ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
27 Νοεμβρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1377/2007, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2005 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1378/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των παραρτημάτων IA, IB, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας ( 1 )

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1380/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την έγκριση της ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (Natugrain Wheat TS) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

21

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1381/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2133/2001 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και των ανωτάτων δασμολογικών ορίων του τομέα των σιτηρών όσον αφορά αύξηση στις δασμολογικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο ποσοστώσεων από την Κοινότητα για τα παρασκευάσματα τροφών για ψάρια των Φερόων Νήσων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex23099010, ex23099031 και ex23099041

24

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για καθορισμό των εκτελεστικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγών χοιρινού κρέατος

28

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Τουρκίας

34

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ

40

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών

47

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1377/2007

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2005 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 60 και 301,

την κοινή θέση 2007/654/ΚΕΠΠΑ της 9ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2005/440/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (1),

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005 (2) του Συμβουλίου επέβαλε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό («ΛΔΚ») σύμφωνα με την κοινή θέση 2005/440/ΚΕΠΠΑ, καθώς και με το ψήφισμα 1596 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και τα μεταγενέστερα σχετικά ψηφίσματα.

(2)

Με το ψήφισμα 1771 (2007) της 10ης Αυγούστου 2007, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι τα περιοριστικά μέτρα ως προς την τεχνική βοήθεια δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στην παροχή της σχετικής τεχνικής βοήθειας, σε περίπτωση εκ των προτέρων κοινοποίησης στην επιτροπή που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 8 του ψηφίσματος 1533 (2004) και έγκρισης από την κυβέρνηση της ΛΔΚ, όταν η βοήθεια αυτή προορίζεται αποκλειστικά για τη στήριξη των στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων της ΛΔΚ οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία ενοποίησής τους στις επαρχίες του Βόρειου και Νότιου Κivou και στην περιοχή Ituri. Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005.

(3)

Επίσης, είναι σκόπιμο να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005 στις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώθηκαν στην πρακτική των κυρώσεων που αφορούν τον προσδιορισμό των αρμοδίων αρχών, την ευθύνη για τις κυρώσεις και τη δικαιοδοσία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 3

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσία, όπως αυτές καθορίζονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα, μπορούν να επιτρέπουν την παροχή:

α)

τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας σχετικής με οπλισμό και συναφές υλικό που προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ («MONUC») ή για τη χρήση τους από αυτή·

β)

τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας σχετικής με οπλισμό και συναφές υλικό που προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη στρατιωτικών και αστυνομικών μονάδων της ΛΔΚ, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω μονάδες:

i)

έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ενοποίησής τους, ή

ii)

ενεργούν υπό τις διαταγές του αντιστοίχου επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων ή της εθνικής αστυνομίας της ΛΔΚ, ή

ii)

βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησής τους, στο έδαφος της ΛΔΚ εκτός των επαρχιών του Βόρειου και Νότιου Κivou και της περιοχής Ιturi·

γ)

τεχνικής βοήθειας που συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση της ΛΔΚ και προορίζεται αποκλειστικά για τη στήριξη των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων της ΛΔΚ που βρίσκονται στη διαδικασία της ενοποίησής τους στις επαρχίες του Βορείου και Νότιου Κivou και στην περιοχή Ιturi, όταν η παροχή αυτής της βοήθειας ή των υπηρεσιών έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην επιτροπή κυρώσεων· και

δ)

τεχνικής, χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας που συνδέεται με μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση, όταν η παροχή αυτής της βοήθειας ή των υπηρεσιών έχει κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην επιτροπή κυρώσεων.

2.   Δεν χορηγείται καμία άδεια για δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.»

2.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

α)

«Άρθρο 2a

Η απαγόρευση του άρθρου 2β δεν καθιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνα τα οικεία φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς, εφόσον δεν γνώριζαν, και δεν είχαν εύλογο λόγο να υποπτευθούν, ότι οι ενέργειές τους συνιστούν παράβαση αυτής της απαγόρευσης.»

β)

«Άρθρο 6α

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση.»

3.

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στο έδαφος της Κοινότητας, περιλαμβανομένου του εναέριου χώρου·

β)

σε κάθε αεροσκάφος ή σκάφος που τελεί υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Κοινότητας που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους·

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κοινότητας, στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής.»

