ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
25 Ιουνίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2008 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 372/2007 σχετικά με τον καθορισμό μεταβατικών ορίων μετανάστευσης για πλαστικοποιητές σε παρεμβύσματα σε καπάκια που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ( 1 )

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 598/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά

14

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 599/2008 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2008, για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 412/2008 σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση

16

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) ( 1 )

19

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/483/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2008, για καθορισμό της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων στη Γερμανία το 2006 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 2722]

41

 

 

2008/484/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2008, σχετικά με την παράταση ορισμένων αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 2883]  ( 1 )

43

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Κοινή δράση 2008/485/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, που τροποποιεί και παρατείνει την κοινή δράση 2007/405/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ) και τη διασύνδεσή της με τη δικαιοσύνη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (EUPOL RD Congo)

44

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1214/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ( ΕΕ L 286 της 31.10.2007 )

46

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 595/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Ιουνίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να αναστείλει εν μέρει ή πλήρως τους αυτόνομους δασμούς του κοινού δασμολογίου για ορισμένα νέα προϊόντα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 του Συμβουλίου (1).

(2)

Οι κωδικοί ΣΟ και TARIC 5603121020 και 8504408420 για δύο προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται σήμερα στον κατάλογο του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο αυτό διότι δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Κοινότητας να διατηρεί την αναστολή αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για τα προϊόντα αυτά.

(3)

Επιπλέον, η περιγραφή οκτώ προϊόντων θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις των προϊόντων και οι τάσεις της αγοράς. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να θεωρηθούν ως διαγραφέντα από τον κατάλογο και, ως εκ τούτου, να εγγραφούν σε αυτόν ως νέα προϊόντα.

(4)

Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι αναγκαίο να προβλέπεται ημερομηνία λήξεως των αναστολών που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/96 προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και οι οικονομικές εξελίξεις. Αυτό δεν αποκλείει την πρόωρη παύση της ισχύος ορισμένων μέτρων ή την παράτασή της και πέραν της ορισθείσας περιόδου, εφόσον συντρέχουν οικονομικοί λόγοι, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις (2).

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/96 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Λόγω της οικονομικής σημασίας του παρόντος κανονισμού, απαιτείται να γίνει επίκληση των λόγων έκτακτης ανάγκης του σημείου Ι.3 του πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(7)

Δεδομένου ότι οι περίοδοι ισχύος των αναστολών που θεσπίζει ο παρών κανονισμός αρχίζουν υποχρεωτικά την 1η Ιουλίου 2008, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή την ίδια ημερομηνία και με άμεση ισχύ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 τροποποιείται ως εξής:

1.

Προστίθενται οι σειρές για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.

Διαγράφονται οι σειρές για τα προϊόντα των οποίων οι κωδικοί ΣΟ και TARIC απαριθμούνται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 16 Ιουνίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. RUPEL


(1)  ΕΕ L 158 της 29.6.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1527/2007 (ΕΕ L 349 της 31.12.2007, σ. 7).

(2)  ΕΕ C 128 της 25.4.1998, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί

Περίοδος της ισχύος

ex 2008 60 19

30

Γλυκά κεράσια με προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς κατά βάρος περιεκτικότητα σε ζάχαρα 9 %, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 19,9 mm με πυρήνα, για χρήση σε προϊόντα σοκολάτας (1)

10 % (2)

1.7.2008-31.12.2012

ex 2008 60 39

30

ex 2835 10 00

10

Μονοένυδρο υποφωσφορώδες νάτριο

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2839 19 00

10

Διπυριτικό δινάτριο

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2841 80 00

10

Βολφραμικό διαμμώνιο

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2850 00 20

30

Νιτρίδιο του τιτανίου με μέγεθος σωματιδίων όχι μεγαλύτερο από 250 nm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

82

Τολουενο-4-σουλφινικό νάτριο

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

83

Μεθυλο-p-τολουολοσουλφόνη

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 2934 20 80

40

1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3808 93 15

10

Παρασκεύασμα με μορφή υδατικού εναιωρήματος, από πυκνό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε δραστικό παρασιτοκτόνο συστατικό πενοξουλάμη (Penoxsulam) τουλάχιστον 45 %, αλλά όχι μεγαλύτερη από 55 %

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 19 90

41

Καταλύτες υπό μορφή δισκίων, αποτελούμενοι από οξείδιο του χαλκού σε αναλογία 60 % (± 2 %) κατά βάρος επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 90 90

85

Καταλύτης από αργιλιοπυριτικό άλας (ζεόλιθος), για την αλκυλίωση αρωματικών υδρογονανθράκων, τη διαλκυλίωση αλκυλαρωματικών υδρογονανθράκων ή για τον ολιγομερισμό ολεφινών (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

70

Πολτός με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χαλκό 75 % η μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 85 %, που περιέχει επίσης ανόργανα οξείδια, αιθυλοκυτταρίνη και διαλύτη

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

78

Μείγμα φυτοστερολών παραγόμενων από ξύλο και έλαια προερχόμενα από ξύλο (ταλέλαιο), υπό μορφή σκόνης με μέγεθος σωματιδίων όχι μεγαλύτερο από 300 μm, περιεκτικότητας κατά βάρος:

60 % ή μεγαλύτερης, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 80 %, σε σιτοστερόλες,

όχι μεγαλύτερης από 15 % σε καμπεστερόλες,

όχι μεγαλύτερης από 5 % σε στιγμαστερόλες, και

όχι μεγαλύτερης από 15 % σε β-σιτοστανόλες

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3904 10 00

20

Σκόνη πολυ(βινυλοχλωριδίου), που δεν έχει αναμιχθεί με καμία άλλη ουσία, με βαθμό πολυμερισμού 1 000 (± 100) μονάδες μονομερούς, συντελεστή μεταφοράς θερμότητας (τιμή Κ) 60 ή μεγαλύτερο, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70, φαινόμενη πυκνότητα 0,35 g/cm3 ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 0,55 g/cm3, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πτητικές ύλες μικρότερη από 0,35 %, με μεσαίο μέσης τιμής μέγεθος κόκκων 40 μm ή μεγαλύτερης, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 70 μm, και ποσοστό διέλευσης από κόσκινο πλάτους βροχίδων 120 μm όχι μεγαλύτερο από 1 % κατά βάρος, η οποία σκόνη δεν περιέχει μονομερή οξικού βινυλίου, με προορισμό την παραγωγή διαχωριστικών για συσσωρευτές (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3919 10 69

91

Ταινία από αφρώδες ακρυλικό, που καλύπτεται από τη μία πλευρά με συγκολλητική ύλη που ενεργοποιείται στη θερμότητα ή με ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση και από την άλλη πλευρά από ακρυλική συγκολλητική ύλη που ευαισθητοποιείται στην πίεση και από αφαιρετό φύλλο προστασίας, peel adhesion υπό γωνία 90o άνω των 25 N/cm (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3330)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3919 90 69

96

ex 3919 90 69

97

Ρόλοι μεμβράνης διαξονικώς προσανατολισμένου πολυπροπυλενίου με:

αυτοκόλλητη επικάλυψη,

πλάτος 363 mm ή μεγαλύτερο, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 507 mm,

συνολικό πάχος μεμβράνης 10 μm ή μεγαλύτερο, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 100 μm,

προς χρήση στην προστασία οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) κατά την παραγωγή αυτοτελών μονάδων υγρών κρυστάλλων LCD (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3920 62 19

80

Μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 μm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 μm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 3920 62 19

82

ex 3920 92 00

30

Μεμβράνη πολυαμιδίου, πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 μm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 μm

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 5603 11 10

20

Υφάσματα μη υφασμένα, βάρους όχι μεγαλύτερου από 20 g/m2, που περιέχουν νήματα συνενωμένα με συστροφή και εμφυσημένα κατά την τήξη, σε μορφή «σάντουιτς», όπου οι δύο εξωτερικές στρώσεις περιέχουν λεπτά ατέρμονα νήματα (διαμέτρου μεγαλύτερης από 10 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 20 μm) και η εσωτερική στρώση περιέχει υπέρλεπτα ατέρμονα νήματα (διαμέτρου μεγαλύτερης από 1 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 5 μm), για την παραγωγή μάκτρων (πάνες) και επενδύσεων μάκτρων για μωρά και ανάλογων μάκτρων υγιεινής (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

Υφάσματα μη υφασμένα:

βάρους 30 g/m2 και άνω, αλλά το πολύ 60 g/m2,

περιέχοντα ίνες πολυπροπυλενίου ή πολυπροπυλενίου και πολυαιθυλενίου,

έστω και εκτυπωμένα φέροντα:

στη μία πλευρά, στο 65 % της συνολικής επιφάνειας, κυκλικά εξογκώματα διαμέτρου 4 mm, συνιστάμενα από αγκυρωμένες, ανυψωμένες, ασύνδετες, βοστρυχοειδείς ίνες, κατάλληλες για την εμπλοκή εξηλασμένων υλικών αγκίστρου και με συνδεδεμένο το εναπομένον 35 % της επιφάνειας,

και στην άλλη πλευρά με λεία, άμορφη επιφάνεια,

προς χρήση για την παραγωγή μάκτρων (πάνες) και επενδύσεων μάκτρων για βρέφη και ανάλογων μάκτρων υγιεινής (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7005 10 25

10

Γυαλί επιπλεύσεως:

πάχους 2,0 mm ή μεγαλύτερου, που όμως δεν υπερβαίνει τα 2,4 mm,

επικαλυμμένο σε μια όψη από ανακλαστική στρώση διοξειδίου του κασσιτέρου (SnO2) με πρόσμειξη φθορίου

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7005 10 30

10

Γυαλί επιπλεύσεως:

πάχους 4,0 mm ή μεγαλύτερου, που όμως δεν υπερβαίνει τα 4,2 mm,

με διαπερατότητα 91 % ή μεγαλύτερη, μετρούμενη με χρήση φωτεινής πηγής τύπου D,

επικαλυμμένο σε μια όψη από ανακλαστική στρώση διοξειδίου του κασσιτέρου (SnO2) με πρόσμειξη φθορίου

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7006 00 90

60

Φύλλα γυαλιού νατρασβέστου με:

σημείο ανόπτησης άνω των 570 °C

πάχος 1,7 mm ή μεγαλύτερο αλλά όχι άνω των 2,9 mm

διαστάσεις 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) ή 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm) και

που περιέχει ή όχι:

υμένιο οξειδίου ινδίου-κασσιτέρου ή

πλέγμα ηλεκτροδίων από αργυροπολτό καλυμμένο με διηλεκτρικό υλικό

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8529 90 92

46

ex 7007 19 20

20

Φύλλο γυαλιού σκληρυμένο ή ημισκληρυμένο με βαφή, μήκους διαγωνίου 81 cm ή μεγαλύτερου, που όμως δεν υπερβαίνει τα 186 cm, με μία ή περισσότερες στρώσεις πολυμερούς, έστω και επιφανειακά χρωματισμένο ή πλαισιωμένο με έγχρωμη ή μαύρη κεραμική ύλη, προς χρήση στην παραγωγή αγαθών υπαγόμενων στην κλάση 8528 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7606 12 10

10

Ταινία από κράμα αλουμινίου και μαγνησίου, με περιεκτικότητα κατά βάρος:

93,3 % και άνω σε αλουμίνιο,

2,2 % και άνω, αλλά το πολύ 5 %, σε μαγνήσιο και

το πολύ 1,8 % σε άλλα στοιχεία,

σε ρόλους πάχους 0,14 mm και άνω, αλλά το πολύ 0,40mm, και πλάτους 12,5 mm και άνω, αλλά το πολύ 89 mm, με αντοχή στον εφελκυσμό 285 N/mm2 και άνω και επιμήκυνση έως τη θραύση 1,0 % και άνω

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 7607 11 90

20

ex 7607 20 99

10

Πολύστρωτος υμένας αλουμινίου συνολικού πάχους το πολύ 0,123 mm, αποτελούμενος από στρώμα αλουμινίου πάχους το πολύ 0,040 mm, με υμένες βάσης από πολυαμίδιο και πολυπροπυλένιο, και με προστατευτική επικάλυψη κατά της οξείδωσης από υδροφθορικό οξύ, προς χρήση στην παραγωγή ηλεκτρικών στηλών από πολυμερές λιθίου (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

10

Ράβδοι από κράμα τιτανίου σύμφωνα με το πρότυπο EN 2002-1 ή το πρότυπο EN 4267

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

20

Ράβδοι, βέργες και σύρμα κράματος τιτανίου και αργιλίου, με περιεκτικότητα κατά βάρος 1 % ή μεγαλύτερη, που όμως δεν υπερβαίνει τα 2 % σε αργίλιο, προς χρήση στην κατασκευή σιγαστήρων και σωλήνων εξαγωγής των διακρίσεων 8708 92 ή 8714 19 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

30

Κράμα τιτανίου και πυριτίου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,15 % και άνω, το πολύ όμως 0,60 %, σε φύλλα ή ρόλους, προς χρήση για την κατασκευή:

συστημάτων εξάτμισης για κινητήρες εσωτερικής καύσης

αυλών και σωλήνων της διάκρισης 8108 90 60 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

40

Φύλλα κράματος τιτανίου για την παραγωγή κατασκευαστικών μερών αεροσκαφών (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

50

Θώρακες, φύλλα, ταινίες και υμένες από κράμα τιτανίου, χαλκού και νιοβίου, με περιεκτικότητα κατά βάρος 0,8 % ή μεγαλύτερη, που όμως δεν υπερβαίνει το 1,2 % σε χαλκό και 0,4 % ή μεγαλύτερη, που όμως δεν υπερβαίνει το 0,6 % σε νιόβιο

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8113 00 90

10

Φέρουσα πλάκα καρβιδίου αργιλιοπυριτίου (AlSiC-9) για ηλεκτρονικά κυκλώματα

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 33 90

10

Παλινδρομικοί ή περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσεως των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό 300 cm3 ή περισσότερο και με ισχύ που υπερβαίνει τα 6 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20,0 kW, που προορίζονται για την κατασκευή

αυτοπροωθούμενων κουρευτικών μηχανών χόρτου με κάθισμα της διάκρισης 8433 11 51

ελκυστήρων της διάκρισης 8701 90 11, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως κουρευτικές μηχανές χόρτου

κουρευτικών μηχανών 4 εμβόλων με κυλινδρισμό κινητήρα όχι μικρότερο από 300 cm3 της διάκρισης 8433 20 10 ή

εκχιονιστήρων της διάκρισης 8430 20 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8407 90 10

20

Δίχρονοι κινητήρες εσωτερικής καύσης, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 125 cm3, για την κατασκευή κουρευτικών μηχανών χόρτου της διάκρισης 8433 11 ή εκχιονιστήρων της διάκρισης 8430 20 (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 8536 69 90

20

Σύνδεσμοι σταθερού βήματος προς χρήση στην κατασκευή δεκτών τηλεόρασης υγρών κρυστάλλων (LCD) (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 9001 20 00

10

Προϊόν αποτελούμενο από πολωτικό υμένιο, είτε σε ρόλους είτε όχι, ενισχυμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές με διαφανές υλικό

0 %

1.7.2008-31.12.2012

ex 9405 40 39

10

Αυτοτελής μονάδα φωτισμού περιβάλλοντος, μήκους τουλάχιστον 300 mm αλλά όχι μεγαλυτέρου των 600 mm, με βάση διάταξη φωτισμού αποτελούμενη από σειρά τουλάχιστον 3 αλλά όχι περισσοτέρων των 9 φωτοδιόδων (LED) εκπομπής αποκλειστικά ερυθρού, πράσινου ή κυανού χρώματος, που είναι ενσωματωμένες σε μια μόνον μικροπλακέττα και τοποθετημένες σε κάρτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB), με τον φωτισμό συνδεόμενο στην εμπρόσθια και/ή την οπίσθια πλευρά του δέκτη τηλεόρασης επίπεδης οθόνης (1)

0 %

1.7.2008-31.12.2008


(1)  Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλέπε άρθρα 291 μέχρι 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής — ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1].

