ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
22 Ιουνίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 700/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 701/2007 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

9

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 702/2007 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού

11

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 703/2007 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τη διυδροστρεπτoμυκίνη και τη στρεπτομυκίνη ( 1 )

28

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 704/2007 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών ιδρυμάτων

31

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 705/2007 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2007/08, του ποσού της ενίσχυσης για τα αχλάδια που προορίζονται για τη μεταποίηση

32

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 706/2007 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διοικητικών διατάξεων για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων και για την εναρμονισμένη δοκιμή για τη μέτρηση διαρροών από ορισμένα συστήματα κλιματισμού ( 1 )

33

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 707/2007 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την προκήρυξη δημοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη στην Κοινότητα

53

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2007/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ( 1 )

60

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/431/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

63

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/432/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, για την παράταση της περιόδου ισχύος της απόφασης 2002/499/ΕΚ όσον αφορά τα φυτά Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, των οποίων η ανάπτυξη έχει ανασταλεί με φυσικό ή τεχνητό τρόπο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2495]

65

 

 

2007/433/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2496]

66

 

 

2007/434/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/415/ΕΚ σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της εμφάνισης κρούσματος γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5 σε πουλερικά στην Τσεχική Δημοκρατία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3120]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 700/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουνίου 2007

για την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), οι γενικοί κανόνες που αφορούν τα μέτρα για την προώθηση της καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας θεσπίζονται από το Συμβούλιο.

(2)

Τα συστήματα παραγωγής βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών και τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών κατά τη στιγμή της σφαγής τους διαφέρουν συχνά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Στις κυριότερες αγορές κατανάλωσης στην Κοινότητα, το κρέας που προέρχεται από τα προαναφερόμενα διαφορετικά συστήματα παραγωγής διοχετεύεται εν γένει στο εμπόριο υπό ενιαία ονομασία πώλησης.

(3)

Η πείρα αποδεικνύει ότι η πρακτική αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραχή των συναλλαγών και να ευνοήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Συνεπώς, έχει άμεση επίδραση στην καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(4)

Η εν λόγω πρακτική θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει πηγή σύγχυσης και παραπλάνησης του καταναλωτή.

(5)

Για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών θα πρέπει να οργανωθεί κατά τρόπο, ώστε να καταστεί όσο το δυνατόν διαφανέστερη. Αυτό θα δώσει επίσης τη δυνατότητα να οργανωθεί καλύτερα η αντίστοιχη παραγωγή. Προς τούτο, θα πρέπει να καθοριστούν οι ονομασίες πώλησης οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε καθεμία από τις γλώσσες των κρατών μελών κατά την εμπορία κρέατος προερχόμενου από βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών. Έτσι θα βελτιωθεί και η ενημέρωση των καταναλωτών.

(6)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κρέας βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών υπάγεται σε ευεργετικές διατάξεις προστασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των ζωοτροφών (2). Σε τέτοιες περιπτώσεις το κρέας αυτό διοχετεύεται στο εμπόριο υπό την προστατευόμενη ένδειξη ή ονομασία και, συνεπώς, μπορεί να αναγνωρίζεται επακριβώς από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Συνεπώς, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγουν τις ονομασίες και ενδείξεις οι οποίες προστατεύονται.

(7)

Όπως αποδείχθηκε από διάφορες μελέτες, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος, όπως η τρυφερότητα, η γεύση ή το χρώμα, μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία και τον τρόπο διατροφής των ζώων από τα οποία προέρχεται.

(8)

Σύμφωνα με δημόσια διαβούλευση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή κατά το 2005, μια πλειοψηφία καταναλωτών δήλωσε ότι η ηλικία και η διατροφή των ζώων αποτελούν σημαντικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του κρέατος που προέρχεται από αυτά. Αντιθέτως, το βάρος των ζώων κατά τη σφαγή φαίνεται να έχει μικρότερη σημασία.

(9)

Τα συστήματα παραγωγής και το είδος ζωοτροφών που χορηγείται στα ζώα ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών συνδέονται με την ηλικία σφαγής των ζώων. Ο έλεγχος της ηλικίας σφαγής αποδεικνύεται ότι είναι ευκολότερος από τον έλεγχο του είδους των χορηγούμενων ζωοτροφών. Κατά συνέπεια, η χρήση διαφορετικών ονομασιών πώλησης ανάλογα με την ηλικία των ζώων, θα πρέπει να επαρκεί για την παροχή της απαιτούμενης διαφάνειας.

(10)

Σύμφωνα με την ίδια διαβούλευση, οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν ότι τα ζώα ηλικίας κατώτερης ή ίσης των οκτώ μηνών ανήκουν σε ιδιαίτερη κατηγορία. Αυτό το όριο ηλικίας χρησιμοποιείται επίσης στο άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (3), για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας των ζώων για την πριμοδότηση σφαγής. Συνεπώς, αυτό το όριο ηλικίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υποδιαιρεθεί η κατηγορία των ζώων ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών σε δύο υποκατηγορίες.

(11)

Όπως προέκυψε επίσης από τη διαβούλευση, ανάλογα με το κράτος μέλος, οι καταναλωτές ενδέχεται να έχουν διαφορετικές προσδοκίες για την ίδια ονομασία πώλησης. Συνεπώς, είναι λογικό, κατά την επιλογή των ονομασιών πώλησης, να λαμβάνονται υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, οι πολιτιστικές συνήθειες και παραδόσεις για να βοηθούνται οι καταναλωτές να κάνουν επιλογές σύμφωνες με τις προσδοκίες τους.

(12)

Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται η αναγνώριση του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών με ένα γράμμα που θα αντιστοιχεί στην κατηγορία στην οποία υπάγονται.

(13)

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμπληρώνουν τις ονομασίες πώλησης οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό με άλλες προαιρετικές πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να το πράττουν σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 16 ή 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών για την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας (4).

(14)

Για να διασφαλισθεί η ορθή χρήση των πληροφοριών που αναγράφονται στις ετικέτες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να καταγράφονται τα δεδομένα που επιτρέπουν να επαληθεύονται οι πληροφορίες αυτές σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εμπορίας. Εδώ θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται, με τις απαραίτητες προσαρμογές, το σύστημα καταγραφής του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής, της 25ης Αυγούστου 2000, για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας (5).

(15)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή των ελέγχων σχετικά με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, και θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των προαναφερόμενων όρων, με επιτόπιους ελέγχους εάν χρειάζεται.

(16)

Για λόγους συνοχής, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για να διασφαλίζεται ότι το κρέας που εισάγεται από τρίτες χώρες τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Προς το σκοπό αυτόν, όταν οι έλεγχοι διεξάγονται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, ο φορέας αυτός θα πρέπει να παρέχει όλα τα εχέγγυα εμπειρογνωμοσύνης, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας.

(17)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(18)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους όρους ενδοκοινοτικής εμπορίας του κρέατος που προέρχεται από βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών και ιδίως τις ονομασίες πώλησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για το κρέας βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών τα οποία σφάζονται μετά την 1η Ιουλίου 2008, ανεξαρτήτως του εάν παράγεται εντός της Κοινότητας ή εισάγεται από τρίτες χώρες.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί της κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών (7).

3.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στο κρέας βοοειδών για το οποίο έχει γίνει η καταχώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 πριν από τις 29 Ιουνίου 2007.

Άρθρο 2

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «κρέας» νοείται το σύνολο των σφαγίων, του κρέατος με ή χωρίς κόκαλο και των παραπροϊόντων σφαγίων, τεμαχισμένων ή μη, προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση, που προέρχονται από βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών, τα οποία παρουσιάζονται σε νωπή κατάσταση, κατεψυγμένα ή υπερκατεψυγμένα, είτε είναι περιτυλιγμένα ή συσκευασμένα είτε όχι.

Άρθρο 3

Διαχωρισμός των βοοειδών σε κατηγορίες στο σφαγείο

Κατά τη σφαγή τους, όλα τα βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών ταξινομούνται από τις επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, σε μία από τις κατηγορίες του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 4

Ονομασίες πώλησης

1.   Η ονομασία πώλησης είναι η ονομασία με την οποία πωλείται ένα τρόφιμο, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (8).

Το κρέας βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών διατίθεται στο εμπόριο στα κράτη μέλη μόνο με την ή τις ονομασίες πώλησης του παραρτήματος ΙΙ οι οποίες καθορίζονται για κάθε κράτος μέλος.

Οι ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιτρέπεται να συμπληρώνονται από την ένδειξη του ονόματος ή του χαρακτηρισμού των τεμαχίων του κρέατος ή των παραπροϊόντων σφαγίου που αφορούν.

2.   Οι ονομασίες πώλησης που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, καθώς και κάθε νέα ονομασία που απορρέει από τις εν λόγω ονομασίες πώλησης, χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ειδικότερα, οι όροι «veau», «telecí»«ternera»«kalv», «Kalb», «veal», «vitello», «kalf», «μοσχάρι», «vitella», «vitela» και «teletina» δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην ονομασία πώλησης ή να αναγράφονται στην ετικέτα κρέατος το οποίο προέρχεται από βοοειδή ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών.

Άρθρο 5

Υποχρεωτικές πληροφορίες στην ετικέτα

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και των άρθρων 13, 14 και 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της εμπορίας, οι επιχειρήσεις επισημαίνουν το κρέας που προέρχεται από βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ηλικία των ζώων κατά τη σφαγή, η οποία αναγράφεται, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, υπό τη μορφή «ηλικία κατά τη σφαγή: ως 8 μηνών» για τα ζώα ηλικίας το πολύ οκτώ μηνών, ή «ηλικία κατά τη σφαγή: από 8 ως 12 μηνών» για τα ζώα ηλικίας άνω των οκτώ μηνών και το πολύ δώδεκα μηνών·

β)

την ονομασία πώλησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της εμπορίας, πλην της διάθεσης στον τελικό καταναλωτή, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντικαθιστούν την ηλικία κατά τη σφαγή με το γράμμα αναγνώρισης της κατηγορίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τα κρέατα που προέρχονται από βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών τα οποία παρουσιάζονται μη προσυσκευασμένα προς πώληση στα σημεία λιανικής πώλησης που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες βάσει των οποίων θα πρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

Προαιρετικές πληροφορίες στην ετικέτα

Οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να συμπληρώνουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 με προαιρετικές πληροφορίες οι οποίες εγκρίνονται με τη διαδικασία των άρθρων 16 ή 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Άρθρο 7

Καταγραφή

Σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της εμπορίας κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών, οι επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια των πληροφοριών της ετικέτας, οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6, καταγράφουν ειδικότερα τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

ένδειξη του αριθμού αναγνώρισης και της ημερομηνίας γέννησης των ζώων, μόνον σε επίπεδο σφαγείου·

β)

ένδειξη του κωδικού αριθμού αναφοράς ο οποίος επιτρέπει να προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ, αφενός μεν, της αναγνώρισης των ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας, αφετέρου δε, της ονομασίας πώλησης, της ηλικίας κατά τη σφαγή και του γράμματος αναγνώρισης της κατηγορίας που αναγράφονται στην ετικέτα του κρέατος·

γ)

ένδειξη της ημερομηνίας άφιξης και αναχώρησης των ζώων και του κρέατος στη μονάδα, για να διασφαλίζεται η αντιστοιχία αφίξεων και αναχωρήσεων.

Άρθρο 8

Επίσημοι έλεγχοι

1.   Πριν από την 1η Ιουλίου 2008 τα κράτη μέλη ορίζουν την ή τις αρμόδιες αρχές οι οποίες ευθύνονται για τους επίσημους ελέγχους που διεξάγονται για να εξακριβωθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

2.   Οι επίσημοι έλεγχοι διεξάγονται από την αρμόδια αρχή ή αρχές σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (9).

3.   Η Επιτροπή, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές, μεριμνά ώστε τα κράτη μέλη να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής διεξάγουν, εφόσον απαιτείται, από κοινού με τις οικείες αρμόδιες αρχές και, ανάλογα με την περίπτωση, με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, επιτόπιους ελέγχους, για να διασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Κάθε κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διεξάγεται έλεγχος, παρέχει στην Επιτροπή κάθε αναγκαία βοήθεια που ενδεχομένως χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Άρθρο 9

Εισαγόμενα κρέατα από τρίτες χώρες

1.   Το κρέας βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών το οποίο εισάγεται από τρίτες χώρες διατίθεται στο εμπόριο στην Κοινότητα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι επιχειρήσεις τρίτης χώρας οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν στην κοινοτική αγορά το κρέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν τις δραστηριότητές τους στον έλεγχο της αρμόδιας αρχής η οποία ορίζεται από την εν λόγω τρίτη χώρα ή, ελλείψει αυτής, στον έλεγχο ανεξάρτητου τρίτου φορέα ο οποίος παρέχει όλα τα εχέγγυα τήρησης των όρων που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45011 ή στον οδηγό ISO/IEC 65 («Γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης προϊόντων»).

Η καθοριζόμενη αρμόδια αρχή ή, ενδεχομένως, ο ανεξάρτητος τρίτος φορέας εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες στην Επιτροπή έως τις 1 Ιουλίου 2009 το αργότερο και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 11

Εκτελεστικά μέτρα

1.   Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2. Τα μέτρα αυτά αφορούν ιδίως:

α)

τις πρακτικές λεπτομέρειες για την ένδειξη του γράμματος αναγνώρισης της κατηγορίας, ως ορίζεται στο παράρτημα Ι, όσον αφορά τη θέση και το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων χαρακτήρων·

β)

την εισαγωγή κρέατος από τρίτες χώρες που αναφέρεται στο άρθρο 9, όσον αφορά τη μέθοδο με την οποία θα εξακριβώνεται η τήρηση του παρόντος κανονισμού.

2.   Το παράρτημα ΙΙ μέρος Β είναι δυνατόν να τροποποιείται με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Άρθρο 12

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικυρείται από την επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

Άρθρο 13

Μεταβατικά μέτρα

Το κρέας ζώων ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών τα οποία σφάζονται πριν από την 1.7.2008 επιτρέπεται να συνεχίσει να διατίθεται στην αγορά χωρίς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 11 Ιουνίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. SEEHOFER


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 131 της 23.5.2007, σ. 10).

(4)  ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006.

(5)  ΕΕ L 216 της 26.8.2000, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 275/2007 (ΕΕ L 76 της 16.3.2007, σ. 12).

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11 ).

(7)  ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.

(9)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθώθηκε με την ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατηγορίες βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών

Κατά τη σφαγή τους, τα βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών ταξινομούνται σε μία από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

A.

Κατηγορία V: βοοειδή ηλικίας κατώτερης ή ίσης των οκτώ μηνών

Γράμμα αναγνώρισης της κατηγορίας: V,

B.

Κατηγορία Z: βοοειδή ηλικίας ανώτερης των οκτώ μηνών, αλλά το πολύ δώδεκα μηνών

Γράμμα αναγνώρισης της κατηγορίας: Z.

Στα κράτη μέλη, η ταξινόμηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαβατήριο που συνοδεύει τα βοοειδή ή, ελλείψει αυτού, με βάση τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ονομασιών πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 4

A.

Για το κρέας βοοειδών της κατηγορίας V:

Χώρα εμπορίας

Ονομασίες πώλησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται

Βέλγιο

veau, viande de veau / kalfsvlees / Kalbfleisch

Βουλγαρία

месо от малки телета

Τσεχική Δημοκρατία

telecí

Δανία

lyst kalvekød

Γερμανία

Kalbfleisch

Εσθονία

vasikaliha

Ελλάδα

μοσχάρι γάλακτος

Ισπανία

ternera blanca, carne de ternera blanca

Γαλλία

veau, viande de veau

Ιρλανδία

veal

Ιταλία

vitello, carne di vitello

Κύπρος

μοσχάρι γάλακτος

Λεττονία

teļa gaļa

Λιθουανία

veršiena

Λουξεμβούργο

veau, viande de veau / Kalbfleisch

Ουγγαρία

borjúhús

Μάλτα

vitella

Κάτω Χώρες

kalfsvlees

Αυστρία

Kalbfleisch

Πολωνία

cielęcina

Πορτογαλία

vitela

Ρουμανία

carne de vițel

Σλοβενία

teletina

Σλοβακία

teľacie mäso

Φινλανδία

vaalea vasikanliha / ljust kalvkött

Σουηδία

ljust kalvkött

Ηνωμένο Βασίλειο

veal

B.

Για το κρέας βοοειδών της κατηγορίας Ζ:

Χώρα εμπορίας

Ονομασίες πώλησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται

Βέλγιο

jeune bovin, viande de jeune bovin / jongrundvlees / Jungrindfleisch

Βουλγαρία

телешко месо

Τσεχική Δημοκρατία

hovězí maso z mladého skotu

Δανία

kalvekød

Γερμανία

Jungrindfleisch

Εσθονία

noorloomaliha

Ελλάδα

νεαρό μοσχάρι

Ισπανία

ternera, carne de ternera

Γαλλία

jeune bovin, viande de jeune bovin

Ιρλανδία

rosé Veal

Ιταλία

vitellone, carne di vitellone

Κύπρος

νεαρό μοσχάρι

Λεττονία

jaunlopa gaļa

Λιθουανία

jautiena

Λουξεμβούργο

jeune bovin, viande de jeune bovin / Jungrindfleisch

Ουγγαρία

növendék marha húsa

Μάλτα

vitellun

Κάτω Χώρες

rosé kalfsvlees

Αυστρία

Jungrindfleisch

Πολωνία

młoda wołowina

Πορτογαλία

vitelão

Ρουμανία

carne de tineret bovin

Σλοβενία

meso težjih telet

Σλοβακία

mäso z mladého dobytka

Φινλανδία

vasikanliha / kalvkött

Σουηδία

kalvkött

Ηνωμένο Βασίλειο

beef


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 701/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

31,6

TR

81,1

ZZ

56,4

0707 00 05

TR

148,5

ZZ

148,5

0709 90 70

TR

86,6

ZZ

86,6

0805 50 10

AR

53,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

58,2

ZZ

68,3

0808 10 80

AR

92,0

BR

84,0

CA

102,7

CL

86,0

CN

88,0

CO

90,0

NZ

98,0

US

109,3

UY

78,0

ZA

98,5

ZZ

92,7

0809 10 00

TR

201,3

ZZ

201,3

0809 20 95

TR

288,0

US

341,9

ZZ

315,0

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

164,9

US

222,0

ZZ

193,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής (2) ορίζει τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων, καθώς και τις μεθόδους προσδιορισμού των χαρακτηριστικών αυτών. Οι εν λόγω μέθοδοι, όπως και οι οριακές τιμές για τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων, πρέπει να επικαιροποιηθούν με συνεκτίμηση της γνωμοδότησης των ειδικών χημικών και σε συμφωνία με τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

(2)

Οι ειδικοί χημικοί έκριναν, ιδίως, ότι ο ποσοτικός προσδιορισμός της εκατοστιαίας αναλογίας 2-μονοπαλμιτίνης παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια για την ανίχνευση των εστεροποιημένων ελαίων. Επίσης, η μείωση της οριακής τιμής για το στιγμασταδιένιο που περιέχεται στα παρθένα ελαιόλαδα βελτιώνει το διαχωρισμό των παρθένων ελαιολάδων από τα εξευγενισμένα κατά την παραγωγή.

(3)

Για να υπάρξει περίοδος προσαρμογής στα νέα πρότυπα και να καταστεί δυνατή η συγκρότηση των αναγκαίων μέσων για την εφαρμογή τους, καθώς και για να μην προκληθεί διαταραχή στις εμπορικές συναλλαγές, είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός από την 1η Ιανουαρίου 2008. Για τους ίδιους λόγους, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια που έχουν παρασκευασθεί και σημανθεί νομίμως στην Κοινότητα ή έχουν εισαχθεί νομίμως στην Κοινότητα και ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να διατεθούν στην αγορά μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, η έκτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

για τον προσδιορισμό της εκατοστιαίας αναλογίας 2-μονοπαλμιτίνης, η μέθοδος που αναφέρεται στο παράρτημα VII,».

