ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
30 Σεπτεμβρίου # 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 954/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 682/2007 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του επιβληθέντος προσωρινού δασμού στις εισαγωγές ορισμένου παρασκευασμένου ή διατηρημένου γλυκού καλαμποκιού σε κόκκους, καταγωγής Ταϊλάνδης

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2008 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 956/2008 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών ( 1 )

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 957/2008 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση παρέκκλισης για τη δασμολογική περίοδο 2008/2009 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών

12

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ( 1 )

13

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Κοινή θέση 2008/761/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με την παράταση της ισχύος της κοινής θέσης 2004/694/ΚΕΠΠΑ για περαιτέρω μέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)

60

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

30.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 954/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Σεπτεμβρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 682/2007 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του επιβληθέντος προσωρινού δασμού στις εισαγωγές ορισμένου παρασκευασμένου ή διατηρημένου γλυκού καλαμποκιού σε κόκκους, καταγωγής Ταϊλάνδης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 682/2007 (ο «οριστικός κανονισμός») (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις κοινοτικές εισαγωγές παρασκευασμένου ή διατηρημένου γλυκού καλαμποκιού σε κόκκους, καταγωγής Ταϊλάνδης («το υπό εξέταση προϊόν»), που κανονικά διασαφηνίζονται στους κωδικούς ΣΟ ex 2001 90 30 και ex 2005 80 00. Λόγω του μεγάλου αριθμού των συνεργαζόμενων μερών, κατά τη διάρκεια της έρευνας που οδήγησε στην επιβολή των μέτρων επελέγη δείγμα ταϊλανδών παραγωγών-εξαγωγέων.

(2)

Στις εταιρείες που επιλέχθηκαν για το δείγμα επιβλήθηκαν οι μεμονωμένοι συντελεστές δασμού που είχαν καθιερωθεί κατά την έρευνα. Σε όλες τις άλλες εταιρείες σε εθνικό επίπεδο επιβλήθηκε δασμός ύψους 12,9 %, βάσει του σταθμισμένου μέσου περιθωρίου ντάμπινγκ των εταιρειών του δείγματος.

B.   ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ

(3)

Στις 30 Αυγούστου 2007, μετά την επιβολή οριστικών μέτρων στις εισαγωγές γλυκού καλαμποκιού καταγωγής Ταϊλάνδης, η Kuiburi Fruit Canning Co., Limited («Kuiburi» ή «η εταιρεία»), παραγωγός-εξαγωγέας που δεν επελέγη στο δείγμα, αλλά είχε υποβάλει στην Επιτροπή πλήρη απάντηση στο ερωτηματολόγιο και είχε ζητήσει ατομική εξέταση, κατέθεσε προσφυγή στο Πρωτοδικείο. Στην προσφυγή της η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να της είχε χορηγηθεί ατομική εξέταση.

(4)

Υπό την επιφύλαξη της θέσης που θα λάβουν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα αν η υπόθεση συνεχιστεί από τον προσφεύγοντα, η Επιτροπή αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να προβεί σε μερική επανέναρξη της έρευνας αντιντάμπινγκ (3). Το αντικείμενο της επανέναρξης περιορίστηκε στην εξέταση της πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά την Kuiburi.

(5)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα την Kuiburi, καθώς και τους εκπροσώπους της χώρας εξαγωγής και τους κοινοτικούς παραγωγούς για τη μερική επανέναρξη της έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

(6)

Η Επιτροπή ζήτησε και επαλήθευσε τις πληροφορίες που υπέβαλε η Kuiburi τις οποίες έκρινε αναγκαίες για τον καθορισμό του ντάμπινγκ και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

(7)

Όπως ορίζεται στον οριστικό κανονισμό, η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2005 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»).

Γ.   ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

1.   Ντάμπινγκ

(8)

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ντάμπινγκ ήταν η ίδια με αυτήν που εφαρμόστηκε για τις εταιρείες του δείγματος, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 21 έως 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1888/2006 (ο «προσωρινός κανονισμός») (4) και όπως επιβεβαιώθηκε στον οριστικό κανονισμό.

(9)

Όσον αφορά τον καθορισμό της κανονικής αξίας, η Επιτροπή εξέτασε καταρχάς εάν το σύνολο των εγχώριων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος ήταν αντιπροσωπευτικό σε σύγκριση με το σύνολο των εξαγωγικών πωλήσεων της εταιρείας στην Κοινότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτη φράση του βασικού κανονισμού, οι εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος θεωρούνται αντιπροσωπευτικές όταν ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της εταιρείας υπερβαίνει το 5 % του όγκου των συνολικών εξαγωγικών πωλήσεών της προς την Κοινότητα.

(10)

Διαπιστώθηκε ότι το ομοειδές προϊόν δεν πωλείται στην εγχώρια αγορά. Κατά συνέπεια, η κανονική αξία έπρεπε να κατασκευαστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού. Η κανονική αξία κατασκευάστηκε με βάση το κόστος παραγωγής κάθε τύπου που εξάγεται στην Κοινότητα, διορθωμένο εν ανάγκη, στο οποίο προστέθηκε ένα εύλογο ποσό για τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα (ΓΔΕΠ) και τα κέρδη. Όπως και στην αρχική έρευνα, αποφασίστηκε να μην καθοριστούν τα έξοδα ΓΔΕΠ και το κέρδος βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 6 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, εφόσον μόνον μία εταιρεία που συμπεριλήφθηκε στο δείγμα πραγματοποίησε αντιπροσωπευτικές εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος. Συνεπώς, και σε συμμόρφωση με αυτό που έγινε στην αρχική έρευνα, τα έξοδα ΓΔΕΠ και το κέρδος καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο β), καθότι η Kuiburi πραγματοποίησε αντιπροσωπευτικές πωλήσεις, κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, της ίδιας γενικής κατηγορίας προϊόντων.

(11)

Διαπιστώθηκε ότι το κόστος παραγωγής και τα έξοδα ΓΔΕΠ που δηλώθηκαν ήταν χαμηλότερα από τα πραγματικά και έτσι διορθώθηκαν προτού χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της κανονικής αξίας.

(12)

Μετά την κοινοποίηση ουσιαστικών στοιχείων και συλλογισμών που αποτέλεσαν τη βάση των πορισμάτων στην παρούσα διαδικασία, η εταιρεία Kuiburi ισχυρίστηκε ότι για την κατασκευή της κανονικής αξίας, έπρεπε να καθοριστούν τα ποσά των εξόδων ΓΔΕΠ και του κέρδους σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Η εταιρεία έφερε το επιχείρημα ότι το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο β) δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, επειδή οι εγχώριες πωλήσεις άλλων προϊόντων i) συμπεριελάμβαναν μη συσκευασμένα σε κυτία προϊόντα και ii) δεν ήταν σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικές. Όσον αφορά το πρώτο επιχείρημα, ο ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος δεν περιλαμβάνει κάποιο συγκεκριμένο τύπο δοχείου και συνεπώς δεν περιορίζεται σε προϊόντα συσκευασμένα σε κυτία. Κατ’ αναλογία, το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα της ίδιας γενικής κατηγορίας. Σχετικά με το δεύτερο επιχείρημα, πρέπει να σημειωθεί ότι το κατώτατο όριο του 5 % που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού χρησιμεύει στον καθορισμό της αντιπροσωπευτικότητας των εγχώριων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος (σε σύγκριση με τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα). Για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 6 στοιχείο β) δεν χρειάζεται οι πωλήσεις της ίδιας γενικής κατηγορίας προϊόντων να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το κατώτατο όριο του 5 %. Σε κάθε περίπτωση, οι πωλήσεις της ίδιας γενικής κατηγορίας προϊόντων από την εταιρεία σε σύγκριση με τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα είναι πολύ σημαντικές και συνεπώς αντιπροσωπευτικές. Λόγω των ανωτέρω, τα επιχειρήματα της εταιρείας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά και επιβεβαιώνεται ότι τα έξοδα ΓΔΕΠ και το κέρδος καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

(13)

Η Kuiburi δήλωσε επίσης ότι αν τα έξοδα ΓΔΕΠ και το κέρδος καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, θα έπρεπε να καθοριστεί επίπεδο προσαρμογής για το στάδιο εμπορίας στο κέρδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της κανονικής αξίας, εφόσον οι πωλήσεις της στην Κοινότητα είναι προϊόντα με εμπορικό σήμα λιανοπωλητή και οι εγχώριες πωλήσεις της είναι ένα μείγμα προϊόντων με δικό της εμπορικό σήμα και με εμπορικό σήμα λιανοπωλητή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η Kuiburi καταλόγισε το κόστος πωλήσεων με βάση τον κύκλο εργασιών. Συνεπώς, το κέρδος και τα έξοδα ΓΔΕΠ ανήλθαν στο ίδιο συνδυασμένο επίπεδο στην περίπτωση πωλήσεων όλων των τύπων του προϊόντος σε όλες τις αγορές και τα δηλωθέντα στοιχεία κέρδους αντανακλούσαν μόνον κάποια μικρή μεταβολή στα έξοδα ΓΔΕΠ. Συνεπώς, δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία αντικατόπτριζαν διαφορές στο στάδιο εμπορίας. Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογείται επίπεδο προσαρμογής για το στάδιο εμπορίας στο κέρδος και τα επιχειρήματα της εταιρείας Kuiburi απορρίφθηκαν.

(14)

Όλες οι πωλήσεις της εταιρείας πραγματοποιήθηκαν άμεσα σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Κοινότητα. Για τις πωλήσεις αυτές, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού, βάσει της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής εξαγωγής από αυτούς τους ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα.

(15)

Η σύγκριση μεταξύ κανονικής αξίας και τιμής εξαγωγής πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο «τιμών εκ του εργοστασίου». Για να εξασφαλιστεί ορθή σύγκριση, ελήφθησαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, οι διαφορές στους παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών. Έγιναν προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές του κόστους μεταφοράς, χειρισμού, προμηθειών και πίστωσης στην περίπτωση που αυτό ήταν εφικτό και αιτιολογημένο.

(16)

Τα έξοδα ΓΔΕΠ που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της κανονικής αξίας σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογία περιλάμβαναν το κόστος προμηθειών. Ως εκ τούτου, αν και δεν προβλήθηκε καμία σχετική αξίωση, έγινε αυτοδικαίως προσαρμογή της κανονικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο ε), για να μειωθούν τα έξοδα ΓΔΕΠ κατά το ποσό των εξόδων για προμήθειες.

(17)

Το περιθώριο ντάμπινγκ της Kuiburi καθορίστηκε με βάση τη σύγκριση μιας σταθμισμένης μέσης κανονικής αξίας με ένα σταθμισμένο μέσο όρο τιμών εξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού.

(18)

Η σύγκριση έδειξε την ύπαρξη ντάμπινγκ. Το σταθμισμένο μέσο περιθώριο ντάμπινγκ που υπολογίστηκε για την εταιρεία, εκφραζόμενο ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, ανέρχεται σε 14,3 %.

2.   Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας

(19)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, το επίπεδο των προσωρινών μέτρων αντιντάμπινγκ πρέπει να αρκεί για την εξάλειψη της ζημίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, χωρίς να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε. Ο υπολογισμός της μη ζημιογόνου τιμής περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 120 έως 122 του προσωρινού κανονισμού.

(20)

Εν συνεχεία, καθορίστηκε η αναγκαία αύξηση της τιμής με βάση σύγκριση, ανά τύπο προϊόντος, της μέσης σταθμισμένης τιμής εισαγωγής, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του ποσοστού κατά το οποίο οι τιμές των επίμαχων εισαγωγών ήταν χαμηλότερες από τις κοινοτικές, και της μη ζημιογόνου τιμής για το ομοειδές προϊόν που πωλήθηκε από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην αγορά της Κοινότητας. Οι τυχόν διαφορές που προέκυψαν από την εν λόγω σύγκριση εκφράστηκαν στη συνέχεια ως ποσοστό της συνολικής αξίας CIF στα σύνορα της Κοινότητας.

(21)

Από την κατά τα ανωτέρω σύγκριση τιμών προέκυψε περιθώριο ζημίας ύψους 17,5 %.

Δ.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΑΣΜΩΝ

(22)

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, κρίνεται ότι πρέπει να επιβληθεί οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από την εταιρεία στο επίπεδο του περιθωρίου ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε, ο οποίος όμως, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, δεν πρέπει να είναι υψηλότερος από το περιθώριο ζημίας που καθορίστηκε για την Kuiburi και παρουσιάζεται στην αιτιολογική σκέψη 21.

(23)

Συνεπώς, ο δασμός αντιντάμπινγκ που πρέπει να εφαρμοστεί στην τιμή CIF στα σύνορα της Κοινότητας ανέρχεται σε 14,3 %. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 682/2007, ο δασμός για τις εταιρείες που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα πρέπει να καθοριστεί στο υψηλότερο επίπεδο δασμού που μπορεί να επιβληθεί στις εταιρείες που συνεργάστηκαν στην έρευνα, ο εν λόγω δασμός ορίζεται πλέον σε 14,3 %. Ωστόσο, επειδή η επανέναρξη της έρευνας δεν είχε ως στόχο την ένταξη της εταιρείας Kuiburi στο δείγμα, αλλά τη διεξαγωγή ατομικής εξέτασης της εταιρείας Kuiburi με βάση το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, δεν θα ήταν σκόπιμο να υπολογιστεί εκ νέου ο δασμός για τους κατασκευαστές που παρατίθενται στο παράρτημα I.

(24)

Η Kuiburi και ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ενημερώθηκαν σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας και είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 682/2007 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο συντελεστής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή “ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας”, πριν από την επιβολή δασμού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Δασμός αντιντάμπινγκ (%)

Πρόσθετος κωδικός Taric

Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailand

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailand

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailand

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiangmai,

Thailand 50120

11,1

A792

Κατασκευαστές που παρατίθενται στο παράρτημα I

12,9

A793

Όλες οι άλλες εταιρείες

14,3

A999»

Άρθρο 2

Το παράρτημα Ι, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 682/2007 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των συνεργαζόμενων κατασκευαστών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, υπό τον πρόσθετο κωδικό Taric A793:

Επωνυμία

Διεύθυνση

Agro-on (Thailand) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Thailand

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6-7 Sathorn Place Bldg, Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Thailand

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd.,

Chomthong, Bangkok 10150, Thailand

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd.,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Thailand

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Thailand

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd, Bangna,

Bangkok 10260, Thailand

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok, 10110, Thailand

Viriyah Food Processing Co., Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd.,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Thailand»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. HORTEFEUX


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 159 της 20.6.2007, σ. 14.

(3)  ΕΕ C 7 της 12.1.2008, σ. 21.

(4)  ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 68.


30.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 955/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK

30,0

TR

95,0

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

156,8

TR

88,7

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

69,9

EG

71,4

TR

110,6

UY

80,9

ZA

84,6

ZZ

83,5

0806 10 10

TR

122,8

US

159,1

ZZ

141,0

0808 10 80

CL

107,8

CN

71,3

NZ

106,0

US

115,6

ZA

91,6

ZZ

98,5

0808 20 50

CN

74,0

TR

137,4

ZA

92,5

ZZ

101,3

0809 30

TR

132,4

US

170,9

ZZ

151,7

0809 40 05

IL

102,9

TR

78,6

XS

53,9

ZZ

78,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


30.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 956/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 23α στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θεσπίζει κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) σε ζώα. Εφαρμόζεται στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης και, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις εξαγωγές τους.

(2)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 απαγορεύει τη χρήση στη διατροφή των μηρυκαστικών μεταποιημένων πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης. Ωστόσο, το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού προβλέπει παρέκκλιση από την απαγόρευση αυτή για τη διατροφή νεαρών μηρυκαστικών με πρωτεΐνες που προέρχονται από ψάρια, με την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων. Στις εν λόγω προϋποθέσεις περιλαμβάνεται επιστημονική αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών των νεαρών μηρυκαστικών και αξιολόγηση των πτυχών ελέγχου αυτής της παρέκκλισης.

(3)

Το μέρος II του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 καθορίζει τις παρεκκλίσεις από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και τις ειδικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτών των παρεκκλίσεων.

(4)

Στις 24 Ιανουαρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ενέκρινε γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία από τη διατροφή των μηρυκαστικών με ιχθυάλευρα όσον αφορά τον κίνδυνο των ΜΣΕ. Η γνωμοδότηση αυτή κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος για ΜΣΕ στα ψάρια, είτε από την άμεση λήψη τροφής είτε από την ενίσχυση της μολυσματικότητας, είναι ασήμαντος. Διαπίστωνε, επίσης, ότι, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για ΜΣΕ σε ιχθυάλευρα, αυτός θα μπορούσε να προκύψει από ζωοτροφές που προέρχονται από θηλαστικά οι οποίες χορηγήθηκαν προηγουμένως στα ψάρια αυτά ή μέσω ιχθυαλεύρων μολυσμένων από κρεατοστεάλευρα.

(5)

Στις 19 Μαρτίου 2008 ολοκληρώθηκε έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ορισμένων ειδικών επιστημόνων. Η εν λόγω έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ιχθυάλευρα είναι μια πάρα πολύ εύπεπτη πηγή πρωτεϊνών με πεπτικότητα χαμηλότερη από το γάλα αλλά υψηλότερη από τις περισσότερες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και με πολύ καλό προφίλ αμινοξέων σε σύγκριση με πηγές φυτικής πρωτεΐνης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε υποκατάστατα του γάλακτος, και ότι μπορεί να επιτραπεί η διατροφή των νεαρών μηρυκαστικών με ιχθυάλευρα.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη τον όρο σχετικά με την αξιολόγηση των πτυχών του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, ο δυνητικός κίνδυνος της διατροφής των νεαρών μηρυκαστικών με ιχθυάλευρα αντισταθμίζεται από τους υφιστάμενους αυστηρούς ελέγχους επεξεργασίας που επιβάλλονται στην παραγωγή ιχθυαλεύρων και τους ελέγχους σε κάθε αποστολή εισαγόμενων ιχθυαλεύρων πριν από την απελευθέρωση για ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

(7)

Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί ότι η χρήση ιχθυαλεύρων επιτρέπεται μόνο για νεαρά μηρυκαστικά, η χρήση αυτή πρέπει να περιορισθεί στην παραγωγή υποκατάστατων γάλακτος, που διανέμονται σε ξηρή μορφή και χορηγούνται ύστερα από διάλυση σε δεδομένη ποσότητα υγρού, προοριζόμενα για διατροφή νεαρών μηρυκαστικών ως συμπλήρωμα ή υποκατάστατο του μεταπυαρικού μητρικού γάλακτος πριν από την ολοκλήρωση του απογαλακτισμού. Επίσης, πρέπει να επιβληθούν αυστηροί κανόνες εφαρμογής σχετικά με την παραγωγή, τη συσκευασία, την επισήμανση και τη μεταφορά υποκατάστατων γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα που προορίζονται για τα ζώα αυτά.

(8)

Για λόγους σαφήνειας και συνέπειας πρέπει να οριστούν οι ίδιοι κανόνες για την επισήμανση στα συνοδευτικά έγγραφα των ζωοτροφών οι οποίες περιέχουν ιχθυάλευρα και προορίζονται για μη μηρυκαστικά.

(9)

Το σημείο E.1 του μέρους III του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 προβλέπει ότι απαγορεύεται η εξαγωγή σε τρίτες χώρες μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών προέλευσης μηρυκαστικών και προϊόντων που περιέχουν αυτές τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες.