(2)  Εφαρμόζεται ο ειδικός πρόσθετος δασμός.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2:

Κωδικός ΣΟ

TARIC

3815 90 90

85

3919 10 69

91

3919 90 69

96

5603 11 10

20

5603 11 90

20

5603 12 10

20

5603 12 90

50

7607 20 99

10

8108 90 50

30

8407 33 90

10

8407 90 80

10

8407 90 90

10

8407 90 10

20

8504 40 84

20

9001 20 00

10


25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 596/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουνίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιουνίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

41,8

MK

36,3

TR

58,4

ZZ

45,5

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

111,0

ZZ

96,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

98,7

ZZ

157,7

0805 50 10

AR

131,4

TR

135,6

US

93,5

ZA

109,1

ZZ

117,4

0808 10 80

AR

87,1

BR

88,6

CL

108,3

CN

76,2

NZ

121,0

US

94,9

UY

85,9

ZA

94,1

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

189,3

US

236,6

ZZ

182,5

0809 20 95

TR

382,4

US

353,8

ZZ

368,1

0809 30 10, 0809 30 90

IL

144,8

US

245,1

ZZ

195,0

0809 40 05

IL

157,7

TR

131,9

ZZ

144,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 597/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουνίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 372/2007 σχετικά με τον καθορισμό μεταβατικών ορίων μετανάστευσης για πλαστικοποιητές σε παρεμβύσματα σε καπάκια που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2007/19/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και της οδηγίας 85/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό του καταλόγου των προσομοιωτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (2), διασαφηνίζει ότι τα παρεμβύσματα σε καπάκια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής (3). Ορίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει, έως την 1η Μαΐου 2008, να λάβουν μέτρα που να επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των παρεμβυσμάτων σε καπάκια τα οποία συμμορφώνονται προς τα όρια ειδικής μετανάστευσης (ΟΕΙΜ) που καθορίζονται από την οδηγία 2002/72/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2007/19/ΕΚ προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να απαγορεύουν την κατασκευή και την εισαγωγή παρεμβυσμάτων σε καπάκια τα οποία δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές από την 1η Ιουλίου 2008.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 372/2007 της Επιτροπής (4) ρυθμίζει τη διάθεση στην αγορά παρεμβυσμάτων σε καπάκια όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2007/19/ΕΚ για μια μεταβατική περίοδο εκκρεμούσης της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Καθορίζει μεταβατικά ΟΕΙΜ για το σύνολο των πλαστικοποιητών που χρησιμοποιούνται σε παρεμβύσματα σε καπάκια, ούτως ώστε να μη υπάρχει κίνδυνος να εμποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών, να αποκλειστούν αμέσως από την αγορά τα καπάκια και τα τρόφιμα που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο και, παράλληλα, να δοθεί επαρκής χρόνος στον κλάδο παραγωγής να ολοκληρώσει την ανάπτυξη παρεμβυσμάτων που συμμορφώνονται προς τα ΟΕΙΜ τα οποία καθορίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/19/ΕΚ. Έχει καθοριστεί ότι η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2008.

(3)

Τον Δεκέμβριο του 2007 η Επιτροπή πληροφορήθηκε από τον κλάδο παραγωγής τροφίμων και καπακιών ότι έως τον Ιούλιο του 2008 δεν θα διατίθενται στην αγορά τροφίμων αρκετά καπάκια δοκιμασμένα ως προς τη συμμόρφωσή τους προς την οδηγία 2002/72/ΕΚ για τη συσκευασία ευαίσθητων τροφίμων όπως παρασκευάσματα σε λάδι, «pesto» και λιπαρές σάλτσες. Επινοήθηκαν ορισμένες λύσεις οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για όλα τα προϊόντα. Άλλες λύσεις δεν προσφέρονται για όλα τα μεγέθη καπακιών. Για ορισμένες λύσεις δεν διατίθενται ακόμη συστήματα σφραγίσματος της συσκευασίας για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και συστήματα ελέγχου της μεταναστευτικής συμπεριφοράς των ουσιών.

(4)

Καπάκια που πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2007/19/ΕΚ θα αρχίσουν να διατίθενται μόνον από τον Ιούλιο του 2008 και δοκιμές των πιθανών λύσεων από τον κλάδο παραγωγής τροφίμων θα λάβουν χώρα από την εν λόγω ημερομηνία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα λιπαρά τρόφιμα που συσκευάζονται με τα εν λόγω καπάκια είναι αντικείμενο εποχικής παραγωγής και ότι ο κάθε παραγωγός τροφίμων χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να δοκιμάσει και να επιλέξει την κατάλληλη λύση για τα προϊόντα του, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί περαιτέρω μεταβατική περίοδος στη διάρκεια της οποίας τα καπάκια που πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 372/2007 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία τροφίμων κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2007/19/ΕΚ. Κατ’ εφαρμογή του στοιχείου δ) του εν λόγω τρίτου εδαφίου η μεταβατική περίοδος πρέπει να λήξει στις 30 Απριλίου 2009.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 372/2007 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 372/2007 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2007/19/ΕΚ, τα καπάκια που αποτελούνται από στρώματα ή επικαλύψεις από πλαστικό υλικό, τα οποία όλα μαζί σχηματίζουν παρεμβύσματα στα καπάκια αυτά, αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα στρώματα διαφορετικών τύπων υλικών, μπορούν να διατεθούν στην κοινοτική αγορά, εφόσον συμμορφώνονται με τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.».

2.

Στο άρθρο 2 η ημερομηνία «30 Ιουνίου 2008» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2009».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 91 της 31.3.2007, σ. 17· διορθώθηκε στην ΕΕ L 97 της 12.4.2007, σ. 50.

(3)  ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/39/ΕΚ (ΕΕ L 63 της 7.3.2008, σ. 6).

(4)  ΕΕ L 97 της 12.4.2007, σ. 9.


25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 598/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουνίου 2008

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 121 στοιχείο δ) σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την απλούστευση των προδιαγραφών εμπορίας για τα αυγά, τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν απαλλαγές από τις απαιτήσεις σήμανσης μόνο κατόπιν αίτησης των επιχειρηματιών. Ωστόσο, για να μπορέσουν οι διοικητικές υπηρεσίες των κρατών μελών να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες, καθορίστηκε εύλογη μεταβατική περίοδος ενός έτους, από την 1η Ιουλίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 2008, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 557/2007 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2007, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1028/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών (2), όσον αφορά τη σήμανση των αυγών για μεταποίηση που παράγονται στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες.

(2)

Από την 1η Ιουλίου 2008, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να χορηγούν απαλλαγές από τις απαιτήσεις σήμανσης για τα κοινοτικά αυγά που προορίζονται για μεταποίηση. Δεν έχουν προβλεφθεί ανάλογα μέτρα για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την αρχή της εθνικής μεταχείρισης που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τους εθνικούς φραγμούς στο εμπόριο, κρίνεται σκόπιμο η εν λόγω απαλλαγή από τις απαιτήσεις σήμανσης να εφαρμόζεται αδιακρίτως και στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(3)

Σε περίπτωση χορήγησης απαλλαγής από τις απαιτήσεις σήμανσης, πρέπει να καθοριστούν κανόνες για τον έλεγχο του πραγματικού τελικού προορισμού των εν λόγω αυγών που δεν φέρουν σήμανση και προορίζονται για τη βιομηχανία τροφίμων.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Για την αποφυγή άνισης μεταχείρισης, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, μεταξύ των αυγών που παράγονται στην Κοινότητα και των εισαγόμενων αυγών, ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2008.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 589/2008 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

Σήμανση των αυγών που παραδίδονται απευθείας στη βιομηχανία τροφίμων

1.   Πλην αντιθέτων διατάξεων της υγειονομικής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν τους επιχειρηματίες, κατόπιν αιτήματός τους, από τις υποχρεώσεις σήμανσης που προβλέπονται στο παράρτημα XIV μέρος A σημείο III. 1 και στο παράρτημα XIV μέρος A σημείο IV. 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όταν τα αυγά παραδίδονται απευθείας από τη μονάδα παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων.

2.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο:

α)

τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκεται η μονάδα παραγωγής ενημερώνουν καταλλήλως τις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από τις απαιτήσεις σήμανσης πριν από την παράδοση·

β)

όταν η απαλλαγή αφορά προμηθευτή ο οποίος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, τα αυγά παραδίδονται στη βιομηχανία υπό τον όρο ότι ο τελικός τους προορισμός για τη μεταποίησή τους έχει ελεγχτεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που χορηγεί την απαλλαγή·

γ)

την ευθύνη της παράδοσης φέρει εξ ολοκλήρου ο φορέας της βιομηχανίας τροφίμων, ο οποίος δεσμεύεται κατά συνέπεια να χρησιμοποιήσει τα αυγά μόνο για μεταποίηση.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 61).

(2)  ΕΕ L 132 της 24.5.2007, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1336/2007 (ΕΕ L 298 της 16.11.2007, σ. 3). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 557/2007 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 589/2008 (ΕΕ L 163 της 24.6.2008, σ. 6).


25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 599/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουνίου 2008

για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 412/2008 σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αναφορά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 382/2008 η οποία περιέχεται στο παράρτημα II του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 412/2008 (2) είναι εσφαλμένη.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 412/2008 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 98/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 2.2.2008, σ. 5). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1) από την 1η Ιουλίου 2008.

(2)  ΕΕ L 125 της 9.5.2008, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

:

Στα βουλγαρικά

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 412/2008

:

Στα ισπανικά

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 412/2008

:

Στα τσεχικά

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 412/2008

:

Στα δανικά

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 412/2008

:

Στα γερμανικά

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 412/2008

:

Στα εσθονικά

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 412/2008

:

Στα ελληνικά

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 412/2008

:

Στα αγγλικά

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 412/2008

:

Στα γαλλικά

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 412/2008

:

Στα ιταλικά

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 412/2008

:

Στα λεττονικά

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (ΕΚ) Nr. 412/2008

:

Στα λιθουανικά

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 412/2008

:

Στα ουγγρικά

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 412/2008/ΕΚ rendelet

:

Στα μαλτέζικα

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru. 412/2008

:

Στα ολλανδικά

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 412/2008

:

Στα πολωνικά

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 412/2008

:

Στα πορτογαλικά

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 412/2008

:

Στα ρουμανικά

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 412/2008

:

Στα σλοβακικά

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 412/2008

:

Στα σλοβενικά

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 412/2008

:

Στα φινλανδικά

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 412/2008

:

Στα σουηδικ

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 412/2008»


ΟΔΗΓΙΕΣ

25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/19


ΟΔΗΓΊΑ 2008/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Ιουνίου 2008

περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν τη Μεσόγειο, τη Βαλτική, τον Εύξεινο Πόντο και τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, περιλαμβανομένων και των υδάτων που περιβάλλουν τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τα Κανάρια νησιά.

(2)

Είναι προφανές ότι τόσο οι πιέσεις που ασκούνται στους φυσικούς ενάλιους πόρους όσο και η ζήτηση για θαλάσσιες οικολογικές υπηρεσίες είναι συχνά πολύ μεγάλες και ότι η Κοινότητα θα πρέπει να μειώσει τις επιπτώσεις τους στα θαλάσσια ύδατα, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου εκδηλώνονται οι συνέπειές τους.

(3)

Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται, να διαφυλάσσεται και, εφόσον είναι εφικτό, να αποκαθίσταται ώστε τελικά να διατηρείται η βιοποικιλότητα και να εξασφαλίζεται η πολυμορφία και η δυναμική των ωκεανών και θαλασσών, που θα είναι καθαρές, υγιείς και παραγωγικές. Η παρούσα οδηγία αναμένεται, μεταξύ άλλων, να προωθήσει την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προβληματισμών σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής και να αποτελέσει τον περιβαλλοντικό πυλώνα της μελλοντικής Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης.

(4)

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (4), εκπονήθηκε θεματική στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με γενικούς στόχους την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

(5)

Η εκπόνηση και η εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής θα πρέπει να αποσκοπούν στη διατήρηση των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει προστατευόμενες περιοχές καλύπτοντας όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον.

(6)

Η θέσπιση προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη ορισθεί, ή πρόκειται να ορισθούν στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (5) («οδηγία για τους οικοτόπους»), την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (6) («οδηγία για τα πτηνά»), καθώς και σε διεθνείς ή περιφερειακές συμφωνίες, των οποίων αποτελούν μέρη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, συνιστά σημαντική συμβολή στην επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

(7)

Ο ορισμός αυτών των προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αλλά και με τη σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 93/626/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7) και θα συμβάλει στη δημιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων τέτοιων περιοχών.

