ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

51ό έτος
13 Φεβρουαρίου 2008


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (αναδιατύπωση)

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 107/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 108/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα

11

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 109/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

14

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου

16

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 106/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2008

σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου

(αναδιατύπωση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρόκειται να γίνουν ορισμένες ουσιαστικές τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για γραφειακό εξοπλισμό (3). Για λόγους σαφήνειας, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να αναδιατυπωθεί.

(2)

Ο εξοπλισμός γραφείου έχει σημαντικό μερίδιο στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα διάφορα μοντέλα που διατίθενται στην κοινοτική αγορά προσφέρουν πολύ διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας για παρόμοιες λειτουργίες και υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης.

(3)

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας και της ασφάλειας του ενεργειακού της εφοδιασμού, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.

(4)

Είναι σημαντική η προώθηση μέτρων που αποσκοπούν στη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(5)

Είναι ευχής έργον να συντονιστούν οι εθνικές πρωτοβουλίες για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό τη μείωση στο ελάχιστο των αρνητικών επιπτώσεων στη βιομηχανία και στο εμπόριο από τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή τους.

(6)

Δεδομένου ότι ο στόχος της προτεινομένης δράσης, δηλαδή να τεθούν οι κανόνες του κοινοτικού προγράμματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(7)

Στο πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που συνομολογήθηκε στο Κιότο, στις 11 Δεκεμβρίου 1997, προβλέπεται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Κοινότητα κατά 8 %, το αργότερο κατά την περίοδο 2008-2012. Για να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, απαιτείται η λήψη αυστηρότερων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Κοινότητα.

(8)

Επιπλέον, η απόφαση αριθ. 2179/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, περί αναθεωρήσεως του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη «Στόχος η αειφορία» (4), θέτει ως κύρια προτεραιότητα για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στο ζήτημα της ενεργείας την πρόβλεψη της επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών.

(9)

Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1998, για την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (5), προβλέπει τη συχνότερη χρήση της επισήμανσης στις συσκευές και στον εξοπλισμό.

(10)

Θα πρέπει να συντονιστούν οι απαιτήσεις, οι επισημάνσεις και οι μέθοδοι δοκιμών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

(11)

Μεγάλο μέρος του ενεργειακώς αποδοτικού εξοπλισμού γραφείου διατίθεται στην αγορά σε χαμηλό κόστος ή χωρίς επιπλέον κόστος και, συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις, το τυχόν πρόσθετο κόστος μπορεί να αποσβεσθεί με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, οι στόχοι της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να επιτευχθούν στον τομέα αυτό αποδοτικά ως προς το κόστος και χωρίς να ζημιώνονται οι καταναλωτές και η βιομηχανία.

(12)

Ο εξοπλισμός γραφείου διατίθεται στο εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το συντονισμό των προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (6) (εφεξής «συμφωνία») θα πρέπει να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο και την προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά τον εξοπλισμό αυτό. Η εν λόγω συμφωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Κοινότητα.

(13)

Η επισήμανση «Energy Star» για την ενεργειακή απόδοση χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Προκειμένου να επηρεάσει τις απαιτήσεις του προγράμματος επισήμανσης «Energy Star», η Κοινότητα θα πρέπει να συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα επισήμανσης και στην κατάρτιση των απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών. Κατά τη θέσπιση των τεχνικών κριτηρίων από κοινού με τον Οργανισμό για την Προστασία του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (United States Environmental Protection Agency, USEPA), η Επιτροπή θα πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη φιλόδοξων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική πολιτική ενεργειακής απόδοσης και τους κοινοτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης.

(14)

Απαιτείται αποτελεσματικό σύστημα επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του προγράμματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, να παρέχονται εγγυήσεις για δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών και να προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών.

(15)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στον εξοπλισμό γραφείου.

(16)

Η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (7), δεν αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για τον εξοπλισμό γραφείου. Το αποδοτικότερο από οικονομική άποψη μέτρο για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα επισήμανσης.

(17)

Είναι αναγκαίο να ανατεθεί σε κατάλληλο φορέα, ήτοι στο Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star, το έργο της συμβολής στη θέσπιση και αναθεώρηση των κοινών τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου το πρόγραμμα να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα και ουδετερότητα. Το Γραφείο θα πρέπει να απαρτίζεται από εθνικούς αντιπροσώπους και από αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών.

(18)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση και ο συντονισμός του προγράμματος επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου με τις προτεραιότητες της κοινοτικής πολιτικής και με άλλα κοινοτικά συστήματα επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, όπως αυτά που θεσπίστηκαν με την οδηγία 92/75/ΕΟΚ και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1992, σχετικά με κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος (8).

(19)

Το πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει επίσης να συμπληρώσει τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (9). Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα «Energy Star» ευθυγραμμίζεται και συντονίζεται με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

(20)

Είναι ευχής έργον να υπάρξει συντονισμός μεταξύ του κοινοτικού προγράμματος Εnergy Star το οποίο βασίζεται στη συμφωνία και άλλων εθελοντικών προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου στην Κοινότητα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές και πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά.

(21)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η διαφάνεια κατά την εφαρμογή του προγράμματος Energy Star και να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή στο πρόγραμμα των κατασκευαστών και των εξαγωγέων από χώρες εκτός της Κοινότητας.

(22)

Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος Energy Star στην Κοινότητα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι κανόνες για το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (εφεξής «πρόγραμμα Εnergy Star»), όπως ορίζεται με τη συμφωνία.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ομάδες προϊόντων εξοπλισμού γραφείου που ορίζει το παράρτημα Γ της συμφωνίας, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεών του, σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙ της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοείται ως:

α)

«κοινό λογότυπο»: το σήμα που απεικονίζεται στο παράρτημα Α της συμφωνίας·

β)

«συμμετέχοντες στο πρόγραμμα»: οι κατασκευαστές, συναρμολογητές, εξαγωγείς, εισαγωγείς, πωλητές και άλλοι φορείς που δεσμεύονται να προωθήσουν τα προοριζόμενα ως αποδοτικά από ενεργειακή άποψη προϊόντα εξοπλισμού γραφείου, τα οποία πληρούν τις κοινές προδιαγραφές του προγράμματος Εnergy Star κατά το στοιχείο γ), και τα οποία έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Εnergy Star κατόπιν καταχωρίσεώς τους από την Επιτροπή·

γ)

«κοινές προδιαγραφές»: οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δοκιμών, που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστεί εάν τα προϊόντα εξοπλισμού γραφείου που είναι αποδοτικά από ενεργειακή άποψη δικαιούνται να χρησιμοποιούν το κοινό λογότυπο.

Άρθρο 4

Γενικές αρχές

1.   Το πρόγραμμα Εnergy Star συντονίζεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, με άλλα κοινοτικά καθεστώτα επισήμανσης ή πιστοποίησης της ποιότητας, καθώς και με άλλα συστήματα όπως, ειδικότερα, το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, η ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών που θεσπίστηκε με την οδηγία 92/75/ΕΟΚ και τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ.

2.   Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να χρησιμοποιούν το κοινό λογότυπο στα οικεία προϊόντα εξοπλισμού γραφείου και στο σχετικό διαφημιστικό υλικό.

3.   Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Εnergy Star είναι εθελοντική.

4.   Τα προϊόντα εξοπλισμού γραφείου για τα οποία ο USEPA επέτρεψε να χρησιμοποιείται το κοινό λογότυπο θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό, μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

5.   Με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά την αξιολόγηση και τη σήμανση της συμμόρφωσης ή/και των διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η Κοινότητα με τρίτες χώρες σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική αγορά, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και διακινούνται στην κοινοτική αγορά μπορούν να υποβάλλονται σε δοκιμές από την Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Εγγραφή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

1.   Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται στην Επιτροπή.

2.   Η Επιτροπή αποφασίζει να κάνει δεκτή αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, αφού εξακριβώσει ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του κοινού λογοτύπου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β της συμφωνίας. Η Επιτροπή δημοσιεύει στο Διαδίκτυο τον ενημερωμένο κατάλογο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και τον κοινοποιεί τακτικά στα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Προβολή της ενεργειακής απόδοσης

Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, η Επιτροπή και άλλα κοινοτικά όργανα, καθώς και οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (10), με την επιφύλαξη του κοινοτικού και εθνικού δικαίου και των οικονομικών κριτηρίων, ορίζουν προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που θα είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις κοινές προδιαγραφές του Εnergy Star, για τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που πληρούν τα κατώτατα όρια του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 7

Άλλα εθελοντικά καθεστώτα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης

1.   Τα υφιστάμενα και τα νέα εθελοντικά καθεστώτα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου στην Κοινότητα μπορούν να συνυπάρχουν με το πρόγραμμα Εnergy Star.

2.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ του προγράμματος Εnergy Star και των εθνικών και άλλων καθεστώτων επισήμανσης στην Κοινότητα ή στα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star

1.   Η Επιτροπή ιδρύει το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το Εnergy Star (ECESB) το οποίο απαρτίζεται από εθνικούς αντιπροσώπους όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, καθώς και από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ΕCESB παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος Εnergy Star στην Κοινότητα και παρέχει, εφόσον απαιτείται, συμβουλές και αρωγή στην Επιτροπή ώστε να της επιτρέψει να εκπληρώσει τον ρόλο της ως διαχειριστικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο IV της συμφωνίας.

2.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το ΕCESB τηρεί, όσο αυτό είναι δυνατόν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του, και για κάθε ομάδα προϊόντων εξοπλισμού γραφείου, ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν σχέση με την εν λόγω ομάδα προϊόντων, όπως οι κατασκευαστές, οι έμποροι λιανικής πώλησης, οι εισαγωγείς, οι ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος και οι οργανώσεις καταναλωτών.

3.   Η Επιτροπή, επικουρούμενη από το ECESB, παρακολουθεί τη διείσδυση στην αγορά προϊόντων που φέρουν το κοινό λογότυπο και την ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου, με σκοπό την έγκαιρη αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών.

4.   Ο εσωτερικός κανονισμός του ΕCESB καταρτίζεται από την Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των εθνικών αντιπροσώπων εντός του ΕCESB.

Άρθρο 9

Εθνικοί αντιπρόσωποι

Κάθε κράτος μέλος ορίζει, κατά περίπτωση, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, τις αρχές ή τα πρόσωπα (εφεξής «εθνικοί αντιπρόσωποι») που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Εφόσον ορισθούν περισσότεροι του ενός εθνικοί αντιπρόσωποι, το κράτος μέλος καθορίζει τις αντίστοιχες εξουσίες καθενός από αυτούς και τους όρους συντονισμού που ισχύουν γι’ αυτούς.

Άρθρο 10

Πρόγραμμα εργασίας

Σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 1, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του προγράμματος Εnergy Star, στο πλαίσιο της οποίας καταρτίζονται για τα τρία προσεχή έτη:

α)

οι στόχοι βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίοι πρέπει να επιδιωχθούν σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο του προγράμματος Εnergy Star, έχοντας κατά νου την ανάγκη επιδίωξης υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, καθώς και τη διείσδυση στην αγορά·

β)

ο ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων εξοπλισμού γραφείου τα οποία πρέπει να υπαχθούν κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα Εnergy Star·

γ)

εκπαιδευτικές και προωθητικές πρωτοβουλίες·

δ)

οι προτάσεις συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος Εnergy Star και άλλων εθελοντικών καθεστώτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή αναθεωρεί τουλάχιστον άπαξ ετησίως το πρόγραμμα εργασίας, το οποίο και καθιστά δημοσίως διαθέσιμο.

Άρθρο 11

Προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων

1.   Με σκοπό την προετοιμασία της αναθεώρησης των κοινών προδιαγραφών και των ομάδων προϊόντων εξοπλισμού γραφείου που ορίζονται στο παράρτημα Γ της συμφωνίας, και πριν από την υποβολή σχεδίου πρότασης ή την αποστολή απάντησης στον USEPA σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συμφωνία και στην απόφαση 2006/1005/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισμό (11), πρέπει να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπουν οι παράγραφοι 2 έως 5.

2.   Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το ΕCESB να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της συμφωνίας ή αναθεώρησης των κοινών προδιαγραφών ενός προϊόντος. Η Επιτροπή δύναται να υποβάλει πρόταση στο ΕCESB για αναθεώρηση των κοινών προδιαγραφών ενός προϊόντος και για αναθεώρηση της συμφωνίας. Το ΕCESB μπορεί επίσης να υποβάλει πρόταση στην Επιτροπή με δική του πρωτοβουλία.

3.   Η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με το ΕCESB κάθε φορά που ο USEPA της υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης της συμφωνίας.

4.   Όταν τα μέλη του ΕCESB δίνουν τη γνώμη τους στην Επιτροπή, λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας και των μελετών της αγοράς, καθώς και την υπάρχουσα τεχνολογία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

5.   Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη το στόχο να καθορισθούν κοινές προδιαγραφές σε μεγαλόπνοο επίπεδο, όπως προβλέπει το άρθρο Ι παράγραφος 3 της συμφωνίας, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το σχετικό κόστος. Συγκεκριμένα, πριν δώσει τη γνώμη του για νέες προδιαγραφές, το ECESB λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα των μελετών οικολογικού σχεδιασμού.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση της αγοράς και έλεγχος των καταχρήσεων

1.   Το κοινό λογότυπο χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα που εμπίπτουν στη συμφωνία και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης του λογοτύπου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β της συμφωνίας.

2.   Απαγορεύεται κάθε ψευδής ή παραπλανητική διαφήμιση ή η χρήση κάθε επισήμανσης ή λογοτύπου που είναι δυνατόν να δημιουργήσει σύγχυση σε σχέση με το κοινό λογότυπο.

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει την ορθή χρήση του κοινού λογοτύπου, αναλαμβάνοντας ή συντονίζοντας τις δράσεις που περιγράφονται στο άρθρο ΙΧ παράγραφοι 2, 3 και 4, της συμφωνίας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στην επικράτειά τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται να κοινοποιούν στην Επιτροπή στοιχεία για τη μη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, προκειμένου αυτή να προβεί στη λήψη των πρώτων μέτρων.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή, ένα έτος πριν λήξει η συμφωνία, καταρτίζει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης της αγοράς εξοπλισμού γραφείων στην Κοινότητα, με την οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Energy Star. Η έκθεση περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης δεδομένα σχετικά με τα οφέλη που αντλούνται από το πρόγραμμα Energy Star, και συγκεκριμένα τις εξοικονομήσεις ενεργείας και τα περιβαλλοντικά οφέλη όσον αφορά τις μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Άρθρο 14

Αναθεώρηση

Πριν τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας συζητήσουν την ανανέωσή της σύμφωνα με το άρθρο XIV παράγραφος 2 αυτής, η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα Εnergy Star με γνώμονα την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του.

Άρθρο 15

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος.

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  ΕΕ C 161 της 13.7.2007, σ. 97.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007.

(3)  ΕΕ L 332 της 15.12.2001, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 275 της 10.10.1998, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 394 της 17.12.1998, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 26.

(7)  ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 99 της 11.4.1992, σ. 1. Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 237 της 21.9.2000, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29.

(10)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 317 της 5.12.2007, σ. 34).

(11)  ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2422/2001

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 τελευταία περίοδος

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο εισαγωγικό μέρος

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 σημείο 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11 σημείο 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 11 σημείο 3 πρώτη περίοδος

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 11 σημείο 3 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 11 παράγραφος 5 πρώτη περίοδος

Άρθρο 11 παράγραφος 5 τελευταία περίοδος

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 14

Άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Παράρτημα


13.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 107/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2008

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) προβλέπει ότι η κανονιστική διαδικασία που θεσπίζεται με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4) πρέπει να εφαρμόζεται για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων που αφορούν τον εν λόγω κανονισμό.

(2)

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων βασικής πράξης εκδοθείσας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, μεταξύ άλλων διά καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά συμπληρώσεως της πράξης με νέα μη ουσιώδη στοιχεία.

(3)

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να υιοθετεί κοινοτικά μέτρα σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση ορισμένων τροφίμων, να θεσπίζει παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, να ορίζει και να επικαιροποιεί τα περιγράμματα των θρεπτικών συστατικών και τους όρους και τις εξαιρέσεις υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται, να ορίζει ή/και να τροποποιεί τους καταλόγους ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής και υγείας και να τροποποιεί τον κατάλογο τροφίμων ως προς τον οποίο η προβολή ισχυρισμών επί θεμάτων διατροφής και υγείας είναι περιορισμένη ή απαγορευμένη. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του εν λόγω κανονισμού, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία., πρέπει να θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(4)

Όταν ισχύουν διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, η εξουσιοδότηση που περιορίζεται στη χρήση από μεμονωμένο υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων δεν θα πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να ζητούν εξουσιοδότηση για τη χρήση του ίδιου ισχυρισμού.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην περίπτωση μη προσυσκευασμένων τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων των φρέσκων προϊόντων, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά ή το ψωμί) που διατίθενται για πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις μονάδες ομαδικής εστίασης και των τροφίμων που συσκευάζονται στον τόπο της πώλησής τους κατόπιν αιτήματος του αγοραστή ή προσυσκευάζονται με προοπτική να πωληθούν αμέσως, δεν εφαρμόζονται το άρθρο 7 και το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β). Μπορούν να εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις έως ότου η Επιτροπή θεσπίσει μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3».

β)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Όσον αφορά περιγραφές κοινής χρήσης (ονομασίες) που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για να υποδηλώσουν κάποια ιδιαιτερότητα μιας κατηγορίας τροφίμων και ποτών που ενδέχεται να έχει επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου, μπορεί να χορηγείται παρέκκλιση από την παράγραφο 3, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3, κατόπιν αιτήσεως των οικείων υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή ενός κράτους μέλους, η οποία τη διαβιβάζει στην Επιτροπή αμελλητί. Η Επιτροπή θεσπίζει και δημοσιοποιεί τους κανόνες για τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, σύμφωνα με τους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις αυτές, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η αίτηση εξετάζεται με διαφάνεια και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος».

2.

Στο άρθρο 3 δεύτερη παράγραφος, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

να δηλώνει, να υποδηλώνει ή να υπονοεί ότι μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παρέχει επαρκείς ποσότητες των θρεπτικών ουσιών γενικά. Παρεκκλίσεις στην περίπτωση των θρεπτικών ουσιών για τις οποίες η ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παρέχει επαρκείς ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων των όρων εφαρμογής τους, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες στα κράτη μέλη,».

3.

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Έως τις 19 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3, ειδικά περιγράμματα θρεπτικών συστατικών (nutrient profiles), συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων, τα οποία πρέπει να διαθέτουν τρόφιμα ή συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων, για να μπορούν να φέρουν ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χρήση τέτοιων ισχυρισμών όσον αφορά τα περιγράμματα θρεπτικών συστατικών. Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3».

ii)

Το έκτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα περιγράμματα θρεπτικών συστατικών και οι προϋποθέσεις χρήσης τους, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, προσαρμόζονται στα πρόσφατα δεδομένα για να ληφθούν υπόψη οι σχετικές επιστημονικές εξελίξεις, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3, και κατόπιν διαβουλεύσεως με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων και τις ομάδες καταναλωτών».

β)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Μέτρα που καθορίζονται σε τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων, άλλα από εκείνα περί των οποίων η παράγραφος 3, για τα οποία οι ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και υγείας πρέπει να περιορισθούν ή να απαγορευθούν, και που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3 και υπό το πρίσμα των επιστημονικών ενδείξεων».

4.

Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3 και, όπου ενδείκνυται, ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή. Οσάκις ενδείκνυται, η Επιτροπή ζητεί τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων και των ομάδων καταναλωτών, για να κρίνουν πώς γίνεται αντιληπτός και κατανοητός ο υπό εξέταση ισχυρισμός».

5.

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατόπιν διαβούλευσης με την Αρχή, η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3, κοινοτικό κατάλογο με τους κατά την παράγραφο 1 επιτρεπόμενους ισχυρισμούς, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, καθώς και όλους τους αναγκαίους όρους για τη χρήση αυτών των ισχυρισμών, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2010».

β)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τυχόν μεταβολές του καταλόγου της παραγράφου 3, οι οποίες βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25, παράγραφος 3, κατόπιν διαβούλευσης με την Αρχή, με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους».

6.

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η τελική απόφαση για την αίτηση που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, λαμβάνεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3.

Ωστόσο, εάν, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος για την προστασία δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή προτίθεται να περιορίσει τη χρήση του ισχυρισμού υπέρ του αιτούντος:

α)

η απόφαση για την έγκριση του ισχυρισμού λαμβάνεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση, εφόσον χορηγηθεί, λήγει μετά την πενταετία·

β)

πριν από τη λήξη της πενταετίας, εάν ο ισχυρισμός συνεχίζει να πληροί τους όρους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο μέτρων που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, για την έγκριση του ισχυρισμού χωρίς περιορισμούς χρήσης, επί της οποίας λαμβάνεται απόφαση σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3».

7.

Στο άρθρο 18 παράγραφος 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Όταν η Αρχή διατυπώνει γνώμη κατά της καταχώρισης του ισχυρισμού στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η απόφαση επί της αιτήσεως, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, λαμβάνεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3.

Ωστόσο, εάν, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος για προστασία δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η Επιτροπή προτίθεται να περιορίσει τη χρήση του ισχυρισμού υπέρ του αιτούντος:

α)

η απόφαση για την έγκριση του ισχυρισμού λαμβάνεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση, εφόσον χορηγηθεί, λήγει μετά την πενταετία·

β)

πριν από τη λήξη της πενταετίας, εάν ο ισχυρισμός εξακολουθεί να πληροί τους όρους του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο μέτρων που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, για την έγκριση του ισχυρισμού χωρίς περιορισμούς χρήσης, επί της οποίας λαμβάνεται απόφαση σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3».

8.

Στο άρθρο 20 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, τα σημεία 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

ότι η Επιτροπή ενέκρινε τον ισχυρισμό επί θεμάτων υγείας βάσει δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και περιορισμένης χρήσης·

3.

στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 18 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, ότι ο ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας εγκρίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα».

9.

Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 25

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης».

10.

Το άρθρο 28 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο, το στοιχείο β), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3, απόφαση σχετικά με τη χρήση των ισχυρισμών αυτών, η οποία έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού».

β)

Στην παράγραφο 6 στοιχείο α), το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)

κατόπιν διαβουλεύσεως με την Αρχή, η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3, απόφαση η οποία αφορά τους ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας που εγκρίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, και έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  ΕΕ C 325 της 30.12.2006, σ. 37.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007.

(3)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 12 της 18.1.2007, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).


13.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 108/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ορίζει ότι η κανονιστική διαδικασία που θεσπίζεται με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4), πρέπει να εφαρμόζεται για την έκδοση μέτρων εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό αυτό.

(2)

Η απόφαση 1999/468/ΕΚ τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία θέσπισε κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων μιας βασικής πράξης εκδοθείσας σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης, μεταξύ άλλων διά καταργήσεως ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή διά συμπληρώσεως της πράξης με νέα μη ουσιώδη στοιχεία.

(3)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει τροποποιήσεις στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, να προσδιορίζει άλλα τρόφιμα στα οποία δεν επιτρέπεται να προστίθενται βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό ή/και την τροποποίηση των καταλόγων των άλλων ουσιών εγκεκριμένης, απαγορευμένης ή περιορισμένης χρήσης, να καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται οι βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά, όπως κριτήρια καθαρότητας, μέγιστες ποσότητες, ελάχιστες ποσότητες και άλλους περιορισμούς ή απαγορεύσεις στην προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών στα τρόφιμα, και να χορηγεί παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του εν λόγω κανονισμού, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(4)

Σε περίπτωση που, για λόγους επείγουσας ανάγκης, οι προθεσμίες που καθορίζονται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν, θα πρέπει να επιτρέπεται να εφαρμόζει η Επιτροπή τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 5α παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, για να διαγράψει ορισμένες βιταμίνες ή ανόργανα συστατικά που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και να συμπεριλάβει και να τροποποιήσει ορισμένες άλλες ουσίες στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006.

(5)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι τυχόν τροποποιήσεις των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Αρχής.

Για λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 προκειμένου να αφαιρέσει ή να προσθέσει μια βιταμίνη ή ένα ανόργανο συστατικό από τους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή προτού προβεί σε αυτές τις τροποποιήσεις, διενεργεί διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με τους φορείς της βιομηχανίας τροφίμων και τις ενώσεις καταναλωτών.».

2.

Στο άρθρο 4, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα μέτρα που καθορίζουν άλλα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων, στα οποία δεν μπορούν να προστίθενται συγκεκριμένες βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μπορούν να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3, υπό το πρίσμα επιστημονικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τη διατροφική αξία τους.».

3.

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα μέτρα που καθορίζουν τα κριτήρια καθαρότητας για τα σκευάσματα βιταμινών και τις ανόργανες ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3, εκτός εάν εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.».

4.

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Όταν μια βιταμίνη ή ένα ανόργανο συστατικό προστίθεται σε τρόφιμα, η συνολική ποσότητα βιταμίνης ή ανόργανου συστατικού που περιέχεται, για οποιονδήποτε λόγο, στο πωλούμενο τρόφιμο, δεν υπερβαίνει τις ανώτατες ποσότητες. Τα μέτρα που καθορίζουν την ανωτέρω ποσότητα και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει, προς τούτο, σχέδιο μέτρων για τις ανώτατες ποσότητες έως τις 19 Ιανουαρίου 2009. Για τα συμπυκνωμένα και τα αφυδατωμένα προϊόντα, οι ανώτατες ποσότητες είναι εκείνες που περιέχονται στα τρόφιμα όταν προετοιμάζονται για κατανάλωση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οποιεσδήποτε προϋποθέσεις περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή ανόργανου συστατικού σε τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμων και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3.»·

γ)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Η προσθήκη βιταμίνης ή ανόργανου συστατικού σε τρόφιμο πρέπει να επιφέρει την παρουσία αυτής της βιταμίνης ή του ανόργανου συστατικού στο τρόφιμο σε τουλάχιστον σημαντική ποσότητα, εφόσον αυτό ορίζεται, σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ. Τα μέτρα που καθορίζουν τις ελάχιστες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαμηλότερων ποσοτήτων, κατά παρέκκλιση από τις σημαντικές ποσότητες που προαναφέρθηκαν, για συγκεκριμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων, και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.».

5.

Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων στα οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και ανόργανα συστατικά δεν πρέπει να αναφέρει ρητά ή να υπονοεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι μια επαρκής και ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παράσχει κατάλληλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών. Εφόσον ενδείκνυται, μπορεί να θεσπίζεται παρέκκλιση σχετικά με μια συγκεκριμένη θρεπτική ουσία, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπληρώσεώς του, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3.».

6.

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η Επιτροπή μπορεί, ιδία πρωτοβουλία ή βάσει πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, να λαμβάνει απόφαση που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, πάντα κατόπιν αξιολόγησης των διαθέσιμων πληροφοριών από την Αρχή και σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3, προκειμένου να συμπεριλάβει, εάν χρειάζεται, την ουσία ή το συστατικό στο παράρτημα ΙΙΙ. Ειδικότερα:

α)

εάν έχει εντοπισθεί βλαβερή επίδραση στην υγεία, η ουσία ή/και το συστατικό που περιέχει την ουσία:

i)

εγγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος A και η προσθήκη της (του) σε τρόφιμα ή η χρήση της (του) στην παρασκευή τροφίμων απαγορεύεται·

ii)

εγγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος B και η προσθήκη της (του) σε τρόφιμα ή η χρήση της (του) στην παρασκευή τροφίμων επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους που καθορίζονται εκεί·

β)

εάν εντοπίζεται η πιθανότητα βλαβερής επίδρασης στην υγεία, αλλά παραμένει η επιστημονική αβεβαιότητα, η ουσία εγγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ.

Για λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 προκειμένου να συμπεριλάβει την ουσία ή το συστατικό στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α ή Β.»·

β)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία κατά την οποία μια ουσία ενεγράφη στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ, λαμβάνεται απόφαση που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 14 παράγραφος 3 και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Αρχής σχετικά με τυχόν φακέλους που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να επιτραπεί γενικά η χρήση της ουσίας που αναγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ, ή προκειμένου να εγγραφεί στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α ή Β, ανάλογα με την περίπτωση.

Για λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 προκειμένου να συμπεριλάβει την ουσία ή το συστατικό στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α ή Β.».

7.

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 14

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

4.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2 και 6 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  ΕΕ C 325 της 30.12.2006, σ. 40.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007.

(3)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).


13.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 109/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2008

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ορίζει κανόνες για τη χρήση των ισχυρισμών στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

(2)

Οι ισχυρισμοί υγείας απαγορεύονται εκτός εάν συμμορφώνονται με τις γενικές και τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και περιλαμβάνονται στους κοινοτικούς καταλόγους εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας. Οι κατάλογοι αυτοί δεν έχουν ακόμα καταρτιστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται λεπτομερώς στον ανωτέρω κανονισμό. Επομένως, οι κατάλογοι αυτοί δεν ίσχυαν την 1η Ιουλίου 2007, ημερομηνία εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού.

(3)

Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 προβλέπει μεταβατικά μέτρα για τους ισχυρισμούς υγείας, εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

(4)

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς υγείας σχετικά με τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας, δεν χρειάστηκε μεταβατικό μέτρο. Λόγω της απαγόρευσης των ισχυρισμών που αναφέρονται στην πρόληψη, την αγωγή και τη θεραπεία ασθένειας μέσω της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (4) και της εισαγωγής νέας κατηγορίας ισχυρισμών που αναφέρονται στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, τα προϊόντα που φέρουν τέτοιους ισχυρισμούς δεν θα έπρεπε να διατίθενται στην κοινοτική αγορά.

(5)

Η κατηγορία των ισχυρισμών που αναφέρεται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών εισήχθη σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας έκδοσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, χωρίς να προβλέπονται μεταβατικά μέτρα. Ωστόσο, τα προϊόντα που φέρουν τέτοιους ισχυρισμούς διατίθενται ήδη στην κοινοτική αγορά.

(6)

Προκειμένου συνεπώς να αποφευχθεί η δυσλειτουργία της αγοράς, είναι σκόπιμο οι ισχυρισμοί που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών να υπόκεινται στα ίδια μεταβατικά μέτρα όπως οι υπόλοιποι ισχυρισμοί για την υγεία.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Παρά το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, οι ακόλουθοι ισχυρισμοί επιτρέπονται εφόσον έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 15, 16, 17 και 19 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να περιληφθούν σε κοινοτικό κατάλογο των επιτρεπόμενων ισχυρισμών μαζί με όλους τους αναγκαίους όρους για τη χρήση των ισχυρισμών αυτών:

α)

ισχυρισμοί για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας,

β)

ισχυρισμοί που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.».

2.

Η εισαγωγική πρόταση του άρθρου 28 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ισχυρισμοί υγείας, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται στις ακόλουθες διατάξεις:».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  Γνώμη της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Ιανουαρίου 2008.

(3)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 12 της 18.1.2007, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/68/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 310 της 28.11.2007, σ. 11).


13.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2008

σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (3), και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 1990, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (4), αποδείχθηκαν επιτυχείς νομοθετικές ρυθμίσεις για τον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Ωστόσο, υπό το φως της πρόσφατης εμπειρίας είναι αναγκαία η διασαφήνιση των κανόνων που αφορούν τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων ορισμένων αλκοολούχων ποτών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. Πρέπει επομένως να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 και να αντικατασταθεί.

(2)

Ο τομέας των αλκοολούχων ποτών είναι τομέας σημαντικός στην Κοινότητα για τους καταναλωτές, για τους παραγωγούς και για το γεωργικό τομέα. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στον τομέα των αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην αποτροπή δολίων πρακτικών καθώς και στη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά και του θεμιτού ανταγωνισμού. Επίσης, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διασφαλίσουν τη φήμη που έχουν αποκτήσει τα παραγόμενα στην Κοινότητα αλκοολούχα ποτά στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά, αφού θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής των αλκοολούχων ποτών όπως και οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών για προστασία και ενημέρωση. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική καινοτομία στις κατηγορίες των αλκοολούχων ποτών εφόσον αυτό συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας, χωρίς να επηρεάζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών.

(3)

Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών συνιστά σημαντική διέξοδο στα γεωργικά προϊόντα της Κοινότητας. Το πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων θα πρέπει να τονίζει τη στενή αυτή σχέση με το γεωργικό τομέα.

(4)

Για να διασφαλισθεί μια πιο συστηματική προσέγγιση στη νομοθεσία που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, θα πρέπει ο παρών κανονισμός να θεσπίζει σαφώς καθορισμένα κριτήρια για την παραγωγή, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.

(5)

Χάριν των συμφερόντων των καταναλωτών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα ποτά που διατίθενται στην αγορά στην Κοινότητα, ανεξαρτήτως του εάν παράγονται στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες. Για να εξάγονται υψηλής ποιότητας αλκοολούχα ποτά και για να διατηρηθεί και ενισχυθεί η φήμη των κοινοτικών αλκοολούχων ποτών στη διεθνή αγορά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα ποτά αυτά που παράγονται στην Κοινότητα προς εξαγωγή. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στη χρησιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης ή/και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης κατά την παραγωγή αλκοολικών ποτών και στη χρήση των επωνυμιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση των τροφίμων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία τρίτης χώρας εισαγωγής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης από τις διατάξεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ αυτού σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

(6)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, γενικά, να παραμείνουν εστιασμένες στους ορισμούς των αλκοολούχων ποτών τα οποία θα πρέπει να ταξινομηθούν σε κατηγορίες. Οι ορισμοί αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να σέβονται τις παραδοσιακές πρακτικές ποιότητας, αλλά πρέπει να συμπληρωθούν ή εκσυγχρονισθούν στις περιπτώσεις που οι υπάρχοντες είναι ελλιπείς ή ανεπαρκείς ή στις περιπτώσεις όπου η τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει να βελτιωθούν.

(7)

Για να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών όσον αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη βότκα ιδίως στα κράτη μέλη που είναι παραδοσιακοί παραγωγοί βότκας θα πρέπει να προβλέπεται η παροχή των κατάλληλων πληροφοριών όσον αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που η βότκα παρασκευάζεται από πρώτες ύλες γεωργικής προέλευσης εκτός των σιτηρών ή/και των γεωμήλων.

(8)

Επιπλέον, η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολικών ποτών θα πρέπει να είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης, ώστε να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των καταναλωτών και να τηρούνται οι παραδοσιακές πρακτικές. Αυτό θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει διέξοδο για τα γεωργικά προϊόντα βάσεως.

(9)

Δεδομένης της σημασίας και της πολυπλοκότητας του τομέα των αλκοολούχων ποτών είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικά μέτρα για την περιγραφή και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών, πέραν των οριζοντίων κανόνων που καθορίζονται από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (5). Τα εν λόγω ειδικά μέτρα θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την καταχρηστική χρησιμοποίηση του όρου «αλκοολούχο ποτό» και των επωνυμιών των αλκοολούχων ποτών για προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στους ορισμούς που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

(10)

Παρότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι, γενικά, η διάρκεια παλαίωσης ή η ηλικία αναφέρεται μόνο στο νεώτερο από τα αλκοολικά συστατικά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει παρεκκλίσεις ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές μέθοδοι παλαίωσης οι οποίες ρυθμίζονται από τα κράτη μέλη.

(11)

Σύμφωνα με τη συνθήκη, στα πλαίσια της υλοποίησης μιας πολιτικής ποιότητας και για να είναι δυνατόν να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ποιότητας των αλκοολούχων ποτών και ποικιλία στον τομέα, θα πρέπει να μπορούν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες αυστηρότερους εκείνων που επιβάλλει ο παρών κανονισμός σχετικά με την παραγωγή, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτειά τους.

(12)

Η οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των αρτυμάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών υλών από τα οποία παρασκευάζονται (6), εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν με τον παρόντα κανονισμό μόνο κανόνες που δεν προβλέπονται ήδη η στην οδηγία αυτή.

(13)

Είναι σημαντικό να εκτιμηθούν δεόντως οι διατάξεις της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (εφεξής «συμφωνία TRIP») και, ειδικότερα, τα άρθρα 22 και 23 αυτής, καθώς και της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου (7).

(14)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (8), δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά, θα πρέπει να θεσπιστούν με τον παρόντα κανονισμό οι κανόνες οι σχετικοί με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να καταχωρισθούν οι γεωγραφικές ενδείξεις που ταυτοποιούν αλκοολούχα ποτά ως καταγόμενα από την επικράτεια μιας χώρας ή από περιοχή ή τοποθεσία αυτής της επικράτειας, στις περιπτώσεις όπου μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική καταγωγή του.

(15)

Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία, η οποία δεν θα εισάγει διακρίσεις, για την καταχώριση, τη συμμόρφωση, την τροποποίηση και ενδεχομένως την ακύρωση των γεωγραφικών ενδείξεων τρίτων χωρών και της ΕΕ σύμφωνα με τη συμφωνία TRIP, ενώ ταυτόχρονα θα αναγνωρίζεται το ιδιαίτερο καθεστώς των καθιερωμένων γεωγραφικών ενδείξεων.

(16)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (9).

(17)

Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να χορηγεί παρεκκλίσεις από ορισμένα τμήματα του παρόντος κανονισμού, όταν το απαιτεί η νομοθεσία της χώρας εισαγωγής, να ορίζει την ανώτατη ποσότητα για τις χρησιμοποιούμενες γλυκαντικές ύλες με σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος, να χορηγεί παρέκκλιση από τους κανόνες σχετικά με την ένδειξη της διάρκειας παλαίωσης ή της ηλικίας, να υιοθετεί αποφάσεις για αιτήσεις καταχώρισης, ακύρωσης και αφαίρεσης γεωγραφικών ενδείξεων, ως και για την τροποποίηση του τεχνικού φακέλου, να τροποποιεί τον κατάλογο των τεχνικών ορισμών και απαιτήσεων, τους ορισμούς των αλκοολούχων ποτών των κατατασσομένων σε κατηγορίες, και τον κατάλογο των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων και να παρεκκλίνει από τη διαδικασία σχετικά με την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων και την τροποποίηση του τεχνικού φακέλου. Επειδή αυτά τα μέτρα είναι γενικής εμβέλειας και έχουν σαν αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, διαγράφοντας ορισμένα εξ αυτών των στοιχείων ή συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(18)

Η μετάβαση από τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 σε εκείνους του παρόντος κανονισμού ενδέχεται οδηγήσει σε δυσκολίες, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα απαραίτητα μεταβατικά μέτρα καθώς και τα μέτρα που απαιτούνται για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων ειδικών για τον τομέα των αλκοολούχων ποτών, θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ.

(19)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 σε εκείνους του παρόντος κανονισμού, η παραγωγή αλκοολούχων ποτών δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 θα πρέπει να επιτραπεί κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί η διάθεση στην αγορά των υπαρχόντων αποθεμάτων έως την εξάντλησή τους,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα αλκοολούχα ποτά τα οποία διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας, είτε παράγονται εντός της Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, επίσης δε σε εκείνα τα οποία παράγονται στην Κοινότητα για εξαγωγή. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στη χρησιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης ή/και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης κατά την παραγωγή των αλκοολικών ποτών και στη χρήση των επωνυμιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και την επισήμανση τροφίμων.

3.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής, είναι δυνατό να χορηγείται παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 2

Ορισμός του αλκοολούχου ποτού

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «αλκοολούχο ποτό» νοείται το αλκοολικό ποτό που:

α)

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση·

β)

έχει ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά·

γ)

έχει ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 15 % vol.·

δ)

παράγεται:

i)

είτε απευθείας:

με απόσταξη φυσικά ζυμωθέντων προϊόντων, με ή χωρίς προσθήκη αρτυμάτων ή/και

με διαβροχή, ή με παρόμοια επεξεργασία, φυτικών υλών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή/και σε προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή/και αλκοολούχα ποτά κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού ή/και

με προσθήκη αρτυμάτων, σακχάρων και άλλων γλυκαντικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σημείο 3 ή/και άλλων γεωργικών προϊόντων ή/και τροφίμων σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή/και σε προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή/και σε αλκοολούχα ποτά υπό κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,

ii)

είτε με ανάμειξη αλκοολούχου ποτού με ένα ή περισσότερα:

άλλα αλκοολούχα ποτά ή/και

αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή/και

άλλα αλκοολικά ποτά ή/και

ποτά.

2.   Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως αλκοολούχα ποτά τα ποτά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2203, 2204, 2205, 2206 και 2207.

3.   Ο ελάχιστος αλκοολικός τίτλος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) τελεί υπό την επιφύλαξη του ορισμού του προϊόντος της κατηγορίας 41 του παραρτήματος ΙΙ.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι τεχνικοί ορισμοί και οι τεχνικές απαιτήσεις καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

Προέλευση της αιθυλικής αλκοόλης

1.   Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών και όλων των συστατικών τους είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης, κατά την έννοια του παραρτήματος Ι της συνθήκης.

2.   Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών πρέπει να είναι σύμφωνη με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι σημείο 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλών, αρτυμάτων και κάθε άλλου επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

4.   Τα αλκοολικά ποτά δεν πρέπει να περιέχουν αλκοόλη συνθετικής προέλευσης, ούτε αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης κατά την έννοια του παραρτήματος Ι της συνθήκης.

Άρθρο 4

Κατηγορίες αλκοολούχων ποτών

Τα αλκοολούχα ποτά ταξινομούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5

Γενικοί κανόνες για τις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών

1.   Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που καθορίζονται για κάθε κατηγορία με αριθμό 1 έως 14 του παραρτήματος II, τα αλκοολούχα ποτά που ορίζονται σε αυτές πρέπει:

α)

να παράγονται, με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη, αποκλειστικά από τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο σχετικό ορισμό για το οικείο αλκοολούχο ποτό·

β)

να μην έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένης ή μη·

γ)

να μην περιέχουν πρόσθετες αρτυματικές ουσίες·

δ)

να περιέχουν ως μόνο μέσο προσαρμογής του χρώματος, πρόσθετο καραμελόχρωμα·

ε)

να έχουν υποστεί γλύκανση με αποκλειστικό σκοπό την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού προϊόντος, σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3. Το μέγιστο ποσοστό των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την τελειοποίηση της γεύσης και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι σημείο 3 στοιχεία α) έως στ) αποφασίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3. Λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών.

2.   Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που καθορίζονται για κάθε κατηγορία με αριθμό 15 έως 46 του παραρτήματος II, τα αλκοολούχα ποτά που ορίζονται σε αυτές είναι δυνατό:

α)

να λαμβάνονται από οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη από τις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα I της συνθήκης·

β)

να έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5 του παρόντος κανονισμού·

γ)

να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ·

δ)

να περιέχουν χρωστικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι σημείο 10 του παρόντος κανονισμού·

ε)

να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3 του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαίτερων νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών.

3.   Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που καθορίζονται στο παράρτημα II, τα «άλλα αλκοολούχα ποτά» που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των κατηγοριών 1 έως 46 είναι δυνατόν:

α)

να λαμβάνονται από οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη από τις περιλαμβανόμενες στο παράρτημα I της συνθήκης ή/και τρόφιμα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση·

β)

να έχουν υποστεί προσθήκη αλκοόλης όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5 του παρόντος κανονισμού·

γ)

να περιέχουν ένα ή περισσότερα αρτύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ·

δ)

να περιέχουν χρωστικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι σημείο 10 του παρόντος κανονισμού·

ε)

να έχουν υποστεί γλύκανση ώστε να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Νομοθεσία των κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη, στα πλαίσια της εφαρμογής πολιτικής ποιότητας για τα αλκοολούχα ποτά τα οποία παράγονται στην επικράτειά τους και ιδίως για τις γεωγραφικές ενδείξεις που είναι καταχωρισμένες στο παράρτημα ΙΙΙ ή για την καθιέρωση νέων γεωγραφικών ενδείξεων, δύνανται να θεσπίζουν κανόνες αυστηρότερους εκείνων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για την παραγωγή, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση, εφόσον οι κανόνες αυτοί είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο.

2.   Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ούτε περιορίζουν την εισαγωγή, την πώληση ή την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία είναι σύμφωνα προς τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Άρθρο 7

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι όροι «περιγραφή», «παρουσίαση» και «επισήμανση» ορίζονται στο παράρτημα Ι σημεία 14, 15 και 16.

Άρθρο 8

Επωνυμία πώλησης

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, το όνομα με το οποίο φέρεται στο εμπόριο ένα αλκοολούχο ποτό («επωνυμία πώλησης») υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 9

Ειδικοί κανόνες για τις επωνυμίες πώλησης

1.   Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις προδιαγραφές των προϊόντων τα οποία ορίζονται στις κατηγορίες 1 έως 46 του παραρτήματος II, φέρουν στην περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανσή τους τις επωνυμίες πώλησης που καθορίζονται εκεί.

2.   Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τον ορισμό του άρθρου 2 αλλά δεν πληρούν τις προδιαγραφές ώστε να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες 1 έως 46 του παραρτήματος ΙΙ φέρουν στην περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανσή τους την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, αυτή η επωνυμία πώλησης δεν αντικαθίσταται ούτε τροποποιείται.

3.   Σε περίπτωση όπου ένα αλκοολούχο ποτό ανταποκρίνεται στον ορισμό περισσοτέρων της μιας κατηγοριών αλκοολούχων ποτών του παραρτήματος ΙΙ, επιτρέπεται να πωλείται με μία ή περισσότερες από τις επωνυμίες πώλησης που αναφέρονται για τις κατηγορίες αυτές στο παράρτημα II.

4.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 10 παράγραφος 1, οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επωνυμίες δεν χρησιμοποιούνται για τη με οποιονδήποτε τρόπο περιγραφή ή παρουσίαση άλλων ποτών εκτός από τα αλκοολούχα ποτά των οποίων οι επωνυμίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα II και έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα ΙΙΙ.

5.   Οι επωνυμίες πώλησης επιτρέπεται να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από γεωγραφική ένδειξη καταχωρισμένη στο παράρτημα III και σύμφωνα με το κεφάλαιο III, ή να συμπληρώνονται, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, από άλλη γεωγραφική ένδειξη, υπό τον όρο ότι αυτό δεν παραπλανά τον καταναλωτή.

6.   Οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να συμπληρώνονται:

α)

είτε με όρους που ήδη χρησιμοποιούνται στις 20 Φεβρουαρίου 2008 προκειμένου για καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις κατά την έννοια του άρθρου 20, είτε

β)

σύμφωνα με τον συναφή τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

7.   Για την περιγραφή, την παρουσίαση ή την επισήμανση αλκοολικού ποτού που δεν ανταποκρίνεται σε έναν από τους ορισμούς των κατηγοριών 1 έως 46 του παραρτήματος ΙΙ, λέξεις ή εκφράσεις όπως «είδους», «τύπου», «στυλ», «παραγωγής», «με άρωμα/γεύση» ή άλλοι ανάλογοι όροι δεν επιτρέπεται να συνδυάζονται με επωνυμίες πώλησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή/και γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα ΙΙΙ.

8.   Οι επωνυμίες πώλησης των αλκοολούχων ποτών δεν επιτρέπεται να υποκαθίστανται από εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή αυτοσχέδια ονόματα.

9.   Οι αναφερόμενες στις κατηγορίες 1 έως 46 του παραρτήματος II ονομασίες επωνυμίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται σε κατάλογο συστατικών τροφίμων υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συμβατός με την οδηγία 2000/13/ΕΚ.

Άρθρο 10

Ειδικοί κανόνες για τη χρήση των επωνυμιών πώλησης και των γεωγραφικών ενδείξεων

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, απαγορεύεται η χρήση όρου εκ των περιλαμβανομένων στις κατηγορίες 1 έως 46 του παραρτήματος II ή γεωγραφικής ένδειξης εκ των καταχωρισμένων στο παράρτημα III σε σύνθετο όρο ή η μνεία των εν λόγω όρων στην παρουσίαση τροφίμου, εκτός εάν η αλκοόλη προέρχεται αποκλειστικά από το αναφερόμενο αλκοολούχο ποτό.

2.   Η χρήση σύνθετου όρου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 απαγορεύεται επίσης και όταν το αλκοολούχο ποτό έχει αραιωθεί τόσο ώστε ο αλκοολικός του τίτλος να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο που προβλέπεται στον ορισμό του εν λόγω αλκοολούχου ποτού.

3.   Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις της παραγράφου 1, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τη δυνατότητα χρήσης των όρων «amer» ή «bitter» για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

4.   Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 και προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι καθιερωμένες μέθοδοι παραγωγής, οι σύνθετοι όροι που απαριθμούνται στην κατηγορία 32 στοιχείο δ) του παραρτήματος II επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση «λικέρ» που παράγονται στην Κοινότητα υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται εκεί.

Άρθρο 11

Περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των μειγμάτων

1.   Αλκοολούχο ποτό εκ των περιλαμβανομένων στις κατηγορίες 1 έως 14 του παραρτήματος ΙΙ το οποίο έχει υποστεί προσθήκη αλκοόλης, αραιωμένης ή μη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, φέρει την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Το ποτό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει υπό ουδεμία μορφή επωνυμία εκ των επιφυλασσομένων για τις κατηγορίες 1 έως 14.

