί η μεταβίβαση των αγαθών και των τεχνολογιών που περιέχονται στο Παράρτημα Ι και ΙΑ, τα φορτηγά αεροσκάφη και τα εμπορικά πλοία τα οποία ανήκουν ή τα εκμεταλλεύονται η Iran Air Cargo και η Islamic Republic of Iran Shipping Line υπόκεινται στην απαίτηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών πριν από την άφιξη ή πριν από την αναχώρηση ως προς όλα τα αγαθά που μεταφέρουν προς ή από την Κοινότητα, στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Οι κανόνες που διέπουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση, ιδίως οι προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται και τα δεδομένα που πρέπει να απαιτούνται, καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις που αφορούν τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου καθώς και τις τελωνειακές διασαφήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1875/2006 της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (6).

Εξάλλου, η Islamic Republic of Iran Shipping Line και η Iran Air Cargo ή οι αντιπρόσωποί τους δηλώνουν κατά πόσον τα αγαθά υπάγονται στον κανονισμό ΕΚ (αριθ) 1334/2000 ή στον παρόντα κανονισμό και, εφόσον υπόκεινται στις προϋποθέσεις άδειας εξαγωγής, διευκρινίζουν τα στοιχεία της άδειας εξαγωγής που χορηγήθηκε για αυτά.

Έως τις 30 Ιουνίου 2009, οι συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου και τα πρόσθετα απαιτούμενα δεδομένα που μνημονεύονται ανωτέρω μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς με τη χρήση εγγράφων του εμπορικού, λιμενικού ή μεταφορικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι περιέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα. Σε περίπτωση διασάφησης εξαγωγής, δεν απαιτούνται πριν τις 30 Ιουνίου 2009 τα στοιχεία του παραρτήματος 30Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1875/2006.

Από 1ης Ιουλίου 2009 τα πρόσθετα απαιτούμενα δεδομένα που μνημονεύονται ανωτέρω υποβάλλονται είτε γραπτώς είτε με δέουσα χρήση των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και εξόδου.

ε)

Το άρθρο 5, παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Απαγορεύονται:

α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν ή προς χρήση στο Ιράν·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που συνδέονται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και ΙΑ, ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και ΙΑ, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν ή προς χρήση στο Ιράν·

γ)

η παροχή επενδύσεων σε επιχειρήσεις στο Ιράν που ασχολούνται με την κατασκευή αγαθών και τεχνολογίας που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο παράρτημα Ι και ΙΑ ·

δ)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον Κοινό Κατάλογο Στρατιωτικού Υλικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο παράρτημα Ι και ΙΑ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν ή προς χρήση στο Ιράν·

ε)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ).»

ζ)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. Το παράρτημα IV περιλαμβάνει τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς που ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή η επιτροπή κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 12 της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την παράγραφο 7 της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.»

η)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 11 α

1.   Οι πιστωτικοί και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τους χρηματοοικονομικούς και πιστωτικούς οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και για να αποφευχθεί η συμβολή των εν λόγω δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες επικίνδυνες από την άποψη της εξάπλωσης πυρηνικών όπλων ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων:

α)

βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση όσον αφορά τους λογαριασμούς, μεταξύ άλλων μέσω των προγραμμάτων τους μέτρων επαγρύπνησης ως προς τον πελάτη και στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

β)

απαιτούν να συμπληρώνονται όλα τα πεδία πληροφοριών των εντολών πληρωμής που αφορούν τον εντολέα και το δικαιούχο της συγκεκριμένης συναλλαγής, και, εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί οι σχετικές πληροφορίες, να αρνούνται τη συναλλαγή,

γ)

διατηρούν όλα τα αρχεία των συναλλαγών επί περίοδο πέντε ετών και να τα διαθέτουν στις εθνικές αρχές κατόπιν αιτήσεώς τους,

δ)

εάν υποπτεύονται ή έχουν εύλογους λόγους να υποπτεύονται ότι τα κεφάλαια συνδέονται με χρηματοδότηση της εξάπλωσης πυρηνικών όπλων, αναφέρουν αμελλητί τις υποψίες τους στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών (“ΜΧΠ”) ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορίσει το οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 7. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή χρησιμεύει ως εθνικό κέντρο για τη λήψη και την ανάλυση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών που έχουν σχέση με τη δυνητική χρηματοδότηση της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων. Η ΜΧΠ ή άλλη ορισθείσα αρμόδια αρχή έχει εγκαίρως πρόσβαση, αμέσως ή εμμέσως, στις πληροφορίες χρηματοοικονομικής, διοικητικής και δικαστικής φύσεως, τις οποίες ζητεί προκειμένου να επιτελέσει σωστά τα καθήκοντά της, περιλαμβανομένης της αναλύσεως των αναφορών περί ύποπτων συναλλαγών.

2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται στους χρηματοοικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως προς τις δραστηριότητές τους με:

α)

πιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς εγκατεστημένους στο Ιράν και ιδίως την Τράπεζα Saderat,

β)

υποκαταστήματα και θυγατρικές πιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών εγκατεστημένων στο Ιράν, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI,

γ)

υποκαταστήματα και θυγατρικές πιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών εγκατεστημένων στο Ιράν εφόσον δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI,

δ)

πιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που δεν είναι εγκατεστημένοι στο Ιράν ούτε υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, αλλά ελέγχονται από πρόσωπα και οντότητες εγκατεστημένα στο Ιράν, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα VI.

Άρθρο 11 β

1.   Τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές της Τράπεζας Saderat που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα III, σχετικά με όλες τις μεταφορές κεφαλαίων από ή προς αυτά, καθώς και με το όνομα των συναλλασσομένων μερών, το ποσό και την ημερομηνία της συναλλαγής, ενός πέντε εργάσιμων ημερών από την εκτέλεση της μεταφοράς ή την αποδοχή της μεταφοράς των κεφαλαίων. Εφόσον είναι γνωστό, στη δήλωση πρέπει να διευκρινίζεται η φύση της δοσοληψίας και, ενδεχομένως, η φύση των αγαθών τα οποία αφορά η συναλλαγή και ειδικότερα να επισημαίνεται εάν πρόκειται για αγαθά υπαγόμενα στον κανονισμό (ΕΡΚ) αριθ. 1334/2000 ή στον παρόντα κανονισμό, και, εφόσον η εξαγωγή τους υπόκειται σε άδεια, να αναφέρεται ο αριθμός της χορηγηθείσας άδειας.

2.   Με την επιφύλαξη και βάσει των ρυθμίσεων περί ανταλλαγής πληροφοριών, οι αρμόδιες αρχές προς τις οποίες γίνεται η κοινοποίηση διαβιβάζουν πάραυτα τα εν λόγω δεδομένα, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συναλλαγή που μπορεί να συνδράμει πυρηνικές δραστηριότητες ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικών όπλων ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι των σχετικών συναλλαγών.»

θ)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 7 παράγραφος 3, δεν θεμελιώνουν καμία ευθύνη των σχετικών φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τη δράση τους θα παραβίαζαν αυτές τις απαγορεύσεις.»

ι)

Στο άρθρο 12, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.   Η καλόπιστη γνωστοποίηση που προβλέπουν τα άρθρα 11α και 11β από ίδρυμα, οργανισμό ή πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος οδηγού ή από υπάλληλο ή από διευθυντή τους, των πληροφοριών που μνημονεύονται στα άρθρα 11α και 11β δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το ίδρυμα, τον οργανισμό ή το πρόσωπο, τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους τους.»

ια)

Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο 12α:

«Άρθρο 12 α

1.   Δεν χορηγείται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη σχετική αξίωση, λ.χ. δυνάμει δικαιώματος συμψηφισμού απαιτήσεων ή εγγυήσεως, ειδικότερα απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή χρηματοπιστωτικής, μεταξύ άλλων, εγγύησης ή αντεγγύησης, οιασδήποτε μορφής, που προβάλλεται από

α)

καθορισθέντα πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στα παραρτήματα IV, V και VΙ,

β)

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στο Ιράν, περιλαμβανομένης της Ιρανικής Κυβερνήσεως,

γ)

οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή για λογαριασμό ενός από αυτά τα πρόσωπα ή τις οντότητες,

επ’ ευκαιρία οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής, η εκτέλεση της οποίας θα μπορούσε να θιγεί άμεσα ή έμμεσα εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής θεωρείται ότι θίγεται από τα μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον η ύπαρξη ή το περιεχόμενο της απαίτησης απορρέει άμεσα ή έμμεσα από αυτά τα μέτρα.

3.   Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την ικανοποίηση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το πρόσωπο που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.»

ιβ)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«δ)

να τροποποιεί το παράρτημα VI βάσει των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με τα παραρτήματα III και IV της κοινής θέσης 2008/ 652/ΚΕΠΠΑ.»

ιγ)

Το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως παράρτημα ΙΑ.

ιδ)

Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

ιε)

Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

ιστ)

Το κείμενο του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως παράρτημα VI.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. KOUCHNER


(1)  ΕΕ L 213 της 8.8.2008, σ. 58.

(2)  ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 103 της 20.4.2007, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 143 της 6.6.2007, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13.

(6)  ΕΕ L 360 της 19.12.2006, σ. 64


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

Αγαθά και τεχνολογία που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος α) σημείο iii)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται στη στήλη με τον τίτλο «Περιγραφή» παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης που εκτίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000.

2.

Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη «Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007» σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά.

3.

Οι ορισμοί των εντός «μονών εισαγωγικών» όρων περιέχονται σε Τεχνική Παρατήρηση του οικείου σημείου.

4.

Οι ορισμοί των όρων εντός «διπλών εισαγωγικών» ευρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007.

Γενικές σημειώσεις

1.

Ο στόχος των απαγορεύσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη απαγορευμένων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα απαγορευμένα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι πρακτικώς δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σημείωση:

Για να κριθεί κατά πόσο ένα απαγορευμένο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που παράγονται.

2.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα προϊόντα.

Γενική σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)

(Σε συνάρτηση με το τμήμα ΙΑ.Β.)

1.

Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή απαγορεύεται στο μέρος Α (Αγαθά) παρακάτω, απαγορεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος ΙΑ.Β.

2.

Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» απαγορευόμενων αγαθών, παραμένει υπό απαγόρευση ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη απαγορευόμενα αγαθά.

3.

Απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των προϊόντων που δεν απαγορεύονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007.

4.

Απαγορεύσεις στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

IA.A.   ΑΓΑΘΑ

A0.   Πυρηνικά υλικά, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

IA.A0.001

Κοίλες λυχνίες καθόδου ως εξής:

α.

Κοίλες λυχνίες καθόδου ιωδίου με συσκευές από αγνό πυρίτιο ή χαλαζία

β.

Κοίλες λυχνίες καθόδου ουρανίου

IA.A0.005

Κατασκευαστικά μέρη και εξοπλισμός δοκιμών για σκάφη πυρηνικού αντιδραστήρα, εκτός των αναφερομένων στο 0Α001, ως εξής:

1.

παρεμβύσματα

2.

εσωτερικά κατασκευαστικά μέρη

3.

εξοπλισμός σφράγισης, δοκιμών και μέτρησης

0A001

IA.A0.006

Συστήματα πυρηνικής ανίχνευσης για ανίχνευση, εντοπισμό ή ποσοτικοποίηση ραδιενεργών υλικών και ραδιενέργειας πυρηνικής προέλευσης και ειδικά κατασκευασμένα μέρη τους, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 0A001.ι ή στο σημείο 1A004.γ

0A001.ι

1A004.γ

IA.A0.007

Βαλβίδες φυσητήρων κατασκευασμένες από κράματα αλουμινίου ή ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304, 304L ή 316 L.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τις βαλβίδες φυσητήρων που καθορίζονται στα σημεία 0B001.γ.6 και 2A226.

