ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 145

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
4 Ιουνίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου ( 1 )

65

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση ( 1 )

227

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα ( 1 )

234

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 454/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, σε ό,τι αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου

238

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

4.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 145/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 450/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Απριλίου 2008

για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 26, 95, 133 και 135,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Κοινότητα βασίζεται σε τελωνειακή ένωση. Ενδείκνυται, προς όφελος τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των τελωνειακών αρχών της Κοινότητας, να συγκεντρωθεί η ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία στον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα (εφεξής «κώδικας»). Βασιζόμενος στην έννοια της εσωτερικής αγοράς, ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα που εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δασμολογίου και άλλων μέτρων κοινής πολιτικής που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων των εν λόγω κοινών πολιτικών. Η τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να εναρμονισθεί περισσότερο με τις διατάξεις σχετικά με την είσπραξη των επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή, χωρίς να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων.

(2)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και το σχέδιο δράσης για το 2004-2005, είναι σκόπιμο να αναπροσαρμοσθεί το νομικό πλαίσιο για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), βασίστηκε στην ολοκληρωμένη παρουσίαση των τελωνειακών καθεστώτων που εφαρμόζονταν χωριστά στο εκάστοτε κράτος μέλος, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Ο εν λόγω κανονισμός υπέστη επανειλημμένες και ουσιώδεις τροποποιήσεις μετά τη θέσπισή του, με στόχο τη διευθέτηση ειδικών προβλημάτων, όπως η προστασία της καλής πίστης ή ο συνυπολογισμός απαιτήσεων ασφαλείας. Σήμερα, απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις του κώδικα λόγω σημαντικών νομικών μεταβολών που σημειώθηκαν κατά τα τελευταία έτη, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπως η λήξη ισχύος της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και η έναρξη ισχύος των πράξεων προσχώρησης του 2003 και του 2005, καθώς και η τροποποίηση της διεθνούς σύμβασης για την απλούστευση και την εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων (εφεξής «αναθεωρημένη αναθεωρημένη σύμβαση του Κιότο»), στην οποία εγκρίθηκε η προσχώρηση της Κοινότητας με την απόφαση 2003/231/ΕΚ του Συμβουλίου (4). Έχει πλέον φτάσει η στιγμή να εκσυγχρονισθούν τα τελωνειακά καθεστώτα και να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές διασαφήσεις και διατυπώσεις αποτελούν τον κανόνα, ενώ η υποβολή και διεκπεραίωση διασαφήσεων σε χαρτί την εξαίρεση. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν αρκεί μια ακόμη τροποποίηση του ισχύοντος κώδικα και απαιτείται η πλήρης αναμόρφωσή του.

(4)

Είναι σκόπιμο να εισαχθεί στον κώδικα ένα νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ τμημάτων του τελωνειακού εδάφους στα οποία ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (5), και τμημάτων του τελωνειακού εδάφους στα οποία δεν ισχύουν οι εν λόγω διατάξεις, ή στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ τμημάτων στα οποία δεν ισχύουν οι εν λόγω διατάξεις. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα αφορώμενα εμπορεύματα είναι κοινοτικά εμπορεύματα, καθώς και του δημοσιονομικού χαρακτήρα των σχετικών μέτρων σε αυτό το ενδοκοινοτικό εμπόριο, είναι δικαιολογημένο να θεσπίζονται, με μέτρα εφαρμογής, κατάλληλες απλουστεύσεις των τελωνειακών διατυπώσεων που θα ισχύουν για αυτά τα εμπορεύματα.

(5)

Η διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και η καταπολέμηση της απάτης απαιτούν απλές, ταχείες και τυποποιημένες διατυπώσεις και καθεστώτα. Συνεπώς, είναι σκόπιμο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός απλού περιβάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις, να απλουστευθεί η τελωνειακή νομοθεσία, ώστε να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων και τεχνολογίας, και να προωθηθεί περισσότερο η ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας καθώς και εκσυγχρονισμένες προσεγγίσεις όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους, ώστε να ενισχυθεί η εξασφάλιση της βάσης για αποτελεσματικές και απλές διαδικασίες εκτελωνισμού. Τα τελωνειακά καθεστώτα θα πρέπει να συγχωνευθούν ή να ευθυγραμμισθούν και ο αριθμός των καθεστώτων να μειωθεί σε αυτά που δικαιολογούνται από οικονομική άποψη, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

(6)

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η μείωση των φραγμών στο διεθνές εμπόριο και στις επενδύσεις και η ενισχυμένη ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας και της προστασίας στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας μετέβαλαν το ρόλο των τελωνειακών αρχών, οι οποίες αναλαμβάνουν πλέον ηγετικό ρόλο όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού και, όσον αφορά την εποπτεία και τη διαχείριση του διεθνούς εμπορίου, καθίστανται καταλυτικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα των χωρών και των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η τελωνειακή νομοθεσία θα πρέπει να αντανακλά τη νέα οικονομική πραγματικότητα καθώς και το νέο ρόλο και αποστολή των τελωνειακών αρχών.

(7)

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως ορίζεται με τη μελλοντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός απλού και χωρίς χαρτί περιβάλλοντος για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις, αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και, συγχρόνως, για την αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων, δεδομένου ότι μειώνει το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους κινδύνους για την κοινωνία. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να θεσπισθεί στον κώδικα το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορεί να εφαρμοσθεί η εν λόγω απόφαση, ιδίως η νομική αρχή ότι όλες οι τελωνειακές και εμπορικές συναλλαγές θα διεξάγονται ηλεκτρονικά και ότι τα συστήματα τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τις τελωνειακές πράξεις πρέπει να παρέχουν, σε κάθε κράτος μέλος, τις ίδιες διευκολύνσεις στους οικονομικούς φορείς.

(8)

Η εν λόγω χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών θα πρέπει να συνοδεύεται από εναρμονισμένη και τυποποιημένη εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται ισότιμο επίπεδο τελωνειακών ελέγχων σε ολόκληρη την Κοινότητα και να αποφεύγονται αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές στα διάφορα σημεία εισόδου και εξόδου από την Κοινότητα.

(9)

Για να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα κατάλληλα επίπεδα ελέγχου των εμπορευμάτων που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και εξέρχονται από αυτό, είναι ευκταίο να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες που παρέχουν οι οικονομικοί φορείς, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων, μεταξύ των τελωνειακών αρχών καθώς και με άλλες υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους, όπως η αστυνομία, οι συνοριακοί φύλακες, οι κτηνιατρικές και περιβαλλοντικές αρχές, και να εναρμονισθούν οι έλεγχοι που πραγματοποιούν οι κατά τόπους αρχές, ούτως ώστε ο οικονομικός φορέας να μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες μόνο μία φορά και τα εμπορεύματα να ελέγχονται από τις εν λόγω αρχές συγχρόνως και στο ίδιο μέρος.

(10)

Για τη διευκόλυνση ορισμένων τύπων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οιοδήποτε πρόσωπο θα πρέπει να εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα να ορίζει αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές. Εντούτοις, δεν θα είναι πλέον δυνατό το εν λόγω δικαίωμα εκπροσώπησης να περιορίζεται βάσει νόμου εκδιδομένου από ένα εκ των κρατών μελών. Επιπλέον, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος που πληροί τα κριτήρια για τη χορήγηση του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, θα έχει το δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος της εγκατάστασής του.

(11)

Οι επιδεικνύοντες πνεύμα συνεργασίας και αξιόπιστοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, ως εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς, να είναι σε θέση να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες απλούστευσης, και, λαμβανομένου υπόψη του θέματος της διαφύλαξης της ασφάλειας και προστασίας, να επωφελούνται από μείωση του επιπέδου των τελωνειακών ελέγχων. Θα μπορούν, συνεπώς, να απολαμβάνουν του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα τελωνειακών απλουστεύσεων ή του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα ασφάλειας και προστασίας. Θα μπορούν να λαμβάνουν έγκριση για το πρώτο, το δεύτερο ή αμφότερα τα καθεστώτα.

(12)

Όλες οι αποφάσεις, δηλαδή οι επίσημες πράξεις των τελωνειακών αρχών που αφορούν την τελωνειακή νομοθεσία και παρέχουν νομικά αποτελέσματα για ένα ή περισσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευτικών πληροφοριών που εκδίδουν οι εν λόγω αρχές, θα πρέπει να καλύπτονται από τους ίδιους κανόνες. Οι εν λόγω αποφάσεις θα πρέπει να ισχύουν σε όλη την Κοινότητα και να μπορούν να ακυρώνονται, να τροποποιούνται, εκτός εάν ορίζεται άλλως, ή να ανακαλούνται, εάν δεν είναι σύμφωνοι με την τελωνειακή νομοθεσία ή την ερμηνεία της.

(13)

Σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο, επιπλέον του δικαιώματος άσκησης προσφυγής κατά οποιασδήποτε απόφασης που λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές, να προβλεφθεί το δικαίωμα κάθε ατόμου για ακρόαση προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση που θα μπορούσε να το επηρεάσει αρνητικά.

(14)

Ο εξορθολογισμός των τελωνειακών καθεστώτων σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον απαιτεί τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των τελωνειακών αρχών διαφόρων κρατών μελών. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί το κατάλληλο επίπεδο αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων, σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

(15)

Για να εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ανάγκης να εξασφαλίζουν οι τελωνειακές αρχές την ορθή τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας, και, αφετέρου, του δικαιώματος των οικονομικών φορέων να τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης, θα πρέπει να χορηγηθούν στις τελωνειακές αρχές εκτεταμένες εξουσίες ελέγχου και στους οικονομικούς φορείς δικαίωμα άσκησης προσφυγής.

(16)

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την Κοινότητα, τους πολίτες και τους εμπορικούς εταίρους της, η εναρμονισμένη εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζεται σε κοινό πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων και σε ηλεκτρονικό σύστημα εφαρμογής του. Η θέσπιση ενός πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων, κοινού για όλα τα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει να τα εμποδίζει να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στα εμπορεύματα.

(17)

Είναι απαραίτητο να προσδιορισθούν τα στοιχεία βάσει των οποίων εφαρμόζονται εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί δασμοί και άλλα μέτρα όσον αφορά τις εμπορευματικές συναλλαγές. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπισθούν σαφείς διατάξεις για την έκδοση αποδεικτικών στοιχείων κοινοτικής καταγωγής, εφόσον το απαιτούν οι εμπορικές συναλλαγές.

(18)

Είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν όλες οι περιπτώσεις όπου γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή, εκτός από αυτές που γεννώνται μετά την κατάθεση τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την προσωρινή εισαγωγή με μερική απαλλαγή, ώστε να αποφευχθούν οι δυσκολίες προσδιορισμού της νομικής βάσης για τη γένεση τελωνειακής οφειλής. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει σε περίπτωση που γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή.

(19)

Δεδομένου ότι ο νέος ρόλος των τελωνειακών αρχών συνεπάγεται καταμερισμό των ευθυνών και συνεργασία μεταξύ των τελωνείων στο εσωτερικό της χώρας και των μεθοριακών τελωνείων, η τελωνειακή οφειλή θα πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να γεννάται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο οφειλέτης, δεδομένου ότι το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον εν λόγω τόπο μπορεί να επιτηρεί καλύτερα τις δραστηριότητες του ενδιαφερομένου.

(20)

Επιπλέον, σύμφωνα με την αναθεωρημένη σύμβαση του Κιότο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μειωμένος αριθμός περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για να προσδιορισθεί ο τόπος όπου γεννήθηκε τελωνειακή οφειλή και να εισπραχθούν οι δασμοί.

(21)

Οι κανόνες για τα ειδικά καθεστώτα θα πρέπει να προβλέπουν τη χρησιμοποίηση ενιαίας εγγύησης για όλες τις κατηγορίες ειδικών καθεστώτων, η οποία θα είναι συνολική και θα καλύπτει πλήθος συναλλαγών.

(22)

Για να εξασφαλισθεί καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών, η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει εμπορεύματα που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν εσφαλμένα, και τα οποία περιλαμβάνονται σε αποστολή ή διασάφηση για την οποία παρέχεται η εν λόγω εγγύηση. Για τον ίδιο λόγο, η ανάληψη υποχρέωσης από τον εγγυητή θα πρέπει επίσης να καλύπτει ποσά εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που πρέπει να καταβληθούν μετά από εκ των υστέρων έλεγχο.

(23)

Για να διασφαλισθούν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας και των κρατών μελών και να αποφευχθούν πρακτικές απάτης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η λήψη σταδιακών μέτρων για την εφαρμογή της συνολικής εγγύησης. Εάν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απάτης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να απαγορευθεί προσωρινά η εφαρμογή της συνολικής εγγύησης, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των οικονομικών φορέων.

(24)

Είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη η καλή πίστη του ενδιαφερομένου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες γεννάται τελωνειακή οφειλή λόγω μη συμμόρφωσης με την τελωνειακή νομοθεσία και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις της αμέλειας εκ μέρους του οφειλέτη.

(25)

Είναι απαραίτητο να θεσπισθεί η αρχή του τρόπου προσδιορισμού του χαρακτήρα των κοινοτικών εμπορευμάτων και των περιστάσεων που σχετίζονται με την απώλεια του εν λόγω χαρακτήρα, καθώς και να προβλεφθεί η βάση για τον προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ο εν λόγω χαρακτήρας παραμένει αναλλοίωτος σε περιπτώσεις που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

(26)

Είναι σκόπιμο, στις περιπτώσεις που ένας οικονομικός φορέας έχει υποβάλει, εκ των προτέρων, τις απαραίτητες πληροφορίες για τους βασισμένους στην ανάλυση των κινδύνων ελέγχους του θεμιτού της εισόδου των εμπορευμάτων, να εξασφαλισθεί ότι η ταχεία παράδοση των εμπορευμάτων αποτελεί τον κανόνα. Οι έλεγχοι για τη φορολογική και εμπορική πολιτική θα πρέπει να διεξάγονται καταρχήν από το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα.

(27)

Οι ρυθμίσεις για τις τελωνειακές διασαφήσεις και για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς θα πρέπει να εκσυγχρονισθούν και να εξορθολογισθούν θα πρέπει ειδικότερα να καθορίζουν ότι οι τελωνειακές διασαφήσεις καταρτίζονται, κατά κανόνα, ηλεκτρονικά και να προβλέπουν ένα μόνο είδος απλουστευμένης διασάφησης.

(28)

Δεδομένου ότι η αναθεωρημένη σύμβαση του Κιότο ευνοεί την κατάθεση, την καταχώριση και την εξέταση της τελωνειακής διασάφησης πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων και, επιπλέον, την αποσύνδεση του τόπου υποβολής της διασάφησης από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται πραγματικά τα εμπορεύματα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κεντρικός τελωνισμός στον τόπο όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Ο κεντρικός τελωνισμός θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση απλουστευμένων διασαφήσεων, την αναβολή της κατάθεσης της πλήρους διασάφησης και των απαιτούμενων εγγράφων, την περιοδική διασάφηση και την αναστολή της πληρωμής.

(29)

Για να ενισχυθεί η εξασφάλιση ουδέτερων συνθηκών ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Κοινότητα, είναι σκόπιμο θα θεσπισθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, οι κανόνες που διέπουν την καταστροφή ή την κατ’ άλλο τρόπο διάθεση των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές, για τις οποίες απαιτείτο προηγουμένως εθνική νομοθεσία.

(30)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κοινοί και απλοί κανόνες για τα ειδικά καθεστώτα (διαμετακόμιση, αποθήκευση, ειδικές χρήσεις και μεταποίηση), που θα συνοδεύονται από μια σύντομη σειρά κανόνων για κάθε κατηγορία ειδικού καθεστώτος, με σκοπό να απλουστευθεί η επιλογή του ορθού καθεστώτος εκ μέρους του οικονομικού φορέα, να αποφεύγονται τα σφάλματα και να μειωθεί ο αριθμός των εκ των υστέρων εισπράξεων και επιστροφών.

(31)

Θα πρέπει να διευκολυνθεί η χορήγηση αδειών για διάφορα ειδικά καθεστώτα με ενιαία εγγύηση και ενιαίο τελωνείο ελέγχου και θα πρέπει να ισχύουν απλοί κανόνες σχετικά με τη γένεση τελωνειακής οφειλής σε αυτές τις περιπτώσεις. Η βασική αρχή θα πρέπει να είναι ότι τα εμπορεύματα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, ή τα προϊόντα που παράγονται από αυτά, αποτιμώνται κατά τη στιγμή της γένεσης τελωνειακής οφειλής. Εντούτοις, θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα, εάν δικαιολογείται από οικονομική άποψη, να αποτιμώνται τα εμπορεύματα κατά τη στιγμή της υπαγωγής τους σε ειδικό καθεστώς. Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να ισχύουν για τη διενέργεια συνήθων εργασιών.

(32)

Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εισάγονται στον κώδικα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (6), η τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε ελεύθερες ζώνες θα πρέπει να καταστεί τελωνειακό καθεστώς, με αποτέλεσμα τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων τόσο στα εμπορεύματα κατά την είσοδό τους σ’ αυτές, όσο και στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία.

(33)

Δεδομένου ότι η πρόθεση επανεξαγωγής δεν είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση, θα πρέπει το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με αναστολή δασμών να συγχωνευθεί με το καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και να εγκαταλειφθεί το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με επιστροφή δασμών. Αυτό το ενιαίο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή θα πρέπει επίσης να καλύπτει την καταστροφή των εμπορευμάτων, εκτός εάν αυτή πραγματοποιείται από τις τελωνειακές αρχές ή υπό την επιτήρηση των εν λόγω αρχών.

(34)

Τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τα κοινοτικά εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης για την επανεξαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων. Οι ίδιοι βασικοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους εμπορευμάτων, ενδεχομένως με εξαιρέσεις, π.χ. για εμπορεύματα τα οποία απλώς διασχίζουν υπό καθεστώς διαμετακόμισης το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

(35)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7).

(36)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κώδικα. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες της διαχειριστικής και της κανονιστικής επιτροπής που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(37)

Ενδείκνυται ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει τους όρους και τα κριτήρια που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του κώδικα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, ή τη συμπλήρωσή του, με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(38)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική διαδικασία λήψεως αποφάσεων, είναι σκόπιμο να εξετασθούν ζητήματα που αφορούν την προετοιμασία της κοινοτικής θέσης σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και σε ειδικές ομάδες που δημιουργούνται ή λειτουργούν στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών που αφορούν την τελωνειακή νομοθεσία.

(39)

Για να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η τελωνειακή νομοθεσία, ορισμένες διατάξεις που περιέχονται επί του παρόντος σε αυτόνομες κοινοτικές πράξεις, ενσωματώθηκαν για λόγους διαφάνειας, στον κώδικα.

Οι ακόλουθοι κανονισμοί, από κοινού με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθούν:

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για την κατάργηση των ελέγχων και διατυπώσεων που εφαρμόζονται στις χειραποσκευές και τις παραδιδόμενες αποσκευές προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις καθώς και στις αποσκευές των προσώπων που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι (8), και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης της έκδοσης ή της σύνταξης στην Κοινότητα αποδεικτικών καταγωγής και της έκδοσης ορισμένων αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων χωρών (9).

(40)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ακρογωνιαίου λίθου της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πεδίο εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, αποστολή των τελωνειακών αρχών και ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσώπων όσον αφορά την τελωνειακή νομοθεσία

Τμήμα 1

Παροχή πληροφοριών

Τμήμα 2

Τελωνειακή αντιπροσώπευση

Τμήμα 3

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Τμήμα 4

Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας

Τμήμα 5

Κυρώσεις

Τμήμα 6

Προσφυγές

Τμήμα 7

Έλεγχος εμπορευμάτων

Τμήμα 8

Φύλαξη εγγράφων και άλλων πληροφοριών· επιβαρύνσεις και έξοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μετατροπή νομισμάτων και προθεσμίες

ΤΙΤΛΟΣ II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινό δασμολόγιο και δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Καταγωγή των εμπορευμάτων

Τμήμα 1

Μη προτιμησιακή καταγωγή

Τμήμα 2

Προτιμησιακή καταγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γένεση τελωνειακής οφειλής

Τμήμα 1

Τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή

Τμήμα 2

Τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή

Τμήμα 3

Κοινές διατάξεις για τις τελωνειακές οφειλές που γεννώνται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Βεβαίωση και καταβολή δασμών, επιστροφή και διαγραφή του ποσού των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών

Τμήμα 1

Καθορισμός του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, γνωστοποίηση και καταλογισμός της τελωνειακής οφειλής

Τμήμα 2

Καταβολή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών

Τμήμα 3

Επιστροφή και διαγραφή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Απόσβεση της τελωνειακής οφειλής

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Συνοπτική διασάφηση εισόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άφιξη των εμπορευμάτων

Τμήμα 1

Είσοδος των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας

Τμήμα 2

Προσκόμιση, εκφόρτωση και εξέταση των εμπορευμάτων

Τμήμα 3

Διατυπώσεις μετά την προσκόμιση

Τμήμα 4

Εμπορεύματα που διακινούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης

ΤΙΤΛΟΣ V

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2

Συνήθεις τελωνειακές διασαφήσεις

Τμήμα 3

Απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις

Τμήμα 4

Διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλες τις τελωνειακές διασαφήσεις

Τμήμα 5

Άλλες απλουστεύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Επαλήθευση και παράδοση των εμπορευμάτων

Τμήμα 1

Επαλήθευση

Τμήμα 2

Παράδοση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διάθεση των εμπορευμάτων

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς

Τμήμα 1

Επανεισαγόμενα εμπορεύματα

Τμήμα 2

Προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από τη θάλασσα

Τμήμα 3

Μέτρα εφαρμογής

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διαμετακόμιση

Τμήμα 1

Εξωτερική και εσωτερική διαμετακόμιση

Τμήμα 2

Κοινοτική διαμετακόμιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αποθήκευση

Τμήμα 1

Κοινές διατάξεις

Τμήμα 2

Προσωρινή εναπόθεση

Τμήμα 3

Τελωνειακή αποταμίευση

Τμήμα 4

Ελεύθερες ζώνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ειδικές χρήσεις

Τμήμα 1

Προσωρινή εισαγωγή

Τμήμα 2

Ειδικός προορισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τελειοποίηση

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

Τμήμα 3

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εμπορεύματα που εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξαγωγή και επανεξαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Επιτροπή τελωνειακού κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τελικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πεδίο εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, αποστολή των τελωνειακών αρχών και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα, αποκαλούμενο εφεξής «κώδικας», ο οποίος καθορίζει τους γενικούς κανόνες και τα καθεστώτα που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Με την επιφύλαξη του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων καθώς και της κοινοτικής νομοθεσίας που ισχύει σε άλλους τομείς, ο κώδικας εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Ορισμένες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας μπορούν επίσης να εφαρμόζονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, δυνάμει νομοθεσίας που διέπει ειδικούς τομείς ή βάσει διεθνών συμβάσεων.

3.   Ορισμένες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απλουστεύσεων τις οποίες προβλέπει, εφαρμόζονται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ τμημάτων του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και τμημάτων του εδάφους αυτού όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές, ή στις συναλλαγές μεταξύ τμημάτων του εδάφους αυτού όπου δεν ισχύουν οι εν λόγω διατάξεις.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τις διατάξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και τις απλουστευμένες διατυπώσεις για την εφαρμογή τους, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4. Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις που σχετίζονται με εμπορευματικές συναλλαγές στις οποίες λαμβάνει μέρος ένα μόνο κράτος μέλος.

Άρθρο 2

Αποστολή των τελωνειακών αρχών

Οι τελωνειακές αρχές είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνες για την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της Κοινότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, συμβάλλουν στο δίκαιο και ανοικτό εμπόριο, στην εφαρμογή των εξωτερικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς, στην εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής και των λοιπών κοινών πολιτικών της Κοινότητας που έχουν σχέση με το εμπόριο καθώς και στη συνολική ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν μέτρα που αποσκοπούν ιδίως στα ακόλουθα:

α)

την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και των κρατών μελών της·

β)

την προστασία της Κοινότητας από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, με παράλληλη υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

γ)

τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Κοινότητας και των κατοίκων της, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία ενδεχομένως με άλλες αρχές·

δ)

τη διατήρηση κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στους τελωνειακούς ελέγχους και τη διευκόλυνση του θεμιτού εμπορίου.

Άρθρο 3

Τελωνειακό έδαφος

1.   Το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, των εσωτερικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους:

το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου,

το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας,

το έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας,

το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, πλην των Φερόων Νήσων και της Γροιλανδίας,

το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, πλην της νήσου Ελιγολάνδης και του Büsingen (συνθήκη της 23ης Νοεμβρίου 1964 μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας),

το έδαφος της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

το έδαφος της Ιρλανδίας,

το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας,

το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, εκτός από τη Θέουτα και τη Μελίλια,

το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας, εκτός από τη Νέα Καληδονία, το Μαγιότ, τον Άγιο Πέτρο και Μικελόν, τις Νήσους Ουάλλις και Φουτούνα, τη Γαλλική Πολυνησία και τα γαλλικά εδάφη του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής,

το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας, εκτός από τους δήμους Livigno και Campione d’Italia και τα εθνικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο που βρίσκονται μεταξύ της όχθης και των πολιτικών συνόρων της περιοχής μεταξύ Ponte Tresa και Porto Ceresio,

το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης προσχώρησης του 2003,

το έδαφος της Δημοκρατίας της Λεττονίας,

το έδαφος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,

το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,

το έδαφος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,

το έδαφος της Μάλτας,

το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών,

το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας,

το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,

το έδαφος της Ρουμανίας,

το έδαφος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας,

το έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας,

το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας,

το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας,

το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, των νήσων της Μάγχης και της νήσου του Μαν.

2.   Τα ακόλουθα εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, των εσωτερικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους, που βρίσκονται εκτός του εδάφους των κρατών μελών, θεωρούνται, λόγω των συμβάσεων και συνθηκών που ισχύουν γι’ αυτά, μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας:

α)

Γαλλία

Το έδαφος του Μονακό, όπως καθορίζεται από την τελωνειακή σύμβαση που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 18 Μαΐου 1963 (Journal Officiel de la République Française (Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας), της 27ης Σεπτεμβρίου 1963, σ. 8679).

β)

Κύπρος

Το έδαφος της περιοχής των κυρίαρχων βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, όπως ορίζεται από τη συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπεγράφη στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960 [United Kingdom Treaty Series αριθ. 4 (1961) Cmnd. 1252].

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του κώδικα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«Τελωνειακές αρχές»: οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και άλλες αρχές εξουσιοδοτημένες, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να εφαρμόζουν ορισμένες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

2.

«Τελωνειακή νομοθεσία»: το σύνολο νομικών διατάξεων που απαρτίζεται από τα εξής:

α)

τον κώδικα και τις διατάξεις εφαρμογής του που θεσπίζονται σε κοινοτικό, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε εθνικό επίπεδο·

β)

το κοινό δασμολόγιο·

γ)

τη νομοθεσία για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος τελωνειακών ατελειών·

δ)

διεθνείς συμφωνίες που περιέχουν τελωνειακές διατάξεις, εφόσον αυτές εφαρμόζονται στην Κοινότητα.

3.

«Τελωνειακοί έλεγχοι»: συγκεκριμένες πράξεις των τελωνειακών αρχών με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής και άλλης νομοθεσίας που διέπει την είσοδο, την έξοδο, τη διαμετακόμιση, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων που μεταφέρονται μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και άλλων εδαφών, καθώς και την προσκόμιση και διακίνηση εντός του τελωνειακού εδάφους μη κοινοτικών εμπορευμάτων και εμπορευμάτων υπό τη διαδικασία του ειδικού προορισμού.

4.

«Πρόσωπο»: φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα αλλά οι οποίες αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο, ότι διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

5.

«Οικονομικός φορέας»: πρόσωπο που, στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματός του, συμμετέχει σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

6.

«Τελωνειακός αντιπρόσωπος»: οιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ορίζεται από άλλο πρόσωπο με σκοπό τη διεκπεραίωση των πράξεων και των διατυπώσεων που απαιτούνται, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, στο πλαίσιο των συναλλαγών του με τις τελωνειακές αρχές.

7.

«Κίνδυνος»: η πιθανότητα συμβάντος όσον αφορά την είσοδο, έξοδο, διαμετακόμιση, μεταφορά ή ειδικό προορισμό των εμπορευμάτων που διακινούνται μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και των χωρών ή εδαφών εκτός του εν λόγω εδάφους, καθώς και σε σχέση με την προσκόμιση εμπορευμάτων που δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, το οποίο θα είχε ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α)

θα παρεμπόδιζε την ορθή εφαρμογή των κοινοτικών ή εθνικών μέτρων·

β)

θα έθετε σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Κοινότητας και των κρατών μελών της·

γ)

θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια και προστασία της Κοινότητας και των κατοίκων της, για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, για το περιβάλλον ή τους καταναλωτές.

8.

«Τελωνειακές διατυπώσεις»: το σύνολο των ενεργειών στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οι τελωνειακές αρχές για τη συμμόρφωση προς την τελωνειακή νομοθεσία.

9.

«Συνοπτική διασάφηση» (συνοπτική διασάφηση εισόδου και συνοπτική διασάφηση εξόδου): η πράξη με την οποία, πριν ή κατά τη στιγμή του γεγονότος, ένα πρόσωπο ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, ότι πρόκειται να εισέλθουν ή να εξέλθουν τα εμπορεύματα από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

10.

«Τελωνειακή διασάφηση»: πράξη με την οποία ένα πρόσωπο δηλώνει, με τους απαιτούμενους τύπους και διαδικασίες, τη βούλησή του να υπαγάγει εμπορεύματα σε συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς, με αναφορά, ενδεχομένως, τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που θα πρέπει να εφαρμοσθούν.

11.

«Διασαφιστής»: πρόσωπο που καταθέτει συνοπτική διασάφηση ή ανακοίνωση επανεξαγωγής ή καταρτίζει τελωνειακή διασάφηση στο όνομά του ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου καταρτίζεται η εν λόγω διασάφηση.

12.

«Τελωνειακό καθεστώς»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα καθεστώτα στο οποίο μπορούν να υπαχθούν τα εμπορεύματα σύμφωνα με τον παρόντα κώδικα:

α)

θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β)

ειδικά καθεστώτα·

γ)

εξαγωγή.

13.

«Τελωνειακή οφειλή»: η υποχρέωση προσώπου να καταβάλει τον εισαγωγικό ή εξαγωγικό δασμό που επιβάλλεται σε συγκεκριμένα εμπορεύματα σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία.

14.

«Οφειλέτης»: πρόσωπο υπόχρεο τελωνειακής οφειλής.

15.

«Εισαγωγικοί δασμοί»: οι καταβλητέοι κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων δασμοί.

16.

«Εξαγωγικοί δασμοί»: οι καταβλητέοι κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων δασμοί.

17.

«Τελωνειακός χαρακτήρας»: ο χαρακτήρας εμπορεύματος ως κοινοτικού ή μη κοινοτικού.

18.

«Κοινοτικά εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που υπάγονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς να ενσωματώνονται σε αυτά εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Τα εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας δεν φέρουν τον τελωνειακό χαρακτήρα του κοινοτικού εμπορεύματος εάν προέρχονται από εμπορεύματα υπαχθέντα σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, αποθήκευσης, προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στις περιπτώσεις που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

β)

εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας από χώρες ή εδάφη εκτός του εν λόγω εδάφους και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία·

γ)

εμπορεύματα που παρασκευάζονται ή παράγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, είτε αποκλειστικά από εμπορεύματα που αναφέρονται στο στοιχείο β) είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

19.

«Μη κοινοτικά εμπορεύματα»: εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 18 ή που έχουν απολέσει τον τελωνειακό τους χαρακτήρα ως κοινοτικών εμπορευμάτων.

20.

«Διαχείριση των κινδύνων»: συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων και εφαρμογή κάθε μέτρου που είναι αναγκαίο για να περιοριστεί η έκθεση σε κινδύνους. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η συλλογή δεδομένων και πληροφοριών, η ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου, η αίτηση για δράση και η ανάληψη δράσης και η τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, βάσει διεθνών, κοινοτικών και εθνικών πηγών και στρατηγικών.

21.

«Παράδοση εμπορευμάτων»: πράξη με την οποία οι τελωνειακές αρχές καθιστούν τα εμπορεύματα διαθέσιμα για τους σκοπούς που ορίζει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται.

22.

«Τελωνειακή επιτήρηση»: ενέργειες στις οποίες προβαίνουν γενικά οι τελωνειακές αρχές, ώστε να εξασφαλίζουν την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτών των ενεργειών.

23.

