ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
9 Απριλίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 320/2008 του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 2008, για την κατάργηση του αντισταθμιστικού δασμού που έχει επιβληθεί στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων γνωστών ως DRAM (δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης) καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας και την περάτωση της διαδικασίας

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 321/2008 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

13

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2008/47/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2008, για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) ( 1 )

15

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/289/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για τον μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό Bt 63 στα προϊόντα ρυζιού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1208]  ( 1 )

29

 

 

2008/290/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2007/716/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες εγκαταστάσεις στους τομείς κρέατος και γάλακτος στη Βουλγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1230]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

9.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 320/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Απριλίου 2008

για την κατάργηση του αντισταθμιστικού δασμού που έχει επιβληθεί στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων γνωστών ως DRAM (δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης) καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας και την περάτωση της διαδικασίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 19,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή έπειτα από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

I.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1480/2003 (2) του Συμβουλίου (εφεξής «κανονισμός για τον οριστικό δασμό»), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό 34,8 % στις εισαγωγές ορισμένων τύπων ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων, γνωστών ως DRAM (δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης), καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, τα οποία κατασκευάζονται από όλες τις εταιρείες με εξαίρεση τη Samsung Electronics Co., Ltd (εφεξής «Samsung»), για την οποία καθορίστηκε μηδενικός δασμός. Πριν από τον κανονισμό για τον οριστικό δασμό, είχε δημοσιευθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2003 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2003, για την επιβολή προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές DRAM καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας (3) (εφεξής «κανονισμός για τον προσωρινό δασμό»).

(2)

Ύστερα από έκθεση που ενέκρινε το όργανο επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (4) («έκθεση της ειδικής ομάδας για την υπόθεση DRAM μεταξύ ΕΚ-Κορέας»), το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 584/2006 (5), για την εφαρμογή των συστάσεων που διατυπώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας και τη μείωση του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού σε 32,9 % (εφεξής «ο κανονισμός εφαρμογής»).

II.   Αυτεπάγγελτη έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης

(3)

Οι κοινοτικοί παραγωγοί Micron Europe Ltd και Qimonda AG (πρώην Infineon Technologies AG) υπέβαλαν εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή ισχυριζόμενοι ότι μετά την περίοδο της αρχικής έρευνας η Hynix Semiconductor Inc. («Hynix») είχε λάβει πρόσθετες επιδοτήσεις. Παράλληλα, η Hynix υπέβαλε αίτηση για μερική ενδιάμεση επανεξέταση με τον ισχυρισμό ότι οι επιδοτήσεις οι οποίες στην αρχική έρευνα είχαν χαρακτηριστεί ως αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις είχαν παύσει να υφίστανται.

(4)

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφάσισε να διενεργήσει νέα αυτεπάγγελτη έρευνα.

III.   Έρευνα

(5)

Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που δικαιολογούσαν την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, η Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (6) στις 18 Μαρτίου 2006, ανακοίνωσε την αυτεπάγγελτη έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού.

(6)

Η επανεξέταση περιορίστηκε στην εξέταση των επιδοτήσεων ενός παραγωγού-εξαγωγέα, της Hynix, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον έπρεπε να συνεχιστούν, να αρθούν ή να τροποποιηθούν τα ισχύοντα μέτρα. Η έρευνα κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την 31η Δεκεμβρίου 2005 (περίοδος έρευνας «ΠΕ»).

(7)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον ενδιαφερόμενο παραγωγό-εξαγωγέα (Hynix), τις δημόσιες αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας (ΔΑΚ) και τους κοινοτικούς παραγωγούς για την έναρξη της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης. Στα ενδιαφερόμενα μέρη δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους καθώς και να ζητήσουν ακρόαση εντός των προθεσμιών που προβλέπονταν στην ανακοίνωση έναρξης.

(8)

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα αναγκαία στοιχεία για την έρευνα, απέστειλε ερωτηματολόγια σε όλα τα γνωστά ενδιαφερόμενα μέρη και έλαβε απαντήσεις από την εταιρεία, τις ΔΑΚ και ορισμένες κορεατικές τράπεζες, καθώς επίσης και από την Deutsche Bank AG.

(9)

Για να επαληθεύσει τις ληφθείσες πληροφορίες, η Επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚ (Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας – «ΥΟ&Ο» και Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας – «ΕΧΕ») και στις ακόλουθες εταιρείες και οργανισμούς στη Σεούλ:

Hynix Semiconductor Inc.,

Korea Exchange Bank («KEB»),

Korea Development Bank («KDB»),

Woori Bank,

Shinhan Bank,

Deutsche Bank AG,

National Agricultural Cooperative Federation («NACF»),

Hyundai Marine & Fire Insurance.

B.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

(10)

Το υπό εξέταση προϊόν και το ομοειδές προϊόν είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα προϊόντα της αρχικής έρευνας, δηλαδή ορισμένα ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα γνωστά ως δυναμικές μνήμες ταχείας προσπέλασης («DRAM»), όλων των τύπων, πυκνοτήτων και παραλλαγών, έστω και συναρμολογημένα, σε επεξεργασμένα πλακίδια ή μήτρες (dies), που κατασκευάζονται βάσει παραλλαγών της τεχνολογίας παραγωγής Metal Oxide-Semiconductors (MOS), συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών τύπων MOS (CMOS), όλων των πυκνοτήτων (συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών πυκνοτήτων), ανεξάρτητα από την ταχύτητα προσπέλασης, τη διαμόρφωση, το περίβλημα ή το πλαίσιο κ.λπ., καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας. Στο υπό εξέταση προϊόν περιλαμβάνονται επίσης οι DRAM που παρουσιάζονται ως δομοστοιχεία μνήμης (μη εξατομικευμένα) ή ως κάρτες μνήμης (μη εξατομικευμένες) ή υπό άλλη μορφή συγκρότησης, υπό τον όρο ότι κύριος σκοπός τους είναι η παροχή μνήμης.

(11)

Το υπό εξέταση προϊόν υπάγεται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 8473 30 20, ex 8473 50 20, ex 8542 32 10, ex 8542 32 31, ex 8542 32 39 και ex 8548 90 20.

Γ.   ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

I.   Εισαγωγή

(12)

Βάσει των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της αρχικά η Επιτροπή και των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια της Επιτροπής, ερευνήθηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

α)

πακέτο μέτρων διάσωσης, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Πιστωτικών & Χρηματοδοτικών Οργανισμών (Creditor and Financial Institutions Council, «CFIC») της Hynix στις 30 Δεκεμβρίου 2002 (η «νέα αναδιάρθρωση»), που συνίσταται σε μετοχοποίηση χρεών, μετακύλιση χρέους και σε μεταβολές στους όρους πληρωμής των τόκων·

β)

εικαζόμενη χρηματοδότηση με προτιμησιακούς όρους που δόθηκε από κορεατικές τράπεζες στη Beijing Orient Electronics («BOE») για να διευκολυνθεί η αγορά της Hydis, κλάδου της Hynix·

γ)

εικαζόμενη χρηματοδότηση με προτιμησιακούς όρους που δόθηκε από κορεατικές τράπεζες στη CVC για να διευκολυνθεί η αγορά της System IC, κλάδου της Hynix· συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης χρέους της Hynix σε άλλο οργανισμό με έκπτωση·

δ)

εξαγορά σε μειωμένη τιμή του χρέους της Hynix·

ε)

εικαζόμενη προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση που επεφύλαξαν οι ΔΑΚ στη Hynix·

στ)

η αναχρηματοδότηση του χρέους της Hynix τον Ιούλιο του 2005.

(13)

Όλα τα παραπάνω μέτρα ήταν ad hoc μέτρα. Με εξαίρεση το μέτρο ε), όλα τα ανωτέρω μέτρα ελήφθησαν από τις πιστώτριες τράπεζες / οργανισμούς της Hynix, με εικαζόμενη παρέμβαση των ΔΑΚ. Η «χρηματοδοτική συνεισφορά από το δημόσιο», κατά την έννοια του άρθρου 2 του βασικού κανονισμού, αποτελεί, όπως και στην αρχική έρευνα, κεντρικό θέμα αυτής της διαδικασίας, λαμβάνοντας ως βάση την ανάλυση που αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 9 έως 15 του κανονισμού για τον οριστικό δασμό.

II.   Η χρηματοοικονομική κατάσταση της Hynix μετά την αρχική έρευνα

(14)

Παρά τα μεγάλα πακέτα κεφαλαιακών εισροών που έλαβε η Hynix το 2001, η χρηματοοικονομική της κατάσταση δεν βελτιώθηκε και το 2002 συνέχισε να βαθμολογείται ως selective default (δηλαδή κίνδυνος μερικής αθέτησης των υποχρεώσεων) από την Standard & Poor. Για τους πρώτους εννέα μήνες του 2002, ανακοίνωσε ζημίες ύψους 1,03 τρισεκατομμυρίων KRW και ήταν προφανές ότι δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της. Οι δείκτες της, με βάση τις λογιστικές καταστάσεις του 2002, έδειχναν ότι δεν μπορούσε να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με το κυκλοφορούν ενεργητικό, τα έσοδά της δεν μπορούσαν να καλύψουν τις δαπάνες για τους τόκους, το χρέος της ήταν σημαντικά υψηλότερο από το μετοχικό της κεφάλαιο ενώ κατέγραφε μεγάλες καθαρές ζημίες. Αν και η εισροή κεφαλαίων του Οκτωβρίου 2001 βοήθησε κάπως τα πράγματα, η εταιρεία συνέχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα. Η Morgan Stanley Dean Witter, ένας από τους εξωτερικούς συμβούλους της Hynix, σε έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2002, ανέφερε ότι ήταν μάλλον απίθανο να μπορέσει η Hynix «μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να συγκεντρώσει επαρκή μετρητά για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων δανειακών της υποχρεώσεων» ή «να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα και να χρηματοδοτήσει τις δράσεις τεχνολογικής αναβάθμισης και Ε&Α που απαιτούνται για να παραμείνει ανταγωνιστική στον τομέα της παραγωγής DRAM». Η Morgan Stanley Dean Witter συνέχιζε σημειώνοντας ότι «η Hynix έχει τεχνικά πτωχεύσει και διατηρείται ζωντανή μόνο χάρη στα προγράμματα αναδιάρθρωσης του χρέους της» και ότι «Οι χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις που απαιτούνται για να ξαναγίνει η εταιρεία ανταγωνιστική είναι εξαιρετικά μεγάλες. Οι πιστωτές είναι αδύνατον να διαθέσουν τα ποσά που απαιτούνται για να εξυγιανθεί η εταιρεία. Άσχετα με το αποτέλεσμα, το μήνυμα είναι σαφές προς τους επενδυτές: η Hynix δεν αποτελεί εταιρεία που προσφέρεται για επενδύσεις».

(15)

Το Σεπτέμβριο του 2002 επίσης, η Merrill Lynch ανέφερε ότι: «Ανησυχούμε ολοένα και περισσότερο για τις πενιχρές προοπτικές ανάκαμψης της Hynix. Περιορίζουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2002-03 στην περιοχή του ελλείμματος καθώς η βελτίωση του κόστους και η αύξηση της προσφοράς περιορίζεται λόγω έλλειψης επενδύσεων για αναβάθμιση της τεχνολογίας παραγωγής». Ένας άλλος σύμβουλος της Hynix, η Deutsche Bank Korea, παραδέχθηκε ότι το τμήμα της μετοχικών αξιών, αν και παρακολουθούσε τον κλάδο των ημιαγωγών, δεν παρακολουθούσε τη Hynix, καθώς «υπήρχε έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος». Η ίδια η εταιρεία δεν αμφισβητεί την ύπαρξη σοβαρών χρηματοοικονομικών δυσκολιών κατά την περίοδο αυτή.

III.   Η νέα αναδιάρθρωση

(16)

Τον Οκτώβριο του 2001 το CFIC ενέκρινε σχέδιο επιχειρηματικής εξυγίανσης για την ανασυγκρότηση της εταιρείας. Το CFIC αποτελούνταν από τράπεζες και άλλους οργανισμούς-πιστωτές της Hynix. Οι αποφάσεις του CFIC λαμβάνονταν με πλειοψηφία 75 %. Τα δικαιώματα ψήφου κάθε οντότητας καθορίζονταν βάσει του ύψους δανεισμού της Hynix.

(17)

Η Hynis υπαγόταν στο νόμο για το πρόγραμμα εταιρικής ανασυγκρότησης (Corporate Restructuring Promotion Act/CRPA) και επομένως ήταν στην πράξη υπό τον έλεγχο των πιστωτών της. Το CFIC αποφάσισε να πωλήσει την επιχείρηση ή μέρος της επιχείρησης σε τρίτους. Το Δεκέμβριο του 2002 η επιτροπή αναδιάρθρωσης, η οποία είναι υποεπιτροπή του CFIC, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Micron Technology Inc. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν πέντε μήνες. Μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων υπογράφτηκε μεταξύ των μερών μνημόνιο συμφωνίας, οι όροι όμως της πώλησης απορρίφθηκαν τελικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Hynix.

(18)

Το Μάιο του 2002, ως ένα περαιτέρω μέτρο λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης των οικονομικών της Hynix, το CFIC προσέλαβε εξωτερικούς συμβούλους, μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank («DB»), η Morgan Stanley Dean Witter, η Deloitte & Touche και η A.D. Little, για να αναλύσουν την κατάσταση στη Hynix και να προτείνουν σχέδιο για τη διάσωση της εταιρείας. Παράλληλα με τους εν λόγω εξωτερικούς συμβούλους, η KEB, επικεφαλής του CFIC ως ο κυριότερος πιστωτής, προέβη σε ενδελεχή έλεγχο των πραγμάτων στη Hynix μέχρι το Νοέμβριο του 2002. Η σχετική έκθεση, την οποία συνέταξαν η Deutsche Bank και η KEB («έκθεση DB»), υποβλήθηκε στο CFIC.

(19)

Στις 30 Δεκεμβρίου 2002 το CFIC αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σχέδιο εταιρικής μετεξέλιξης και εκποίησης της επιχείρησης, όπως περιγραφόταν στην έκθεση DB. Η μετεξέλιξη της εταιρείας συνίστατο σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλάμβανε:

μετοχοποίηση χρεών ύψους 1 861,5 δισεκατομμυρίων KRW·

μείωση μετοχικού κεφαλαίου σε αναλογία 21:1·

μετακύλιση χρεών ύψους 3 293 δις KRW και

αλλαγές στους όρους πληρωμής τόκων του μετακυλιόμενου χρέους.

IV.   Περιγραφή των μέτρων

i)   Μετοχοποίηση χρεών

(20)

Το CFIC αποφάσισε να μετοχοποιηθούν χρέη της Hynix ύψους 1 861,5 δις KRW, ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στο 50 % περίπου των μη εγγυημένων δανείων της Hynix. Η τιμή ανταλλαγής ανά μετοχή κατά το χρόνο λήψης της απόφασης το Δεκέμβριο του 2002 καθορίστηκε σε 435 KRW, με βάση τη μέση χρηματιστηριακή τιμή για διάστημα ενός μηνός. Αν και το CFIC υποχρεούται βάσει του CRPA να χρησιμοποιεί μια εύλογη μέθοδο για τον υπολογισμό της τιμής ανταλλαγής, δεν προβλέπεται κάποια ειδική μέθοδος υπολογισμού.

(21)

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προέβλεπε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πριν από την ανταλλαγή, πράγμα που απαιτούσε την έγκριση των μετόχων. Συνεπώς, η ανταλλαγή δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί αμέσως. Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε αναλογία 21:1, η τιμή ανταλλαγής ανά μετοχή έγινε 9 135 KRW (21 × 435 KRW) και έτσι προχώρησε η ανταλλαγή. Δεδομένου ότι οι μετοχές από την ανταλλαγή δεν επρόκειτο να εκδοθούν πριν από τον Απρίλιο του 2003, η τιμή αυτή χρησίμευε ως κατώτερο όριο, χωρίς όμως να καθοριστεί ανώτερο όριο. Η πραγματική τιμή της μετοχής κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ήταν 280 KRW, αλλά τον Απρίλιο του 2003 είχε πέσει στα 167 KRW.

ii)   Μετακύλιση χρέους

(22)

Η λήξη αποπληρωμής των χρεών της Hynix που δεν μετοχοποιήθηκαν μετατέθηκε για το Δεκέμβριο του 2006. Το χρέος που μετακυλίστηκε ανερχόταν συνολικά σε 3 293 δις KRW.

iii)   Αλλαγές στους όρους πληρωμής τόκων

(23)

Το επιτόκιο για τα μετακυλιόμενα χρέη μειώθηκε από 6,5 % σε 3,5 %. Η διαφορά του 3 % θεωρήθηκε ως επιπλέον αρχικό κεφάλαιο και προστέθηκε στο εκκρεμούν χρέος, με λήξη επίσης το Δεκέμβριο 2006. Το επιτόκιο για το πρόσθετο αυτό αρχικό κεφάλαιο καθορίστηκε σε 6 %, με ανά τρίμηνο καταβολή τόκων.

V.   Η πολιτική των ΔΑΚ απέναντι στη Hynix

(24)

Όπως αναφέρεται στους κανονισμούς για τον προσωρινό και τον οριστικό δασμό, οι ΔΑΚ ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για την περίπτωση της Hynix. Οι ΔΑΚ αντιλαμβάνονταν ότι, λόγω της κατάστασης της Hynix, οι ξένοι επενδυτές ήταν απρόθυμοι να επενδύσουν στην Κορέα, λόγω του μεγάλου ανοίγματος των κορεατικών τραπεζών απέναντι στη Hynix. Για να παύσει αυτή η κατάσταση αβεβαιότητας, έπρεπε να επιλυθεί το πρόβλημα της Hynix. Έτσι, σε έκθεση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η «διαρθρωτική προσαρμογή» της Hynix αναφερόταν ως κύριο πολιτικό ζήτημα για το δεύτερο εξάμηνο του 2002. Αντίθετα, σε έκθεση που υπέβαλε το Grand National Party («GNP») της Κορέας στην Εθνοσυνέλευση, ασκούσε κριτική στην επιμονή των ΔΑΚ για τη διάσωση του ομίλου Hyundai, θυγατρική του οποίου ήταν η Hynix, παρομοιάζοντας την προσπάθεια των ΔΑΚ για διάσωση της Hynix με «προσπάθεια γεμίσματος βαρελιού χωρίς πάτο». Η Hynix ισχυρίζεται ότι η έκθεση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο εμπλοκής των ΔΑΚ στη νέα αναδιάρθρωση δεδομένου ότι υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2002. Ωστόσο, η νέα αναδιάρθρωση εγκρίθηκε από τους πιστωτές ένα μόλις μήνα μετά την υποβολή της έκθεσης του GNP ενώ οι συζητήσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο διάσωσης της Hynix είχαν διαρκέσει επί μήνες πριν. Συνεπώς, η έκθεση του GNP δεν είναι άσχετη με το ζήτημα του κατά πόσον οι ΔΑΚ είχαν στην πολιτική τους σχέδιο διάσωσης της Hynix.