0B001.γ.6

2A226

IA.A0.012

Θωρακισμένα περικλείσματα για το χειρισμό, την αποθήκευση και τη μεταχείριση ραδιενεργών ουσιών (θερμές κυψέλες)

0B006

IA.A0.013

«Φυσικό ουράνιο» ή «εξαντλημένο ουράνιο» ή θόριο υπό μορφή μετάλλου, κράματος, χημικής ένωσης ή συμπυκνώματος καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προηγούμενα υλικά, εκτός εκείνων που καθορίζονται στο σημείο 0C001.

0Γ001


A1.   Υλικά, χημικές ουσίες, «Μικροοργανισμοί» και «Τοξίνες»

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

IA.A1.001

Διαλύτης δις(2-αιθυλεξυλ) φωσφορικού οξέος (HDEHP ή D2HPA) CAS 298-07-7 σε οποιαδήποτε ποσότητα, καθαρότητας άνω του 90 %

IA.A1.002

Αέριο φθορίου (αριθ. CAS: 7782-41-4), καθαρότητας άνω του 95 %.

IA.A1.005

Ηλεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθορίου με παραγωγική δυνατότητα ανώτερη των 100 g φθορίου την ώρα.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα ηλεκτρολυτικά κύτταρα που καθορίζονται στο σημείο 1B225

1B225

IA.A1.008

Μαγνητικά μέταλλα, παντός τύπου και μορφής, με αρχική σχετική διαπερατότητα 120 000 και άνω και πάχος μεταξύ 0,05 mm και 0,1 mm

1C003.α

IA.A1.009

«Ινώδη ή νηματώδη υλικά» ή προ-εμποτίσματα, ως εξής:

α.

«Ινώδη ή νηματώδη υλικά» από άνθρακα ή αραμίδια με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Με «ειδικό συντελεστή» ανώτερο του 10 × 106 m, ή

2.

«Ειδική αντίσταση εφελκυσμού» ανώτερη του 17 × 104 m.

β.

Υαλώδη ‘ινώδη ή νηματώδη υλικά’ με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Με «ειδικό συντελεστή» ανώτερο του 3,18 × 106 m, ή

2.

«Ειδική αντίσταση εφελκυσμού» ανώτερη του 76,2 × 103 m.

γ.

συνεχή «στημόνια», «πιλήματα», «τέλματα» ή «ταινίες» εμποτισμένα με θερμοσκληρική ρητίνη πλάτους 15 mm το πολύ (προεμποτίσματα), από ανθρακούχα ή υαλώδη «ινώδη ή νηματώδη υλικά», εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο IIA1.010.α ή β.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα ινώδη ή νηματώδη υλικά που καθορίζονται στα σημεία 1C010.α, 1C010.β, 1C210.α και 1C210.β

1C010.α

1C010.β

1C210.α

1C210.β

IA.A1.010

Ίνες προ-εμποτισμένες σε φυσικές ή μη ρητίνες (προ-εμποτίσματα), μεταλλικές ίνες ή ίνες επιχρισμένες με άνθρακα (προ-μορφώματα), ή «προμορφώματα ανθρακούχων ινών», ως εξής:

α.

κατασκευασμένες από «ινώδη ή νηματώδη υλικά» όπως προσδιορίζονται στο σημείο II.A1.009 παραπάνω

β.

τα «ινώδη ή νηματώδη υλικά» (προ-εμποτίσματα) με μήτρα εποξεικής ρητίνης εμποτισμένης με άνθρακα των σημείων 1C010.α, 1C010.β. ή 1C010.γ , για την επισκευή τμημάτων αεροσκαφών ή ελασμάτων, στα οποία το μέγεθος των επιμέρους φύλλων του προ-εμποτίσματος δεν υπερβαίνει τα 50 cm × 90 cm,

γ.

τα προεμποτίσματα που αναφέρονται στα σημεία 1C010.α, 1C010.β ή 1C010.γ, εμποτισμένα με φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες και σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Τg) κάτω των 433 Κ (160 °C) και θερμοκρασία ωρίμανσης κάτω του σημείου υαλώδους μετάπτωσης.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα ινώδη και νηματώδη υλικά που καθορίζονται στο σημείο 1C010.ε

1C010.ε

1C210

IA.A1.011

Σύνθετα κεραμικού ενισχυμένου με πυριτιούχα καρβίδια χρησιμοποιούμενα σε ρύγχη οχημάτων επαναφοράς, ακροφύσια χρησιμοποιούμενα σε «βλήματα», εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1C107.

1C107

IA.A1.012

Χάλυβες μαρτενγήρανσης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 1C116 ή 1C216, «εμφανίζοντες» τελική αντίσταση εφελκυσμού 2 050 ΜΡα και άνω, σε 293 Κ (20 °C).

Τεχνική παρατήρηση: Η φράση «χάλυβες μαρτενγήρανσης εμφανίζοντες» καλύπτει τους χάλυβες μαρτενγήρανσης πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία.

1C216

IA.A1.013

Βολφράμιο, ταντάλιο, καρβίδιο του βολφραμίου και κράματα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

σε μορφές με κοίλη κυλινδρική ή σφαιρική συμμετρία (περιλαμβανομένων και κυλινδρικών τμημάτων) εσωτερικής διαμέτρου μεταξύ των 50 mm και 300 mm· και

β.

Μάζα άνω των 5 kg.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά το βολφράμιο, το καρβίδιο του βολφραμίου και τα κράματα που καθορίζονται στο σημείο 1C226

1C226


A2.   Επεξεργασία υλικών

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

IA.A2.001

Συστήματα δονητικών δοκιμών, εξοπλισμός και σχετικά κατασκευαστικά μέρη, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β116:

α.

Συστήματα δονητικών δοκιμών με τεχνικές ανάδρασης ή κλειστού βρόχου, που περιέχουν μονάδα ψηφιακού ελέγχου ικανά να δονούν συστήματα με επιτάχυνση τουλάχιστον 0,1g RMS σε συχνότητα μεταξύ 0,1 Hz και 2 kHz και να ασκούν δυνάμεις τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενες επί ‘ελευθέρου πάγκου’,

β.

Μονάδες ψηφιακού ελέγχου, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένο “λογισμικό” δονητικών δοκιμών, με «εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου» άνω των 5 kHz, σχεδιασμένοι για χρήση με τα συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α,

γ.

Δονητές (μονάδες ταλάντωσης), με ή χωρίς συνδεδεμένο ενισχυτή, ικανοί να εξασκούν δυνάμεις τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενες επί ‘ελευθέρου πάγκου’, και χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α,

δ.

Βοηθητικές κατασκευές διατάξεων δοκιμής και ηλεκτρονικές μονάδες, σχεδιασμένες να συνδυάζουν πολλαπλούς δονητές, σε σύστημα ικανό να εξασκεί πραγματική συνδυασμένη δύναμη τουλάχιστον 50 kN, μετρούμενη επί ‘ελευθέρου πάγκου’, που χρησιμοποιούνται σε συστήματα δονητικών δοκιμών που προσδιορίζονται στο σημείο α.

Τεχνική παρατήρηση: Ως ‘ελεύθερος πάγκος’ νοείται επίπεδος πάγκος ή επιφάνεια, που δεν φέρει κατασκευές ή εξαρτήματα.

2B116

IA.A2.004

Τηλεχειριστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρισμούς εξ αποστάσεως σε εργασίες ραδιοχημικού διαχωρισμού ή θερμούς θαλάμους, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β225, με ένα από τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά:

α.

Ικανότητα να διαπερνούν τοιχώματα θερμών θαλάμων πάχους 0,3 m ή μεγαλύτερου (διάτρηση του τοιχώματος) ή

β.

Ικανότητα να υπερπηδούν τοιχώματα θερμών θαλάμων πάχους 0,3 m ή μεγαλύτερου (υπερπήδηση του τοιχώματος).

Τεχνική παρατήρηση: Οι τηλεχειριστές επιτυγχάνουν την μετάδοση των κινήσεων του ανθρώπου-χειριστή σε ένα ενεργητικό βραχίονα εξ αποστάσεως και σε μία τελική διάταξη . Μπορεί να είναι του τύπου "κύριος/υπηρέτης" (master/slaνe) ή να ελέγχονται μέσω «joystick» ή πληκτρολογίου.

2B225

IA.A2.011

Φυγοκεντρικοί διαχωριστές με ικανότητα συνεχούς διαχωρισμού χωρίς διασπορά αερολυμάτων που είναι κατασκευασμένοι από:

1.

Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

Φθοριούχα πολυμερή,

3.

Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

5.

Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

6.

Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου, ή

7.

Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τους φυγοκεντρικούς διαχωριστές που καθορίζονται στο σημείο 2B352.γ

2B352.γ

IA.A2.012

Φίλτρα από πυροσυσσωματωμένο μέταλλο από νικέλιο ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα φίλτρα που καθορίζονται στο σημείο 2B352.δ

2B352.δ


A3.   Ηλεκτρονικά

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

IA.A3.001

Τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης που έχουν και τα δύο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

μπορούν να παράγουν συνεχώς, σε χρονική περίοδο 8 ωρών, 10 kV ή παραπάνω με ρεύμα εξόδου 5 Α ή περισσότερο, με ή χωρίς σάρωση, και

β.

εμφανίζουν σταθερότητα τάσης ή ρεύματος καλύτερη από 0,1 % σε χρονική περίοδο 4 ωρών.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος που καθορίζονται στα σημεία 0B001.ι.5 και 3A227

3A227

IA.A3.002

Φασματογράφοι μάζας εκτός από τους προδιαγραφόμενους στα σημεία 3A233 ή 0Β002.ζ., που μπορούν να μετρήσουν ιόντα μεγέθους 200 ατομικών μονάδων μάζας ή παραπάνω και οι οποίοι έχουν διακριτική ικανότητα καλύτερη από 2 μέρη στα 200, ως εξής, καθώς επίσης και πηγές ιόντων για τους φασματογράφους αυτούς:

α.

Επαγωγικά συζευγμένοι φασματογράφοι μάζας πλάσματος (ICP/ΜS),

β.

Φασματογράφοι μάζας εκκένωσης με διαύγεια (GDMS),

γ.

Φασματογράφοι μάζας με θερμικό ιονισμό (TIMS).

δ.

Φασματογράφοι μάζας με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων που έχουν θάλαμο πηγής κατασκευασμένο ή με επίστρωση ή κάλυψη από "υλικά που αντέχουν στο UF6",

ε.

Φασματογράφοι μάζας δέσμης μορίων, με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο από, με επίστρωση ή με κάλυψη από, ανοξείδωτο χάλυβα ή μολυβδαίνιο και εξοπλισμοί με ψυχρή παγίδα που μπορεί να ψυχθεί σε θερμοκρασία 193 K (– 80 °C) τουλάχιστον, ή

2.

Θάλαμο πηγής κατασκευασμένο, με επίστρωση ή με κάλυψη από "υλικά που αντέχουν στη διάβρωση από το UF6

στ.

Φασματογράφοι μάζας εξοπλισμένοι με πηγή ιόντων μικροφθορίωσης που έχουν σχεδιασθεί για ακτινίδες ή φθοριούχες ακτινίδες.

3A233


A6.   Αισθητήρες και λέιζερ

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

IA.A6.001

Ράβδοι από γρανίτη υτρίου-αργιλίου (YAG)

IA.A6.003

Συστήματα διόρθωσης μετώπου κύματος για χρήση με ακτίνα λέιζερ διαμέτρου άνω των 4 mm και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, μεταξύ αυτών συστήματα ελέγχου, αισθητήρες μετώπου φάσης για «παραμορφώσιμα κάτοπτρα» συμπεριλαμβανομένων των δίμορφων κατόπτρων.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα οπτικά κάτοπτρα που καθορίζονται στα σημεία 6A004.α, 6A005.ε και 6A005.στ

6A003

IA.A6.004

«Λέιζερ» ιόντων αργού με μέση ισχύ εξόδου μεγαλύτερη από 5 W.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα «λέιζερ» ιόντων αργού που καθορίζονται στα είδη 0B001.ζ.5, 6A005 και 6A205.a

6A005.α.6

6A205.α

IA.A6.006

Συντονίσιμα «λέιζερ» ημιαγωγών και συντονίσιμες συστοιχίες «λέιζερ» ημιαγωγών, μήκους κύματος μετακύ 9 μm και 17 μm, καθώς και σειρές συστοιχιών «λέιζερ» ημιαγωγών με τουλάχιστον μια συντονίσιμη συστοιχία «λέιζερ» τέτοιου μήκους κύματος.

