ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
15 Μαρτίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV  ( 1 )

1

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

15.3.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2007

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (1), και ιδίως το άρθρο 2,

την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 70 στοιχεία δ) και ε),

την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (3), και ιδίως το άρθρο 79 στοιχεία στ) και ζ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 καθιέρωσε το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό την τυποποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεών τους.

(2)

Η διάρθρωση, οι κωδικοί και οι περιγραφές του CPV πρέπει να προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν, σύμφωνα με την εξέλιξη των αγορών και με τις ανάγκες των χρηστών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι χρήστες του CPV σχετικά με βελτιώσεις του κειμένου του CPV. Η διάρθρωση, οι κωδικοί και οι περιγραφές του CPV πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν προκειμένου το CPV να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.

(3)

Για να καταστεί το CPV περισσότερο εύχρηστο, πρέπει αυτό να διαμορφωθεί λαμβάνοντας λιγότερο υπόψη τα υλικά και περισσότερο τα προϊόντα. Αντιστοίχως, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στο κύριο λεξιλόγιο, όπως ορίζονται στο ισχύον παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, πρέπει να μεταφερθούν στο συμπληρωματικό λεξιλόγιο του ίδιου παραρτήματος και τα τμήματα που είναι διαμορφωμένα περισσότερο με βάση τα υλικά στο ισχύον λεξιλόγιο πρέπει να αναδιανεμηθούν στα άλλα τμήματα.

(4)

Ο εξορθολογισμός της ιεράρχησης του CPV μέσω της συγκέντρωσης και αναδιανομής των τμημάτων με περιορισμένο αριθμό κωδικών, τα οποία πρέπει εν μέρει να εξετάζονται μαζί, καθώς και των τμημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση, πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να απλουστευθεί η χρήση της ονοματολογίας μέσω της παροχής συνεκτικότερης και περισσότερο ομοιογενούς παρουσίασης.

(5)

Η ταξινόμηση που αφορά εξοπλισμό και υπηρεσίες σχετικά με την άμυνα πρέπει να βελτιωθεί μέσω της ανασύνταξης των υφιστάμενων και διασκορπισμένων κωδικών σε νέες ομάδες και τάξεις, με σκοπό τη συνεκτικότερη παρουσίαση, και μέσω της προσθήκης νέων κωδικών, όπως η στρατιωτική έρευνα και τεχνολογία.

(6)

Η διάρθρωση του συμπληρωματικού λεξιλογίου πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως ώστε να δημιουργηθεί μια λογική διάρθρωση με τμήματα διαιρούμενα σε ομάδες, προκειμένου να χρησιμοποιείται επιπροσθέτως προς το κύριο λεξιλόγιο. Για τους σκοπούς της απλούστευσης που μπορεί να επιφέρει ως προς τη δυνατότητα πλήρους περιγραφής του αντικειμένου μιας σύμβασης και ως προς τη μείωση του αριθμού των κωδικών του κύριου λεξιλογίου, το συμπληρωματικό λεξιλόγιο πρέπει να εμπλουτιστεί και με χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών.

(7)

Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 πρέπει να αντικατασταθεί.

(8)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικούς καταλόγους των τροποποιήσεων που έγιναν το 2003, δεν παρουσιάζει πλέον ενδιαφέρον και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.

(9)

Ως συνέπεια της αναθεώρησης του CPV, πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν και οι ενδεικτικοί πίνακες που παρατίθενται στα παραρτήματα III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, οι οποίοι παρουσιάζουν την αντιστοιχία μεταξύ του CPV και, αντιστοίχως, της «Προσωρινής κεντρικής ταξινόμησης των προϊόντων» (CPC Prov.) των Ηνωμένων Εθνών, της «Στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (NACE αναθ. 1) και της «Συνδυασμένης ονοματολογίας» (CN). Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθούν.

(10)

Επί την ευκαιρία της αναθεώρησης του CPV, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι κατάλογοι δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με αναφορές στους κωδικούς του CPV που προσδιορίζονται στα παραρτήματα των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, προκειμένου να είναι σε συμφωνία με το αναθεωρημένο CPV, χωρίς να αλλάξει το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών.

(11)

Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις τεχνικές προσαρμογές των ηλεκτρονικών συστημάτων στο νέο CPV, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να προβλεφθεί έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

2.

Το παράρτημα II διαγράφεται.

3.

Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

4.

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

5.

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XII αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

2.

Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIIA αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

3.

Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIIB αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

2.

Στο παράρτημα II, ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα IIA αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο VI του παρόντος κανονισμού.

3.

Στο παράρτημα II, ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα IIB αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από της 15 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 340 της 16.12.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 329 της 17.12.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/97/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 107).

(3)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/97/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διάρθρωση του συστήματος ταξινόμησης

1.

Το CPV περιλαμβάνει ένα κύριο και ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο.

2.

Το κύριο λεξιλόγιο βασίζεται σε μια δενδροειδή διάρθρωση κωδικών που περιλαμβάνουν έως εννέα ψηφία στα οποία αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Ο αριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει 8 ψηφία και υποδιαιρείται σε:

τμήματα (τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού) (XX000000-Y),

ομάδες (τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXX00000-Y),

τάξεις (τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXXX0000-Y),

κατηγορίες (τα πέντε πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXXXX000-Y).

Καθένα από τα τρία τελευταία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας.

Ένα ένατο ψηφίο χρησιμεύει για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.

3.

Το συμπληρωματικό λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων. Αποτελείται από έναν αλφαριθμητικό κωδικό, στον οποίο αντιστοιχεί ένας τίτλος που επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ειδικότερης φύσης ή του προορισμού του προς αγορά προϊόντος.

Ο αλφαριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει:

ένα πρώτο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα,

ένα δεύτερο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε μία ομάδα,

ένα τρίτο επίπεδο αποτελούμενο από τρία ψηφία που αντιστοιχούν σε υποτμήματα.

Το τελευταίο ψηφίο χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.

ΚΥΡΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Κωδικός CPV

Περιγραφή

03000000-1

Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα

03100000-2

Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής

03110000-5

Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη

03111000-2

Σπόροι

03111100-3

Σπόροι σόγιας

03111200-4

Αράπικα φιστίκια

03111300-5

Σπόροι ηλιάνθου

03111400-6

Βαμβακόσποροι

03111500-7

Σπόροι από σουσάμι

03111600-8

Σπόροι από σινάπι

03111700-9

Σπόροι λαχανικών

03111800-0

Σπόροι καρπών

03111900-1

Σπόροι άνθεων

03112000-9

Μη μεταποιημένος καπνός

03113000-6

Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζάχαρης

03113100-7

Ζαχαρότευτλα

03113200-8

Ζαχαροκάλαμο

03114000-3

Άχυρα και χορτονομές

03114100-4

Άχυρα

03114200-5

Χορτονομές

03115000-0

Ακατέργαστες φυτικές ύλες

03115100-1

Φυτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία

03115110-4

Βαμβάκι

03115120-7

Γιούτα

03115130-0

Λινάρι

03116000-7

Φυσικό καουτσούκ, λατέξ και συναφή προϊόντα

03116100-8

Φυσικό καουτσούκ

03116200-9

Φυσικό λατέξ

03116300-0

Προϊόντα από λατέξ

03117000-4

Φυτά που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς

03117100-5

Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς

03117110-8

Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία

03117120-1

Φυτά που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική

03117130-4

Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εντομοκτόνων

03117140-7

Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς

03117200-6

Σπόροι φυτών που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς

03120000-8

Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου

03121000-5

Φυτοκομικά προϊόντα

03121100-6

Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα

03121200-7

Κομμένα άνθη

03121210-0

Άνθινες διατάξεις

03130000-1

Φυτά για αφεψήματα και μπαχαρικά

03131000-8

Φυτά για αφεψήματα

03131100-9

Κόκκοι καφέ

03131200-0

Τσάι σε κλώνους

03131300-1

Ματέ

03131400-2

Κόκκοι κακάου

03132000-5

Μη επεξεργασμένα καρυκεύματα

03140000-4

Ζωικά και συναφή προϊόντα

03141000-1

Σπέρμα ταύρου

03142000-8

Ζωικά προϊόντα

03142100-9

Φυσικό μέλι

03142200-0

Σαλιγκάρια

03142300-1

Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης

03142400-2

Κηροί

03142500-3

Αυγά

03143000-5

Προϊόντα μεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας

03144000-2

Γεωργικές προμήθειες

03200000-3

Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί

03210000-6

Δημητριακά και πατάτες

03211000-3

Δημητριακά

03211100-4

Σιτάρι

03211110-7

Σκληρό σιτάρι

03211120-0

Μαλακό σιτάρι

03211200-5

Καλαμπόκι

03211300-6

Ρύζι

03211400-7

Κριθάρι

03211500-8

Σίκαλη

03211600-9

Βρώμη

03211700-0

Βύνη

03211900-2

Προϊόντα δημητριακών

03212000-0

Πατάτες και αφυδατωμένα λαχανικά

03212100-1

Πατάτες

03212200-2

Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά και όσπρια

03212210-5

Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά

03212211-2

Φακές

03212212-9

Ρεβίθια

03212213-6

Ξηρά μπιζέλια

03212220-8

Όσπρια

03220000-9

Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί

03221000-6

Λαχανικά

03221100-7

Βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά

03221110-0

Βολβοειδή λαχανικά

03221111-7

Ρίζα τεύτλου

03221112-4

Καρότα

03221113-1

Κρεμμύδια

03221114-8

Γογγύλια

03221120-3

Κονδυλώδη λαχανικά

03221200-8

Οπωροκηπευτικά

03221210-1

Φασόλια

03221211-8

Κουκιά

03221212-5

Φρέσκα φασόλια

03221213-2

Φασόλια Ισπανίας

03221220-4

Αρακάς

03221221-1

Μπιζέλια κήπου

03221222-8

Νωπά μπιζέλια

03221230-7

Πιπεριές

03221240-0

Τομάτες

03221250-3

Κολοκύθια

03221260-6

Μανιτάρια

03221270-9

Αγγούρια

03221300-9

Φυλλώδη λαχανικά

03221310-2

Μαρούλι

03221320-5

Πράσινες σαλάτες

03221330-8

Αγκινάρες

03221340-1

Σπανάκι

03221400-0

Κραμβοειδή λαχανικά

03221410-3

Λάχανο, κράμβη

03221420-6

Κουνουπίδι

03221430-9

Μπρόκολο

03221440-2

Λαχανάκια Βρυξελλών

03222000-3

Φρούτα και καρποί

03222100-4

Τροπικά φρούτα και καρποί

03222110-7

Τροπικά φρούτα

03222111-4

Μπανάνες

03222112-1

Ανανάδες

03222113-8

Μάνγκο

03222114-5

Χουρμάδες

03222115-2

Σταφίδες

03222116-9

Σύκα

03222117-6

Αβοκάντο

03222118-3

Ακτινίδια

03222120-0

Καρύδες

03222200-5

Εσπεριδοειδή

03222210-8

Λεμόνια

03222220-1

Πορτοκάλια

03222230-4

Γκρέιπ φρουτ

03222240-7

Μανταρίνια

03222250-0

Μοσχολέμονα

03222300-6

Μη τροπικά φρούτα

03222310-9

Μούρα

03222311-6

Μαύρα, λευκά ή κόκκινα φραγκοστάφυλα

03222312-3

Χαμαίμουρα

03222313-0

Φράουλες

03222314-7

Σμέουρα

03222315-4

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

03222320-2

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια

03222321-9

Μήλα

03222322-6

Αχλάδια

03222323-3

Κυδώνια

03222330-5

Εμπύρηνα φρούτα

03222331-2

Βερίκοκα

03222332-9

Ροδάκινα

03222333-6

Κεράσια

03222334-3

Δαμάσκηνα

03222340-8

Σταφύλια

03222341-5

Επιτραπέζια σταφύλια

03222342-2

Κρασοστάφυλα

03222400-7

Ελιές

03300000-2

Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας

03310000-5

Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα

03311000-2

Ψάρια

03311100-3

Πλατύψαρα

03311110-6

Γλώσσα

03311120-9

Πησσί

03311200-4

Ψάρια της οικογένειας του μπακαλιάρου

03311210-7

Μπακαλιάρος

03311220-0

Βακαλάος μελανόχρωμος

03311230-3

Σαυρίδι

03311240-6

Καλλαρίας

03311300-5

Ρέγγα

03311400-6

Τόνος

03311500-7

Γάδος

03311600-8

Μαρίδα

03311700-9

Σολωμός

03312000-9

Καρκινοειδή

03312100-0

Στρείδια

03312200-1

Οστρακοειδή

03312300-2

Υδρόβια ασπόνδυλα

03313000-6

Υδρόβια προϊόντα

03313100-7

Κοράλλια ή παρόμοια προϊόντα

03313200-8

Φυσικοί σπόγγοι

03313300-9

Φύκια

03313310-2

Άλγες

03320000-8

Μεγάλα ζώα, ζωικό κεφάλαιο και μικρά ζώα

03321000-5

Μεγάλα ζώα

03321100-6

Βοοειδή

03321200-7

Μοσχάρια

03322000-2

Ζωικό κεφάλαιο

03322100-3

Πρόβατα

03322200-4

Αίγες

03322300-5

Άλογα

03323000-9

Χοιροειδή

03324000-6

Ζώντα πουλερικά

03325000-3

Μικρά ζώα

03325100-4

Κουνέλια

03325200-5

Λαγοί

03330000-3

Προϊόντα ζώων εκτρεφόμενων σε αγροκτήματα

03331000-0

Νωπό γάλα από αιγοπρόβατα

03331100-1

Πρόβειο γάλα

03331200-2

Κατσικίσιο γάλα

03332000-7

Έριο και ζωικές τρίχες

03332100-8

Κουρεμένο μαλλί

03332200-9

Ζωικές τρίχες

03333000-4

Νωπό αγελαδινό γάλα

03340000-6

Ενώτια για το μαρκάρισμα ζώων

03341000-3

Ενώτια για το μαρκάρισμα βοοειδών

03400000-4

Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα

03410000-7

Ξύλο

03411000-4

Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα

03412000-1

Ξυλεία από τροπικά δέντρα

03413000-8

Καυσόξυλα

03414000-5

Ακατέργαστη ξυλεία

03415000-2

Μαλακή ξυλεία

03416000-9

Απορρίμματα ξύλου

03417000-6

Υπολείμματα ξύλου

03417100-7

Πριονίδια

03418000-3

Ακατέργαστοι κορμοί

03418100-4

Σκληρή ξυλεία

03419000-0

Ξυλεία

03419100-1

Προϊόντα ξυλείας

03419200-2

Ξυλεία ορυχείων

03420000-0

Κόμμεα

03421000-7

Βάλσαμα

03422000-4

Λάκα

03430000-3

Φελλός

03431000-0

Φυσικός φελλός

03432000-7

Καλαθοποιία

03432100-8

Σπαρτοπλεκτική

03440000-6

Δασοκομικά προϊόντα

03441000-3

Διακοσμητικά φυτά, χορτάρια, βρύα και λειχήνες

03450000-9

Προϊόντα φυτωρίων δέντρων

03451000-6

Φυτά

03451100-7

Φυτά για φύτευση σε παρτέρια

03451200-8

Βολβοί λουλουδιών

03451300-9

Θάμνοι

03452000-3

Δένδρα

03460000-2

Πολτός

03461000-9

Ξυλοπολτός

03461100-0

Χημικός ξυλοπολτός

09000000-3

Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας

09100000-0

Καύσιμα

09110000-3

Στερεά καύσιμα

09111000-0

Άνθρακας και καύσιμα με βάση τον άνθρακα

09111100-1

Γαιάνθρακας

09111200-2

Καύσιμα με βάση τον άνθρακα

09111210-5

Λιθάνθρακας

09111220-8

Μπρικέτες

09111300-3

Φυσικά καύσιμα

09111400-4

Καύσιμα με βάση το ξύλο

09112000-7

Λιγνίτης και τύρφη

09112100-8

Λιγνίτης

09112200-9

Τύρφη

09113000-4

Οπτάνθρακας

09120000-6

Αέρια καύσιμα

09121000-3

Φωταέριο, αέριο μέσω αγωγών ή παρόμοια αέρια

09121100-4

Φωταέριο ή παρόμοια αέρια

09121200-5

Αέριο μέσω αγωγών

09122000-0

Προπάνιο και βουτάνιο

09122100-1

Αέριο προπάνιο

09122110-4

Υγροποιημένο προπάνιο

09122200-2

Αέριο βουτάνιο

09122210-5

Υγροποιημένο βουτάνιο

09123000-7

Φυσικό αέριο

09130000-9

Πετρέλαιο και αποστάγματα

09131000-6

Κηροζίνη αεροσκαφών

09131100-7

Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης

09132000-3

Βενζίνη

09132100-4

Αμόλυβδη βενζίνη

09132200-5

Μολυβδούχος βενζίνη

09132300-6

Μείγμα βενζίνης με αιθανόλη

09133000-0

Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)