4.

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  ΕΕ L 264 της 10.10.2007, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 152 της 15.6.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δικτυακοί τόποι όπου προσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 6α και διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

(να συμπληρωθεί από τα κράτη μέλη)

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.government.bg

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ΙΣΠΑΝΙΑ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

http://www.minbuza.nl/sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.min-nestrangeiros.pt

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.foreign.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Διεύθυνση για κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/ Brussel (Belgium)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: relex-sanctions@ec.europa.eu

Τηλ.: (32 2) 29 91176/55585

Φαξ: (32 2) 299 0873»


27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1378/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1379/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση των παραρτημάτων IA, IB, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη η τεχνική πρόοδος και οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (1), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία της όγδοης διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, 27 Νοεμβρίου-1η Δεκεμβρίου 2006, καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση των παραρτημάτων IA, IB, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. Οι τροποποιήσεις αφορούν την αντικατάσταση των «kg» και «λίτρων» από «τόνους (Mg)» και «m3» στη θέση 5 του εγγράφου κοινοποίησης στο παράρτημα IA, στις θέσεις 5 και 18 του εγγράφου μεταφοράς στο παράρτημα IB και στις θέσεις 3 και 14 των πληροφοριών αποστολής στο παράρτημα VII, την ενσωμάτωση νέας θέσης 17 του εγγράφου μεταφοράς, τροποποίηση της υποσημείωσης 1 του εγγράφου μεταφοράς και αναφορές στις κατευθυντήριες γραμμές περιβαλλοντικώς ορθής διαχείρισης στα στοιχεία I.4-9 του παραρτήματος VIII. Για λόγους σαφήνειας, τα παραρτήματα αυτά πρέπει να αντικατασταθούν.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 12/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα IA, IB, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίστανται από το κείμενο των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα IA του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

Έγγραφο κοινοποίησης για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα IB του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IB

Έγγραφο μεταφοράς για διασυνοριακές διακινήσεις/μεταφορές αποβλήτων

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 4

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 49)

I.   Κατευθυντήριες γραμμές που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης της Βασιλείας:

1.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των βιοϊατρικών και ιατροφαρμακευτικών αποβλήτων (Υ1· Y3) (1)

2.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων από μπαταρίες μολύβδου-οξέος (1)

3.

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση της πλήρους και μερικής διάλυσης πλοίων (1)

4.

Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση/ποιοτική αποκατάσταση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (R4) (2)

5.

Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) (3)

6.

Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από πολυχλωριοδιφαινύλια (PCB), πολυχλωριοτριφαινύλια (PCT) ή πολυβρωμιοδιφαινύλια (PBB) (3)

7.

Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από τα φυτοφάρμακα αλδρίνη, Chlordane, διελδρίνη, ενδρίνη, Heptachlor, εξαχλωροβενζόλιο (HCB), Mirex ή Toxaphene ή με HCB ως βιομηχανική χημική ουσία (3)

8.

Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις (4 χλωροφαινυλ)αιθάνιο (DDT) (3)

9.

Γενικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων τα οποία περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες (PCDD), πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια (PCDF), εξαχλωροβενζόλιο (HCB) ή πολυχλωριοδιφαινύλια (PCBs) (3), ακούσια παραγόμενα

II.   Κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν από τον ΟΟΣΑ:

Τεχνικές κατευθύνσεις για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση συγκεκριμένων ροών αποβλήτων:

Μεταχειρισμένοι και προς διάλυση προσωπικοί υπολογιστές (4).

III.   Κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ):

Κατευθυντήριες γραμμές για την ανακύκλωση πλοίων (5).

IV.   Κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ):

Ασφάλεια και υγεία κατά τη διάλυση πλοίων: κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες του ASEAN και την Τουρκία (6).


(1)  Υιοθετήθηκαν από την 6η συνδιάσκεψη των μερών της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, 9-13 Δεκεμβρίου 2002.

(2)  Εγκρίθηκαν από την 7η συνάντηση της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, στις 25-29 Οκτωβρίου 2004.