(25)

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο υφυπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «οι πιστωτές πρέπει να βρουν το συντομότερο δυνατό μια λύση για τη Hynix για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία». Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των ΔΑΚ και των πιστωτών της Hynix προκειμένου οι ΔΑΚ να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις τότε εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με τη Micron. Το YO&Ο ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν και άλλες συναντήσεις, ισχυρίστηκε όμως ότι δεν τηρούνταν πάντοτε πρακτικά κατά τις εν λόγω συναντήσεις. Εξάλλου, η ΕΧΕ ανέφερε ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί άλλες συναντήσεις, αν και τηρούνταν ενήμερη σχετικά με τα συμβαίνοντα μέσω ανεπίσημης τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ωστόσο, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία φαίνεται ότι οι ΔΑΚ, έχοντας κατά νου τις προηγούμενες έρευνες για την εμπλοκή τους στο θέμα της Hynix από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν δώσει οδηγίες κάθε επικοινωνία σχετικά με τη Hynix να πραγματοποιείται προφορικά για να μην αφήνει ίχνη (7). Η ΕΧΕ δήλωσε ότι δεν είχε την εξουσία να παρεμβαίνει στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης κάθε εταιρείας, παρακολουθούσε όμως μερικώς την όλη διαδικασία, π.χ., όταν πίστευε ότι μπορούσε να αποτελέσει δυνητικό σοκ για τις αγορές. Η ΕΧΕ παρακολουθεί μέσω επαφών επιτόπου, χωρίς όμως να τηρούνται πρακτικά γι’ αυτές τις επαφές. Αν και η ΕΧΕ παραδέχθηκε ότι η Hynix αναδιαρθρώθηκε λόγω του μεγέθους της, επέμενε ότι ο τρόπος αυτής της αναδιάρθρωσης προσδιορίστηκε αποκλειστικά από τους πιστωτές. Οι πιστώτριες τράπεζες της Hynix επιβεβαίωσαν ότι η ΕΧΕ παρακολουθούσε εκ του σύνεγγυς την αναδιάρθρωση μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και λήψης πληροφοριών.

(26)

Οι ΔΑΚ, στις συναντήσεις του Απριλίου 2002, γνωστοποίησαν την επίσημη θέση τους στους πιστωτές της Hynix, που ήταν είτε να πωληθεί η εταιρεία είτε να διασωθεί για να αποσβεστεί το σοκ. Αν και οι ΔΑΚ επέμεναν ότι η απόφαση σχετικά με την εκκαθάριση ή μη αφέθηκε στους πιστωτές, οι δηλώσεις τους σχετικά με τη σπουδαιότητα της διάσωσης της Hynix (με αναδιάρθρωση ή πώληση) για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις κορεατικές αγορές έρχονται σε αντίφαση με τους ισχυρισμούς τους. Η πεποίθηση των ΔΑΚ ότι η Hynix, λόγω του μεγέθους της, δεν έπρεπε να κλείσει επιβεβαιώνεται από δήλωση μιας από τις πιστώτριες τράπεζες ότι η Hynix ήταν τόσο μεγάλη εταιρεία και απασχολούσε τόσο μεγάλο αριθμό εργαζομένων και συμβάσεων ώστε «μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν κηρυσσόταν σε πτώχευση ή αφερέγγυα». Επιπλέον, ένας από τους εξωτερικούς συμβούλους της Hynix, στην επιστολή αποδοχής της πρόσληψής του έγραφε ότι θα βοηθούσε «…στην προσπάθεια να βρεθεί μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης για τη Hynix που θα μπορούσε να ελαχιστοποιήσει την κοινωνική ζημία …» (η έμφαση προστέθηκε). Είναι σαφές ότι η εκκαθάριση της Hynix δεν ήταν μέσα στις προβλεπόμενες επιλογές.

VI.   Η παρέμβαση των ΔΑΚ στις πιστώτριες τράπεζες της Hynix

(27)

Οι ΔΑΚ είναι μεγαλομέτοχος σε πολλές από τις πιστώτριες τράπεζες της Hynix. Οι σχετικές πληροφορίες που δόθηκαν από τις τράπεζες, τη Hynix και τις ΔΑΚ δείχνουν ότι οι ΔΑΚ κατέχουν τουλάχιστον ένα σημαντικό μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου (> 20 %) σε πιστώτριες τράπεζες/ χρηματοδοτικούς οργανισμούς που κατέχουν ένα 75 % τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου στο CFIC. Υπενθυμίζεται ότι η απαιτούμενη πλειοψηφία στο CFIC ήταν 75 %. Συνεπώς, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η εμπλοκή των ΔΑΚ στις αποφάσεις που ελήφθησαν από το συμβούλιο των πιστωτών.

(28)

Όπως και στην αρχική έρευνα, οι KDB και NACF είναι οντότητες πλήρως ελεγχόμενες από το κράτος και συνεπώς θεωρούνται κυβερνητικοί οργανισμοί κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(29)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να δείχνουν ότι η κατάσταση όσον αφορά τη Woori Bank άλλαξε σε σχέση με εκείνη που περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 80 έως 82 του κανονισμού για τον προσωρινό δασμό. Ακόμη, όπως αναφέρεται στον κανονισμό για τον προσωρινό δασμό, η Chohung Bank, η οποία τώρα ονομάζεται Shinhan Bank αφότου συγχωνεύθηκε με τη Shinhan Bank την 1η Απριλίου 2006, υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με τον οργανισμό για την ασφάλιση των καταθέσεων της Κορέας (Korean Deposit Insurance Corporation / KDIC) τον Ιανουάριο τον 2002, που παρέχει στον KDIC, έναν κυβερνητικό οργανισμό, αποφασιστική αρμοδιότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Chohung Bank.

(30)

Το πρωθυπουργικό διάταγμα αριθ. 408 αποτελεί ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο ότι υπάρχει σχετικό θεσμικό πλαίσιο για παρέμβαση των ΔΑΚ στο χρηματοοικονομικό τομέα για πολιτικούς λόγους. Οι ΔΑΚ προβάλλουν το διάταγμα ως αποδεικτικό στοιχείο ότι η κορεατική κυβέρνηση δήλωσε επίσημα ότι δεν παρεμβαίνει σε τράπεζες και χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Ωστόσο, το άρθρο 5 παράγραφος 1 του πρωθυπουργικού διατάγματος 408 ορίζει ότι «Σε περίπτωση που οικονομικός εποπτικός οργανισμός υποβάλει αίτημα για συνεργασία ή παροχή υποστήριξης σε χρηματοδοτικό οργανισμό για λόγους σταθεροποίησης της χρηματοοικονομικής αγοράς … αυτό θα γίνεται με έγγραφο ή με συνάντηση». Συνεπώς, το διάταγμα όχι μόνο δεν αποκλείει κυβερνητική παρέμβαση σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αλλά προβλέπει σαφώς τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται η εν λόγω παρέμβαση.

(31)

Η Hynix ισχυρίστηκε ότι η KEB δεν ελέγχονταν από τις ΔΑΚ και παρουσίασε τη συμμετοχή της Commerzbank ως απόδειξη της ανεξαρτησίας της απέναντι σε παρεμβάσεις των ΔΑΚ. Υπέβαλε επίσης έγγραφα που αναφέρονται σε δικαίωμα βέτο της Commerzbank σε ορισμένα θέματα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων. Ωστόσο, η KEB δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η Commerzbank, αν και είχε στείλει ένα άτομο ως μέλος της πιστωτικής ομάδας, ασκούσε πράγματι οποιονδήποτε έλεγχο στις αποφάσεις χορήγησης πιστώσεων, ενώ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη τέτοιου δικαιώματος βέτο. Περαιτέρω, η πρόσφατη έρευνα σχετικά με την εμπλοκή των ΔΑΚ στην αγορά μετοχών της KEB από τη Lone Star το 2003 ενισχύει ακόμη περισσότερο την πεποίθηση ότι η KEB ελέγχεται από τις ΔΑΚ. Συνεπώς, θεωρείται ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλίνουμε από τα συμπεράσματα της αρχικής έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή των ΔΑΚ στις αποφάσεις της KEB.

(32)

Ένα άλλο παράδειγμα εμπλοκής των ΔΑΚ στις πιστώτριες τράπεζες της Hynix είναι ο διορισμός ενός πρώην υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου ως προέδρου της επιτροπής αναδιάρθρωσης του CFIC της Hynix από τη διευθύνουσα επιτροπή του εν λόγω οργάνου, ο οποίος επανήλθε ως υπουργός μόλις λίγους μήνες αργότερα.

(33)

Οι Kookmin και Woori Bank, στα ενημερωτικά τους δελτία προς την Securities Exchange Commission το 2002, ανέφεραν επίσης ότι η παρέμβαση των ΔΑΚ μπορεί να τις οδήγησε στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Η Hynix κατέθεσε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υπό εξέταση διατύπωση δεν αναφερόταν ειδικά στη Hynix και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ότι οι ΔΑΚ ασκούν έλεγχο στον κορεατικό τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, τα στοιχεία που κατέθεσε η Hynix δεν αναιρούν άλλες αναφορές του ενημερωτικού δελτίου, π.χ., ότι η ιδιότητα των ΔΑΚ ως μετόχου «θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην ανάληψη ενεργειών ή στην επιδίωξη πολιτικών στόχων που μπορεί να είναι ενάντιοι στα συμφέροντα [των πιστωτών]».

(34)

Η Επιτροπή ζήτησε να δει τα εσωτερικά έγγραφα που αφορούσαν την απόφαση έγκρισης από τα πιστωτικά ιδρύματα του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Τα εν λόγω εμπιστευτικά έγγραφα δείχνουν ότι, αν και οι πιστωτές αποφάσισαν ο καθένας μόνος του μέσω των συνήθων εσωτερικών διαδικασιών τους να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση, δεν ενήργησαν σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση του καθενός για τη Hynix κατά την υπό εξέταση περίοδο. Αν και όλοι οι πιστωτές κατέτασσαν τη Hynix σε κλάση πιστοληπτικής ικανότητας ισοδύναμη με εκείνη της selective default της Standard & Poor’s, ωστόσο ενέκριναν το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Για παράδειγμα, όταν εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση, μια τράπεζα, στο πλαίσιο της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Hynix, χαρακτήριζε την εταιρεία ως ιδιαίτερα ευπαθή και ανέφερε ότι θεωρούσε σχεδόν αδύνατη την επιχειρηματική ανάκαμψή της. Μια άλλη τράπεζα, στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Hynix, ανέφερε ότι ο κίνδυνος αφερεγγυότητας ήταν πολύ υψηλός και ότι δεν υπήρχαν πιθανότητες μελλοντικής ανάκαμψης. Παρ’ όλα αυτά, οι τράπεζες προχώρησαν και ενέκριναν την πρόταση αναδιάρθρωσης, έστω κι αν τα στοιχεία έδειχναν ότι η ενέργεια αυτή δεν ήταν συμβατή με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά, άποψη στην οποία συνηγορούσε και η έκθεση DB.

(35)

Το γεγονός αυτό καταδείχθηκε από τη στάση των πιστωτών απέναντι στα χρέη που μετακύλισαν και τις μετοχές που έλαβαν κατά τη μετοχοποίηση. Το 80 — 90 % περίπου του χρέους της Hynix διαγράφηκε ως ζημίες —σε μια περίπτωση μάλιστα διαγράφηκε το 100 %— ενώ οι μετοχές εγγράφηκαν στο 20 % περίπου της τιμής που κατέβαλαν οι πιστωτές.

(36)

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι μετέπειτα εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η απόφαση των πιστωτών ήταν ορθή. Η Hynix από το 2005 είναι κερδοφόρα και οι πιστωτές πούλησαν τις μετοχές της εταιρείας με σημαντικό κέρδος. Ωστόσο, κατ’ αρχάς, η εν λόγω ανάλυση είναι μια εκ των υστέρων ανάλυση, η οποία δεν δικαιολογεί κατά κανένα τρόπο το συμπέρασμα ότι κατά το χρόνο που οι πιστωτές ενέκριναν το σχέδιο αναδιάρθρωσης, αυτό ήταν συνεπές με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Hynix επιβίωσε οφειλόταν στις τεράστιες επιδοτήσεις που έλαβε. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αφού η Hynix επιβίωσε, οι επιδοτήσεις δεν συνιστούσαν επιδοτήσεις, εφόσον η επιβίωση αυτή κατέστη δυνατή μόνο λόγω των επιδοτήσεων αυτών. Τέλος, η θέση που είχαν οι πιστωτές στο τέλος του 2002 οφειλόταν στο ότι είχαν συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση του 2001, η οποία συνιστούσε επιδότηση. Συνεπώς, δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι θα πρέπει να παρομοιαστούν με ιδιώτες πιστωτές που έλαβαν όλα τα μέτρα προκειμένου να καθορίσουν τη θέση τους σε μια δεδομένη χρονική στιγμή αποκλειστικά εξ ιδίας βουλήσεως. Επομένως, το επιχείρημα της Hynix δεν επηρεάζει το συμπέρασμα ότι οι πιστωτές δεν ενήργησαν σε συμφωνία με μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην αγορά.

VII.   Συμπέρασμα σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά

(37)

Βάσει των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την πολιτική των ΔΑΚ όσον αφορά τη Hynix και την εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πιστωτών της Hynix και των στοιχείων σχετικά με την κακή κατάσταση της Hynix και την απροθυμία της αγοράς να συνεισφέρει κεφάλαια, καθώς και της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων ότι οι πιστωτές ενήργησαν με σημείο αναφοράς την αγορά, χωρίς αυτή να νοθευτεί από τις επιδοτήσεις, συνάγεται ότι οι ΔΑΚ παρενέβησαν στους πιστωτές της Hynix προκειμένου να διασώσουν τη Hynix εγκρίνοντας το σχέδιο αναδιάρθρωσης που περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 19 ανωτέρω. Το σχέδιο αυτό συνιστούσε χρηματοδοτική συνεισφορά κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(38)

Η Hynix ισχυρίστηκε ότι οι ΔΑΚ δεν είχαν καμία σχέση με το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο ήταν προϊόν σκέψης των πιστωτών με τη βοήθεια των εξωτερικών συμβούλων. Περαιτέρω, ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία του φακέλου καταδείκνυαν απλώς ότι οι ΔΑΚ ανησυχούσαν για το μέλλον της Hynix, κατά κανένα όμως τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι αποδεικνύουν την ύπαρξη δεσμού μεταξύ ΔΑΚ και των ενεργειών των τραπεζών. Αν και η ιδιότητα των ΔΑΚ ως μετόχου δεν αποτελεί απόδειξη παρέμβασης, αποτελεί ωστόσο ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο του βαθμού στον οποίο οι ΔΑΚ μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των τραπεζών. Όπως και στην αρχική έρευνα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι ΔΑΚ, ως μεγαλομέτοχος, μπορούν να διορίζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κατά συνέπεια μπορούν να επηρεάζουν την έκβαση της ψηφοφορίας στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Επιπλέον, τα διάφορα άρθρα στον τύπο και οι διαθέσιμες εκθέσεις καταδεικνύουν σαφώς ότι οι ΔΑΚ δεν θα επέτρεπαν την πτώχευση της Hynix, πράγμα που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μία από τις ελεγχόμενες από τις ΔΑΚ τράπεζες εξαγόρασε το χρέος της Hynix από τους άλλους πιστωτές για να ελαφρύνει το οικονομικό φορτίο των τραπεζών στις οποίες είχε ανατεθεί να σώσουν τη Hynix. Δεν αμφισβητείται ότι το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης επινοήθηκε από τους εξωτερικούς συμβούλους της Hynix σε συνεργασία με τους πιστωτές της. Τα διαθέσιμα ωστόσο στοιχεία δείχνουν ότι οι ΔΑΚ παρενέβησαν στους πιστωτές της Hynix προκειμένου να προβούν σε αναδιάρθρωση της Hynix και να μη την αφήσουν να πτωχεύσει.

(39)

Η συμπεριφορά των τραπεζών δείχνει επίσης σαφώς ότι δεν ενήργησαν σύμφωνα με καθιερωμένα εμπορικά κριτήρια. Καμία από τις τράπεζες δεν αξιολογούσε τη Hynix ως εταιρεία που προσφερόταν για επένδυση. Πράγματι, όλες οι βαθμολογίες της Hynix από τους πιστωτές της δείχνουν ότι τη θεωρούσαν ότι συνιστούσε ουσιαστικό κίνδυνο και αμφέβαλλαν ότι θα μπορούσε να διασωθεί. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η συμπεριφορά των πιστωτών της θα πρέπει να εξεταστεί από τη σκοπιά του «υφιστάμενου πιστωτή». Ωστόσο, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα στην αιτιολογική σκέψη 36 ανωτέρω και στις αιτιολογικές σκέψεις 41 έως 44 κατωτέρω, στην προκειμένη περίπτωση, η οποία περιλαμβάνει πολύ μεγάλες και παρόμοιες επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μόλις ένα χρόνο περίπου νωρίτερα, το κριτήριο που είναι ορθό να εφαρμοστεί όσον αφορά το εύλογο ή μη των ενεργειών των πιστωτών από εμπορικής πλευράς είναι το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσον ένας υφιστάμενος πιστωτής θα συμπεριφερόταν με τρόπο παρόμοιο με εκείνο των πιστωτών της Hynix.

VIII.   Οφέλη

(40)

Όσον αφορά τα οφέλη που αποκόμισε η Hynix, οι KEB, Woori Bank, Shinhan Bank, KDB και NACF ισχυρίστηκαν όλες ότι είχαν συμμετάσχει στο νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης επειδή ήθελαν να μεγιστοποιήσουν το ποσοστό ανάκτησης των δανείων που είχαν χορηγήσει στη Hynix. Θεωρούσαν ότι η αξία της Hynix ως επιχείρησης σε λειτουργία ήταν υψηλότερη από την αξία της άμεσης εκκαθάρισής της. Ωστόσο, η σύγκριση αυτή, όσο κι αν έχει αξία ως πρότυπο ανάλυσης για την ύπαρξη οφέλους, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην παρούσα περίπτωση για τους λόγους που εξηγούνται στην αιτιολογική σκέψη 36 ανωτέρω και τις αιτιολογικές σκέψεις 41 έως 44 κατωτέρω. Επιπλέον, η ύπαρξη δυνητικού οφέλους για τους σοβαρά εκτεθειμένους σε κίνδυνο πιστωτές δεν αποδεικνύει τη μη ύπαρξη οφέλους για τη Hynix.

(41)

Η Hynix ισχυρίζεται ότι το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης ήταν προσανατολισμένο στην αγορά, δεδομένου ότι αποτελούσε προϊόν σκέψης εξωτερικών συμβούλων, όπως οι DB και Deloittes, ύστερα από μήνες ενδελεχούς ελέγχου και βασιζόταν στην έκθεση της DB που πρότεινε τον τρόπο δράσης που ακολουθήθηκε τελικά. Ωστόσο, η έκθεση της DB απευθυνόταν στους πιστωτές της Hynix. Στόχος της ήταν να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση χρέους για λογαριασμό των εν λόγω πιστωτών χωρίς να κλείσει η εταιρεία. Η Hynix ισχυρίστηκε ότι το κριτήριο που πρέπει να εφαρμοστεί για να προσδιοριστεί το όφελος που προσπορίστηκε η εταιρεία από το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης θα έπρεπε να είναι το κριτήριο του «ιδιώτη πιστωτή» και όχι το κριτήριο του «ιδιώτη επενδυτή». Η θέση των πιστωτών είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη σε μια ανάλυση. Ωστόσο, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 36 και παρακάτω, δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο στην παρούσα περίπτωση.

