ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
15 Νοεμβρίου 2007


Περιεχόμενα

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/713/ΕΚ

 

*

Απόφαση αριθ. 2/2007 του Συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας, της 16 Οκτωβρίου 2007, για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας, για τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

1

Πρωτόκολλο αριθ. 6 για τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα η προϊόντα καταγωγής και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

3

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

15.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 297/1


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 2/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΫΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΑΛΓΕΡΊΑΣ

της 16 Οκτωβρίου 2007

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας, για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

(2007/713/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία που αφορά τη σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου (1), εφεξής καλούμενη «συμφωνία», η οποία υπογράφηκε στη Βαλένθια στις 22 Απριλίου 2002, και ιδίως το άρθρο 40 του πρωτοκόλλου αριθ. 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο αριθ. 6 της συμφωνίας προβλέπει τη διμερή σώρευση καταγωγής μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας, και την πλήρη σώρευση καταγωγής μεταξύ της Κοινότητας, της Αλγερίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας.

(2)

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση για τη σώρευση καταγωγής που επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο αριθ. 6, η επέκταση του συστήματος σώρευσης είναι ευκταία προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση υλών, καταγωγής Κοινότητας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), Νήσων Φερόες, Τουρκίας ή οιασδήποτε χώρας που συμμετέχει στην ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, με βάση τη δήλωση της Βαρκελώνης που εγκρίθηκε στην ευρωμεσογειακή διάσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995, για την ανάπτυξη του εμπορίου και την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης.

(3)

Για την εφαρμογή του διευρυμένου συστήματος σώρευσης μόνο μεταξύ των χωρών που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και για την αποφυγή της καταστρατήγησης δασμών, είναι ανάγκη να εισαχθούν νέες διατάξεις όσον αφορά την πιστοποίηση καταγωγής.

(4)

Για την εφαρμογή του διευρυμένου συστήματος σώρευσης και για την αποφυγή της καταστρατήγησης δασμών, είναι ανάγκη να εναρμονισθούν οι διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση επιστροφής ή απαλλαγής από δασμούς και οι απαιτήσεις όσον αφορά τις επεξεργασίες οι οποίες καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 6 για τις μη καταγόμενες ύλες προκειμένου να αποκτήσουν τον χαρακτήρα καταγωγής.

(5)

Το διευρυμένο σύστημα σώρευσης καταγωγής συνεπάγεται ότι οι ίδιες διατάξεις που αφορούν τους κανόνες καταγωγής εφαρμόζονται στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών.

(6)

Τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή αποθήκευση την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή η παρούσα απόφαση πρέπει να καλύπτονται από μεταβατικές διατάξεις που παρέχουν σ’ αυτά το ευεργέτημα του διευρυμένου συστήματος σώρευσης.

(7)

Για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την απλούστευση των διοικητικών καθηκόντων, είναι ευκταίο να επιτρέπεται στους επιχειρηματίες η χρήση δηλώσεων τακτικού προμηθευτή.

(8)

Απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα με σκοπό την αποκατάσταση προβλημάτων μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών εκδόσεων του κειμένου.

(9)

Συνεπώς, για την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας και με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των χρηστών και των τελωνειακών υπηρεσιών, κρίνεται σκόπιμο να ενσωματωθούν σε ένα νέο κείμενο του πρωτοκόλλου αριθ. 6 όλες οι εν λόγω διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο αριθ. 6 της συμφωνίας, για τον ορισμό της «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αντικαθίσταται από το συνημμένο στην παρούσα απόφαση κείμενο, μαζί με τις σχετικές κοινές δηλώσεις.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημέρας έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης

Ο Πρόεδρος

M. MEDELCI


(1)  ΕΕ L 265 της 10.10.2005, σ. 2.


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ αριθ. 6

για τον ορισμο της εννοιας «καταγομενα προϊοντα» ή «προϊοντα καταγωγης» και για τις μεθοδους διοικητικης συνεργασιας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 3

Σώρευση στην Κοινότητα

Άρθρο 4

Σώρευση στην Αλγερία

Άρθρο 5

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

Άρθρο 6

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

Άρθρο 7

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

Άρθρο 8

Μονάδα χαρακτηρισμού

Άρθρο 9

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Άρθρο 10

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Άρθρο 11

Ουδέτερα στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρχή της εδαφικότητας

Άρθρο 13

Απευθείας μεταφορά

Άρθρο 14

Εκθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Άρθρο 15

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 17

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED

Άρθρο 18

Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων

Άρθρο 19

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED

Άρθρο 20

Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

Άρθρο 21

Λογιστικός διαχωρισμός

Άρθρο 22

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου ή δήλωσης τιμολογίου EUR-MED

Άρθρο 23

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

Άρθρο 24

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

Άρθρο 25

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Άρθρο 26

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Άρθρο 27

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

Άρθρο 27α

Δήλωση προμηθευτή

Άρθρο 28

Δικαιολογητικά

Άρθρο 29

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής, των δηλώσεων προμηθευτή και των δικαιολογητικών

Άρθρο 30

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

Άρθρο 31

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 32

Αμοιβαία συνδρομή

Άρθρο 33

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

Άρθρο 33α

Έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτή

Άρθρο 34

Διακανονισμός διαφορών

Άρθρο 35

Κυρώσεις

Άρθρο 36

Ελεύθερες ζώνες

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 37

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

Άρθρο 38

Ειδικοί όροι

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Άρθρο 40

Μεταβατικές διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση

Κατάλογος Παραρτημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που πρέπει να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το καταγόμενο προϊόν να αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙα

Υποδείγματα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 και της αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙβ

Υποδείγματα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR-MED και της αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR-MED

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVα

Κείμενο της δήλωσης τιμολογίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVβ

Κείμενο της δήλωσης τιμολογίου EUR-MED

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Yπόδειγμα της δήλωσης τακτικού προμηθευτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κείμενο της δήλωσης του τακτικού προμηθευτή

Κοινές δηλώσεις

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου:

α)

ως «κατασκευή ή παρασκευή», νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών·

β)

ως «ύλη», νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·

γ)

ως «προϊόν», νοείται το προϊόν που έχει κατασκευασθεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·

δ)

ως «εμπορεύματα», νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·

ε)

ως «δασμολογητέα αξία», νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)·

στ)

ως «τιμή εκ του εργοστασίου», νοείται η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·

ζ)

ως «αξία υλών», νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην Κοινότητα ή στην Αλγερία·

η)

ως «αξία καταγόμενων υλών», νοείται η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών·

θ)

ως «προστιθέμενη αξία», νοείται η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία εκάστης των ενσωματωθεισών υλών που είναι καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 στις οποίες εφαρμόζεται σώρευση ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή που καταβάλλεται για τα προϊόντα στην Κοινότητα ή στην Αλγερία·

ι)

ως «κεφάλαια» και «κλάσεις», νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή «ΕΣ»·

ια)

ο όρος «υπαγόμενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση·

ιβ)

ως «αποστολή εμπορευμάτων», νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·

ιγ)

ο όρος «εδάφη» περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

1.   Για την εφαρμογή της συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα αλλά περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Κοινότητα επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 6·

γ)

τα εμπορεύματα καταγωγής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), κατά την έννοια του πρωτοκόλλου 4 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

2.   Για την εφαρμογή της συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, κατά την έννοια του άρθρου 5·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Αλγερία και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ' αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Αλγερία επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6.

