ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
20 Σεπτεμβρίου # 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/84/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (Κωδικοποιημένη έκδοση) ( 1 )

1

 

 

 

*

Σημείωση για τον αναγνώστη (βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΟΔΗΓΙΕΣ

20.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/1


ΟΔΗΓΊΑ 2008/84/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Αυγούστου 2008

σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 96/77/EK της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (3), και ουσιωδώς. Είναι ως εκ τούτου σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κριτήρια καθαρότητας για όλα τα πρόσθετα πλην των χρωστικών και γλυκαντικών υλών που αναφέρονται στην οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (4).

(3)

Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές και οι αναλυτικές τεχνικές για τα πρόσθετα που περιέχονται στον Codex Alimentarius που έχει εκπονήσει η κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων των FAO/WHO για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA).

(4)

Τα πρόσθετα τροφίμων που παρασκευάζονται με μεθόδους παραγωγής ή από πρώτες ύλες σημαντικά διαφορετικές από εκείνες που αξιολογούνται από την επιστημονική επιτροπή τροφίμων ή διαφορετικές από τις αναφερόμενες στην παρούσα οδηγία, πρέπει να παραπέμπονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για αξιολόγηση ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια καθαρότητας.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

(6)

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα κριτήρια καθαρότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών, που αναφέρονται στην οδηγία 95/2/ΕΚ, καθορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η οδηγία 96/77/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27.

(2)  ΕΕ L 339 της 30.12.1996, σ. 1.

(3)  Βλ. παράρτημα ΙΙ μέρος Α.

(4)  ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δεν επιτρέπεται η χρήση αιθυλενοξειδίου ως συντηρητικού στα πρόσθετα τροφίμων.

Ε 170 (i) ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Τα κριτήρια καθαρότητας για το πρόσθετο αυτό είναι τα ίδια με αυτά που ορίζονται για το ίδιο πρόσθετο στο παράρτημα της οδηγίας 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (1).

Ε 200 ΣΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Σορβικό οξύ

Trans-trans-2,4-εξαδιενικό οξύ

Αριθ. Einecs

203-768-7

Χημικός τύπος

C6H8O2

Μοριακό βάρος

112,12

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Άχρωμες βελόνες ή λευκή ρέουσα σκόνη, με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή, της οποίας το χρώμα δεν μεταβάλλεται μετά από θέρμανση στους 105 oC επί 90 λεπτά

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

133 oC έως 135 oC μετά από ξήρανση υπό κενό επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέος

Β.

Φασματομετρία

Μέγιστο απορρόφησης διαλύματος σορβικού οξέος σε ισοπροπανόλη (1:4 000 000) σε μήκος κύματος 254 ± 2 nm

Γ.

Θετική δοκιμή ανίχνευσης διπλών δεσμών

 

Δ.

Σημείο εξάχνωσης

80 oC

Καθαρότητα

 

Υγρασία

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θειική τέφρα

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο

Αλδεΰδες

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο (ως φορμαλδεΰδη)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 202 ΣΟΡΒΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Σορβικό κάλιο

(Ε, Ε)-2,4,-εξαδιενικό κάλιο

Άλας με κάλιο του trans, trans-2,4-εξαδιενικού οξέος

Αριθ. Einecs

246-376-1

Χημικός τύπος

C6H7O2K

Μοριακό βάρος

150,22

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη, της οποίας το χρώμα δεν μεταβάλλεται μετά από θέρμανση στους 105 oC επί 90 λεπτά

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του σορβικού οξέος, λαμβανόμενου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 133 oC έως 135 oC μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος

 

Β.

Θετικές δοκιμές ανίχνευσης καλίου και διπλών δεσμών

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

1,0 % κατ’ ανώτατο όριο (105 oC, 3 ώρες)

Οξύτητα ή αλκοολικότητα

1,0 % περίπου κατ’ ανώτατο όριο (ως σορβικό οξύ ή K2CO3)

Αλδεΰδες

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφραζόμενο σε φορμαλδεΰδη

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 203 ΣΟΡΒΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Σορβικό ασβέστιο

Άλας με ασβέστιο του trans, trans-2,4-εξαδιενικού οξέος

Αριθ. Einecs

231-321-6

Χημικός τύπος

C12H14O4Ca

Μοριακό βάρος

262,32

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή λεπτή κρυσταλλική σκόνη, της οποίας το χρώμα δεν μεταβάλλεται μετά από θέρμανση στους 105 oC επί 90 λεπτά

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του σορβικού οξέος, λαμβανόμενου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 133 oC έως 135 oC μετά από ξήρανση υπό κενό επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέος

 

Β.

Θετικές δοκιμές ανίχνευσης ασβεστίου και διπλών δεσμών

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

2,0 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπό κενό επί 4 ώρες σε ξηραντήρα θειικού οξέος

Αλδεΰδες

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφραζόμενο σε φορμαλδεΰδη

Φθόριο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 210 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Βενζοϊκό οξύ

Βενζολοκαρβονικό οξύ

Φαινυλοκαρβονικό οξύ

Αριθ. Einecs

200-618-2

Χημικός τύπος

C7H6O2

Μοριακό βάρος

122,12

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

121,5 oC έως 123,5 oC

Β.

Θετική δοκιμή εξάχνωσης και θετική δοκιμή βενζοϊκών ιόντων

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση επί 3 ώρες υπεράνω θειικού οξέος

pH

Περίπου 4 (υδατικό διάλυμα)

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

Χλωριούχες οργανικές ενώσεις

0,07 %, κατ’ ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,3 % εκφρασμένο σε χλωροβενζοϊκό οξύ

Εύκολα οξειδούμενες ουσίες

Προστίθενται 1,5 ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος KMnO40,1 N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1 g δείγματος, ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα KMnO40,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml

Εύκολα απανθρακούμενες ουσίες

Το ψυχρό διάλυμα 0,5 g βενζοϊκού οξέος σε 5 ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC (3), 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC (4), 0,1 ml θειικού χαλκού TSC (5) και 4,4 ml νερού

Πολυκυκλικά οξέα

Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού οξέος, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξεως από του βενζοϊκού οξέος

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 211 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Βενζοϊκό νάτριο

Άλας με νάτριο του βενζολοκαρβονικού οξέος

Άλας με νάτριο του φαινυλοκαρβονικού οξέος

Αριθ. Einecs

208-534-8

Χημικός τύπος

C7H5O2Na

Μοριακό βάρος

144,11

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε C7H5O2Na ή τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 oC επί 4 ώρες

Περιγραφή

Λευκό, σχεδόν άοσμο, κρυσταλλικό στερεό σε σκόνη ή κόκκους

Ταυτοποίηση

 

Α.

Διαλυτότητα

Ευδιάλυτο στο νερό, ελάχιστα διαλυτό σε αιθανόλη

Β.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του βενζοϊκού οξέος

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του βενζοϊκού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 oC-123,5 oC μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα θειικού οξέος

Γ.

Θετικές δοκιμές βενζοϊκών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

1,5 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 105 oC επί 4 ώρες

Εύκολα οξειδούμενες ουσίες

Προστίθενται 1,5 ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος KMnO40,1 N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1 g δείγματος, ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα KMnO40,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml

Πολυκυκλικά οξέα

Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού νατρίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξεως από του βενζοϊκού οξέος

Χλωριούχες οργανικές ενώσεις

0,06 % κατ’ ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασμένο σε χλωροβενζοϊκό οξύ

Οξύτητα ή αλκαλικότητα

Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκού νατρίου παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25 ml διαλύματος 0,1 N NaOH ή 0,1 N HCl

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 212 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Βενζοϊκό κάλιο

Άλας με κάλιο του βενζολοκαρβονικού οξέος

Άλας με κάλιο του φαινυλοκαρβονικού οξέος

Αριθ. Einecs

209-481-3

Χημικός τύπος

C7H5KO2 · 3H2O

Μοριακό βάρος

214,27

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε C7H5KO2 τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 oC μέχρι σταθερού βάρους

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του βενζοϊκού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 oC-123,5 oC μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος

 

Β.

Θετικές δοκιμές βενζοϊκών ιόντων και καλίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

26,5 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 105 oC

Χλωριούχες οργανικές ενώσεις

0,06 % κατ’ ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασμένο σε χλωροβενζοϊκό οξύ

Εύκολα οξειδούμενες ουσίες

Προστίθενται 1,5 ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος KMnO40,1 N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1 g δείγματος, ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα KMnO40,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml

Εύκολα απανθρακούμενες ουσίες

Το ψυχρό διάλυμα 0,5 g βενζοϊκού οξέος σε 5 ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικού χαλκού TSC και 4,4 ml νερού

Πολυκυκλικά οξέα

Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού καλίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξεως από του βενζοϊκού οξέος

Οξύτητα ή αλκαλικότητα

Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκού καλίου παρουσία φαινολοφθαλεΐνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25 ml διαλύματος NaOH 0,1 N ή HCl 0,1 N

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 213 ΒΕΝΖΟΪΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Βενζοϊκό ασβέστιο

Διβενζοϊκό ασβέστιο

Αριθ. Einecs

218-235-4

Χημικός τύπος

Άνυδρο:

C14H10O4Ca

Ένυδρο με 1 μόριο νερού:

C14H10O4Ca · H2O

Ένυδρο με 3 μόρια νερού:

C14H10O4Ca · 3H2O

Μοριακό βάρος

Άνυδρο:

282,31

Ένυδρο με 1 μόριο νερού:

300,32

Ένυδρο με 3 μόρια νερού:

336,36

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 oC

Περιγραφή

Λευκοί ή άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του βενζοϊκού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 121,5 oC-123,5 oC μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος

 

Β.

Θετικές δοκιμές βενζοϊκών ιόντων και ασβεστίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

17,5 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 105 oC μέχρι σταθερού βάρους

Ύλες αδιάλυτες στο νερό

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

Χλωριούχες οργανικές ενώσεις

0,06 % κατ’ ανώτατο όριο ως χλωρίδιο, που αντιστοιχεί σε 0,25 % εκφρασμένο σε χλωροβενζοϊκό οξύ

Εύκολα οξειδούμενες ουσίες

Προστίθενται 1,5 ml θειικού οξέος σε 100 ml νερού, το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού και προστίθενται σταγόνες διαλύματος KMnO40,1 N, μέχρις ότου το ροζ χρώμα διατηρείται επί 30 δευτερόλεπτα. Στο θερμό διάλυμα διαλύεται 1 g δείγματος, ζυγισμένο με ακρίβεια mg, και ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα KMnO40,1 N μέχρι να εμφανιστεί ροζ χρώμα που να διατηρείται επί 15 δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται περισσότερα από 0,5 ml

Εύκολα απανθρακούμενες ουσίες

Το ψυχρό διάλυμα 0,5 g βενζοϊκού οξέος σε 5 ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5 %, δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικού χαλκού TSC και 4,4 ml νερού

Πολυκυκλικά οξέα

Το πρώτο ίζημα που σχηματίζεται με κλασματική οξίνιση εξουδετερωμένου διαλύματος βενζοϊκού ασβεστίου, δεν πρέπει να έχει διαφορετικό σημείο τήξεως από του βενζοϊκού οξέος

Οξύτητα ή αλκαλικότητα

Για την εξουδετέρωση 1 g βενζοϊκού ασβεστίου παρουσία φαινυλοφθαλεΐνης, δεν πρέπει να απαιτούνται περισσότερα από 0,25 ml διαλύματος 0,1 N NaOH ή 0,1 N HCl

Φθόριο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 214 p-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΑΙΘΥΛΙΟ

Συνώνυμα

Ethylparaben

p-Οξυβενζοϊκό αιθύλιο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

p-Υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο

p-Υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας

Αριθ. Einecs

204-399-4

Χημικός τύπος

C9H10O3

Μοριακό βάρος

166,8

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % μετά από ξήρανση στους 80 oC επί 2 ώρες

Περιγραφή

Σχεδόν άοσμοι, μικροί άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

115 oC-118 oC

Β.

Θετική δοκιμή p-υδροβενζοϊκών ιόντων

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκού οξέος, λαμβανομένου με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 213 oC έως 217 oC μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος

Γ.

Θετική δοκιμή αλκοόλης

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 80 oC επί 2 ώρες

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ

0,35 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p-υδροξυβενζοϊκό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρις

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 215 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Άλας με νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκού αιθυλίου

Άλας με νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκού αιθυλεστέρα

Αριθ. Einecs

252-487-6

Χημικός τύπος

C9H9O3Na

Μοριακό βάρος

188,8

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε p-υδροξυβενζοϊκό αιθυλεστέρα τουλάχιστον 83 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

115 oC-118 oC μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος

Β.

Θετική δοκιμή p-υδροξυβενζοϊκών ιόντων

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκού οξέος που παρέχει το δείγμα, 213 oC έως 217 oC

Γ.

Θετική δοκιμή νατρίου

 

Δ.