(3)  Εγκρίθηκαν από την 8η συνάντηση της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών μετακινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους, στις 27 Νοεμβρίου-1η Δεκεμβρίου 2006.

(4)  Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ τον Φεβρουάριο 2003 (έγγραφο ΕΝV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Ψήφισμα Α.962 που υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση ΙΜΟ κατά την 23η της τακτική σύνοδο, 24 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2003.

(6)  Εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΕ κατά την 289η σύνοδό του, 11-26 Μαρτίου 2004.»


27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1380/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

σχετικά με την έγκριση της ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (Natugrain Wheat TS) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για την έγκριση του παρασκευάσματος που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση μιας νέας χρήσης του παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (Natugrain Wheat TS) που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 109.713), ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τις γαλοπούλες προς πάχυνση. Το εν λόγω παρασκεύασμα ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση του παρασκευάσματος ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 109.713) είχε επιτραπεί προσωρινά για τα κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1458/2005 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2005, για τις μόνιμες και προσωρινές εγκρίσεις ορισμένων πρόσθετων υλών ζωοτροφών και για την προσωρινή έγκριση νέων χρήσεων ορισμένων πρόσθετων υλών που έχουν ήδη εγκριθεί για χρήση στις ζωοτροφές (2).

(5)

Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση έγκρισης για γαλοπούλες προς πάχυνση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε, στη γνωμοδότηση της 18ης Απριλίου 2007, στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (Natugrain Wheat TS) που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 109.713) δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον (3). Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω παρασκεύασμα δεν παρουσιάζει κανέναν άλλο κίνδυνο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, θα συνεπαγόταν άρνηση της έγκρισης. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος δεν έχει επιπτώσεις σε αυτή την πρόσθετη κατηγορία ζώων. Η Αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Στην ίδια γνωμοδότηση εξετάζεται η έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών που υπέβαλε το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, το οποίο ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 233 της 9.9.2005, σ. 3.

(3)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του παρασκευάσματος ενζύμων Natugrain Wheat TS (ενδο-1,4-β-ξυλανάση) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για γαλοπούλες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Εκδόθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2007. The EFSA Journal (2007) 474, 1-11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Όνομα του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδα δραστικότητας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: Βελτιωτικά της πεπτικότητας

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης

Παρασκεύασμα ενδο-1,3-β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 109.713) με ελάχιστη δραστικότητα:

Στερεά μορφή: 5 600 TXU (1)/g

Υγρή μορφή: 5 600 TXU/ml

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας

Παρασκεύασμα ενδο-1,3-β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Μέθοδοι ανάλυσης  (2)

Μέθοδος μέτρησης του ιξώδους με βάση τη μείωση του ιξώδους που οφείλεται στη δράση της ενδo-1,4-β-ξυλανάσης από υπόστρωμα που περιέχει ξυλάνη (αραβινοξυλάνη σιταριού) σε pH 3,5 και 55 °C.

Γαλοπούλες προς πάχυνση

560 TXU

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

Γαλοπούλες προς πάχυνση: 560-840 TXU

Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως β-γλυκάνες και αραβινοξυλάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από 40 % σιτάρι.

17 Δεκεμβρίου 2017


(1)  1 TXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 5 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αραβινοξυλάνη σιταριού ανά λεπτό σε pH 3,5 και 55 °C.

(2)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1381/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2133/2001 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων και των ανωτάτων δασμολογικών ορίων του τομέα των σιτηρών όσον αφορά αύξηση στις δασμολογικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο ποσοστώσεων από την Κοινότητα για τα παρασκευάσματα τροφών για ψάρια των Φερόων Νήσων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 και ex 2309 90 41

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης (1),

την απόφαση 97/126/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1996, για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Νήσων Φερόε, αφετέρου (2).

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (3), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 1/2005 της μεικτής επιτροπής ΕΚ/Δανίας-Φερόων Νήσων (4) για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Φερόων Νήσων, αφετέρου (5) (στο εξής καλούμενη «η συμφωνία»), εγκρίθηκε βάσει της απόφασης 97/126/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.

(2)

Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 13 Ιουνίου 2007 σχετικά με τη θέση της Κοινότητας όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της συμφωνίας.