(8)

Εφαρμόζοντας, για τη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, μια προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα, και παράλληλα επιτρέποντας την αειφόρο χρήση θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κοινότητας, στη συνέχιση της προστασίας και της διαφύλαξης και στην πρόληψη της υποβάθμισής του.

(9)

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, απαιτείται διαφανές και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο που θα συμβάλει στη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και θα προωθεί την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε άλλες πολιτικές όπως η κοινή αλιευτική πολιτική, η κοινή γεωργική πολιτική και άλλες. Το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει το γενικό πεδίο δράσης και να επιτρέπει μια δράση συντονισμένη, συνεπή και κατάλληλα εναρμονισμένη προς τη δράση βάσει άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων και διεθνών συμφωνιών.

(10)

Λόγω της ποικιλομορφίας των συνθηκών, των προβλημάτων και των αναγκών των διαφόρων θαλάσσιων περιφερειών ή υποπεριφερειών που απαρτίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον της Κοινότητας, απαιτούνται λύσεις διαφοροποιημένες και εξειδικευμένες. Η ποικιλομορφία αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της εκπόνησης των θαλάσσιων στρατηγικών, αλλά ειδικότερα κατά την προπαρασκευή, το σχεδιασμό και την εκτέλεση των μέτρων για μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κοινότητας σε επίπεδο θαλάσσιων περιφερειών και υποπεριφερειών.

(11)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει συνεπώς να εκπονήσει μια θαλάσσια στρατηγική για τα θαλάσσια ύδατά του η οποία, αν και θα αφορά συγκεκριμένα τα ύδατά του, θα αντανακλά και τις συνολικές προοπτικές της αντίστοιχης θαλάσσιας περιφέρειας ή υποπεριφέρειας. Κορύφωση των θαλάσσιων στρατηγικών θα πρέπει να είναι η εκτέλεση προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα όταν δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον ή όταν το κόστος θα ήταν δυσανάλογο λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους, εφόσον κάθε απόφαση για μη ανάληψη δράσης αιτιολογείται δεόντως.

(12)

Τα παράκτια ύδατα, περιλαμβανομένου του πυθμένα και του υπεδάφους του, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος και, συνεπώς, θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, στο βαθμό που συγκεκριμένες πτυχές της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν έχουν ήδη ρυθμισθεί από την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (8), ή από άλλα κοινοτικά νομοθετήματα, ώστε να αυξηθεί η συμπληρωματικότητα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις άχρηστες αλληλεπικαλύψεις.

(13)

Λόγω του διαμεθοριακού χαρακτήρα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για μια συντονισμένη εκπόνηση θαλάσσιων στρατηγικών σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μοιράζονται τις θαλάσσιες περιφέρειες ή υποπεριφέρειες τόσο με άλλα κράτη μέλη όσο και με τρίτες χώρες, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για στενό συντονισμό με όλα τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Για το συντονισμό αυτόν, θα πρέπει, όταν αυτό είναι πρακτικώς εφικτό και πρόσφορο, να αξιοποιούνται οι θεσμικές δομές που υφίστανται στις θαλάσσιες περιφέρειες ή υποπεριφέρειες, και ειδικότερα οι περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες.

(14)

Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν σύνορα εντός της ιδίας θαλάσσιας περιφέρειας ή υποπεριφέρειας που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, όπου η κατάσταση της θάλασσας είναι τόσο κρίσιμη ώστε να απαιτείται επείγουσα δράση, θα πρέπει να προσπαθούν να συμφωνήσουν ένα σχέδιο δράσης για την επίσπευση της έναρξης λειτουργίας των προγραμμάτων μέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να κληθεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις ενισχυμένες προσπάθειές τους να βελτιώσουν το θαλάσσιο περιβάλλον, εντάσσοντας την εν λόγω περιοχή σε ένα πιλοτικό σχέδιο.

(15)

Επειδή δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη θαλάσσια ύδατα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα οδηγία, το αποτέλεσμα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η οποία αφορά αποκλειστικά τα κράτη μέλη με θαλάσσια ύδατα, θα πρέπει να περιορίζεται στα τελευταία αυτά κράτη μέλη.

(16)

Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να αναληφθεί δράση σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη συνεργασίας και συντονισμού, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω το συντονισμό της συμβολής της Κοινότητας και των κρατών μελών της δυνάμει διεθνών συμφωνιών.

(17)

Η Κοινότητα όπως και τα κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που εγκρίθηκε με την απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (9). Ως εκ τούτου, στην παρούσα οδηγία επιβάλλεται να ληφθούν πλήρως υπόψη οι υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη δυνάμει των προαναφερόμενων συμφωνιών. Επιπλέον των διατάξεων που αφορούν τα θαλάσσια ύδατα των μερών της, η σύμβαση UNCLOS περιλαμβάνει γενικές υποχρεώσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες στην επικράτεια ή υπό τον έλεγχο ενός μέρους δεν προκαλούν ζημία πέραν των θαλάσσιων υδάτων του, και να αποφεύγεται η μετατόπιση ζημιών ή κινδύνων από μία περιοχή σε άλλη, ή η μετατροπή ενός είδους ρύπανσης σε άλλο.

(18)

Η παρούσα οδηγία αναμένεται επίσης να ενισχύσει τη σθεναρή θέση που έλαβε η Κοινότητα, στο πλαίσιο της σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα όσον αφορά την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση και αειφόρο χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, καθώς και όσον αφορά τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών έως το 2012. Επιπλέον, αναμένεται να συμβάλει και στην επίτευξη των στόχων της έβδομης διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD/COP7), η οποία ενέκρινε αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών για τη θαλάσσια και την παράκτια βιοποικιλότητα με σειρά στόχων, σκοπών και δραστηριοτήτων για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, και για την εξασφάλιση της ικανότητας των θαλασσίων οικοσυστημάτων να υποστηρίζουν την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και πρόγραμμα εργασίας για τις προστατευόμενες περιοχές με στόχο την καθιέρωση και τη διατήρηση οικολογικά αντιπροσωπευτικών συστημάτων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών έως το 2012. Ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στη διαδικασία αυτή θα είναι η συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για το χαρακτηρισμό τόπων του Natura 2000 δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

(19)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σημαντικών δεσμεύσεων που υπέχουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη δυνάμει διαφόρων διεθνών συμφωνιών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση: της σύμβασης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, που εγκρίθηκε με την απόφαση 94/157/ΕΚ του Συμβουλίου (10), της σύμβασης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού, που εγκρίθηκε με την απόφαση 98/249/ΕΚ του Συμβουλίου (11), συμπεριλαμβανομένου του νέου της παραρτήματος V για την Προστασία και τη Διατήρηση των Οικοσυστημάτων και της Βιολογικής Ποικιλότητας της Θαλάσσιας Ζώνης και το αντίστοιχο προσάρτημα 3, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2000/340/ΕΚ του Συμβουλίου (12), της σύμβασης για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παραλίων της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση, που εγκρίθηκε με την απόφαση 77/585/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13), και των τροποποιήσεών της από το 1995, που εγκρίθηκαν με την απόφαση 1999/802/ΕΚ του Συμβουλίου (14), συμπεριλαμβανόμενου του πρωτοκόλλου της για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές, που εγκρίθηκε με την απόφαση 83/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου (15), και των τροποποιήσεών του από το 1996, που εγκρίθηκαν με την απόφαση 1999/801/ΕΚ του Συμβουλίου (16). Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει της σύμβασης για την προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση, βάσει της οποίας έχουν αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση, και στην οποία η Κοινότητα δεν είναι ακόμα συμβαλλόμενο μέρος αλλά έχει το καθεστώς του παρατηρητή.

(20)

Τρίτες χώρες που μοιράζονται με ένα κράτος μέλος θαλάσσια ύδατα σε μια θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια θα πρέπει να προσκληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της παρούσας οδηγίας, διευκολύνοντας την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στην εν λόγω θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια.

(21)

Η εναρμόνιση των στόχων διατήρησης, των μέτρων διαχείρισης και των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης που διεξάγονται στο πλαίσιο μέτρων για την προστασία του χώρου, όπως ειδικές περιοχές διατήρησης, ειδικές περιοχές προστασίας ή θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

(22)

Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη η βιοποικιλότητα και οι δυνατότητες θαλάσσιας έρευνας σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον στα βαθέα ύδατα.

(23)

Δεδομένου ότι τα προγράμματα μέτρων που εκτελούνται δυνάμει των Θαλάσσιων Στρατηγικών θα είναι αποτελεσματικά μόνον αν βασίζονται σε αξιόπιστες γνώσεις περί την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μιας συγκεκριμένης περιοχής και είναι κατά το δυνατόν προσαρμοσμένα στις ανάγκες των οικείων υδάτων κάθε κράτους μέλους στο πλαίσιο των γενικών προοπτικών της αντίστοιχης θαλάσσιας περιφέρειας ή υποπεριφέρειας, χρειάζεται η προπαρασκευή, σε εθνικό επίπεδο, κατάλληλου πλαισίου για την τεκμηριωμένη διαμόρφωση πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών θαλάσσιας έρευνας και παρακολούθησης. Σε κοινοτικό επίπεδο, η υποστήριξη της συναφούς έρευνας θα πρέπει να κατοχυρώνεται συνεχώς με τις πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης. Η αναγνώριση των θεμάτων που αφορούν τη θάλασσα στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτήν.

(24)

Ως πρώτο βήμα στην προπαρασκευή προγραμμάτων μέτρων, τα κράτη μέλη της εκάστοτε θαλάσσιας περιφέρειας ή υποπεριφέρειας θα πρέπει να διενεργούν ανάλυση των γνωρισμάτων ή των χαρακτηριστικών καθώς και των πιέσεων και των επιπτώσεων επί των θαλάσσιων υδάτων τους, εντοπίζοντας τις σημαντικότερες εξ αυτών, και οικονομική και κοινωνική ανάλυση της χρήσης τους καθώς και του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μπορούν να χρησιμοποιούν ως βάση για τις αναλύσεις τους, τις αξιολογήσεις που έχουν ήδη γίνει στο πλαίσιο των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες.

(25)

Βάσει των αναλύσεων αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν για τα θαλάσσια ύδατά τους μια δέσμη χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Προς τούτο, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογικών προτύπων ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια και να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών ή υποπεριφερειών για να διαπιστωθεί η έκταση στην οποία επιτυγχάνεται καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.

(26)

Το επόμενο βήμα για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης θα πρέπει να είναι η θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και προγραμμάτων παρακολούθησης για συνεχή αξιολόγηση, που να επιτρέπουν την τακτική αξιολόγηση των αντίστοιχων θαλάσσιων υδάτων.

(27)

Εν συνεχεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν προγράμματα μέτρων με σκοπό την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων τους, τηρώντας τις ισχύουσες κοινοτικές και διεθνείς απαιτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εκάστοτε θαλάσσιας περιφέρειας ή υποπεριφέρειας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να σχεδιασθούν βάσει της αρχής της προφύλαξης καθώς και των αρχών σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να αναλαμβάνεται προληπτική δράση, πρέπει να διορθώνεται η περιβαλλοντική ζημία κατά προτεραιότητα στην πηγή και ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει.

(28)

Τα ανωτέρω μέτρα είναι σκόπιμο να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, λόγω της απαιτούμενης ακρίβειας εστίασης. Για να διασφαλισθεί η συνοχή των δράσεων σε όλη την Κοινότητα και σε σχέση με τις δεσμεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα λαμβανόμενα μέτρα προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογεί τη συνοχή των ενεργειών που αναλαμβάνονται σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και να παρέχει τις δέουσες κατευθύνσεις όσον αφορά τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις.

(29)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον τους. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρισθεί ότι η επίτευξη ή διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, από κάθε άποψη, ίσως δεν είναι εφικτή σε όλα τα θαλάσσια ύδατα πριν από το 2020. Συνεπώς, για λόγους δικαιοσύνης και πρακτικής εφαρμογής, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί τι γίνεται όταν ένα κράτος μέλος αδυνατεί να επιτύχει τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί, ή να επιτύχει ή να διατηρήσει καλή περιβαλλοντική κατάσταση.

(30)

Εδώ υπάρχουν δύο ειδικές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι όταν ένα κράτος μέλος αδυνατεί να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους λόγω δράσης ή αδράνειας για την οποία δεν ευθύνεται, ή λόγω φυσικών αιτίων, ανωτέρας βίας, ή ενεργειών του για λόγους υπερκειμένου δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες θεωρήθηκαν σημαντικότερες από τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή διότι οι φυσικές συνθήκες δεν επιτρέπουν έγκαιρη βελτίωση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να τεκμηριώνει την ύπαρξη τέτοιων ειδικών περιπτώσεων, να εντοπίσει την οικεία περιοχή και να λαμβάνει κατάλληλα ad hoc μέτρα για να μπορέσει να συνεχίσει την επιδίωξη των περιβαλλοντικών στόχων, να σταματήσει την επιδείνωση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και να μετριάσει τον αρνητικό αντίκτυπο στην αντίστοιχη θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια.

(31)

Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα ζήτημα έχει επιπτώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων του, ή ακόμη και σε ολόκληρη την αντίστοιχη θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια, αλλά το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με εθνικά μέτρα ή συνδέεται με άλλη κοινοτική πολιτική ή διεθνή συμφωνία. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη ενημέρωση της Επιτροπής στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινοποίησης μέτρων και, εάν απαιτείται η ανάληψη κοινοτικής δράσης, η υποβολή κατάλληλης σύστασης στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

(32)

Ωστόσο, η ευελιξία σε ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει να ελέγχεται σε κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς, στην πρώτη περίπτωση, είναι σκόπιμο να εξετάζεται δεόντως η αποτελεσματικότητα των τυχόν ληφθέντων ad hoc μέτρων. Επιπλέον, όταν το κράτος μέλος αναφέρεται σε ενέργειες που ανελήφθησαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τυχόν συνακόλουθες τροποποιήσεις ή μεταβολές του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν θα αποκλείουν οριστικά ή θα θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια ή στα θαλάσσια ύδατα άλλου κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει κατευθύνσεις όσον αφορά τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις εάν κρίνει ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίσουν τη συνοχή των ενεργειών σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια.

