ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
13 Μαρτίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 260/2007 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2007, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2007 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

10

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 262/2007 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2007, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006, για την περίοδο 2006/07

12

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 263/2007 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2007, για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

14

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 264/2007 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2007, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας πεσκαντρίτσας στη ζώνη ICES VΙΙΙc, IX και X, καθώς και στα ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1 από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

16

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/163/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2006, με την οποία μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/M.4000 — Inco/Falconbridge) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3052]  ( 1 )

18

 

 

2007/164/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/M.3796 — OMYA/J.M. HUBER PCC) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3163]  ( 1 )

24

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 260/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2007

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Η Επιτροπή, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1350/2006 (2) (εφεξής «ο προσωρινός κανονισμός»), επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου που υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 8101 99 10 και ex 8515 90 00 (κωδικοί ΣΟ από την 1η Ιανουαρίου 2007), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»).

(2)

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Όσον αφορά τις τάσεις που είχαν σχέση με την εκτίμηση της ζημίας, η Επιτροπή ανέλυσε τα στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («εξεταζόμενη περίοδος»).

B.   ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(3)

Μετά την επιβολή του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου, καταγωγής ΛΔΚ, ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν παρατηρήσεις γραπτώς. Στα ενδιαφερόμενα μέρη που υπέβαλαν σχετικό αίτημα δόθηκε επίσης η ευκαιρία ακρόασης.

(4)

Η Επιτροπή εξακολούθησε να αναζητεί και να επαληθεύει όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για τα οριστικά της συμπεράσματα. Οι παρατηρήσεις που υπέβαλαν γραπτώς και προφορικώς τα μέρη εξετάστηκαν και, όπου κρίθηκε σκόπιμο, τα προσωρινά πορίσματα τροποποιήθηκαν ανάλογα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πραγματοποίησε επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

α)

Μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς στην Κοινότητα

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Γαλλία·

β)

Συνδεδεμένες εταιρείες στην Κοινότητα

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Γερμανία·

Binzel France SARL, Strasbourg, Γαλλία.

(5)

Όλα τα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και για το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να προταθεί η επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής ΛΔΚ και η οριστική είσπραξη των ποσών που είχαν καταβληθεί ως εγγύηση υπό μορφήν προσωρινού δασμού. Επίσης, τους παραχωρήθηκε προθεσμία εντός της οποίας μπορούσαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μετά την εν λόγω κοινοποίηση.

(6)

Οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη εξετάστηκαν και, όπου κρίθηκε σκόπιμο, τα συμπεράσματα τροποποιήθηκαν ανάλογα.

Γ.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

(7)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι ηλεκτρόδια βολφραμίου («ΗΒ»), συμπεριλαμβανομένων των ράβδων βολφραμίου για ηλεκτρόδια συγκόλλησης, που αποτελούνται κατά 94 % και άνω κατά βάρος από βολφράμιο, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είτε είναι κομμένα κατά μήκος είτε όχι. Το προϊόν δηλώνεται σήμερα με τους κωδικούς ΣΟ ex 8101 99 10 και ex 8515 90 00 (κωδικοί ΣΟ από την 1η Ιανουαρίου 2007). Το υπό εξέταση προϊόν χρησιμοποιείται στη συγκόλληση και σε παρόμοιες διεργασίες, που περιλαμβάνουν τη συγκόλληση με τόξο σε αδρανή ατμόσφαιρα με ηλεκτρόδιο βολφραμίου, τη συγκόλληση με εκτόξευση πλάσματος, την κοπή και το ψεκασμό εν θερμώ.

(8)

Ένας εισαγωγέας αμφισβήτησε το συμπέρασμα που διατυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 13 του προσωρινού κανονισμού, ότι δηλαδή όλα τα ΗΒ θεωρούνται ένα και το αυτό προϊόν για την παρούσα διαδικασία. Ο εν λόγω εισαγωγέας επεσήμανε τις ποικίλες ιδιότητες διαφόρων ειδών ΗΒ και ιδίως ένα συγκεκριμένο, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είδος που έχει αναπτύξει ο ίδιος ο εισαγωγέας.

(9)

Ωστόσο, από την αρχή της έρευνας, η Επιτροπή γνώριζε ότι υπάρχουν πολλά είδη ΗΒ. Εκτός από το ότι πωλούνται σε διαφορετικά μήκη και πάχη, τα ΗΒ μπορούν να είναι κατασκευασμένα από καθαρό βολφράμιο ή από κράμα αυτού με ένα μικρό ποσοστό μετάλλου, όπως θόριο, λανθάνιο, δημήτριο, ζιρκόνιο ή συνδυασμό αυτών. Αυτή η κραματοποίηση επηρεάζει τις ιδιότητες των ηλεκτροδίων, ιδίως όσον αφορά την αναφλεξιμότητα, τη σταθερότητα και την αντοχή, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη προσαρμογή τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Παρά τις παραλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών των διαφόρων ειδών ΗΒ, κρίθηκε ότι τα κοινά φυσικά χαρακτηριστικά και η δυνατότητα υποκατάστασης επαρκούν για να θεωρούνται ένα και το αυτό προϊόν για την παρούσα διαδικασία, αφού έχουν τα ίδια βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά.

(10)

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα διάφορα είδη ΗΒ, όπως αναφέρονται παραπάνω, έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των περιθωρίων ντάμπινγκ και ζημίας.

(11)

Ο εισαγωγέας που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 8 επεσήμανε επίσης τις διαφορές στις διαδικασίες παραγωγής, ανάμεσα στους ευρωπαίους και τους κινέζους παραγωγούς, και ισχυρίστηκε ότι οι διαφορές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τα κινεζικά ΗΒ να είναι υψηλότερης ποιότητας. Επίσης, ένας εξαγωγέας παραγωγός ισχυρίστηκε ότι τα ηλεκτρόδιά του είναι καλύτερης ποιότητας από αυτά των ανταγωνιστών του και, σε κάθε περίπτωση, καλύτερα προσαρμοσμένα για το κυρίως προϊόν που κατασκευάζεται από τον όμιλο, το εργαλείο συγκόλλησης TIG. Όσον αφορά το δεύτερο ισχυρισμό, πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, οι όποιες ποιοτικές διαφορές δεν είναι τέτοιες που να εμποδίζουν τη χρήση στη συγκεκριμένη εφαρμογή ηλεκτροδίων που κατασκευάζονται από άλλους παραγωγούς, ακόμη και αν δεν παρέχεται η βέλτιστη προσαρμογή στα εργαλεία συγκόλλησης. Όσον αφορά τον ισχυρισμό για τη γενική διαφορά ποιότητας, που ανέφερε ο εισαγωγέας, ανάμεσα σε ΗΒ που παράγονται και πωλούνται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην Κοινότητα και ΗΒ που εισάγονται στην Κοινότητα από τη ΛΔΚ, δεν υπάρχουν αντικειμενικές πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν ή να ποσοτικοποιούν αυτόν τον ισχυρισμό για τη γενική ποιοτική διαφορά. Επομένως, τα ΗΒ που παράγονται και πωλούνται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην Κοινότητα και τα ΗΒ που εισάγονται στην Κοινότητα από τη ΛΔΚ θεωρήθηκαν ομοειδή προϊόντα, στο πνεύμα του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, και δεν έγιναν προσαρμογές από αυτή την άποψη στους υπολογισμούς της ζημίας.

(12)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν και το ομοειδές προϊόν, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 12 έως 15 του προσωρινού κανονισμού.

Δ.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1.   Καθεστώς οικονομίας της αγοράς («ΚΟΑ»)

(13)

Ο εξαγωγέας παραγωγός για τον οποίο απορρίφθηκε η χορήγηση ΚΟΑ, επειδή δεν ικανοποιούσε το δεύτερο κριτήριο ΚΟΑ όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, δήλωσε ότι οι ασυμφωνίες που εντοπίστηκαν στο λογιστικό του σύστημα αφορούσαν λίγες μόνο περιπτώσεις και ότι, στο μεταξύ, το σύστημά του βελτιώθηκε ώστε να ικανοποιεί τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, η εταιρεία δεν τεκμηρίωσε αυτό τον ισχυρισμό και δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση, καθίσταται σαφές ότι οι πρακτικές που εντοπίστηκαν αποτελούν σαφή παραβίαση των ΔΛΠ αλλά και των κινεζικών κανόνων λογιστικής, ακόμη και αν διορθώθηκαν μετά την ΠΕ.

(14)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων ως προς τη χορήγηση ΚΟΑ, επιβεβαιώνονται οι διαπιστώσεις των αιτιολογικών σκέψεων 16 έως 21 του προσωρινού κανονισμού.

2.   Ατομική μεταχείριση («ΑΜ»)

(15)

Ύστερα από την κοινοποίηση των προσωρινών συμπερασμάτων, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής προσέβαλε τη χορήγηση ΑΜ στον εξαγωγέα παραγωγό που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13 παραπάνω, διότι εντοπίστηκαν ασυμφωνίες στους λογαριασμούς της εταιρείας και όσον αφορά την καταγραφή των εξαγωγικών πωλήσεων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ικανοποιούσε όλα τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού και, επομένως, δεν υπήρχε λόγος για την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης ΑΜ. Επιπλέον, κατά την επιτόπια επαλήθευση του κυρίως ερωτηματολογίου αντιντάμπινγκ δεν μπόρεσαν να ληφθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούσαν τις ελάχιστες εξαγωγικές συναλλαγές προς την Κοινότητα κατά την ΠΕ και μπορούσε να γίνει άμεσα μια ενιαία αναγκαία διόρθωση στα στοιχεία της εξαγωγής. Επομένως, το αίτημα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής απορρίφθηκε.

(16)

Ελλείψει άλλων παρατηρήσεων ως προς το θέμα αυτό, επιβεβαιώνονται τα πορίσματα που αφορούν την ΑΜ, όπως περιέχονται στις αιτιολογικές σκέψεις 22 έως 25 του προσωρινού κανονισμού.

3.   Κανονική αξία

α)   Προσδιορισμός της κανονικής αξίας για τον παραγωγό-εξαγωγέα στη ΛΔΚ στον οποίο αναγνωρίστηκε ΚΟΑ

(17)

Ύστερα από την κοινοποίηση των προσωρινών συμπερασμάτων, ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας παραγωγός υπέβαλε μια μηνιαία κανονική αξία, συνδέοντας την πιστοποιημένη κανονική αξία της ΠΕ με την εξέλιξη της τιμής της κύριας πρώτης ύλης, του παραβολφραμικού αμμώνιου («APT»), με σκοπό να καταδείξει ότι, στη σύγκριση με τις μηνιαίες τιμές εξαγωγής, δεν υπήρχε πλέον ντάμπινγκ προς το τέλος της ΠΕ. Επιπλέον, αυτή η μηνιαία κανονική αξία οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η προσωρινή διαπίστωση ντάμπινγκ οφείλετο στη δραματική αύξηση της τιμής του APT, στην οποία η εταιρεία δεν αντέδρασε άμεσα αυξάνοντας τις τιμές των εξαγωγικών της πωλήσεων αλλά κατά το τέλος μόνον της ΠΕ. Η εταιρεία ζήτησε από την Επιτροπή να συνεκτιμήσει αυτή την εξέλιξη και να υπολογίσει το περιθώριο ντάμπινγκ με βάση μόνον τους τελευταίους έξι μήνες ή το τελευταίο τρίμηνο της ΠΕ. Ωστόσο, το αίτημα αυτό έπρεπε να απορριφθεί, αφού η παρέκκλιση από την ΠΕ θα αποτελούσε διακριτική μεταχείριση έναντι των άλλων διερευνούμενων εταιρειών, οι οποίες επηρεάστηκαν εξίσου από τη γενική αύξηση της τιμής του APT. Το αίτημα αντίκειται επίσης στην έννοια της ΠΕ. Στην πραγματικότητα, καταλήγει στην επιλεκτική συλλογή στοιχείων από τμήμα της περιόδου έρευνας, θέτοντας έτσι σε αμφισβήτηση την αντιπροσωπευτικότητα των συμπερασμάτων.

(18)

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την κοινοποίηση των προσωρινών συμπερασμάτων, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ζήτησε να γίνει προσαρμογή στο κόστος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση της κανονικής τιμής της εταιρείας στην οποία χορηγήθηκε ΚΟΑ. Κατά την άποψη του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, η εν λόγω προσαρμογή θα ήταν δικαιολογημένη βάσει του άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 5 του βασικού κανονισμού, αφού η κινεζική αγορά βολφραμίου υπόκειται σε κρατική παρέμβαση σε μακροοικονομικό επίπεδο και, επομένως, οι εγχώριες τιμές της κύριας πρώτης ύλης, του APT, παρέμειναν διαρκώς χαμηλότερες από τις εξαγωγικές τιμές του APT.

(19)

Το ανωτέρω αίτημα εξετάστηκε αναλύοντας τις επιπτώσεις των πολιτικών της κινεζικής κυβέρνησης σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι οποίες ενδεχομένως έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των τιμών του ΑΤΡ στις εγχώριες και στις εξαγωγικές αγορές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η κινεζική πολιτική επιστροφής του ΦΠΑ για εξαγωγές αποθαρρύνει έως ένα βαθμό την εξαγωγή βολφραμίου και συναφών προϊόντων, όπως το ΑΤΠ, αφού οι εξαγωγείς λαμβάνουν επιστροφή ενός μέρους μόνο του ΦΠΑ που καταβλήθηκε για την εγχώριας προέλευσης πρώτη ύλη. Επομένως, έγινε προσαρμογή της κανονικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, ώστε να αντικατοπτρίζει το συνολικό κόστος που προκύπτει από το προναφερθέν καθεστώς ΦΠΑ. Κρίθηκε ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογή.

(20)

Εκτός από την προαναφερθείσα προσαρμογή της κανονικής αξίας, επιβεβαιώνεται η γενική μεθοδολογία όπως αυτή αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 26 έως 33 του προσωρινού κανονισμού.

β)   Προσδιορισμός της κανονικής αξίας για τους εξαγωγείς παραγωγούς στη ΛΔΚ στους οποίους δεν χορηγήθηκε ΚΟΑ

i)   Ανάλογη χώρα

(21)

Ελλείψει σχετικών παρατηρήσεων όσον αφορά τη χρήση των ΗΠΑ ως ανάλογης χώρας, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 34 έως 38 του προσωρινού κανονισμού.

ii)   Κανονική αξία

(22)

Ελλείψει σχετικών παρατηρήσεων όσον αφορά τον καθορισμό της κανονικής αξίας για εξαγωγείς παραγωγούς στους οποίους δεν χορηγήθηκε ΚΟΑ, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 39 έως 46.

4.   Τιμές εξαγωγής

(23)

Όσον αφορά τις τιμές εξαγωγής μιας εταιρείας στην οποία είχε χορηγηθεί ΑΜ καθώς και της συνεργαζόμενης εταιρείας που δεν της είχε χορηγηθεί ΚΟΑ/ΑΜ, των οποίων το περιθώριο ντάμπινγκ χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το περιθώριο ντάμπινγκ σε όλη τη χώρα, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 54 έως 56 του προσωρινού κανονισμού, οι τιμές εξαγωγής αναθεωρήθηκαν εξαιρώντας δύο συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στην ΑΜ.

(24)

Ύστερα από την κοινοποίηση των προσωρινών συμπερασμάτων, ο εξαγωγέας παραγωγός στον οποίο είχε χορηγηθεί ΚΟΑ και του οποίου οι εξαγωγικές πωλήσεις προς την Κοινότητα γίνονταν μέσω ενός συνδεδεμένου εισαγωγέα και στη συνέχεια επαναπωλούντο σε συνδεδεμένες και μη εταιρείες στην Κοινότητα ισχυρίστηκε ότι τα έξοδα ΓΔΕΠ των συνδεδεμένων του εταιρειών, που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση της τιμής εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, είχαν υπερτιμηθεί και δεν αντικατόπτριζαν το κόστος που παράγεται από τις πωλήσεις ΗΒ. Ο εξαγωγέας παραγωγός ζήτησε από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα αρχικά ΓΔΕΠ που είχαν δηλωθεί στις απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο οι συνδεδεμένοι διανομείς, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό αρχικά λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη μέθοδο απόδοσης του κόστους. Η εταιρεία υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία για τη μέθοδο απόδοσης που χρησιμοποιήθηκε αρχικά, η οποία βασιζόταν σε ένα εσωτερικό πρότυπο που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες ιστορικά. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν επαληθεύτηκαν στη συνέχεια επιτόπου και διαπιστώθηκε ότι η αρχική μέθοδος απόδοσης ανταποκρινόταν στα έξοδα που συνδέονται με τις πωλήσεις ΗΒ. Επομένως, το αίτημα έγινε δεκτό και τα έξοδα ΓΔΕΠ των συνδεδεμένων διανομέων αναπροσαρμόστηκαν ανάλογα.

(25)

Όσον αφορά το περιθώριο κέρδους των δύο μη συνδεδεμένων εισαγωγέων, ένας εκ των οποίων είχε χρησιμοποιηθεί προσωρινά για τη διαμόρφωση της τιμής εξαγωγής του προαναφερθέντος εξαγωγέα παραγωγού, διαπιστώθηκε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εν λόγω περιθώρια κέρδους αφού οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες δεν είναι επαρκώς συγκρίσιμες με αυτές του εμπλεκόμενου συνδεδεμένου εισαγωγέα. Όντως, η πλειοψηφία των ΗΒ που εισάγονται από τον εν λόγω εισαγωγέα ενσωματώνονται περαιτέρω στο κυρίως προϊόν που παράγεται από τον όμιλο, δηλαδή στο εργαλείο συγκόλλησης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα ΗΒ είναι χαμηλής αξίας σε σύγκριση με το τελικό προϊόν. Βάσει αυτών συνήχθη το συμπέρασμα ότι το περιθώριο κέρδους του ίδιου του συνδεδεμένου εισαγωγέα παρέχει μια πιο επακριβή βάση περιθωρίου κέρδους, για τη διαμόρφωση της τιμής εξαγωγής.

(26)

Δεν υποβλήθηκαν άλλες παρατηρήσεις όσον αφορά τις τιμές εξαγωγής και, επομένως, επιβεβαιώνεται η γενική μεθοδολογία όπως αυτή περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 47 και 48 του προσωρινού κανονισμού, με εξαίρεση τη χρήση του περιθωρίου κέρδους του ίδιου του συνδεδεμένου εισαγωγέα για τη διαμόρφωση της τιμής εξαγωγής του παραγωγού στον οποίο έχει χορηγηθεί ΚΟΑ, όπως περιγράφεται παραπάνω.

5.   Σύγκριση

(27)

Οι κανονικές αξίες, όπως περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 17 έως 20 και 22 και οι τιμές εξαγωγής, αναθεωρημένες όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 23 έως 26, συγκρίθηκαν σε βάση «εκ του εργοστασίου». Προκειμένου να διασφαλισθεί η δίκαιη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, ελήφθησαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, οι διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι, κατά τους ισχυρισμούς και όπως απεδείχθη, επηρέασαν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών. Οι παράγοντες για τους οποίους έγιναν δεκτές προσαρμογές ήταν οι έμμεσοι φόροι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 19, η μεταφορά, η ασφάλιση, ο χειρισμός και τα παρεμπίπτοντα έξοδα, η συσκευασία, η χρηματοδότηση και οι τραπεζικές επιβαρύνσεις.

6.   Περιθώρια ντάμπινγκ

α)   Για το συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα στον οποίο χορηγήθηκε ΚΟΑ

(28)

Επί της βάσης αυτής, το οριστικό περιθώριο ντάμπινγκ εκφραζόμενο ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή του δασμού, είναι:

Εταιρεία

Οριστικό περιθώριο ντάμπινγκ

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17 %

β)   Για τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους χορηγήθηκε ΑΜ

(29)

Ύστερα από την προσαρμογή της τιμής εξαγωγής της άλλης εταιρείας στην οποία χορηγήθηκε ΑΜ, τα οριστικά περιθώρια ντάμπινγκ εκφραζόμενα ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή του δασμού, είναι:

Εταιρεία

Οριστικό περιθώριο ντάμπινγκ

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

128,4 %

γ)   Για όλους τους άλλους παραγωγούς-εξαγωγείς

(30)

Ύστερα από την προσαρμογή της τιμής εξαγωγής του συνεργαζόμενου εξαγωγέα παραγωγού στον οποίο δεν χορηγήθηκε ΚΟΑ/ΑΜ, το οριστικό επίπεδο ντάμπινγκ σε εθνική κλίμακα καθορίστηκε στο 160,2 % της τιμής CIF στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από το δασμό.

E.   ΖΗΜΙΑ

1.   Κοινοτική παραγωγή

(31)

Ελλείψει παρατηρήσεων όσον αφορά την κοινοτική παραγωγή, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 57 και 58 του προσωρινού κανονισμού.

2.   Ορισμός του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(32)

Ελλείψει παρατηρήσεων όσον αφορά τον ορισμό του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 59 του προσωρινού κανονισμού.

3.   Κοινοτική κατανάλωση

(33)

Ελλείψει παρατηρήσεων σχετικά με την κατανάλωση στην Κοινότητα, επιβεβαιώνεται η αιτιολογική σκέψη 60 του προσωρινού κανονισμού.

4.   Εισαγωγές στην Κοινότητα από την υπό εξέταση χώρα

(34)

Ελλείψει παρατηρήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές από την εν λόγω χώρα, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 61 έως 66 του προσωρινού κανονισμού.

5.   Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(35)

Ελλείψει παρατηρήσεων όσον αφορά την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 67 έως 93 του προσωρινού κανονισμού.

ΣΤ.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

(36)

Ελλείψει οιασδήποτε ουσιαστικής νέας πληροφορίας ή επιχειρήματος ως προς το συγκεκριμένο θέμα, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 94 έως 114 του προσωρινού κανονισμού.

Ζ.   ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

(37)

Τρεις εξαγωγείς, μια ένωση εξαγωγέων και ένας εισαγωγέας επανέλαβαν την ανησυχία τους ότι οι προσωρινοί δασμοί θα αποκλείσουν τους κινέζους εξαγωγείς από την κοινοτική αγορά. Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο δύο κοινοτικοί παραγωγοί και ουσιαστικά καμία εισαγωγή από άλλες χώρες, αυτό, κατά τον ισχυρισμό, θα εξαλείψει τον ανταγωνισμό στην κοινοτική αγορά, εις βάρος των χρηστών. Επίσης, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι οι δύο κοινοτικοί παραγωγοί έχουν ιστορικό όσον αφορά τον έλεγχο των τιμών στην κοινοτική αγορά, μέσω αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών. Ωστόσο, τα εν λόγω μέρη δεν έδωσαν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους και ούτε υπήρξαν ενδείξεις κατά τη διάρκεια της έρευνας που να παραπέμπουν σε παρόμοιες πρακτικές.

(38)

Όπως αναφέρεται στον προσωρινό κανονισμό, σκοπός ενός μέτρου αντιντάμπινγκ δεν είναι σε καμιά περίπτωση να σταματήσει η πρόσβαση των εξαγωγέων από τρίτες χώρες στην Κοινότητα, αλλά να αποκατασταθούν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που στρεβλώθηκαν από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

(39)

Κατά την έρευνα δεν προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς ούτε και για το ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αποκόμιζε δυσανάλογα υψηλά κέρδη, ακόμη και πριν οι κινέζικες εισαγωγές αποκτήσουν ένα ουσιαστικό μερίδιο στην κοινοτική αγορά. Εκτός από τους δύο υπάρχοντες κοινοτικούς παραγωγούς, το επίπεδο των επιβαλλόμενων μέτρων πρέπει να επιτρέπει τουλάχιστον σε ορισμένους εξαγωγείς παραγωγούς από τη ΛΔΚ να συνεχίσουν να πωλούν το εν λόγω προϊόν στην κοινοτική αγορά. Όντως, σκοπός των δασμών, όταν βασίζονται στη ζημία, είναι μόνο η αύξηση των τιμών εισαγωγής σε ένα επίπεδο που θα επιτρέπει στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να επιτυγχάνει ένα κανονικό κέρδος.

(40)

Ένας εισαγωγέας ισχυρίστηκε επίσης ότι οι δασμοί θα απειλούσαν την ύπαρξη της εταιρείας του. Επίσης, ο εισαγωγέας αυτός εμπορεύεται ένα μοναδικό είδος ηλεκτροδίου υψηλής ποιότητας και ισχυρίστηκε ότι, εάν παύσει η επιχειρηματική του δραστηριότητα, οι τελικοί χρήστες ΗΒ θα πλήττονταν από πλευράς καινοτομίας και ποιότητας.

(41)

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στον προσωρινό κανονισμό, ο γενικός αντίκτυπος στους εισαγωγείς από τυχόν αύξηση στις τιμές των εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος αναμένεται ότι θα είναι μόνο η αποκατάσταση του ανταγωνισμού με τους κοινοτικούς παραγωγούς και ότι δεν θα αποτρέπει τους εισαγωγείς από την πώληση του εν λόγω προϊόντος. Επιπλέον, τα υψηλά περιθώρια κέρδους που διαπιστώθηκαν στους συνεργαζόμενους εισαγωγείς καθιστούν απίθανη την περίπτωση παύσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ακόμη και αν ο όγκος των εισαγωγών μειωθεί με την επιβολή των μέτρων. Ο ρόλος των διανομέων και των μεταπωλητών στην αγορά ηλεκτροδίων συγκόλλησης είναι σημαντικός, διότι προσφέρει στον τελικό χρήστη το πλεονέκτημα της «συνολικής προσφοράς υπηρεσιών» όπου μπορεί αυτός να καλύψει τις ανάγκες του όσον αφορά τη συγκόλληση. Επομένως, αναμένεται με βεβαιότητα ότι οι εν λόγω παράγοντες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αγοράς, ακόμη και αφού επιβληθούν τα μέτρα.

(42)

Ένα μέρος ανέφερε επίσης ότι τα ΗΒ που εισάγονται από τον όμιλό του είναι συμπληρωματικά των μηχανημάτων συγκόλλησης που παράγονται από την ίδια εταιρεία. Εάν οι χρήστες αναγκαστούν, λόγω των μέτρων αντιντάμπινγκ, να στραφούν σε φθηνότερα ηλεκτρόδια από άλλους προμηθευτές, θα επιβαρυνθούν η απόδοση και η αντοχή των μηχανημάτων συγκόλλησης της εταιρείας, με αρνητική επίδραση για όλη την επιχείρηση. Ωστόσο, κρίνεται ότι, ακόμη και αν οι πελάτες αυτών των χρηστών αγνοούσαν αυτές τις αρνητικές τεχνικές επιπτώσεις, το σχετικά χαμηλό επίπεδο των δασμών που προτείνονται για τον εν λόγω εισαγωγέα δεν αναμένεται να εξωθήσει τους χρήστες να στραφούν προς άλλες πηγές εφοδιασμού. Επίσης, δεν υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό περί αρνητικών επιπτώσεων.

(43)

Ελλείψει ουσιαστικής νέας πληροφορίας ή επιχειρήματος ως προς το συγκεκριμένο θέμα, επιβεβαιώνονται οι αιτιολογικές σκέψεις 115 έως 132 του προσωρινού κανονισμού.

H.   ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1.   Επίπεδο εξουδετέρωσης της ζημίας

(44)

Σε συνέχεια της κοινοποίησης των προσωρινών συμπερασμάτων, ο κοινοτικός κλάδος ισχυρίστηκε ότι η προσαρμογή που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 136 του προσωρινού κανονισμού, για τις λειτουργίες των εισαγωγέων, ήταν υπερβολική, για δύο λόγους:

Δεν ασκούν όλοι οι εισαγωγείς όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη, δηλαδή τη συσκευασία, την αποθήκευση, τον έλεγχο ποιότητας, την προώθηση του εμπορικού σήματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη φυσική επεξεργασία των ηλεκτροδίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ηλεκτρόδια εξάγονται από τη ΛΔΚ υπό συνθήκες που δεν απαιτούν την άσκηση των περισσοτέρων από τις λειτουργίες αυτές από τον εισαγωγέα.

Ακόμη και αν οι λειτουργίες αυτές πρέπει να ασκούνται από ένα δεδομένο εισαγωγέα, τα έξοδά του, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, θα ήταν σημαντικά χαμηλότερα από το ποσόν της προσαρμογής που καθορίστηκε προσωρινά από την Επιτροπή.

(45)

Η Επιτροπή διερεύνησε περαιτέρω το θέμα αυτό με, μεταξύ άλλων, τη λήψη λεπτομερών πληροφοριών από έναν ακόμη μη συνδεδεμένο εισαγωγέα. Η έρευνα έδειξε ότι τόσο τα παραγόμενα στην Κοινότητα όσο και τα εισαγόμενα ηλεκτρόδια πωλούνται μέσω διαφόρων διαύλων και ότι συχνά επαναπωλούνται πολλές φορές ανάμεσα στον παραγωγό και τον τελικό χρήστη. Οι παράγοντες που εμπλέκονται στην αγορά αυτή ασκούν, σε διαφορετικό βαθμό, λειτουργίες όπως η ποιότητα ελέγχου, η αποθήκευση, η διαχειριστική υποστήριξη, η επανασυσκευασία, η εμπορία και η παροχή υποστήριξης μετά την πώληση. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, εξετάστηκε ένας πιο συστηματικός και ενιαίος τρόπος συνεκτίμησης των λειτουργιών των εισαγωγέων για τη σύγκριση των τιμών εισαγωγής και των τιμών του κοινοτικού κλάδου παραγωγής προσαρμοσμένων σε ένα κοινό επίπεδο εμπορίου.

(46)

Για το σκοπό αυτό, ως βάση για τον υπολογισμό των διαφορών τιμολόγησης που οφείλονται σε διάφορα επίπεδα εμπορίου, π.χ. έμποροι, πωλητές λιανικής, τελικοί χρήστες και κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού, χρησιμοποιήθηκαν οι πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην κοινοτική αγορά. Επομένως εφαρμόστηκε αυτή η προσαρμογή για επίπεδο εμπορίου αντί της προσαρμογής που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 136 του προσωρινού κανονισμού.

(47)

Ένας εξαγωγέας επεσήμανε ένα λάθος στα στοιχεία πωλήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του περιθωρίου ζημίας του. Διορθώθηκαν και άλλα λογιστικά λάθη στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τα περιθώρια ζημίας. Κατά συνέπεια αυτών των διορθώσεων, το περιθώριο ζημίας ενός εξαγωγέα και το εθνικό περιθώριο ζημίας μειώθηκαν.

(48)

Διαπιστώθηκε επίσης ότι, λόγω της μη συχνής χρονικής συνιστώσας των εξαγωγών από ορισμένους εξαγωγείς της ΛΔΚ και της εξέλιξης στη συναλλαγματική τιμή δολαρίου ΗΠΑ και ευρώ κατά τη διάρκεια της ΠΕ, η χρήση μηνιαίων συναλλαγματικών τιμών παρέχουν ένα πιο ακριβές αποτέλεσμα απ’ ό,τι η χρήση μιας ενιαίας ετήσιας τιμής. Οι υπολογισμοί για όλους τους εξαγωγείς τροποποιήθηκαν ανάλογα.

(49)

Ένας εξαγωγέας και μια ένωση εξαγωγέων ανέφεραν ότι το χρονικό διάστημα από την αγορά της πρώτης ύλης έως την πώληση ενός ολοκληρωμένου ΗΒ στο μεταπωλητή είναι σημαντικά μεγαλύτερος για τους εξαγωγείς από τη ΛΔΚ σε σχέση με αυτόν για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, λόγω του μεγαλύτερου χρόνου μεταφοράς και των τελωνειακών διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των εξαγωγέων από τη ΛΔΚ αντιδρούν πιο αργά στις αυξήσεις της τιμής της πρώτης ύλης απ’ ό,τι αυτές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και, όπως ζήτησε ο εισαγωγέας, αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί στον υπολογισμό της ζημίας.

(50)

Παρότι αναγνωρίζεται ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από την κατασκευή του προϊόντος έως την παράδοσή του στον πελάτη είναι μεγαλύτερος για κινέζους εξαγωγείς, δεν θεωρήθηκε αιτιώδης παράγοντας για τον προσδιορισμό της ζημίας. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα καθορίζονται από την ημερομηνία του τιμολογίου, η οποία κανονικά αντιστοιχεί στην ημερομηνία την οποία τα προϊόντα απεστάλησαν από το εργοστάσιο. Υπάρχει επίσης μια χρονική διαφορά ανάμεσα στη στιγμή που συμφωνείται η τιμή με βάση τα ισχύοντα επίπεδα τιμών της πρώτης ύλης και την ημερομηνία αποστολής, όμως δεν υπάρχει λόγος να θεωρήσει κανείς ότι αυτή η χρονική διαφορά είναι μεγαλύτερη για τους κινέζους παραγωγούς απ’ ό,τι για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Επομένως, το επιχείρημα αυτό απορρίπτεται.

(51)

Συνεπώς, τα οριστικά μέσα σταθμισμένα περιθώρια ζημίας για εταιρείες στις οποίες χορηγήθηκε ΑΜ ή ΚΟΑ είναι τα ακόλουθα:

Εταιρεία

Οριστικό περιθώριο ζημίας

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd.

38,8 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

63,5 %

2.   Μορφή και επίπεδο των δασμών

(52)

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, πρέπει να επιβληθεί οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ σε επίπεδο επαρκές για την εξάλειψη της ζημίας που προκλήθηκε από τις εισαγωγές, χωρίς να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε.

(53)

Με βάση τα ανωτέρω, οι οριστικοί δασμοί είναι οι ακόλουθοι:

Εταιρεία

Οριστικός δασμός

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

63,5 %

(54)

Οι ατομικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που διευκρινίζονται στον παρόντα κανονισμό καθορίστηκαν με βάση τα πορίσματα της παρούσας έρευνας. Επομένως, αντανακλούν την κατάσταση που διαπιστώθηκε για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις κατά την παρούσα έρευνα. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω δασμοί (σε αντιδιαστολή προς τους εθνικούς δασμούς που ισχύουν για «όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρμόζονται αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της ενδιαφερόμενης χώρας, τα οποία έχουν παραχθεί από τις συγκεκριμένες εταιρείες, άρα και από τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται. Τα εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από όλες τις άλλες εταιρείες, οι οποίες δεν αναφέρονται ειδικά στον παρόντα κανονισμό με την επωνυμία και τη διεύθυνσή τους, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις ειδικά αναφερόμενες εταιρείες, δεν μπορούν να υποβληθούν σ’ αυτούς τους συντελεστές και υπόκεινται στο δασμό που εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες».

(55)

Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή των εν λόγω δασμών αντιντάμπινγκ για μεμονωμένες εταιρείες (π.χ. μετά από αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης ή μετά τη δημιουργία νέας επιχείρησης παραγωγής ή πωλήσεων) θα πρέπει να απευθύνεται πάραυτα στην Επιτροπή (3) μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες και, ιδίως, οποιαδήποτε αλλαγή των δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζεται με την παραγωγή, τις εγχώριες και εξαγωγικές πωλήσεις, όπως, για παράδειγμα, αλλαγή της επωνυμίας ή των εν λόγω επιχειρήσεων παραγωγής και πωλήσεων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο κανονισμός θα τροποποιηθεί στη συνέχεια ανάλογα, με την ενημέρωση του καταλόγου των εταιρειών που τυγχάνουν ατομικών δασμών.

(56)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή επιβολή του δασμού αντιντάμπινγκ, το επίπεδο υπόλοιπου δασμού δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στους μη συνεργαζόμενους εξαγωγείς, αλλά επίσης και στις εταιρείες οι οποίες δεν είχαν πραγματοποιήσει εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος κατά την ΠΕ. Εντούτοις, οι τελευταίες αυτές εταιρείες καλούνται, όταν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης δυνάμει αυτού του άρθρου για να εξετάζεται η περίπτωσή τους ατομικά.

3.   Αναλήψεις υποχρεώσεων

(57)

Ύστερα από την κοινοποίηση των βασικών γεγονότων και προβληματισμών βάσει των οποίων θα προτείνετο η επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ, δύο εξαγωγείς παραγωγοί στη ΛΔΚ πρότειναν την ανάληψη υποχρεώσεων ως προς τις τιμές, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(58)

Το εν λόγω προϊόν χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αριθμό ειδών προϊόντος με σημαντικές διαφορές τιμής μεταξύ τους. Οι δύο εξαγωγείς παραγωγοί πρότειναν μόνο μια ελάχιστη τιμή εισαγωγής (ΕΤΕ) για όλα τα είδη προϊόντος σε επίπεδο που δεν θα εξασφάλιζε την εξάλειψη του ζημιογόνου ντάμπινγκ για όλα τα προϊόντα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο υψηλός αριθμός ειδών προϊόντος καθιστά πρακτικά αδύνατο τον καθορισμό ουσιαστικών ΕΤΕ για κάθε είδος προϊόντος, τις οποίες θα μπορεί να παρακολουθήσει η Επιτροπή, ακόμη και αν οι εξαγωγείς παραγωγοί είχαν προσφέρει διαφορετικές ΕΤΕ για κάθε ένα είδος.

(59)

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ΠΕ, το εν λόγω προϊόν παρουσίασε σημαντική μεταβλητότητα τιμών και επομένως δεν προσφερόταν για την ανάληψη υποχρέωσης ως προς μια καθορισμένη τιμή. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, και οι δύο εταιρείες πρότειναν να καθορίσουν ένα δείκτη ΕΤΕ με βάση τη μεταβλητότητα των τιμών ΑΤΠ. Ωστόσο, επειδή δεν μπορούσε να διαμορφωθεί μια στενή συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητότητα των τιμών ΑΤΠ και των τιμών ΤΕ κατά τη διάρκεια της ΠΕ για έναν από τους εξαγωγείς παραγωγούς, η δεικτοδότηση της ΕΤΕ με βάση τις τιμές ΑΤΠ δεν ήταν εφικτή για το συγκεκριμένο εξαγωγό παραγωγό.

(60)

Επίσης, ένας από τους εξαγωγούς παραγωγούς έχει πολλές συνδεδεμένες εταιρείες στην ΕΚ και οι εν λόγω εταιρείες πωλούν επίσης άλλα προϊόντα στους ίδιους πελάτες. Αυτή η σύνθετη διάρθρωση πωλήσεων αυξάνει τον κίνδυνο καταστρατήγησης.

(61)

Με βάση τα προαναφερθέντα, κρίθηκε ότι πρέπει να απορριφθούν αυτές οι προσφορές ανάληψης υποχρέωσης.

4.   Οριστική είσπραξη των προσωρινών δασμών και ειδική παρακολούθηση

(62)

Δεδομένου του μεγέθους των διαπιστωθέντων περιθωρίων ντάμπινγκ και λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου ζημίας που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, θεωρείται απαραίτητο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, που επιβλήθηκε με τον προσωρινό κανονισμό, δηλαδή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1350/2006, να εισπραχθούν οριστικά στο ύψος του οριστικά επιβληθέντος δασμού. Εάν οι οριστικοί δασμοί είναι χαμηλότεροι από τους προσωρινούς δασμούς, τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση πέραν του οριστικού συντελεστή του δασμού αντιντάμπινγκ, αποδεσμεύονται. Εάν οι οριστικοί δασμοί είναι υψηλότεροι από τους προσωρινούς δασμούς, εισπράττονται οριστικά μόνο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση στο ύψος του προσωρινού δασμού.

(63)

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι καταστρατήγησης λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δασμολογικών συντελεστών, κρίνεται ότι στην περίπτωση αυτή απαιτούνται ειδικές διατάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των δασμών αντιντάμπινγκ. Αυτά τα ειδικά μέτρα, τα οποία ισχύουν μόνο για εταιρείες στις οποίες έχει καθοριστεί ατομικός συντελεστής δασμού, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έγκυρου εμπορικού τιμολογίου, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Οι εισαγωγές που δεν συνοδεύονται από τέτοιο τιμολόγιο υπόκεινται στον υπολειπόμενο δασμό αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες εταιρείες.

(64)

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι, εάν οι εξαγωγές των εταιρειών που επωφελούνται από χαμηλότερους ατομικούς δασμολογικούς συντελεστές αυξηθούν σημαντικά σε όγκο μετά την επιβολή των μέτρων αντιντάμπινγκ, αυτή καθαυτή η αύξηση του όγκου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά μεταβολή του εμπορικού πλαισίου, λόγω της επιβολής μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις και με τον όρο ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έρευνα κατά της καταστρατήγησης. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την ανάγκη κατάργησης των ατομικών δασμών και τη συνακόλουθη επιβολή δασμού σε επίπεδο χώρας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων βολφραμίου για ηλεκτρόδια συγκόλλησης, που αποτελούνται κατά 94 % και άνω κατά βάρος από βολφράμιο, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είτε είναι κομμένα κατά μήκος είτε όχι, που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ ex 8101 99 10 και ex 8515 90 00 (κωδικοί Taric 8101991010 και 8515900010) και προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

2.   Ο συντελεστής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας», πριν από την επιβολή δασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που κατασκευάζονται από τις ακόλουθες εταιρείες είναι ο εξής:

Εταιρεία

Δασμός αντιντάμπινγκ

Πρόσθετος κωδικός Taric

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

A756

Όλες οι άλλες εταιρείες

63,5 %

A999

3.   Η επιβολή του ατομικού συντελεστή δασμού που ορίζεται για τις εταιρείες της παραγράφου 2 εξαρτάται από την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έγκυρου εμπορικού τιμολογίου που πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος. Εάν δεν προσκομίζεται το τιμολόγιο αυτό, επιβάλλεται ο δασμός που ισχύει σε όλες τις άλλες εταιρείες.

4.   Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Εισπράττονται οριστικώς τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1350/2006 στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων βολφραμίου για ηλεκτρόδια συγκόλλησης, που αποτελούνται κατά 94 % και άνω κατά βάρος από βολφράμιο, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είτε είναι κομμένα κατά μήκος είτε όχι, που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ ex 8101 99 10 και ex 8515 90 00 (κωδικοί Taric 8101991010 και 8515900010) και προέρχονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση πέραν του οριστικού συντελεστή του δασμού αντιντάμπινγκ, αποδεσμεύονται. Εάν οι οριστικοί δασμοί είναι υψηλότεροι από τους προσωρινούς δασμούς, εισπράττονται οριστικώς μόνο τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση στο ύψος του προσωρινού δασμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F.-W. STEINMEIER


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 250 της 14.9.2006, σ. 10.

(3)  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Διεύθυνση Β, γραφείο J-79 5/16

1049 Βρυξέλλες/Βέλγιο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση υπογεγραμμένη από υπάλληλο της εταιρείας, η οποία να περιέχει τα ακόλουθα:

1.

Το ονοματεπώνυμο και τα καθήκοντα του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο.

2.

Την ακόλουθη δήλωση: «Ο υπογράφων πιστοποιώ ότι η ποσότητα [ο όγκος] των ηλεκτροδίων βολφραμίου που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία καλύπτεται από το παρόν τιμολόγιο, κατασκευάστηκε από [επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας] [πρόσθετος κωδικός Taric] στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.»


13.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαρτίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Μαρτίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

111,0

MA

70,1

TN

143,7

TR

124,1

ZZ

112,2

0707 00 05

JO

171,8

MA

96,3

TR

181,9

ZZ

150,0

0709 90 70

MA

76,4

TR

108,7

ZZ

92,6

0709 90 80

EG

223,0

IL

119,7

ZZ

176,4

0805 10 20

CU

36,7

EG

49,0

IL

53,9

MA

46,0

TN

49,5

TR

64,6

ZZ

50,0

0805 50 10

EG

58,9

IL

61,6

TR

52,3

ZZ

57,6

0808 10 80

AR

86,1

BR

78,9

CA

81,5

CL

109,6

CN

93,8

US

110,5

UY

80,5

ZA

90,3

ZZ

91,4

0808 20 50

AR

73,8

CL

84,3

CN

75,5

US

110,6

ZA

76,7

ZZ

84,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


13.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 262/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαρτίου 2007

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006, για την περίοδο 2006/07

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2006/07 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 237/2007 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006 για την περίοδο 2006/07, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Μαρτίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2006 (ΕΕ L 414 της 30.12.2006, σ. 43).

(3)  ΕΕ L 179 της 1.7.2006, σ. 36.

(4)  ΕΕ L 66 της 6.3.2007, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 99 που εφαρμόζονται από τη 13η Μαρτίου 2007

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

21,39

5,61

1701 11 90 (1)

21,39

10,97

1701 12 10 (1)

21,39

5,42

1701 12 90 (1)

21,39

10,46

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


13.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 263/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαρτίου 2007

για καθορισμό του οριστικού ύψους της επιστροφής και του ποσοστού έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1510/2006 της Επιτροπής (3) καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος Β.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο, για τα πιστοποιητικά του συστήματος Β που ζητούνται μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2006 και της 28ης Φεβρουαρίου 2007, για τις ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα, να καθοριστεί το οριστικό ύψος της επιστροφής στο επίπεδο του ενδεικτικού ποσού και να καθοριστεί το ποσοστό έκδοσης για τις ποσότητες που έχουν ζητηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1510/2006 μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2006 και της 28ης Φεβρουαρίου 2007, τα ποσοστά έκδοσης και το εφαρμοστέο ύψος της επιστροφής καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Μαρτίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 280 της 12.10.2006, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά έκδοσης των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί και επιστροφές που εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά του συστήματος Β που ζητήθηκαν μεταξύ της 1ης Νοεμβρίου 2006 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2007 (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

Προϊόν

Ύψος της επιστροφής

(EUR/t καθαρού βάρους)

Ποσοστό έκδοσης των ποσοτήτων που έχουν ζητηθεί

Ντομάτες

20

100 %

Πορτοκάλια

29

100 %

Λεμόνια

50

100 %

Επιτραπέζια σταφύλια

13

100 %

Μήλα

23

100 %


13.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 264/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2007

για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας πεσκαντρίτσας στη ζώνη ICES VΙΙΙc, IX και X, καθώς και στα ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1 από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2007.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2007.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να απαγορευθεί η αλιεία του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2007 θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2007.

Για την Επιτροπή

Φωκίων ΦΩΤΙΆΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11· διορθώθηκε στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 6).

(3)  ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

01

Κράτος μέλος

ΓΑΛΛΙΑ

Απόθεμα

ANF/8C3411

Είδος

Πεσκαντρίτσα (Lophidae)

Ζώνη

VIIIc, IX και Χ· ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

Ημερομηνία

7 Φεβρουαρίου 2007


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

13.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/18


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιουλίου 2006

με την οποία μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση COMP/M.4000 — Inco/Falconbridge)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3052]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/163/ΕΚ)

Στις 4 Ιουλίου 2006 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με συγκέντρωση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2. Μία μη εμπιστευτική έκδοση του πλήρους κειμένου της απόφασης στη γλώσσα του πρωτοτύπου της υπόθεσης και στις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   ΣΥΝΟΨΗ

(1)

Η παρούσα υπόθεση αφορά την εξαγορά της επιχείρησης Falconbridge Limited (εφεξής «Falconbridge», Καναδάς) από την επιχείρηση Inco Limited (εφεξής «Inco», Καναδάς). Οι δύο αυτές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο στην εξόρυξη, την επεξεργασία, τον εξευγενισμό και την πώληση διαφόρων προϊόντων νικελίου, χαλκού, κοβαλτίου και πολύτιμων μετάλλων.

(2)

Η επιχείρηση Inco αποτελεί πολυεθνική εξορυκτική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην εξόρυξη, την επεξεργασία, τον εξευγενισμό και την πώληση διαφόρων προϊόντων νικελίου, χαλκού, κοβαλτίου και πολύτιμων μετάλλων, καθώς και προϊόντων θείου. Το 2004 οι πωλήσεις της Inco ανήλθαν παγκοσμίως σε 3 439 εκατ. ευρώ. Οι δραστηριότητες της Inco επικεντρώνονται κυρίως στο νικέλιο, το οποίο αντιστοιχούσε στο 83 % των συνολικών της πωλήσεων, ενώ ο χαλκός αντιστοιχούσε στο 9 %, το κοβάλτιο στο 1 % και τα πολύτιμα μέταλλα στο 5 %.

(3)

Η Falconbridge αποτελεί πολυεθνική εξορυκτική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην εξόρυξη, την επεξεργασία, τον εξευγενισμό και την πώληση διαφόρων προϊόντων νικελίου, χαλκού, κοβαλτίου, μολύβδου, ψευδαργύρου, αλουμινίου και πολύτιμων μετάλλων, καθώς και προϊόντων θείου. Το 2004 οι πωλήσεις της Falconbridge παγκοσμίως ανήλθαν σε 5 610 εκατ. ευρώ. Οι μισές από τις πωλήσεις αυτές αφορούσαν το χαλκό, το 26 % το νικέλιο, το 14 % το αλουμίνιο, το 6 % τον ψευδάργυρο και το 2 % το κοβάλτιο.

(4)

Στις 11 Οκτωβρίου 2005, η Inco ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει, μέσω δημόσιας προσφοράς, το σύνολο των εν κυκλοφορία μετοχών της Falconbridge. Στο πλαίσιο της κοινοποιηθείσας πράξης, η Inco θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της Falconbridge. Ως εκ τούτου, πρόκειται για συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού περί συγκεντρώσεων. Επομένως, η κοινοποιηθείσα πράξη αποτελεί συγκέντρωση.

(5)

Από την έρευνα της αγοράς που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα εμπόδιζε σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά για την προμήθεια νικελίου στη βιομηχανία επιμετάλλευσης και ηλεκτροχύτευσης στον ΕΟΧ και στις παγκόσμιες αγορές για την προμήθεια νικελίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων/υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα και για την προμήθεια κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή κρίσιμων για την ασφάλεια εξαρτημάτων. Στην αγορά του ΕΟΧ, μετά τη συγκέντρωση, η νέα οντότητα θα αποτελούσε με μεγάλη διαφορά το μεγαλύτερο προμηθευτή προϊόντων νικελίου για τη βιομηχανία επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης και το σχεδόν μονοπωλιακό προμηθευτή νικελίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων και κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα. Η έρευνα έδειξε ότι η νέα οντότητα θα είχε την ικανότητα και κίνητρα για την αύξηση των τιμών σε αυτές τις αγορές λόγω της απουσίας οιουδήποτε σημαντικού ανταγωνιστικού περιορισμού. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η αύξηση της αποδοτικότητας που θα προέκυπτε από την κοινοποιηθείσα πράξη δεν θα απέβαινε πιθανόν σε άμεσο όφελος των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, δεν θα αντιστάθμιζε τις αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό.

(6)

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αυτή, τα εμπλεκόμενα μέρη πρότειναν, στις 16 Μαρτίου 2006, ένα σύνολο δεσμεύσεων. Μετά από ενδελεχείς διαβουλεύσεις στην Επιτροπή, τα συμβαλλόμενα μέρη πρότειναν στη συνέχεια, στις 5 Απριλίου 2006, μια αναθεωρημένη δέσμη διορθωτικών μέτρων. Η αναθεωρημένη δέσμη διορθωτικών μέτρων αποτέλεσε το αντικείμενο δοκιμής στην αγορά με τρίτα μέρη. Στις 7 Ιουνίου 2006, τα εμπλεκόμενα μέρη υπέβαλαν αναθεωρημένη δέσμη διορθωτικών μέσων. Οι δεσμεύσεις αυτές τροποποιήθηκαν ελαφρώς στη συνέχεια. Τελική εκδοχή τους υποβλήθηκε από τα μέρη στις 26 Ιουνίου 2006.

(7)

Στις τελικές δεσμεύσεις που υπέβαλαν τα μέρη, αυτά αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εκποιήσουν το διυλιστήριο Nikkelverk της Falconbridge στη Νορβηγία μαζί με τα συναφή περιουσιακά στοιχεία (εφεξής «η εκχωρούμενη επιχείρηση») σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις εξορύξεις ή/και στην κατεργασία μεταλλευμάτων και διαθέτει επαρκή αποθέματα νικελίου ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του διυλιστηρίου. Επιπλέον, στις 7 Ιουνίου 2006, η Falconbridge συνήψε δεσμευτική συμφωνία με την επιχείρηση LionOre Mining International Ltd (εφεξής «η LionOre») για την πώληση της εκχωρούμενης επιχείρησης. Την ίδια ημέρα, τα μέρη ζήτησαν από την Επιτροπή να εγκρίνει την LionOre ως κατάλληλο αγοραστή για την εκχωρούμενη επιχείρηση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις αρκούν για την άρση των ανησυχιών σχετικά με τα προβλήματα ανταγωνισμού που απορρέουν από την κοινοποιηθείσα πράξη και ότι η LionOre αποτελεί κατάλληλο αγοραστή για την εκχωρούμενη επιχείρηση.

(8)

Συνεπώς, προτείνεται να ληφθεί απόφαση έγκρισης με όρους και υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος. 2 του κανονισμού περί συγκεντρώσεων.

II.   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.   Οι συναφείς αγορές προϊόντων

(9)

Η κοινοποιηθείσα πράξη αφορά τους τομείς του νικελίου και του κοβαλτίου. Τα μέρη υποστηρίζουν ότι οι συναφείς αγορές προϊόντων είναι η προμήθεια νικελίου και η προμήθεια κοβαλτίου. Ωστόσο, η έρευνα της αγοράς κατέστησε σαφές ότι χρειάζεται να ορισθούν οι συναφείς αγορές προϊόντων νικελίου και κοβαλτίου βάσει των τελικών εφαρμογών. Κατ’ αρχάς, οι τάσεις στη ζήτηση διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τελικών εφαρμογών, ιδίως όσον αφορά την καθαρότητα, το μέγεθος και το σχήμα των προϊόντων, τις απαιτήσεις παράδοσης και τη διάρθρωση της ζήτησης· δεύτερον, οι παραγωγοί νικελίου εξειδικεύονται σε μεγάλο βαθμό στην προμήθεια συγκεκριμένων τελικών εφαρμογών· και, τρίτον, οι τιμές των τελικών προϊόντων νικελίου φαίνεται ότι διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή τους.

(10)

Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε ότι οι συναφείς αγορές προϊόντων είναι οι ακόλουθες:

i)

η προμήθεια νικελίου στη βιομηχανία επιμετάλλευσης και ηλεκτροχύτευσης·

ii)

η προμήθεια νικελίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα·

iii)

η προμήθεια κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα.

A.   Η προμήθεια νικελίου στη βιομηχανία επιμετάλλευσης και ηλεκτροχύτευσης

(11)

Η διαδικασία επιμετάλλωσης συνίσταται στην επίστρωση ενός αντικειμένου με το επιλεγόμενο μέταλλο μέσω της διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος από το κατάλληλο διάλυμα (ηλεκτρολύτη). Η ηλεκτροχύτευση επιτρέπει την κάλυψη διαφόρων μητρών με σχήματα ή λεπτές μεταλλικές αποθέσεις.

(12)

Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι μόνο συγκεκριμένα τελικά προϊόντα νικελίου μπορούν να χρησιμοποιούνται για επιμετάλλευση και ηλεκτροχύτευση. Οι αγοραστές των προϊόντων νικελίου για επιμετάλλευση έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την καθαρότητα, το σχήμα, το μέγεθος και τη συσκευασία. Οι πωλήσεις προϊόντων νικελίου για επιμετάλλευση και ηλεκτροχύτευση πραγματοποιούνται συνήθως μέσω διανομέων. Από την έρευνα της αγοράς διαπιστώθηκε ότι λόγω της κατατμημένης διάρθρωσης της ζήτησης, οι προμηθευτές νικελίου είναι αναγκασμένοι να αναπτύσσουν και να διατηρούν δίκτυα πωλήσεων μέσω διανομέων.

(13)

Από την άποψη της ζήτησης, δεν είναι σε θέση όλοι οι προμηθευτές νικελίου να προμηθεύουν με προϊόντα νικελίου τη βιομηχανία επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης και ορισμένοι παραγωγοί, ιδίως τα μέρη, έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα προϊόντα για αυτή την τελική εφαρμογή. Ένας προμηθευτής νικελίου, ο οποίος δεν δραστηριοποιείται ακόμα στον κλάδο αυτό, θα έπρεπε να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να είναι σε θέση να προμηθεύσει το ευρύ φάσμα προϊόντων νικελίου που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης.

(14)

Επιπλέον, στα εσωτερικά έγγραφα των μερών υπογραμμίζεται επίσης η ύπαρξη μιας χωριστής αγοράς προϊόντων με διαφορετικές τιμές και πολιτικές μάρκετινγκ για άλλες εφαρμογές του νικελίου.

B.   H προμήθεια νικελίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα

(15)

Τα υπερκράματα χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν λειτουργία σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας και έντασης. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως τον αεροδιαστημικό τομέα, την παραγωγή ενέργειας και τον ιατροφαρμακευτικό κλάδο. Μια ιδιαίτερη κατηγορία υπερκραμάτων είναι τα υπερκράματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια περιστρεφόμενα εξαρτήματα, όπως για παράδειγμα πτερύγια στροβιλοκινητήρων και δίσκοι για αεριωθούμενα αεροσκάφη.

(16)

Από την έρευνα της αγοράς προέκυψε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα τελικά προϊόντα νικελίου από οιουσδήποτε προμηθευτές αδιακρίτως για την παραγωγή υπερκραμάτων, ακόμα λιγότερο όσον αφορά τα υπερκράματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα, λόγω της υψηλής καθαρότητας του νικελίου που απαιτείται (πολύ χαμηλό επίπεδο προσμίξεων και ιχνοστοιχείων) και της ανάγκης πιστοποίησης και ανιχνευσιμότητας.

(17)

Όσον αφορά την αντικαταστασιμότητα από την πλευρά της προσφοράς, δεν μπορούν να παράγουν όλοι οι παραγωγικοί νικέλιο υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για την παραγωγή υπερκραμάτων/υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα. Η σύγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τα τελικά προϊόντα νικελίου που απαιτούνται από μια σειρά παραγωγών νικελίου με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται από ένα ευρύ φάσμα παραγωγών υπερκραμάτων δείχνει ότι λίγοι μόνο προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των μερών, είναι σε θέση να παράγουν τελικά προϊόντα νικελίου επαρκούς καθαρότητας ώστε να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των παραγωγών υπερκραμάτων. Η έρευνα της αγοράς έδειξε επίσης ότι υπάρχουν υψηλοί φραγμοί για την είσοδο στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος.

Γ.   H προμήθεια κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα

(18)

Μια ιδιαίτερη τελική εφαρμογή του κοβαλτίου είναι η παραγωγή υπερκραμάτων, μια ειδική κατηγορία της οποίας αφορά τα υπερκράματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα. Τα υπερκράματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες τελικές εφαρμογές του κοβαλτίου, και αντιστοιχούν στο 20-25 % της συνολικής ζήτησης κοβαλτίου.

(19)

Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι όλα τα προϊόντα κοβαλτίου που είναι κατάλληλα για χρήση σε υπερκράματα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές για το κοβάλτιο υψηλής καθαρότητας για υπερκράματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες για την ασφάλεια εφαρμογές. Υπάρχει μια απολύτως συγκεκριμένη ζήτηση για κοβάλτιο υψηλής καθαρότητας –το οποίο προσδιορίζεται από την ακριβή χημική του σύνθεση και τα χαμηλά επίπεδα προσμίξεων– για υπερκράματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες για την ασφάλεια εφαρμογές. Οι παραγωγοί υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες για την ασφάλεια εφαρμογές δεν μπορούν να τα υποκαταστήσουν με οποιοδήποτε άλλο προϊόν κοβαλτίου με χαμηλότερη ποιότητα ή/και διαφορετική χημική σύνθεση.

2.   Οι σχετικές γεωγραφικές αγορές

(20)

Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε ότι οι σχετικές γεωγραφικές αγορές είναι οι ακόλουθες:

i)

η αγορά για την προμήθεια προϊόντων νικελίου στη βιομηχανία επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης έχει περιφερειακή γεωγραφική διάσταση (στο σύνολο του ΕΟΧ)·

ii)

η αγορά για την προμήθεια νικελίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων/υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα έχει παγκόσμια γεωγραφική διάσταση·

iii)

η αγορά για την προμήθεια κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο κρίσιμων για την ασφάλεια εξαρτημάτων έχει παγκόσμια γεωγραφική διάσταση.

3.   Επηρεαζόμενες αγορές

A.   Η προμήθεια προϊόντων νικελίου στη βιομηχανία επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης

(21)

Με την κοινοποιηθείσα πράξη, η New Inco θα καταστεί με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος προμηθευτής προϊόντων νικελίου στη βιομηχανία επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης, με συνολικό μερίδιο αγοράς στον ΕΟΧ της τάξης του [70-80] % και με υπερπενταπλάσιες πωλήσεις σε σχέση με τον επόμενο ανταγωνιστή της (2).

(22)

Από την έρευνα της αγοράς διαπιστώθηκε ότι οι άλλοι παραγωγοί νικελίου για επιμετάλλευση και ηλεκτροχύτευση δεν είναι σε θέση να ασκήσουν ανταγωνιστικές πιέσεις στη New Inco, είτε διότι δεν διαθέτουν επαρκές δυναμικό και την κατάλληλη τεχνολογία είτε διότι δεν δραστηριοποιούνται στον ΕΟΧ. Διανομείς και πελάτες επιβεβαίωσαν ότι η OMG θα ήταν ο μόνος πραγματικός εναλλακτικός προμηθευτής εκτός από την New Inco. Ωστόσο, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η OMG για την εξεύρεση ενδιάμεσων προϊόντων («τροφοδότηση») και η σύμβαση υπεργολαβίας που υπέγραψε με την Inco περιορίζουν σημαντικά τις ανταγωνιστικές πιέσεις που μπορεί να ασκήσει η OMG στην New Inco.

(23)

Επίσης, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που προσκόμισαν τα μέρη, η Inco και η Falconbridge είναι οι πλησιέστεροι ανταγωνιστές για την προμήθεια προϊόντων νικελίου που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία επιμετάλλευσης και ηλεκτροχύτευσης. Εξάλλου, τα έγγραφα αυτά επιβεβαιώνουν επίσης ότι τα μέρη αποτελούν τις κύριες δυνάμεις στην αγορά, καθώς διαθέτουν το μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων νικελίου για επιμετάλλευση και ηλεκτροχύτευση (σε διάφορα σχήματα και μεγέθη) καθώς και εμπορικά σήματα εξαιρετικής φήμης (περιπόθητα προϊόντα, «must have brands»).

(24)

Με τον τρόπο αυτό, η New Inco θα καταστεί ο μόνος προμηθευτής που θα είναι σε θέση να εφοδιάζει τη βιομηχανία επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης με μια μοναδική σειρά προϊόντων. Με την κοινοποιηθείσα πράξη, η New Inco θα είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να αυξάνει μονομερώς τις τιμές των προϊόντων νικελίου, ενώ θα αντιμετωπίζει περιορισμένες ανταγωνιστικές πιέσεις από τους άλλους -καθιερωμένους ή νέους- προμηθευτές προϊόντων νικελίου στη βιομηχανία επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης.

B.   H προμήθεια κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα

(25)

H New Inco θα καταστεί με σημαντική διαφορά ο μεγαλύτερος και σχεδόν μονοπωλιακός προμηθευτής νικελίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων, με μερίδιο της αγοράς της τάξης του 80-95 % παγκοσμίως. Η κινητήρια δύναμη όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην αγορά υπερκραμάτων είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ της Inco και της Falconbridge. Η θέση της New Inco θα καταστεί ισχυρότατη καθώς κανείς άλλος προμηθευτής νικελίου δεν διαθέτει, σήμερα ή στο μέλλον, τις μοναδικές ικανότητες της New Inco όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, το παραγωγικό δυναμικό και την καλή φήμη στην αγορά νικελίου υψηλής καθαρότητας που χρησιμοποιείται στην παραγωγική υπερκραμάτων/υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα. Οι περισσότεροι παραγωγοί και αγοραστές υπερκραμάτων εξέφρασαν ανησυχίες για την κοινοποιηθείσα πράξη, με την οποία θα μειωθεί ο αριθμός των προμηθευτών νικελίου υψηλής καθαρότητας από τρεις σε δύο, ώστε τελικά η New Inco θα καταστεί σχεδόν αποκλειστική ανταγωνίστρια εταιρεία της Eramet.

(26)

Δεδομένης της σημασίας των φραγμών που επιβάλλονται για την είσοδο στην αγορά νικελίου υψηλής καθαρότητας (όπως αποδεικνύει και το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία νέα είσοδος κατά τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια), οι περιορισμοί στη μελλοντική συμπεριφορά της New Inco από ενδεχόμενους νέους ανταγωνιστές προβλέπεται ότι θα είναι ελάχιστοι. Ως συνέπεια της συγχώνευσης, η New Inco θα είναι σε θέση να αυξάνει μονομερώς τις τιμές του νικελίου υψηλής ποιότητας, και μάλιστα καθώς η ζήτηση νικελίου υψηλής ποιότητας παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, ενώ η προσφορά του προϊόντος είναι εξαιρετικά περιορισμένη, λόγω του περιορισμένου δυναμικού των άλλων προμηθευτών.

Γ.   H προμήθεια κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα

(27)

Η New Inco θα καταστεί σχεδόν μονοπωλιακός προμηθευτής νικελίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα. Όπως συμβαίνει και στην αγορά νικελίου υψηλής καθαρότητας ο ανταγωνισμός για την προμήθεια κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα κατευθύνεται από τον ανταγωνισμό μεταξύ της Inco και της Falconbridge.

(28)

Η θέση της New Inco θα καταστεί πολύ ισχυρή, καθώς ελάχιστοι προμηθευτές παράγουν κοβάλτιο υψηλής ποιότητας που πληροί τους αυστηρούς τεχνικούς όρους των παραγωγών υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα. Από την έρευνα της αγοράς προέκυψε ότι κανείς άλλος παραγωγός κοβαλτίου δεν είναι, ούτε πρόκειται να είναι, πρόθυμος να ανταγωνιστεί τις μοναδικές δυνατότητες που διαθέτει η New Inco όσον αφορά την υψηλή καθαρότητα και τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων κοβαλτίου που παράγει, το παραγωγικό της δυναμικό και την εξαιρετική φήμη της οποίας χαίρει στην αγορά κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα. Ως εκ τούτου, κανείς άλλος παραγωγός κοβαλτίου δεν θα είναι σε θέση να επιβάλει ουσιώδη ανταγωνιστικό περιορισμό στην New Inco.

(29)

Επικρατούν σημαντικοί φραγμοί στην είσοδο στην αγορά των προμηθειών κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας κατάλληλου για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες εφαρμογές. Δεδομένης της σημασίας αυτών των φραγμών, οι περιορισμοί στη μελλοντική συμπεριφορά της New Inco λόγω ενδεχόμενων ανταγωνιστών προβλέπονται ελάχιστοι. Τοιουτοτρόπως, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η New Inco θα είναι σε θέση να αυξάνει μονομερώς τις τιμές των προϊόντων κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας που χρειάζονται για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες εφαρμογές.

Δ.   Ο περιορισμός της παγκόσμιας προσφοράς νικελίου

(30)

Ορισμένα τρίτα μέρη υποστήριξαν ότι η New Inco θα είχε τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα, για να καθυστερήσει την υλοποίηση ενός μέρους των σχεδίων εξόρυξης νικελίου, ιδίως το πρόγραμμα Koniambo, και ότι το γεγονός αυτό θα έχει επιπτώσεις στις τιμές του νικελίου στο χρηματιστήριο βασικών μετάλλων του Λονδίνου. Ωστόσο, από την έρευνα της αγοράς διαπιστώθηκε ότι η New Inco δεν θα είχε ούτε οικονομικό συμφέρον από την καθυστέρηση ενός εξορυκτικού σχεδίου το οποίο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο (ή σε φάση εκκίνησης ή έχουν αναληφθεί οι σχετικές δεσμεύσεις) λόγω του σημαντικού οικονομικού κόστους που θα είχε η καθυστέρηση αυτή, αλλά ούτε και θα επιθυμούσε να καθυστερήσει ένα (ενδεχόμενο) εξορυκτικό σχέδιο σε πρώιμο στάδιο, καθώς τα πλεονεκτήματα από μια τέτοια ανακοίνωση, όσον αφορά η αύξηση των τιμών του προϊόντος στο χρηματιστήριο βασικών μετάλλων του Λονδίνου, έχουν έντονα κερδοσκοπικό χαρακτήρα και, αναμφισβήτητα, είναι πολύ βραχυπρόθεσμα.

Ε.   Αυξήσεις της αποδοτικότητας

(31)

Τα μέρη αναφέρουν ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα οδηγούσε σε αυξήσεις της αποδοτικότητας, κυρίως λόγω της γειτνίασης των αντίστοιχων μονάδων εξορύξεων/επεξεργασίας στη λεκάνη του Sudbury στο Suffolk, η οποία θα τους επέτρεπε να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες εξόρυξης και επεξεργασίας. Σύμφωνα με δηλώσεις των μερών, το γεγονός αυτό θα συνέβαλλε στην αύξηση της παραγωγής και στην παράλληλη μείωση του κόστους και θα απέβαινε προς όφελος όλων των αγοραστών νικελίου. Ωστόσο, τα μέρη δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι οι αυξήσεις της αποδοτικότητας που θα επέφερε η κοινοποιηθείσα πράξη δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν με μια άλλη, εναλλακτική μέθοδο, η οποία θα ήταν λιγότερο αρνητική για τον ανταγωνισμό και θα απέβαινε άμεσα προς όφελος των τελικών καταναλωτών στις τρεις συναφείς αγορές προϊόντων, όπου έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό. Για τους λόγους αυτούς, οι αυξήσεις της αποδοτικότητας που επικαλέστηκαν τα μέρη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα αντιστάθμιζαν τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η κοινοποιηθείσα πράξη για τον ανταγωνισμό.

ΣΤ.   Συμπέρασμα

(32)

Για τους λόγους αυτούς, η επισυναπτόμενη απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση είναι πιθανόν να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό (ιδίως λόγω της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης), και φαίνεται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ όσον αφορά κάθε μία από τις τρεις συναφείς αγορές.

4.   Δεσμεύσεις που πρότειναν τα μέρη

(33)

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προαναφερόμενες ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές νικελίου για τη βιομηχανία επιμετάλλευσης και ηλεκτροχύτευσης στον ΕΟΧ, νικελίου υψηλής καθαρότητας για υπερκράματα/υπερκράματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα παγκοσμίως, και κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας για υπερκράματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια αγορά παγκοσμίως, τα μέρη πρότειναν τις δεσμεύσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

(34)

Στο πλαίσιο των εν λόγω δεσμεύσεων, τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εκποιήσουν το μοναδικό διυλιστήριο της Falconbridge, το διυλιστήριο Nikkelverk στη Νορβηγία, μαζί με το φορέα αναζήτησης προμηθειών και με τις υφιστάμενες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τρίτους για την προμήθεια πρώτων υλών, τις σχετικές οργανώσεις της αγοράς και τις υφιστάμενες συμβάσεις με πελάτες, την ιδιόκτητη τεχνολογία εξευγενισμού και τα κατατεθέντα σήματα της Falconbridge (της εκχωρούμενης επιχείρησης) στον κατάλληλο αγοραστή, ο οποίος θα διαθέτει επαρκείς πηγές εφοδιασμού που θα καθιστούν δυνατή την οικονομική βιωσιμότητα του διυλιστηρίου Nikkelverk. Επιπλέον, τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προσφέρουν στον αγοραστή της επιχείρησης τη δυνατότητα σύναψης δεκαετούς ευέλικτης συμφωνίας για τον εφοδιασμό με πρώτες ύλες, με την οποία θα καλύπτεται ένα σημαντικό μέρος των αναγκών του Nikkelverk σε πρώτες ύλες.

(35)

Εξάλλου, η Falconbridge υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τρίτο μέρος, την επιχείρηση LionOre, για την πώληση της εκχωρούμενης επιχείρησης. Τα μέρη ζήτησαν από την Επιτροπή να εγκρίνει την LionOre ως κατάλληλο αγοραστή της εκχωρούμενης επιχείρησης.

5.   Αξιολόγηση των προτεινόμενων δεσμεύσεων

(36)

Το Nikkelverk είναι το μοναδικό διυλιστήριο της Falconbridge και παράγει το σύνολο των προϊόντων νικελίου με τα οποία εφοδιάζει η Falconbridge τη βιομηχανία επιμετάλλωσης και ηλεκτροχύτευσης, το σύνολο των προϊόντων νικελίου υψηλής καθαρότητας που πουλά η Falconbridge για την παραγωγή υπερκραμάτων, καθώς και το σύνολο των προϊόντων κοβαλτίου υψηλής καθαρότητας τα οποία προμηθεύει η Falconbridge για την παραγωγή υπερκραμάτων που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα για την ασφάλεια εξαρτήματα. Επιπλέον, η εκχωρούμενη επιχείρηση περιλαμβάνει όλες τις οντότητες της Falconbridge που είναι αρμόδιες για το μάρκετινγκ και την πώληση των εν λόγω προϊόντων νικελίου και κοβαλτίου.

(37)

Επομένως, το προτεινόμενο διορθωτικό μέτρο καταργεί κάθε ποιοτική επικάλυψη μεταξύ της Inco και της Falconbridge στις τρεις αγορές, στις οποίες έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό. Εφόσον η εκχωρούμενη επιχείρηση λειτουργήσει ως βιώσιμη και ανταγωνιστική οντότητα, θα καταλάβει τη θέση που κατέχει η Falconbridge στην αγορά των τριών σχετικών προϊόντων και θα αποκαταστήσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό που επικρατούσε εκεί πριν από την κοινοποιηθείσα πράξη.

(38)

Η έρευνα έδειξε, ωστόσο, ότι το ουσιαστικότερο στοιχείο όσον αφορά την αξιολόγηση του προτεινόμενου διορθωτικού μέτρου είναι η ικανότητα της εκχωρούμενης επιχείρησης να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα μια πηγή εφοδιασμού με νικέλιο κατάλληλο για την παραγωγή νικελίου υψηλής καθαρότητας σε μόνιμη βάση και με συμφέροντες όρους. Εάν δεν ικανοποιηθεί ο όρος αυτός, είναι πιθανόν ότι η εκχωρούμενη επιχείρηση θα αποτελεί ασθενή και ευάλωτο ανταγωνιστή στις συναφείς αγορές, ανίκανο να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά με την New Inco.

(39)

Από την αξιολόγηση της υφιστάμενης δομής της βιομηχανίας νικελίου προέκυψε ότι η κάθετη ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων εξορύξεων, επεξεργασίας και εξευγενισμού αποτελούσε το κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο. Σήμερα δεν υπάρχει ανεξάρτητο διυλιστήριο στη βιομηχανία νικελίου, και τα λίγα διυλιστήρια που εφοδιάζουν τρίτους συμμετέχουν επίσης σε εγκαταστάσεις εξορύξεων και επεξεργασίας. Η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά έως το 2015, καθόσον το επιχειρηματικό μοντέλο με την κάθετη ενσωμάτωση ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ανάγκη των διυλιστηρίων να εξασφαλίζουν σταθερές πηγές εφοδιασμού μακροπρόθεσμα.

(40)

Για το λόγο αυτόν, μόνο ένας αγοραστής ο οποίος θα διέθετε πείρα στην εξόρυξη και στην επεξεργασία του νικελίου, καθώς και πρόσβαση σε ορυχεία και επάρκεια ενδιάμεσων προϊόντων νικελίου, θα μπορούσε να προσφέρει τα κατάλληλα εχέγγυα ως προς τις ικανότητες και τα κίνητρα που πρέπει να διαθέτει ο αγοραστής της εκχωρούμενης επιχείρησης προκειμένου να αποκαταστήσει τον ανταγωνισμό μακροπρόθεσμα. Η ανάγκη αυτή καθίσταται σαφής από τα αποτελέσματα της έρευνας της αγοράς που διενήργησε η Επιτροπή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα.

(41)

Στον τομέα του κοβαλτίου, αντίθετα από τη βιομηχανία του νικελίου, η κάθετη ενσωμάτωση δεν αποτελεί το κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο στη βιομηχανία του κοβαλτίου, καθώς είναι σημαντικό το εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων κοβαλτίου. Περισσότερο από το 50 % των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κοβαλτίου στο διυλιστήριο Nikkelverk προέρχεται από τρίτους. Η Falconbridge προβαίνει στον εξευγενισμό πρώτων υλών κατά παραγγελία, συμπεριλαμβανομένου του κοβαλτίου που περιείχε το αρσενικούχο σύμπηγμα κοβαλτίου που αγοράστηκε από την BCL, καθώς και των ενδιάμεσων προϊόντων κοβαλτίου καταγωγής Αυστραλίας και Αφρικής, και στις δύο περιπτώσεις μέσω διακανονισμών για την αγορά πρώτων υλών και για τον εξευγενισμό κατά παραγγελία. Επιπλέον, για περίοδο έως δέκα ετών, η New Inco ανέλαβε τη δέσμευση να εφοδιάζει την εκχωρούμενη επιχείρηση με ποσότητες πρώτων υλών κοβαλτίου ίσες με αυτές με τις οποίες η Falconbridge εφοδιάζει σήμερα το διυλιστήριο Nikkelverk.

(42)

Οι τελικές δεσμεύσεις προβλέπουν ότι η εκχωρούμενη επιχείρηση θα εκχωρηθεί μόνο σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη ή/και στην κατεργασία μετάλλων και η οποία διαθέτει επαρκή αποθέματα νικελίου ώστε να εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα της εκχωρούμενης επιχείρησης κατά την εκπνοή της συμφωνίας προμήθειας συμπήγματος με την New Inco. Το επίπεδο των 55 000 μετρικών τόνων ετησίως, που προμηθεύει σήμερα η Falconbridge στο Nikkelverk, αναφέρεται από την Inco ως σημείο αναφοράς.

(43)

Η διάταξη αυτή ικανοποιεί πλήρως τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της εκχωρούμενης επιχείρησης, καθώς θα παρέχει επαρκή εχέγγυα για τον εφοδιασμό της εκχωρούμενης επιχείρησης με μεταλλεύματα νικελίου. Οι δεσμεύσεις είναι, επομένως, σε θέση να άρουν απολύτως όλες τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ανωτέρω σχετικά με τον ανταγωνισμό.

(44)

Επιπλέον, κρίθηκε ότι οι όροι για τη δεκαετή ευέλικτη παροχή μεταλλευμάτων και για το μηχανισμό τιμολόγησης, οι οποίοι προτείνονται στην τελική εκδοχή των δεσμεύσεων, αρκούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της εκχωρούμενης επιχείρησης σε περίπτωση που αυτή πωληθεί σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα της εξόρυξης μεταλλευμάτων.

6.   Καταλληλότητα του προτεινόμενου αγοραστή

(45)

Η LionOre Mining International Ltd (εφεξής «η LionOre») αποτελεί μεσαίου μεγέθους παραγωγό νικελίου που διαθέτει ορυχεία στην Μποτσουάνα, τη Νότιο Αφρική και την Αυστραλία, και συμμετέχει σε αρκετά εξορυκτικά σχέδια στις χώρες αυτές. Τα ορυχεία και τα εξορυκτικά σχέδια αφορούν την εξόρυξη θειούχων ενώσεων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του νικελίου από το 1996, παρήγαγε δε περί τους 29 000 μετρικούς τόνους νικελίου το 2005 και αποτελεί το δέκατο μεγαλύτερο παραγωγό νικελίου παγκοσμίως.

(46)

Η LionOre έχει ιδιοκτησιακά συμφέροντα σε τέσσερα ορυχεία νικελίου και σε ένα χρυσωρυχείο. Στην Αφρική η εταιρεία διαθέτει το 85 % των μετοχών της Tati Nickel στη Μποτσουάνα και το 50 % των μετοχών του ορυχείου νικελίου Nkomati στη Νότιο Αφρική. Στη δυτική Αυστραλία η LionOre διαθέτει το 100 % των μετοχών στα ορυχεία νικελίου στη λίμνη Johnston, το 80 % των μετοχών στα ορυχεία Black Swan, και το 100 % των μετοχών στο χρυσωρυχείο Thunderbox. Επιπλέον, η LionOre έχει εκπονήσει σχέδια για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων του Honeymoon Well στη δυτική Αυστραλία. Μολονότι η επιχείρηση επιδιώκει σήμερα να καταστεί απολύτως ολοκληρωμένη παραγωγός νικελίου μέσω της τεχνολογίας Activox που έχει αναπτύξει, επί του παρόντος η LionOre παράγει μόνον εμπλουτισμένο μετάλλευμα νικελίου (3), και δεν διαθέτει δυνατότητες εξευγενισμού. Το σύνολο των εξακριβωμένων αποθεμάτων νικελίου της LionOre ανήλθε σε 2,3 εκατ. μετρικούς τόνους το τέλος του 2005.

(47)

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τα κριτήρια που προβλέπονται στις δεσμεύσεις, πρέπει να εκτιμηθεί εάν, μετά από την εξαγορά της εκχωρούμενης επιχείρησης, η LionOre θα καταστεί ανεξάρτητος οικονομικός φορέας στις αγορές στις οποίες έχουν εκφραστεί ανησυχίες ανταγωνιστικής φύσεως. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε εάν η LionOre είναι ή θα παραμείνει ανεξάρτητη από την Inco/New Inco και εάν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την εξαγορά της εκχωρούμενης επιχείρησης. Προς το σκοπό αυτό, η αξιολόγηση πρέπει να εξετάσει πώς η LionOre θα μπορούσε να ενσωματώσει τις υφιστάμενες εξορυκτικές της δραστηριότητες στον τομέα του νικελίου με το διυλιστήριο Nikkelverk και εάν η LionOre θα ήταν σε θέση να εφοδιάζει το Nikkelverk με επαρκείς ποσότητες ώστε να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η οικονομική βιωσιμότητα της εκχωρούμενης επιχείρησης κατά την εκπνοή της συμφωνίας προμήθειας συμπήγματος, όπως προβλέπεται στις δεσμεύσεις.

(48)

Η LionOre πληροί όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στις δεσμεύσεις όσον αφορά την καταλληλότητα του αγοραστή και τους γενικούς όρους που έθεσε η Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα του αγοραστή στο πλαίσιο του διορθωτικού μέτρου. Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι η LionOre είναι κατάλληλος αγοραστής για την εκχωρούμενη επιχείρηση και ότι θα εξασφαλίσει την ανεξαρτησία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της εκχωρούμενης επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Η LionOre συνδυάζει μια σειρά χαρακτηριστικών τα οποία κρίθηκαν αποφασιστικής σημασίας για την πλήρωση των ακόλουθων όρων: i) ευρεία πείρα και γνώση της βιομηχανίας του νικελίου· ii) ιδιοκτησία ορυχείων και συμμετοχή σε εξορυκτικά σχέδια τα οποία παράγουν ήδη, ή πρόκειται να παράγουν, επαρκείς πρώτες ύλες για τον εφοδιασμό του διυλιστηρίου Nikkelverk, και iii) γνώση των διαδικασιών και των μεθόδων παραγωγής του Nikkelverk.

7.   Συμπέρασμα

(49)

Για τους προαναφερόμενους λόγους, οι δεσμεύσεις που υπέβαλαν τα μέρη κρίνονται επαρκείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας συγκέντρωσης.

(50)

Ως εκ τούτου, το σχεδίο απόφασης προτείνει να κηρυχθεί η κοινοποιηθείσα πράξη συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού περί συγκεντρώσεων.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  Στον ΕΟΧ τα μέρη αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ περιορισμένο ανταγωνισμό από την OMG (14 %), την Eramet (5 %) και, σε μικρότερο βαθμό, από την Anglo American (2 %).

(3)  Η LionOre διαθέτει επίσης το 20 % των μετοχών του χυτηρίου BCL με έδρα τη Μποτσουάνα (κατεργασία νικελίου).


13.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/24


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2006

με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ

(Υπόθεση COMP/M.3796 — OMYA/J.M. HUBER PCC)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3163]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/164/ΕΚ)

Στις 19 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με υπόθεση συγκέντρωσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Το αυθεντικό κείμενο της απόφασης χωρίς εμπιστευτικά στοιχεία διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

I.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

(1)

Στις 4 Απριλίου 2005, η Επιτροπή έλαβε αίτηση παραπομπής σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 («κανονισμός συγκεντρώσεων») για την εξέταση της πράξης από τη φινλανδική αρχή ανταγωνισμού, την οποία ακολούθησαν αντίστοιχες αιτήσεις από τις αρμόδιες σουηδικές αρχές στις 22 Απριλίου 2005, τις αυστριακές αρχές στις 26 Απριλίου 2005 και τις γαλλικές αρχές στις 28 Απριλίου 2005.

(2)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη πράξη συνιστούσε συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων και ότι η αίτηση πληρούσε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει τη συγκέντρωση και, στις 18 Μαΐου 2005, εξέδωσε αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων που απευθύνονταν στη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Αυστρία και τη Γαλλία. Τα κράτη μέλη που παρέπεμψαν την υπόθεση υπέβαλαν στην Επιτροπή τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους. Οι πληροφορίες συμπληρώθηκαν από την Omya που υπέβαλε κοινοποίηση στις 4 Αυγούστου 2005.

(3)

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία στην υπόθεση αυτή στις 23 Σεπτεμβρίου 2005. Η κοινοποίηση αιτιάσεων της Επιτροπής απεστάλη στο μέρος που υπέβαλε την κοινοποίηση στις 2 Μαΐου 2006. Η Omya υπέβαλε απάντηση στις 16 Μαΐου 2006. Το κείμενο της κοινοποίησης αιτιάσεων, χωρίς εμπιστευτικά στοιχεία, διατέθηκε σε δύο ενδιαφερόμενα μέρη, την SMI και την Imerys, τα οποία υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις.

(4)

Στις 18 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε προφορική ακρόαση στην υπόθεση αυτή.

(5)

Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στην Omya να εξετάσει τα πιθανά διoρθωτικά μέτρα εκδόθηκε απόφαση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 στις 17 Μαΐου 2006, η οποία απευθύνθηκε στο κοινοποιούν μέρος, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των διορθωτικών μέτρων κατά δύο εργάσιμες ημέρες.

(6)

Μετά από διεξοδική έρευνα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δημιουργούνται προβλήματα ως προς το συμβιβάσιμο της κοινοποιηθείσας πράξης με την κοινή αγορά.

(7)

Για να αρθούν τα οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού στην αγορά των προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης, η Omya και η J.M. Huber Corporation υπέβαλαν, στις 23 Μαΐου 2006, μια σειρά δεσμεύσεων (τις οποίες βελτίωσαν στις 3 Ιουλίου 2006) τις οποίες η Επιτροπή θεώρησε επαρκείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που δημιουργούσε η εν λόγω συγκέντρωση.

(8)

Συνεπώς, προτάθηκε να εγκριθεί η κοινοποιηθείσα πράξη υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων.

II.   ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ

(9)

Η Omya AG («Omya») είναι μια ελβετική εταιρεία οικογενειακής ιδιοκτησίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την πώληση βιομηχανικών ορυκτών (2), περιλαμβανομένων ενώσεων ανθρακικού ασβεστίου (3), που χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία χαρτιού, χρωμάτων, πλαστικών, σιδήρου και χάλυβα ή υάλου, καθώς και στη γεωργία. Ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της Omya οφείλεται στις πωλήσεις στη βιομηχανία χαρτιού.

(10)

Στον ΕΟΧ, η εταιρεία J.M. Huber Corporation των ΗΠΑ δραστηριοποιείται στην προμήθεια καολίνη, PCC, ιζήματος πυριτίου και πυριτικών αλάτων (PSS). Οι θυγατρικές της Huber που συμμετέχουν στην πράξη αυτή περιλαμβάνουν την επιχείρηση J.M. Huber Corporation («Huber PCC») που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας PCC (ως πληρωτικού υλικού) σε επιτόπιες εγκαταστάσεις στη βιομηχανία χάρτου. Η επιχείρηση που εξαγοράζεται περιλαμβάνει δώδεκα επιτόπιες εγκαταστάσεις PCC, έξι από τις οποίες βρίσκονται στον ΕΟΧ. Οι μονάδες PCC της Huber στον ΕΟΧ βρίσκονται στη Φινλανδία (τρεις μονάδες) και στη Σουηδία, Γαλλία και Πορτογαλία (μία μονάδα σε κάθε μία χώρα).

III.   Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

A.   Σχετική αγορά προϊόντος

(11)

Η προτεινόμενη συναλλαγή επηρεάζει την προμήθεια των εξής:

i)

πληρωτικού GCC στην εμπορική αγορά·

ii)

GCC επίχρισης στην εμπορική αγορά·

iii)

πληρωτικού PCC στην εμπορική αγορά·

iv)

πληρωτικού PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις· και

v)

PCC επίχρισης στην εμπορική αγορά.

(12)

Για τους σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για την παραγωγή και προμήθεια βιομηχανικών ορυκτών προϊόντων στη βιομηχανία χάρτου, το ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές πλήρωσης (PCC, GCC και μείγματα GCC/PCC) και το ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές επίχρισης (PCC, GCC και μείγματα GCC/PCC) συνιστούν δύο διακεκριμένες σχετικές αγορές προϊόντων.

B.   Σχετικές γεωγραφικές αγορές

(13)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τους σκοπούς εκτίμησης της παρούσας πράξης, οι σχετικές γεωγραφικές αγορές ορίζονται με τον προσδιορισμό των χαρτοποιείων που διαθέτουν ρεαλιστικές εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, με παρόμοιους όρους. Οι μονάδες παραγωγής θεωρούνται ότι αποτελούν ρεαλιστικές εναλλακτικές δυνατότητες εφοδιασμού για ένα χαρτοποιείο ανάλογα με την υλικοτεχνική τους υποστήριξη και την απόστασή τους από το χαρτοποιείο. Η απόσταση πέρα από την οποία μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών προϊόντων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ρεαλιστική εναλλακτική δυνατότητα εφοδιασμού, εξαρτάται από την παρελθούσα εμπειρία κάθε μονάδας όσον αφορά τα διακινούμενα προϊόντα, από τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς (οδικώς, σιδηροδρομικώς, με πλοίο, ή με συνδυασμό αυτών των μέσων) και από το είδος του παραγόμενου ανθρακικού ασβεστίου (PCC, GCC).

(14)

Οι σχετικές γεωγραφικές αγορές είναι οι εξής:

α)

για το ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές πλήρωσης στην εμπορική αγορά, η σχετική γεωγραφική αγορά προσδιορίζεται από την απόσταση μεταξύ της μονάδας παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών και της θέσης του εξυπηρετούμενου πελάτη, η οποία κυμαίνεται από 400 χιλιόμετρα μέχρι μέγιστη απόσταση 2 000 χιλιομέτρων, ανάλογα με τη μονάδα παραγωγής, το προϊόν και το μέσο μεταφοράς·

β)

για το ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές επίχρισης στην εμπορική αγορά, η σχετική γεωγραφική αγορά προσδιορίζεται με τη χρησιμοποίηση της ίδιας μεθοδολογίας όπως και για το ανθρακικό ασβέστιο πλήρωσης και οι αποστάσεις κυμαίνονται από 400 χιλιόμετρα έως 3 000 χιλιόμετρα· και

γ)

για πελάτες που έχουν τη δυνατότητα λύσεων επιτόπιων εγκαταστάσεων ανθρακικού ασβεστίου, τη γεωγραφική αγορά καλύπτει τουλάχιστον το σύνολο του ΕΟΧ.

IV.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.   Ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές πλήρωσης

(15)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανταγωνιστική τιμολόγηση του ανθρακικού ασβεστίου για εφαρμογές πλήρωσης σε χαρτοποιεία εξαρτάται από τη θέση της επόμενης καλύτερης εναλλακτικής δυνατότητας εφοδιασμού κάθε πελάτη.

(16)

Όταν τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχουν ανταγωνιζόμενες μονάδες παραγωγής με αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές πώλησης, η συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Όταν η επόμενη καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα κάποιου πελάτη ενός από τα μέρη της συγκέντρωσης είναι η μονάδα βιομηχανικών ορυκτών του άλλου μέρους που συμμετέχει στη συγκέντρωση, τα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα και το κίνητρο να αυξήσουν τις τιμές. Ωστόσο, όταν η ανταγωνιζόμενη μονάδα παραγωγής των συγχωνευόμενων μερών βρίσκεται αρκετά κοντά στην εγκατάσταση του πελάτη, η παρουσία αυτής της εναλλακτικής δυνατότητας είναι πιθανό να αποτελέσει επαρκή ανταγωνιστική πίεση έτσι ώστε να μην υλοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Για ορισμένα χαρτοποιεία, η ανάλυση του ανταγωνισμού επηρεάζεται από τη δυνατότητα να διαθέτουν επιτόπια εγκατάσταση PCC. Εντούτοις, στην παρούσα περίπτωση οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από το κατά πόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιτόπια εγκατάσταση PCC αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική δυνατότητα που ασκεί ανταγωνιστική πίεση στις εμπορικές προμήθειες PCC ή GCC ως πληρωτικού υλικού.

(17)

Η Επιτροπή εντόπισε δύο ευρείες κατηγορίες πελατών. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα χαρτοποιεία που εφοδιάζονται με επιτόπια εγκατάσταση PCC πλήρωσης. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα χαρτοποιεία που πραγματοποιούν τον εφοδιασμό τους στην εμπορική αγορά. Η αξιολόγηση του ανταγωνισμού που πραγματοποίησε η Επιτροπή επικεντρώθηκε στους πραγματικούς πελάτες των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση.

(18)

Η Επιτροπή εντόπισε για κάθε πελάτη μια σειρά ρεαλιστικών εναλλακτικών μονάδων παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών με βάση τις μέγιστες αποστάσεις για τις οποίες κάθε μονάδα παραγωγής μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά. Οι αποστάσεις αυτές προέκυψαν από την εκτεταμένη βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή. Με τη χρησιμοποίηση των στοιχείων για τις φορτώσεις PCC και GCC για το έτος 2004 (4), η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης οικονομετρική μελέτη (υπόδειγμα διακριτής επιλογής) για να προβλέψει την πιθανότητα ένας πελάτης να επιλέξει άλλη μονάδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών εάν ο τρέχων προμηθευτής του αυξήσει τις τιμές. Τα αποτελέσματα επέτρεψαν στην Επιτροπή να προσδιορίσει τις σχέσεις υποκατάστασης μεταξύ των διαφόρων παραγωγών ανθρακικού ασβεστίου για τη χαρτοβιομηχανία.

Πελάτες με επιτόπιες εγκαταστάσεις πληρωτικών

(19)

Όσον αφορά την τρέχουσα προσφορά πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από το αν ο προμηθευτής είναι η Huber ή η Omya, η πράξη διαπιστώθηκε ότι δεν θα έχει άμεσες επιπτώσεις. Οι προμηθευτές πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις έχουν αποκλειστικές μακροπρόθεσμες συμβάσεις με τα χαρτοποιεία όπου πραγματοποιούν τις παραδόσεις (εν γένει επτά έως δέκα έτη), πράγμα που εξασφαλίζει έναν ελάχιστο όγκο για τη μονάδα παραγωγής PCC. Ένας τύπος καθορισμού τιμών με τη βασική τιμή που έχει συμφωνηθεί μετά από διαπραγμάτευση στην αρχή κάθε σύμβασης προσδιορίζει την ετήσια μεταβολή της τιμής κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης. Ο τύπος εξαρτάται συνήθως από παράγοντες κόστους όπως το κόστος του ασβεστόλιθου, του ηλεκτρισμού, των μισθών και του πληθωρισμού που δεν επηρεάζονται από την προτεινόμενη πράξη. Εξετάστηκε κατά πόσο η πράξη θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στους πελάτες όταν θα έληγαν οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Η έρευνα έδειξε ότι η πράξη είναι πολύ απίθανο να είχε οποιαδήποτε σημαντική επιρροή στην ανανέωση των τρεχουσών συμβάσεων πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις.

(20)

Για τους μελλοντικούς πελάτες με επιτόπιες εγκαταστάσεις, η πράξη οδηγεί στην εξάλειψη ενός προμηθευτή που έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα να διαχειρίζεται και να οργανώνει σχέδια εφοδιασμού πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις στον ΕΟΧ. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι η πράξη δεν θα οδηγούσε σε σημαντικές μεταβολές των τιμών για τους πελάτες αυτούς, δεδομένου ότι ο αριθμός των αξιόπιστων προμηθευτών πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις θα ήταν επαρκής για την άσκηση ανταγωνιστικής πίεσης. Το ίδιο ισχύει και για τον εφοδιασμό υλικών επιτόπιας επίχρισης.

Η υπάρχουσα πελατεία της εμπορικής αγοράς

(21)

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν τον εφοδιασμό τους σε εμπορική βάση, ακόμη και αν έχουν την εναλλακτική δυνατότητα επιτόπιας εγκατάστασης PCC, η Επιτροπή θεωρεί ότι μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών που βρίσκεται σε κάποια εύλογη απόσταση από το χαρτοποιείο συνιστά μια ρεαλιστική εναλλακτική δυνατότητα είτε για πληρωτικό PCC είτε για πληρωτικό GCC. Αφού εξετάστηκαν οι εναλλακτικές δυνατότητες για την υπάρχουσα πελατεία της Omya για πληρωτικό PCC σε εμπορική βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πελάτες αυτοί είναι απίθανο να επηρεαστούν αρνητικά από την πράξη επειδή, σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν για τους πελάτες αυτούς άλλες ρεαλιστικές εναλλακτικές δυνατότητες εφοδιασμού PCC. Συνεπώς, δεν είναι πιθανό ότι η εξάλειψη της Huber ως ανταγωνιστή θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό για τους πελάτες πληρωτικού PCC της Omya.

(22)

Επιπλέον, για τους πελάτες πληρωτικού GCC της Omya, δεν είναι πιθανό ότι η Huber αποτελεί την επόμενη καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα. Οι πελάτες αυτοί διαθέτουν μια εναλλακτική δυνατότητα εφοδιασμού πληρωτικού GCC ή/και άλλες εναλλακτικές δυνατότητες πληρωτικού PCC που δεν φαίνεται να έχουν οποιοδήποτε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις πληρωτικού PCC της Huber. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της οικονομετρικής μελέτης δείχνουν ότι η Huber, κατά μέσο όρο, δεν αποτελεί την επόμενη καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα. Συνεπώς, δεν θεωρείται πιθανό ότι η εξάλειψη της Huber ως ανταγωνιστή θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό για τους πελάτες πληρωτικού GCC της Omya.

(23)

Όσον αφορά τους πελάτες PCC της Ηuber της εμπορικής αγοράς, οι διάφορες μονάδες παραγωγής πληρωτικού GCC της Omya φαίνεται να αποτελούν ρεαλιστικές εναλλακτικές δυνατότητες. Εντούτοις, η Imerys είναι παρούσα στη Σουηδία τόσο στην παραγωγή πληρωτικού PCC, στο Husum, όσο και πληρωτικού GCC, στο Tunadal. Επιπλέον, υπάρχουν μονάδες παραγωγής πληρωτικού PCC στη Φινλανδία, στο Lappeenranta, Myllykoski και Äänekoski. Αυτές οι εναλλακτικές δυνατότητες δεν φαίνεται να έχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα σε σύγκριση με τις εγκαταστάσεις επιτόπιας παραγωγής πληρωτικού PCC της Huber που βρίσκονται στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Επιπλέον, η οικονομετρική μελέτη έδειξε ότι η ανταγωνιστική πίεση που ασκείται από τους προμηθευτές πληρωτικού GCC στην εμπορική αγορά είναι κατά πάσα πιθανότητα μικρότερη από εκείνη που ασκείται από τους προμηθευτές πληρωτικού PCC στην εμπορική αγορά στους άλλους προμηθευτές στην εμπορική αγορά. Συνεπώς, δεν είναι πιθανό ότι η εξάλειψη της Omya ως ανταγωνιστή θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό για τους πελάτες πληρωτικού PCC της Huber.

2.   Ανθρακικό ασβέστιο για επίχριση

(24)

Στην κοινοποίηση της προτεινόμενης πράξης η Omya παρουσίασε τη θέση ότι η αγορά επίχρισης χαρτιού δεν θα επηρεαζόταν από την πράξη δεδομένου ότι η Huber δεν δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην αγορά αυτή. Ωστόσο, η έρευνα αγοράς της Επιτροπής αποκάλυψε ότι η Huber ανέπτυσσε ένα κατάλληλο PCC που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μείγματα επίχρισης GCC/PCC και ότι είχε υποβάλει προσφορές προμήθειας προϊόντων επίχρισης PCC.

(25)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Huber συνιστά ένα δυνητικό ανταγωνιστή στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου για εφαρμογές επίχρισης χαρτιού, η οποία, αν δεν πραγματοποιείτο η σχεδιαζόμενη πράξη, θα ήταν πολύ πιθανό να καταστεί μια αποτελεσματική ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης.

(26)

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της δεσπόζουσας θέσης της Omya στις αγορές ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης για τους πελάτες που επηρεάζονται στη νότια Φινλανδία.

(27)

Το συμπέρασμα της Επιτροπής στηρίζεται στα ακόλουθα επιχειρήματα.

(28)

Πρώτον, η Omya είναι ήδη δεσπόζων προμηθευτής ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης για τους περισσότερους πελάτες στην Ευρώπη και τη Φινλανδία. Η Omya εφοδίασε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλων των προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης στη χαρτοβιομηχανία του ΕΟΧ το 2004. Κατέχει ή ελέγχει την πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των αποθεμάτων πρώτων υλών του ΕΟΧ που είναι απαραίτητες για την παραγωγή GCC επίχρισης και μπορεί να εφοδιάζει χαρτοποιεία σε όλον τον ΕΟΧ. Λαμβάνοντας υπόψη τη δεσπόζουσα θέση της και τον έλεγχο της προμήθειας πρώτων υλών, η Omya αποτελεί αναπόφευκτο εμπορικό εταίρο για τα χαρτοποιεία που πρέπει να αγοράσουν ανθρακικό ασβέστιο επίχρισης στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Φινλανδία.

(29)

Δεύτερον, η Huber έχει την ικανότητα να εισέλθει στην αγορά επίχρισης χαρτιού με την τεχνολογία που διαθέτει στον τομέα των προσθετικών PCC επίχρισης. Η Επιτροπή αξιολόγησε ειδικότερα σε ποιο βαθμό: 1. η τεχνολογία προσθετικών PCC της Huber ήταν έτοιμη για εμπορική εκμετάλλευση, 2. η Huber πίστευε στην εμπορική βιωσιμότητα της πρότασής της σε μεγαλύτερη κλίμακα και 3. η Huber θα μπορούσε να διαθέσει επαρκή παραγωγική δυνατότητα στη μονάδα επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski για να εισέλθει στην αγορά. Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετάστηκαν επίσης: 4. οι μη ανακτήσιμες δαπάνες της Huber για να εισέλθει στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης. Η Επιτροπή θεώρησε ότι πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων συγχώνευσης με την Omya, η Huber σχεδίαζε να εισέλθει δυναμικά στην αγορά επίχρισης χαρτιού και θα το είχε πράξει έγκαιρα χάρη στην τεχνολογία της στον τομέα των προσθετικών επίχρισης PCC.

(30)

Η θέση της μονάδας παραγωγής στο Kuusankoski θα παρείχε τη δυνατότητα στη Huber να προμηθεύει επίσης έναν αριθμό άλλων πελατών της Omya που είναι εγκατεστημένοι στη νότια Φινλανδία. Οι πελάτες αυτοί, οι οποίοι επί του παρόντος πραγματοποιούν τις προμήθειες ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης από την Omya, μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα μέρος των προμηθειών τους από τη μονάδα παραγωγής της Huber στο Kuusankoski. Η Επιτροπή εντόπισε έναν αριθμό πελατών για τους οποίους η μονάδα παραγωγής της Huber στο Kuusankoski θα ήταν αισθητά πλησιέστερη από ό,τι οι λιγότερο απομακρυσμένες μονάδες παραγωγής της SMI ή της Imerys («επηρεαζόμενοι πελάτες»).

(31)

Τρίτον, η Huber θα ήταν μια αποτελεσματική ανταγωνιστική παρουσία και θα ήταν πολύ πιθανόν να ασκήσει αισθητή ανταγωνιστική πίεση στη συμπεριφορά της Omya για την αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης χαρτιού. Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση της αγοράς στη Φινλανδία και το γεγονός ότι το μέγεθος της μόνης άλλης ανταγωνιζόμενης εταιρείας, της SMI, εξακολουθεί να είναι μικρό από απόψεως μεριδίου αγοράς και εμφανίζει μειονεκτήματα από πλευράς θέσης εγκατάστασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα ήταν πολύ πιθανό η παραγωγή ικανότητα της Huber στο Kuusankoski να ασκήσει αισθητή ανταγωνιστική πίεση στην προσφορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης της Omya για τους φινλανδούς πελάτες που προσδιορίστηκαν. Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν άλλοι δυνητικοί ανταγωνιστές που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια επαρκή ανταγωνιστική πίεση στη νότια Φινλανδία.

(32)

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα με την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της Omya στις αγορές ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης για τους επηρεαζόμενους πελάτες στη νότια Φινλανδία.

3.   Απουσία συντονισμένων ή διαγώνιων αποτελεσμάτων

(33)

Τέλος, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παρούσα πράξη δεν είναι πιθανόν να οδηγήσει σε διαγώνιες επιπτώσεις ή να αυξήσει την πιθανότητα οι επιχειρήσεις να συντονίζουν τη συμπεριφορά τους με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών πέραν των ανταγωνιστικών επιπέδων.

V.   ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

(34)

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων ανταγωνισμού οριζόντιου χαρακτήρα στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης, η Omya και η J.M. Huber Corporation υπέβαλαν στις 23 Μαΐου 2006, μια σειρά δεσμεύσεων στην Επιτροπή. Αυτή η σειρά δεσμεύσεων περιλάμβανε δύο εναλλακτικές προτάσεις δεσμεύσεων, η πρώτη από τις οποίες αφορούσε την εκχώρηση της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski και της τεχνολογίας επίχρισης και προσθετικών και η δεύτερη μόνο την εκχώρηση της σχετικής τεχνολογίας.

(35)

Η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει δοκιμή στην αγορά για την πρώτη πρόταση δέσμευσης (εκχώρηση της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski, στη Φινλανδία, και της τεχνολογίας επίχρισης και προσθετικών PCC της Huber). Η δοκιμή στην αγορά πραγματοποιήθηκε με συνολικά ένδεκα πελάτες και τέσσερις ανταγωνιζόμενες εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με τη συναλλαγή αυτή και απάντησαν όλοι οι ερωτηθέντες (5). Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν έκλιναν σαφώς προς μια κατεύθυνση. Ενώ οι πελάτες θεώρησαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι δεσμεύσεις θα μπορούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα ανταγωνισμού που είχε εντοπίσει η Επιτροπή, οι ανταγωνιστές εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την έκταση των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων και πρότειναν βελτιώσεις για τις δεσμεύσεις αυτές έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα ανταγωνισμού που είχε επισημάνει η Επιτροπή (6).

(36)

Όσον αφορά την πρώτη εναλλακτική δέσμευση, η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσο η εκχώρηση της επιτόπιας μονάδας παραγωγής πληρωτικού PCC στο Kuusankoski σε συνδυασμό με την προσφερόμενη τεχνολογία θα επέτρεπε σε έναν κατάλληλο αγοραστή της εκχωρούμενης δέσμης να αποκτήσει ανταγωνιστική ισχύ στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης PCC συγκρίσιμη με εκείνη που θα είχε η Huber εάν δεν ελάμβανε χώρα η προτεινόμενη πράξη.

(37)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρώτη εναλλακτική δέσμευση (εκχώρηση της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski και της τεχνολογίας) με την οποία ένας κατάλληλος αγοραστής θα έχει πρόσβαση τόσο στη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα όσο και στην αναγκαία τεχνολογία και στη στενή συνεργασία με τα σχετικά χαρτοποιεία, θέτει τον αγοραστή σε παρόμοια θέση με εκείνη που κατέχει επί του παρόντος η Huber, περιλαμβανομένου του πλεονεκτήματος ενός ήδη υφιστάμενου προμηθευτή ο οποίος δεν χρειάζεται να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις παραγωγής στην περίπτωση που κατορθώσει να αποσπάσει συμβάσεις που πρέπει να ανανεωθούν. Συνεπώς, η εναλλακτική αυτή δυνατότητα θα εξασφάλιζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βιωσιμότητα της εκχώρησης και την εισαγωγή ενός αξιόπιστου ανταγωνιστικού προϊόντος στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης.

(38)

Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι η εκτίμηση της ικανότητας και των κινήτρων της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski και της εκχωρούμενης τεχνολογίας να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως ανταγωνιστική δύναμη και να αποκαταστήσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ανταγωνιζόμενη την Omya και τους άλλους ανταγωνιστές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταυτότητα του αγοραστή. Συνεπώς, ένας κατάλληλος αγοραστής στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν ένας βιομηχανικός αγοραστής ο οποίος διαθέτει ήδη τους οικονομικούς πόρους και την απαιτούμενη εμπειρία.

(39)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρώτη προτεινόμενη δέσμευση, δηλαδή η εκχώρηση της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski σε συνδυασμό με την εκχώρηση της τεχνολογίας επίχρισης της Huber (λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις που προτάθηκαν από τα μέρη στις 3 Ιουλίου 2006) θα αποκαθιστούσε τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης για τους επηρεαζόμενους πελάτες στη νότια Φινλανδία με την επαναφορά μιας ανταγωνιστικής πίεσης έναντι του ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης της Omya από την τεχνολογία προσθετικών PCC της Huber η οποία θα είχε απολεσθεί αν η συγκέντρωση είχε πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά κοινοποιηθεί.

VI.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(40)

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, εξεταζόμενοι ατομικά ή από κοινού, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δεσμεύσεις που υποβλήθηκαν από την Omya και την J.M. Huber είναι επαρκείς για την επίλυση των προβλημάτων ανταγωνισμού που δημιουργούσε η παρούσα συγκέντρωση.

(41)

Συνεπώς, η απόφαση της Επιτροπής κηρύσσει την κοινοποιηθείσα πράξη συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  Τα βιομηχανικά ορυκτά περιλαμβάνουν ιζηματοποιημένο ανθρακικό ασβέστιο (PCC), ανθρακικό ασβέστιο σε σκόνη (GCC), τάλκη καολίνη και δολομίτη.

(3)  Ο όρος «ανθρακικά άλατα» περιλαμβάνει τόσο το PCC όσο και το GCC.

(4)  Η Επιτροπή δημιούργησε μια εκτεταμένη βάση δεδομένων για τη διακίνηση ορυκτών προϊόντων που περιελάμβανε τις ετήσιες φορτώσεις πληρωτικών και επίχρισης χαρτιού PCC και GCC όλων των κυριότερων ανταγωνιστών για τον ΕΟΧ για τα έτη 2002, 2003 και 2004 (στοιχεία ανά τύπο ορυκτού προϊόντος, μονάδα προέλευσης των ορυκτών προϊόντων, χαρτοποιείο προορισμού, τύπο χαρτιού, απόσταση φόρτωσης, όγκο φόρτωσης, τιμή ανά ξηρό μετρικό τόνο, μέσο μεταφοράς και κόστος μεταφοράς).

(5)  Επιπλέον, απάντηση δόθηκε και από τη φινλανδική αρχή ανταγωνισμού.

(6)  Όσον αφορά τη δεύτερη εναλλακτική δέσμευση που αφορούσε μόνο την εκχώρηση της τεχνολογίας, η Επιτροπή αξιολόγησε το προτεινόμενο διορθωτικό μέτρο και θεώρησε ότι δεν επιλύει τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή και, συνεπώς, δεν ζήτησε τη γνώμη των φορέων της αγοράς σχετικά με αυτή.