ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
30 Νοεμβρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1755/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2006, για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα καταγωγής Ουκρανίας

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1756/2006 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης

18

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1757/2006 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

19

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2006, για τη σύσταση επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (Κωδικοποιημένη έκδοση)

21

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2005, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1757]  ( 1 )

24

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 2005/393/ΕΚ όσον αφορά τις απαγορευμένες ζώνες σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5607]  ( 1 )

26

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2006, για τη χορήγηση στη Μάλτα παρέκκλισης από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5642]

32

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

 

Μόνιμη επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ

 

*

Απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής των Κρατών της ΕΖΕΣ αριθ. 1/2004/SC, της 5ης Φεβρουαρίου 2004, για τη σύσταση γραφείου για το χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ και το νορβηγικό χρηματοδοτικό μηχανισμό

34

 

*

Απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής των Κρατών της ΕΖΕΣ αριθ. 2/2005/SC, της 28ης Απριλίου 2005, σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου και των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου

36

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1755/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 2006

για την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα καταγωγής Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 29 Ιουλίου 2005, συνήφθη συμφωνία για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα (1) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ουκρανίας (εφεξής καλούμενη «η συμφωνία»). Τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής εκδόθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1440/2005 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από την Ουκρανία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2266/2004 (2).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1440/2005 καθορίζει ποσοτικά όρια στις εισαγωγές εντός της Κοινότητας.

(3)

Οι αρχές της Ουκρανίας δήλωσαν ότι από το Σεπτέμβριο του 2006 οι άδειες εξαγωγής που έχουν εκδοθεί για τις ομάδες προϊόντων SA1, SA3 και SB1 υπερβαίνουν το 90 % των διαθέσιμων ποσοτήτων και ζήτησαν τη διενέργεια διαβουλεύσεων, όπως προβλέπεται στη συμφωνία. Ύστερα από τις διαβουλεύσεις αυτές, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αυξηθούν τα ποσοτικά όρια των εν λόγω ομάδων προϊόντων για το έτος 2006.

(4)

Είναι σημαντικό οι επιπλέον ποσότητες να είναι διαθέσιμες το συντομότερο δυνατόν. Η αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας και η επακόλουθη εφαρμογή της τροποποιημένης συμφωνίας θα απαιτούσε υπερβολικά πολύ χρόνο. Είναι συνεπώς προτιμητέα η λήψη αυτόνομου μέτρου.

(5)

Εξάλλου, είναι καλύτερο τα μέσα διαχείρισης του καθεστώτος αυτού εντός της Κοινότητας να είναι πανομοιότυπα με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της συμφωνίας.

(6)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της καταγωγής των εν λόγω προϊόντων και η θέσπιση κατάλληλων μεθόδων διοικητικής συνεργασίας για το σκοπό αυτό.

(7)

Τα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη ζώνη ή εισάγονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής) δεν θα πρέπει να καταλογίζονται στα όρια που καθορίζονται για τα εν λόγω προϊόντα.

(8)

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί απαίτηση κοινοτικής άδειας εισαγωγής, βάσει της οποίας να τίθενται τα εν λόγω προϊόντα σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

(9)

Για να εξασφαλιστεί η μη υπέρβαση των εν λόγω ποσοτικών ορίων, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί διαδικασία διαχείρισης, βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν θα εκδίδουν άδειες εισαγωγής προτού λάβουν επιβεβαίωση από την Επιτροπή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες εντός του προκαθορισμένου ποσοτικού ορίου.

(10)

Δεδομένης της περιορισμένης διάρκειας του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/2005, επιτρέπεται η εισαγωγή στην Κοινότητα προσθέτων ποσοτήτων των προϊόντων χάλυβα που απαριθμούνται στο παράρτημα I καταγωγής Ουκρανίας, έως τους 52 000 τόνους, όπως ορίζεται στο παράρτημα V.

2.   Τα προϊόντα χάλυβα κατατάσσονται σε ομάδες προϊόντων, όπως ορίζει το παράρτημα Ι.

3.   Η κατάταξη των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι στηρίζεται στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) που καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (3).

4.   Η καταγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

1.   Η εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων χάλυβα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι καταγωγής Ουκρανίας υπόκειται στα ποσοτικά όρια που θεσπίζονται στο παράρτημα V. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα των προϊόντων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι καταγωγής Ουκρανίας υπόκειται στην υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής, υπόδειγμα του οποίου παρέχεται στο παράρτημα II, και άδειας εισαγωγής την οποία εκδίδουν οι αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

2.   Για να εξασφαλιστεί ότι οι ποσότητες για τις οποίες εκδίδονται άδειες εισαγωγής δεν υπερβαίνουν σε καμία στιγμή τα συνολικά ποσοτικά όρια για κάθε ομάδα προϊόντων, οι αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα IV εκδίδουν άδεια εισαγωγής μόνον αφού λάβουν από την Επιτροπή τη διαβεβαίωση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες εντός των ποσοτικών ορίων για την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων χάλυβα στην προμηθεύτρια χώρα, για τις οποίες ο εισαγωγέας ή οι εισαγωγείς υπέβαλαν αίτηση στις εν λόγω αρχές.

3.   Οι επιτρεπόμενες εισαγωγές καταλογίζονται στα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στο παράρτημα V. Η αποστολή των προϊόντων θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε κατά την ημερομηνία φόρτωσής τους στο μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή. Η αποστολή πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο.

Άρθρο 3

1.   Τα ποσοτικά όρια που αναφέρονται στο παράρτημα V δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη ή που εισάγονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα αναστολής).

2.   Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παραγράφου 1 τίθενται εν συνεχεία σε ελεύθερη κυκλοφορία, είτε στην αρχική τους κατάσταση είτε ύστερα από κατεργασία ή μεταποίηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 και τα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία καταλογίζονται στο αντίστοιχο ποσοτικό όριο που καθορίζεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 4

1.   Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, πριν εκδώσουν άδειες εισαγωγής, κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των αιτήσεων των αδειών εισαγωγής, συνοδευόμενες από το πρωτότυπο των αδειών εξαγωγής που τους έχουν περιέλθει. Εις απάντηση, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η αιτούμενη ποσότητα ή οι αιτούμενες ποσότητες είναι διαθέσιμες προς εισαγωγή, κατά τη χρονολογική σειρά παραλαβής των κοινοποιήσεων των κρατών μελών (βάσει της αρχής «εξυπηρέτησης του πρώτου κατά σειρά»).

2.   Οι αιτήσεις που περιλαμβάνονται στις κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή είναι έγκυρες αν δηλώνουν σαφώς για κάθε περίπτωση τη χώρα εξαγωγής, το συγκεκριμένο κωδικό προϊόντων, τις ποσότητες που πρόκειται να εισαχθούν, τον αριθμό της άδειας εξαγωγής, το έτος ποσόστωσης καθώς και το κράτος μέλος στο οποίο προβλέπεται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία τα προϊόντα.

3.   Κατά το δυνατόν, η Επιτροπή επιβεβαιώνει στις αρχές το πλήρες ποσό που αναγράφεται στις αιτήσεις οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί για κάθε ομάδα προϊόντων.

4.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή, αμέσως μόλις ενημερωθούν, τυχόν ποσότητες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εισαγωγής. Οι μη χρησιμοποιηθείσες αυτές ποσότητες μεταφέρονται αυτόματα στις εναπομένουσες ποσότητες του συνολικού κοινοτικού ποσοτικού ορίου για κάθε ομάδα προϊόντων.

5.   Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 έως 4 κοινοποιήσεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου δικτύου που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, εκτός αν, για επιτακτικούς τεχνικούς λόγους, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν προσωρινά άλλα μέσα επικοινωνίας.

6.   Οι άδειες εισαγωγής ή τα ισοδύναμα έγγραφα εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 16.

7.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε ακύρωση αδειών εισαγωγής ή ισοδύναμων εγγράφων που έχουν ήδη εκδοθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αντίστοιχες άδειες εξαγωγής έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί από τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές. Ωστόσο, αν η Επιτροπή ή οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές για την ανάκληση ή την ακύρωση άδειας εξαγωγής μετά την εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων στην Κοινότητα, οι εν λόγω ποσότητες καταλογίζονται στο ποσοτικό όριο που έχει καθοριστεί για το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αποστολή των προϊόντων.

Άρθρο 5

1.   Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, τα οποία κατάγονται από την Ουκρανία, έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα με τη μέθοδο της μεταφόρτωσης, αλλαγής διαδρομής ή με άλλο τρόπο που αποτελεί καταστρατήγηση των ποσοτικών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και ότι είναι αναγκαίο να γίνουν προσαρμογές, ζητεί την έναρξη διαβουλεύσεων για την εξεύρεση συμφωνίας σχετικά με την αναγκαία προσαρμογή των αντίστοιχων ποσοτικών ορίων.

2.   Έως την τελική έκβαση των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την Ουκρανία να λάβει τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να γίνουν οι προσαρμογές των ποσοτικών ορίων που έχουν συμφωνηθεί μετά τις διαβουλεύσεις αυτές.

3.   Εάν η Κοινότητα και η Ουκρανία δεν επιτύχουν ικανοποιητική λύση και εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία για καταστρατήγηση, η Επιτροπή αφαιρεί από τα ποσοτικά όρια ισοδύναμο όγκο προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας.

Άρθρο 6

1.   Απαιτείται η έκδοση (από τις αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας) άδειας εξαγωγής για όλες τις αποστολές προϊόντων χάλυβα που υπόκεινται στα ποσοτικά όρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα V μέχρι του επιπέδου των εν λόγω ορίων.

2.   Το πρωτότυπο της άδειας εξαγωγής πρέπει να προσκομίζεται από τον εισαγωγέα, για την έκδοση της άδειας εισαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 7

1.   Η άδεια εξαγωγής για ποσοτικά όρια είναι σύμφωνη προς το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ και βεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ότι η ποσότητα των εν λόγω προϊόντων έχει καταλογιστεί στο ποσοτικό όριο που προβλέπεται για την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων.

2.   Κάθε άδεια εξαγωγής καλύπτει μία μόνο από τις ομάδες προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 8

Οι εξαγωγές καταλογίζονται στα ποσοτικά όρια που καθορίζονται για το έτος κατά το οποίο τα προϊόντα που καλύπτονται με την άδεια εξαγωγής έχουν αποσταλεί κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

1.   Η άδεια εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 6 μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά αντίγραφα, τα οποία επισημαίνονται δεόντως. Η άδεια εξαγωγής και τα αντίγραφά της, καθώς και το πιστοποιητικό καταγωγής και τα αντίγραφά του συντάσσονται στα αγγλικά.

2.   Αν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμπληρώνονται με το χέρι, οι καταχωρίσεις πρέπει να γίνονται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα.

3.   Οι άδειες εξαγωγής ή τα ισοδύναμα έγγραφα έχουν διαστάσεις 210 × 297 mm. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι λευκό χαρτί γραφής, εμπλουτισμένο με κόλλα, χωρίς μηχανικό πολτό και βάρους τουλάχιστον 25 g/m2. Φέρει και στις δύο όψεις έντυπη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

4.   Οι αρμόδιες κοινοτικές αρχές αναγνωρίζουν μόνον την ισχύ του πρωτοτύπου για τις εισαγωγές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

5.   Κάθε άδεια εξαγωγής ή ισοδύναμο έγγραφο φέρει τυποποιημένο αύξοντα αριθμό, έντυπο ή όχι, με τον οποίο είναι δυνατή η αναγνώρισή του.

6.   Ο αύξων αυτός αριθμός απoτελείται από τα παρακάτω στoιχεία:

δύο γράμματα για τη χώρα εξαγωγής ως εξής:

UA

=

Ουκρανία

δύο γράμματα για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους του προβλεπόμενου προορισμού, ως εξής:

BE

=

Βέλγιο

CZ

=

Τσεχική Δημοκρατία

DK

=

Δανία

DE

=

Γερμανία

EE

=

Εσθονία

EL

=

Ελλάδα

ES

=

Ισπανία

FR

=

Γαλλία

IE

=

Ιρλανδία

IT

=

Ιταλία

CY

=

Κύπρος

LV

=

Λεττονία

LT

=

Λιθουανία

LU

=

Λουξεμβούργο

HU

=

Ουγγαρία

MT

=

Μάλτα

NL

=

Κάτω Χώρες

AT

=

Αυστρία

PL

=

Πολωνία

PT

=

Πορτογαλία

SI

=

Σλοβενία

SK

=

Σλοβακία

FI

=

Φινλανδία

SE

=

Σουηδία

GB

=

Ηνωμένο Βασίλειο

μονοψήφιο αριθμό που αναφέρεται στο έτος ποσόστωσης, και που αντιστοιχεί στο τελευταίο στοιχείο του τρέχοντος έτους, π.χ. «6» για 2006,

διψήφιο αριθμό που προσδιορίζει την υπηρεσία έκδοσης της άδειας στη χώρα εξαγωγής,

πενταψήφιο αριθμό, από το 00 001 έως το 99 999, ο οποίος αποδίδεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος προορισμού.

Άρθρο 10

Η άδεια εξαγωγής μπορεί να εκδίδεται μετά την αποστολή των προϊόντων στα οποία αναφέρεται. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να φέρει την ένδειξη «issued retrospectively», δηλαδή ότι έχει εκδοθεί αναδρομικώς.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αδείας εξαγωγής, ο εξαγωγέας δύναται να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές που εξέδωσαν το έγγραφο να του χορηγήσουν αντίγραφο βάσει των εγγράφων εξαγωγής που βρίσκονται στην κατοχή του.

Το αντίγραφο άδειας που εκδίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο φέρει την ένδειξη «duplicate». Στο αντίγραφο πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του πρωτοτύπου της άδειας εξαγωγής.

Άρθρο 12

1.   Εφόσον η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 4, επιβεβαιώσει ότι η αιτούμενη ποσότητα είναι διαθέσιμη εντός του εν λόγω ποσοτικού ορίου, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκδίδουν άδεια εισαγωγής το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση από τον εισαγωγέα του πρωτοτύπου της αντίστοιχης άδειας εξαγωγής. Η εν λόγω προσκόμιση πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο απεστάλησαν τα προϊόντα που καλύπτει η άδεια. Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους ανεξάρτητα από το κράτος μέλος που αναφέρεται στην άδεια εξαγωγής, εφόσον η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 4, επιβεβαιώσει ότι η αιτούμενη ποσότητα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του σχετικού ποσοτικού ορίου.

2.   Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν επί τετράμηνο από την ημερομηνία έκδοσής τους. Κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως του εισαγωγέα, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της άδειας για επιπλέον χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

3.   Οι άδειες εισαγωγής συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ και ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

4.   Η διασάφηση ή η αίτηση που υποβάλλει ο εισαγωγέας για να λάβει άδεια εισαγωγής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εξαγωγέα·

β)

το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα·

γ)

την ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων και τον κωδικό ή τους κωδικούς TARIC·

δ)

τη χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων·

ε)

τη χώρα αποστολής·

στ)

την κατάλληλη ομάδα προϊόντων και την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων·

ζ)

το καθαρό βάρος για κάθε κλάση TARIC·

η)

την αξία CIF των προϊόντων στα κοινοτικά σύνορα ανά κλάση TARIC·

θ)

κατά πόσον πρόκειται για προϊόντα δεύτερης διαλογής ή κατώτερης σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας·

ι)

ενδεχομένως, τις ημερομηνίες πληρωμής και παράδοσης και αντίγραφο της φορτωτικής και της σύμβασης αγοράς·

ια)

την ημερομηνία και τον αριθμό της άδειας εξαγωγής·

ιβ)

κάθε εσωτερικό κωδικό που χρησιμοποιείται για διαχειριστικούς λόγους·

ιγ)

την ημερομηνία και την υπογραφή του εισαγωγέα.

5.   Οι εισαγωγείς δεν υποχρεούνται να εισάγουν με μία και μόνη αποστολή τη συνολική ποσότητα που καλύπτει η άδεια εισαγωγής.

Άρθρο 13

Η ισχύς των αδειών εισαγωγής που εκδίδονται από τις αρχές των κρατών μελών εξαρτάται από την ισχύ των αδειών εξαγωγής και τις ποσότητες που αναφέρονται στις άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας και βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί οι άδειες εισαγωγής.

Άρθρο 14

Οι άδειες εισαγωγής ή τα ισοδύναμα έγγραφα εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 αδιακρίτως σε οποιονδήποτε εισαγωγέα στην Κοινότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα, με την επιφύλαξη της τήρησης των λοιπών όρων που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανόνες.

Άρθρο 15

1.   Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές ποσότητες που καλύπτονται από τις άδειες εξαγωγής, τις οποίες εκδίδει η Ουκρανία για συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, υπερβαίνουν τα ποσοτικά όρια που έχουν καθοριστεί για την εν λόγω ομάδα προϊόντων, οι αρμόδιες αρχές έκδοσης στα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως ώστε να αναστείλουν την περαιτέρω έκδοση αδειών εισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, αρχίζουν διαβουλεύσεις με την Επιτροπή.

2.   Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους αρνούνται να εκδώσουν άδειες εισαγωγής για προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας, τα οποία δεν καλύπτονται από άδειες εξαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 11.

Άρθρο 16

1.   Τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την έκδοση των αδειών εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 12 είναι σύμφωνα προς το υπόδειγμα άδειας εισαγωγής του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.   Τα έντυπα της άδειας εισαγωγής και τα σχετικά αποσπάσματα συντάσσονται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα εκδίδεται για τον αιτούντα και φέρει την ένδειξη «αντίγραφο κατόχου» και τον αριθμό 1 το δε άλλο παραμένει στην αρχή που εκδίδει την άδεια και φέρει την ένδειξη «αντίγραφο για την εκδίδουσα αρχή» και τον αριθμό 2. Για διοικητικούς λόγους, οι αρμόδιες αρχές είναι δυνατόν να προσθέτουν συμπληρωματικά αντίτυπα στο έντυπο 2.

3.   Τα έντυπα εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί χωρίς μηχανικό πολτό, κολλαρισμένο για γραφή και βάρους μεταξύ 55 και 65 g/m2. Οι διαστάσεις τους είναι 210 × 297 mm και το δακτυλογραφικό διάστιχο 4,24 mm (ένα έκτο της ίντσας)· η διάταξη των εντύπων ακολουθείται αυστηρά. Οι δύο όψεις του αντιτύπου αριθ. 1, που αποτελεί την άδεια, καθαυτή, φέρουν έντυπη κόκκινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

4.   Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την εκτύπωση του εντύπου. Επίσης, τα έντυπα είναι δυνατόν να εκτυπώνονται από τυπογραφεία εγκεκριμένα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένα. Στην τελευταία περίπτωση, κάθε έντυπο φέρει μνεία της σχετικής έγκρισης. Σε κάθε έντυπο αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα με το οποίο είναι δυνατή η αναγνώρισή του.

5.   Κατά την έκδοση των αδειών εισαγωγής ή αποσπασμάτων, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους δίνουν στις άδειες εισαγωγής ή τα αποσπάσματα αριθμό έκδοσης. Ο αριθμός της άδειας εισαγωγής διαβιβάζεται στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα στο ολοκληρωμένο δίκτυο που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 4.

6.   Οι άδειες και τα αποσπάσματα συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο εκδίδονται.

7.   Στη θέση αριθ. 10, οι αρμόδιες αρχές εγγράφουν την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων χάλυβα.

8.   Τα σήματα των φορέων έκδοσης και των καταλογιζουσών αρχών τίθενται με σφραγίδα. Εντούτοις, αντί σφραγίδας της εκδίδουσας αρχής είναι δυνατή η αποτύπωση με συνδυασμό διάτρητων γραμμάτων ή αριθμητικών ψηφίων ή η εκτύπωση επί της αδείας. Για την καταχώριση της χορηγούμενης ποσότητας, οι εκδίδουσες αρχές εφαρμόζουν κάθε μέθοδο κατά της παραποίησης έτσι ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή αριθμητικών ψηφίων ή άλλων στοιχείων.

9.   Στην οπίσθια όψη του αντιτύπου αριθ. 1 και του αντιτύπου αριθ. 2 υπάρχει θέση όπου είναι δυνατή αναγραφή ποσοτήτων είτε από τις τελωνειακές αρχές κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής είτε από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές κατά την έκδοση αποσπάσματος. Στην περίπτωση που ο χώρος στην άδεια ή σε αποσπάσματά της που προορίζεται για καταλογισμό είναι ανεπαρκής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προσθέτουν μία ή περισσότερες επιπλέον σελίδες με θέσεις καταχώρισης αντίστοιχες προς εκείνες της οπίσθιας όψης του αντιτύπου αριθ. 1 και του αντιτύπου αριθ. 2 της άδειας ή του αποσπάσματος. Οι καταλογίζουσες αρχές επιθέτουν τη σφραγίδα τους με τρόπο ώστε η μισή να τίθεται επί της αδείας ή του αποσπάσματος και η άλλη μισή στην πρόσθετη σελίδα. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες, τοποθετείται εκ νέου σφραγίδα με ανάλογο τρόπο μεταξύ δύο διαδοχικών σελίδων.

10.   Οι εκδιδόμενες άδειες εισαγωγής και τα αποσπάσματά τους που εκδίδονται καθώς και οι καταχωρίσεις και οι θεωρήσεις των αρχών ενός κράτους μέλους παράγουν σε καθένα από τα λοιπά κράτη μέλη τις ίδιες έννομες συνέπειες με εκείνες που παράγουν τα εκδιδόμενα έγγραφα και οι καταχωρίσεις ή θεωρήσεις που θέτουν οι αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

11.   Εφόσον είναι απαραίτητο, οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών μπορούν να ζητούν τη μετάφραση του περιεχομένου των αδειών ή των αποσπασμάτων στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες τους.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. PEKKARINEN


(1)  ΕΕ L 232 της 8.9.2005, σ. 43.

(2)  ΕΕ L 232 της 8.9.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1549/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 301 της 31.10.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

SA Πλατέα προϊόντα έλασης

SA1. (ρόλοι)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA3. (Άλλα πλατέα προϊόντα έλασης)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Επιμήκη προϊόντα

SB1. (δοκοί)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax: (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34-91) 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax: (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR 02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane/Centrale Dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, 5 r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 21 881 39 90

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

(σε τόνους)

Προϊόντα

Έτος 2006

SA. Πλατέα προϊόντα

SA1. Ρόλοι

30 000

SA3. Άλλα πλατέα προϊόντα

20 000

SB. Επιμήκη προϊόντα

SB1. Δοκοί

2 000


30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1756/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Νοεμβρίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 181 Α παράγραφος 2 πρώτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κοινοτική βοήθεια που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2000, για την παροχή βοήθειας προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/96 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90, και των αποφάσεων 97/256/ΕΚ και 1999/311/ΕΚ (2) («Πρόγραμμα CARDS») υλοποιείται στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999, και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 του Συμβουλίου (3).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2667/2000, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για το μέλλον της εντολής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης.

(4)

Η Επιτροπή υπέβαλε την εν λόγω έκθεση στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενημέρωση στις 23 Δεκεμβρίου 2005.

(5)

Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή πρότεινε την παύση λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης, αλλά και την παράταση κατά δύο έτη της λειτουργίας της, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, με την τρέχουσα εντολή και το καθεστώς της, ώστε να καταργηθούν σταδιακά οι δραστηριότητές της στο πλαίσιο του προγράμματος CARDS.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2667/2000, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2008».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. HEINÄLUOMA


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 23).

(3)  ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 389/2006 (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 5).


30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1757/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Νοεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

74,6

096

65,2

204

40,3

999

60,0

0707 00 05

052

131,2

204

73,9

628

171,8

999

125,6

0709 90 70

052

153,6

204

72,5

999

113,1

0805 20 10

204

51,2

999

51,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

400

71,8

999

68,5

0805 50 10

052

53,4

388

44,1

528

39,8

999

45,8

0808 10 80

388

62,2

400

141,6

404

96,2

508

80,5

720

70,9

999

90,3

0808 20 50

052

97,8

720

70,1

999

84,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Νοεμβρίου 2006

για τη σύσταση επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

(2006/856/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 91/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1991, για τη σύσταση επιτροπής στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών (3), έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω απόφασης.

(2)

Θα πρέπει να δημιουργηθεί, στα πλαίσια του πολυετούς στατιστικού προγράμματος της Επιτροπής, ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τις στατιστικές για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών.

(3)

Με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, της 19ης Ιουνίου 1989, για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), το Συμβούλιο θέσπισε την επιτροπή στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των στατιστικών υπηρεσιών των κρατών μελών, για να εξασφαλισθεί η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής κατά την κατάρτιση του στατιστικού προγράμματος.

(4)

Στα κράτη μέλη, οι νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές καταρτίζονται από τις κεντρικές τράπεζες και οι στατιστικές για θέματα χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών καταρτίζονται από διάφορους οργανισμούς, και ιδίως από τις κεντρικές τράπεζες.

(5)

Για να επιτευχθεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά τις στατιστικές για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, είναι ανάγκη η Επιτροπή να επικουρείται, για την κατάρτιση και την υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος εργασίας για τις στατιστικές αυτές, από μια επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των κυριότερων ενδιαφερομένων εθνικών υπηρεσιών.

(6)

Έχοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο που παίζουν στα κράτη μέλη οι εν λόγω υπηρεσίες, πρέπει να αφεθεί στην επιτροπή αυτή η επιλογή του προέδρου της.

(7)

Στον τομέα της στατιστικής, υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ του νομισματικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα και του τομέα του ισοζυγίου πληρωμών αφενός, και ορισμένων άλλων τομέων των οικονομικών στατιστικών, αφετέρου.

(8)

Τα αυξανόμενα αιτήματα των κρατών μελών και των κοινοτικών οργάνων για βελτιωμένες στατιστικές πληροφορίες, προϋποθέτουν την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ χρηστών και παραγωγών στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Συνιστάται επιτροπή στατιστικών σε θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, η οποία στο εξής αποκαλείται «επιτροπή».

Άρθρο 2

Η επιτροπή βοηθά την Επιτροπή στην κατάρτιση και την υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος εργασίας για τις στατιστικές σε θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών. Η επιτροπή έχει ιδίως ως καθήκον να αποφαίνεται για την ανάπτυξη και το συντονισμό των στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, οι οποίες απαιτούνται στα πλαίσια των πολιτικών που εφαρμόζονται από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις διάφορες επιτροπές που επικουρούν τα δύο αυτά όργανα.

Η επιτροπή μπορεί να αποφανθεί για τις διασυνδέσεις μεταξύ των στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών αφενός, και ορισμένων άλλων οικονομικών στατιστικών αφετέρου, ιδίως εκείνων επί των οποίων βασίζονται οι εθνικοί λογαριασμοί. Οι εργασίες της επιτροπής αυτής θα συντονίζονται με εκείνες της επιτροπής του στατιστικού προγράμματος.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή ενδεχομένως ύστερα από αίτηση του Συμβουλίου ή των επιτροπών που επικουρούν τα δύο αυτά όργανα, συμβουλεύεται την επιτροπή για τα εξής θέματα:

α)

κατάρτιση πολυετών προγραμμάτων για στατιστικές σε θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών της Κοινότητας·

β)

δράσεις τις οποίες η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει για να επιτύχει τους στόχους των πολυετών προγραμμάτων για στατιστικές σε θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, καθώς και μέσα και χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις δράσεις αυτές·

γ)

οποιοδήποτε άλλο θέμα, προπαντός μεθοδολογικού χαρακτήρα, σχετικά με την κατάρτιση ή την εκτέλεση του στατιστικού προγράμματος στους σχετικούς τομείς.

Η επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία, μπορεί να εκδώσει γνώμες για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την κατάρτιση ή την υλοποίηση στατιστικών προγραμμάτων στο νομισματικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών.

Άρθρο 4

Η επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί, με δική της πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις στατιστικές που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για την Επιτροπή και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, αφενός, και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, αφετέρου. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η επιτροπή ανακοινώνει τη γνώμη της σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Άρθρο 5

Η επιτροπή αποτελείται από έναν έως τρεις εκπροσώπους από κάθε κράτος μέλος, οι οποίοι προέρχονται από τις κυριότερες υπηρεσίες που ασχολούνται με τις στατιστικές για θέματα χρηματοπιστωτικά, νομισματικά και ισοζυγίου πληρωμών, από έναν έως τρεις εκπροσώπους της Επιτροπής και από έναν έως τρεις εκπροσώπους της ΕΚΤ. Εξάλλου, στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, ως παρατηρητής, ένας εκπρόσωπος της Χρηματοοικονομικής Επιτροπής. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η ΕΚΤ έχουν από μία ψήφο, το καθένα.

Ύστερα από απόφαση της επιτροπής, μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της εκπρόσωποι άλλων οργανισμών, καθώς επίσης και κάθε άτομο που μπορεί να συμβάλει στις συζητήσεις.

Άρθρο 6

Η επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός της.

Άρθρο 7

Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 8

Η απόφαση 91/115/ΕΟΚ καταργείται.

Οι αναφορές στην καταργούμενη απόφαση θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. TUOMIOJA


(1)  ΕΕ C 97 Ε της 22.4.2004, σ. 68.

(2)  ΕΕ C 10 της 14.1.2004, σ. 27.

(3)  ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 96/174/ΕΚ (ΕΕ L 51 της 1.3.1996, σ. 48).

(4)  Βλέπε παράρτημα I.

(5)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενη απόφαση και η τροποποίησή της

Απόφαση 91/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19)

Απόφαση 96/174/ΕΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 51 της 1.3.1996, σ. 48)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Απόφαση 91/115/ΕΟΚ

Παρούσα απόφαση

Άρθρα 1-3

Άρθρα 1-3

Άρθρο 3α

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Παράρτημα I

Παράρτημα II


Επιτροπή

30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/24


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουνίου 2005

σχετικά με διαδικασία του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ

(Υπόθεση COMP/A.37.507/F3 — AstraZeneca) (1)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1757]

(Τα κείμενα στην αγγλική και τη σουηδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/857/ΕΚ)

Στις 15 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (2), η Επιτροπή δημοσιεύει κατωτέρω τα ονόματα των ενδιαφερομένων μερών και την ουσία της απόφασης, καθώς και τις κυρώσεις που τους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων όσον αφορά την προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου. Μια μη εμπιστευτική εκδοχή του πλήρους κειμένου της απόφασης διατίθεται στις αυθεντικές γλώσσες της υπόθεσης (αγγλικά και σουηδικά) στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Παραλήπτες και φύση των παραβάσεων

Η απόφαση απευθύνεται στη σουηδική εταιρεία AstraZeneca AB και τη βρετανική εταιρεία AstraZeneca Plc (στο εξής «AZ») λόγω των παραβάσεων που διέπραξαν όσον αφορά το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 54 της συμφωνίας ΕΟΧ.

Οι παραβάσεις αφορούν καταχρήσεις εκ μέρους της AZ κρατικών διαδικασιών σε επτά κράτη μέλη ΕΟΧ με σκοπό τον αποκλεισμό των παραγωγών φαρμάκων κοινής ονομασίας και, όσον αφορά τη δεύτερη παράβαση, την παρεμπόδιση των εταιρειών παράλληλων εισαγωγών από την άσκηση ανταγωνισμού κατά του Losec, φαρμακευτικού προϊόντος της AZ. Η πρώτη κατάχρηση αφορούσε παραβίαση κανονισμού του Συμβουλίου (3) (στο εξής «κανονισμός ΣΠΠ»), ο οποίος επιτρέπει την παράταση της βασικής προστασίας που απορρέει από ευρεσιτεχνίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η δεύτερη κατάχρηση αφορούσε παραβίαση διαδικασιών σχετικά με τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων στην αγορά.

Σχετική αγορά και δεσπόζουσα θέση

Η σχετική αγορά περιλαμβάνει τις εθνικές αγορές των αναστολέων αντλίας πρωτονίων (στο εξής «PPI») χορηγούμενων με ιατρική συνταγή, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για γαστρεντερικές παθήσεις που σχετίζονται με οξέα (όπως το έλκος του στομάχου). Το Losec της AZ υπήρξε το πρώτο PPI. Ειδικότερα, η απόφαση συνάγει το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον από το 1993 μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη αγοράς PPI στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και από το 1992 στη Νορβηγία.

Η απόφαση συνάγει ότι η AZ κατείχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά PPI του Βελγίου, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας (από το 1993 ως τα τέλη του 2000), της Νορβηγίας (από το 1994 ως τα τέλη του 2000), της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (από το 1993 ως τα τέλη του 1999) και της Γερμανίας (από το 1993 ως τα τέλη του 1997).

Η πρώτη παράβαση

Η πρώτη παράβαση του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ συνιστά ενιαία και διαρκή κατάχρηση και συνίσταται σε σειρά ψευδών δηλώσεων εκ μέρους της AZ προς τις αρχές απονομής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο και προς εθνικά δικαστήρια στη Γερμανία και τη Νορβηγία.

Η AZ διαβίβασε αρχικά τις παραπλανητικές πληροφορίες στο πλαίσιο των αιτήσεων που υπέβαλε σε διάφορες αρχές απονομής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τον Ιούνιο του 1993 και το Δεκέμβριο του 1994 στο εσωτερικό του ΕΟΧ για τη χορήγηση συμπληρωματικής προστασίας για την ομεπραζόλη (η δραστική ουσία του προϊόντος Losec της AZ) με τη μορφή συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας.

Η δεύτερη παράβαση

Η δεύτερη παράβαση του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ συνιστά ενιαία και διαρκή κατάχρηση και συνίσταται στις αιτήσεις της AZ για την ακύρωση των αδειών κυκλοφορίας στην αγορά για τις κάψουλες Losec στη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, σε συνδυασμό με την απόσυρση από την αγορά των καψουλών Losec παραγωγής της εταιρείας και την εισαγωγή στις τρεις αυτές χώρες των δισκίων Losec MUPS.

2.   ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι παραβάσεις θα πρέπει να χαρακτηριστούν σοβαρές λόγω της φύσης τους και της γεωγραφικής τους εμβέλειας.

Ο χαρακτηρισμός αυτός λαμβάνει υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση οι καταχρήσεις εμφανίζουν ορισμένα ειδικά και νεωτερικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα χρησιμοποιηθέντα μέσα και δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευδιάκριτες.

Η απόφαση λαμβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι η AstraZeneca Plc είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνη για τις παραβάσεις μόνο μετά την 6η Απριλίου 1999, ημερομηνία συγχώνευσης των εταιρειών Astra AB (νυν AstraZeneca AB) και Zeneca Plc.

Το πρόστιμο ύψους 60 000 000 ευρώ κατανέμεται ως εξής. Η AstraZeneca AB και η AstraZeneca είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνες για ποσό ύψους 46 000 000 ευρώ, ενώ η AstraZeneca AB είναι η μόνη υπεύθυνη για ποσό ύψους 14 000 000 ευρώ.


(1)  Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής (ΕΕ C 291 της 30.11.2006).

(2)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2004 (ΕΕ L 68 της 6.3.2004, σ. 1).

(3)  Τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας (ΣΠΠ) χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΕΕ L 182 της 2.7.1992, σ. 1).


30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/26


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2005/393/ΕΚ όσον αφορά τις απαγορευμένες ζώνες σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5607]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/858/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2000/75/ΕΚ ορίζει κανόνες και μέτρα ελέγχου για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και εποπτείας και της θέσπισης απαγόρευσης για την απομάκρυνση των ζώων από τις εν λόγω ζώνες.

(2)

Η απόφαση 2005/393/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2005, για τις ζώνες προστασίας και εποπτείας σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου και για τους όρους που ισχύουν για τις μετακινήσεις από τις ζώνες αυτές ή διαμέσου αυτών (2), προβλέπει την οριοθέτηση των συνολικών γεωγραφικών περιοχών στις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν ζώνες προστασίας και εποπτείας («απαγορευμένες ζώνες») σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου.

(3)

Στις 3 Νοεμβρίου 2006 η Πορτογαλία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ανιχνεύθηκε ο ορότυπος 4 του ιού σε αρκετές περιοχές της απαγορευμένης ζώνης Ε. Κατά συνέπεια, αυτές οι απαγορευμένες ζώνες πρέπει να επεκταθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την οικολογία του φορέα του ιού και την εξέλιξη της εποχιακής δραστηριότητάς του.

(4)

Ύστερα από την κοινοποίηση εστιών καταρροϊκού πυρετού από τις αρμόδιες αρχές του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών στα μέσα Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου 2006, η Επιτροπή τροποποίησε πολλές φορές την απόφαση 2005/393/ΕΚ όσον αφορά την οριοθέτηση των σχετικών απαγορευμένων ζωνών.

(5)

Στις 6 Νοεμβρίου 2006 η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την εμφάνιση νέων εστιών καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στη Ρηνανία-Παλατινάτο και στην Κάτω Σαξονία. Λόγω των νέων αυτών ευρημάτων, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της οριοθέτησης της απαγορευμένης ζώνης στη Γερμανία και τη Γαλλία.

(6)

Στις 6 Νοεμβρίου 2006 και η Ιταλία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ανιχνεύθηκε ο ορότυπος 1 του ιού για πρώτη φορά στην επαρχία του Κάλιαρι στην περιφέρεια της Σαρδηνίας η οποία ανήκει ήδη στην απαγορευμένη ζώνη Γ. Κατά συνέπεια, λόγω των νέων αυτών ευρημάτων, κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή νέας απαγορευμένης ζώνης στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η προσβεβλημένη περιοχή.

(7)

Επομένως, η απόφαση 2005/393/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της απόφασης 2005/393/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.

(2)  ΕΕ L 130 της 24.5.2005, σ. 22. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/761/ΕΚ (ΕΕ L 311 της 10.11.2006, σ. 51).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I της απόφασης 2005/393/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Ο κατάλογος των απαγορευμένων ζωνών της ζώνης Γ (ορότυποι 2 και 4 και σε μικρότερη έκταση 16) που αφορά την Ιταλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ιταλία:

Sassari»

2.

Ο κατάλογος των απαγορευμένων ζωνών της ζώνης Ε (ορότυπος 4) που αφορά την Πορτογαλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πορτογαλία:

Περιφερειακή διεύθυνση γεωργίας Algarve: όλα τα “concelhos”

Περιφερειακή διεύθυνση γεωργίας Alentejo: όλα τα “concelhos”

Περιφερειακή διεύθυνση γεωργίας Ribatejo e Oeste: “concelhos” Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes, Sardoal, Alenquer, Golegã, Cartaxo, Azambuja, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha e Santarém.

Περιφερειακή διεύθυνση γεωργίας Beira Interior: “concelhos” Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão και Mação.».

3.

Ο κατάλογος των απαγορευμένων ζωνών της ζώνης ΣΤ (ορότυπος 8) που αφορά τη Γαλλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Γαλλία:

Ζώνη προστασίας:

Περιφέρεια Αρδεννών

Περιφέρεια Aisne: περιοχές Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

Περιφέρεια του Bas-Rhin: περιοχή Saverne

Περιφέρεια Marne: περιοχές Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

Περιφέρεια Haute-Marne: περιοχή Saint-Dizier

Περιφέρεια Meurthe-et-Moselle: περιοχές Briey, Nancy, Toul

Περιφέρεια Meuse

Περιφέρεια Moselle

Περιφέρεια Nord

Περιφέρεια Pas-de-Calais

Περιφέρεια Somme: περιοχές Abbeville, Amiens, Péronne

Ζώνη εποπτείας:

Περιφέρεια Aube

Περιφέρεια Aisne: περιοχή Château-Thierry

Περιφέρεια του Bas-Rhin: περιοχές Wissembourg, Haguenau, πόλη και περίχωρα του Στρασβούργου, Sélestat-Erstein, Molsheim

Περιφέρεια Marne: περιοχή Epernay

Περιφέρεια Haute-Marne: περιοχή Chaumont

Περιφέρεια Meurthe-et-Moselle: περιοχή Lunéville

Περιφέρεια Oise

Περιφέρεια Haut-Rhin: περιοχή Ribeauvillé

Περιφέρεια Seine-Maritime: περιοχή Dieppe

Περιφέρεια Seine-et-Marne: περιοχές Meaux, Provins

Περιφέρεια Somme: περιοχή Montdidier

Περιφέρεια Vosges».

4.

Ο κατάλογος των απαγορευμένων ζωνών της ζώνης ΣΤ (ορότυπος 8) που αφορά τη Γερμανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Γερμανία

Βάδη-Βυρτεμβέργη

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Βαυαρία

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Ελεύθερη Χανσεατική Πόλη της Βρέμης

Gesamtes Landesgebiet

Έσση

Gesamtes Landesgebiet

Κάτω Σαξονία

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Im Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle, Wistedt

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüneburg: Rehlingen, Soderstorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz, Sauensiek

Im Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg, Wriedel

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Wittmund, Friedeburg

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Gesamtes Landesgebiet

Ρηνανία-Παλατινάτο

Gesamtes Landesgebiet

Σάαρλαντ

Gesamtes Landesgebiet

Σαξονία-Άνχαλτ

Im Kreis Mansfelder Land: Wippra

Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg

Im Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt

Im Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly

Im Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen

Im Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen

Kreis Wernigerode

Θουριγγία

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis».

5.

Προστίθεται η ακόλουθη ζώνη Ζ:

«Ζώνη Ζ

(ορότυποι 2 και 4 και σε μικρότερη έκταση 16 και 1)

Ιταλία:

Σαρδηνία: Cagliari, Nuoro, Oristano».


30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2006

για τη χορήγηση στη Μάλτα παρέκκλισης από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5642]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2006/859/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 1,

την αίτηση που υπεβλήθη από τη Μάλτα στις 15 Νοεμβρίου 2005,

Αφού ενημέρωσε τα κράτη μέλη σχετικά με την υποβολή της αίτησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Νοεμβρίου 2005, η Μάλτα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση παρέκκλισης, απροσδιόριστης διάρκειας, από την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου IV της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, καθώς και από το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφος 1. Στο άρθρο 26 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας προβλέπεται ρητά το δικαίωμα υποβολής αίτησης για παρέκκλιση.

(2)

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 σημείο 26 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, η Μάλτα μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μικρό απομονωμένο δίκτυο». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ως «μικρό απομονωμένο δίκτυο» νοείται κάθε δίκτυο με κατανάλωση μικρότερη των 3 000 GWh το 1996, όπου ποσοστό κάτω του 5 % της ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από διασύνδεση με άλλα δίκτυα. Το 1996, η Μάλτα κατανάλωσε 1 695 GWh. Η Μάλτα αποτελεί απομονωμένο, μη διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα, οι δε παρεκκλίσεις αυτές έχουν ζητηθεί για όσο χρονικό διάστημα το σύστημα παραμένει απομονωμένο.

(3)

Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση περιέχουν επαρκή τεκμηρίωση που αποδεικνύει ότι είναι αδύνατο ή ανέφικτο, προς το παρόν, να επιτευχθεί ο στόχος της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, δεδομένου του μεγέθους και της δομής της αγοράς ηλεκτρισμού στο νησί. Υπό τις συνθήκες αυτές, το άνοιγμα της αγοράς θα δημιουργούσε ουσιαστικά προβλήματα όσον αφορά, ιδίως, την ασφάλεια παροχής ηλεκτρισμού και θα κατέληγε σε υψηλότερο κόστος για τους καταναλωτές. Συν τοις άλλοις, δεν υπάρχει δίκτυο μεταφοράς και, επομένως, δεν μπορεί να οριστεί διαχειριστής· εξ άλλου, χωρίς ανταγωνισμό στην προσφορά, δεν δικαιολογούνται πλέον οι απαιτήσεις της οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα διανομής.

(4)

Αφού εξέτασε το αιτιολογικό στο οποίο στηρίχθηκε η αίτηση της Μάλτας, η Επιτροπή το έκρινε ικανοποιητικό, αποδεχόμενη το γεγονός ότι η παρέκκλιση και οι όροι εφαρμογής της δεν θίγουν την εν καιρώ επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

(5)

Πρέπει, επομένως, να χορηγηθεί η παρέκκλιση που ζήτησε η Μάλτα.

(6)

Ωστόσο, μολονότι στην αίτηση της Μάλτας αποτυπώνεται σωστά η παρούσα κατάσταση, δεν λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές τεχνολογικές εξελίξεις μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η κατάσταση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση χορηγείται στη Μάλτα παρέκκλιση από το κεφάλαιο IV της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, καθώς και από το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

Η παρέκκλιση δύναται να ανακληθεί ή να αναθεωρηθεί από την Επιτροπή, εάν σημειωθούν ουσιώδεις μεταβολές στον τομέα του ηλεκτρισμού στη Μάλτα.

Για το σκοπό αυτόν, η Μάλτα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον εγχώριο τομέα ηλεκτρισμού και αναφέρει στην Επιτροπή τις όποιες ουσιώδεις μεταβολές του, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με νέες άδειες παραγωγής ηλεκτρισμού, νεοεισερχομένους στην αγορά και σχέδια νέων υποδομών, που ενδεχομένως καθιστούν απαραίτητη την επανεξέταση της παρέκκλισης.

Επιπλέον, η Μάλτα υποβάλλει στην Επιτροπή γενική έκθεση ανά διετία, αρχής γενομένης από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο. Στις εκθέσεις παρουσιάζεται η πολιτική τιμολόγησης και χρέωσης, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στο πλαίσιο της παρέκκλισης.

Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Μάλτας.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Andris PIEBALGS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/85/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 236 της 7.7.2004, σ. 10).


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μόνιμη επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ

30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/34


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΌΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 1/2004/SC

της 5ης Φεβρουαρίου 2004

για τη σύσταση γραφείου για το χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ και το νορβηγικό χρηματοδοτικό μηχανισμό

Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως έχει προσαρμοστεί με το πρωτόκολλο για την προσαρμογή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής: συμφωνία ΕΟΧ),

τη συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής: συμφωνία για τη διεύρυνση του ΕΟΧ),

το πρωτόκολλο 38α σχετικά με το χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ που ενσωματώθηκε στη συμφωνία ΕΟΧ με τη συμφωνία για τη διεύρυνση του ΕΟΧ,

τη συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για την περίοδο 2004-2009,

την απόφαση της μόνιμης επιτροπής των κρατών της ΕΖΕΣ αριθ. 4/2003/ΜΕ, της 4ης Δεκεμβρίου 2003, για τη σύσταση προσωρινής επιτροπής χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Ιδρύεται γραφείο για το χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ για την περίοδο 2004-2009 και το νορβηγικό χρηματοδοτικό μηχανισμό.

2.   Το γραφείο επικουρεί στη διαχείριση του χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ και του νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού.

3.   Το γραφείο επικουρεί επίσης στη διαχείριση του χρηματοδοτικού μέσου του ΕΟΧ 1999-2003 καθώς και του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 1994-1998.

4.   Η μονάδα του χρηματοδοτικού μέσου που λειτουργεί στη Γραμματεία της ΕΖΕΣ ενσωματώνεται στο νέο γραφείο. Όσον αφορά τον χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ, το γραφείο υποβάλλει έκθεση στην προσωρινή επιτροπή χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ έως τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τη διεύρυνση του ΕΟΧ, και στη συνέχεια στη νέα επιτροπή χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ.

5.   Όσον αφορά το νορβηγικό χρηματοδοτικό μηχανισμό, το γραφείο υποβάλλει έκθεση στις νορβηγικές αρχές.

6.   Το γραφείο υπάγεται διοικητικά στη Γραμματεία της ΕΖΕΣ. Το γραφείο διαθέτει χωριστό διοικητικό προϋπολογισμό, ο οποίος χρηματοδοτείται από τα ταμεία σε αναλογία που υπολογίζεται βάσει των αντιστοίχων δαπανών τους.

7.   Ο διευθυντής του γραφείου διορίζεται από τη μόνιμη επιτροπή κατόπιν πρότασης της προσωρινής επιτροπής χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται αμέσως σε ισχύ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2004

Για τη μόνιμη επιτροπή

Ο πρόεδρος

Η Α.Υ. ο Πρίγκιπας Νικόλαος του ΛΙΧΤΕΝΣΤΆΙΝ

Ο Γενικός Γραμματέας

William ROSSIER


30.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 332/36


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΌΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 2/2005/SC

της 28ης Απριλίου 2005

σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου και των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου

Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφεξής καλούμενη «η συμφωνία ΕΟΧ», και την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 47/2000, της 22ας Μαΐου 2000, για τη σύσταση χρηματοδοτικού μέσου ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής των χωρών ΕΖΕΣ αριθ. 1/2000/SC, της 2ας Οκτωβρίου 2000, για τη σύσταση επιτροπής χρηματοδοτικού μέσου,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 5/2002 της Επιτροπής Εποπτεύουσας Αρχής/Δικαστηρίου και την απόφαση αριθ. 2/2002 του Συμβουλίου που αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 6 του Συμβουλίου και της Επιτροπής Εποπτεύουσας Αρχής/Δικαστηρίου του 1998,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Η επιτροπή ελεγκτών ενεργεί ως ανώτατη αρχή για τον λογιστικό έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου και των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου.

Άρθρο 2

Κάθε κράτος της ΕΖΕΣ που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ΕΟΧ εκπροσωπείται στην επιτροπή ελεγκτών όταν αυτή διενεργεί λογιστικό έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου ή/και των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου.

Άρθρο 3

Η επιτροπή ελεγκτών συνίσταται από υπηκόους των κρατών της ΕΖΕΣ που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ και οι οποίοι κατά προτίμηση ανήκουν στα ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών της ΕΖΕΣ. Οφείλουν να παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας. Οι υπάλληλοι της ΕΖΕΣ δεν μπορούν να διορισθούν ελεγκτές έως ότου παρέλθει διάστημα τριών ετών από το πέρας της απασχόλησής τους σε οιοδήποτε όργανο της ΕΖΕΣ.

Άρθρο 4

Τα μέλη της επιτροπής ελεγκτών που διενεργούν τον λογιστικό έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου ή/και των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου διορίζονται από τη Μόνιμη Επιτροπή των Κρατών της ΕΖΕΣ. Η διάρκεια κάθε διορισμού είναι τετραετής. Τα μέλη είναι κανονικά επιλέξιμα για επαναδιορισμό μία φορά. Τα μέλη που διορίζονται από τη Μόνιμη Επιτροπή των Κρατών της ΕΖΕΣ μπορούν να είναι τα ίδια πρόσωπα με εκείνα που διορίζονται από την Επιτροπή Εποπτεύουσας Αρχής/Δικαστηρίου βάσει της απόφασης αριθ. 5/2002.

Άρθρο 5

Τα μέλη της επιτροπής ελεγκτών ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία.

Άρθρο 6

Το κόστος ενός ενδεδειγμένου και αναλογικού ελέγχου της δημοσιονομικής διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου ή/και των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου από την επιτροπή ελεγκτών βαρύνει τον διοικητικό προϋπολογισμό του χρηματοδοτικού μέσου. Η Μόνιμη Επιτροπή εγκρίνει, κατόπιν πρότασης της επιτροπής ελεγκτών, το ποσό που χορηγείται για αυτόν το σκοπό.

Άρθρο 7

Η επιτροπή ελεγκτών μπορεί να προσλαμβάνει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να τη συνδράμουν στο έργο της. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να παρέχουν τα ίδια εχέγγυα ανεξαρτησίας με τα μέλη της επιτροπής ελεγκτών.

Άρθρο 8

Η επιτροπή ελεγκτών υποβάλλει εκθέσεις στη Μόνιμη Επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου και των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου. Μπορεί να υποβάλλει προτάσεις περί του πρακτέου.

Άρθρο 9

Η επιτροπή ελεγκτών προτείνει τον εσωτερικό κανονισμό της για τον λογιστικό έλεγχο της δημοσιονομικής διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου και των έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου και υποβάλλει τον προτεινόμενο εσωτερικό κανονισμό προς έγκριση στη Μόνιμη Επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ.

Άρθρο 10

Η παρούσα απόφαση τίθεται αμέσως σε ισχύ.

Άρθρο 11

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2005.

Για τη Μόνιμη Επιτροπή

Ο πρόεδρος

Amb B. GRYDELAND

Ο γενικός γραμματέας

William ROSSIER