(33)

Όσον αφορά τη δεύτερη ειδική περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει το ζήτημα και να απαντά εντός εξαμήνου. Ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις συστάσεις του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους όταν υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(34)

Λόγω του δυναμικού χαρακτήρα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των φυσικών τους διακυμάνσεων, και επειδή οι πιέσεις και οι επιπτώσεις που υφίστανται μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την εξέλιξη των διαφόρων μορφών ανθρώπινης δραστηριότητας και της αλλαγής του κλίματος, είναι βασικό να αναγνωριστεί ότι ο ορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο τα προγράμματα μέτρων προστασίας και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος να είναι ευέλικτα και ευπροσάρμοστα και να λαμβάνουν υπόψη την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η τακτική επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών.

(35)

Είναι επίσης αναγκαία η δημοσίευση των προγραμμάτων μέτρων και των επικαιροποιήσεών τους, καθώς και η εκπόνηση ενδιάμεσων εκθέσεων εφαρμογής των προγραμμάτων που θα υποβάλλονται στην Επιτροπή.

(36)

Για να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του ευρύτερου κοινού στη θέσπιση, την εφαρμογή και την επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών, χρειάζεται κατάλληλη ενημέρωση για τα διάφορα στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών ή των αντίστοιχων επικαιροποιήσεών τους, καθώς και, αν ζητηθούν, οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση των θαλάσσιων στρατηγικών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες για το περιβάλλον.

(37)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει την πρώτη έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός δύο ετών από την παραλαβή όλων των προγραμμάτων μέτρων και, οπωσδήποτε, έως το 2019 το αργότερο. Οι μετέπειτα εκθέσεις της Επιτροπής θα πρέπει να δημοσιεύονται ανά εξαετία.

(38)

Θα πρέπει να προβλέπεται η έγκριση μεθοδολογικών προτύπων για την αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την παρακολούθηση, τους περιβαλλοντικούς στόχους και την έγκριση των τεχνικών μορφοτύπων για τη διαβίβαση και την επεξεργασία δεδομένων, σε ευθυγράμμιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) (17).

(39)

Μέτρα για τη ρύθμιση της διαχείρισης της αλιείας μπορούν να λαμβάνονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (18), βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων με σκοπό να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων που τίθενται στην παρούσα οδηγία, και στα οποία περιλαμβάνεται η πλήρης απαγόρευση της αλιείας σε ορισμένες περιοχές, ώστε να διαφυλαχθούν η ακεραιότητα, η δομή και η λειτουργία των οικοσυστημάτων που πρέπει να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν και, όπου αυτό χρειάζεται, να προστατευθούν, μεταξύ των άλλων, οι τόποι ωοτοκίας, διαβίωσης των νεογνών και διατροφής. Ο έλεγχος των απορρίψεων και των εκπομπών λόγω χρήσης ραδιενεργών υλικών διέπεται από τα άρθρα 30 και 31 της συνθήκης Ευρατόμ και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία.

(40)

Η κοινή αλιευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής μεταρρύθμισης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας και τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(41)

Αν τα κράτη μέλη κρίνουν ότι η ανάληψη δράσης στους τομείς που αναφέρονται ανωτέρω, ή σε άλλους που συνδέονται με άλλες κοινοτικές πολιτικές ή διεθνείς συμφωνίες, είναι επιθυμητή, θα πρέπει να προτείνουν μια κοινοτική δράση.

(42)

Οι σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες –ιδίως εκείνες που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος– οι οποίες αφορούν τις αρκτικές θάλασσες, ένα γειτονικό θαλάσσιο περιβάλλον με ιδιαίτερη σημασία για την Κοινότητα, πρέπει να αξιολογηθούν από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και ενδέχεται να απαιτήσουν δραστηριοποίηση για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας της Αρκτικής.

(43)

Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η προστασία και διατήρηση του θαλασσίου περιβάλλοντος, η πρόληψη της υποβάθμισής του και, όπου είναι εφικτό, η αποκατάστασή του στις περιοχές όπου έχει θιγεί είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της παρούσας οδηγίας, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που θεσπίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τού ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(44)

Τα προγράμματα μέτρων και οι συνακόλουθες ενέργειες των κρατών μελών θα πρέπει να βασίζονται, για τη διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, σε προσέγγιση βασισμένη στο οικοσύστημα καθώς και στις αρχές του άρθρου 174 της συνθήκης, ιδίως δε στην αρχή της προφύλαξης.

(45)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (19), ιδίως στο άρθρο 37 που επιδιώκει την ενσωμάτωση στις πολιτικές της ΕΕ ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

(46)

Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (20).

(47)

Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρμόζει τα παραρτήματα ΙΙΙ, IV και V της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(48)

Θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καθορίζει κριτήρια και μεθοδολογικά πρότυπα προς χρήση από τα κράτη μέλη, και να θεσπίζει προδιαγραφές και τυποποιημένες μεθόδους για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας διά της συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Θέμα

1.   Η παρούσα οδηγία καθιερώνει πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον το αργότερο έως το έτος 2020.

2.   Προς το σκοπό αυτό θα αναπτύσσονται και θα εφαρμόζονται στρατηγικές για τη θάλασσα, λαμβάνοντας μέτρα τα οποία:

α)

εξασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαμβάνουν την επιδείνωσή του ή, όταν αυτό είναι δυνατόν, αποκαθιστούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, σε περιοχές όπου αυτά έχουν υποστεί αρνητικές επιδράσεις·

β)

προλαμβάνουν και μειώνουν τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο τη σταδιακή εξαφάνιση της ρύπανσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8, για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις θεμιτές χρήσεις της θάλασσας.

3.   Οι θαλάσσιες στρατηγικές ακολουθούν, για τη διαχείριση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα, που εξασφαλίζει ότι η συνολική πίεση των δραστηριοτήτων αυτών παραμένει σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να αντιδρούν στις ανθρωπογενείς αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και τις μελλοντικές γενεές.

4.   Η παρούσα οδηγία συντελεί στη συνοχή των περιβαλλοντικών παραμέτρων, και αποσκοπεί να διασφαλίσει την ενσωμάτωσή τους στις διάφορες πολιτικές, συμφωνίες και νομοθετικά μέτρα που άπτονται του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες στην ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προέρχονται από τρίτες χώρες στην ίδια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη ωστόσο προσπαθούν να εξασφαλίζουν ότι, στο μέτρο που είναι λογικό και εφικτό, οι εν λόγω δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο συμβατό με τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται:

α)

τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής βάσης από την οποία υπολογίζονται τα χωρικά ύδατα, έως τα όρια της περιοχής όπου ένα κράτος μέλος έχει ή/και ασκεί δικαιώματα βάσει δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, εξαιρουμένων των υδάτων των παρακειμένων στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης και στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα και Εδαφικές Ενότητες, και

β)

τα παράκτια ύδατα όπως καθορίζονται από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, ο πυθμένας και το υπέδαφός του, στο βαθμό που ιδιαίτερες πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν έχουν ήδη ρυθμισθεί από την εν λόγω οδηγία ή από άλλο κοινοτικό νομοθέτημα.

2.

Ως «θαλάσσια περιοχή» νοείται μια θαλάσσια περιοχή σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4. Οι θαλάσσιες περιοχές και οι υποπεριοχές τους ορίζονται χάριν ευκολότερης εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, οριοθετούνται δε με συνεκτίμηση υδρολογικών, ωκεανογραφικών και βιογεωγραφικών χαρακτηριστικών.

3.

Ως «θαλάσσια στρατηγική» νοείται η στρατηγική που χαράσσεται και εφαρμόζεται για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

4.

Ως «περιβαλλοντική κατάσταση» νοείται η συνολική κατάσταση του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή, τη λειτουργία και τις διεργασίες των συστατικών του θαλάσσιων οικοσυστημάτων από κοινού με τους φυσικούς φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, βιολογικούς, γεωλογικούς και κλιματικούς παράγοντες, καθώς και τις φυσικές, ηχητικές και χημικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες μέσα ή έξω από μια συγκεκριμένη περιοχή.

5.

Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων στην οποία τα ύδατα αυτά παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς ωκεανούς και θάλασσες που είναι καθαρές, υγιείς και παραγωγικές στα πλαίσια των εγγενών συνθηκών τους, και όπου η χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε επίπεδο αειφορίας, διασφαλίζοντας έτσι τις δυνατότητες για χρήσεις και δραστηριότητες από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές, ήτοι:

α)

δομή, λειτουργίες και διεργασίες των συστατικών των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, από κοινού με τους συνδεδεμένους φυσιογραφικούς, γεωγραφικούς, γεωλογικούς και κλιματικούς παράγοντες, που επιτρέπουν στα εν λόγω οικοσυστήματα να λειτουργούν πλήρως και να διατηρούν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Τα θαλάσσια είδη και ενδιαιτήματα προστατεύονται, η ανθρωπογενής υποβάθμιση της βιοποικιλότητας προλαμβάνεται και τα διάφορα βιολογικά στοιχεία λειτουργούν σε ισορροπία·

β)

υδρομορφολογικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων εκείνων που προκύπτουν από ανθρώπινες δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή, που υποστηρίζουν τα ανωτέρω οικοσυστήματα. Οι ανθρωπογενείς εναποθέσεις ουσιών και ενέργειας, περιλαμβανομένου του θορύβου, στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν προκαλούν ρύπανση.

Η καλή περιβαλλοντική κατάσταση προσδιορίζεται στο επίπεδο της θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής σύμφωνα με το άρθρο 4, με βάση τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής του παραρτήματος I. Για να επιτευχθεί ο στόχος της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης εφαρμόζεται μια ευέλικτη διαχείριση με βάση την προσέγγιση ανά οικοσύστημα.

6.

Ως «κριτήρια» νοούνται διακριτά τεχνικά γνωρίσματα τα οποία συνδέονται στενώς με χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής.

7.

Ως «περιβαλλοντικός στόχος» νοείται η ποιοτική ή ποσοτική ένδειξη αναφοράς για την επιθυμητή κατάσταση των διαφόρων συστατικών των θαλάσσιων υδάτων και των πιέσεων και επιδράσεων επί των υδάτων αυτών, σε κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή. Περιβαλλοντικοί στόχοι καθορίζονται βάσει του άρθρου 10.

8.

Ως «ρύπανση» νοείται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή ουσιών ή ενεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και ο ανθρωπογενής υποθαλάσσιος θόρυβος, οι επιπτώσεις του οποίου είναι ή πιθανόν να είναι αρκούντως επιβλαβείς για τους ζωντανούς οργανισμούς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, οδηγώντας ιδίως στην απώλεια βιοποικιλότητας, να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, να εμποδίζουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η αλιεία, ο τουρισμός και η αναψυχή καθώς και άλλες θεμιτές χρήσεις της θάλασσας, να υποβαθμίζουν ποιοτικά τη χρήση του θαλάσσιου νερού και να αμαυρώνουν τα θέλγητρά του ή, γενικότερα, να υποβαθμίζουν την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών.

9.

Ως «περιφερειακή συνεργασία» νοείται η συνεργασία και ο συντονισμός δραστηριοτήτων μεταξύ κρατών μελών και, οσάκις είναι δυνατόν με τρίτες χώρες που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή θαλάσσιων στρατηγικών.

10.

Ως «Περιφερειακή σύμβαση για τις Θάλασσες» νοείται κάθε τυχόν διεθνής σύμβαση ή διεθνής συμφωνία με το διευθύνον όργανό της που έχει συσταθεί με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος των θαλάσσιων περιοχών για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 4, όπως φέρ’ ειπείν η σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βαλτικής, η σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού και η σύμβαση για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου.

Άρθρο 4

Θαλάσσιες περιοχές και υποπεριοχές

1.   Τα κράτη μέλη, κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ της παρούσας οδηγίας, λαμβάνουν δεόντως υπόψη ότι τα θαλάσσια ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τους αποτελούν συστατικό στοιχείο των κάτωθι θαλάσσιων περιοχών:

α)

της Βαλτικής Θάλασσας·

β)

του Βορειοανατολικού Ατλαντικού Ωκεανού·

γ)

της Μεσογείου Θάλασσας·

δ)

της Μαύρης θάλασσας.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται, για να λάβουν υπόψη τις ιδιομορφίες κάποιας συγκεκριμένης περιοχής, να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία αναφερόμενα σε υποδιαιρέσεις αναλόγου επιπέδου των θαλάσσιων υδάτων της παραγράφου 1, εφόσον η οριοθέτηση ανάλογων υποδιαιρέσεων συμφωνεί προς τις κατωτέρω θαλάσσιες υποπεριοχές:

α)

στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό:

i)

στην ευρύτερη Βόρεια Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του Kattegat και του διαύλου της Μάγχης,

ii)

στην Κελτική Θάλασσα,

iii)

στον Βισκαϊκό Κόλπο και στις ιβηρικές ακτές,

iv)

στον Ατλαντικό, στη Μακαρονησιακή βιογεωγραφική περιοχή, που ορίζεται από τα θαλάσσια ύδατα που περιβάλλουν τις Αζόρες Νήσους και τη Μαδέρα καθώς και τις Κανάριες Νήσους·

β)

στη Μεσόγειο Θάλασσα:

i)

στη Δυτική Μεσόγειο,

ii)

στην Αδριατική,

iii)

στο Ιόνιο Πέλαγος και στην Κεντρική Μεσόγειο,

iv)

στο Αιγαίο Πέλαγος - Ανατολική Μεσόγειο.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε υποδιαίρεση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 26 παράγραφος 1 αλλά, μπορούν να επανεξετάζουν τις υποδιαιρέσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i).

Άρθρο 5

Θαλάσσιες στρατηγικές

1.   Κάθε κράτος μέλος, όσον αφορά κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, αναπτύσσει μια θαλάσσια στρατηγική των υδάτων του σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που εκτίθεται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2.