1.

Τα «λέιζερ» ημιαγωγών συνήθως αποκαλούνται δίοδοι «λέιζερ».

2.

Αυτό το σημείο δεν αφορά τα «λέιζερ» ημιαγωγών ελέγχου που καθορίζονται στα είδη 0B001.η.6., 6A005.β

6A005.β

IA.A6.008

«Λέιζερ» με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από υάλου), που έχουν μήκος κύματος εξόδου άνω των 1 000 nm και μέχρι 1 100 nm, και ενέργεια εξόδου άνω των 10 J ανά παλμό

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα «λέιζερ» με προσμείξεις νεοδυμίου (διαφορετικά από υάλου) που καθορίζονται στο σημείο 6A005.γ.2.β

6A005.γ.2

IA.A6.010

Μηχανές λήψης ανθεκτικές στις ακτινοβολίες, εκτός από τις προσδιοριζόμενες στο σημείο 6A203γ, ειδικώς σχεδιασμένες ή βαθμολογημένες για να αντέχουν ολική δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από 50 × 103 Gy (silicon) [5 × 106 rad (silicon)] χωρίς υποβάθμιση της λειτουργίας.

Τεχνική παρατήρηση: Ο όρος Gy (πυρίτιο) αναφέρεται στην ενέργεια, σε joule ανά χιλιόγραμμο, που απορροφάται από αθωράκιστο δείγμα πυριτίου όταν εκτίθεται στην ιοντίζουσα ακτινοβολία.

6A203.γ

IA.A6.011

Συντονίσιμοι ενισχυτές και ταλαντωτές παλμικού λέιζερ χρωστικής ουσίας με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταξύ 300 nm και 800 nm,

2.

Μέση ισχύ εξόδου άνω των 10 W που δεν υπερβαίνει τα 30 W,

3.

Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο των 1 kHz, και

4.

Πλάτος παλμού μικρότερο από 100 ns

1.

Αυτό το σημείο δεν αφορά τους μονότροπους ταλαντωτές.

2.

Αυτό το σημείο δεν αφορά τους συντονίσιμους ενισχυτές και ταλαντωτές παλμικού λέιζερ χρωστικής ουσίας που προσδιορίζονται στα σημεία 6A205.γ, 0B001.ζ.5 και 6A005

6A205.γ

IA.A6.012

Παλμικά «λέιζερ» διοξειδίου του άνθρακα με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Λειτουργία σε μήκος κύματος μεταξύ 9 000 nm και 11 000 nm,

2.

Ρυθμό επανάληψης μεγαλύτερο των 250 kHz,

3.

Μέση ισχύ εξόδου άνω των 100 W που δεν υπερβαίνει τα 500 W, και

4.

Πλάτος παλμού μικρότερο από 200 ns

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τους ενισχυτές και ταλαντωτές παλμικού λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στα σημεία 6A205.δ, 0B001.η.6 και 6A005 .δ δ

6A205.δ

IA.B.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

IA.B.001

Τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του τμήματος ΙΑ.Α. (Αγαθά) ανωτέρω.

–»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αγαθά και τεχνολογία που αναφέρονται στο άρθρο 3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.

Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι αριθμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται στη στήλη με τον τίτλο «Περιγραφή» παραπέμπουν στις περιγραφές ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης που εκτίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000.

2.

Ο αριθμός αναφοράς στη στήλη «Σχετικό είδος από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007» σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του είδους που περιγράφεται στη στήλη «Περιγραφή» δεν εμπίπτουν στις παραμέτρους που καθορίζονται στην περιγραφή του κωδικού διπλής χρήσης στον οποίο γίνεται αναφορά.

3.

Οι ορισμοί των εντός «μονών εισαγωγικών» όρων περιέχονται σε Τεχνική Παρατήρηση του οικείου σημείου.

4.

Οι ορισμοί των όρων εντός "διπλών εισαγωγικών" ευρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007.

Γενικές σημειώσεις

1.

Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παρακάμπτεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Σημείωση:

Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που διατίθενται.

2.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα προϊόντα.

Γενική Σημείωση περί τεχνολογίας (GTN)

(Σε συνάρτηση με το τμήμα ΙΙ.Β)

1.

Η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» αγαθών, των οποίων η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή υπόκειται σε έλεγχο στο μέρος Α (Αγαθά) παρακάτω, υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος ΙΑ.Β.

2.

Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή τη «χρήση» ελεγχόμενων προϊόντων, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

3.

Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην «τεχνολογία» την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των προϊόντων που δεν υπόκεινται σε έλεγχο ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007.

4.

Έλεγχοι στη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στην «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

II.A.   ΠΡΟΪΟΝΤΑ

A0.   Πυρηνικά υλικά, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

II.A0.002

Μονωτές Φαραντέι (Faraday) στην κλίμακα μήκους κύματος 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Οπτικά φράγματα στην κλίμακα μήκους κύματος 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Οπτικές ίνες στην κλίμακα μήκους κύματος 500 – 650 nm με αντιανακλαστικά στρώματα στην κλίμακα μήκους κύματος 500 – 650 nm και με διάμετρο πυρήνα μεγαλύτερο από 0,4 mm αλλά μέχρι 2 mm

II.A0.008

Επίπεδα, κυρτά και κοίλα κάτοπτρα, με ανακλαστικά υψηλού επιπέδου ή ρυθμιζόμενα πολλαπλά στρώματα στην κλίμακα μήκους κύματος 500 nm – 650 nm

0B001.ζ.5

II.A0.009

Φακοί, διατάξεις πόλωσης, πινακίδες λ/2, πινακίδες λ/4, παράθυρα λέιζερ από πυρίτιο ή χαλαζία και περιστροφείς, με αντιανακλαστικά στρώματα στην κλίμακα μήκους κύματος 500 nm – 650 nm

0B001.ζ

II.A0.010

Αγωγοί, σωληνώσεις, φλάντζες, εξαρτήματα από νικέλιο ή με επένδυση από νικέλιο ή κράμα νικελίου με περιεκτικότητα σε νικέλιο άνω του 40 % κατά βάρος, εκτός εκείνων που καθορίζονται στο σημείο 2B350.η.1

2B350

II.A0.011

Αντλίες κενού, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 0B002στ2 ή στο σημείο 2B231, ως εξής:

Στροβιλομοριακές αντλίες με παροχή ίση ή μεγαλύτερη των 400 l/s,

Αντλίες κενού τύπου Roots με παροχή ογκομετρικής απορρόφησης μεγαλύτερη των 200 m3/h.

Σπειροειδής ξηρός συμπιεστής με πτυσσόμενο στεγανωτικό παρέμβυσμα και σπειροειδείς ξηρές αντλίες κενού

0B002.στ.2

2B231


A1.   Υλικά, Χημικές ουσίες, «Μικροοργανισμοί» και «Τοξίνες»

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

II.A1.003

Παρεμβύσματα και φλάντζες κατασκευασμένες από κάποιο από τα εξής υλικά

α.

Συμπολυμερή φθοριούχου βινυλιδενίου διαθέτοντα 75 % και άνω βήτα κρυσταλλική δομή, χωρίς επιμήκυνση,

β.

Φθοριωμένα πολυϊμίδια περιέχοντα 10 % βάρους και άνω συνδεδεμένου φθορίου,

γ.

Φθοριωμένα ελαστομερή του φωσφαζενίου περιέχοντα 30 % και άνω συνδεδεμένου φθορίου.

δ.

πολυχλωροτριφθορο-αιθυλένιο (PCTFE, π.χ. Kel-F ®),

ε.

φθορο-ελαστομερή Vito,

στ.

πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (PTFE).

 

II.A1.004

Μέσα ατομικής προστασίας για την ανίχνευση ακτινοβολίας πυρηνικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οργάνων ατομικής δοσιμέτρησης

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τα συστήματα πυρηνικής ανίχνευσης που καθορίζονται στο σημείο 1A004.γ

1A004.γ

II.A1.006

Καταλύτες λευκόχρυσου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1A225, ειδικά σχεδιασμένοι ή παρασκευασμένοι για ισοτοπικές αντιδράσεις ανταλλαγής μεταξύ υδρογόνου και ύδατος, για την ανάκτηση τριτίου από βαρύ ύδωρ ή για την παραγωγή βαρέος ύδατος και υποκαταστάτων του.

1B231, 1A225

II.A1.007

Αλουμίνιο και τα κράματά του, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1C002. β.4 ή στο σημείο1C202. α, σε ακατέργαστη ή μη κατεργασμένη μορφή εμφανίζοντα οποιοδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α.

που διαθέτουν μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 460 Mpa ή περισσότερο σε 293 K (20 °C)· ή

β.

που διαθέτουν μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 415 Mpa ή περισσότερο σε 298 K (25 °C).

1C002.β.4

1C202.α


A2.   Επεξεργασία υλικών

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

II.A2.002

Εργαλειομηχανές για τρόχισμα που έχουν ακρίβεια τοποθέτησης με «διαθέσιμες όλες τις αντισταθμίσεις» μικρότερη (καλύτερη) από 15 μm σύμφωνα με το πρότυπο ISO 230/2 (1988) (1) ή με εθνικά ισοδύναμα κατά μήκος οποιουδήποτε γραμμικού άξονα.

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τις εργαλειομηχανές για τρόχισμα που καθορίζονται στα σημεία 2B201.β και 2B001.γ

2B201.β

2B001.γ

II.A2.002α

Δομικά μέρη και διατάξεις για ψηφιακό έλεγχο, ειδικά κατασκευασμένα για τις εργαλειομηχανές που αναφέρονται στα σημεία 2B001, 2B201, ή II.A2.002 ανωτέρω.

 

II.A2.003

Ζυγοσταθμιστικές μηχανές και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

α.

Ζυγοσταθμιστικές μηχανές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για οδοντιατρικό ή άλλον ιατρικό εξοπλισμό, που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

ανίκανες να ζυγοσταθμίζουν στροφείς/συγκροτήματα με μάζα άνω των 3 kg·

2.

ικανές να ζυγοσταθμίζουν στροφείς/συγκροτήματα σε ταχύτητες άνω των 12 500 rpm·

3.

ικανές να διορθώνουν ανιστοσταθμίσεις σε δύο ή περισσότερα επίπεδα· και

4.

ικανές να ζυγοσταθμίζουν μέχρι εναπομένουσα ειδική ανισοστάθμιση 0,2 g mm ανά kg μάζας στροφέα.

β.

Ενδεικτικές κεφαλές σχεδιασμένες ή τροποποιημένες προς χρήση με τις μηχανές που αναφέρονται στο σημείο α. πιο πάνω

Τεχνική παρατήρηση: Οι ενδεικτικές κεφαλές αποκαλούνται ενίοτε και ζυγοσταθμιστικά όργανα.

2B119

II.A2.005

Κάμινοι θερμικής κατεργασίας ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, ως εξής:

Ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες άνω των 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Κάμινοι οξείδωσης με ικανότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες άνω των 400 °C

2B226, 2B227

II.A2.007

«Μορφοτροπείς πιέσεως», εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2Β230, με ικανότητα μέτρησης απόλυτων πιέσεων σε οποιοδήποτε σημείο από 0 ως 200 kPa, και με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

ευαίσθητα στοιχεία κατασκευασμένα ή με επίστρωση ή κάλυψη από «υλικά που αντέχουν στο UF6», και

β.

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1.

Πλήρη κλίμακα κάτω των 200 kPa και ‧ακρίβεια‧ μεγαλύτερη από ± 1 % της πλήρους κλίμακας, ή

2.

Πλήρη κλίμακα 200 kPa ή μεγαλύτερη και ‘ακρίβεια’ μεγαλύτερη από ± 2 kPa.