(42)

Σε γενικές γραμμές, το σχετικό κριτήριο είναι κατά πόσον ένας επενδυτής προσανατολισμένος στην αγορά, άσχετα με τη συμμετοχή του ή όχι στη Hynix, θα εκτιμούσε ότι αξίζει να πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη επένδυση στη Hynix. Η έκθεση της DB δεν παρέχει αξιόπιστη απάντηση στο ζήτημα αυτό, επειδή, δεδομένου ότι απευθύνεται στους υφιστάμενους πιστωτές, χρησιμοποιεί ως μέσο προκειμένου να τοποθετηθεί σχετικά με την προτεινόμενη επένδυση το ποιο είναι σε γενικές γραμμές το υπάρχον χρέος της Hynix και η μετοχική δομή, μειώνοντας έτσι μέχρι μηδενισμού κάθε πιθανότητα υποθετικής έξωθεν επένδυσης με τους ίδιους όρους. Η έκθεση της DB δεν περιέχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι εξωτερικοί ιδιώτες επενδυτές θα ενδιαφέρονταν με οποιοδήποτε τρόπο να επενδύσουν στη Hynix. Πράγματι, οι συστάσεις της DB προς τους ιδιώτες επενδυτές ήταν, ουσιαστικά, να μην επενδύσουν στη Hynix, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το ερευνητικό της τμήμα δεν παρακολουθούσε τις μετοχές της Hynix.

(43)

Εν πάση περιπτώσει, η οικονομική κατάσταση της Hynix κατά τη χρονική στιγμή της νέας αναδιάρθρωσης, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 14 ανωτέρω, ήταν απελπιστική και ήταν προφανές ότι η Hynix δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της. Συνεπώς, δεν υπήρχε περίπτωση χρηματοδότησης από την αγορά, όπως είναι εμφανές από τις δηλώσεις οικονομικών συμβούλων που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 14 και 15 ανωτέρω. Ενώ η έκθεση της DB δείχνει το δρόμο στους πιστωτές της Hynix προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειές τους, δεν περιέχει καμία υπόδειξη σχετικά με το γιατί η αγορά θα έπρεπε να συνεχίσει να δανείζει ή να επενδύει χρήματα στη Hynix, μια εταιρεία αξιολογούμενη ως selective default. Συνεπώς, τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία για τη θέση της Hynix και την κατάσταση της αγοράς επιβεβαιώνουν ότι η έκθεση της DB δεν προσφέρει καμία αξιόπιστη απάντηση στο κατά πόσον ένας προσανατολισμένος στην αγορά επενδυτής θα εκτιμούσε ως άξια λόγου την προτεινόμενη επένδυση στη Hynix.

(44)

Επιπροσθέτως, θέτοντας κατά μέρος το ζήτημα του ποια μέτρα μπορούσαν να λάβουν ή όχι τα μέρη το 2002 με δεδομένη την υφιστάμενη τότε κατάσταση, παραμένει το γεγονός ότι η Hynix είχε περιέλθει σ’ αυτή την κατάσταση λόγω οικονομικά μη ορθολογικών επενδύσεων και αποφάσεων για δανεισμό που είχαν ληφθεί από ή για λογαριασμό των ΔΑΚ το 2001, οι συνέπειες των οποίων εξακολουθούσαν να υφίστανται το 2002 και μετά. Σαφής στόχος της νέας αναδιάρθρωσης ήταν η αναχρηματοδότηση της Hynix και δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα μέτρα διάσωσης του 2001. Αυτά τα δύο συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η ανάγκη για μετακύλιση του χρέους προς τους υφιστάμενους πιστωτές με τα μέτρα του 2002 οφειλόταν αποκλειστικά στην ανορθολογική φύση και τη μετέπειτα αποτυχία της πρώτης αναδιάρθρωσης. Συνεπώς, η λύση που πρότεινε η έκθεση DB ήταν δυνατή μόνον αν χρησιμοποιούσε ως βάση τα μέτρα του 2001. Δεν είναι δυνατόν ορισμένα προτεινόμενα μέτρα δράσης να αντιμετωπιστούν ως σημείο αναφοράς της αγοράς εφόσον τα μέτρα αυτά αποτελούν συνέχεια προηγούμενης ανορθολογικής κυβερνητικής επενδυτικής απόφασης. Για τον ίδιο λόγο επίσης, η έκθεση DB δεν προσφέρει αξιόπιστη απάντηση στο ερώτημα του αν ένας προσανατολισμένος στην αγορά επενδυτής θα εκτιμούσε την προτεινόμενη επένδυση στη Hynix ως αξιόλογη.

(45)

Θεωρείται συνεπώς ότι η νέα αναδιάρθρωση προσπόρισε όφελος στην εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

IX.   Ατομικός χαρακτήρας

(46)

Δεδομένου ότι τα μέτρα της νέας αναδιάρθρωσης ελήφθησαν αποκλειστικά για τη Hynix, η μετακύλιση του χρέους, η κεφαλαιοποίηση των τόκων και η μετοχοποίηση των χρεών θεωρούνται ότι είναι ατομικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 του βασικού κανονισμού.

X.   Υπολογισμός του οφέλους

i)   Χρονική στιγμή προσπορισμού του οφέλους

(47)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, το ύψος των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων υπολογίζεται με βάση το όφελος που προσπορίζεται ο αποδέκτης της επιδότησης και το οποίο διαπιστώνεται και καθορίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας. Το ποσό του χρέους που μετοχοποιήθηκε αφαιρέθηκε από τα δάνεια και εγγράφηκε ως προσαρμογή κεφαλαίου όταν ελήφθη η απόφαση για την αναδιάρθρωση στις 30 Δεκεμβρίου 2002 (σημείωση 14 των λογιστικών καταστάσεων της Hynix 2002). Ομοίως, κατά την ίδια ημερομηνία, η Hynix αποδεσμεύθηκε από τις υποχρεώσεις της για πληρωμή τόκων για το χρέος αυτό.

(48)

Ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι το όφελος από τη νέα αναδιάρθρωση δεν είχε προσποριστεί στη Hynix μέχρι τις 13 Απριλίου 2003, ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκαν οι μετοχές για τους πιστωτές. Αντίθετα, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ο χρόνος πραγματικού προσπορισμού του οφέλους είναι ο Δεκέμβριος 2002, δηλαδή όταν ελήφθη από τους πιστωτές η απόφαση έγκρισης της αναδιάρθρωσης και η Hynix αποδεσμεύθηκε από τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το χρέος της.

(49)

Δεδομένου ότι η ειδική ομάδα ΟΕΔ για τις DRAM δήλωσε ότι το όφελος μιας επιδότησης πρέπει να εξετάζεται από τη σκοπιά του δικαιούχου και η εταιρεία δεν υπείχε πια καμία υποχρέωση όσον αφορά το χρέος της απέναντι στους πιστωτές της από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση για τη νέα αναδιάρθρωση, θεωρείται ότι ημερομηνία έναρξης προσπορισμού του οφέλους από τη Hynix ήταν η 30ή Δεκεμβρίου 2002.

ii)   Βάση υπολογισμού

(50)

Σύμφωνα με τη μέθοδο που υιοθετήθηκε στην αρχική έρευνα, για τον υπολογισμό του οφέλους η μετακύλιση χρεών θεωρείται ως δάνειο. Για τον ίδιο σκοπό, οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι αντιμετωπίζονται επίσης ως δάνειο. Στην αρχική έρευνα, ως επιδότηση θεωρήθηκε η ονομαστική αξία του κεφαλαίου του δανείου, κατανεμημένη στη συνήθη πενταετή περίοδο απόσβεσης του ενεργητικού. Τα ούτως κατανεμηθέντα ετήσια ποσά αυξάνονταν προσθέτοντας το σύνηθες εμπορικό επιτόκιο της Κορέας (7 %). Η ειδική ομάδα ΕΚ-Κορέας για τις DRAM έκρινε ότι ο εν λόγω τρόπος υπολογισμού εντασσόταν στη μεθοδολογία των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, η οποία δεν αντικατόπτριζε το γεγονός ότι τα δάνεια, αντίθετα με τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, πρέπει να επιστρέφονται και ότι «Είναι προφανές ότι είναι λιγότερο επωφελές για μια εταιρεία να λάβει δάνειο απ’ ό,τι μη επιστρεπτέα επιχορήγηση» (8). Η ομάδα θεώρησε ότι η ΕΚ θα πρέπει να στηριχτεί για τους υπολογισμούς της σε σημεία αναφοράς που αντικατοπτρίζουν συνήθεις επενδυτικές πρακτικές.

(51)

Μετά τις παρατηρήσεις της ομάδας του ΠΟΕ για τη μεθοδολογία των μη επιστρεπτέων ενισχύσεων που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική έρευνα, θεωρήθηκε σκόπιμο στην παρούσα έρευνα το όφελος να υπολογιστεί βάσει σημείου αναφοράς βασιζόμενου στα δάνεια.

(52)

Η οικονομική κατάσταση της Hynix κατά το χρόνο της νέας αναδιάρθρωσης, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 14 και 15 ανωτέρω, ήταν απελπιστική και ήταν προφανές ότι η Hynix δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της. Συνεπώς δεν υπήρχε περίπτωση χρηματοδότησης από την αγορά. Κατά το χρόνο της νέας αναδιάρθρωσης, η Hynix δεν είχε λάβει συγκρίσιμα εμπορικά δάνεια, ούτε υπήρχαν διαθέσιμα επαληθευμένα στοιχεία για το κόστος και τους όρους ενός συγκρίσιμου εμπορικού δανείου που να είχε δοθεί στη Hynix ή σε κάποια άλλη εταιρεία σε κατάσταση παρόμοια με τη Hynix κατά το σχετικό χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι στη νέα αναδιάρθρωση είχαν συμμετάσχει και οντότητες του ιδιωτικού τομέα δεν αποτελεί αξιόπιστο σημείο αναφοράς, αφού οι οντότητες που συμμετείχαν ήταν μικρές και τα ποσά που είχαν δανείσει στη Hynix ήταν ασήμαντα σε σχέση με τα ποσά που είχαν δανείσει οντότητες υπό τον έλεγχο των ΔΑΚ. Επιπλέον, σύμφωνα με τα πορίσματα της ομάδας ΠΟΕ στην υπόθεση Japan DRAMs, όπου τα γεγονότα ήταν παρόμοια με εκείνα της τρέχουσας έρευνας, η ύπαρξη ταυτόχρονης κρατικής εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη νέα αναδιάρθρωση ενεργεί στρεβλωτικά στην αγορά και επομένως ιδιωτικές, μη ελεγχόμενες από το κράτος οντότητες δεν μπορούν να ληφθούν ως αξιόπιστο σημείο αναφοράς (9).

(53)

Η Επιτροπή λοιπόν κατασκεύασε ένα αντιπροσωπευτικό σημείο αναφοράς με βάση ένα εμπορικό επιτόκιο, με την προσθήκη ενός ασφάλιστρου κινδύνου που αντικατόπτριζε τα επιτόκια υπερημερίας εταιρειών που εμφάνιζαν παρόμοιο κίνδυνο. Ένα τέτοιο σημείο αναφοράς λαμβάνει υπόψη τη λήξη του δανείου, το επιτόκιο αναφοράς που θα κατέβαλλε μια αξιόπιστη εταιρεία, την πιθανότητα καθυστέρησης από μια αναξιόπιστη εταιρεία εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και την πιθανότητα καθυστέρησης από μια αξιόπιστη εταιρεία εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

(54)

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε τον ακόλουθο τύπο για να υπολογίσει ένα κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς για καταστάσεις αναξιοπιστίας:-

ib = [(1 –qn)(1 + if)n/(1 –pn)](1/n) –1

Όπου:

n

=

η διάρκεια του δανείου

ib

=

το επιτόκιο αναφοράς για αναξιόπιστο δανειολήπτη

if

=

το μακροπρόθεσμο επιτόκιο που θα κατέβαλλε μια αξιόπιστη εταιρεία

pn

=

η πιθανότητα καθυστέρησης από μια αναξιόπιστη εταιρεία εντός n ετών

qn

=

η πιθανότητα καθυστέρησης από μια αξιόπιστη εταιρεία εντός n ετών.

(55)

Για τον υπολογισμό αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποίησε ως επιτόκιο αξιοπιστίας για δάνεια σε KRW το μέσο επιτόκιο της Τράπεζας της Κορέας για εταιρικά επενδυτικά ομόλογα το 2003, το οποίο ήταν 10,43 %. Τα ποσοστά αθέτησης για αξιόπιστες και αναξιόπιστες εταιρείες για το χρονικό διάστημα των υπό εξέταση μέτρων ελήφθησαν από τις Moody’s Investor Services. Το ποσοστό αθέτησης μιας αναξιόπιστης εταιρείας το 2003 εντός τριών ετών (πέρας της μετακύλισης) ήταν 54,86 %, ενώ το ποσοστό αθέτησης μιας αξιόπιστης εταιρείας το 2003 εντός τριών ετών ήταν 0,33 %. Βάσει αυτών, το συνολικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 43,8 %. Αντιθέτως, το καταβλητέο επιτόκιο από τη Hynix για το μετακυλιόμενο χρέος ήταν 3,5 %, μια διαφορά δηλαδή 40,3 %, που οδηγεί σε αντισταθμιστικό δασμολογικό συντελεστή 23,7 %.

(56)

Όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 21 ανωτέρω, το CFIC υπολόγισε την τιμή ανταλλαγής για τη μετοχοποίηση στις 30 Δεκεμβρίου 2002 στα 435 KRW, με βάση τη μέση μηνιαία χρηματιστηριακή τιμή. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ήταν μια εμπορικώς έγκυρη μέθοδος για τον προσδιορισμό της μετοχικής τιμής και αντικατόπτριζε την πραγματικότητα της αγοράς. Στην πράξη, η τιμή αυτή αποτελούσε ένα ανώτερο όριο. Αν η τιμή της μετοχής ανέβαινε μεταξύ της 30ής Δεκεμβρίου 2002 και της ημέρας κατά την οποία εκδόθηκαν πράγματι οι μετοχές, η τιμή θα μεταβαλλόταν αναλόγως. Η πραγματική τιμή την ημέρα κατά την οποία ελήφθη η απόφαση για προώθηση της νέας αναδιάρθρωσης ήταν 280 KRW. Όταν έγινε η τελική μετοχοποίηση του χρέους, μετά τη μείωση του κεφαλαίου, στην τιμή των 9 135 KRW (435 KRW × 21), η τιμή της μετοχής ήταν στην πραγματικότητα 3 500 KRW. Εάν αγνοηθεί το αποτέλεσμα της μείωσης του κεφαλαίου, οι εκδοθείσες μετοχές διαπραγματεύονταν πολύ χαμηλότερα, στα 167 KRW. Δεν αμφισβητείται ότι το CFIC είχε τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει σχετικά με τη μέθοδο καθορισμού της τιμής της μετοχής. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη της εν λόγω ευχέρειας, δεδομένου ότι η τιμή ανταλλαγής δεν ήταν μια καθορισμένη τιμή, αλλά μια εγγύηση ότι η εταιρεία θα ελάμβανε ένα κατ’ ελάχιστο ποσό για τις μετοχές της, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τιμή που αντιστοιχεί στην εμπορική πραγματικότητα, δεδομένης ιδίως της πραγματικής τιμής κατά το χρόνο που καθορίστηκε η τιμή ανταλλαγής και της φυσιολογικής πτωτικής τάσης κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων του CFIC και της ημερομηνίας ανταλλαγής τον Απρίλιο του 2003.

(57)

Για να υπολογιστεί το όφελος της Hynix από τη μετοχοποίηση, πρέπει να εξεταστεί ποιο ήταν το κόστος έκδοσης των μετοχών για τη Hynix. Η Επιτροπή σημείωσε ότι, για να εξετάσει το ενδεχόμενο κόστος της ανταλλαγής από την πλευρά του αποδέκτη, θα έπρεπε να εξεταστούν οι υποχρεώσεις που υπέχει μια εταιρεία όταν εκδίδει νέες μετοχές. Ως προς το σημείο αυτό, η Επιτροπή παρατήρησε ότι οι εισφορές συνήθους μετοχικού κεφαλαίου δεν συνεπάγονται γενικά ιδιαίτερες υποχρεώσεις σε μια επιχείρηση, δεδομένου ότι αυτή δεν υποχρεούται να επιτύχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης ούτε να διενεργήσει κάποιες πληρωμές. Εντούτοις, η εταιρεία έχει τουλάχιστον θεωρητικά την υποχρέωση να διανείμει τα κέρδη της ή μέρος των κερδών της στους μετόχους της. Ο συντελεστής απόδοσης κεφαλαίου (ΣΑΚ) θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει μια ένδειξη του ύψους της απόδοσης που αναμένεται να παράσχει η εταιρεία στους μετόχους της και θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του ποσοτικού οφέλους της Hynix. Ωστόσο, η απόδοση κεφαλαίου της Hynix το 2003 ήταν αρνητική, σύμφωνα με στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το συγκεκριμένο έτος. Κατά συνέπεια, βάσει αντικειμενικής αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης της Hynix κατά το χρόνο της μετοχοποίησης χρεών, δεν είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι η Hynix θα ήταν σε θέση να διανείμει κέρδη στους μετόχους της για το συγκεκριμένο έτος. Ως εκ τούτου, η χρήση του συντελεστή απόδοσης κεφαλαίου ως σημείου αναφοράς δεν θα μετέβαλλε το συμπέρασμα ότι το συνολικό ποσό της μετοχοποίησης χρεών συνιστά αντισταθμίσιμη επιδότηση.

(58)

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσον η Hynix επιβαρύνθηκε με δαπάνες που σχετίζονται με την υποχρέωση παράδοσης εταιρικών μεριδίων λόγω της μετατροπής ή με το κόστος της δυνητικής μείωσης της τιμής της μετοχής ως αποτέλεσμα της έκδοσης νέων μετοχών. Με βάση την εξέταση των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι το καθαρό όφελος που προκύπτει για την Hynix από την πλήρη μετοχοποίηση του χρέους της μειώνεται ως αποτέλεσμα της έκδοσης νέων μετοχών. Σχετικά με αυτό το θέμα, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι είναι ουσιαστικό να αναγνωριστεί η επίπτωση της μετοχοποίησης του χρέους στην οικονομική κατάσταση της Hynix.

(59)

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι δεν υπήρξε καθαρή εισφορά κεφαλαίου. Το κυριότερο όφελος για την Hynix προέκυψε από το ιδιαίτερα υψηλό ποσό του χρέους που εξαλείφθηκε ως αποτέλεσμα της μετοχοποίησης, συγκεκριμένα 1 861,5 δις KRW. Το γεγονός αυτό απήλλαξε τη Hynix από την υποχρέωση της αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου και της καταβολής τόκων. Αντίθετα, το υπέρογκο αυτό ποσό χρέους αντικαταστάθηκε από μετοχές που εκδόθηκαν στις πιστώτριες τράπεζες. Ωστόσο, από την έκδοση των νέων μετοχών η Hynix δεν επιβαρύνθηκε με κανένα ουσιαστικό κόστος. Ενώ η αξία των υφιστάμενων μετοχών μειώθηκε ως αποτέλεσμα της έκδοσης, το γεγονός αυτό δεν είχε καμία απολύτως επίπτωση στον ισολογισμό της Hynix. Η έκδοση νέων μετοχών δεν προκάλεσε χρηματικές δαπάνες (εκτός των δαπανών που σχετίζονται με την έκδοση των νέων μετοχών) και δεν δημιούργησε για τη Hynix καμία μελλοντική υποχρέωση καταβολής μετρητών, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση έκδοσης χρεωστικών τίτλων.