Το pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 0,1 % πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 9,9 και 10,3

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

5 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπό κενό σε ξηραντήρα θειικού οξέος

Θειική τέφρα

37-39 %

p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ

0,35 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p-υδροξυβενζοϊκό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 218 p-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟ ΜΕΘΥΛΙΟ

Συνώνυμα

Methylparaben

p-Οξυβενζοϊκό μεθύλιο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

p-Υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο

p-Υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας

Αριθ. Einecs

243-171-5

Χημικός τύπος

C8H8O3

Μοριακό βάρος

152,15

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 80 oC επί 2 ώρες

Περιγραφή

Σχεδόν άοσμοι, μικροί άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

125 oC-128 oC

Β.

Θετική δοκιμή p-υδροξυβενζοϊκών ιόντων

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως του p-υδροξυβενζοϊκού οξέος που παρέχει το δείγμα, 213 oC έως 217 oC μετά από ξήρανση στους 80 oC επί 2 ώρες

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 80 oC επί 2 ώρες

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ

0,35 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p-υδροξυβενζοϊκό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράγρυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 219 ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Άλας με νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου

Άλας με νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλεστέρα

Χημικός τύπος

C8H7O3Na

Μοριακό βάρος

174,15

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή υγροσκοπική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Το λευκό ίζημα που σχηματίζεται με οξίνιση με υδροχλωρικό οξύ υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10 % (w/v) της ένωσης με νάτριο του p-υδροξυβενζοϊκού μεθυλίου (με δείκτη χαρτί ηλιοτροπίου) πρέπει, μετά από έκπλυση με νερό και ξήρανση στους 80 oC επί 2 ώρες, να τήκεται στους 125 oC έως 128 oC

 

Β.

Θετική δοκιμή νατρίου

 

Γ.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 0,1 % σε νερό απαλλαγμένο από διοξείδιο του άνθρακα: τουλάχιστον 9,7 και όχι υψηλότερο από 10,3

 

Καθαρότητα

 

Υγρασία

5 % κατ’ ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θειική τέφρα

40 %-44,5 % επί ξηρού

p-Υδροξυβενζοϊκό οξύ και σαλικυλικό οξύ

0,35 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε p-υδροξυβενζοϊκό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 220 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Διοξείδιο του θείου

Ανυδρίτης του θειώδους οξέος

Αριθ. Einecs

231-195-2

Χημικός τύπος

SO2

Μοριακό βάρος

64,07

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 %

Περιγραφή

Άχρωμο, άφλεκτο αέριο με έντονη αποπνικτική οσμή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετική δοκιμή θείου

 

Καθαρότητα

 

Υγρασία

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

Μη πτητικό υπόλειμμα

0,01 % κατ’ ανώτατο όριο

Τριοξείδιο του θείου

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Σελήνιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αέρια που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα

Κανένα ίχνος

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 221 ΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Θειώδες νάτριο (άνυδρο ή ένυδρο)

Αριθ. Einecs

231-821-4

Χημικός τύπος

Άνυδρο:

Na2SO3

Ένυδρο με επτά μόρια νερού:

Na2SO37H2O

Μοριακό βάρος

Άνυδρο:

126,04

Ένυδρο με επτά μόρια νερού:

252,16

Δοκιμασία

Άνυδρο:

Περιεκτικότητα σε Na2SO3 τουλάχιστον 95 % και σε SO2 τουλάχιστον 48 %

Ένυδρο με επτά μόρια νερού:

Περιεκτικότητα σε Na2SO3 τουλάχιστον 48 % και σε SO2 τουλάχιστον 24 %

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και νατρίου

 

Β.

Το pH διαλύματος συγκεντρώσεως 10 % (άνυδρη ουσία) ή 20 % (ένυδρη ουσία) κυμαίνεται μεταξύ 8,5 και 11,50

 

Καθαρότητα

 

Θειοθειικά ιόντα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σίδηρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σελήνιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 222 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο θειώδες νάτριο

Διθειώδες νάτριο

Αριθ. Einecs

231-921-4

Χημικός τύπος

NaHSO3 σε υδατικό διάλυμα

Μοριακό βάρος

104,06

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε NaHSO3 τουλάχιστον 32 %

Περιγραφή

Διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο διάλυμα

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και νατρίου

 

Β.

Το pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10 % κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 5,5

 

Καθαρότητα

 

Σίδηρος

50 mg/kg Na2SO3 κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σελήνιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 223 ΠΥΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

Πυροθειώδες νάτριο

Πενταοξοδιθειικό νάτριο

Χημική ονομασία

 

 

 

 

Αριθ. Einecs

231-673-0

Χημικός τύπος

Na2S2O5

Μοριακό βάρος

190,11

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε Na2S2O5 τουλάχιστον 95 % και σε SO2 τουλάχιστον 64 %

Περιγραφή

Κρύσταλλοι ή κρυσταλλική σκόνη λευκού χρώματος

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και νατρίου

 

Β.

Το pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10 % κυμαίνεται μεταξύ 4,0 και 5,5

 

Καθαρότητα

 

Θειοθειικά ιόντα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σίδηρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σελήνιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 224 ΠΥΡΟΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Πυροθειώδες κάλιο

Πενταοξοδιθειικό κάλιο

Αριθ. Einecs

240-795-3

Χημικός τύπος

K2S2O5

Μοριακό βάρος

222,33

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε K2S2O5 τουλάχιστον 90 % και σε SO2 τουλάχιστον 51,8 % ενώ το υπόλοιπο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου θειικό κάλιο

Περιγραφή

Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και καλίου

 

Καθαρότητα

 

Θειοθειικά ιόντα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σίδηρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σελήνιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 226 ΘΕΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Θειώδες ασβέστιο

Αριθ. Einecs

218-235-4

Χημικός τύπος

CaSO3 · 2H2O

Μοριακό βάρος

156,17

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε CaSO3 · 2H2O τουλάχιστον 95 % και σε SO2 τουλάχιστον 39 %

Περιγραφή

Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και ασβεστίου

 

Καθαρότητα

 

Σίδηρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σελήνιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 227 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο θειώδες ασβέστιο

Διθειώδες ασβέστιο

Αριθ. Einecs

237-423-7

Χημικός τύπος

Ca(HSO3)2

Μοριακό βάρος

202,22

Δοκιμασία

6 έως 8 % (w/v) διοξειδίου του θείου και 2,5 έως 3,5 % (w/v) διοξειδίου του ασβεστίου, που αντιστοιχούν σε 10 έως 14 % (w/v) οξίνου θειώδους ασβεστίου [Ca(HSO3)2]

Περιγραφή

Διαυγές πρασινοκίτρινο υδατικό διάλυμα με χαρακτηριστική οσμή διοξειδίου του θείου

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και ασβεστίου

 

Καθαρότητα

 

Σίδηρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σελήνιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 228 ΟΞΙΝΟ ΘΕΙΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο θειώδες κάλιο

Διθειώδες κάλιο

Αριθ. Einecs

231-870-1

Χημικός τύπος

KHSO3 σε μορφή υδατικού διαλύματος

Μοριακό βάρος

120,17

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 280 g KHSO3 ανά λίτρο (ή 150 g SO2 ανά λίτρο)

Περιγραφή

Διαυγές άχρωμο υδατικό διάλυμα

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές θειωδών ιόντων και καλίου

 

Καθαρότητα

 

Σίδηρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Σελήνιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο επί της περιεκτικότητας σε SO2

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 230 ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

1,1′-Διαφαινύλιο

 

Αριθ. Einecs

202-163-5

Χημικός τύπος

C12H10

Μοριακό βάρος

154,20

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,8 %

Περιγραφή

Λευκό ή ωχροκίτρινο έως κεχριμπαρόχρωμο κρυσταλλικό στερεό με χαρακτηριστική οσμή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

68,5 oC-70,5 oC

Β.

Θερμοκρασία αποστάξεως

Αποστάζει πλήρως στην περιοχή 252,5 oC-257,5 oC με εύρος σημείου ζέσεως 2,5 oC

Καθαρότητα

 

Βενζόλιο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρωματικές αμίνες

2 mg/kg (ως ανιλίνη) κατ’ ανώτατο όριο

Φαινολοπαράγωγα

5 mg/kg (ως φαινόλη) κατ’ ανώτατο όριο

Εύκολα απανθρακούμενες ουσίες

Το ψυχρό διάλυμα 0,5 g διφαινύλιο σε 5 ml θειικού οξέος πυκνότητας 94,5-95,5 % δεν πρέπει να χρωματίζεται εντονότερα από ένα υγρό αναφοράς που περιέχει 0,2 ml χλωριούχου κοβαλτίου TSC, 0,3 ml τριχλωριούχου σιδήρου TSC, 0,1 ml θειικού χαλκού TSC και 4,4 ml νερού

Παράγωγα τριφαινυλίου και ανωτέρων πολυφαινυλίων

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Απουσία

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 231 Ο-ΦΑΙΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΗ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

(1,1′-Διφαινυλ)-όλη-2

2-Υδροξυ-διφαινύλιο

o-Υδροξυ-διφαινύλιο

Αριθ. Einecs

201-993-5

Χημικός τύπος

C12H10O

Μοριακό βάρος

170,20

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 %

Περιγραφή

Λευκή ή υποκίτρινη κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

56 oC-58 oC

Β.

Θετική δοκιμή φαινολών

Με την προσθήκη διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου συγκεντρώσεως 10 % σε αιθανολικό διάλυμα της ουσίας (1 g σε 10 ml), εμφανίζεται πράσινη χρώση

Καθαρότητα

 

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

Διφαινυλαιθέρας

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

p-Φαινυλοφαινόλη

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Ναφθόλη-1

0,01 % κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 232 Ο-ΦΑΙΝΥΛΟΦΑΙΝΟΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

ο-Φαινυλοφαινικό νάτριο,

άλας με νάτριο της o-φαινυλοφαινόλης

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

ο-Φαινυλοφαινολικό νάτριο

Αριθ. Einecs

205-055-6

Χημικός τύπος

C12H9ONa · 4H2O

Μοριακό βάρος

264,26

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε C12H9ONa · 4H2O τουλάχιστον 97 %

Περιγραφή

Λευκή ή υποκίτρινη κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές φαινολών και νατρίου

 

Β.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως της ο-φαινυλοφαινόλης που παρέχει το δείγμα με οξίνιση και χωρίς ανακρυστάλλωση, 56 oC-58 oC μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα θειικού οξέος

 

Γ.

Το pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 2,0 % πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 11,1 και 11,8

 

Καθαρότητα

 

Διφαινυλαιθέρας

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

p-Φαινυλοφαινόλη

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Ναφθόλη-1

0,01 % κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 233 ΘΕΙΑΒΕΝΔΑΖΟΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

4-(2-Βενζιμιδαζολυλ) θειαζόλιο

2-(4-Θειαζολυλ)-1Η-βενζιμιδαζόλιο

Αριθ. Einecs

205-725-8

Χημικός τύπος

C10H7N3S

Μοριακό βάρος

201,26

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή ή σχεδόν λευκή άοσμη σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

296 oC-303 oC

Β.

Φασματομετρία

Μέγιστα απορρόφησης σε περιβάλλον HCl 0,1 N (0,0005 % w/v) σε μήκη κύματος 302 nm, 258 nm και 243 nm

Formula

στα 302 ± 2 nm: περίπου 1 230

Formula

στα 258 ± 2 nm: περίπου 200

Formula

στα 243 ± 2 nm: περίπου 620

Λόγος απορρόφησης 243 nm/302 nm = 0,47 έως 0,53

Λόγος απορρόφησης 258 nm/302 nm = 0,14 έως 0,18

Καθαρότητα

 

Υγρασία

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θειική τέφρα

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο

Σελήνιο

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 234 ΝΙΣΙΝΗ

Ορισμός

Η νισίνη συνίσταται από πολλά συγγενή πολυπεπτίδια, τα οποία παράγονται από άγρια στελέχη Streptococcus lactis, ομάδα N Lancefield

Αριθ. Einecs

215-807-5

Χημικός τύπος

C143H230N42O37S7

Μοριακό βάρος

3 354,12

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα του συμπυκνώματος νισίνης τουλάχιστον 900 μονάδες ανά mg σε μείγμα στερεών υπολειμμάτων χωρίς λίπος γάλακτος και ελάχιστη περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο 50 %

Περιγραφή

Λευκή σκόνη

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

3 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 102 oC-103 oC μέχρι σταθερού βάρους

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 235 ΝΑΤΑΜΥΚΙΝΗ

Συνώνυμα

Πιμαρικίνη

Ορισμός

Η ναταμυκίνη είναι μυκητοκτόνο της ομάδας των πολυενικών μακρολιδών και παράγεται από άγρια στελέχη Streptomyces natalensis ή Streptococcus lactis

Αριθ. Einecs

231-683-5

Χημικός τύπος

C33H47O13N

Μοριακό βάρος

665,74

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή έως υπόλευκη κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Χρωστικές αντιδράσεις

Μερικοί κρύσταλλοι ναταμυκίνης, όταν προστεθούν επάνω σε πλάκα σταγονομετρικής ανάλυσης σε μία σταγόνα:

πυκνού υδροχλωρικού οξέος, παρέχουν μπλε χρώση,

πυκνού φωσφορικού οξέος, παρέχουν πράσινη χρώση, η οποία, μετά από λίγα λεπτά, μεταβάλλεται σε ανοικτή κόκκινη

Β.