09134000-7

Ακάθαρτο πετρέλαιο

09134100-8

Πετρέλαιο ντίζελ

09134200-9

Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09134210-2

Καύσιμα ντίζελ (0,2)

09134220-5

Καύσιμα ντίζελ (EN 590)

09134230-8

Βιοντίζελ

09134231-5

Βιοντίζελ (B20)

09134232-2

Βιοντίζελ (B100)

09135000-4

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135110-8

Καύσιμα έλαια μικρής περιεκτικότητας σε θείο

09200000-1

Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή

09210000-4

Λιπαντικά παρασκευάσματα

09211000-1

Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

09211100-2

Έλαια κινητήρων

09211200-3

Λιπαντικά συμπιεστών

09211300-4

Λιπαντικά στροβίλων

09211400-5

Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών

09211500-6

Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού

09211600-7

Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων

09211610-0

Υγρά υδραυλικών συστημάτων

09211620-3

Λιπαντικά αφαίρεσης καλουπιών

09211630-6

Αντιδιαβρωτικά έλαια

09211640-9

Ηλεκτρομονωτικά έλαια

09211650-2

Υγρά φρένων

09211700-8

Λευκά έλαια και παραφινέλαια

09211710-1

Λευκά έλαια

09211720-4

Παραφινέλαια

09211800-9

Πετρελαϊκά έλαια και παρασκευάσματα

09211810-2

Ελαφρά έλαια

09211820-5

Ορυκτέλαια

09211900-0

Λιπαντικά έλαια συστημάτων έλξης

09220000-7

Βαζελίνη, κεριά και ειδικά αποστάγματα

09221000-4

Βαζελίνη και κηροί πετρελαίου

09221100-5

Βαζελίνη

09221200-6

Κηρός παραφίνης

09221300-7

Κηρός πετρελαίου

09221400-8

Κατάλοιπα πετρελαίου

09222000-1

Ειδικά αποστάγματα

09222100-2

Πετρελαϊκός αιθέρας (White spirit)

09230000-0

Πετρέλαιο (αργό)

09240000-3

Πετρελαϊκά προϊόντα και προϊόντα άνθρακα

09241000-0

Ασφαλτούχο ή σχιστολιθικό ορυκτέλαιο

09242000-7

Προϊόντα με βάση τον άνθρακα

09242100-8

Πετρέλαιο από απόσταξη πισσανθράκων

09300000-2

Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια

09310000-5

Ηλεκτρισμός

09320000-8

Ατμός, θερμό νερό και συναφή προϊόντα

09321000-5

Θερμό νερό

09322000-2

Ατμός

09323000-9

Κεντρική αστική θέρμανση

09324000-6

Τηλεθέρμανση

09330000-1

Ηλιακή ενέργεια

09331000-8

Ηλιακά κάτοπτρα

09331100-9

Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας

09331200-0

Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία

09332000-5

Ηλιακές εγκαταστάσεις

09340000-4

Πυρηνικά καύσιμα

09341000-1

Ουράνιο

09342000-8

Πλουτώνιο

09343000-5

Ραδιενεργά υλικά

09344000-2

Ραδιοϊσότοπα

14000000-1

Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα

14200000-3

Άμμος και άργιλος

14210000-6

Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά

14211000-3

Άμμος

14211100-4

Φυσική άμμος

14212000-0

Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά

14212100-1

Κροκάλες και αμμοχάλικο

14212110-4

Αμμοχάλικο

14212120-7

Κροκάλες

14212200-2

Αδρανή υλικά

14212210-5

Μείγμα αμμοχάλικου

14212300-3

Τεμαχισμένοι και θρυμματισμένοι λίθοι

14212310-6

Έρμα

14212320-9

Θρυμματισμένος γρανίτης

14212330-2

Θρυμματισμένος βασάλτης

14212400-4

Χώμα

14212410-7

Χώμα επιφανείας

14212420-0

Υπέδαφος

14212430-3

Θρυμματισμένοι λίθοι

14213000-7

Σκυρόστρωμα, πισσοσκυρόστρωμα και αμμώδης ασφαλτική επίστρωση

14213100-8

Σκυρόστρωμα

14213200-9

Πισσοσκυρόστρωμα

14213300-0

Άμμος εμποτισμένη με πίσσα

14220000-9

Άργιλος και καολίνη

14221000-6

Άργιλος

14222000-3

Καολίνη

14300000-4

Χημικά και ορυκτά λιπάσματα

14310000-7

Ορυκτά λιπάσματα

14311000-4

Φυσικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα καλίου

14311100-5

Φυσικό ασβέστιο

14311200-6

Φωσφορικά άλατα αργιλίου-ασβεστίου

14311300-7

Φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου

14312000-1

Σιδηροπυρίτες

14312100-2

Άφρυκτοι σιδηροπυρίτες

14320000-0

Χημικά ορυκτά

14400000-5

Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο

14410000-8

Ορυκτό αλάτι

14420000-1

Θαλασσινό αλάτι

14430000-4

Αλάτι προερχόμενο από εξάτμιση και καθαρό χλωριούχο νάτριο

14450000-0

Άλμη

14500000-6

Προϊόντα ορυχείων και λατομείων

14520000-2

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι· κισηρόλιθοι· σμύριδα· φυσικά λειαντικά· άλλα ορυκτά και πολύτιμα μέταλλα

14521000-9

Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι

14521100-0

Πολύτιμοι λίθοι

14521140-2

Κονιοποιημένοι πολύτιμοι λίθοι

14521200-1

Ημιπολύτιμοι λίθοι

14521210-4

Κονιοποιημένοι ημιπολύτιμοι λίθοι

14522000-6

Βιομηχανικά διαμάντια· κισηρόλιθοι· σμύριδα· άλλα φυσικά λειαντικά

14522100-7

Κισηρόλιθος

14522200-8

Βιομηχανικά διαμάντια

14522300-9

Σμύριδα

14522400-0

Φυσικά λειαντικά

14523000-3

Ορυκτά, πολύτιμα μέταλλα και συναφή προϊόντα

14523100-4

Ορυκτά

14523200-5

Χρυσός

14523300-6

Άργυρος

14523400-7

Λευκόχρυσος

14600000-7

Μεταλλεύματα και μέταλλα

14610000-0

Μεταλλεύματα

14611000-7

Σιδηρομεταλλεύματα

14612000-4

Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα

14612100-5

Μεταλλεύματα χαλκού

14612200-6

Μεταλλεύματα νικελίου

14612300-7

Μεταλλεύματα αλουμινίου

14612400-8

Πολύτιμα μέταλλα

14612500-9

Μεταλλεύματα μολύβδου

14612600-0

Μεταλλεύματα ψευδαργύρου

14612700-1

Μεταλλεύματα λευκοσιδήρου

14613000-1

Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου

14613100-2

Μεταλλεύματα ουρανίου

14613200-3

Μεταλλεύματα θορίου

14614000-8

Διάφορα μεταλλεύματα

14620000-3

Κράματα

14621000-0

Κράματα σιδήρου

14621100-1

Κράματα σιδήρου εκτός των κραμάτων της ΕΚΑΧ

14621110-4

Σιδηρομαγγάνιο

14621120-7

Σιδηροχρώμιο

14621130-0

Σιδηρονικέλιο

14622000-7

Χάλυβας

14630000-6

Σκωρίες, σκωρίες υψικαμίνου, σιδηρούχα απορρίμματα και υπολείμματα

14700000-8

Βασικά μέταλλα

14710000-1

Σίδηρος, μόλυβδος, ψευδάργυρος, κασσίτερος και χαλκός

14711000-8

Σίδηρος

14711100-9

Ακατέργαστος χυτοσίδηρος

14712000-5

Μόλυβδος

14713000-2

Ψευδάργυρος

14714000-9

Κασσίτερος

14715000-6

Χαλκός

14720000-4

Αλουμίνιο, νικέλιο, σκάνδιο, τιτάνιο και βανάδιο

14721000-1

Αλουμίνιο

14721100-2

Οξείδιο του αργιλίου

14722000-8

Νικέλιο

14723000-5

Σκάνδιο

14724000-2

Τιτάνιο

14725000-9

Βανάδιο

14730000-7

Χρώμιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, ύττριο και ζιρκόνιο

14731000-4

Χρώμιο

14732000-1

Μαγγάνιο

14733000-8

Κοβάλτιο

14734000-5

Ύττριο

14735000-2

Ζιρκόνιο

14740000-0

Μολυβδαίνιο, τεχνήτιο, ρουθήνιο και ρόδιο

14741000-7

Μολυβδαίνιο

14742000-4

Τεχνήτιο

14743000-1

Ρουθήνιο

14744000-8

Ρόδιο

14750000-3

Κάδμιο, λουτήτιο, άφνιο, ταντάλιο και βολφράμιο

14751000-0

Κάδμιο

14752000-7

Λουτήτιο

14753000-4

Άφνιο

14754000-1

Ταντάλιο

14755000-8

Βολφράμιο

14760000-6

Ιρίδιο, γάλλιο, ίνδιο, θάλλιο και βάριο

14761000-3

Ιρίδιο

14762000-0

Γάλλιο

14763000-7

Ίνδιο

14764000-4

Θάλλιο

14765000-1

Βάριο

14770000-9

Καίσιο, στρόντιο, ρουβήδιο και ασβέστιο

14771000-6

Καίσιο

14772000-3

Στρόντιο

14773000-0

Ρουβίδιο

14774000-7

Ασβέστιο

14780000-2

Κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο και λίθιο

14781000-9

Κάλιο

14782000-6

Μαγνήσιο

14783000-3

Νάτριο

14784000-0

Λίθιο

14790000-5

Νιόβιο, όσμιο, ρήνιο και παλλάδιο

14791000-2

Νιόβιο

14792000-9

Όσμιο

14793000-6

Ρήνιο

14794000-3

Παλλάδιο

14800000-9

Διάφορα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

14810000-2

Λειαντικά προϊόντα

14811000-9

Μυλόπετρες, ακονόπετρες και ακονιστικοί τροχοί

14811100-0

Μυλόπετρες

14811200-1

Ακονόπετρες

14811300-2

Ακονιστικοί τροχοί

14812000-6

Λειαντικές σκόνες ή κόκκοι

14813000-3

Τεχνητό κορούνδιο

14814000-0

Τεχνητός γραφίτης

14820000-5

Γυαλί

14830000-8

Ίνες υάλου

14900000-0

Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες

14910000-3

Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες μεταλλικής μορφής

14920000-6

Ανακτηθείσες δευτερογενείς μη μεταλλικές πρώτες ύλες

14930000-9

Τέφρα και υπολείμματα που περιέχουν μέταλλα

15000000-8

Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

15100000-9

Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος

15110000-2

Κρέας

15111000-9

Βόειο κρέας

15111100-0

Βοδινό κρέας

15111200-1

Μοσχαρίσιο κρέας

15112000-6

Πουλερικά

15112100-7

Νωπά πουλερικά

15112110-0

Χήνες

15112120-3

Γαλοπούλες

15112130-6

Κοτόπουλα

15112140-9

Πάπιες

15112300-9

Εντόσθια πουλερικών

15112310-2

Φουά γκρα

15113000-3

Χοιρινό κρέας

15114000-0

Εντόσθια

15115000-7

Αρνίσιο και πρόβειο κρέας

15115100-8

Αρνίσιο κρέας

15115200-9

Πρόβειο κρέας

15117000-1

Κρέας αιγοειδών

15118000-8

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών ή ημιόνων

15118100-9

Κρέας αλόγου

15118900-7

Κρέας γαϊδουριών, μουλαριών ή ημιόνων

15119000-5

Διάφορα κρέατα

15119100-6

Κρέας κουνελιού

15119200-7

Κρέας λαγού

15119300-8

Θηράματα

15119400-9

Βατραχοπόδαρα

15119500-0

Περιστέρια

15119600-1

Κρέας ψαριού

15130000-8

Προϊόντα κρέατος

15131000-5

Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα

15131100-6

Προϊόντα από κρέας για λουκάνικα

15131110-9

Κρέας για λουκάνικα

15131120-2

Προϊόντα από λουκάνικα

15131130-5

Λουκάνικα

15131134-3

Λουκάνικα αίματος και άλλα λουκάνικα από αίμα

15131135-0

Λουκάνικα από πουλερικά

15131200-7

Αποξηραμένα, αλατισμένα, καπνιστά και καρυκευμένα κρέατα

15131210-0

Παστό χοιρομέρι

15131220-3

Μπέικον

15131230-6

Σαλάμι

15131300-8

Παρασκευάσματα από συκώτι

15131310-1

Πατέ

15131320-4

Παρασκευάσματα από συκώτι χήνας ή πάπιας

15131400-9

Προϊόντα από χοιρινό κρέας

15131410-2

Χοιρομέρι

15131420-5

Κεφτέδες από κρέας

15131490-6

Έτοιμα φαγητά από χοιρινό κρέας

15131500-0

Παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών

15131600-1

Παρασκευάσματα από βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας

15131610-4

Κεφτέδες από βοδινό κρέας

15131620-7

Κιμάς από βοδινό κρέας

15131640-3

Μπιφτέκια από βοδινό

15131700-2

Παρασκευάσματα από κρέας

15200000-0

Παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια

15210000-3

Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο

15211000-0

Φιλέτα ψαριών

15211100-1

Νωπά φιλέτα ψαριών

15212000-7

Αυγοτάραχο

15213000-4

Συκώτια ψαριών

15220000-6

Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών

15221000-3

Κατεψυγμένα ψάρια

15229000-9

Κατεψυγμένα προϊόντα ψαριού

15230000-9

Αποξηραμένα ή παστά ψάρια· ψάρια σε άλμη· καπνιστά ψάρια

15231000-6

Αποξηραμένα ψάρια

15232000-3

Παστά ψάρια

15233000-0

Ψάρια σε άλμη

15234000-7

Καπνιστό ψάρι

15235000-4

Διατηρημένα ψάρια

15240000-2

Κονσερβοποιημένα ψάρια και άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια

15241000-9

Κονσερβοποιημένα και παρασκευασμένα ψάρια

15241100-0

Κονσερβοποιημένος σολομός

15241200-1

Παρασκευασμένες ή διατηρημένες ρέγγες

15241300-2

Σαρδέλες

15241400-3

Κονσερβοποιημένος τόνος

15241500-4

Σκουμπρί

15241600-5

Αντζούγες

15241700-6

Κροκέτες ψαριών

15241800-7

Παναρισμένα τεμάχια ψαριού

15242000-6

Έτοιμα φαγητά ψαριών

15243000-3

Παρασκευάσματα ψαριού

15244000-0

Χαβιάρι και αυγά ψαριού

15244100-1

Χαβιάρι

15244200-2

Αυγά ψαριού

15250000-5

Θαλασσινά

15251000-2

Κατεψυγμένα καρκινοειδή

15252000-9

Παρασκευασμένα ή διατηρημένα καρκινοειδή

15253000-6

Προϊόντα οστρακοειδών

15300000-1

Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα

15310000-4

Πατάτες και προϊόντα πατάτας

15311000-1

Κατεψυγμένες πατάτες

15311100-2

Κομμένες πατάτες για τηγάνισμα

15311200-3

Πατάτες σε κύβους, φέτες και άλλα είδη κατεψυγμένης πατάτας

15312000-8

Προϊόντα πατάτας

15312100-9

Στιγμιαίος πουρές πατάτας

15312200-0

Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα

15312300-1

Τσιπς πατάτας

15312310-4

Αρωματισμένα τσιπς πατάτας

15312400-2

Εδέσματα πατάτας

15312500-3

Κροκέτες πατάτας

15313000-5

Επεξεργασμένες πατάτες

15320000-7

Χυμοί φρούτων και λαχανικών

15321000-4

Χυμοί φρούτων

15321100-5

Χυμός πορτοκαλιού

15321200-6

Συμπυκνωμένος χυμός γκρέιπ φρουτ

15321300-7

Χυμός λεμονιού

15321400-8

Χυμός ανανά

15321500-9

Χυμός σταφυλιού

15321600-0

Χυμός μήλου

15321700-1

Μείγματα μη συμπυκνωμένων χυμών

15321800-2

Συμπυκνωμένοι χυμοί

15322000-1

Χυμοί λαχανικών

15322100-2

Χυμός τομάτας

15330000-0

Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά

15331000-7

Επεξεργασμένα λαχανικά

15331100-8

Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά

15331110-1

Επεξεργασμένα βολβοειδή λαχανικά

15331120-4

Επεξεργασμένα κονδυλώδη λαχανικά

15331130-7

Φασόλια, αρακάς, πιπεριές, τομάτες και άλλα λαχανικά

15331131-4

Επεξεργασμένα φασόλια

15331132-1

Επεξεργασμένος αρακάς

15331133-8

Αρακάς ανοιγμένος στα δύο

15331134-5

Επεξεργασμένες τομάτες

15331135-2

Επεξεργασμένα μανιτάρια

15331136-9

Επεξεργασμένες πιπεριές

15331137-6

Ανθός σόγιας

15331138-3

Τρούφες

15331140-0

Φυλλώδη και κραμβοειδή λαχανικά

15331142-4

Επεξεργασμένη κράμβη

15331150-3

Επεξεργασμένα όσπρια

15331170-9

Κατεψυγμένα λαχανικά

15331400-1

Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά

15331410-4

Φασόλια σε σάλτσα τομάτας

15331411-1

Μαγειρεμένα φασόλια

15331420-7

Διατηρημένες τομάτες

15331423-8

Τομάτες σε κονσέρβα

15331425-2

Τοματοπολτός

15331427-6

Τοματοπελτές

15331428-3

Σάλτσα από τομάτα

15331430-0

Μανιτάρια σε κονσέρβα

15331450-6

Επεξεργασμένες ελιές

15331460-9

Κονσερβοποιημένα λαχανικά

15331461-6

Λάχανο τουρσί σε κονσέρβα

15331462-3

Αρακάς σε κονσέρβα

15331463-0

Αποφλοιωμένα φασόλια σε κονσέρβα

15331464-7

Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα

15331465-4

Σπαράγγια σε κονσέρβα

15331466-1

Ελιές σε κονσέρβα

15331470-2

Γλυκό καλαμπόκι

15331480-5

Λαχανικά προσωρινής διατήρησης

15331500-2

Λαχανικά διατηρημένα σε ξίδι

15332000-4

Επεξεργασμένα φρούτα και καρποί

15332100-5

Επεξεργασμένα φρούτα

15332140-7

Επεξεργασμένα μήλα

15332150-0

Επεξεργασμένα αχλάδια

15332160-3

Επεξεργασμένες μπανάνες

15332170-6

Ρήο

15332180-9

Πεπόνια

15332200-6

Μαρμελάδες· ζελέδες φρούτων· πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών

15332230-5

Μαρμελάδες από εσπεριδοειδή

15332231-2

Μαρμελάδα πορτοκάλι

15332232-9

Μαρμελάδα λεμόνι

15332240-8

Ζελέδες φρούτων

15332250-1

Πολτός φρούτων

15332260-4

Πολτός ξηρών καρπών

15332261-1

Φυστικοβούτυρο

15332270-7

Πουρέδες φρούτων

15332290-3

Μαρμελάδες

15332291-0

Μαρμελάδα βερίκοκο

15332292-7

Μαρμελάδα βατόμουρο

15332293-4

Μαρμελάδα μαύρο φραγκοστάφυλο

15332294-1

Μαρμελάδα κεράσι

15332295-8

Μαρμελάδα σμέουρο

15332296-5

Μαρμελάδα φράουλα

15332300-7

Επεξεργασμένοι καρποί

15332310-0

Καβουρδισμένοι ή αλατισμένοι ξηροί καρποί

15332400-8

Διατηρημένα φρούτα

15332410-1

Αποξηραμένα φρούτα

15332411-8

Επεξεργασμένα φραγκοστάφυλα

15332412-5

Επεξεργασμένα σταφύλια

15332419-4

Σουλτανίνα

15333000-1

Φυτικά υποπροϊόντα

15400000-2

Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη

15410000-5

Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη

15411000-2

Ζωικά ή φυτικά έλαια

15411100-3

Φυτικά έλαια

15411110-6

Ελαιόλαδο

15411120-9

Σουσαμέλαιο

15411130-2

Αραχιδέλαιο

15411140-5

Έλαιο από καρύδα

15411200-4

Μαγειρικό λάδι

15411210-7

Έλαιο για τηγάνισμα

15412000-9

Λίπη

15412100-0

Ζωικά λίπη

15412200-1

Φυτικά λίπη

15413000-6

Στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων

15413100-7

Ελαιόπιτες

15420000-8

Εξευγενισμένα έλαια και λίπη

15421000-5

Εξευγενισμένα έλαια

15422000-2

Εξευγενισμένα λίπη

15423000-9

Υδρογονωμένα ή εστεροποιημένα έλαια ή λίπη

15424000-6

Φυτικοί κηροί

15430000-1

Βρώσιμα λίπη

15431000-8

Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα

15431100-9

Μαργαρίνη

15431110-2

Ρευστή μαργαρίνη

15431200-0

Αλειφόμενα παρασκευάσματα μειωμένης ή χαμηλής περιεκτικότητας λιπαρών

15500000-3

Γαλακτοκομικά προϊόντα

15510000-6

Γάλα και κρέμα γάλακτος

15511000-3

Γάλα

15511100-4

Παστεριωμένο γάλα

15511200-5

Αποστειρωμένο γάλα

15511210-8

Γάλα UHT

15511300-6

Αποβουτυρωμένο γάλα

15511400-7

Ημιαποβουτυρωμένο γάλα

15511500-8

Πλήρες γάλα

15511600-9

Συμπυκνωμένο γάλα

15511700-0

Σκόνη γάλακτος

15512000-0

Κρέμα γάλακτος

15512100-1

Απλή κρέμα

15512200-2

Διπλή κρέμα

15512300-3

Πηχτή κρέμα

15512900-9

Κρέμα σαντιγύ

15530000-2

Βούτυρο

15540000-5

Τυροκομικά προϊόντα

15541000-2

Επιτραπέζιο τυρί

15542000-9

Φρέσκο τυρί

15542100-0

Άσπρο άπαχο τυρί τύπου κότατζ

15542200-1

Μαλακό τυρί

15542300-2

Τυρί φέτα

15543000-6

Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά

15543100-7

Τυρί τύπου ροκφόρ

15543200-8

Τυρί τσένταρ

15543300-9

Τριμμένο τυρί

15543400-0

Παρμεζάνα

15544000-3

Σκληρό τυρί

15545000-0

Τυριά για επάλειψη

15550000-8

Ανάμεικτα γαλακτοκομικά προϊόντα

15551000-5

Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση

15551300-8

Γιαούρτι

15551310-1

Γιαούρτι χωρίς άρωμα

15551320-4

Γιαούρτι με άρωμα

15551500-0

Βουτυρόγαλα

15552000-2

Καζεΐνη

15553000-9

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης

15554000-6

Τυρόγαλα

15555000-3

Παγωτό και συναφή προϊόντα

15555100-4

Παγωτό

15555200-5

Γρανίτα

15600000-4

Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα

15610000-7

Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών

15611000-4

Αποφλοιωμένο ρύζι

15612000-1

Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα

15612100-2

Σιτάλευρο

15612110-5

Αλεύρι ολικής αλέσεως

15612120-8

Κοινό αλεύρι αρτοποιίας

15612130-1

Καθαρό αλεύρι

15612150-7

Αλεύρι ζαχαροπλαστικής

15612190-9

Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

15612200-3

Αλεύρι δημητριακών

15612210-6

Καλαμποκάλευρο

15612220-9

Ριζάλευρο

15612300-4

Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα

15612400-5

Μείγματα για την παρασκευή αρτοσκευασμάτων

15612410-8

Μείγματα για την παρασκευή κέικ

15612420-1

Μείγματα αρτοποιίας

15612500-6

Προϊόντα αρτοποιίας

15613000-8

Προϊόντα από σπόρους δημητριακών

15613100-9

Αλεσμένοι σπόροι βρώμης

15613300-1

Προϊόντα από δημητριακά

15613310-4

Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα

15613311-1

Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)

15613313-5

Μείγμα σπόρων δημητριακών για πρόγευμα ή ισοδύναμο

15613319-7

Φουσκωμένο σιτάρι

15613380-5

Ρολό από βρώμη

15614000-5

Επεξεργασμένο ρύζι

15614100-6

Μακρόκαρπο ρύζι

15614200-7

Αλεσμένο ρύζι

15614300-8

Θρυμματισμένο ρύζι

15615000-2

Πίτουρο

15620000-0

Άμυλα και αμυλώδη προϊόντα

15621000-7

Αραβοσιτέλαιο

15622000-4

Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης· φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης

15622100-5

Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης

15622110-8

Γλυκόζη

15622120-1

Σιρόπι γλυκόζης

15622300-7

Φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης

15622310-0

Φρουκτόζη

15622320-3

Παρασκευάσματα από φρουκτόζη

15622321-0

Διαλύματα φρουκτόζης

15622322-7

Σιρόπι φρουκτόζης

15623000-1

Άμυλα

15624000-8

Ταπιόκα

15625000-5

Σιμιγδάλι

15626000-2

Σκόνη κρέμας από γάλα και αυγά

15700000-5

Ζωοτροφές

15710000-8

Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και άλλα ζώα

15711000-5

Τροφές για ψάρια

15712000-2

Ξηρή ζωοτροφή

15713000-9

Τροφές για κατοικίδια ζώα

15800000-6

Διάφορα προϊόντα διατροφής

15810000-9

Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

15811000-6

Προϊόντα άρτου

15811100-7

Ψωμί

15811200-8

Ψωμάκια

15811300-9

Κρουασάν

15811400-0

Τηγανίτες

15811500-1

Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου

15811510-4

Σάντουιτς

15811511-1

Έτοιμα σάντουιτς

15812000-3

Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

15812100-4

Είδη ζαχαροπλαστικής

15812120-0

Πίτες

15812121-7

Αλμυρές πίτες

15812122-4

Γλυκές πίτες

15812200-5

Γλυκά

15813000-0

Εδέσματα προγεύματος

15820000-2

Παξιμάδια και μπισκότα· διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα

15821000-9

Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής

15821100-0

Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου

15821110-3

Φρυγανιές

15821130-9

Τραγανό ψωμί

15821150-5

Παξιμάδια

15821200-1

Γλυκά μπισκότα

15830000-5

Ζάχαρη και συναφή προϊόντα

15831000-2

Ζάχαρη

15831200-4

Λευκή ζάχαρη

15831300-5

Ζάχαρη και σιρόπι σφενδάμου

15831400-6

Μελάσα

15831500-7

Σιρόπια ζάχαρης

15831600-8

Μέλι

15832000-9

Κατάλοιπα από την παραγωγή ζάχαρης

15833000-6

Ζαχαρώδη προϊόντα

15833100-7

Επιδόρπια

15833110-0

Τάρτες

15840000-8

Κακάο· προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

15841000-5

Κακάο

15841100-6

Πολτός κακάου

15841200-7

Βούτυρο, λίπος ή έλαιο κακάου

15841300-8

Φυσική σκόνη κακάου

15841400-9

Σκόνη κακάου με προσθήκη γλυκαντικών ουσιών

15842000-2

Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

15842100-3

Σοκολάτα

15842200-4

Προϊόντα σοκολάτας

15842210-7

Ρόφημα σοκολάτας

15842220-0

Πλάκες σοκολάτας

15842300-5

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

15842310-8

Βρασμένα γλυκίσματα

15842320-1

Μαντολάτο

15842400-6

Φρούτα, ξηροί καρποί ή φλοιοί καρπών διατηρημένοι με ζάχαρη

15850000-1

Προϊόντα ζυμαρικών

15851000-8

Αλευρώδη προϊόντα

15851100-9

Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά

15851200-0

Μαγειρεμένα ζυμαρικά και κουσκούς

15851210-3

Μαγειρεμένα ζυμαρικά

15851220-6

Παραγεμισμένα ζυμαρικά

15851230-9

Λαζάνια

15851250-5

Κουσκούς

15851290-7

Κονσερβοποιημένα ζυμαρικά

15860000-4

Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα

15861000-1

Καφές

15861100-2

Καβουρδισμένος καφές

15861200-3

Καφές χωρίς καφεΐνη

15862000-8

Υποκατάστατα του καφέ

15863000-5

Τσάι

15863100-6

Πράσινο τσάι

15863200-7

Μαύρο τσάι

15864000-2

Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ

15864100-3

Τσάι σε φακελάκια

15865000-9

Αφεψήματα βοτάνων

15870000-7

Καρυκεύματα και αρτύματα

15871000-4

Ξίδι· σάλτσες· ανάμεικτα καρυκεύματα· άλευρο και χονδράλευρο σιναπιού· παρασκευασμένη μουστάρδα

15871100-5

Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού

15871110-8

Ξίδι ή ισοδύναμο

15871200-6

Σάλτσες, ανάμεικτα καρυκεύματα και αρτύματα

15871210-9

Σάλτσα σόγιας

15871230-5

Κέτσαπ

15871250-1

Μουστάρδα

15871260-4

Σάλτσες

15871270-7

Ανάμεικτα καρυκεύματα

15871273-8

Μαγιονέζα

15871274-5

Αλειφόμενα παρασκευάσματα για σάντουιτς

15871279-0

Τουρσί

15872000-1

Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά

15872100-2

Πιπέρι

15872200-3

Μπαχαρικά

15872300-4

Αρωματικά βότανα

15872400-5

Αλάτι

15872500-6

Πιπερόριζα

15880000-0

Ειδικά προϊόντα διατροφής

15881000-7

Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα τροφίμων

15882000-4

Διαιτητικά προϊόντα

15884000-8

Τροφές για μωρά

15890000-3

Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή

15891000-0

Σούπες και ζωμοί

15891100-1

Κρεατόσουπες

15891200-2

Ψαρόσουπες

15891300-3

Ανάμεικτες σούπες

15891400-4

Σούπες

15891410-7

Μείγματα σούπας

15891500-5

Ζωμοί

15891600-6

Ζωμός

15891610-9

Μείγματα για την παραγωγή ζωμών κρέατος

15891900-9

Χορτόσουπες

15892000-7

Φυτικοί χυμοί, εκχυλίσματα, πεπτικές ουσίες και πηκτικοί παράγοντες

15892100-8

Φυτικοί χυμοί

15892200-9

Φυτικά εκχυλίσματα

15892400-1

Πηκτικοί παράγοντες

15893000-4

Ξηρά προϊόντα

15893100-5

Μείγματα τροφών

15893200-6

Μείγματα για επιδόρπια

15893300-7

Μείγματα ζωμών κρέατος

15894000-1

Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής

15894100-2

Έτοιμα γεύματα για χορτοφάγους

15894200-3

Έτοιμα γεύματα

15894210-6

Σχολικά γεύματα

15894220-9

Γεύματα νοσοκομείου

15894300-4

Έτοιμα φαγητά

15894400-5

Πρόχειρο φαγητό

15894500-6

Είδη που διατίθενται μέσω αυτόματων μηχανών πώλησης

15894600-7

Συστατικά για σάντουιτς

15894700-8

Εκλεκτά εδέσματα

15895000-8

Προϊόντα φαστ-φουντ

15895100-9

Χάμπουργκερ

15896000-5

Προϊόντα βαθείας καταψύξεως

15897000-2

Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή

15897100-3

Ξηρά τροφή

15897200-4

Κονσερβοποιημένα προϊόντα

15897300-5

Πακέτα τροφίμων

15898000-9

Μαγιά

15899000-6

Ζυμωτική σκόνη

15900000-7

Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

15910000-0

Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά

15911000-7

Οινοπνευματώδη ποτά

15911100-8

Οινοπνευματώδη

15911200-9

Λικέρ

15930000-6

Κρασιά

15931000-3

Μη αρωματισμένα κρασιά

15931100-4

Αφρώδης οίνος

15931200-5

Επιτραπέζιο κρασί

15931300-6

Πορτό

15931400-7

Μαδέρα

15931500-8

Μούστος

15931600-9

Σέρρυ

15932000-0

Οινολάσπη

15940000-9

Μηλίτης οίνος και άλλα κρασιά από φρούτα

15941000-6

Μηλίτης οίνος

15942000-3

Κρασιά από φρούτα

15950000-2

Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση

15951000-9

Βερμούτ

15960000-5

Μπίρα από βύνη

15961000-2

Μπίρα

15961100-3

Μπίρα τύπου λάγκερ

15962000-9

Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης

15980000-1

Μη αλκοολούχα ποτά

15981000-8

Μεταλλικό νερό

15981100-9

Μη αεριούχο μεταλλικό νερό

15981200-0

Αεριούχο μεταλλικό νερό

15981300-1

Νερό σε στερεά μορφή

15981310-4

Πάγος

15981320-7

Χιόνι

15981400-2

Αρωματικά μεταλλικά νερά

15982000-5

Αναψυκτικά

15982100-6

Φρουτοχυμοί

15982200-7

Σοκολατούχο γάλα

15990000-4

Καπνός, προϊόντα με βάση τον καπνό και συναφή είδη

15991000-1

Προϊόντα με βάση τον καπνό

15991100-2

Πούρα

15991200-3

Πουράκια

15991300-4

Τσιγάρα

15992000-8

Καπνός

15992100-9

Μεταποιημένος καπνός

15993000-5

Είδη καπνιστού

15994000-2

Τσιγαρόχαρτο και χαρτί για φίλτρα τσιγάρων

15994100-3

Τσιγαρόχαρτο

15994200-4

Χαρτί για φίλτρα τσιγάρων

16000000-5

Γεωργικά μηχανήματα

16100000-6

Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους

16110000-9

Άροτρα και δισκοσβάρνες

16120000-2

Σβάρνες, αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, μηχανικά σκαλιστήρια και τσάπες