(60)

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η αγοραία αξία των μετοχών πρέπει να αφαιρεθεί από ενδεχόμενο όφελος και παρέπεμψε στις κατευθύνσεις της Επιτροπής για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης στις έρευνες με αντικείμενο την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού οι οποίες, στην παράγραφο E στ) iii) προβλέπουν ότι «αν το Δημόσιο αγοράζει μετοχές μιας εταιρείας σε τιμή μεγαλύτερη από την κανονική τιμή της αγοράς για τις εν λόγω μετοχές (λαμβανομένων υπόψη όλων των άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει έναν ιδιώτη επενδυτή), το ποσό της επιδότησης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών (η έμφαση προστέθηκε)». Ωστόσο, ένας ιδιώτης επενδυτής κατά κανένα τρόπο δεν θα είχε αγοράσει μετοχές της Hynix τη συγκεκριμένη περίοδο. Από τα διαθέσιμα στοιχεία αποδεικνύεται πράγματι ότι οι μετοχές της Hynix διαπραγματεύονταν σε τόσο χαμηλή τιμή που θα είχε ανασταλεί η διαπραγμάτευσή τους σύμφωνα με τους κορεατικούς κανονισμούς περί εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι παρακάμφθηκαν ειδικά στην περίπτωση της Hynix. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι μετοχές είχαν μια ορισμένη αγοραία αξία δεν έχει καμία επίπτωση στην εταιρεία, αφού αυτή δεν χρειάζεται να πληρώσει κανένα ποσό. Αυτό θα είχε κάποια σχετική σημασία αν στη μετοχοποίηση υπήρχε ρήτρα που να υποχρέωνε τη Hynix να προβεί σε επαναγορά μετοχών.

(61)

Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεων και εφόσον η Hynix δεν ανέφερε κανένα κόστος που σχετίζεται με την έκδοση μετοχών, κρίνεται ότι η κατάλληλη μέθοδος υπολογισμού του οφέλους που προκύπτει από τη μετοχοποίηση του χρέους είναι η συνεκτίμηση του συνολικού ποσού της ανταλλαγής.

iii)   Τελικός υπολογισμός του οφέλους

(62)

Όπως εξηγήθηκε στην αιτιολογική σκέψη 61 ανωτέρω, το συνολικό ποσό της μετοχοποίησης θεωρήθηκε ως το όφελος που είχε η Hynix από το μέτρο αυτό. Η επιδότηση αυτή προσφέρει ένα μεγάλο, μη επαναλαμβανόμενο όφελος καθώς, όπως περιγράφτηκε παραπάνω, κρίθηκε κατάλληλη η μέθοδος της κατανομής σε μια περίοδο 5 ετών. Το ποσό της επιδότησης που κατανεμήθηκε με τον τρόπο αυτό εκφράστηκε ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων της Hynix το 2005. Με τόκους, χρησιμοποιώντας τα μέσα εμπορικά επιτόκια που ίσχυαν στην Κορέα κατά την περίοδο της νέας έρευνας, η αντισταθμίσιμη επιδότηση ανέρχεται σε 6,8 %. Ωστόσο, η μετοχοποίηση είναι μια εφάπαξ, μη επαναλαμβανόμενη επιδότηση, που κατανέμεται σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι ως έναρξη της εν λόγω περιόδου κατανομής θεωρείται η χρονική στιγμή πραγματικής απολαβής του οφέλους, θεωρείται ότι έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

(63)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 50 ανωτέρω, η μετακύλιση του χρέους και η κεφαλαιοποίηση των τόκων αντιμετωπίστηκαν ως δάνεια και θεωρούνται επαναλαμβανόμενη επιδότηση. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι αποπλήρωσε την επιδότηση που έλαβε με την αναδιάρθρωση του Δεκεμβρίου 2002, όταν αναχρηματοδότησε το χρέος της τον Ιούλιο του 2005 σε κοινοπραξία κορεατικών και μη τραπεζών (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 75 και 76 κατωτέρω). Η Hynix ισχυρίζεται ότι η αναχρηματοδότηση, με την οποία ανέλαβε ένα νέο χρέος προκειμένου να ξεπληρώσει το χρέος από τη νέα αναδιάρθρωση και να μην υπάγεται πλέον στο CRPA, απέσβεσε την επιδότηση. Όταν πραγματοποιήθηκε η αναχρηματοδότηση το 2005, η Hynix είχε επιστρέψει στην κερδοφορία και είχε καταταγεί ως προς την πιστοληπτική ικανότητα στην κλίμακα BBB+ σύμφωνα με την Korea Investors Service Inc. Η αναχρηματοδότηση του χρέους της Hynix με εμπορικά κριτήρια οδήγησε σε διακοπή επανάληψης της επιδότησης και έτσι έπαυσε να υφίσταται το όφελος. Επομένως, θεωρείται ότι από τις 13 Ιουλίου 2005 η μετακύλιση του χρέους και η κεφαλαιοποίηση των τόκων έπαυσαν να αποδίδουν όφελος στη Hynix.

XI.   Άλλα εικαζόμενα σχήματα επιδότησης

(64)

Τον Ιανουάριο του 2003 η Hynix πούλησε τον κλάδο οθονών υγρών κρυστάλλων («Hydis») στην Beijing Orient Electronics Technology Group Co. Limited («BOE»), μια κινεζική εταιρεία, έναντι τιμήματος ύψους περίπου 380 εκατ. USD. Το τίμημα της αγοράς χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από δάνεια που δόθηκαν από πιστώτριες τράπεζες της Hynix, συγκεκριμένα τις KEB, KDB, Woori Bank και Hyundai Marine and Fire Insurance («HMFI»), οι οποίες δάνεισαν συνολικά 188 εκατ. USD στη νέα εταιρεία που συστήθηκε για την αγορά, την BOE-Hydis.

(65)

Ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι οι ΔΑΚ ανέθεσαν ή έδωσαν εντολή στις κορεατικές τράπεζες να αναλάβουν τη χρηματοδότηση με προτιμησιακούς όρους για να καταστεί δυνατόν η BOE να αγοράσει το ενεργητικό της Hydis, προσφέροντας έτσι την αναγκαία καταβολή μετρητών στη Hynix.

(66)

Αν και υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία ότι η KEB και η Hynix άσκησαν πίεση σε ορισμένους από τους άλλους δανειστές και ότι η BOE δεν ήταν σε θέση να πάρει χρηματοδότηση από ανεξάρτητους πιστωτές, δεν υπάρχουν ωστόσο στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η παρασχεθείσα χρηματοδότηση ήταν κατ’ ουσία αντισταθμίσιμη επιδότηση. Η ανεύρεση στοιχείων για παρέμβαση των ΔΑΚ στις κορεατικές τράπεζες δεν αρκεί. Για να χαρακτηριστεί μια χρηματοδότηση ως αντισταθμίσιμη επιδότηση υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται από τον κοινοτικό κλάδο, πρέπει να αποδειχθεί ότι υπήρξε παρέμβαση των ΔΑΚ στην ίδια την ΒΟΕ προκειμένου να αγοράσει τη Hydis. Έστω κι αν οι όροι της χρηματοδότησης από μέρους των κορεατικών τραπεζών ήταν γενναιόδωροι, δεν παύει η BOE να έχει λάβει δάνειο ύψους 188 εκατ. USD και να έχει καταβάλει το υπόλοιπο μέρος του τιμήματος αγοράς σε μετρητά. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για παρέμβαση των ΔΑΚ στη BOE. Εν πάση περιπτώσει, η χρηματοδότηση δόθηκε στη BOE-Hydis και δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία ότι μέσω αυτής μεταβιβάστηκε όφελος στη Hynix. Συνεπώς, τα δάνεια που δόθηκαν στη BOE-Hydis από κορεατικές τράπεζες, συνολικού ύψους 188 εκατ. USD, δεν θεωρούνται επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 2 του βασικού κανονισμού.

(67)

Βάσει των όρων της νέας αναδιάρθρωσης, τον Οκτώβριο του 2004 η Hynix πούλησε το ενεργητικό της System IC σε κοινοπραξία με επικεφαλής τη CVC Partners, ταμείο συμμετοχών σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις το οποίο διαχειρίζεται η Citigroup Venture Capital, έναντι 954,3 δισεκατομμυρίων KRW. Μέρος του τιμήματος αγοράς, ύψους 481,3 δισεκατομμυρίων KWR, χρηματοδοτήθηκε με τη μορφή μεταβίβασης χρέους από τη Hynix στη MagnaChip, την εταιρεία που συστήθηκε για την αγορά της System IC. Οι πιστωτές της Hynix μεταβίβασαν τα μη εγγυημένα χρέη της Hynix στη MagnaChip με προεξοφλητικό επιτόκιο 21 %, τα εγγυημένα όμως χρέη αναλήφθηκαν από τη νέα εταιρεία χωρίς καμία παραχώρηση.

(68)

Ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι η μεταβίβαση χρέους με έκπτωση συνιστούσε αντισταθμίσιμη επιδότηση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η MagnaChip ανέλαβε χρέος ύψους 481,3 δισεκατομμυρίων KRW και κατέβαλε 481,3 δισεκατομμύρια KRW σε μετρητά, για να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή περιλάμβανε χρηματοδοτική συνεισφορά θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπήρξε παρέμβαση προς τη MagnaChip/ CVC., τα οποία όμως ούτε δόθηκαν ούτε βρέθηκαν. Η συμμετοχή των πιστωτών στη μεταβίβαση του χρέους ήταν εθελούσια. Όπως και στην πώληση BOE-Hydis, η χρηματοδότηση παρασχέθηκε σε τρίτο μέρος και όχι στη Hynix, έτσι δεν υπάρχουν στοιχεία για προσπορισμό οφέλους από τη Hynix. Συνεπώς, η μεταβίβαση χρέους με έκπτωση στη MagnaChip δεν θεωρείται επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 2 του βασικού κανονισμού.

(69)

Τον Οκτώβριο του 2004 η Hynix χρησιμοποίησε τα έσοδα από την πώληση της System IC για την εφαρμογή σχεδίου εξαγοράς, εγκεκριμένου από το CFIC, σύμφωνα με το οποίο η Hynix «επανεξαγόρασε» τα χρέη της προς τους πιστωτές της με έκπτωση. Στην πράξη, η Hynix προσφέρθηκε να αποπληρώσει το χρέος της νωρίτερα, με μειωμένο όμως επιτόκιο. Μια δεύτερη εξαγορά με μετρητά πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2004. Ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι οι εν λόγω με έκπτωση εξαγορές με μετρητά συνιστούσαν αντισταθμίσιμη επιδότηση.

(70)

Οι πιστωτές που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην εξαγορά του Οκτωβρίου συμφώνησαν η Hynix να αποπληρώσει το 70 % του μη εγγυημένου χρέους και το 96 % του εγγυημένου χρέους της. Το προεξοφλητικό επιτόκιο για το μη εγγυημένο χρέος μειώθηκε σε 21,84 % για την εξαγορά του Δεκεμβρίου.

(71)

Από τα διαθέσιμα στοιχεία αποδεικνύεται ότι η συμμετοχή στις εξαγορές με μετρητά ήταν εθελούσια. Επιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η συμπεριφορά των συμμετεχόντων πιστωτών ήταν παράλογη από εμπορική άποψη καθώς η έκπτωση στο μη εγγυημένο χρέος αντισταθμίστηκε από την πρόωρη αποπληρωμή και, συνεπώς, από τη χρονική αξία του χρήματος. Συνεπώς, οι εξαγορές με μετρητά δεν θεωρούνται επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 2 του βασικού κανονισμού.

(72)

Ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι οι ΔΑΚ επεφύλαξαν προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση στη Hynix αποφεύγοντας να αναγνωρίσουν ως εισόδημα τα κέρδη από τη μετοχοποίηση στη νέα αναδιάρθρωση. Αν και λόγω του ύψους των ζημιών της το 2003, η Hynix δεν θα απαιτούνταν να καταβάλει εταιρικό φόρο ακόμη κι αν το κέρδος από την ανταλλαγή αναγνωριζόταν ως εισόδημα, ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι η Hynix αποκόμισε όφελος επειδή, με τη μη αναγνώριση του κέρδους, δεν μειώθηκαν οι μεταφερόμενες σε επόμενα οικονομικά έτη ζημίες της, γεγονός που της έδωσε τη δυνατότητα να τις αντισταθμίσει έναντι φορολογητέων κερδών το 2005, όταν επανήλθε στην κερδοφορία.

(73)

Η εικαζόμενη προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση είναι απόρροια αναβολής τροποποίησης του νόμου, με την οποία οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εθελούσια αναδιάρθρωση, όπως η Hynix, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κέρδη από μετοχοποιήσεις στο φορολογητέο εισόδημα. Ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι οι ΔΑΚ σκόπευαν αρχικά η τροποποίηση αυτή της νομοθεσίας να αρχίσει να ισχύει το Μάρτιο 2003, οπότε τα κέρδη της Hynix από τη μετοχοποίηση στο πλαίσιο της νέας αναδιάρθρωσης θα χαρακτηρίζονταν ως φορολογητέο εισόδημα. Ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι οι ΔΑΚ, έπειτα από διαμαρτυρίες μίας τουλάχιστον από τις τρεις εταιρείες που θίγονταν άμεσα από την τροποποίηση αυτή του νόμου, στις οποίες περιλαμβάνονταν η Hynix, ανέβαλαν την έναρξη ισχύος της νέας αυτής διάταξης για την 1η Ιανουαρίου 2004. Η Hynix ισχυρίστηκε ότι η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της νέας διάταξης έγινε όταν οι ΔΑΚ αντιλήφθηκαν ότι η άμεση έναρξη ισχύος της διάταξης θα ήταν αντίθετη με τις αρχές της μη αναδρομικότητας και την καθιερωμένη πρακτική να τοποθετείται η έναρξη ισχύος των φορολογικών διατάξεων στην αρχή του φορολογικού έτους.

(74)

Ο κοινοτικός κλάδος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του στις παρατηρήσεις που υπέβαλε μετά τη γνωστοποίηση των ουσιωδών πραγματικών γεγονότων και των πορισμάτων της έρευνας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πρόθεση των ΔΑΚ ήταν να εξασφαλιστεί η μη φορολόγηση των κερδών της Hynix από τη μετοχοποίηση ή ότι η εικαζόμενη προτιμησιακή μεταχείριση ήταν ατομικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 του βασικού κανονισμού. Επιπλέον, είναι αμφίβολο αν η Hynix προσπορίστηκε οποιοδήποτε όφελος από την εν λόγω φορολογική απαλλαγή, δεδομένου του ύψους των καθαρών λειτουργικών της ζημιών και του γεγονότος ότι αυτές μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενο οικονομικό έτος μόνο για διάστημα πέντε ετών. Το 2005 η Hynix επανήλθε τελικά στην κερδοφορία, οι ζημίες της όμως ήταν τέτοιες ώστε, ακόμη κι αν τα κέρδη της από τη μετοχοποίηση χαρακτηρίζονταν ως φορολογητέο εισόδημα, οι εναπομένουσες προς μεταφορά ζημίες ήταν υπεραρκετές για την απορρόφηση των κερδών 2005 και, επομένως, η Hynix δεν θα αποκόμιζε όφελος κατά τη διάρκεια (ή πριν) από την ΠΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι το όφελος από τη μετοχοποίηση αντισταθμίστηκε «ακαθάριστα», δηλαδή χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε δυνητική φορολογική επίπτωση, τα οφέλη από μια τέτοια προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση έχουν ήδη ληφθεί υπόψη και τυχόν εκ νέου αντιστάθμιση θα σήμαινε διπλό υπολογισμό. Συνεπώς, η φορολογική μεταχείριση της Hynix από τις ΔΑΚ στο θέμα της μετοχοποίησης δεν θεωρείται επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 2 του βασικού κανονισμού.

(75)

Τον Ιούλιο του 2005 η Hynix αναχρηματοδότησε το ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων KRW χρέος της και απαγκιστρώθηκε νωρίτερα από το CRPA. Η αναχρηματοδότηση περιλάμβανε προθεσμιακό δάνειο ύψους 500 εκατ. USD, που συνήφθη με την έκδοση ομολόγων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και 250 δις KRW και συμφωνία ανανεώσιμης πίστωσης ύψους 550 εκατ. USD με τη συμμετοχή κορεατικών και ξένων τραπεζών («αναχρηματοδότηση Ιουλίου 2005»). Ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι η αναχρηματοδότηση του Ιουλίου 2005 συνιστά περαιτέρω επιδότηση, καθώς η Hynix εξακολουθούσε να είναι μια υπερχρεωμένη εταιρεία χωρίς δυνατότητες χρηματοδότησης από την αγορά.

(76)

Τον Ιούλιο του 2005 η Hynix ήταν μια πολύ υγιέστερη εταιρεία, αν και ακόμη με υψηλά επίπεδα δανεισμού. Είχε επιστρέψει στην κερδοφορία και η πιστοληπτική της κατάταξη ήταν BBB+. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι όροι της χρηματοδότησης από τις κορεατικές τράπεζες δεν ήταν ασυνεπείς με την πιστοληπτική της κατάταξη. Ακόμη, ο βαθμός συμμετοχής των ξένων τραπεζών αποτελεί υποστηρικτικό στοιχείο του ισχυρισμού της Ηynix ότι η αναχρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε με εμπορικούς όρους. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν στοιχεία παρέμβασης στις κορεατικές τράπεζες σε σχέση με τα δάνεια που έλαβε η Hynix με την εν λόγω αναχρηματοδότηση. Συνεπώς, η αναχρηματοδότηση του Ιουλίου 2005 δεν θεωρείται επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 2 του βασικού κανονισμού.

XII.   Συμπέρασμα σχετικά με τα μέτρα

(77)

Το όφελος από τις επιδοτήσεις που αντισταθμίστηκαν στην αρχική έρευνα κρίθηκε ότι ελήφθη την 1η Ιανουαρίου 2001 και κατανεμήθηκε σε μια περίοδο πέντε ετών, η οποία αντιστοιχούσε στην κανονική περίοδο απόσβεσης στοιχείο του ενεργητικού στον κλάδο των ημιαγωγών.

(78)

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην αρχική έρευνα αφορούσαν εφάπαξ, μη επαναλαμβανόμενες επιδοτήσεις, που κατανέμονταν σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Δεδομένου ότι η εν λόγω περίοδος κατανομής θεωρείται ότι αρχίζει από τη χρονική στιγμή πραγματικής απολαβής του οφέλους, κρίνεται ότι η ισχύς των μέτρων που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό οριστικού δασμού έληξε την 1η Ιανουαρίου 2006. Δεδομένου ότι η μετακύλιση χρέους και η κεφαλαιοποίηση τόκων του Δεκεμβρίου 2002 έπαυσαν να προσπορίζουν όφελος στη Hynix στις 13 Ιουλίου 2005 και η μετοχοποίηση του Δεκεμβρίου 2002 έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007, τα μέτρα θα πρέπει να καταργηθούν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 και να περατωθεί η διαδικασία.