3.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1, στοιχείο γ), εφαρμόζονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της Αλγερίας, αφενός και, αφετέρου, των κρατών ΕΟΧ ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Άρθρο 3

Σώρευση στην Κοινότητα

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 1, θεωρούνται ως προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Βουλγαρίας, Ελβετίας, (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) (1), Ισλανδίας, Νορβηγίας, Ρουμανίας, Τουρκίας ή Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτελέσει εντός της Κοινότητας αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 1, θεωρούνται ως προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Νήσων Φερόες ή οιασδήποτε χώρας που είναι μέρος της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, με βάση τη δήλωση της Βαρκελώνης που εγκρίθηκε στην ευρωμεσογειακή διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995, εκτός της Τουρκίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτελέσει εντός της Κοινότητας αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

3.   Όταν οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της Κοινότητας μόνον εφόσον η προστιθέμενη αξία στην Κοινότητα είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της χώρας που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε συνάρτηση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή στην Κοινότητα.

4.   Τα προϊόντα, καταγωγής μιας από τις χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα οποία δεν υφίστανται καμία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα, διατηρούν την καταγωγή τους, εφόσον εξάγονται σε μία από τις εν λόγω χώρες.

4α.   Για την εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο, στην Αλγερία ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στην Κοινότητα, όταν τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα προϊόντα καταγωγής λαμβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόμενες χώρες, θεωρούνται ως καταγωγής Κοινότητας μόνο εάν η επεξεργασία ή μεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

5.   Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι:

α)

μεταξύ των χωρών που ενέχονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής και της χώρας προορισμού εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ)·

β)

οι ύλες και τα προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο·

και

γ)

ανακοινώσεις που αναφέρουν την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της σώρευσης έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και στην Αλγερία σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες.

Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C).

Η Κοινότητα γνωστοποιεί στην Αλγερία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις λεπτομέρειες των συμφωνιών, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος τους, και των αντίστοιχων κανόνων καταγωγής, που εφαρμόζονται με τις άλλες χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 4

Σώρευση στην Αλγερία

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 2, θεωρούνται ως προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Βουλγαρίας, Ελβετίας (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) (1), Ισλανδίας, Νορβηγίας, Ρουμανίας, Τουρκίας ή Κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποτελέσει εντός της Τυνησίας αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 2, θεωρούνται ως προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Νήσων Φερόες ή οιασδήποτε χώρας που είναι μέρος της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, με βάση τη δήλωση της Βαρκελώνης που εγκρίθηκε στην ευρωμεσογειακή διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995, εκτός της Τουρκίας, υπό τον όρο ότι έχουν αποτελέσει εντός της Αλγερίας αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

3.   Όταν οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αλγερία δεν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής Αλγερίας μόνον εφόσον η προστιθέμενη αξία στην Αλγερία είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της χώρας που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε συνάρτηση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή στην Αλγερία.

4.   Τα προϊόντα, καταγωγής μιας από τις χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα οποία δεν υφίστανται καμία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Αλγερία, διατηρούν την καταγωγή τους, εφόσον εξάγονται σε μία από τις εν λόγω χώρες.

4α.   Για την εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο β), η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στην Κοινότητα, στο Μαρόκο, ή στην Τυνησία θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στην Αλγερία, όταν τα προϊόντα που προκύπτουν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση στην Αλγερία. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τη διάταξη αυτή τα προϊόντα καταγωγής λαμβάνονται σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόμενες χώρες, θεωρούνται ως καταγωγής Αλγερίας μόνον εάν η επεξεργασία ή μεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

5.   Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι:

α)

μεταξύ των χωρών που ενέχονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής και της χώρας προορισμού εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ)·

β)

οι ύλες και τα προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο·

και

γ)

ανακοινώσεις που αναφέρουν την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την εφαρμογή της σώρευσης έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και στην Αλγερία σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες.

Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C).

Η Αλγερία γνωστοποιεί στην Κοινότητα, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις λεπτομέρειες των συμφωνιών, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος τους, και των αντίστοιχων κανόνων καταγωγής, που εφαρμόζονται με τις άλλες χώρες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 5

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1.   Θεωρούνται ως «παραγόμενα εξ ολοκλήρου» είτε στην Κοινότητα είτε στην Αλγερία:

α)

τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο πυθμένα τους·

β)

τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες αυτές·

γ)

τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές·

δ)

τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

ε)

τα προϊόντα της θήρας ή αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές·

στ)

τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας ή της Αλγερίας με τα πλοία τους·

ζ)

τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

η)

τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνον για αναγόμωση ή ως απορρίμματα·

θ)

τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές·

ι)

τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους·

ια)

τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σε αυτές αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι).

2.   Οι όροι «σκάφη τους» και «των πλοίων-εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1, στοιχεία στ) και ζ), ισχύουν μόνο για τα σκάφη και τα «πλοία-εργοτάξια»:

α)

τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Αλγερία·

β)

τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλγερίας·

γ)

τα οποία ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλγερίας ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλγερίας και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ' αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών·

δ)

των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλγερίας·

και

ε)

το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, σε αναλογία 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλγερίας.

Άρθρο 6

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι όροι του πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II.

Οι προαναφερόμενοι όροι δηλώνουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι όροι που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό, και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.

2.   Παρά την παράγραφο 1, οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, δεν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος, μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος·

β)

δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7.

Άρθρο 7

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι εξής επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6:

α)

εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους·

β)

οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ)

πλύσιμο, καθάρισμα· αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ)

σιδέρωμα ή πρεσσάρισμα κλωστοϋφαντουργικών ειδών·

ε)

απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ)

η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση, η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού·

ζ)

εργασίες για τον χρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης·

η)

αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ)

ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός·

ι)

κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός· (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνδυασμού ειδών)·

ια)

η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ιβ)

η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη συσκευασία τους·

ιγ)

η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους·

ιδ)

απλή συνένωση μερών είδους για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων σε μέρη τους·

ιε)

ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ)·

ιστ)

η σφαγή ζώων.

2.   Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή της Αλγερίας σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να ορισθεί, αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 8

Μονάδα χαρακτηρισμού

1.   Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται στο συγκεκριμένο προϊόν που θεωρείται ως μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος.

Σύμφωνα με αυτά:

α)

όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού·

β)

όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Όταν, κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, η συσκευασία κατατάσσεται με το προϊόν που περιέχει, τότε θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Άρθρο 9

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος, αποτελούν μέρος του κανονικού εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή τελευταίου, ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος.

Άρθρο 10

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασμός αποτελούμενος από προϊόντα καταγόμενα και μη, θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασμού.

Άρθρο 11

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιορισθεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των κατωτέρω στοιχείων που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του:

α)

της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων·

β)

των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού·

γ)

των μηχανημάτων και εργαλείων·

δ)

των αγαθών που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρχή της εδαφικότητας

1.   Οι όροι του τίτλου II σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή την Αλγερία, με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ), των άρθρων 3 και 4 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Αν καταγόμενα εμπορεύματα που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Αλγερία προς άλλη χώρα επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4, ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

α)

τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν·

και

β)

δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.

3.   Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής σύμφωνα με τους όρους του τίτλου II, δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας επί υλών, οι οποίες είχαν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Αλγερία και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση:

α)

ότι οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή στην Αλγερία ή είχαν υποστεί σε αυτές, πριν από την εξαγωγή τους, επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7·

και

β)

ότι μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:

i)

τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση των υλών που εξήχθησαν·

και

ii)

η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, στο οποίο ζητείται να αποδοθεί ο χαρακτήρας καταγωγής.

4.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 3, οι όροι που αναφέρονται στον τίτλο II και αφορούν την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, δεν ισχύουν όσον αφορά τις επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας. Εντούτοις, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου τελικού προϊόντος, εφαρμόζεται κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του Παραρτήματος II και καθορίζει τη μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου μέρους και η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ποσοστό.