16130000-5

Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης

16140000-8

Μηχανήματα διάστρωσης κοπριάς

16141000-5

Μηχανήματα διάστρωσης λιπάσματος

16150000-1

Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων

16160000-4

Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής

16300000-8

Θεριστικά μηχανήματα

16310000-1

Χορτοκοπτικές μηχανές

16311000-8

Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα

16311100-9

Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

16320000-4

Μηχανήματα κοπής και ξήρανσης σανού

16330000-7

Μηχανές δεματισμού αχύρου ή χορτονομής

16331000-4

Συλλεκτικές και συμπιεστικές μηχανές αχύρου

16340000-0

Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα

16400000-9

Γεωργικά μηχανήματα ψεκασμού

16500000-0

Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς

16510000-3

Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης

16520000-6

Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης

16530000-9

Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης

16540000-2

Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης

16600000-1

Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

16610000-4

Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αυγών, φρούτων ή άλλων προϊόντων

16611000-1

Μηχανήματα για τον καθαρισμό προϊόντων

16611100-2

Μηχανήματα για τον καθαρισμό αυγών

16611200-3

Μηχανήματα για τον καθαρισμό φρούτων

16612000-8

Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης προϊόντων

16612100-9

Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης αυγών

16612200-0

Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης φρούτων

16613000-5

Μηχανές καθαρισμού, διαλογής και διαβάθμισης σπόρου σποράς, σπόρων δημητριακών ή αποξηραμένων λαχανικών

16620000-7

Αμελκτικές μηχανές

16630000-0

Μηχανήματα για την παρασκευή ζωοτροφών

16640000-3

Μελισσοκομικά μηχανήματα

16650000-6

Μηχανήματα πτηνοτροφείων

16651000-3

Εκκολαπτήρες και επωαστήρες πτηνοτροφείων

16700000-2

Ελκυστήρες

16710000-5

Μικροί γεωργικοί ελκυστήρες με πεζοπόρο χειριστή

16720000-8

Μεταχειρισμένοι ελκυστήρες

16730000-1

Κινητήρες για ελκυστήρες

16800000-3

Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

16810000-6

Μέρη γεωργικών μηχανημάτων

16820000-9

Μέρη δασοκομικών μηχανημάτων

18000000-9

Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών

18100000-0

Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα

18110000-3

Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης

18113000-4

Ρουχισμός για χρήση στη βιομηχανία

18114000-1

Ολόσωμα ενδύματα

18130000-9

Ειδικός ρουχισμός εργασίας

18132000-3

Ρουχισμός ιπταμένων

18132100-4

Επενδύτες ιπταμένων

18132200-5

Στολές ιπταμένων

18140000-2

Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού

18141000-9

Γάντια εργασίας

18142000-6

Προσωπίδες ασφαλείας

18143000-3

Προστατευτικά εξαρτήματα

18200000-1

Εξωτερικά ενδύματα

18210000-4

Παλτά

18211000-1

Επινώτια

18212000-8

Μανδύες

18213000-5

Αντιανεμικοί επενδύτες

18220000-7

Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία

18221000-4

Αδιάβροχος ρουχισμός

18221100-5

Αδιάβροχοι μανδύες

18221200-6

Άνορακ

18221300-7

Αδιάβροχα παλτά

18222000-1

Συλλογικός ρουχισμός

18222100-2

Κουστούμια (ανδρικά)· ταγιέρ (γυναικεία)

18222200-3

Σύνολα ρουχισμού

18223000-8

Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ

18223100-9

Σακάκια τύπου μπλέιζερ

18223200-0

Επενδύτες

18224000-5

Ενδύματα από επικαλυμμένες ή εμποτισμένες υφαντικές ύλες

18230000-0

Διάφορα είδη ρουχισμού

18231000-7

Φορέματα

18232000-4

Φούστες

18233000-1

Κοντά παντελονάκια

18234000-8

Παντελόνια

18235000-5

Πουλόβερ, πλεκτές μάλλινες ζακέτες και παρόμοια είδη

18235100-6

Πουλόβερ

18235200-7

Πλεκτές ζακέτες

18235300-8

Μπλούζες φούτερ

18235400-9

Γιλέκα-επενδύτες

18300000-2

Ενδύματα

18310000-5

Εσώρουχα

18311000-2

Σλιπ

18312000-9

Μακριά εσώβρακα

18313000-6

Κιλότες

18314000-3

Ρόμπες μπάνιου

18315000-0

Μακριές κάλτσες

18316000-7

Καλσόν

18317000-4

Κάλτσες

18318000-1

Πιτζάμες και νυχτικά

18318100-2

Νυχτικά

18318200-3

Ρόμπες

18318300-4

Πιτζάμες

18318400-5

Φανέλες

18318500-6

Ενδύματα νυχτός

18320000-8

Στηθόδεσμοι, κορσέδες, ζαρτιέρες και συναφή είδη

18321000-5

Στηθόδεσμοι

18322000-2

Κορσέδες

18323000-9

Ζαρτιέρες

18330000-1

Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα

18331000-8

Κοντομάνικες φανέλες

18332000-5

Πουκάμισα

18333000-2

Μπλούζες πόλο

18400000-3

Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης

18410000-6

Ειδικά ενδύματα

18411000-3

Βρεφικά ενδύματα

18412000-0

Αθλητικά ενδύματα

18412100-1

Αθλητικά ενδύματα για τζόγκινγκ

18412200-2

Αθλητικά μπλουζάκια

18412300-3

Στολή χιονοδρόμων

18412800-8

Ενδύματα κολύμβησης

18420000-9

Εξαρτήματα ρουχισμού

18421000-6

Μαντίλια

18422000-3

Μαντίλια λαιμού

18423000-0

Γραβάτες

18424000-7

Γάντια

18424300-0

Γάντια μιας χρήσης

18424400-1

Γάντια χωρίς δάκτυλα

18424500-2

Μακριά γάντια

18425000-4

Ζώνες

18425100-5

Φυσιγγιοθήκες

18440000-5

Καπέλα και καλύμματα κεφαλής

18441000-2

Καπέλα

18443000-6

Καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα

18443100-7

Κεφαλόδεσμοι

18443300-9

Καλύμματα κεφαλής

18443310-2

Μπερέδες

18443320-5

Στρατιωτικά τζόκεϊ

18443330-8

Κουκούλες

18443340-1

Πηλήκια

18443400-0

Υποσιάγωνα καλυμμάτων κεφαλής

18443500-1

Γείσα

18444000-3

Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής

18444100-4

Κράνη ασφαλείας

18444110-7

Κράνη

18444111-4

Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση

18444112-1

Κράνη ποδηλάτων

18444200-5

Καπέλα από άκαμπτο υλικό

18450000-8

Αγκράφες (για ενδύματα)

18451000-5

Κουμπιά

18451100-6

Μέρη κουμπιών

18452000-2

Παραμάνες

18453000-9

Φερμουάρ

18500000-4

Κοσμήματα, ρολόγια χειρός και συναφή είδη

18510000-7

Κοσμήματα και συναφή είδη

18511000-4

Πολύτιμοι λίθοι για κοσμήματα

18511100-5

Διαμάντια

18511200-6

Ρουμπίνια

18511300-7

Σμαράγδια

18511400-8

Οπάλιο

18511500-9

Χαλαζίας

18511600-0

Τουρμαλίνης

18512000-1

Νομίσματα και μετάλλια

18512100-2

Νομίσματα

18512200-3

Μετάλλια

18513000-8

Είδη κοσμηματοπωλείου

18513100-9

Μαργαριτάρια

18513200-0

Είδη χρυσοχοείου

18513300-1

Είδη από πολύτιμα μέταλλα

18513400-2

Είδη από πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους

18513500-3

Είδη αργυροχόου

18520000-0

Είδη ωρολογοποιίας για προσωπική χρήση

18521000-7

Ρολόγια

18521100-8

Γυαλί για ρολόγια

18522000-4

Ρολόγια χειρός

18523000-1

Χρονόμετρα

18530000-3

Δώρα και βραβεία

18600000-5

Γούνες και γούνινα είδη

18610000-8

Γούνινα είδη

18611000-5

Γουνοδέρματα

18612000-2

Γούνινα ενδύματα

18613000-9

Είδη από τεχνητή γούνα

18620000-1

Γούνες

18800000-7

Υποδήματα

18810000-0

Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων

18811000-7

Αδιάβροχα υποδήματα

18812000-4

Υποδήματα με μέρη από ελαστικό ή πλαστικό

18812100-5

Σανδάλια με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό

18812200-6

Μπότες από ελαστικό

18812300-7

Υποδήματα περιπάτου με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό

18812400-8

Σαγιονάρες

18813000-1

Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα

18813100-2

Σανδάλια

18813200-3

Παντόφλες

18813300-4

Υποδήματα πόλης

18814000-8

Υποδήματα με επάνω μέρη από ύφασμα

18815000-5

Μπότες

18815100-6

Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο

18815200-7

Μπότες ως τη γάμπα

18815300-8

Μπότες ως το γόνατο

18815400-9

Ψηλές αδιάβροχες μπότες

18816000-2

Γαλότσες

18820000-3

Αθλητικά υποδήματα

18821000-0

Υποδήματα χιονοδρομίας

18821100-1

Υποδήματα για πορεία με χιονοπέδιλα

18822000-7

Υποδήματα προπόνησης

18823000-4

Μπότες ορειβασίας

18824000-1

Υποδήματα ποδοσφαίρου

18830000-6

Προστατευτικά υποδήματα

18831000-3

Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη

18832000-0

Ειδικά υποδήματα

18832100-1

Υποδήματα πτήσεων

18840000-9

Μέρη υποδημάτων

18841000-6

Επάνω μέρη υποδημάτων

18842000-3

Σόλες

18843000-0

Τακούνια

18900000-8

Αποσκευές, είδη σελλοποιίας, σάκοι και τσάντες

18910000-1

Είδη σαγματοποιίας και ιπποσκευής

18911000-8

Σέλλες

18912000-5

Μαστίγια ιππασίας

18913000-2

Μαστίγια

18920000-4

Αποσκευές

18921000-1

Βαλίτσες

18923000-5

Πουγγιά και πορτοφόλια

18923100-6

Πουγγιά

18923200-7

Πορτοφόλια

18924000-2

Μπαούλα

18925000-9

Θήκες για φιάλες νερού και πιστολιοθήκες

18925100-0

Θήκες για φιάλες νερού

18925200-1

Πιστολιοθήκες

18929000-7

Νεσεσέρ

18930000-7

Σάκοι και τσάντες

18931000-4

Ταξιδιωτικοί σάκοι

18931100-5

Εκδρομικά σακίδια

18932000-1

Αθλητικές τσάντες

18933000-8

Σάκοι αλληλογραφίας και δεμάτων

18933100-9

Ταχυδρομικοί σάκοι

18934000-5

Σάκοι προσωπικών ειδών (σακίδια)

18935000-2

Σάκοι καθαριστηρίου

18936000-9

Υφασμάτινοι σάκοι

18937000-6

Σάκοι συσκευασίας

18937100-7

Σακούλες συσκευασίας

18938000-3

Ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση

18939000-0

Τσάντες χειρός

19000000-6

Δέρμα και υφάσματα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ

19100000-7

Δέρματα

19110000-0

Δέρμα σαμουά

19120000-3

Δέρματα από βοοειδή ή ιπποειδή

19130000-6

Δέρματα αιγοπροβάτων ή χοιροειδών

19131000-3

Δέρματα προβάτων ή αρνιών

19132000-0

Δέρματα γιδιών ή κατσικιών

19133000-7

Δέρματα χοιροειδών

19140000-9

Δέρματα άλλων ζώων, ανασυσταθέν δέρμα ή άλλα δέρματα

19141000-6

Δέρματα άλλων ζώων

19142000-3

Σύνθετα δέρματα

19143000-0

Απομίμηση δέρματος

19144000-7

Δέρμα λουστρίνι

19160000-5

Λουριά ρολογιών

19170000-8

Δερμάτινα είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές

19200000-8

Υφάσματα και συναφή είδη

19210000-1

Υφαντά υφάσματα

19211000-8

Συνθετικά υφαντά υφάσματα

19211100-9

Υφαντά υφάσματα από ανάμεικτες ίνες

19212000-5

Υφαντά βαμβακερά υφάσματα

19212100-6

Υφάσματα για μαξιλάρια, στρώματα κ.λπ.

19212200-7

Χονδρό βαμβακερό ύφασμα (ντενίμ)

19212300-8

Λινάτσα

19212310-1

Είδη από λινάτσα

19212400-9

Ποπλίνα

19212500-0

Ύφασμα ενισχυτικών λωρίδων

19212510-3

Ενισχυτικές λωρίδες

19220000-4

Μάλλινα υφάσματα

19230000-7

Λινά υφάσματα

19231000-4

Λινά είδη

19240000-0

Ειδικά υφάσματα

19241000-7

Χνούδι υφάσματος

19242000-4

Ύφασμα για πετσέτες

19243000-1

Υφάσματα ταπετσαρίας

19244000-8

Υφάσματα για κουρτίνες

19245000-5

Υφάσματα εσωτερικών επενδύσεων (για φόδρα)

19250000-3

Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ

19251000-0

Πλεκτά υφάσματα

19251100-1

Χνουδωτά υφάσματα

19252000-7

Υφάσματα κροσέ

19260000-6

Ύφασμα

19270000-9

Μη υφαντά υφάσματα

19280000-2

Ζωικό μαλλί, γουνοδέρματα και δέρματα

19281000-9

Μαλλί

19282000-6

Δέρματα ζώων

19283000-3

Δέρματα πουλιών και φτερά

19400000-0

Υφαντικά νήματα και κλωστές

19410000-3

Φυσικές υφαντικές ίνες

19420000-6

Τεχνητές υφαντικές ίνες

19430000-9

Υφαντικά νήματα και κλωστές από φυσικές ίνες

19431000-6

Μεταξωτά νήματα

19432000-3

Μάλλινα νήματα

19433000-0

Βαμβακερά νήματα

19434000-7

Νήματα από λινάρι

19435000-4

Κλωστές και νήματα ραψίματος από φυσικές ίνες

19435100-5

Κλωστή ραψίματος

19435200-6

Νήματα για πλέξιμο

19436000-1

Υφαντικά νήματα από φυτικές ίνες

19440000-2

Συνθετικά νήματα ή κλωστές

19441000-9

Συνθετικά νήματα

19442000-6

Συνθετικές κλωστές

19442100-7

Συνθετική κλωστή ραψίματος

19442200-8

Συνθετικό νήμα πλεξίματος

19500000-1

Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό

19510000-4

Προϊόντα από καουτσούκ

19511000-1

Εσωτερικοί αεροθάλαμοι, πέλματα επισώτρων και εσωτερικές λωρίδες προστασίας από καουτσούκ