(79)

Συνεπώς, οι οριστικοί αντισταθμιστικοί δασμοί που καταβλήθηκαν ή καταχωρήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1480/2003 για τις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων γνωστών ως DRAM (δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης), τα οποία κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές της τεχνολογίας παραγωγής ημιαγωγών μετάλλου-οξειδίου [metal oxide-semiconductors (MOS)], συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών τύπων MOS (CMOS), όλων των τύπων, πυκνοτήτων, παραλλαγών, ταχύτητας προσπέλασης, διαμόρφωσης, περιβλήματος ή πλαισίου, κ.λπ., καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 πρέπει να επανεισπραχθούν ή να επιστραφούν.

(80)

Η Hynix, οι ΔΑΚ, ο κοινοτικός κλάδος και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων πρόκειται να προταθεί η κατάργηση των ισχυόντων μέτρων και η περάτωση της διαδικασίας και τους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Όπου κρινόταν σκόπιμο, οι παρατηρήσεις αυτές παρέπεμπαν στα τμήματα του παρόντος κανονισμού που αφορούσαν ειδικά το αναφερόμενο ζήτημα.

(81)

Για την επανείσπραξη ή επιστροφή πρέπει να υποβληθεί αίτηση στις εθνικές τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία.

(82)

Στις παρατηρήσεις του, ο κοινοτικός κλάδος ισχυριζόταν επίσης ότι τα μέτρα θα έπρεπε να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να λήξουν τον Αύγουστο του 2008, πέντε χρόνια μετά την επιβολή των οριστικών μέτρων για να αντισταθμιστούν οι αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις, επικαλούμενος προς επίρρωση του ισχυρισμού του το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού. Ωστόσο, το άρθρο 19 προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα κατάργησης μέτρων αν η διατήρησή τους σε ισχύ δεν είναι πλέον απαραίτητη για την εξουδετέρωση των συνεπειών της επιδότησης. Επιπλέον, το άρθρο 15 του βασικού κανονισμού, το οποίο προβλέπει τη βάση για την επιβολή μέτρων, αναφέρει ότι μπορούν να επιβληθούν μέτρα —και κατ’ αναλογία, να διατηρηθούν— «εκτός εάν η επιδότηση ή οι επιδοτήσεις ανακληθούν ή αποδεικνύεται ότι οι επιδοτήσεις δεν προσπορίζουν πλέον κανένα όφελος στους εξαγωγείς που τις λαμβάνουν». Δεδομένου ότι από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιδοτήσεις που δόθηκαν στη Hynix έπαυσαν να προσπορίζουν οφέλη, τα μέτρα δεν μπορούν να διατηρηθούν σε ισχύ και ο ισχυρισμός του κοινοτικού κλάδου πρέπει να απορριφθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο αντισταθμιστικός δασμός που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων γνωστών ως DRAM (δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης), που κατασκευάζονται με παραλλαγές της τεχνολογίας ημιαγωγών μεταλλικών οξειδίων (MOS), συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών τύπων MOS (CMOS), όλων των τύπων, πυκνοτήτων, παραλλαγών, ταχύτητας προσπέλασης, διαμόρφωσης, περιβλήματος ή πλαισίου κ.λπ., καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1480/2003 καταργείται από τις 31 Δεκεμβρίου 2007 και η διαδικασία περατώνεται.

Άρθρο 2

Οι οριστικοί αντισταθμιστικοί δασμοί που πληρώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1480/2003, από την 31η Δεκεμβρίου 2007, πρέπει να επανεισπραχθούν ή να επιστραφούν, σύμφωνα με το άρθρο 236 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (10). Για την επανείσπραξη ή επιστροφή πρέπει να υποβληθεί αίτηση στις εθνικές τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. ŽERJAV


(1)  ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 212 της 22.8.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2116/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 7).

(3)  ΕΕ L 102 της 24.4.2003, σ. 7.

(4)  WT/DS299/R European Communities – Countervailing Measures on Dynamic Random Access Memory Chips from Korea, που εκδόθηκε στις 3 Αυγούστου 2005.

(5)  ΕΕ L 103 της 12.4.2006, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 67 της 18.3.2006, σ. 16.

(7)  Kangwon Lee, CEO της KEB «I will not tell», Maeil Business Newspaper, 23 Αυγούστου 2002.

(8)  Έκθεση της ειδικής ομάδας ΕΚ-Κορέας για τις DRAM, παράγραφος 7.212.

(9)  Έκθεση WT/DS336/R της ειδικής ομάδας Ιαπωνίας –Κορέας για τις DRAM παράγραφοι 7.283 – 7.298.

(10)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


9.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 321/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Απριλίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Απριλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

74,4

MA

52,4

TN

115,9

TR

98,1

ZZ

85,2

0707 00 05

EG

178,8

MA

101,8

TR

132,4

ZZ

137,7

0709 90 70

MA

80,5

TR

98,4

ZZ

89,5

0805 10 20

EG

55,5

IL

56,2

MA

55,1

TN

53,2

TR

64,5

US

54,1

ZZ

56,4

0805 50 10

AR

117,4

TR

132,8

ZA

125,5

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

91,8

BR

85,2

CA

97,5

CL

83,8

CN

90,7

MK

50,7

US

117,7

UY

45,1

ZA

73,1

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

83,5

CL

95,4

CN

57,9

UY

89,6

ZA

103,7

ZZ

86,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


ΟΔΗΓΙΕΣ

9.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/15


ΟΔΗΓΊΑ 2008/47/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Απριλίου 2008

για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) (1), και ιδίως το άρθρο 5 και το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τεχνική πρόοδος και η καινοτομία κατέστησαν εφικτή την προώθηση στην αγορά ενός αυξανόμενου αριθμού συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) με πολύπλοκο τεχνικό σχεδιασμό και χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα παραδοσιακά. Ωστόσο, οι διατάξεις της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ δεν επαρκούν για να εγγυηθούν υψηλό επίπεδο ασφαλείας για αυτού του είδους τις μη παραδοσιακές συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ). Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός των μη παραδοσιακών συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις ασφαλείας της οδηγίας, που είναι προσαρμοσμένες στο γνωστό σχεδιασμό των παραδοσιακών συσκευών αερολυμάτων. Συνεπώς, απαιτείται η διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνων από τον κατασκευαστή, προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς όλες οι πτυχές που αφορούν την ασφάλεια.

(2)

Όπου απαιτείται, η ανάλυση κινδύνων πρέπει να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο που προκύπτει από την εισπνοή του αερολύματος που εκχέεται από τη σχετική συσκευή υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους των σταγονιδίων και της κατανομής τους σε συνδυασμό με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του περιεχομένου, δεδομένου ότι η εισπνοή μικρών σταγονιδίων αερολύματος ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του χρήστη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης, ακόμη και αν η συσκευή αερολύματος είναι κατάλληλα ταξινομημένη και επισημασμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (2).

(3)

Η ρήτρα διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ εφαρμόστηκε από ένα κράτος μέλος. Το μέτρο διασφάλισης που εγκρίθηκε δικαιολογείται ενόψει του κινδύνου ευφλεκτότητας που εγκυμονούν, υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, οι ουσίες που περιέχονται στη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ).

(4)

Ο τρέχων ορισμός του εύφλεκτου περιεχομένου δεν επαρκεί για να εγγυηθεί υψηλό επίπεδο ασφαλείας σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα, αν και ορισμένα είδη περιεχομένου που διαχέονται από τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) δεν προσδιορίζονται ως «εύφλεκτα» βάσει των κριτηρίων που παρατίθενται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (3), ενδέχεται όμως να προκαλέσουν ανάφλεξη υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ). Επιπλέον, τα τρέχοντα κριτήρια ευφλεκτότητας αφορούν μόνο τις χημικές ουσίες και τα παρασκευάσματα και δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ειδικές φυσικές συνθήκες ενός αερολύματος ή τις ειδικές συνθήκες χρήσης.

(5)

Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ), τα νέα κριτήρια ταξινόμησης της ευφλεκτότητας των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει, επίσης, να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διάχυση του περιεχομένου των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) καθώς και τις ειδικές συνθήκες χρήσης των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) και όχι μόνο τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του ίδιου του περιεχομένου.

(6)

Οι επί του παρόντος ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ απαιτούν κάθε πλήρης με αερόλυμα συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) να βυθίζεται εντός λουτρού θερμού ύδατος προκειμένου να αξιολογηθεί η στεγανότητά της και η αντοχή της στη ρήξη. Ωστόσο, οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) που είναι ευαίσθητες στη ζέστη δεν αντέχουν σε αυτή τη δοκιμή. Η τεχνολογική πρόοδος κατέστησε εφικτή την πραγματοποίηση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμής για την οριστική αξιολόγηση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) όσον αφορά την αντίσταση στη ρήξη και τη στεγανότητα, οι οποίες εγγυώνται το ίδιο επίπεδο ασφαλείας.

(7)

Οι επί του παρόντος ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ προβλέπουν τη δυνατότητα χρήσης συστήματος δοκιμής που επιτρέπει να λαμβάνεται αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο του λουτρού ύδατος, με συναίνεση της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας. Όμως, η εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην πράξη και, συνεπώς, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Κατά συνέπεια, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς παράγοντες να επωφεληθούν από την τεχνολογική πρόοδο χωρίς να υποβαθμίσουν το ισχύον επίπεδο ασφάλειας, εγγυώμενοι το κατάλληλο επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, είναι απαραίτητο οι εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμής να εγκρίνονται, αντί από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας, από τις σχετικές αρμόδιες αρχές που ορίζουν τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (4).

(8)

Δημιουργήθηκαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια μετά τη ρήξη και διαρροή μεταλλικών συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) που θερμάνθηκαν σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε περιπτώσεις αυτοκινήτων που ήταν εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να περιοριστεί το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης στην ίδια τιμή για όλους τους τύπους συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ).

(9)

Οι περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον και μη εύφλεκτοι προωστικοί παράγοντες είναι τα συμπιεσμένα αέρια. Ωστόσο, η απώλεια, στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, της πίεσης των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) που χρησιμοποιούν συμπιεσμένα αέρια έχει συνήθως ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση του περιεχομένου τους. Ως εκ τούτου, η χρήση συμπιεσμένων αερίων ως προωστικών παραγόντων πρέπει να ενθαρρύνεται μέσω της αύξησης της μέγιστης εσωτερικής πίεσης των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ), στο βαθμό που δεν διακυβεύεται η ασφάλεια του καταναλωτή.

(10)

Συνεπώς, η οδηγία 75/324/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή της οδηγίας για τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) στην τεχνική πρόοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 75/324/ΕΟΚ τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 29 Οκτωβρίου 2009 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 29 Απριλίου 2010.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(2)  ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3).

(3)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 854· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 281).

(4)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 4.11.2006, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η οδηγία 75/324/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 8, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α.   Σε περίπτωση που μια συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) περιέχει εύφλεκτα συστατικά όπως ορίζεται στο σημείο 1.8 του παραρτήματος, αλλά η συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) δεν θεωρείται “εύφλεκτη” ή “εξαιρετικά εύφλεκτη” σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 1.9 του παραρτήματος, η ποσότητα του εύφλεκτου υλικού που περιέχεται στη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) πρέπει να δηλώνεται κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στην ετικέτα με τη φράση: “περιέχει εύφλεκτα συστατικά σε αναλογία X % κατά μάζα”.».

2.

Το άρθρο 9α καταργείται.

3.

Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 1.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.8.   Εύφλεκτα συστατικά

Το περιεχόμενο αερολυμάτων θεωρείται εύφλεκτο εάν περιέχει συστατικό το οποίο έχει ταξινομηθεί ως εύφλεκτο:

α)

εύφλεκτο υγρό σημαίνει υγρό που έχει σημείο ανάφλεξης έως 93 °C·

β)

εύφλεκτο στερεό σημαίνει στερεή ουσία ή μείγμα το οποίο είναι άμεσα αναφλέξιμο ή μπορεί να προκαλέσει ή να συμβάλει στην πρόκληση φωτιάς ως αποτέλεσμα τριβής. Άμεσα καύσιμα στερεά είναι ουσίες ή μείγματα με μορφή κόνεως, κόκκων ή αλοιφής τα οποία είναι επικίνδυνα εάν αναφλέγονται εύκολα μέσω σύντομης επαφής με πηγή ανάφλεξης, όπως αναμμένο σπίρτο, και εάν η φλόγα διαχέεται με ταχύτητα·

γ)

εύφλεκτο αέριο σημαίνει αέριο ή μείγμα αερίων που έχει περιοχή ανάφλεξης με τον αέρα στους 20 °C και κανονική πίεση 1,013 bar.

Ο ορισμός αυτός δεν καλύπτει πυροφορικές ουσίες και μείγματα, αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα ή ουσίες και μείγματα που αντιδρούν με το νερό, τα οποία δεν αποτελούν ποτέ περιεχόμενο αερολύματος.».

β)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 1.9:

«1.9.   Εύφλεκτα αερολύματα

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένα αερόλυμα θεωρείται “μη εύφλεκτο”, “εύφλεκτο” ή “εξαιρετικά εύφλεκτο” ανάλογα με τη χημική θερμότητα καύσης και την κατά μάζα περιεκτικότητα σε εύφλεκτα συστατικά, ως εξής:

α)

το αερόλυμα ταξινομείται ως “εξαιρετικά εύφλεκτο” εάν περιέχει 85 % ή περισσότερο εύφλεκτα συστατικά και η χημική θερμότητα καύσης υπερβαίνει ή είναι ίση με 30 kJ/g·

β)

το αερόλυμα ταξινομείται ως “μη εύφλεκτο” εάν περιέχει 1 % ή λιγότερο εύφλεκτα συστατικά και η χημική θερμότητα καύσης είναι μικρότερη από 20 kJ/g·

γ)

όλα τα λοιπά αερολύματα θα υποβάλλονται στις ακόλουθες διαδικασίες ταξινόμησης ευφλεκτότητας ή ταξινομούνται ως “εξαιρετικά εύφλεκτα”. Η δοκιμή απόστασης ανάφλεξης, η δοκιμή κλειστού χώρου και η δοκιμή ευφλεκτότητας αφρού πρέπει να συμμορφώνονται με το σημείο 6.3.

1.9.1.   Εύφλεκτα αερολύματα ψεκασμού

Στην περίπτωση των αερολυμάτων ψεκασμού, η ταξινόμηση πραγματοποιείται λαμβανομένης υπόψη της χημικής θερμότητας καύσης και βάσει των αποτελεσμάτων της δοκιμής απόστασης ανάφλεξης, ως εξής:

α)

εάν η χημική θερμότητα καύσης είναι μικρότερη από 20 kJ/g:

i)

το αερόλυμα ταξινομείται ως “εύφλεκτο” εάν η ανάφλεξη συμβαίνει σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από 15 cm αλλά μικρότερη από 75 cm·

ii)

το αερόλυμα ταξινομείται ως “εξαιρετικά εύφλεκτο” εάν η ανάφλεξη συμβαίνει σε απόσταση 75 cm ή μεγαλύτερη·

iii)

εάν δεν συμβαίνει ανάφλεξη κατά τη δοκιμή απόστασης ανάφλεξης, πραγματοποιείται η δοκιμή κλειστού χώρου και, σε αυτή την περίπτωση, το αερόλυμα ταξινομείται ως “εύφλεκτο” εάν ο χρόνος είναι μικρότερος ή ίσος με 300 s/m3 ή η πυκνότητα ανάφλεξης είναι μικρότερη ή ίση με 300 g/m3. Διαφορετικά, το αερόλυμα ταξινομείται ως “μη εύφλεκτο”·

β)

εάν η χημική θερμότητα καύσης είναι ίση ή μεγαλύτερη από 20 kJ/g, το αερόλυμα ταξινομείται ως “εξαιρετικά εύφλεκτο” εάν η ανάφλεξη συμβαίνει σε απόσταση 75 cm ή περισσότερο. Διαφορετικά, το αερόλυμα ταξινομείται ως “εύφλεκτο”.

1.9.2.   Αερολύματα εύφλεκτου αφρού

Στην περίπτωση αερολυμάτων αφρού, η ταξινόμηση πραγματοποιείται βάσει των αποτελεσμάτων της δοκιμής ευφλεκτότητας αφρού.

α)

Το προϊόν αερολύματος ταξινομείται ως “εξαιρετικά εύφλεκτο”, εάν:

i)

το ύψος της φλόγας είναι 20 cm ή περισσότερο και η διάρκεια της φλόγας είναι 2 s ή περισσότερο,

ή

ii)

το ύψος της φλόγας είναι 4 cm ή περισσότερο και η διάρκεια της φλόγας είναι 7 s ή περισσότερο.

β)

Το προϊόν αερολύματος που δεν πληροί τα κριτήρια του στοιχείου α) ταξινομείται ως “εύφλεκτο” εάν το ύψος της φλόγας είναι 4 cm ή περισσότερο και η διάρκεια της φλόγας είναι 2 s ή περισσότερο.».

γ)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 1.10:

«1.10.   Χημική θερμότητα καύσης

Η χημική θερμότητα καύσης ΔΗc καθορίζεται είτε

α)

βάσει αναγνωρισμένων κανόνων της τεχνολογίας, οι οποίοι περιγράφονται π.χ. σε πρότυπα όπως το ASTM D 240, ISO 13943 86.1 έως 86.3 και το NFPA 30B ή βρίσκονται σε επιστημονικά έγκριτη βιβλιογραφία

ή

β)

εφαρμόζοντας την ακόλουθη μέθοδο υπολογισμού:

Η χημική θερμότητα καύσης (ΔΗc), σε kilojoule ανά γραμμάριο (kJ/g), μπορεί να υπολογιστεί ως το γινόμενο της θεωρητικής θερμότητας καύσης (ΔΗcomb) και μιας αποδοτικότητας καύσης, συνήθως μικρότερης από 1,0 (μια τυπική αποδοτικότητα καύσης είναι 0,95 ή 95 %).

Για σύνθετο αερόλυμα, η χημική θερμότητα καύσης είναι το άθροισμα των σταθμισμένων θερμοτήτων καύσης κάθε μεμονωμένου συστατικού, ως εξής:

Formula

όπου:

ΔΗc

=

χημική θερμότητα καύσης (kJ/g) του προϊόντος,

wi%

=

μάζα του συστατικού στο προϊόν,

ΔΗc(i)

=

ειδική θερμότητα καύσης (kJ/g) του συστατικού i στο προϊόν.

Ο υπεύθυνος για την εμπορία της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ) πρέπει να περιγράφει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χημικής θερμότητας καύσης σε έγγραφο το οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε επίσημη γλώσσα της Κοινότητας στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ετικέτα σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 8 παράγραφος 1, εάν η χημική θερμότητα καύσης χρησιμοποιείται ως παράμετρος για την αξιολόγηση της ευφλεκτότητας των αερολυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.».