«Επιστροφή»: η επιστροφή εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που έχουν καταβληθεί.

24.

«Διαγραφή»: η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που δεν έχουν καταβληθεί.

25.

«Μεταποιημένα προϊόντα»: προϊόντα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης και έχουν υποβληθεί σε εργασίες τελειοποίησης.

26.

«Πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας»:

α)

εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β)

εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή μόνιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

27.

«Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο»: γνωστοποίηση στις τελωνειακές αρχές σχετικά με την άφιξη εμπορευμάτων στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές και θέση αυτών των εμπορευμάτων στη διάθεση των εν λόγω αρχών για τελωνειακό έλεγχο.

28.

«Κάτοχος των εμπορευμάτων»: το πρόσωπο που έχει την κυριότητα των εμπορευμάτων ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επ’ αυτών.

29.

«Δικαιούχος του καθεστώτος»: πρόσωπο που καταρτίζει την τελωνειακή διασάφηση ή για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η τελωνειακή διασάφηση ή πρόσωπο στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διασαφιστή σχετικά με ένα τελωνειακό καθεστώς.

30.

«Μέτρα εμπορικής πολιτικής»: μη δασμολογικά μέτρα που θεσπίζονται, στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, υπό μορφή κοινοτικών διατάξεων που διέπουν το διεθνές εμπόριο εμπορευμάτων.

31.

«Εργασίες τελειοποίησης»: μία από τις ακόλουθες:

α)

κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα·

β)

μεταποίηση εμπορευμάτων·

γ)

καταστροφή εμπορευμάτων·

δ)

επισκευή εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία·

ε)

χρησιμοποίηση ορισμένων εμπορευμάτων, τα οποία δεν περιέχονται μεν στα παράγωγα προϊόντα, επιτρέπουν όμως ή διευκολύνουν την παραγωγή των προϊόντων αυτών, ακόμα και αν αναλίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά τη χρησιμοποίησή τους (βοηθήματα παραγωγής).

32.

«Συντελεστής απόδοσης»: η ποσότητα ή το ποσοστό των μεταποιημένων προϊόντων που λαμβάνεται από την επεξεργασία ορισμένης ποσότητας εμπορευμάτων που έχει υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης.

33.

«Μήνυμα»: ανακοίνωση σε προκαθορισμένο μορφότυπο η οποία περιέχει δεδομένα που διαβιβάζονται μεταξύ προσώπων, γραφείων ή αρχών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της πληροφορίας και δίκτυα πληροφορικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσώπων όσον αφορά την τελωνειακή νομοθεσία

Τμήμα 1

Παροχή πληροφοριών

Άρθρο 5

Ανταλλαγή και διατήρηση πληροφοριών

1.   Όλες οι ανταλλαγές δεδομένων, συνοδευτικών εγγράφων, αποφάσεων και γνωστοποιήσεων μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών που απαιτούνται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία καθώς και η διατήρηση των πληροφοριών αυτών όπως απαιτείται από την τελωνειακή νομοθεσία, πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, εισάγοντας εξαιρέσεις από το πρώτο εδάφιο, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τα μέτρα αυτά ορίζουν τις περιπτώσεις και τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατό οι ανταλλαγές να γίνονται σε χαρτί ή με διαφορετικό τρόπο, αντί της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα εξής:

α)

το ενδεχόμενο προσωρινής βλάβης των ηλεκτρονικών συστημάτων των τελωνειακών αρχών·

β)

το ενδεχόμενο προσωρινής βλάβης των ηλεκτρονικών συστημάτων των οικονομικών φορέων·

γ)

διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που προβλέπουν τη χρήση εγγράφων σε χαρτί·

δ)

ταξιδιώτες που δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα και δεν έχουν τρόπο να παρέχουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή·

ε)

πρακτικές απαιτήσεις για την προφορική ή με οιαδήποτε άλλη πράξη πραγματοποίηση των διασαφήσεων.

2.   Εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται διαφορετικά στην τελωνειακή νομοθεσία, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα που αφορούν τα εξής:

α)

τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών, όπως απαιτεί η εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας·

β)

κοινό σύνολο δεδομένων και κοινό μορφότυπο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο β) περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση των κινδύνων και την ορθή εφαρμογή των τελωνειακών ελέγχων με τη χρησιμοποίηση, οσάκις ενδείκνυται, διεθνών προτύπων και εμπορικών πρακτικών.

Άρθρο 6

Προστασία δεδομένων

1.   Όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή των τελωνειακών αρχών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι οποίες είναι εκ φύσεως εμπιστευτικές ή παρέχονται εμπιστευτικά, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απόρρητου. Οι πληροφορίες αυτές κοινολογούνται από τις αρμόδιες αρχές μόνον εάν το επιτρέψει ρητά το πρόσωπο ή η αρχή που τις παρέχει, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2.

Εντούτοις, οι πληροφορίες αυτές δύνανται να κοινολογηθούν χωρίς άδεια, εφόσον οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται ή δικαιούνται να το πράξουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δεδομένων ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών.

2.   Η ανακοίνωση εμπιστευτικών στοιχείων στις τελωνειακές αρχές και άλλες αρμόδιες αρχές χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας, η οποία εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

3.   Η κοινολόγηση ή ανακοίνωση πληροφοριών πραγματοποιείται με πλήρη τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία των δεδομένων.

Άρθρο 7

Ανταλλαγή πρόσθετων πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων

1.   Οι τελωνειακές αρχές και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες που δεν απαιτούνται ρητά σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, ιδίως με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των κινδύνων. Η ανταλλαγή μπορεί να πραγματοποιείται με γραπτή συμφωνία και μπορεί να περιλαμβάνει πρόσβαση των τελωνειακών αρχών στα ηλεκτρονικά συστήματα των οικονομικών φορέων.

2.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται από το ένα μέρος στο άλλο στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι εμπιστευτική, εκτός εάν συμφωνήσουν άλλως και τα δύο μέρη.

Άρθρο 8

Παροχή πληροφοριών από τις τελωνειακές αρχές

1.   Κάθε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Η αίτηση αυτή μπορεί να απορριφθεί, εάν δεν σχετίζεται με πράγματι προβλεπόμενη δραστηριότητα που αφορά διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές.

2.   Οι τελωνειακές αρχές διατηρούν τακτικό διάλογο με τους οικονομικούς φορείς και άλλες αρχές που συμμετέχουν στις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές. Προωθούν τη διαφάνεια παρέχοντας, εφόσον είναι εφικτό δωρεάν και μέσω του Διαδικτύου, την τελωνειακή νομοθεσία, τις γενικές διοικητικές ρυθμίσεις και τα έντυπα αιτήσεων.

Άρθρο 9

Παροχή πληροφοριών στις τελωνειακές αρχές

1.   Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων ή σε τελωνειακούς ελέγχους παρέχει, μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών και εντός της εκάστοτε καθοριζόμενης προθεσμίας, στις αρχές αυτές, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες στην κατάλληλη μορφή, και όλη την απαιτούμενη βοήθεια για τη διεκπεραίωση αυτών των διατυπώσεων ή ελέγχων.

2.   Η κατάθεση συνοπτικής ή τελωνειακής διασάφησης, ή ανακοίνωσης, ή η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας ή για τη λήψη άλλης απόφασης, καθιστούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο υπεύθυνο για τα εξής:

α)

την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη διασάφηση, γνωστοποίηση ή αίτηση·

β)

τη γνησιότητα των εγγράφων που κατατίθενται ή τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων·

γ)

την εκπλήρωση, κατά περίπτωση, όλων των υποχρεώσεων σχετικά με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο εκάστοτε τελωνειακό καθεστώς ή σχετικά με την εκτέλεση των εγκεκριμένων πράξεων.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για την παροχή οιασδήποτε πληροφορίας υπό οιαδήποτε άλλη μορφή ζητείται από τις τελωνειακές αρχές ή παρέχεται σε αυτές.

Στην περίπτωση που κατατίθεται διασάφηση ή γνωστοποίηση, υποβάλλεται αίτηση ή παρέχονται πληροφορίες από τελωνειακό αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου προσώπου, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος δεσμεύεται επίσης από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 10

Ηλεκτρονικά συστήματα

1.   Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με την Επιτροπή με σκοπό τη δημιουργία, τη διατήρηση και τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνείων και για την κοινή καταχώριση και τήρηση μητρώων σχετικά ειδικότερα με τα ακόλουθα:

α)

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων·

β)

τις αιτήσεις και τις άδειες σχετικά με τελωνειακό καθεστώς ή καθεστώς εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

γ)

τις αιτήσεις και τις ειδικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 20·

δ)

την κοινή διαχείριση των κινδύνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τα εξής:

α)

την τυποποιημένη μορφή και το περιεχόμενο των δεδομένων που καταχωρίζονται,

β)

τη διατήρηση αυτών των δεδομένων από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών,

γ)

τους κανόνες για την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα:

i)

των οικονομικών φορέων,

ii)

άλλων αρμόδιων αρχών,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τμήμα 2

Τελωνειακή αντιπροσώπευση

Άρθρο 11

Τελωνειακός αντιπρόσωπος

1.   Κάθε πρόσωπο μπορεί να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο.

Η εν λόγω αντιπροσώπευση μπορεί να είναι είτε άμεση, οπότε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλου προσώπου, είτε έμμεση, οπότε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί ιδίω ονόματι, αλλά για λογαριασμό άλλου.

Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, τους όρους υπό τους οποίους ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Εντούτοις, με την επιφύλαξη της εφαρμογής λιγότερο αυστηρών κριτηρίων από το σχετικό κράτος μέλος, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος που πληροί τα κριτήρια των στοιχείων α) έως δ) του άρθρου 14 έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες αυτού του είδους σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος της εγκατάστασής του.

3.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας ιδίως:

α)

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο,

β)

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκχωρηθεί και να αποδειχθεί το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 2,

γ)

οιαδήποτε πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 12

Εξουσιοδότηση

1.   Κατά τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος αναφέρει ότι ενεργεί εξ ονόματος του προσώπου που εκπροσωπεί και διευκρινίζει κατά πόσον η αντιπροσώπευση είναι άμεση ή έμμεση.

Το πρόσωπο που δεν δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος ή που δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος χωρίς να έχει σχετική εξουσιοδότηση, θεωρείται ότι ενεργεί ιδίω ονόματι και για ίδιο λογαριασμό.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος, να παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει εξουσιοδότηση του προσώπου που αντιπροσωπεύει.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά της συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας παρεκκλίσεις από το πρώτο εδάφιο, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τμήμα 3

Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας

Άρθρο 13

Αίτηση και χορήγηση άδειας

1.   Ένας οικονομικός φορέας που είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και πληροί τους όρους των άρθρων 14 και 15 μπορεί να ζητήσει να υπαχθεί στην ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα.

Οι τελωνειακές αρχές, ενδεχομένως μετά από διαβουλεύσεις με άλλες αρμόδιες αρχές, χορηγούν την εν λόγω ιδιότητα, που υπόκειται σε επιτήρηση.

2.   Η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα συνίσταται σε δύο είδη έγκρισης: αυτό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα «τελωνειακών απλουστεύσεων» και αυτό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα «ασφάλειας και προστασίας».

Το πρώτο είδος έγκρισης παρέχει στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να απολαύουν ορισμένων απλουστεύσεων σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Το δεύτερο είδος έγκρισης παρέχει στον κάτοχό του διευκολύνσεις ως προς την ασφάλεια και την προστασία.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη κατοχή και των δύο ειδών εγκρίσεων.

3.   Η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, από τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των τελωνειακών ελέγχων.

4.   Οι τελωνειακές αρχές, εφόσον αναγνωρίσουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι για συγκεκριμένο τύπο απλούστευσης που προβλέπει η τελωνειακή νομοθεσία, παρέχουν την άδεια στον οικονομικό φορέα να επωφεληθεί από την απλούστευση.

5.   Η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα μπορεί να αναστέλλεται ή να ανακαλείται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο ζ).

6.   Ο εγκεκριμένος οικονομικός φορέας κοινοποιεί στις τελωνειακές αρχές κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά τη χορήγηση της ιδιότητας και που μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση ή στο περιεχόμενό του.

Άρθρο 14

Χορήγηση της ιδιότητας

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα είναι τα εξής:

α)

ιστορικό συμμόρφωσης με τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις·

β)

ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης των εμπορικών βιβλίων, και, ενδεχομένως, παρακολούθησης των μεταφορών, που να επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών τελωνειακών ελέγχων·

γ)

απόδειξη της φερεγγυότητας·

δ)

σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας επιθυμεί να επωφεληθεί των απλουστεύσεων που προβλέπονται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα·

ε)

σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας εγκεκριμένος οικονομικός φορέας επιθυμεί να επωφεληθεί των διευκολύνσεων που αφορούν τους τελωνειακούς ελέγχους για την ασφάλεια και την προστασία, κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας.

Άρθρο 15

Μέτρα εφαρμογής

1.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας κανόνες για:

α)

τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα,

β)

τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διεξάγεται εξέταση του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα,

γ)

τη χορήγηση αδειών για τη χρησιμοποίηση των απλουστεύσεων από τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς,

δ)

τον προσδιορισμό της τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση του εν λόγω καθεστώτος και των αδειών,

ε)

τον τύπο και την έκταση των διευκολύνσεων που είναι δυνατόν να παραχωρηθούν στους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία,

στ)

τις διαβουλεύσεις με άλλες τελωνειακές αρχές και την παροχή πληροφοριών στις εν λόγω αρχές,

ζ)

τους όρους υπό τους οποίους το καθεστώς του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα μπορεί να ανασταλεί ή να ανακληθεί,

η)

τους όρους υπό τους οποίους συγκεκριμένες κατηγορίες εγκεκριμένων οικονομικών φορέων μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση να είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, διεθνών συμφωνιών,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

2.   Τα εν λόγω μέτρα λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α)

τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 3·

β)

την επαγγελματική συμμετοχή σε δραστηριότητες που καλύπτονται από την τελωνειακή νομοθεσία·

γ)

πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα·

δ)

την κατοχή από τον οικονομικό φορέα, διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί βάσει σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Τμήμα 4

Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας

Άρθρο 16

Γενικές διατάξεις

1.   Όταν ένα πρόσωπο ζητεί από τις τελωνειακές αρχές να λάβουν κάποια απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, το πρόσωπο αυτό παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι εν λόγω αρχές για να μπορέσουν να λάβουν την απόφαση.

Μπορεί επίσης να ζητείται να ληφθεί απόφαση σχετικά με περισσότερα από ένα πρόσωπα, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που ορίζει η τελωνειακή νομοθεσία.

2.   Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την τελωνειακή νομοθεσία, η λήψη της απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και η σχετική ενημέρωση του αιτούντος, πραγματοποιούνται αμελλητί και, το αργότερο, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές παραλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν την εν λόγω απόφαση.

Εντούτοις, εάν οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να τηρήσουν την εν λόγω προθεσμία, ενημερώνουν σχετικά τον αιτούντα πριν από τη λήξη αυτής, αναφέροντας τους λόγους και την περαιτέρω χρονική περίοδο που θεωρούν απαραίτητη για να αποφασίσουν σχετικά με την αίτηση.

3.   Η απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών λαμβάνει, ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της απόφασης, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην απόφαση ή στην τελωνειακή νομοθεσία. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι εκτελεστές από τις τελωνειακές αρχές από την εν λόγω ημερομηνία.

4.   Πριν από τη λήψη απόφασης που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται, οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν, στο πρόσωπο ή πρόσωπα που αφορά, τους λόγους στους οποίους προτίθενται να βασίσουν την απόφασή τους και του ή τους παρέχουν τη δυνατότητα να εκφράσει(-ουν) τη γνώμη του (τους), εντός περιόδου που καθορίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η κοινοποίηση.

Μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με τον κατάλληλο τρόπο σχετικά με την απόφαση, η οποία πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη. Η απόφαση πρέπει να αναφέρει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 23.

5.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας:

α)

τις περιπτώσεις και τις συνθήκες υπό τις οποίες δεν εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4,

β)

την περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

6.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται για άλλους τομείς, οι οποίες καθορίζουν τις περιπτώσεις και τους όρους υπό τους οποίους οι αποφάσεις είναι άκυρες ή παύουν να παράγουν αποτελέσματα, οι τελωνειακές αρχές που εξέδωσαν απόφαση μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να την ακυρώσουν, να την τροποποιήσουν ή να την ανακαλέσουν, εφόσον δεν είναι σύμφωνη με την τελωνειακή νομοθεσία.

7.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου μια τελωνειακή αρχή ενεργεί ως δικαστική αρχή, οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου καθώς και των άρθρων 17, 18 και 19 ισχύουν επίσης για τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές χωρίς προηγούμενη αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου, και ιδίως για τη γνωστοποίηση τελωνειακής οφειλής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παράγραφος 3.

Άρθρο 17

Ισχύς των αποφάσεων σε κοινοτική κλίμακα

Οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές, οι οποίες βασίζονται στην εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ή συνδέονται με αυτήν, ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εκτός εάν άλλως απαιτείται ή καθορίζεται.

Άρθρο 18

Ακύρωση ευνοϊκών αποφάσεων

1.   Οι τελωνειακές αρχές ακυρώνουν απόφαση ευνοϊκή για το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)

η απόφαση εκδόθηκε με βάση ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες·

β)

ο αιτών γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ανακριβή ή ελλιπή·

γ)

εάν οι πληροφορίες ήταν ορθές και εμπεριστατωμένες, η απόφαση θα ήταν διαφορετική.

2.   Η ακύρωση της απόφασης ανακοινώνεται στον αποδέκτη της.

3.   Η ακύρωση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η αρχική απόφαση, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στην απόφαση σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

4.   Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 3, να θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που απευθύνονται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Άρθρο 19

Ανάκληση και τροποποίηση ευνοϊκών αποφάσεων

1.   Μια ευνοϊκή απόφαση ανακαλείται ή τροποποιείται όταν, σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 18, ένας ή περισσότεροι από τους όρους που καθορίζονται για την έκδοσή της δεν τηρήθηκαν ή έπαυσαν να πληρούνται.

2.   Ευνοϊκή απόφαση που απευθύνεται σε περισσότερα από ένα πρόσωπα μπορεί να ανακληθεί μόνον για το πρόσωπο που δεν τηρεί υποχρέωση που επιβλήθηκε δυνάμει αυτής της απόφασης, εκτός εάν η τελωνειακή νομοθεσία ορίζει άλλως.

3.   Η ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης ανακοινώνεται στον αποδέκτη της.

4.   Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 εφαρμόζεται στην ανάκληση ή την τροποποίηση της απόφασης.

Εντούτοις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το απαιτεί η προστασία των νόμιμων συμφερόντων του αποδέκτη της απόφασης, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να μεταθέτουν την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παρέχει αποτελέσματα η ανάκληση ή τροποποίηση.

5.   Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 3, να θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που απευθύνονται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Άρθρο 20

Αποφάσεις όσον αφορά τις δεσμευτικές πληροφορίες

1.   Οι τελωνειακές αρχές εκδίδουν, κατόπιν επίσημου αιτήματος, αποφάσεις που αφορούν δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες, εφεξής «αποφάσεις ΔΔΠ», ή αποφάσεις που αφορούν δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή, εφεξής «αποφάσεις ΔΠΚ».

Το αίτημα απορρίπτεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν η αίτηση υποβληθεί ή έχει ήδη υποβληθεί, στο ίδιο ή σε άλλο τελωνειακό γραφείο, από πρόσωπο που είναι δικαιούχος απόφασης για τα ίδια εμπορεύματα, ή για λογαριασμό του εν λόγω προσώπου και, όσον αφορά τις αποφάσεις ΔΠΚ, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που καθορίζουν την απόκτηση της καταγωγής,

β)

εάν η αίτηση δεν σχετίζεται με προβλεπόμενη χρήση της απόφασης ΔΔΠ ή ΔΠΚ ή με οιαδήποτε προβλεπόμενη χρήση τελωνειακού καθεστώτος.

2.   Οι αποφάσεις ΔΔΠ και ΔΠΚ είναι δεσμευτικές μόνο όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη ή τον προσδιορισμό της καταγωγής των εμπορευμάτων.

Οι εν λόγω αποφάσεις δεσμεύουν τις τελωνειακές αρχές έναντι του δικαιούχου της απόφασης, μόνο όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία οι τελωνειακές διατυπώσεις ολοκληρώνονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η απόφαση.

Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον δικαιούχο της απόφασης έναντι των τελωνειακών αρχών, μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο λαμβάνει, ή θεωρείται ότι έχει λάβει, την κοινοποίηση της απόφασης.

3.   Οι αποφάσεις ΔΔΠ ή ΔΠΚ ισχύουν για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η απόφαση.

4.   Για την εφαρμογή απόφασης ΔΔΠ ή ΔΠΚ στο πλαίσιο συγκεκριμένου τελωνειακού καθεστώτος, ο δικαιούχος της απόφασης πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τα ακόλουθα:

α)

στην περίπτωση απόφασης ΔΔΠ, ότι τα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο διασάφησης αντιστοιχούν από κάθε άποψη σε αυτά που περιγράφονται στην απόφαση·

β)

στην περίπτωση απόφασης ΔΠΚ, ότι τα εμπορεύματα και οι καθοριστικές για την απόκτηση καταγωγής προϋποθέσεις αντιστοιχούν από κάθε άποψη στα εμπορεύματα και στις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην απόφαση.

5.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 παράγραφος 6 και του άρθρου 18, οι αποφάσεις ΔΔΠ και ΔΠΚ ακυρώνονται, εφόσον βασίζονται στη παροχή ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών από τους αιτούντες.

6.   Οι αποφάσεις ΔΔΠ ή ΔΠΚ ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 και το άρθρο 19.

Δεν δύνανται να τροποποιηθούν.

7.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου.

8.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας:

α)

τους όρους υπό τους οποίους, και τη χρονική στιγμή κατά την οποία, η απόφαση ΔΔΠ ή ΔΠΚ παύει να ισχύει,

β)

τους όρους υπό τους οποίους και τη χρονική περίοδο κατά την οποία μπορεί να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μία απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο α) σχετικά με δεσμευτικές συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω απόφαση και έχουν συναφθεί πριν από τη λήξη ισχύος της,

γ)

τους όρους υπό τους οποίους η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες να ζητά από τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν απόφαση σχετική με δεσμευτικές πληροφορίες και να παράσχουν διαφορετικές δεσμευτικές πληροφορίες σε σχέση με άλλες αποφάσεις για το ίδιο θέμα,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

9.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τους όρους υπό τους οποίους πρόκειται να εκδοθούν άλλες αποφάσεις που αφορούν δεσμευτικές πληροφορίες, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τμήμα 5

Κυρώσεις

Άρθρο 21

Εφαρμογή των κυρώσεων

1.   Κάθε κράτος μέλος προβλέπει κυρώσεις για μη συμμόρφωση με την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Εφόσον επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, μπορούν να λαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μία ή και τις δύο από τις ακόλουθες μορφές:

α)

χρηματική επιβάρυνση εκ μέρους των τελωνειακών αρχών, συμπεριλαμβανομένου, όπου απαιτείται, διακανονισμού που επέχει θέση ποινικής κύρωσης·

β)

ανάκληση, αναστολή ή τροποποίηση άδειας που κατέχει ο ενδιαφερόμενος.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, όπως υπολογίζεται βάσει του άρθρου 188 παράγραφος 2, τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 1· κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή αμελλητί, οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση που επηρεάζει τις εν λόγω διατάξεις.

Τμήμα 6

Προσφυγές

Άρθρο 22

Αποφάσεις δικαστικής αρχής

Τα άρθρα 23 και 24 δεν ισχύουν για προσφυγές που ασκούνται με στόχο την ακύρωση, την ανάκληση ή την τροποποίηση απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, που λαμβάνεται από δικαστική αρχή, ή από τελωνειακές αρχές που ενεργούν ως δικαστικές αρχές.

Άρθρο 23

Δικαίωμα προσφυγής

1.   Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά οιασδήποτε απόφασης που λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας η οποία το αφορά άμεσα και ατομικά.

Κάθε πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για έκδοση απόφασης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή χωρίς να επιτυγχάνει την έκδοση απόφασης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, έχει επίσης δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή.

2.   Το δικαίωμα προσφυγής μπορεί να ασκηθεί τουλάχιστον σε δύο στάδια:

α)

σε πρώτο στάδιο, ενώπιον των τελωνειακών αρχών ή δικαστικής αρχής ή άλλου φορέα που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη·

β)

σε δεύτερο στάδιο, ενώπιον μιας ανώτερης ανεξάρτητης αρχής, η οποία μπορεί να είναι δικαστική αρχή ή ισοδύναμο ειδικευμένο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη.

3.   Η προσφυγή πρέπει να ασκείται στο κράτος μέλος στο οποίο ελήφθη η απόφαση ή υπεβλήθη η αίτηση για την έκδοσή της.

4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η διαδικασία προσφυγής καθιστά δυνατή την ταχεία επιβεβαίωση ή διόρθωση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 24

Αναστολή της εκτέλεσης

1.   Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

2.   Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης αυτής, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εφόσον έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν συμβιβάζεται με την τελωνειακή νομοθεσία ή ότι υπάρχει φόβος να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημία στο οικείο πρόσωπο.

3.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, όταν η προσβαλλόμενη απόφαση έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, η αναστολή εκτέλεσης της εν λόγω απόφασης εξαρτάται από τη σύσταση εγγύησης, εκτός εάν στοιχειοθετείται βάσει τεκμηριωμένης αξιολόγησης, ότι εγγύηση αυτού του είδους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες οικονομικού ή κοινωνικού χαρακτήρα εις βάρος του οφειλέτη.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Τμήμα 7

Έλεγχος εμπορευμάτων

Άρθρο 25

Τελωνειακοί έλεγχοι

1.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να διεξάγουν όλους τους τελωνειακούς ελέγχους που θεωρούν απαραίτητους.

Οι τελωνειακοί έλεγχοι, μπορούν, ειδικότερα, να συνίστανται στην εξέταση εμπορευμάτων, στη δειγματοληψία, στην επαλήθευση των στοιχείων της διασάφησης και της ύπαρξης και γνησιότητας εγγράφων, στην εξέταση των λογαριασμών οικονομικών φορέων και άλλων καταχωρίσεων, στον έλεγχο των μεταφορικών μέσων, στην επιθεώρηση των αποσκευών και άλλων εμπορευμάτων που έχουν επάνω τους ή μεταφέρονται ή φέρονται από πρόσωπα και στη διενέργεια επίσημων ερευνών και σε άλλες παρεμφερείς πράξεις.

2.   Οι τελωνειακοί έλεγχοι, εκτός από τους δειγματοληπτικούς, βασίζονται κυρίως στην ανάλυση των κινδύνων με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, με σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων και τη θέσπιση των απαραίτητων αντιμέτρων, με βάση κριτήρια που καθορίζονται σε εθνικό, κοινοτικό και, ενδεχομένως, διεθνές επίπεδο.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, δημιουργούν, διατηρούν και χρησιμοποιούν ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που θα βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύσεων μεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων και θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, κοινά κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων, μέτρα ελέγχου και τομείς ελέγχων με προτεραιότητα.

Οι έλεγχοι που βασίζονται σε πληροφορίες και σε κριτήρια αυτού του είδους διεξάγονται χωρίς να θίγονται άλλοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ή άλλες ισχύουσες διατάξεις.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, διατάξεις εφαρμογής, που καθορίζουν τα εξής:

α)

κοινό πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων·

β)

κοινά κριτήρια και τομείς ελέγχου με προτεραιότητα·

γ)

ανταλλαγή πληροφοριών και ανάλυσης κινδύνων μεταξύ τελωνειακών διοικήσεων.

Άρθρο 26

Συνεργασία μεταξύ αρχών

1.   Όταν, όσον αφορά τα ίδια εμπορεύματα, πρόκειται να διεξαχθούν έλεγχοι άλλοι από τους τελωνειακούς ελέγχους από αρμόδιες αρχές άλλες από τις τελωνειακές, οι τελωνειακές αρχές, σε στενή συνεργασία με τις ως άνω άλλες αρχές, καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι έλεγχοι αυτοί να διεξάγονται, ει δυνατόν, την ίδια χρονική στιγμή και στο ίδιο μέρος με τους τελωνειακούς ελέγχους (μονοαπευθυντική διαδικασία). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι τελωνειακές αρχές έχουν συντονιστικό ρόλο.

2.   Στο πλαίσιο των ελέγχων που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, οι τελωνειακές και άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν, εάν κρίνεται απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και για την καταπολέμηση της απάτης, να ανταλλάσσουν τόσο μεταξύ τους όσο και με την Επιτροπή, στοιχεία που λαμβάνουν σχετικά με την είσοδο, την έξοδο, τη διαμετακόμιση, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διακίνησης, που μεταφέρονται μεταξύ του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και άλλων εδαφών, καθώς και με την παρουσία και την κίνηση εντός του τελωνειακού εδάφους μη κοινοτικών εμπορευμάτων και εμπορευμάτων υπό τη διαδικασία ειδικού προορισμού και τα αποτελέσματα ενδεχόμενων ελέγχων. Οι τελωνειακές αρχές και η Επιτροπή μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν στοιχεία μεταξύ τους με σκοπό να διασφαλίσουν την ενιαία εφαρμογή της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 27

Εκ των υστέρων έλεγχος

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν, μετά την παράδοση των εμπορευμάτων και προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των στοιχείων της συνοπτικής ή τελωνειακής διασάφησης, να προβαίνουν σε έλεγχο οιωνδήποτε εγγράφων και στοιχείων που έχουν σχέση με πράξεις που αφορούν τα εν λόγω εμπορεύματα, καθώς και με προγενέστερες ή μεταγενέστερες εμπορικές πράξεις που αφορούν τα ίδια εμπορεύματα. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να εξετάζουν τα εμπορεύματα και/ή να λαμβάνουν δείγματα, εφόσον αυτό είναι ακόμα δυνατό να γίνει.

Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του κατόχου των εμπορευμάτων ή του αντιπροσώπου του, κάθε προσώπου που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα και σε επαγγελματικό επίπεδο για τις εν λόγω πράξεις, καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω επαγγέλματος έχει στην κατοχή του τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία.

Άρθρο 28

Ενδοκοινοτικές πτήσεις και διάπλοι

1.   Τελωνειακοί έλεγχοι ή διατυπώσεις σε παραδιδόμενες αποσκευές και χειραποσκευές προσώπων τα οποία πραγματοποιούν είτε ενδοκοινοτικές πτήσεις είτε ενδοκοινοτικό διάπλου, διεξάγονται μόνο εφόσον οι εν λόγω τελωνειακοί έλεγχοι ή διατυπώσεις προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ακολούθων:

α)

έλεγχοι ασφαλείας·

β)

έλεγχοι που σχετίζονται με απαγορεύσεις ή περιορισμούς.

3.   Η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 184 παράγραφος 2, θεσπίζει διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ορίζει τις περιπτώσεις και τους όρους βάσει των οποίων μπορούν να πραγματοποιούνται τελωνειακοί έλεγχοι και διατυπώσεις:

α)

σε παραδιδόμενες αποσκευές και χειραποσκευές:

i)

προσώπων που πραγματοποιούν πτήση με αεροσκάφος που αναχώρησε από μη κοινοτικό αερολιμένα και το οποίο, μετά από σταθμό σε κοινοτικό αερολιμένα, κατευθύνεται σε άλλο κοινοτικό αερολιμένα,

ii)

προσώπων που πραγματοποιούν πτήση με αεροσκάφος που πραγματοποιεί στάση σε κοινοτικό αερολιμένα και εν συνεχεία κατευθύνεται σε μη κοινοτικό αερολιμένα,

iii)

προσώπων που χρησιμοποιούν ναυτιλιακή υπηρεσία με το ίδιο σκάφος και το οποίο περιλαμβάνει διαδοχικά δρομολόγια με αναχωρήσεις, αφίξεις και τελικούς προορισμούς σε μη κοινοτικούς λιμένες,

iv)

προσώπων που βρίσκονται σε σκάφη αναψυχής και σε αεροσκάφη που διενεργούν πτήση για τουριστικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς·

β)

σε παραδιδόμενες αποσκευές και χειραποσκευές:

i)

που έχουν αφιχθεί σε κοινοτικό αερολιμένα με αεροσκάφος που προέρχεται από μη κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται στον εν λόγω αερολιμένα σε άλλο αεροσκάφος που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική πτήση,

ii)

που φορτώνονται σε κοινοτικό αερολιμένα σε αεροσκάφος που πραγματοποιεί σε ενδοκοινοτική πτήση και μεταφέρονται σε άλλο κοινοτικό αερολιμένα σε αεροσκάφος με μη κοινοτικό προορισμό.