(10)

Ωστόσο, η χρήση αυτών των πρωτεϊνών για την παραγωγή ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς επιτρέπεται σήμερα στην Κοινότητα. Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπούν οι εξαγωγές μεταποιημένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των κονσερβοποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες προέλευσης μηρυκαστικών, σε τρίτες χώρες.

(11)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το μέρος II τροποποιείται ως ακολούθως:

α)

Στο σημείο A, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε)

τη χορήγηση σε θηλάζοντα εκτρεφόμενα μηρυκαστικά ιχθυαλεύρων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο σημείο BA.».

β)

Το σημείο B τροποποιείται ως ακολούθως:

i)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

το εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει αποστολές ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα και κάθε συσκευασία που περιέχει αυτές τις αποστολές πρέπει να επισημαίνεται σαφώς με τις λέξεις “περιέχει ιχθυάλευρα — δεν πρέπει να χορηγείται σε μηρυκαστικά”.».

ii)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο BA:

BA.   Οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται στη χρήση των ιχθυαλεύρων που αναφέρονται στο σημείο A στοιχείο ε) και των ζωοτροφών που περιέχουν ιχθυάλευρα στη διατροφή μη θηλαζόντων εκτρεφόμενων μηρυκαστικών:

α)

τα ιχθυάλευρα παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας που παράγουν αποκλειστικά προϊόντα προερχόμενα από ιχθύες·

β)

πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, κάθε αποστολή εισαγόμενων ιχθυαλεύρων αναλύεται μικροσκοπικά σύμφωνα με την οδηγία 2003/126/ΕΚ·

γ)

η χρήση ιχθυαλεύρων για νεαρά εκτρεφόμενα μηρυκαστικά θα εγκρίνεται μόνο για την παραγωγή υποκατάστατων γάλακτος, που διανέμονται σε ξηρή μορφή και χορηγούνται ύστερα από διάλυση σε συγκεκριμένη ποσότητα υγρού και προορίζονται για τη διατροφή μη θηλαζόντων μηρυκαστικών ως συμπλήρωμα ή υποκατάστατο του μεταπυαρικού γάλακτος πριν από την ολοκλήρωση του απογαλακτισμού·

δ)

τα υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα τα οποία προορίζονται για νεαρά εκτρεφόμενα μηρυκαστικά παράγονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν παράγουν άλλες ζωοτροφές για μηρυκαστικά και οι οποίες εγκρίνονται για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή.

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο δ), η παραγωγή άλλων ζωοτροφών για μηρυκαστικά σε εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν επίσης υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα τα οποία προορίζονται για νεαρά εκτρεφόμενα μηρυκαστικά μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια αρχή με την επιφύλαξη των ακόλουθων προϋποθέσεων:

i)

οι ασυσκεύαστες και συσκευασμένες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από εγκαταστάσεις για ασυσκεύαστα ιχθυάλευρα και ασυσκεύαστα υποκατάστατα γάλατος που περιέχουν ιχθυάλευρα κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη συσκευασία,

ii)

άλλες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά παράγονται σε εγκαταστάσεις που διαχωρίζονται φυσικά από εγκαταστάσεις όπου παράγονται υποκατάστατα γάλατος που περιέχουν ιχθυάλευρα,

iii)

τα αρχεία που καταγράφουν λεπτομερώς τις αγορές και χρήσεις των ιχθυαλεύρων και τις πωλήσεις υποκατάστατων γάλατος που περιέχουν ιχθυάλευρα τίθενται στη διάθεση της δημόσιας αρχής για τουλάχιστον μια πενταετία, και

iv)

διεξάγονται τακτικά έλεγχοι ρουτίνας σε άλλες ζωοτροφές που προορίζονται για μηρυκαστικά για να εξασφαλίζεται η απουσία απαγορευμένων πρωτεϊνών που περιέχουν ιχθυάλευρα. Τα αποτελέσματα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για τουλάχιστον μία πενταετία·

ε)

το εμπορικό έγγραφο που συνοδεύει τα υποκατάστατα γάλατος που περιέχουν ιχθυάλευρα, τα οποία προορίζονται για νεαρά εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, καθώς και κάθε συσκευασία που περιέχει μια τέτοια αποστολή, πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την ένδειξη “περιέχει ιχθυάλευρα — πρέπει να χορηγείται μόνο σε μη θηλάζοντα μηρυκαστικά”·

στ)

τα ασυσκεύαστα υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα τα οποία προορίζονται για νεαρά εκτρεφόμενα μηρυκαστικά και τα οποία περιέχουν ιχθυάλευρα μεταφέρονται μέσω οχημάτων τα οποία δεν μεταφέρουν ταυτόχρονα άλλες ζωοτροφές για μηρυκαστικά. Εάν είναι δυνατόν, όταν το όχημα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και για τη μεταφορά άλλων ζωοτροφών που προορίζονται για μηρυκαστικά, καθαρίζεται επιμελώς σύμφωνα με διαδικασία που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή ώστε να αποφεύγεται η αλληλομόλυνση·

ζ)

σε εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφονται μηρυκαστικά, πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα στην εκμετάλλευση ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να χορηγούνται υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα σε άλλα μηρυκαστικά από εκείνα που προβλέπονται από την παρέκκλιση βάσει του σημείου A στοιχείο ε) του μέρους II του παραρτήματος IV. Η αρμόδια αρχή καταρτίζει κατάλογο των εκμεταλλεύσεων όπου χρησιμοποιούνται υποκατάστατα γάλακτος που περιέχουν ιχθυάλευρα μέσω ενός συστήματος προηγούμενης κοινοποίησης από την εκμετάλλευση ή κάποιο άλλο σύστημα που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή.».

2.

Στο μέρος III, το σημείο E.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

E.1.   Απαγορεύεται η εξαγωγή σε τρίτες χώρες μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών προέλευσης μηρυκαστικών και προϊόντων που περιέχουν αυτές τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες. Ωστόσο, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις μεταποιημένες τροφές ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των κονσερβοποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες από μηρυκαστικά, έχουν υποστεί επεξεργασία και επισημαίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.».


30.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 957/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με τη θέσπιση παρέκκλισης για τη δασμολογική περίοδο 2008/2009 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 144 παράγραφος 1 και το άρθρο 148 σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

την απόφαση 2007/360/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών υπό μορφή συμφωνηθέντων πρακτικών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Ταϊλάνδης για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά τα κρέατα πουλερικών, δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ του 1994) (2), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Βραζιλία δημοσίευσε στις 5 Αυγούστου 2008 οδηγία (3) σχετικά με τον τρόπο χορήγησης πιστοποιητικών καταγωγής από την 1η Οκτωβρίου 2008.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της αβεβαιότητας σχετικά με τους όρους έκδοσης πιστοποιητικών καταγωγής για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας, κρίνεται σκόπιμο, στο στάδιο αυτό, να μετατεθεί, όσον αφορά τις εισαγωγές από τη χώρα αυτή, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την υποπερίοδο εισαγωγής από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007 της Επιτροπής (4), που καθορίστηκε στις επτά πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 2008.

(3)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί παρέκκλιση, για τη χώρα αυτή, από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007 για την δασμολογική περίοδο 2008/2009.

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για την επόμενη υποπερίοδο πρέπει να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου 2008, είναι αναγκαίο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία αυτή.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007, για τη δασμολογική υποπερίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009, οι αιτήσεις πιστοποιητικών για τα προϊόντα των ομάδων 1, 4 και 7 μπορούν να υποβληθούν μόνο κατά τις επτά πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου 2008.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 138 της 30.5.2007, σ. 10.

(3)  Portaria nο 16, de 1ο Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008.

(4)  ΕΕ L 142 της 5.6.2007, σ. 3.


ΟΔΗΓΙΕΣ

30.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/13


ΟΔΗΓΊΑ 2008/68/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο ατυχήματος. Πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η διεξαγωγή των εν λόγω μεταφορών υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφαλείας.

(2)

Για τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων θεσπίστηκαν ενιαίοι κανόνες με τις οδηγίες 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (3), και 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (4), αντίστοιχα.

(3)

Για τη θέσπιση κοινού καθεστώτος, το οποίο θα καλύπτει όλες τις πτυχές των εσωτερικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οδηγίες 94/55/ΕΚ και 96/49/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθούν από μία οδηγία, η οποία θα περιέχει επίσης διατάξεις για την εσωτερική ναυσιπλοΐα.

(4)

Η πλειονότητα των κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων («ADR»), των κανονισμών για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων («RID») και, στο μέτρο που τα αφορά, της ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας («ADN»).

(5)

Οι ADR, RID και ADN θεσπίζουν ενιαίους κανόνες για την ασφαλή διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να επεκταθούν στις εγχώριες μεταφορές, ώστε να εναρμονισθούν σε όλη την Κοινότητα οι όροι μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων και να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της κοινής αγοράς μεταφορών.

(6)

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, σχετικές με τη φύση του χρησιμοποιούμενου οχήματος ή πλοίου, ή με την περιορισμένη φύση της πραγματοποιούμενης μεταφοράς.

(7)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται ούτε στις περιπτώσεις μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων υπό την άμεση ευθύνη και συμμετοχή ή την εποπτεία των ενόπλων δυνάμεων. Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων από επαγγελματίες που εργάζονται βάσει σύμβασης για τις ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει, ωστόσο, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εκτός αν οι συμβατικές υποχρεώσεις ασκούνται υπό την άμεση ευθύνη και συμμετοχή ή την εποπτεία των ενόπλων δυνάμεων.

(8)

Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ούτε αναμένεται να αποκτήσουν στο άμεσο μέλλον σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών θα βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση, υποκείμενα σε υποχρεώσεις άνευ αντικειμένου, αν έπρεπε να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία και να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, για όσο χρόνο δεν διαθέτουν σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών, θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς και εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

(9)

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να εξαιρεί από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, εφόσον τα εσωτερικά ύδατα της επικράτειάς του δεν συνδέονται, με εσωτερική πλωτή οδό, με τα εσωτερικά ύδατα άλλων κρατών μελών ή εφόσον στα εν λόγω εσωτερικά ύδατα δεν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.

(10)

Με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας και των διατάξεων του παραρτήματος Ι τμήμα Ι.1 (1.9), του παραρτήματος ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 (1.9) και του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα ΙΙΙ.1 (1.9), τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις, για λόγους ασφάλειας των μεταφορών, σε τομείς που δεν καλύπτει η παρούσα οδηγία. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες.

(11)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να ρυθμίζει ή να απαγορεύει τις εγχώριες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, για λόγους μη συνδεόμενους με την ασφάλεια των μεταφορών, όπως για λόγους εθνικής ασφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

(12)

Τα μεταφορικά μέσα που είναι ταξινομημένα σε τρίτες χώρες επιτρέπεται να εκτελούν διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός των εδαφών των κρατών μελών, εφόσον πληρούν τις σχετικές διατάξεις των ADR, RID ή ADN και της παρούσας οδηγίας.

(13)

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες για τις εγχώριες μεταφορές που πραγματοποιούνται με μέσα μεταφοράς που είναι ταξινομημένα ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο έδαφός του.

(14)

Η εναρμόνιση των όρων που ισχύουν για τις εγχώριες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν θα πρέπει να εμποδίζει τον συνυπολογισμό ειδικών εγχώριων συνθηκών. Η παρούσα οδηγία πρέπει επομένως να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν ορισμένες παρεκκλίσεις υπό συγκεκριμένους όρους. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να καταγραφούν στην παρούσα οδηγία ως «παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο».

(15)

Για την αντιμετώπιση ασυνήθων και εξαιρετικών καταστάσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εκδίδουν ειδικές άδειες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της επικράτειάς τους, η οποία διαφορετικά θα απαγορευόταν από την παρούσα οδηγία.

(16)

Λόγω του ύψους των επενδύσεων που απαιτούνται στον συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διατηρήσουν προσωρινά ορισμένες ειδικές εθνικές διατάξεις για τις κατασκευαστικές απαιτήσεις των μέσων ή του εξοπλισμού μεταφοράς και για τις μεταφορές μέσω της Σήραγγας της Μάγχης. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν και να θεσπίζουν διατάξεις για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών και κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Οργάνωσης Συνεργασίας των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων («OSJD»), έως ότου εναρμονιστούν οι κανόνες του παραρτήματος ΙΙ της συμφωνίας για τις διεθνείς εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές («SMGS») και οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, της RID. Εντός δέκα ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις συνέπειες των διατάξεων αυτών και, εφόσον χρειαστεί, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις. Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να καταγραφούν στην παρούσα οδηγία ως «πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις».

(17)

Επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής των παραρτημάτων της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, καθώς και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ιχνηλάτησης και εντοπισμού, προκειμένου ιδίως να λαμβάνονται υπόψη οι νέες διατάξεις που εισάγονται στις ADR, RID και ADN. Οι τροποποιήσεις των ADR, RID και ADN και οι αντίστοιχες προσαρμογές των παραρτημάτων θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα. Η Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει στα κράτη μέλη την απαιτούμενη οικονομική στήριξη για να μεταφράσουν στην επίσημη ή τις επίσημες γλώσσες τους τις ADR, RID και AND και όποιες τροποποιήσεις τους.

(18)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(19)

Συγκεκριμένα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρμόζει τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Καθόσον τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(20)

Πρέπει επίσης η Επιτροπή να είναι σε θέση να αναθεωρεί τους καταλόγους με τις παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο και να αποφασίζει για την ισχύ και την εφαρμογή εκτάκτων μέτρων σε περίπτωση ατυχήματος ή περιστατικού.

(21)

Για λόγους αποτελεσματικότητας, τα χρονικά όρια που συνήθως εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο πρέπει να συντομευθούν όσον αφορά την έγκριση των προσαρμογών των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

(22)

Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εξασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των εναρμονισμένων κανόνων ασφαλείας σε ολόκληρη την Κοινότητα και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις εγχώριες και διεθνείς μεταφορές, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών της παρούσας οδηγίας, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων μέτρο.

(23)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τη δέσμευση της Κοινότητας και των κρατών μελών της, στο πλαίσιο των στόχων που ορίστηκαν στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED) στο Ρίο Ιανέιρο τον Ιούνιο του 1992, να καταβάλουν προσπάθειες για την εναρμόνιση των συστημάτων ταξινόμησης των επικινδύνων ουσιών.

(24)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τους όρους ασφάλειας, υπό τους οποίους μεταφέρονται οι βιολογικοί παράγοντες και οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, όπως αυτοί ορίστηκαν με τις οδηγίες 90/219/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 1990, για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (6), 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (7), και την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (8).

(25)

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν την εφαρμογή άλλων κοινοτικών διατάξεων στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, δεν θίγονται η οδηγία-πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (9), και οι θυγατρικές της οδηγίες.

(26)

Η οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (10), προβλέπει ότι κάθε πλοίο εφοδιασμένο με πιστοποιητικό βάσει του κανονισμού για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών διά του Ρήνου (ADNR), μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνες ουσίες σε όλο το έδαφος της Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει το πιστοποιητικό. Λόγω της έκδοσης της παρούσας οδηγίας, η οδηγία 2006//87/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.

(27)

Θα πρέπει να παραχωρηθεί στα κράτη μέλη μεταβατική περίοδος έως δύο ετών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοΐα, προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για την προσαρμογή των εθνικών διατάξεων, τη θέσπιση νομικού πλαισίου και την κατάρτιση του προσωπικού. Γενική μεταβατική περίοδος πέντε ετών θα πρέπει να παραχωρηθεί για όλα τα πιστοποιητικά πλοίων και προσωπικού που έχουν εκδοθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σχετικά με την εσωτερική ναυσιπλοΐα, εκτός αν στο πιστοποιητικό αναφέρεται μικρότερη περίοδος ισχύος.

(28)

Επομένως, οι οδηγίες 94/55/ΕΚ και 96/49/ΕΚ πρέπει να καταργηθούν. Για λόγους σαφήνειας και συνοχής, είναι επίσης αναγκαίο να καταργηθούν η οδηγία 96/35/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1996, σχετικά με τον διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και εσωτερική πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (11), η οδηγία 2000/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψήφιων συμβούλων ασφαλείας για την οδική, τη σιδηροδρομική και την πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (12), η απόφαση 2005/263/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εγκρίνουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 94/55/ΕΚ σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (13), και η απόφαση 2005/180/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν σύμφωνα με την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένες παρεκκλίσεις που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (14).

(29)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (15), τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν και να δημοσιοποιήσουν, για τα ίδια αλλά και προς όφελος της Κοινότητας, δικούς τους πίνακες στους οποίους να απεικονίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η συσχέτιση μεταξύ της οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός ή μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης, της μεταφόρτωσης από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο και των στάσεων που χρειάζονται λόγω των συνθηκών μεταφοράς.

Δεν εφαρμόζεται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων:

α)

με οχήματα, βαγόνια και πλοία που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή είναι υπό την ευθύνη τους·

β)

με ποντοπόρα πλοία σε θαλάσσιες οδούς που αποτελούν μέρος των εσωτερικών πλωτών οδών·

γ)

με πορθμεία που διασχίζουν απλώς μια πλωτή οδό ή έναν λιμένα· ή

δ)

που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εντός της περιμέτρου κλειστής περιοχής.

2.   Το παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1, δεν εφαρμόζεται σε κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών, για όσο χρόνο δεν είναι εγκατεστημένο τέτοιο σύστημα στο έδαφός τους.

3.   Εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα III.1 για έναν από τους κάτωθι λόγους:

α)

δεν έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς·

β)

οι εσωτερικές πλωτές οδοί τους δεν συνδέονται, με εσωτερική πλωτή οδό, με τις πλωτές οδούς άλλων κρατών μελών· ή

γ)

δεν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα στις εσωτερικές πλωτές οδούς τους.

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα III.1, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή, η οποία ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας για τις εγχώριες και διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της επικράτειάς τους όσον αφορά:

α)

τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με οχήματα, βαγόνια ή σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·

β)

όπου απαιτείται, τη χρήση προδιαγεγραμμένων διαδρομών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προδιαγεγραμμένων τρόπων μεταφοράς·

γ)

ειδικούς κανόνες για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων με επιβατικές αμαξοστοιχίες.

Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά με αυτού του είδους τις διατάξεις και την αιτιολόγησή τους.

Ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν ή να απαγορεύουν, αυστηρά για λόγους μη συνδεόμενους με την ασφάλεια, τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

1.

«ADR», η ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία συνήφθη στη Γενεύη στις 30 Σεπτεμβρίου 1957, καθώς και οι τροποποιήσεις της·

2.

«RID», οι κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίοι επισυνάφθηκαν ως προσάρτημα Γ στη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) που συνήφθη στο Βίλνιους στις 3 Ιουνίου 1999, καθώς και οι τροποποιήσεις τους·

3.

«ADN», η ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η οποία συνήφθη στη Γενεύη στις 26 Μαΐου 2000, καθώς και οι τροποποιήσεις της·

4.

«όχημα», οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για οδική χρήση, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και είναι σχεδιασμένο για μέγιστη ταχύτητα άνω των 25 km/h, και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που κινούνται επί τροχιών, των κινητών μηχανών και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων εφόσον δεν κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 40 km/h όταν μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα·

5.

