ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
25 Νοεμβρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1738/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 930/2004 σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων παρέκκλισης όσον αφορά τη σύνταξη στα μαλτέζικα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1739/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2006, για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1740/2006 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των όρων χορήγησης της ειδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από την εξαγωγή

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1742/2006 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για οίνους καταγωγής Δημοκρατίας της Αλβανίας

13

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1743/2006 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, περί μόνιμης έγκρισης μιας πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές ( 1 )

16

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1744/2006 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, περί των λεπτομερειών που αφορούν την ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες (Κωδικοποιημένη έκδοση)

19

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2006 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου

22

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1746/2006 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/2006 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2005/06, της ειδικής γεωργικής ισοτιμίας των ελάχιστων τιμών των ζαχαρότευτλων καθώς και των εισφορών στην παραγωγή και της συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα της ζάχαρης για τα νομίσματα των κρατών μελών που δεν υιοθέτησαν το ενιαίο νόμισμα

24

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά προϊόντα με βάση το κρέας για ανθρώπινη κατανάλωση που εισάγονται από τρίτες χώρες και για την κατάργηση των αποφάσεων 97/41/ΕΚ, 97/221/ΕΚ και 97/222/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5444]  ( 1 )

26

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, για την έγκριση των σχεδίων εξάλειψης της κλασικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους και του επείγοντος εμβολιασμού των αγριόχοιρων και των χοίρων των εκμεταλλεύσεων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων στη Ρουμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5426]  ( 1 )

34

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τροποποίηση της απόφασης 2005/381/ΕΚ για την καθιέρωση ερωτηματολογίου όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5546]  ( 1 )

38

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για συσκευές ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που λειτουργούν στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5599]

64

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5538]  ( 1 )

67

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της ουσίας orthosulfamuron στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5539]  ( 1 )

74

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Απόφαση 2006/807/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για την εφαρμογή της κοινής δράσης 2005/797/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παλαιστινιακά εδάφη

76

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1738/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 930/2004 σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων παρέκκλισης όσον αφορά τη σύνταξη στα μαλτέζικα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 290,

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 28 και 41,

τον κανονισμό αριθ. 1 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1), και τον κανονισμό αριθ. 1 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2), στο εξής επονομαζόμενους «κανονισμός αριθ. 1»,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 930/2004 του Συμβουλίου, της 1ης Μαΐου 2004, σχετικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων παρέκκλισης όσον αφορά τη σύνταξη στα μαλτέζικα των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3), και ιδίως τα άρθρα 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 930/2004, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι, κατά παρέκκλιση του κανονισμού αριθ. 1 και για διάστημα τριών ετών, αρχής γενομένης από 1ης Μαΐου 2004, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται να συντάσσουν στα μαλτέζικα και να δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις πράξεις.

(2)

Με την ευκαιρία αυτή, το Συμβούλιο είχε συμφωνήσει, στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, ότι, το αργότερο 30 μήνες μετά την έκδοσή του, θα επανεξέταζε τη λειτουργία του και θα αποφάσιζε εάν θα επεκτείνει την ισχύ του επί ένα επιπλέον έτος.

(3)

Από την αρχή της μεταβατικής περιόδου, οι συνθήκες μετάφρασης από και προς τα μαλτέζικα βελτιώθηκαν σημαντικά, σε σημείο που να μη δικαιολογείται πλέον η παράταση της προσωρινής παρέκκλισης. Εν συνεχεία, το Συμβούλιο, με απόφασή του της 24ης Οκτωβρίου 2006, αποφάσισε ότι δεν ενδείκνυται τέτοια παράταση. Κατά συνέπεια, η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 30 Απριλίου 2007.

(4)

Το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει, εντούτοις, ότι, μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, όλες οι πράξεις οι οποίες δεν θα έχουν δημοσιευθεί στα μαλτέζικα στο μεταξύ, θα δημοσιευθούν και στη γλώσσα αυτή. Είναι όμως πολύ δύσκολο να μπορέσουν να μεταφρασθούν όλες αυτές οι πράξεις και να δημοσιευθούν την επομένη της 30ής Απριλίου 2007. Θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί το εν λόγω άρθρο 3 ώστε να παράσχει στα όργανα πρόσθετο περιθώριο χρόνου το οποίο θα τους επιτρέψει να εξαντλήσουν το σύνολο των πράξεων που δεν θα έχουν δημοσιευθεί στα μαλτέζικα μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 930/2004 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Όλες οι πράξεις που δεν θα έχουν δημοσιευθεί στα μαλτέζικα μέχρι την ημερομηνία της 30ής Απριλίου 2007 θα δημοσιευθούν και στη γλώσσα αυτή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. PEKKARINEN


(1)  ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385/58. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/205 (EE L 156 της 18.6.2005, σ. 3).

(2)  ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 401/58. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005.

(3)  ΕΕ L 169 της 1.5.2004, σ. 1.


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1739/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 2006

για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Προηγούμενες έρευνες και ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2229/2003 (2) επιβλήθηκε οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσίας. Το ποσοστό του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στις εισαγωγές από την SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Ural Region, Russia και τη συνδεδεμένη εταιρεία ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk Region, Russia είναι 22,7 %. Η Επιτροπή, με την απόφαση 2004/445/EK (3) δέχτηκε μια ανάληψη υποχρέωσης που πρότειναν αυτές οι εταιρείες.

1.2.   Αίτηση ενδιάμεσης επανεξέτασης

(2)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2006 η Επιτροπή έλαβε αίτηση για μερική ενδιάμεση επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(3)

Η αίτηση υποβλήθηκε από την SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Ural Region, Russia και τη συνδεδεμένη εταιρεία ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk Region, Russia («ο αιτών») και περιοριζόταν στον προσδιορισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ όσον αφορά τον αιτούντα.

(4)

Η αίτηση περιείχε αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι συνθήκες με βάση τις οποίες λήφθηκαν τα μέτρα έχουν αλλάξει και οι αλλαγές αυτές έχουν διαρκή χαρακτήρα.

(5)

Η Επιτροπή, με ανακοίνωση («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας») που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4), κίνησε την προσήκουσα μερική ενδιάμεση επανεξέταση των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ 2804 69 00.

(6)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον αιτούντα, τους εκπροσώπους της χώρας εξαγωγής και την ένωση των κοινοτικών παραγωγών για την έναρξη της έρευνας. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να κοινοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που είχε καθοριστεί στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας και τα ερωτηματολόγια διαβιβάσθηκαν στον αιτούντα.

(7)

Η περίοδος έρευνας ήταν από την 1η Απριλίου 2005 έως τις 31 Μαρτίου 2006.

2.   ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(8)

Στις 29 Μαΐου 2006 ο αιτών απέσυρε επίσημα την αίτησή του πριν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο.

(9)

Εξετάστηκε αν η συνέχιση της έρευνας ήταν δικαιολογημένη αυτεπαγγέλτως παρά την προαναφερθείσα απόσυρση. Εντούτοις, δεδομένου ότι η αίτηση είχε αποσυρθεί σε αρχικό στάδιο της έρευνας, κανένα στοιχείο σχετικά με την τρέχουσα ΠΕ δεν ήταν διαθέσιμο και δεν υπήρχαν προκαταρκτικά συμπεράσματα σε αυτό το στάδιο τα οποία θα επέτρεπαν τη συνέχιση της έρευνας.

(10)

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση δεν είχαν φέρει στο φως στοιχεία που να δείχνουν ότι η περάτωση της επανεξέτασης δεν θα εξυπηρετούσε το συμφέρον της Κοινότητας.

(11)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για την πρόθεση να περατωθεί η παρούσα διαδικασία. Ένα ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε ότι ο αιτών συνέχιζε την εξαγωγή του υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΚ σε τιμές ντάμπινγκ και ότι, επομένως, η έρευνα θα πρέπει να συνεχιστεί. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η περάτωση αυτής της έρευνας δεν οδηγεί στην εξάλειψη του μέτρου αντιντάμπινγκ που ισχύει ήδη προκειμένου να αποκατασταθούν οι δίκαιες εμπορικές πρακτικές. Επομένως, αυτός ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(12)

Δύο άλλα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν επίσης τη συνέχιση της τρέχουσας έρευνας προκειμένου να καταργηθούν τα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την, κατά τους ισχυρισμούς, έλλειψη προσφοράς του υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΚ. Ωστόσο, αυτό το επιχείρημα δεν εμπίπτει στο πεδίο της έρευνας που περιορίζεται στην επαναξιολόγηση του περιθωρίου ντάμπινγκ ενός εξαγωγέα. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση αυτής της έρευνας δεν θα άλλαζε το επίπεδο των μέτρων στα οποία υπόκεινται άλλοι εξαγωγείς. Δεν θα μπορούσε, συνεπώς, να αντιμετωπίσει το ζήτημα της έλλειψης προσφοράς με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

(13)

Συνήχθη επομένως το συμπέρασμα ότι πρέπει να περατωθεί η τρέχουσα ενδιάμεση επανεξέταση των οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας. Τα μέτρα αντιντάμπινγκ που ισχύουν επί του παρόντος όσον αφορά τον αιτούντα πρέπει να διατηρηθούν χωρίς να επηρεαστεί η διάρκεια των μέτρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Περατώνεται η μερική ενδιάμεση επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, όσον αφορά τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2003.

2.   Διατηρούνται τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ όσον αφορά την εταιρεία SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Ural Region, Russia και την εταιρεία ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutsk Region, Russia.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. PEKKARINEN


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 821/2004 (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 114.

(4)  EE C 82 της 5.4.2006, σ. 64.


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1740/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Νοεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

57,3

096

65,2

204

33,8

999

52,1

0707 00 05

052

112,6

204

71,5

628

171,8

999

118,6

0709 90 70

052

168,5

204

103,1

999

135,8

0805 20 10

204

63,6

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

400

77,8

999

72,8

0805 50 10

052

61,3

388

46,4

528

34,4

999

47,4

0808 10 80

388

107,1

400

103,7

404

96,2

720

78,9

800

152,5

999

107,7

0808 20 50

052

83,3

720

63,8

999

73,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1741/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

για τον καθορισμό των όρων χορήγησης της ειδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από την εξαγωγή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 1964/82 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 1982, για τη θέσπιση των όρων χορήγησης ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα βόεια κρέατα άνευ οστών (2), καθόρισε τους όρους υπό τους οποίους δύναται να χορηγηθεί ειδική επιστροφή για τα τεμάχια χωρίς κόκκαλα που προέρχονται από αρσενικά χονδρά βοοειδή, τα οποία εξάγονται προς τρίτες χώρες.

(2)

Για την ομαλή λειτουργία του καθεστώτος που καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82, ο νομοθέτης προέβλεψε συγκεκριμένα να αφήσει τη δυνατότητα στους εμπορευομένους να προσφεύγουν, για τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης, το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1980, περί της προπληρωμής των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (3).

(3)

Οι λεπτομέρειες και οι γενικοί όροι εφαρμογής της προκαταβολής της επιστροφής για τα προϊόντα που τίθενται υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης διευκρινίστηκαν στο κεφάλαιο 3 του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (4).

(4)

Οι ειδικοί όροι εφαρμογής της προκαταβολής της επιστροφής για τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή που τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 456/2003 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2003, για τον καθορισμό των ειδικών όρων σε θέματα προχρηματοδότησης της επιστροφής κατά την εξαγωγή για ορισμένα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος που τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης (5). Εγκρίθηκαν με σκοπό να συμπληρωθούν και να διευκρινιστούν οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 και (ΕΚ) αριθ. 800/1999, ιδίως σε θέματα ελέγχου, για τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονταν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 565/80, καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα εφαρμογής, που προβλέπονταν στο κεφάλαιο 3 του τίτλου II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 καταργήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 της Επιτροπής. Λόγω της κατάργησης των εν λόγω μέτρων, τα ειδικά μέτρα που προβλέπονταν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 456/2003 κατέστησαν παρωχημένα και καταργήθηκαν ομοίως με τον ίδιο κανονισμό.

(6)

Η προκαταβολή της επιστροφής για τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή που τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερης ζώνης χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ακόμη για τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Το ενδιαφέρον των εμπορευομένων για αυτό το σύστημα οφείλεται ιδίως στην ευελιξία που προσφέρει για την προετοιμασία των παραγγελιών, κυρίως χάρη στη δυνατότητα που έχουν οι εμπορευόμενοι να αποθεματοποιήσουν αυτά τα κρέατα για μέγιστο χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών πριν από την εξαγωγή και να τα καταψύξουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αποθεματοποίησης.

(7)

Ελλείψει νέων διατάξεων, οι εμπορευόμενοι θα χάσουν την ευελιξία που προσέφερε τα προηγούμενο καθεστώς και θα αντιμετωπίσουν επιπρόσθετες δυσκολίες στις εξωτερικές αγορές όσον αφορά την εξαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή. Είναι σκόπιμο να περιοριστούν, κατά το δυνατόν, οι συνέπειες της κατάργησης των εν λόγω μέτρων. Για το λόγο αυτόν, χρειάζεται να προβλεφθεί δυνατότητα για τους εμπορευομένους να συνεχίσουν να θέτουν τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από την εξαγωγή και να διευκρινιστούν, για τα κρέατα αυτά, οι όροι χορήγησης της ειδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή μετά την αποθεματοποίηση.

(8)

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν οι όροι υπαγωγής των κρεάτων στο εν λόγω καθεστώς και, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή κατά την αποθεματοποίηση, να προβλεφθεί η δημιουργία και η ενημέρωση, από τους εμπορευομένους, μιας βάσης μηχανογραφημένων δεδομένων, εγκεκριμένης εκ των προτέρων από την τελωνειακή αρχή.

(9)

Για να βελτιωθεί η διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, είναι σκόπιμο να περιοριστεί ο αριθμός των δηλώσεων εισόδου στο απόθεμα, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν ανά εργασία αφαίρεσης των οστών, καθώς και ο αριθμός των σχετικών βεβαιώσεων κρέατος χωρίς κόκκαλα ανά είσοδο στο καθεστώς αποθεματοποίησης υπό έλεγχο.

(10)

Για την ομαλή λειτουργία του καθεστώτος, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6), ιδίως όσον αφορά τη στιγμή προσκόμισης και καταχώρισης των πιστοποιητικών, όπως και τη διαχείριση της αντίστοιχης εγγύησης.

(11)

Χρειάζεται επίσης να καθοριστεί μέγιστο χρονικό διάστημα αποθεματοποίησης και να διευκρινιστούν οι εργασίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

(12)

Είναι ακόμη σκόπιμο να καθοριστούν τα κριτήρια για τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθεματοποίησης, η συχνότητά τους και οι συνέπειες σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων και του φυσικού αποθέματος.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82, η καταβολή της ειδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα που προέρχονται από αρσενικά χονδρά βοοειδή, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από την εξαγωγή τους, υπόκειται στους όρους του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«κρέατα χωρίς κόκκαλα που προέρχονται από αρσενικά χονδρά βοοειδή»: τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 0201 30 00 9100 και 0201 30 00 9120 της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (7)·

β)

«καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης»: το καθεστώς που ορίζεται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (8)·

γ)

«εμπορευόμενος»: ο εξαγωγέας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999·

δ)

«εργασία αφαίρεσης των οστών»: η παραγωγή κρέατος χωρίς κόκκαλα, σε μία ημέρα ή σε μέρος της ημέρας·

ε)

«βεβαίωση κρέατος χωρίς κόκκαλα»: η βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82.

Άρθρο 3

Υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης

1.   Η υπαγωγή στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης των κρεάτων χωρίς κόκκαλα που προέρχονται από αρσενικά χονδρά βοοειδή προϋποθέτει γραπτή άδεια που εκδίδεται από την τελωνειακή αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση και ο έλεγχος του καθεστώτος αυτού.

2.   Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνον στους εμπορευομένους που αναλαμβάνουν γραπτή δέσμευση να τηρούν ηλεκτρονική βάση δεδομένων των προϊόντων που θα τεθούν υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης (εφεξής ονομαζόμενης «η βάση δεδομένων») και να εγγυώνται ότι η αποθεματοποίηση θα διενεργείται μόνον στο κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια και στους τόπους τους οποίους καλύπτει η εν λόγω άδεια. Εφόσον η αποθεματοποίηση διενεργείται σε περισσότερους του ενός τόπους, η άδεια μπορεί να δοθεί για μια βάση δεδομένων ανά τόπο αποθεματοποίησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία η αποθεματοποίηση πραγματοποιείται, στο σύνολό της ή εν μέρει, από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του εμπορευομένου, η βάση δεδομένων μπορεί να τηρείται από το άτομο αυτό, υπό την ευθύνη του εμπορευομένου, ο οποίος παραμένει ο εγγυητής της ακρίβειάς της.

Η τελωνειακή αρχή εξακριβώνει εκ των προτέρων την ύπαρξη –και εξετάζει τη λειτουργία– της βάσης δεδομένων, στην οποία πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση χωρίς καμία προηγούμενη ανακοίνωση. Ο τρόπος πρόσβασης στη βάση δεδομένων προσδιορίζεται στην άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Είσοδος στο απόθεμα

1.   Ο εμπορευόμενος, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή δήλωση εισόδου στο απόθεμα, με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να θέσει τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από την εξαγωγή τους. Η εν λόγω δήλωση μπορεί να υποβληθεί μόνον στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασία αφαίρεσης των οστών.

Η δήλωση περιλαμβάνει ιδίως το χαρακτηρισμό των προϊόντων σύμφωνα με τον κώδικα της ονοματολογίας για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή των κρεάτων που θα τεθούν υπό αυτό το καθεστώς, το καθαρό βάρος τους, καθώς και όλα τα αναγκαία δεδομένα για την επακριβή ταυτοποίηση των κρεάτων ή των τόπων όπου θα είναι αποθεματοποιημένα έως την εξαγωγή τους.

Συνοδεύεται από τη βεβαίωση ή τις βεβαιώσεις κρέατος χωρίς κόκκαλα και από το αντίτυπο αριθ. 1 του ισχύοντος πιστοποιητικού εξαγωγής, το οποίο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, προσκομίζεται στην τελωνειακή αρχή ταυτοχρόνως με την εν λόγω δήλωση εισόδου στο απόθεμα.

2.   Μπορούν να γίνουν αποδεκτές, ανά εργασία αφαίρεσης των οστών, το πολύ δύο δηλώσεις εισόδου στο απόθεμα υπό τελωνειακό έλεγχο. Μια δήλωση εισόδου στο απόθεμα μπορεί να αναφέρεται το πολύ σε δύο βεβαιώσεις κρέατος χωρίς κόκκαλα.

3.   Στη δήλωση εισόδου στο απόθεμα αναγράφονται η ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα, ο αριθμός της βεβαίωσης ή των βεβαιώσεων κρέατος χωρίς κόκκαλα, που συνοδεύει ή συνοδεύουν τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή κατά την είσοδό τους στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και ένας συσχετισμός με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων ανά τύπο ληφθέντων τεμαχίων, την ταυτοποίηση και το βάρος των σχετικών κρεάτων.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αναγράφονται κατά τρόπο ώστε να μπορεί να υπάρξει σαφής συσχετισμός μεταξύ των διαφόρων κρεάτων που έχουν εισέλθει στο απόθεμα και των αντιστοίχων βεβαιώσεων.

