ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
5 Ιουλίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 783/2007 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2007, για τη χορήγηση παρεκκλίσεων στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, σχετικά με τα επίπεδα αναφοράς των αλιευτικών στόλων

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 784/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την 6-φυτάση ΕΚ 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 786/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, για την έγκριση της ενδο-1,4-β-μαννανάσης EC 3.2.1.78 (Hemicell) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 787/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας ( 1 )

10

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 788/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής οι οποίες υποβάλλονται από τις 25 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2007 στο πλαίσιο της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 969/2006 για τον αραβόσιτο

26

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 789/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, περί τροποποιήσεως, για ενδέκατη φορά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY)

27

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στη ζώνη IIIa, ύδατα ΕΚ των ζωνών IIIb, IIIc και IIId από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

29

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/460/ΕΚ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2007 του Συμβουλίου πουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 25ης Μαΐου 2007, σχετικά με την αναδιάθεση μέρους του αποθεματικού του υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης κονδυλίου του 9ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη χορήγηση που προορίζεται για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών ΑΚΕ στο πλαίσιο του κονδυλίου του 9ου ΕΤΑ για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση

31

 

 

2007/461/ΕΚ

 

*

Απόφαση αριθ. 2/2007 του Συμβουλίου των πουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 25ης Μαΐου 2007, με την οποία επιτρέπονται συμπληρωματικές διμερείς συνεισφορές, που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή, για την υλοποίηση των στόχων του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική

35

 

 

2007/462/ΕΚ

 

*

Απόφαση αριθ. 3/2007 του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 25ης Μαΐου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 3/2001 για τη χορήγηση πόρων στη Σομαλία από το 8o και το 9o Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

36

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/463/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης 2005/942/ΕΚ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/105/ΕΚ σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται σε τρίτες χώρες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3173]

37

 

 

Διορθωτικά

 

 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 743/2007 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση (ΕΕ L 169 της 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 783/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2007

για τη χορήγηση παρεκκλίσεων στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, σχετικά με τα επίπεδα αναφοράς των αλιευτικών στόλων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1) προβλέπει ότι καθορίζονται επίπεδα αναφοράς για τον στόλο κάθε κράτους μέλους βάσει του αθροίσματος των στόχων του πολυετούς προγράμματος προσανατολισμού 1997-2002, για κάθε τμήμα του στόλου.

(2)

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν έχουν στόχους κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

(3)

Τα επίπεδα αναφοράς θα μπορούσαν να καθορισθούν για τα εν λόγω κράτη μέλη μόνο σε σχέση με το επίπεδο των στόλων τους κατά τον χρόνο της προσχώρησης. Ωστόσο, εάν συνέβαινε αυτό, οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, θα μπορούσαν να είναι περιττές, δεδομένου ότι θα επικαλύπτονταν από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς εισόδων/εξόδων που προβλέπεται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο να καθορισθούν τα επίπεδα αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ούτε να εφαρμοσθεί το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4 του εν λόγω κανονισμού στις χώρες αυτές, δεδομένου ότι δεν θα είχαν καμία επίπτωση στη διαχείριση του στόλου από τα εν λόγω κράτη μέλη.

(5)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να χορηγηθούν παρεκκλίσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία από τις εν λόγω διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση, το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, δεν εφαρμόζονται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. SCHAVAN


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 784/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την 6-φυτάση ΕΚ 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, έχει υποβληθεί αίτηση άδειας για το παρασκεύασμα όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση μιας νέας χρήσης του παρασκευάσματος 6-φυτάση ΕΚ 3.1.3.26 που παράγεται από το Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, για γαλοπούλες προς πάχυνση, για ωοτόκους όρνιθες, για πάπιες προς πάχυνση, για χοιρίδια (απογαλακτισμένα), για χοίρους προς πάχυνση και για χοιρομητέρες, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση της 6-φυτάσης ΕΚ 3.1.3.26 που παράγεται από το Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό για τα κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1743/2006 της Επιτροπής (2).

(5)

Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία για την υποστήριξη αίτησης άδειας όσον αφορά τα κοτόπουλα προς πάχυνση, τις γαλοπούλες προς πάχυνση, τις ωοτόκους όρνιθες, τις πάπιες προς πάχυνση, για χοιρίδια (απογαλακτισμένα), τους χοίρους προς πάχυνση και τις χοιρομητέρες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), στη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 17 Οκτωβρίου 2006, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα 6-φυτάση ΕΚ 3.1.3.26 που παράγεται από το Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον (3). Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω παρασκεύασμα δεν παρουσιάζει κανέναν άλλο κίνδυνο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, θα συνεπαγόταν άρνηση της έγκρισης. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η χρήση του παρασκευάσματος δεν έχει επιπτώσεις σε αυτές τις πρόσθετες κατηγορίες ζώων. Στη γνωμοδότηση της Αρχής συνιστώνται κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του χρήστη. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Στην ίδια γνωμοδότηση εξετάζεται η έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών που υπέβαλε το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς, το οποίο ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση του παρασκευάσματος αυτού διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης της άδειας που ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετης ύλης στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 329 της 25.11.2006, σ. 16.

(3)  Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ενζυμικού παρασκευάσματος Phyzyme™ XP 5000L και Phyzyme™ XP 5000G (6-φυτάσης) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση, για γαλοπούλες προς πάχυνση, για ωοτόκους όρνιθες, για πάπιες προς πάχυνση, για χοιρίδια (απογαλακτισμένα), για χοίρους προς πάχυνση και για χοιρομητέρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Εκδόθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2006. The EFSA Journal (2006) 404, 1-20.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Όνομα του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδες ενεργότητας/kg πλήρους ζωοτροφής περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: «βελτιωτικά της πεπτικότητας»

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-φυτάση

ΕΚ 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G/

Phyzyme XP 5000L)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Παρασκεύασμα 6-φυτάσης (ΕΚ 3.1.3.26)

που παράγεται από το Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

με ελάχιστη δραστικότητα:

 

Στερεά μορφή: 5 000 FTU (1)/g

 

Υγρή μορφή: 5 000 FTU/ml

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

 

6- φυτάση (ΕΚ 3.1.3.26)

 

που παράγεται από το Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Αναλυτική μέθοδος (2)

Χρωματομετρική μέθοδος για τη μέτρηση ανόργανου φωσφορικού άλατος που ελευθερώνει το ένζυμο από φυτικό υπόστρωμα.

Κοτόπουλα προς πάχυνση

250 FTU

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη.

2.

Για χρήση σε ζωοτροφές που περιέχουν πάνω από 0,23 % φυτικά φωσφορικά άλατα.

3.

Για χοιρίδια (απογαλακτισμένα) μέγιστου σωματικού βάρους 35 kg.

4.

Συνιστώμενες δόσεις ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

κοτόπουλα προς πάχυνση: 500-750 FTU·

γαλοπούλες προς πάχυνση: 250-1 000 FTU·

ωοτόκοι όρνιθες: 150-900 FTU·

πάπιες προς πάχυνση: 250-1 000 FTU·

χοιρίδια (απογαλακτισμένα): 500-1 000 FTU·

χοίροι προς πάχυνση: 500-1 000 FTU·

χοιρομητέρες: 500 FTU.

25 Ιουλίου 2017

Γαλοπούλες προς πάχυνση

250 FTU

Ωοτόκοι όρνιθες

150 FTU

Πάπιες προς πάχυνση

250 FTU

Χοιρίδια (απογαλακτισμένα)

250 FTU

Χοίροι προς πάχυνση

250 FTU

Χοιρομητέρες

500 FTU


(1)  Ένα FTU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo ανόργανου φωσφορικού άλατος ανά λεπτό από υπόστρωμα φυτικού νατρίου σε pH 5,5 και θερμοκρασία 37 °C.

(2)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 786/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

για την έγκριση της ενδο-1,4-β-μαννανάσης EC 3.2.1.78 (Hemicell) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για την έγκριση αυτή.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση του σκευάσματος όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση του σκευάσματος ενδο-1,4-β-μαννανάσης EC 3.2.1.78 (Hemicell) που λαμβάνεται από τον Bacillus lentus (ATCC 55045), ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε, στη γνωμοδότηση της 21ης Νοεμβρίου 2006, στο συμπέρασμα ότι το σκεύασμα ενδο-1,4-β-μαννανάσης EC 3.2.1.78 που λαμβάνεται από τον Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον (2). Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω σκεύασμα δεν παρουσιάζει κανένα άλλο κίνδυνο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, θα συνεπαγόταν άρνηση της έγκρισης. Στη γνωμοδότηση της Αρχής συνιστώνται κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του χρήστη. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Στην ίδια γνωμοδότηση εξετάζεται η έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, που υπέβαλε το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς το οποίο ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του σκευάσματος αυτού διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι της έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω σκευάσματος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το σκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «βελτιωτικά της πεπτικότητας», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετης ύλης στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  Γνωμοδότηση της επιστημονικής ομάδας για τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή τις ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του ενζυμικού παρασκευάσματος Hemicell® Feed Enzyme (β-D-μαννανάση) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2006. Δελτίο EFSA (2006) αριθ. 412, σ. 1-12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Όνομα του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδες ενεργότητας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: «βελτιωτικά της πεπτικότητας»

4a3

ChemGen Corp., represented by Disproquima S.L.

Ενδο-1,4-β-μαννανάση:

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Σκεύασμα ενδο-1,4-β-μαννανάσης που λαμβάνεται από τον Bacillus lentus (ATCC-S 55045) με ελάχιστη δραστικότητα:

Υγρή μορφή:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Ενδο-1,4-β-μαννανάσης που λαμβάνεται από τον Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Αναλυτική μέθοδος (2)

Δοκιμή αναγωγικών σακχάρων για ενδο-1,4-β-μαννανάση, με χρωματομετρική μέθοδο που βασίζεται στην αντίδραση δινιτροσαλικυλικού οξέος επί των παραγόμενων αναγωγικών σακχάρων

Κοτόπουλα πάχυνσης

79 200 U

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη.

2.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα προστασίας της αναπνοής και γυαλιά ασφαλείας κατά το χειρισμό

3.

Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε γαλακτομανάννηπου περιέχουν ημικυτταρίνες (π.χ. σόγια, αραβόσιτο)

25 Ιουλίου 2017


(1)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,72 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδύναμων μανόζης) από μάννα που περιέχει υπόστρωμα (κόμμι χαρουπιών) ανά λεπτό σε pH 7,5 και 40 °C.

(2)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 787/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και για την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, περιείχε κοινοτικό κατάλογο των αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, ορισμένα κράτη μέλη διαβίβασαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες χρήσιμες για την επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου. Σχετικές πληροφορίες κοινοποίησαν επίσης τρίτες χώρες. Στη βάση αυτή, πρέπει να επικαιροποιηθεί ο κοινοτικός κατάλογος.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 και με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 473/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για θέσπιση των εκτελεστικών κανόνων όσον αφορά τον κοινοτικό κατάλογο των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 (3), ένα κράτος μέλος ζήτησε επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου.

(4)

Η Επιτροπή ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς είτε απευθείας είτε, όταν αυτό δεν ήταν εφικτό, μέσω των αρχών που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία τους, επισημαίνοντας τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και τον προβληματισμό που αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας εντός της Κοινότητας στους εν λόγω αερομεταφορείς ή για την τροποποίηση των όρων επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας σε αερομεταφορείς που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο.

(5)

Η Επιτροπή παρείχε στους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς την ευκαιρία να συμβουλευθούν τα έγγραφα που διαβίβασαν τα κράτη μέλη, να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις και να προβούν σε προφορική έκθεση των απόψεών τους στην Επιτροπή εντός 10 εργάσιμων ημερών και στην Επιτροπή για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών που έχει συσταθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (4).

(6)

Η Επιτροπή, και σε ορισμένες περιπτώσεις ορισμένα κράτη μέλη, συμβουλεύθηκαν τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των συγκεκριμένων αερομεταφορέων.

(7)

Στις 14 Μαΐου 2007 η Pakistan International Airlines υπέβαλε σχέδιο διορθωτικών μέτρων στην Επιτροπή, μετά την έναρξη του οποίου σύμφωνα με στοιχεία επιβεβαιώνεται η εφαρμογή ορισμένων διορθωτικών μέτρων. Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι ο αερομεταφορέας σημείωσε σημαντική πρόοδο αφότου συμπεριλήφθηκε στον κοινοτικό κατάλογο και ότι, εξακριβωμένα, με τη βοήθεια των εποπτικών αρχών της χώρας του, έχει αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του στόλου του στην ασφάλεια πτήσεων. Οι αρμόδιες αρχές του Πακιστάν έχουν εγκρίνει τα μέτρα αυτά.

(8)

Κατά συνέπεια, με βάση τα κοινά κριτήρια, εκτιμάται ότι πρέπει να επιτραπεί στην Pakistan International Airlines να εκτελεί πτήσεις και προς την Κοινότητα με τα εξής ένδεκα αεροσκάφη της: τρία Boeing 747-300s με σήματα νηολόγησης AP-BFU, AP-BGG και AP-BFΧ· τρία Boeing 747-200 με σήματα νηολόγησης AP-BAK και AP-ΒΑΤ· έξι Airbus A-310 με σήματα νηολόγησης AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC και AP-BEG. Τα αεροσκάφη που προαναφέρθηκαν πρέπει επομένως να διαγραφούν από το παράρτημα B.

(9)

Οι αρμόδιες αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν έχουν συμφωνήσει ότι, πριν αρχίσει και πάλι η εκτέλεση πτήσεων με καθένα από τα αεροσκάφη αυτά, ότι θα διαβιβάσουν στις αρχές των κρατών μελών των αερολιμένων προορισμού, όπως και στην Επιτροπή, έκθεση επιθεώρησης της ασφάλειας πτήσεων, την οποία θα διενεργήσουν πριν χρησιμοποιηθεί το εκάστοτε αεροσκάφος. Μετά την παραλαβή της έκθεσης, το εκάστοτε κράτος μέλος μπορεί, εάν χρειασθεί, να επιβάλει απαγόρευση λειτουργίας του αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Μετά την άφιξη αεροσκάφους, πρέπει να διενεργηθεί πλήρης επιθεώρηση διαδρόμου βάσει του προγράμματος SAFA, η δε σχετική έκθεση πρέπει να υποβληθεί αμέσως στην Επιτροπή, η οποία θα τη διαβιβάσει στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη προτίθενται να εξασφαλίσουν ότι θα ελεγχθεί η πραγματική συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας με τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων διαδρόμου του συγκεκριμένου αερομεταφορέα.

(10)

Τα υπόλοιπα αεροσκάφη του στόλου του αερομεταφορέα εξακολουθούν να μην πληρούν τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων και, επομένως, πρέπει να παραμείνουν στο παράρτημα B ενόσω εκκρεμεί η αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων. Πριν εξετασθούν και πάλι οι περιορισμοί λειτουργίας που έχουν επιβληθεί στον αερομεταφορέα, πρέπει να οργανωθεί επιτόπια επιθεώρηση παρακολούθησης, έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι εφαρμόζεται πλήρως το σχέδιο διορθωτικών μέτρων και η κατάσταση προόδου του. Τόσο ο αερομεταφορέας όσο και οι αρμόδιες αρχές της χώρας του έχουν αποδεχθεί την επιθεώρηση αυτή.

(11)

Υπάρχουν εξακριβωμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων της TAAG Angola Airlines, η οποία έχει λάβει πιστοποίηση στην Αγκόλα. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από τη Γαλλία κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων διαδρόμου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA. Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των εν λόγω διαπιστώσεων επιθεώρησης αποδεικνύει την ύπαρξη συστηματικών ελλείψεων όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων (5).

(12)

Η TAAG Angola Airlines δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ασφάλειας πτήσεων σύμφωνα με τα αιτήματα της Γαλλίας, παρά τις εγγυήσεις που έδωσαν ο αερομεταφορέας και οι αρμόδιες αρχές της χώρας του, όπως αποδεικνύεται από τις συνεχιζόμενες ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων. Επίσης, είναι σαφής η ανεπάρκεια των αρμοδίων αρχών της Αγκόλας να επιβάλουν τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων, παρά τις εγγυήσεις που έχουν δώσει οι εν λόγω αρχές.

(13)

Οι αρμόδιες αρχές της Αγκόλας έδειξαν ότι δεν έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων, όταν δημιουργήθηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια λειτουργίας της TAAG, η οποία έχει λάβει πιστοποίηση από την εν λόγω χώρα.

(14)

Η Επιτροπή, μολονότι αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο αερομεταφορέας για να καθορισθούν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλειας πτήσεων, καθώς και τη διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν τόσο ο αερομεταφορέας όσο και οι αρμόδιες αρχές πολιτικής αεροπορίας της Αγκόλας, κρίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ικανοποιητικά η εφαρμογή κατάλληλου σχεδίου διορθωτικών μέτρων από τον αερομεταφορέα.

(15)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η TAAG Angola Airlines δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων. Πρέπει να απαγορευθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του αερομεταφορέα και, ως εκ τούτου, ο αερομεταφορέας να περιληφθεί στο παράρτημα A.

(16)

Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν στην Επιτροπή αίτημα επικαιροποίησης του κοινοτικού καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, προκειμένου να επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων για ολόκληρο το στόλο της Volare Aviation.

(17)

Υπάρχουν εξακριβωμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων της Volare Aviation, η οποία έχει λάβει πιστοποίηση στην Ουκρανία. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίσθηκαν από τις Κάτω Χώρες κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων διαδρόμου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA και επιβεβαιώθηκαν από επιθεωρήσεις διαδρόμου και σε άλλα κράτη μέλη. Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των εν λόγω διαπιστώσεων επιθεώρησης αποδεικνύει την ύπαρξη συστηματικών ελλείψεων όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων (6).

(18)

Η Volare Aviation έδειξε ότι δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει συστηματικά τις ελλείψεις ασφάλειας πτήσεων που είχαν ζητήσει οι Κάτω Χώρες, όπως αποδείχθηκε από το ανεπαρκές σχέδιο διορθωτικών μέτρων που παρουσίασε για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην ασφάλεια πτήσεων.

(19)

Οι αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας έδειξαν ότι δεν έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων, όταν δημιουργήθηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια των πτήσεων της Volare Aviation, η οποία έχει λάβει πιστοποίηση από την εν λόγω χώρα.

(20)

Συνεπώς, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Volare Aviation δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας. Ως εκ τούτου, πρέπει να απαγορευθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του εν λόγω αερομεταφορέα και ο αερομεταφορέας να περιληφθεί στο παράρτημα A.

(21)

Υπάρχουν εξακριβωμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων σε όλους τους αερομεταφορείς που έχει λάβει πιστοποίηση στην Ινδονησία. Οι ελλείψεις αυτές επισημάνθηκαν σε έκθεση ελέγχου της ασφάλειας πτήσεων που πραγματοποίησαν οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Ινδονησίας μετά από σειρά ατυχημάτων, στην οποία αποκαλύπτεται ότι κανένας από τους αερομεταφορείς της χώρας δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων.

(22)

Η Διεύθυνση Μεταφορών της Federal Aviation Administration (FAA) των ΗΠΑ υποβίβασε την Ινδονησία από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 2 του προγράμματός της IASA, διότι η Ινδονησία δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας που έχει καθορίσει η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Το μέτρο ουσιαστικά σημαίνει απαγόρευση εκτέλεσης πτήσεων σε όλους τους αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση στην Ινδονησία. Κατά συνέπεια, δεν θα επιτραπεί στους αερομεταφορείς της Ινδονησίας να αρχίσουν την εκτέλεση πτήσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

(23)

Η τελευταία έκθεση της ΔΟΠΑ με βάση το Γενικό Ελεγκτικό Πρόγραμμα Εποπτείας της Ασφαλείας, καθώς και η έκθεση παρακολούθησης που συνέταξε, δείχνουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ικανότητα των αρχών πολιτικής αεροπορίας της Ινδονησίας να ασκούν εποπτεία στην ασφάλεια πτήσεων.