2)

Τα παραρτήματα τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Εντούτοις, τα προϊόντα που έχουν παρασκευασθεί και σημανθεί νομίμως στην Κοινότητα ή έχουν εισαχθεί νομίμως στην Κοινότητα και ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008, μπορούν να διατεθούν στην αγορά μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 161 της 30.4.2004, σ. 97. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 206 της 9.6.2004, σ. 37.

(2)  ΕΕ L 248 της 5.9.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1989/2003 (ΕΕ L 295 της 13.11.2003, σ. 57).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 τροποποιούνται ως εξής:

1.

Η σύνοψη τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«Προσδιορισμός των ελευθέρων λιπαρών οξέων, εν ψυχρώ μέθοδος»·

β)

ο τίτλος του παραρτήματος VΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Προσδιορισμός της εκατοστιαίας αναλογίας 2-μονοπαλμιτίνης».

2.

Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Σημειώσεις:

α)

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να εκφράζονται με τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που προβλέπεται για κάθε χαρακτηριστικό.

Το τελευταίο αριθμητικό ψηφίο πρέπει να αυξάνεται κατά μία μονάδα, εάν το επόμενο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από 4.

β)

Αρκεί και ένα μόνο χαρακτηριστικό να μην ανταποκρίνεται στις αναγραφόμενες τιμές για να αλλάξει το ελαιόλαδο κατηγορία ή να δηλωθεί ότι δεν είναι σύμφωνο όσον αφορά τη γνησιότητα.

γ)

Τα χαρακτηριστικά που σημειώνονται με αστερίσκο (*), αναφερόμενα στην ποιότητα του ελαιολάδου, υποδηλώνουν ότι:

προκειμένου για ελαιόλαδο λαμπάντε, τα σχετικά όρια μπορούν να μην τηρούνται συγχρόνως,

προκειμένου για παρθένα ελαιόλαδα, η μη τήρηση τουλάχιστον ενός από τα όρια αυτά συνεπάγεται αλλαγή κατηγορίας, το ελαιόλαδο όμως εξακολουθεί να κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες παρθένου ελαιολάδου.

δ)

Τα χαρακτηριστικά που σημειώνονται με δύο αστερίσκους (**), αναφερόμενα στην ποιότητα του ελαιολάδου, υποδηλώνουν ότι, για όλα τα πυρηνέλαια, τα σχετικά όρια μπορούν να μην τηρούνται συγχρόνως.»

Κατηγορία

Οξύτητα

(%) (*)

Αριθμός υπεροξειδίων

mEq O2/kg (*)

Κηροί

mg/kg (**)

2-μονοπαλμιτίνη

(%)

Στιγμασταδιένιο

mg/kg (1)

Διαφορά ECN42-HPLC και ECN42

(θεωρητικός υπολογισμός)

K232 (*)

K270 (*)

Delta-K (*)

Οργανοληπτική εξέταση Διάμεσος του ελαττώματος

(Md) (*)

Οργανοληπτική εξέταση Διάμεσος του φρουτώδους

(Mf) (*)

1.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,8

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ ≤ 14 %

≤ 1,0 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ > 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

2.

Παρθένο ελαιόλαδο

≤ 2,0

≤ 20

≤ 250

≤ 0,9 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ ≤ 14 %

≤ 1,0 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ > 14 %

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 2,5

Mf > 0

3.

Ελαιόλαδο λαμπάντε

> 2,0

≤ 300 (3)

≤ 0,9 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ ≤ 14 %

≤ 1,1 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ > 14 %

≤ 0,50

≤ 0,3

Md > 2,5 (2)

4.

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

≤ 0,3

≤ 5

≤ 350

≤ 0,9 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ ≤ 14 %

≤ 1,1 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ > 14 %

≤ 0,3

≤ 1,10

≤ 0,16

5.

Σύνθετο ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα

≤ 1,0

≤ 15

≤ 350

≤ 0,9 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ ≤ 14 %

≤ 1,0 εάν % ολικό παλμιτικό οξύ > 14 %

≤ 0,3

≤ 0,90

≤ 0,15

6.

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο

> 350 (4)

≤ 1,4

≤ 0,6

7.

Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο

≤ 0,3

≤ 5

> 350

≤ 1,4

≤ 0,5

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Πυρηνέλαιο

≤ 1,0

≤ 15

> 350

≤ 1,2

≤ 0,5

≤ 1,70

≤ 0,18


Κατηγορία

Περιεκτικότητα σε οξέα (5)

Άθροισμα των ισομερών του trans-ελαϊκού οξέος

(%)

Άθροισμα των ισομερών του trans-λινελαϊκού + trans-λινολενικού οξέος

(%)

Σύνθεση των στερολών

Ολικές στερόλες

(mg/kg)

Ερυθροδιόλη και ουβαόλη

(%) (**)

Μυριστικό

(%)

Λινολενικό

(%)

Αραχιδικό

(%)

Εικοσενικό

(%)

Βεχενικό

(%)

Λιγνοκηρικό

(%)

Χοληστερόλη

(%)

Βρασικαστερόλη

(%)

Καμπεστερόλη

(%)

Στιγμαστερόλη

(%)

β-Σιτοστερόλη

(%) (6)

δ-7-Στιγμαστενόλη

(%)

1.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Παρθένο ελαιόλαδο

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Ελαιόλαδο λαμπάντε

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (7)

4.

Εξευγενισμένο ελαιόλαδο

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Σύνθετο ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,2

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (8)

7.

Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Πυρηνέλαιο

≤ 0,05

≤ 1,0

≤ 0,6

≤ 0,4

≤ 0,3

≤ 0,2

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Καμπ.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

3.

Το προσάρτημα 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Οξύτητα

Παράρτημα II

Προσδιορισμός των ελευθέρων λιπαρών οξέων, εν ψυχρώ μέθοδος»·

β)

η δέκατη τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο::

«—

Κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2

Παράρτημα VII

Προσδιορισμός της εκατοστιαίας αναλογίας 2-μονοπαλμιτίνης».

4.

Ο τίτλος του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

5.

Το παράρτημα ΙV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΗΡΟΥΣ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΛΗΣ

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην παρούσα μέθοδο περιγράφεται διαδικασία προσδιορισμού της περιεκτικότητας των ελαιολάδων σε κηρούς. Οι κηροί διαχωρίζονται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων άνθρακα. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη διάκριση μεταξύ του ελαιολάδου που λαμβάνεται με έκθλιψη και εκείνου που λαμβάνεται με εκχύλιση (πυρηνέλαιο).

2.   ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Προστίθεται στη λιπαρή ουσία κατάλληλο εσωτερικό πρότυπο και ακολουθεί διαχωρισμός με χρωματογραφία σε στήλη ένυδρου διοξειδίου του πυριτίου (silica gel). Παραλαμβάνεται το πρώτο κλάσμα που εκλούεται στις συνθήκες της δοκιμής (με πολικότητα μικρότερη εκείνης των τριγλυκεριδίων) και υποβάλλεται σε άμεση ανάλυση με αέρια χρωματογραφία τριχοειδούς στήλης.

3.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

3.1.   Κωνική φιάλη (Erlenmeyer) των 25 ml.

3.2.   Γυάλινη στήλη για αέρια χρωματογραφία, εσωτερικής διαμέτρου 15,0 mm και ύψους 30-40 cm, εφοδιασμένη με στρόφιγγα.

3.3.   Αεριοχρωματογράφος δυνάμενος να λειτουργεί με τριχοειδή στήλη, εφοδιασμένος με σύστημα απευθείας εισαγωγής του δείγματος στη στήλη και αποτελούμενος από:

3.3.1.   Θερμοστατούμενο θάλαμο στηλών, εξοπλισμένο με προγραμματιστή θερμοκρασίας.

3.3.2.   Σύστημα έγχυσης εν ψυχρώ για απευθείας εισαγωγή στη στήλη.

3.3.3.   Ανιχνευτή ιονισμού φλόγας και μετατροπέα-ενισχυτή.

3.3.4.   Καταγραφέα-ολοκληρωτή δυνάμενο να λειτουργεί με τον μετατροπέα-ενισχυτή (3.3.3), με χρόνο απόκρισης που δεν υπερβαίνει το 1 δευτερόλεπτο και με μεταβλητή ταχύτητα χαρτιού. (Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν πληροφορικά συστήματα, στα οποία τα αεριοχρωματογραφικά δεδομένα λαμβάνονται με τη βοήθεια υπολογιστή.)

3.3.5.   Τριχοειδή στήλη από γυαλί ή τετηγμένο διοξείδιο του πυριτίου, μήκους 8 έως 12 m, εσωτερικής διαμέτρου 0,25 έως 0,32 mm, επικαλυμμένη εσωτερικά με υγρή φάση, ομοιόμορφου πάχους 0,10 έως 0,30 μm (Κατάλληλη υγρή φάση του εμπορίου, τύπου SE 52 ή SE 54.)

3.4.   Μικροσύριγγα των 10 μl για την απευθείας εισαγωγή στη στήλη, με συγκολλημένη στο σώμα της βελόνα.

3.5.   Ηλεκτρικός δονητής.

3.6.   Περιστροφικός εξατμιστήρας.

3.7.   Ηλεκτρικός κλίβανος.

3.8.   Αναλυτικός ζυγός με ακρίβεια ζύγισης ± 0,1 mg.

3.9.   Συνήθη εργαστηριακά γυάλινα σκεύη.

4.   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1.   Διοξείδιο του πυριτίου (silica gel) κοκκομετρικού βαθμού 60 έως 200 μm

H silica gel πρέπει να τοποθετείται στον κλίβανο σε θερμοκρασία 500 °C επί 4 ώρες τουλάχιστον. Αφού ψυχθεί, προστίθεται νερό σε αναλογία 2 % της ληφθείσας ποσότητας silica gel. Το μείγμα αναδεύεται κατάλληλα, ώστε να ομοιογενοποιηθεί και φυλάσσεται στο σκοτάδι επί 12 τουλάχιστον ώρες πριν χρησιμοποιηθεί.

4.2.   n-εξάνιο για χρωματογραφία.

4.3.   Αιθυλαιθέρας για χρωματογραφία.

4.4.   n-επτάνιο για χρωματογραφία.

4.5.   Πρότυπο διάλυμα λαυρικού αραχιδεστέρα 0,1 % (m/V) σε εξάνιο (εσωτερικό πρότυπο) (Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί παλμιτικός παλμιτεστέρας ή μυριστικός στεατεστέρας.)

4.5.1.   Χρωστική Soudan 1 (1-φαινυλ-αζω-2-ναφθόλη)

4.6.   Φέρον αέριο: καθαρό υδρογόνο ή ήλιο, για αέρια χρωματογραφία

4.7.   Βοηθητικά αέρια:

καθαρό υδρογόνο για αέρια χρωματογραφία,

καθαρός αέρας, για αέρια χρωματογραφία.

5.   ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1.   Ετοιμασία της χρωματογραφικής στήλης

Σχηματίζεται εναιώρημα 15 g silica gel (4.1) σε n-εξάνιο (4.2) και εισάγεται στη στήλη (3.2). Αφήνεται να κατακαθίσει. Η αυτόματη καθίζηση συμπληρώνεται με τη βοήθεια ηλεκτρικού αναδευτήρα (3.5), ώστε η χρωματογραφική στιβάδα να γίνει πιο ομοιογενής. Διηθούνται μέσω της στήλης 30 ml n-εξανίου για να απομακρυνθούν οι ενδεχόμενες ξένες προσμείξεις. Ζυγίζονται με ακρίβεια στον αναλυτικό ζυγό (3.8) 500 mg δείγματος μέσα στη φιάλη Erlenmeyer των 25 ml (3.1) και προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα εσωτερικού προτύπου (4.5), ανάλογα με την εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε κηρούς. Για παράδειγμα, προστίθεται 0,1 mg λαυρικού αραχιδεστέρα στην περίπτωση του ελαιολάδου και 0,25 έως 0,50 mg στην περίπτωση του πυρηνελαίου. Το παρασκευαζόμενο με τον τρόπο αυτό δείγμα φέρεται στη χρωματογραφική στήλη με τη βοήθεια δύο ποσοτήτων n-εξανίου (4.2) των 2 ml.

Αφήνεται ο διαλύτης να εκρεύσει μέχρι ύψους 1 mm πάνω από το προσροφητικό και, κατόπιν, διηθούνται μέσω της στήλης 70 ml n-εξανίου ακόμη, για να απομακρυνθούν τα φυσιολογικώς ενυπάρχοντα n-αλκάνια. Αρχίζει τότε η χρωματογραφική έκλουση με συλλογή 180 ml μείγματος n-εξανίου και αιθυλαιθέρα 99:1, ενώ η ταχύτητα ροής διατηρείται σε 15 σταγόνες περίπου ανά 10 δευτερόλεπτα. Το δείγμα πρέπει να εκλούεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 22 ± 4 °C.

Σημειώσεις:

Το μείγμα n-εξανίου και αιθυλαιθέρα (99:1) πρέπει να παρασκευάζεται καθημερινά.

Για τον οπτικό έλεγχο της ορθής έκλουσης των κηρών, είναι δυνατόν να προστεθούν στο διάλυμα του δείγματος 100 μl διαλύματος Soudan 1 % σε μείγμα έκλουσης. Επειδή ο χρόνος κατακράτησης της χρωστικής αυτής έχει τιμή μεταξύ εκείνης των κηρών και των τριγλυκεριδίων, όταν το χρώμα φθάσει στον πυθμένα της χρωματογραφικής στήλης, η έκλουση πρέπει να διακοπεί, καθώς έχουν διέλθει όλοι οι κηροί.

Το λαμβανόμενο με τον τρόπο αυτό κλάσμα ξηραίνεται στον περιστροφικό εξατμιστήρα (3.6) μέχρι να απομακρυνθεί σχεδόν τελείως ο διαλύτης. Τα τελευταία 2 ml διαλύτη απομακρύνονται με τη διαβίβαση ελαφρού ρεύματος αζώτου και, στη συνέχεια, προστίθενται 2-4 ml n-επτανίου.

5.2.   Ανάλυση με αέρια χρωματογραφία

5.2.1.   Προκαταρκτικές εργασίες

Τοποθετείται η στήλη μέσα στον αεριοχρωματογράφο (3.3) με σύνδεση του άκρου εισόδου με το σύστημα απευθείας εισαγωγής (on-column) και του άκρου εξόδου με τον ανιχνευτή. Εκτελούνται οι γενικοί έλεγχοι της συσκευής αέριας χρωματογραφίας (συμπεριφορά των κυκλωμάτων των αερίων, απόδοση του ανιχνευτή και του συστήματος καταγραφής κ.λπ.).

Εάν η στήλη χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, συνιστάται η ρύθμιση των συνθηκών της. Διαβιβάζεται ελαφρό ρεύμα αερίου μέσω της στήλης και, στη συνέχεια, τίθεται σε λειτουργία η συσκευή αέριας χρωματογραφίας. Θερμαίνεται σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί θερμοκρασία 350 °C εντός 4 ωρών περίπου. Η θερμοκρασία αυτή διατηρείται επί 2 τουλάχιστον ώρες και, κατόπιν, ρυθμίζεται η συσκευή στις συνθήκες λειτουργίας (ρύθμιση της παροχής των αερίων, αφή της φλόγας, σύνδεση με τον ηλεκτρονικό καταγραφέα (3.3.4), ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου στηλών και του ανιχνευτή κ.λπ.) και καταγράφεται το σήμα με ευαισθησία τουλάχιστον διπλάσια της προβλεπόμενης για την εκτέλεση της ανάλυσης. Η βασική γραμμή (baseline) πρέπει να είναι ευθεία, χωρίς κορυφές και απόκλιση.

Ευθύγραμμη αρνητική απόκλιση υποδηλώνει ατελείς συνδέσεις της στήλης, ενώ θετική απόκλιση υποδηλώνει ανεπαρκή ρύθμιση των συνθηκών της στήλης.

5.2.2.   Επιλογή των συνθηκών εργασίας

Κατά κανόνα, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες εργασίας:

θερμοκρασία της στήλης:

 

20 °C/λεπτό

 

5 °C/λεπτό

 

20 °C/λεπτό

 

Κατά την έναρξη 80 °C

(1′)

240 °C

325 °C

(6′)

340 °C

(10′)

θερμοκρασία του ανιχνευτή: 350 °C,

εγχεόμενη ποσότητα υλικού: 1 μl του n-επτανικού διαλύματος (2-4 ml),

φέρον αέριο: ήλιο ή υδρογόνο με τη βέλτιστη γραμμική ταχύτητα για το επιλεγμένο αέριο (βλέπε προσάρτημα),

ευαισθησία των οργάνων: κατάλληλη ώστε να πληρούνται οι κατωτέρω όροι.

Οι συνθήκες αυτές μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της στήλης και του αεριοχρωματογράφου, ώστε να επιτυγχάνονται διαχωρισμός όλων των κηρών, ικανοποιητική διαχωριστική (διακριτική) ικανότητα για όλες τις κορυφές (βλέπε σχήμα) και χρόνος κατακράτησης 18 ± 3 λεπτών για το εσωτερικό πρότυπο με 32 άτομα άνθρακα (C32). Η αντιπροσωπευτικότερη κορυφή των κηρών πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το 60 % της κατώτερης τιμής της κλίμακας.

Οι παράμετροι ολοκλήρωσης των κορυφών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να υπολογίζονται σωστά τα εμβαδά των κορυφών που λαμβάνονται υπόψη.

Σημείωση: Λόγω της υψηλής τελικής θερμοκρασίας, γίνεται δεκτή θετική μετατόπιση, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της κατώτερης τιμής της κλίμακας.

5.3.   Εκτέλεση της ανάλυσης

Λαμβάνεται 1 μl διαλύματος με τη μικροσύριγγα των 10 μl και αποσύρεται το έμβολο της σύριγγας, ώστε να αδειάσει η βελόνα. Εισάγεται η βελόνα στο σύστημα έγχυσης και μετά από 1 έως 2 δευτερόλεπτα εγχέεται το διάλυμα γρήγορα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα περίπου, η βελόνα εξάγεται αργά.

Καταγράφονται οι ενδείξεις του οργάνου μέχρι την πλήρη έκλουση των κηρών.

Η βασική γραμμή πρέπει πάντοτε να ανταποκρίνεται στους απαιτούμενους όρους.

5.4.   Ταυτοποίηση των κορυφών

Οι διάφορες κορυφές πρέπει να ταυτοποιούνται βάσει των χρόνων κατακράτησης και με σύγκριση με μείγματα κηρών γνωστών χρόνων κατακράτησης, που αναλύθηκαν στις ίδιες συνθήκες.

Το κατωτέρω σχήμα απεικονίζει χρωματογράφημα των κηρών παρθένου ελαιολάδου.

5.5.   Ποσοτικός προσδιορισμός

Με τη βοήθεια του ολοκληρωτή υπολογίζονται τα εμβαδά των κορυφών που αντιστοιχούν στο εσωτερικό πρότυπο και στους αλειφατικούς εστέρες με 40 έως 46 άτομα άνθρακα (C40 έως C46).

Υπολογίζεται η περιεκτικότητα κάθε εστέρα σε κηρούς, σε mg/kg λιπαρής ουσίας, σύμφωνα με τον τύπο:

Formula

όπου:

Ax

=

το εμβαδόν της κορυφής που αντιστοιχεί σε κάθε εστέρα, σε τετραγωνικά χιλιοστόμετρα,

As

=

το εμβαδόν της κορυφής που αντιστοιχεί στο εσωτερικό πρότυπο, σε τετραγωνικά χιλιοστόμετρα,

ms

=

η προστιθέμενη μάζα εσωτερικού προτύπου, σε χιλιοστόγραμμα,

m

=

η μάζα του λαμβανόμενου για τον προσδιορισμό δείγματος, σε γραμμάρια.

6.   ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αναφέρεται το άθροισμα των τιμών περιεκτικότητας σε κηρούς C40 έως C46, σε mg/kg λιπαρής ουσίας (ppm).

Σημείωση: Τα συστατικά που πρέπει να προσδιορίζονται ποσοτικά αναφέρονται στις κορυφές που αντιστοιχούν σε εστέρες με άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C40 και C46, κατά το παράδειγμα του χρωματογραφήματος κηρών ελαιολάδου που εμφαίνεται στο κατωτέρω σχήμα. Σε περίπτωση διπλής εμφάνισης του εστέρα C46, συνιστάται η ταυτοποίησή του με ανάλυση του κλάσματος των κηρών πυρηνελαίου, όπου η κορυφή C46 αναγνωρίζεται εύκολα, καθώς υπερισχύει σαφώς.

Τα αποτελέσματα εκφράζονται με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Σχήμα

Χρωματογράφημα κηρών παρθένου ελαιολάδου (9)

Image

Προσάρτημα

Προσδιορισμός της γραμμικής ταχύτητας του αερίου

Εγχέονται 1 έως 3 μl μεθανίου (ή προπανίου) στον αεριοχρωματογράφο, ο οποίος έχει προηγουμένως ρυθμιστεί στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Χρονομετρείται η διαδρομή του αερίου μέσω της στήλης από την έγχυσή του μέχρι την εμφάνιση της κορυφής (tM).

Η γραμμική ταχύτητα, σε cm/s, παρέχεται από τον τύπο L/tM, όπου L το μήκος της στήλης, σε εκατοστόμετρα, και tM ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα.

».

6.

Το παράρτημα VΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 2-ΜΟΝΟΠΑΛΜΙΤΙΝΗΣ

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στην παρούσα μέθοδο περιγράφεται η αναλυτική διαδικασία για τον προσδιορισμό της εκατοστιαίας αναλογίας παλμιτικού οξέος στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων μέσω της εκτίμησης της 2-μονοπαλμιτίνης.

Η παρούσα μέθοδος έχει εφαρμογή στα φυτικά έλαια που είναι υγρά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 °C).

2.   ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Μετά την παρασκευή του, το δείγμα ελαιολάδου υφίσταται την επίδραση παγκρεατικής λιπάσης: λόγω μερικής και εξειδικευμένης υδρόλυσης στις θέσεις 1 και 3 του μορίου του τριγλυκεριδίου, σχηματίζονται μονογλυκερίδια στη θέση 2. Μετά από σιλυλίωση (σιλανοποίηση), προσδιορίζεται η εκατοστιαία αναλογία 2-μονοπαλμιτίνης στο κλάσμα των μονογλυκεριδίων με αέρια χρωματογραφία τριχοειδούς στήλης.

3.   ΣΥΝΗΘΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

3.1.   Κωνική φιάλη (Erlenmeyer) των 25 ml

3.2.   Ποτήρια ζέσεως των 100, 250 και 300 ml

3.3.   Γυάλινη χρωματογραφική στήλη, εσωτερικής διαμέτρου 21-23 mm και μήκους 400 mm, εφοδιασμένη με πλάκα από συντετηγμένο γυαλί και στρόφιγγα

3.4.   Ογκομετρικοί κύλινδροι των 10, 50, 100 και 200 ml

3.5.   Σφαιρικές φιάλες των 100 και 250 ml

3.6.   Περιστροφικός εξατμιστήρας

3.7.   Σωλήνες φυγοκέντρου των 10 ml, με κωνικό πυθμένα και εσμυρισμένο πώμα

3.8.   Φυγόκεντρος για σωλήνες των 10 και 100 ml

3.9.   Θερμοστάτης ικανός να διατηρεί τη θερμοκρασία στους 40 ± 0,5 °C

3.10.   Βαθμολογημένα σιφώνια του 1 και των 2 ml

3.11.   Υποδερμική σύριγγα του 1 ml

3.12.   Μικροσύριγγα των 100 μl

3.13.   Διαχωριστική χοάνη των 1 000 ml

3.14.   Αεριοχρωματογράφος για τριχοειδείς στήλες, εφοδιασμένος με σύστημα έγχυσης εν ψυχρώ “on column” για απευθείας εισαγωγή του δείγματος στη στήλη και με κλίβανο ικανό να διατηρεί την επιλεγόμενη θερμοκρασία με ακρίβεια 1 °C

3.15.   Σύστημα έγχυσης εν ψυχρώ “on column” για απευθείας εισαγωγή του δείγματος στη στήλη

3.16.   Ανιχνευτής ιονισμού φλόγας και ηλεκτρόμετρο

3.17.   Καταγραφέας-ολοκληρωτής κατάλληλος για το ηλεκτρόμετρο, με χρόνο απόκρισης που δεν υπερβαίνει το 1 δευτερόλεπτο και με μεταβλητή ταχύτητα χαρτιού

3.18.   Τριχοειδής στήλη από γυαλί ή τετηγμένο διοξείδιο του πυριτίου, μήκους 8 έως 12 μέτρων, εσωτερικής διαμέτρου 0,25 έως 0,32 mm, επικαλυμμένη με μεθυλοπολυσιλοξάνιο ή φαινυλοπολυσιλοξάνιο 5 %, πάχους 0,10 έως 0,30 μm, με δυνατότητα χρήσης στους 370 °C

3.19.   Μικροσύριγγα των 10 μl για την απευθείας εισαγωγή στη στήλη, μήκους τουλάχιστον 7,5 cm, με συγκολλημένη στο σώμα της βελόνα

4.   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

4.1.   Διοξείδιο του πυριτίου (silica gel) κοκκομετρικού βαθμού μεταξύ 0,063 και 0,200 mm (70/280 mesh), που παρασκευάζεται ως εξής: τοποθετείται η silica gel σε κάψα από πορσελάνη, ξηραίνεται στο πυριατήριο στους 160 °C επί 4 ώρες και, κατόπιν, αφήνεται να ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέσα σε ξηραντήρα. Προστίθεται ποσότητα νερού ίση με 5 % του βάρους του silica gel ως εξής: σε φιάλη Erlenmeyer των 500 ml ζυγίζονται 152 g silica gel και προστίθενται 8 g απεσταγμένου νερού. Η φιάλη πωματίζεται και το σύνολο ανακινείται ήπια, ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής κατανομή του νερού, και αφήνεται σε ηρεμία τουλάχιστον επί 12 ώρες πριν χρησιμοποιηθεί.

4.2.   n-εξάνιο (χρωματογραφικής καθαρότητας)

4.3.   Ισοπροπανόλη

4.4.   Υδατικό διάλυμα ισοπροπανόλης 1:1 (κ.ό.)

4.5.   Παγκρεατική λιπάση. Η δραστικότητα της χρησιμοποιούμενης λιπάσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,0 και 10 μονάδων λιπάσης ανά mg. (Στο εμπόριο κυκλοφορούν παγκρεατικές λιπάσες με δραστικότητα 2,0 έως 10 μονάδων ανά mg ενζύμου.)

4.6.   Ρυθμιστικό διάλυμα τρις-υδροξυ-μεθυλαμινομεθανίου: υδατικό διάλυμα 1 Μ, του οποίου το pH ρυθμίζεται στην τιμή 8 (ποτενσιομετρικός έλεγχος) με πυκνό HCI (1:1 κ.ό.)

4.7.   Χολικό νάτριο ενζυματικής καθαρότητας, υδατικό διάλυμα 0,1 % (το διάλυμα αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 15 ημερών από την παρασκευή του)

4.8.   Χλωριούχο ασβέστιο, υδατικό διάλυμα 22 %

4.9.   Διαιθυλαιθέρας για χρωματογραφία

4.10.   Διαλύτης ανάπτυξης: μείγμα η-εξανίου και διαιθυλαιθέρα 87:13 (κ.ό.)

4.11.   Υδροξείδιο του νατρίου, διάλυμα 12 % κ.β.

4.12.   Φαινολοφθαλεΐνη, διάλυμα 1 % σε αιθανόλη

4.13.   Φέρον αέριο: υδρογόνο ή ήλιο για αέρια χρωματογραφία

4.14.   Βοηθητικά αέρια: – υδρογόνο, καθαρότητας τουλάχιστον 99 %, απαλλαγμένο υγρασίας και οργανικών ουσιών – και αέρας της ίδιας καθαρότητας, για αέρια χρωματογραφία

4.15.   Αντιδραστήριο σιλυλίωσης: μείγμα πυριδίνης-εξαμεθυλοδισιλαζανίου-τριμεθυλοχλωροσιλανίου 9:3:1 (κ.ό.) (Στο εμπόριο κυκλοφορούν έτοιμα διαλύματα. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και άλλα αντιδραστήρια σιλυλίωσης, όπως π.χ. δις-τριμεθυλοσιλυλοτριφθορακεταμίδιο + 1 % τριμεθυλοχλωροσιλάνιο, αραιωμένα με ίσο όγκο άνυδρης πυριδίνης.)

4.16.   Ουσίες αναφοράς: καθαρά μονογλυκερίδια ή μείγματα μονογλυκεριδίων γνωστής εκατοστιαίας σύστασης, ανάλογης με τη σύσταση του δείγματος.

5.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5.1.   Προετοιμασία του δείγματος

5.1.1.   Τα έλαια με περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα κάτω του 3 % δεν χρειάζεται να εξουδετερώνονται πριν από τη χρωματογραφία σε στήλη silica gel. Τα έλαια των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα υπερβαίνει το 3 % πρέπει να εξουδετερώνονται σύμφωνα με το σημείο 5.1.1.1.

5.1.1.1.   Στη διαχωριστική χοάνη των 1 000 ml (3.13) φέρονται 50 g ελαίου και 200 ml n-εξανίου. Προστίθενται 100 ml ισοπροπανόλης και ποσότητα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 12 % (4.11) η οποία αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα του ελαίου σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, προσαυξημένη κατά 5 %. Το σύνολο αναδεύεται ζωηρά επί ένα λεπτό, προστίθενται 100 ml απεσταγμένου νερού, αναδεύεται πάλι και αφήνεται σε ηρεμία.

Μετά το διαχωρισμό, απορρίπτεται η κατώτερη στιβάδα που περιέχει τους σάπωνες και απομακρύνονται οι πιθανές ενδιάμεσες στιβάδες (βλέννες και αδιάλυτες ουσίες). Το εξανικό διάλυμα του εξουδετερωμένου ελαίου εκπλύνεται με διαδοχικές δόσεις 50-60 ml διαλύματος ισοπροπανόλης σε νερό 1:1 (κ.ό.) (4.4) μέχρι να εξαφανιστεί το ρόδινο χρώμα της φαινολοφθαλεΐνης.

Απομακρύνεται το μεγαλύτερο μέρος του εξανίου με απόσταξη υπό κενό (χρησιμοποιείται π.χ. περιστροφικός εξατμιστήρας) και το έλαιο μεταγγίζεται σε σφαιρική φιάλη των 100 ml (3.5) και ξηραίνεται υπό κενό μέχρι να απομακρυνθεί τελείως ο διαλύτης.

Μετά το τέλος της εργασίας αυτής, η οξύτητα του ελαίου πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5 %.

5.1.2.   Σε φιάλη Erlenmeyer των 25 ml (3.1) φέρεται 1,0 g του ανωτέρω παρασκευάσματος ελαίου και διαλύεται σε 10 ml μείγματος ανάπτυξης (4.10). Το διάλυμα αφήνεται σε ηρεμία τουλάχιστον επί 15 λεπτά πριν από τη χρωματογραφία σε στήλη silica gel.

Εάν το διάλυμα είναι θολό, φυγοκεντρείται ώστε να εξασφαλιστούν άριστες συνθήκες για τη χρωματογραφία. (Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμες φύσιγγες silica gel SPE των 500 mg).

5.1.3.   Ετοιμασία της χρωματογραφικής στήλης

Προστίθενται στη στήλη (3.3) περίπου 30 ml διαλύτη ανάπτυξης (4.10). Με τη βοήθεια γυάλινης ράβδου εισάγεται στο κατώτερο τμήμα της ένα τεμάχιο βάμβακα και πιέζεται για να αφαιρεθεί ο αέρας.

Σε ποτήρι ζέσεως παρασκευάζεται εναιώρημα 25 g silica gel (4.1) σε περίπου 80 ml διαλύτη ανάπτυξης και προστίθεται στη στήλη με τη βοήθεια διαχωριστικής χοάνης.

Εξακριβώνεται ότι έχει εισέλθει στη στήλη το σύνολο του silica gel. Μετά από έκπλυση με τον διαλύτη ανάπτυξης (4.10), ανοίγεται η στρόφιγγα της στήλης και το υγρό αφήνεται να εκρεύσει έως ότου η στάθμη του να βρίσκεται περίπου 2 mm πάνω από το silica gel.

5.1.4.   Χρωματογραφία στήλης

Σε φιάλη Erlenmeyer των 25 ml (3.1), ζυγίζεται ακριβώς 1,0 g δείγματος που έχει παρασκευαστεί σύμφωνα με το σημείο 5.1.

Το δείγμα διαλύεται σε 10 ml διαλύτη ανάπτυξης (4.10). Το διάλυμα προστίθεται στη χρωματογραφική στήλη που έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με το σημείο 5.1.3, ενώ λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην ανακινηθεί η επιφάνεια της στήλης.

Ανοίγεται η στρόφιγγα και το διάλυμα του δείγματος αφήνεται να εκρεύσει έως ότου η στάθμη του εξισωθεί με τη στάθμη του silica gel. Ακολουθεί ανάπτυξη με 150 ml διαλύματος ανάπτυξης. Η ταχύτητα ροής ρυθμίζεται σε 2 ml/min (έτσι ώστε τα 150 ml να εκρεύσουν από τη στήλη εντός 60-70 λεπτών περίπου).

Το έκλουσμα συλλέγεται σε προζυγισμένη σφαιρική φιάλη των 250 ml. Εξατμίζεται ο διαλύτης υπό κενό και απομακρύνονται τα τελευταία ίχνη του με διαβίβαση ρεύματος αζώτου.

Ζυγίζεται η σφαιρική φιάλη και υπολογίζεται το εκχύλισμα που συλλέχθηκε.

[Σε περίπτωση χρήσης έτοιμων φυσίγγων silica gel SPE, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Μετά την ετοιμασία των φυσίγγων με 3 ml n-εξανίου, προστίθεται σε αυτές 1 ml διαλύματος (5.1.2).

Μετά τη διήθηση του διαλύματος, ακολουθεί ανάπτυξη με 4 ml μείγματος η-εξανίου και διαιθυλαιθέρα 9:1 (κ.ό.).

Το έκλουσμα συλλέγεται σε σωλήνα των 10 ml και συμπυκνώνεται μέχρι ξηρού με διαβίβαση ρεύματος αζώτου.

Το ξηρό υπόλειμμα υφίσταται την επίδραση παγκρεατικής λιπάσης (5.2). Είναι θεμελιώδους σημασίας η εξακρίβωση της σύστασης σε λιπαρά οξέα πριν και μετά τη διέλευση από τη φύσιγγα SPE].

5.2.   Υδρόλυση με παγκρεατική λιπάση

5.2.1.   Στον σωλήνα φυγοκέντρου ζυγίζεται 0,1 g ελαίου που έχει παρασκευαστεί σύμφωνα με το σημείο 5.1. Προστίθενται 2 ml ρυθμιστικού διαλύματος (4.6), 0,5 ml διαλύματος χολικού νατρίου (4.7) και 0,2 ml διαλύματος χλωριούχου ασβεστίου με καλή ανάδευση μετά από κάθε προσθήκη. Κλείνεται ο σωλήνας με το εσμυρισμένο πώμα και τοποθετείται στον θερμοστάτη στους 40 ± 0,5 °C.

5.2.2.   Προστίθενται 20 mg λιπάσης, το σύνολο αναδεύεται επιμελώς (χωρίς να διαβραχεί το πώμα) και τοποθετείται στον θερμοστάτη επί 2 λεπτά ακριβώς. Στη συνέχεια ο σωλήνας αποσύρεται, ανακινείται ζωηρά επί 1 λεπτό ακριβώς και αφήνεται να ψυχθεί.

5.2.3.   Προστίθεται 1 ml διαιθυλαιθέρα, ο σωλήνας πωματίζεται και το αιθερικό διάλυμα ανακινείται ζωηρά, φυγοκεντρείται και μεταφέρεται με μικροσύριγγα σε καθαρό και στεγνό σωλήνα.

5.3.   Παρασκευή των σιλυλοπαραγώγων και προετοιμασία της αέριας χρωματογραφίας

5.3.1.   Σε σωλήνα με κωνικό πυθμένα των 10 ml φέρονται με μικροσύριγγα 100 μl διαλύματος (5.2.3).

5.3.2.   Απομακρύνεται ο διαλύτης με τη διαβίβαση ελαφρού ρεύματος, αζώτου, προστίθενται 200 μl αντιδραστηρίου σιλυλίωσης (4.15) και ο σωλήνας πωματίζεται και αφήνεται σε ηρεμία επί 20 λεπτά.

5.3.3.   Μετά από 20 λεπτά, προστίθενται 1 έως 5 ml n-εξανίου (ανάλογα με τις συνθήκες χρωματογραφίας): το διάλυμα που προκύπτει είναι έτοιμο για αέρια χρωματογραφία.

5.4.   Αέρια χρωματογραφία

Οι συνθήκες εργασίας είναι οι ακόλουθες:

θερμοκρασία του συστήματος έγχυσης (“on column”) μικρότερη από το σημείο ζέσεως του διαλύτη (68 °C),

θερμοκρασία του ανιχνευτή: 350 °C,

θερμοκρασία της στήλης: προγραμματισμός της θερμοκρασίας του κλιβάνου: 60 °C επί 1 λεπτό, αύξηση 15 °C ανά λεπτό μέχρι τους 180 °C και έπειτα 5 °C ανά λεπτό μέχρι τους 340 °C, κατόπιν 340 °C επί 13 λεπτά,

φέρον αέριο: υδρογόνο ή ήλιο, ρυθμισμένο στην κατάλληλη γραμμική ταχύτητα, ώστε να επιτευχθεί η διαχωριστική ικανότητα που αποτυπώνεται στο σχήμα 1. Ο χρόνος κατακράτησης του τριγλυκεριδίου C54 πρέπει να είναι 40 ± 5 λεπτά (βλέπε σχήμα 2). (Οι ανωτέρω συνθήκες εργασίας προτείνονται ενδεικτικά. Κάθε τεχνικός οφείλει να τις βελτιστοποιεί για να επιτύχει την επιθυμητή διαχωριστική ικανότητα. Η κορυφή που αντιστοιχεί στην 2-μονοπαλμιτίνη πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 10 % της κλίμακας του καταγραφέα.),

εγχεόμενη ποσότητα ουσίας: 0,5-1 μl του n-εξανικού διαλύματος (5 ml) (5.3.3).

5.4.1.   Ταυτοποίηση των κορυφών

Τα επιμέρους μονογλυκερίδια ταυτοποιούνται βάσει των λαμβανόμενων χρόνων κατακράτησης και με σύγκριση με τους χρόνους κατακράτησης προτύπων μειγμάτων μονογλυκεριδίων, που αναλύθηκαν στις ίδιες συνθήκες.

5.4.2.   Ποσοτικός προσδιορισμός

Το εμβαδόν κάθε κορυφής υπολογίζεται με ηλεκτρονικό ολοκληρωτή.

6.   ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η εκατοστιαία αναλογία 2-μονοπαλμιτίνης υπολογίζεται από τον λόγο του εμβαδού της αντίστοιχης κορυφής προς το άθροισμα των εμβαδών των κορυφών όλων των μονογλυκεριδίων (βλέπε σχήμα 2), σύμφωνα με τον τύπο:

glyceryl monopalmitate (%): Formula

όπου:

Ax

=

το εμβαδόν της κορυφής που αντιστοιχεί στη 2-μονοπαλμιτίνη,

ΣΑ

=

το άθροισμα των εμβαδών όλων των κορυφών που αντιστοιχούν σε μονογλυκερίδια.

Το αποτέλεσμα πρέπει να εκφράζεται με ένα δεκαδικό ψηφίο.

7.   ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Στην έκθεση της ανάλυσης θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

παραπομπή στη παρούσα μέθοδο,

κάθε στοιχείο απαραίτητο για την πλήρη ταυτοποίηση του δείγματος,

το αποτέλεσμα της ανάλυσης,

κάθε παρέκκλιση από την παρούσα μέθοδο, ανεξαρτήτως του εάν έχει αποφασιστεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή οφείλεται σε άλλους λόγους,

στοιχεία ταυτότητας του εργαστηρίου, ημερομηνία της ανάλυσης και υπογραφή των υπευθύνων γι’ αυτή.

Σχήμα 1

Χρωματογράφημα των προϊόντων της αντίδρασης σιλυλίωσης που προέκυψαν από την επίδραση λιπάσης σε εξευγενισμένο ελαιόλαδο, στο οποίο είχε προστεθεί 20 % εστεροποιημένο έλαιο (100 %)

Image

Σχήμα 2

Χρωματογράφημα:

A)   μη εστεροποιημένου ελαιόλαδου, μετά από την επίδραση λιπάσης και από σιλυλίωση· στις συνθήκες αυτές (τριχοειδής στήλη 8-12 m), το κλάσμα των κηρών εκλούεται ταυτόχρονα με το κλάσμα των διγλυκεριδίων ή λίγο αργότερα.

Μετά την επίδραση της λιπάσης, η περιεκτικότητα σε τριγλυκερίδια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15 %

Image

Χρωματογράφημα:

B)   εστεροποιημένου ελαίου, μετά από την επίδραση λιπάσης και από σιλυλίωση· στις συνθήκες αυτές (τριχοειδής στήλη 8-12 m), το κλάσμα των κηρών εκλούεται ταυτόχρονα με το κλάσμα των διγλυκεριδίων ή λίγο αργότερα.

Μετά την επίδραση της λιπάσης, η περιεκτικότητα σε τριγλυκερίδια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15 %.

Image

8.   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σημείωση 1.   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΣΗΣ

Στο εμπόριο κυκλοφορούν λιπάσες ικανοποιητικής δραστικότητας. Είναι επίσης δυνατή η εργαστηριακή παρασκευή τους ως εξής:

Ψύχονται 5 kg νωπού παγκρέατος χοίρου στους 0 °C. Το πάγκρεας απαλλάσσεται από το στερεό λίπος και τον συνδετικό ιστό που το περιβάλλουν και αλέθεται σε μικροτεμαχιστή με λεπίδες μέχρι να ληφθεί ρευστός πολτός. Ο πολτός αυτός αναδεύεται επί 4-6 ώρες με 2,5 λίτρα άνυδρης ακετόνης και κατόπιν φυγοκεντρείται. Το υπόλειμμα εκχυλίζεται τρεις φορές ακόμα με τον ίδιο όγκο άνυδρης ακετόνης και, έπειτα, δύο φορές με μείγμα ακετόνης και διαιθυλαιθέρα 1:1 (κ.ό.) και δύο φορές με διαιθυλαιθέρα.

Το υπόλειμμα ξηραίνεται υπό κενό επί 48 ώρες για να ληφθεί σταθερή σκόνη, η οποία διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ψυγείο, προφυλαγμένη από την υγρασία.

Σημείωση 2.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΠΑΣΗΣ

Παρασκευάζεται γαλάκτωμα ελαιολάδου ως εξής:

Αναδεύεται σε αναμικτήρα επί 10 λεπτά μείγμα 165 ml διαλύματος αραβικού κόμμεως 100 g/l, 15 g θρυμματισμένου πάγου και 20 ml εξουδετερωμένου ελαιολάδου.

Σε ποτήρι ζέσεως των 50 ml εισάγονται διαδοχικά 10 ml του εν λόγω γαλακτώματος, 0,3 ml διαλύματος χολικού νατρίου 0,2 g/ml και 20 ml απεσταγμένου νερού.

Το ποτήρι τοποθετείται σε θερμοστάτη, ρυθμισμένο στους 37 °C, και εισάγονται τα ηλεκτρόδια του πεχάμετρου και ο ελικοειδής αναδευτήρας.

Προστίθεται στάγδην, με προχοΐδα, διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 0,1 N μέχρι να επιτευχθεί pH 8,3.

Προστίθεται μια ποσότητα αιωρήματος σκόνης λιπάσης σε νερό (0,1 g/ml λιπάσης). Όταν η ένδειξη του πεχάμετρου είναι 8,3, τίθεται σε λειτουργία το χρονόμετρο και προστίθεται στάγδην διάλυμα υδροξειδίου νατρίου με το ρυθμό που απαιτείται για να διατηρηθεί το pH στην τιμή 8,3. Σημειώνεται ανά λεπτό ο όγκος διαλύματος που καταναλώνεται.

Σχεδιάζεται γραφική παράσταση των δεδομένων σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων, με τετμημένη τους χρόνους και τεταγμένη τα ml αλκαλικού διαλύματος 0,1 N που καταναλώθηκαν για να διατηρηθεί το pH σταθερό. Πρέπει να προκύπτει γραμμική καμπύλη.

Η δραστικότητα της λιπάσης, μετρούμενη σε μονάδες λιπάσης ανά mg, παρέχεται από τον ακόλουθο τύπο:

Formula

όπου:

A

=

η δραστικότητα σε μονάδες λιπάσης/mg,

V

=

τα χιλιοστόλιτρα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,1 N που καταναλώνονται ανά λεπτό (υπολογιζόμενα από την καμπύλη),

N

=

η κανονικότητα του διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου,

m

=

η μάζα της ελεγχόμενης λιπάσης, σε mg.

Ως μονάδα λιπάσης ορίζεται η ποσότητα του ενζύμου που ελευθερώνει 10 μικρογραμμοϊσοδύναμα οξέος ανά λεπτό.».

7.

Στο παράρτημα Χ“Α”, το σημείο 6.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.2.

Οι μεθυλεστέρες παρασκευάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο Β του παραρτήματος Χ“Β”. Οι λιπαρές ουσίες των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερα οξέα υπερβαίνει το 3 % πρέπει να εξουδετερώνονται προηγουμένως σύμφωνα με το σημείο 5.1.1 του παραρτήματος VII.».


(1)  Άθροισμα των ισομερών που θα μπορούσαν να διαχωριστούν (ή όχι) με τριχοειδή στήλη.

(2)  Ή εάν η διάμεσος του ελαττώματος είναι μικρότερη ή ίση με 2,5 και η διάμεσος του φρουτώδους ισούται με 0.

(3)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται ελαιόλαδα λαμπάντε, εάν οι ολικές αλειφατικές αλκοόλες είναι χαμηλότερες ή ίσες με 350 mg/kg ή εάν η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης είναι μικρότερη ή ίση με 3,5.

(4)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται ακατέργαστα πυρηνέλαια, εάν οι ολικές αλειφατικές αλκοόλες υπερβαίνουν τα 350 mg/kg και εάν η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης υπερβαίνει το 3,5.

(5)  Περιεκτικότητα σε άλλα λιπαρά οξέα (%): παλμιτικό: 7,5-20,0· παλμιτελαϊκό: 0,3-3,5· δεκαεπτανικό: ≤ 0,3· δεκαεπτενικό: ≤ 0,3· στεατικό: 0,5-5,0· ελαϊκό: 55,0-83,0· λινελαϊκό: 3,5-21,0.

(6)  Άθροισμα των: δ-5,23-στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αβεναστερόλη + δ-5,24-στιγμασταδιενόλη.

(7)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται ελαιόλαδα λαμπάντε, εάν οι ολικές αλειφατικές αλκοόλες είναι χαμηλότερες ή ίσες με 350 mg/kg ή εάν η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης είναι μικρότερη ή ίση με 3,5.

(8)  Τα έλαια με περιεκτικότητα σε κηρούς μεταξύ 300 και 350 mg/kg θεωρούνται ακατέργαστα πυρηνέλαια, εάν οι ολικές αλειφατικές αλκοόλες υπερβαίνουν τα 350 mg/kg και εάν η εκατοστιαία αναλογία ερυθροδιόλης και ουβαόλης υπερβαίνει το 3,5.

(9)  Μετά την έκλουση των εστέρων των στερολών, το χρωματογράφημα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντικές κορυφές (τριγλυκερίδια).


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 703/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όσον αφορά τη διυδροστρεπτoμυκίνη και τη στρεπτομυκίνη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 2,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που διατυπώθηκε από την επιτροπή φαρμάκων για κτηνιατρική χρήση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Όλες οι φαρμακολογικά δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται εντός της Κοινότητας σε κτηνιατρικά φάρμακα, τα οποία προορίζονται για ζώα που εκτρέφονται με σκοπό την παραγωγή τροφίμων πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90.

(2)

Η ουσία διυδροστρεπτoμυκίνη περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 για όλα τα μηρυκαστικά όσον αφορά τους μύες, τους λιπώδεις ιστούς, το ήπαρ, τους νεφρούς και το γάλα, καθώς και για τους χοίρους όσον αφορά τους μύες, το δέρμα και τους λιπώδεις ιστούς, το ήπαρ και τους νεφρούς. Ύστερα από την εξέταση αίτησης για την επέκταση της υφιστάμενης καταχώρισης για τη διυδροστρεπτoμυκίνη προκειμένου να καλυφθούν τα κουνέλια, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της καταχώρισης για τη διυδροστρεπτoμυκίνη ώστε να περιλάβει τα κουνέλια.

(3)

Η ουσία στρεπτομυκίνη περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα όσον αφορά τους μύες, τους λιπώδεις ιστούς, το ήπαρ, τους νεφρούς και το γάλα, καθώς και για τους χοίρους όσον αφορά τους μύες, το δέρμα και τους λιπώδεις ιστούς, το ήπαρ και τους νεφρούς. Ύστερα από την εξέταση αίτησης για την επέκταση της υφιστάμενης καταχώρισης για τη διυδροστρεπτoμυκίνη ώστε να καλυφθούν τα κουνέλια και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της ασφάλειας των δύο δραστικών ουσιών που προαναφέρθηκαν αρχικά διενεργήθηκε από κοινού λόγω της παρόμοιας χημικής δομής και βιολογικής δράσης τους, κρίνεται συν τοις άλλοις σκόπιμη η τροποποίηση της καταχώρισης για τη στρεπτoμυκίνη προκειμένου να περιλάβει τα κουνέλια όσον αφορά τους μύες, τους λιπώδεις ιστούς, το ήπαρ και τους νεφρούς. Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση της υφιστάμενης καταχώρισης για τη στρεπτoμυκίνη για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα από νέα καταχώριση για όλα τα μηρυκαστικά όσον αφορά τους μύες, τους λιπώδεις ιστούς, το ήπαρ, τους νεφρούς και το γάλα.

(4)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να δοθεί επαρκής προθεσμία ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν τις τυχόν προσαρμογές που θα χρειαστούν, βάσει του κανονισμού, στις άδειες κυκλοφορίας στην αγορά των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (2), ώστε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 21 Αυγούστου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 287/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 13).

(2)  ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/28/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 58).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι ακόλουθες ουσίες αντικαθίστανται στο παράρτημα I (Κατάλογος των φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών για τις οποίες έχουν καθορισθεί ανώτατα όρια καταλοίπων):

1.   Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

1.2.   Αντιβιοτικά

1.2.10.   Αμινογλυκοσίδες

Φαρμακολογικώς δραστική(-ές) ουσία(-ίες)

Κατάλοιπο-δείκτης

Ζωικά είδη

ΑΟΚ

Ιστοί-στόχοι

«Διυδροστρεπτομυκίνη

Διυδροστρεπτομυκίνη

Όλα τα μηρυκαστικά

500 μg/kg

Μυς

500 μg/kg

Λιπώδης ιστός

500 μg/kg

Ήπαρ

1 000 μg/kg

Νεφροί

200 μg/kg

Γάλα

Χοίροι

500 μg/kg

Μυς

500 μg/kg

Δέρμα + λιπώδης ιστός

500 μg/kg

Ήπαρ

1 000 μg/kg

Νεφροί

Κουνέλια

500 μg/kg

Μυς

500 μg/kg

Λιπώδης ιστός

500 μg/kg

Ήπαρ

1 000 μg/kg

Νεφροί

Στρεπτομυκίνη

Στρεπτομυκίνη

Όλα τα μηρυκαστικά

500 μg/kg

Μυς

500 μg/kg

Λιπώδης ιστός

500 μg/kg

Ήπαρ

1 000 μg/kg

Νεφροί

200 μg/kg

Γάλα

Χοίροι

500 μg/kg

Μυς

500 μg/kg

Δέρμα + λιπώδης ιστός

500 μg/kg

Ήπαρ

1 000 μg/kg

Νεφροί

Κουνέλια

500 μg/kg

Μυς

500 μg/kg

Λιπώδης ιστός

500 μg/kg

Ήπαρ

1 000 μg/kg

Νεφροί»


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 704/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές των σχολικών ιδρυμάτων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 15 και το άρθρο 47 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 καθορίζονται τα ποσά της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2006 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007.

(2)

Για να διευκολυνθούν οι εθνικές διοικήσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του καθεστώτος διάθεσης γάλακτος σε σχολεία για να διεκπεραιώσουν τις πληρωμές της ενίσχυσης, μια μεταβατική διάταξη για την περίπτωση μεταβολής του ύψους της ενίσχυσης έχει εισαχθεί στο τέλος του σχολικού έτους 2005/06 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 της Επιτροπής (2).

(3)

Τα κράτη μέλη στα οποία το σχολικό έτος 2006/07 λήγει τον Ιούλιο θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διεκπεραίωση της καταβολής των ενισχύσεων λόγω της μεταβολής του ύψους της ενίσχυσης. Κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί η ισχύς της διάταξης αυτής για το σχολικό έτος 2006/07.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2707/2000 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2707/2000, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ωστόσο, για το σχολικό έτος 2006/07, το ποσό της ενίσχυσης που ισχύει την πρώτη ημέρα του Ιουνίου μπορεί να εφαρμοστεί και κατά τον μήνα Ιούλιο, εάν το σχολικό έτος στο κράτος μέλος λήγει τον Ιούλιο.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 37. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 943/2006 (ΕΕ L 173 της 27.6.2006, σ. 9).


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 705/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2007/08, του ποσού της ενίσχυσης για τα αχλάδια που προορίζονται για τη μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 σημείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2003, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (2), προβλέπει τη δημοσίευση από την Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Ιουνίου, του ποσού της ενίσχυσης που εφαρμόζεται στα αχλάδια που προορίζονται για τη μεταποίηση.

(2)

Ο μέσος όρος των ποσοτήτων μεταποιημένων αχλαδιών στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης για τις τρεις προηγούμενες περιόδους, είναι ανώτερο κατά 6 511 τόνους από το κοινοτικό όριο.

(3)

Για τα κράτη μέλη που έχουν υπερβεί το όριο της μεταποίησης, το ποσό της ενίσχυσης για τα αχλάδια που προορίζονται για μεταποίηση για την περίοδο 2007/08 πρέπει να τροποποιηθεί σε σχέση με το επίπεδο που καθορίστηκε στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 2007/08, το ποσό της ενίσχυσης για τα αχλάδια δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 είναι:

161,70 ευρώ/τόνο στην Τσεχική Δημοκρατία,

51,05 ευρώ/τόνο στην Ελλάδα,

161,70 ευρώ/τόνο στην Ισπανία,

161,70 ευρώ/τόνο στην Γαλλία,

154,00 ευρώ/τόνο στην Ιταλία,

161,70 ευρώ/τόνο στην Ουγγαρία,

9,46 ευρώ/τόνο στις Κάτω Χώρες,

161,70 ευρώ/τόνο στην Αυστρία,

161,70 ευρώ/τόνο στην Πορτογαλία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 14. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1663/2005 (ΕΕ L 267 της 12.10.2005, σ. 22).


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/33


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 706/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

για καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διοικητικών διατάξεων για την έγκριση ΕΚ τύπου οχημάτων και για την εναρμονισμένη δοκιμή για τη μέτρηση διαρροών από ορισμένα συστήματα κλιματισμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/40/ΕΟΚ είναι μία από τις χωριστές οδηγίες στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου που καθιερώνεται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ (2).

(2)

Η οδηγία 2006/40/ΕΚ απαιτεί τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με σύστημα κλιματισμού το οποίο είναι σχεδιασμένο να περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150 να λαμβάνουν έγκριση τύπου όσον αφορά τις εκπομπές από αυτά τα συστήματα κλιματισμού. Θεσπίζει επίσης οριακές τιμές για το βαθμό διαρροής από τα εν λόγω συστήματα. Είναι, επομένως, αναγκαίο να θεσπιστεί η εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής για τη μέτρηση αυτής της διαρροής και για τη θέσπιση των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/40/ΕΚ.

(3)

Η οδηγία 2006/40/ΕΚ απαγορεύει από μια ορισμένη ημερομηνία τη διάθεση στην αγορά νέων οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού τα οποία είναι σχεδιασμένα να περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150. Επί του παρόντος, το μόνο αναγνωρισμένο φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη ανώτερο του 150 που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο σε κινητά συστήματα κλιματισμού είναι το HFC-134a. Πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί η δοκιμή ανίχνευσης της διαρροής για το εν λόγω αέριο.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει ορισμένα μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2006/40/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«τύπος οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές από συστήματα κλιματισμού» είναι μια ομάδα οχημάτων που δεν διαφέρουν όσον αφορά το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται ή άλλα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος κλιματισμού ή όσον αφορά τον εξατμιστήρα, είτε μονό είτε διπλό·

2)

«τύπος συστήματος κλιματισμού» είναι μια ομάδα συστημάτων κλιματισμού η οποία δεν διαφέρει είτε όσον αφορά την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή είτε όσον αφορά τις διαρρεόμενες συνιστώσες·

3)

«διαρρεόμενες συνιστώσες» είναι το καθένα από τα ακόλουθα μέρη ενός συστήματος κλιματισμού ή ένα συγκρότημα κάποιων από αυτά:

α)

εύκαμπτοι σωλήνες, συμπεριλαμβανομένων των διαστολικών τους·

β)

ανεξάρτητες συνδέσεις (αρσενικό/θηλυκό)·

γ)

βαλβίδες, διακόπτες και αισθητήρες·

δ)

εκτονωτικές βαλβίδες με τις συνδέσεις τους·

ε)

εξατμιστήρας με τις εξωτερικές συνδέσεις του·

στ)

συμπιεστής με τις συνδέσεις του·

ζ)

συμπυκνωτής με ενσωματωμένο συντηρούμενο ξηραντήρα·

η)

δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού/ξηραντήρας με τις συνδέσεις του·

θ)

δοχείο αναρρόφησης συμπιεστή με τις συνδέσεις του·

4)

«τύπος διαρρεόμενης συνιστώσας» είναι μια ομάδα διαρρεόμενων συνιστωσών η οποία δεν διαφέρει είτε όσον αφορά την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή είτε όσον αφορά την κύρια λειτουργία τους.

Οι διαρρεόμενες συνιστώσες διαφορετικού υλικού ή οι συνδυασμοί διαφορετικών διαρρεόμενων συνιστωσών θεωρείται ότι ανήκουν στον ίδιο τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας, όπως ορίζεται στο σημείο 4 της πρώτης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνουν το ρυθμό διαρροής.

Άρθρο 3

Έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές από συστήματα κλιματισμού, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σε τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή σε τύπο συστήματος κλιματισμού, εάν πληροί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Διοικητικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας

1.   Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή την αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας για ένα τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή συστήματος κλιματισμού.

Η αίτηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του δελτίου πληροφοριών που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι.

2.   Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης τύπου τη διαρρεόμενη συνιστώσα ή το σύστημα κλιματισμού για το οποίο ζητείται η έγκριση.

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένα δείγμα με τον υψηλότερο ρυθμό διαρροής (εφεξής «το χειρότερο δείγμα».

3.   Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου για τη συνιστώσα και εκδίδεται αριθμός έγκρισης τύπου της συνιστώσας, σύμφωνα με το σύστημα αρίθμησης του παραρτήματος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Το ίδιο κράτος μέλος δεν πρέπει να χορηγήσει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή συστήματος κλιματισμού.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση ΕΚ τύπου δίδει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που ορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του μέρους 2 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5

Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συνιστώσας

Κάθε διαρρεόμενη συνιστώσα ή σύστημα κλιματισμού που είναι σύμφωνο με τύπο βάσει του οποίου χορηγήθηκε η έγκριση ΕΚ τύπου της συνιστώσας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό φέρει σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου της συνιστώσας, όπως καθορίζεται στο μέρος 3 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 6

Διοικητικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές συστήματος κλιματισμού

1.   Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή την αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές συστήματος κλιματισμού.

Η αίτηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του δελτίου πληροφοριών που ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος Ι.

2.   Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλουν μαζί με την αίτηση το «χειρότερο» δείγμα του τύπου ολόκληρου του προς έγκριση οχήματος σε περίπτωση δοκιμής ολόκληρου του οχήματος ή πιστοποιητικά έγκρισης τύπου για τις σχετικές διαρρεόμενες συνιστώσες ή για το σύστημα κλιματισμού σε περίπτωση δοκιμής της συνιστώσας.

3.   Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση ΕΚ τύπου και εκδίδεται αριθμός έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το σύστημα αρίθμησης του παραρτήματος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Το ίδιο κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να καθορίσει τον ίδιο αριθμό για άλλο τύπο οχήματος.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση ΕΚ τύπου δίδει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που ορίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του μέρους 5 του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 7

Εναρμονισμένη δοκιμή του βαθμού διαρροής

Η εναρμονισμένη δοκιμή του βαθμού διαρροής για να ελεγχθεί εάν γίνεται υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων διαρροής που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/40/ΕΚ καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 5 Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/96/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 81).


Κατάλογος παραρτημάτων

Παράρτημα I

Διοικητικά έγγραφα για την έγκριση ΕΚ τύπου

Μέρος 1:

Δελτίο πληροφοριών — Έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας

Μέρος 2:

Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου (συνιστώσα)

Μέρος 3:

Σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου της συνιστώσας

Μέρος 4:

Δελτίο πληροφοριών — Έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος

Μέρος 5:

Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου (όχημα)

Παράρτημα II

Τεχνικές διατάξεις για τον προσδιορισμό διαρροών από συστήματα κλιματισμού

Προσάρτημα:

Βαθμονόμηση εξοπλισμού για δοκιμές βαθμού διαρροής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Δελτίο πληροφοριών αριθ. … για την έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας συστήματος κλιματισμού ή συνιστώσας του

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται στην κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και να είναι επαρκώς λεπτομερή. Οι τυχόν υποβαλλόμενες φωτογραφίες πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς.

Εάν οι συνιστώσες έχουν ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.

0.   ΓΕΝΙΚΑ

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

0.2.   Τύπος: …

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες), εφόσον είναι διαθέσιμη(-ες): …

0.2.2.   Υλικό της συνιστώσας …

0.2.3.   Σχέδιο ή σχήμα της συνιστώσας …

0.2.4.   Αριθμός αναφοράς ή αριθμός τεμαχίου της συνιστώσας …

0.5.   Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή: …

0.7.   Θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου …

0.8.   Διεύθυνση συνεργείου (συνεργείων) συναρμολόγησης: …

9.   ΑΜΑΞΩΜΑ

9.10.8.   Διαρροή σε g/έτος της διαρρεόμενης συνιστώσας/συστήματος κλιματισμού (εάν η δοκιμή πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή) (1):

ΜΕΡΟΣ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

[Μέγιστο μέγεθος σελίδας: A4 (210 × 297 mm)]

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κοινοποίηση που αφορά την:

έγκριση τύπου

επέκταση της έγκρισης τύπου (2)

απόρριψη της έγκρισης τύπου (2)

κατάργηση έγκρισης τύπου (2)

τύπου οχήματος/συνιστώσας/διακριτής τεχνικής μονάδας (2) όσον αφορά την οδηγία 2006/40/ΕΚ όπως εφαρμόστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 706/2007 (2).

Αριθμός έγκρισης τύπου …

Λόγος επέκτασης …

ΤΜΗΜΑ Ι

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

0.2.   Τύπος: …

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες), εφόσον είναι διαθέσιμη(-ες): …

0.3.   Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα/τη συνιστώσα/τη διακριτή τεχνική μονάδα (2)

0.5.   Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή: …

0.7.   Στην περίπτωση συνιστωσών και διακριτών τεχνικών μονάδων, θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου: …

0.8.   Διεύθυνση συνεργείου (συνεργείων) συναρμολόγησης: …

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες (όπου ενδείκνυται): (βλέπε προσθήκη)

2.   Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών: …

3.   Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής: …

4.   Αριθμός έκθεσης δοκιμής: …

5.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): (βλέπε προσθήκη)

6.   Τόπος: …

7.   Ημερομηνία: …

8.   Υπογραφή: …

9.   Επισυνάπτεται ευρετήριο του πληροφοριακού πακέτου που έχει κατατεθεί στην εγκρίνουσα αρχή, το οποίο μπορεί να ληφθεί κατόπιν αίτησης.

Προσθήκη

Στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. …

Σχετικά με την έγκριση τύπου συστήματος κλιματισμού ή διαρρεόμενης συνιστώσας σε σχέση με την οδηγία 2006/40/ΕΚ

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1.   Σύντομη περιγραφή του συστήματος ή της διαρρεόμενης συνιστώσας: …

1.2.   Διαρροή σε g/έτος (3): …

1.3.   Παρατηρήσεις: (π.χ., ισχύει για οχήματα με τιμόνι αριστερά και για οχήματα με τιμόνι δεξιά): …

ΜΕΡΟΣ 3

ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

1.   ΓΕΝΙΚΑ

1.1.   Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου συνιστώσας αποτελείται από:

1.1.1.   ορθογώνιο που περιβάλλει το πεζό γράμμα «e» το οποίο ακολουθείται από το διακριτικό αριθμό ή τα γράμματα του κράτους μέλους το οποίο χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας:

 

1 για τη Γερμανία·

 

2 για τη Γαλλία·

 

3 για την Ιταλία·

 

4 για τις Κάτω Χώρες·

 

5 για τη Σουηδία·

 

6 για το Βέλγιο·

 

7 για την Ουγγαρία·

 

8 για την Τσεχική Δημοκρατία·

 

9 για την Ισπανία·

 

11 για το Ηνωμένο Βασίλειο·

 

12 για την Αυστρία·

 

13 για το Λουξεμβούργο·

 

17 για τη Φινλανδία·

 

18 για τη Δανία·

 

19 για τη Ρουμανία·

 

20 για την Πολωνία·

 

21 για την Πορτογαλία·

 

23 για την Ελλάδα·

 

24 για την Ιρλανδία·

 

26 για τη Σλοβενία·

 

27 για τη Σλοβακία·

 

29 για την Εσθονία·

 

32 για τη Λεττονία·

 

34 για τη Βουλγαρία·

 

36 για τη Λιθουανία·

 

49 για την Κύπρο·

 

50 για τη Μάλτα,

1.1.2.   πλησίον του ανωτέρω ορθογωνίου, το «βασικό αριθμό έγκρισης» του τμήματος 4 του αριθμού έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, του οποίου προτάσσονται τα δύο ψηφία που αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό της πλέον πρόσφατης μείζονος τεχνικής τροποποίησης της οδηγίας 2006/40/ΕΚ ή του παρόντος κανονισμού κατά την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης ΕΚ τύπου για τη συνιστώσα. Στον παρόντα κανονισμό, ο αριθμός σειράς είναι 00.

1.2.   Το σήμα έγκρισης ΕΚ τύπου της συνιστώσας πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

2.   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ

Image

ΜΕΡΟΣ 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Δελτίο πληροφοριών αριθ. … σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος όσον αφορά τις εκπομπές συστήματος κλιματισμού

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια πρέπει να υποβάλλονται στην κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος Α4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και να είναι επαρκώς λεπτομερή. Οι τυχόν υποβαλλόμενες φωτογραφίες πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς.

Εάν οι συνιστώσες έχουν ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.

0   ΓΕΝΙΚΑ

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

0.2.   Τύπος: …

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες), εφόσον είναι διαθέσιμη(-ες): …

0.3.   Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα/τη συνιστώσα/τη διακριτή τεχνική μονάδα (4): …

0.3.1.   Σημείο της σήμανσης αυτής: …

0.4.   Κατηγορία οχήματος: …

0.5.   Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή: …

0.7.   Σε περίπτωση συνιστωσών και διακριτών τεχνικών μονάδων, θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου …

0.8.   Διεύθυνση συνεργείου (συνεργείων) συναρμολόγησης: …

9.   ΑΜΑΞΩΜΑ

9.10.8.   Το σύστημα κλιματισμού έχει σχεδιαστεί να περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150: ΝΑΙ/ΟΧΙ (4)

Αέριο που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο: …

Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε τα ακόλουθα σημεία

9.10.8.1.   Σχέδιο και σύντομη περιγραφή του συστήματος κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού αναφοράς ή τεμαχίου και του υλικού των διαρρεόμενων συνιστωσών: …

9.10.8.2.   Διαρροή σε g/έτος του συστήματος κλιματισμού: …

9.10.8.2.1.   Σε περίπτωση δοκιμής διαρρεόμενης συνιστώσας: κατάλογος των διαρρεόμενων συνιστωσών, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού αναφοράς ή τεμαχίου και του υλικού, με τις αντίστοιχες ετήσιες διαρροές τους και πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή (π.χ. αριθμός έκθεσης δοκιμής, αριθμός έγκρισης κ.λπ.): …

9.10.8.2.2.   Σε περίπτωση δοκιμής συστήματος: αριθμός αναφοράς ή τεμαχίου και υλικό των συνιστωσών του συστήματος και πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή (π.χ. αριθμός έκθεσης δοκιμής, αριθμός έγκρισης κ.λπ.): …

ΜΕΡΟΣ 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

[Μέγιστο μέγεθος σελίδας: A4 (210 × 297 mm)]

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κοινοποίηση που αφορά την

έγκριση τύπου

επέκταση έγκρισης τύπου (5)

απόρριψη της έγκρισης τύπου (5)

κατάργηση έγκρισης τύπου (5)

τύπου οχήματος/συνιστώσας/διακριτής τεχνικής μονάδας (5) όσον αφορά την οδηγία 2006/40/ΕΚ όπως εφαρμόστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 706/2007.

Αριθμός έγκρισης τύπου …

Λόγος επέκτασης …

ΤΜΗΜΑ I

0.1.   Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή): …

0.2.   Τύπος: …

0.2.1.   Εμπορική(-ές) ονομασία(-ες), εφόσον είναι διαθέσιμη(-ες): …

0.3.   Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα/τη συνιστώσα/τη διακριτή τεχνική μονάδα (5)

0.3.1.   Σημείο της σήμανσης αυτής: …

0.4.   Κατηγορία οχήματος: …

0.5.   Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή: …

0.7.   Στην περίπτωση συνιστωσών και διακριτών τεχνικών μονάδων, θέση και μέθοδος τοποθέτησης του σήματος έγκρισης ΕΚ τύπου: …

0.8.   Διεύθυνση συνεργείου (συνεργείων) συναρμολόγησης: …

ΤΜΗΜΑ II

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες (όπου ενδείκνυται): (βλέπε προσθήκη)

2.   Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών: …

3.   Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμής: …

4.   Αριθμός έκθεσης δοκιμής: …

5.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν): (βλέπε προσθήκη)

6.   Τόπος: …

7.   Ημερομηνία: …

8.   Υπογραφή: …

9.   Επισυνάπτεται ευρετήριο του πληροφοριακού πακέτου που έχει κατατεθεί στην εγκρίνουσα αρχή, το οποίο μπορεί να ληφθεί κατόπιν αίτησης.

Προσθήκη

στο πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου αριθ. …

σχετικά με την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά την οδηγία 2006/40/ΕΚ

1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1.   Σύντομη περιγραφή του τύπου οχήματος όσον αφορά το σύστημα κλιματισμού του: …

1.2.   Το σύστημα κλιματισμού χρησιμοποιεί φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150: ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αέριο που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο:

Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε τα ακόλουθα σημεία

1.3.   Συνολική διαρροή σε g/έτος: …

1.4.   Παρατηρήσεις: (π.χ., ισχύει για οχήματα με τιμόνι αριστερά και για οχήματα με τιμόνι δεξιά): …


(1)  Διαγράψτε ανάλογα. Να συμπληρωθεί μόνον εάν η συνιστώσα/το σύστημα είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150.

(2)  Διαγράψτε ανάλογα.

(3)  Να συμπληρωθεί μόνον εάν το σύστημα είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί φθοριούχο αέριο θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150.

(4)  Διαγράψτε ανάλογα

(5)  Διαγράψτε ανάλογα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν παράρτημα ισχύει για οχήματα με σύστημα κλιματισμού σχεδιασμένο να περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150, με σκοπό την εκτίμηση της απελευθέρωσης ψυκτικού υγρού στην ατμόσφαιρα. Στο παρόν παράρτημα, εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα:

1.

Απαιτήσεις εξοπλισμού

2.

Συνθήκες δοκιμής

3.

Διαδικασία δοκιμής και απαιτούμενα στοιχεία

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

2.1.   Η δοκιμή διαρροής του συστήματος κλιματισμού έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσδιορίζει το ποσό υδροφθορανθράκων (HFC-134a) που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα κλιματισμού, ως αποτέλεσμα της κανονικής λειτουργίας του συστήματος αυτού.

2.2.   Η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρο το όχημα, στο σύστημα κλιματισμού ή σε μεμονωμένες διαρρεόμενες συνιστώσες.

2.3.   Οι διαρρεόμενες συνιστώσες πρέπει να δοκιμάζονται χωρίς να προστίθεται επιπλέον λάδι. Το εναπομένον λάδι από τη διαδικασία παραγωγής μπορεί να παραμείνει. Οι συμπιεστές χρησιμοποιούν τη συνήθη ποσότητα λαδιού.

2.4.   Τα όρια των ανεξάρτητων συνιστωσών πρέπει να βρίσκονται εντός της επιφάνειας μεταλλικού σωλήνα. Τα οριακά τμήματα πρέπει να σφραγίζονται αεροστεγώς με συγκόλληση. Εάν χρειάζεται, ένα από τα οριακά τμήματα των συνιστωσών μπορεί να συνδέεται με μεταλλικό περιέκτη κατάλληλου όγκου ο οποίος περιέχει το ψυκτικό δύο φάσεων.

2.5.   Ο περιέκτης του HFC-134a και η διαρρεόμενη συνιστώσα πληρούνται με ψυκτικό υγρό HFC-134a δύο φάσεων (υγρή και αέρια) για να διατηρείται σταθερή η πίεση στη ζητούμενη θερμοκρασία, με θέρμανση. Η διαρρεόμενη συνιστώσα υπό προπαρασκευή ή υπό δοκιμή εγκαθίσταται στο σφραγισμένο θάλαμο. Η θερμοκρασία της συνιστώσας διατηρείται στην απαιτούμενη θερμοκρασία προπαρασκευής ή δοκιμής ώστε το HFC-134a εντός της συνιστώσας να βρίσκεται μόνο σε αέρια φάση. Για πλήρη συστήματα κλιματισμού πρέπει να χρησιμοποιείται η πραγματική ονομαστική ποσότητα. Πρέπει να χρησιμοποιείται η συγκέντρωση και ο τύπος λαδιού που συνιστά ο κατασκευαστής.

2.6.   Κάθε διαρρεόμενη συνιστώσα του συστήματος κλιματισμού υποβάλλεται σε δοκιμή, εκτός από εκείνες που θεωρείται ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παρουσιάσουν διαρροή.

2.6.1.   Οι παρακάτω συνιστώσες θεωρούνται ως απαλλαγμένες από διαρροή:

Ο εξατμιστήρας χωρίς τις συνδέσεις του

Οι μεταλλικοί σωλήνες χωρίς τις συνδέσεις τους

Ο συμπυκνωτής χωρίς ενσωματωμένο συντηρούμενο ξηραντήρα και χωρίς τις συνδέσεις του

Το δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού/ο ξηραντήρας χωρίς τις συνδέσεις του

Το δοχείο αναρρόφησης συμπιεστή χωρίς τις συνδέσεις του

2.7.   Το «χειρότερο» δείγμα διαρρεόμενης συνιστώσας ή συστήματος κλιματισμού επιλέγεται για δοκιμή.

2.8.   Η μαζική διαρροή ψυκτικού υγρού από όλες τις διαρρεόμενες συνιστώσες προστίθεται για τον υπολογισμό του συνολικού αποτελέσματος της δοκιμής.

3.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται σε σφραγισμένο θάλαμο που περιλαμβάνει εξοπλισμό που εξασφαλίζει την ομοιογενή συγκέντρωση αερίου και τη χρήση μεθόδου ανάλυσης αερίων.

Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της δοκιμής βαθμονομείται σε σχέση με τον εξοπλισμό αναφοράς.

3.1.   Θάλαμος μέτρησης

3.1.1.   Για τη φάση προπαρασκευής, το σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας πρέπει να μπορεί να ελέγχει τη θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής με ανοχή ± 3 K.

3.1.2.   Για τη φάση της μέτρησης, ο θάλαμος μέτρησης της διαρροής πρέπει να είναι σφραγισμένος αεροστεγής θάλαμος μέτρησης, ικανός να περιέχει το σύστημα ή τη συνιστώσα που υποβάλλεται σε δοκιμή. Όταν σφραγίζεται, ο θάλαμος πρέπει να είναι αεροστεγής, σύμφωνα με το προσάρτημα. Η εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου πρέπει να είναι αδιάβροχη και να μην αντιδρά με το ψυκτικό υγρό του κλιματιστικού. Το σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας πρέπει να μπορεί να ελέγχει τη θερμοκρασία του αέρα του εσωτερικού του θαλάμου καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, με μέση ανοχή ± 1 Κ καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής.

3.1.3.   Ο θάλαμος μέτρησης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από άκαμπτα πετάσματα που διατηρούν σταθερό τον όγκο του θαλάμου.

3.1.4.   Το εσωτερικό μέγεθος του θαλάμου μέτρησης πρέπει να είναι κατάλληλο για να περιέχει τις συνιστώσες ή τα συστήματα που θα υποβληθούν σε δοκιμή με την απαιτούμενη ακρίβεια.

3.1.5.   Η ομοιογένεια του αερίου και της θερμοκρασίας εντός του θαλάμου μέτρησης εξασφαλίζεται με τουλάχιστον έναν ανεμιστήρα επανακυκλοφορίας ή με εναλλακτική μέθοδο που αποδεδειγμένα παρέχει ομοιογενή θερμοκρασία και συγκέντρωση αερίου.

3.2.   Εξοπλισμός μέτρησης

3.2.1.   Το ποσό του HFC-134a που απελευθερώνεται μετράται με αέρια χρωματογραφία, φασματοφωτομετρία υπερύθρου, φασματομετρία μάζας, φωτοακουστική υπέρυθρη φασματοσκοπία (βλέπε προσάρτημα).

3.2.2.   Εάν η τεχνική που χρησιμοποιείται δεν είναι μία από τις προαναφερθείσες, πρέπει να αποδειχθεί η ισοδυναμία της και ο εξοπλισμός να βαθμονομηθεί με διαδικασία παρόμοια με αυτή που περιγράφεται στο προσάρτημα.

3.2.3.   Η σκοπούμενη ακρίβεια του εξοπλισμού μέτρησης για το σύνολο του συστήματος κλιματισμού καθορίζεται σε ± 2 g/έτος.

3.2.4.   Για τη δοκιμή οποιασδήποτε συνιστώσας χρησιμοποιείται εξοπλισμός ανάλυσης αερίων σε συνδυασμό με κάθε άλλο εξοπλισμό που επιτρέπει ακρίβεια έως 0,2 g/έτος.

3.2.5.   Για τις συνιστώσες για τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η προαναφερθείσα ακρίβεια, ο αριθμός των δειγμάτων κάθε δοκιμής μπορεί να αυξηθεί.

3.2.6.   Η επαναληπτικότητα του αναλυτή εκφραζόμενη ως τυπική απόκλιση πρέπει να είναι ανώτερη από το 1 % της απόκλισης πλήρους κλίμακας στο μηδέν και στο 80 ± 20 % της πλήρους κλίμακας για όλες τις χρησιμοποιούμενες περιοχές.

3.2.7.   Το μηδέν και το εύρος του αναλυτή αερίων πρέπει να βαθμονομηθούν πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δοκιμής σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

3.2.8.   Οι περιοχές λειτουργίας του αναλυτή πρέπει να επιλέγονται ώστε να δίδουν την καλύτερη δυνατή διαχωριστική ικανότητα κατά τις διαδικασίες μέτρησης, βαθμονόμησης και ελέγχου των διαρροών.

3.3.   Σύστημα καταγραφής δεδομένων του αναλυτή αερίων

3.3.1.   Για την καταγραφή των εξερχόμενων ηλεκτρικών σημάτων ο αναλυτής αερίων πρέπει να είναι εφοδιασμένος είτε με καταγραφέα χάρτου είτε με άλλο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων για καταγραφή με συχνότητα μία φορά τουλάχιστον ανά 60 λεπτά. Το καταγραφικό σύστημα πρέπει να έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναμα με το προς καταγραφή σήμα και να επιτρέπει τη διαρκή καταγραφή των αποτελεσμάτων. Στην καταγραφή πρέπει να εμφαίνεται σαφώς η αρχή και το τέλος της δοκιμής (όπως επίσης η αρχή και το τέλος των περιόδων δειγματοληψίας καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε μεταξύ έναρξης και περάτωσης κάθε δοκιμής).

3.4.   Πρόσθετος εξοπλισμός

3.4.1.   Καταγραφή της θερμοκρασίας.

3.4.1.1.   Η θερμοκρασία στο θάλαμο μέτρησης καταγράφεται σε ένα ή δύο σημεία από αισθητήρες θερμοκρασίας οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι έτσι ώστε να δείχνουν μέση τιμή. Τα σημεία μέτρησης είναι αντιπροσωπευτικά της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του θαλάμου μέτρησης.

3.4.1.2.   Οι θερμοκρασίες πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων της διαρροής HFC-134a, να καταγράφονται ή να εισάγονται σε σύστημα επεξεργασίας δεδομένων με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά ανά λεπτό.

3.4.1.3.   Η ακρίβεια του συστήματος καταγραφής της θερμοκρασίας πρέπει να είναι ± 1,0 K.

3.4.2.   Συσκευή μέτρησης της πίεσης.

3.4.2.1.   Η ακρίβεια του συστήματος καταγραφής της πίεσης για το Pshed πρέπει να είναι στα πλαίσια των ± 2 hPa, ενώ η διαχωριστική ικανότητα ως προς την πίεση πρέπει να είναι 0,2 ± hPa.

3.4.3.   Ανεμιστήρες

3.4.3.1.   Με τη χρήση ενός ή περισσότερων ανεμιστήρων, φυσητήρων ή άλλης κατάλληλης μεθόδου, όπως η διοχέτευση N2, πρέπει να καθίσταται δυνατή η μείωση της συγκέντρωσης του HFC-134a στο θάλαμο μέτρησης στο επίπεδο του περιβάλλοντος.

3.4.3.2.   Η διαρρεόμενη συνιστώσα ή το σύστημα που πρόκειται να δοκιμαστεί στο θάλαμο δεν πρέπει να δέχεται άμεσα ρεύμα αέρα από τους ανεμιστήρες ή τους φυσητήρες, εφόσον χρησιμοποιούνται.

3.4.4.   Αέρια

3.4.4.1.   Όταν αυτό καθορίζεται από τον προμηθευτή του αναλυτή αερίων, πρέπει να διατίθενται τα ακόλουθα αέρια για βαθμονόμηση και λειτουργία:

καθαρός συνθετικός αέρας με περιεκτικότητα σε οξυγόνο μεταξύ 18 % και 21 % κατ’ όγκο,

HFC-134a με ελάχιστη καθαρότητα 99,5 %.

3.4.4.2.   Πρέπει να υπάρχει αέριο βαθμονόμησης που να περιέχει μείγμα HFC-134a και καθαρού συνθετικού αέρα ή κάποιου άλλου κατάλληλου αδρανούς αερίου. Οι πραγματικές συγκεντρώσεις του αερίου βαθμονόμησης πρέπει να κυμαίνονται εντός ± 2 % των τιμών που δηλώνονται.

4.   ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4.1.   Γενική απαίτηση

4.1.1.   Πριν από την προπαρασκευή και τη μέτρηση της διαρροής, το σύστημα κλιματισμού πρέπει να εκκενωθεί και να πληρωθεί με την καθορισμένη ονομαστική ποσότητα HFC-134a.

4.1.2.   Για να εξασφαλιστούν κεκορεσμένες συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, συμπεριλαμβανομένης της φάσης προπαρασκευής, κάθε διαρρεόμενη συνιστώσα, με ή χωρίς πρόσθετο περιέκτη, πρέπει να εκκενωθεί και να πληρωθεί με επαρκή ποσότητα HFC-134a που όμως δεν υπερβαίνει τα 0,65g/cm3 του συνολικού εσωτερικού όγκου της διαρρεόμενης συνιστώσας ή του περιέκτη.

4.2.   Συνθήκες προπαρασκευής

4.2.1.   Ο αιτών την έγκριση μπορεί να επιλέξει αν η προπαρασκευή θα διεξαχθεί σε ένα μόνο στάδιο στους 40 °C ή σε δύο στάδια με πιο σύντομη συνολική διάρκεια. Η διαδικασία δύο σταδίων περιλαμβάνει δύο διαδοχικά στάδια, το πρώτο στους 50 °C και αμέσως μετά το δεύτερο στους 40 °C. Η διάρκεια της προπαρασκευής παρουσιάζεται παρακάτω.

 

Επιλογή 1

Επιλογή 2

Μέρος του συστήματος

40 °C

Χρόνος

(η)

Στάδιο 1 — 50 °C

Χρόνος

(η)

Στάδιο 2 — 40 °C

Χρόνος

(η)

Πλήρες σύστημα

480

240

24

Συμπιεστής

144

72

24

Συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων

480

240

24

Όλα τα άλλα διαρρεόμενα μέρη

96

48

24

Εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει επιτευχθεί σταθερή κατάσταση (σταθερός ρυθμός απώλειας) ως προς τις απώλειες λόγω εμποτισμού, η προπαρασκευή μπορεί να έχει βραχύτερη διάρκεια.

4.2.2.   Μετά την προπαρασκευή, οι διαρρεόμενες συνιστώσες ή τα συστήματα πρέπει να τοποθετηθούν εντός 4 ωρών στο θάλαμο μέτρησης για τη δοκιμή διαρροής.

4.3.   Συμπιεστής

4.3.1.   Όταν χρειάζεται για να λιπανθεί και για να στρώσει η σφράγιση, ο συμπιεστής μπορεί να λειτουργήσει ανάμεσα στην προπαρασκευή και τη δοκιμή για διάστημα τουλάχιστον 1 λεπτού με ελάχιστη ταχύτητα 200 στροφές/λεπτό.

4.3.2.   Η ποσότητα του HFC-134a σε μια διαρρεόμενη συνιστώσα ή ένα σύστημα κλιματισμού πρέπει να διατηρείται ακέραιη ανάμεσα στην προπαρασκευή και τη μέτρηση ώστε να μην χάνεται η επίδραση της προπαρασκευής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβληθεί η ίδια διαμόρφωση τόσο κατά την προπαρασκευή όσο και κατά τη μέτρηση χωρίς να μεσολαβήσει αποσύνδεση και επανασύνδεση.

5.   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

5.1.   Γενικές διατάξεις

Η ακολουθία δοκιμής, στο σχήμα I, δείχνει τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη της δοκιμής.

5.2.   Δοκιμή διαρροής

5.2.1.   Η δοκιμή πραγματοποιείται υπό συνθήκες στατικής και σταθερής κατάστασης σε θερμοκρασία 313 K (40 °C). Οι διαφορές στη συγκέντρωση του HFC-134a κατά τη διάρκεια της δοκιμής χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ετήσιων απωλειών.

5.2.2.   Ο θάλαμος μέτρησης υποβάλλεται σε διαδικασία καθαρισμού για αρκετά λεπτά μέχρι να ληφθεί σταθερή ένδειξη υποβάθρου.

5.2.3.   Πριν από τη δοκιμή πρέπει να μετράται το επίπεδο υποβάθρου στο θάλαμο μέτρησης και ο αναλυτής αερίων να μηδενίζεται και να βαθμονομείται.

5.2.4.   Σε περίπτωση που η διαμόρφωση μετακινηθεί μετά την προπαρασκευή σε διαφορετικό θάλαμο μέτρησης, η περίοδος μέτρησης δεν πρέπει να αρχίζει λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά το κλείσιμο και τη σφράγιση του θαλάμου μέτρησης και τον καθορισμό της θερμοκρασίας δοκιμής.

5.2.5.   Στη συνέχεια η διαρρεόμενη συνιστώσα ή το σύστημα εισάγονται στο θάλαμο μέτρησης.

5.2.6.   Ο θάλαμος μέτρησης κλείνεται και σφραγίζεται αεροστεγώς. Ο θάλαμος μέτρησης πρέπει να πληρωθεί με αέριο αναφοράς (π.χ. καθαρό αέρα) υπό ατμοσφαιρική πίεση.

Σχήμα Ι

Image

5.2.7.   Η περίοδος δοκιμής αρχίζει όταν σφραγιστεί ο θάλαμος μέτρησης και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φτάσει στους 313 K (40 °C). Η θερμοκρασία διατηρείται στην τιμή αυτή έως το τέλος της περιόδου δοκιμής. Μετρώνται η συγκέντρωση του HFC-134a, η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση για να αποτελέσουν τις αρχικές ενδείξεις CHFC-134ai, Pshed και Tshed για την περίοδο δοκιμής αλλά όχι νωρίτερα από 4 ώρες από το κλείσιμο του θαλάμου μέτρησης και τον καθορισμό της θερμοκρασίας δοκιμής όπως προσδιορίζεται στο σημείο 5.2.4. Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της διαρροής σύμφωνα με το σημείο 5.3.

5.2.8.   Η ονομαστική περίοδος μέτρησης είναι 24 ώρες. Εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ακρίβεια είναι επαρκής, επιτρέπεται συντομότερη περίοδος.

5.2.9.   Ο αναλυτής αερίων πρέπει να μηδενιστεί και να βαθμονομηθεί αμέσως μετά το τέλος της περιόδου δοκιμής.

5.2.10.   Στο τέλος της περιόδου δοκιμής πρέπει να μετρηθούν η συγκέντρωση του HFC-134a, η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση στο θάλαμο μέτρησης. Αυτές είναι οι τελικές ενδείξεις CHFC134af, Pshed και Tshed για τον υπολογισμό της διαρροής σύμφωνα με το σημείο 5,3.

5.3.   Υπολογισμός

5.3.1.   Η δοκιμή που περιγράφεται στο σημείο 5.2. επιτρέπει τον υπολογισμό των εκπομπών HFC-134a. Η διαρροή υπολογίζεται από την αρχική και τελική συγκέντρωση του HFC-134a και την αρχική και τελική θερμοκρασία και πίεση στο θάλαμο σε συνδυασμό με τον καθαρό όγκο του θαλάμου μέτρησης.

Η συνολική διαρρεόμενη μάζα του HFC-134a υπολογίζεται από τον εξής τύπο:

Formula

όπου:

Image

HFC-134a

= Ρυθμός διαρροής του HFC-134a

[kg/s]

nHFC-134a

= Αριθμός γραμμομορίων HFC-134a

[mol]

Vshed

= καθαρός όγκος του θαλάμου SHED

[m3]

VAC

= Μεικτός όγκος του συστήματος ή της συνιστώσας κλιματισμού

[m3]

Tshed

= Θερμοκρασία στο SHED

[K]

Pshed

= Πίεση στο SHED

[kPa]

CHFC-134ae

= Τελική συγκέντρωση του HFC-134a

[ppmv]

CHFC-134ai

= Αρχική συγκέντρωση του HFC-134a

[ppmv]

te

= Τελικός χρόνος

[s]

ti

= Αρχικός χρόνος

[s]

MHFC-134a

= Γραμμομοριακή μάζα του HFC-134a (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= Σταθερά αερίων [= 8,314 kJ/(kmol*K)]

[kJ/(kmol*K)]

Σημείωση: CHFC-134a ορίζεται ως ο αριθμός γραμμομορίων του HFC-134a (nHFC-134a) ανά γραμμομόριο αέρα (nair+HFC-134a)

Formula

ppmv: μέρη ανά εκατ. όγκου/όγκο που ισοδυναμεί με mol/mol

5.3.2.   Η μάζα σε γραμμάρια, η οποία λαμβάνεται ως συνάρτηση του χρόνου, μετατρέπεται σε γραμμάρια ανά έτος (g/y).

5.4.   Συνολικά αποτελέσματα της δοκιμής

Η συνολική διαρροή για ολόκληρο το κλιματιστικό σύστημα υπολογίζεται με πρόσθεση των μερικών τιμών όλων των διαρρεόμενων συνιστωσών που δοκιμάζονται.

1.

Δοκιμή του συστήματος

Διαρροή κλιματιστικού, L(g/y) = CF * Image HFC-134a (g/y)

2.

Δοκιμή συνιστώσας

Διαρροή κλιματιστικού, L(g/y) = CF * Σ Image HFC-134a (g/y)

όπου CF (Correlation Factor = παράγοντας συσχέτισης) = 0,277

6.   ΕΓΚΡΙΣΗ

1.

Το σύστημα κλιματισμού που υποβλήθηκε σε δοκιμή εγκρίνεται εάν η τιμή L (g/y) είναι χαμηλότερη από τις τιμές που εκφράζονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με την οδηγία 2006/40/ΕΚ.

L (g/y)

Ψυκτικό κλιματιστικού

40/60 (1)

HFC-134a

2.

Η διαρρεόμενη συνιστώσα εγκρίνεται εάν η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σημείων 2 έως 5.3.


(1)  Σε περίπτωση συστήματος διπλής εξάτμισης.

Προσάρτημα

Βαθμονόμηση εξοπλισμού για δοκιμές βαθμού διαρροής

1.   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

1.1.   Προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να βαθμονομείται και στη συνέχεια η βαθμονόμηση να επαναλαμβάνεται όσο συχνά απαιτείται και οπωσδήποτε κατά το εξάμηνο που προηγείται της δοκιμής έγκρισης τύπου. Οι μέθοδοι βαθμονόμησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται (για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο σημείο 3.2.1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού) περιγράφονται στο παρόν προσάρτημα.

2.   ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ

2.1.   Αρχικός προσδιορισμός του εσωτερικού όγκου του θαλάμου μέτρησης

2.1.1.   Προτού χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά ο θάλαμος μέτρησης, πρέπει να προσδιορίζεται ο εσωτερικός του όγκος ως εξής: Μετρώνται προσεκτικά οι εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου μέτρησης, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ανωμαλίες που οφείλονται π.χ. σε διαγώνιες αντηρίδες. Από τις μετρήσεις αυτές προσδιορίζεται ο εσωτερικός όγκος του θαλάμου μέτρησης.

2.1.2.   Ο καθαρός εσωτερικός όγκος προσδιορίζεται αφαιρώντας τον όγκο της συνιστώσας ή του συστήματος που υποβάλλεται σε δοκιμή από τον εσωτερικό όγκο του θαλάμου μέτρησης.

2.1.3.   Ο θάλαμος μέτρησης πρέπει να ελέγχεται ως προς τη διαρροή όπως αναφέρεται στο σημείο 2.3. Εάν η μάζα αερίου δεν συμφωνεί με την εγχεόμενη μάζα λαμβάνοντας υπόψη και ανοχή ± 2 %, τότε πρέπει να γίνεται σχετική διόρθωση.

2.2.   Προσδιορισμός των εκπομπών υποβάθρου του θαλάμου μέτρησης

Με τη διαδικασία αυτή ελέγχεται μήπως τυχόν ο θάλαμος μέτρησης περιέχει υλικά που εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες HFC-134a. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να διενεργείται από τη στιγμή που τίθεται σε χρήση ο θάλαμος, έπειτα από τυχόν εργασίες σε αυτόν που ενδεχομένως να επιδρούν στις εκπομπές υποβάθρου, και με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2.2.1.   Η θερμοκρασία εντός του θαλάμου μέτρησης πρέπει να διατηρείται στους 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) καθ’ όλη τη διάρκεια της τετράωρης περιόδου που αναφέρεται παρακάτω.

2.2.2.   Επιτρέπεται να σφραγίζεται ο θάλαμος μέτρησης και να λειτουργεί ο ανεμιστήρας ανάμειξης για χρονική περίοδο έως δύο ώρες πριν αρχίσει η τετράωρη περίοδος δειγματοληψίας υποβάθρου.

2.2.3.   Ο αναλυτής μηδενίζεται και βαθμονομείται, εφόσον απαιτείται.

2.2.4.   Ο θάλαμος μέτρησης υποβάλλεται σε διαδικασία καθαρισμού μέχρι να ληφθεί σταθερή ένδειξη και ο ανεμιστήρας ανάμειξης τίθεται σε λειτουργία, εάν δεν λειτουργεί ήδη.

2.2.5.   Στη συνέχεια, ο θάλαμος μέτρησης σφραγίζεται και μετράται η συγκέντρωση υποβάθρου, η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση. Κατά προτίμηση η συγκέντρωση του HFC-134a μηδενίζεται με καθαρισμό ή με εκκένωση του θαλάμου μέτρησης. Οι λαμβανόμενες ενδείξεις είναι οι αρχικές ενδείξεις των CHFC-134a, Pshed και Tshed που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του υποβάθρου του θαλάμου.

2.2.6.   Ο θάλαμος αφήνεται σε ηρεμία επί τέσσερις ώρες, ενώ λειτουργεί ο ανεμιστήρας ανάμειξης.

2.2.7.   Στο τέλος του χρόνου αυτού χρησιμοποιείται ο ίδιος αναλυτής για τη μέτρηση της συγκέντρωσης στο θάλαμο μέτρησης. Μετριούνται επίσης η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση. Αυτές είναι οι τελικές ενδείξεις CHFC-134a, Pshed και Tshed.

2.3.   Βαθμονόμηση και δοκιμή κατακράτησης HFC-134a του θαλάμου μέτρησης

Με τη βαθμονόμηση και τη δοκιμή κατακράτησης αερίου HFC-134a στο θάλαμο μέτρησης ελέγχεται ο όγκος που υπολογίζεται βάσει του σημείου 2.1 ενώ επίσης μετράται και ο ρυθμός τυχόν διαρροής. Ο ρυθμός διαρροής του θαλάμου μέτρησης πρέπει να προσδιορίζεται τη στιγμή που τίθεται σε χρήση ο θάλαμος, έπειτα από τυχόν εργασίες στο θάλαμο μέτρησης που ενδεχομένως να επηρεάζουν την ακεραιότητα του θαλάμου και τουλάχιστον ανά τρίμηνο στη συνέχεια.

2.3.1.   Ο θάλαμος μέτρησης υποβάλλεται σε διαδικασία καθαρισμού μέχρις ότου να ληφθεί σταθερή ένδειξη για τη συγκέντρωση. Ο ανεμιστήρας ανάμειξης τίθεται σε λειτουργία, εάν δεν λειτουργεί ήδη. Ο αναλυτής μηδενίζεται και βαθμονομείται, εάν χρειάζεται.

2.3.2.   Στη συνέχεια, τίθεται σε λειτουργία (εάν δεν λειτουργεί ήδη) το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας περιβάλλοντος και ρυθμίζεται για θερμοκρασία 313 K (40 °C).

2.3.3.   Όταν ο θάλαμος μέτρησης σταθεροποιηθεί στους 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C), ο θάλαμος σφραγίζεται και μετρώνται η συγκέντρωση υποβάθρου, η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση. Αυτές είναι οι αρχικές ενδείξεις των CHFC-134a, Pshed και Tshed που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση του θαλάμου.

2.3.4.   Γνωστή ποσότητα HFC-134a εγχέεται στο θάλαμο μέτρησης. Η μάζα που εγχέεται εξαρτάται από τον όγκο του θαλάμου μέτρησης και υπολογίζεται με την παρακάτω εξίσωση:

Formula

όπου:

mHFC-134a

= Μάζα του HFC-134a

[kg]

Vshed

= Όγκος του θαλάμου

[m3]

Tshed

= Θερμοκρασία στο SHED

[K]

Pshed

= Πίεση στο SHED

[kPa]

C

= Συγκέντρωση του HFC-134a

[ppmv]

MHFC-134a

= Γραμμομοριακή μάζα του HFC-134a (= 102 kg/kmol)

[kg/kmol]

R

= Σταθερά αερίων [= 8,314 kJ/(kmol*K)]

[kJ/(kmol*K)]

Σημείωση: CHFC-134a ορίζεται ως ο αριθμός γραμμομορίων του HFC-134a (nHFC-134a) ανά γραμμομόριο αέρα (nair+HFC-134a)

Formula

Με τη βοήθεια της εξίσωσης αυτής ο παρακάτω πίνακας δείχνει για διάφορους όγκους θαλάμου μέτρησης την ποσότητα HFC-134a που πρέπει να εγχυθεί. Υποθέτουμε ότι: η πίεση είναι η ατμοσφαιρική πίεση (101,3 kPa) και η θερμοκρασία στο θάλαμο μέτρησης είναι 40 °C.

Όγκος του θαλάμου μέτρησης

(L)

Εγχεόμενη μάζα

(g)

5

6,0E-04

10

1,2E-03

50

6,0E-03

100

1,2E-02

500

6,0E-02

1 000

1,2E-01

2 000

2,4E-01

3 000

3,6E-01

4 000

4,8E-01

Για τις πολύ μικρές εγχεόμενες ποσότητες μπορούν να χρησιμοποιούνται οι πρότυπες συγκεντρώσεις του HFC-134a σε άζωτο. Ο θάλαμος μέτρησης πρέπει να εκκενώνεται και να πληρούται με μη πρότυπη συγκέντρωση.

2.3.5.   Το περιεχόμενο του θαλάμου μέτρησης αφήνεται να αναμειχθεί επί πέντε λεπτά και κατόπιν μετράται η συγκέντρωση αερίων, η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση. Αυτές είναι οι τελικές ενδείξεις CHFC-134af, Pshed και Tshed για τη βαθμονόμηση του θαλάμου μέτρησης καθώς και οι αρχικές ενδείξεις CHFC-134ai, Pshed και Tshed για τον έλεγχο κατακράτησης.

2.3.6.   Η μάζα του HFC-134a στο θάλαμο μέτρησης υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις που λαμβάνονται στα σημεία 2.3.3 και 2.3.5 και τον τύπο στο σημείο 2.3.4.

2.3.7.   Στη συνέχεια ξεκινά η διαδικασία, διατηρώντας τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο επίπεδο των 313 K ± 1 K (40 °C ± 1 °C) για διάστημα 24 ωρών.

2.3.8.   Μετά το πέρας της περιόδου των 24 ωρών, μετρώνται και καταγράφονται η τελική συγκέντρωση HFC-134a, η θερμοκρασία και η βαρομετρική πίεση. Αυτές είναι οι τελικές ενδείξεις CHFC-134af, Tshed και Pshed για τον έλεγχο κατακράτησης του HFC-134a.

2.3.9.   Στη συνέχεια, με χρήση του τύπου στο σημείο 2.3.4., υπολογίζεται η μάζα του HFC-134a από τις ενδείξεις που λαμβάνονται στο σημείο 2.3.8. Η μάζα δεν επιτρέπεται να διαφέρει κατά περισσότερο από 5 % από τη μάζα του HFC που υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.3.6.

3.   ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ HFC

3.1.   Ο αναλυτής πρέπει να ρυθμίζεται όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του οργάνου.

3.2.   Ο αναλυτής πρέπει να βαθμονομείται με τα κατάλληλα αέρια αναφοράς.

3.3.   Χαράξτε την καμπύλη βαθμονόμησης λαμβάνοντας τουλάχιστον πέντε σημεία βαθμονόμησης τα οποία κατά το δυνατόν ισαπέχουν μεταξύ τους και καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργίας. Η ονομαστική συγκέντρωση του αερίου βαθμονόμησης με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 80 % των μετρούμενων τιμών.

3.4.   Υπολογίστε την καμπύλη βαθμονόμησης με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Εάν το πολυώνυμο που προκύπτει είναι βαθμού ανώτερου του 3, ο αριθμός των σημείων βαθμονόμησης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το βαθμό του πολυωνύμου αυτού συν 2.

3.5.   Η καμπύλη βαθμονόμησης δεν πρέπει να διαφέρει κατά περισσότερο από 2 % από την ονομαστική τιμή κάθε αερίου βαθμονόμησης.

3.6.   Χρησιμοποιώντας τους συντελεστές του πολυωνύμου που προκύπτει από το σημείο 3.4, καταρτίζεται πίνακας των ενδείξεων που καταγράφηκαν σε σχέση με τις πραγματικές συγκεντρώσεις με βαθμίδες που δεν υπερβαίνουν το 1 % της πλήρους κλίμακας. Αυτό πρέπει να γίνει για κάθε εύρος αναλυτή που βαθμονομείται. Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης και άλλα συναφή στοιχεία όπως τα εξής:

η ημερομηνία βαθμονόμησης,

το μηδέν και το εύρος των ενδείξεων του ποτενσιόμετρου (ανάλογα με την περίπτωση),

η ονομαστική κλίμακα,

τα στοιχεία αναφοράς κάθε αερίου βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται,

τις πραγματικές τιμές καθώς και τις καταγραφείσες τιμές για κάθε αέριο βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται καθώς και τις εκατοστιαίες διαφορές.

3.7.   Αν μπορεί να αποδειχθεί στην εγκρίνουσα αρχή ότι υπάρχει εναλλακτική τεχνολογία (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι διακόπτες κλίμακας) που παρέχει ισοδύναμη ακρίβεια, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι εναλλακτικές λύσεις.


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/53


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 707/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

σχετικά με την προκήρυξη δημοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη στην Κοινότητα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς (2), ορίζει, μεταξύ άλλων, τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διάθεση των αποθεμάτων αλκοόλης, τα οποία προέρχονται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1987, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (3), και στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, και τα οποία κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης με σκοπό την αποκλειστική χρήση της στον τομέα των καυσίμων στην Κοινότητα, με τη μορφή βιοαιθανόλης, ώστε να μειωθούν τα αποθέματα κοινοτικής αλκοόλης οίνου και να εξασφαλιστεί η συνέχεια του εφοδιασμού των εγκεκριμένων κατά το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 επιχειρήσεων.

(3)

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (4), οι προσφερόμενες τιμές και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ευρώ.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Με τη δημοπρασία αριθ. 10/2007 ΕΚ, πωλείται αλκοόλη οινικής προέλευσης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη στην Κοινότητα.

Η αλκοόλη προέρχεται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και βρίσκεται στην κατοχή των οργανισμών παρέμβασης των κρατών μελών.

2.   Η συνολική ποσότητα που διατίθεται προς πώληση ανέρχεται σε 693 375,74 εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol, κατανεμόμενα ως εξής:

α)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 109/2007 ΕΚ·

β)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 110/2007 ΕΚ·

γ)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 111/2007 ΕΚ·

δ)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 112/2007 ΕΚ·

ε)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 113/2007 ΕΚ·

στ)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 114/2007 ΕΚ·

ζ)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 115/2007 ΕΚ·

η)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 116/2007 ΕΚ·

θ)

μία παρτίδα 39 995 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 117/2007 ΕΚ·

ι)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 118/2007 ΕΚ·

ια)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 119/2007 ΕΚ·

ιβ)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 120/2007 ΕΚ·

ιγ)

μία παρτίδα 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 121/2007 ΕΚ·

ιδ)

μία παρτίδα 53 380,74 εκατολίτρων αλκοόλης 100 % vol, με τον αριθμό 122/2007 ΕΚ.

3.   Ο τόπος όπου βρίσκονται οι δεξαμενές που συνθέτουν τις παρτίδες και τα στοιχεία αναφοράς τους, η ποσότητα αλκοόλης που περιέχει κάθε δεξαμενή, ο αλκοολικός τίτλος και τα χαρακτηριστικά της αλκοόλης παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

4.   Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνον οι επιχειρήσεις που είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

Άρθρο 2

Η πώληση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 94, 94β, 94γ, 94δ, 95 έως 98, 100 και 101 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

Άρθρο 3

1.   Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στους οργανισμούς παρέμβασης που κατέχουν την αλκοόλη και οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα II ή να αποσταλούν στη διεύθυνση των εν λόγω οργανισμών παρέμβασης, με συστημένη επιστολή.

2.   Οι προσφορές τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή προσφοράς–δημοπρασία για την πώληση αλκοόλης με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη στην Κοινότητα, αριθ. 10/2007 ΕΚ»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση του αντίστοιχου οργανισμού παρέμβασης.

3.   Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης το αργότερο στις 5 Ιουλίου 2007, ώρα 12:00 (ώρα Βρυξελλών).

Άρθρο 4

1.   Για να γίνει δεκτή, η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τα άρθρα 94 και 97 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

2.   Για να γίνει δεκτή, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται κατά την υποβολή της από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)

απόδειξη της σύστασης, υπέρ του οργανισμού παρέμβασης που κατέχει τη συγκεκριμένη αλκοόλη, εγγύησης συμμετοχής ύψους 4 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·

β)

το όνομα και τη διεύθυνση του προσφέροντος, τα στοιχεία της προκήρυξης της δημοπρασίας, την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol·

γ)

δέσμευση του αναδόχου να τηρήσει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν τη συγκεκριμένη δημοπρασία·

δ)

δήλωση του προσφέροντος με την οποία αυτός:

i)

παραιτείται από κάθε αξίωση όσον αφορά την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που ενδεχομένως θα κατακυρωθεί σε αυτόν,

ii)

δέχεται να υποβληθεί σε κάθε έλεγχο σχετικό με τον προορισμό και τη χρήση της αλκοόλης,

iii)

αποδέχεται το βάρος της απόδειξης όσον αφορά τη χρήση της αλκοόλης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη δημοπρασίας.

Άρθρο 5

Η κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 94α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, όσον αφορά τη δημοπρασία που προκηρύσσεται με τον παρόντα κανονισμό, διαβιβάζεται στην Επιτροπή στη διεύθυνση που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Οι διατυπώσεις που αφορούν τη δειγματοληψία καθορίζονται στο άρθρο 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

Ο οργανισμός παρέμβασης παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία για τα χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον οικείο οργανισμό παρέμβασης, να λάβει δείγματα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση, τα οποία έχουν συλλεχθεί από αντιπρόσωπο του οικείου οργανισμού παρέμβασης.

Άρθρο 7

1.   Οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών όπου είναι αποθεματοποιημένη η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, διενεργούν κατάλληλους ελέγχους για να διαπιστώσουν τον τύπο της αλκοόλης κατά την τελική χρήση. Προς τον σκοπό αυτό, δύνανται:

α)

να κάνουν χρήση, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων του άρθρου 102 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000·

β)

να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο, με την αναλυτική μέθοδο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, για την εξακρίβωση του τύπου της αλκοόλης κατά την τελική χρήση.

2.   Τα έξοδα των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 ελέγχων βαρύνουν τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει πωληθεί η αλκοόλη.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2016/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 38).

(3)  ΕΕ L 84 της 27.3.1987, σ. 1. Κανονισμός που καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(4)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτος μέλος και αριθμός παρτίδας

Τόπος

Αριθμός δεξαμενής

Ποσότητα σε εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol

Παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

(άρθρα)

Τύπος αλκοόλης

Ισπανία

Αριθμός παρτίδας 109/2007 ΕΚ

Tarancón

B-4

17 271

27

Ακατέργαστη

B-5

8 667

27

Ακατέργαστη

B-6

24 062

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ισπανία

Αριθμός παρτίδας 110/2007 ΕΚ

Tarancón

A-5

24 837

27

Ακατέργαστη

A-9

9 594

27

Ακατέργαστη

B-4

7 569

27

Ακατέργαστη

B-5

8 000

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ισπανία

Αριθμός παρτίδας 111/2007 ΕΚ

Tarancón

A-9

14 771

27

Ακατέργαστη

A-10

24 457

27

Ακατέργαστη

B-5

8 000

27

Ακατέργαστη

B-1

2 772

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ισπανία

Αριθμός παρτίδας 112/2007 ΕΚ

Tarancón

A-6

24 823

30

Ακατέργαστη

C-7

24 883

30

Ακατέργαστη

C-8

294

30

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Γαλλία

Αριθμός παρτίδας 113/2007 ΕΚ

Viniflhor — Longuefuye

Mme Bretaudeau

F-53200 Longuefuye

4

22 550

27

Ακατέργαστη

5

6 385

27

Ακατέργαστη

21

4 645

28

Ακατέργαστη

5BIS

16 420

28

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Γαλλία

Αριθμός παρτίδας 114/2007 ΕΚ

Viniflhor — Longuefuye

Mme Bretaudeau

F-53200 Longuefuye

6

22 915

27

Ακατέργαστη

22

4 600

27

Ακατέργαστη

9

22 485

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Γαλλία

Αριθμός παρτίδας 115/2007 ΕΚ

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

25 715

27

Ακατέργαστη

23

1 870

30

Ακατέργαστη

2B

13 345

30

Ακατέργαστη

2B

7 990

30

Ακατέργαστη

2B

1 080

28

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Γαλλία

Αριθμός παρτίδας 116/2007 ΕΚ

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

7

11 710

27

Ακατέργαστη

5B

2 360

28

Ακατέργαστη

7B

640

28

Ακατέργαστη

7B

2 200

30

Ακατέργαστη

23B

1 895

27

Ακατέργαστη

7B

7 790

30

Ακατέργαστη

5B

2 645

30

Ακατέργαστη

5B

1 525

30

Ακατέργαστη

23

3 985

30

Ακατέργαστη

5

15 250

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Γαλλία

Αριθμός παρτίδας 117/2007 ΕΚ

DEULEP — PSL

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B2

39 995

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

39 995

 

 

Ιταλία

Αριθμός παρτίδας 118/2007 ΕΚ

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

27a-21a-25a

6 500

27

Ακατέργαστη

Dister — Faenza (RA)

127a

4 700

27

Ακατέργαστη

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6a

2 200

27

Ακατέργαστη

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

27 800

30

Ακατέργαστη

Tampieri — Faenza (RA)

6a-7a-16a

1 500

27

Ακατέργαστη

Villapana — Faenza (RA)

4a-2a-10a

7 300

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ιταλία

Αριθμός παρτίδας 119/2007 ΕΚ

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

9 900

27/30

Ακατέργαστη

D'Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a-66a-80a-81a

10 900

27

Ακατέργαστη

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)

19a-5b-6b-7b

19 000

27/30

Ακατέργαστη

S.V.A. — Ortona (CH)

19a

1 900

30

Ακατέργαστη

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

1a-13a-14a-15a-16a-45a

8 300

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ιταλία

Αριθμός παρτίδας 120/2007 ΕΚ

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a-39a

24 800

27/30

Ακατέργαστη

Caviro — Faenza (RA)

15a-6a-8a-5a

22 800

27

Ακατέργαστη

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

7a

2 400

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ιταλία

Αριθμός παρτίδας 121/2007 ΕΚ

De Luca — Novoli (LE)

1a-8a-9a

3 400

27

Ακατέργαστη

Bertolino — Partinico (PA)

24a-27a

25 000

30

Ακατέργαστη

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

4a

3 400

27

Ακατέργαστη

S.V.M. — Sciacca (AG)

2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-37

4 200

27/30

Ακατέργαστη

GE.DIS. — Marsala (TP)

14b

12 000

30

Ακατέργαστη

Trapas — Petrosino (TP)

7a

2 000

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ελλάδα

Αριθμός παρτίδας 122/2007 ΕΚ

Οινοποιητικός συνεταιρισμός Μεσσηνίας

Πύργος Τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Ακατέργαστη

77

432,94

30

Ακατέργαστη

85

1 782,89

30

Ακατέργαστη

86

1 684,51

30

Ακατέργαστη

87

1 756,59

30

Ακατέργαστη

88

1 753,86

30

Ακατέργαστη

95

873,44

30

Ακατέργαστη

75

444,79

30

Ακατέργαστη

28

904,89

30

Ακατέργαστη

80

463,46

30

Ακατέργαστη

73

387,14

30

Ακατέργαστη

78

27,72

30

Ακατέργαστη

15

1 747,04

30

Ακατέργαστη

16

1 713,67

30

Ακατέργαστη

26

853,18

30

Ακατέργαστη

74

427,35

30

Ακατέργαστη

17

1 743,76

30

Ακατέργαστη

94

887,65

30

Ακατέργαστη

84

1 786,52

30

Ακατέργαστη

79

439,47

30

Ακατέργαστη

93

908,63

30

Ακατέργαστη

83

1 795,78

30

Ακατέργαστη

82

1 758,86

30

Ακατέργαστη

12

1 800,87

30

Ακατέργαστη

11

1 744,16

30

Ακατέργαστη

18

1 707,83

30

Ακατέργαστη

13

1 788,73

30

Ακατέργαστη

96

827,49

30

Ακατέργαστη

81

1 805,07

30

Ακατέργαστη

14

1 800,04

30

Ακατέργαστη

97

915,07

30

Ακατέργαστη

92

908,96

30

Ακατέργαστη

99

911,94

30

Ακατέργαστη

25

905,06

30

Ακατέργαστη

108

432,18

30

Ακατέργαστη

107

432,77

30

Ακατέργαστη

105

448,22

30

Ακατέργαστη

106

441,22

30

Ακατέργαστη

27

897,73

30

Ακατέργαστη

29

579,19

30

Ακατέργαστη

30

667,69

30

Ακατέργαστη

19

901,65

27

Ακατέργαστη

20

892,07

27

Ακατέργαστη

21

900,28

27

Ακατέργαστη

22

899,54

27

Ακατέργαστη

23

882,32

27

Ακατέργαστη

24

653,58

27

Ακατέργαστη

89

847,09

27

Ακατέργαστη

90

880,83

27

Ακατέργαστη

91

856,22

27

Ακατέργαστη

98

878,23

27

Ακατέργαστη

100

745,61

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

53 380,74

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οργανισμοί παρέμβασης που κατέχουν αλκοόλη, αναφερόμενοι στο άρθρο 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [τηλ. (33-5) 57 55 20 00· τέλεξ 57 20 25· φαξ (33-5) 57 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [τηλ. (34-91) 347 64 66· φαξ (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma [τηλ. (39) 06 49 49 97 14· φαξ (39) 06 49 49 97 61]

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αχαρνών 241, GR-104 46 Αθήνα [τηλ. (30) 210 212 47 99· φαξ (30) 210 212 47 91]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διεύθυνση αναφερόμενη στο άρθρο 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Βρυξέλλες

Φαξ: (32-2) 292 17 75

Ηλεκτρονική διεύθυνση: agri-market-tenders@ec.europa.eu


ΟΔΗΓΙΕΣ

22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/60


ΟΔΗΓΊΑ 2007/37/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), είναι μία από τις χωριστές οδηγίες δυνάμει της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ η οποία θεσπίστηκε με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ.

(2)

Η οδηγία 2006/40/ΕΚ απαιτεί τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με σύστημα κλιματισμού το οποίο είναι σχεδιασμένο να περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150 να λαμβάνουν έγκριση τύπου όσον αφορά τις εκπομπές από το σύστημα κλιματισμού.

(3)

Ύστερα από τη θέσπιση της εν λόγω διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ και την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 706/2007 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διοικητικών διατάξεων για την έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων και για την εναρμονισμένη δοκιμή για τη μέτρηση διαρροών από ορισμένα συστήματα κλιματισμού (3), είναι αναγκαίο να προστεθούν νέα στοιχεία στον κατάλογο πληροφοριών του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και τις απαιτήσεις του δελτίου πληροφοριών για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΚ οχήματος του παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ, οι νέες απαιτήσεις που θεσπίζονται με την εν λόγω οδηγία πρέπει να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία με τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2006/40/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 706/2007.

(5)

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και III της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 4 Ιανουαρίου 2008, το αργότερο, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 5 Ιανουαρίου 2008.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων διατάξεων εσωτερικού δικαίου που υιοθετούν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/96/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 81).

(2)  ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 12.

(3)  Βλέπε σελίδα 33 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα Ι προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

9.10.8.   Αέριο που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο στο σύστημα κλιματισμού: …

9.10.8.1.   Το σύστημα κλιματισμού έχει σχεδιαστεί να περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150: ΝΑΙ / ΟΧΙ (1)

9.10.8.2.   Εάν ΝΑΙ, συμπληρώστε τα ακόλουθα σημεία:

9.10.8.2.1.   Σχέδιο και σύντομη περιγραφή του συστήματος κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού αναφοράς ή τεμαχίου και του υλικού των διαρρεόμενων συνιστωσών:

9.10.8.2.2.   Διαρροή του συστήματος κλιματισμού:

9.10.8.2.3.   Σε περίπτωση δοκιμής συνιστώσας: κατάλογος των διαρρεόμενων συνιστωσών, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού αναφοράς ή τεμαχίου και του υλικού, με τις αντίστοιχες ετήσιες διαρροές τους και πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή (π.χ. αριθμός έκθεσης δοκιμής, αριθμός έγκρισης κ.λπ.): …

9.10.8.2.4.   Σε περίπτωση δοκιμής οχήματος: αριθμός αναφοράς ή τεμαχίου και υλικό των συνιστωσών του συστήματος και πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή (π.χ. αριθμός έκθεσης δοκιμής, αριθμός έγκρισης κ.λπ.): …

9.10.8.3.   Συνολική διαρροή σε g/έτος ολόκληρου του συστήματος: …»

2)

Στο παράρτημα ΙΙΙ προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

9.10.8.   Αέριο που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο στο σύστημα κλιματισμού: …

9.10.8.1.   Το σύστημα κλιματισμού έχει σχεδιαστεί να περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη άνω του 150: ΝΑΙ / ΟΧΙ (1)

Εάν ναι, συνολική διαρροή σε g/έτος ολόκληρου του συστήματος: …»


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/63


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Ιουνίου 2007

για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

(2007/431/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 42 σε συνδυασμό με την πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 300 παράγραφος 2 και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 300 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση ναυτικής εργασίας (2006) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (εφεξής «σύμβαση» και «ΔΟΕ») εγκρίθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2006 από τη ναυτιλιακή σύνοδο της Διεθνούς διάσκεψης Εργασίας της ΔΟΕ που συγκλήθηκε στη Γενεύη.

(2)

Η σύμβαση αυτή αποτελεί μια σημαντική συμβολή στη διεθνή ναυτιλία προωθώντας αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης και εργασίας για τους ναυτικούς καθώς και δικαιότερους όρους ανταγωνισμού για τους επιχειρηματίες και πλοιοκτήτες και, ως εκ τούτου, οι διατάξεις της είναι επιθυμητό να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό.

(3)

Η σύμβαση θέτει τα θεμέλια για έναν διεθνή κώδικα ναυτικής εργασίας καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα εργασίας.

(4)

Η Κοινότητα επιδιώκει να επιτύχει την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού στον τομέα της ναυτιλίας.

(5)

Το άρθρο 19 παράγραφος 8 του καταστατικού της ΔΟΕ αναφέρει ότι «η έγκριση οποιασδήποτε συμβάσεως ή συστάσεως από τη διάσκεψη, ή η επικύρωση οποιασδήποτε συμβάσεως από οποιοδήποτε μέλος, δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση ότι επηρεάζει οποιοδήποτε δίκαιο, απόφαση, έθιμο ή συμφωνία η οποία εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους στους οικείους εργαζόμενους από εκείνους που προβλέπονται από τη σύμβαση ή τη σύσταση».

(6)

Ορισμένες διατάξεις της σύμβασης εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

(7)

Η Κοινότητα δεν μπορεί να επικυρώσει τη σύμβαση δεδομένου ότι μόνο κράτη μπορούν να είναι συμβαλλόμενα μέρη της.

(8)

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη, τα οποία δεσμεύονται από τους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης βάσει του άρθρου 42 της συνθήκης, να επικυρώσουν τη σύμβαση προς το συμφέρον της Κοινότητας, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να επικυρώσουν, για τα τμήματά της που εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα, τη σύμβαση ναυτικής εργασίας (2006) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία εγκρίθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2006.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την κατάθεση των οικείων εγγράφων επικύρωσης της σύμβασης στον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας το συντομότερο δυνατό, και κατά προτίμηση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το Συμβούλιο θα επανεξετάσει την πρόοδο της διαδικασίας επικύρωσης πριν από τον Ιανουάριο του 2010.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Λουξεμβούργο, 7 Ιουνίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. GLOS


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Μαρτίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).


Επιτροπή

22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/65


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουνίου 2007

για την παράταση της περιόδου ισχύος της απόφασης 2002/499/ΕΚ όσον αφορά τα φυτά Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, των οποίων η ανάπτυξη έχει ανασταλεί με φυσικό ή τεχνητό τρόπο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2495]

(2007/432/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2002/499/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2002, που επιτρέπει παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα φυτά Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας των οποίων έχει ανασταλεί η ανάπτυξη με φυσικό ή τεχνητό τρόπο (2), εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να επιτρέπουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά τα φυτά Chamaecyparis Spach, Juniperus L. και Pinus L., καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, για περιορισμένες περιόδους και υπό ειδικές προϋποθέσεις.

(2)

Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι περιστάσεις που αιτιολόγησαν την εξουσιοδότηση και δεν υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν την αναθεώρηση των ειδικών όρων, η εξουσιοδότηση πρέπει να παραταθεί.

(3)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2002/499/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2002/499/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2, η ένδειξη «2008» αντικαθίσταται από την ένδειξη «2010».

2)

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 σε φυτά που εισάγονται στην Κοινότητα κατά τις ακόλουθες περιόδους:

Φυτά

Περίοδος

Chamaecyparis:

1.6.2004 έως 31.12.2010

Juniperus:

1.11.2004 έως 31.3.2005

1.11.2005 έως 31.3.2006

1.11.2006 έως 31.3.2007

1.11.2007 έως 31.3.2008

1.11.2008 έως 31.3.2009

1.11.2009 έως 31.3.2010

Pinus:

1.6.2004 έως 31.12.2010»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 25.3.2006, σ. 9).

(2)  ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 53. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2005/775/ΕΚ (ΕΕ L 292 της 8.11.2005, σ. 11).


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/66


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουνίου 2007

σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2496]

(2007/433/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής ή εξάπλωσης στο έδαφός του ενός επιβλαβούς οργανισμού ο οποίος δεν αναφέρεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας, μπορεί να λάβει προσωρινά όλα τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την προστασία του από τον κίνδυνο αυτό.

(2)

Λόγω της παρουσίας του μύκητα Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell υπό την αναμορφωμένη μορφή που είναι επίσης γνωστή και ως Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell σε δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό στο βόρειο τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, η Ισπανία ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή στις 16 Ιουνίου 2006 ότι, στις 26 Μαΐου 2006, έλαβε επίσημα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω εισόδου και εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού στο έδαφός της, μέσω ενός εθνικού προγράμματος εκρίζωσης και ελέγχου.

(3)

Ο Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell («ο εν λόγω οργανισμός») δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους των παραρτημάτων Ι ή ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Ωστόσο, μια έκθεση σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας από επιβλαβείς οργανισμούς, που βασίζεται στις περιορισμένες διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες, έδειξε ότι ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντική θνησιμότητα στα φυτά του γένους Pinus spp. και στα δένδρα του είδους Pseudotsuga menziesii. Τα φυτά αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα στην Ευρώπη και πολλά από τα είδη τους παρουσιάζουν υψηλή ευπάθεια. Επομένως, είναι αναγκαίο να ληφθούν προσωρινά μέτρα κατά της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του εν λόγω οργανισμού.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να εφαρμόζονται για την εισαγωγή ή την εξάπλωση του εν λόγω οργανισμού, την οριοθέτηση των μολυσμένων περιοχών εντός της Κοινότητας και τον έλεγχο του εν λόγω οργανισμού στις περιοχές αυτές, την εισαγωγή, παραγωγή και διακίνηση των εν λόγω φυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, εντός της Κοινότητας και την έρευνα στα κράτη μέλη της παρουσίας ή της συνεχούς απουσίας του εν λόγω οργανισμού.

(5)

Τα αποτελέσματα των μέτρων ενδείκνυται να αξιολογούνται τακτικά κατά το 2007 και το 2008, κυρίως με βάση τις πληροφορίες που θα δώσουν τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης επακόλουθων μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης.

(6)

Για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση, τα κράτη μέλη πρέπει, εφόσον απαιτείται, να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους.

(7)

Τα αποτελέσματα των μέτρων πρέπει να επανεξεταστούν έως την 1η Απριλίου 2008.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

1)

«εν λόγω οργανισμός» είναι ο Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell·

2)

«εν λόγω φυτά» είναι τα φυτά του γένους Pinus L. και του είδους Pseudotsuga menziesii, που προορίζονται για φύτευση, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και των κώνων που χρησιμοποιούνται για τον πολλαπλασιασμό·

3)

«τόπος παραγωγής» είναι:

κάθε εγκατάσταση ή σύνολο αγρών που αντιμετωπίζεται ως ενιαία μονάδα παραγωγής φυτών· σε αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται τόποι παραγωγής οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο ξεχωριστής διαχείρισης από φυτοϋγειονομική άποψη, ή

μια οριοθετημένη δασική συστάδα.

Άρθρο 2

Μέτρα κατά του εν λόγω οργανισμού

Απαγορεύεται η εισαγωγή και η εξάπλωση του εν λόγω οργανισμού εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 3

Εισαγωγή των εν λόγω φυτών

Τα εν λόγω φυτά μπορούν να εισαχθούν στην Κοινότητα μόνον εφόσον:

α)

είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Ι και

β)

κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα επιθεωρήθηκαν και, εφόσον κρίθηκε σκόπιμο, υποβλήθηκαν σε δοκιμασία για την παρουσία του εν λόγω οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13α παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από αυτόν.

Άρθρο 4

Διακίνηση των εν λόγω φυτών στο εσωτερικό της Κοινότητας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας απόφασης, τα εν λόγω φυτά, είτε προέρχονται από την Κοινότητα είτε έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας μόνον εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5

Έρευνες και κοινοποιήσεις

1.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες ετήσιες έρευνες για την παρουσία του εν λόγω οργανισμού ή για ενδείξεις μόλυνσης από τον οργανισμό αυτόν στο έδαφός τους.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, μαζί με τον κατάλογο των οριοθετημένων περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 6 και τα μέτρα που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ, κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.   Κάθε πιθανή ή επιβεβαιωμένη παρουσία του εν λόγω οργανισμού κοινοποιείται αμέσως στους αρμόδιους επίσημους φορείς.

Άρθρο 6

Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών

Όταν από τα αποτελέσματα των ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 ή από την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 επιβεβαιώνεται η παρουσία του εν λόγω οργανισμού σε μια περιοχή ή υπάρχουν άλλες ενδείξεις για την παρουσία του οργανισμού αυτού, τα κράτη μέλη καθορίζουν οριοθετημένες περιοχές και λαμβάνουν επίσημα μέτρα όπως προβλέπεται στα κεφάλαια I και II αντίστοιχα του παραρτήματος II.

Άρθρο 7

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη τροποποιούν, εφόσον είναι αναγκαίο, τα μέτρα που έλαβαν για την προστασία τους από την εισαγωγή και την εξάπλωση του εν λόγω οργανισμού, κατά τρόπον ώστε τα μέτρα αυτά να συμφωνούν με την παρούσα απόφαση και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 8

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί το αργότερο έως στις 31 Μαρτίου 2008.

Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 25.3.2006, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

I.   Ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Α παράγραφος 1, του παραρτήματος IV μέρος A κεφάλαιο I παράγραφοι 8.1, 8.2, 9, 10 και του παραρτήματος IV μέρος B σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 και 17 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα εν λόγω φυτά που προέρχονται από τρίτες χώρες συνοδεύονται από πιστοποιητικό όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Στο πιστοποιητικό αυτό δηλώνεται, στο σημείο «Συμπληρωματική δήλωση», ότι τα εν λόγω φυτά προέρχονται από έναν τόπο παραγωγής εγγεγραμμένο και εποπτευόμενο από τον εθνικό οργανισμό φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής και

α)

καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους τα φυτά βρίσκονταν σε χώρες στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται ο οργανισμός· ή

β)

καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους τα φυτά βρίσκονταν σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «τόπος καταγωγής»· ή

γ)

τα φυτά προέρχονται από ένα τόπο παραγωγής στον οποίο δεν έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού βάσει των επίσημων επιθεωρήσεων της τελευταίας διετίας πριν από την εξαγωγή και έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία ακριβώς πριν από την εξαγωγή.

II.   Όροι διακίνησης

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας απόφασης, του παραρτήματος IV μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ παράγραφοι 4 και 5, του παραρτήματος IV μέρος Β παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 και 17 και του παραρτήματος V μέρος A κεφάλαια I παράγραφος 2.1 και ΙΙ παράγραφος 1.1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, όλα τα εν λόγω φυτά, είτε προέρχονται από την Κοινότητα είτε έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένων μικρών ποσοτήτων φυτών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη ή τον αποδέκτη για μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον δεν συντρέχει κίνδυνος εξάπλωσης του εν λόγω οργανισμού, μπορούν να διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας μόνον εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ (1) και:

α)

καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους ή από τη στιγμή της εισαγωγής τους στην Κοινότητα, τα φυτά βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής ενός κράτους μέλους στο οποίο είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζεται ο οργανισμός· ή

β)

καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους ή από τη στιγμή της εισαγωγής τους στην Κοινότητα, τα φυτά βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από τον αρμόδιο επίσημο φορέα ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

γ)

τα φυτά προέρχονται από ένα τόπο παραγωγής στον οποίο δεν έχουν παρατηρηθεί ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού βάσει των επίσημων επιθεωρήσεων της τελευταίας διετίας πριν από την εξαγωγή και έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία ακριβώς πριν από την εξαγωγή.


(1)  ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/17/ΕΚ (ΕΕ L 57 της 3.3.2005, σ. 23).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

I.   Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών

1.

Οι οριοθετημένες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη:

α)

μια μολυσμένη ζώνη στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του εν λόγω οργανισμού και στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα εν λόγω φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα προκαλούμενα από τον εν λόγω οργανισμό και

β)

μια ζώνη απομόνωσης σε απόσταση τουλάχιστον 1 km από τη μολυσμένη ζώνη.

Στις περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης πολλών ζωνών απομόνωσης ή γειτνίασής τους, καθορίζεται ευρύτερη οριοθετημένη περιοχή η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές οριοθετημένες περιοχές και τις ενδιάμεσες περιοχές.

2.

Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στη βιολογία του εν λόγω οργανισμού και τους φορείς του, στο επίπεδο μόλυνσης, στην εποχή του έτους και στη συγκεκριμένη κατανομή των εν λόγω φυτών στο σχετικό κράτος μέλος.

3.

Σε περίπτωση που η παρουσία του εν λόγω οργανισμού επιβεβαιωθεί εκτός της μολυσμένης ζώνης, η οριοθέτηση της οριοθετημένης περιοχής τροποποιείται ανάλογα.

4.

Αν, με βάση τις ετήσιες έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, ο εν λόγω οργανισμός δεν ανιχνευθεί σε μία από τις οριοθετημένες περιοχές για περίοδο τουλάχιστον δύο συναπτών ετών, η περιοχή αυτή παύει να υφίσταται και δεν απαιτούνται πλέον τα μέτρα που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος παραρτήματος.

II.   Μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές

Τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 6 και πρέπει να λαμβάνονται στις οριοθετημένες περιοχές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

κατάλληλα μέτρα με στόχο την εκρίζωση του εν λόγω οργανισμού

εντατική παρακολούθηση για το ενδεχόμενο παρουσίας του εν λόγω οργανισμού, μέσω των ενδεδειγμένων επιθεωρήσεων.


22.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/70


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2007

για την τροποποίηση της απόφασης 2006/415/ΕΚ σχετικά με τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της εμφάνισης κρούσματος γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5 σε πουλερικά στην Τσεχική Δημοκρατία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 3120]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/434/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2006/415/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2006, για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5N1 σε πουλερικά στην Κοινότητα και για την κατάργηση της απόφασης 2006/135/ΕΚ (3) θεσπίζει ορισμένα μέτρα προστασίας με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών στα τμήματα της Κοινότητας που δεν έχουν πληγεί από τη νόσο μέσω της μετακίνησης των πτηνών καθώς και προϊόντων τους.

(2)

Η Τσεχική Δημοκρατία κοινοποίησε την εμφάνιση εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5 σε πουλερικά που βρίσκονται στο έδαφός της και έλαβε τα κατάλληλα μέτρα όπως προβλέπεται στην απόφαση 2006/415/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού περιοχών Α και Β όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης.

(3)

Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι τα όρια των περιοχών Α και Β που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή της Τσεχικής Δημοκρατίας βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από το ακριβές σημείο της εστίας. Συνεπώς, μπορούν να επικυρωθούν οι περιοχές A και B της Τσεχικής Δημοκρατίας και να καθοριστεί η διάρκεια του καθορισμού των εν λόγω περιοχών.

(4)

Η απόφαση 2006/415/ΕΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση πρέπει να εξετασθούν στην επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2006/415/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/41/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33)· διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(3)  ΕΕ L 164 της 16.6.2006, σ. 51. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/128/ΕΚ (ΕΕ L 53 της 22.2.2007 σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης 2006/415/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο Μέρος A:

«Κωδικός ISO Χώρας

Κράτος μέλος

Περιοχή A

Ισχύει έως (ημερομηνία) άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii)

Κωδικός

(εφόσον είναι διαθέσιμος)

Ονομασία

CZ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

30.6.2007

 

Ζώνη προστασίας

 

BOHUŇOVICE

CEREKVICE NAD LOUČNOU

HORKY

ČESKÉ HEŘMANICE

DŽBÁNOV

TISOVÁ

VRAČOVICE-ORLOV (partly)

HRUŠOVÁ (partly)

ZÁLŠÍ

VYSOKÉ MÝTO

 

 

Ζώνη επιτήρησης

 

LEŠTINA (partly)

NOVÉ HRADY

ŘEPNÍKY

BOHUŇOVICE

CEREKVICE NAD LOUČNOU

DOLNÍ ÚJEZD

HORKY

CHOTOVICE (partly)

MAKOV

MORAŠICE

NOVÁ SÍDLA

OSÍK

PŘÍLUKA

ŘÍDKÝ

SEDLIŠTĚ

SUCHÁ LHOTA

TRŽEK

ÚJEZDEC

VIDLATÁ SEČ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

BRANDÝS NAD ORLICÍ

BUČINA

ČESKÉ HEŘMANICE

DOBŘÍKOV

DŽBÁNOV

HRÁDEK

BĚSTOVICE

NASAVRKY

CHOCEŇ

JAVORNÍK

JEHNĚDÍ

KOLDÍN

LIBECINA

MOSTEK

NĚMČICE (partly)

ORLICKÉ PODHŮŘÍ

OUCMANICE

PODLESÍ (partly)

PUSTINA

ŘETOVÁ

ŘETŮVKA (partly)

SKOŘENICE

SLATINA

SLOUPNICE

SRUBY

SUDISLAV NAD ORLICÍ

SVATÝ JIŘÍ

TISOVÁ

ÚJEZD U CHOCNĚ

VLČKOV (partly)

VODĚRADY

VRACLAV

VRAČOVICE-ORLOV

HRUŠOVÁ

ZÁDOLÍ

KOSOŘÍN

ZÁLŠÍ

ZÁMRSK

ZÁŘECKÁ LHOTA

VYSOKÉ MÝTO

LITOMYŠL (partly)»

 

2)

Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στο Μέρος Β:

«Κωδικός ISO Χώρας

Κράτος μέλος

Περιοχή B

Ισχύει έως (ημερομηνία) άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο iii)

Κωδικός

(εφόσον είναι διαθέσιμος)

Ονομασία

CZ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

00053

PARDUBICKÝ KRAJ:

OKRES: Chrudim, Pardubice, Svitavy Ústí nad Orlicí.

30.6.2007

 

 

00052

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ:

OKRES: Rychnov nad Kněžnou»