δ)

Η ακόλουθη διάταξη προστίθεται μετά το σημείο 2 «Γενικές διατάξεις» και πριν από το σημείο 2.1:

«Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παραρτήματος για τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο ευφλεκτότητας και πίεσης, ο υπεύθυνος για την εμπορία των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) υποχρεούται να αναλύει τους κινδύνους προκειμένου να προσδιορίζει αυτούς που ισχύουν για τις δικές του συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ). Όπου απαιτείται, η εν λόγω ανάλυση περιλαμβάνει εξέταση των κινδύνων που προκύπτουν από την εισπνοή του αερολύματος που εκχέεται από τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, λαμβανομένης υπόψη της κατανομής του μεγέθους των σταγονιδίων σε συνδυασμό με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του περιεχομένου. Στη συνέχεια, πρέπει να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να ελέγχει τη συσκευή και, εάν απαιτείται, να συντάσσει ειδικές δηλώσεις σχετικά με τη χρήση της, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυσή του.».

ε)

Στο σημείο 2.2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αερόλυμα ταξινομείται ως “εύφλεκτο” ή “εξαιρετικά εύφλεκτο” βάσει των κριτηρίων του σημείου 1.9:

το σύμβολο της φλόγας, σύμφωνα με το μοντέλο στο παράρτημα II της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ,

η ένδειξη “εύφλεκτο” ή “εξαιρετικά εύφλεκτο”, ανάλογα με την ταξινόμηση του αερολύματος ως “εύφλεκτου” ή “εξαιρετικά εύφλεκτου”.».

στ)

Στο σημείο 2.3, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

ανεξαρτήτως του περιεχομένου της, οποιεσδήποτε πρόσθετες προφυλάξεις χειρισμού που προειδοποιούν τους καταναλωτές σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν. Εάν η συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) συνοδεύεται από χωριστές οδηγίες χρήσης, σε αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται αυτού του είδους οι προφυλάξεις χειρισμού·

β)

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αερόλυμα ταξινομείται ως “εύφλεκτο” ή ως “εξαιρετικά εύφλεκτο” σύμφωνα με τα κριτήρια του σημείου 1.9, οι ακόλουθες προειδοποιήσεις:

οι φράσεις οδηγιών προφύλαξης S2 και S16 που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ,

“μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα”.».

ζ)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 2.4:

«2.4.   Όγκος της υγρής φάσης

Ο όγκος της υγρής φάσης στους 50 °C δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 % της καθαρής χωρητικότητας.».

η)

Το σημείο 3.1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.1.2.   Πλήρωση

Στους 50 °C, η πίεση στη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 bar.

Ωστόσο, εάν το αερόλυμα δεν περιέχει αέριο ή μείγμα αερίων με περιοχή ανάφλεξης με τον αέρα στους 20 °C και κανονική πίεση 1,013 bar, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση στους 50 °C είναι 13,2 bar.».

θ)

Τα σημεία 3.1.3, 4.1.5 και 4.2.4 διαγράφονται.

ι)

Το σημείο 6.1.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.1.4.   Τελικός έλεγχος πεπληρωμένων συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ)

6.1.4.1.   Οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) υποβάλλονται σε μία από τις ακόλουθες μεθόδους τελικής δοκιμής.

α)   Δοκιμή λουτρού θερμού ύδατος

Κάθε πεπληρωμένη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) εμβαπτίζεται εντός λουτρού θερμού ύδατος.

i)

Η θερμοκρασία του λουτρού ύδατος και η διάρκεια της δοκιμής είναι τέτοια ώστε η εσωτερική πίεση να φθάνει την πίεση που θα ασκούνταν από το περιεχόμενό της σε ομοιογενή θερμοκρασία 50 °C.

ii)

Κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) που παρουσιάζει ορατή και μόνιμη παραμόρφωση ή διαρροή πρέπει να απορρίπτεται.

β)   Θερμές μέθοδοι τελικής δοκιμής

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι για τη θέρμανση του περιεχομένου των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ), εφόσον υπάρχει εγγύηση ότι η πίεση και η θερμοκρασία σε κάθε πεπληρωμένη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) φθάνουν τις τιμές που απαιτούνται για τη δοκιμή λουτρού θερμού ύδατος και οι παραμορφώσεις και διαρροές ανιχνεύονται με την ίδια ακρίβεια με αυτήν της δοκιμής λουτρού θερμού ύδατος.

γ)   Ψυχρές μέθοδοι τελικής δοκιμής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική ψυχρή μέθοδος τελικής δοκιμής, εάν αυτή είναι σύμφωνη με τους όρους μιας άλλης μεθόδου, εναλλακτικής ως προς τη δοκιμή λουτρού θερμού ύδατος για συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), που αναφέρεται στο σημείο 6.2.4.3.2.2 του παραρτήματος Α της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

6.1.4.2.   Για συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) το περιεχόμενο των οποίων υφίσταται φυσικό ή χημικό μετασχηματισμό ο οποίος μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της πίεσής τους μετά την πλήρωση και πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να εφαρμόζονται ψυχρές μέθοδοι τελικής δοκιμής σύμφωνα με το σημείο 6.1.4.1 στοιχείο γ).

6.1.4.3.   Στην περίπτωση μεθόδων δοκιμής σύμφωνα με το σημείο 6.1.4.1 στοιχεία β) και γ):

α)

η μέθοδος δοκιμής πρέπει να εγκρίνεται από αρμόδια αρχή·

β)

ο υπεύθυνος για την εμπορία των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να υποβάλλει αίτηση έγκρισης σε αρμόδια αρχή. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τον τεχνικό φάκελο όπου περιγράφεται η μέθοδος·

γ)

ο υπεύθυνος για την εμπορία των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει, για λόγους εποπτείας, να διατηρεί την έγκριση της αρμόδιας αρχής, τον τεχνικό φάκελο όπου περιγράφεται η μέθοδος και, εάν απαιτείται, εκθέσεις ελέγχου άμεσα διαθέσιμες στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ετικέτα σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 8 παράγραφος 1·

δ)

ο τεχνικός φάκελος πρέπει να συντάσσεται σε επίσημη γλώσσα της Κοινότητας ή πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού·

ε)

“αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρχή που ορίζεται σε κάθε κράτος μέλος βάσει της οδηγίας 94/55/ΕΚ.».

ια)

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 6.3:

«6.3.   Δοκιμές ευφλεκτότητας αερολυμάτων

6.3.1.   Δοκιμή απόστασης ανάφλεξης για αερολύματα ψεκασμού

6.3.1.1.   Εισαγωγή

6.3.1.1.1.

Αυτό το πρότυπο δοκιμής περιγράφει τη μέθοδο για τον καθορισμό της απόστασης ανάφλεξης αερολύματος ψεκασμού προκειμένου να αξιολογηθεί ο συναφής κίνδυνος φλόγας. Το αερόλυμα ψεκάζεται προς την κατεύθυνση μιας πηγής ανάφλεξης σε διαστήματα απόστασης 15 cm προκειμένου να παρατηρηθεί εάν λαμβάνει χώρα ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη. Η ανάφλεξη και η συντηρούμενη ανάφλεξη ορίζονται ως η διατήρηση σταθερής φλόγας για τουλάχιστον 5 s. Η πηγή ανάφλεξης ορίζεται ως καυστήρας αερίου με μπλε, μη φωτεινή φλόγα ύψους 4-5 cm.

6.3.1.1.2.

Η δοκιμή αυτή αφορά προϊόντα αερολυμάτων με απόσταση ψεκασμού 15 cm ή περισσότερο. Τα προϊόντα αερολυμάτων με απόσταση ψεκασμού λιγότερο από 15 cm, όπως αφροί, μους, γέλες (τζελ) και πολτοί ή αυτά που διαθέτουν βαλβίδα μέτρησης, αποκλείονται από αυτή τη δοκιμή. Τα προϊόντα αερολυμάτων που εκχέουν αφρό, μους, γέλες (τζελ) ή πολτούς υποβάλλονται σε έλεγχο βάσει της δοκιμής ευφλεκτότητας αφρού αερολύματος.

6.3.1.2.   Συσκευές και υλικό

6.3.1.2.1.

Απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός:

Λουτρό ύδατος διατηρούμενο σε θερμοκρασία 20 °C

ακρίβεια έως ± 1 °C

Βαθμονομημένες εργαστηριακές ζυγαριές

ακρίβεια έως ± 0,1 g

Χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης)

ακρίβεια έως ± 0,2 s

Βαθμονομημένος γνώμονας, βάση στήριξης και σφιγκτήρας

βαθμίδες σε cm

Καυστήρας αερίου με βάση στήριξης και σφιγκτήρα

 

Θερμόμετρο

ακρίβεια έως ± 1 °C

Υγρόμετρο

ακρίβεια έως ± 5 %

Μετρητής πίεσης

ακρίβεια έως ± 0,1 bar

6.3.1.3.   Διαδικασία

6.3.1.3.1.   Γενικές απαιτήσεις

6.3.1.3.1.1.

Πριν από τη δοκιμή, κάθε συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) ρυθμίζεται και, κατόπιν, γίνεται προέγχυση με εκκένωση για περίπου 1 s. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η απομάκρυνση του μη ομοιογενούς υλικού από τον σίφωνα.

6.3.1.3.1.2.

Οι οδηγίες χρήσης τηρούνται αυστηρά, συμπεριλαμβανομένου του εάν η συσκευή προορίζεται για χρήση στην όρθια ή την αντεστραμμένη θέση. Όταν απαιτείται ανακίνηση, ανακινήστε αμέσως πριν από τη δοκιμή.

6.3.1.3.1.3.

Η δοκιμή εκτελείται σε αεριζόμενο περιβάλλον χωρίς ρεύματα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 20 °C ± 5 °C και τη σχετική υγρασία στην περιοχή 30-80 %.

6.3.1.3.1.4.

Κάθε συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) θα ελέγχεται:

α)

όταν είναι πλήρης σύμφωνα με το σύνολο της διαδικασίας, με τον καυστήρα αερίου στην περιοχή απόστασης 15-90 cm από τον ενεργοποιητή του δοχείου αερολύματος·

β)

όταν η ονομαστική πλήρωση είναι 10–12 % (% κατά μάζα) μόνο μία δοκιμή, είτε σε απόσταση 15 cm από τον ενεργοποιητή όταν το σπρέι από ένα πλήρες δοχείο δεν ανεφλέγη καθόλου, ή στην ίδια απόσταση ανάφλεξης φλόγας του σπρέι ενός πλήρους δοχείου συν 15 cm.

6.3.1.3.1.5.

Στη διάρκεια της δοκιμής, το δοχείο τοποθετείται όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες της ετικέτας. Αναλόγως τοποθετείται και η πηγή ανάφλεξης.

6.3.1.3.1.6.

Η ακόλουθη διαδικασία απαιτεί τη δοκιμή του σπρέι σε διαστήματα απόστασης 15 cm μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή αερολύματος, στην περιοχή 15-90 cm. Είναι αποτελεσματικό να γίνεται εκκίνηση με απόσταση 60 cm μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή του αερολύματος. Η απόσταση μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή του αερολύματος αυξάνεται κατά 15 cm στην περίπτωση ανάφλεξης του ψεκαζόμενου υλικού σε απόσταση 60 cm. Η απόσταση μειώνεται κατά 15 cm στην περίπτωση που δεν λάβει χώρα ανάφλεξη με απόσταση 60 cm μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή του αερολύματος. Στόχος της διαδικασίας είναι ο προσδιορισμός της μέγιστης απόστασης μεταξύ του ενεργοποιητή του αερολύματος και της φλόγας του καυστήρα που προκαλεί συντηρούμενη ανάφλεξη του ψεκαζόμενου υλικού ή να καθοριστεί ότι δεν είναι εφικτή η ανάφλεξη σε απόσταση 15 cm μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή του αερολύματος.

6.3.1.3.2.   Διαδικασία δοκιμής

α)

Τουλάχιστον 3 πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) ανά προϊόν τίθενται σε θερμοκρασία 20 °C ± 1 °C με τουλάχιστον 95 % της συσκευής αερολύματος εμβαπτισμένη στο νερό για τουλάχιστον 30 min πριν από κάθε δοκιμή (εάν το αερόλυμα εμβαπτιστεί πλήρως, επαρκεί προετοιμασία 30 min)·

β)

συμμορφωθείτε με τις γενικές απαιτήσεις. Καταγράψτε τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος·

γ)

ζυγίστε μία συσκευή αερολύματος και σημειώστε τη μάζα της·

δ)

καθορίστε την εσωτερική πίεση και τον αρχικό ρυθμό εκροής στους 20 °C ± 1 °C [προκειμένου να εξαλείψετε τις ελαττωματικές ή τις μερικώς πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)]·

ε)

στηρίξτε τον καυστήρα αερίου σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια ή στερεώστε τον σε βάση στήριξης με σφιγκτήρα·

στ)

ανάψτε τον καυστήρα αερίου. Η φλόγα είναι μη φωτεινή και ύψους περίπου 4-5 cm·

ζ)

τοποθετήστε το στόμιο εξόδου του ενεργοποιητή στη συνιστώμενη απόσταση από τη φλόγα. Το αερόλυμα υποβάλλεται σε δοκιμή στη θέση στην οποία έχει καθοριστεί να χρησιμοποιείται, π.χ. όρθιο ή αντεστραμμένο·

η)

φέρτε στο ίδιο επίπεδο το στόμιο του ενεργοποιητή και τη φλόγα του καυστήρα, φροντίζοντας το στόμιο να είναι κατάλληλα στραμμένο προς και ευθυγραμμισμένο με τη φλόγα (βλέπε σχήμα 6.3.1.1). Το ψεκαζόμενο υλικό αποβάλλεται μέσα από το άνω ήμισυ της φλόγας·

Σχήμα 6.3.1.1

Image

θ)

πρέπει να συμμορφώνεστε με τις γενικές απαιτήσεις όσον αφορά την ανακίνηση της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ)·

ι)

ενεργοποιήστε τη βαλβίδα της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ), για να αποβάλετε το περιεχόμενό της για 5 s, εκτός εάν συμβεί ανάφλεξη. Εάν συμβεί ανάφλεξη, συνεχίστε να αποβάλλετε το περιεχόμενο και χρονομετρήστε τη διάρκεια της φλόγας για 5 s, από την έναρξη της ανάφλεξης·

ια)

σημειώστε στον παρεχόμενο πίνακα τα αποτελέσματα της ανάφλεξης για την απόσταση μεταξύ του καυστήρα αερίου και της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ)·

ιβ)

εάν δεν συμβεί ανάφλεξη στη διάρκεια του βήματος ι), το αερόλυμα υποβάλλεται σε δοκιμή υπό εναλλακτικούς προσανατολισμούς, π.χ. αντεστραμμένο για προϊόντα όρθιας χρήσης, προκειμένου να ελεγχθεί εάν επιτυγχάνεται ανάφλεξη·

ιγ)

επαναλάβετε τα βήματα ζ) έως ιβ) δύο ακόμη φορές (συνολικά 3) για το ίδιο δοχείο στην ίδια απόσταση μεταξύ του καυστήρα αερίου και του ενεργοποιητή αερολύματος (αεροζόλ)·

ιδ)

επαναλάβετε τη διαδικασία δοκιμής για ακόμη δύο δοχεία αερολύματος του ίδιου προϊόντος στην ίδια απόσταση μεταξύ καυστήρα αερίου και ενεργοποιητή αερολύματος·

ιε)

επαναλάβετε τα βήματα ζ) έως ιδ) της διαδικασίας δοκιμής σε απόσταση μεταξύ 15 και 90 cm μεταξύ του ενεργοποιητή του δοχείου αερολύματος και της φλόγας του καυστήρα αερίου ανάλογα με το αποτέλεσμα κάθε δοκιμής (βλέπε, επίσης, 6.3.1.3.1.4 και 6.3.1.3.1.5)·

ιστ)

εάν δεν συμβεί ανάφλεξη στα 15 cm, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για αρχικώς πλήρη δοχεία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, επίσης, όταν επιτυγχάνεται ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη σε απόσταση 90 cm. Εάν δεν ήταν εφικτή η ανάφλεξη σε απόσταση 15 cm, σημειώστε ότι η ανάφλεξη δεν συνέβη. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ της φλόγας του καυστήρα και του ενεργοποιητή αερολύματος στην οποία παρατηρήθηκε ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη σημειώνεται ως “απόσταση ανάφλεξης”, σε όλες τις άλλες συνθήκες·

ιζ)

διεξάγεται, επίσης, μία δοκιμή σε 3 δοχεία ονομαστικής πλήρωσης 10-12 %. Τα δοχεία αυτά υποβάλλονται σε δοκιμή με απόσταση μεταξύ του ενεργοποιητή αερολύματος και της φλόγας του καυστήρα “την απόσταση ανάφλεξης φλόγας πλήρων δοχείων + 15 cm”·

ιη)

αδειάστε ένα δοχείο αερολύματος ονομαστικής πλήρωσης 10 – 12 % (κατά μάζα) με εκροές διάρκειας 30 s κατά μέγιστο. Διατηρήστε μεταξύ εκροών ελάχιστη χρονική περίοδο 300 s. Στη διάρκεια αυτής της ενδιάμεσης περιόδου οι συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) τοποθετούνται σε λουτρό ύδατος για εγκλιματισμό·

ιθ)

επαναλάβετε τα βήματα ζ) έως ιδ) για δοχεία αερολυμάτων ονομαστικής πλήρωσης 10 – 12 %, παραλείποντας τα βήματα ιβ) και ιγ). Η εν λόγω δοκιμή εκτελείται με το αερόλυμα σε μία μόνο θέση, π.χ. όρθιο ή αντεστραμμένο, σε αντιστοιχία με αυτό που προκάλεσε την ανάφλεξη (εάν υπήρξε ανάφλεξη) για τα πεπληρωμένα δοχεία·

κ)

καταγράψτε όλα τα αποτελέσματα στον πίνακα 6.3.1.1 όπως φαίνεται παρακάτω.

6.3.1.3.2.1.   Όλα τα πειράματα εκτελούνται σε συλλέκτη καπνών και σε χώρο με καλό εξαερισμό. Ο εξαερισμός του συλλέκτη καπνών και του χώρου μπορεί να τίθεται σε λειτουργία για τουλάχιστον 3 min μετά από κάθε δοκιμή. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας για να αποτρέψετε την εισπνοή προϊόντων καύσης.

6.3.1.3.2.2.   Τα δοχεία με ονομαστική πλήρωση 10 – 12 % υποβάλλονται σε δοκιμή μόνο μία φορά. Στον πίνακα αποτελεσμάτων αρκεί να αναγράψετε μόνο ένα αποτέλεσμα ανά δοχείο.

6.3.1.3.2.3.   Σε περίπτωση που η δοκιμή, με τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) να χρησιμοποιείται στη θέση για την οποία έχει σχεδιαστεί, δώσει αρνητικό αποτέλεσμα, η δοκιμή επαναλαμβάνεται με τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) στη θέση στην οποία είναι πιθανότερο να δώσει θετικό αποτέλεσμα.

6.3.1.4.   Μέθοδος αξιολόγησης αποτελεσμάτων

6.3.1.4.1.   Όλα τα αποτελέσματα καταγράφονται. Ο πίνακας 6.3.1.1 παρακάτω δείχνει το μοντέλο “πίνακα αποτελεσμάτων” που θα χρησιμοποιείται.