(24)

Οι αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας έδειξαν ότι δεν είναι ικανές να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας. Επίσης, οι εν λόγω αρχές δεν αντέδρασαν όπως άρμοζε ούτε έγκαιρα όταν η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες όσον αφορά σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας αερομεταφορέων που έχουν λάβει πιστοποίηση στην Ινδονησία.

(25)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση στην Ινδονησία πρέπει να υποβληθούν σε απαγόρευση εκτέλεσης των πτήσεών τους και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α.

(26)

Οι αρχές της Δημοκρατίας της Κιργισίας διαβίβασαν πληροφορίες στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις οποίες έχουν χορηγήσει πιστοποιητικό αερομεταφορέα στους εξής αερομεταφορείς: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia, και S Group Aviation. Καθόσον αυτοί οι νέοι αερομεταφορείς έχουν πιστοποιηθεί από τις αρχές της Δημοκρατίας της Κιργισίας, οι οποίες δεν είναι σε θέση να διεξάγουν κατάλληλη εποπτεία της ασφάλειας πτήσεων, πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα A.

(27)

Οι αρχές της Δημοκρατίας της Κιργισίας παρείχαν στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία για την ανάκληση των πιστοποιητικών αερομεταφορέα των εξής αερομεταφορέων: British Gulf International Airlines FEZ και Kyrgyz General Aviation. Καθόσον οι αερομεταφορείς αυτοί, οι οποίοι είχαν λάβει πιστοποίηση στη Δημοκρατία της Κιργισίας, έπαυσαν τις δραστηριότητές τους, πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα A.

(28)

Στην τελευταία έκθεση του Γενικού Ελεγκτικού Προγράμματος Εποπτείας της Ασφαλείας (USOAP) της ΔΟΠΑ, τα αποτελέσματα της τελευταίας επίσκεψης στην Αλβανία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου (ECAA) και βάσει των πληροφοριών που παρείχε η Ιταλία, επισημαίνονται σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ικανότητα των αρχών πολιτικής αεροπορίας της Αλβανίας να επιτελέσουν τα εποπτικά τους καθήκοντα στην ασφάλεια πτήσεων.

(29)

Μετά από πρόσκληση της αρμόδιας αρχής πολιτικής αεροπορίας της Αλβανίας, ομάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων πραγματοποίησε διερευνητική αποστολή στην Αλβανία από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου 2007. Η έκθεση δείχνει ότι παρά τις πολλές προσπάθειες, οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Αλβανίας πάσχουν ακόμη από έλλειψη πόρων, νομικού πλαισίου και εμπειρογνωμοσύνης που τους χρειάζονται, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν ικανοποιητικά τις εποπτικές αρμοδιότητές τους στην ασφάλεια πτήσεων.

(30)

Όσον αφορά τους δύο αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση στην Αλβανία – την Albanian Airlines και την Belle Air – από την έκθεση που προαναφέρθηκε προκύπτει ότι και οι δύο αερομεταφορείς λειτουργούν σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων και ότι έχουν όντως λάβει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν ίδια εποπτεία στην ασφάλεια πτήσεων, με βάση τις ελλείψεις που έχουν αναγνωρίσει οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας.

(31)

Σε αρκετές επιθεωρήσεις διαδρόμου που πραγματοποιήθηκαν βάσει του προγράμματος SAFA σε αεροσκάφη και των δύο αερομεταφορέων δεν εντοπίσθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων.

(32)

Οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Αλβανίας συμφώνησαν να υποβάλουν αναλυτικό σχέδιο διορθωτικών μέτρων, με σκοπό να αντιμετωπισθούν όλες οι ελλείψεις εποπτείας στην ασφάλεια πτήσεων που έχουν επισημανθεί στις διάφορες εκθέσεις που προαναφέρθηκαν, και ιδίως στην έκθεση της διερευνητικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία από ομάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου 2007.

(33)

Η κυβέρνηση της Αλβανίας επανέλαβε ότι δεσμεύεται πλήρως πολιτικά για την ορθή εφαρμογή προγράμματος αναδιάρθρωσης των αρχών πολιτικής αεροπορίας και ότι δεν πρόκειται να εκδώσει άλλα πιστοποιητικά αερομεταφορέα (AOC), έως ότου εφαρμοσθεί ικανοποιητικά το εν λόγω πρόγραμμα.

(34)

Βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι, εφόσον οι εταιρείες Albanian Airlines και Belle Air συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας, δεν πρέπει να περιληφθούν στον κοινοτικό κατάλογο. Οι αρμόδιες αρχές της Αλβανίας πρέπει να διαβιβάσουν στην Επιτροπή, εντός μέγιστης προθεσμίας τριών μηνών, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη κατάρτιση και την πρόοδο εφαρμογής του σχεδίου διορθωτικών μέτρων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη προτίθενται να εξασφαλίσουν ότι θα ελεγχθεί περαιτέρω η πραγματική συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας με τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων διαδρόμου των εν λόγω αερομεταφορέων.

(35)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 35 του κανονισμού αριθ. (ΕΚ) αριθ. 235/2007 της Επιτροπής, η κατάσταση των πέντε βουλγαρικών αεροπορικών εταιρειών — Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air και Vega Airlines — πρέπει να παρακολουθείται στενά. Για το λόγο αυτό, οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Βουλγαρίας διενήργησαν, με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, του EASA και κρατών μελών, αποστολές ελέγχου των αερομεταφορέων αυτών, έτσι ώστε να καθορισθούν τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους περιορισμούς λειτουργίας που έχουν επιβληθεί από τις 21 Φεβρουαρίου 2007.

(36)

Με βάση τα αποτελέσματα της αποστολής που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, εκτιμάται ότι υπάρχουν εξακριβωμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων στην Air Sofia, την Bright Aviation Services, την Scorpion Air και τη Vega Airlines. Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των εν λόγω διαπιστώσεων επιθεώρησης δείχνει την ύπαρξη συστηματικών ελλείψεων όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων.

(37)

Κατά την αποστολή αποκαλύφθηκε, επίσης, ότι από επιχειρηματική, διοικητική, δημοσιονομική και τεχνική άποψη, την εταιρεία Air Scorpio διαχειρίζεται και ελέγχει ο αερομεταφορέας Scorpion Air και ότι τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η Air Scorpio στις εμπορικές μεταφορές χρησιμοποιούσε πρωτύτερα η Scorpion Air, στην οποία και ανήκαν. Υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Air Scorpio.

(38)

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε την ανάκληση του πιστοποιητικού αερομεταφορέα (AOC) των Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air και Air Sofia, καθώς και την αναστολή του AOC που αποφάσισαν οι αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας στις 21 Ιουνίου 2007. Συνεπώς, επειδή οι αερομεταφορείς αυτοί δεν μπορούν να εκτελέσουν πτήσεις, δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες από την Επιτροπή.

(39)

Η Επιτροπή έλαβε γνώση της απόφασης που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας στις 21 Ιουνίου 2007 να τροποποιήσουν το AOC της Heli Air Service και να το αναστείλουν, μέχρι νεωτέρας, για τη χρήση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία των αεροσκαφών της τύπου LET 410 με σήματα νηολόγησης LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF και LZ-LSB. Επιτρέπεται στο αεροσκάφος τύπου LET 410 με σήμα νηολόγησης LZ-CCP του εν λόγω αερομεταφορέα να εκτελεί πτήσεις εντός της Κοινότητας, διότι είναι το μόνο αεροσκάφος του που διαθέτει σήμερα τον απαραίτητο υποχρεωτικό εξοπλισμό ασφάλειας πτήσεων (EGPWS και TCAS) και, συνεπώς, μπορεί να εκτελεί με ασφάλεια πτήσεις εντός της Κοινότητας. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση του αερομεταφορέα αυτού και να ελέγχει την εφαρμογή του σχεδίου διορθωτικών μέτρων με τη συνδρομή του EASA και των κρατών μελών.

(40)

Όσον αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών της Βουλγαρίας, η Επιτροπή αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι αρχές της Βουλγαρίας στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες των βουλγαρικών αρχών να εξακολουθήσουν να ασκούν τις εποπτικές τους αρμοδιότητες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση με τη συνδρομή του EASA και των κρατών μελών.

(41)

Όπως προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 910/2006 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2006 (7), ομάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων πραγματοποίησε αποστολή παρακολούθησης στη Μαυριτανία από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου 2007 με σκοπό να αξιολογήσει την πρόοδο στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, των νέων απαιτήσεων και των διαδικασιών. Από την έκθεση της ομάδας προκύπτει ότι η ANAC, η εθνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και ότι προέβη επίσης στην κανονιστική ρύθμιση και τις αναγκαίες διαδικασίες εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την άσκηση της εποπτείας της στον κλάδο της πολιτικής αεροπορίας.

(42)

Επιπλέον, η Air Mauritanie έλαβε τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που είχαν εντοπισθεί μετά από επιθεωρήσεις διαδρόμου σε κοινοτικούς αερολιμένες και βελτιώνει τις διαδικασίες της.

(43)

Βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Μαυριτανία έλαβε τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να επιτύχει αποδεκτό επίπεδο επιδόσεων για την εκπλήρωση των εποπτικών καθηκόντων της με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι αεροπορικές εταιρείες της Μαυριτανίας συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα ασφάλειας πτήσεων.

(44)

Υπάρχουν εξακριβωμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων των εταιρειών Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream και Tiramavia που έχουν λάβει πιστοποίηση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Οι εν λόγω ελλείψεις διαπιστώθηκαν από το Βέλγιο, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και την Τουρκία, κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων διαδρόμου που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA. Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των εν λόγω διαπιστώσεων επιθεώρησης αποδεικνύει την ύπαρξη συστηματικών ελλείψεων όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων (8).