(3)

Η απόφαση αριθ. 1/2007 της μεικτής επιτροπής ΕΚ/Δανίας-Φερόων Νήσων (6) για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συμφωνίας, τροποποιεί συγκεκριμένα την ετήσια δασμολογική ποσόστωση στο πλαίσιο της ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.0689.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 σημείο 1 του πρωτοκόλλου 4 της συμφωνίας, όπως τροποποιήθηκε βάσει της απόφασης αριθ. 1/2007 της μεικτής επιτροπής ΕΚ/Δανίας-Φερόων Νήσων, όσον αφορά τη δασμολογική ποσόστωση που ανοίγεται για ιχθυοτροφές που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 και ex 2309 90 41, οι αρχές των Φερόων Νήσων πιστοποιούν ότι οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.

(5)

Το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 1/2007 της μεικτής επιτροπής ΕΚ/Δανίας-Φερόων Νήσων προβλέπει ότι η αύξηση του όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης για το ημερολογιακό έτος 2007 υπολογίζεται κατά χρονική αναλογία (pro rata temporis), από την 1η Δεκεμβρίου 2007. Συνεπώς, η αύξηση του όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης για το ημερολογιακό έτος 2007 πρέπει να καθοριστεί στους 833 τόνους.

(6)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2133/2001 της Επιτροπής (7) πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2133/2001 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 2 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων με αύξοντα αριθμό 09.0689 τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με προσκόμιση:

α)

απόδειξης της καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 16 του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των Νήσων Φερόε, αφετέρου, για τον ορισμό της έννοιας “καταγόμενα προϊόντα” ή “προϊόντα καταγωγής” και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, και

β)

δήλωσης σε ένα από τα κείμενα του παραρτήματος V, η οποία επιβεβαιώνεται από την ακόλουθη αρχή των Φερόων Νήσων:

Heilsufrøðiliga starvsstovan/Υπηρεσία αρμόδια για τα τρόφιμα και για κτηνιατρικά και περιβαλλοντικά θέματα

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕ

Τηλ. 00 298 35 64 00

Φαξ 00 298 35 64 01

Αριθμός τηλεφώνου εξυπηρέτησης: 00 298 55 64 03 (απαντά έως τις 23:00)

Ηλεκτρονική διεύθυνση: HFS@HFS.FO

Δικτυακός τόπος: www.hfs.fo».

2.

Το κείμενο στο παράρτημα II που αφορά τον αύξοντα αριθμό 09.0689 αντικαθίσταται από το κείμενο στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

3.

Το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα V.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, η δασμολογική ποσόστωση για το ημερολογιακό έτος 2007 θα είναι 10 833 τόνοι.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 151 της 30.6.1968, σ. 16. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 (ΕΕ L 161 της 30.4.2004, σ. 97).

(2)  ΕΕ L 53 της 22.2.1997, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 735/2007 (ΕΕ L 169 της 29.6.2007, σ. 6).

(4)  ΕΕ L 110 της 24.4.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 53 της 22.2.1997, σ. 2.

(6)  ΕΕ L 275 της 19.10.2007, σ. 32.

(7)  ΕΕ L 287 της 31.10.2001, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 880/2007 (ΕΕ L 194 της 26.7.2007, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Δασμολογική ποσόστωση

(σε τόνους)

Δασμός

Καταγωγή

«09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Ιχθυοτροφές

20 000

0

Νήσοι Φερόε


(1)  Οι ιχθυοτροφές που διέπονται από το προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών δεν επιτρέπεται να περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΦΕΡΟΩΝ ΝΗΣΩΝ

στα βουλγάρικα

:

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

στα ισπανικά

:

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

στα τσεχικά

:

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

στα δανικά

:

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

στα γερμανικά

:

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

στα εσθονικά

:

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

στα ελληνικά

:

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

στα αγγλικά

:

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

στα γαλλικά

:

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

στα ιταλικά

:

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

στα λεττονικά

:

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

στα λιθουανικά

:

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

στα ουγγρρικά

:

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

στα μαλτέζικα

:

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

στα ολλανδικά

:

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

στα πολωνικά

:

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

στα πορτογαλικά

:

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

στα ρουμάνικα

:

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

στα σλοβακικά

:

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

στα σλοβενικά

:

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

στα φινλανδικά

:

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

στα σουηδικά

:

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” »


27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1382/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για καθορισμό των εκτελεστικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγών χοιρινού κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρινού κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1994, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι καθώς και τα πίτουρα και εν γένει και άλλα υπολείμματα (2), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2006, ο οποίος προβλέπει τις εκτελεστικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής για το χοιρινό κρέας (3) υπέστη ουσιαστική τροποποίηση και χρειάζονται και νέες τροποποιήσεις. Πρέπει συνεπώς να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006 και να αντικατασταθεί με έναν νέο κανονισμό.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 άνοιξε από την 1η Ιανουαρίου 1994 νέες ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα του τομέα του χοιρινού κρέατος. Δεν έχει καθοριστεί η διάρκεια ισχύος αυτών των ποσοστώσεων.

(3)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω αδειών εισαγωγής. Γι' αυτό είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι κανόνες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στις άδειες.

(4)

Ισχύουν πάντως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με το σύστημα αδειών εισαγωγής (5), εκτός εάν προβλέπει κάτι διαφορετικό ο παρών κανονισμός.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να υποδιαιρεθεί σε πολλές υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης που διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των αδειών μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(6)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του χοιρινού κρέατος, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(7)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσόν της εγγύησης για τις άδειες εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρινού κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ο παρών κανονισμός προβλέπει τους κανόνες διαχείρισης της δασμολογικής ποσόστωσης για την εισαγωγή νωπών, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένων προϊόντων χοιρινού κρέατος που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 0203 19 13 και 0203 29 15, η οποία άνοιξε με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94.

2.   Η δασμολογική ποσόστωση είναι ετήσιας διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

3.   Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγεται στην ποσόστωση η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, ο εφαρμοστέος δασμός καθώς και ο αντίστοιχος αύξων αριθμός καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης για κάθε αύξοντα αριθμό κατανέμεται σε τέσσερεις υποπεριόδους ως εξής:

α)

25 % από 1ης Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου,

β)

25 % από 1ης Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου,

γ)

25 % από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου,

δ)

25 % από 1ης Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 οι αιτούντες άδεια εισαγωγής πρέπει να υποβάλουν βεβαιώσεις, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη ετήσια περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες προβλέπονται από το εν λόγω άρθρο 5 τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75.

2.   Στην αιτήση έκδοσης άδειας πρέπει να αναφέρεται μόνον ένας από τους αύξοντες αριθμούς που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφονται, αντιστοίχως όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή των εμπορευμάτων στις θέσεις 16 και 15 των αιτήσεων έκδοσης άδειας και της άδειας.

Η αίτηση έκδοσης άδειας πρέπει να αφορά τουλάχιστον 20 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 20 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποπεριόδου.

3.   Η αίτηση έκδοσης άδειας και η άδεια περιλαμβάνουν:

α)

στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής·

β)

στη θέση 20 μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Α.

Η άδεια περιλαμβάνει, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος B.

Άρθρο 5

1.   Η αίτηση άδειας μπορεί να υποβληθεί μόνον κατά το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Η αίτηση έκδοσης άδειας συνοδεύεται από σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 κάθε αιτών δύναται να υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις έκδοσης άδειας εισαγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται σε ένα μόνο αύξοντα αριθμό, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι καταγωγής διαφορετικών χωρών. Οι αιτήσεις, καθεμία από τις οποίες αφορά μία μόνον χώρα καταγωγής, υποβάλλονται συγχρόνως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Θεωρούνται ως μία αίτηση ως προς το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες σε χιλιόγραμμα που έχουν ζητηθεί για κάθε ομάδα.