Πίνακας 6.3.1.1

Ημερομηνία

Θερμοκρασία … °C

Σχετική υγρασία … %

Ονομασία προϊόντος

 

Καθαρός όγκος

 

Δοχείο 1

Δοχείο 2

Δοχείο 3

Αρχικό επίπεδο πλήρωσης

 

%

%

%

Απόσταση συσκευής αερολύματος

Δοκιμή

1

2

3

1

2

3

1

2

3

15 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

30 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

45 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

60 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

75 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

90 cm

Ανάφλεξη;

Ναι ή Όχι

 

 

 

Παρατηρήσεις — συμπεριλαμβανομένης της θέσης δοχείου

 

 

 

 

6.3.2.   Δοκιμή ανάφλεξης σε κλειστό χώρο

6.3.2.1.   Εισαγωγή

Αυτό το πρότυπο δοκιμής περιγράφει τη μέθοδο αξιολόγησης της ευφλεκτότητας των προϊόντων που προκύπτουν από τις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) λόγω της τάσης τους να αναφλέγονται σε κλειστό ή περιορισμένο χώρο. Το περιεχόμενο μιας συσκευής αερολύματος (αεροζόλ) ψεκάζεται εντός κυλινδρικού δοχείου δοκιμής που περιέχει ένα αναμμένο κερί. Εάν συμβεί παρατηρήσιμη ανάφλεξη, σημειώνονται ο χρόνος που παρήλθε και η ποσότητα που αποβλήθηκε.

6.3.2.2.   Συσκευές και υλικό

6.3.2.2.1.   Απαιτούνται οι ακόλουθες συσκευές:

Χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης)

ακρίβεια έως ± 0,2 s

Λουτρό ύδατος διατηρούμενο σε θερμοκρασία 20 °C

ακρίβεια έως ± 1 °C

Βαθμονομημένες εργαστηριακές ζυγαριές

ακρίβεια έως ± 0,1 g

Θερμόμετρο

ακρίβεια έως± 1 °C

Υγρόμετρο

ακρίβεια έως ± 5 %

Μετρητής πίεσης

ακρίβεια έως ± 0,1 bar

Κυλινδρικό δοχείο δοκιμής

όπως περιγράφεται παρακάτω

6.3.2.2.2.   Προετοιμασία συσκευών δοκιμής

6.3.2.2.2.1.   Ένα δοκιμαστικό κυλινδρικό δοχείο όγκου περίπου 200 dm3, διαμέτρου περίπου 600 mm και μήκους περίπου 720 mm και ανοιχτό στο ένα άκρο, τροποποιείται ως εξής:

α)

ένα σύστημα κλεισίματος που αποτελείται από κάλυμμα με μεντεσέ προσαρμόζεται στο ανοιχτό άκρο του δοχείου, ή

β)

ως σύστημα κλεισίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλαστική ταινία πάχους 0,01 έως 0,02 mm. Εάν η δοκιμή εκτελείται με πλαστική ταινία, η ταινία αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται παρακάτω: τεντώστε την ταινία πάνω από το ανοιχτό άκρο του τυμπάνου και κρατήστε την στη θέση της με ελαστικό ιμάντα. Η τάση του ιμάντα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, όταν τοποθετείται γύρω από το τύμπανο ακουμπώντας στο πλευρό του και μάζα 0,45 kg αναρτάται στο χαμηλότερο σημείο του, να τεντώνεται μόνο κατά 25 mm. Ανοίξτε μια σχισμή 25 mm στην ταινία, ξεκινώντας 50 mm από το άκρο του τυμπάνου. Βεβαιωθείτε ότι η ταινία είναι τεντωμένη·

γ)

στο άλλο άκρο του τυμπάνου, ανοίξτε οπή διαμέτρου 50 mm σε απόσταση 100 mm από το άκρο κατά τρόπον ώστε, όταν το δοχείο τοποθετείται και είναι έτοιμο για τη δοκιμή, το στόμιο να βρίσκεται προς τα πάνω (σχήμα 6.3.2.1)·

Σχήμα 6.3.2.1

Image

δ)

σε μια μεταλλική βάση στήριξης διαστάσεων 200 × 200 mm τοποθετήστε κερί παραφίνης διαμέτρου 20 έως 40 mm και ύψους 100 mm. Το κερί αντικαθίσταται όταν το ύψος του μειωθεί κάτω από τα 80 mm. Η φλόγα του κεριού προστατεύεται από τη δράση του σπρέι μέσω εκτροπέα πλάτους 150 mm και ύψους 200 mm. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το κεκλιμένο κατά 45° επίπεδο το οποίο δημιουργείται 150 mm από τη βάση του εκτροπέα (σχήμα 6.3.2.2)·

Σχήμα 6.3.2.2

Image

ε)

το κερί στη μεταλλική βάση στήριξης τοποθετείται στο μέσον της απόστασης μεταξύ των δύο άκρων του τυμπάνου (σχήμα 6.3.2.3)·

Σχήμα 6.3.2.3

Image

στ)

το τύμπανο τοποθετείται στο έδαφος ή σε βάση στήριξης σε σημείο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 15 °C και 25 °C. Το προς έλεγχο προϊόν θα ψεκαστεί εντός του τυμπάνου όγκου περίπου 200 dm3 και στο οποίο θα υπάρχει πηγή ανάφλεξης.

6.3.2.2.2.2.   Συνήθως, το προϊόν εξέρχεται από το δοχείο αερολύματος υπό γωνία 90 ° σε σχέση με τον κατακόρυφο άξονα του δοχείου. Η διάταξη και η περιγραφόμενη διαδικασία αναφέρονται σε αυτό το είδος προϊόντος αερολύματος. Σε περίπτωση αερολυμάτων που λειτουργούν κατά τρόπο ασυνήθη (π.χ. συσκευές αερολυμάτων κατακόρυφου ψεκασμού), θα χρειαστεί να καταγραφούν οι αλλαγές στον εξοπλισμό και στις διαδικασίες σύμφωνα με την ορθή εργαστηριακή πρακτική, όπως το ISO/IEC 17025:1999 – Γενικές απαιτήσεις για την καταλληλότητα των εργαστηρίων δοκιμής και βαθμονόμησης.

6.3.2.3.   Διαδικασία

6.3.2.3.1.   Γενικές απαιτήσεις

6.3.2.3.1.1.

Πριν από τη δοκιμή, κάθε συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) εγκλιματίζεται και στη συνέχεια γίνεται προέγχυση με εκκένωση για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η απομάκρυνση του μη ομοιογενούς υλικού από τον σίφωνα.

6.3.2.3.1.2.

Οι οδηγίες χρήσης τηρούνται αυστηρά, συμπεριλαμβανομένου του εάν η συσκευή προορίζεται για χρήση στην όρθια ή στην αντεστραμμένη θέση. Όταν απαιτείται ανακίνηση, ανακινήστε αμέσως πριν από τη δοκιμή.

6.3.2.3.1.3.

Οι δοκιμές εκτελούνται σε αεριζόμενο περιβάλλον χωρίς ρεύματα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 20 °C ± 5 °C και τη σχετική υγρασία στην περιοχή 30-80 %.

6.3.2.3.2.   Διαδικασία δοκιμής

α)

Τουλάχιστον 3 πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) ανά προϊόν τίθενται σε θερμοκρασία 20 °C ± 1 °C εντός λουτρού ύδατος με τουλάχιστον 95 % της συσκευής αερολύματος εμβαπτισμένη στο νερό για τουλάχιστον 30 min (εάν το αερόλυμα εμβαπτιστεί πλήρως, επαρκεί προετοιμασία 30 min)·

β)

μετρήστε ή υπολογίστε τον πραγματικό όγκο του τυμπάνου σε dm3·

γ)

συμμορφωθείτε με τις γενικές απαιτήσεις. Καταγράψτε τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος·

δ)

καθορίστε την εσωτερική πίεση και τον αρχικό ρυθμό εκροής στους 20 °C ± 1 °C [προκειμένου να εξαλείψετε τις ελαττωματικές ή τις μερικώς πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)]·

ε)

ζυγίστε μία συσκευή αερολύματος και σημειώστε τη μάζα της·

στ)

ανάψτε το κερί και εφαρμόστε το σύστημα κλεισίματος (κάλυμμα ή πλαστική ταινία)·

ζ)

τοποθετήστε το στόμιο του ενεργοποιητή της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ) σε απόσταση 35 mm ή πλησιέστερα, για προϊόν ευρέος ψεκασμού, από το κέντρο της οπής εισόδου στο τύμπανο. Ξεκινήστε το χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης) και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. Στρέψτε το σπρέι προς το κέντρο του αντίθετου άκρου (κάλυμμα ή πλαστική ταινία). Το αερόλυμα υποβάλλεται σε δοκιμή στη θέση στην οποία έχει καθοριστεί να χρησιμοποιείται, π.χ. όρθιο ή αντεστραμμένο·

η)

ψεκάστε μέχρι να λάβει χώρα ανάφλεξη. Σταματήστε το χρονόμετρο και σημειώστε τον χρόνο που παρήλθε. Ζυγίστε ξανά τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) και σημειώστε τη μάζα της·

θ)

εξαερίστε και καθαρίστε το τύμπανο αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα που ενδέχεται να επηρεάσουν επακόλουθες δοκιμές. Εάν χρειάζεται, αφήστε το τύμπανο να κρυώσει·

ι)

επαναλάβετε τα βήματα της διαδικασίας δοκιμής δ) έως ι) για δύο ακόμη συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) του ίδιου προϊόντος (3 συνολικά· σημείωση: κάθε συσκευή αερολύματος υποβάλλεται μόνο μία φορά σε δοκιμή).

6.3.2.4.   Μέθοδος αξιολόγησης αποτελεσμάτων

6.3.2.4.1.   Συντάσσεται έκθεση δοκιμής που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το προϊόν που υποβλήθηκε σε δοκιμή και τα στοιχεία αναφοράς του·

β)

την εσωτερική πίεση και τον ρυθμό εκροής της συσκευής αερολύματος (αεροζόλ)·

γ)

τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του αέρα στο χώρο·

δ)

για κάθε δοκιμή, τον χρόνο εκροής (s) που απαιτείται για την επίτευξη ανάφλεξης (εάν το προϊόν δεν αναφλεγεί, δηλώστε το)·

ε)

τη μάζα του ψεκαζόμενου προϊόντος στη διάρκεια κάθε δοκιμής (σε g)·

στ)

τον πραγματικό όγκο του τυμπάνου (σε dm3).

6.3.2.4.2.   Ο ισοδύναμος χρόνος (teq) που απαιτείται για να επιτευχθεί ανάφλεξη σε ένα κυβικό μέτρο μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Formula

6.3.2.4.3.   Η πυκνότητα ανάφλεξης (Ddef) που απαιτείται για την επίτευξη ανάφλεξης στη διάρκεια της δοκιμής μπορεί, επίσης, να υπολογιστεί ως εξής:

Formula

6.3.3.   Δοκιμή ευφλεκτότητας αφρού αερολύματος

6.3.3.1.   Εισαγωγή

6.3.3.1.1.   Αυτό το πρότυπο δοκιμής περιγράφει τη μέθοδο για τον προσδιορισμό της ευφλεκτότητας αερολύματος που εκβάλλεται υπό μορφή αφρού, μους, γέλης (τζελ) ή πολτού. Μία συσκευή αερολύματος, η οποία εκβάλλει αφρό, μους, γέλη (τζελ) ή πολτό τίθεται σε λειτουργία και ψεκάζει (περίπου 5 g) επί υάλου ωρολογίου, ενώ μία πηγή ανάφλεξης (κερί, δαδί κεριού, σπίρτο ή αναπτήρας) τοποθετείται στη βάση της υάλου ωρολογίου προκειμένου να παρατηρηθεί εάν λαμβάνει χώρα ανάφλεξη και συντηρούμενη ανάφλεξη του αφρού, της μους, της γέλης (τζελ) ή του πολτού. Η ανάφλεξη ορίζεται ως σταθερή φλόγα που διατηρείται για τουλάχιστον 2 s και έχει ελάχιστο ύψος 4 cm.

6.3.3.2.   Συσκευές και υλικό

6.3.3.2.1.   Απαιτούνται οι ακόλουθες συσκευές:

Βαθμονομημένος γνώμονας, βάση στήριξης και σφιγκτήρας

βαθμίδες σε cm

Πυρίμαχη ύαλος ωρολογίου διαμέτρου περίπου 150 mm

 

Χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης)

ακρίβεια έως ± 0,2 s

Κερί, δαδί κεριού, σπίρτο ή αναπτήρας

 

Βαθμονομημένη εργαστηριακή ζυγαριά

ακρίβεια έως ± 0,1 g

Λουτρό ύδατος διατηρούμενο σε θερμοκρασία 20 °C

ακρίβεια έως ± 1 °C

Θερμόμετρο

ακρίβεια έως ± 1 °C

Υγρόμετρο

ακρίβεια έως ± 5 %

Μετρητής πίεσης

ακρίβεια έως ± 0,1 bar

6.3.3.2.2.   Η ύαλος ωρολογίου τοποθετείται σε πυρίμαχη επιφάνεια εντός χώρου χωρίς ρεύματα με δυνατότητα εξαερισμού μετά από κάθε δοκιμή. Ο βαθμονομημένος γνώμονας τοποθετείται ακριβώς πίσω από την ύαλο ωρολογίου και κρατείται σε κατακόρυφη θέση μέσω βάσης στήριξης και σφιγκτήρα.

6.3.3.2.3.   Ο γνώμονας τοποθετείται κατά τρόπον ώστε η αρχή του να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη βάση της υάλου ωρολογίου σε οριζόντιο επίπεδο.

6.3.3.3.   Διαδικασία

6.3.3.3.1.   Γενικές απαιτήσεις

6.3.3.3.1.1.

Πριν από τη δοκιμή, κάθε συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) εγκλιματίζεται και ακολούθως γίνεται προέγχυση με εκκένωση για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η απομάκρυνση του μη ομοιογενούς υλικού από τον σίφωνα.

6.3.3.3.1.2.

Οι οδηγίες χρήσης τηρούνται αυστηρά, συμπεριλαμβανομένου του εάν η συσκευή προορίζεται για χρήση στην όρθια ή την αντεστραμμένη θέση. Όταν απαιτείται ανακίνηση, ανακινήστε αμέσως πριν από τη δοκιμή.

6.3.3.3.1.3.

Οι δοκιμές εκτελούνται σε αεριζόμενο περιβάλλον χωρίς ρεύματα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται στους 20 °C ± 5 °C και τη σχετική υγρασία στην περιοχή 30–80 %.

6.3.3.3.2.   Διαδικασία δοκιμής

α)

Τουλάχιστον τέσσερις πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) ανά προϊόν εγκλιματίζονται σε θερμοκρασία 20 °C ± με τουλάχιστον 95 % της συσκευής αερολύματος εμβαπτισμένη στο νερό για τουλάχιστον 30 min πριν από κάθε δοκιμή (εάν το αερόλυμα εμβαπτιστεί πλήρως, επαρκεί προετοιμασία 30 min)·

β)

συμμορφωθείτε με τις γενικές απαιτήσεις. Καταγράψτε τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος·

γ)

καθορίστε την εσωτερική πίεση στους 20°C ± 1 °C [προκειμένου να εξαλείψετε τις ελαττωματικές ή μερικώς πεπληρωμένες συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ)]·

δ)

μετρήστε την εκροή ή τον ρυθμό ροής του προϊόντος αερολύματος που πρόκειται να εξεταστεί, ούτως ώστε να είναι εφικτή η ακριβέστερη μέτρηση της ποσότητας του προϊόντος δοκιμής που διανέμεται·

ε)

ζυγίστε μία συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) και σημειώστε τη μάζα της·

στ)

βάσει της μετρηθείσας εκροής ή του ρυθμού ροής και ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, απελευθερώστε περίπου 5 g του προϊόντος στο κέντρο της καθαρής υάλου ωρολογίου με σκοπό να δημιουργηθεί σωρός ύψους έως 25 mm·

ζ)

εντός 5 s από την ολοκλήρωση της εκροής, εφαρμόστε την πηγή ανάφλεξης στο άκρο του δείγματος, στη βάση του και, ταυτόχρονα, ξεκινήστε το χρονόμετρο (διακοπής μέτρησης). Εάν χρειάζεται, η πηγή ανάφλεξης απομακρύνεται από το άκρο του δείγματος μετά από περίπου δύο δευτερόλεπτα, προκειμένου να παρατηρηθεί καθαρά εάν έλαβε χώρα ανάφλεξη. Εάν δεν είναι εμφανής ανάφλεξη του δείγματος, η πηγή ανάφλεξης εφαρμόζεται ξανά στο άκρο του δείγματος·

η)

εάν λάβει χώρα ανάφλεξη, σημειώστε τα εξής:

i)

το μέγιστο ύψος της φλόγας σε cm πάνω από τη βάση της υάλου ωρολογίου,

ii)

τη διάρκεια της φλόγας σε s,

iii)

στεγνώστε και ζυγίστε ξανά τη συσκευή αερολύματος (αεροζόλ) και υπολογίστε τη μάζα του απελευθερωθέντος προϊόντος·

θ)

εξαερίζετε τον χώρο της δοκιμής αμέσως μετά από κάθε δοκιμή·

ι)

εάν δεν επιτευχθεί ανάφλεξη και το απελευθερωθέν προϊόν παραμείνει σε μορφή αφρού ή πολτού καθ’ όλη την περίοδο χρήσης του, επαναλάβετε τα βήματα ε) έως θ). Αφήστε το προϊόν να σταθεροποιηθεί επί 30 sec, 1 min, 2 min ή 4 min πριν θέσετε σε λειτουργία την πηγή ανάφλεξης·

ια)

επαναλάβετε τα βήματα της διαδικασίας δοκιμής ε) έως ι) δύο ακόμη φορές (3 φορές συνολικά) για το ίδιο δοχείο·

ιβ)

επαναλάβετε τα βήματα της διαδικασίας δοκιμής ε) έως ια) για ακόμη δύο δοχεία αερολύματος (3 δοχεία συνολικά) του ίδιου προϊόντος.

6.3.3.4.   Μέθοδος αξιολόγησης αποτελεσμάτων

6.3.3.4.1.   Συντάσσεται έκθεση δοκιμής που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

εάν αναφλέγεται το προϊόν·

β)

το μέγιστο ύψος φλόγας σε cm·

γ)

τη διάρκεια της φλόγας σε s·

δ)

τη μάζα του προϊόντος που υποβλήθηκε σε δοκιμή.».


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

9.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Απριλίου 2008

σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για τον μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό «Bt 63» στα προϊόντα ρυζιού

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1208]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/289/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (2) προβλέπουν ότι απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά της Κοινότητας γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων ή ζωοτροφών, εκτός αν καλύπτεται από έγκριση που χορηγείται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού ορίζουν ότι η έγκριση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών επιτρέπεται μόνον αν έχει αποδειχθεί καταλλήλως και επαρκώς ότι δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον, ότι δεν παραπλανούν τον καταναλωτή ή τον χρήστη και ότι δεν διαφέρουν από τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές στην αντικατάσταση των οποίων αποσκοπούν σε βαθμό που η συνήθης κατανάλωσή τους να ζημιώνει τον άνθρωπο ή τα ζώα από άποψη θρεπτικής αξίας.

(2)

Τον Σεπτέμβριο του 2006 προϊόντα ρυζιού καταγωγής Κίνας που είχαν μολυνθεί από το γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63» εντοπίσθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία και γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).