Η ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα, το βάρος των κρεάτων και ο αριθμός της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα, όμως, αναγράφονται απευθείας στα τετραγωνίδια 10 και 11 της βεβαίωσης κρέατος χωρίς κόκκαλα.

4.   Οι δηλώσεις εισόδου στο απόθεμα που γίνονται δεκτές διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στον αρμόδιο οργανισμό για την πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Το ίδιο ισχύει και για τις βεβαιώσεις κρέατος χωρίς κόκκαλα για τις οποίες έχουν καταχωριστεί όλες οι διαθέσιμες ποσότητες.

5.   Μετά την καταχώριση και τη θεώρηση από την τελωνειακή αρχή, το αντίτυπο αριθ. 1 του πιστοποιητικού επιστρέφεται στον εμπορευόμενο.

6.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 31 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, για τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από την εξαγωγή, η υποχρέωση εξαγωγής θεωρείται ως εκπληρωθείσα και το δικαίωμα εξαγωγής βάσει του πιστοποιητικού ως χρησιμοποιηθέν την ημέρα αποδοχής της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα. Θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί η πρωτογενής απαίτηση εφόσον προσκομίζεται η απόδειξη ότι έγινε αποδεκτή η δήλωση εισόδου στο απόθεμα. Όσον αφορά την προσκόμιση της απόδειξης, εν ανάγκη εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

7.   Η ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα καθορίζει τη φύση, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που έχουν επιλεγεί για την καταβολή της επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 10.

8.   Τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, για τα οποία έχει γίνει δεκτή η δήλωση εισόδου στο απόθεμα, υπόκεινται σε φυσικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον αντιπροσωπευτικό δείγμα του 5 % των δηλώσεων εισόδου στο απόθεμα που έγιναν δεκτές.

Εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 του Συμβουλίου (9), καθώς και το άρθρο 2 παράγραφος 2, τα άρθρα 3, 4, 5 και 6, το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 11 πρώτο εδάφιο και το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002 της Επιτροπής (10).

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, ο φυσικός έλεγχος μπορεί να καλύπτει μικρότερο ποσοστό δηλώσεων εισόδου στο απόθεμα που έγιναν δεκτές, χωρίς ωστόσο να υπολείπεται του ορίου του 2 %, εφόσον η τελωνειακή αρχή χρησιμοποιεί την ανάλυση κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3122/94 της Επιτροπής (11).

Άρθρο 5

Ιχνηλασιμότητα του κρέατος

Η βάση δεδομένων πρέπει:

α)

να επιτρέπει τη διοικητική ιχνηλασιμότητα των κρεάτων που τίθενται υπό το καθεστώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθεματοποίησης·

β)

να παρέχει αμέσως ενημερωμένη κατάσταση των ποσοτήτων κρέατος που είναι αποθεματοποιημένα, η οποία πρέπει να είναι διαθέσιμη σε σχέση με καθένα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο.

Η ιχνηλασιμότητα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) βασίζεται σε αποκλειστικά στοιχεία ταυτοποίησης των κρεάτων που προέρχονται από την ίδια εργασία αφαίρεσης των οστών του σφαγίου, που πραγματοποιείται πριν από τη θέση των προϊόντων υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Τα αποκλειστικά στοιχεία ταυτοποίησης που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνουν:

α)

έναν αποκλειστικό αριθμό·

β)

την ημερομηνία παραγωγής·

γ)

τον αριθμό της βεβαίωσης κρέατος χωρίς κόκκαλα·

δ)

τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων ανά τύπο ληφθέντων τεμαχίων, με ένδειξη του καθαρού βάρους που διαπιστώθηκε κατά την είσοδο στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

Άρθρο 6

Ενημέρωση της βάσης δεδομένων

1.   Η βάση δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται και να εμφαίνονται, αντιστοίχως, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα προϊόντα, το αργότερο την ημέρα υποβολής:

α)

της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα, που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

β)

της διασάφησης εξαγωγής, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

2.   Η τελωνειακή αρχή αποδέχεται τις δηλώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, εφόσον διαπιστώσει ότι η εργασία για την οποία έγινε η δήλωση έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων ως «είσοδος» ή «έξοδος».

Ωστόσο, η τελωνειακή αρχή μπορεί να αποδεχθεί τις δηλώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πριν προβεί στη διαπίστωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή, ο εμπορευόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει στην αρχή ότι πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη καταχώριση στη βάση δεδομένων. Η τελωνειακή αρχή έχει έτσι τη δυνατότητα να αναβάλλει και να ομαδοποιεί τις διαπιστώσεις που πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ανά περίοδο δύο ημερολογιακών μηνών.

Άρθρο 7

Διάρκεια αποθεματοποίησης

1.   Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή μπορούν να παραμείνουν υπό το τελωνειακό καθεστώς αποταμίευσης ανέρχεται σε τέσσερις μήνες το πολύ από την ημέρα αποδοχής της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

2.   Εάν ο εμπορευόμενος δεν τηρήσει την προθεσμία της παραγράφου 1, ή αποσύρει από τον έλεγχο ένα μέρος των προϊόντων που έχουν τεθεί υπό τελωνειακή αποταμίευση, δεν τηρήθηκε η υποχρέωση εξαγωγής για τη συγκεκριμένη ποσότητα.

Η τελωνειακή αρχή που έκανε δεκτή τη δήλωση εισόδου στο απόθεμα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ή ο αρμόδιος οργανισμός για την πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, ενημερώνει αμέσως τον οργανισμό που εξέδωσε το πιστοποιητικό εξαγωγής. Του γνωστοποιεί, με τα πλέον πρόσφορα μέσα, κυρίως την ποσότητα και τη φύση των εν λόγω προϊόντων, τον αριθμό του πιστοποιητικού και την ημερομηνία της σχετικής καταχώρισης.

3.   Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η υποχρέωση εξαγωγής, η αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό εξαγωγής εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 8

Εργασίες κατά τη διάρκεια της αποθεματοποίησης

1.   Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθεματοποίησης, που αναφέρεται στο άρθρο 7, τα κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή μπορούν να υποβληθούν, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την τελωνειακή αρχή, σε αλλαγή επισήμανσης, σε κατάψυξη και, ενδεχομένως, σε επανασυσκευασία, υπό τον όρο ότι:

α)

δεν θα αλλοιωθεί, ούτε θα μεταβληθεί η χωριστή συσκευασία κάθε τεμαχίου κρέατος·

β)

θα διατηρηθεί ο συσχετισμός με την αρχική επισήμανση και δεν θα διακυβευθεί η ιχνηλασιμότητα των κρεάτων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5.

Όταν πραγματοποιούνται οι εργασίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, καταγράφονται στη βάση δεδομένων και προσδιορίζεται σαφής συσχετισμός με τη δήλωση εισόδου στο απόθεμα και με την αντίστοιχη βεβαίωση ή τις αντίστοιχες βεβαιώσεις κρέατος χωρίς κόκκαλα.

2.   Η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζεται ανάλογα με την ποσότητα, τη φύση και τα χαρακτηριστικά των κρεάτων που υπάρχουν κατά την ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Οι ενδεχόμενες απώλειες μάζας κατά τη διάρκεια της παραμονής υπό τελωνειακή αποταμίευση δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της επιστροφής, εφόσον οφείλονται αποκλειστικά σε φυσική ελάττωση του βάρους των προϊόντων. Οι ζημίες τις οποίες υφίστανται τα προϊόντα δεν θεωρούνται φυσικές ελαττώσεις μάζας.

Άρθρο 9

Διατυπώσεις εξαγωγής

1.   Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, που τίθενται υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ο αριθμός της δήλωσης ή των δηλώσεων εισόδου στο απόθεμα, καθώς και οι εξαχθείσες ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε δήλωση εισόδου στο απόθεμα αναγράφονται, υπό τον έλεγχο της τελωνειακής αρχής, στη διασάφηση ή τις διασαφήσεις εξαγωγής, που προβλέπεται(-ονται) στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

2.   Η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να κατατίθεται το αργότερο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

3.   Μετά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής, το αντίγραφο κάθε διασάφησης εξαγωγής αποστέλλεται υπηρεσιακώς στον αρμόδιο οργανισμό για την πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή.

Άρθρο 10

Χορήγηση της επιστροφής

1.   Η πληρωμή της επιστροφής πραγματοποιείται από το κράτος μέλος στο οποίο έγινε δεκτή η δήλωση εισόδου στο απόθεμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.

2.   Όταν έχουν εξαχθεί οι ποσότητες που αντιστοιχούν στη δήλωση εισόδου στο απόθεμα, ο εμπορευόμενος δικαιούται να του καταβληθεί η επιστροφή για τις ποσότητες αυτές, εφόσον έχουν τηρηθεί οι άλλοι όροι των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τις εξαγωγές με επιστροφές, και ιδίως του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82, του άρθρου 21 και του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

Σε περίπτωση που ο εμπορευόμενος έκανε χρήση των διατάξεων του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, πριν αποδεσμευτεί η αντίστοιχη εγγύηση, ο αρμόδιος οργανισμός για την πληρωμή των επιστροφών βεβαιώνεται κυρίως ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82.

3.   Σε περίπτωση που ο εμπορευόμενος δεν τηρήσει μία ή περισσότερες από τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, η επιστροφή που εφαρμόζεται για την εν λόγω εξαγωγή διορθώνεται, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ως εξής:

α)

η επιστροφή μειώνεται κατ’ αρχήν κατά 15 %·

β)

η ελαττωμένη με αυτόν τον τρόπο υπόλοιπη επιστροφή μειώνεται επιπλέον κατά:

i)

2 % ανά ημέρα υπέρβασης των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999,

ii)

5 % ανά ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

Εάν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 προσκομιστούν εντός έξι μηνών μετά την προβλεπόμενη προθεσμία, η επιστροφή, κατά περίπτωση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, μειώνεται κατά ποσό ίσο με το 15 % της επιστροφής που έπρεπε να καταβληθεί εάν είχαν τηρηθεί όλες οι προθεσμίες.

Εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 50 παράγραφοι 3, 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

Άρθρο 11

Έλεγχος της αποθεματοποίησης

1.   Η τελωνειακή αρχή διενεργεί τουλάχιστον δύο αιφνίδιους ελέγχους ανά ημερολογιακό έτος επί της λειτουργίας και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων.

Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να καλύπτουν συνολικά τουλάχιστον 5 % των συνολικών ποσοτήτων των προϊόντων τα οποία, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων, βρίσκονται αποθεματοποιημένα κατά την ημερομηνία έναρξης του ελέγχου. Ο έλεγχος αφορά κρέατα που επιλέγονται στον τόπο αποθεματοποίησης, τα οποία πρέπει να είναι καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων και, αντιστρόφως, κρέατα καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων, τα οποία πρέπει να εντοπιστούν στον τόπο αποθεματοποίησης.

Για κάθε έλεγχο πρέπει να συντάσσεται μία έκθεση.

2.   Η τελωνειακή αρχή πληροφορεί τον αρμόδιο οργανισμό για την πληρωμή των επιστροφών κατά την εξαγωγή σχετικά με:

α)

κάθε άδεια που χορηγήθηκε, ανεστάλη ή ανακλήθηκε·

β)

κάθε έλεγχο που διενεργήθηκε.

Όταν διαφαίνεται κίνδυνος παρατυπίας, οι αρμόδιοι οργανισμοί για την πληρωμή των επιστροφών μπορούν να ζητήσουν από την τελωνειακή αρχή να διενεργήσει έλεγχο.

Άρθρο 12

Κυρώσεις

Εάν η τελωνειακή αρχή διαπιστώσει ασυμφωνία μεταξύ του φυσικού αποθέματος και του αποθέματος που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων, η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 αναστέλλεται για περίοδο που θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών, που υπολογίζονται από την ημερομηνία της διαπίστωσης. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, ο εμπορευόμενος δεν επιτρέπεται να εισάγει κρέατα χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή σε τελωνειακή αποταμίευση δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Η άδεια δεν αναστέλλεται εάν η ασυμφωνία μεταξύ του φυσικού αποθέματος και του αποθέματος που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Η άδεια δεν αναστέλλεται επίσης εάν οι ελλείπουσες ποσότητες ή οι ποσότητες που δεν έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων δεν υπερβαίνουν το 1 % κατά βάρος της συνολικής ποσότητας των προϊόντων που έχουν επιλεγεί για τον έλεγχο και οφείλονται σε παραλείψεις ή απλά διοικητικά λάθη, με την προϋπόθεση ότι ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια λάθη στο μέλλον.

Σε περίπτωση υποτροπής, η τελωνειακή αρχή μπορεί να ανακαλέσει οριστικά την άδεια.

Άρθρο 13

Κοινοποίηση στην Επιτροπή

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά χονδρά βοοειδή, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από την εξαγωγή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, διαχωρίζοντας αυτές τις ποσότητες σύμφωνα με τον δωδεκαψήφιο κωδικό της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την κοινοποίηση των στοιχείων αυτών το αργότερο τον δεύτερο μήνα μετά τον μήνα αποδοχής της δήλωσης εισόδου στο απόθεμα.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  EE L 212 της 21.7.1982, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006 (ΕΕ L 321 της 21.11.2006, σ. 11).

(3)  ΕΕ L 62 της 7.3.1980, σ. 5. Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006.

(4)  EE L 102 της 17.4.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006.

(5)  EE L 69 της 13.3.2003, σ. 18. Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006.

(6)  EE L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1713/2006.

(7)  EE L 366 της 24.12.1987, σ. 1.

(8)  EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(9)  EE L 42 της 16.2.1990, σ. 6.

(10)  ΕΕ L 322 της 27.11.2002, σ. 4.

(11)  ΕΕ L 330 της 21.12.1994, σ. 31.


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1742/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για οίνους καταγωγής Δημοκρατίας της Αλβανίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 62,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, (εφεξής «η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης») υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου 2006. Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης βρίσκεται στο στάδιο της επικύρωσης.

(2)

Στις 12 Ιουνίου 2006, το Συμβούλιο συνήψε ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου (2) (εφεξής η «ενδιάμεση συμφωνία»), η οποία προβλέπει την ταχεία θέση σε ισχύ των διατάξεων για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης. Η ενδιάμεση συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2006.

(3)

Η ενδιάμεση συμφωνία και η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης προβλέπουν ότι οι οίνοι καταγωγής Αλβανίας μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα εντός των ορίων των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, με μηδενικό δασμό.

(4)

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στην ενδιάμεση συμφωνία και στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης είναι ετήσιες και επαναλαμβάνονται για απεριόριστη περίοδο. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα για το άνοιγμα και τη διαχείριση των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων.

(5)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες διαχείρισης που εφαρμόζονται στις δασμολογικές ποσοστώσεις οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά των ημερομηνιών των τελωνειακών διασαφήσεων.

(6)

Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι κοινοτικοί εισαγωγείς έχουν ίση και συνεχή πρόσβαση στις δασμολογικές ποσοστώσεις και ότι οι συντελεστές που καθορίζονται για τις ποσοστώσεις εφαρμόζονται αδιαλείπτως σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη μέχρι την εξάντληση των ποσοστώσεων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κοινής διαχείρισης των εν λόγω ποσοστώσεων, τίποτε δεν εμποδίζει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντλούν από τις ποσοστώσεις τις αναγκαίες ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματικές εισαγωγές. Η επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

(7)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ενδιάμεσης συμφωνίας και εξακολουθεί να εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγονται δασμολογικές ποσοστώσεις με μηδενικό δασμό για οίνους καταγωγής Αλβανίας που εισάγονται στην Κοινότητα, όπως παρατίθενται στο παράρτημα.

2.   Ο μηδενικός δασμός εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι εισαγόμενοι οίνοι συνοδεύονται από απόδειξη καταγωγής όπως προβλέπεται στο πρωτόκολλο 3 της ενδιάμεσης συμφωνίας και της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τα άρθρα 308α έως 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2165/2005 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 239 της 1.9.2006, σ. 2.

(3)  EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 402/2006 (ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 35).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

Περιγραφή

Ετήσιος όγκος ποσόστωσης

(σε hl)

Δασμός ποσόστωσης

09.1512

ex 2204 10 19

91, 99

Αφρώδης οίνος ποιότητας, εκτός από τους τύπους Champagne ή Asti spumante

Από την 1η Δεκεμβρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006: 5 000

Για κάθε έτος εφεξής, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου: 5 000

Απαλλαγή

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Άλλοι οίνοι από νωπά σταφύλια σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1513

2204 29 10

 

Άλλοι οίνοι από νωπά σταφύλια σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 λίτρα

Από την 1η Δεκεμβρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006: 2 000

Για κάθε έτος εφεξής, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου: 2 000

Απαλλαγή

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ex της ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής, από κοινού.


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1743/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

περί μόνιμης έγκρισης μιας πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 9Δ παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 25,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων.

(2)

Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για τις αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Η αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για την πρόσθετη ύλη που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού υποβλήθηκε πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Οι αρχικές παρατηρήσεις σχετικά με την εν λόγω αίτηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, η αίτηση αυτή πρέπει να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 70/524/EOK.

(5)

Υποβλήθηκαν στοιχεία για την υποστήριξη της εν λόγω αίτησης για έγκριση χωρίς χρονικό περιορισμό του ενζυμικού παρασκευάσματος 6-φυτάσης ΕΚ 3.1.3.26 που παράγεται από το Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) για τα κοτόπουλα προς πάχυνση. Στις 20 Απριλίου 2006 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων γνωμοδότησε σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εν λόγω παρασκευάσματος.

(6)

Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3Α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την εν λόγω έγκριση. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω ενζυμικού παρασκευάσματος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό.

(7)

Από την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης διαπιστώνεται ότι πρέπει να απαιτηθούν ορισμένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στην πρόσθετη ύλη που καθορίζεται στο παράρτημα. Η προστασία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (3).

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που ανήκει στην ομάδα «Ένζυμα», όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα, εγκρίνεται χωρίς χρονικό περιορισμό για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1800/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 317 της 16.10.2004, σ. 37).

(2)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. ΕΚ

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Άλλες διατάξεις

Λήξη περιόδου έγκρισης

Μονάδες δραστικότητας/kg πλήρους ζωοτροφής

Ένζυμα

E 1640

6-φυτάση

EK 3.1.3.26

Παρασκεύασμα 6-φυτάσης που παράγεται από το Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) με ελάχιστη δραστικότητα:

Σε υγρή μορφή:

6-φυτάση: 5 000 FTU (1)/ml

Κοτόπουλα προς πάχυνση

 

250 FTU

 

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων.

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 250-750 FTU

3.

Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές με περιεκτικότητα πλέον του 0,23 % σε φυτικά φωσφορικά άλατα.

Χωρίς χρονικό περιορισμό


(1)  1 FTU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo ανόργανου φωσφορικού άλατος ανά λεπτό από υπόστρωμα φυτικού νατρίου σε pH 5,5 και θερμοκρασία 37 °C.


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1744/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

περί των λεπτομερειών που αφορούν την ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1544/2006 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2006, περί ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων (1), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 1054/73 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 1973, περί των λεπτομερειών που αφορούν την ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες (2), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί (3) κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1544/2006 και του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 922/72 του Συμβουλίου, της 2ας Μαΐου 1972, περί καθορισμού των γενικών κανόνων χορηγήσεως ενισχύσεως για τους μεταξοσκώληκες (4), η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τα κυτία μεταξοσπόρου, τα οποία περιέχουν μία ελάχιστη ποσότητα σπόρων και τα οποία απέδωσαν μία ελάχιστη παραγωγή κουκουλίων. Πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη ο καθορισμός της ελάχιστης αυτής παραγωγής, λαμβανομένων πάντως υπόψη των κανονικών συνθηκών παραγωγής μέσα στην Κοινότητα.

(3)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθιερώσουν ένα καθεστώς ελέγχου που να εγγυάται ότι το προϊόν για το οποίο ζητείται η ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγησή της. Κατά συνέπεια οι αιτήσεις ενισχύσεως που θα υποβάλλονται από τους εκτροφείς πρέπει να περιλαμβάνουν τις ελάχιστες ενδείξεις που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο αυτό.

(4)

Πρέπει να προβλεφθούν ενιαίες διατάξεις για την πληρωμή του ποσού της ενισχύσεως.

(5)

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να χορηγούν την ενίσχυση μόνο στους εκτροφείς, οι οποίοι έχουν προμηθευθεί τα κυτία μεταξοσπόρου από ένα αναγνωρισμένο οργανισμό και έχουν παραδώσει τα κουκούλια που παρήγαγαν σε αναγνωρισμένο οργανισμό. Για την καλή εφαρμογή του καθεστώτος της ενισχύσεως πρέπει να καθορισθούν οι όροι αναγνωρίσεως των οργανισμών αυτών.

(6)

Στην περίπτωση αυτή για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου που προβλέπεται ανωτέρω, πρέπει να προβλεφθεί να συνοδεύονται οι αιτήσεις ενισχύσεως από βεβαιώσεις που εκδίδονται από τους οργανισμούς αυτούς. Για τον ίδιο σκοπό ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα επαληθεύουν την ακρίβεια των βεβαιώσεων αυτών.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχειρίσεως φυσικών ινών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1544/2006 παρέχεται για τους μεταξοσκώληκες που εκτρέφονται μέσα στην Κοινότητα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 6 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τα κυτία:

α)

τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 000 σπόρους μεταξοσκώληκος κατάλληλους για εκκόλαψη·

β)

τα οποία απέδωσαν ελάχιστη παραγωγή εκλεκτών κουκουλίων που εμφανίζουν κατάλληλη εξωτερική εμφάνιση, είναι ώριμα, έχουν ομοιόμορφο χρώμα και μέγεθος, είναι απαλλαγμένα από κηλίδες και σκουριά και κατάλληλα για αναπηνισμό.

Η ελάχιστη παραγωγή που αναφέρεται στο στοιχείο β) καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και δεν δύναται να είναι κατώτερη από 20 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 3

1.   Η ενίσχυση χορηγείται στο σηροτρόφο ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο ίδιος, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Εντούτοις, εάν η αίτηση ενισχύσεως έχει υποβληθεί:

το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, χορηγούνται τα δύο τρίτα της ενισχύσεως,

το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, χορηγείται το ένα τρίτο της ενισχύσεως.

Κάθε σηροτρόφος μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση.

2.   Το κράτος μέλος καταβάλλει το ποσό της ενισχύσεως στον εκτροφέα στους επόμενους τέσσερις μήνες από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 4

1.   Η αίτηση ενισχύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον:

το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και την υπογραφή του αιτούντος,

τον αριθμό των κυτίων μεταξοσπόρου που χρησιμοποιούνται και την ή τις ημερομηνίες παραλαβής τους,

την ποσότητα των κουκουλίων που έχουν παραχθεί από τους σπόρους αυτούς και την ή τις ημερομηνίες παραδόσεώς τους,

τον τόπο αποθηκεύσεως των παραχθέντων κουκουλίων, ή αν έχουν πωληθεί και παραδοθεί το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου αγοραστού.

2.   Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται επίκληση των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο εφόσον συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

1.   Δύνανται να αναγνωρισθούν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 922/72 μόνο οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι τηρούν λογιστικά βιβλία στα οποία εμφαίνονται τουλάχιστον:

ο αριθμός των παραδοθέντων κυτίων, με ειδικότερο καθορισμό του ονόματος του εκτροφέα-παραλήπτου και της ημερομηνίας εξόδου,

η ποσότητα των παραληφθέντων κουκουλίων με καθορισμό του ονόματος του εκτροφέα-προμηθευτού και της ημερομηνίας εισόδου.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τους αναγνωρισμένους οργανισμούς σε έλεγχο που επιτρέπει ιδίως την επαλήθευση της αντιστοιχίας μεταξύ των ενδείξεων του λογιστικού υλικού και εκείνων που εμφαίνονται στις βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 6

Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί παραδίδουν στους εκτροφείς:

το βραδύτερο 40 ημέρες μετά την έξοδο των κυτίων μεταξοσπόρου, μία βεβαίωση στην οποία εμφαίνονται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ενδιαφερομένου εκτροφέα, ο αριθμός των παραδοθέντων κυτίων, η ημερομηνία εξόδου και η ημερομηνία εκδόσεως της βεβαιώσεως,

το βραδύτερο 40 ημέρες μετά την παραλαβή των κουκουλίων, μία βεβαίωση στην οποία εμφαίνονται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του ενδιαφερομένου εκτροφέα, η ποσότητα των παραληφθέντων κουκουλίων, η ημερομηνία εισόδου και η ημερομηνία εκδόσεως της βεβαιώσεως.

Άρθρο 7

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1054/73 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 286 της 17.10.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 105 της 20.4.1973, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3565/92 (ΕΕ L 362 της 11.12.1992, σ. 10).

(3)  Βλέπε σελίδα 21 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 106 της 5.5.1972, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 668/74 (ΕΕ L 85 της 29.3.1974, σ. 61).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενος κανονισμός με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1054/73 της Επιτροπής

(ΕΕ L 105 της 20.4.1973, σ. 4)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 683/74 της Επιτροπής

(ΕΕ L 83 της 28.3.1974, σ. 13)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3565/92 της Επιτροπής

(ΕΕ L 362 της 11.12.1992, σ. 10)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1054/73

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Παραρτήματα Ι και ΙΙ


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1745/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής (2) προβλέπει το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης, σε πολυετή βάση, αριθμού ποσοστώσεων για βόεια κρέατα υψηλής ποιότητας.

(2)

Η επιλεξιμότητα για τις ποσοστώσεις αυτές υπόκειται στους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97. Το άρθρο 2 στοιχεία α), γ) και δ) του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ιδίως τους ορισμούς του βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας που εισάγεται αντίστοιχα από την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και τη Βραζιλία. Προκειμένου να γίνεται αναφορά σε εξακριβώσιμες και δυνάμενες να ελεγχθούν παραμέτρους, οι ορισμοί αυτοί πρέπει, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1532/2006 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τους όρους που διέπουν ορισμένες ποσοστώσεις εισαγωγής βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (3), να τροποποιηθούν και να αναφέρονται στις επίσημες κατηγορίες που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές καθεμίας από αυτές τις χώρες κατά την ημέρα έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(3)

Κρίνεται επίσης σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) που θεσπίζει σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και καθορίζει τις διατάξεις για την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας πρέπει να εφαρμόζονται στην εισαγωγή βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία α), γ) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

28 000 τόνοι κρέατος χωρίς κόκαλα των κωδικών ΣΟ 0201 30 00 και 0206 10 95 που ανταποκρίνονται στον ακόλουθο ορισμό:

“Τεμάχια βοείου κρέατος που προέρχονται από βοοειδή, νεαρά βοοειδή ή δαμάλες που τρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπους από τον απογαλακτισμό τους. Τα σφάγια βοοειδών ταξινομούνται ως ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ ή ‘U2’, τα σφάγια νεαρών βοοειδών και δαμάλων ταξινομούνται ως ‘AA’, ‘A’, ή ‘B’ σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση βοοειδών που εκπονήθηκε στην Αργεντινή από τη Γραμματεία γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και τροφίμων (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA)”.

Η επισήμανση των τεμαχίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

Η ένδειξη “Κρέας βοοειδών υψηλής ποιότητας” μπορεί να προστεθεί στις πληροφορίες της ετικέτας.

2)

Τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

6 300 τόνοι κρέατος χωρίς κόκαλα των κωδικών ΣΟ 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 και 0206 29 91 που ανταποκρίνονται στον ακόλουθο ορισμό:

“Επιλεγμένα τεμάχια βοοειδών που προέρχονται από βοοειδή (‘novillo’) ή δαμάλες (‘vaquillona’) όπως ορίζεται στην επίσημη ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών που εκπονήθηκε στην Ουρουγουάη από το Εθνικό Ινστιτούτο Κρέατος (Instituto Nacional de Carnes – INAC). Τα επιλέξιμα ζώα για παραγωγή βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας τρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπους από τον απογαλακτισμό τους. Τα σφάγια ταξινομούνται ως ‘I’, ‘N’ ή ‘A’, με κατάσταση πάχυνσης ‘1’, ‘2’ ή ‘3’ σύμφωνα με την ανωτέρω ταξινόμηση”.

Η επισήμανση των τεμαχίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Μπορεί να προστεθεί η ένδειξη “Κρέας βοοειδών υψηλής ποιότητας” στις πληροφορίες της ετικέτας.

δ)

5 000 τόνοι κρέατος χωρίς κόκαλα των κωδικών ΣΟ 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 και 0206 29 91 που ανταποκρίνονται στον ακόλουθο ορισμό:

“Επιλεγμένα τεμάχια που προέρχονται από βοοειδή ή δαμάλες που τρέφονται αποκλειστικά με χόρτο από βοσκοτόπους από τον απογαλακτισμό τους. Τα σφάγια ταξινομούνται ως ‘B’ με κατάσταση πάχυνσης ‘2’ ή ‘3’ σύμφωνα με την επίσημη ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών που εκπονήθηκε στη Βραζιλία από το Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Τροφίμων (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”.

Η επισήμανση των τεμαχίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Μπορεί να προστεθεί η ένδειξη “Κρέας βοοειδών υψηλής ποιότητας” στις πληροφορίες της ετικέτας.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στο κρέας βοοειδών το οποίο καλύπτεται από πιστοποιητικό γνησιότητας που εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 408/2006 (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(5)  ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.».


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1746/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/2006 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2005/06, της ειδικής γεωργικής ισοτιμίας των ελάχιστων τιμών των ζαχαρότευτλων καθώς και των εισφορών στην παραγωγή και της συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα της ζάχαρης για τα νομίσματα των κρατών μελών που δεν υιοθέτησαν το ενιαίο νόμισμα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1713/93 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1993, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του γεωργικού συντελεστή μετατροπής στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Έγινε ένα λάθος στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/2006 της Επιτροπής (3) όσον αφορά την ειδική γεωργική ισοτιμία που καθορίστηκε για τη σλοβακική κορώνα.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο να διορθωθεί το λάθος αυτό, αντικαθιστώντας την ισοτιμία 39,0739 που αναφέρεται για τη σλοβακική κορώνα από την ισοτιμία 38,0739.

(3)

Για να καλυφθεί η περίοδος εμπορίας 2005/06, η διορθωμένη ισοτιμία πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/2006 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1585/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 294 της 25.10.2006, σ. 19).

(2)  ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 94. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1509/2001 (ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 19).

(3)  ΕΕ L 233 της 26.8.2006, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδική ισοτιμία

1 ευρώ =

29,0021

τσεχικές κορώνες

7,45928

δανικές κορώνες

15,6466

εσθονικές κορώνες

0,574130

κυπριακές λίρες

0,696167

λεττονικά λατ

3,45280

λιθουανικά λίτας

254,466

ουγγρικά φιορίνια

0,429300

μαλτέζικες λίρες

3,92889

πολωνικά ζλότι

239,533

σλοβενικά τόλαρ

38,0739

σλοβακικές κορώνες

9,37331

σουηδικές κορώνες

0,684339

λίρες στερλίνες»


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/26


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά προϊόντα με βάση το κρέας για ανθρώπινη κατανάλωση που εισάγονται από τρίτες χώρες και για την κατάργηση των αποφάσεων 97/41/ΕΚ, 97/221/ΕΚ και 97/222/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5444]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/801/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ορισμένες αναφορές στους ορισμούς της απόφασης 2005/432/ΕΚ (3) της Επιτροπής πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(2)

Λόγω του ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, είναι σήμερα εν ισχύ, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν οι κοινοτικοί όροι υγείας και οι απαιτήσεις πιστοποίησης για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων με βάση το κρέας τα οποία προέρχονται από κατοικίδια βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα, ιπποειδή, πουλερικά, εκτρεφόμενα θηράματα, κατοικίδια κουνέλια και άγρια θηράματα.

(3)

Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού υγείας πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Traces, το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της απόφασης 2003/623/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2003, σχετικά με την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος επονομαζόμενου Traces (4).

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα επιτρέπεται η συνέχιση της χρήσης των πιστοποιητικών που εκδίδονταν στο πλαίσιο των προηγούμενων κανονιστικών διατάξεων.

(5)

Η απόφαση 2005/432/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2005/432/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα άρθρα 2 και 3 αντικαθίστανται από τα εξής:

«Άρθρο 2

Ορισμός των προϊόντων με βάση το κρέας

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύει ο ορισμός των προϊόντων με βάση το κρέας που αναφέρεται στο σημείο 7.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Άρθρο 3

Όροι σχετικά με τα είδη και τα ζώα

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παρτίδες των προϊόντων με βάση το κρέας που εισάγονται στην Κοινότητα προέρχονται από κρέας ή από προϊόντα με βάση το κρέας από τα εξής είδη ή ζώα:

α)

κατοικίδια πουλερικά των ακόλουθων ειδών: κατοικίδια ορνιθοειδή, γάλοι και γαλοπούλες, φραγκόκοτες, χήνες και πάπιες·

β)

κατοικίδια ζώα των ακόλουθων ειδών: βοοειδή, συμπεριλαμβανομένων των Bubalus bubalis και Bison bison, χοίροι, αιγοπρόβατα και μόνοπλα·

γ)

εκτρεφόμενα θηράματα και κατοικίδια κουνέλια, όπως ορίζονται στο σημείο 1.6 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

δ)

άγρια θηράματα, όπως ορίζονται στο σημείο 1.5 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.»

2)

Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης.

3)

Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2007.

Ωστόσο, τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων και τα πιστοποιητικά δημόσιας υγείας τα οποία εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της παρούσας απόφασης μπορούν να χρησιμοποιούνται έως την 1η Ιουνίου 2007.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 151 της 14.6.2005, σ. 3. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/330/ΕΚ (ΕΕ L 121 της 6.5.2006, σ. 43).

(4)  ΕΕ L 216 της 28.8.2003, σ. 58.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για προϊόντα με βάση το κρέας προοριζόμενα για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα από τρίτες χώρες)

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Διαμετακόμιση ή/και αποθήκευση)

Image

Image


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/34


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2006

για την έγκριση των σχεδίων εξάλειψης της κλασικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους και του επείγοντος εμβολιασμού των αγριόχοιρων και των χοίρων των εκμεταλλεύσεων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων στη Ρουμανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5426]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/802/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 42,

την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων (1), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 3 και το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 20 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2001/89/ΕΚ θεσπίζει ελάχιστα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν διάταξη η οποία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μετά την επιβεβαίωση του πρωτογενούς κρούσματος κλασικής πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους, σχέδιο των μέτρων που λαμβάνονται για την εκρίζωση της νόσου. Τα μέτρα προβλέπουν επίσης τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων και των χοίρων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

(2)

Το 2006 η κλασική πανώλης των χοίρων έπληξε τους αγριόχοιρους και τους χοίρους των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων στη Ρουμανία.

(3)

Λαμβανομένης υπόψη της προσχώρησης της Ρουμανίας, θα πρέπει να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με την κλασική πανώλη των χοίρων στην εν λόγω χώρα.

(4)

Η Ρουμανία έχει θεσπίσει πρόγραμμα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ολόκληρη την επικράτειά της. Το πρόγραμμα αυτό εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

(5)

Επίσης, η Ρουμανία υπέβαλε στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 στην Επιτροπή για έγκριση σχέδιο εξάλειψης της κλασικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους και σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ολόκληρη την επικράτειά της.

(6)

Επιπλέον, η Ρουμανία υπέβαλε στις 27 Σεπτεμβρίου 2006 στην Επιτροπή σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων των μεγάλων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων με ιχνηθετικό εμβόλιο και σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων των μικρότερων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων με ζωντανό εξασθενημένο συμβατικό εμβόλιο.

(7)

Τα εν λόγω σχέδια, που υποβλήθηκαν από τη Ρουμανία, εξετάστηκαν από την Επιτροπή και κρίθηκε ότι είναι σύμφωνα προς την οδηγία 2001/89/ΕΚ.

(8)

Προς το συμφέρον της υγείας των ζώων, η Ρουμανία πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των μέτρων, ιδίως με τη δημιουργία εθνικών και τοπικών κέντρων ελέγχου πλήρους λειτουργίας, όπως προβλέπεται στα σχέδια που υπέβαλε στις 27 Σεπτεμβρίου 2006.

(9)

Λόγω αυτής της ενδημικής εμφάνισης της κλασικής πανώλους των χοίρων στην επικράτεια της Ρουμανίας, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2006/779/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων ελέγχου της υγείας των ζώων σε σχέση με την κλασική πανώλη των χοίρων στη Ρουμανία (2) τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2006/779/ΕΚ απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, την αποστολή χοιρινού κρέατος, προϊόντων με βάση το χοιρινό κρέας και προϊόντων και παρασκευασμάτων που περιέχουν χοιρινό κρέας από τη Ρουμανία στα άλλα κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό, το εν λόγω κρέας και τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να επισημαίνονται με ειδική επισήμανση. Επίσης, πρέπει να επισημαίνεται με την ίδια επισήμανση το νωπό κρέας που παράγεται από χοίρους οι οποίοι εμβολιάστηκαν στο πλαίσιο του επείγοντος εμβολιασμού σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και να θεσπιστούν διατάξεις για τη διάθεση αυτού του κρέατος στην αγορά.

(11)

Ενόψει της προσχώρησης της Ρουμανίας, τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να εγκριθούν ως μεταβατικά μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από την ημερομηνία προσχώρησης και για χρονικό διάστημα εννέα μηνών.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σχέδιο εξάλειψης της κλασικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους

Το σχέδιο εξάλειψης της κλασικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους, στην περιοχή που καθορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος, το οποίο υπέβαλε η Ρουμανία στην Επιτροπή στις 27 Σεπτεμβρίου 2006, εγκρίνεται.