5.   Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4, ως «συνολική προστιθέμενη αξία» νοείται το σύνολο του κόστους που προκύπτει εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλών που ενσωματώνονται εκεί.

6.   Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον πίνακα του Παραρτήματος II και τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση μόνον κατ’ εφαρμογή των γενικών αξιών του άρθρου 6, παράγραφος 2.

7.   Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος.

8.   Οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας και καλύπτονται από το παρόν άρθρο, πραγματοποιούνται υπό τους όρους του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή παρόμοιου καθεστώτος.

Άρθρο 13

Απευθείας μεταφορά

1.   Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τη συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας ή μέσω των εδαφών των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 με τις οποίες ισχύει η σώρευση. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή είναι δυνατό να μεταφέρονται μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’ αυτά τα εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή της Αλγερίας.

2.   Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής:

α)

ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης· ή

β)

βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία:

(i)

παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων·

(ii)

αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν·

και

(iii)

πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης· ή

γ)

ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Άρθρο 14

Εκθέσεις

1.   Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 με τις οποίες ισχύει η σώρευση, και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, εμπίπτουν κατά την εισαγωγή, στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

α)

εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από την Κοινότητα ή την Αλγερία στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί·

β)

ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μετεβίβασε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη στην Κοινότητα ή στην Αλγερία·

γ)

τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση,

και

δ)

τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξή τους στη συγκεκριμένη έκθεση.

2.   Πιστοποιητικό καταγωγής εκδίδεται ή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατόν να ζητούνται, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν τα προϊόντα.

3.   Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Άρθρο 15

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

1.

α)

Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, Αλγερίας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τον τίτλο V, δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή στην Αλγερία αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

β)

Τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 3 και στις κλάσεις 1604 και 1605 του εναρμονισμένου συστήματος, καταγωγής Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ), για τα οποία εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V, δεν αποτελούν στην Κοινότητα αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, διαγραφή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, σε ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, καθώς και στα προϊόντα που καλύπτονται από την παράγραφο 1, στοιχείο β), σε περίπτωση που αυτή η επιστροφή, διαγραφή, η μη καταβολή εφαρμόζεται, ρητά ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν διατίθενται στην κατανάλωση σε αυτές.

3.   Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, αν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αντιστοιχούν σ’ αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί.

4.   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν επίσης για τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 2, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 9 και τους συνδυασμούς προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 10, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής.

5.   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η συμφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή συστήματος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας.

6.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγωγής Κοινότητας ή Αλγερίας χωρίς εφαρμογή σώρευσης με ύλες καταγόμενες από μια εκ των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

7.   Παρά την παράγραφο 1, η Αλγερία δύναται να εφαρμόζει για τα προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, ρυθμίσεις για επιστροφή δασμών ή για απαλλαγή από δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, που ισχύουν για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής, υπό τις ακόλουθες διατάξεις:

α)

εισπράττεται δασμολογική επιβάρυνση 5 % για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 49 και 64 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος ή χαμηλότερος δασμός που ισχύει στην Αλγερία·

β)

εισπράττεται δασμολογική επιβάρυνση 10 % για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος ή χαμηλότερος δασμός που ισχύει στην Αλγερία.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και μπορούν να αναθεωρηθούν με κοινή συμφωνία.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16

Γενικές διατάξεις

1.   Τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στην Αλγερία και τα προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στις διατάξεις της συμφωνίας, εφόσον προσκομισθεί ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά καταγωγής:

α)

πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα IIΙα·

β)

πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR-MED, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα IIΙβ·

γ)

στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 22, παράγραφος 1, δήλωση που αποκαλείται στη συνέχεια «δήλωση τιμολογίου» ή «δήλωση τιμολογίου EUR-MED», που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους· το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου παρατίθεται στα Παραρτήματα ΙVα και ΙVβ.

2.   Παρά την παράγραφο 1, προϊόντα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27, στις διατάξεις της συμφωνίας, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα πιστοποιητικά καταγωγής της παραγράφου 1.

Άρθρο 17

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED

1.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ’ ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2.   Για τον σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED και την αίτηση, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στα Παραρτήματα ΙΙΙα και ΙΙΙβ. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες στις οποίες έχει συνταχθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν τα έντυπα είναι χειρόγραφα, συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων αναγράφεται στη σχετική θέση χωρίς να παρεμβάλλονται κενές σειρές. Όταν η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται πλήρως, σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και διαγραμμίζεται ο κενός χώρος.

3.   Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλγερίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα στην Κοινότητα ή την Αλγερία, χωρίς εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου·

εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, χωρίς εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία από τις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό κυκλοφορίας ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED.

εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, με εφαρμογή της σώρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4α, και στο άρθρο 4, παράγραφος 4α, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

5.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR-MED εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Αλγερίας, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα, την Αλγερία ή κάποια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, και πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και:

η σώρευση εφαρμοζόταν με ύλες καταγόμενες σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, ή

τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ύλες στο πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, ή

τα προϊόντα μπορούν να επανεξαχθούν από τη χώρα προορισμού σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

6.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR-MED, στη θέση 7, αναφέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα:

εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται με εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4:

«CUMULATION APPLIED WITH …» (όνομα χώρας/χωρών)

εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται χωρίς εφαρμογή σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4:

«NO CUMULATION APPLIED»

7.   Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα ή οιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.

8.   Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού.

9.   Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 18

Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων

1.   Παρά το άρθρο 17, παράγραφος 9, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδίδεται μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν:

α)

δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων·

ή

β)

αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.

2.   Παρά το άρθρο 17, παράγραφος 9, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR-MED μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά και για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό EUR.1 κατά τη στιγμή της εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 17, παράγραφος 5.

3.   Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, ο εξαγωγέας στην αίτησή του αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση.

4.   Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εκδίδουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.

5.   Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR-MED που εκδίδονται εκ των υστέρων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [ημερομηνία και τόπος έκδοσης])»

6.   Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, εγγράφεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED.

Άρθρο 19

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED

1.   Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού EUR.1 ή EUR-MED, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητεί από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2.   Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο φέρει την ακόλουθη ένδειξη στην αγγλική γλώσσα:

«DUPLICATE»

3.   Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED.

4.   Το αντίγραφο που φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 20

Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Κοινότητας ή της Αλγερίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στην Κοινότητα ή στην Αλγερία. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR.1 ή EUR-MED, εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα.

Άρθρο 21

Λογιστικός διαχωρισμός

1.   Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων, πανομοιότυπων και εναλλασσόμενων υλών, συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, μετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου του λεγόμενου «λογιστικού διαχωρισμού» (εφεξής: «μέθοδος») για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.

2.   Η μέθοδος πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι, για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως «καταγόμενα» είναι ο ίδιος με αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε υπάρξει φυσικός διαχωρισμός των αποθεμάτων.

3.   Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εξαρτούν την παροχή της άδειας της παραγράφου 1 από την πλήρωση των όρων που κρίνονται αναγκαίοι.

4.   Η μέθοδος εφαρμόζεται, η δε εφαρμογή της καταγράφεται, βάσει των γενικών λογιστικών αρχών που ισχύουν στη χώρα κατασκευής του προϊόντος.

5.   Ο δικαιούχος της μεθόδου μπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, κατά περίπτωση, για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται ως καταγόμενα. Μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών, ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων.