Τμήμα 8

Φύλαξη εγγράφων και άλλων πληροφοριών· επιβαρύνσεις και έξοδα

Άρθρο 29

Φύλαξη εγγράφων και άλλων πληροφοριών

1.   Ο ενδιαφερόμενος φυλάσσει, για λόγους τελωνειακών ελέγχων, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, επί τρία τουλάχιστον ημερολογιακά έτη, με κάθε τρόπο που είναι προσβάσιμος και αποδεκτός από τις τελωνειακές αρχές.

Εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό περιστάσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο ή για εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο διασάφησης εξαγωγής, η εν λόγω περίοδος αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο γίνονται αποδεκτές οι τελωνειακές διασαφήσεις για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγή.

Εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο ή μηδενικό εισαγωγικό δασμό λόγω του τελικού τους προορισμού, η εν λόγω περίοδος αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο τα εν λόγω εμπορεύματα παύουν να υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση.

Εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, η εν λόγω περίοδος αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο έληξε το σχετικό τελωνειακό καθεστώς.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παράγραφος 4, εφόσον, ύστερα από τελωνειακό έλεγχο για την τελωνειακή οφειλή, κρίνεται αναγκαίο να διορθωθεί η σχετική λογιστική καταχώριση, και να ενημερωθεί σχετικά ο ενδιαφερόμενος, τα έγγραφα και οι πληροφορίες φυλάσσονται επί τρία έτη από το πέρας της προθεσμίας που καθορίζει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή ή που έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία, τα έγγραφα και οι πληροφορίες πρέπει να φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία της προσφυγής ή η δικαστική διαδικασία, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Άρθρο 30

Επιβαρύνσεις και έξοδα

1.   Οι τελωνειακές αρχές δεν επιβάλλουν επιβαρύνσεις για τη διεξαγωγή τελωνειακών ελέγχων ή για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας κατά τις επίσημες ώρες λειτουργίας των αρμόδιων τελωνείων.

Εντούτοις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλλουν επιβαρύνσεις ή να προβαίνουν στην ανάκτηση του κόστους, εφόσον παρέχονται ειδικές υπηρεσίες, ιδίως οι εξής:

α)

παρουσία, κατόπιν αιτήσεως, τελωνειακού προσωπικού εκτός των επίσημων ωρών λειτουργίας ή σε εγκαταστάσεις άλλες από τις τελωνειακές·

β)

αναλύσεις ή εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τα εμπορεύματα και ταχυδρομικά τέλη για την επιστροφή των εμπορευμάτων στον αιτούντα, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20, ή παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1·

γ)

εξέταση ή δειγματοληψία εμπορευμάτων για λόγους επαλήθευσης, ή καταστροφή εμπορευμάτων, εφόσον υπεισέρχονται άλλα έξοδα εκτός από αυτά που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση του τελωνειακού προσωπικού·

δ)

έκτακτα μέτρα ελέγχου, εφόσον είναι απαραίτητα λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων ή λόγω πιθανού κινδύνου.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας μέτρα για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μετατροπή νομισμάτων και προθεσμίες

Άρθρο 31

Μετατροπή νομισμάτων

1.   Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και/ή κοινοποιούν μέσω του Διαδικτύου τις τιμές συναλλάγματος που εφαρμόζονται όταν η μετατροπή νομισμάτων είναι απαραίτητη για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α)

τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από αυτό του κράτους μέλους στο οποίο προσδιορίζεται η δασμολογητέα αξία·

β)

απαιτείται η ισοτιμία του ευρώ σε εθνικό νόμισμα για τον καθορισμό της δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων και του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, συμπεριλαμβανομένων των κατώτατων αξιών των δασμών του κοινοτικού δασμολογίου.

2.   Εφόσον η μετατροπή του νομίσματος είναι απαραίτητη για λόγους άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ισοτιμία του ευρώ σε εθνικό νόμισμα που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της τελωνειακής νομοθεσίας καθορίζεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 32

Προθεσμίες

1.   Όταν, στο πλαίσιο της τελωνειακής νομοθεσίας καθορίζεται περίοδος, ημερομηνία ή προθεσμία, η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται και η ημερομηνία ή η προθεσμία να μετατίθεται ή να επισπεύδεται μόνον εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από τις εν λόγω διατάξεις.

2.   Οι κανόνες που ισχύουν για τις περιόδους, τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (10), εφαρμόζονται, εκτός αν σαφώς προβλέπεται διαφορετικά στην κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ Ή ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινό δασμολόγιο και δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων

Άρθρο 33

Κοινό δασμολόγιο

1.   Οι οφειλόμενοι εισαγωγικοί και εξαγωγικοί δασμοί βασίζονται στο κοινό δασμολόγιο.

Άλλα μέτρα που καθιερώνονται από κοινοτικές διατάξεις που διέπουν ειδικούς τομείς στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη δασμολογική κατάταξη των εκάστοτε εμπορευμάτων.

2.   Το κοινό δασμολόγιο περιέχει τα ακόλουθα:

α)

τη συνδυασμένη ονοματολογία εμπορευμάτων, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία, και το κοινό δασμολόγιο (11)·

β)

κάθε άλλη ονοματολογία που βασίζεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη συνδυασμένη ονοματολογία ή προσθέτει υποδιαιρέσεις, η οποία θεσπίζεται με κοινοτικές διατάξεις που διέπουν ειδικούς τομείς για την εφαρμογή δασμολογικών μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών·

γ)

τους συμβατικούς ή κανονικούς αυτόνομους δασμούς που εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που καλύπτονται από τη συνδυασμένη ονοματολογία·

δ)

τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα με ορισμένες χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή με ομάδες των εν λόγω χωρών ή εδαφών·

ε)

τα προτιμησιακά δασμολογικά μέτρα που αποφασίζονται μονομερώς η από την Κοινότητα υπέρ ορισμένων χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή ομάδων των εν λόγω χωρών ή εδαφών·

στ)

τα αυτόνομα μέτρα που προβλέπουν μειώσεις των εισαγωγικών δασμών ή απαλλαγές από τους εισαγωγικούς δασμούς που επιβάλλονται σε ορισμένα εμπορεύματα·

ζ)

ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση για ορισμένα εμπορεύματα, λόγω της φύσεώς τους ή του ειδικού τους προορισμού, στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως στ) ή η)·

η)

άλλα δασμολογικά μέτρα που προβλέπονται από άλλη κοινοτική νομοθεσία στον γεωργικό, εμπορικό ή άλλο τομέα.

3.   Εφόσον τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που περιλαμβάνονται στα μέτρα που θεσπίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία δ) έως ζ), τα μέτρα που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται, μετά από αίτηση του διασαφιστή, στη θέση αυτών που προβλέπονται στο στοιχείο γ) της εν λόγω παραγράφου. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί αναδρομικά, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι προθεσμίες και οι όροι που θεσπίζει το σχετικό μέτρο ή ο κώδικας.

4.   Εφόσον η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχεία δ) έως ζ), ή η απαλλαγή από τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο η) αυτής, περιορίζεται σε ορισμένο όγκο εισαγωγών ή εξαγωγών, η εφαρμογή ή η απαλλαγή, στην περίπτωση δασμολογικών ποσοστώσεων, παύει μόλις επιτευχθεί ο καθορισμένος όγκος εισαγωγών ή εξαγωγών.

Στην περίπτωση δασμολογικών οροφών, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων παύει δυνάμει νομικής πράξης της Κοινότητας.

5.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 3, μέτρα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 34

Δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων

1.   Για την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου, η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων συνίσταται στον προσδιορισμό μιας από τις διακρίσεις ή περαιτέρω υποδιαιρέσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας στην οποία κατατάσσονται τα εν λόγω εμπορεύματα.

2.   Για την εφαρμογή μη δασμολογικών μέτρων, η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων συνίσταται στον προσδιορισμό μιας από τις διακρίσεις ή περαιτέρω υποδιαιρέσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας ή οποιασδήποτε άλλης ονοματολογίας θεσπίζουν οι κοινοτικές διατάξεις και η οποία βασίζεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη συνδυασμένη ονοματολογία ή προβλέπει περαιτέρω υποδιαιρέσεις, στην οποία κατατάσσονται τα εν λόγω εμπορεύματα.

3.   Η διάκριση ή περαιτέρω υποδιαίρεση που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν την εν λόγω διάκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Καταγωγή των εμπορευμάτων

Τμήμα 1

Μη προτιμησιακή καταγωγή

Άρθρο 35

Πεδίο εφαρμογής

Τα άρθρα 36, 37 και 38 θεσπίζουν κανόνες για τον προσδιορισμό της μη προτιμησιακής καταγωγής εμπορευμάτων για την εφαρμογή των ακολούθων:

α)

του κοινού δασμολογίου με εξαίρεση τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε)·

β)

μέτρων, εκτός των δασμολογικών, που θεσπίζονται από κοινοτικές ρυθμίσεις που διέπουν ειδικούς τομείς σχετικούς με τις εμπορικές συναλλαγές·

γ)

άλλων κοινοτικών μέτρων που αφορούν την καταγωγή των εμπορευμάτων.

Άρθρο 36

Απόκτηση της καταγωγής

1.   Τα εμπορεύματα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μία μόνο χώρα ή έδαφος θεωρούνται ως καταγόμενα από την εν λόγω χώρα ή έδαφος.

2.   Τα εμπορεύματα στην παραγωγή των οποίων συμμετέχουν μία ή περισσότερες χώρες θεωρούνται ως καταγόμενα από τη χώρα ή το έδαφος όπου υπέστησαν την τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους.

Άρθρο 37

Απόδειξη της καταγωγής

1.   Εφόσον η καταγωγή δηλώνεται στην τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να ζητήσουν από τον διασαφιστή να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων.

2.   Εφόσον προβλέπεται απόδειξη της καταγωγής των εμπορευμάτων σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία ή άλλη κοινοτική νομοθεσία που διέπει συγκεκριμένους τομείς, οι τελωνειακές αρχές μπορούν, σε περίπτωση βάσιμης αμφιβολίας, να ζητήσουν πρόσθετες αποδείξεις για να βεβαιωθούν ότι η καταγωγή είναι πράγματι σύμφωνη με τους κανόνες που θεσπίζει η σχετική κοινοτική νομοθεσία.

3.   Εφόσον το απαιτούν οι εμπορικές συναλλαγές, μπορεί να εκδοθεί στην Κοινότητα έγγραφο που αποδεικνύει την καταγωγή.

Άρθρο 38

Μέτρα εφαρμογής

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 36 και 37.

Τμήμα 2

Προτιμησιακή καταγωγή

Άρθρο 39

Προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων

1.   Για να επωφεληθούν από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχεία δ) ή ε) ή από μη δασμολογικά προτιμησιακά μέτρα, τα εμπορεύματα πρέπει να πληρούν τους κανόνες για την προτιμησιακή καταγωγή που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.   Στην περίπτωση εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται προτιμησιακά μέτρα που περιέχονται σε συμφωνίες που συνήψε η Κοινότητα με ορισμένες χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή ομάδες χωρών ή εδαφών, οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής θεσπίζονται με τις εν λόγω συμφωνίες.

3.   Στην περίπτωση εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται προτιμησιακά μέτρα που θεσπίζονται μονομερώς από την Κοινότητα για ορισμένες χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή ομάδες χωρών ή εδαφών, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα που καθορίζουν τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής.

4.   Στην περίπτωση εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται προτιμησιακά μέτρα που προβλέπονται στο εμπόριο μεταξύ τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και της Θέουτας και Μελίλιας, που προσδιορίζονται στο πρωτόκολλο 2 της πράξης προσχώρησης του 1985, οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω πρωτοκόλλου.

5.   Στην περίπτωση εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζονται προτιμησιακά μέτρα που περιέχονται σε προτιμησιακές συμφωνίες υπέρ των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που συνδέονται με την Κοινότητα, οι κανόνες προτιμησιακής καταγωγής θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 187 της συνθήκης.

6.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή των κανόνων των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων

Άρθρο 40

Πεδίο εφαρμογής

Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων, για την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου και των μη δασμολογικών μέτρων που θεσπίζουν οι κοινοτικές διατάξεις που διέπουν συγκεκριμένους τομείς των εμπορικών συναλλαγών, καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 43.

Άρθρο 41

Μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας βάσει της συναλλακτικής αξίας

1.   Η κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων, είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 43.

2.   Η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή είναι η συνολική πληρωμή που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή ή από τον αγοραστή προς τρίτο υπέρ του πωλητή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα και περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, ως όρος της πώλησης των εισαγομένων εμπορευμάτων.

3.   Η συναλλακτική αξία εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δεν υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά τη μεταβίβαση ή τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων από τον αγοραστή, εκτός από οιονδήποτε εκ των ακολούθων:

i)

τους περιορισμούς που επιβάλλονται ή απαιτούνται από το νόμο ή τις δημόσιες αρχές εντός της Κοινότητας,

ii)

περιορισμούς όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή στην οποία δύνανται να μεταπωληθούν τα εμπορεύματα,

iii)

περιορισμούς που δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων·

β)

η πώληση ή η τιμή δεν εξαρτάται από προϋποθέσεις ή παροχές των οποίων η αξία δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί όσον αφορά τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα·

γ)

κανένα μέρος του προϊόντος κάθε μεταγενέστερης μεταπώλησης, μεταβίβασης ή χρησιμοποίησης των εμπορευμάτων από τον αγοραστή δεν περιέρχεται αμέσως ή εμμέσως στον πωλητή, εκτός αν είναι δυνατό να γίνει κατάλληλη αναπροσαρμογή σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 43·

δ)

ο αγοραστής και ο πωλητής δεν συνδέονται μεταξύ τους ή η σχέση μεταξύ αγοραστή και πωλητή δεν επηρεάζει την τιμή.

Άρθρο 42

Βοηθητικές μέθοδοι προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας

1.   Όταν η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιορισθεί βάσει του άρθρου 41, εφαρμόζονται διαδοχικά οι διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου, μέχρι την πρώτη μεταξύ αυτών διάταξη η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της αξίας των εμπορευμάτων.

Η σειρά εφαρμογής των στοιχείων γ) και δ) μπορεί να αντιστραφεί με αίτημα του διασαφιστή.

2.   Η δασμολογητέα αξία, σύμφωνα με την παράγραφο 1, είναι:

α)

η συναλλακτική αξία πανομοιοτύπων εμπορευμάτων τα οποία πωλούνται για εξαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και εξάγονται κατά την ίδια ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα·

β)

η συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων τα οποία πωλούνται για εξαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και εξάγονται κατά την ίδια ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα·

γ)

η αξία που βασίζεται επί της τιμής μονάδος που αντιστοιχεί στις πωλήσεις στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας των εισαγομένων εμπορευμάτων, ή πανομοιότυπων ή ομοειδών εισαγομένων εμπορευμάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα και πραγματοποιούνται προς πρόσωπα που δεν συνδέονται με τους πωλητές·

δ)

η υπολογιζόμενη αξία.

3.   Όταν η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να καθορισθεί κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, καθορίζεται, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, με εύλογο τρόπο συμβιβαζόμενο με τις αρχές και τις γενικές διατάξεις των κατωτέρω:

α)

της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου·

β)

του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου·

γ)

του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 43

Μέτρα εφαρμογής

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, τα μέτρα που καθορίζουν τα εξής:

α)

τα στοιχεία τα οποία, για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, θα πρέπει να προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή ή τα οποία μπορούν να εξαιρούνται·

β)

στοιχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της υπολογιζόμενης αξίας·

γ)

τη μέθοδο για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία η τελωνειακή οφειλή γεννάται μετά την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς·

δ)

οιουσδήποτε άλλους αναγκαίους όρους, διατάξεις και κανόνες για την εφαρμογή των άρθρων 41 και 42.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γένεση τελωνειακής οφειλής

Τμήμα 1

Τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή

Άρθρο 44

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και προσωρινή εισαγωγή

1.   Η τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή γεννάται με την υπαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων που υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς σε ένα από τα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα:

α)

θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ειδικού προορισμού·

β)

προσωρινή εισαγωγή με μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

2.   Η τελωνειακή οφειλή γεννάται τη στιγμή αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης.

3.   Οφειλέτης είναι ο διασαφιστής. Σε περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης, οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται η τελωνειακή διασάφηση στο τελωνείο.

Όταν η τελωνειακή διασάφηση για υπαγωγή σε ένα από τα καθεστώτα που ορίζονται στην παράγραφο 1 συντάσσεται βάσει πληροφοριών εξαιτίας των οποίων δεν εισπράττεται το σύνολο ή μέρος των εισαγωγικών δασμών, το πρόσωπο που παρέσχε τις αναγκαίες για τη συμπλήρωση της διασάφησης πληροφορίες θεωρείται επίσης οφειλέτης εφόσον γνώριζε, ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν εσφαλμένες.

Άρθρο 45

Ειδικές διατάξεις σχετικά με μη καταγόμενα εμπορεύματα

1.   Όταν εφαρμόζεται απαγόρευση επιστροφής ή απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς σε μη καταγόμενα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων, για τα οποία εκδίδεται ή συντάσσεται αποδεικτικό καταγωγής στο πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος μεταξύ της Κοινότητας και ορισμένων χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή ομάδων τέτοιων χωρών ή εδαφών, γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή αυτών των μη καταγομένων εμπορευμάτων, με την αποδοχή της γνωστοποίησης επανεξαγωγής όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.

2.   Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε αυτή την οφειλή καθορίζεται με τους ίδιους όρους όπως και στην περίπτωση τελωνειακής οφειλής που γεννάται από την αποδοχή, κατά την ίδια ημερομηνία, της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των μη καταγόμενων εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω προϊόντων, για το σκοπό της λήξης του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

3.   Το άρθρο 44 παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζεται mutatis mutandis. Ωστόσο, στην περίπτωση μη κοινοτικών εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 179, οφειλέτης είναι το πρόσωπο που υποβάλλει τη γνωστοποίηση επανεξαγωγής. Σε περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης, οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται η γνωστοποίηση.

Άρθρο 46

Τελωνειακή οφειλή που γεννάται από τη μη τήρηση υποχρεώσεων και όρων

1.   Για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, η τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή γεννάται από τη μη τήρηση οποιουδήποτε από τα εξής:

α)

μιας από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία όσον αφορά την είσοδο μη κοινοτικών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, την απομάκρυνσή τους από την τελωνειακή επιτήρηση ή τη διακίνηση, μεταποίηση, αποθήκευση, προσωρινή εισαγωγή ή διάθεση των εμπορευμάτων αυτών εντός του εν λόγω εδάφους·

β)

μιας από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία σχετικά με τον ειδικό προορισμό εμπορευμάτων εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας·

γ)

ενός όρου που έχει καθορισθεί για την υπαγωγή των μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή τη χορήγηση, λόγω του ειδικού προορισμού των εμπορευμάτων, δασμολογικής απαλλαγής ή μειωμένου εισαγωγικού δασμού.

2.   Η στιγμή γένεσης της τελωνειακής οφειλής είναι μία από τις ακόλουθες:

α)

η στιγμή κατά την οποία δεν τηρήθηκε ή έπαψε να τηρείται η υποχρέωση, η μη εκπλήρωση της οποίας συνεπάγεται τη γένεση τελωνειακής οφειλής·

β)

η στιγμή κατά την οποία έγινε δεκτή η τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς, όταν διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι ένας από τους όρους που διέπουν την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς αυτό ή τη χορήγηση δασμολογικής απαλλαγής ή μειωμένου εισαγωγικού δασμού λόγω του ειδικού προορισμού των εμπορευμάτων δεν έχει πράγματι τηρηθεί.

3.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), οφειλέτης είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α)

κάθε πρόσωπο που όφειλε να τηρήσει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις·

β)

κάθε πρόσωπο που γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι δεν τηρήθηκε μια υποχρέωση που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία και που ενήργησε για λογαριασμό του προσώπου που ήταν υποχρεωμένο να τηρήσει την υποχρέωση ή που έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης·

γ)

κάθε πρόσωπο που απέκτησε ή κατείχε τα εν λόγω εμπορεύματα και το οποίο γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, τη στιγμή της απόκτησης ή παραλαβής των εμπορευμάτων, ότι δεν είχε τηρηθεί υποχρέωση που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία.

4.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), ο οφειλέτης είναι το πρόσωπο που οφείλει να τηρήσει τους όρους που διέπουν την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή τη διασάφηση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων για το εν λόγω καθεστώς ή τη χορήγηση δασμολογικής απαλλαγής ή μειωμένου εισαγωγικού δασμού λόγω του ειδικού προορισμού των εμπορευμάτων.

Όταν συντάσσεται τελωνειακή διασάφηση σχετικά με ένα από τα καθεστώτα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή όταν παρέχονται στις τελωνειακές αρχές στοιχεία που απαιτούνται από την τελωνειακή νομοθεσία για τους όρους που διέπουν την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς, και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να μην εισπραχθούν εν όλω ή εν μέρει οι εισαγωγικοί δασμοί, οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο που παρέσχε τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνταξη της διασάφησης και που γνώριζε, ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, ότι τα στοιχεία αυτά ήταν εσφαλμένα.

Άρθρο 47

Έκπτωση ποσού ήδη καταβληθέντος εισαγωγικού δασμού

1.   Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1, γεννάται τελωνειακή οφειλή για εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με μειωμένο εισαγωγικό δασμό λόγω του ειδικού προορισμού τους, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται τη στιγμή της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία αφαιρείται από το ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή για τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν από την καταστροφή των εμπορευμάτων αυτών.

2.   Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1, γεννάται τελωνειακή οφειλή για εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που καταβάλλεται δυνάμει της μερικής απαλλαγής αφαιρείται από το ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή.

Τμήμα 2

Τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή

Άρθρο 48

Εξαγωγή και τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

1.   Τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή γεννάται με την υπαγωγή σε καθεστώς εξαγωγής εμπορευμάτων που υπόκεινται σε εξαγωγικούς δασμούς στο καθεστώς εξαγωγής ή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

2.   Η τελωνειακή οφειλή γεννάται τη στιγμή αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης.

3.   Οφειλέτης είναι ο διασαφιστής. Σε περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης, οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται η τελωνειακή διασάφηση.

Όταν μια τελωνειακή διασάφηση συντάσσεται με βάση στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα να μην εισπραχθούν εν όλω ή εν μέρει οι εξαγωγικοί δασμοί, οφειλέτης είναι επίσης το πρόσωπο που παρέσχε τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διασάφηση και το οποίο γνώριζε, ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, ότι τα στοιχεία αυτά ήταν εσφαλμένα.

Άρθρο 49

Τελωνειακή οφειλή που γεννάται από τη μη τήρηση υποχρεώσεων και όρων

1.   Για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε εξαγωγικούς δασμούς, τελωνειακή οφειλή κατά την εξαγωγή γεννάται με τη μη τήρηση οποιουδήποτε από τα εξής:

α)

μιας από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία για την έξοδο των εμπορευμάτων·

β)

των όρων που επέτρεψαν την έξοδο του εμπορεύματος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με ολική ή μερική απαλλαγή από τους εξαγωγικούς δασμούς.

2.   Η στιγμή γένεσης της τελωνειακής οφειλής είναι μία από τις ακόλουθες:

α)

η στιγμή της πραγματικής εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας χωρίς τελωνειακή διασάφηση·

β)

η στιγμή άφιξης των εμπορευμάτων σε προορισμό άλλον από εκείνον για τον οποίο επετράπη η έξοδός τους από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με ολική ή μερική απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς·

γ)

η λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων που βεβαιώνουν ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι για την παροχή της απαλλαγής αυτής όροι, αν οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να καθορίσουν τη στιγμή που αναφέρεται στο στοιχείο β).

3.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο οφειλέτης είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α)

κάθε πρόσωπο που όφειλε να τηρήσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση·

β)

κάθε πρόσωπο που γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι δεν τηρήθηκε η συγκεκριμένη υποχρέωση και που ενήργησε για λογαριασμό του προσώπου που ήταν υποχρεωμένο να τηρήσει την υποχρέωση·

γ)

κάθε πρόσωπο που έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης και το οποίο γνώριζε, ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει, ότι δεν υποβλήθηκε τελωνειακή διασάφηση, ενώ έπρεπε να είχε υποβληθεί.

4.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ο οφειλέτης είναι το πρόσωπο που οφείλει να τηρήσει τους όρους υπό τους οποίους επετράπη η έξοδος των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με ολική ή μερική απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς.

Τμήμα 3

Κοινές διατάξεις για τις τελωνειακές οφειλές που γεννώνται κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή

Άρθρο 50

Απαγορεύσεις και περιορισμοί

1.   Η τελωνειακή οφειλή κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή γεννάται ακόμη και αν αφορά εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα οιουδήποτε τύπου κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή.

2.   Ωστόσο, καμία τελωνειακή οφειλή δεν γεννάται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

κατά την παράνομη είσοδο πλαστού χρήματος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β)

κατά την εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που δεν εμπίπτουν στις αυστηρά εποπτευόμενες από τις αρμόδιες αρχές ουσίες ενόψει της χρήσης τους για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

3.   Για τους σκοπούς, ωστόσο, των εφαρμοστέων στις τελωνειακές παραβάσεις κυρώσεων, η τελωνειακή οφειλή λογίζεται γεννηθείσα όταν, σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, οι δασμοί ή η ύπαρξη τελωνειακής οφειλής χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό των κυρώσεων.

Άρθρο 51

Πολλοί οφειλέτες

Σε περίπτωση περισσοτέρων οφειλετών για την καταβολή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε τελωνειακή οφειλή, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα για την πληρωμή του συνόλου της εν λόγω οφειλής.

Άρθρο 52

Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού του εισαγωγικού ή του εξαγωγικού δασμού

1.   Το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών καθορίζεται με βάση τους κανόνες που εφαρμόζονταν για τον υπολογισμό των δασμών στα συγκεκριμένα εμπορεύματα τη στιγμή γένεσης της τελωνειακής οφειλής.

2.   Όταν δεν είναι δυνατό να καθορισθεί με ακρίβεια η στιγμή γένεσης της τελωνειακής οφειλής, θεωρείται ότι η στιγμή αυτή είναι εκείνη κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές διαπιστώνουν ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται σε κατάσταση που συνεπάγεται τη γένεση της τελωνειακής οφειλής.

Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές τους επιτρέπουν να διαπιστώσουν ότι η τελωνειακή οφειλή γεννήθηκε σε χρονικό σημείο προγενέστερο της διαπίστωσης αυτής, η τελωνειακή οφειλή θεωρείται ότι γεννήθηκε κατά το απώτερο χρονικό σημείο στο οποίο μπορεί να αποδειχθεί η κατάσταση αυτή.

Άρθρο 53

Ειδικοί κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού των εισαγωγικών δασμών

1.   Όταν δημιουργούνται δαπάνες για αποθήκευση ή συνήθεις εργασίες στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας όσον αφορά εμπορεύματα που υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς, οι δαπάνες αυτές ή η αύξηση της αξίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού των εισαγωγικών δασμών, όταν ο διασαφιστής παρέχει ικανοποιητικές αποδείξεις αυτών των δαπανών.

Ωστόσο, η δασμολογητέα αξία, η ποσότητα, η φύση και η καταγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται κατά τις εργασίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού των εισαγωγικών δασμών.

2.   Όταν η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς αλλάξει λόγω των συνήθων εργασιών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, η αρχική δασμολογική κατάταξη για τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς αυτό.

3.   Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή για τα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, το ποσό του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην οφειλή αυτή καθορίζεται, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, με βάση τη δασμολογική κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία, την ποσότητα, τη φύση και την καταγωγή των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή τη στιγμή της αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τα εν λόγω εμπορεύματα.

4.   Όταν η τελωνειακή νομοθεσία προβλέπει ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση των εμπορευμάτων, ατέλεια ή μερική ή πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχεία δ) έως ζ), τα άρθρα 130 έως 133 ή τα άρθρα 171 έως 174, ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (12), αυτή η ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση, ατέλεια ή η απαλλαγή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις όπου γεννάται τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με τα άρθρα 46 ή 49 του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι οι παραλείψεις που οδήγησαν στη γένεση τελωνειακής οφειλής δεν συνιστούσαν απόπειρα διάπραξης απάτης.

Άρθρο 54

Μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας:

α)

τους κανόνες για τον υπολογισμό του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα,

β)

περαιτέρω ειδικούς κανόνες που αφορούν συγκεκριμένα καθεστώτα,

γ)

παρεκκλίσεις από τα άρθρα 52 και 53, ιδίως για την αποφυγή της καταστρατήγησης των δασμολογικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο η),

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 55

Τόπος γένεσης της τελωνειακής οφειλής

1.   Η τελωνειακή οφειλή γεννάται στον τόπο κατάθεσης της τελωνειακής διασάφησης ή της γνωστοποίησης επανεξαγωγής που αναφέρεται στα άρθρα 44, 45 και 48, ή της κατάθεσης της συμπληρωματικής διασάφησης που αναφέρεται στο άρθρο 110 παράγραφος 3.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο τόπος γένεσης της τελωνειακής οφειλής είναι ο τόπος στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι πράξεις που γενούν την οφειλή αυτή.

Αν δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί ο τόπος αυτός, η τελωνειακή οφειλή γεννάται στον τόπο όπου οι τελωνειακές αρχές διαπιστώνουν ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται σε κατάσταση η οποία γεννά τελωνειακή οφειλή.

2.   Αν τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς που δεν έχει εκκαθαρισθεί και εφόσον ο τόπος δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί δυνάμει της παραγράφου 1, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η τελωνειακή οφειλή γεννάται είτε στον τόπο όπου τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί στο εν λόγω καθεστώς είτε στον τόπο από τον οποίο έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το εν λόγω καθεστώς.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας την προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

3.   Όταν οι πληροφορίες που διαθέτουν οι τελωνειακές αρχές τους επιτρέπουν να προσδιορίσουν ότι η τελωνειακή οφειλή είναι πιθανό να έχει γεννηθεί σε διάφορους τόπους, η τελωνειακή οφειλή θεωρείται ότι έχει γεννηθεί στον τόπο που αρχικά γεννήθηκε.

4.   Αν μια τελωνειακή αρχή διαπιστώσει ότι, δυνάμει του άρθρου 46 ή του άρθρου 49, γεννήθηκε τελωνειακή οφειλή σε άλλο κράτος μέλος και ότι το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην οφειλή αυτή είναι μικρότερο των 10 000 ΕUR, η τελωνειακή οφειλή θεωρείται ότι γεννήθηκε στο κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώθηκε η γένεσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εγγύηση για ενδεχόμενη ή υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή

Άρθρο 56

Γενικές διατάξεις

1.   Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις εγγυήσεις τόσο για τις τελωνειακές οφειλές που έχουν γεννηθεί όσο και για τις τελωνειακές οφειλές που ενδέχεται να γεννηθούν, εκτός αν ορίζεται άλλως.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτούν τη σύσταση εγγύησης για να διασφαλίζεται η καταβολή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε μια τελωνειακή οφειλή. Στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, η απαιτούμενη εγγύηση μπορεί επίσης να καλύπτει άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από άλλες σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

3.   Όταν οι τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση εγγύησης, η εγγύηση αυτή πρέπει να παρέχεται από τον οφειλέτη ή το πρόσωπο που ενδέχεται να καταστεί οφειλέτης. Μπορούν επίσης να επιτρέπουν τη σύσταση εγγύησης από τρίτο πρόσωπο άλλο από εκείνο από το οποίο απαιτείται η εγγύηση.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 64, οι τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση μιας μόνο εγγύησης για συγκεκριμένα εμπορεύματα ή για συγκεκριμένη διασάφηση.

Η εγγύηση που παρέχεται για συγκεκριμένη διασάφηση εφαρμόζεται στο ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και στις άλλες επιβαρύνσεις που αφορούν όλα τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τη διασάφηση αυτή ή παραλαμβάνονται βάσει αυτής, έστω και αν η διασάφηση αυτή είναι ανακριβής.

Εάν η εγγύηση δεν έχει αποδεσμευθεί, μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης, εντός των ορίων του εγγυημένου ποσού, για την είσπραξη των ποσών του εισαγωγικού ή του εξαγωγικού δασμού και των λοιπών οφειλών που πρέπει να καταβληθούν μετά τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου των εν λόγω εμπορευμάτων.