Φασματομετρία

Το φάσμα διαλύματος συγκεντρώσεως 0,0005 % w/v σε μεθανολικό διάλυμα οξικού οξέος συγκεντρώσεως 1 %, παρουσιάζει μέγιστα απορρόφησης σε μήκη κύματος 290 nm, 303 nm και 318 nm, μια μικρή κορυφή στα 280 nm περίπου και ελάχιστα απορρόφησης στα 250 nm, 295,5 nm και 311 nm

Γ.

pH

5,5-7,5 (διάλυμα συγκεντρώσεως 1 % w/v σε μείγμα 20 μερών διμεθυλοφορμαμιδίου και 80 μερών νερού που έχει προηγουμένως εξουδετερωθεί)

Δ.

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]D 20 = + 250 o έως + 295 o (διάλυμα συγκεντρώσεως 1 % w/v σε παγόμορφο οξικό οξύ στους 20 oC και υπολογισμός επί ξηρού)

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

8 % κατ’ ανώτατο όριο (υπό κενό στους 60 oC, υπεράνω P2O5, μέχρι σταθερού βάρους)

Θειική τέφρα

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μικροβιολογικά κριτήρια: καταμέτρηση όλων των ζώντων μικροοργανισμών

100 ανά γραμμάριο κατ’ ανώτατο όριο

Ε 239 ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΜΙΝΗ

Συνώνυμα

Εξαμίνη,

μεθεναμίνη

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

1,3,5,7-Τετρααζω-τρικυκλο [3.3.1.13,7]-δεκάνιο, εξαμεθυλενοτετραμίνη

Αριθ. Einecs

202-905-8

Χημικός τύπος

C6H12N4

Μοριακό βάρος

140,19

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Άχρωμη ή λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές φορμαλδεΰδης και αμμωνίας

 

Β.

Σημείο εξάχνωσης: 260 oC περίπου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπό κενό στους 105 oC υπεράνω P2O5, επί 2 ώρες

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

Θειικά ιόντα

0,005 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε SO4

Ιόντα χλωρίου

0,005 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένο σε Cl

Άλατα αμμωνίου

Δεν ανιχνεύονται

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 242 ΔΙΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΔΙΜΕΘΥΛΙΟ

Συνώνυμα

DMDC

Πυροκαρβονικό διμεθύλιο

Ορισμός

 

Αριθ. Einecs

224-859-8

Χημική ονομασία

Δικαρβονικό διμεθύλιο

Πυροκαρβονικός διμεθυλεστέρας

Χημικός τύπος

C4H6O5

Μοριακό βάρος

134,09

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,8 %

Περιγραφή

Άχρωμο υγρό, διασπώμενο όταν διαλυθεί σε νερό. Είναι διαβρωτικό για το δέρμα και τα μάτια και τοξικό μέσω της εισπνοής και της κατάποσης

Ταυτοποίηση

 

Α.

Διάσπαση

Θετικές δοκιμές CO2 και μεθανόλης μετά από αραίωση

Β.

Σημείο τήξεως

17 oC

Σημείο ζέσεως

172 oC με διάσπαση

Γ.

Πυκνότητα στους 20 oC

1,25 g/cm3 περίπου

Δ.

Φάσμα υπερύθρου

Μέγιστα απορρόφησης σε μήκη κύματος 1 156 και 1 832 cm- 1

Καθαρότητα

 

Καρβονικό διμεθύλιο

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο

Ολικό χλώριο

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 249 ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Νιτρώδες κάλιο

Αριθ. Einecs

231-832-4

Χημικός τύπος

KNO2

Μοριακό βάρος

85,11

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί ξηρού (6)

Περιγραφή

Λευκοί ή ελαφρώς κίτρινοι κόκκοι, υγροποιούμενοι κατόπιν απορροφήσεως υδρατμών

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές νιτρωδών ιόντων και καλίου

 

Β.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 5 %

Τουλάχιστον 6,0 και όχι υψηλότερο από 9,0

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

3 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπεράνω silica gel 4 ώρες

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 250 ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Νιτρώδες νάτριο

Αριθ. Einecs

231-555-9

Χημικός τύπος

NaNO2

Μοριακό βάρος

69,00

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 % επί ξηρού (7)

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή υποκίτρινοι σβώλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές νιτρωδών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,25 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπεράνω silica gel επί 4 ώρες

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 251 ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

1.   ΣΤΕΡΕΟ ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνωνυμία

Νίτρο της Χιλής

Νιτρική σόδα

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Νιτρικό νάτριο

Αριθ. Einecs

231-554-3

Χημικός τύπος

NaNO3

Μοριακό βάρος

85,00

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση

Περιγραφή

Λευκή, κρυσταλλική, ελαφρώς υγροσκοπική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές νιτρικών ιόντων και νατρίου

 

Β.

pH διαλύματος 5 %

Τουλάχιστον 5,5 και όχι υψηλότερο από 8,3

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

2 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση σε 105 oC επί 4 ώρες

Νιτρώδη άλατα

30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε NaNO2

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 251 ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

2.   ΥΓΡΟ ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

Το υγρό νιτρικό νάτριο είναι το υδατικό διάλυμα νιτρικού νατρίου ως το άμεσο αποτέλεσμα της χημικής αντίδρασης μεταξύ του υδροξειδίου του νατρίου και του νιτρικού οξέος σε στοιχειομετρικά ποσά, χωρίς να έπεται κρυστάλλωση. Οι τυποποιημένες μορφές που παρασκευάζονται από το υγρό νιτρικό νάτριο που ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις προδιαγραφές μπορούν να περιέχουν νιτρικό οξύ σε περίσσεια, εάν δηλώνονται ή επισημαίνονται σαφώς.

Χημική ονομασία

Νιτρικό νάτριο

Αριθ. Einecs

231-554-3

Χημικός τύπος

NaNO3

Μοριακό βάρος

85,00

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα μεταξύ 33,5 % και 40,0 % NaNO3

Περιγραφή

Διαυγές άχρωμο υγρό

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές για το νιτρικό άλας και για το νάτριο

 

Β.

pH

Τουλάχιστον 1,5 και όχι υψηλότερο από 3,5

Καθαρότητα

 

Ελεύθερο νιτρικό οξύ

0,01 % κατ’ ανώτατο όριο

Νιτρώδη άλατα

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο εκφρασμένα σε NaNO2

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

0,3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αυτή η προδιαγραφή αναφέρεται σε υδατικό διάλυμα 35 %

 

Ε 252 ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Συνώνυμα

Νίτρο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Νιτρικό κάλιο

Αριθ. Einecs

231-818-8

Χημικός τύπος

KNO3

Μοριακό βάρος

101,11

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή διαφανή πρίσματα με ψυχρή, αλμυρή και δριμεία γεύση

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές νιτρικών ιόντων και καλίου

 

Β.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 5 %

Τουλάχιστον 4,5 και όχι υψηλότερο από 8,5

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

1 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 105 oC επί 4 ώρες

Νιτρώδη ιόντα

20 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως KNO2)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 260 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Οξικό οξύ

Αιθανικό οξύ

Αριθ. Einecs

200-580-7

Χημικός τύπος

C2H4O2

Μοριακό βάρος

60,05

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,8 %

Περιγραφή

Διαυγές άχρωμο υγρό με χαρακτηριστική διαπεραστική οσμή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο ζέσεως

118 oC σε πίεση 760 mm (στήλης υδραργύρου)

Β.

Ειδικό βάρος

Περίπου 1,049

Γ.

Διάλυμα σε αναλογία 1:3 παρέχει θετικές δοκιμές οξικών ιόντων

 

Δ.

Σημείο πήξεως

Όχι χαμηλότερο από 14,5 oC

Καθαρότητα

 

Μη πτητικό υπόλειμμα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες

1 000 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ

Εύκολα οξειδούμενες ουσίες

Σε δοχείο με γυάλινο πώμα αραιώνονται 2 ml δείγματος με 10 ml νερού και προστίθενται 0,1 ml διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου 0,1 N. Το ροζ χρώμα δεν μετατρέπεται σε καφέ επί 30 λεπτά

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 261 ΟΞΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Οξικό κάλιο

Αριθ. Einecs

204-822-2

Χημικός τύπος

C2H3O2K

Μοριακό βάρος

98,14

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Άχρωμοι κρύσταλλοι, υγροποιούμενοι κατόπιν απορροφήσεως υδρατμών, ή λευκή κρυσταλλική σκόνη, άοσμα ή με ελαφρά οσμή ξυδιού

Ταυτοποίηση

 

Α.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 5 %

Τουλάχιστον 7,5 και όχι υψηλότερο από 9,0

Β.

Θετικές δοκιμές οξικών ιόντων και καλίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

8 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 150 oC επί 2 ώρες

Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες

1 000 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 262 (i) ΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Οξικό νάτριο

Αριθ. Einecs

204-823-8

Χημικός τύπος

C2H3NaO2 · nH2O (n = 0 ή 3)

Μοριακό βάρος

Άνυδρο:

82,03

Ένυδρο με τρία μόρια νερού:

136,08

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα (και των δύο μορφών, άνυδρης και ένυδρης), τουλάχιστον 98,5 % επί ξηρού

Περιγραφή

Άνυδρο:

Λευκή, άοσμη, κοκκώδης υγροσκοπική σκόνη

Ένυδρο με τρία μόρια νερού:

Άχρωμοι διαφανείς κρύσταλλοι ή κοκκώδης κρυσταλλική σκόνη, άοσμα ή με ελαφρά οσμή ξυδιού. Σε επαφή με θερμό ξηρό αέρα, αφυδατώνεται

Ταυτοποίηση

 

Α.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

Τουλάχιστον 8,0 και όχι υψηλότερο από 9,5

Β.

Θετικές δοκιμές οξικών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

Άνυδρο:

2 % κατ’ ανώτατο όριο (120 oC, 4 ώρες)

Ένυδρο με τρία μόρια νερού:

Μεταξύ 36 % και 42 % (120 oC, 4 ώρες)

Μυρυμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες

1 000 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 262 (ii) ΔΙΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

Το διοξικό νάτριο είναι μοριακή ένωση οξικού νατρίου και οξικού οξέος

Χημική ονομασία

Διοξικό νάτριο

Αριθ. Einecs

204-814-9

Χημικός τύπος

C4H7NaO4 · nH2O (n = 0 ή 3)

Μοριακό βάρος

142,09 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα 39-41 % σε ελεύθερο οξικό οξύ και 58-60 % σε οξικό νάτριο

Περιγραφή

Λευκό υγροσκοπικό κρυσταλλικό στερεό, με οσμή ξυδιού

Ταυτοποίηση

 

Α.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 10 %

Τουλάχιστον 4,5 και όχι υψηλότερο από 5,0

Β.

Θετικές δοκιμές οξικών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Υγρασία

2 % κατ’ ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες

1 000 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 263 ΟΞΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Οξικό ασβέστιο

Αριθ. Einecs

200-540-9

Χημικός τύπος

Άνυδρο:

C4H6O4Ca

Ένυδρο με ένα μόριο νερού:

C4H6O4Ca · H2O

Μοριακό βάρος

Άνυδρο:

158,17

Ένυδρο με ένα μόριο νερού:

176,18

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρού

Περιγραφή

Το άνυδρο οξικό ασβέστιο είναι λευκό, υγροσκοπικό, πορώδες κρυσταλλικό στερεό με υπόπικρη γεύση. Ενδέχεται να αποπνέει ελαφρά οσμή οξικού οξέος. Η ένυδρη ουσία μπορεί να έχει τη μορφή βελονών, κόκκων ή σκόνης

Ταυτοποίηση

 

Α.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 10 %

Τουλάχιστον 6,0 και όχι υψηλότερο από 9,0

Β.

Θετικές δοκιμές οξικών ιόντων και ασβεστίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

11 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση (στους 155 oC μέχρι σταθερού βάρους για την ένυδρη ουσία)

Ουσίες αδιάλυτες στο νερό

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

Μυρμηκικό οξύ, μυρμηκικά άλατα και άλλες οξειδούμενες ουσίες

1 000 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο ως μυρμηκικό οξύ

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 270 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Γαλακτικό οξύ

2-Υδροξυ-προπιονικό οξύ

1-Υδροξυ-αιθανο-1-καρβονικό οξύ

Αριθ. Einecs

200-018-0

Χημικός τύπος

C3H6O3

Μοριακό βάρος

90,08

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 76 % και όχι άνω του 84 %

Περιγραφή

Άχρωμο ή υποκίτρινο, σχεδόν άοσμο σιροπιώδες υγρό με όξινη γεύση, αποτελούμενο από μείγμα γαλακτικού οξέος (C3H6O3) και λακτιδίου του γαλακτικού οξέος (C6H10O5). Λαμβάνεται ως προϊόν της γαλακτικής ζύμωσης των σακχάρων ή παρασκευάζεται συνθετικώς

Σημείωση:

Το γαλακτικό οξύ είναι υγροσκοπικό και, συμπυκνούμενο με βρασμό, σχηματίζει το λακτίδιο του γαλακτικού οξέος, το οποίο, με αραίωση και θέρμανση, υδρολύεται προς γαλακτικό οξύ

 

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετική αντίδραση γαλακτικών ιόντων

 

Καθαρότητα

 

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Ιόντα χλωρίου

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο

Θειικά ιόντα

0,25 % κατ’ ανώτατο όριο

Σίδηρος

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Σημείωση:

Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 80 %· προκειμένου για αραιότερα υδατικά διαλύματα, υπολογίζονται αντίστοιχες τιμές ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε γαλακτικό οξύ

 

Ε 280 ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Προπιονικό οξύ

Προπανικό οξύ

Αριθ. Einecs

201-176-3

Χημικός τύπος

C3H6O2

Μοριακό βάρος

74,08

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 %

Περιγραφή

Άχρωμο ή ελαφρώς υποκίτρινο, ελαιώδες υγρό με ελαφρώς διαπεραστική οσμή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

-22 oC

Β.

Θερμοκρασία αποστάξεως

138,5 oC-142,5 oC

Καθαρότητα

 

Μη πτητικό υπόλειμμα

0,01 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 140 oC μέχρι σταθερού βάρους

Αλδεΰδες

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένες σε φορμαλδεΰδη

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 281 ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Προπιονικό νάτριο

Προπανικό νάτριο

Αριθ. Einecs

205-290-4

Χημικός τύπος

C3H5O2Na

Μοριακό βάρος

96,06

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 oC επί 2 ώρες

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική υγροσκοπική σκόνη ή λεπτή λευκή σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές προπιονικών ιόντων και νατρίου

 

Β.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 10 %

Τουλάχιστον 7,5 και όχι υψηλότερο από 10,5

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

4 % κατ’ ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με ξήρανση στους 105 oC επί 2 ώρες

Ουσίες αδιάλυτες σε νερό

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Σίδηρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 282 ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Προπιονικό ασβέστιο

Αριθ. Einecs

223-795-8

Χημικός τύπος

C6H10O4Ca

Μοριακό βάρος

186,22

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 oC επί 2 ώρες

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές προπιονικών ιόντων και ασβεστίου

 

Β.

pH διαλύματος συγκεντρώσεως 10 %

6,0 έως 9,0

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

4 % κατ’ ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με ξήρανση στους 105 oC επί 2 ώρες

Ουσίες αδιάλυτες σε νερό

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

Σίδηρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Φθόριο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 283 ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Προπιονικό κάλιο

Προπανικό κάλιο

Αριθ. Einecs

206-323-5

Χημικός τύπος

C3H5KO2

Μοριακό βάρος

112,17

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % μετά από ξήρανση στους 105 oC επί 2 ώρες

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές προπιονικών ιόντων και καλίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

4 % κατ’ ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενη με ξήρανση στους 105 oC επί 2 ώρες

Ουσίες αδιάλυτες σε νερό

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

Σίδηρος

30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Φθόριο

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 284 ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ

Συνώνυμα

Βορακικό οξύ

Ορθοβορικό οξύ

Borofax

Ορισμός

 

Αριθ. Einecs

233-139-2

Χημική ονομασία

H3BO3

Μοριακό βάρος

61,84

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 %

Περιγραφή

Άχρωμοι, άοσμοι διαφανείς κρύσταλλοι ή κόκκοι ή σκόνη λευκού χρώματος, ελαφρώς λιπαρής υφής. Η ουσία απαντά στη φύση με τη μορφή του ορυκτού σασωλίνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο ζέσεως

171 oC περίπου

Β.

Καίεται με ωραία πράσινη φλόγα

 

Γ.

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 3,3 %

3,8 έως 4,8

Καθαρότητα

 

Υπεροξείδια

Με την προσθήκη διαλύματος KI δεν εμφανίζεται χρώση

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 285 ΤΕΤΡΑΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΒΟΡΑΚΑΣ)

Συνώνυμα

Βορικό νάτριο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Τετραβορικό νάτριο

Βορικό νάτριο

Πυροβορικό νάτριο

Άνυδρο άλας του τετραβορικού οξέος

Αριθ. Einecs

215-540-4

Χημικός τύπος

Na2B4O7

Na2B4O7 · 10 H2O

Μοριακό βάρος

201,27

Περιγραφή

Σκόνη ή υαλώδεις πλάκες που γίνονται αδιαφανείς όταν εκτεθούν στον ατμοσφαιρικό αέρα· διαλύεται αργά στο νερό

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

Μεταξύ 171 oC και 175 oC με διάσπαση

Καθαρότητα

 

Υπεροξείδια

Με την προσθήκη διαλύματος KI δεν εμφανίζεται χρώση

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 290 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Συνώνυμα

Αέριο ανθρακικό οξύ

Ξηρός πάγος (στερεά μορφή)

Ανυδρίτης του ανθρακικού οξέος

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Διοξείδιο του άνθρακα

Αριθ. Einecs

204-696-9

Χημικός τύπος

CO2

Μοριακό βάρος

44,01

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % v/v επί του αερίου

Περιγραφή

Στις συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες, άχρωμο αέριο με ελαφρώς δριμεία οσμή. Το διοξείδιο του άνθρακα του εμπορίου μεταφέρεται και διακινείται σε υγρή μορφή —σε κυλίνδρους ή συστήματα αποθήκευσης προϊόντων χύμα υπό πίεση— ή σε συμπιεσμένα στερεά τεμάχια «ξηρού πάγου». Οι στερεές μορφές (ξηρός πάγος) περιέχουν συνήθως πρόσθετες ουσίες, όπως προπυλενογλυκόλη ή ορυκτέλαια, ως συνδετικούς παράγοντες

Ταυτοποίηση

 

Α.

Καθίζηση

Εάν ένα ρεύμα δείγματος διοχετευθεί σε εναιώρημα υδροξειδίου του βαρίου, σχηματίζεται λευκό ίζημα, το οποίο διαλύεται σε αραιό οξικό οξύ με αναβρασμό

Καθαρότητα

 

Οξύτητα

Η διοχέτευση 915 ml του αερίου σε 50 ml πρόσφατα βρασμένου νερού, δεν πρέπει να του προσδίδει μεγαλύτερη οξύτητα, έναντι του δείκτη πορτοκαλί του μεθυλίου, από την οξύτητα 50 ml πρόσφατα βρασμένου νερού, στα οποία έχει προστεθεί 1 ml υδροχλωρικού οξέος (0,01 N)

Αναγωγικές ουσίες υδρόθειο και φωσφίνη

Η διοχέτευση 915 ml του αερίου σε 25 ml αντιδραστηρίου εναμμωνίου νιτρικού αργύρου, στο οποίο έχουν προστεθεί 3 ml αμμωνίας, δεν πρέπει να θολώνει ή να αμαυρώνει αυτό το διάλυμα

Μονοξείδιο του άνθρακα

10 μl/l κατ’ ανώτατο όριο

Ορυκτέλαια

0,1 mg/l κατ’ ανώτατο όριο

E 296 ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ

Συνώνυμα

DL-Μηλικό οξύ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

DL-Μηλικό οξύ, υδροξυβουτανοδιικό οξύ, υδροξυηλεκτρικό οξύ

Αριθ. Einecs

230-022-8

Χημικός τύπος

C4H6O5

Μοριακό βάρος

134,09

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 %

Περιγραφή

Λευκή ή σχεδόν λευκή κρυσταλλική σκόνη ή κόκκοι

Ταυτοποίηση

 

A.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως μεταξύ 127o και 132 oC

 

B.

Θετική δοκιμή για μηλικά

 

Γ.

Διαλύματα αυτής της ουσίας είναι οπτικώς ανενεργά σε όλες τις συγκεντρώσεις

 

Καθαρότητα

 

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Φουμαρικό οξύ

1,0 % κατ’ ανώτατο όριο

Μηλεϊνικό οξύ

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 297 ΦΟΥΜΑΡΙΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Trans-βουτενοδιικό οξύ, trans-1,2-αιθυλενο-δικαρβοξυλικό οξύ

Αριθ. Einecs

203-743-0

Χημικός τύπος

C4H4O4

Μοριακό βάρος

116,07

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,0 % στο άνυδρο προϊόν

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή κόκκοι

Ταυτοποίηση

 

A.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

286-302 oC (κλειστά τριχοειδή, ταχεία θέρμανση)

B.

Θετικές δοκιμές για διπλούς δεσμούς και για 1,2-δικαρβοξυλικό οξύ

 

Γ.

pH διαλύματος 0,05 % στους 25 oC

3,0-3,2

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (120 oC, 4 ώρες)

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Μηλεϊνικό οξύ

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 300 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

L-Ασκορβικό οξύ

Ασκορβικό οξύ

1,4-Λακτόνη του 2,3-διδεϋδρο — L-θρεο-εξουρονικού οξέος

3-Κετο-L-γουλοφουρανολακτόνη

Αριθ. Einecs

200-066-2

Χημικός τύπος

C6H8O6

Μοριακό βάρος

176,13

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα του ασκορβικού οξέος σε C6H8O6 τουλάχιστον 99 %, μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θειικού οξέος για 24 ώρες

Περιγραφή

Λευκό έως ανοικτοκίτρινο, άοσμο κρυσταλλικό στερεό

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

Μεταξύ 189 oC και 193 oC με διάσπαση

Β.

Θετικές δοκιμές ασκορβικού οξέος

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,4 % κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θειικού οξέος για 24 ώρες

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]D 20 μεταξύ +20,5 o και +21,5 o (υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 10 % w/v)

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 2 %

2,4 έως 2,8

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 301 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Ασκορβικό νάτριο

L-Ασκορβικό νάτριο

Άλας με νάτριο της ενολο-1,4-λακτόνης του 2,3-διδεϋδρο-L-θρεο-εξουρονικού οξέος

Άλας με νάτριο της ενολο-3-κετο-L-γουλοφουρανολακτόνης

Αριθ. Einecs

205-126-1

Χημικός τύπος

C6H7O6Na

Μοριακό βάρος

198,11

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα του ασκορβικού νατρίου σε C6H7O6Na τουλάχιστον 99 %, μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θειικού οξέος για 24 ώρες

Περιγραφή

Λευκό ή σχεδόν λευκό, άοσμο κρυσταλλικό στερεό που, όταν εκτεθεί στο φως, αμαυρώνεται

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές ασκορβικών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,25 % κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θειικού οξέος για 24 ώρες

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]D 20 μεταξύ + 103 o και + 106 o (υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 10 % w/v)

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10 %

6,5 έως 8,0

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 302 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Ένυδρο ασκορβικό ασβέστιο με 2 μόρια H2O

Ένυδρο άλας με ασβέστιο της 1,4-λακτόνης του 2,3-διδεϋδρο-L-θρεο-εξουρονικού οξέος

Αριθ. Einecs

227-261-5

Χημικός τύπος

C12H14O12Ca · 2H2O

Μοριακό βάρος

426,35

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ουσίας απαλλαγμένης πτητικών υλών

Περιγραφή

Λευκή έως ελαφρώς γκριζοκίτρινη, άοσμη κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές ασκορβικών ιόντων και ασβεστίου

 

Καθαρότητα

 

Φθοριόντα

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]D 20 μεταξύ + 95 o και + 97 o (υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 5 % w/v)

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10 %

6,0 έως 7,5

Πτητικές ύλες

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο, προσδιοριζόμενες με ξήρανση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 24 ώρες μέσα σε ξηραντήρα που περιέχει θειικό οξύ ή πεντοξείδιο του φωσφόρου

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 304 (i) ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ ΑΣΚΟΡΒΥΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Παλμιτικό ασκορβύλιο

Παλμιτικό L ασκορβύλιο

6-Παλμιτική 1,4-λακτόνη του 2,3-διδεϋδρο-L-θρεο-εξουρονικού οξέος

6-Παλμιτοϋλο-3-κετο-L-γουλοφουρανολακτόνη

Αριθ. Einecs

205-305-4

Χημικός τύπος

C22H38O7

Μοριακό βάρος

414,55

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκό ή κιτρινόλευκο στερεό με οσμή εσπεριδοειδών

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

107 oC έως 117 oC

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

2,0 % κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση σε κλίβανο κενού στους 56 oC έως 60 oC για 1 ώρα

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]D 20 μεταξύ + 21 o και + 24 o (μεθανολικό διάλυμα συγκεντρώσεως 5 % w/v)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 304 (ii) ΣΤΕΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟΡΒΥΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Στεατικό ασκορβύλιο

Στεατικό L ασκορβύλιο

6-Στεατική 1,4-λακτόνη του 2,3-διδεϋδρο-L-θρεο-εξουρονικού εξέος

6-Στεατοϋλο-3-κετο-L-γουλοφουρανολακτόνη

Αριθ. Einecs

246-944-9

Χημικός τύπος

C24H42O7

Μοριακό βάρος

442,6

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 %

Περιγραφή

Λευκό ή κιτρινόλευκο στερεό με οσμή εσπεριδοειδών

Ταυτοποίηση

 

Α.

Σημείο τήξεως

Περίπου 116 oC

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

2,0 % κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση σε κλίβανο κενού στους 56 oC έως 60 oC για 1 ώρα

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 306 ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΕΣ

Ορισμός

Προϊόν λαμβανόμενο με απόσταξη με υδρατμούς υπό κενό προϊόντων βρώσιμων φυτικών ελαίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συμπυκνώματα τοκοφερολών και τοκοτριενολών.