«βαγόνι», κάθε σιδηροδρομικό όχημα χωρίς ίδια μέσα πρόωσης, το οποίο κινείται με δικούς του τροχούς επάνω σε τροχιές και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

6.

«πλοίο», κάθε πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή ποντοπόρο πλοίο.

Άρθρο 3

Γενικές διατάξεις

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, δεν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα εφόσον απαγορεύεται η μεταφορά τους από το παράρτημα Ι τμήμα I.1, το παράρτημα ΙΙ τμήμα II.1 ή το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα III.1.

2.   Με την επιφύλαξη των γενικών κανόνων για την πρόσβαση στην αγορά ή των κανόνων που εφαρμόζονται εν γένει στις μεταφορές εμπορευμάτων, οι μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων επιτρέπονται, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα I.1, στο παράρτημα ΙΙ τμήμα II.1 και στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα III.1.

Άρθρο 4

Τρίτες χώρες

Οι μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών επιτρέπονται, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των ADR, RID ή ADN, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα παραρτήματα.

Άρθρο 5

Περιορισμοί για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται, για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς, να εφαρμόζουν αυστηρότερες διατάξεις για τις εγχώριες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των απαιτήσεων κατασκευής οι οποίες πραγματοποιούνται με οχήματα, βαγόνια και σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας που είναι ταξινομημένα ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο έδαφός τους.

2.   Εάν ένα κράτος μέλος, σε περίπτωση ατυχήματος ή περιστατικού εντός του εδάφους του, κρίνει ότι οι ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας είναι ανεπαρκείς για να περιορισθούν οι κίνδυνοι που ενέχουν οι μεταφορές και εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα, το εν λόγω κράτος μέλος, κατά το στάδιο σχεδιασμού, κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που προτείνει να ληφθούν.

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να εγκρίνει την εφαρμογή των μέτρων αυτών καθώς και τη διάρκεια εφαρμογής τους.

Άρθρο 6

Παρεκκλίσεις

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τη χρήση γλωσσών, άλλων από τις προβλεπόμενες στα παραρτήματα, για τις μεταφορές που εκτελούνται στο έδαφός τους.

2.

α)

Με την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν παρεκκλίσεις από το παράρτημα Ι τμήμα I.1, το παράρτημα ΙΙ τμήμα II.1 και το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα III.1 για τις μεταφορές, εντός του εδάφους τους, μικρών ποσοτήτων ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των ουσιών μέσης ή υψηλής ραδιενέργειας, εφόσον οι συνθήκες της μεταφοράς αυτής δεν είναι αυστηρότερες από εκείνες των ανωτέρω παραρτημάτων.

β)

Με την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να ζητούν παρεκκλίσεις από το παράρτημα Ι τμήμα I.1, το παράρτημα ΙΙ τμήμα II.1 και το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα III.1 για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους, εφόσον πρόκειται για:

i)

τοπικές μεταφορές σε μικρές αποστάσεις· ή

ii)

τοπικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε ειδικές και συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες εντάσσονται σε καθορισμένη βιομηχανική διαδικασία και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο με σαφώς προδιαγεγραμμένους όρους.

Η Επιτροπή εξετάζει σε κάθε περίπτωση εάν πληρούνται οι όροι των στοιχείων α) και β) και αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, εάν θα εγκρίνει την παρέκκλιση και εάν θα την προσθέσει στον κατάλογο των με τις παρεκκλίσεων σε εθνικό επίπεδο στο παράρτημα Ι τμήμα I.3, στο παράρτημα ΙΙ τμήμα II.3 ή στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα III.3.

3.   Οι κατά την παράγραφο 2 παρεκκλίσεις ισχύουν για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη από την ημερομηνία έγκρισής τους, η οποία καθορίζεται με την απόφαση για την έγκριση. Όσον αφορά τις ισχύουσες παρεκκλίσεις του παραρτήματος Ι τμήμα Ι.3, του παραρτήματος ΙΙ τμήμα ΙΙ.3 και του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα ΙΙΙ.3, ως ημερομηνία εγκρίσεως θεωρείται η 30ή Ιουνίου 2009. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι παρεκκλίσεις ισχύουν για διάστημα έξι ετών.

Οι παρεκκλίσεις εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

4.   Εάν ένα κράτος μέλος ζητήσει παράταση της έγκρισης παρέκκλισης, η Επιτροπή επανεξετάζει τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.

Εάν δεν έχει εκδοθεί τροποποίηση του παραρτήματος I τμήμα Ι.1, του παραρτήματος II τμήμα ΙΙ.1 ή του παραρτήματος III τμήμα ΙΙΙ.1 η οποία να αφορά το αντικείμενο της παρέκκλισης, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, ανανεώνει την έγκριση για άλλη μια περίοδο που δεν υπερβαίνει την εξαετία και καθορίζεται στην απόφαση για την έγκριση.

Εάν τα παραρτήματα Ι τμήμα I.1, ΙΙ τμήμα II.1 και ΙΙΙ τμήμα III.1 τροποποιηθούν κατά τρόπο που επηρεάζει το αντικείμενο της παρέκκλισης, η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2, δύναται:

α)

να δηλώσει την παρέκκλιση παρωχημένη και να την αφαιρέσει από το αντίστοιχο παράρτημα·

β)

να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης και να τροποποιήσει αναλόγως το αντίστοιχο παράρτημα·

γ)

να ανανεώσει την έγκριση για άλλη μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα έξι έτη από την ημερομηνία έγκρισης και η οποία καθορίζεται στην απόφαση για την έγκριση.

5.   Κάθε κράτος μέλος δύναται, κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν υπονομεύεται η ασφάλεια, να εκδίδει ειδικές άδειες για τη διεξαγωγή μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός της επικράτειάς του, οι οποίες απαγορεύονται από την παρούσα οδηγία, ή για τη διεξαγωγή τέτοιων μεταφορών υπό όρους διαφορετικούς από εκείνους που ορίζει η παρούσα οδηγία, με την προϋπόθεση ότι οι μεταφορές αυτές είναι σαφώς καθορισμένες και χρονικά περιορισμένες.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, εντός της επικράτειάς τους, τις διατάξεις που αναγράφονται στο παράρτημα Ι τμήμα I.2, στο παράρτημα ΙΙ τμήμα II.2 και στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα III.2.

Τα κράτη μέλη που διατηρούν τις διατάξεις αυτές ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα ΙΙΙ.1 έως τις 30 Ιουνίου 2011 το αργότερο. Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος συνεχίζει να εφαρμόζει τις διατάξεις των οδηγιών 96/35/ΕΚ και 2000/18/ΕΚ, για τις εσωτερικές πλωτές οδούς, όπως θα εφαρμόζονται στις 30 Ιουνίου 2009.

Άρθρο 8

Προσαρμογές

1.   Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, καθώς και στη χρήση τεχνολογιών ιχνηλάτησης και εντοπισμού, στους τομείς που καλύπτει η παρούσα οδηγία, προκειμένου ιδίως να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των ADR, RID και ADN, εγκρίνονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που ορίζει το άρθρο 9 παράγραφος 3.

2.   Η Επιτροπή θα προσφέρει στα κράτη μέλη οικονομική στήριξη, αναλόγως των αναγκών, για τη μετάφραση των ADR, RID και ADN και των τροποποιήσεών τους στις επίσημες γλώσσες τους.

Άρθρο 9

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Τα χρονικά όρια που προβλέπει το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι διάρκειας δύο μηνών, ενός μηνός και δύο μηνών αντίστοιχα.

Άρθρο 10

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2009. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που θεσπίζουν να περιέχουν ή, κατά την επίσημη δημοσίευσή τους, να συνοδεύονται από παραπομπή στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Τροποποίηση

Το άρθρο 6 της οδηγίας 2006/87/ΕΚ διαγράφεται.

Άρθρο 12

Κατάργηση

1.   Οι οδηγίες 94/55/ΕΚ, 96/49/ΕΚ, 96/35/ΕΚ και 2000/18/ΕΚ καταργούνται από τις 30 Ιουνίου 2009.

Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει διατάξεων των καταργούμενων οδηγιών εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.

2.   Οι αποφάσεις 2005/263/ΕΚ και 2005/180/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 24 Σεπτεμβρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-P. JOUYET


(1)  ΕΕ C 256 της 27.10.2007, σ. 44.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σ. 148), κοινή θέση του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 2008 (ΕΕ C 117 E της 14.5.2008, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7.

(4)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25.

(5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 117 της 8.5.1990, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 262 της 17.10.2000, σ. 21.

(9)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 389 της 30.12.2006, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 145 της 19.6.1996, σ. 10.

(12)  ΕΕ L 118 της 19.5.2000, σ. 41.

(13)  ΕΕ L 85 της 2.4.2005, σ. 58.

(14)  ΕΕ L 61 της 8.3.2005, σ. 41.

(15)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

I.1.   ADR

Παραρτήματα Α και Β της ADR, όπως θα εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2009· ο όρος «αντισυμβαλλόμενο μέρος» αντικαθίσταται από τον όρο «κράτος μέλος» αναλόγως.

I.2.   Πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις

1.

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν τις παρεκκλίσεις που έχουν εγκριθεί με βάση το άρθρο 4 της οδηγίας 94/55/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ή έως ότου τροποποιηθεί το παράρτημα Ι τμήμα I.1 σύμφωνα με τις συστάσεις των ΗΕ για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, εφόσον η τροποποίηση επέλθει ενωρίτερα.

2.

Εντός του εδάφους τους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση δεξαμενών και οχημάτων που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχουν όμως κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 1996, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δεξαμενές και οχήματα διατηρούνται στα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας.

Οι δεξαμενές και τα οχήματα που έχουν κατασκευασθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997 ή έπειτα από την ημερομηνία αυτή και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχουν όμως κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ η οποία ίσχυε κατά την κατασκευή τους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις εγχώριες μεταφορές.

3.

Εντός του εδάφους του, κάθε κράτος μέλος στο οποίο η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι συνήθως κάτω των – 20 °C, μπορεί να επιβάλει αυστηρότερα πρότυπα όσον αφορά τη θερμοκρασία λειτουργίας των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στις πλαστικές συσκευασίες, τις δεξαμενές και τον εξοπλισμό τους που προορίζονται για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, έως ότου ενσωματωθούν στο παράρτημα Ι τμήμα Ι.1 της παρούσας οδηγίας οι διατάξεις για τις θερμοκρασίες αναφοράς που είναι κατάλληλες για δεδομένες κλιματικές ζώνες.

4.

Εντός του εδάφους του, κάθε κράτος μέλος δύναται να διατηρήσει εθνικές διατάξεις άλλες από εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία σχετικά με τη θερμοκρασία αναφοράς για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων ή μειγμάτων υγροποιημένων αερίων, έως ότου οι διατάξεις για τις θερμοκρασίες αναφοράς που είναι κατάλληλες για δεδομένες κλιματικές ζώνες ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα και αναγραφούν στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας.

5.

Κάθε κράτος μέλος δύναται να διατηρήσει, για μεταφορές που πραγματοποιούνται με οχήματα ταξινομημένα στην επικράτειά του, τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απεικόνιση ή την τοποθέτηση κωδικού ανάληψης δράσης έκτακτης ανάγκης ή κάρτας επικινδυνότητας αντί του αναγνωριστικού αριθμού επικινδυνότητας που προβλέπει το παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας.

6.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν τους εθνικούς περιορισμούς για τις μεταφορές ουσιών που περιέχουν διοξίνες και φουράνια ως ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 1996.

I.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: RO-a/bi/bii-MS-nn, όπου

RO = οδός

a/bi/bii = άρθρο 6 παράγραφος 2 α/βi/βii

MS = συντομογραφία κράτους μέλους

nn = αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας

BE Βέλγιο

RO–a–BE–1

Θέμα: Κλάση 1 — Μικρές ποσότητες

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Το 1.1.3.6 περιορίζει σε 20 kg την ποσότητα των εκρηκτικών εξόρυξης που επιτρέπεται να μεταφέρεται με σύνηθες όχημα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι φορείς εκμετάλλευσης των αποθηκών που είναι απομακρυσμένες από τα σημεία εφοδιασμού μπορούν να μεταφέρουν με σύνηθες όχημα κατ’ ανώτατο όριο 25 kg δυναμίτιδας ή ισχυρών εκρηκτικών και 300 πυροκροτητές, υπό τους όρους που θα καθορίσει η υπηρεσία εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Άρθρο 111 του arrêté royal της 23ης Σεπτεμβρίου 1958 περί εκρηκτικών.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–BE–2

Θέμα: Μεταφορά ακαθάριστων κενών εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.1.6.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επισήμανση στο παραστατικό μεταφοράς «ακαθάριστες κενές συσκευασίες που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων».

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Παρέκκλιση 6-97.

Παρατηρήσεις: Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 21 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–BE–3

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK–4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

DE Γερμανία

RO–a–DE–1

Θέμα: Μεικτή συσκευασία και μεικτή φόρτωση τμημάτων αυτοκινήτων ταξινομημένων ως 1.4G μαζί με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα (n4).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 4.1.10 και 7.5.2.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη μεικτή συσκευασία και τη μεικτή φόρτωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Τα UN 0431 και UN 0503 μπορούν να φορτώνονται μαζί με ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα (προϊόντα σχετιζόμενα με την κατασκευή αυτοκινήτων) έως ορισμένου ορίου, το οποίο αναγράφεται στην εξαίρεση. Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση της τιμής 1 000 (συγκρίσιμη με το 1.1.3.6.4).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 28.

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση είναι αναγκαία για τη γρήγορη παράδοση τμημάτων ασφαλείας των αυτοκινήτων αναλόγως της τοπικής ζήτησης. Λόγω του ευρέος φάσματος του προϊόντος, η αποθήκευση των προϊόντων αυτών στα τοπικά συνεργεία δεν συνηθίζεται.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–DE–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση παραστατικού μεταφοράς και δήλωσης αποστολέα για ορισμένες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.3.6 (n1).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.1.1 και 5.4.1.1.6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: περιεχόμενα του παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις πλην της 7: Δεν χρειάζεται παραστατικό μεταφοράς, εφόσον η ποσότητα των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τις ποσότητες που αναγράφονται στο 1.1.3.6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 18.

Παρατηρήσεις: Κρίνεται επαρκής η ένδειξη και η τοποθέτηση επισήμανσης των συσκευασιών για τις εγχώριες μεταφορές, καθόσον δεν χρειάζεται πάντοτε παραστατικό μεταφοράς για τις τοπικές διανομές.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 22 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–DE–3

Θέμα: Μεταφορά συστημάτων μέτρησης και αντλιών καυσίμων (κενών, ακαθάριστων).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: Διατάξεις για τους αριθμούς UN 1202, 1203 και 1223.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Συσκευασία, σήμανση, έγγραφα, οδηγίες μεταφοράς και χειρισμού, οδηγίες για τα πληρώματα οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορισμός των ισχυόντων κανονισμών και των επικουρικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρέκκλισης· έως 1 000 l: παρεμφερής με τις κενές, ακαθάριστες συσκευασίες· άνω των 1 000 l: συμμόρφωση προς ορισμένους κανονισμούς για τις δεξαμενές· μεταφορά κενών και ακαθάριστων μόνον.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 24.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 7, 38, 38α.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–DE–5

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 4.1.10.4 MP2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.1· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας της κλάσης 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), όπως ορίζεται να πωλούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 21.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

DK Δανία

RO–a–DK–1

Θέμα: Οδικές μεταφορές συσκευασιών που περιέχουν απόβλητα ή υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών που έχουν αποκομισθεί από νοικοκυριά και εργαστήρια προς οριστική τους διάθεση.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 και 8.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας:

Αρχές κατάταξης. Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες. Διατάξεις σήμανσης και επισήμανσης. Παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν απόβλητα ή υπολείμματα χημικών ουσιών και αποκομίζονται από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις μπορούν να συσκευάζονται μαζί με ορισμένες εξωτερικές συσκευασίες εγκεκριμένες από τον ΟΗΕ. Το περιεχόμενο κάθε εσωτερικής συσκευασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kg ή τα 5 l. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις κατάταξης, σήμανσης και επισήμανσης, τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Παρατηρήσεις: Δεν είναι δυνατή η ορθή κατάταξη και εφαρμογή όλων των διατάξεων ADR όταν αποκομίζονται απόβλητα ή υπολείμματα χημικών ουσιών από νοικοκυριά ή ορισμένες επιχειρήσεις προς οριστική τους διάθεση. Τα απόβλητα συνήθως περιέχονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–DK–2

Θέμα: Οδικές μεταφορές συσκευασιών με εκρηκτικές ύλες και συσκευασιών εκπυρσοκροτητών με το ίδιο όχημα.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις μεικτές συσκευασίες.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες της ADR κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. l.

Παρατηρήσεις: Είναι πρακτικά αναγκαίο να στοιβάζονται μαζί εκρηκτικές ύλες και εκπυρσοκροτητές για τη μεταφορά τους με το ίδιο όχημα από τον τόπο αποθήκευσής τους στο εργοτάξιο και το αντίστροφο.

Όταν τροποποιηθεί η δανική νομοθεσία για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι αρχές της Δανίας θα επιτρέπουν τις εν λόγω μεταφορές με τις εξής προϋποθέσεις:

1.

Μεταφορά μέγιστης ποσότητας 25 kg εκρηκτικών υλών της ομάδας D.

2.

Μεταφορά μέγιστης ποσότητας 200 τεμαχίων εκπυρσοκροτητών της ομάδας B.

3.

Οι εκπυρσοκροτητές και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να συσκευάζονται χωριστά σε πιστοποιημένες από τον ΟΗΕ συσκευασίες σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας 2000/61/ΕΚ με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 94/55/ΕΚ.

4.

Η απόσταση μεταξύ των συσκευασμένων εκπυρσοκροτητών και των συσκευασμένων εκρηκτικών υλών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο. Η απόσταση αυτή πρέπει να τηρείται ακόμη και σε περίπτωση απότομης πέδησης του οχήματος. Η στοιβασία των συσκευασμένων υλών και των συσκευασμένων εκπυρσοκροτητών πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη εκφόρτωσή τους από το όχημα.

5.

Πρέπει να τηρούνται όλοι οι υπόλοιποι κανόνες οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

FI Φινλανδία

RO–a–FI–1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων με λεωφορεία και υλικά χαμηλής ραδιενέργειας σε μικρές ποσότητες για σκοπούς περίθαλψης και έρευνας.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 4.1, 5.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις συσκευασίες, τεκμηρίωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά με ιδιωτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων που εμπίπτουν στο 1.1.3.6, μέγιστης καθαρής μάζας 200 kg, επιτρέπεται χωρίς τη χρήση παραστατικού μεταφοράς και χωρίς την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων συσκευασίας. Για τη μεταφορά υλικών χαμηλής ραδιενέργειας μέγιστου βάρους 50 kg για σκοπούς περίθαλψης και έρευνας, το όχημα δεν χρειάζεται να φέρει σήμανση και να είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τη συμφωνία ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003, 312/2005).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–FI–2

Θέμα: Περιγραφή των κενών δεξαμενών στο παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.1.6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδικές διατάξεις για κενές ακαθάριστες συσκευασίες, οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές, ηλεκτροκίνητα οχήματα με συσσωρευτή και πολλαπλών στοιχείων εμπορευματοκιβώτια αερίων («MEGCs»).