6.   Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας και δύνανται να την ανακαλούν, εφόσον ο δικαιούχος την χρησιμοποιεί κατά μη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 22

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου ή δήλωσης τιμολογίου EUR-MED

1.   Η δήλωση τιμολογίου ή η δήλωση τιμολογίου EUR-MED όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο γ), μπορεί να συντάσσεται:

α)

από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 23,

ή

β)

από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα στην Κοινότητα ή την Αλγερία, χωρίς εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου·

εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 με τις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση, χωρίς εφαρμογή σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία από τις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR-MED ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED·

εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, με εφαρμογή της σώρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4α και στο άρθρο 4, παράγραφος 4α, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Μπορεί να συντάσσεται δήλωση τιμολογίου EUR-MED αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, Αλγερίας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 με τις οποίες εφαρμόζεται σώρευση, και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και:

η σώρευση εφαρμοζόταν με ύλες καταγόμενες σε μία από τις λοιπές χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, ή

τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ύλες στο πλαίσιο της σώρευσης για την κατασκευή προϊόντων για εξαγωγή σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, ή

τα προϊόντα μπορούν να επανεξαχθούν από τη χώρα προορισμού σε μία από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.

4.   Η δήλωση τιμολογίου EUR-MED περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα:

εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται με εφαρμογή της σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4:

«CUMULATION APPLIED WITH …» (όνομα χώρας/χωρών)

εάν ο χαρακτήρας καταγωγής αποκτάται χωρίς εφαρμογή σώρευσης με ύλες καταγόμενες σε μία ή περισσότερες από τις χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4:

«NO CUMULATION APPLIED»

5.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED πρέπει να είναι έτοιμος να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

6.   Η δήλωση τιμολογίου ή η δήλωση τιμολογίου EUR-MED συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, δήλωσης της οποίας το κείμενο παρατίθεται στα Παραρτήματα IVα και IVβ, σε μια από τις γλώσσες των εν λόγω Παραρτημάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη· σ’ αυτή την περίπτωση, γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

7.   Οι δηλώσεις τιμολογίου και οι δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 23, να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του.

8.   Η δήλωση τιμολογίου ή η δήλωση τιμολογίου EUR-MED μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Άρθρο 23

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής: «εγκεκριμένος εξαγωγέας») που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της συμφωνίας να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ή δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει τέτοια άδεια πρέπει να παρέχει κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες.

3.   Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου ή στη δήλωση τιμολογίου EUR-MED.

4.   Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.

5.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Την ανακαλούν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 24

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.   Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

2.   Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3.   Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία.

Άρθρο 25

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Άρθρο 26

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι' αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 27

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο.

2.   Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3.   Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 EUR στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1 200 EUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 27α

Δήλωση προμηθευτή

1.   Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ή συντάσσεται δήλωση τιμολογίου, στην Κοινότητα ή στην Αλγερία για προϊόντα καταγωγής, στην κατασκευή των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα από την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία ή την Κοινότητα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση στις χώρες αυτές χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση του προμηθευτή που παρέχεται για τα εν λόγω εμπορεύματα σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Η δήλωση του προμηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποτελεί απόδειξη της επεξεργασίας ή μεταποίησης που διενεργήθηκε στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Κοινότητα επί των σχετικών εμπορευμάτων, ώστε να καθορισθεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται αυτά τα εμπορεύματα, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα στην Κοινότητα ή στην Αλγερία και αν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, ο προμηθευτής συντάσσει ξεχωριστή δήλωση προμηθευτή για κάθε αποστολή εμπορευμάτων, με τη μορφή που περιγράφεται στο Παράρτημα V, σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα εκάστοτε εμπορεύματα με επαρκείς λεπτομέρειες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

4.   Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας προμηθευτής προμηθεύει σε τακτική βάση συγκεκριμένο πελάτη με εμπορεύματα για τα οποία οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που έχουν αυτά υποστεί στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τυνησία ή στην Κοινότητα, αναμένεται να παραμείνουν σταθερές για μεγάλες χρονικές περιόδους, μπορεί να παρέχει μία ενιαία δήλωση προμηθευτή η οποία καλύπτει μεταγενέστερες αποστολές των εμπορευμάτων αυτών, στο εξής αναφερόμενη ως «δήλωση τακτικού προμηθευτή».

Μια δήλωση τακτικού προμηθευτή μπορεί κανονικά να ισχύει για διάστημα μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας όπου συντάσσεται η δήλωση ορίζουν τους όρους, υπό τους οποίους αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Η δήλωση τακτικού προμηθευτή συντάσσεται από τον προμηθευτή στο έντυπο που ορίζεται στο Παράρτημα VI και περιγράφει τα εκάστοτε προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Παρέχεται στον ενδιαφερόμενο πελάτη πριν από την πρώτη αποστολή προϊόντων που καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση ή μαζί με την πρώτη αποστολή.

Ο προμηθευτής ενημερώνει τον πελάτη του αμέσως σε περίπτωση που η δήλωση τακτικού προμηθευτή δεν ισχύει πλέον για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα.

5.   Η δήλωση προμηθευτή που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 δακτυλογραφείται ή τυπώνεται σε μία από τις γλώσσες στις οποίες συντάσσεται η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας όπου συντάσσεται και φέρει τη χειρόγραφη γνήσια υπογραφή του προμηθευτή. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη· στην περίπτωση αυτή, γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

6.   Ο προμηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, μετά από αίτημα των τελωνειακών αρχών της χώρας όπου συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές.

Άρθρο 28

Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που μνημονεύονται στο άρθρο 17, παράγραφος 3, στο άρθρο 22, παράγραφος 5, και στο άρθρο 27α, παράγραφος 6, και χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED ή από δήλωση τιμολογίου ή από δήλωση τιμολογίου EUR-MED μπορούν πράγματι να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Αλγερίας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, και ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση προμηθευτή είναι ορθές, μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α)

άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής τις οποίες εφαρμόζει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής για να παράγει τα σχετικά εμπορεύματα και οι οποίες περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

β)

έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

γ)

έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε εντός της Κοινότητας ή της Αλγερίας, και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

δ)

πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED ή δηλώσεις τιμολογίου ή δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στην Αλγερία σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο ή σε μια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, σύμφωνα με κανόνες καταγωγής πανομοιότυπους με τους κανόνες του παρόντος πρωτοκόλλου·

ε)

κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την επεξεργασία ή την μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της Κοινότητας ή της Αλγερίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου έχουν τηρηθεί·

στ)

δήλωση του προμηθευτή που αποδεικνύει την επεξεργασία ή τη μεταποίηση στην Κοινότητα, στην Τυνησία, στο Μαρόκο ή στην Αλγερία με ύλες κατασκευασμένες σε μία από τις χώρες αυτές.

Άρθρο 29

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής, των δηλώσεων προμηθευτή και των δικαιολογητικών

1.   Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 3.

2.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου ή δήλωση τιμολογίου EUR-MED, φυλάσσει, επί τρία τουλάχιστον έτη, αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 22, παράγραφος 5.

2α.   Ο προμηθευτής που συντάσσει δήλωση προμηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και του τιμολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εμπορικού εγγράφου στο οποίο προσαρτάται η εν λόγω δήλωση, καθώς και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 27α, παράγραφος 6.

Ο προμηθευτής που συντάσσει δήλωση τακτικού προμηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και όλων των τιμολογίων, του δελτίου παράδοσης ή άλλων εμπορικών εγγράφων που αφορούν προϊόντα που καλύπτονται από τη δήλωση που αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο πελάτη καθώς και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 27α, παράγραφος 6. Η περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία λήξεως ισχύος της δήλωσης του τακτικού προμηθευτή.

3.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED, φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2.