19511100-2

Εσωτερικές προστατευτικές λωρίδες επισώτρων

19511200-3

Εσωτερικοί αεροθάλαμοι

19511300-4

Πέλματα επισώτρων

19512000-8

Είδη από μη βουλκανισμένο καουτσούκ

19513000-5

Ελαστικοποιημένα υφάσματα

19513100-6

Υφάσματα για νήματα ελαστικών

19513200-7

Κολλητική ταινία από ελαστικοποιημένα υφάσματα

19514000-2

Αναγεννημένο καουτσούκ

19520000-7

Πλαστικά προϊόντα

19521000-4

Προϊόντα πολυστυρολίου

19521100-5

Φύλλα πολυστυρολίου

19521200-6

Πλάκες πολυστυρολίου

19522000-1

Ρητίνες

19522100-2

Εποξική ρητίνη

19522110-5

Σωληνώσεις από εποξική ρητίνη

19600000-2

Υπολείμματα δέρματος, υφαντικών υλών, καουτσούκ και πλαστικού

19610000-5

Υπολείμματα δέρματος

19620000-8

Υπολείμματα υφαντικών ειδών

19630000-1

Υπολείμματα καουτσούκ

19640000-4

Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

19700000-3

Συνθετικό καουτσούκ και ίνες

19710000-6

Συνθετικό καουτσούκ

19720000-9

Συνθετικές ίνες

19721000-6

Σχοινί από συνθετικές ίνες

19722000-3

Νήμα μεγάλης ανθεκτικότητας

19723000-0

Νήμα απλής πλέξης

19724000-7

Συνθετικό μονόινο νήμα

19730000-2

Τεχνητές ίνες

19731000-9

Νήμα από τεχνητές ίνες

19732000-6

Πολυπροπυλένιο

19733000-3

Τεχνητό πλεγμένο νήμα

22000000-0

Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα

22100000-1

Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα

22110000-4

Τυπωμένα βιβλία

22111000-1

Σχολικά βιβλία

22112000-8

Βιβλία διδασκαλίας

22113000-5

Βιβλία βιβλιοθήκης

22114000-2

Λεξικά, χάρτες, παρτιτούρες και άλλα βιβλία

22114100-3

Λεξικά

22114200-4

Γεωγραφικοί άτλαντες

22114300-5

Χάρτες

22114310-8

Χάρτες κτηματολογίων

22114311-5

Σχεδιαγράμματα

22114400-6

Παρτιτούρες

22114500-7

Εγκυκλοπαίδειες

22120000-7

Δημοσιεύσεις

22121000-4

Δημοσιεύσεις τεχνικών θεμάτων

22130000-0

Ευρετήρια

22140000-3

Ενημερωτικά έντυπα

22150000-6

Διαφημιστικά φυλλάδια

22160000-9

Βιβλιάρια

22200000-2

Εφημερίδες, περιοδικές εκδόσεις και περιοδικά

22210000-5

Εφημερίδες

22211000-2

Περιοδικές εφημερίδες

22211100-3

Επίσημες εφημερίδες

22212000-9

Περιοδικές εκδόσεις

22212100-0

Σειρές

22213000-6

Περιοδικά

22300000-3

Ταχυδρομικές κάρτες, ευχετήριες κάρτες και άλλο έντυπο υλικό

22310000-6

Ταχυδρομικές κάρτες

22312000-0

Εικόνες

22313000-7

Χαλκομανίες

22314000-4

Σχέδια

22315000-1

Φωτογραφίες

22320000-9

Ευχετήριες κάρτες

22321000-6

Χριστουγεννιάτικες κάρτες

22400000-4

Γραμματόσημα, επιταγές, τραπεζογραμμάτια, πιστοποιητικά αποθήκης, εμπορικό διαφημιστικό υλικό, κατάλογοι και εγχειρίδια

22410000-7

Γραμματόσημα

22411000-4

Χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα

22412000-1

Νέα γραμματόσημα

22413000-8

Κουπόνια εμπορικών προσφορών

22414000-5

Θήκες γραμματοσήμων

22420000-0

Χαρτί με αποτύπωμα σφραγίδας

22430000-3

Τραπεζογραμμάτια

22440000-6

Επιταγές

22450000-9

Έντυπο υλικό ασφαλείας

22451000-6

Διαβατήρια

22452000-3

Ταχυδρομικές εντολές

22453000-0

Σήματα τελών κυκλοφορίας

22454000-7

Άδειες οδήγησης

22455000-4

Ταυτότητες

22455100-5

Περικάρπια αναγνώρισης ταυτότητας

22456000-1

Άδειες

22457000-8

Κάρτες εισόδου

22458000-5

Δελτία παραγγελίας

22459000-2

Εισιτήρια

22459100-3

Διαφημιστικά αυτοκόλλητα και ταινίες

22460000-2

Εμπορικό διαφημιστικό υλικό, εμπορικοί κατάλογοι και εγχειρίδια

22461000-9

Κατάλογοι

22461100-0

Θήκες καταλόγων

22462000-6

Διαφημιστικό υλικό

22470000-5

Εγχειρίδια

22471000-2

Εγχειρίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών

22472000-9

Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης

22473000-6

Τεχνικά εγχειρίδια

22500000-5

Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις

22510000-8

Πλάκες όφσετ

22520000-1

Εξοπλισμός ξηρής χάραξης

22521000-8

Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης

22600000-6

Μελάνη

22610000-9

Τυπογραφική μελάνη

22611000-6

Μελάνη βαθυτυπίας

22612000-3

Σινική μελάνη

22800000-8

Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι, λογιστικά βιβλία, κλασέρ, έντυπα και άλλα τυπωμένα χαρτικά είδη

22810000-1

Μητρώα από χαρτί ή χαρτόνι

22813000-2

Λογιστικά βιβλία

22814000-9

Μπλοκ αποδείξεων

22815000-6

Σημειωματάρια

22816000-3

Μπλοκ

22816100-4

Μπλοκ σημειώσεων

22816200-5

Τετράδια στενογραφίας

22816300-6

Αυτοκόλλητα σημειωματάρια

22817000-0

Ημερολόγια ή προσωπικές ατζέντες

22819000-4

Βιβλία διευθύνσεων

22820000-4

Έντυπα

22821000-1

Εκλογικά έντυπα

22822000-8

Επαγγελματικά έντυπα

22822100-9

Συνεχή επαγγελματικά έντυπα

22822200-0

Μη συνεχή επαγγελματικά έντυπα

22830000-7

Τετράδια

22831000-4

Ανταλλακτικό χαρτί για σχολικά τετράδια

22832000-1

Φύλλα γραφής

22840000-0

Λευκώματα για δείγματα

22841000-7

Λευκώματα για συλλογές

22841100-8

Βιβλία γραμματοσήμων

22841200-9

Βιβλία συλλογών γραμματοσήμων

22850000-3

Κλασέρ και εξαρτήματα

22851000-0

Κλασέρ

22852000-7

Ντοσιέ

22852100-8

Καλύμματα εγγράφων

22853000-4

Θήκες εγγράφων

22900000-9

Ποικίλα έντυπα υλικά

22990000-6

Δημοσιογραφικός χάρτης, χειροποίητο χαρτί και άλλο μη επιχρισμένο χαρτί ή χαρτόνι για γραφική χρήση

22991000-3

Δημοσιογραφικό χαρτί

22992000-0

Χειροποίητο χαρτί ή χαρτόνι

22993000-7

Φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή θερμογραφικό χαρτί και χαρτόνι

22993100-8

Φωτοευαίσθητο χαρτί ή χαρτόνι

22993200-9

Θερμοευαίσθητο χαρτί ή χαρτόνι

22993300-0

Θερμογραφικό χαρτί ή χαρτόνι

22993400-1

Κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

24000000-4

Χημικά προϊόντα

24100000-5

Αέρια

24110000-8

Βιομηχανικά αέρια

24111000-5

Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο

24111100-6

Αργόν

24111200-7

Ευγενή αέρια

24111300-8

Ήλιο

24111400-9

Νέον

24111500-0

Ιατρικά αέρια

24111600-1

Υδρογόνο

24111700-2

Άζωτο

24111800-3

Υγροποιημένο άζωτο

24111900-4

Οξυγόνο

24112000-2

Ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις

24112100-3

Διοξείδιο του άνθρακα

24112200-4

Οξείδια του αζώτου

24112300-5

Αέριες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις

24113000-9

Υγροποιημένος και πεπιεσμένος αέρας

24113100-0

Υγροποιημένος αέρας

24113200-1

Πεπιεσμένος αέρας

24200000-6

Χρώματα και χρωστικές ουσίες

24210000-9

Οξείδια, υπεροξείδια και υδροξείδια

24211000-6

Οξείδιο και υπεροξείδιο του ψευδαργύρου· οξείδιο του τιτανίου, χρώματα και χρωστικές ουσίες

24211100-7

Οξείδιο του ψευδαργύρου

24211200-8

Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου

24211300-9

Οξείδιο του τιτανίου

24212000-3

Οξείδια και υδροξείδια χρωμίου, μαγγανίου, μαγνησίου, μολύβδου και χαλκού

24212100-4

Οξείδιο του χρωμίου

24212200-5

Οξείδιο του μαγγανίου

24212300-6

Οξείδιο του μολύβδου

24212400-7

Οξείδιο του χαλκού

24212500-8

Οξείδιο του μαγνησίου

24212600-9

Υδροξείδια για βαφές και χρωστικές ουσίες

24212610-2

Υδροξείδιο του χρωμίου

24212620-5

Υδροξείδιο του μαγγανίου

24212630-8

Υδροξείδιο του μολύβδου

24212640-1

Υδροξείδιο του χαλκού

24212650-4

Υδροξείδιο του μαγνησίου

24213000-0

Ένυδρη άσβεστος

24220000-2

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, τανίνες και χρωστικές ύλες

24221000-9

Χρωστικά εκχυλίσματα

24222000-6

Δεψικά εκχυλίσματα

24223000-3

Τανίνες

24224000-0

Χρωστικές ύλες

24225000-7

Παρασκευάσματα τανίνης

24300000-7

Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες

24310000-0

Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες

24311000-7

Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις

24311100-8

Μεταλλοειδή

24311110-1

Φωσφίδια

24311120-4

Καρβίδια

24311130-7

Υδρίδια

24311140-0

Νιτρίδια

24311150-3

Αζωτίδια

24311160-6

Πυριτίδια

24311170-9

Βορίδια

24311180-2

Εξευγενισμένο θείο

24311200-9

Αλογονούχες ή θειούχες ενώσεις

24311300-0

Μέταλλα αλκαλίων

24311310-3

Υδράργυρος

24311400-1

Υδροχλώριο, ανόργανα οξέα, διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του θείου

24311410-4

Ανόργανα οξέα

24311411-1

Θειικό οξύ

24311420-7

Φωσφορικό οξύ

24311430-0

Πολυφωσφορικά οξέα

24311440-3

Εξαφθοροπυριτικό οξύ

24311450-6

Διοξείδιο του θείου

24311460-9

Πυρίτιο

24311470-2

Υδροχλώριο

24311500-2

Υδροξείδια ως βασικές ανόργανες χημικές ουσίες

24311510-5

Οξείδια μετάλλων

24311511-2

Σιδηροπυρίτες και οξείδια του σιδήρου

24311520-8

Υδροξείδιο του νατρίου

24311521-5

Καυστική σόδα

24311522-2

Υγρή σόδα

24311600-3

Ενώσεις θείου

24311700-4

Θείο

24311800-5

Άνθρακας

24311900-6

Χλώριο

24312000-4

Αλογονούχα άλατα μετάλλων· υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά

24312100-5

Αλογονούχα άλατα μετάλλων

24312110-8

Εξαφθοροπυριτικό νάτριο

24312120-1

Χλωρίδια

24312121-8

Χλωριούχο αργίλιο

24312122-5

Χλωριούχος σίδηρος

24312123-2

Πολυχλωριούχο αργίλιο

24312130-4

Χλωροϋδρικό αργίλιο

24312200-6

Υποχλωριώδη και χλωρικά άλατα

24312210-9

Χλωριώδες νάτριο

24312220-2

Υποχλωριώδες νάτριο

24313000-1

Θειούχα και θειικά άλατα· νιτρικά, φωσφορικά και ανθρακικά άλατα

24313100-2

Θειούχα, θειώδη και θειικά άλατα

24313110-5

Διάφορα θειούχα άλατα

24313111-2

Υδρόθειο

24313112-9

Πολυθειούχα άλατα

24313120-8

Θειικά άλατα

24313121-5

Θειοθειικό νάτριο

24313122-2

Θειικός σίδηρος

24313123-9

Θειικό άλας αργιλίου

24313124-6

Θειικά άλατα νατρίου

24313125-3

Θειικό άλας σιδήρου

24313126-0

Θειικό άλας χαλκού

24313200-3

Φωσφινικά, φωσφονικά, φωσφορικά και πολυφωσφορικά άλατα

24313210-6

Εξαμεταφωσφορικό νάτριο

24313220-9

Φωσφορικά άλατα

24313300-4

Ανθρακικά άλατα

24313310-7

Ανθρακικό νάτριο

24313320-0

Διττανθρακικό νάτριο

24313400-5

Νιτρικά άλατα

24314000-8

Άλατα μετάλλων

24314100-9

Υπερμαγγανικό κάλιο

24314200-0

Άλατα οξομεταλλικών οξέων

24315000-5

Ανόργανες χημικές ενώσεις

24315100-6

Βαρύ ύδωρ, άλλα ισότοπα και ενώσεις τους

24315200-7

Κυανίδια, οξείδια των κυανιδίων, κροτικά, κυανικά, πυριτικά, βορικά και υπερβορικά άλατα, άλατα ανόργανων οξέων

24315210-0

Κυανίδια

24315220-3

Κυανιούχα οξείδια

24315230-6

Κροτικά άλατα

24315240-9

Κυανικά άλατα

24315300-8

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

24315400-9

Πιεζοηλεκτρικός χαλαζίας

24315500-0

Ενώσεις μετάλλων σπανίων γαιών

24315600-1

Πυριτικά άλατα

24315610-4

Πυριτικό νάτριο

24315700-2

Βορικά και υπερβορικά άλατα

24316000-2

Απεσταγμένο νερό

24317000-9

Συνθετικοί λίθοι

24317100-0

Συνθετικοί πολύτιμοι λίθοι

24317200-1

Συνθετικοί ημιπολύτιμοι λίθοι

24320000-3

Βασικές οργανικές χημικές ουσίες

24321000-0

Υδρογονάνθρακες

24321100-1

Κεκορεσμένοι υδρογονάνθρακες

24321110-4

Κεκορεσμένοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες

24321111-1

Μεθάνιο

24321112-8

Αιθυλένιο

24321113-5

Προπένιο

24321114-2

Βουτένιο

24321115-9

Ακετυλένιο

24321120-7

Κεκορεσμένοι κυκλικοί υδρογονάνθρακες

24321200-2

Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες

24321210-5

Ακόρεστοι άκυκλοι υδρογονάνθρακες

24321220-8

Ακόρεστοι κυκλικοί υδρογονάνθρακες

24321221-5

Βενζένιο

24321222-2

Τολουένιο

24321223-9

ο-ξυλένια

24321224-6

m-ξυλένια

24321225-3

Στυρένιο

24321226-0

Αιθυλοβενζόλιο

24321300-3

Χλωριωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων

24321310-6

Τετραχλωραιθυλένιο

24321320-9

Τετραχλωράνθρακας

24322000-7

Αλκοόλες, φαινόλες, φαινολαλκοόλες και τα αλογονωμένα, θειωμένα, νιτρωμένα, ή νιτριδωμένα παράγωγά τους· βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

24322100-8

Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

24322200-9

Μονοσθενείς αλκοόλες

24322210-2

Μεθανόλη

24322220-5

Αιθανόλη

24322300-0

Διόλες, πολυαλκοόλες, κυκλικές αλκοόλες και παράγωγά τους

24322310-3

Αιθυλενογλυκόλη

24322320-6

Παράγωγα αλκοόλης

24322400-1

Φαινόλες· φαινολαλκοόλες και παράγωγα φαινολών

24322500-2

Οινόπνευμα

24322510-5

Αιθυλική αλκοόλη

24323000-4

Βιομηχανικά μονοκαρβοξυλικά λιπαρά οξέα

24323100-5

Βιομηχανικά όξινα έλαια προερχόμενα από διύλιση

24323200-6

Καρβοξυλικά οξέα

24323210-9

Οξικό οξύ

24323220-2

Υπεροξικό οξύ

24323300-7

Ακόρεστα μονοκαρβοξυλικά οξέα και ενώσεις τους

24323310-0

Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος

24323320-3

Εστέρες του ακρυλικού οξέος

24323400-8

Αρωματικά πολυκαρβοξυλικά και καρβοξυλικά οξέα

24324000-1

Οργανικές ενώσεις με αζωτούχο ρίζα

24324100-2

Ενώσεις με αμινική ρίζα

24324200-3

Οξυγονούχες αμινικές ενώσεις

24324300-4

Ουρεΐνες

24324400-5

Ενώσεις με αζωτούχες ρίζες

24325000-8

Οργανικές ενώσεις του θείου

24326000-5

Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και οργανικές ενώσεις

24326100-6

Ενώσεις με αλδεϋδική ρίζα

24326200-7

Ενώσεις με ρίζα κετόνης και κινόνης

24326300-8

Οργανικά υπεροξείδια

24326310-1

Αιθυλενοξείδιο

24326320-4

Αιθέρες

24327000-2

Διάφορα χημικά προϊόντα

24327100-3

Παράγωγα φυτικών προϊόντων βαφής

24327200-4

Ξυλάνθρακες

24327300-5

Έλαια και άλλα προϊόντα της απόσταξης της λιθανθρακόπισσας σε υψηλή θερμοκρασία, πίσσα και πισσάσφαλτος

24327310-8

Λιθανθρακόπισσα

24327311-5

Κρεόζωτο

24327320-1

Πίσσα

24327330-4

Πισσάσφαλτος

24327400-6

Προϊόντα ρητίνης

24327500-7

Υγρά κατάλοιπα από την κατεργασία του ξυλοπολτού

24400000-8

Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου

24410000-1

Αζωτούχα λιπάσματα

24411000-8

Νιτρικό οξύ

24411100-9

Νιτρικό νάτριο

24412000-5

Σουλφονιτρικά οξέα

24413000-2

Αμμωνία

24413100-3

Αμμωνία σε υγρή μορφή

24413200-4

Χλωριούχο αμμώνιο

24413300-5

Θειικό αμμώνιο

24420000-4

Φωσφορικά λιπάσματα

24421000-1

Ανόργανα φωσφορικά λιπάσματα

24422000-8

Φωσφορικά χημικά λιπάσματα

24430000-7

Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα

24440000-0

Διάφορα λιπάσματα

24450000-3

Αγροχημικά προϊόντα

24451000-0

Παρασιτοκτόνα

24452000-7

Εντομοκτόνα

24453000-4

Ζιζανιοκτόνα

24454000-1

Ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών

24455000-8

Απολυμαντικά

24456000-5

Μυοκτόνα

24457000-2

Μυκητοκτόνα

24500000-9

Πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές

24510000-2

Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενείς μορφές

24520000-5

Πολυμερή του προπυλενίου σε πρωτογενείς μορφές

24530000-8

Πολυμερή του στυρολίου σε πρωτογενείς μορφές

24540000-1

Πολυμερή του βινυλίου σε πρωτογενείς μορφές

24541000-8

Πολυμερή του οξικού βινύλιου σε πρωτογενείς μορφές

24542000-5

Ακρυλικά πολυμερή σε πρωτογενείς μορφές

24550000-4

Πολυεστέρες σε πρωτογενείς μορφές

24560000-7

Πολυαμίδια σε πρωτογενείς μορφές

24570000-0

Ρητίνες ουρίας σε πρωτογενείς μορφές

24580000-3

Αμινορητίνες σε πρωτογενείς μορφές

24590000-6

Σιλικόνες σε πρωτογενείς μορφές

24600000-0

Εκρηκτικά

24610000-3

Έτοιμα εκρηκτικά

24611000-0

Προωθητική πυρίτιδα

24611100-1

Καύσιμα προπεργόλης

24612000-7

Διάφορα εκρηκτικά

24612100-8

Δυναμίτιδα

24612200-9

ΤΝΤ

24612300-0

Νιτρογλυκερίνη

24613000-4

Φωτοβολίδες σηματοδότησης, ρουκέτες βροχής, σήματα ομίχλης και είδη πυροτεχνίας

24613100-5

Κροτίδες εκφοβισμού πτηνών

24613200-6

Πυροτεχνήματα

24615000-8

Πυραγωγά φυτίλια, καψύλια, εναυστήρες και ηλεκτρικοί πυροκροτητές

24900000-3

Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα

24910000-6

Κόλλες

24911000-3

Ζελατίνες

24911200-5

Συγκολλητικά μέσα

24920000-9

Αιθέρια έλαια

24930000-2

Φωτογραφικά χημικά υλικά

24931000-9

Φωτογραφικές πλάκες και φιλμ

24931200-1

Ευαισθητοποιημένα γαλακτώματα για φωτογραφική χρήση

24931210-4

Προϊόντα εμφάνισης φωτογραφιών

24931220-7

Υλικά στερέωσης φωτογραφιών

24931230-0

Προϊόντα εμφάνισης ακτινογραφιών

24931240-3

Υλικά στερέωσης ακτινογραφιών

24931250-6

Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας

24931260-9

Ενισχυτικά έντασης της εικόνας

24950000-8

Χημικά παρασκευάσματα

24951000-5

Γράσα και λιπαντικά

24951100-6

Λιπαντικά

24951110-9

Λάσπη γεωτρήσεων

24951120-2

Λίπος σιλικόνης

24951130-5

Υγρά τρυπανιών

24951200-7

Πρόσθετα για ορυκτέλαια

24951210-0

Σκόνη γόμωσης πυροσβεστήρων

24951220-3

Μέσα γόμωσης πυροσβεστήρων

24951230-6

Υλικά γόμωσης πυροσβεστήρων

24951300-8

Υδραυλικά υγρά

24951310-1

Αποπαγωτικά υγρά

24951311-8

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα

24951400-9

Χημικώς τροποποιημένα λίπη και έλαια

24952000-2

Πολτοί προπλασμάτων

24952100-3

Οδοντιατρικός κηρός

24953000-9

Υλικά φινιρίσματος

24954000-6

Ενεργός άνθρακας

24954100-7

Πρωτογενής ενεργός άνθρακας

24954200-8

Αναγεννημένος ενεργός άνθρακας

24955000-3

Χημικές τουαλέτες

24956000-0

Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες

24957000-7

Χημικά πρόσθετα

24957100-8

Παρασκευασμένες συνδετικές ύλες για μήτρες ή πυρήνες χυτηρίων

24957200-9

Συνθετικές πρόσθετες ύλες για τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή σκυροδέματα

24958000-4

Χημικά προϊόντα για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου

24958100-5

Χημικά ενδοδιατρητικών εργασιών

24958200-6

Κροκιδωτικά μέσα

24958300-7

Χημικές ουσίες ιλύος

24958400-8

Φύσιγγες γέλης για την εξουδετέρωση εκρηκτικών

24959000-1

Αεροζόλ και χημικά στοιχεία σε μορφή δισκίου

24959100-2

Αεροζόλ

24959200-3

Χημικά στοιχεία σε μορφή δισκίου

24960000-1

Ποικίλα χημικά προϊόντα

24961000-8

Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων

24962000-5

Χημικά επεξεργασίας νερού

24963000-2

Αντιδιαβρωτικά προϊόντα

24964000-9

Γλυκερίνη

24965000-6

Ένζυμα

30000000-9

Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών

30100000-0

Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα

30110000-3

Μηχανήματα επεξεργασίας κειμένου

30111000-0

Επεξεργαστές κειμένων

30120000-6

Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ

30121000-3

Φωτοαντιγραφικές και θερμοαντιγραφικές συσκευές

30121100-4

Φωτοαντιγραφικά

30121200-5

Φωτοαντιγραφικές συσκευές

30121300-6

Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων

30121400-7

Μηχανές αναπαραγωγής εγγράφων

30121410-0

Συσκευές τηλεομοιοτυπίας

30121420-3

Ψηφιακοί πομποί

30121430-6

Ψηφιακοί πολύγραφοι

30122000-0

Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου

30122100-1

Συστήματα ψηφιακής εκτύπωσης όφσετ

30122200-2

Εξοπλισμός ψηφιακής εκτύπωσης όφσετ

30123000-7

Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές

30123100-8

Μηχανές ακύρωσης εισιτηρίων

30123200-9

Μηχανήματα αυτόματης διάθεσης τραπεζογραμματίων

30123300-0

Μηχανήματα αναπαραγωγής με μεμβράνη

30123400-1

Μηχανές πτύχωσης

30123500-2

Μηχανές διάτρησης

30123600-3

Μηχανές χειρισμού κερμάτων

30123610-6

Μηχανές διαλογής κερμάτων

30123620-9

Μηχανές καταμέτρησης κερμάτων

30123630-2

Μηχανές συσκευασίας κερμάτων

30124000-4

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου

30124100-5

Μονάδες σύντηξης

30124110-8

Έλαιο μονάδας σύντηξης

30124120-1

Ψήκτρα μονάδας τήξης

30124130-4

Λυχνίες μονάδας σύντηξης

30124140-7

Πανάκια καθαρισμού μονάδων σύντηξης

30124150-0

Φίλτρα μονάδων σύντηξης

30124200-6

Κιτ σύντηξης

30124300-7

Κύλινδροι για μηχανήματα γραφείου

30124400-8

Κασέτες συρραφής

30124500-9

Εξαρτήματα σαρωτών

30124510-2

Μηχανές οπισθογράφησης

30124520-5

Τροφοδότες εγγράφων για σαρωτές

30124530-8

Προσαρμογείς διαφανειών για σαρωτές

30125000-1

Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών

30125100-2

Φυσίγγες σκόνης τόνερ

30125110-5

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

30125120-8

Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές

30125130-1

Τόνερ για κέντρα επεξεργασίας δεδομένων, έρευνας και τεκμηρίωσης

30130000-9

Εξοπλισμός ταχυδρομείου

30131000-6

Εξοπλισμός ταξινόμησης αλληλογραφίας

30131100-7

Μηχανές πτύχωσης χαρτιού ή φακέλων

30131200-8

Μηχανές πλήρωσης φακέλων

30131300-9

Μηχανές αποτύπωσης διευθύνσεων

30131400-0

Μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών

30131500-1

Μηχανές ανοίγματος αλληλογραφίας

30131600-2

Μηχανές σφράγισης αλληλογραφίας

30131700-3

Μηχανές ακύρωσης γραμματοσήμων

30131800-4

Μηχανές γραμματοσήμανσης

30132000-3

Εξοπλισμός διαλογής

30132100-4

Εξοπλισμός διαλογής αλληλογραφίας

30132200-5

Μηχανές μέτρησης τραπεζογραμματίων

30132300-6

Μηχανές διαλογής

30133000-0

Εξοπλισμός ταχυδρόμησης

30133100-1

Εξοπλισμός ταχυδρόμησης φακέλων χύδην

30140000-2

Αριθμομηχανές και λογιστικές μηχανές

30141000-9

Υπολογιστικές μηχανές

30141100-0

Αριθμομηχανές τσέπης

30141200-1

Επιτραπέζιες αριθμομηχανές

30141300-2

Αριθμομηχανές με δυνατότητα εκτύπωσης

30141400-3

Μηχανές πρόσθεσης

30142000-6

Λογιστικές μηχανές και ταμειακές μηχανές

30142100-7

Λογιστικές μηχανές

30142200-8

Ταμειακές μηχανές

30144000-0

Μηχανές με ενσωματωμένη υπολογιστική διάταξη

30144100-1

Ταχυδρομικές μηχανές γραμματοσήμανσης

30144200-2

Μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων

30144300-3

Μηχανήματα μέτρησης οχημάτων

30144400-4

Αυτόματη είσπραξη ναύλου με ρίψη κέρματος

30145000-7

Μέρη και εξαρτήματα υπολογιστικών μηχανών

30145100-8

Χαρτοταινίες αριθμομηχανών

30150000-5

Γραφομηχανές

30151000-2

Ηλεκτρονικές γραφομηχανές

30152000-9

Μέρη και εξαρτήματα γραφομηχανών

30160000-8

Μαγνητικές κάρτες

30161000-5

Πιστωτικές κάρτες

30162000-2

Έξυπνες κάρτες

30163000-9

Κάρτες χρέωσης

30163100-0

Πιστωτικές κάρτες καυσίμων

30170000-1

Μηχανές ετικεταρίσματος

30171000-8

Μηχανές χρονολόγησης ή αρίθμησης

30172000-5

Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού

30173000-2

Μηχανές επικόλλησης ετικετών

30174000-9

Μηχανές ετικετοποίησης

30175000-6

Εξοπλισμός απόδοσης χαρακτήρων και συμβόλων

30176000-3

Μηχανές ανάγλυφης εκτύπωσης σε ταινίες

30177000-0

Αυτόματα συστήματα ετικεταρίσματος

30178000-7

Ημιαυτόματα συστήματα ετικεταρίσματος

30179000-4

Διανομείς ετικετών

30180000-4

Μηχανές οπισθογράφησης και συμπλήρωσης επιταγών

30181000-1

Μηχανές οπισθογράφησης επιταγών

30182000-8

Μηχανές συμπλήρωσης επιταγών

30190000-7

Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες

30191000-4

Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα

30191100-5

Εξοπλισμός αρχειοθέτησης

30191110-8

Περιστρεφόμενα συστήματα ταξινόμησης καρτών

30191120-1

Ράφια περιοδικών

30191130-4

Φορητοί πίνακες σημειώσεων με συνδετήρα

30191140-7

Εξαρτήματα προσωπικής αναγνώρισης

30191200-6

Επιδιασκόπια

30191400-8

Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων

30192000-1

Προμήθειες ειδών γραφείου

30192100-2

Γομολάστιχες

30192110-5

Μελάνια

30192111-2

Ταμπόν μελάνης

30192112-9

Μελανωτήρες για εκτυπωτικά μηχανήματα

30192113-6

Φυσίγγες μελάνης

30192121-5

Στυλογράφοι διαρκείας με μπίλια

30192122-2

Στυλογράφοι μελάνης

30192123-9

Μαρκαδοράκια

30192124-6

Μαρκαδόροι

30192125-3

Μαρκαδόροι επισήμανσης

30192126-0

Μηχανικοί στυλογράφοι

30192127-7

Θήκες στυλογράφων

30192130-1

Μολύβια

30192131-8

Μηχανικά στυλό

30192132-5

Ανταλλακτικές μύτες μολυβιών

30192133-2

Ξύστρες μολυβιών

30192134-9

Μολυβοθήκες

30192150-7

Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών

30192151-4

Σφραγίδες σφάγισης

30192152-1

Σφραγίδες αρίθμησης

30192153-8

Σφραγίδες με φράσεις

30192154-5

Ανταλλακτικοί μελανωτήρες

30192155-2

Υποδοχές σφραγίδων γραφείου

30192160-0

Διορθωτικά

30192170-3

Πίνακες ανακοινώσεων

30192200-3

Ταινίες μέτρησης

30192300-4

Μελανοταινίες

30192310-7

Μελανοταινίες γραφομηχανών

30192320-0

Μελανοταινίες εκτυπωτών

30192330-3

Μελανοταινίες και κύλινδροι αριθμομηχανών

30192340-6

Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας

30192350-9

Μελανοταινίες αριθμομηχανών

30192400-5

Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων

30192500-6

Διαφάνειες μηχανημάτων προβολής

30192600-7

Πίνακες σχεδίασης

30192700-8

Γραφική ύλη

30192800-9

Αυτοκόλλητες ετικέτες

30192900-0

Διορθωτικά μέσα

30192910-3

Διορθωτικές μεμβράνες ή ταινίες

30192920-6

Διορθωτικό υγρό

30192930-9

Διορθωτικά στυλό

30192940-2

Ανταλλακτικά διορθωτικών στυλό

30192950-5

Ηλεκτρικοί διαγραφείς

30193000-8

Οργανωτές και εξαρτήματα

30193100-9

Οργανωτές συρταριών

30193200-0

Επιτραπέζιοι δίσκοι ή οργανωτές

30193300-1

Αναρτώμενοι οργανωτές

30193400-2

Βιβλιοστάτες

30193500-3

Θήκες εντύπων

30193600-4

Βάσεις για προσωπικά ημερολόγια ή ημεροδείκτες

30193700-5

Κιβώτια αποθήκευσης εγγράφων

30193800-6

Υποδοχές σημειωμάτων

30193900-7

Υποδοχές φωτοαντιγράφων

30194000-5

Προμήθειες σχεδίασης

30194100-6

Καμπύλες

30194200-7

Κουκίδες, ταινίες και μεμβράνες σχεδίασης

30194210-0

Κουκίδες ή ταινίες σχεδίασης

30194220-3

Μεμβράνες σχεδίασης

30194300-8

Κιτ, σετ και χαρτί σχεδίασης

30194310-1

Κιτ ή σετ σχεδίασης

30194320-4

Χαρτί σχέδιασης

30194400-9

Καλύμματα τραπεζών σχεδίασης

30194500-0

Βοθήματα απόδοσης συμβόλων και χαρακτήρων

30194600-1

Γωνιόμετρα

30194700-2

Πρότυπα σχεδίασης

30194800-3

Γνώμονες σχεδίασης σε σχήμα «ταυ» και τρίγωνα

30194810-6

Γνώμονες σχεδίασης σε σχήμα «ταυ»