(3)

Αμέσως ζητήθηκε από τις κινεζικές αρμόδιες αρχές να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα γενετικά παρασκευάσματα του μη εγκεκριμένου γενετικώς τροποποιημένου ρυζιού «Bt 63». Ζητήθηκαν επίσης εξηγήσεις σχετικά με την παρουσία στην κινεζική αγορά γενετικώς τροποποιημένου ρυζιού και τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αρμόδιες αρχές σκόπευαν να εξασφαλίσουν ότι τα εξαγόμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις. Εν συνεχεία, οι κινεζικές αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους όσον αφορά τις περιπτώσεις που γνωστοποιήθηκαν στο RASFF και ανέστειλαν τις εξαγωγές από τις εν λόγω επιχειρήσεις. Αποφάσισαν επίσης να διεξαγάγουν ελέγχους στο εξαγόμενο ρύζι και τα εξαγόμενα προϊόντα ρυζιού και απαίτησαν από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τους ελέγχους όσον αφορά την αγορά πρώτων υλών. Επιπροσθέτως, παρασχέθηκαν πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τη γενική κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά το γενετικώς τροποποιημένο ρύζι στην κινεζική αγορά και το σχετικό γενετικό παρασκεύασμα του Bt, επιβεβαιώνοντας ότι το γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63» δεν έχει λάβει έγκριση στην κινεζική αγορά.

(4)

Τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν αμέσως σχετικά με την κατάσταση κατά τις συνεδριάσεις της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 11 Σεπτεμβρίου και στις 23 Οκτωβρίου 2006. Τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις έλαβαν επίσης γραπτή υπόμνηση των υποχρεώσεών τους, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν κυκλοφορεί στην αγορά της ΕΕ μη εγκεκριμένος ΓΤΟ.

(5)

Μετά τη γνωστοποίηση μέσω του RASFF διαφόρων περιπτώσεων εντοπισμού του μη εγκεκριμένου γενετικώς τροποποιημένου ρυζιού «Bt 63» κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2006, η ροή των έγκαιρων προειδοποιήσεων σταμάτησε, γεγονός που ενίσχυσε την υπόθεση ότι τα μέτρα που ελήφθησαν από τις κινεζικές αρχές ήταν αποτελεσματικά.

(6)

Τον Φεβρουάριο του 2007 γνωστοποιήθηκε και πάλι μέσω του RASFF ότι εντοπίσθηκε εκ νέου το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63». Η νέα αυτή προειδοποίηση αφορούσε αποστολή συμπυκνώματος πρωτεΐνης ρυζιού για χρήση σε ζωοτροφές, η οποία έφθασε στην Ελλάδα μέσω των Κάτω Χωρών. Η εν λόγω αποστολή έφυγε από την Κίνα στις 20 Δεκεμβρίου 2006, δηλαδή μετά την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου από τις κινεζικές αρχές. Αφού ενημερώθηκαν σχετικά με τη νέα αυτή προειδοποίηση από την Επιτροπή, η οποία τους ζήτησε να παράσχουν πρόσθετες εγγυήσεις, οι κινεζικές αρχές αποφάσισαν να εντείνουν τη δειγματοληψία και τον έλεγχο των προϊόντων ρυζιού και απαίτησαν να συνοδεύονται τα προϊόντα ρυζιού από επίσημο κινεζικό πιστοποιητικό επιθεώρησης και καραντίνας. Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων ενημερώθηκε σχετικά στις 2 Μαρτίου 2007.

(7)

Παρά τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι κινεζικές αρχές, υπήρξαν στη συνέχεια αρκετές άλλες προειδοποιήσεις σχετικά με την παρουσία του μη εγκεκριμένου γενετικώς τροποποιημένου ρυζιού «Bt 63».

(8)

Παρά την επανειλημμένη διατύπωση σχετικών αιτημάτων από την Επιτροπή, οι κινεζικές αρχές δεν ήταν σε θέση να παράσχουν στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δείγματα ελέγχου και πρωτόκολλο μεθόδου ανίχνευσης που να είναι από ποιοτική και ποσοτική άποψη κατάλληλα για το ΚΚΕρ, έτσι ώστε να μπορέσει να επικυρώσει τη μέθοδο ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκε από τις κινεζικές αρχές ελέγχου.

(9)

Λαμβανομένης υπόψη της αδυναμίας των αρμόδιων κινεζικών αρχών να παράσχουν επαρκείς εγγυήσεις για την απουσία του μη εγκεκριμένου γενετικώς τροποποιημένου ρυζιού «Bt 63» σε προϊόντα ρυζιού καταγωγής Κίνας και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων ελέγχου των κρατών μελών, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και κοινής προσέγγισης που θα επιτρέπει την ανάληψη ταχείας και αποτελεσματικής δράσης, καθώς και την αποφυγή διαφορετικής αντιμετώπισης της κατάστασης από μέρους των διάφορων κρατών μελών.

(10)

Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων κοινοτικών μέτρων έκτακτης ανάγκης για τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη χώρα προκειμένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, όταν ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που έχουν λάβει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

(11)

Δεδομένου ότι το γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63» δεν είναι εγκεκριμένο βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και λόγω του τεκμηρίου ότι τα προϊόντα που δεν είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 παρουσιάζουν κίνδυνο, πράγμα που λαμβάνει υπόψη την αρχή της προφύλαξης που ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης προκειμένου να προληφθεί η διάθεση των μολυσμένων προϊόντων στην αγορά της Κοινότητας.

(12)

Σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις που θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών φέρουν την πρωταρχική νομική ευθύνη να διασφαλίσουν ότι τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που υπόκεινται στον έλεγχό τους ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, καθώς και να επαληθεύσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την πρώτη διάθεση τροφίμων και ζωοτροφών στην αγορά πρέπει να φέρει την ευθύνη να αποδείξει ότι αυτά δεν περιέχουν μολυσμένα προϊόντα. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να απαιτούν ότι οι αποστολές συγκεκριμένων προϊόντων καταγόμενων από την Κίνα θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον υποβάλλεται αναλυτική έκθεση που καταδεικνύει ότι τα προϊόντα δεν έχουν μολυνθεί από το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63». Η αναλυτική έκθεση πρέπει να καταρτίζεται από πιστοποιημένο ή επίσημο εργαστήριο που να πληροί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Στην περίπτωση που η αναλυτική έκθεση καταρτίζεται από πιστοποιημένο εργαστήριο, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η εν λόγω έκθεση εγκρίνεται από τη σχετική αρμόδια αρχή.

(13)

Λόγω της έλλειψης επικυρωμένης μεθόδου ανίχνευσης και δειγμάτων ελέγχου επαρκούς ποιότητας και ποσότητας —καθώς και για να διευκολυνθεί η διενέργεια ελέγχων— η αναλυτική έκθεση θα πρέπει να καταρτίζεται με βάση τη μέθοδο για συγκεκριμένο παρασκεύασμα, η οποία έχει αναπτυχθεί από τους D. Mäde et al. (2006) (3). Το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (CRL-GMFF) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) έκρινε ότι επί του παρόντος η μέθοδος αυτή είναι η πλέον κατάλληλη.

(14)

Για τον σκοπό της δειγματοληψίας και ανίχνευσης που απαιτούνται προκειμένου να αποφευχθεί η διάθεση στην αγορά προϊόντων που έχουν μολυνθεί από το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63», πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σύσταση 2004/787/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία και την ανίχνευση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και υλικών παραγόμενων από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς ως προϊόντων ή συστατικών προϊόντων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 (4).

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να έχουν αναλογικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να είναι πιο περιοριστικά για το εμπόριο από όσο απαιτείται. Κατά συνέπεια, πρέπει να αφορούν μόνον τα προϊόντα καταγωγής ή προέλευσης Κίνας προς την Κοινότητα που θεωρούνται πιθανώς μολυσμένα από το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63». Λαμβανομένης υπόψη της τεράστιας ποικιλίας προϊόντων που είναι δυνατόν να έχουν μολυνθεί από το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63», κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί μακρύς κατάλογος προϊόντων που ενδέχεται να περιέχουν, να αποτελούνται ή να παράγονται από ρύζι. Ωστόσο, ορισμένα από τα εν λόγω προϊόντα είναι δυνατόν να περιέχουν ή να μην περιέχουν, να αποτελούνται ή να μην αποτελούνται, να παράγονται ή να μην παράγονται από ρύζι. Επομένως, είναι λογικό να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να εκδίδουν απλή δήλωση ότι το προϊόν δεν περιέχει, δεν αποτελείται ούτε παράγεται από ρύζι και να αποφεύγουν με τον τρόπο αυτόν την υποχρεωτική ανάλυση και πιστοποίηση.

(16)

Η κατάσταση όσον αφορά την πιθανή μόλυνση προϊόντων ρυζιού από το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63» θα πρέπει να επανεξετασθεί εντός έξι μηνών, ώστε να εκτιμηθεί το κατά πόσον τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εξακολουθούν να είναι απαραίτητα.

(17)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης ισχύος και της ημερομηνίας εφαρμογής της παρούσας απόφασης, έτσι ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προβούν στις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της.

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που παρατίθενται στο παράρτημα, καταγωγής ή προέλευσης Κίνας.

Άρθρο 2

Όροι πρώτης διάθεσης στην αγορά

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πρώτη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 μόνον εάν πρωτότυπη αναλυτική έκθεση, η οποία βασίζεται στη μέθοδο για συγκεκριμένο παρασκεύασμα των D. Mäde et al. για την ανίχνευση του γενετικώς τροποποιημένου ρυζιού «Bt 63» και η οποία καταρτίζεται από επίσημο ή πιστοποιημένο εργαστήριο, συνοδεύει την αποστολή και καταδεικνύει ότι το προϊόν δεν περιέχει, δεν αποτελείται ούτε παράγεται από το γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63». Στην περίπτωση που καταρτίζεται από κινεζικό πιστοποιημένο εργαστήριο, η αναλυτική έκθεση πρέπει να έχει εγκριθεί από τη σχετική αρμόδια αρχή (5).

2.   Εάν μια αποστολή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 διαχωριστεί, αντίγραφο της αναλυτικής έκθεσης συνοδεύει κάθε μέρος της διαχωρισμένης αποστολής. Εάν δεν υπάρχει η αναλυτική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο έμπορος που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά υποβάλλει σε έλεγχο τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, ώστε να καταδείξει ότι δεν περιέχουν το γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63». Όσο εκκρεμεί η διάθεση της αναλυτικής έκθεσης, η αποστολή δεν διατίθεται στην αγορά της Κοινότητας.

3.   Σε περίπτωση που προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα δεν περιέχει, δεν αποτελείται ή δεν παράγεται από ρύζι, η πρωτότυπη αναλυτική έκθεση είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από δήλωση (6) από μέρους του υπευθύνου εμπόρου για την αποστολή ότι τα τρόφιμα δεν περιέχουν, δεν αποτελούνται ούτε έχουν παραχθεί από ρύζι.

Άρθρο 3

Μέτρα ελέγχου

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας δειγματοληψίας και ανάλυσης που διενεργούνται με βάση τη μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 2, σχετικά με τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα οποία εμφανίζονται για εισαγωγή ή κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με θετικά (μη ευνοϊκά) αποτελέσματα μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Ενδεχόμενα αρνητικά (ευνοϊκά) αποτελέσματα αναφέρονται στην Επιτροπή ανά τρίμηνο.

Άρθρο 4

Μολυσμένες αποστολές

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 τα οποία βρέθηκε ότι περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν παραχθεί από το γενετικώς τροποποιημένο ρύζι «Bt 63» δεν διατίθενται στην αγορά.

Άρθρο 5

Κάλυψη των δαπανών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την εφαρμογή των άρθρων 2 και 4 βαρύνουν τους εμπόρους που είναι υπεύθυνοι για την πρώτη διάθεση στην αγορά.

Άρθρο 6

Επανεκτίμηση των μέτρων

Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2008.

Άρθρο 7

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 15 Απριλίου 2008.

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 202/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 99).

(3)  European Food Research and Technology, 224:271-278 (2006).

(4)  ΕΕ L 348 της 24.11.2004, σ. 18.

(5)  Η αναλυτική έκθεση συντάσσεται σε γλώσσα που κατανοεί ο υπάλληλος πιστοποίησης, έτσι ώστε να γνωρίζει πλήρως τη σημασία του περιεχομένου κάθε αναλυτικής έκθεσης που υπογράφει, και σε γλώσσα που κατανοεί ο ελεγκτικός υπάλληλος της χώρας εισαγωγής.

(6)  Η δήλωση συντάσσεται σε γλώσσα που κατανοεί ο έμπορος, έτσι ώστε να γνωρίζει πλήρως τη σημασία του περιεχομένου κάθε δήλωσης που υπογράφει, και σε γλώσσα που κατανοεί ο ελεγκτικός υπάλληλος της χώρας εισαγωγής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόν

Κωδικός ΣΟ

Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy)

1006 10

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι brun)

1006 20

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

1006 30

Ρύζι σε θραύσματα

1006 40 00

Αλεύρι ρυζιού

1102 90 50

Πλιγούρια και σιμιγδάλια ρυζιού

1103 19 50

Συσσωματώματα με μορφή σβόλων ρυζιού

1103 20 50

Σπόροι ρυζιού, σε νιφάδες

1104 19 91

Σπόροι δημητριακών, πλατυσμένοι ή σε νιφάδες (εκτός από σπόρους από βρώμη, σιτάρι, σίκαλη, καλαμπόκι, καθώς και εκτός από σπόρους ρυζιού σε νιφάδες)

1104 19 99

Άμυλο ρυζιού

1108 19 10

Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για λιανική πώληση

1901 10 00

Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα που περιέχουν αυγά

1902 11 00

Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα που δεν περιέχουν αυγά

1902 19

Ζυμαρικά εν γένει, παραγεμισμένα, έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

1902 20

Άλλα ζυμαρικά (εκτός από ψημένα, όχι παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, και εκτός από παραγεμισμένα ζυμαρικά, έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα)

1902 30

Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα σιτηρά ή προϊόντων σιτηρών που παρασκευάζονται με διόγκωση ή φρύξη, με βάση το ρύζι

1904 10 30

Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών

1904 20 10

Παρασκευάσματα διατροφής, που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων δημητριακών, με βάση το ρύζι (εκτός από παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών)

1904 20 95

Ρύζι, προμαγειρευμένο ή αλλιώς παρασκευασμένο, π.δ.κ.α. (εκτός από αλεύρι, πλιγούρια ή σιμιγδάλι, καθώς και εκτός από παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη ή από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων δημητριακών)

1904 90 10

Ριζόχαρτο

ex 1905 90 20

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες ρυζιού, των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος

2302 40 02

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες ρυζιού εκτός από αυτά των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος

2302 40 08

Πεπτόνες και τα παράγωγά τους· άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο

3504 00 00


9.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 96/35


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Απριλίου 2008

για την τροποποίηση της απόφασης 2007/716/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες εγκαταστάσεις στους τομείς κρέατος και γάλακτος στη Βουλγαρία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1230]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/290/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 42,

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2007/716/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2007, καθορίζει μεταβατικά μέτρα για τις διαρθρωτικές απαιτήσεις ορισμένων εγκαταστάσεων στους τομείς κρέατος και γάλακτος στη Βουλγαρία που προβλέπονται στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004 (2). Όσο αυτές οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, τα προϊόντα που προέρχονται από αυτές τις εγκαταστάσεις πρέπει να διατίθενται στην εγχώρια αγορά ή να χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία στις βουλγαρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο.

(2)

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση της αρμόδιας βουλγαρικής αρχής, ορισμένες εγκαταστάσεις στους τομείς κρέατος και γάλακτος έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αναβάθμισής τους και συμμορφώνονται πλέον πλήρως με την κοινοτική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα της απόφασης 2007/716/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι εγκαταστάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης διαγράφονται από το παράρτημα της απόφασης 2007/716/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33· διορθώθηκε στην ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 289 της 7.11.2007, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2007/716/ΕΚ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος

Αριθ.

Κτηνιατρικός αριθ.

Επωνυμία της εγκατάστασης

Πόλη/οδός ή χωριό/περιφέρεια

26

BG 0801003

«PE-EM» OOD

s. Senokos,

obl. Dobrich

46

BG 1501008

«Evrones» OOD

gr. Levski

79

BG 2501014

«Mesni produkti» OOD

s. Zdravets,

obsht. Targovishte

84

BG 2701013

«Rodopa Shumen 1884» AD

gr. Shumen,

ul. «Industrialna»

85

BG 2701013

«Rodopa miyt» EOOD

gr. Shumen,

ul. «Industrialna»

86

BG 2701013

«Rodopa konserv» EOOD

gr. Shumen,

ul. «Industrialna»

93

BG 0302007

ET «Edi-Valya Ivanova»

gr. Varna,

ul. «Mladezhka» 38

114

BG 1202004

«Agentsiya Bulsay» EOOD

gr. Berkovitsa,

ul. «Kazanite» 1

118

BG 1602002

«Ter-M» EOOD

gr. Parvomay,

kv. Debar

119

BG 1702001

«Pilko» EOOD

gr. Razgrad,

Industrialna zona

131

BG 2302004

«Galus Treid» OOD

gr. Kostinbrod

136

BG 0105002

«Primo Treyd» EOOD

gr. Sandanski,

Glaven pat E79, Mestnost «Druma»

195

BG 2205087

AD «Evrofrigo»

gr. Sofia,

ul. «Malashevska» 1

196

BG 2205088

«Maksimum-69» OOD

gr. Sofia,

ul. «Obikolna»

223

BG 0304034

«Pikant» OOD

gr. Varna,

ul. «Hristo Smirnenski» 33

224

BG 0304035

«Emil Iliev» EOOD

s. Topoli,

obl. Varna

238

BG 0604001

«Lalov i Vachev» EOOD

gr. Vratza,

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

248

BG 0804022

«Orehite G» OOD

gr. Dobrich

263

BG 120415

«Gala» EOOD

gr. Montana,

ul. «21 vek» 10

292

BG 1604037

«Dil TUR» AD

gr. Plovdiv kv. Proslav,

ul. «Elena» 3

299

BG 1604047

EOOD «Dimitar Madzharov»

gr. Plovdiv,

ul. «Golyamo Konarsko shoes»


Εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος

Αριθ.

Κτηνιατρικός αριθ.

Επωνυμία της εγκατάστασης

Πόλη/οδός ή χωριό/περιφέρεια

7

BG 0812009

«Serdika-90» AD

gr. Dobrich

ul. «25 septemvri» 100

8

BG 0812019

«Filipopolis-RK» OOD

s. Zheglartsi

14

BG 1312011

«Eko-F» EAD

s. Karabunar

17

BG 1612009

«D. Madzharov-2» EOOD

gr. Stamboliyski,

ul. «Grobarska» 3

51

BG 1612040

«Mlechni produkti» OOD

s. Manole

56

BG 2112001

«Rodopeya-Belev» EOOD

gr. Smolyan,

ul. «Trakya» 15

59

BG 2512017

«YUES-Komers» OOD

s. Golyamo Gradishte,

ul. «Radetski» 2

61

BG 2812025

«Sakarela» OOD

gr. Yambol,

ul. «Preslav» 269

70

BG 212047

«Komplektstroy» EOOD

s. Veselie