2.   Όταν ένα από τα αλκοολούχα ποτά των κατηγοριών 1 έως 46 του παραρτήματος ΙΙ αναμειγνύεται με:

α)

ένα ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά ή/και

β)

ένα ή περισσότερα προϊόντα απόσταξης (γεωργικής προέλευσης),

φέρει την επωνυμία πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Αυτή η ονομασία πώλησης αναγράφεται ευανάγνωστα και ευδιάκριτα σε εμφανές σημείο της ετικέτας και δεν αντικαθίσταται ούτε τροποποιείται.

3.   Η παράγραφος 2 δεν ισχύει για την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση μείγματος εκ των αναφερομένων σε αυτήν, εφόσον αυτό πληροί έναν από τους ορισμούς των κατηγοριών 1 έως 46 του παραρτήματος ΙΙ.

4.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που προκύπτουν από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μείγματα επιτρέπεται να εμφαίνονται ένας ή περισσότεροι από τους όρους που απαριθμούνται στο παράρτημα II μόνο εφόσον ο όρος αυτός δεν αποτελεί μέρος της επωνυμίας πώλησης, αλλά απλώς αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον κατάλογο όλων των αλκοολικών συστατικών του μείγματος, προηγούμενης της ένδειξης «αλκοολούχο ποτό προερχόμενο από ανάμειξη».

Ο όρος «αλκοολούχο ποτό προερχόμενο από ανάμειξη» αναγράφεται με ομοιόμορφους χαρακτήρες, γραμματοσειράς και χρώματος ίδιων με εκείνους που χρησιμοποιούνται για την επωνυμία πώλησης. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των διαστάσεων των χαρακτήρων της επωνυμίας πώλησης.

5.   Στην επισήμανση και την παρουσίαση των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 μειγμάτων, στα οποία εφαρμόζεται η απαίτηση για την αναγραφή των αλκοολικών συστατικών βάσει της παραγράφου 4, η αναλογία κάθε αλκοολικού συστατικού εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν. Η αναλογία αυτή ισούται με το επί τοις εκατό ποσοστό, κατ’ όγκον, της καθαρής αλκοόλης που αντιπροσωπεύει το κάθε αλκοολικό συστατικό επί του συνολικού, κατ’ όγκον, περιεχομένου του μείγματος σε καθαρή αλκοόλη.

Άρθρο 12

Ειδικοί κανόνες για την περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών

1.   Σε περίπτωση όπου στην περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, κάθε χρησιμοποιούμενη αλκοόλη γεωργικής προέλευσης πρέπει να αναφέρεται κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.

2.   Η περιγραφή, η παρουσίαση και η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με την ένδειξη «blend», «blending» ή «blended» μόνον εάν το αλκοολούχο ποτό είναι αποτέλεσμα σύμμειξης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 7.

3.   Με την επιφύλαξη τυχόν παρεκκλίσεων θεσπιζομένων με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3, στην περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση αλκοολούχου ποτού η διάρκεια παλαίωσης ή η ηλικία μπορεί να αναφέρεται μόνον όταν αφορά το νεώτερο από τα αλκοολικά συστατικά και με την προϋπόθεση ότι το αλκοολούχο ποτό έχει υποστεί παλαίωση υπό φορολογικό έλεγχο ή άλλο έλεγχο, ο οποίος παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις.

Άρθρο 13

Απαγόρευση της χρήσης μολυβδούχων θηκών ή φύλλων

Τα αλκοολούχα ποτά δεν μπορούν να φυλάσσονται με σκοπό την πώληση ούτε να διατίθενται στην αγορά σε δοχεία εφοδιασμένα με συστήματα πωματισμού που καλύπτονται από θήκη ή φύλλο κατασκευασμένο από μόλυβδο.

Άρθρο 14

Χρήση γλωσσών στην περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών

1.   Οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναγράφονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπον ώστε να μπορεί ο τελικός καταναλωτής να κατανοεί εύκολα όλα αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία, εκτός εάν η ενημέρωση του καταναλωτή εξασφαλίζεται με άλλα μέσα.

2.   Οι όροι που αναγράφονται με πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ και οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα ΙΙΙ δεν μπορεί να μεταφράζονται στις ετικέτες ούτε στην παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών.

3.   Όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής τρίτων χωρών, επιτρέπεται η χρήση επίσημης γλώσσας της τρίτης χώρας στην οποία έχει παραχθεί το αλκοολούχο ποτό, υπό τον όρο ότι οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναγράφονται και σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπον ώστε να μπορεί ο τελικός καταναλωτής να κατανοεί εύκολα κάθε πληροφοριακό στοιχείο.

4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην Κοινότητα και προορίζονται για εξαγωγή, οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται και σε άλλη γλώσσα πλην των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Γεωγραφικές ενδείξεις

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό κατάγεται από την επικράτεια χώρας ή από περιοχή ή τοποθεσία αυτής της επικράτειας, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολούχου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή.

2.   Οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταχωρίζονται στο παράρτημα III.

3.   Οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα ΙΙΙ δεν επιτρέπεται να καταστούν γενικές επωνυμίες.

Δεν καταχωρίζονται στο παράρτημα III επωνυμίες που έχουν καταστεί γενικές.

Ως επωνυμία που έχει καταστεί γενική νοείται επωνυμία αλκοολούχου ποτού, η οποία, αν και συνδέεται με τον τόπο ή την περιοχή όπου το συγκεκριμένο προϊόν παρήχθη ή κυκλοφόρησε στην αγορά για πρώτη φορά, έχει πλέον καταστεί το κοινό όνομα αλκοολούχου ποτού της Κοινότητας.

4.   Τα αλκοολούχα ποτά που φέρουν γεωγραφική ένδειξη εκ των καταχωρισμένων στο παράρτημα ΙΙΙ πληρούν όλες τις προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

Άρθρο 16

Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, οι γεωγραφικές ενδείξεις που έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα III προστατεύονται από:

α)

κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, στο βαθμό που τα προϊόντα αυτά είναι συγκρίσιμα με το αλκοολούχο ποτό που έχει καταχωριστεί με τη συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη ή η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται τη φήμη της καταχωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης·

β)

κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή αν η γεωγραφική ένδειξη χρησιμοποιείται μεταφρασμένη ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «είδους», «τύπου», «στυλ», «παραγωγής», «με άρωμα/γεύση» ή άλλο ανάλογο όρο·

γ)

κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην περιγραφή, την παρουσίαση ή την επισήμανσή του, ικανή να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την καταγωγή του·

δ)

κάθε άλλη πρακτική, ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

Άρθρο 17

Καταχώριση γεωγραφικών ενδείξεων

1.   Η αίτηση για καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III υποβάλλεται στην Επιτροπή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνοδεύεται από μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές. Η εν λόγω αίτηση αιτιολογείται δεόντως και περιλαμβάνει τεχνικό φάκελο που ορίζει τις προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό.

2.   Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις της Κοινότητας, η αίτηση περί της οποίας η παράγραφος 1 υποβάλλεται από το κράτος μέλος καταγωγής του αλκοολούχου ποτού.

3.   Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτης χώρας, η αίτηση περί της οποίας η παράγραφος 1, είτε αποστέλλεται απευθείας στην Επιτροπή είτε διαβιβάζεται μέσω των αρχών της ενδιαφερομένης τρίτης χώρας και περιλαμβάνει αποδείξεις ότι η συγκεκριμένη επωνυμία προστατεύεται στη χώρα καταγωγής.

4.   Ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές προδιαγραφές:

α)

το όνομα και την κατηγορία του αλκοολούχου ποτού καθώς και τη γεωγραφική ένδειξη·

β)

περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα βασικά φυσικά, χημικά ή/και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά του αλκοολούχου ποτού σε σύγκριση με τα αλκοολούχα ποτά της συγκεκριμένης κατηγορίας·

γ)

καθορισμό της οικείας γεωγραφικής περιοχής·

δ)

περιγραφή της μεθόδου παρασκευής του αλκοολούχου ποτού και, κατά περίπτωση, των αυθεντικών και αναλλοίωτων τοπικών μεθόδων·

ε)

τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία επιβεβαιώνεται ο δεσμός με το γεωγραφικό περιβάλλον ή η γεωγραφική καταγωγή·

στ)

τις τυχόν απαιτήσεις των κειμένων κοινοτικών ή/και εθνικών ή/και περιφερειακών διατάξεων·

ζ)

το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος·

η)

κάθε συμπληρωματικό στοιχείο προς τη γεωγραφική ένδειξη ή/και κάθε ειδικό κανόνα σχετικά με την επισήμανση, σύμφωνα με τον οικείο τεχνικό φάκελο.

5.   Εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης περί της οποίας η παράγραφος 1, η Επιτροπή επαληθεύει κατά πόσον η αίτηση είναι συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

6.   Εάν η Επιτροπή αποφανθεί ότι η αίτηση περί της οποίας η παράγραφος 1 είναι συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, οι βασικές προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

7.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έννομο συμφέρον δύναται να διατυπώσει ένσταση κατά της καταχώρισης της γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του τεχνικού φακέλου, με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος κανονισμού. Η ένσταση αυτή η οποία πρέπει να είναι δεόντως τεκμηριωμένη, υποβάλλεται στην Επιτροπή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνοδεύεται από μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

8.   Η Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3, λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις που έχουν ενδεχομένως διατυπωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Άρθρο 18

Ακύρωση γεωγραφικής ένδειξης

Εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου, η Επιτροπή αποφασίζει για την ακύρωση της καταχώρισης με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 25 παράγραφος 3. Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Άρθρο 19

Ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις

Ομώνυμη γεωγραφική ένδειξη που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού καταχωρίζεται, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την τοπική και παραδοσιακή χρήση και τον πραγματικό κίνδυνο σύγχυσης, ειδικότερα δε:

ομώνυμη επωνυμία που παραπλανά τους καταναλωτές, παρασύροντάς τους στο συμπέρασμα ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλη επικράτεια, δεν καταχωρίζονται, έστω και αν επωνυμία αυτή κατά κυριολεξία είναι ακριβής ως προς την πραγματική επικράτεια, περιοχή ή τοποθεσία καταγωγής του εν λόγω αλκοολούχου ποτού,

η χρήση καταχωρισμένης ομώνυμης γεωγραφικής ένδειξης υπόκειται στον όρο ότι γίνεται σαφής διάκριση στην πράξη μεταξύ της ομώνυμης ονομασίας που καταχωρίστηκε μεταγενέστερα και εκείνης που προϋπήρχε στο μητρώο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ίση μεταχείριση των παραγωγών και για αποφυγή της παραπλάνησης των καταναλωτών.

Άρθρο 20

Καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις

1.   Για κάθε γεωγραφική ένδειξη που είναι καταχωρισμένη στο παράρτημα ΙΙΙ στις 20 Φεβρουαρίου 2008, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή τεχνικό φάκελο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το αργότερο στις 20 Φεβρουαρίου 2015.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός αυτός φάκελος θα είναι προσιτός στο κοινό.

3.   Εάν δεν έχει υποβληθεί τεχνικός φάκελος στην Επιτροπή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή αφαιρεί τη γεωγραφική ένδειξη από το παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 21

Τροποποίηση του τεχνικού φακέλου

Στην περίπτωση που πρόκειται να τροποποιηθεί ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 παράγραφος 1, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 17.

Άρθρο 22

Επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου

1.   Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις της Κοινότητας, η επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά εξασφαλίζεται από:

μία ή περισσότερες από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1, ή/και

έναν ή περισσότερους από τους φορείς ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (10), οι οποίοι λειτουργούν ως φορείς πιστοποίησης προϊόντων.

Ανεξάρτητα από την εθνική νομοθεσία, το κόστος της εν λόγω επαλήθευσης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που υπόκεινται στους ελέγχους αυτούς.

2.   Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτης χώρας, η επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:

μία ή περισσότερες από τις δημόσιες αρχές που ορίζει η τρίτη χώρα, ή/και

έναν ή περισσότερους από τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων.

3.   Οι φορείς πιστοποίησης προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να συμμορφώνονται προς το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45011 ή τον οδηγό 65 ISO/IEC (Γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης προϊόντων), ενώ από την 1η Μαΐου 2010 πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με αυτά.

4.   Εάν οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 1 και 2 αρχές ή φορείς έχουν επιλέξει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του τεχνικού φακέλου, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας και διαθέτουν το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 23

Σχέση μεταξύ εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων

1.   Η καταχώριση βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος το οποίο περιέχει ή συνίσταται από γεωγραφική ένδειξη που έχει καταχωρισθεί στο παράρτημα ΙΙΙ απορρίπτεται ή ακυρώνεται, εφόσον η χρήση του ενδέχεται να οδηγήσει σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 16 καταστάσεις.

2.   Λαμβανομένης δεόντως υπόψη της κοινοτικής νομοθεσίας, το σήμα του οποίου η χρήση αντιστοιχεί σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 16 για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ή το οποίο έχει καταχωρισθεί ή καθιερωθεί διά της χρήσεως —εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία— καλόπιστα και εντός του εδάφους της Κοινότητας, είτε πριν από την ημερομηνία προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης στη χώρα καταγωγής είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 1996, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται παρά την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης, αρκεί να μην υπάρχει λόγος ακυρότητας ή ανάκλησης κατά τα οριζόμενα στην πρώτη οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (11), ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (12).

3.   Η γεωγραφική ένδειξη δεν καταχωρίζεται εάν —λόγω του καλού ονόματος και της φήμης του σήματος καθώς και της μακροχρόνιας χρήσης του εντός της Κοινότητας— η καταχώριση ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Έλεγχος και προστασία των αλκοολούχων ποτών

1.   Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των αλκοολούχων ποτών. Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και ειδικότερα ορίζουν την αρμόδια αρχή ή αρχές που έχουν την ευθύνη των ελέγχων για ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή κοινοποιούν αμοιβαία τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.   Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εν ανάγκη δε λαμβάνει μέτρα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 25 παράγραφος 2.

Άρθρο 25

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τα οινοπνευματώδη ποτά.

2.   Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5α και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 26

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Τα παραρτήματα τροποποιούνται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3.

Άρθρο 27

Μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2.

Άρθρο 28

Μεταβατικά και άλλα ειδικά μέτρα

1.   Κατά περίπτωση, θεσπίζονται μέτρα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 25 παράγραφος 3 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, με σκοπό:

α)

τη διευκόλυνση της μετάβασης από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 σε εκείνους που επιβάλλει ο παρών κανονισμός έως τις 20 Φεβρουαρίου 2011·

β)

την παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 του παρόντος κανονισμού σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

γ)

την καθιέρωση κοινοτικού συμβόλου για τις γεωγραφικές ενδείξεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών.

2.   Κατά περίπτωση, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2, μέτρα για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με σκοπό την επίλυση ειδικών πρακτικών προβλημάτων, όπως με την επιβολή της υποχρέωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αναφέρεται ο τόπος παραγωγής στην επισήμανση για να μην παραπλανάται ο καταναλωτής, καθώς και της διατήρησης, εξέλιξης και ανάπτυξης κοινοτικών μεθόδων αναφοράς για την ανάλυση των αλκοολούχων ποτών.

3.   Τα αλκοολούχα ποτά τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού μπορούν να συνεχίσουν να παράγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 έως τις 20 Μαΐου 2009. Τα αλκοολούχα ποτά τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού αλλά έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 πριν από τις 20 Φεβρουαρίου 2008 ή έως τις 20 Μαΐου 2009 επιτρέπεται να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Άρθρο 29

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 καταργείται. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2009/92 (13), (ΕΚ) αριθ. 1267/94 (14) και (ΕΚ) αριθ. 2870/2000 (15) εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

Άρθρο 30

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 20 Μαΐου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 15 Ιανουαρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ


(1)  ΕΕ C 324 της 30.12.2006, σ. 12.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007.

(3)  ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2005.

(4)  ΕΕ L 105 της 25.4.1990, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2140/98 (ΕΕ L 270 της 7.10.1998, σ. 9).

(5)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/68/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 310 της 28.11.2007, σ. 11).

(6)  ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(10)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθώθηκε στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006.

(11)  ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/10/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 6 της 11.1.1992, σ. 35).

(12)  ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 14).

(13)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2009/92 της Επιτροπής, 20ής Ιουλίου 1992, περί προσδιορισμού των κοινοτικών μεθόδων ανάλυσης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, αρωματισμένων οίνων, αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ L 203 της 21.7.1992, σ. 10).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/94 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 1994, για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 138 της 2.6.1994, σ. 7). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1434/97 (ΕΕ L 196 της 24.7.1997, σ. 56).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2870/2000 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2000, για καθορισμό των κοινοτικών μεθόδων αναφοράς που εφαρμόζονται στις αναλύσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 20). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2091/2002 (ΕΕ L 322 της 27.11.2002, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι τεχνικοί ορισμοί και οι τεχνικές απαιτήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 και του άρθρου 7 είναι οι εξής:

1.

Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης

Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

α)

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: καμία ανιχνεύσιμη γεύση ξένη προς την πρώτη ύλη·

β)

ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος: 96,0 % vol·

γ)

μέγιστες τιμές σε υπολειμματικά στοιχεία:

i)

ολική οξύτητα, εκφρασμένη σε γραμμάρια οξικού οξέος ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 1,5,

ii)

εστέρες, εκφρασμένοι σε γραμμάρια οξικού αιθυλεστέρα ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 1,3,

iii)

αλδεΰδες, εκφρασμένες σε γραμμάρια ακεταλδεΰδης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 0,5,

iv)

ανώτερες αλκοόλες, εκφρασμένες σε γραμμάρια 2-μεθυλο-προπανόλης-1 ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 0,5,

v)

μεθανόλη, εκφρασμένη σε γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 30,

vi)

στερεό υπόλειμμα, εκφρασμένο σε γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 1,5,

vii)

πτητικές αζωτούχες βάσεις, εκφρασμένες σε γραμμάρια αζώτου ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.: 0,1,

viii)

φουρφουράλη: μη ανιχνεύσιμη.

2.

Προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης

Ως προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης νοείται το αλκοολούχο υγρό που λαμβάνεται από την απόσταξη, ύστερα από αλκοολική ζύμωση, ενός ή περισσοτέρων γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, το οποίο όμως δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της αιθυλικής αλκοόλης ούτε αλκοολούχου ποτού, αλλά έχει διατηρήσει το άρωμα και τη γεύση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν.

Όταν αναφέρεται η χρησιμοποιηθείσα πρώτη ύλη, το προϊόν απόσταξης πρέπει να έχει ληφθεί αποκλειστικά και μόνο από τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη.

3.

Γλύκανση

Ως γλύκανση νοείται η εργασία που συνίσταται στη χρησιμοποίηση, κατά την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα προϊόντα:

α)

ημίλευκη ζάχαρη, λευκή ζάχαρη, υπέρλευκη ζάχαρη, δεξτρόζη, φρουκτόζη, σιρόπι γλυκόζης, διάλυμα ζάχαρης, διάλυμα ιμβερτοποιημένης ζάχαρης και σιρόπι ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (1)·

β)

ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, νωπό γλεύκος σταφυλιών·

γ)

καραμελοποιημένη ζάχαρη, η οποία είναι το προϊόν που λαμβάνεται αποκλειστικά με ελεγχόμενη θέρμανση σακχαρόζης, χωρίς προσθήκη ανόργανων βάσεων ή οξέων ούτε άλλου χημικού προσθέτου·

δ)

μέλι, όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι (2)·

ε)

χαρουποσιρόπι (χαρουπόμελο)·

στ)

κάθε άλλος φυσικός υδατάνθρακας που επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο των ανωτέρω προϊόντων.

4.

Ανάμειξη

Ως ανάμειξη νοείται η εργασία κατά την οποία αναμειγνύονται δύο ή περισσότερα διαφορετικά ποτά προκειμένου να αποτελέσουν νέο ποτό.

5.

Προσθήκη αλκοόλης

Ως προσθήκη αλκοόλης νοείται η εργασία που συνίσταται στην προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή/και προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε αλκοολούχο ποτό.

6.

Προσθήκη νερού

Επιτρέπεται η προσθήκη νερού, κατά την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, υπό τον όρο ότι η ποιότητά του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (3), και της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (4), και ότι αυτή δεν αλλοιώνει η φύση του προϊόντος.

Το νερό αυτό είναι δυνατόν να έχει υποβληθεί σε απόσταξη, απιονισμό, καθαρισμό με ιονανταλλαγή ή αποσκλήρυνση.

7.

Σύμμειξη

Ως σύμμειξη νοείται η εργασία κατά την οποία αναμειγνύονται δύο ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά της ίδιας κατηγορίας, μεταξύ των οποίων δεν εμφανίζονται ουσιώδεις διαφορές ως προς τη σύνθεση, παρά μόνο διαφορές οφειλόμενες σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους παράγοντες:

α)

τη μέθοδο παρασκευής·

β)

τα χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα·

γ)

τη διάρκεια ωρίμανσης ή παλαίωσης·

δ)

τη γεωγραφική ζώνη παραγωγής.

Το παραγόμενο με τον τρόπο αυτό αλκοολούχο ποτό είναι της ίδιας κατηγορίας με τα αρχικά αλκοολούχα ποτά πριν από τη σύμμειξή τους.

8.

Ωρίμανση ή παλαίωση

Ως ωρίμανση ή παλαίωση νοείται η διεργασία, κατά την οποία αφήνονται να αναπτυχθούν φυσικά, σε κατάλληλα δοχεία, ορισμένες αντιδράσεις που προσδίδουν στο αλκοολούχο ποτό οργανοληπτικές ιδιότητες, τις οποίες δεν είχε προηγουμένως.

9.

Αρωμάτιση

Ως αρωμάτιση, νοείται η εργασία που συνίσταται στη χρήση κατά την παρασκευή ενός αλκοολούχου ποτού, ενός ή περισσότερων αρτυμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

10.

Χρωματισμός

Ως χρωματισμός νοείται η εργασία που συνίσταται στη χρήση, κατά την παρασκευή ενός αλκοολούχου ποτού, μιας ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (5).

11.

Κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος

Ως κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος νοείται ο λόγος του όγκου της καθαρής αλκοόλης, σε θερμοκρασία 20 oC, που περιέχεται στο συγκεκριμένο προϊόν προς το συνολικό όγκο του προϊόντος αυτού στην ίδια θερμοκρασία.

12.

Περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες

Ως περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες νοείται η ποσότητα των άλλων πτητικών ουσιών, εκτός από αιθυλική αλκοόλη και μεθανόλη, που περιέχεται σε αλκοολούχο ποτό προερχόμενο αποκλειστικά με από απόσταξη και η οποία οφείλεται μόνο στην απόσταξη ή επαναπόσταξη των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν.

13.

Τόπος παρασκευής

Ως τόπος παρασκευής νοείται η τοποθεσία ή η περιοχή όπου συντελέστηκε το στάδιο εκείνο της διεργασίας παραγωγής του τελικού προϊόντος, το οποίο προσέδωσε στο αλκοολούχο ποτό το χαρακτήρα του και τις ουσιώδεις τελικές του ιδιότητες.

14.

Περιγραφή

Ως περιγραφή νοούνται οι όροι που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών, στα συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά τους, στα εμπορικά έγγραφα, ειδικότερα στα τιμολόγια και στα δελτία παράδοσης, καθώς και στη διαφήμισή τους.

15.

Παρουσίαση

Ως παρουσίαση νοούνται οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση και στη συσκευασία, καθώς επίσης στη διαφήμιση και την προώθηση των πωλήσεων, σε εικόνες ή παρεμφερή μέσα, καθώς και στο δοχείο, περιλαμβανομένης της φιάλης και του πώματος.

16.

Επισήμανση

Ως επισήμανση νοούνται όλες οι περιγραφές και άλλες αναφορές, σημεία, σχέδια ή εμπορικά σήματα, τα οποία χαρακτηρίζουν ένα ποτό και εμφανίζονται στο ίδιο δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πωματισμού του ή στην ετικέτα που έχει προσδεθεί στο δοχείο και στο περίβλημα του λαιμού της φιάλης.

17.

Συσκευασία

Ως συσκευασία νοούνται τα προστατευτικά περιβλήματα, όπως χαρτιά, κάθε είδους περιτυλίγματα, χαρτόκουτα και κιβώτια, που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά ή/και την πώληση ενός ή περισσότερων δοχείων.


(1)  ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 53.

(2)  ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47.

(3)  ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(4)  ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(5)  ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Κατηγορίες αλκοολούχων ποτών

1.   Ρούμι

α)

Ρούμι είναι:

i)

το αλκοολούχο ποτό, που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη είτε μελάσας ή σιροπιών λαμβανόμενων κατά την παρασκευή ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο είτε αυτούσιου χυμού ζαχαροκάλαμου και αποστάζεται σε λιγότερο από 96 % vol., ώστε το προϊόν της απόσταξης να εμφανίζει διακριτά τα ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ρούμι, ή

ii)

το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά του ρούμι και περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες μεγαλύτερη ή ίση με 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. Το αλκοολούχο αυτό ποτό μπορεί να διατίθεται στην αγορά με τον όρο «γεωργικό», ο οποίος προσδιορίζει την επωνυμία πώλησης «ρούμι», ακολουθούμενο από οιαδήποτε από τις γεωγραφικές ενδείξεις των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και της Αυτόνομης περιοχής της Μαδέρας όπως αυτές έχουν καταχωρισθεί στο παράρτημα ΙΙΙ.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος για το ρούμι είναι 37,5 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το ρούμι δεν μπορεί να αρωματίζεται.

ε)

Το ρούμι μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)

Οι γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στην κατηγορία 1 του παραρτήματος III μπορεί να συμπληρώνονται με τη λέξη «traditionnel», όταν το ρούμι παράγεται με απόσταξη σε λιγότερο από 90 % vol., ύστερα από αλκοολική ζύμωση αλκοολογόνων υλών που κατάγονται αποκλειστικά από το συγκεκριμένο τόπο παραγωγής. Το ρούμι αυτό πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες μεγαλύτερη ή ίση με 225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol. και να μην έχει υποστεί γλύκανση. Η χρήση της λέξης «traditionnel» δεν εμποδίζει τη χρήση των όρων «από παραγωγή ζάχαρης» ή «γεωργικό», οι οποίοι μπορούν να προστίθενται στην επωνυμία πώλησης «ρούμι» και στις γεωγραφικές ενδείξεις.

Η παρούσα διάταξη δεν θίγει σε καμία περίπτωση τη χρήση της λέξης «traditionnel» για όλα τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από αυτή, σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια των προϊόντων αυτών.

2.   Whisky ή Whiskey

α)

Whisky ή whiskey είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με:

i)

απόσταξη γλεύκους, που παρασκευάζεται από βυνοποιημένα σιτηρά, με ή χωρίς την παρουσία ολόκληρων σπόρων άλλων σιτηρών, και το οποίο:

σακχαροποιείται από τη διάσπαση της βύνης που περιέχει, με ή χωρίς άλλα φυσικά ένζυμα,

υφίσταται ζύμωση υπό την επίδραση ζυμών,

ii)

μία ή περισσότερες αποστάξεις σε λιγότερο από 94,8 % vol., έτσι ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση που προέρχονται από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες,

iii)

παλαίωση του τελικού προϊόντος απόσταξης επί τρία τουλάχιστον έτη σε ξύλινα βαρέλια, των οποίων η χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τα 700 λίτρα.

Το τελικό προϊόν απόσταξης, στο οποίο μπορεί να προστίθεται μόνο νερό και καθαρό καραμελόχρωμα (για χρωματισμό), διατηρεί το χρώμα, το άρωμα και τη γεύση που είναι αποτέλεσμα της αναφερόμενης στα σημεία i), ii) και iii) διεργασίας παραγωγής.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του whisky ή whiskey είναι 40 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το whisky ή whiskey δεν μπορεί να υποβάλλεται σε γλύκανση ούτε σε αρωμάτιση ούτε να περιέχει άλλα πρόσθετα εκτός από το καθαρό καραμελόχρωμα το οποίο χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό.

3.   Αλκοολούχο ποτό σιτηρών

α)

Αλκοολούχο ποτό σιτηρών είναι το αλκοολούχο ποτό, το οποίο παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη ζυμωθέντος γλεύκους, από ολόκληρους σπόρους σιτηρών, και το οποίο εμφανίζει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

β)

Με εξαίρεση το «Korn», ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αλκοολούχου ποτού σιτηρών είναι 35 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το αλκοολούχο ποτό σιτηρών δεν μπορεί να αρωματίζεται.

ε)

Το αλκοολούχο ποτό σιτηρών μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)

Για να μπορεί ένα αλκοολούχο ποτό σιτηρών να φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα σιτηρών», πρέπει να έχει ληφθεί με απόσταξη, σε λιγότερο από 95 % vol., γλεύκους, από ολόκληρους σπόρους, σιτηρών που έχει υποστεί ζύμωση και να εμφανίζει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

4.   Απόσταγμα οίνου

α)

Απόσταγμα οίνου είναι το αλκοολούχο ποτό που:

i)

παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., οίνου ή αλκοολωμένου οίνου ή με επαναπόσταξη προϊόντος απόσταξης οίνου σε λιγότερο από 86 % vol.,

ii)

έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες μεγαλύτερη ή ίση με 125 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.,

iii)

έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος οίνου είναι 37,5 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το απόσταγμα οίνου δεν μπορεί να αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

ε)

Το απόσταγμα οίνου μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)

Σε περίπτωση που το απόσταγμα οίνου έχει υποστεί παλαίωση, μπορεί να συνεχίσει να διατίθεται στην αγορά ως «απόσταγμα οίνου» υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκειά της είναι τουλάχιστον ίση προς τη διάρκεια της παλαίωσης που προβλέπεται για το αλκοολούχο ποτό που ορίζεται στην κατηγορία 5.

5.   Brandy ή Weinbrand

α)

Brandy ή Weinbrand είναι το αλκοολούχο ποτό που:

i)

παράγεται από αποστάγματα οίνου, με ή χωρίς την προσθήκη προϊόντος απόσταξης οίνου που έχει αποσταχθεί σε λιγότερο από 94,8 % vol., υπό τον όρο ότι αυτό το προϊόν απόσταξης δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο το 50 % της περιεκτικότητας σε καθαρή αλκοόλη του τελικού προϊόντος,

ii)

έχει υποστεί παλαίωση σε δρύινα δοχεία επί ένα τουλάχιστον έτος ή επί έξι τουλάχιστον μήνες, εάν πρόκειται για δρύινα βαρέλια χωρητικότητας μικρότερης από 1 000 λίτρα,

iii)

έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες ίση ή μεγαλύτερη από 125 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., οφειλόμενη αποκλειστικά στην απόσταξη ή επαναπόσταξη των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν,

iv)

έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Brandy ή Weinbrand είναι 36 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το Brandy ή Weinbrand δεν μπορεί να αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

ε)

Το Brandy ή Weinbrand μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

6.   Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής

α)

Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τους ακόλουθους όρους:

i)

παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση στεμφύλων, σταφυλής ακολουθούμενη από απόσταξη, είτε κατευθείαν με υδρατμούς, είτε ύστερα από προσθήκη νερού,

ii)

στα στέμφυλα είναι δυνατόν να προστίθεται οινολάσπη σε αναλογία που δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιόγραμμα οινολάσπης ανά 100 χιλιόγραμμα χρησιμοποιηθέντων στεμφύλων σταφυλής,

iii)

η ποσότητα της προερχόμενης από την οινολάσπη αλκοόλης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35 % της συνολικής ποσότητας αλκοόλης που περιέχει το τελικό προϊόν,

iv)

η απόσταξη συντελείται παρουσία των στεμφύλων, σε λιγότερο από 86 % vol.,

v)

επιτρέπεται η επαναπόσταξη στον ίδιο αλκοολικό τίτλο,

vi)

έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες μεγαλύτερη ή ίση με 140 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., και μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1 000 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής είναι 37,5 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής δεν μπορεί να αρωματίζεται. Αυτό δεν αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

ε)

Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

7.   Απόσταγμα στεμφύλων φρούτων

α)

Απόσταγμα στεμφύλων φρούτων είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τους ακόλουθους όρους:

i)

λαμβάνεται αποκλειστικά από τη ζύμωση και απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., στεμφύλων φρούτων, εξαιρουμένων των στεμφύλων σταφυλής,

ii)

έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.,

iii)

έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1 500 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.,

iv)

προκειμένου για απόσταγμα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.,

v)

επιτρέπεται η επαναπόσταξη στον ίδιο αλκοολικό τίτλο, σύμφωνα με το σημείο i).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος στεμφύλων φρούτων είναι 37,5 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων δεν μπορεί να αρωματίζεται.

ε)

Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)

Η επωνυμία πώλησης είναι «απόσταγμα στεμφύλων» ακολουθούμενο από το όνομα του φρούτου. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί στέμφυλα πολλών διαφορετικών φρούτων, η επωνυμία πώλησης είναι «απόσταγμα στεμφύλων φρούτων».

8.   Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy

α)

Απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy είναι το αλκοολούχο ποτό, το παραγόμενο αποκλειστικά με απόσταξη του προϊόντος που λαμβάνεται από την αλκοολική ζύμωση εκχυλίσματος σταφίδων των ποικιλιών «μαύρη κορινθιακή» ή «μοσχάτο Αλεξάνδρειας». Το προϊόν αυτό αποστάζεται σε λιγότερο από 94,5 % vol., κατά τρόπον ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση που προέρχονται από τη χρησιμοποιηθείσα πρώτη ύλη.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος σταφίδας ή raisin brandy είναι 37,5 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy δεν μπορεί να αρωματίζεται.

ε)

Το απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

9.   Απόσταγμα φρούτων

α)

Απόσταγμα φρούτων είναι το αλκοολούχο ποτό που:

i)

παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και απόσταξη ενός σαρκώδους καρπού ή γλεύκους του καρπού αυτού, ραγών ή λαχανικών, με ή χωρίς τους πυρήνες,

ii)

αποστάζεται σε λιγότερο από 86 % vol., κατά τρόπον ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση που προέρχονται από τις αποσταχθείσες πρώτες ύλες,

iii)

έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες μεγαλύτερη ή ίση με 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.,

iv)

προκειμένου για αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων, έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)

Η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη του αποστάγματος φρούτων είναι 1 000 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

Ωστόσο, για τα αποστάγματα φρούτων που ακολουθούν κατωτέρω, η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη είναι:

i)

1 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., εφόσον πρόκειται για τα προϊόντα που λαμβάνονται από τα ακόλουθα φρούτα ή ράγες:

δαμάσκηνα (Prunus domestica L.),

κορόμηλα [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

δαμάσκηνα ποικιλίας quetsch (Prunus domestica L.),

μήλα (Malus domestica Borkh.),

αχλάδια (Pyrus communis L.) εκτός από τα αχλάδια ποικιλίας Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),

σμέουρα (Rubus idaeus L.),

βατόμουρα (Rubus fruticosus auct. aggr.),

βερίκοκα (Prunus armeniaca L.),

ροδάκινα (Prunus persica (L.) (Batsch),

ii)

1 350 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., εφόσον πρόκειται για τα προϊόντα που λαμβάνονται από τα ακόλουθα φρούτα ή ράγες:

αχλάδια της ποικιλίας Williams (Pyrus communis L. cv. «Williams»),

φραγκοστάφυλα κόκκινα (Ribes rubrum L.),

φραγκοστάφυλα μαύρα (Ribes nigrum L.),

καρπούς σορβιάς (Sorbus aucuparia L.),

καρπούς κουφοξυλιάς (Sambucus nigra L.),

κυδώνια (Cydonia oblonga Mill.),

καρπούς αρκεύθου (Juniperus communis L. ή/και Juniperus oxicedrus L.).

γ)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των αποσταγμάτων φρούτων είναι 37,5 %.

δ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

ε)

Το απόσταγμα φρούτων δεν μπορεί να αρωματίζεται.

στ)

Η επωνυμία πώλησης του αποστάγματος φρούτων είναι «απόσταγμα», με την προσθήκη του ονόματος του φρούτου, της ράγας ή του λαχανικού, π.χ. απόσταγμα κερασιών ή kirsch, απόσταγμα δαμάσκηνων ή σλίβοβιτς, απόσταγμα κορόμηλων, ροδάκινων, μήλων, αχλαδιών, βερίκοκων, σύκων, εσπεριδοειδών, σταφυλιών ή άλλου φρούτου.

Μπορούν επίσης να ονομάζονται wasser, σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου.

Το όνομα του φρούτου μπορεί να αντικαθιστά την επωνυμία «απόσταγμα» ακολουθούμενη από το όνομα του φρούτου μόνο στην περίπτωση των ακόλουθων φρούτων ή ραγών:

κορόμηλα [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

δαμάσκηνα (Prunus domestica L.),

δαμάσκηνα ποικιλίας quetsch (Prunus domestica L.),

καρποί κουμαριάς (Arbutus unedo L.),

μήλα της ποικιλίας «Golden Delicious».

Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος ο τελικός καταναλωτής να μην αντιλαμβάνεται εύκολα μια από αυτές τις επωνυμίες πώλησης, η επισήμανση περιλαμβάνει την ένδειξη «απόσταγμα» η οποία ενδεχομένως συμπληρώνεται με επεξήγηση.

ζ)

Η ονομασία/όρος Williams μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την πώληση αποστάγματος αχλαδιών που παράγεται αποκλειστικά από αχλάδια της ποικιλίας «Williams».

η)

Όταν συναποστάζονται δύο ή περισσότερα είδη φρούτων, ραγών ή λαχανικών, το προϊόν φέρει την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα φρούτων» ή «απόσταγμα λαχανικών», ανάλογα με την περίπτωση. Η ένδειξη αυτή μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα κάθε φρούτου, ράγας ή λαχανικού, κατά φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.

10.   Απόσταγμα μηλίτη και απίτη

α)

Απόσταγμα μηλίτη, και απόσταγμα απίτη είναι το αλκοολούχο ποτό που:

i)

παράγεται αποκλειστικά με απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol. μηλίτη ή απίτη κατά τρόπον ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση που προέρχονται από τους καρπούς,

ii)

έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες μεγαλύτερη ή ίση με 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.,

iii)

έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1 000 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος μηλίτη και αποστάγματος απίτη είναι 37,5 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το απόσταγμα μηλίτη και το απόσταγμα απίτη δεν μπορεί να αρωματίζονται.

ε)

Το απόσταγμα μηλίτη και το απόσταγμα απίτη μπορεί να περιέχουν μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

11.   Απόσταγμα

α)

Απόσταγμα μελιού είναι το αλκοολούχο ποτό που:

i)

παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση και απόσταξη γλεύκους μελιού,

ii)

αποστάζεται σε λιγότερο από 86 % vol., έτσι ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που να προέρχονται από τη χρησιμοποιηθείσα πρώτη ύλη.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος μελιού είναι 35 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το απόσταγμα μελιού δεν μπορεί να αρωματίζεται.

ε)

Το απόσταγμα μελιού μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)

Το απόσταγμα μελιού επιτρέπεται να γλυκαίνεται μόνο με μέλι.

12.   Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης

α)

Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης είναι το αλκοολούχο ποτό το παραγόμενο αποκλειστικά με απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., οινολάσπης ή λασπών από ζυμωθέντα φρούτα.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Hefebrand ή αποστάγματος λάσπης είναι 38 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

To Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης δεν μπορεί να αρωματίζεται.

ε)

To Hefebrand ή απόσταγμα λάσπης μπορεί να περιέχει πρόσθετο καραμελόχρωμα μόνο ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

στ)

Η επωνυμία πώλησης του Hefebrand ή αποστάγματος λάσπης συμπληρώνεται με το όνομα της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης.

13.   Bierbrand ή eau de vie de bière

α)

Bierbrand ή eau de vie de bière είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται αποκλειστικά από την απευθείας απόσταξη, υπό κανονική πίεση, σε λιγότερο από 86 % vol., προσφάτως παραχθέντος ζύθου κατά τρόπον ώστε το λαμβανόμενο προϊόν απόσταξης να εμφανίζει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά προερχόμενα από το ζύθο.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Bierbrand ή eau de vie de bière είναι 38 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

Το Bierbrand ή eau de vie de bière δεν μπορεί να αρωματίζεται.

ε)

Το Bierbrand ή eau de vie de bière μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

14.   Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου

α)

Topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση και απόσταξη, σε λιγότερο από 86 % vol., κονδύλων ηλιάνθου του κονδυλόρριζου (Helianthus tuberosus L.).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του topinambur ή αποστάγματος κονδύλων ηλιάνθου είναι 38 %.

γ)

Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

δ)

To topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου δεν μπορεί να αρωματίζεται.

ε)

To topinambur ή απόσταγμα κονδύλων ηλιάνθου μπορεί να περιέχει μόνο πρόσθετο καραμελόχρωμα ως μέσο προσαρμογής του χρώματος.

15.   Vodka (Βότκα)

α)

Βότκα είναι το αλκοολούχο ποτό το παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατόπιν ζύμωσης με ζύμες από:

i)

γεώμηλα ή/και σιτηρά, ή

ii)

άλλες γεωργικές πρώτες ύλες,

και αποστάζεται ή/και ανακαθαρίζεται έτσι ώστε να εξασθενίσουν επιλεκτικά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και τα παραπροϊόντα της ζύμωσης.

Η διεργασία αυτή είναι δυνατόν να ακολουθείται από επαναπόσταξη ή/και κατεργασία με κατάλληλα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ενεργού άνθρακα, με σκοπό να επιτευχθούν ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμματικών στοιχείων που καθορίζονται στο παράρτημα I, με εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας η περιεκτικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της βότκας είναι 37,5 %.

γ)

Τα μόνα αρτύματα που επιτρέπεται να προστίθενται είναι οι φυσικές αρτυματικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα απόσταξης των πρώτων υλών, οι οποίες υπέστησαν ζύμωση. Επιπλέον, μπορούν να προσδίδονται στο προϊόν και άλλα ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εκτός από το δεσπόζον άρωμα.

δ)

Η περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση της βότκας που δεν παράγεται αποκλειστικά από τις πρώτες ύλες που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο i) φέρει την ένδειξη «παρήχθη από…» που συμπληρώνεται με το όνομα της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης. Η επισήμανση πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

16.   Απόσταγμα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου που χρησιμοποιήθηκε) λαμβανόμενο με διαβροχή και απόσταξη

α)

Απόσταγμα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου που χρησιμοποιήθηκε) λαμβανόμενο με διαβροχή και απόσταξη είναι το αλκοολούχο ποτό το οποίο:

i)

παράγεται με διαβροχή φρούτων ή ραγών εκ των αναφερομένων στο σημείο ii), μερικώς ή ουδόλως ζυμωθέντων, με δυνατότητα προσθήκης 20 λίτρων το πολύ αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή αποστάγματος και/ή προϊόντος απόσταξης που προέρχεται από το ίδιο φρούτο ανά 100 χιλιόγραμμα ζυμωθέντων φρούτων ή ραγών, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.,

ii)

λαμβάνεται από τα ακόλουθα φρούτα ή ράγες:

βατόμουρα (Rubus fruticosus auct. aggr.),

φράουλες (Fragaria spp.),

μύρτιλλα (Vaccinium myrtillus L.),

σμέουρα (Rubus idaeus L.),

κόκκινα φραγκοστάφυλα (Ribes rubrum L.),

τσάπουρνα (Prunus spinosa L.),

καρπούς οικιακής σορβιάς (Sorbus aucuparia L.),

καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, κοινώς αγριοσορβιάς (Sorbus domestica L.),

καρπούς ελαιόπρινου ή ου (Ilex cassine L.),

καρπούς πλατανόφυλλης σορβιάς [Sorbus torminalis (L.) Crantz],

καρπούς κουφοξυλιάς (Sambucus nigra L.),

καρπούς κυνορροδέας (Rosa canina L.),

μαύρα φραγκοστάφυλα (Ribes nigrum L.),

μπανάνες (Musa spp.),

καρπούς πασιφλόρας (Passiflora edulis Sims),

πολυνησιακά δαμάσκηνα (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

ισπανικά δαμάσκηνα ή mombin (Spondias mombin L.).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) που λαμβάνεται με διαβροχή και απόσταξη είναι 37,5 %.

γ)

Το απόσταγμα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) που λαμβάνεται με διαβροχή και απόσταξη δεν μπορεί να αρωματίζεται.

δ)

Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση των παραγόμενων με διαβροχή και απόσταξη αποσταγμάτων (ακολουθεί το όνομα του φρούτου), η ένδειξη «ληφθέν με διαβροχή και απόσταξη» πρέπει να εμφαίνεται στην περιγραφή, παρουσίαση ή επισήμανση με χαρακτήρες γραμματοσειράς, μεγέθους και χρώματος ίδιων με εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη «απόσταγμα (ακολουθεί το όνομα του φρούτου)», στο ίδιο οπτικό πεδίο με αυτή και, στις φιάλες, στην εμπρόσθια ετικέτα

17.   Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης)

α)

Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης) είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με απόσταξη, ύστερα από διαβροχή μη ζυμωθέντων φρούτων και ραγών εκ των αναφερομένων στην κατηγορία 16 στοιχείο α) σημείο ii), ή λαχανικών, καρπών με κέλυφος ή άλλων φυτικών υλών όπως βότανα ή ροδοπέταλα σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, την οποία ακολουθεί απόσταξη σε λιγότερο από 86 % vol.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης) είναι 37,5 %.

γ)

Το Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκαν) δεν μπορεί να αρωματίζεται.

18.   Γεντιανή

α)

Γεντιανή είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται από προϊόν απόσταξης γεντιανής, το οποίο με τη σειρά του λαμβάνεται από τη ζύμωση ριζών γεντιανής με ή χωρίς προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της γεντιανής είναι 37,5 %.

γ)

Η γεντιανή δεν μπορεί να αρωματίζεται.

19.   Αλκοολούχα ποτά με άρκευθο

α)

Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή/και αποστάγματος σιτηρών ή/και προϊόντος απόσταξης σιτηρών με καρπούς αρκεύθου (Juniperus communis L. και/ή Juniperus oxicedrus L.).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αλκοολούχου ποτού με άρκευθο είναι 30 %.

γ)

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και άλλες φυσικές ή/και όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ίδιας οδηγίας ή/και αρωματικά φυτά ή μέρη αρωματικών φυτών, αρκεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της αρκεύθου να είναι αισθητά, ακόμη και αν είναι μερικές φορές εξασθενημένα.

δ)

Τα αρωματισμένα με άρκευθο αλκοολούχα ποτά μπορούν να φέρουν την επωνυμία πώλησης Wacholder ή genebra.

20.   Gin

α)

Gin είναι το αλκοολούχο ποτό με άρκευθο, που παράγεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, η οποία έχει τα κατάλληλα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, με καρπούς αρκεύθου (Juniperus communis L.).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του gin είναι 37,5 %.

γ)

Για την παρασκευή του gin μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές ή/και όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ίδιας οδηγίας, κατά τρόπον ώστε να υπερισχύει η γεύση της αρκεύθου.

21.   Αποσταγμένο gin

α)

Αποσταγμένο gin είναι:

i)

το αλκοολούχο ποτό με άρκευθο, το οποίο παράγεται αποκλειστικά με επαναπόσταξη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, κατάλληλης ποιότητας, που έχει τα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και αρχικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 96 % vol., μέσα σε άμβυκες που χρησιμοποιούνται κατά παράδοση για το gin, παρουσία καρπών αρκεύθου (Juniperus communis L.) και άλλων φυσικών φυτικών προϊόντων, εφόσον υπερισχύει η γεύση της αρκεύθου, ή

ii)

το μείγμα του προϊόντος αυτής της απόσταξης με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο. Για την αρωμάτιση του αποσταγμένου gin επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επίσης οι φυσικές ή/και όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες ή/και τα αρτυματικά παρασκευάσματα που προβλέπονται στην κατηγορία 20 στοιχείο γ).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποσταγμένου gin είναι 37,5 %.

γ)

Το gin που λαμβάνεται με απλή προσθήκη αιθερίων ελαίων ή αρτυμάτων σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης δεν είναι αποσταγμένο gin.

22.   London gin

α)

Το London gin είναι ένας τύπος αποσταγμένου gin:

i)

που λαμβάνεται αποκλειστικά από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και της οποίας η μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη δεν υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., που αποκτά το άρωμά του αποκλειστικά με την επαναπόσταξη της αιθυλικής αλκοόλης σε παραδοσιακούς άμβυκες, παρουσία όλων των χρησιμοποιούμενων φυσικών φυτικών υλών,

ii)

το προκύπτον έτσι προϊόν απόσταξης περιέχει τουλάχιστον 70 % αλκοόλης κατ’ όγκο,

iii)

στην περίπτωση που προστίθεται άλλη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 1, εκτός από τη μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη που δεν υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 %,

iv)

που δεν περιέχει πρόσθετες γλυκαντικές ύλες σε ποσότητα που να υπερβαίνει το 0,1 gr σακχάρων ανά λίτρο τελικού προϊόντος, ούτε χρωστικές ουσίες,

v)

που δεν περιέχει άλλα πρόσθετα συστατικά εκτός από νερό.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του London gin είναι 37,5 %.

γ)

Η επωνυμία London gin μπορεί να συμπληρώνεται με τον όρο dry.

23.   Αλκοολούχα ποτά με κύμινο

α)

Αλκοολούχο ποτό με κύμινο είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με κύμινο (Carum carvi L.).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αλκοολούχου ποτού με κύμινο είναι 30 %.

γ)

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και άλλες φυσικές ή/και όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ίδιας οδηγίας, αλλά πρέπει να υπερισχύει η γεύση του κύμινου.

24.   Akvavit ή aquavit

α)

Akvavit ή aquavit είναι το αλκοολούχο ποτό με κύμινο ή/και σπόρους ανήθου, που αρωματίζεται με προϊόν απόσταξης αρωματικών φυτών ή μπαχαρικών.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του akvavit ή aquavit είναι 37,5 %.