5.   Οι άδειες εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

6.   Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού για τις οποίες εκδόθηκαν άδειες.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου για κάθε αύξοντα αριθμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες τις οποίες αφορούν οι άδειες εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 η διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις άδειες περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Καταργείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό εκλαμβάνονται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό όπως προκύπτει και από τον πίνακα αντιστοιχίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 91 της 8.4.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2198/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 221 της 19.9.1995, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 288 της 19.10.2006, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1940/2006 (ΕΕ L 407 της 30.12.2006, σ. 153, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 44 της 15.2.2007, σ. 77).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Εφαρμοστέος δασμός

Ποσότητες σε τόνους

(βάρος του προϊόντος)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β):

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 1382/2007

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 1382/2007

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 1382/2007

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

στα ουγγρικά

:

1382/2007/ΕΚ rendelet

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

στα ισπανικά

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

στα τσεχικά

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

στα δανικά

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

στα γερμανικά

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

στα εσθονικά

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

στα ελληνικά

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

στα αγγλικά

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

στα γαλλικά

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

στα ιταλικά

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

στα λεττονικά

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (ΕΚ) Nr. 1382/2007

στα λιθουανικά

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

στα ουγγρικά

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/ΕΚ rendelet alapján

στα μαλτέζικα

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

στα ολλανδικά

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

στα πολωνικά

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

στα πορτογαλικά

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

στα ρουμανικά

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

στα σλοβακικά

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

στα σλοβενικά

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

στα φινλανδικά

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

στα σουηδικά

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα ΙΙα

Παράρτημα II μέρος A

Παράρτημα ΙΙβ

Παράρτημα II μέρος B

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1383/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Τουρκίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4115/86 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3010/95 (2), και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1998, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας, την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4115/86 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3010/95 (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό και είναι αναγκαίες νέες τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5), πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να διαιρεθεί σε υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών στην τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(5)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσό της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(7)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή προσδιορίζει τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο παράρτημα Ι ανοίγεται για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Η δασμολογική ποσόστωση ανοίγεται σε ετήσια βάση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγονται στις ποσοστώσεις της παραγράφου 1, ο εφαρμοστέος δασμός, οι αύξοντες αριθμοί καθώς και οι αριθμοί της αντίστοιχης ομάδας καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης κατανέμεται ως εξής σε τέσσερις υποπεριόδους:

α)

25 % από 1ης Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου·

β)

25 % από 1ης Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου·

γ)

25 % από 1ης Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου·

δ)

25 % από 1ης Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, στη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5.

2.   Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή τους αντίστοιχα στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποπεριόδου.

3.   Τα πιστοποιητικά συνεπάγονται την υποχρέωση εισαγωγής από την Τουρκία.

Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν:

α)

στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής και την ένδειξη «ναι» που σημειώνεται με σταυρό·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος Α.

Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

Άρθρο 5

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πέμπτη ημέρα από την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε ομάδα, σε χιλιόγραμμα.

4.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

5.   Η Επιτροπή προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου για κάθε αύξοντα αριθμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο, και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που εισήχθησαν υπόκειται στην προσκόμιση απόδειξης καταγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 που προσαρτάται στην απόφαση αριθ. 1/98 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας (6).

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 113 της 15.4.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 187 της 1.7.1998, σ. 41. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2006 (ΕΕ L 408 της 30.12.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(6)  ΕΕ L 86 της 20.3.1998, σ. 1.


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Δασμός στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης

(σε ευρώ ανά τόνο)

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση

(τόνοι, καθαρό βάρος)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β):

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 1383/2007.

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

στα ουγγρικά

:

1383/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

στα ισπανικά

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

στα τσεχικά

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

στα δανικά

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

στα γερμανικά

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

στα εσθονικά

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

στα ελληνικά

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

στα αγγλικά

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

στα γαλλικά

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

στα ιταλικά

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

στα λεττονικά

:

Regulā (ΕΚ) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

στα λιθουανικά

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

στα ουγγρικά

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

στα ολλανδικά

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

στα πολωνικά

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

στα πορτογαλικά

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

στα ρουμανικά

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

στα σλοβακικά

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

στα σλοβενικά

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

στα σουηδικά

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1396/98

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 4 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV


27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/40


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1996, για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης για το κρέας γαλοπούλας, καταγωγής και προέλευσης Ισραήλ, η οποία προβλέπεται στη συμφωνία συνδέσεως και την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ (2), και ιδίως το άρθρο 2,

