ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 85

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
27 Μαρτίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 274/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 275/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 276/2008 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2008, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

5

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο

 

 

2008/267/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης κατ’ εφαρμογή του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

7

 

 

Συμβούλιο

 

 

2008/268/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τον εξωτερικό ελεγκτή της Suomen Pankki

8

 

 

Επιτροπή

 

 

2008/269/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2008, για την τροποποίηση της απόφασης 2001/618/ΕΚ προκειμένου να περιληφθούν τα γαλλικά διαμερίσματα Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan και Nord στον κατάλογο των περιφερειών που είναι απαλλαγμένες από τη νόσο του Aujeszky [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1072]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

27.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 85/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 274/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα εμπορεύματα που εισάγονται με απαλλαγή από τους δασμούς του κοινού δασμολογίου (εφεξής «ΚΔ») σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου (1) δεν είναι πιθανό να έχουν σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα για την κοινοτική βιομηχανία λόγω των περιορισμών όσον αφορά τις εισαγόμενες ποσότητες ή αξίες, τη χρήση τους ή/και τους μετά την εισαγωγή τελωνειακούς ελέγχους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν οι εισαγωγές εμπορευμάτων που τυγχάνουν τελωνειακής ατέλειας από την εφαρμογή μέτρων εμπορικής προστασίας επιβαλλόμενων βάσει του άρθρου 133 της συνθήκης.

(2)

Οι εισαγωγές επίπλων και λοιπών κινητών ειδών που προορίζονται για την επίπλωση δευτερεύουσας κατοικίας υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς και ελέγχους όπως τα εμπορεύματα που εισάγονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από τρίτη χώρα. Μολονότι δημιουργείται ο ίδιος διοικητικός φόρτος για τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τις εισαγωγές και τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, οι πρώτες κατηγορίες εισαγωγών δεν τυγχάνουν απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ενώ οι δεύτερες τυγχάνουν τέτοιας απαλλαγής. Επιπλέον, το οικονομικό όφελος από την τελωνειακή ατέλεια για έπιπλα και λοιπά κινητά είδη που προορίζονται για την επίπλωση δευτερεύουσας κατοικίας είναι μικρό σε σχέση με το συμπληρωματικό κόστος ελέγχου. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να διαγραφούν οι διατάξεις που προβλέπουν τελωνειακή ατέλεια για τα εμπορεύματα αυτά.

(3)

Το όριο ατέλειας των 22 ECU στο άρθρο 27 κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 δεν έχει αυξηθεί από το 1991, ενώ αντίθετα οι τελωνειακοί δασμοί το ίδιο διάστημα μειώθηκαν σημαντικά ή καταργήθηκαν. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αυξηθεί το όριο ατέλειας για τα εμπορεύματα αμελητέας αξίας.

(4)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επιβάλλεται δασμός σε απαλλασσόμενα από το ΦΠΑ εμπορεύματα τα οποία ευρίσκονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 που αφορούν τις εν λόγω εισαγωγές θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ληφθεί υπόψη η οδηγία 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες (2). Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να χορηγείται τελωνειακή ατέλεια στις περιπτώσεις που η εφαρμοζόμενη βάσει της οδηγίας 2007/74/ΕΚ εθνική νομοθεσία περί ΦΠΑ προβλέπει απαλλαγή από το ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι ίδιες διατάξεις περί τελωνειακής ατέλειας θα ισχύουν και για τα εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (3).

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω ειδικών συνθηκών, παρέχεται απαλλαγή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και μέτρα βασιζόμενα στο άρθρο 133 της συνθήκης κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ή κατά την εξαγωγή τους εκτός τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, ανάλογα με την περίπτωση.».

2.

Στο κεφάλαιο Ι, ο τίτλος IV διαγράφεται.

3.

Στο άρθρο 27 το ποσό των 22 ECU αντικαθίσταται από το ποσό των 150 ευρώ.

4.

Το άρθρο 45 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 45

Εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των προερχομένων από τρίτες χώρες ταξιδιωτών εισάγονται ατελώς εφόσον πρόκειται για εισαγωγές απαλλασσόμενες από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βάσει εθνικής νομοθεσίας εκδοθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες (4).

Εμπορεύματα εισαγόμενα σε εδάφη αναφερόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (5), υπάγονται στις ίδιες διατάξεις περί τελωνειακής ατέλειας όπως τα εμπορεύματα που εισάγονται σε οιοδήποτε άλλο μέρος της επικράτειας του εκάστοτε κράτους μέλους.

5.

Τα άρθρα 46 έως 49 διαγράφονται.

6.

Στο άρθρο 127 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.   Εμπορεύματα τα οποία εισάγονται υπό καθεστώς τελωνειακής ατέλειας βάσει του παρόντος κανονισμού δεν υπόκεινται ούτε σε ποσοτικούς περιορισμούς δυνάμει μέτρων ληφθέντων βάσει του άρθρου 133 της συνθήκης.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC


(1)  ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 346 της 29.12.2007, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/8/ΕΚ (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 11).

(4)  ΕΕ L 346 της 29.12.2007, σ. 6.

(5)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/8/ΕΚ (ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 11).».


27.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 85/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 275/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το τμήμα II Δ των προκαταρκτικών διατάξεων της συνδυασμένης ονοματολογίας που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), προβλέπει την επιβολή κατ’ αποκοπή δασμού 3,5 % επί της αξίας των εμπορευμάτων που αποστέλλονται σε μικροδέματα προς ιδιώτες ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον οι εισαγωγές αυτές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η συνολική αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει τα 350 ευρώ ανά αποστολή ή ταξιδιώτη.

(2)

Ο κατ’ αποκοπή δασμός του 3,5 % επί της αξίας των εμπορευμάτων και το ανώτατο όριο των 350 ευρώ καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 866/97 του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 1997, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 όσον αφορά τις προκαταρκτικές διατάξεις της δασμολογικής και στατιστικής ονοματολογίας (2). Οι διατάξεις αυτές δεν προσαρμόσθηκαν έκτοτε.

(3)

Από το 1997, οι δασμολογικοί συντελεστές για εμπορεύματα που κατά κανόνα εισάγουν ταξιδιώτες στις προσωπικές αποσκευές τους ή αποτελούν αντικείμενο μικροαποστολών προς ιδιώτες μειώθηκαν κατά 20 % περίπου. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να μειωθεί ο κατ’ αποκοπή δασμός κατά μία εκατοστιαία μονάδα σε 2,5 %. Ο συντελεστής αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εισαγόμενα εμπορεύματα για τα οποία δεν αναγράφεται στο κοινό δασμολόγιο η ένδειξη «ατελώς».

(4)

Λόγω της εξέλιξης του πληθωρισμού τιμών εντός και εκτός Κοινότητας για προϊόντα που κατά κανόνα εισάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό ταξιδιωτών και ιδιωτικών αποστολών, είναι σκόπιμο να αναπροσαρμοστεί το ανώτατο όριο σε 700 ευρώ ώστε να διευκολυνθεί ο εκτελωνισμός στις περιπτώσεις αυτές.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι μέρος 1 τμήμα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το σημείο Δ.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Επιβάλλεται κατ’ αποκοπή δασμός 2,5 % επί της αξίας των εμπορευμάτων που περιέχονται σε αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη ή στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

Ο κατ’ αποκοπή δασμός του 2,5 % εφαρμόζεται εφόσον η πραγματική αξία των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς κατά την εισαγωγή δεν υπερβαίνει, ανά αποστολή ή ανά ταξιδιώτη, το ποσό των 700 ευρώ.

Κατ’ αποκοπή δασμός δεν επιβάλλεται σε εμπορεύματα για τα οποία αναγράφεται στον πίνακα δασμών η ένδειξη “ατελώς” και σε εμπορεύματα του κεφαλαίου 24 που περιέχονται σε αποστολή ή στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών σε ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 31 ή στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (3).

2.

Στο σημείο Δ.3, η φράση «Άρθρα 29 έως 31 και 45 έως 49 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83.» αντικαθίσταται από τη φράση «Άρθρα 29 έως 31 και 45 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83.».

3.

Στο σημείο Δ.4, η ένδειξη «350 EUR» αντικαθίσταται από την ένδειξη «700 EUR».

4.

Στο σημείο Δ.5, η ένδειξη «350 EUR» αντικαθίσταται από την ένδειξη «700 EUR».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1352/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 303 της 21.11.2007, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 124 της 16.5.1997, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.».


27.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 85/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 276/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Μαρτίου 2008

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Μαρτίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2008, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO

56,9

MA

46,9

TN

123,3

TR

109,9

ZZ

84,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

141,9

ZZ

126,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

107,4

ZZ

81,6

0805 10 20

EG

45,0

IL

54,1

MA

54,6

TN

53,7

TR

56,9

ZZ

52,9

0805 50 10

IL

106,7

TR

119,8

ZA

133,3

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

102,6

BR

82,4

CA

103,7

CL

94,2

CN

79,3

MK

39,9

US

115,3

UY

55,2

ZA

62,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

63,2

ZA

93,7

ZZ

78,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο

27.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 85/7


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2008

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης κατ’ εφαρμογή του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(2008/267/ΕΚ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (1), και ιδίως το σημείο 26,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρύσει Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Ταμείο») με σκοπό να δείξει αλληλεγγύη προς τον πληθυσμό περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές.

(2)

Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την ενεργοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανωτάτου ορίου 1 δισεκατ. ευρώ.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου που αφορούσε καταστροφή που προκλήθηκε από τις πλημμύρες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2007,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 162 387 985 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6 της 10.1.2008, σ. 7).

(2)  ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.


Συμβούλιο

27.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 85/8


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τον εξωτερικό ελεγκτή της Suomen Pankki

(2008/268/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

το πρωτόκολλο για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 27.1,

τη σύσταση ΕΚΤ/2008/1 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Ιανουαρίου 2008, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Suomen Pankki (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Η θητεία του σημερινού εξωτερικού ελεγκτή της Suomen Pankki θα λήξει μετά τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2007. Είναι, επομένως, αναγκαίος ο διορισμός εξωτερικού ελεγκτή για το 2008 και εξής.

(3)

Η Suomen Pankki επέλεξε ως εξωτερικό ελεγκτή της για τα οικονομικά έτη 2008 έως 2012 την KPMG Oy Ab.

(4)

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνέστησε το διορισμό της εταιρείας KPMG Oy Ab ως εξωτερικού ελεγκτή της Suomen Pankki για τα οικονομικά έτη 2008 έως 2012.

(5)

Είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί η σύσταση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ και να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου (2),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 11 της απόφασης 1999/70/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.   Η εταιρεία KPMG Oy Ab διορίζεται εξωτερικός ελεγκτής της Suomen Pankki για τα οικονομικά έτη 2008 έως 2012.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. JARC


(1)  ΕΕ C 29 της 1.2.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 22 της 29.1.1999, σ. 69. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/883/ΕΚ (ΕΕ L 346 της 29.12.2007, σ. 20).


Επιτροπή

27.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 85/9


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Μαρτίου 2008

για την τροποποίηση της απόφασης 2001/618/ΕΚ προκειμένου να περιληφθούν τα γαλλικά διαμερίσματα Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan και Nord στον κατάλογο των περιφερειών που είναι απαλλαγμένες από τη νόσο του Aujeszky

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1072]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/269/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ θεσπίζει κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ορισμένων ζώων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή υποχρεωτικά εθνικά προγράμματα για ορισμένες λοιμώδεις νόσους, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Aujeszky. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή δικαιολογητικά σχετικά με το καθεστώς των εν λόγω νόσων στην επικράτειά τους.

(2)

Η απόφαση 2001/618/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2001, για παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο χοίρων όσον αφορά τη νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα), για τα κριτήρια σχετικά με την παροχή στοιχείων γι’ αυτή τη νόσο και για την κατάργηση των αποφάσεων 93/24/ΕΟΚ και 93/244/ΕΟΚ (2), περιέχει στο παράρτημα Ι πίνακα των κρατών μελών ή των περιφερειών τους που είναι απαλλαγμένα από τη νόσο και στα οποία απαγορεύεται ο εμβολιασμός. Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2001/618/ΕΚ περιέχει πίνακα των κρατών μελών ή των περιφερειών τους στα οποία εφαρμόζονται προγράμματα ελέγχου για την εν λόγω νόσο.

(3)

Επί αρκετά χρόνια εφαρμόζεται στη Γαλλία πρόγραμμα για την εξάλειψη της νόσου του Aujeszky και τα διαμερίσματα Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan και Nord περιλαμβάνονται στους καταλόγους των περιφερειών όπου εφαρμόζεται εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου για τη νόσο του Aujeszky.

(4)

Η Γαλλία υπέβαλε δικαιολογητικά στην Επιτροπή όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο του Aujeszky για τα διαμερίσματα Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan και Nord, τα οποία πιστοποιούν την εξάλειψη της νόσου στα εν λόγω διαμερίσματα.

(5)

Η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η Γαλλία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ. Επομένως, τα εν λόγω διαμερίσματα πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της απόφασης 2001/618/ΕΚ.

(6)

Συνεπώς, η απόφαση 2001/618/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και ΙΙ της απόφασης 2001/618/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/729/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 26).

(2)  ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 48. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/729/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτη μέλη ή περιφέρειές τους απαλλαγμένα από τη νόσο του Aujeszky και όπου απαγορεύεται ο εμβολιασμός

Κωδικός ISO

Κράτος μέλος

Περιφέρειες

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

Όλες οι περιφέρειες

DK

Δανία

Όλες οι περιφέρειες

DE

Γερμανία

Όλες οι περιφέρειες

FR

Γαλλία

Τα διαμερίσματα Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Κύπρος

Το σύνολο της επικράτειας

LU

Λουξεμβούργο

Όλες οι περιφέρειες

AT

Αυστρία

Το σύνολο της επικράτειας

SK

Σλοβακία

Όλες οι περιφέρειες

FI

Φινλανδία

Όλες οι περιφέρειες

SE

Σουηδία

Όλες οι περιφέρειες

UK

Ηνωμένο Βασίλειο

Όλες οι περιφέρειες της Αγγλίας, της Σκωτίας, και της Ουαλίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κράτη μέλη ή περιφέρειές τους όπου εφαρμόζονται εγκεκριμένα προγράμματα ελέγχου για τη νόσο του Aujeszky

Κωδικός ISO

Κράτος μέλος

Περιφέρειες

BE

Βέλγιο

Το σύνολο της επικράτειας

ES

Ισπανία

Οι αυτόνομες κοινότητες Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

Οι επαρχίες León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid και Ávila της αυτόνομης κοινότητας Castilla y León

Η επαρχία Las Palmas των Καναρίων Νήσων

IT

Ιταλία

Η επαρχία Bolzano

NL

Κάτω Χώρες

Το σύνολο της επικράτειας

»