4.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και EUR-MED και τις δηλώσεις τιμολογίου και τις δηλώσεις τιμολογίου EUR-MED που υποβάλλονται σε αυτές.

Άρθρο 30

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1.   Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναγράφονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2.   Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 31

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.   Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχείο β), και του άρθρου 27, παράγραφος 3, στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τιμολογούνται σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, το ισόποσο των εθνικών νομισμάτων κρατών μελών της Κοινότητας, της Αλγερίας και των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 σε ευρώ καθορίζεται ετησίως από κάθε μια από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

2.   Αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχείο β), ή του άρθρου 27, παράγραφος 3, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα.

3.   Τα ποσά που εκφράζονται σε συγκεκριμένο εθνικό νόμισμα είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου εκάστου έτους. Τα ποσά ανακοινώνονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κοινοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά.

4.   Κάθε χώρα μπορεί να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ποσού που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από 5 %. Κάθε χώρα μπορεί να διατηρεί αμετάβλητο το ισόποσο ποσού εκφρασμένου σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα, εφόσον, κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού πριν από τη στρογγυλοποίηση οδηγεί σε αύξηση μικρότερη από 15 % του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, αν η μετατροπή δεν οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας.

5.   Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την Επιτροπή Σύνδεσης μετά από αίτηση της Κοινότητας ή της Αλγερίας. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή Σύνδεσης εξετάζει αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 32

Αμοιβαία συνδρομή

1.   Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Αλγερίας διαβιβάζουν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 και EUR-MED καθώς και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών, των δηλώσεων τιμολογίου και των δηλώσεων τιμολογίου EUR-MED ή των δηλώσεων προμηθευτή.

2.   Για να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Αλγερία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 και EUR-MED, των δηλώσεων τιμολογίου και των δηλώσεων τιμολογίου EUR-MED ή των δηλώσεων προμηθευτή, και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα αυτά.

Άρθρο 33

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.   Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, ως προς τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή τη δήλωση τιμολογίου EUR-MED ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν τον έλεγχο. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που υποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.

3.   Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

4.   Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο.

5.   Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, Αλγερίας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και ότι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

6.   Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων.

Άρθρο 33α

Έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτή

1.   Μεταγενέστεροι έλεγχοι των δηλώσεων του προμηθευτή ή των δηλώσεων τακτικού προμηθευτή μπορούν να διεξάγονται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές αρχές της χώρας, στην οποία η δήλωση αυτή λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου, έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έγγραφο.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 επιστρέφουν τη δήλωση του προμηθευτή και τα τιμολόγια, τα δελτία παράδοσης ή άλλα εμπορικά έγγραφα που αφορούν προϊόντα που καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση, στις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου συντάχθηκε η δήλωση, αναφέροντας, όπου αυτό ενδείκνυται, τους τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους ζητείται ο έλεγχος.

Γνωστοποιούν, προς επίρρωση του αιτήματος για μεταγενέστερο έλεγχο, κάθε έγγραφο και πληροφορία που έχουν συγκεντρώσει και που υποδεικνύει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες στη δήλωση του προμηθευτή είναι ανακριβείς.

3.   Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας όπου συντάχθηκε η δήλωση του προμηθευτή. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του προμηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

4.   Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δήλωση του προμηθευτή είναι ακριβείς και παρέχουν τη δυνατότητα να καθορισθεί εάν και σε ποιο βαθμό η δήλωση του προμηθευτή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση ενός πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου.

Άρθρο 34

Διακανονισμός διαφορών

Οι διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 33 και του άρθρου 33α, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του, ή που εγείρουν ζητήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, υποβάλλονται στην Επιτροπή Σύνδεσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 35

Κυρώσεις

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που συντάσσει, ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την παραχώρηση προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα.

Άρθρο 36

Ελεύθερες ζώνες

1.   Η Κοινότητα και η Αλγερία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην παρεμπόδιση της φθοράς τους.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας ή Αλγερίας, εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 37

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

1.   Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια.

2.   Προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας, όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια, εμπίπτουν από κάθε άποψη στο ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου 2 της Πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Αλγερία παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από την Κοινότητα.

3.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, το παρόν πρωτόκολλο ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 38.

Άρθρο 38

Ειδικοί όροι

1.   Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 13, θεωρούνται:

(1)

προϊόντα, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια·

β)

τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:

(i)

έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6·

ή ότι

(ii)

τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από την Αλγερία ή την Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7·

(2)

προϊόντα, καταγωγής Αλγερίας:

α)

τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην Αλγερία·

β)

τα προϊόντα τα παραγόμενα στην Αλγερία στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:

(i)

έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6·

ή ότι

(ii)

τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2.   Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ενιαίο έδαφος.

3.   Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράφει τις μνείες «Αλγερία» και «Θέουτα και Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, στη δήλωση τιμολογίου ή στη δήλωση τιμολογίου EUR-MED. Στην περίπτωση προϊόντων, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, οι εν λόγω μνείες αναγράφονται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, στη δήλωση τιμολογίου ή στη δήλωση τιμολογίου EUR-MED.

4.   Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές ευθύνονται για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και Μελίλια.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 40

Μεταβατικές διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση

Οι διατάξεις της συμφωνίας μπορούν να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε υπό προσωρινή αποθήκευση, στην Κοινότητα ή στην Αλγερία, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερες ζώνες, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, και εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αυτή, πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED, το οποίο εκδίδεται εκ των υστέρων από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής και επισυνάπτεται στα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 13.


(1)  Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν έχει τελωνειακή ένωση με την Ελβετία και αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του Παραρτήματος II

Σημείωση 1:

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου.

Σημείωση 2:

2.1.   Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σε αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης, προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

2.2.   Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται πλείονες αριθμοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.

2.3.   Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.

2.4.   Όταν, για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.

Σημείωση 3:

3.1.   Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του «προϊόντος καταγωγής» και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων, ισχύουν, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο σε συμβαλλόμενο μέρος.

Για παράδειγμα:

ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από «άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα» της κλάσης ex 7224.

Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάσθηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρείται ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα, ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

3.2.   Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται· συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

3.3.   Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης», τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα.

Η έκφραση, ωστόσο, «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ …» ή «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν», σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα.

3.4.   Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιούνται μαζί όλες οι ύλες.

Για παράδειγμα:

ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιείται η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.

3.5.   Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα. (βλέπε επίσης τη σημείωση 6.2 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα)

Για παράδειγμα:

ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά.

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευασθούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παράγονται από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

Για παράδειγμα:

στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.

3.6.   Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστίθενται. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.

Σημείωση 4:

4.1.   Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει ορισθεί άλλως, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενισθεί, λαναρισθεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

4.2.   Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

4.3.   Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

4.4.   Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 5:

5.1.   Όταν, για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα, γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4).

5.2.   Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάσθηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:

μετάξι,

μαλλί,

χοντροειδείς ζωικές τρίχες,

ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,

βαμβάκι,

ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,

λινάρι,

κάνναβι,

γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,

σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,

ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες,

συνθετικές ίνες συνεχείς,

τεχνητές ίνες συνεχείς,

νήματα καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυιμίδια,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(θειούχο του φαινυλενίου),

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου),

άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη,

άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς,

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικά νήματα) στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,

άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.

Για παράδειγμα:

νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % κατά βάρος του νήματος.

Για παράδειγμα:

ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενισθεί, λαναρισθεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων, δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσματος.

Για παράδειγμα:

μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάσθηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.

Για παράδειγμα:

αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευασθεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και, συνεπώς, η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν.

5.3.   Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήματα.

5.4.   Στην περίπτωση προϊόντων «στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm, και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες», η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.

Σημείωση 6:

6.1.   Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

6.2.   Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.

