ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
11 Νοεμβρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1667/2006 του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2006, περί της γλυκόζης και της λακτόζης (Κωδικοποιημένη έκδοση)

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1668/2006 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1669/2006 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2006, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος (Κωδικοποιημένη έκδοση)

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1670/2006 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2006, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό και τη χορήγηση προσαρμοσμένων επιστροφών για τα σιτηρά που εξάγονται υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών (Κωδικοποιημένη έκδοση)

33

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1671/2006 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

41

 

*

Οδηγία 2006/91/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2006, περί της καταπολεμήσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ (Κωδικοποιημένη έκδοση)

42

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/583/ΕΚ, σχετικά με την αναδιάθεση των κεφαλαίων που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα πλαίσια του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου και έκτου ΕΤΑ

45

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των διασυνοριακών και διακρατικών σκελών του στόχου Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία για την περίοδο 2007 έως 2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5144]

47

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2006, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας ( 1 )

59

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5304]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1667/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Νοεμβρίου 2006

περί της γλυκόζης και της λακτόζης

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί της γλυκόζης και της λακτόζης (3) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί ουσιαστικά (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Για να αποφευχθούν τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής στον τελωνειακό τομέα, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (5), ομαδοποίησε στην ιδία κλάση τη γλυκόζη, το σιρόπι εκ γλυκόζης, τη λακτόζη και το σιρόπι εκ λακτόζης, αφενός, και τη χημικώς καθαρή γλυκόζη και λακτόζη, αφετέρου.

(3)

Εντούτοις, η γλυκόζη η υπαγόμενη στις διακρίσεις 1702 30 91, 1702 30 99 και 1702 40 90 της συνδυασμένης ονοματολογίας και η λακτόζη η υπαγόμενη στη διάκριση 1702 19 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και υπόκεινται, λόγω του γεγονότος αυτού, στο καθεστώς των συναλλαγών με τις τρίτες χώρες που προβλέπεται στα πλαίσια των κοινών οργανώσεων των αγορών από τις οποίες εξαρτώνται, ενώ οι χημικώς καθαρές γλυκόζη και λακτόζη, που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, υπόκεινται στο καθεστώς των δασμών η οικονομική επίπτωση των οποίων είναι δυνατό να είναι αισθητά διαφορετική.

(4)

Αυτή η κατάσταση προκαλεί μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς τα εν λόγω προϊόντα προέρχονται από τα ίδια προϊόντα βάσεως, οποιοσδήποτε και αν είναι ο βαθμός καθαρότητός τους. Το κριτήριο της τελωνειακής κατατάξεως μεταξύ των χημικώς καθαρών προϊόντων και των λοιπών είναι ο βαθμός καθαρότητος σε 99 %. Εξάλλου, τα προϊόντα που έχουν βαθμό καθαρότητος ελαφρώς ανώτερο ή ελαφρώς κατώτερο είναι δυνατό να έχουν την ίδια οικονομική χρησιμότητα. Η εφαρμογή διαφορετικών καθεστώτων συνεπάγεται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό ιδιαιτέρως ευαίσθητων λόγω του γεγονότος των πιθανών υποκαταστάσεων.

(5)

Η μόνη λύση αυτών των δυσκολιών είναι να υποβληθούν τα προϊόντα αυτά στο ίδιο οικονομικό καθεστώς, οποιοσδήποτε και αν είναι ο βαθμός της καθαρότητός τους ή κατά το μέτρο που θα εκρίνετο επαρκές, να εναρμονισθούν τα καθεστώτα που προβλέπονται για τις δύο ομάδες των προϊόντων.

(6)

Η συνθήκη δεν είχε προβλέψει, σε ειδικές διατάξεις, τις δυνατότητες ενεργείας που απαιτούνται γι’ αυτό το σκοπό. Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, αρμόζει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, βάσει του άρθρου 308 της συνθήκης. Εξάλλου, τα πλέον κατάλληλα μέτρα συνίστανται, αφενός, στο να επεκταθεί στη χημικώς καθαρή γλυκόζη το καθεστώς που καθορίζεται για τις λοιπές γλυκόζες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (6), και, αφετέρου, στη χημικώς καθαρή λακτόζη το καθεστώς που προβλέπεται για τις λοιπές λακτόζες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το καθεστώς που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και από τις διατάξεις που θεσπίσθηκαν για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού για τη γλυκόζη και το σιρόπι εκ γλυκόζης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 91, 1702 30 99 και 1702 40 90 της συνδυασμένης ονοματολογίας επεκτείνεται στη γλυκόζη και στο σιρόπι εκ γλυκόζης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 και 1702 30 59 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 2

Το καθεστώς που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και από τις διατάξεις που θεσπίσθηκαν για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού για τη λακτόζη και το σιρόπι εκ λακτόζης που υπάγονται στη διάκριση 1702 19 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας επεκτείνεται στη λακτόζη και στο σιρόπι εκ λακτόζης που υπάγονται στη διάκριση 1702 11 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 3

Όταν το προβλεπόμενο καθεστώς για τη γλυκόζη και το σιρόπι από γλυκόζη ή για τη λακτόζη και το σιρόπι από λακτόζη που, αντιστοίχως, υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 91, 1702 30 99 και 1702 40 90, καθώς επίσης και στη διάκριση 1702 19 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας, τροποποιείται δυνάμει του άρθρου 37 της συνθήκης ή με τις διαδικασίες που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού, οι τροποποιήσεις επεκτείνονται, αναλόγως με την περίπτωση, στη γλυκόζη ή στο σιρόπι εκ γλυκόζης ή στη λακτόζη ή στο σιρόπι εκ λακτόζης που υπάγονται αντιστοίχως στις διακρίσεις 1702 30 51 και 1702 30 59, καθώς επίσης και στη διάκριση 1702 11 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας, εκτός αν, με τις ίδιες διαδικασίες, ληφθούν άλλα μέτρα που επιτρέπουν την εναρμόνιση του καθεστώτος που διέπει αυτά τα προϊόντα με εκείνο που προβλέπεται για τα προαναφερθέντα προϊόντα.