2.   Τα κράτη μέλη που μοιράζονται μια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι, εντός κάθε θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής, πραγματοποιείται συντονισμός των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, και ιδίως των διαφόρων στοιχείων των θαλάσσιων στρατηγικών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), με στόχο τη συνεκτικότητά τους σε ολόκληρη τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο δράσης επί του οποίου τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιδιώκουν να επιτύχουν μια κοινή προσέγγιση:

α)

Προετοιμασία:

i)

αρχική αξιολόγηση, που ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου 2012, της περιβαλλοντικής κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 8,

ii)

καθορισμός, που ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου 2012, της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των αντιστοίχων υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1,

iii)

θέσπιση, έως τις 15 Ιουλίου 2012, σειράς περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1,

iv)

θέσπιση και εφαρμογή, έως τις 15 Ιουλίου 2014, εκτός αν η αντίστοιχη κοινοτική νομοθεσία ορίζει άλλως, προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.

β)

Προγράμματα μέτρων:

i)

κατάρτιση, το αργότερο έως το 2015, προγράμματος μέτρων με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3,

ii)

έναρξη λειτουργίας του προγράμματος που προβλέπεται στο σημείο i) το αργότερο έως το 2016 σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 10.

3.   Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν σύνορα εντός της ιδίας θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, όπου η κατάσταση της θάλασσας είναι κρίσιμη σε βαθμό ώστε να απαιτείται επείγουσα δράση, θα πρέπει να εκπονούν ένα σχέδιο δράσης σύμφωνα με την παράγραφο 1, το οποίο περιλαμβάνει την επίσπευση της έναρξης λειτουργίας των προγραμμάτων μέτρων καθώς και, ενδεχομένως, αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αποτρέπουν την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε κάποια άλλη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή. Στις περιπτώσεις αυτές:

α)

τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμά τους και ενεργούν αναλόγως·

β)

η Επιτροπή καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις ενισχυμένες προσπάθειές τους να βελτιώσουν το θαλάσσιο περιβάλλον εντάσσοντας την εν λόγω περιοχή σε ένα πιλοτικό σχέδιο.

Άρθρο 6

Περιφερειακή συνεργασία

1.   Προκειμένου να επιτευχθεί ο συντονισμός που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη, εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, αξιοποιούν τις καθιερωμένες περιφερειακές θεσμικές δομές συνεργασίας, μεταξύ των οποίων οι προβλεπόμενες από τις περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες, στις οποίες υπάγεται η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.

2.   Με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή στρατηγικών για τη θάλασσα, τα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα διεθνή πλαίσια, όπως τους μηχανισμούς και τις δομές των περιφερειακών συμβάσεων για τη θάλασσα, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια εντός εκάστης θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής για να συντονίζουν τις ενέργειές των με τρίτες χώρες που διαθέτουν κυριαρχία ή δικαιοδοσία σε ύδατα της ιδίας θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής.

Στο εν λόγω πλαίσιο, τα κράτη μέλη βασίζονται κατά το δυνατόν σε προγράμματα και δραστηριότητες που υφίστανται στο πλαίσιο δομών που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, όπως οι περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες.

Ο συντονισμός και η συνεργασία επεκτείνονται ενδεχομένως σε όλα τα κράτη μέλη στην υδρολογική λεκάνη μιας θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής, περιλαμβανομένων των περίκλειστων χωρών, ούτως ώστε τα κράτη μέλη εντός της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσας οδηγίας, χρησιμοποιώντας καθιερωμένες δομές συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή στην οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 7

Αρμόδιες αρχές

1.   Τα κράτη μέλη, έως τις 15 Ιουλίου 2010, ορίζουν για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή την αρμόδια ή τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια ύδατά τους.

Έως τις 15 Ιανουαρίου 2011, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών που έχουν ορίσει καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των αρμόδιων αρχών τους όσον αφορά τους διεθνείς φορείς εκείνους στους οποίους συμμετέχουν, που έχουν σχέση με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη εντός της υδρολογικής λεκάνης κάθε θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής ορίζουν επίσης αρμόδια αρχή ή αρχές για τη συνεργασία και το συντονισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν μεταβολές των πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει δυνάμει της παραγράφου 1 εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η μεταβολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 8

Αξιολόγηση

1.   Τα κράτη μέλη διενεργούν αρχική αξιολόγηση των θαλάσσιων υδάτων τους, για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα διαθέσιμα στοιχεία, και η οποία μεταξύ άλλων καλύπτει τα ακόλουθα:

α)

ανάλυση των βασικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών και της περιβαλλοντικής κατάστασης στα εν λόγω ύδατα με βάση τους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων του πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ, η οποία καλύπτει τα είδη των οικολογικών ενδιαιτημάτων, τα βιολογικά στοιχεία, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και την υδρομορφολογία·

β)

ανάλυση των κυριότερων πιέσεων και επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, στην περιβαλλοντική κατάσταση των ως άνω υδάτων η οποία:

i)

βασίζεται στους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων του πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ, η οποία καλύπτει την ποιοτική και ποσοτική αναλογία των επιμέρους πιέσεων, καθώς και τις διακρινόμενες τάσεις,

ii)

καλύπτει τις κύριες αθροιστικές και συνεργειακές επιδράσεις, και

iii)

λαμβάνει υπόψη τις σχετικές αξιολογήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν βάσει της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας·

γ)

οικονομική και κοινωνική ανάλυση της χρήσης των εν λόγω υδάτων και του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

2.   Οι αναλύσεις της παραγράφου 1 λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τα παράκτια, μεταβατικά και χωρικά ύδατα τα οποία καλύπτονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως από την οδηγία 2000/60/ΕΚ. Λαμβάνουν επίσης υπόψη, ή χρησιμοποιούν ως βάση, άλλες συναφείς αξιολογήσεις, όπως οι διενεργούμενες από κοινού στο πλαίσιο των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες, ώστε να προκύπτει μια καθολική αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

3.   Κατά την προετοιμασία των αξιολογήσεων στο πλαίσιο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω του συντονισμού που καθορίζεται βάσει των άρθρων 5 και 6, ώστε να εξασφαλίσουν ότι:

α)

οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι ομοιόμορφες σε όλη τη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή·

β)

οι διαμεθοριακές επιπτώσεις και τα διαμεθοριακά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 9

Προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης

1.   Συναρτήσει της αρχικής αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη, σε κάθε σχετική θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, αποφασίζουν, για τα θαλάσσια ύδατα, μια δέσμη χαρακτηριστικών της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, βάσει των παραμέτρων ποιοτικής περιγραφής που αναφέρονται στο παράρτημα I.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και ιδίως τις κατηγορίες οικολογικών ενδιαιτημάτων, τα βιολογικά στοιχεία και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, και την υδρομορφολογία

Τα κράτη μέλη συνεκτιμούν επίσης τις πιέσεις που ασκούν και τις επιπτώσεις που επιφέρουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, έχοντας υπόψη τους ενδεικτικούς καταλόγους που περιέχονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τη διενεργηθείσα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 αξιολόγηση, καθώς και τα όσα αποφασίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων.

3.   Τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη και τα οποία προορίζονται να τροποποιήσουν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωση αυτής, καθορίζονται, βάσει των παραρτημάτων I και ΙΙΙ, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3, έως τις 15 Ιουλίου 2010 ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια και να καθίσταται δυνατή η σύγκριση μεταξύ θαλάσσιων περιοχών ή υποπεριοχών όσον αφορά την έκταση στην οποία έχει επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση. Προτού προτείνει τα εν λόγω κριτήρια και πρότυπα η Επιτροπή ζητά τη γνώμη όλων των εμπλεκομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες.

Άρθρο 10

Θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων

1.   Βάσει της αρχικής αξιολόγησης κατ’ άρθρο 8 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη θεσπίζουν, για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, αναλυτική δέσμη περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για τα θαλάσσια ύδατά τους για τον προσανατολισμό της προόδου προς μια καλή κατάσταση στο θαλάσσιο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τους ενδεικτικούς καταλόγους πιέσεων και επιπτώσεων, του πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ, και χαρακτηριστικών, του παραρτήματος ΙV.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω στόχων και δεικτών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των υφιστάμενων σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο αντίστοιχων περιβαλλοντικών στόχων όσον αφορά τα εν λόγω ύδατα, μεριμνώντας ώστε οι στόχοι να συμβαδίζουν προς αλλήλους, καθώς και ότι λαμβάνονται υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, οι σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τους περιβαλλοντικούς τους στόχους εντός τριών μηνών από τη θέσπισή τους.

Άρθρο 11

Προγράμματα παρακολούθησης

1.   Βάσει της αρχικής αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη διαμορφώνουν και υλοποιούν συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων τους με βάση τους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ και τον κατάλογο του παραρτήματος V και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10.

Τα προγράμματα παρακολούθησης πρέπει να είναι μεταξύ τους συμβατά εντός των θαλάσσιων περιφερειών ή υποπεριφερειών και να βασίζονται στις διατάξεις περί αξιολόγησης και παρακολούθησης που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβανομένων των οδηγιών για τους οικοτόπους και για τα άγρια πτηνά, ή απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, και συμβαδίζουν με αυτές.

2.   Τα κράτη μέλη που μοιράζονται μια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή καταρτίζουν προγράμματα παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, μεριμνούν δε, για λόγους συνεκτικότητας και συντονισμού, ώστε να εξασφαλισθεί ότι:

α)

οι μέθοδοι παρακολούθησης είναι ομοιόμορφες σε όλη τη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των συμπερασμάτων της παρακολούθησης·

β)

λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διασυνοριακές επιπτώσεις και τα σχετικά διασυνοριακά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

3.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα προγράμματα παρακολούθησης στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από τη θέσπισή τους.

4.   Οι προδιαγραφές και οι τυποποιημένες μέθοδοι παρακολούθησης και αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης, και προορίζονται για την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωση αυτής, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 12

Γνωστοποιήσεις και αξιολόγηση από την Επιτροπή

Βάσει των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 3 για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο, για κάθε κράτος μέλος, τα κοινοποιηθέντα στοιχεία συνιστούν το κατάλληλο πλαίσιο προς εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και δύναται να καλεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη να παράσχουν τις τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και απαραίτητες.

Κατά την εκπόνηση των αξιολογήσεων αυτών, η Επιτροπή εξετάζει τη συνοχή των πλαισίων εντός των επιμέρους θαλάσσιων περιοχών ή υποπεριοχών και ανά την Κοινότητα.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων αυτών των γνωστοποιήσεων, η Επιτροπή πληροφορεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη εάν, κατά τη γνώμη της, τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν είναι συμβατά με την παρούσα οδηγία και προσφέρει κατευθύνσεις για τροποποιήσεις που ενδεχομένως κρίνει αναγκαίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 13

Προγράμματα μέτρων

1.   Τα κράτη μέλη αποφασίζουν, για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, τα αναγκαία μέτρα για να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί στα θαλάσσια ύδατά τους η καλή περιβαλλοντική κατάσταση όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Τα μέτρα εκπονούνται βάσει της αρχικής αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τα είδη μέτρων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ.

2.   Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τα μέτρα που εκπονούνται δυνάμει της παραγράφου 1 σε πρόγραμμα μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα μέτρα που απαιτούνται από την κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (21), την οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης (22), και τη μελλοντική νομοθεσία για τα πρότυπα ποιότητας για το περιβάλλον στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα, ή από διεθνείς συμφωνίες.

3.   Κατά την εκπόνηση του προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία στην αειφόρο ανάπτυξη και ιδίως στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των υπό μελέτη μέτρων. Για να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 7 να επιτύχουν τους στόχους τους κατά τρόπο ολοκληρωμένο, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν ή να θεσπίζουν διοικητικά πλαίσια ώστε να επωφελούνται από την αλληλεπίδραση αυτήν.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα να είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά, ενώ παράλληλα διενεργούν αξιολογήσεις των επιπτώσεων καθώς και αναλύσεις κόστους-ωφέλειας, πριν από την εισαγωγή οιουδήποτε νέου μέτρου.

4.   Τα προγράμματα μέτρων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας του χώρου, που συμβάλλουν στη δημιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και καλύπτουν επαρκώς την ποικιλία των οικοσυστημάτων τα οποία συνθέτουν τις περιοχές αυτές, όπως οι ειδικές ζώνες διατήρησης δυνάμει της οδηγίας περί φυσικών οικοτόπων οι ειδικές ζώνες προστασίας δυνάμει της οδηγίας περί αγρίων πτηνών, καθώς και προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές όπως έχει συμφωνηθεί από την Κοινότητα ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στο πλαίσιο διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη.

5.   Όταν τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η διαχείριση μιας ανθρώπινης δραστηριότητας σε κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στις περιοχές στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 4, απευθύνονται, μεμονωμένα ή από κοινού, στην αρμόδια αρχή ή διεθνή οργανισμό, με στόχο την εξέταση και ενδεχόμενη λήψη μέτρων που ίσως είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, ώστε να διαφυλαχθούν η ακεραιότητα, η δομή και η λειτουργία των οικοσυστημάτων που πρέπει να διατηρηθούν ή, όπου αυτό χρειάζεται, να αποκατασταθούν.

6.   Το αργότερο έως το 2013, τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν, για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, πληροφορίες σχετικά με τους τόπους που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.

7.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν, στα προγράμματα μέτρων τους, πώς εφαρμόζονται τα μέτρα και πώς αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1.

8.   Τα κράτη μέλη εξετάζουν τις συνέπειες των μέτρων που προγραμματίζουν για τις περιοχές που βρίσκονται εκτός των θαλάσσιων υδάτων τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης βλαβών και, αν είναι δυνατό, να υπάρξουν θετικές συνέπειες για τις περιοχές αυτές.

9.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή καθώς και οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο κράτος μέλος σχετικά με τα προγράμματα μέτρων, εντός τριών μηνών από τη θέσπισή τους.

10.   Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα αρχίζουν να λειτουργούν εντός ενός έτους από τη θέσπισή τους.