γ)

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και άλλες φυσικές ή/και όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της εν λόγω οδηγίας, αλλά το άρωμα του ποτού αυτού οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στα προϊόντα απόσταξης σπόρων κύμινου (Carum carvi L.) ή/και σπόρων άνηθου (Anethum graveolens L.). Η χρήση αιθερίων ελαίων απαγορεύεται.

δ)

Οι πικρές ουσίες δεν πρέπει να υπερισχύουν αισθητά στη γεύση. Η περιεκτικότητα σε στερεό υπόλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 γραμμάρια ανά 100 χιλιοστόλιτρα.

25.   Αλκοολούχα ποτά με άνισο

α)

Αλκοολούχο ποτό με άνισο είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με φυσικά εκχυλίσματα αστεροειδούς ανίσου (Ιllicium verum Hook f.), ανίσου (κοινώς γλυκάνισου) (Pimpinella anissum L.), μάραθου (Foeniculum vulgare Mill.) ή οποιουδήποτε άλλου φυτού περιέχει το ίδιο βασικό αρωματικό συστατικό, με την εφαρμογή μιας από τις ακόλουθες μεθόδους ή συνδυασμού τους:

i)

διαβροχή ή/και απόσταξη,

ii)

επαναπόσταξη της αλκοόλης παρουσία των σπόρων ή άλλων μερών των φυτών που αναφέρονται ανωτέρω,

iii)

προσθήκη φυσικών, αποσταγμένων εκχυλισμάτων φυτών που έχουν άρωμα ανίσου.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αλκοολούχου ποτού με άνισο είναι 15 %.

γ)

Για την των παρασκευή αλκοολούχων ποτών με άνισο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

δ)

Είναι δυνατόν συμπληρωματικά να χρησιμοποιούνται και άλλα φυσικά εκχυλίσματα φυτών ή, αρωματικοί σπόροι αλλά πρέπει να υπερισχύει η γεύση του ανίσου.

26.   Pastis

α)

Pastis είναι το αλκοολούχο ποτό με άνισο που περιέχει επίσης φυσικά εκχυλίσματα γλυκόριζας (Glycyrrhiza spp.), με αποτέλεσμα την παρουσία χρωστικών που ονομάζονται «χαλκόνες», καθώς και γλυκυρριζικού οξέος σε ελάχιστη και μέγιστη αναλογία 0,05 και 0,5 γραμμαρίων ανά λίτρο, αντίστοιχα.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του pastis είναι 40 %.

γ)

Για την παρασκευή του pastis επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

δ)

Το pastis έχει περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκπεφρασμένη ως ιμβερτοσάκχαρο, μικρότερη από 100 γραμμάρια ανά λίτρο και ελάχιστη και μέγιστη περιεκτικότητα σε ανηθόλη 1,5 και 2 γραμμάρια ανά λίτρο, αντίστοιχα.

27.   Pastis de Marseille

α)

Pastis de Marseille είναι ένα pastis με περιεκτικότητα σε ανηθόλη 2 γραμμάρια ανά λίτρο.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του pastis de Marseille είναι 45 %.

γ)

Για την παρασκευή του pastis de Marseille επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

28.   Anis

α)

Anis είναι το αλκοολούχο ποτό με άνισο, το χαρακτηριστικό άρωμα του οποίου προέρχεται αποκλειστικά από άνισο (κοινώς, γλυκάνισο) (Pimpinella anisum L.) ή/και αστεροειδή άνισο (Illicium verum Hook f.) ή/και μάραθο (Foeniculum vulgare Mill.).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του anis είναι 35 %.

γ)

Για την παρασκευή του anis επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

29.   Αποσταγμένο anis

α)

Αποσταγμένο anis είναι το anis το οποίο περιέχει αλκοόλη που αποστάχθηκε παρουσία των σπόρων που αναφέρονται στην κατηγορία 28 στοιχείο α) και, στην περίπτωση γεωγραφικών ενδείξεων, μαστίχας και άλλων αρωματικών σπόρων, φυτών ή φρούτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αλκοόλη αποτελεί τουλάχιστον το 20 % τουλάχιστον του αλκοολικού τίτλου του αποσταγμένου anis.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποσταγμένου anis είναι 35 %.

γ)

Για την παρασκευή του αποσταγμένου anis επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

30.   Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter

α)

Πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter είναι το αλκοολούχο ποτό με δεσπόζουσα πικρή γεύση, το οποίο παράγεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με φυσικές ή/και όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) και ii) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ίδιας οδηγίας.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του πικρού αλκοολούχου ποτού ή bitter είναι 15 %.

γ)

Τα πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter μπορούν επίσης να πωλούνται υπό την επωνυμία «amer» ή «bitter», με ή χωρίς προσθήκη άλλου όρου.

31.   Αρωματισμένη βότκα

α)

Αρωματισμένη βότκα είναι η βότκα, η οποία έχει αποκτήσει άλλο δεσπόζον άρωμα εκτός από εκείνο που προέρχεται από τις πρώτες ύλες.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος της αρωματισμένης βότκας είναι 37,5 %.

γ)

Η αρωματισμένη βότκα μπορεί να υφίσταται γλύκανση, σύμμειξη, αρωμάτιση, ωρίμανση ή χρωματισμό.

δ)

Η αρωματισμένη βότκα μπορεί επίσης να πωλείται υπό την επωνυμία «βότκα» σε συνδυασμό με το όνομα του τυχόν δεσπόζοντος αρώματος.

32.   Λικέρ (ηδύποτο)

α)

Λικέρ (ηδύποτο) είναι το αλκοολούχο ποτό που:

i)

έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα, εκφρασμένη σε ιμβερτοσάκχαρο:

70 γραμμάρια ανά λίτρο για τα λικέρ κερασιού/βύσσινου, των οποίων η αιθυλική αλκοόλη είναι αποκλειστικά απόσταγμα κερασιών/βύσσινων,

80 γραμμάρια ανά λίτρο, στην περίπτωση των λικέρ γεντιανής ή παρόμοιων λικέρ που παρασκευάζονται με μόνη αρωματική ουσία τη γεντιανή ή παρόμοιου είδους φυτά,

100 γραμμάρια ανά λίτρο σε κάθε άλλη περίπτωση,

ii)

παράγεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή ενός ή περισσότερων αλκοολούχων ποτών ή μείγματος των εν λόγω προϊόντων, τα οποία έχουν υποστεί γλύκανση και στα οποία έχουν προστεθεί προϊόντα γεωργικής προέλευσης ή τρόφιμα, όπως ανθόγαλα, γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα, οίνος ή αρωματισμένος οίνος όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (1).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του λικέρ είναι 15 %.

γ)

Για την παρασκευή του λικέρ επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ, καθώς και όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) της ίδιας οδηγίας.

Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα όμοιες με τις φυσικές κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) της ανωτέρω οδηγίας, για την παρασκευή των ακόλουθων λικέρ:

i)

λικέρ φρούτων:

βατόμουρων,

κερασιών/βύσσινων,

σμέουρων,

μούρων,

μύρτιλλων,

εσπεριδοειδών,

αγριοβατόμουρων,

καρπών αρκτικής βάτου,

ραγών οξυκόκκου,

καρπών βακινίου του είδους «άμπελος των ιδαίων»,

καρπών ιπποφαούς του ραμνοειδούς,

ανανάδων,

ii)

λικέρ φυτών:

μέντας,

γεντιανής,

ανίσου (γλυκάνισου)

αψινθίου (génépi),

φαρμακευτικών φυτών.

δ)

Οι ακόλουθοι σύνθετοι όροι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα, στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με καθιερωμένες μεθόδους παραγωγής:

prune-brandy,

orange-brandy,

apricot-brandy,

cherry-brandy,

solbaerrom, καλούμενο επίσης «ρούμι μαύρου φραγκοστάφυλου».

Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση των ανωτέρω λικέρ, ο σύνθετος όρος πρέπει να εμφαίνεται στην ετικέτα στην ίδια σειρά, με ομοιόμορφους χαρακτήρες της ίδιας γραμματοσειράς και του ίδιου χρώματος, και η επωνυμία «λικέρ» πρέπει να εμφαίνεται σε άμεση γειτνίαση με χαρακτήρες διαστάσεων όχι μικρότερων εκείνων που χρησιμοποιούνται για τους σύνθετους όρους. Εάν η αλκοόλη δεν προέρχεται από το αναφερόμενο αλκοολούχο ποτό, η προέλευσή της πρέπει να δηλώνεται στην ετικέτα στο ίδιο οπτικό πεδίο, όπως ο σύνθετος όρος και η επωνυμία «λικέρ», είτε με αναφορά στο είδος της γεωργικής αλκοόλης, είτε με την ένδειξη «γεωργική αλκοόλη», της οποίας προηγούνται πάντοτε οι όροι «παρασκευάζεται από.......» ή «παρασκευάζεται με χρήση.........».

33.   Crème de (ακολουθεί το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε)

α)

Το αλκοολούχο ποτό που είναι γνωστό ως Crème de (ακολουθούμενο από το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε), εξαιρουμένων των γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι λικέρ με ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 250 γραμμάρια ανά λίτρο, εκπεφρασμένη ως ιμβερτοσάκχαρο.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του crème de (ακολουθεί το όνομα του φρούτου ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε) είναι 15 %.

γ)

Για το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό εφαρμόζονται οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)

Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται από τον όρο «λικέρ».

34.   Crème de cassis

α)

Crème de cassis είναι το λικέρ από μαύρα φραγκοστάφυλα, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 400 γραμμάρια ανά λίτρο, εκφρασμένη σε ιμβερτοσάκχαρο.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του crème de cassis είναι 15 %.

γ)

Για το crème de cassis εφαρμόζονται οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)

Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται από τον όρο «λικέρ».

35.   Guignolet

α)

Guignolet είναι το λικέρ που λαμβάνεται από τη διαβροχή κερασιών/βύσσινων σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του guignolet είναι 15 %.

γ)

Για το guignolet ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)

Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται από τον όρο «λικέρ».

36.   Punch au rhum

α)

Punch au rhum είναι το λικέρ, στο οποίο η περιεχόμενη αλκοόλη προέρχεται αποκλειστικά από ρούμι.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του punch au rhum είναι 15 %.

γ)

Για το punch au rhum ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)

Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται από τον όρο «λικέρ».

37.   Sloe gin

α)

Sloe gin είναι το λικέρ που παράγεται με διαβροχή τσάπουρνων σε gin, ενδεχομένως με προσθήκη χυμού τσάπουρνων.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος sloe gin είναι 25 %.

γ)

Για την παρασκευή του sloe gin επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

δ)

Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται από τον όρο «λικέρ».

38.   Sambuca

α)

Το Sambuca είναι άχρωμο λικέρ, αρωματισμένο με άνισο:

i)

που περιέχει προϊόντα απόσταξης ανίσου (κοινώς γλυκάνισου) (Pimpinella anisum L.), αστεροειδούς ανίσου (Illicum verum L.) ή άλλων αρωματικών φυτών,

ii)

με ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 350 γραμμάρια ανά λίτρο, εκπεφρασμένη ως ιμβερτοσάκχαρο,

iii)

με περιεκτικότητα σε φυσική ανηθόλη τουλάχιστον 1 γραμμάριο ανά λίτρο και όχι μεγαλύτερη από 2 γραμμάρια ανά λίτρο.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του sambuca είναι 38 %.

γ)

Για το sambuca ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)

Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται από τον όρο «λικέρ».

39.   Maraschino, Marrasquino ή Maraskino

α)

Maraschino, Marrasquino ή maraskino είναι το άχρωμο λικέρ, του οποίου το άρωμα προέρχεται κυρίως από προϊόν απόσταξης κερασιών της ποικιλίας Marasca ή από το προϊόν που λαμβάνεται από τη διαβροχή του φρούτου αυτού ή μερών του σε αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και το οποίο έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 250 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοσακχάρο.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του maraschino, marrasquino ή maraskino είναι 24 %.

γ)

Για το maraschino, marrasquino ή maraskino ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)

Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται από τον όρο «λικέρ».

40.   Nocino

α)

Nocino είναι το λικέρ, που αποκτά το άρωμά του κυρίως με διαβροχή ή/και απόσταξη ολόκληρων περικάρπιων άγουρων καρυδιών (Juglans Regia L.) και έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα ίση με 100 γραμμάρια ανά λίτρο εκφρασμένη σε ιμβερτοσάκχαρο.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Nocino είναι 30 %.

γ)

Για το nocino ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στην κατηγορία 32 σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

δ)

Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται από τον όρο «λικέρ».

41.   Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat

α)

Λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή Advokat είναι το αλκοολούχο ποτό, αρωματισμένο ή μη, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, προϊόν απόσταξης ή/και απόσταγμα και του οποίου τα συστατικά είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκπεφρασμένη ως ιμβερτοσάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 140 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

β)

Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή advokat είναι 14 %.

γ)

Για την παρασκευή του λικέρ με βάση αυγά ή advocaat ή avocat ή Advokat επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές ή όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

42.   Λικέρ με αυγά

α)

Λικέρ με αυγά είναι το αλκοολούχο ποτό, αρωματισμένο ή μη, το οποίο λαμβάνεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, προϊόν απόσταξης ή/και απόσταγμα και του οποίου τα χαρακτηριστικά συστατικά είναι καλής ποιότητας κρόκος αυγού, λεύκωμα αυγού και ζάχαρη ή μέλι. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή μέλι πρέπει να είναι 150 γραμμάρια ανά λίτρο εκπεφρασμένη ως ιμβερτοσάκχαρο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού πρέπει να είναι 70 γραμμάρια ανά λίτρο τελικού προϊόντος.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του λικέρ με αυγά είναι 15 %.

γ)

Για την παρασκευή του λικέρ με αυγά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

43.   Mistrà

α)

Το mistrà είναι άχρωμο λικέρ το οποίο έχει αρωματισθεί με άνισο ή με φυσική ανηθόλη:

i)

με περιεκτικότητα σε ανηθόλη τουλάχιστον 1 γραμμάριο ανά λίτρο και όχι μεγαλύτερη από 2 γραμμάρια ανά λίτρο,

ii)

που ενδεχομένως περιέχει προϊόν απόσταξης αρωματικών φυτών,

iii)

χωρίς προσθήκη σακχάρων.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του mistrà είναι 40 % και ο μέγιστος 47 %.

γ)

Για την παρασκευή του mistrà επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

44.   Väkevä glögi ή spritglögg

α)

Το väkevä glögi ή spritglögg είναι το αλκοολούχο ποτό που παράγεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με φυσικές ή όμοιες με τις φυσικές αρωματικές ύλες καρυόφυλλου (γαρύφαλλου) ή/και κανέλας, με μία από τις εξής διεργασίες: διαβροχή ή/και απόσταξη, επαναπόσταξη της αλκοόλης παρουσία μερών των προαναφερόμενων φυτών, προσθήκη φυσικών ή όμοιων με τις φυσικές αρωματικών υλών καρυόφυλλου ή κανέλας, ή συνδυασμός των μεθόδων αυτών.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του väkevä glögi ή spritglögg είναι 15 %.

γ)

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και άλλα εκχυλίσματα αρωματικών φυτών, φυσικά ή όμοια με τα φυσικά, σύμφωνα με την οδηγία 88/388/ΕΟΚ, αλλά πρέπει να υπερισχύει το άρωμα των προαναφερομένων μπαχαρικών.

δ)

Η περιεκτικότητα σε οίνο ή προϊόντα οίνου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του τελικού προϊόντος.

45.   Berenburg ή Beerenburg

α)

Berenburg ή Beerenburg είναι το αλκοολούχο ποτό που:

i)

παράγεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης,

ii)

με διαβροχή φρούτων ή φυτών ή μερών φρούτων ή φυτών σε αυτή,

iii)

περιέχει προϊόν απόσταξης ριζών γεντιανής (Lutea gentiane L.), καρπών αρκεύθου (Juniperous communis L.) και φύλλων δάφνης (Laurus nobilis L.), ως ειδικό άρωμα,

iv)

έχει χρώμα ανοιχτό καστανό έως σκούρο καστανό,

v)

ενδεχομένως έχει υποστεί γλύκανση μέχρι περιεκτικότητας ίσης με 20 γραμμάρια ανά λίτρο κατ’ ανώτατο, εκπεφρασμένης ως ιμβερτοσάκχαρο.

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Berenburg ή Beerenburg είναι 30 %.

γ)

Για την παρασκευή του Berenburg ή Beerenburg επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

46.   Νέκταρ μελιού ή υδρομελιού

α)

Το νέκταρ μελιού ή υδρομελιού είναι το αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται με αρωμάτιση μείγματος από ζυμωθέν γλεύκος μελιού και προϊόν απόσταξης μελιού ή/και αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον 30 % ζυμωθέν γλεύκος μελιού (σε όγκο).