5.   Κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι τελωνειακές αρχές μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφοι 1 και 2, να εγκρίνουν τη σύσταση συνολικής εγγύησης για να καλύψουν το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή που αφορά δύο ή περισσότερες πράξεις, διασαφήσεις ή τελωνειακά καθεστώτα.

6.   Ουδεμία εγγύηση απαιτείται από τα κράτη, τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όσον αφορά τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν ως δημόσιες αρχές.

7.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να άρουν την απαίτηση για σύσταση εγγύησης όταν το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που πρόκειται να διασφαλισθεί δεν υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι που καθορίζεται για τις διασαφήσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 1995, σχετικά με τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες (13).

8.   Εγγύηση που αποδέχονται ή εγκρίνουν οι τελωνειακές αρχές ισχύει σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, για τους σκοπούς για τους οποίους έχει συσταθεί.

9.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά συμπληρώσεως του, καθορίζοντας:

όρους για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,

περιπτώσεις, άλλες από εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, στις οποίες δεν απαιτείται εγγύηση,

εξαιρέσεις από την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 57

Υποχρεωτική εγγύηση

1.   Όταν η σύσταση εγγύησης είναι υποχρεωτική, και με την επιφύλαξη των κανόνων που θεσπίζονται βάσει της παραγράφου 3, οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν το ποσό της εγγύησης αυτής σε επίπεδο ίσο με το ακριβές ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των άλλων επιβαρύνσεων, όταν το ποσό αυτό μπορεί να καθορισθεί με βεβαιότητα τη στιγμή απαίτησης της εγγύησης.

Όταν δεν είναι δυνατό να καθορισθεί το ακριβές ποσό, η εγγύηση καθορίζεται στο μέγιστο ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των λοιπών επιβαρύνσεων που έχουν γεννηθεί ή είναι δυνατό να γεννηθούν, όπως υπολογίζεται αυτό από τις τελωνειακές αρχές.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 62, σε περίπτωση σύστασης συνολικής εγγύησης για το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε τελωνειακές οφειλές και λοιπές επιβαρύνσεις των οποίων το ποσό ποικίλλει διαχρονικά, το ποσό της εγγύησης αυτής καθορίζεται σε επίπεδο που επιτρέπει να καλύπτεται, ανά πάσα στιγμή, το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στις τελωνειακές οφειλές και στις λοιπές επιβαρύνσεις.

3.   Η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 58

Προαιρετική εγγύηση

Όταν η σύσταση εγγύησης είναι προαιρετική, η εγγύηση αυτή είναι, σε κάθε περίπτωση, απαιτητή από τις τελωνειακές αρχές, αν αυτές κρίνουν ότι η εντός της καθορισμένης προθεσμίας πληρωμή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε τελωνειακή οφειλή και σε λοιπές επιβαρύνσεις δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Το ποσό της εγγύησης αυτής καθορίζεται από τις εν λόγω αρχές κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνει το επίπεδο που προβλέπεται στο άρθρο 57.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας πότε είναι προαιρετική η εγγύηση, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 59

Σύσταση εγγύησης

1.   Η εγγύηση μπορεί να συστήνεται με μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)

με την κατάθεση σε μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής που αναγνωρίζεται από τις τελωνειακές αρχές ως ισοδύναμος με κατάθεση σε μετρητά, σε ευρώ ή στο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο απαιτείται η εγγύηση·

β)

με ανάληψη υποχρέωσης από τριτεγγυητή·

γ)

με άλλη μορφή εγγύησης που εξασφαλίζει κατά τρόπο ισοδύναμο την πληρωμή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και στις λοιπές επιβαρύνσεις.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας τις μορφές της εγγύησης που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

2.   Η εγγύηση με μορφή κατάθεσης μετρητών ή πληρωμής εξομοιούμενης προς τέτοια κατάθεση, παρέχεται στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων του κράτους μέλους στο οποίο απαιτείται η σύσταση εγγύησης.

Άρθρο 60

Επιλογή της εγγύησης

Το πρόσωπο που οφείλει να παράσχει εγγύηση, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει μεταξύ των μορφών εγγύησης που καθορίζονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1.

Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αρνηθούν να δεχθούν την επιλεχθείσα μορφή εγγύησης, όταν αυτή δεν συμβιβάζεται με την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου τελωνειακού καθεστώτος.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν τη διατήρηση, επί μια συγκεκριμένη περίοδο, της μορφής εγγύησης που έχει επιλεγεί.

Άρθρο 61

Τριτεγγυητής

1.   Ο τριτεγγυητής που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρέπει να είναι τρίτο πρόσωπο εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ο τριτεγγυητής πρέπει να εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές που απαιτούν την εγγύηση, εκτός αν πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική εταιρεία διαπιστευμένα στην Κοινότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.

2.   Ο τριτεγγυητής αναλαμβάνει γραπτώς την ευθύνη να καταβάλει το εγγυημένο ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε τελωνειακή οφειλή και σε λοιπές επιβαρύνσεις.

3.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αρνηθούν να εγκρίνουν τον προτεινόμενο τριτεγγυητή ή το προτεινόμενο είδος εγγύησης, όταν κρίνουν ότι δεν εξασφαλίζεται απόλυτα η καταβολή εντός της καθορισμένης προθεσμίας του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των λοιπών επιβαρύνσεων.

Άρθρο 62

Συνολική εγγύηση

1.   Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 χορηγείται μόνο στα πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β)

διαθέτουν ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις·

γ)

χρησιμοποιούν τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα ή οι τελωνειακές αρχές γνωρίζουν ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν την ικανότητα να πληρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα καθεστώτα αυτά.

2.   Όταν πρέπει να συσταθεί συνολική εγγύηση για την κάλυψη των τελωνειακών οφειλών και των άλλων επιβαρύνσεων που είναι δυνατό να γεννηθούν, μπορεί να χορηγείται άδεια σε έναν οικονομικό φορέα να προβεί στη σύσταση συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή να απαλλαγεί από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης των εμπορικών βιβλίων, και, όπου απαιτείται, παρακολούθησης των μεταφορών, που να επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικών τελωνειακών ελέγχων·

β)

αποδεδειγμένη φερεγγυότητα.

3.   Η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, θεσπίζει μέτρα που διέπουν τη διαδικασία χορήγησης αδειών δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 63

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εγγυήσεων

1.   Στις περιπτώσεις που μπορεί να γεννηθεί τελωνειακή οφειλή στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.

2.   Η απαλλαγή από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που θεωρείται ότι παρουσιάζουν υψηλούς κινδύνους απάτης.

3.   Η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, θεσπίζει μέτρα για τα ακόλουθα:

α)

την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου·

β)

την προσωρινή απαγόρευση της χρησιμοποίησης συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2·

γ)

την προσωρινή απαγόρευση της χρησιμοποίησης συνολικής εγγύησης όσον αφορά εμπορεύματα που αποτέλεσαν καλυπτόμενα από συνολική εγγύηση, αντικείμενο αποδεδειγμένων πράξεων απάτης σε μεγάλη έκταση, ως εξαιρετικό μέτρο που λαμβάνεται σε ειδικές περιστάσεις.

Άρθρο 64

Συμπληρωματική εγγύηση ή εγγύηση αντικατάστασης

Όταν οι τελωνειακές αρχές διαπιστώνουν ότι η εγγύηση που παρασχέθηκε δεν εξασφαλίζει ή δεν εξασφαλίζει πλέον ασφαλώς ή πλήρως την εμπρόθεσμη πληρωμή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και των λοιπών επιβαρύνσεων, ζητούν οιαδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 3 αφήνοντάς τους το δικαίωμα επιλογής, είτε την παροχή συμπληρωματικής εγγύησης είτε την αντικατάσταση της αρχικής εγγύησης από νέα.

Άρθρο 65

Αποδέσμευση της εγγύησης

1.   Οι τελωνειακές αρχές αποδεσμεύουν την εγγύηση αμέσως μόλις αποσβεσθεί η τελωνειακή οφειλή ή η οφειλή άλλων επιβαρύνσεων ή καταστεί αδύνατη πλέον η γένεσή τους.

2.   Όταν η τελωνειακή οφειλή ή η οφειλή άλλων επιβαρύνσεων αποσβέννυται εν μέρει ή μπορεί πλέον να γεννηθεί για μέρος του εγγυημένου ποσού, η εγγύηση που έχει συσταθεί αποδεσμεύεται κατά αντίστοιχο ποσό, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, εκτός αν το ύψος του σχετικού ποσού δεν δικαιολογεί τέτοια ενέργεια.

3.   Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Βεβαίωση και καταβολή δασμών, επιστροφή και διαγραφή του ποσού των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών

Τμήμα 1

Καθορισμός του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, γνωστοποίηση και καταλογισμός της τελωνειακής οφειλής

Άρθρο 66

Καθορισμός του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών

1.   Το ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τον τόπο στον οποίο γεννάται ή λογίζεται γεννηθείσα η τελωνειακή οφειλή, σύμφωνα με το άρθρο 55, μόλις λάβουν τις απαιτούμενες πληροφορίες.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δέχονται το καθοριζόμενο από τον διασαφιστή ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών.

Άρθρο 67

Γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής

1.   Η τελωνειακή οφειλή γνωστοποιείται στον οφειλέτη με τον τρόπο που ορίζει στον τόπο στον οποίο γεννάται ή λογίζεται γεννηθείσα η τελωνειακή οφειλή, σύμφωνα με το άρθρο 55.

Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν, εν αναμονή του τελικού καθορισμού του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, έχει επιβληθεί προσωρινό μέτρο εμπορικής πολιτικής υπό μορφή δασμού·

β)

όταν το ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται με βάση απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 20·

γ)

όταν η αρχική απόφαση να μην γνωστοποιηθεί η τελωνειακή οφειλή, ή να γνωστοποιηθεί με ποσό εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού χαμηλότερο από το καταβλητέο ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού, είχε ληφθεί βάσει γενικών διατάξεων που ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση·

δ)

όταν οι τελωνειακές αρχές απαλλάσσονται δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας από την υποχρέωση γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής.

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του στοιχείου δ) του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

2.   Όταν το καταβλητέο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών ισούται με το ποσό που αναγράφεται στην τελωνειακή διασάφηση, η χορήγηση άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων από τις τελωνειακές αρχές ισοδυναμεί με γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής στον οφειλέτη.

3.   Όταν δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, η τελωνειακή οφειλή γνωστοποιείται στον οφειλέτη εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να καθορίσουν το ποσό του καταβλητέου εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού.

Άρθρο 68

Παραγραφή της τελωνειακής οφειλής

1.   Δεν γνωστοποιείται τελωνειακή οφειλή στον οφειλέτη μετά τη λήξη τριετούς προθεσμίας από την ημερομηνία γένεσης της τελωνειακής οφειλής.

2.   Αν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί ως αποτέλεσμα πράξης η οποία, κατά τη στιγμή της διαπράξεώς της, εδιώκετο ως ποινικό αδίκημα, η τριετής προθεσμία που καθορίζεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται σε δέκα έτη.

3.   Εάν ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 23, οι προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αναστέλλονται από τη στιγμή άσκησης της προσφυγής και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής.

4.   Όταν η υποχρέωση για μία τελωνειακή οφειλή έχει αναβιώσει, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 5, οι προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι αναστέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής ή διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 84, και μέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά με την εν λόγω επιστροφή ή διαγραφή.

Άρθρο 69

Καταλογισμός

1.   Οι τελωνειακές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 66 προβαίνουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στον καταλογισμό του καταβλητέου ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να μην προβαίνουν στον καταλογισμό των ποσών των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που, σύμφωνα με το άρθρο 68, αντιστοιχούν σε τελωνειακή οφειλή, η οποία δεν μπορεί πλέον να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη.

2.   Οι πρακτικοί τρόποι καταλογισμού των ποσών των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι τρόποι αυτοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αν οι τελωνειακές αρχές, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών υπό τις οποίες γεννάται η τελωνειακή οφειλή, εξασφαλίζονται ή όχι ως προς την καταβολή των εν λόγω ποσών.

Άρθρο 70

Προθεσμία καταλογισμού

1.   Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή από την αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης εμπορευμάτων για την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς άλλο από το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή από οιαδήποτε άλλη πράξη που έχει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την αποδοχή αυτή, οι τελωνειακές αρχές καταλογίζουν το ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Ωστόσο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί εγγύηση για την καταβολή τους, το σύνολο των ποσών των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που αφορούν όλα τα εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια παραλαβής σε ένα και το αυτό πρόσωπο εντός προθεσμίας που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 ημέρες, είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο ενός και μοναδικού καταλογισμού στο τέλος της εν λόγω προθεσμίας. Ο καταλογισμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων ημερών από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

2.   Όταν η παραλαβή των εμπορευμάτων εξαρτάται από ορισμένες προϋποθέσεις που διέπουν τόσο τον καθορισμό των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών όσο και την είσπραξή τους, ο καταλογισμός πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία καθορίσθηκε το ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών ή προσδιορίσθηκε η υποχρέωση καταβολής των δασμών αυτών.

Ωστόσο, όταν η τελωνειακή οφειλή αφορά προσωρινό μέτρο εμπορικής πολιτικής υπό μορφή δασμού, ο καταλογισμός των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κανονισμού που θεσπίζει το οριστικό μέτρο εμπορικής πολιτικής.

3.   Όταν γεννάται τελωνειακή οφειλή υπό περιστάσεις που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1, το καταβλητέο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών καταλογίζεται εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να καθορίσουν το εν λόγω ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών και να λάβουν απόφαση.

4.   Όταν το ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών δεν έχει καταλογισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, ή έχει υπολογισθεί και καταλογισθεί σε επίπεδο κατώτερο του οφειλόμενου ποσού, η παράγραφος 3 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που πρόκειται ή που απομένει να εισπραχθεί.

5.   Οι προθεσμίες για τον καταλογισμό των δασμών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις απρόβλεπτου γεγονότος ή ανωτέρας βίας.

Άρθρο 71

Μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας κανόνες για τον καταλογισμό των δασμών, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τμήμα 2

Καταβολή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών

Άρθρο 72

Γενικές προθεσμίες πληρωμών και αναστολή των προθεσμιών

1.   Τα ποσά των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, τα οποία αντιστοιχούν σε τελωνειακή οφειλή και γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 67, πρέπει να καταβάλλονται από τον οφειλέτη εντός της προθεσμίας που καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 2, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από τη γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής στον οφειλέτη. Σε περίπτωση συγκεντρωτικών βεβαιώσεων υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η προθεσμία αυτή πρέπει να καθορίζεται με τρόπο που να μην επιτρέπει στον οφειλέτη να επιτύχει προθεσμία πληρωμής μεγαλύτερη από εκείνη που θα ήταν δυνατόν να επιτύχει σε περίπτωση αναβολής της πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 74.

Κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να χορηγήσουν παράταση, όταν το ποσό των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών έχει καθορισθεί κατά τη διάρκεια εκ των υστέρων ελέγχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 27. Με την επιφύλαξη του άρθρου 77 παράγραφος 1, η εν λόγω παράταση της προθεσμίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που χρειάζεται ο οφειλέτης για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς εκπλήρωση της υποχρέωσής του.

2.   Αν ο οφειλέτης δικαιούται κάποια από τις διευκολύνσεις πληρωμής που προβλέπονται στα άρθρα 74 έως 77, η πληρωμή πρέπει να γίνεται το αργότερο κατά τη λήξη της προθεσμίας ή των προθεσμιών που καθορίζονται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων αυτών.

3.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αναστέλλεται η προθεσμία καταβολής του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε τελωνειακή οφειλή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν υποβάλλεται αίτηση διαγραφής δασμών δυνάμει του άρθρου 84,

β)

όταν τα εμπορεύματα πρόκειται να δημευθούν, να καταστραφούν ή να εγκαταλειφθούν υπέρ του δημοσίου,

γ)

όταν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί δυνάμει του άρθρου 46 και οι οφειλέτες είναι περισσότεροι του ενός,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τα εν λόγω μέτρα ορίζουν, ειδικότερα, την περίοδο της αναστολής, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που είναι εύλογο για την ολοκλήρωση τυχόν διατυπώσεων ή για την είσπραξη του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή.

Άρθρο 73

Πληρωμή

1.   Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται σε μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που έχει παρόμοια εξοφλητική ισχύ, ενδεχομένως και με συμψηφισμό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

2.   Η πληρωμή μπορεί να γίνεται από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του οφειλέτη.

3.   Ο οφειλέτης μπορεί σε κάθε περίπτωση να καταβάλλει το σύνολο ή μέρος του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού χωρίς να πρέπει να περιμένει τη λήξη της περιόδου που του χορηγήθηκε για την πληρωμή.

Άρθρο 74

Αναβολή πληρωμής

Με την επιφύλαξη του άρθρου 79, οι τελωνειακές αρχές, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την επιφύλαξη σύστασης εγγύησης, επιτρέπουν την αναβολή της πληρωμής του ποσού των καταβλητέων δασμών σύμφωνα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

είτε χωριστά για κάθε ποσό εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που καταλογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο ή το άρθρο 70 παράγραφος 4·

β)

είτε συνολικά, για όλα τα ποσά εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που καταλογίζονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 70 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 ημέρες·

γ)

είτε συνολικά για όλα τα ποσά εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αποτελούν το αντικείμενο ενιαίου καταλογισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παράγραφος 1.

Άρθρο 75

Προθεσμίες αναβολής της πληρωμής

1.   Η προθεσμία αναβολής πληρωμής που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 74 ανέρχεται σε 30 ημέρες.

2.   Όταν η αναβολή πληρωμής χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 74 στοιχείο α), η προθεσμία άρχεται από την επόμενη ημέρα που ακολουθεί εκείνη της γνωστοποίησης της τελωνειακής οφειλής στον οφειλέτη.

3.   Όταν η αναβολή πληρωμής χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 74 στοιχείο β), η προθεσμία άρχεται από την επόμενη ημέρα από εκείνη της λήξης της προθεσμίας ενιαίου καταλογισμού. Η προθεσμία αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό ημερών που αντιστοιχεί με το ήμισυ του αριθμού των ημερών της προθεσμίας για τον ενιαίο καταλογισμό.

4.   Όταν η αναβολή πληρωμής χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 74 στοιχείο γ), η προθεσμία άρχεται από την επομένη ημέρα από εκείνη της λήξης της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των εμπορευμάτων. Η προθεσμία αυτή μειώνεται κατά αριθμό ημερών που αντιστοιχεί με το ήμισυ του αριθμού ημερών της εν λόγω προθεσμίας.

5.   Όταν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 ανέρχονται σε περιττό αριθμό ημερών, ο αριθμός των ημερών που πρέπει να αφαιρεθεί από την προθεσμία των 30 ημερών, κατά την έννοια των παραγράφων αυτών, είναι ίσος με το ήμισυ του αμέσως κατώτερου άρτιου αριθμού.

6.   Όταν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 ανέρχονται σε ημερολογιακές εβδομάδες, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η καταβολή των ποσών των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που αποτέλεσαν αντικείμενο της αναβολής πληρωμής πραγματοποιείται το αργότερο την Παρασκευή της τέταρτης εβδομάδας που ακολουθεί αυτή την ημερολογιακή εβδομάδα.

Αν οι προθεσμίες αυτές ανέρχονται σε ημερολογιακούς μήνες, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τα ποσά των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών που αποτέλεσαν αντικείμενο της αναβολής πληρωμής πρέπει να καταβάλλονται μέχρι τη δέκατη έκτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν τον ημερολογιακό μήνα.

Άρθρο 76

Μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας τους κανόνες για την αναβολή πληρωμής στις περιπτώσεις απλουστευμένης τελωνειακής διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 109, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 77

Άλλες διευκολύνσεις πληρωμής

1.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να χορηγήσουν στον οφειλέτη διευκολύνσεις πληρωμής άλλες από την αναβολή πληρωμής, με την επιφύλαξη σύστασης εγγύησης.

Όταν χορηγούνται διευκολύνσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εισπράττεται πιστωτικός τόκος επιπλέον του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών. Το επιτόκιο του πιστωτικού τόκου υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησής της που πραγματοποιήθηκε πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου («επιτόκιο αναφοράς»), προσαυξημένου κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Για κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στο τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, το προαναφερθέν επιτόκιο αναφοράς είναι το αντίστοιχο επιτόκιο που ορίζεται από την εθνική κεντρική του τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση, το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου εφαρμόζεται κατά τους επόμενους έξι μήνες.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παραιτούνται από την απαίτηση εγγύησης ή πιστωτικού τόκου, εφόσον στοιχειοθετείται, βάσει τεκμηριωμένης αξιολόγησης της κατάστασης του οφειλέτη, ότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 78

Αναγκαστική εκτέλεση και τόκοι υπερημερίας

1.   Όταν το καταβλητέο ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών δεν έχει πληρωθεί εμπρόθεσμα, οι τελωνειακές αρχές διασφαλίζουν την πληρωμή του ποσού αυτού με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σύμφωνα με το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας διατάξεις για τη διασφάλιση της πληρωμής από τριτεγγυητές στο πλαίσιο ειδικού καθεστώτος, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

2.   Πέραν του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, επιβάλλεται τόκος υπερημερίας από την ημερομηνία λήξης της ταχθείσας προθεσμίας για την καταβολή τους μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής αυτών.

Το επιτόκιο του τόκου υπερημερίας υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησής της που πραγματοποιήθηκε πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου («επιτόκιο αναφοράς»), προσαυξημένου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Για κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στο τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, το προαναφερθέν επιτόκιο αναφοράς είναι το αντίστοιχο επιτόκιο που ορίζεται από την εθνική κεντρική του τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση, το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου εφαρμόζεται κατά τους επόμενους έξι μήνες.

3.   Όταν γνωστοποιηθεί τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3, επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας επιπλέον του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, από την ημερομηνία γένεσης της τελωνειακής οφειλής έως την ημερομηνία γνωστοποίησής της.

Το επιτόκιο του τόκου υπερημερίας καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παραιτηθούν από την απαίτηση τόκων υπερημερίας εφόσον στοιχειοθετείται, βάσει τεκμηριωμένης αξιολόγησης της κατάστασης του οφειλέτη, ότι η χρέωσή τους ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ή κοινωνικές δυσχέρειες.

5.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας τις περιστάσεις, ως προς το χρόνο και τα ποσά, υπό τις οποίες οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν από την απαίτηση του τόκου υπερημερίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τμήμα 3

Επιστροφή και διαγραφή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών

Άρθρο 79

Επιστροφή και διαγραφή

1.   Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο παρόν τμήμα, τα ποσά των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών επιστρέφονται ή διαγράφονται, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που πρέπει να επιστραφεί ή να διαγραφεί υπερβαίνει ορισμένο ποσό, για τους ακόλουθους λόγους:

α)

ποσά επιπλέον των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών·

β)

ελαττωματικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης·

γ)

σφάλμα των αρμόδιων αρχών·

δ)

δίκαιη μεταχείριση.

Επίσης, εάν ένα ποσό εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού έχει καταβληθεί και η τελωνειακή διασάφηση έχει ακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 114, το ποσό αυτό επιστρέφεται.

2.   Με την επιφύλαξη των κανόνων αρμοδιότητας για τη λήψη αποφάσεων, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν αυτεπαγγέλτως στην επιστροφή ή τη διαγραφή δασμών, όταν οι ίδιες διαπιστώσουν, εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφος 1, ότι ένα ποσό εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών πρέπει να επιστραφεί ή να διαγραφεί σύμφωνα με τα άρθρα 80, 82 ή 83.

3.   Δεν χορηγείται επιστροφή ή διαγραφή δασμών, όταν η κατάσταση η οποία οδήγησε στη γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής προκύπτει από δόλια συμπεριφορά του οφειλέτη.

4.   Η επιστροφή δεν γεννά υποχρέωση καταβολής τόκων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Ωστόσο, καταβάλλεται τόκος όταν μια απόφαση που εγκρίνει την επιστροφή δεν εκτελείται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός εάν η αδυναμία τήρησης της προθεσμίας οφείλεται σε περιστάσεις εκτός του ελέγχου των τελωνειακών αρχών.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο τόκος καταβάλλεται από τη λήξη της περιόδου των τριών μηνών έως την ημερομηνία επιστροφής. Το επιτόκιο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 77.

5.   Εάν η αρμόδια αρχή προβεί εσφαλμένα στην επιστροφή ή διαγραφή δασμών, η αρχική τελωνειακή οφειλή αναβιώνει εφόσον δεν έχει παραγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 68.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι τόκοι που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο πρέπει να επιστρέφονται.

Άρθρο 80

Επιστροφή και διαγραφή ποσών επιπλέον των καταβλητέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών

Τα ποσά των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών επιστρέφονται ή διαγράφονται εφόσον το ποσό που αντιστοιχεί στην αρχικώς γνωστοποιηθείσα τελωνειακή οφειλή υπερβαίνει το καταβλητέο ποσό ή η τελωνειακή οφειλή γνωστοποιήθηκε στον οφειλέτη σε αντίθεση προς το άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δ).

Άρθρο 81

Ελαττωματικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης

1.   Τα ποσά των εισαγωγικών δασμών επιστρέφονται ή διαγράφονται εφόσον η γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής αφορά εμπορεύματα που δεν έγιναν δεκτά από τον εισαγωγέα επειδή τη στιγμή της παραλαβής τους ήταν ελαττωματικά ή δεν ήταν σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης βάσει της οποίας εισήχθησαν.

Εξομοιώνονται με ελαττωματικά εμπορεύματα τα εμπορεύματα που έχουν φθαρεί πριν από την παραλαβή.

2.   Η επιστροφή ή η διαγραφή εισαγωγικών δασμών εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, εκτός εάν κατέστη αναγκαία μια αρχική χρησιμοποίησή τους για να διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα ή η μη συμμόρφωσή τους με τους όρους της σύμβασης, και εφόσον έχουν εξαχθεί από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

3.   Αντί της εξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την καταστροφή τους, ή την υπαγωγή τους στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, ή της τελωνειακής αποταμίευσης ή της ελεύθερης ζώνης.

Άρθρο 82

Επιστροφή ή διαγραφή λόγω σφάλματος των αρμόδιων αρχών

1.   Το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών επιστρέφεται ή διαγράφεται σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 79, και στα άρθρα 80, 81 και 83, εάν, λόγω σφάλματος των αρμόδιων αρχών, το ποσό που αντιστοιχούσε στην αρχικώς γνωστοποιηθείσα τελωνειακή οφειλή ήταν μικρότερο του καταβλητέου ποσού, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο οφειλέτης δεν μπορούσε ευλόγως να αντιληφθεί το σφάλμα αυτό·

β)

ο οφειλέτης ενήργησε με καλή πίστη.

2.   Όταν η προτιμησιακή μεταχείριση των εμπορευμάτων παρέχεται βάσει συστήματος διοικητικής συνεργασίας στο οποίο συμμετέχουν οι αρχές χώρας ή εδάφους που δεν αποτελεί τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, η χορήγηση πιστοποιητικού από τις εν λόγω αρχές, εφόσον αυτό αποδειχθεί λανθασμένο, συνιστά σφάλμα το οποίο δεν θα μπορούσε ευλόγως να έχει γίνει αντιληπτό κατά την έννοια του στοιχείου α) της παραγράφου 1.

Η έκδοση ανακριβούς πιστοποιητικού, ωστόσο, δεν συνιστά σφάλμα αν το πιστοποιητικό βασίζεται σε ανακριβή έκθεση των γεγονότων εκ μέρους του εξαγωγέα, εκτός αν είναι προφανές ότι οι αρμόδιες για την έκδοσή του αρχές γνώριζαν ή θα έπρεπε ευλόγως να γνωρίζουν ότι τα εμπορεύματα δεν πληρούσαν τους απαιτούμενους όρους για να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης.

Ο οφειλέτης μπορεί να θεωρηθεί καλής πίστης εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι, κατά την περίοδο των συγκεκριμένων εμπορικών πράξεων, κατέβαλε τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίσει ότι συνέτρεχαν όλοι οι όροι για την προτιμησιακή μεταχείριση.

Ο οφειλέτης δεν μπορεί, ωστόσο, να επικαλεστεί την καλή του πίστη, αν η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την ορθή εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος από τη δικαιούχο χώρα ή έδαφος.

Άρθρο 83

Επιστροφή και διαγραφή για λόγους δίκαιης μεταχείρισης

Σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στα άρθρα 80, 81 και 82, το ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών επιστρέφεται ή διαγράφεται για λόγους δίκαιης μεταχείρισης, όταν η τελωνειακή οφειλή γεννήθηκε υπό ειδικές περιστάσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε δόλο ή προφανή αμέλεια του οφειλέτη.

Άρθρο 84

Διαδικασία επιστροφής και διαγραφής

1.   Οι αιτήσεις για επιστροφή ή διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 79 υποβάλλονται στο οικείο τελωνειακό γραφείο εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

α)

στην περίπτωση επιβολής ποσού δασμών υψηλότερου του καταβλητέου, σφάλματος των αρμοδίων αρχών ή για λόγους δίκαιης μεταχείρισης, εντός τριών ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της τελωνειακής οφειλής·

β)

στην περίπτωση ελαττωματικών εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων που δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησης της τελωνειακής οφειλής·

γ)

στην περίπτωση ακύρωσης της τελωνειακής διασάφησης, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από τους κανόνες ακύρωσης.

Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) παρατείνεται, εφόσον ο αιτών αποδείξει ότι δεν κατέθεσε την αίτησή του εντός της ταχθείσας προθεσμίας λόγω απρόβλεπτου γεγονότος ή ανωτέρας βίας.

2.   Όταν ασκείται προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 23 κατά της κοινοποίησης της τελωνειακής οφειλής, η προθεσμία που καθορίζεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται, από την ημερομηνία που ασκείται προσφυγή και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής.

Άρθρο 85

Μέτρα εφαρμογής

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος. Τα εν λόγω μέτρα καθορίζουν ιδίως τις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 3, κατά πόσο δικαιολογείται η διαγραφή ή η επιστροφή ενός ποσού εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Απόσβεση της τελωνειακής οφειλής

Άρθρο 86

Απόσβεση

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 και των κειμένων διατάξεων σχετικά με τη μη ανάκτηση του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε τελωνειακή οφειλή σε περίπτωση δικαστικά διαπιστωμένης αφερεγγυότητας του οφειλέτη, η τελωνειακή οφειλή, κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή, αποσβέννυται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

την καταβολή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών·

β)

τη διαγραφή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4·

γ)

την ακύρωση της τελωνειακής διασάφησης, προκειμένου για εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς συνεπαγόμενο την υποχρέωση καταβολής δασμών·

δ)

όταν εμπορεύματα που υπόκεινται σε εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς δημευθούν·

ε)

όταν εμπορεύματα που υπόκεινται σε εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς κατασχεθούν και συγχρόνως ή στη συνέχεια δημευθούν·

στ)

όταν εμπορεύματα που υπόκεινται σε εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς καταστραφούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή εγκαταλειφθούν υπέρ του Δημοσίου·

ζ)

όταν η εξαφάνιση των εμπορευμάτων ή η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία οφείλεται στην ολική καταστροφή ή την ανεπανόρθωτη απώλεια των εν λόγω εμπορευμάτων από αιτία αναγόμενη στην ίδια τη φύση των εμπορευμάτων ή σε μη προβλέψιμο γεγονός ή ανωτέρα βία ή ακόμη συνεπεία οδηγιών των τελωνειακών αρχών· για το σκοπό του παρόντος στοιχείου, θεωρείται ότι τα εμπορεύματα έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη απώλεια όταν δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν από κανέναν·

η)

όταν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 ή το άρθρο 49 και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

οι παραλείψεις που οδήγησαν στη γένεση τελωνειακής οφειλής δεν είχαν ουσιαστικές συνέπειες για την ορθή λειτουργία του οικείου τελωνειακού καθεστώτος και δεν αποτελούσαν απόπειρα διάπραξης απάτης,

ii)

έχουν διεκπεραιωθεί εκ των υστέρων όλες οι διατυπώσεις που απαιτούνται για τη διευθέτηση της κατάστασης των εμπορευμάτων·

θ)

όταν εμπορεύματα που είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμούς, ή με μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς λόγω του ειδικού προορισμού τους, έχουν εξαχθεί με την άδεια των τελωνειακών αρχών·

ι)

όταν η οφειλή έχει γεννηθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 και οι διατυπώσεις που πραγματοποιούνται για τη χορήγηση της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης που αναφέρεται στο ίδιο άρθρο ακυρώνονται·

ια)

όταν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί δυνάμει του άρθρου 46 και έχουν παρασχεθεί στις τελωνειακές αρχές ικανοποιητικές αποδείξεις σύμφωνα με τις οποίες τα εμπορεύματα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή καταναλωθεί και έχουν εξαχθεί από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Σε περίπτωση δήμευσης των εμπορευμάτων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), η τελωνειακή οφειλή λογίζεται ωστόσο, για τους σκοπούς του καθορισμού των κυρώσεων που επιβάλλονται στις τελωνειακές παραβάσεις, ως μη αποσβεσθείσα όταν η νομοθεσία ενός κράτους μέλους προβλέπει ότι οι δασμοί ή η ύπαρξη τελωνειακής οφειλής χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό κυρώσεων.