Άρθρο 14

Εξαιρέσεις

1.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να χαρακτηρίζει σημεία των θαλάσσιων υδάτων του όπου, λόγω οποιουδήποτε από τους λόγους που απαριθμούνται στα στοιχεία α) ως δ), είναι αδύνατο να επιτευχθούν σε όλες τους τις πτυχές οι περιβαλλοντικοί στόχοι ή η καλή περιβαλλοντική κατάσταση με μέτρα τα οποία λαμβάνει το συγκεκριμένο κράτος μέλος, ή δεν μπορούν να επιτευχθούν εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος, εξαιτίας λόγων που αναφέρονται στο στοιχείο ε):

α)

ανάληψη δράσης ή αδράνεια για την οποία το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν είναι υπεύθυνο·

β)

φυσικές αιτίες·

γ)

ανωτέρα βία·

δ)

τροποποιήσεις ή μεταβολές των φυσικών χαρακτηριστικών των θαλάσσιων υδάτων λόγω δράσεων που αναλαμβάνονται για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που είναι σημαντικότεροι από τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μεταξύ των οποίων και τυχόν διασυνοριακές επιπτώσεις·

ε)

φυσικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την έγκαιρη βελτίωση της κατάστασης των σχετικών θαλάσσιων υδάτων.

Το οικείο κράτος μέλος οριοθετεί σαφώς τα εν λόγω σημεία στο πρόγραμμα μέτρων του και παρέχει στην Επιτροπή την αιτιολόγηση της άποψής του. Κατά την οριοθέτηση, το κράτος μέλος εξετάζει τις συνέπειες για τα κράτη μέλη στη σχετική περιοχή ή υποπεριοχή.

Ωστόσο, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα ad hoc μέτρα για την αδιάλειπτη επιδίωξη των περιβαλλοντικών στόχων, για την πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων που θίγονται από αίτια προσδιοριζόμενα στα στοιχεία β), γ) ή δ) και για το μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων στην αντίστοιχη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή ή στα θαλάσσια ύδατα άλλων κρατών μελών.

2.   Στην περίσταση που καλύπτει το στοιχείο δ) της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τροποποιήσεις ή μεταβολές να μην αποκλείουν οριστικά ή θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στην αντίστοιχη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή ή στα θαλάσσια ύδατα άλλων κρατών μελών.

3.   Τα ad hoc μέτρα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 ενσωματώνονται, στο μέτρο του εφικτού, στα προγράμματα μέτρων.

4.   Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και εφαρμόζουν όλα τα στοιχεία των στρατηγικών για τη θάλασσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, αλλά δεν υποχρεούνται, παρά μόνο για να γίνει σεβαστή η αρχική αξιολόγηση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 8, να λαμβάνουν ειδικά μέτρα όταν δεν υφίσταται σημαντικός κίνδυνος για το θαλάσσιο περιβάλλον, ή όταν το κόστος ενδέχεται να είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τους κινδύνους, εφόσον όμως δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω χειροτέρευση.

Όταν ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει μέτρα για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, παρέχει στην Επιτροπή την αιτιολόγηση της απόφασής του, ενώ φροντίζει ώστε να μη γίνει οριστικά αδύνατη η επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

Άρθρο 15

Συστάσεις για κοινοτική δράση

1.   Όταν ένα κράτος μέλος εντοπίζει θέμα το οποίο έχει επιπτώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων του και το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω εθνικών μέτρων, ή το οποίο συνδέεται με άλλη κοινοτική ή διεθνή συμφωνία, ενημερώνει την Επιτροπή και δικαιολογεί την άποψή του.

Η Επιτροπή απαντά εντός εξαμήνου.

2.   Αν απαιτείται δράση από τα κοινοτικά όργανα, τα κράτη μέλη προβαίνουν στις κατάλληλες συστάσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο για μέτρα σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1. Εάν η σχετική κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει διαφορετικά, η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε οιαδήποτε τέτοια σύσταση εντός εξαμήνου, και, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις αυτές σε σχετικές προτάσεις που υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Γνωστοποιήσεις και αξιολόγηση από την Επιτροπή

Βάσει των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο, στην περίπτωση κάθε κράτους μέλους, τα γνωστοποιηθέντα προγράμματα συνιστούν το κατάλληλο πλαίσιο προς εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και δύναται να καλεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη να παράσχουν τις τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και απαραίτητες.

Κατά την εκπόνηση των αξιολογήσεων αυτών, η Επιτροπή εξετάζει τη συνοχή μεταξύ των προγραμμάτων μέτρων εντός των επιμέρους θαλάσσιων περιοχών ή υποπεριοχών και ανά την Κοινότητα.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή όλων αυτών των γνωστοποιήσεων, η Επιτροπή πληροφορεί τα αντίστοιχα κράτη μέλη εάν, κατά τη γνώμη της, τα προγράμματα μέτρων που κοινοποιήθηκαν είναι συμβατά με την παρούσα οδηγία και προσφέρει κατευθύνσεις για τροποποιήσεις που ενδεχομένως κρίνει αναγκαίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Άρθρο 17

Επικαιροποίηση

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν με συντονισμένο τρόπο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, τα ακόλουθα στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών τους κάθε έξι έτη μετά την αρχική θέσπισή τους:

α)

την αρχική αξιολόγηση και τον καθορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 αντιστοίχως·

β)

τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1·

γ)

τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1·

δ)

τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2.

3.   Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις επικαιροποιήσεις ύστερα από επανεξέταση βάσει της παραγράφου 2, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, στις περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2.

4.   Τα άρθρα 12 και 16 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν έναντι του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18

Ενδιάμεσες εκθέσεις

Τα κράτη μέλη, εντός τριών ετών από τη δημοσίευση κάθε προγράμματος μέτρων ή επικαιροποίησης σχετικών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2, υποβάλλουν στην Επιτροπή μια σύντομη ενδιάμεση έκθεση η οποία περιγράφει την επιτελεσθείσα πρόοδο στον τομέα εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο 19

Δημόσια διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού

1.   Σύμφωνα με σχετική ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και καλούν να συμμετάσχουν, όπου είναι δυνατό, υφιστάμενους οργανισμούς ή φορείς διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών συμβάσεων για τη θάλασσα, επιστημονικών συμβουλευτικών φορέων και περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων.

2.   Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και διαθέτουν στο κοινό προς σχολιασμό τα συνοπτικά στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών ή των επικαιροποιήσεών τους, ως εξής:

α)

την αρχική αξιολόγηση και τον ορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1·

β)

τους περιβαλλοντικούς στόχους που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1·

γ)

τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1·

δ)

τα προγράμματα μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2.

3.   Όσον αφορά την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, εφαρμόζεται η οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (23).

Σύμφωνα με την οδηγία 2007/2/ΕΚ, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, για την εκτέλεση των καθηκόντων της σε σχέση με την παρούσα οδηγία και ιδίως για την επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κοινότητα, στη βάση του άρθρου 20 παράγραφος 3 στοιχείο β), πρόσβαση και χρήση δικαιωμάτων όσον αφορά τα ως άνω δεδομένα και πληροφορίες που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1, και από τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Το αργότερο έξι μήνες μετά τη διάθεση των στοιχείων και των πληροφοριών που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 8, και από τα προγράμματα παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11, οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, για να τον βοηθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 20

Εκθέσεις της Επιτροπής

1.   Η Επιτροπή δημοσιεύει μια πρώτη έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός δύο ετών από την παραλαβή όλων των προγραμμάτων μέτρων και οπωσδήποτε έως το 2019.

Η Επιτροπή δημοσιεύει εν συνεχεία ανάλογες εκθέσεις ανά έξι έτη και τις υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2.   Το αργότερο στις 15 Ιουλίου 2012 η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση η οποία αξιολογεί τη συμβολή της παρούσας οδηγίας στην εκπλήρωση υφισταμένων υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών των κρατών μελών ή της Κοινότητας στο κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στα θαλάσσια ύδατα.

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.   Οι εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

επισκόπηση της προόδου που έχει συντελεστεί όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·

β)

επισκόπηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κοινότητα, που εκτελείται σε συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τους συναφείς περιφερειακούς οργανισμούς και συμβάσεις με αντικείμενο τη θάλασσα και την αλιεία·

γ)

επισκόπηση των θαλάσσιων στρατηγικών, και προτάσεις για τη βελτίωσή τους·

δ)

σύνοψη των πληροφοριών που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και 16, καθώς και των αξιολογήσεων της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 16, σε συσχετισμό με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 15·

ε)

σύνοψη της ανταπόκρισης σε κάθε έκθεση που υποβάλλει στην Επιτροπή ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18·

στ)

σύνοψη των απαντήσεων στα σχόλια που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις προηγούμενες θαλάσσιες στρατηγικές·

ζ)

σύνοψη της συμβολής άλλων σχετικών κοινοτικών πολιτικών στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 21

Έκθεση προόδου σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές

Στη βάση των πληροφοριών που έχουν προσφέρει τα κράτη μέλη έως το έτος 2013, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση, το αργότερο το 2014, σχετικά με την πρόοδο στη θέσπιση προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποχρεώσεις δυνάμει της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας και των κρατών μελών.

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 22

Κοινοτική χρηματοδότηση

1.   Δεδομένου του πρωταρχικού χαρακτήρα που έχει η θέσπιση στρατηγικής για τη θάλασσα, η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας υποστηρίζεται από τα υπάρχοντα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και προϋποθέσεις.

2.   Τα προγράμματα που εκπονούν τα κράτη μέλη συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σύμφωνα με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα.

Άρθρο 23

Επανεξέταση της παρούσας οδηγίας

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία έως τις 15 Ιουλίου 2023 και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Τεχνικές προσαρμογές

1.   Τα παραρτήματα III, IV και V δύνανται να προσαρμόζονται στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3, λαμβάνοντας υπόψη τις περιόδους που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των θαλάσσιων στρατηγικών.

2.   Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2,

α)

μπορεί να θεσπισθούν μεθοδολογικά πρότυπα για την εφαρμογή των παραρτημάτων Ι, III, IV και V·

β)

μπορεί να θεσπισθούν τεχνικά υποδείγματα (δελτία) για τη διαβίβαση και την επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών και χαρτογραφικών στοιχείων.

Άρθρο 25

Κανονιστική επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε τρεις μήνες.

3.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 ως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Άρθρο 26

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 15 Ιουλίου 2010. Κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των κυρίων διατάξεων της εθνικής τους νομοθεσίας που θεσπίζουν στον τομέα της παρούσας οδηγίας.

3.   Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν θαλάσσια ύδατα θέτουν σε ισχύ μόνον τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και του άρθρου 7.

Αν οι διατάξεις αυτές είναι ήδη εν ισχύι στην εθνική νομοθεσία, τα οικεία κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενό τους.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 28

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 17 Ιουνίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  ΕΕ C 185 της 18.8.2006, σ. 20.

(2)  ΕΕ C 206 της 29.8.2006, σ. 5.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006 (ΕΕ C 314 Ε της 21.12.2006, σ. 86), κοινή θέση του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2007 (ΕΕ C 242 Ε της 16.10.2007, σ. 11) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2008.

(4)  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/105/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 368).

(6)  ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/105/ΕΚ.

(7)  ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/32/ΕΚ (ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 60).

(9)  ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 73 της 16.3.1994, σ. 19.

(11)  ΕΕ L 104 της 3.4.1998, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 118 της 19.5.2000, σ. 44.

(13)  ΕΕ L 240 της 19.9.1977, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 322 της 14.12.1999, σ. 32.

(15)  ΕΕ L 67 της 12.3.1983, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 322 της 14.12.1999, σ. 18.

(17)  ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

(18)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2007 (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 1).

(19)  ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.

(20)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(21)  ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(22)  ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37.

(23)  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης

(Άρθρο 3 σημείο 5, άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 και άρθρο 24)

1.

Η βιοποικιλότητα διατηρείται. Η ποιότητα και η συχνότητα των ενδιαιτημάτων και η κατανομή και αφθονία των ειδών είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες φυσιογραφικές, γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες.

2.

Η εισαγωγή μη αυτόχθονων ειδών από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι σε επίπεδα που δεν αλλοιώνουν δυσμενώς τα οικοσυστήματα.

3.

Οι πληθυσμοί όλων των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ιχθύων, των μαλακίων και των οστρακοδέρμων βρίσκονται σε ασφαλή όρια από βιολογική άποψη, παρουσιάζοντας μια κατανομή του πληθυσμού ανά ηλικία και ανά μέγεθος που δείχνει την καλή κατάσταση του αποθέματος.

4.

Όλα τα στοιχεία των δικτύων θαλάσσιας τροφής, στο βαθμό που είναι γνωστά, υπάρχουν σε συνθήκες φυσιολογικής αφθονίας και ποικιλίας και σε επίπεδα ικανά να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη αφθονία των ειδών και τη διατήρηση της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητάς τους.

5.

Ελαχιστοποιείται ο ανθρωπογενής ευτροφισμός και ιδίως οι δυσμενείς επιπτώσεις του, όπως απώλειες στη βιοποικιλότητα, υποβάθμιση του οικοσυστήματος, εξάπλωση επιβλαβών φυκών και έλλειψη οξυγόνου στο βυθό των θαλασσών.

6.

Η ακεραιότητα του θαλάσσιου βυθού είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζονται η δομή και οι λειτουργίες των οικοσυστημάτων ενώ, ιδίως, τα βενθικά οικοσυστήματα δεν επηρεάζονται αρνητικά.

7.

Η μόνιμη αλλοίωση των υδρογραφικών συνθηκών δεν επηρεάζει δυσμενώς τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

8.

Οι συγκεντρώσεις των ρυπογόνων ουσιών βρίσκονται σε επίπεδα που δεν προκαλούν αποτελέσματα ρύπανσης.

9.

Οι ρυπογόνες ουσίες σε ψάρια και άλλα θαλασσινά για ανθρώπινη κατανάλωση δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που θεσπίζονται από την κοινοτική νομοθεσία ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα.

10.

Οι ιδιότητες και ποσότητες των απορριμμάτων στη θάλασσα δεν προκαλούν βλάβη στο παραθαλάσσιο και θαλάσσιο περιβάλλον.

11.

Η εισαγωγή ενέργειας, καθώς και υποθαλάσσιου θορύβου βρίσκονται σε επίπεδα που δεν επηρεάζουν δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλλον.

Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σε μία θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή κατά το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη εξετάζουν καθένα από τα χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα προκειμένου να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσουν για τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή. Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμη η χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω χαρακτηριστικά, υποβάλλει αιτιολόγηση στην Επιτροπή στο πλαίσιο της γνωστοποίησης κατ’ άρθρο 9 παράγραφος 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αρμόδιες αρχές

(Άρθρο 7 παράγραφος 1)

1.

Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής ή αρχών – Επίσημη ονομασία και διεύθυνση της προσδιορισθείσας αρμόδιας αρχής ή αρχών.

2.

Νομικό καθεστώς της αρμόδιας αρχής ή αρχών – Σύντομη περιγραφή του νομικού καθεστώτος της αρμόδιας αρχής ή αρχών.

3.

Ευθύνες – Σύντομη περιγραφή των νομικών και διοικητικών ευθυνών της αρμόδιας αρχής ή αρχών και του ρόλου τους για τα συγκεκριμένα θαλάσσια ύδατα.

4.

Ιδιότητα του μέλους – Όταν η αρμόδια αρχή ή αρχές ενεργούν ως συντονιστικός φορέας για άλλες αρμόδιες αρχές, απαιτείται κατάλογος αυτών, καθώς και περίληψη των θεσμικών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί για να εξασφαλίζεται ο συντονισμός.

5.

Περιφερειακός ή υπό-περιφερειακός συντονισμός – Απαιτείται σύνοψη των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί για να εξασφαλίζεται ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών των οποίων τα θαλάσσια ύδατα εμπίπτουν στην ίδια θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Χαρακτηριστικά, πιέσεις και επιπτώσεις

(Άρθρο 8 παράγραφος 1, άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3, άρθρο 10 παράγραφος 1, άρθρο 11 παράγραφος 1 και άρθρο 24)

Πίνακας 1

Χαρακτηριστικά

Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά

Τοπογραφία και βαθυμετρία του θαλάσσιου βυθού,

Ετήσιες και εποχιακές θερμοκρασίες και παγοκάλυψη, ταχύτητα ρευμάτων, άνοδος υδάτων, έκθεση στα κύματα, μεικτικά χαρακτηριστικά, θολότητα, χρόνος παραμονής,

Κατανομή της αλατότητας στο χώρο και το χρόνο,

Κατανομή στο χώρο και το χρόνο των θρεπτικών ουσιών (DIN, TN, DIP, TP, TOC) και του οξυγόνου,

Τιμές των pH και pCO2 ή άλλη ισοδύναμη πληροφορία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οξίνισης των θαλασσών.

Τύποι ενδιαιτημάτων

Ο (οι) δεσπόζων(-οντες) τύπος(-οι) ενδιαιτημάτων βυθού και στηλών ύδατος, με περιγραφή των χαρακτηριστικών φυσικών και χημικών ιδιοτήτων (βάθος, θερμοκρασίες των υδάτων, ρεύματα και άλλες κινήσεις των υδάτων, αλατότητα, δομή και σύνθεση των υποστρωμάτων του θαλάσσιου βυθού),

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ειδικών τύπων ενδιαιτημάτων, ιδίως εκείνων που αναγνωρίζονται ή προσδιορίζονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγίες για τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά) ή διεθνείς συμβάσεις, ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος ή ενδιαφέροντος όσον αφορά τη βιολογική ποικιλότητα,

Ενδιαιτήματα σε περιοχές, οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, της θέσεως ή της στρατηγικής σημασίας τους, απαιτούν ιδιαίτερη αναφορά· μεταξύ αυτών μπορούν να συγκαταλέγονται περιοχές που υπόκεινται σε έντονες ή ειδικές πιέσεις ή περιοχές που χρήζουν ειδικού καθεστώτος προστασίας.

Βιολογικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή των βιολογικών κοινοτήτων που συνδέονται με τα δεσπόζοντα ενδιαιτήματα βυθού και στηλών ύδατος. Η περιγραφή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις κοινότητες φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού, συμπεριλαμβανομένων των ειδών και της εποχιακής και γεωγραφικής διακύμανσης,

Πληροφορίες για τα αγγειόσπερμα, τα μακροφύκη και την ασπόνδυλη βενθική πανίδα, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των ειδών, της βιομάζας, και της ετήσιας/εποχιακής διακύμανσης,

Στοιχεία σχετικά με τη δομή των ιχθυοπληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης της αφθονίας, της κατανομής και της δομής από πλευράς ηλικίας/μεγέθους των πληθυσμών,

Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης και του καθεστώτος των ειδών των θαλάσσιων θηλαστικών και ερπετών που απαντούν στη θαλάσσια περιοχή/υποπεριοχή,

Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης και του καθεστώτος των ειδών θαλάσσιων ειδών όλων των πτηνών που απαντούν στη θαλάσσια περιοχή/υποπεριοχή,

Περιγραφή της πληθυσμιακής δυναμικής, της φυσικής και πραγματικής ζώνης εξάπλωσης και του καθεστώτος των άλλων ειδών που απαντούν στη θαλάσσια περιοχή/υποπεριοχή, τα οποία υπόκεινται σε κοινοτική νομοθεσία ή σε διεθνείς συμφωνίες,

Κατάλογο της χρονικής συχνότητας, της αφθονίας και κατανομής των μη αυτόχθονων εξωτικών ειδών, ή ενδεχομένως των γενετικώς αποκλινουσών μορφών αυτοχθόνων ειδών που απαντούν στη θαλάσσια περιοχή/υποπεριοχή.

Άλλα χαρακτηριστικά

Περιγραφή της κατάστασης των χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που προξενούν ανησυχία, της ρύπανσης των ιζημάτων, των θερμών σημείων, των σχετικών με την υγεία ζητημάτων και της μόλυνσης των ζώντων οργανισμών (και ειδικότερα των ζώντων οργανισμών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση),

Περιγραφή κάθε άλλου γνωρίσματος και τυπικού ή ειδοποιού χαρακτηριστικού της θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής.


Πίνακας 2

Πιέσεις και επιπτώσεις

Φυσικές απώλειες

Κάλυψη (π.χ. με την κατασκευή ανθρωπογενών δομών, την απομάκρυνση της λάσπης από βυθοκορήσεις),

Σφράγιση (που οφείλεται λόγου χάριν σε μόνιμες κατασκευές).

Φυσικές ζημίες

Μεταβολές της προσάμμωσης (π.χ. απορροή, βυθοκόρηση, απορρίψεις/απομάκρυνση λάσπης από βυθοκορήσεις),

Διάβρωση (π.χ. επίπτωση στο βυθό από εμπορική αλιεία, ναυσιπλοΐα, αγκυροβόληση),

Επιλεκτική εξαγωγή (π.χ. εξερεύνηση και εκμετάλλευση έμψυχων και άψυχων πόρων στον πυθμένα και το υπέδαφος).

Άλλες φυσικές οχλήσεις

Υποβρύχιες ηχητικές οχλήσεις (π.χ. από ναυτιλία, υπόγειο ακουστικό εξοπλισμό),

Θαλάσσια ρύπανση από απορρίμματα.

Αλληλεπίδραση με υδρολογικές διαδικασίες

Σημαντικές μεταβολές της θερμικής κατάστασης (π.χ. απορροές από σταθμούς παραγωγής ενέργειας),

Σημαντικές μεταβολές της αλατότητας (π.χ. από κατασκευές που εμποδίζουν τις κινήσεις των υδάτων, υδροληψία).

Ρύπανση από επικίνδυνες ουσίες

Εισαγωγή συνθετικών ενώσεων (π.χ. ουσίες προτεραιότητας της οδηγίας 2000/60/ΕΚ που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως φυτοφάρμακα, αντιρρυπαντικές ουσίες, φαρμακευτικές ουσίες, π.χ. λόγω διαρροών από πηγές διάχυσης, ρύπανσης από πλοία, ατμοσφαιρικών εναποθέσεων και βιολογικά δραστικές ουσίες),

Εισαγωγή μη συνθετικών ουσιών και ενώσεων (π.χ. βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες π.χ. λόγω ρύπανσης από πλοία και πετρέλαιο, αέριο και μεταλλευτική έρευνα και εκμετάλλευση, ατμοσφαιρικών εναποθέσεων, εισροών ποταμίων υδάτων),

Εισαγωγή ραδιενεργών νουκλεϊδίων.

Συστηματική ή/και σκόπιμη ελευθέρωση ουσιών

Εισαγωγή άλλων ουσιών, στερεών, υγρών ή αερίων, σε θαλάσσια ύδατα, λόγω συστηματικής ή/και σκόπιμης ελευθέρωσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως επιτρέπουν, η κοινοτική νομοθεσία ή/και οι διεθνείς συμβάσεις.

Εμπλουτισμός με θρεπτικές ουσίες και οργανική ύλη

Εναποθέσεις λιπασμάτων και άλλων ουσιών πλούσιων σε άζωτο και φωσφόρο (π.χ. από εστίες ρύπανσης και πηγές διάχυσης όπως η γεωργία, οι υδροκαλλιέργειες, ατμοσφαιρικές εναποθέσεις),

Εισαγωγή οργανικής ύλης (π.χ. υπόνομοι, υδατοκαλλιέργειες, εισροές ποταμίων υδάτων).

Βιολογικές οχλήσεις

Εισαγωγή παθογόνων μικροβιακών οργανισμών,

Εισαγωγή μη αυτοχθόνων ειδών και μετατοπίσεις,

Επιλεκτική εξαγωγή βιολογικών ειδών, συμπεριλαμβανομένης συμπτωματικής παράπλευρης αλίευσης (π.χ. μέσω εμπορικής και ψυχαγωγικής αλιείας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδεικτικός κατάλογος χαρακτηριστικών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων

(Άρθρο 10 παράγραφος 1 και άρθρο 24)

1.

Επαρκής κάλυψη των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια ύδατα που βρίσκονται υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κρατών μελών σε θαλάσσια περιοχή/υποπεριοχή.

2.

Ανάγκη καθορισμού α) στόχων για τον καθορισμό των επιθυμητών όρων βάσει του ορισμού της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης· β) μετρήσιμοι στόχοι και συναφείς δείκτες που επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση και γ) επιχειρησιακοί στόχοι που αναφέρονται σε συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής που διευκολύνουν την υλοποίησή τους.

3.

Καθορισμός της οικολογικής κατάστασης που πρέπει να επιδιωχθεί ή να διατηρηθεί και αποσαφήνιση αυτής της οικολογικής κατάστασης υπό το πρίσμα μετρήσιμων ιδιοτήτων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα θαλάσσια ύδατα κράτους μέλους σε θαλάσσια περιοχή/υποπεριοχή.

4.

Συνοχή της δέσμης στόχων· μη αντιφατικότητα των στόχων.

5.

Καθορισμός των πόρων που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων.

6.

Διατύπωση των στόχων, και πιθανών ενδιάμεσων στόχων, στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος για την επίτευξή τους.

7.

Καθορισμός των δεικτών που προβλέπονται για την παρακολούθηση της προόδου και τον προσανατολισμό των διαχειριστικών αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων.

8.

Κατά περίπτωση, καθορισμός σημείων αναφοράς (σημεία αναφοράς — στόχοι και όρια).

9.

Επαρκής συνεκτίμηση, όταν τίθενται οι στόχοι, των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και ανησυχιών.

10.

Εξέταση της δέσμης περιβαλλοντικών στόχων, των συναφών δεικτών και σημείων αναφοράς —ορίων και στόχων— που καθορίζονται σε συνάρτηση με το γενικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων θα οδηγούσε στη συμμόρφωση προς, τους εν λόγω στόχους, της κατάστασης των υδάτων υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών σε μια θαλάσσια περιοχή.

11.

Συμβατότητα των περιβαλλοντικών στόχων με τους στόχους στους οποίους έχουν δεσμευθεί η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο σχετικών διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών, αξιοποιώντας αυτές που ενδείκνυνται περισσότερο για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, με σκοπό την υλοποίηση του περιβαλλοντικού στόχου που τίθεται στο άρθρο 1.

12.

Αφ’ ης στιγμής συγκεντρωθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι δείκτες, είναι σκόπιμο να εξεταστούν από κοινού υπό το πρίσμα του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 1, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον η επίτευξη των στόχων θα οδηγούσε το θαλάσσιο περιβάλλον σε μια κατάσταση αντίστοιχη προς αυτούς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Προγράμματα παρακολούθησης

(Άρθρο 11 παράγραφος 1 και άρθρο 24)

1.

Ανάγκη παροχής πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης και την εκτίμηση της απόστασης που απομένει, καθώς και της επιτευχθείσας προόδου προς την κατεύθυνση της καλής οικολογικής κατάστασης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και με τα κριτήρια και μεθοδολογικά πρότυπα που πρέπει να καθοριστούν δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3.

2.

Ανάγκη πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό των δεικτών που είναι κατάλληλοι για τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 10.

3.

Ανάγκη πληροφοριών για να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 13.

4.

Ανάγκη ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στον προσδιορισμό της αιτίας της αλλαγής και, ως αποτέλεσμα αυτού, των τυχόν διαρθρωτικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για να επανέλθει η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όταν έχουν παρατηρηθεί διαφορές σε σχέση με το επιδιωκόμενο φάσμα καταστάσεων.

5.

Ανάγκη παραγωγής πληροφοριών σχετικά με τους χημικούς ρύπους που απαντώνται σε είδη ευρισκόμενα στις ζώνες εμπορικής αλιείας και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

6.

Ανάγκη πρόβλεψης δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν ότι τα διορθωτικά μέτρα όντως επιφέρουν τις επιδιωκόμενες αλλαγές, αλλά καμία παρενέργεια.

7.

Ανάγκη συνδυασμού και συγκέντρωσης των πληροφοριών, με γνώμονα τις θαλάσσιες περιοχές ή υποπεριοχές σύμφωνα με το άρθρο 4.

8.

Ανάγκη να διασφαλιστεί η συμβατότητα των προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης εντός και μεταξύ των θαλάσσιων περιοχών ή/και υποπεριοχών.

9.

Ανάγκη επεξεργασίας τεχνικών προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων παρακολούθησης σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε οι πληροφορίες να καταστούν συγκρίσιμες.

10.

Ανάγκη να εξασφαλισθεί, στο μέτρο του δυνατού, η συμβατότητα με τα υφιστάμενα προγράμματα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο να προαχθεί η συνοχή των εν λόγω προγραμμάτων και να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές περί παρακολούθησης που ταιριάζουν καλύτερα στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή.

11.

Ανάγκη να περιληφθεί, στην αρχική αξιολόγηση του άρθρου 8, μια αξιολόγηση των κυριότερων αλλαγών στους περιβαλλοντικούς όρους και, ενδεχομένως, τα νέα ή τα ανακύπτοντα προβλήματα.

12.

Στην αρχική αξιολόγηση κατ’ άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας, χρειάζεται επεξεργασία των καταλλήλων στοιχείων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, συνεκτιμώντας και τη φυσική διακύμανσή τους, και αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, τους καθορισμένους δείκτες και τα οικεία σημεία αναφοράς —όρια ή στόχους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Προγράμματα μέτρων

(Άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 24)

1.

Έλεγχοι δραστηριοτήτων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα ανθρώπινης δραστηριότητας.

2.

Έλεγχοι επιπτώσεων: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον επιτρεπόμενο βαθμό όχλησης μιας συνιστώσας του οικοσυστήματος.

3.

Ρύθμιση της χωρικής και χρονικής κατανομής: διαχειριστικά μέτρα που επηρεάζουν τον τόπο και το χρόνο στον οποίο επιτρέπεται κάποια δραστηριότητα.

4.

Μέτρα συντονισμού της διαχείρισης: μέσα που διασφαλίζουν το συντονισμένο χαρακτήρα της διαχείρισης.

5.

Μέτρα για τη βελτίωση της ανιχνευσιμότητας, όπου αυτό είναι εφικτό, της θαλάσσιας ρύπανσης.

6.

Οικονομικά κίνητρα: διαχειριστικά μέτρα τα οποία, λόγω του οικονομικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, ωθούν τους χρήστες των θαλασσίων οικοσυστημάτων να ενεργούν κατά τρόπον ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη της επιδιωκόμενης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης.

7.

Μέσα άμβλυνσης των επιπτώσεων και μέτρα αποκατάστασης: διαχειριστικά μέσα που προσανατολίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες προς την αποκατάσταση των πληγέντων στοιχείων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

8.

Επικοινωνία, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και ευαισθητοποίηση του κοινού.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/41


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουνίου 2008

για καθορισμό της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής στις δαπάνες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων στη Γερμανία το 2006

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 2722]

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2008/483/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 3 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ καθορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για συγκεκριμένα κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Κοινότητα, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση της κλασικής πανώλους των χοίρων το ταχύτερο δυνατό, θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής καθορίζει τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2). Στο άρθρο 3 του κανονισμού ορίζονται κανόνες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες για την παροχή κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

(3)

Δυνάμει της απόφασης 2006/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Κοινότητα στο πλαίσιο της εξάλειψης της κλασικής πανώλους των χοίρων στη Γερμανία το 2006 (3), χορηγήθηκε στη Γερμανία χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων καταπολέμησης της κλασικής πανώλους των χοίρων το 2002. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, καταβλήθηκε μια πρώτη δόση ύψους 5 000 000 ευρώ.

(4)

Στις 6 Δεκεμβρίου 2006 η Γερμανία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(5)

Από τις 23 Απριλίου έως τις 27 Απριλίου 2007, η Επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής και η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών καθώς και τα τελικά συμπεράσματα κοινοποιήθηκαν στη Γερμανία με επιστολή τής 6ης Φεβρουαρίου 2008.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι οι προγραμματισθείσες ενέργειες πράγματι εκτελέστηκαν και ότι οι αρχές παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Οι γερμανικές αρχές εκπλήρωσαν πλήρως τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(8)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, πρέπει τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της κοινοτικής χρηματοδοτικής υποστήριξης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση της κλασικής πανώλους των χοίρων στη Γερμανία το 2006.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στη Γερμανία

Η συνολική κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση της κλασικής πανώλους των χοίρων στη Γερμανία το 2006 καθορίζεται σε 8 315 827,65 ευρώ.

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις πληρωμής

Το υπόλοιπο ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης καθορίζεται σε 3 315 827,65 ευρώ.

Άρθρο 3

Αποδέκτης

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 314 της 15.11.2006, σ. 37.


25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/43


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Ιουνίου 2008

σχετικά με την παράταση ορισμένων αποφάσεων για κρατικές ενισχύσεις

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 2883]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/484/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 87 και 88,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διάρκεια ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (1), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (2) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση (3) παρατάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001, όσον αφορά την παράταση της διάρκειας ισχύος τους (4) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Η ισχύς των αποφάσεων της Επιτροπής για την έγκριση καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ή (ΕΚ) αριθ. 68/2001 παρατάθηκε, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008, με την απόφαση 2007/72/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 (5).

(2)

Δεδομένου ότι ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (6) ο οποίος αντικαθιστά τους κανονισμούς αυτούς προβλέπεται να εγκριθεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα μετά τις 30 Ιουνίου 2008, είναι ανάγκη να παραταθεί η ισχύς των αποφάσεων της Επιτροπής για την έγκριση καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ή (ΕΚ) αριθ. 68/2001, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη μεταβατική περίοδος μέχρι την έναρξη ισχύος του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη των κατάλληλων μέτρων που αναφέρονται στο σημείο 107 τρίτη περίπτωση των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013, της 4ης Μαρτίου 2006 (7), και τα οποία έγιναν δεκτά από όλα τα κράτη μέλη, η ισχύς των αποφάσεων της Επιτροπής για την έγκριση καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ή (ΕΚ) αριθ. 68/2001 πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2008.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1040/2006 (ΕΕ L 187 της 8.7.2006, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1040/2006.

(3)  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 20. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1040/2006.

(4)  ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 85.

(5)  ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 180.

(6)  ΕΕ C 210 της 8.9.2007, σ. 14.

(7)  ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13.


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/44


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2008/485/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Ιουνίου 2008

που τροποποιεί και παρατείνει την κοινή δράση 2007/405/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ) και τη διασύνδεσή της με τη δικαιοσύνη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (EUPOL RD Congo)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2007/405/ΚΕΠΠΑ (1) για αρχική περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2008.

(2)

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τις αρχές του Κονγκό και άλλους ενδιαφερομένους, κρίθηκε αναγκαίο να παραταθεί η αποστολή για ένα έτος.

(3)

Τα καθήκοντα της EUPOL RD Congo θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την παροχή βοήθειας στην Police Nationale Congolaise στους τομείς της Αστυνομίας Συνόρων και της Υπηρεσίας Ελέγχου της Αστυνομίας. Εξάλλου, η αποστολή θα πρέπει να συμβάλλει στις πτυχές αστυνομίας, ισότητας των φύλων, ανθρώπινων δικαιωμάτων, και παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις της διαδικασίας σταθεροποίησης στις ανατολικές περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), και να διευκολύνει τη διασύνδεση και την εναρμόνιση των προσπαθειών αυτών με τις εθνικές διαδικασίες για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ιδίως με την παροχή στήριξης σε δύο προγράμματα που αποβλέπουν στην υλοποίηση των συμφωνιών που υπογράφηκαν στην Γκόμα στις 23 Ιανουαρίου 2008 από την κυβέρνηση της ΛΔΚ και διάφορες ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Κιβού, και συγκεκριμένα το Programme Amani και το Plan de Stabilisation de l’Est, τα οποία περιλαμβάνουν, αμφότερα, αστυνομικές συνιστώσες.

(4)

Εν προκειμένω, η EUPOL RD Congo θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα θέματα ασφαλείας, τη βία λόγω φύλου, τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις, και το διεθνή συντονισμό.

(5)

Ένα ποσό δημοσιονομικής αναφοράς θα πρέπει να προβλεφθεί για να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την αποστολή για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2008 έως τις 30 Ιουνίου 2009.

(6)

Η εντολή της αποστολής εκτελείται σε πλαίσιο ασφαλείας το οποίο είναι πιθανόν να επιδεινωθεί και να υπονομεύσει τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της συνθήκης,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή δράση 2007/405/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

συμβάλλει στην πολιτική και στις πτυχές αστυνομίας, ισότητας των φύλων, ανθρώπινων δικαιωμάτων και παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις της ειρηνευτικής διαδικασίας στην ανατολική ΛΔΚ, και ειδικότερα στη διασύνδεσή της με τη διαδικασία μεταρρύθμισης της PNC.»·

2.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Διάρθρωση της αποστολής και ζώνη ανάπτυξης

1.   Η αποστολή διαθέτει Γενικό Αρχηγείο (ΓΑ) στην Κινσάσα το οποίο απαρτίζεται από:

α)

τον Αρχηγό Αποστολής,

β)

ομάδα αστυνομικών συμβούλων σε στρατηγικό επίπεδο,

γ)

ομάδα αστυνομικών συμβούλων σε επιχειρησιακό επίπεδο,

δ)

ομάδα νομικών συμβούλων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο,

ε)

διοικητική στήριξη.

2.   Η αποστολή έχει μόνιμη παρουσία στην Γκόμα και το Μπουκαβού, στο ανατολικό τμήμα της ΛΔΚ, ώστε να παρέχει βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στη διαδικασία σταθεροποίησης στην ανατολική ΛΔΚ.

3.   Η λειτουργική κατανομή των καθηκόντων είναι η ακόλουθη:

α)

εμπειρογνώμονες ενσωματωμένοι στις διάφορες ομάδες εργασίας για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας καθώς και σύμβουλοι τοποθετημένοι σε καίριες οργανωτικές θέσεις και θέσεις λήψης αποφάσεων της ΕΠΜΑ, που προβλέπεται από τις αρχές του Κονγκό,

β)

εμπειρογνώμονες τοποθετημένοι στην ΕΑΚ, ιδίως στις καίριες θέσεις, και τοποθετημένο για την πλαισίωση της δικαστικής αστυνομίας και της αστυνομίας τήρησης της έννομης τάξης,

γ)

υποστήριξη στον τομέα του ποινικού δικαίου προκειμένου να προστεθεί στις δραστηριότητες στον τομέα της αστυνομίας διασύνδεση με την ποινική δικαιοσύνη και να δοθεί συνέχεια στις σημαντικές πτυχές της μεταρρύθμισης της ποινικής δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων όσον αφορά το στρατιωτικό ποινικό δίκαιο,

δ)

εμπειρογνωμοσύνη με στόχο να συμβάλει στις οριζόντιες πτυχές της ΜΤΑ,

ε)

εμπειρογνώμονες τοποθετημένοι στην ΕΑΚ, ιδίως σε θέσεις-κλειδιά, προκειμένου να πλαισιώνουν την Αστυνομία Συνόρων και την Υπηρεσία Ελέγχου της Αστυνομίας,

στ)

εμπειρογνώμονες τοποθετημένοι στην αστυνομία καθώς και στις πτυχές ισότητας των φύλων, ανθρώπινων δικαιωμάτων, παιδιών και ένοπλων συγκρούσεων της διαδικασίας σταθεροποίησης των ανατολικών περιοχών, και διασυνδέσεις με τη διαδικασία μεταρρύθμισης της εθνικής αστυνομίας.

4.   Η ζώνη ανάπτυξης είναι η Κινσάσα, η Γκόμα και το Μπουκαβού. Δεδομένων των γεωγραφικών επιπτώσεων της αποστολής στο σύνολο της επικράτειας της ΛΔΚ, που απορρέουν από την εντολή, για την αποστολή, οι μετακινήσεις εμπειρογνωμόνων και η παρουσία τους σε άλλες περιοχές των επαρχιών μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητες, κατόπιν εντολής του Αρχηγού Αποστολής ή οιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Αρχηγό Αποστολής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κατάσταση της ασφάλειας.»·

3.

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αποστολή, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 2008, ανέρχεται σε 5 500 000 EUR.

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αποστολή, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2008 έως τις 30 Ιουνίου 2009, ανέρχεται σε 6 920 000 EUR.»·

4.

Το άρθρο 15 διαγράφεται.

5.

Στο άρθρο 16, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφαρμόζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009.».

Άρθρο 2

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της υιοθέτησής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 23 Ιουνίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC


(1)  ΕΕ L 151 της 13.6.2007, σ. 46. Κοινή δράση όπως τροποποιήθηκε με την κοινή δράση 2008/38/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 9 της 12.1.2008, σ. 18).


Διορθωτικά

25.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 164/46


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1214/2007 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286 της 31ης Οκτωβρίου 2007 )

Στη σελίδα 6, κεφάλαιο 54:

αντί:

«Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς.»,

διάβαζε:

«Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς. Συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες»·

στη σελίδα 54:

α)

διαγράφεται η υποσημείωση 3·

β)

στον κωδικό ΣΟ 0304 19 99, τρίτη στήλη:

αντί

:

«15 (2) (3)»,

διάβαζε

:

«15 (2)»·

στη σελίδα 56:

α)

προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση:

«(3)

Μειωμένος εφαρμοστέος δασμολογικός συντελεστής, ύψους 11,4 % έως τις 16 Δεκεμβρίου 2009 [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 1)]»·

β)

στον κωδικό ΣΟ 0304 29 99, τρίτη στήλη:

αντί

:

«15 (1)»,

διάβαζε

:

«15 (1) (3)»·

στη σελίδα 118, τρίτη στήλη:

α)

στον κωδικό ΣΟ 1511 90 11:

αντί

:

«12,8 (1)»,

διάβαζε

:

«12,8»·

β)

στον κωδικό ΣΟ 1511 90 19:

αντί

:

«10,9»,

διάβαζε

:

«10,9 (1)»·

στη σελίδα 813, μετά τον τίτλο του παραρτήματος 4 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Τα προθήματα και τα επιθήματα μπορούν να συνδυάζονται (π.χ. φωσφορικό υδροχλωρίδιο). Μπορεί να προτάσσεται ένα πολλαπλασιαστικό πρόθημα, όπως δι, δισ, ημι, επτα, εξα, μονο, πεντα, τετρα, τρι … (π.χ. διοξικό). Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης τα συνώνυμα και οι συστηματικές ονομασίες.

INN είναι οι διεθνείς κοινόχρηστες ονομασίες (International Nonproprietary Name) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τις φαρμακευτικές ουσίες.

INNRG είναι οι διεθνείς κοινόχρηστες ονομασίες (INN) για τις φαρμακευτικές ουσίες, ονομασίες των ριζών και των ομάδων, πλήρης κατάλογος του 2004.

INNCN είναι οι χημικές ή συστηματικές ονομασίες που περιλαμβάνονται στις διεθνείς κοινόχρηστες ονομασίες (INN) για τις φαρμακευτικές ουσίες, ονομασίες των ριζών και των ομάδων, πλήρης κατάλογος του 2004».