(45)

Μετά από πρόσκληση της αρμόδιας αρχής πολιτικής αεροπορίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, ομάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων διενήργησε διερευνητική αποστολή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου 2007. Από τη σχετική έκθεση προκύπτει ότι οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Μολδαβίας επέδειξαν ανεπάρκεια ως προς την εφαρμογή και την επιβολή των σχετικών προτύπων ασφάλειας πτήσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που υπέχουν από τη σύμβαση του Σικάγου, όσον αφορά τους εξής αερομεταφορείς: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti και Tiramavia.

(46)

Επιπλέον, οι οκτώ αερομεταφορείς που προαναφέρθηκαν, αν και κάτοχοι πιστοποιητικού αερομεταφορέα (AOC) που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, δεν έχουν την κύρια επιχειρηματική τους έδρα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, αντίθετα προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 6 της Σύμβασης του Σικάγου.

(47)

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ανακάλεσαν τα πιστοποιητικά αερομεταφορέα από τους ανωτέρω αερομεταφορείς, οι οποίοι στη συνέχεια έπαυσαν τις δραστηριότητές τους.

(48)

Επίσης, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι οι αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας έχουν δεσμευθεί να μην εκδώσουν άλλα πιστοποιητικά αερομεταφορέα, μέχρις ότου εφαρμοσθεί ικανοποιητικά το σχέδιο διορθωτικών μέτρων και αφού συμβουλευθεί για το σκοπό αυτό την Επιτροπή.

(49)

Η αρμόδια αρχή πολιτικής αεροπορίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας συμφώνησε να υποβάλει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2007 αναλυτικό σχέδιο διορθωτικών μέτρων με χάρτη πορείας, με σκοπό την αντιμετώπιση όλων των εποπτικών ελλείψεων που εντοπίσθηκαν στην ασφάλεια πτήσεων κατά τη διάρκεια διερευνητικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε στη Δημοκρατία της Μολδαβίας από ομάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου 2007.

(50)

Με βάση τα διάφορα μέτρα που έχει λάβει η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, και έως την υποβολή σχεδίου διορθωτικών μέτρων, η Επιτροπή κρίνει ότι οι υπόλοιποι αερομεταφορείς (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero και Nobil Air), κάτοχοι πιστοποιητικού αερομεταφορέα που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, δεν πρέπει να περιληφθούν στον κοινοτικό κατάλογο. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση των αερομεταφορέων αυτών στην ασφάλεια πτήσεων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη προτίθενται να συνεχίσουν να ελέγχουν κατά πόσον υπάρχει πραγματική συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων με συστηματικές επιθεωρήσεις διαδρόμου σε όλες τις πτήσεις των αεροσκαφών των αερομεταφορέων αυτών.

(51)

Όπως προβλέπεται στις αιτιολογικές σκέψεις 36 και 39 του κανονισμού αριθ. 235/2007 της Επιτροπής, η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών επισκέφθηκε τη Ρωσική Ομοσπονδία από τις 15 έως τις 21 Απριλίου 2007, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον η εταιρεία Rossyia (πρώην Pulkovo) εφαρμόζει τα διορθωτικά μέτρα και να ελέγξει την κατάσταση ως προς την ασφάλεια πτήσεων άλλων ρωσικών αερομεταφορέων που υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας από τις 12 Φεβρουαρίου 2007 βάσει απόφασης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως και την άσκηση των υποχρεώσεων εποπτείας των αρχών αυτών.

(52)

Όσον αφορά την εταιρεία Rossyia, από τα αποτελέσματα της επίσκεψης προκύπτει ότι η εταιρεία σημειώνει πρόοδο στις εσωτερικές διαδικασίες εποπτείας της ασφάλειας πτήσεων και στην εφαρμογή των προτύπων ασφάλειας πτήσεων της ΔΟΠΑ. Η διαχείριση της ποιότητας βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου 2007. Επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλα τα διορθωτικά μέτρα, ο αερομεταφορέας πρέπει να παραμείνει υπό τον στενό έλεγχο των αρμοδίων αρχών της Ρωσίας ώστε να υπάρξει παρακολούθηση της περαιτέρω εφαρμογής του σχεδίου διορθωτικών μέτρων.

(53)

Όσον αφορά τους εννέα αερομεταφορείς που υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας από τις 12 Φεβρουαρίου 2007 βάσει απόφασης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι εν γένει όλες οι εταιρείες επιβεβαίωσαν τη στενή επιτήρησή τους από τότε που επιβλήθηκαν οι περιορισμοί λειτουργίας και οι προ πτήσης εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Τα μέτρα αυτά είχαν, σε όλες τις περιπτώσεις, άμεσο θετικό αντίκτυπο. Από τα αποτελέσματα της αποστολής προέκυψε επίσης ότι οι οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις πρέπει να καταστούν βιώσιμες λύσεις και να οδηγήσουν σε μακρόχρονη εφαρμογή των εσωτερικών συστημάτων ασφάλειας πτήσεων. Οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφάσισαν στις 27 Απριλίου 2007 άρση των περιορισμών, και ενημέρωσαν σχετικά την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2007, για τους εξής έξι αερομεταφορείς: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz και Aviacon Zitotrans. Οι αερομεταφορείς Centre Avia και Russian Sky (Russkoe Nebo) με βάση την ίδια απόφαση παραμένουν υπό περιορισμό λειτουργίας· επίσης, το σύστημα της προ πτήσης έγκρισης επεκτάθηκε στις τακτικές πτήσεις της UTAir.

(54)

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, συζητήθηκε και το ζήτημα ορισμένων άλλων ρωσικών αεροπορικών εταιρειών, και πιο συγκεκριμένα της Krasnoyarsky Airlines (9) και της Kuban Airlines (10), για τις οποίες η Επιτροπή είχε πληροφορίες ότι παρουσιάζουν συστηματικές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων και των οποίων η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων έχει προσελκύσει την προσοχή των αρμοδίων αρχών της Ρωσίας. Στα μέτρα που αποφάσισαν οι εν λόγω αρχές στις 27 Απριλίου 2007 προβλέπεται εντατικοποίηση των προ πτήσης επιθεωρήσεων των αερομεταφορέων αυτών.

(55)

Όσον αφορά την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από τα αποτελέσματα της αποστολής προκύπτει ότι πρέπει να επιταχύνουν περισσότερο τις εργασίες τους για να ευθυγραμμισθούν οι ρωσικοί κανόνες ασφάλειας πτήσεων με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ και ότι πρέπει επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην εφαρμογή αυτών των προτύπων και των συστάσεων όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων μετά τον τελευταίο έλεγχο της ΔΟΠΑ. Επίσης, πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους με τη ρωσική αεροναυπηγική βιομηχανία προκειμένου να εξασφαλισθεί συμμόρφωση των αεροσκαφών ρωσικής κατασκευής με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ. Φαίνεται επίσης ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η εφαρμογή δύο ειδών προτύπων αξιοπλοΐας μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία — ένα είδος για τους αερομεταφορείς και τα αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προς την Κοινότητα και ένα δεύτερο (κατώτερο) για τους αερομεταφορείς και τα αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις μέσα στη Ρωσική Ομοσπονδία ή την ΚΑΚ. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά τη συνεχή αξιοπλοΐα και να εξασφαλίσουν ότι τα ολοένα περισσότερα αεροσκάφη δυτικής κατασκευής που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται από ρωσικές αεροπορικές εταιρείες υπόκεινται σε κατάλληλη συντήρηση από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

(56)

Από τότε που πραγματοποιήθηκε η αποστολή στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων διαδρόμου δείχνουν ότι δεν εκτελούν πτήσεις προς την Κοινότητα ορισμένοι αερομεταφορείς, στους οποίους είχαν επιβληθεί περιορισμοί λειτουργίας.

(57)

Οι αεροπορικές εταιρείες Gazpromavia και Atlant Soyuz, στις οποίες είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιορισμοί λειτουργίας, έχουν εκτελέσει πτήσεις προς την Κοινότητα και έχουν υποβληθεί σε επιθεωρήσεις διαδρόμου (11). Στα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αυτών επισημαίνεται ότι η επανάληψη των σοβαρών διαπιστώσεων στα ίδια πεδία, όπως και πριν την επιβολή των περιορισμών λειτουργίας, υποδηλώνει συστηματικές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων και μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των πτήσεων.

(58)

Υποβλήθηκε σε επιθεώρηση επίσης ο αερομεταφορέας UTAir (12). Από τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής προκύπτει επανάληψη των διαπιστώσεων στα ίδια πεδία, όπως και πριν την επιβολή των περιορισμών λειτουργίας, επισημαίνεται μάλιστα ότι ο αερομεταφορέας δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τα διορθωτικά μέτρα που είχε προτείνει τον Φεβρουάριο του 2007. Τα αποτελέσματα αυτά, καθώς και άλλα εξακριβωμένα στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15), Yakutia Airlines (16), διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες αρχές στις 29 Μαΐου και στις 5 Ιουνίου 2007.

(59)

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν και με τα κοινά κριτήρια, η Επιτροπή κάλεσε τους αερομεταφορείς Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines και Yakutia Airlines να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 και άρχισε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βάσει των παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι αερομεταφορείς, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι εν λόγω αρχές έλαβαν στις 23 Ιουνίου 2007, με ημερομηνία έναρξης ισχύος στις 25 Ιουνίου, την απόφαση να επιβάλουν περιορισμούς λειτουργίας σε 10 αερομεταφορείς, έως ότου αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις τους στην ασφάλεια πτήσεων, προς αμοιβαία ικανοποίηση των αρμοδίων αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Επιτροπής.

(60)

Έτσι, οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας αποφάσισαν να απαγορεύσουν όλες τις δραστηριότητες εντός της Κοινότητας στους εξής τέσσερις αερομεταφορείς: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. Πιο συγκεκριμένα, ανεστάλη το πιστοποιητικό αερομεταφορέα της Airlines 400.