3.   Όταν, σύμφωνα με το στοιχείο ζ) της παραγράφου 1, η οφειλή αποσβεστεί για εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς, ή με μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς λόγω του ειδικού τους προορισμού, τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν από την καταστροφή τους θεωρούνται ως μη κοινοτικά εμπορεύματα.

4.   Όταν ευθύνονται περισσότεροι του ενός οφειλέτες για την πληρωμή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή και χορηγείται διαγραφή, η τελωνειακή οφειλή αποσβέννυται μόνο έναντι του προσώπου ή των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί η διαγραφή.

5.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ιβ), η τελωνειακή οφειλή δεν αποσβέννυται έναντι του προσώπου ή των προσώπων που διέπραξαν απόπειρα απάτης.

6.   Όταν η τελωνειακή οφειλή έχει γεννηθεί δυνάμει του άρθρου 46, η οφειλή αυτή αποσβέννυται έναντι των προσώπων των οποίων η συμπεριφορά δεν ενέχει απόπειρα διάπραξης απάτης και τα οποία συνέβαλαν στην καταπολέμηση της απάτης.

7.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Συνοπτική διασάφηση εισόδου

Άρθρο 87

Υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου

1.   Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση εισόδου, με εξαίρεση τα μεταφορικά μέσα που εισάγονται προσωρινά και τα μεταφορικά μέσα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν τα οποία διέρχονται απλώς μέσω των χωρικών υδάτων ή του εναέριου χώρου του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας χωρίς στάση εντός του εδάφους αυτού.

2.   Εκτός αν άλλως ορίζεται στην τελωνειακή νομοθεσία, η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο πριν από την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δέχονται, αντί της υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, την υποβολή ανακοίνωσης με πρόσβαση στα δεδομένα της συνοπτικής διασάφησης εισόδου στο ηλεκτρονικό σύστημα του οικονομικού φορέα.

3.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας:

α)

τις περιπτώσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κατά τις οποίες η υποχρέωση υποβολής συνοπτικής διασάφησης εισόδου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο παρέκκλισης ή προσαρμογής και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να σημειωθεί παρέκκλιση ή προσαρμογή,

β)

την προθεσμία εντός της οποίας η συνοπτική διασάφηση εισόδου πρέπει να υποβληθεί ή να τεθεί στη διάθεση του τελωνείου πριν από την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

γ)

τους κανόνες για τις παρεκκλίσεις και μεταβολές της προθεσμίας που αναφέρεται στο στοιχείο β),

δ)

τον προσδιορισμό του αρμόδιου τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται ή στη διάθεση του οποίου τίθεται η συνοπτική διασάφηση εισόδου και στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθούν η ανάλυση κινδύνων και οι έλεγχοι εισόδου σε συνάρτηση με τους κινδύνους,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Για τη θέσπιση των διατάξεων αυτών, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)

οι ειδικές περιστάσεις·

β)

η εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε ορισμένους τύπους διακίνησης εμπορευμάτων, τρόπους μεταφοράς ή οικονομικούς φορείς·

γ)

οι διεθνείς συμφωνίες που προβλέπουν ειδικές διατάξεις στον τομέα της ασφάλειας.

Άρθρο 88

Υποβολή και αρμόδιο πρόσωπο

1.   Η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πληροφορίες του εμπορικού, λιμενικού ή μεταφορικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι περιέχουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια συνοπτική διασάφηση εισόδου.

Οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να αποδέχονται συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου σε χαρτί, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του ίδιου επιπέδου διαχείρισης κινδύνων με εκείνο των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου που καταρτίζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ανταλλαγής των δεδομένων αυτών με άλλα τελωνεία.

2.   Η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται από το πρόσωπο που πραγματοποιεί την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή που αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μεταφορά τους στο έδαφος της Κοινότητας.

3.   Παρά τις υποχρεώσεις του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η συνοπτική διασάφηση εισόδου μπορεί να υποβληθεί από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα αντί του ιδίου:

α)

τον εισαγωγέα, ή τον παραλήπτη ή κάθε άλλο πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενεργεί το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

β)

κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να προσκομίσει τα συγκεκριμένα εμπορεύματα ή να φροντίσει ώστε να προσκομισθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4.   Όταν η συνοπτική διασάφηση εισόδου υποβάλλεται από πρόσωπο άλλο από τον μεταφορέα με τα μέσα του οποίου τα εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ο εν λόγω μεταφορέας γνωστοποιεί στο αρμόδιο τελωνείο την άφιξη των εμπορευμάτων με δηλωτικό, με δελτίο αποστολής ή με φορτωτική που περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα όλων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων που πρέπει να καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση εισόδου.

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα που καθορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στην κοινοποίηση άφιξης των εμπορευμάτων.

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στην κοινοποίηση άφιξης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 89

Διόρθωση συνοπτικής διασάφησης εισόδου

1.   Κατόπιν αιτήσεώς του, το πρόσωπο που υποβάλλει συνοπτική διασάφηση εισόδου έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτής της διασάφησης μετά την υποβολή της στις τελωνειακές αρχές.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση μετά από οιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

α)

όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορήσει το πρόσωπο που υπέβαλε τη συνοπτική διασάφηση εισόδου ότι σκοπεύουν να εξετάσουν τα εμπορεύματα·

β)

αφού οι τελωνειακές αρχές έχουν διαπιστώσει την ανακρίβεια των εν λόγω στοιχείων·

γ)

όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν επιτρέψει την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον τόπο στον οποίο προσκομίσθηκαν.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας εξαιρέσεις από το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες ορίζουν, ιδίως τα εξής:

α)

κριτήρια βάσει των οποίων θεμελιώνονται λόγοι διόρθωσης μετά την παραλαβή,

β)

τα μέρη των στοιχείων που μπορούν να διορθωθούν,

γ)

το χρονικό διάστημα μετά την παραλαβή κατά το οποίο είναι δυνατό να επιτραπεί η διόρθωση,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 90

Τελωνειακή διασάφηση που αντικαθιστά τη συνοπτική διασάφηση εισόδου

Το αρμόδιο τελωνείο μπορεί να μην απαιτήσει την κατάθεση συνοπτικής διασάφησης εισόδου όσον αφορά εμπορεύματα για τα οποία υποβάλλεται τελωνειακή διασάφηση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β). Στην περίπτωση αυτή, η τελωνειακή διασάφηση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συνοπτική διασάφηση εισόδου. Μέχρι τη στιγμή της αποδοχής της, σύμφωνα με το άρθρο 112, η τελωνειακή διασάφηση διατηρεί τον χαρακτήρα συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άφιξη των εμπορευμάτων

Τμήμα 1

Είσοδος των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας

Άρθρο 91

Τελωνειακή επιτήρηση

1.   Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση από τη στιγμή της εισόδου τους και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους. Τα εμπορεύματα αυτά, ανάλογα με την περίπτωση, αποτελούν αντικείμενο απαγορεύσεων ή περιορισμών που δικαιολογούνται, μεταξύ άλλων, από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των προσώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία και προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, και υπόκεινται σε ελέγχους όσον αφορά την είσοδο προδρόμων ουσιών, εμπορευμάτων που παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μετρητών στην Κοινότητα, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων για τη διατήρηση και διαχείριση αλιευτικών πόρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής.

Τα εν λόγω εμπορεύματα τελούν υπό την επιτήρηση αυτή όσο είναι απαραίτητο για τον καθορισμό του τελωνειακού τους χαρακτήρα, η οποία δεν αίρεται χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 166, τα κοινοτικά εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση μόλις καθορισθεί ο τελωνειακός τους χαρακτήρας.

Τα μη κοινοτικά εμπορεύματα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση είτε μέχρι να αλλάξει ο τελωνειακός τους χαρακτήρας είτε μέχρι να επανεξαχθούν ή να καταστραφούν.

2.   Ο κάτοχος εμπορευμάτων υπό τελωνειακή επιτήρηση έχει τη δυνατότητα, με την άδεια των τελωνειακών αρχών, να εξετάζει ανά πάσα στιγμή τα εμπορεύματα αυτά ή να προβαίνει σε δειγματοληψία αυτών, ιδίως για να προσδιορίσει τη δασμολογική κατάταξή τους, τη δασμολογητέα αξία ή τον τελωνειακό τους χαρακτήρα.

Άρθρο 92

Μεταφορά στον κατάλληλο τόπο

1.   Το πρόσωπο που πραγματοποιεί την είσοδο των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τα μεταφέρει αμελλητί, διαμέσου της διαδρομής που προσδιορίζουν οι τελωνειακές αρχές και σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες τους, στο τελωνείο που όρισαν οι τελωνειακές αρχές ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο που όρισαν ή ενέκριναν οι εν λόγω αρχές ή σε ελεύθερη ζώνη.

Η είσοδος των εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη πραγματοποιείται απευθείας, είτε διά θαλασσίας ή αεροπορικής οδού, είτε διά χερσαίας οδού, χωρίς διέλευση από άλλο μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εάν η ελεύθερη ζώνη εφάπτεται χερσαίων συνόρων μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας.

Τα εμπορεύματα προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 95.

2.   Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει τη μεταφορά των εμπορευμάτων από τη στιγμή που τα τελευταία έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, καθίσταται υπεύθυνο για την εκτέλεση της υποχρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Εμπορεύματα τα οποία μολονότι βρίσκονται ακόμη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, μπορεί να υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους της τελωνειακής αρχής κράτους μέλους βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί με χώρα ή έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τυγχάνουν της ιδίας μεταχείρισης όπως τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

4.   Η παράγραφος 1 δεν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή τυχόν ειδικών διατάξεων όσον αφορά τις επιστολές, τα ταχυδρομικά δελτάρια και τα έντυπα, καθώς και τα ηλεκτρονικά τους ισοδύναμα επί άλλων μέσων, ή τα εμπορεύματα που μεταφέρουν ταξιδιώτες, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται εντός συνοριακών ζωνών ή μέσω αγωγών και καλωδίων, καθώς και οποιαδήποτε οικονομικώς ασήμαντη διακίνηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται η τελωνειακή επιτήρηση και οι δυνατότητες τελωνειακού ελέγχου.

5.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα μεταφορικά μέσα και στα εμπορεύματα που μεταφέρονται με αυτά, τα οποία απλώς διασχίζουν τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας χωρίς στάση εντός του εδάφους αυτού.

Άρθρο 93

Ενδοκοινοτικές υπηρεσίες αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών

1.   Τα άρθρα 87 έως 90, το άρθρο 92 παράγραφος 1 και τα άρθρα 94 έως 97 δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εγκαταλείπουν προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας διακινούμενα μεταξύ δύο σημείων του διά θαλάσσης ή αεροπορικώς, με την προϋπόθεση ότι η μεταφορά πραγματοποιείται με απευθείας δρομολόγιο αεροσκάφους ή πλοίου τακτικής γραμμής χωρίς στάση εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας ειδικούς κανόνες για τις αεροπορικές και τις τακτικές θαλάσσιες γραμμές, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 94

Μεταφορά υπό ειδικές περιστάσεις

1.   Όταν, λόγω μη προβλέψιμου γεγονότος ή ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση της υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, το πρόσωπο που έχει την υποχρέωση αυτή, ή κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, ενημερώνει αμελλητί τις τελωνειακές αρχές για την κατάσταση αυτή. Όταν το τυχαίο γεγονός ή η ανωτέρα βία δεν έχουν επιφέρει ολοσχερή απώλεια των εμπορευμάτων, οι τελωνειακές αρχές πρέπει επίσης να ενημερώνονται για τον ακριβή χώρο στο οποίο βρίσκονται τα εν λόγω εμπορεύματα.

2.   Όταν πλοίο ή αεροσκάφος που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 5 είναι υποχρεωμένο, λόγω μη προβλέψιμου γεγονότος ή ανωτέρας βίας, να προσεγγίσει σε λιμένα ή να προσγειωθεί προσωρινά στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να τηρηθεί η υποχρέωση του άρθρου 92 παράγραφος 1, το πρόσωπο που οδήγησε το πλοίο ή το αεροσκάφος αυτό στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ή κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, ενημερώνει αμελλητί τις τελωνειακές αρχές για την κατάσταση αυτή.

3.   Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να είναι δυνατή η τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή του πλοίου ή του αεροσκάφους καθώς και των εμπορευμάτων που βρίσκονται σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 2, και να εξασφαλίζεται, κατά περίπτωση, η προσκόμισή τους σε τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο που καθορίζουν ή εγκρίνουν οι αρχές.

Τμήμα 2

Προσκόμιση, εκφόρτωση και εξέταση των εμπορευμάτων

Άρθρο 95

Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο

1.   Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας προσκομίζονται στο τελωνείο αμέσως μετά την άφιξή τους στα καθορισθέντα τελωνεία ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο που καθορίζουν ή εγκρίνουν οι τελωνειακές αρχές, ή στην ελεύθερη ζώνη, από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α)

το πρόσωπο που έφερε τα εμπορεύματα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β)

το πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενήργησε το πρόσωπο που έφερε τα εμπορεύματα στο εν λόγω έδαφος·

γ)

το πρόσωπο που ανέλαβε την ευθύνη της μεταφοράς των εμπορευμάτων, μετά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Παρά τις υποχρεώσεις του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα εμπορεύματα μπορούν να προσκομίζονται επίσης από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α)

κάθε πρόσωπο που υπάγει αμέσως τα εμπορεύματα σε τελωνειακό καθεστώς·

β)

τον κάτοχο αδείας εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητες σε ελεύθερη ζώνη.

3.   Το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα αναφέρει τη συνοπτική διασάφηση εισόδου ή την τελωνειακή διασάφηση που έχει υποβληθεί για τα εν λόγω εμπορεύματα.

4.   Η παράγραφος 1 δεν αποτελεί εμπόδιο για την εφαρμογή τυχόν ειδικών διατάξεων όσον αφορά τις επιστολές, τα ταχυδρομικά δελτάρια και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά τους ισοδύναμα σε άλλα μέσα, ή τα εμπορεύματα που μεταφέρουν ταξιδιώτες, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται εντός συνοριακών ζωνών ή μέσω αγωγών και καλωδίων, καθώς και κάθε άλλη οικονομικώς ασήμαντη διακίνηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται η τελωνειακή επιτήρηση και οι δυνατότητες τελωνειακού ελέγχου.

Άρθρο 96

Εκφόρτωση και εξέταση των εμπορευμάτων

1.   Τα εμπορεύματα εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται από το μέσο μεταφοράς στο οποίο βρίσκονται, μόνο με άδεια των τελωνειακών αρχών, σε χώρους που έχουν καθορισθεί ή εγκριθεί από τις αρχές αυτές.

Ωστόσο, η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου που καθιστά αναγκαία την άμεση εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνονται αμέσως οι τελωνειακές αρχές.

2.   Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να απαιτήσουν ανά πάσα στιγμή την εκφόρτωση και την αποσυσκευασία των εμπορευμάτων για τον έλεγχο τόσο των εμπορευμάτων όσο και του μεταφορικού μέσου στο οποίο βρίσκονται και τη λήψη δειγμάτων.

3.   Τα εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο δεν απομακρύνονται από το σημείο στο οποίο προσκομίστηκαν χωρίς την άδεια των τελωνειακών αρχών.

Τμήμα 3

Διατυπώσεις μετά την προσκόμιση

Άρθρο 97

Υποχρέωση υπαγωγής των μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 125 έως 127, τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς.

2.   Εκτός αν άλλως ορίζεται, ο διασαφιστής είναι ελεύθερος να επιλέγει το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο επιθυμεί να υπαγάγει τα εμπορεύματα, βάσει των όρων που ισχύουν για το καθεστώς αυτό, ανεξάρτητα από το είδος ή την ποσότητα, τη χώρα καταγωγής, την προέλευση ή τον προορισμό τους.

Άρθρο 98

Εμπορεύματα που θεωρείται ότι υπάγονται σε προσωρινή εναπόθεση

1.   Τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο θεωρείται ότι έχουν υπαχθεί σε προσωρινή εναπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 151, εκτός αν υπαχθούν αμέσως σε τελωνειακό καθεστώς για το οποίο έχει γίνει αποδεκτή τελωνειακή διασάφηση ή τεθούν σε ελεύθερη ζώνη.

2.   Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του άρθρου 87 παράγραφος 2 και των εξαιρέσεων ή απαλλαγών που προβλέπονται από τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3, όταν διαπιστώνεται ότι τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο δεν καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση εισόδου, ο κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλει αμέσως τη διασάφηση αυτή.

Τμήμα 4

Εμπορεύματα που διακινούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης

Άρθρο 99

Απαλλαγή για τα εμπορεύματα που αφικνούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης

Το άρθρο 92, με εξαίρεση την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, καθώς και τα άρθρα 95 έως 98, δεν εφαρμόζονται κατά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εμπορευμάτων που έχουν ήδη υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης.

Άρθρο 100

Διατάξεις που εφαρμόζονται για μη κοινοτικά εμπορεύματα μετά τη λήξη καθεστώτος διαμετακόμισης

Τα άρθρα 96, 97 και 98 εφαρμόζονται για μη κοινοτικά εμπορεύματα που διακινούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης, μετά την προσκόμισή τους στο τελωνείο προορισμού στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς διαμετακόμισης.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων

Άρθρο 101

Τεκμήριο του τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων ως κοινοτικών εμπορευμάτων

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 161, όλα τα εμπορεύματα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας τεκμαίρεται ότι έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα κοινοτικών εμπορευμάτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι κοινοτικά εμπορεύματα.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή τους, καθορίζοντας:

α)

τις περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,

β)

τα μέσα με τα οποία μπορεί να καθορισθεί ο τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων ως κοινοτικών εμπορευμάτων,

γ)

τις περιπτώσεις στις οποίες τα εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας δεν φέρουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των κοινοτικών εμπορευμάτων εάν προέρχονται από εμπορεύματα υπαχθέντα σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, αποθήκευσης, προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 102

Απώλεια του τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων ως κοινοτικά εμπορεύματα

Τα κοινοτικά εμπορεύματα καθίστανται μη κοινοτικά εμπορεύματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εφόσον δεν εφαρμόζονται οι κανόνες της εσωτερικής διαμετακόμισης ή τα μέτρα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 103·

β)

όταν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, αποθήκευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εφόσον το επιτρέπει η τελωνειακή νομοθεσία·

γ)

όταν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικού προορισμού και είτε εγκαταλείπονται εν συνεχεία υπέρ του Δημοσίου είτε καταστρέφονται και παραμένουν απόβλητα·

δ)

όταν η διασάφηση για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ακυρωθεί μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 103

Κοινοτικά εμπορεύματα που εγκαταλείπουν προσωρινά το τελωνειακό έδαφος

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας τους όρους υπό τους οποίους τα κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται, χωρίς να υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς, μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και προσωρινώς εκτός του εδάφους αυτού χωρίς τροποποίηση του τελωνειακού τους χαρακτήρα, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 104

Τελωνειακή διασάφηση εμπορευμάτων και τελωνειακή επιτήρηση κοινοτικών εμπορευμάτων

1.   Όλα τα εμπορεύματα που πρόκειται να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς, με εξαίρεση το καθεστώς ελεύθερης ζώνης, πρέπει να καλύπτονται από τελωνειακή διασάφηση κατάλληλη για το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

2.   Τα κοινοτικά εμπορεύματα που διασαφίζονται για εξαγωγή, εσωτερική κοινοτική διαμετακόμιση ή τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση από τη στιγμή αποδοχής της διασάφησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και έως τη στιγμή που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου ή καταστρέφονται ή έως τη στιγμή ακύρωσης της τελωνειακής διασάφησης.

Άρθρο 105

Αρμόδια τελωνεία

1.   Εκτός αν άλλως ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη καθορίζουν τον τόπο και την αρμοδιότητα των διαφόρων τελωνείων που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν για τον καθορισμό κατάλληλων και ενδεδειγμένων επίσημων ωρών λειτουργίας των τελωνείων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των συναλλαγών και των εμπορευμάτων καθώς και τα τελωνειακά καθεστώτα στα οποία πρέπει να υπαχθούν, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται ή διαταράσσεται η ροή της διεθνούς κυκλοφορίας.

2.   Η Επιτροπή θεσπίζει, με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα που ορίζουν τα διάφορα καθήκοντα και ευθύνες των αρμόδιων τελωνείων, και κυρίως:

α)

τα τελωνεία εισόδου, εισαγωγής, εξαγωγής ή εξόδου·

β)

τα τελωνεία που διενεργούν τις διατυπώσεις για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς·

γ)

τα τελωνεία που χορηγούν άδειες και επιτηρούν τελωνειακά καθεστώτα.

Άρθρο 106

Κεντρικός τελωνισμός

1.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε ένα πρόσωπο να καταθέσει ή να καταστήσει διαθέσιμη τελωνειακή διασάφηση στο τελωνείο που είναι υπεύθυνο, όσον αφορά τον τόπο στον οποίο το πρόσωπο αυτό είναι εγκατεστημένο, για εμπορεύματα που προσκομίζονται σε άλλο τελωνείο. Στις περιπτώσεις αυτές, η τελωνειακή οφειλή θεωρείται ότι γεννάται στο τελωνείο στο οποίο κατατέθηκε ή κατέστη διαθέσιμη η τελωνειακή διασάφηση.

2.   Το τελωνείο στο οποίο κατατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμη η τελωνειακή διασάφηση διενεργεί τις διατυπώσεις για την επαλήθευση της διασάφησης, την είσπραξη του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενες τελωνειακές οφειλές και τη χορήγηση αδείας παραλαβής των εμπορευμάτων.

3.   Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα διενεργεί, με την επιφύλαξη των δικών του ελέγχων για την προστασία και την ασφάλεια, κάθε εξέταση που ζητά αιτιολογημένα το τελωνείο στο οποίο κατατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμη η τελωνειακή διασάφηση και επιτρέπει την παραλαβή των εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτό το τελωνείο.

4.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας, ιδίως κανόνες για:

α)

τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

β)

τις περιπτώσεις επανεξέτασης της άδειας,

γ)

τους όρους χορήγησης της άδειας,

δ)

τον προσδιορισμό της τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας,

ε)

τις διαβουλεύσεις με άλλες τελωνειακές αρχές και την παροχή πληροφοριών στις εν λόγω αρχές, εφόσον συντρέχει περίπτωση,

στ)

τους όρους αναστολής ή ανάκλησης της άδειας,

ζ)

τον συγκεκριμένο ρόλο και τα καθήκοντα των αρμόδιων τελωνείων, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους που θα πρέπει να πραγματοποιούνται,

η)

τη μορφή και, ενδεχομένως, την προθεσμία για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τα εν λόγω μέτρα λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

όσον αφορά το στοιχείο γ), στις περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότερα από ένα κράτη μέλη, τη συμμόρφωση του αιτούντος προς τα κριτήρια του άρθρου 14 για τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα,

όσον αφορά το στοιχείο δ), τον τόπο όπου ο αιτών τηρεί τις κύριες λογιστικές του καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς, διευκολύνοντας τους λογιστικούς ελέγχους και όπου πρόκειται να διεξαγάγει τουλάχιστον ένα μέρος από τις δραστηριότητες που καλύπτει η άδεια.

Άρθρο 107

Τύποι τελωνειακής διασάφησης

1.   Η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν να έχει η τελωνειακή διασάφηση τη μορφή καταχώρισης στα λογιστικά βιβλία του διασαφιστή, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά στο ηλεκτρονικό σύστημα του διασαφιστή και ότι μπορούν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις για κάθε απαραίτητη ανταλλαγή των δεδομένων αυτών μεταξύ των τελωνείων.

2.   Εφόσον προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δέχονται γραπτή ή προφορική τελωνειακή διασάφηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία τα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν σε τελωνειακό καθεστώς.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 2

Συνήθεις τελωνειακές διασαφήσεις

Άρθρο 108

Περιεχόμενο διασάφησης και συνοδευτικά έγγραφα

1.   Οι τελωνειακές διασαφήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται τα εμπορεύματα. Οι τελωνειακές διασαφήσεις που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων περιέχουν ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλο μέσο πιστοποίησης της γνησιότητας. Οι γραπτές διασαφήσεις πρέπει να υπογράφονται.

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα που καθορίζουν τις προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι τελωνειακές διασαφήσεις.

2.   Τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται από τις διατάξεις που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται τα εμπορεύματα παρέχονται στις τελωνειακές αρχές τη στιγμή της αποδοχής της διασάφησης.

3.   Όταν η τελωνειακή διασάφηση κατατίθεται με ηλεκτρονική τεχνική επεξεργασίας δεδομένων, οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να επιτρέπουν την υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων κατά τον ίδιο τρόπο. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δέχονται, αντί της υποβολής των εγγράφων αυτών, πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα στο ηλεκτρονικό σύστημα του οικονομικού φορέα.

Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, την προσκόμιση των εγγράφων αυτών μετά την παράδοση των εμπορευμάτων.

4.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 3

Απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις

Άρθρο 109

Απλουστευμένη διασάφηση

1.   Οι τελωνειακές αρχές, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να υπαγάγει τα εμπορεύματά του σε τελωνειακό καθεστώς με απλουστευμένη διασάφηση, στην οποία είναι δυνατόν να παραλείπονται ορισμένα από τα στοιχεία και τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 108.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγείται η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

3.   Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184, παράγραφος 2, να θεσπίσει μέτρα όσον αφορά τις προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι απλουστευμένες διασαφήσεις.

Άρθρο 110

Συμπληρωματική διασάφηση

1.   Στην περίπτωση απλουστευμένης διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 1, ο διασαφιστής υποχρεούται να προσκομίζει συμπληρωματική διασάφηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση της διασάφησης για το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς.

Η συμπληρωματική διασάφηση μπορεί να είναι συνολική, περιοδική ή ανακεφαλαιωτική.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας εξαιρέσεις από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

2.   Η συμπληρωματική διασάφηση και η απλουστευμένη διασάφηση που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1 θεωρείται ότι συναποτελούν ενιαία και αδιαίρετη πράξη που τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται αποδεκτή η απλουστευμένη διασάφηση, σύμφωνα με το άρθρο 112.

Όταν η απλουστευμένη διασάφηση έχει τη μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή και οι τελωνειακές αρχές έχουν πρόσβαση στις καταχωρίσεις αυτές, η διασάφηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία εγγραφής των εμπορευμάτων στις λογιστικές καταχωρίσεις.

3.   Για την εφαρμογή του άρθρου 55, ο τόπος στον οποίο πρέπει να κατατεθεί η συμπληρωματική διασάφηση σύμφωνα με την άδεια θεωρείται ότι είναι εκείνος στον οποίο κατατέθηκε η τελωνειακή διασάφηση.

Τμήμα 4

Διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλες τις τελωνειακές διασαφήσεις

Άρθρο 111

Πρόσωπο το οποίο υποβάλει διασάφηση

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 παράγραφος 1, τελωνειακή διασάφηση μπορεί να καταθέτει οιοδήποτε πρόσωπο που είναι σε θέση να υποβάλει ή να παράσχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται τα εμπορεύματα. Το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι επίσης σε θέση να προσκομίζει το ίδιο ή να φροντίσει να προσκομισθούν τα εν λόγω εμπορεύματα στο αρμόδιο τελωνείο.

Ωστόσο, όταν η αποδοχή τελωνειακής διασάφησης συνεπάγεται ιδιαίτερες υποχρεώσεις για συγκεκριμένο πρόσωπο, η διασάφηση αυτή πρέπει να κατατίθεται από το πρόσωπο αυτό ή από τον αντιπρόσωπό του.

2.   Ο διασαφιστής πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ωστόσο, οι ακόλουθοι διασαφιστές δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα:

πρόσωπα που καταθέτουν διασάφηση για διαμετακόμιση ή προσωρινή εισαγωγή,

πρόσωπα που καταθέτουν περιστασιακά διασαφήσεις για εμπορεύματα (με την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι αυτό δικαιολογείται).

3.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τις περιπτώσεις και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρέκκλισης, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 112

Αποδοχή διασάφησης

1.   Οι διασαφήσεις που πληρούν τους όρους του παρόντος κεφαλαίου γίνονται αμέσως δεκτές από τις τελωνειακές αρχές, εφόσον τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται έχουν προσκομισθεί στο τελωνείο ή οι τελωνειακές αρχές συμφωνούν με το να είναι διαθέσιμα για τελωνειακό έλεγχο.

Όταν η διασάφηση έχει τη μορφή καταχώρισης στα λογιστικά βιβλία του διασαφιστή και οι τελωνειακές αρχές έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η διασάφηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή τη στιγμή της καταχώρισης των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν, με την επιφύλαξη των νόμιμων υποχρεώσεων του διασαφιστή ή της εφαρμογής ελέγχων προστασίας και ασφάλειας, να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση προσκόμισης ή διαθεσιμότητας των εμπορευμάτων για τελωνειακό έλεγχο.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 παράγραφος 2 ή του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν κατατίθεται τελωνειακή διασάφηση σε τελωνείο άλλο από εκείνο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα, η διασάφηση γίνεται δεκτή μόλις το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων για τελωνειακό έλεγχο.

3.   Εκτός αν άλλως ορίζεται, η ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης από τις τελωνειακές αρχές είναι η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται τα εμπορεύματα και για όλες τις άλλες διατυπώσεις εισαγωγής ή εξαγωγής.

4.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα που ορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 113

Διόρθωση διασάφησης

1.   Κατόπιν αιτήσεώς του, ο διασαφιστής μπορεί να διορθώσει ένα ή περισσότερα στοιχεία της διασάφησης μετά την αποδοχή της από τις τελωνειακές αρχές. Η διόρθωση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ισχύ της διασάφησης για εμπορεύματα άλλα από αυτά που καλύπτονταν αρχικά.

2.   Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί καμία τέτοιου είδους διόρθωση σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

αφού οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορήσει τον διασαφιστή ότι προτίθενται να εξετάσουν τα εμπορεύματα·

β)

αφού οι τελωνειακές αρχές έχουν διαπιστώσει την ανακρίβεια των εν λόγω στοιχείων·

γ)

αφού οι τελωνειακές αρχές έχουν χορηγήσει άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων.

3.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας εξαιρέσεις από το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 114

Ακύρωση διασάφησης

1.   Κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, οι τελωνειακές αρχές ακυρώνουν διασάφηση που έχει ήδη γίνει αποδεκτή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν έχουν εξακριβώσει ότι τα εμπορεύματα πρέπει να υπαχθούν αμέσως σε άλλο τελωνειακό καθεστώς·

β)

όταν έχουν εξακριβώσει ότι, λόγω ειδικών περιστάσεων, η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς για το οποίο είχαν διασαφισθεί δεν είναι πλέον δικαιολογημένη.

Ωστόσο, αν οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορήσει τον διασαφιστή ότι προτίθενται να εξετάσουν τα εμπορεύματα, η αίτηση ακύρωσης της διασάφησης μπορεί να γίνεται δεκτή μόνο μετά την πραγματοποίηση της εξέτασης αυτής.

2.   Η διασάφηση δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας εξαιρέσεις από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τμήμα 5

Άλλες απλουστεύσεις

Άρθρο 115

Διευκόλυνση της κατάρτισης των τελωνειακών διασαφήσεων για εμπορεύματα που υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις

Όταν μια αποστολή αποτελείται από εμπορεύματα που υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις και η αντιμετώπιση καθενός από τα εμπορεύματα αυτά σύμφωνα με τη δασμολογική του κατάταξη με σκοπό την κατάρτιση τελωνειακής διασάφησης συνεπάγεται φόρτο εργασίας και δαπάνη δυσανάλογη σε σχέση με τους εισαγωγικούς δασμούς που πρόκειται να εισπραχθούν, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δεχθούν, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, να εισπραχθούν εισαγωγικοί δασμοί για το σύνολο της αποστολής βάσει της δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων που υπάγονται στο υψηλότερο ποσοστό εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 116

Απλούστευση των τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων

1.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν απλουστεύσεις των τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας ιδίως κανόνες για:

α)

τη χορήγηση των αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

β)

τις περιπτώσεις επανεξέτασης των αδειών και τους όρους υπό τους οποίους οι τελωνειακές αρχές θα ελέγχουν τη χρήση τους,

γ)

τους όρους χορήγησης των αδειών,

δ)

τους όρους υπό τους οποίους μπορεί ένας οικονομικός φορέας να διεκπεραιώνει ορισμένες τελωνειακές διατυπώσεις τις οποίες θα έπρεπε κανονικά να διεκπεραιώνουν οι τελωνειακές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαξιολόγησης εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών, και να προβαίνει σε ορισμένους ελέγχους υπό τελωνειακή επιτήρηση,

ε)

τον προσδιορισμό της τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση των αδειών,

στ)

τις διαβουλεύσεις με άλλες τελωνειακές αρχές και την παροχή πληροφοριών στις εν λόγω αρχές, εφόσον συντρέχει περίπτωση,

ζ)

τους όρους αναστολής ή ανάκλησης των αδειών,

η)

τον συγκεκριμένο ρόλο και τα καθήκοντα των αρμόδιων τελωνείων, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται,

ι)

τη μορφή και, ενδεχομένως, την προθεσμία για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

τις τελωνειακές διατυπώσεις που θα πρέπει να συμπληρωθούν και τους τελωνειακούς ελέγχους που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για λόγους ασφάλειας και προστασίας σε εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή που εξέρχονται από αυτό,

τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 3,

όσον αφορά το στοιχείο δ), στις περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότερα από ένα κράτη μέλη, χορηγείται στον αιτούντα η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 14,

όσον αφορά το στοιχείο ε), τον τόπο όπου ο αιτών τηρεί τις κύριες λογιστικές του καταχωρίσεις για τελωνειακούς σκοπούς, διευκολύνοντας τους λογιστικούς ελέγχους και όπου πρόκειται να διεξαγάγει τουλάχιστον ένα μέρος από τις δραστηριότητες που καλύπτει η άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Επαλήθευση και παράδοση των εμπορευμάτων

Τμήμα 1

Επαλήθευση

Άρθρο 117

Επαλήθευση της τελωνειακής διασάφησης

Για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων τελωνειακής διασάφησης την οποία έχουν αποδεχθεί, οι τελωνειακές αρχές μπορούν:

α)

να εξετάζουν τη διασάφηση και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα·

β)

να ζητούν από το διασαφιστή να υποβάλει άλλα έγγραφα·

γ)

να εξετάζουν τα εμπορεύματα·

δ)

να λαμβάνουν δείγματα για ανάλυση ή λεπτομερή έλεγχο των εμπορευμάτων.

Άρθρο 118

Εξέταση των εμπορευμάτων και δειγματοληψία

1.   Η μεταφορά των εμπορευμάτων στον τόπο στον οποίο πρόκειται να εξετασθούν και στον οποίο πρόκειται να γίνει δειγματοληψία και οι χειρισμοί που απαιτούνται για την ίδια την εξέταση ή δειγματοληψία εκτελούνται από το διασαφιστή ή υπ’ ευθύνη του. Τα έξοδα που προκύπτουν βαρύνουν τον διασαφιστή.

2.   Ο διασαφιστής έχει το δικαίωμα να παρίσταται ή να εκπροσωπείται κατά την εξέταση των εμπορευμάτων και κατά τη δειγματοληψία. Όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν βάσιμους λόγους, μπορούν να απαιτούν από το διασαφιστή να παρίσταται ή να εκπροσωπείται κατά την εξέταση των εμπορευμάτων ή τη δειγματοληψία, και να τους παρέχει την αναγκαία βοήθεια για τη διευκόλυνση της εξέτασης ή της δειγματοληψίας.

3.   Εφόσον πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η δειγματοληψία δεν συνεπάγεται αποζημίωση εκ μέρους των τελωνειακών αρχών, τα έξοδα όμως της ανάλυσης ή του ελέγχου αναλαμβάνονται από αυτές.

Άρθρο 119

Μερική εξέταση και δειγματοληψία των εμπορευμάτων

1.   Όταν η εξέταση ή η δειγματοληψία αφορά μέρος μόνο των εμπορευμάτων που καλύπτονται από την ίδια τελωνειακή διασάφηση, τα αποτελέσματα της μερικής εξέτασης ή της ανάλυσης ή της εξέτασης των δειγμάτων, τεκμαίρεται ότι ισχύουν για όλα τα εμπορεύματα που καλύπτει η εν λόγω διασάφηση.

Ωστόσο, ο διασαφιστής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματική εξέταση ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων, όταν κρίνει ότι τα αποτελέσματα της μερικής εξέτασης ή της ανάλυσης ή της εξέτασης των δειγμάτων δεν ισχύουν για τα υπόλοιπα εμπορεύματα που διασαφίσθηκαν. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν παραληφθεί ή, αν έχουν παραληφθεί, εφόσον ο διασαφιστής αποδείξει ότι δεν έχουν υποστεί καμία μεταβολή.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, όταν μια τελωνειακή διασάφηση περιέχει δύο ή περισσότερα είδη, θεωρείται ότι τα στοιχεία για το κάθε είδος αποτελούν ξεχωριστή διασάφηση.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαχειριστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 3, μέτρα για τον καθορισμό της διαδικασίας, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξετάσεων διαφέρουν.

Άρθρο 120

Αποτελέσματα της επαλήθευσης

1.   Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης της τελωνειακής διασάφησης χρησιμεύουν ως βάση για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο έχουν υπαχθεί τα εμπορεύματα.

2.   Όταν δεν πραγματοποιείται επαλήθευση της τελωνειακής διασάφησης, η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με βάση τα στοιχεία της διασάφησης.

3.   Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης στα οποία καταλήγουν οι τελωνειακές αρχές έχουν την ίδια αποδεικτική αξία σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

Άρθρο 121

Μέτρα εξακρίβωσης της ταυτότητας

1.   Οι τελωνειακές αρχές ή, ενδεχομένως, οι οικονομικοί φορείς τους οποίους εγκρίνουν οι τελωνειακές αρχές, λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων, όταν η εν λόγω εξακρίβωση είναι απαραίτητη για να διασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων του τελωνειακού καθεστώτος για το οποίο διασαφίστηκαν τα εν λόγω εμπορεύματα.

Τα εν λόγω μέτρα εξακρίβωσης της ταυτότητας παράγουν τα ίδια νομικά αποτελέσματα σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Οι ενδείξεις εξακρίβωσης της ταυτότητας που έχουν τεθεί επί των εμπορευμάτων ή των μεταφορικών μέσων να αφαιρούνται ή καταστρέφονται μόνον από τις τελωνειακές αρχές ή, εφόσον είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τις τελωνειακές αρχές, από τους οικονομικούς φορείς, εκτός αν, λόγω τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας, η αφαίρεση ή καταστροφή τους είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εμπορευμάτων ή των μεταφορικών μέσων.

Άρθρο 122

Μέτρα εφαρμογής

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, να θεσπίσει μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος.

Τμήμα 2

Παράδοση

Άρθρο 123

Παραλαβή των εμπορευμάτων

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 117, όταν πληρούνται οι όροι υπαγωγής των εμπορευμάτων στο σχετικό καθεστώς και εφόσον δεν έχει τεθεί κανένας περιορισμός και τα εμπορεύματα δεν αποτελούν αντικείμενο απαγόρευσης, οι τελωνειακές αρχές χορηγούν άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων μόλις επαληθευθούν ή γίνουν αποδεκτά χωρίς επαλήθευση τα στοιχεία της τελωνειακής διασάφησης.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται επίσης όταν η επαλήθευση που αναφέρεται στο άρθρο 117 δεν μπορεί να περατωθεί εντός εύλογης προθεσμίας και εφόσον η προσκόμιση των εμπορευμάτων για την επαλήθευση αυτή δεν είναι πλέον απαραίτητη.

2.   Όλα τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την ίδια διασάφηση αποδεσμεύονται ταυτόχρονα.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, όταν μια τελωνειακή διασάφηση περιέχει δύο ή περισσότερα είδη, τα στοιχεία που αφορούν κάθε είδος θεωρείται ότι αποτελούν ξεχωριστή τελωνειακή διασάφηση.

3.   Όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε τελωνείο άλλο από εκείνο στο οποίο έγινε δεκτή η τελωνειακή διασάφηση, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποδέσμευση των εμπορευμάτων, με την επιφύλαξη των ενδεδειγμένων ελέγχων.

Άρθρο 124

Παραλαβή εξαρτώμενη από την καταβολή του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή ή τη σύσταση εγγύησης

1.   Όταν η υπαγωγή εμπορευμάτων υπό τελωνειακό καθεστώς συνεπάγεται τη γένεση τελωνειακής οφειλής, η παραλαβή των εμπορευμάτων χορηγείται μόνον αν έχει καταβληθεί το ποσό του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στην τελωνειακή οφειλή ή αν έχει συσταθεί εγγύηση για την κάλυψη της οφειλής αυτής.

Ωστόσο, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

Όταν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο έχουν υπαχθεί τα εμπορεύματα, οι τελωνειακές αρχές απαιτούν τη σύσταση εγγύησης, δεν χορηγείται άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς μέχρις ότου συσταθεί η εγγύηση.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα που καθορίζουν εξαιρέσεις από το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διάθεση των εμπορευμάτων

Άρθρο 125

Καταστροφή των εμπορευμάτων

Όταν οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν επαρκείς λόγους, μπορούν να ζητήσουν την καταστροφή των εμπορευμάτων που προσκομίζονται στα τελωνεία και ενημερώνουν σχετικά τον κάτοχο των εμπορευμάτων. Οι δαπάνες της καταστροφής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον κάτοχο των εμπορευμάτων.

Άρθρο 126

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι τελωνειακές αρχές

1.   Οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δήμευσης, της πώλησης ή της καταστροφής των εμπορευμάτων, για τη διάθεση των εμπορευμάτων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν μία από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία όσον αφορά την εισαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας δεν έχει εκπληρωθεί ή όταν τα εμπορεύματα έχουν διαφύγει της τελωνειακής επιτήρησης·

β)

όταν τα εμπορεύματα δεν μπορούν να παραληφθούν για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

i)

επειδή η εξέτασή τους δεν ήταν δυνατό να διενεργηθεί ή να συνεχισθεί εντός των καθορισμένων από τις τελωνειακές αρχές προθεσμιών, για λόγους που οφείλονται στο διασαφιστή,

ii)

επειδή δεν προσκομίσθηκαν τα έγγραφα από την προσκόμιση των οποίων εξαρτάται η υπαγωγή τους στο τελωνειακό καθεστώς που ζητήθηκε,

iii)

επειδή οι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί δασμοί, ανάλογα με την περίπτωση, που έπρεπε να είχαν καταβληθεί ή για τους οποίους έπρεπε να συσταθεί εγγύηση δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποτέλεσαν αντικείμενο εγγύησης, εντός της καθορισμένης προθεσμίας,

iv)

επειδή υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς·

γ)

όταν τα εμπορεύματα δεν παραλήφθηκαν εντός εύλογης προθεσμίας μετά τη χορήγηση άδειας παραλαβής·

δ)

όταν, μετά την παραλαβή τους, τα εμπορεύματα θεωρείται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραλαβής αυτής·

ε)

όταν τα εμπορεύματα εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127.

2.   Μη κοινοτικά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου, έχουν κατασχεθεί ή δημευθεί, θεωρείται ότι έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης.

Άρθρο 127

Εγκατάλειψη

1.   Τα μη κοινοτικά εμπορεύματα και τα εμπορεύματα υπό τη διαδικασία ειδικού προορισμού μπορούν, κατόπιν αδείας των τελωνειακών αρχών, να εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου από το δικαιούχο του καθεστώτος ή, ενδεχομένως, από τον κάτοχο των εμπορευμάτων.

2.   Η εγκατάλειψη δεν πρέπει να συνεπάγεται κανένα έξοδο για το Δημόσιο. Ο δικαιούχος του καθεστώτος ή, ενδεχομένως, ο κάτοχος των εμπορευμάτων, επωμίζεται το κόστος της καταστροφής ή άλλης διάθεσης των εμπορευμάτων.

Άρθρο 128

Μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, εις ό,τι αφορά την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ

ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

Άρθρο 129

Πεδίο εφαρμογής και αποτελέσματα

1.   Μη κοινοτικά εμπορεύματα που προορίζονται για την κοινοτική αγορά ή για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση εντός της Κοινότητας τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2.   Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία απαιτούνται τα ακόλουθα:

α)

η είσπραξη κάθε οφειλόμενου εισαγωγικού δασμού·

β)

η είσπραξη, ενδεχομένως, άλλων επιβαρύνσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες ισχύουσες διατάξεις για την είσπραξη αυτών των επιβαρύνσεων·

γ)

η εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, απαγορεύσεων και περιορισμών, εφόσον η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων δεν απαιτείται νωρίτερα·

δ)

η διεκπεραίωση των λοιπών διατυπώσεων που καθορίζονται σχετικά με την εισαγωγή των εμπορευμάτων.

3.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προσδίδει σε κάθε μη κοινοτικό εμπόρευμα τον τελωνειακό χαρακτήρα του κοινοτικού εμπορεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς

Τμήμα 1

Επανεισαγόμενα εμπορεύματα

Άρθρο 130

Πεδίο εφαρμογής και αποτελέσματα

1.   Τα μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία, αφού αρχικά εξήχθησαν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ως κοινοτικά εμπορεύματα, επανεισάγονται στο έδαφος αυτό μέσα σε διάστημα τριών ετών και διασαφίζονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

2.   Η προθεσμία των τριών ετών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρατείνεται για να ληφθούν υπόψη ειδικές περιστάσεις.

3.   Όταν, πριν από την εξαγωγή τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία αδασμολόγητα ή με μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς λόγω ειδικού προορισμού, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 απαλλαγή από δασμούς χορηγείται μόνον εάν αυτά πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία για τον ίδιο ειδικό προορισμό.

Όταν ο ειδικός προορισμός για τον οποίο τα ανωτέρω εμπορεύματα πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν είναι πλέον ο ίδιος, το ποσό του εισαγωγικού δασμού μειώνεται κατά το ποσό που έχει ενδεχομένως εισπραχθεί κατά την πρώτη θέση των εμπορευμάτων αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία. Εάν το τελευταίο αυτό ποσό υπερβαίνει εκείνο το οποίο καταβάλλεται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των επανεισαγομένων εμπορευμάτων, δεν χορηγείται καμία επιστροφή.

4.   Όταν κοινοτικά εμπορεύματα έχουν απολέσει τον τελωνειακό χαρακτήρα των κοινοτικών εμπορευμάτων σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 102 και, στη συνέχεια, τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

5.   Η απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς χορηγείται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα επανεισάγονται στην κατάσταση στην οποία εξήχθησαν.

Άρθρο 131

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγείται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς

1. Η απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπεται στο άρθρο 130 δεν χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν τα εμπορεύματα εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, εκτός αν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

i)

τα εν λόγω εμπορεύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία εξήχθησαν,

ii)

οι διατάξεις που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 134 το επιτρέπουν·

β)

όταν τα εμπορεύματα έχουν τύχει του ευεργετήματος μέτρων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής που περιλαμβάνουν την εξαγωγή τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εκτός εάν οι διατάξεις που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 134 το επιτρέπουν.

Άρθρο 132

Εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί προηγουμένως στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή

1.   Το άρθρο 130 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε παράγωγα προϊόντα τα οποία είχαν αρχικά επανεξαχθεί από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μετά από υπαγωγή σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

2.   Μετά από αίτηση του διασαφιστή και υπό τον όρο ότι παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, το ποσό των εισαγωγικών δασμών για τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3. Η ημερομηνία αποδοχής της γνωστοποίησης επανεξαγωγής θεωρείται ως η ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

3.   Η απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπεται στο άρθρο 130 δεν χορηγείται για παράγωγα προϊόντα τα οποία είχαν εξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 2 στοιχείο β), εκτός εάν διασφαλίζεται ότι κανένα εμπόρευμα δεν θα υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Τμήμα 2

Προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από τη θάλασσα

Άρθρο 133

Προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από τη θάλασσα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 36 παράγραφος 1, απαλλάσσονται από εισαγωγικούς δασμούς σε περίπτωση που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία τα ακόλουθα:

α)

τα προϊόντα της αλιείας και τα άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από τα θαλάσσια χωρικά ύδατα χώρας ή εδάφους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας από πλοία τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος και φέρουν τη σημαία του·

β)

τα προϊόντα που παράγονται από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο α), πάνω σε πλοία-εργοστάσια που πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω στοιχείο.

Τμήμα 3

Μέτρα εφαρμογής

Άρθρο 134

Εκτελεστικά μέτρα

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, εις ό,τι αφορά την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 135

Πεδίο εφαρμογής

Τα εμπορεύματα είναι δυνατό να υπαχθούν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες ειδικών καθεστώτων:

α)

διαμετακόμιση: περιλαμβάνει την εξωτερική και την εσωτερική διαμετακόμιση·

β)

αποθήκευση: περιλαμβάνει την προσωρινή εναπόθεση, την τελωνειακή αποταμίευση και τις ελεύθερες ζώνες·

γ)

ειδικές χρήσεις: περιλαμβάνουν την προσωρινή εισαγωγή και τον ειδικό προορισμό·

δ)

τελειοποίηση: περιλαμβάνει την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή.

Άρθρο 136

Άδεια

1.   Απαιτείται άδεια από τις τελωνειακές αρχές για τα ακόλουθα:

την εφαρμογή καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, προσωρινής εισαγωγής ή ειδικού προορισμού,

τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης που προορίζονται για την προσωρινή εναπόθεση ή την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπεύθυνη για τη λειτουργία της εγκατάστασης αποθήκευσης είναι η ίδια η τελωνειακή αρχή.

Οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερόμενα καθεστώτα ή η λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, αναγράφονται στην άδεια.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζουν ιδίως κανόνες για τα εξής:

α)

τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1,

β)

τις περιπτώσεις επανεξέτασης της άδειας,

γ)

τους όρους χορήγησης της άδειας,

δ)

τον προσδιορισμό της τελωνειακής αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας,

ε)

τις διαβουλεύσεις με άλλες τελωνειακές αρχές και την παροχή πληροφοριών στις εν λόγω αρχές, εφόσον συντρέχει περίπτωση,

στ)

τους όρους αναστολής ή ανάκλησης της άδειας,

ζ)

τον συγκεκριμένο ρόλο και τα καθήκοντα των αρμόδιων τελωνείων, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους που θα πρέπει να πραγματοποιούνται,

η)

τη μορφή και, ενδεχομένως, την προθεσμία για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τα εν λόγω μέτρα λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α)

όσον αφορά το στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, στις περιπτώσεις που εμπλέκονται περισσότερα από ένα κράτη μέλη, τη συμμόρφωση του αιτούντος προς τα κριτήρια του άρθρου 14 για τη χορήγηση του καθεστώτος του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

β)

όσον αφορά το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, τον τόπο όπου τηρούνται ή είναι διαθέσιμες οι κύριες λογιστικές καταχωρίσεις του αιτούντος για τελωνειακούς σκοπούς, διευκολύνοντας τους λογιστικούς ελέγχους και όπου πρόκειται να διεξαχθεί τουλάχιστον ένα μέρος από τις δραστηριότητες που καλύπτει η άδεια.

3.   Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην τελωνειακή νομοθεσία, η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο στα ακόλουθα πρόσωπα:

α)

πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β)

πρόσωπα τα οποία παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών και, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να γεννηθεί τελωνειακή οφειλή ή άλλες επιβαρύνσεις για εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς, παρέχουν εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 56·

γ)

στην περίπτωση καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί τα εμπορεύματα ή φροντίζει για τη χρησιμοποίησή τους ή διενεργεί εργασίες τελειοποίησης επί των εμπορευμάτων ή φροντίζει για τη διεξαγωγή τέτοιων εργασιών, αντίστοιχα.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας παρεκκλίσεις από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

4.   Εκτός αν άλλως προβλέπεται και επιπλέον των περιπτώσεων της παραγράφου 3, η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνο όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

εφόσον οι τελωνειακές αρχές είναι σε θέση να ασκήσουν τελωνειακή επιτήρηση χωρίς να υποχρεωθούν να θεσπίσουν διοικητικές ρυθμίσεις δυσανάλογες προς τις υφιστάμενες οικονομικές ανάγκες·

β)

εφόσον δεν θίγονται τα ουσιώδη συμφέροντα των κοινοτικών παραγωγών από άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης (οικονομικοί όροι).

Τα ουσιώδη συμφέροντα των κοινοτικών παραγωγών θεωρείται ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο β), εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο ή εάν η τελωνειακή νομοθεσία ορίζει ότι οι οικονομικοί όροι θεωρείται ότι έχουν πληρωθεί.

Όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι μάλλον επηρεάζονται αρνητικά τα ουσιώδη συμφέροντα των κοινοτικών παραγωγών, πραγματοποιείται εξέταση των οικονομικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 185.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, θεσπίζει μέτρα που διέπουν τα ακόλουθα:

α)

την εξέταση των οικονομικών όρων·

β)

τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες είναι πιθανόν να επηρεάζονται αρνητικά τα ουσιώδη συμφέροντα των κοινοτικών παραγωγών, λαμβανομένων υπόψη μέτρων εμπορικής και γεωργικής πολιτικής·

γ)

τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες οι οικονομικοί όροι θεωρείται ότι πληρούνται.

5.   Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές για κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά την έκδοση της άδειας και που μπορεί να έχει επίπτωση στη διατήρηση της άδειας ή στο περιεχόμενό της.

Άρθρο 137

Λογιστικές καταχωρίσεις

1.   Εκτός από το καθεστώς διαμετακόμισης, ή αν ορίζεται άλλως στην τελωνειακή νομοθεσία, ο κάτοχος της άδειας, ο δικαιούχος του καθεστώτος και όλα τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα που συνίσταται σε αποθήκευση, επεξεργασία ή μεταποίηση εμπορευμάτων, ή αγορά ή πώληση εμπορευμάτων σε ελεύθερες ζώνες, τηρούν λογιστικές καταχωρίσεις, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές τύπο.

Οι εν λόγω καταχωρίσεις πρέπει να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να επιτηρούν το σχετικό καθεστώς, ιδίως όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σ’ αυτό, τον τελωνειακό τους χαρακτήρα και τη διακίνησή τους.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 138

Εκκαθάριση του καθεστώτος

1.   Σε περιπτώσεις άλλες από το καθεστώς διαμετακόμισης και με την επιφύλαξη του άρθρου 166, ένα ειδικό καθεστώς εκκαθαρίζεται όταν τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ή τα παράγωγα προϊόντα υπάγονται σε επόμενο τελωνειακό καθεστώς, εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ή καταστρέφονται χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127.

2.   Οι τελωνειακές αρχές εκκαθαρίζουν το καθεστώς διαμετακόμισης όταν είναι σε θέση να διαπιστώσουν, μετά από σύγκριση των στοιχείων που διατίθενται στο τελωνείο αναχώρησης με τα στοιχεία που διατίθενται στο τελωνείο προορισμού, ότι το καθεστώς έχει λήξει κατά τον δέοντα τρόπο.

3.   Οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διευθέτηση της κατάστασης των εμπορευμάτων για τα οποία το καθεστώς δεν έχει εκκαθαρισθεί υπό τους προβλεπόμενους όρους.

Άρθρο 139

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου του καθεστώτος όσον αφορά τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης είναι δυνατό να μεταβιβάζονται, πλήρως ή μερικώς, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές, σε άλλα πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σχετικό καθεστώς.

Άρθρο 140

Διακίνηση εμπορευμάτων

1.   Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς εκτός της διαμετακόμισης ή σε ελεύθερη ζώνη μπορούν να διακινούνται μεταξύ διαφόρων τόπων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται στην άδεια ή στην τελωνειακή νομοθεσία.

2.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 141

Συνήθεις εργασίες

Εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή τελειοποίησης ή βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη μπορούν να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες που σκοπεύουν τη διατήρησή τους, τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής ποιότητας ή την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση.

Άρθρο 142

Ισοδύναμα εμπορεύματα

1.   Ως ισοδύναμα εμπορεύματα, νοούνται κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή τελειοποιούνται αντί για τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τα ισοδύναμα εμπορεύματα συνίστανται σε μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε τελειοποίηση αντί των κοινοτικών εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

Τα ισοδύναμα εμπορεύματα έχουν τον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα εμπορεύματα τα οποία υποκαθιστούν.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας παρεκκλίσεις από το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

2.   Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τα ακόλουθα, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η δέουσα εφαρμογή της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά την τελωνειακή επιτήρηση:

α)

τη χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων στο πλαίσιο ειδικού καθεστώτος εκτός του καθεστώτος της διαμετακόμισης, της προσωρινής εισαγωγής και της προσωρινής εναπόθεσης·

β)

στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, την εξαγωγή των παράγωγων προϊόντων που έχουν ληφθεί από τα ισοδύναμα εμπορεύματα πριν από την εισαγωγή των εμπορευμάτων που αντικαθιστούν·

γ)

στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, την εισαγωγή των παράγωγων προϊόντων που έχουν ληφθεί από τα ισοδύναμα εμπορεύματα πριν από την εξαγωγή των εμπορευμάτων που αντικαθιστούν.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τις περιπτώσεις στις οποίες οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων στο πλαίσιο καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

3.   Η χρησιμοποίηση ισοδύναμων εμπορευμάτων δεν επιτρέπεται σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν πραγματοποιούνται μόνο συνήθεις εργασίες όπως ορίζονται στο άρθρο 141, στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

β)

όταν εφαρμόζεται απαγόρευση επιστροφής ή απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς σε μη καταγόμενα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή παράγωγων προϊόντων στο πλαίσιο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, για τα οποία εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής στο πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος μεταξύ της Κοινότητας και ορισμένων χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή ομάδων τέτοιων χωρών ή εδαφών, ή

γ)

όταν θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας πρόσθετες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα εμπορεύματα, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

4.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο παράγραφος 2 στοιχείο β) και εφόσον τα παράγωγα προϊόντα θα υπέκειντο σε εξαγωγικούς δασμούς εάν δεν εξάγονταν στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, ο κάτοχος της άδειας παρέχει εγγύηση για τη διασφάλιση της πληρωμής των δασμών σε περίπτωση μη εισαγωγής των μη κοινοτικών εμπορευμάτων εντός της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 169 παράγραφος 3.

Άρθρο 143

Μέτρα εφαρμογής

Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για τη λειτουργία των καθεστώτων δυνάμει του παρόντος τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Διαμετακόμιση

Τμήμα 1

Εξωτερική και εσωτερική διαμετακόμιση

Άρθρο 144

Εξωτερική διαμετακόμιση

1.   Στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής διαμετακόμισης, τα μη κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο, χωρίς αυτά να υπόκεινται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

εισαγωγικούς δασμούς·

β)

λοιπές επιβαρύνσεις όπως προβλέπεται από άλλες σχετικές ισχύουσες διατάξεις·

γ)

μέτρα εμπορικής πολιτικής, εφόσον αυτά δεν απαγορεύουν την είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων στο και από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθώς και τους όρους υπό τους οποίους κοινοτικά εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

3.   Η διακίνηση εμπορευμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

στο πλαίσιο του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης·

β)

σύμφωνα με τη σύμβαση TIR, υπό τον όρο ότι η εν λόγω διακίνηση:

i)

άρχισε ή πρόκειται να περατωθεί εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, ή

ii)

πραγματοποιείται μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας μέσω χώρας ή εδάφους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας·

γ)

σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΤΑ/σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως, όταν αφορά πράξη διαμετακόμισης·

δ)

με ρήνειο δηλωτικό (άρθρο 9 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο)·

ε)

με έντυπο 302 που προβλέπεται στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στο Βορειοατλαντικό σύμφωνο σχετικά με το νομικό καθεστώς των δυνάμεών τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951·

στ)

με το ταχυδρομικό σύστημα σύμφωνα με τις πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται από ή για τους δικαιούχους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει των εν λόγω πράξεων.

4.   Οι διατάξεις για την εξωτερική διαμετακόμιση εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 140.

Άρθρο 145

Εσωτερική διαμετακόμιση

1.   Υπό το καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης και υπό τους όρους που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να διακινούνται από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε άλλο με διέλευση από άλλο έδαφος, εκτός του εν λόγω τελωνειακού εδάφους, χωρίς μεταβολή του τελωνειακού τους χαρακτήρα.

2.   Η διακίνηση εμπορευμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 πραγματοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

είτε υπό το καθεστώς εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα αυτή με διεθνή συμφωνία·

β)

σύμφωνα με τη σύμβαση TIR·

γ)

σύμφωνα με τη σύμβαση ΑΤΑ/σύμβαση της Κωνσταντινουπόλεως, όταν αφορά πράξη διαμετακόμισης·

δ)

με ρήνειο δηλωτικό (άρθρο 9 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο)·

ε)

με έντυπο 302 που προβλέπεται στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στο Βορειοατλαντικό σύμφωνο σχετικά με το νομικό καθεστώς των δυνάμεών τους, που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951,

στ)

με το ταχυδρομικό σύστημα σύμφωνα με τις πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται από ή για τους δικαιούχους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει των εν λόγω πράξεων.

3.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) έως στ), τα εμπορεύματα διατηρούν τον τελωνειακό χαρακτήρα των κοινοτικών εμπορευμάτων μόνον εφόσον ο εν λόγω χαρακτήρας αποδεικνύεται βάσει ορισμένων προϋποθέσεων και με μέσα που καθορίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τους όρους υπό τους οποίους και τα μέσα με τα οποία μπορεί να καθορίζεται ο τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τμήμα 2

Κοινοτική διαμετακόμιση

Άρθρο 146

Υποχρεώσεις του δικαιούχου καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης και του μεταφορέα ή του παραλήπτη εμπορευμάτων που διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης

1.   Ο δικαιούχος του καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης ευθύνεται για τα εξής:

α)

να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα και τα απαιτούμενα στοιχεία στο τελωνείο προορισμού εντός της καθορισμένης προθεσμίας και σύμφωνα με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τις τελωνειακές αρχές για να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους·

β)

να τηρεί τις τελωνειακές διατάξεις σχετικά με το καθεστώς·

γ)

εφόσον δεν προβλέπεται άλλως από την τελωνειακή νομοθεσία, να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε κάθε τελωνειακή οφειλή ή άλλων επιβαρύνσεων που ενδέχεται να γεννηθούν σε σχέση με τα εμπορεύματα, όπως προβλέπεται από άλλες σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

2.   Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου του καθεστώτος εκπληρώνονται και το καθεστώς διαμετακόμισης λήγει, όταν τα εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς και οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τελωνείο προορισμού σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

3.   Ο μεταφορέας ή ο παραλήπτης των εμπορευμάτων που αποδέχεται τα εμπορεύματα γνωρίζοντας ότι διακινούνται στο πλαίσιο καθεστώτος κοινοτικής διαμετακόμισης υποχρεούται, επίσης, να προσκομίζει άθικτα τα εμπορεύματα στο τελωνείο προορισμού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις τελωνειακές αρχές για να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

Άρθρο 147

Εμπορεύματα που διέρχονται από το έδαφος χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας στο πλαίσιο καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης

1.   Το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που διέρχονται από το έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εφόσον πληρούται μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από διεθνή συμφωνία·

β)

η διέλευση από αυτό το έδαφος πραγματοποιείται βάσει ενιαίου εγγράφου μεταφοράς που έχει εκδοθεί στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η διαδικασία του καθεστώτος εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης αναστέλλεται για το διάστημα που τα εμπορεύματα βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αποθήκευση

Τμήμα 1

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 148

Πεδίο εφαρμογής

1.   Στο πλαίσιο του καθεστώτος αποθήκευσης, μη κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να αποθηκεύονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς αυτά να υπόκεινται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

εισαγωγικούς δασμούς·

β)

λοιπές επιβαρύνσεις όπως προβλέπεται από άλλες σχετικές ισχύουσες διατάξεις·

γ)

μέτρα εμπορικής πολιτικής, εφόσον αυτά δεν απαγορεύουν την είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων στο ή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης σύμφωνα με την τελωνειακή ή την κοινοτική νομοθεσία που διέπει συγκεκριμένους τομείς ή με στόχο να επωφεληθούν από απόφαση για επιστροφή ή διαγραφή των εισαγωγικών δασμών.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθώς και τους όρους υπό τους οποίους κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 149

Ευθύνες του κατόχου της άδειας ή δικαιούχου του καθεστώτος

1.   Ο κάτοχος της άδειας και ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι υπεύθυνοι για τα ακόλουθα:

α)

να εξασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης δεν διαφεύγουν της τελωνειακής επιτήρησης·

β)

να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η αποθήκευση των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης·

γ)

να τηρούν τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στην άδεια για τη λειτουργία εγκαταστάσεων τελωνειακής αποταμίευσης ή προσωρινής αποθήκευσης.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν η άδεια αφορά δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, μπορεί να προβλέπει ότι οι ευθύνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β), βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο του καθεστώτος.