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τα κενά και ακαθάριστα βυτιοφόρα οχήματα με τα οποία μεταφέρθηκαν δύο ή περισσότερες ουσίες με αριθμό UN 1202, 1203 και 1223, η περιγραφή στα παραστατικά μεταφοράς μπορεί να συμπληρώνεται με τη μνεία «Τελευταίο φορτίο» μαζί με την ονομασία του προϊόντος με το χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης· «Κενό βυτιοφόρο 3, τελευταίο φορτίο: UN 1203 καύσιμο κινητήρων, II».

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–FI–3

Θέμα: Επισήμανση και σήμανση της μονάδας μεταφοράς εκρηκτικών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.3.2.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές διατάξεις για τη σήμανση της πινακίδας πορτοκαλί χρώματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι μονάδες μεταφοράς (συνήθως κλειστά φορτηγά) που μεταφέρουν μικρές ποσότητες εκρηκτικών [μέγιστου (καθαρού) βάρους 1 000 kg] σε λατομεία και εργοτάξια μπορούν να φέρουν επισήμανση εμπρός και πίσω, με πινακίδα του υποδείγματος αριθ. 1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002, 313/2003).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

FR Γαλλία

RO–a–FR–1

Θέμα: Μεταφορά φορητού και κινητού ακτινολογικού εξοπλισμού ακτίνων γάμμα (18).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας:

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά ακτινολογικού εξοπλισμού ακτίνων γάμα με ειδικά οχήματα από τους χρήστες εξαιρείται αλλά υπόκειται σε ειδικούς κανόνες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Άρθρο 28.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–FR–2

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων προερχομένων από δραστηριότητες περίθαλψης, τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και θεωρούνται ανατομικά μέρη καλυπτόμενα από το UN 3291 μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις ADR για τη μεταφορά αποβλήτων προερχόμενων από δραστηριότητες περίθαλψης τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίμωξης και θεωρούνται ανατομικά μέρη καλυπτόμενα από το UN 3291, μάζας μικρότερης ή ίσης των 15 kg.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Άρθρο 12.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–FR–3

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών με επιβατηγά οχήματα των δημοσίων συγκοινωνιών (18).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορά επιβατών και επικίνδυνων ουσιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών ως χειραποσκευών στα οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών: Ισχύουν μόνον οι διατάξεις για τη συσκευασία, την επισήμανση των δεμάτων και την τοποθέτηση επισήμανσης σε αυτά, όπως αυτές ορίζονται στα σημεία 4.1, 5.2 και 3.4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Άρθρο 21.

Παρατηρήσεις: Στις χειραποσκευές επιτρέπονται μόνον επικίνδυνα είδη για προσωπική ή ίδια επαγγελματική χρήση. Επιτρέπονται τα φορητά δοχεία αερίου για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα στην ποσότητα που τους είναι αναγκαία για ένα ταξίδι.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–FR–4

Θέμα: Μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων υλικών για ίδιο λογαριασμό (18).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων υλικών για ίδιο λογαριασμό που δεν υπερβαίνουν τα όρια που αναγράφονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση του παραστατικού μεταφοράς που προβλέπει το 5.4.1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Άρθρο 23-2.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

IE Ιρλανδία

RO–a–IE–1

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του σημείου 5.4.0 της ADR για παραστατικό μεταφοράς παρασιτοκτόνων της κλάσης 3 της ADR, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στον αριθμό 2.2.3.3 ως παρασιτοκτόνα FT2 (σ.αν. < 23 °C) και της κλάσης 6.1 της ADR, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στον αριθμό 2.2.61.3 του καταλόγου ως υγρά παρασιτοκτόνα T6 (με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω των 23 °C), εφόσον οι ποσότητες των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στο 1.1.3.6 της ADR.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτείται παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται παραστατικό για τη μεταφορά των παρασιτοκτόνων των κλάσεων 3 και 6.1 της ADR, εφόσον οι ποσότητες των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που ορίζονται στο σημείο 1.1.3.6 της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Άσκοπη και δαπανηρή απαίτηση για την τοπικού χαρακτήρα μεταφορά και παράδοση αυτών των παρασιτοκτόνων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–IE–2

Θέμα: Εξαίρεση από ορισμένες διατάξεις της ADR σχετικές με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων (κάτω των ορίων που αναγράφονται στο 1.1.3.6.) ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας των κωδικών κατάταξης 1.3G, 1.4G και 1.4S της κλάσης 1 της ADR, τα οποία φέρουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς UN0092, UN0093, UN0403 ή UN0404 της αντίστοιχης ουσίας, προς διάθεσή τους στους πλησιέστερους στρατώνες.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 και 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διάθεση ληγμένων πυροτεχνικών ουσιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι διατάξεις της ADR σχετικά με τη συσκευασία, τη σήμανση και την επισήμανση ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας, τα οποία φέρουν τους αναγνωριστικούς αριθμούς UN0092, UN0093, UN0403 ή UN0404 της αντίστοιχης ουσίας, προς διάθεσή τους στους πλησιέστερους στρατώνες, δεν εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης των συσκευασιών προς τις γενικές διατάξεις της ADR και εφόσον το παραστατικό μεταφοράς περιέχει πρόσθετες πληροφορίες. Ισχύει μόνο για τοπικού χαρακτήρα μεταφορές μικρών ποσοτήτων αυτών των ληγμένων ειδών πυροτεχνουργίας, προς τους πλησιέστερους στρατώνες, προς ασφαλή τους διάθεση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(10) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά μικρών ποσοτήτων «ληγμένων» θαλάσσιων φωτοβολίδων, ειδικά από ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και προμηθευτές πλοίων, με σκοπό την ασφαλή τους διάθεση σε στρατώνες, δημιούργησε προβλήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις συσκευασίας. Η παρέκκλιση ισχύει για την τοπική μεταφορά μικρών ποσοτήτων (κάτω των ορίων που αναγράφονται στο 1.1.3.6).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–IE–3

Θέμα: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 6.7 και 6.8, σε ό,τι αφορά την οδική μεταφορά ονομαστικά κενών και ακαθάριστων δεξαμενών αποθήκευσης (αποθήκευση σε συγκεκριμένα σημεία) με σκοπό τον καθαρισμό, την επισκευή, τη δοκιμή ή την απόσυρσή τους.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.7 και 6.8.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιμής δεξαμενών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 6.7 και 6.8 της ADR σε ό,τι αφορά την οδική μεταφορά ονομαστικά κενών και ακαθάριστων δεξαμενών αποθήκευσης (αποθήκευση σε συγκεκριμένα σημεία), με σκοπό τον καθαρισμό, την επισκευή, τη δοκιμή ή την απόσυρσή τους με την προϋπόθεση ότι: α) έχουν αφαιρεθεί οι σωληνώσεις, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τη δεξαμενή και ήταν εφικτό να αφαιρεθούν· β) η δεξαμενή διαθέτει κατάλληλη ανακουφιστική βαλβίδα, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί κατά τη μεταφορά· και γ) συναρτήσει του β) ανωτέρω όλα τα ανοίγματα των δεξαμενών και των συνδεδεμένων με αυτές σωληνώσεων έχουν σφραγισθεί για την αποτροπή διαφυγής τυχόν επικίνδυνων ουσιών, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Οι δεξαμενές αυτές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ουσιών σε εγκαταστάσεις και όχι για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Οι δεξαμενές περιέχουν ενδεχομένως πολύ μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών κατά τη μεταφορά τους σε διάφορες εγκαταστάσεις για τον καθαρισμό τους, την επισκευή τους κ.λπ. Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–IE–4

Θέμα: Εξαίρεση από τα 5.3, 5.4, 7 και από το παράρτημα B της ADR, για τη μεταφορά φιαλών αερίου ως μέσων διανομής υπό πίεση (για αναψυκτικά) όταν αυτά μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με τα αναψυκτικά (για τα οποία προορίζονται).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.3, 5.4, 7 και παράρτημα B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Σήμανση των οχημάτων, υποχρεωτική τεκμηρίωση και διατάξεις σχετικές με τον εξοπλισμό μεταφοράς και τις δραστηριότητες μεταφορών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις των 5.3, 5.4, 7 και από το παράρτημα B της ADR, για τη μεταφορά φιαλών αερίου ως μέσων διανομής υπό πίεση για αναψυκτικά, όταν αυτά μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με τα αναψυκτικά (για τα οποία προορίζονται).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Παρατηρήσεις: Η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παράδοση δεμάτων αναψυκτικών, τα οποία δεν αποτελούν ουσίες της ADR, μαζί με μικρές ποσότητες μικρών φιαλών των σχετικών μέσων διανομής υπό πίεση.

Προηγουμένως υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–IE–5

Θέμα: Για τις εγχώριες μεταφορές της Ιρλανδίας, εξαίρεση από τις απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμής δοχείων, και των διατάξεων για τη χρήση τους, που περιλαμβάνονται στα 6.2 και 4.1 της ADR για φιάλες και βαρέλια αερίου υπό πίεση της κλάσης 2, τα οποία έχουν μεταφερθεί με πολλούς τρόπους μεταφοράς, ακόμη και διά θαλάσσης, με την προϋπόθεση ότι: i) αυτές οι φιάλες και τα βαρέλια υπό πίεση έχουν κατασκευασθεί, δοκιμασθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, ii) αυτές οι φιάλες και τα βαρέλια υπό πίεση δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία αλλά επιστρέφονται ονομαστικά κενά στη χώρα προέλευσης του πολυτροπικού ταξιδιού, και iii) αυτές οι φιάλες και τα βαρέλια υπό πίεση διανέμονται τοπικά σε μικρές ποσότητες.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.4.2, 4.1 και 6.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τις πολυτροπικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, για τη χρήση των φιαλών και των βαρελιών αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 της ADR και για την κατασκευή και τη δοκιμή αυτών των φιαλών και βαρελιών αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 της ADR.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι διατάξεις των 4.1 και 6.2 δεν ισχύουν για τις φιάλες και τα βαρέλια αερίου υπό πίεση της κλάσης 2 υπό τον όρο ότι αυτά: i) κατασκευάζονται και υποβάλλονται σε δοκιμή σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, ii) χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον κώδικα IMDG, iii) μεταφέρονται στον παραλήπτη με πολυτροπικές μεταφορές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι θαλάσσιες, iv) η μεταφορά τους στον τελικό χρήστη συνίσταται από ένα μόνον ταξίδι, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στην ίδια ημέρα, από την επιχείρηση της υπό iii) πολυτροπικής μεταφοράς, v) δεν ξαναγεμίζονται στο κράτος και επιστρέφονται ονομαστικά κενά στη χώρα από την οποία άρχισε η υπό iii) πολυτροπική μεταφορά, και vi) διανέμονται τοπικά στο κράτος προορισμού σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Τα αέρια που περιέχουν οι φιάλες και τα βαρέλια υπό πίεση είναι των προδιαγραφών που έχουν ζητήσει οι τελικοί χρήστες, οπότε χρειάζεται να εισάγονται εκτός περιοχής ADR. Ανάλογα με τη χρήση, αυτές οι ονομαστικά κενές φιάλες και βαρέλια αερίου υπό πίεση απαιτείται να επιστρέφονται στη χώρα προέλευσής τους, ώστε να ξαναγεμισθούν με ειδικά προδιαγεγραμμένα αέρια —δεν ξαναγεμίζονται στην Ιρλανδία ούτε σε κανένα άλλο μέρος της περιοχής ADR. Μολονότι δεν είναι σύμφωνα με την ADR, είναι σύμφωνα με τον κώδικα IMDG και έχουν γίνει δεκτά για τους σκοπούς του κώδικα αυτού. Η πολυτροπική μεταφορά, η οποία αρχίζει εκτός περιοχής ADR, ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, από όπου θα διανεμηθούν οι φιάλες και τα βαρέλια αερίου υπό πίεση προς τελική χρήση, τοπικά μέσα στην Ιρλανδία, σε μικρές ποσότητες. Η μεταφορά, μέσα στην Ιρλανδία, εμπίπτει στο τροποποιημένο άρθρο 6 παράγραφος 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

LT Λιθουανία

RO–a–LT–1

Θέμα: Έγκριση της RO–a–UK–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (ψήφισμα της κυβέρνησης αριθ. 337 σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, που εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2000).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RO–a–UK–1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας, όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες (E1).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: Οι περισσότερες απαιτήσεις της ADR.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά υλικών της κλάσης 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού. (Φωτεινά αντικείμενα προοριζόμενα να φοριούνται από άτομα σε έκαστο όχημα ή σιδηροδρομικό όχημα κατ’ ανώτατο όριο 500 ανιχνευτές καπνού για οικιακή χρήση, με μεμονωμένη δόση που δεν υπερβαίνει τα 40 kBq· ή σε έκαστο όχημα ή σιδηροδρομικό όχημα κατ’ ανώτατο όριο πέντε φωτεινές συσκευές αερίου τριτίου, με μεμονωμένη δόση που δεν υπερβαίνει τα 10 GBq.)

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται πλέον όταν ενσωματωθούν στην ADR τροποποιήσεις, παρεμφερείς με τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–UK–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση παραστατικού μεταφοράς για ορισμένες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων (πλην της κλάσης 7), όπως ορίζεται στο σημείο 1.1.3.6 (E2).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.6.2 και 1.1.3.6.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις από ορισμένες απαιτήσεις για ορισμένες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται παραστατικό μεταφοράς για περιορισμένες ποσότητες, εκτός εάν αυτές αποτελούν μέρος μεγαλύτερου φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Παρατηρήσεις: Η εξαίρεση είναι κατάλληλη για τις εγχώριες μεταφορές, στις οποίες δεν χρειάζεται πάντοτε παραστατικό μεταφοράς σε περιπτώσεις που πρόκειται για τοπική διανομή.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–UK–3

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση να διαθέτουν πυροσβεστικό εξοπλισμό τα οχήματα που μεταφέρουν υλικά χαμηλής ραδιενέργειας (E4).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.1.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση να διαθέτουν τα οχήματα πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Αίρεται η απαίτηση μεταφοράς πυροσβεστικού εξοπλισμού μόνον όταν μεταφέρονται εξαιρούμενες συσκευασίες (UN 2908, 2909, 2910 και 2911).

Περιορίζει την απαίτηση όταν πρόκειται μόνο για τη μεταφορά μικρού αριθμού συσκευασιών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά πυροσβεστικού εξοπλισμού στην πράξη δεν σχετίζεται με τη μεταφορά των UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, τα οποία συνήθως μεταφέρονται με μικρά οχήματα.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–UK–4

Θέμα: Διανομή εμπορευμάτων σε εσωτερικές συσκευασίες σε σημεία λιανικής πώλησης ή χρήσης (εξαιρουμένων των κλάσεων 1, 4.2, 6.2 και 7) από τοπικές αποθήκες διανομής σε σημεία λιανικής πώλησης ή χρήσης και από σημεία λιανικής πώλησης σε τελικούς χρήστες (N1).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν απαιτείται να φέρουν οι συσκευασίες επισήμανση RID/ADR ή UN ή άλλο σήμα, εφόσον περιέχουν αγαθά από τα οριζόμενα στο Schedule 3.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις της ADR δεν αρμόζουν για τα τελικά στάδια μεταφοράς από την αποθήκη στον λιανοπωλητή ή τον χρήστη ή από τον λιανοπωλητή στον τελικό χρήστη. Σκοπός της παρέκκλισης είναι να επιτραπούν οι συσκευασίες εμπορευμάτων σε εσωτερικά δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία για τη λιανική διανομή κατά το τελικό στάδιο της τοπικής διανομής τους.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–UK–5

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική «μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς» για εμπορεύματα της κλάσης 1 για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα στο 1.1.3.6.3 (N10).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.6.3 και 1.1.3.6.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις σχετικές με τις ποσότητες που μεταφέρονται ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορίζει κανόνες σχετικά με τις εξαιρέσεις για περιορισμένες ποσότητες και τη μεικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5· 14 and Schedule 4.

Παρατηρήσεις: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια ποσότητας, ήτοι «50», για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 1 και «500» για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 2. Για τον υπολογισμό των μεικτών φορτίων, να επιτραπούν πολλαπλασιαστικοί συντελεστές «20» για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 1 και «2» για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 2.

Προηγουμένως παρέκκλιση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–UK–6

Θέμα: Αύξηση της μέγιστης καθαρής μάζας εκρηκτικών ειδών επιτρεπόμενων σε οχήματα EX/II (N13).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5.5.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για τις μεταφερόμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Περιορισμοί για τις μεταφερόμενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Παρατηρήσεις: Οι κανονισμοί του ΗΒ επιτρέπουν μέγιστη καθαρή μάζα 5 000 kg σε οχήματα του τύπου II για τις ομάδες συμβατότητας 1.1C, 1.1D, 1.1E και 1.1J.

Πολλά είδη της κλάσης 1.1C, 1.1D, 1.1E και 1.1J που διακινούνται στην Ευρώπη είναι μεγάλα ή χύδην και υπερβαίνουν το μήκος των 2,5 m. Πρόκειται κυρίως για εκρηκτικά στρατιωτικής χρήσης. Οι περιορισμοί κατασκευής των οχημάτων EX/III (τα οποία απαιτείται να είναι κλειστά) καθιστούν δύσκολη τη φορτοεκφόρτωση των ειδών αυτών. Για ορισμένα είδη θα ήταν απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης και στα δύο άκρα της μετακίνησης. Στην πράξη, ο εξοπλισμός αυτός είναι σπάνιος. Υπάρχουν λίγα οχήματα EX/III σε χρήση στο ΗΒ και θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό για τη βιομηχανία να απαιτήσει την κατασκευή πιο εξειδικευμένων οχημάτων EX/III για τη μεταφορά αυτών των εκρηκτικών.

Στο ΗΒ, τα στρατιωτικής χρήσεως εκρηκτικά μεταφέρονται κυρίως από μεταφορείς του εμπορίου, οι οποίοι ως εκ τούτου δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν την εξαίρεση για τα στρατιωτικά οχήματα που προβλέπει η οδηγία-πλαίσιο. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το ΗΒ έχει επιτρέψει τη μεταφορά έως 5 000 kg αυτών των ειδών με οχήματα EX/II. Το όριο αυτό δεν αρκεί πάντα διότι ένα είδος μπορεί να περιέχει εκρηκτικά άνω των 1 000 kg.

Από το 1950 υπήρξαν μόνο δύο περιστατικά (και τα δύο στη δεκαετία του ’50) με ισχυρή εκρηκτική ύλη βάρους άνω των 5 000 kg. Τα περιστατικά οφείλονταν σε φωτιά σε ελαστικό και σε υπερθέρμανση του συστήματος εξάτμισης το οποίο προκάλεσε ανάφλεξη του καλύμματος. Η φωτιά θα μπορούσε να προκληθεί και με μικρότερο φορτίο. Δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί.

Η πείρα δείχνει ότι, εάν τα εκρηκτικά είδη συσκευασθούν σωστά, είναι απίθανο να αναφλεγούν λόγω κρούσης, π.χ. από σύγκρουση του οχήματος. Τα στοιχεία εκθέσεων στρατιωτικών δραστηριοτήτων και τα δεδομένα των δοκιμαστικών εκτοξεύσεων δείχνουν ότι για την ανάφλεξη των εκρηκτικών χρειάζεται ταχύτητα κρούσης μεγαλύτερη από εκείνη που δημιουργείται με δοκιμαστική πτώση από απόσταση 12 μέτρων.

