ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 70

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
9 Μαρτίου 2007


Περιεχόμενα

 

Σελίδα

 

*

Ανακοίνωση προς τους αναγνώστες

1

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό αριθ. 49 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ΟΕΕ/ΗΕ — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση (C.I.) και με φυσικό αέριο (NG) καθώς και κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης (P.I.) που τροφοδοτούνται με υγραέριο (LPG) και οχήματα εξοπλισμένα με C.I. και κινητήρες NG και P.I. που τροφοδοτούνται με LPG, ως προς τις εκπομπές ρύπων του κινητήρα (EE L 375 της 27.12.2006)

3

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό αριθ. 83 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά την εκπομπή ρύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις για το καύσιμο του κινητήρα (EE L 375 της 27.12.2006)

171

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό αριθ. 123 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση προσαρμοζόμενων συστημάτων εμπρόσθιου φωτισμού για μηχανοκίνητα οχήματα (EE L 375 της 27.12.2006)

355

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό αριθ. 124 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση τροχών των επιβατικών αυτοκινήτων και των ρυμουλκουμένων τους (EE L 375 της 27.12.2006)

413

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


9.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 70/1


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ

BG

:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, slovneeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Daniża, Ġermaniża, Estonjana, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Finlandiża u Żvediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL

:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO

:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Διορθωτικά

9.3.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 70/3


Διορθωτικό στον κανονισμό αριθ. 49 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ΟΕΕ/ΗΕ — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση (C.I.) και με φυσικό αέριο (NG) καθώς και κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης (P.I.) που τροφοδοτούνται με υγραέριο (LPG) και οχήματα εξοπλισμένα με C.I. και κινητήρες NG και P.I. που τροφοδοτούνται με LPG, ως προς τις εκπομπές ρύπων του κινητήρα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 375 της 27ης Δεκεμβρίου 2006 )

Ο κανονισμός αριθ. 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κανονισμός αριθ. 49 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ΟΕΕ/ΗΕ — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση (C.I.) και με φυσικό αέριο (NG) καθώς και κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης (P.I.) που τροφοδοτούνται με υγραέριο (LPG) και οχήματα εξοπλισμένα με C.I. και κινητήρες NG και P.I. που τροφοδοτούνται με LPG, ως προς τις εκπομπές ρύπων του κινητήρα

Αναθεώρηση 3

Ενσωματώνει τα εξής:

τη σειρά τροπολογιών 01 — ημερομηνία έναρξης ισχύος: 14 Μαΐου 1990

τη σειρά τροπολογιών 02 — ημερομηνία έναρξης ισχύος: 30 Δεκεμβρίου 1992

το διορθωτικό 1 στη σειρά τροπολογιών 02 που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης

C.N.232.1992.TREATIES-32 με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 1992

το διορθωτικό 2 στη σειρά τροπολογιών 02 που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης

C.N.353.1995.TREATIES-72 με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 1995

το διορθωτικό 1 της αναθεώρησης 2 (Παροράματα — μόνον στα αγγλικά)

το συμπλήρωμα 1 στη σειρά τροπολογιών 02 — ημερομηνία έναρξης ισχύος: 18 Μαΐου 1996

το συμπλήρωμα 2 στη σειρά τροπολογιών 02 — ημερομηνία έναρξης ισχύος: 28 Αυγούστου 1996

το διορθωτικό 1 στο συμπλήρωμα 1 της σειράς τροπολογιών 02 που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης

C.N.426.1997.TREATIES-96 με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1997

το διορθωτικό 2 στο συμπλήρωμα 1 της σειράς τροπολογιών 02 που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης

C.N.272.1999.TREATIES-2 με ημερομηνία 12 Απριλίου 1999

το διορθωτικό 1 στο συμπλήρωμα 2 της σειράς τροπολογιών 02 που αποτελεί αντικείμενο της κοινοποίησης

C.N.271.1999.TREATIES-1 με ημερομηνία 12 Απριλίου 1999

τη σειρά τροπολογιών 03 — ημερομηνία έναρξης ισχύος: 27 Δεκεμβρίου 2001

τη σειρά τροπολογιών 04 — ημερομηνία έναρξης ισχύος: 31 Ιανουαρίου 2003

1.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις αέριες εκπομπές και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, κινητήρες φυσικού αερίου και κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με υγραέριο, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα με προβλεπόμενη ταχύτητα άνω των 25 km/h και ανήκουν στις κατηγορίες (1)  (2) M1 με συνολική μάζα άνω των 3,5 τόνων, M2, M3, N1, N2 και N3.

2.   ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

2.1.   ως «κύκλος δοκιμών» νοείται μια ακολουθία σημείων ελέγχου, το καθένα με καθορισμένο αριθμό στροφών και καθορισμένη ροπή, στην οποία υποβάλλεται ο κινητήρας υπό σταθερές (δοκιμή ESC) ή μεταβατικές (δοκιμές ETC, ELR) συνθήκες λειτουργίας,

2.2.   ως «έγκριση κινητήρα (σειράς κινητήρων)» νοείται η έγκριση ενός τύπου κινητήρα (σειράς κινητήρων) ως προς το επίπεδο εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων,

2.3.   ως «κινητήρας ντίζελ» νοείται ο κινητήρας που λειτουργεί βάσει της αρχής της συμπίεσης/ανάφλεξης,

ως «κινητήρας αερίου» νοείται ο κινητήρας που χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο (NG) ή υγραέριο (LPG),

2.4.   ως «τύπος κινητήρα» νοείται μια κατηγορία κινητήρων που δεν παρουσιάζουν διαφορές ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά τους που ορίζονται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού,

2.5.   ως «σειρά κινητήρων» νοείται η ομαδοποίηση από τον κατασκευαστή κινητήρων, οι οποίοι, βάσει του σχεδιασμού, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα 1 προσάρτημα 2 του παρόντος κανονισμού, έχουν όμοια χαρακτηριστικά ως προς τις εκπομπές καυσαερίου· όλα τα μέλη της σειράς πρέπει να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών,

2.6.   ως «μητρικός κινητήρας» νοείται ένας κινητήρας που επιλέγεται από σειρά κινητήρων με τρόπο ώστε τα χαρακτηριστικά των εκπομπών του να είναι αντιπροσωπευτικά της συγκεκριμένης σειράς κινητήρων,

2.7.   ως «αέριοι ρύποι» νοούνται το μονοξείδιο του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες (με παραδοχή αναλογίας CH1,85 για το πετρέλαιο ντίζελ, CH2,525 για το υγραέριο LGP και με παραδοχή μοριακού τύπου CH3O0,5 για την αιθανόλη που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων ντίζελ), οι υδρογονάνθρακες πλην του μεθανίου (με παραδοχή αναλογίας CH1,85 για το πετρέλαιο ντίζελ, CH2,525 για το υγραέριο LGP και CH2,93 για το φυσικό αέριο), το μεθάνιο (με παραδοχή αναλογίας CH4 για το φυσικό αέριο) και τα οξείδια του αζώτου εκφρασμένα σε ισοδύναμα διοξειδίου του αζώτου (NO2),

ως «σωματιδιακοί ρύποι» νοείται κάθε υλικό που συλλέγεται σε συγκεκριμένο φίλτρο μετά την αραίωση του καυσαερίου με καθαρό φιλτραρισμένο αέρα, έτσι ώστε η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 325 Κ (52 °C),

2.8.   ως «αιθάλη» νοούνται τα σωματίδια που αιωρούνται στο ρεύμα του καυσαερίου κινητήρα ντίζελ και τα οποία απορροφούν, αντανακλούν ή διαθλούν το φως,

2.9.   ως «καθαρά ισχύς» νοείται η ισχύς σε ECE kW που λαμβάνεται στην τράπεζα δοκιμών στην απόληξη του στροφαλοφόρου άξονα, ή ισοδύναμη ισχύς, μετρούμενη σύμφωνα με τη μέθοδο για τη μέτρηση ισχύος που καθορίζεται στον κανονισμό αριθ. 24,

2.10.   ως «δηλούμενη μέγιστη ισχύς (Pmax)» νοείται η μέγιστη ισχύς σε ECE kW (καθαρά ισχύς), που δηλώνεται από τον κατασκευαστή στην αίτησή του για έγκριση τύπου,

2.11.   ως «ποσοστιαίο φορτίο» νοείται το κλάσμα της μέγιστης διαθέσιμης ροπής σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών του κινητήρα,

2.12.   ως «δοκιμή ESC» νοείται ο κύκλος δοκιμών που συνίσταται από 13 σταθερές συνθήκες λειτουργίας προς εφαρμογή σύμφωνα με το σημείο 5.2 του παρόντος κανονισμού,

2.13.   ως «δοκιμή ELR» νοείται ο κύκλος δοκιμών που συνίσταται από ακολουθία σταδίων φόρτισης σε σταθερές στροφές κινητήρα προς εφαρμογή σύμφωνα με το σημείο 5.2 του παρόντος κανονισμού,

2.14.   ως «δοκιμή ETC» νοείται ένας κύκλος δοκιμών που συνίσταται από 1 800 μεταβατικές συνθήκες λειτουργίας μεταβαλλόμενες ανά δευτερόλεπτο, προς εφαρμογή σύμφωνα με το σημείο 5.2 του παρόντος κανονισμού,

2.15.   ως «κλίμακα στροφών λειτουργίας κινητήρα» νοείται η κλίμακα στροφών του κινητήρα που χρησιμοποιείται με τη μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη λειτουργία του σε πραγματικές συνθήκες, και περικλείεται μεταξύ των χαμηλών και των υψηλών στροφών, όπως ορίζεται στο παράρτημα 4 του παρόντος κανονισμού,

2.16.   ως «χαμηλές στροφές (nlo)» νοούνται οι ελάχιστες στροφές του κινητήρα στις οποίες αποδίδει το 50 τοις εκατό της δηλούμενης μέγιστης ισχύος,

2.17.   ως «υψηλές στροφές (nhi)» νοούνται οι μέγιστες στροφές του κινητήρα στις οποίες αποδίδει το 70 τοις εκατό της δηλούμενης μέγιστης ισχύος,

2.18.   ως «στροφές κινητήρα Α, Β και Γ» νοούνται οι στροφές δοκιμής εντός της κλίμακας στροφών λειτουργίας του κινητήρα προς χρήση κατά τη δοκιμή ESC και τη δοκιμή ELR, όπως καθορίζεται στο παράρτημα 4 προσάρτημα 1 του παρόντος κανονισμού,

2.19.   ως «περιοχή ελέγχου» νοείται η περιοχή μεταξύ των στροφών κινητήρα Α και Γ και μεταξύ των ποσοστών 25 και 100 τοις εκατό του φορτίου,

2.20.   ως «στροφές αναφοράς (nref)» νοείται το 100 τοις εκατό του αριθμού στροφών προς χρήση για την απομαλοποίηση των τιμών των σχετικών στροφών της δοκιμής ETC, όπως καθορίζεται στο παράρτημα 4 προσάρτημα 2 του παρόντος κανονισμού,

2.21.   ως «νεφελόμετρο» νοείται το όργανο που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της θολότητας των σωματιδίων αιθάλης βάσει της αρχής της απόσβεσης του φωτός,

2.22.   ως «κλίμακα φυσικού αερίου (NG)» νοείται μια από τις κλίμακες Η ή L, όπως αυτές ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 437 του Νοεμβρίου του 1993,

2.23.   ως «αυτόματη προσαρμογή» νοείται κάθε διάταξη του κινητήρα που επιτρέπει τη διατήρηση σταθερού λόγου αέρα/καυσίμου,

2.24.   ως «αναβαθμονόμηση» νοείται η μικρορύθμιση κινητήρα NG, ώστε αυτός να έχει τις ίδιες επιδόσεις (ισχύς, κατανάλωση καυσίμων) σε διάφορες κλίμακες φυσικού αερίου,

2.25.   ως «δείκτης Wobbe (κατώτερος Wl· ή ανώτερος Wu)» νοείται ο λόγος της αντίστοιχης θερμογόνου δύναμης ανά μονάδα όγκου ενός αερίου προς την τετραγωνική ρίζα της σχετικής πυκνότητάς του στις ίδιες συνθήκες αναφοράς:

Formula

2.26.   ως «συντελεστής μεταβολής του λ (Sλ)» νοείται η μαθηματική έκφραση της απαιτούμενης ευελιξίας του συστήματος διαχείρισης του κινητήρα έναντι της αλλαγής του λόγου περίσσειας αέρα λ, όταν ο κινητήρας τροφοδοτείται με αέριο καύσιμο διαφορετικής σύνθεσης από το καθαρό μεθάνιο (για τον υπολογισμό του Sλ, βλ. παράρτημα 8),

2.27.   ως «βελτιωμένο και σεβόμενο το περιβάλλον όχημα (EEV)» νοείται ένας τύπος μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος τηρεί τις προαιρετικές οριακές τιμές εκπομπών που περιλαμβάνονται στη σειρά Γ των πινάκων του σημείου 5.2.1. του παρόντος κανονισμού,

2.28.   ως «σύστημα αναστολής» νοείται κάθε σύστημα το οποίο μετρά, αισθάνεται ή ανταποκρίνεται σε λειτουργικές μεταβλητές (π.χ. ταχύτητα οχήματος, στροφές κινητήρα, χρησιμοποιούμενη σχέση μετάδοσης της κίνησης, θερμοκρασία, πίεση εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρος) με στόχο την ενεργοποίηση, την αυξομείωση, την καθυστέρηση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου ή λειτουργίας του συστήματος ελέγχου των εκπομπών κατά τρόπο ώστε να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών υπό συνθήκες που απαντούν κατά την κανονική χρήση του οχήματος, εκτός εάν η χρησιμοποίηση ενός τέτοιου συστήματος προβλέπεται ουσιαστικά στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες δοκιμών για την πιστοποίηση των εκπομπών,

2.29.   ως «βοηθητικό σύστημα ελέγχου» νοείται κάθε σύστημα, λειτουργία ή στρατηγική ελέγχου που εγκαθίσταται σε έναν κινητήρα ή σε ένα όχημα και που χρησιμοποιείται, αφενός, για την προστασία του κινητήρα και/ή του βοηθητικού εξοπλισμού του από συνθήκες λειτουργίας οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά ή βλάβη ή, αφετέρου, για τη διευκόλυνση της εκκίνησης του κινητήρα. Βοηθητικό σύστημα ελέγχου μπορεί να είναι επίσης μια στρατηγική ή ένα μέτρο που έχει επιδειχθεί με επιτυχία ότι δεν είναι σύστημα αναστολής,

2.30.   ως «ανορθολογική μέθοδος ελέγχου των εκπομπών» νοείται κάθε μέθοδος ή μέτρο που, όταν το όχημα λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, περιορίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εκπομπών σε επίπεδο κατώτερο από το αναμενόμενο κατά τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες δοκιμής των εκπομπών.

Image

2.31.   Σύμβολα και συντμήσεις

2.31.1.   Σύμβολα των παραμέτρων των δοκιμών

Σύμβολο

Μονάδα

Όρος

AP

m2

Επιφάνεια διατομής του καθετήρα ισοκινητικής δειγματοληψίας

AT

m2

Επιφάνεια διατομής του σωλήνα εξαγωγής

CEE

Απόδοση ως προς το αιθάνιο

CEM

Απόδοση ως προς το μεθάνιο

C1

Υδρογονάνθρακες ισοδύναμοι με C1

conc

ppm/vol%

Δείκτης που υποδηλώνει συγκέντρωση

D0

m3/s

Σημείο τομής με τη συνάρτηση βαθμονόμησης PDP

DF

Συντελεστής αραίωσης

D

Σταθερά της συνάρτησης Bessel

E

Σταθερά της συνάρτησης Bessel

EZ

g/kWh

Εκπομπές NOx στο σημείο ελέγχου διά παρεμβολής

fa

Εργαστηριακός ατμοσφαιρικός συντελεστής

fc

s–1

Συχνότητα διακοπής της τροφοδοσίας του φίλτρου Bessel

FFH

Ειδικός συντελεστής καυσίμου για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης σε υγρή βάση από τη συγκέντρωση σε ξηρά βάση

FS

Στοιχειομετρικός συντελεστής

GAIRW

kg/h

Παροχή μάζας του αέρα εισαγωγής σε υγρή βάση

GAIRD

kg/h

Παροχή μάζας του αέρα εισαγωγής σε ξηρά βάση

GDILW

kg/h

Παροχή μάζας του αέρα αραίωσης σε υγρή βάση

GEDFW

kg/h

Ισοδύναμα παροχής μάζας αραιωμένου καυσαερίου σε υγρή βάση

GEXHW

kg/h

Παροχή μάζας καυσαερίου σε υγρή βάση

GFUEL

kg/h

Παροχή μάζας καυσίμου

GTOTW

kg/h

Παροχή μάζας αραιωμένου καυσαερίου σε υγρή βάση

H

MJ/m3

Θερμογόνος δύναμη

HREF

g/kg

Τιμή αναφοράς απόλυτης υγρασίας (10,71g/kg)

Ha

g/kg

Απόλυτη υγρασία του αέρα εισαγωγής

Hd

g/kg

Απόλυτη υγρασία του αέρα αραίωσης

HTCRAT

mol/mol

Λόγος υδρογόνου προς άνθρακα

I

Δείκτης που υποδηλώνει συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας

K

Σταθερά Bessel

K

m–1

Συντελεστής απορρόφησης του φωτός

KH,D

Διορθωτικός συντελεστής υγρασίας για τα NOx σε κινητήρες ντίζελ

KH,G

Διορθωτικός συντελεστής υγρασίας για τα NOx σε κινητήρες αερίου

KV

 

Συνάρτηση βαθμονόμησης CFV

KW,a

Διορθωτικός συντελεστής από ξηρά σε υγρή βάση για τον αέρα εισαγωγής

KW,d

Διορθωτικός συντελεστής από ξηρά σε υγρή βάση για τον αέρα αραίωσης

KW,e

Διορθωτικός συντελεστής από ξηρά σε υγρή βάση για αραιωμένο καυσαέριο

KW,r

Διορθωτικός συντελεστής από ξηρά σε υγρή βάση για το πρωτογενές καυσαέριο

L

%

Ποσοστό επί τοις εκατό της ροπής σχετικής με τη μέγιστη ροπή του κινητήρα δοκιμών

La

m

Πραγματικό μήκος οπτικής διαδρομής

M

 

Κλίση της συνάρτησης βαθμονόμησης PDP

Mass

g/h ή g

Δείκτης που υποδηλώνει τη ροή (παροχή) μάζας εκπομπών

MDIL

kg

Μάζα του δείγματος του αέρα αραίωσης που διήλθε μέσω των φίλτρων δειγματοληψίας σωματιδίων

Md

mg

Μάζα του συλλεγέντος δείγματος σωματιδίων αέρα αραίωσης

Mf

mg

Μάζα του συλλεγέντος δείγματος σωματιδίων

Mf,p

mg

Μάζα του συλλεγέντος δείγματος σωματιδίων στο κύριο φίλτρο

Mf,b

mg

Μάζα του συλλεγέντος δείγματος σωματιδίων στο συμπληρωματικό φίλτρο

MSAM

kg

Μάζα του δείγματος αραιωμένου καυσαερίου που διήλθε μέσω των φίλτρων δειγματοληψίας σωματιδίων

MSEC

kg

Μάζα του βοηθητικού αέρα αραίωσης

MTOTW

kg

Συνολική μάζα CVS σε ολόκληρο τον κύκλο σε υγρή βάση

MTOTW,i

kg

Στιγμιαία μάζα CVS σε υγρή βάση

N

%

Θολότητα

NP

Σύνολο περιστροφών PDP σε ολόκληρο τον κύκλο

NP,i

Περιστροφές PDP σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Ν

min–1

Στροφές κινητήρα

nP

s–1

Στροφές PDP

nhi

min–1

Υψηλές στροφές κινητήρα

nlo

min–1

Χαμηλές στροφές κινητήρα

nref

min–1

Στροφές αναφοράς του κινητήρα για τη δοκιμή ETC

pa

kPa

Τάση κορεσμένων ατμών του αέρα εισαγωγής του κινητήρα

pA

kPa

Απόλυτη πίεση

pB

kPa

Συνολική ατμοσφαιρική πίεση

pd

kPa

Τάση κορεσμένων ατμών του αέρα αραίωσης

ps

kPa

Ξηρή ατμοσφαιρική πίεση

p1

kPa

Υποπίεση στο στόμιο εισόδου της αντλίας

P(a)

kW

Απορρόφηση ισχύος από βοηθητικά εξαρτήματα που συνδέονται για τη δοκιμή

P(b)

kW

Απορρόφηση ισχύος από βοηθητικά εξαρτήματα που αφαιρούνται για τη δοκιμή

P(n)

kW

Μη διορθωμένη καθαρά ισχύς

P(m)

kW

Ισχύς μετρούμενη σε κλίνη δοκιμής

Ω

Σταθερά Bessel

Qs

m3/s

Παροχή όγκου CVS

q

Λόγος αραίωσης

r

Λόγος των διατομών ισοκινητικού καθετήρα και σωλήνωσης εξαγωγής

Ra

%

Σχετική υγρασία του αέρα εισαγωγής

Rd

%

Σχετική υγρασία του αέρα αραίωσης

Rf

Συντελεστής απόκρισης FID

ρ

kg/m3

Πυκνότητα

S

kW

Ρύθμιση δυναμομέτρου

Si

m–1

Στιγμιαία τιμή αιθάλης

Sλ

Συντελεστής μεταβολής του λ

T

K

Απόλυτη θερμοκρασία

Ta

K

Απόλυτη θερμοκρασία του αέρα εισαγωγής

t

s

Χρόνος μέτρησης

te

s

Χρόνος ηλεκτρικής απόκρισης

tf

s

Χρόνος απόκρισης φίλτρου για τη συνάρτηση Bessel

tp

s

Χρόνος φυσικής απόκρισης

Δt

s

Χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών δεδομένων αιθάλης (= 1/ρυθμό δειγματοληψίας)

Δti

s

Χρονικό διάστημα για στιγμιαία ροή CFV

τ

%

Διαπερατότητα αιθάλης

V0

m3/rev

Παροχή όγκου PDP σε πραγματικές συνθήκες

W

Δείκτης Wobbe

Wact

kWh

Πραγματικό έργο κύκλου ETC

Wref

kWh

Έργο αναφοράς κύκλου ETC

WF

Συντελεστής στάθμισης

WFE

Ενεργός συντελεστής στάθμισης

X0

m3/rev

Συνάρτηση βαθμονόμησης της παροχής όγκου PDP

Yi

m–1

Μέση τιμή αιθάλης σε 1 s κατά Bessel

2.31.2.   Σύμβολα χημικών συστατικών

CH4

Μεθάνιο

C2H6

Αιθάνιο

C2H5OH

Αιθανόλη

C3H8

Προπάνιο

CO

Μονοξείδιο του άνθρακα

DOP

Φθαλικός διοκτυλεστέρας

CO2

Διοξείδιο του άνθρακα

HC

Υδρογονάνθρακες

NMHC

Υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου

NOx

Οξείδια του αζώτου

NO

Μονοξείδιο του αζώτου

NO2

Διοξείδιο του αζώτου

PT

Σωματίδια

2.31.3.   Συντμήσεις

CFV

Βεντούρι κρίσιμης ροής

CLD

Ανιχνευτής χημειφωταύγειας

ELR

Ευρωπαϊκή δοκιμή απόκρισης φορτίου

ESC

Ευρωπαϊκός κύκλος σταθερών συνθηκών

ETC

Ευρωπαϊκός κύκλος μεταβατικών συνθηκών

FID

Ανιχνευτής ιονισμού φλόγας

GC

Αέριος χρωματογράφος

HCLD

Θερμαινόμενος ανιχνευτής χημειφωταύγειας

HFID

Θερμαινόμενος ανιχνευτής ιονισμού φλόγας

LPG

Υγραέριο

NDIR

Συσκευή επιλεκτικής απορρόφησης υπέρυθρης ακτινοβολίας

NG

Φυσικό αέριο

NMC

Διαχωριστής υδρογονανθράκων πλην μεθανίου

3.   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

3.1.   Αίτηση για την έγκριση κινητήρα ως ιδιαίτερη τεχνική μονάδα

3.1.1.   Η αίτηση για έγκριση τύπου κινητήρα ως προς το επίπεδο εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα ή από δεόντως διαπιστευμένο αντιπρόσωπο.

3.1.2.   Η αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα εις τριπλούν. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα βασικά χαρακτηριστικά του κινητήρα όπως αναφέρονται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.

3.1.3.   Στην τεχνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών έγκρισης που ορίζονται στο σημείο 5, υποβάλλεται κινητήρας που ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του «τύπου κινητήρα» που περιγράφεται στο παράρτημα 1.

3.2.   Αίτηση για την έγκριση τύπου οχήματος όσον αφορά τον κινητήρα του

3.2.1.   Η αίτηση για έγκριση τύπου οχήματος ως προς την εκπομπή αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τον κινητήρα του υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από δεόντως διαπιστευμένο αντιπρόσωπο.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα εις τριπλούν. Περιλαμβάνει τουλάχιστον:

3.2.2.1.   Τα βασικά χαρακτηριστικά του κινητήρα όπως αναφέρονται στο παράρτημα 1·

3.2.2.2.   Περιγραφή των κατασκευαστικών στοιχείων που συνδέονται με τον κινητήρα όπως αναφέρονται στο παράρτημα 1·

3.2.2.3.   Αντίγραφο του δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου (παράρτημα 2A) για τον τύπο του εγκατεστημένου κινητήρα.

3.3.   Αίτηση για την έγκριση τύπου οχήματος με εγκεκριμένο κινητήρα

3.3.1.   Η αίτηση για την έγκριση οχήματος ως προς τις αέριες εκπομπές και σωματιδιακών ρύπων του εγκεκριμένου κινητήρα ντίζελ που φέρει το όχημα ή της εγκεκριμένης σειράς στην οποία αυτός ανήκει και ως προς το επίπεδο εκπομπών αέριων ρύπων του εγκεκριμένου κινητήρα αερίου που φέρει το όχημα ή της εγκεκριμένης σειράς στην οποία ανήκει ο κινητήρας πρέπει να υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή από δεόντως διαπιστευμένο αντιπρόσωπο.

Πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα εις τριπλούν και από τα ακόλουθα στοιχεία:

3.3.2.1.   περιγραφή του τύπου του οχήματος και των μερών του οχήματος που συνδέονται με τον κινητήρα που περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο παράρτημα 1 στοιχεία, ανάλογα με την περίπτωση, και αντίγραφο του δελτίου κοινοποίησης της έγκρισης τύπου (παράρτημα 2A) του κινητήρα ή της σειράς κινητήρων, ανάλογα με την περίπτωση, ως ιδιαίτερη τεχνική μονάδα που είναι εγκατεστημένος στον τύπο οχήματος.

4.   ΕΓΚΡΙΣΗ

4.1.   Έγκριση για σύνηθες καύσιμο

Η έγκριση για σύνηθες καύσιμο χορηγείται με την επιφύλαξη των ακόλουθων απαιτήσεων:

4.1.1.   Στην περίπτωση του πετρελαίου ντίζελ: εάν σύμφωνα με τα σημεία 3.1., 3.2. ή 3.3. του παρόντος κανονισμού, ο κινητήρας ή το όχημα πληροί τις απαιτήσεις των σημείων 5, 6 και 7 κάτω σχετικά με το καύσιμο αναφοράς που καθορίζεται στο παράρτημα 5 του παρόντος κανονισμού, πρέπει να χορηγείται έγκριση τύπου στον κινητήρα ή το όχημα.

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, αποδεικνύεται η ικανότητα προσαρμογής του μητρικού κινητήρα σε οποιαδήποτε σύνθεση καυσίμου που μπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά. Στην περίπτωση του φυσικού αερίου υπάρχουν συνήθως δύο είδη καυσίμων, καύσιμο υψηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο H) και χαμηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο L), αλλά με σημαντικό εύρος αξίας και στις δύο κλίμακες· διαφέρουν σημαντικά ως προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο, που εκφράζεται από το δείκτη Wobbe, και ως προς το συντελεστή μεταβολής του λ (Sλ). Οι μαθηματικοί τύποι για τον υπολογισμό του δείκτη Wobbe και του Sλ παρέχονται στα σημεία 2.25 και 2.26. Φυσικά αέρια με συντελεστή μεταβολής του λ μεταξύ 0,89 και 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) θεωρείται ότι ανήκουν στην κλίμακα H, ενώ φυσικά αέρια με συντελεστή μεταβολής του λ μεταξύ 1,08 και 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) θεωρείται ότι ανήκουν στην κλίμακα L. Η σύσταση των καυσίμων αναφοράς εκφράζει τις ακραίες διακυμάνσεις του Sλ.

Ο μητρικός κινητήρας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα καύσιμα αναφοράς GR (καύσιμο 1) και G25 (καύσιμο 2), όπως καθορίζεται στο παράρτημα 6, χωρίς καμία αναπροσαρμογή στην τροφοδοσία καυσίμου μεταξύ των δύο δοκιμών. Ωστόσο, επιτρέπεται ένας γύρος προσαρμογής κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ETC χωρίς μετρήσεις μετά την αλλαγή του καυσίμου. Πριν από τη δοκιμή, ο μητρικός κινητήρας πρέπει να στρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 3 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 4.

4.1.2.1.   Ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, ο κινητήρας μπορεί να δοκιμάζεται και με τρίτο καύσιμο (καύσιμο 3), εάν η τιμή του συντελεστή μεταβολής του λ (Sλ) βρίσκεται μεταξύ των τιμών 0,89 (δηλαδή τη χαμηλότερη κλίμακα του GR) και 1,19 (δηλαδή την ανώτερη κλίμακα του G25), π.χ. όταν το καύσιμο 3 είναι καύσιμο του εμπορίου. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της παραγωγής.

Στην περίπτωση κινητήρα που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο, ο οποίος προσαρμόζεται αυτόματα αφενός για την κλίμακα αερίου H και αφετέρου για την κλίμακα L και αλλάζει μεταξύ των δύο μέσω διακόπτη, ο μητρικός κινητήρας πρέπει να δοκιμάζεται σε κάθε θέση του διακόπτη με το αντίστοιχο καύσιμο αναφοράς για κάθε κλίμακα όπως προβλέπεται στο παράρτημα 6. Τα καύσιμα είναι GR (καύσιμο 1) και G23 (καύσιμο 3) για την κλίμακα αερίων H καθώς και G25 (καύσιμο 2) και G23 (καύσιμο 3) για την κλίμακα αερίων L. Ο μητρικός κινητήρας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και στις δύο θέσεις του διακόπτη, χωρίς αναπροσαρμογή στην τροφοδοσία καυσίμου μεταξύ των δύο δοκιμών σε κάθε θέση του διακόπτη. Ωστόσο, επιτρέπεται ένας γύρος προσαρμογής κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ETC χωρίς μετρήσεις μετά την αλλαγή του καυσίμου. Πριν από τη δοκιμή, ο μητρικός κινητήρας πρέπει να στρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο σημείο 3 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 4.

4.1.3.1.   Ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, ο κινητήρας μπορεί να δοκιμάζεται με τρίτο καύσιμο αντί του G23 (καύσιμο 3), εάν ο συντελεστής μεταβολής του λ (Sλ) βρίσκεται μεταξύ 0,89 (δηλαδή τη χαμηλότερη κλίμακα του GR) και 1,19 (δηλαδή την ανώτερη κλίμακα του G25), π.χ. όταν το καύσιμο 3 είναι καύσιμο του εμπορίου. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της παραγωγής.

4.1.4.   Στην περίπτωση κινητήρων φυσικού αερίου, ο λόγος των αποτελεσμάτων εκπομπής «r» καθορίζεται για έκαστο ρύπο ως εξής:

Formula

ή,

Formula

και,

Formula

Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) πρέπει να αποδεικνύεται η ικανότητα προσαρμογής του μητρικού κινητήρα σε οποιαδήποτε σύνθεση καυσίμου που μπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά. Στην περίπτωση του υγραερίου, υπάρχουν διακυμάνσεις στην αναλογία C3/C4. Οι διακυμάνσεις αυτές αντανακλώνται στα καύσιμα αναφοράς. Ο μητρικός κινητήρας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εκπομπών με τα καύσιμα αναφοράς Α και Β, που περιγράφονται στο παράρτημα 7, χωρίς καμία αναπροσαρμογή στην τροφοδοσία καυσίμου μεταξύ των δύο δοκιμών. Ωστόσο, επιτρέπεται ένας γύρος προσαρμογής κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ETC χωρίς μετρήσεις μετά την αλλαγή του καυσίμου. Πριν από τη δοκιμή, ο μητρικός κινητήρας πρέπει να στρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 3 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 4.

4.1.5.1.   Για κάθε ρύπο πρέπει να προσδιορίζεται ο λόγος «r» των σχετικών με τις εκπομπές αποτελεσμάτων ως εξής:

Formula

4.2.   Χορήγηση έγκρισης για περιορισμένη κλίμακα καυσίμων

Έγκριση για περιορισμένη κλίμακα καυσίμων χορηγείται με την επιφύλαξη των ακόλουθων απαιτήσεων:

Έγκριση εκπομπών καυσαερίου κινητήρα που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο και έχει σχεδιαστεί είτε για την κλίμακα αερίου Η είτε για την κλίμακα αερίου L.

Ο μητρικός κινητήρας πρέπει να δοκιμάζεται με το σχετικό καύσιμο αναφοράς, όπως καθορίζεται στο παράρτημα 6, για την αντίστοιχη κλίμακα. Τα καύσιμα είναι GR (καύσιμο 1) και G23 (καύσιμο 3) για την κλίμακα αερίων H, καθώς και G25 (καύσιμο 2) και G23 (καύσιμο 3) για την κλίμακα αερίων L. Ο μητρικός κινητήρας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού χωρίς καμία αναπροσαρμογή στην τροφοδοσία καυσίμου μεταξύ των δύο δοκιμών. Ωστόσο, επιτρέπεται ένας γύρος προσαρμογής κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ETC χωρίς μετρήσεις μετά την αλλαγή του καυσίμου. Πριν από τη δοκιμή, ο μητρικός κινητήρας πρέπει να στρώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 3 του προσαρτήματος 2 του παραρτήματος 4.

4.2.1.1.   Ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, ο κινητήρας μπορεί να δοκιμάζεται με τρίτο καύσιμο αντί του G23 (καύσιμο 3), εάν ο συντελεστής μεταβολής του λ (Sλ) βρίσκεται μεταξύ 0,89 (δηλαδή τη χαμηλότερη κλίμακα του GR) και 1,19 (δηλαδή την ανώτερη κλίμακα του G25), π.χ. όταν το καύσιμο 3 είναι καύσιμο του εμπορίου. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της παραγωγής.

4.2.1.2.   Για κάθε ρύπο πρέπει να προσδιορίζεται ο λόγος «r» των σχετικών με τις εκπομπές αποτελεσμάτων ως εξής:

Formula

ή,

Formula

και,

Formula

4.2.1.3.   Κατά την παράδοση στον πελάτη, ο κινητήρας πρέπει να φέρει ετικέτα (βλέπε παράγραφο 4.11), όπου αναγράφεται η κλίμακα αερίου για την οποία έχει εγκριθεί.

Έγκριση των εκπομπών καυσαερίου κινητήρα που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο ή με υγραέριο (LPG) και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί με μία συγκεκριμένη σύνθεση καυσίμου.

4.2.2.1.   Ο μητρικός κινητήρας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εκπομπών με τα καύσιμα αναφοράς GR και G25, προκειμένου για φυσικό αέριο ή με τα καύσιμα αναφοράς A και B στην περίπτωση του υγραερίου, όπως καθορίζονται στο παράρτημα 7.

Μεταξύ των δοκιμών, επιτρέπεται μικρορύθμιση του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου. Η εν λόγω μικρορύθμιση θα συνίσταται σε αναβαθμονόμηση της βάσης δεδομένων της τροφοδοσίας καυσίμου, χωρίς καμία μεταβολή της βασικής στρατηγικής ελέγχου ούτε της βασικής διάρθρωσης της βάσης δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, επιτρέπεται η ανταλλαγή εξαρτημάτων που συνδέονται άμεσα με το μέγεθος της ροής καυσίμου (π.χ. ακροφύσια εγχυτήρων).

4.2.2.2.   Αν το επιθυμεί ο κατασκευαστής, ο κινητήρας μπορεί να δοκιμάζεται με τα καύσιμα αναφοράς GR και G23 ή με τα καύσιμα αναφοράς G25 και G23, οπότε η έγκριση ισχύει μόνο για την κλίμακα αερίου H ή L ή αντίστοιχα.

4.2.2.3.   Κατά την παράδοση στον πελάτη, ο κινητήρας πρέπει να φέρει ετικέτα (βλ. παράγραφο 4.11), όπου αναγράφεται η σύνθεση καυσίμου για την οποία έχει βαθμονομηθεί.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

 

Σημείο 4.1.

Χορήγηση έγκρισης για σύνηθες καύσιμο

Αριθμός δοκιμών

Υπολογισμός του «r»

Σημείο 4.2.

Χορήγηση έγκρισης για περιορισμένη κλίμακα καυσίμων

Αριθμός δοκιμών

Υπολογισμός του «r»

Παραπομπή στο σημείο 4.1.2. Κινητήρας φυσικού αερίου με ικανότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε σύνθεση καυσίμου

GR (1) και G25 (2)

ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, ο κινητήρας μπορεί να δοκιμάζεται και με άλλο καύσιμο του εμπορίου (3),

εάν ο Sλ = 0,89 – 1,19

2

(ανώτ. 3)

Formula

και, εάν δοκιμαστεί με επιπλέον καύσιμο

Formula

και

Formula

 

 

 

Παραπομπή στο σημείο 4.1.3. κινητήρας φυσικού αερίου ο οποίος προσαρμόζεται αυτόματα μέσω διακόπτη

GR (1) και G23 (3) για H

και

G25 (2) και G23 (3) για L

ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή ο κινητήρας μπορεί να δοκιμάζεται με καύσιμο του εμπορίου (3) αντί για το G23 εάν ο

Sλ = 0,89 – 1,19

2 για την κλίμακα H και

2 για την κλίμακα L

σε κάθε θέση του διακόπτη

4

Formula

και

Formula

 

 

 

Παραπομπή στο σημείο 4.2.1. Κινητήρας φυσικού αερίου που έχει σχεδιαστεί είτε για την κλίμακα αερίου Η είτε για την κλίμακα αερίου L

 

 

 

GR (1) και G23 (3) για H

ή

G25 (2) και G23 (3) για L

ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή ο κινητήρας μπορεί να δοκιμάζεται με καύσιμο του εμπορίου (3) αντί για το G23 εάν ο

Sλ = 0,89 – 1,19

2 για την κλίμακα H

ή

2 για την κλίμακα L

2

Formula

για την κλίμακα H

και

Formula

για την κλίμακα L

Παραπομπή στο σημείο 4.2.2. Κινητήρας φυσικού αερίου που έχει σχεδιαστεί για μία συγκεκριμένη σύνθεση καυσίμου

 

 

 

GR (1) και G25 (2),

επιτρέπεται μικρορύθμιση μεταξύ των δοκιμών

ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, ο κινητήρας μπορεί να δοκιμάζεται με

GR (1) και G23 (3) για H ή

και

G25 (2) και G23 (3) για L

2

ή

2 για την κλίμακα H

ή

2 για την κλίμακα L

2

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

 

Σημείο 4.1.

Χορήγηση έγκρισης για σύνηθες καύσιμο

Αριθμός δοκιμών

Υπολογισμός του «r»

Σημείο 4.2.

Χορήγηση έγκρισης για περιορισμένη κλίμακα καυσίμων

Αριθμός δοκιμών

Υπολογισμός του «r»

Παραπομπή στο

σημείο 4.1.5

Κινητήρας υγραερίου με ικανότητα προσαρμογής σε οποιαδήποτε σύνθεση καυσίμου

καύσιμο A και καύσιμο B

2

Formula

 

 

 

Παραπομπή στο

σημείο 4.2.2

Κινητήρας υγραερίου που έχει σχεδιαστεί για μία συγκεκριμένη σύνθεση καυσίμου

 

 

 

καύσιμο A και καύσιμο B,

επιτρέπεται μικρορύθμιση μεταξύ των δοκιμών

2

 

4.3.   Έγκριση των εκπομπών καυσαερίου ενός μέλους σειράς κινητήρων

4.3.1.   Με την εξαίρεση της περίπτωσης που αναφέρεται στο σημείο 4.3.2, η έγκριση του μητρικού κινητήρα πρέπει να επεκτείνεται σε όλα τα μέλη της σειράς χωρίς περαιτέρω δοκιμή, για οποιαδήποτε σύνθεση καυσίμου εντός της κλίμακας για την οποία έχει εγκριθεί ο μητρικός κινητήρας (στην περίπτωση των κινητήρων του σημείου 4.2.2) ή για την ίδια κλίμακα καυσίμου (στην περίπτωση των κινητήρων του σημείου 4.1 ή του σημείου 4.2) για την οποία έχει εγκριθεί ο μητρικός κινητήρας.

4.3.2.   Κινητήρας συμπληρωματικής δοκιμής

Σε περίπτωση αίτησης για έγκριση κινητήρα ή οχήματος σε σχέση με τον κινητήρα του, ο οποίος ανήκει σε σειρά κινητήρων, και αν η εγκρίνουσα αρχή αποφανθεί ότι, ως προς τον επιλεγέντα μητρικό κινητήρα, η υποβληθείσα αίτηση δεν αντιπροσωπεύει πλήρως τη σειρά κινητήρων, όπως αυτή ορίζεται στο προσάρτημα 1 του κανονισμού, μπορεί να επιλεγεί από την εγκρίνουσα αρχή άλλος και, αν είναι απαραίτητο, πρόσθετος κινητήρας δοκιμής αναφοράς και να υποβληθεί σε δοκιμή.

4.4.   Για κάθε τύπο που εγκρίνεται χορηγείται αριθμός έγκρισης. Τα δύο πρώτα ψηφία του (σήμερα 04, που αντιστοιχούν στη σειρά τροπολογιών 04) δείχνουν τη σειρά τροπολογιών που περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές τεχνικές τροπολογίες που επήλθαν στον κανονισμό κατά το χρόνο έκδοσης της έγκρισης. Το ίδιο συμβαλλόμενο μέρος δεν δίδει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο κινητήρων ή οχημάτων.

4.5.   Η ειδοποίηση για την έγκριση ή την επέκταση ή την απόρριψη της έγκρισης ή την οριστική παύση παραγωγής τύπου κινητήρα ή τύπου οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία του 1958, τα οποία εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, με τη χρήση εντύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα στα παραρτήματα 2Α και 2Β του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση. Κοινοποιούνται επίσης οι τιμές που μετρούνται κατά τη δοκιμή τύπου.

Σε κάθε κινητήρα που συμμορφώνεται με τύπο κινητήρα εγκεκριμένο δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή σε κάθε όχημα που συμμορφώνεται με τύπο οχήματος εγκεκριμένο δυνάμει του παρόντος κανονισμού τοποθετείται εμφανώς και σε εύκολα προσιτή θέση διεθνές σήμα έγκρισης αποτελούμενο από:

4.6.1.   κύκλο ο οποίος περικλείει το γράμμα «E», ακολουθούμενο από το διακριτικό αριθμό της χώρας η οποία χορήγησε την έγκριση· (3)

4.6.2.   τον αριθμό του παρόντος κανονισμού, ακολουθούμενο από το γράμμα «R», μια παύλα και τον αριθμό έγκρισης στα δεξιά του κύκλου που περιγράφεται στην παράγραφο 4.4.1.

Ωστόσο, το σήμα έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνει έναν επιπλέον χαρακτήρα μετά το γράμμα «R», προκειμένου να διακρίνονται οι οριακές τιμές εκπομπών για τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση. Για τις εγκρίσεις που χορηγούνται σε ένδειξη συμμόρφωσης με τα όρια που περιέχονται στη σειρά A του σχετικού πίνακα/των σχετικών πινάκων στο σημείο 5.2.1., το γράμμα «R» θα ακολουθείται από το λατινικό αριθμό «I». Για τις εγκρίσεις που χορηγούνται σε ένδειξη συμμόρφωσης με τα όρια που περιέχονται στη σειρά Β1 του σχετικού πίνακα/των σχετικών πινάκων στο σημείο 5.2.1., το γράμμα «R» θα ακολουθείται από το λατινικό αριθμό «IΙ». Για τις εγκρίσεις που χορηγούνται σε ένδειξη συμμόρφωσης με τα όρια που περιέχονται στη σειρά Β2 του σχετικού πίνακα/των σχετικών πινάκων στο σημείο 5.2.1., το γράμμα «R» θα ακολουθείται από το λατινικό αριθμό «ΙIΙ». Για τις εγκρίσεις που χορηγούνται σε ένδειξη συμμόρφωσης με τα όρια που περιέχονται στη σειρά Γ του σχετικού πίνακα/των σχετικών πινάκων στο σημείο 5.2.1., το γράμμα «R» θα ακολουθείται από το λατινικό αριθμό «IV».

Για τους κινητήρες φυσικού αερίου το σήμα έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνει ένα επίθημα μετά το σύμβολο της χώρας, προκειμένου να φαίνεται για ποια κλίμακα αερίου χορηγήθηκε η έγκριση. Το σήμα αυτό θα έχει ως εξής:

4.6.3.1.1.   Η, προκειμένου για κινητήρα που εγκρίνεται και βαθμονομείται για την κλίμακα αερίου Η,

4.6.3.1.2.   L, προκειμένου για κινητήρα που εγκρίνεται και βαθμονομείται για την κλίμακα αερίου L,

4.6.3.1.3.   HL, προκειμένου για κινητήρα που εγκρίνεται και βαθμονομείται και για τις δύο κλίμακες αερίου Η και L,

4.6.3.1.4.   Ht, προκειμένου για κινητήρα που εγκρίνεται και βαθμονομείται για συγκεκριμένη σύνθεση αερίου της κλίμακας Η, και μπορεί να μετατραπεί για άλλο συγκεκριμένο αέριο της ίδιας κλίμακας με μικρορύθμιση της τροφοδοσίας καυσίμου,

4.6.3.1.5.   Lt, προκειμένου για κινητήρα που εγκρίνεται και βαθμονομείται για συγκεκριμένη σύνθεση αερίου της κλίμακας L, και μπορεί να μετατραπεί για άλλο συγκεκριμένο αέριο της ίδιας κλίμακας με μικρορύθμιση της τροφοδοσίας καυσίμου,

4.6.3.1.6.   HLt, προκειμένου για κινητήρα που εγκρίνεται και βαθμονομείται για συγκεκριμένη σύνθεση αερίου είτε της κλίμακας Η είτε της κλίμακας L, και μπορεί να μετατραπεί για άλλο συγκεκριμένο αέριο είτε της κλίμακας αερίων Η είτε της κλίμακας L, με μικρορύθμιση της τροφοδοσίας καυσίμου.

4.7.   Αν το όχημα ή ο κινητήρας είναι σύμφωνο(ς) με έναν εγκεκριμένο τύπο, βάσει ενός ή περισσότερων κανονισμών που επισυνάπτονται στη συμφωνία, στη χώρα που έχει χορηγήσει έγκριση βάσει του παρόντος κανονισμού, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται το σύμβολο που ορίζεται στην παράγραφο 4.6.1. Στην περίπτωση αυτή οι αριθμοί κανονισμών και έγκρισης και τα επιπλέον σύμβολα όλων των κανονισμών σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα αναγράφονται σε κατακόρυφες στήλες στα δεξιά του συμβόλου που περιγράφεται στην παράγραφο 4.6.1.

4.8.   Το σήμα έγκρισης θα τίθεται πλησίον ή πάνω στην πινακίδα με τα στοιχεία που τοποθετεί ο κατασκευαστής στον εγκεκριμένο τύπο.

4.9.   Στο παράρτημα 3 του παρόντος κανονισμού παρέχονται παραδείγματα διατάξεων σημάτων έγκρισης.

Ο κινητήρας που εγκρίνεται ως τεχνική μονάδα πρέπει να φέρει εκτός από το εγκεκριμένο σήμα:

4.10.1.   το εμπορικό σήμα ή την εταιρική επωνυμία του κατασκευαστή του κινητήρα,

4.10.2.   την εμπορική περιγραφή του κατασκευαστή.

4.11.   Ετικέτες

Στην περίπτωση των κινητήρων φυσικού αερίου και υγραερίου, στους οποίους χορηγείται έγκριση τύπου για περιορισμένη κλίμακα καυσίμου, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ετικέτες:

4.11.1.   Περιεχόμενο

Πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Στην περίπτωση της παραγράφου 4.2.1.3 στην ετικέτα θα αναγράφεται «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Η». Ανάλογα με την περίπτωση, το «Η» αντικαθίσταται από το «L».

Στην περίπτωση της παραγράφου 4.2.2.3, στην ετικέτα θα αναγράφεται «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ …» ή «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ …», ανάλογα με την περίπτωση. Παρέχονται όλες οι πληροφορίες του σχετικού πίνακα ή των σχετικών πινάκων του παραρτήματος 6 ή 7, μαζί με τα επιμέρους συστατικά και όρια που καθορίζει ο κατασκευαστής του κινητήρα.

Τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4 mm.

Σημείωση: Αν λόγω έλλειψης χώρου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ετικέτας σύμφωνα με όσα ορίζονται προηγουμένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλοποιημένος κωδικός. Στην περίπτωση αυτή επεξηγηματικές σημειώσεις που θα περιέχουν όλες τις παραπάνω πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προβάσιμες σε όλα τα πρόσωπα που γεμίζουν τη δεξαμενή καυσίμων ή ασχολούνται με τη συντήρηση ή την επισκευή κινητήρα και των εξαρτημάτων του καθώς και στις οικείες αρχές. Η θέση και το περιεχόμενο των εν λόγω επεξηγηματικών σημειώσεων θα ορίζεται κατόπιν συμφωνίας του κατασκευαστή με την εγκρίνουσα αρχή.

4.11.2.   Ιδιότητες

Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές για την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Οι ετικέτες πρέπει να είναι ευανάγνωστες, με ανεξίτηλα γράμματα και αριθμούς. Επιπλέον, οι ετικέτες πρέπει να επικολλώνται με τρόπο ώστε η στερέωσή τους να είναι ανθεκτική σε όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του κινητήρα, και να μην είναι δυνατόν να αφαιρεθούν χωρίς καταστροφή ή παραμόρφωσή τους.

4.11.3.   Τοποθέτηση

Οι ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται σταθερά επάνω σε τμήμα του κινητήρα που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του και του οποίου κανονικά δεν απαιτείται αντικατάσταση στη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Επιπλέον, οι εν λόγω ετικέτες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε τέτοιο σημείο ώστε να διακρίνονται εύκολα από το μέσο χρήστη μετά τη συμπλήρωση του κινητήρα με όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

4.12.   Σε περίπτωση αίτησης για έγκριση τύπου για τύπο οχήματος ως προς τον κινητήρα του, η σήμανση που περιγράφεται στο σημείο 4.11. πρέπει επίσης να τοποθετείται κοντά στην οπή πλήρωσης καυσίμου.

4.13.   Σε περίπτωση αίτησης για έγκριση τύπου για τύπο οχήματος με εγκεκριμένο κινητήρα, η σήμανση που περιγράφεται στο σημείο 4.11. πρέπει επίσης να τοποθετείται κοντά στην οπή πλήρωσης καυσίμου.

5.   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

5.1.   Γενικά

5.1.1.   Εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών

5.1.1.1.   Τα συστατικά στοιχεία τα οποία είναι πιθανόν να επηρεάζουν τόσο την εκπομπή αέριων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ, όσο και την εκπομπή αερίων ρύπων από κινητήρες αερίου, πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα, συναρμολογημένα και εγκατεστημένα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε υπό συνθήκες κανονικής χρήσης να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

5.1.2.   Λειτουργίες του εξοπλισμού ελέγχου των εκπομπών

5.1.2.1.   Απαγορεύεται η χρήση συστήματος αναστολής και/ή ανορθολογικής μεθόδου ελέγχου των εκπομπών.

Σε κινητήρα ή όχημα μπορεί να εγκατασταθεί βοηθητικό σύστημα ελέγχου, αρκεί το εν λόγω σύστημα:

5.1.2.2.1.   να λειτουργεί μόνον εκτός των προϋποθέσεων που ορίζονται στο σημείο 5.1.2.4, ή

5.1.2.2.2.   να ενεργοποιείται μόνον προσωρινά βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο σημείο 5.1.2.4. με σκοπό την προστασία του κινητήρα από βλάβη, την προστασία του συστήματος εισαγωγής αέρα, τον έλεγχο του καπνού, την εκκίνηση ψυχρού κινητήρα ή την προθέρμανση, ή

5.1.2.2.3.   να ενεργοποιείται μόνο μέσω σημάτων που θα προέρχονται από οποιονδήποτε αισθητήρα ή ενεργοποιητή από το ίδιο το όχημα, όταν θα απαιτείται για τη διασφάλιση της λειτουργικής ασφάλειας και της λειτουργίας σε έκτακτες περιπτώσεις.

5.1.2.3.   Θα επιτρέπεται διάταξη, λειτουργία, σύστημα ή μέτρο ελέγχου του κινητήρα που, αφενός, λειτουργεί βάσει των προϋποθέσεων οι οποίες ορίζονται στο σημείο 5.1.2.4 και, αφετέρου, έχει ως αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση διαφορετικής ή τροποποιημένης μεθόδου ελέγχου του κινητήρα σε σχέση με τη μέθοδο που συνήθως χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των εφαρμόσιμων κύκλων δοκιμής των εκπομπών, εάν, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σημείων 5.1.3 και/ή 5.1.4, αποδεικνύεται πλήρως ότι το μέτρο δεν μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος έλεγχου των εκπομπών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα εν λόγω συστήματα θα θεωρούνται ότι αποτελούν σύστημα αναστολής.

5.1.2.4.   Για τους σκοπούς του σημείου 5.1.2.2, οι καθορισμένες συνθήκες χρήσης υπό σταθερή κατάσταση και οι μεταβατικές συνθήκες είναι οι εξής:

i)

υψόμετρο που δεν θα υπερβαίνει τα 1 000 μέτρα (ή αντίστοιχη ατμοσφαιρική πίεση 90 kPa),

ii)

θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 283 και 303 K (10-30 °C),

iii)

θερμοκρασία του ψυκτικού του κινητήρα μεταξύ 343-368 K (70-95 °C).

5.1.3.   Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου των εκπομπών

5.1.3.1.   Απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Ο κατασκευαστής θα παρέχει πακέτο με υλικό τεκμηρίωσης το οποίο θα παρέχει πρόσβαση στο βασικό σχεδιασμό του συστήματος και στα μέσα με τα οποία ελέγχει τις μεταβλητές εξόδου του, είτε ο εν λόγω έλεγχος είναι άμεσος είτε έμμεσος.

Η τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμη σε δύο μέρη:

α)

Το επίσημο πακέτο τεκμηρίωσης, το οποίο υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης για την έγκριση τύπου, θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του συστήματος. Η εν λόγω τεκμηρίωση μπορεί να είναι συνοπτική αρκεί να αποδεικνύεται ότι έχουν προσδιοριστεί όλα τα στοιχεία εξόδου που επιτρέπονται από έναν πίνακα ο οποίος λαμβάνεται από ένα σύνολο στοιχείων εισόδου που προέρχονται από τις επί μέρους μονάδες. Οι εν λόγω πληροφορίες επισυνάπτονται στην τεκμηρίωση που απαιτείται στο σημείο 3 του παρόντος κανονισμού.

β)

Επιπρόσθετο υλικό το οποίο υποδεικνύει τόσο τις παραμέτρους που τροποποιούνται από κάθε βοηθητικό σύστημα ελέγχου όσο και τις οριακές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το σύστημα. Στο επιπρόσθετο υλικό θα περιλαμβάνεται περιγραφή της λογικής του συστήματος ελέγχου των καυσίμων, των μεθόδων χρονισμού και των σημείων μεταγωγής για όλους τους τρόπους λειτουργίας.

Το εν λόγω υλικό θα περιλαμβάνει επίσης αιτιολόγηση της χρήσης οποιουδήποτε βοηθητικού συστήματος ελέγχου καθώς και επιπρόσθετο υλικό και δεδομένα δοκιμών από τα οποία θα επιδεικνύονται οι επιπτώσεις που θα έχει στις εκπομπές καυσαερίου κάθε βοηθητικό σύστημα ελέγχου που είναι εγκατεστημένο στον κινητήρα και στο όχημα.

Το εν λόγω υλικό θα παραμένει αυστηρά εμπιστευτικό και θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κατασκευαστή, αλλά θα καταστεί διαθέσιμο προς έλεγχο κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης τύπου ή οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης τύπου.

Για να επαληθευθεί αν οποιαδήποτε μέθοδος ή μέτρο πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί σύστημα αναστολής ή ανορθολογική μέθοδο ελέγχου των εκπομπών σύμφωνα με τους ορισμούς που παρέχονται στα σημεία 2.28 και 2.30, η αρχή έγκρισης τύπου και/ή η τεχνική υπηρεσία μπορεί επιπλέον να ζητήσει δοκιμή ελέγχου των NOX με κύκλο δοκιμών ETC, η οποία μπορεί να εκτελεστεί σε συνδυασμό είτε με τη δοκιμή έγκρισης τύπου είτε με τις διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης της παραγωγής.

5.1.4.1.   Ως εναλλακτική λύση σε σχέση με τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 4 του παραρτήματος 4 του παρόντος κανονισμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί δειγματοληπτική εξέταση των εκπομπών NOX κατά τη διάρκεια της δοκιμής ελέγχου ETC χρησιμοποιώντας ακάθαρτο καυσαέριο, ενώ θα τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ISO FDIS 16 183, της 15ης Σεπτεμβρίου 2001.

5.1.4.2.   Κατά την επαλήθευση αν μια μέθοδος ή ένα μέτρο πρέπει να θεωρείται σύστημα αναστολής ή ανορθολογική μέθοδος ελέγχου των εκπομπών σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται στα σημεία 2.28 και 2.30, πρέπει να γίνεται αποδεκτό ένα επιπλέον περιθώριο 10 %, που έχει σχέση με την κατάλληλη οριακή τιμή NOx.

Για την έγκριση σύμφωνα με τη σειρά Α των πινάκων του σημείου 5.2.1, οι εκπομπές πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τις δοκιμές ESC και ΕLR με συμβατικούς κινητήρες ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρονική έγχυση καυσίμου, με ανακυκλοφορία του καυσαερίου (EGR) και/ή με καταλύτες οξείδωσης. Οι κινητήρες ντίζελ που είναι εφοδιασμένοι με προηγμένα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίου, συμπεριλαμβανομένων των καταλυτών εξουδετέρωσης των NOX και/ή των παγίδων σωματιδίων, πρέπει να υποβάλλονται συμπληρωματικά και στη δοκιμή ETC.

Για την έγκριση σύμφωνα με τις σειρές Β1 ή Β2 ή τη σειρά Γ των πινάκων του σημείου 5.2.1, οι εκπομπές πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τις δοκιμές ESC, ELR και ETC.

Για τους κινητήρες αερίου, οι αέριες εκπομπές πρέπει να προσδιορίζονται με βάση τη δοκιμή ETC.

Οι διαδικασίες δοκιμής ESC και ELR περιγράφονται στο παράρτημα 4 προσάρτημα 1, της δε δοκιμής ETC στο παράρτημα 4 προσαρτήματα 2 και 3.

Οι εκπομπές αέριων και σωματιδιακών ρύπων, ανάλογα με την περίπτωση, από τον κινητήρα που υποβάλλεται σε δοκιμή πρέπει να μετρώνται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα 4. Στο παράρτημα 4 προσάρτημα 4 περιγράφονται τα προτεινόμενα συστήματα ανάλυσης των αέριων και σωματιδιακών ρύπων και τα προτεινόμενα συστήματα δειγματοληψίας σωματιδίων. Η τεχνική υπηρεσία δύναται να εγκρίνει άλλα συστήματα ή αναλυτές, εάν έχει διαπιστωθεί ότι παρέχουν ισοδύναμα αποτελέσματα. Για να θεωρείται ισοδύναμο ένα συγκεκριμένο εργαστήριο θα πρέπει τα αποτελέσματα των δοκιμών να απέχουν όχι περισσότερο από ± 5 τοις εκατό από τα αποτελέσματα δοκιμών ενός από τα συστήματα αναφοράς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Για τις εκπομπές σωματιδίων, μόνον το σύστημα αραίωσης πλήρους ροής αναγνωρίζεται ως σύστημα αναφοράς. Για την εισαγωγή νέου συστήματος στον κανονισμό, η ισοδυναμία πρέπει να προσδιορίζεται με βάση τον υπολογισμό της επαναληπτικότητας και της αναπαραγωγιμότητας με διεργαστηριακή δοκιμή, όπως περιγράφεται στο πρότυπο ISO 5725.

5.2.1.   Οριακές τιμές

Η ειδική μάζα του μονοξειδίου του άνθρακα, των συνολικών υδρογονανθράκων, των οξειδίων του αζώτου και των σωματιδίων, όπως καθορίζεται από τη δοκιμή ESC, και της θολότητας του καυσαερίου, όπως καθορίζεται από τη δοκιμή ELR, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του πίνακα 1.

Για τους κινητήρες ντίζελ που υποβάλλονται συμπληρωματικά και στη δοκιμή ETC, και ειδικά για τους κινητήρες αερίου, η ειδική μάζα του μονοξειδίου του άνθρακα, των υδρογονανθράκων πλην μεθανίου, του μεθανίου (ανάλογα με την περίπτωση), των οξειδίων του αζώτου και των σωματιδίων (ανάλογα με την περίπτωση) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές του πίνακα 2.

Πίνακας 1

Οριακές τιμές — δοκιμές ESC και ELR

Σειρά

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) g/kWh

Μάζα υδρογονανθράκων (HC) g/kWh

Μάζα οξειδίων του αζώτου (NOx) g/kWh

Μάζα σωματιδίων (PT) g/kWh

Αιθάλη

m–1

A (2000)

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (4)

0,8

B1 (2005)

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

B2 (2008)

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

Γ (EEV)

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15


Πίνακας 2

Οριακές τιμές — δοκιμή ETC (6)

Σειρά

Μάζα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) g/kWh

Μάζα υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (NMHC) g/kWh

Μάζα μεθανίου (CH4) (7) g/kWh

Μάζα οξειδίων του αζώτου (NOx) g/kWh

Μάζα σωματιδίων (PT) (8) g/kWh

A (2000)

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (5)

B1 (2005)

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

B2 (2008)

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03

Γ (EEV)

3,0

0,40

0,65

2,0

0,02

5.2.2.   Μέτρηση υδρογονανθράκων προκειμένου για κινητήρες που τροφοδοτούνται με ντίζελ και φυσικό αέριο.

5.2.2.1.   Αντί της μέτρησης της μάζας των υδρογονανθράκων πλην μεθανίου στη δοκιμή ETC, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει τη μέτρηση της μάζας των συνολικών υδρογονανθράκων (THC). Στην περίπτωση αυτή, η οριακή τιμή για τη μάζα των συνολικών υδρογονανθράκων είναι εκείνη που εμφαίνεται στον πίνακα 2 για τη μάζα των υδρογονανθράκων πλην του μεθανίου.

5.2.3.   Ειδικές απαιτήσεις για κινητήρες ντίζελ

5.2.3.1.   Η ειδική μάζα των οξειδίων του αζώτου, μετρούμενη σε τυχαία σημεία ελέγχου εντός της περιοχής ελέγχου της δοκιμής ESC δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 10 % τις τιμές που λαμβάνονται με παρεμβολή από τις πλησιέστερες συνθήκες δοκιμών (βλ. παράρτημα 4 προσάρτημα 1 σημεία 4.6.2 και 4.6.3.).

5.2.3.2.   Η τιμή της αιθάλης στον τυχαίο αριθμό στροφών ελέγχου της δοκιμής ELR δεν πρέπει να υπερβαίνει την υψηλότερη τιμή αιθάλης των δύο πλησιέστερων αριθμών στροφών ελέγχου κατά περισσότερο από 20 %, ή κατά περισσότερο από το 5 % της οριακής τιμής, ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

6.   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Η εγκατάσταση του κινητήρα στο όχημα ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά σε σχέση με την έγκριση τύπου του κινητήρα:

6.1.1.   Η υποπίεση του αέρα εισαγωγής δεν υπερβαίνει εκείνη που προδιαγράφεται για τον κινητήρα εγκεκριμένου τύπου στο παράρτημα 2Α.

6.1.2.   Η αντίθλιψη εξάτμισης δεν υπερβαίνει εκείνη που προδιαγράφεται για τον κινητήρα εγκεκριμένου τύπου στο παράρτημα 2Α.

6.1.3.   Η απορρόφηση ισχύος από τα βοηθητικά εξαρτήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία του κινητήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που προδιαγράφεται για τον κινητήρα εγκεκριμένου τύπου στο παράρτημα 2Α.

7.   ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

7.1.   Παράμετροι που ορίζουν τη σειρά κινητήρων

Η σειρά κινητήρων, που δίδεται από τον κατασκευαστή, μπορεί να ορίζεται από βασικά χαρακτηριστικά, που πρέπει να είναι κοινά για τους κινητήρες της ίδιας σειράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει αλληλεπίδραση παραμέτρων. Οι επιδράσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη, ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνον κινητήρες με παρόμοια χαρακτηριστικά εκπομπών καυσαερίου περιλαμβάνονται σε μια σειρά κινητήρων.

Για να θεωρηθεί ότι οι κινητήρες ανήκουν στην ίδια σειρά, πρέπει να έχουν κοινές τις βασικές παραμέτρους του καταλόγου που ακολουθεί:

7.1.1.   Κύκλος καύσης:

δίχρονος

τετράχρονος

7.1.2.   Ψυκτικό μέσο:

αέρας

νερό

έλαιο

7.1.3.   Για κινητήρες αερίου και κινητήρες με διατάξεις μετεπεξεργασίας

Αριθμός κυλίνδρων

(άλλοι κινητήρες ντίζελ με μικρότερο αριθμό κυλίνδρων από το μητρικό κινητήρα είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια σειρά, με την προϋπόθεση ότι το σύστημα τροφοδοσίας παρέχει καθορισμένη ποσότητα καυσίμου σε κάθε επιμέρους κύλινδρο).

7.1.4.   Ατομική μετατόπιση κυλίνδρων:

κινητήρες με περιθώρια διακύμανσης ± 15 %

7.1.5.   Μέθοδος αναρρόφησης αέρα:

φυσική αναρρόφηση

συμπίεση

συμπίεση με μεταψύκτη

7.1.6.   Τύπος/σχεδιασμός θαλάμου καύσης:

προθάλαμος

θάλαμος στροβιλισμού

ανοικτός θάλαμος

7.1.7.   Διάταξη, μέγεθος και αριθμός βαλβίδων και θυρίδων:

κεφαλή κυλίνδρου

τοίχωμα κυλίνδρου

στροφαλοθάλαμος

7.1.8.   Σύστημα έγχυσης καυσίμου (κινητήρες ντίζελ):

εγχυτήρας εν σειρά με αντλία

αντλία εν σειρά

αντλία διανομής

ενιαίο στοιχείο

μονάδα έγχυσης

7.1.9.   Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (κινητήρες αερίου):

μονάδα ανάμειξης

έγχυση ατμού (ενός σημείου, πολλών σημείων)

έγχυση υγρού (ενός σημείου, πολλών σημείων)

7.1.10.   Σύστημα ανάφλεξης (κινητήρες αερίου):

7.1.11.   Διάφορα στοιχεία:

ανακυκλοφορία καυσαερίου

έγχυση νερού/γαλάκτωμα

έγχυση δευτερεύοντος αέρα

σύστημα ψύξης τροφοδοσίας

7.1.12.   Μετεπεξεργασία καυσαερίου:

τριοδικός καταλύτης

οξειδωτικός καταλύτης

αναγωγικός καταλύτης

θερμικός αντιδραστήρας

φίλτρο σωματιδίων

7.2.   Επιλογή του μητρικού κινητήρα

7.2.1.   Κινητήρες Ντίζελ

Το πρωταρχικό κριτήριο για την επιλογή του μητρικού κινητήρα της σειράς πρέπει να είναι η μέγιστη παροχή καυσίμου ανά διαδρομή εμβόλου, όταν ο κινητήρας βρίσκεται στις στροφές της μέγιστης δηλωμένης ροπής. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι κινητήρες πληρούν αυτό το πρωταρχικό κριτήριο, ο μητρικός κινητήρας πρέπει να επιλέγεται με τη βοήθεια του δευτερεύοντος κριτηρίου της μέγιστης παροχής καυσίμου ανά διαδρομή στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να κρίνει ότι τα επίπεδα των εκπομπών της σειράς κινητήρων στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να προσδιοριστούν ακριβέστερα με την υποβολή και δεύτερου κινητήρα σε δοκιμή. Συνεπώς, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να επιλέγει πρόσθετο κινητήρα για δοκιμή, βασιζόμενη σε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτός μπορεί να έχει το μέγιστο επίπεδο εκπομπών από τους κινητήρες που ανήκουν στην ίδια σειρά.

Στην περίπτωση που κινητήρες που ανήκουν στην ίδια σειρά διαθέτουν και άλλα μεταβλητά χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν τις εκπομπές καυσαερίου, τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει επίσης να εντοπίζονται και να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του μητρικού κινητήρα.

7.2.2.   Κινητήρες αερίου

Ο μητρικός κινητήρας της κατηγορίας πρέπει να επιλέγεται με τη βοήθεια του πρωταρχικού κριτηρίου της μέγιστης μετατόπισης. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι κινητήρες πληρούν αυτό το πρωταρχικό κριτήριο, ο μητρικός κινητήρας πρέπει να επιλέγεται με τη βοήθεια των δευτερευόντων κριτηρίων με την ακόλουθη σειρά:

μέγιστη παροχή καυσίμου ανά διαδρομή στις στροφές της δηλούμενης ονομαστικής ισχύος,

ανώτερη χρονική στιγμή σπινθήρα,

κατώτατος ρυθμός ανακυκλοφορίας καυσαερίου,

δεν υπάρχει αντλία αέρα ή υπάρχει αντλία ελαχίστης πραγματικής ροής αέρα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εγκρίνουσα αρχή ενδέχεται να κρίνει ότι τα επίπεδα των εκπομπών της σειράς κινητήρων στη χειρότερη περίπτωση μπορούν να προσδιοριστούν ακριβέστερα με την υποβολή και δεύτερου κινητήρα σε δοκιμή. Συνεπώς, η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να επιλέγει πρόσθετο κινητήρα για δοκιμή, βασιζόμενη σε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτός μπορεί να έχει το μέγιστο επίπεδο εκπομπών από τους κινητήρες που ανήκουν στην ίδια σειρά.

8.   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι διαδικασίες συμμόρφωσης της παραγωγής θα πληρούν, παράλληλα με εκείνες που περιγράφονται στο προσάρτημα 2 της Συμφωνίας (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Αναθ.2), τις εξής απαιτήσεις:

8.1.   Κάθε κινητήρας ή όχημα που φέρει το σήμα έγκρισης που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό είναι κατασκευασμένο(ς) κατά τρόπο που συμμορφώνεται, όσον αφορά την περιγραφή που δίνεται στο έντυπο έγκρισης και στα παραρτήματά του, με τον εγκεκριμένο τύπο.

8.2.   Κατά κανόνα, η συμμόρφωσης της παραγωγής με τα όρια των εκπομπών ελέγχεται με βάση την περιγραφή που παρέχεται στο δελτίο κοινοποίησης και στα παραρτήματά του.

Αν πρόκειται να μετρηθούν οι εκπομπές ρύπων και η έγκριση ενός κινητήρα είχε μία ή περισσότερες επεκτάσεις, οι δοκιμές διεξάγονται στον(στους) κινητήρα(ες) που περιγράφεται(ονται) στο πληροφοριακό τεύχος που αναφέρεται στην εκάστοτε επέκταση.

Συμμόρφωση του κινητήρα που υποβάλλεται σε έλεγχο ρύπων:

Μετά την υποβολή του κινητήρα στις αρχές, ο κατασκευαστής δεν πρέπει να πραγματοποιεί ρυθμίσεις στους επιλεγέντες κινητήρες.

8.3.1.1.   Λαμβάνονται τυχαία τρεις κινητήρες από τη σειρά παραγωγής. Οι κινητήρες που πρέπει να υποβληθούν μόνο στις δοκιμές ESC και ELR ή μόνο στη δοκιμή ETC για την έγκριση σύμφωνα με τη σειρά Α των πινάκων του σημείου 5.2.1 υποβάλλονται στις εν λόγω εφαρμοστέες δοκιμές προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της παραγωγής. Εφόσον οι αρχές συμφωνούν, όλοι οι υπόλοιποι κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τις σειρές Α, Β1 ή Β2, ή Γ των πινάκων του σημείου 5.2.1, υποβάλλονται σε δοκιμή, είτε με τους κύκλους ESC και ELR ή με τον κύκλο ETC για να ελεγχθεί η συμμόρφωση της παραγωγής. Οι οριακές τιμές παρατίθενται στο σημείο 5.2.1 του παρόντος κανονισμού.

8.3.1.2.   Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το προσάρτημα 1 του παρόντος κανονισμού, όταν η αρμόδια αρχή ικανοποιείται με την τυπική απόκλιση παραγωγής που παρέχει ο κατασκευαστής.

Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος κανονισμού, όταν η αρμόδια αρχή δεν ικανοποιείται με την τυπική απόκλιση παραγωγής που παρέχει ο κατασκευαστής.

Ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, οι δοκιμές μπορούν να διεξάγονται σύμφωνα με το προσάρτημα 3 του παρόντος κανονισμού.

8.3.1.3.   Με βάση μια δοκιμή του κινητήρα κατόπιν δειγματοληψίας, η παραγωγή της σειράς θεωρείται σύμφωνη όταν επιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα για όλους τους ρύπους και μη σύμφωνη όταν προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα για έναν ρύπο, σύμφωνα με τα κριτήρια δοκιμής που εφαρμόζονται στο αντίστοιχο προσάρτημα.

Όταν επιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα για έναν ρύπο, το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να αλλοιωθεί από τυχόν πρόσθετες δοκιμές που διεξάγονται για το χαρακτηρισμό των λοιπών ρύπων.

Εάν δεν επιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα για όλους τους ρύπους και εάν δεν προκύπτει αρνητικό αποτέλεσμα για έναν από τους ρύπους, διεξάγεται δοκιμή με άλλο κινητήρα (βλ. σχήμα 2).

Εάν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα, ο κατασκευαστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αποφασίσει τη διακοπή της δοκιμής. Στην περίπτωση αυτή καταγράφεται αρνητικό αποτέλεσμα.

Οι δοκιμές διεξάγονται με κινητήρες πρόσφατης κατασκευής. Οι κινητήρες αερίου πρέπει να στρώνονται με τη διαδικασία του παραρτήματος 4 προσάρτημα 2 σημείο 3.

8.3.2.1.   Ωστόσο, ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, οι δοκιμές μπορούν να διεξάγονται με κινητήρες ντίζελ ή αερίου που έχουν στρωθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στο σημείο 8.4.2.2. μέχρι ανωτάτου ορίου 100 ωρών. Στην περίπτωση αυτή, το στρώσιμο γίνεται από τον κατασκευαστή, ο οποίος πρέπει να δεσμευθεί ότι δεν θα προβεί σε ρυθμίσεις των συγκεκριμένων κινητήρων.

8.3.2.2.   Όταν ο κατασκευαστής ζητά στρώσιμο σύμφωνα με το σημείο 8.4.2.2.1., η εν λόγω διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί:

σε όλους τους κινητήρες που υποβάλλονται στη δοκιμή,

ή,

στον πρώτο δοκιμαζόμενο κινητήρα, με τον προσδιορισμό του συντελεστή εξέλιξης ως εξής:

οι εκπομπές ρύπων μετρώνται στις χρονικές στιγμές μηδέν και «x» ωρών στον πρώτο δοκιμαζόμενο κινητήρα,

υπολογίζεται ο συντελεστής εξέλιξης των εκπομπών μεταξύ μηδέν και «x» ωρών για κάθε ρύπο χωριστά:Formula

Ο συντελεστής μπορεί να είναι μικρότερος της μονάδας.

Οι επόμενοι κινητήρες δοκιμής δεν υποβάλλονται σε στρώσιμο, αλλά οι εκπομπές των μηδέν ωρών τροποποιούνται με το συντελεστή εξέλιξης.

Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι:

οι τιμές των «x» ωρών για τον πρώτο κινητήρα,

οι τιμές των μηδέν ωρών πολλαπλασιαζόμενες επί το συντελεστή εξέλιξης για τους λοιπούς κινητήρες.

8.3.2.3.   Για τους κινητήρες ντίζελ και τους κινητήρες υγραερίου, όλες αυτές οι δοκιμές μπορούν να διεξάγονται με καύσιμο του εμπορίου. Ωστόσο, ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα καύσιμα αναφοράς που περιγράφονται στα παραρτήματα 5 ή 7. Αυτό συνεπάγεται τη διεξαγωγή των δοκιμών που περιγράφονται στο σημείο 4 του παρόντος κανονισμού με δύο τουλάχιστον καύσιμα αναφοράς για κάθε κινητήρα αερίου.

8.3.2.4.   Για τους κινητήρες φυσικού αερίου, όλες αυτές οι δοκιμές μπορούν να διεξάγονται με καύσιμο του εμπορίου ως εξής:

i)

προκειμένου για κινητήρες με σήμανση H, με καύσιμα του εμπορίου εντός της κλίμακας H (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00),

ii)

προκειμένου για κινητήρες με σήμανση L, με καύσιμο του εμπορίου εντός της κλίμακας L (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19),

iii)

προκειμένου για κινητήρες με σήμανση HL, με καύσιμα του εμπορίου εντός της ακραίας κλίμακας του συντελεστή μεταβολής λ (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Ωστόσο, ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα καύσιμα αναφοράς που περιγράφονται στο παράρτημα 6. Αυτό συνεπάγεται τη διεξαγωγή των δοκιμών, όπως περιγράφονται στο σημείο 4 του παρόντος κανονισμού.

8.3.2.5.   Σε περίπτωση διαφορών λόγω μη συμμόρφωσης κινητήρων αερίου, όταν χρησιμοποιείται καύσιμο εμπορίου, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται με το καύσιμο αναφοράς με το οποίο έχει ελεγχθεί ο μητρικός κινητήρας ή με το αναφερόμενο στα σημεία 4.1.3.1 και 4.2.1.1 πιθανό συμπληρωματικό καύσιμο 3, με το οποίο ενδεχομένως έχει ελεγχθεί ο μητρικός κινητήρας. Το αποτέλεσμα πρέπει τότε να διορθώνεται με υπολογισμό με εφαρμογή του ή των αντίστοιχων συντελεστών «r», «ra» ή «rb» που ορίζονται στις παραγράφους 4.1.3.2, 4.1.5.1 και 4.2.1.2. Εάν οι συντελεστές r, ra ή rb είναι μικρότεροι της μονάδας, δεν απαιτείται διόρθωση. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα αποτελέσματα των υπολογισμών πρέπει να καταδεικνύουν ότι ο κινητήρας ανταποκρίνεται στις οριακές τιμές με όλα τα σχετικά καύσιμα (1, 2 και, εφόσον ισχύει, καύσιμο 3 στην περίπτωση κινητήρων που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο και καύσιμο A και B στην περίπτωση κινητήρων που τροφοδοτούνται με υγραέριο).

8.3.2.6.   Οι δοκιμές για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της παραγωγής κινητήρων αερίου, που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με καύσιμο συγκεκριμένης σύνθεσης, πρέπει να διεξάγονται με το καύσιμο για το οποίο έχει βαθμονομηθεί ο κινητήρας.

Image

9.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

9.1.   Η έγκριση που χορηγείται για τύπο κινητήρα ή οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμο μπορεί να ανακληθεί εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του σημείου 8.1. ή εάν ο κινητήρας (οι κινητήρες) ή το όχημα (τα οχήματα) που λαμβάνονται αποτύχουν στις δοκιμές που προβλέπονται στο σημείο 8.3.

9.2.   Εάν συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία του 1958, το οποίο εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό, ανακαλέσει έγκριση που έχει χορηγήσει προηγουμένως, ενημερώνει αμέσως τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, με τη διαβίβαση δελτίου κοινοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στα παραρτήματα 2Α ή 2Β του παρόντος κανονισμού.

10.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κάθε τροποποίηση εγκεκριμένου τύπου κοινοποιείται στη διοικητική αρχή που έχει εγκρίνει τον τύπο. Η υπηρεσία αυτή δύναται:

10.1.1.   είτε να αποφασίσει ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν δεν ενδέχεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και ότι, σε κάθε περίπτωση, ο τροποποιημένος τύπος εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις· είτε

10.1.2.   να απαιτήσει περαιτέρω έκθεση δοκιμών από την τεχνική υπηρεσία που διενεργεί τις δοκιμές.

10.2.   Η επιβεβαίωση ή άρνηση της έγκρισης, καθορίζοντας τις μεταβολές, κοινοποιείται στα συμβαλλόμενα στη συμφωνία μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό με τη διαδικασία που ορίζεται στο σημείο 4.5.

10.3.   Η αρμόδια αρχή η οποία έχει χορηγήσει την επέκταση της έγκρισης εκχωρεί αύξοντα αριθμό σε κάθε αίτηση επέκτασης και ενημερώνει σχετικά τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, μέσω δελτίου κοινοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος 1Α ή 1Β του παρόντος κανονισμού.

11.   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εάν ο κάτοχος έγκρισης παύσει οριστικά την παραγωγή του τύπου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ενημερώνει την αρχή η οποία χορήγησε την έγκριση. Μόλις λάβει τη σχετική ειδοποίηση, η εν λόγω αρχή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά μέρη της συμφωνίας του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό με δελτίο κοινοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα των παραρτημάτων 2A ή 2B του παρόντος κανονισμού.

12.   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.1.   Γενικά

12.1.1.   Από την ημερομηνία της επίσημης έναρξης ισχύος της σειράς τροποποιήσεων 04, κανένα συμβαλλόμενο μέρος που εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό δεν αρνείται τη χορήγηση εγκρίσεων ECE σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 04.

12.1.2.   Από την ημερομηνία της επίσημης έναρξης ισχύος της σειράς τροποποιήσεων 04, τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό πρέπει να χορηγούν εγκρίσεις ECE, μόνον εάν ο κινητήρας πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 04.

Ο κινητήρας πρέπει να υποβάλλεται στις σχετικές δοκιμές που αναφέρονται στο σημείο 5.2. του παρόντος κανονισμού και, σύμφωνα με τα σημεία 12.2.1., 12.2.2. και 12.2.3. παρακάτω, πρέπει να πληροί τα σχετικά όρια εκπομπών που περιγράφονται στο σημείο 5.2.1. του παρόντος κανονισμού.

12.2.   Νέες εγκρίσεις τύπου

12.2.1.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου12.4.1., τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό πρέπει, από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η σειρά τροποποιήσεων 04 του παρόντος κανονισμού, να χορηγούν έγκριση ECE μόνο στους κινητήρες που πληρούν τα σχετικά όρια εκπομπών των σειρών A, B1, B2 ή Γ των πινάκων του σημείου 5.2.1. του παρόντος κανονισμού.

12.2.2.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 12.4.1., τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό πρέπει, από την 1η Οκτωβρίου 2005, να χορηγούν έγκριση ECE μόνο στους κινητήρες που πληρούν τα σχετικά όρια εκπομπών των σειρών B1, B2 ή Γ των πινάκων του σημείου 5.2.1. του παρόντος κανονισμού.

12.2.3.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 12.4.1., τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό πρέπει, από την 1η Οκτωβρίου 2008, να χορηγούν έγκριση ECE μόνο στους κινητήρες που πληρούν τα σχετικά όρια εκπομπών των σειρών B2 ή Γ των πινάκων του σημείου 5.2.1. του παρόντος κανονισμού.

12.3.   Λήξη ισχύος παλαιών εγκρίσεων τύπου

12.3.1.   Εξαιρουμένων των διατάξεων των σημείων 12.3.2. και 12.3.3., από την ημερομηνία της επίσημης έναρξης ισχύος της σειράς τροποποιήσεων 04, οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό όπως τροποποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 03 πρέπει να παύσουν να ισχύουν, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος που χορήγησε την έγκριση ενημερώσει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό ότι ο εγκεκριμένος τύπος κινητήρα πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 04, σύμφωνα με το σημείο 12.2.1. παραπάνω.

12.3.2.   Επέκταση έγκρισης τύπου

12.3.2.1.   Τα σημεία 12.3.2.2. και 12.3.2.3. κατωτέρω εφαρμόζονται μόνο σε νέους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση και σε νέα οχήματα που κινούνται με κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς A των πινάκων του σημείου 5.2.1. του παρόντος κανονισμού.

12.3.2.2.   Εναλλακτικά σε σχέση με τα σημεία 5.1.3 και 5.1.4, ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία τα αποτελέσματα δοκιμής ελέγχου των NOx με τη χρήση δοκιμών ETC που διενεργήθηκε σε κινητήρα ο οποίος πληροί τα χαρακτηριστικά του μητρικού κινητήρα που περιγράφεται στο παράρτημα 1, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις των σημείων 5.1.4.1. και 5.1.4.2. Ο κατασκευαστής θα παρέχει επίσης γραπτή δήλωση ότι στον κινητήρα δεν χρησιμοποιείται σύστημα αναστολής ή ανορθολογική μέθοδος ελέγχου των εκπομπών, όπως ορίζεται στο σημείο 2 του παρόντος κανονισμού.

12.3.2.3.   Ο κατασκευαστής θα παρέχει επίσης γραπτή δήλωση ότι τα αποτελέσματα της δοκιμής ελέγχου των NOx και η δήλωση για το μητρικό κινητήρα, η οποία αναφέρεται στο σημείο 5.1.4, ισχύουν επίσης για όλους τους τύπους κινητήρων που είναι μέλη της σειράς κινητήρων που περιγράφεται στο παράρτημα 1.

12.3.3.   Κινητήρες αερίου

Από την 1η Οκτωβρίου 2003, οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται σε κινητήρες αερίου με βάση τον παρόντα κανονισμό, όπως τροποποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 03, πρέπει να παύσουν να ισχύουν, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος που χορήγησε την έγκριση ενημερώσει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό ότι ο εγκεκριμένος τύπος κινητήρα πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 04, σύμφωνα με το σημείο 12.2.1. παραπάνω.

12.3.4.   Από την 1η Οκτωβρίου 2006, οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό όπως τροποποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 04 πρέπει να παύσουν να ισχύουν, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος που χορήγησε την έγκριση ενημερώσει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό ότι ο εγκεκριμένος τύπος κινητήρα πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 04, σύμφωνα με το σημείο 12.2.2. παραπάνω.

12.3.5.   Από την 1η Οκτωβρίου 2009, οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό όπως τροποποποιήθηκε με τη σειρά τροποποιήσεων 04 πρέπει να παύσουν να ισχύουν, εκτός εάν το συμβαλλόμενο μέρος που χορήγησε την έγκριση ενημερώσει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό ότι ο εγκεκριμένος τύπος κινητήρα πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 04, σύμφωνα με το σημείο 12.2.3. παραπάνω.

12.4.   Ανταλλακτικά για οχήματα εν χρήσει

12.4.1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό μπορούν να εξακολουθήσουν να χορηγούν εγκρίσεις σε κινητήρες που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε από τυχόν προηγούμενες σειρές τροποποιήσεων, ή σε οποιοδήποτε επίπεδο του κανονισμού όπως τροποποιήθηκε από τη σειρά τροποποιήσεων 04, υπό την προϋπόθεση ότι ο κινητήρας προορίζεται να αντικαταστήσει κινητήρα οχήματος εν χρήσει για το οποίο ίσχυε το εν λόγω προηγούμενο πρότυπο όταν το όχημα τέθηκε σε κυκλοφορία.

13.   ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία του 1958 που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό κοινοποιούν στη γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών τα ονόματα και τις διευθύνσεις των τεχνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των δοκιμών έγκρισης τύπου καθώς και των διοικητικών αρχών που χορηγούν εγκρίσεις τύπου και στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα δελτία χορήγησης ή επέκτασης ή απόρριψης ή ανάκλησης έγκρισης τύπου που εκδίδονται σε άλλες χώρες.

Προσάρτημα 1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΤΑΝ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

1.   Στο παρόν προσάρτημα περιγράφεται η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της παραγωγής ως προς τις εκπομπές ρύπων, όταν η τυπική απόκλιση της παραγωγής κατά τον κατασκευαστή είναι ικανοποιητική.

2.   Με ελάχιστο μέγεθος δείγματος τρεις κινητήρες, η διαδικασία δειγματοληψίας ρυθμίζεται έτσι ώστε η πιθανότητα μίας παρτίδας να επιτύχει στη δοκιμή με ελαττωματικό το 40 % των κινητήρων να είναι 0,95 (ρίσκο παραγωγού = 5 %), ενώ η πιθανότητα μίας παρτίδας να γίνει δεκτή με ελαττωματικό το 65 % των κινητήρων να είναι 0,10 (ρίσκο καταναλωτή = 10 %).

3.   Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιείται για καθέναν από τους ρύπους που απαριθμούνται στο σημείο 5.2.1 του κανονισμού (βλ. σχήμα 2):

Έστω:

L

=

ο φυσικός λογάριθμος της οριακής τιμής για το ρύπο,

xi

=

ο φυσικός λογάριθμος της μέτρησης του i-οστού κινητήρα του δείγματος,

s

=

η κατά προσέγγιση τυπική απόκλιση της παραγωγής (μετά τη λήψη του φυσικού λογαρίθμου των μετρήσεων),

n

=

ο εκάστοτε αριθμός δείγματος.

4.   Για κάθε δείγμα, υπολογίζεται το άθροισμα των τυπικών αποκλίσεων από την οριακή τιμή στο όριο με τον ακόλουθο τύπο:

Formula

5.   Στη συνέχεια:

εάν το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό που οδηγεί σε απόφαση αποδοχής για το μέγεθος δείγματος που δίδεται στον πίνακα 3, λαμβάνεται απόφαση αποδοχής για το ρύπο,

εάν το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι μικρότερο από τον αριθμό που οδηγεί σε απορριπτική απόφαση για το μέγεθος δείγματος που δίδεται στον πίνακα 3, λαμβάνεται απορριπτική απόφαση για το ρύπο,

διαφορετικά, δοκιμάζεται πρόσθετος κινητήρας σύμφωνα με το σημείο 8.3.1. του κανονισμού και η διαδικασία υπολογισμού εφαρμόζεται στο δείγμα προσαυξημένο κατά μία μονάδα.

Πίνακας 3

Αριθμοί που κρίνουν την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης του προγράμματος δειγματοληψίας του προσαρτήματος 1

Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: 3

Αριθμός δοκιμαζόμενων κινητήρων αθροιστικά (μέγεθος δείγματος)

Aριθμός που οδηγεί σε απόφαση αποδοχής An

Aριθμός που οδηγεί σε απορριπτική απόφαση Bn

3

3,327

–4,724

4

3,261

–4,790

5

3,195

–4,856

6

3,129

–4,922

7

3,063

–4,988

8

2,997

–5,054

9

2,931

–5,120

10

2,865

–5,185

11

2,799

–5,251

12

2,733

–5,317

13

2,667

–5,383

14

2,601

–5,449

15

2,535

–5,515

16

2,469

–5,581

17

2,403

–5,647

18

2,337

–5,713

19

2,271

–5,779

20

2,205

–5,845

21

2,139

–5,911

22

2,073

–5,977

23

2,007

–6,043

24

1,941

–6,109

25

1,875

–6,175

26

1,809

–6,241

27

1,743

–6,307

28

1,677

–6,373

29

1,611

–6,439

30

1,545

–6,505

31

1,479

–6,571

32

–2,112

–2,112

Προσάρτημα 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΤΑΝ Η ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ

1.   Στο παρόν προσάρτημα περιγράφεται η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της παραγωγής ως προς τις εκπομπές ρύπων, όταν η τυπική απόκλιση της παραγωγής κατά τον κατασκευαστή δεν είναι ικανοποιητική ή δεν είναι διαθέσιμη.

2.   Με ελάχιστο μέγεθος δείγματος τρεις κινητήρες, η διαδικασία δειγματοληψίας ρυθμίζεται έτσι ώστε η πιθανότητα μίας παρτίδας να επιτύχει στη δοκιμή με ελαττωματικό το 40 % των κινητήρων να είναι 0,95 (ρίσκο παραγωγού = 5 %), ενώ η πιθανότητα μίας παρτίδας να γίνει δεκτή με ελαττωματικό το 65 % των κινητήρων να είναι 0,10 (ρίσκο καταναλωτή = 10 %).

3.   Οι τιμές των ρύπων που δίνονται στο σημείο 5.2.1 του κανονισμού θεωρούνται κανονικής λογαριθμικής κατανομής και θα πρέπει να μετατρέπονται λαμβάνοντας τους φυσικούς τους λογαρίθμους.

Έστω ότι m0 και m είναι το ελάχιστο και το μέγιστο μέγεθος δείγματος αντίστοιχα (m0 = 3 and m = 32) και ότι n είναι ο εκάστοτε αριθμός του δείγματος.

4.   Εάν οι φυσικοί λογάριθμοι των τιμών της σειράς που μετρώνται είναι x1, x2, …, xi και L είναι ο φυσικός λογάριθμος της οριακής τιμής για τον ρύπο, τότε ισχύει:

και,

di = xi – L

Formula

Formula

5.   Ο πίνακας 4 δείχνει τις τιμές των αριθμών αποδοχής (An) και απόρριψης (Bn) έναντι του αριθμού του δείγματος. Το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι ο λόγος Formula και πρέπει να χρησιμοποιείται για να καθορίζεται η επιτυχία ή η αστοχία της σειράς παραγωγής ως εξής:

Για m0 ≤ n ≤ m:

επιτυχία σειράς εάν Formula

αστοχία σειράς εάν Formula

λαμβάνεται και άλλη μέτρησηεάν Formula.

6.   Παρατηρήσεις:

Για τον υπολογισμό διαδοχικών τιμών του στατιστικού αποτελέσματος της δοκιμής είναι χρήσιμοι οι ακόλουθοι επαναληπτικοί τύποι:

Formula

Formula

Formula

Πίνακας 4

Αριθμοί που κρίνουν την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης του προγράμματος δειγματοληψίας του προσαρτήματος 2

Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: 3

Αριθμός δοκιμαζόμενων κινητήρων αθροιστικά (μέγεθος δείγματος)

Αριθμός που οδηγεί σε απόφαση αποδοχής An

Aριθμός που οδηγεί σε απορριπτική απόφαση Bn

3

–0,80381

16,64743

4

–0,76339

7,68627

5

–0,72982

4,67136

6

–0,69962

3,25573

7

–0,67129

2,45431

8

–0,64406

1,94369

9

–0,61750

1,59105

10

–0,59135

1,33295

11

–0,56542

1,13566

12

–0,53960

0,97970

13

–0,51379

0,85307

14

–0,48791

0,74801

15

–0,46191

0,65928

16

–0,43573

0,58321

17

–0,40933

0,51718

18

–0,38266

0,45922

19

–0,35570

0,40788

20

–0,32840

0,36203

21

–0,30072

0,32078

22

–0,27263

0,28343

23

–0,24410

0,24943

24

–0,21509

0,21831

25

–0,18557

0,18970

26

–0,15550

0,16328

27

–0,12483

0,13880

28

–0,09354

0,11603

29

–0,06159

0,09480

30

–0,02892

0,07493

31

–0,00449

0,05629

32

0,03876

0,03876

Προσάρτημα 3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1.   Στο παρόν προσάρτημα περιγράφεται η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της παραγωγής ως προς τις εκπομπές ρύπων, όταν το ζητεί ο κατασκευαστής.

2.   Με ελάχιστο μέγεθος δείγματος τους τρεις κινητήρες, η διαδικασία δειγματοληψίας ρυθμίζεται έτσι ώστε η πιθανότητα μίας παρτίδας να επιτύχει στη δοκιμή με ελαττωματικό το 30 % των κινητήρων να είναι 0,90 (ρίσκο παραγωγού = 10 %), ενώ η πιθανότητα μίας παρτίδας να γίνει δεκτή με ελαττωματικό το 65 % των κινητήρων να είναι 0,10 (ρίσκο καταναλωτή = 10 %).

3.   Η ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιείται για καθέναν από τους ρύπους που απαριθμούνται στο σημείο 5.2.1 του κανονισμού (βλ. σχήμα 2):

Έστω:

L

=

η οριακή τιμή για τον ρύπο,

xi

=

η τιμή που δίνει η μέτρηση του i-οστού κινητήρα του δείγματος,

n

=

ο εκάστοτε αριθμός δείγματος.

4.   Υπολογίζεται για το δείγμα το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής που ποσοτικοποιεί το πλήθος των μη σύμφωνων κινητήρων, δηλ. xi ≥ L:

5.   Στη συνέχεια:

εάν το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι μικρότερο ή ίσο από τον αριθμό που οδηγεί σε απόφαση αποδοχής για το μέγεθος δείγματος που δίδεται στον πίνακα 5, λαμβάνεται απόφαση αποδοχής για το ρύπο,

εάν το στατιστικό αποτέλεσμα της δοκιμής είναι μεγαλύτερο ή ίσο από τον αριθμό που οδηγεί σε απορριπτική απόφαση για το μέγεθος δείγματος που δίδεται στον πίνακα 5, λαμβάνεται απορριπτική απόφαση για το ρύπο,

διαφορετικά, δοκιμάζεται πρόσθετος κινητήρας σύμφωνα με το σημείο 8.3.1. του κανονισμού και η διαδικασία υπολογισμού εφαρμόζεται στο δείγμα προσαυξημένο κατά μία μονάδα.

Στον πίνακα 5 οι αριθμοί αποδοχής και απόρριψης έχουν υπολογιστεί με τη βοήθεια του διεθνούς προτύπου ISO 8422:1991.

Πίνακας 5

Αριθμοί που κρίνουν την απόφαση αποδοχής ή απόρριψης του προγράμματος δειγματοληψίας του προσαρτήματος 3

Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: 3

Αριθμός δοκιμαζόμενων κινητήρων αθροιστικά (μέγεθος δείγματος)

Αριθμός που οδηγεί σε απόφαση αποδοχής

Aριθμός που οδηγεί σε απορριπτική απόφαση

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

5

7

1

5

8

2

6

9

2

6

10

3

7

11

3

7

12

4

8

13

4

8

14

5

9

15

5

9

16

6

10

17

6

10

18

7

11

19

8

9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ (ΜΗΤΡΙΚΟΥ) ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (9)

1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1.1.   Κατασκευαστής: …

1.2.   Κωδικός αριθμός κινητήρα από τον κατασκευαστή: …

1.3.   Κύκλος: τετράχρονος/δίχρονος (10)

Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: …

1.4.1.   Διάμετρος: … mm

1.4.2.   Διαδρομή εμβόλου: … mm

1.4.3.   Σειρά ανάφλεξης: …

1.5.   Κυβισμός κινητήρα: … cm3

1.6.   Ογκομετρικός λόγος συμπίεσης (11): …

1.7.   Σχέδιο(-α) του θαλάμου καύσης και της κεφαλής εμβόλου: …

1.8.   Ελάχιστες διατομές των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής: … cm2

1.9.   Στροφές άφορτης λειτουργίας: … min–1

1.10.   Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW σε … min–1

1.11.   Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός στροφών κινητήρα: … min–1

1.12.   Μέγιστη καθαρή ροπή: … Nm σε … min–1

1.13.   Σύστημα καύσης: ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (10)

1.14.   Καύσιμο: Ντίζελ/υγραέριο (LPG)/φυσικό αέριο κλίμακας Η (NG-H)/φυσικό αέριο κλίμακας L (NG-L)/φυσικό αέριο κλίμακας HL (NG-HL)/Αιθανόλη (9)

Σύστημα ψύξης

Υδρόψυκτο

1.15.1.1.   Είδος υγρού: …

1.15.1.2.   Κυκλοφορητής(-ές): ναι/όχι (10)

1.15.1.3.   Χαρακτηριστικά ή μάρκα(-ες) και είδος(-η) (αν έχει εφαρμογή): …

1.15.1.4.   Σχέση(-εις) μετάδοσης της κίνησης (αν έχει εφαρμογή): …

Αερόψυκτο

1.15.2.1.   Φυσητήρας: ναι/όχι (10)

1.15.2.2.   Χαρακτηριστικά ή μάρκα(-ες) και είδος(-η) (αν έχει εφαρμογή): …

1.15.2.3.   Σχέση(-εις) μετάδοσης της κίνησης (αν έχει εφαρμογή): …

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία από τον κατασκευαστή

1.16.1.   Υδρόψυξη: Mέγιστη θερμοκρασία στο στόμιο εξαγωγής: … K

1.16.2.   Αερόψυξη: … Σημείο αναφοράς: …

Μέγιστη θερμοκρασία στο σημείο αναφοράς: … K

1.16.3.   Μέγιστη θερμοκρασία του αέρα στο στόμιο εξαγωγής του ψύκτη εισόδου (αν υπάρχει): … K

1.16.4.   Μέγιστη θερμοκρασία του καυσαερίου στο σημείο συναρμογής του(των) σωλήνα(-ων) εξαγωγής με την(τις) εξωτερική(-ές) φλάντζα(-ες) της(των) πολλαπλής(-ών) εξαγωγής ή του(των)

στροβιλοσυμπιεστή(-ών): … K

1.16.5.   Θερμοκρασία καυσίμου: ελάχιστη … K, μέγιστη … K

για του κινητήρες ντίζελ στην είσοδο της αντλίας έγχυσης, για τους κινητήρες αερίου στο τελικό στάδιο του ρυθμιστή πίεσης.

1.16.6.   Πίεση καυσίμου: ελάχιστη … kPa, μέγιστη … kPa

στο τελικό στάδιο του ρυθμιστή πίεσης, μόνο για τους κινητήρες φυσικού αερίου.

1.16.7.   Θερμοκρασία λιπαντικού: ελάχιστη … K, μέγιστη … K

Υπερτροφοδότης: ναι/όχι (10)

1.17.1.   Μάρκα: …

1.17.2.   Τύπος: …

1.17.3.   Περιγραφή του συστήματος

(π.χ. μέγιστη πίεση τροφοδοσίας, βαλβίδα ελέγχου υπερσυμπίεσης, αν υπάρχει): …

1.17.4.   Ψυγείο: ναι/όχι (10)

1.18.   Σύστημα εισαγωγής

Μέγιστη επιτρεπόμενη υποπίεση εισαγωγής στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100 % όπως προσδιορίζεται στις και υπό τις συνθήκες λειτουργίας

του κανονισμού αριθ. 24 … kPa

1.19.   Σύστημα εξαγωγής

Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίθλιψη εξάτμισης στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100 % όπως προσδιορίζεται στις και υπό τις συνθήκες λειτουργίας

του κανονισμού αριθ. 24 … kPa

Χωρητικότητα του συστήματος εξαγωγής: … dm3

2.   ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

2.1.   Διάταξη ανακύκλωσης των αερίων του στροφαλοθαλάμου (περιγραφή και σχέδια): …

Πρόσθετες αντιρρυπαντικές διατάξεις (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται από άλλη επικεφαλίδα)

Kαταλυτικός μετατρoπέας: ναι/όχι (10)

2.2.1.1.   Μάρκα(-ες): …

2.2.1.2.   Τύπος(-οι): …

2.2.1.3.   Αριθμός καταλυτικών μετατροπέων και στοιχείων: …

2.2.1.4.   Διαστάσεις, σχήμα και χωρητικότητα του(των) καταλυτικού(ών) μετατροπέα(ων): …

2.2.1.5.   Είδος καταλυτικής δράσης: …

2.2.1.6.   Ολική γόμωση με πολύτιμα μέταλλα: …

2.2.1.7.   Σχετική συγκέντρωση: …

2.2.1.8.   Υπόστρωμα (κατασκευή και υλικό): …

2.2.1.9.   Πυκνότητα στοιχείου: …

2.2.1.10.   Είδος περιβλήματος του(των) καταλυτικού(ών) μετατροπέα(ων): …

2.2.1.11.   Θέση του(των) καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων) (σημείο και απόσταση αναφοράς στη γραμμή εξαγωγής): …

Αισθητήρας οξυγόνου: ναι/όχι (10)

2.2.2.1.   Μάρκα(-ες): …

2.2.2.2.   Τύπος:

2.2.2.3.   Θέση:

Έγχυση αέρα: ναι/όχι (10)

2.2.3.1.   Τύπος (πάλμωση αέρα, αεραντλία, κτλ.): …

Ανακυκλοφορία καυσαερίου: ναι/όχι (10)

2.2.4.1.   Χαρακτηριστικά (παροχή κτλ.): …

Παγίδα σωματιδίων: ναι/όχι (10)

2.2.5.1.   Διαστάσεις, σχήμα και χωρητικότητα της παγίδας σωματιδίων: …

2.2.5.2.   Τύπος και σχεδιασμός της παγίδας σωματιδίων: …

2.2.5.3.   Θέση (απόσταση αναφοράς στη γραμμή εξαγωγής): …

2.2.5.4.   Μέθοδος ή σύστημα αναγέννησης, περιγραφή και/ή σχέδια: …

Άλλα συστήματα: ναι/όχι (10)

2.2.6.1.   Περιγραφή και λειτουργία: …

3.   ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Κινητήρες ντίζελ

3.1.1.   Αντλία τρoφoδoσίας

Πίεση (11): … kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη (10): …

Σύστημα έγχυσης

Αντλία

3.1.2.1.1.   Μάρκα(-ες): …

3.1.2.1.2.   Τύπος(-οι): …

3.1.2.1.3.   Παροχή: … mm3  (11) ανά διαδρομή εμβόλου στις στροφές κινητήρα … min–1 για πλήρη έγχυση, ή χαρακτηριστική καμπύλη (10)  (11): …

Αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος: Επί του κινητήρα/επί της κλίνης της αντλίας (10)

Αν υπάρχει ρυθμιστής πίεσης εισαγωγής, αναφέρεται η χαρακτηριστική παροχή καυσίμου και πίεση υπερτροφοδοσίας σε συνάρτηση με τις στροφές του κινητήρα.

Προπορεία έγχυσης

3.1.2.1.4.1.   Καμπύλη πρoπoρείας της έγχυσης (11): …

3.1.2.1.4.2.   Χρόνος στατικής έγχυσης (11): …

Σωληνώσεις έγχυσης

3.1.2.2.1.   Μήκος: … mm

3.1.2.2.2.   Εσωτερική διάμετρος: … mm

Εγχυτήρας(-ες)

3.1.2.3.1.   Μάρκα(-ες): …

3.1.2.3.2.   Τύπος(-οι): …

3.1.2.3.3.   «Πίεση ανοίγματος»: … kPa (11)

ή χαρακτηριστική καμπύλη (10)  (11): …

Ρυθμιστής στροφών

3.1.2.4.1.   Μάρκα(-ες): …

3.1.2.4.2.   Τύπος(-οι): …

3.1.2.4.3.   Στροφές έναρξης της διακοπής τροφοδοσίας υπό πλήρες φορτίο: … min–1

3.1.2.4.4.   Μέγιστος αριθμός στροφών άνευ φορτίου: … min–1

3.1.2.4.5.   Στροφές άφορτης λειτουργίας: … min–1

Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

3.1.3.1.   Μάρκα(-ες): …

3.1.3.2.   Τύπος(-οι): …

3.1.3.3.   Περιγραφή: …

Βοηθητικό μέσο εκκίνησης: …

3.1.3.4.1.   Μάρκα: …

3.1.3.4.2.   Τύπος: …

Κινητήρες αερίου (12)

3.2.1.   Καύσιμο: Φυσικό αέριο/υγραέριο (10)

Ρυθμιστής(-ές) πίεσης ή εξατμιστήρας(-ες)/ρυθμιστής(-ές) πίεσης (11)

3.2.2.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.2.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.2.3.   Αριθμός σταδίων μείωσης της πίεσης: …

3.2.2.4.   Πίεση τελικού σταδίου: ελάχιστη … kPa, μέγιστη … kPa

3.2.2.5.   Αριθμός κύριων σημείων ρύθμισης: …

3.2.2.6.   Αριθμός σημείων ρύθμισης άφορτης λειτουργίας: …

3.2.2.7.   Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ.: …

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου: μονάδα ανάμειξης/έγχυση αερίου/έγχυση υγρού/απευθείας έγχυση (10)

3.2.3.1.   Ρύθμιση της αναλογίας του μείγματος: …

3.2.3.2.   Περιγραφή συστήματος και/ή διάγραμμα και σχέδια: …

3.2.3.3.   Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ …

Μονάδα ανάμειξης

3.2.4.1.   Αριθμός: …

3.2.4.2.   Μάρκα(-ες): …

3.2.4.3.   Τύπος(-οι): …

3.2.4.4.   Θέση:

3.2.4.5.   Δυνατότητες προσαρμογής: …

3.2.4.6.   Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ …

Έγχυση στην πολλαπλή εισαγωγής

3.2.5.1.   Έγχυση: ένα σημείο/πολλαπλά σημεία (10)

3.2.5.2.   Έγχυση: συνεχής/συγχρονική/διαχρονική (10)

Εξοπλισμός έγχυσης

3.2.5.3.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.5.3.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.5.3.3.   Δυνατότητες προσαρμογής: …

3.2.5.3.4.   Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. …

Αντλία τροφοδοσίας (αν υπάρχει): …

3.2.5.4.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.5.4.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.5.4.3.   Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. …

Εγχυτήρας(-ες): …

3.2.5.5.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.5.5.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.5.5.3.   Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. …

Απευθείας έγχυση

Αντλία έγχυσης/ρυθμιστής πίεσης (10)

3.2.6.1.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.6.1.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.6.1.3.   Χρόνος έγχυσης: …

3.2.6.1.4.   Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ …

Εγχυτήρας(-ες)

3.2.6.2.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.6.2.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.6.2.3.   Πίεση ανοίγματος ή χαρακτηριστική καμπύλη (11): …

3.2.6.2.4.   Αριθμός έγκρισης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. …

Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (ECU)

3.2.7.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.7.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.7.3.   Δυνατότητες προσαρμογής: …

Ειδικός εξοπλισμός για καύσιμο φυσικό αέριο

Περίπτωση 1 (μόνον προκειμένου για εγκρίσεις κινητήρων για πολλά καύσιμα συγκεκριμένης σύνθεσης)

3.2.8.1.1.   Σύνθεση καυσίμου:

μεθάνιο (CH4):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

αιθάνιο (C2H6):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

προπάνιο (C3H8):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

βουτάνιο (C4H10):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

C5/C5+:

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

οξυγόνο (O2):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

αδρανές αέριο (N2, He κτλ.):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

Εγχυτήρας(-ες)

3.2.8.1.2.1.   Μάρκα(-ες):

3.2.8.1.2.2.   Τύπος(-οι):

3.2.8.1.3.   Άλλες πληροφορίες (αν έχει εφαρμογή)

3.2.8.2.   Περίπτωση 2 (μόνον προκειμένου για εγκρίσεις κινητήρων για πολλά καύσιμα συγκεκριμένης σύνθεσης)

4.   ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

4.1.   Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων και μέγιστες γωνίες ανοίγματος και κλεισίματος σε σχέση με τα νεκρά σημεία ή αντίστοιχα δεδομένα …

4.2.   Κλίμακες αναφοράς και/ή ρύθμισης (10): …

5.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΑ)

5.1.   Τύπος συστήματος ανάφλεξης:

κοινό πηνίο και βύσματα/ατομικό πηνίο και βύσματα/πηνίο επάνω σε βύσμα/λοιπά συστήματα (προσδιορίζονται) (10)

Μονάδα ελέγχου ανάφλεξης

5.2.1.   Μάρκα(-ες): …

5.2.2.   Τύπος(-οι): …

5.3.   Καμπύλη/διάγραμμα προπορείας ανάφλεξης (10)  (11): …

5.4.   Χρόνος ανάφλεξης (11): … βαθμοί προ του TDC σε στροφές … min–1 και με MAP … kPa

Σπινθηριστές (μπουζί)

5.5.1.   Μάρκα(-ες): …

5.5.2.   Τύπος(-οι): …

5.5.3.   Ρύθμιση διάκενου: … mm

Πολλαπλασιαστής(-ές)

5.6.1.   Μάρκα(-ες): …

5.6.2.   Τύπος(-οι): …

6.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο κινητήρας πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή μαζί με τα βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη λειτουργία του (π.χ. ανεμιστήρας, αντλία νερού κτλ.), όπως προσδιορίζεται στις και υπό τις συνθήκες λειτουργίας του κανονισμού 24.

6.1.   Βοηθητικά μέσα που πρέπει να συνδέονται για τη διεξαγωγή της δοκιμής

Αν η εγκατάσταση των βοηθητικών μέσων επί της κλίνης δοκιμής είναι αδύνατη ή αδόκιμη, πρέπει να υπολογίζεται η απορροφώμενη από αυτά ισχύς και να αφαιρείται από τη μετρούμενη ισχύ του κινητήρα καθ’ όλη την κλίμακα λειτουργίας του(των) κύκλου(-ων) δοκιμής.

6.2.   Βοηθητικά μέσα που πρέπει να αφαιρούνται για τη διεξαγωγή της δοκιμής

Τα βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη λειτουργία του οχήματος και μόνον (π.χ. αεροσυμπιεστής, σύστημα κλιματισμού, κ.λπ.) πρέπει να αφαιρούνται για τη διεξαγωγή της δοκιμής. Εφόσον τα βοηθητικά μέσα δεν μπορούν να αφαιρεθούν, υπολογίζεται η απορροφώμενη από αυτά ισχύς και προστίθεται στη μετρούμενη ισχύ του κινητήρα καθ’ όλη την κλίμακα λειτουργίας του(των) κύκλου(-ων) δοκιμής.

7.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Χρησιμοποιούμενο λιπαντικό

7.1.1.   Μάρκα: …

7.1.2.   Τύπος: …

(Αναφέρεται η εκατοστιαία αναλογία ελαίου στο μείγμα, αν το λιπαντικό αναμειγνύεται με το καύσιμο): …

Εξοπλισμός που λαμβάνει κίνηση από τον κινητήρα (αν υπάρχει)

Η ισχύς που απορροφάται από τα βοηθητικά μέσα πρέπει να υπολογίζεται μόνον

αν τα βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη λειτουργία του κινητήρα δεν είναι συνδεδεμένα μ’αυτόν

και/ή

αν τα βοηθητικά μέσα που δεν απαιτούνται για τη λειτουργία του κινητήρα είναι συνδεδεμένα μ’αυτόν.

7.2.1.   Αρίθμηση και διακριτικά: …

7.2.2.   Απορρόφηση ισχύος σε διάφορες αναφερόμενες στροφές του κινητήρα:

Εξοπλισμός

Απορρόφηση ισχύος (kW) σε διάφορες στροφές του κινητήρα

Άφορτη λειτουργία

Χαμηλές στροφές

Υψηλές στροφές

Στροφές A (13)

Στροφές B (13)

Στροφές Γ (13)

Στροφές αναφοράς (14)

P(a)

Βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη λειτουργία του κινητήρα

(αφαιρείται από τη μετρούμενη ισχύ του κινητήρα)

βλέπε σημείο 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

P(b)

Βοηθητικά μέσα που δεν απαιτούνται για τη λειτουργία του κινητήρα

(προστίθεται στη μετρούμενη ισχύ του κινητήρα)

βλ. σημείο 6.2.

 

 

 

 

 

 

 

8.   ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

8.1.   Στροφές του κινητήρα (15)

Χαμηλές στροφές (nlo): … min–1

Υψηλές στροφές (nhi): … min–1

για τους κύκλους ESC και ELR

Άφορτη λειτουργία: … min–1

Στροφές A: … min–1

Στροφές B: … min–1

Στροφές Γ: … min–1

για τον κύκλο ETC

Στροφές αναφοράς: … min–1

8.2.   Ισχύς του κινητήρα (μετρούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 24) σε kW

 

Στροφές κινητήρα

Άφορτη λειτουργία

Στροφές A (13)

Στροφές B (13)

Στροφές Γ (13)

Στροφές αναφοράς (14)

P(m)

Ισχύς μετρούμενη σε κλίνη δοκιμής

 

 

 

 

 

P(a)

Ισχύς που απορροφάται από τα βοηθητικά μέσα που συνδέονται για τη δοκιμή (σημείο 6.1)

αν προσαρτηθούν

αν δεν προσαρτηθούν

0

0

0

0

0

P(b)

Ισχύς που απορροφάται από τα βοηθητικά μέσα που αφαιρούνται για τη δοκιμή (σημείο 6.2)

αν προσαρτηθούν

αν δεν προσαρτηθούν

0

0

0

0

0

P(n)

Καθαρή ισχύς κινητήρα

= P(m) – P(a) + P(b)

 

 

 

 

 

Ρυθμίσεις δυναμομέτρου (kW)

Οι ρυθμίσεις του δυναμόμετρου για τις δοκιμές ESC και ELR και για τον κύκλο αναφοράς της δοκιμής ETC πρέπει να βασίζονται στην καθαρή ισχύ του κινητήρα P(n) κατά το σημείο 8.2. Συνιστάται η τοποθέτηση του κινητήρα στην κλίνη δοκιμής υπό καθαρές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, οι P(m) και P(n) ταυτίζονται. Αν η λειτουργία της μηχανής είναι αδύνατη ή αδόκιμη υπό καθαρές συνθήκες, οι ρυθμίσεις του δυναμομέτρου πρέπει να διορθώνονται για καθαρές συνθήκες με τη βοήθεια του ανωτέρω τύπου.

8.3.1.   Δοκιμές ESC και ELR

Οι ρυθμίσεις του δυναμομέτρου πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 4 προσάρτημα 1 σημείο 1.2.

Ποσοστιαίο φορτίο

Στροφές κινητήρα

Άφορτη λειτουργία

Στροφές A

Στροφές B

Στροφές Γ

10

 

 

 

25

 

 

 

50

 

 

 

75

 

 

 

100

 

 

 

 

8.3.2.   Δοκιμή ETC

Αν ο κινητήρας δεν δοκιμάζεται υπό καθαρές συνθήκες, ο διορθωτικός τύπος για τη μετατροπή της μετρούμενης ισχύος ή του μετρούμενου έργου του κύκλου, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 4 προσάρτημα 2 σημείο 2 σε καθαρή ισχύ ή σε καθαρό έργο κύκλου, πρέπει να υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα για το σύνολο της περιοχής λειτουργίας του κύκλου προς έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1

Προσάρτημα 1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1.   Υποπίεση συστήματος αναρρόφησης στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και

υπό φορτίο 100 %: … kPa

2.   Αντίθλιψη εξάτμισης στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και

υπό φορτίο 100 %: … kPa

3.   Χωρητικότητα του συστήματος εξαγωγής: … cm3

4.   Ισχύς απορροφώμενη από βοηθητικά μέσα αναγκαία για τη λειτουργία του κινητήρα όπως προσδιορίζεται στις και υπό τις συνθήκες λειτουργίας του κανονισμού αριθ. 24

Εξοπλισμός

Απορρόφηση ισχύος (kW) σε διάφορες στροφές του κινητήρα

Άφορτη λειτουργία

Χαμηλές στροφές

Υψηλές στροφές

Στροφές (16)

Στροφές (16)

Στροφές (16)

Στροφές αναφοράς (17)

P(a)

Βοηθητικά μέσα που απαιτούνται για τη λειτουργία του κινητήρα

(αφαιρείται από τη μετρούμενη ισχύ του κινητήρα)

βλέπε παράρτημα 1, σημείο 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

ΠAPAPTHMA 1

Προσαρτησ 2

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

1.   ΚΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

1.1.   Κύκλος καύσης: …

1.2.   Ψυκτικό μέσο: …

1.3.   Αριθμός κυλίνδρων (18)

1.4.   Ατομική μετατόπιση κυλίνδρων: …

1.5.   Μέθοδος αναρρόφησης αέρα: …

1.6.   Τύπος/σχεδιασμός θαλάμου καύσης: …

1.7.   Διάταξη, μέγεθος και αριθμός βαλβίδων και θυρίδων: …

1.8.   Σύστημα καυσίμου: …

1.9.   Σύστημα ανάφλεξης (κινητήρες αερίου): …

1.10.   Διάφορα στοιχεία:

σύστημα ψύξης τροφοδοσίας (18): …

επανακυκλοφορία καυσαερίου (18): …

έγχυση νερού/γαλάκτωμα (18): …

έγχυση αέρα (18)

1.11.   Μετεπεξεργασία καυσαερίου (18): …

Αποδεικτικά στοιχεία πανομοιότυπου (ή μικρότερου για τον μητρικό κινητήρα) λόγου:

δυναμικότητα συστήματος/παροχή καυσίμου ανά διαδρομή εμβόλου, σύμφωνα με τον(τους) αριθμό(ούς) της καμπύλης: …

2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Όνομα σειράς κινητήρων ντίζελ: …

1.1.1.   Προδιαγραφές των κινητήρων της σειράς αυτής:

 

 

 

 

 

Μητρικός κινητήρας

Τύπος κινητήρα

 

 

 

 

 

Αριθμός κυλίνδρων

 

 

 

 

 

Ονομαστικές στροφές (min–1)

 

 

 

 

 

Παροχή καυσίμου ανά διαδρομή εμβόλου (mm3)

 

 

 

 

 

Καθαρή ονομαστική ισχύς (kW)

 

 

 

 

 

Ταχύτητα μέγιστης ροπής (min–1)

 

 

 

 

 

Παροχή καυσίμου ανά διαδρομή εμβόλου (mm3)

 

 

 

 

 

Μέγιστη ροπή (Nm)

 

 

 

 

 

Χαμηλές στροφές άφορτης λειτουργίας (min–1)

 

 

 

 

 

Κυβισμός κυλίνδρου

(% του μητρικού κινητήρα)

 

 

 

 

100

Όνομα της σειράς κινητήρων αερίου: …

2.2.1.   Προδιαγραφές των κινητήρων της σειράς αυτής:

 

 

 

 

 

Μητρικός κινητήρας

Τύπος κινητήρα

 

 

 

 

 

Αριθμός κυλίνδρων

 

 

 

 

 

Ονομαστικές στροφές (min–1)

 

 

 

 

 

Παροχή καυσίμου ανά διαδρομή εμβόλου (mm3)

 

 

 

 

 

Καθαρή ονομαστική ισχύς (kW)

 

 

 

 

 

Ταχύτητα μέγιστης ροπής (min–1)

 

 

 

 

 

Παροχή καυσίμου ανά διαδρομή εμβόλου (mm3)

 

 

 

 

 

Μέγιστη ροπή (Nm)

 

 

 

 

 

Χαμηλές στροφές άφορτης λειτουργίας (min–1)

 

 

 

 

 

Κυβισμός κυλίνδρου (% του μητρικού κινητήρα)

 

 

 

 

100

Χρόνος σπινθήρα

 

 

 

 

 

Ροή EGR

 

 

 

 

 

Αντλία αέρα ναι/όχι

 

 

 

 

 

Πραγματική ροή αντλίας αέρα

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Προσαρτησα 3

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (19)

1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1.1.   Κατασκευαστής: …

1.2.   Κωδικός αριθμός κινητήρα από τον κατασκευαστή: …

1.3.   Κύκλος: τετράχρονος/δίχρονος (20)

Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων: …

1.4.1.   Διάμετρος: … mm

1.4.2.   Διαδρομή εμβόλου: … mm

1.4.3.   Σειρά ανάφλεξης: …

1.5.   Κυβισμός κινητήρα: … cm3

1.6.   Ογκομετρικός λόγος συμπίεσης (21): …

1.7.   Σχέδιο(-α) του θαλάμου καύσης και της κεφαλής εμβόλου: …

1.8.   Ελάχιστες διατομές των θυρίδων εισαγωγής και εξαγωγής: … cm2

1.9.   Στροφές άφορτης λειτουργίας: … min–1

1.10.   Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW σε … min–1

1.11.   Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός στροφών κινητήρα: … min–1

1.12.   Μέγιστη καθαρή ροπή: … Nm σε … min–1

1.13.   Σύστημα καύσης: ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (20)

1.14.   Καύσιμο: Ντίζελ/υγραέριο (LPG)/φυσικό αέριο κλίμακας Η (NG-H)/φυσικό αέριο κλίμακας L (NG-L)/φυσικό αέριο κλίμακας HL (NG-HL)/Αιθανόλη (19)

Σύστημα ψύξης

Υγρόψυκτο

1.15.1.1.   Είδος υγρού: …

1.15.1.2.   Κυκλοφορητής(-ές): ναι/όχι (20)

1.15.1.3.   Χαρακτηριστικά ή μάρκα(ες) και είδος(η) (αν έχει εφαρμογή): …

1.15.1.4.   Σχέση(εις) μετάδοσης της κίνησης (αν έχει εφαρμογή): …

Αερόψυκτο

1.15.2.1.   Φυσητήρας: ναι/όχι (20)

1.15.2.2.   Χαρακτηριστικά ή μάρκα(-ες) και είδος(-η) (αν έχει εφαρμογή): …

1.15.2.3.   Σχέση(-εις) μετάδοσης της κίνησης (αν έχει εφαρμογή): …

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία από τον κατασκευαστή

1.16.1.   Υδρόψυκτο: Μέγιστη θερμοκρασία στο στόμιο εξαγωγής: … K

1.16.2.   Αερόψυκτο: Σημείο αναφοράς: …

Μέγιστη θερμοκρασία στο σημείο αναφοράς: … K

1.16.3.   Μέγιστη θερμοκρασία του αέρα στο στόμιο εξαγωγής του ψύκτη εισόδου (αν υπάρχει): … K

1.16.4.   Μέγιστη θερμοκρασία του καυσαερίου στο σημείο συναρμογής του(των) σωλήνα(-ων) εξαγωγής με την(τις) εξωτερική(-ές) φλάντζα(-ες) της(των) πολλαπλής(-ών) εξαγωγής ή του(των) στροβιλοσυμπιεστή(-ών): … K

1.16.5.   Θερμοκρασία καυσίμου: ελάχιστη … K, μέγιστη … K

για τους κινητήρες ντίζελ στην είσοδο της αντλίας, για τους κινητήρες αερίου στο τελικό στάδιο του ρυθμιστή πίεσης

1.16.6.   Πίεση καυσίμου: ελάχιστη … kPa, μέγιστη … kPa

στο τελικό στάδιο του ρυθμιστή πίεσης, μόνο για τους κινητήρες φυσικού αερίου

1.16.7.   Θερμοκρασία λιπαντικού: ελάχιστη … K, μέγιστη … K

Υπερτροφοδότης: ναι/όχι (20)

1.17.1.   Μάρκα: …

1.17.2.   Τύπος: …

1.17.3.   Περιγραφή του συστήματος (π.χ. μέγιστη πίεση τροφοδοσίας, βαλβίδα ελέγχου υπερσυμπίεσης, αν υπάρχει): …

1.17.4.   Ψυγείο: ναι/όχι (20)

1.18.   Σύστημα εισαγωγής

Μέγιστη επιτρεπόμενη υποπίεση εισαγωγής στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100 % όπως προσδιορίζεται στις και υπό τις συνθήκες λειτουργίας του κανονισμού αριθ. 24: … kPa

1.19.   Σύστημα εξαγωγής

Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίθλιψη εξάτμισης στις ονομαστικές στροφές του κινητήρα και υπό φορτίο 100 % όπως προσδιορίζεται στις και υπό τις συνθήκες λειτουργίας του κανονισμού αριθ. 24: … kPa

Χωρητικότητα του συστήματος εξαγωγής: … cm3

2.   ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

2.1.   Διάταξη ανακύκλωσης των αερίων του στροφαλοθαλάμου (περιγραφή και σχέδια): …

Πρόσθετες αντιρρυπαντικές διατάξεις (εφόσον υπάρχουν και δεν καλύπτονται από άλλη επικεφαλίδα)

Kαταλυτικός μετατρoπέας: ναι/όχι (20)

2.2.1.1.   Αριθμός καταλυτικών μετατροπέων και στοιχείων: …

2.2.1.2.   Διαστάσεις, σχήμα και χωρητικότητα του(των) καταλυτικού(ών) μετατροπέα(ων): …

2.2.1.3.   Είδος καταλυτικής δράσης: …

2.2.1.4.   Ολική γόμωση με πολύτιμα μέταλλα: …

2.2.1.5.   Σχετική συγκέντρωση: …

2.2.1.6.   Υπόστρωμα (κατασκευή και υλικό): …

2.2.1.7.   Πυκνότητα στοιχείου: …

2.2.1.8.   Είδος περιβλήματος του(των) καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων): …

2.2.1.9.   Θέση του(των) καταλυτικού(-ών) μετατροπέα(-ων) (σημείο και απόσταση αναφοράς στη γραμμή εξαγωγής): …

Αισθητήρας οξυγόνου: ναι/όχι (20)

2.2.2.1.   Τύπος: …

Έγχυση αέρα: ναι/όχι (20)

2.2.3.1.   Τύπος (πάλμωση αέρα, αεραντλία, κτλ.): …

Ανακυκλοφορία καυσαερίου: ναι/όχι (20)

2.2.4.1.   Χαρακτηριστικά (παροχή κ.λπ.): …

Παγίδα σωματιδίων: ναι/όχι (20)

2.2.5.1.   Διαστάσεις, σχήμα και χωρητικότητα της παγίδας σωματιδίων: …

2.2.5.2.   Τύπος και σχεδιασμός της παγίδας σωματιδίων: …

2.2.5.3.   Θέση (απόσταση αναφοράς στη γραμμή εξαγωγής): …

2.2.5.4.   Μέθοδος ή σύστημα αναγέννησης, περιγραφή και/ή σχέδια: …

Άλλα συστήματα: ναι/όχι (20)

2.2.6.1.   Περιγραφή και λειτουργία: …

3.   ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Κινητήρες ντίζελ

3.1.1.   Αντλία τροφοδοσίας

Πίεση (21): … kPa ή χαρακτηριστική καμπύλη (20): …

Σύστημα έγχυσης

Αντλία

3.1.2.1.1.   Μάρκα(-ες): …

3.1.2.1.2.   Τύπος(-οι): …

3.1.2.1.3.   Παροχή: … mm3  (21) ανά διαδρομή εμβόλου στις στροφές κινητήρα … min–1 για πλήρη έγχυση, ή χαρακτηριστική καμπύλη (20)  (21): …

Αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος: Επί του κινητήρα/επί της κλίνης της αντλίας (20)

Αν υπάρχει ρυθμιστής πίεσης εισαγωγής, αναφέρεται η χαρακτηριστική παροχή καυσίμου και πίεση υπερτροφοδοσίας σε συνάρτηση με τις στροφές του κινητήρα.

Προπορεία έγχυσης

3.1.2.1.4.1.   Καμπύλη πρoπoρείας της έγχυσης (21): …

3.1.2.1.4.2.   Χρόνος στατικής έγχυσης (21): …

Σωληνώσεις έγχυσης

3.1.2.2.1.   Μήκος: … mm

3.1.2.2.2.   Εσωτερική διάμετρος: … mm

Εγχυτήρας(-ες)

3.1.2.3.1.   Μάρκα(-ες): …

3.1.2.3.2.   Τύπος(-οι): …

3.1.2.3.3.   «Πίεση ανοίγματος»: … kPa (21)

ή χαρακτηριστική καμπύλη (20)  (21): …

Ρυθμιστής στροφών

3.1.2.4.1.   Μάρκα(-ες): …

3.1.2.4.2.   Τύπος(-οι): …

3.1.2.4.3.   Στροφές έναρξης της διακοπής τροφοδοσίας υπό πλήρες φορτίο: … min–1

3.1.2.4.4.   Μέγιστος αριθμός στροφών άνευ φορτίου: … min–1

3.1.2.4.5.   Στροφές άφορτης λειτουργίας: … min–1

Σύστημα εκκίνησης ψυχρού κινητήρα

3.1.3.1.   Μάρκα(-ες): …

3.1.3.2.   Τύπος(-οι): …

3.1.3.3.   Περιγραφή: …

Βοηθητικό μέσο εκκίνησης: …

3.1.3.4.1.   Μάρκα: …

3.1.3.4.2.   Τύπος: …

Κινητήρες αερίου

3.2.1.   Καύσιμο: Φυσικό αέριο/υγραέριο (20)

Ρυθμιστής(ές) πίεσης ή εξατμιστήρας(ες)/ρυθμιστής(ές) πίεσης (20)

3.2.2.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.2.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.2.3.   Αριθμός σταδίων μείωσης της πίεσης: …

3.2.2.4.   Πίεση τελικού σταδίου: ελάχιστη … kPa, μέγιστη … kPa

3.2.2.5.   Αριθμός κύριων σημείων ρύθμισης: …

3.2.2.6.   Αριθμός σημείων ρύθμισης άφορτης λειτουργίας: …

3.2.2.7.   Αριθμός έγκρισης τύπου: …

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου: μονάδα ανάμειξης/έγχυση αερίου/έγχυση υγρού/απευθείας έγχυση (20)

3.2.3.1.   Ρύθμιση της αναλογίας του μείγματος: …

3.2.3.2.   Περιγραφή συστήματος και/ή διάγραμμα και σχέδια: …

3.2.3.3.   Αριθμός έγκρισης τύπου: …

Μονάδα ανάμειξης

3.2.4.1.   Αριθμός: …

3.2.4.2.   Μάρκα(-ες): …

3.2.4.3.   Τύπος(-οι): …

3.2.4.4.   Θέση: …

3.2.4.5.   Δυνατότητες προσαρμογής: …

3.2.4.6.   Αριθμός έγκρισης τύπου: …

Έγχυση στην πολλαπλή εισαγωγής

3.2.5.1.   Έγχυση: ένα σημείο/πολλαπλά σημεία (20)

3.2.5.2.   Έγχυση: συνεχής/συγχρονική/διαχρονική (20)

Εξοπλισμός έγχυσης

3.2.5.3.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.5.3.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.5.3.3.   Δυνατότητες προσαρμογής: …

3.2.5.3.4.   Αριθμός έγκρισης τύπου: …

Αντλία τροφοδοσίας (αν υπάρχει): …

3.2.5.4.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.5.4.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.5.4.3.   Αριθμός έγκρισης τύπου: …

Εγχυτήρας(-ες): …

3.2.5.5.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.5.5.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.5.5.3.   Αριθμός έγκρισης τύπου: …

Απευθείας έγχυση

Αντλία έγχυσης/ρυθμιστής πίεσης (20)

3.2.6.1.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.6.1.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.6.1.3.   Χρόνος έγχυσης: …

3.2.6.1.4.   Αριθμός έγκρισης τύπου: …

Εγχυτήρας(-ες)

3.2.6.2.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.6.2.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.6.2.3.   Πίεση ανοίγματος ή χαρακτηριστική καμπύλη (21): …

3.2.6.2.4.   Αριθμός έγκρισης τύπου: …

Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου

3.2.7.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.7.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.7.3.   Δυνατότητες προσαρμογής: …

Ειδικός εξοπλισμός για καύσιμο φυσικό αέριο

Περίπτωση 1 (μόνο προκειμένου για εγκρίσεις κινητήρων για πολλά καύσιμα συγκεκριμένης σύνθεσης)

3.2.8.1.1.   Σύνθεση καυσίμου:

μεθάνιο (CH4):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

αιθάνιο (C2H6):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

προπάνιο (C3H8):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

βουτάνιο (C4H10):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

C5/C5+:

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

οξυγόνο (O2):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

αδρανές αέριο (N2, He κτλ.):

συνήθης: … %mole

ελάχιστη … %mole

μέγιστη … %mole

Εγχυτήρας(-ες)

3.2.8.1.2.1.   Μάρκα(-ες): …

3.2.8.1.2.2.   Τύπος(-οι): …

3.2.8.1.3.   Άλλες πληροφορίες (αν έχει εφαρμογή)

3.2.8.2.   Περίπτωση 2 (μόνο προκειμένου για εγκρίσεις κινητήρων για πολλά καύσιμα συγκεκριμένης σύνθεσης)

4.   ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

4.1.   Μέγιστη ανύψωση βαλβίδων και μέγιστες γωνίες ανοίγματος και κλεισίματος σε σχέση με τα νεκρά σημεία ή αντίστοιχα δεδομένα: …

4.2.   Κλίμακες αναφοράς και/ή ρύθμισης (20): …

5.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΑ)

5.1.   Τύπος συστήματος ανάφλεξης: κοινό πηνίο και βύσματα/ατομικό πηνίο και βύσματα/πηνίο επάνω σε βύσμα/λοιπά συστήματα (προσδιορίζονται) (20)

Μονάδα ελέγχου ανάφλεξης

5.2.1.   Μάρκα(-ες): …

5.2.2.   Τύπος(-οι): …

5.1.   Καμπύλη/διάγραμμα προπορείας ανάφλεξης (20)  (21): …

5.4.   Χρόνος ανάφλεξης (21): … βαθμοί προ του TDC σε στροφές … min–1 και με MAP … kPa

Σπινθηριστές (μπουζί)

5.5.1.   Μάρκα(-ες): …

5.5.2.   Τύπος(-οι): …

5.5.3.   Ρύθμιση διάκενου: … mm

Πολλαπλασιαστής(-ές)

5.6.1.   Μάρκα(-ες): …

5.6.2.   Τύπος(-οι): …

Υποσημειώσεις

ΠAPATHMA 2Α

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2B

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

(βλ. σημείο 4.6 του παρόντος κανονισμού)

ΕΓΚΡΙΣΗ «I» (Σειρά A).

(Βλ. σημείο 4.6.3. του παρόντος κανονισμού)

Υπόδειγμα A

Κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα όρια εκπομπών της σειράς A και λειτουργούν με καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ ή υγραέριο (LPG).

Image

Υπόδειγμα Β

Κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα όρια εκπομπών της σειράς A και λειτουργούν με καύσιμο φυσικό αέριο (NG). Η κατάληξη μετά το σύμβολο της χώρας σημαίνει το είδος καυσίμου που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.6.3.1. του παρόντος κανονισμού.

Image

Τα παραπάνω σήματα έγκρισης επικολλημένα σε κινητήρα/όχημα υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο είδος κινητήρα/οχήματος έχει εγκριθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (E11) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 49 και με αριθμό έγκρισης 042439. Η έγκριση αυτή υποδηλώνει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 49 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις της σειράς 04 και ότι πληρούνταν τα σχετικά όρια που αναφέρονται στο σημείο 5.2.1. του ίδιου κανονισμού.

ΕΓΚΡΙΣΗ «II» (Σειρά B1).

(Βλ. σημείο 4.6.3. του παρόντος κανονισμού)

Υπόδειγμα Γ

Κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα όρια εκπομπών της σειράς Β1 και λειτουργούν με καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ ή υγραέριο (LPG).

Image

Υπόδειγμα Δ

Κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα όρια εκπομπών της σειράς Β1 και λειτουργούν με καύσιμο φυσικό αέριο (NG). Η κατάληξη μετά το σύμβολο της χώρας σημαίνει το είδος καυσίμου που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.6.3.1. του παρόντος κανονισμού.

Image

Το παραπάνω σήμα έγκρισης επικολλημένο σε κινητήρα/όχημα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο είδος κινητήρα/οχήματος έχει εγκριθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (E11) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 49 και με αριθμό έγκρισης 042 439. Η έγκριση αυτή υποδηλώνει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 49 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις της σειράς 04 και ότι πληρούνταν τα σχετικά όρια που αναφέρονται στο σημείο 5.2.1. του ίδιου κανονισμού.

ΕΓΚΡΙΣΗ «IIΙ» (Σειρά B2).

(Βλ. σημείο 4.6.3. του παρόντος κανονισμού)

Υπόδειγμα Ε

Κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα όρια εκπομπών της σειράς Β2 και λειτουργούν με καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ ή υγραέριο (LPG).

Image

Υπόδειγμα ΣΤ

Κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα όρια εκπομπών της σειράς Β2 και λειτουργούν με καύσιμο φυσικό αέριο (NG). Η κατάληξη μετά το σύμβολο της χώρας σημαίνει το είδος καυσίμου που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.6.3.1. του παρόντος κανονισμού.

Image

Το παραπάνω σήμα έγκρισης επικολλημένο σε κινητήρα/όχημα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο είδος κινητήρα/οχήματος έχει εγκριθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (E11) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 49 και με αριθμό έγκρισης 042 439. Η έγκριση αυτή υποδηλώνει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 49 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις της σειράς 04 και ότι πληρούνταν τα σχετικά όρια που αναφέρονται στο σημείο 5.2.1. του ίδιου κανονισμού.

ΕΓΚΡΙΣΗ «IV» (Σειρά Γ).

(Βλ. σημείο 4.6.3. του παρόντος κανονισμού)

Υπόδειγμα Ζ

Κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα όρια εκπομπών της σειράς Γ και λειτουργούν με καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ ή υγραέριο (LPG).

Image

Υπόδειγμα Η

Κινητήρες που εγκρίνονται σύμφωνα με τα όρια εκπομπών της σειράς Γ και λειτουργούν με καύσιμο φυσικό αέριο (NG). Η κατάληξη μετά το σύμβολο της χώρας σημαίνει το είδος καυσίμου που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.6.3.1. του παρόντος κανονισμού.

Image

Το παραπάνω σήμα έγκρισης επικολλημένο σε κινητήρα/όχημα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο είδος κινητήρα/οχήματος έχει εγκριθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (E11) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 49 και με αριθμό έγκρισης 042 439. Η έγκριση αυτή υποδηλώνει ότι η έγκριση χορηγήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ. 49 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις της σειράς 04 και ότι πληρούνταν τα σχετικά όρια που αναφέρονται στο σημείο 5.2.1. του ίδιου κανονισμού.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ/ΟΧΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ(Σ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝΑΝ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

(Βλ. σημείο 4.7. του παρόντος κανονισμού)

Υπόδειγμα Θ

Image

Το παραπάνω σήμα έγκρισης επικολλημένο σε κινητήρα/όχημα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο είδος κινητήρα/οχήματος έχει εγκριθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο (E11) σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 49 (επίπεδο εκπομπών IV) και τον κανονισμό αριθ. 24 (22). Τα δύο πρώτα ψηφία των αριθμών έγκρισης υποδηλώνουν ότι, κατά τις ημερομηνίες που χορηγήθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις, ο κανονισμός αριθ. 49 περιελάμβανε τη σειρά τροποποιήσεων 04, και ο κανονισμός αριθ. 24 τη σειρά τροποποιήσεων 03.

ΠAPAPTHMA 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν παράρτημα περιγράφονται οι μέθοδοι προσδιορισμού των εκπομπών αερίων, σωματιδίων και αιθάλης από τους υπό δοκιμή κινητήρες. Περιγράφονται τρεις κύκλοι δοκιμών που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού στο σημείο 5.2:

1.1.1.   ο κύκλος ESC που αποτελεί κύκλο 13 σταδίων σε σταθερές συνθήκες λειτουργίας,

1.1.2.   ο κύκλος ERL που συνίσταται από βαθμίδες μεταβατικού φορτίου σε διαφορετικές στροφές, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη ενιαίας διαδικασίας δοκιμής και επιβάλλονται ταυτόχρονα,

1.1.3.   ο κύκλος ETC που συνίσταται από αλληλουχία σταδίων μεταβατικών συνθηκών που εναλλάσσονται ανά δευτερόλεπτο.

1.2.   Η δοκιμή πρέπει να διενεργείται με τον κινητήρα στερεωμένο επάνω σε τράπεζα δοκιμών και συνδεδεμένο με δυναμόμετρο.

1.3.   Αρχή των μετρήσεων

Οι προς μέτρηση εκπομπές καυσαερίου του κινητήρα περιλαμβάνουν αέρια (μονοξείδιο του άνθρακα, ολικούς υδρογονάνθρακες μόνο για κινητήρες ντίζελ υπό δοκιμή ESC, υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου μόνο για κινητήρες ντίζελ και αερίου υπό δοκιμή ETC, μεθάνιο μόνο για κινητήρες αερίου υπό δοκιμή ETC και οξείδια του αζώτου), σωματίδια (μόνο για κινητήρες ντίζελ και κινητήρες αερίου στο στάδιο Γ) και αιθάλη (μόνο για κινητήρες ντίζελ υπό δοκιμή ELR). Επιπρόσθετα, συχνά χρησιμοποιείται το διοξείδιο του άνθρακα ως αέριο δείκτης για τον προσδιορισμό του βαθμού αραίωσης σε συστήματα αραίωσης μερικής και πλήρους ροής. Σύμφωνα με την ορθή τεχνική πρακτική, συνιστάται η γενική μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα ως εξαίρετο εργαλείο για τον εντοπισμό προβλημάτων μέτρησης κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής.

1.3.1.   Δοκιμή ESC

Κατά τη διάρκεια της προκαθορισμένης αλληλουχίας συνθηκών λειτουργίας προθερμασμένου κινητήρα, πρέπει να εξετάζονται συνεχώς οι ποσότητες των ανωτέρω εκπομπών καυσαερίου με τη λήψη δειγμάτων από το πρωτογενές καυσαέριο. Ο κύκλος δοκιμής συνίσταται από έναν αριθμό συνδυασμών στροφών και ισχύος, ο οποίος καλύπτει την τυπική κλίμακα λειτουργίας των κινητήρων ντίζελ. Στη διάρκεια του κάθε σταδίου πρέπει να προσδιορίζεται η συγκέντρωση κάθε αερίου ρύπου, η ροή του καυσαερίου και η απόδοση ισχύος και σταθμίζονται οι μετρούμενες τιμές. Το δείγμα των σωματιδίων πρέπει να αραιώνεται με κατάλληλα προετοιμασμένο αέρα περιβάλλοντος. Από την πλήρη διαδικασία της δοκιμής πρέπει να λαμβάνεται ένα δείγμα και να συλλέγεται σε κατάλληλα φίλτρα. Τα γραμμάρια κάθε εκπεμπόμενου ρύπου ανά κιλοβατώρα (kWh) πρέπει να υπολογίζονται όπως περιγράφεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος. Επίσης, πρέπει να μετρώνται τα NOx σε τρία σημεία της δοκιμής εντός της περιοχής ελέγχου που επιλέγεται από την τεχνική υπηρεσία (23) και οι μετρούμενες τιμές συγκρίνονται με αυτές που προκύπτουν από τα στάδια του κύκλου δοκιμής που βρίσκονται πλησιέστερα στα επιλεγμένα σημεία δοκιμής. Ο έλεγχος επαλήθευσης των NOx διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου εκπομπών του κινητήρα εντός της τυπικής κλίμακας λειτουργίας του.

1.3.2.   Δοκιμή ELR

Στη διάρκεια προκαθορισμένης δοκιμής απόκρισης φορτίου πρέπει να προσδιορίζεται η αιθάλη του προθερμασμένου κινητήρα με νεφελόμετρο. Η δοκιμή συνίσταται στη φόρτιση του κινητήρα υπό σταθερό αριθμό στροφών με φορτίο από 10 % μέχρι 100 % για τρεις διαφορετικούς αριθμούς στροφών του κινητήρα. Επιπρόσθετα, πρέπει να διεξάγεται και τέταρτο στάδιο φόρτισης που επιλέγεται από την τεχνική υπηρεσία (23) και η τιμή του συγκρίνεται με τις τιμές των προηγούμενων σταδίων φόρτισης. Πρέπει να προσδιορίζεται η μέγιστη τιμή της αιθάλης με τη βοήθεια αλγορίθμου προσδιορισμού του μέσου όρου, όπως περιγράφεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος.

1.3.3.   Δοκιμή ETC

Στη διάρκεια προκαθορισμένου κύκλου μεταβατικών συνθηκών λειτουργίας προθερμασμένου κινητήρα, βασισμένου άμεσα σε πρότυπα οδήγησης κατά τύπο οδού για κινητήρες βαρέων οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως σε φορτηγά οχήματα και λεωφορεία, πρέπει να εξετάζονται οι ανωτέρω ρύποι ύστερα από αραίωση του συνόλου του καυσαερίου με κατάλληλα προετοιμασμένο αέρα περιβάλλοντος. Βάσει των ενδείξεων του δυναμόμετρου του κινητήρα για τη ροπή και τον αριθμό στροφών του, πρέπει να υπολογίζεται το ολοκλήρωμα της ισχύος στο χρόνο του κύκλου, οπότε προκύπτει ως αποτέλεσμα το έργο που παράγεται από τον κινητήρα στο σύνολο του κύκλου. Η συγκέντρωση των NOx και HC πρέπει να προσδιορίζεται για το σύνολο του κύκλου με το ολοκλήρωμα του σήματος του αναλυτή. Η συγκέντρωση των CO, CO2 και NMHC μπορεί να προσδιοριστεί από το ολοκλήρωμα του σήματος του αναλυτή ή με δειγματοληψία σάκου. Για τα σωματίδια πρέπει να συλλέγεται αναλογικό δείγμα σε κατάλληλα φίλτρα. Πρέπει να προσδιορίζεται η παροχή του αραιωμένου καυσαερίου στο σύνολο του κύκλου για τον υπολογισμό των τιμών της μάζας των εκπομπών ρύπων. Οι τιμές εκπομπών μάζας πρέπει να συσχετίζονται με το έργο του κινητήρα, ώστε να ληφθούν τα γραμμάρια κάθε εκπεμπόμενου ρύπου ανά κιλοβατώρα (kWh), όπως περιγράφεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος.

2.   ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

2.1.   Συνθήκες δοκιμής κινητήρα

2.1.1.   Πρέπει να μετράται η απόλυτη θερμοκρασία (Ta) του αέρα του κινητήρα στο στόμιο εισαγωγής του κινητήρα, εκφρασμένη σε βαθμούς Κέλβιν, καθώς και η ξηρά ατμοσφαιρική πίεση (ps), εκφρασμένη σε kPa και να προσδιορίζεται η παράμετρος F σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α)

για κινητήρες ντίζελ:

Κινητήρες φυσικής αναρρόφησης και μηχανικής υπερτροφοδότησης:

Formula

Κινητήρες στροβιλοσυμπίεσης με ή χωρίς ψύξη του αναρροφώμενου αέρα:

Formula

β)

για κινητήρες αερίου:

Formula

2.1.2.   Εγκυρότητα της δοκιμής

Για να αναγνωρισθεί μια δοκιμή ως έγκυρη, η παράμετρος F πρέπει να είναι τέτοια ώστε:

0,96 ≤ F ≤ 1,06

2.2.   Κινητήρες με μεταψύκτη

Πρέπει να καταγράφεται η θερμοκρασία του αέρα τροφοδοσίας, η οποία, στις στροφές της δηλούμενης μέγιστης ισχύος και για πλήρες φορτίο, πρέπει να περικλείεται εντός του πεδίου ± 5 K της μέγιστης θερμοκρασίας του αέρα τροφοδοσίας που ορίζεται στο παράρτημα 1, σημείο 1.16.3. Η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου πρέπει να είναι τουλάχιστον 293 K (20 °C).

Αν χρησιμοποιείται εργαστηριακό σύστημα δοκιμής ή εξωτερικός ανεμιστήρας, η θερμοκρασία του αέρα τροφοδοσίας πρέπει να περικλείεται εντός του πεδίου ± 5 Κ της μέγιστης θερμοκρασίας του αέρα τροφοδοσίας που ορίζεται στο παράρτημα 1, προσάρτημα 1, σημείο 1.16.3, στις στροφές της δηλούμενης μέγιστης ισχύος και υπό πλήρες φορτίο. Η ρύθμιση του ψύκτη του αέρα τροφοδοσίας για την ικανοποίηση των ανωτέρω συνθηκών πρέπει να χρησιμοποιείται στο σύνολο του κύκλου δοκιμής.

2.3.   Σύστημα εισαγωγής αέρα στον κινητήρα

Πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα αναρρόφησης αέρα κινητήρα που να διαθέτει περιορισμό εισαγωγής αέρα στην τιμή ± 100 Pa του ανωτάτου ορίου λειτουργίας του κινητήρα στις στροφές που αντιστοιχούν στη δηλούμενη μέγιστη ισχύ και με πλήρες φορτίο.

2.4.   Σύστημα εξαγωγής του κινητήρα

Πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα εξαγωγής που να διαθέτει αντίθλιψη εξάτμισης κυμαινόμενη εντός ±1 000 Pa του ανωτάτου ορίου λειτουργίας του κινητήρα στις στροφές που αντιστοιχούν στη δηλούμενη μέγιστη ισχύ και με πλήρες φορτίο, και χωρητικότητα καυσαερίου την οριζόμενη από τον κατασκευαστή ± 40 %. Μπορεί να χρησιμοποιείται εργαστηριακό σύστημα δοκιμής, υπό τον όρο ότι αυτό αντιπροσωπεύει τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα. Το σύστημα εξαγωγής πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις για τη δειγματοληψία του καυσαερίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 4, σημείο 3.4. και στο παράρτημα 4, προσάρτημα 6, σημείο 2.2.1, EP και σημείο 2.3.1. EP.

Αν ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με συσκευή μετεπεξεργασίας καυσαερίου, τότε ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο με τις εν χρήσει διαμέτρους 4 τουλάχιστον σωλήνων πριν από το στόμιο εισαγωγής της αρχής του τμήματος επέκτασης που περιέχει τη συσκευή μετεπεξεργασίας. Η απόσταση από τη φλάντζα της πολλαπλής εξαγωγής ή από το στόμιο εξαγωγής του στροβιλοσυμπιεστή μέχρι τη συσκευή μετεπεξεργασίας καυσαερίου πρέπει να είναι η ίδια όπως στο σχέδιο του οχήματος ή εντός των ορίων της απόστασης που ορίζεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η αντίθλιψη ή ο περιορισμός εξάτμισης πρέπει να πληροί τα ίδια με τα ανωτέρω κριτήρια, και μπορεί να ρυθμίζεται με βαλβίδα. Το δοχείο της διάταξης μετεπεξεργασίας μπορεί να απομακρύνεται κατά τη διάρκεια των ομοιωμάτων δοκιμών και κατά τη χάραξη της καμπύλης λειτουργίας του κινητήρα, και να αντικαθίσταται με ισοδύναμο δοχείο που να διαθέτει υποστήριξη ανενεργού καταλύτη.

2.5.   Σύστημα ψύξης

Πρέπει να χρησιμοποιείται σύστημα ψύξης του κινητήρα επαρκούς ισχύος ώστε να διατηρείται ο κινητήρας στις κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας, που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

2.6.   Λιπαντικό

Πρέπει να καταγράφονται οι προδιαγραφές του λιπαντικού που χρησιμοποιείται στη δοκιμή και να παρουσιάζονται μαζί με τα αποτελέσματα της δοκιμής, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1, σημείο 7.1.

2.7.   Καύσιμο

Το χρησιμοποιούμενο καύσιμο πρέπει να είναι το καύσιμο αναφοράς που προδιαγράφεται στα παραρτήματα 5, 6 ή 7.

Η θερμοκρασία του καυσίμου και το σημείο μέτρησης πρέπει να καθορίζονται από τον κατασκευαστή εντός των ορίων που δίδονται στο παράρτημα 1, σημείο 1.16.5. Η θερμοκρασία του καυσίμου δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από 306 Κ (33 °C). Αν δεν καθορίζεται, πρέπει να είναι 311 Κ ± 5 Κ (38 °C ± 5 °C) στο στόμιο εισαγωγής της παροχής καυσίμου.

Προκειμένου για τους κινητήρες φυσικού αερίου και υγραερίου, η θερμοκρασία του καυσίμου και το σημείο μέτρησης πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που δίδονται στο παράρτημα 1, σημείο 1.16.5 ή στο παράρτημα 1 προσάρτημα 3 σημείο 1.16.5 στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για μητρικό κινητήρα.

2.8.   Δοκιμή των συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαερίου

Αν ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με σύστημα μετεπεξεργασίας καυσαερίου, οι εκπομπές που μετρώνται στον(στους) κύκλο(ους) της δοκιμής πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες. Αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μόνον κύκλο δοκιμών (π.χ. για φίλτρα σωματιδίων περιοδικής αναγέννησης), πρέπει να εκτελούνται αρκετοί κύκλοι δοκιμών και να υπολογίζεται ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δοκιμών και/ή να σταθμίζονται τα αποτελέσματα. Η ακριβής διαδικασία πρέπει να συμφωνείται μεταξύ του κατασκευαστή του κινητήρα και της τεχνικής υπηρεσίας με βάση την ορθή τεχνική κρίση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Προσάρτημα 1

ΚΥΚΛΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ESC ΚΑΙ ELR

1.   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ

1.1.   Προσδιορισμός των στροφών Α, Β και Γ του κινητήρα

Οι στροφές Α, Β και Γ του κινητήρα πρέπει να δηλώνονται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

Οι υψηλές στροφές nhi προσδιορίζονται με υπολογισμό του 70 % της δηλούμενης μέγιστης καθαρής ισχύος P(n), όπως ορίζεται στο παράρτημα 1, προσάρτημα 1, σημείο 8.2. Οι υψηλότερες στροφές του κινητήρα στις οποίες σημειώνεται αυτή η τιμή στην καμπύλη της ισχύος ορίζονται ως nhi.

Οι χαμηλές στροφές nlo πρέπει να προσδιορίζονται με υπολογισμό του 50 % της δηλούμενης μέγιστης καθαρής ισχύος P(n), όπως ορίζεται στο παράρτημα 1, προσάρτημα 1, σημείο 8.2. Οι χαμηλότερες στροφές του κινητήρα στις οποίες σημειώνεται αυτή η τιμή στην καμπύλη της ισχύος ορίζονται ως nlo.

Οι στροφές Α, Β και Γ του κινητήρα πρέπει να υπολογίζονται ως εξής:

Στροφές A

=

nlo + 25 % (nhi – nlo)

Στροφές B

=

nlo + 50 % (nhi – nlo)

Στροφές Γ

=

nlo + 75 % (nhi – nlo)

Οι στροφές Α, Β και Γ του κινητήρα μπορούν να επαληθεύονται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

α)

Κατά τη διαδικασία έγκρισης της ισχύος του κινητήρα σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 24 πρέπει να εκτελούνται μετρήσεις σε πρόσθετα σημεία δοκιμής για τον ακριβή προσδιορισμό των nhi και nlo. Η μέγιστη ισχύς και οι τιμές των nhi και nlo πρέπει να λαμβάνονται από την καμπύλη ισχύος, ενώ οι στροφές Α, Β και Γ του κινητήρα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

β)

Πρέπει να χαράσσεται η καμπύλη στροφών-ροπής του κινητήρα κατά μήκος της καμπύλης πλήρους φορτίου, από τις μέγιστες άνευ φορτίου στροφές έως τις στροφές άφορτης λειτουργίας, με χρήση 5 τουλάχιστον σημείων μέτρησης ανά διαστήματα 1 000 min–1 και σημείων μέτρησης εντός του πεδίου ± 50 min–1 των στροφών που αντιστοιχούν στη δηλούμενη μέγιστη ισχύ. Η μέγιστη ισχύς και οι τιμές των nhi και nlo πρέπει να λαμβάνονται από το παραπάνω διάγραμμα ισχύος, ενώ οι στροφές Α, Β και Γ του κινητήρα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Αν οι μετρούμενες στροφές Α, Β και Γ του κινητήρα παρουσιάζουν απόκλιση ± 3 % από τις στροφές του κινητήρα που δηλώνονται από τον κατασκευαστή, για τη δοκιμή των εκπομπών πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δηλούμενες στροφές κινητήρα. Αν υπάρξει υπέρβαση της ανοχής για οποιοδήποτε αριθμό στροφών του κινητήρα, τότε για τη δοκιμή των εκπομπών πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μετρούμενες στροφές του κινητήρα.

1.2.   Προσδιορισμός των ρυθμίσεων του δυναμομέτρου

Η καμπύλη της ροπής υπό πλήρες φορτίο πρέπει να χαράσσεται πειραματικά για τον υπολογισμό των τιμών της ροπής στους προδιαγραφόμενους συνδυασμούς δοκιμής υπό καθαρές συνθήκες, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1, προσάρτημα 1, σημείο 8.2. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αν υπάρχει, η απορροφώμενη ισχύς από τον εξοπλισμό που κινείται από τον κινητήρα. Η ρύθμιση του δυναμομέτρου για κάθε στάδιο της δοκιμής εκτός από την κατάσταση άφορτης λειτουργίας πρέπει να υπολογίζεται με τον τύπο:

Formula

αν η δοκιμή πραγματοποιείται υπό καθαρές συνθήκες

Formula

αν η δοκιμή δεν πραγματοποιείται υπό καθαρές συνθήκες

όπου:

s

=

ρύθμιση δυναμόμετρου, σε kW

P(n)

=

καθαρή ισχύς του κινητήρα όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1, προσάρτημα 1, σημείο 8.2., σε kW

L

=

ποσοστιαίο φορτίο, όπως αναφέρεται στο σημείο 2.7.1,

P(a)

=

απορροφώμενη ισχύς από τα συνδεδεμένα βοηθητικά μέσα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1, προσάρτημα 1, σημείο 6.1.

P(b)

=

απορροφώμενη ισχύς από τα αφαιρεθέντα βοηθητικά μέσα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1, προσάρτημα 1, σημείο 6.2.

2.   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ESC

Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, μπορεί να διεξάγεται ομοίωμα δοκιμής για τη ρύθμιση του κινητήρα και του συστήματος εξαγωγής πριν από τον κύκλο των μετρήσεων.

2.1.   Προετοιμασία των φίλτρων δειγματοληψίας

Μία ώρα τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής, κάθε φίλτρο (ζεύγος) πρέπει να τοποθετείται σε κλειστό - αλλά όχι σφραγισμένο - τρυβλίο Petri και να εισάγεται σε θάλαμο ζύγισης για σταθεροποίηση. Στο τέλος της περιόδου σταθεροποίησης, κάθε φίλτρο (ζεύγος) πρέπει να ζυγίζεται και να καταγράφεται το απόβαρο. Στη συνέχεια το φίλτρο (ζεύγος) πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό τρυβλίο Petri ή σε σφραγισμένο υποδοχέα φίλτρων μέχρι να χρειαστεί για τη δοκιμή. Αν το φίλτρο (ζεύγος) δεν χρησιμοποιηθεί εντός οκτώ ωρών από την απομάκρυνσή του από το θάλαμο ζύγισης, πρέπει να υποβάλλεται σε νέα προετοιμασία και ζύγιση πριν από τη χρήση.

2.2.   Εγκατάσταση του εξοπλισμού μέτρησης

Τα εργαστηριακά όργανα και οι καθετήρες δειγματοληψίας πρέπει να εγκαθίστανται όπως απαιτείται. Όταν χρησιμοποιείται σύστημα αραίωσης πλήρους ροής για την αραίωση του καυσαερίου, ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει να συνδέεται με το σύστημα.

2.3.   Εκκίνηση του συστήματος αραίωσης και του κινητήρα

Η εκκίνηση και η προθέρμανση του συστήματος αραίωσης και του κινητήρα πρέπει να πραγματοποιούνται μέχρι να σταθεροποιηθούν όλες οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις στη μέγιστη ισχύ, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και με τους κανόνες της ορθής τεχνικής πρακτικής.

2.4.   Εκκίνηση του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων

Η εκκίνηση και η λειτουργία του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρική διακλάδωση. Τα επίπεδα των σωματιδίων του αέρα αραίωσης μπορούν να προσδιοριστούν με τη διοχέτευση αέρα αραίωσης μέσω των φίλτρων σωματιδίων. Αν χρησιμοποιείται φιλτραρισμένος αέρας αραίωσης, μπορεί να γίνεται μια μέτρηση πριν ή μετά τη δοκιμή. Αν ο αέρας αραίωσης δεν είναι φιλτραρισμένος, μπορούν να γίνονται μετρήσεις κατά την έναρξη και τη λήξη του κύκλου και να υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών.

2.5.   Ρύθμιση του λόγου αραίωσης

Ο αέρας αραίωσης πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε η θερμοκρασία του αραιωμένου καυσαερίου που μετράται αμέσως πριν από το αρχικό φίλτρο να μην υπερβαίνει τους 325 K (52 °C) σε οποιοδήποτε στάδιο. Ο λόγος αραίωσης (q) δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 4.

Για συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η μέτρηση της συγκέντρωσης CO2 ή NOx για τον έλεγχο του λόγου αραίωσης, η περιεκτικότητα του αέρα αραίωσης σε CO2 ή NOx πρέπει να μετράται κατά την έναρξη και τη λήξη κάθε δοκιμής. Οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων CO2 ή NOx του αέρα αραίωσης που εκτελούνται πριν και μετά τη δοκιμή πρέπει να μη διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 100 ppm ή 5 ppm αντιστοίχως.

2.6.   Έλεγχος των αναλυτών

Οι αναλυτές εκπομπών πρέπει να ρυθμίζονται στο μηδέν και στο μέγιστο της κλίμακάς τους.

2.7.   Κύκλος δοκιμής

2.7.1.   Κατά τη λειτουργία του δυναμομέτρου που είναι συνδεδεμένο με τον υπό δοκιμή κινητήρα πρέπει να ακολουθείται ο ακόλουθος κύκλος 13 σταδίων:

Αριθμός σταδίου

Στροφές κινητήρα

Ποσοστιαίο φορτίο

Συντελεστής στάθμισης

Διάρκεια σταδίου

1

άφορτη λειτουργία

0,15

4 λεπτά

2

A

100

0,08

2 λεπτά

3

B

50

0,10

2 λεπτά

4

B

75

0,10

2 λεπτά

5

A

50

0,05

2 λεπτά

6

A

75

0,05

2 λεπτά

7

A

25

0,05

2 λεπτά

8

B

100

0,09

2 λεπτά

9

B

25

0,10

2 λεπτά

10

Γ

100

0,08

2 λεπτά

11

Γ

25

0,05

2 λεπτά

12

Γ

75

0,05

2 λεπτά

13

Γ

50

0,05

2 λεπτά

2.7.2.   Αλληλουχία σταδίων της δοκιμής

Πρέπει να αρχίσει η αλληλουχία σταδίων της δοκιμής. Η δοκιμή πρέπει να εκτελείται με την αριθμητική σειρά των σταδίων που δίδεται στο σημείο 2.7.1.

Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα κάθε σταδίου, επιτυγχάνοντας τις μεταβολές στροφών και φορτίου μέσα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Οι καθοριζόμενες στροφές πρέπει να διατηρούνται σε μέγιστη απόκλιση ± 50 min–1, η δε καθοριζόμενη ροπή πρέπει να διατηρείται σε μέγιστη απόκλιση ± 2 % από τη μέγιστη ροπή που αντιστοιχεί στις στροφές της δοκιμής.

Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, η αλληλουχία των σταδίων της δοκιμής μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές ώστε να ληφθεί μεγαλύτερη μάζα σωματιδίων στο φίλτρο. Ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης των στοιχείων και υπολογισμών. Οι αέριες εκπομπές πρέπει να προσδιορίζονται μόνο στον πρώτο κύκλο.

2.7.3.   Απόκριση του αναλυτή

Οι ενδείξεις των αναλυτών πρέπει να καταγράφονται με καταγραφέα διαγραμμάτων ή να μετρώνται με ισοδύναμο σύστημα συλλογής δεδομένων, ενώ το καυσαέριο ρέει μέσω των αναλυτών καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου της δοκιμής.

2.7.4.   Δειγματοληψία σωματιδίων

Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ζεύγος φίλτρων (βασικό και συμπληρωματικό φίλτρο, βλ. παράρτημα 4, προσάρτημα 4) για ολόκληρη τη διαδικασία της δοκιμής. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές στάθμισης των διαφόρων σταδίων που καθορίζονται στη διαδικασία του κύκλου δοκιμών, με τη λήψη δείγματος ανάλογου προς τη ροή μάζας του καυσαερίου στη διάρκεια του κάθε επί μέρους σταδίου του κύκλου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσαρμογή της παροχής του δείγματος, του χρόνου δειγματοληψίας και/ή του λόγου αραίωσης, έτσι ώστε να ικανοποιείται το κριτήριο των ενεργών συντελεστών στάθμισης του σημείου 5.6.

Ο χρόνος δειγματοληψίας ανά στάδιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα ανά 0,01 του συντελεστή στάθμισης. Η δειγματοληψία πρέπει να διεξάγεται όσο το δυνατόν αργότερα σε κάθε στάδιο. Η δειγματοληψία σωματιδίων πρέπει να ολοκληρώνεται όχι περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα πριν από την περάτωση κάθε σταδίου.

2.7.5.   Συνθήκες του κινητήρα

Στη διάρκεια κάθε σταδίου πρέπει να καταγράφονται οι στροφές και το φορτίο του κινητήρα, η θερμοκρασία και η υποπίεση του αναρροφώμενου αέρα, η θερμοκρασία και η αντίθλιψη εξάτμισης, η ροή του καυσίμου και η ροή του αέρα ή του καυσαερίου, η θερμοκρασία του αέρα τροφοδοσίας, η θερμοκρασία και η υγρασία του καυσίμου, ενώ παράλληλα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις στροφών και φορτίου (βλ. σημείο 2.7.2.) κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας σωματιδίων, και σε κάθε περίπτωση κατά το τελευταίο λεπτό κάθε σταδίου.

Καταγράφονται οποιαδήποτε πρόσθετα δεδομένα απαιτούνται για τους υπολογισμούς (βλ. σημεία 4 και 5).

2.7.6.   Εξακρίβωση των NOx εντός της περιοχής ελέγχου

Η εξακρίβωση των NOx εντός της περιοχής ελέγχου πρέπει να διενεργείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σταδίου 13. Ο κινητήρας πρέπει να προετοιμάζεται για το στάδιο 13 επί διάστημα τριών λεπτών πριν από την έναρξη των μετρήσεων. Πρέπει να γίνονται τρεις μετρήσεις σε διαφορετικές θέσεις εντός της περιοχής ελέγχου, που επιλέγονται από την Τεχνική Υπηρεσία (24). Η διάρκεια κάθε μέτρησης πρέπει να είναι 2 λεπτά.

Η διαδικασία μέτρησης είναι η ίδια με τη μέτρηση των NOx στον κύκλο των 13 σταδίων και πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τα σημεία 2.7.3., 2.7.5. και 4.1. του παρόντος προσαρτήματος και σύμφωνα με το παράρτημα 4 προσάρτημα 4 σημείο 3.

Ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σημείο 4.

2.7.7.   Επαλήθευση των αναλυτών

Μετά τη δοκιμή εκπομπών, πρέπει να χρησιμοποιείται για επαλήθευση αέριο ρύθμισης του μηδενός και το ίδιο αέριο βαθμονόμησης. Η δοκιμή θεωρείται αποδεκτή, εάν η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων πριν και μετά τη δοκιμή είναι μικρότερη του 2 % της τιμής του αερίου προσδιορισμού του μέγιστου της κλίμακας.

3.   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ELR

3.1.   Εγκατάσταση του εξοπλισμού μέτρησης

Το νεφελόμετρο και οι καθετήρες δειγματοληψίας, αν υπάρχουν, πρέπει να τοποθετούνται μετά το σιγαστήρα ή τυχόν συσκευή μετεπεξεργασίας, σύμφωνα με τις γενικές διαδικασίες τοποθέτησης που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή του οργάνου. Επίσης, πρέπει να πληρούνται, κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις του σημείου 10 του προτύπου ISO 11614.

Πριν από κάθε επαλήθευση του μηδενός και της πλήρους κλίμακας, το νεφελόμετρο πρέπει να προθερμαίνεται και να σταθεροποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του οργάνου. Αν το νεφελόμετρο είναι εφοδιασμένο με σύστημα καθαρισμού του αέρα για την πρόληψη της επικάλυψης των οπτικών μερών του μετρητή με αιθάλη, το σύστημα αυτό πρέπει επίσης να ενεργοποιείται και να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

3.2.   Έλεγχος του νεφελόμετρου

Η επαλήθευση του μηδενός και της πλήρους κλίμακας πρέπει να εκτελούνται στη θέση ανάγνωσης της θολότητας, δεδομένου ότι η κλίμακα θολότητας προσφέρει δύο πραγματικά αναγνωρίσιμα σημεία βαθμονόμησης, συγκεκριμένα το 0 % και το 100 %. Έτσι, ο συντελεστής απορρόφησης φωτός υπολογίζεται σωστά με βάση τη μετρούμενη θολότητα και το LA, που δίδεται από τον κατασκευαστή του νεφελόμετρου, όταν το όργανο επαναφέρεται στη θέση ανάγνωσης της ένδειξης k κατά τη διεξαγωγή της δοκιμής.

Χωρίς να παρακωλύεται η φωτεινή δέσμη του νεφελόμετρου, η ανάγνωση πρέπει να ρυθμίζεται σε θολότητα 0,0 % ± 1,0 %. Εν συνεχεία, η φωτεινή δέσμη εμποδίζεται να προσπέσει στο δέκτη και η ανάγνωση πρέπει να ρυθμίζεται στο 100,0 % ± 1,0 %.

3.3.   Κύκλος δοκιμής

3.3.1.   Προετοιμασία του κινητήρα

Η προθέρμανση του κινητήρα και του συστήματος πρέπει να εκτελείται με τη μέγιστη ισχύ, ώστε να σταθεροποιηθούν οι παράμετροι του κινητήρα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η φάση της προετοιμασίας προστατεύει επίσης την τελική μέτρηση από την επίδραση τυχόν εναποθέσεων στο σύστημα εξαγωγής από προηγούμενες δοκιμές.

Όταν σταθεροποιηθεί ο κινητήρας, η έναρξη του κύκλου πρέπει να πραγματοποιείται εντός 20 ± 2 δευτερολέπτων μετά το στάδιο προετοιμασίας. Ύστερα από αίτημα του κατασκευαστή, μπορεί να διενεργηθεί και ομοίωμα δοκιμής για πρόσθετη προετοιμασία πριν από τον κύκλο μέτρησης.

3.3.2.   Αλληλουχία σταδίων της δοκιμής

Η δοκιμή συνίσταται από μια αλληλουχία τριών σταδίων φόρτισης για καθένα από τους τρεις αριθμούς στροφών κινητήρα Α (κύκλος 1), Β (κύκλος 2) και Γ (κύκλος 3), που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 4 σημείο 1.1, ακολουθούμενη από τον κύκλο 4 με στροφές εντός της περιοχής ελέγχου και με φορτίο μεταξύ 10 % και 100 %, που επιλέγονται από την Τεχνική Υπηρεσία (24). Η λειτουργία του δυναμομέτρου επάνω στον υπό δοκιμή κινητήρα πρέπει να ακολουθεί την αλληλουχία που εικονίζεται στο σχήμα 3.

Image

α)

Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί στις στροφές Α, υπό φορτίο 10 % για 20 ± 2 δευτερόλεπτα. Οι καθορισμένες στροφές πρέπει να διατηρούνται σε απόκλιση μέχρι ± 20 min–1 και η καθορισμένη ροπή σε απόκλιση μέχρι ± 2 % της μέγιστης ροπής που αντιστοιχεί στις στροφές της δοκιμής.

β)

Στο τέλος του προηγούμενου σταδίου, ο μοχλός ελέγχου στροφών πρέπει να μετακινείται γρήγορα στη θέση πλήρους ανοίγματος και να κρατείται εκεί για 10 ± 1 δευτερόλεπτα. Πρέπει να ασκείται το απαραίτητο φορτίο δυναμομέτρου, ώστε οι στροφές του κινητήρα να παραμείνουν σταθερές με απόκλιση ± 150 min–1 για τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα, και με απόκλιση ± 20 min–1 για το υπόλοιπο διάστημα του σταδίου.

γ)

Η αλληλουχία που περιγράφηκε στα α) και β) πρέπει να επαναλαμβάνεται δύο φορές.

δ)

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου φόρτισης, ο κινητήρας πρέπει να ρυθμίζεται στις στροφές Β και σε φορτίο ίσο προς 10 % εντός 20 ± 2 δευτερολέπτων.

ε)

Η αλληλουχία σταδίων από α) μέχρι γ) πρέπει να εκτελείται με λειτουργία του κινητήρα στις στροφές Β.

στ)

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτου σταδίου φόρτισης, ο κινητήρας ρυθμίζεται στις στροφές Γ και σε φορτίο ίσο προς το 10 % εντός 20 ± 2 δευτερολέπτων.

ζ)

Η αλληλουχία σταδίων από α) μέχρι γ) πρέπει να εκτελείται με λειτουργία του κινητήρα στις στροφές Γ.

η)

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου φόρτισης, ο κινητήρας πρέπει να ρυθμίζεται στον επιλεγμένο αριθμό στροφών και σε οποιοδήποτε φορτίο άνω του 10 % εντός 20 ± 2 δευτερολέπτων.

θ)

Η αλληλουχία σταδίων από α) μέχρι γ) πρέπει να εκτελείται με λειτουργία του κινητήρα στον επιλεγμένο αριθμό στροφών.

3.4.   Επικύρωση κύκλου

Οι σχετικές τυπικές αποκλίσεις των μέσων τιμών αιθάλης για κάθε αριθμό στροφών δοκιμής (SVA, SVB, SVC, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 6.3.3 του παρόντος προσαρτήματος από τα δεδομένα των τριών διαδοχικών σταδίων φόρτισης για κάθε αριθμό στροφών δοκιμής) πρέπει να είναι κατώτερες του 15 % της αντίστοιχης μέσης τιμής ή του 10 % της οριακής τιμής που εμφαίνεται στον πίνακα 1 του κανονισμού, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη, η αλληλουχία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου 3 από τα διαδοχικά στάδια φόρτισης να ικανοποιούν τα κριτήρια επικύρωσης.

3.5.   Επαλήθευση του νεφελόμετρου

Μετά τη δοκιμή, η τιμή μεταβολής της ανάγνωσης μηδέν του νεφελόμετρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 5,0 % της οριακής τιμής που εμφαίνεται στον πίνακα 1 του παρόντος κανονισμού.

4.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

4.1.   Αξιολόγηση των δεδομένων

Για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων πρέπει να υπολογίζεται ο μέσος όρος των ενδείξεων του διαγράμματος κατά τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα κάθε σταδίου και να προσδιορίζονται οι μέσες συγκεντρώσεις (conc) των HC, CO και NOx στη διάρκεια του κάθε σταδίου από τις μέσες τιμές των ενδείξεων του διαγράμματος και από τα αντίστοιχα δεδομένα βαθμονόμησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικός τρόπος καταγραφής, αν αυτός διασφαλίζει ισοδύναμη συλλογή δεδομένων.

Όσον αφορά τον έλεγχο των NOx εντός της περιοχής ελέγχου, οι ανωτέρω απαιτήσεις ισχύουν μόνο για τα NOx.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται προαιρετικά η ροή καυσαερίου GEXHW ή η ροή αραιωμένου καυσαερίου GTOTW, αυτή πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 4 προσάρτημα 4 σημείο 2.3.

4.2.   Διόρθωση για ξηρή/υγρή κατάσταση

Η μετρούμενη συγκέντρωση πρέπει να μετατρέπεται σε υγρή βάση σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους, αν δεν έχει ήδη μετρηθεί σε υγρή κατάσταση.

conc(υγρή) = KW × conc(ξηρή)

Για το πρωτογενές καυσαέριο:

Formula

και

Formula

Για το αραιωμένο καυσαέριο:

Formula

ή

Formula

Για τον αέρα αραίωσης:

Για τον αέρα εισαγωγής:

(αν διαφέρει από τον αέρα αραίωσης)

KW,d = 1 – KW1

KW,a = 1 – KW2

Formula

Formula

Formula

Formula

όπου:

Ha, Hd

=

g νερού ανά kg ξηρού αέρα

Rd, Ra

=

σχετική υγρασία του αέρα αραίωσης/εισαγωγής, %

pd, pa

=

τάση κεκορεσμένων ατμών του αέρα αραίωσης/εισαγωγής σε kPa

pB

=

συνολική βαρομετρική πίεση σε kPa

4.3.   Διόρθωση των NOx για υγρασία και θερμοκρασία

Δεδομένου ότι οι εκπομπές των NOx εξαρτώνται από τις συνθήκες του αέρα περιβάλλοντος, οι συγκεντρώσεις των NOx πρέπει να διορθώνονται ως προς τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα περιβάλλοντος με τους συντελεστές που δίδονται από τους ακόλουθους τύπους.

Formula

όπου:

A

=

0,309 GFUEL/GAIRD – 0,0266

B

=

–0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta

=

θερμοκρασία του αέρα σε K

Ha

=

υγρασία του εισαγόμενου αέρα σε γραμμάρια νερού ανά χιλιόγραμμο ξηρού αέρα, όπου:

Formula

Ra

=

σχετική υγρασία του αέρα εισαγωγής, %

ρa

=

τάση κορεσμένων ατμών του αέρα εισαγωγής σε kPa

ρB

=

συνολική βαρομετρική πίεση σε kPa

4.4.   Υπολογισμός των παροχών μάζας των εκπομπών

Οι παροχές μάζας των εκπομπών (g/h) για κάθε στάδιο πρέπει να υπολογίζονται ως εξής, δεχόμενοι ότι η πυκνότητα του καυσαερίου είναι 1,293 kg/m3 σε θερμοκρασία 273 Κ (0 °C) και πίεση 101,3 kPa:

(1)

=

NOx mass

=

0,001587 × NOx conc × KH,D × GEXHW

(2)

=

COmass

=

0,000966 × COconc × GEXHW

(3)

=

HCmass

=

0,000479 × HCconc × GEXHW

όπου NOx conc, COconc, HCconc  (25) είναι οι μέσες συγκεντρώσεις (σε ppm) στο πρωτογενές καυσαέριο, όπως αυτές ορίζονται στο σημείο 4.1.

Στην περίπτωση όπου, προαιρετικά, οι αέριες εκπομπές προσδιορίζονται με σύστημα αραίωσης πλήρους ροής, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι τύποι:

(1)

=

NOx mass

=

0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOTW

(2)

=

COmass

=

0,000966 × COconc × GTOTW

(3)

=

HCmass

=

0,000479 × HCconc× GTOTW

όπου NOx conc, COconc, HCconc  (25) είναι οι μέσες συγκεντρώσεις με διόρθωση υποβάθρου (ppm) για κάθε στάδιο στο αραιωμένο καυσαέριο, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα 4 προσάρτημα 2 σημείο 4.3.1.1.

4.5.   Υπολογισμός των ειδικών εκπομπών

Οι εκπομπές (g/kWh) πρέπει να υπολογίζονται για όλα τα επιμέρους συστατικά με τον ακόλουθο τρόπο:

Formula

Formula

Formula

Οι συντελεστές στάθμισης (WF) που χρησιμοποιούνται στους ανωτέρω υπολογισμούς παρέχονται στο σημείο 2.7.1.

4.6.   Υπολογισμός των τιμών της περιοχής ελέγχου

Για τα τρία σημεία ελέγχου που επιλέγονται σύμφωνα με το σημείο 2.7.6, οι εκπομπές NOx πρέπει να μετρώνται και να υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 4.6.1, και επίσης να προσδιορίζονται με παρεμβολή από τα στάδια του κύκλου δοκιμής που είναι πλησιέστερος προς κάθε σημείο ελέγχου, σύμφωνα με το σημείο 4.6.2. Στη συνέχεια, οι μετρούμενες τιμές συγκρίνονται με τις τιμές από παρεμβολή σύμφωνα με το σημείο 4.6.3.

4.6.1.   Υπολογισμός των ειδικών εκπομπών

Οι εκπομπές NOx για κάθε ένα από τα σημεία ελέγχου (Ζ) υπολογίζονται ως εξής:

NOx mass,Z

=

0,001587 × NOx conc,Z × KH,D × GEXHW

NOx,Z

=

NOx mass,Z / P(n)Z

4.6.2.   Προσδιορισμός της τιμής εκπομπών από τον κύκλο δοκιμής

Οι εκπομπές NOx για καθένα από τα σημεία ελέγχου προκύπτουν με παρεμβολή από τα τέσσερα πλησιέστερα στάδια του κύκλου δοκιμής που περιβάλλουν το επιλεγμένο σημείο ελέγχου Ζ, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Για τα στάδια αυτά (R, S, T, U), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Στροφές (R) = Στροφές (T) = nRT

Στροφές (S) = Στροφές (U) = nSU

Ποσοστιαίο φορτίο (R) = Ποσοστιαίο φορτίο (S)

Ποσοστιαίο φορτίο (T) = Ποσοστιαίο φορτίο (U).

Οι εκπομπές NOx για το επιλεγμένο σημείο ελέγχου Ζ υπολογίζονται ως εξής:

EZ

=

ERS + (ETU – ERS) · (MZ – MRS) / (MTU – MRS)

και:

ETU

=

ET + (EU – ET) · (nZ – nRT) / (nSU – nRT)

ERS

=

ER + (ES – ER) · (nZ – nRT) / (nSU – nRT)

MTU

=

MT + (MU – MT) · (nZ – nRT) / (nSU – nRT)

MRS

=

MR + (MS – MR) · (nZ – nRT) / (nSU – nRT)

όπου:

ER, ES, ET, EU

=

ειδικές εκπομπές NOx των πλησιέστερων σταδίων, που υπολογίζονται σύμφωνα με το σημείο 4.6.1.

MR, MS, MT, MU

=

ροπή του κινητήρα κατά τα πλησιέστερα στάδια

Image

4.6.3.   Σύγκριση των τιμών εκπομπών NOx

Οι μετρούμενες ειδικές εκπομπές NOx στο σημείο ελέγχου Ζ (NOx,Z) συγκρίνονται με την τιμή εκ παρεμβολής (EZ) ως εξής:

NOx,diff = 100 × (NOx,z – Ez) / Ez

5.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

5.1.   Αξιολόγηση των δεδομένων

Για την αξιολόγηση των σωματιδίων, πρέπει να καταγράφονται για κάθε στάδιο οι συνολικές μάζες δειγμάτων (MSAM,i) που διέρχονται δια μέσου των φίλτρων.

Τα φίλτρα πρέπει να επανατοποθετούνται στο θάλαμο ζύγισης, να υποβάλλονται σε προετοιμασία τουλάχιστον επί μία ώρα, και όχι περισσότερο από 80 ώρες, και στη συνέχεια να ζυγίζονται. Πρέπει να καταγράφεται το μεικτό βάρος των φίλτρων και να αφαιρείται το απόβαρο (βλ. σημείο 1 του παρόντος προσαρτήματος). Η μάζα σωματιδίων Mf ισούται με το άθροισμα των μαζών σωματιδίων που συλλέγονται στο βασικό και στο συμπληρωματικό φίλτρο.

Αν πρόκειται να εφαρμοστεί διόρθωση υποβάθρου, πρέπει να καταγράφονται η μάζα του αέρα αραίωσης (MDIL) που διέρχεται δια μέσου των φίλτρων, καθώς και η μάζα σωματιδίων (Md). Στην περίπτωση περισσότερων της μίας μετρήσεων, για κάθε μέτρηση υπολογίζεται το πηλίκο Md/MDIL και εξάγεται ο μέσος όρος των τιμών.

5.2.   Σύστημα αραίωσης μερικής ροής

Τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμών για εκπομπές σωματιδίων πρέπει να καθορίζονται με τα ακόλουθα βήματα. Καθώς μπορεί να χρησιμοποιούνται ποικίλα είδη ελέγχου του βαθμού αραίωσης, εφαρμόζονται και διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού της GEDFW. Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να βασίζονται στις μέσες τιμές των επί μέρους σταδίων κατά την περίοδο της δειγματοληψίας.

5.2.1.   Ισοκινητικά συστήματα

GEDFW,i = GEXHW,i × qI

Formula

όπου το r αντιστοιχεί στο λόγο των εμβαδών διατομών του ισοκινητικού καθετήρα και του σωλήνα εξαγωγής:

Formula

5.2.2.   Συστήματα με μέτρηση της συγκέντρωσης του CO2 ή των NOx

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

Formula

όπου:

concE

=

συγκέντρωση σε υγρή βάση του αερίου δείκτη στο πρωτογενές καυσαέριο

concD

=

συγκέντρωση σε υγρή βάση του αερίου δείκτη στο αραιωμένο καυσαέριο

concA

=

συγκέντρωση σε υγρή βάση του αερίου δείκτη στον αέρα αραίωσης

Οι συγκεντρώσεις που μετρώνται σε ξηρά βάση πρέπει να μετατρέπονται σε υγρή βάση σύμφωνα με το σημείο 4.2. του παρόντος προσαρτήματος.

5.2.3.   Συστήματα με μέτρηση του CO2 και μέθοδος ισοζυγίου του άνθρακα (26)

Formula

όπου:

CO2D

=

συγκέντρωση του CO2 στο αραιωμένο καυσαέριο

CO2A

=

συγκέντρωση CO2 στον αέρα αραίωσης

(συγκεντρώσεις σε % κατ' όγκο σε υγρή βάση)

Η εξίσωση αυτή βασίζεται στην υπόθεση του ισοζυγίου του άνθρακα (τα άτομα άνθρακα που παρέχονται στον κινητήρα εκπέμπονται ως CO2) και επιλύεται με τια ακόλουθα βήματα:

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

Formula

και,

5.2.4.   Συστήματα με μέτρηση ροής

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

Formula

5.3.   Σύστημα αραίωσης πλήρους ροής

Τα αποτελέσματα της δοκιμής για εκπομπές σωματιδίων πρέπει να καθορίζονται με τα ακόλουθα βήματα. Όλοι οι υπολογισμοί πρέπει να βασίζονται στις μέσες τιμές των επί μέρους σταδίων κατά την περίοδο της δειγματοληψίας.

GEDFW,i = GTOTW,i

5.4.   Υπολογισμός του ρυθμού ροής της μάζας των σωματιδίων

Ο ρυθμός ροής της μάζας των σωματιδίων πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

Formula

όπου:

Formula

Formula

i = 1,…n

που προσδιορίζεται για το σύνολο του κύκλου δοκιμής με άθροιση των μέσων τιμών των επί μέρους σταδίων κατά την περίοδο δειγματοληψίας.

Ο ρυθμός ροής της μάζας των σωματιδίων μπορεί να υποβληθεί σε διόρθωση υποβάθρου ως εξής:

Formula

Αν έχουν γίνει περισσότερες της μίας μετρήσεις, ο λόγος (Md/MDIL) πρέπει να αντικαθίσταται από τη μέση τιμή των (Md/MDIL).

DFi = 13,4 / (conc CO2 + (conc CO + conc HC) × 10–4)) για τα επί μέρους στάδια

ή,

DFi = 13,4 / conc CO2 για τα επί μέρους στάδια

5.5.   Υπολογισμός των ειδικών εκπομπών

Οι εκπομπές σωματιδίων πρέπει να υπολογίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

Formula

5.6.   Ενεργός συντελεστής στάθμισης

Ο ενεργός συντελεστής στάθμισης WFE,i για κάθε στάδιο πρέπει να υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Formula

Οι τιμές των ενεργών συντελεστών στάθμισης πρέπει να βρίσκονται εντός του πεδίου ± 0,003 (± 0,005 για την κατάσταση άφορτης λειτουργίας) των συντελεστών στάθμισης που παρατίθενται στο σημείο 2.7.1.

6.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ

6.1.   Αλγόριθμος Bessel

Για τον υπολογισμό των μέσων τιμών 1 δευτερολέπτου από τις στιγμιαίες αναγνώσεις αιθάλης, κατόπιν μετατροπής σύμφωνα με το σημείο 6.3.1, πρέπει να χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Bessel. Ο αλγόριθμος αντιστοιχεί σε φίλτρο δευτέρας τάξεως μικρής διήθησης και η χρήση του απαιτεί επαναληπτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των συντελεστών. Οι συντελεστές αυτοί αποτελούν συνάρτηση του χρόνου απόκρισης του συστήματος του νεφελόμετρου και του ρυθμού δειγματοληψίας. Συνεπώς, το σημείο 6.1.1. πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που αλλάζει ο χρόνος απόκρισης του συστήματος και/ή ο ρυθμός δειγματοληψίας.

6.1.1.   Υπολογισμός του χρόνου απόκρισης του φίλτρου και των σταθερών Bessel

Ο απαιτούμενος χρόνος απόκρισης κατά Bessel (tF) αποτελεί συνάρτηση των χρόνων φυσικής και ηλεκτρικής απόκρισης του συστήματος του νεφελόμετρου, όπως ορίζεται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 4, σημείο 5.2.4, και πρέπει να υπολογίζεται με την ακόλουθη εξίσωση:

Formula

όπου:

tp

=

χρόνος φυσικής απόκρισης, σε δευτερόλεπτα

te

=

χρόνος ηλεκτρικής απόκρισης, σε δευτερόλεπτα

Οι υπολογισμοί για την εκτίμηση της συχνότητας διακοπής της τροφοδοσίας του φίλτρου (fc) βασίζονται σε βαθμιδωτό σήμα εισόδου από το 0 έως το 1 σε ≤ 0,01s (βλ. παράρτημα 8). Ο χρόνος απόκρισης ορίζεται ως ο χρόνος μεταξύ του σημείου όπου το σήμα εξόδου του φίλτρου Bessel φθάνει το 10 % (t10) και του σημείου όπου αυτό φθάνει 90 % (t90) της βαθμιδωτής αυτής συνάρτησης. Πρέπει δε να λαμβάνεται με την επανάληψη του fc μέχρις ότου t90 – t10 ≈ tf. Η πρώτη επανάληψη για το fc δίδεται από τον ακόλουθο τύπο:

fc = π / (10 × tF)

Οι σταθερές Bessel Ε και Κ πρέπει να υπολογίζονται με τις ακόλουθες εξισώσεις:

Formula

K = 2 × E × (D × Ω2 – 1) – 1

όπου:

D

=

0,618034

Δt

=

1 / ρυθμός δειγματοληψίας

Ω

=

1 / [tan(π × Δt × fc)]

6.1.2.   Υπολογισμός του αλγόριθμου Bessel

Με τη χρήση των τιμών Ε και Κ, η μέση απόκριση 1 δευτερολέπτου του φίλτρου Bessel σε βαθμιδωτό σήμα εισόδου Si, πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

Yi

=

Yi–1 + E × (Si + 2 × Si–1 + Si–2 – 4 × Yi–2) + K × (Yi–1 – Yi–2)

όπου:

Si–2 = Si–1 = 0

Si = 1

Yi–2 = Yi–1 = 0

Οι χρόνοι t10 και t90 πρέπει να προκύψουν δια παρεμβολής. Η χρονική διαφορά μεταξύ των t90 και t10 παρέχει το χρόνο απόκρισης tF για τη συγκεκριμένη τιμή του fc. Αν αυτός ο χρόνος απόκρισης δεν βρίσκεται αρκετά κοντά στον απαιτούμενο χρόνο απόκρισης, οι επαναλήψεις πρέπει να συνεχίζονται μέχρις ότου ο πραγματικός χρόνος απόκρισης να περικλείεται εντός του πεδίου του 1 % της απαιτούμενης απόκρισης, ως εξής:

Formula

6.2   Αξιολόγηση των δεδομένων

Πρέπει να διενεργείται δειγματοληψία των τιμών μέτρησης της αιθάλης με ρυθμό 20 Hz κατ’ ελάχιστο.

6.3   Προσδιορισμός της αιθάλης

6.3.1   Μετατροπή των δεδομένων

Δεδομένου ότι η βασική μονάδα μέτρησης όλων των νεφελόμετρων είναι η διαπερατότητα, οι τιμές της αιθάλης πρέπει να μετατρέπονται από διαπερατότητα (τ) σε συντελεστή απορρόφησης του φωτός (k) ως εξής:

Formula

και: N = 100 – τ

όπου:

k

=

συντελεστής απορρόφησης του φωτός, σε m–1

LA

=

ενεργό μήκος οπτικής διαδρομής, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή του οργάνου, σε m

N

=

θολότητα, %

τ

=

διαπερατότητα, %

Η μετατροπή πρέπει να γίνεται πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων.

6.3.2   Υπολογισμός της μέσης τιμής αιθάλης κατά Bessel

Η ενδεδειγμένη συχνότητα διακοπής της τροφοδοσίας fc είναι εκείνη που συνεπάγεται τον απαιτούμενο χρόνο απόκρισης φίλτρου tf. Μόλις προσδιοριστεί η συχνότητα αυτή με την επαναληπτική διαδικασία του σημείου 6.1.1, πρέπει να υπολογίζονται οι ενδεδειγμένες σταθερές Ε και Κ του αλγορίθμου Bessel. Στη συνέχεια πρέπει να εφαρμόζεται ο αλγόριθμος Bessel στη στιγμιαία ανίχνευση αιθάλης (τιμή k), όπως περιγράφεται στο σημείο 6.1.2:

Yi

=

Yi–1 + E × (Si + 2 × Si–1 + Si–2 – 4 × Yi–2) + K × (Yi–1 – Yi–2)

Ο αλγόριθμος Bessel έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Για να ξεκινήσει χρειάζεται συνεπώς ορισμένες αρχικές τιμές εισόδου για τα Si–1 και Si–2, καθώς και αρχικές τιμές εξόδου για τα Yi–1 και Yi–2. Μπορεί να υποτεθεί ότι οι τιμές αυτές είναι ίσες με το 0.

Για κάθε στάδιο φόρτισης των τριών αριθμών στροφών A, B και Γ πρέπει να επιλέγεται η μέγιστη τιμή 1 δευτερολέπτου Ymax από τις επί μέρους τιμές Yi κάθε καμπύλης αιθάλης.

6.3.3   Τελικό αποτέλεσμα

Οι μέσες τιμές αιθάλης (SV) από κάθε κύκλο (στροφές δοκιμής) πρέπει να υπολογίζονται ως εξής:

Για τις στροφές δοκιμής A:

=

SVA

=

(Ymax1,A + Ymax2,A + Ymax3,A) / 3

Για τις στροφές δοκιμής Β:

=

SVB

=

(Ymax1,B + Ymax2,B + Ymax3,B) / 3

Για τις στροφές δοκιμής C:

=

SVC

=

(Ymax1,C + Ymax2,C + Ymax3,C) / 3

όπου:

Ymax1, Ymax2, Ymax3

=

η υψηλότερη μέση τιμή αιθάλης 1 δευτερολέπτου κατά Bessel για κάθε μια από τα τρία στάδια φόρτισης

Η τελική τιμή πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

SV

=

(0,43 × SVA) + (0,56 × SVB) + (0,01 × SVC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Προσάρτημα 2

ΚΥΚΛΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ETC

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

1.1.   Προσδιορισμός της κλίμακας στροφών για το σχεδιασμό του διαγράμματος

Για τη μαθηματική έκφραση του ETC στο θάλαμο δοκιμής, είναι ανάγκη να χαραχθεί η καμπύλη στροφών-ροπής πριν από τον κύκλο δοκιμής. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός στροφών σχεδιασμού του διαγράμματος ορίζονται ως εξής:

Ελάχιστος αριθμός στροφών σχεδιασμού του διαγράμματος

=

στροφές άφορτης λειτουργίας

Μέγιστος αριθμός στροφών σχεδιασμού του διαγράμματος

=

nhi × 1,02 ή οι στροφές στις οποίες μηδενίζεται η ροπή υπό πλήρες φορτίο, ανάλογα με το ποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη

1.2.   Εκτέλεση του σχεδιασμού του διαγράμματος ισχύος του κινητήρα

Ο κινητήρας πρέπει να προθερμαίνεται υπό μέγιστη ισχύ προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι παράμετροι κινητήρα σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή και με την ορθή τεχνική πρακτική. Όταν σταθεροποιηθεί ο κινητήρας, ο σχεδιασμός του διαγράμματος ισχύος του πρέπει να εκτελείται ως εξής:

Ο κινητήρας πρέπει να αποφορτίζεται και να λειτουργεί με στροφές άφορτης λειτουργίας.

Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί υπό συνθήκες πλήρους φορτίου/μέγιστης ενεργοποίησης του συστήματος τροφοδοσίας και με τις ελάχιστες στροφές σχεδιασμού του διαγράμματος.

Οι στροφές του κινητήρα πρέπει να αυξάνουν με μέσο ρυθμό 8 ± 1 min–1/s από τις ελάχιστες στις μέγιστες στροφές σχεδιασμού του διαγράμματος. Τα σημεία των στροφών και της ροπής κινητήρα πρέπει να καταγράφονται με ρυθμό λήψης δείγματος ενός τουλάχιστον σημείου ανά δευτερόλεπτο.

1.3.   Χάραξη της καμπύλης ροής

Όλα τα σημεία δεδομένων που καταγράφονται στο πλαίσιο του σημείου 1.2 πρέπει να συνδέονται με τη βοήθεια γραμμικής παρεμβολής μεταξύ των σημείων. Η καμπύλη ροπής που προκύπτει αποτελεί το διάγραμμα ισχύος και πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των κανονικοποιημένων τιμών ροπής του κύκλου του κινητήρα σε πραγματικές τιμές ροπής για τον κύκλο δοκιμής, όπως περιγράφεται στο σημείο 2.

1.4.   Εναλλακτικός σχεδιασμός του διαγράμματος ισχύος

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής θεωρεί ότι οι ανωτέρω τεχνικές σχεδιασμού του διαγράμματος είναι μη ασφαλείς ή μη αντιπροσωπευτικές για κάποιο συγκεκριμένο κινητήρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές τεχνικές. Οι εν λόγω εναλλακτικές τεχνικές πρέπει να ανταποκρίνονται στο στόχο των καθοριζόμενων διαδικασιών σχεδιασμού του διαγράμματος, που είναι να προσδιοριστεί η μέγιστη διαθέσιμη ροπή για όλες τις στροφές του κινητήρα που επιτυγχάνονται στους κύκλους δοκιμής. Τυχόν αποκλίσεις από τις τεχνικές σχεδιασμού του διαγράμματος ισχύος που καθορίζονται στο παρόν σημείο, για λόγους ασφάλειας ή αντιπροσωπευτικότητας, πρέπει να εγκρίνονται από την τεχνική υπηρεσία μαζί με την αιτιολόγησή τους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φθίνουσες συνεχείς καμπύλες σάρωσης στροφών κινητήρα για ρυθμιζόμενους κινητήρες ή για κινητήρες με στροβιλοσυμπιεστή.

1.5.   Επαναληπτικές δοκιμές

Δεν απαιτείται σχεδιασμός του διαγράμματος ισχύος πριν από κάθε κύκλο δοκιμής. Οι κινητήρες υποβάλλονται σε σχεδιασμό του διαγράμματος πριν από ένα κύκλο δοκιμής μόνο αν:

έχει παρέλθει υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τελευταίο σχεδιασμό, κατά την ορθή τεχνική κρίση,

ή,

ο κινητήρας έχει υποστεί φυσικές μετατροπές ή αναβαθμονομήσεις που μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις του.

2.   ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ο κύκλος δοκιμής μεταβατικών συνθηκών περιγράφεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος. Οι κανονικοποιημένες τιμές ροπής και στροφών πρέπει να μετατρέπονται σε πραγματικές τιμές με τον τρόπο που ακολουθεί, οπότε προκύπτει ο κύκλος αναφοράς.

2.1.   Πραγματικές στροφές

Οι στροφές πρέπει να αποκανονικοποιούνται με την ακόλουθη εξίσωση:

Formula

Οι στροφές αναφοράς (nref) αντιστοιχούν στο 100 % των τιμών στροφών που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα δυναμόμετρου του κινητήρα του προσαρτήματος 3. Ορίζονται δε ως εξής (βλ. Σχήμα 1 του κανονισμού):

nref = nlo + 95 % × (nhi – nlo)

όπου οι nhi and nlo είτε καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό σημείο 2 ή προσδιορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 4 προσάρτημα 1 σημείο 1.1.

2.2.   Πραγματική ροπή στρέψης

Η ροπή στρέψης κανονικοποιείται στη μέγιστη ροπή στον αντίστοιχο αριθμό στροφών. Οι τιμές ροπής του κύκλου αναφοράς πρέπει να αποκανονικοποιούνται με χρήση του διαγράμματος ισχύος που σχεδιάζεται σύμφωνα με το σημείο 1.3, ως εξής:

Formula

για τις αντίστοιχες πραγματικές στροφές όπως προσδιορίζονται στο σημείο 2.1.

Για τους σκοπούς της εκπόνησης του κύκλου αναφοράς, οι αρνητικές ροπές των σημείων οδήγησης για λόγους αναψυχής («m») πρέπει να λαμβάνουν αποκανονικοποιημένες τιμές, οι οποίες προσδιορίζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

αρνητική τιμή 40 % της διαθέσιμης θετικής ροπής στο σχετικό σημείο αριθμού στροφών,

χάραξη της καμπύλης της αρνητικής ροπής που απαιτείται για τη μετάβαση του κινητήρα από τις ελάχιστες στις μέγιστες στροφές σχεδιασμού του διαγράμματος ισχύος,

προσδιορισμός της αρνητικής ροπής που απαιτείται για τη μετάβαση του κινητήρα στις στροφές άφορτης λειτουργίας και στις στροφές αναφοράς και γραμμική παρεμβολή μεταξύ των δύο αυτών σημείων.

2.3.   Παράδειγμα της διαδικασίας αποκανονικοποίησης

Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να αποκανονικοποιηθεί το ακόλουθο σημείο δοκιμής:

% στροφές

=

43

% ροπή

=

82

Με δεδομένα τις ακόλουθες τιμές:

στροφές αναφοράς

=

2 200 min–1

στροφές άφορτης λειτουργίας

=

600 min–1

το αποτέλεσμα είναι,

πραγματικές στροφές

=

Formula

πραγματική ροπή στρέψης

=

Formula

όπου η μέγιστη ροπή που σημειώνεται στο διάγραμμα ισχύος στα 1 288 min–1 είναι 700 Nm.

3.   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, μπορεί να διεξάγεται ομοίωμα δοκιμής για τη ρύθμιση του κινητήρα και του συστήματος εξαγωγής πριν από τον κύκλο των μετρήσεων.

Οι κινητήρες φυσικού αερίου και υγραερίου πρέπει να στρώνονται με τη βοήθεια της δοκιμής ETC. Ο κινητήρας πρέπει να στρώνεται επί δύο κύκλους ETC τουλάχιστον και μέχρις ότου οι εκπομπές CO που μετρώνται στη διάρκεια ενός κύκλου ETC να μην υπερβαίνουν κατά περισσότερο από 10 % τις εκπομπές CO που έχουν μετρηθεί κατά τον προηγούμενο κύκλο ETC.

3.1.   Προετοιμασία των φίλτρων δειγματοληψίας (ανάλογα με την περίπτωση)

Μία ώρα τουλάχιστον πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής, κάθε φίλτρο (ζεύγος) πρέπει να τοποθετείται σε κλειστό — αλλά όχι σφραγισμένο — τρυβλίο Petri και να εισάγεται σε θάλαμο ζύγισης για σταθεροποίηση. Στο τέλος της περιόδου σταθεροποίησης, κάθε φίλτρο (ζεύγος) πρέπει να ζυγίζεται και να καταγράφεται το απόβαρο. Στη συνέχεια το φίλτρο (ζεύγος) πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστό τρυβλίο Petri ή σε σφραγισμένο υποδοχέα φίλτρων μέχρι να χρειαστεί για τη δοκιμή. Αν το φίλτρο (ζεύγος) δεν χρησιμοποιηθεί εντός οκτώ ωρών από την απομάκρυνσή του από το θάλαμο ζύγισης, πρέπει να υποβάλλεται σε νέα προετοιμασία και ζύγιση πριν από τη χρήση.

3.2.   Εγκατάσταση του εξοπλισμού μέτρησης

Τα εργαστηριακά όργανα και οι καθετήρες δειγματοληψίας πρέπει να εγκαθίστανται όπως απαιτείται. Ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει να συνδέεται με το σύστημα αραίωσης πλήρους ροής.

3.3.   Εκκίνηση του συστήματος αραίωσης και του κινητήρα

Η εκκίνηση και η προθέρμανση του συστήματος αραίωσης και του κινητήρα πρέπει να πραγματοποιούνται μέχρι να σταθεροποιηθούν όλες οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις στη μέγιστη ισχύ, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και με τους κανόνες της ορθής τεχνικής πρακτικής.

3.4.   Εκκίνηση του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων (εάν έχει εφαρμογή)

Η εκκίνηση και η λειτουργία του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρική διακλάδωση. Τα επίπεδα των σωματιδίων του αέρα αραίωσης μπορούν να προσδιοριστούν με τη διοχέτευση αέρα αραίωσης μέσω των φίλτρων σωματιδίων. Αν χρησιμοποιείται φιλτραρισμένος αέρας αραίωσης, μπορεί να γίνεται μια μέτρηση πριν ή μετά τη δοκιμή. Αν ο αέρας αραίωσης δεν είναι φιλτραρισμένος, μπορούν να γίνονται μετρήσεις κατά την έναρξη και τη λήξη του κύκλου και να υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών.

3.5.   Ρύθμιση του συστήματος αραίωσης πλήρους ροής

Η συνολική ροή αραιωμένου καυσαερίου πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να εξουδετερώνεται η συμπύκνωση υδρατμών στο σύστημα και να λαμβάνεται στο μέτωπο του φίλτρου μέγιστη θερμοκρασία 325 K (52 °C) ή μικρότερη (βλ. παράρτημα 4, προσάρτημα 6, σημείο 2.3.1, DT).

3.6.   Έλεγχος των αναλυτών

Οι αναλυτές εκπομπών πρέπει να ρυθμίζονται στο μηδέν και στο μέγιστο της κλίμακάς τους. Εάν χρησιμοποιούνται σάκοι δειγματοληψίας, αυτοί θα πρέπει να εκκενώνονται.

3.7.   Διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα

Ο σταθεροποιημένος κινητήρας πρέπει να τίθεται σε κίνηση σύμφωνα με τη διαδικασία εκκίνησης που υποδεικνύει ο κατασκευαστής, όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο του κατόχου του κινητήρα, με τη βοήθεια είτε κινητήρα εκκίνησης ή δυναμομέτρου. Προαιρετικά, η δοκιμή μπορεί να αρχίζει απευθείας από το στάδιο προετοιμασίας του κινητήρα, χωρίς να σβήσει αυτός, όταν φθάσει τον αριθμό στροφών άφορτης λειτουργίας.

3.8.   Κύκλος δοκιμής

3.8.1.   Αλληλουχία σταδίων της δοκιμής

Η αλληλουχία των σταδίων της δοκιμής πρέπει να αρχίζει όταν ο κινητήρας φθάσει να λειτουργεί στις στροφές άφορτης λειτουργίας. Η δοκιμή πρέπει να ακολουθεί τον κύκλο αναφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 2 του παρόντος προσαρτήματος. Οι εντολές ρύθμισης του αριθμού στροφών και της ροπής του κινητήρα πρέπει να δίδονται ανά διαστήματα 5 Hz ή μεγαλύτερα (συνιστάται ανά 10 Hz). Η ανάδραση στροφών και ροπής του κινητήρα πρέπει να καταγράφεται τουλάχιστον ανά δευτερόλεπτο στη διάρκεια του κύκλου δοκιμής, οι δε ενδείξεις μπορούν να φιλτράρονται ηλεκτρονικά.

3.8.2.   Απόκριση του αναλυτή

Aν ο κύκλος αρχίζει απευθείας από το στάδιο προετοιμασίας, κατά την εκκίνηση του κινητήρα ή της αλληλουχίας των σταδίων της δοκιμής πρέπει να τίθενται ταυτόχρονα σε λειτουργία οι συσκευές μέτρησης:

έναρξη συλλογής ή ανάλυσης του αέρα αραίωσης,

έναρξη συλλογής ή ανάλυσης του αραιωμένου καυσαερίου,

έναρξη μέτρησης της ποσότητας του αραιωμένου καυσαερίου (CVS) και των απαιτουμένων θερμοκρασιών και πιέσεων,

έναρξη καταγραφής των δεδομένων ανάδρασης στροφών και ροπής του δυναμομέτρου.

Τα HC και NOx πρέπει να μετρώνται συνεχώς στο κανάλι αραίωσης με συχνότητα 2 Hz. Οι μέσες συγκεντρώσεις πρέπει να προσδιορίζονται με ολοκλήρωση των ενδείξεων του αναλυτή στο σύνολο του κύκλου δοκιμής. Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 δευτερόλεπτα και πρέπει να συντονίζεται, αν χρειάζεται, με τυχόν διακυμάνσεις της ροής CVS και εκτροπές του χρόνου δειγματοληψίας/κύκλου δοκιμής. Τα CO, CO2, NMHC και CH4 πρέπει να προσδιορίζονται με ολοκλήρωση ή με ανάλυση των συγκεντρώσεων στο σάκο δειγματοληψίας που συλλέγεται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου. Οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων στον αέρα αραίωσης πρέπει να προσδιορίζονται με ολοκλήρωση ή με συλλογή στο σάκκο του υποβάθρου. Όλες οι λοιπές τιμές πρέπει να καταγράφονται με ρυθμό μίας τουλάχιστον μέτρησης ανά δευτερόλεπτο (1 Hz).

3.8.3.   Δειγματοληψία σωματιδίων (ανά περίπτωση)

Αν ο κύκλος αρχίζει απευθείας από το στάδιο της προετοιμασίας, κατά την εκκίνηση του κινητήρα ή της αλληλουχίας των σταδίων της δοκιμής το σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων πρέπει να τοποθετείται από τη θέση ηλεκτρικής διακλάδωσης στη θέση συλλογής σωματιδίων.

Αν δεν εφαρμόζεται αντιστάθμιση ροής, η(οι) αντλία(ες) δειγματοληψίας πρέπει να ρυθμίζεται(ονται) έτσι ώστε η παροχή διαά μέσου του καθετήρα δειγματοληψίας ή του σωλήνα μεταφοράς να διατηρείται εντός του ± 5 % της ρυθμισμένης παροχής. Αν εφαρμόζεται αντιστάθμιση ροής (δηλ. αναλογικός έλεγχος της ροής δείγματος), πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο λόγος της ροής του κυρίως αγωγού προς τη ροή του δείγματος σωματιδίων δεν μεταβάλλεται κατά περισσότερο από το ± 5 % της ρυθμισμένης του τιμής (με εξαίρεση τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα της δειγματοληψίας).

Σημείωση: Στη λειτουργία διπλής αραίωσης, ροή δείγματος είναι η καθαρή διαφορά μεταξύ της παροχής δια μέσου των φίλτρων των δειγμάτων και της παροχής του αέρα βοηθητικής αραίωσης.

Πρέπει να καταγράφεται η μέση θερμοκρασία και η μέση πίεση στον(ους) μετρητή(ές) αερίων ή στο στόμιο εισόδου των οργάνων ροής. Αν η ρυθμισμένη παροχή δεν μπορεί να διατηρηθεί σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου (με απόκλιση ± 5 %) εξαιτίας υπερφόρτισης των φίλτρων σωματιδίων, η δοκιμή πρέπει να ακυρώνεται. Η δοκιμή πρέπει να επαναλαμβάνεται με χρήση χαμηλότερης παροχής και/ή με φίλτρο μεγαλύτερης διαμέτρου.

3.8.4.   Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα

Αν ο κινητήρας σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του κύκλου δοκιμής, πρέπει να υποβάλλεται σε νέα προετοιμασία και να τίθεται εκ νέου σε λειτουργία και η δοκιμή να επαναλαμβάνεται. Αν κατά τη διάρκεια του κύκλου δοκιμής παρουσιαστεί δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε όργανο του απαιτούμενου εξοπλισμού, η δοκιμή πρέπει να ακυρώνεται.

3.8.5.   Λειτουργίες μετά τη δοκιμή

Με την ολοκλήρωση της δοκιμής, πρέπει να διακόπτεται η μέτρηση του όγκου του αραιωμένου καυσαερίου, η ροή αερίου στους σάκους συλλογής και η αντλία δειγματοληψίας σωματιδίων. Για συστήματα αναλυτή με ολοκληρωτή, η δειγματοληψία πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την πάροδο των χρόνων απόκρισης του συστήματος.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται σάκοι συλλογής, οι συγκεντρώσεις τους πρέπει να αναλύονται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε το αργότερο 20 λεπτά μετά τη λήξη του κύκλου δοκιμής.

Μετά τη δοκιμή εκπομπών, πρέπει να χρησιμοποιείται αέριο μηδενισμού της κλίμακας και το ίδιο αέριο βαθμονόμησης για τον επανέλεγχο των αναλυτών. Η δοκιμή θεωρείται αποδεκτή αν η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων πριν και μετά τη δοκιμή είναι μικρότερη του 2 % της τιμής του αερίου προσδιορισμού του μέγιστου της κλίμακας.

Προκειμένου για κινητήρες ντίζελ μόνον, τα φίλτρα σωματιδίων πρέπει να επαναφέρονται στο θάλαμο ζύγισης το αργότερο μία ώρα μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής και να υποβάλλονται σε προετοιμασία μέσα σε κλειστό, αλλά όχι σφραγισμένο, τρυβλίο Petri για μία ώρα τουλάχιστον, όχι όμως περισσότερο από 80 ώρες πριν από τη ζύγιση.

3.9.   Επαλήθευση της εκτέλεσης της δοκιμής

3.9.1.   Μετατόπιση δεδομένων

Προκειμένου να ελαχιστοποιείται η στρέβλωση που προκαλεί η χρονική υστέρηση μεταξύ των τιμών ανάδρασης και αυτών του κύκλου αναφοράς, ολόκληρη η ακολουθία των ενδείξεων ανάδρασης των στροφών και της ροπής κινητήρα μπορεί να προωθείται ή να καθυστερεί χρονικά σε σχέση με την ακολουθία των στροφών και της ροπής αναφοράς. Αν μετατοπίζονται οι ενδείξεις ανάδρασης, πρέπει να μετατοπίζονται στην ίδια απόσταση και προς την ίδια κατεύθυνση τόσο οι στροφές όσο και η ροπή.

3.9.2.   Υπολογισμός του έργου κύκλου

Το πραγματικό έργο κύκλου Wact (σε kWh) πρέπει να υπολογίζεται με χρήση όλων των καταγραμμένων ζευγών τιμών στροφών και ροπής ανάδρασης του κινητήρα. Αυτό πρέπει να γίνεται ύστερα από τυχόν μετατόπιση των δεδομένων ανάδρασης, εφόσον επιλέγεται αυτή η δυνατότητα. Το πραγματικό έργο κύκλου Wact χρησιμοποιείται για τη σύγκριση με το έργο του κύκλου αναφοράς Wref και για τον υπολογισμό των ειδικών εκπομπών της πέδησης (βλ. σημεία 4.4 και 5.2). Η ίδια μεθοδολογία πρέπει να χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση τόσο της ισχύος αναφοράς όσο και της πραγματικής ισχύος του κινητήρα. Αν πρέπει να προσδιοριστούν τιμές μεταξύ παρακείμενων τιμών αναφοράς ή παρακείμενων μετρούμενων τιμών, πρέπει να χρησιμοποιείται γραμμική παρεμβολή.

Για την ολοκλήρωση του έργου κύκλου αναφοράς και του πραγματικού έργου κύκλου, πρέπει να μηδενίζονται και να περιλαμβάνονται όλες οι αρνητικές τιμές των ροπών. Αν η ολοκλήρωση διενεργείται με συχνότητα μικρότερη των 5 Hertz και αν, στη διάρκεια δεδομένου χρονικού διαστήματος, η τιμή της ροπής μεταβάλλεται από θετική σε αρνητική ή από αρνητική σε θετική, το αρνητικό μέρος πρέπει να υπολογίζεται και να μηδενίζεται. Το θετικό μέρος πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή του ολοκληρώματος.

Το Wact πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ –15 % και +5 % του Wref.

3.9.3.   Στατιστική επικύρωσης του κύκλου δοκιμής

Πρέπει να διενεργούνται γραμμικές παλινδρομήσεις των τιμών ανάδρασης επί των τιμών αναφοράς για τις στροφές, τη ροπή και την ισχύ. Αυτό πρέπει να γίνεται ύστερα από την τυχόν μετατόπιση των δεδομένων ανάδρασης, εφόσον επιλέγεται αυτή η δυνατότητα. Πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, ενώ η εξίσωση της γραμμής που διέρχεται από τα περισσότερα σημεία έχει τη μορφή:

y = mx + b

όπου:

y

=

τιμή ανάδρασης (πραγματική) στροφών (min–1), ροπής (Nm) ή ισχύος (kW)

m

=

κλίση της καμπύλης παλινδρόμησης

x

=

τιμή αναφοράς στροφών (min–1), ροπής (Nm) ή ισχύος (kW)

b

=

σημείο τομής του y με την καμπύλη παλινδρόμησης

Για κάθε καμπύλη παλινδρόμησης πρέπει να υπολογίζονται το τυπικό σφάλμα εκτίμησης (SE) του y επί του x καθώς και ο συντελεστής προσδιορισμού (r2).

Συνιστάται η ανάλυση αυτή να διενεργείται στο 1 Hertz. Όλες οι αρνητικές τιμές της ροπής αναφοράς και οι αντίστοιχες τιμές ανάδρασης πρέπει να διαγράφονται από τον υπολογισμό στατιστικής επικύρωσης της ροπής και της ισχύος του κύκλου. Προκειμένου να θεωρηθεί η δοκιμή έγκυρη, πρέπει να ικανοποιούνται τα κριτήρια του πίνακα 6.

Πίνακας 6

Ανοχές της καμπύλης παλινδρόμησης

 

Στροφές

Ροπή

Ισχύς

Τυπικό σφάλμα εκτίμησης (SE) του Y επί X

μέγιστο 100 min–1

13 % κατ’ ανώτατο όριο (15 %) της μέγιστης ροπής κινητήρα στο διάγραμμα ισχύος

8 % κατ’ ανώτατο όριο (15 %) της μεγίστης ισχύος κινητήρα στο διάγραμμα ισχύος

Κλίση της καμπύλης παλινδρόμησης, m

0,95 έως 1,03

0,83 – 1,03

0,89 – 1,03

(0,83 – 1,03)

Συντελεστής προσδιορισμού, r2

ελάχιστο 0,9700

(ελάχιστο 0,9500)

ελάχιστο 0,8800

(ελάχιστο 0,7500)

ελάχιστο 0,9100

(ελάχιστο 0,7500)

Σημείο τομής του Y με την καμπύλη παλινδρόμησης, b

± 50 min–1

± 20 Nm ή ± 2 % (± 20 Nm ή ± 3 %) της μέγιστης ροπής, όποια είναι μεγαλύτερη

± 4 kW ή ± 2 % (± 4 kW ή ± 3 %) της μέγιστης ισχύος, όποια είναι μεγαλύτερη

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2005, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή έγκρισης τύπου κινητήρων αερίου τα μεγέθη που αναφέρονται εντός παρενθέσεων.

Πίνακας 7

Επιτρεπόμενες διαγραφές σημείων από την ανάλυση παλινδρόμησης

Κατάσταση

Σημεία προς διαγραφή

Πλήρες φορτίο και ροπή ανάδρασης ≠ ροπή αναφοράς

Ροπή και/ή ισχύς

Μηδενικό φορτίο, όχι σημείο άφορτης λειτουργίας και ροπή ανάδρασης > ροπή αναφοράς

Ροπή και/ή ισχύς

Μηδενικό φορτίο/«γκάζι» κλειστό, σημείο άφορτης λειτουργίας και στροφές > στροφές άφορτης λειτουργίας αναφοράς

Στροφές και/ή ισχύς

4.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

4.1.   Προσδιορισμός της ροής του αραιωμένου καυσαερίου

Η συνολική ροή του αραιωμένου καυσαερίου στη διάρκεια του κύκλου (kg/δοκιμή) πρέπει να υπολογίζεται από τις τιμές των μετρήσεων ολόκληρου του κύκλου και από τα αντίστοιχα δεδομένα βαθμονόμησης της συσκευής μέτρησης της ροής (V0 για PDP ή KV για CFV, όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα 4 προσάρτημα 5 σημείο 2). Πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι τύποι, αν η θερμοκρασία του αραιωμένου καυσαερίου παραμένει σταθερή στη διάρκεια του κύκλου με τη χρήση εναλλάκτη θερμότητας (± 6 K για PDP-CVS, ± 11 K για CFV-CVS, βλ. παράρτημα 4 προσάρτημα 6 σημείο 2.3).

Για σύστημα PDP-CVS

MTOTW

=

1,293 × V0 × NP × (pB – p1) × 273 / (101,3 × T)

όπου:

MTOTW

=

μάζα του αραιωμένου καυσαερίου σε υγρή βάση καθ’ όλο τον κύκλο, σε kg

V0

=

όγκος των αντλούμενων αερίων ανά περιστροφή υπό συνθήκες της δοκιμής, σε m3/περιστροφή

NP

=

σύνολο περιστροφών αντλίας ανά δοκιμή

pB

=

ατμοσφαιρική πίεση στον θάλαμο δοκιμής, σε kPa

p1

=

πίεση αντίθλιψης κάτω της ατμοσφαιρικής στο στόμιο εισόδου της αντλίας, σε kPa

T

=

μέση θερμοκρασία του αραιωμένου καυσαερίου στο στόμιο εισόδου της αντλίας καθ’ όλο τον κύκλο, σε Κ

Για το σύστημα CFV-CVS

MTOTW = 1,293 × t × Kv × pA / T 0,5

όπου:

MTOTW

=

μάζα του αραιωμένου καυσαερίου σε υγρή βάση καθ’ όλο τον κύκλο, σε kg

t

=

χρόνος κύκλου, σε s

KV

=

συντελεστής βαθμονόμησης του βεντούρι κρίσιμης ροής υπό κανονικές συνθήκες,

pA

=

απόλυτη πίεση στο στόμιο εισόδου του βεντούρι, σε kPa

T

=

απόλυτη θερμοκρασία στο στόμιο εισόδου του βεντούρι, σε K

Αν εφαρμόζεται σύστημα αντιστάθμισης ροής (δηλ. χωρίς εναλλάκτη θερμότητας), πρέπει να υπολογίζονται οι στιγμιαίες εκπομπές μάζας και να εξάγεται το ολοκλήρωμά τους για ολόκληρο τον κύκλο. Στην περίπτωση αυτή, η στιγμιαία μάζα του αραιωμένου καυσαερίου πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

Για σύστημα PDP-CVS:

MTOTW,i = 1,293 × V0 × NP,i × (pB – p1) × 273 / (101,3 ≅ T)

όπου:

MTOTW,i

=

στιγμιαία μάζα του αραιωμένου καυσαερίου σε υγρή βάση, σε kg

NP,i

=

συνολικές περιστροφές της αντλίας ανά μεσοδιάστημα

Για σύστημα CFV-CVS:

MTOTW,i

=

1,293 × Δti × KV × pA / T 0,5

όπου:

MTOTW,i

=

στιγμιαία μάζα του αραιωμένου καυσαερίου σε υγρή βάση, σε kg

Δti

=

μεσοδιάστημα, σε s

Αν η συνολική μάζα δείγματος σωματιδίων (MSAM) και αερίων ρύπων υπερβαίνει το 0,5 % της συνολικής ροής CVS (MTOTW), η ροή CVS πρέπει να διορθώνεται για τα MSAM ή η ροή δείγματος σωματιδίων να επαναφέρεται σε CVS πριν από τη συσκευή μέτρησης της ροής (PDP ή CFV).

4.2.   Διόρθωση υγρασίας για τα NOx

Δεδομένου ότι οι εκπομπές NOx εξαρτώνται από τις συνθήκες του αέρα του περιβάλλοντος, η συγκέντρωση NOx πρέπει να διορθώνεται με το συντελεστή που δίδεται από τον ακόλουθο τύπο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η υγρασία του περιβάλλοντος:

α)

για κινητήρες ντίζελ:

Formula

β)

για κινητήρες αερίου:

Formula

όπου:

Ha

=

υγρασία του αέρα εισαγωγής, g νερού ανά kg ξηρού αέρα,

που ισούται με:

Formula

Ra

=

σχετική υγρασία του αέρα εισαγωγής, %

pa

=

τάση κορεσμένων ατμών του αέρα εισαγωγής, kPa

pB

=

συνολική βαρομετρική πίεση, σε kPa

4.3.   Υπολογισμός της ροής μάζας εκπομπών

4.3.1.   Συστήματα με σταθερή ροή μάζας

Για συστήματα με εναλλάκτη θερμότητας, η μάζα των ρύπων (g/δοκιμή) πρέπει να προσδιορίζεται με τις ακόλουθες εξισώσεις:

1)

NOx μάζα

=

0,001587 × NOx conc × KH,D × MTOTW

(για κινητήρες ντίζελ)

2)

NOx μάζα

=

0,001587 × NOx conc × KH,G × MTOTW

(για κινητήρες αερίου)

3)

COμάζα

=

0,000966 × COconc × MTOTW

 

4)

HCμάζα

=

0,000479 × HCconc × MTOTW'

(για κινητήρες ντίζελ)

5)

HCμάζα

=

0,000502 × HCconc × MTOTW

(για κινητήρες υγραερίου)

6)

HCμάζα

=

0,000552 × HCconc × MTOTW

(για κινητήρες φυσικού αερίου)

7)

NMHCμάζα

=

0,000479 × NMHCconc × MTOTW

(για κινητήρες ντίζελ)

8)

NMHCμάζα

=

0,000502 × NMHCconc × MTOTW

(για κινητήρες υγραερίου)

9)

NMHCμάζα

=

0,000516 × NMHCconc × MTOTW

(για κινητήρες φυσικού αερίου)

10)

CH4 μάζα

=

0,000552 × CH4 conc × MTOTW

(για κινητήρες φυσικού αερίου)

όπου:

NOx conc, COconc, HCconc  (27), NMHCconc, CH4 conc = μέσες συγκεντρώσεις με διόρθωση υποβάθρου καθ’ όλο τον κύκλο από ολοκλήρωση (υποχρεωτική για τα NOx και HC) ή μέτρηση σάκου, σε ppm.

MTOTW

=

συνολική μάζα αραιωμένου καυσαερίου καθ’ όλο τον κύκλο, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 4.1., σε kg

KH,D

=

συντελεστής διόρθωσης υγρασίας για κινητήρες ντίζελ, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 4.2., με βάση τη σταθμισμένη για όλο τον κύκλο υγρασία του αέρα εισαγωγής

KH,G

=

συντελεστής διόρθωσης υγρασίας για κινητήρες αερίου, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 4.2., με βάση τη σταθμισμένη για όλο τον κύκλο υγρασία του αέρα εισαγωγής

Οι συγκεντρώσεις που μετρώνται σε ξηρά βάση πρέπει να μετατρέπονται σε υγρή βάση, σύμφωνα με το παράρτημα 4, προσάρτημα 1, σημείο 4.2.

Ο προσδιορισμός των NMHCconc και CH4 conc εξαρτάται από τη μέθοδο που εφαρμόζεται (βλέπε παράρτημα 4, προσάρτημα 4, σημείο 3.3.4.). Οι δύο συγκεντρώσεις πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής, αφαιρώντας το CH4 από τους HC για τον προσδιορισμό τωνNMHCconc:

α)

μέθοδος GC

NMHCconc = HCconc – CH4 conc

CH4 conc = η μετρηθείσα

β)

μέθοδος NMC

Formula Formula

όπου:

HC (με διαχωριστή)

=

συγκέντρωση HC με ροή του δείγματος αερίων δια μέσου του NMC

HC (χωρίς διαχωριστή)

=

συγκέντρωση HC με παράκαμψη του NMC από το δείγμα αερίων

CEM

=

απόδοση ως προς το μεθάνιο, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 5, σημείο 1.8.4.1.

CEE

=

απόδοση ως προς το μεθάνιο, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα 4, προσάρτημα 5, σημείο 1.8.4.2.

4.3.1.1.   Προσδιορισμός των συγκεντρώσεων με διόρθωση υποβάθρου

Η μέση συγκέντρωση αερίων ρύπων εκ του περιβάλλοντος στον αέρα αραίωσης πρέπει να αφαιρείται από τις μετρούμενες συγκεντρώσεις, ώστε να προκύψουν οι καθαρές συγκεντρώσεις των ρύπων. Οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων περιβάλλοντος μπορούν να προσδιοριστούν με τη μέθοδο των σάκων δείγματος ή με συνεχείς μετρήσεις με ολοκλήρωση. Πρέπει να χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

conc = conce – concd × (1 – (1/DF))

όπου:

conc

=

συγκέντρωση του εκάστοτε ρύπου στο αραιωμένο καυσαέριο, διορθωμένη κατά την ποσότητα του ρύπου αυτού που περιέχεται στον αέρα αραίωσης, σε ppm

conce

=

συγκέντρωση του αντίστοιχου ρύπου μετρημένη στο αραιωμένο καυσαέριο, σε ppm

concd

=

συγκέντρωση του αντίστοιχου ρύπου μετρημένη στον αέρα αραίωσης, σε ppm

DF

=

συντελεστής αραίωσης

Ο συντελεστής αραίωσης υπολογίζεται ως εξής:

Formula

όπου:

CO2,conce

=

συγκέντρωση CO2 στο αραιωμένο καυσαέριο, σε % κατ' όγκο·

HCconce

=

συγκέντρωση HC στο αραιωμένο καυσαέριο, σε ppm C1

COconce

=

συγκέντρωση CO στο αραιωμένο καυσαέριο, σε ppm·

FS

=

στοιχειομετρικός συντελεστής

Οι συγκεντρώσεις που μετρώνται σε ξηρά βάση πρέπει να μετατρέπονται σε υγρή βάση, σύμφωνα με το παράρτημα 4, προσάρτημα 1, σημείο 4.2.

Ο στοιχειομετρικός συντελεστής πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

Formula

όπου:

x, y

=

σύνθεση καυσίμου CxHy

Εναλλακτικώς, και στην περίπτωση που δεν είναι γνωστή η σύνθεση του καυσίμου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής στοιχειομετρικοί συντελεστές:

FS (ντίζελ)

=

13,4

FS (υγραέριο)

=

11,6

FS (φυσικό αέριο)

=

9,5

4.3.2.   Συστήματα με αντιστάθμιση ροής

Για συστήματα χωρίς εναλλάκτη θερμότητας, η μάζα των ρύπων (g/δοκιμή) πρέπει να προσδιορίζεται με υπολογισμό των στιγμιαίων εκπομπών μάζας και ολοκλήρωση των στιγμιαίων τιμών ολοκλήρου του κύκλου. Επίσης η διόρθωση υποβάθρου πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή της στιγμιαίας συγκέντρωσης. Πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι τύποι:

1)

=

NOx μάζα

=

Formula (για κινητήρες ντίζελ)

2)

=

NOx μάζα

=

Formula για κινητήρες αερίου

3)

=

COμάζα

=

Formula

4)

=

HCμάζα

=

Formula (για κινητήρες ντίζελ)

5)

=

HCμάζα

=

Formula (για κινητήρες υγραερίου)

6)

=

HCμάζα

=

Formula για κινητήρες φυσικού αερίου

7)

=

NMHCμάζα

=

Formula (για κινητήρες ντίζελ)

8)

=

NMHCμάζα

=

Formula (για κινητήρες υγραερίου)

9)

=

NMHCμάζα

=

Formula (για κινητήρες φυσικού αερίου)

10)

=

CH4 μάζα

=

Formula (για κινητήρες φυσικού αερίου)

όπου:

conce

=

συγκέντρωση του αντίστοιχου ρύπου μετρημένη στο αραιωμένο καυσαέριο, σε ppm

concd

=

συγκέντρωση του αντίστοιχου ρύπου μετρημένη στον αέρα αραίωσης, σε ppm

MTOTW,i

=

στιγμιαία μάζα του αραιωμένου καυσαερίου (βλέπε σημείο 4.1.), σε kg

MTOTW

=

συνολική μάζα του αραιωμένου καυσαερίου ολόκληρου του κύκλου (βλέπε σημείο 4.1.), σε kg

KH,D

=

συντελεστής διόρθωσης υγρασίας για κινητήρες ντίζελ, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 4.2., με βάση τη σταθμισμένη για όλο τον κύκλο υγρασία του αέρα εισαγωγής

KH,G

=

συντελεστής διόρθωσης υγρασίας για κινητήρες αερίου, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 4.2., με βάση τη σταθμισμένη για όλο τον κύκλο υγρασία του αέρα εισαγωγής

DF

=

συντελεστής αραίωσης, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 4.3.1.1.

4.4.   Υπολογισμός των ειδικών εκπομπών

Οι εκπομπές (g/kWh) πρέπει να υπολογίζονται για τα επιμέρους συστατικά, όπως απαιτείται σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.1. και 5.2.2. για την αντίστοιχη τεχνολογία κινητήρα, με τον ακόλουθο τρόπο:

Formula

=

NOx mass / Wact

(για κινητήρες ντίζελ και αερίου)

Formula

=

COmass / Wact

(για κινητήρες ντίζελ και αερίου)

Formula

=

HCmass / Wact

(για κινητήρες ντίζελ και αερίου)

Formula

=

NMHCmass / Wact

(για κινητήρες ντίζελ και αερίου)

Formula

=

CH4mass / Wact

(για κινητήρες φυσικού αερίου)

όπου:

Wact

=

πραγματικό έργο κύκλου, όπως ορίζεται στο σημείο 3.9.2., σε kWh.

5.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ)

5.1.   Υπολογισμός της ροής μάζας

Η μάζα σωματιδίων (g/δοκιμή) πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

Formula

όπου:

Mf

=

μάζα σωματιδίων, που έχει ληφθεί ως δείγμα στο σύνολο του κύκλου, σε mg

MTOTW

=

συνολική μάζα αραιωμένου καυσαερίου καθ’ όλο τον κύκλο, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 4.1., σε kg

MSAM

=

μάζα αραιωμένου καυσαερίου που έχει ληφθεί από το κανάλι αραίωσης για τη συλλογή σωματιδίων, σε kg

και,

Mf

=

Mf,p + Mf,b, εάν ζυγίζονται χωριστά, σε mg

Mf,p

=

μάζα σωματιδίων που συλλέγεται στο βασικό φίλτρο, σε mg

Mf,b

=

μάζα σωματιδίων που συλλέγεται στο συμπληρωματικό φίλτρο, σε mg

Αν χρησιμοποιείται σύστημα διπλής αραίωσης, η μάζα του αέρα βοηθητικής αραίωσης πρέπει να αφαιρείται από τη συνολική μάζα του καυσαερίου διπλής αραίωσης, από τα οποία λαμβάνεται δείγμα μέσω των φίλτρων σωματιδίων.

MSAM = MTOT – MSEC

όπου:

MTOT

=

μάζα καυσαερίου διπλής αραίωσης που διέρχεται μέσω του φίλτρου σωματιδίων, σε kg

MSEC

=

μάζα αέρα βοηθητικής αραίωσης, σε kg

Αν τα επίπεδο σωματιδίων υποβάθρου στον αέρα αραίωσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 3.4., η μάζα σωματιδίων μπορεί να υποβάλλεται σε διόρθωση υποβάθρου. Στην περίπτωση αυτή, η μάζα σωματιδίων (g/δοκιμή) πρέπει να υπολογίζεται ως εξής:

Formula

όπου:

Mf, MSAM, MTOTW

=

βλέπε ανωτέρω

MDIL

=

μάζα αέρα βασικής αραίωσης, από τον οποίο λαμβάνονται δείγματα με δειγματολήπτη σωματιδίων υποβάθρου, σε kg

Md

=

μάζα συλλεγόμενων σωματιδίων υποβάθρου του αέρα βασικής αραίωσης, σε mg

DF

=

συντελεστής αραίωσης, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 4.3.1.1.

5.2.   Υπολογισμός των ειδικών εκπομπών

Οι εκπομπές σωματιδίων (g/kWh) πρέπει να υπολογίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:

Formula

όπου:

Wact = πραγματικό έργο κύκλου, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 3.9.2., σε kWh.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Προσάρτημα 3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ETC

Χρόνος

Κανον. στροφές

Κανον.ροπή

s

%

%

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0,1

1,5

17

23,1

21,5

18

12,6

28,5

19

21,8

71

20

19,7

76,8

21

54,6

80,9

22

71,3

4,9

23

55,9

18,1

24

72

85,4

25

86,7

61,8

26

51,7

0

27

53,4

48,9

28

34,2

87,6

29

45,5

92,7

30

54,6

99,5

31

64,5

96,8

32

71,7

85,4

33

79,4

54,8

34

89,7

99,4

35

57,4

0

36

59,7

30,6

37

90,1

«m»

38

82,9

«m»

39

51,3

«m»

40

28,5

«m»

41

29,3

«m»

42

26,7

«m»

43

20,4

«m»

44

14,1

0

45

6,5

0

46

0

0

47

0

0

48

0

0

49

0

0

50

0

0

51

0

0

52

0

0

53

0

0

54

0

0

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

0

0

62

25,5

11,1

63

28,5

20,9

64

32

73,9

65

4

82,3

66

34,5

80,4

67

64,1

86

68

58

0

69

50,3

83,4

70

66,4

99,1

71

81,4

99,6

72

88,7

73,4

73

52,5

0

74

46,4

58,5

75

48,6

90,9

76

55,2

99,4

77

62,3

99

78

68,4

91,5

79

74,5

73,7

80

38

0

81

41,8

89,6

82

47,1

99,2

83

52,5

99,8

84

56,9

80,8

85

58,3

11,8

86

56,2

«m»

87

52

«m»

88

43,3

«m»

89

36,1

«m»

90

27,6

«m»

91

21,1

«m»

92

8

0

93

0

0

94

0

0

95

0

0

96

0

0

97

0

0

98

0

0

99

0

0

100

0

0

101

0

0

102

0

0

103

0

0

104

0

0

105

0

0

106

0

0

107

0

0

108

11,6

14,8

109

0

0

110

27,2

74,8

111

17

76,9

112

36

78

113

59,7

86

114

80,8

17,9

115

49,7

0

116

65,6

86

117

78,6

72,2

118

64,9

«m»

119

44,3

«m»

120

51,4

83,4

121

58,1

97

122

69,3

99,3

123

72

20,8

124

72,1

«m»

125

65,3

«m»

126

64

«m»

127

59,7

«m»

128

52,8

«m»

129

45,9

«m»

130

38,7

«m»

131

32,4

«m»

132

27

«m»

133

21,7

«m»

134

19,1

0,4

135

34,7

14

136

16,4

48,6

137

0

11,2

138

1,2

2,1

139

30,1

19,3

140

30

73,9

141

54,4

74,4

142

77,2

55,6

143

58,1

0

144

45

82,1

145

68,7

98,1

146

85,7

67,2

147

60,2

0

148

59,4

98

149

72,7

99,6

150

79,9

45

151

44,3

0

152

41,5

84,4

153

56,2

98,2

154

65,7

99,1

155

74,4

84,7

156

54,4

0

157

47,9

89,7

158

54,5

99,5

159

62,7

96,8

160

62,3

0

161

46,2

54,2

162

44,3

83,2

163

48,2

13,3

164

51

«m»

165

50

«m»

166

49,2

«m»

167

49,3

«m»

168

49,9

«m»

169

51,6

«m»

170

49,7

«m»

171

48,5

«m»

172

50,3

72,5

173

51,1

84,5

174

54,6

64,8

175

56,6

76,5

176

58

«m»

177

53,6

«m»

178

40,8

«m»

179

32,9

«m»

180

26,3

«m»

181

20,9

«m»

182

10

0

183

0

0

184

0

0

185

0

0

186

0

0

187

0

0

188

0

0

189

0

0

190

0

0

191

0

0

192

0

0

193

0

0

194

0

0

195

0

0

196

0

0

197

0

0

198

0

0

199

0

0

200

0

0

201

0

0

202

0

0

203

0

0

204

0

0

205

0

0

206

0

0

207

0

0

208

0

0

209

0

0

210

0

0

211

0

0

212

0

0

213

0

0

214

0

0

215

0

0

216

0

0

217

0

0

218

0

0

219

0

0

220

0

0

221

0

0

222

0

0

223

0

0

224

0

0

225

21,2

62,7

226

30,8

75,1

227

5,9

82,7

228

34,6

80,3

229

59,9

87

230

84,3

86,2

231

68,7

«m»

232

43,6

«m»

233

41,5

85,4

234

49,9

94,3

235

60,8

99

236

70,2

99,4

237

81,1

92,4

238

49,2

0

239

56

86,2

240

56,2

99,3

241

61,7

99

242

69,2

99,3

243

74,1

99,8

244

72,4

8,4

245

71,3

0

246

71,2

9,1

247

67,1

«m»

248

65,5

«m»

249

64,4

«m»

250

62,9

25,6

251

62,2

35,6

252

62,9

24,4

253

58,8

«m»

254

56,9

«m»

255

54,5

«m»

256

51,7

17

257

56,2

78,7

258

59,5

94,7

259

65,5

99,1

260

71,2

99,5

261

76,6

99,9

262

79

0

263

52,9

97,5

264

53,1

99,7

265

59

99,1

266

62,2

99

267

65

99,1

268

69

83,1

269

69,9

28,4

270

70,6

12,5

271

68,9

8,4

272

69,8

9,1

273

69,6

7

274

65,7

«m»

275

67,1

«m»

276

66,7

«m»

277

65,6

«m»

278

64,5

«m»

279

62,9

«m»

280

59,3

«m»

281

54,1

«m»

282

51,3

«m»

283

47,9

«m»

284

43,6

«m»

285

39,4

«m»

286

34,7

«m»

287

29,8

«m»

288

20,9

73,4

289

36,9

«m»

290

35,5

«m»

291

20,9

«m»

292

49,7

11,9

293

42,5

«m»

294

32

«m»

295

23,6

«m»

296

19,1

0

297

15,7

73,5

298

25,1

76,8

299

34,5

81,4

300

44,1

87,4

301

52,8

98,6

302

63,6

99

303

73,6

99,7

304

62,2

«m»

305

29,2

«m»

306

46,4

22

307

47,3

13,8

308

47,2

12,5

309

47,9

11,5

310

47,8

35,5

311

49,2

83,3

312

52,7

96,4

313

57,4

99,2

314

61,8

99

315

66,4

60,9

316

65,8

«m»

317

59

«m»

318

50,7

«m»

319

41,8

«m»

320

34,7

«m»

321

28,7

«m»

322

25,2

«m»

323

43

24,8

324

38,7

0

325

48,1

31,9

326

40,3

61

327

42,4

52,1

328

46,4

47,7

329

46,9

30,7

330

46,1

23,1

331

45,7

23,2

332

45,5

31,9

333

46,4

73,6

334

51,3

60,7

335

51,3

51,1

336

53,2

46,8

337

53,9

50

338

53,4

52,1

339

53,8

45,7

340

50,6

22,1

341

47,8

26

342

41,6

17,8

343

38,7

29,8

344

35,9

71,6

345

34,6

47,3

346

34,8

80,3

347

35,9

87,2

348

38,8

90,8

349

41,5

94,7

350

47,1

99,2

351

53,1

99,7

352

46,4

0

353

42,5

0,7

354

43,6

58,6

355

47,1

87,5

356

54,1

99,5

357

62,9

99

358

72,6

99,6

359

82,4

99,5

360

88

99,4

361

46,4

0

362

53,4

95,2

363

58,4

99,2

364

61,5

99

365

64,8

99

366

68,1

99,2

367

73,4

99,7

368

73,3

29,8

369

73,5

14,6

370

68,3

0

371

45,4

49,9

372

47,2

75,7

373

44,5

9

374

47,8

10,3

375

46,8

15,9

376

46,9

12,7

377

46,8

8,9

378

46,1

6,2

379

46,1

«m»

380

45,5

«m»

381

44,7

«m»

382

43,8

«m»

383

41

«m»

384

41,1

6,4

385

38

6,3

386

35,9

0,3

387

33,5

0

388

53,1

48,9

389

48,3

«m»

390

49,9

«m»

391

48

«m»

392

45,3

«m»

393

41,6

3,1

394

44,3

79

395

44,3

89,5

396

43,4

98,8

397

44,3

98,9

398

43

98,8

399

42,2

98,8

400

42,7

98,8

401

45

99

402

43,6

98,9

403

42,2

98,8

404

44,8

99

405

43,4

98,8

406

45

99

407

42,2

54,3

408

61,2

31,9

409

56,3

72,3

410

59,7

99,1

411

62,3

99

412

67,9

99,2

413

69,5

99,3

414

73,1

99,7

415

77,7

99,8

416

79,7

99,7

417

82,5

99,5

418

85,3

99,4

419

86,6

99,4

420

89,4

99,4

421

62,2

0

422

52,7

96,4

423

50,2

99,8

424

49,3

99,6

425

52,2

99,8

426

51,3

100

427

51,3

100

428

51,1

100

429

51,1

100

430

51,8

99,9

431

51,3

100

432

51,1

100

433

51,3

100

434

52,3

99,8

435

52,9

99,7

436

53,8

99,6

437

51,7

99,9

438

53,5

99,6

439

52

99,8

440

51,7

99,9

441

53,2

99,7

442

54,2

99,5

443

55,2

99,4

444

53,8

99,6

445

53,1

99,7

446

55

99,4

447

57

99,2

448

61,5

99

449

59,4

5,7

450

59

0

451

57,3

59,8

452

64,1

99

453

70,9

90,5

454

58

0

455

41,5

59,8

456

44,1

92,6

457

46,8

99,2

458

47,2

99,3

459

51

100

460

53,2

99,7

461

53,1

99,7

462

55,9

53,1

463

53,9

13,9

464

52,5

«m»

465

51,7

«m»

466

51,5

52,2

467

52,8

80

468

54,9

95

469

57,3

99,2

470

60,7

99,1

471

62,4

«m»

472

60,1

«m»

473

53,2

«m»

474

44

«m»

475

35,2

«m»

476

30,5

«m»

477

26,5

«m»

478

22,5

«m»

479

20,4

«m»

480

19,1

«m»

481

19,1

«m»

482

13,4

«m»

483

6,7

«m»

484

3,2

«m»

485

14,3

63,8

486

34,1

0

487

23,9

75,7

488

31,7

79,2

489

32,1

19,4

490

35,9

5,8

491

36,6

0,8

492

38,7

«m»

493

38,4

«m»

494

39,4

«m»

495

39,7

«m»

496

40,5

«m»

497

40,8

«m»

498

39,7

«m»

499

39,2

«m»

500

38,7

«m»

501

32,7

«m»

502

30,1

«m»

503

21,9

«m»

504

12,8

0

505

0

0

506

0

0

507

0

0

508

0

0

509

0

0

510

0

0

511

0

0

512

0

0

513

0

0

514

30,5

25,6

515

19,7

56,9

516

16,3

45,1

517

27,2

4,6

518

21,7

1,3

519

29,7

28,6

520

36,6

73,7

521

61,3

59,5

522

40,8

0

523

36,6

27,8

524

39,4

80,4

525

51,3

88,9

526

58,5

11,1

527

60,7

«m»

528

54,5

«m»

529

51,3

«m»

530

45,5

«m»

531

40,8

«m»

532

38,9

«m»

533

36,6

«m»

534

36,1

72,7

535

44,8

78,9

536

51,6

91,1

537

59,1

99,1

538

66

99,1

539

75,1

99,9

540

81

8

541

39,1

0

542

53,8

89,7

543

59,7

99,1

544

64,8

99

545

70,6

96,1

546

72,6

19,6

547

72

6,3

548

68,9

0,1

549

67,7

«m»

550

66,8

«m»

551

64,3

16,9

552

64,9

7

553

63,6

12,5

554

63

7,7

555

64,4

38,2

556

63

11,8

557

63,6

0

558

63,3

5

559

60,1

9,1

560

61

8,4

561

59,7