β)

Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του νέκταρος μελιού ή υδρομελιού είναι 22 %.

γ)

Για την παρασκευή νέκταρος μελιού ή υδρομελιού επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

δ)

Το νέκταρ μελιού ή υδρομελιού επιτρέπεται να γλυκαίνεται μόνο με μέλι.

Άλλα αλκοολούχα ποτά

1.

Το Rum-Verschnitt παράγεται στη Γερμανία με ανάμειξη αλκοόλης με ρούμι. Ποσοστό τουλάχιστον 5 % της αλκοόλης που περιέχεται στο τελικό προϊόν πρέπει να προέρχεται από το ρούμι. Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του Rum-Verschnitt είναι 37,5 %. Όσον αφορά την επισήμανση και την παρουσίαση του προϊόντος Rum-Verschnitt, ο όρος Verschnitt πρέπει να εμφαίνεται στην περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση με χαρακτήρες γραμματοσειράς, μεγέθους και χρώματος ίδιων με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη λέξη «Rum», στην ίδια γραμμή με αυτή και, στις φιάλες, στην εμπρόσθια ετικέτα. Σε περίπτωση πώλησης του προϊόντος εκτός της γερμανικής αγοράς, πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η αλκοολική του σύνθεση.

2.

Το Slivovice παρασκευάζεται στην Τσεχική Δημοκρατία με προσθήκη σε προϊόν απόσταξης δαμάσκηνων, πριν από την τελική απόσταξη, αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης σε μέγιστη αναλογία 30 % κατ’ όγκο. Το προϊόν αυτό πρέπει να περιγράφεται ως «οινοπνευματώδες ποτό», αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης και η ονομασία slivovice στο ίδιο οπτικό πεδίο στην εμπρόσθια ετικέτα. Εάν το εν λόγω τσεχικό slivovice διατίθεται στην αγορά της Κοινότητας, πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η αλκοολική του σύνθεση. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της χρήσης της ονομασίας slivovice για τα αποστάγματα φρούτων σύμφωνα με την κατηγορία 9.


(1)  ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2005.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κατηγορία προϊόντων

Γεωγραφική ένδειξη

Χώρα καταγωγής (η ακριβής γεωγραφική καταγωγή περιγράφεται στον τεχνικό φάκελο)

1.

Ρούμι

 

 

 

Rhum de la Martinique

Γαλλία

 

Rhum de la Guadeloupe

Γαλλία

 

Rhum de la Réunion

Γαλλία

 

Rhum de la Guyane

Γαλλία

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Γαλλία

 

Rhum des Antilles françaises

Γαλλία

 

Rhum des départements français d'outre-mer

Γαλλία

 

Ron de Málaga

Ισπανία

 

Ron de Granada

Ισπανία

 

Rum da Madeira

Πορτογαλία

2.

Whisky/Whiskey

 

 

 

Scotch Whisky

Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Ιρλανδία

 

Whisky español

Ισπανία

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Γαλλία

 

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Γαλλία

3.

Αλκοολούχο ποτό σιτηρών

 

 

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

 

Korn/Kornbrand

Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο (γερμανόφωνη κοινότητα)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Γερμανία

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Γερμανία

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Γερμανία

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Γερμανία

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Γερμανία

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Γερμανία

 

Samanė

Λιθουανία

4.

Απόσταγμα οίνου

 

 

 

Eau-de-vie de Cognac

Γαλλία

 

Eau-de-vie des Charentes

Γαλλία

 

Eau-de-vie de Jura

Γαλλία

 

Cognac

Γαλλία

 

(Η ονομασία «Cognac» μπορεί να συμπληρώνεται με τους ακόλουθους όρους:

 

 

Fine

Γαλλία

 

Grande Fine Champagne

Γαλλία

 

Grande Champagne

Γαλλία

 

Petite Fine Champagne

Γαλλία

 

Petite Champagne

Γαλλία

 

Fine Champagne

Γαλλία

 

Borderies

Γαλλία

 

Fins Bois

Γαλλία

 

Bons Bois)

Γαλλία

 

Fine Bordeaux

Γαλλία

 

Fine de Bourgogne

Γαλλία

 

Armagnac

Γαλλία

 

Bas-Armagnac

Γαλλία

 

Haut-Armagnac

Γαλλία

 

Armagnac-Ténarèze

Γαλλία

 

Blanche Armagnac

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Γαλλία

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Γαλλία

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Γαλλία

 

Aguardente de Vinho Douro

Πορτογαλία

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Πορτογαλία

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Πορτογαλία

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Πορτογαλία

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Πορτογαλία

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Πορτογαλία

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Βουλγαρία

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Βουλγαρία

 

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Βουλγαρία

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Βουλγαρία

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

Βουλγαρία

 

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Βουλγαρία

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja

Βουλγαρία

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Βουλγαρία

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Βουλγαρία

 

Vinars Târnave

Ρουμανία

 

Vinars Vaslui

Ρουμανία

 

Vinars Murfatlar

Ρουμανία

 

Vinars Vrancea

Ρουμανία

 

Vinars Segarcea

Ρουμανία

5.

Brandy/Weinbrand

 

 

 

Brandy de Jerez

Ισπανία

 

Brandy del Penedés

Ισπανία

 

Brandy italiano

Ιταλία

 

Brandy Αττικής

Ελλάδα

 

Brandy Πελοποννήσου

Ελλάδα

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας

Ελλάδα

 

Deutscher Weinbrand

Γερμανία

 

Wachauer Weinbrand

Αυστρία

 

Weinbrand Dürnstein

Αυστρία

 

Pfälzer Weinbrand

Γερμανία

 

Karpatské brandy špeciál

Σλοβακία

 

Brandy français/Brandy de France

Γαλλία

6.

Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής

 

 

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Γαλλία

 

Marc d'Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Γαλλία

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Γαλλία

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Γαλλία

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Γαλλία

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Γαλλία

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Γαλλία

 

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Γαλλία

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Γαλλία

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Γαλλία

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Γαλλία

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Γαλλία

 

Marc de Lorraine

Γαλλία

 

Marc d'Auvergne

Γαλλία

 

Marc du Jura

Γαλλία

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Πορτογαλία

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Πορτογαλία

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Πορτογαλία

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Πορτογαλία

 

Orujo de Galicia

Ισπανία

 

Grappa

Ιταλία

 

Grappa di Barolo

Ιταλία

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Ιταλία

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Ιταλία

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Ιταλία

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Ιταλία

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Ιταλία

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia

Ιταλία

 

Grappa di Marsala

Ιταλία

 

Τσικουδιά

Ελλάδα

 

Τσικουδιά Κρήτης

Ελλάδα

 

Τσίπουρο

Ελλάδα

 

Τσίπουρο Μακεδονίας

Ελλάδα

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας

Ελλάδα

 

Τσίπουρο Τυρνάβου

Ελλάδα

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Κύπρος

 

Törkölypálinka

Ουγγαρία

9.

Απόσταγμα φρούτων

 

 

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Γερμανία

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Γερμανία

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Γερμανία

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Γερμανία

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Γερμανία

 

Fränkisches Kirschwasser

Γερμανία

 

Fränkischer Obstler

Γερμανία

 

Mirabelle de Lorraine

Γαλλία

 

Kirsch d'Alsace

Γαλλία

 

Quetsch d'Alsace

Γαλλία

 

Framboise d'Alsace

Γαλλία

 

Mirabelle d'Alsace

Γαλλία

 

Kirsch de Fougerolles

Γαλλία

 

Williams d'Orléans

Γαλλία

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Ιταλία

 

Sliwovitz del Veneto

Ιταλία

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Ιταλία

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Ιταλία

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Ιταλία

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Ιταλία

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Ιταλία

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Ιταλία

 

Medronho do Algarve

Πορτογαλία

 

Medronho do Buçaco

Πορτογαλία

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Ιταλία

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Ιταλία

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Ιταλία

 

Aguardente de pêra da Lousa

Πορτογαλία

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

 

Wachauer Marillenbrand

Αυστρία

 

Szatmári Szilvapálinka

Ουγγαρία

 

Kecskeméti Barackpálinka

Ουγγαρία

 

Békési Szilvapálinka

Ουγγαρία

 

Szabolcsi Almapálinka

Ουγγαρία

 

Gönci Barackpálinka

Ουγγαρία

 

Pálinka

Ουγγαρία

Αυστρία [για αποστάγματα βερίκοκου που παράγονται μόνο στα ομόσπονδα κράτη (Länder): Niederösterreich, Burgenland, Steiermark,/Wien]

 

Bošácka slivovica

Σλοβακία

 

Brinjevec

Σλοβενία

 

Dolenjski sadjevec

Σλοβενία

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Βουλγαρία

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Βουλγαρία

 

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Βουλγαρία

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Βουλγαρία

 

Pălincă

Ρουμανία

 

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Ρουμανία

 

Ţuică de Valea Milcovului

Ρουμανία

 

Ţuică de Buzău

Ρουμανία

 

Ţuică de Argeş

Ρουμανία

 

Ţuică de Zalău

Ρουμανία

 

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

Ρουμανία

 

Horincă de Maramureş

Ρουμανία

 

Horincă de Cămârzana

Ρουμανία

 

Horincă de Seini

Ρουμανία

 

Horincă de Chioar

Ρουμανία

 

Horincă de Lăpuş

Ρουμανία

 

Turţ de Oaş

Ρουμανία

 

Turţ de Maramureş

Ρουμανία

10.

Απόσταγμα μηλίτη και απόσταγμα απίτη

 

 

 

Calvados

Γαλλία

 

Calvados Pays d'Auge

Γαλλία

 

Calvados Domfrontais

Γαλλία

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Γαλλία

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Γαλλία

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Γαλλία

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Γαλλία

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

Γαλλία

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Ισπανία

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

Γαλλία

15.

Βότκα

 

 

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Σουηδία

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Φινλανδία

 

Polska Wódka/Polish Vodka

Πολωνία

 

Laugarício vodka

Σλοβακία

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Λιθουανία

 

Βότκα με βότανα, από την Βόρεια Ποντλασία, αρωματισμένη με εκχύλισμα ιεροχλόης/Wσdka ziołowa z Niziny Ρσłnocnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Πολωνία

 

Latvijas Dzidrais

Λεττονία

 

Rīgas Degvīns

Λεττονία

 

Estonian vodka

Εσθονία

17.

Geist

 

 

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Γερμανία

18.

Γεντιανή

 

 

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Γερμανία

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Ιταλία

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Ιταλία

19.

Αλκοολούχα ποτά αρωματισμένα με άρκευθο

 

 

 

Genièvre/Jenever/Genever

Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Γαλλία [Διαμερίσματα Nord (59) και Pas-de-Calais (62)], Γερμανία (γερμανικά ομόσπονδα κράτη Nordrhein-Westfalen και Niedersachsen)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Γαλλία [Διαμερίσματα Nord (59) και Pas-de-Calais (62)]

 

Jonge jenever, jonge genever

Βέλγιο, Κάτω Χώρες

 

Oude jenever, oude genever

Βέλγιο, Κάτω Χώρες

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Βέλγιο (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Βέλγιο (Balegem)

 

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Βέλγιο (Oost-Vlaanderen)

 

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Βέλγιο (Région wallonne)

 

Genièvre Flandres Artois

Γαλλία [Διαμερίσματα Nord (59) και Pas-de-Calais (62)]

 

Ostfriesischer Korngenever

Γερμανία

 

Steinhäger

Γερμανία

 

Plymouth Gin

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Gin de Mahón

Ισπανία

 

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Λιθουανία

 

Spišská borovička

Σλοβακία

 

Slovenská borovička Juniperus

Σλοβακία

 

Slovenská borovička

Σλοβακία

 

Inovecká borovička

Σλοβακία

 

Liptovská borovička

Σλοβακία

24.

Akvavit/aquavit

 

 

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Δανία

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Σουηδία

25.

Αλκοολούχα ποτά με άνισο

 

 

 

Anís español

Ισπανία

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Ισπανία

 

Hierbas de Mallorca

Ισπανία

 

Hierbas Ibicencas

Ισπανία

 

Évora anisada

Πορτογαλία

 

Cazalla

Ισπανία

 

Chinchón

Ισπανία

 

Ojén

Ισπανία

 

Rute

Ισπανία

 

Janeževec

Σλοβενία

29.

Αποσταγμένο Anis

 

 

 

Ούζο

Κύπρος, Ελλάδα

 

Ούζο Μυτιλήνης

Ελλάδα

 

Ούζο Πλωμαρίου

Ελλάδα

 

Ούζο Καλαμάτας

Ελλάδα

 

Ούζο Θράκης

Ελλάδα

 

Ούζο Μακεδονίας

Ελλάδα

30.

Πικρά αλκοολούχα ποτά/bitter

 

 

 

Demänovka bylinná horká

Σλοβακία

 

Rheinberger Kräuter

Γερμανία

 

Trejos devynerios

Λιθουανία

 

Slovenska travarica

Σλοβενία

32.

Λικέρ (ηδύποτο)

 

 

 

Berliner Kümmel

Γερμανία

 

Hamburger Kümmel

Γερμανία

 

Münchener Kümmel

Γερμανία

 

Chiemseer Klosterlikör

Γερμανία

 

Bayerischer Kräuterlikör

Γερμανία

 

Irish Cream

Ιρλανδία

 

Palo de Mallorca

Ισπανία

 

Ginjinha portuguesa

Πορτογαλία

 

Licor de Singeverga

Πορτογαλία

 

Mirto di Sardegna

Ιταλία

 

Liquore di limone di Sorrento

Ιταλία

 

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Ιταλία

 

Genepì del Piemonte

Ιταλία

 

Genepì della Valle d'Aosta

Ιταλία

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Γερμανία

 

Ettaler Klosterlikör

Γερμανία

 

Ratafia de Champagne

Γαλλία

 

Ratafia catalana

Ισπανία

 

Anis português

Πορτογαλία

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/

Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Φινλανδία

 

Grossglockner Alpenbitter

Αυστρία

 

Mariazeller Magenlikör

Αυστρία

 

Mariazeller Jagasaftl

Αυστρία

 

Puchheimer Bitter

Αυστρία

 

Steinfelder Magenbitter

Αυστρία

 

Wachauer Marillenlikör

Αυστρία

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Αυστρία

 

Hüttentee

Γερμανία

 

Allažu Kimelis

Λεττονία

 

Čepkelių

Λιθουανία

 

Demänovka Bylinný Likér

Σλοβακία

 

Polish Cherry

Πολωνία

 

Karlovarská Hořká

Τσεχική Δημοκρατία

 

Pelinkovec

Σλοβενία

 

Blutwurz

Γερμανία

 

Cantueso Alicantino

Ισπανία

 

Licor café de Galicia

Ισπανία

 

Licor de hierbas de Galicia

Ισπανία

 

Génépi des Alpe

Γαλλία, Ιταλία

 

Μαστίχα Χίοs

Ελλάδα

 

Κίτρο Νάξου

Ελλάδα

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας

Ελλάδα

 

Τεντούρα

Ελλάδα

 

Poncha da Madeira

Πορτογαλία

34.

Crème de cassis

 

 

 

Cassis de Bourgogne

Γαλλία

 

Cassis de Dijon

Γαλλία

 

Cassis de Saintonge

Γαλλία

 

Cassis du Dauphiné

Γαλλία

 

Cassis de Beaufort

Λουξεμβούργο

40.

Nocino

 

 

 

Nocino di Modena

Ιταλία

 

Orehovec

Σλοβενία

Άλλα αλκοολούχα ποτά

 

Pommeau de Bretagne

Γαλλία

 

Pommeau du Maine

Γαλλία

 

Pommeau de Normandie

Γαλλία

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Σουηδία

 

Pacharán navarro

Ισπανία

 

Pacharán

Ισπανία

 

Inländerrum

Αυστρία

 

Bärwurz

Γερμανία

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Ισπανία

 

Aperitivo Café de Alcoy

Ισπανία

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Ισπανία

 

Königsberger Bärenfang

Γερμανία

 

Ostpreußischer Bärenfang

Γερμανία

 

Ronmiel

Ισπανία

 

Ronmiel de Canarias

Ισπανία

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Γαλλία [Διαμερίσματα Nord (59) και Pas-de-Calais (62], Γερμανία (γερμανικά ομόσπονδα κράτη Nordrhein-Westfalen και Niedersachsen)

 

Domači rum

Σλοβενία

 

Irish Poteen/Irish Póitín

Ιρλανδία

 

Trauktine

Λιθουανία

 

Trauktine Palanga

Λιθουανία

 

Trauktine Dainava

Λιθουανία


(1)  Η γεωγραφική ένδειξη Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky καλύπτει τα whisky/whiskey που παράγονται στην Ιρλανδία και στην Βόρειο Ιρλανδία.