Το προϊόν περιέχει τοκοφερόλες όπως d-α, d-β, d-γ, και d-ς τοκοφερόλη

Μοριακό βάρος

430,71 (d-α-τοκοφερόλη)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε ολικές τοκοφερόλες τουλάχιστον 34 %

Περιγραφή

Καφεκόκκινο έως κόκκινο, διαυγές παχύρρευστο έλαιο με ασθενή χαρακτηριστική οσμή και γεύση. Ενδέχεται να εμφανίζει ελαφρό αποχωρισμό κηρωδών συστατικών σε μικροκρυσταλλική μορφή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Με κατάλληλη μέθοδο χρωματογραφίας υγρού-αερίου

 

Β.

Δοκιμές διαλυτότητας

Αδιάλυτο σε νερό. Διαλυτό σε αιθανόλη. Αναμείξιμο με αιθέρα

Καθαρότητα

 

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]D 20 τουλάχιστον + 20 o

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 307 ΑΛΦΑ-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ

Συνώνυμα

DL-α-Τοκοφερόλη

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

DL-5,7,8-Τριμεθυλο-τοκόλη

DL-2,5,7,8-Τετραμεθυλο-2-(4′,8′,12′-τριμεθυλοτρι-δεκατριυλο)-χρωμανόλη-6

Αριθ. Einecs

233-466-0

Χημικός τύπος

C29H50O2

Μοριακό βάρος

430,71

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 96 %

Περιγραφή

Υποκίτρινο έως κεχριμπαρόχρωμο, σχεδόν άοσμο, διαυγές παχύρρευστο έλαιο που, όταν εκτεθεί στον αέρα ή στο φως, οξειδώνεται και αμαυρώνεται

Ταυτοποίηση

 

Α.

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο σε νερό, ευδιάλυτο σε αιθανόλη, αναμείξιμο με αιθέρα

Β.

Φασματοφωτομετρία

Μέγιστο απορρόφησης σε απόλυτη αιθανόλη σε μήκος κύματος 292 nm περίπου

Καθαρότητα

 

Δείκτης διαθλάσεως

n D 201,503-1,507

Απορροφητικότητα

Formula

σε αιθανόλη

Formula (292 nm) μεταξύ 72 και 76

(0,01 g σε 200 ml απόλυτης αιθανόλης)

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]D 20 μεταξύ 0 o και+ 0,05 o (διάλυμα σε χλωροφόρμιο σε αναλογία 1:10)

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 308 ΓΑΜΜΑ-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ

Συνώνυμα

dl-γ-Τοκοφερόλη

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

dl-2,7,8-Τριμεθυλο 2-(4′,8′,12′-τριμεθυλο-δεκατριυλο)-χρωμανόλη-6

Αριθ. Einecs

231-523-4

Χημικός τύπος

C28H48O2

Μοριακό βάρος

416,69

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 %

Περιγραφή

Διαυγές παχύρρευστο ωχροκίτρινο έλαιο που, όταν εκτεθεί στον αέρα ή στο φως, οξειδώνεται και αμαυρώνεται

Ταυτοποίηση

 

Α.

Φασματοφωτομετρία

Μέγιστο απορρόφησης σε απόλυτη αιθανόλη σε μήκη κύματος 298 nm και 257 nm περίπου

Καθαρότητα

 

Δείκτης διαθλάσεως

Formula

1,503-1,507
Απορροφητικότητα

Formula

σε αιθανόλη

Formula

(298 nm) 91 έως 97

Formula

(257 nm) 5,0 έως 8,0

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 309 ΔΕΛΤΑ-ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

2,8-Διμεθυλο-2-(4′,8′,12′-τριμεθυλο-δεκατριυλο)-χρωμανόλη-6

Αριθ. Einecs

204-299-0

Χημικός τύπος

C27H46O2

Μοριακό βάρος

402,7

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 %

Περιγραφή

Διαυγές παχύρρευστο ωχροκίτρινο ή πορτοκαλί έλαιο που, όταν εκτεθεί στον αέρα ή στο φως, οξειδώνεται και αμαυρώνεται

Ταυτοποίηση

 

Α.

Φασματοφωτομετρία

Μέγιστο απορρόφησης σε απόλυτη αιθανόλη σε μήκη κύματος 298 nm και 257 nm περίπου

Καθαρότητα

 

Απορροφητικότητα

Formula

σε αιθανόλη

Formula

(298 nm) 89 έως 95

Formula

(257 nm) 3,0 έως 6,0

Δείκτης διαθλάσεως

Formula

1,500-1,504

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 310 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Γαλλικό προπύλιο

Γαλλικός προπυλεστέρας

3,4,5-Τριυδροξυ-βενζοϊκός n-προπυλεστέρας

Αριθ. Einecs

204-498-2

Χημικός τύπος

C10H12O5

Μοριακό βάρος

212,20

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκό έως υπόλευκο, κρυσταλλικό, άοσμο στερεό

Ταυτοποίηση

 

Α.

Δοκιμές διαλυτότητας

Δυσδιάλυτο σε νερό, ευδιάλυτο σε αιθανόλη, αιθέρα και προπανοδιόλη-1,2

Β.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

146 oC έως 150 oC μετά από ξήρανση στους 110 oC για 4 ώρες

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

1,0 % κατ’ ανώτατο όριο (110 oC, 4 ώρες)

Θειική τέφρα

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Ελεύθερα οξέα

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (ως γαλλικό οξύ)

Χλωριούχες οργανικές ενώσεις

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως Cl)

Απορροφητικότητα

Formula

σε αιθανόλη

Formula

(275 nm) τουλάχιστον 485 και όχι μεγαλύτερη από 520

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 311 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΟΚΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Γαλλικό οκτύλιο

Γαλλικός οκτυλεστέρας

3,4,5-Τριυδροξυ-βενζοϊκός n-οκτυλεστέρας

Αριθ. Einecs

213-853-0

Χημικός τύπος

C15H22O5

Μοριακό βάρος

282,34

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % μετά από ξήρανση στους 90 oC για 6 ώρες

Περιγραφή

Λευκό έως υπόλευκο, άοσμο στερεό

Ταυτοποίηση

 

Α.

Δοκιμές διαλυτότητας

Αδιάλυτο σε νερό, ευδιάλυτο σε αιθανόλη, αιθέρα και προπανοδιόλη-1,2

Β.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

99 oC έως 102 oC μετά από ξήρανση στους 90 oC για 6 ώρες

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (90 oC, 6 ώρες)

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

Ελεύθερα οξέα

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (ως γαλλικό οξύ)

Χλωριούχες οργανικές ενώσεις

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως Cl)

Απορροφητικότητα

Formula

σε αιθανόλη

Formula

(275 nm), τουλάχιστον 375 και όχι μεγαλύτερη από 390

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 312 ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΔΩΔΕΚΥΛΕΣΤΕΡΑΣ

Συνώνυμα

Γαλλικός λαυρυλεστέρας

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Γαλλικό δωδεκύλιο

Γαλλικός δωδεκυλεστέρας

3,4,5-Τριυδροξυ-βενζοϊκός n-δωδεκυλ (ή λαυρολ) εστέρας

Αριθ. Einecs

214-620-6

Χημικός τύπος

C19H30O5

Μοριακό βάρος

338,45

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % μετά από ξήρανση στους 90 oC για 6 ώρες

Περιγραφή

Λευκό ή υπόλευκο άοσμο στερεό

Ταυτοποίηση

 

Α.

Δοκιμές διαλυτότητας

Αδιάλυτο σε νερό, ευδιάλυτο σε αιθανόλη και αιθέρα

Β.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

95 oC έως 98 oC μετά από ξήρανση στους 90 oC για 6 ώρες

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (90 oC, 6 ώρες)

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο

Ελεύθερα οξέα

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (ως γαλλικό οξύ)

Χλωριούχες οργανικές ενώσεις

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως Cl)

Απορροφητικότητα

Formula

σε αιθανόλη

Formula

(275 nm), τουλάχιστον 300 και όχι μεγαλύτερη από 325

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 315 ΕΡΥΘΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

Συνώνυμα

Ισοασκορβικό οξύ

D-Αραβοασκορβικό οξύ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

γ-λακτόνη του D-ερυθρο-εξεν-2-ικού οξέος

Ισοασκορβικό οξύ

D-ισοασκορβικό οξύ

Αριθ. Einecs

201-928-0

Χημικός τύπος

C6H8O6

Μοριακό βάρος

176,13

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % σε άνυδρη ουσία

Περιγραφή

Λευκό έως υποκίτρινο κρυσταλλικό στερεό που, όταν εκτεθεί στο φως, αμαυρώνεται σταδιακά

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξης

164 oC έως 172 oC περίπου με διάσπαση

Β.

Θετική δοκιμή ασκορβικού οξέος/χρωστική αντίδραση

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,4 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση υπό ελαττωμένη πίεση με silica gel για 3 ώρες

Θειική τέφρα

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

Ειδική στροφική ικανότητα

[α] 25 D υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10 % (w/v) μεταξύ -16,5o και -18,0 o

Οξαλικά ιόντα

Σε διάλυμα 1 g της ουσίας σε 10 ml νερού, προστίθενται 2 σταγόνες παγόμορφου οξικού οξέος και 5 ml διαλύματος οξικού ασβεστίου συγκεντρώσεως 10 %. Το διάλυμα πρέπει να παραμένει διαυγές

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 316 ΕΡΥΘΟΡΒΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

Ισοασκορβικό νάτριο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Ισοασκορβικό νάτριο

D-ισοασκορβικό νάτριο

 

Άλας με νάτριο της γ-λακτόνης του D-ερευθρο-εξεν-2-ικού οξέος

Αριθ. Einecs

228-973-9

Χημικός τύπος

C6H7O6Na · H2O

Μοριακό βάρος

216,13

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 %, μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θειικού οξέος για 24 ώρες, εκφρασμένη σε ένυδρο άλας με 1 μόριο H2O

Περιγραφή

Λευκό κρυσταλλικό στερεό

Ταυτοποίηση

 

Α.

Δοκιμές διαλυτότητας

Ευδιάλυτο σε νερό, πολύ δυσδιάλυτο σε αιθανόλη

Β.

Θετική δοκιμή ασκορβικού οξέος/χρωστική αντίδραση

 

Γ.

Θετική δοκιμή νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,25 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση σε ξηραντήρα κενού υπεράνω θειικού οξέος για 24 ώρες

Ειδική στροφική ικανότητα

[α]D 25 υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10 % (w/v) μεταξύ + 95o και + 98o

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 10 %

5,5 έως 8,0

Οξαλικά ιόντα

Σε διάλυμα 1 g της ουσίας σε 10 ml νερού, προστίθενται 2 σταγόνες παγόμορφου οξικού οξέος και 5 ml διαλύματος οξικού ασβεστίου συγκεντρώσεως 10 %. Το διάλυμα πρέπει να παραμένει διαυγές

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 319 ΤΡΙΤΟΤΑΓΗΣ ΒΟΥΤΥΛΟ-ΥΔΡΟΚΙΝΟΝΗ (TBHQ)

Συνώνυμα

TBHQ

Ορισμός

 

Χημικές ονομασίες

Tert-βουτυλο-1,4-βενζοδιόλη

2-(1,1-διμεθυλαιθυλο)-1,4-βενζοδιόλη

Αριθ. Einecs

217-752-2

Χημικός τύπος

C10H14O2

Μοριακό βάρος

166,22

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % σε C10H14O2

Περιγραφή

Λευκό κρυσταλλικό στερεό με χαρακτηριστική οσμή

Ταυτοποίηση

 

A.

Διαλυτότητα

Πρακτικά αδιάλυτο σε νερό, ευδιάλυτο σε αιθανόλη

B.

Σημείο τήξης

126,5 oC ή περισσότερο

Γ.

Φαινολικές προσμείξεις

Διαλύστε περίπου 5 mg του δείγματος σε 10 ml μεθανόλης και προσθέστε 10,5 ml διαλύματος διμεθυλαμίνης (αναλογία 1: 4). Παράγεται χρώμα κόκκινο προς ροδόχρουν

Καθαρότητα

 

Tert-βουτυλο-p-βενζοκινόνη

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο

2,5-δι-tert-βουτυλυδροκινόνη

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο

Υδροξυκινόνη

0,1 % κατ’ ανώτατο όριο

Τολουόλιο

25 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 320 ΒΟΥΤΥΛΟΫΔΡΟΞΥΑΝΙΣΟΛΗ (BHA)

Συνώνυμα

BHA

Ορισμός

 

Χημικές ονομασίες

3-tert-βουτυλο-4-υδροξυανισόλη,

Μίγμα 2-tert-βουτυλο-4-υδροξυανισόλης και 3-tert-βουτυλο-4-υδροξυανισόλης

Αριθ. Einecs

246-563-8

Χημικός τύπος

C11H16O2

Τυπικό βάρος

180,25

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα 98,5 % τουλάχιστον σε C11H16O2 και 85 % τουλάχιστον σε ισομερές 3-tert-βουτυλο-4-υδροξυανισόλης

Περιγραφή

Κρύσταλλοι ή κηρώδες στερεό, λευκού ή υποκίτρινου χρώματος, με ελαφρώς αρωματική οσμή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο στο νερό, ευδιάλυτο σε αιθανόλη

Β.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

Μεταξύ 48 oC και 63 oC

Γ.