Για παράδειγμα:

εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο, δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες.

6.3.   Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

Σημείωση 7:

7.1.   Οι «ειδικές επεξεργασίες», για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες:

α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ)

ο πολυμερισμός·

η)

η αλκυλίωση·

θ)

ο ισομερισμός.

7.2.   Οι «ειδικές επεξεργασίες», για τους σκοπούς των κλάσεων 2710 έως 2712, είναι οι ακόλουθες:

α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ)

ο πολυμερισμός·

η)

η αλκυλίωση·

θ)

ο ισομερισμός·

ι)

η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά την κλάση ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 Τ)·

ια)

η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710·

ιβ)

η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως ειδικές επεξεργασίες·

ιγ)

η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης 2710), εφόσον αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

ιδ)

η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex 2710)·

ιε)

η αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση, αποκλειστικά για προϊόντα ακατέργαστα άλλα από βαζελίνη, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, παραφίνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λάδι κατώτερης του 0,75 % της κλάσης ex 2712.

7.3.   Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες, όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, ως αποτέλεσμα της ανάμειξης προϊόντων με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις, δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων οι οποίες απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το καταγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τη συμφωνία καθ’ ολοκληρίαν. Απαιτείται, συνεπώς, να διενεργηθούν διαβουλεύσεις με τα λοιπά μέρη της συμφωνίας.

Δασμολογική κλάση ΕΣ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Κεφάλαιο 1

Ζώα ζωντανά

Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1 και 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex Κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλακτα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

Παρασκευή στην οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,

όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέηπφρουτ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι, και

η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 5 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex 0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες

Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου

 

Κεφάλαιο 6

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 6 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και οι καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

ex 0910

Μείγματα μπαχαρικών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

Κεφάλαιο 10

Δημητριακά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex Κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι, εκτός από

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή οι καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex 1106

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, αποφλοιωμένα

Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708

 

Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 12 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1301

Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

 

 

Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα

Παρασκευή από βλεννώδη και πηκτικά, μη τροποποιημένα

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 14

Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 14 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex Κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

1501

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503:

 

 

Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207, ή τα κόκαλα της κλάσης 0506

 

Άλλα

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207

 

1502

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503:

 

 

Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0201, 0202, 0204 ή 0206, ή από κόκαλα της κλάσης 0506

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1504

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

 

 

Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1504

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex 1505

Λανολίνη εξευγενισμένη

Παρασκευή από εριολίπος της κλάσης 1505

 

1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

 

 

Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1506

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex 1507 έως 1515

Φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους:

 

 

Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, φοινικέλαιο, λάδι κοκκοφοινίκων (κοπρά), φοινικοπυρήνων ή babassu, tung (abrasin) oleococca, oiticica, κερί myrica, κερί Ιαπωνίας, κλάσματα του λαδιού jojoba και λάδια που προορίζονται για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

Κλάσματα στερεά, εκτός εκείνων του λαδιού jojoba

Παρασκευή από τις άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513

 

1517

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513

 

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

Παρασκευή:

από ζώα του κεφαλαίου 1, και/ή

στην οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex Κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικά καθαρή, σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:

 

 

Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1702

 

Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

 

ex 1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Παρασκευή:

από οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

 

Εκχυλίσματα βύνης

Παρασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10

 

Άλλα

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο

 

 

Που περιέχουν 20 % ή λιγότερο κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Που περιέχουν περισσότερο του 20 % κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από το άμυλο πατάτας της κλάσης 1108

 

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1806,

κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και το αλεύρι (εκτός τον σκληρό σίτο και το καλαμπόκι του είδους «Zea indurata» και τα παράγωγά τους) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια Προϊόντα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 11

 

ex Κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex 2001

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 2004 και ex 2005

Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων παρασκευασμένες ή διατηρημένες με τρόπο άλλο από ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

2006

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 2008

Καρποί με κέλυφος, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται πρέπει να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Βούτυρο αράπικων φιστικιών, μείγματα με βάση δημητριακά, καρδιές κοκκοφοινίκων, καλαμπόκι

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

Άλλοι εκτός από φρούτα και καρπούς (περιλαμβανομένων των καρπών με κέλυφος), μη παρασκευασμένα με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, κατεψυγμένα

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2009

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

 

 

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιείται αλεύρι από σινάπι ή μουστάρδα παρασκευασμένη

 

Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

ex 2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005

 

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι, εκτός από:

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα παράγωγα των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και

κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

 

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι παράγωγες ύλες σταφυλιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την οποία αν όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκ σε αναλογίες που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % κατ' όγκο

 

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

Παρασκευή:

από ύλες από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι παράγωγες ύλες σταφυλιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την οποία αν όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκ σε αναλογίες που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % κατ' όγκο

 

ex Κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 2301

Αλεύρια φάλαινας. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex 2303

Κατάλοιπα της αμυλοποιίας καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που μετριέται σε ξερή ύλη ανώτερης του 40 % κατά βάρος

Παρασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή ελαιολάδου, που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %

Παρασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ζάχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα, και

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex Κεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 24 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2402

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο

 

ex 2403

Καπνός για κάπνισμα

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο

 

ex Κεφάλαιο 25

Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 2504

Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, εμπλουτισμένος με άνθρακα, καθαρισμένος, αλεσμένος

Εμπλουτισμός με άνθρακα, καθαρισμός και άλεση του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη

 

ex 2515

Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, μαρμάρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm

 

ex 2516

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσιμο, απλά κομμένες, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, πέτρας (ακόμη και ήδη κομμένης) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm

 

ex 2518

Δολομίτης πυρωμένος

Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη

 

ex 2519

Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια ερμητικά κλεισμένα, και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία (φρυγμένη)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης)

 

ex 2520

Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος ειδικά για την οδοντιατρική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 2524

Ίνες αμιάντου

Παρασκευή από συμπυκνώματα αμιάντου

 

ex 2525

Μαρμαρυγίας σε σκόνη

Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία

 

ex 2530

Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φρυγμένες) ή σε σκόνη

Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή άλεση χρωστικών γαιών

 

Kεφάλαιο 26

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex Κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κέρια ορυκτά, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 2707

Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος σε σχέση με τα μη αρωματικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν το 65 % τουλάχιστον του όγκου τους στους 250 °C (περιλαμβανομένων των μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 2709

Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα ορυκτά

Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών

 

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. Απόβλητα λαδιών

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (2)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (2)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2712

Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (2)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2715

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 28

Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2805

«Mischmetall»

Παρασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 2811

Τριοξείδιο του θείου

Παρασκευή από διοξείδιο του θείου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2833

Θειικό αργίλιο

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 2840

Υπερβορικό νάτριο

Παρασκευή από τετραβορικό του δινατρίου πεντένυδρο

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 2902

Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (εκτός από τα αζουλένια), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 2905

Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά αλκοολικά άλατα της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2915

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2915 και 2916 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2932

Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονωνομένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2909 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές και τα αλογονωμένα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2933

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(-α) αζώτου

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2934

Νουκλεϊνικά οξέα και άλατα τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 και 2934 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2939

Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας που περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος αλκαλοειδή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3002

Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα:

 

 

Προϊόντα που αποτελούνται από συστατικά αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, παρασκευασμένα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα:

 

 

– –

Αίμα ανθρώπων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– –

Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– –

Συστατικά του αίματος, εκτός από τους αντιορούς, την αιμοσφαιρίνη, την γλοβουλίνη του αίματος και τον ορό γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– –

Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και ορός γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– –

Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3003 και 3004

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006):

 

 

Που παρασκευάζονται από αμικακίνη της κλάσης 2941

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3003 ή 3004, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3003 ή 3004, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 3006