Τεχνική παρατήρηση: Για τους σκοπούς του σημείου 2Β230, η «ακρίβεια» περιλαμβάνει τη μη γραμμικότητα, την υστέρηση και την επαναληψιμότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου.

2B230

II.A2.008

Κλειστός εξοπλισμός υγρού-υγρού (εκχυλιστές αναμεικτικού τύπου, παλμικές στήλες, φυγοκεντρικοί εκχυλιστές), και διανομείς υγρών, διανομείς ατμών ή συλλεκτήρες υγρών προς χρήση σε αυτές τις στήλες απόσταξης ή απορρόφησης, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

Φθοριούχα πολυμερή,

3.

Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

Γραφίτης ή ‧ανθρακογραφίτης‧,

5.

Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

6.

Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

7.

Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου,

8.

Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου, ή

9.

Ανοξείδωτος χάλυβας

Τεχνική παρατήρηση: «Ανθρακογραφίτης» είναι μια σύνθεση που αποτελείται από άμορφο άνθρακα και γραφίτη, και στην οποία η κατά βάρος περιεκτικότητα σε γραφίτη ανέρχεται σε 8 % και άνω.

2B350.ε

II.A2.009

Βιομηχανικός εξοπλισμός και δομικά μέρη, διαφορετικά από τα προδιαγραφόμενα στο σημείο 2Β350. δ, ως εξής:

Εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, με επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας άνω των 0,05 m2 και κάτω των 30 m2· και σωλήνες, πετάσματα, πηνία ή τρόχιλοι (πυρήνες) προς χρήση σε αυτούς τους εναλλάκτες θερμότητας ή συμπυκνωτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την(τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(ες) χημική(ες) ουσία(ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

Κράματα περιεκτικότητας άνω του 25 % σε νικέλιο και 20 % σε χρώμιο κατά βάρος,

2.

Φθοριούχα πολυμερή,

3.

Ύαλος (περιλαμβανομένων υαλοποιημένων ή σμαλτωμένων επιχρίσεων ή υάλινων επενδύσεων),

4.

Γραφίτης ή ‧ανθρακογραφίτης‧,

5.

Νικέλια ή κράματα περιεκτικότητας άνω του 40 % κατά βάρος σε νικέλιο,

6.

Ταντάλιο ή κράματα τανταλίου,

7.

Τιτάνιο ή κράματα τιτανίου,

8.

Ζιρκόνιο ή κράματα ζιρκονίου,

9.

Καρβίδιο του πυριτίου,

10.

Καρβίδιο του τιτανίου· ή

11.

Ανοξείδωτος χάλυβας

Σχόλιο: Το παρόν σημείο δεν καλύπτει τα ψυγεία οχημάτων

2B350.δ

II.A2.010

Αντλίες πολλαπλής στεγανότητας, και χωρίς σφραγίδες στεγανότητας, πλην εκείνων του σημείου 2B350.θ, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 0,6 m3/h, ή αντλίες κενού, των οποίων ο μέγιστος ρυθμός ροής βάσει προδιαγραφών του κατασκευαστή είναι τουλάχιστον 5 m3/h [υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας (273 K (0 °C)) και πίεσης (101,3 kPa)]· και περιβλήματα (σώματα αντλιών), προσχηματισμένα χιτώνια περιβλημάτων, πτερωτές, ρότορες ή ακροφύσια αντλιών δι’ εκτοξεύσεως προς χρήση στις αντλίες αυτές, όπου όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με την (τις) υπό επεξεργασία ή περιεχόμενη(-ες) χημική(-ες) ουσία(-ες) είναι κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα υλικά:

1.

Ανοξείδωτος χάλυβας,

2.

Κράμα αλουμινίου.

 


A6.   Αισθητήρες και λέιζερ

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

II.A6.002

Υπέρυθρα οπτικά συστήματα με μήκος κύματος μεταξύ 9 και 17 μm και δομικά μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δομικών μερών από τελλουριούχο κάδμιο (CdTe).

Σχόλιο: Αυτό το σημείο δεν αφορά τις κάμερες ελέγχου και τα δομικά μέρη που καθορίζονται στο σημείο 6A003.

6A003

II.A6.005

«Λέιζερ» ημιαγωγών και δομικά στοιχεία, ως εξής:

α.

Μεμονωμένα «λέιζερ» ημιαγωγών με ισχύ εξόδου άνω των 200 mW έκαστο, σε ποσότητες άνω των 100

β.

δίκτυα «λέιζερ» ημιαγωγών με ισχύ εξόδου άνω των 20 W.

1.

Τα «λέιζερ» ημιαγωγών συνήθως αποκαλούνται δίοδοι «λέιζερ».

2.

Σε αυτό το είδος δεν ελέγχονται τα «λέιζερ» που καθορίζονται στα είδη 0B001.ζ.., 0B001.η 6 .. και 6A005.β

3.

Σε αυτό το είδος δεν ελέγχονται οι δίοδοι «λέιζερ» με μήκος κύματος 1 200 – 2 000 nm

6A005.β

II.A6.007

«Λέιζερ» στερεάς κατάστασης και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους ως εξής:

α.

Λέιζερ τιτανίου-σαπφείρου

β.

Λέιζερ αλεξανδρίτη

Σχόλιο: αυτό το είδος δεν ελέγχει τα «λέιζερ» ελέγχου τιτανίου-σαπφείρου και τα λέιζερ αλεξανδρίτη που καθορίζονται στα είδη 0B001.ζ.5, 0B001.η.6 και 6A005.γ.1)

6A005.γ.1

II.A6.009

Δομικά μέρη ακουστοοπτικής, ως εξής:

α.

Λυχνίες αποτύπωσης εικόνων και συσκευές απεικόνισης στερεάς κατάστασης με ρυθμό επανάληψης ίσο ή ανώτερο από 1kHz

β.

Υλικά ρυθμού επανάληψης,

γ.

Κύτταρα POCKELS

6A203.β.4.γ


A7.   Αεροναυτιλία

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

II.A7.001

Αδρανειακά συστήματα (IS) και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία, ως εξής:

I.

Συστήματα αδρανειακής πλοήγησης που έχουν εγκριθεί για χρήση στα αεροσκάφη «πολιτικής αεροπορίας» από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας κράτους συμμετέχοντος στον διακανονισμό του Wassenaar, και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους, ως εξής:

α.

Συστήματα αδρανειακής πλοήγησης (INS) (με καρδανική ανάρτηση ή συνδέσμους = strapdown) καθώς και αδρανειακός εξοπλισμός σχεδιασμένα για «αεροσκάφη», επίγεια οχήματα, σκάφη (επιφανείας ή υποβρύχια), ή «διαστημικά οχήματα», για τον προσανατολισμό, την καθοδήγηση, τον χειρισμό, που παρουσιάζουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα δομικά στοιχεία τους:

1.

Σφάλμα πλοήγησης (απηλλαγμένο αδρανείας) κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης 0,8 ναυτικών μιλίων ανά ώρα (ν.μ./hr) «Πιθανότητα κυκλικού λάθους» (CEP) ή λιγότερο (καλύτερα), ή

2.

Προδιαγεγραμμένα ώστε να λειτουργούν σε μεγέθη γραμμικής επιτάχυνσης άνω των 10g.

β.

Υβριδικά συστήματα αδρανειακής πλοήγησης με ενσωματωμένο(α) Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) ή «Σύστημα(τα) Πλοήγησης βάσει Καταχωρημένων Δεδομένων» («DBRN») για τον προσανατολισμό, την καθοδήγηση ή το χειρισμό, κατόπιν κανονικής ευθυγράμμισης, με ακρίβεια στίγματος INS, μετά την απώλεια του GNSS ή της «DBRN» επί διάρκεια μέχρι τεσσάρων λεπτών, μικρότερη (καλύτερη) από 10 μέτρα «πιθανότητας κυκλικού λάθους» (CEP).

γ.

Αδρανειακός εξοπλισμός για αζιμούθιο, κατεύθυνση ή στίγμα του Βορρά, με οποιοδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, και ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτόν δομικά στοιχεία:

1.

Σχεδιασμένος ώστε να έχει ακρίβεια προσδιορισμού αζιμούθ, κατεύθυνσης ή στίγματος του Βορρά 6 λεπτών τόξου RMS σε πλάτος 45 μοιρών, ή

2.

Σχεδιασμένος ώστε να έχει επίπεδο κραδασμού μη λειτουργίας 900 g επί τουλάχιστον 1 msec.

Σχόλιο: Οι παράμετροι του Ι.α. και του Ι.β. εφαρμόζονται σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος:

1.

Εισαγωγή τυχαίων κραδασμών με συνολικό μέγεθος 7.7 g rms την πρώτη μισή ώρα και συνολική διάρκεια δοκιμής μιάμιση ώρα ανά άξονα στον καθένα από τους τρεις κάθετους άξονες, όπου οι τυχαίοι κραδασμοί ανταποκρίνονται στα ακόλουθα:

α.

Σταθερή τιμή της PSD 0,04 g2/Hz σε διάστημα συχνότητας 15 έως 1 000 Hz, και

β.

Η PSD μειούται με συχνότητα από 0,04 g2/Hz έως 0,01 g2/Hz σε διάστημα συχνότητας από 1 000 έως 2 000 Hz,

2.

Ταχύτητα εγκάρσιας περιστροφής και εκτροπής ίση ή μεγαλύτερη από + 2,62 ακτίνια ανά δευτερόλεπτο (150 deg/s), ή

3.

Σύμφωνα με εθνικά πρότυπα ισοδύναμα με τα ως άνω σημεία 1 ή 2.

1.

Το σημείο Ι.β. αφορά συστήματα στα οποία το INS και άλλα ανεξάρτητα βοηθήματα πλοήγησης είναι ενσωματωμένα σε μια μόνον μονάδα ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις.

2.

"Πιθανότητα κυκλικού λάθους" (CEP) — Σε μια κυκλική κανονική κατανομή, η ακτίνα του κύκλου που περιέχει το 50 % των πραγματοποιούμενων μετρήσεων, ή η ακτίνα του κύκλου εντός του οποίου υπάρχει 50 % πιθανότητα να βρίσκεται η πραγματική θέση.

II.

Συστήματα θεοδολίχων που εμπεριέχουν αδρανειακό εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για πολιτικές γεωδαιτικές εφαρμογές και σχεδιασμένο ώστε να έχει ακρίβεια προσδιορισμού αζιμούθ, κατεύθυνσης ή στίγματος του Βορρά 6 λεπτών τόξου RMS σε πλάτος 45 μοιρών, και ειδικά σχεδιασμένα δομικά μέρη τους

III.

Αδρανειακοί ή λοιποί εξοπλισμοί που εμπεριέχουν επιταχυνσιόμετρα που προσδιορίζονται στα σημεία 7A001 ή 7A101, όπου τα επιταχυνσιόμετρα αυτά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ειδικά ως αισθητήρες MWD (Μέτρησης κατά τη Γεώτρηση) για χρήση σε εργασίες συντήρησης στο βυθό φρέατος

7A003, 7A103

II.B.   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αριθ.

Περιγραφή

Σχετικό είδος από το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2007

II.B.001

Τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση των ειδών του τμήματος ΙΙ.Α (Αγαθά) ανωτέρω.»

