ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
16 Μαΐου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 534/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 535/2007 της Επιτροπής, της 15 Μαΐου 2007, για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τη 16η Μαΐου 2007

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης κρέατος πουλερικών που χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 537/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, σχετικά με την έγκριση του προϊόντος ζύμωσης Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) ως πρόσθετη ύλη στις ζωοτροφές ( 1 )

13

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 538/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών ( 1 )

16

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών

19

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 540/2007 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 όσον αφορά τις ποσότητες που καλύπτει η διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

26

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2007/27/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA και MCPB, tolylfluanid και triticonazole ( 1 )

31

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/335/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το καθεστώς ενισχύσεων C 18/2006 (πρώην N 524/2005) που η Ιταλία είχε την πρόθεση να θέσει σε εφαρμογή υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1175]  ( 1 )

43

 

 

2007/336/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2007, για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Κοινότητα για το έτος 2007 σε ορισμένα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον τομέα της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1930]

45

 

 

2007/337/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για την έγκριση των συστημάτων αυτόματης αναστολής των αδειών αλιείας όσον αφορά παραβάσεις, που ανέπτυξαν η Δανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2036]

49

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Κοινή θέση 2007/338/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2007, για την ανανέωση ορισμένων περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν

50

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 534/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Μαΐου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 535/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15 Μαΐου 2007

για τον καθορισμό των εισαγωγικών δασμών στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τη 16η Μαΐου 2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει ότι, για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας), 1002, ex 1005 εκτός από το υβρίδιο για σπορά και ex 1007 εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά, ο εισαγωγικός δασμός ισούται με την τιμή παρέμβασης που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή, προσαυξημένη κατά 55 % και μειωμένη κατά την τιμή εισαγωγής caf που εφαρμόζεται στην εν λόγω αποστολή. Εντούτοις, ο δασμός αυτός δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το δασμολογικό συντελεστή του κοινού δασμολογίου.

(2)

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει ότι, για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, καθορίζονται σε τακτικά διαστήματα για τα προαναφερόμενα προϊόντα αντιπροσωπευτικές τιμές εισαγωγής caf.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, η τιμή που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών των προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 και 1007 00 90 είναι η ημερήσια αντιπροσωπευτική τιμή εισαγωγής caf που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι εισαγωγικοί δασμοί για την περίοδο από 16 Μαΐου 2007 που θα ισχύουν έως τον εκ νέου καθορισμό τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από 16 Μαΐου 2007, οι εισαγωγικοί δασμοί στον τομέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, με βάση τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Μαΐου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1816/2005 (ΕΕ L 292 της 8.11.2005, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εισαγωγικοί δασμοί των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 που εφαρμόζονται από την 16η Μαΐου 2007

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Εισαγωγικός δασμός (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ΣΙΤΑΡΙ σκληρό εκλεκτής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1001 90 91

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό, για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

ΣΙΤΑΡΙ μαλακό εκλεκτής ποιότητας, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

ΣΙΚΑΛΗ

0,00

1005 10 90

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ για σπορά, εκτός από το υβρίδιο

9,15

1005 90 00

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

9,15

1007 00 90

ΣΟΡΓΟ σε κόκκους, εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96, ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μείωσης των δασμών κατά:

3 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα,

2 EUR/t, εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής Χερσονήσου.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ’ αποκοπή μείωσης 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι

1.5.-14.5.2007

1.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

(EUR/t)

 

Σιτάρι μαλακό (1)

Καλαμπόκι

Σκληρό σιτάρι, εκλεκτής ποιότητας

Σκληρό σιτάρι, μέσης ποιότητας (2)

Σκληρό σιτάρι, χαμηλής ποιότητας (3)

Κριθή

Χρηματιστήριο

Minneapolis

Chicago

Τιμή

156,40

108,73

Τιμή fob USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Πριμοδότηση για τον Κόλπο

8,07

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες

12,35

2.

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Ρότερνταμ:

36,07 EUR/t

Ναύλος/κόστος: Μεγάλες Λίμνες–Ρότερνταμ:

35,88 EUR/t


(1)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 536/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2007

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης κρέατος πουλερικών που χορηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 με σκοπό την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/333/ΕΚ του Συμβουλίου (3), προβλέπει την ενσωμάτωση ειδικής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής 16 665 τόνων κρέατος πουλερικών η οποία καθορίζεται για τις ΗΠΑ.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (5) πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2006, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής, χορηγούμενης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον τομέα του κρέατος πουλερικών (6), πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006 και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να διαιρεθεί σε υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(5)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(6)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα του κρέατος πουλερικών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(7)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσό της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(8)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή προσδιορίζει τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(9)

Η πρόσβαση στη δασμολογική ποσόστωση πρέπει να υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής που έχει εκδοθεί από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (7).

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγεται η δασμολογική ποσόστωση που αναφέρεται στο παράρτημα Ι για την εισαγωγή προϊόντων στον τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Η δασμολογική ποσόστωση ανοίγεται σε ετήσια βάση για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων η οποία υπάγεται στην ποσόστωση της παραγράφου 1, ο εφαρμοστέος δασμός και ο αύξων αριθμός καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης κατανέμεται ως εξής σε τέσσερις υποπεριόδους:

α)

25 % από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου,

β)

25 % από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου,

γ)

25 % από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου,

δ)

25 % από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, στη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5.

2.   Η αίτηση πιστοποιητικού μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ στη θέση 16 και η περιγραφή των αντίστοιχων εμπορευμάτων στη θέση 15 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.

Η αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να αφορά τουλάχιστον 10 τόνους και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη υποπερίοδο.

3.   Τα πιστοποιητικά συνεπάγονται την υποχρέωση εισαγωγής από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν:

α)

στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II μέρος Α.

Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

Άρθρο 5

1.   Αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο την πέμπτη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που έχουν ζητηθεί.

4.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

5.   Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα της υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες σε χιλιόγραμμα για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα, που πράγματι ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού στη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο, και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε 150 ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Η πρόσβαση στη δασμολογική ποσόστωση υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Η καταγωγή των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(5)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(6)  ΕΕ L 225 της 17.8.2006, σ. 5.

(7)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Εφαρμοστέος δασμός

Συνολική ποσότητα σε τόνους βάρους του προϊόντος από την 1η Ιουλίου 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β):

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 536/2007.

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 536/2007.

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 536/2007.