Χρωστική αντίδραση

Υποβάλλεται σε δοκιμή για φαινολομάδες

Καθαρότητα

 

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο έπειτα από πύρωση στους 800 ± 25 oC

Φαινολικές προσμίξεις

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο

Ειδική απορρόφηση

Formula

Formula

(290 nm) τουλάχιστον 190 και όχι μεγαλύτερη από 210
Ειδική απορρόφηση

Formula

Formula

(228 nm) τουλάχιστον 326 και όχι μεγαλύτερη από 345

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 321 ΒΟΥΤΥΛ-ΥΔΡΟΞΥΤΟΛΟΥΟΛΙΟ (ΒΗΤ)

Συνώνυμα

ΒΗΤ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

2,6-Δι-τριτ. βουτυλο -p-κρεσόλη

4-Μεθυλο-2,6-δι-τριτ.βουτυλο-φαινόλη

Αριθ. Einecs

204-881-4

Χημικός τύπος

C15H24O

Μοριακό βάρος

220,36

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 %

Περιγραφή

Λευκό κρυσταλλικό ή φολιδωτό στερεό, άοσμο ή με χαρακτηριστική ασθενή αρωματική οσμή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Δοκιμές διαλυτότητας

Αδιάλυτο σε νερό και προπανοδιόλη-1,2

Ευδιάλυτο σε αιθανόλη

Β.

Σημείο τήξης

70 oC

Γ.

Μέγιστο απορρόφησης

Το φάσμα απορρόφησης στοιβάδας πάχους 2 cm διαλύματος της ουσίας σε απόλυτη αιθανόλη σε αναλογία 1:100 000, σε μήκος κύματος 230 έως 320 nm, εμφανίζει μία μόνο κορυφή στα 278 nm

Καθαρότητα

 

Θειική τέφρα

0,005 % κατ’ ανώτατο όριο

Φαινολικές προσμίξεις

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο

Απορροφητικότητα

Formula

σε αιθανόλη

Formula

(278 nm) τουλάχιστον 81 και όχι μεγαλύτερη από 88

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 322 ΛΕΚΙΘΙΝΕΣ

Συνώνυμα

Φωσφατίδια

Φωσφολιπίδια

Ορισμός

Οι λεκιθίνες είναι μείγματα ή κλάσματα φωσφατιδίων, που λαμβάνονται με φυσικές μεθόδους από ζωικές ή φυτικές τροφές, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων υδρόλυσης που λαμβάνονται με χρήση κατάλληλων αβλαβών ενζύμων. Το τελικό προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει κατάλοιπα ενζυματικής δράσης Οι λεκιθίνες ενδέχεται να έχουν ελαφρώς λευκανθεί με υπεροξείδιο του υδρογόνου σε υδατικό περιβάλλον. Η οξίδωση αυτή δεν πρέπει να προκαλεί χημική μετατροπή των λεκιθινικών φωσφατιδίων

Αριθ. Einecs

232-307-2

Δοκιμασία

Λεκιθίνες: περιεκτικότητα τουλάχιστον 60,0 % σε ουσίες αδιάλυτες σε ακετόνη

Προϊόντα υδρόλυσης λεκιθινών: περιεκτικότητα τουλάχιστον 56,0 % σε ουσίες αδιάλυτες σε ακετόνη

Περιγραφή

Λεκιθίνες: καφέ υγρό ή κολλώδες ρευστό ή σκόνη

Προϊόντα υδρόλυσης λεκιθινών: ανοικτό καφέ έως καφέ πυκνόρρευστο υγρό ή πολτός

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές χολίνης, φωσφόρου και λιπαρών οξέων

 

Β.

Δοκιμή για προϊόντα υδρόλυσης λεκιθινών

Σε ποτήρι ζέσεως των 800 ml, προστίθενται 500 ml νερού (30 oC-35 oC). Προστίθενται κατόπιν αργά 50 ml δείγματος με συνεχή ανάδευση. Το προϊόν υδρόλυσης λεκιθινών σχηματίζει ομοιογενές γαλάκτωμα. Η μη υδρολυμένη λεκιθίνη σχηματίζει διάκριτη μάζα 50 g περίπου

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

2,0 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 105 oC για 1 ώρα

Ύλες αδιάλυτες σε τολουόλιο

0,3 % κατ’ ανώτατο όριο

Βαθμός οξύτητος

Λεκιθίνες: 35 mg υδροξειδίου του καλίου ανά gr κατ’ ανώτατο όριο

Προϊόντα υδρόλυσης λεκιθινών: 45 mg υδροξειδίου του καλίου ανά gr κατ’ ανώτατο όριο

Αριθμός υπεροξειδίων

Ίσος ή μικρότερος του 10

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 325 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Γαλακτικό νάτριο

2-Υδροξυ-προπιονικό νάτριο

Αριθ. Einecs

200-772-0

Χημικός τύπος

C3H5NaO3

Μοριακό βάρος

112,06 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 57 % και όχι μεγαλύτερη από 66 %

Περιγραφή

Άχρωμο διαυγές υγρό, άοσμο ή με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετική δοκιμή γαλακτικών ιόντων

 

Β.

Θετική δοκιμή νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Οξύτητα

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση, εκφρασμένη σε γαλακτικό οξύ

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 20 %

6,5 έως 7,5

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αναγωγικές ουσίες

Απουσία αναγωγής του φελιγγείου υγρού

Σημείωση:

Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 60 %

 

Ε 326 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Γαλακτικό κάλιο

2-Υδροξυ-προπιονικό κάλιο

Αριθ. Einecs

213-631-3

Χημικός τύπος

C3H5O3K

Μοριακό βάρος

128,17 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 57 % και όχι μεγαλύτερη από 66 %

Περιγραφή

Ελαφρώς παχύρρευστο, σχεδόν άχρωμο διαυγές υγρό, άοσμο ή με ελαφρά χαρακτηριστική οσμή

Ταυτοποίηση

 

Α.

Καύση

Καίεται διάλυμα γαλακτικού καλίου μέχρις αποτεφρώσεως. Η τέφρα είναι αλκαλική και, με προσθήκη οξέος, αναβράζει

Β.

Χρωστική αντίδραση

5 ml διαλύματος κατεχόλης σε θειικό οξύ, σε αναλογία 1:100, επικαλύπτονται με 2 ml διαλύματος γαλακτικού καλίου. Η επιφάνεια επαφής των δύο στοιβάδων χρωματίζεται βαθυκόκκινη

Γ.

Θετικές δοκιμές καλίου και γαλακτικών ιόντων

 

Καθαρότητα

 

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Οξύτητα

Σε 20 ml νερού διαλύεται 1 g διαλύματος γαλακτικού καλίου, προστίθενται 3 σταγόνες φαινολφθαλεΐνης TS και το διάλυμα ογκομετρείται με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 0,1 N. Δεν θα πρέπει να καταναλώνονται άνω των 0,2 ml

Αναγωγικές ουσίες

Το διάλυμα γαλακτικού καλίου δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό

Σημειωση:

Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα συγκεντρώσεως 60 %

 

Ε 327 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Γαλακτικό ασβέστιο

Ένυδρο γαλακτικό ασβέστιο

Άλας με ασβέστιο του 2-υδροξυ-προπιονικού οξέος

Αριθ. Einecs

212-406-7

Χημικός τύπος

(C3H5O2)2Ca · nH2O (n = 0-5)

Μοριακό βάρος

218,22 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρού

Περιγραφή

Σχεδόν άοσμο, λευκό κρυσταλλικό στερεό, σε μορφή σκόνης ή κόκκων

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές γαλακτικών ιόντων και ασβεστίου

 

Β.

Δοκιμές διαλυτότητας

Διαλυτό σε νερό και πρακτικά αδιάλυτο σε αιθανόλη

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

Προσδιορίζεται με ξήρανση στους 120 oC για 4 ώρες:

άνυδρο άλας: 3,0 % κατ’ ανώτατο όριο

ένυδρο άλας με 1 μόριο H2O: 8,0 % κατ’ ανώτατο όριο

ένυδρο άλας με 3 μόρια H2O: 20,0 % κατ’ ανώτατο όριο

ένυδρο άλας με 4,5 μόρια H2O: 27,0 % κατ’ ανώτατο όριο

Οξύτητα

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο επί ξηρού, εκφρασμένη σε γαλακτικό οξύ

Φθοριόντα

30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 5 %

6,0-8,0

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αναγωγικές ουσίες

Απουσία αναγωγής του φελιγγείου υγρού

Ε 330 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Κιτρικό οξύ

2-Υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικό οξύ

β-Υδροξυ-τρικαρβαλλυλικό οξύ

Αριθ. Einecs

201-069-1

Χημικός τύπος

α)

C6H8O7 (άνυδρο)

β)

C6H8O7 · H2O (ένυδρο με 1 μόριο H2O)

Μοριακό βάρος

α)

192,13 (άνυδρο)

β)

210,15 (ένυδρο με 1 μόριο H2O)

Δοκιμασία

Το κιτρικό οξύ μπορεί να είναι άνυδρο ή να περιέχει ένα μόριο νερού. Περιεκτικότητα σε C6H8O7 τουλάχιστον 99,5 % επί ξηρού

Περιγραφή

Το κιτρικό οξύ είναι λευκό ή άχρωμο, άοσμο, κρυσταλλικό στερεό με έντονα όξινη γεύση. Η ένυδρη ουσία αφυδατώνεται σε ξηρή ατμόσφαιρα

Ταυτοποίηση

 

Α.

Δοκιμές διαλυτότητας

Πολύ ευδιάλυτο σε νερό, ευδιάλυτο σε αιθανόλη, διαλυτό σε αιθέρα

Καθαρότητα

 

Υγρασία

Το άνυδρο κιτρικό οξύ περιέχει νερό σε αναλογία 0,5 % κατ’ ανώτατο όριο, το ένυδρο κιτρικό οξύ περιέχει νερό σε αναλογία 8,8 % κατ’ ανώτατο όριο (μέθοδος Karl Fischer)

Θειική τέφρα

0,05 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από αποτέφρωση στους 800±25 oC

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφραζόμενα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

Ουσίες που απανθρακώνονται εύκολα

Σε υδατόλουτρο 90 oC, θερμαίνονται 1 g κονιοποιημένου δείγματος με 10 ml θειικού οξέος πυκνότητος τουλάχιστον 98 % για 1 ώρα στο σκοτάδι. Το διάλυμα πρέπει απλώς να χρωματιστεί ανοικτό καφέ (υγρό σύγκρισης Matching Fluid K)

Ε 331 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Δισόξινο κιτρικό νάτριο

Δισόξινο άλας με νάτριο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικού οξέος

Χημικός τύπος

α)

C6H7O7Na (άνυδρο)

β)

C6H7O7Na · H2O (ένυδρο με 1 μόριο H2O)

Μοριακό βάρος

α)

214,11 (άνυδρο)

β)

232,23 (ένυδρο με 1 μόριο H2)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές κιτρικών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

Προσδιορίζεται με ξήρανση στους 180 oC για 4 ώρες:

άνυδρη ουσία: 1,0 % κατ’ ανώτατο όριο

ένυδρη ουσία: 8,8 % κατ’ ανώτατο όριο

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

3,5 έως 3,8

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 331 (ii) ΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο κιτρικό νάτριο

Όξινο άλας με νάτριο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικού οξέος

Ένυδρο όξινο κιτρικό άλας νατρίου με 1,5 μόρια H2O

Αριθ. Einecs

205-623-3

Χημικός τύπος

C6H6O7Na2 · 1,5H2O

Μοριακό βάρος

263,11

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές κιτρικών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

13,0 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 180 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

4,9 έως 5,2

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 331 (iii) ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

Ουδέτερο κιτρικό νάτριο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Κιτρικό νάτριο

Άλας με νάτριο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικού οξέος

Κιτρικό άλας νατρίου, άνυδρο ή ένυδρο με 2 ή 5 μόρια H2O

Αριθ. Einecs

200-675-3

Χημικός τύπος

Άνυδρο:

C6H5O7Na3

Ένυδρο:

C6H5O7Na3 · nH2O (n = 2 ή 5)

Μοριακό βάρος

258,07 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική σκόνη ή άχρωμοι κρύσταλλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές κιτρικών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

Προσδιορίζεται με ξήρανση στους 180 oC για 4 ώρες:

άνυδρη ουσία:

1,0 % κατ’ ανώτατο όριο

ένυδρη ουσία με 2 μόρια H2O

13,5 κατ’ ανώτατο όριο

ένυδρη ουσία με 5 μόρια H2O:

30,3 κατ’ ανώτατο όριο

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 5 %

7,5 έως 9,0

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 332 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Δισόξινο κιτρικό κάλιο

Δισόξινο άλας με κάλιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικού οξέος

Άνυδρο δισόξινο κιτρικό άλας καλίου

Αριθ. Einecs

212-753-4

Χημικός τύπος

C6H7O7K

Μοριακό βάρος

230,21

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή, υγροσκοπική, κοκκώδης σκόνη ή διαφανείς κρύσταλλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές κιτρικών ιόντων και καλίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