(61)

Αποφάσισαν επίσης να περιορίσουν τις δραστηριότητες ορισμένων αερομεταφορέων και να επιτρέψουν την εκτέλεση πτήσεων εντός της Κοινότητας μόνον με κάποια συγκεκριμένα αεροσκάφη: στην Krasnoyarsky Airlines επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις μόνον με τα: Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE και Boeing-767 EI-DMH, EI-DΜΡ· στην Ural Airlines επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις μόνον με τα Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQΖ· στην Gazpromavia επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις μόνον με τα Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008· στην Atlant-Soyuz επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις μόνον με τα Boeing 737 VP-BBL, VP-ΒΒΜ· στην UTAir επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις μόνον τα ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, τα Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 και τα Tu-154M RA-85805, RA-85808. Στη Rossyia (πρώην Pulkovo) δεν επιτρέπεται να εκτελεί πτήσεις εντός της Κοινότητας με το IL-62M (RA-86467).

(62)

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε την απόφαση των αρμοδίων αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι τυχόν τροποποίηση των περιορισμών αυτών είναι δυνατόν να εγκριθούν μόνον σε συνεννόηση με την Επιτροπή. Πληροφορήθηκε επίσης ότι όλες οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν διεθνείς πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων εντός της Κοινότητας, είναι ενήμερες ότι σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές (κατηγορία 2) και μείζονες (κατηγορία 3) ελλείψεις σε επιθεώρηση διαδρόμου, εάν δεν τις επανορθώσουν δεόντως, θα τους επιβληθούν περιορισμοί λειτουργίας από τις ρωσικές αρχές.

(63)

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κρίνει ότι τα μέτρα που έχουν λάβει οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας επαρκούν για να αντιμετωπισθούν σε μικρό χρονικό διάστημα οι σοβαρές ελλείψεις ορισμένων αερομεταφορέων στην ασφάλεια πτήσεων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί βιώσιμη και συστηματική λύση για τις ελλείψεις αυτές με την εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, η Επιτροπή θα ελέγχει την κατάσταση των ανωτέρω αερομεταφορέων όσον αφορά την ασφάλεια πτήσεων, πριν ενδεχόμενη τροποποίηση των περιορισμών που προβλέπονται στην απόφαση της 23ης Ιουνίου 2007 των αρμοδίων αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει αποστολή με τη συνδρομή των κρατών μελών πριν την επόμενη επικαιροποίηση του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα ελέγχουν κατά πόσον υπάρχει πραγματική συμμόρφωση προς τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας πτήσεων με συστηματικές επιθεωρήσεις διαδρόμου σε όλες τις πτήσεις των αερομεταφορέων αυτών.

(64)

Επειδή αερομεταφορείς, οι οποίοι έχουν αποσυρθεί από τον κατάλογο λόγω δεδηλωμένης παύσης των δραστηριοτήτων τους, ενδέχεται να επανεμφανισθούν με άλλη ταυτότητα ή εθνικότητα, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά τυχόν μεταφορές και κινήσεις αυτών των εταιρειών.

(65)

Δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή κανένα αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών μέτρων από τους υπόλοιπους αερομεταφορείς που περιλαμβάνει ο επικαιροποιημένος κατάλογος της 5ης Μαρτίου 2007, ούτε από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αυτών των αερομεταφορέων, παρά τα συγκεκριμένα αιτήματα που έχει υποβάλει η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι για τους αερομεταφορείς αυτούς πρέπει να συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση εκτέλεσης πτήσεων.

(66)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα Α αντικαθίσταται από το παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.

2)

Το παράρτημα Β αντικαθίσταται από το παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 84 της 23.3.2006, σ. 14. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 235/2007 (ΕΕ L 66 της 6.3.2007, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 84 της 23.3.2005, σ. 8.

(4)  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 910/2006 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2006, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2111 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2011/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 168 της 21.6.2006, σ. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 στις 11.5.2007· Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 στις 31.5.2007 και INAC/P-2007-12 στις 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 στις 24.5.2007, LBA/D-2007-308 στις 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ (1)

Ονομασία της νομικής οντότητας του αερομεταφορέα, όπως αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (και εμπορική ονομασία του, εφόσον διαφέρει)

Αριθμός Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα ή αριθμός άδειας λειτουργίας

Αριθμός αναγνώρισης αερομετα-φορέα της ΔΟΠΑ

Κράτος του αερομεταφορέα

AIR KORYO

Άγνωστος

KOR

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Σουδάν

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Αφγανιστάν

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Σουρινάμ

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Άγνωστος

VRB

Ρουάντα

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Αγκόλα

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ουκρανία

Όλοι οι αερομεταφορείς, εκτός από την Hewa Bora Airways (2), που είναι πιστοποιημένοι από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), μεταξύ των οποίων:

 

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

LIGNES AERIENNES CONGOLAISES

Υπουργική υπογραφή (διάταγμα 78/205)

LCG

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Ισημερινής Γουινέας, μεταξύ των οποίων:

 

 

Ισημερινή Γουινέα

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ισημερινή Γουινέα

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

ά.α.

Ισημερινή Γουινέα

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ισημερινή Γουινέα

GUINEA AIRWAYS

738

ά.α.

Ισημερινή Γουινέα

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ισημερινή Γουινέα

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρχές της Ινδονησίας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία, μεταξύ των οποίων:

 

 

Ινδονησία

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Άγνωστος

DHI

Ινδονησία

AIR TRANSPORT SERVICES

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

GARUDA

Άγνωστος

GIA

Ινδονησία

INDONESIA AIRASIA

Άγνωστος

AWQ

Ινδονησία

KARTIKA AIRLINES

Άγνωστος

KAE

Ινδονησία

LION MENTARI ARILINES

Άγνωστος

LNI

Ινδονησία

MANDALA AIRLINES

Άγνωστος

MDL

Ινδονησία

MANUNGGAL AIR SERVICE

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

MEGANTARA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Άγνωστος

MNA

Ινδονησία

METRO BATAVIA

Άγνωστος

BTV

Ινδονησία

PELITA AIR SERVICE

Άγνωστος

PAS

Ινδονησία

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. AIRFAST INDONESIA

Άγνωστος

AFE

Ινδονησία

PT. ASCO NUSA AIR

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. ASI PUDJIASTUTI

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. AVIASTAR MANDIRI

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. ATLAS DELTASATYA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. DABI AIR NUSANTARA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. DERAYA AIR TAXI

Άγνωστος

DRY

Ινδονησία

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Άγνωστος

DIR

Ινδονησία

PT. EASTINDO

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. GATARI AIR SERVICE

Άγνωστος

GHS

Ινδονησία

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. HELIZONA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. KURA-KURA AVIATION

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Άγνωστος

IDA

Ινδονησία

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. PELITA AIR SERVICE

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. PURA WISATA BARUNA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. SMAC

Άγνωστος

SMC

Ινδονησία

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. TRAVIRA UTAMA

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Άγνωστος

RPH

Ινδονησία

RIAU AIRLINES

Άγνωστος

RIU

Ινδονησία

SRIWIJAYA AIR

Άγνωστος

SJY

Ινδονησία

SURVEI UDARA PENAS

Άγνωστος

PNS

Ινδονησία

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Άγνωστος

Άγνωστος

Ινδονησία

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Άγνωστος

XAR

Ινδονησία

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Άγνωστος

TMG

Ινδονησία

TRIGANA AIR SERVICE

Άγνωστος

TGN

Ινδονησία

WING ABADI AIRLINES

Άγνωστος

WON

Ινδονησία

Όλοι οι αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Δημοκρατίας της Κιργισίας, μεταξύ των οποίων:

 

Δημοκρατία της Κιργισίας

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Δημοκρατία της Κιργισίας

AIR MANAS

17

MBB

Δημοκρατία της Κιργισίας

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Δημοκρατία της Κιργισίας

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Δημοκρατία της Κιργισίας

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Δημοκρατία της Κιργισίας

BOTIR AVIA

10

BTR

Δημοκρατία της Κιργισίας

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Δημοκρατία της Κιργισίας

DAMES

20

DAM

Δημοκρατία της Κιργισίας

EASTOK AVIA

15

Άγνωστος

Δημοκρατία της Κιργισίας

ESEN AIR

2

ESD

Δημοκρατία της Κιργισίας

GALAXY AIR

12

GAL

Δημοκρατία της Κιργισίας

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Δημοκρατία της Κιργισίας

INTAL AVIA

27

INL

Δημοκρατία της Κιργισίας

ITEK AIR

04

IKA

Δημοκρατία της Κιργισίας

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Δημοκρατία της Κιργισίας

KYRGYZSTAN

03

LYN

Δημοκρατία της Κιργισίας

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Δημοκρατία της Κιργισίας

MAX AVIA

33

MAI

Δημοκρατία της Κιργισίας

OHS AVIA

09

OSH

Δημοκρατία της Κιργισίας

S GROUP AVIATION

6

Άγνωστος

Δημοκρατία της Κιργισίας

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Δημοκρατία της Κιργισίας

SKY WAY AIR

21

SAB

Δημοκρατία της Κιργισίας

TENIR AIRLINES

26

TEB

Δημοκρατία της Κιργισίας

TRAST AERO

05

TSJ

Δημοκρατία της Κιργισίας

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Δημοκρατία της Κιργισίας

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Λιβερίας, μεταξύ των οποίων:

 

Λιβερία

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Σιέρα Λεόνε, μεταξύ των οποίων:

Σιέρα Λεόνε

AIR RUM, LTD

Άγνωστος

RUM

Σιέρα Λεόνε

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Άγνωστος

BVU

Σιέρα Λεόνε

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Άγνωστος

DTY

Σιέρα Λεόνε

HEAVYLIFT CARGO

Άγνωστος

Άγνωστος

Σιέρα Λεόνε

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Άγνωστος

ORJ

Σιέρα Λεόνε

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Άγνωστος

PRR

Σιέρα Λεόνε

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Άγνωστος

SVT

Σιέρα Λεόνε

TEEBAH AIRWAYS

Άγνωστος

Άγνωστος

Σιέρα Λεόνε

Όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση από τις αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία αρχές της Σουαζιλάνδης, μεταξύ των οποίων:

Σουαζιλάνδη

AERO AFRICA (PTY) LTD

Άγνωστος

RFC

Σουαζιλάνδη

JET AFRICA SWAZILAND

Άγνωστος

OSW

Σουαζιλάνδη

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Άγνωστος

RSN

Σουαζιλάνδη

SCAN AIR CHARTER, LTD

Άγνωστος

Άγνωστος

Σουαζιλάνδη

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Άγνωστος

SWX

Σουαζιλάνδη

SWAZILAND AIRLINK

Άγνωστος

SZL

Σουαζιλάνδη


(1)  Οι αερομεταφορείς του παραρτήματος Α μπορούν να εκτελούν πτήσεις με πλήρη μίσθωση αεροσκάφους από αερομεταφορέα που δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.

(2)  Στην Hewa Bora Airways επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνο το συγκεκριμένο αεροσκάφος που αναφέρεται για τις συνήθεις πτήσεις της εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1)

Ονομασία της νομικής οντότητας του αερομεταφορέα, όπως αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (και εμπορική ονομασία του, εφόσον διαφέρει)

Αριθμός Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα

Αριθμός αναγνώρισης αερομεταφορέα της ΔΟΠΑ

Κράτος του αερομεταφορέα

Τύπος αεροσκάφους

Σήμα(-τα) νηολογίου και, εφόσον διατίθεται, αριθμός(-οί) σειράς κατασκευής

Κράτος νηολογίου

AIR BANGLADESH

17

BGD

Μπαγκλαντές

B747-269B

S2-ADT

Μπαγκλαντές

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Κομόρες

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός από το:

LET 410 UVP

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός από το:

D6-CAM (851336)

Κομόρες

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός από το:

B767-266 ER

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός από το:

9Q-CJD (αριθ. σειράς κατασκευής 23 178)

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός από το:

όλων των B-777, 3 B-747-300, 2 B-747-200, 6 A-310

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός από το:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν


(1)  Οι αερομεταφορείς που παρατίθενται στο παράρτημα Β μπορούν να ασκούν δικαιώματα μεταφορών με πλήρη μίσθωση αεροσκάφους από αερομεταφορέα, ο οποίος δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(2)  Hewa Bora Airways is only allowed to use the specific aircraft mentioned for its current operations within the European Community.


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 788/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής οι οποίες υποβάλλονται από τις 25 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2007 στο πλαίσιο της κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης που ανοίχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 969/2006 για τον αραβόσιτο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 969/2006 της Επιτροπής (3) άνοιξε ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής 242 074 τόνων αραβοσίτου (αύξων αριθμός 09.4131).

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 969/2006 καθόρισε σε 121 037 τόνους την ποσότητα της υποπεριόδου αριθ. 2 για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

(3)

Από την κοινοποίηση που διαβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 969/2006, προκύπτει ότι οι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από τις 25 Ιουνίου 2007 ώρα 13.00 έως τις 2 Ιουλίου 2007 ώρα 13.00 (ώρες Βρυξελλών), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητες που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες.

(4)

Κρίνεται επίσης σκόπιμο να μην εκδίδονται πλέον πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 969/2006 για την τρέχουσα περίοδο ποσόστωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για κάθε αίτηση πιστοποιητικού εισαγωγής για αραβόσιτο στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 969/2006, η οποία υποβάλλεται από τις 25 Ιουνίου 2007 ώρα 13.00 έως τις 2 Ιουλίου 2007 ώρα 13.00 (ώρες Βρυξελλών), εκδίδεται πιστοποιητικό για τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής κατανομής 1,542232 %.

2.   Η έκδοση των πιστοποιητικών για τις αιτούμενες ποσότητες από τις 2 Ιουλίου 2007, στις 13.00 ώρα Βρυξελλών, αναστέλλεται για την τρέχουσα περίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 176 της 30.6.2006, σ. 44. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2022/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 70).


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 789/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

περί τροποποιήσεως, για ενδέκατη φορά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 του Συμβουλίου για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY) (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 απαριθμεί τα πρόσωπα που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Η Επιτροπή διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου για την εφαρμογή της κοινής θέσης 2004/694/ΚΕΠΠΑ για περαιτέρω μέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) (2). Η απόφαση 2007/449/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3), της 28ης Ιουνίου 2007, θέτει σε εφαρμογή την εν λόγω κοινή θέση. Επομένως, το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 315 της 14.10.2004, σ. 14. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 315 της 14.10.2004, σ. 52.

(3)  ΕΕ L 169 της 29.6.2007, σ. 75.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα διαγράφονται από το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/2004:

1)

Tolimir, Zdravko. Ημερομηνία γέννησης: 27.11.1948.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Ημερομηνία γέννησης: 1948. Τόπος γέννησης: Vladicin Han, Σερβία και Μαυροβούνιο. Ιθαγένεια: Σερβία και Μαυροβούνιο.


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 790/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στη ζώνη IIIa, ύδατα ΕΚ των ζωνών IIIb, IIIc και IIId από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται (3) περιορισμοί αλιευμάτων, καθορίζει ποσοστώσεις για το 2007.

(2)

Σύμφωνα με στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή, έχει εξαντληθεί η ποσόστωση 2007 αλιευμάτων από το απόθεμα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού για σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο εκάστοτε κράτος μέλος.

(3)

Συνεπώς είναι ανάγκη να απαγορευθεί η αλιεία του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση 2007 από το απόθεμα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, για το κράτος μέλος που μνημονεύεται στο ίδιο παράρτημα, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτό.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία από το απόθεμα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού για σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που μνημονεύεται στο ίδιο παράρτημα απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτό. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση των εν λόγω αλιευμάτων μετά την καθορισμένη ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Φωκίων ΦΩΤΙΆΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11, όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 6).

(3)  ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

15

Κράτος μέλος

ΣΟΥΗΔΙΑ

Απόθεμα

SOL/3A/BCD

Είδος

Γλώσσα (Solea solea)

Ζώνη

IIIa, ύδατα ΕΚ των IIIb, IIIc και IIId

Ημερομηνία

11.6.2007


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/31


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΑΚΕ-ΕΚ

της 25ης Μαΐου 2007

σχετικά με την αναδιάθεση μέρους του αποθεματικού του υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης κονδυλίου του 9ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη χορήγηση που προορίζεται για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών ΑΚΕ στο πλαίσιο του κονδυλίου του 9ου ΕΤΑ για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση

(2007/460/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1) και αναθεωρήθηκε με τη συμφωνία που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (2), και ιδίως την παράγραφο 8 του παραρτήματος,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την ολοκλήρωση της τελικής ανασκόπησης του 9ου ΕΤΑ σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 11 του παραρτήματος IV της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, η κατανομή των πόρων πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το πρίσμα των τρεχουσών αναγκών και των επιδόσεων.

(2)

Οι πόροι που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της στήριξης της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης και οι αναμενόμενες αποδεσμεύσεις πόρων που μεταφέρθηκαν σε αυτό το αποθεματικό πριν το τέλος του 2007 δεν αρκούν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες για την αύξηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μεταξύ των χωρών ΑΚΕ.

(3)

Χρειάζεται να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για τη δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης μεταξύ των χωρών ΑΚΕ για το αντισταθμιστικό μέσο FLEX για καθένα από τα έτη 2006 και 2007 (έτη εφαρμογής 2005 και 2006 αντιστοίχως), εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την ελάχιστη υποστήριξη σε εκείνες τις χώρες οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την αστάθεια στα έσοδα από εξαγωγές ασχέτως του επιπέδου των αδιάθετων υπολοίπων των εθνικών κονδυλίων Β αυτών των χωρών.

(4)

Τα μη διατεθέντα υπόλοιπα των εθνικών κονδυλίων Β μπορεί να μην καλύπτουν τις αναμενόμενες ανάγκες και θα πρέπει να μεταφερθούν στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, ώστε να δημιουργηθούν, αφενός, πέντε κονδύλια Β επί περιφερειακής βάσης για τη χρηματοδότηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας έκτακτης ανάγκης σε καθεμία από αυτές τις περιφέρειες, βάσει της αρχής της περιφερειακής αλληλεγγύης, και, αφετέρου, ένα αποθεματικό για τις χώρες ΑΚΕ για τη χρηματοδότηση βοήθειας έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η βοήθεια αυτή δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

(5)

Το κονδύλιο Β που θα δημιουργηθεί επί περιφερειακής βάσης για την ανατολική και τη Μεσημβρινή Αφρική και τον Ινδικό Ωκεανό αντιπροσωπεύει το καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση 20 εκατ. EUR για την αντιστάθμιση της αύξησης ad hoc του κονδυλίου Β του Σουδάν που χρηματοδοτήθηκε από το αποθεματικό υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης· δεν δημιουργείται κονδύλιο Β επί περιφερειακής βάσης για τον Ειρηνικό Ωκεανό καθώς τα υπόλοιπα των κονδυλίων Β έχουν ήδη διατεθεί σε μεγάλο βαθμό για ένα περιφερειακό πρόγραμμα περιορισμού των φυσικών καταστροφών.

(6)

Πρόσθετοι πόροι πρέπει να διατεθούν για την ανασύσταση του Ειρηνευτικού Μέσου για την Αφρική κατά το 2007.

(7)

Πρόσθετοι πόροι πρέπει να διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους των τρεχουσών δαπανών της Γραμματείας ΑΚΕ για το 2008 κατά τη μεταβατική περίοδο έως τη θέση σε ισχύ του 10ου ΕΤΑ.

(8)

Πρόσθετοι πόροι πρέπει να διατεθούν για την ενίσχυση της διευκόλυνσης στον τομέα της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη αναγκών τεχνικής βοήθειας, ιδίως για την προπαρασκευή έργων.

(9)

Ζητήθηκε η καταβολή πρόσθετης εισφοράς του ΕΤΑ στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας (GFATM).

(10)

Στο Συμβούλιο της 2ας Ιουνίου 2006 εντοπίστηκε ανάγκη περαιτέρω συμβολής στο Δίκτυο Γνώσης και Εκμάθησης της Καραϊβικής για δημιουργία υποδομών και θεσμική στήριξη.

(11)

Πρέπει να δημιουργηθεί μικρό αποθεματικό πρόνοιας για την αντιμετώπιση νέων και απροσδόκητων αναγκών στο εσωτερικό των χωρών ΑΚΕ κατά την περίοδο έως στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ των οποίων πιθανές ανάγκες αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές στην περιοχή του Ειρηνικού, το οποίο μπορεί να δεσμευθεί πριν από το τέλος του 2007 και δεν μπορεί να καλυφθεί από κάποιο κονδύλιο Β περιφερειακής βάσης για απρόβλεπτες ανάγκες, και για την αντιμετώπιση τυχόν πρόσθετων μεταβατικών αναγκών το 2008.

(12)

Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007 δεν θα μπορούν πλέον να αναλαμβάνονται πιστώσεις για τους πόρους του 9ου ΕΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων αποδεσμευόμενων πιστώσεων, και χρειάζεται να εξευρεθεί μηχανισμός για τη δέσμευση των αδιάθετων υπολοίπων πριν από την εν λόγω ημερομηνία με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, ο οποίος θα συμβάλει στην επίτευξη των συνολικών στόχων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Διάθεση συμπληρωματικών πόρων στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ στο κονδύλιο για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση

1.   Όλοι οι πόροι οι οποίοι στις 31 Μαρτίου 2007 είναι διαθέσιμοι στο αποθεματικό υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και έχουν προσαρμοστεί βάσει των αποτελεσμάτων των αποφάσεων για την τελική ανασκόπηση αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στους λογαριασμούς έως την εν λόγω ημερομηνία, με εξαίρεση τους πόρους υπέρ των προϋπολογισμών του Κέντρου Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE) και του Τεχνικού Κέντρου Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας (CTA) για το 2008 (32 εκατ. ευρώ), τους πόρους για τα «προγράμματα υψηλού κινδύνου» σε χώρες με υπογεγραμμένο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα (72,4 εκατ. ευρώ την 1η Μαρτίου 2007), τους πόρους για τις πολιτικές προτεραιότητες σε χώρες χωρίς υπογεγραμμένο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα (30,2 εκατ. ευρώ την 1η Μαρτίου 2007), και τους πόρους του προγράμματος ειδικής βοηθείας για τη Σομαλία (36,1 εκατ. ευρώ), θα μεταφερθούν στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ στο κονδύλιο για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση.

2.   Όλοι οι πόροι που έχουν καταλογιστεί στο αποθεματικό υπέρ των προϋπολογισμών του CDE και του CTA για το 2008 για τη χρηματοδότηση «προγραμμάτων υψηλού κινδύνου» σε χώρες με υπογεγραμμένο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα και για τη χρηματοδότηση των πολιτικών προτεραιοτήτων σε χώρες χωρίς υπογεγραμμένο έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, για τους οποίους δεν έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις έως στις 31 Οκτωβρίου 2007, μεταφέρονται στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ στο κονδύλιο για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση.

3.   Όλες οι αποδεσμευόμενες πιστώσεις από το 9ο ΕΤΑ και από προηγούμενα ΕΤΑ οι οποίες εγγράφονται στο λογιστικό σύστημα της Επιτροπής από την 1η Απριλίου έως στις 31 Δεκεμβρίου 2007, και οι οποίες περιέρχονται στο αποθεματικό υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, μεταφέρονται στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ στο κονδύλιο για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση.

4.   Όλοι οι υπόλοιποι πόροι στα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα οι οποίοι καθίστανται διαθέσιμοι στο αποθεματικό υπέρ της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης από την 1η Αυγούστου έως στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μεταφέρονται στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ στο κονδύλιο για την περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση.

Άρθρο 2

Διάθεση των πόρων για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών ΑΚΕ

1.   Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

α)

σύσταση:

i)

αποθεματικού υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ, ανοικτό σε όλες τις χώρες ΑΚΕ, για τη χορήγηση βοήθειας έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η βοήθεια αυτή δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό· το κονδύλιο αυτό ανέρχεται σε 26 741 326 ευρώ και αποτελείται από το 15 % των αδιάθετων υπολοίπων που παραμένουν στα κονδύλια Β των χωρών που απαρτίζουν τις αναφερόμενες στο σημείο ii) περιφέρειες κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των τελικών αποφάσεων ανακατανομής·

ii)

πέντε κονδυλίων Β επί περιφερειακής βάσης ύψους 17 511 615 ευρώ για την περιοχή της Μεσημβρινής Αφρικής, 48 920 391 ευρώ για την περιοχή της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής και του Ινδικού Ωκεανού, 31 945 340 ευρώ για την περιοχή τις Δυτικής Αφρικής, 16 139 355 ευρώ για την περιοχή της Κεντρικής Αφρικής και 35 422 478 ευρώ για την περιοχή της Καραϊβικής, επί τη βάσει του 85 % των αδιάθετων υπολοίπων τα οποία παραμένουν στα κονδύλια Β των χωρών που απαρτίζουν τις συγκεκριμένες περιφέρειες κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ των τελικών αποφάσεων ανακατανομής·

τα κονδύλια Β επί περιφερειακής βάσης κινητοποιούνται για τη χορήγηση εισφορών σε διεθνείς πρωτοβουλίες μείωσης του χρέους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παραρτήματος IV της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 73 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ βάσει της αρχής της περιφερειακής αλληλεγγύης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η βοήθεια αυτή δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισμό·

β)

κατάρτιση εσωτερικού προγράμματος FLEX για τις χώρες ΑΚΕ ύψους 50 εκατ. ευρώ για το 2006 (έτος εφαρμογής 2005) με σκοπό την εξασφάλιση της ελάχιστης αναγκαίας υποστήριξης για τις χώρες οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την αστάθεια στα έσοδα από εξαγωγές ασχέτως του επιπέδου των αδιάθετων υπολοίπων τους από τα εθνικά κονδύλια Β πριν την έναρξη ισχύος των αποφάσεων αναδιανομής της τελικής ανασκόπησης·

γ)

χορήγηση συμπληρωματικών πόρων ύψους 100 εκατ. ευρώ στο Ειρηνευτικό Μέσο για την Αφρική ως πρόσθετη εισφορά του ΕΤΑ για την κάλυψη του κενού χρηματοδότησης έως τη θέση σε ισχύ του 10ου ΕΤΑ υπέρ διαφόρων δραστηριοτήτων υποστήριξης της ειρήνης, κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων, εκ των οποίων 45 εκατ. ευρώ βάσει των διαθέσιμων πόρων για τις χώρες ΑΚΕ πριν από την ανασύσταση του Ειρηνευτικού Μέσου για την Αφρική που αναφέρεται στο άρθρο 1, και 35 εκατ. ευρώ μετά την ανασύσταση αυτή και ένα πρόσθετο ποσό μέχρι 20 εκατ. ευρώ που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από μη δεσμευμένους πόρους από τα αποθεματικά πρόνοιας που αναφέρονται στα στοιχεία ζ) και η) ή από αποδεσμεύσεις πιστώσεων που μεταφέρονται στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 και οι οποίες υπερβαίνουν τις αρχικές εκτιμήσεις·

δ)

συμπλήρωση της θεσμικής υποστήριξης που παρέχεται στη Γραμματεία ΑΚΕ κατά τη μεταβατική περίοδο έως τη θέση σε ισχύ του 10ου ΕΤΑ με ποσό ύψους 5,5 εκατ. ευρώ ως συμβολή στις τρέχουσες δαπάνες της Γραμματείας ΑΚΕ κατά το έτος 2008·

ε)

προσθήκη 2,5 εκατ. ευρώ υπέρ της διευκόλυνσης στον τομέα της τεχνικής συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ·

στ)

κινητοποίηση 4 εκατ. ευρώ ως επείγουσα μεταφορά για πρόγραμμα εξάλειψης της πανώλης των βοοειδών στην Αφρική (PACE)·

ζ)

επιπλέον συμβολή 5 εκατ. ευρώ στο ταμείο του Δικτύου Γνώσης και Εκμάθησης της Καραϊβικής για δημιουργία υποδομών και θεσμική στήριξη·

η)

σύσταση περιφερειακού αποθεματικού πρόνοιας ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη συμπλήρωση του περιφερειακού ενδεικτικού προγράμματος για την περιοχή της Μεσημβρινής Αφρικής σε περίπτωση που το πρόγραμμα αναβάθμισης της οδικής αρτηρίας Milange-Mocuba στη Μοζαμβίκη μπορεί να εκτιμηθεί και να εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης της επιτροπής του ΕΤΑ πριν από την 1η Αυγούστου 2007 εάν η εκτίμηση του προγράμματος αυτού δεν μπορέσει να πραγματοποιηθεί εγκαίρως, το εν λόγω αποθεματικό πρόνοιας θα μεταφερθεί στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ·

θ)

σύσταση εσωτερικού αποθεματικού πρόνοιας των χωρών ΑΚΕ ύψους 15 εκατ. ευρώ για νέες και απρόβλεπτες ανάγκες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια Β επί περιφερειακής βάσης, μεταξύ των οποίων για προγράμματα αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές στην περιοχή του Ειρηνικού και για τυχόν πρόσθετες μεταβατικές ανάγκες κατά το 2008·

ι)

κατάρτιση προγράμματος FLEX για τις χώρες ΑΚΕ, το ύψος του οποίου καθορίζεται προσωρινώς σε 35 εκατ. ευρώ για το 2007 (έτος εφαρμογής 2006) με σκοπό να εξασφαλισθεί η ελάχιστη υποστήριξη σε εκείνες τις χώρες οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την αστάθεια στα έσοδα από εξαγωγές μετά από τη διάρθρωση επί περιφερειακής βάσης των κονδυλίων Β για ανθρωπιστική βοήθεια και για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συμπληρωθεί με ποσό ύψους έως και 15 εκατ. ευρώ από μη δεσμευμένους πόρους από τα αποθεματικά πρόνοιας που αναφέρονται στα στοιχεία η) και θ) ή από αποδεσμεύσεις πιστώσεων που μεταφέρονται στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 και οι οποίες υπερβαίνουν τις αρχικές εκτιμήσεις και τις ανάγκες να συμπληρωθεί στο Ειρηνευτικό Μέσο για την Αφρική κατά 20 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται στο σημείο γ)·

ια)

διάθεση συμπληρωματικών πόρων ύψους 38 εκατ. ευρώ στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας (GFATM).

2.   Σε περίπτωση που τα ποσά που θα περιέλθουν στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ δεν αρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν εντοπιστεί, το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ι) μειώνεται αντιστοίχως. Σε περίπτωση που η έλλειψη πόρων υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο ι), το αποθεματικό πρόνοιας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο θ) μειώνεται αντιστοίχως. Σε περίπτωση περαιτέρω έλλειψης πόρων μειώνεται το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

3.   Σε περίπτωση που τα ποσά που θα περιέλθουν στο αποθεματικό υπέρ της συνεργασίας των χωρών ΑΚΕ υπερβούν τις αρχικές προβλέψεις ή σε περίπτωση υποχρησιμοποίησης των πόρων που καταλογίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ), δ), ε), ζ) ή/και θ), οι πρόσθετοι πόροι που θα καταστούν διαθέσιμοι άνω του ανώτατου ορίου που έχει καθοριστεί για το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία θ) και ι) κινητοποιούνται ως συμπλήρωμα για το ταμείο του ΔΓΕΚ με 5 επιπλέον εκατ. ευρώ, ει δυνατόν, και εν συνεχεία, εάν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμοι πόροι, ως συμπλήρωμα για το Καταπιστευματικό Ταμείο Υποδομών της ΕΕ για την Αφρική, ως προκαταβολή επί των πιστώσεων που προβλέπονται από το 10ο ΕΤΑ.

Άρθρο 3

Αίτηση στήριξης

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του παραρτήματος IV της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει τις δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2007.

Για το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

Ο Πρόεδρος

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 27. Απόφαση που εφαρμόστηκε προσωρινά κατά την απόφαση αριθ. 5/2005 (ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 1).


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/35


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 2/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΑΚΕ-ΕΚ

της 25ης Μαΐου 2007

με την οποία επιτρέπονται συμπληρωματικές διμερείς συνεισφορές, που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή, για την υλοποίηση των στόχων του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική

(2007/461/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1), και αναθεωρήθηκε από τη συμφωνία (2) για την τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, και ιδίως την παράγραφο 8 του παραρτήματος Ι,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση αριθ. 3/2003 του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 11ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη χρησιμοποίηση πόρων από τη συνολική χρηματοδότηση του 9ου ΕΤΑ, η οποία προορίζεται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, για τη δημιουργία μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική (3) παρείχε την αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη για τη δημιουργία μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική.

(2)

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, της 5ης Μαρτίου 2007, διαπίστωσε ότι ήταν αναγκαίο να εξετασθούν επειγόντως οι ανάγκες χρηματοδότησης της αποστολής διατήρησης της ειρήνης της Αφρικανικής Ένωσης (AMIS) στο Νταρφούρ/Σουδάν.

(3)

Οι κατ’ εκτίμηση πόροι που προβλέπονται για το κονδύλιο για τις χώρες ΑΚΕ με σκοπό να τροφοδοτείται το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική έως ότου τεθεί σε ισχύ το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης («ΕΤΑ») δεν είναι αρκετοί ώστε να λειτουργήσει η αποστολή AMIS μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, συνεπώς, εξέφρασαν τη βούλησή τους να καταβάλουν συμπληρωματικές διμερείς συνεισφορές. Αυτές οι συμπληρωματικές συνεισφορές θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και η διαχείρισή τους να ανατεθεί στην Επιτροπή ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός και ο έλεγχος της χρήσης των πόρων έως ότου αρχίσει να ισχύει το 10ο ΕΤΑ.

(4)

Η απόφαση 2005/446/ΕΚ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2005, για τον καθορισμό της προθεσμίας ανάληψης των κονδυλίων του 9ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (4) καθορίζει την 31η Δεκεμβρίου 2007 ως την ημερομηνία πέραν της οποίας δεν μπορούν να δεσμεύονται πλέον πόροι από το 9ο ΕΤΑ.

(5)

Είναι ανάγκη, επομένως, να προβλεφθούν συμπληρωματικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις οποίες θα διαχειρίζεται η Επιτροπή, για την υλοποίηση των στόχων του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Εθελούσιες συνεισφορές

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007, οιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να καταβάλει στην Επιτροπή εθελούσιες συμπληρωματικές συνεισφορές για την υλοποίηση των στόχων του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική βάσει του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των συνεισφορών στο πλαίσιο του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική σύμφωνα με τις διαδικασίες του 9ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, εκτός από τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων που θα επιστρέφονται στα κράτη μέλη ανάλογα με τις εθελούσιες συμπληρωματικές συνεισφορές τους.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2007.

Για το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

Ο Πρόεδρος

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  EE L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 27. Συμφωνία που εφαρμόζεται προσωρινά σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 5/2005 (ΕΕ L 287 της 28.10.2005 σ. 1).

(3)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 108.

(4)  ΕΕ L 156 της 18.6.2005, σ. 19.


5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/36


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 3/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΑΚΕ-ΕΚ

της 25ης Μαΐου 2007

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 3/2001 για τη χορήγηση πόρων στη Σομαλία από το 8o και το 9o Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης

(2007/462/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1), όπως αναθεωρήθηκε από τη συμφωνία (2) για την τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, και ιδίως το άρθρο 93 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 93 παράγραφος 6 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ επιτρέπει στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ να χορηγήσει ειδική στήριξη στα κράτη ΑΚΕ που είναι μέρη προηγούμενων συμβάσεων ΑΚΕ-ΕΚ, τα οποία, ελλείψει κανονικά συσταθέντων κρατικών θεσμικών οργάνων, δεν μπόρεσαν να υπογράψουν ή να επικυρώσουν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να αφορά τη δημιουργία θεσμών καθώς και δραστηριότητες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των αναγκών των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού. Η διάταξη αυτή ισχύει για τη Σομαλία.

(2)

Με την απόφαση αριθ. 3/2001 της 20ής Δεκεμβρίου 2001 (3), το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ χορήγησε ποσό 149 εκατ. EUR στη Σομαλία από το 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για οικονομική και τεχνική συνεργασία. Τα καθήκοντα του εθνικού διατάκτη για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της εν λόγω χορήγησης ανατέθηκαν στον κύριο διατάκτη του ΕΤΑ.

(3)

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 του παραρτήματος IV της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ δίνει στην Κοινότητα τη δυνατότητα να αυξήσει τη χορήγηση των πόρων σε μια χώρα ώστε να ληφθούν υπόψη ειδικές ανάγκες ή εξαιρετικές επιδόσεις.

(4)

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω παραρτήματος IV προβλέπει τη δυνατότητα διενέργειας επανεξέτασης σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων που καθορίζονται στις διατάξεις που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια και τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Με γνώμονα τα συμπεράσματα της επανεξέτασης ad hoc του προγράμματος συνεργασίας με τη Σομαλία, απαιτούνται πρόσθετοι πόροι από το 9ο ΕΤΑ για να εξασφαλισθεί η συνέχιση της παρεχόμενης στήριξης προς τον πληθυσμό της Σομαλίας μέχρι την έναρξη ισχύος του 10ου ΕΤΑ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Στην απόφαση αριθ. 3/2001 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3α

Βάσει των συμπερασμάτων της επανεξέτασης ad hoc, ένα πρόσθετο ποσό 36 144 798 EUR από το 9ο ΕΤΑ χορηγείται στη Σομαλία για οικονομική και τεχνική συνεργασία, από το κονδύλιο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2007.

Για το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

Ο Πρόεδρος

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 27. Συμφωνία η οποία εφαρμόζεται προσωρινά σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 5/2005 (ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 56 της 27.2.2002, σ. 23.


Επιτροπή

5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/37


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουλίου 2007

για την τροποποίηση της απόφασης 2005/942/ΕΚ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/105/ΕΚ σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται σε τρίτες χώρες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3173]

(2007/463/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2005/942/ΕΚ (2) της Επιτροπής εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να λαμβάνον αποφάσεις στο πλαίσιο της οδηγίας 1999/105/ΕΚ σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό των συγκεκριμένων ειδών που παράγεται σε συγκεκριμένες τρίτες χώρες.

(2)

Το πεδίο εφαρμογής του τρέχοντος καθεστώτος πρέπει να επεκταθεί ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες διασφαλίσεις.

(3)

Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί η Νέα Ζηλανδία ως εξουσιοδοτημένη τρίτη χώρα όσον αφορά το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό της Κατηγορίας «Γνωστή πηγή» του είδους Pinus radiata και να προστεθεί το είδος αυτό στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η απόφαση 2005/942/ΕΚ θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2005/942/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2000, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 342 της 24.12.2005, σ. 92. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1792/2006 (ΕΕ L 362 της 20.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης 2005/942/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στον πίνακα προστίθενται τα εξής μεταξύ των καταχωρίσεων για την Κροατία και τη Νορβηγία:

«Χώρα προέλευσης

Είδος

Κατηγορία

Τύπος βασικού υλικού

Νέα Ζηλανδία

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St»

2)

Η εγγραφή στον πίνακα για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντικαθίσταται από τα εξής:

«Χώρα προέλευσης

Είδος

Κατηγορία

Τύπος βασικού υλικού

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Ουάσινγκτον, Όρεγκον, Καλιφόρνια)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF»


Διορθωτικά

5.7.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 175/39


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 743/2007 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169 της 29ης Ιουνίου 2007 )

Στη σελίδα 32, στο παράρτημα, στη σημείωση, ο ορισμός για τους προορισμούς S00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«S00

:

όλοι οι προορισμοί με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, το Κοσσυφοπέδιο, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Ανδόρα, το Γιβραλτάρ, τη Θέουτα, τη Μελίλια, την Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), το Λιχτενστάιν, τις κοινότητες Livigno και Campione d'Italia, την Ελιγολάνδη, τη Γροιλανδία, τις νήσους Φερόε και τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.»