ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
29 Ιουνίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 716/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ( 1 )

17

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2007, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ ( 1 )

32

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

29.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2007

που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κοινοτικό σύστημα έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα, το οποίο δημιουργήθηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (3). Οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές θα πρέπει, συνεπώς, να εναρμονισθούν ώστε να αποφεύγονται απαιτήσεις που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

(2)

Ο παρών κανονισμός είναι μία από ορισμένες επιμέρους κανονιστικές πράξεις στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας έγκρισης τύπου δυνάμει της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Συνεπώς, η οδηγία αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(3)

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίσθηκε μια νέα κανονιστική προσέγγιση όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ για τα οχήματα. Έτσι, ο παρών κανονισμός ορίζει τις θεμελιώδεις διατάξεις σχετικά με τις εκπομπές οχημάτων, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές θα καθορισθούν με μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της επιτροπολογίας.

(4)

Τον Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή εγκαινίασε το πρόγραμμα «Καθαρός Αέρας για την Ευρώπη» (CAFE), τα σημαντικότερα στοιχεία του οποίου σκιαγραφούνται στην ανακοίνωση της 4ης Μαΐου 2005. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην έγκριση της «Θεματικής στρατηγικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση με την ανακοίνωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005». Ένα από τα συμπεράσματα της θεματικής στρατηγικής είναι ότι απαιτούνται περαιτέρω μειώσεις όσον αφορά τις εκπομπές του τομέα των μεταφορών (εναέριες, θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές), των νοικοκυριών καθώς και από τους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και της βιομηχανίας για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Στη συνάρτηση αυτή, η μείωση των εκπομπών των οχημάτων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο αυτό ως τμήμα συνολικής στρατηγικής. Τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6 αποτελούν ένα από τα μέτρα που έχουν σχεδιασθεί για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων και πρόδρομων ουσιών του όζοντος, όπως οξείδια του αζώτου και υδρογονάνθρακες.

(5)

Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί συνεχή προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερωθεί με σαφείς πληροφορίες η βιομηχανία ως προς τις μελλοντικές οριακές τιμές που θα ισχύουν για τις εκπομπές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει, πέραν του Euro 5, το επόμενο στάδιο Euro 6 όσον αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών.

(6)

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η σημαντική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από το πετρέλαιο κίνησης για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές για τη ρύπανση. Αυτό απαιτεί την επίτευξη φιλόδοξων οριακών τιμών στο στάδιο Euro 6 χωρίς να επιβάλλει την παραίτηση από τα πλεονεκτήματα των μηχανών πετρελαίου από απόψεως κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών υδρογονανθράκων και μονοξειδίου του άνθρακος. Ο καθορισμός, σε πρώιμο στάδιο, ενός συμπληρωματικού στόχου για τη μείωση των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου θα παρέχει μακροπρόθεσμη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασφάλεια προγραμματισμού για τους κατασκευαστές οχημάτων.

(7)

Κατά τον καθορισμό προτύπων για τις εκπομπές είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των αγορών και των κατασκευαστών, το άμεσο και έμμεσο κόστος που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις και τα οφέλη που σωρεύονται όσον αφορά την ενθάρρυνση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τη μείωση των δαπανών για την υγεία και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, καθώς και τις επιπτώσεις για τον συνολικό αντίκτυπο των εκπομπών CO2.

(8)

Η απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής του οχήματος, μέσω τυποποιημένου μορφοτύπου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανάκτηση τεχνικών πληροφοριών και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για την επιδιόρθωση οχημάτων και τις υπηρεσίες ενημέρωσης για τη συντήρηση, είναι αναγκαία για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο ποσοστό των πληροφοριών αυτών συνδέεται με τα ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD) και τη διάδρασή τους με άλλα συστήματα οχημάτων. Ενδείκνυται να καθορισθούν τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούν οι δικτυακοί τόποι των κατασκευαστών, παράλληλα με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η λογική πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Τα κοινά πρότυπα που θεσπίζονται με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως το μορφότυπο OASIS (4), μπορούν να διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κατασκευαστών και παρόχων υπηρεσιών. Είναι, ως εκ τούτου, πρόσφορο να ζητηθεί κατ’ αρχάς η χρησιμοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του μορφότυπου OASIS και να κληθεί η Επιτροπή να απαιτήσει από το CENE/ISO να αναπτύξει περαιτέρω αυτό το μορφότυπο σε ένα πρότυπο με σκοπό να αντικαταστήσει το μορφότυπο OASIS εν ευθέτω χρόνω.

(9)

Όχι αργότερα από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία του συστήματος πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων με σκοπό να καθορίσει εάν θα ήταν σκόπιμο να ενοποιήσει όλες τις διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων εντός ενός αναθεωρημένου πλαισίου οδηγίας σχετικά με την έγκριση τύπου. Εάν οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για τα οχήματα, συμπεριληφθούν σε αυτή την οδηγία, οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταργηθούν για όσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης.

(10)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει συνεχώς τις εκπομπές που έως σήμερα δεν υπόκεινται σε ρύθμιση και οι οποίες προκύπτουν ως συνέπεια της ευρύτερης χρήσης νέων συνθέσεων καυσίμων, τεχνολογιών κινητήρων και συστημάτων ελέγχου εκπομπών και, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, να υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη ρύθμιση των εκπομπών αυτών.

(11)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρουσία στην αγορά οχημάτων που λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα τα οποία επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων, και για να ενισχυθεί συγχρόνως η μείωση των εκπομπών στα βενζινοκίνητα οχήματα, ο παρών κανονισμός εισάγει ξεχωριστές οριακές τιμές για τη συνολική μάζα των υδρογονανθράκων και τη μάζα των υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου.

(12)

Θα πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την επιβολή αυστηρότερων ορίων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και για να εξασφαλισθεί ότι τα εν λόγω όρια θα σχετίζονται με τις πραγματικές επιδόσεις των οχημάτων κατά τη χρήση τους.

(13)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ελέγχονται οι εκπομπές πολύ μικρών σωματιδίων (PM 0,1 μm και κάτω), η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει, το ταχύτερο δυνατόν, και να εισάγει το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος του σταδίου Euro 6, μια προσέγγιση με βάση τον αριθμό των εκπομπών των PM επιπλέον της προσέγγισης με βάση τη μάζα που χρησιμοποιείται σήμερα. Η προσέγγιση με βάση τον αριθμό των PM θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα του προγράμματος της ΟΗΕ/ΟΕΕ για τη μέτρηση των σωματιδίων (Πρόγραμμα Μέτρησης Σωματιδίων – ΠΜΣ) και να συνάδει με τους υφιστάμενους φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον.

(14)

Προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη επαναληψιμότητα στη μέτρηση της μάζας και του αριθμού των εκπομπών σωματιδίων στο εργαστήριο, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο κατά την έναρξη ισχύος του σταδίου Euro 6, με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος της ΟΗΕ/ΟΕΕ για τη μέτρηση των σωματιδίων (ΠΜΣ), μια νέα διαδικασία μέτρησης, σε αντικατάσταση της τρέχουσας διαδικασίας μέτρησης. Όταν υλοποιηθεί η νέα διαδικασία μέτρησης, τα όρια εκπομπών μάζας PM που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αναβαθμονομηθούν, καθώς η νέα διαδικασία καταγράφει κατώτερο επίπεδο μάζας από την τρέχουσα.

(15)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης ως τη διαδικασία δοκιμής που παρέχει τη βάση των κανονισμών εκπομπών έγκρισης ΕΚ τύπου. Ενδέχεται να απαιτηθούν η προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα ή η αντικατάσταση των κύκλων δοκιμών ώστε να εκφράζουν τις αλλαγές όσον αφορά τις προδιαγραφές των οχημάτων και τη συμπεριφορά των οδηγών. Οι αναθεωρήσεις ενδέχεται να είναι αναγκαίες για να εξασφαλισθεί ότι οι εκπομπές του πραγματικού κόσμου αντιστοιχούν σε εκείνες που μετρώνται κατά την έγκριση τύπου. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν η εφαρμογή φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών και η θέσπιση της κανονιστικής έννοιας του «μη υπερβατού».

(16)

Τα συστήματα OBD είναι σημαντικά όσον αφορά τον έλεγχο των εκπομπών κατά τη διάρκεια της χρήσης του οχήματος. Λόγω της σημασίας του ελέγχου των πραγματικών εκπομπών, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει συνεχώς τις απαιτήσεις για αυτά τα συστήματα και τα κατώφλια ανοχής για την παρακολούθηση σφαλμάτων.

(17)

Είναι αναγκαία η τυποποιημένη μέθοδος μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των οχημάτων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν ανακύπτουν τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Περαιτέρω, είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι στους πελάτες και τους χρήστες παρέχονται αντικειμενικές και ακριβείς πληροφορίες.

(18)

Η Επιτροπή, πριν υποβάλει την πρότασή της για το επόμενο στάδιο των προδιαγραφών για τα καυσαέρια, θα πρέπει να ερευνήσει εάν η υποδιαίρεση οχημάτων σε ομάδες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη και εάν μπορούν να εφαρμοσθούν όρια εκπομπών ανεξαρτήτως μάζας.

(19)

Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιταχύνουν, με την παροχή φορολογικών κινήτρων, τη διάθεση στην αγορά οχημάτων που να ικανοποιούν απαιτήσεις θεσπισθείσες σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της συνθήκης, ιδίως με τους κανόνες σχετικά με την κρατική ενίσχυση. Αυτό γίνεται προκειμένου να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να περιλαμβάνουν εκπομπές στη βάση για τον υπολογισμό των φόρων που επιβάλλονται στα οχήματα.

(20)

Δεδομένου ότι η νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές και την κατανάλωση καυσίμου από τα οχήματα έχει αναπτυχθεί από τριακονταπενταετίας και πλέον, και εκτείνεται σε περισσότερες από 24 οδηγίες, συνιστάται η αντικατάσταση των οδηγιών αυτών από νέο κανονισμό και ορισμένα μέτρα εφαρμογής. Ένας κανονισμός θα εξασφαλίσει την άμεση εφαρμογή των λεπτομερών τεχνικών διατάξεων στους κατασκευαστές, στις αρχές έγκρισης και στις τεχνικές υπηρεσίες και την πολύ ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωσή τους. Οι οδηγίες 70/220/ΕΟΚ (5), 72/306/ΕΟΚ (6), 74/290/ΕΟΚ (7), 80/1268/ΕΟΚ (8), 83/351/ΕΟΚ (9), 88/76/EOK (10), 88/436/EOK (11), 89/458/EΟΚ (12), 91/441/EΟΚ (13), 93/59/EΟΚ (14), 94/12/EΚ (15), 96/69/EΚ (16), 98/69/EΚ (17), 2001/1/EΚ (18), 2001/100/EΚ (19) και 2004/3/EΚ (20) θα πρέπει, επομένως, να καταργηθούν. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να καταργήσουν τη νομοθεσία ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που καταργήθηκαν.

(21)

Προκειμένου να διευκρινισθεί το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις εκπομπές από οχήματα, η οδηγία 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη μέτρων κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων και των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που λειτουργούν με υγραέριο ή φυσικό αέριο για την κίνηση οχημάτων (21), θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει όλα τα βαριά οχήματα και να διευκρινισθεί ότι ο παρών κανονισμός αφορά τα ελαφρά οχήματα.

(22)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση από τις υφιστάμενες οδηγίες στον παρόντα κανονισμό, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί κατά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος, οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν να έχουν οχήματα εγκεκριμένα βάσει είτε των υφιστάμενων οδηγιών είτε του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, οι διατάξεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά κίνητρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η εγκυρότητα των εγκρίσεων τύπου που χορηγήθηκαν δυνάμει των ισχυουσών οδηγιών δεν πρόκειται να επηρεασθεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(23)

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση από τις ισχύουσες οδηγίες στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να προβλεφθούν κατά το στάδιο Εuro 5 ορισμένες εξαιρέσεις για τα οχήματα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών. Οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να παύσουν να ισχύουν με την έναρξη ισχύος του σταδίου Euro 6.

(24)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (22).

(25)

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εισάγει στο παράρτημα Ι οριακές τιμές βασιζόμενες στον αριθμό των σωματιδίων, καθώς και να αναπροσαρμόζει τις οριακές τιμές που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων και εκτίθενται στο εν λόγω παράρτημα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(26)

Θα πρέπει επίσης να μεταβιβασθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίζει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, καθώς και αναθεωρημένη διαδικασία μέτρησης για τα σωματίδια και οριακή τιμή αριθμού σωματιδίων, καθώς και να λαμβάνει μέτρα σχετικά με τη χρήση διατάξεων διακοπής της λειτουργίας, την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων καθώς και σχετικά με τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβελείας και έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(27)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς με τη θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων και η διασφάλιση πρόσβασης ανεξάρτητων φορέων σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος στην ίδια βάση, όπως για εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων («οχήματα») και ανταλλακτικών, όπως διατάξεων αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, όσον αφορά τις εκπομπές τους.

2.   Επιπλέον, ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη συμμόρφωση εν χρήσει, την ανθεκτικότητα των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης, των συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος (OBD), τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 610 kg.

2.   Ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, η έγκριση τύπου που χορηγείται βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να επεκταθεί από τα οχήματα που καλύπτονται στην παράγραφο 1 σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 840 kg και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στα μέτρα εφαρμογής του.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών του μέτρων, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«υβριδικό όχημα»: ένα όχημα το οποίο για την προώθησή του διαθέτει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς μετατροπείς ενέργειας και δύο διαφορετικές πηγές αποθηκευμένης ενέργειας (επί του οχήματος)·

2.

«οχήματα που αποσκοπούν στην εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών»: οχήματα ντίζελ της κατηγορίας Μ1 τα οποία είναι είτε:

α)

οχήματα ειδικού σκοπού, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg·

β)

οχήματα με μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 2 000 kg και είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν 7 ή περισσότερους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, εξαιρουμένων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, οχημάτων της κατηγορίας Μ1G, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ,

ή

γ)

οχήματα με μάζα αναφοράς που υπερβαίνει τα 1 760 kg χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και έχουν κατασκευασθεί ειδικά ώστε να επιτρέπουν τη χρήση αναπηρικών αμαξιδίων εντός του οχήματος·

3.

«μάζα αναφοράς»: η μάζα του οχήματος σε τάξη πορείας χωρίς την ενιαία μάζα των 75 kg του οδηγού και προσαυξημένη κατά μια ενιαία μάζα 100 kg·

4.

«αέριοι ρύποι»: οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, εκφρασμένων σε ισοδύναμο διοξειδίου του αζώτου (NO2), και υδρογονανθράκων·

5.

«σωματιδιακοί ρύποι»: τα συστατικά των καυσαερίων που απομακρύνονται από το αραιωμένο καυσαέριο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 325 K (52 °C), μέσω των φίλτρων που περιγράφονται σε διαδικασία δοκιμής για τον έλεγχο των μέσων εκπομπών στον αγωγό εξαγωγής·

6.

«εκπομπές αγωγού εξαγωγής»: οι εκπομπές των αερίων ρύπων και σωματιδιακών ρύπων·

7.

«εξατμιστικές εκπομπές»: οι απώλειες των ατμών των υδρογονανθράκων που προέρχονται από το σύστημα καυσίμου του οχήματος με κινητήρα, που δεν περιλαμβάνονται στις εκπομπές του αγωγού εξαγωγή·

8.

«στροφαλοθάλαμος»: οι χώροι ενός κινητήρα, εσωτερικοί ή εξωτερικοί ως προς αυτόν, που συνδέονται με τη δεξαμενή λαδιού με εσωτερικούς ή εξωτερικούς αγωγούς, μέσω των οποίων μπορούν να διαφύγουν αέρια και ατμοί·

9.

«σύστημα διάγνωσης επί του οχήματος» ή «σύστημα OBD»: το σύστημα για τον έλεγχο των εκπομπών, το οποίο έχει την ικανότητα να εντοπίζει το πιθανό σημείο δυσλειτουργίας μέσω κωδικών βλάβης καταχωρισμένων σε μνήμη υπολογιστή·

10.

«σύστημα αναστολής»: κάθε στοιχείο σχεδιασμού το οποίο αισθάνεται τη θερμοκρασία, την ταχύτητα του οχήματος, τις στροφές του κινητήρα (RPM), τη σχέση μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων, την υποπίεση της πολλαπλής εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οιουδήποτε μέρους του συστήματος ελέγχου των εκπομπών, που μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που είναι εύλογα αναμενόμενες κατά την κανονική χρήση και λειτουργία του οχήματος·

11.

«διάταξη ελέγχου της ρύπανσης»: τα τμήματα ενός οχήματος που ελέγχουν ή/και περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων του αγωγού εξαγωγής και τις εξατμιστικές εκπομπές·

12.

«αρχική διάταξη ελέγχου της ρύπανσης»: διάταξη ελέγχου της ρύπανσης ή συνδυασμός τέτοιων διατάξεων που καλύπτεται από την έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί για το όχημα·

13.

«διάταξη αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης»: μια διάταξη ελέγχου της ρύπανσης ή συνδυασμός τέτοιων διατάξεων που προορίζεται να αντικαταστήσει μια αρχική διάταξη ελέγχου της ρύπανσης και η οποία μπορεί να εγκριθεί ως χωριστή τεχνική μονάδα, όπως ορίζεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ·

14.

«πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος»: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, τον έλεγχο, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον αναπρογραμματισμό ή επαναφορά στην αρχική κατάσταση του οχήματος και τις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συναρμογή εξαρτημάτων ή εξοπλισμού στο όχημα·

15.

«ανεξάρτητοι φορείς»: οι επιχειρήσεις εκτός των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής, οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην επισκευή και στη συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων, και ιδίως επισκευαστές, κατασκευαστές ή διανομείς εξοπλισμού επισκευής, εργαλείων ή ανταλλακτικών, εκδότες τεχνικών εντύπων, λέσχες αυτοκινήτου, φορείς παροχής οδικής βοήθειας, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης και δοκιμής, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε εγκαταστάτες, κατασκευαστές και επισκευαστές εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων·

16.

«βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα για μεταφορές που έχουν παραχθεί από βιομάζα·

17.

«όχημα εναλλακτικών καυσίμων»: ένα όχημα σχεδιασμένο να είναι σε θέση να λειτουργεί τουλάχιστον με έναν τύπο καυσίμου το οποίο είτε είναι αέριο σε ατμοσφαιρική θερμοκρασία και πίεση είτε έχει παραχθεί κατά σημαντικό βαθμό από μη ορυκτά έλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.   Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλα τα νέα οχήματα τα οποία πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία στην Κοινότητα, έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν επίσης ότι όλες οι νέες διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης, οι οποίες απαιτούν έγκριση τύπου και πωλούνται ή τίθενται σε λειτουργία στην Κοινότητα, έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5.

2.   Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν την τήρηση των διαδικασιών έγκρισης τύπου για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της παραγωγής, της αντοχής των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης και της συμμόρφωσης εν χρήσει.

Επιπλέον, τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνει ο κατασκευαστής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές εξάτμισης και οι εξαερώσεις περιορίζονται αποτελεσματικά, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής ζωής των οχημάτων και υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας. Κατά συνέπεια, τα μέτρα για τη συμμόρφωση κατά τη λειτουργία ελέγχονται επί χρονικό διάστημα έως πέντε ετών ή 100 000 km, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Η δοκιμή αντοχής των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης που πραγματοποιείται για την έγκριση τύπου καλύπτει 160 000 km. Για τη συμμόρφωση με τη δοκιμή αντοχής, οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δοκιμές γήρανσης, υπό τις προϋποθέσεις των μέτρων εφαρμογής της παραγράφου 4.

Η συμμόρφωση εν χρήσει ελέγχεται ειδικότερα για τις εκπομπές εξάτμισης, όπως προκύπτουν από τις δοκιμές με βάση τα κριτήρια εκπομπών που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος των εξαερώσεων και των εκπομπών σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, οι διαδικασίες δοκιμών επανεξετάζονται από την Επιτροπή.

3.   Οι κατασκευαστές υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων σε ένα έγγραφο το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή του οχήματος τη στιγμή της αγοράς.

4.   Οι ειδικές διαδικασίες και απαιτήσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις και δοκιμές

1.   Ο κατασκευαστής εξοπλίζει τα οχήματα κατά τρόπο ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκπομπές να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συναρμολογούνται έτσι ώστε το όχημα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

2.   Η χρήση συστημάτων αναστολής που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών απαγορεύεται. Η απαγόρευση δεν ισχύει:

α)

όταν η ανάγκη χρήσης των συστημάτων αιτιολογείται για λόγους προστασίας του κινητήρα από ζημία ή ατύχημα και για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος·

β)

όταν το σύστημα δεν λειτουργεί πέραν των απαιτήσεων εκκίνησης του κινητήρα·

γ)

όταν οι συνθήκες έχουν στην ουσία τους περιληφθεί στις διαδικασίες δοκιμής για τον έλεγχο των εξατμιστικών εκπομπών και των μέσων εκπομπών από τον αγωγό εξαγωγής.

3.   Οι ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου, που εκτίθενται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και οι απαιτήσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 2, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη θέσπιση απαιτήσεων που αφορούν:

α)

τις εκπομπές αγωγού εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένων κύκλων δοκιμής, τις εκπομπές σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, τις εκπομπές σε λειτουργία κινητήρα εν κενώ, τη θολότητα καυσαερίου και την ορθή λειτουργία και αναγέννηση των συστημάτων μετεπεξεργασίας αναγέννησης·

β)

τις εξατμιστικές εκπομπές και τις εκπομπές στροφαλοθαλάμου·

γ)

τα συστήματα OBD και την απόδοση των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης κατά τη χρήση·

δ)

την αντοχή των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης, τις διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, τη συμμόρφωση εν χρήσει, τη συμμόρφωση της παραγωγής και την αξιοπιστία κατά τη χρήση·

ε)

τη μέτρηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση καυσίμων·

στ)

τα υβριδικά οχήματα και τα οχήματα εναλλακτικού καυσίμου·

ζ)

την επέκταση των εγκρίσεων τύπου και απαιτήσεις για κατασκευαστές με μικρή παραγωγή·

η)

τις απαιτήσεις για εξοπλισμό δοκιμών,

και

θ)

τα καύσιμα αναφοράς, όπως πετρέλαιο, ντίζελ, τα αέρια καύσιμα και τα βιοκαύσιμα, όπως βιοαιθανόλη, βιοντίζελ και βιοαέριο.

Οι ανωτέρω απαιτήσεις έχουν εφαρμογή, κατά περίπτωση, σε οχήματα ανεξαρτήτως του τύπου καυσίμου με το οποίο τροφοδοτούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.   Οι κατασκευαστές παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς μέσω δικτυακών τόπων μέσω ενός τυποποιημένου μορφοτύπου κατά τρόπο ώστε αυτές να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες, χωρίς διαφοροποίηση σε σύγκριση με τη διάταξη που δίνεται ή την πρόσβαση που παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και συνεργεία επισκευής. Για να διευκολυνθεί η επίτευξη του στόχου αυτού, οι πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται με συνέπεια, αρχικά σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του μορφοτύπου του ΟΑSΙS (23). Ο κατασκευαστής θέτει ωσαύτως εκπαιδευτικό υλικό στη διάθεση των ανεξαρτήτων φορέων καθώς και των εξουσιοδοτημένων πωλητών και συνεργείων επισκευής.

2.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν:

α)

αναμφισβήτητη ταυτοποίηση του οχήματος·

β)

βιβλιάρια συντήρησης·

γ)

τεχνικά εγχειρίδια·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία και διαγνωστικές πληροφορίες (π.χ. μέγιστες και ελάχιστες θεωρητικές τιμές για μετρήσεις)·

ε)

ηλεκτρικά διαγράμματα·

στ)

διαγνωστικούς κωδικούς προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κωδικών του κατασκευαστή)·

ζ)

αριθμό λογισμικού διακρίβωσης που ισχύει για έναν τύπο κινητήρα·

η)

πληροφορίες που παρέχονται αναφορικά με ιδιόκτητα εργαλεία και εξοπλισμό και παραδίδονται μέσω αυτών,

και

θ)

πληροφορίες σχετικά με αρχεία δεδομένων και δεδομένα αμφίδρομης παρακολούθησης και δοκιμών.

3.   Εξουσιοδοτημένοι πωλητές ή συνεργεία επισκευής εντός του δικτύου διανομής συγκεκριμένου κατασκευαστή θεωρούνται ως ανεξάρτητοι φορείς για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού στο βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης οχημάτων ως προς τα οποία δεν είναι μέλη του συστήματος διανομής του κατασκευαστή του οχήματος.

4.   Οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες, εκτός από την περίοδο των εργασιών συντήρησης του συστήματος πληροφοριών.

5.   Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων συμβατών με το σύστημα OBD, καθώς και διαγνωστικών εργαλείων και εξοπλισμού δοκιμής, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή επισκευαστή κατασκευαστικού στοιχείου, διαγνωστικού εργαλείου ή εξοπλισμού δοκιμής.

6.   Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και της κατασκευής αυτοκινητικού εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, οι κατασκευαστές παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση του οχήματος αδιακρίτως σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, εγκαταστάτη ή/και επισκευαστή εξοπλισμού για οχήματα εναλλακτικού καυσίμου.

7.   Όταν ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου ή εθνική έγκριση τύπου, παρέχει στην αρμόδια αρχή για την έγκριση τύπου αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος και στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 5. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακόμη διαθέσιμες ή δεν συμφωνούν με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο κατασκευαστής τις παρέχει έξι μήνες από την ημερομηνία της έγκρισης τύπου. Εάν εντός της περιόδου αυτής δεν υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση, η αρχή έγκρισης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση.

Οι κατασκευαστές δημοσιεύουν τις επακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος στους δικτυακούς τόπους τους την ίδια χρονική στιγμή που τις θέτουν στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων συνεργείων.

Άρθρο 7

Τέλη πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος

1.   Οι κατασκευαστές μπορούν να επιβάλλουν εύλογα και ανάλογα τέλη για την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό· ένα τέλος δεν είναι εύλογο ή ανάλογο όταν αποθαρρύνει την πρόσβαση επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της χρήσης από τον ανεξάρτητο φορέα.

2.   Οι κατασκευαστές καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση, και τα τέλη πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές ποικίλλουν ανάλογα με τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες παρέχεται πρόσβαση.

Άρθρο 8

Μέτρα εφαρμογής

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 15 παράγραφος 3. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον ορισμό και την ενημέρωση των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών για το σύστημα OBD και την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ.

Άρθρο 9

Έκθεση

Όχι αργότερα από τις 2 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος πρόσβασης στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και στα οφέλη για το περιβάλλον. Στην έκθεση εξετάζεται κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να ενοποιηθούν όλες οι διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος σε μια αναθεωρημένη οδηγία-πλαίσιο για την έγκριση τύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 10

Έγκριση τύπου

1.   Με ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2007 οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν σε κατασκευαστή που υποβάλλει σχετική αίτηση, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων από οχήματα, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου, για ένα νέο τύπο οχήματος, ή να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός νέου οχήματος, όταν το σχετικό όχημα συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, ιδίως με τις οριακές τιμές Euro 5 που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι ή με τις αντίστοιχες τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι.

2.   Με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας Ν1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ και της κατηγορίας Ν2, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου, για νέους τύπους οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα, με εξαίρεση τις οριακές τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι. Όσον αφορά τη δοκιμή για τις εκπομπές στο σωλήνα εξαγωγής, οι οριακές τιμές που εφαρμόζονται στα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών ταυτίζονται με εκείνες για τα οχήματα της κατηγορίας N1, κλάση ΙΙΙ.

3.   Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011 και 1ης Ιανουαρίου 2012 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας N1, κλάσεις II και III και της κατηγορίας Ν2, και οχημάτων που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών, οι εθνικές αρχές, όσον αφορά τα νέα οχήματα, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα με εξαίρεση τις οριακές τιμές Euro 6 που παρατίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν εκπομπές ή κατανάλωση καυσίμων, την ταξινόμηση, την πώληση ή την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Όσον αφορά τη δοκιμή για τις εκπομπές στο σωλήνα εξαγωγής, οι οριακές τιμές που εφαρμόζονται στα οχήματα που έχουν σχεδιασθεί για την εκπλήρωση ειδικών κοινωνικών αναγκών ταυτίζονται με εκείνες για τα οχήματα της κατηγορίας Ν1, κλάση ΙΙΙ.

4.   Με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2014, και από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 στην περίπτωση οχημάτων της κατηγορίας N1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ και κατηγορίας Ν2, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους σχετικά με τις εκπομπές ή την κατανάλωση καυσίμου, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ή εθνικής έγκρισης τύπου, για νέους τύπους οχημάτων, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν τις οριακές τιμές Euro 6 που εκτίθεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι.

5.   Με ισχύ από 1ης Σεπτεμβρίου 2015, και από 1ης Σεπτεμβρίου 2016 στην περίπτωση των οχημάτων της κατηγορίας N1, κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, και της κατηγορίας N2, οι εθνικές αρχές, σε περίπτωση νέων οχημάτων, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του, και ιδίως με τα παραρτήματα που περιλαμβάνουν τις οριακές τιμές Euro 6 που εκτίθενται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμβατότητας δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και, για λόγους που σχετίζονται με τις εκπομπές ή την κατανάλωση καυσίμου, απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Άρθρο 11

Έγκριση τύπου ανταλλακτικών

1.   Οι εθνικές αρχές, όσον αφορά τις νέες διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης που προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, απαγορεύουν την πώληση ή την εγκατάσταση σε όχημα εάν δεν ανήκουν σε τύπο για τον οποίο χορηγήθηκε έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

2.   Οι εθνικές αρχές μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν επεκτάσεις των εγκρίσεων ΕΚ τύπου για διατάξεις αντικατάστασης για έλεγχο της ρύπανσης που είχαν σχεδιασθεί για προδιαγραφές προβλεπόμενες πριν από τον παρόντα κανονισμό υπό τους όρους που αρχικά εφαρμόζονταν. Οι εθνικές αρχές απαγορεύουν την πώληση ή την εγκατάσταση σε όχημα των συσκευών αυτών εκτός από την περίπτωση που ανήκουν σε τύπο ο οποίος έχει εγκριθεί.

3.   Οι διατάξεις αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης που είχαν σχεδιασθεί για τοποθέτηση σε τύπους οχημάτων που είχαν εγκριθεί πριν από την υιοθέτηση των απαιτήσεων για την έγκριση τύπου ανταλλακτικού, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 12

Οικονομικά κίνητρα

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν οικονομικά κίνητρα όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τα μέτρα εφαρμογής του.

Τα κίνητρα αυτά ισχύουν για όλα τα νέα οχήματα που διατίθενται προς πώληση στην αγορά ενός κράτους μέλους και τα οποία συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις οριακές τιμές εκπομπών που παρατίθενται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι, πριν από ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3· η ισχύς τους λήγει κατά τις ημερομηνίες αυτές.

Τα οικονομικά κίνητρα που εφαρμόζονται αποκλειστικά στα οχήματα που συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος Ι, μπορούν να χορηγούνται για τα νέα εκείνα οχήματα που προσφέρονται προς πώληση στην αγορά ενός κράτους μέλους από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, πριν από τις ημερομηνίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5· η ισχύς τους λήγει στις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 5.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν οικονομικά κίνητρα για τον εκ των υστέρων εξοπλισμό ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων, καθώς και για την απόσυρση οχημάτων τα οποία δεν συμμορφώνονται.

3.   Τα οικονομικά κίνητρα κατά τις παραγράφους 1 και 2, για κάθε τύπο οχήματος δεν υπερβαίνουν το επιπλέον κόστος των τεχνικών διατάξεων που εισάγονται ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της εγκατάστασης στο όχημα.

4.   Η Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με τα σχέδια θέσπισης ή μεταβολής των οικονομικών κινήτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται όταν παραβιάζονται από τους κατασκευαστές οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κυρώσεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως τις 2 Ιανουαρίου 2009 και κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

2.   Οι τύποι παραβάσεων που τιμωρούνται περιλαμβάνουν:

α)

την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·

β)

την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει·

γ)

την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου·

δ)

τη χρήση ελαττωματικών συσκευών,

και

ε)

την άρνηση παροχής πρόσβασης στις πληροφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Επανακαθορισμός προδιαγραφών

1.   Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης των εκπομπών μεθανίου στον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με μέτρα για τον υπολογισμό ή τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου.

2.   Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μέτρησης σωματιδίων UN/ECE, που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Φόρουμ για την εναρμόνιση των κανονισμών οχημάτων, και το αργότερο με την έναρξη ισχύος του Euro 6, η Επιτροπή θεσπίζει τα ακόλουθα μέτρα τα οποία αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με συμπλήρωσή του, χωρίς να μειώνονται τα υφιστάμενα φιλόδοξα επίπεδα όσον αφορά το περιβάλλον:

α)

τροποποίηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, για την προσαρμογή των οριακών τιμών που βασίζονται στη μάζα των σωματιδίων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, και την εισαγωγή οριακών τιμών που βασίζονται στον αριθμό των σωματιδίων που αναφέρονται στο ίδιο παράρτημα, ούτως ώστε να συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις οριακές τιμές μάζας για το πετρέλαιο και το ντίζελ·

β)

έγκριση αναθεωρημένης διαδικασίας μέτρησης σωματιδίων και οριακής τιμής για τον αριθμό των σωματιδίων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

3.   Η Επιτροπή επανεξετάζει τις διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, καθώς και τους κύκλους δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών. Εάν από την επανεξέταση προκύπτει ότι αυτά δεν είναι πλέον επαρκή ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις εκπομπές του πραγματικού κόσμου, προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση πάνω στο δρόμο. Τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία αποβλέπουν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

4.   Η Επιτροπή επανεξετάζει τους ρύπους που υπόκεινται στις απαιτήσεις και τις δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3. Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι επιβάλλεται να ρυθμισθούν οι εκπομπές επιπλέον ρύπων, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, προκειμένου να τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός αναλόγως.

5.   Η Επιτροπή επανεξετάζει τα όρια εκπομπών που εκτίθενται στο παράρτημα I πίνακας 4, για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων από τον οπίσθιο σωλήνα της εξάτμισης ύστερα από δοκιμή με ψυχρή εκκίνηση και παρουσιάζει, εφόσον αρμόζει, πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με στόχο να καταστούν αυστηρότερα τα όρια εκπομπών.

6.   Τα σχετικά παραρτήματα της οδηγίας 2005/55/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν απαιτήσεις για την έγκριση τύπου όλων των οχημάτων που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Άρθρο 16

Τροποποιήσεις των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 2005/55/ΕΚ

1.   Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

2.   Η οδηγία 2005/55/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οδηγία 2005/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την έγκριση τύπου βαρέων φορτηγών οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές τους (Euro IV και V)»·

β)

το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως “όχημα”, νοείται κάθε όχημα με κινητήρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς υπερβαίνουσα τα 2 610 κιλά·

β)

ως “κινητήρας”, νοείται η κινητήρια πηγή πρόωσης ενός οχήματος για το οποίο δύναται να χορηγηθεί έγκριση τύπου ως ξεχωριστή τεχνική μονάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 70/156/EΟK·

γ)

ως “όχημα εξόχως φιλικό προς το περιβάλλον”, νοείται το όχημα που κινείται από κινητήρα που συμμορφώνεται με τα επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής που εκτίθενται στη σειρά Γ των πινάκων στο τμήμα 6.2.1 του παραρτήματος Ι»·

γ)

το τμήμα 1 του παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον έλεγχο των αερίων και σωματιδιακών ρύπων, τη διάρκεια ζωής των διατάξεων ελέγχου των εκπομπών, τη συμβατότητα των κυκλοφορούντων οχημάτων/κινητήρων και συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος όλων των αυτοκινήτων οχημάτων και σε κινητήρες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 με εξαίρεση τα οχήματα της κατηγορίας Μ1, Ν1, Ν2 και Μ2 για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 (24).

Άρθρο 17

Κατάργηση

1.   Οι ακόλουθες οδηγίες καταργούνται με ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2013.

Οδηγία 70/220/ΕΟΚ,

Οδηγία 72/306/ΕΟΚ,

Οδηγία 74/290/ΕΟΚ,

Οδηγία 77/102/ΕΟΚ,

Οδηγία 78/665/ΕΟΚ,

Οδηγία 80/1268/ΕΟΚ

Οδηγία 83/351/ΕΟΚ,

Οδηγία 88/76/ΕΟΚ,

Οδηγία 88/436/ΕΟΚ,

Οδηγία 89/458/ΕΟΚ,

Οδηγία 91/441/ΕΟΚ,

Οδηγία 93/59/ΕΟΚ,

Οδηγία 93/116/ΕΚ,

Οδηγία 94/12/ΕΚ,

Οδηγία 96/44/ΕΚ,

Οδηγία 96/69/ΕΚ,

Οδηγία 98/69/ΕΚ,

Οδηγία 98/77/ΕΚ,

Οδηγία 1999/100/ΕΚ,

Οδηγία 1999/102/ΕΚ,

Οδηγία 2001/1/ΕΚ,

Οδηγία 2001/100/ΕΚ,

Οδηγία 2002/80/ΕΚ,

Οδηγία 2003/76/ΕΚ,

Οδηγία 2004/3/ΕΚ.

2.   Τα παραρτήματα II και V της οδηγίας 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 1989, περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών του Συμβουλίου 70/157/ΕΟΚ, 70/220/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 72/306/ΕΟΚ, 80/1268/ΕΟΚ και 80/1269/ΕΟΚ στον τομέα των οχημάτων με κινητήρα (25), απαλείφονται από τις 2 Ιανουαρίου 2013.

3.   Οι αναφορές στις καταργηθείσες οδηγίες θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

4.   Τα κράτη μέλη καταργούν την εκτελεστική νομοθεσία που έχουν θεσπίσει βάσει των οδηγιών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, με ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2013.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2009, με εξαίρεση το άρθρο 10 παράγραφος 1 και το άρθρο 12, τα οποία εφαρμόζονται από τις 2 Ιουλίου 2007.

3.   Οι τροποποιήσεις ή τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 14 παράγραφος 6, θεσπίζονται έως τις 2 Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 20 Ιουνίου 2007.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. GLOSER


(1)  ΕΕ C 318 της 23.12.2006, σ. 62.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2007.

(3)  ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/96/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 81).

(4)  Οργανισμός για την Προώθηση των Δομημένων Συστημάτων Πληροφοριών.

(5)  Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 76 της 6.4.1970, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2003/76/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 206 της 15.8.2003, σ. 29).

(6)  Οδηγία 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1972, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζομένους για την προώθηση των οχημάτων (ΕΕ L 190 της 20.8.1972, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/21/ΕΚ (ΕΕ L 61 της 8.3.2005, σ. 25).

(7)  Οδηγία 74/290/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 1974, περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών αφορωσών στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από το αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα το οχήματα με κινητήρα (ΕΕ L 159 της 15.6.1974, σ. 61). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/101/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 238).

(8)  Οδηγία 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1980, περί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 375 της 31.12.1980, σ. 36). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 36).

(9)  Οδηγία 83/351/EOK του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1983, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών αφορωσών τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα (ΕΕ L 197 της 20.7.1983, σ. 1).

(10)  Οδηγία 88/76/EOK του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1987, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από τους κινητήρες οχημάτων (ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 1).

(11)  Οδηγία 88/436/EOK του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1988, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών οι οποίες αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα (Περιορισμός των εκπομπών ρυπογόνων σωματιδίων από τους κινητήρες ντίζελ) (ΕΕ L 214 της 6.8.1988, σ. 1).

(12)  Οδηγία 89/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 1989, για την τροποποίηση, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπής για αυτοκίνητα κυβισμού μικρότερου των 1,4 λίτρων, της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 226 της 3.8.1989, σ. 1).

(13)  Οδηγία 91/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 242 της 30.8.1991, σ. 1).

(14)  Οδηγία 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1993, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 186 της 28.7.1993, σ. 21).

(15)  Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, περί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 42).

(16)  Οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 1996, για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 282 της 1.11.1996, σ. 64).

(17)  Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1).

(18)  Οδηγία 2001/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων (ΕΕ L 35 της 6.2.2001, σ. 34).

(19)  Οδηγία 2001/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρος από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ L 16 της 18.1.2002, σ. 32).

(20)  Οδηγία 2004/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων της κατηγορίας Ν1 (ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 36).

(21)  ΕΕ L 275 της 20.10.2005, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/51/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152 της 7.6.2006, σ. 11).

(22)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(23)  Το «μορφότυπο OASIS» αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου OASIS SC2-D5, Μορφότυπο Στοιχείων Επισκευής Οχήματος, έκδοση 1.0, 28 Μαΐου 2003 (διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20 Committee%20Specification.pdf) και των τμημάτων 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 και 3.8 του εγγράφου OASIS SC1-D2, Προδιαγραφές Επισκευής Οχήματος, έκδοση 6.1, της 10.1.2003 (διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf), μέσω αποκλειστικής χρήσης μορφότυπου open text και γραφικών.

(24)  ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1».

(25)  ΕΕ L 238 της 15.8.1989, σ. 43.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Πίνακας 1

Ορια εκπομπών Euro 5

 

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

(CO)

Μάζα συνολικών υδρογονανθράκων

(THC)

Μάζα υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου

(NMHC)

Μάζα οξειδίων του αζώτου

(NOx)

Συνδυασμένη μάζα συνολικών υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου

(THC + NOx)

Μάζα σωματιδίων

(PM)

Αριθμός σωματιδίων (1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Κατηγορία

Κλάση

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI

CI

M

Όλες

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

Ν2

 

 

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

Υπόμνημα: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση.


Πίνακας 2

Όρια εκπομπών Euro 6

 

Μάζα αναφοράς

(RM)

(kg)

Οριακές τιμές

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα

(CO)

Μάζα συνολικών υδρογονανθράκων

(THC)

Μάζα υδρογονανθράκων εκτός μεθανίου

(NMHC)

Μάζα οξειδίων του αζώτου

(NOx)

Συνδυασμένη μάζα υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου

(HC + NOx)

Μάζα σωματιδίων

(PM)

Αριθμός σωματιδίων (3)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Κατηγορία

Κλάση

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (4)

CI

PI

CI

M

Όλες

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

Ν2

 

 

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

Υπόμνημα: PI = επιβαλλόμενη ανάφλεξη, CI = ανάφλεξη με συμπίεση.


Πίνακας 3

Όρια εκπομπών για τη δοκιμή των εξατμιστικών εκπομπών

Μάζα των εξατμιστικών εκπομπών (g/δοκιμή)

2,0


Πίνακας 4

Όρια εκπομπών για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων από τον αγωγό εξαγωγής ύστερα από δοκιμή εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

Θερμοκρασία δοκιμής 266 K (–7 °C)

Κατηγορία οχήματος

Κλάση

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα (CO)

L1 (g/km)

Μάζα υδρογονανθράκων (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2


(1)  Το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο μετά την έναρξη ισχύος του Euro 6 πρέπει να ορισθεί ένας τυποποιημένος αριθμός.

(2)  Οι οριακές τιμές μάζας σωματιδίων για οχήματα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη εφαρμόζονται μόνο στα οχήματα με κινητήρα απευθείας έγχυσης.

(3)  Στο παρόν στάδιο πρέπει να οριστεί ένας τυποποιημένος αριθμός.

(4)  Τα πρότυπα μάζας σωματιδίων για οχήματα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη εφαρμόζονται μόνο σε οχήματα με κινητήρα απευθείας έγχυσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τροποποιήσεις στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 2, προστίθεται μετά την τελευταία περίπτωση, η ακόλουθη πρόταση:

«Όταν στην παρούσα οδηγία γίνεται μνεία σε ειδική οδηγία ή κανονισμό, η μνεία αυτή περιλαμβάνει επίσης τις πράξεις εφαρμογής τους.».

2.

Προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμός» μετά τις λέξεις «ειδική οδηγία» στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 2 πρώτη περίπτωση, άρθρο 2 ένατη περίπτωση, άρθρο 2 δέκατη περίπτωση, άρθρο 2 δέκατη τέταρτη περίπτωση, άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 4, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), άρθρο 5 παράγραφος 5, άρθρο 6 παράγραφος 3, άρθρο 7 παράγραφος 2, άρθρο 13 παράγραφος 4, άρθρο 13 παράγραφος 5, παράρτημα Ι πρώτο εδάφιο, παράρτημα ΙΙΙ μέρος ΙΙΙ, παράρτημα IV μέρος II πρώτη παράγραφος, παράρτημα V τμήμα 1 στοιχείο α), παράρτημα V τμήμα 1 στοιχείο β), παράρτημα V τμήμα 1 στοιχείο γ), παράρτημα VI πλευρά 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ οχήματος, παράρτημα VII(1) τμήμα 4, παράρτημα VII υποσημείωση 1, παράρτημα X τμήμα 2.1, παράρτημα X τμήμα 3.3, παράρτημα XI προσάρτημα 4 επεξήγηση χαρακτήρων: X, παράρτημα XII τμήμα Β σημείο 2, παράρτημα XIV τμήμα 2 στοιχείο α), παράρτημα XIV τμήμα 2 στοιχείο γ), παράρτημα XIV τμήμα 2 στοιχείο δ).

3.

Προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμοί» μετά τις λέξεις «ειδικές οδηγίες» στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 2 όγδοη περίπτωση, άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 3 παράγραφος 2, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη και δεύτερη περίπτωση, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), άρθρο 4 παράγραφος 3, άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, άρθρο 5 παράγραφος 6, άρθρο 8 παράγραφος 2, άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ), άρθρο 9 παράγραφος 2, άρθρο 10 παράγραφος 2, άρθρο 11 παράγραφος 1, άρθρο 13 παράγραφος 2, άρθρο 14 παράγραφος 1 σημείο i), Κατάλογος παραρτημάτων: τίτλος του παραρτήματος XIII, παράρτημα Ι πρώτο εδάφιο, παράρτημα IV μέρος I πρώτη και δεύτερη σειρά, παράρτημα IV μέρος II υποσημείωση 1 στον πίνακα, παράρτημα V τμήμα 1 στοιχείο β), παράρτημα V τμήμα 3, παράρτημα V τμήμα 3 στοιχείο α), παράρτημα V τμήμα 3 στοιχείο β), παράρτημα VI σημεία 1 και 2, παράρτημα VI πλευρά 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος ΕΚ, παράρτημα X τμήμα 2.2, παράρτημα X τμήμα 2.3.5, παράρτημα X τμήμα 3.5, παράρτημα ΧΙΙ τίτλος, παράρτημα XIV τμήμα 1.1, παράρτημα XIV τμήμα 2 στοιχείο γ).

4.

Οι λέξεις «ή κανονισμός» προστίθενται μετά τη λέξη «οδηγία» στις εξής διατάξεις:

Άρθρο 5 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, παράρτημα IV μέρος I υποσημείωση X στον πίνακα, παράρτημα VI πλευρά 2 του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος ΕΚ, επικεφαλίδα των πινάκων, παράρτημα VII(1) τμήμα 2, παράρτημα VII(1) τμήμα 3, παράρτημα VII(1) τμήμα 4, παράρτημα VIII τμήματα 1, 2, 2.1, 2.2 και 3, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1 σημεία 45, 46.1 και 46.2, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 σημεία 45 και 46.1, παράρτημα ΙΧ, πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 σημεία 45 και 46.1, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3 σημεία 45 και 46.1, παράρτημα X υποσημείωση 2, παράρτημα X τμήμα 1.2.2, παράρτημα ΧΙ προσάρτημα 4 επεξήγηση χαρακτήρων N/A, παράρτημα XV επικεφαλίδα του πίνακα.

Οι λέξεις «ή κανονισμοί» προστίθενται μετά τη λέξη «οδηγίες»στις ακόλουθες διατάξεις:

Παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για ολόκληρα ή ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα της κατηγορίας Μ1, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3, παράρτημα ΙΧ πλευρά 2 για μη ολοκληρωμένα οχήματα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3, παράρτημα ΧV.

5.

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ), προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμός(-οί)» μετά τις λέξεις «οδηγία(-ες)».

6.

Στο παράρτημα IV μέρος I, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται από τα εξής:

«Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

Αναφορά Επίσημης Εφημερίδας

Εφαρμογή

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EK

(ΕΚ) αριθ. …/…

L …, …, σ. …

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

7.

Στο παράρτημα IV, τμήμα I, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

8.

Στο παράρτημα VII(4), προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμό» μετά τις λέξεις «για μια οδηγία».

9.

Στο παράρτημα VII(5), προστίθενται οι λέξεις «ή κανονισμός» μετά τις λέξεις «η τελευταία μέχρι στιγμής οδηγία».

10.

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 1, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται από τα εξής:

«Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

Q

G + Q

G + Q»

 

11.

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 1, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

12.

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 2, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται από τα εξής:

«Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

A

A

 

A

 

 

 

 

 

13.

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 2, τα σημεία 11 και 39 διαγράφονται.

14.

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 3, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται ως εξής:

«Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

Q

 

Q

 

 

 

 

 

15.

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 3, το σημείο 11 διαγράφεται.

16.

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 4, η επικεφαλίδα και το σημείο 2 του πίνακα αντικαθίστανται από τα εξής:

«Στήλη

Αντικείμενο

Αριθμός οδηγίας/κανονισμού

Κινητοί γερανοί κατηγορίας Ν

2

Εκπομπές/πρόσβαση στις πληροφορίες

…/…/EΚ

(ΕΚ) αριθ. …/…

N/A»

17.

Στο παράρτημα XI προσάρτημα 4, το σημείο 11 διαγράφεται.


(1)  Για οχήματα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 610 kg. Κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή μπορεί να εφαρμοσθεί σε οχήματα με μάζα αναφοράς που δεν υπερβαίνει τα 2 840 kg.»


29.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 716/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2007

περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τακτικές κοινοτικές στατιστικές καλής ποιότητας για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων στο σύνολο της οικονομίας είναι καθοριστικής σημασίας για την κατάλληλη αξιολόγηση του αντίκτυπου των επιχειρήσεων που ελέγχονται από την αλλοδαπή στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H ύπαρξη παρόμοιων στατιστικών θα διευκόλυνε, επίσης, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς και της βαθμιαίας ολοκλήρωσης των οικονομιών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν προεξάρχοντα ρόλο, αλλά ο έλεγχος από την αλλοδαπή μπορεί επίσης να αφορά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(2)

Η εφαρμογή και η αναθεώρηση της γενικής συμφωνίας εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) και της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPs), καθώς επίσης και οι τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις για περαιτέρω συμφωνίες, επιβάλλουν να υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες στατιστικές πληροφορίες για την παροχή συνδρομής στις διαπραγματεύσεις.

(3)

Για τη χάραξη πολιτικών στους τομείς της οικονομίας, του ανταγωνισμού, των επιχειρήσεων, της έρευνας, της τεχνικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελευθέρωσης, είναι αναγκαίες στατιστικές σχετικά με τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, με σκοπό τη μέτρηση των άμεσων και έμμεσων αποτελεσμάτων του ελέγχου από την αλλοδαπή στην απασχόληση, στις αμοιβές και στην παραγωγικότητα, σε συγκεκριμένες χώρες και τομείς.

(4)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας ή διατίθενται στα κράτη μέλη είναι ανεπαρκείς, ακατάλληλες ή ανεπαρκώς συγκρίσιμες ώστε να χρησιμεύουν ως αξιόπιστη βάση για το έργο της Επιτροπής.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 184/2005 (3), θεσπίζει κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Δεδομένου ότι οι στατιστικές του ισοζυγίου πληρωμών καλύπτουν μόνο, εν μέρει, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην GATS, η ομαλή παραγωγή λεπτομερών στατιστικών για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις είναι καθοριστικής σημασίας.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1996, για τις στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων (4) και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (5), θεσπίζουν κοινό πλαίσιο για τη συλλογή, την κατάρτιση, τη μεταβίβαση και την αξιολόγηση των κοινοτικών στατιστικών όσον αφορά τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην Κοινότητα.

(7)

Η κατάρτιση εθνικών λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (6), απαιτεί συγκρίσιμες, πλήρεις και αξιόπιστες στατιστικές επιχειρήσεων όσον αφορά τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

(8)

Συλλογικά, το εγχειρίδιο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τις στατιστικές του διεθνούς εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών, το εγχειρίδιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το ισοζύγιο πληρωμών (πέμπτη έκδοση), ο καθορισμός συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων στις άμεσες ξένες επενδύσεις και το εγχειρίδιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τους οικονομικούς δείκτες παγκοσμιοποίησης καθορίζουν τους γενικούς κανόνες για τη συγκέντρωση διεθνών συγκρίσιμων στατιστικών όσον αφορά τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

(9)

Η παραγωγή συγκεκριμένων κοινοτικών στατιστικών διέπεται από τους κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές (7).

(10)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, εν προκειμένω η κατάρτιση κοινών στατιστικών προτύπων για την παραγωγή συγκρίσιμων στατιστικών για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(11)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (8).

(12)

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προσαρμόζει τους ορισμούς των παραρτημάτων Ι και ΙΙ και το επίπεδο λεπτομέρειας του παραρτήματος ΙΙΙ, καθώς και οποιεσδήποτε επακόλουθες αλλαγές στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, να εφαρμόζει τα αποτελέσματα των πιλοτικών μελετών και να ορίζει τα κατάλληλα κοινά πρότυπα ποιότητας καθώς και το περιεχόμενο και την περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού ή τη συμπλήρωσή του με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(13)

Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (9) και της επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου (10),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών όσον αφορά τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση»: μια επιχείρηση μόνιμος κάτοικος της δηλούσας χώρας, η οποία ελέγχεται από μια θεσμική μονάδα μη μόνιμο κάτοικο της δηλούσας χώρας, ή μια επιχείρηση μη μόνιμος κάτοικος της δηλούσας χώρας, η οποία ελέγχεται από μια θεσμική μονάδα μόνιμο κάτοικο της δηλούσας χώρας·

β)

«έλεγχος»: η ικανότητα καθορισμού της γενικής πολιτικής μιας επιχείρησης μέσω της επιλογής των κατάλληλων διευθυνόντων, κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Α θεωρείται ότι ελέγχεται από μια θεσμική μονάδα Β, όταν η Β ελέγχει –άμεσα ή έμμεσα– περισσότερες από τις μισές ψήφους των μετόχων ή περισσότερες από τις μισές μετοχές·

γ)

«έλεγχος από την αλλοδαπή»: η ελέγχουσα θεσμική μονάδα είναι μόνιμος κάτοικος διαφορετικής χώρας από αυτήν της οποίας είναι μόνιμος κάτοικος η θεσμική μονάδα την οποία ελέγχει·

δ)

«κλάδοι»: τοπικές μονάδες που δεν αποτελούν χωριστές νομικές οντότητες και εξαρτώνται από επιχειρήσεις που ελέγχονται από την αλλοδαπή. Αντιμετωπίζονται ως οιονεί εταιρικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του σημείου 3 στοιχείο στ) των επεξηγηματικών σημειώσεων του τμήματος ΙΙΙ (Β) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93·

ε)

«στατιστικές για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις»: στατιστικές που περιγράφουν τη συνολική δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων·

στ)

«στατιστικές εισαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις»: στατιστικές που περιγράφουν τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της δηλούσας χώρας·

ζ)

«στατιστικές εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις»: στατιστικές που περιγράφουν τη δραστηριότητα στο εξωτερικό των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων, που ελέγχονται από θεσμική μονάδα που είναι μόνιμος κάτοικος στη δηλούσα χώρα·

η)

«τελική θεσμική μονάδα που ελέγχει αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση»: η θεσμική μονάδα, που βρίσκεται στην κορυφή της αλυσίδας ελέγχου μιας αλλοδαπής συνδεόμενης επιχείρησης, η οποία δεν ελέγχεται από άλλη θεσμική μονάδα·

θ)

«επιχείρηση», «τοπική μονάδα» και «θεσμική μονάδα»: έχουν την αυτή έννοια όπως και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93.

Άρθρο 3

Υποβολή στοιχείων

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, τις οικονομικές δραστηριότητες και τη γεωγραφική κατανομή που αναφέρονται στα παραρτήματα I, II και III.

Άρθρο 4

Πηγές στοιχείων

1.   Για τη συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, τηρουμένων των όρων ποιότητας που μνημονεύονται στο άρθρο 6, όλες τις πηγές τις οποίες θεωρούν σχετικές και κατάλληλες.

2.   Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που απαιτείται να υποβάλλουν πληροφορίες, απαντούν εντός των χρονικών ορίων και σύμφωνα με τους ορισμούς που προβλέπουν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη συλλογή των στοιχείων στο εσωτερικό των κρατών μελών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.   Σε περίπτωση αδυναμίας συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων με λογικό κόστος, μπορούν να διαβιβάζονται οι βέλτιστες εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων μηδενικών τιμών.

Άρθρο 5

Πιλοτικές μελέτες

1.   Η Επιτροπή εκπονεί πρόγραμμα πιλοτικών μελετών που πραγματοποιούν οι εθνικές αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 σε προαιρετική βάση σχετικά με επιπλέον μεταβλητές και κατανομές για τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις.

2.   Οι πιλοτικές μελέτες διεξάγονται προκειμένου να εκτιμηθούν η σχετικότητα και η σκοπιμότητα της συλλογής στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της διαθεσιμότητας των στοιχείων σε σχέση με το κόστος του στατιστικού συστήματος και την επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

3.   Το πρόγραμμα της Επιτροπής για τις πιλοτικές μελέτες συνάδει με τα παραρτήματα I και II.

4.   Με βάση τα συμπεράσματα των πιλοτικών μελετών, η Επιτροπή υιοθετεί τα απαραίτητα εκτελεστικά μέτρα για τις στατιστικές εισαγωγής και εξαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

5.   Οι πιλοτικές μελέτες ολοκληρώνονται μέχρι τις 19 Ιουλίου 2010.

Άρθρο 6

Πρότυπα ποιότητας και εκθέσεις

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα ποιότητας.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση σχετικά με την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων («εκθέσεις ποιότητας»).

3.   Τα κοινά πρότυπα ποιότητας, καθώς και το περιεχόμενο και η περιοδικότητα των εκθέσεων ποιότητας, προδιαγράφονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

4.   Η Επιτροπή αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

Άρθρο 7

Εγχειρίδιο συστάσεων

Η Επιτροπή δημοσιεύει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, εγχειρίδιο συστάσεων που περιέχει τους σχετικούς ορισμούς και τις συμπληρωματικές οδηγίες για τις κοινοτικές στατιστικές που παράγονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Χρονοδιάγραμμα και παρεκκλίσεις

1.   Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν τα στοιχεία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κατά τα οριζόμενα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ.

2.   Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, η οποία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη αρχής γενομένης από το πρώτο έτος αναφοράς, κατά τα αναφερόμενα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, η Επιτροπή δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, οσάκις τα οικεία εθνικά συστήματα απαιτούν μείζονες προσαρμογές.

Άρθρο 9

Μέτρα εφαρμογής

1.   Τα ακόλουθα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2:

α)

καθορισμός του κατάλληλου μορφοτύπου και διαδικασίας διαβίβασης των αποτελεσμάτων από τα κράτη μέλη

και

β)

χορήγηση παρεκκλίσεων στα κράτη μέλη, όταν τα εθνικά τους συστήματα απαιτούν μείζονες προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης παρεκκλίσεων από οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις μετά τις πιλοτικές μελέτες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2.

2.   Τα ακόλουθα μέτρα, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3:

α)

προσαρμογή ορισμών στα παραρτήματα I και II, προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας που παρατίθεται στο παράρτημα III, καθώς και οποιεσδήποτε επακόλουθες αλλαγές στα παραρτήματα I και II·

β)

υλοποίηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών μελετών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4

και

γ)

ορισμός των κατάλληλων κοινών ποιοτικών προτύπων και των περιεχομένων και της περιοδικότητας των εκθέσεων ποιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

3.   Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην αρχή ότι τα οφέλη τέτοιων μέτρων πρέπει να αντισταθμίζουν το κόστος τους, καθώς και στην αρχή ότι τυχόν πρόσθετη χρηματοοικονομική επιβάρυνση στα κράτη μέλη ή σε επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμένει εντός λογικών ορίων.

Άρθρο 10

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος (εφεξής «επιτροπή»).

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφος 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

4.   Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της επιτροπής ως παρατηρητές.

Άρθρο 11

Συνεργασία με την επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών

Η Επιτροπή, κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ζητεί τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς της, κυρίως για όλα τα μέτρα προσαρμογής στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις σχετικά με τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και την επεξεργασία και τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 12

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή

Η Επιτροπή, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2012 υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα η εν λόγω έκθεση:

α)

αξιολογεί την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών·

β)

αξιολογεί τα οφέλη που προκύπτουν για την Κοινότητα, τα κράτη μέλη, τους προμηθευτές και τους χρήστες στατιστικών πληροφοριών από τις παραγόμενες στατιστικές με βάση το κόστος τους·

γ)

αξιολογεί την πρόοδο των πιλοτικών μελετών και την εφαρμογή τους

και

δ)

εντοπίζει τομείς βελτιώσεων και τροποποιήσεις που θεωρούνται αναγκαίες με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν και το συνεπαγόμενο κόστος.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 20 Ιουνίου 2007.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. GLOSER


(1)  ΕΕ C 144 της 14.6.2005, σ. 14.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2007.

(3)  ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 23. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 602/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 19.4.2006, σ. 10).

(4)  ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(8)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(9)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

(10)  ΕΕ L 332 της 30.11.2006, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΟΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Στατιστική μονάδα

Στατιστικές μονάδες είναι οι επιχειρήσεις και όλοι οι κλάδοι που ελέγχονται από την αλλοδαπή σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2.

ΤΜΗΜΑ 2

Χαρακτηριστικά

Κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2700/98 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 1998, για τους ορισμούς των χαρακτηριστικών στις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (1), θα ευρετηριάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κωδικός

Τίτλος

11 11 0

Αριθμός επιχειρήσεων

12 11 0

Κύκλος εργασιών

12 12 0

Αξία παραγωγής

12 15 0

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής

13 11 0

Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών

13 12 0

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν

13 31 0

Δαπάνες προσωπικού

15 11 0

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά

16 11 0

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

22 11 0

Συνολικές δαπάνες Ε & Α στο εσωτερικό της επιχείρησης (2)

22 12 0

Συνολικό προσωπικό Ε & Α (2)

Εάν ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων δεν είναι διαθέσιμος, θα ευρετηριάζεται αντ’ αυτού ο αριθμός των μισθωτών (κωδικός 16 13 0).

Οι μεταβλητές «συνολικές δαπάνες Ε & Α στο εσωτερικό της επιχείρησης» (κωδικός 22 11 0) και «συνολικό προσωπικό Ε & Α» (κωδικός 22 12 0), απαιτείται να ευρετηριάζονται μόνο για τις δραστηριότητες των τίτλων Γ, Δ, Ε και ΣΤ της NACE.

Για τον τίτλο Ι της NACE, θα ευρετηριάζεται μόνο ο αριθμός επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών (3) και ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων (ή αντ’ αυτού ο αριθμός μισθωτών).

ΤΜΗΜΑ 3

Επίπεδο λεπτομέρειας

Πρέπει να υποβάλλονται στοιχεία σύμφωνα με την έννοια «τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα» για το επίπεδο 2-IN της γεωγραφικής κατανομής σε συνδυασμό με το επίπεδο 3 της κατανομής κατά δραστηριότητα, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, και το επίπεδο 3 της γεωγραφικής κατανομής σε συνδυασμό με την επιχειρηματική οικονομία.

ΤΜΗΜΑ 4

Πρώτο έτος αναφοράς και περιοδικότητα

1.

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτισθούν ετήσιες στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.

Εν συνεχεία, τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος.

3.

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτισθούν οι μεταβλητές για τις συνολικές δαπάνες Ε & Α στο εσωτερικό της επιχείρησης (κωδικός 22 11 0) και το συνολικό προσωπικό Ε & Α (κωδικός 22 12 0), είναι το 2007.

ΤΜΗΜΑ 5

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα διαβιβάζονται μέσα σε 20 μήνες από τη λήξη του έτους αναφοράς.

ΤΜΗΜΑ 6

Εκθέσεις και πιλοτικές μελέτες

1.

Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τον ορισμό, τη διάρθρωση και τη διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων που πρέπει να συγκεντρώνονται για τους σκοπούς της παρούσας κοινής ενότητας.

2.

Για το επίπεδο λεπτομέρειας που καλύπτεται από το παρόν παράρτημα, η Επιτροπή θα καθιερώσει πιλοτικές μελέτες που θα διεξαχθούν από τις εθνικές αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

3.

Οι πιλοτικές μελέτες θα διεξάγονται με σκοπό την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της συλλογής στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη διαθεσιμότητα τέτοιων στοιχείων, σε σχέση με το κόστος της συλλογής τους και την επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

4.

Πιλοτικές μελέτες διεξάγονται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κωδικός

Τίτλος

 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εντός του ομίλου

 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εντός του ομίλου

Οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές εντός του ομίλου και οι εισαγωγές εντός του ομίλου αναλύονται σε αγαθά και υπηρεσίες.

5.

Πιλοτικές μελέτες θα διεξαχθούν, επίσης, για τη μελέτη της σκοπιμότητας της συλλογής στοιχείων για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους τίτλους Μ, Ν και Ξ της NACE καθώς και της κατάρτισης των μεταβλητών «συνολικές δαπάνες Ε & Α στο εσωτερικό της επιχείρησης» (κωδικός 22 11 0) και «συνολικό προσωπικό Ε & Α» (κωδικός 22 12 0) για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους τίτλους Ζ, Η, Θ, Κ, Μ, Ν και Ξ της NACE. Θα διεξαχθούν επίσης πιλοτικές μελέτες για την αξιολόγηση της συνάφειας, της σκοπιμότητας και του κόστους της κατανομής των στοιχείων, όπως καθορίζεται στο τμήμα 2 σε τάξεις μεγέθους που μετρώνται με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων ατόμων.


(1)  ΕΕ L 344 της 18.12.1998, σ. 49. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2003 (ΕΕ L 244 της 29.9.2003, σ. 74).

(2)  Για τις μεταβλητές 22 11 0 και 22 12 0, θα υποβάλλονται στοιχεία ανά διετία. Εάν το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών και ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων σε τμήμα των τίτλων Γ έως ΣΤ της NACE αναθ. 1.1 αντιπροσωπεύουν σε ένα κράτος μέλος λιγότερο από το 1 % του συνόλου της Κοινότητας, οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των στατιστικών για τα χαρακτηριστικά 22 11 0 και 22 12 0 μπορούν να μην συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(3)  Για τη NACE Rev 1.1. υποδιαίρεση 65, ο κύκλος εργασιών αντικαθίσταται από την αξία παραγωγής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΟΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

Στατιστικές μονάδες

Στατιστικές μονάδες είναι οι επιχειρήσεις και όλοι οι κλάδοι στην αλλοδαπή που ελέγχονται από μια θεσμική μονάδα που είναι μόνιμος κάτοικος στη δηλούσα χώρα, σύμφωνα με τους ορισμούς που περιέχονται στο άρθρο 2.

ΤΜΗΜΑ 2

Χαρακτηριστικά

Κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2700/98, θα ευρετηριάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κωδικός

Τίτλος

12 11 0

Κύκλος εργασιών

16 11 0

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

11 11 0

Αριθμός επιχειρήσεων

Εάν ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων δεν είναι διαθέσιμος, θα ευρετηριάζεται αντ’ αυτού ο αριθμός των μισθωτών (κωδικός 16 13 0).

ΤΜΗΜΑ 3

Επίπεδο λεπτομέρειας

Τα στοιχεία θα υποβάλλονται σε επίπεδο χώρας γεωγραφικής θέσης και δραστηριότητας της αλλοδαπής συνδεόμενης επιχείρησης, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Το επίπεδο λεπτομέρειας κατά χώρα γεωγραφικής θέσης και δραστηριότητα, θα συνδυάζεται ως εξής:

Επίπεδο 1 της γεωγραφικής κατανομής σε συνδυασμό με το επίπεδο 2 της κατανομής κατά δραστηριότητα.

Επίπεδο 2-OUT της γεωγραφικής κατανομής σε συνδυασμό με το επίπεδο 1 της κατανομής κατά δραστηριότητα.

Επίπεδο 3 της γεωγραφικής κατανομής σε συνδυασμό με στοιχεία για τη συνολική δραστηριότητα μόνο.

ΤΜΗΜΑ 4

Πρώτο έτος αναφοράς και περιοδικότητα

1.

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτισθούν ετήσιες στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.

Εν συνεχεία, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος.

ΤΜΗΜΑ 5

Διαβίβαση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα διαβιβάζονται εντός είκοσι μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς.

ΤΜΗΜΑ 6

Εκθέσεις και πιλοτικές μελέτες

1.

Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τον ορισμό, τη διάρθρωση και τη διαθεσιμότητα των στατιστικών στοιχείων που πρέπει να συγκεντρώνονται για τους σκοπούς της παρούσας κοινής ενότητας.

2.

Για το επίπεδο λεπτομέρειας που καλύπτεται από το παρόν παράρτημα, η Επιτροπή θα καθιερώσει πιλοτικές μελέτες που θα διεξαχθούν από τις εθνικές αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

3.

Οι πιλοτικές μελέτες θα διεξαχθούν με σκοπό την αξιολόγηση της συνάφειας και της σκοπιμότητας συγκέντρωσης στοιχείων, λαμβανομένων υπόψη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη διαθεσιμότητα τέτοιων στοιχείων, σε σχέση με το κόστος της συλλογής τους και την επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

4.

Πιλοτικές μελέτες θα διεξαχθούν για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κωδικός

Τίτλος

13 31 0

Δαπάνες προσωπικού

 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εντός του ομίλου

 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εντός του ομίλου

12 15 0

Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής

15 11 0

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επίπεδα γεωγραφικής κατανομής

Επίπεδο 1

 

Επίπεδο 2-OUT

(Επίπεδο 1 + 24 χώρες)

V2

Εκτός EU 27

V2

Εκτός EU 27

 

 

IS

Ισλανδία

 

 

LI

Λιχτενστάιν

 

 

NO

Νορβηγία

CH

Ελβετία

CH

Ελβετία

 

 

HR

Κροατία

RU

Ρωσική Ομοσπονδία

RU

Ρωσική Ομοσπονδία

 

 

TR

Τουρκία

 

 

EG

Αίγυπτος

 

 

MA

Μαρόκο

 

 

NG

Νιγηρία

 

 

ZA

Νότια Αφρική

CA

Καναδάς

CA

Καναδάς

US

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

US

Ηνωμένες Πολιτείες

 

 

MX

Μεξικό

 

 

AR

Αργεντινή

BR

Βραζιλία

BR

Βραζιλία

 

 

CL

Χιλή

 

 

UY

Ουρουγουάη

 

 

VE

Βενεζουέλα

 

 

IL

Ισραήλ

CN

Κίνα

CN

Κίνα

HK

Χονγκ Κονγκ

HK

Χονγκ Κονγκ

IN

Ινδία

IN

Ινδία

 

 

ID

Ινδονησία

JP

Ιαπωνία

JP

Ιαπωνία

 

 

KR

Νότια Κορέα

 

 

MY

Μαλαισία

 

 

PH

Φιλιππίνες

 

 

SG

Σιγκαπούρη

 

 

TW

Ταϊβάν

 

 

TH

Ταϊλάνδη

 

 

AU

Αυστραλία

 

 

NZ

Νέα Ζηλανδία

Ζ8

Εκτός EU 27 μ.κ.

Ζ8

Εκτός EU 27 μ.κ.

C4

Υπερπόντια Χρηματοπιστωτικά Κέντρα

C4

Υπερπόντια Χρηματοπιστωτικά Κέντρα

Ζ7

Ισότιμα επιμερισμένος έλεγχος από ΤΘΜ (1) άνω του 1 κρατών μελών

Ζ7

Ισότιμα επιμερισμένος έλεγχος από ΤΘΜ (1) άνω του 1 κρατών μελών


Επίπεδο 2-IN

A1

Παγκόσμιο σύνολο (όλες οι μονάδες συμπεριλαμβανομένης της δηλούσας χώρας)

Z9

Υπόλοιπος κόσμος (εκτός δηλούσας χώρας)

A2

Που ελέγχεται από τη δηλούσα χώρα

V1

EU 27 (Εντός-EU-27) εκτός από τη δηλούσα χώρα

BE

Βέλγιο

BG

Βουλγαρία

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DK

Δανία

DE

Γερμανία

EE

Εσθονία

GR

Ελλάδα

ES

Ισπανία

FR

Γαλλία

IE

Ιρλανδία

IT

Ιταλία

CY

Κύπρος

LV

Λεττονία

LT

Λιθουανία

LU

Λουξεμβούργο

HU

Ουγγαρία

MT

Μάλτα

NL

Κάτω Χώρες

AT

Αυστρία

PL

Πολωνία

PT

Πορτογαλία

RO

Ρουμανία

SI

Σλοβενία

SK

Σλοβακία

FI

Φινλανδία

SE

Σουηδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο

Ζ7

Ισότιμα επιμερισμένος έλεγχος από ΤΘΜ (2) άνω του 1 κρατών μελών

V2

Εκτός EU 27

AU

Αυστραλία

CA

Καναδάς

CH

Ελβετία

CN

Κίνα

HK

Χονγκ Κονγκ

IL

Ισραήλ

IS

Ισλανδία

JP

Ιαπωνία

LI

Λιχτενστάιν

NO

Νορβηγία

NZ

Νέα Ζηλανδία

RU

Ρωσική Ομοσπονδία

TR

Τουρκία

US

Ηνωμένες Πολιτείες

C4

Υπερπόντια Χρηματοπιστωτικά Κέντρα

Ζ8

Εκτός EU 27 μ.κ.


Επίπεδο 3

AD

Ανδόρα

EE

Εσθονία (3)

KZ

Καζακστάν

QA

Κατάρ

AE

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

EG

Αίγυπτος

LA

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

RO

Ρουμανία (3)

AF

Αφγανιστάν

ER

Ερυθραία

LB

Λίβανος

RS

Σερβία

AG

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

ES

Ισπανία (3)

LC

Αγία Λουκία

RU

Ρωσική Ομοσπονδία

AI

Ανγκουίλα

ET

Αιθιοπία

LI

Λιχτενστάιν

RW

Ρουάντα

AL

Αλβανία

FI

Φινλανδία (3)

LK

Σρι Λάνκα

SA

Σαουδική Αραβία

AM

Αρμενία

FJ

Φίτζι

LR

Λιβερία

SB

Νήσοι Σολομώντος

AN

Ολλανδικές Αντίλλες

FK

Νησιά Φόκλαντ (Μαλδίβες)

LS

Λεσόθο

SC

Σεϋχέλλες

AO

Αγκόλα

FM

Ομοσπονδία κρατών της Μικρονησίας

LT

Λιθουανία (3)

SD

Σουδάν

AQ

Ανταρκτική

FO

Νήσοι Φερόε

LU

Λουξεμβούργο (3)

SE

Σουηδία (3)

AR

Αργεντινή

FR

Γαλλία (3)

LV

Λεττονία (3)

SG

Σιγκαπούρη

AS

Αμερικανική Σαμόα

GA

Γκαμπόν

LY

Αραβική Δημοκρατία της Λιβύης

SH

Αγία Ελένη

AT

Αυστρία (3)

GD

Γρενάδα

MA

Μαρόκο

SI

Σλοβενία (3)

AU

Αυστραλία

GE

Γεωργία

MD

Δημοκρατία της Μολδαβίας

SK

Σλοβακία (3)

AW

Αρούμπα

GG

Γκέρνσεϋ

ΜΕ

Μαυροβούνιο

SL

Σιέρρα Λεόνε

AZ

Αζερμπαϊτζάν

GH

Γκάνα

MG

Μαδαγασκάρη

SM

Άγιος Μαρίνος

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

GI

Γιβραλτάρ

MH

Νησιά Μάρσαλ

SN

Σενεγάλη

BB

Μπαρμπάντος

GL

Γροιλανδία

MK (5)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

SO

Σομαλία

BD

Μπανγκλαντές

GM

Γκάμπια

ML

Μαλί

SR

Σουρινάμ

BE

Βέλγιο (3)

GN

Γουινέα

MM

Μιανμάρ

ST

Σάο Τομέ και Πρίντσιπε

BF

Μπουρκίνα Φάσο

GQ

Ισημερινή Γουινέα

MN

Μογγολία

SV

Ελ Σαλβαδόρ

BG

Βουλγαρία (3)

GR

Ελλάδα (3)

MO

Μακάο

SY

Αραβική Δημοκρατία της Συρίας

BH

Μπαχρέιν

GS

Νότια Γεωργία και Νότιοι νήσοι Σάντουιτς

MP

Βόρειοι νήσοι Μαριάνα

SZ

Σουαζιλάνδη

BI

Μπουρούντι

GT

Γουατεμάλα

MR

Μαυριτανία

TC

Νήσοι Τέρκς και Κάικος

BJ

Μπενίν

GU

Γκουάμ

MS

Μονσεράτ

TD

Τσαντ

BM

Βερμούδα

GW

Γουινέα Μπισάου

MT

Μάλτα (3)

TF

Γαλλικά Νότια Εδάφη

BN

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ

GY

Γουιάνα

MU

Μαυρίκιος

TG

Τόγκο

BO

Βολιβία

HK

Χονγκ Κονγκ

MV

Μαλδίβες

TH

Ταϊλάνδη

BR

Βραζιλία

HM

Νήσοι Χερντ και Μακντόναλντ

MW

Μαλάουι

TJ

Τατζικιστάν

BS

Μπαχάμες

HN

Ονδούρα

MX

Μεξικό

TK

Τοκελάου

BT

Μπουτάν

HR

Κροατία

MY

Μαλαισία

TM

Τουρκμενιστάν

BV

Νήσος Μπουβέ

HT

Αϊτή

MZ

Μοζαμβίκη

TN

Τυνησία

BW

Μποτσουάνα

HU

Ουγγαρία (3)

NA

Ναμίμπια

TO

Τόνγκα

BY

Λευκορωσία

ID

Ινδονησία

NC

Νέα Καληδονία

TP

Ανατολικό Τιμόρ

BZ

Μπελίζ

IE

Ιρλανδία (3)

NE

Νίγηρας

TR

Τουρκία

CA

Καναδάς

IL

Ισραήλ

NF

Νήσος Νόρφολκ

TT

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

CC

Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ)

IM

Νήσος Μαν

NG

Νιγηρία

TV

Τουβαλού

CD

Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό

IN

Ινδία

NI

Νικαράγουα

TW

Ταϊβάν, Επαρχία της Κίνας

CF

Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής

IO

Βρετανικά εδάφη του Ινδικού Ωκεανού

NL

Κάτω Χώρες (3)

TZ

Ενωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

CG

Κονγκό

IQ

Ιράκ

NO

Νορβηγία

UA

Ουκρανία

CH

Ελβετία

IR

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν

NP

Νεπάλ

UG

Ουγκάντα

CI

Ακτή Ελεφαντοστού

IS

Ισλανδία

NR

Ναούρου

UK

Ηνωμένο Βασίλειο (3)

CK

Νησιά Κουκ

IT

Ιταλία (3)

NU

Νίουε

UM

Μικρά απομονωμένα νησιά των Ηνωμένων Πολιτειών

CL

Χιλή

JE

Τζέρσεϋ

NZ

Νέα Ζηλανδία

US

Ηνωμένες Πολιτείες

CM

Καμερούν

JM

Τζαμάικα

OM

Ομάν

UY

Ουρουγουάη

CN

Κίνα

JO

Ιορδανία

PA

Παναμάς

UZ

Ουζμπεκιστάν

CO

Κολομβία

JP

Ιαπωνία

PE

Περού

VA

Αγία Έδρα (Κράτος του Βατικανού)

CR

Κόστα Ρίκα

KE

Κένυα

PF

Γαλλική Πολυνησία

VC

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

CU

Κούβα

KG

Κιργιζία

PG

Παπουασία-Νέα Γουινέα

VE

Βενεζουέλα

CV

Πράσινο Ακρωτήριο

KH

Καμπότζη

PH

Φιλιππίνες

VG

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

CX

Νήσοι Χριστουγέννων

KI

Κιριμπάτι

PK

Πακιστάν

VI

Παρθένοι Νήσοι, ΗΠΑ

CY

Κύπρος (3)

KM

Κομόρες

PL

Πολωνία (3)

VN

Βιετνάμ

CZ

Τσεχική Δημοκρατία (3)

KN

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

PN

Πίτκαιρν

VU

Βανουάτου

DE

Γερμανία (3)

KP

Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας

PS

Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη

WF

Γουώλις και Φουτούνα

DJ

Τζιμπουτί

KR

Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα)

PT

Πορτογαλία (3)

WS

Σαμόα

DK

Δανία (3)

KW

Κουβέιτ

PW

Παλάου

YE

Υεμένη

DM

Ντομίνικα

KY

Νήσοι Καϋμάν

PY

Παραγουάη

 

 

DO

Δομινικανή Δημοκρατία

 

 

 

 

ZA

Νότια Αφρική

DZ

Αλγερία

 

 

 

 

ZM

Ζάμπια

EC

Ισημερινός

Ζ8

Εκτός EU 27 μ.κ.

 

 

ZW

Ζιμπάμπουε

A2

Υπό τον έλεγχο της δηλούσας χώρας

Ζ7

Ισότιμα επιμερισμένος έλεγχος από ΤΘΜ (4) άνω του ενός κράτους μέλους

 

 

 

 


Επίπεδα κατανομής κατά δραστηριότητα

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

 

 

NACE Αναθ.1.1 (6)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τίτλοι Γ έως Ξ (πλην Λ)

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Τίτλος Γ

εκ των οποίων:

 

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

Τμήμα 11

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Τίτλος Δ

Βιομηχανία ειδών διατροφής

Υπότιτλος ΔΑ

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

Υπότιτλος ΔΒ

Προϊόντα ξύλου, εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες

Υπότιτλοι ΔΔ και ΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα + δραστηριότητες στον τομέα του ξύλου

 

Προϊόντα διύλισης πετρελαίου και άλλα είδη επεξεργασίας

Τμήμα 23

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Τμήμα 24

Προϊόντα από ελαστικό και πλαστικές ύλες

Τμήμα 25

Αργό πετρέλαιο, χημικές ουσίες, ελαστικό από πλαστικές ύλες

ΣΥΝΟΛΟ αργό πετρέλαιο, χημικές ουσίες, προϊόντα από ελαστικό και πλαστικές ύλες

 

Μεταλλικά προϊόντα

Υπότιτλος ΔΙ

Μηχανήματα

Τμήμα 29

ΣΥΝΟΛΟ μεταλλικά προϊόντα και μηχανήματα

 

Μηχανές γραφείου και ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Τμήμα 30

Συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών

Τμήμα 32

Μηχανήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές ραδιοφωνίας τηλεόρασης και επικοινωνιών

ΣΥΝΟΛΟ μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών

 

Αυτοκίνητα οχήματα

Τμήμα 34

Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών

Τμήμα 35

Οχήματα λοιπός εξοπλισμός μεταφορών

ΣΥΝΟΛΟ οχήματα + λοιπός εξοπλισμός μεταφορών

 

Βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α.

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΝΕΡΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Τίτλος E

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τίτλος Στ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Τίτλος Ζ

Πώληση, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών· λιανική πώληση καυσίμων για αυτοκίνητα οχήματα

Τμήμα 50

Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών

Τμήμα 51

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσικλετών· επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης

Τμήμα 52

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Τίτλος H

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Τίτλος Θ

Μεταφορές και αποθήκευση,

Τμήμα 60, 61, 62, 63

Χερσαίες μεταφορές· μεταφορές μέσω αγωγών

Τμήμα 60

Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών

Τμήμα 61

Αεροπορικές μεταφορές

Τμήμα 62

Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες· δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

Τμήμα 63

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες

Τμήμα 64

Ταχυδρομικές δραστηριότητες

Ομάδα 64.1

Τηλεπικοινωνίες

Ομάδα 64.2

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Τίτλος Ι

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων

Τμήμα 65

Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Τμήμα 66

Δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Τμήμα 67

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τίτλος K, τμήμα 70

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ· ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τίτλος K, τμήμα 71

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος K, τμήμα 72

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τίτλος K, τμήμα 73

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος K, τμήμα 74

Νομικές δραστηριότητες· δραστηριότητες λογιστικής, τήρηοης βιβλΐων και ελέγχου· δραστηριότητες παροχής φορολογικών συμβουλών· έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης· παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών· ελέγχουσες εταιρείες

Ομάδα 74.1

Νομικές δραστηριότητες

Τάξη 74.11

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου· δραστηριότητες παροχής φορολογικών συμβουλών

Τάξη 74.12

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης

Τάξη 74.13

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών

Τάξη 74.14

Δραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών

Τάξη 74.15

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

Ομάδα 74.2

Διαφήμιση

Ομάδα 74.4

Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Ομάδα 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τίτλος M

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Τίτλος N

ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τίτλος Ξ, τμήμα 90

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.

Τίτλος Ξ, τμήμα 91

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τίτλος Ξ, τμήμα 92

Κινηματογραφικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Ομάδα 92.1, 92.2, 92.3

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

Ομάδα 92.4

Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες

Ομάδα 92.5

Αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Ομάδα 92.6, 92.7

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Ξ, τμήμα 93

Χωρίς ταξινόμηση

 


Επίπεδο 3 (NACE Αναθ. 1.1)

Τμήμα

Απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας

Επιχειρηματική οικονομία

Τίτλοι Γ έως Θ

Ορυχεία και λατομεία

Τίτλος Γ

Μεταποιητικές βιομηχανίες

Τίτλος Δ

Όλοι οι υπότιτλοι ΔΑ έως ΔΝ

Όλα τα τμήματα 15 έως 37

Συγκεντρωτικά μεγέθη:

Υψηλή-τεχνολογία (HIT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Μέση-υψηλή-τεχνολογία (MHT)

24 εκτός από 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Μέση-χαμηλή-τεχνολογία (MLT)

23, 25-28, 35.1

Χαμηλή-τεχνολογία (LOT)

15-22, 36, 37

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού

Τίτλος Ε

Όλα τα τμήματα (40 και 41)

Κατασκευές

Τίτλος ΣΤ (Τμήμα 45)

Όλες οι ομάδες (45.1 έως 45.5)

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

Τίτλος Ζ

Όλες οι ομάδες (50 έως 52)

Ομάδες 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1 έως 51.9

Ομάδες 52.1 έως 52.7

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Τίτλος Η (Τμήμα 55)

Ομάδες 55.1 έως 55.5

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες

Τίτλος Θ

Όλα τα τμήματα

Ομάδες 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

Τίτλος Ι

Όλα τα τμήματα

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες

Τίτλος Κ

Τμήμα 70

Τμήμα 71, ομάδες 71.1 + 71.2, 71.3 και 71.4

Τμήμα 72, ομάδες 72.1 έως 72.6

Τμήμα 73

Τμήμα 74, συγκεντρωτικά μεγέθη 74.1 έως 74.4 και 74.5 έως 74.8


(1)  Τελική θεσμική μονάδα που ελέγχει αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση.

(2)  Τελική θεσμική μονάδα που ελέγχει αλλοδαπή συνδεόμενη επιχείρηση.

(3)  Μόνο για τις στατιστικές εισαγωγής (inward).

(4)  Τελική θεσμική μονάδα που ελέγχει συνδεόμενη επιχείρηση.

(5)  Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει την οριστική ονομασία της χώρας η οποία θα αποδοθεί μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.

(6)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006.


29.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 717/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Ιουνίου 2007

για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/EΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Το υψηλό επίπεδο των τιμών που καταβάλλουν οι χρήστες δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όπως φοιτητές, πολίτες που ταξιδεύουν για δουλειές και τουρίστες, χρησιμοποιώντας τα κινητά τηλέφωνά τους μετακινούμενοι στο εξωτερικό εντός της Κοινότητας προκαλεί ανησυχίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και στους καταναλωτές και στα κοινοτικά όργανα. Τα υπερβολικά αυτά τέλη λιανικής απορρέουν από υψηλά τέλη χονδρικής που επιβάλλονται από τον ξένο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου στη χώρα υποδοχής καθώς επίσης και, σε πολλές περιπτώσεις, από υψηλές προσαυξήσεις λιανικής που χρεώνονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου του πελάτη. Μειώσεις στα τέλη χονδρικής συχνά δεν μετακυλίονται στον πελάτη λιανικής. Μολονότι τελευταία ορισμένοι φορείς εισήγαγαν συστήματα τιμολογίων τα οποία προσφέρουν στους πελάτες ευνοϊκότερους όρους και χαμηλότερες τιμές, εξακολουθούν να υπάρχουν στοιχεία ότι η σχέση μεταξύ κόστους και τιμών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να υπερισχύει σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές.

(2)

Η δημιουργία του ευρωπαϊκού κοινωνικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χώρου βάσει της κινητικότητας των ατόμων θα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών μεταξύ τους για να επιτευχθεί πράγματι η «Ευρώπη των πολιτών».

(3)

Η οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (3), η οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (4), η οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (5), η οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) (6) και η οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (7), αποκαλούμενες εφεξής από κοινού «πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», αποβλέπουν στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα, με παράλληλη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών δι’ αυξήσεως του ανταγωνισμού.

(4)

Ο παρών κανονισμός δεν αποτελεί μεμονωμένο μέτρο, αλλά συμπληρώνει και ενισχύει, καθόσον αφορά την ανά την Κοινότητα περιαγωγή, τους κανόνες που προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το πλαίσιο αυτό δεν παρέχει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαρκή μέσα ώστε να λαμβάνουν αποτελεσματική και αποφασιστική δράση όσον αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών περιαγωγής εντός της Κοινότητας και, ως εκ τούτου, δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες περιαγωγής. Ο παρών κανονισμός αποτελεί κατάλληλο μέσον για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής.

(5)

Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βασίζεται στην αρχή ότι εκ των προτέρων ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται μόνον εφόσον δεν υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός, προβλέποντας διαδικασία περιοδικών αναλύσεων της αγοράς και επανεξέτασης των υποχρεώσεων εκ μέρους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, με κατάληξη την επιβολή εκ των προτέρων υποχρεώσεων σε φορείς εκμετάλλευσης που έχουν χαρακτηριστεί ως διαθέτοντες σημαντική ισχύ στην αγορά. Τα στοιχεία που συνιστούν την εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνουν καθορισμό των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής (8) για σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ (στο εξής: σύσταση), την ανάλυση των καθορισμένων αγορών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (9), τον καθορισμό φορέων εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά και την επιβολή εκ των προτέρων υποχρεώσεων σε φορείς εκμετάλλευσης που έχουν λάβει τον εν λόγω χαρακτηρισμό.

(6)

Η σύσταση προσδιορίζει ως οικεία αγορά που επιδέχεται εκ των προτέρων ρύθμιση την εθνική χονδρική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (τόσο μεμονωμένα όσο και στο πλαίσιο της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών) για την ανάλυση των εθνικών χονδρικών αγορών διεθνούς περιαγωγής έχουν, ωστόσο, καταδείξει ότι δεν κατέστη ακόμα δυνατό σε καμία εθνική ρυθμιστική αρχή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την υψηλή στάθμη των χονδρικών τελών περιαγωγής ανά την Κοινότητα, εξαιτίας της δυσκολίας προσδιορισμού επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά ενόψει των ιδιαιτέρων περιστάσεων της διεθνούς περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού της χαρακτήρα.

(7)

Όσον αφορά, αφετέρου, τη λιανική παροχή υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής, η σύσταση δεν προσδιορίζει καμία λιανική αγορά διεθνούς περιαγωγής ως οικεία αγορά, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής δεν αγοράζονται ανεξάρτητα, αλλά συνιστούν ένα μόνο στοιχείο μιας ευρύτερης δέσμης λιανικής, την οποία οι πελάτες αγοράζουν από τον οικείο πάροχό τους (πάροχο χώρας προέλευσης).

(8)

Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση και προώθηση των συμφερόντων των πελατών κινητής τηλεφωνίας που κατά κανόνα είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους, δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης, που βρίσκεται σε άλλα κράτη μέλη, από το οποίο εξαρτώνται οι εν λόγω πελάτες όταν κάνουν χρήση διεθνών υπηρεσιών περιαγωγής. Το εμπόδιο αυτό θα μπορούσε να μειώσει επίσης την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη βάσει της εναπομένουσας αρμοδιότητάς τους για θέσπιση κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

(9)

Κατά συνέπεια, ασκείται πίεση ώστε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης του ύψους των τελών διεθνούς περιαγωγής, ο μηχανισμός όμως της εκ των προτέρων ρυθμιστικής παρέμβασης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που προβλέπεται στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν αποδείχθηκε επαρκής ώστε να δώσει στις εν λόγω αρχές τη δυνατότητα να αναλάβουν αποφασιστική δράση προς το συμφέρον των καταναλωτών στο συγκεκριμένο αυτό πεδίο.

(10)

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του για την κανονιστική ρύθμιση και τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2004 (10) κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό του υψηλού κόστους της διασυνοριακής κίνησης στην κινητή τηλεφωνία, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Μαρτίου 2006 κατέληξε με τα συμπεράσματά του ότι, για την επίτευξη των στόχων οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας, απαιτείται, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, εστιασμένη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πολιτική για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και επεσήμανε στο πλαίσιο αυτό τη σημασία της μείωσης των τελών περιαγωγής για την ανταγωνιστικότητα.

(11)

Το πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποσκοπούσε, βάσει των θεωρήσεων της εποχής, στην απομάκρυνση όλων των φραγμών για το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο που εναρμόνιζε, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που επηρεάζουν τα τέλη περιαγωγής. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την προσαρμογή των εναρμονισμένων κανόνων με άλλους προβληματισμούς ώστε να εξευρεθεί το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με παράλληλη βελτίωση των όρων λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(12)

Είναι, κατά συνέπεια, αναγκαία η τροποποίηση του πλαισίου των κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως της οδηγίας-πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η απόκλιση από τους κατά τα λοιπά ισχύοντες κανόνες, δηλαδή οι τιμές για προσφορά υπηρεσιών να καθορίζονται με εμπορική συμφωνία ελλείψει σημαίνουσας θέσης στην αγορά, και να προσαρμοσθεί έτσι η εισαγωγή συμπληρωματικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων που αντικατοπτρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα.

(13)

Οι αγορές περιαγωγής λιανικής και χονδρικής παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία δικαιολογούν τη λήψη εξαιρετικών μέτρων που υπερβαίνουν τους κατά τα λοιπά διαθέσιμους μηχανισμούς του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

(14)

Οι κανονιστικές υποχρεώσεις επιβάλλονται σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής για την προστασία των συμφερόντων των πελατών περιαγωγής, δεδομένου ότι, όπως έχει αποδείξει η πείρα, η μείωση των τιμών χονδρικής για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζεται σε χαμηλότερες τιμές λιανικής για περιαγωγή, εξαιτίας της έλλειψης σχετικών κινήτρων. Αφετέρου, η ανάληψη δράσης για τον περιορισμό του επιπέδου των τιμών λιανικής, χωρίς να αντιμετωπίζεται το επίπεδο κόστους χονδρικής που συνδέεται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, θα μπορούσε να διακυβεύσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς περιαγωγής ανά την Κοινότητα.

(15)

Οι εν λόγω κανονιστικές υποχρεώσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό, και παράλληλα να διατεθεί εύλογη χρονική περίοδος στους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης για να προσαρμόσουν τις τιμές τους και τις προσφορές υπηρεσιών για την εξασφάλιση συμμόρφωσης, ενώ οι υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύσουν απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

(16)

Θα πρέπει να υπάρξει κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες επίγειων δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όταν μετακινούνται εντός της Κοινότητας, δεν θα καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για φωνητικές υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα όταν πραγματοποιούν κλήσεις ή λαμβάνουν φωνητικές κλήσεις, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο και της δυνατότητας επιλογής των καταναλωτών. Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των σχετικών υπηρεσιών, απαιτείται η κοινή προσέγγιση, ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας να μπορούν να λειτουργούν εντός ενιαίου και συνεκτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων, με βάση αντικειμενικά καθιερωμένα κριτήρια.

(17)

Η πλέον αποτελεσματική και αναλογική προσέγγιση για τη ρύθμιση του επιπέδου των τιμών για πραγματοποίηση και τη λήψη ενδοκοινοτικών κλήσεων περιαγωγής είναι η καθιέρωση, σε κοινοτικό επίπεδο, ανώτατου μέσου όρου ανά λεπτό τέλους για το επίπεδο χονδρικής και ο περιορισμός των τελών σε επίπεδο λιανικής με την εισαγωγή «ευρωχρέωσης». Ο μέσος όρος τελών σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να εφαρμόζεται μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους φορέων εντός της Κοινότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

(18)

Η ευρωχρέωση θα πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο που να εξασφαλίζει επαρκές περιθώριο για τους φορείς και να ενθαρρύνει τις ανταγωνιστικές προσφορές υπηρεσιών περιαγωγής σε χαμηλότερες τιμές. Οι πάροχοι θα πρέπει να προσφέρουν ενεργώς ευρωχρέωση προς όλους τους πελάτες τους περιαγωγής, ατελώς, ευκρινώς και με διαφάνεια.

(19)

Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα τέλη λιανικής για τη περιαγωγή ανά την Κοινότητα αντικατοπτρίζουν πλέον εύλογα το υποκείμενο κόστος που συμβάλλει στην παροχή της υπηρεσίας. Η ανώτατη ευρωχρέωση που μπορεί να παρέχεται σε καταναλωτές περιαγωγής θα πρέπει, συνεπώς, να αφήνει εύλογο περιθώριο στο κόστος χονδρικής για την παροχή υπηρεσίας περιαγωγής, παρέχοντας ταυτόχρονα στους φορείς εκμετάλλευσης την ελευθερία ανταγωνισμού μέσω διαφοροποίησης των προσφορών τους και προσαρμογής της τιμολογιακής τους διάρθρωσης στις συνθήκες της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η εν λόγω ρυθμιστική προσέγγιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία.

(20)

Η ρυθμιστική αυτή προσέγγιση θα πρέπει να είναι απλή στην εφαρμογή και την παρακολούθησή της, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο διοικητικός φόρτος για τους φορείς εκμετάλλευσης που επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του, καθώς και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία και την επιβολή της εφαρμογής του. Θα πρέπει επίσης να είναι διαφανής και άμεσα κατανοητή από όλους τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας ανά την Κοινότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει βεβαιότητα και προβλεψιμότητα σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να καθορισθεί με τον παρόντα κανονισμό, σε νομισματικούς όρους, το επίπεδο των ανωτάτων ανά λεπτό τελών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής.

(21)

Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής όπως καθορίζεται, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά στοιχεία που μεσολαβούν στην πραγματοποίηση κλήσης περιαγωγής ανά την Κοινότητα, ιδίως το κόστος προέλευσης και τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων, της σηματοδοσίας και της μετάδοσης της κλήσης. Το καταλληλότερο πρότυπο στοιχείο αναφοράς για προέλευση και τερματισμό κλήσεως θα πρέπει να είναι η μέση χρέωση για τον τερματισμό κλήσεως για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα, βασιζόμενη σε πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τις οποίες δημοσιεύει η Επιτροπή. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση που θεσπίζει ο παρών κανονισμός θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέση χρέωση τερματισμού κλήσεως κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρέχει το πρότυπο στοιχείο αναφοράς για το σχετικό κόστος. Η ανώτατη μέση ανά λεπτό χρέωση σε επίπεδο χονδρικής θα πρέπει να μειώνεται ετησίως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις στα τέλη τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που επιβάλλουν από καιρού εις καιρόν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

(22)

Η ευρωχρέωση που εφαρμόζεται σε επίπεδο λιανικής παρέχει στους πελάτες περιαγωγής την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθούν υπέρμετρα πραγματοποιώντας ή λαμβάνοντας υποκείμενη σε ρύθμιση κλήση περιαγωγής, παρέχοντας παράλληλα στους φορείς εκμετάλλευσης της χώρας προέλευσης επαρκή περιθώρια για διαφοροποίηση των προϊόντων που προσφέρουν στους πελάτες.

(23)

Όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν, χωρίς πρόσθετα τέλη ή προϋποθέσεις, ένα απλό τιμολόγιο περιαγωγής το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια των τιμών που υπόκεινται σε ρύθμιση. Το λογικό περιθώριο ανάμεσα στο κόστος χονδρικής και στις τιμές λιανικής θα πρέπει να εξασφαλίζει στους φορείς την κάλυψη όλων των ειδικών δαπανών τους για την περιαγωγή στο επίπεδο λιανικής, συμπεριλαμβανομένων καταλλήλων μεριδίων κόστους εμπορίας και επιδοτήσεων κινητών χειροσυσκευών και αφήνει επαρκές υπόλοιπο για απόδοση εύλογης επιστροφής. Η ευρωχρέωση θα πρέπει να αποτελέσει το κατάλληλο μέσο, που παρέχει προστασία στον καταναλωτή και ευελιξία στον φορέα. Σε συμφωνία με το επίπεδο χονδρικής, τα ανώτατα όρια της ευρωχρέωσης θα πρέπει να μειώνονται κατ’ έτος.

(24)

Οι νέοι πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για ολόκληρο το υφιστάμενο φάσμα τιμολογίων όσον αφορά την περιαγωγή στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων που είναι συμβατά με την ευρωχρέωση. Στους υφιστάμενους πελάτες περιαγωγής θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγουν μεμονωμένα κάποιο νέο τιμολόγιο συμβατό με την ευρωχρέωση ή άλλο τιμολόγιο περιαγωγής εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Όσον αφορά τους υφισταμένους πελάτες περιαγωγής που δεν επέλεξαν τιμολόγιο εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των πελατών που είχαν ήδη επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη τιμών περιαγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και των πελατών που δεν είχαν ποτέ επιλέξει. Στους πελάτες που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να παρέχεται αυτομάτως τιμολόγιο συμμορφούμενο προς τον παρόντα κανονισμό. Οι πελάτες περιαγωγής που επωφελούνται ήδη από ειδικά τιμολόγια ή πακέτα τιμών περιαγωγής, τα οποία ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους απαιτήσεις και τα οποία επέλεξαν βάσει των κριτηρίων αυτών, θα πρέπει να διατηρούν το τιμολογιακό τους καθεστώς εφόσον, αφού τους γίνει υπενθύμιση για τους τρέχοντες όρους χρέωσης, δεν αποφανθούν σχετικά με την επιλογή τους εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Τα ειδικά αυτά τιμολόγια ή οι δέσμες τιμών περιαγωγής μπορούν να περιέχουν, παραδείγματος χάριν, τιμές περιαγωγής κατ’ αποκοπήν, μη δημόσια τιμολόγια, τιμολόγια με πρόσθετα πάγια τέλη περιαγωγής, τιμολόγια με ανά λεπτό χρέωση χαμηλότερα από την ανώτατη ευρωχρέωση, ή τέλη αποκατάστασης κλήσης.

(25)

Στους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα σε επίπεδο λιανικής, θα πρέπει να δοθεί προθεσμία για προσαρμογή των τιμών τους, ώστε να συμμορφωθούν με τα όρια που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(26)

Ομοίως, στους ανά την Κοινότητα φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής, θα πρέπει να δοθεί προθεσμία προσαρμογής δύο μηνών για να συμμορφωθούν προς τα όρια που θέτει ο παρών κανονισμός.

(27)

Επειδή ο παρών κανονισμός προβλέπει ότι οι οδηγίες που αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ειδικών μέτρων που τυχόν θεσπίζονται για την υπαγωγή των ανά την Κοινότητα τελών περιαγωγής για κλήσεις κινητής φωνητικής τηλεφωνίας σε καθεστώς ρυθμίσεων και επειδή, βάσει του παρόντος κανονισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα να προβούν σε αλλαγές των τιμολογίων υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο λιανικής για να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι αλλαγές αυτές δεν θα πρέπει, δυνάμει του εθνικού δικαίου που μεταφέρει το κανονιστικό πλαίσιο του 2002, να θεμελιώνουν για τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας οιοδήποτε δικαίωμα υπαναχώρησης από τις συμβάσεις τους.

(28)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίξει καινοτόμες προσφορές στους καταναλωτές, οι οποίες είναι τυχόν ευνοϊκότερες από την ανώτατη ευρωχρέωση, όπως καθορίζεται με τον παρόντα κανονισμό, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνει καινοτόμες προσφορές στους πελάτες περιαγωγής σε χαμηλότερες τιμές. Ο παρών κανονισμός δεν απαιτεί την επανεισαγωγή τελών περιαγωγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είχαν καταργηθεί ολοσχερώς, ούτε την αύξηση των υφισταμένων τελών περιαγωγής στα επίπεδα των ορίων που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(29)

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης μπορούν να εξακολουθήσουν να προσφέρουν συνολική κατ’ αποκοπήν μηνιαία τιμολόγηση για θεμιτή χρήση, επί της οποίας δεν εφαρμόζονται όρια χρέωσης. Η κατ’ αποκοπήν αυτή τιμολόγηση μπορεί να καλύπτει τις κοινοτικές υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και μετάδοσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μικρών μηνυμάτων (SMS) και πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) εντός της Κοινότητας.

(30)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι χρήστες κινητής φωνητικής τηλεφωνίας δύνανται να επωφεληθούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι απαιτήσεις τιμολόγησης σε επίπεδο λιανικής κατά τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν οι πελάτες περιαγωγής έχουν συνάψει με τον πάροχο της χώρας προέλευσης σύμβαση προπληρωμής ή πληρωμής εκ των υστέρων (με έκδοση λογαριασμού), και ανεξαρτήτως του αν ο πάροχος της χώρας προέλευσης διαθέτει δικό του δίκτυο, είναι φορέας εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή μεταπωλητής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

(31)

Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα διαπιστώνουν ότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι πελάτες τους από τη διαλειτουργικότητα και τη διατερματική συνδεσιμότητα κινδυνεύουν από τον τερματισμό ή την απειλή τερματισμού των διακανονισμών περιαγωγής με φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε άλλα κράτη μέλη, ή όταν δεν μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος λόγω ελλείψεως συμφωνίας με έναν τουλάχιστον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να κάνουν χρήση, οσάκις απαιτείται, των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας για την πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη δικτυακή πρόσβαση και διασύνδεση για να διασφαλισθεί η διατερματική αυτή συνδεσιμότητα και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 8 της οδηγίας-πλαισίου, ιδίως τον στόχο της δημιουργίας πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς στον τομέα των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(32)

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των τιμών λιανικής για πραγματοποίηση και λήψη υποκείμενων σε ρύθμιση κλήσεων περιαγωγής εντός της Κοινότητας και για να διευκολυνθούν οι πελάτες περιαγωγής να αποφασίσουν σχετικά με τη χρήση των κινητών τους τηλεφώνων στο εξωτερικό, οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας παρέχουν ατελώς στους πελάτες τους περιαγωγής εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής με τα οποία επιβαρύνονται όταν πραγματοποιούν ή λαμβάνουν φωνητικές κλήσεις σε κράτος μέλος που επισκέπτονται. Επιπλέον, οι πάροχοι θα πρέπει, εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν δωρεάν στους πελάτες τους πρόσθετες πληροφορίες για την ανά λεπτό ή ανά μονάδα δεδομένων χρέωση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) όταν οι πελάτες πραγματοποιούν ή δέχονται κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, όταν στέλνουν ή λαμβάνουν μηνύματα SMS και MMS ή κάνουν χρήση άλλων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων στο κράτος μέλος που επισκέπτονται.

(33)

Επίσης, χάριν διαφανείας απαιτείται από τους παρόχους να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τα τέλη περιαγωγής και ιδίως σχετικά με την ευρωχρέωση και τη συνολική κατ’ αποκοπήν τιμολόγηση, εφόσον την προσφέρουν, κατά τη σύναψη των συμβάσεων και κάθε φορά που μεταβάλλονται τα τέλη περιαγωγής. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής με κατάλληλα μέσα, όπως τα τιμολόγια, το διαδίκτυο, οι τηλεοπτικές διαφημίσεις ή απευθείας ηλεκτρονικά μηνύματα. Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες περιαγωγής είναι ενήμεροι ως προς τη διαθεσιμότητα τιμολογίων υποκείμενων σε ρύθμιση και αποστέλλουν ευκρινή και αμερόληπτη κοινοποίηση στους πελάτες αυτούς, περιγράφοντας τους όρους που διέπουν την ευρωχρέωση και το δικαίωμα να την επιλέγουν κατά βούληση.

(34)

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση καθηκόντων βάσει του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων του 2002 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες εξουσίες για την εποπτεία και την επιβολή των υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού εντός της επικράτειάς τους. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τιμολόγηση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων για πελάτες κινητής τηλεφωνίας σε περιαγωγή εντός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ειδικού κόστους που σχετίζεται με τις πραγματοποιούμενες και εισερχόμενες κλήσεις περιαγωγής στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας και της ανάγκης να διασφαλισθεί ότι το εν λόγω κόστος μπορεί να ανακτηθεί επαρκώς στην αγορά χονδρικής, και ότι οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης δεν χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την επιλογή εις βάρος των καταναλωτών. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διάθεση στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφοριών προσαρμοσμένων στα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής κάθε έξι μήνες. Η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται ξεχωριστά σε εταιρίες, σε πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση προπληρωμής, και σε πελάτες περιαγωγής που έχουν συνάψει σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων.

(35)

Η εντός της ίδιας χώρας περιαγωγή που πραγματοποιείται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας, όπου οι άδειες κινητής τηλεφωνίας είναι διακριτές από αυτές που χορηγούνται στην υπόλοιπη χώρα, μπορεί να επωφελείται από μειώσεις τιμών όπως αυτές που ισχύουν στην αγορά υπηρεσιών περιαγωγής της Κοινότητας. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επιφέρει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση στο ζήτημα των τιμών για τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής εντός της ίδιας χώρας σε αντιδιαστολή με τους πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα. Προς τούτο, οι εθνικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα που συνάδουν προς το κοινοτικό δίκαιο.

(36)

Λόγω του γεγονότος ότι, επιπροσθέτως προς την κινητή φωνητική τηλεφωνία, οι νέες υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και σε αυτές τις υπηρεσίες. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί επίσης την αγορά υπηρεσιών διαβίβασης δεδομένων σε περιαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS και MMS.

(37)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν σύστημα εφαρμογής κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης του παρόντος κανονισμού.

(38)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η καθιέρωση κοινής προσέγγισης για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες δημόσιων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όταν μετακινούνται εντός της Κοινότητας, δεν καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα όταν πραγματοποιούν ή λαμβάνουν κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, αποβλέποντας έτσι στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς, ασφαλώς, εναρμονισμένα και έγκαιρα από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του εν λόγω άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(39)

Η εν λόγω κοινή προσέγγιση θα πρέπει να καθιερωθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο παρών κανονισμός δύναται, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή, να επεκταθεί ή να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και τη συμβολή του στην εφαρμογή του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων και την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, επίσης, να εξετάσει τον αντίκτυπό του στους μικρότερους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα και τη θέση τους στην αγορά της κοινοτικής περιαγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό εισάγεται κοινή προσέγγιση για να εξασφαλισθεί ότι οι χρήστες δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όταν μετακινούνται εντός της Κοινότητας δεν καταβάλλουν υπερβολικό αντίτιμο για υπηρεσίες περιαγωγής ανά την Κοινότητα όταν πραγματοποιούν και όταν λαμβάνουν κλήσεις, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποβλέποντας παράλληλα στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών με παράλληλη διασφάλιση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο και των επιλογών του καταναλωτή. Στον κανονισμό καθορίζονται οι κανόνες σχετικά με τα τέλη που δύναται να επιβληθούν από φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας για την παροχή υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής για κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας που εκκινούν και τερματίζουν εντός της Κοινότητας, και ισχύει τόσο για τέλη που επιβάλλονται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δικτύου σε επίπεδο χονδρικής όσο και για τέλη που επιβάλλονται από τους παρόχους της χώρας προέλευσης σε επίπεδο λιανικής.

2.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης κανόνες για την αύξηση της διαφάνειας στις τιμές και τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη χρέωση στους χρήστες υπηρεσιών περιαγωγής ανά την Κοινότητα.

3.   Ο παρών κανονισμός συνιστά ειδικό μέτρο κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 5, της οδηγίας-πλαισίου

4.   Τα όρια χρέωσης που καθορίζει ο παρών κανονισμός εκφράζονται σε ευρώ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τέλη κατά στα άρθρα 3 και 4 εκφράζονται σε άλλα νομίσματα, τα αρχικά όρια σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα καθορίζονται στα νομίσματα αυτά, εφαρμόζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς που ίσχυαν στις 30ης Ιουνίου 2007, όπως δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο των επακόλουθων μειώσεων των εν λόγω ορίων κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, και το άρθρο 4, παράγραφος 2, οι αναθεωρημένες τιμές προσδιορίζονται εφαρμόζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς όπως αυτές δημοσιεύθηκαν ένα μήνα πριν από την ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι αναθεωρημένες τιμές.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας για την πρόσβαση, του άρθρου 2 της οδηγίας-πλαισίου και του άρθρου 2 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

2.   Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«ευρωχρέωση»: οιαδήποτε χρέωση δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια τελών που προβλέπει το άρθρο 4, τα οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλει για την παροχή των υποκείμενων σε ρύθμιση κλήσεων περιαγωγής, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο·

β)

«πάροχος της χώρας προέλευσης»: η επιχείρηση που παρέχει στον πελάτη περιαγωγής λιανικές υπηρεσίες επίγειας δημόσιας κινητής τηλεφωνίας είτε μέσω του δικτύου του, είτε ως φορέας εικονικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, είτε ως μεταπωλητής·

γ)

«δίκτυο χώρας προέλευσης»: το επίγειο δημόσιο κινητό τηλεφωνικό δίκτυο που βρίσκεται σε κράτος μέλος και χρησιμοποιείται από τον πάροχο χώρας προέλευσης για την παροχή υπηρεσιών επίγειας δημόσιας κινητής τηλεφωνίας στον πελάτη περιαγωγής·

δ)

«περιαγωγή ανά την Κοινότητα»: η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής από πελάτη περιαγωγής για πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων ανά την Κοινότητα αλλά εκτός του κράτους μέλους άλλου από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το δίκτυο χώρας προέλευσης του πελάτη, βάσει διακανονισμού μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

ε)

«υποκείμενη σε ρύθμιση κλήση περιαγωγής»: η κλήση κινητής φωνητικής τηλεφωνίας από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση από δίκτυο επίσκεψης και τερματισμό σε δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο εντός της Κοινότητας ή παραλαβή από πελάτη περιαγωγής, με προέλευση από δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο εντός της Κοινότητας και τερματισμό σε δίκτυο επίσκεψης·

στ)

«πελάτης περιαγωγής»: ο πελάτης παρόχου υπηρεσιών επίγειας δημόσιας κινητής τηλεφωνίας, μέσω επίγειου δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου που βρίσκεται στην Κοινότητα, του οποίου η σύμβαση ή ο διακανονισμός με τον πάροχο της χώρας προέλευσης επιτρέπει τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων σε δίκτυο επίσκεψης, βάσει διακανονισμού μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας προέλευσης και του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης·

ζ)

«δίκτυο επίσκεψης»: το επίγειο δημόσιο κινητό τηλεφωνικό δίκτυο σε κράτος μέλος εκτός του κράτους του δικτύου χώρας προέλευσης, που επιτρέπει στον πελάτη περιαγωγής την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων μέσω διακανονισμού με τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας προέλευσης.

Άρθρο 3

Τέλη χονδρικής για την πραγματοποίηση υποκείμενων σε ρύθμιση κλήσεων περιαγωγής

1.   Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής, την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης ενός δικτύου επίσκεψης δύναται να επιβάλει στον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου χώρας προέλευσης του πελάτη περιαγωγής για την παροχή κλήσης περιαγωγής η οποία υπάγεται σε ρύθμιση και με προέλευση από αυτό το δίκτυο επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κόστους προέλευσης, διαβίβασης και τερματισμού, δεν υπερβαίνει τα 0,30 EUR ανά λεπτό.

2.   Η μέση αυτή χρέωση σε επίπεδο χονδρικής εφαρμόζεται μεταξύ οιωνδήποτε δύο φορέων και υπολογίζεται βάσει δωδεκαμήνου ή οιουδήποτε βραχυτέρου χρονικού διαστήματος ενδέχεται να υπολείπεται μέχρι την ημερομηνία εκπνοής του παρόντος κανονισμού. Η ανώτατη μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής μειώνεται κατά 0,28 EUR στις 30ής Αυγούστου 2008 και κατά 0,26 EUR στις 30ής Αυγούστου 2009, αντιστοίχως.

3.   Η μέση χρέωση σε επίπεδο χονδρικής που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των λαμβανομένων εσόδων υπηρεσιών περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής διά του συνολικού αριθμού λεπτών κλήσεως σε περιαγωγή σε επίπεδο χονδρικής, και πωλείται για την παροχή κλήσεων περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής εντός της Κοινότητας από τον οικείο φορέα, στη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου. Στον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης επιτρέπεται να διακρίνει μεταξύ χρέωσης κατά τις ώρες αιχμής και εκτός αιχμής.

Άρθρο 4

Τέλη λιανικής για υποκείμενες σε ρύθμιση κλήσεις περιαγωγής

1.   Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης διαθέτουν και προσφέρουν ενεργώς σε όλους τους πελάτες τους περιαγωγής, ευκρινώς και με διαφάνεια ευρωχρέωση κατά την παράγραφο 2. Η ευρωχρέωση αυτή δεν συνδέεται με συνδρομή ή άλλα πάγια ή επαναλαμβανόμενα τέλη και μπορεί να συνδυάζεται με οιαδήποτε τιμολόγηση σε επίπεδο λιανικής.

Με την υποβολή της εν λόγω προσφοράς, οι πάροχοι της χώρας προέλευσης υπενθυμίζουν σε καθέναν από τους πελάτες τους περιαγωγής, οι οποίοι πριν από τις 30ης Ιουνίου 2007 είχαν επιλέξει ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη περιαγωγής, τους όρους που εφαρμόζονται στο εν λόγω τιμολόγιο ή δέσμη τιμών.

2.   Η λιανική τιμή της ευρωχρέωσης, χωρίς ΦΠΑ, την οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης δύναται να επιβάλει στον πελάτη του περιαγωγής για την παροχή υποκείμενης σε ρύθμιση κλήσης περιαγωγής, μπορεί να ποικίλλει ως προς τις διάφορες κλήσεις περιαγωγής αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,49 EUR ανά λεπτό για κάθε πραγματοποιούμενη κλήση ή τα 0,24 EUR ανά λεπτό για κάθε εισερχόμενη κλήση. Τα όρια για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις μειώνονται αυτομάτως κατά 0,46 EUR και κατά 0,43 EUR, και για τις εισερχόμενες κλήσεις κατά 0,22 EUR και κατά 0,19 EUR στις 30ής Αυγούστου 2008 και στις 30ής Αυγούστου 2009, αντιστοίχως.

3.   Σε όλους τους πελάτες περιαγωγής παρέχεται τιμολόγιο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

Μέχρι τις 30ης Ιουλίου 2007, πρέπει να δοθεί σε όλους τους πελάτες περιαγωγής η δυνατότητα να επιλέξουν εκουσίως την ευρωχρέωση ή οιοδήποτε άλλο τιμολόγιο περιαγωγής και να χορηγηθεί προθεσμία δύο μηνών εντός της οποίας θα δύνανται να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους στον πάροχο της χώρας προέλευσης. Το επιλεγέν τιμολόγιο πρέπει να ενεργοποιείται το αργότερο έναν μήνα από τη στιγμή κατά την οποία ο πάροχος της χώρας προέλευσης παραλαμβάνει το αίτημα του πελάτη.

Στους πελάτες περιαγωγής, οι οποίοι εντός της περιόδου των δύο μηνών δεν προέβησαν σε επιλογή, προσφέρεται αυτομάτως η ευρωχρέωση κατά την παράγραφο 2.

Ωστόσο, οι πελάτες περιαγωγής οι οποίοι, πριν από τις 30ης Ιουνίου 2007, είχαν ήδη επιλέξει εκουσίως ειδικό τιμολόγιο ή δέσμη τιμών περιαγωγής διαφορετικό από το τιμολόγιο περιαγωγής το οποίο θα ίσχυε εάν δεν είχαν προβεί στην επιλογή τους και οι οποίοι δεν προέβησαν σε επιλογή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, διατηρούν το τιμολόγιο ή τη δέσμη τιμών που είχαν επιλέξει προγενέστερα.

4.   Όλοι οι πελάτες περιαγωγής μπορούν, οιαδήποτε στιγμή αφ’ ής ολοκληρωθεί η διεργασία κατά την παράγραφο 3, να ζητήσουν την έναρξη ή την παύση της υπαγωγής τους στην ευρωχρέωση. Η μεταβολή πρέπει να επέλθει εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, ατελώς και χωρίς να συνεπάγεται όρους ή περιορισμούς που αφορούν άλλα στοιχεία της συνδρομής. Ο πάροχος της χώρας προέλευσης μπορεί να καθυστερήσει τη μεταβολή αυτή έως ότου το προηγούμενο τιμολόγιο περιαγωγής θα έχει ισχύσει επί καθορισμένο ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο.

Άρθρο 5

Εφαρμογή των άρθρων 3 και 6

1.   Το άρθρο 3 εφαρμόζεται από τις 30ής Αυγούστου 2007.

2.   Το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2, εφαρμόζεται από τις 30ης Σεπτεμβρίου 2007.

Άρθρο 6

Διαφάνεια τελών λιανικής

1.   Για να ειδοποιείται ο πελάτης περιαγωγής ότι χρεώνεται με τέλη περιαγωγής όταν πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήσεις, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο πελάτης έχει ενημερώσει τον πάροχο της χώρας προέλευσης ότι δεν επιθυμεί την υπηρεσία αυτή, κάθε πάροχος της χώρας προέλευσης παρέχει με υπηρεσία μηνυμάτων στον πελάτη αυτομάτως, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ατελώς, μόλις ο πελάτης εισέρχεται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος του δικτύου της χώρας προέλευσης, εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης σχετικά με τα τέλη περιαγωγής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που ισχύουν για πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων από τον εν λόγω πελάτη στο κράτος μέλος που επισκέπτεται.

Οι εξατομικευμένες αυτές βασικές πληροφορίες επί του τιμολογίου περιλαμβάνουν τις μέγιστες δυνατές επιβαρύνσεις για τον πελάτη βάσει του συστήματος τιμολόγησής του για τις πραγματοποιούμενες κλήσεις περιαγωγής εντός της χώρας την οποία επισκέπτεται και προς το κράτος μέλος του δικτύου της χώρας προέλευσης, καθώς και για τις λαμβανόμενες κλήσεις. Περιλαμβάνουν επίσης τον αριθμό της γραμμής χωρίς χρέωση κατά την παράγραφο 2 για τη λήψη λεπτομερέστερων πληροφοριακών στοιχείων.

Πελάτης που έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την αυτόματη υπηρεσία μηνυμάτων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, από τον πάροχο της χώρας προέλευσης να του παράσχει εκ νέου την υπηρεσία αυτή.

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης παρέχουν αυτομάτως, κατόπιν αιτήσεως, σε τυφλούς και μειωμένης οράσεως πελάτες, τις εξατομικευμένες αυτές βασικές πληροφορίες, με φωνητική κλήση χωρίς χρέωση.

2.   Επιπλέον της παραγράφου 1, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει, ατελώς, λεπτομερέστερες εξατομικευμένες πληροφορίες τιμολόγησης για τα τέλη που ισχύουν για κλήσεις φωνητικής τηλεφωνίας, υπηρεσίες SMS και MMS και άλλες υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων μέσω κλήσεως κινητής φωνητικής τηλεφωνίας, ή μέσω μηνύματος SMS. Το σχετικό αίτημα πραγματοποιείται σε γραμμή χωρίς χρέωση την οποία έχει καθορίσει για τον σκοπό αυτό ο πάροχος της χώρας προέλευσης.

3.   Οι πάροχοι υπηρεσιών της χώρας προέλευσης ενημερώνουν πλήρως όλους τους χρήστες σχετικά με τα τέλη περιαγωγής, και ιδίως την ευρωχρέωση, κατά τη σύναψη των συμβάσεων. Επίσης, ενημερώνουν τους πελάτες περιαγωγής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τα ισχύοντα τέλη περιαγωγής, κάθε φορά που σημειώνεται αλλαγή στα εν λόγω τέλη.

Οι πάροχοι της χώρας προέλευσης λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζουν την ενημέρωση όλων των πελατών τους περιαγωγής για την ύπαρξη της ευρωχρέωσης. Ειδικότερα, γνωστοποιούν, μέχρι τις 30ης Ιουλίου 2007, ευκρινώς και αμερολήπτως σε όλους τους πελάτες τους περιαγωγής τούς όρους της ευρωχρέωσης. Σε εύλογα διαστήματα, αποστέλλουν υπενθύμιση σε όλους τους πελάτες που επέλεξαν άλλη χρέωση.

Άρθρο 7

Επίβλεψη και επιβολή

1.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν και επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό εντός της επικρατείας τους.

2.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρέχουν ενημερωμένα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως των άρθρων 3 και 4, τα οποία τίθεται στη διάθεση του κοινού, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

3.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, προετοιμάζοντας την επανεξέταση κατά το άρθρο 11, παρακολουθούν τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή, σε πελάτες περιαγωγής, υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS και MMS, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως αποκέντρων περιοχών της Κοινότητας κατά την έννοια του άρθρου 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές επαγρυπνούν επίσης για την εξέταση της ιδιαίτερης περίπτωσης της ακούσιας περιαγωγής σε διασυνοριακές περιφέρειες γειτονικών κρατών μελών και παρακολουθούν εάν οι τεχνικές καθοδήγησης της κίνησης χρησιμοποιούνται εις βάρος των πελατών. Δημοσιεύουν ανά εξάμηνο τα αποτελέσματα της εν λόγω παρακολούθησης στην Επιτροπή, καθώς και χωριστή πληροφόρηση για επιχειρήσεις, πελάτες με σύμβαση προπληρωμής και πελάτες με σύμβαση πληρωμής εκ των υστέρων.

4.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να απαιτούν από επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, να υποβάλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες με την εφαρμογή και την επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παρέχουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν αιτήματος, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η εθνική κανονιστική αρχή.

5.   Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να παρεμβαίνουν αυτοβούλως για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, κάνουν χρήση, οσάκις απαιτείται, των εξουσιών δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας για την πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζουν την κατάλληλη δικτυακή πρόσβαση και διασύνδεση για να διασφαλίζεται η διατερματική συνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

6.   Οσάκις εθνική κανονιστική αρχή διαπιστώσει παραβίαση των υποχρεώσεων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να απαιτεί την άμεση παύση της παραβίασης.

Άρθρο 8

Επίλυση διαφορών

1.   Σε περίπτωση διαφοράς που συνδέεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που καθορίζονται με τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας-πλαισίου.

2.   Σε περίπτωση διαφοράς που δεν έχει επιλυθεί στην οποία εμπλέκεται καταναλωτής ή τελικός χρήστης και αφορά θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμες εξώδικες διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατά το άρθρο 34 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο 30ης Μαρτίου 2008 και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Άρθρο 10

Τροποποίηση της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο)

Στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ (οδηγίας-πλαισίου) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Η παρούσα οδηγία και οι ειδικές οδηγίες ισχύουν υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικών μέτρων που θεσπίζονται για την κανονιστική ρύθμιση της διεθνούς περιαγωγής των δημοσίων δικτύων κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας.»

Άρθρο 11

Διαδικασία επανεξέτασης

1.   Η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της λειτουργίας του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο στις 30ης Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως εάν επετεύχθησαν οι στόχοι του παρόντος κανονισμού. Στην έκθεσή της η Επιτροπή επανεξετάζει τις εξελίξεις στα τέλη χονδρικής και λιανικής για την παροχή σε πελάτες περιαγωγής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και διαβίβασης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών SMS, MMS και, κατά περίπτωση, υποβάλλει συστάσεις σχετικά με την ανάγκη υπαγωγής των υπηρεσιών αυτών σε καθεστώς ρυθμίσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται κατά το άρθρο 7, παράγραφος 3.

2.   Με την έκθεσή της, η Επιτροπή αξιολογεί εάν, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά και σε σχέση τόσο με τον ανταγωνισμό όσο και με την προστασία των καταναλωτών, απαιτείται παράταση της ισχύος του παρόντος κανονισμού πέραν της προθεσμίας που τάσσει το άρθρο 13 ή τροποποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στα τέλη των υπηρεσιών κινητής φωνητικής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών διαβίβασης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού επί της καταστάσεως του ανταγωνισμού στους μικρότερους, ανεξάρτητους ή νέους στην αγορά φορείς. Εφόσον η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο 30ής Αυγούστου 2007, τα ονόματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή καθηκόντων βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος και λήξη

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ισχύς του λήγει στις 30ης Ιουνίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2007.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. MERKEL


(1)  ΕΕ C 324 της 30.12.2006, σ. 42.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της25ης Ιουνίου 2007.

(3)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.

(4)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.

(5)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.

(6)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.

(7)  ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/24/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54).

(8)  ΕΕ L 114 της 8.5.2003, σ. 45.

(9)  ΕΕ C 165 της 11.7.2002, σ. 6.

(10)  ΕΕ C 285 E της 22.11.2006, σ. 143.