την απόφαση 2003/917/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης και με την αντικατάσταση της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Ισραήλ (3), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 1996, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος που προβλέπεται από τη συμφωνία σύνδεσης και την προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κράτους του Ισραήλ (4) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό και είναι αναγκαίες νέες τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (5) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (6) πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να διαιρεθεί σε υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών στην τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(5)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσό της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(7)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή προσδιορίζει τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανοίγονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2398/96 για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται σε ετήσια βάση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγονται στις ποσοστώσεις της παραγράφου 1, το ποσοστό μείωσης του εφαρμοστέου δασμού, οι αύξοντες αριθμοί καθώς και οι αριθμοί της αντίστοιχης ομάδας καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης για κάθε αύξοντα αριθμό κατανέμεται σε τέσσερις υποπεριόδους, ως εξής:

α)

25 % από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·

β)

25 % από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου·

γ)

25 % από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου·

δ)

25 % από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, στη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5.

2.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αναφέρεται μόνον ένας από τους αύξοντες αριθμούς που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή τους αντίστοιχα στις θέσεις 16 και 15 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποπεριόδου.

3.   Τα πιστοποιητικά συνεπάγονται την υποχρέωση εισαγωγής από το Ισραήλ.

Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν:

α)

στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής και την ένδειξη «ναι» που σημειώνεται με σταυρό.

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος Α.

Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

Άρθρο 5

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πέμπτη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε ομάδα, σε χιλιόγραμμα.

4.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

5.   Η Επιτροπή προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου για κάθε αύξοντα αριθμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο, και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που εισήχθησαν υπόκειται στην προσκόμιση απόδειξης καταγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 που προσαρτάται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου.

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 7.

(3)  ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 65.

(4)  ΕΕ L 338 της 28.12.1996, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1937/2006 (ΕΕ L 407 της 30.12.2006, σ. 143).

(5)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(6)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή (1)

Μείωση του δασμού ΜΕΚ

%

Ετήσιες ποσότητες

(σε τόνους)

IL 1

09.4092

0207 25

Γάλοι, μη τεμαχισμένοι, κατεψυγμένοι

100

1 568

0207 27 10

Τεμάχια γάλων χωρίς κόκαλα, κατεψυγμένα

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Τεμάχια γάλων με κόκαλα, κατεψυγμένα

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Πάπιες, χήνες, μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

100

560

ex 0207 33

Πάπιες, χήνες, μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες

ex 0207 35

Άλλα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πάπιας και χήνας, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex 0207 36

Άλλα κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πάπιας και χήνας, κατεψυγμένα


(1)  Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς ορίζεται κατόπιν εφαρμογής του κωδικού ΣΟ μαζί με την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται από κοινού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β):

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 1384/2007.

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

στα ουγγρικά

:

1384/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

στα ισπανικά

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

στα τσεχικά

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

στα δανικά

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

στα γερμανικά

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

στα εσθονικά

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

στα ελληνικά

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

στα αγγλικά

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

στα γαλλικά

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

στα ιταλικά

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

στα λεττονικά

:

Regulā (ΕΚ) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

στα λιθουανικά

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

στα ουγγρικά

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

στα ολλανδικά

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

στα πολωνικά

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

στα πορτογαλικά

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

στα ρουμανικά

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

στα σλοβακικά

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

στα σλοβενικά

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

στα σουηδικά

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 4 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV


27.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 309/47


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1994, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (2), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό και είναι αναγκαίες νέες τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5) πρέπει να εφαρμόζονται εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να διαιρεθεί σε υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών στην τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(5)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσό της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 50 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(7)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή προσδιορίζει τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι ανοίγονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται σε ετήσια βάση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγονται στις ποσοστώσεις της παραγράφου 1, το ποσοστό μείωσης του εφαρμοστέου δασμού, οι αύξοντες αριθμοί καθώς και οι αριθμοί της αντίστοιχης ομάδας καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης για κάθε αύξοντα αριθμό κατανέμεται σε τέσσερις υποπεριόδους, ως εξής:

α)

25 % από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·

β)

25 % από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου·

γ)

25 % από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου·

δ)

25 % από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, στη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5.