Φαρμακευτικά απορρίμματα που αναφέρονται στη σημείωση 4 κ) του κεφαλαίου

Διατηρείται η καταγωγή του προϊόντος στην αρχική του κατάταξη

 

ex Κεφάλαιο 31

Λιπάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3105

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg, από τα οποία εξαιρούνται τα εξής:

Νιτρικό νάτριο

Κυαναμίδη του ασβεστίου

Θειικό κάλιο

Θειικό καλιομαγνήσιο

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3201

Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3205

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες (3)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3203, 3204 και 3205. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3205, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων υλών άλλης «ομάδας» (4) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας ομάδας με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3403

Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν κατά βάρος σε ποσοστό κάτω του 70 % λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος

 

3404

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:

 

 

Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα υπολείμματα παραφινών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από:

υδρογονωμένα έλαια που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 1516

λιπαρά οξέα μη καθορισμένα χημικώς ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 3823, και

ύλες της κλάσης 3404

Ωστόσο, μπορούν μα χρησιμοποιούνται αυτές οι ύλες, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 35

Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3505

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

 

 

Αιθέρες και εστέρες αμύλων κάθε είδους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3505

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1108

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3507

Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 36

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3701

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:

 

 

Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης για έγχρωμες φωτογραφίες, συσκευασμένες σε ειδική θήκη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και 3702. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και 3702. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες των κλάσεων 3701 και 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3702

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και 3702

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3704

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 έως 3704

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 38

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3801

Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα γραφίτη, με αναλογία πάνω από 30 % κατά βάρος, και ορυκτελαίων

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3403 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3803

Ταλλέλαιο εξευγενισμένο

Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3805

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας, καθαρισμένο

Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενισμό ακατέργαστου αιθερίου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3806

Γόμες εστέρες

Παρασκευή από ρητινικά οξέα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3807

Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισσάσφαλτος)

Απόσταξη ξυλόπισσας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3808

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3810

Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3811

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:

 

 

Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3811 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3812

Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3813

Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3814

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3818

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3819

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εκ του εργοστασίου τιμής του προϊόντος

 

3820

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3822

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3823

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

 

 

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3823

 

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

 

Τα κατωτέρω προϊόντα της παρούσας κλάσης:

– –

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρητινών

– –

Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους

– –

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905

– –

Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών

– –

Ιοντοανταλλάκτες

– –

Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες

– –

Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων

– –

Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου

– –

Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους

– –

Ζυμέλαια και λάδι Dippel

– –

Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα

– –

Πολτοί αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3901 έως 3915

Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές, απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 3907 και 3912, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω:

 

 

Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης, στα οποία το τμήμα του μονομερούς αντιστοιχεί σε περισσότερο από 99 % κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς

Παρασκευή κατά την οποία:

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και

εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3907

Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου (ABS)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

 

Πολυεστέρες

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ή/και παρασκευή από πολυανθρακικά άλατα τετραβρωμίου (δισφαινόλη Α)

 

3912

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3916 έως 3921

Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 3916, ex 3917, ex 3920 και ex 3921, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω:

 

 

Επίπεδα προϊόντα, που είναι κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο: άλλα προϊόντα, που είναι κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Άλλα:

 

 

– –

Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης στα οποία το μονομερές αντιστοιχεί σε περισσότερο από 99 % κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς

Κατασκευή κατά την οποία:

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και

εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– –

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3916 και ex 3917

Είδη καθορισμένης μορφής και σωλήνες

Κατασκευή κατά την οποία:

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και

εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3920

Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομερούς

Κατασκευή από θερμοπλαστικό άλας, που είναι συμπολυμερές αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος μερικώς εξουδετερωμένου με ιόντα μετάλλων, κατά κύριο λόγο ψευδαργύρου και νατρίου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Φύλλα από αναγεννημένη κυτταρίνη, από πολυαμίδια ή από πολυαιθυλένιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 3921

Επιμεταλλωμένες ταινίες από πλαστικές ύλες

Κατασκευή από ταινίες υψηλής διαφάνειας από πολυεστέρα, πάχους μικρότερου από 23 μ (6)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3922 έως 3926

Τεχνουργήματα από πλαστικό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 4001

Ελασμένα τεμάχια φύλλων καουτσούκ τύπου «κρεπ» για σόλες υποδημάτων

Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ

 

4005

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών, εκτός από το φυσικό καουτσούκ, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

4012

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:

 

 

Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή κοίλα, από καουτσούκ

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων

 

Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση εκείνες των κλάσεων 4011 και 4012

 

ex 4017

Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο

Κατασκευή από καουτσούκ σκληρυμένο

 

ex Κεφάλαιο 41

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα), εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 4102

Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών, αποτριχωμένα

Αποψίλωση προβείων δερμάτων

 

4104 έως 4106

Δέρματα αποτριχωμένα και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Επαναδέψηση δεψασμένων δερμάτων

ή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

4107, 4112 και 4113

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, αποτριχωμένα, και δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα περγαμηνοειδή, ζώων χωρίς τρίχες, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 4104 έως 4113

 

ex 4114

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα

Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4106, 4107, 4112 ή 4113 υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 42

Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδίου, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex Κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 4302

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα που έχουν συναρμολογηθεί:

 

 

Φύλλα, σάκοι, σταυροί, τετράγωνα και παρόμοιες μορφές

Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

 

Άλλα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα

 

4303

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302

 

ex Κεφάλαιο 44

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 4403

Ξυλεία ορθογωνισμένη

Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη

 

ex 4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

 

ex 4408

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, συγκολλημένα, και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

 

ex 4409

Ξυλεία με καθορισμένη μορφή, σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα, ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:

 

 

Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

 

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

 

ex 4410 έως ex 4413

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

 

ex 4415

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις

 

ex 4416

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, έστω και πριονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες

 

ex 4418

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές από ξύλο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα και τα πέταυρα

 

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

 

ex 4421

Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας

Kατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409

 

ex Κεφάλαιο 45

Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

4503

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό

Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501

 

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

Κεφάλαιο 47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex Κεφάλαιο 48

Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 4811

Xαρτί και χαρτόνια, απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

 

4816

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

 

4817

Φάκελοι επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτία, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 4818

Χαρτί υγείας

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

 

ex 4819

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 4820

Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 4823

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

 

ex Κεφάλαιο 49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

4909

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 4909 και 4911

 

4910

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:

 

 

Ημερολόγια «διαρκείας» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν, τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 4909 και 4911

 

ex Κεφάλαιο 50

Μετάξι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 5003

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια), λαναρισμένα ή χτενισμένα

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού

 

5004 έως ex 5006

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα από μετάξι

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5007

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:

 

 

Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5106 έως 5110

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5111 έως 5113

Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες:

 

 

Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 52

Βαμβάκι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5204 έως 5207

Νήματα από βαμβάκι

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5208 έως 5212

Υφάσματα από βαμβάκι:

 

 

Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 53

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5306 έως 5308

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5309 έως 5311

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:

 

 

Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

νήματα από γιούτα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5401 έως 5406

Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5407 και 5408

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς:

 

 

Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτί

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5501 έως 5507

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

5508 έως 5511

Νήματα και νήματα για ράψιμο

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5512 έως 5516

Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς:

 

 

Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Neuer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 56

Bάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας, εκτός από:

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5602

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:

 

 

Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται:

συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,

ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή

δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501,

εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

οι συνεχείς τεχνητές ή συν-θετικές ίνες από καζεΐνη, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

5604

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:

 

 

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5605

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5606

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

Κεφάλαιο 57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες:

 

 

Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται:

συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,

ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή

δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501,

εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Το ύφασμα από γιούτα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα

 

Από άλλα πιλήματα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα από ίνες κοκοφοίνικα ή από γιούτα,