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δικτυακοί τόποι προς ενημέρωση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 5, στο άρθρο 4 α, στο άρθρο 5 παράγραφος 3, στα άρθρα 6, 8, 9, στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 11 α και 11 β, στο άρθρο 13 παράγραφος 1 και στο άρθρο 17 και διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.government.bg

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΣ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

http://www.minbuza.nl/sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.min-nestrangeiros.pt

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.foreign.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

DG Relations extérieures

Direction A — Plateforme de crises — Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Βέλγιο)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: relex-sanctions@ec.europa.eu

Τηλ.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 11α, παράγραφος 2

Θυγατρικές και υποκαταστήματα, οσάκις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών των εγκατεστημένων στο Ιράν όπως ορίζονται στο άρθρο 11α παράγραφος 2 στοιχείο β) (1)

1.   ΤΡΑΠΕΖΑ MELLI IRAN*

Γαλλία

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Code BIC: MELIFRPP

Γερμανία

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Code BIC: MELIDEHH

Ηνωμένο Βασίλειο

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Code BIC: MELIGB2L

2.   ΤΡΑΠΕΖΑ SEPAH*

Γαλλία

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Code BIC: SEPBFRPP

Γερμανία

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Code BIC: SEPBDEFF

Ιταλία

Via Barberini 50, 00187 Rome

Code BIC: SEPBITR1

Ηνωμένο Βασίλειο

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Code BIC: SEPBGB2L

3.   ΤΡΑΠΕΖΑ SADERAT IRAN

Γαλλία

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Code BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Γερμανία

Υποκατάστημα Αμβούργου

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Code BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Υποκατάστημα Φραγκφούρτης

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Code BIC: BSIRDEFF

Ελλάδα

Υποκατάστημα Αθήνας

P.O. Box 4308, Πανεπιστημίου 25-29, 105 64 Αθήνα

Code BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Ηνωμένο Βασίλειο

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Code BIC: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   ΤΡΑΠΕΖΑ TEJARAT

Γαλλία

Banque Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Code BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Ηνωμένο Βασίλειο

Έδρα και βασικό υποκατάστημα

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Code BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

Θυγατρικές και υποκαταστήματα, οσάκις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 του παρόντος κανονισμού, των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών των εγκατεστημένων στο Ιράν και χρηματοοικονομικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μη εγκατεστημένοι στο Ιράν και μη υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18, οι οποίοι ωστόσο τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων και φορέων εγκατεστημένων στο Ιράν όπως ορίζονται στο άρθρο 11α παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) (2)

1.   ΤΡΑΠΕΖΑ MELLI

Αζερμπαϊτζάν

Υποκατάστημα της τράπεζας Melli Iran στο Μπακού

Nobel Ave. 14, Baku

Code BIC: MELIAZ22

Ιράκ

No.111-27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Code BIC: MELIIQBA

Ομάν

Υποκατάστημα στο Μασκάτ του Ομάν

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Code BIC: MELIOMR

Κίνα

Melli Bank HK (υποκατάστημα της τράπεζας Melli PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Code BIC: MELIHKHH

Αίγυπτος

Γραφείο εκπροσώπησης

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Περιφερειακό Γραφείο

P.O. Box: 1894, Dubai

Code BIC: MELIAEAD

Υποκατάστημα Αμπού Ντάμπι

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Code BIC: MELIAEADADH

Υποκατάστημα Αλ Άϊν

Post box no. 1888 Street name : Clock Tower, Industrial Road

Code BIC: MELIAEADALN

Υποκατάστημα Μπουρ Ντουμπάι

Adresse: Post box no. 3093 Street name : Khalid Bin Waleed Street

Code BIC: MELIAEADBR2

Βασικό υποκατάστημα στο Ντουμπάι

Post box no. 1894 Street name : Beniyas Street

Code BIC: MELIAEAD

Υποκατάστημα Φουτζάϊρα

Post box no. 248 Street name : Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Code BIC: MELIAEADFUJ

Υποκατάστημα Ρας ελ-Χέϊμα

Post box no. 5270 Street name : Oman Street, Al Nakheel

Code BIC: MELIAEADRAK

Υποκατάστημα Σάρζα

Post box no. 459 Street name : Al Burj Street

Code BIC: MELIAEADSHJ

Ρωσική Ομοσπονδία

nο 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Code BIC: MELIRUMM

Ιαπωνία

Γραφείο εκπροσώπησης

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Télex: J296687.

2.   ΤΡΑΠΕΖΑ MELLAT

Νότια Κορέα

Υποκατάστημα της τράπεζας Mellat στη Σεούλ

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Code BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Τουρκία

Υποκατάστημα Κωνσταντινούπολης

1 Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Code BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Υποκατάστημα Αγκύρας

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Code BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Υποκατάστημα Σμύρνης

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Code BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Αρμενία

Υποκατάστημα Γιερεβάν

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Code BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Υποκατάστημα Ντουμπάι

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Code BIC: PIBPAEAD

4.   ΤΡΑΠΕΖΑ SADERAT IRAN

Λίβανος

Περιφερειακό Γραφείο

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Code BIC: BSIRLBBE

Βασικό υποκατάστημα Βηρυττού

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

Code BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Υποκατάστημα Αλ Γομπέιρι

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Code BIC: BSIRLBBE

Υποκατάστημα Μπαλμπέκ

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

Code BIC: BSIRLBBE

Υποκατάστημα Μπορτζ αλ Μπαρατζνέ

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

Code BIC: BSIRLBBE

Υποκατάστημα Σάϊντα

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Code BIC: BSIRLBBE

Ομάν

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Code BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Κατάρ

Υποκατάστημα Ντόχας

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Code BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Τουρκμενιστάν

Υποκατάστημα της τράπεζας Saderat Iran στο Ασγκαμπάτ

Makhtoomgholi ave., nο 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Περιφερειακό Γραφείο στο Ντουμπάι

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Μουρσίντ Μπαζάρ

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Μπουρ Ντουμπάι

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Αζμάν

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Αμπού Ντάμπι

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Υποκατάστημα Αλ Άιν

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Σάρζα

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Μπαχρέιν

Υποκατάστημα Μπαχρέιν

106 Government Road; P.O. Box 825, Block No 316; Entrance No 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

Εξωεδαφικό υποκατάστημα

P.O. Box 825 – Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Ουζμπεκιστάν

Τράπεζα Saderat Iran Τασκένδης

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Code BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   ΤΡΑΠΕΖΑ TEJARAT

Τατζικιστάν

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Code BIC: BTEJTJ22XXX

TX : 201135 BTDIR TJ

Κίνα

Γραφείο εκπροσώπησης στην Κίνα

Office C208 Beijing Lufthansa Center No 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN ΒΑΝΚ (γνωστή επίσης με την επωνυμία Aryan Bank)

Αφγανιστάν

Έδρα

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Code BIC: AFABAFKA

Υποκατάστημα Χεράτ

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Code BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Μπαχρέιν

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

Code BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Βενεζουέλα

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Code BIC: IDUNVECAXXX»


(1)  Οι οντότητες που επισημαίνονται με αστερίσκο * αποτελούν επίσης αντικείμενο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 σημεία α) και β) της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ.

(2)  Πρβλ. υποσημείωση 1.


11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1111/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1112/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 σχετικά με τις ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για ορισμένες κονσέρβες βοείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 170 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 της Επιτροπής (2) προβλέπει τα αναγκαία μέτρα και τους όρους που εξασφαλίζουν ότι τα κονσερβοποιημένα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή παράγονται μόνο από βόειο κρέας και ότι το κρέας είναι κοινοτικής καταγωγής.

(2)

Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 όσον αφορά την παρουσίαση του κρέατος στις τελωνειακές αρχές αποδείχθηκε ότι δημιουργούν πρακτικά και περιττά προβλήματα στους σχετικούς επιχειρηματίες. Επιπλέον, οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό όσον αφορά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων δυσχεραίνουν τις εργασίες των τελωνειακών αρχών στα κράτη μέλη εκείνα στα οποία εφαρμόζεται ήδη ηλεκτρονικό τελωνειακό σύστημα.

(3)

Για να καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1731/2006, οι όροι που αφορούν την παρουσίαση του κρέατος στις τελωνειακές αρχές και οι διατυπώσεις εξαγωγής πρέπει, συνεπώς, να απλοποιηθούν διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1731/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κρέατα παρουσιάζονται και επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα και να συσχετίζονται εύκολα με τη δήλωση που τα συνοδεύει».

2.

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι επιχειρηματίες αναγράφουν τον αριθμό αναφοράς της (των) δήλωσης(-εων) που αναφέρεται(-ονται) στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού στην (στις) διασάφηση(-εις) εξαγωγής που αναφέρεται(-ονται) στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, καθώς και τις ποσότητες και τις λεπτομέρειες ταυτοποίησης των εξαγόμενων κονσερβών που αντιστοιχούν σε κάθε διασάφηση».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007 σ. 1.

(2)  ΕΕ L 325 της 24.11.2006 σ. 12.


11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1113/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις ζώνες VIIIa και VIIIb από σκάφη που φέρουν σημαία Ισπανίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό αριθ. 2847/93 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουδα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/2008 του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2008 περί καθορισμού, για το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2008.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2008.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2008, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Φωκίων ΦΩΤΙΆΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 19 της 23.1.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

αριθ.

55/T&Q

Κράτος μέλος

ESP

Απόθεμα

SOL/8AB.

Είδος

Γλώσσα (Solea solea)

Ζώνη

Ζώνες VIIIa και VIIIb

Ημερομηνία

2.9.2008


11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1114/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στη ζώνη IIIa και στα ύδατα ΕΚ των ζωνών IIIb, IIIc και IIId από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό αριθ. 2847/93 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/2008 του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2008, περί καθορισμού, για το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά σκάφη (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2008.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2008.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2008, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Φωκίων ΦΩΤΙΆΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 19 της 23.1.2008, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

αριθ.

56/T&Q

Κράτος μέλος

SWE

Απόθεμα

SOL/3A/BCD

Είδος

Γλώσσα (Solea solea)

Ζώνη

IIIa, ύδατα ΕΚ των IIIb, IIIc και IIId

Ημερομηνία

22.9.2008


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/36


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Anoplophora chinensis (Forster)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6631]

(2008/840/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον κατάλογο του παραρτήματος Ι μέρος Α κεφάλαιο Ι της οδηγίας 2000/29/ΕΚ απαριθμούνται το Anoplophora malasiaca (Forster) και το Anoplophora chinensis (Thomson). Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι δύο αυτές ονομασίες καλύπτουν στην πράξη ένα και μόνον είδος επιβλαβούς οργανισμού. Επομένως, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, είναι επομένως σκόπιμο να χρησιμοποιείται η ενιαία αναθεωρημένη επιστημονική ονομασία Anoplophora chinensis (Forster) για την περιγραφή των οργανισμών που απαριθμούνται στο παράρτημα ως Anoplophora malasiaca (Forster) και Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής ή εξάπλωσης στο έδαφός του ενός επιβλαβούς οργανισμού, ανεξάρτητα με το εάν αυτός παρατίθεται ή όχι στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, μπορεί να λάβει προσωρινά όλα τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την προστασία του από τον κίνδυνο αυτό.

(3)

Λόγω της παρουσίας του Anoplophora chinensis (Forster) σε διάφορα φυτά ξενιστές στην περιοχή της Λομβαρδίας, η Ιταλία ενημέρωσε την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στις 23 Νοεμβρίου 2007 ότι, στις 9 Νοεμβρίου 2007, έλαβε πρόσθετα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού στο έδαφός της.

(4)

Ως αποτέλεσμα του εντοπισμού Anoplophora chinensis (Forster) σε διάφορα φυτά ξενιστές στις Κάτω Χώρες, η Επιτροπή και άλλα κράτη μέλη ενημερώθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2008 για τα μέτρα που ελήφθησαν για την εξάλειψη του εν λόγω οργανισμού στις Κάτω Χώρες.

(5)

Ο Anoplophora chinensis (Forster) εντοπίστηκε πρόσφατα σε αρκετές αποστολές φυτών που προορίζονται για φύτευση του είδους Acer spp. καταγωγής τρίτων χωρών. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό για τα φυτά του είδους Acer spp. ούτε για άλλα φυτά που συγκαταλέγονται στα πλέον ευπαθή φυτά ξενιστές και τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες ή την Κοινότητα.

(6)

Το 2008 οι Κάτω Χώρες δημοσίευσαν ανάλυση κινδύνου επιβλαβούς οργανισμού σχετικά με το Anoplophora chinensis (Forster), σύμφωνα με την οποία υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα εγκατάστασης του οργανισμού στην Κοινότητα και είναι πολύ πιθανό να προκληθεί οικονομική ζημιά σε πολλά φυτά ξενιστές.

(7)

Επομένως, είναι αναγκαίο να ληφθούν έκτακτα μέτρα κατά της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Anoplophora chinensis (Forster). Τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν σε έναν κατάλογο φυτών ανεξαρτήτως καταγωγής, των «συγκεκριμένων φυτών», τα οποία είναι γνωστό ότι είναι ξενιστές του Anoplophora chinensis (Forster) και τα οποία εμφανίζουν το υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης.

(8)

Πρέπει να καθοριστούν μέτρα για τις εισαγωγές των συγκεκριμένων φυτών όσον αφορά την παραγωγή τους σε τρίτες χώρες και τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται κατά την είσοδο στην Κοινότητα. Πρέπει επίσης να καθοριστούν μέτρα όσον αφορά την παραγωγή, τη μετακίνηση και τον έλεγχο των συγκεκριμένων φυτών που προέρχονται από περιοχές της Κοινότητας στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία Anoplophora chinensis (Forster).

(9)

Πρέπει να καθοριστούν λεπτομερή μέτρα για τις περιοχές της Κοινότητας όπου έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster), δηλ, τις μολυσμένες ζώνες. Στις εν λόγω ζώνες πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη του οργανισμού και την εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του. Στις περιοχές που περιβάλλουν τις εν λόγω ζώνες, δηλαδή στις ζώνες απομόνωσης, πρέπει να διενεργείται εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού. Σε περίπτωση πρώτης ανίχνευσης του οργανισμού σε περιοχή της Κοινότητας, το μέγεθος της σχετικής ζώνης απομόνωσης είναι δυνατό να μειωθεί για να αντανακλάται καλύτερα ο πιο περιορισμένος κίνδυνος εξάπλωσης.

(10)

Πρέπει να διενεργηθεί στα φυτά ξενιστές σε όλα τα κράτη μέλη έρευνα για τον έλεγχο της παρουσίας ή της συνεχιζόμενης απουσίας του Anoplophora chinensis (Forster).

(11)

Είναι σκόπιμο τα μέτρα να επανεξεταστούν πριν από τις 31 Μαΐου 2009 λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων, ύστερα από μία περίοδο βλάστησης, των επίσημων ερευνών και των εξετάσεων που θα διενεργήσουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται και μεταφέρονται εντός της Κοινότητας σύμφωνα με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης.

(12)

Για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση, τα κράτη μέλη πρέπει, εφόσον απαιτείται, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «συγκεκριμένα φυτά» νοούνται τα φυτά που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπόρους, των ειδών of Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. και Ulmus spp.·

β)

ως «τόπος παραγωγής» νοείται ο τόπος παραγωγής όπως ορίζεται στο διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 5 του FAO (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) (2).

Άρθρο 2

Εισαγωγή των συγκεκριμένων φυτών

Η είσοδος την Κοινότητα των συγκεκριμένων φυτών που εισάγονται από τρίτες χώρες όπου είναι γνωστή η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) επιτρέπεται μόνον εάν:

α)

πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εισαγωγή που αναφέρονται στο σημείο 1 του τμήματος Ι του παραρτήματος Ι·

β)

με την επιφύλαξη του άρθρου 13α παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, αμέσως μετά την είσοδο στην Κοινότητα επιθεωρούνται από το αρμόδιο επίσημο όργανο σύμφωνα με το σημείο 2 του τμήματος Ι του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης για την παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster), και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις του εν λόγω οργανισμού.

Άρθρο 3

Διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών στην Κοινότητα

Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία προέρχονται από οριοθετημένες περιοχές της Κοινότητας που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 είναι δυνατό να διακινούνται εντός της Κοινότητας μόνον εάν πληρούν τους όρους που παρατίθενται στο σημείο 1) του τμήματος ΙΙ του παραρτήματος Ι.

Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 2 από τρίτες χώρες όπου είναι γνωστή η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) επιτρέπεται να διακινούνται σε περιοχές εκτός των οριοθετημένων περιοχών στην Κοινότητα μόνον εάν πληρούν τους όρους που περιγράφονται στο σημείο 2) τμήμα ΙΙ του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 4

Έρευνες

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες ετήσιες έρευνες για την παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) ή για ενδείξεις μόλυνσης των φυτών ξενιστών από τον οργανισμό στο έδαφός τους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, μαζί με τον κατάλογο των οριοθετημένων περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

Άρθρο 5

Οριοθετημένες ζώνες

Εάν τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 4 επιβεβαιώνουν την παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) σε μια περιοχή ή εάν η παρουσία του εν λόγω οργανισμού αποδεικνύεται με άλλα μέσα, τα κράτος μέλος καθορίζει οριοθετημένες ζώνες που αποτελούνται από μια μολυσμένη ζώνη και μια ζώνη απομόνωσης, σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος ΙΙ.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσημα μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 6

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε μέτρο που απαιτείται για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση και, εφόσον είναι αναγκαίο, τροποποιούν τα μέτρα που έλαβαν για την προστασία τους από την εισαγωγή και την εξάπλωση του Anoplophora chinensis (Forster), ούτως ώστε τα μέτρα αυτά να είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 7

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2009.

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1.

(2)  Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5 από τη Γραμματεία της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών, Ρώμη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3

Ι.   Ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή

(1)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α(9,16,18) και στο παράρτημα IV μέρος A(I)(14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα συγκεκριμένα φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες όπου είναι γνωστή η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας το οποίο αναφέρει στη στήλη «Συμπληρωματική δήλωση» ότι:

α)

καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους τα φυτά βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής που βρίσκεται σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «τόπος καταγωγής»· ή

β)

τα φυτά καλλιεργήθηκαν, για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από την εξαγωγή, σε τόπο παραγωγής που έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένος από το Anoplophora chinensis (Forster) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα:

(i)

ο οποίος είναι καταχωρισμένος και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία προστασίας φυτών στη χώρα καταγωγής, και

(ii)

ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο επίσημες επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις του οργανισμού· και

(iii)

όπου τα φυτά καλλιεργούνται σε χώρο:

με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του Anoplophora chinensis (Forster) ή

στον οποίο εφαρμόζονται οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες και ο οποίος περιβάλλεται από ζώνη απομόνωσης με ακτίνα τουλάχιστον δύο χλμ όπου διενεργούνται ετησίως σε κατάλληλες χρονικές περιόδους επίσημες έρευνες για την παρουσία ή για ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster). Στην περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα εξάλειψης για την αποκατάσταση της κατάστασης της ζώνης απομόνωσης ως απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς· και

(iv)

όπου, αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν επισήμως σε διεξοδική επιθεώρηση για την παρουσία Anoplophora chinensis (Forster), ιδίως στις ρίζες και στους μίσχους των φυτών. Εφόσον απαιτείται, η επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει δειγματοληψία καταστροφής.

(2)

Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται σύμφωνα με το σημείο 1 υποβάλλονται σε διεξοδική επιθεώρηση στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής (1). Οι μέθοδοι επιθεώρησης που εφαρμόζονται διασφαλίζουν την ανίχνευση κάθε ένδειξης του Anoplophora chinensis (Forster), ιδίως στις ρίζες και στους μίσχους των φυτών. Εφόσον απαιτείται, η επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει δειγματοληψία καταστροφής.

ΙΙ.   Όροι διακίνησης

(1)

Τα συγκεκριμένα φυτά που προέρχονται από οριοθετημένες περιοχές εντός της Κοινότητας επιτρέπεται να διακινούνται εντός της Κοινότητας μόνον εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΚ της Επιτροπής (2) και έχουν καλλιεργηθεί για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από τη μετακίνησή τους σε τόπο παραγωγής:

(i)

ο οποίος είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ (3)· και

(ii)

ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο επίσημες διεξοδικές επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις του οργανισμού· εφόσον απαιτείται, η επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει δειγματοληψία καταστροφής.

(iii)

όπου τα φυτά καλλιεργούνται σε χώρο:

με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του Anoplophora chinensis (Forster)· ή

στον οποίο εφαρμόζονται οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες και ο οποίος περιβάλλεται από ζώνη απομόνωσης με ακτίνα τουλάχιστον δύο χιλιομέτρων όπου διενεργούνται ετησίως σε κατάλληλες χρονικές περιόδους επίσημες έρευνες για την παρουσία ή για ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster). Στην περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις του Anoplophora chinensis (Forster), πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα εξάλειψης για την αποκατάσταση της κατάστασης της ζώνης απομόνωσης ως απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς.

(2)

Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται από τρίτες χώρες όπου είναι γνωστή η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) σύμφωνα με το τμήμα Ι επιτρέπεται να διακινούνται εντός της Κοινότητας μόνον εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο σημείο 1.


(1)  ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 344 της 26.11.1992, σ. 38.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5

1.   Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών

α)

Οι οριοθετημένες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη:

(i)

μια μολυσμένη ζώνη όπου έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) και η οποία περιλαμβάνει όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα που προκαλεί ο Anoplophora chinensis (Forster) και, ενδεχομένως, όλα τα φυτά που ανήκουν στην ίδια παρτίδα κατά τη στιγμή της φύτευσης,

(ii)

μια ζώνη απομόνωσης σε απόσταση τουλάχιστον δύο χλμ από τη μολυσμένη ζώνη.

β)

Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών που αναφέρονται στο στοιχείο α) βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στη βιολογία του Anoplophora chinensis (Forster), στο επίπεδο μόλυνσης, στη συγκεκριμένη κατανομή των ευπαθών φυτών στη σχετική περιοχή και σε στοιχεία που αποδεικνύουν την εγκατάσταση του επιβλαβούς οργανισμού. Σε περίπτωση που ο οργανισμός ανιχνεύεται για πρώτη φορά σε μία περιοχή, και ανάλογα με την επιθεώρηση οριοθέτησης, η ακτίνα της ζώνης απομόνωσης μπορεί να περιοριστεί σε όχι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από τα όρια της μολυσμένης ζώνης.

γ)

Εάν επιβεβαιωθεί η παρουσία του Anoplophora chinensis (Forster) εκτός της μολυσμένης ζώνης, η οριοθέτηση των οριοθετημένων περιοχών θα αλλάξει ανάλογα ή θα ληφθούν άμεσα μέτρα εξάλειψης για την αποκατάσταση της απαλλαγής της ζώνης απομόνωσης από τον επιβλαβή οργανισμό.

δ)

Αν, με βάση τις ετήσιες έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β), ο Anoplophora chinensis (Forster) δεν ανιχνευθεί σε μία οριοθετημένη περιοχή επί περίοδο τεσσάρων ετών, καταργείται η οριοθέτηση και δεν απαιτούνται πλέον τα μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές

Τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 5 και πρέπει να λαμβάνονται στις οριοθετημένες περιοχές, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

στη μολυσμένη ζώνη, κατάλληλα μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη του Anoplophora chinensis (Forster), συμπεριλαμβανομένων της κοπής και της καταστροφής των μολυσμένων φυτών και των φυτών που εμφανίζουν σημάδια Anoplophora chinensis (Forster), και των ριζών, ετησίως πριν από τις 30 Απριλίου·

β)

στη μολυσμένη ζώνη και στη ζώνη απομόνωσης, εντατική παρακολουθηση για την παρουσία Anoplophora chinensis (Forster) με επιθεωρήσεις που διενεργούνται ετησίως σε φυτά ξενιστές του οργανισμού σε κατάλληλες χρονικές περιόδους.


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/42


ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2008/841/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Οκτωβρίου 2008

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29, το άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στόχος του προγράμματος της Χάγης είναι να βελτιωθεί η κοινή ικανότητα της Ένωσης και των κρατών μελών της να καταπολεμούν, μεταξύ άλλων, ιδίως το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί ειδικότερα μέσω της προσέγγισης των νομοθεσιών. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι και η εξάπλωση των εγκληματικών οργανώσεων καθώς και για να δοθεί αποτελεσματική απάντηση στις προσδοκίες των πολιτών και στις ανάγκες των κρατών μελών. Σχετικά με αυτό το θέμα στο σημείο 14 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004 σημειώνεται ότι οι ευρωπαίοι πολίτες ελπίζουν ότι παράλληλα με την εξασφάλιση της τήρησης των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει αποτελεσματικότερη κοινή αντιμετώπιση των διασυνοριακών προβλημάτων, όπως το οργανωμένο έγκλημα.

(2)

Η Επιτροπή, με την ανακοίνωσή της τής 29ης Μαρτίου 2004 σχετικά με ορισμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και σημείωσε ότι θα εκπονήσει απόφαση-πλαίσιο για την αντικατάσταση της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με το αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(3)

Σύμφωνα με το σημείο 3.3.2 του προγράμματος της Χάγης, η προσέγγιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου εξυπηρετεί τους σκοπούς της διευκόλυνσης της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και της αστικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και αφορά τομείς ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακές διαστάσεις, θα πρέπει δε να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς εγκλημάτων που μνημονεύονται ρητά στις συνθήκες. Επομένως, χρειάζεται προσέγγιση του ορισμού των αξιόποινων πράξεων που αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε όλα τα κράτη μέλη. Προς τούτο, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει εγκλήματα που κατά κανόνα διαπράττονται στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται κυρώσεις αντίστοιχες προς τη σοβαρότητα αυτών των αξιόποινων πράξεων κατά των φυσικών και νομικών προσώπων που τις διέπραξαν ή που υπέχουν ευθύνη για αυτές.

(4)

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 στοιχείο α) δεν θα πρέπει να θίγουν την ελευθερία των κρατών μελών να χαρακτηρίσουν και άλλες ομάδες προσώπων ως εγκληματικές οργανώσεις, π.χ. ομάδες, σκοπός των οποίων δεν είναι το οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος.

(5)

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 2 στοιχείο α) δεν θα πρέπει να θίγουν την ελευθερία των κρατών μελών να ερμηνεύουν τον όρο «εγκληματικές δραστηριότητες» κατά την έννοια της τέλεσης υλικών πράξεων.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βασιστεί στο σημαντικό έργο που επιτελέσθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος «σύμβαση του Παλέρμο», η οποία συνήφθη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την απόφαση 2004/579/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

(7)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης-πλαίσιο είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς λόγω της κλίμακος της δράσης να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που θεσπίζεται από το άρθρο 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως εφαρμόζεται με το άρθρο 2 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(8)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6 και 49. Κανένα στοιχείο της παρούσας απόφασης-πλαισίου δεν αποσκοπεί στη μείωση ή περιστολή των εθνικών κανόνων περί θεμελιωδών δικαιωμάτων ή ελευθεριών, όπως του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, του δικαιώματος απεργίας, των ελευθεριών του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσαι, του τύπου ή του λόγου, περιλαμβανομένου του δικαιώματος απάντων να συνιστούν ή να προσχωρούν σε επαγγελματικές ενώσεις χάριν της προστασίας των συμφερόντων τους και του σχετικού δικαιώματος να διαδηλώνουν.

(9)

Συνεπώς, η κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ καταργείται,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ως «εγκληματική οργάνωση» νοείται η εγκαθιδρυμένη επί ένα χρονικό διάστημα και διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων, που δρουν από κοινού προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις οι οποίες επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή βαρύτερη ποινή, με σκοπό να προσπορισθούν, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος.

2.

Ως «διαρθρωμένη ένωση» νοείται η ένωση που δεν συγκροτείται τυχαία για την άμεση τέλεση μιας αξιόποινης πράξης, ούτε χρειάζεται να έχει επίσημα καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της, συνέχεια στη συμμετοχή των μελών αυτών ή ανεπτυγμένη διάρθρωση.

Άρθρο 2

Αξιόποινες πράξεις σχετικές με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε μία ή και οι δύο συμπεριφορές που έχουν σχέση με εγκληματική οργάνωση να θεωρούνται αξιόποινες πράξεις:

α)

η συμπεριφορά προσώπου, το οποίο εκ προθέσεως και εν γνώσει, είτε του σκοπού και της εν γένει δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης, είτε της πρόθεσής της να τελέσει τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, συμμετέχει ενεργά στις εγκληματικές δραστηριότητές της, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών ή υλικών μέσων, της στρατολόγησης νέων μελών, καθώς και κάθε μορφής χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της, ενώ γνωρίζει ότι η συμμετοχή του θα συμβάλλει στην τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης·

β)

η συμπεριφορά προσώπου η οποία συνίσταται σε συμφωνία με ένα ή περισσότερα πρόσωπα ότι θα αναπτυχθεί δραστηριότητα η οποία, αν υλοποιηθεί, θα συνίσταται στην τέλεση αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1, ακόμη και αν το εν λόγω πρόσωπο δεν συμμετέχει στην εκτέλεση της δραστηριότητας αυτής.

Άρθρο 3

Κυρώσεις

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α)

η αξιόποινη πράξη την οποία αναφέρει το στοιχείο α) του άρθρου 2 να τιμωρείται με μέγιστη ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον μεταξύ δύο και πέντε ετών· ή

β)

οι αξιόποινες πράξεις τις οποίες αναφέρει το στοιχείο β) του άρθρου 2 να τιμωρούνται με την ίδια μέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή την οποία επισύρει και η αξιόποινη πράξη που αποτελούσε το αντικείμενο της συμφωνίας, ή με ποινή στερητική της ελευθερίας το μέγιστο ύψος της οποίας είναι τουλάχιστο μεταξύ δύο και πέντε ετών.

2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε το γεγονός ότι οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται από το άρθρο 2, όπως τις ορίζει το εν λόγω κράτος μέλος, έχουν τελεσθεί στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, να μπορεί να θεωρηθεί επιβαρυντική περίσταση.

Άρθρο 4

Ιδιαίτερες περιστάσεις

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι ποινές που αναφέρει το άρθρο 3 να μπορούν να μειωθούν ή ο δράστης να μπορεί να εξαιρεθεί της εφαρμογής τους, αν αυτός, για παράδειγμα:

α)

εγκαταλείψει την εγκληματική δραστηριότητα και

β)

παράσχει στις διοικητικές ή δικαστικές αρχές πληροφορίες, τις οποίες δεν θα μπορούσαν άλλως να αποκτήσουν και οι οποίες τις βοηθούν:

i)

να αποτρέψουν, να παύσουν ή να περιορίσουν τα αποτελέσματα της αξιόποινης πράξης,

ii)

να προσδιορίσουν ή να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη τους λοιπούς δράστες της αξιόποινης πράξης,

iii)

να εξεύρουν αποδεικτικά στοιχεία,

iv)

να στερήσουν την εγκληματική οργάνωση από αθέμιτους πόρους ή κέρδη που απορρέουν από τις εγκληματικές της δραστηριότητες, ή

v)

να αποτρέψουν την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων που αναφέρει το άρθρο 2.

Άρθρο 5

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για καθεμία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρει το άρθρο 2, όταν αυτές τελούνται για λογαριασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε:

α)

εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·

β)

εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου·

γ)

εξουσία ασκήσεως ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα σε περίπτωση που η παράλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από πρόσωπο αναφερόμενο από την παράγραφο 1, καθιστά δυνατή την τέλεση από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρει το άρθρο 2, προς όφελος του οικείου νομικού προσώπου.

3.   Η ευθύνη νομικών προσώπων δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν θίγει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που είναι δράστες ή συνεργοί μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρει το άρθρο 2.

4.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως νομικά πρόσωπα νοούνται όλες οι οντότητες που έχουν νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, εξαιρουμένων των κρατών ή δημοσίων οργανισμών που ασκούν κρατική εξουσία και των δημοσίων διεθνών οργανισμών.

Άρθρο 6

Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 να υπόκειται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, π.χ.:

α)

αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

β)

προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας·

γ)

επιβολή δικαστικής εποπτείας·

δ)

δικαστική εκκαθάριση·

ε)

προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση της αξιόποινης πράξης.

2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε νομικό πρόσωπο που υπέχει ευθύνη κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 να υπόκειται σε αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Άρθρο 7

Δικαιοδοσία και συντονισμός των διώξεων

1.   Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε η δικαιοδοσία του να καλύπτει τουλάχιστον τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αξιόποινες πράξεις τις οποίες αναφέρει το άρθρο 2 τελέσθηκαν:

α)

εν όλω ή εν μέρει μέσα στο έδαφός του, όποιος και αν είναι ο τόπος όπου η εγκληματική οργάνωση έχει τη βάση της ή αναπτύσσει τις εγκληματικές δραστηριότητές της·

β)

από υπήκοό του· ή

γ)

προς όφελος νομικού προσώπου που εδρεύει στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι δεν θα εφαρμόζει, ή ότι θα εφαρμόζει μόνον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή περιστάσεις, τους κανόνες περί δικαιοδοσίας των στοιχείων β) και γ), εφόσον οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρει το άρθρο 2 έχουν διαπραχθεί έξω από το έδαφός του.

2.   Όταν μία αξιόποινη πράξη, που αναφέρεται από το άρθρο 2, υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών και οποιοδήποτε από αυτά μπορεί εγκύρως να κινήσει δίωξη βάσει των αυτών πραγματικών περιστατικών, τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται για να αποφασίσουν ποιο από αυτά θα ασκήσει την ποινική δίωξη κατά των δραστών της αξιόποινης πράξης, στοχεύοντας σε συγκέντρωση, εάν είναι δυνατόν, της δίωξης σε ένα μόνον κράτος μέλος. Προς τούτο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας ή κάθε άλλο οργανισμό ή μηχανισμό που έχει εγκαθιδρυθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει τη συνεργασία των δικαστικών τους αρχών και το συντονισμό των ενεργειών τους. Πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)

το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διεπράχθησαν οι αξιόποινες πράξεις·

β)

το κράτος μέλος, του οποίου ο δράστης είναι υπήκοος, ή στο οποίο έχει τη διαμονή του·

γ)

το κράτος μέλος καταγωγής των θυμάτων·

δ)

το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου ανακαλύφθηκε ο δράστης.

3.   Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το δίκαιό τους, δεν εκδίδουν ή δεν παραδίδουν ακόμη τους πολίτες τους, θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να υπάγουν στη δικαιοδοσία τους και να διώκουν, όπως ενδείκνυται, τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρει το άρθρο 2, όταν διαπράττονται από πολίτη τους εκτός του εδάφους τους.

4.   Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την άσκηση δικαιοδοσίας επί ποινικών υποθέσεων, όπως την έχει θεσπίσει ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

Άρθρο 8

Αυτεπάγγελτη δίωξη χωρίς καταγγελία ή κατηγορία από θύματα

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διεξαγωγή ανακρίσεων ή η άσκηση δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις, τις οποίες αναφέρει το άρθρο 2, να μην εξαρτώνται από καταγγελία ή κατηγορία προερχομένη από θύμα της αξιόποινης πράξης, τουλάχιστον όσον αφορά πράξεις που τελέσθηκαν στο έδαφος του κράτους μέλους.

Άρθρο 9

Κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων

Η κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ καταργείται.

Η αναφορά στη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ σε πράξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ερμηνεύεται ως αναφορά στη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κατά την έννοια της παρούσας απόφασης-πλαίσιο.

Άρθρο 10

Εφαρμογή και εκθέσεις

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο πριν από τις 11 Μαΐου 2010.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 11 Μαΐου 2010, το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Βάσει έκθεσης που συντάσσεται βάσει των πληροφοριών αυτών και γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, το Συμβούλιο εξετάζει πριν από τις 11 Νοεμβρίου 2012, τον βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

Άρθρο 11

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 24 Οκτωβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Γνώμη που εδόθη μετά από προαιρετική διαβούλευση (δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 69.


11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/46


ΑΠΌΦΑΣΗ 2008/842/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της κοινής θέσης 2007/140/ ΚΕΠΠΑ σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

την κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ (1), και ιδίως το άρθρο 7, παράγραφος 2 αυτής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Στις 27 Φεβρουαρίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ με την οποία εφαρμόζεται η απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(2)

Στις 7 Αυγούστου 2008, το Συμβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ (2) για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ, σκοπός της οποίας είναι να υλοποιηθεί η απόφαση 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(3)

Η κοινή θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, από τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά τις δραστηριότητες των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων των υπαγομένων στη δικαιοδοσία τους με όλες τις τράπεζες τις εγκατεστημένες στο Ιράν, καθώς και με τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό, ούτως ώστε οι εν προκειμένω δραστηριότητες να μην συνεπικουρούν πυρηνικές δραστηριότητες που συντελούν στην εξάπλωση ή τη διάδοση φορέων πυρηνικών όπλων.

(4)

Το Συμβούλιο κατονόμασε τα υποκαταστήματα και τις θυγατρικές των εγκατεστημένων στο Ιράν τραπεζών στα οποία εφαρμόζεται η κοινή θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ.Σημειωτέον ότι ορισμένες από τις εν λόγω οντότητες αποτελούν επίσης αντικείμενο δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, σημεία α) και β) της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Τα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV της κοινής θέσης 2007/140/ ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Τα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV της κοινής θέσης 2007/140/ ΚΕΠΠΑ αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της εκδόσεώς της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. KOUCHNER


(1)  ΕΕ L 61, 28.2.2007, σ. 49.

(2)  ΕΕ L 213, 8.8.2008, σ. 58.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υποκαταστήματα και θυγατρικές, εφόσον υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, των εγκατεστημένων στο Ιράν τραπεζών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3β, παράγραφος 1 στοιχείο β)(1) (1)

1.   ΤΡΑΠΕΖΑ MELLI IRAN*

Γαλλία

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Code BIC: MELIFRPP

Γερμανία

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Code BIC: MELIDEHH

Ηνωμένο Βασίλειο

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Code BIC: MELIGB2L

2.   ΤΡΑΠΕΖΑ SEPAH*

Γαλλία

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Code BIC: SEPBFRPP

Γερμανία

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Code BIC: SEPBDEFF

Ιταλία

Via Barberini 50, 00187 Rome

Code BIC: SEPBITRR

Ηνωμένο Βασίλειο

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Code BIC: SEPBGB2L

3.   ΤΡΑΠΕΖΑ SADERAT IRAN

Γαλλία

Banque Saderat Iran

16, Rue de la Paix, 75002 Paris

Code BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Γερμανία

Υποκατάστημα Αμβούργου

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

Code BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Υποκατάστημα Φραγκφούρτης

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Code BIC: BSIRDEFF

Ελλάδα

Υποκατάστημα Αθήνας

PO Box 4308, Πανεπιστημίου 25-29, 105 64 Αθήνα

Code BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Ηνωμένο Βασίλειο

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Code BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   ΤΡΑΠΕΖΑ TEJARAT

Γαλλία

Banque Tejarat

124-126, Rue de Provence, 75008 Paris

Code BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Ηνωμένο Βασίλειο

Έδρα και βασικό υποκατάστημα

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Code BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υποκαταστήματα και θυγατρικές, ευρισκόμενα εκτός δικαιοδοσίας των κρατών μελών, τραπεζών εγκατεστημένων στο Ιράν και χρηματοοικονομικές οντότητες μη εγκατεστημένες στο Ιράν και μη υπαγόμενες στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, οι οποίες ωστόσο τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων και οντοτήτων εγκατεστημένων στο Ιράν, όπως ορίζονται στο άρθρο 3β, παράγραφος 1, στοιχεία γ) και δ) (2)

1.   ΤΡΑΠΕΖΑ MELLI*

Αζερμπαϊτζάν

Υποκατάστημα της τράπεζας Melli Iran στο Μπακού

Nobel Ave. 14, Baku

Code BIC: MELIAZ22

Ιράκ

No.111—27 Alley—929 District—Arasat street, Baghdad

Code BIC: MELIIQBA

Ομάν

Υποκατάστημα στο Μασκάτ του Ομάν

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Code BIC: MELIOMR

Κίνα

Melli Bank HK (υποκατάστημα της τράπεζας Melli PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Code BIC: MELIHKHH

Αίγυπτος

Γραφείο εκπροσώπησης

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tél.: 2700605 / Fax: 92633

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Περιφερειακό Γραφείο

P.O. Box:1894, Dubai

Code BIC: MELIAEAD

Υποκατάστημα Αμπού Ντάμπι

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Code BIC: MELIAEADADH

Υποκατάστημα Αλ Άιν

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Code BIC: MELIAEADALN

Υποκατάστημα Μπουρ Ντουμπάι

Adresse: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Code BIC: MELIAEADBR2

Βασικό υποκατάστημα στο Ντουμπάι

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Code BIC: MELIAEAD

Υποκατάστημα Φουτζάϊρα

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Code BIC: MELIAEADFUJ

Υποκατάστημα Ρας ελ-Χέιμα

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Code BIC: MELIAEADRAK

Υποκατάστημα Σάρζα

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Code BIC: MELIAEADSHJ

Ρωσική Ομοσπονδία

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Code BIC: MELIRUMM

Ιαπωνία

Γραφείο εκπροσώπησης

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tél.: 332162631. Fax (3)32162638. Télex: J296687.

2.   ΤΡΑΠΕΖΑ MELLAT

Νότια Κορέα

Υποκατάστημα της τράπεζας Mellat στη Σεούλ

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Code BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Τουρκία

Υποκατάστημα Κωνσταντινούπολης

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Code BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Υποκατάστημα Αγκύρας

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

Code BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Υποκατάστημα Σμύρνης

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Code BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Αρμενία

Υποκατάστημα Γιερεβάν

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Code BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Υποκατάστημα Ντουμπάι

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Code BIC: PIBPAEAD

4.   ΤΡΑΠΕΖΑ SADERAT IRAN

Λίβανος

Περιφερειακό Γραφείο

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Code BIC: BSIRLBBE

Βασικό υποκατάστημα Βηρυτού

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Code BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Υποκατάστημα Αλ Γομπέιρι

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Code BIC: BSIRLBBE

Υποκατάστημα Μπαλμπέκ

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Code BIC: BSIRLBBE

Υποκατάστημα Μπορτζ αλ Μπαρατζνέ

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Code BIC: BSIRLBBE

Υποκατάστημα Σάιντα

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Code BIC: BSIRLBBE

Ομάν

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Code BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Κατάρ

Υποκατάστημα Ντόχας

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Code BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Τουρκμενιστάν

Υποκατάστημα της τράπεζας Saredat Iran στο Ασγκαμπάτ

Makhtoomgholi ave., no181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Περιφερειακό Γραφείο στο Ντουμπάι

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Μουρσίντ Μπαζάρ

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Μπουρ Ντουμπάι

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Αζμάν

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Αμπού Ντάμπι

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Υποκατάστημα Αλ Άιν

No1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Υποκατάστημα Σάρζα

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Μπαχρέιν

Υποκατάστημα Μπαχρέιν

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

Εξωεδαφικό υποκατάστημα

P.O. Box 825 - Manama

Télex: 8688 SADER BANK

Ουζμπεκιστάν

Τράπεζα Saderat Iran Τασκένδης

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Code BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   ΤΡΑΠΕΖΑ TEJARAT

Τατζικιστάν

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Κίνα

Γραφείο εκπροσώπησης στην Κίνα

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN ΒΑΝΚ (γνωστή επίσης με την επωνυμία Aryan Bank)

Αφγανιστάν

Έδρα

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Code BIC: AFABAFKA

Υποκατάστημα Χεράτ

NO.14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Code BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Μπαχρέιν

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Code BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Βενεζουέλα

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Code BIC: IDUNVECAXXX.

».

(1)  Οι οντότητες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) αποτελούν επίσης αντικείμενο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ.

(2)  Οι οντότητες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) αποτελούν επίσης αντικείμενο δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ.


11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/55


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2008/843/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

που τροποποιεί και παρατείνει την κοινή θέση 2007/734/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 13 Νοεμβρίου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2007/734/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ουζμπεκιστάν (1).

(2)

Στα συμπεράσματά του της 13ης Οκτωβρίου 2008 το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προόδους που σημείωσε το Ουζμπεκιστάν, εδώ και ένα έτος, στον τομέα της κατοχύρωσης του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενθάρρυνε το Ουζμπεκιστάν να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου, και χαιρέτισε επίσης τη δέσμευση του Ουζμπεκιστάν να εργασθεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σειρά θεμάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο συμφώνησε να μην ανανεώσει τις απαγορεύσεις διαμονής που επιβλήθηκαν έναντι ορισμένων προσώπων βάσει της κοινής θέσης 2007/734/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Το Συμβούλιο επισήμανε, ωστόσο, ότι ανησυχεί για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν σε έναν ορισμένο αριθμό τομέων και προέτρεψε τις αρχές αυτής της χώρας να τηρήσουν πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η απαγόρευση εξαγωγών όπλων που επεβλήθη με την κοινή θέση 2007/734/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να ανανεωθεί για ένα δωδεκάμηνο.

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή θέση 2007/734/ΚΕΠΠΑ παρατείνεται ως τις 13 Νοεμβρίου 2009.

Άρθρο 2

Τα άρθρα 3 και 4 και το παράρτημα ΙΙ της κοινής θέσης 2007/734/ΚΕΠΠΑ καταργούνται.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της υιοθέτησής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. KOUCHNER


(1)  ΕΕ L 295, 14.11.2007, σ. 34.


11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/56


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2008/844/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Νοεμβρίου 2008

για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 10 Απριλίου 2006, το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2004/661/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Στις 13 Οκτωβρίου 2008, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ έπρεπε να παραταθούν για περίοδο 12 μηνών. Ωστόσο, το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης ότι απαγορεύσεις παραμονής οι οποίες αφορούν ορισμένους ιθύνοντες της Λευκορωσίας, εξαιρουμένων εκείνων οι οποίοι ενέχονται στις εξαφανίσεις ατόμων κατά την περίοδο 1999-2000 καθώς και της Προέδρου της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, δεν πρέπει να ισχύουν για αναθεωρήσιμη περίοδο έξι μηνών, και τούτο προκειμένου να ενθαρρύνει το διάλογο με τις λευκορωσικές αρχές και τη θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

(3)

Το Συμβούλιο, κατά το πέρας της προαναφερθείσας εξάμηνης περιόδου, θα επανεξετάσει την κατάσταση στην Λευκορωσία και θα αξιολογήσει την πρόοδο που σημείωσαν οι λευκορωσικές αρχές ως προς τις μεταρρυθμίσεις του εκλογικού κώδικα, οι οποίες είχαν ως σκοπό να τον ευθυγραμμίσουν με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ και με τους λοιπούς διεθνείς κανόνες για τις δημοκρατικές εκλογές. Το Συμβούλιο θα εκτιμήσει επίσης κάθε άλλη απτή ενέργεια που αποβλέπει στην ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, καθώς και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι προς πολιτική δράση και του κράτους δικαίου. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει τις απαγορεύσεις παραμονής νωρίτερα, αν είναι ανάγκη, ανάλογα με τις ενέργειες των αρχών της Λευκορωσίας στους τομείς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(4)

Η κοινή θέση 2008/288/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 2008, για την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας πρέπει να καταργηθεί έως τις 10 Απριλίου 2009,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή θέση 2006/276/ΚΕΠΠΑ παρατείνεται έως τις 13 Οκτωβρίου 2009.

Άρθρο 2

1.   Η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο β) της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ, στο μέτρο που αφορούν τον κ. Youri Nikolaïevitch Podobel, αναστέλλονται έως τις 13 Απριλίου 2009.

2.   Η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σημείο γ) της κοινής θέσης 2006/276/ΚΕΠΠΑ αναστέλλονται έως τις 13 Απριλίου 2009.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση θα επανεξεταστεί, πριν από τις 13 Απριλίου 2009, υπό το φως της κατάστασης στη Λευκορωσία.

Άρθρο 4

Η κοινή θέση 2008/288/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 5

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 6

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. KOUCHNER


(1)  ΕΕ L 101 της 11.4.2006, σ. 5.


11.11.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 300/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.