1,0 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 180 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

3,5 έως 3,8

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 332 (ii) ΚΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Συνώνυμα

Ουδέτερο κιτρικό κάλιο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Κιτρικό κάλιο

Άλας με κάλιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικού οξέος

Ένυδρο κιτρικό άλας καλίου με 1 μόριο H2O

Αριθ. Einecs

212-755-5

Χημικός τύπος

C6H5O7K3 · H2O

Μοριακό βάρος

324,42

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή, υγροσκοπική, κοκκώδης σκόνη ή διαφανείς κρύσταλλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές κιτρικών ιόντων και καλίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

6 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 180 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 5 %

7,5 έως 9,0

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 333 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Δισόξινο κιτρικό ασβέστιο

Δισόξινο άλας με ασβέστιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικού οξέος

Ένυδρο δισόξινο κιτρικό άλας ασβεστίου με 1 μόριο H2O

Χημικός τύπος

(C6H7O7)2Ca · H2O

Μοριακό βάρος

440,32

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή λεπτόκκοκη σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές κιτρικών ιόντων και ασβεστίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

7,0 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 180 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

3,2 έως 3,5

Φθοριόντα

30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ανθρακικά ιόντα

Κατά τη διάλυση 1 g κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέος 2 N, πρέπει να εκλύονται μόνον λίγες μεμονωμένες φυσαλλίδες

Ε 333 (ii) ΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο κιτρικό ασβέστιο

Όξινο άλας με ασβέστιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικού οξέος

Ένυδρο όξινο κιτρικό άλας ασβεστίου με 3 μόρια H2O

Χημικός τύπος

(C6H7O7)2Ca2 · 3H2O

Μοριακό βάρος

530,42

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή λεπτόκκοκη σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές κιτρικών ιόντων και ασβεστίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

20,0 % κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση στους 180 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

Φθοριόντα

30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ανθρακικά ιόντα

Κατά τη διάλυση 1 g κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέος 2 N, πρέπει να εκλύονται μόνον λίγες μεμονωμένες φυσαλλίδες

Ε 333 (iii) ΚΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Συνώνυμα

Ουδέτερο κιτρικό ασβέστιο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Κιτρικό ασβέστιο

Άλας με ασβέστιο του 2-υδροξυ-1,2,3-προπανοτρικαρβονικού οξέος

Ένυδρο κιτρικό άλας ασβεστίου με 4 μόρια H2O

Αριθ. Einecs

212-391-7

Χημικός τύπος

(C6H6O7)2Ca3 · 4H2O

Μοριακό βάρος

570,51

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97,5 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή λεπτόκκοκη σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές κιτρικών ιόντων και ασβεστίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

14,0 % κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση στους 180 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

Φθοριόντα

30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρσμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ανθρακικά ιόντα

Κατά τη διάλυση 1 g κιτρικού ασβεστίου σε 10 ml υδροχλωρικού οξέως 2 N, θα πρέπει να εκλύονται μόνον λίγες μεμονωμένες φυσαλλίδες

Ε 334 L(+)-ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

L-Τρυγικό οξύ

L-2,3-Διυδροξυ-βουτανοδικαρβονικό οξύ

d-α, β-Διυδροξυ-ηλεκτρικό οξύ

Αριθ. Einecs

201-766-0

Χημικός τύπος

C4H6O6

Μοριακό βάρος

150,09

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99,5 % επί ξηρού

Περιγραφή

Άχρωμο ή ημιδιαφανές κρυσταλλικό στερεό ή λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

168 oC έως 170 oC

Β.

Θετική δοκιμή τρυγικών ιόντων

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο (υπεράνω P2O5 3 ώρες)

Θειική τέφρα

1 000 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο μετά από πύρωση στους 800 ± 25 oC

Ειδική στροφική ικανότητα υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 20 % w/v

[α]D 20 μεταξύ +11,5 o και +13,5 o

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

Ε 335 (i) ΟΞΙΝΟ ΤΡΥΓΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

Όξινο άλας με νάτριο του L-(+)-τρυγικού οξέος

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο άλας με νάτριο του L-2,3-δι-υδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος

Ένυδρο όξινο L-(+)-τρυγικό νάτριο

Χημικός τύπος

C4H5O6Na · H2O

Μοριακό βάρος

194,05

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Διαφανείς άχρωμοι κρύσταλλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές τρυγικών ιόντων και νατρίου

 

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

10,0 % κατ’ ανώτατο όριο, μετά από ξήρανση στους 105 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 335 (ii) ΤΡΥΓΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

L-Τρυγικό νάτριο

(+)-Τρυγικό νάτριο

Άλας με νάτριο του (+)-2,3-δι-υδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος

Ένυδρο L-(+)-τρυγικό νάτριο με 2 μόρια H2O

Αριθ. Einecs

212-773-3

Χημικός τύπος

C4H4O6Na2 · 2H2O

Μοριακό βάρος

230,8

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Διαφανείς άχρωμοι κρύσταλλοι

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές τρυγικών ιόντων και νατρίου

 

Β.

Δοκιμές διαλυτότητας

1 gr είναι αδιάλυτο σε 3 ml νερού. Αδιάλυτο σε αιθανόλη

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

17 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 150 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

7,0 έως 7,5

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 336 (i) ΟΞΙΝΟ ΤΡΥΓΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Συνώνυμα

Ουδέτερο τρυγικό κάλιο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Άνυδρο όξινο L-(+)-τρυγικό κάλιο

Όξινο άλας με κάλιο του L-2,3-δι-υδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος

Χημικός τύπος

C4H5O6K

Μοριακό βάρος

188,16

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική ή κοκκώδης σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές τρυγικών ιόντων και καλίου

 

Β.

Σημείο τήξεως

230 oC

Καθαρότητα

 

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

3,4

Απώλεια κατά την ξήρανση

1,0 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 105 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 336 (ii) ΤΡΥΓΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Άλας με κάλιο του L-2,3-δι-υδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος

Ένυδρο L-(+)-τρυγικό κάλιο με 1/2 μόριο H2O

Αριθ. Einecs

213-067-8

Χημικός τύπος

C4H4O6K2 · 1/2H2O

Μοριακό βάρος

235,2

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Λευκή κρυσταλλική ή κοκκώδης σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές τρυγικών ιόντων και καλίου

 

Καθαρότητα

 

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

7,0 έως 9,0

Απώλεια κατά την ξήρανση

4,0 % κατ’ ανώτατο όριο μετά από ξήρανση στους 150 oC για 4 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Ε 337 ΤΡΥΓΙΚΟ ΚΑΛΙΟΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

L-(+)-τρυγικό καλιονάτριο

Άλας του Rochelle

Άλας του Seignette

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Διπλό άλας με κάλιο και νάτριο του L-2,3-δι-υδροξυ-βουτανοδικαρβονικού οξέος

L-(+)-Τρυγικό καλιονάτριο

Αριθ. Einecs

206-156-8

Χημικός τύπος

C4H4O6KNa · 4H2O

Μοριακό βάρος

282,23

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ξηρού

Περιγραφή

Άχρωμοι κρύσταλλοι ή λευκή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

Α.

Θετικές δοκιμές τρυγικών ιόντων, καλίου και νατρίου

 

Β.

Δοκιμές διαλυτότητας

1 g διαλύεται σε 1 ml νερού. Αδιάλυτο σε αιθανόλη

Γ.

Πεδίο τιμών σημείου τήξεως

70 oC έως 80 oC

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

26,0 % κατ’ ανώτατο όριο και τουλάχιστον 21,0 % μετά από ξήρανση στους 150 oC για 3 ώρες

Οξαλικά ιόντα

100 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο, εκφρασμένα σε οξαλικό οξύ, μετά από ξήρανση

pH υδατικού διαλύματος συγκεντρώσεως 1 %

6,5 έως 8,5

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Βαρέα μέταλλα (ως Pb)

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 338 ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ

Συνώνυμα

Oρθοφωσφορικό οξύ

 

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Φωσφορικό οξύ

Αριθ. Einecs

231-633-2

Χημικός τύπος

H3PO4

Μοριακό βάρος

98,00

Δοκιμασία

Το φωσφορικό οξύ διατίθεται στο εμπόριο ως υδατικό διάλυμα σε διάφορες συγκεντρώσεις. Περιεκτικότητα τουλάχιστον 67,0 % και όχι μεγαλύτερη από 85,7 %

Περιγραφή

Διαυγές, άχρωμο, παχύρρευστο υγρό

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για οξύ και φωσφορικά ιόντα

 

Καθαρότητα

 

Πτητικά οξέα

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως οξικό οξύ)

Ιόντα χλωρίου

200 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε χλώριο)

Νιτρικά ιόντα

5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως NaNO3)

Θειικά ιόντα

1 500 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως CaSO4)

Ιόντα φθορίου

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Σημείωση:

Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν υδατικό διάλυμα 75 %

 

E 339 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

Δισόξινο ορθοφωσφορικό νάτριο

 

 

 

 

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Δισόξινο φωσφορικό νάτριο

Αριθ. Einecs

231-449-2

Χημικός τύπος

Άνυδρο: NaH2PO4

Μονοένυδρο: NaH2PO4 · H2O

Δισένυδρο: NaH2PO4 · 2H2O

Μοριακό βάρος

Άνυδρο: 119,98

Μονοένυδρο: 138,00

Δισένυδρο: 156,01

Δοκιμασία

Ύστερα από ξήρανση στους 60 oC για μία ώρα και ύστερα στους 105 oC για τέσσερις ώρες, περιέχει τουλάχιστον 97 % NaH2PO4

Περιεκτικότητα σε P2O5

Μεταξύ 58,0 και 60,0 % στην άνυδρη μορφή

Περιγραφή

Λευκό, άοσμο, ελαφρώς υγροποιούμενο με απορρόφηση υδρατμών στερεό σε μορφή σκόνης, κρυστάλλων ή κόκκων

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για νάτριο και φωσφορικά ιόντα

 

B.

Διαλυτότητα

Ευδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη ή τον αιθέρα

Γ.

pH διαλύματος 1 %

Μεταξύ 4,1 και 5,0

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

Το άνυδρο άλας παρουσιάζει απώλεια βάρους 2,0 %, κατ’ ανώτατο όριο, το μονοένυδρο 15,0 % κατ’ ανώτατο όριο και το δισένυδρο 25 % κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ξήρανση πρώτα στους 60 oC για 1 ώρα και, στη συνέχεια, στους 105 oC για 4 ώρες

Ουσίες αδιάλυτες στο νερό

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή

Ιόντα φθορίου

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 339 (ii) ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

Όξινο ορθοφωσφορικό νάτριο

 

 

 

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο φωσφορικό νάτριο

 

Αριθ. Einecs

231-448-7

Χημικός τύπος

Άνυδρο: Na2HPO4

Ένυδρο: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 ή 12)

Μοριακό βάρος

141,98 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε Na2HPO4 τουλάχιστον 98 %, ύστερα από ξήρανση στους 40 oC για τρεις ώρες και, στη συνέχεια, στους 105 oC για πέντε ώρες

Περιεκτικότητα σε P2O5

Μεταξύ 49 και 51 % στην άνυδρη μορφή

Περιγραφή

Το άνυδρο όξινο φωσφορικό νάτριο είναι λευκή, υγροσκοπική άοσμη σκόνη. Από τις εφυδατωμένες μορφές, το δισένυδρο άλας είναι λευκό, κρυσταλλικό, άοσμο στερεό, το επταένυδρο άλας είναι λευκό, άοσμο στερεό σε μορφή αφυδατούμενων στην ατμόσφαιρα κρυστάλλων ή κοκκώδους σκόνης και το δωδεκαένυδρο: λευκό αφυδατούμενο στην ατμόσφαιρα, άοσμο στερεό σε μορφή σκόνης ή κρυστάλλων

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για νάτριο και φωσφορικά ιόντα

 

B.

Διαλυτότητα

Ευδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη

Γ.

pH διαλύματος 1 %

Μεταξύ 8,4 και 9,6

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

Το άνυδρο άλας παρουσιάζει απώλεια βάρους 5,0 % κατ’ ανώτατο όριο, το δισένυδρο 22,0 % κατ’ ανώτατο όριο, το επταένυδρο 50 % κατ’ ανώτατο όριο, το δωδεκαένυδρο 61,0 % κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ξήρανση πρώτα στους 40 oC για τρεις ώρες και, στη συνέχεια, στους 105 oC για πέντε ώρες

Ουσίες αδιάλυτες στο νερό

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή

Ιόντα φθορίου

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 339 (iii) ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

Ουδέτερο φωσφορικό νάτριο

Ορθοφωσφορικό νάτριο

 

Ορισμός

Το φωσφορικό νάτριο λαμβάνεται από υδατικά διαλύματα και κρυσταλλώνεται ως άνυδρο άλας και με 1/2, 1, 6, 8 ή 12 H2O. Το δωδεκαένυδρο άλας κρυσταλλώνεται πάντα από υδατικά διαλύματα με περίσσεια υδροξειδίου του νατρίου. Περιέχει 1/4 μορίου NaOH.