Άρθρο 2

Σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων

Το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων, στην περιοχή που καθορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος, το οποίο υπέβαλε η Ρουμανία στην Επιτροπή στις 27 Σεπτεμβρίου 2006, εγκρίνεται.

Άρθρο 3

Σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων με ιχνηθετικό εμβόλιο

Το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων με ιχνηθετικό εμβόλιο κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων, στην περιοχή που καθορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος, το οποίο υπέβαλε η Ρουμανία στην Επιτροπή στις 27 Σεπτεμβρίου 2006, εγκρίνεται.

Άρθρο 4

Σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων με ζωντανό εξασθενημένο συμβατικό εμβόλιο

Το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων με ζωντανό εξασθενημένο συμβατικό εμβόλιο κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων, στην περιοχή που καθορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος, το οποίο υπέβαλε η Ρουμανία στην Επιτροπή στις 27 Σεπτεμβρίου 2006, εγκρίνεται.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις της Ρουμανίας όσον αφορά το χοιρινό κρέας

Η Ρουμανία διασφαλίζει ότι το κρέας που προέρχεται από χοίρους:

α)

οι οποίοι εμβολιάστηκαν με ιχνηθετικό εμβόλιο σύμφωνα με το άρθρο 3 περιορίζεται στην εθνική αγορά και δεν αποστέλλεται στα άλλα κράτη μέλη·

β)

οι οποίοι εμβολιάστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 επισημαίνεται με ειδική υγειονομική ή αναγνωριστική επισήμανση η οποία δεν επιτρέπει σύγχυση με την κοινοτική σφραγίδα που αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης 2006/779/ΕΚ·

γ)

οι οποίοι εμβολιάστηκαν με ζωντανό εξασθενημένο συμβατικό εμβόλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 περιορίζεται για ιδιωτική εγχώρια κατανάλωση ή για άμεση διάθεση, από τον παραγωγό, μικρών ποσοτήτων στον τελικό καταναλωτή ή στην τοπική αγορά στον ίδιο δήμο και δεν αποστέλλεται στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις της Ρουμανίας όσον αφορά την πληροφόρηση

Η Ρουμανία εξασφαλίζει ότι παρέχονται σε μηνιαία βάση στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4:

α)

αριθμός χοίρων που εμβολιάστηκαν, αριθμός δόσεων εμβολίου που χρησιμοποιήθηκαν και αριθμός εκμεταλλεύσεων στις οποίες εμβολιάστηκαν οι εν λόγω χοίροι·

β)

αριθμός χοίρων που εσφάγησαν και κατάλογος των σφαγείων στα οποία εσφάγησαν οι εν λόγω χοίροι·

γ)

αριθμός και χαρακτήρας δοκιμών παρακολούθησης που διενεργήθηκαν για τον έλεγχο του εμβολιασμού και αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών.

Άρθρο 7

Μέτρα συμμόρφωσης της Ρουμανίας

Η Ρουμανία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση, τα οποία και δημοσιεύει. Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 8

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μόνο με την προϋπόθεση και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Εφαρμόζεται για περίοδο εννέα μηνών.

Άρθρο 9

Αποδέκτης

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 314 της 15.11.2006, σ. 48.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Περιοχές στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο εξάλειψης της κλασικής πανώλους των χοίρων στους αγριόχοιρους:

Ολόκληρη η επικράτεια της Ρουμανίας.

2.   Περιοχές στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων:

Ολόκληρη η επικράτεια της Ρουμανίας.

3.   Περιοχές στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων με ιχνηθετικό εμβόλιο:

Ολόκληρη η επικράτεια της Ρουμανίας.

4.   Περιοχές στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των χοίρων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων με ζωντανό εξασθενημένο συμβατικό εμβόλιο:

Ολόκληρη η επικράτεια της Ρουμανίας.


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με τροποποίηση της απόφασης 2005/381/ΕΚ για την καθιέρωση ερωτηματολογίου όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5546]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/803/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το ερωτηματολόγιο που παρατίθεται στο παράρτημα της απόφασης 2005/381/ΕΚ της Επιτροπής (2) πρέπει να αναπροσαρμοστεί με βάση την πείρα που απόκτησαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή στη χρήση του ερωτηματολογίου και στην αξιολόγηση των απαντήσεων σε αυτό για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων που έπρεπε να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2005.

(2)

Στις απαντήσεις τους, τα κράτη μέλη προσδιόρισαν πεδία που έχουν σημασία για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο του παραρτήματος της απόφασης 2005/381/ΕΚ.

(3)

Κατά την αξιολόγηση των απαντήσεων των κρατών μελών διαπιστώθηκαν ανακολουθίες σε ορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω διασαφήνιση.

(4)

Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τον πρώτο πλήρη κύκλο παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις εγκαταστάσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των αντίστοιχων τμημάτων του ερωτηματολογίου.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα της απόφασης 2005/381/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως και, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2005/381/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/101/ΕΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 18).

(2)  ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 43.

(3)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/87/ΕΚ

1.   Στοιχεία του φορέα εκμετάλλευσης που υποβάλλει την έκθεση

1.

Όνομα του αρμoδíου επικοινωνίας:

2.

Επίσημη ιδιότητα του αρμοδίου επικοινωνίας:

3.

Όνομα και τμήμα του οργανισμού:

4.

Διεύθυνση:

5.

Τηλ. (διεθνής αριθμός):

6.

Φαξ (διεθνής αριθμός):

7.

Ηλ. ταχυδρομείο:

2.   Αρμόδιες αρχές

Οι ερωτήσεις 2.1 και 2.2 πρέπει να απαντηθούν στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς.

2.1.

Να αναφερθούν το όνομα και η συντομογραφία του ονόματος των αρμοδίων αρχών που μετέχουν στην εφαρμογή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής στη χώρα σας.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Όνομα

Συντομογραφία

Στοιχεία επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Να αναφερθεί, με τη συντομογραφία του ονόματός της, η αρμόδια αρχή που είναι επιφορτισμένη με καθένα από τα καθήκοντα που απαριθμούνται στον κατωτέρω πίνακα.

Να αναγραφεί η συντομογραφία του ονόματος της αρμόδιας αρχής που είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα:

Έκδοση αδειών

 

Κατανομή δικαιωμάτων

 

Εκχώρηση δικαιωμάτων

 

Επικύρωση της μεθοδολογίας παρακολούθησης

 

Παραλαβή και εποπτεία των ελεγμένων εκθέσεων για τις εκπομπές

 

Διαπίστευση ελεγκτών

 

Τήρηση μητρώου

 

Συμμόρφωση και επιβολή

 

Έκδοση ERU με την ιδιότητα της χώρας υποδοχής

 

Έγκριση της χρήσης CER και ERU για τη συμμόρφωση προς την οδηγία

 

Διαχείριση του αποθέματος δικαιωμάτων για τους νεοεισερχομένους

 

Ενημέρωση του κοινού

 

Πλειστηριασμός

 

Διαχείριση των κατ’επιλογή συμμετοχών (opt-in)

 

Διαχείριση της συγκρότησης ομάδων

 

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

3.   Κάλυψη των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων

3.1.

Πόσες από τις εγκαταστάσεις καύσης διέθεταν ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW, αλλά κάτω των 50 MW, στις 31 Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς; Συνολικά, σε πόσα ισοδύναμα CO2 ανήλθαν οι εκπομπές των εγκαταστάσεων αυτών κατά την περίοδο αναφοράς;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

 

Αριθμός

Αναλογία επί του συνόλου των εγκαταστάσεων ή εκπομπών

Αριθμός εγκαταστάσεων με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW αλλά κάτω των 50 MW

 

 

Εκπομπές των εγκαταστάσεων αυτών σε ισοδύναμα CO2

 

 

3.2.

Ποιες αλλαγές σημειώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς σε σχέση με τον πίνακα του εθνικού σχεδίου κατανομής (πίνακας ΕΣΚ), όπως αυτός καταχωρίστηκε στο κοινοτικό ανεξάρτητο σύστημα καταγραφής συναλλαγών την 1η Ιανουαρίου του έτους αναφοράς (νεοεισερχόμενοι, παύση λειτoυργίας, εγκαταστάσεις με δυναμικότητα μικρότερη από τα σχετικά κατώτατα όρια);

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 1 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

3.3.

Κατά την περίοδο αναφοράς, έλαβε η αρμόδια αρχή αίτηση/-σεις από φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούσαν να συγκροτήσουν ομάδα εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (οδηγία ΕΔΕ); Εάν ναι, ποια από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (εφεξής “δραστηριότητα του παραρτήματος I”) αφορούσε η αίτηση και συγκροτήθηκε ή όχι η ομάδα;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (1)

Αριθμός αιτήσεων που ελήφθησαν

Αριθμός ομάδων που συγκροτήθηκαν

Ενεργειακές δραστηριότητες

E1

Εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 20 MW (εκτός εγκαταστάσεων επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

 

 

E2

Διυλιστήρια ορυκτελαίων

 

 

E3

Οπτανθρακοποιεία

 

 

Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων

F1

Εγκαταστάσεις φρύξης ή πυροσυσσωμάτωσης μεταλλευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και θειούχων μεταλλευμάτων)

 

 

F2

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη) συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς χύτευσης, με δυναμικότητα άνω των 2,5 τόνων την ώρα

 

 

Βιομηχανία ανόργανων υλών

M1

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικές καμίνους παραγωγικής ικανότητας άνω των 500 τόνων ημερησίως ή ασβέστου σε περιστροφικές καμίνους παραγωγικής ικανότητας άνω των 50 τόνων ημερησίως ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικής ικανότητας άνω των 50 τόνων ημερησίως

 

 

M2

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υάλου, συμπεριλαμβανομένων των υαλοϊνών, με τηκτική ικανότητα άνω των 20 τόνων ημερησίως

 

 

M3

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κεραμικών προϊόντων με πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης παραγωγικής ικανότητας άνω των 75 τόνων ημερησίως ή/και χωρητικότητας καμίνου άνω των 4 m3 και πυκνότητας στοιβασίας ανά κάμινο άνω των 300 kg/m3

 

 

Άλλες δραστηριότητες

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή

O1

α)

χαρτοπολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

 

 

O2

β)

χαρτιού και χαρτονιού παραγωγικής ικανότητας άνω των 20 τόνων ημερησίως

 

 

3.4.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

4.   Έκδοση αδειών για τις εγκαταστάσεις

Οι ερωτήσεις 4.1 έως 4.4 πρέπει να απαντηθούν στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς.

4.1.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των οικείων αδειών εκπομπής αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου;

Σημ.: Οι χρηματικές ή άλλες ποινές που ενδεχομένως επιβλήθηκαν για παραβάσεις δεν πρέπει να αναφερθούν στο σημείο αυτό, αλλά στο τμήμα 11.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Ποια από τα ακόλουθα μέτρα εφαρμόζονται στη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Δέσμευση του λογαριασμού σε περίπτωση ατασθαλιών

Ναι/Όχι

Απαγόρευση της πώλησης σε περίπτωση ατασθαλιών

Ναι/Όχι

Ανάκληση της άδειας, αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης

Ναι/Όχι

Διενέργεια δειγματοληπτικών ή τακτικών ελέγχων ή επιθεωρήσεων από τη διοικητική αρχή

Ναι/Όχι

Συντηρητική εκτίμηση των εκπομπών ελλείψει εκθέσεων για τις εκπομπές

Ναι/Όχι

Εξακρίβωση, από τους ελεγκτικούς φορείς, της τήρησης των όρων της άδειας

Ναι/Όχι

Τακτικές συνεδριάσεις με τη βιομηχανία και με ενώσεις ενδιαφερομένων για τη συζήτηση των σχετικών ζητημάτων

Ναι/Όχι

Παροχή ειδικών υποδειγμάτων και οδηγιών για τη σύνταξη των εκθέσεων

Ναι/Όχι

Κατονομασία και μομφή (naming and shaming) για τους μη συμμορφούμενους φορείς εκμετάλλευσης

Ναι/Όχι

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

4.2.

Όταν εμπλέκονται περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές, πώς διασφαλίζει η εθνική νομοθεσία τον πλήρη συντονισμό των προϋποθέσεων και των διαδικασιών έκδοσης των αδειών; Με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται στην πράξη ο συντονισμός αυτός;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές

Ναι/Όχι

Εάν ναι, να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις:

Ρύθμιση της συνεργασίας με ρητές νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις

Ναι/Όχι

Θεσμοθετημένη επιτροπή ή ομάδα εργασίας ή συντονισμός με τακτικές συνεδριάσεις

Ναι/Όχι

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας που διέπει την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής

Ναι/Όχι

Ομάδα ερμηνείας για τη διασαφήνιση των ζητημάτων που δημιουργούν αμφιβολίες

Ναι/Όχι

Συντονισμός των διοικητικών πράξεων από μία κεντρική αρχή

Ναι/Όχι

Επιμόρφωση που εξασφαλίζει την εφαρμογή με συνέπεια

Ναι/Όχι

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

4.3.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι, στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες του παραρτήματος I της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (2) (οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης/ΙΡΡC), οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης των αδειών εκπομπής αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου συντονίζονται με τις αντίστοιχες διατάξεις για την άδεια που προβλέπει η εν λόγω οδηγία; Έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις των άρθρων 5, 6 και 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στις διαδικασίες που προβλέπει η οδηγία 96/61/ΕΚ; Εάν ναι, πώς επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση αυτή;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Οι απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί με εθνική νομοθεσία

Ναι/Όχι

Οι νομοθετικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας IPPC στο εθνικό δίκαιο δεν περιλαμβάνουν οριακές τιμές εκπομπών ή συγκέντρωσης CO2

Ναι/Όχι

Ενοποιημένη διαδικασία έκδοσης αδειών βάσει της οδηγίας IPPC και της οδηγίας ΕΔΕ

Ναι/Όχι

Χωριστές άδειες για τους σκοπούς της οδηγίας IPPC και της οδηγίας ΕΔΕ

Ναι/Όχι

Η χορήγηση άδειας IPPC προϋποθέτει έγκυρη άδεια βάσει του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ)

Ναι/Όχι

Η χορήγηση άδειας ΣΕΔΕ προϋποθέτει έγκυρη άδεια IPPC

Ναι/Όχι

Οι αρμόδιοι για τις ρυθμίσεις IPPC φορείς ελέγχουν αν είναι απαραίτητη η άδεια ΣΕΔΕ και ενημερώνουν φορείς που είναι αρμόδιοι για τις ρυθμίσεις ΣΕΔΕ

Ναι/Όχι

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

4.4.

Ποιες είναι οι νομοθετικές διατάξεις, διαδικασίες και πρακτική όσον αφορά την ενημέρωση των όρων των αδειών από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Παραπομπή στη νομοθετική διάταξη για τη μεταφορά του άρθρου 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο

 

Ποιες από τις ακόλουθες διατάξεις, διαδικασίες και πρακτικές ισχύουν στη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Απαιτείται έγκριση των αλλαγών στον τύπο των εγκαταστάσεων ή στον τρόπο λειτουργίας τους

Ναι/Όχι

Απαιτείται έγκριση των αλλαγών στη μεθοδολογία παρακολούθησης

Ναι/Όχι

Οι αλλαγές πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων

Ναι/Όχι

Η παύση λειτουργίας πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως

Ναι/Όχι

Επιβάλλεται κύρωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αίτημα που αφορά την ενημέρωση της μεθοδολογίας παρακολούθησης

Ναι/Όχι

Η αλλαγή του φορέα εκμετάλλευσης απαιτεί ενημέρωση της άδειας

Ναι/Όχι

Οι αλλαγές ελάσσονος σημασίας απλώς καταγράφονται

Ναι/Όχι

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

4.5.

Πόσες άδειες ενημερώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς λόγω αλλαγής της φύσης ή της λειτουργίας ή λόγω επέκτασης των εγκαταστάσεων από τους φορείς εκμετάλλευσης, όπως ορίζει το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ; Να αναφερθεί ο αριθμός των αδειών που ενημερώθηκαν ανά κατηγορία (αύξηση δυναμικότητας, μείωση δυναμικότητας, αλλαγή του είδους διεργασίας κ.λπ.).

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Να αναφερθεί ο αριθμός των αλλαγών σε κάθε κατηγορία:

Σύνολο αλλαγών

 

Ανάκληση

 

Παράδοση

 

Μεταβίβαση

 

Αύξηση δυναμικότητας

 

Μείωση δυναμικότητας

 

Αλλαγές στις λεπτομέρειες της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

 

Αλλαγή του ονόματος της εγκατάστασης ή του φορέα εκμετάλλευσης

 

Ασήμαντη τροποποίηση

 

Γνωστοποίηση αλλαγών χωρίς ενημέρωση της άδειας

 

Άλλη (να προσδιοριστεί):

 

4.6.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αδειών για εγκαταστάσεις στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

5.   Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

Η ερώτηση 5.1 πρέπει να απαντηθεί στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 και στην πρώτη έκθεση για κάθε περίοδο εμπορίας, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς.

5.1.

Ποιες νομικές πράξεις έχουν εκδοθεί στη χώρα σας για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων; Επιτρέπει η νομοθεσία της χώρας σας γενικές παρεκκλίσεις από τις κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, π.χ. ως προς συγκεκριμένα καύσιμα ή δραστηριότητες; Εάν ναι, να προσδιοριστούν.

5.2.

Ποιες βαθμίδες προσέγγισης χρησιμοποιήθηκαν στις μεθοδολογίες παρακολούθησης για τις μεγάλες εγκαταστάσεις εκπομπής[πρβλ. απόφαση 2004/156/ΕΚ της Επιτροπής (3)];

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 2 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος. Τα απαιτούμενα για τον πίνακα 2 στοιχεία πρέπει να δοθούν μόνο ως προς τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία ΕΔΕ και αντιπροσωπεύουν σωρευτικά το 50 % του συνόλου των εκπομπών οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας. Δεν χρειάζεται να αναφερθούν στοιχεία για τις εντός των εγκαταστάσεων αυτών πηγές των οποίων οι ετήσιες εκπομπές είναι χαμηλότερες από 25 kt ισοδυνάμων CO2.

5.3.

Εάν στη μεθοδολογία παρακολούθησης έγιναν δεκτές βαθμίδες προσέγγισης κατώτερες από τις ελάχιστες βαθμίδες που καθορίζονται στον πίνακα 1 του τμήματος 4.2.2.1.4 του παραρτήματος I της απόφασης 2004/156/ΕΚ, να αναφερθούν, για κάθε εγκατάσταση όπου συνέβη αυτό, η κάλυψη των εκπομπών, η δραστηριότητα, η κατηγορία βαθμίδας (στοιχεία δραστηριότητας, καθαρή θερμογόνος δύναμη (αξία), συντελεστής εκπομπής, οξείδωσης ή μετατροπής) και η προσέγγιση παρακολούθησης/βαθμίδα προσέγγισης που εγκρίθηκε με την άδεια.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 3 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος. Τα απαιτούμενα για τον πίνακα 3 στοιχεία πρέπει να δοθούν μόνο ως προς τις εγκαταστάσεις που δεν αναφέρθηκαν στην απάντηση στην ερώτηση 5.2. Οι γενικές παρεκκλίσεις που προβλέπει η εθνική νομοθεσία πρέπει να αναφερθούν στην απάντηση στην ερώτηση 5.1.

5.4.

Ποιες εγκαταστάσεις εφάρμοσαν προσωρινά διαφορετικές μεθόδους βαθμιδωτής προσέγγισης από τις συμφωνηθείσες με την αρμόδια αρχή;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 4 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

5.5.

Σε πόσες εγκαταστάσεις εφαρμόστηκε η συνεχής μέτρηση των εκπομπών; Να αναφερθεί ο αριθμός εγκαταστάσεων ανά δραστηριότητα του παραρτήματος I και, για κάθε δραστηριότητα, ανά υποκατηγορία με βάση τις αναφερθείσες ετήσιες εκπομπές (κάτω των 50 kt, 50-500 kt και άνω των 500 kt).

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 5 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

5.6.

Πόσο CO2 μεταφέρθηκε από τις εγκαταστάσεις; Να αναφερθούν ο αριθμός τόνων CO2 που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το τμήμα 4.2.2.1.2 του παραρτήματος I της απόφασης 2004/156/ΕΚ και ο αριθμός εγκαταστάσεων που μετέφεραν CO2, για κάθε δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι

Αριθμός εγκαταστάσεων

Μεταφερθέν CO2 [kt CO2]

Χρήση του μεταφερθέντος CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.7.

Πόση βιομάζα κάηκε ή χρησιμοποιήθηκε σε διεργασίες; Να αναφερθεί η ποσότητα της βιομάζας, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος I της απόφασης 2004/156/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία κάηκε (σε TJ) ή χρησιμοποιήθηκε (σε t ή m3) για κάθε δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι

Καύση βιομάζας [TJ]

Χρησιμοποίηση βιομάζας [t]

Χρησιμοποίηση βιομάζας [m3]

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.8.

Πόση ήταν η συνολική ποσότητα αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμο ή ως εισροές ανά είδος αποβλήτων; Πόση ήταν η συνολική ποσότητα εκπομπών CO2 που προέκυψαν από τη χρήση αυτή ανά είδος αποβλήτων;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Κατηγορία αποβλήτων (4)

Χρησιμοποιηθείσα/αξιοποιηθείσα ποσότητα [t]

Χρησιμοποιηθείσα/αξιοποιηθείσα ποσότητα [m3]

Εκπομπές CO2 [t CO2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.

Να υποβληθούν δείγματα εγγράφων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων από ορισμένες εγκαταστάσεις που εξαιρέθηκαν προσωρινά, εάν έχει εφαρμογή.

Η ερώτηση 5.10 πρέπει να απαντηθεί στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

5.10.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για το συντονισμό των απαιτήσεων που αφορούν την υποβολή εκθέσεων προς τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος εργασίας που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις η υποβολή των εν λόγω εκθέσεων;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Συντονισμός των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ με άλλες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

Ναι/Όχι

Συντονισμός με την απογραφή των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου βάσει της σύμβασης UNFCCC (5) και της απόφασης 280/2004/ΕΚ

 

Συντονισμός με το EPER (6)

Ναι/Όχι

Συντονισμός με την IPPC

Ναι/Όχι

Συντονισμός με τα NEC (7)

Ναι/Όχι

Συντονισμός με τις LCP (8)

Ναι/Όχι

Συντονισμός με το EMEP (9)

Ναι/Όχι

Συντονισμός με αυτοδεσμευτικές συμφωνίες

Ναι/Όχι

Συντονισμός με άλλα συστήματα εμπορίας (να προσδιοριστούν)

Ναι/Όχι

Δυνατότητα χρήσης των δεδομένων ΕΔΕ από τη Στατιστική Υπηρεσία

Ναι/Όχι

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

5.11.

Ποιες διαδικασίες ή ποια μέτρα εφαρμόζονται για να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων από τους φορείς εκμετάλλευσης;

5.12.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

6.   Ρυθμίσεις για την εξακρίβωση

Η ερώτηση 6.1 πρέπει να απαντηθεί στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

6.1.

Να περιγραφεί το πλαίσιο της εξακρίβωσης των εκπομπών, ειδικότερα δε ο ρόλος των αρμοδίων αρχών και λοιπών ελεγκτών, καθώς και οι ενδεχόμενες ειδικές απαιτήσεις για τους ελεγκτές που είναι ήδη διαπιστευμένοι σε άλλη χώρα. Να υποβληθούν έγγραφα στα οποία καθορίζονται τα κριτήρια διαπίστευσης ελεγκτών και η σχετική με την εξακρίβωση καθοδήγηση που ενδεχομένως παρέχεται για τους διαπιστευμένους ελεγκτές, όπως επίσης έγγραφα στα οποία περιγράφονται οι μηχανισμοί εποπτείας και διασφάλισης της ποιότητας που λειτουργούν για τους ελεγκτές, εφόσον είναι διαθέσιμα.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Είναι δυνατή η διαπίστευση ανεξάρτητων ελεγκτών σύμφωνα με εθνικά κριτήρια

(Εάν ναι, να υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα ή να αναγραφεί η ηλεκτρονική σύνδεση με δικτυακό τόπο)

Ναι/Όχι

Έχουν καταρτιστεί εθνικές κατευθύνσεις για την εξακρίβωση

(Εάν ναι, να υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα ή να αναγραφεί η ηλεκτρονική σύνδεση με δικτυακό τόπο)

Ναι/Όχι

Οι εθνικοί κανόνες και οι εθνικές διαδικασίες εξακρίβωσης βασίζονται στα κείμενα EN45011 και EA-6/01 (10)

Ναι/Όχι

Οι ελεγκτές οφείλουν να διατυπώνουν συστάσεις για τη βελτίωση της παρακολούθησης των εγκαταστάσεων

Ναι/Όχι

Η αρμόδια αρχή ή άλλο όργανο έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις επαληθευμένες εκθέσεις για τις εκπομπές

Ναι/Όχι

Η αρμόδια αρχή ή άλλο όργανο έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την επαληθευμένη έκθεση για τις εκπομπές, εάν δεν την κρίνει ικανοποιητική

Ναι/Όχι

Η αρμόδια αρχή ή άλλο όργανο εποπτεύει τους ελεγκτές (μεταξύ άλλων, με δειγματοληπτικούς ελέγχους, επιμόρφωση, διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου)

Ναι/Όχι

Η αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να διορίζει ελεγκτές σε εγκαταστάσεις

Ναι/Όχι

Οι διαπιστευμένοι σε άλλο κράτος μέλος ελεγκτές υπόκεινται σε νέα διαδικασία διαπίστευσης

Όχι

Όχι, μόνο σε τυπικές απαιτήσεις (εγγραφή σε μητρώο, κ.λπ.)

Όχι για τους ελεγκτές που είναι διαπιστευμένοι σε κράτος μέλος το οποίο εφαρμόζει ομοειδή κριτήρια

Ναι, σε απλουστευμένες απαιτήσεις

Ναι, απαιτείται πλήρης διαπίστευση (εάν ισχύει αυτό, να αιτιολογηθεί εν συντομία)

Οι διαπιστευμένοι σε άλλο κράτος μέλος ελεγκτές απαιτείται να γνωρίζουν τη γλώσσα ή/και τις εθνικές νομοθετικές/κανονιστικές διατάξεις

Ναι/Όχι

Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας/ποιοτικού ελέγχου για τους διαπιστευμένους σε άλλο κράτος μέλος ελεγκτές

Ναι/Όχι

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

6.2.

Υποβλήθηκαν από φορείς εκμετάλλευσης εκθέσεις εκπομπών για την περίοδο αναφοράς, οι οποίες δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές, μέχρι τις 31 Μαρτίου; Εάν ναι, να υποβληθεί κατάλογος των σχετικών εγκαταστάσεων και να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν συντάχθηκε θετική δήλωση σχετικά με την εξακρίβωση.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 6 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος. Οι περιπτώσεις όπου δεν υποβλήθηκε έκθεση από τον φορέα εκμετάλλευσης πρέπει να αναφερθούν στην απάντηση στην ερώτηση 6.3.

6.3.

Για πόσες εγκαταστάσεις δεν είχαν υποβληθεί εκθέσεις εκπομπών για την περίοδο αναφοράς μέχρι τις 31 Μαρτίου; Να αναφερθούν ο αριθμός των εγκαταστάσεων, τα δικαιώματα που κατανεμήθηκαν και τα δικαιώματα που δεσμεύθηκαν στο λογαριασμό αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης ανά δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και, για κάθε δραστηριότητα, ανά υποκατηγορία με βάση τις αναφερθείσες ετήσιες εκπομπές (κάτω των 50 kt, 50-500 kt και άνω των 500 kt).

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 7 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

6.4.

Ποια μέτρα ελήφθησαν στις περιπτώσεις όπου ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υπέβαλε έκθεση εκπομπών μέχρι τις 31 Μαρτίου της περιόδου αναφοράς;

6.5.

Υπέβαλε η αρμόδια αρχή τις επαληθευμένες εκθέσεις σε ανεξάρτητους ελέγχους; Εάν ναι, να περιγραφεί ο τρόπος διεξαγωγής των πρόσθετων ελέγχων ή/και να αναφερθεί ο αριθμός των εκθέσεων που ελέγχθηκαν.

6.6.

Ζήτησε η αρμόδια αρχή από το διαχειριστή του μητρώου να διορθώσει τις ετήσιες εξακριβωμένες εκπομπές του προηγουμένου έτους για μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις αναλυτικές απαιτήσεις που έχει καθορίσει το κράτος μέλος σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας 2003/87/ΕΚ;

Οι ενδεχόμενες διορθώσεις να αναφερθούν στον πίνακα 6 του μέρους 2.

6.7.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την εξακρίβωση στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

7.   Λειτουργία των μητρώων

Η ερώτηση 7.1 πρέπει να απαντηθεί στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

7.1.

Να αναφερθούν οι τυχόν προϋποθέσεις και όροι που υποχρεούνται να αποδεχθούν οι κάτοχοι λογαριασμών και να περιγραφεί η εξακρίβωση της ταυτότητας των ενδιαφερομένων που εκτελείται πριν από το άνοιγμα λογαριασμών αποθέματος [πρβλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2216/2004 (11)].

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Να αναγραφεί η ηλεκτρονική σύνδεση με το μητρώο σας

 

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Έχουν καταρτιστεί ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που οφείλουν να αποδέχονται οι κάτοχοι λογαριασμών

(Εάν ναι, να υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα ή να αναγραφούν ηλεκτρονικές συνδέσεις)

Ναι/Όχι

Εφαρμόζεται διαφορετική διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας για τους φορείς και για τα άτομα

Ναι/Όχι

Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία για την εξακρίβωση ταυτότητας στην περίπτωση των μονίμων κατοίκων του κράτους μέλους (12)

Φορείς/Άτομα/Και τα δύο/Όχι

Εξακρίβωση ταυτότητας με γραπτή διαδικασία μόνο για τους μονίμους κατοίκους (13)

Φορείς/Άτομα/Και τα δύο/Όχι

Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία για την εξακρίβωση ταυτότητας στην περίπτωση των μονίμων κατοίκων άλλων χωρών (14)

Φορείς/Άτομα/Και τα δύο/Όχι

Εξακρίβωση ταυτότητας με γραπτή διαδικασία μόνο για τους μονίμους κατοίκους άλλων χωρών (15)

Φορείς/Άτομα/Και τα δύο/Όχι

Για το άνοιγμα λογαριασμού αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης απαιτείται αντίγραφο του μητρώου εταιρειών ή ανάλογο έγγραφο

Ναι/Όχι

Για το άνοιγμα λογαριασμού αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης απαιτείται έγγραφο που αποδεικνύει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας

Ναι/Όχι

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

7.2.

Να αναφερθούν συνοπτικά όλες οι εμφανίσεις προειδοποίησης ασφαλείας (security alert) σε σχέση με το εθνικό μητρώο κατά την περίοδο αναφοράς, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν και ο χρόνος που χρειάστηκε για την επίλυση του προβλήματος.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Εφαρμόζονται γενικές διαδικασίες για την αποτροπή της εμφάνισης προειδοποίησης ασφαλείας

Ναι/Όχι

Κατά την περίοδο αναφοράς εμφανίστηκε προειδοποίηση ασφαλείας σε σχέση με τα εθνικά μητρώα

Ναι/Όχι

Εάν ναι, να συμπληρωθεί ο επόμενος πίνακας


Είδος προειδοποίησης ασφαλείας

Αριθμός εμφανίσεων

Ληφθέντα μέτρα

Αναγκαίος χρόνος για την επίλυση του προβλήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Για κάθε μήνα της περιόδου αναφοράς να αναφερθεί πόσα λεπτά το εθνικό μητρώο δεν ήταν διαθέσιμο στους χρήστες του λόγω α) προγραμματισμένου χρόνου εκτός λειτουργίας (downtime) και β) απρόβλεπτων προβλημάτων.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Μήνας

Προγραμματισμένος χρόνος εκτός λειτουργίας

[λεπτά]

Απρόβλεπτος χρόνος εκτός λειτουργίας

[λεπτά]

Ιανουάριος

 

 

Φεβρουάριος

 

 

Μάρτιος

 

 

Απρίλιος

 

 

Μάιος

 

 

Ιούνιος

 

 

Ιούλιος

 

 

Αύγουστος

 

 

Σεπτέμβριος

 

 

Οκτώβριος

 

 

Νοέμβριος

 

 

Δεκέμβριος

 

 

7.4.

Να αναφερθεί λεπτομερώς κάθε αναβάθμιση του εθνικού μητρώου η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη περίοδο αναφοράς.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Προγραμματισμένος χρόνος προς συντήρηση και αναβάθμιση του μητρώου σε τακτά διαστήματα

(Εάν ναι, να αναφερθούν οι ημερομηνίες)

Ναι/Όχι

Η αναβάθμιση του μητρώου συνδυάζεται με την αναβάθμιση του χρησιμοποιούμενου λογισμικού

Ναι/Όχι

Να αναφερθούν λεπτομερώς όλες οι αναβαθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη περίοδο αναφοράς

Ημερομηνία

Σκοπός

 

 

 

 

 

 

7.5.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των μητρώων στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

8.   Ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής, τους νεοεισερχόμενους και την παύση της λειτουργίας εγκαταστάσεων

Οι ερωτήσεις 8.1 και 8.2 πρέπει να απαντώνται στην πρώτη έκθεση μετά από κάθε διαδικασία κοινοποίησης και κατανομής βάσει των άρθρων 9 και 11 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

8.1.

Λαμβανομένης υπόψη της περατωθείσας διαδικασίας κατανομής δικαιωμάτων, να περιγραφούν τα κύρια διδάγματα που άντλησαν οι αρχές της χώρας σας, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεάσουν, κατά τη γνώμη σας, την προσέγγισή σας κατά την επόμενη διαδικασία κατανομής.

8.2.

Έχετε να διατυπώσετε προτάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών διαδικασιών κοινοποίησης και κατανομής των δικαιωμάτων εκπομπής στο σύνολο της Κοινότητας;

8.3.

Πόσα δικαιώματα εκπομπής κατανεμήθηκαν στους νεοεισερχομένους που απαριθμούνται στον πίνακα 1, εφόσον υπήρξαν ανάλογες περιπτώσεις; Να παρατεθούν ο αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης για τον εκάστοτε νεοεισερχόμενο και ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής που συνδέεται με την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 1 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

8.4.

Πόσα δικαιώματα εκπομπής απέμεναν στο απόθεμα για τους νεοεισερχομένους στο τέλος της περιόδου αναφοράς και τι ποσοστό του αρχικού αποθέματος αντιπροσωπεύουν;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Αριθμός δικαιωμάτων που απέμεναν στο απόθεμα για τους νεοεισερχομένους στο τέλος της περιόδου αναφοράς (31η Δεκεμβρίου κάθε έτους)

 

Επί τοις εκατό ποσοστό των δικαιωμάτων που απέμεναν στο απόθεμα για τους νεοεισερχομένους

 

8.5.

Εάν το δικό σας κράτος μέλος δεν κατανέμει δικαιώματα εκπομπής μόνο δωρεάν, να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα δικαιώματα εκπομπής (π.χ. ο τρόπος διεξαγωγής πλειστηριασμών).

8.6.

Εάν ως μέθοδος κατανομής χρησιμοποιήθηκε ο πλειστηριασμός, ποιοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης στη χώρα

Ναι/Όχι

Μόνο οι κάτοχοι λογαριασμού στο μητρώο της χώρας

Ναι/Όχι

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην Κοινότητα

Ναι/Όχι

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι λογαριασμού σε κοινοτικό μητρώο

Ναι/Όχι

Άλλοι (να προσδιοριστούν):

 

8.7.

Εάν ως μέθοδος κατανομής χρησιμοποιήθηκε ο πλειστηριασμός, πόσοι πλειστηριασμοί διεξήχθησαν κατά την περίοδο αναφοράς, πόσα δικαιώματα εκπομπής εκπλειστηριάστηκαν κάθε φορά, τι ποσοστό της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων εκπομπής για τη συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας αντιπροσωπεύουν και ποια ήταν η τιμή ανά δικαίωμα εκπομπής σε κάθε πλειστηριασμό;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Χρησιμοποιήθηκε ο πλειστηριασμός ως μέθοδος κατανομής;

Ναι/Όχι

Εάν ναι, να απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις.

Αριθμός διεξαχθέντων πλειστηριασμών κατά την περίοδο αναφοράς (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου)

 

Αριθμός δικαιωμάτων που εκπλειστηριάστηκαν (για κάθε πλειστηριασμό χωριστά)

 

Τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό (για κάθε πλειστηριασμό χωριστά)

 

8.8.

Εάν ως μέθοδος κατανομής χρησιμοποιήθηκε ο πλειστηριασμός, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δικαιώματα εκπομπής που δεν αγοράστηκαν κατά τον ή τους πλειστηριασμούς;

8.9.

Εάν ως μέθοδος κατανομής χρησιμοποιήθηκε ο πλειστηριασμός, για ποιο σκοπό διετέθησαν τα έσοδα;

8.10.

Ποια ήταν η μεταχείριση των δικαιωμάτων εκπομπής που είχαν κατανεμηθεί αλλά δεν εκχωρήθηκαν σε εγκαταστάσεις οι οποίες έπαυσαν να λειτουργούν κατά την περίοδο αναφοράς;

Η ερώτηση 8.11 πρέπει να απαντάται στην πρώτη έκθεση μετά το τέλος των περιόδων εμπορίας που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

8.11.

Ακυρώθηκαν ή εκπλειστηριάστηκαν δικαιώματα εκπομπής που απέμεναν στο απόθεμα για τους νεοεισερχομένους στο τέλος της περιόδου εμπορίας;

8.12.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τους νεοεισερχομένους και την παύση της λειτουργίας εγκαταστάσεων στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

9.   Παράδοση δικαιωμάτων εκπομπής από φορείς εκμετάλλευσης

9.1.

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έκλεισε λογαριασμός του μητρώου, επειδή δεν υπήρχαν εύλογες προοπτικές παράδοσης δικαιωμάτων εκπομπής από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν υπήρχαν εύλογες προοπτικές και να δηλωθεί η ποσότητα των οφειλόμενων δικαιωμάτων (16).

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Λόγος για τον οποίο έκλεισε ο λογαριασμός

Ποσότητα οφειλόμενων δικαιωμάτων [kt CO2 eq]

 

 

 

 

 

 

9.2.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες όσον αφορά την παράδοση δικαιωμάτων εκπομπής από φορείς εκμετάλλευσης στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

10.   Χρήση των μονάδων μείωσης των εκπομπών (ERU) και των πιστοποιημένων μειώσεων των εκπομπών (CER) στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος

Η ερώτηση 10.1 πρέπει να απαντάται κάθε έτος, αρχής γενομένης με την έκθεση που υποβλήθηκε το 2006 ως προς τις CER και την έκθεση που θα υποβληθεί το 2009 ως προς τις ERU:

10.1.

Εκδόθηκαν ERU και CER για τις οποίες έπρεπε να ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα εκπομπής βάσει του άρθρου 11β παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, επειδή οι δραστηριότητες έργων στο πλαίσιο της κοινής εφαρμογής (JI) ή του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM) μειώνουν ή περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις εκπομπές εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ίδιας οδηγίας; Εάν η απάντηση είναι καταφατική, να αναφερθούν το άθροισμα των ακυρωθέντων δικαιωμάτων και ο συνολικός αριθμός των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης, χωριστά για τις ακυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τις ακυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11β της εν λόγω οδηγίας.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

 

Ποσότητα ακυρωθέντων δικαιωμάτων

Αριθμός των σχετικών φορέων εκμετάλλευσης

Ακύρωση κατ’εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 11β

 

 

Ακύρωση κατ’εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 11β

 

 

Οι ερωτήσεις 10.2 και 10.3 πρέπει να απαντηθούν στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

10.2.

Ποιες CER και ERU μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση προς την οδηγία στο δικό σας κράτος μέλος; Να αναφερθεί κάθε εξαιρούμενη κατηγορία έργων, εκτός εκείνων που εξαιρούνται ήδη βάσει του άρθρου 11α παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (CER και ERU που προκύπτουν από πυρηνικές εγκαταστάσεις ή από δραστηριότητες έργων οι οποίες αφορούν χρήση γης, αλλαγή της χρήσης γης και δασοκομία).

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι CER και οι ERU από όλες τις κατηγορίες έργων

Ναι/Όχι

Εξαιρούνται οι CER και οι ERU από ορισμένες κατηγορίες έργων (εάν ναι, να προσδιοριστούν)

Ναι/Όχι

10.3.

Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των σχετικών διεθνών κριτηρίων και κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθορίζονται στην τελική έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα (WCD) του 2000, κατά την υλοποίηση υδροηλεκτρικών έργων ισχύος ηλεκτροπαραγωγής άνω των 20 MW;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Οι συμμετέχοντες στο έργο υποχρεούνται από το νόμο να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της WCD

Ναι/Όχι

Ελέγχεται η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της WCD (εάν ναι, να αναφερθεί η αντίστοιχη αρχή, π.χ. αρμόδια αρχή ή ορισθείσα εθνική αρχή)

Ναι/Όχι

Κατά την υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων πρέπει να εφαρμόζονται άλλα διεθνή κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές (εάν ναι, να υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα ή να αναγραφούν οι σχετικές ηλεκτρονικές συνδέσεις)

Ναι/Όχι

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

10.4.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των ERU και CER στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

11.   Τέλη και επιβαρύνσεις

Οι ερωτήσεις 11.1 έως 11.4 πρέπει να απαντηθούν στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

11.1.

Υποχρεούνται οι φορείς εκμετάλλευσης να καταβάλλουν τέλη για την έκδοση και την ενημέρωση των αδειών; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερώς τα επιβαλλόμενα τέλη, τα συνολικά έσοδα και η χρήση των εσόδων αυτών.

11.2.

Υποχρεούνται οι φορείς εκμετάλλευσης να καταβάλλουν τέλη για τη εκχώρηση δικαιωμάτων εκπομπής; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερώς τα επιβαλλόμενα τέλη, τα συνολικά έσοδα και η χρήση των εσόδων αυτών.

11.3.

Επιβάλλονται τέλη χρήσης του μητρώου και, εάν ναι, ποια; Να παρατεθούν λεπτομέρειες.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας.

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει για τη χώρα σας; (Μπορείτε να προσθέσετε επεξηγηματικό κείμενο, εάν χρειάζεται.)

Επιβάλλονται τέλη χρήσης του μητρώου

Φορείς εκμετάλλευσης: Ναι/Όχι

Άτομα: Ναι/Όχι

Ισχύουν διαφορετικά τέλη για τους φορείς εκμετάλλευσης και για τα άτομα

Ναι/Όχι

Τέλος για το άνοιγμα λογαριασμού (17)

Φορείς εκμετάλλευσης: … ευρώ εφάπαξ/ανά περίοδο εμπορίας

Άτομα: … ευρώ εφάπαξ/ανά περίοδο εμπορίας

Ετήσιο τέλος για τη διατήρηση λογαριασμού (18)

Φορείς εκμετάλλευσης: … ευρώ ετησίως

Άτομα: … ευρώ ετησίως

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

11.4.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

12.   Θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την οδηγία ΕΔΕ

Η ερώτηση 12.1 πρέπει να απαντηθεί στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

12.1.

Να αναφερθούν οι σχετικές με την οδηγία ΕΔΕ εθνικές διατάξεις και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών κατ’εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

Είδος παράβασης

Σχετική εθνική διάταξη

Πρόστιμο [ευρώ]

Φυλάκιση [μήνες]

ελάχ.

μέγ.

ελάχ.

μέγ.

Λειτουργία χωρίς άδεια

 

 

 

 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

 

 

 

 

 

Παράλειψη κοινοποίησης αλλαγών στην εγκατάσταση

 

 

 

 

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

 

 

 

 

 

12.2.

Εφόσον επιβλήθηκαν κυρώσεις κατ’εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας ΕΔΕ για παράβαση των εθνικών διατάξεων, να αναφερθούν οι αντίστοιχες εθνικές διατάξεις, οι παραβάσεις με συνοπτική περιγραφή και οι επιβληθείσες κυρώσεις.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας. Εάν χρειάζεται, μπορούν να προστεθούν σειρές.

 

 

Επιβληθείσα κύρωση

Παράβαση

Εθνική διάταξη

Πρόστιμο [ευρώ]

Φυλάκιση [μήνες]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.

Να αναφερθούν τα ονόματα των φορέων εκμετάλλευσης στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις λόγω υπέρβασης εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας ΕΔΕ.

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή αρκεί η παραπομπή στη δημοσίευση των ονομάτων βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΔΕ.

12.4.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την οδηγία ΕΔΕ στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

13.   Νομική φύση και φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων εκπομπής

Οι ερωτήσεις 13.1 έως 13.8 πρέπει να απαντηθούν στην έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, στις δε επόμενες εκθέσεις μόνον εφόσον επέλθουν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

13.1.

Ποια είναι η νομική φύση του δικαιώματος εκπομπής (εμπόρευμα/χρηματοοικονομικός τίτλος) για τους σκοπούς των δημοσιονομικών ρυθμίσεων;

13.2.

Ποιο είναι το νομικό καθεστώς των δικαιωμάτων και των εκπομπών για λογιστικούς σκοπούς;

13.3.

Έχουν καθιερωθεί ή θεσπιστεί ειδικοί λογιστικοί κανόνες για τα δικαιώματα; Εάν ναι, να παρατεθούν συνοπτικά.

13.4.

Οι συναλλαγές δικαιωμάτων υπόκεινται σε ΦΠΑ;

13.5.

Η εκχώρηση δικαιωμάτων υπόκειται σε ΦΠΑ;

13.6.

Εάν το δικό σας κράτος μέλος κατανέμει δικαιώματα έναντι πληρωμής, η συναλλαγή επιβαρύνεται με ΦΠΑ;

13.7.

Τα κέρδη και οι ζημίες από τις συναλλαγές δικαιωμάτων υπόκεινται σε ειδικό φόρο εισοδήματος (π.χ. ειδικοί συντελεστές);

13.8.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες όσον αφορά τη νομική φύση των δικαιωμάτων εκπομπής και τη φορολογική τους μεταχείριση στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

14.   Πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας ΕΔΕ

14.1.

Πού διατίθενται στο κοινό οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής, οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες έργων στις οποίες συμμετέχει το κράτος μέλος ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν, καθώς και οι εκθέσεις για τις εκπομπές οι οποίες απαιτούνται βάσει της άδειας εκπομπής αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή;

Για την απάντηση στην ερώτηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ο κατωτέρω πίνακας:

Είδος πληροφοριών

Διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες

Τόπος διάθεσης των πληροφοριών, εάν είναι διαθέσιμες

Διαδίκτυο (19)

Επίσημη δημοσίευση (20)

Άλλος (να προσδιοριστεί)

Κανόνες κατανομής

Ναι/Όχι/ Μόνο μετά από αίτηση

 

 

 

Πίνακας του εθνικού σχεδίου κατανομής

Ναι/Όχι/ Μόνο μετά από αίτηση

 

 

 

Μεταβολές του καταλόγου των εγκαταστάσεων

Ναι/Όχι/ Μόνο μετά από αίτηση

 

 

 

Ελεγμένες εκθέσεις για τις εκπομπές

Ναι/Όχι/ Μόνο μετά από αίτηση

 

 

 

Δραστηριότητες έργων

Ναι/Όχι/ Μόνο μετά από αίτηση

 

 

 

Άδεια εκπομπής αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου

Ναι/Όχι/ Μόνο μετά από αίτηση

 

 

 

Πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος XVI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2216/2004

Ναι/Όχι/ Μόνο μετά από αίτηση

 

 

 

Άλλο (να προσδιοριστεί):

 

 

 

 

14.2.

Υπάρχουν άλλες ουσιαστικές πληροφορίες όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας ΕΔΕ στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν λεπτομερώς.

15.   Άλλες παρατηρήσεις

15.1.

Έχουν εκπονηθεί στη χώρα σας δημόσιες μελέτες για την εφαρμογή και την εξέλιξη του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής; Εάν ναι, να υποβληθεί το έγγραφο ή να παρατεθεί σχετική παραπομπή ή ηλεκτρονική σύνδεση Διαδικτύου, καθώς και πολύ σύντομη περιγραφή της μελέτης.

15.2.

Υπάρχουν ιδιαίτερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή που προκαλούν προβληματισμό στη χώρα σας; Εάν ναι, να προσδιοριστούν.

ΜΕΡΟΣ 2

Πίνακας 1:

Μεταβολές του καταλόγου των εγκαταστάσεων

Κράτος μέλος:

Έτος αναφοράς:


Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Εγκατάσταση

Φορέας εκμετάλλευσης

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (21)

Άλλες δραστηριότητες του παραρτήματος Ι (21)

Κύρια δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στο παράρτημα Ι (22)

Αλλαγή συγκριτικά με εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο ΕΣΚ (23)

Κατανεμηθέντα ή εκχωρηθέντα δικαιώματα εκπομπής (24)

Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής (25)

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης

Όνομα

Ποσότητα

Έτος/-η

 

 

 

 

 


Πίνακας 2:

Εφαρμοσθείσες μέθοδοι παρακολούθησης (Μόνο για τις εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν σωρευτικά το 50 % του συνόλου των εκπομπών οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύστημα εμπορίας. Δεν χρειάζεται να αναφερθούν στοιχεία για τις εντός των εγκαταστάσεων αυτών πηγές των οποίων οι ετήσιες εκπομπές είναι χαμηλότερες από 25 kt ισοδυνάμων CO2.)

Κράτος μέλος:

Έτος αναφοράς:


Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

ΙΑ

ΙΒ

ΙΓ

ΙΔ

ΙΕ

ΙΣΤ

Εγκατάσταση

Πηγή εκπομπών

Επιλεγείσα βαθμίδα προσέγγισης (30)

Τιμές

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (26)

Συνολικές ετήσιες εκπομπές (27)

Δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (28)

Είδος καυσίμου ή δραστηριότητας (29)

Σχετικές εκπομπές (27)

Στοιχεία δραστηριότητας

Συντελεστής εκπομπής

Καθαρή θερμογόνος δύναμη (αξία)

Συντελεστής οξείδωσης

Συντελεστής εκπομπής

Καθαρή θερμογόνος δύναμη (αξία)

Συντελεστής οξείδωσης

t CO2

t CO2

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Τιμή

Μονάδα (31)

Τιμή

Μονάδα (32)

%

 

 

 

 


Πίνακας 3:

Μέθοδοι παρακολούθησης που εφαρμόστηκαν στις εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν ήταν εφικτό να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστες βαθμίδες προσέγγισης που καθορίζονται στον πίνακα 1 του τμήματος 4.2.2.1.4 της απόφασης 2004/156/ΕΚ

Κράτος μέλος:

Έτος αναφοράς:


Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Εγκατάσταση

Συνολικές ετήσιες εκπομπές

Σχετική παράμετρος παρακολούθησης (34)

Ελάχιστη βαθμίδα προσέγγισης σύμφωνα με τις κατευθ. γραμμές

Εφαρμοσθείσα βαθμίδα προσέγγισης

Αιτιολόγηση της εφαρμογής κατώτερης βαθμίδας (35)

Η εφαρμογή κατώτερης βαθμίδας επιτρέπεται μέχρι (36)

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός δραστηριότητας

Δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (33)

t CO2

Βαθμίδα

Βαθμίδα

μήνας/έτος

 

 

 


Πίνακας 4:

Προσωρινή μεταβολή της μεθόδου παρακολούθησης

Κράτος μέλος:

Έτος αναφοράς:


A

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Εγκατάσταση

Δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (37)

Συνολικές ετήσιες εκπομπές

Σχετική παράμετρος παρακολούθησης (38)

Αρχικώς εγκριθείσα μέθοδος

Προσωρινώς εφαρμοζόμενη μέθοδος

Αιτιολόγηση της προσωρινής μεταβολής (39)

Περίοδος προσωρινής αναστολής μέχρι την επαναφορά της δέουσας μεθόδου βαθμιδωτής προσέγγισης

Αρχή

Τέλος

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης

 

t CO2

Βαθμίδα προσέγγισης

Βαθμίδα προσέγγισης

μήνας/έτος

μήνας/έτος

 

 

 

 

 


Πίνακας 5:

Αριθμός εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν τη συνεχή μέτρηση των εκπομπών

Κράτος μέλος:

Έτος αναφοράς:


A

Β

Γ

Δ

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (40)

< 50 000 t CO2e

50 000 έως 500 000 t CO2 e

> 500 000 t CO2 e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Πίνακας 6:

Εκθέσεις για τις εκπομπές που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 της οδηγίας ΕΔΕ και δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές

Κράτος μέλος:

Έτος αναφοράς:


A

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Εγκατάσταση

Αναφερθείσες από τις εγκαταστάσεις εκπομπές

Παραδοθέντα δικαιώματα εκπομπής

Δικαιώματα εκπομπής που δεσμεύθηκαν στο λογαριασμό αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης

Λόγος για τον οποίο δεν συντάχθηκε θετική δήλωση σχετικά με την εξακρίβωση (41)

Διόρθωση των εξακριβωμένων εκπομπών από την αρμόδια αρχή

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


Πίνακας 7:

Εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί έκθεση εκπομπών μέχρι τις 31 Μαρτίου της περιόδου αναφοράς

Κράτος μέλος:

Έτος αναφοράς:


Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Κύρια δραστηριότη-τα του παραρτήματος Ι (42)

< 50 000 t CO2 e

50 000 έως 500 000 t CO2 e

> 500 000 t CO2 e

Αριθμός εκθέσεων εκπομπών που δεν υποβλήθηκαν

Κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής

Δικαιώματα που δεσμεύθηκαν στο λογαριασμό αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης

Αριθμός εκθέσεων εκπομπών που δεν υποβλήθηκαν

Κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής

Δικαιώματα που δεσμεύθηκαν στο λογαριασμό αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης

Αριθμός εκθέσεων εκπομπών που δεν υποβλήθηκαν

Κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής

Δικαιώματα που δεσμεύθηκαν στο λογαριασμό αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 


(1)  Εάν η εγκατάσταση αναπτύσσει περισσότερες από μία δραστηριότητες, να υπολογιστεί μόνο μία φορά, με βάση την κύρια δραστηριότητά της που εμπίπτει στο παράρτημα I.

(2)  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 59 της 26.2.2004, σ. 1.

(4)  Για την αναφορά των ειδών αποβλήτων πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες ταξινόμησης σύμφωνα με τον “ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων” (απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα).

(5)  Σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή

(6)  Ευρωπαϊκό μητρώο ρυπογόνων εκπομπών (απόφαση 2000/479/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000) (ΕΕ L 192 της 28.7.2000, σ. 36).

(7)  Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (οδηγία 2001/81/ΕΚ) (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22).

(8)  Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (οδηγία 2001/80/ΕΚ) (ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 1).

(9)  Πρόγραμμα συνεργασίας για τη συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην Ευρώπη

(10)  Κατευθυντήρια οδηγία της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (EA) σχετικά με την εφαρμογή του προτύπου EN 45011

(11)  ΕΕ L 386 της 29.12.2004, σ. 1.

(12)  Συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι ταυτότητας από τρίτους, όπως π.χ. σε ταχυδρομεία ή συμβολαιογραφεία, εφόσον απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

(13)  Συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές διαδικασίες.

(14)  Συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι ταυτότητας από τρίτους, όπως π.χ. σε πρεσβείες, εφόσον απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

(15)  Συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές διαδικασίες.

(16)  Εάν δεν είναι γνωστή η ποσότητα των οφειλόμενων δικαιωμάτων, να αναφερθούν τα οφειλόμενα δικαιώματα κατ’εκτίμηση, με βάση την τελευταία ελεγμένη έκθεση για τις εκπομπές, το υπόλοιπο δικαιωμάτων στο λογαριασμό και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια αρχή.

(17)  Να αναφερθεί και η αντίστοιχη περίοδος (εφάπαξ/ανά περίοδο εμπορίας).

(18)  Εάν το ύψος των τελών εξαρτάται από την κατανομή, να αναγραφούν το μέγιστο και το ελάχιστο ποσό, εάν έχει εφαρμογή, καθώς και ο σχετικός τύπος υπολογισμού.

(19)  Να αναγραφεί η διεύθυνση του δικτυακού τόπου.

(20)  Να αναφερθεί ο τίτλος.

(21)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Πρέπει να αναφερθούν όλες οι σχετικές δραστηριότητες. Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί δραστηριοτήτων του παραρτήματος I που εμφαίνονται στον πίνακα της ερώτησης 3.3.

(22)  Η κύρια δραστηριότητα μιας εγκατάστασης μπορεί να μην περιλαμβάνεται στο παράρτημα I. Συμπληρώνεται κατά περίπτωση.

(23)  Να αναγραφεί η ένδειξη “νεοεισερχόμενος”, “παύση λειτουργίας” ή “δυναμικότητα μικρότερη από τα σχετικά κατώτατα όρια”.

(24)  Για τους νεοεισερχόμενους, να αναφερθούν τα έτη για τα οποία κατανεμήθηκε η ποσότητα δικαιωμάτων εκπομπής. Για τις περιπτώσεις παύσης της λειτουργίας εγκαταστάσεων, να αναφερθούν τα δικαιώματα εκπομπής που εκχωρήθηκαν κατά την εναπομένουσα περίοδο εμπορίας, εάν έχει εφαρμογή.

(25)  Για τους νεοεισερχόμενους, να αναγραφεί ο κωδικός που συνδέεται με την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής.

(26)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Πρέπει να αναφερθεί η κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος I. Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί δραστηριοτήτων του παραρτήματος I που εμφαίνονται στον πίνακα της ερώτησης 3.3.

(27)  Εξακριβωμένες εκπομπές, εάν είναι διαθέσιμες, ειδάλλως εκπομπές που αναφέρθηκαν από το φορέα εκμετάλλευσης.

(28)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Για κάθε είδος καυσίμου ή δραστηριότητας, πρέπει να αναφερθεί η δραστηριότητα του παραρτήματος I. Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που εμφαίνονται για τις δραστηριότητες του παραρτήματος I στον πίνακα 1.

(29)  Άνθρακας, φυσικό αέριο, χάλυβας, άσβεστος κ.λπ.· εφόσον στην ίδια εγκατάσταση χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα καύσιμα ή αναπτύσσονται περισσότερες από μία δραστηριότητες, να χρησιμοποιηθεί χωριστή γραμμή για κάθε καύσιμο ή δραστηριότητα

(30)  Συμπληρώνεται μόνο εάν οι εκπομπές υπολογίζονται.

(31)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, κ.λπ.

(32)  kJ/kg, kJ/m3, κ.λπ.

(33)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Πρέπει να αναφερθεί η κύρια δραστηριότητα. Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί δραστηριοτήτων του παραρτήματος I που εμφαίνονται στον πίνακα της ερώτησης 3.3.

(34)  Να χρησιμοποιηθούν τα εξής σύμβολα: στοιχεία δραστηριότητας (AD), καθαρή θερμογόνος δύναμη (NCV), συντελεστής εκπομπών (EF), στοιχεία σύστασης (CD), συντελεστής οξείδωσης (OF), συντελεστής μετατροπής (CF)· εάν σε μία εγκατάσταση επηρεάζονται περισσότερες από μία παράμετροι, συμπληρώνεται μία σειρά ανά παράμετρο.

(35)  Να χρησιμοποιηθούν οι εξής εκφράσεις: τεχνικά ανέφικτο, αδικαιολόγητα υψηλό κόστος, άλλο (να προσδιοριστεί).

(36)  Εάν η εφαρμογή κατώτερης βαθμίδας επιτρέπεται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αναφέρεται η ημερομηνία, ειδάλλως αφήνεται κενό.

(37)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Πρέπει να αναφερθεί η κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος I. Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί δραστηριοτήτων του παραρτήματος I που εμφαίνονται στον πίνακα της ερώτησης 3.3.

(38)  Να χρησιμοποιηθούν τα εξής σύμβολα: στοιχεία δραστηριότητας (AD), καθαρή θερμογόνος δύναμη (NCV), συντελεστής εκπομπών (EF), στοιχεία σύστασης (CD), συντελεστής οξείδωσης (OF), συντελεστής μετατροπής (CF)· εάν σε μία εγκατάσταση επηρεάζονται περισσότερες από μία παράμετροι, συμπληρώνεται μία σειρά ανά παράμετρο.

(39)  Να χρησιμοποιηθούν τα εξής σύμβολα: βλάβη των συσκευών μέτρησης (FMD), προσωρινή έλλειψη δεδομένων (TLD), αλλαγές στην εγκατάσταση, στο είδος καυσίμου κλπ. (CIF), άλλος λόγος (να προσδιοριστεί).

(40)  Οι κωδικοί των δραστηριοτήτων του παραρτήματος I επεξηγούνται στον πίνακα της ερώτησης 3.3. Οι εγκαταστάσεις που αναπτύσσουν περισσότερες από μία δραστηριότητες, πρέπει να υπολογίζονται μόνο μία φορά, με βάση την κύρια δραστηριότητά τους που εμπίπτει στο παράρτημα I.

(41)  Να χρησιμοποιηθούν τα εξής σύμβολα: τα αναφερθέντα στοιχεία δεν είναι απαλλαγμένα ασυνεπειών και ουσιωδών ανακριβειών (NFI), τα στοιχεία δεν συγκεντρώθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα (NASS), τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης δεν είναι πλήρη ή/και συνεπή (RNC), δεν εξασφαλίστηκε στον ελεγκτή πρόσβαση σε όλους τους χώρους και σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο της εξακρίβωσης (VNA), δεν υποβλήθηκε έκθεση (NR), άλλος λόγος (να προσδιοριστεί).

(42)  Οι κωδικοί των δραστηριοτήτων του παραρτήματος I επεξηγούνται στον πίνακα της ερώτησης 3.3. Οι εγκαταστάσεις που αναπτύσσουν περισσότερες από μία δραστηριότητες, πρέπει να υπολογίζονται μόνο μία φορά, με βάση την κύρια δραστηριότητά τους που εμπίπτει στο παράρτημα I.»


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/64


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για συσκευές ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που λειτουργούν στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5599]

(2006/804/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος) (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID), ένας ειδικός τύπος διατάξεων μικρής εμβέλειας, προσφέρει δυνητικά στην Ευρώπη σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Διάφορες εφαρμογές RFID είναι δυνατές, όπως αυτόματη ταυτοποίηση ειδών, ιχνηλάτηση εμπορευμάτων, συστήματα ασφάλειας και συναγερμού, διαχείριση αποβλήτων, αισθητήρες προσέγγισης, αντικλεπτικά συστήματα, συστήματα εντοπισμού θέσης, μεταφορά δεδομένων σε συσκευές χειρός και ασύρματα συστήματα ελέγχου. Η ανάπτυξη διατάξεων που βασίζονται σε RFID υπερυψηλών συχνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και στην προώθηση της καινοτομίας.

(2)

Οι εναρμονισμένες συνθήκες και η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη διάθεση ραδιοφάσματος για συσκευές RFID UHF είναι απαραίτητες για να καταστεί δυνατή, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η ταυτοποίηση προϊόντων που περιλαμβάνουν τεχνολογία RFID στη ζώνη UHF ή υπηρεσίες σχετικές με RFID. Η εξασφάλιση λειτουργικής εσωτερικής αγοράς θα βοηθήσει στην επιτυχή και ταχεία αφομοίωση της τεχνολογίας RFID διότι θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας και διασυνοριακή χρήση.

(3)

Ο σκοπός της παρούσας απόφασης περιορίζεται σε συστήματα RFID, στα οποία οι συσκευές που είναι προσαρτημένες στα αντικείμενα προς ταυτοποίηση δεν διαθέτουν αυτόνομη πηγή ενέργειας για ραδιομετάδοση αλλά εκπέμπουν μόνο αντανακλώντας την ενέργεια που τους έχει ακτινοβοληθεί από τις συσκευές ανάγνωσης. Έτσι κατά κανόνα διαθέτουν περιορισμένο δυναμικό για πρόκληση παρεμβολών σε άλλους χρήστες του ραδιοφάσματος. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού ζώνες συχνοτήτων με άλλες υπηρεσίες, υπαγόμενες ή όχι σε αδειοδότηση, χωρίς να προξενούν επιζήμιες παρεμβολές, και μπορούν να συνυπάρχουν με άλλες συσκευές μικρής εμβέλειας. Η χρήση τους δεν πρέπει επομένως να υπάγεται σε έκδοση μεμονωμένης άδειας, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) για την αδειοδότηση. Επιπλέον, οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, όπως ορίζονται στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, έχουν προτεραιότητα έναντι διατάξεων αυτού του είδους, ώστε να μην απαιτείται εξασφάλιση της προστασίας των διατάξεων RFID έναντι παρεμβολών, ενώ τα συστήματα RFID δεν επιτρέπεται να προξενούν παρεμβολές στις εν λόγω υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών. Δεδομένου συνεπώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση προστασίας των χρηστών διατάξεων RFID έναντι παρεμβολών, αποτελεί αρμοδιότητα των κατασκευαστών των διατάξεων RFID η προστασία των εν λόγω διατάξεων έναντι επιζήμιων παρεμβολών από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, καθώς επίσης και από άλλες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς. Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (3) (η οδηγία ΡΕ&TTE), οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές RFID χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων ώστε να αποφεύγονται επιζήμιες παρεμβολές σε άλλες συσκευές μικρής εμβέλειας.

(4)

Στις 11 Μαρτίου 2004 εξέδωσε επομένως η Κοινότητα εντολή (4) προς την CEPT, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 της απόφασης για το ραδιοφάσμα, για εναρμόνιση της χρήσης των συχνοτήτων όσον αφορά συσκευές μικρής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών RFID. Ανταποκρινόμενη στην εν λόγω εντολή, στην έκθεσή της (5) τής 15ης Νοεμβρίου 2004, η CEPT κατάρτισε τον κατάλογο των μέτρων εθελοντικής εναρμόνισης που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για συσκευές μικρής εμβέλειας και δήλωσε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ανάληψη δέσμευσης από τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί νομική σταθερότητα από την επιτευχθείσα στην CEPT εναρμόνιση των συχνοτήτων, ιδίως όσον αφορά το φάσμα των UHF που χρησιμοποιούν οι RFID.

(5)

Οι ζώνες που πρότεινε η CEPT για εναρμόνιση προβλέπονται ήδη για χρήση RFID από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 302 208 που εγκρίθηκε κατ' εφαρμογή της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Στο εν λόγω πρότυπο περιγράφεται μια τεχνική «ακρόασης πριν από την ομιλία» που αποβλέπει στην εξασφάλιση κατάλληλων επιπέδων περιστολής για την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών σε άλλους χρήστες της ζώνης. Η χρήση αυτού ή άλλων συναφών εναρμονισμένων προτύπων συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας ΡΕ&TTE.

(6)

Η εναρμόνιση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δεν αποκλείει τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους να υποβάλει, εφόσον αυτό αιτιολογείται, αίτηση για χορήγηση μεταβατικής χρονικής περιόδου ή ρυθμίσεων για κοινή χρήση ραδιοφάσματος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 της απόφασης για το ραδιοφάσμα.

(7)

Η χρήση του ραδιοφάσματος υπάγεται στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, ιδίως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και της σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου (7). Η προστασία της υγείας όσον αφορά τον ραδιοεξοπλισμό εξασφαλίζεται με τη συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας ΡΕ&TTE.

(8)

Εξαιτίας των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών θα προκύψουν νέες RFID UHF και παρεμφερείς συσκευές, για τις οποίες θα απαιτηθεί επικαιροποίηση των όρων εναρμόνισης του ραδιοφάσματος, με συνεκτίμηση των οικονομικών τους πλεονεκτημάτων και των απαιτήσεων του κλάδου και των χρηστών. Κατά συνέπεια θα υπάρξει ανάγκη και επικαιροποίηση της παρούσας απόφασης, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία. Εφόσον από επανεξέταση προκύψει ανάγκη προσαρμογής της απόφασης, οι αλλαγές θα αποφασιστούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα όσον αφορά την έγκριση μέτρων εφαρμογής. Στην επικαιροποίηση θα μπορούσαν να προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι, ώστε να τακτοποιηθούν κληροδοτημένες καταστάσεις.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ραδιοφάσματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση των όρων για τη διάθεση και αποτελεσματική χρήση ραδιοφάσματος για συσκευές RFID που λειτουργούν στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF).

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1)

«συσκευές RFID», συσκευές για, μεταξύ άλλων, ιχνηλάτηση και ταυτοποίηση αντικειμένων με χρήση ραδιοσυστήματος, αποτελούμενου αφενός από παθητικές συσκευές (ετικέτες) προσαρμοσμένες στα αντικείμενα και αφετέρου από μονάδες πομποδεκτών (συσκευές ανάγνωσης) που ενεργοποιούν τις ετικέτες και λαμβάνουν τα δεδομένα τους·

2)

«χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία», ότι δεν επιτρέπεται πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών σε οποιαδήποτε υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών και ότι δεν δύναται να απαιτηθεί προστασία των εν λόγω συσκευών έναντι επιζήμιων παρεμβολών, οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών.

Άρθρο 3

1.   Εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη καθορίζουν και διαθέτουν, χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία, τις ζώνες συχνοτήτων για συσκευές RFID, βάσει των ειδικών όρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη χορήγηση μεταβατικών περιόδων ή/και ρυθμίσεων μερισμού του ραδιοφάσματος, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 της απόφασης για το ραδιοφάσμα.

3.   Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιτρέπουν τη χρήση των ζωνών συχνοτήτων υπό λιγότερο περιοριστικούς όρους από αυτούς που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη ελέγχουν λεπτομερώς τη χρήση των σχετικών ζωνών και υποβάλλουν εκθέσεις με τα ευρήματά τους στην Επιτροπή, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη επανεξέταση της απόφασης.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.

(3)  ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.

(4)  Εντολή προς την CEPT για ανάλυση της περαιτέρω εναρμόνισης των ζωνών συχνοτήτων για συσκευές μικρής εμβέλειας.

(5)  Τελική έκθεση της ECC σε ανταπόκριση της εντολής της Επιτροπής προς την CEPT σχετικά με εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων.

(6)  ΕΕ L 159 της 30.4.2004, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ζώνη συχνοτήτων UHF

Ειδικοί όροι

μέγιστη ισχύς/ένταση πεδίου

Διαπόσταση καναλιών

Υποζώνη A: 865-865,6 MHz

100 mW e.r.p.

200 kHz

Υποζώνη B: 865,6-867,6 MHz

2 W e.r.p.

200 kHz

Υποζώνη C: 867,6-868 MHz

500 mW e.r.p.

200 kHz

Οι κεντρικές συχνότητες καναλιών είναι 864,9 MHz + (0,2 MHz × αριθμός καναλιού).

Οι διαθέσιμοι αριθμοί καναλιού για κάθε υποζώνη είναι:

 

Υποζώνη A: αριθμοί καναλιών 1 έως 3·

 

Υποζώνη B: αριθμοί καναλιών 4 έως 13·

 

Υποζώνη C: αριθμοί καναλιών 14.15.

Σημείωση: Ο ίδιος εξοπλισμός επιτρέπεται να λειτουργεί σε διάφορες υποζώνες.


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/67


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5538]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/805/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 42,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2) , και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (3) θεσπίζει τα ελάχιστα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της νόσου αυτής. Καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας κλασικής πανώλους των χοίρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα σχέδια των κρατών μελών για την εκρίζωση της κλασικής πανώλους από τον πληθυσμό των αγριόχοιρων και για τον επείγοντα εμβολιασμό τους υπό ορισμένους όρους.

(2)

Η απόφαση 2003/526/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2003, για μέτρα προστασίας σχετικά με την κλασική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη (4) αφορά την αντιμετώπιση των εστιών κλασικής πανώλους των χοίρων στα εν λόγω κράτη μέλη. Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται μέτρα ελέγχου της κλασικής πανώλους των χοίρων στις περιοχές των κρατών μελών στις οποίες έχει εκδηλωθεί η νόσος σε αγριόχοιρους, ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωσή της σε άλλες περιοχές της Κοινότητας.

(3)

Τα εν λόγω κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της κλασικής πανώλους των χοίρων. Ως εκ τούτου, υπέβαλαν στην Επιτροπή σχέδια εκρίζωσης και επείγοντος εμβολιασμού σχετικά με τη νόσο αυτή, τα αναγκαία μέτρα για την εκρίζωση της νόσου από τις περιοχές που προσδιορίζονται στα σχέδιά τους ως μολυσμένες, καθώς και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής χοίρων των ίδιων περιοχών.

(4)

Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Σλοβακίας, κρίνεται σκόπιμο τα μέτρα ελέγχου της νόσου που αφορούν περιορισμούς στην αποστολή ζώντων χοίρων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων, σύμφωνα με την απόφαση 2003/526/ΕΚ για τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, να θεσπιστούν και στην παρούσα απόφαση.

(5)

Επιπλέον, εντοπίστηκε κλασική πανώλης των χοίρων στη Βουλγαρία σε αγριόχοιρους και σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής χοίρων. Η νόσος εξακολουθεί να θεωρείται ενδημική στους πληθυσμούς αυτούς. Για το λόγο αυτό, λαμβανομένης υπόψη της προσχώρησης της Βουλγαρίας, πρέπει να προβλεφθούν μέτρα σχετικά με την κλασική πανώλη των χοίρων που θα ισχύσουν από την ημερομηνία προσχώρησης.

(6)

Η Βουλγαρία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου σύμφωνα με τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 2001/89/ΕΚ και έχει υποβάλει προς έγκριση στην Επιτροπή σχέδιο εκρίζωσης της κλασικής πανώλους στους αγριόχοιρους και σχέδιο επείγοντος εμβολιασμού των αγριόχοιρων σε όλη την επικράτειά της.

(7)

Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης της νόσου στη Βουλγαρία, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα ελέγχου της νόσου για όλη την επικράτεια της χώρας αυτής στην παρούσα απόφαση.

(8)

Επιπλέον, είναι σκόπιμο για να αποφευχθεί η εξάπλωση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε άλλες περιοχές της Κοινότητας, να προβλεφθεί στην παρούσα απόφαση η απαγόρευση αποστολής νωπού χοιρινού κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος που αποτελούνται από ή περιέχουν χοιρινό κρέας από τη Βουλγαρία. Το χοιρινό αυτό κρέας καθώς και τα προϊόντα και τα παρασκευάσματα χοιρινού κρέατος πρέπει να επισημαίνονται με ιδιαίτερα σήματα ώστε να μην συγχέονται με τα σήματα καταλληλότητας για το χοιρινό κρέας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (5) και το αναγνωριστικό σήμα που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (6). Ωστόσο, επιτρέπεται αυτού του είδους τα παρασκευάσματα χοιρινού κρέατος και τα προϊόντα κρέατος που αποτελούνται από ή περιέχουν χοιρινό κρέας να αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη εάν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με την οποία καταστρέφεται ο ιός της κλασικής πανώλους των χοίρων.

(9)

Για λόγους εξασφάλισης της συμμόρφωσης με την παρούσα απόφαση, εάν έχει επιβληθεί απαγόρευση αποστολής νωπού χοιρινού κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος που αποτελούνται από ή περιέχουν χοιρινό κρέας από ορισμένα μέρη της επικράτειας ενός κράτους μέλους, η παρούσα απόφαση θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά την πιστοποίηση, σχετικά με την αποστολή του κρέατος, των παρασκευασμάτων και των προϊόντων αυτών από άλλες περιοχές της επικράτειας του κράτους μέλους αυτού για τις οποίες δεν ισχύει η απαγόρευση.

(10)

Η απόφαση 2003/526/ΕΚ έχει τροποποιηθεί πολλές φορές. Επομένως, είναι σκόπιμο η εν λόγω απόφαση να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(11)

Η απόφαση θα αναθεωρηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης που αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων στα κράτη μέλη και ειδικότερα εννέα μήνες μετά την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει ορισμένα μέτρα ελέγχου σχετικά με την κλασική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στη Σλοβακία («τα συγκεκριμένα κράτη μέλη»).

Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των σχεδίων εκρίζωσης της κλασικής πανώλους των χοίρων και των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά της νόσου αυτής που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις 2003/135/ΕΚ (7), 2004/832/ΕΚ (8), 2005/59/ΕΚ (9) και 2006/800/ΕΚ (10) της Επιτροπής.

Άρθρο 2

Απαγόρευση αποστολής ζώντων χοίρων από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα

Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν αποστέλλονται ζώντες χοίροι από την επικράτειά τους προς άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν οι χοίροι αυτοί προέρχονται από:

α)

περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο κατάλογο του παραρτήματος· και

β)

εκμετάλλευση στην οποία δεν εισήλθαν ζώντες χοίροι προερχόμενοι από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα κατά το διάστημα των 30 ημερών που προηγείται της ημερομηνίας αποστολής.

Άρθρο 3

Μετακίνηση και διαμετακόμιση χοίρων στα συγκεκριμένα κράτη μέλη

1.   Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν αποστέλλονται ζώντες χοίροι από εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα προς άλλες περιοχές της επικράτειας του ίδιου κράτους μέλους, εκτός εάν:

α)

στις εκμεταλλεύσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση και ορολογικές δοκιμές για την κλασική πανώλη των χοίρων με αρνητικά αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·

β)

οι χοίροι πρόκειται να μεταφερθούν κατ’ ευθείαν σε σφαγεία με σκοπό την άμεση σφαγή.

2.   Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η διαμετακόμιση των χοίρων μέσω περιοχών οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος πραγματοποιείται μόνον από κεντρικές οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες, χωρίς στάσεις του οχήματος που μεταφέρει τους χοίρους.

Άρθρο 4

Απαγόρευση αποστολής σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων χοίρων από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι δεν αποστέλλεται από την επικράτειά του προς άλλα κράτη μέλη κανένα φορτίο από τα ακόλουθα:

α)

σπέρμα χοίρων, εκτός εάν το σπέρμα προέρχεται από κάπρους εκτρεφόμενους σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου (11) και βρίσκεται εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης

β)

ωάρια και έμβρυα χοίρων, εκτός εάν τα ωάρια και τα έμβρυα προέρχονται από χοίρους εκτρεφόμενους σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Απαγόρευση αποστολής ορισμένων φορτίων από περιοχές που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος και ειδικά σήματα καταλληλότητας

Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη στα οποία ανήκουν οι περιοχές που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος εξασφαλίζουν ότι:

α)

κανένα φορτίο νωπού κρέατος χοίρων από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος, ούτε παρασκευασμάτων κρέατος ή προϊόντων κρέατος που αποτελούνται από ή περιέχουν κρέας των χοίρων αυτών δεν αποστέλλεται από τις περιοχές αυτές προς άλλα κράτη μέλη

β)

το νωπό κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα κρέατος που αναφέρονται στο σημείο α) του παρόντος άρθρου επισημαίνονται με ειδικό σήμα καταλληλότητας το οποίο δεν μπορεί να είναι ωοειδές και δεν μπορεί να συγχέεται με:

το αναγνωριστικό σήμα για τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα κρέατος που αποτελούνται από ή περιέχουν χοιρινό κρέας, που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ, τμήμα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004· και

το σήμα καταλληλότητας για το νωπό χοιρινό κρέας που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, τμήμα Ι, κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις πιστοποίησης υγείας που αφορούν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη

Το συγκεκριμένο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό που προβλέπεται:

α)

από το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου (12) και συνοδεύει χοίρους που αποστέλλονται από την επικράτειά του, πρέπει να φέρει την ακόλουθη συμπληρωματική μνεία:

«Ζώα σύμφωνα με την απόφαση 2006/805/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2006 απόφαση σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.»

β)

από το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου και συνοδεύει σπέρμα κάπρων που αποστέλλεται από την επικράτειά του, πρέπει να φέρει την ακόλουθη συμπληρωματική μνεία:

«Σπέρμα σύμφωνα με την απόφαση 2006/805/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2006 απόφαση σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.»

γ)

από το άρθρο 1 της απόφασης 95/483/ΕΚ της Επιτροπής (13) και συνοδεύει έμβρυα και ωάρια χοίρων που αποστέλλονται από την επικράτειά του, πρέπει να φέρει την ακόλουθη συμπληρωματική μνεία:

«Έμβρυα/ωάρια (14) σύμφωνα με την απόφαση 2006/805/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2006 απόφαση σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.

Άρθρο 7

Απαιτήσεις πιστοποίησης που αφορούν τα κράτη μέλη περιοχές των οποίων περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος

Το κράτος μέλος, περιοχές του οποίου περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, εξασφαλίζει ότι το νωπό χοιρινό κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα κρέατος που αποτελούνται από ή περιέχουν κρέας χοίρων στα οποία δεν εφαρμόζεται η απαγόρευση που προβλέπεται από το άρθρο 5 και αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη:

α)

υποβάλλονται σε κτηνιατρική πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου (15)· και

β)

συνοδεύονται από το κατάλληλο υγειονομικό πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου που ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004 της Επιτροπής (16), το μέρος ΙΙ του οποίου πρέπει να φέρει την ακόλουθη συμπληρωματική μνεία:

«Νωπό κρέας χοίρων και παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα κρέατος που αποτελούνται από ή περιέχουν κρέας χοίρων, σύμφωνα με την απόφαση 2006/805/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2006 απόφαση σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.»

Άρθρο 8

Απαιτήσεις που αφορούν τις εκμεταλλεύσεις και τα οχήματα μεταφοράς στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος

Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α)

οι διατάξεις που ορίζονται στη δεύτερη περίπτωση και από την τέταρτη έως την έβδομη περίπτωση του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2001/89/ΕΚ εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής χοίρων που βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης·

β)

τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χοίρων από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης καθαρίζονται και απολυμαίνονται αμέσως μετά από κάθε μεταφορά και ο μεταφορέας παρέχει απόδειξη για την απολύμανση αυτή.

Άρθρο 9

Παρεκκλίσεις που αφορούν την αποστολή χοίρων από περιοχές που περιλαμβάνονται στο μέρος Ι του παραρτήματος

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 και κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το κράτος μέλος προορισμού, η αποστολή χοίρων από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο μέρος Ι του παραρτήματος προς εκμεταλλεύσεις ή σφαγεία που βρίσκονται σε άλλες περιοχές που περιλαμβάνονται σε αυτό το μέρος του παραρτήματος μπορεί να επιτραπεί από το κράτος μέλος αποστολής με την προϋπόθεση ότι οι χοίροι αυτοί προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία:

α)

δεν έχουν εισέλθει ζώντες χοίροι κατά το διάστημα των 30 ημερών που προηγείται της ημερομηνίας αποστολής·

β)

έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση για την κλασική πανώλη των χοίρων από επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου και δειγματοληψίας που ορίζονται στο μέρος Α του κεφαλαίου IV του παραρτήματος της απόφασης 2002/106/ΕΚ της Επιτροπής (17) και στα σημεία 1, 2 και 3 του μέρους Δ του κεφαλαίου IV του παραρτήματος αυτού· και

γ)

έχουν πραγματοποιηθεί ορολογικές δοκιμές για την κλασική πανώλη των χοίρων με αρνητικά αποτελέσματα σε δείγματα που συγκεντρώθηκαν από το φορτίο των χοίρων που πρόκειται να αποσταλεί, κατά το διάστημα των επτά ημέρων που προηγούνται της ημερομηνίας αποστολής· ο ελάχιστος αριθμός χοίρων από τους οποίους λαμβάνονται δείγματα πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού 10% με βαθμό εμπιστοσύνης 95 % στο φορτίο που πρόκειται να αποσταλεί.

Ωστόσο, το στοιχείο γ) δεν εφαρμόζεται σε χοίρους που πρόκειται να αποσταλούν κατ’ ευθείαν σε σφαγεία με σκοπό την άμεση σφαγή.

2.   Κατά την αποστολή των χοίρων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο α) του άρθρου 6 περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες της κλινικής εξέτασης, της δειγματοληψίας και των ορολογικών δοκιμών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των δειγμάτων που ελέγχθηκαν, το είδος της δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα των δοκιμών.

Άρθρο 10

Παρεκκλίσεις που αφορούν ορισμένα φορτία από περιοχές που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη περιοχές των οποίων περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος μπορούν να επιτρέπουν την αποστολή νωπού κρέατος χοίρων και προϊόντων κρέατος και παρασκευασμάτων που αποτελούνται από ή περιέχουν κρέας χοίρων από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις περιοχές αυτές προς άλλα κράτη μέλη εάν τα προϊόντα:

α)

έχουν παραχθεί και μεταποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου·

β)

έχουν υποβληθεί σε κτηνιατρική πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ· και

γ)

συνοδεύονται από το κατάλληλο υγειονομικό πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 599/2004 της Επιτροπής, το μέρος ΙΙ του οποίου πρέπει να φέρει την ακόλουθη συμπληρωματική μνεία:

«Προϊόν σύμφωνα με την απόφαση 2006/805/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2006 απόφαση σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.»

Άρθρο 11

Απαιτήσεις ενημέρωσης από τα συγκεκριμένα κράτη μέλη

Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, σχετικά με τα αποτελέσματα της οροεπιτήρησης για την κλασική πανώλη των χοίρων που πραγματοποιείται στις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος, όπως προβλέπεται από τα σχέδια εκρίζωσης της κλασικής πανώλους των χοίρων ή τα σχέδια επείγοντος εμβολιασμού κατά της νόσου αυτής που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή και αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1.

Άρθρο 12

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν στο εμπόριο ούτως ώστε αυτά να συνάδουν με την παρούσα απόφαση και δημοσιοποιούν αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο τα μέτρα που λαμβάνουν. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 13

Κατάργηση

Η απόφαση 2003/526/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο14

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μόνον υπό την προϋπόθεση της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η συνθήκη αυτή.

Ισχύει για περίοδο εννέα μηνών.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(2)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33)· διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(3)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(4)  ΕΕ L 183 της 22.7.2003, σ. 46. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/327/ΕΚ (ΕΕ L 120 της 5.5.2006, σ. 24).

(5)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206· διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 83).

(6)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55· διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005.

(7)  ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 47.

(8)  ΕΕ L 359 της 4.12.2004, σ. 62.

(9)  ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 46.

(10)  ΕΕ L 325 της 24.11.2006, σ. 35.

(11)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62.

(12)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.

(13)  ΕΕ L 275 της 18.11.1995, σ. 30.

(14)  Διαγράψτε ανάλογα.»

(15)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(16)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 44.

(17)  ΕΕ L 39 της 9.2.2002, σ. 71.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

1.   Γερμανία

A.   Ρηνανία-Παλατινάτο:

1.

Στην περιοχή «Eifel»:

α)

η διοικητική περιφέρεια (Kreis): Südliche Weinstraße·

β)

οι πόλεις: Landau και Pirmasens·

γ)

στη διοικητική περιφέρεια Germersheim: οι δήμοι Lingenfeld, Bellheim και Germersheim·

δ)

στη διοικητική περιφέρεια Südwestpfalz: οι δήμοι Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land και Thaleischweiler-Fröschen, οι κοινότητες Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben και Knopp-Labach.

2.

Στην περιοχή «Pfalz»:

α)

οι διοικητικές περιφέρειες: Ahrweiler και Daun·

β)

στη διοικητική περιφέρεια Bitburg-Prüm: ο δήμος Prüm, οι κοινότητες Burbach, Balesfeld και Neuheilenbach (στο δήμο Kyllburg)·

γ)

στη διοικητική περιφέρεια Cochem-Zell: οι δήμοι Kaisersesch και Ulmen·

δ)

στη διοικητική περιφέρεια Mayen-Koblenz: ο δήμος Vordereifel, ο δήμος Mendig στα δυτικά του αυτοκινητόδρομου A 61 και της Bundesstrasse B 262 και η πόλη Mayen στα δυτικά της Bundesstrasse B 262 και στα βόρεια της Bundesstrasse 258.

B.   Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

α)

στη διοικητική περιφέρεια Euskirchen: οι πόλεις Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden και οι κοινότητες Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (στην πόλη Euskirchen), οι δήμοι Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall και Nettersheim·

β)

στη διοικητική περιφέρεια Rhein-Sieg: οι πόλεις Meckenheim και Rheinbach, ο δήμος Wachtberg, οι κοινότητες Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (στο δήμο Alfter) και οι κοινότητες Buschhoven, Morenhoven, Miel και Odendorf (στο δήμο Swisttal)·

γ)

η πόλη Aachen: νοτίως των αυτοκινητοδρόμων A4, A544 και της Bundesstrasse B1·

δ)

η πόλη Bonn (Βόνη): νοτίως της Bundesstrasse 56 και του αυτοκινητοδρόμου A 565 (Bonn-Endenich προς Bonn-Poppelsdorf) και νοτιοδυτικώς της Bundesstrasse 9·

ε)

στη διοικητική περιφέρεια Aachen: οι πόλεις Monschau και Stolberg, οι δήμοι Simmerath και Roetgen·

στ)

στη διοικητική περιφέρεια Düren: οι πόλεις Heimbach και Nideggen, οι δήμοι Hürtgenwald και Langerwehe.

2.   Γαλλία:

Το έδαφος των νομών Bas-Rhin και Moselle στην περιοχή δυτικώς του ποταμού Ρήνου και της διώρυγας Ρήνου-Μάρνη, βορείως του αυτοκινητόδρομου A 4, ανατολικώς του ποταμού Σάαρ και νοτίως των συνόρων με τη Γερμανία, και τους δήμους Holtzheim, Lingolsheim και Eckbolsheim.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Σλοβακία:

Το έδαφος των περιφερειακών υπηρεσιών κτηνιατρικών θεμάτων και τροφίμων της Trenčín (περιφέρειες Trenčín και Bánovce nad Bebravou), της Prievidza (περιφέρειες Prievidza και Partizánske), Púchov (μόνο η περιφέρεια Ilava), Žiar nad Hronom (περιφέρειες Žiar nad Hronom, Žarnovica και Banská Štiavnica), Zvolen (περιφέρειες Zvolen, Krupina και Detva), Lučenec (περιφέρειες Lučenec και Poltár) και Veľký Krtíš.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Βουλγαρία:

Το σύνολο της επικράτειας της Βουλγαρίας.


25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/74


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Νοεμβρίου 2006

με την οποία αναγνωρίζεται κατ’ αρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση της ουσίας orthosulfamuron στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5539]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/806/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ προβλέπει την κατάρτιση κοινοτικού καταλόγου δραστικών ουσιών οι οποίες επιτρέπεται να ενσωματώνονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(2)

Η εταιρεία Isagro SpA υπέβαλε στις αρχές της Ιταλίας στις 4 Ιουλίου 2005 φάκελο για τη δραστική ουσία orthosulfamuron, συνοδευόμενο από αίτηση να καταχωριστεί η εν λόγω ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(3)

Οι αρχές της Ιταλίας δήλωσαν στην Επιτροπή ότι, ύστερα από μια αρχική εξέταση, φαίνεται ότι ο φάκελος για την εν λόγω δραστική ουσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Ο φάκελος που υποβλήθηκε φαίνεται ότι ικανοποιεί επίσης τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ όσον αφορά ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, στη συνέχεια ο φάκελος διαβιβάστηκε από τον αιτούντα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, παραπέμφθηκε δε στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

(4)

Με την παρούσα απόφαση επιβεβαιώνεται επίσημα σε κοινοτικό επίπεδο ότι ο φάκελος θεωρείται ότι ικανοποιεί κατ' αρχήν τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ και, για ένα τουλάχιστο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία, τις απαιτήσεις του παραρτήματος III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(5)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το δικαίωμα της Επιτροπής να ζητήσει από τον αιτούντα να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ώστε να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία του φακέλου.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, ο φάκελος σχετικά με την αναγραφόμενη στο παράρτημα της παρούσας απόφασης δραστική ουσία, ο οποίος υποβλήθηκε στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη με σκοπό να καταχωριστεί η δραστική αυτή ουσία στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας, ικανοποιεί κατ' αρχήν τις απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα II της ίδιας οδηγίας.

Ο φάκελος ικανοποιεί επίσης τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά ένα τουλάχιστον φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία, λαμβανομένων υπόψη των προτεινόμενων χρήσεων.

Άρθρο 2

Το κράτος μέλος-εισηγητής εξακολουθεί να εξετάζει λεπτομερώς τον εν λόγω φάκελο και υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα συμπεράσματα της εξέτασής του, συνοδευόμενη από τυχόν συστάσεις για την καταχώριση ή τη μη καταχώριση της εν λόγω δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και από τυχόν όρους σχετικά με την καταχώριση το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/85/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 293 της 24.10.2006, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δραστική ουσία την οποία αφορά η παρούσα απόφαση

Αριθ.

Κοινή ονομασία, αριθμός αναγνώρισης CIPAC

Αιτών

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Κράτος μέλος εισηγητής

1

Orthosulfamuron

Δεν υπάρχει ακόμα αριθμός CIPAC

Isagro SpA

4 Ιουλίου 2005

IT


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

25.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/76


ΑΠΌΦΑΣΗ 2006/807/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Νοεμβρίου 2006

για την εφαρμογή της κοινής δράσης 2005/797/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παλαιστινιακά εδάφη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2005/797/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παλαιστινιακά εδάφη (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 2 αυτής, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την κοινή δράση 2005/797/ΚΕΠΠΑ, το Συμβούλιο ίδρυσε αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παλαιστινιακά εδάφη (εφεξής «EUPOL COPPS»), για περίοδο τριών ετών. Το επιχειρησιακό στάδιο της EUPOL COPPS άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της εν λόγω κοινής δράσης, θα πρέπει να αποφασισθεί ο τελικός προϋπολογισμός της EUPOL COPPS για το έτος 2007,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο τελικός προϋπολογισμός της EUPOL COPPS για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ανέρχεται σε 2 800 000 ευρώ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έκδοσής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  ΕΕ L 300 της 17.11.2005, σ. 65.