Τα ισχύοντα δεδομένα ασφαλείας δεν θίγονται.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–UK–7

Θέμα: Εξαίρεση από τις απαιτήσεις επιτήρησης μικρών ποσοτήτων ορισμένων εμπορευμάτων της κλάσης 1 (N12).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.4 και 8.5 S1(6).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις επιτήρησης των οχημάτων μεταφοράς ορισμένων ποσοτήτων επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Προβλέπει την ασφαλή στάθμευση και εποπτικούς μηχανισμούς αλλά δεν απαιτεί τη συνεχή επιτήρηση ορισμένων φορτίων της κλάσης 1, όπως ορίζει το 8.5 S1(6) της ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Παρατηρήσεις: Οι απαιτήσεις επιτήρησης της ADR δεν είναι πάντοτε εφικτές σε εθνικό επίπεδο.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–UK–8

Θέμα: Μείωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών, και τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, με άμαξες, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5.2.1 και 7.5.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μεικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Παρατηρήσεις: Το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή θα έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι «έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέσουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύσουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά».

Παραδείγματα παραλλαγών που ίσως το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

1.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ή 0361 να μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα που υπάγονται στον αριθμό UN 1942. Η ποσότητα εμπορευμάτων UN 1942 που θα επιτρέπεται προς μεταφορά θα προσομοιώνεται με εκρηκτικό 1.1D.

2.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ή 0453 θα μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των μολυσματικών και των τοξικών ουσιών) της κατηγορίας 2 ή μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εμπορευμάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.

3.

Τα εκρηκτικά 1.4G θα μπορούν να μεταφέρονται μαζί με εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών στο ίδιο όχημα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

4.

Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στην ταξινόμηση των αριθμών UN 0106, 0107 ή 0257 θα μπορούν να μεταφέρονται με εκρηκτικά είδη των ομάδων συμβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 kg.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–a–UK–9

Θέμα: Εναλλακτική λύση αντί των πινακίδων χρώματος πορτοκαλί για μικρές αποστολές ραδιενεργών υλικών με μικρά οχήματα.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.3.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση τοποθέτησης πινακίδων χρώματος πορτοκαλί σε μικρά οχήματα μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλιση εγκεκριμένη σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία. Η παρέκκλιση που ζητείται είναι:

1.

Τα οχήματα πρέπει είτε:

α)

να φέρουν ανηρτημένη ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της 5.3.2 της ADR· είτε

β)

όταν πρόκειται για οχήματα βάρους κάτω των 3 500 kg, τα οποία μεταφέρουν λιγότερες από δέκα συσκευασίες με μη σχάσιμα υλικά ή με σχάσιμα υλικά εξαιρουμένων των ραδιενεργών υλικών και εφόσον το άθροισμα των δεικτών μεταφοράς των συσκευασιών αυτών δεν υπερβαίνει το 3, ως εναλλακτική λύση να φέρουν ειδοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

2.

Για τους σκοπούς του σημείου 1, η ειδοποίηση που αναρτάται στο όχημα, όταν αυτό μεταφέρει ραδιενεργά υλικά, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:

α)

δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 12 τετραγωνικών cm. Όλοι οι χαρακτήρες της ειδοποίησης πρέπει να είναι μαύροι, παχείς και ευανάγνωστοι. Όλοι οι χαρακτήρες πρέπει επίσης να είναι ανάγλυφοι ή τυπωμένοι. Οι κεφαλαίοι χαρακτήρες της λέξης «RADIOACTIVE» δεν πρέπει να έχουν ύψος κάτω των 12 mm και όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν πρέπει να έχουν ύψος κάτω των 5 mm·

β)

η ειδοποίηση πρέπει να είναι πυράντοχη έτσι ώστε οι λέξεις να παραμένουν ευανάγνωστες ακόμη και σε περίπτωση που φλεγεί το όχημα·

γ)

η ειδοποίηση πρέπει να τοποθετείται στο όχημα σε σημείο πλήρως ευδιάκριτο στον οδηγό, χωρίς όμως να εμποδίζει την ορατότητά του κατά την οδήγηση, και αναρτάται μόνον εφόσον το όχημα μεταφέρει ραδιενεργά υλικά·

δ)

η ειδοποίηση έχει εγκεκριμένη μορφή και φέρει ονομασία, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Παρατηρήσεις: Η παρέκκλιση χρειάζεται για περιορισμένες μετακινήσεις μικρών ποσοτήτων ραδιενεργών υλικών, κυρίως προς χρήση τους από έναν μόνον ασθενή, μεταξύ τοπικών νοσοκομειακών εγκαταστάσεων, στις οποίες χρησιμοποιούνται μικρά οχήματα στα οποία είναι περιορισμένη η δυνατότητα ανάρτησης ακόμη και μικρών πινακίδων χρώματος πορτοκαλί. Η πείρα έχει δείξει ότι η ανάρτηση των πινακίδων στα οχήματα αυτά είναι προβληματική και ότι είναι δύσκολη η στερέωσή τους υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Τα οχήματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα όπου προσδιορίζεται το περιεχόμενο σύμφωνα με την 5.3.1.5.2 (και κανονικά και με την 5.3.1.7.4) της ADR για σαφή αναγνώριση του κινδύνου. Επίσης, το όχημα πρέπει να φέρει σε πλήρως ευκρινές σημείο πυράντοχη ειδοποίηση με τις σχετικές πληροφορίες για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στην πράξη, θα διατίθενται έτσι περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια σε σύγκριση με εκείνες που απαιτεί η 5.3.2 της ADR.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της παρούσας οδηγίας

BE Βέλγιο

RO–bi–BE–1

Θέμα: Μεταφορές σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μέσω του δημοσίου οδικού δικτύου.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις αφορούν τα έγγραφα, τη σήμανση και την επισήμανση των συσκευασιών και το πιστοποιητικό οδηγού.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Παρεκκλίσεις 2-89, 4-97 και 2-2000.

Παρατηρήσεις: Μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων μεταξύ εγκαταστάσεων:

παρέκκλιση 2-89: διέλευση από το δημόσιο δίκτυο (χημικά σε συσκευασία),

παρέκκλιση 4-97: απόσταση 2 km (πλίνθοι φωσφορούχου σιδήρου σε θερμοκρασία 600 °C),

παρέκκλιση 2-2000: απόσταση περίπου 500 m (μεγάλη συσκευασία («IBC»), PG II, III κλάσεις 3, 5.1, 6.1, 8 και 9).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–BE–2

Θέμα: Μετακινήσεις δεξαμενών αποθήκευσης που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εξοπλισμός μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.2 στοιχείο στ).

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι μετακινήσεις ονομαστικά κενών δεξαμενών αποθήκευσης επιτρέπονται για λόγους καθαρισμού/επισκευής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Εξαίρεση 6-82, 2-85.

Παρατηρήσεις: Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 7 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–BE–3

Θέμα: Εκπαίδευση οδηγών.

Τοπικές μεταφορές ειδών UN 1202, 1203 και 1223 σε συσκευασίες και σε δεξαμενές (στο Βέλγιο σε ακτίνα 75 km από την έδρα της επιχείρησης).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας:

Δομή της εκπαίδευσης:

1.

πακέτα εκπαίδευσης

2.

δεξαμενή εκπαίδευσης

3.

ειδική εκπαίδευση Cl 1

4.

ειδική εκπαίδευση Cl 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Ορισμοί — πιστοποιητικό — έκδοση — αντίγραφα — ισχύς και παράταση — οργάνωση μαθημάτων και εξέταση — παρεκκλίσεις — κυρώσεις — τελικές διατάξεις.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Θα ορισθεί σε προσεχείς κανονισμούς.

Παρατηρήσεις: Προτείνεται μια αρχική σειρά μαθημάτων, ακολουθούμενη από εξέταση περιορισμένη στη μεταφορά των UN 1202, 1203 και 1223 σε συσκευασίες και δεξαμενές σε ακτίνα 75 km από την έδρα της επιχείρησης — Η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ADR — Μετά από πέντε έτη, ο οδηγός πρέπει να παρακολουθήσει επιμορφωτικά μαθήματα και να περάσει εξέταση — Το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει «Εθνικές μεταφορές UN 1202, 1203 και 1223 βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ».

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–BE–4

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δεξαμενές με σκοπό την καύση τους.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 3.2.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κατά παρέκκλιση του πίνακα στο 3.2 επιτρέπεται η χρήση δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων με τον κωδικό δεξαμενών L4BH αντί του L4DH για τη μεταφορά υγρών εμπορευμάτων που προκαλούν αντίδραση με το νερό, τοξικών, III, ε.α.ο. μη προδιαγραφόμενα αλλού υπό ορισμένες συνθήκες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Παρέκκλιση 01-2002.

Παρατηρήσεις: Ο κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μικρές αποστάσεις.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–BE–5

Θέμα: Μεταφορά αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.2, 5.4, 6.1 (παλαιός κανονισμός: A5, 2X14, 2X12).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, σήμανση και απαιτήσεις για τη συσκευασία.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Αντί να κατατάσσονται τα απόβλητα σύμφωνα με την ADR, τα απόβλητα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες (εύφλεκτοι διαλύτες, επιχρίσματα, οξέα, συσσωρευτές κ.λπ.) για να αποφεύγονται επικίνδυνες αντιδράσεις μέσα στην ίδια ομάδα. Οι απαιτήσεις για την κατασκευή και τη δοκιμή συσκευασιών είναι λιγότερο περιοριστικές.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrête royal relatif au transport de marchandises dangereuses par route.

Παρατηρήσεις: Ο κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στη μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσής τους.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–BE–6

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–5.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–BE–7

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–SE–6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–BE–8

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–UK–2.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία:

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

DE Γερμανία

RO–bi–DE–1

Θέμα: Απάλειψη ορισμένων μνειών στο παραστατικό μεταφοράς (n2).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: περιεχόμενα του παραστατικού μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις εκτός των κλάσεων 1 (πλην της 1.4S), 5.2 και 7:

Δεν απαιτείται στο παραστατικό μεταφοράς μνεία:

α)

του παραλήπτη, εάν πρόκειται για τοπική διανομή (εξαιρουμένου του πλήρους φορτίου και της μεταφοράς σε ορισμένες διαδρομές)·

β)

της ποσότητας και των τύπων των συσκευασιών, εφόσον δεν ισχύει το 1.1.3.6 και εφόσον το όχημα πληροί όλες τις διατάξεις του παραρτήματος A και Β·

γ)

για τις κενές ακαθάριστες δεξαμενές αρκεί το παραστατικό μεταφοράς του τελευταίου φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 18.

Παρατηρήσεις: Η εφαρμογή όλων των διατάξεων θα ήταν πρακτικά ανέφικτη για ορισμένα είδη κυκλοφορίας.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 22 (υπαγόμενες στο άρθρο 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–DE–2

Θέμα: Μεταφορά εμπορευμάτων πολυχλωριούχου διφαινυλίου της κλάσης 9 — Μολυσμένα υλικά χύδην.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορές χύδην.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Άδεια μεταφοράς χύδην σε σφραγισμένα ανταλλασσόμενα αμαξώματα οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτια τα οποία είναι στεγανά σε υγρά ή σκόνες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 11.

Παρατηρήσεις: Η παρέκκλιση 11 έως τις 31.12.2004· από το 2005, ισχύουν οι ίδιες διατάξεις στην ADR και στην RID.

Βλέπε επίσης πολυμερή συμφωνία M137.

Κατάλογος αριθ. 4*.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–DE–3

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και σήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: Συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα και IBC· τα απόβλητα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 20.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 6*.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

DK Δανία

RO–bi–DK–1

Θέμα: UN 1202, 1203, 1223 και κλάση 2 — χωρίς παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτείται παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τη μεταφορά πετρελαιοειδών της κλάσης 3, UN 1202, 1203 και 1223 και αερίων της κλάσης 2 με σκοπό τη διανομή τους (εμπορεύματα προς παράδοση σε δύο ή περισσότερους παραλήπτες και παραλαβή επιστρεπτέων εμπορευμάτων σε παρόμοιες καταστάσεις), δεν απαιτείται παραστατικό μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι οι γραπτές οδηγίες, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της ADR, περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό UN, την ονομασία και την κλάση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Παρατηρήσεις: Ο λόγος ύπαρξης της εν λόγω εθνικής παρέκκλισης είναι η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος επιτρέπει π.χ. στην εταιρεία πετρελαιοειδών που τον χρησιμοποιεί να διαβιβάζει συνεχώς στα οχήματα πληροφορίες για τους πελάτες της. Επειδή οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες στην αρχή της μεταφοράς και διαβιβάζονται στο όχημα κατά τη διάρκειά της, δεν είναι δυνατόν -πριν από την έναρξη της μεταφοράς- να συνταχθούν τα παραστατικά μεταφοράς. Αυτό το είδος μεταφορών περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές.

Υπάρχει σήμερα παρέκκλιση της Δανίας για παρεμφερή διάταξη βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

EL Ελλάδα

RO–bi–EL–1

Θέμα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις ασφαλείας για τις μόνιμες δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), που έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001, για τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την έγκριση τύπου, τις επιθεωρήσεις, τις δοκιμές, τη σήμανση σταθερών δεξαμενών (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυναρμολογούμενων δεξαμενών και δεξαμενών-εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενών σε ανταλλασσόμενα αμαξώματα (swap bodies), με περιβλήματα από μεταλλικά υλικά, οχήματα συστοιχίας και MEGCs.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταβατική διάταξη: Οι σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα), οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια βυτιοδέκτες που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1985 και 31ης Δεκεμβρίου 2001 μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η παρούσα μεταβατική διάταξη αφορά οχήματα μεταφοράς των εξής επικίνδυνων υλικών (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Προϋπόθεση είναι να πρόκειται για μικρές ποσότητες ή για τοπικές μεταφορές με οχήματα ταξινομημένα κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Η μεταβατική διάταξη θα ισχύσει για τα βυτιοφόρα οχήματα που έχουν προσαρμοσθεί σύμφωνα με τα εξής:

1.

Παράγραφοι της ADR για την επιθεώρηση και τις δοκιμές: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Ελάχιστο πάχος κελύφους 3 mm για τις δεξαμενές των οποίων η χωρητικότητα του διαμερίσματος του κελύφους είναι έως 3 500 lt και πάχους μαλακού χάλυβα τουλάχιστον 4 mm για δεξαμενές με διαμερίσματα χωρητικότητας έως 6 000 lt, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το πάχος των χωρισμάτων.

3.

Εάν το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι αλουμίνιο ή άλλο μέταλλο, οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για το πάχος και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που απορρέουν από τα τεχνικά σχέδια που έχουν εγκρίνει οι αρμόδιες αρχές της χώρας όπου είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τεχνικά σχέδια, οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Οι δεξαμενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων περιθωρίου 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), της παραγράφου 6.8.2.2 στις υποπαραγράφους 6.8.2.2.1 και 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Πιο συγκεκριμένα, τα βυτιοφόρα οχήματα μάζας κάτω των 4 t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές μόνον πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2002, εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον τροποποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο περιθωρίου 211.127 (5)β4 (6.8.2.1.20).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–EL–2

Θέμα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχημάτων για οχήματα προοριζόμενα για τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η παρέκκλιση αφορά οχήματα προοριζόμενα για τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (κατηγορίες UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 και 3257), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001.

Τα προαναφερθέντα οχήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 9 (παράγραφοι 9.2.1 έως 9.2.6) του παραρτήματος B της οδηγίας 94/55/ΕΚ με τις εξής αποκλίσεις.

Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 9.2.3.2 απαιτείται μόνον εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο εκ κατασκευής με σύστημα απεμπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS) και πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα συνεχούς πέδησης, όπως ορίζεται στο 9.2.3.3.1 χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των 9.2.3.3.2 και 9.2.3.3.3.

Η ηλεκτρική σύνδεση με τον ταχογράφο πρέπει να είναι εφοδιασμένη με φράγμα ασφαλείας απευθείας συνδεδεμένο με τον συσσωρευτή (παράγραφος περιθωρίου 220 514) και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του μηχανισμού για την ανύψωση του άξονα του φορείου πρέπει να τοποθετείται εκεί όπου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από τον κατασκευαστή του οχήματος και προστατεύεται με κατάλληλα σφραγισμένο περίβλημα (παράγραφος περιθωρίου 220 517).

Ειδικά τα βυτιοφόρα μέγιστης μάζας κάτω των 4 τόνων για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN: 1202) πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις των 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 και 9.2.4.5. αλλά όχι αναγκαστικά των υπολοίπων παραγράφων.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Ο αριθμός των οχημάτων που προαναφέρθηκαν είναι μικρός, εάν συγκριθεί με το συνολικό αριθμό των ήδη ταξινομημένων οχημάτων και επιπλέον προορίζονται μόνο για τοπικές μεταφορές. Η μορφή της ζητούμενης παρέκκλισης, το μέγεθος του συγκεκριμένου στόλου οχημάτων και ο τύπος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δεν δημιουργούν πρόβλημα οδικής ασφάλειας.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

ES Ισπανία

RO–bi–ES–1

Θέμα: Ειδικός εξοπλισμός για τη διανομή άνυδρης αμμωνίας.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.8.2.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας των περιεχομένων σε περίπτωση βλάβης στα εξωτερικά εξαρτήματα (σωλήνες, πλευρικές συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική βαλβίδα διακοπής και η έδρασή της θα προστατεύονται έναντι του κινδύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών καταπονήσεων ή θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να τις αντέχουν. Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης (περιλαμβανομένων των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτικών πωμάτων (εάν υπάρχουν) πρέπει να ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται στη γεωργία για τη διανομή και τη χρήση της άνυδρης αμμωνίας, οι οποίες τέθηκαν σε χρήση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992 μπορούν να εξοπλίζονται με εξωτερικές, και όχι εσωτερικές, διατάξεις ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές προσφέρουν προστασία τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη των τοιχωμάτων της δεξαμενής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Παρατηρήσεις: Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, οι δεξαμενές με εξωτερικές διατάξεις ασφαλείας χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά στη γεωργία για την απευθείας χρήση της άνυδρης αμμωνίας στους αγρούς. Διάφορες δεξαμενές του είδους αυτού χρησιμοποιούνται ακόμη σήμερα. Σπάνια τις οδηγεί κανείς ή τις φορτώνει και χρησιμοποιούνται μόνο για το λίπασμα σε μεγάλα αγροκτήματα.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

FI Φινλανδία

RO–bi–FI–1

Θέμα: τροποποίηση των πληροφοριών στο παραστατικό μεταφοράς για τις εκρηκτικές ουσίες.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.2.1 στοιχείο α).

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ειδικές διατάξεις για την κλάση 1.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Στο παραστατικό μεταφοράς, επιτρέπεται να αναγράφεται ο αριθμός πυροκροτητών (1 000 πυροκροτητές αντιστοιχούν σε 1 kg εκρηκτικά) αντί της πραγματικής καθαρής μάζας εκρηκτικών ουσιών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Παρατηρήσεις: Θεωρείται ότι οι πληροφορίες αρκούν εφόσον πρόκειται για εθνικές μεταφορές. Η παρέκκλιση χρησιμεύει κυρίως στη βιομηχανία εκρηκτικών για τις τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων.

Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αριθμό 31.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

FR Γαλλία

RO–bi–FR–1

Θέμα: Χρήση του ναυτιλιακού εγγράφου ως παραστατικού μεταφοράς για τις μεταφορές μικρών αποστάσεων μετά την εκφόρτωση του πλοίου.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στο παραστατικό μεταφοράς για τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Το ναυτιλιακό έγγραφο χρησιμοποιείται ως παραστατικό μεταφοράς εντός ακτίνας 15 km.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Άρθρο 23-4.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–FR–2

Θέμα: Μεταφορά ειδών της κλάσης 1 μαζί με επικίνδυνα υλικά άλλων κλάσεων (91).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5.2.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση της φόρτωσης συσκευασιών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς απλών ή συναρμολογημένων πυροκροτητών και εμπορευμάτων που δεν ανήκουν στην κλάση 1, υπό ορισμένους όρους και σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 200 km εντός της Γαλλίας.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Άρθρο 26.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–FR–3

Θέμα: Μεταφορά σταθερών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) (18).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά σταθερών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) υπόκειται σε ειδικούς κανόνες. Ισχύει μόνο για μικρές αποστάσεις.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Άρθρο 30.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–FR–4

Θέμα: Ειδικοί όροι εκπαίδευσης των οδηγών και έγκριση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές μεταφορές (μικρές αποστάσεις).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.8.3.2, 8.2.1 και 8.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξοπλισμός των δεξαμενών και εκπαίδευση οδηγών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Ειδικές διατάξεις για την έγκριση των οχημάτων.

Ειδικές διατάξεις για την εκπαίδευση των οδηγών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Άρθρο 29-2 — Παράρτημα D4.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

IE Ιρλανδία

RO–bi–IE–1

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του 5.4.1.1.1 να αναγράφονται: i) τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των παραληπτών, ii) ο αριθμός και η περιγραφή των συσκευασιών και iii) η συνολική ποσότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων στο παραστατικό μεταφοράς, όταν μεταφέρονται στον τελικό χρήστη η κηροζίνη, τα καύσιμα ντήζελ ή μείγμα αέριου υδρογονάνθρακα ε.α.ο. με τους αντίστοιχους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 1223, UN 1202 και UN 1965.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Τεκμηρίωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Όταν μεταφέρονται στον τελικό χρήστη η κηροζίνη, τα καύσιμα ντίζελ ή μείγμα αέριου υδρογονάνθρακα ε.α.ο. με τους αντίστοιχους αναγνωριστικούς αριθμούς UN 1223, UN 1202 και UN 1965, όπως προδιαγράφεται στο προσάρτημα B.5 του παραρτήματος B της συμφωνίας ADR, δεν χρειάζεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραλήπτη, ο αριθμός και η περιγραφή των συσκευασιών, των εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών ή των δοχείων, ή η συνολική ποσότητα που μεταφέρεται με τη μονάδα μεταφοράς.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(2) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Για τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης σε νοικοκυριά, συνήθης πρακτική είναι να «γεμίζεται έως επάνω» η δεξαμενή αποθήκευσης του πελάτη —και άρα είναι άγνωστη η ακριβής ποσότητα που θα παραδοθεί, όπως επίσης είναι άγνωστος ο αριθμός των πελατών (σε κάθε διαδρομή παράδοσης) όταν αρχίζει η μεταφορά με τη δεξαμενή με πλήρες φορτίο. Στις παραδόσεις φιαλών υγραερίου σε νοικοκυριά, η συνήθης πρακτική είναι η αντικατάσταση των κενών φιαλών με πλήρεις —οπότε ο αριθμός πελατών και η παράδοση της ακριβούς ποσότητας δεν είναι γνωστά κατά την έναρξη της μεταφοράς.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–IE–2

Θέμα: Εξαίρεση για να επιτραπεί το παραστατικό μεταφοράς που απαιτείται στο σημείο 5.4.1.1.1 να είναι εκείνο της τελευταίας φόρτωσης για τις μεταφορές κενών ακαθάριστων δεξαμενών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Τεκμηρίωση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Στην περίπτωση μεταφοράς κενών ακαθάριστων δεξαμενών, αρκεί το παραστατικό μεταφοράς της τελευταίας παράδοσης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(3) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Ιδίως στην περίπτωση παράδοσης βενζίνης ή/και καυσίμων ντίζελ σε πρατήρια βενζίνης, το βυτιοφόρο επιστρέφει απευθείας στην αποθήκη πετρελαίου (για να ξαναφορτωθεί για περαιτέρω παραδόσεις) αμέσως μετά την παράδοση του τελευταίου φορτίου.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–IE–3

Θέμα: Εξαίρεση για να επιτραπεί η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, για τα οποία ισχύει η ειδική διάταξη CV1 στο 7.5.11 ή η S1 στο 8.5, σε δημόσιους χώρους χωρίς την ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5 και 8.5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πρόσθετες διατάξεις για τη φορτοεκφόρτωση και τη διακίνηση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται χωρίς την ειδική άδεια των αρμοδίων αρχών, κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων του 7.5.11 ή του 8.5.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Για τις εθνικές μεταφορές εντός του κράτους, η διάταξη αυτή προκαλεί πολύ δαπανηρό έξοδο στις δημόσιες αρχές.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–IE–4

Θέμα: Εξαίρεση για να επιτραπεί η μεταφορά του Emulsion Explosive Matrix, ουσία με αναγνωριστικό αριθμό UN 3375, με δεξαμενές.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 4.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χρήση δεξαμενών κ.λπ.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά του Emulsion Explosive Matrix, ουσία με αναγνωριστικό αριθμό UN 3375, επιτρέπεται με δεξαμενές.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(6) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Η μήτρα, αν και ταξινομημένη ως στερεά, δεν είναι σε σκόνη ή σε κόκκους.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–IE–5

Θέμα: Εξαίρεση από την «απαγόρευση μεικτής φόρτωσης» του σημείου 7.5.2.1 για είδη της ομάδας συμβατότητας Β και για ουσίες και είδη της ομάδας συμβατότητας D στο ίδιο όχημα με επικίνδυνα εμπορεύματα, σε δεξαμενές, της κλάσης 3, 5.1 και 8.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη φορτοεκφόρτωση και τη διακίνηση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι συσκευασίες που περιέχουν είδη της ομάδας συμβατότητας Β της κλάσης 1 της συμφωνίας ADR και οι συσκευασίες που περιέχουν ουσίες και είδη της ομάδας συμβατότητας D της κλάσης 1 της συμφωνίας ADR μπορούν να μεταφέρονται με το ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα των κλάσεων 3, 5.1 ή 8 με την προϋπόθεση ότι: α) οι συσκευασίες της κλάσης 1 της ADR μεταφέρονται σε χωριστά εμπορευματοκιβώτια/διαμερίσματα εγκεκριμένου σχεδιασμού, και υπό τους απαιτούμενους όρους, από την αρμόδια αρχή και β) οι ουσίες των κλάσεων 3, 5.1 ή 8 μεταφέρονται με σκάφη που πληρούν τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής σε ό, τι αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τις δοκιμές, την εξέταση, τη λειτουργία και τη χρήση τους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(7) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Να επιτραπεί, υπό όρους εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή, η φόρτωση ειδών και ουσιών των ομάδων συμβατότητας Β και D της κλάσης 1 στο ίδιο όχημα, σε δεξαμενές, μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα, των κλάσεων 3, 5.1 και 8 —π.χ. «Αντλιοφόρα φορτηγά».

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–IE–6

Θέμα: Εξαίρεση από την απαίτηση του 4.3.4.2.2, το οποίο απαιτεί οι εύκαμπτοι σωλήνες πλήρωσης και εκκένωσης που δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι με το κύτος του βυτιοφόρου οχήματος να είναι άδειοι κατά τη μεταφορά.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 4.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χρήση βυτιοφόρων οχημάτων.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι ανέμες περιτύλιξης εύκαμπτων σωλήνων (συμπεριλαμβανομένων των σταθερών αγωγών που συνδέονται με αυτούς), οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τα βυτιοφόρα οχήματα λιανικής διανομής πετρελαιοειδών με αναγνωριστικούς αριθμούς UN 1202, UN 1223, UN 1011 και UN 1978 δεν απαιτείται να είναι άδειοι κατά την οδική μεταφορά, εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του περιεχομένου τους.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».

Παρατηρήσεις: Οι ανέμες περιτύλιξης εύκαμπτων σωλήνων για τα βυτιοφόρα οχήματα παράδοσης πετρελαιοειδών στα νοικοκυριά πρέπει να παραμένουν πάντοτε πλήρεις ακόμη και κατά τη μεταφορά. Το σύστημα εκκένωσης είναι γνωστό ως σύστημα «υγρής γραμμής», το οποίο απαιτεί ο μετρητής και ο εύκαμπτος σωλήνας του βυτιοφόρου να είναι γεμάτοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πελάτης θα παραλάβει την ορθή ποσότητα προϊόντος.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–IE–7

Θέμα: Εξαίρεση από ορισμένες απαιτήσεις των 5.4.0, 5.4.1.1.1 και 7.5.11 της ADR για τη μεταφορά λιπάσματος νιτρικού αμμωνίου χύδην αριθμού UN 2067 από τους λιμένες στους παραλήπτες.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.0, 5.4.1.1.1 και 7.5.11.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαίτηση ανεξάρτητου παραστατικού μεταφοράς με την ορθή συνολική ποσότητα του συγκεκριμένου φορτίου για κάθε ταξίδι· και απαίτηση καθαρισμού του οχήματος πριν και μετά το ταξίδι.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Προτεινόμενη παρέκκλιση για να επιτραπούν τροποποιήσεις των απαιτήσεων της ADR σχετικά με το παραστατικό μεταφοράς και τον καθαρισμό του οχήματος· σκοπός είναι να ληφθούν υπόψη πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ειδών χύδην από τον λιμένα στον παραλήπτη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προτεινόμενη τροποποίηση των Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Παρατηρήσεις: Οι διατάξεις της ADR απαιτούν: α) ανεξάρτητο παραστατικό μεταφοράς, όπου να αναγράφεται η συνολική μάζα των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται για το συγκεκριμένο φορτίο και β) η ειδική διάταξη «CV24» σχετικά με τον καθαρισμό για κάθε φορτίο που μεταφέρεται από το λιμένα στον παραλήπτη κατά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην. Εφόσον η μεταφορά είναι τοπική και αφορά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην που συνεπάγεται πολλά φορτία μεταφοράς (την ίδια ημέρα ή τις επόμενες ημέρες) της ίδιας ουσίας από το πλοίο μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην στον παραλήπτη· ένα και μόνον παραστατικό μεταφοράς, με την κατά προσέγγιση συνολική μάζα κάθε φορτίου, πρέπει να αρκεί και να μη χρειάζεται η απαίτηση της ειδικής διάταξης «CV24».

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

LT Λιθουανία

RO–bi–LT–1

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–EL–1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (Ψήφισμα της κυβέρνησης αριθ. 337 σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, που εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2000).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–LT–2

Θέμα: Έγκριση της RO–bi–EL–2.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (Ψήφισμα της κυβέρνησης αριθ. 337 σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, που εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2000).

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

NL Κάτω Χώρες

RO–bi–NL–1

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 7.5.4, 7.5.7, 8.1.2.1 α) και β), 8.1.5 γ), 8.3.6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας:

1.1.3.6: Εξαιρέσεις σχετικά με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς.

3.3: Ειδικές διατάξεις για προδιαγραφόμενες ουσίες ή αντικείμενα.

4.1.4: Κατάλογος οδηγιών συσκευασίας· 4.1.6: Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας για τα εμπορεύματα της κλάσης 2· 4.1.8: Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας για μολυσματικές ουσίες· 4.1.10: Ειδικές απαιτήσεις για συλλογικές συσκευασίες.

5.2.2: Επισήμανση των μεταφερόμενων συσκευασιών· 5.4.0: Όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται βάσει της συμφωνίας ADR πρέπει να συνοδεύονται από την τεκμηρίωση που προδιαγράφεται στο παρόν κεφάλαιο, αναλόγως, εκτός εάν εγκριθεί εξαίρεση βάσει των 1.1.3.1 έως 1.1.3.5· 5.4.1: Έγγραφο διαμετακόμισης επικίνδυνων εμπορευμάτων με σχετικές πληροφορίες· 5.4.3: Γραπτές οδηγίες.

7.5.4: Προφυλάξεις για τα τρόφιμα, άλλα καταναλωτικά είδη και τις ζωοτροφές· 7.5.7: Χειρισμός και στοιβασία.

8.1.2.1: Εκτός από την απαιτούμενη από το νόμο τεκμηρίωση, επί της μονάδας μεταφοράς πρέπει να υπάρχουν τα εξής έγγραφα: α) τα παραστατικά διαμετακόμισης που αναφέρονται στο 5.4.1 και καλύπτουν όλα τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα και, αναλόγως, το πιστοποιητικό φόρτωσης του εμπορευματοκιβωτίου όπως ορίζει το 5.4.2· β) οι γραπτές οδηγίες που ορίζει το 5.4.3 σχετικά με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα· 8.1.5: Κάθε μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με: γ) τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη λήψη των συμπληρωματικών και των ειδικών μέτρων που αναγράφονται στις υπό 5.4.3 γραπτές οδηγίες.

8.3.6: Λειτουργία του κινητήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Δεν ισχύουν οι εξής διατάξεις της συμφωνίας ADR:

α)

1.1.3.6·

β)

3.3·

γ)

4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10·

δ)

5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3·

ε)

7.5.4, 7.5.7·

στ)

8.1.2.1 α) και β), 8.1.5 γ), 8.3.6.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Το πρόγραμμα μελετήθηκε έτσι ώστε να επιτρέπεται σε ιδιώτες να μεταφέρουν «μικρά χημικά απόβλητα» σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Αυτό ισχύει για υπολειμματικές ουσίες όπως τα απόβλητα βαφών. Το μέγεθος του κινδύνου ελαχιστοποιείται με την επιλογή του μεταφορικού μέσου και, μεταξύ άλλων, με τη χρήση ειδικών στοιχείων μεταφοράς και την ευδιάκριτη για το κοινό υπόδειξη «απαγορεύεται το κάπνισμα».

Επειδή οι προς μεταφορά ποσότητες είναι μικρές και η συσκευασία είναι ειδική, το άρθρο αυτό εξαιρεί την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων της ADR.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–2

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις σχετικά με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας του συνοδού και το σημείωμα που προβλέπει το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρέπει να βρίσκονται επί του οχήματος. Ο συνοδός του οχήματος διαθέτει άδεια «μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων» από το CCV (Συμβούλιο Πιστοποίησης Οδηγών).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Λόγω του ευρέος φάσματος των σχετικών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, παρά το γεγονός ότι μεταφέρει μικρές ποσότητες αποβλήτων. Η πρόσθετη απαίτηση είναι ότι πρέπει να έχει χορηγηθεί στον μεταφορέα άδεια μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

Ένας από τους λόγους είναι ότι έτσι εξασφαλίζεται ότι ο μεταφορέας δεν θα αναμείξει στη συσκευασία, παραδείγματος χάριν, οξέα με βάσεις και ότι γνωρίζει πώς πρέπει να αντιδράσει σε περίπτωση περιστατικού.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–3

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.6.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Επί του οχήματος πρέπει να υπάρχουν τα εξής: β) γραπτές οδηγίες και πληροφορίες συντεταγμένες σύμφωνα με το παράρτημα της πράξης έγκρισης του προγράμματος.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Καθόσον το πρόγραμμα αποκλείει την εξαίρεση εφαρμογής του 1.1.3.6 της ADR, οι μικρές ποσότητες πρέπει και αυτές να συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες. Αυτό κρίνεται αναγκαίο εξαιτίας του ευρέος φάσματος των μεταφερόμενων επικίνδυνων αποβλήτων και του γεγονότος ότι εκείνοι που μεταφέρουν τα απόβλητα (ιδιώτες) δεν γνωρίζουν το μέγεθος του ενδεχόμενου κινδύνου.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–4

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιμή των συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

1.

Τα οικιακά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να μεταφέρονται μόνο σε ερμητικά σφραγισμένες συσκευασίες, κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ουσία, και:

α)

για αντικείμενα της κατηγορίας 6.2: σε συσκευασίες που εγγυώνται την αποφυγή τραυματισμού κατά τη μεταφορά·

β)

για τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα βιομηχανικής προέλευσης: κυτίον χωρητικότητας έως 60 lt, μέσα στο οποίο οι ουσίες είναι διαχωρισμένες ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου (kga-box).

2.

Στο εξωτερικό της συσκευασίας δεν υπάρχουν ίχνη του επικίνδυνου οικιακού αποβλήτου.

3.

Στη συσκευασία αναγράφεται η ονομασία της ουσίας.

4.

Για κάθε συλλογή, γίνεται δεκτό μόνον ένα κυτίον υπό την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.

Παρατηρήσεις: Το εν λόγω άρθρο απορρέει από το άρθρο 3 το οποίο προβλέπει ότι δεν εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις της ADR. Με βάση το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται εγκεκριμένη συσκευασία όπως προβλέπει το 6.1 της ADR. Τούτο λόγω της περιορισμένης ποσότητας των συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών. Αντίθετα, το άρθρο 6 προβλέπει ορισμένους κανόνες βάσει των οποίων οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να παραδίδονται μέσα σε σφραγισμένα κιβώτια ώστε να αποφεύγεται η διαρροή από τη συσκευασία.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–5

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιμή των συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Το όχημα έχει διαμέρισμα φόρτωσης το οποίο χωρίζεται από το θάλαμο οδηγού με συμπαγές παχύ τοίχωμα ή, άλλως, με διαμέρισμα φόρτωσης το οποίο δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οχήματος.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Με βάση το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται εγκεκριμένη συσκευασία όπως προβλέπει το 6.1 της ADR. Τούτο λόγω της περιορισμένης ποσότητας της συγκεκριμένης επικίνδυνης ουσίας. Έτσι, το εν λόγω άρθρο περιέχει πρόσθετη απαίτηση με σκοπό να αποφεύγεται η διαρροή τοξικού καπνού μέσα στο θάλαμο οδηγού.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–6

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιμή των συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Το διαμέρισμα φόρτωσης κλειστού οχήματος έχει στο επάνω μέρος διάταξη απαγωγής του αέρα που είναι συνέχεια σε λειτουργία και διαθέτει από κάτω ανοίγματα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Με βάση το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται εγκεκριμένη συσκευασία όπως προβλέπει το 6.1 της ADR. Τούτο λόγω της περιορισμένης ποσότητας της συγκεκριμένης επικίνδυνης ουσίας. Έτσι, το εν λόγω άρθρο περιέχει πρόσθετη απαίτηση με σκοπό να αποφεύγεται η διαρροή τοξικού καπνού μέσα στο θάλαμο οδηγού.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–7

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιμή των συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

1.

Το όχημα διαθέτει μονάδες οι οποίες, κατά τη μεταφορά:

α)

προστατεύονται από την τυχαία μετατόπισή τους· και

β)

είναι σφραγισμένες με κάλυμμα και προστατεύονται από το τυχαίο άνοιγμά τους.

2.

Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται κατά τη διαμετακόμιση για λόγους αποκομιδής ή όταν το όχημα είναι σε στάση κατά τις διαδρομές αποκομιδής.

3.

Στις εσωτερικές πλευρές του οχήματος υπάρχει αρκετά μεγάλος χώρος έτσι ώστε να επιτρέπεται η τακτοποίηση και η εναπόθεση των οικιακών επικίνδυνων απορριμμάτων στις διάφορες μονάδες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Με βάση το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται εγκεκριμένη συσκευασία όπως προβλέπεται στο 6.1 της ADR. Τούτο λόγω της περιορισμένης ποσότητας της συγκεκριμένης επικίνδυνης ουσίας. Το άρθρο απαιτεί την εγγύηση χρήσης και μόνον των μονάδων στοιβασίας των συσκευασιών, εξασφαλίζοντας έτσι κατάλληλη μέθοδο στοιβασίας για κάθε κατηγορία επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–8

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιμή των συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

1.

τα οικιακά επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται αποκλειστικά σε δοχεία·

2.

υπάρχει χωριστό δοχείο για ουσίες και αντικείμενα κάθε κλάσης·

3.

για τις ουσίες και τα αντικείμενα της κλάσης 8, υπάρχουν χωριστά δοχεία για τα οξέα, τις βάσεις και τους συσσωρευτές·

4.

οι συσκευές αερολυμάτων μπορούν να τοποθετούνται σε χάρτινα κιβώτια που κλείνουν με την προϋπόθεση ότι τα κιβώτια μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1·

5.

εφόσον αποκομίζονται πυροσβεστήρες της κλάσης 2, επιτρέπεται να τοποθετούνται στο ίδιο δοχείο με τις συσκευές αερολυμάτων όχι σε χάρτινα κιβώτια·

6.

κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 παράγραφος 1, δεν απαιτείται κάλυμμα για τη μεταφορά συσσωρευτών, με την προϋπόθεση ότι τοποθετούνται στο δοχείο έτσι ώστε όλα τα ανοίγματα των συσσωρευτών να είναι κλειστά και με κατεύθυνση προς τα άνω.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Το άρθρο αυτό απορρέει από το άρθρο 3 το οποίο προβλέπει ότι δεν εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις της ADR. Με βάση το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται εγκεκριμένη συσκευασία όπως προβλέπει το 6.1 της ADR. Το άρθρο 14 θέτει επιταγές για τα στοιχεία όπου αποθηκεύονται προσωρινώς επικίνδυνα οικιακά απόβλητα.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–9

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιμή των συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

1.

Τα δοχεία ή κιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά συσκευών αερολυμάτων πρέπει να φέρουν ευδιακρίτως τις εξής επισημάνσεις:

α)

για συσκευές αερολυμάτων της κλάσης 2 που αποκομίζονται σε χαρτοκιβώτια: τη λέξη «SPUITBUSSEN» [συσκευές αερολυμάτων]·

β)

για πυροσβεστήρες και συσκευές αερολυμάτων της κλάσης 2: την ετικέτα αριθ. 2.2·

γ)

για πυροσβεστήρες και συσκευές αερολυμάτων της κλάσης 3: την ετικέτα αριθ. 3·

δ)

για απόβλητα βαφών της κλάσης 4.1: την ετικέτα αριθ. 4.1·

ε)

για βλαβερές ουσίες της κλάσης 6.1: την ετικέτα αριθ. 6.1·

στ)

για αντικείμενα της κλάσης 6.2: την ετικέτα αριθ. 6.2·

ζ)

για καυστικές ουσίες και αντικείμενα της κλάσης 8: την ετικέτα αριθ. 8· και επίσης:

η)

για αλκαλικές ουσίες: τη λέξη «BASEN» [βάσεις]·

θ)

για όξινες ουσίες: τη λέξη «ZUREN» [οξέα]·

ι)

για συσσωρευτές: τη λέξη «ACCU’S» [συσσωρευτές].

2.

Οι ίδιες ετικέτες και μνείες τοποθετούνται ευδιάκριτα στους κλειστούς χώρους εντός του οχήματος όπου μπορούν να τοποθετηθούν τα δοχεία.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Το άρθρο αυτό απορρέει από το άρθρο 3 το οποίο προβλέπει ότι δεν εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις της ADR. Με βάση το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται εγκεκριμένη συσκευασία όπως προβλέπει το 6.1 της ADR. Το άρθρο 15 θέτει επιταγές για τα στοιχεία όπου αποθηκεύονται προσωρινώς επικίνδυνα οικιακά απόβλητα.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–10

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Προφυλάξεις για τρόφιμα, άλλα είδη κατανάλωσης και ζωοτροφές.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

1.

η ταυτόχρονη μεταφορά τροφίμων και ζωοτροφών ως επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων απαγορεύεται·

2.

το όχημα πρέπει να είναι σε στάση κατά την αποκομιδή·

3.

κατά την κίνηση ή τη στάση του οχήματος προς αποκομιδή πρέπει να λειτουργεί αναλάμπων κίτρινος λαμπτήρας επί του οχήματος·

4.

κατά την αποκομιδή σε πάγια τοποθεσία, η οποία επισημαίνεται προς το σκοπό αυτό, δεν πρέπει να λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος και, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, ο αναλάμπων κίτρινος λαμπτήρας μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Στο σημείο αυτό επεκτείνεται η απαγόρευση του 7.5.4 της ADR διότι, λόγω του ευρέος φάσματος των αποκομιζόμενων ουσιών, θεωρητικά υπάρχει πάντα κάποια ουσία της κλάσης 6.1.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–11

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5.9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση του καπνίσματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η επισήμανση «Απαγορεύεται το κάπνισμα» πρέπει να τοποθετείται ευδιάκριτα στις πλευρές και στο πίσω μέρος του οχήματος.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Επειδή το πρόγραμμα καλύπτει την αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών από ιδιώτες, το άρθρο 9.4 ορίζει ότι πρέπει να τοποθετείται ευδιάκριτα η επισήμανση «Απαγορεύεται το κάπνισμα».

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–NL–12

Θέμα: Πρόγραμμα μεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.1.5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξοπλισμός διαφόρων τύπων.

Κάθε μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα είδη πρέπει να είναι εφοδιασμένη με:

α)

τουλάχιστον μία σφήνα για κάθε όχημα μεγέθους κατάλληλου για το βάρος του οχήματος και τη διάμετρο των τροχών·

β)

τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λήψη των γενικών μέτρων ασφαλείας που αναγράφονται στις οδηγίες ασφαλείας που ορίζει το 5.4.3, και συγκεκριμένα:

i)

δύο χωριστά όρθια σήματα (π.χ. ανακλαστικούς κώνους, τρίγωνα προειδοποίησης ή αναλάμποντες κίτρινους λαμπτήρες ανεξάρτητους από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οχήματος)·

ii)

έναν καλής ποιότητας χιτώνα ασφαλείας ή στολή ασφαλείας (π.χ. όπως ο προβλεπόμενος στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 471) για κάθε μέλος του πληρώματος·

iii)

έναν φορητό φακό (βλέπε επίσης 8.3.4) για κάθε μέλος του πληρώματος·

iv)

προστατευτική αναπνευστική συσκευή σύμφωνα με την πρόσθετη απαίτηση S7 (βλέπε 8.5), εφόσον αυτή η πρόσθετη απαίτηση εφαρμόζεται σύμφωνα με την ένδειξη της στήλης 19 του πίνακα A του 3.2·

γ)

τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λήψη των γενικών μέτρων ασφαλείας που αναγράφονται στις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στο 5.4.3.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Ένα φορητό φαρμακείο πρώτης βοήθειας εύκολα προσβάσιμο επί του οχήματος για κάθε μέλος του πληρώματος, το οποίο περιέχει τα εξής:

α)

γυαλιά ασφαλείας που εφαρμόζουν πλήρως·

β)

προστατευτική αναπνευστική μάσκα·

γ)

ποδιά ή ένδυμα ανθεκτικό στα οξέα και αδιαπέραστο από οξέα·

δ)

συνθετικά ελαστικά γάντια·

ε)

μπότες ή υποδήματα ανθεκτικά στα οξέα και αδιαπέραστα από οξέα· και

στ)

φιάλη πλύσης των ματιών με αποσταγμένο νερό.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Παρατηρήσεις: Εξαιτίας του ευρέος φάσματος των αποκομιζόμενων επικίνδυνων ουσιών, επιβάλλονται συμπληρωματικές απαιτήσεις για τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφαλείας εκτός και πέραν εκείνων του 8.1.5 της ADR.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

SE Σουηδία

RO–bi–SE–1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 2, 5.2 και 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ταξινόμηση, σήμανση και τοποθέτηση επισήμανσης, και απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία συνίσταται σε απλουστευμένα κριτήρια κατάταξης, λιγότερο περιοριστικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας, και σε τροποποιημένες απαιτήσεις επισήμανσης και τοποθέτησης της επισήμανσης.

Τα επικίνδυνα απόβλητα αντί να ταξινομούνται σύμφωνα με την ADR κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες αποβλήτων. Κάθε ομάδα αποβλήτων περιλαμβάνει ουσίες οι οποίες μπορούν, σύμφωνα με την ADR, να συσκευάζονται μαζί (μεικτή συσκευασία).

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει επισήμανση με τον αντίστοιχο κωδικό της ομάδας αποβλήτων αντί του αριθμού UN.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι κανονισμοί αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από δημόσιες μονάδες ανακύκλωσης σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–2

Θέμα: Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα στο παραστατικό μεταφοράς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο παραστατικό μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία ορίζει ότι δεν χρειάζεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του αποστολέα εάν πρόκειται για την επιστροφή ακάθαρτων συσκευασιών που αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι κενές ακάθαρτες συσκευασίες που επιστρέφονται στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ειδών.

Την παρέκκλιση αυτή επικαλούνται κυρίως οι βιομηχανίες όταν ανταλλάσσουν άδεια ακάθαρτα δοχεία με πλήρη δοχεία.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–3

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, καθώς και μεταφορά μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου μεταξύ διαφόρων σημείων των περιοχών αυτών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημοσίου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στενή γειτνίαση με βιομηχανικές περιοχές, καθώς και μεταφορά μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου μεταξύ διαφόρων σημείων των περιοχών αυτών. Οι παρεκκλίσεις αφορούν την ένδειξη και την τοποθέτηση επισήμανσης στις συσκευασίες, τα έγγραφα μεταφοράς, το πιστοποιητικό οδηγού και το πιστοποιητικό έγκρισης βάσει του 9.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα μεταξύ εγκαταστάσεων ευρισκομένων εκατέρωθεν του δημοσίου οδικού άξονα. Αυτή η μορφή μεταφοράς δεν αποτελεί μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω ιδιωτικού δρόμου και επομένως πρέπει να υπόκειται σε αντίστοιχες απαιτήσεις. Παραβολή επίσης με την οδηγία 96/49/ΕΚ άρθρο 6 παράγραφος 14.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–4

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς επιτρέπονται για λόγους προστασίας των εργαζομένων, κινδύνων συνδεόμενων με την εκφόρτωση, προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων κ.λπ.

Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισμούς επιτρέπονται μόνον εφόσον υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας κατά την κανονική μεταφορά.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι παρεκκλίσεις μπορούν να εφαρμόζονται μόνον από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσχεση επικίνδυνων ειδών.

Η παρέκκλιση αφορά μόνον τις τοπικές μεταφορές, π.χ. ειδών που έχει κατάσχει η αστυνομία, όπως εκρηκτικά ή κλοπιμαία. Το πρόβλημα με αυτά τα είδη είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ βεβαιότητα για την ταξινόμησή τους. Επίσης συχνά τα είδη αυτά δεν είναι συσκευασμένα, δεν φέρουν επισήμανση ή ετικέτα σύμφωνα με την ADR. Η αστυνομία πραγματοποιεί αρκετές εκατοντάδες τέτοιων μεταφορών κάθε χρόνο. Όσον αφορά τα λαθραία οινοπνευματώδη, αυτά πρέπει να μεταφέρονται από το μέρος όπου κατασχέθηκαν σε αποθήκη των αρχών και από εκεί στο σημείο όπου θα καταστραφούν, η απόσταση δε μεταξύ αυτών των δύο εγκαταστάσεων μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη. Οι επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις είναι: α) δεν χρειάζεται επισήμανση σε κάθε συσκευασία και β) οι εγκεκριμένες συσκευασίες δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, κάθε παλέτα που περιέχει τέτοιες συσκευασίες πρέπει να φέρει κατάλληλη επισήμανση. Όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 20 τέτοιες μεταφορές.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–5

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός των λιμένων και κοντά σε αυτούς.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Έγγραφα φερόμενα επί της μονάδας μεταφοράς· κάθε μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ειδικό εξοπλισμό· έγκριση οχήματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας:

Δεν χρειάζεται να υπάρχουν έγγραφα στη μονάδα μεταφοράς (πλην του πιστοποιητικού οδηγού).

Η μονάδα μεταφοράς δεν χρειάζεται να είναι εφοδιασμένη με τον εξοπλισμό που προβλέπει το 8.1.5.

Οι ελκυστήρες δεν χρειάζονται πιστοποιητικό έγκρισης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Παραβολή με την οδηγία 96/49/ΕΚ άρθρο 6 παράγραφος 14.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–6

Θέμα: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR των επιθεωρητών.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.2.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι επιθεωρητές που διενεργούν τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο του οχήματος δεν χρειάζεται να παρακολουθούν τα μαθήματα εκπαίδευσης που αναφέρονται στο 8.2 ή να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις τα οχήματα που υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο έχουν ως φορτίο επικίνδυνα εμπορεύματα π.χ. ακαθάριστες κενές δεξαμενές.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις στο 1.3 και 8.2.3.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–7

Θέμα: Τοπικές διανομές ειδών UN 1202, 1203 και 1223 με βυτιοφόρα.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Για τις ακαθάριστες δεξαμενές και τα βυτιοφόρα η περιγραφή πρέπει να είναι σύμφωνη με το 5.4.1.1.6. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των διαφόρων παραληπτών μπορεί να αναγράφεται σε άλλα έγγραφα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Για τις κενές ακαθάριστες δεξαμενές ή βυτιοφόρα δεν χρειάζεται περιγραφή στο παραστατικό μεταφοράς σύμφωνα με το 5.4.1.1.6, εάν για την ποσότητα των ουσιών στο σχέδιο φόρτωσης έχει σημειωθεί 0. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση των παραληπτών δεν χρειάζονται σε κανένα έγγραφο στο όχημα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–9

Θέμα: Τοπικές μεταφορές συνδεόμενες με αγροτικές τοποθεσίες ή εργοτάξια.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4, 6.8 και 9.1.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Παραστατικό μεταφοράς. Κατασκευή δεξαμενών. Πιστοποιητικό έγκρισης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι τοπικές μεταφορές που συνδέονται με αγροτικές τοποθεσίες ή εργοτάξια δεν χρειάζεται να πληρούν ορισμένους κανονισμούς:

α)

δεν απαιτείται δήλωση των επικίνδυνων εμπορευμάτων·

β)

οι παλαιές δεξαμενές/εμπορευματοκιβώτια που δεν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με το 6.8 αλλά σύμφωνα με παλαιότερη εθνική νομοθεσία και προσαρμόζονται σε οχήματα προσωπικού επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται·

γ)

τα παλαιά βυτιοφόρα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 6.7 ή 6.8 και προορίζονται για τη μεταφορά των ουσιών UN 1268, 1999, 3256 και 3257, με ή χωρίς εξοπλισμό επιφανειακής οδόστρωσης, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές και πολύ κοντά στο σημείο των έργων·

δ)

δεν απαιτούνται πιστοποιητικά έγκρισης για οχήματα προσωπικού και βυτιοφόρα με ή χωρίς εξοπλισμό επιφανειακής οδόστρωσης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Το όχημα προσωπικού είναι ένα είδος τροχόσπιτου για το εργαζόμενο προσωπικό με μια αίθουσα, όπου έχει τοποθετηθεί μια μη εγκεκριμένη δεξαμενή/εμπορευματοκιβώτιο πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία των δασικών ελκυστήρων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–10

Θέμα: Μεταφορά εκρηκτικών σε δεξαμενές.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 4.1.4.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Επιτρέπεται μόνον η συσκευασία εκρηκτικών σύμφωνα με το 4.1.4.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η αρμόδια αρχή θα εγκρίνει τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά εκρηκτικών με δεξαμενές. Η μεταφορά με δεξαμενές επιτρέπεται μόνο για τα εκρηκτικά που αναφέρει ο κανονισμός ή με ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής.

Το όχημα που μεταφέρει εκρηκτικά σε δεξαμενές πρέπει να φέρει σήμανση και πινακίδα σύμφωνα με τα 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. και 5.3.1.4. Μόνον ένα όχημα της μονάδας μεταφοράς μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τον σουηδικό κανονισμό SÄIFS 1993:4.

Παρατηρήσεις: Αυτό ισχύει μόνο για εγχώριες μεταφορές και μάλιστα τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ίσχυαν πριν από την ένταξη της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέτοιες μεταφορές εκρηκτικών με βυτιοφόρα οχήματα εκτελούν δύο μόνον εταιρείες. Στο εγγύς μέλλον αναμένεται μετάβαση στα γαλακτώματα.

Παλαιά παρέκκλιση αριθ. 84.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–11

Θέμα: Άδεια οδηγού

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Δεν επιτρέπεται η εκπαίδευση οδηγού με κανένα από τα οχήματα που αναφέρονται στο 8.2.1.1.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Τοπική μεταφορά.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–SE–12

Θέμα: Μεταφορά πυροτεχνημάτων UN 0335.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: παράρτημα B, 7.2.4, V2 (1)

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση οχημάτων EX/II και EX/III.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Όταν μεταφέρονται πυροτεχνήματα UN 0335, η ειδική διάταξη V2 (1) στο 7.2.4 εφαρμόζεται μόνο για καθαρό εκρηκτικό περιεχόμενο άνω των 3 000 kg (4 000 kg με ρυμουλκούμενο), εφόσον τα πυροτεχνήματα έχουν ταξινομηθεί ως UN 0335 σύμφωνα με τον κανονικό πίνακα ταξινόμησης των πυροτεχνημάτων στο σημείο 2.1.3.5.5 της δέκατης τέταρτης αναθεωρημένης έκδοσης των συστάσεων των ΗΕ.

Συστάσεις για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η εν λόγω ταξινόμηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής. Η μονάδα μεταφοράς διενεργεί εξακρίβωση της ταξινόμησης.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Προσάρτημα S — Ειδικοί κανονισμοί για τις εγχώριες οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το νόμο περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Παρατηρήσεις: Η μεταφορά πυροτεχνημάτων περιορίζεται χρονικά σε δύο σύντομες περιόδους του έτους, κατά το τέλος του έτους και κατά τον Απρίλιο/Μάιο. Η μεταφορά από τους αποστολείς στους τερματικούς σταθμούς μπορεί να πραγματοποιείται από τον σημερινό στόλο εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Η διανομή, όμως, των πυροτεχνημάτων από τους τερματικούς σταθμούς στα εμπορικά κέντρα και η επιστροφή του πλεονάσματος στους τερματικούς σταθμούς είναι περιορισμένη, λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων οχημάτων ΕΧ. Οι μεταφορείς δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε τέτοιες εγκρίσεις, διότι δεν μπορούν να ανακτήσουν τα έξοδά τους. Λόγω του γεγονότος αυτού, διακυβεύεται η ύπαρξη των αποστολέων πυροτεχνημάτων, διότι δεν μπορούν να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Όταν χρησιμοποιείται αυτή η παρέκκλιση, η ταξινόμηση των πυροτεχνημάτων πρέπει να έχει γίνει με βάση τον κανονικό κατάλογο στις συστάσεις των ΗΕ, ώστε να χρησιμοποιείται η κατά το δυνατόν πλέον πρόσφατη ταξινόμηση.

Παρεμφερής τύπος εξαίρεσης προβλέπεται για πυροτεχνήματα UN 0336, που έχει συμπεριληφθεί στην ειδική διάταξη 651, 3.3.1 της ADR 2005.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RO–bi–UK–1

Θέμα: Διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα από το δημόσιο οδικό δίκτυο (N8).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: παραρτήματα A και B.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του δημόσιου οδικού δικτύου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Μη εφαρμογή των κανονισμών για τα επικίνδυνα εμπορεύματα για τις μεταφορές εντός ιδιωτικών εγκαταστάσεων από τις οποίες διέρχεται οδικός άξονας. Για την κλάση 7 δεν εφαρμόζεται η παρέκκλιση αυτή για καμιά από τις διατάξεις των κανονισμών του 2002 για τα ραδιενεργά υλικά (οδικές μεταφορές).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b)· Carriage of Explosives by Road Regulations, 1996, reg. 3(3)(b).

Παρατηρήσεις: Αυτό μπορεί εύκολα να συμβεί όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται μεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων εκατέρωθεν οδικού άξονα. Δεν πρόκειται για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω του οδικού δικτύου υπό τη συνήθη έννοια και στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται καμία διάταξη των κανονισμών περί επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–UK–2

Θέμα: Εξαίρεση από την απαγόρευση που επιβάλλεται στον οδηγό ή τον βοηθό του να ανοίγουν συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα στην τοπική αλυσίδα διανομής από μια τοπική αποθήκη διανομής έως το σημείο λιανικής πώλησης ή τον τελικό χρήστη και από το σημείο λιανικής πώλησης έως τον τελικό χρήστη (πλην της κλάσης 7) (N11).

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 8.3.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση στον οδηγό ή τον βοηθό του να ανοίγουν συσκευασίες με επικίνδυνα εμπορεύματα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η απαγόρευση ανοίγματος των συσκευασιών διέπεται από τη διάταξη «Εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί από την επιχείρηση εκμετάλλευσης του οχήματος».

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 1996, reg. 12(3).

Παρατηρήσεις: Εάν ληφθεί κατά γράμμα η απαγόρευση του παραρτήματος όπως είναι διατυπωμένη, μπορούν να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λιανική διανομή.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RO–bi–UK–3

Θέμα: Διατάξεις εναλλακτικής μεταφοράς για ξύλινα βαρέλια που περιέχουν ουσίες του αριθ. UN 3065 της ομάδας συσκευασίας III.

Παραπομπή στο παράρτημα Ι τμήμα I.1 της παρούσας οδηγίας: 1.4, 4.1, 5.2 και 5.3.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις συσκευασίας και επισήμανσης.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Επιτρέπει τη μεταφορά αλκοολούχων αναψυκτικών περιεκτικότητας σε αλκοόλ άνω του 24 % αλλά κάτω του 70 % κατ’ όγκο (ομάδα συσκευασίας III) σε ξύλινα βαρέλια μη εγκεκριμένα από τον ΟΗΕ χωρίς ετικέτες επικινδυνότητας, η οποία υπόκειται σε αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τη φόρτωση και το όχημα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: κανονισμός 7 παράγραφοι 13 και 14.

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για υψηλής αξίας προϊόν υποκείμενο σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο πρέπει να μεταφέρεται από το οινοπνευματοποιείο σε αποθήκες υπό τελωνειακό έλεγχο με ασφαλή και ασφαλισμένα οχήματα τα οποία φέρουν κρατικές τελωνειακές σφραγίδες. Η υποχώρηση της συσκευασίας και της επισήμανσης λαμβάνεται υπόψη στις πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

II.1.   RID

Παράρτημα στον RID ο οποίος επισυνάφθηκε ως προσάρτημα Γ στην COTIF, όπως πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2009.

II.2.   Πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις

1.

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρήσουν τις παρεκκλίσεις που έχουν εγκριθεί βάσει του άρθρου 4 της οδηγίας 96/49/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ή έως ότου τροποποιηθεί το παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 σύμφωνα με τις συστάσεις των ΗΕ για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, εφόσον η τροποποίηση επέλθει ενωρίτερα.

2.

Εντός του εδάφους του, κάθε κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει τη χρήση βυτιοφόρων βαγονιών περιτυπώματος 1 520/1 524 mm που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2005 και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχουν όμως κατασκευασθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ στην SMGS ή τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους, που ίσχυαν την 30ή Ιουνίου 2005, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα βαγόνια διατηρούνται στα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας.

3.

Εντός του εδάφους του, κάθε κράτος μέλος δύναται να επιτρέπει τη χρήση βυτιοφόρων βαγονιών που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχουν κατασκευασθεί όμως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 1996, με την προϋπόθεση ότι αυτά τα βυτιοφόρα βαγόνια διατηρούνται στα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας.

Τα βυτιοφόρα βαγόνια που έχουν κατασκευασθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997 ή έπειτα από την ημερομηνία αυτή και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχουν όμως κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/49/ΕΚ οι οποίες ίσχυαν κατά την κατασκευή τους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις εγχώριες μεταφορές.

4.

Εντός του εδάφους του, κάθε κράτος μέλος, στο οποίο η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι συνήθως κάτω των – 20 °C, μπορεί να επιβάλει αυστηρότερα πρότυπα όσον αφορά τη θερμοκρασία λειτουργίας των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στις πλαστικές συσκευασίες, τις δεξαμενές και τον εξοπλισμό τους που προορίζονται για τις εγχώριες σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, έως ότου ενσωματωθούν στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας οι διατάξεις για τις θερμοκρασίες αναφοράς που είναι κατάλληλες για δεδομένες κλιματικές ζώνες.

5.

Εντός του εδάφους του, κάθε κράτος μέλος δύναται να διατηρήσει εθνικές διατάξεις άλλες από εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία σχετικά με τη θερμοκρασία αναφοράς για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων ή μειγμάτων υγροποιημένων αερίων, έως ότου οι διατάξεις για τις θερμοκρασίες αναφοράς που είναι κατάλληλες για δεδομένες κλιματικές ζώνες ενσωματωθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα και αναγραφούν στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας.

6.

Κάθε κράτος μέλος δύναται να διατηρήσει, για μεταφορές που πραγματοποιούνται με βαγόνια ταξινομημένα στην επικράτειά του, τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απεικόνιση ή την τοποθέτηση κωδικού ανάληψης δράσης έκτακτης ανάγκης ή κάρτας επικινδυνότητας αντί του αναγνωριστικού αριθμού επικινδυνότητας που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας.

7.

Για τις μεταφορές μέσω της Σήραγγας της Μάγχης, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δύνανται να επιβάλουν αυστηρότερες απαιτήσεις από εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

8.

Τα κράτη μέλη διατηρούν και θεσπίζουν διατάξεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στο έδαφός τους από και προς τα συμβαλλόμενα μέρη της OSJD). Με κατάλληλα μέτρα και υποχρεώσεις τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εγγυώνται τη διατήρηση επιπέδου ασφαλείας ισοδύναμου με εκείνου που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1.

Η Επιτροπή θα ενημερωθεί για τις διατάξεις αυτές και θα ενημερώσει αντίστοιχα τα άλλα κράτη μέλη.

Μέσα σε διάστημα δέκα ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα αξιολογεί τις συνέπειες των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Η Επιτροπή θα υποβάλλει ενδεχομένως σχετικές προτάσεις και έκθεση.

9.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν τους εθνικούς περιορισμούς τους για τις μεταφορές ουσιών που περιέχουν διοξίνες και φουράνια, ως ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 1996.

II.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός του εδάφους τους με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

Αρίθμηση παρεκκλίσεων: RA-a/bi/bii-MS-nn, όπου:

RA = σιδηρόδρομος

a/bi/bii = άρθρο 6 παράγραφος 2 α)/β)i)/β)ii)

MS = συντομογραφία κράτους μέλους

nn = αύξων αριθμός

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας

DE Γερμανία

RA–a–DE–1

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 4.1.10.4 MP2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.11· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας της κλάσης 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), όπως ορίζεται ότι πωλούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 21.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

FR Γαλλία

RA–a–FR–1

Θέμα: Μεταφορά ελεγμένων αποσκευών σε επιβατηγά τρένα.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ, τμήμα ΙΙ.1. της παρούσας οδηγίας: 7.7

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ύλες και είδη RID αποκλειόμενα της μεταφοράς ως ταξιδιωτικές αποσκευές.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι ύλες και τα είδη RID που επιτρέπεται να μεταφέρονται ως κατεπείγοντα δέματα μπορούν να μεταφέρονται ως ταξιδιωτικές αποσκευές σε επιβατηγά τρένα.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Άρθρο 18.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–a–FR–2

Θέμα: Δέματα με επικίνδυνες ύλες φερόμενα από επιβάτες στα τρένα.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 7.7.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ύλες και είδη RID αποκλειόμενες των μεταφορών ως χειραποσκευές.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά δεμάτων, ως χειραποσκευών, με επικίνδυνες ύλες προοριζόμενες για προσωπική ή επαγγελματική χρήση των επιβατών επιτρέπεται υπό ορισμένους όρους: ισχύουν μόνον οι διατάξεις για τη συσκευασία, την επισήμανση των δεμάτων και την τοποθέτηση επισήμανσης σε αυτά, όπως αυτές ορίζονται στα 4.1, 5.2 και 3.4.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Άρθρο 19.

Παρατηρήσεις: Επιτρέπονται τα φορητά δοχεία αερίου για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα στην ποσότητα που τους είναι αναγκαία για ένα ταξίδι.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–a–FR–3

Θέμα: Μεταφορές για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες για επικίνδυνες ύλες που πρέπει να επισημαίνονται στο δελτίο αποστολής.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά, για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα, ποσοτήτων που δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση δήλωσης φορτίου.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Άρθρο 20.2.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–a–FR–4

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης ορισμένων ταχυδρομικών αμαξών.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχία των αμαξών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να επισημαίνονται μόνον οι ταχυδρομικές άμαξες που μεταφέρουν υλικό άνω των 3 τόνων της ιδίας κλάσης (πλην των 1, 6.2 ή 7).

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Άρθρο 21.1.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–a–FR–5

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης ορισμένων αμαξών που μεταφέρουν μικρά εμπορευματοκιβώτια.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχία των αμαξών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εάν τα μικρά εμπορευματοκιβώτια φέρουν ευκρινή επισήμανση, δεν χρειάζεται επισήμανση και στις άμαξες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Άρθρο 21.2.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–a–FR–6

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης των αμαξοστοιχιών που μεταφέρουν οδικά οχήματα φορτωμένα με δέματα.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχία των αμαξών.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εάν τα οδικά οχήματα φέρουν επισήμανση αντίστοιχη με εκείνη των συσκευασιών που μεταφέρουν, δεν χρειάζεται επισήμανση και στις άμαξες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer — Άρθρο 21.3.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

SE Σουηδία

RA–a–SE–1

Θέμα: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν ανάλογη πινακίδα.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Υπάρχουν ποσοτικά όρια στον RID για εμπορεύματα δηλωμένα ως κατεπείγοντα. Επομένως πρόκειται για μικρή ποσότητα.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

UK Ηνωμένο Βασίλειο

RA–a–UK–1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: Οι περισσότερες απαιτήσεις του RID.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη μεταφορά υλικών της κλάσης 7.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations, 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations, 1999].

Παρατηρήσεις: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται όταν ενσωματωθούν στον RID τροποποιήσεις παρεμφερείς με τους κανονισμούς της IAEA.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–a–UK–2

Θέμα: Μείωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών, και τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, με άμαξες, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 7.5.2.1 και 7.5.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μεικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations, 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations, 1999].

Παρατηρήσεις: Το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή θα έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και θα επιτρέπεται μόνον εφόσον «έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέσουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύσουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά».

Παραδείγματα παραλλαγών που ίσως το ΗΒ επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

1.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ή 0361 θα μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα με επικίνδυνα εμπορεύματα που υπάγονται στον αριθμό UN 1942. Η ποσότητα εμπορευμάτων UN 1942 που θα επιτρέπεται προς μεταφορά θα προσομοιώνεται με εκρηκτικό 1.1D.

2.

Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθμούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, ή 0453 θα μπορούν να μεταφέρονται στο ίδιο όχημα μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των μολυσματικών και των τοξικών ουσιών) της κατηγορίας 2 ή μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εμπορευμάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.

3.

Τα εκρηκτικά 1.4G θα μπορούν να μεταφέρονται μαζί με εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή με μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή με οιοδήποτε συνδυασμό αυτών στο ίδιο όχημα, με την προϋπόθεση ότι η συνολική μάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.

4.

Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στην ταξινόμηση των αριθμών UN 0106, 0107 ή 0257 θα μπορούν να μεταφέρονται με εκρηκτικά είδη των ομάδων συμβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους αριθμούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 kg.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–a–UK–3

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική «μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς» για εμπορεύματα της κλάσης 1 των κατηγοριών 1 και 2 του πίνακα στο 1.1.3.1.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 1.1.3.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαλλαγές οι οποίες συνδέονται με το χαρακτήρα της μεταφοράς.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Θέσπιση κανόνων που προβλέπουν απαλλαγές για τις περιορισμένες ποσότητες και για μεικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: κανονισμός 3 παράγραφος 7 στοιχείο β).

Παρατηρήσεις: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια για τις μικρές ποσότητες καθώς και διαφορετικοί παράγοντες πολλαπλασιασμού για τις μεικτές φορτώσεις εμπορευμάτων της κλάσης 1, δηλαδή «50» για την κατηγορία 1 και «500» για την κατηγορία 2. Για τις ανάγκες του υπολογισμού των μεικτών φορτώσεων, οι παράγοντες πολλαπλασιασμού είναι «20» για την κατηγορία μεταφοράς 1 και «2» για την κατηγορία μεταφοράς 2.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–a–UK–4

Θέμα: Έγκριση της RA–a–FR–6.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 5.3.1.3.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Χαλάρωση των απαιτήσεων επισήμανσης που εφαρμόζονται στα χρησιμοποιούμενα για τη μεταφορά βαγόνια με φορτηγά σιδηροδρόμου.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι απαιτήσεις επισήμανσης δεν εφαρμόζονται εφόσον οι ετικέτες οι οποίες επιτίθενται επί του οχήματος είναι ευκρινείς.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations, 2004: Regulation 7(12).

Παρατηρήσεις: Αυτή η εθνική διάταξη υπήρχε ανέκαθεν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της παρούσας οδηγίας

DE Γερμανία

RA–bi–DE–1

Θέμα: Μεταφορά εμπορευμάτων πολυχλωριούχου διφαινυλίου της κλάσης 9 — Μολυσμένα υλικά χύδην.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 7.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορές χύδην.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Άδεια μεταφοράς χύδην σε σφραγισμένα ανταλλασσόμενα αμαξώματα οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτια τα οποία είναι στεγανά σε υγρά ή σκόνες.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 11.

Παρατηρήσεις: Παρέκκλιση 11 έως τις 31.12.2004· από το 2005, ισχύουν οι ίδιες διατάξεις στην ADR και στους RID.

Βλέπε επίσης πολυμερή συμφωνία M137.

Κατάλογος αριθ. 4*.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

RA–bi–DE–2

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και σήμανση.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: Συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα και IBC· τα απόβλητα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350)· Ausnahme 20.

Παρατηρήσεις: Κατάλογος αριθ. 6*.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.

SE Σουηδία

RA–bi–SE–1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ τμήμα ΙΙ.1 της παρούσας οδηγίας: 2, 5.2, και 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ταξινόμηση, σήμανση και τοποθέτηση επισήμανσης, καθώς και απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία συνίσταται σε απλουστευμένα κριτήρια κατάταξης, λιγότερο περιοριστικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας, και σε τροποποιημένες απαιτήσεις επισήμανσης και τοποθέτησης της επισήμανσης. Τα επικίνδυνα απόβλητα αντί να ταξινομούνται σύμφωνα με την RID κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες αποβλήτων. Κάθε ομάδα αποβλήτων περιλαμβάνει ουσίες οι οποίες μπορούν, σύμφωνα με τον RID, να συσκευάζονται μαζί (μεικτή συσκευασία). Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει επισήμανση με τον αντίστοιχο κωδικό της ομάδας αποβλήτων αντί του αριθμού UN.

Αρχική παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Παρατηρήσεις: Οι κανονισμοί αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από δημόσιες μονάδες ανακύκλωσης σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30 Ιουνίου 2015.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

III.1.   ADN

Στους συνημμένους στην ADN κανονισμούς, όπως θα εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2009, καθώς και στο άρθρο 3 στοιχεία στ) και η) και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 της ADN, ο όρος «αντισυμβαλλόμενο μέρος» αντικαθίσταται από τον όρο «κράτος μέλος», αναλόγως.

III.2.   Πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις

1.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν περιορισμούς στη μεταφορά ουσιών που περιέχουν διοξίνες και φουράνια, όπως θα εφαρμόζονται στις 30 Ιουνίου 2009.

2.

Πιστοποιητικά σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα III.1 (8.1), που έχουν εκδοθεί πριν από τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 7 παράγραφος 2, ή κατά τη διάρκειά της, ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2016, εκτός αν στο ίδιο το πιστοποιητικό προβλέπεται συντομότερη περίοδος.

III.3.   Παρεκκλίσεις σε εθνικό επίπεδο


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

30.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/60


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2008/761/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με την παράταση της ισχύος της κοινής θέσης 2004/694/ΚΕΠΠΑ για περαιτέρω μέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 11 Οκτωβρίου 2004 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2004/694/ΚΕΠΠΑ (1) προκειμένου να δεσμευθούν όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν σε όλα τα πρόσωπα κατά των οποίων έχουν δημοσίως απαγγελθεί κατηγορίες από το ICTY για εγκλήματα πολέμου και τα οποία δεν κρατούνται από το ICTY.

(2)

Η κοινή θέση 2004/694/ΚΕΠΠΑ ισχύει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2008.

(3)

Το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαίο να παρατείνει την ισχύ της κοινής θέσης 2004/694/ΚΕΠΠΑ για δώδεκα περαιτέρω μήνες.

(4)

Τα κοινοτικά μέτρα εφαρμογής περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 του Συμβουλίου, της 11ης Οκτωβρίου 2004, για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY) (2),

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Παρατείνεται η ισχύς της κοινής θέσης 2004/694/ΚΕΠΠΑ έως τις 10 Οκτωβρίου 2009.

Άρθρο 2

Η παρούσα κοινή θέση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έγκρισής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARNIER


(1)  ΕΕ L 315 της 14.10.2004, σ. 52.

(2)  ΕΕ L 315 της 14.10.2004, σ. 14.


30.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/s3


ΣΗΜΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ

Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.

Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.