2.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αναφέρεται μόνον ένας από τους αύξοντες αριθμούς που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η περιγραφή τους αντίστοιχα στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποπεριόδου.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, για τους αριθμούς ομάδας 3, 5 και 6, κάθε αιτών δύναται να υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται σε ένα μόνο αριθμό ομάδας εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι καταγωγής διαφορετικών χωρών. Οι αιτήσεις, καθεμία από τις οποίες αφορά μία μόνο χώρα καταγωγής, υποβάλλονται συγχρόνως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Θεωρούνται ως ενιαία αίτηση ως προς το ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

4.   Τα πιστοποιητικά συνεπάγονται την υποχρέωση εισαγωγής από τη χώρα που αναφέρεται σε αυτά, εκτός τις ομάδες 3, 5 και 6. Για τις ομάδες τις οποίες αφορά η υποχρέωση αυτή, στη θέση 8 της αίτησης πιστοποιητικού και του πιστοποιητικού αναγράφεται η χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι».

5.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών και τα πιστοποιητικά φέρουν, στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος A.

Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

Τα πιστοποιητικά για την ομάδα 3 φέρουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Γ.

Τα πιστοποιητικά για την ομάδα 5 φέρουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Δ.

Άρθρο 5

1.   Αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να συνοδεύονται από σύμβαση προμήθειας, η οποία αναφέρει ότι το ζητούμενο πτηνοτροφικό προϊόν της ζητούμενης καταγωγής είναι διαθέσιμο για να παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζητούμενη ποσότητα, κατά τη διάρκεια της περιόδου της ποσόστωσης.

Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα των ομάδων 1, 2 και 4.

3.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση εγγύησης 50 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πέμπτη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε ομάδα, σε χιλιόγραμμα.

5.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

6.   Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν πράγματι τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου για κάθε αύξοντα αριθμό.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο, και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 91 της 8.4.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2198/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 221 της 19.9.1995, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 249/2007 (ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ. 16).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κρέας κοτόπουλου

Χώρα

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Συντελεστής μείωσης των δασμών

%

Ετήσιες ποσότητες

(σε τόνους)

Βραζιλία

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Ταϊλάνδη

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Άλλα

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Κρέας γαλοπούλας

Χώρα

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Συντελεστής μείωσης των δασμών

%

Ετήσιες ποσότητες

(σε τόνους)

Βραζιλία

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Άλλα

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 1385/2007.

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

στα ουγγρικά

:

1385/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

Β.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

στα ισπανικά

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

στα τσεχικά

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

στα δανικά

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

στα γερμανικά

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

στα εσθονικά

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

στα ελληνικά

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

στα αγγλικά

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

στα γαλλικά

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

στα ιταλικά

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

στα λεττονικά

:

piemērojot Regulu (ΕΚ) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

στα λιθουανικά

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

στα ουγγρικά

:

0 %-os vám az 1385/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

στα ολλανδικά

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

στα πολωνικά

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

στα πορτογαλικά

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

στα ρουμανικά

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

στα σλοβακικά

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

στα σλοβενικά

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

στα φινλανδικά

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

στα σουηδικά

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

Γ.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

στα ισπανικά

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

στα τσεχικά

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

στα δανικά

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

στα γερμανικά

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

στα εσθονικά

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

στα ελληνικά

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

στα αγγλικά

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

στα γαλλικά

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

στα ιταλικά

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

στα λεττονικά

:

Piemērojot Regulu (ΕΚ) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

στα λιθουανικά

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

στα ουγγρικά

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/ΕΚ rendelet alapján.

στα μαλτέζικα

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

στα ολλανδικά

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

στα πολωνικά

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

στα πορτογαλικά

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

στα ρουμανικά

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

στα σλοβακικά

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

στα σλοβενικά

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

στα φινλανδικά

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

στα σουηδικά

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

Δ.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

στα ισπανικά

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

στα τσεχικά

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

στα δανικά

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

στα γερμανικά

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

στα εσθονικά

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

στα ελληνικά

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

στα αγγλικά

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

στα γαλλικά

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

στα ιταλικά

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

στα λεττονικά

:

Piemērojot Regulu (ΕΚ) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

στα λιθουανικά

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

στα ουγγρικά

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/ΕΚ rendelet alapján.

στα μαλτέζικα

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

στα ολλανδικά

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

στα πολωνικά

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

στα πορτογαλικά

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

στα ρουμανικά

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

στα σλοβακικά

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

στα σλοβενικά

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

στα φινλανδικά

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

στα σουηδικά

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1α

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 7

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV