ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
8 Φεβρουαρίου 2007


Περιεχόμενα

 

Σελίδα

 

*

Ανακοίνωση προς τους αναγνώστες

1

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης (ΕΕ L 409 της 30.12.2006)

3

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006)

6

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) (ΕΕ L 409 της 30.12.2006)

31

 

*

Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 1/2006 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Βουλγαρίας, της 31ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη βελτίωση των εμπορικών διακανονισμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας (ΕΕ L 409 της 30.12.2006)

34

 

*

Διορθωτικό στην κοινή δράση 2006/1002/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για τροποποίηση της κοινής δράσης 2001/554/ΚΕΠΠΑ περί ιδρύσεως του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (ΕΕ L 409 της 30.12.2006)

66

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


8.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36/1


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

BG:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

CS:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

EL:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

ES:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

ET:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, slovneeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

FI:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

FR:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

HU:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

IT:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LT:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

LV:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

MT:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Dania, Ġermania, Estonjana, Griega, Inglia, Franċia, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeria, Maltija, Olandia, Pollakka, Portugia, Slovakka, Slovena, Finlandia u vedia.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

SV:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Διορθωτικά

8.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36/3


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ής Δεκεμβρίου 2006 )

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 2006

για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά αλιευτικών δραστηριοτήτων καθώς και για τα μέσα τηλεπαρακολούθησης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (1) θεσπίζει το πλαίσιο για τη διασφάλιση της διατήρησης και της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(2)

Οι στόχοι της διατήρησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων επιτυγχάνονται μέσω όρων που διέπουν την πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, ήτοι με τον περιορισμό των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας και με τη θέσπιση τεχνικών μέτρων όσον αφορά τις αλιευτικές τεχνικές και τα εργαλεία καθώς και τα μεγέθη των αλιευμάτων.

(3)

Ως εκ τούτου, για να επιτευχθεί ορθή διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων και για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, υφίσταται ανάγκη παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων με τα πλέον κατάλληλα μέσα. Ο έλεγχος των ποσοτήτων που αλιεύονται πραγματοποιείται κυρίως με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα, τις εκφορτώσεις, τις μεταφορτώσεις, τις μεταφορές και τις πωλήσεις, ενώ ο έλεγχος της αλιευτικής προσπάθειας επιτυγχάνεται κυρίως με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του σκάφους, το χρόνο που αφιερώθηκε στην αλιεία και τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπροσθέτως, οι τεχνολογίες τηλεπαρακολούθησης βοηθούν τις αρχές ελέγχου της αλιείας να παρακολουθούν την παρουσία σκαφών σε μια δεδομένη περιοχή. Ο συνδυασμός όλων αυτών των μέσων αυξάνει την ακρίβεια των πληροφοριών.

(4)

Το άρθρο 22 παράγραφος 1 και το άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 προβλέπουν αντιστοίχως ότι εντός του 2004 το Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης και διαβίβασης των πληροφοριών των σχετικών με τις αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των εκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων των αλιευμάτων και των δηλώσεων πώλησης, καθώς και σχετικά με την υποχρέωση εγκαθίδρυσης μέσων τηλεπαρακολούθησης.

(5)

Πιλοτικά σχέδια ηλεκτρονικής καταχώρησης και αναφοράς καθώς επίσης και τηλεπαρακολούθησης υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών από τα κράτη μέλη και άλλες χώρες. Τα σχέδια αυτά αποδείχθηκαν αξιόπιστα και αποδοτικά από απόψεως κόστους.

(6)

Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2), προβλέπεται ότι οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών τηρούν ημερολόγιο με τις δραστηριότητές τους.

(7)

Στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 αναφέρεται ότι τα αλιευτικά προϊόντα πωλούνται αποκλειστικά από το αλιευτικό σκάφος σε εγκεκριμένους αγοραστές ή σε εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες.

(8)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται ότι τα κέντρα δημοπρασίας ή άλλοι οργανισμοί ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη και αρμόδια για την πρώτη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων στην αγορά υποβάλλουν, κατά την πρώτη πώληση, δήλωση πωλήσεως στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η πρώτη διάθεση στην αγορά.

(9)

Το άρθρο 8 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπει ότι ύστερα από κάθε ταξίδι, ο πλοίαρχος κάθε κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων, ή ο εκπρόσωπός του, υποβάλλει δήλωση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου γίνεται η εκφόρτωση, εντός 48 ωρών από την εκφόρτωση.

(10)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπει εξάλλου ότι σε περίπτωση που η πρώτη πώληση των αλιευτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται στη χώρα εκφόρτωσής τους, το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της πρώτης πώλησης μεριμνά ώστε η δήλωση πώλησης να υποβάλλεται, το συντομότερο δυνατό, στις αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκφόρτωσης των εν λόγω προϊόντων.

(11)

Με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και να θεσπίσουν σύστημα επικύρωσης, το οποίο να περιλαμβάνει ιδίως αντιπαραβολή και εξακρίβωση των δεδομένων.

(12)

Στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 προβλέπεται επίσης ότι υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές δήλωση ανάληψης με ευθύνη του κομιστή της δήλωσης όταν τα προϊόντα δεν διατίθενται προς πώληση ή προορίζονται για μεταγενέστερη διάθεση προς πώληση.

(13)

Η τηλεπαρακολούθηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις θετικής σχέσης κόστους/οφέλους σε σύγκριση με την αποκλειστική χρήση παραδοσιακών μέσων ελέγχου, όπως είναι τα σκάφη και αεροσκάφη περιπολίας ιχθυοτόπων, για την αλιεία για τον εντοπισμό των αλιευτικών σκαφών που δρουν παράνομα.

(14)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν οι όροι χρήσης των μέσων ηλεκτρονικής καταχώρησης και υποβολής εκθέσεων καθώς και των μέσων τηλεπαρακολούθησης για σκοπούς ελέγχου.

(15)

Οι μορφότυποι που θα χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης θα πρέπει να καθοριστούν σε λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής.

(16)

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν ως προς τους μορφοτύπους διαβίβασης των δεδομένων που θα χρησιμοποιούν τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους.

(17)

Οι επενδύσεις για την εφαρμογή των τεχνολογιών ελέγχου είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του δικαίου της θαλάσσης (3).

(18)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους καταχωρεί με ηλεκτρονικά μέσα τις σχετικές με τις αλιευτικές δραστηριότητες πληροφορίες, τις οποίες υποχρεούται να καταχωρεί σε ημερολόγιο και σε δήλωση μεταφόρτωσης όπως ορίζεται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία, και τις διαβιβάζει με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας.

2.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους ή ο εκπρόσωπός του καταχωρεί με ηλεκτρονικά μέσα τις σχετικές με τις αλιευτικές δραστηριότητες πληροφορίες, τις οποίες υποχρεούται να καταχωρεί σε δήλωση εκφόρτωσης όπως ορίζεται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία, και τις διαβιβάζει με ηλεκτρονικά μέσα στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας.

3.   Η δήλωση της πρώτης πώλησης και, κατά περίπτωση, η δήλωση ανάληψης καταχωρούνται και διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες αρχές στο έδαφος των οποίων λαμβάνει χώρα η πρώτη διάθεση στη αγορά από εγκεκριμένο αγοραστή, εγκεκριμένη ιχθυόσκαλα ή άλλη οντότητα ή πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδιο για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων.

4.   Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες διοικητικές και τεχνικές δομές για να μπορούν να λαμβάνουν, να επεξεργάζονται, να αντιπαραβάλλουν και να διαβιβάζουν με ηλεκτρονικά μέσα τις πληροφορίες που περιέχονται, τουλάχιστον, στο ημερολόγιο, στη δήλωση μεταφόρτωσης, στη δήλωση εκφόρτωσης, στη δήλωση πώλησης και στη δήλωση ανάληψης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.

Άρθρο 2

Περιοδικότητα και γνησιότητα των δεδομένων

1.   Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους διαβιβάζει τουλάχιστον άπαξ ημερησίως τα σχετικά δεδομένα του ημερολογίου. Επιπλέον διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά όποτε του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας. Σε κάθε περίπτωση, τα σχετικά δεδομένα του ημερολογίου διαβιβάζονται μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αλιευτικής δραστηριότητας και πριν από τον κατάπλου σε λιμένα.

2.   Σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, τα δεδομένα του ημερολογίου, της δήλωσης μεταφόρτωσης και της δήλωσης εκφόρτωσης που καταχωρεί η αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας θεωρούνται γνήσια.

3.   Σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία, τα δεδομένα της δήλωσης της πρώτης πώλησης και της δήλωσης ανάληψης που καταχωρεί η αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας θεωρούνται γνήσια.

Άρθρο 3

Σταδιακή εφαρμογή

1.   Η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης και διαβίβασης δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 αρχίζει να ισχύει εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος των κατά το άρθρο 5 κανόνων εφαρμογής για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 24 μέτρων και εντός 42 μηνών από την έναρξη ισχύος των κανόνων εφαρμογής για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων.

2.   Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος των κατά το άρθρο 5 κανόνων εφαρμογής, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν ή να επιτρέπουν στους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και συνολικού μήκους έως 15 μέτρων που φέρουν τη σημαία τους να καταχωρούν και να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2.

3.   Οι αρμόδιες αρχές των παρακτίων κρατών μελών αποδέχονται τις ηλεκτρονικές εκθέσεις από το κράτος μέλος σημαίας οι οποίες περιέχουν τα κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 δεδομένα των αλιευτικών σκαφών.

4.   Η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης των δηλώσεων πώλησης και, κατά περίπτωση, των δηλώσεων ανάληψης, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009 για τους εγκεκριμένους αγοραστές, τις εγκεκριμένες ιχθυόσκαλες ή άλλες οντότητες ή πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από τα κράτη μέλη και είναι αρμόδια για την πρώτη πώληση αλιευτικών προϊόντων και που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών σε πρώτες πωλήσεις αλιευτικών προϊόντων άνω των 400 000 ευρώ.

Άρθρο 4

Τηλεπαρακολούθηση

Από την 1η Ιανουαρίου 2009 και όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις θετικής σχέσης κόστους/οφέλους σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα εντοπισμού των αλιευτικών σκαφών που δρουν παράνομα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα οικεία Κέντρα Παρακολούθησης της Αλιείας διαθέτουν τις τεχνικές ικανότητες που τους επιτρέπουν να παραβάλλουν τα στίγματα που προκύπτουν από εικόνες λαμβανόμενες από τηλεπαρακολούθηση και διαβιβαζόμενες στη γη μέσω δορυφόρων ή άλλων ισοδύναμων συστημάτων με τα δεδομένα που λαμβάνονται από το σύστημα παρακολούθησης σκαφών ώστε να υπολογίζουν την παρουσία αλιευτικών σκαφών σε μια δεδομένη περιοχή.

Άρθρο 5

Λεπτομερείς κανόνες

Οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν ειδικότερα:

1.

Τους όρους υπό τους οποίους οι εθνικές αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον έλεγχο και την επιθεώρηση, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητά τους και τη δυνατότητα πρόσβασης των παράκτιων κρατών μελών σε αυτές.

2.

Το περιεχόμενο των διαβιβαστέων μηνυμάτων.

3.

Τους μορφοτύπους που θα χρησιμοποιούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς ελέγχου και επιθεώρησης.

4.

Τους όρους για την καταχώρηση και υποβολή των δεδομένων των δηλώσεων πώλησης και των δηλώσεων ανάληψης.

5.

Τις διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επεκτείνουν την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής έκθεσης σε αλιευτικά σκάφη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

6.

Τις εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων εκφόρτωσης και τους όρους και τις απαιτήσεις κοινοποίησης για την ενημέρωση του παράκτιου κράτους όσον αφορά τις εξαιρέσεις αυτές.

7.

Με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους φορείς, εξαιρέσεις από ορισμένες ελεγκτικές διατάξεις των κοινοτικών κανόνων για τα αλιευτικά σκάφη που καταχωρούν και διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2.

8.

Τις διατάξεις για την καταχώρηση και διαβίβαση δεδομένων του άρθρου 1 σε περίπτωση τεχνικής βλάβης.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  EE L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 160 της 14.6.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).


8.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36/6


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ής Δεκεμβρίου 2006 )

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), εφαρμόζονται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

(2)

Με την απόφαση 98/392/ΕΚ (2), το Συμβούλιο συνήψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης (UNCLOS), η οποία περιλαμβάνει αρχές και κανόνες σχετικά με τη διατήρηση και διαχείριση των έμβιων πόρων στην ανοικτή θάλασσα. Σύμφωνα με τους κανόνες της εν λόγω σύμβασης, η Κοινότητα προσπαθεί να συντονίσει τη διαχείριση και διατήρηση των έμβιων υδρόβιων πόρων με άλλα παράκτια κράτη.

(3)

Σύμφωνα με την απόφαση 98/416/ΕΚ (3), η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας της Γενικής Επιτροπής Αλιείας της Μεσογείου (εφεξής καλούμενης «ΓΕΑΜ»). Η συμφωνία της ΓΕΑΜ προβλέπει ένα πλαίσιο για περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων της Μεσογείου με την έκδοση συστάσεων στην περιοχή που καλύπτεται από τη συμφωνία της ΓΕΑΜ η οποία καθίσταται δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

(4)

Τα βιολογικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της αλιείας της Μεσογείου απαιτούν τη θέσπιση από την Κοινότητα ενός ειδικού πλαισίου διαχείρισης.

(5)

Η Κοινότητα έχει αναλάβει να εφαρμόσει την προληπτική προσέγγιση, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση των έμβιων υδρόβιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και για την προώθηση της βιώσιμης εκμετάλλευσής τους.

(6)

Το σύστημα διαχείρισης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό καλύπτει ενέργειες σχετιζόμενες με την αλιεία μεσογειακών αποθεμάτων οι οποίες διεξάγονται από κοινοτικά σκάφη είτε σε κοινοτικά είτε σε διεθνή ύδατα, από σκάφη τρίτων χωρών σε αλιευτικές ζώνες κρατών μελών ή από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου.

(7)

Ωστόσο, για να μην παρεμποδίζεται η επιστημονική έρευνα, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που απαιτούνται για τους σκοπούς της έρευνας αυτής.

(8)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης μέσω κατάλληλης κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών.

(9)

Η αυστηρή προστασία ορισμένων θαλάσσιων ειδών, η οποία προβλέπεται ήδη από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (4), και η οποία εφαρμόζεται σε θαλάσσια ύδατα που τελούν υπό την κυριαρχία κρατών μελών, θα πρέπει να επεκταθεί και στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου.

(10)

Η απόφαση 1999/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1999, σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου για τις περιοχές ειδικής προστασίας και βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο καθώς και την αποδοχή των παραρτημάτων του εν λόγω πρωτοκόλλου (σύμβαση της Βαρκελώνης) (5), προβλέπει, πέραν των διατάξεων που σχετίζονται με τη διαφύλαξη των τόπων μεσογειακού ενδιαφέροντος, την κατάρτιση καταλόγων για τα είδη που κινδυνεύουν ή απειλούνται και για τα είδη των οποίων η εκμετάλλευση έχει ρυθμιστεί κανονιστικά.

(11)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν νέα τεχνικά μέτρα για την αλιεία προς αντικατάσταση των μέτρων που θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο (6), προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα επιστημονικά στοιχεία. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα βασικά στοιχεία του σχεδίου δράσης για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

(12)

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (EK) αριθ. 1626/94.

(13)

Θα πρέπει να αποφεύγονται τα υπερβολικά αλιεύματα ψαριών κάτω του κανονικού μεγέθους. Προς τούτο, είναι αναγκαίο να προστατευθούν ορισμένες περιοχές στις οποίες συγκεντρώνονται ιχθύδια, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών βιολογικών συνθηκών.

(14)

Θα πρέπει να απαγορευθούν ή να ρυθμιστούν αυστηρότερα τα αλιευτικά εργαλεία που είναι υπερβολικά επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον ή προκαλούν την εξάντληση ορισμένων αποθεμάτων.

(15)

Για να αποφευχθούν περαιτέρω αυξήσεις των ποσοστών θνησιμότητας των ιχθυδίων και να μειωθεί ουσιαστικά η ποσότητα των απορρίψεων νεκρών θαλάσσιων οργανισμών από αλιευτικά σκάφη, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν αυξήσεις των μεγεθών των ματιών των διχτυών και των μεγεθών των αγκιστριών για τα δίχτυα τράτας, τα δίχτυα βυθού και τα παραγάδια που χρησιμοποιούνται για την αλιεία ορισμένων θαλάσσιων οργανισμών, καθώς και η υποχρεωτική χρήση δικτυωμάτων τετραγωνικών ματιών.

(16)

Για να επιτραπεί μια μεταβατική περίοδος πριν την αύξηση του μεγέθους των ματιών στα δίχτυα τρατών βυθού, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ορισμένα χαρακτηριστικά του εξαρτισμού των διχτυών τράτας τα οποία θα αυξήσουν την επιλεκτικότητα του μεγέθους ματιών που χρησιμοποιούνται σήμερα.

(17)

Η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της βιώσιμης αλιείας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Προς τούτο, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι συνολικές διαστάσεις των κυριότερων τύπων αδρανών αλιευτικών εργαλείων, ώστε να περιοριστεί ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την ασκούμενη αλιευτική προσπάθεια.

(18)

Μέρος της παράκτιας ζώνης θα πρέπει να διαφυλαχθεί για επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από αλιείς περιορισμένης κλίμακας προκειμένου να προστατεύονται οι περιοχές γόνου και τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα και να αυξηθεί η κοινωνική βιωσιμότητα της μεσογειακής αλιείας.

(19)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης ορισμένων θαλάσσιων οργανισμών προκειμένου, αφενός μεν, να βελτιωθεί η εκμετάλλευσή τους, αφετέρου δε, να καθοριστούν πρότυπα βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα μπορούν να καταρτίζουν το σύστημα διαχείρισής τους για την παράκτια αλιεία. Προς τούτο, η επιλεκτικότητα ορισμένων αλιευτικών εργαλείων θα πρέπει να αντιστοιχεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, προς το ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης που καθορίζεται για ένα ορισμένο είδος ή ομάδα ειδών που αλιεύονται με το εργαλείο αυτό.

(20)

Προκειμένου να μην παρεμποδίζεται ο τεχνητός εμπλουτισμός ή η μετεγκατάσταση ιχθυαποθεμάτων και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, θα πρέπει να επιτρέπονται οι ενέργειες που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών, υπό τον όρο ότι συμβιβάζονται με τη βιωσιμότητα του σχετικού είδους.

(21)

Δεδομένου ότι η ερασιτεχνική αλιεία είναι πολύ σημαντική στη Μεσόγειο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της κατά τρόπο ο οποίος δεν παρακωλύει σημαντικά την εμπορική αλιεία, δεν έρχεται σε αντίθεση με τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων και συμμορφούται προς τις κοινοτικές υποχρεώσεις όσον αφορά τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας.

(22)

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πολλών μεσογειακών τύπων αλιείας, οι οποίοι περιορίζονται σε ορισμένες επιμέρους γεωγραφικές ζώνες, και λαμβανομένης υπόψη της παράδοσης που υπάρχει όσον αφορά την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας σε υπο-περιφερειακό επίπεδο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η θέσπιση κοινοτικών και εθνικών σχεδίων διαχείρισης, τα οποία να συνδυάζουν ιδίως τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας με συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα.

(23)

Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να ληφθούν ορισμένα ειδικά μέτρα συμπληρωματικά ή αυστηρότερα από εκείνα που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (7). Συγκεκριμένα, πρέπει να μειωθεί το ισχύον κατώτατο όριο των 50 χιλιογράμμων ισοδυνάμου ζώντος βάρους για είδη εκτός των άκρως μεταναστευτικών και μικρών πελαγικών ειδών που αλιεύονται στη Μεσόγειο Θάλασσα, τα οποία πρέπει να καταχωρούνται στο ημερολόγιο.

(24)

Δεδομένου ότι η κοινοτική αλιεία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 75 % των αλιευμάτων ξιφία στη Μεσόγειο Θάλασσα, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μέτρα διαχείρισης. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, τα τεχνικά μέτρα για τη διατήρηση ορισμένων αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ειδών θα πρέπει να καθορίζονται από τις αρμόδιες περιφερειακές αλιευτικές οργανώσεις. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις στη ΓΕΑΜ και στη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Η έλλειψη συμφωνίας εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου δεν θα εμποδίζει την ΕΕ να εγκρίνει σχετικά μέτρα μέχρις ότου επιτευχθεί οριστική πολυμερής συμφωνία.

(25)

Έχουν εισαχθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 813/2004 του Συμβουλίου ειδικές διατάξεις σχετικά με την αλιεία στα ύδατα γύρω από τη Μάλτα σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης και ιδίως το άρθρο 21 και το παράτημα ΙΙΙ. Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν οι διατάξεις αυτές.

(26)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (8).

(27)

Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν, σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στη διατήρηση, τη διαχείριση και την εκμετάλλευση έμβιων υδρόβιων πόρων, όπου διεξάγονται τέτοιου είδους δραστηριότητες:

i)

στα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου ανατολικά της γραμμής 5o36'Δ (εφεξής καλούμενης «Μεσόγειος Θάλασσα»), τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κρατών μελών·

ii)

από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη στη Μεσόγειο Θάλασσα, εκτός των υδάτων που αναφέρονται στο σημείο i)·

iii)

από υπηκόους κρατών μελών, με την επιφύλαξη της πρωταρχικής ευθύνης του κράτους της σημαίας, στη Μεσόγειο Θάλασσα, εκτός των υδάτων που αναφέρονται στο σημείο i)· και

β)

στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται στη Μεσόγειο Θάλασσα.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται αποκλειστικά για το σκοπό επιστημονικών ερευνών, οι οποίες πραγματοποιούνται με την άδεια και υπό την εποπτεία του ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

1.

«συρόμενα εργαλεία»: αλιευτικά εργαλεία, πλην των συρτών, που σύρονται είτε με την ισχύ του κινητήρα του αλιευτικού σκάφους ή ρυμουλκούνται με βαρούλκα του αλιευτικού σκάφους, το οποίο είτε είναι αγκυροβολημένο είτε κινείται αργά, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των συρόμενων διχτυών και δραγών·

α)

«συρόμενα δίχτυα»: δίχτυα τράτας, γρίπους συρόμενους από σκάφος και πεζότρατες,

i)

«δίχτυ τράτας»: δίχτυ συρόμενο από τον κύριο κινητήρα σκάφους και το οποίο αποτελείται από ένα σώμα κωνικού ή πυραμιδοειδούς σχήματος (σώμα της τράτας), το οποίο κλείνει στο οπίσθιο τμήμα από σάκο της τράτας και το οποίο μπορεί να επεκτείνεται στο άνοιγμα με πτερύγια ή το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται σε άκαμπτο πλαίσιο. Το οριζόντιο άνοιγμα επιτυγχάνεται είτε με πόρτες της τράτας ή με δοκό ή πλαίσιο μεταβλητού σχήματος και μεγέθους. Τα δίχτυα αυτά μπορούν να σύρονται είτε στο βυθό (τράτα βυθού) ή στα μεσόνερα (πελαγική τράτα)·

ii)

«γρίποι που σύρονται από σκάφη»: κυκλωτικά δίχτυα και συρόμενοι γρίποι, των οποίων ο χειρισμός και η ανάσυρση πραγματοποιούνται με σχοινιά και βαρούλκα κινούμενου ή αγκυροβολημένου σκάφους χωρίς τη βοήθεια του κύριου κινητήρα του σκάφους, και τα οποία αποτελούνται από δύο πλευρικά πτερύγια και ένα κεντρικό χαλαρό τμήμα είτε υπό τη μορφή απόχης είτε με ένα σάκο στο άκρο του οπίσθιου τμήματος και μπορούν να χρησιμοποιούνται από την επιφάνεια έως το βυθό ανάλογα με τα είδη που προορίζονται να αλιεύσουν·

iii)

«πεζότρατες»: κυκλωτικά δίχτυα και συρόμενοι γρίποι οι οποίοι ποντίζονται από σκάφος και των οποίων ο χειρισμός πραγματοποιείται από την ακτή·

β)

«δράγες»: εργαλεία τα οποία είτε σύρονται από τον κύριο κινητήρα σκάφους (δράγα σκάφους) είτε σύρονται από μηχανοκίνητο βαρούλκο αγκυροβολημένου σκάφους (μηχανοκίνητη δράγα) για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων και τα οποία αποτελούνται από ένα δικτυωτό σάκο ή μεταλλικό καλάθι το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε ένα άκαμπτο πλαίσιο μεταβλητού μεγέθους και σχήματος, του οποίου το χαμηλότερο τμήμα μπορεί να φέρει έλασμα απόξεσης το οποίο μπορεί να είναι είτε στρογγυλεμένο, είτε κοφτερό είτε οδοντωτό, και μπορεί ή όχι να είναι εξοπλισμένο με ολισθητήρες και σανίδες κατάδυσης. Ορισμένες δράγες είναι επίσης εφοδιασμένες με υδραυλικό εξοπλισμό (υδραυλικές δράγες). Οι χειροκίνητες δράγες ή οι δράγες που σύρονται με χειροκίνητο βαρούλκο σε ρηχά νερά με ή χωρίς σκάφος για την αλιεία δίθυρων μαλακίων, γαστεροπόδων ή σπόγγων (χειροκίνητες δράγες) δεν θεωρούνται ως συρόμενα εργαλεία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

2.

«προστατευόμενη περιοχή αλιείας»: μια γεωγραφικώς καθορισμένη θαλάσσια περιοχή στην οποία απαγορεύονται ή περιορίζονται σε προσωρινή ή μόνιμη βάση όλες ή ορισμένες αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσης και διατήρησης των έμβιων υδρόβιων πόρων ή την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

3.

«δίχτυ βυθού»: εννοείται το μανωμένο δίχτυ, απλάδι δίχτυ βυθού ή ο συνδυασμός διχτυών βυθού·

α)

«μανωμένο δίχτυ»: δίχτυ το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα τεμάχια διχτυών τα οποία αναρτώνται από κοινού εν παραλλήλω με ενιαίο επάνω γκραντί, το οποίο στερεώνεται ή το οποίο μπορεί να στερεωθεί με οποιοδήποτε μέσο στο βυθό της θάλασσας·

β)

«απλάδι δίχτυ βυθού»: δίχτυ το οποίο είναι κατασκευασμένο από ενιαίο τεμάχιο διχτυού και το οποίο διατηρείται κατακόρυφα στο νερό με φελλούς και βάρη, στερεωμένο ή που μπορεί να στερεώνεται με οποιοδήποτε μέσο στο βυθό της θάλασσας και το οποίο διατηρεί το αλιευτικό εργαλείο ακινητοποιημένο πλησίον του βυθού ή επιπλέει στο νερό καθέτως·

γ)

«συνδυασμός διχτυών βυθού»: απλάδι δίχτυ βυθού το οποίο συνδυάζεται με μανωμένο δίχτυ το οποίο αποτελεί το κατώτερο μέρος·

4.

«κυκλωτικά δίχτυα»: δίχτυα τα οποία αλιεύουν ψάρια περικυκλώνοντάς τα τόσο από τις πλευρές όσο και από το κάτω μέρος. Μπορούν είτε να είναι εξοπλισμένα με σχοινί (στίγκο) είτε όχι·

α)

«γρι-γρι»: κυκλωτικό δίχτυ, το κάτω μέρος του οποίου κλείνει με τη βοήθεια ενός σχοινιού (στίγκου) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του διχτύου, το οποίο διέρχεται από σειρά δακτυλίων κατά μήκος του κάτω γραντιού, βοηθώντας το στιγκάρισμα και το κλείσιμο του διχτυού. Τα γρι-γρι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών, μεγάλων πελαγικών ειδών ή βενθικά είδη·

5.

«παγίδες»: αλιευτικά εργαλεία τα οποία στερεώνονται ή εναποτίθενται στο βυθό και τα οποία λειτουργούν ως παγίδες για την αλιεία θαλάσσιων ειδών. Οι παγίδες έχουν σχήμα καλαθιού, δοχείου, βαρελιού ή κλωβού, στην πλειονότητα δε των περιπτώσεων αποτελούνται από άκαμπτο ή δύσκαμπτο πλαίσιο από διάφορα υλικά (ξύλο, ψάθα, μεταλλικές ράβδους, συρματόπλεγμα κ.λπ.) τα οποία μπορούν, ενδεχομένως, να καλύπτονται από δίχτυ. Οι παγίδες έχουν ένα ή περισσότερα στόμια με ομαλές ακμές που επιτρέπουν την είσοδο των ειδών στον εσωτερικό θάλαμο. Μπορούν να χρησιμοποιούνται χωριστά ή σε ομάδες. Όταν χρησιμοποιούνται σε ομάδες, μια κύρια πετονιά φέρει πολυάριθμες παγίδες στις διακλαδώσεις της οι οποίες έχουν μεταβλητό μήκος και απόσταση μεταξύ τους, ανάλογα με το είδος που προορίζονται να αλιεύσουν·

6.

«παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που περιλαμβάνει μια κύρια πετονιά με πολυάριθμα αγκίστρια στις διακλαδώσεις της οι οποίες έχουν μεταβλητό μήκος και απόσταση μεταξύ τους ανάλογα με το είδος που προορίζονται να αλιεύσουν. Το παραγάδι μπορεί να τοποθετείται κάθετα ή οριζόντια προς την επιφάνεια της θάλασσας, μπορεί δε να τοποθετείται στο βυθό ή κοντά σε αυτόν (παραγάδι βυθού) ή να πλέει μεταξύ της επιφάνειας και του βυθού ή κοντά στην επιφάνεια (παραγάδι επιφανείας)·

7.

«αγκίστρι»: καμπύλο και αιχμηρό κομμάτι χαλύβδινου σύρματος, συνήθως με δόντι. Η αιχμή του αγκιστριού μπορεί να είναι είτε ευθεία είτε αντεστραμμένη και καμπύλη· το μήκος και η μορφή του στελέχους μπορούν να ποικίλλουν, η δε διατομή του μπορεί να είναι είτε στρογγυλή (κανονικό αγκίστρι) είτε πεπλατυσμένη (σφυρηλατημένο αγκίστρι). Το συνολικό μήκος του αγκιστριού μετράται ως το συνολικό μήκος του στελέχους του αγκιστριού από την αιχμή του αγκιστριού η οποία χρησιμεύει για την πρόσδεση της πετονιάς και η οποία έχει συνήθως σχήμα οφθαλμού, μέχρι την κορυφή της καμπύλης. Το πλάτος του αγκιστριού μετράται ως η μέγιστη οριζόντια απόσταση από το εξωτερικό τμήμα του στελέχους έως το εξωτερικό τμήμα του δοντιού του αγκιστριού·

8.

«ερασιτεχνική αλιεία»: αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται έμβιοι υδρόβιοι πόροι για αναψυχή ή για άθληση·

9.

«διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (ΔΣΙ)»: εξοπλισμός ο οποίος επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και ο οποίος συγκεντρώνει κάτω από αυτόν είτε ιχθύδια είτε ενήλικα άτομα άκρως μεταναστευτικών ειδών·

10.

«σταυρός του Αγίου Ανδρέα»: αρπάγη που λειτουργεί ως ψαλίδα για τη συλλογή του δίθυρου μαλάκιου Pinna nobilis ή του ερυθρού κοραλλιού από το θαλάσσιο βυθό·

11.

«βυθός με θαλάσσια βλάστηση»: περιοχή όπου ο θαλάσσιος βυθός χαρακτηρίζεται από επικρατούσα παρουσία φανερογάμων, ή όπου η βλάστηση αυτή υπήρχε και χρειάζεται επανορθωτική δράση. Με το συλλογικό όρο «θαλάσσια βλάστηση» νοούνται τα είδη Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marina και Zoostera noltii·

12.

«κοραλλιογενές ενδιαίτημα»: περιοχή όπου ο θαλάσσιος βυθός χαρακτηρίζεται από επικρατούσα παρουσία μιας συγκεκριμένης βιολογικής κοινότητας «κοραλλιογενούς» τύπου, ή όπου μια τέτοια κοινότητα υπήρχε και χρειάζεται επανορθωτική δράση. Με τον περιληπτικό όρο «κοραλλιογενής» νοείται μια πολύ πολύπλοκη βιογενής δομή η οποία δημιουργείται από τη συνεχή επικάλυψη, επί προϋπάρχοντος βραχώδους ή σκληρού υποστρώματος, ασβεστολιθικών στρωμάτων προερχόμενων κυρίως από την δομητική δραστηριότητα εξωσκελετικών ασβεστούχων κοραλλιοειδών ερυθροφυκών και ζωικών οργανισμών, όπως τα Porifera, τα Ascidiaceae, τα Cnidaria (αγκαθωτά κοράλλια, θαλάσσιες βεντάλιες, κ.λπ.), τα Bryozoa, τα Serpulidae, τα Annelida, μαζί με άλλους οργανισμούς που δεσμεύουν το ανθρακικό ασβέστιο·

13.

«ασβεστοφυκικός βυθός»: περιοχή όπου ο θαλάσσιος βυθός χαρακτηρίζεται από επικρατούσα παρουσία μιας συγκεκριμένης βιολογικής κοινότητας «ασβεστοφυκικού» τύπου, ή όπου μια τέτοια κοινότητα υπήρχε και χρειάζεται επανορθωτική δράση. Με τον περιληπτικό όρο «ασβεστοφύκη» νοείται μια βιογενής δομή που οφείλεται σε διάφορα είδη κοραλλιοειδών ερυθροφυκών (Corallinaceae) τα οποία έχουν σκληρό ασβεστούχο σκελετό, αναπτύσσονται στο θαλάσσιο βυθό ως ελεύθερα κοραλλιοειδή φύκη, διακλαδούμενα ή υπό μορφήν κλαδίσκων ή κονδύλων, και σχηματίζουν συσσωρεύματα στις αυλακώσεις λασπωδών ή αμμωδών θαλάσσιων βυθών. Ο βυθός με ασβεστοφύκη αποτελείται συνήθως από ένα είδος ερυθροφύκους, ιδίως Lithothamnion coralloides και Phymatolithon calcareum, ή από ποικίλλοντα συνδυασμό τέτοιων φυκών·

14.

«άμεσος εμπλουτισμός»: η δραστηριότητα απελευθέρωσης ζωντανών άγριων ζώων επιλεγμένων ειδών σε ύδατα στα οποία διαβιούν φυσικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η φυσική παραγωγή του υδάτινου περιβάλλοντος για να αυξηθεί ο αριθμός ατόμων διαθέσιμων για την αλιεία ή/και για τη βελτίωση της φυσικής ανανέωσης·

15.

«μετεγκατάσταση»: η διαδικασία με την οποία ένα είδος μεταφέρεται και απελευθερώνεται σκόπιμα από τον άνθρωπο σε περιοχές εγκατεστημένων πληθυσμών και συνεχούς γενετικής ροής, όπου εμφανίζεται·

16.

«μη ενδημικά είδη»: είδη των οποίων η ιστορικά γνωστή φυσική διασπορά βρίσκεται εκτός του τομέα ενδιαφέροντος·

17.

«εισαγωγή»: η διαδικασία με την οποία ένα μη ενδημικό είδος μετακινείται και απελευθερώνεται σκόπιμα από τον άνθρωπο σε περιοχή η οποία βρίσκεται έξω από την ιστορικά γνωστή φυσική διασπορά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 3

Προστατευόμενα είδη

1.   Απαγορεύονται η σκόπιμη αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εκτός εάν έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ατόμων θαλάσσιων ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία έχουν αλιευθεί παρεμπιπτόντως, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της παροχής βοήθειας για τη διάσωση των επιμέρους ζώων και υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν ενημερωθεί δεόντως εκ των προτέρων.

Άρθρο 4

Προστατευόμενα ενδιαιτήματα

1.   Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, γρι-γρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα πάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση από, ιδίως, Posidonia oceanica ή άλλα θαλάσσια φανερόγαμα.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, η χρήση γρι-γρι, γρίπων συρόμενων από σκάφος ή παρόμοιων διχτυών των οποίων το κατακόρυφο ύψος και η γενική συμπεριφορά στην αλιευτική διαδικασία έχουν ως αποτέλεσμα το σχοινί (στίγκος), τα βαρίδια ή τα σχοινιά ανάσυρσης να μην αγγίζουν τον βυθό με θαλάσσια βλάστηση, είναι δυνατό να επιτραπεί στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 18 ή στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού.

2.   Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και ασβεστοφυκικούς βυθούς.

3.   Απαγορεύεται η χρήση συρόμενων δραγών και διχτυών τράτας σε βάθη μεγαλύτερα των 1 000 μέτρων.

4.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εδάφιο 1 και της παραγράφου 2 εφαρμόζεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, σε όλους τους τόπους Natura 2000, σε όλες τις ειδικές προστατευόμενες περιοχές και σε όλες τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές μεσογειακού ενδιαφέροντος (SPAMI) που έχουν οριστεί για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων αυτών δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ή της απόφασης 1999/800/ΕΚ.

5.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εδάφιο 1 η αλίευση με σκάφη μέγιστου συνολικού μήκους 12 μέτρων και μέγιστη ισχύ κινητήρα 85 kW με συρόμενα δίχτυα βυθού, που κατά παράδοση ασκείται σε εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia, μπορεί να επιτρέπεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 υπό τους εξής όρους:

i)

οι σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες ρυθμίζονται από σχέδιο διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού·

ii)

οι σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες δεν θίγουν περισσότερο από 33 % των εκτάσεων θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia oceanica εντός της περιοχής που περιλαμβάνει το σχέδιο διαχείρισης·

iii)

οι σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες δεν θίγουν περισσότερο από 10 % των εκτάσεων θαλάσσιας βλάστησης στα χωρικά ύδατα του αφορώμενου κράτους μέλους.

Οι αλιευτικές δραστηριότητες που επιτρέπονται βάσει της παρούσας παραγράφου:

α)

πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο θ), του άρθρου 9 παράγραφος 3 σημείο 2, και του άρθρου 23·

β)

ρυθμίζονται προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι περιορίζονται στο ελάχιστο τα αλιεύματα ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα III.

Δεν εφαρμόζεται ωστόσο το άρθρο 9 παράγραφος 3 σημείο 1.

Όποτε ένα αλιευτικό σκάφος, το οποίο ασκεί δραστηριότητα δυνάμει της παρούσας παραγράφου, αποσύρεται από το στόλο με δημόσια χρηματοδότηση, η ειδική άδεια άσκησης αυτής της αλιευτικής δραστηριότητας αφαιρείται και δεν επανεκδίδεται.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο παρακολούθησης και υποβάλλουν στην Επιτροπή, ανά τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έκθεση σχετικά με την κατάσταση των εκτάσεων θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia oceanica, όπου ασκούνται δραστηριότητες με συρόμενα δίχτυα βυθού, η οποία περιλαμβάνει κατάλογο των σκαφών που διαθέτουν άδεια. Η πρώτη έκθεση θα διαβιβασθεί στην Επιτροπή πριν από τις 31 Ιουλίου 2009.

6.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η συλλογή επιστημονικών πληροφοριών προκειμένου να εντοπισθούν και να χαρτογραφηθούν οι βιότοποι που προστατεύονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 5

Διαδικασία ενημέρωσης για τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών αλιείας

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή, για πρώτη φορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007, πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό προστατευόμενων περιοχών αλιείας, καθώς και με τα ενδεχόμενα διαχείρισης που πρόκειται να εφαρμοστούν σε αυτές, τόσο στα ύδατα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους όσο και εκτός αυτής όταν η προστασία περιοχών γόνου, περιοχών αναπαραγωγής ή του θαλάσσιου οικοσυστήματος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της αλιείας επιβάλλει τη λήψη ειδικών μέτρων.

Άρθρο 6

Κοινοτικές προστατευόμενες περιοχές αλιείας

1.   Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται βάσει του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών πληροφοριών για τον ίδιο σκοπό, το Συμβούλιο καθορίζει, εντός δύο ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού, προστατευόμενες περιοχές αλιείας οι οποίες βρίσκονται κυρίως εκτός των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, όσον αφορά τους τύπους αλιευτικών δραστηριοτήτων που απαγορεύονται ή επιτρέπονται στις περιοχές αυτές.

2.   Το Συμβούλιο μπορεί στη συνέχεια να ορίζει άλλες προστατευόμενες περιοχές αλιείας ή να τροποποιεί τους κανόνες οριοθέτησης και διαχείρισης που έχουν θεσπιστεί, βάσει νέων σχετικών επιστημονικών πληροφοριών.

3.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν επαρκή συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την επιστημονική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών που χρήζουν προστασίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 7

Εθνικές προστατευόμενες περιοχές αλιείας

1.   Εντός δύο ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού και βάσει των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη ορίζουν προστατευόμενες περιοχές αλιείας, πέραν των προστατευόμενων περιοχών αλιείας που έχουν ήδη καθοριστεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εντός των χωρικών υδάτων τους, στις οποίες μπορούν να απαγορεύονται ή να περιορίζονται οι αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων υδρόβιων πόρων ή για τη διατήρηση ή βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιούνται στις εν λόγω προστατευόμενες περιοχές, καθώς και τους κατάλληλους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο αυστηροί από τους προβλεπόμενους στην κοινοτική νομοθεσία.

2.   Στη συνέχεια, βάσει νέων σχετικών επιστημονικών πληροφοριών, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν άλλες προστατευόμενες περιοχές αλιείας ή να μεταβάλλουν τους κανόνες οριοθέτησης και διαχείρισης που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν επαρκή συλλογή επιστημονικών πληροφοριών για την επιστημονική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των περιοχών οι οποίες θα προστατεύονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

3.   Τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους επιστημονικούς, τεχνικούς ή νομικούς λόγους που αιτιολογούν την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων.

4.   Εάν μια προτεινόμενη για προστασία περιοχή αλιείας εντός των χωρικών υδάτων ενός κράτους μέλους ενδέχεται να επηρεάζει τα σκάφη άλλου κράτους μέλους, η περιοχή αυτή καθορίζεται μόνον μετά από διαβούλευση της Επιτροπής, του κράτους μέλους και του αρμόδιου περιφερειακού γνωμοδοτικού συμβουλίου με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφοι 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

5.   Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν αρκούν για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των πόρων και του περιβάλλοντος, μπορεί, αφού διαβουλευθεί με το κράτος μέλος, να του ζητήσει να τροποποιήσει το μέτρο ή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο να ορίσει μία προστατευόμενη περιοχή αλιείας ή να θεσπίσει μέτρα διαχείρισης της αλιείας για τα συγκεκριμένα ύδατα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Άρθρο 8

Απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία και πρακτικές

1.   Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας ή η διατήρηση επί του σκάφους των κάτωθι:

α)

τοξικών, υπνωτικών ή διαβρωτικών ουσιών·

β)

γεννητριών ηλεκτροπληξίας·

γ)

εκρηκτικών υλών·

δ)

ουσιών οι οποίες μπορούν να εκρήγνυνται σε περίπτωση ανάμειξής τους·

ε)

συρόμενων διατάξεων για τη συλλογή ερυθρών κοραλλιών, ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών·

στ)

αεροσφύρων ή άλλων κρουστικών εργαλείων για τη συλλογή κυρίως δίθυρων μαλακίων που κατοικούν μέσα σε βράχους·

ζ)

σταυρών του Αγίου Ανδρέα και παρόμοιων αρπαγών για τη συλλογή κυρίως ερυθρών κοραλλιών, ή άλλων τύπων κοραλλιών ή κοραλλιοειδών οργανισμών·

η)

φύλλων δικτυώματος με μάτια μικρότερα των 40 mm για τις μηχανότρατες βυθού.

2.   Απαγορεύεται η χρήση διχτυών βυθού για την αλιεία των εξής ειδών: τόνος ο μακρύπτερος (Thunnus alalunga), ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus), ξιφίας (Xiphias gladius), λέστια (Brama brama), καρχαρίες (Hexanchus griseus· Cetorhinus maximus· Alopiidae· Carcharhinidae· Sphyrnidae· Isuridaeκαι Lamnidae).

Κατά παρέκκλιση, τα τυχαία παρεμπίπτοντα αλιεύματα τριών κατ’ανώτατο όριο ατόμων από τα είδη καρχαριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ανωτέρω μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται, υπό τον όρον ότι δεν είναι προστατευόμενα είδη σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.

3.   Η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η πώληση και η έκθεση ή η προσφορά για πώληση του λιθοδόμου (Litophaga lithophaga) και του χουρμά (Pholas dactylus) απαγορεύονται.

4.   Τα ψαροντούφεκα απαγορεύονται εάν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υποβρύχια αναπνευστική συσκευή (μπουκάλα οξυγόνου) ή κατά τη διάρκεια της νύχτας από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.

5.   Η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η πώληση και η έκθεση ή η προσφορά για πώληση αυγωμένης καραβίδας (Palinuridae spp.) και αυγωμένου αστακού (Homarus gammarus) απαγορεύονται. Οι αυγωμένες καραβίδες και οι αυγωμένοι αστακοί επιστρέφονται στη θάλασσα αμέσως μετά την τυχαία αλίευση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεσο εμπλουτισμό και μετεγκατάσταση στο πλαίσιο σχεδίων διαχείρισης που έχουν θεσπιστεί βάσει του άρθρου 18 ή του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Ελάχιστα μεγέθη ματιών

1.   Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας και η διατήρηση επί του σκάφους συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών ή απλαδιών διχτυών, εκτός εάν το μέγεθος ματιών στο τμήμα του διχτυού που διαθέτει τα μικρότερα μάτια είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.   Το μέγεθος ματιών καθορίζεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 129/2003 της Επιτροπής (9).

3.   Για τα συρόμενα δίχτυα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 4, τα ελάχιστα μεγέθη ματιών έχουν ως εξής:

1.

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008: 40 mm·

2.

από την 1η Ιουλίου 2008, τα δίχτυα που αναφέρονται στο σημείο 1αντικαθίστανται από δίχτυα με τετράγωνα μάτια 40 mm στο σάκο ή, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος του πλοιοκτήτη, από δίχτυα με ρομβοειδή μάτια 50 mm.

Σε σχέση με το προηγούμενο εδάφιο, τα αλιευτικά σκάφη επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και να φέρουν επ’ αυτών μόνον έναν από τους δύο τύπους διχτυών·

3.

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, βάσει της οποίας προτείνει, καθώς και βάσει και των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011, τις δέουσες τροποποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση.

4.   Για τα δίχτυα τράτας αλιείας σαρδέλας και γαύρου, εφόσον τα είδη αυτά αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή, το ελάχιστο μέγεθος ματιών ανέρχεται σε 20 mm.

5.   Για τα κυκλωτικά δίχτυα, το ελάχιστο μέγεθος ματιών ανέρχεται σε 14 mm.

6.

α)

Τα απλάδια δίχτυα βυθού δεν πρέπει να έχουν μάτια μικρότερα των 16 mm·

β)

για τα απλάδια δίχτυα βυθού αλιείας κεφαλάδων, εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20 % του αλιεύματος από απόψεως ζώντος βάρους, το ελάχιστο μέγεθος ματιών ανέρχεται σε 100 mm.

7.   Κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 για γρίπους που σύρονται από σκάφος και άλλες πεζότρατες οι οποίες υπόκεινται σε σχέδιο διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 19 και υπό τον όρον ότι ο σχετικός τύπος αλιείας είναι σε μεγάλο βαθμό επιλεκτικός, έχει αμελητέες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και δεν διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 5.

8.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν επικαιροποιημένα επιστημονικά και τεχνικά δικαιολογητικά στοιχεία σχετικά με την παρέκκλιση αυτή.

Άρθρο 10

Ελάχιστα μεγέθη αγκιστριών

Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς αλιείας και η διατήρηση επί του σκάφους παραγαδιών με αγκίστρια συνολικού μήκους μικρότερου των 3,95 cm και πλάτους μικρότερου των 1,65 cm για τα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια και εκφορτώνουν ή διατηρούν επ’αυτών ποσότητα κεφαλάδων (Pagellus bogaraveo), η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20 % του ζώντος βάρους των αλιευμάτων μετά τη διαλογή.

Άρθρο 11

Προσαρτήματα και εξαρτισμός διχτυών τράτας

1.   Τα μάτια σε οποιοδήποτε τμήμα των διχτυών δεν πρέπει να φράζονται ούτε να μειώνονται ουσιαστικά κατ’ άλλο τρόπο οι διαστάσεις τους εκτός από διατάξεις που επιτρέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 της Επιτροπής (10), ή διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

2.   Ο εξαρτισμός των διχτυών τράτας πρέπει να είναι σύμφωνος προς τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Διαστάσεις των αλιευτικών εργαλείων

Απαγορεύεται η ύπαρξη επί του σκάφους ή η χρησιμοποίηση στη θάλασσα αλιευτικών εργαλείων μη συμφώνων προς τις διαστάσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 13

Ελάχιστες αποστάσεις και βάθη για τη χρήση αλιευτικών εργαλείων

1.   Η χρήση συρόμενων εργαλείων απαγορεύεται εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των 50 μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, η χρήση δραγών επιτρέπεται εντός 3 ναυτικών μιλίων από την ακτή, ανεξαρτήτως βάθους, υπό τον όρο ότι τα αλιεύματα ειδών άλλων εκτός των οστρακοειδών, δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού ζώντος βάρους του αλιεύματος.

2.   Η χρήση διχτυών τράτας απαγορεύεται εντός 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή. Η χρήση δραγών σκάφους και υδραυλικών δραγών απαγορεύεται εντός 0,3 ναυτικού μιλίου από την ακτή.

3.   Η χρήση γρι-γρι απαγορεύεται εντός 300 μέτρων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή μέχρι της ισοβαθούς των 50 μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή.

Τα γρι-γρι δεν τοποθετούνται σε βάθη μικρότερα από το 70 % του συνολικού κατακόρυφου ύψους τους, όπως αυτό μετράται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

4.   Η χρήση δραγών για σπογγαλιεία απαγορεύεται εντός αποστάσεως από την ακτή μέχρι της ισοβαθούς των 50 μέτρων και δεν πρέπει να πραγματοποιείται εντός 0,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή.

5.   Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή επιτρέπει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, εάν η παρέκκλιση αυτή δικαιολογείται από ιδιαίτερους γεωγραφικούς περιορισμούς, όπως το περιορισμένο μέγεθος των παράκτιων πλατωμάτων καθ’ όλο το μήκος των ακτών ενός κράτους μέλους ή η περιορισμένη έκταση των περιοχών όπου επιτρέπεται η χρήση διχτυών τράτας, εάν η αλιεία δεν έχει σημαντική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και αφορά περιορισμένο αριθμό σκαφών, και επίσης υπό τον όρον ότι οι τύποι αυτοί αλιείας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με άλλο εργαλείο και ότι υπόκεινται σε σχέδιο διαχείρισης που αναφέρεται στα άρθρα 18 ή 19. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν επικαιροποιημένα επιστημονικά και τεχνικά δικαιολογητικά στοιχεία σχετικά με την εν λόγω παρέκκλιση.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 επιτρέπεται η προσωρινή χρήση διχτυών τράτας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή εφόσον το βάθος είναι μεγαλύτερο από 50 μέτρα.

7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 επιτρέπεται η προσωρινή χρήση γρι-γρι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από την ακτή ή σε βάθος μικρότερο των 50 μέτρων αλλά οπωσδήποτε μεγαλύτερο των 30 μέτρων. Η χρήση γρι-γρι επιτρέπεται προσωρινά, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, σε βάθη μικρότερα από το 70 % του συνολικού κατακόρυφου ύψους τους, όπως αυτό μετράται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

8.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 τόσο οι δράγες συρόμενες από σκάφος όσο και οι υδραυλικές δράγες μπορεί να χρησιμοποιούνται προσωρινά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 σε απόσταση από την ακτή μικρότερη από 0,3 ναυτικά μίλια.

9.   Η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 ισχύει μόνο για αλιευτικές δραστηριότητες τις οποίες έχει ήδη επιτρέψει ένα κράτος μέλος και σε σκάφη με ιστορικό άνω των πέντε ετών στην αλιεία αυτή, και δεν συνεπάγεται οιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της υπάρχουσας αλιευτικής προσπάθειας.

Κατάλογος των αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια και των χαρακτηριστικών τους θα διαβιβασθεί στην Επιτροπή πριν από τις 30 Απριλίου 2007 και θα αναφέρεται η σύγκριση με τα χαρακτηριστικά αυτού του στόλου κατά την 1η Ιανουαρίου 2000.

Επιπλέον, αυτές οι αλιευτικές δραστηριότητες:

α)

πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4, του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο θ), του άρθρου 9 παράγραφος 3 σημείο 2, και του άρθρου 23·

β)

δεν αναμειγνύονται με τις δραστηριότητες σκαφών που χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία εκτός των διχτυών τράτας, γρι-γρι ή παρόμοιων συρόμενων διχτυών·

γ)

ρυθμίζονται προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα αλιεύματα ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα III περιορίζονται στο ελάχιστο, εξαιρουμένων των δίθυρων μαλακίων·

δ)

δεν στοχεύουν κεφαλόποδα.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο παρακολούθησης και υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση ανά τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η πρώτη έκθεση θα διαβιβασθεί στην Επιτροπή πριν από τις 31 Ιουλίου 2009. Βάσει αυτών των εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 18 ή με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του παρόντος κανονισμού.

10.   Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 1 και 2 για αλιείες οι οποίες τυγχάνουν παρέκκλισης δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 2371/2002.

11.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η χρήση διχτυών τράτας μεταξύ 0,7 και 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:

το βάθος της θάλασσας είναι τουλάχιστον 50 μέτρα, ισοβαθώς,

ιδιαίτεροι γεωγραφικοί περιορισμοί όπως το περιορισμένο μέγεθος των παράκτιων πλατωμάτων καθ’ όλο το μήκος των ακτών ενός κράτους μέλους ή η περιορισμένη έκταση των περιοχών όπου επιτρέπεται η χρήση διχτυών τράτας,

καμία σημαντική επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον,

συμμόρφωση προς την παράγραφο 9 τρίτο εδάφιο στοιχεία α), β),

δεν συνεπάγεται καμία αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας σε σχέση με εκείνη που ήδη επιτρέπουν τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 τις λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω παρέκκλισης. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει κατάλογο των επιτρεπόμενων αλιευτικών σκαφών και ζωνών, καθοριζόμενων με γεωγραφικές συντεταγμένες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παρακολουθούν τις αλιευτικές δραστηριότητες στις συγκεκριμένες ζώνες και εξασφαλίζουν επιστημονική αξιολόγηση. Τα πορίσματα της επιστημονικής αξιολόγησης ανακοινώνονται στην Επιτροπή ανά τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η πρώτη έκθεση ανακοινώνεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιουλίου 2009.

Εάν η Επιτροπή, βάσει των κοινοποιήσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εδάφια 2 και 3, ή βάσει νέων επιστημονικών υποδείξεων, θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι όροι για παρέκκλιση, μπορεί, αφού συμβουλευθεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, να του ζητήσει να τροποποιήσει την παρέκκλιση ή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πόρων και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 14

Μεταβατικές παρεκκλίσεις για το ελάχιστο μέγεθος ματιών και την ελάχιστη απόσταση από την ακτή για τη χρήση αλιευτικών εργαλείων

1.   Τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 3, 4 και 5, των οποίων το ελάχιστο μέγεθος ματιών είναι μικρότερο από εκείνο που έχει θεσπιστεί, και η χρήση των οποίων είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία που ίσχυε την1η Ιανουαρίου 1994, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2010 ακόμη και αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 παράγραφος 9.

2.   Τα αλιευτικά εργαλεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή από εκείνη που έχει θεσπιστεί, και η χρήση των οποίων είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 1994, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2010 ακόμη και αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 παράγραφος 9.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται εκτός εάν το Συμβούλιο λάβει διαφορετική απόφαση με ειδική πλειοψηφία βάσει σχετικής προτάσεως της Επιτροπής και επιστημονικών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Άρθρο 15

Ελάχιστα μεγέθη θαλάσσιων οργανισμών

1.   Απαγορεύεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να προσφέρονται για πώληση θαλάσσιοι οργανισμοί οι οποίοι είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ (εφεξής καλούμενοι «θαλάσσιοι οργανισμοί μικρότεροι του κανονικού μεγέθους»).

2.   Το μέγεθος των θαλάσσιων οργανισμών μετράται σύμφωνα με το παράρτημα IV. Εάν επιτρέπονται περισσότερες της μιας μέθοδοι μέτρησης του μεγέθους, οι θαλάσσιοι οργανισμοί θεωρούνται ότι έχουν το απαιτούμενο μέγεθος εάν ένα τουλάχιστον αποτέλεσμα των προβλεπόμενων μετρήσεων είναι τουλάχιστον ίσο προς το σχετικό ελάχιστο μέγεθος.

3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε νεογνά σαρδέλας που εκφορτώνονται για ανθρώπινη κατανάλωση εάν αλιεύονται από γρίπους που σύρονται από σκάφη ή πεζότρατες και επιτρέπονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει σχεδίου διαχείρισης που αναφέρεται στο άρθρο 19, υπό τον όρον ότι το σχετικό απόθεμα σαρδέλας βρίσκεται εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.

Άρθρο 16

Άμεσος εμπλουτισμός και μετεγκατάσταση

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, μικρότεροι του κανονικού μεγέθους θαλάσσιοι οργανισμοί επιτρέπεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να προσφέρονται για πώληση ζώντες για το σκοπό άμεσου εμπλουτισμού ή μετεγκατάστασης του αποθέματος με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εν λόγω δραστηριότητες.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αλιεία μικρότερων του κανονικού μεγέθους θαλάσσιων οργανισμών για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να πραγματοποιείται κατά τρόπο ο οποίος συμβιβάζεται με κάθε κοινοτικό μέτρο διαχείρισης που εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο είδος.

3.   Οι θαλάσσιοι οργανισμοί που αλιεύονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είτε ρίπτονται εκ νέου στη θάλασσα είτε χρησιμοποιούνται στην εκτατική υδατοκαλλιέργεια. Εάν στη συνέχεια αλιευθούν εκ νέου, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να πωλούνται, να αποθηκεύονται, να επιδεικνύονται ή να προσφέρονται για πώληση υπό τον όρο ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 15.

4.   Απαγορεύονται η εισαγωγή και η μετεγκατάσταση, καθώς και ο άμεσος εμπλουτισμός μη ενδημικών ειδών, εκτός εάν πραγματοποιούνται σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 22 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

Άρθρο 17

Ερασιτεχνική αλιεία

1.   Απαγορεύεται για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας η χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών, γρι-γρι, δραγών σκάφους, μηχανοκίνητων δραγών, απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμού διχτυών βυθού. Απαγορεύεται επίσης στην ερασιτεχνική αλιεία η χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η ερασιτεχνική αλιεία να διεξάγεται κατά τρόπο που να συμβιβάζεται προς τους στόχους και τους κανόνες του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα αλιεύματα θαλάσσιων οργανισμών που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία να μη διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η εμπορία ειδών που αλιεύονται σε αθλητικές εκδηλώσεις υπό τον όρο ότι το κέρδος από την πώλησή τους διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα τόσο για την καταγραφή όσο και για τη διασφάλιση της χωριστής συλλογής δεδομένων για αλιεύματα που αλιεύονται στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας όσον αφορά άκρως μεταναστευτικά είδη τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 του Συμβουλίου (11) και τα οποία απαντούν στη Μεσόγειο.

5.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση της υποβρύχιας αλιείας με ψαροντούφεκο, ιδίως προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.

6.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με όλα τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 18

Σχέδια διαχείρισης σε κοινοτικό επίπεδο

1.   Το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει σχέδια διαχείρισης για συγκεκριμένους μεσογειακούς τύπους αλιείας, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει πέραν των χωρικών υδάτων των κρατών μελών. Τα σχέδια αυτά μπορούν ιδίως να περιλαμβάνουν:

α)

μέτρα διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας·

β)

ειδικά τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση προσωρινών παρεκκλίσεων των κανόνων του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση που οι παρεκκλίσεις αυτές είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της αλιείας και υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η βιώσιμη εκμετάλλευση των σχετικών πόρων από το σχέδιο διαχείρισης·

γ)

την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης συστημάτων παρακολούθησης σκαφών ή παρόμοιων συστημάτων για σκάφη ολικού μήκους μεταξύ 10 και 15 μέτρων·

δ)

προσωρινούς ή μόνιμους περιορισμούς σε ορισμένες ζώνες για ορισμένα αλιευτικά εργαλεία ή για σκάφη που έχουν αναλάβει υποχρεώσεις στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης.

Τα σχέδια διαχείρισης προβλέπουν την έκδοση ειδικών αδειών αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου (12).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94, είναι δυνατό να απαιτείται από σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 10 μέτρων να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας.

2.   Τα κράτη μέλη ή/και ένα περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο για τη Μεσόγειο Θάλασσα μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή προτάσεις σχετικά με θέματα που έχουν σχέση με την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης. Η Επιτροπή απαντά στα αιτήματα αυτά εντός τριών μηνών από την παραλαβή τους.

3.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν επαρκή επιστημονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης. Συγκεκριμένα, ορισμένα μέτρα διαχείρισης για τύπους αλιείας στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται βραχύβια είδη αναθεωρούνται κάθε έτος προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που σημειώνονται ενδεχομένως στην είσοδο νέων ψαριών στο απόθεμα.

Άρθρο 19

Σχέδια διαχείρισης για ορισμένους τύπους αλιείας σε χωρικά ύδατα

1.   Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007, τα κράτη μέλη θεσπίζουν σχέδια διαχείρισης για την αλιεία που διεξάγεται με δίχτυα τράτας, γρίπους που σύρονται από σκάφη, πεζότρατες, κυκλωτικά δίχτυα και δράγες εντός των χωρικών τους υδάτων. Στα εν λόγω σχέδια διαχείρισης εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

2.   Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν άλλα σχέδια διαχείρισης βάσει νέων σχετικών επιστημονικών πληροφοριών.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επαρκή επιστημονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης. Συγκεκριμένα, ορισμένα μέτρα διαχείρισης για τύπους αλιείας στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται βραχύβια είδη αναθεωρούνται κάθε έτος προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που σημειώνονται ενδεχομένως στην είσοδο νέων ψαριών στο απόθεμα.

4.   Τα σχέδια διαχείρισης μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία υπερβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για το σκοπό:

α)

της αύξησης της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων·

β)

της μείωσης των απορρίψεων·

γ)

του περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας.

5.   Τα μέτρα που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης πρέπει να είναι αναλογικά ως προς τους σκοπούς, τους στόχους και το αναμενόμενο χρονικό πλαίσιο, και πρέπει να έχουν σχέση με:

α)

την κατάσταση διατήρησης του ή των αποθεμάτων·

β)

τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ή των αποθεμάτων·

γ)

τα χαρακτηριστικά των τύπων αλιείας στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται τα αποθέματα·

δ)

την οικονομική επίπτωση των μέτρων στους σχετικούς τύπους αλιείας.

6.   Τα σχέδια διαχείρισης προβλέπουν την έκδοση ειδικών αδειών αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94, είναι δυνατό να απαιτείται από σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 10 μέτρων να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας.

7.   Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 σχέδια διαχείρισης κοινοποιούνται στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 προκειμένου η Επιτροπή να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της πριν τη θέσπιση του σχεδίου. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 σχέδια διαχείρισης κοινοποιούνται στην Επιτροπή 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα σχέδια στα άλλα κράτη μέλη.

8.   Εάν ένα σχέδιο διαχείρισης είναι πιθανό να επηρεάζει τα σκάφη άλλου κράτους μέλους, θεσπίζεται μόνο μετά από διαβούλευση της Επιτροπής, του κράτους μέλους και του αρμόδιου περιφερειακού γνωμοδοτικού συμβουλίου με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφοι 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

9.   Εάν, βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 7 ή νέων επιστημονικών συμβουλών, η Επιτροπή κρίνει ότι ένα σχέδιο διαχείρισης που θεσπίστηκε είτε δυνάμει της παραγράφου 1 είτε δυνάμει της παραγράφου 2 δεν επαρκεί για να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των πόρων και του περιβάλλοντος, μπορεί, αφού διαβουλευθεί με το κράτος μέλος, να του ζητήσει να τροποποιήσει το σχέδιο ή μπορεί να προτείνει στο Συμβούλιο κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πόρων και του περιβάλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 20

Αλίευση ειδών-στόχων

1.   Τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 6, στο άρθρο 10 και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 υπολογίζονται ως αναλογία ζώντος βάρους όλων των έμβιων υδρόβιων οργανισμών τα οποία βρίσκονται επί του σκάφους μετά από τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να υπολογίζονται με βάση ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά δείγματα.

2.   Στην περίπτωση αλιευτικών σκαφών από τα οποία έχουν μεταφορτωθεί ποσότητες έμβιων υδρόβιων οργανισμών, οι μεταφορτωθείσες ποσότητες λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 21

Μεταφόρτωση

Μόνο οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών οι οποίοι τηρούν ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 επιτρέπεται να μεταφορτώνουν έμβιους υδρόβιους οργανισμούς σε άλλα σκάφη, ή να δέχονται τη μεταφόρτωση τέτοιων οργανισμών από άλλα σκάφη στο σκάφος τους.

Άρθρο 22

Καθορισμένοι λιμένες

1.   Τα αλιεύματα μηχανοτρατών βυθού, πελαγικών μηχανοτρατών, γρι-γρι, παραγαδιών επιφανείας, δραγών σκάφους και υδραυλικών δραγών εκφορτώνονται και να διατίθενται στο εμπόριο για πρώτη φορά μόνο στους εκάστοτε λιμένες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Μέχρι τις 30 Απριλίου 2007 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο καθορισμένων λιμένων. Η Επιτροπή διαβιβάζει τον κατάλογο στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 23

Παρακολούθηση αλιευμάτων

Η δεύτερη πρόταση του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 αντικαθίσταται από τα εξής:

«Για τις αλιευτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο, οποιοδήποτε είδος αναφερόμενο σε κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8, το οποίο διατηρείται επί του σκάφους και η ποσότητα του οποίου υπερβαίνει τα 15 χιλιόγραμμα ισοδύναμου ζώντος βάρους, πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο του πλοίου.

Ωστόσο, για άκρως μεταναστευτικά είδη και μικρά πελαγικά είδη, οποιαδήποτε ποσότητα μεγαλύτερη από 50 χιλιόγραμμα ισοδυνάμου ζώντος βάρους πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο».

Άρθρο 24

Νηολόγιο σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ

1.   Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, μέσω του συνηθισμένου υποθέματος επεξεργασίας δεδομένων, πριν από την 1η Ιουνίου 2007, κατάλογο των σκαφών συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων που φέρουν τη σημαία τους και είναι νηολογημένα στην επικράτειά τους, στα οποία επιτρέπει να αλιεύουν στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ εκδίδοντας άδεια αλιείας.

2.   Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον αριθμό κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR) και την εξωτερική σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 (13)·

β)

την επιτρεπόμενη περίοδο για αλιεία ή/και μεταφόρτωση·

γ)

τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τον κατάλογο αυτόν στην εκτελεστική γραμματεία της ΓΕΑΜ πριν από την 1η Ιουλίου 2007, προκειμένου τα εν λόγω σκάφη να εγγραφούν στο νηολόγιο σκαφών της ΓΕΑΜ με συνολικό μήκος άνω των 15 μέτρων που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ (εφεξής «νηολόγιο ΓΕΑΜ»).

4.   Κάθε τροποποίηση του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 καταλόγου γνωστοποιείται στην Επιτροπή για κοινοποίηση στην εκτελεστική γραμματεία της ΓΕΑΜ, με την ίδια διαδικασία, τουλάχιστο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το σκάφος αναλαμβάνει αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ.

5.   Απαγορεύεται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν και να αποβιβάζουν οιοδήποτε είδος ιχθύων ή οστρακοειδών στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ.

6.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι:

α)

μόνο σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 1 και φέρουν επί του σκάφους άδεια αλιείας η οποία έχει εκδοθεί από αυτά μπορούν, υπό τους όρους που αναφέρονται στην άδεια, να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ·

β)

δεν εκδίδεται καμία άδεια αλιείας για σκάφη που έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα παράνομη, εκτός κανονιστικών ρυθμίσεων και μη δηλωμένη στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ («αλιεία IUU»), εκτός εάν οι νέοι πλοιοκτήτες έχουν προσκομίσει επαρκή δικαιολογητικά που καταδεικνύουν ότι οι προηγούμενοι πλοιοκτήτες και επιχειρηματίες δεν διαθέτουν πλέον συμφέροντα νομικά, εκμετάλλευσης ή οικονομικά στα σκάφη αυτά, ούτε ασκούν έλεγχο επί των σκαφών ή ότι τα σκάφη τους δεν συμμετέχουν ούτε συμβάλλουν σε αλιεία IUU·

γ)

κατά το μέτρο του δυνατού, η εθνική τους νομοθεσία απαγορεύει στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 πλοιοκτήτες και επιχειρηματίες σκαφών που φέρουν τη σημαία τους να συμμετέχουν ή να συμβάλλουν σε αλιευτικές δραστηριότητες ασκούμενες στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ από πλοία που δεν περιλαμβάνονται στο νηολόγιο ΓΕΑΜ·

δ)

κατά το μέτρο του δυνατού, η εθνική τους νομοθεσία απαιτεί από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 πλοιοκτήτες σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, να είναι υπήκοοι ή νομικά πρόσωπα του κράτους μέλους σημαίας·

ε)

τα σκάφη τους ανταποκρίνονται σε όλα τα σχετικά μέτρα της ΓΕΑΜ περί διατήρησης και διαχείρισης.

7.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της αλιείας, της διατήρησης επί του σκάφους, της μεταφόρτωσης και της εκφόρτωσης ιχθύων και οστρακοειδών που έχουν αλιευθεί στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ από σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο νηολόγιο ΓΕΑΜ.

8.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που δείχνει ότι υπάρχουν ισχυροί λόγοι υποψιών ότι σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων που δεν περιλαμβάνονται στο νηολόγιο ΓΕΑΜ αλιεύουν ή μεταφορτώνουν ιχθείς και οστρακοειδή στη ζώνη της συμφωνίας ΓΕΑΜ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Άρθρο 25

Αλιεία ξιφία

Το Συμβούλιο αποφασίζει τεχνικά μέτρα για την προστασία ιχθυδίων ξιφία στη Μεσόγειο Θάλασσα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΛΤΑ

Άρθρο 26

Η ζώνη διαχείρισης 25 μιλίων γύρω από τη Μάλτα

1.   Η πρόσβαση κοινοτικών σκαφών στα ύδατα και τους πόρους στη ζώνη που εκτείνεται έως 25 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσεως γύρω από τις νήσους της Μάλτας (εφεξής καλούμενη «ζώνη διαχείρισης») ρυθμίζεται ως εξής:

α)

η αλιεία εντός της ζώνης διαχείρισης περιορίζεται σε αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία·

β)

η συνολική αλιευτική προσπάθεια των σκαφών αυτών, εκφραζόμενη σε συνολική αλιευτική ικανότητα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο επίπεδο που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2000-2001, το οποίο αντιστοιχεί με 1 950 σκάφη συνολικής ισχύος κινητήρων 83 000 kW και χωρητικότητας 4 035 GT αντίστοιχα.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), επιτρέπεται η αλιεία με τράτες των οποίων το ολικό μήκος δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα σε ορισμένες περιοχές εντός της ζώνης διαχείρισης, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α)

η συνολική αλιευτική ικανότητα των μηχανοτρατών που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη διαχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 4 800 kW·

β)

η αλιευτική ικανότητα οποιασδήποτε μηχανότρατας που επιτρέπεται να αλιεύει σε βάθος μικρότερο των 200 μέτρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 185 kW· η ισοβαθής των 200 μέτρων ορίζεται από μία διακεκομμένη γραμμή, οι κορυφές της οποίας εμφαίνονται στο παράρτημα V στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·

γ)

οι μηχανότρατες που αλιεύουν στη ζώνη διαχείρισης πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94 για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας και πρέπει να περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει την εξωτερική τους σήμανση και τον αριθμό κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR), όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004, ο οποίος κοινοποιείται ετησίως στην Επιτροπή από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

δ)

τα όρια αλιευτικής ικανότητας που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) υφίστανται περιοδική αξιολόγηση βάσει συμβουλών των σχετικών επιστημονικών φορέων όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στη διατήρηση των αποθεμάτων.

3.   Εάν η συνολική αλιευτική ικανότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) υπερβαίνει τη συνολική αλιευτική ικανότητα των μηχανοτρατών ολικού μήκους το πολύ 24 μέτρων οι οποίες αλιεύουν στη ζώνη διαχείρισης κατά την περίοδο αναφοράς 2000-2001 (εφεξής καλούμενη «αλιευτική ικανότητα αναφοράς»), η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 29, κατανέμει την εν λόγω πλεονάζουσα διαθέσιμη αλιευτική ικανότητα μεταξύ των κρατών μελών λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των κρατών μελών που ζητούν άδεια.

Η αλιευτική ικανότητα αναφοράς αντιστοιχεί σε 3 600 kW.

4.   Ειδικές άδειες αλιείας για την πλεονάζουσα διαθέσιμη αλιευτική ικανότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 χορηγούνται μόνον σε σκάφη που περιλαμβάνονται στο κοινοτικό μητρώο του στόλου κατά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

5.   Εάν η συνολική αλιευτική ικανότητα των μηχανοτρατών που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), επειδή το ανώτατο αυτό όριο μειώθηκε μετά την αναθεώρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), η Επιτροπή κατανέμει την αλιευτική ικανότητα μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

α)

πρώτα, αλιευτική ικανότητα σε kW που αντιστοιχεί σε σκάφη που έχουν αλιεύσει στη ζώνη κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2001·

β)

στη συνέχεια, αλιευτική ικανότητα σε kW που αντιστοιχεί σε σκάφη που έχουν αλιεύσει οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα στη ζώνη·

γ)

οποιαδήποτε εναπομένουσα αλιευτική ικανότητα για άλλα σκάφη κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων των κρατών μελών που ζητούν άδεια.

6.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο α), τα σκάφη που αλιεύουν με γρι-γρι ή παραγάδια και τα σκάφη που αλιεύουν κυνηγούς σύμφωνα με το άρθρο 27, επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες στη ζώνη διαχείρισης. Στα σκάφη αυτά χορηγείται ειδική άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος περιέχει την εξωτερική τους σήμανση και τον αριθμό κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR), όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004, ο οποίος υποβάλλεται στην Επιτροπή από κάθε κράτος μέλος. Εν πάση περιπτώσει, η αλιευτική προσπάθεια θα ελέγχεται προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα αυτών των αλιευμάτων στη ζώνη.

7.   Ο πλοίαρχος οποιαδήποτε μηχανότρατας η οποία επιτρέπεται να αλιεύει στη ζώνη διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2 και δεν είναι εξοπλισμένη με VMS (Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών), αναγγέλλει κάθε είσοδο και έξοδο από τη ζώνη διαχείρισης στις αρχές του καθώς και στις αρχές του παράκτιου κράτους.

Άρθρο 27

Αλιεία κυνηγών

1.   Απαγορεύεται η αλιεία κυνηγών (Coryphaena spp.) στη ζώνη διαχείρισης με διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (ΔΣΙ) από την 1η Ιανουαρίου έως τις 5 Αυγούστου κάθε έτους.

2.   Ο αριθμός των σκαφών που αλιεύουν κυνηγούς εντός της ζώνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.

3.   Το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, οι αρχές της Μάλτας καθορίζουν γραμμές πορείας των ΔΣΙ και κατανέμουν κάθε γραμμή πορείας ΔΣΙ σε κοινοτικά αλιευτικά σκάφη. Κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία εκτός της σημαίας της Μάλτας δεν επιτρέπεται να αλιεύουν σε γραμμή πορείας ΔΣΙ εντός της ζώνης των 12 μιλίων.

Με τη διαδικασία του άρθρου 29, η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια για τον καθορισμό και την κατανομή των γραμμών πορείας ΔΣΙ.

4.   Στα αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος σε αλιεία κυνηγών, χορηγείται ειδική άδεια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος περιέχει την εξωτερική τους σήμανση και τον αριθμό κοινοτικού μητρώου στόλου (CFR), όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004, ο οποίος υποβάλλεται στην Επιτροπή από το οικείο κράτος μέλος. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94, τα σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 10 μέτρων υποχρεούνται να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό, το Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 της συνθήκης.

Άρθρο 29

Κανόνες εφαρμογής

Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των άρθρων 26 και 27 του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

Άρθρο 30

Τροποποιήσεις

Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

Άρθρο 31

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1626/94 καταργείται.

Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 32

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τεχνικοί όροι για τα προσαρτήματα και τον εξαρτισμό των διχτυών τράτας

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος ορίζονται ως:

α)

«δικτύωμα πολλαπλού νήματος»: δικτύωμα που κατασκευάζεται από δύο ή περισσότερα νήματα, στο οποίο τα νήματα μπορούν να χωρίζονται μεταξύ των κόμβων χωρίς να αλλοιώνεται η δομή του νήματος·

β)

«δικτύωμα χωρίς κόμβους»: δίχτυ το οποίο αποτελείται από μάτια με τέσσερις πλευρές ίσου περίπου μήκους, στο οποίο οι γωνίες των ματιών σχηματίζονται από τη συνύφανση των νημάτων δύο παρακειμένων πλευρών του ματιού·

γ)

«δικτύωμα με τετράγωνα μάτια»: δικτύωμα αρθρωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε, από τις δύο σειρές των παράλληλων γραμμών που σχηματίζονται από τις πλευρές του ματιού, η μία είναι παράλληλη και η άλλη κάθετη στον διαμήκη άξονα του διχτυού·

δ)

«σώμα τράτας»: το λεπτυνόμενο προς τα πίσω τμήμα του εμπρόσθιου μέρους ενός διχτυού τράτας·

ε)

«τεμάχιο επιμήκυνσης»: το μη λεπτυνόμενο προς τα πίσω τμήμα, το οποίο κατασκευάζεται από ένα ή περισσότερα φύλλα δικτυώματος, μεταξύ του σώματος της τράτας και του σάκου της τράτας·

στ)

«σάκος της τράτας» σημαίνει το πλέον οπίσθιο τμήμα ενός διχτυού τράτας, με δικτύωμα που έχει το ίδιο μέγεθος ματιών και παρουσιάζει είτε κυλινδρικό είτε κωνικό σχήμα, του οποίου οι εγκάρσιες διατομές είναι σχεδόν κυκλικές με την ίδια ή με φθίνουσα ακτίνα, αντίστοιχα·

ζ)

«σάκος σε σχήμα μπαλονιού»: σάκος της τράτας που αποτελείται από ένα ή περισσότερα ενωμένα φύλλα δικτυώματος, του αυτού μεγέθους ματιών, του οποίου ο αριθμός ματιών αυξάνεται προς το πλέον οπίσθιο τμήμα του εργαλείου προκαλώντας επέκταση του εγκάρσιου μήκους κατά τον διαμήκη άξονα του διχτυού και της περιφέρειας του σάκου·

η)

«θυλακοειδής σάκος»: σάκος του οποίου το κατακόρυφο ύψος μειώνεται προς το οπίσθιο μέρος του και του οποίου οι εγκάρσιες διατομές είναι σχεδόν ελλειψοειδείς με τον ίδιο ή φθίνοντα μεγάλο άξονα. Το πλέον οπίσθιο μέρος του σάκου αποτελείται είτε από ένα μόνον πτυσσόμενο φύλλο είτε από εγκάρσια, ως προς τον διαμήκη άξονα του διχτυού, ραφή του πλέον οπίσθιου ανώτερου και του πλέον οπίσθιου κατώτερο φύλλου·

θ)

«εγκάρσιο σχοινί ραφής»: εξωτερικό ή εσωτερικό σχοινί το οποίο εκτείνεται εγκαρσίως, σε σχέση με τον διαμήκη άξονα του διχτυού, στο πλέον οπίσθιο τμήμα του σάκου είτε κατά μήκος της σύνδεσης μεταξύ δύο άνω και κάτω φύλλων ή κατά μήκος της κύρτωσης του απλού πλέον οπίσθιου φύλλου δικτυώματος. Το σχοινί αυτό μπορεί να είναι είτε προέκταση του πλευρικού σχοινιού ραφής είτε χωριστό σχοινί·

ι)

η «περιφέρεια—περίμετρος» οιασδήποτε διατομής σε δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια ενός διχτυού τράτας, υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ματιών σε αυτή τη διατομή επί το μέγεθος των ματιών τεντωμένων·

ια)

η «περιφέρεια—περίμετρος» οιασδήποτε διατομής σε δικτύωμα με τετράγωνα μάτια ενός διχτυού τράτας, υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ματιών σε αυτή τη διατομή επί το μήκος της πλευράς του ματιού.

α)   Επιτρεπόμενα προσαρτήματα σε δίχτυα τράτας

1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται είτε εγκάρσια, ως προς τον επιμήκη άξονα του διχτυού, είτε επιμήκης μηχανική διάταξη τύπου φερμουάρ προκειμένου να κλείνει το άνοιγμα για το άδειασμα του θυλακοειδούς σάκου.

2.

Η εγκάρσια διάταξη τύπου φερμουάρ προσαρμόζεται σε απόσταση μέχρι 1 μέτρου το πολύ από τα οπίσθια μάτια του σάκου.

β)   Απαιτήσεις εξαρτισμού

1.

Απαγορεύεται η χρήση σάκου τύπου μπαλονιού σε δίχτυα τράτας. Σε οποιοδήποτε σάκο τράτας, ο αριθμός των ισομεγεθών ματιών σε οποιαδήποτε περιφέρεια του σάκου δεν πρέπει να αυξάνεται από το εμπρόσθιο προς το οπίσθιο άκρο.

2.

Η περιφέρεια του πλέον οπίσθιου τμήματος του σώματος της τράτας (του λεπτυνόμενου προς τα πίσω τμήματος) ή του τεμαχίου επιμήκυνσης (του μη λεπτυνόμενου προς τα πίσω τμήματος) δεν θα είναι μικρότερη από την περιφέρεια του εμπρόσθιου άκρου του σάκου υπό την αυστηρή έννοια του όρου. Ειδικότερα, στην περίπτωση σάκου τράτας με τετράγωνα μάτια, η περιφέρεια του πλέον οπίσθιου τμήματος του σώματος της τράτας ή του τεμαχίου επιμήκυνσης θα είναι από δύο έως τέσσερις φορές η περιφέρεια του εμπρόσθιου άκρου του σάκου υπό την αυστηρή έννοια του όρου.

3.

Φύλλα δικτυώματος τετραγωνικών ματιών μπορούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ, μπροστά από οποιοδήποτε τεμάχιο επιμήκυνσης ή σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του εμπρόσθιου τμήματος οποιουδήποτε τεμαχίου επιμήκυνσης και του οπίσθιου τμήματος του σάκου της τράτας. Δεν πρέπει να φράζονται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο είτε από εσωτερικά ή εξωτερικά προσαρτήματα. Πρέπει να είναι κατασκευασμένα από δικτύωμα χωρίς κόμβους ή από δικτύωμα με μη ολισθαίνοντες κόμβους, και πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα μάτια να παραμένουν πάντοτε πλήρως ανοικτά κατά τη διάρκεια της αλιείας. Λεπτομερείς κανόνες για περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές των φύλλων δικτυώματος με τετράγωνα μάτια θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του παρόντος κανονισμού.

4.

Κατ’αναλογία, είναι δυνατόν να επιτρέπονται, με τη διαδικασία του άρθρου 29 του παρόντος κανονισμού, τεχνικές διατάξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της επιλεξιμότητας των διχτυών τράτας, διαφορετικές από τις αναφερόμενες στο στοιχείο β) σημείο 3 ανωτέρω.

5.

Απαγορεύεται η ύπαρξη επί του σκάφους ή η χρήση οποιουδήποτε συρόμενου διχτυού, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιοδήποτε τύπο υλικού δικτυώματος που δεν διαθέτει τετράγωνα ή ρομβοειδή μάτια εκτός αν επιτρέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του παρόντος κανονισμού.

6.

Η παράγραφοι 4 έως 5 δεν εφαρμόζονται στους γρίπους που σύρονται από τράτα και των οποίων ο σάκος έχει μέγεθος ματιών μικρότερο των 10 mm.

7.

Κατά τροποποίηση του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84, το μέγεθος ματιού της θήκης ενίσχυσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 120 mm για τις μηχανότρατες βυθού εάν τα μάτια του σάκου της τράτας είναι μικρότερα από 60 mm. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα και δεν θίγει τις διατάξεις που ισχύουν σε άλλα κοινοτικά ύδατα. Εάν το μέγεθος των ματιών του σάκου της τράτας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 60 mm, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84.

8.

Ο θυλακοειδής σάκος δεν πρέπει να διαθέτει περισσότερα του ενός ανοίγματα εκκένωσης.

9.

Το μήκος του εγκάρσιου σχοινιού ραφής δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 20 % της περιφέρειας του σάκου της τράτας.

10.

Η περιφέρεια της ενισχυτικής θήκης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1,3 φορές την περιφέρεια του σάκου της τράτας για τα δίχτυα τρατών βυθού.

11.

Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρήση οποιοδήποτε συρόμενου διχτυού, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από μονόινα υλικά δικτυώματος με πάχος νήματος άνω των 3,0 mm.

12.

Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η χρήση οποιοδήποτε συρόμενου διχτυού, ο σάκος του οποίου είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πολύινα υλικά δικτυώματος.

13.

Απαγορεύεται η χρήση υλικών δικτυώματος με πάχος νήματος μεγαλύτερο των 6 mm σε οποιοδήποτε μέρος μιας τράτας βυθού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος ισχύουν τα εξής:

1.

το μήκος των διχτυών καθορίζεται από το μήκος του σχοινιού των φελλών. Το μήκος των διχτυών βυθού και των παρασυρόμενων διχτυών μπορεί επίσης να καθορίζεται με βάση το βάρος ή τον όγκο της μάζας τους·

2.

το κατακόρυφο ύψος των διχτυών καθορίζεται από το άθροισμα του ύψους των ματιών (συμπεριλαμβανομένων των κόμβων) όταν το δίχτυ είναι υγρό και τεντωμένο κάθετα προς το σχοινί των φελλών.

1.   Δράγες

Το μέγιστο πλάτος των δραγών είναι 3 m, εκτός από την περίπτωση δραγών σπογγαλιείας.

2.   Κυκλωτικά δίχτυα [γρι-γρι και γρίποι χωρίς σχοινί σάκου (στίγκο)]

Το μήκος των διχτυών περιορίζεται σε 800 μέτρα και το κατακόρυφο ύψος σε 120 μέτρα, εκτός από την περίπτωση των γρίπων αλιείας τόνου.

3.   Δίχτυα βυθού

3.1.

Μανωμένα δίχτυα και απλάδια δίχτυα βυθού

1.

Το μέγιστο κατακόρυφο ύψος ενός μανωμένου διχτυού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα.

2.

Το μέγιστο κατακόρυφο ύψος ενός απλαδιού διχτυού βυθού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

3.

Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση μανωμένων διχτυών, απλαδιών διχτυών βυθού μήκους μεγαλύτερου των 6 000 μέτρα ανά σκάφος, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, από τον Ιανουάριο του 2008, για έναν μεμονωμένο αλιέα, το μήκος αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 000 μέτρα, στα οποία επιτρέπεται να προστίθενται άλλα 1 000 μέτρα για έναν δεύτερο αλιέα και άλλα 1 000 μέτρα για έναν τρίτο αλιέα. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007 τα δίχτυα αυτά δεν υπερβαίνουν τα 5 000 μέτρα για έναν μεμονωμένο αλιέα ή για έναν δεύτερο αλιέα και τα 6 000 μέτρα για έναν τρίτο.

4.

Η διάμετρος του νήματος των μονόινων ή των απλαδιών διχτυών βυθού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mm.

5.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα απλάδια δίχτυα βυθού μέγιστου μήκους μικρότερου των 500 μέτρων, μπορούν να έχουν μέγιστο κατακόρυφο ύψος έως 30 μέτρα. Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση άνω των 500 μέτρων απλαδιών διχτυών βυθού εάν υπερβαίνουν το όριο των 10 μέτρων κατά το μέγιστο κατακόρυφο ύψος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.

3.2.

Συνδυασμός διχτυών βυθού (μανωμένα + απλάδια δίχτυα)

1.

Το μέγιστο κατακόρυφο ύψος ενός συνδυασμού διχτυών βυθού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

2.

Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση συνδυασμού διχτυών μήκους μεγαλύτερου των 2 500 μέτρων ανά σκάφος.

3.

Η διάμετρος του νήματος των μονόινων ή των απλαδιών διχτυών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 mm.

4.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο συνδυασμός διχτυών βυθού μέγιστου μήκους 500 μέτρων, μπορεί να έχει μέγιστο κατακόρυφο ύψος 30 μέτρα. Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση άνω των 500 μέτρων συνδυασμού διχτυών βυθού εάν υπερβαίνουν το όριο των 10 μέτρων κατά το μέγιστο κατακόρυφο ύψος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

4.   Παραγάδια βυθού

1.

Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση άνω των 1 000 αγκιστριών ανά άτομο επί του σκάφους εντός του συνολικού ορίου των 5 000 αγκιστριών ανά σκάφος.

2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σκάφη που πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των τριών ημερών με σκοπό την αλιεία, μπορούν να μεταφέρουν επί του σκάφους 7 000 αγκίστρια κατ’ανώτατο όριο.

5.   Παγίδες για την αλιεία μαλακοστράκων βαθέων υδάτων

Απαγορεύεται η μεταφορά επί του σκάφους ή η πόντιση άνω των 250 παγίδων ανά σκάφος.

6.   Παραγάδια επιφανείας (επιπλέοντα)

Απαγορεύεται να μεταφέρονται επί του σκάφους ή να ποντίζονται περισσότερα από:

1.

2 000 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ερυθρό τόνο (Thunnus thynnus), εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή.

2.

3 500 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ξιφία (Xyphias gladius), εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή.

3.

5 000 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν μακρύπτερο τόνο (Thunnus alalunga), εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή.

4.

Κατά παρέκκλιση των σημείων 1, 2 και 3, σκάφη που πραγματοποιούν ταξίδια διάρκειας άνω των 2 ημερών με σκοπό την αλιεία, μπορούν να μεταφέρουν επί του σκάφους ισοδύναμο αριθμό ανταλλακτικών αγκιστριών.

7.   Δίχτυα τράτας

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 θα υιοθετηθούν, με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 του παρόντος κανονισμού, τεχνικές προδιαγραφές για τον περιορισμό των μέγιστων διαστάσεων για το σχοινί φελλών, το κάτω γραντί, την περιφέρεια ή την περίμετρο των διχτυών τρατών, καθώς και του μέγιστου αριθμού διχτυών σε πολλαπλά δίχτυα τρατών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ελάχιστα μεγέθη θαλάσσιων οργανισμών

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Ελάχιστο μέγεθος

1.

Ψάρια

 

 

Dicentrarchus labrax

Λαβράκι

25 cm

Diplodus annularis

Σπάρος

12 cm

Diplodus puntazzo

Ούγαινα

18 cm

Diplodus sargus

Σαργός

23 cm

Diplodus vulgaris

Καραγκιόζης

18 cm

Engraulis encrasicolus  (14)

Γαύρος

9 cm

Epinephelus spp.

Σφυρίδες

45 cm

Lithognathus mormyrus

Μουρμούρα

20 cm

Merluccius merluccius  (16)

Βακαλάος

20 cm

Mullus spp.

Μπαρμπούνια

11 cm

Pagellus acarne

Μουσμούλι

17 cm

Pagellus bogaraveo

Κεφαλάς

33 cm

Pagellus erythrinus

Λυθρίνι

15 cm

Pagrus pagrus

Φαγγρί

18 cm

Polyprion americanus

Βλάχος

45 cm

Sardina pilchardus  (15)

Σαρδέλα

11 cm

Scomber spp

Κολιός

18 cm

Solea vulgaris

Γλώσσα

20 cm

Sparus aurata

Τσιπούρα

20 cm

Trachurus spp.

Σαυρίδι

15 cm

2.

Μαλακόστρακα

 

 

Homarus gammarus

Αστακογαρίδα

300 mm (ΟΜ)

105 mm (ΜΚ)

Nephrops norvegicus

Καραβίδα

20 mm (ΜΚ)

70 mm (ΟΜ)

Palinuridae

Αστακοί

90 mm (ΜΚ)

Parapenaeus longirostris

Κόκκινη γαρίδα

20 mm (ΜΚ)

3.

Δίθυρα μαλάκια

 

 

Pecten jacobeus

Μεγάλο χτένι

10 cm

Venerupis spp.

Κοχύλια

25 mm

Venus spp.

Αχιβάδες

25 mm

ΟΜ: ολικό μήκος/ΜΚ: μήκος κελύφους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέτρηση του μεγέθους των θαλάσσιων οργανισμών

1.

Το μέγεθος οποιουδήποτε ψαριού μετράται, όπως εμφαίνεται στην εικόνα 1, από την άκρη του ρύγχους έως την άκρη του ουραίου πτερυγίου.

2.

Το μέγεθος της καραβίδας (Nephrops norvegicus) μετράται όπως εμφαίνεται στην εικόνα 2:

είτε ως το μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο τμήμα μιας από τις οφθαλμικές κόγχες μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους, ή

ως ολικό μήκος, μετρούμενο από το άκρο του ρύγχους έως το οπίσθιο ακραίο σημείο, χωρίς τις ακίδες.

3.

Το μέγεθος του αστακού (Homarus gammarus) μετράται όπως εμφαίνεται στην εικόνα 3:

είτε ως το μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το οπίσθιο τμήμα μιας από τις οφθαλμικές κόγχες μέχρι το απώτερο ραχιαίο άκρο του κελύφους, ή

ως ολικό μήκος, μετρούμενο από το άκρο του ρύγχους έως το οπίσθιο ακραίο σημείο, χωρίς τις ακίδες.

4.

Το μέγεθος των καραβίδων (Palinuridae) μετράται όπως εμφαίνεται στην εικόνα 4, ως μήκος του κελύφους, παράλληλα προς τη διάμεση γραμμή, από το άκρο του ρύγχους έως το μεσαίο σημείο του απώτερου ραχιαίου άκρου του κελύφους.

5.

Το μήκος των δίθυρων μαλακίων μετράται όπως εμφαίνεται στην εικόνα 5, κατά μήκος του μακρύτερου τμήματος του οστράκου.

Εικόνα 1

Image

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Image

Image

(Nephrops)

Lobster

(Homarus)

Norway lobster

a)

Μήκος κελύφους

b)

Ολικό μήκος

Εικόνα 4

Image

Εικόνα 5

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ζώνη διαχείρισης 25 μιλίων γύρω από τις νήσους της Μάλτας

α)

Περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση τράτας πλησίον των νήσων της Μάλτας: γεωγραφικές συντεταγμένες

Ζώνη A

Ζώνη H

A1 — 36,0172oΒ, 14,1442oΑ

H1 — 35,6739oΒ, 14,6742oΑ

A2 — 36,0289oΒ, 14,1792oΑ

H2 — 35,4656oΒ, 14,8459oΑ

A3 — 35,9822oΒ, 14,2742oΑ

H3 — 35,4272oΒ, 14,7609oΑ

A4 — 35,8489oΒ, 14,3242oΑ

H4 — 35,5106oΒ, 14,6325oΑ

A5 — 35,8106oΒ, 14,2542oΑ

H5 — 35,6406oΒ, 14,6025oΑ

A6 — 35,9706oΒ, 14,2459oΑ

 

Ζώνη B

Ζώνη I

B1 — 35,7906oΒ, 14,4409oΑ

I1 — 36,1489oΒ, 14,3909oΑ

B2 — 35,8039oΒ, 14,4909oΑ

I2 — 36,2523oΒ, 14,5092oΑ

B3 — 35,7939oΒ, 14,4959oΑ

I3 — 36,2373oΒ, 14,5259oΑ

B4 — 35,7522oΒ, 14,4242oΑ

I4 — 36,1372oΒ, 14,4225oΑ

B5 — 35,7606oΒ, 14,4159oΑ

 

B6 — 35,7706oΒ, 14,4325oΑ

 

Ζώνη C

Ζώνη J

C1 — 35,8406oΒ, 14,6192oΑ

J1 — 36,2189oΒ, 13,9108oΑ

C2 — 35,8556oΒ, 14,6692oΑ

J2 — 36,2689oΒ, 14,0708oΑ

C3 — 35,8322oΒ, 14,6542oΑ

J3 — 36,2472oΒ, 14,0708oΑ

C4 — 35,8022oΒ, 14,5775oΑ

J4 — 36,1972oΒ, 13,9225oΑ

Ζώνη D

Ζώνη K

D1 — 36,0422oΒ, 14,3459oΑ

K1 — 35,9739oΒ, 14,0242oΑ

D2 — 36,0289oΒ, 14,4625oΑ

K2 — 36,0022oΒ, 14,0408oΑ

D3 — 35,9989oΒ, 14,4559oΑ

K3 — 36,0656oΒ, 13,9692oΑ

D4 — 36,0289oΒ, 14,3409oΑ

K4 — 36,1356oΒ, 13,8575oΑ

 

K5 — 36,0456oΒ, 13,9242oΑ

Ζώνη E

Ζώνη L

E1 — 35,9789oΒ, 14,7159oΑ

L1 — 35,9856oΒ, 14,1075oΑ

E2 — 36,0072oΒ, 14,8159oΑ

L2 — 35,9956oΒ, 14,1158oΑ

E3 — 35,9389oΒ, 14,7575oΑ

L3 — 35,9572oΒ, 14,0325oΑ

E4 — 35,8939oΒ, 14,6075oΑ

L4 — 35,9622oΒ, 13,9408oΑ

E5 — 35,9056oΒ, 14,5992oΑ

 

Ζώνη F

Ζώνη M

F1 — 36,1423oΒ, 14,6725oΑ

M1 — 36,4856oΒ,14,3292oΑ

F2 — 36,1439oΒ, 14,7892oΑ

M2 — 36,4639oΒ,14,4342oΑ

F3 — 36,0139oΒ, 14,7892oΑ

M3 — 36,3606oΒ,14,4875oΑ

F4 — 36,0039oΒ, 14,6142oΑ

M4 — 36,3423oΒ,14,4242oΑ

 

M5 — 36,4156oΒ,14,4208oΑ

Ζώνη G

Ζώνη N

G1 — 36,0706oΒ, 14,9375oΑ

N1 — 36,1155oΒ, 14,1217oΑ

G2 — 35,9372oΒ, 15,0000oΑ

N2 — 36,1079oΒ, 14,0779oΑ

G3 — 35,7956oΒ, 14,9825oΑ

N3 — 36,0717oΒ, 14,0264oΑ

G4 — 35,7156oΒ, 14,8792oΑ

N4 — 36,0458oΒ, 14,0376oΑ

G5 — 35,8489oΒ, 14,6825oΑ

N5 — 36,0516oΒ, 14,0896oΑ

 

N6 — 36,0989oΒ, 14,1355oΑ

β)

Γεωγραφικές συντεταγμένες ορισμένων κορυφών κατά μήκος της ισοβαθούς των 200 μέτρων εντός της ζώνης διαχείρισης των 25 μιλίων

Α/Α

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

1

36,3673oΒ

14,5540oΑ

2

36,3159oΒ

14,5567oΑ

3

36,2735oΒ

14,5379oΑ

4

36,2357oΒ

14,4785oΑ

5

36,1699oΒ

14,4316oΑ

6

36,1307oΒ

14,3534oΑ

7

36,1117oΒ

14,2127oΑ

8

36,1003oΒ

14,1658oΑ

9

36,0859oΒ

14,152oΑ

10

36,0547oΒ

14,143oΑ

11

35,9921oΒ

14,1584oΑ

12

35,9744oΒ

14,1815oΑ

13

35,9608oΒ

14,2235oΑ

14

35,9296oΒ

14,2164oΑ

15

35,8983oΒ

14,2328oΑ

16

35,867oΒ

14,4929oΑ

17

35,8358oΒ

14,2845oΑ

18

35,8191oΒ

14,2753oΑ

19

35,7863oΒ

14,3534oΑ

20

35,7542oΒ

14,4316oΑ

21

35,7355oΒ

14,4473oΑ

22

35,7225oΒ

14,5098oΑ

23

35,6951oΒ

14,5365oΑ

24

35,6325oΒ

14,536oΑ

25

35,57oΒ

14,5221oΑ

26

35,5348oΒ

14,588oΑ

27

35,5037oΒ

14,6192oΑ

28

35,5128oΒ

14,6349oΑ

29

35,57oΒ

14,6717oΑ

30

35,5975oΒ

14,647oΑ

31

35,5903oΒ

14,6036oΑ

32

35,6034oΒ

14,574oΑ

33

35,6532oΒ

14,5535oΑ

34

35,6726oΒ

14,5723oΑ

35

35,6668oΒ

14,5937oΑ

36

35,6618oΒ

14,6424oΑ

37

35,653oΒ

14,6661oΑ

38

35,57oΒ

14,6853oΑ

39

35,5294oΒ

14,713oΑ

40

35,5071oΒ

14,7443oΑ

41

35,4878oΒ

14,7834oΑ

42

35,4929oΒ

14,8247oΑ

43

35,4762oΒ

14,8246oΑ

44

36,2077oΒ

13,947oΑ

45

36,1954oΒ

13,96oΑ

46

36,1773oΒ

13,947oΑ

47

36,1848oΒ

13,9313oΑ

48

36,1954oΒ

13,925oΑ

49

35,4592oΒ

14,1815oΑ

50

35,4762oΒ

14,1895oΑ

51

35,4755oΒ

14,2127oΑ

52

35,4605oΒ

14,2199oΑ

53

35,4453oΒ

14,1971oΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1626/94

Παρών κανονισμός

άρθρο 1 παράγραφος 1

άρθρο 1 παράγραφος 1

άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

άρθρο 7 άρθρο 17 και άρθρο 19

άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

άρθρο 3

άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

άρθρο 8

άρθρο 2 παράγραφος 3

άρθρο 13 παράγραφος 5, άρθρα 17 και 19

άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 5

άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

άρθρο 13 παράγραφος 5, άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3, και άρθρο 19

άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

άρθρο 4, άρθρο 13 παράγραφοι 9 και 10, και άρθρο 19

άρθρο 3 παράγραφος 2

άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 8, και άρθρο 19

άρθρο 3 παράγραφος 3

άρθρο 4, άρθρο 13 παράγραφος 10, και άρθρο 19

άρθρο 3 παράγραφος 4

άρθρο 13 παράγραφοι 3, και 7, και άρθρο 19

άρθρο 4

άρθρο 7

άρθρο 5

άρθρο 12 και παράρτημα II

άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, και άρθρο 6 παράγραφος 2

άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

άρθρο 9 παράγραφος 7, άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3

άρθρο 6 παράγραφος 3

παράρτημα II, Ορισμοί

άρθρο 7

άρθρο 22

άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3

άρθρο 15 παράρτημα ΙΙΙ και παράρτημα IV

άρθρο 8α

άρθρο 26

άρθρο 8β

άρθρο 27

άρθρο 9

άρθρο 1 παράγραφος 2

άρθρο 10α

άρθρο 29

άρθρο 11

άρθρο 32

παράρτημα Ι

άρθρο 3 και άρθρο 4

παράρτημα ΙΙ

άρθρο 11 παράρτημα Ι και παράρτημα ΙΙ

παράρτημα ΙΙΙ

άρθρο 9 παράγραφοι 3, 4 και 5

παράρτημα IV

παράρτημα ΙΙΙ

παράρτημα V στοιχείο β)

παράρτημα V


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 190 της 4.7.1998, σ. 34.

(4)  ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 322 της 14.12.1999, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 813/2004 (ΕΕ L 185 της 24.5.2004, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(9)  ΕΕ L 22 της 25.1.2003, σ. 5.

(10)  ΕΕ L 318 της 7.12.1984, σ. 23. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2122/89 (ΕΕ L 203 της 15.7.1989, σ. 21).

(11)  ΕΕ L 137 της 19.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 831/2004 (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 33).

(12)  ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 7.

(13)  ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25.

(14)  Γαύρος: Τα κράτη μέλη μπορούν να μετατρέπουν το ελάχιστο μέγεθος σε 110 άτομα ανά χιλιόγραμμο.

(15)  Σαρδέλα: Τα κράτη μέλη μπορούν να μετατρέπουν το ελάχιστο μέγεθος σε 55 άτομα ανά χιλιόγραμμο.

(16)  Μπακαλιάρος: Ωστόσο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 για τον μπακαλιάρο μεγέθους μεταξύ 15 και 20 cm, επιτρέπεται περιθώριο ανοχής 15 % κατά βάρος. Αυτό το όριο ανοχής πρέπει να τηρείται τόσο από τα επιμέρους σκάφη, στη θάλασσα ή στον τόπο εκφόρτωσης, όσο και στις αγορές πρώτης πώλησης μετά την εκφόρτωση. Το όριο αυτό πρέπει να τηρείται επίσης στο πλαίσιο οποιασδήποτε εμπορική συναλλαγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


8.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36/31


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ής Δεκεμβρίου 2006 )

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1968/2006 του Συμβουλίου

της 21ης Δεκεμβρίου 2006

σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (εφεξής «Ταμείο») ιδρύθηκε το 1986 με τη συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1986, μεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, σχετικά με το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (εφεξής «συμφωνία») με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου, και την ενθάρρυνση των επαφών, του διαλόγου και της συμφιλίωσης μεταξύ των εθνικιστών και των ενωτικών σε όλη την Ιρλανδία, υλοποιώντας έναν από τους δεδηλωμένους στόχους της αγγλο-ιρλανδικής συμφωνίας της 15ης Νοεμβρίου 1985.

(2)

Η Κοινότητα, αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι του Ταμείου βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους επιδιωκόμενους από την ίδια, χορηγεί χρηματοδοτικές συνεισφορές στο Ταμείο από το 1989. Για την περίοδο 2005-2006, ανελήφθησαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2005 και 2006 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2005 του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (1). Ο εν λόγω κανονισμός λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

(3)

Οι αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2005 επιβεβαίωσαν την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των δραστηριοτήτων του Ταμείου και παράλληλης ενίσχυσης της συνέργειας των στόχων και του συντονισμού με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως με το ειδικό πρόγραμμα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις μεθοριακές κομητείες της Ιρλανδίας (εφεξής «πρόγραμμα PEACE») το οποίο θεσπίσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/ 1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (2).

(4)

Η ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία απαιτεί τη συνέχιση της κοινοτικής στήριξης για το Ταμείο και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Αναγνωρίζοντας την ειδική προσπάθεια για την ειρηνευτική διαδικασία, χορηγήθηκε στο πρόγραμμα PEACE πρόσθετη υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2007 έως 2013 σύμφωνα με το άρθρο 22 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.

(5)

Στη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συνεχισθεί η κοινοτική στήριξη για το Ταμείο καθώς εισέρχεται στην κρίσιμη τελική φάση των εργασιών του έως το 2010.

(6)

Ο κύριος σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να στηρίξει την ειρήνη και τη συμφιλίωση μέσω ενός φάσματος δραστηριοτήτων ευρύτερων από εκείνες που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και οι οποίες υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής της Κοινότητας σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

(7)

Η κοινοτική συνεισφορά στο Ταμείο θα πρέπει, κατά τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 να λάβει τη μορφή οικονομικών συνεισφορών, και, επομένως, να λήξει ταυτόχρονα με την παύση λειτουργίας του Ταμείου.

(8)

Όσον αφορά την κατανομή της κοινοτικής συνεισφοράς, το Ταμείο θα πρέπει να δίδει προτεραιότητα στα σχέδια διασυνοριακού ή διακοινοτικού χαρακτήρα, κατά τρόπο που να συμπληρώνονται οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα PEACE κατά το διάστημα 2007 έως 2010.

(9)

Βάσει της συμφωνίας, όλοι οι συνεισφέροντες οικονομικά στο Ταμείο συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία.

(10)

Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ταμείου και εκείνων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Κοινότητας βάσει του άρθρου 159 της συνθήκης, και ιδίως βάσει του προγράμματος PEACE.

(11)

Η παρεχόμενη από το Ταμείο στήριξη θα πρέπει να θεωρείται αποτελεσματική μόνο εφόσον επιφέρει αειφόρο οικονομική και κοινωνική βελτίωση και δεν χρησιμοποιείται για να υποκαθιστά άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές δαπάνες.

(12)

Μια αξιολόγηση γα την επανεξέταση των διατάξεων παύσης λειτουργίας του Ταμείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2008.

(13)

Ποσό δημοσιονομικής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (3) εντάσσεται στον παρόντα κανονισμό, για ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, χωρίς με αυτό να θίγονται οι εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως προσδιορίζονται στη συνθήκη.

(14)

Το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς προς το Ταμείο θα πρέπει να ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010, εκφραζόμενο σε τρέχουσες αξίες.

(15)

Η στρατηγική του Ταμείου που δρομολογήθηκε για την τελική φάση των δραστηριοτήτων του (2006-2010) και που ονομάζεται «Sharing this Space» επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: δημιουργία θεμελίων για συμφιλίωση στις πλέον περιθωριοποιημένες κοινότητες, δημιουργία γεφυρών για επαφή ανάμεσα στις διαιρεμένες κοινότητες, πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας κοινωνίας με μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης, και δημιουργία κληρονομιάς. Κατά συνέπεια, ο τελικός σκοπός του Ταμείου και του παρόντος κανονισμού είναι να ενθαρρυνθεί η συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων.

(16)

Η κοινοτική στήριξη θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των λαών τους.

(17)

Η έκδοση του παρόντος κανονισμού κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας κατά τη λειτουργία της κοινής αγοράς. Δεδομένου ότι η συνθήκη δεν προνοεί συγκεκριμένα για τις αναγκαίες εξουσίες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εκδοθεί με βάση το άρθρο 308 της συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την υλοποίηση του Διεθνούς Ταμείου για την Ιρλανδία (εφεξής «Ταμείο») για την περίοδο 2007-2010 ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 2

Η συνεισφορά χρησιμοποιείται από το Ταμείο με βάση τη συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1986 μεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, σχετικά με το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (εφεξής «συμφωνία»).

Όσον αφορά την κατανομή της συνεισφοράς, το Ταμείο δίδει προτεραιότητα στα σχέδια διασυνοριακού ή διακοινοτικού χαρακτήρα, κατά τρόπο που να συμπληρώνονται οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και ειδικά αυτών του προγράμματος PEACE για τη Βόρειο Ιρλανδία και τις μεθοριακές κομητείες της Ιρλανδίας.

Η συνεισφορά χρησιμοποιείται έτσι ώστε να επιφέρει αειφόρο οικονομική και κοινωνική βελτίωση των συγκεκριμένων περιοχών. Δεν χρησιμοποιείται για να υποκαθιστά άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές δαπάνες.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Κοινότητα, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου (εφεξής «διοικητικό συμβούλιο»).

Το Ταμείο εκπροσωπείται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος PEACE, και όπου χρειάζεται, στις άλλες παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ενίσχυση του συντονισμού σε όλα τα επίπεδα μεταξύ του Ταμείου και των διαχειριστικών οργάνων και των φορέων υλοποίησης που έχουν συσταθεί βάσει των οικείων παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως βάσει του προγράμματος PEACE.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες προβολής και ενημέρωσης, προκειμένου να προβάλλεται η συμμετοχή της Κοινότητας στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο.

Άρθρο 6

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2008, το Ταμείο πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή τη στρατηγική του για την παύση των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβάνοντας:

α)

σχέδιο δράσης με προβλεπόμενες πληρωμές και μια προβλεπόμενη ημερομηνία διάλυσης·

β)

μια διαδικασία αποδέσμευσης·

γ)

τη διαχείριση τυχόν υπολειμματικών ποσών και τόκων που προκύπτουν κατά την παύση λειτουργίας του Ταμείου.

Οι επόμενες πληρωμές στο Ταμείο εξαρτώνται από την έγκριση της στρατηγικής παύσης λειτουργίας από την Επιτροπή. Εάν η στρατηγική για την παύση λειτουργίας δεν υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2008, οι πληρωμές στο Ταμείο διακόπτονται έως την παραλαβή της στρατηγικής.

Άρθρο 7

1.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις συνεισφορές.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η ετήσια συνεισφορά καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:

α)

μια πρώτη προκαταβολή ύψους 40 % καταβάλλεται αφού η Επιτροπή λάβει γραπτή δέσμευση, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο συμμορφώνεται με τους όρους για τη χορήγηση της συνεισφοράς που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

β)

μια δεύτερη προκαταβολή ύψους 40 % καταβάλλεται έξι μήνες αργότερα·

γ)

η τελική πληρωμή του υπολοίπου 20 % καταβάλλεται αφού προηγουμένως η Επιτροπή λάβει και αποδεχθεί την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ταμείου και τους ελεγμένους λογαριασμούς για το εν λόγω έτος.

2.   Πριν καταβάλλει μία δόση, η Επιτροπή αξιολογεί τις οικονομικές ανάγκες του Ταμείου, με βάση το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ταμείου κατά τον προγραμματισθέντα για κάθε πληρωμή χρόνο. Εάν, από την αξιολόγηση, προκύψει ότι οι οικονομικές ανάγκες του Ταμείου δεν δικαιολογούν καταβολή μιας από τις εν λόγω δόσεις, η σχετική πληρωμή αναστέλλεται. Η Επιτροπή επανεξετάζει αυτή την απόφαση με βάση τις νέες πληροφορίες που παρέχει το Ταμείο και επαναλαμβάνει τις πληρωμές όταν θα κρίνει ότι αυτές δικαιολογούνται.

Άρθρο 8

Συνεισφορά από το Ταμείο μπορεί να χορηγείται για μία ενέργεια, η οποία λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει οικονομική ενίσχυση βάσει παρέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων, μόνον εφόσον το ποσό αυτής της οικονομικής ενίσχυσης μαζί με το 40 % της συνεισφοράς από το Ταμείο δεν υπερβαίνουν το 75 % του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εν λόγω ενέργειας.

Άρθρο 9

Μια τελική έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διάλυσης που προβλέπεται στη στρατηγική παύσης λειτουργίας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή έξι μήνες μετά την τελευταία κοινοτική πληρωμή, ανάλογα με το ποιο συμβαίνει πρώτο, και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν στην Επιτροπή θα αξιολογήσει την υλοποίηση της συνδρομής και την επίτευξη των στόχων.

Άρθρο 10

Η συνεισφορά του τελευταίου έτους καταβάλλεται σύμφωνα με την ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και με την προϋπόθεση ότι στις επιδόσεις του Ταμείου τηρείται η στρατηγική παύσης λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 6.

Άρθρο 11

Η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 12

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007.

Εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  ΕΕ L 30 της 3.2.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 173/2005 (ΕΕ L 29 της 2.2.2005, σ. 3) και καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25) από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(3)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


8.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 36/34


Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 1/2006 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Βουλγαρίας, της 31ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη βελτίωση των εμπορικών διακανονισμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ής Δεκεμβρίου 2006 )

Η απόφαση 2006/1001/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΣΫΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΒΟΥΛΓΑΡΊΑΣ

της 31ης Μαΐου 2006

σχετικά με τη βελτίωση των εμπορικών διακανονισμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας

(2006/1001/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3, όπως αντικαταστάθηκε από το πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας (2), θεσπίζει τους εμπορικούς διακανονισμούς για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας. Το πρωτόκολλο αριθ. 3 τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση αριθ. 2/2002 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Βουλγαρίας (3).

(2)

Πρόσφατα διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις για νέες βελτιώσεις των εμπορικών διακανονισμών προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική σύγκλιση ενόψει της προσχώρησης και να θεσπισθούν παραχωρήσεις με τη μορφή πλήρους ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών για ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και μειωμένων δασμών ή δασμολογικών ποσοστώσεων για άλλα.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 3, το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει οποιαδήποτε τροποποίηση των δασμών που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου, καθώς και την αύξηση ή την κατάργηση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Οι επιβαλλόμενοι δασμοί δύναται να περικοπούν κατόπιν μείωσης μετά από αμοιβαίες παραχωρήσεις σχετικά με τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

(4)

Για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων, δεν θα πρέπει να επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί. Για ορισμένα άλλα προϊόντα, θα πρέπει να ανοιχθούν τελωνειακές ποσοστώσεις· οι εν λόγω ποσοστώσεις θα πρέπει να μειώνονται ανάλογα με τις ποσότητες των προϊόντων των ποσοστώσεων που εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2004, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1676/2004 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Βουλγαρίας, και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στη Βουλγαρία (4), και σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 262 του υπουργικού συμβουλίου της Βουλγαρίας, της 27ης Σεπτεμβρίου 2004, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το διάταγμα αριθ. 293 της 2ας Νοεμβρίου 2004.

(5)

Για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, δεν θα πρέπει να χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή, και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης (5), και βάσει των κριτηρίων που ισχύουν για τον καθορισμό του ποσού αυτών των επιστροφών.

(6)

Για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Βουλγαρίας, τα οποία εξάγονται στην Κοινότητα, δεν θα πρέπει να χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Από την 1η Οκτωβρίου 2004, οι τελωνειακοί δασμοί που ορίζονται στο παράρτημα Ι εφαρμόζονται επί των εισαγωγών στην Κοινότητα των προϊόντων καταγωγής Βουλγαρίας που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα.

Από την 1η Οκτωβρίου 2004, οι τελωνειακοί δασμοί που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ εφαρμόζονται επί των εισαγωγών στη Βουλγαρία των προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καταγωγής Κοινότητας, και εξάγονται στη Βουλγαρία, δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005.

Τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, καταγωγής Βουλγαρίας, και εξάγονται στην Κοινότητα, δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή στη Βουλγαρία.

Οι τεχνικές απαιτήσεις που χρειάζεται να εγκριθούν συνεπεία της κατάργησης των επιστροφών κατά την εξαγωγή, αποφασίζονται, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή ή δυνάμει της νομοθεσίας της Βουλγαρίας.

Άρθρο 3

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙII και στο παράρτημα IV ανοίγονται για την περίοδο που εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου των επόμενων ετών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα εν λόγω παραρτήματα.

Οι ποσότητες για το 2004 μειώνονται αναλογικά σύμφωνα με την περίοδο, στο ένα τέταρτο, με εξαίρεση τις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.5463, 09.5487 και 09.5479.

Οι ποσότητες που υπόκεινται στις δασμολογικές ποσοστώσεις που άνοιξαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1676/2004 και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Οκτωβρίου 2004, καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στο παράρτημα III.

Οι ποσότητες που υπόκεινται στις δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.5463, 09.5487 και 09.5479 που άνοιξαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1446/2002 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2002, περί αναστολής και ανοίγματος δασμολογικών ποσοστώσεων σε ορισμένα εισαγόμενα στην Κοινότητα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας (6), και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004, καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες των αντίστοιχων δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται στο παράρτημα III.

Οι ποσότητες που υπόκεινται σε δασμολογικές ποσοστώσεις στη Βουλγαρία και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Οκτωβρίου 2004, καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στις ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της εκδόσεώς της.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2006.

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης

Ο Πρόεδρος

I. KALFIN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δασμοί επί της εισαγωγής προϊόντων καταγωγής Βουλγαρίας στην Κοινότητα

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Δασμός

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

Από 1.10.2004 έως

31.12.2004

( %)

Από 1.1.2005 έως

31.12.2005

( %)

Από 1.1.2006 έως

31.12.2006

( %)

Από

1.1.2007 και μετά

( %)

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

 

 

 

 

0403 10

Γιαούρτια:

 

 

 

 

 

– –

Αρωματισμένα και με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

 

 

 

 

 

– – –

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

– – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

– – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0 % + 8,3 EUR/ 100 kg

0

0

0

0403 10 93

– – – –

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

– – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

Άλλα:

 

 

 

 

 

– –

Αρωματισμένα και με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

 

 

 

 

 

– – –

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

– – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

– – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0 % + 8,3 EUR/ 100 kg

0

0

0

0403 90 93

– – – –

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

– – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα· λιπαρές ύλες για επάλειψη:

 

 

 

 

0405 20

Λιπαρές ύλες για επάλειψη:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %

0

0

0

0

0509 00

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:

 

 

 

 

0509 00 90

Άλλοι

0

0

0

0

0710

Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα:

 

 

 

 

0710 40 00

Γλυκό καλαμπόκι

0

0

0

0

0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

 

 

 

 

0711 90

Άλλα λαχανικά· μείγματα λαχανικών:

 

 

 

 

 

– –

Λαχανικά:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Γλυκό καλαμπόκι

0

0

0

0

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις· άγαρ-άγαρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

 

 

 

 

 

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:

 

 

 

 

1302 13 00

– –

Λυκίσκου

0

0

0

0

1302 20

Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

Σε ξηρή κατάσταση

0

0

0

0

1302 20 90

– –

Άλλα

0

0

0

0

1505

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό (συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης):

 

 

 

 

1505 00 10

Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη)

0

0

0

0

1517

Μαργαρίνη· μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή έλαια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα βρώσιμα λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516:

 

 

 

 

1517 10

Mαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:

 

 

 

 

1517 10 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

Άλλα

 

 

 

 

1517 90 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)

1,9

0

0

0

1518 00

Λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516· μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και έλαια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματα διαφόρων λιπών και ελαίων του κεφαλαίου αυτού που δεν προσδιορίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

 

 

 

 

1518 00 10

Λινοξύνη

0

0

0

0

1518 00 91

– –

Λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα) οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516

0

0

0

0

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και έλαια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

Άλλα

0

0

0

0

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:

 

 

 

 

1521 90

Άλλα:

 

 

 

 

1521 90 99

– – –

Άλλα

0

0

0

0

1522 00

Έλαια δερμάτων· υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:

 

 

 

 

1522 00 10

Έλαια δερμάτων

0

0

0

0

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών· υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι· ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:

 

 

 

 

1702 50 00

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

0

0

0

0

1702 90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή διιμβερτοποιημένο και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Μαλτόζη χημικώς καθαρή

0

0

0

0

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

 

 

 

 

1704 10

Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη:

 

 

 

 

 

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη μικρότερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο που μετράται σε σακχαρόζη):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

Σε πλακίδια

0

0

0

0

1704 10 19

– – –

Άλλα

0

0

0

0

 

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη ίσης ή μεγαλύτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο που μετράται σε σακχαρόζη):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

Σε πλακίδια

0

0

0

0

1704 10 99

– – –

Άλλα

0

0

0

0

1704 90

Άλλα

 

 

 

 

1704 90 10

– –

Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % σακχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών

0

0

0

0

1704 90 30

– –

Λευκή σοκολάτα

0

0

0

0

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή μεγαλύτερου του 1 kg

0

0

0

0

1704 90 55

– – –

Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και σακχαρόπηκτα για το βήχα

0

0

0

0

1704 90 61

– – –

Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα

0

0

0

0

 

– – –

Άλλα

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων

0

0

0

0

1704 90 71

– – – –

Καραμέλες από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες

0

0

0

0

1704 90 75

– – – –

Καραμέλες βουτύρου, κοινές καραμέλες και παρόμοια ζαχαρώδη

0

0

0

0

 

– – – –

Άλλα:

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

Που λαμβάνονται με συμπίεση

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(Κωδικός Taric 1704909910)

– – – – –

Άλλα [εκτός από προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη ίσης ή μεγαλύτερης του 70 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο που μετριέται σε σακχαρόζη)]

0

0

0

0

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:

 

 

 

 

1806 10

Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

 

 

 

 

1806 10 20

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε σακχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετράται σε σακχαρόζη, ίσης ή μεγαλύτερης του 5 % και μικρότερης του 65 %

0

0

0

0

1806 10 30

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετράται σε σακχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετράται σε σακχαρόζη, ίσης ή μεγαλύτερης του 65 % και μικρότερης του 80 %

0

0

0

0

1806 20

Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή μεγαλύτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή μεγαλύτερης του 31 %

0

0

0

0

1806 20 30

– –

Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή μεγαλύτερης του 25 % και μικρότερης του 31 %

0

0

0

0

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή μεγαλύτερης του 18 %

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(Κωδικός Taric 1806208010)

– – –

Γλάσο κακάου [εκτός από προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη ίσης ή μεγαλύτερης του 70 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο που μετριέται σε σακχαρόζη)]

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(Κωδικός Taric 1806209510)

– – –

Άλλα [εκτός από προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη ίσης ή μεγαλύτερης του 70 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο που μετριέται σε σακχαρόζη)]

0

0

0

0

 

Άλλα που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

Παραγεμισμένα

 (7)

0

0

0

1806 32

– –

Μη παραγεμισμένα

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή φρούτων

 (7)

0

0

0

1806 32 90

– – –

Άλλα

 (7)

0

0

0

1806 90

Άλλα

 

 

 

 

 

– –

Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:

 

 

 

 

 

– – –

Σοκολάτες, έστω και παραγεμισμένες:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά

 (7)

0

0

0

1806 90 19

– – – –

Άλλη

 (7)

0

0

0

 

– – –

Άλλα

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

Παραγεμισμένες

 (7)

0

0

0

1806 90 39

– – – –

Μη παραγεμισμένες

 (7)

0

0

0

1806 90 50

– –

Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο

 (7)

0

0

0

1806 90 60

– –

Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο

 (7)

0

0

0

1806 90 70

– –

Παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο για την παραγωγή ποτών

 (7)

0

0

0

ex 1806 90 90

(Κωδικός Taric 1806909011

και 1806909091)

– –

Άλλα [εκτός από προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος σε σακχαρόζη ίσης ή μεγαλύτερης του 70 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο σάκχαρο που μετριέται σε σακχαρόζη)]

 (7)

0

0

0

1901

Εκχυλίσματα βύνης· παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος επί πλήρως απολιπανθείσας βάσης, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

 

 

 

1901 10 00

Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

0

0

0

0

1901 20 00

Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905

0

0

0

0

1901 90

Άλλα

 

 

 

 

 

– –

Εκχυλίσματα βύνης:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

Περιεκτικότητας σε ξηρό εκχύλισμα ίσης ή μεγαλύτερης του 90 % κατά βάρος

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

Άλλα

0

0

0

0

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404

0

0

0

0

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:

 

 

 

 

 

Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

Που περιέχουν αυγά

0

0

0

0

1902 19

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού ούτε σιμιγδάλια μαλακού σιταριού

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

Άλλα

0

0

0

0

1902 20

Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):

 

 

 

 

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

Ψημένα

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

Άλλα

0

0

0

0

1902 30

Άλλα ζυμαρικά εν γένει:

 

 

 

 

1902 30 10

– –

Αποξεραμένα

0

0

0

0

1902 30 90

– –

Άλλα

0

0

0

0

1902 40

Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους):

 

 

 

 

1902 40 10

– –

Μη παρασκευασμένο

0

0

0

0

1902 40 90

– –

Άλλα

0

0

0

0

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

0

0

0

0

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]· δημητριακά (άλλα από το καλαμπόκι) σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

 

 

 

 

1904 10

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη:

 

 

 

 

1904 10 10

– –

Με βάση το καλαμπόκι

0

0

0

0

1904 10 30

– –

Με βάση το ρύζι

0

0

0

0

1904 10 90

– –

Άλλα:

0

0

0

0

1904 20

Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων δημητριακών:

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών

0

0

0

0

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

Με βάση το καλαμπόκι

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

Με βάση το ρύζι

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

Άλλα

0

0

0

0

1904 30 00

Χονδρό σιμιγδάλι (πλιγούρι)

0

0

0

0

1904 90

Άλλα

 

 

 

 

1904 90 10

– –

Ρύζι

0

0

0

0

1904 90 80

– –

Άλλα

0

0

0

0

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:

 

 

 

 

1905 10 00

Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot»

0

0

0

0

1905 20

Ψωμί με καρυκεύματα:

 

 

 

 

1905 20 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30 %

0

0

0

0

1905 20 30

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30 % και κατώτερης του 50 %

0

0

0

0

1905 20 90

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50 %

0

0

0

0

 

– –

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες:

 

 

 

 

1905 31

– –

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:

 

 

 

 

 

– – –

Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

Άλλα

0

0

0

0

 

– – –

Άλλα:

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 8 %

0

0

0

0

 

– – – –

Άλλα:

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

Άλλα

0

0

0

0

1905 32

– –

Γκόφρες και γκοφρέτες:

 

 

 

 

1905 32 05

– – – –

Περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος

0

0

0

0

 

– – –

Άλλα

 

 

 

 

 

– – – –

Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

Άλλα

0

0

0

0

 

– – – –

Άλλα:

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

Άλλες

0

0

0

0

1905 40

Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:

 

 

 

 

1905 40 10

– –

Φρυγανιές

0

0

0

0

1905 40 90

– –

Άλλα

0

0

0

0

1905 90

Άλλα:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Ψωμί άζυμο (mazoth)

0

0

0

0

1905 90 20

– –

Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

0

0

0

0

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρα και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεμιά, 5 % κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή κατάσταση

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

Μπισκότα

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα

0

0

0

0

 

– – –

Άλλα:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

Με προσθήκη γλυκαντικών

0

0

0

0

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:

 

 

 

 

2001 90

Άλλα

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

– –

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή μεγαλύτερης του 5 %

0

0

0

0

2001 90 60

– –

Καρδιές φοινίκων

0

0

0

0

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

 

 

 

 

2004 10

Πατάτες:

 

 

 

 

 

– –

Άλλες:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

0

0

0

0

2004 90

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

 

 

 

 

2005 20

Πατάτες:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

0

0

0

0

2005 80 00

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

 

 

 

 

Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλοι σπόροι, έστω και αναμειγμένοι μεταξύ τους:

 

 

 

 

2008 11

– –

Αράπικα φιστίκια:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

0

0

0

0

2008 91 00

– –

Καρδιές φοινίκων

0

0

0

0

2008 99

– –

Άλλα:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή μεγαλύτερης του 5 %

0

0

0

0

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ· κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:

 

 

 

 

 

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:

 

 

 

 

2101 11

– –

Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα:

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

Περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή ανώτερης του 95 % κατά βάρος

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

Άλλα

0

0

0

0

2101 12

– –

Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

Άλλα

0

0

0

0

2101 20

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:

 

 

 

 

2101 20 20

– –

Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα

0

0

0

0

 

– –

Παρασκευάσματα:

 

 

 

 

2101 20 98

– – –

Άλλα:

0

0

0

0

2101 30

Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:

 

 

 

 

 

– –

Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

Κιχώριο φρυγμένο

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

Άλλα

0

0

0

0

 

– –

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

Φρυγμένου κιχωρίου

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

Άλλα

0

0

0

0

2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:

 

 

 

 

2102 10

Ζύμες ενεργές:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Ζύμες καλλιέργειας

0

0

0

0

 

– –

Ζύμες αρτοποίησης

 

 

 

 

2102 10 90

– –

Άλλες

0

0

0

0

2102 20

Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:

 

 

 

 

 

– –

Ζύμες αδρανείς:

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

Άλλες

0

0

0

0

2102 30 00

Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:

0

0

0

0

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

 

 

 

 

2103 10 00

Σάλτσα σόγιας

0

0

0

0

2103 20 00

Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας

2,5

0

0

0

2103 30

Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

 

 

 

 

2103 30 90

– –

Μουστάρδα παρασκευασμένη

0

0

0

0

2103 90

Άλλα:

 

 

 

 

2103 90 90

– –

Άλλα

0

0

0

0

2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:

 

 

 

 

2104 10

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα:

 

 

 

 

2104 10 10

– –

Ξεραμένα ή αποξεραμένα

3

0

0

0

2104 10 90

– –

Άλλα

3

0

0

0

2104 20 00

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

3,6

0

0

0

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:

 

 

 

 

2105 00 10

Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα

0 % + 13,5 EUR/100 kg max 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

2105 00 91

– –

Ίσης ή ανώτερης του 3 % και κατώτερης του 7 %

0 % + 25,9 EUR/100 kg max 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

– –

Ίσης ή ανώτερης του 7 %

0 % + 36,4 EUR/100 kg max 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

 

 

 

2106 10

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

 

 

 

 

2106 10 20

– –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

0

0

0

0

2106 10 80

– –

Άλλα:

0

0

0

0

2106 90

Άλλα:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fondues»)

0

0

0

0

2106 90 20

– –

Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών

0

0

0

0

 

– –

Άλλα:

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

0

0

0

0

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009:

 

 

 

 

2202 10 00

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα

0

0

0

0

2202 90

Άλλα:

 

 

 

 

2202 90 10

– –

Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

0

0

0

0

2205

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:

 

 

 

 

2205 10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

 

 

 

 

2205 10 10

– –

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol

0

0

0

0

2205 90

Άλλα:

 

 

 

 

2205 90 10

– –

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol

0

0

0

0

2403

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού:

 

 

 

 

2403 10

Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:

 

 

 

 

2403 10 10

– –

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g

50,5

33,7

16,8

0

2403 10 90

– –

Άλλα

50,5

33,7

16,8

0

 

Άλλα:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα»

11,1

7,4

3,7

0

2403 99

– –

Άλλα:

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)

28

18,7

9,3

0

2403 99 90

– – –

Άλλα

11,1

7,4

3,7

0

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων:

 

 

 

 

3301 90

Άλλα:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων

0

0

0

0

 

– –

Εκχυλίσματα ελαιορητινών:

 

 

 

 

3301 90 90

– –

Άλλα

0

0

0

0

3302

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία· άλλα παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών

 

 

 

 

3302 10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:

 

 

 

 

 

– –

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών:

 

 

 

 

 

– – –

Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:

 

 

 

 

 

– – – –

Άλλα:

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

Άλλα

0

0

0

0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δασμοί επί της εισαγωγής προϊόντων καταγωγής Κοινότητας στη Βουλγαρία

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Δασμοί

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

1.10.2004-31.12.2004

( %)

1.1.2005-31.12.2005

( %)

1.1.2006-31.12.2006

( %)

Από 1.1.2007 και μετά

( %)

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

 

 

 

 

0403 10

Γιαούρτια:

 

 

 

0

 

– –

Αρωματισμένα και με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

 

 

 

 

 

– – –

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

32

22,4

12,8

 

0403 10 53

– – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

32

22,4

12,8

 

0403 10 59

– – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

32

22,4

12,8

 

 

– – –

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

40

28

16

 

0403 10 93

– – – –

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

40

28

16

 

0403 10 99

– – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

40

28

16

 

0403 90

Άλλα:

 

 

 

 

 

– –

Αρωματισμένα και με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

 

 

 

 

 

– – –

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

32

22,4

12,8

 

0403 90 73

– – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

32

22,4

12,8

 

0403 90 79

– – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

32

22,4

12,8

 

 

– – –

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

40

28

16

 

0403 90 93

– – – –

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

40

28

16

 

0403 90 99

– – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

40

28

16

 

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα· λιπαρές ύλες για επάλειψη:

 

 

 

0

0405 20

Λιπαρές ύλες για επάλειψη:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %

5,60

3,20

0

 

0405 20 30

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 %

5,60

3,20

 

 

0501 00 00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου

0

0

0

0

0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών:

 

 

 

 

0502 10 00

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών

0

0

0

0

0502 90 00

Άλλα

 

 

 

 

0503 00 00

Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα

0

0

0

0

0505

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:

0

0

0

0

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:

 

 

 

 

0506 10 00

Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ

0

0

0

0

0506 90 00

Άλλα

0

0

0

0

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:

0

0

0

0

0508 00 00

Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους

0

0

0

0

0509 00

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:

0

0

0

0

0510 00 00

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξεραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό

0

0

0

0

0710

Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα:

 

 

 

 

0710 40 00

Γλυκό καλαμπόκι

18

12

6

0

0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

 

 

 

 

0711 90

Άλλα λαχανικά· μείγματα λαχανικών:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Γλυκό καλαμπόκι

0

0

0

0

0903 00 00

Ματέ

0

0

0