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

στα ουγγρικά

:

536/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

στα ισπανικά

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

στα τσεχικά

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

στα δανικά

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

στα γερμανικά

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

στα εσθονικά

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

στα ελληνικά

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

στα αγγλικά

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

στα γαλλικά

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

στα ιταλικά

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

στα λεττονικά

:

Regulā (ΕΚ) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

στα λιθουανικά

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

στα ουγγρικά

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

στα ολλανδικά

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

στα πολωνικά

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

στα πορτογαλικά

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

στα ρουμανικά

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

στα σλοβακικά

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

στα σλοβενικά

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

στα σουηδικά

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 9

Άρθρο 5 παράγραφος 10

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II μέρος A

Παράρτημα III

Παράρτημα II μέρος B

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI


16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 537/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2007

σχετικά με την έγκριση του προϊόντος ζύμωσης Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) ως πρόσθετη ύλη στις ζωοτροφές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση του παρασκευάσματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση του προϊόντος ζύμωσης Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm), ως πρόσθετη ύλη για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε, στη γνωμοδότηση της 8ης Μαρτίου 2006, στο συμπέρασμα ότι το προϊόν ζύμωσης Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm) δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον (2). Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το προϊόν ζύμωσης δεν παρουσιάζει κανέναν άλλο κίνδυνο ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, θα συνεπαγόταν άρνηση της έγκρισης. Έχει διαπιστωθεί ότι το Amaferm έχει θετική επίδραση στην απόδοση σε γάλα των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Στη γνωμοδότηση της Αρχής συνιστώνται τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του χρήστη. Η Αρχή κρίνει ότι δεν χρειάζονται ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Στην ίδια γνωμοδότηση εξετάζεται η έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, που υπέβαλε το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς το οποίο ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(5)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, η χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εγκριθεί.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα των «βελτιωτικών της πεπτικότητας», εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Amaferm» authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, p. 1-17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

mg της πρόσθετης ύλης/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: βελτιωτικά της πεπτικότητας

4a2

Trouw Nutrition BV

Προϊόν ζύμωσης Aspergillus oryzae

NRRL 458

(Amaferm)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Προϊόν ζύμωσης Aspergillus oryzae NRRL 458: 4-5 %

Πίτυρο σίτου: 94-95 %

Ανοξείδωτα χαλυβδορινίσματα με 5 % ανθρακικό κοβάλτιο 1 %

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Προϊόν ζύμωσης Aspergillus oryzae NRRL 458 που περιέχει:

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 3 IU (1)/g·

Α-αμυλάση EC 3.2.1.1 40 IU (2)/g.

 

Αναλυτική μέθοδος

Α-αμυλάση AOAC 17η έκδοση 2002.01

Ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης (με βάση supernatant protein and cellulase activities of the anaerobic fungus (Neocallimastix frontalis EB 188) [Barichievich, EB, Calza RE (1990)].

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

85

300

1.

Συνιστώμενη δόση: η ποσότητα της πρόσθετης ύλης στο καθημερινό σιτηρέσιο πρέπει να είναι 3-5 g/αγελάδα/ημέρα.

2.

Για την ασφάλεια των χρηστών: πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας της αναπνοής κατά το χειρισμό και γυαλιά ασφαλείας.

5 Ιουνίου 2017


(1)  1 IU είναι η κυτταρινάση που απελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo γλυκόζης ανά λεπτό από καρβοξυμεθυλο-κυτταρίνη σε pH 6,5 και 39 °C.

(2)  1 IU είναι η αμυλάση που απελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης ανά λεπτό από άμυλο πατάτας σε pH 6,5 και 39 °C.


16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 538/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2007

για την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει την έγκριση των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση του παρασκευάσματος όπως περιέχεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση αφορά την έγκριση νέας χρήσης του παρασκευάσματος Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital), ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για χοιρίδια (απογαλακτισμένα) και για χοίρους προς πάχυνση, το οποίο ταξινομείται στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες».

(4)

Η χρήση του παρασκευάσματος Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) εγκρίθηκε για χοιρίδια και για χοίρους προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 666/2003 της Επιτροπής, ο οποίος επιτρέπει προσωρινά τη χρήση ορισμένων μικροοργανισμών σε ζωοτροφές (2), για χοιρομητέρες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2154/2003 της Επιτροπής, για την προσωρινή έγκριση ορισμένων μικροοργανισμών στις ζωοτροφές (Enterococcus faecium και Lactobacillus acidophilus) (3), για κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 521/2005 της Επιτροπής, σχετικά με τη μόνιμη έγκριση μιας πρόσθετης ύλης και την προσωρινή έγκριση για νέες χρήσεις σε ζωοτροφές ορισμένων ήδη εγκεκριμένων πρόσθετων υλών (4).

(5)

Έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία για την υποστήριξη των αιτήσεων έγκρισης του εν λόγω παρασκευάσματος για χοιρίδια (απογαλακτισμένα) και για χοίρους προς πάχυνση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε, στη γνωμοδότηση της 23ης Ιανουαρίου 2007, στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των ζώων, στην υγεία του ανθρώπου ή στο περιβάλλον (5). Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος βελτιώνει τις παραμέτρους επιδόσεων, σύμφωνα με τις δόσεις που συνιστά η Αρχή, στα χοιρίδια και στους χοίρους προς πάχυνση. Η Αρχή δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Στην ίδια γνωμοδότηση εξετάζεται η έκθεση για τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, που υπέβαλε το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς το οποίο ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(6)

Από την αξιολόγηση του εν λόγω παρασκευάσματος διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, η χρήση αυτού του παρασκευάσματος, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εγκριθεί.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που παρατίθεται στο παράρτημα, το οποίο ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων», εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη που μπορεί να χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 11.

(4)  ΕΕ L 84 της 2.4.2005, σ. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product «Bonvital», a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Εγκρίθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2007. Δελτίο EFSA (2007) αριθ. 440, σ. 1-9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης

Επωνυμία του κατόχου της άδειας

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή, αναλυτική μέθοδος

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

Μονάδες δραστικότητας (CFU)/kg πλήρους ζωοτροφής με ποσοστό υγρασίας 12 %

Κατηγορία ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co. KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

Παρασκεύασμα Enterococcus faecium DSM 7134

που περιέχει τουλάχιστον:

 

Σκόνη: 1 × 1010 CFU/g πρόσθετης ύλης

 

Κόκκους (με τη μορφή μικροκαψουλών): 1 × 1010 CFU/g πρόσθετης ύλης

 

Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Αναλυτική μέθοδος (1)

Μέθοδος καταμέτρησης αποικιών σε τρυβλίο με τη χρήση bile esculin azide agar και ηλεκτροφόρησης παλλόμενου πεδίου (PFGE)

Χοιρίδια

(απογαλακτισμένα)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη

2.

Συνιστώμενες δόσεις ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

για χοιρίδια (απογαλακτισμένα) με βάρος σώματος έως 35 kg: 1 × 109 CFU

χοίροι προς πάχυνση: 0,5 × 109 CFU

5 Ιουνίου 2017

Χοίροι προς πάχυνση

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Πληροφορίες σχετικά με τις αναλυτικές μεθόδους διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 539/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2007

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η Κοινότητα δεσμεύτηκε να ανοίξει δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (3), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (4) πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των ωαλβουμινών (5), πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2004 και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο τακτικός ρυθμός των εισαγωγών, είναι σκόπιμο να διαιρεθεί σε υποπεριόδους η περίοδος ποσόστωσης από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 περιορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών μέχρι την τελευταία ημέρα της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης.

(5)

Πρέπει να διασφαλιστεί η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες υποβολής των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να εμφανίζονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά.

(6)

Επειδή υπάρχει εγγενής κίνδυνος κερδοσκοπίας στο συγκεκριμένο καθεστώς στον τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών, πρέπει να καθοριστούν ακριβείς όροι για την πρόσβαση των επιχειρηματιών στο καθεστώς δασμολογικής ποσόστωσης.

(7)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, το ποσό της εγγύησης για τα πιστοποιητικά εισαγωγής θα πρέπει να οριστεί σε 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

(8)

Προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή προσδιορίζει τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες θα προστεθούν στην επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγονται οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι για την εισαγωγή των προϊόντων του τομέα των αυγών και των αυγοαλβουμινών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος Ι.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανοίγονται σε ετήσια βάση για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων που υπάγονται στις ποσοστώσεις της παραγράφου 1, ο εφαρμοστέος δασμός, οι αύξοντες αριθμοί καθώς και οι αριθμοί της αντίστοιχης ομάδας καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

1.   Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης, για τον αριθμό ομάδας Ε1, κατανέμεται ως εξής σε τέσσερις υποπεριόδους:

α)

20 % από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου,

β)

30 % από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου,

γ)

30 % από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου,

δ)

20 % από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου.

2.   Η ποσότητα που καθορίζεται για την ετήσια περίοδο ποσόστωσης, για τις ομάδες Ε2 και Ε3, κατανέμεται ως εξής σε τέσσερις υποπεριόδους:

α)

25 % από 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου,

β)

25 % από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου,

γ)

25 % από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου,

δ)

25 % από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου.

3.   Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η μετατροπή του βάρους σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατ’ αποκοπή ποσοστά απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα 69 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (6).

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι αιτούντες πιστοποιητικό εισαγωγής αποδεικνύουν, κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους που αφορά δεδομένη περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης, ότι εισήγαγαν ή εξήγαγαν τουλάχιστον 50 τόνους προϊόντων (ισοδύναμο αυγών με κέλυφος) που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 ή τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2783/75, στη διάρκεια καθεμίας από τις δύο περιόδους οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο 5, ή ότι είναι εγκεκριμένοι για την επεξεργασία προϊόντων αυγών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

2.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αναφέρεται μόνον ένας από τους αύξοντες αριθμούς που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να αφορούν περισσότερα του ενός προϊόντα που υπάγονται σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ στη θέση 16 και η περιγραφή των αντίστοιχων εμπορευμάτων στη θέση 15 των αιτήσεων πιστοποιητικού και των πιστοποιητικών. Στην περίπτωση των ομάδων Ε2 και Ε3, η συνολική ποσότητα μετατρέπεται σε ισοδύναμα αυγών με κέλυφος.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών πρέπει να αφορούν τουλάχιστον έναν τόνο και, κατ’ ανώτατο όριο, το 10 % της διαθέσιμης ποσότητας για τη συγκεκριμένη ποσόστωση στη διάρκεια της σχετικής υποπεριόδου.

3.   Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν:

α)

στη θέση 8, τη χώρα καταγωγής·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα II μέρος Α.

Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν, στη θέση 24, μία από τις ενδείξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος B.

Άρθρο 5

1.   Αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται μόνο το πρώτο επταήμερο του μήνα που προηγείται κάθε υποπεριόδου η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών συνοδεύονται από σύσταση εγγύησης 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, κάθε αιτών δύναται να υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για προϊόντα που υπάγονται σε ένα μόνον αύξοντα αριθμό, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι καταγωγής διαφόρων χωρών. Οι αιτήσεις, καθεμία από τις οποίες αφορά μία μόνο χώρα καταγωγής, υποβάλλονται συγχρόνως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Αυτές οι αιτήσεις θεωρούνται ως μία αίτηση ως προς το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πέμπτη ημέρα μετά την τελευταία ημέρα της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε ομάδα, σε χιλιόγραμμα (βάρος σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος).

5.   Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την έβδομη εργάσιμη ημέρα και το αργότερο την ενδέκατη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

6.   Η Επιτροπή καθορίζει, κατά περίπτωση, τις ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις και οι οποίες προστίθενται αυτόματα στην ποσότητα που καθορίζεται για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από το τέλος του πρώτου μήνα, κάθε υποπεριόδου ποσόστωσης, τις συνολικές ποσότητες σε χιλιόγραμμα (βάρος σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος) για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου ποσόστωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες, σε χιλιόγραμμα (βάρος σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος), που πράγματι ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του παρόντος κανονισμού στη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, για κάθε αύξοντα αριθμό, με ανάλυση ανά κωδικό ΣΟ και κατά χώρα καταγωγής.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα (βάρος σε ισοδύναμο αυγών με κέλυφος) τις οποίες αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, μια πρώτη φορά ταυτόχρονα με την αίτηση για την τελευταία υποπερίοδο, και άλλη μια φορά πριν από το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται κάθε ετήσιας περιόδου.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής ανέρχεται σε εκατόν πενήντα ημέρες από την πρώτη ημέρα της υποπεριόδου για την οποία εκδόθηκαν.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά περιορίζεται στους δικαιοδόχους οι οποίοι πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2004 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2006 (ΕΕ L 119 της 4.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49).

(3)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(4)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(5)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 10. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1722/2006 (ΕΕ L 322 της 22.11.2006, σ. 3).

(6)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(σε τόνους)

Αριθμός ομάδας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Εφαρμοστέος δασμός του κοινού δασμολογίου σε ευρώ ανά τόνο βάρους προϊόντος

Ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Ισοδύναμο αυγών με κέλυφος. Μετατροπή σύμφωνα με τα κατ’ αποκοπή ποσοστά απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα 69 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A.

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β):

στα βουλγαρικά

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

στα τσεχικά

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

στα εσθονικά

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

στα αγγλικά

:

Regulation (EC) No 539/2007.

στα γαλλικά

:

Règlement (CE) no 539/2007.

στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

στα λεττονικά

:

Regula (ΕΚ) Nr. 539/2007.

στα λιθουανικά

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

στα ουγγρικά

:

539/2007/ΕΚ rendelet.

στα μαλτέζικα

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

στα πολωνικά

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

στα ρουμανικά

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

στα σλοβακικά

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

στα σλοβενικά

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο:

στα βουλγαρικά

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

στα ισπανικά

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

στα τσεχικά

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

στα δανικά

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

στα γερμανικά

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

στα εσθονικά

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

στα ελληνικά

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

στα αγγλικά

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

στα γαλλικά

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

στα ιταλικά

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

στα λεττονικά

:

Regulā (ΕΚ) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

στα λιθουανικά

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

στα ουγγρικά

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/ΕΚ rendelet szerint.

στα μαλτέζικα

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

στα ολλανδικά

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

στα πολωνικά

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

στα πορτογαλικά

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

στα ρουμανικά

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

στα σλοβακικά

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

στα σλοβενικά

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

στα φινλανδικά

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

στα σουηδικά

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2004

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα III


16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 540/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 όσον αφορά τις ποσότητες που καλύπτει η διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 της Επιτροπής (2) πραγματοποιήθηκαν διαρκείς δημοπρασίες για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της αγοράς αραβοσίτου στην Κοινότητα και των εξελίξεων στη ζήτηση σιτηρών που διαπιστώθηκαν σε διάφορες περιοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, είναι αναγκαίο να καταστούν διαθέσιμες, σε ορισμένα κράτη μέλη, νέες ποσότητες σιτηρών που βρίσκονται στην παρέμβαση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτραπεί στους οργανισμούς παρέμβασης των οικείων κρατών μελών να αυξήσουν τις ποσότητες που δημοπρατούνται για τον αραβόσιτο κατά 500 000 τόνους στην Ουγγαρία.

(3)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1483/2006.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 276 της 7.10.2006, σ. 58. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 385/2007 (ΕΕ L 96 της 11.4.2007, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Κράτος μέλος

Ποσότητες που διατίθενται προς πώληση στην εσωτερική αγορά (σε τόνους)

Οργανισμός παρέμβασης

Ονομασία, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία

Μαλακός σίτος

Κριθή

Αραβόσιτος

Σίκαλη

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Τηλ.: (32-2) 287 24 78

Φαξ: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Τηλ.: (+359 2) 81 87 202

Φαξ: (+359 2) 81 87 267

e-mail: dfz@dfz.bg

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Τηλ.: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Φαξ: (420) 296 806 404

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Τηλ.: (45) 33 95 88 07

Φαξ: (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Τηλ.: (49-228) 6845-3704

Φαξ 1: (49-228) 6845-3985

Φαξ 2: (49-228) 6845-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Τηλ.: (372) 7371 200

Φαξ: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Τηλ.: 353 53 91 63400

Φαξ: 353 53 91 42843

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.agriculture.gov.ie

Ελλάδα

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Τηλ.: (30-210) 212.4787 & 4754

Φαξ: (30-210) 212.4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Τηλ.: (34-91) 3474765

Φαξ: (34-91) 3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Τηλ.: (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Φαξ: (33-1) 44 18 20 08 — (33 1) 44 18 20 80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: : www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Τηλ.: (39) 0649499755

Φαξ: (39) 0649499761

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.enterisi.it

Κύπρος/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Τηλ.: (371) 702 7893

Φαξ: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Τηλ.: (370-5) 268 5049

Φαξ: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Τηλ.: (352) 478 23 70

Φαξ: (352) 46 61 38

Τέλεξ: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Τηλ.: (36) 1 219 45 76

Φαξ: (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Τηλ.: (31) 475 355 486

Φαξ: (31) 475 318 939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Τηλ.:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Φαξ:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Τηλ.: (48) 22 661 78 10

Φαξ: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Τηλ.:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Φαξ: (351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Τηλ.: +40 21 3054802 + 40 21 3054842

Φαξ: +40 21 3054803

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Τηλ.: (386) 1 580 76 52

Φαξ: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Τηλ.: (421-2) 58 243 271

Φαξ: (421-2) 53 412 665

e-mail: jvargova@apa.sk

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Τηλ.: (358-9) 16001

Φαξ:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Τηλ.: (46) 36 15 50 00

Φαξ: (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Τηλ.: (44) 191 226 5882

Φαξ: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.rpa.gov.uk

Το σημείο “—” σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθέματα παρέμβασης για το αντίστοιχο προϊόν στο εν λόγω κράτος μέλος.»


ΟΔΗΓΙΕΣ

16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/31


ΟΔΗΓΊΑ 2007/27/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2007

για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις ουσίες etoxazole, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropene, MCPA και MCPB, tolylfluanid και triticonazole

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (1), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (3), και ιδίως το άρθρο 7,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (4), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ έχουν προστεθεί οι ακόλουθες υπάρχουσες δραστικές ουσίες: MCPA και MCPB με την οδηγία 2005/57/ΕΚ της Επιτροπής (5), tolylfluanid με την οδηγία 2006/6/ΕΚ της Επιτροπής (6) και triticonazole με την οδηγία 2006/39/ΕΚ της Επιτροπής (7).

(2)

Στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ έχουν προστεθεί οι ακόλουθες νέες δραστικές ουσίες: etoxazole με την οδηγία 2005/34/ΕΚ της Επιτροπής (8), mesosulfuron με την οδηγία 2003/119/ΕΚ της Επιτροπής (9), indoxacarb με την οδηγία 2006/10/ΕΚ της Επιτροπής (10) και 1-methylcyclopropene με την οδηγία 2006/19/ΕΚ της Επιτροπής (11).

(3)

Η προσθήκη των συγκεκριμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ βασίστηκε στην αξιολόγηση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν όσον αφορά την προτεινόμενη χρήση τους. Ορισμένα κράτη μέλη υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της εν λόγω οδηγίας. Οι διαθέσιμες πληροφορίες επανεξετάστηκαν και επαρκούν για τον καθορισμό ορισμένων ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (ΑΟΥ).

(4)

Όταν δεν υπάρχουν κοινοτικά ΑΟΥ ή προσωρινά ΑΟΥ, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίζουν εθνικό προσωρινό ΑΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, πριν από την έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις σχετικές δραστικές ουσίες.

(5)

Τα κοινοτικά ΑΟΥ και τα όρια που συνιστώνται από τον Codex Alimentarius καθορίζονται και αξιολογούνται σύμφωνα με παρόμοιες διαδικασίες. Στον Codex Alimentarius υπάρχουν ορισμένα ΑΟΥ για την ουσία tolylfluanid, τα οποία ελήφθησαν υπόψη. Τα ΑΟΥ που βασίζονται στα ΑΟΥ του Codex Alimentarius αξιολογήθηκαν υπό το πρίσμα των κινδύνων που ενέχουν για τους καταναλωτές. Κατά τη χρήση των τοξικολογικών παραμέτρων που βασίζονται στις μελέτες τις οποίες διαθέτει η Επιτροπή δεν διαπιστώθηκε κανένας μη αποδεκτός κίνδυνος.

(6)

Οι εκθέσεις ανασκόπησης τις οποίες κατάρτισε η Επιτροπή για την ένταξη των συγκεκριμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ καθόρισαν την αποδεκτή ημερήσια λήψη (ΑΗΛ) και, εφόσον ήταν αναγκαίο, την οξεία δόση αναφοράς (ΟΔΑ) για τις εν λόγω ουσίες. Η έκθεση των καταναλωτών σε προϊόντα τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με τις εν λόγω δραστικές ουσίες εκτιμήθηκε σύμφωνα με τις κοινοτικές διαδικασίες. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (12) καθώς και η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής φυτών (13) σχετικά με τη χρησιμοποιηθείσα μεθοδολογία. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα ΑΟΥ δεν θα οδηγήσουν σε υπέρβαση των εν λόγω ΑΗΛ ή ΟΔΑ.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία του καταναλωτή από την έκθεση σε υπολείμματα τα οποία έχουν προκύψει από μη εγκεκριμένη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας, πρέπει να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΥ για τους σχετικούς συνδυασμούς προϊόντος/φυτοφαρμάκου στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(8)

Ο καθορισμός προσωρινών ΑΟΥ σε κοινοτικό επίπεδο δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ορίσουν προσωρινά ΑΟΥ για τις συγκεκριμένες ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και το παράρτημα VI της εν λόγω οδηγίας. Θεωρείται ότι μια περίοδος τεσσάρων ετών επαρκεί για να επιτραπούν περαιτέρω χρήσεις των συγκεκριμένων δραστικών ουσιών. Μετά την περίοδο αυτή τα προσωρινά ΑΟΥ πρέπει να οριστικοποιηθούν.

(9)

Επομένως, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν τα ΑΟΥ που ορίζονται στα παραρτήματα των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή εποπτεία και ο έλεγχος της απαγόρευσης των χρήσεών τους και να προστατευθεί ο καταναλωτής.

(10)

Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 86/362/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η οδηγία 86/363/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Η οδηγία 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 16 Νοεμβρίου 2007, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 17 Νοεμβρίου 2007.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/11/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 1.3.2007, σ. 26).

(2)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/11/ΕΚ της Επιτροπής.

(3)  ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/12/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 27.2.2007, σ. 75).

(4)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 34).

(5)  ΕΕ L 246 της 22.9.2005, σ. 14.

(6)  ΕΕ L 12 της 18.1.2006, σ. 21.

(7)  ΕΕ L 104 της 13.4.2006, σ. 30.

(8)  ΕΕ L 125 της 18.5.2005, σ. 5.

(9)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 41.

(10)  ΕΕ L 25 της 28.5.2006, σ. 24.

(11)  ΕΕ L 44 της 15.2.2006, σ. 15.

(12)  Κατευθυντήριες γραμμές για την πρόβλεψη της λήψης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσω της διατροφής (αναθεωρημένες), οι οποίες καταρτίστηκαν από το GEMS/Food Programme σε συνεργασία με την επιτροπή του Codex για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Γνώμη της επιστημονικής επιτροπής φυτών όσον αφορά θέματα σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου (γνώμη την οποία διατύπωσε η επιστημονική επιτροπή φυτών στις 14 Ιουλίου 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο μέρος A του παραρτήματος II της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Ανώτατα όρια υπολειμμάτων σε mg/kg

Etoxazole

0,02 (1)  (2)

Σιτηρά

Indoxacarb ως άθροισμα των ισομερών S και R

0,02 (1)  (2)

Σιτηρά

MCPA, MCPB, συμπεριλαμβανομένων των αλάτων, των εστέρων και των συζευγμάτων τους, εκφραζόμενα ως MCPA

0,05 (1)  (2)

Σιτηρά

Tolylfluanid (άθροισμα tolylfluanid και dimethylaminosulfotoluidide εκφραζόμενο ως tolylfluanid)

0,05 (1)  (2)

Σιτηρά

Mesosulfuron-methyl εκφραζόμενο ως mesosulfuron

0,01 (1)  (2)

Σιτηρά

Triticonazole

0,01 (1)  (2)

Σιτηρά

1-methylcyclopropene

0,01 (1)  (2)

Σιτηρά


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: το όριο αυτό, αν δεν τροποποιηθεί, θα καταστεί οριστικό, με έναρξη ισχύος στις 5 Ιουνίου 2011.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο μέρος A του παραρτήματος II της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

 

Ανώτατα όρια υπολειμμάτων σε mg/kg

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

για το κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, των παρασκευασμάτων κρέατος, των παραπροϊόντων σφαγίων και των ζωικών λιπών, που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 και 1602

για το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος, που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς 0401, 0402, 0405 και 0406

για τα νωπά αβγά χωρίς το κέλυφός τους, για τα αβγά πτηνών και τους κρόκους αυγών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και υπάγονται στους κωδικούς 0407 και 0408

«Indoxacarb ως άθροισμα των ισομερών S και R

κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων: 0,01 (1)  (2)· λίπος: 0,3 (2)

γάλα: 0,02 (2)· κρέμα γάλακτος: 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB και MCPA thioethyl εκφραζόμενα ως MCPA

0,1 (1)  (2)· βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolylfluanid (tolylfluanid που αναλύεται ως dimethylaminosulfotoluidide και εκφράζεται ως tolylfluanid)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: το όριο αυτό, αν δεν τροποποιηθεί, θα καταστεί οριστικό, με έναρξη ισχύος στις 5 Ιουνίου 2011.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τα παραρτήματα της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα I, στην ομάδα «2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα», σημείο «v) φυλλώδη λαχανικά και νωπά αρωματικά φυτά», στοιχείο «α) Μαρούλι και παρόμοια», η καταχώριση «Φύλλα και μίσχοι του κραμβολάχανου» αντικαθίσταται από την καταχώριση «Φύλλα και μίσχοι του κραμβολάχανου, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων φύλλων της ρέβας».

2)

Στο παράρτημα II, προστίθενται οι ακόλουθες σειρές για τις ουσίες etoxazole, indoxacarb, MCPA, MCPB, mesosulfuron, tolyfluanid, triticonazole και 1-methylcyclopropene:

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)

Ομάδες προϊόντων και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Etoxazole

Indoxacarb ως άθροισμα των ισομερών S και R

MCPA, MCPB, συμπεριλαμβανομένων των αλάτων, των εστέρων και των συζευγμάτων τους, εκφραζόμενα ως MCPA

Tolylfluanid (άθροισμα tolylfluanid και dimethylaminosulfotoluidide εκφραζόμενο ως tolylfluanid)

Mesosulfuron-methyl εκφραζόμενο ως mesosulfuron

Triticonazole

1-methylcyclopropene

«1.

Καρποί, νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με απλή ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Γκρέιπ-φρουτ

 

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

Πράσινα λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και τα παρόμοια υβρίδια)

 

 

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

Φράπες

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

ii)

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια ανακαρδιοειδών

 

 

 

 

 

 

 

Κάστανα

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδες

 

 

 

 

 

 

 

Φουντούκια

 

 

 

 

 

 

 

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

 

 

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

 

 

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

 

 

Φιστίκια

 

 

 

 

 

 

 

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

iii)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Μήλα

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

 

Κυδώνια

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

Βερίκοκα

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Κεράσια

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται τα νεκταρίνια και τα παρόμοια υβρίδια)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Άλλα

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

β)

Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

γ)

Καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

 

 

 

Φράουλες-βατόμουρα

 

 

 

 

 

 

 

Σμέουρα

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Καρποί του Vaccinium Myrtillus

 

 

 

 

 

 

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

 

 

 

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Πράσινα φραγκοστάφυλα

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

ε)

Άγρια μούρα και άγριοι καρποί

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

ΔΙΑΦΟΡΑ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

 

 

Μπανάνες

 

 

 

 

 

 

 

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

 

 

Σύκα

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

 

Κουμκουάτ

 

 

 

 

 

 

 

Λίτσι

 

 

 

 

 

 

 

Μάνγκο

 

 

 

 

 

 

 

Ελιές (επιτραπέζιες)

 

 

 

 

 

 

 

Ελιές (για την παραγωγή ελαιόλαδου)

 

 

 

 

 

 

 

Παπάγιες

 

 

 

 

 

 

 

Καρποί της Πασιφλώρας

 

 

 

 

 

 

 

Ανανάδες

 

 

 

 

 

 

 

Ρόδια

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

2.

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Παντζάρια

 

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

 

 

Μανιόκα (cassava)

 

 

 

 

 

 

 

Ρεπανοσέλινα

 

 

 

 

 

 

 

Χρένα

 

 

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια)

 

 

 

 

 

 

 

Παστινάκια

 

 

 

 

 

 

 

Ρίζες μαϊντανού

 

 

 

 

 

 

 

Ραπάνια

 

 

 

 

 

 

 

Λαγόχορτα

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

 

Γουλιά λευκόσαρκα

 

 

 

 

 

 

 

Γογγύλια

 

 

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

ii)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Σκόρδα

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Κρεμμύδια

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Ασκαλώνια

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

α)

Σολανώδη

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Τομάτες

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Πιπεριές

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Μελιτζάνες

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Μπάμιες

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Αγγούρια

 

 

 

 

 

 

 

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

Κολοκύθια

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Πεπόνια

 

 

 

 

 

 

 

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

 

 

Καρπούζια

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

α)

Ανθοκράμβες

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Μπρόκολα (περιλαμβανομένης της ποικιλίας Calabrese)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

 

 

 

 

Λάχανα

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Κινεζικά λάχανα

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Λαχανίδες

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΩΠΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

α)

Μαρούλι και παρόμοια

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Κάρδαμο

 

 

 

 

 

 

 

Λυκοτρίβολο

 

 

 

 

 

 

 

Μαρούλι

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Σκαρόλα (πικρίδα)

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Ρόκα

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλα και μίσχοι του κραμβολάχανου, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων φύλλων της ρέβας

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

β)

Σπανάκι και παρόμοια

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Σπανάκι

 

 

 

 

 

 

 

Τεύτλα με βρώσιμα φύλλα (chard)

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

γ)

Νεροκάρδαμο

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

δ)

Ραδίκι witloof

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

ε)

Αρωματικά φυτά

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Σκαντζίκι (φραγκομαϊντανός)

 

 

 

 

 

 

 

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

 

 

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλα σέλινου

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

 

 

vi)

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Φασολάκια (με λοβό)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Φασολάκια (χωρίς λοβό)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Μπιζέλια (με λοβό)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Άλλα

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Σπαράγγια

 

 

 

 

 

 

 

Άγριες αγκινάρες

 

 

 

 

 

 

 

Σέλινο

 

 

 

 

 

 

 

Μάραθο

 

 

 

 

 

 

 

Αγκινάρες

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Πράσα

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Ραβέντι

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

α)

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

 

β)

Άγρια μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

 

3.

Όσπρια

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Φασόλια

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Φακές

 

 

 

 

 

 

 

Μπιζέλια

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Λούπινα

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Ελαιούχοι σπόροι

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Λιναρόσπορος

 

 

 

 

 

 

 

Αραχίδα

 

 

 

 

 

 

 

Σπόροι παπαρούνας

 

 

 

 

 

 

 

Σπόροι σησαμιού

 

 

 

 

 

 

 

Σπόροι ηλίανθου

 

 

 

 

 

 

 

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

 

 

 

 

 

 

Σπόροι σόγιας

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Σπόροι σιναπιού

 

 

 

 

 

 

 

Βαμβακόσπορος

 

 

 

 

 

 

 

Σπόροι κάνναβης

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Πατάτες

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Πρώιμες πατάτες

 

 

 

 

 

 

 

Όψιμες πατάτες

 

 

 

 

 

 

 

6.

Τσάι (φύλλα και στελέχη του φυτού Camellia sinensis, αποξηραμένα, τα οποία έχουν ή δεν έχουν υποστεί ζύμωση)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Αναφέρεται στο προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: το όριο αυτό, αν δεν τροποποιηθεί, θα καταστεί οριστικό, με έναρξη ισχύος στις 5 Ιουνίου 2011.»


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/43


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Μαρτίου 2007

σχετικά με το καθεστώς ενισχύσεων C 18/2006 (πρώην N 524/2005) που η Ιταλία είχε την πρόθεση να θέσει σε εφαρμογή υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1175]

(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/335/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με επιστολή της 18ης Οκτωβρίου 2005, οι ιταλικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή το προαναφερθέν καθεστώς ενισχύσεων και της παρέσχον περαιτέρω πληροφορίες με επιστολές της 20ής Δεκεμβρίου 2005, της 13ης Μαρτίου 2006 και της 27ης Μαρτίου 2006. Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες με επιστολές τής 10ης Νοεμβρίου 2005 και της 8ης Φεβρουαρίου 2006.

(2)

Με επιστολή τής 16ης Μαΐου 2006, η Επιτροπή ενημέρωσε την Ιταλία για την απόφασή της να κινήσει όσον αφορά το κοινοποιηθέν καθεστώς τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

(3)

Η απόφαση κίνησης της διαδικασίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2). Η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(4)

Η Ιταλία έστειλε τις παρατηρήσεις της με επιστολή τής 23ης Ιουνίου 2006 και στην ίδια επιστολή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

(5)

Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις από κανένα άλλο ενδιαφερόμενο.

(6)

Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες με επιστολές τής 21ης Σεπτεμβρίου 2006 και της 10ης Ιανουαρίου 2007.

(7)

Η Ιταλία, με επιστολή τής 30ής Ιανουαρίου 2007, που πρωτοκολλήθηκε από την Επιτροπή στις 2 Φεβρουαρίου 2007, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το κοινοποιηθέν καθεστώς είχε ανακληθεί.

II.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

(8)

Σκοπός του καθεστώτος ήταν να προωθήσει την ανάπτυξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που συγκροτούνται μέσω μιας διαδικασίας ενοποίησης (συγκέντρωσης ή συνένωσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων) με παροχή φορολογικής ελάφρυνσης. Το ποσό για το κοινοποιηθέν μέτρο θα ανερχόταν σε 120 εκατ. ευρώ το 2006, σε 242 εκατ. ευρώ το 2007 και σε 122 εκατ. ευρώ το 2008.

(9)

Τη νομική βάση του καθεστώτος αποτελεί το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 106, της 17ης Ιουνίου 2005, που μετατράπηκε στον νόμο αριθ. 156 της 31ης Ιουλίου 2005. Η νομική βάση περιέχει ρήτρα αναστολής. Το καθεστώς ενισχύσεων δεν τέθηκε σε εφαρμογή.

(10)

Η Ιταλία έχει ήδη εφαρμόσει ανάλογο μέτρο το 2005 (3), στα πλαίσια του κανονισμού που προβλέπει την απαλλαγή κατά κατηγορίες για τις ενισχύσεις στις ΜΜΕ (4). Εκείνη η εκδοχή του καθεστώτος περιορίζει την έκπτωση φόρου στο 50 % των δαπανών για παροχή συμβουλών για τη διαδικασία συγκέντρωσης ή συνένωσης. Οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι δεδομένου του προαναφερθέντος ορίου, το καθεστώς είχε μια σχετική επιτυχία αφού υποβλήθηκαν 132 αιτήσεις συνολικού ύψους 3 442 261 ευρώ για έκπτωση φόρου, εκ των οποίων έγιναν δεκτές μόνο 46 για συνολικό ποσό 415 306 ευρώ φορολογικής ελάφρυνσης.

III.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ

(11)

Οι ιταλικές αρχές, στην επιστολή τους της 30ής Ιανουαρίου 2007, ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι το προβλεπόμενο κονδύλιο για το εν λόγω μέτρο χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς και ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν εφαρμόσθηκε επειδή είχε ανακληθεί.

IV.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(12)

Μετά από την ανάκληση της κοινοποίησης, η διαδικασία κατέστη άνευ αντικειμένου.

V.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(13)

Η Επιτροπή αποφάσισε, κατά συνέπεια, να περατώσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, επειδή αυτή, μετά από την ανάκληση από μέρους της Ιταλίας, κατέστη άνευ αντικειμένου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Μετά από την ανάκληση του κοινοποιηθέντος μέτρου από μέρους της Ιταλίας, η παρούσα διαδικασία κατέστη άνευ αντικειμένου. Η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 146 της 22.6.2006, σ. 18.

(2)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(3)  Βασιζόμενη στο άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 35/2005, που μετετράπη στον νόμο αριθ. 80/2005, που πρωτοκολλήθηκε από την Επιτροπή στις 21 Απριλίου 2005 με αριθμό αναφοράς XS 89/05.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (EE L 10 της 13.1.2001, σ. 33).


16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/45


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2007

για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Κοινότητα για το έτος 2007 σε ορισμένα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον τομέα της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1930]

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ισπανική και σουηδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2007/336/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς στον τομέα της υγείας των ζώων και των ζώντων ζώων.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2006, για τους τρόπους χορήγησης της κοινοτικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για τις ζωοτροφές, τα τρόφιμα και τον τομέα της υγείας των ζώων (3), η χρηματοδοτική ενίσχυση από την Κοινότητα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα εγκεκριμένα προγράμματα εργασίας υλοποιούνται αποτελεσματικά και ότι οι δικαιούχοι παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, οι σχέσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς διέπονται από σύμβαση εταιρικής σχέσης η οποία συνοδεύεται από πολυετές πρόγραμμα εργασίας.

(4)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα προγράμματα εργασίας και τα αντίστοιχα προσχέδια προϋπολογισμού που υποβλήθηκαν από τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς για το έτος 2007.

(5)

Συνεπώς, η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή χορηγείται στα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς που έχουν οριστεί να εκτελούν τις λειτουργίες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στις ακόλουθες πράξεις:

οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (4),

οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (5),

οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών (6),

οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων (7),

οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση ορισμένων νόσων των ψαριών (8),

οδηγία 95/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων ελέγχου των ασθενειών των δίθυρων μαλακίων (9),

οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1992, για τη θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλους των ίππων (10),

οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (11),

απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων (12),

οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (13),

απόφαση 96/463/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για τον ορισμό του οργανισμού αναφοράς που αναλαμβάνει να συνεργαστεί στο θέμα της ομοιομορφίας των μεθόδων δοκιμής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής (14),

οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (15),

καταργείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη βρουκέλλωση.

(6)

Η χρηματοδοτική συνδρομή για τη λειτουργία και οργάνωση συνεδρίων εργασίας των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τους κανόνες επιλεξιμότητας που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (16), πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων προγράμματα εκρίζωσης και παρακολούθησης ζωονόσων (κτηνιατρικά μέτρα). Για σκοπούς δημοσιονομικού ελέγχου, πρέπει να εφαρμόζονται τα άρθρα 9, 36 και 37 του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για την κλασική πανώλη των χοίρων, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Ανόβερο, Γερμανία, για την εκτέλεση των λειτουργιών και καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2001/89/ΕΚ.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας αντιστοιχεί στο ποσοστό του 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπεται από το εν λόγω ινστιτούτο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 232 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, από το οποίο το ποσό των 18 000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, θα αφιερωθεί στην οργάνωση τεχνικού εργαστηρίου σχετικά με τις μεθόδους διαγνωστικής της κλασικής πανώλους των χοίρων.

Άρθρο 2

Για την ψευδοπανώλη των πτηνών, η Κοινότητα χορηγεί στο Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτική συνδρομή για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/66/ΕΟΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπονται από το εν λόγω εργαστήριο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 77 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 3

Για την ψευδοπανώλη των πτηνών, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Ηνωμένο Βασίλειο, για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα V της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπονται από το εν λόγω εργαστήριο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 406 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 4

Για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Pirbright Laboratory, Ηνωμένο Βασίλειο, για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπονται από το εν λόγω εργαστήριο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 126 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 5

Για τον αφρώδη πυρετό, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Pirbright Laboratory, Ηνωμένο Βασίλειο, για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα XVI της οδηγίας 2003/85/ΕΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπονται από το εν λόγω εργαστήριο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 274 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 6

Όσον αφορά τις νόσους των ψαριών, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Δανία, για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 93/53/ΕΟΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπονται από το εν λόγω εργαστήριο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 150 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 7

Για τις νόσους των δίθυρων μαλακίων, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο IFREMER, La Tremblade, Γαλλία για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της οδηγίας 95/70/ΕΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπονται από το εν λόγω εργαστήριο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 90 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 8

Για την πανώλη των ίππων, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Ισπανία για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 92/35/ΕΟΚ.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπεται από το εν λόγω ινστιτούτο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 98 000 ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, από το οποίο το ποσό των 38 000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, θα αφιερωθεί στην οργάνωση τεχνικού εργαστηρίου σχετικά με τις μεθόδους διαγνωστικής της πανώλους των ίππων.

Άρθρο 9

Για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Pirbright Laboratory, Ηνωμένο Βασίλειο για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2000/75/ΕΚ.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπεται από το εν λόγω ινστιτούτο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 373 000 ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, από το οποίο το ποσό των 45 000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, θα αφιερωθεί στην οργάνωση τεχνικού εργαστηρίου σχετικά με τις μεθόδους διαγνωστικής του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

Άρθρο 10

Για τον ορολογικό έλεγχο των αντιλυσσικών εμβολίων, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο εργαστήριο AFSSA, Nancy, Γαλλία, για την εκτέλεση των λειτουργιών και καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα II της απόφασης 2000/258/ΕΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπονται από το εν λόγω εργαστήριο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 200 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 11

Για τη βρουκέλλωση, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Γαλλία, για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπεται από το εν λόγω ινστιτούτο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 250 000 ευρώ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, από το οποίο το ποσό των 35 000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, θα αφιερωθεί στην οργάνωση τεχνικού εργαστηρίου σχετικά με τις μεθόδους διαγνωστικής της βρουκέλλωσης.

Άρθρο 12

Για την αφρικανική πανώλη των χοίρων, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Μαδρίτη, Ισπανία για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα V της οδηγίας 2002/60/ΕΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1754/2006, που προβλέπονται από το εν λόγω ερευνητικό κέντρο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 120 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 13

Όσον αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μεθόδων δοκιμής για τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής και την εναρμόνιση των διαφόρων μεθόδων δοκιμής, η Κοινότητα χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή στο κέντρο INTERBULL, Ουψάλα, Σουηδία για την εκτέλεση των λειτουργιών και των καθηκόντων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 96/463/ΕΚ.

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντιστοιχεί στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπονται από το εν λόγω κέντρο για το πρόγραμμα εργασίας και ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των 80 000 ευρώ για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 14

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα εξής:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Ανόβερο, Γερμανία,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Ηνωμένο Βασίλειο,

Pirbright Laboratory, Ηνωμένο Βασίλειο,

Danish National Veterinary Institute, Aarhus, Δανία,

IFREMER, La Tremblade, Γαλλία,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Ισπανία,

Laboratory of the AFSSA, Nancy, Γαλλία,

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Γαλλία,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Μαδρίτη, Ισπανία,

INTERBULL Centre, Uppsala, Σουηδία.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006.

(3)  ΕΕ L 331 της 29.11.2006, σ. 8.

(4)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).

(5)  ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(6)  ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(7)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 69. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/10/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 1.3.2007, σ. 24).

(8)  ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(9)  ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(10)  ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(11)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(12)  ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σ. 30).

(13)  ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(14)  ΕΕ L 192 της 2.8.1996, σ. 19.

(15)  ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ.

(16)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2007 (ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 1).


16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαΐου 2007

για την έγκριση των συστημάτων αυτόματης αναστολής των αδειών αλιείας όσον αφορά παραβάσεις, που ανέπτυξαν η Δανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2036]

(Τα κείμενα στη δανική, γερμανική και αγγλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2007/337/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (1), και ιδίως το σημείο 8.1 στοιχείο η) του παραρτήματος IIA,

τα αιτήματα που υπέβαλαν η Δανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007, η ανάπτυξη από τα κράτη μέλη συστημάτων αυτόματης αναστολής των αδειών αλιείας όσον αφορά παραβάσεις αποτελεί προϋπόθεση που αυξάνει τον μέγιστο αριθμό των ημερών κατά τις οποίες ένα αλιευτικό σκάφος δύναται να είναι παρόν στην περιοχή που ορίζεται στο παράρτημα IIA του εν λόγω κανονισμού κατά την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2007 έως τις 31 Ιανουαρίου 2008.

(2)

Η Δανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαβίβασαν στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με τα συστήματα αυτόματης αναστολής των αδειών αλιείας για παραβάσεις που αφορούν σκάφη τα οποία φέρουν επ’ αυτών τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στο σημείο 4.1 στοιχείο α) σημείο v) του παραρτήματος IIA του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007, ήτοι τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια εργαλεία, εκτός από τις δοκότρατες, με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 120 mm.

(3)

Βάσει των προαναφερόμενων στοιχείων πρέπει να εγκριθούν τα συστήματα αυτόματης αναστολής των αδειών αλιείας που υπέβαλαν τα οικεία κράτη μέλη όσον αφορά τα εν λόγω σκάφη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα συστήματα αυτόματης αναστολής των αδειών αλιείας όσον αφορά παραβάσεις, που ανέπτυξαν η Δανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εγκρίνονται για τους σκοπούς που προβλέπονται στο σημείο 8.1 στοιχείο η) του παραρτήματος IIA του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007 όσον αφορά σκάφη που φέρουν τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια εργαλεία, εκτός από τις δοκότρατες, με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 120 mm.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 24.4.2007, σ. 22).


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

16.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 128/50


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2007/338/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ,

της 14ης Μαΐου 2007,

για την ανανέωση ορισμένων περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 14 Νοεμβρίου 2005, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2005/792/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά του Ουζμπεκιστάν (1), αντιδρώντας στην υπερβολική, δυσανάλογη και αδιάκριτη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ουζμπεκιστάν κατά τα γεγονότα του Αντιτζάν τον Μάιο του 2005. Ορισμένα περιοριστικά μέτρα ανανεώθηκαν με την κοινή θέση 2006/787/ΚΕΠΠΑ της 13ης Νοεμβρίου 2006 (2).

(2)

Με γνώμονα την αξιολόγηση της κατάστασης στο Ουζμπεκιστάν, το Συμβούλιο αποφάσισε να ανανεώσει τα περιοριστικά μέτρα για την εισδοχή ορισμένων προσώπων για ένα διάστημα 6 μηνών. Κατά το διάστημα αυτό, το Συμβούλιο θα επανεξετάσει τα μέτρα με γνώμονα κάθε σημαντική αλλαγή στην τρέχουσα κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 7 της κοινής θέσης 2005/792/ΚΕΠΠΑ,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Τα μέτρα που καθορίζονται στο άρθρο 3 της κοινής θέσης 2005/792/ΚΕΠΠΑ παρατείνονται για διάστημα 6 μηνών. Εφαρμόζονται στα άτομα τα απαριθμούμενα στο παράρτημα της παρούσας κοινής θέσης, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αδιάκριτη και δυσανάλογη χρήση βίας στο Αντιτζάν και την παρακώλυση της διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας.

Άρθρο 2

Η παρούσα κοινή θέση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται, καταλλήλως, εάν το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της υιοθέτησής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F.-W. STEINMEIER


(1)  EE L 299 της 16.11.2005, σ. 72.

(2)  EE L 318 της 17.11.2006, σ. 43.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων αναφερομένων στο άρθρο 1

1.

Επώνυμο, Όνομα: Almatov, Zakirjan

Φύλο: Άρρεν

Τίτλος, Αρμοδιότητα: πρώην Υπουργός Εσωτερικών

Διεύθυνση: Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν

Ημερομηνία γεννήσεως:

10 Οκτωβρίου 1949

Τόπος γεννήσεως: Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν

Αριθ. Διαβατηρίου ή Δελτίου Ταυτότητας: Διαβατήριο αριθ. DA 0002600 (Διπλωματικό διαβατήριο)

Υπηκοότητα: Ουζμπεκική

2.

Επώνυμο, Όνομα: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Γνωστός ως: Mullajanov: εναλλακτική ορθογραφία του επωνύμου

Φύλο: Άρρεν

Τίτλος, Αρμοδιότητα: Πρώην Πρώτος Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Διεύθυνση: Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν

Ημερομηνία γεννήσεως:

10 Οκτωβρίου 1950

Τόπος γεννήσεως: Φεργκάνα, Ουζμπεκιστάν

Αριθ. Διαβατηρίου ή Δελτίου Ταυτότητας: Διαβατήριο αριθ. DA 0003586 (Διπλωματικό διαβατήριο) λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2009

Υπηκοότητα: Ουζμπεκική

3.

Επώνυμο, Όνομα: Mirzaev, Ruslan

Φύλο: Άρρεν

Τίτλος, Αρμοδιότητα: Υπουργός Άμυνας, πρώην Σύμβουλος Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας

4.

Επώνυμο, Όνομα: Ergashev, Pavel Islamovich

Φύλο: Άρρεν

Τίτλος, Αρμοδιότητα: Συνταγματάρχης, Διοικητής της Ταξιαρχίας του «Κέντρου» («Center»)

5.

Επώνυμο, Όνομα: Mamo, Vladimir Adolfovich

Φύλο: Άρρεν

Τίτλος, Αρμοδιότητα: Υποστράτηγος, Υποδιοικητής της Ταξιαρχίας Ειδικών Δυνάμεων του Υπουργείου Άμυνας

6.

Επώνυμο, Όνομα: Pak, Gregori

Φύλο: Άρρεν

Τίτλος, Αρμοδιότητα: Συνταγματάρχης, Διοικητής της Ταξιαρχίας ταχείας επέμβασης του Υπουργείου Εσωτερικών (μονάδα 7332)

7.

Επώνυμο, Όνομα: Tadzhiev, Valeri

Φύλο: Άρρεν

Τίτλος, Αρμοδιότητα: Συνταγματάρχης, Διοικητής του Αυτόνομου Αποσπάσματος Ειδικών Δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών (μονάδα 7351)

8.

Επώνυμο, Όνομα: Inoyatov, Rustam Raulovic

Φύλο: Άρρεν

Τίτλος, Αρμοδιότητα: Αρχηγός της SNB (Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας)

Διεύθυνση: Τασκένδη, Ουζμπεκιστάν

Ημερομηνία γεννήσεως:

22 Ιουνίου 1944

Τόπος γεννήσεως: Σεραμπάντ, Ουζμπεκιστάν

Αριθ. Διαβατηρίου ή Δελτίου Ταυτότητας: Διαβατήριο αριθ. DA 0003171 (Διπλωματικό διαβατήριο)· επίσης διπλωματικό διαβατήριο αριθ. 0001892 (έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου 2004)

Υπηκοότητα: Ουζμπεκική