Χημική ονομασία

Φωσφορικό νάτριο

 

 

Αριθ. Einecs

231-509-8

Χημικός τύπος

Άνυδρο: Na3PO4

Ένυδρο: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8, ή 12)

Μοριακό βάρος

163,94 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα του άνυδρου φωσφορικού νατρίου και των εφυδατωμένων μορφών του, με εξαίρεση το δωδεκαένυδρο, σε Na3PO4 τουλάχιστον 97,0 %, υπολογιζόμενη επί ξηράς ουσίας. Περιεκτικότητα του δωδεκαένυδρου άλατος σε Na3PO4 τουλάχιστον 92,0 %, υπολογιζόμενη στο πυρωθέν προϊόν

Περιεκτικότητα σε P2O5

Μεταξύ 40,5 και 43,5 % στην άνυδρη μορφή

Περιγραφή

Άοσμοι κρύσταλλοι, κόκκοι ή κρυσταλλική σκόνη λευκού χρώματος

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για νάτριο και φωσφορικά ιόντα

 

B.

Διαλυτότητα

Ευδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη

Γ.

pH διαλύματος 1 %

Μεταξύ 11,5 και 12,5

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την καύση

Οι απώλειες βάρους ύστερα από ξήρανση στους 120 oC για δύο ώρες και, στη συνέχεια πύρωση στους 800 oC περίπου για 30 λεπτά, είναι για το άνυδρο άλας 2,0 % κατ’ ανώτατο όριο, για το μονοένυδρο 11,0 % κατ’ ανώτατο όριο, για το δωδεκαένυδρο: μεταξύ 45,0 και 58,0 %

Ουσίες αδιάλυτες στο νερό

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή

Ιόντα φθορίου

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 340 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Συνώνυμα

Δισόξινο ορθοφωσφορικό κάλιο

 

 

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Δισόξινο φωσφορικό κάλιο

 

 

Αριθ. Einecs

231-913-4

Χημικός τύπος

KH2PO4

Μοριακό βάρος

136,09

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 % ύστερα από ξήρανση στους 105 oC για τέσσερις ώρες

Περιεκτικότητα σε P2O5

Μεταξύ 51,0 και 53,0 % στην άνυδρη μορφή

Περιγραφή

Άοσμοι, άχρωμοι υγροσκοπικοί κρύσταλλοι ή άοσμη, λευκή, υγροσκοπική κοκκώδης ή κρυσταλλική σκόνη

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για κάλιο και φωσφορικά ιόντα

 

B.

Διαλυτότητα

Ευδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη

Γ.

pH διαλύματος 1 %

Μεταξύ 4,2 και 4,8

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

2,0 % κατ’ ανώτατο όριο ύστερα από ξήρανση στους 105 oC για τέσσερις ώρες

Ουσίες αδιάλυτες στο νερό

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή

Ιόντα φθορίου

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 340 (ii) ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Συνώνυμα

Όξινο ορθοφωσφωρικό κάλιο

 

 

 

Φωσφορικό κάλιο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο φωσφορικό κάλιο

 

 

Αριθ. Einecs

231-834-5

Χημικός τύπος

K2HPO4

Μοριακό βάρος

174,18

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98 % ύστερα από ξήρανση στους 105 oC για τέσσερις ώρες

Περιεκτικότητα σε P2O5

Μεταξύ 40,3 και 41,5 % στην άνυδρη μορφή

Περιγραφή

Άχρωμη ή λευκή κοκκώδης σκόνη, κρύσταλλοι ή μάζες· ουσία που υγροποιείται με απορρόφηση υδρατμών

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για κάλιο και για φωσφορικά ιόντα

 

B.

Διαλυτότητα

Ευδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη

Γ.

pH διαλύματος 1 %

Μεταξύ 8,7 και 9,4

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

2,0 % κατ’ ανώτατο όριο ύστερα από ξήρανση στους 105 oC για τέσσερις ώρες

Ουσίες αδιάλυτες στο νερό

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή 0,2 % κατ’ ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή

Ιόντα φθορίου

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 340 (iii) ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Συνώνυμα

Ουδέτερο φωσφορικό κάλιο

Ορθοφωσφορικό κάλιο

 

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Φωσφορικό κάλιο

 

 

Αριθ. Einecs

231-907-1

Χημικός τύπος

Άνυδρο: K3PO4

Ένυδρο: K3PO4 · nH2O (n = 1 ή 3)

Μοριακό βάρος

212,27 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 % στο πυρωθέν προϊόν

Περιεκτικότητα σε P 2O5

Μεταξύ 30,5 και 33,0 % στο πυρωθέν προϊόν

Περιγραφή

Άχρωμοι ή λευκοί, άοσμοι, υγροσκοπικοί κρύσταλλοι ή κόκκοι. Στις διαθέσιμες εφυδατωμένες μορφές περιλαμβάνονται το μονοένυδρο και το τριένυδρο άλας

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για κάλιο και φωσφορικά ιόντα

 

B.

Διαλυτότητα

Ευδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη

Γ.

pH διαλύματος 1 %

Μεταξύ 11,5 και 12,3

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την καύση

Άνυδρο: 3,0 % κατ’ ανώτατο όριο· εφυδατωμένες μορφές: 23,0 % κατ’ ανώτατο όριο. Προσδιορίζεται με ξήρανση στους 105 oC για μία ώρα και μετά με πύρωση στους 800 oC ± 25 oC για 30 λεπτά

Ουσίες αδιάλυτες στο νερό

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο στην άνυδρη μορφή

Ιόντα φθορίου

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 341 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Συνώνυμα

Δισόξινο ορθοφωσφορικό ασβέστιο

 

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Δισόξινο φωσφορικό ασβέστιο

Αριθ. Einecs

231-837-1

Χημικός τύπος

Άνυδρο: Ca(H2PO4)2

Μονοένυδρο: Ca(H2PO4)2 · H2O

Μοριακό βάρος

234,05 (άνυδρο)

252,08 (μονοένυδρο)

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % επί ξηράς ουσίας

Περιεκτικότητα σε P2O5

Μεταξύ 55,5 και 61,1 % στην άνυδρη μορφή

Περιγραφή

Κοκκώδης σκόνη ή λευκοί κρύσταλλοι ή κόκκοι υγροποιούμενοι στον ατμοσφαιρικό αέρα με απορρόφηση υδρατμών

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για ασβέστιο και φωσφορικά ιόντα

 

B.

Περιεκτικότητα σε CaO

Μεταξύ 23,0 και 27,5 % (στην άνυδρη μορφή)

Μεταξύ 19,0 και 24,8 % (στη μονοένυδρη μορφή)

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την ξήρανση

14 % κατ’ ανώτατο όριο ύστερα από ξήρανση στους 105 oC για τέσσερις ώρες (για την άνυδρη μορφή)

17,5 % κατ’ ανώτατο όριο ύστερα από ξήρανση στους 60 oC για μία ώρα, στη συνέχεια στους 105 oC για τέσσερις ώρες (για την μονοένυδρη μορφή)

Απώλεια κατά την καύση

17,5 % κατ’ ανώτατο όριο ύστερα από πύρωση στους 800 oC ± 25 oC για 30 λεπτά (για την άνυδρη μορφή)

25,0 % κατ’ ανώτατο όριο ύστερα από ξήρανση στους 105 oC για μία ώρα, στη συνέχεια πύρωση στους 800 oC ± 25 oC για 30 λεπτά (για τη μονοένυδρη μορφή)

Ιόντα φθορίου

30 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 341 (ii) ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Συνώνυμα

Όξινο ορθοφωσφορικό ασβέστιο

Φωσφορικό ασβέστιο

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Όξινο φωσφορικό ασβέστιο

 

 

Αριθ. Einecs

231-826-1

Χημικός τύπος

Άνυδρο: CaHPO4

Δισένυδρο: CaHPO4 · 2H2O

Μοριακό βάρος

136,06 (άνυδρο)

172,09 (δισένυδρο)

Δοκιμασία

Το όξινο φωσφορικό ασβέστιο περιέχει CaHPO4 σε αναλογία τουλάχιστον 98 % και όχι μεγαλύτερη από το ισοδύναμο του 102 % ύστερα από ξήρανση στους 200 oC για τρεις ώρες

Περιεκτικότητα σε P2O5

Μεταξύ 50,0 και 52,5 % στην άνυδρη μορφή

Περιγραφή

Κρύσταλλοι ή κόκκοι, κοκκώδης σκόνη ή σκόνη, χρώματος λευκού

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για ασβέστιο και φωσφορικά ιόντα

 

B.

Διαλυτότητα

Ελάχιστα υδατοδιαλυτό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την καύση

8,5 % κατ’ ανώτατο όριο (άνυδρο) ή 26,5 % (δισένυδρο) ύστερα από πύρωση στους 800 oC ± 25 oC για 30 λεπτά

Ιόντα φθορίου

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 341 (iii) ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Συνώνυμα

Ουδέτερο φωσφορικό ασβέστιο

Ορθοφωσφορικό ασβέστιο

Υδροξυμονοφωσφορικό πεντασβέστιο

Ασβεστιοϋδροξυαπατίτης

Βασικό μονοφωσφορικό πεντασβέστιο

Ορισμός

Το φωσφορικό ασβέστιο [(Ca3(PO4)2)] είναι ένα μείγμα φωσφορικών αλάτων του ασβεστίου το οποίο λαμβάνεται από την εξουδετέρωση φωσφορικού οξέος με υδροξείδιο του ασβεστίου η κατά προσέγγιση σύνθεση του οποίου είναι: 10CaO · 3P2O5 · H2O

Χημική ονομασία

Υδροξυμονοφωσφορικό πεντασβέστιο

Φωσφορικό ασβέστιο

Αριθ. Einecs

235-330-6 (υδροξυμονοφωσφορικό πεντασβέστιο)

231-840-8 (ορθοφωσφορικό ασβέστιο)

Χημικός τύπος

Ca5(PO4)3 · OH ή Ca3(PO4)2

Μοριακό βάρος

502 ή 310

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % στο πυρωθέν προϊόν

Περιεκτικότητα σε P2O5

Μεταξύ 38,5 και 48,0 % στην άνυδρη μορφή

Περιγραφή

Λευκή, άοσμη σκόνη σταθερή στον ατμοσφαιρικό αέρα

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετικές δοκιμές για ασβέστιο και φωσφορικά ιόντα

 

B.

Διαλυτότητα

Πρακτικά αδιάλυτο στο νερό. Αδιάλυτο στην αιθανόλη, διαλυτό σε αραιό υδροχλωρικό και νιτρικό οξύ

Καθαρότητα

 

Απώλεια κατά την καύση

8 % κατ’ ανώτατο όριο ύστερα από πύρωση στους 800 oC ± 25 oC, μέχρι σταθερού βάρους

Ιόντα φθορίου

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (εκφρασμένα σε φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 343 (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Συνώνυμα

Φωσφορικό μαγνήσιο, μονοβασικό

Ορθοφωσφορικό μονομαγνήσιο

 

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Δισόξινο φωσφορικό μαγνήσιο

Αριθ. Einecs

236-004-6

Χημικός τύπος

Mg(H2PO4)2 · nH2O (όπου n = 0 έως 4)

Μοριακό βάρος

218,30 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Τουλάχιστον 51,0 % μετά πύρωση

Περιγραφή

Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη, ελαφρώς διαλυτή στο νερό

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετική δοκιμή για μαγνήσιο και για φωσφορικά

 

Β.

Περιεκτικότητα σε mgO

Τουλάχιστον 21,5 % μετά πύρωση

Καθαρότητα

 

Φθοριούχα

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 343 (ii) ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Συνώνυμα

Φωσφορικό μαγνήσιο, διβασικό

Ορθοφωσφορικό διμαγνήσιο

 

 

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

Μονόξινο φωσφορικό μαγνήσιο

Αριθ. Einecs

231-823-5

Χημικός τύπος

ΜgHPO4· nH 2O (όπου n = 0 έως 3)

Μοριακό βάρος

120,30 (άνυδρο)

Δοκιμασία

Τουλάχιστον 96 % μετά πύρωση

Περιγραφή

Λευκή, άοσμη, κρυσταλλική σκόνη, ελαφρώς διαλυτή στο νερό

Ταυτοποίηση

 

A.

Θετική δοκιμή για μαγνήσιο και για φωσφορικά

 

B.

Περιεκτικότητα σε ΜgO

Τουλάχιστον 33,0 % στο άνυδρο προϊόν

Καθαρότητα

 

Φθοριούχα

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο (ως φθόριο)

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

4 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

E 350 (i) ΜΗΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Συνώνυμα

Άλας νατρίου του μηλικού οξέος

Ορισμός

 

Χημική ονομασία

DL-μηλικό νάτριο, δινάτριο άλας του υδροξυβουτανοδιικού οξέος

Χημικός τύπος

Ημιένυδρο: C4H4Na2O5 · 1/2 H20

Τριένυδρο: C4H4Na2O5 · 3H20

Μοριακό βάρος

Ημιένυδρο: 187,05

Τριένυδρο: 232,10

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 98,0 % στο άνυδρο προϊόν

<