3.   Ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης.

Άρθρο 150

Διάρκεια του καθεστώτος αποθήκευσης

1.   Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων υπό καθεστώς αποθήκευσης είναι απεριόριστη.

2.   Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να τάσσουν προθεσμία για την εκκαθάριση του καθεστώτος αποθήκευσης στις εξής περιπτώσεις:

α)

όταν οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 151·

β)

σε εξαιρετικές περιστάσεις, ιδίως όταν, σε περίπτωση μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, λόγω του είδους και της φύσης των εμπορευμάτων ενδέχεται να απειληθεί η υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή το περιβάλλον.

3.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Τμήμα 2

Προσωρινή εναπόθεση

Άρθρο 151

Υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης

1.   Εφόσον δεν διασαφισθούν για υπαγωγή σε άλλο τελωνειακό καθεστώς, τα ακόλουθα μη κοινοτικά εμπορεύματα θεωρείται ότι διασαφίζονται για υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης από τον κάτοχο των εμπορευμάτων κατά τη στιγμή της προσκόμισής τους στο τελωνείο:

α)

εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αλλά όχι απευθείας σε ελεύθερη ζώνη·

β)

εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται από ελεύθερη ζώνη σε άλλο τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας·

γ)

εμπορεύματα για τα οποία λήγει το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης.

Η τελωνειακή διασάφηση θεωρείται ότι κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές τη στιγμή της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο.

2.   Η συνοπτική διασάφηση εισόδου, ή το παραστατικό διαμετακόμισης που την αντικαθιστά, αποτελεί την τελωνειακή διασάφηση υπαγωγής σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης.

3.   Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να ζητούν από τον κάτοχο των εμπορευμάτων να παρέχει εγγύηση για την εξασφάλιση της πληρωμής του ποσού του εισαγωγικού ή εξαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί σε κάθε τελωνειακή οφειλή ή άλλων επιβαρύνσεων που ενδέχεται να γεννηθούν, όπως προβλέπεται από άλλες σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

4.   Όταν για κάποιο λόγο τα εμπορεύματα δεν είναι δυνατό να υπαχθούν ή δεν είναι πλέον δυνατό να παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, οι τελωνειακές αρχές λαμβάνουν αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευθέτηση της κατάστασης των εμπορευμάτων. Τα άρθρα 125 έως 127 εφαρμόζονται mutatis mutandis.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 152

Εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση

1.   Εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους για προσωρινή εναπόθεση χώρους.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2, τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλονται μόνο σε εργασίες που εξασφαλίζουν τη διατήρησή τους στην ίδια κατάσταση, χωρίς μεταβολή της εμφάνισης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

Τμήμα 3

Τελωνειακή αποταμίευση

Άρθρο 153

Αποθήκευση σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης

1.   Στο πλαίσιο του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, μη κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις ή κάθε άλλο χώρο που έχουν εγκριθεί για το συγκεκριμένο καθεστώς από τις τελωνειακές αρχές και τελούν υπό την τελωνειακή επιτήρηση, στο εξής «αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης».

2.   Οι αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης μπορούν να διατίθενται προς χρήση οποιουδήποτε προσώπου για την αποθήκευση εμπορευμάτων (δημόσιες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης) ή για την αποθήκευση εμπορευμάτων από το δικαιούχο άδειας καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης (ιδιωτικές αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης).

3.   Τα εμπορεύματα που τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης μπορούν να εξέρχονται προσωρινά από την αποθήκη. Αυτή η έξοδος απαιτείται, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, να εγκρίνεται εκ των προτέρων από τις τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 154

Κοινοτικά εμπορεύματα, ειδικός προορισμός και δραστηριότητες τελειοποίησης

1.   Σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική ανάγκη και δεν επηρεάζεται αρνητικά η τελωνειακή επιτήρηση, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τα ακόλουθα στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης:

α)

την αποθήκευση κοινοτικών εμπορευμάτων·

β)

τη μεταποίηση εμπορευμάτων στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή ειδικού προορισμού, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τα εν λόγω καθεστώτα.

2.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα εμπορεύματα δεν θεωρείται ότι υπάγονται στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Τμήμα 4

Ελεύθερες ζώνες

Άρθρο 155

Καθορισμός ελευθέρων ζωνών

1.   Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ως ελεύθερες ζώνες.

Για κάθε ελεύθερη ζώνη, το κράτος μέλος καθορίζει τα γεωγραφικά της όρια και ορίζει τα σημεία εισόδου και εξόδου.

2.   Οι ελεύθερες ζώνες περιφράσσονται.

Η περίμετρος και τα σημεία εισόδου και εξόδου της περιοχής των ελευθέρων ζωνών υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση.

3.   Τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα και τα μεταφορικά μέσα που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη ή εξέρχονται απ’ αυτή, είναι δυνατό να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους.

Άρθρο 156

Κτίρια και δραστηριότητες σε ελεύθερες ζώνες

1.   Κάθε κατασκευή κτιρίου σε ελεύθερη ζώνη προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση των τελωνειακών αρχών.

2.   Σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, στην ελεύθερη ζώνη επιτρέπεται η άσκηση όλων των δραστηριοτήτων βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών. Η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών γνωστοποιείται εκ των προτέρων στις τελωνειακές αρχές.

3.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιβάλλουν ορισμένες απαγορεύσεις ή περιορισμούς των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ανάλογα με τη φύση των εμπορευμάτων που αφορούν οι εν λόγω δραστηριότητες ή τις ανάγκες της τελωνειακής επιτήρησης, της ασφάλειας ή της προστασίας.

4.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαγορεύουν την άσκηση δραστηριότητας σε ελεύθερη ζώνη στα πρόσωπα τα οποία δεν παρέχουν τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα για την τήρηση των τελωνειακών διατάξεων.

Άρθρο 157

Προσκόμιση και υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς

1.   Εμπορεύματα που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη προσκομίζονται σε τελωνείο και υποβάλλονται στις προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις στις παρακάτω περιπτώσεις:

α)

όταν εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη απευθείας από σημείο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας·

β)

όταν έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό καθεστώς το οποίο λήγει ή εκκαθαρίζεται όταν αυτά υπάγονται στο καθεστώς ελεύθερης ζώνης·

γ)

όταν υπάγονται σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης για να επωφεληθούν από απόφαση για χορήγηση επιστροφής ή διαγραφής των εισαγωγικών δασμών·

δ)

όταν οι διατυπώσεις αυτές προβλέπονται από άλλη νομοθεσία εκτός της τελωνειακής.

2.   Εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη υπό περιστάσεις άλλες από εκείνες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, δεν χρειάζεται να προσκομίζονται στο τελωνείο.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 158, τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης:

α)

τη στιγμή της εισόδου τους σε ελεύθερη ζώνη, εκτός εάν έχουν ήδη υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς·

β)

τη στιγμή που λήγει το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, εκτός εάν υπαχθούν αμέσως σε επόμενο τελωνειακό καθεστώς.

Άρθρο 158

Κοινοτικά εμπορεύματα σε ελεύθερες ζώνες

1.   Τα κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να εισέρχονται, να αποθηκεύονται, να μετακινούνται, να χρησιμοποιούνται, να μεταποιούνται ή να καταναλώνονται ενόσω βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα εμπορεύματα δεν θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης.

2.   Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προσώπου, οι τελωνειακές αρχές πιστοποιούν τον τελωνειακό χαρακτήρα των παρακάτω εμπορευμάτων ως κοινοτικών εμπορευμάτων:

α)

κοινοτικών εμπορευμάτων που εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη·

β)

κοινοτικών εμπορευμάτων που έχουν υποβληθεί σε εργασίες τελειοποίησης σε ελεύθερη ζώνη·

γ)

εμπορευμάτων που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ελεύθερη ζώνη.

Άρθρο 159

Μη κοινοτικά εμπορεύματα σε ελεύθερες ζώνες

1.   Μη κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν, ενώ παραμένουν σε ελεύθερη ζώνη, να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία ή να υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, προσωρινής εισαγωγής ή ειδικού προορισμού, υπό τους όρους που ισχύουν για τα εν λόγω καθεστώτα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα εμπορεύματα δεν θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά τον εφοδιασμό ή σε αποθήκες ανεφοδιασμού και εφόσον το οικείο καθεστώς το επιτρέπει, η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τη χρησιμοποίηση ή την κατανάλωση εμπορευμάτων που, αν επρόκειτο να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, δεν θα υπέκειντο σε εισαγωγικούς δασμούς ούτε σε μέτρα που περιλαμβάνονται στην κοινή γεωργική ή εμπορική πολιτική.

Στην περίπτωση τέτοιας χρησιμοποίησης ή κατανάλωσης, δεν απαιτείται τελωνειακή διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Απαιτείται, ωστόσο, διασάφηση εάν τα εμπορεύματα αυτά υπόκεινται σε δασμολογική ποσόστωση ή οροφή.

Άρθρο 160

Έξοδος εμπορευμάτων από ελεύθερη ζώνη

Με την επιφύλαξη της νομοθεσίας σε άλλους τομείς εκτός του τελωνειακού, εμπορεύματα σε ελεύθερη ζώνη μπορούν να εξάγονται ή να επανεξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή να μεταφέρονται σε άλλο τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Τα άρθρα 91 έως 98 εφαρμόζονται, mutatis mutandis, σε εμπορεύματα που μεταφέρονται σε άλλα τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Άρθρο 161

Τελωνειακός χαρακτήρας

Σε περίπτωση εξόδου εμπορευμάτων από ελεύθερη ζώνη σε άλλο τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή υπαγωγής τους σε τελωνειακό καθεστώς, τα εν λόγω εμπορεύματα θεωρούνται ως μη κοινοτικά, εκτός εάν ο τελωνειακός χαρακτήρας τους ως κοινοτικών εμπορευμάτων αποδεικνύεται βάσει του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 158 παράγραφος 2 ή με οιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο το οποίο προβλέπεται στην κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία.

Ωστόσο, για την εφαρμογή εξαγωγικών δασμών και αδειών εξαγωγής ή μέτρων ελέγχου κατά την εξαγωγή που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής ή εμπορικής πολιτικής, τα εν λόγω εμπορεύματα θεωρούνται ως κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι δεν φέρουν τον τελωνειακό χαρακτήρα εμπορευμάτων ως κοινοτικά εμπορεύματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ειδικές χρήσεις

Τμήμα 1

Προσωρινή εισαγωγή

Άρθρο 162

Πεδίο εφαρμογής

1.   Στο πλαίσιο του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, μη κοινοτικά εμπορεύματα που προορίζονται για επανεξαγωγή μπορούν να χρησιμοποιούνται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με πλήρη ή μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και χωρίς να υπόκεινται σε ο, τιδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

λοιπές επιβαρύνσεις όπως προβλέπεται από άλλες σχετικές ισχύουσες διατάξεις·

β)

μέτρα εμπορικής πολιτικής, εφόσον αυτά δεν απαγορεύουν την είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων στο και από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)

δεν προβλέπεται η υποβολή των εμπορευμάτων σε αλλαγές εξαιρουμένης της κανονικής μείωσης της αξίας τους λόγω της χρησιμοποίησής τους·

β)

είναι δυνατό να εξασφαλισθεί ότι μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς, εκτός εάν, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων ή της προοριζόμενης χρήσης τους, η έλλειψη μέτρων εξακρίβωσης της ταυτότητας δεν μπορεί να συνεπάγεται κατάχρηση του καθεστώτος ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 142, όταν μπορεί να επαληθευτεί η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται σχετικά με ισοδύναμα εμπορεύματα·

γ)

ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι εγκατεστημένος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην τελωνειακή νομοθεσία·

δ)

πληρούνται οι απαιτήσεις για πλήρη ή μερική απαλλαγή που προβλέπει η κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία.

Άρθρο 163

Περίοδος κατά την οποία τα εμπορεύματα είναι δυνατό να παραμείνουν υπό προσωρινή εισαγωγή

1.   Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής πρέπει να έχουν επανεξαχθεί ή να έχουν υπαχθεί σε νέο τελωνειακό καθεστώς. Η εν λόγω προθεσμία πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της εγκεκριμένης χρησιμοποίησης.

2.   Η μέγιστη περίοδος κατά την οποία τα εμπορεύματα μπορούν να παραμείνουν υπό το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής για τον ίδιο λόγο και υπό την ευθύνη του ίδιου κατόχου της άδειας ανέρχεται σε 24 μήνες, ακόμη και σε περιπτώσεις εκκαθάρισης του καθεστώτος με υπαγωγή των εμπορευμάτων σε άλλο ειδικό καθεστώς και εκ νέου υπαγωγή αυτών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

3.   Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν μπορεί να επιτευχθεί η εγκεκριμένη χρήση εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως του κατόχου της άδειας, να παρατείνουν τις εν λόγω προθεσμίες για εύλογο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 164

Περιπτώσεις εφαρμογής της προσωρινής εισαγωγής

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, καθορίζοντας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιείται το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και να χορηγείται πλήρης ή μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη διεθνείς συμφωνίες, η φύση και ο προορισμός των εμπορευμάτων.

Άρθρο 165

Ποσό εισαγωγικού δασμού σε περίπτωση προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς

1.   Το ποσό των εισαγωγικών δασμών όσον αφορά τα εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ορίζεται στο 3 % του ποσού του εισαγωγικού δασμού που θα έπρεπε να είχε εισπραχθεί για τα εν λόγω εμπορεύματα, αν αυτά είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την ημερομηνία της υπαγωγής τους στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται για κάθε μήνα ή κλάσμα μηνός κατά τον οποίο τα εμπορεύματα τελούν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με μερική απαλλαγή από εισαγωγικό δασμό.

2.   Το ποσό του εισαγωγικού δασμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε να είχε εισπραχθεί αν τα εν λόγω εμπορεύματα είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την ημερομηνία υπαγωγής τους στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Τμήμα 2

Ειδικός προορισμός

Άρθρο 166

Καθεστώς ειδικού προορισμού

1.   Στο πλαίσιο του καθεστώτος ειδικού προορισμού, τα εμπορεύματα είναι δυνατό να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμούς ή με μειωμένους δασμούς λόγω του ειδικού τους προορισμού. Επιβάλλεται η παραμονή τους υπό τελωνειακή επιτήρηση.

2.   Η τελωνειακή επιτήρηση στο πλαίσιο του καθεστώτος ειδικού προορισμού λήγει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν τα εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που προβλέπονται για την εφαρμογή απαλλαγής από δασμούς ή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή·

β)

όταν τα εμπορεύματα εξάγονται, καταστρέφονται ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου·

γ)

όταν τα εμπορεύματα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται για την εφαρμογή απαλλαγής από δασμούς ή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή και έχουν καταβληθεί οι εφαρμοστέοι εισαγωγικοί δασμοί.

3.   Όταν απαιτείται συντελεστής απόδοσης, το άρθρο 167 εφαρμόζεται mutatis mutandis στο καθεστώς ειδικού προορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τελειοποίηση

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 167

Συντελεστής απόδοσης

Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο συντελεστής απόδοσης καθορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία που διέπει συγκεκριμένους τομείς, οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν είτε τον συντελεστή απόδοσης είτε το μέσο συντελεστή απόδοσης για την εργασία τελειοποίησης ή, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη μέθοδο υπολογισμού αυτού του συντελεστή.

Ο συντελεστής απόδοσης ή ο μέσος συντελεστής απόδοσης καθορίζεται ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες διενεργούνται ή πρόκειται να διενεργούνται οι εργασίες τελειοποίησης. Ο εν λόγω συντελεστής μπορεί να αναπροσαρμόζεται, όταν κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19.

Τμήμα 2

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

Άρθρο 168

Πεδίο εφαρμογής

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 142, στο πλαίσιο καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μη κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να υποβάλλονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σε μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης χωρίς τα εν λόγω εμπορεύματα να υπόκεινται σε κάποιο από τα εξής:

α)

εισαγωγικούς δασμούς·

β)

λοιπές επιβαρύνσεις όπως προβλέπεται από άλλες σχετικές ισχύουσες διατάξεις·

γ)

μέτρα εμπορικής πολιτικής, εφόσον αυτά δεν απαγορεύουν την είσοδο ή την έξοδο των εμπορευμάτων στο και από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μπορεί να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εκτός της επισκευής και της καταστροφής μόνον όταν, με την επιφύλαξη της χρησιμοποίησης βοηθημάτων παραγωγής, είναι δυνατό να εξακριβωθεί στα παράγωγα προϊόντα η ταυτότητα των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 142, το καθεστώς μπορεί να χρησιμοποιείται, όταν είναι δυνατό να επαληθεύεται η τήρηση των προϋποθέσεων που καθορίζονται για τα ισοδύναμα προϊόντα.

3.   Επιπροσθέτως των παραγράφων 1 και 2, το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μπορεί να εφαρμόζεται επίσης στα ακόλουθα εμπορεύματα:

α)

εμπορεύματα που προορίζονται να υποβληθούν σε εργασίες ώστε να διασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές απαιτήσεις για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία·

β)

εμπορεύματα τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε συνήθεις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 141.

Άρθρο 169

Περίοδος εκκαθάρισης

1.   Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να γίνεται η εκκαθάριση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 138.

Η προθεσμία αυτή αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία τα μη κοινοτικά εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς και περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για τη διενέργεια των εργασιών τελειοποίησης και την εκκαθάριση του καθεστώτος.

2.   Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να παρατείνουν, για εύλογο χρονικό διάστημα, την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του κατόχου της άδειας.

Η άδεια μπορεί να διευκρινίζει ότι η προθεσμία που αρχίζει να υπολογίζεται κατά τη διάρκεια ημερολογιακού μήνα, τριμήνου ή εξαμήνου λήγει την τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα, τριμήνου ή εξαμήνου αντίστοιχα.

3.   Σε περίπτωση προκαταβολικής εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας τα μη κοινοτικά εμπορεύματα πρέπει να διασαφηνισθούν για υπαγωγή στο καθεστώς. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής που αφορά παράγωγα προϊόντα που παρήχθησαν από τα αντίστοιχα ισοδύναμα εμπορεύματα.

Άρθρο 170

Προσωρινή επανεξαγωγή για περαιτέρω μεταποίηση

Εφόσον χορηγηθεί άδεια από τις τελωνειακές αρχές, το σύνολο ή τμήμα των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή των παράγωγων προϊόντων μπορεί να επανεξάγεται προσωρινά για να υποστεί εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας συμπληρωματικές εργασίες τελειοποίησης υπό τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις για το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

Τμήμα 3

Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

Άρθρο 171

Πεδίο εφαρμογής

1.   Στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να εξάγονται προσωρινά εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας για να υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης. Τα παράγωγα προϊόντα που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με ολική ή μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου της άδειας ή οιουδήποτε άλλου προσώπου εγκατεστημένου εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει λάβει τη συγκατάθεση του κατόχου της άδειας και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της άδειας.

2.   Στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή δεν επιτρέπεται να υπάγονται τα ακόλουθα κοινοτικά εμπορεύματα:

α)

εμπορεύματα των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών·

β)

εμπορεύματα τα οποία είχαν τεθεί, πριν από την εξαγωγή τους, σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμούς ή με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή λόγω του ειδικού τους προορισμού, και για όσο διάστημα εξακολουθούν να παραμένουν ανεκπλήρωτοι οι στόχοι που τέθηκαν για τον εν λόγω ειδικό προορισμό, εκτός εάν τα εν λόγω εμπορεύματα πρέπει να υποβληθούν σε επισκευές·

γ)

εμπορεύματα των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή·

δ)

εμπορεύματα στα οποία, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, παρέχεται λόγω της εξαγωγής τους οικονομικό πλεονέκτημα εκτός από τις επιστροφές που αναφέρονται στο στοιχείο γ).

3.   Σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τα άρθρα 172 και 173 και όταν πρόκειται για δασμούς κατ’ αξία, το ποσό του εισαγωγικού δασμού υπολογίζεται με βάση το κόστος των εργασιών τελειοποίησης που διενεργούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας τους κανόνες για τον υπολογισμό αυτό και τους κανόνες για την περίπτωση κατά την οποία επιβάλλονται ειδικοί δασμοί, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

4.   Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας προσωρινά εξαχθέντα εμπορεύματα επιβάλλεται να επανεισαχθούν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με τη μορφή παράγωγων προϊόντων και να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σ’ αυτά πλήρης ή μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, για εύλογο χρονικό διάστημα, μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου της άδειας.

Άρθρο 172

Εμπορεύματα που επισκευάζονται δωρεάν

1.   Εφόσον αποδεικνύεται, με τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές, ότι τα εμπορεύματα επισκευάστηκαν δωρεάν, είτε λόγω συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης που απορρέει από εγγύηση είτε λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος ή ελαττώματος των υλικών, αυτά απαλλάσσονται πλήρως από εισαγωγικούς δασμούς.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, όταν τα κατασκευαστικά ελαττώματα ή τα ελαττώματα των υλικών έχουν ληφθεί υπόψη κατά την πρώτη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εμπορευμάτων.

Άρθρο 173

Σύστημα σταθερών ανταλλαγών

1.   Στο πλαίσιο του συστήματος σταθερών ανταλλαγών, ένα εισαγόμενο προϊόν, που στη συνέχεια αποκαλείται προϊόν αντικατάστασης, μπορεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 να αντικαθιστά ένα παράγωγο προϊόν.

2.   Η τελωνειακή αρχή επιτρέπει την προσφυγή στο σύστημα σταθερών ανταλλαγών, εφόσον η εργασία τελειοποίησης συνίσταται στην επισκευή ελαττωματικών κοινοτικών εμπορευμάτων άλλων από εκείνα που υπάγονται σε διατάξεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής ή στα ειδικά καθεστώτα τα οποία εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

3.   Τα εμπορεύματα αντικατάστασης έχουν τον ίδιο οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, την ίδια εμπορική ποιότητα και τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που θα είχαν τα ελαττωματικά εμπορεύματα, εάν είχαν υποβληθεί σε επισκευή.

4.   Στην περίπτωση που τα ελαττωματικά εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί πριν από την εξαγωγή, τα προϊόντα αντικατάστασης επιβάλλεται επίσης να είναι μεταχειρισμένα.

Οι τελωνειακές αρχές θεσπίζουν, ωστόσο, παρεκκλίσεις από τον κανόνα που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον το προϊόν αντικατάστασης έχει παραδοθεί δωρεάν, είτε λόγω συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης που απορρέει από εγγύηση, είτε λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος ή ελαττώματος των υλικών.

5.   Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα παράγωγα προϊόντα εφαρμόζονται και στα προϊόντα αντικατάστασης.

Άρθρο 174

Προκαταβολική εισαγωγή προϊόντων αντικατάστασης

1.   Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν οι ίδιες, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, την εισαγωγή προϊόντων αντικατάστασης πριν από την εξαγωγή των ελαττωματικών εμπορευμάτων.

Όταν πραγματοποιείται τέτοια προκαταβολική εισαγωγή προϊόντος αντικατάστασης, παρέχεται εγγύηση που καλύπτει το ποσό του εισαγωγικού δασμού που θα έπρεπε να καταβληθεί σε περίπτωση μη εξαγωγής των ελαττωματικών εμπορευμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.   Τα ελαττωματικά εμπορεύματα εξάγονται εντός δίμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία αποδοχής εκ μέρους των τελωνειακών αρχών της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αντικατάστασης.

3.   Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα ελαττωματικά εμπορεύματα δεν μπορούν να εξαχθούν εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι τελωνειακές αρχές μπορούν, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως του ενδιαφερομένου, να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία για εύλογο χρονικό διάστημα.

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εμπορεύματα που εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος

Άρθρο 175

Υποχρέωση υποβολής διασάφησης πριν από την αναχώρηση

1.   Τα εμπορεύματα που προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας καλύπτονται από διασάφηση που κατατίθεται πριν από την αναχώρηση ή που τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας τελωνειακής υπηρεσίας πριν από τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, σε εμπορεύματα που μεταφέρονται με μεταφορικό μέσο το οποίο απλώς διασχίζει τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας χωρίς να πραγματοποιεί στάση σ’ αυτό.

2.   Η διασάφηση πριν από την αναχώρηση λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)

στην περίπτωση υπαγωγής εμπορευμάτων που εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σε τελωνειακό καθεστώς για τους σκοπούς του οποίου απαιτείται τελωνειακή διασάφηση, της σχετικής διασάφησης·

β)

ανακοίνωση επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 179·

γ)

όταν δεν απαιτείται τελωνειακή διασάφηση ή ανακοίνωση επανεξαγωγής, της συνοπτικής διασάφησης εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 180.

3.   Η διασάφηση πριν από την αναχώρηση περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συνοπτική διασάφηση εξαγωγής.

Άρθρο 176

Μέτρα για τη διευκρίνιση ορισμένων λεπτομερειών

1.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, αφορούν στα εξής:

α)

τις περιπτώσεις κατά τις οποίες και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εμπορεύματα που εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας δεν αποτελούν το αντικείμενο διασάφησης πριν από την αναχώρηση,

β)

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από την υποχρέωση υποβολής διασάφησης πριν από την αναχώρηση ή προσαρμογή αυτής,

γ)

την προθεσμία για την κατάθεση ή τη θέση στη διάθεση του τελωνείου διασάφησης πριν από την αναχώρηση προτού τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,

δ)

τις εξαιρέσεις από την προθεσμία που αναφέρεται στο στοιχείο (γ) και τις διαφοροποιήσεις αυτής,

ε)

τον προσδιορισμό του αρμόδιου τελωνείου στο οποίο κατατίθεται ή διατίθεται η διασάφηση πριν από την αναχώρηση και όπου διενεργούνται η ανάλυση κινδύνου και οι βασισμένοι στον κίνδυνο έλεγχοι κατά την έξοδο ή την εξαγωγή των εμπορευμάτων,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

2.   Για τη θέσπιση των διατάξεων αυτών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α)

οι ειδικές περιστάσεις·

β)

η εφαρμογή των διατάξεων αυτών σε ορισμένους τύπους διακίνησης εμπορευμάτων, τρόπους μεταφοράς ή οικονομικούς φορείς·

γ)

οι διεθνείς συμφωνίες που προβλέπουν ειδικές διατάξεις στον τομέα της ασφάλειας.

Άρθρο 177

Τελωνειακή επιτήρηση και διατυπώσεις εξόδου

1.   Εμπορεύματα που εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορούν να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους. Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να καθορίζουν, σύμφωνα με τα μέτρα που θεσπίσθηκαν κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 5, τη διαδρομή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και τα χρονικά περιθώρια που πρέπει να τηρηθούν, ώστε τα εμπορεύματα να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

2.   Εμπορεύματα που προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο στον οποίο τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και υπόκεινται σε διατυπώσεις εξόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

α)

την επιστροφή ή τη διαγραφή εισαγωγικών δασμών ή την πληρωμή επιστροφών κατά την εξαγωγή·

β)

την είσπραξη εξαγωγικών δασμών·

γ)

τις διατυπώσεις που απαιτούνται βάσει των ισχυουσών διατάξεων για τις λοιπές επιβαρύνσεις·

δ)

την εφαρμογή απαγορεύσεων και περιορισμών οι οποίοι δικαιολογούνται, μεταξύ άλλων, από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία και προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων κατά των προδρόμων ουσιών, των εμπορευμάτων που παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των μετρητών που εγκαταλείπουν την Κοινότητα, καθώς και την εφαρμογή μέτρων για τη διατήρηση και διαχείριση αλιευτικών πόρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής.

3.   Τα εμπορεύματα που εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, προσκομίζονται στο τελωνείο από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α)

το πρόσωπο που εξάγει τα εμπορεύματα από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β)

το πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενεργεί το πρόσωπο που εξάγει τα εμπορεύματα από το εν λόγω έδαφος·

γ)

το πρόσωπο που ανέλαβε την ευθύνη της μεταφοράς των εμπορευμάτων, πριν από την εξαγωγή τους από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

4.   Η άδεια εξόδου χορηγείται υπό τον όρο ότι τα εν λόγω εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην ίδια κατάσταση με εκείνη στην οποία βρίσκονταν κατά την αποδοχή της διασάφησης πριν από την αναχώρηση.

5.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εξαγωγή και επανεξαγωγή

Άρθρο 178

Κοινοτικά εμπορεύματα

1.   Κοινοτικά εμπορεύματα που προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπάγονται σε καθεστώς εξαγωγής.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα παρακάτω εμπορεύματα:

α)

εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικού προορισμού ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή·

β)

εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 103.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για τον καθορισμό των διατυπώσεων κατά την εξαγωγή που ισχύουν για τα εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εξαγωγής, στο καθεστώς ειδικού προορισμού ή στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή.

Άρθρο 179

Μη κοινοτικά εμπορεύματα

1.   Μη κοινοτικά εμπορεύματα που προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αποτελούν αντικείμενο ανακοίνωσης επανεξαγωγής που πρέπει να κατατίθεται στο αρμόδιο τελωνείο καθώς και αντικείμενο των διατυπώσεων εξόδου.

2.   Τα άρθρα 104 έως 124 εφαρμόζονται mutatis mutandis στην ανακοίνωση επανεξαγωγής.

3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα εμπορεύματα:

α)

εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης και διέρχονται απλώς από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·

β)

εμπορεύματα που μεταφορτώνονται εντός ελεύθερης ζώνης ή επανεξάγονται απευθείας από αυτή·

γ)

εμπορεύματα υπαγόμενα στο καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τα οποία επανεξάγονται απευθείας από εγκεκριμένη αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης.

Άρθρο 180

Συνοπτική διασάφηση εξόδου

1.   Όταν εμπορεύματα προορίζονται να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και δεν απαιτείται τελωνειακή διασάφηση ή ανακοίνωση επανεξαγωγής, κατατίθεται συνοπτική διασάφηση εξόδου στο αρμόδιο τελωνείο σύμφωνα με το άρθρο 175.

2.   Η συνοπτική διασάφηση εξόδου συντάσσεται με τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων. Είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται πληροφορίες για τις εμπορικές συναλλαγές, τους λιμένες ή τη μεταφορά υπό τον όρο ότι περιέχουν τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη συνοπτική διασάφηση εξόδου.

3.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατό να αποδέχονται συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου σε χαρτί, υπό τον όρο ότι εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο διαχείρισης του κινδύνου με εκείνο που εφαρμόζεται στις συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου που καταρτίζονται με ηλεκτρονική τεχνική επεξεργασίας δεδομένων και ότι πληρούνται οι όροι που διέπουν την ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων με άλλα τελωνεία.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να δέχονται, αντί της υποβολής της συνοπτικής διασάφησης εξόδου, την υποβολή ανακοίνωσης με πρόσβαση στα δεδομένα της συνοπτικής διασάφησης στο ηλεκτρονικό σύστημα του οικονομικού φορέα.

4.   Η συνοπτική διασάφηση εξόδου κατατίθεται από ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α)

το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή που φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας·

β)

τον εξαγωγέα ή τον αποστολέα ή άλλο πρόσωπο εξ ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου ενεργούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να προσκομίσει τα συγκεκριμένα εμπορεύματα ή να τα προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Άρθρο 181

Διόρθωση της συνοπτικής διασάφησης εξόδου

Ο διασαφιστής επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεώς του, να διορθώνει ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία της συνοπτικής διασάφησης εξόδου μετά την κατάθεσή της.

Ωστόσο, ουδεμία διόρθωση επιτρέπεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν πληροφορήσει το πρόσωπο που υπέβαλε τη συνοπτική διασάφηση ότι σκοπεύουν να εξετάσουν τα εμπορεύματα·

β)

αφού οι τελωνειακές αρχές έχουν διαπιστώσει την ανακρίβεια των εν λόγω στοιχείων·

γ)

όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν ήδη επιτρέψει την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας εξαιρέσεις από το στοιχείο γ) του δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς

Άρθρο 182

Προσωρινή εξαγωγή

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 171, κοινοτικά εμπορεύματα μπορούν να εξάγονται προσωρινά από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και να επωφελούνται από απαλλαγή από εξαγωγικούς δασμούς, υπό τον όρο ότι θα επανεισαχθούν.

2.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2, μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Επιτροπή τελωνειακού κώδικα

Άρθρο 183

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής

1.   Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 184 παράγραφος 2, κανόνες για τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων των κρατών μελών καθώς και για τις σχετικές κοινοτικές συνιστώσες, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών, μεταξύ των τελωνειακών αρχών και της Επιτροπής και μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των οικονομικών φορέων.