30194820-9

Τρίγωνα

30194900-4

Προστατευτικά καλύμματα επιφανειών εργασίας

30195000-2

Πίνακες

30195100-3

Πλανογράμματα ή εξαρτήματα

30195200-4

Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα

30195300-5

Πίνακες χαρακτήρων ή εξαρτήματα

30195400-6

Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα

30195500-7

Πίνακες κιμωλίας ή εξαρτήματα

30195600-8

Πίνακες ανακοινώσεων ή εξαρτήματα

30195700-9

Σετ καθαρισμού πινάκων ή εξαρτήματα

30195800-0

Αναρτώμενες ράγες ή υποδοχές

30195900-1

Λευκοί πίνακες και μαγνητικοί πίνακες

30195910-4

Λευκοί πίνακες

30195911-1

Εξαρτήματα για λευκούς πίνακες

30195912-8

Καβαλέτα για λευκούς πίνακες

30195913-5

Καβαλέτα για περιστρεφόμενους πίνακες

30195920-7

Μαγνητικοί πίνακες

30195921-4

Σβηστήρες για μαγνητικούς πίνακες

30196000-9

Συστήματα προγραμματισμού

30196100-0

Οργανωτές συναντήσεων

30196200-1

Ατζέντες για συναντήσεις ή ανταλλακτικά φύλλα

30196300-2

Θυρίδες υποβολής προτάσεων

30197000-6

Μικρός εξοπλισμός γραφείου

30197100-7

Συνδετήρες συρραφής, πρόκες, πινέζες

30197110-0

Συνδετήρες συρραφής

30197120-3

Πρόκες

30197130-6

Πινέζες

30197200-8

Ελαστικοί δακτύλιοι φακέλων και συνδετήρες χαρτιών

30197210-1

Ελαστικοί δακτύλιοι φακέλων

30197220-4

Συνδετήρες χαρτιών

30197221-1

Θήκες συνδετήρων

30197300-9

Χαρτοκόπτες, συρραπτικά και διατρητήρες

30197310-2

Χαρτοκόπτες

30197320-5

Συρραπτικά

30197321-2

Αποσυρραπτικά

30197330-8

Διατρητήρες

30197400-0

Δαχτυλοβρεχτήρες για γραμματόσημα

30197500-1

Βουλοκέρι

30197510-4

Εξαρτήματα για βουλοκέρι

30197600-2

Επεξεργασμένο χαρτί και χαρτόνι

30197610-5

Σύνθετο χαρτί και χαρτόνι

30197620-8

Χαρτί γραφής

30197621-5

Μπλοκ περιστρεφόμενων πινάκων

30197630-1

Εκτυπωτικό χαρτί

30197640-4

Αυτοαντιγραφικό χαρτί ή άλλο αντιγραφικό χαρτί

30197641-1

Θερμογραφικό χαρτί

30197642-8

Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί

30197643-5

Φωτοαντιγραφικό χαρτί

30197644-2

Ξηρογραφικό χαρτί

30197645-9

Κάρτες εκτύπωσης

30198000-3

Μηχανές λαχειοφόρων αγορών

30198100-4

Κληρωτίδες

30199000-0

Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί

30199100-1

Καρμπόν, αυτοαντιγραφικό χαρτί, μεμβράνες πολυγράφων και μη αντιγραφικό χαρτί

30199110-4

Καρμπόν

30199120-7

Αυτοαντιγραφικό χαρτί

30199130-0

Μη αντιγραφικό χαρτί

30199140-3

Χάρτινες μεμβράνες πολυγράφου

30199200-2

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια και μη εικονογραφημένες ταχυδρομικές κάρτες

30199210-5

Επιστολικά δελτάρια

30199220-8

Μη εικονογραφημένες ταχυδρομικές κάρτες

30199230-1

Φάκελοι

30199240-4

Εξοπλισμός αλληλογραφίας

30199300-3

Ανάγλυφα ή διάτρητα χαρτιά

30199310-6

Ανάγλυφο ή διάτρητο εκτυπωτικό χαρτί

30199320-9

Ανάγλυφο ή διάτρητο χαρτί γραφής

30199330-2

Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών

30199340-5

Συνεχή έντυπα

30199400-4

Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή αυτοκόλλητο χαρτί

30199410-7

Αυτοκόλλητο χαρτί

30199500-5

Κουτιά ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθήκες, κουτιά αρχειοθέτησης και παρόμοια είδη

30199600-6

Διαχωριστικά για χαρτικά είδη

30199700-7

Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα

30199710-0

Τυπωμένοι φάκελοι

30199711-7

Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα

30199712-4

Τυπωμένοι φάκελοι χωρίς διαφανή θυρίδα

30199713-1

Τυπωμένοι φάκελοι για ακτινογραφίες

30199720-3

Χαρτί σημειώσεων/Επιστολόχαρτο/Χαρτί αλληλογραφίας

30199730-6

Επαγγελματικές κάρτες

30199731-3

Θήκες επαγγελματικών καρτών

30199740-9

Αυτοκόλλητο πρόχειρο σημείωμα

30199750-2

Κουπόνια

30199760-5

Ετικέτες

30199761-2

Ετικέτες με αποτυπωμένες κωδικοποιημένες ραβδώσεις

30199762-9

Ετικέτες αποσκευών

30199763-6

Αντικλεπτικές ετικέτες

30199770-8

Κουπόνια φαγητού

30199780-1

Στυπόχαρτα

30199790-4

Εκτυπωμένα ωράρια δρομολογίων

30199791-1

Οργανογράμματα τοίχου

30199792-8

Ημερολόγια

30199793-5

Βάσεις ημερολογίων

30200000-1

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

30210000-4

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)

30211000-1

Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής

30211100-2

Υπερ-υπολογιστής

30211200-3

Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή

30211300-4

Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών

30211400-5

Διαμόρφωση ηλεκτρονικών υπολογιστών

30211500-6

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) ή επεξεργαστές

30212000-8

Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές

30212100-9

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας μίνι ηλεκτρονικών υπολογιστών

30213000-5

Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30213100-6

Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

30213200-7

Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας

30213300-8

Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

30213400-9

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών

30213500-0

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης

30214000-2

Σταθμοί εργασίας

30215000-9

Υλισμικό μικροϋπολογιστών

30215100-0

Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας μικροϋπολογιστών

30216000-6

Μαγνητικοί ή οπτικοί αναγνώστες

30216100-7

Οπτικοί αναγνώστες

30216110-0

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

30216120-3

Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

30216130-6

Αναγνώστες κωδικών ραβδώσεων

30216200-8

Αναγνώστες μαγνητικής κάρτας

30216300-9

Αναγνώστες διάτρητων δελτίων

30220000-7

Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης

30221000-4

Ψηφιακοί χάρτες κτηματολογίου

30230000-0

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

30231000-7

Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30231100-8

Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών

30231200-9

Κονσόλες

30231300-0

Οθόνες απεικόνισης

30231310-3

Επίπεδες οθόνες

30231320-6

Οθόνες αφής

30232000-4

Περιφερειακός εξοπλισμός

30232100-5

Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι

30232110-8

Εκτυπωτές λέιζερ

30232120-1

Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων

30232130-4

Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών

30232140-7

Σχεδιογράφοι

30232150-0

Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης

30232600-0

Κωδικοποιητές

30232700-1

Μονάδα κεντρικού ελέγχου

30233000-1

Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης

30233100-2

Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών

30233110-5

Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής κάρτας

30233120-8

Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικής ταινίας

30233130-1

Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου

30233131-8

Μηχανισμοί ανάγνωσης δισκέτας

30233132-5

Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου

30233140-4

Συσκευές αποθήκευσης άμεσης προσπέλασης (DASD)

30233141-1

Πλεονάζουσα παράταξη ανεξάρτητων δίσκων (RAID)

30233150-7

Μηχανισμοί ανάγνωσης οπτικού δίσκου

30233151-4

Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD)

30233152-1

Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD)

30233153-8

Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής σύμπυκνων δίσκων (CD) και ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD)

30233160-0

Μηχανισμοί για ταινίες συνεχούς ροής

30233161-7

Εξοπλισμός χειρισμού κασετών

30233170-3

Περιστρεφόμενες μονάδες αρχειοθέτησης

30233180-6

Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας

30233190-9

Συσκευή ελέγχου δίσκου

30233300-4

Συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών

30233310-7

Συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων

30233320-0

Συσκευές ανάγνωσης έξυπνων καρτών και δακτυλικών αποτυπωμάτων

30234000-8

Μέσα αποθήκευσης

30234100-9

Μαγνητικοί δίσκοι

30234200-0

Οπτικοί δίσκοι

30234300-1

Σύμπυκνοι δίσκοι (CD)

30234400-2

Ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD)

30234500-3

Μέσα αποθήκευσης μνήμης

30234600-4

Μνήμες φλας

30234700-5

Μαγνητικές ταινίες

30236000-2

Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

30236100-3

Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης

30236110-6

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)

30236111-3

Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (DRAM)

30236112-0

Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SRAM)

30236113-7

Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM)

30236114-4

Δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης Rambus (RDRAM) ή ισοδύναμη

30236115-1

Σύγχρονη μνήμη γραφικών τυχαίας προσπέλασης (SGRAM)

30236120-9

Μνήμη απλής ανάγνωσης (ROM)

30236121-6

Προγραμματίσιμη μνήμη απλής ανάγνωσης (PROM)

30236122-3

Απαλείψιμη προγραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση (EPROM)

30236123-0

Ηλεκτρονικά απαλείψιμη προγραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση (EEPROM)

30236200-4

Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων

30237000-9

Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών

30237100-0

Μέρη υπολογιστών

30237110-3

Διασυνδέσεις δικτύου

30237120-6

Θύρες επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237121-3

Σειριακές θύρες υπέρυθρων

30237130-9

Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237131-6

Ηλεκτρονικές κάρτες

30237132-3

Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB)

30237133-0

Προσαρμογείς και διεπαφές διεθνούς ένωσης καρτών μνήμης προσωπικών υπολογιστών (PCMCIA)

30237134-7

Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών

30237135-4

Κάρτες διεπαφής δικτύων

30237136-1

Κάρτες ήχου

30237140-2

Μητρικές πλακέτες

30237200-1

Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237210-4

Αντιθαμπωτικά φίλτρα

30237220-7

Βάσεις χειρισμού ποντικιού

30237230-0

Χώρος κρυφής μνήμης

30237240-3

Κάμερες Ιστού

30237250-6

Εξαρτήματα καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237251-3

Σετ καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237252-0

Καθαριστικός πεπιεσμένος αέρας

30237253-7

Καλύμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για προστασία από τη σκόνη

30237260-9

Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης

30237270-2

Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237280-5

Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος

30237290-8

Στηρίγματα καρπού για πληκτρολόγια

30237295-3

Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια

30237300-2

Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237310-5

Φύσιγγες τύπου χαρακτήρων για εκτυπωτές

30237320-8

Δισκέτες

30237330-1

Φύσιγγες ψηφιακών ταινιών ήχου (DAT)

30237340-4

Φύσιγγες ψηφιακών γραμμικών ταινιών (DLT)

30237350-7

Φύσιγγες δεδομένων

30237360-0

Φύσιγγες γραμμικών ταινίων ανοιχτής τεχνολογίας (LTO)

30237370-3

Φύσιγγες εγργαφής

30237380-6

Δίσκοι CD-ROM

30237400-3

Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων

30237410-6

Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237420-9

Χειριστήρια

30237430-2

Φωτοπένες

30237440-5

Ιχνοσφαίρες

30237450-8

Πινακίδες γραφικών

30237460-1

Πληκτρολόγια υπολογιστών

30237461-8

Προγραμματιζόμενα πληκτρολόγια

30237470-4

Πληκτρολόγια τυφλών

30237475-9

Ηλεκτρικοί αισθητήρες

30237480-7

Μονάδες εισόδου

30238000-6

Εξοπλισμός ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

31000000-6

Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός

31100000-7

Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί μετασχηματιστές

31110000-0

Ηλεκτρικοί κινητήρες

31111000-7

Προσαρμογείς

31120000-3

Γεννήτριες

31121000-0

Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

31121100-1

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρες ανάφλεξης μέσω συμπίεσης

31121110-4

Μεταλλάκτες ηλεκτρικής ενέργειας

31121111-1

Ηλεκτρικοί περιστροφικοί μεταλλάκτες

31121200-2

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη με κινητήρα του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρα

31121300-3

Ανεμογεννήτριες

31121310-6

Ανεμόμυλοι

31121320-9

Στρόβιλοι αιολικής ενέργειας

31121330-2

Στροβιλογεννήτριες αιολικής ενέργειας

31121331-9

Στροφεία στροβίλου

31121340-5

Αιολικό πάρκο

31122000-7

Μονάδες γεννητριών

31122100-8

Στήλες καυσίμων

31124000-1

Ηλεκτρογεννήτριες με ατμοστρόβιλο και συναφείς συσκευές

31124100-2

Ζεύγη στροβίλου — γεννήτριας

31124200-3

Συσκευές ελέγχου στροβιλογεννητριών

31126000-5

Δυναμό

31127000-2

Γεννήτρια εκτάκτου ανάγκης

31128000-9

Στροβιλογεννήτρια

31130000-6

Εναλλάκτες

31131000-3

Μονοφασικοί κινητήρες

31131100-4

Ενεργοποιητές

31131200-5

Άνοδοι

31132000-0

Πολυφασικοί κινητήρες

31140000-9

Πύργοι ψύξης

31141000-6

Ψύκτες νερού

31150000-2

Αδρανές αέριο για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης

31151000-9

Στατικοί μεταλλάκτες

31153000-3

Ανορθωτές

31154000-0

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος

31155000-7

Αναστροφείς συχνότητας

31156000-4

Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος

31157000-1

Επαγωγείς

31158000-8

Φορτιστές

31158100-9

Φορτιστές μπαταριών

31158200-0

Υπερσυμπιεστές

31158300-1

Στροβιλοϋπερπληρωτής

31160000-5

Μέρη ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

31161000-2

Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών

31161100-3

Συστήματα διέγερσης

31161200-4

Συστήματα ψύξης αερίου

31161300-5

Περιστρεφόμενο τύμπανο γεννητριών

31161400-6

Πρωτεύοντα συστήματα νερού

31161500-7

Συστήματα στεγάνωσης με λάδι

31161600-8

Συστήματα ύδατος ψύξης για στάτορες

31161700-9

Μέρη ατμογεννητριών

31161800-0

Μέρη αεριογεννητριών

31161900-1

Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης

31162000-9

Μέρη ηλεκτρικών μετασχηματιστών, επαγωγικών πηνίων και στατικών μετατροπέων

31162100-0

Μέρη συμπυκνωτών

31170000-8

Μετασχηματιστές

31171000-5

Μετασχηματιστές με υγρό μονωτικό υλικό

31172000-2

Μετασχηματιστές τάσης

31173000-9

Μετατροπέας μετρήσεων

31174000-6

Μετασχηματιστές ισχύος

31200000-8

Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

31210000-1

Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων

31211000-8

Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών

31211100-9

Ηλεκτρικοί πίνακες

31211110-2

Πίνακες ελέγχου

31211200-0

Κυτία ασφαλειών

31211300-1

Ασφάλειες

31211310-4

Γενικός διακόπτης ρεύματος

31211320-7

Πλακέτες ασφαλειών

31211330-0

Σύρματα ασφαλειών

31211340-3

Συνδετήρες ασφαλειών

31212000-5

Αποζεύκτες ισχύος

31212100-6

Αποζεύκτες ισχύος εναέριων γραμμών

31212200-7

Συσκευές ελέγχου κυκλωμάτων

31212300-8

Μαγνητικοί διακόπτες κυκλώματος

31212400-9

Μικροδιακόπτες κυκλώματος

31213000-2

Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31213100-3

Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31213200-4

Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31213300-5

Θάλαμος κατανομής καλωδίων

31213400-6

Σύστημα διανομής

31214000-9

Μηχανισμός διακοπής

31214100-0

Διακόπτες

31214110-3

Μονωτικοί διακόπτες

31214120-6

Διακόπτης γείωσης

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

31214140-2

Ρεοστατικοί διακόπτες

31214150-5

Κυλινδρικοί διακόπτες

31214160-8

Διακόπτες πίεσης

31214170-1

Διακόπτες μοχλού

31214180-4

Ολισθαίνοντες διακόπτες

31214190-7

Οριακοί διακόπτες

31214200-1

Συσκευή αποσύνδεσης διακοπτών

31214300-2

Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου

31214400-3

Συσκευή αποσύνδεσης ασφαλειών

31214500-4

Ηλεκτρικοί πίνακες διακοπτών

31214510-7

Πίνακες διανομής

31214520-0

Πίνακες διανομής ρεύματος μέσης τάσης

31215000-6

Περιοριστές τάσης

31216000-3

Αλεξικέραυνα

31216100-4

Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας

31216200-5

Κεραυναγωγοί

31217000-0

Καταστολείς υπέρτασης ρεύματος

31218000-7

Ζυγός ηλεκτρικού πίνακα διανομής

31219000-4

Προστατευτικά ερμάρια

31220000-4

Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος

31221000-1

Ηλεκτρονόμοι

31221100-2

Ηλεκτρονόμοι ισχύος

31221200-3

Ηλεκτρονόμοι γενικής χρήσης

31221300-4

Ηλεκτρονόμοι ρευματοδοτών

31221400-5

Ηλεκτρονόμοι εναλλασσόμενης τάσης

31221500-6

Ηλεκτρονόμοι υδραργύρου

31221600-7

Ηλεκτρονόμοι με χρονοδιακόπτη

31221700-8

Ηλεκτρονόμοι υπερφόρτωσης

31223000-5

Υποδοχές λαμπτήρων

31224000-2

Συνδέσεις και στοιχεία επαφών

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

31224200-4

Ομοαξονικοί συζευκτήρες

31224300-5

Κυτία συνδέσεων

31224400-6

Καλώδια συνδέσεων

31224500-7

Τερματικά

31224600-8

Ρεοστάτες

31224700-9

Κιβώτια σύνδεσης

31224800-0

Σετ υλικών για τη σύνδεση καλωδίων

31224810-3

Καλώδια επέκτασης

31230000-7

Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31300000-9

Μονωμένα σύρματα και καλώδια

31310000-2

Αγωγοί τροφοδοσίας δικτύου

31311000-9

Συνδέσεις κύριων αγωγών

31320000-5

Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

31321000-2

Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος

31321100-3

Εναέριες ηλεκτρικές γραμμές

31321200-4

Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

31321220-0

Καλώδια μέσης τάσης

31321300-5

Καλώδια υψηλής τάσης

31321400-6

Υποβρύχια καλώδια

31321500-7

Υποθαλάσσια καλώδια

31321600-8

Καλώδια με θωράκιση

31321700-9

Καλώδια σηματοδότησης

31330000-8

Ομοαξονικά καλώδια

31340000-1

Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα

31341000-8

Εξέλικτρα καλωδίων, μονωμένα

31342000-5

Ζεύξεις καλωδίων, μονωμένες

31343000-2

Συνδέσεις καλωδίων, μονωμένες

31344000-9

Στυπιοθλίπτες καλωδίων, μονωμένες

31350000-4

Ηλεκτρικοί αγωγοί για χρήση σε δίκτυα δεδομένων και ελέγχου

31351000-1

Ηλεκτρικοί αγωγοί για συστήματα ελέγχου πρόσβασης

31400000-0

Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες

31410000-3

Πρωτογενή στοιχεία

31411000-0

Αλκαλικές μπαταρίες

31420000-6

Πρωτογενείς συστοιχίες

31421000-3

Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο

31422000-0

Συγκροτήματα συσσωρευτών

31430000-9

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

31431000-6

Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος

31432000-3

Συσσωρευτές νικελίου-καδμίου

31433000-0

Συσσωρευτές νικελίου-σιδήρου

31434000-7

Συσσωρευτές λιθίου

31440000-2

Μπαταρίες

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31510000-4

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης

31511000-1

Μονάδες σφραγισμένων λαμπτήρων εκπομπής δέσμης φωτός

31512000-8

Λαμπτήρες πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου

31512100-9

Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί

31512200-0

Λαμπτήρες αλογόνου, δύο ακίδων

31512300-1

Λαμπτήρες αλογόνου, διχρωικοί

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

31515000-9

Λαμπτήρες υπεριώδων ακτίνων

31516000-6

Λαμπτήρες υπέρυθρων ακτίνων

31517000-3

Λυχνίες βολταϊκού τόξου

31518000-0

Φωτιστικά σηματοδότησης

31518100-1

Προβολείς

31518200-2

Εξοπλισμός φωτισμού εκτάκτου ανάγκης

31518210-5

Λάμπες θυέλλης

31518220-8

Ράβδοι φωτισμού

31518300-3

Φωτιστικά στέγης

31518500-5

Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου

31518600-6

Προβολείς φωτισμού

31519000-7

Λαμπτήρες πυρακτώσεως και νέον

31519100-8

Λαμπτήρες πυρακτώσεως

31519200-9

Λαμπτήρες νέον

31520000-7

Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα

31521000-4

Ηλεκτρικές λάμπες

31521100-5

Επιτραπέζια πορτατίφ

31521200-6

Φωτιστικά δαπέδου

31521300-7

Φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31521310-0

Προειδοποιητικά φώτα

31521320-3

Ηλεκτρικοί φορητοί φανοί

31521330-6

Επαναφορτιζόμενοι φορητοί ηλεκτρικοί λαμπτήρες

31522000-1

Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα

31523000-8

Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

31523100-9

Διαφημιστικοί λαμπτήρες νέον

31523200-0

Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

31523300-1

Φωτεινές επιγραφές

31524000-5

Εξαρτήματα φωτιστικών οροφής ή τοίχου

31524100-6

Εξαρτήματα φωτιστικών οροφής

31524110-9

Φωτιστικά σώματα χειρουργείου

31524120-2

Φωτιστικά οροφής

31524200-7

Εξαρτήματα φωτιστικών τοίχου

31524210-0

Φωτιστικά τοίχου

31527000-6

Φωτιστικά σώματα δέσμης φωτός

31527200-8

Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

31527210-1

Λυχνοστάτες

31527260-6

Φωτιστικά συστήματα

31527270-9

Φωτιστικά για εξέδρες

31527300-9

Φωτιστικά κατοικιών

31527400-0

Υποβρύχιοι λαμπτήρες

31530000-0

Μέρη λαμπών και φωτιστικού εξοπλισμού

31531000-7

Λαμπτήρες

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

31532000-4

Μέρη λαμπών και φωτιστικών εξαρτημάτων

31532100-5

Λυχνίες

31532110-8

Λυχνίες φθορισμού

31532120-1

Λυχνίες φθορισμού μικρών διαστάσεων

31532200-6

Δακτυλιοειδείς προβολείς

31532210-9

Προβολείς φθορισμού

31532300-7

Σφαιρικοί λαμπτήρες

31532310-0

Σφαιρικοί λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων

31532400-8

Ακροδέκτες λυχνίας

31532500-9

Εκκινητές λυχνίας

31532510-2

Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού

31532600-0

Πηνία λαμπτήρων

31532610-3

Πηνία λαμπήρων φθορισμού

31532700-1

Καλύμματα λαμπτήρων

31532800-2

Βραχίονες φωτιστικών

31532900-3

Φώτα φθορισμού

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

31532920-9

Λυχνίες και λαμπτήρες φθορισμού

31600000-2

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

31610000-5

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα

31611000-2

Σετ καλωδίων

31612000-9

Κλώνοι ηλεκτρικών καλωδίων για κινητήρες

31612200-1

Εκκινητήρες

31612300-2

Ηλεκτρικός εξοπλισμός σηματοδότησης για κινητήρες

31612310-5

Προειδοποιητικοί σηματοδότες

31620000-8

Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης

31625000-3

Συστήματα συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς

31625100-4

Συστήματα πυρανίχνευσης

31625200-5

Συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς

31625300-6

Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

31630000-1

Μαγνήτες

31640000-4

Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες

31642000-8

Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης

31642100-9

Συσκευές ανίχνευσης για μεταλλικούς σωλήνες

31642200-0

Συσκευές ανίχνευσης ναρκών

31642300-1

Συσκευές ανίχνευσης πλαστικών υλών

31642400-2

Συσκευές ανίχνευσης μη μεταλλικών αντικειμένων

31642500-3

Συσκευές ανίχνευσης ξυλείας

31643000-5

Επιταχυντές σωματιδίων

31643100-6

Γραμμικοί επιταχυντές

31644000-2

Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων

31645000-9

Μηχανές φλίπερ

31650000-7

Μονωτικά εξαρτήματα

31651000-4

Ηλεκτρικές ταινίες

31660000-0

Ηλεκτρόδια άνθρακα

31670000-3

Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών

31671000-0

Γυάλινα περιβλήματα και καθοδικές λυχνίες

31671100-1

Γυάλινα περιβλήματα

31671200-2

Καθοδικές λυχνίες

31680000-6

Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα

31681000-3

Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα

31681100-4

Ηλεκτρικές επαφές

31681200-5

Ηλεκτρικές αντλίες

31681300-6

Ηλεκτρικά κυκλώματα

31681400-7

Μέρη ηλεκτρικών συσκευών

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

31681500-8

Συσκευές φόρτισης

31682000-0

Υλικά παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

31682100-1

Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

31682110-4

Καλύμματα για κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

31682200-2

Πίνακες οργάνων

31682210-5

Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου

31682220-8

Πίνακες μείξης

31682230-1

Πίνακες απεικόνισης γραφικών

31682300-3

Εξοπλισμός ρεύματος μέσης τάσης

31682310-6

Πίνακες ρεύματος μέσης τάσης

31682400-4

Υπέργειος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

31682410-7

Φορείς υπέργειων καλωδίων

31682500-5

Εφεδρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός

31682510-8

Εφεδρικά συστήματα παραγωγής ενέργειας

31682520-1

Συστήματα διακοπής ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

31682530-4

Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας

31682540-7

Εξοπλισμός υποσταθμού

31700000-3

Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό

31710000-6

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

31711000-3

Ηλεκτρονικό υλικό

31711100-4

Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών

31711110-7

Πομποδέκτες

31711120-0

Μετατροπέας μορφών ενέργειας

31711130-3

Αντιστάσεις

31711131-0

Ηλεκτρικές αντιστάσεις

31711140-6

Ηλεκτρόδια

31711150-9

Ηλεκτρικοί πυκνωτές

31711151-6

Σταθεροί πυκνωτές

31711152-3

Μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι πυκνωτές

31711154-0

Συστοιχίες πυκνωτών

31711155-7

Δίκτυα πυκνωτών

31711200-5

Ηλεκτρονικοί πίνακες γηπέδων

31711300-6

Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης

31711310-9

Σύστημα καταγραφής χρόνου παρουσίας

31711400-7

Ηλεκτρονικές λυχνίες και λυχνίες ραδιοφώνου

31711410-0

Λυχνίες τηλεόρασης καθοδικών ακτίνων

31711411-7

Λυχνίες μηχανημάτων τηλεοπτικής λήψης

31711420-3

Λυχνίες μικροκυμάτων και εξοπλισμός

31711421-0

Λυχνίες μάγνετρον

31711422-7

Εξοπλισμός μικροκυμάτων

31711423-4

Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας με μικροκύματα

31711424-1

Λυχνίες κλύστρον

31711430-6

Ηλεκτρονικές λυχνίες

31711440-9

Λυχνίες δεκτών ή ενισχυτών

31711500-8

Μέρη ηλεκτρονικών συνόλων

31711510-1

Μέρη ηλεκτρικών πυκνωτών

31711520-4

Μέρη ηλεκτρικών αντιστάσεων, ροοστατών και ποτενσιομέτρων

31711530-7

Μέρη ηλεκτρονικών λυχνιών και λυχνιών ραδιοφώνου

31712000-0

Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα

31712100-1

Μικροηλεκτρονικές συσκευές και μηχανήμτα

31712110-4

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα

31712111-1

Κάρτες τηλεφώνου

31712112-8

Κάρτες SIM

31712113-5

Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα

31712114-2

Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα

31712115-9

Μικροσύνολα

31712116-6

Μικροεπεξεργαστές

31712117-3

Πακέτα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

31712118-0

Υποδοχές ή διατάξεις στερέωσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

31712119-7

Καλύμματα ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

31712200-2

Μικροσυστήματα

31712300-3

Τυπωμένα κυκλώματα

31712310-6

Κατειλημμένοι πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων

31712320-9

Μη κατειλημμένοι πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων

31712330-2

Ημιαγωγοί

31712331-9

Φωτοβολταϊκά στοιχεία

31712332-6

Θυρίστορ

31712333-3

Θυρίστορ αμφίπλευρης διόδου

31712334-0

Θυρίστορ αμφίπλευρης τριόδου

31712335-7

Οπτικά συζευγμένοι μονωτές

31712336-4

Ταλαντωτές κρυστάλλου

31712340-5

Δίοδοι

31712341-2

Δίοδοι εκπομπής φωτός

31712342-9

Δίοδοι μικροκυμάτων ή ασθενών σημάτων

31712343-6

Δίοδοι ζένερ

31712344-3

Δίοδοι Schottky

31712345-0

Δίοδοι σήραγγος

31712346-7

Φωτοευαίσθητες δίοδοι

31712347-4

Δίοδοι ισχύος ή ηλιακές δίοδοι

31712348-1

Δίοδοι λέιζερ

31712349-8

Δίοδοι ραδιοσυχνοτήτων

31712350-8

Τρανζίστορ

31712351-5

Φωτοευαίσθητα τρανζίστορ

31712352-2

Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου (FET)

31712353-9

Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου ημιαγωγού μεταλλικού οξειδίου (MOSFET)

31712354-6

Πλινθία τρανζίστορ

31712355-3

Διπολικά τρανζίστορ Darlington ή ραδιοσυχνοτήτων (RF)

31712356-0

Τρανζίσορ μονοεπαφής

31712357-7

Διπολικά τρανζίστορ μονωμένης πύλης (IGBT)

31712358-4

Τρανζίστορ πεδίου επαφής (JFET)

31712359-1

Τρανζίστορ διπολικής ένωσης (BJT)

31712360-1

Προσαρμοσμένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι

31720000-9

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

31730000-2

Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός

31731000-9

Ηλεκτροτεχνικό υλικό

31731100-0

Στοιχεία κατασκευής

32000000-3

Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός

32200000-5

Συσκευές εκπομπής για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική μετάδοση και τηλεόραση

32210000-8

Εξοπλισμός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων

32211000-5

Εξοπλισμός παραγωγής μεταδόσεων

32220000-1

Συσκευές εκπομπής τηλεόρασης χωρίς συσκευές λήψης

32221000-8

Ραδιοφάροι

32222000-5

Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας

32223000-2

Συσκευές μετάδοσης εικόνας

32224000-9

Συσκευές μετάδοσης τηλεοπτικών εκπομπών

32230000-4

Συσκευές ραδιοφωνικής εκπομπής με συσκευές λήψης

32231000-1

Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος

32232000-8

Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων

32233000-5

Σταθμοί ενίσχυσης ραδιοσυχνοτήτων

32234000-2

Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

32235000-9

Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

32236000-6

Ραδιοτηλέφωνα

32237000-3

Φορητά ραδιοτηλέφωνα

32240000-7

Τηλεοπτικές μηχανές λήψης

32250000-0

Κινητά τηλέφωνα

32251000-7

Τηλέφωνα αυτοκινήτου

32251100-8

Σετ ανοιχτής ακρόασης

32252000-4

Τηλέφωνα GSM

32252100-5

Κινητά τηλέφωνα ανοιχτής ακρόασης

32252110-8

Κινητά τηλέφωνα ανοιχτής ακρόασης (ασύρματα)

32260000-3

Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων

32270000-6

Συσκευές ψηφιακής μετάδοσης

32300000-6

Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας

32310000-9

Δέκτες ραδιοφωνικής μετάδοσης

32320000-2

Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός

32321000-9

Συσκευές τηλεοπτικής προβολής

32321100-0

Εξοπλισμός κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο

32321200-1

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός

32321300-2

Οπτικοακουστικό υλικό

32322000-6

Εξοπλισμός πολυμέσων

32323000-3

Οθόνες οπτικής απεικόνισης

32323100-4

Έγχρωμες οθόνες παρακολούθησης

32323200-5

Ασπρόμαυρες οθόνες

32323300-6

Εξοπλισμός βίντεο

32323400-7

Εξοπλισμός αναπαραγωγής ταινιών βίντεο

32323500-8

Σύστημα βιντεοπαρακολούθησης

32324000-0

Τηλεοπτικοί δέκτες

32324100-1

Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες

32324200-2

Ασπρόμαυροι τηλεοπτικοί δέκτες

32324300-3

Εξοπλισμός τηλεόρασης

32324310-6

Δορυφορικές κεραίες

32324400-4

Κεραίες τηλεόρασης

32324500-5

Συντονιστές τηλεοπτικής εικόνας

32324600-6

Τηλεοπτικοί δέκτες ψηφιακής τηλεόρασης

32330000-5

Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας

32331000-2

Συστήματα περιστροφής δίσκων

32331100-3

Πικάπ

32331200-4

Κασετόφωνα

32331300-5

Συσκευές αναπαραγωγής ήχου

32331500-7

Συσκευές εγγραφής

32331600-8

Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3

32332000-9

Μαγνητόφωνα

32332100-0

Μηχανές υπαγόρευσης

32332200-1

Αυτόματοι τηλεφωνητές

32332300-2

Συσκευές ηχογράφησης

32333000-6

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας

32333100-7

Συσκευές εγγραφής εικόνας

32333200-8

Βιντεοκάμερες

32333300-9

Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας

32333400-0

Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας

32340000-8

Μικρόφωνα και μεγάφωνα

32341000-5

Μικρόφωνα

32342000-2

Μεγάφωνα

32342100-3

Ακουστικά κεφαλής

32342200-4

Ακουστικά αυτιών

32342300-5

Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων

32342400-6

Συσκευές ακουστικής

32342410-9

Εξοπλισμός ήχου

32342411-6

Ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων

32342412-3

Ηχεία

32342420-2

Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο

32342430-5

Σύστημα συμπύκνωσης ηχητικών εγγραφών

32342440-8

Σύστημα φωνητικών ανακοινώσεων

32342450-1

Συσκευές εγγραφής φωνητικών μηνυμάτων

32343000-9

Ενισχυτές

32343100-0

Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων

32343200-1

Φορητά μεγάφωνα

32344000-6

Συσκευές λήψης ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας