ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
19 Ιουνίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τύπους αλιείας που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 677/2007 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 678/2007 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, για την προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα)

9

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 679/2007 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2007/08, του ποσού της ενίσχυσης για τα ροδάκινα που προορίζονται για μεταποίηση

12

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2007/35/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους ( 1 )

14

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/420/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για διορισμό ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

17

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/421/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 96/587/ΕΚ για τη δημοσίευση του καταλόγου αναγνωρισμένων οργανισμών οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2379]  ( 1 )

18

 

 

2007/422/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης 92/452/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων στην Αργεντινή, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2498]  ( 1 )

19

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Απόφαση 2007/423/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2007, για την εφαρμογή της κοινής θέσης 2004/293/ΚΕΠΠΑ για την ανανέωση των μέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)

23

 

 

 

*

Ανακοίνωση προς τους αναγνώστες(βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 676/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουνίου 2007

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τύπους αλιείας που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) ανέφεραν ότι τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα παρουσίαζαν επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας, τα οποία υπερέβαιναν το επίπεδο που είχε καθορισθεί από το ICES ως σύμφωνο με την προληπτική προσέγγιση, και ότι τα αποθέματα διατρέχουν κίνδυνο μη βιώσιμης αλίευσης.

(2)

Γνωμοδοτήσεις επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την εξέταση πολυετών στρατηγικών διαχείρισης αναφέρουν ότι η υψηλότερη απόδοση γλώσσας μπορεί να επιτευχθεί με ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας 0,2 για τις ηλικίες 2 έως 6 ετών.

(3)

H επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) έχει γνωμοδοτήσει ότι η προληπτική βιομάζα του αποθέματος ευρωπαϊκής χωματίδας στη Βόρεια Θάλασσα θα πρέπει να ανέρχεται σε 230 000 τόνους, ότι το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που είναι αναγκαίο για την επίτευξη της υψηλότερης απόδοσης από το απόθεμα ευρωπαϊκής χωματίδας στη Βόρεια Θάλασσα ανέρχεται σε 0,3 και ότι η προληπτική βιομάζα του αποθέματος γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα θα πρέπει να ανέρχεται σε 35 000 τόνους.

(4)

Είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη διαχείριση της αλιείας των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα. Τα μέτρα αυτά, εφόσον αφορούν τα αποθέματα χωματίδας στη Βόρεια Θάλασσα, πρόκειται να καταρτισθούν κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Νορβηγία.

(5)

Ο στόχος του σχεδίου είναι να εξασφαλισθεί, σε μια πρώτη φάση, ότι τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας της Βόρειας Θάλασσας επαναφέρονται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, και, σε δεύτερη φάση και ύστερα από τη δέουσα εξέταση των σχετικών μεθόδων εφαρμογής από το Συμβούλιο, ότι η εκμετάλλευσή τους βάσει της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) γίνεται υπό βιώσιμους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2) ορίζει μεταξύ άλλων ότι, για να επιτύχει το στόχο αυτό, η Κοινότητα πρέπει να εφαρμόζει την προληπτική προσέγγιση κατά τη λήψη μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση του αποθέματος, να μεριμνά για τη βιώσιμη εκμετάλλευσή του και να μειώνει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

(7)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιδιώκει την προοδευτική εφαρμογή μιας προσέγγισης, όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας, που να στηρίζεται στο οικοσύστημα, και θα πρέπει να συμβάλλει στη διεξαγωγή αποδοτικών αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσα σε έναν οικονομικά βιώσιμο και ανταγωνιστικό κλάδο αλιείας, παρέχοντας δίκαιο βιοτικό επίπεδο σε όσους εξαρτώνται από την αλιεία της ευρωπαϊκής χωματίδας και της γλώσσας της Βόρειας Θάλασσας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών. Η Κοινότητα βασίζει την πολιτική της εν μέρει στην πολιτική που συνιστά το αρμόδιο Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΠΓΣ). Μεγάλο μέρος των αλιευμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας στη Βόρεια Θάλασσα αλιεύεται μαζί με αλιεύματα γλώσσας. Η διαχείριση της ευρωπαϊκής χωματίδας δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ανεξάρτητα από τη διαχείριση της γλώσσας.

(8)

Συνεπώς, κατά την εκπόνηση του πολυετούς σχεδίου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας της ευρωπαϊκής χωματίδας οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις μεγάλες ποσότητες απορρίψεων από την αλιεία γλώσσας με δοκότρατες με δίχτυα μεγέθους 80 mm στο νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας.

(9)

Ο έλεγχος αυτός των ποσοστών της θνησιμότητας λόγω αλιείας μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση κατάλληλης μεθόδου για τον καθορισμό του επιπέδου των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) των σχετικών αποθεμάτων, καθώς και ενός συστήματος που να προβλέπει περιορισμούς για τις επιτρεπόμενες ημέρες στη θάλασσα, βάσει του οποίου η αλιευτική προσπάθεια για τα αποθέματα αυτά θα περιορίζεται σε επίπεδα στα οποία δεν είναι πιθανόν να υπάρξει υπέρβαση των TAC και των προγραμματισμένων ποσοστών θνησιμότητας λόγω αλιείας, αλλά θα πρέπει να είναι επαρκής για την αλίευση του επιτρεπόμενου TAC βάσει των ποσοστών της θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο σχέδιο.

(10)

Το σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες αλιείας πλατύψαρων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας των συγκεκριμένων αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας. Ωστόσο, όσα κράτη μέλη έχουν λιγότερο από 5 % του μεριδίου TAC της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα πρέπει να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του σχεδίου σχετικά με τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας.

(11)

Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέσο διαχείρισης των πλατύψαρων στη Βόρεια Θάλασσα και να συμβάλει στην ανασύσταση άλλων αποθεμάτων, όπως του γάδου.

(12)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, είναι ανάγκη να περιληφθούν μέτρα ελέγχου πέραν εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (3).

(13)

Το 2006, μέσω ανακοίνωσης για την επίτευξη του στόχου της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης μέχρι το 2015, η Επιτροπή δρομολόγησε συζήτηση για μια κοινοτική στρατηγική για τη βαθμιαία μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας όλων των σημαντικών τύπων αλιείας. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωση αυτή στα ΠΓΣ για να γνωμοδοτήσουν.

(14)

Η Επιτροπή ζήτησε από την ΕΤΟΕΑ να υποβάλει έκθεση όσον αφορά ορισμένες βασικές πτυχές της εκτίμησης αντίκτυπου σε σχέση με τη διαχείριση της ευρωπαϊκής χωματίδας και της γλώσσας, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε ακριβή, αντικειμενικά και πλήρη βιολογικά και οικονομικά στοιχεία. Αυτή η εκτίμηση αντίκτυπου θα επισυναφθεί ως παράρτημα στην πρόταση της Επιτροπής για τη δεύτερη φάση του πολυετούς σχεδίου.

(15)

Κατά την πρώτη φάση του, το πολυετές σχέδιο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί σχέδιο ανάκτησης ενώ, κατά τη δεύτερη φάση του, θα πρέπει να θεωρηθεί σχέδιο διαχείρισης, κατά την έννοια των άρθρων 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πολυετές σχέδιο για την αλιεία των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας της Βόρειας Θάλασσας.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «Βόρεια Θάλασσα» νοείται η θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών ως υποπεριοχή IV.

Άρθρο 2

Ασφαλή βιολογικά όρια

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας θεωρείται ότι βρίσκονται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων κατά τα έτη κατά τα οποία, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (ΕΤΟΕΑ), πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)

η αναπαραγωγική βιομάζα του αποθέματος ευρωπαϊκής χωματίδας υπερβαίνει τους 230 000 τόνους·

β)

το μέσο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας των ηλικιών 2 έως 6 ετών του αποθέματος ευρωπαϊκής χωματίδας είναι κατώτερο των 0,6 ετησίως·

γ)

η αναπαραγωγική βιομάζα του αποθέματος γλώσσας υπερβαίνει τους 35 000 τόνους·

δ)

το μέσο ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας των ηλικιών 2 έως 6 ετών του αποθέματος γλώσσας είναι κατώτερο των 0,4 ετησίως.

2.   Εάν η ΕΤΟΕΑ γνωμοδοτήσει ότι, για τον καθορισμό ασφαλών βιολογικών ορίων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα επίπεδα βιομάζας και θνησιμότητας λόγω αλιείας, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της παραγράφου 1.

Άρθρο 3

Στόχοι της πρώτης φάσης του πολυετούς σχεδίου

1.   Κατά την πρώτη φάση του, το πολυετές σχέδιο εξασφαλίζει την επαναφορά των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.

2.   Ο στόχος που ορίζεται στην παράγραφο 1 επιτυγχάνεται με μείωση του ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας της ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας κατά 10 % ετησίως, με μέγιστη διακύμανση TAC της τάξης του 15 % ετησίως μέχρι να επιτευχθούν ασφαλή βιολογικά όρια για αμφότερα τα αποθέματα.

Άρθρο 4

Στόχοι της δεύτερης φάσης του πολυετούς σχεδίου

1.   Κατά τη δεύτερη φάση του, το πολυετές σχέδιο εξασφαλίζει την εκμετάλλευση των αποθεμάτων ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας βάσει της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης.

2.   Ο στόχος που ορίζεται στην παράγραφο 1 επιτυγχάνεται με ταυτόχρονη διατήρηση της θνησιμότητας λόγω αλιείας της ευρωπαϊκής χωματίδας σε ποσοστό τουλάχιστον 0,3 των ηλικιών 2 έως 6 ετών.

3.   Ο στόχος που ορίζεται στην παράγραφο 1 επιτυγχάνεται με ταυτόχρονη διατήρηση της θνησιμότητας λόγω αλιείας της γλώσσας σε ποσοστό τουλάχιστον 0,2 των ηλικιών 2 έως 6 ετών.

Άρθρο 5

Μεταβατικές ρυθμίσεις

1.   Όταν, επί δύο συναπτά έτη, διαπιστώνεται ότι τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας έχουν επανέλθει εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, το Συμβούλιο αποφασίζει, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, την τροποποίηση του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 και την τροποποίηση των άρθρων 7, 8 και 9, οι οποίες, υπό το πρίσμα των πλέον πρόσφατων γνωμοδοτήσεων της ΕΤΟΕΑ, επιτρέπουν την εκμετάλλευση των αποθεμάτων με ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που να συνάδει προς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

2.   Η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση συνοδεύεται από πλήρη αξιολόγηση επιπτώσεων και λαμβάνει υπόψη της γνώμη του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Βόρειας Θάλασσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6

Καθορισμός συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC)

Κάθε έτος, το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία και βάσει προτάσεως της Επιτροπής, τα TAC για τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 7

Διαδικασία καθορισμού του TAC για την ευρωπαϊκή χωματίδα

1.   Το Συμβούλιο θεσπίζει TAC για την ευρωπαϊκή χωματίδα στο επίπεδο αλιευμάτων το οποίο, σύμφωνα με την επιστημονική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ, είναι υψηλότερο από:

α)

το TAC, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει σε μείωση κατά 10 % του ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά το έτος εφαρμογής του σε σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που εκτιμήθηκε για το προηγούμενο έτος·

β)

το TAC, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει σε επίπεδο ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας 0,3 για τις ηλικίες 2 έως 6 ετών κατά το έτος εφαρμογής του.

2.   Εάν η εφαρμογή της παραγράφου 1 οδηγεί σε TAC, το οποίο υπερβαίνει το TAC του προηγούμενου έτους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 15 %, το Συμβούλιο θεσπίζει TAC το οποίο είναι κατά 15 % υψηλότερο από το TAC του εν λόγω έτους.

3.   Εάν η εφαρμογή της παραγράφου 1 οδηγεί σε TAC, το οποίο είναι χαμηλότερο από το TAC του προηγούμενου έτους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 15 %, το Συμβούλιο θεσπίζει TAC το οποίο είναι κατά 15 % χαμηλότερο από το TAC του εν λόγω έτους.

Άρθρο 8

Διαδικασία καθορισμού του TAC για τη γλώσσα

1.   Το Συμβούλιο θεσπίζει TAC για τη γλώσσα στο επίπεδο αλιευμάτων το οποίο, σύμφωνα με την επιστημονική αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ, είναι υψηλότερο από:

α)

το ΤΑC, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει σε επίπεδο ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας 0,2 για τις ηλικίες 2 έως 6 ετών κατά το έτος εφαρμογής του·

β)

το TAC, η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει σε μείωση κατά 10 % του ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας κατά το έτος εφαρμογής του σε σύγκριση με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που εκτιμήθηκε για το προηγούμενο έτος.

2.   Εάν η εφαρμογή της παραγράφου 1 οδηγεί σε TAC το οποίο υπερβαίνει το TAC του προηγούμενου έτους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 15 %, το Συμβούλιο θεσπίζει TAC το οποίο είναι κατά 15 % υψηλότερο από το TAC του εν λόγω έτους.

3.   Εάν η εφαρμογή της παραγράφου 1 οδηγεί σε TAC, τα οποίο είναι χαμηλότερο από το TAC του προηγούμενου έτους κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 15 %, το Συμβούλιο θεσπίζει TAC, το οποίο είναι κατά 15 % χαμηλότερο από το TAC του εν λόγω έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Περιορισμός της αλιευτικής προσπάθειας

1.   Τα TAC που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ συμπληρώνονται από σύστημα περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας που θεσπίζεται στην κοινοτική νομοθεσία.

2.   Κάθε έτος, το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία και βάσει προτάσεως της Επιτροπής, την προσαρμογή του μέγιστου επιπέδου αλιευτικής προσπάθειας που διαθέτουν οι στόλοι όταν είτε η ευρωπαϊκή χωματίδα είτε η γλώσσα είτε και τα δύο είδη αποτελούν σημαντικό μέρος των εκφορτώσεων ή όταν πραγματοποιούνται ουσιαστικές απορρίψεις και με την επιφύλαξη του συστήματος περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Η Επιτροπή ζητά από την ΕΤΟΕΑ να προβλέψει το μέγιστο επίπεδο της αλιευτικής προσπάθειας που απαιτείται για την αλίευση της ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας ώστε να ισούται με το μερίδιο TAC της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τη λοιπή συναφή κοινοτική νομοθεσία που διέπει τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατό να αλιευθούν οι εν λόγω ποσοστώσεις.

4.   Η ετήσια προσαρμογή του μέγιστου επιπέδου αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 γίνεται σύμφωνα με τη γνώμη που παρέχει η ΕΤΟΕΑ σύμφωνα με την παράγραφο 3.

5.   Κάθε έτος, η Επιτροπή ζητά από την ΕΤΟΕΑ να υποβάλει έκθεση για το ετήσιο επίπεδο αλιευτικής προσπάθειας των σκαφών που αλιεύουν ευρωπαϊκή χωματίδα και γλώσσα, και να υποβάλει έκθεση για τα είδη αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους τύπους αλιείας.

6.   Παρά την παράγραφος 4, η αλιευτική προσπάθεια δεν αυξάνεται πέραν του επιπέδου που έχει ορισθεί για το 2006.

7.   Τα κράτη μέλη οι ποσοστώσεις των οποίων είναι μικρότερες του 5 % του μεριδίου TAC της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ευρωπαϊκή χωματίδα και γλώσσα, εξαιρούνται από το καθεστώς διαχειριστικής προσπάθειας.

8.   Υπόκειται στο καθεστώς διαχειριστικής προσπάθειας το κράτος μέλος το οποίο αφορούν οι διατάξεις της παραγράφου 7 και το οποίο συμμετέχει σε ανταλλαγή ποσόστωσης ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας με βάση το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, που αντιστοιχεί στο σύνολο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος, και η ποσότητα γλώσσας ή ευρωπαϊκής χωματίδας που έχει μεταφερθεί υπερβαίνει το 5 % του μεριδίου TAC της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

9.   Η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών για τα οποία η ευρωπαϊκή χωματίδα και γλώσσα αποτελούν σημαντικό μέρος του αλιεύματος και τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους το οποίο αφορά η παράγραφος 7, δεν αυξάνεται πέραν του επιτρεπόμενου επιπέδου για το 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Άρθρο 10

Μηνύματα σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια

1.   Τα άρθρα 19β, 19γ, 19δ, 19ε και 19ια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, εφαρμόζονται για τα σκάφη που αλιεύουν στην περιοχή. Τα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με συστήματα παρακολούθησης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2244/2003, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών (4) απαλλάσσονται από την απαίτηση υποβολής αναφορών.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα εναλλακτικού ελέγχου για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα οποία είναι εξίσου αποτελεσματικά και διαφανή με τις συναφείς υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται στην Επιτροπή προτού αρχίσουν να εφαρμόζονται.

Άρθρο 11

Περιθώριο ανοχής

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 1983, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (5), το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής, κατά την εκτίμηση ποσοτήτων αλιευμάτων σε χιλιόγραμμα ζώντος βάρους ανά ευρωπαϊκή χωματίδα και γλώσσα που διατηρούνται επί των σκαφών τα οποία βρίσκονται στη Βόρεια Θάλασσα, ανέρχεται στο 8 % του αριθμού που αναγράφεται στο ημερολόγιο. Εάν δεν καθορίζεται συντελεστής μετατροπής στην κοινοτική νομοθεσία, εφαρμόζεται ο συντελεστής μετατροπής που θεσπίζεται από το κράτος μέλος τη σημαία του οποίου φέρει το σκάφος.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για είδη υδρόβιων οργανισμών εάν η διατηρούμενη επί του σκάφους ποσότητά τους είναι μικρότερη από 50 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 12

Ζύγιση εκφορτώσεων

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους μεριμνούν ώστε οποιαδήποτε ποσότητα γλώσσας η οποία υπερβαίνει τα 300 κιλά ή ευρωπαϊκής χωματίδας η οποία υπερβαίνει τα 500 κιλά, και αλιεύεται στη Βόρεια Θάλασσα, να ζυγίζεται πριν από την πώληση με τη χρήση ζυγών οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως ακριβείς.

Άρθρο 13

Προαναγγελία

Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους το οποίο βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα, ο οποίος επιθυμεί να εκφορτώσει οποιαδήποτε ποσότητα ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας σε λιμάνι ή τόπο εκφόρτωσης τρίτης χώρας, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της σημαίας, 24 τουλάχιστον ώρες πριν από την εκφόρτωση σε τρίτη χώρα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το όνομα του λιμανιού ή του τόπου εκφόρτωσης·

β)

την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στο εν λόγω λιμάνι ή τόπο εκφόρτωσης·

γ)

τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα ζώντος βάρους, όλων των ειδών από τα οποία διατηρείται επί του σκάφους ποσότητα μεγαλύτερη από 50 χιλιόγραμμα.

Η κοινοποίηση μπορεί επίσης να γίνεται από εκπρόσωπο του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους.

Άρθρο 14

Χωριστή στοιβασία ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί κοινοτικού αλιευτικού σκάφους, εντός οιουδήποτε μεμονωμένου περιέκτη, οιασδήποτε ποσότητας ευρωπαϊκής χωματίδας ή οιασδήποτε ποσότητας γλώσσας αναμεμειγμένης με άλλα είδη θαλάσσιων οργανισμών.

2.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών παρέχουν στους επιθεωρητές των κρατών μελών την απαραίτητη βοήθεια προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν τις ποσότητες που δηλώνονται στο ημερολόγιο συγκρίνοντάς τις προς τις ποσότητες ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας που διατηρούνται επί του σκάφους.

Άρθρο 15

Μεταφορά γλώσσας και ευρωπαϊκής χωματίδας

1.   Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να ζητήσουν τη ζύγιση οιασδήποτε ποσότητας ευρωπαϊκής χωματίδας, η οποία υπερβαίνει τα 500 χιλιόγραμμα, ή οιασδήποτε ποσότητας γλώσσας, η οποία υπερβαίνει τα 300 χιλιόγραμμα, και αλιεύεται στη γεωγραφική ζώνη που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και εκφορτώνεται πρώτα στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, πριν από τη μεταφορά σε τόπο διαφορετικό από το λιμένα της πρώτης εκφόρτωσης με τη χρήση ζυγών οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως ακριβείς.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ποσότητες ευρωπαϊκής χωματίδας που υπερβαίνουν τα 500 χιλιόγραμμα και ποσότητες γλώσσας που υπερβαίνουν τα 300 χιλιόγραμμα, και μεταφέρονται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκφόρτωσης, συνοδεύονται από τη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Η εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 16

Απαγόρευση μεταφόρτωσης ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας

Κοινοτικό αλιευτικό σκάφος που βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα δεν μεταφορτώνει οιαδήποτε ποσότητα ευρωπαϊκής χωματίδας ή γλώσσας σε άλλο σκάφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 17

Αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης

1.   Κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ετησίως, η Επιτροπή, με βάση τις γνωμοδοτήσεις της ΕΤΟΕΑ, αξιολογεί τις επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα διαχείρισης στα σχετικά αποθέματα και στους τύπους αλιείας των αποθεμάτων αυτών.

2.   Κατά το τρίτο έτος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά τριετία καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ζητά επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από την ΕΤΟΕΑ σχετικά με το ρυθμό προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του πολυετούς σχεδίου. Η Επιτροπή προτείνει, εφόσον ενδείκνυται, κατάλληλα μέτρα, και το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για εναλλακτικά μέτρα προς επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 18

Ειδικές περιστάσεις

Εάν η ΕΤΟΕΑ γνωμοδοτήσει ότι το μέγεθος του αναπαραγωγικού αποθέματος της ευρωπαϊκής χωματίδας ή της γλώσσας, ή και των δύο ειδών, παρουσιάζει μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα, το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία, και βάσει προτάσεως της Επιτροπής, για TAC ευρωπαϊκής χωματίδας το οποίο είναι χαμηλότερο από εκείνο που προβλέπεται στο άρθρο 7, για TAC για τη γλώσσα το οποίο είναι χαμηλότερο από εκείνο που προβλέπεται στο άρθρο 8, καθώς και για επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας τα οποία είναι χαμηλότερα από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 9.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Ενίσχυση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας

1.   Κατά την πρώτη φάση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, το πολυετές σχέδιο θεωρείται σχέδιο ανάκτησης κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, και για τους σκοπούς του άρθρου 21 στοιχείο α) εδάφιο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (6).

2.   Κατά τη δεύτερη φάση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, το πολυετές σχέδιο θεωρείται σχέδιο διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, και για τους σκοπούς του άρθρου 21 στοιχείο α) εδάφιο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 11 Ιουνίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. SEEHOFER


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(3)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).

(4)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 17.

(5)  ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/2005 (ΕΕ L 290 της 4.11.2005, σ. 10).

(6)  ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1.


19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 677/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουνίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 678/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουνίου 2007

για την προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή του συστήματος A3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής (2) θέσπισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, προκειμένου να επιτραπούν στο μέτρο του δυνατού εξαγωγές σημαντικές από οικονομική άποψη, τα προϊόντα που εξάγονται από την Κοινότητα δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής κατά την εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνήφθησαν, σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να μη διαταράσσονται τα ρεύματα των συναλλαγών που είχαν διαμορφωθεί προηγουμένως από το καθεστώς των επιστροφών. Για το λόγο αυτό, καθώς και λόγω του εποχικού χαρακτήρα των εξαγωγών οπωροκηπευτικών, πρέπει να καθοριστούν οι ποσότητες που προβλέπονται ανά προϊόν, βάσει της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για επιστροφές κατά την εξαγωγή που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3). Οι ποσότητες αυτές πρέπει να κατανέμονται λαμβάνοντας υπόψη τον κατά το μάλλον ή ήττον αλλοιώσιμο χαρακτήρα των σχετικών προϊόντων.

(4)

Δυνάμει του άρθρου 35 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές δύνανται να καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ή τις προοπτικές εξέλιξης, αφενός, των τιμών των οπωροκηπευτικών στην αγορά της Κοινότητας και των διαθέσιμων ποσοτήτων και, αφετέρου, των τιμών που εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα έξοδα εμπορίας και μεταφοράς, καθώς και η οικονομική πλευρά των προβλεπόμενων εξαγωγών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι τιμές στην αγορά της Κοινότητας καθορίζονται με βάση τις τιμές που προβλέπονται περισσότερο ευνοϊκές για την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση στο διεθνές εμπόριο ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν απαραίτητη τη διαφοροποίηση της επιστροφής, για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ανάλογα με τον προορισμό του εν λόγω προϊόντος.

(7)

Οι τομάτες, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα επιτραπέζια σταφύλια, τα μήλα και τα ροδάκινα των κατηγοριών Extra, I και II των κοινών προδιαγραφών εμπορίας μπορούν προς το παρόν να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγών σημαντικών από οικονομική άποψη.

(8)

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση των εξαγωγών της Κοινότητας, πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός και να καθοριστεί το ενδεικτικό ποσό των επιστροφών και των ποσοτήτων που προβλέπονται για τη σχετική περίοδο.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Προκηρύσσεται διαγωνισμός για τη χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Α3. Τα σχετικά προϊόντα, η περίοδος υποβολής των προσφορών, τα ενδεικτικά ποσοστά επιστροφής και οι προβλεπόμενες ποσότητες καθορίζονται στο παράρτημα.

2.   Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), δεν καταλογίζονται στις επιλέξιμες ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών τύπου A3 είναι τέσσερις μήνες.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 548/2007 (ΕΕ L 130 της 22.5.2007, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 532/2007 (ΕΕ L 125 της 15.5.2007, σ. 7).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για την προκήρυξη διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή του συστήματος Α3 στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, μήλα και ροδάκινα)

Περίοδος υποβολής προσφορών: από 2 έως 3 Ιουλίου 2007.

Κωδικός των προϊόντων (1)

Προορισμός (2)

Ενδεικτικό ποσό των επιστροφών

(σε ευρώ/τόνο καθαρού βάρους)

Προβλεπόμενες ποσότητες

(σε τόνους)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

(2)  Οι κωδικοί των προορισμών σειράς «A» καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87. Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

F03

:

Όλοι οι προορισμοί, εκτός της Ελβετίας.

F04

:

Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Σρι Λάνκα, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ιαπωνία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, Μεξικό, Κόστα Ρίκα.

F09

:

Οι ακόλουθοι προορισμοί: Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία, Νήσοι Φερόε, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζαχστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Κουβέιτ, Υεμένη, Συρία, Ιράν, Ιορδανία, Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναμάς, Ισημερινός και Κολομβία· χώρες και εδάφη της Αφρικής, εκτός από τη Νότια Αφρική· προορισμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11).


19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 679/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουνίου 2007

σχετικά με τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2007/08, του ποσού της ενίσχυσης για τα ροδάκινα που προορίζονται για μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 41,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2003, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (2), προβλέπει τη δημοσίευση από την Επιτροπή, πριν από τις 31 Μαΐου, του ποσού της ενίσχυσης για τα ροδάκινα που προορίζονται για μεταποίηση.

(2)

Για τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεση που είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κατωφλίων μεταποίησης για τα ροδάκινα, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, ελέγχεται με βάση τις ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκε ενίσχυση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων περιόδων εμπορίας για τις οποίες διατίθενται οριστικά στοιχεία όσον αφορά όλα τα εν λόγω κράτη μέλη.

(3)

Ο μέσος όρος των ποσοτήτων των μεταποιημένων ροδακίνων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων περιόδων εμπορίας είναι κατώτερος από το κοινοτικό κατώφλι. Η ενίσχυση για την περίοδο εμπορίας 2007/08, σε κάθε σχετικό κράτος μέλος, ανέρχεται στο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

(4)

Ο μηχανισμός ελέγχου της τήρησης των εθνικών κατωφλίων μεταποίησης, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, δεν εφαρμόζεται αμέσως όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα εφαρμογής. Για την περίοδο εμπορίας 2007/08, για την οποία δεν διατίθενται στοιχεία που να επιτρέπουν τον έλεγχο της τήρησης των κοινοτικών και των εθνικών κατωφλίων μεταποίησης ροδακίνων πρέπει να προβλεφθεί, για προληπτικούς λόγους, μείωση εκ των προτέρων της ενίσχυσης, η οποία θα επιστραφεί στην περίπτωση που δεν σημειωθεί υπέρβαση στο τέλος της εν λόγω περιόδου εμπορίας.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για την περίοδο εμπορίας 2007/08, η ενίσχυση για τα ροδάκινα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, καθορίζεται σε 47,70 ευρώ ανά τόνο για τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

2.   Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η ενίσχυση για τα ροδάκινα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, καθορίζεται σε 35,78 ανά τόνο.

Άρθρο 2

1.   Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί υπέρβαση του κοινοτικού κατωφλίου κατά τον έλεγχο της τήρησης του κατωφλίου όσον αφορά την περίοδο εμπορίας 2007/08, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία καταβάλλεται, μετά τη λήξη της περιόδου εμπορίας 2007/08, συμπληρωματικό ποσό ενίσχυσης íσο με το 25 % της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

2.   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του κοινοτικού κατωφλίου, εάν στη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία δεν σημειωθεί υπέρβαση του κατωφλίου ή σημειωθεί υπέρβαση του κατωφλίου κατά ποσοστό μικρότερο του 25 %, στα εν λόγω κράτη μέλη καταβάλλεται συμπληρωματικό ποσό ενίσχυσης μετά τη λήξη της περιόδου εμπορίας 2007/08.

Το συμπληρωματικό ποσό που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται με βάση την πραγματική υπέρβαση του αντίστοιχου εθνικού κατωφλίου, μέχρι ανώτατου ποσοστού 25 % της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

3.   Για τον έλεγχο της τήρησης των εθνικών κατωφλίων μεταποίησης στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο υπολογισμός πραγματοποιείται, για την περίοδο εμπορίας 2007/08, με βάση τις ποσότητες για τις οποίες λαμβάνεται πράγματι ενίσχυση κατά την περίοδο εμπορίας 2007/08.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 14. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1663/2005 (ΕΕ L 267 της 12.10.2005, σ. 22).


ΟΔΗΓΙΕΣ

19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/14


ΟΔΗΓΊΑ 2007/35/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουνίου 2007

για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση τύπου των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση,

την οδηγία 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 76/756/ΕΟΚ είναι μία από τις χωριστές οδηγίες στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου EK που θεσπίζεται με την οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Οι διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφορούν τα συστήματα, τα συστατικά και τις χωριστές τεχνικές μονάδες οχημάτων ισχύουν και για την οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

(2)

Προκειμένου να αυξηθεί η οδική ασφάλεια με τη βελτίωση της ορατότητας των μεγάλων φορτηγών οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, πρέπει να εισαχθεί στην οδηγία 76/756/ΕΟΚ η υποχρέωση για την τοποθέτηση φωτοανακλαστικής σήμανσης στα εν λόγω οχήματα.

(3)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περαιτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού αριθ. 48 της ΟΕΕ/ΗΕ (3) επί των οποίων η Κοινότητα έχει ήδη ψηφίσει, ενδείκνυται η προσαρμογή της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ στην τεχνική πρόοδο μέσω της ευθυγράμμισής της με τις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθεί το παράρτημα II της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ.

(4)

Η οδηγία 76/756/ΕΟΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Από τις 10 Ιουλίου 2011, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 76/756/EOK, όπως τροποποιήθηκε με την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη, για λόγους που συνδέονται με την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/EOK, ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο πριν από τις 9 Ιουλίου 2008, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 10 Ιουλίου 2008.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν περί του τρόπου με τον οποίο θα διατυπώσουν την εν λόγω παραπομπή.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/96/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 81).

(2)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 97/28/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 171 της 30.6.1997, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 137 της 30.5.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1.

Οι τεχνικές απαιτήσεις είναι οι καθοριζόμενες στις παραγράφους 2, 5 και 6, και στα παραρτήματα 3 έως 9 του κανονισμού αριθ. 48 της ΟΕΕ/ΗΕ (1).

2.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στο σημείο 1, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

ως “όχημα χωρίς φορτίο” νοείται όχημα του οποίου η μάζα περιγράφεται στο σημείο 2.6 του προσαρτήματος 1 στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, χωρίς όμως οδηγό·

β)

ως “έντυπο κοινοποίησης” νοείται το “πιστοποιητικό έγκρισης τύπου” που περιγράφεται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας·

γ)

ως “συμβαλλόμενα μέρη στους σχετικούς κανονισμούς” νοούνται τα “κράτη μέλη”·

δ)

η παραπομπή στον κανονισμό αριθ. 3 νοείται παραπομπή στην οδηγία 76/757/ΕΟΚ·

ε)

η υποσημείωση 2 στο σημείο 2.7.25 δεν ισχύει·

στ)

η υποσημείωση 8 στο σημείο 6.19 δεν ισχύει·

ζ)

η υποσημείωση 1 στο παράρτημα 5 διατυπώνεται ως εξής: “Όσον αφορά τους ορισμούς των κατηγοριών, βλέπε παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ”.

3.

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, στο παρόν παράρτημα, καθώς και των απαιτήσεων σε οποιαδήποτε από τις χωριστές οδηγίες, απαγορεύεται η εγκατάσταση διατάξεων φωτισμού ή φωτεινής σηματοδότησης, άλλων από αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 2.7 του κανονισμού αριθ. 48 της ΟΕΕ/ΗΕ.


(1)  ΕΕ L 137 της 30.5.2007, σ. 1


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουνίου 2007

για διορισμό ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

(2007/420/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 1,

τον κατάλογο των υποψηφίων που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

τις απόψεις που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία, η υψηλή επιστημονική ποιότητα, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («Αρχή»). Η συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι επίσης απαραίτητη.

(2)

Μία θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, διορισμένου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008, έμεινε κενή λόγω παραίτησης.

(3)

Οι υποψηφιότητες εξετάσθηκαν ενόψει του διορισμού ενός νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με βάση τα έγγραφα που προσεκόμισε η Επιτροπή και υπό το πρίσμα των απόψεων που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να εξασφαλίζονται τα αυστηρότερα πρότυπα επάρκειας, ευρύ φάσμα σχετικής εμπειρογνωμοσύνης, π.χ. όσον αφορά τη διαχείριση και τη δημόσια διοίκηση, και η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή εντός της Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κ. Milan POGAČNIK διορίζεται μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 2008.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 11 Ιουνίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. SEEHOFER


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 575/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 100 της 8.4.2006, σ. 3).


Επιτροπή

19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/18


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουνίου 2007

σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 96/587/ΕΚ για τη δημοσίευση του καταλόγου αναγνωρισμένων οργανισμών οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2379]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/421/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αναγνωρισμένοι από τα κράτη μέλη οργανισμοί σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ παρατίθενται στην απόφαση 96/587/ΕΚ της Επιτροπής (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 94/57/ΕΚ, οι οργανισμοί οι οποίοι στις 22 Ιανουαρίου 2002 έχουν ήδη αναγνωριστεί βάσει της εν λόγω οδηγίας διατηρούν την αναγνώρισή τους.

(3)

Με την απόφαση 2005/623/ΕΚ της Επιτροπής παρατάθηκε η περιορισμένη αναγνώριση του Ελληνικού Νηογνώμονα (3) για περίοδο τριών ετών, με επιπτώσεις για την Ελλάδα και την Κύπρο.

(4)

Με την απόφαση 2006/382/ΕΚ της Επιτροπής (4) επεκτάθηκε η περιορισμένη αναγνώριση του Ελληνικού Νηογνώμονα, με επιπτώσεις για τη Μάλτα.

(5)

Με την απόφαση 2006/660/ΕΚ της Επιτροπής (5) χορηγήθηκε περιορισμένη κοινοτική αναγνώριση στο πολωνικό νηολόγιο για περίοδο τριών ετών, με επιπτώσεις για την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη Σλοβακική Δημοκρατία.

(6)

Η απόφαση 96/587/ΕΚ που είναι πλέον παρωχημένη θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί, ενώ ο ενημερωμένος κατάλογος των αναγνωρισμένων οργανισμών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 96/587/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 2

Ο γενικός διευθυντής ενέργειας και μεταφορών δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερωμένο κατάλογο των αναγνωρισμένων οργανισμών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ το αργότερο έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53).

(2)  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 43. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2002/221/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 15.3.2002, σ. 30).

(3)  ΕΕ L 219 της 24.8.2005, σ. 43.

(4)  ΕΕ L 151 της 6.6.2006, σ. 31.

(5)  ΕΕ L 272 της 3.10.2006, σ. 17.


19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιουνίου 2007

για την τροποποίηση της απόφασης 92/452/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων στην Αργεντινή, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2498]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/422/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 92/452/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1992, για την κατάρτιση των καταλόγων των ομάδων συλλογής εμβρύων και των ομάδων παραγωγής εμβρύων οι οποίες έχουν εγκριθεί σε τρίτες χώρες για την εξαγωγή εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα (2), προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εισάγουν έμβρυα από τρίτες χώρες μόνον εάν αυτά έχουν συλλεχθεί, παραχθεί, μεταποιηθεί και αποθηκευτεί από ομάδες συλλογής εμβρύων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της εν λόγω απόφασης.

(2)

Η Αργεντινή και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζήτησαν να γίνουν τροποποιήσεις στις καταχωρίσεις των χωρών αυτών στους εν λόγω καταλόγους σχετικά με ορισμένες ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων.

(3)

Η Αργεντινή και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν παράσχει εγγυήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους ενδεδειγμένους κανόνες της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ και οι σχετικές ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων έχουν εγκριθεί επίσημα για εξαγωγές προς την Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των χωρών αυτών.

(4)

Η Αυστραλία ζήτησε τη διαγραφή από τους καταλόγους ορισμένων καταχωρίσεων της χώρας αυτής.

(5)

Συνεπώς, η απόφαση 92/452/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 92/452/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 3.2.2006, σ. 24).

(2)  ΕΕ L 250 της 29.8.1992, σ. 40. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/237/ΕΚ (ΕΕ L 103 της 20.4.2007, σ. 49).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης 92/452/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων LE/UT/BE-18 της Αργεντινής διαγράφεται,

2.

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων LE/UT/BE-22 της Αργεντινής διαγράφεται,

3.

οι σειρές για τις ομάδες συλλογής εμβρύων LE/UT/BE-24 και LE/UT/BE-25 της Αργεντινής διαγράφονται,

4.

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων LE/UT/BE-28 της Αργεντινής διαγράφεται,

5.

εισάγονται οι ακόλουθες σειρές για την Αργεντινή:

«AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo — Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz — Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén — Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco — Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao — Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union — San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC — BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue — Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista — Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata — Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy — Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto — Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento — Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa — La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego — Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo»

6.

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων ETV0002 της Αυστραλίας διαγράφεται,

7.

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων ETV0005 της Αυστραλίας διαγράφεται,

8.

οι σειρές για την ομάδα συλλογής εμβρύων ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 και ETV0013 της Αυστραλίας διαγράφονται,

9.

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων αριθ. 91CA035 E689 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback»

10.

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων αριθ. 04MT111 E1127 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διαγράφεται,

11.

οι σειρές για την ομάδα συλλογής εμβρύων αριθ. 05NC114 E705 και 05NC117 E705 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin»

12.

εισάγονται οι ακόλουθες σειρές για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:

«US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien»


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/23


ΑΠΌΦΑΣΗ 2007/423/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2007

για την εφαρμογή της κοινής θέσης 2004/293/ΚΕΠΠΑ για την ανανέωση των μέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την κοινή θέση 2004/293/ΚΕΠΠΑ (1) και ιδίως το άρθρο 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Συμβούλιο με την κοινή θέση 2004/293/ΚΕΠΠΑ θέσπισε μέτρα ώστε να απαγορευθεί η είσοδος στα εδάφη των κρατών μελών ή η διέλευση από αυτά προσώπων που επιδίδονται σε δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν φυγόδικους να εκφεύγουν της δικαιοσύνης για εγκλήματα για τα οποία τους έχει απαγγελθεί κατηγορία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), ή άλλως προσπαθούν να παρεμποδίσουν την υλοποίηση της εντολής του ICTY.

(2)

Κατόπιν της προσαγωγής του κ. Ante Gotovina στο ICTY, ορισμένα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της κοινής θέσης και που συνδέονται με τον κ. Gotovina θα πρέπει να διαγραφούν από τον κατάλογο. Είναι επίσης αναγκαία η ενημέρωση των στοιχείων των προσώπων που παραμένουν στον κατάλογο.

(3)

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο και άλλα πρόσωπα που βοηθούν φυγόδικους να εκφεύγουν της δικαιοσύνης για εγκλήματα για τα οποία τους έχει απαγγελθεί κατηγορία από το ICTY, ή άλλως προσπαθούν να παρεμποδίσουν την υλοποίηση της εντολής του ICTY.

(4)

Ο κατάλογος στο παράρτημα της κοινής θέσης 2004/293/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των ατόμων στο παράρτημα της κοινής θέσης 2004/293/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από τον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F.-W. STEINMEIER


(1)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 65. Κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την κοινή θέση 2007/150/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 66 της 6.3.2007, σ. 21).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

BILBIJA, Milorad

Υιός του Svetko BILBIJA

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 13.8.1956, Sanski Most, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: 3715730

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03GCD9986

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 1308956163305

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Brace Pantica 7, Banja Luka, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

2.

BJELICA, Milovan

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 19.10.1958, Rogatica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου: 0000148 εκδόθηκε στις 26.7.1998 στο Srpsko Σαράγιεβο (ακυρώθηκε)

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03ETA0150

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 1910958130007

Γνωστός ως: Cicko

Διεύθυνση: CENTREK Company στο Pale, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

3.

DJORDJEVIC, Jelena (ονοματεπώνυμο μετά το γάμο: GLUSICA Jelena)

Κόρη του Vlastimir και της Sojka DJORDJEVIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 7.2.1977 στο Zajecar, Σερβία.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Γνωστή ως: -

Διεύθυνση: Beogradskog Bataljona Street No. 39, Βελιγράδι, Σερβία.

Σχέση με τα πρόσωπα που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου ( PIFWC): κόρη του Vlastimir DJORDJEVIC.

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 29 Σεπτεμβρίου 1949, Municipality of Knjazevac, Σερβία.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: -

Γνωστή ως: -

Διεύθυνση: Beogradskog Bataljona Street No. 39, Βελιγράδι, Σερβία.

Σχέση με τα PIFWC: Σύζυγος του Vlastimir DJORDJEVIC

5.

ECIM, Ljuban

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 6.1.1964, Sviljanac, Βοσνία- Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου: 0144290. Εκδόθηκε την 21.11.1998 στην Μπάνια Λούκα (ακυρώθηκε)

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03GCE3530

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 601964100083

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Ulica Stevana Mokranja 26, Μπάνια Λούκα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

6.

HADZIC, Goranka

Κόρη του Branko και της Milena HADZIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 18.6.1962 στην Vinkovci Municipality, Κροατία.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 1806962308218 (JMBG), Αριθμός δελτίου ταυτότητας. 569934/03.

Γνωστή ως: -

Διεύθυνση: Aranj Janosa Street No. 9, Novi Sad, Σερβία.

Σχέση με τα PIFWC: Αδελφή του Goran HADZIC.

7.

HADZIC, Ivana

Κόρη του Goran και της Zivka HADZIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 25.2.1983 στο Vukovar, Κροατία.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: -

Γνωστή ως: -

Διεύθυνση: Aranj Janosa Street No. 9, Novi Sad, Σερβία.

Σχέση με τα PIFWC: Κόρη του Goran HADZIC.

8.

HADZIC, Srecko

Υιός του Goran και της Zivka HADZIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 8.10.1987, στο Vukovar, Κροατία.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: -

Γνωστός ως: -

Διεύθυνση: Aranj Janosa Street No. 9, Novi Sad, Σερβία.

Σχέση με τα PIFWC: Υιός του Goran HADZIC.

9.

HADZIC, Zivka

Κόρη του: Branislav NUDIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 9.6.1957, στο Vinkovci, Κροατία.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: -

Γνωστή ως: -

Διεύθυνση: Aranj Janosa Street No. 9, Novi Sad, Σερβία.

Σχέση με τα PIFWC: Σύζυγος του Goran HADZIC.

10.

JOVICIC, Predrag

Υιός του Desmir JΟVICIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 1.3.1963, Πάλε, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: 4363551

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03DYA0852

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0103963173133

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Milana Simovica 23, Pale, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

11.

KARADΖΙC, Aleksandar

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 14.5.1973, Σαράγιεβο Centar, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου: 0036395. Έληξε στις 12.10.1998

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας:

Γνωστός ως: Sasa

Διεύθυνση:

12.

KARADZIC, Ljiljana (Το γένος: ZELEN)

Κόρη του Vojo και της Anka

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 27.11.1945, Σαράγιεβο Centar, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας:

Γνωστή ως:

Διεύθυνση:

13.

KARADZIC, Luka

Υιός του Vuko και της Jovanka KARADZIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 31.7.1951 στην Savnik municipality, Μαυροβούνιο.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: -

Γνωστός ως: -

Διεύθυνση: Dubrovacka Street No. 14, Βελιγράδι, Σερβία, και Janka Vukotica Street No. 24, Rastoci, Municipality of Niksic, Μαυροβούνιο.

Σχέση με τα PIFWC: Αδελφός του Radovan KARADZIC.

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Κόρη του Radovan KARADZIC και της Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 22.5.1967 στο Σαράγιεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 2205967175003 (JMBG). Αριθμός δελτίου ταυτότητας 04DYB0041

Γνωστή ως: Seki

Διεύθυνση: Dobroslava Jevdjevica No. 9, Pale, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Σχέση με τα PIFWC: κόρη του Radovan KARADZIC.

15.

KESEROVIC, Dragomir

Υιός του Slavko

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 8.6.1957, Piskavica/Μπάνια Λούκα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: 4191306

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 04GCH5156

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0806957100028

Γνωστός ως:

Διεύθυνση:

16.

KIJAC, Dragan

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 6.10.1955, Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας:

Γνωστός ως:

Διεύθυνση:

17.

KOJIC, Radomir

Υιός του Milanko και της Zlatana

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου: 4742002. Εκδόθηκε το 2002 στο Σαράγεβο. Λήγει το 2007.

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03DYA1935. Εκδόθηκε στις 7.7.2003 στο Σαράγεβο.

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 2311950173133

Γνωστός ως: Mineur ή Ratko

Διεύθυνση: 115 Trifka Grabeza, Πάλε ή ξενοδοχείο Kristal, Jahorina, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

18.

ΚΟVAC, Tomislav

Υιός του Vaso

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 4.12.1959, Σαράγιεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0412959171315

Γνωστός ως: Tomo

Διεύθυνση: Bijela, Μαυροβούνιο· και Πάλε, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Υιός του Vasilija

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03GFB1318

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 3001961120044

Γνωστός ως: Predo

Διεύθυνση: Doboj, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

20.

LUΚΟVIC, Milorad Ulemek

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 15.5.1968, Βελιγράδι, Σερβία,

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας:

Γνωστός ως: Legija (Πλαστό δελτίο ταυτότητας στο όνομα IVANIC, Zeljko)

Διεύθυνση: έγκλειστος στη φυλακή (Βελιγράδι District Prison, Bacvanska 14, Βελιγράδι)

21.

MALIS, Milomir

Υιός του Dejan Malis

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 3.8.1966, Bjelice

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0308966131572

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Vojvode Putnika, Foca, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

22.

ΜΑΝDIC, Momcilo

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 1.5.1954, Kalinovik, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου: 0121391, εκδόθηκε στις 12.5.1999 στο Srpsko Σαράγεβου, Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ακυρώθηκε)

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0105954171511

Γνωστός ως: Momo

Διεύθυνση: έγκλειστος στη φυλακή

23.

MARIC, Milorad

Υιός του Vinko Maric

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 9.9.1957, Visok, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: 4587936

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 04GKB5268

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0909957171778

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

24.

MICEVIC, Jelenko

Υιός του Luka και της Desanka, το γένος SIMIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 8.8.1947, Borci κοντά στο Konjic, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου: 4166874

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03BIA3452

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0808947710266

Γνωστός ως: Filaret

Διεύθυνση: Μοναστήρι Milesevo, Σερβία

25.

MLADIC, Biljana (το γένος STOJCEVSKA)

Κόρη του Strahilo STOJCEVSKI και της Svetlinka STOJCEVSKA

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 30.5.1972 στα Σκόπια, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 3005972455086 (JMBG)

Γνωστή ως:

Διεύθυνση: εγγεγραμμένη στη Blagoja Parovica 117a, Βελιγράδι, αλλά κατοικεί στο Vidikovacki venac 83, Βελιγράδι, Σερβία

Σχέση με τα PIFWC: σύζυγος του υιού του Ratko MLADIC.

26.

MLADIC, Darko

Υιός του Ratko και της Bosiljka MLADIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 19.8.1969/Σκόπια, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Αριθμός διαβατηρίου: διαβατήριο SCG # 003220335, εκδόθηκε στις 26.2.2002

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 1908969450106 (JMBG), ατομικός αριθμός ταυτότητας: B112059, εκδόθηκε στις 8.4.1994 από SUP Βελιγράδι.

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Vidikovacki venac 83, Βελιγράδι, Σερβία

Σχέση με τα PIFWC: Υιός του Ratko MLADIC.

27.

NINKOVIC, Milan

Υιός του Simo

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 15.6.1943, Doboj, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: 3944452

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 04GFE3783

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 1506943120018

Γνωστός ως:

Διεύθυνση:

28.

OSTOJIC, Velibor

Υιός του Jozo

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 8.8.1945, Celebici, Foca, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας:

Γνωστός ως:

Διεύθυνση:

29.

OSTOJIC, Zoran

Υιός του Mico OSTOJIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 29.3.1961, Σαράγιεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 04BSF6085

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 2903961172656

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Malta 25, Σαράγιεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

30.

PAVLOVIC, Petko

Υιός του Milovan PAVLOVIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 6.6.1957, Ratkovici, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: 4588517

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03GKA9274

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0606957183137

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

31.

PETROVIC, Tamara (το γένος: DJORDJEVIC)

Κόρη του Vlastimir και της Sojka DJORDJEVIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 3.10.1971 στο Zajecar, Σερβία.

Αριθμός διαβατηρίου: -

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: -

Γνωστή ως: -

Διεύθυνση: Beogradskog Bataljona Street No. 39, Βελιγράδι, Σερβία.

Σχέση με τα PIFWC: κόρη του Vlastimir DJORDJEVIC

32.

POPOVIC, Cedomir

Υιός του Radomir POPOVIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 24.3.1950, Petrovici

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 04FAA3580

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 2403950151018

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Crnogorska 36, Bileca, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

33.

PUHALO, Branislav

Υιός του Djuro

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 30.8.1963, Foca, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 3008963171929

Γνωστός ως:

Διεύθυνση:

34.

RADOVIC, Nade

Υιός του Milorad RADOVIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 26.1.1951, Foca, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: παλαιό 0123256 (ακυρώθηκε)

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03GJA2918

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 2601951131548

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

35.

RATIC, Branko

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

Αριθμός διαβατηρίου: 0442022, εκδόθηκε στις 17.9.1999 στη Μπάνια Λούκα.

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03GCA8959

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 2611957173132

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Ulica Krfska 42, Μπάνια Λούκα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

36.

ROGULJIC, Slavko

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 15.5.1952, Srpska Crnja Hetin, Σερβία,

Αριθμός διαβατηρίου: Έγκυρο διαβατήριο 3747158 εκδόθηκε την 12.4.2002 στη Μπάνια Λούκα. Ημερομηνία λήξεως: 12.4.2007. Άκυρο διαβατήριο 0020222, εκδόθηκε στις 25.8.1988 στη Μπάνια Λούκα. Λήγει στις 25.8.2003

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 04EFA1053

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 1505952103022

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

37.

SAROVIC, Mirko

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: 4363471, εκδόθηκε στο Istocno Σαράγιεβο, λήγει στις 8.10.2008

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 04PEA4585

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 1609956172657

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Σαράγιεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Υιός του Dejan SKOCAJIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 5.8.1953, Blagaj, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: 3681597

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 04GDB9950

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 0508953150038

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

39.

VRACAR, Milenko

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: Έγκυρο διαβατήριο 3865548, εκδόθηκε στις 29.8.2002 στη Μπάνια Λούκα. Λήγει στις 29.8.2007. Άκυρα διαβατήρια 0280280, εκδόθηκε στις 4.12.1999 στη Μπάνια Λούκα (ημερομηνία λήξης 4.12.2004) και 0062130, εκδόθηκε στις 16.9.1998 στη Μπάνια Λούκα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: 03GCE6934

Ατομικός αριθμός ταυτότητας: 1505956160012

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: 14 Save Ljuboje, Μπάνια Λούκα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

40.

ZOGOVIC, Milan

Υιός του Jovan

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 7.10.1939, Dobrusa

Αριθμός διαβατηρίου:

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:

Ατομικός αριθμός ταυτότητας:

Γνωστός ως:

Διεύθυνση:

41.

ZUPLJANIN, Divna (το γένος STOISAVLJEVIC)

Κόρη του Dobrisav και της Zorka STOISAVLJEVIC

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 15.11.1956/Maslovare, Kotor Varos Municipality, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: διαβατήριο αριθ. 0256552 Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, εκδόθηκε στις 26.4.1999.

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: ID number 04GCM2618 εκδόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2004 και δίπλωμα οδήγησης αριθ. 05GCF8710, εκδόθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2005.

Γνωστή ως:

Διεύθυνση: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Σχέση με τα PIFWC: Σύζυγος του Stojan ZUPLJANIN.

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Υιός του Stojan και της Divna ZUPLJANIN

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 21.7.1980/Banja Luka, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: διαβατήριο αριθ. 4009608 Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με ημερομηνία 7.2.2003.

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: ID 04GCG6605, δίπλωμα οδήγησης αριθ. 04GCC6937 με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2004.

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Σχέση με τα PIFWC: Υιός του Stojan ZUPLJANIN.

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Υιός του Stojan και της Divna ZUPLJANIN

Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: 18.7.1984/Banja Luka, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: διαβατήριο αριθ. 5049445 Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με ημερομηνία 26.4.2006.

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: ID 03GCB5148 με ημερομηνία 10.6.2003, δίπλωμα οδήγησης αριθ. 04GCF5074 με ημερομηνία 30.11.2004.

Γνωστός ως:

Διεύθυνση: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Σχέση με τα PIFWC: Υιός του Stojan ZUPLJANIN.

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Υιός του Stanko και της Cvijeta ZUPLJANIN

Ημερομηνία γέννησης/Τόπος γέννησης: 17.11.1957 στη Banja Luka, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Αριθμός διαβατηρίου: διαβατήριο αριθ. 0023955 Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, εκδόθηκε στις 24.8.1998.

Αριθμός δελτίου ταυτότητας: ID 04GCL4072, δίπλωμα οδήγησης αριθ. 04GCE8351,με ημερομηνία 18.9.2004.

Γνωστός ως: Bebac.

Διεύθυνση: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Σχέση με τα PIFWC: Εξάδελφος του Stojan ZUPLJANIN


19.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 157/s3


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ

Λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε από την τελευταία διεύρυνση, ορισμένες Επίσημες Εφημερίδες δημοσιεύθηκαν στις 27, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2006 με απλουστευμένη παρουσίαση στις τότε επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Αποφασίστηκε να δημοσιευθούν εκ νέου οι πράξεις που εμφανίζονται σε αυτές τις Επίσημες Εφημερίδες υπό μορφή διορθωτικών και με την παραδοσιακή μορφή της Επίσημης Εφημερίδας.

Για αυτόν το λόγο, οι Επίσημες Εφημερίδες που περιέχουν τα προαναφερθέντα διορθωτικά δημοσιεύονται μόνο στις επίσημες γλώσσες που υπήρχαν πριν από τη διεύρυνση. Οι μεταφράσεις των πράξεων αυτών στις γλώσσες των νέων κρατών μελών θα δημοσιευθούν στην ειδική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα περιλαμβάνει τις πράξεις που εκδόθηκαν από τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Οι αναγνώστες μπορούν να συμβουλευθούν κατωτέρω ένα πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των Επισήμων Εφημερίδων που δημοσιεύθηκαν στις 27, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2006 και των διορθωτικών τους.

ΕΕ της 27ης Δεκεμβρίου 2006

Διορθωτικό στην ΕΕ (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


ΕΕ της 29ης Δεκεμβρίου 2006

Διορθωτικό στην ΕΕ (2007)

L 387

L 34


ΕΕ της 30ής Δεκεμβρίου 2006

Διορθωτικό στην ΕΕ (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50