2.   Τα μέτρα που προορίζονται να τροποποιήσουν μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, καθορίζοντας:

α)

τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή δύναται να εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες να ζητεί από τα κράτη μέλη να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν απόφαση –εκτός από τις αναφερόμενες στο άρθρο 20 παράγραφος 8 στοιχείο γ)– που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της τελωνειακής νομοθεσίας και η οποία αποκλίνει από παρεμφερείς αποφάσεις άλλων αρμόδιων αρχών, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο την ενιαία εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας,

β)

κάθε άλλο εκτελεστικό μέτρο, όπου χρειάζεται, καθώς και όπου η Κοινότητα έχει αποδεχθεί δεσμεύσεις και υποχρεώσεις από διεθνείς συμφωνίες που απαιτούν την προσαρμογή διατάξεων του κώδικα,

γ)

περαιτέρω περιπτώσεις και προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να απλουστευθεί η εφαρμογή του κώδικα,

θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 4.

Άρθρο 184

Επιτροπή τελωνειακού κώδικα

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα, αποκαλούμενη στο εξής «επιτροπή».

2.   Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

4.   Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 185

Άλλα θέματα

Η επιτροπή μπορεί να εξετάζει οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την τελωνειακή νομοθεσία, το οποίο φέρει προς συζήτηση ο πρόεδρός της, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής είτε κατόπιν αιτήματος αντιπροσώπου κράτους μέλους, και αφορά ιδίως τα εξής:

α)

κάθε πρόβλημα το οποίο ανακύπτει από την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας·

β)

κάθε θέση που πρόκειται να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο επιτροπών, ομάδων εργασίας και ειδικών ομάδων που έχουν συσταθεί από ή με βάση διεθνείς συμφωνίες που σχετίζονται με την τελωνειακή νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 186

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91, (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρείται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας του παραρτήματος.

Άρθρο 187

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 188

Εφαρμογή

1.   Το άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 18 παράγραφος 4, το άρθρο 19 παράγραφος 5, το άρθρο 20 παράγραφος 7, το άρθρο 20 παράγραφος 8, το άρθρο 20 παράγραφος 9, το άρθρο 24 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 25 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 31 παράγραφος 3, το άρθρο 33 παράγραφος 5, το άρθρο 38, το άρθρο 39 παράγραφος 3, το άρθρο 39 παράγραφος 6, το άρθρο 43, το άρθρο 54, το άρθρο 55 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 56 παράγραφος 9, το άρθρο 57 παράγραφος 3, το άρθρο 58 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 59 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 62 παράγραφος 3, το άρθρο 63 παράγραφος 3, το άρθρο 65 παράγραφος 3, το άρθρο 67 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 71, το άρθρο 72 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 76, το άρθρο 77 παράγραφος 3, το άρθρο 78 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 78 παράγραφος 5, το άρθρο 85, το άρθρο 86 παράγραφος 7, το άρθρο 87 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 88 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 89 παράγραφος 2, το άρθρο 93 παράγραφος 2, το άρθρο 101 παράγραφος 2, το άρθρο 103, το άρθρο 105 παράγραφος 2, το άρθρο 106 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 107 παράγραφος 3, το άρθρο 108 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 108 παράγραφος 4, το άρθρο 109 παράγραφος 2, το άρθρο 109 παράγραφος 3, το άρθρο 110 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 111 παράγραφος 3, το άρθρο 112 παράγραφος 4, το άρθρο 113 παράγραφος 3, το άρθρο 114 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 115 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 116 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 119 παράγραφος 3, το άρθρο 122, το άρθρο 124 παράγραφος 2, το άρθρο 128, το άρθρο 134, το άρθρο 136 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 136 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 136 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 137 παράγραφος 2, το άρθρο 140 παράγραφος 2, το άρθρο 142 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 142 παράγραφος 1, το άρθρο 142 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 142 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 142 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 143, το άρθρο 144 παράγραφος 2, το άρθρο 145 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 148 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 150 παράγραφος 3, το άρθρο 151 παράγραφος 5, το άρθρο 164 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 171 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 176 παράγραφος 1, το άρθρο 177 παράγραφος 5, το άρθρο 178 παράγραφος 3, το άρθρο 181 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 182 παράγραφος 2, το άρθρο 183 παράγραφος 1 και το άρθρο 183 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από τις 24 Ιουνίου 2008.

2.   Όλες οι άλλες διατάξεις εφαρμόζονται μόλις τύχουν εφαρμογής οι εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει των άρθρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι διατάξεις εφαρμογής αρχίζουν να ισχύουν το ενωρίτερο στις 24 Ιουνίου 2009.

Παρά την έναρξη ισχύος των διατάξεων εφαρμογής, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται, το αργότερο, στις 24 Ιουνίου 2013.

3.   Το άρθρο 30 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  ΕΕ C 309 της 16.12.2006, σ. 22.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, κοινή θέση του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ C 298 E της 11.12.2007, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2008.

(3)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 86 της 3.4.2003, σ. 21. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2004/485/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 113).

(5)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/8/ΕΚ (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 11).

(6)  ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13.

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(8)  ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 165 της 21.6.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 75/2008 (ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 1).

(10)  ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 275/2008 (ΕΕ L 85 της 27.3.2008, σ. 3).

(12)  ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 274/2008 (ΕΕ L 85 της 27.3.2008, σ. 1).

(13)  ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

1.   Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Άρθρο 2

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 4, σημεία (4α) — (4δ)

Άρθρο 5

Άρθρα 11 και 12

Άρθρο 5α

Άρθρα 13, 14 και 15

Άρθρο 6

Άρθρο 16

Άρθρο 7

Άρθρο 16

Άρθρο 8

Άρθρο 18

Άρθρο 9

Άρθρο 19

Άρθρο 10

Άρθρο 16

Άρθρο 11

Άρθρα 8 και 30

Άρθρο 12

Άρθρο 20

Άρθρο 13

Άρθρα 25 και 26

Άρθρο 14

Άρθρο 9

Άρθρο 15

Άρθρο 6

Άρθρο 16

Άρθρο 29

Άρθρο 17

Άρθρο 32

Άρθρο 18

Άρθρο 31

Άρθρο 19

Άρθρα 116 και 183

Άρθρο 20

Άρθρα 33 και 34

Άρθρο 21

Άρθρο 33

Άρθρο 22

Άρθρο 35

Άρθρο 23

Άρθρο 36

Άρθρο 24

Άρθρο 36

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 37

Άρθρο 27

Άρθρο 39

Άρθρο 28

Άρθρο 40

Άρθρο 29

Άρθρο 41

Άρθρο 30

Άρθρο 42

Άρθρο 31

Άρθρο 42

Άρθρο 32

Άρθρο 43

Άρθρο 33

Άρθρο 43

Άρθρο 34

Άρθρο 43

Άρθρο 35

Άρθρο 31

Άρθρο 36

Άρθρο 41

Άρθρο 36α

Άρθρο 87

Άρθρο 36β

Άρθρα 5, 88 και 89

Άρθρο 36γ

Άρθρο 90

Άρθρο 37

Άρθρο 91

Άρθρο 38

Άρθρα 92 και 93

Άρθρο 39

Άρθρο 94

Άρθρο 40

Άρθρο 95

Άρθρο 41

Άρθρο 95

Άρθρο 42

Άρθρο 91

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 96

Άρθρο 47

Άρθρο 96

Άρθρο 48

Άρθρο 97

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρα 98 και 151

Άρθρο 51

Άρθρα 151 και 152

Άρθρο 52

Άρθρο 152

Άρθρο 53

Άρθρο 151

Άρθρο 54

Άρθρο 99

Άρθρο 55

Άρθρο 100

Άρθρο 56

Άρθρο 125

Άρθρο 57

Άρθρο 126

Άρθρο 58

Άρθρα 91 και 97

Άρθρο 59

Άρθρο 104

Άρθρο 60

Άρθρο 105

Άρθρο 61

Άρθρο 107

Άρθρο 62

Άρθρο 108

Άρθρο 63

Άρθρο 112

Άρθρο 64

Άρθρο 111

Άρθρο 65

Άρθρο 113

Άρθρο 66

Άρθρο 114

Άρθρο 67

Άρθρο 112

Άρθρο 68

Άρθρο 117

Άρθρο 69

Άρθρο 118

Άρθρο 70

Άρθρο 119

Άρθρο 71

Άρθρο 120

Άρθρο 72

Άρθρο 121

Άρθρο 73

Άρθρο 123

Άρθρο 74

Άρθρο 124

Άρθρο 75

Άρθρο 126

Άρθρο 76

Άρθρα 108, 109, 110 και 112

Άρθρο 77

Άρθρα 107 και 108

Άρθρο 78

Άρθρο 27

Άρθρο 79

Άρθρο 129

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 115

Άρθρο 82

Άρθρο 166

Άρθρο 83

Άρθρο 102

Άρθρο 84

Άρθρο 135

Άρθρο 85

Άρθρο 136

Άρθρο 86

Άρθρο 136

Άρθρο 87

Άρθρο 136

Άρθρο 87α

Άρθρο 88

Άρθρο 136

Άρθρο 89

Άρθρο 138

Άρθρο 90

Άρθρο 139

Άρθρο 91

Άρθρα 140 και 144

Άρθρο 92

Άρθρο 146

Άρθρο 93

Άρθρο 147

Άρθρο 94

Άρθρα 62, 63, 136 και 146

Άρθρο 95

Άρθρα 136 και 146

Άρθρο 96

Άρθρο 146

Άρθρο 97

Άρθρο 143

Άρθρο 98

Άρθρα 143, 148 και 153

Άρθρο 99

Άρθρο 153

Άρθρο 100

Άρθρο 136

Άρθρο 101

Άρθρο 149

Άρθρο 102

Άρθρο 149

Άρθρο 103

Άρθρο 104

Άρθρο 136

Άρθρο 105

Άρθρο 137

Άρθρο 106

Άρθρα 137 και 154

Άρθρο 107

Άρθρο 137

Άρθρο 108

Άρθρο 150

Άρθρο 109

Άρθρα 141 και 143

Άρθρο 110

Άρθρο 153

Άρθρο 111

Άρθρο 140

Άρθρο 112

Άρθρο 53

Άρθρο 113

Άρθρο 114

Άρθρα 142 και 168

Άρθρο 115

Άρθρα 142 και 143

Άρθρο 116

Άρθρο 136

Άρθρο 117

Άρθρο 136

Άρθρο 118

Άρθρο 169

Άρθρο 119

Άρθρο 167

Άρθρο 120

Άρθρο 143

Άρθρο 121

Άρθρα 52 και 53

Άρθρο 122

Άρθρα 52 και 53

Άρθρο 123

Άρθρο 170

Άρθρο 124

Άρθρο 125

Άρθρο 126

Άρθρο 127

Άρθρο 128

Άρθρο 129

Άρθρο 130

Άρθρο 168

Άρθρο 131

Άρθρο 143

Άρθρο 132

Άρθρο 136

Άρθρο 133

Άρθρο 136

Άρθρο 134

Άρθρο 135

Άρθρο 53

Άρθρο 136

Άρθρο 53

Άρθρο 137

Άρθρο 162

Άρθρο 138

Άρθρο 136

Άρθρο 139

Άρθρο 162

Άρθρο 140

Άρθρο 163

Άρθρο 141

Άρθρο 164

Άρθρο 142

Άρθρα 143 και 164

Άρθρο 143

Άρθρα 47 και 165

Άρθρο 144

Άρθρα 47, 52 και 53

Άρθρο 145

Άρθρα 48 και 171

Άρθρο 146

Άρθρα 143 και 171

Άρθρο 147

Άρθρο 136

Άρθρο 148

Άρθρο 136

Άρθρο 149

Άρθρο 171

Άρθρο 150

Άρθρο 171

Άρθρο 151

Άρθρο 171

Άρθρο 152

Άρθρο 172

Άρθρο 153

Άρθρο 171

Άρθρο 154

Άρθρα 173 και 174

Άρθρο 155

Άρθρο 173

Άρθρο 156

Άρθρο 173

Άρθρο 157

Άρθρο 174

Άρθρο 158

Άρθρο 159

Άρθρο 160

Άρθρο 161

Άρθρα 176, 177 και 178

Άρθρο 162

Άρθρο 177

Άρθρο 163

Άρθρο 145

Άρθρο 164

Άρθρα 103 και 145

Άρθρο 165

Άρθρο 143

Άρθρο 166

Άρθρο 148

Άρθρο 167

Άρθρα 155 και 156

Άρθρο 168

Άρθρο 155

Άρθρο 168α

Άρθρο 169

Άρθρα 157 και 158

Άρθρο 170

Άρθρα 157 και 158

Άρθρο 171

Άρθρο 150

Άρθρο 172

Άρθρο 156

Άρθρο 173

Άρθρα 141 και 159

Άρθρο 174

Άρθρο 175

Άρθρο 159

Άρθρο 176

Άρθρο 137

Άρθρο 177

Άρθρο 160

Άρθρο 178

Άρθρο 53

Άρθρο 179

Άρθρο 180

Άρθρο 161

Άρθρο 181

Άρθρο 160

Άρθρο 182

Άρθρα 127, 168 και 179

Άρθρο 182α

Άρθρο 175

Άρθρο 182β

Άρθρο 176

Άρθρο 182γ

Άρθρα 176, 179 και 180

Άρθρο 182δ

Άρθρα 5, 180 και 181

Άρθρο 183

Άρθρο 177

Άρθρο 184

Άρθρο 185

Άρθρα 130 και 131

Άρθρο 186

Άρθρο 130

Άρθρο 187

Άρθρο 132

Άρθρο 188

Άρθρο 133

Άρθρο 189

Άρθρο 56

Άρθρο 190

Άρθρο 58

Άρθρο 191

Άρθρο 56

Άρθρο 192

Άρθρα 57 και 58

Άρθρο 193

Άρθρο 59

Άρθρο 194

Άρθρο 59

Άρθρο 195

Άρθρο 61

Άρθρο 196

Άρθρο 60

Άρθρο 197

Άρθρο 59

Άρθρο 198

Άρθρο 64

Άρθρο 199

Άρθρο 65

Άρθρο 200

Άρθρο 201

Άρθρο 44

Άρθρο 202

Άρθρο 46

Άρθρο 203

Άρθρο 46

Άρθρο 204

Άρθρα 46 και 86

Άρθρο 205

Άρθρο 46

Άρθρο 206

Άρθρα 46 και 86

Άρθρο 207

Άρθρο 86

Άρθρο 208

Άρθρο 47

Άρθρο 209

Άρθρο 48

Άρθρο 210

Άρθρο 49

Άρθρο 211

Άρθρο 49

Άρθρο 212

Άρθρο 50

Άρθρο 212α

Άρθρο 53

Άρθρο 213

Άρθρο 51

Άρθρο 214

Άρθρα 52 και 78

Άρθρο 215

Άρθρα 55 και 66

Άρθρο 216

Άρθρο 45

Άρθρο 217

Άρθρα 66 και 69

Άρθρο 218

Άρθρο 70

Άρθρο 219

Άρθρο 70

Άρθρο 220

Άρθρα 70 και 82

Άρθρο 221

Άρθρα 67 και 68

Άρθρο 222

Άρθρο 72

Άρθρο 223

Άρθρο 73

Άρθρο 224

Άρθρο 74

Άρθρο 225

Άρθρο 74

Άρθρο 226

Άρθρο 74

Άρθρο 227

Άρθρο 75

Άρθρο 228

Άρθρο 76

Άρθρο 229

Άρθρο 77

Άρθρο 230

Άρθρο 73

Άρθρο 231

Άρθρο 73

Άρθρο 232

Άρθρο 78

Άρθρο 233

Άρθρο 86

Άρθρο 234

Άρθρο 86

Άρθρο 235

Άρθρο 4

Άρθρο 236

Άρθρα 79, 80, και 84

Άρθρο 237

Άρθρα 79 και 84

Άρθρο 238

Άρθρα 79, 81 και 84

Άρθρο 239

Άρθρα 79, 83, 84 και 85

Άρθρο 240

Άρθρο 79

Άρθρο 241

Άρθρο 79

Άρθρο 242

Άρθρο 79

Άρθρο 243

Άρθρο 23

Άρθρο 244

Άρθρο 24

Άρθρο 245

Άρθρο 23

Άρθρο 246

Άρθρο 22

Άρθρο 247

Άρθρο 183

Άρθρο 247α

Άρθρο 184

Άρθρο 248

Άρθρο 183

Άρθρο 248α

Άρθρο 184

Άρθρο 249

Άρθρο 185

Άρθρο 250

Άρθρα 17, 120 και 121

Άρθρο 251

Άρθρο 186

Άρθρο 252

Άρθρο 186

Άρθρο 253

Άρθρο 187

2.   Κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91 και (ΕΚ) αριθ. 1207/2001

Καταργηθέντες κανονισμοί

Παρών κανονισμός

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3925/91

Άρθρο 28

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001

Άρθρο 39


4.6.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 145/65


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 451/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Απριλίου 2008

για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 (2) καταρτίστηκε η στατιστική ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

(2)

Για τη συνεκτίμηση της τεχνολογικής προόδου και των διαρθρωτικών αλλαγών της οικονομίας επιβάλλεται η κατάρτιση επίκαιρης ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα.

(3)

Η διάρθρωση μιας ταξινόμησης προϊόντων σε συνάρτηση με την αντίστοιχη παραγωγική δραστηριότητα αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό ασύνδετων μεταξύ τους συστημάτων κωδικοποίησης και διευκολύνει τον εντοπισμό των σχετικών αγορών από τους παραγωγούς.

(4)

Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς που θα επιτρέπει τη σύγκριση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την παραγωγή, την κατανάλωση, το εξωτερικό εμπόριο και τις μεταφορές.

(5)

H επικαιροποιημένη ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα έχει καίρια σημασία για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής να βελτιώσει τις κοινοτικές στατιστικές· η ταξινόμηση αυτή εκτιμάται ότι θα βελτιώσει, μέσω της παροχής περισσότερο συγκρίσιμων και συναφών στοιχείων, την οικονομική διακυβέρνηση σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο.

(6)

Η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει την εφαρμογή στατιστικών προτύπων για τη συλλογή, τη διαβίβαση και τη δημοσίευση των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι κυβερνήσεις και όλοι οι άλλοι οικονομικοί φορείς της εσωτερικής αγοράς να διαθέτουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, είναι πολύ σημαντικό οι διάφορες κατηγορίες της ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα να ερμηνεύονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Οι αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές είναι απαραίτητες ώστε να έχουν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιολογούν την ανταγωνιστικότητά τους, και είναι χρήσιμες στα κοινοτικά όργανα για την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

(8)

Η κατάρτιση κοινής στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα δεν επιβάλλει αυτομάτως στα κράτη μέλη την υποχρέωση συλλογής, δημοσίευσης ή παροχής στοιχείων. Μόνον εφόσον τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ταξινομήσεις προϊόντων που συνδέονται με την κοινοτική ταξινόμηση, υπάρχει η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης πληροφορίας με την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ευελιξία και το βαθμό λεπτομέρειας που απαιτούνται για τη διαχείριση της εσωτερικής αγοράς.

(9)

Προκειμένου τα κράτη μέλη να καλύπτουν τις εθνικές τους ανάγκες, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στις εθνικές τους ταξινομήσεις επιπλέον κατηγοριών βασισμένων στη CPA.

(10)

Η διεθνής συγκρισιμότητα των οικονομικών στατιστικών επιβάλλει στα κράτη μέλη και στα κοινοτικά όργανα να χρησιμοποιούν ταξινομήσεις προϊόντων που συνδέονται άμεσα με την κεντρική ταξινόμηση των προϊόντων (CPC), δεύτερη έκδοση, όπως εγκρίθηκε από τη στατιστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.

(11)

Η χρήση της ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα στην Κοινότητα προϋποθέτει την αρωγή της Επιτροπής από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (3), ιδίως όσον αφορά την εξέταση προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της CPA και την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στη CPA.

(12)

Η δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων επιβάλλει την τροποποίηση ειδικά των αναφορών στη CPA. Είναι συνεπώς αναγκαίο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93.

(13)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενδείκνυται να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4). Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί τη CPA, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις και να καθίσταται αυτή συμβατή με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(14)

Εφόσον ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, επομένως, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέτρο.

(15)

Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται νέα CPA εντός της Κοινότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνάφεια όσον αφορά την οικονομική πραγματικότητα και η συγκρισιμότητα μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ταξινομήσεων και, κατά συνέπεια, μεταξύ των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών στατιστικών.

2.   Ως «προϊόν» νοείται το αποτέλεσμα οικονομικής δραστηριότητας, είτε πρόκειται για αγαθό είτε για υπηρεσία.

3.   Ο παρών κανονισμός αφορά αποκλειστικά τη χρήση της ταξινόμησης για στατιστικούς σκοπούς.

Άρθρο 2

Επίπεδα και διάρθρωση της CPA

1.   Η CPA περιλαμβάνει:

α)

ένα πρώτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από αλφαβητικό κωδικό (τμήματα)·

β)

ένα δεύτερο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από διψήφιο αριθμητικό κωδικό (κλάδοι)·

γ)

ένα τρίτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από τριψήφιο αριθμητικό κωδικό (ομάδες)·

δ)

ένα τέταρτο επίπεδο που περιλαμβάνει τίτλους, οι οποίοι προσδιορίζονται από τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό (τάξεις)·

ε)

ένα πέμπτο επίπεδο, που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται από πενταψήφιο αριθμητικό κωδικό (κατηγορίες) και

στ)

ένα έκτο επίπεδο, που περιλαμβάνει τίτλους οι οποίοι προσδιορίζονται από εξαψήφιο αριθμητικό κωδικό (υποκατηγορίες).

2.   Η CPA παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Χρήση της CPA

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τη CPA για όλες τις στατιστικές που ταξινομούνται σύμφωνα με τα προϊόντα ανά δραστηριότητα.

Άρθρο 4

Εθνικές ταξινομήσεις προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη CPA για ομαδοποιημένες ή αναλυτικές, εθνικές, ειδικές ή λειτουργικές προσαρμογές βασισμένες στις υποκατηγορίες της CPA.

2.   Οι ταξινομήσεις αυτές θα συνδέονται με τη CPA, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)

ταξινομήσεις με μεγαλύτερο βαθμό ομαδοποίησης από τη CPA θα αποτελούνται από ακριβείς ομαδοποιήσεις υποκατηγοριών της CPA·

β)

ταξινομήσεις που είναι αναλυτικότερες από τη CPA θα αποτελούνται από τίτλους που περιέχονται εξ ολοκλήρου σε υποκατηγορίες της CPA.

Οι ταξινομήσεις που προκύπτουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορούν να κωδικοποιούνται με διαφορετικό τρόπο.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μια εθνική ταξινόμηση προϊόντων ανά οικονομική δραστηριότητα που απορρέει από τη CPA. Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζουν στην Επιτροπή σχέδια στα οποία καθορίζεται η οικεία εθνική ταξινόμηση. Εντός τριμήνου από την παραλαβή του σχεδίου αυτού, η Επιτροπή ελέγχει τη συμβατότητα της σχεδιαζόμενης εθνικής ταξινόμησης με την παράγραφο 2 και τη διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη προς ενημέρωση. Οι εθνικές ταξινομήσεις των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακα αντιστοιχίας των εθνικών ταξινομήσεων με τη CPA.

Άρθρο 5

Δραστηριότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει τη διάδοση, τη συντήρηση και την προώθηση της CPA, συγκεκριμένα με:

α)

τη σύνταξη, την επικαιροποίηση και τη δημοσίευση επεξηγηματικών σημειώσεων σχετικά με τη CPA·

β)

την εκπόνηση και τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της CPA·

γ)

τη δημοσίευση πινάκων αντιστοιχίας μεταξύ: της νέας και της προηγούμενης έκδοσης της CPA της προηγούμενης και της νέας έκδοσης της CPA· της CPA και της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ταξινόμηση και το κοινό δασμολόγιο (5)·

δ)

μέτρα για τη βελτίωση της συνοχής με άλλες ταξινομήσεις.

Άρθρο 6

Μέτρα εφαρμογής

1.   Τα ακόλουθα μέτρα που προορίζονται για την εφαρμογή και επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2:

α)

αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της CPA, συμπεριλαμβανομένης και της κατάταξης των προϊόντων σε ειδικές τάξεις και

β)

τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την πλήρως συντονισμένη μετάβαση από την προηγούμενη έκδοση της CPA.

2.   Τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς του, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 7 παράγραφος 3:

α)

τροποποιήσεις της CPA με σκοπό τη συνεκτίμηση της τεχνολογικής ή οικονομικής προόδου και

β)

τροποποιήσεις της CPA με σκοπό την εναρμόνισή της με άλλες οικονομικές και κοινωνικές ταξινομήσεις.

3.   Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή ότι τα οφέλη της επικαιροποίησης της CPA πρέπει να υπερκαλύπτουν το κόστος της, καθώς και η αρχή ότι οι πρόσθετες δαπάνες και ο επιπλέον φόρτος πρέπει να παραμένουν εντός λογικών πλαισίων.

Άρθρο 7

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 8

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2008.

(2)  ΕΕ L 342 της 31.12.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1997, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(5)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 360/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 111 της 23.4.2008, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

CPA 2008

[π.δ.κ.α.: που δεν κατατάσσονται αλλού / (*): μέρος της]

Κωδικός

Τίτλος

CPC έκδοση 2

A

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

01

Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες

 

01.1

Μη πολυετείς καλλιέργειες

 

01.11

Δημητριακά (εκτός ρυζιού), όσπρια και ελαιούχοι σπόροι

 

01.11.1

Σιτάρι

 

01.11.11

Σκληρό σιτάρι

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Σιτάρι, εκτός από το σκληρό σιτάρι

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Αραβόσιτος

 

01.11.20

Αραβόσιτος

01121

01122

01.11.3

Κριθάρι, σίκαλη και βρώμη

 

01.11.31

Κριθάρι

01151

01152

01.11.32

Σίκαλη

01161

01162

01.11.33

Βρώμη

01171

01172

01.11.4

Σόργο, κεχρί και άλλα δημητριακά

 

01.11.41

Σόργο

01141

01142

01.11.42

Κεχρί

01181

01182

01.11.49

Άλλα δημητριακά

01190

01.11.5

Άχυρο και φλοιοί δημητριακών

 

01.11.50

Άχυρο και φλοιοί δημητριακών

01913

01.11.6

Νωπά όσπρια

 

01.11.61

Φασόλια, νωπά

01241

01.11.62

Μπιζέλια, νωπά

01242

01.11.69

Άλλα νωπά όσπρια

01249

01.11.7

Αποξηραμένα όσπρια

 

01.11.71

Φασόλια, ξηρά

01701

01.11.72

Κουκιά, ξηρά

01702

01.11.73

Ρεβίθια, ξηρά

01703

01.11.74

Φακές, ξηρές

01704

01.11.75

Μπιζέλια, ξηρά

01705

01.11.79

Όσπρια (ξηρά όσπρια) π.δ.κ.α.

01709

01.11.8

Σπόροι σόγιας, αράπικα φιστίκια και βαμβακόσποροι

 

01.11.81

Σπόροι σόγιας

01411

01412

01.11.82

Αράπικα φιστίκια, με κέλυφος

01421

01422

01.11.83

Αράπικα φιστίκια, αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)

21421

01.11.84

Βαμβακόσποροι

01431

01432

01.11.9

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι

 

01.11.91

Λιναρόσπορος

01441

01.11.92

Σπόροι σιναπιού

01442

01.11.93

Σπόροι κράμβης ή ελαιοκράμβης

01443

01.11.94

Σπόροι σουσαμιού

01444

01.11.95

Σπόροι ηλιοτρόπιου

01445

01.11.99

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α.

01446

01449

01.12

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

 

01.12.1

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

 

01.12.10

Ρύζι, μη αποφλοιωμένο

01131

01132

01.13

Λαχανικά και πεπονοειδή, ρίζες και κόνδυλοι

 

01.13.1

Λαχανικά με φύλλα ή μίσχους

 

01.13.11

Σπαράγγια

01211

01.13.12

Λάχανα

01212

01.13.13

Κουνουπίδια και μπρόκολα

01213

01.13.14

Μαρούλια

01214 (*)

01.13.15

Πικραλίδες (πικρομάρουλα-χίκορι)

01214 (*)

01.13.16

Σπανάκι

01215

01.13.17

Αγκινάρες

01216

01.13.19

Άλλα λαχανικά με φύλλα ή μίσχους

01219

01.13.2

Πεπόνια

 

01.13.21

Καρπούζια

01221

01.13.29

Άλλα πεπονοειδή

01229

01.13.3

Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς (οπωροφόρα)

 

01.13.31

Κόκκινες και πράσινες καυτερές πιπεριές (τσίλι) και πιπεριές, πράσινες (μόνο του γένους capsicum)

01231

01.13.32

Αγγούρια και αγγουράκια μικρά

01232

01.13.33

Μελιτζάνες

01233

01.13.34

Ντομάτες

01234

01.13.39

Άλλα λαχανικά που φέρουν καρπούς (οπωροφόρα) π.δ.κ.α

01235

01239

01.13.4

Ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά

 

01.13.41

Καρότα και γογγύλια

01251

01.13.42

Σκόρδο

01252

01.13.43

Κρεμμύδια

01253

01.13.44

Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά

01254

01.13.49

Άλλα ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)

01259

01.13.5

Βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

 

01.13.51

Πατάτες

01510

01.13.52

Γλυκοπατάτες

01591

01.13.53

Ταπιόκα (cassava)

01592

01.13.59

Άλλες βρώσιμες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01593

01599

01.13.6

Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

 

01.13.60

Σπόροι λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

01260

01.13.7

Ζαχαρότευτλα και σπόροι ζαχαρότευτλων

 

01.13.71

Ζαχαρότευτλα

01801

01.13.72

Σπόροι ζαχαροτεύτλων

01803

01.13.8

Μανιτάρια και τρούφες

 

01.13.80

Μανιτάρια και τρούφες

01270

01.13.9

Λαχανικά, νωπά, π.δ.κ.α.

 

01.13.90

Λαχανικά, νωπά, π.δ.κ.α.

01290

01.14

Ζαχαροκάλαμα

 

01.14.1

Ζαχαροκάλαμα

 

01.14.10

Ζαχαροκάλαμα

01802

01809

01.15

Ακατέργαστος καπνός

 

01.15.1

Ακατέργαστος καπνός

 

01.15.10

Ακατέργαστος καπνός

01970

25010

01.16

Ινώδη φυτά

 

01.16.1

Ινώδη φυτά

 

01.16.11

Βαμβάκι εκκοκκισμένο ή όχι

01921

01.16.12

Γιούτα, κενάφ και άλλα ινώδη φυτά ραφίας (δηλαδή υφαντικές ίνες που προέρχονται από στελέχη φυτών), ακατέργαστα ή μουσκεμένα (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

01922

01.16.19

Λινάρι, κάνναβη και ακατέργαστα ινώδη φυτά π.δ.κ.α

01929

01.19

Άλλες μη πολυετείς καλλιέργειες

 

01.19.1

Κτηνοτροφικά φυτά

 

01.19.10

Κτηνοτροφικά φυτά

01911

01912

01919

01.19.2

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων σπόροι ανθέων

 

01.19.21

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων

01962

01.19.22

Σπόροι ανθέων

01963

01.19.3

Σπόροι τεύτλων, σπόροι κτηνοτροφικών φυτών· άλλες φυτικές πρώτες ύλες

 

01.19.31

Σπόροι τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόροι κτηνοτροφικών φυτών

01940

01.19.39

Φυτικές πρώτες ύλες π.δ.κ.α.

01990

01.2

Πολυετείς καλλιέργειες

 

01.21

Σταφύλια

 

01.21.1

Σταφύλια

 

01.21.11

Επιτραπέζια σταφύλια

01330 (*)

01.21.12

Άλλα σταφύλια, νωπά

01330 (*)

01.22

Τροπικά και υποτροπικά φρούτα

 

01.22.1

Τροπικά και υποτροπικά φρούτα

 

01.22.11

Αβοκάντο

01311

01.22.12

Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοια φρούτα

01312

01313

01.22.13

Χουρμάδες

01314

01.22.14

Σύκα

01315

01.22.19

Άλλα τροπικά και υποτροπικά φρούτα

01316

01317

01318

01319

01.23

Εσπεριδοειδή

 

01.23.1

Εσπεριδοειδή

 

01.23.11

Φράπες και γκρέιπφρουτ

01321

01.23.12

Λεμόνια και γλυκολέμονα (λάιμ)

01322

01.23.13

Πορτοκάλια

01323

01.23.14

Μανταρινάτα (tangerines), μανταρίνια, κλημεντίνες

01324

01.23.19

Άλλα εσπεριδοειδή

01329

01.24

Μηλοειδή και πυρηνόκαρπα

 

01.24.1

Μήλα