νήματα από ίνες συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς,

φυσικές ίνες, ή

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση

Το ύφασμα από γιούτα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα

 

ex Κεφάλαιο 58

Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα, εκτός από:

 

 

Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5805

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5810

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5901

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία

Κατασκευή από νήματα

 

5902

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:

 

 

Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες

Κατασκευή από νήματα

 

Άλλα

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

5903

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

Κατασκευή από νήματα

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5904

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

Κατασκευή από νήματα (7)

 

5905

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:

 

 

Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες

Κατασκευή από νήματα

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5906

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:

 

 

Πλεκτά

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετικές ίνες που περιέχουν υφαντικές ύλες περισσότερο από 90 % κατά βάρος

Κατασκευή από χημικές ύλες

 

Άλλα

Κατασκευή από νήματα

 

5907

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

Κατασκευή από νήματα

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5908

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα:

 

 

Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα

Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά

 

Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5909 έως 5911

Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση:

 

 

Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911

Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσης 6310

 

Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, των τύπων των συνήθως χρησιμοποιούμενων στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε άλλες τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή ή ατέρμονα, με απλούς ή πολλαπλούς στήμονες ή/και κρόκους ή υφασμένα κατά τρόπο επίπεδο, αλλά με πολλαπλούς στήμονες ή/και κρόκους της κλάσης 5911

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

από τις ακόλουθες ίνες:

νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (8),

νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα και επιχρισμένα, διαπότιστα ή καλυμμένα με φαινολική ρητίνη,

νήματα από αρωματικά πολυαμίδια λαμβανόμενα με πολυσυμπύκνωση μεταφαινυλαινοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέως,

νήματα μονόινα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (8),

νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες από πολυ(π-φαινυλαινοτερεφθαλαμίδιο),

νήματα από ίνες από γυαλί, επικαλυμμένες με ρητίνη φαινοπλάστη και περιτυλιγμένα με ακρυλικό νήμα (8),

νήματα μονόινα συμπολυεστέρα που αποτελείται από έναν πολυστέρα, μια ρητίνη τερεφθαλικού οξέως, 1,4- κυκλοεξανοδιαιθανόλη και ισοφθαλικό οξύ,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Κεφάλαιο 60

Υφάσματα πλεκτά

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Κεφάλαιο 61

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά:

 

 

Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα

Κατασκευή από νήματα (7)  (9)

 

Άλλα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

ex Κεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά, εκτός από:

Κατασκευή από νήματα (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 και ex 6211

Ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και βρέφη και άλλα συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη, κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (9)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

ex 6210 και ex 6216

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου

Κατασκευή από νήματα (9)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

6213 και 6214

Μαντίλια, μαντιλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη:

 

 

Κεντημένα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (7)  (9)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

Άλλα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (7)  (9)

ή

Κατασκευή που ακολουθείται από τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων εμπορευμάτων των κλάσεων 6213 και 6214 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

6217

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212:

 

 

Κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (9)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου

Κατασκευή από νήματα (9)

ή

Κατασκευή από μη επιχρισμένα υφάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαίμια και μανικέτια, κομμένες

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα

Κατασκευή από νήματα (9)

 

ex Κεφάλαιο 63

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

6301 έως 6304

Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λπ., κουρτίνες κ.λπ. και άλλα είδη επίπλωσης:

 

 

Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφάσματα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Άλλα:

 

 

– –

Κεντημένα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (9)  (10)

ή

Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη κεντημένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– –

Άλλα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (9)  (10)

 

6305

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

6306

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση:

 

 

Από μη υφασμένα υφάσματα

Κατασκευή από (7)  (9):

φυσικές ίνες, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Άλλα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (7)  (9)

 

6307

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

6308

Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση

Κάθε τεμάχιο του συνδυασμού πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόνταν στο συνδυασμό. Ωστόσο, μπορούν να ενσωματώνονται μη καταγόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού

 

ex Κεφάλαιο 64

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη της κλάσης 6406

 

6406

Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex Κεφάλαιο 65

Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

6503

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (9)

 

6505

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (9)

 

ex Κεφάλαιο 66

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

6601

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 67

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex Κεφάλαιο 68

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 6803

Τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο

Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό σχιστόλιθο

 

ex 6812

Τεχνουργήματα από αμίαντο ή από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

ex 6814

Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνεται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία)

 

Κεφάλαιο 69

Προϊόντα κεραμευτικής

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex Κεφάλαιο 70

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 7003, ex 7004 και ex 7005

Γυαλί χωρίς αντανακλαστική στρώση

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

 

7006

Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:

 

 

Πλάκες από γυαλί (υποστρώματα), επικαλυμμένες με στρώμα διηλεκτρικού μετάλλου, ημιαγώγιμες σύμφωνα με τα πρότυπα του SEMII (11)

Κατασκευή από μη επικαλυμμένο γυαλί (υποστρώματα) της κλάσης 7006

 

Άλλα

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

 

7007

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

 

7008

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

 

7009

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

 

7010

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

7013

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Διακόσμηση με το χέρι (εκτός από τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 7019

Τεχνουργήματα από ίνες από γυαλί (άλλα από νήματα)

Κατασκευή από:

φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (Rovings), τεμαχισμένα κλώσματα, μη χρωματιστά, ή

γυάλινο μαλλί

 

ex Κεφάλαιο 71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 7101

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, ταιριασμένα, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex 7102, ex 7103 και ex 7104

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες

Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ακατέργαστες

 

7106, 7108 και 7110

Πολύτιμα μέταλλα:

 

 

Ακατέργαστα

Κατασκευή από ύλες από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 7106, 7108 και 7110

ή

Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110

ή

Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με βασικά μέταλλα

 

Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης

Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα

 

ex 7107, ex 7109 και ex 7111

Μέταλλα κοινά, επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα

Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ακατέργαστα

 

7116

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

7117

Απομιμήσεις κοσμημάτων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Κατασκευή από τμήματα από κοινά μέταλλα, μη επιχρυσωμένα ούτε επαργυρωμένα ούτε επιπλατινωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 72

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

7207

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205

 

7208 έως 7216

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από πλινθώματα από σίδηρο ή από όχι σε κράματα χάλυβα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206

 

7217

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράματα χάλυβα της κλάσης 7207

 

ex 7218, 7219 έως 7222

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από πλινθώματα από ανοξείδωτους χάλυβες ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218

 

7223

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης 7218

 

ex 7224, 7225 έως 7228

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα; ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από χάλυβα σε πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές των κλάσεων 7206, 7218 ή 7224

 

7229

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα και άλλα χαλυβοκράματα της κλάσης 7224

 

ex Κεφάλαιο 73

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 7301

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206

 

7302

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206

 

7304, 7305 και 7306

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο ή χάλυβα

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224

 

ex 7307

Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (ISO no X5CrNiMo 1712), αποτελούμενα από διάφορα μέρη

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, κατασκευή σπειρωμάτων, αφαίρεση αιχμών και αμμοβολή σφυρήλατων ημικατεργασμένων μετάλλων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

7308

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301

 

ex 7315

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex Κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, εκτός από:

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

7401

Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

7402

Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

7403

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:

 

 

Χαλκός καθαρισμένος

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

Κράματα χαλκού και χαλκός καθαρισμένος που περιέχει άλλα στοιχεία

Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, ή από απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

 

7404

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

7405

Κράματα μητρικά χαλκού

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex Κεφάλαιο 75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, εκτός από:

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

7501 έως 7503

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου. Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex Κεφάλαιο 76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, εκτός από:

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Κατασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

 

7602

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex 7616

Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (συμπεριλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 77

Διατηρείται για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση στο εναρμονισμένο σύστημα

 

 

ex Κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο, εκτός από:

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

7801

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή: