ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 377

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
27 Δεκεμβρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1899/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1900/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας

176

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

27.12.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 377/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1899/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Δεκεμβρίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 (3) προβλέπει κοινά πρότυπα ασφαλείας που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά ιδίως τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των αεροσκαφών καθώς και τα πρόσωπα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στις εν λόγω εργασίες. Αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα ασφαλείας εφαρμόζονται σε όλα τα αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούν προς εκμετάλλευση κοινοτικοί αερομεταφορείς, ανεξαρτήτως του αν είναι εγγεγραμμένα σε μητρώο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού, για τους τομείς που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα II απαιτείται η έγκριση κοινών τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών βάσει του άρθρου 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης.

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (4) προβλέπει ότι η ανά πάσα στιγμή έκδοση και εγκυρότητα άδειας εκμετάλλευσης προϋποθέτει την κατοχή έγκυρου πιστοποιητικού αερομεταφορέα που αναγράφει τις καλυπτόμενες δραστηριότητες και πληροί τα κριτήρια που θα τεθούν σε μελλοντικό κανονισμό. Είναι πλέον σκόπιμος ο καθορισμός αυτών των κριτηρίων.

(4)

Ο Σύνδεσμος Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA) θέσπισε σύνολο εναρμονισμένων κανόνων για τις εμπορικές αερομεταφορές με αεροπλάνα, που καλούνται Κοινοί Κανόνες Αεροπλοΐας για εμπορικές αερομεταφορές (αεροπλάνα) (JAR-OPS 1) όπως τροποποιήθηκε. Οι κανόνες αυτοί (τροποποιημένη έκδοση 8 της 1ης Ιανουαρίου 2005) παρέχουν το ελάχιστο επίπεδο απαιτήσεων ασφαλείας και, κατά συνέπεια, συνιστούν καλή βάση για κοινοτική νομοθεσία που αφορά την εκμετάλλευση των αεροπλάνων. Το κείμενο JAR-OPS 1 έπρεπε να τροποποιηθεί για να γίνει συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία και τις κοινοτικές πολιτικές, λαμβανομένων υπόψη των πολλαπλών συνεπειών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα. Το νέο αυτό κείμενο δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί στην κοινοτική νομοθεσία με απλή μνεία του τίτλου του JAR-OPS 1 στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προστεθεί στον εν λόγω κανονισμό νέο παράρτημα με τους κοινούς κανόνες.

(5)

Θα πρέπει να δοθεί στους αερομεταφορείς επαρκής ευελιξία για να αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες επείγουσες συνθήκες εκμετάλλευσης, ή ανάγκες εκμετάλλευσης περιορισμένης διάρκειας, ή για να αποδεικνύουν ότι μπορούν να επιτύχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας με μέσα διαφορετικά απ' ό,τι η εφαρμογή των κοινών κανόνων του παραρτήματος (εφεξής «Παράρτημα ΙΙΙ»). Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξουσιοδοτηθούν τα κράτη μέλη να χορηγούν εξαιρέσεις ή να εισάγουν αποκλίσεις από τους κοινούς τεχνικούς κανόνες και τις διοικητικές διαδικασίες. Επειδή αυτές οι εξαιρέσεις και οι αποκλίσεις είναι ενδεχόμενο, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπονομεύσουν τα κοινά πρότυπα ασφαλείας ή να δημιουργήσουν στρεβλώσεις στην αγορά, θα πρέπει να περιορισθεί αυστηρώς το πεδίο εφαρμογής τους και η χορήγηση εξαιρέσεων να υπόκειται στον κατάλληλο έλεγχο από την Κοινότητα. Εδώ η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να λάβει μέτρα διασφάλισης.

(6)

Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις όσον αφορά τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τις κοινώς καθιερωμένες διαδικασίες και μέχρις ότου θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες βασισμένοι στην επιστημονική γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές.

(7)

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η παροχή εναρμονισμένων προτύπων ασφάλειας υψηλού επιπέδου και όσον αφορά τους περιορισμούς στις ώρες πτήσης και υπηρεσίας και τις περιόδους ανάπαυσης. Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις ή/και νομοθεσία που προβλέπουν καλύτερες συνθήκες όσον αφορά τους περιορισμούς του χρόνου πτήσης και του χρόνου υπηρεσίας, και τις συνθήκες εργασίας του πληρώματος θαλάμου επιβατών. Κανένα σημείο του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως περιορισμός της δυνατότητας σύναψης ή διατήρησης τέτοιων συμβάσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν νομοθεσία με διατάξεις ευνοϊκότερες εκείνων τις οποίες προβλέπει ο παρών κανονισμός.

(8)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 που αφορούν τη διαδικασία προσφυγής σε επιτροπή θα πρέπει να τροποποιηθούν, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(9)

Οι διατάξεις του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3922/91 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του πρέπει να προσαρμοσθούν ως προς το εύρος τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας (6) καθώς και οι εκτελεστικοί του κανόνες που θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (7) και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (8).

(10)

Ο παρών κανονισμός, και ιδίως οι διατάξεις για τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης όπως περιλαμβάνονται στο Τμήμα ΙΖ του Παραρτήματος III, λαμβάνει υπόψη τα όρια και τα ελάχιστα πρότυπα που έχουν ήδη θεσπισθεί με την οδηγία 2000/79/EΚ (9). Τα όρια που θεσπίζει η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να τηρούνται πάντοτε όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας. Οι διατάξεις του Τμήματος ΙΖ του Παραρτήματος III και οι λοιπές διατάξεις που εγκρίνονται κατά τον παρόντα κανονισμό δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι γενικότερες και, ως εκ τούτου, να παρέχουν μικρότερη προστασία στους εν λόγω εργαζομένους.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν εθνικές διατάξεις όσον αφορά τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης για τα μέλη των πληρωμάτων, εφόσον τα όρια που τίθενται στις εν λόγω εθνικές διατάξεις είναι κατώτερα των ανώτατων ορίων και ανώτερα των κατώτατων ορίων που θέτει το Τμήμα ΙΖ του Παραρτήματος ΙΙΙ.

(12)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν εθνικές διατάξεις όσον αφορά τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης για τα μέλη πληρωμάτων σε τομείς που δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο Τμήμα ΙΖ του Παραρτήματος ΙΙΙ, λ.χ. τη μέγιστη διάρκεια υπηρεσίας ημερήσιας πτήσης για λειτουργίες μονομελούς πληρώματος και για επείγουσες ιατρικές επιχειρήσεις, διατάξεις σχετικά με τη μείωση των χρόνων πτήσης ή την αύξηση των περιόδων ανάπαυσης σε περίπτωση πτήσης που διέρχεται πολλαπλές ωριαίες ατράκτους.

(13)

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, από επιστημονική και ιατρική άποψη, των διατάξεων για τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης και, εφόσον απαιτείται, των διατάξεων για το πλήρωμα θαλάμου επιβατών, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων περί επιθεωρήσεων, όπως ορίζονται με τη Σύμβαση Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του Σικάγου του 1944 και με την οδηγία 2004/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την ασφάλεια των αεροσκαφών τρίτων χωρών τα οποία χρησιμοποιούν κοινοτικούς αερολιμένες (10).

(15)

Στις 2 Δεκεμβρίου 1987, συμφωνήθηκαν στο Λονδίνο ρυθμίσεις για στενότερη συνεργασία όσον αφορά το θέμα του αεροδρομίου του Γιβραλτάρ μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.

(16)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3922/91 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3922/91 τροποποιείται ως εξής:

1)

Μετά την αιτιολογική σκέψη 9 προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

«Η εφαρμογή των διατάξεων για τους περιορισμούς στις πτήσεις και το χρόνο υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα στα συστήματα σχεδιασμού των υπηρεσιών των επιχειρήσεων που ασκούν τη δραστηριότητά τους αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες· η Επιτροπή θα πρέπει, βάσει αποδείξεων, τις οποίες θα υποχρεούνται να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι, να εξετάζει την κάθε ειδική περίπτωση και να προβαίνει σε προσαρμογή των διατάξεων για τους περιορισμούς των πτήσεων και του χρόνου υπηρεσιών για να λάβει υπόψη αυτά τα ειδικά συστήματα σχεδιασμού.»

2)

Μετά την αιτιολογική σκέψη 10 προστίθενται οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:

«Το αργότερο την 16 Ιανουαρίου 2009, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας θα πρέπει να πραγματοποιήσει επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση των διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ, Τμήμα ΙΖ και, κατά περίπτωση, Τμήμα ΙΕ. Με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω αξιολόγησης και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, η Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί και να υποβάλει, εφόσον απαιτείται, προτάσεις για την τροποποίηση των σχετικών τεχνικών διατάξεων.

Κατά την αξιολόγηση ορισμένων διατάξεων που μνημονεύει το άρθρο 8α, θα πρέπει να συνεχισθεί η διαδικασία περαιτέρω εναρμόνισης των απαιτήσεων για την κατάρτιση του πληρώματος καμπίνας προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των πληρωμάτων αυτών στην Κοινότητα· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επανεξεταστεί η δυνατότητα για περαιτέρω εναρμόνιση των προσόντων του πληρώματος του πιλοτηρίου.»

3)

Η τελευταία αιτιολογική σκέψη αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (11).

4)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο παρών κανονισμός αφορά την εναρμόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας για τη λειτουργία και τη συντήρηση αεροσκαφών και τα πρόσωπα και τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα.»

β)

Προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

«3.   Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ δεν θίγει τις αμοιβαίες νομικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις διαφορές τους στο θέμα της κυριαρχίας επί του εδάφους στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο.

4.   Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ αναστέλλεται, μέχρις ότου τεθούν σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της 2ας Δεκεμβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα ενημερώσουν το Συμβούλιο για την εν λόγω ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή.»

5)

Στο άρθρο 2 προστίθεται ο εξής ορισμός:

«θ)

αρχή (στο Παράρτημα ΙΙΙ): η αρμόδια αρχή που έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό αερομεταφορέα (ΠΑ).»

6)

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι κοινοί τεχνικοί κανόνες και οι διοικητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τις εμπορικές μεταφορές με αεροπλάνα καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Οι παραπομπές στο Τμήμα ΙΓ του Παραρτήματος ΙΙΙ ή σε οιεσδήποτε από τις διατάξεις του Τμήματος ΙΓ θα αφορούν το Μέρος ΙΓ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (12) ή τις σχετικές του διατάξεις.

7)

Το άρθρο 4, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για τους τομείς που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα ΙΙΙ θεσπίζονται, με βάση το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης, κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον ενδείκνυται και το ταχύτερο δυνατόν, κατάλληλες προτάσεις για τους εν λόγω τομείς.»

8)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Αεροσκάφη τα οποία λειτουργούν με άδεια χορηγούμενη από κράτος μέλος σύμφωνα με τους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες σε άλλα κράτη μέλη, χωρίς να υπόκεινται σε περαιτέρω τεχνικές απαιτήσεις ή αξιολόγηση από τα άλλα αυτά κράτη μέλη.»

9)

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την πιστοποίηση η οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από άλλο κράτος μέλος ή από φορέα που ενεργεί εξ ονόματός του, σε φορείς ή πρόσωπα που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία και υπό την εξουσία του, και ασχολούνται με τη συντήρηση προϊόντων και τη λειτουργία αεροσκαφών.»

10)

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

1.   Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 δεν εμποδίζουν κράτος μέλος να αντιδρά αμέσως όταν προκύπτει πρόβλημα ασφάλειας στο οποίο εμπλέκεται προϊόν, πρόσωπο ή οργανισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Εάν το πρόβλημα ασφαλείας οφείλεται σε ανεπάρκεια του επιπέδου ασφαλείας που παρέχουν οι κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες ή σε κενό των κοινών τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών, το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβε, καθώς και τους σχετικούς λόγους.

Η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, εάν η ανεπάρκεια του επιπέδου ασφαλείας ή το κενό των κοινών τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών δικαιολογούν τη συνέχιση εφαρμογής των μέτρων που ελήφθησαν κατ' εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή προβαίνει επίσης στις αναγκαίες ενέργειες για να τροποποιηθούν οι σχετικοί κοινοί τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 11. Εάν τα μέτρα του κράτους μέλους θεωρηθούν αδικαιολόγητα, το κράτος μέλος τα ανακαλεί.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν εξαιρέσεις από τους τεχνικούς κανόνες και τις διοικητικές διαδικασίες που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό σε περίπτωση απρόβλεπτων επειγουσών επιχειρησιακών συνθηκών ή για επιχειρησιακές ανάγκες περιορισμένης διαρκείας.

Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά με τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν αμέσως μόλις αρχίσουν να επαναλαμβάνονται ή εφόσον χορηγήθηκαν για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Όταν η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται σχετικά με τις εξαιρέσεις που χορήγησε κράτος μέλος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή εξετάζει εάν οι εξαιρέσεις πληρούν τους σχετικούς με την ασφάλεια στόχους του παρόντος κανονισμού ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν δεν πληρούν τους σχετικούς με την ασφάλεια στόχους του παρόντος κανονισμού ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της κοινοτικής νομοθεσίας, αποφασίζει για τη θέσπιση μέτρων διασφάλισης κατά τη διαδικασία του άρθρου 12α.

Στην περίπτωση αυτή, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί την εξαίρεση.

3.   Εφόσον είναι δυνατόν να επιτευχθεί με άλλα μέσα επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο προς εκείνο που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των κοινών τεχνικών κανόνων και διοικητικών διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ, τα κράτη μέλη δύνανται, χωρίς να δημιουργείται διακριτική μεταχείριση λόγω της ιθαγένειας των αιτούντων και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να μην στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, να χορηγούν έγκριση απόκλισης από τις διατάξεις αυτές.

Στις περιπτώσεις αυτές, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να χορηγήσει τέτοια έγκριση, τους λόγους της σχετικής απόφασης και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την επίτευξη ισοδυνάμου επιπέδου ασφαλείας.

Η Επιτροπή, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση στην οποία προέβη το κράτος μέλος, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, προκειμένου να αποφασίσει εάν η προτεινόμενη έγκριση του μέτρου επιτρέπεται να χορηγηθεί.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία δικαιούνται όλα να εφαρμόσουν το μέτρο. Είναι επίσης δυνατόν να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ ώστε να ανταποκρίνονται στο εν λόγω μέτρο.

Για το εν λόγω μέτρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7.

4.   Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν διατάξεις σχετικές με τα OPS 1.1105 σημείο 6, OPS 1.1110 σημεία 1.3 και 1.4.1, OPS 1.1115 και OPS 1.1125 σημείο 2.1 του Τμήματος ΙΖ στο Παράρτημα ΙΙΙ, μέχρις ότου θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες βασιζόμενοι στην επιστημονική γνώση και στις βέλτιστες πρακτικές.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διατάξεις που αποφασίζουν να διατηρήσουν.

Για τις εθνικές διατάξεις κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις OPS 1 που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο και τις οποίες τα κράτη μέλη προτίθενται να θεσπίσουν μετά την ημερομηνία εφαρμογής του Παραρτήματος ΙΙΙ, η Επιτροπή, εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση εκ μέρους κράτους μέλους, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, για να αποφασίσει εάν οι διατάξεις αυτές συμμορφώνονται με τους σχετικούς με την ασφάλεια στόχους του παρόντος κανονισμού και άλλους κανόνες του κοινοτικού δικαίου και εάν οι διατάξεις μπορούν να εφαρμοστούν.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή κοινοποιεί την εγκρίνουσα το μέτρο απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία δικαιούνται όλα να εφαρμόσουν το μέτρο. Είναι επίσης δυνατόν να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ ώστε να ανταποκρίνονται στο εν λόγω μέτρο.

Για το μέτρο αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 7.»

11)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 8α

1.   Το αργότερο την 16 Ιανουαρίου 2009, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας θα ολοκληρώσει αξιολόγηση, από επιστημονική και ιατρική άποψη, των διατάξεων του Τμήματος ΙΖ και, εφόσον απαιτείται, του Τμήματος ΙΕ, του Παραρτήματος ΙΙΙ.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας (13), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας συντρέχει την Επιτροπή στην κατάρτιση προτάσεων για την τροποποίηση των εφαρμοστέων τεχνικών διατάξεων του Τμήματος ΙΕ και του Τμήματος ΙΖ του Παραρτήματος III.

12)

Το άρθρο 11, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 12, παράγραφος 2, επιφέρει στους κοινούς τεχνικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ τις τροποποιήσεις που έχουν καταστεί αναγκαίες λόγω της επιστημονικής και τεχνικής προόδου.»

13)

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας της αεροπορίας (“επιτροπή”).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.»

14)

Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 12α

Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται η διαδικασία διασφαλίσεων του άρθρου 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η Επιτροπή συμβουλεύεται την επιτροπή.

Η προθεσμία του άρθρου 6, στοιχείο β), της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Όταν απόφαση της Επιτροπής παραπέμπεται στο Συμβούλιο από κράτος μέλος, το Συμβούλιο δύναται να λάβει, με ειδική πλειοψηφία, διαφορετική απόφαση εντός τριών μηνών».

15)

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως Παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91, το Παράρτημα ΙΙΙ τίθεται σε εφαρμογή στις 16 Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Josep BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Mauri PEKKARINEN


(1)  ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 33.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2002 (ΕΕ C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 103), κοινή θέση του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2006 (ΕΕ C 179 Ε, 1.8.2006, σ. 1), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2006.

(3)  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 (ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ.11).

(6)  ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 5).

(7)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 706/2006 (ΕΕ L 122 της 9.5.2006, σ. 16).

(8)  ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 707/2006 (ΕΕ L 122 της 9.5.2006, σ. 17).

(9)  Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για την εκτέλεση της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ΕΤF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάμων Διακυβέρνησης Αεροσκαφών (ECA), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αερομεταφορέων των Περιφερειών της Ευρώπης (ERA) και τη Διεθνή Ένωση για τις Ναυλωμένες Πτήσεις (IACA) (ΕΕ L 302 της 1.12.2000, σ. 57).

(10)  ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 76. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15).

(11)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999. σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).».

(12)  ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1

(13)  ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 5).»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΟΙΝΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

OPS 1: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ)

Περιεχόμενα

ΤΜΗΜΑ A

Εφαρμογή και ορισμοί

ΤΜΗΜΑ B

Γενικά

ΤΜΗΜΑ Γ

Πιστοποίηση και επίβλεψη αερομεταφορέα

ΤΜΗΜΑ Δ

Επιχειρησιακές λειτουργίες

ΤΜΗΜΑ Ε

Επιχειρήσεις παντός καιρού

ΤΜΗΜΑ ΣΤ

Γενικά περί επιδόσεων

ΤΜΗΜΑ Ζ

Επιδόσεις κατηγορίας Α

ΤΜΗΜΑ H

Επιδόσεις κατηγορίας Β

ΤΜΗΜΑ Θ

Επιδόσεις κατηγορίας Γ

ΤΜΗΜΑ Ι

Μάζα και ζυγοστάθμιση

ΤΜΗΜΑ ΙΑ

Όργανα και εξοπλισμός

ΤΜΗΜΑ ΙΒ

Εξοπλισμός επικοινωνίας και ναυτιλίας

ΤΜΗΜΑ ΙΓ

Συντήρηση αεροπλάνου

ΤΜΗΜΑ ΙΔ

Πλήρωμα πτήσης

ΤΜΗΜΑ ΙΕ

Πλήρωμα θαλάμου επιβατών

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ

Εγχειρίδια, μητρώα και αρχεία

ΤΜΗΜΑ ΙΖ

Περιορισμοί χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και απαιτήσεις ανάπαυσης

ΤΜΗΜΑ ΙΗ

Εναέρια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

ΤΜΗΜΑ ΙΘ

Ασφάλεια

ΤΜΗΜΑ A

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

OPS 1.001

Εφαρμογή

Στο μέρος 1 της OPS καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την πτητική λειτουργία οποιουδήποτε πολιτικού αεροπλάνου με σκοπό την εμπορική αερομεταφορά από οποιονδήποτε αεροπορικό μεταφορέα, του οποίου η κύρια εγκατάσταση και, εάν υπάρχει, η επίσημη έδρα του, βρίσκεται σε κράτος μέλος, ο οποίος στο εξής καλείται αερομεταφορέας. Η OPS 1 δεν ισχύει:

1.

για αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται σε στρατιωτικές, τελωνειακές και αστυνομικές υπηρεσίες, ούτε

2.

για πτήσεις ρίψεως αλεξιπτώτων και πυρόσβεσης και για τις συναφείς πτήσεις τοποθέτησης και επιστροφής στις οποίες τα μεταφερόμενα πρόσωπα είναι εκείνα που, υπό κανονικές συνθήκες, θα μετεφέροντο για ρίψη αλεξιπτώτων και πυρόσβεση, ούτε

3.

για πτήσεις αμέσως πριν, κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εκτέλεση εναέριας δραστηριότητας, εφόσον οι εν λόγω πτήσεις συνδέονται με αυτή την εναέρια δραστηριότητα και στην οποία, πέραν των μελών του πληρώματος, δεν μεταφέρονται περισσότερα από έξι άτομα τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εναέριας δραστηριότητας.

OPS 1.003

Ορισμοί

α)

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:

1.

“Δεκτή/Αποδεκτή” σημαίνει ότι η Αρχή δεν έχει αντίρρηση και τη θεωρεί κατάλληλη για τον προβλεπόμενο σκοπό.

2.

“Εγκεκριμένη (από την Αρχή)” σημαίνει τεκμηριωμένη (από την Αρχή) για τον προβλεπόμενο σκοπό.

3.

“Κύριος πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού (ΚΠΕΕ)” σημαίνει κύριο πίνακα (με προοίμιο) κατάλληλο για έναν τύπο αεροπλάνου που καθορίζει τα όργανα, τις μονάδες εξοπλισμού ή τις λειτουργίες οι οποίες, ενώ διατηρούν το επίπεδο ασφάλειας που απαιτείται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πτητικής ικανότητας, μπορούν προσωρινά να μη λειτουργούν λόγω του εγγενούς πλεονασμού στο σχεδιασμό ή/και λόγω των καθορισθεισών διαδικασιών, των όρων και των περιορισμών που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη διαρκή πτητική ικανότητα.

4.

“Πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού (ΠΕΕ)” σημαίνει πίνακα (με προοίμιο) που προβλέπει τη λειτουργία αεροσκάφους, υπό καθορισμένες συνθήκες, με ειδικά όργανα, μονάδες εξοπλισμού ή λειτουργίες που είναι εκτός λειτουργίας κατά την έναρξη της πτήσης. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται από τον αερομεταφορέα ειδικά για το δικό του αεροσκάφος, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό του αεροσκάφους του και τις σχετικές συνθήκες λειτουργίας και συντήρησης σύμφωνα με διαδικασία εγκεκριμένη από την Αρχή.

β)

Το μέρος Μ και το μέρος 145 που μνημονεύονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της 20ής Νοεμβρίου 2003.

ΤΜΗΜΑ B

ΓΕΝΙΚΑ

OPS 1.005

Γενικά

α)

Ο αερομεταφορέας μπορεί να χρησιμοποιεί αεροπλάνο μόνο για σκοπούς εμπορικής αερομεταφοράς που συνάδουν προς τις διατάξεις του μέρους 1 της OPS. Για πτητικές λειτουργίες αεροσκαφών επιδόσεων κατηγορίας Β, υπάρχουν πιο περιορισμένες απαιτήσεις στο προσάρτημα 1 της OPS 1.005 α).

β)

Ο αερομεταφορέας συμμορφώνεται με τις αναδρομικώς ισχύουσες απαιτήσεις πτητικής ικανότητας για αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εμπορικής αερομεταφοράς.

γ)

Κάθε αεροπλάνο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους του πιστοποιητικού πτητικής ικανότητάς του και εντός των εγκεκριμένων περιορισμών που περιέχονται στο εγχειρίδιο πτήσεως του αεροπλάνου.

δ)

Όλα τα συνθετικά μέσα εκπαίδευσης (ΣΜΕ), όπως οι προσομοιωτές πτήσης ή οι συσκευές εκπαίδευσης πτήσης (ΣΕΠ), που αντικαθιστούν το αεροπλάνο για σκοπούς εκπαίδευσης ή/και ελέγχου, πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΣΜΕ. Ο αερομεταφορέας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτά τα ΣΜΕ πρέπει να λαμβάνει την έγκριση της Αρχής.

OPS 1.020

Νομοθεσία, κανονισμοί και διαδικασίες — Ευθύνες αερομεταφορέα

Ο αερομεταφορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι:

1.

όλοι οι υπάλληλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να συμμορφώνονται προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες των κρατών εκείνων στα οποία διενεργούνται οι επιχειρησιακές δραστηριότητες και έχουν σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους· και

2.

όλα τα μέλη του πληρώματος γνωρίζουν τους νόμους και τους κανονισμούς και είναι εξοικειωμένα με τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

OPS 1.025

Κοινή γλώσσα

α)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος μπορούν να επικοινωνούν σε κοινή γλώσσα.

β)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλο το επιχειρησιακό προσωπικό κατανοεί τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί τα μέρη εκείνα του εγχειριδίου πτητικής εκμετάλλευσης που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους.

OPS 1.030

Πίνακες ελάχιστου εξοπλισμού — Υποχρεώσεις αερομεταφορέα

α)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει, για κάθε αεροπλάνο, πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού (ΠΕΕ) εγκεκριμένο από την Αρχή. Ο πίνακας αυτός βασίζεται, χωρίς όμως να είναι λιγότερο περιοριστικός, στον σχετικό κύριο πίνακα βασικού εξοπλισμού (ΚΠΒΕ) (εφόσον υπάρχει) που έχει εγκριθεί από την Αρχή.

β)

Ο αερομεταφορέας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί επιχειρησιακά αεροπλάνο παρά μόνο σύμφωνα με τον ΚΕΕ, εκτός εάν τούτο επιτρέπεται από την Αρχή. Σε καμία περίπτωση παρόμοια άδεια δεν επιτρέπει επιχειρησιακή χρήση καθ' υπέρβαση των περιορισμών του ΚΠΒΕ.

OPS 1.035

Σύστημα ποιοτικού ελέγχου

α)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει σύστημα ποιοτικού ελέγχου και διορίζει διευθυντή ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλίζονται ασφαλείς πρακτικές λειτουργίας και πτητικά ικανά αεροπλάνα, αλλά και την καταλληλότητα αυτών των διαδικασιών. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα αποστολής παρατηρήσεων με αποδέκτη τον αρμόδιο διευθυντή [βλέπε επίσης OPS 1.175 στοιχείο η)], για την εξασφάλιση των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.

β)

Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο περιέχει διαδικασίες σχεδιασμένες να εξακριβώνουν ότι όλες οι πτητικές λειτουργίες εκτελούνται σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις, τα πρότυπα και τις διαδικασίες που ισχύουν σχετικά.

γ)

Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ο διευθυντής ποιοτικού ελέγχου πρέπει να είναι αποδεκτά από την Αρχή.

δ)

Η περιγραφή του συστήματος ποιοτικού ελέγχου πρέπει να πραγματοποιείται μέσω των σχετικών εγγράφων.

ε)

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, η Αρχή μπορεί να δεχτεί το διορισμό δύο διευθυντών ποιοτικού ελέγχου, έναν για τις πτητικές λειτουργίες και έναν για τη συντήρηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αερομεταφορέας έχει συστήσει μονάδα διαχείρισης της ποιότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το σύστημα ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζεται ενιαία σε ολόκληρη την επιχειρησιακή χρήση.

OPS 1.037

Πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσης

α)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει και διατηρεί πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσης, που μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα ποιοτικού ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει:

1.

προγράμματα μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συνεχής επίγνωση των κινδύνων από όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε πτητικές λειτουργίες· και

2.

σύστημα αναφοράς συμβάντων που θα καθιστά δυνατή την αντιπαραβολή και την αξιολόγηση των εκθέσεων συμβάντων και ατυχημάτων προκειμένου να εντοπίζονται αρνητικές τάσεις ή να αντιμετωπίζονται ελλείψεις στην ασφάλεια των πτήσεων. Το σύστημα θα προστατεύει την ταυτότητα του εισηγητή της έκθεσης και θα παρέχει τη δυνατότητα οι εκθέσεις να μπορούν να υποβάλλονται ανωνύμως· και

3.

αξιολόγηση των πληροφοριών που σχετίζονται με ατυχήματα και συμβάντα καθώς και διάδοση των συναφών πληροφοριών, όχι όμως της απόδοσης ευθυνών· και

4.

πρόγραμμα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης για τα αεροπλάνα με μέγιστη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης μεγαλύτερη από 27 000 kg. Παρακολούθηση των στοιχείων πτήσης (FDM) είναι η προληπτική χρήση ψηφιακών στοιχείων πτήσης από συνήθεις λειτουργίες για τη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπλοΐας. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στοιχείων πτήσης δεν θα επιβάλει ποινές και θα περιέχει κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία της (των) πηγής(-ών) των στοιχείων· και

5.

τον διορισμό προσώπου υπεύθυνου για τη διαχείριση του προγράμματος.

β)

Οι προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες που απορρέουν από το πρόγραμμα πρόληψης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων είναι ευθύνη του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προγράμματος.

γ)

Η αποτελεσματικότητα των αλλαγών που επέρχονται ως αποτέλεσμα των προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες βάσει της πρόληψης ατυχημάτων και του προγράμματος για την ασφάλεια των πτήσεων παρακολουθείται από τον διευθυντή ποιοτικού ελέγχου.

OPS 1.040

Μέλη πληρώματος

α)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε επιχειρησιακό μέλος του πληρώματος πτήσης ή θαλάμου επιβατών έχει εκπαιδευτεί και είναι ικανό να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

β)

Σε περίπτωση νέων μελών του πληρώματος, τα οποία δεν αποτελούν μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών και τα οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους στο θάλαμο των επιβατών του αεροπλάνου, ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

1.

δεν συγχέονται από τους επιβάτες με τα μέλη του πληρώματος θαλάμου επιβατών·

2.

δεν καταλαμβάνουν απαιτούμενες θέσεις στους σταθμούς εργασίας που έχουν καθοριστεί για το πλήρωμα θαλάμου επιβατών·

3.

δεν παρεμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του πληρώματος θαλάμου επιβατών.

OPS 1.050

Πληροφορίες έρευνας και διάσωσης

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ευχερή πρόσβαση από το θάλαμο διακυβερνήσεως αεροσκάφους στις ουσιώδεις πληροφορίες που σχετίζονται με τη σχεδιαζόμενη πτήση και αφορούν στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

OPS 1.055

Πληροφορίες σχετικά με τον φερόμενο εξοπλισμό επείγουσας ανάγκης και διάσωσης

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει την ύπαρξη διαθέσιμων, για άμεση διαβίβαση στα κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης, καταλόγων, οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες για τον εξοπλισμό επείγουσας ανάγκης και διάσωσης που φέρουν όλα τα αεροπλάνα του. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τον αριθμό, το χρώμα και τον τύπο των σωσίβιων λέμβων και φωτοβολίδων, λεπτομέρειες σχετικά με τις ιατρικές προμήθειες επείγουσας ανάγκης, τις προμήθειες νερού καθώς και τον τύπο και τις συχνότητες του φορητού εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας επείγουσας ανάγκης.

OPS 1.060

Αναγκαστική προσθαλάσσωση

Ο αερομεταφορέας δεν χρησιμοποιεί αεροπλάνο με εγκεκριμένη διαμόρφωση θέσεων περισσοτέρων των 30 επιβατών σε πτήσεις πάνω από τη θάλασσα, όταν η απόσταση από σημείο της ξηράς, το οποίο είναι κατάλληλο για προσγείωση επείγουσας ανάγκης, υπερβαίνει τα 120 λεπτά με ταχύτητα πλεύσης ή υπερβαίνει τα 400 ναυτικά μίλια, ανάλογα με το ποια από τις δύο αποστάσεις είναι μικρότερη, εκτός εάν το αεροπλάνο συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις αναγκαστικής προσθαλάσσωσης που καθορίζονται στον κώδικα πτητικής ικανότητας που ισχύει σχετικά.

OPS 1.065

Μεταφορά πολεμικών όπλων και πολεμοφοδίων

α)

Ο αερομεταφορέας δεν μεταφέρει πολεμικά όπλα και πολεμοφόδια αεροπορικώς εκτός εάν έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη.

β)

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι τα πολεμικά όπλα και τα πολεμοφόδια:

1.

έχουν αποθηκευτεί στο αεροπλάνο σε χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης· και

2.

στην περίπτωση πυροβόλων όπλων, αυτά δεν είναι οπλισμένα, εκτός εάν, πριν από την έναρξη της πτήσης, έχει χορηγηθεί έγκριση από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη ότι τα εν λόγω πολεμικά όπλα και πολεμοφόδια μπορούν να μεταφερθούν με συνθήκες που διαφέρουν εν μέρει ή στο σύνολό τους από εκείνες που καθορίζονται με το παρόν σημείο.

γ)

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι, πριν από την έναρξη μιας πτήσης, ο κυβερνήτης ενημερώνεται για τις λεπτομέρειες και τη θέση πάνω στο σκάφος των πολεμικών όπλων και των πολεμοφοδίων που πρόκειται να μεταφερθούν.

OPS 1.070

Μεταφορά όπλων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς

α)

Ο αερομεταφορέας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι κάθε σκοπούμενη μεταφορά όπλων που χρησιμοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς γνωστοποιείται σε αυτόν.

β)

Ο αερομεταφορέας που αποδέχεται τη μεταφορά όπλων που χρησιμοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς διασφαλίζει ότι τα εν λόγω όπλα:

1.

αποθηκεύονται στο αεροπλάνο σε χώρο στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης, εκτός εάν η Αρχή αποφασίσει ότι η συμμόρφωση είναι ανέφικτη και δεχτεί ότι μπορούν να εφαρμοσθούν άλλες διαδικασίες· και

δεν είναι οπλισμένα, στην περίπτωση πυροβόλων όπλων ή άλλων όπλων που μπορούν να περιέχουν πυρομαχικά.

γ)

Τα πυρομαχικά των όπλων που χρησιμοποιούνται για αθλητικούς σκοπούς μπορούν να μεταφέρονται σε ηλεγμένες αποσκευές επιβατών, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες [βλέπε OPS 1.1160 στοιχείο β) σημείο 5], κατά την OPS 1.1150 στοιχείο α) σημείο 15.

OPS 1.075

Μέθοδος μεταφοράς προσώπων

Ο αερομεταφορέας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκεια πτήσης κανένα πρόσωπο δεν βρίσκεται σε μέρος του αεροπλάνου το οποίο δεν είναι μέρος σχεδιασμένο για την εξυπηρέτηση προσώπων, εκτός εάν έχει παραχωρηθεί από τον κυβερνήτη προσωρινή άδεια πρόσβασης σε οποιοδήποτε μέρος του αεροπλάνου:

1.

προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια του αεροπλάνου ή οποιουδήποτε προσώπου, ζώου ή αγαθών μέσα σε αυτό· ή

2.

στο οποίο μεταφέρονται φορτία ή εφόδια, το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να έχει πρόσβαση σε αυτό ενώ το αεροπλάνο πραγματοποιεί πτήση.

OPS 1.080

Παροχή επικινδύνων εμπορευμάτων για αερομεταφορά

Ο αερομεταφορέας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο δεν παρέχει ή αποδέχεται επικίνδυνα εμπορεύματα για αερομεταφορά, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο έχει εκπαιδευτεί και τα εμπορεύματα συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα, έχουν ταξινομηθεί, πιστοποιηθεί, περιγραφεί, συσκευασθεί και σημανθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο, φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες και βρίσκονται στην αρμόζουσα για μεταφορά κατάσταση, όπως απαιτείται βάσει των τεχνικών οδηγιών και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

OPS 1.085

Ευθύνες πληρώματος

α)

Το μέλος πληρώματος είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση, κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, των καθηκόντων του, τα οποία:

1.

σχετίζονται με την ασφάλεια του αεροπλάνου και των επιβαινόντων του· και

2.

καθορίζονται στις οδηγίες και τις διαδικασίες που διατυπώνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

β)

Το μέλος πληρώματος οφείλει:

1.

να αναφέρει στον κυβερνήτη κάθε έλλειψη, βλάβη, δυσλειτουργία ή ελάττωμα το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει την πτητική ικανότητα ή την ασφαλή λειτουργία του αεροπλάνου και των συστημάτων έκτακτης ανάγκης·

2.

να αναφέρει στον κυβερνήτη κάθε συμβάν το οποίο θέτει ή μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της λειτουργίας·

3.

να χρησιμοποιεί τα συστήματα αναφοράς συμβάντων του αερομεταφορέα σύμφωνα με την OPS 1.037 στοιχείο α) σημείο 2. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αντίγραφο της (των) αναφοράς(-ών) πρέπει να διαβιβάζεται στον κυβερνήτη που ενέχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

γ)

Το στοιχείο β) ουδόλως υποχρεώνει μέλος του πληρώματος να αναφέρει περιστατικό το οποίο έχει ήδη αναφέρει άλλο μέλος του πληρώματος.

δ)

Το μέλος πληρώματος δεν εκτελεί καθήκοντα σε αεροπλάνο:

1.

εφόσον βρίσκεται υπό την επήρεια φαρμάκου το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις ικανότητές του/της με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια·

2.

μετά από κατάδυση σε μεγάλος βάθος, εκτός εάν έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα·

3.

μετά από αιμοδοσία, εκτός εάν έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα·

4.

εφόσον δεν πληρούνται οι ισχύουσες ιατρικές απαιτήσεις ή εφόσον έχει την παραμικρή αμφιβολία για την ικανότητά του/της να εκτελέσει τα καθήκοντα που του/της έχουν ανατεθεί· ή

5.

εάν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι αισθάνεται κόπωση ή νιώθει ανίκανος(-η) για εργασία σε βαθμό που μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την πτήση.

ε)

Το μέλος του πληρώματος υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος οι οποίες θεσπίζονται από τον αερομεταφορέα και εγκρίνονται από την Αρχή· οι εν λόγω απαιτήσεις δεν είναι λιγότερο περιοριστικές από τις ακόλουθες:

1.

απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνεύματος σε διάστημα μικρότερο των οκτώ ωρών πριν από την καθορισμένη ώρα παρουσίασης για απασχόληση σε πτήση ή έναρξης επιφυλακής·

2.

το επίπεδο οινοπνεύματος στο αίμα να μην υπερβαίνει τα 0,2 τοις χιλίοις κατά την έναρξη της περιόδου εκτέλεσης των πτητικών καθηκόντων·

3.

απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνεύματος κατά την περίοδο εκτέλεσης των πτητικών καθηκόντων ή κατά τη διάρκεια της περιόδου επιφυλακής.

στ)

Ο κυβερνήτης:

1.

είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια όλων των μελών του πληρώματος, των επιβατών και του φορτίου επί του αεροπλάνου, από τη στιγμή της επιβίβασής του μέχρι την αναχώρησή του από το αεροπλάνο στο τέλος της πτήσης·

2.

είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την ασφάλεια του αεροπλάνου από τη στιγμή που το αεροπλάνο είναι έτοιμο να ξεκινήσει με σκοπό την τροχοδρόμηση πριν από την απογείωση μέχρι τη στιγμή που ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης και σβήνει ο ή οι κινητήρες που χρησιμοποιούνται ως κύριες προωθητικές μονάδες·

3.

δύναται να δίνει όλες τις εντολές που θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του αεροπλάνου και των προσώπων ή των πραγμάτων που αυτό μεταφέρει·

4.

έχει το δικαίωμα να αποβιβάζει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οποιοδήποτε μέρος του φορτίου, το οποίο, κατά τη γνώμη του/της, μπορεί να συνιστά ενδεχόμενο κίνδυνο για την ασφάλεια του αεροπλάνου ή των επιβατών του·

5.

δεν επιτρέπει τη μεταφορά στο αεροπλάνο προσώπου το οποίο φαίνεται να βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών σε βαθμό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροπλάνου ή των επιβατών του·

6.

έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά μη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που έχουν απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση, εάν η μεταφορά τους συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του αεροπλάνου ή των επιβατών του·

7.

εξασφαλίζει ότι όλοι οι επιβάτες ενημερώνονται για τη θέση των εξόδων κινδύνου και για τη θέση και τη χρήση του αντίστοιχου εξοπλισμού ασφάλειας και επείγουσας ανάγκης·

8.

εξασφαλίζει ότι όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες και οι πίνακες ελέγχου τηρούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας·

9.

δεν επιτρέπει σε κανένα μέλος του πληρώματος να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στη διάρκεια της απογείωσης, της αρχικής ανόδου, της τελικής προσέγγισης και της προσγείωσης, εκτός εάν η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του αεροπλάνου·

10.

δεν επιτρέπει:

i)

να καθίσταται ανενεργός, να τίθεται εκτός λειτουργίας ή να εξαλείφονται τα δεδομένα του καταγραφέα στοιχείων πτήσεως κατά τη διάρκεια της πτήσης ούτε επιτρέπει να εξαλείφονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία μετά την πτήση στην περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος για το οποίο υφίσταται υποχρέωση αναφοράς·

ii)

να απενεργοποιείται ή να εξαλείφονται τα δεδομένα του καταγραφέα συνομιλιών στο θάλαμο διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πτήσης, εκτός εάν πιστεύει ότι τα καταγεγραμμένα δεδομένα, τα οποία διαφορετικά θα εξαλείφονταν αυτομάτως, πρέπει να διατηρηθούν για τη διερεύνηση συμβάντος ή ατυχήματος, ούτε επιτρέπει τη χειροκίνητη εξάλειψη καταγεγραμμένων δεδομένων κατά τη διάρκεια ή μετά την πτήση στην περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος για το οποίο υφίσταται υποχρέωση αναφοράς·

11.

αποφασίζει εάν θα αποδεχθεί αεροπλάνο με επιχειρησιακής φύσεως δυσλειτουργίες, οι οποίες επιτρέπονται από τον κατάλογο παρεκκλίσεων από τη διαμόρφωση (CDL) ή τον ΠΕΕ· και

12.

εξασφαλίζει ότι έχει εκτελεστεί η προ της εκτέλεσης της πτήσεως επιθεώρηση.

ζ)

Ο κυβερνήτης, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης που απαιτεί άμεση λήψη απόφασης και δράση, προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη σύμφωνα με τις περιστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να παρεκκλίνει από τους κανόνες, τις διαδικασίες επιχειρησιακής λειτουργίας και τις μεθόδους προς το συμφέρον της ασφάλειας.

OPS 1.090

Εξουσία του κυβερνήτη

Ο αερομεταφορέας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα που επιβαίνουν στο αεροπλάνο υπακούουν σε όλες τις νόμιμες εντολές που δίνονται από τον κυβερνήτη προς εξασφάλιση της ασφάλειας του αεροπλάνου και των προσώπων ή των πραγμάτων που αυτό μεταφέρει.

OPS 1.095

Εξουσιοδότηση για την τροχοδρόμηση αεροπλάνου

Ο αερομεταφορέας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι αεροπλάνο υπό την ευθύνη του δεν τροχοδρομεί στην επιφάνεια κίνησης αεροδρομίου από άτομο που δεν είναι μέλος του πληρώματος πτήσης, εκτός εάν αυτό το άτομο που χειρίζεται τα χειριστήρια πτήσης:

1.

έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον αερομεταφορέα ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και είναι σε θέση:

i)

να θέσει το αεροπλάνο σε τροχοδρόμηση·

ii)

να χρησιμοποιεί το ραδιοτηλέφωνο· και

2.

έχει λάβει οδηγίες σχετικά με τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τους διαδρόμους, τα σήματα και τη γενικότερη σηματοδότηση, τα φώτα, τα σήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και τις οδηγίες, τη φρασεολογία και τις διαδικασίες του αεροδρομίου και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στα πρότυπα λειτουργίας που απαιτούνται για την ασφαλή κίνηση του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο.

OPS 1.100

Άδεια εισόδου στο θάλαμο διακυβέρνησης

α)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι κανένα άτομο δεν εισέρχεται ή μεταφέρεται εντός του θαλάμου διακυβέρνησης, με εξαίρεση μέλος του πληρώματος πτήσης που έχει ορισθεί σε μια πτήση, εκτός εάν το άτομο αυτό:

1.

ασκεί καθήκοντα μέλους πληρώματος·

2.

εκπροσωπεί την αρχή που είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τη χορήγηση άδειας ή την επιθεώρηση, εφόσον τούτο απαιτείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των επίσημων καθηκόντων του· ή

3.

η είσοδος και η μεταφορά του επιτρέπεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

β)

Ο κυβερνήτης διασφαλίζει ότι:

1.

προς το συμφέρον της ασφάλειας, η είσοδος στο θάλαμο διακυβέρνησης δεν αποσπά την προσοχή ή/και δεν παρεμποδίζει την πτητική λειτουργία· και

2.

όλα τα άτομα που μεταφέρονται στο θάλαμο διακυβέρνησης ενημερώνονται σχετικά με τις σχετικές διαδικασίες ασφάλειας.

γ)

Ο κυβερνήτης φέρει την ευθύνη της τελικής απόφασης σχετικά με την είσοδο στο θάλαμο διακυβέρνησης.

OPS 1.105

Μη εγκεκριμένη μεταφορά

Ο αερομεταφορέας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι κανένα άτομο δεν κρύβεται ούτε κρύβει φορτίο επί του αεροπλάνου.

OPS 1.110

Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές

Ο αερομεταφορέας δεν επιτρέπει σε κανένα άτομο να χρησιμοποιεί –και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα άτομο δεν χρησιμοποιεί επί του αεροπλάνου– φορητή ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις επιδόσεις των συστημάτων και του εξοπλισμού του αεροπλάνου.

OPS 1.115

Οινοπνευματώδη ποτά και ναρκωτικά

Ο αερομεταφορέας δεν επιτρέπει σε κανένα άτομο να επιβιβασθεί ή να παραμείνει, και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα άτομο δεν εισέρχεται ούτε παραμένει σε αεροπλάνο, εφόσον βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών σε βαθμό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροπλάνου ή των επιβατών του.

OPS 1.120

Διακύβευση της ασφάλειας

Ο αερομεταφορέας λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν ενεργεί απερίσκεπτα ή απρόσεκτα, ούτε παραλείπει να ενεργήσει:

1.

κατά τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο το αεροπλάνο ή οποιοδήποτε πρόσωπο που επιβαίνει σε αυτό·

2.

κατά τρόπο που να προκαλέσει κίνδυνο ή να επιτρέψει τη δημιουργία συνθηκών κινδύνου σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία.

OPS 1.125

Έγγραφα φερόμενα επί του αεροπλάνου

α)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι σε κάθε πτήση βρίσκονται επί του αεροπλάνου τα ακόλουθα έγγραφα ή αντίγραφα αυτών:

1.

το πιστοποιητικό νηολόγησης·

2.

το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας·

3.

το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πιστοποιητικού θορύβου (εάν υπάρχει), καθώς και μετάφρασή του στα αγγλικά εφόσον έχει παρασχεθεί από την αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού θορύβου αρχή·

4.

το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πιστοποιητικού αερομεταφορέα·

5.

την άδεια σταθμού αεροσκάφους· και

6.

το πρωτότυπο ή αντίγραφο του πιστοποιητικού(-ών) ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

β)

Κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης, στο πλαίσιο κάθε πτήσης, μεταφέρει μία έγκυρη άδεια πληρώματος με κατάλληλη βαθμολογία(-ες) για το σκοπό της πτήσης.

OPS 1.130

Εγχειρίδια φερόμενα επί του αεροπλάνου

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι:

1.

Τα ισχύοντα μέρη του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που αφορούν τα καθήκοντα του πληρώματος, μεταφέρονται σε κάθε πτήση.

2.

Τα μέρη εκείνα του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που απαιτούνται για τη πραγματοποίηση μιας πτήσης, είναι εύκολα προσιτά στο πλήρωμα πάνω στο αεροπλάνο.

3.

Επί του αεροπλάνου βρίσκεται το ισχύον εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου, εκτός εάν η Αρχή έχει αποδεχτεί ότι το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας που καθορίζεται στο μέρος Β του προσαρτήματος 1 της OPS 1.1045 περιέχει συναφείς πληροφορίες για το αεροπλάνο αυτό.

OPS 1.135

Συμπληρωματικές πληροφορίες και έντυπα που πρέπει να φέρει το αεροπλάνο

α)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι, πέραν από τα έγγραφα και τα εγχειρίδια που καθορίζονται στις OPS 1.125 και OPS 1.130, βρίσκονται σε κάθε πτήση επί του αεροσκάφους οι ακόλουθες πληροφορίες και τα ακόλουθα έντυπα, σχετικά με τον τύπο και την περιοχή πτητικής λειτουργίας:

1.

το επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης που περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται από την OPS 1.1060·

2.

το τεχνικό μητρώο αεροπλάνου που περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Μ, παράγραφος Μ.Α. 306·

3.

λεπτομέρειες του υποβληθέντος σχεδίου πτήσης εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας·

4.

κατάλληλη τεκμηρίωση ενημέρωσης περί αγγελίας NOTAM/AIS·

5.

κατάλληλες μετεωρολογικές πληροφορίες·

6.

τεκμηρίωση βάρους και ζυγοστάθμισης όπως καθορίζεται στο τμήμα Ι·

7.

κοινοποίηση ειδικών κατηγοριών επιβατών όπως προσωπικό ασφαλείας, εάν δεν θεωρείται ως πλήρωμα, ανάπηρα άτομα, μη αποδεκτοί επιβάτες, απελαθέντες και προφυλακισμένα πρόσωπα·

8.

κοινοποίηση ειδικών φορτίων που περιέχουν επικίνδυνα αγαθά συμπεριλαμβανομένων γραπτών πληροφοριών για τον κυβερνήτη, όπως ορίζεται στην OPS 1.1215 στοιχείο δ)·

9.

ισχύοντες χάρτες αεροπλοΐας και τοπογραφικοί καθώς και συναφή έγγραφα, κατά την OPS 1.290 στοιχείο β) σημείο 7·

10.

κάθε άλλη τεκμηρίωση που ενδέχεται να απαιτηθεί από τα κράτη που ενέχονται στη συγκεκριμένη πτήση, όπως ονομαστική κατάσταση φορτίου, ονομαστική κατάσταση επιβατών κ.λπ.· και

11.

έντυπα για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υποβολής αναφοράς της Αρχής και του αερομεταφορέα.

β)

Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει να μεταφέρονται σε μη έντυπη μορφή οι πληροφορίες που καθορίζονται λεπτομερώς με το στοιχείο α) ανωτέρω ή τμήματα αυτού. Πρέπει να διασφαλίζεται αποδεκτό επίπεδο δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης και αξιοπιστίας.

OPS 1.140

Πληροφορίες που τηρούνται στο έδαφος

α)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι:

Τουλάχιστον κατά τη διάρκεια κάθε πτήσης ή σειράς πτήσεων:

i)

οι πληροφορίες που αφορούν την πτήση και είναι κατάλληλες για τον συγκεκριμένο τύπο της πτητικής λειτουργίας, τηρούνται στο έδαφος· και

ii)

οι πληροφορίες τηρούνται έως ότου παραχθούν αντίγραφα στο χώρο στον οποίο θα αποθηκευτούν, σύμφωνα με την OPS 1.1065· ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό,

iii)

οι ίδιες πληροφορίες μεταφέρονται σε ένα πυρίμαχο δοχείο στο αεροπλάνο.

β)

Οι πληροφορίες που καθορίζει το στοιχείο α) ανωτέρω περιλαμβάνουν:

1.

αντίγραφο του επιχειρησιακού σχεδίου πτήσης, όπου ενδείκνυται·

2.

αντίγραφα του αντίστοιχου μέρους (των αντίστοιχων μερών) του τεχνικού μητρώου του αεροπλάνου·

3.

συγκεκριμένη τεκμηρίωση αγγελίας (ΝΟΤΑΜ) περί διαδρομής εάν συνταχθεί ειδικά από τον αερομεταφορέα·

4.

τεκμηρίωση βάρους και ζυγοστάθμισης, εφόσον απαιτείται (παραπομπή στην OPS 1.625)· και

5.

κοινοποίηση ειδικών φορτίων.

OPS 1.145

Εξουσία επιθεώρησης

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι κάθε εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβιβάζεται και να συμμετέχει σε πτήση οποιουδήποτε αεροπλάνου το οποίο εκτελεί πτητική λειτουργία σύμφωνα με πιστοποιητικό αερομεταφορέα που έχει εκδοθεί από την Αρχή αυτή και να εισέλθει και να παραμείνει στο θάλαμο διακυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι ο κυβερνήτης μπορεί να αρνηθεί πρόσβαση στο θάλαμο διακυβέρνησης εάν, κατά την κρίση του, με αυτό τον τρόπο διακυβεύεται η ασφάλεια του αεροπλάνου.

OPS 1.150

Προσκόμιση εγγράφων και αρχείων

α)

Ο αερομεταφορέας:

1.

επιτρέπει, σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο, να έχει πρόσβαση στα έγγραφα και αρχεία που αφορούν τις πτητικές λειτουργίες ή τη συντήρηση· και

2.

εφόσον το ζητήσει η Αρχή, προσκομίζει όλα τα εν λόγω έγγραφα και αρχεία, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

β)

Ο κυβερνήτης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που του ζητηθεί από ένα πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την Αρχή, προσκομίζει στο πρόσωπο αυτό τα έγγραφα που πρέπει να φέρει το αεροπλάνο.

OPS 1.155

Τήρηση εγγράφων

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι:

1.

Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, ή αντίγραφα αυτών, που πρέπει να τηρεί, τηρούνται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ακόμα κι αν παύσει να έχει την ιδιότητα του αερομεταφορέα του αεροπλάνου.

2.

Εφόσον ένα μέλος του πληρώματος, σε σχέση με το οποίο αερομεταφορέας διαθέτει αρχείο καθηκόντων, περιόδου απασχόλησης και ανάπαυσης, καθίσταται μέλος του πληρώματος άλλου αερομεταφορέα, το εν λόγω αρχείο παραχωρείται στον νέο αερομεταφορέα.

OPS 1.160

Τήρηση, προσκόμιση και χρήση καταχωρίσεων καταγραφέα στοιχείων πτήσης

α)

Τήρηση καταχωρίσεων:

1.

Μετά από ένα ατύχημα, ο αερομεταφορέας ενός αεροπλάνου το οποίο φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης τηρεί, στο βαθμό που είναι εφικτό, τα πρωτότυπα καταγεγραμμένα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω ατύχημα, όπως τηρούνται από τον καταγραφέα για διάστημα 60 ημερών εκτός εάν η ανακριτική αρχή δώσει άλλες οδηγίες.

2.

Πλην προγενέστερης άδειας χορηγηθείσας από την Αρχή, μετά από συμβάν που υπόκειται σε υποχρεωτική αναφορά, ο αερομεταφορέας ενός αεροπλάνου το οποίο φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης τηρεί, στο βαθμό που είναι εφικτό, τα πρωτότυπα καταγεγραμμένα δεδομένα που αφορούν το εν λόγω ατύχημα, όπως τηρούνται από τον καταγραφέα για διάστημα 60 ημερών εκτός εάν η ανακριτική αρχή δώσει άλλες οδηγίες.

3.

Επιπλέον, όταν η Αρχή αποφασίσει σχετικά, ο αερομεταφορέας ενός αεροπλάνου το οποίο φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης διατηρεί τα αρχικά καταγεγραμμένα δεδομένα για διάστημα 60 ημερών εκτός εάν η ανακριτική αρχή δώσει άλλες οδηγίες.

4.

Όταν το αεροπλάνο απαιτείται να φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης, ο αερομεταφορέας του αεροπλάνου αυτού:

i)

αποθηκεύει τις μαγνητοφωνήσεις για την απαιτούμενη κατά OPS 1.715, 1.720 και 1.725 περίοδο πτητικής λειτουργίας, με εξαίρεση ότι, για σκοπούς δοκιμής και συντήρησης καταγραφέων στοιχείων πτήσης, μπορεί να διαγραφεί έως και μία ώρα του παλαιότερα καταγεγραμμένου υλικού τη στιγμή της δοκιμής· και

ii)

τηρεί ένα έγγραφο, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάκτηση και τη μετατροπή των αποθηκευμένων δεδομένων σε τεχνικές μονάδες.

β)

Προσκόμιση καταχωρίσεων

Ο αερομεταφορέας αεροπλάνου το οποίο φέρει καταγραφέα στοιχείων πτήσης κοινοποιεί οιαδήποτε διαθέσιμη ή διατηρηθείσα καταχώριση του καταγραφέα, εφόσον του ζητηθεί από την Αρχή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

γ)

Χρήση καταχωρίσεων

1.

Οι καταχωρίσεις του καταγραφέα συνομιλιών στο θάλαμο διακυβέρνησης δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από τη διερεύνηση ενός ατυχήματος ή συμβάντος για το οποίο υφίσταται υποχρέωση αναφοράς παρά μόνον εφόσον συναινούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη πληρώματος.

2.

Οι καταχωρίσεις του καταγραφέα στοιχείων πτήσης δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από τη διερεύνηση ενός ατυχήματος ή συμβάντος, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση αναφοράς, παρά μόνο όταν τα εν λόγω αρχεία:

i)

χρησιμοποιούνται από τον αερομεταφορέα μόνο για σκοπούς πτητικής ικανότητας ή συντήρησης, ή

ii)

αποχαρακτηριστούν, ή

iii)

γνωστοποιούνται μέσω ασφαλών διαδικασιών.

OPS 1.165

Μίσθωση

α)

Ορολογία

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα παράγραφο έχουν την εξής έννοια:

1.

Μίσθωση υπό όρους (dry lease): όταν το αεροπλάνο χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του μισθωτή.

2.

Πλήρης εκμίσθωση (wet lease): όταν το αεροπλάνο χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πιστοποιητικό αερομεταφορέα του εκμισθωτή.

β)

Μίσθωση αεροπλάνων μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων

1.

Πλήρης εκμίσθωση. Ο κοινοτικός αερομεταφορέας που παρέχει αεροπλάνο και πλήρες πλήρωμα σε άλλον κοινοτικό αερομεταφορέα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων (1), και διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που καθορίζονται στο τμήμα Γ, παραμένει ο αερομεταφορέας του αεροπλάνου.

2.

Όλες οι μισθώσεις εκτός από την πλήρη εκμίσθωση

i)

Με εξαίρεση των διατάξεων του στοιχείου β) σημείο 1 ανωτέρω, ο κοινοτικός αερομεταφορέας που χρησιμοποιεί αεροπλάνο άλλου αερομεταφορέα ή παρέχει αεροπλάνο σε άλλον κοινοτικό αερομεταφορέα, πρέπει να λαμβάνει προηγουμένως έγκριση για τη χρησιμοποίησή του από την αντίστοιχη Αρχή του. Κάθε όρος που αποτελεί μέρος της έγκρισης αυτής πρέπει να περιλαμβάνεται στη μισθωτήρια σύμβαση.

ii)

Τα στοιχεία εκείνα των μισθωτηρίων συμβάσεων που εγκρίνονται από την Αρχή, πλην των μισθωτηρίων συμβάσεων στις οποίες εμπλέκονται αεροπλάνο και πλήρες πλήρωμα και δεν επιδιώκεται καμία μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή ευθυνών, πρέπει όλα να θεωρούνται, σε σχέση με το μισθωμένο αεροπλάνο, ως τροποποιήσεις του πιστοποιητικού αερομεταφορέα σύμφωνα με το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι πτήσεις.

γ)

Μίσθωση αεροπλάνων μεταξύ κοινοτικού αερομεταφορέα και οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου που δεν είναι κοινοτικός αερομεταφορέας

1.

Μίσθωση υπό όρους (dry lease-in)

i)

Ο κοινοτικός αερομεταφορέας δεν μισθώνει υπό όρους αεροπλάνο από νομικό πρόσωπο άλλο από κοινοτικό αερομεταφορέα, εκτός εάν υπάρχει έγκριση της Αρχής. Κάθε όρος που αποτελεί μέρος της έγκρισης αυτής πρέπει να περιλαμβάνεται στη μισθωτήρια σύμβαση.

ii)

Ο κοινοτικός αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι, σε σχέση με αεροπλάνα που μισθώνονται υπό όρους, κάθε απόκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τμήματα ΙΑ, ΙΒ, ή/και την OPS 1.005 στοιχείο β), κοινοποιείται στην Αρχή και είναι αποδεκτή από την τελευταία.

2.

Πλήρης μίσθωση (wet lease-in)

i)

Ο κοινοτικός αερομεταφορέας δεν μισθώνει πλήρως αεροπλάνο από νομικό πρόσωπο που δεν είναι άλλος κοινοτικός αερομεταφορέας, χωρίς την έγκριση της Αρχής.

ii)

Ο κοινοτικός αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι, σχετικά με τα αεροπλάνα που μισθώνονται πλήρως:

Α)

Τα πρότυπα ασφαλείας του εκμισθωτή, όσον αφορά τη συντήρηση και την πτητική λειτουργία, είναι αντίστοιχα με εκείνα που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό.

Β)

Ο εκμισθωτής είναι αερομεταφορέας που κατέχει πιστοποιητικό αερομεταφορέα το οποίο έχει εκδοθεί από συμβαλλόμενο κράτος της Συμβάσεως του Σικάγου.

Γ)

Το αεροπλάνο διαθέτει το σύνηθες πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 8 του ΔΟΠΑ (ICAO). Τα συνήθη πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΠΑ), γίνονται δεκτά χωρίς να εμφαίνεται πότε εκδόθηκαν σύμφωνα με το μέρος 21.

Δ)

Συμμορφώνονται προς κάθε απαίτηση που έχει επιβληθεί από την Αρχή του μισθωτή.

3.

Εκμίσθωση υπό όρους (dry lease-out)

Οποιοσδήποτε κοινοτικός αερομεταφορέας μπορεί να εκμισθώνει υπό όρους αεροπλάνο για σκοπούς εμπορικής αερομεταφοράς σε οποιονδήποτε αερομεταφορέα κράτους που έχει υπογράψει τη Σύμβαση του Σικάγου, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Α)

Η Αρχή έχει εξαιρέσει τον αερομεταφορέα από τις σχετικές διατάξεις του μέρους 1 της OPS και, μετά τη γραπτή αποδοχή από την αλλοδαπή ρυθμιστική αρχή της ευθύνης για την επίβλεψη της συντήρησης και της πτητικής λειτουργίας του (των) αεροπλάνου(-ων), έχει αφαιρέσει το αεροπλάνο από το ΠΑ του.

Β)

Το αεροπλάνο συντηρείται σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης.

4.

Πλήρης εκμίσθωση (wet lease-out)

Ο κοινοτικός αερομεταφορέας που παρέχει αεροπλάνο και πλήρες πλήρωμα σε άλλο νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92, και διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που καθορίζονται στο τμήμα Γ, παραμένει ο αερομεταφορέας του αεροπλάνου.

Προσάρτημα 1 της OPS 1.005 στοιχείο α)

Λειτουργίες αεροσκαφών επιδόσεων κατηγορίας Β

α)

Ορολογία

1.

Λειτουργίες από Α σε Α: η απογείωση και η προσγείωση γίνονται στον ίδιο τόπο.

2.

Λειτουργίες από Α σε Β: η απογείωση και η προσγείωση γίνονται σε διαφορετικούς τόπους.

3.

Νύκτα: οι ώρες μεταξύ του τέλους του αστικού λυκόφωτος και της αρχής του αστικού λυκαυγούς ή οιοδήποτε άλλο διάστημα μεταξύ της δύσης και της ανατολής του ηλίου, το οποίο μπορεί να ορισθεί από την κατάλληλη αρχή.

β)

Οι λειτουργίες στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν προσάρτημα, μπορούν να διεξάγονται σύμφωνα με τις ακόλουθες, πιο περιορισμένες απαιτήσεις.

1.

OPS 1.035 — Σύστημα ποιοτικού ελέγχου: Στην περίπτωση πολύ μικρού αερομεταφορέα, τη θέση του διευθυντή ποιοτικού ελέγχου μπορεί να καταλαμβάνει διορισθείς κάτοχος της θέσης εάν χρησιμοποιούνται εξωτερικοί ελεγκτές. Αυτό ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που ο υπόλογος διευθυντής καταλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ορισθείσες θέσεις.

2.

Προς συμπλήρωση.

3.

OPS 1.075 — Μέθοδοι μεταφοράς προσώπων: Δεν απαιτείται για πτητικές λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων.

4.

OPS 1.100 — Άδεια εισόδου στο θάλαμο διακυβέρνησης:

i)

ο αερομεταφορέας πρέπει να θεσπίζει κανόνες για τη μεταφορά επιβατών σε θέση χειριστή·

ii)

ο κυβερνήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι:

Α)

η μεταφορά επιβατών σε θέση χειριστή δεν αποσπά την προσοχή ή/και την παρέμβαση στη λειτουργία της πτήσης·

Β)

ο επιβάτης που καταλαμβάνει θέση χειριστή έχει εξοικειωθεί με τους σχετικούς περιορισμούς και τις διαδικασίες ασφάλειας.

5.

OPS 1.105 — Μη εγκεκριμένη μεταφορά: Δεν απαιτείται για πτητικές λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων.

6.

OPS 1.135 — Συμπληρωματικές πληροφορίες και έντυπα που πρέπει να φέρει το αεροπλάνο:

i)

Για λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων από Α σε Α κατά τη διάρκεια της ημέρας, το αεροπλάνο δεν χρειάζεται να φέρει τα ακόλουθα έγγραφα:

Α)

επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης·

Β)

τεχνικό μητρώο αεροπλάνου·

Γ)

τεκμηρίωση ενημέρωσης περί αγγελίας NOTAM/AIS·

Δ)

μετεωρολογικές πληροφορίες·

Ε)

κοινοποίηση ειδικών κατηγοριών επιβατών κ.λπ.·

ΣΤ)

γνωστοποίηση ειδικών φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων εμπορευμάτων κ.λπ.

ii)

Για λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων από Α σε Β κατά τη διάρκεια της ημέρας, το αεροπλάνο δεν χρειάζεται να φέρει την κοινοποίηση ειδικών κατηγοριών επιβατών της OPS 1.135 στοιχείο α) σημείο 7.

iii)

Για λειτουργίες VFR από Α σε Β κατά τη διάρκεια της ημέρας, το επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης μπορεί να έχει απλουστευμένη μορφή και πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του είδους λειτουργίας.

7.

OPS 1.215 — Χρησιμοποίηση εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας: Για λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων κατά τη διάρκεια της ημέρας διατηρείται η μη υποχρεωτική επαφή με υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στον βαθμό που ενδείκνυται βάσει της φύσεως της λειτουργίας. Πρέπει να εξασφαλίζονται υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης σύμφωνα με την OPS 1.300.

8.

OPS 1.225 — Επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου: Για λειτουργίες VFR, τα συνήθη ελάχιστα πτητικής λειτουργίας VFR κανονικά ανταποκρίνονται σε αυτή την απαίτηση. Όπου είναι απαραίτητο, ο αερομεταφορέας προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ραδιοκάλυψη, το έδαφος, η φύση των περιοχών για την απογείωση και την προσγείωση, οι συνθήκες πτήσης και οι δυνατότητες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.

9.

OPS 1.235 — Διαδικασίες μείωσης θορύβου: Δεν ισχύει για πτητικές λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων.

10.

OPS 1.240 — Διαδρομές και περιοχές επιχειρησιακής λειτουργίας:

Το στοιχείο α) σημείο 1, δεν ισχύει για λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων από Α σε Α κατά τη διάρκεια της ημέρας.

11.

OPS 1.250 — Θέσπιση ελάχιστων απόλυτων υψών πτήσης:

Για λειτουργίες VFR κατά τη διάρκεια της ημέρας, η απαίτηση αυτή ισχύει ως εξής: Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες πραγματοποιούνται μόνο σε διαδρομές ή σε περιοχές στις οποίες μπορεί να διατηρείται ασφαλώς η απελευθέρωση εμποδίων και λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το έδαφος, οι δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες (π.χ. σοβαρές αναταράξεις και καθοδικά ρεύματα αέρα, διορθώσεις για αποκλίσεις θερμοκρασίας και πίεσης από πρότυπες τιμές).

12.

OPS 1.255 — Πολιτική καυσίμων:

i)

Για πτήσεις από Α σε Α: Ο αερομεταφορέας προσδιορίζει το ελάχιστο καύσιμο στο οποίο πρέπει να τερματίζεται μία πτήση. Αυτό το ελάχιστο καύσιμο, το τελικό απόθεμα, δεν πρέπει να είναι λιγότερο από την ποσότητα που χρειάζεται για πτήση διαρκείας 45 λεπτών.

ii)

Για πτήσεις από Α σε Β: Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο προ πτήσεως υπολογισμός των χρησιμοποιήσιμων καυσίμων που απαιτούνται για μία πτήση περιλαμβάνει:

Α)

τα καύσιμα τροχοδρόμησης: καύσιμα που καταναλώνονται πριν από την απογείωση, εάν είναι σημαντική ποσότητα·

Β)

τα καύσιμα ταξιδιού: καύσιμα για την άφιξη στον προορισμό·

Γ)

εφεδρικά καύσιμα:

1.

καύσιμα εκτάκτου ανάγκης:

τα καύσιμα δεν είναι λιγότερα από το 5 % των προβλεπόμενων καυσίμων ταξιδιού για το υπόλοιπο της πτήσης· και

2.

τελικά εφεδρικά καύσιμα:

καύσιμα για πρόσθετη πτήση 45 λεπτών (κινητήρες εμβόλων) ή 30 λεπτών (στροβιλοκινητήρες)·

Δ)

καύσιμα εναλλαγής:

καύσιμα για την άφιξη σε εναλλακτικό προορισμό, εάν απαιτείται εναλλακτικός προορισμός·

Ε)

πρόσθετα καύσιμα:

καύσιμα τα οποία μπορεί να ζητήσει ο κυβερνήτης πέραν των απαιτουμένων κατά τα στοιχεία Α) έως Δ) ανωτέρω.

13.

OPS 1.265 — Μεταφορά μη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που έχουν απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση: Για λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων και εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση μεταφοράς μη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που έχουν απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση, δεν απαιτείται από τον αερομεταφορέα να θεσπίζει διαδικασίες για τη μεταφορά επιβατών αυτού του είδους.

14.

OPS 1.280 — Θέσεις επιβατών: Δεν ισχύει για λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων.

15.

OPS 1.285 — Ενημέρωση των επιβατών: Η επίδειξη και η ενημέρωση θα παρέχεται αναλόγως των αναγκών και του είδους της λειτουργίας. Για λειτουργίες μονομελούς πληρώματος, δεν είναι δυνατό να ανατίθενται στον/στην πιλότο καθήκοντα που θα τον/την αποσπούν από τα καθήκοντα πτητικής λειτουργίας.

16.

OPS 1.290 — Προετοιμασία πτήσης:

i)

Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης για λειτουργίες από Α σε Α: Δεν απαιτείται.

ii)

Για λειτουργίες VFR από Α σε Β κατά τη διάρκεια της ημέρας: Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι για κάθε πτήση συμπληρώνεται απλουστευμένη μορφή επιχειρησιακού σχεδίου πτήσης που να ανταποκρίνεται στο είδος της λειτουργίας.

17.

OPS 1.295 — Επιλογή αεροδρομίων:

Δεν ισχύει για λειτουργίες VFR. Οι αναγκαίες οδηγίες για τη χρήση αεροδρομίων και περιοχών για την απογείωση και την προσγείωση πρέπει να εκδίδονται παραπέμποντας στην OPS 1.220.

18.

OPS 1.310 — Μέλη πληρώματος σε σταθμούς:

Για λειτουργίες VFR απαιτούνται οδηγίες για το ζήτημα αυτό μόνο εφόσον διεξάγονται λειτουργίες διμελούς πληρώματος.

19.

OPS 1.375 — Διαχείριση καυσίμων κατά την πτήση:

Το προσάρτημα 1 της OPS 1.375 δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται σε λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων την ημέρα.

20.

OPS 1.405 — Έναρξη και συνέχιση προσέγγισης:

Δεν ισχύει για λειτουργίες VFR.

21.

OPS 1.410 — Επιχειρησιακές διαδικασίες — Ύψος διασταύρωσης κατωφλίου:

Δεν ισχύει για λειτουργίες VFR.

22.

OPS 1.430 έως 1.460 και τα προσαρτήματά τους:

Δεν ισχύει για λειτουργίες VFR.

23.

OPS 1.530 — Απογείωση:

i)

Το στοιχείο α) ισχύει με την ακόλουθη προσθήκη: Η Αρχή μπορεί, σε κατά περίπτωση βάση, να δέχεται άλλα στοιχεία επιδόσεων που υποβάλλει ο αερομεταφορέας και βασίζονται στην επίδειξη ή/και σε τεκμηριωμένη εμπειρία. Τα στοιχεία α) και β) ισχύουν με την ακόλουθη προσθήκη: Εάν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου λόγω φυσικών περιορισμών που σχετίζονται με την επέκταση του διαδρόμου και υπάρχει σαφές δημόσιο συμφέρον και ανάγκη για τη λειτουργία, η Αρχή μπορεί να δέχεται, σε κατά περίπτωση βάση, άλλα στοιχεία επιδόσεων, τα οποία δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου όσον αφορά ειδικές διαδικασίες που υποβάλλει ο αερομεταφορέας και βασίζονται στην επίδειξη ή/και σε τεκμηριωμένη εμπειρία.

ii)

Ο αερομεταφορέας που επιθυμεί να προβεί σε λειτουργίες σύμφωνα με το στοιχείο i) πρέπει να διαθέτει προηγούμενη έγκριση της Αρχής που εκδίδει το ΠΑ. Η εν λόγω έγκριση:

Α)

προσδιορίζει τον τύπο του αεροπλάνου·

Β)

προσδιορίζει τον τύπο της λειτουργίας·

Γ)

προσδιορίζει το/τα αεροδρόμιο/α και τους αντίστοιχους διαδρόμους·

Δ)

περιορίζει την απογείωση, η οποία πρέπει να γίνεται με VMC·

Ε)

προσδιορίζει τα προσόντα του πληρώματος· και

ΣΤ)

περιορίζεται στα αεροπλάνα το πρώτο πιστοποιητικό τύπου των οποίων εκδόθηκε για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005.

iii)

Η λειτουργία πρέπει να γίνεται δεκτή από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο.

24.

OPS 1.535 — Αποφυγή εμποδίων απογείωσης — Πολυκινητήρια αεροπλάνα:

i)

Το στοιχείο α) σημεία 3, 4 και 5, το στοιχείο β) σημείο 2, το στοιχείο γ) σημεία 1 και 2 και το προσάρτημα δεν ισχύουν για λειτουργίες VFR κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ii)

Για λειτουργίες IFR ή VFR κατά τη διάρκεια της ημέρας ισχύουν τα στοιχεία β) και γ) με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

Α)

θεωρείται ότι υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης εξ όψεως με καθοδήγηση πορείας όταν η ορατότητα πτήσης ανέρχεται τουλάχιστον σε 1 500 m·

Β)

το μέγιστο απαιτούμενο πλάτος διαδρόμου είναι 300 m όταν η ορατότητα πτήσης είναι τουλάχιστον 1 500 m.

25.

OPS 1.545 — Προσγείωση-Προορισμός και αεροδρόμια εναλλαγής:

i)

Η παράγραφος ισχύει με την ακόλουθη προσθήκη: Εάν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου λόγω φυσικών περιορισμών που σχετίζονται με την επέκταση του διαδρόμου και υπάρχει σαφές δημόσιο συμφέρον και ανάγκη λειτουργικής αναγκαιότητας, η Αρχή μπορεί να δέχεται, σε κατά περίπτωση βάση, άλλα στοιχεία επιδόσεων, τα οποία δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου, σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, τις οποίες υποβάλλει ο αερομεταφορέας και βασίζονται στην επίδειξη ή/και σε τεκμηριωμένη εμπειρία.

ii)

Ο αερομεταφορέας που επιθυμεί να προβεί σε λειτουργίες σύμφωνα με το στοιχείο i) πρέπει να διαθέτει προηγούμενη έγκριση της Αρχής που εκδίδει το ΠΑ. Η εν λόγω έγκριση:

Α)

προσδιορίζει τον τύπο του αεροπλάνου·

Β)

προσδιορίζει τον τύπο της λειτουργίας·

Γ)

προσδιορίζει το/τα αεροδρόμιο/α και τους αντίστοιχους διαδρόμους·

Δ)

περιορίζει την τελική προσέγγιση και την προσγείωση, η οποία πρέπει να γίνεται με VMC·

Ε)

προσδιορίζει τα προσόντα του πληρώματος· και

ΣΤ)

περιορίζεται στα αεροπλάνα το πιστοποιητικό τύπου των οποίων εκδόθηκε για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005.

iii)

Η λειτουργία πρέπει να γίνεται δεκτή από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο.

26.

OPS 1.550 — Προσγείωση-Ξηρός διάδρομος:

i)

Η παράγραφος ισχύει με την ακόλουθη προσθήκη: Εάν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου λόγω φυσικών περιορισμών που σχετίζονται με την επέκταση του διαδρόμου και υπάρχει σαφές δημόσιο συμφέρον και ανάγκη λειτουργικής αναγκαιότητας, η Αρχή μπορεί να δέχεται, σε κατά περίπτωση βάση, άλλα στοιχεία επιδόσεων, τα οποία δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το εγχειρίδιο πτήσης αεροπλάνου, σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες, τις οποίες υποβάλλει ο αερομεταφορέας και βασίζονται στην επίδειξη ή/και σε τεκμηριωμένη εμπειρία.

ii)

Ο αερομεταφορέας που επιθυμεί να προβεί σε λειτουργίες σύμφωνα με το στοιχείο i) πρέπει να διαθέτει προηγούμενη έγκριση της Αρχής που εκδίδει το ΠΑ. Η εν λόγω έγκριση:

Α)

προσδιορίζει τον τύπο του αεροπλάνου·

Β)

προσδιορίζει τον τύπο της λειτουργίας·

Γ)

προσδιορίζει το/τα αεροδρόμιο/α και τους αντίστοιχους διαδρόμους·

Δ)

περιορίζει την τελική προσέγγιση και την προσγείωση, η οποία πρέπει να γίνεται με VMC·

Ε)

προσδιορίζει τα προσόντα του πληρώματος· και

ΣΤ)

περιορίζεται στα αεροπλάνα των οποίων το πρώτο πιστοποιητικό τύπου εκδόθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005.

iii)

Η λειτουργία πρέπει να γίνεται δεκτή από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο.

27.

Προς συμπλήρωση.

28.

OPS 1.650 — Πτήσεις εξ όψεως (VFR) κατά την ημέρα:

Η παράγραφος 1.650 ισχύει με την ακόλουθη προσθήκη: Η Αρχή μπορεί να απαλλάσσει τα μονοκινητήρια αεροπλάνα, για τα οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά ατομικό πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας πριν από τις 22 Μαΐου 1995, από τις απαιτήσεις των στοιχείων στ), ζ), η) και θ), εάν η ικανοποίησή τους απαιτεί μεταγενέστερο εξοπλισμό.

29.

Μέρος M, παράγραφος M.A. 704, έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα:

Η έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα μπορεί να προσαρμόζεται στην υπό εκτέλεση λειτουργία.

30.

Μέρος M, παράγραφος M.A. 306, τεχνικό μητρώο αεροπλάνου:

Η Αρχή μπορεί να εγκρίνει συντετμημένη μορφή του τεχνικού μητρώου αεροπλάνου, ανάλογα με το είδος της υπό εκτέλεση λειτουργίας.

31.

OPS 1.940 — Σύνθεση του πληρώματος πτήσης:

Το στοιχείο α) σημεία 2 και 4, και το στοιχείο β) δεν ισχύουν για λειτουργίες VFR κατά τη διάρκεια της ημέρας, πέραν του ότι το στοιχείο α) σημείο 4 πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως όταν απαιτούνται δύο χειριστές από την OPS 1.

32.

OPS 1.945 — Μετεκπαίδευση και έλεγχος:

i)

Στοιχείο α) σημείο 7: Πτήση γραμμής υπό επιτήρηση (LIFUS) μπορεί να πραγματοποιείται σε οιοδήποτε αεροπλάνο της εκάστοτε κατηγορίας. Ο αριθμός των LIFUS που απαιτούνται εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των λειτουργιών.

ii)

Το στοιχείο α) σημείο 8 δεν απαιτείται.

33.

OPS 1.955 — Διορισμός κυβερνήτη:

Το στοιχείο β) εφαρμόζεται ως εξής: Η Αρχή μπορεί να δέχεται συντετμημένη σειρά μαθημάτων για κυβερνήτες, σχετική με το είδος της εκτελούμενης λειτουργίας.

34.

OPS 1.960 — Κυβερνήτες-κάτοχοι αδείας επαγγελματία χειριστή:

Το στοιχείο α) σημείο 1 σημείο i) δεν εφαρμόζεται σε λειτουργίες VFR την ημέρα.

35.

OPS 1.965 — Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχος:

i)

Το στοιχείο α) σημείο 1 εφαρμόζεται ως εξής για λειτουργίες VFR την ημέρα: Το σύνολο της εκπαίδευσης και του ελέγχου πρέπει να είναι σχετικά με το είδος της λειτουργίας και την κατηγορία του αεροπλάνου το οποίο χειρίζεται το μέλος του πληρώματος πτήσης και να λαμβάνεται υπόψη τυχόν χρησιμοποιούμενος ειδικός εξοπλισμός.

ii)

Το στοιχείο α) σημείο 3 σημείο ii) εφαρμόζεται ως εξής: Η εκπαίδευση στο αεροπλάνο μπορεί να παρέχεται από εξεταστή ικανότητας κατηγορίας (CRE), εξεταστή πτήσης (FE) ή εξεταστή ικανότητας τύπου (TRE).

iii)

Το στοιχείο α) σημείο 4 σημείο i) εφαρμόζεται ως εξής: Ο έλεγχος ικανότητας από τον αερομεταφορέα μπορεί να γίνεται από εξεταστή ικανότητας τύπου (TRE), εξεταστή ικανότητας κατηγορίας (CRE) ή από κυβερνήτη με τα κατάλληλα προσόντα που έχει ορίσει ο αερομεταφορέας και αποδεχθεί η Αρχή, εκπαιδευμένο σε έννοιες ολοκληρωμένης αξιοποίησης πληρώματος (CRM) και στην αξιολόγηση ικανοτήτων CRM.

iv)

Το στοιχείο β) σημείο 2 εφαρμόζεται ως εξής για τις λειτουργίες VFR την ημέρα: Εφόσον οι λειτουργίες διεξάγονται σε περιόδους που δεν υπερβαίνουν τους οκτώ συνεχόμενους μήνες, ένας έλεγχος ικανότητας αρκεί. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη εμπορικών αερομεταφορών.

36.

OPS 1.968 — Προσόντα χειριστή για λειτουργία από οποιαδήποτε θέση χειριστή:

Το προσάρτημα 1 δεν ισχύει για πτητικές λειτουργίες VFR μονοκινητήριων αεροπλάνων.

37.

OPS 1.975 — Αξιολόγηση διαδρομής και αεροδρομίου:

i)

Για λειτουργίες VFR την ημέρα δεν ισχύουν τα στοιχεία β), γ) και δ), πέραν του ότι ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική έγκριση από το κράτος του αεροδρομίου, οι απαιτήσεις αυτές τηρούνται.

ii)

Ως εναλλακτική δυνατότητα στα στοιχεία β), γ) και δ) και όσον αφορά λειτουργίες IFR ή λειτουργίες VFR τη νύκτα, η αξιολόγηση διαδρομής και αεροδρομίου μπορεί να επικυρώνεται ως εξής:

Α)

Εκτός από λειτουργίες στα αεροδρόμια με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις, με ολοκλήρωση δέκα τουλάχιστον τομέων στο πλαίσιο της λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δώδεκα προηγουμένων μηνών, επιπλέον τυχόν απαιτούμενης αυτοενημέρωσης (self briefing).

Β)

Μπορούν να πραγματοποιούνται λειτουργίες στα αεροδρόμια με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις μόνο εφόσον:

1.

ο κυβερνήτης έχει αναγνωρισθεί στο αεροδρόμιο κατά τους προηγούμενους 36 μήνες επισκεπτόμενος ως μέλος του επιχειρησιακού πληρώματος πτήσης ή ως παρατηρητής·

2.

η προσέγγιση γίνεται με VMC από το ισχύον ελάχιστο ύψος τομέα· και

3.

έχει γίνει η κατάλληλη αυτοενημέρωση πριν από την πτήση.

38.

OPS 1.980 — Άσκηση καθηκόντων σε περισσότερους του ενός τύπους ή παραλλαγές αεροπλάνων:

i)

Δεν εφαρμόζεται εάν οι λειτουργίες περιορίζονται σε κατηγορίες αεροπλάνων μονομελούς πληρώματος με κινητήρες εμβόλων, με VFR την ημέρα.

ii)

Για νυχτερινές λειτουργίες IFR και VFR η απαίτηση στο προσάρτημα 1 της OPS 1.980 στοιχείο δ) σημείο 2 σημείο i) για 500 ώρες στη σχετική θέση πληρώματος πριν από την άσκηση των προνομίων δύο καταχωρίσεων αδείας, μειώνεται σε 100 ώρες ή τομείς εάν μία από τις καταχωρίσεις συνδέεται με κατηγορία. Πρέπει να ολοκληρώνεται πτήση ελέγχου πριν ο χειριστής μπορέσει να αναλάβει καθήκοντα κυβερνήτη.

39.

OPS 1.981 — Πτητική λειτουργία ελικοπτέρων και αεροπλάνων:

Το στοιχείο α) σημείο 1 δεν ισχύει εάν οι λειτουργίες περιορίζονται σε κατηγορίες αεροπλάνων μονομελούς πληρώματος με κινητήρες εμβόλων.

40.

Προς συμπλήρωση.

41.

OPS 1.1060 — Επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης:

Δεν απαιτείται για λειτουργίες VFR κατά την ημέρα από Α σε Α. Για λειτουργίες VFR κατά την ημέρα από Α σε Β ισχύει, όμως το σχέδιο πτήσης μπορεί να έχει απλουστευμένη μορφή, σχετική με το είδος των πραγματοποιούμενων λειτουργιών (βλέπε OPS 1.135).

42.

OPS 1.1070 — Έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα

Η έκθεση διαχείρισης για διαρκή αξιοπλοΐα μπορεί να προσαρμόζεται στην πραγματοποιούμενη λειτουργία.

43.

OPS 1.1071 — Τεχνικό μητρώο αεροπλάνου:

Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με το μέρος Μ, παράγραφος Μ.Α. 306.

44.

Προς συμπλήρωση.

45.

Προς συμπλήρωση.

46.

OPS 1.1240 — Προγράμματα εκπαίδευσης:

Τα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμόζονται στο είδος των πραγματοποιούμενων λειτουργιών. Είναι δυνατό να γίνεται δεκτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτοεκμάθησης για λειτουργίες VFR.

47.

OPS 1.1250 — Πίνακας διαδικασίας έρευνας αεροπλάνου:

Δεν ισχύει για λειτουργίες VFR την ημέρα.

Προσάρτημα 1 της OPS 1.125.

Έγγραφα φερόμενα επί του αεροπλάνου.

Βλέπε OPS 1.125.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων που ορίζονται στην OPS 1.125, η λειτουργία επιτρέπεται να συνεχισθεί μέχρι η πτήση να φθάσει στη βάση ή σε τόπο που να μπορεί να εφοδιασθεί με έγγραφα αντικατάστασης.

ΤΜΗΜΑ Γ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

OPS 1.175

Γενικοί κανόνες σχετικά με την πιστοποίηση αερομεταφορέα

Σημείωση 1: Στο προσάρτημα 1 της παρούσας παραγράφου καθορίζονται τα περιεχόμενα και οι όροι του πιστοποιητικού αερομεταφορέα.

Σημείωση 2: Στο προσάρτημα 2 της παρούσας παραγράφου καθορίζονται οι απαιτήσεις διαχείρισης και οργάνωσης.

α)

Η εκμετάλλευση αεροπλάνου από αερομεταφορέα για σκοπούς εμπορικής αερομεταφοράς επιτρέπεται μόνο εφόσον διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΠΑ).

β)

Ο αιτών τη χορήγηση ΠΑ ή την τροποποίηση ΠΑ επιτρέπει στην Αρχή να εξετάσει όλες τις πτυχές ασφαλείας της προτεινόμενης πτητικής λειτουργίας.

γ)

Ο αιτών τη χορήγηση ΠΑ πρέπει:

1.

να μην είναι κάτοχος ΠΑ που έχει εκδοθεί από άλλη αρχή, εκτός εάν αυτό έχει εγκριθεί ρητώς από τις ενδιαφερόμενες αρχές·

2.

να διαθέτει τον τόπο της κύριας εγκατάστασής του και, εφόσον υπάρχει, την έδρα της εταιρείας του στο κράτος του οποίου οι αρχές είναι αρμόδιες για την έκδοση του ΠΑ·

3.

να πείθει την Αρχή ότι είναι σε θέση να εκτελεί ασφαλείς πτητικές λειτουργίες.

δ)

Εάν ο αερομεταφορέας διαθέτει αεροπλάνα τα οποία έχουν καταχωριστεί στα μητρώα διαφόρων κρατών μελών, πρέπει να διακανονίζονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη επίβλεψη της ασφάλειας.

ε)

Ο αερομεταφορέας παρέχει στην Αρχή πρόσβαση στις υπηρεσίες και στα αεροπλάνα του και εξασφαλίζει ότι, όσον αφορά τη συντήρηση, χορηγείται πρόσβαση σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο οργανισμό συντήρησης σύμφωνα με το μέρος 145, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνεχής συμμόρφωση με την OPS 1.

στ)

Το ΠΑ τροποποιείται, αναστέλλεται ή ανακαλείται εφόσον η Αρχή δεν είναι πλέον πεπεισμένη ως προς τη δυνατότητα του αερομεταφορέα να διατηρεί ασφαλείς πτητικές λειτουργίες.

ζ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να πείσει την Αρχή ότι:

1.

η οργάνωση και η διαχείρισή του είναι οι κατάλληλες και οι πλέον αρμόζουσες για την κλίμακα και το πεδίο της λειτουργίας· και

2.

έχουν καθορισθεί οι διαδικασίες για την επίβλεψη των λειτουργιών.

η)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να ορίσει υπόλογο διευθυντή αποδεκτό από την Αρχή, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία να εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και εκτέλεσης όλων των πτητικών λειτουργιών και των δραστηριοτήτων συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο που απαιτείται από την Αρχή.

θ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να ορίσει κατόχους θέσεων, αποδεκτούς από την Αρχή, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την επίβλεψη των ακόλουθων τομέων:

1.

πτητικές λειτουργίες·

2.

σύστημα συντήρησης·

3.

εκπαίδευση του πληρώματος·

4.

λειτουργίες εδάφους.

ι)

Ένα πρόσωπο μπορεί να καταλαμβάνει περισσότερες από μία ορισθείσες θέσεις εάν είναι αποδεκτό από την Αρχή· όμως, για τους αερομεταφορείς που απασχολούν πλήρως περισσότερα από 21 άτομα, απαιτούνται δύο τουλάχιστον άτομα για να καλύπτουν τους τέσσερις τομείς ευθύνης.

ια)

Για τους αερομεταφορείς που απασχολούν πλήρως 20 ή λιγότερα άτομα, μία ή περισσότερες από τις οριζόμενες θέσεις είναι δυνατόν να καταλαμβάνεται από τον υπόλογο διευθυντή εφόσον το δεχθεί η Αρχή.

ιβ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε πτήση εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας.

ιγ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να διαμορφώνει κατάλληλες εγκαταστάσεις επίγειας εξυπηρέτησης προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής επίγεια εξυπηρέτηση των πτήσεών του.

ιδ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αεροπλάνα φέρουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το απαιτούμενο πλήρωμα για την περιοχή και το είδος της πτητικής λειτουργίας.

ιε)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συντήρησης, σύμφωνα με το μέρος Μ, για όλα τα αεροπλάνα των οποίων η πτητική λειτουργία εκτελείται βάσει των όρων του ΠΑ του.

ιστ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να χορηγεί στην Αρχή αντίγραφο του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας, όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΣΤ, συνοδευόμενο από όλες τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτού.

ιζ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να διατηρεί τις απαιτούμενες για την περιοχή και το είδος της πτητικής λειτουργίας εγκαταστάσεις υποστήριξης πτητικής λειτουργίας, στον τόπο της κύριας επιχειρησιακής του βάσης.

OPS 1.180

Έκδοση, τροποποίηση και συνεχής ισχύς ΠΑ

α)

Το ΠΑ χορηγείται σε αερομεταφορέα, τροποποιείται ή παραμένει έγκυρο μόνο εφόσον:

1.

Τα χρησιμοποιούμενα αεροπλάνα διαθέτουν το σύνηθες πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (2). Τα συνήθη πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας που εκδίδονται από κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση πιστοποιητικού αερομεταφορέα (ΠΑ), γίνονται δεκτά χωρίς να εμφαίνεται πότε εκδόθηκαν σύμφωνα με το μέρος 21.

2.

Το σύστημα συντήρησης έχει εγκριθεί από την Αρχή σύμφωνα με το μέρος Μ, τμήμα Ζ.

3.

Ο αερομεταφορέας έχει πείσει την Αρχή ότι διαθέτει την ικανότητα:

i)

να συστήνει και να διατηρεί κατάλληλη οργάνωση·

ii)

να συγκροτεί και να συντηρεί σύστημα ποιότητας σύμφωνα με την OPS 1.035·

iii)

να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης·

iv)

να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συντήρησης, οι οποίες σχετίζονται με το χαρακτήρα και την έκταση των καθορισμένων πτητικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών σημείων που καθορίζονται στην OPS 1.175, στοιχεία ζ) έως ιε)· και

v)

να συμμορφώνεται με την OPS 1.175.

β)

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της OPS 1.185 στοιχείο στ), ο αερομεταφορέας πρέπει να γνωστοποιεί στην Αρχή το συντομότερο δυνατό τις ενδεχόμενες αλλαγές στις υποβαλλόμενες πληροφορίες σύμφωνα με την OPS 1.185 στοιχείο α), κατωτέρω.

γ)

Εάν η Αρχή δεν είναι ικανοποιημένη με την τήρηση των απαιτήσεων του στοιχείου α), ανωτέρω, τότε η Αρχή μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση μιας ή περισσοτέρων πτήσεων επίδειξης, οι οποίες εκτελούνται ως εάν να επρόκειτο για πτήσεις εμπορικής αερομεταφοράς.

OPS 1.185

Διοικητικές απαιτήσεις

α)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι ακόλουθες πληροφορίες περιέχονται στην αρχική αίτηση χορήγησης ΠΑ και, κατά περίπτωση, σε κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση ή ανανέωση που ζητείται μέσω αιτήσεως:

1.

το επίσημο ονοματεπώνυμο και την εμπορική επωνυμία, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτούντος·

2.

περιγραφή της προτεινόμενης πτητικής λειτουργίας·

3.

περιγραφή της διοικητικής οργάνωσης·

4.

το ονοματεπώνυμο του υπόλογου διευθυντή·

5.

τα ονοματεπώνυμα των σημαντικότερων κατόχων θέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρουν την ευθύνη για πτητικές λειτουργίες, για το σύστημα συντήρησης, την εκπαίδευση του πληρώματος και τις λειτουργίες εδάφους, συνοδευόμενα από τα προσόντα και την πείρα τους· και

6.

το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

β)

Σχετικά με το σύστημα συντήρησης του αερομεταφορέα, μόνο οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην αρχική αίτηση για χορήγηση ΠΑ και, ανάλογα με την περίπτωση, για κάθε τροποποίηση ή ανανέωση που ζητείται με αίτηση, και για κάθε τύπο αεροπλάνου το οποίο πρόκειται να εκτελέσει πτητική λειτουργία:

1.

η έκθεση διαχείρισης του αερομεταφορέα για διαρκή αξιοπλοΐα·

2.

το (τα) πρόγραμμα(-τα) συντήρησης αεροπλάνου του αερομεταφορέα·

3.

το τεχνικό μητρώο του αεροπλάνου·

4.

κατά περίπτωση, η (οι) τεχνική(-ές) προδιαγραφή(-ές) της(των) σύμβασης(-εων) συντήρησης που έχει(-ουν) συναφθεί μεταξύ του αερομεταφορέα και οιουδήποτε εγκεκριμένου οργανισμού συντήρησης κατά το μέρος 145·

5)

ο αριθμός των αεροπλάνων.

γ)

Η αίτηση για την αρχική έκδοση ΠΑ πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης πτητικής λειτουργίας, με εξαίρεση το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας το οποίο μπορεί να υποβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά οπωσδήποτε εντός των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας της προτεινόμενης πτητικής λειτουργίας.

δ)

Η αίτηση για τροποποίηση ΠΑ πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες, ή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης πτητικής λειτουργίας.

ε)

Η αίτηση για ανανέωση ΠΑ πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 30 ημέρες, ή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, πριν από το τέλος της υφιστάμενης περιόδου ισχύος.

στ)

Πλην εξαιρετικών περιστάσεων, η προτεινόμενη αλλαγή του διορισμένου κατόχου θέσης πρέπει να κοινοποιείται στην Αρχή τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα.

Προσάρτημα 1 της OPS 1.175

Περιεχόμενο και όροι του πιστοποιητικού αερομεταφορέα

Με το ΠΑ καθορίζονται:

α)

το ονοματεπώνυμο και ο τόπος εγκατάστασης (τόπος της κύριας εγκατάστασής του) του αερομεταφορέα·

β)

η ημερομηνία έκδοσης και η περίοδος ισχύος·

γ)

η περιγραφή του είδους των εγκεκριμένων πτητικών λειτουργιών·

δ)

το (τα) είδος(-η) του (των) αεροπλάνου(-ων) που διαθέτει έγκριση προς χρήση·

ε)

τα στοιχεία καταχώρισης μητρώου του (των) εγκεκριμένου(-ων) αεροπλάνου(-ων), με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία οι αερομεταφορείς μπορούν να λάβουν έγκριση για να ενημερώνουν την Αρχή μέσω συστήματος σχετικά με τα στοιχεία καταχώρισης μητρώου για αεροπλάνα που εκτελούν πτητικές λειτουργίες στο πλαίσιο του ΠΑ τους·

στ)

οι εγκεκριμένες περιοχές πτητικής λειτουργίας·

ζ)

οι ειδικοί περιορισμοί, και

η)

οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις/εγκρίσεις, π.χ.:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III (συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων ελάχιστων όρων)

(MNPS) Ελάχιστες προδιαγραφές επιδόσεων ναυτιλίας

(ETOPS) Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων

(RNAV) Ναυτιλία περιοχής

(RVSM) Ελάχιστα μειωμένου καθέτου διαχωρισμού

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Εξουσιοδότηση για παροχή αρχικής εκπαίδευσης ασφαλείας στο πλήρωμα θαλάμου επιβατών και, εφόσον συντρέχει λόγος, για έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο τμήμα ΙΕ για τους αερομεταφορείς εκείνους που παρέχουν άμεσα ή έμμεσα τέτοια εκπαίδευση.

Προσάρτημα 2 της OPS 1.175

Η διαχείριση και η οργάνωση κατόχου ΠΑ

α)

Γενικά

Ο αερομεταφορέας πρέπει να διαθέτει ορθή και αποτελεσματική δομή διαχείρισης προκειμένου να εξασφαλίζει ασφαλή εκτέλεση πτητικών λειτουργιών. Οι διορισμένοι κάτοχοι θέσεων πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, καθώς και κατάλληλα τεχνικά/επιχειρησιακά προσόντα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

β)

Διορισμένοι κάτοχοι θέσεων

1.

Στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας πρέπει να περιέχεται περιγραφή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των διορισμένων κατόχων θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των ονοματεπωνύμων τους, ενώ πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς στην Αρχή ενδεχόμενη σχεδιαζόμενη ή πραγματική αλλαγή σε σχέση με διορισμούς ή καθήκοντα.

2.

Ο αερομεταφορέας πρέπει να προβεί σε ρυθμίσεις για να εξασφαλίζεται η συνέχεια της επιτήρησης σε περίπτωση απουσίας των διορισμένων κατόχων θέσεων.

3.

Το πρόσωπο που έχει διοριστεί ως κάτοχος θέσης από κάτοχο ΠΑ δεν πρέπει να διορίζεται ως κάτοχος θέσης από κάτοχο οιοδήποτε άλλου ΠΑ, εκτός εάν το αποδέχονται οι οικείες Αρχές.

4.

Οι διορισμένοι κάτοχοι θέσεων πρέπει να είναι υποχρεωμένοι από τη σύμβασή τους να εργάζονται επαρκείς ώρες προκειμένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντα διαχείρισης που σχετίζονται με την κλίμακα και το πεδίο δράσης της πτητικής λειτουργίας.

γ)

Επάρκεια και επίβλεψη προσωπικού

1.

Μέλη πληρώματος. Ο αερομεταφορέας πρέπει να προσλαμβάνει επαρκές πλήρωμα πτήσης και θαλάμου επιβατών για τη σχεδιαζόμενη πτητική λειτουργία, το οποίο έχει εκπαιδευτεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των τμημάτων ΙΔ και ΙΕ, ανάλογα με την περίπτωση.

2.

Προσωπικό εδάφους

i)

Ο αριθμός του προσωπικού εδάφους εξαρτάται από τη φύση και την κλίμακα των πτητικών λειτουργιών. Ειδικότερα, τα τμήματα επίγειας εξυπηρέτησης, πρέπει να στελεχώνονται με εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο κατανοεί πλήρως τα καθήκοντά του στο πλαίσιο της οργάνωσης.

ii)

Ο αερομεταφορέας που συνάπτει συμβάσεις με άλλους οργανισμούς για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, διατηρεί την ευθύνη για την τήρηση των ορθών προτύπων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κάτοχος θέσης οφείλει να εξασφαλίζει ότι κάθε αντισυμβαλλόμενος, με τον οποίο συνάπτεται σύμβαση, πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα.

3.

Επίβλεψη

i)

Ο αριθμός των εποπτών που διορίζονται εξαρτάται από τη δομή της επιχείρησης του αερομεταφορέα και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού.

ii)

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εποπτών αυτών πρέπει να καθορίζονται, ενώ κάθε ανάληψη υποχρέωσης σχετικά με πτητικές λειτουργίες πρέπει να ρυθμίζεται κατά τρόπο ώστε να είναι εφικτή η εκπλήρωση των καθηκόντων εποπτείας τους.

iii)

Η εποπτεία των μελών πληρώματος και του προσωπικού εδάφους πρέπει να ασκείται από πρόσωπα που διαθέτουν επαρκή πείρα και ατομικά προσόντα ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των προτύπων που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

δ)

Εγκαταστάσεις στέγασης

1.

Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας που διατίθεται σε κάθε βάση πτητικής λειτουργίας επαρκεί για το προσωπικό το οποίο είναι αρμόδιο για την ασφάλεια των πτητικών λειτουργιών. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του προσωπικού εδάφους, εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με το λειτουργικό έλεγχο, την αποθήκευση και την απεικόνιση των βασικών αρχείων, και τον σχεδιασμό πτήσης από πληρώματα.

2.

Οι διοικητικές υπηρεσίες πρέπει να είναι σε θέση να διανέμουν, χωρίς καθυστέρηση, επιχειρησιακές οδηγίες και λοιπές πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

ε)

Τεκμηρίωση

Ο αερομεταφορέας πρέπει να προβαίνει σε ρυθμίσεις για την παραγωγή εγχειριδίων, τροποποιήσεων και λοιπού υλικού τεκμηρίωσης.

ΤΜΗΜΑ Δ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

OPS 1.195

Επιχειρησιακός έλεγχος

Ο αερομεταφορέας:

α)

θεσπίζει και διατηρεί μέθοδο για την άσκηση επιχειρησιακού ελέγχου που έχει εγκρίνει η Αρχή· και

β)

ασκεί επιχειρησιακό έλεγχο επί όλων των πτήσεων που διενεργούνται βάσει των όρων του ΠΑ του.

OPS 1.200

Εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας

Ο αερομεταφορέας παρέχει εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος ΙΣΤ προς χρήση και καθοδήγηση του επιχειρησιακού προσωπικού.

OPS 1.205

Αρμοδιότητες του επιχειρησιακού προσωπικού

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που ορίζεται ή εμπλέκεται άμεσα σε επίγειες και πτητικές λειτουργίες λαμβάνει τις σωστές οδηγίες, επιδεικνύει τις ικανότητές του στα συγκεκριμένα καθήκοντά του και γνωρίζει τις ευθύνες του και τη σχέση των εν λόγω καθηκόντων με την πτητική λειτουργία στο σύνολό της.

OPS 1.210

Καθιέρωση διαδικασιών

α)

Ο αερομεταφορέας θεσπίζει διαδικασίες και οδηγίες, για κάθε τύπο αεροπλάνου, οι οποίες περιέχουν τα καθήκοντα του προσωπικού εδάφους και των μελών του πληρώματος για όλους τους τύπους επίγειων και πτητικών λειτουργιών.

β)

Ο αερομεταφορέας καταρτίζει σύστημα πινάκων ελέγχου που χρησιμοποιείται από τα μέλη του πληρώματος για όλες τις φάσεις πτητικής λειτουργίας του αεροπλάνου υπό κανονικές, μη φυσιολογικές συνθήκες και συνθήκες επείγουσας ανάγκης, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι διαδικασίες πτητικής λειτουργίας του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας.

γ)

Ο αερομεταφορέας δεν απαιτεί από μέλος του πληρώματος να εκτελεί σε κρίσιμα στάδια της πτήσης άλλες δραστηριότητες από εκείνες που απαιτούνται για την ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία του αεροπλάνου.

OPS 1.215

Χρησιμοποίηση εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι οι εξυπηρετήσεις εναέριας κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται για όλες τις πτήσεις, εφόσον διατίθενται.

OPS 1.216

Επιχειρησιακές οδηγίες κατά την πτήση

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι οι επιχειρησιακές του οδηγίες κατά την πτήση που εμπεριέχουν αλλαγή στο σχέδιο πτήσης εναέριας κυκλοφορίας συντονίζονται, όποτε είναι εφικτό, με την οικεία Μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας πριν να διαβιβασθούν σε αεροπλάνο.

OPS 1.220

Άδεια από τον αερομεταφορέα για τη χρήση αεροδρομίων

Ο αερομεταφορέας εγκρίνει μόνο τη χρήση αεροδρομίων που είναι κατάλληλα για τον (τους) τύπο(-ους) του (των) αεροπλάνου(-ων) και της (των) σχετικής(-ών) πτητικής(-ών) λειτουργίας(-ιών).

OPS 1.225

Επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου

α)

Ο αερομεταφορέας καθορίζει τα επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου, τα οποία ορίζονται σύμφωνα με την OPS 1.430, για κάθε αεροδρόμιο αναχώρησης, προορισμού ή εναλλαγής, που έχει εγκριθεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την OPS 1.220.

β)

Κάθε προσθήκη που επιβάλλεται από την Αρχή πρέπει να προστίθεται στα ελάχιστα που καθορίζονται βάσει του στοιχείου α), ανωτέρω.

γ)

Τα ελάχιστα για έναν συγκεκριμένο τύπο διαδικασίας προσέγγισης και προσγείωσης θεωρούνται ότι εφαρμόζονται εάν:

1.

λειτουργεί ο εξοπλισμός εδάφους που παρουσιάζεται στον αντίστοιχο χάρτη, ο οποίος απαιτείται για την προτεινόμενη διαδικασία·

2.

λειτουργούν τα απαιτούμενα για τον τύπο της προσέγγισης συστήματα του αεροπλάνου·

3.

πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια επίδοσης αεροπλάνου· και

4.

το πλήρωμα διαθέτει τα ανάλογα προσόντα.

OPS 1.230

Διαδικασίες ενόργανης αναχώρησης και προσέγγισης

α)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο διαδικασίες ενόργανης αναχώρησης και προσέγγισης.

β)

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του στοιχείου α), ανωτέρω, ο κυβερνήτης μπορεί να παρεκκλίνει, κατόπιν αδείας της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, από δημοσιευμένη διαδρομή αναχώρησης ή άφιξης, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα κριτήρια αποφυγής εμποδίων και λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας. Η τελική προσέγγιση πρέπει να πραγματοποιείται με πτήση εξ όψεως ή σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία ενόργανης προσέγγισης.

γ)

Διαφορετικές διαδικασίες από αυτές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το στοιχείο α), ανωτέρω, μπορούν να εφαρμοστούν από αερομεταφορέα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί, εάν απαιτείται, από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο και είναι αποδεκτές από την Αρχή.

OPS 1.235

Διαδικασίες μείωσης θορύβου

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει επιχειρησιακές διαδικασίες για τη μείωση του θορύβου κατά τη διάρκεια ενόργανων πτητικών λειτουργιών σύμφωνα με τον τόμο αριθ. 1 του ICAO PANS OPS (Έγγρ. 8168-OPS/611).

β)

Οι διαδικασίες μείωσης του θορύβου κατά την άνοδο μετά την απογείωση, που καθορίζονται από αερομεταφορέα για οποιοδήποτε είδος αεροπλάνου, πρέπει να είναι οι ίδιες για όλα τα αεροδρόμια.

OPS 1.240

Διαδρομές και περιοχές επιχειρησιακής λειτουργίας

α)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι πτητικές λειτουργίες εκτελούνται μόνο κατά μήκος των διαδρομών ή εντός των περιοχών εκείνων όπου:

1.

υπάρχουν διευκολύνσεις και υπηρεσίες εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των μετεωρολογικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη σχεδιαζόμενη πτητική λειτουργία·

2.

η επίδοση του αεροπλάνου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι κατάλληλη για τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις απόλυτου ύψους πτήσης·

3.

ο εξοπλισμός του αεροπλάνου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη σχεδιαζόμενη πτητική λειτουργία·

4.

υπάρχουν οι κατάλληλοι αεροναυτιλιακοί και τοπογραφικοί χάρτες [παραπομπή OPS 1.135 στοιχείο α) σημείο 9]·

5.

εάν χρησιμοποιούνται δικινητήρια αεροπλάνα, υπάρχουν κατάλληλα αεροδρόμια εντός των περιορισμών χρόνου/απόστασης σύμφωνα με την OPS 1.245·

6.

εάν χρησιμοποιούνται μονοκινητήρια αεροπλάνα, υπάρχουν επιφάνειες, οι οποίες επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί ασφαλής αναγκαστική προσγείωση.

β)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι πτητικές λειτουργίες εκτελούνται σύμφωνα με τους περιορισμούς σχετικά με τις διαδρομές ή τις περιοχές πτητικής λειτουργίας, που επιβάλλονται από την Αρχή.

OPS 1.241

Πτητική λειτουργία σε καθορισμένο εναέριο χώρο με ελάχιστα μειωμένο κάθετο διαχωρισμό (RVSM)

Ο αερομεταφορέας δεν εκτελεί πτητική λειτουργία αεροπλάνου σε καθορισμένα τμήματα του εναέριου χώρου όπου, με βάση τη συμφωνία περιφερειακής αεροναυτιλίας, ισχύει ελάχιστο κάθετου διαχωρισμού 300 m (1 000 ft), εκτός εάν δοθεί σχετική έγκριση από την Αρχή (έγκριση RVSM) (βλέπε επίσης OPS 1.872).

OPS 1.243

Λειτουργία σε περιοχές με συγκεκριμένες απαιτήσεις επίδοσης ναυτιλίας

Ο αερομεταφορέας δεν χρησιμοποιεί αεροπλάνο σε καθορισμένες περιοχές, ή σε καθορισμένο τμήμα συγκεκριμένου εναέριου χώρου, με βάση συμφωνίες περιφερειακής αεροναυτιλίας όπου καθορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές επίδοσης ναυτιλίας, εκτός εάν δοθεί σχετική έγκριση από την Αρχή (έγκριση κατά MNPS/RNP/RNAV) [βλέπε επίσης OPS 1.865 στοιχείο γ) σημείο 2 και OPS 1.870].

OPS 1.245

Μέγιστη απόσταση από κατάλληλο αεροδρόμιο για δικινητήρια αεροπλάνα χωρίς έγκριση πτήσεων μεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων (ETOPS)

α)

Εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από την Αρχή σύμφωνα με την OPS 1.246 στοιχείο α) (έγκριση ETOPS), ο αερομεταφορέας δεν χρησιμοποιεί δικινητήριο αεροπλάνο σε διαδρομή που περιέχει σημείο το οποίο βρίσκεται μακρύτερα από κατάλληλο αεροδρόμιο, στην περίπτωση:

1.

Αεροπλάνων με επιδόσεις κατηγορίας Α, είτε με:

i)

μέγιστη εγκεκριμένη διαμόρφωση θέσεων 20 ή περισσοτέρων επιβατών, είτε με

ii)

μέγιστη μάζα απογείωσης 45 360 ή περισσοτέρων kg,

την απόσταση που καλύπτεται σε 60 λεπτά με ταχύτητα πλεύσης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β), κατωτέρω·

2.

Αεροπλάνων με επιδόσεις κατηγορίας Α με:

i)

μέγιστη εγκεκριμένη διαμόρφωση θέσεων 19 ή περισσοτέρων επιβατών· και

ii)

μέγιστη μάζα απογείωσης μικρότερη των 45 360 kg, την απόσταση που καλύπτεται σε 120 λεπτά ή, εάν το εγκρίνει η Αρχή, έως 180 λεπτά για αεροπλάνα με στροβιλοκινητήρα, με ταχύτητα πλεύσης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β), κατωτέρω·

3.

Αεροπλάνων με επιδόσεις κατηγορίας B ή Γ:

i)

την απόσταση που καλύπτεται σε 120 λεπτά με ταχύτητα πλεύσης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β), κατωτέρω· ή

ii)

300 ναυτικά μίλια, όποια από τις δύο αποστάσεις είναι μικρότερη.

β)

Ο αερομεταφορέας καθορίζει την ταχύτητα για τον υπολογισμό της μέγιστης απόστασης από κατάλληλο αεροδρόμιο για κάθε τύπο δικινητήριου αεροπλάνου ή παραλλαγή που χρησιμοποιείται, η οποία δεν υπερβαίνει την VMO, με βάση την πραγματική ταχύτητα αέρα που μπορεί να διατηρήσει το αεροπλάνο με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.

διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα (ISA)·

2.

επίπεδο πτήσης:

i)

Για αεροπλάνα με στροβιλοκινητήρες σε:

Α)

επίπεδο πτήσης FL 170, ή

Β)

στο μέγιστο επίπεδο πτήσης στο οποίο το αεροπλάνο, με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, μπορεί να ανέλθει, και να διατηρήσει, χρησιμοποιώντας τον μεικτό βαθμό ανόδου που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου, όποιο εκ των δύο είναι μικρότερο.

ii)

Για ελικοφόρα αεροπλάνα σε:

Α)

επίπεδο πτήσης FL 80, ή

Β)

στο μέγιστο επίπεδο πτήσης στο οποίο το αεροπλάνο, με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, μπορεί να ανέλθει, και να διατηρήσει, χρησιμοποιώντας τον μεικτό βαθμό ανόδου που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου, όποιο εκ των δύο είναι μικρότερο.

3.

Μέγιστη συνεχής ώση ή ισχύς στον κινητήρα που μένει σε λειτουργία.

4.

Μάζα αεροπλάνου που δεν είναι μικρότερη από εκείνη που προκύπτει από:

i)

Την απογείωση σε επίπεδο θαλάσσης με τη μέγιστη μάζα απογείωσης, και

ii)

την άνοδο με όλους τους κινητήρες σε λειτουργία στο προσφορότερο ύψος πλεύσης μεγάλης εμβέλειας, και

iii)

ταχύτητα πλεύσης μεγάλης εμβέλειας με όλους τους κινητήρες σε λειτουργία σε αυτό το απόλυτο ύψος, έως ότου ο χρόνος που έχει παρέλθει από την απογείωση είναι ίσος με το ισχύον κατώφλι που καθορίζεται στο στοιχείο α), ανωτέρω.

γ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ακόλουθα δεδομένα, που είναι συγκεκριμένα για κάθε τύπο ή παραλλαγή, περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας:

1.

Η ταχύτητα πλεύσης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β) ανωτέρω· και

2.

Η μέγιστη απόσταση από ένα κατάλληλο αεροδρόμιο που καθορίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) ανωτέρω.

Σημείωση: Οι ταχύτητες και τα απόλυτα ύψη (επίπεδα πτήσης) που καθορίζονται ανωτέρω πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για να καθορίζεται η μέγιστη απόσταση από κατάλληλο αεροδρόμιο.

OPS 1.246

Πτήσεις μεγάλων αποστάσεων δικινητήριων αεροπλάνων (ETOPS)

α)

Ο αερομεταφορέας δεν εκτελεί πτητικές λειτουργίες πέρα από την απόσταση κατωφλίου που καθορίζεται σύμφωνα με την OPS 1.245, εκτός εάν έχει δοθεί σχετική έγκριση από την Αρχή (έγκριση ETOPS).

β)

Πριν από την εκτέλεση πτήσης ETOPS, ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι υπάρχει κατάλληλη εναλλαγή ETOPS κατά την διαδρομή, είτε εντός του εγκεκριμένου χρόνου διαφοροποίησης είτε εντός του χρόνου διαφοροποίησης που έχει ως βάση τη λειτουργική κατάσταση του αεροπλάνου, όπως προκύπτει από τον πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού, ανάλογα ποιος από τους δύο είναι μικρότερος (βλέπε επίσης OPS 1.297 στοιχείο δ).

OPS 1.250

Θέσπιση ελάχιστων απόλυτων υψών πτήσης

α)

Ο αερομεταφορέας καθορίζει ελάχιστα απόλυτα ύψη πτήσης και τις μεθόδους με τις οποίες προσδιορίζονται τα απόλυτα αυτά ύψη για όλα τα τμήματα διαδρομών τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, που διασφαλίζουν την απαιτούμενη απελευθέρωση εμποδίων λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των τμημάτων ΣΤ έως Θ.

β)

Κάθε μέθοδος για τη θέσπιση των ελάχιστων απόλυτων υψών πτήσης πρέπει να εγκρίνεται από την Αρχή.

γ)

Σε περίπτωση που τα ελάχιστα απόλυτα ύψη πτήσης που έχουν καθορισθεί από τα κράτη από τα οποία διέρχονται τα αεροπλάνα είναι υψηλότερα από εκείνα που έχει καθορίσει ο αερομεταφορέας, ισχύουν οι υψηλότερες τιμές.

δ)

Όταν καθορίζει ελάχιστα απόλυτα ύψη πτήσης, ο αερομεταφορέας λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

1.

Την ακρίβεια με την οποία μπορεί να καθοριστεί η θέση του αεροπλάνου.

2.

Τις ενδεχόμενες ανακρίβειες στις ενδείξεις των χρησιμοποιούμενων υψομετρικών οργάνων.

3.

Τα χαρακτηριστικά του εδάφους (π.χ. αιφνίδιες αλλαγές στο υψόμετρο) κατά μήκος των διαδρομών ή στις περιοχές όπου πρόκειται να εκτελεσθούν οι πτητικές λειτουργίες·

4.

Το ενδεχόμενο αντιμετώπισης δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών (π.χ. σοβαρές αναταράξεις και καθοδικά ρεύματα αέρα)· και

5.

Ενδεχόμενες ανακρίβειες σε αεροναυτικούς χάρτες.

ε)

Κατά τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο δ), ανωτέρω, πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στα εξής:

1.

Στις διορθώσεις για αποκλίσεις θερμοκρασίας και πίεσης από πρότυπες τιμές·

2.

Στις απαιτήσεις της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας· και

3.

Οποιαδήποτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η οποία μπορεί να προβλεφθεί, κατά μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής.

OPS 1.255

Πολιτική καυσίμων

α)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να εφαρμόζει πολιτική καυσίμων με σκοπό το σχεδιασμό της πτήσης και τον εκ νέου σχεδιασμό κατά την πτήση ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε πτήση μεταφέρονται επαρκή καύσιμα για την προγραμματισμένη πτητική λειτουργία και εφεδρικά καύσιμα ώστε να καλύπτονται παρεκκλίσεις από την προγραμματισμένη πτητική λειτουργία.

β)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των πτήσεων βασίζεται τουλάχιστον στα στοιχεία 1 και 2 που ακολουθούν:

1.

Σε διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και δεδομένα που προκύπτουν από:

i)

δεδομένα που παρέχει ο κατασκευαστής του αεροπλάνου· ή

ii)

τρέχοντα συγκεκριμένα δεδομένα αεροπλάνου που προκύπτουν από σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμων.

2.

Στις συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται να διεξαχθεί η πτήση, συμπεριλαμβανομένων:

i)

των ρεαλιστικών δεδομένων κατανάλωσης καυσίμων του αεροπλάνου·

ii)

των αναμενόμενων μαζών·

iii)

των αναμενόμενων μετεωρολογικών συνθηκών· και

iv)

των διαδικασιών και περιορισμών εξυπηρετήσεων εναέριας κυκλοφορίας.

γ)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι ο προ πτήσεως υπολογισμός των χρησιμοποιήσιμων καυσίμων που απαιτούνται για μία πτήση περιλαμβάνει:

1.

τα καύσιμα τροχοδρόμησης·

2.

τα καύσιμα ταξιδιού·

3.

τα εφεδρικά καύσιμα, που συνίστανται:

i)

στα καύσιμα εκτάκτου ανάγκης·

ii)

στα καύσιμα εναλλαγής, εάν απαιτείται εναλλακτικός προορισμός (στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η επιλογή του αεροδρομίου αναχώρησης ως εναλλακτικού προορισμού)·

iii)

στα τελικά εφεδρικά καύσιμα· και

iv)

στα συμπληρωματικά καύσιμα, εάν απαιτείται από τον τύπο της πτητικής λειτουργίας (π.χ. ETOPS)· και

4)

στα πρόσθετα καύσιμα εάν απαιτηθεί από τον κυβερνήτη.

δ)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες εκ νέου σχεδιασμού κατά την πτήση για τον υπολογισμό των χρησιμοποιήσιμων καυσίμων, όταν μία πτήση πρέπει να εκτελεσθεί κατά μήκος διαδρομής ή προς προορισμό διαφορετικό από εκείνον που σχεδιάστηκε αρχικά, περιλαμβάνουν:

1.

τα καύσιμα ταξιδιού για το υπόλοιπο της πτήσης·

2.

τα εφεδρικά καύσιμα που συνίστανται:

i)

στα καύσιμα εκτάκτου ανάγκης·

ii)

στα καύσιμα εναλλαγής, εάν απαιτείται εναλλακτικός προορισμός. (Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η επιλογή του αεροδρομίου αναχώρησης ως εναλλακτικού προορισμού)·

iii)

στα τελικά εφεδρικά καύσιμα· και

iv)

στα συμπληρωματικά καύσιμα, εάν απαιτείται από τον τύπο της πτητικής λειτουργίας (π.χ. ETOPS)· και

3.

τα πρόσθετα καύσιμα εάν απαιτηθεί από τον κυβερνήτη.

OPS 1.260

Μεταφορά προσώπων με μειωμένη κινητικότητα

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για τη μεταφορά προσώπων με μειωμένη κινητικότητα (ΠΜΚ).

β)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι τα ΠΜΚ δεν τοποθετούνται ούτε καταλαμβάνουν θέσεις όπου η παρουσία τους μπορεί:

1.

να παρεμποδίζει το πλήρωμα στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

2.

να εμποδίζει την πρόσβαση σε εξοπλισμό επείγουσας ανάγκης· ή

3.

να παρεμποδίζει την εκκένωση λόγω έκτακτης ανάγκης του αεροπλάνου.

γ)

Ο κυβερνήτης πρέπει να ειδοποιείται όταν ΠΜΚ πρόκειται να επιβιβασθούν στο αεροπλάνο προς μεταφορά.

OPS 1.265

Μεταφορά μη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που έχουν απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για τη μεταφορά μη αποδεκτών επιβατών, προσώπων που έχουν απελαθεί ή τελούν υπό κράτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του αεροπλάνου και των επιβατών του. Ο κυβερνήτης πρέπει να ειδοποιείται όταν τα εν λόγω πρόσωπα πρόκειται να επιβιβασθούν στο αεροπλάνο προς μεταφορά.

OPS 1.270

Εναποθήκευση αποσκευών και φορτίων

(βλέπε προσάρτημα 1 της OPS 1.270)

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι μεταφέρονται στο θάλαμο επιβατών μόνο εκείνες οι χειραποσκευές που μπορούν να εναποθηκευτούν με τον ενδεδειγμένο και ασφαλή τρόπο.

β)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αποσκευές και το φορτίο επί του αεροπλάνου, που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά, ή να φράξουν διαδρόμους και εξόδους εάν μετακινηθούν, τοποθετούνται σε χώρους αποθήκευσης σχεδιασμένους να αποτρέπουν τη μετακίνησή τους.

OPS 1.275

Παραμένει σκοπίμως κενό

OPS 1.280

Θέσεις επιβατών

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επιβάτες κάθονται εκεί όπου, σε περίπτωση που απαιτηθεί εκκένωση λόγω έκτακτης ανάγκης, μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα και δεν εμποδίζουν την εκκένωση του αεροπλάνου.

OPS 1.285

Ενημέρωση επιβατών

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι:

α)

Γενικά

1.

Οι επιβάτες ενημερώνονται προφορικά για θέματα ασφαλείας. Μέρη ή το σύνολο της ενημέρωσης μπορεί να πραγματοποιείται με οπτικοακουστική παρουσίαση.

2.

Οι επιβάτες εφοδιάζονται με κάρτα ενημέρωσης σε θέματα ασφαλείας στην οποία παρέχονται εικονογραφημένες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του εξοπλισμού επείγουσας ανάγκης και των εξόδων κινδύνου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τους επιβάτες.

β)

Πριν από την απογείωση

1.

Οι επιβάτες ενημερώνονται, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

i)

κανονισμοί καπνίσματος·

ii)

το πίσω μέρος του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση και το τραπεζάκι να είναι κλειστό·

iii)

θέση των εξόδων κινδύνου·

iv)

θέση και χρήση της σήμανσης ίχνους διαφυγής προσέγγισης δαπέδου·

v)

εναποθήκευση χειραποσκευών·

vi)

περιορισμοί στη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών· και

vii)

θέση και περιεχόμενο της κάρτας ενημέρωσης σε θέματα ασφαλείας.

2.

Στους επιβάτες επιδεικνύονται τα εξής:

i)

η χρήση των ζωνών και/ή ιμάντων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ανοίγματος και πρόσδεσης των ζωνών και/ή ιμάντων ασφαλείας·

ii)

η θέση και η χρήση των συσκευών οξυγόνου, εάν απαιτείται (παραπομπή OPS 1.770 και OPS 1.775). Επίσης, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται ότι πρέπει να σβήνουν όλα τα υλικά καπνίσματος όταν χρησιμοποιείται οξυγόνο· και

iii)

η θέση και η χρήση των σωσίβιων γιλέκων, εάν απαιτείται (παραπομπή OPS 1.825).

γ)

Μετά την απογείωση

1.

Στους επιβάτες υπενθυμίζονται, εφόσον αρμόζει, τα ακόλουθα:

i)

oι κανονισμοί καπνίσματος· και

ii)

η χρήση των ζωνών και/ή ιμάντων ασφαλείας καθώς και το όφελος για την ασφάλειά τους εάν έχουν συνεχώς δεμένη τη ζώνη τους όταν κάθονται, ανεξαρτήτως της θέσης της ένδειξης πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας.

δ)

Πριν από την προσγείωση

1.

Στους επιβάτες υπενθυμίζονται, εφόσον αρμόζει, τα ακόλουθα:

i)

κανονισμοί καπνίσματος·

ii)

η χρήση των ζωνών και/ή ιμάντων ασφαλείας·

iii)

το πίσω μέρος του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση και το τραπεζάκι να είναι κλειστό·

iv)

η εναποθήκευση εκ νέου των χειραποσκευών· και

v)

οι περιορισμοί στη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών.

ε)

Μετά την προσγείωση

1.

Στους επιβάτες υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

i)

οι κανονισμοί καπνίσματος· και

ii)

η χρήση των ζωνών και/ή ιμάντων ασφαλείας.

στ)

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι επιβάτες λαμβάνουν οδηγίες για να προβούν στις κατάλληλες, σύμφωνα με την περίσταση, ενέργειες επείγουσας ανάγκης.

OPS 1.290

Προετοιμασία πτήσης

α)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι συντάσσεται επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης για κάθε σχεδιαζόμενη πτήση.

β)

Ο κυβερνήτης δεν εκτελεί πτήση εκτός εάν έχει βεβαιωθεί πλήρως ότι:

1.

Το αεροπλάνο είναι πτητικά ικανό·

2.

Ο χειρισμός του αεροπλάνου δεν γίνεται κατά παράβαση των προβλεπομένων στον κατάλογο παρεκκλίσεων από τη διαμόρφωση (CDL)·

3.

Διατίθενται τα απαιτούμενα, για την πτήση που πρόκειται να διεξαχθεί, όργανα και εξοπλισμός σύμφωνα με τις διατάξεις των Τμημάτων ΙΑ και ΙΒ·

4.

Τα όργανα και ο εξοπλισμός βρίσκονται σε επιχειρησιακή κατάσταση με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον ΠΕΕ (MEL)·

5.

Διατίθενται τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της πτήσης μέρη του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας·

6.

Διατίθενται επί του αεροπλάνου τα έγγραφα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες και τα έντυπα που αυτό πρέπει να φέρει σύμφωνα με τις διατάξεις των OPS 1.125 και OPS 1.135·

7.

Διατίθενται τρέχοντες γεωγραφικοί και αεροναυτικοί χάρτες και συναφής τεκμηρίωση ή ισοδύναμα δεδομένα, τα οποία καλύπτουν τη σχεδιαζόμενη πτητική λειτουργία του αεροπλάνου, συμπεριλαμβανομένης κάθε εύλογα αναμενόμενης παρέκκλισης. Σε αυτά περιλαμβάνονται πίνακες μετατροπής οι οποίοι απαιτούνται ενδεχομένως για την υποστήριξη πτητικών λειτουργιών στις οποίες πρέπει να χρησιμοποιείται το μετρικό σύστημα για το ύψος, το απόλυτο ύψος και τα επίπεδα πτήσης·

8.

Διατίθενται οι κατάλληλες διευκολύνσεις και υπηρεσίες εδάφους που απαιτούνται για τη σχεδιαζόμενη πτήση·

9.

Είναι εφικτή, για τη σχεδιαζόμενη πτήση, η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τα καύσιμα, τα λιπαντικά και το οξυγόνο, τα ελάχιστα απόλυτα ύψη ασφαλείας, τα επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίων και η διαθεσιμότητα αεροδρομίων εναλλαγής, όπου απαιτείται·

10.

Το φορτίο έχει κατάλληλα κατανεμηθεί και φυλάσσεται με ασφαλή τρόπο·

11.

Η μάζα του αεροπλάνου, κατά την έναρξη της τροχοδρόμησης απογείωσης, είναι τέτοια ώστε η πτήση μπορεί να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των τμημάτων ΣΤ έως Θ, ανάλογα με την περίπτωση· και

12.

Είναι εφικτή η συμμόρφωση προς οποιονδήποτε πρόσθετο, σε εκείνους που καλύπτονται από τις διατάξεις των σημείων 9 και 11 ανωτέρω, επιχειρησιακό περιορισμό.

OPS 1.295

Επιλογή αεροδρομίων

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για την επιλογή αεροδρομίων προορισμού και/ή εναλλαγής, σύμφωνα με την OPS 1.220, κατά το σχεδιασμό πτήσης.

β)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να επιλέγει και να καθορίζει στο επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης αεροδρόμιο εναλλακτικής απογείωσης για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης για μετεωρολογικούς λόγους ή για λόγους επιδόσεων. Το αεροδρόμιο εναλλακτικής απογείωσης πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση:

1.

για δικινητήρια αεροπλάνα:

i)

πτήσης μιας ώρας με ταχύτητα πλεύσης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου σε κανονικές συνθήκες νηνεμίας με βάση την πραγματική μάζα απογείωσης· ή

ii)

του εγκεκριμένου χρόνου παρέκκλισης του αερομεταφορέα, με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών από τον πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού (MEL), μέχρι δύο ώρες κατ' ανώτατο όριο, με ταχύτητα πλεύσης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου σε κανονικές συνθήκες νηνεμίας με βάση την πραγματική μάζα απογείωσης για αεροπλάνα και πληρώματα με άδεια ETOPS· ή

2.

πτήσης δύο ωρών με ταχύτητα πλεύσης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου σε κανονικές συνθήκες νηνεμίας με βάση την πραγματική μάζα απογείωσης για τρικινητήρια ή τετρακινητήρια αεροπλάνα· και

3.

εάν το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου δεν περιέχει ταχύτητα πλεύσης με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας, η ταχύτητα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό πρέπει να είναι εκείνη που επιτυγχάνεται με τους υπόλοιπους κινητήρες στη μέγιστη συνεχή ισχύ.

γ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να επιλέγει τουλάχιστον έναν εναλλακτικό προορισμό για κάθε πτήση IFR εκτός εάν:

1.

ισχύουν αμφότερα:

i)

η διάρκεια της σχεδιαζόμενης πτήσης από την απογείωση έως την προσγείωση δεν υπερβαίνει τις έξι ώρες· και

ii)

στο αεροδρόμιο προορισμού διατίθενται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο ξεχωριστοί διάδρομοι και τα ενδεδειγμένα δελτία ή προγνώσεις καιρού στο αεροδρόμιο προορισμού, ή συνδυασμός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστημα που αρχίζει μία ώρα πριν και τελειώνει μία ώρα μετά την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στον προορισμό, η οροφή είναι τουλάχιστον 2 000 ft ή το ύψος κύκλου αεροδρομίου άνω των 500 ft, ανάλογα με το ποια απόσταση είναι μεγαλύτερη, και η ορατότητα είναι τουλάχιστον 5 km·

ή

2.

ο προορισμός είναι απομονωμένος και δεν υπάρχει κανένας κατάλληλος εναλλακτικός προορισμός.

δ)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να επιλέγει δύο εναλλακτικούς προορισμούς όταν:

1.

τα ενδεδειγμένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασμός αυτών, δείχνουν ότι εντός περιόδου που αρχίζει μία ώρα πριν και τελειώνει μία ώρα μετά την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης, οι καιρικές συνθήκες πρόκειται να είναι χειρότερες από τα ελάχιστα που ισχύουν βάσει της σχεδίασης· ή

2.

δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετεωρολογικές πληροφορίες.

ε)

Ο αερομεταφορέας καθορίζει κάθε απαιτούμενο(-α) αεροδρόμιο(-α) εναλλαγής στο επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης.

OPS 1.297

Ελάχιστα σχεδιασμού για IFR πτήσεις

α)

Ελάχιστα σχεδιασμού για αεροδρόμια εναλλακτικής απογείωσης. Ο αερομεταφορέας δεν επιλέγει αεροδρόμιο ως αεροδρόμιο εναλλακτικής απογείωσης εκτός εάν τα ενδεδειγμένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασμός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστημα που αρχίζει μία ώρα πριν και τελειώνει μία ώρα μετά την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο, οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες ή καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα προσγείωσης που καθορίζονται σύμφωνα με την OPS 1.225. Η οροφή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν οι μοναδικές διαθέσιμες προσεγγίσεις είναι μη ακριβείς προσεγγίσεις και/ή προσεγγίσεις στον κύκλο του αεροδρομίου. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε περιορισμός σχετικά με πτητικές λειτουργίες με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας.

β)

Ελάχιστα σχεδιασμού για αεροδρόμια προορισμού και εναλλακτικού προορισμού. Ο αερομεταφορέας επιλέγει το αεροδρόμιο προορισμού και/ή το (τα) αεροδρόμιο(-α) εναλλακτικού προορισμού μόνο όταν τα ενδεδειγμένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασμός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστημα που αρχίζει μία ώρα πριν και τελειώνει μία ώρα μετά την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο, οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες ή καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα σχεδιασμού ως εξής:

1.

ελάχιστα σχεδιασμού για αεροδρόμιο προορισμού εκτός από απομονωμένα αεροδρόμια προορισμού:

i)

ορατότητα διαδρόμου/ορατότητα που καθορίζεται σύμφωνα με την OPS 1.225· και

ii)

για μη ακριβή προσέγγιση ή προσέγγιση στον κύκλο του αεροδρομίου, η οροφή είναι ίδια με ή υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος καθόδου· και

2.

τα ελάχιστα σχεδιασμού για αεροδρόμιο(-α) εναλλαγής προορισμού και για απομονωμένα αεροδρόμια προορισμού θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί:

Πίνακας 1

Ελάχιστα σχεδιασμού — Αεροδρόμια εναλλαγής κατά τη διαδρομή και προορισμού — Απομονωμένα αεροδρόμια προορισμού

Τύπος προσέγγισης

Ελάχιστα σχεδιασμού

Κατηγορία II και III

Κατηγορία I (σημείωση 1)

Κατηγορία I

Μη ακριβείας (σημειώσεις 1 και 2)

Μη ακριβείας

Μη ακριβείας (σημειώσεις 1 και 2) συν 200 ft/1 000 m

Κύκλος του αεροδρομίου

Κύκλος του αεροδρομίου (σημειώσεις 2 και 3)

Σημείωση 1:

Ορατή απόσταση διαδρόμου.

Σημείωση 2:

Η οροφή πρέπει να είναι ίδια με ή να υπερβαίνει το ελάχιστο ύψος καθόδου.

Σημείωση 3:

Ορατότητα.

γ)

Ελάχιστα σχεδιασμού για αεροδρόμιο εναλλαγής κατά τη διαδρομή. Ο αερομεταφορέας δεν επιλέγει αεροδρόμιο ως αεροδρόμιο εναλλαγής κατά τη διαδρομή εκτός εάν τα ενδεδειγμένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασμός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστημα που αρχίζει 1 ώρα πριν και τελειώνει μία ώρα μετά την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο, οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες ή καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα σχεδιασμού σύμφωνα με τον πίνακα 1 ανωτέρω.

δ)

Ελάχιστα σχεδιασμού για αεροδρόμιο εναλλαγής κατά τη διαδρομή σύμφωνα με ETOPS. Ο αερομεταφορέας δεν επιλέγει ένα αεροδρόμιο ως αεροδρόμιο εναλλαγής κατά τη διαδρομή σύμφωνα με ETOPS εκτός εάν τα ενδεδειγμένα δελτία ή προγνώσεις καιρού, ή συνδυασμός αυτών, δείχνουν ότι, στο διάστημα που αρχίζει μία ώρα πριν και τελειώνει μία ώρα μετά την υπολογιζόμενη ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο, οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες ή καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα σχεδιασμού σύμφωνα με τον πίνακα 2 κατωτέρω, και σύμφωνα με την άδεια ETOPS του αερομεταφορέα.

Πίνακας 2

Ελάχιστα σχεδιασμού — ETOPS

Τύπος προσέγγισης

Ελάχιστα σχεδιασμού

(Ορατότητα διαδρόμου/Απαιτούμενη ορατότητα και ισχύουσα οροφή)

Αεροδρόμιο με

 

τουλάχιστον δύο χωριστές διαδικασίες προσέγγισης που βασίζονται σε δύο χωριστά βοηθήματα που εξυπηρετούν δύο χωριστούς διαδρόμους

τουλάχιστον δύο χωριστές διαδικασίες προσέγγισης που βασίζονται σε δύο χωριστά βοηθήματα που εξυπηρετούν ένα διάδρομο

ή

τουλάχιστον μία διαδικασία προσέγγισης που βασίζεται σε ένα βοήθημα που εξυπηρετεί ένα διάδρομο

Προσέγγιση ακριβείας κατηγορίας II, III (σύστημα ενόργανης προσέγγισης (ILS), σύστημα προσγείωσης μικροκυμάτων (MLS)

Προσέγγιση ακριβείας κατηγορίας I

Ελάχιστα για προσέγγιση μη ακριβείας

Προσέγγιση ακριβείας κατηγορίας II (σύστημα ενόργανης προσέγγισης (ILS), σύστημα προσγείωσης μικροκυμάτων (MLS)

Ελάχιστα προσέγγισης μη ακριβείας

Ελάχιστα κύκλου του αεροδρομίου ή, εάν δεν είναι διαθέσιμα, ελάχιστα προσέγγισης μη ακριβείας συν 200 ft/1 000 m

Προσέγγιση μη ακριβείας

Το χαμηλότερο από τα ελάχιστα προσέγγισης μη ακριβείας συν 200 ft/1 000 m ή τα ελάχιστα κύκλου του αεροδρομίου

Το υψηλότερο από τα ελάχιστα κύκλου του αεροδρομίου ή τα ελάχιστα προσέγγισης μη ακριβείας συν 200 ft/1 000 m

Προσέγγιση κύκλου του αεροδρομίου

Ελάχιστα κύκλου του αεροδρομίου

OPS 1.300

Υποβολή σχεδίου πτήσης υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι καμία πτήση δεν εκτελείται εκτός εάν έχει υποβληθεί σχέδιο πτήσης υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας ή δεν έχουν κατατεθεί επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν την ενεργοποίηση των υπηρεσιών συναγερμού εάν χρειαστεί.

OPS 1.305

Ανεφοδιασμός/αφαίρεση καυσίμων ενώ οι επιβάτες επιβιβάζονται, είναι επιβιβασμένοι στο αεροπλάνο ή αποβιβάζονται

(βλέπε προσάρτημα 1 της OPS 1.305)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι κανένα αεροπλάνο δεν ανεφοδιάζεται, ούτε αφαιρούνται από αυτό, με αεροπορικά καύσιμα (Avgas) ή αεροπορικά καύσιμα ευρέως κλάσματος (wide-cut) (π.χ. Jet-B ή ισοδύναμα) ή μείγμα, ενδεχομένως, των ειδών αυτών καυσίμου που ενδέχεται να εμφανιστεί, όταν επιβιβάζονται, έχουν επιβιβασθεί ή αποβιβάζονται επιβάτες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις και το αεροπλάνο πρέπει να είναι κατάλληλα επανδρωμένο με ειδικευμένο προσωπικό, έτοιμο να αρχίσει και να καθοδηγήσει εκκένωση του αεροπλάνου με τα πιο πρακτικά και πρόσφορα διαθέσιμα μέσα.

OPS 1.307

Ανεφοδιασμός/αφαίρεση καυσίμου τύπου “wide-cut”

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για τον ανεφοδιασμό/αφαίρεση καυσίμου τύπου wide-cut (π.χ. Jet B ή ισοδύναμο), εάν αυτό είναι απαραίτητο.

OPS 1.308

Ώθηση (push back ) και ρυμούλκηση

α)

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες ώθησης και ρυμούλκησης είναι σύμφωνες με τις σχετικές απαιτήσεις και τα πρότυπα της αεροπορίας.

β)

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι η τοποθέτηση των αεροπλάνων πριν ή μετά την τροχοδρόμηση δεν εκτελείται με ρυμούλκηση χωρίς ράβδο ρυμούλκησης, εκτός εάν:

1.

το αεροπλάνο προστατεύεται εκ κατασκευής από βλάβες στο σύστημα διεύθυνσης του ριναίου τροχού οφειλόμενες σε ρυμούλκηση χωρίς ράβδο ρυμούλκησης, ή

2.

υπάρχει σύστημα/διαδικασία που να ειδοποιεί το πλήρωμα πτήσης ότι μία τέτοια βλάβη ενδέχεται να επέλθει ή έχει ήδη επέλθει, ή

3.

το όχημα ρυμούλκησης χωρίς ράβδο ρυμούλκησης είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να μην επιφέρει βλάβες στο αεροπλάνο.

OPS 1.310

Μέλη πληρώματος σε σταθμούς

α)

Μέλη πληρώματος πτήσης

1.

Στη διάρκεια απογείωσης και προσγείωσης κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης που πρέπει να βρίσκεται σε υπηρεσία στο θάλαμο διακυβέρνησης, πρέπει να βρίσκεται στη θέση του.

2.

Σε όλες τις άλλες φάσεις της πτήσης, κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης που πρέπει να βρίσκεται σε υπηρεσία στο θάλαμο διακυβέρνησης, παραμένει στη θέση του εκτός εάν η απουσία του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με την πτητική λειτουργία, ή για φυσιολογικές ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας χειριστής, με τα κατάλληλα προσόντα, παραμένει συνέχεια στα χειριστήρια του αεροπλάνου.

3.

Σε όλες τις φάσεις της πτήσης, κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης που πρέπει να βρίσκεται σε υπηρεσία στο θάλαμο διακυβέρνησης, παραμένει σε επιφυλακή. Σε περίπτωση που σημειωθεί χαλάρωση, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπισθεί. Εάν παρουσιασθεί απρόσμενη κόπωση, ο κυβερνήτης μπορεί να οργανώσει διαδικασία ελεγχόμενης ανάπαυσης, εφόσον ο φόρτος εργασίας το επιτρέπει. Η ελεγχόμενη ανάπαυση εξαιτίας γεγονότων αυτού του είδους δεν μπορεί επ' ουδενί να θεωρηθεί μέρος περιόδου ανάπαυσης για τον υπολογισμό των περιορισμών που έχουν σχέση με τον χρόνο πτήσης ούτε για να δικαιολογήσει χρόνο υπηρεσίας.

β)

Μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών. Σε όλους τους θαλάμους του αεροπλάνου που καταλαμβάνονται από επιβάτες, τα απαιτούμενα μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών κάθονται στις καθορισμένες θέσεις τους στη διάρκεια των κρίσιμων φάσεων της πτήσης.

OPS 1.315

Βοηθητικά μέσα για εκκένωση λόγω έκτακτης ανάγκης

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι πριν την τροχοδρόμηση, την απογείωση και την προσγείωση, καθώς και όποτε κρίνεται ασφαλές και εφικτό, είναι οπλισμένο ένα βοηθητικό μέσο για εκκένωση λόγω έκτακτης ανάγκης, το οποίο τίθεται σε λειτουργία αυτόματα.

OPS 1.320

Καθίσματα, ζώνες και ιμάντες ασφαλείας

α)

Μέλη πληρώματος

1.

Στη διάρκεια απογείωσης και προσγείωσης, καθώς και όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον κυβερνήτη για λόγους ασφάλειας, κάθε μέλος πληρώματος ασφαλίζεται κατάλληλα με όλες τις ζώνες και τους ιμάντες ασφαλείας που διατίθενται.

2.

Κατά τη διάρκεια των άλλων φάσεων της πτήσης, κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης στο θάλαμο διακυβέρνησης είναι προσδεμένο με τη ζώνη ασφαλείας του ενώ βρίσκεται στη θέση του.

β)

Επιβάτες

1.

Πριν από την απογείωση και την προσγείωση, και κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, καθώς και όποτε κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι κάθε επιβάτης του αεροσκάφους είναι καθισμένος σε κάθισμα ή σε θέση-κρεβάτι προσδεμένος κατάλληλα με τη ζώνη, ή, όπου διατίθεται, τον ιμάντα ασφαλείας του.

2.

Ο αερομεταφορέας προβλέπει και ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι η πολλαπλή κατοχή θέσεων του αεροπλάνου μπορεί να επιτραπεί μόνο σε συγκεκριμένα καθίσματα και πραγματοποιείται μόνο για έναν ενήλικα και ένα βρέφος/νήπιο που ασφαλίζονται κατάλληλα με πρόσθετη κυκλική ζώνη ή άλλη διάταξη συγκράτησης.

OPS 1.325

Εξασφάλιση θαλάμου επιβατών και χώρου(-ων) μαγειρείου(-ων)

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι πριν την τροχοδρόμηση, την απογείωση και την προσγείωση δεν υπάρχουν εμπόδια στις εξόδους και στους διαδρόμους διαφυγής.

β)

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι πριν την απογείωση και την προσγείωση, και όποτε κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, όλος ο εξοπλισμός και οι αποσκευές έχουν ασφαλιστεί κατάλληλα.

OPS 1.330

Δυνατότητα πρόσβασης στον εξοπλισμό επείγουσας ανάγκης

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι ο σχετικός εξοπλισμός επείγουσας ανάγκης παραμένει εύκολα προσιτός για άμεση χρήση.

OPS 1.335

Κάπνισμα μέσα στο αεροπλάνο

α)

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο που επιβαίνει στο αεροπλάνο δεν επιτρέπεται να καπνίζει:

1.

εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας·

2.

ενώ το αεροπλάνο βρίσκεται στο έδαφος εκτός εάν επιτραπεί ειδικά σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας·

3.

έξω από καθορισμένες περιοχές καπνίσματος, στο διάδρομο (στους διαδρόμους) και στην τουαλέτα (στις τουαλέτες)·

4.

σε διαμερίσματα φορτίου και/ή άλλους χώρους όπου μεταφέρονται φορτία τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα σε πυρίμαχα δοχεία ούτε καλύπτονται από καραβόπανο ανθεκτικό στις φλόγες· και

5.

στους χώρους εκείνους του θαλάμου όπου παρέχεται οξυγόνο.

OPS 1.340

Μετεωρολογικές συνθήκες

α)

Σε πτήση IFR, ο κυβερνήτης:

1.

δεν αρχίζει την απογείωση· ούτε

2.

συνεχίζει πέρα από το σημείο από το οποίο ισχύει αναθεωρημένο σχέδιο πτήσης στην περίπτωση εκ νέου σχεδιασμού κατά την πτήση, εκτός εάν είναι διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες δείχνουν ότι οι αναμενόμενες καιρικές συνθήκες στο αεροδρόμιο προορισμού και/ή στο(στα) απαιτούμενο(-α) εναλλακτικό(-ά) αεροδρόμιο(-α) προορισμού που καθορίζονται στην OPS 1.295, είναι ίσες ή ανώτερες από τα ελάχιστα σχεδιασμού, που καθορίζονται στην OPS 1.297.

β)

Σε πτήση IFR ο κυβερνήτης δεν συνεχίζει πέρα από:

1.

το κρίσιμο σημείο, όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία κρισίμου σημείου· ή

2.

Το προκαθορισμένο σημείο, όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία του προκαθορισμένου σημείου, εκτός εάν είναι διαθέσιμες πληροφορίες που δηλώνουν ότι οι αναμενόμενες καιρικές συνθήκες στο αεροδρόμιο προορισμού και/ή στο(στα) απαιτούμενο(-α) εναλλακτικό(-ά) αεροδρόμιο(-α) προορισμού που καθορίζονται στην OPS 1.295, είναι ίσες ή ανώτερες από τα ισχύοντα επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου, που καθορίζονται στην OPS 1.225.

γ)

Σε πτήση με όργανα (IFR), ο κυβερνήτης δεν συνεχίζει την πτήση προς το αεροδρόμιο του προγραμματισμένου προορισμού εκτός εάν οι πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι, κατά την αναμενόμενη ώρα άφιξης, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο αεροδρόμιο προορισμού, ή σε ένα τουλάχιστον εναλλακτικό αεροδρόμιο προορισμού, είναι ίσες ή ανώτερες από τα βάσει σχεδίου ισχύοντα επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου.

δ)

Σε πτήση με κανόνες πτήσεως εξ όψεως (VFR), ο κυβερνήτης δεν αρχίζει την απογείωση εκτός εάν τα πλέον πρόσφατα δελτία ή ο συνδυασμός των πλέον πρόσφατων δελτίων και προγνώσεων καιρού, δείχνουν ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά μήκος της διαδρομής ή σε εκείνο το τμήμα της διαδρομής στο οποίο η πτήση πρέπει να πραγματοποιηθεί με κανόνες πτήσεως εξ όψεως, είναι τέτοιες, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να καθίσταται εφικτή η συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς.

OPS 1.345

Πάγος και άλλα είδη ρύπανσης — Διαδικασίες στο έδαφος

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται όταν είναι απαραίτητες επιθεωρήσεις αποπάγωσης και αντιπάγωσης καθώς και συναφείς επιθεωρήσεις του αεροπλάνου (των αεροπλάνων).

β)

Ο κυβερνήτης αρχίζει τη διαδικασία απογείωσης μόνο εάν οι εξωτερικές επιφάνειες δεν φέρουν κανένα κατάλοιπο που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την επίδοση και/ή τη δυνατότητα ελέγχου του αεροπλάνου με εξαίρεση όσα επιτρέπονται στο εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου.

OPS 1.346

Πάγος και άλλα είδη ρύπανσης — Διαδικασίες κατά την πτήση

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για τις πτήσεις σε αναμενόμενες ή υφιστάμενες συνθήκες παγοποίησης.

β)

Ο κυβερνήτης δεν ξεκινά την πτήση ούτε πραγματοποιεί σκοπίμως πτήση σε αναμενόμενες ή υφιστάμενες συνθήκες παγοποίησης εκτός εάν το αεροπλάνο είναι πιστοποιημένο και εξοπλισμένο για να αντιμετωπίζει παρόμοιες συνθήκες.

OPS 1.350

Εφοδιασμός με καύσιμα και λιπαντικά

Ο κυβερνήτης δεν αρχίζει πτήση εκτός εάν έχει βεβαιωθεί ότι το αεροπλάνο είναι εφοδιασμένο τουλάχιστον με την ποσότητα καυσίμων και λιπαντικών που έχει υπολογισθεί ότι απαιτείται για να ολοκληρώσει με ασφάλεια την πτήση, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες επιχειρησιακές συνθήκες.

OPS 1.355

Συνθήκες απογείωσης

Πριν αρχίσει την απογείωση, ο κυβερνήτης πρέπει να βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, ο καιρός στο αεροδρόμιο και η κατάσταση του διαδρόμου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δεν εμποδίζει ασφαλή απογείωση και αναχώρηση.

OPS 1.360

Εφαρμογή ελαχίστων απογείωσης

Πριν αρχίσει την απογείωση, ο κυβερνήτης πρέπει να βεβαιώνεται ότι η ορατότητα διαδρόμου ή η ορατότητα προς την κατεύθυνση της απογείωσης του αεροπλάνου είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισχύον ελάχιστο όριο.

OPS 1.365

Ελάχιστα απόλυτα ύψη πτήσης

Ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης δεν πετά κάτω από τα καθορισμένα ελάχιστα απόλυτα ύψη εκτός εάν αυτό απαιτείται για την απογείωση ή την προσγείωση.

OPS 1.370

Εικονικές μη φυσιολογικές καταστάσεις στην πτήση

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι στη διάρκεια πτήσεων εμπορικών αερομεταφορών δεν προσομοιώνονται μη φυσιολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που απαιτούν την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διαδικασιών για μη φυσιολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την προσομοίωση μετεωρολογικών συνθηκών με όργανα (IMC) με τεχνητά μέσα.

OPS 1.375

Διαχείριση καυσίμων κατά την πτήση

(βλέπε προσάρτημα 1 της OPS 1.375)

α)

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασία ώστε να εξασφαλίζεται ότι εκτελούνται οι έλεγχοι και η διαχείριση καυσίμων κατά την πτήση.

β)

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι η εναπομένουσα ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου καυσίμου στη διάρκεια της πτήσης δεν είναι μικρότερη από την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου μέχρι το αεροδρόμιο στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί ασφαλής προσγείωση, με διατήρηση του τελικού εφεδρικού καυσίμου.

γ)

Ο κυβερνήτης κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν τα υπολογιζόμενα χρησιμοποιήσιμα καύσιμα στην προσγείωση είναι λιγότερα από τα τελικά εφεδρικά καύσιμα.

OPS 1.380

παραμένει σκοπίμως κενό

OPS 1.385

Χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι τα μέλη του πληρώματος πτήσης στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση ουσιωδών καθηκόντων για την ασφαλή λειτουργία του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της πτήσης χρησιμοποιούν συμπληρωματικό οξυγόνο συνεχώς οποτεδήποτε το απόλυτο ύψος θαλάμου υπερβαίνει τα 10 000 ft για διάστημα άνω των 30 λεπτών και οποτεδήποτε το απόλυτο ύψος θαλάμου υπερβαίνει τα 13 000 ft.

OPS 1.390

Κοσμική ακτινοβολία

α)

Ο αερομεταφορέας λαμβάνει υπόψη την έκθεση σε κοσμική ακτινοβολία όλων των μελών του πληρώματος κατά την πτήση και ενώ βρίσκονται σε υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής τους) και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για τα μέλη του πληρώματος που ενδέχεται να εκτεθούν σε ακτινοβολία μεγαλύτερη από 1 mSv ετησίως:

1.

εκτιμά την έκθεσή τους·

2.

λαμβάνει υπόψη την εκτιμηθείσα έκθεση κατά την οργάνωση του προγραμματισμού εργασίας, προκειμένου να μειώνει τις δόσεις στα μέλη του πληρώματος με υψηλή έκθεση·

3.

ενημερώνει τα αφορώμενα μέλη του πληρώματος για τους κινδύνους για την υγεία τους λόγω της εργασίας τους·

4.

εξασφαλίζει ότι ο προγραμματισμός εργασίας για τις γυναίκες που είναι μέλη του πληρώματος και έχουν γνωστοποιήσει στον αερομεταφορέα ότι είναι έγκυοι διατηρεί τη δόση που δέχεται το έμβρυο στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα και ότι, οπωσδήποτε, η δόση αυτή δεν υπερβαίνει το 1 mSv για το υπόλοιπο της κύησης·

5.

εξασφαλίζει ότι τηρούνται ατομικά μητρώα για τα μέλη του πληρώματος που ενδέχεται να υποστούν υψηλή έκθεση. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο σε ετήσια βάση, καθώς και όταν παύουν να απασχολούνται στον αερομεταφορέα.

β)

1.

Ο αερομεταφορέας δεν χρησιμοποιεί επιχειρησιακά αεροπλάνο άνω των 15 000 m (49 000 ft), εκτός εάν βρίσκεται σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ο εξοπλισμός που ορίζεται στην OPS 1.680 ή τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στην OPS 1.680.

2.

Ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης αρχίζει κάθοδο αμέσως μόλις είναι εφικτό όταν γίνει υπέρβαση των οριακών τιμών της δόσης κοσμικής ακτινοβολίας που ορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

OPS 1.395

Ανίχνευση προσέγγισης εδάφους

Όταν ανιχνευθεί υπερβολική προσέγγιση στο έδαφος από οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος πτήσης ή από σύστημα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους, ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης εξασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται αμέσως διορθωτικές ενέργειες για να εδραιωθούν ασφαλείς συνθήκες πτήσης.

OPS 1.398

Χρησιμοποίηση εναέριου συστήματος αποφυγής σύγκρουσης (ACAS)

Ο αερομεταφορέας θεσπίζει διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι:

α)

Όταν εγκαθίσταται και τίθεται σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας ένα ACAS, θα χρησιμοποιείται κατά την πτήση κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή συμβουλών επίλυσης (RA), εκτός εάν αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο για τις επικρατούσες εκείνη τη στιγμή συνθήκες.

β)

Όταν το ACAS ανιχνεύει αδικαιολόγητη εγγύτητα με άλλο αεροπλάνο (RA), ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή της πτήσης διασφαλίζει ότι ξεκινούν πάραυτα διορθωτικές ενέργειες με σκοπό την ασφαλή απεμπλοκή, εκτός εάν το παρείσακτο αεροπλάνο έχει εντοπισθεί οπτικά και έχει διαπιστωθεί ότι δεν συνιστά απειλή.

OPS 1.400

Συνθήκες προσέγγισης και προσγείωσης

Πριν αρχίσει η προσέγγιση στο έδαφος, ο κυβερνήτης πρέπει να βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, ο καιρός στο αεροδρόμιο και η κατάσταση του διαδρόμου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δεν εμποδίζουν ασφαλή προσέγγιση, προσγείωση ή αποτυχημένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

OPS 1.405

Έναρξη και συνέχιση προσέγγισης

α)

Ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης μπορεί να αρχίσει ενόργανη προσέγγιση ανεξάρτητα από την αναφερόμενη ορατότητα διαδρόμου/ορατότητα, όμως η προσέγγιση δεν πρέπει να συνεχιστεί πέρα από τον εξωτερικό ραδιοφάρο, ή αντίστοιχη θέση, εάν η αναφερόμενη ορατότητα διαδρόμου/ορατότητα είναι μικρότερη από τα ισχύοντα ελάχιστα.

β)

Εφόσον δεν είναι διαθέσιμη η ορατότητα διαδρόμου, η τιμή ορατότητας διαδρόμου μπορεί να προκύψει μέσω της μετατροπής την αναφερόμενης ορατότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου η) του προσαρτήματος 1 στην OPS 1.430.

γ)

Εάν, μετά τον εξωτερικό ραδιοφάρο ή αντίστοιχη θέση, σύμφωνα με το στοιχείο α) ανωτέρω, η αναφερόμενη ορατότητα διαδρόμου/ορατότητα είναι κατώτερη από το ισχύον ελάχιστο όριο, η προσέγγιση μπορεί να συνεχιστεί έως το κρίσιμο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος ή το ελάχιστο κρίσιμο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος.

δ)

Όταν δεν υπάρχει εξωτερικός ραδιοφάρος ή αντίστοιχη θέση, ο κυβερνήτης ή ο χειριστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της πτήσης λαμβάνει την απόφαση να συνεχίσει ή να εγκαταλείψει την προσέγγιση πριν κατέβει κάτω από τα 1 000 ft πάνω από το αεροδρόμιο στο τμήμα τελικής προσέγγισης. Εάν το ελάχιστο κρίσιμο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος βρίσκεται στα 1 000 ft πάνω από το αεροδρόμιο ή σε μικρότερο ύψος, ο χειριστής καθορίζει ύψος για κάθε διαδικασία προσέγγισης, κάτω από το οποίο η προσέγγιση δεν συνεχίζεται εάν η ορατότητα διαδρόμου/ορατότητα είναι μικρότερη από τα ισχύοντα ελάχιστα.

ε)

Η προσέγγιση μπορεί να συνεχιστεί κάτω από το κρίσιμο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος ή ελάχιστο κρίσιμο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος και η προσγείωση μπορεί να ολοκληρωθεί με την προϋπόθεση ότι το απαιτούμενο σημείο αναφοράς οπτικής επαφής έχει οριστεί και διατηρείται στο κρίσιμο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος ή ελάχιστο κρίσιμο απόλυτο ύψος/σχετικό ύψος.

στ)

Η ορατότητα διαδρόμου στο σημείο επαφής κατά την προσγείωση είναι πάντοτε πρωταρχικό στοιχείο. Εφόσον αναφέρεται και συντρέχει λόγος, η ορατότητα διαδρόμου στο μέσον του διαδρόμου και στο τέλος του αποτελούν επίσης πρωταρχικό στοιχείο. Η ελάχιστη τιμή ορατότητας διαδρόμου για το μέσον του διαδρόμου είναι 125 m ή, εάν η τιμή ορατότητας διαδρόμου που απαιτείται για το σημείο επαφής είναι μικρότερη, 75 m για το τέλος του διαδρόμου. Για αεροπλάνα που είναι εξοπλισμένα με σύστημα καθοδήγησης ή ελέγχου κατά τη φάση επιβράδυνσης, η ελάχιστη τιμή ορατότητας διαδρόμου για το μέσον του διαδρόμου είναι 75 m.

Σημείωση: Η έκφραση “συντρέχει λόγος” στο πλαίσιο αυτό αφορά το μέρος του διαδρόμου που χρησιμοποιείται κατά τη φάση υψηλής ταχύτητας της προσγείωσης μέχρι ταχύτητας περίπου 60 κόμβων.

OPS 1.410

Επιχειρησιακές διαδικασίες — Ύψος διασταύρωσης του κατωφλίου

Ο αερομεταφορέας πρέπει να καθιερώνει επιχειρησιακές διαδικασίες σχεδιασμένες ώστε να εξασφαλίζεται ότι το αεροπλάνο που χρησιμοποιείται για ακριβείς προσεγγίσεις διασταυρώνει το κατώφλι κατά ένα ασφαλές περιθώριο, όταν το αεροπλάνο βρίσκεται σε διαμόρφωση και απόλυτο ύψος προσγείωσης.

OPS 1.415

Μητρώο καταγραφής πτήσης

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι συμπληρώνεται το μητρώο ταξιδιού.

OPS 1.420

Αναφορά συμβάντων

α)

Ορολογία

1.

Συμβάν. Γεγονός που δεν είναι ατύχημα αλλά συνδέεται με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους και θέτει σε κίνδυνο ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της εκμετάλλευσής του.

2.

Σοβαρό συμβάν. Συμβάν συντελούμενο υπό συνθήκες από τις οποίες διαφαίνεται ότι παραλίγο να συνέβαινε ατύχημα.

3.

Ατύχημα. Γεγονός συνδεόμενο με τη χρησιμοποίηση αεροσκάφους, το οποίο συντελείται μεταξύ της στιγμής επιβίβασης στο αεροσκάφος προσώπου που προτίθεται να πραγματοποιήσει πτήση και της στιγμής κατά την οποία όλα τα πρόσωπα που έχουν επιβιβαστεί μ' αυτή την πρόθεση έχουν αποβιβαστεί, εφόσον:

i)

επέλθει θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ενός προσώπου λόγω:

Α)

του γεγονότος ότι αυτό βρισκόταν στο αεροσκάφος,

Β)

άμεσης επαφής του με οποιοδήποτε μέρος του αεροσκάφους, περιλαμβανομένων μερών που τυχόν αποσπάστηκαν από το αεροσκάφος, ή

Γ)

άμεσης έκθεσής του στα αέρια των στροβιλοκινητήρων, εκτός αν πρόκειται για κακώσεις οφειλόμενες σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυματισμούς ή τραυματισμούς από άλλα πρόσωπα ή σε περίπτωση που ο τραυματισμός συμβαίνει σε λαθρεπιβάτες που κρύβονται εκτός των ζωνών στις οποίες έχουν κανονικά πρόσβαση οι επιβάτες και το πλήρωμα, ή

ii)

το αεροσκάφος υποστεί βλάβη ή θραύση στα δομικά του μέρη η οποία αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη δομική αντοχή του, τις επιδόσεις του ή τα πτητικά του χαρακτηριστικά και για την οποία κανονικά απαιτείται σημαντική επισκευή ή αντικατάσταση του συστατικού μέρους που έχει υποστεί βλάβη, εκτός αν πρόκειται για ζημία ή βλάβη σε κινητήρα, εφόσον η ζημία περιορίζεται στον κινητήρα, το περίβλημά του ή τα εξαρτήματά του, ή για ζημίες περιοριζόμενες στους έλικες, τα ακροπτερύγια, τις κεραίες, τα ελαστικά, το σύστημα τροχοπέδησης, τα αεροδυναμικά περιβλήματα ή σε μικρές οδοντώσεις ή διατρήσεις στο περίβλημα του αεροσκάφους· ή

iii)

το αεροσκάφος απολεσθεί ή δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης προς αυτό.

β)

Αναφορά περιστατικών. Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για την αναφορά περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες που περιγράφονται κατωτέρω και τις περιστάσεις που περιγράφονται στο στοιχείο δ) κατωτέρω.

1.

Στην OPS 1.085 στοιχείο β) προσδιορίζονται οι ευθύνες των μελών του πληρώματος όσον αφορά την αναφορά περιστατικών που θέτουν, ή θα μπορούσαν να θέσουν, σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας.

2.

Ο κυβερνήτης ή ο χειριστής του αεροπλάνου υποβάλλει έκθεση στην Αρχή σχετικά με οιοδήποτε περιστατικό που θέτει, ή θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει, σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας.

3.

Οι αναφορές πρέπει να υποβάλλονται εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό του περιστατικού, εκτός εάν αυτό παρεμποδίζεται από εξαιρετικές συνθήκες.

4.

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι όλα τα γνωστά ή πιθανά τεχνικά ελαττώματα και οι υπερβάσεις των τεχνικών περιορισμών που συνέβησαν ενώ ήταν υπεύθυνος για την πτήση, καταγράφονται στο τεχνικό μητρώο του αεροσκάφους. Εάν το ελάττωμα ή η υπέρβαση των τεχνικών περιορισμών θέτει, ή θα μπορούσε να θέσει, σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας, ο κυβερνήτης πρέπει επιπλέον να ξεκινά τη διαδικασία υποβολής έκθεσης στην Αρχή σύμφωνα με το στοιχείο β) σημείο 2 κατωτέρω.

5.

Στην περίπτωση περιστατικών που αναφέρονται σύμφωνα με το στοιχείο β) σημεία 1, 2 και 3, ανωτέρω, τα οποία οφείλονται ή συνδέονται με οιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία ή ελάττωμα στο αεροπλάνο, τον εξοπλισμό του ή οιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού επίγειας υποστήριξης ή που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν δυσμενείς συνέπειες στη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροπλάνου, ο αερομεταφορέας πρέπει επίσης να ενημερώνει τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό ή τον προμηθευτή ή, εάν συντρέχει λόγος, τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διαρκή αξιοπλοΐα, ταυτόχρονα με την υποβολή της έκθεσης στην Αρχή.

γ)

Αναφορά ατυχημάτων και σοβαρών περιστατικών

Ο αερομεταφορέας καθιερώνει διαδικασίες για την αναφορά ατυχημάτων και σοβαρών περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες που περιγράφονται κατωτέρω και τις περιστάσεις που περιγράφονται στο στοιχείο δ) κατωτέρω.

1.

Ο κυβερνήτης κοινοποιεί στον αερομεταφορέα τυχόν ατυχήματα ή σοβαρά περιστατικά που συνέβησαν ενώ ήταν υπεύθυνος για την πτήση. Σε περίπτωση που ο κυβερνήτης δεν είναι σε θέση να υποβάλει τέτοια κοινοποίηση, αυτό το καθήκον αναλαμβάνεται από οιοδήποτε άλλο μέλος του πληρώματος, εφόσον είναι σε θέση να το πράξει, λαμβανομένης υπόψη της ιεράρχησης που έχει ορίσει ο αερομεταφορέας.

2.

Ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι η Αρχή στο κράτος του αερομεταφορέα, η πλησιέστερη ενδεδειγμένη Αρχή (εάν δεν είναι η Αρχή στο κράτος του αερομεταφορέα) και οιοσδήποτε άλλος οργανισμός απαιτείται από το κράτος του χειριστή να είναι ενήμερος, ειδοποιούνται με το ταχύτερο διαθέσιμο μέσο για τυχόν ατύχημα ή σοβαρό περιστατικό και –μόνο στην περίπτωση των ατυχημάτων– τουλάχιστον πριν κινηθεί το αεροπλάνο, εκτός εάν εξαιρετικές περιστάσεις δεν το επιτρέπουν.

3.

Ο κυβερνήτης ή ο αερομεταφορέας ενός αεροπλάνου υποβάλλει έκθεση στην αρχή στο κράτος του αερομεταφορέα εντός 72 ωρών από τη στιγμή του ατυχήματος ή του σοβαρού περιστατικού.

δ)

Ειδικές εκθέσεις

Περιγράφονται στη συνέχεια τα συμβάντα για τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές μέθοδοι γνωστοποίησης και υποβολής εκθέσεων:

1.

Περιστατικά εναέριας κυκλοφορίας. Ο κυβερνήτης ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την οικεία μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας σχετικά με το περιστατικό και την ενημερώνει για την πρόθεσή του να υποβάλει έκθεση για περιστατικό εναέριας κυκλοφορίας μετά το πέρας της πτήσης, στις περιπτώσεις που ένα αεροσκάφος έχει εκτεθεί σε κίνδυνο κατά την πτήση από:

i)

παρ' ολίγο σύγκρουση με κάποιο άλλο ιπτάμενο μέσο·

ii)

πλημμελείς διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας ή έλλειψη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διαδικασίες από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας ή από το πλήρωμα πτήσης·

iii)

έλλειψη διευκολύνσεων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας.

Επιπλέον, ο κυβερνήτης γνωστοποιεί το περιστατικό στην Αρχή.

2.

Συμβουλές επίλυσης εναερίου συστήματος αποφυγής σύγκρουσης. Ο κυβερνήτης ειδοποιεί την οικεία μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας και υποβάλλει έκθεση ACAS στην Αρχή όποτε ένα αεροσκάφος κατά την πτήση έχει πραγματοποιήσει ελιγμό ανταποκρινόμενο σε συμβουλές επίλυσης ACAS.

3.

Κίνδυνοι λόγω πτηνών και προσκρούσεις πτηνών

i)

Ο κυβερνήτης ενημερώνει αμέσως την τοπική μονάδα εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας όποτε αντιλαμβάνεται ενδεχόμενο κίνδυνο από πτηνά.

ii)

Εάν αντιληφθεί πρόσκρουση με πτηνά, ο κυβερνήτης υποβάλλει στην Αρχή, μετά την προσγείωση, γραπτή αναφορά για προσκρούσεις πτηνών κάθε φορά που αεροπλάνο για το οποίο είναι υπεύθυνος, υφίσταται προσκρούσεις πτηνών που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών βλαβών στο αεροσκάφος ή την απώλεια ή τη δυσλειτουργία βασικών λειτουργιών του. Εάν η πρόσκρουση με πτηνά ανακαλυφθεί όταν ο κυβερνήτης δεν θα είναι διαθέσιμος, υπεύθυνος για την υποβολή της έκθεσης είναι ο αερομεταφορέας.

4.

Έκτακτη ανάγκη κατά την πτήση με επικίνδυνα εμπορεύματα στο αεροσκάφος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την πτήση, ο κυβερνήτης ενημερώνει, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση, την κατάλληλη μονάδα της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σχετικά με την ύπαρξη επικίνδυνων εμπορευμάτων στο αεροσκάφος. Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους ο κυβερνήτης συμμορφώνεται επίσης με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεως που περιλαμβάνονται στην OPS 1.1225, εφόσον το περιστατικό συνδέεται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

5.

Παράνομη παρέμβαση. Μετά από πράξη παράνομης παρέμβασης επί του αεροσκάφους, ο κυβερνήτης ή, εν απουσία του, ο χειριστής υποβάλλει, το ταχύτερο δυνατό, έκθεση για την πράξη αυτή στην αρμόδια τοπική Αρχή και στην Αρχή στο κράτος του αερομεταφορέα (βλέπε επίσης OPS 1.1245).

6.

Εμφάνιση ενδεχόμενων επικίνδυνων συνθηκών. Ο κυβερνήτης ειδοποιεί την κατάλληλη μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας το συντομότερο δυνατόν όποτε συναντώνται ενδεχόμενες επικίνδυνες συνθήκες κατά τη διάρκεια της πτήσης, όπως κάποια ανωμαλία στις υπηρεσίες εδάφους ή στις δυνατότητες πλοήγησης, μετεωρολογικό φαινόμενο ή σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας.

OPS 1.425

Προς συμπλήρωση

Προσάρτημα 1 της OPS 1.270

Εναποθήκευση αποσκευών και φορτίων

Οι διαδικασίες που καθιερώνει ο αερομεταφορέας προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι χειραποσκευές και τα φορτία εναποθηκεύονται κατάλληλα και με ασφάλεια, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

1.

Κάθε αντικείμενο που μεταφέρεται στο θάλαμο πρέπει να αποθηκεύεται αποκλειστικά σε θέση που μπορεί να το συγκρατήσει.

2.

Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των περιορισμών βάρους που είναι τοιχοκολλημένοι ή βρίσκονται παραπλεύρως στους χώρους εναποθήκευσης.

3.

Οι χώροι εναποθήκευσης κάτω από τα καθίσματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο εάν το κάθισμα δεν είναι εξοπλισμένο με ράβδο συγκράτησης και οι αποσκευές έχουν τέτοιο μέγεθος που μπορούν να συγκρατηθούν επαρκώς από τον εξοπλισμό αυτό.

4.

Δεν πρέπει να εναποθηκεύονται εμπορεύματα σε τουαλέτες ή έναντι διαχωριστικών που δεν μπορούν να συγκρατήσουν εμπορεύματα από μετακινήσεις προς τα εμπρός, πλαγίως ή προς τα πάνω και εάν τα διαχωριστικά δεν έχουν τοιχοκολλημένη ανακοίνωση που προσδιορίζει το μέγιστο βάρος που μπορεί να τοποθετηθεί εκεί.

5.

Οι αποσκευές και τα φορτία που τοποθετούνται σε ερμάρια δεν πρέπει να έχουν μέγεθος τέτοιο που να εμποδίζουν το ασφαλές κλείσιμο των θυρών με μάνδαλο.

6.

Οι αποσκευές και τα φορτία δεν πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη όπου μπορούν να εμποδίζουν την πρόσβαση σε εξοπλισμό επείγουσας ανάγκης.

7.

Πριν από την απογείωση, την προσγείωση, και κάθε φορά που ανάβουν οι φωτεινές ενδείξεις πρόσδεσης των ζωνών ασφαλείας, ή δίδεται παρόμοια εντολή, πρέπει να εκτελούνται οι κατάλληλοι ενδεχομένως για τη συγκεκριμένη φάση της πτήσης έλεγχοι, για να εξασφαλίζεται ότι οι αποσκευές αποθηκεύονται σε μέρος όπου δεν μπορούν να εμποδίζουν την εκκένωση του αεροσκάφους ή δεν προκαλούν τραυματισμό από πτώση (ή άλλη μετακίνηση).

Προσάρτημα 1 της OPS 1.305

Ανεφοδιασμός/αφαίρεση καυσίμων ενώ οι επιβάτες επιβιβάζονται, είναι επιβιβασμένοι στο αεροπλάνο ή αποβιβάζονται

Ο αερομεταφορέας πρέπει να καθιερώνει επιχειρησιακές διαδικασίες για τον ανεφοδιασμό/αφαίρεση καυσίμων ενώ οι επιβάτες επιβιβάζονται, επιβαίνουν στο αεροπλάνο ή αποβιβάζονται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται οι εξής προφυλάξεις:

1.

Ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο πρέπει να παραμένει σε καθορισμένη θέση κατά τη διάρκεια λειτουργιών ανεφοδιασμού με καύσιμα με επιβάτες στο αεροπλάνο. Το εξουσιοδοτημένο αυτό πρόσωπο πρέπει να είναι ικανό να χειριστεί διαδικασίες επείγουσας ανάγκης όσον αφορά την πυροπροστασία και την πυρόσβεση, το χειρισμό επικοινωνιών καθώς και την έναρξη και την καθοδήγηση εκκένωσης.

2.

Συνάπτεται και διατηρείται αμφίδρομη επικοινωνία μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας του αεροπλάνου ή άλλων κατάλληλων μέσων, μεταξύ του πληρώματος εδάφους που εποπτεύει τον ανεφοδιασμό και του ειδικευμένου προσωπικού μέσα στο αεροπλάνο.

3.

Το πλήρωμα, το προσωπικό και οι επιβάτες πρέπει να προειδοποιούνται ότι θα πραγματοποιηθεί ανεφοδιασμός/αφαίρεση καυσίμων.

4.

Οι ενδείξεις “ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕ” (“FASTEN SEAT BELTS”) πρέπει να είναι σβηστές.

5.

Οι ενδείξεις “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ” (“NO SMOKING”) πρέπει να είναι αναμμένες, μαζί με τον εσωτερικό φωτισμό, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των εξόδων κινδύνου.

6.

Πρέπει να δοθούν οδηγίες στους επιβάτες να λύσουν τις ζώνες των καθισμάτων τους και να μην καπνίζουν.

7.

Επί του αεροπλάνου πρέπει να βρίσκεται επαρκές προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, το οποίο θα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας για άμεση εκκένωση επείγουσας ανάγκης.

8.

Εάν ανιχνευθεί η παρουσία ατμών καυσίμου στο εσωτερικό του αεροπλάνου, ή δημιουργηθεί οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού/αφαίρεσης καυσίμων, ο ανεφοδιασμός καυσίμων πρέπει να σταματά αμέσως.

9.

Ο χώρος του εδάφους κάτω από τις εξόδους που προορίζονται για εκκένωση επείγουσας ανάγκης και οι περιοχές ανάπτυξης ολισθητήρα πρέπει να διατηρούνται καθαροί.

10.

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλή και γρήγορη εκκένωση.

Προσάρτημα 1 της OPS 1.375

Διαχείριση καυσίμων κατά την πτήση

α)

Έλεγχοι καυσίμου κατά την πτήση

1.

Ο κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι σε τακτά διαστήματα διεξάγονται έλεγχοι των καυσίμων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Τα εναπομένοντα καύσιμα πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται προκειμένου:

i)

να συγκρίνεται η πραγματική κατανάλωση με την προγραμματισμένη κατανάλωση·

ii)

να ελέγχεται ότι τα εναπομένοντα καύσιμα αρκούν για την ολοκλήρωση της πτήσης· και

iii)

να υπολογίζονται τα καύσιμα που αναμένεται να εναπομείνουν κατά την άφιξη στον προορισμό.

2.

Τα σχετικά δεδομένα καυσίμου πρέπει να καταγράφονται.

β)

Διαχείριση καυσίμων κατά την πτήση

1.

Εάν, ως επακόλουθο ελέγχου των καυσίμων στη διάρκεια της πτήσης, τα υπολογιζόμενα καύσιμα που αναμένεται να εναπομείνουν κατά την άφιξη στον προορισμό είναι λιγότερα από τα απαιτούμενα καύσιμα εναλλαγής συν τα τελικά εφεδρικά καύσιμα, ο κυβερνήτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες κυκλοφορίας και λειτουργίας που επικρατούν στο αεροδρόμιο προορισμού, κατά μήκος της διαδρομής διαφοροποίησης προς αεροδρόμιο εναλλαγής και στο εναλλακτικό αεροδρόμιο προορισμού, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα κατευθυνθεί στο αεροδρόμιο προορισμού ή θα παρεκκλίνει από την πορεία του, έτσι ώστε να προσγειωθεί τουλάχιστον με τα τελικά εφεδρικά καύσιμα.

2.

Εν πτήσει προς απομονωμένο αεροδρόμιο:

Καθορίζεται το τελευταίο πιθανό σημείο παρέκκλισης για διαθέσιμο αεροδρόμιο εναλλαγής κατά τη διαδρομή. Πριν φθάσει σε αυτό το σημείο, ο κυβερνήτης αξιολογεί τα καύσιμα που εκτιμάται ότι εναπομένουν μέχρι το απομονωμένο αεροδρόμιο, τις καιρικές συνθήκες, τις συνθήκες κυκλοφορίας και λειτουργίας που επικρατούν στο απομονωμένο αεροδρόμιο, καθώς και στα αεροδρόμια εναλλαγής, πριν αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στο απομονωμένο αεροδρόμιο ή θα παρεκκλίνει προς αεροδρόμιο εναλλαγής.

ΤΜΗΜΑ Ε

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

OPS 1.430

Επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου — Γενικά

(βλέπε προσάρτημα 1 της OPS 1.430)

α)

Ο αερομεταφορέας καθορίζει, για κάθε αεροδρόμιο που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί, επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου, τα οποία δεν είναι χαμηλότερα από τις τιμές που ορίζονται στο προσάρτημα 1. Η μέθοδος καθορισμού των εν λόγω ελαχίστων πρέπει να είναι αποδεκτή από την Αρχή. Τα ελάχιστα αυτά δεν είναι χαμηλότερα από εκείνα που μπορεί να καθορισθούν για παρόμοια αεροδρόμια από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο, εκτός εάν έχουν ειδικά εγκριθεί από το κράτος.

Σημείωση: Η ανωτέρω παράγραφος δεν εμποδίζει τον υπολογισμό ελαχίστων κατά την πτήση για μη προγραμματισμένο αεροδρόμιο εναλλαγής, εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με αποδεκτή μέθοδο.

β)

Κατά τον καθορισμό των επιχειρησιακών ελαχίστων αεροδρομίου τα οποία ισχύουν σε κάθε συγκεκριμένη λειτουργία, ο αερομεταφορέας πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη:

1.

τον τύπο, την επίδοση και τα χαρακτηριστικά χειρισμού του αεροπλάνου·

2.

τη σύνθεση του πληρώματος πτήσης, τις ικανότητες και την πείρα τους·

3.

τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των διαδρόμων που μπορεί να επιλεγούν για χρήση·

4.

την επάρκεια και επίδοση των διαθέσιμων βοηθημάτων εξ όψεως προσέγγισης αεροδρομίου και βοηθημάτων εδάφους μη οπτικής επαφής·

5.

τον εξοπλισμό που φέρει το αεροπλάνο για σκοπούς ναυτιλίας και/ή ελέγχου του ίχνους πτήσης, ανάλογα με την περίπτωση, στη διάρκεια της απογείωσης, της προσέγγισης, της επίπλευσης, της προσγείωσης, της τροχοδρόμησης μετά την προσγείωση και της αποτυχημένης προσέγγισης·

6.

τα εμπόδια στις περιοχές προσέγγισης, αποτυχημένης προσέγγισης και ανόδου που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και τα απαραίτητα περιθώρια αποφυγής εμποδίων·

7.

το απόλυτο/σχετικό ύψος αποφυγής εμποδίων για τις διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης·

8.

τα μέσα για τον καθορισμό και την αναφορά μετεωρολογικών συνθηκών.

γ)

Οι κατηγορίες αεροπλάνου που μνημονεύονται στο παρόν τμήμα πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στο προσάρτημα 2 στην OPS 1.430 στοιχείο γ).

OPS 1.435

Ορολογία

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν τμήμα έχουν την ακόλουθη έννοια:

1.

Κύκλος αεροδρομίου. Η φάση οπτικής επαφής στο πλαίσιο ενόργανης προσέγγισης για να τεθεί το αεροσκάφος σε θέση προσγείωσης σε διάδρομο που δεν βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για κατ' ευθείαν προσέγγιση.

2.

Διαδικασίες χαμηλής ορατότητας. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ένα αεροδρόμιο προκειμένου να εξασφαλίζονται ασφαλείς λειτουργίες στη διάρκεια προσεγγίσεων αεροπλάνων κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ και απογειώσεων χαμηλής ορατότητας.

3.

Απογείωση με χαμηλή ορατότητα. Απογείωση όπου η ορατότητα διαδρόμου είναι μικρότερη από 400 m.

4.

Σύστημα ελέγχου πτήσης. Σύστημα το οποίο περιλαμβάνει σύστημα αυτόματης προσγείωσης και/ή υβριδικό σύστημα προσγείωσης.

5.

Σύστημα ελέγχου πτήσης με παθητική λειτουργία υπό αστοχία. Σύστημα ελέγχου πτήσης με παθητική λειτουργία υπό αστοχία είναι εκείνο στο οποίο, σε περίπτωση βλάβης, δεν δημιουργείται κάποια κατάσταση μεταβολής της ισορροπίας ή απόκλιση από το ίχνος πτήσης ή στάση, αλλά η προσγείωση δεν ολοκληρώνεται αυτόματα. Στην περίπτωση αυτόματου συστήματος ελέγχου πτήσης με παθητική λειτουργία υπό αστοχία, ο χειριστής αναλαμβάνει τον έλεγχο του αεροπλάνου μετά από βλάβη.

6.

Σύστημα ελέγχου πτήσης που λειτουργεί υπό αστοχία. Σύστημα ελέγχου πτήσης που λειτουργεί υπό αστοχία είναι εκείνο στο οποίο, σε περίπτωση βλάβης κάτω από το ύψος επιφυλακής, η προσέγγιση, η επίπλευση και η προσγείωση μπορούν να ολοκληρωθούν αυτόματα. Σε περίπτωση βλάβης, το αυτόματο σύστημα προσγείωσης λειτουργεί ως σύστημα με παθητική λειτουργία υπό αστοχία.

7.

Υβριδικό σύστημα προσγείωσης που λειτουργεί υπό αστοχία. Σύστημα που αποτελείται από πρωτεύον σύστημα αυτόματης προσγείωσης που λειτουργεί υπό αστοχία και δευτερεύον ανεξάρτητο σύστημα καθοδήγησης που επιτρέπει στο χειριστή να ολοκληρώσει την προσγείωση χειροκίνητα μετά από βλάβη στο πρωτεύον σύστημα.

Σημείωση: Ένα τυπικό δευτερεύον ανεξάρτητο σύστημα καθοδήγησης αποτελείται από επιλεγμένη απεικόνιση δεδομένων ή ενδείξεων των οργάνων πάνω σε οθόνη που παρέχει καθοδήγηση, που συνήθως παίρνει τη μορφή πληροφορίας εντολής, αλλά μπορεί εναλλακτικά να αποτελεί πληροφορία σχετικά με την κατάσταση (ή την παρέκκλιση).

8.

Προσέγγιση με παρατήρηση εδάφους. Προσέγγιση κατά την οποία μέρος ή ολόκληρη η διαδικασία προσέγγισης με όργανα δεν ολοκληρώνεται και η προσέγγιση εκτελείται με αναφορά οπτικής επαφής με το έδαφος.

OPS 1.440

Πτητική λειτουργία με χαμηλή ορατότητα — Γενικοί κανόνες πτητικής λειτουργίας

(βλέπε προσάρτημα 1 της OPS 1.440)

α)

Ο αερομεταφορέας δεν εκτελεί καμία πτητική λειτουργία κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ, εκτός εάν:

1.

κάθε συγκεκριμένο αεροπλάνο έχει λάβει πιστοποίηση για πτητικές λειτουργίες με ύψος απόφασης μικρότερο από 200 ft, ή κανένα ύψος απόφασης, και είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις CS-AWO για τις πτητικές λειτουργίες παντός καιρού ή φέρει ισοδύναμο εξοπλισμό αποδεκτό από την Αρχή·

2.

έχει τοποθετηθεί και διατηρείται κατάλληλο σύστημα που καταγράφει επιτυχείς και ανεπιτυχείς προσεγγίσεις και/ή αυτόματες προσγειώσεις ώστε να παρακολουθείται η γενική ασφάλεια της πτητικής λειτουργίας·

3.

οι πτητικές λειτουργίες είναι εγκεκριμένες από την Αρχή·

4.

το πλήρωμα πτήσης αποτελείται τουλάχιστον από δύο χειριστές·

5.

το ύψος απόφασης καθορίζεται με ραδιοϋψόμετρο.

β)

Ο αερομεταφορέας δεν εκτελεί απογειώσεις χαμηλής ορατότητας με ορατότητα διαδρόμου μικρότερη από 150 m (αεροπλάνα κατηγορίας Α, Β και Γ) ή 200 m (αεροπλάνα κατηγορίας Δ) εκτός εάν έχουν εγκριθεί από την Αρχή.

OPS 1.445

Πτητική λειτουργία με χαμηλή ορατότητα — Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά με το αεροδρόμιο

α)

Ο αερομεταφορέας δεν χρησιμοποιεί αεροδρόμιο για πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ εκτός εάν το αεροδρόμιο έχει εγκριθεί για πτητικές λειτουργίες αυτού του είδους από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το αεροδρόμιο.

β)

Ο αερομεταφορέας βεβαιώνεται ότι έχουν θεσπιστεί διαδικασίες χαμηλής ορατότητας, και ότι εφαρμόζονται στα αεροδρόμια εκείνα όπου πρόκειται να εκτελούνται πτητικές λειτουργίες χαμηλής ορατότητας.

OPS 1.450

Πτητική λειτουργία με χαμηλή ορατότητα — Εκπαίδευση και προσόντα

(βλέπε προσάρτημα 1 της OPS 1.450)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι, πριν από την εκτέλεση απογείωσης με χαμηλή ορατότητα και πτητικών λειτουργιών κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ:

1.

Κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης:

i)

πληροί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και ελέγχου που καθορίζονται στο προσάρτημα 1 περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης με προσομοιωτή πτήσης σε πτητική λειτουργία έως τις προσήκουσες, στην έγκριση κατηγορίας ΙΙ/ΙΙΙ του αερομεταφορέα, οριακές τιμές ορατότητας διαδρόμου και ύψους απόφασης· και

ii)

διαθέτει τα προσόντα που καθορίζονται στο προσάρτημα 1.

2.

Η εκπαίδευση και ο έλεγχος πραγματοποιούνται σύμφωνα με λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων που έχει εγκριθεί από την Αρχή και περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Η εκπαίδευση αυτή είναι συμπληρωματική εκείνης που καθορίζεται στο τμήμα ΙΔ.

3.

Τα προσόντα του πληρώματος πτήσης είναι συγκεκριμένα για τη λειτουργία και τον τύπο του αεροπλάνου.

OPS 1.455

Πτητική λειτουργία με χαμηλή ορατότητα — Επιχειρησιακές διαδικασίες

(βλέπε προσάρτημα 1 της OPS 1.455)

α)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες και οδηγίες προς χρήση για απογείωση με χαμηλή ορατότητα και πτητικές λειτουργίες κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και περιέχουν τα καθήκοντα των μελών πληρώματος πτήσης στη διάρκεια τροχοδρόμησης, απογείωσης, επίπλευσης, προσγείωσης, τροχοδρόμησης μετά την προσγείωση και αποτυχημένης προσέγγισης, ανάλογα με την περίπτωση.

β)

Ο κυβερνήτης βεβαιώνεται ότι:

1.

Πριν αρχίσει απογείωση με χαμηλή ορατότητα ή προσέγγιση κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ, είναι ικανοποιητική η κατάσταση των διευκολύνσεων οπτικής και μη οπτικής επαφής.

2.

Πριν αρχίσει απογείωση με χαμηλή ορατότητα ή προσέγγιση κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ, εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες χαμηλής ορατότητας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης εναέριας κυκλοφορίας· και

3.

Πριν αρχίσει απογείωση με χαμηλή ορατότητα, με ορατότητα διαδρόμου μικρότερη από 150 m (αεροπλάνα κατηγορίας Α, Β και Γ) ή 200 m (αεροπλάνα κατηγορίας Δ), ή προσέγγιση κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ, τα μέλη του πληρώματος πτήσης διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.

OPS 1.460

Λειτουργία με χαμηλή ορατότητα — Ελάχιστος εξοπλισμός

α)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας περιλαμβάνει τον ελάχιστο εξοπλισμό που πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας κατά την έναρξη απογείωσης με χαμηλή ορατότητα ή προσέγγισης κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ, σύμφωνα με το εγχειρίδιο πτήσεως αεροπλάνου ή άλλο εγκεκριμένο έγγραφο.

β)

Ο κυβερνήτης βεβαιώνεται ότι η κατάσταση του αεροπλάνου και των σχετικών εναέριων συστημάτων είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη πτητική λειτουργία που πρόκειται να εκτελεστεί.

OPS 1.465

Ελάχιστα πτητικής λειτουργίας για πτήσεις εξ όψεως (VFR)

(βλέπε προσάρτημα 1 της OPS 1.465)

Ο αερομεταφορέας εξασφαλίζει ότι:

1.

Οι πτήσεις εξ όψεως (VFR) διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης εξ όψεως και σύμφωνα με τον πίνακα στο προσάρτημα 1 στην OPS 1.465.

2.

Δεν αρχίζουν ειδικές πτήσεις εξ όψεως όταν η ορατότητα είναι μικρότερη από 3 km και δεν εκτελούνται διαφορετικά όταν η ορατότητα είναι μικρότερη από 1,5 km.

Προσάρτημα 1 της OPS 1.430

Επιχειρησιακά ελάχιστα αεροδρομίου

α)

Ελάχιστα απογείωσης

1.

Γενικά

i)

Τα ελάχιστα απογείωσης που καθιερώνονται από τον αερομεταφορέα πρέπει να εκφράζονται ως όρια ορατότητας ή ορατότητας διαδρόμου, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες για κάθε αεροδρόμιο που σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί και τα χαρακτηριστικά του αεροπλάνου. Όποτε υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη να γίνουν αντιληπτά και να αποφευχθούν εμπόδια στην αναχώρηση και/ή για αναγκαστική προσγείωση, πρέπει να καθορίζονται συμπληρωματικοί όροι (π.χ. οροφή).

ii)

Ο κυβερνήτης δεν αρχίζει απογείωση εκτός εάν οι καιρικές συνθήκες στο αεροδρόμιο αναχώρησης είναι ίδιες ή καλύτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα για την προσγείωση στο αεροδρόμιο εκείνο εκτός εάν είναι διαθέσιμο κατάλληλο αεροδρόμιο εναλλακτικής απογείωσης.

iii)

Όταν η αναφερόμενη μετεωρολογική ορατότητα είναι μικρότερη από εκείνη που απαιτείται για απογείωση και η ορατότητα διαδρόμου δεν αναφέρεται, η απογείωση μπορεί να αρχίσει μόνο εάν ο κυβερνήτης μπορεί να καθορίσει ότι η ορατότητα διαδρόμου/ορατότητα κατά μήκος του διαδρόμου απογείωσης είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούμενη.

iv)

Όταν δεν υπάρχει αναφερόμενη μετεωρολογική ορατότητα ή ορατότητα διαδρόμου, η απογείωση μπορεί να αρχίσει μόνο εάν ο κυβερνήτης μπορεί να καθορίσει ότι η ορατότητα διαδρόμου/ορατότητα κατά μήκος του διαδρόμου απογείωσης είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούμενη.

2.

Αναφορά οπτικής επαφής. Τα ελάχιστα απογείωσης πρέπει να επιλέγονται ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής καθοδήγηση για τον έλεγχο του αεροπλάνου σε περίπτωση τόσο διακοπείσας απογείωσης σε δυσμενείς συνθήκες όσο και συνεχιζόμενης απογείωσης μετά από αστοχία της κρίσιμης μονάδας ισχύος.

3.

Απαιτούμενη ορατότητα διαδρόμου/Ορατότητα

i)

Για πολυκινητήρια αεροπλάνα, των οποίων η επίδοση είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση βλάβης της κρίσιμης μονάδας ισχύος σε οποιαδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της απογείωσης, το αεροπλάνο μπορεί είτε να σταματήσει είτε να συνεχίσει την απογείωση έως σχετικό ύψος 1 500 ft πάνω από το αεροδρόμιο ενώ αποφεύγει τα εμπόδια κατά τα απαιτούμενα περιθώρια, τα ελάχιστα απογείωσης που καθορίζονται από έναν αερομεταφορέα πρέπει να εκφράζονται ως τιμές ορατότητας διαδρόμου/ορατότητας που δεν είναι χαμηλότερες από εκείνες που ορίζονται στον πίνακα 1 κατωτέρω, με εξαίρεση τις διατάξεις του σημείου 4 κατωτέρω:

Πίνακας 1

Ορατότητα διαδρόμου/Ορατότητα απογείωσης

Ορατότητα διαδρόμου/Ορατότητα απογείωσης

Διευκολύνσεις

Ορατότητα διαδρόμου/Ορατότητα

(σημείωση 3)

Μηδέν (μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας)

500 m

Φωτισμός άκρων διαδρόμου ή/και σήμανση κεντρικής γραμμής (άξονα)

250/300 m

(σημειώσεις 1 και 2)

Φωτισμός άκρων διαδρόμου και κεντρικής γραμμής (άξονα)

200/250 m

(σημείωση 1)

Φωτισμός άκρων διαδρόμου και κεντρικής γραμμής (άξονα) και πολλαπλή πληροφορία ορατότητας διαδρόμου

150/200 m

(σημειώσεις 1 και 4)

Σημείωση 1:

Οι υψηλότερες τιμές ισχύουν για αεροπλάνα κατηγορίας Δ.

Σημείωση 2:

Για νυχτερινές επιχειρήσεις απαιτούνται τουλάχιστον φώτα άκρων και τέλους διαδρόμου.

Σημείωση 3:

Η αναφερόμενη τιμή ορατότητας διαδρόμου/ορατότητας που είναι αντιπροσωπευτική του αρχικού τμήματος της διαδρομής απογείωσης μπορεί να αντικατασταθεί με εκτίμηση του πιλότου.

Σημείωση 4:

Η απαιτούμενη τιμή ορατότητας διαδρόμου πρέπει να επιτευχθεί για όλα τα σχετικά σημεία αναφοράς ορατότητας διαδρόμου, με την εξαίρεση της σημείωσης 3 ανωτέρω.

ii)

Για πολυκινητήρια αεροπλάνα των οποίων η επίδοση είναι τέτοια ώστε δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τους όρους επίδοσης του στοιχείου α) σημείο 3 σημείο i) σε περίπτωση βλάβης της κρίσιμης μονάδας ισχύος, ενδέχεται να είναι αναγκαίο να προσγειωθούν αμέσως και να έχουν ορατή επαφή και να αποφύγουν τα εμπόδια στην περιοχή της απογείωσης. Αεροπλάνα αυτού του είδους μπορούν να εκτελούν πτητική λειτουργία σύμφωνα με τα ακόλουθα ελάχιστα απογείωσης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα κριτήρια αποφυγής εμποδίων, υποθέτοντας βλάβη του κινητήρα στο καθορισμένο σχετικό ύψος. Τα ελάχιστα απογείωσης που καθιερώνονται από τον αερομεταφορέα πρέπει να βασίζονται στο σχετικό ύψος από το οποίο μπορεί να καταρτίζεται το καθαρό ίχνος πτήσης κατά την απογείωση με έναν κινητήρα εκτός λειτουργίας. Τα χρησιμοποιούμενα ελάχιστα ορατότητας διαδρόμου δεν μπορούν να είναι χαμηλότερα από τις τιμές που ορίζονται στον πίνακα 1 ανωτέρω ή στον πίνακα 2 κατωτέρω.

Πίνακας 2

Υποτιθέμενο σχετικό ύψος με βλάβη (κράτηση) κινητήρα πάνω από το διάδρομο σε σχέση με ορατότητα διαδρόμου/ορατότητα

Ορατότητα διαδρόμου/Ορατότητα απογείωσης — Ίχνος πτήσης

Υποτιθέμενο σχετικό ύψος με βλάβη (κράτηση) κινητήρα πάνω από τον διάδρομο απογείωσης

Ορατότητα διαδρόμου/Ορατότητα

(σημείωση 2)

< 50 ft

200 m

51 — 100 ft

300 m

101 — 150 ft

400 m

151 — 200 ft

500 m

201 — 300 ft

1 000 m

> 300 ft

1 500 m

(σημείωση 1)

Σημείωση 1:

Τα 1 500 m ισχύουν επίσης εάν δεν μπορεί να προκύψει ίχνος πτήσης θετικής απογείωσης.

Σημείωση 2:

Η αναφερόμενη τιμή ορατότητας διαδρόμου/ορατότητας που είναι αντιπροσωπευτική του αρχικού τμήματος της διαδρομής απογείωσης μπορεί να αντικατασταθεί με εκτίμηση του πιλότου.

iii)

Όταν δεν υπάρχει αναφερόμενη ορατότητα διαδρόμου ή μετεωρολογική ορατότητα, ο κυβερνήτης δεν αρχίζει απογείωση εκτός εάν μπορεί να καθορίσει ότι οι πραγματικές συνθήκες πληρούν τα ισχύοντα ελάχιστα απογείωσης.

4.

Εξαιρέσεις από τις διατάξεις του στοιχείου α) σημείο 3 σημείο i) ανωτέρω:

i)

Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Αρχής, και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των στοιχείων Α) έως Ε) κατωτέρω, ο αερομεταφορέας μπορεί να μειώσει τα ελάχιστα απογείωσης σε ορατότητα διαδρόμου 125 m (αεροπλάνα κατηγορίας Α, Β και Γ) ή 150 m (αεροπλάνα κατηγορίας Δ) όταν:

Α)

ισχύουν διαδικασίες με χαμηλή ορατότητα·

Β)

λειτουργεί φωτισμός κεντρικής γραμμής (άξονα) υψηλής έντασης με φώτα τοποθετημένα ανά 15 m ή λιγότερο και φώτα άκρων υψηλής έντασης τοποθετημένα ανά 60 m ή λιγότερο·

Γ)

τα μέλη πληρώματος πτήσης έχουν ολοκληρώσει με ικανοποιητικό τρόπο εκπαίδευση σε προσομοιωτή πτήσης·

Δ)

υφίσταται οπτικό τμήμα 90 m από το θάλαμο διακυβέρνησης στην αρχή της διαδρομής απογείωσης· και

Ε)

η απαιτούμενη τιμή ορατότητας διαδρόμου έχει επιτευχθεί για όλα τα σχετικά σημεία αναφοράς ορατότητας διαδρόμου.

ii)

Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Αρχής, ο αερομεταφορέας αεροπλάνου που χρησιμοποιεί εγκεκριμένο σύστημα πλευρικής καθοδήγησης για απογείωση μπορεί να μειώσει τα ελάχιστα απογείωσης σε ορατότητα διαδρόμου μικρότερη από 125 m (αεροπλάνα κατηγορίας Α, Β και Γ) ή 150 m (αεροπλάνα κατηγορίας Δ), αλλά όχι χαμηλότερη από 75 m, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται διευκολύνσεις και προστασία διαδρόμου ισοδύναμου επιπέδου προς τους χειρισμούς προσγείωσης κατηγορίας ΙΙΙ.

β)

Προσέγγιση μη ακριβείας

1)

Ελάχιστα συστήματος

i)

Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα ελάχιστα συστήματος για διαδικασίες προσέγγισης μη ακριβείας, οι οποίες βασίζονται στη χρησιμοποίηση ενόργανης προσγείωσης (ILS) χωρίς ίχνος καθόδου (μόνο ραδιοφάρος ευθυγράμμισης διαδρόμου προσγείωσης (LLZ)), παγκατευθυντικού ραδιοφάρου πολύ υψηλής συχνότητας (VOR), μη κατευθυντικού ραδιοφάρου (NDB), προσέγγισης με ραντάρ επιτήρησης (SRA) και πολύ υψηλής συχνότητας σταθμού εύρεσης κατεύθυνσης (VDF), δεν είναι χαμηλότερα από τις τιμές ελάχιστου ύψους καθόδου (MDH) που ορίζονται στον πίνακα 3 κατωτέρω.

Πίνακας 3

Ελάχιστα συστήματος για βοηθήματα προσέγγισης μη ακριβείας

Ελάχιστα συστήματος — Διευκόλυνση βοηθήματα

Το πλέον χαμηλό ΕΥΚ

ILS (κανένα ίχνος καθόδου — LLZ)

250 ft

Προσέγγιση με ραντάρ επιτήρησης (SRA) (τερματίζουσα σε

Formula

 ναυτικό μίλι)

250 ft

Προσέγγιση με ραντάρ επιτήρησης (SRA) (τερματίζουσα σε 1 ναυτικό μίλι)

300 ft

Προσέγγιση με ραντάρ επιτήρησης (SRA) (τερματίζουσα σε 2 ναυτικά μίλια)

350 ft

VOR

300 ft

VOR/DME

250 ft

NDB

300 ft

VDF (QDM & QGH)

300 ft

2.

Ελάχιστο ύψος καθόδου. Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ελάχιστο ύψος καθόδου για προσέγγιση μη ακριβείας δεν είναι χαμηλότερο από:

i)

το σχετικό ύψος αποφυγής εμποδίων/όριο αποφυγής εμποδίων για την κατηγορία του αεροπλάνου· ή

ii)

το ελάχιστο του συστήματος.

3.

Αναφορά οπτικής επαφής. Ο χειριστής μπορεί να μη συνεχίσει προσέγγιση κάτω από το ελάχιστο κρίσιμο απόλυτο ύψος/ύψος απόφασης εκτός εάν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αναφορές οπτικής επαφής για τον προβλεπόμενο διάδρομο είναι ευδιάκριτη και αναγνωρίσιμη από τον χειριστή:

i)

τα στοιχεία του συστήματος φωτισμού προσέγγισης·

ii)

το κατώφλι·

iii)

οι σημάνσεις κατωφλίου·

iv)

τα φώτα κατωφλίου·

v)

τα φώτα αναγνώρισης κατωφλίου·

vi)

ο ενδείκτης οπτικού ίχνους καθόδου·

vii)

η ζώνη επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση ή οι σημάνσεις ζώνης επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση·

viii)

τα φώτα ζώνης επαφής τροχών αεροσκάφους στο έδαφος κατά την προσγείωση·

ix)

τα φώτα άκρων διαδρόμου·

x)

άλλες αναφορές οπτικής επαφής αποδεκτές από την Αρχή.

4.

Απαιτούμενη ορατότητα διαδρόμου. Τα κατώτερα ελάχιστα που πρέπει να χρησιμοποιούνται από αερομεταφορέα για προσεγγίσεις μη ακριβείας είναι:

Πίνακας 4α

Ορατότητα διαδρόμου για προσέγγιση μη ακριβείας — Πλήρεις διευκολύνσεις

Ορατότητα διαδρόμου για προσέγγιση μη ακριβείας Πλήρεις διευκολύνσεις (σημειώσεις 1, 5, 6 και 7)

ΕΥΚ

Ορατότητα διαδρόμου/κατηγορία αεροπλάνου

A

B

Γ

Δ

250 — 299 ft

800 m

800 m

800 m

1 200 m

300 — 449 ft

900 m

1 000 m

1 000 m

1 400 m

450 — 649 ft

1 000 m

1 200 m

1 200 m

1 600 m

650 ft και άνω

1 200 m

1 400 m

1 400 m

1 800 m

Πίνακας 4β

Ορατότητα διαδρόμου για προσέγγιση μη ακριβείας — Ενδιάμεσες διευκολύνσεις

Ελάχιστα για προσέγγιση μη ακριβείας — Ενδιάμεσες διευκολύνσεις (σημειώσεις 2, 5, 6 και 7)

ΕΥΚ

Ορατότητα διαδρόμου/Κατηγορία αεροπλάνου

A

B

Γ

Δ

250 — 299 ft

1 000 m

1 100 m

1 200 m

1 400 m

300 — 449 ft

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

450 — 649 ft

1 400 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

650 ft και άνω

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

Πίνακας 4γ

Ορατότητα διαδρόμου για προσέγγιση μη ακριβείας — Βασικές διευκολύνσεις

Ελάχιστα για προσέγγιση μη ακριβείας Βασικές διευκολύνσεις (σημειώσεις 3, 5, 6 και 7)

ΕΥΚ

Ορατότητα διαδρόμου/Κατηγορία αεροπλάνου

A

B

Γ

Δ

250 — 299 ft

1 200 m

1 300 m

1 400 m

1 600 m

300 — 449 ft

1 300 m

1 400 m

1 600 m

1 800 m

450 — 649 ft

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

650 ft και άνω

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

Πίνακας 4δ

Ορατότητα διαδρόμου για προσέγγιση μη ακριβείας — Μηδενικές διευκολύνσεις φώτων προσέγγισης

Ελάχιστα για προσέγγιση μη ακριβείας Μηδενικές διευκολύνσεις φώτων προσέγγισης (σημειώσεις 4, 5, 6 και 7)

ΕΥΚ

Ορατότητα διαδρόμου/Κατηγορία αεροπλάνου

A

B

Γ

Δ

250 — 299 ft

1 000 m

1 500 m

1 600 m

1 800 m

300 — 449 ft

1 500 m

1 500 m

1 800 m

2 000 m

450 — 649 ft

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

650 ft και άνω

1 500 m

1 500 m

2 000 m

2 000 m

Σημείωση 1:

Οι πλήρεις διευκολύνσεις περιλαμβάνουν σημάνσεις διαδρόμου 720 m ή περισσότερο πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/μέσης έντασης, φώτα άκρων διαδρόμου, φώτα κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόμου. Τα φώτα πρέπει να είναι αναμμένα.

Σημείωση 2:

Οι ενδιάμεσες διευκολύνσεις περιλαμβάνουν σημάνσεις διαδρόμου 420-719 m πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/μέσης έντασης, φώτα άκρων διαδρόμου, φώτα κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόμου. Τα φώτα πρέπει να είναι αναμμένα.

Σημείωση 3:

Οι βασικές διευκολύνσεις περιλαμβάνουν σημάνσεις διαδρόμου, <420 m πάνω από τα φώτα προσέγγισης υψηλής/μέσης έντασης, οποιοδήποτε μήκος από τα φώτα προσέγγισης χαμηλής έντασης, φώτα άκρων διαδρόμου, φώτα κατωφλιού και φώτα τέλους διαδρόμου. Τα φώτα πρέπει να είναι αναμμένα.

Σημείωση 4:

Οι μηδενικές διευκολύνσεις φώτων προσέγγισης περιλαμβάνουν σημάνσεις διαδρόμου, φώτα άκρων διαδρόμου, φώτα κατωφλιού, φώτα τέλους διαδρόμου ή καθόλου φώτα.

Σημείωση 5:

Οι πίνακες ισχύουν μόνο για συμβατικές προσεγγίσεις με ονομαστικό ίχνος καθόδου έως και 4°. Μεγαλύτερες γωνίες ίχνους καθόδου απαιτούν συνήθως η καθοδήγηση οπτικού ίχνους καθόδου (π.χ. ΡΑΡΙ) να είναι επίσης ορατή στο ελάχιστο ύψος καθόδου.

Σημείωση 6:

Οι ανωτέρω αριθμοί είναι είτε η αναφερόμενη ορατότητα διαδρόμου είτε η μετεωρολογική ορατότητα που μετατρέπεται σε ορατότητα διαδρόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου η) κατωτέρω.

Σημείωση 7:

Το ΕΥΚ των πινάκων 4α, 4β, 4γ και 4δ αφορά τον αρχικό υπολογισμό του ΕΥΚ. Όταν επιλέγεται η συσχετιζόμενη ορατότητα διαδρόμου, δεν είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η στρογγυλοποίηση στα πλησιέστερα δέκα ft, η οποία μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί για επιχειρησιακούς σκοπούς, π.χ. μετατροπή σε ελάχιστο κρίσιμο απόλυτο ύψος.

5.

Νυχτερινές επιχειρήσεις. Για νυχτερινές επιχειρήσεις, πρέπει να είναι αναμμένα τουλάχιστον τα φώτα άκρων διαδρόμου, κατωφλιού και τέλους διαδρόμου.

γ)

Προσέγγιση ακριβείας — Πτητικές λειτουργίες κατηγορίας Ι

1.

Γενικά. Πτητική λειτουργία κατηγορίας Ι είναι ενόργανη προσέγγιση και προσγείωση ακριβείας με χρησιμοποίηση ILS, MLS ή PAR με ύψος απόφασης όχι μικρότερο από 200 ft και ορατότητα διαδρόμου όχι μικρότερη από 550 m.

2.

Ύψος απόφασης. Ο αερομεταφορέας πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ύψος απόφασης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για προσέγγιση ακριβείας κατηγορίας Ι δεν είναι μικρότερο από:

i)

το ελάχιστο ύψος απόφασης που προσ