Άρθρο 4

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. HEINÄLUOMA


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2931/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 20.12.1995, σ. 10).

(4)  Βλέπε παράρτημα Ι.

(5)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 996/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 179 της 1.7.2006, σ. 26).

(6)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(7)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 281 της 1.11.1975, σ. 20)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 222/88 της Επιτροπής

(ΕΕ L 28 της 1.2.1988, σ. 1)

Μόνο το άρθρο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2931/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 307 της 20.12.1995, σ. 10)

Μόνο το άρθρο 2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Παράρτημα I

Παράρτημα II


11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1668/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1669/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Νοεμβρίου 2006

περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 4, και το άρθρο 41,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2000, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα αγοράς στη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος (2), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα κατά τρόπο ουσιαστικό (3). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση τoυ εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 συνδέει την έναρξη της δημόσιας παρέμβασης με το επίπεδο της μέσης τιμής αγοράς που έχει σημειωθεί σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιοχή ενός κράτους μέλους. Είναι επομένως αναγκαίο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες του υπολογισμού των τιμών αγοράς ανά κράτος μέλος, ιδίως οι ποιότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και η στάθμισή τους, οι συντελεστές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή αυτών στην ποιότητα αναφοράς R3 και οι μηχανισμοί έναρξης και περάτωσης των αγορών.

(3)

Οι όροι επιλεξιμότητας των προϊόντων πρέπει να καθοριστούν αποκλείοντας, αφενός, αυτά που δεν είναι αντιπροσωπευτικά της εθνικής παραγωγής των κρατών μελών και που δεν τηρούν τους ισχύοντες υγειονομικούς και κτηνιατρικούς κανόνες και, αφετέρου, αυτά των οποίων το βάρος υπερβαίνει το επίπεδο που κανονικά επιδιώκει η αγορά. Πρέπει επίσης να επεκταθεί στη Βόρεια Ιρλανδία η επιλεξιμότητα των σφαγίων βοοειδών της ποιότητας O3 που προβλέπεται στην Ιρλανδία, προκειμένου να αποφευχθούν εκτροπές εμπορίου οι οποίες υπάρχει κίνδυνος να διαταράξουν την αγορά του βοείου κρέατος σε αυτό το τμήμα της Κοινότητας.

(4)

Οι απαιτήσεις σχετικά με την αναγνώριση των επιλέξιμων σφαγίων πρέπει να προσδιοριστούν από την εγγραφή του αριθμού του σφαγίου στην εσωτερική επιφάνεια κάθε τεταρτημορίου. Όσον αφορά την παρουσίαση των σφαγίων, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ενιαίος τεμαχισμός τους ώστε να διευκολυνθεί η διάθεση των προϊόντων τεμαχισμού, να βελτιωθεί ο έλεγχος των εργασιών αφαίρεσης των οστών και να ληφθούν βάσει αυτών τεμάχια κρέατος που να ανταποκρίνονται σε ενιαίο ορισμό σε όλη την Κοινότητα. Πρέπει γι’ αυτό το σκοπό να γίνει ευθεία τομή του σφαγίου και να καθοριστούν τα εμπρόσθια και οπίσθια τεταρτημόρια αντίστοιχα στην πέμπτη και όγδοη πλευρά προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των τεμαχίων χωρίς κόκαλα και των περισσευμάτων και να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα εν λόγω προϊόντα.

(5)

Προκειμένου να αποφευχθούν κερδοσκοπίες που ενδέχεται να νοθεύσουν την πραγματική κατάσταση της αγοράς, καταβάλλεται μόνον μία προσφορά για το διαγωνισμό ανά ενδιαφερόμενο και ανά κατηγορία. Προκειμένου να αποκλεισθεί η προσφυγή σε προσφορές με ξένο όνομα, πρέπει να καθοριστεί η έννοια του ενδιαφερομένου κατά τρόπο ώστε να γίνεται αποδεκτή η κατηγορία των επιχειρηματιών που παραδοσιακά και σύμφωνα με τη φύση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους συμμετέχουν στην παρέμβαση.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε στον τομέα της υποβολής των προσφορών, είναι χρήσιμο να προβλεφθεί, εξάλλου, ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στους διαγωνισμούς διέπεται, ενδεχομένως, από συμβάσεις που συνάπτονται με τον οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

(7)

Όσον αφορά την κατάθεση της εγγύησης, πρέπει να καθοριστούν ακριβέστερα οι λεπτομέρειες της σύστασής της υπό μορφή κατάθεσης μετρητών ώστε να καθίσταται δυνατόν οι οργανισμοί παρέμβασης να δέχονται εγγυημένες τραπεζικές επιταγές.

(8)

Μετά την απαγόρευση κάθε χρησιμοποίησης υλικών που παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσαύξηση των εξόδων και η μείωση των εσόδων που προκύπτουν στον τομέα του βοείου κρέατος, πρέπει να προσαρμοστεί στο σημερινό υψηλότερο ποσό, το ποσό της προσαύξησης που εφαρμόζεται στη μέση τιμή της αγοράς και που χρησιμεύει στο να καθοριστεί η μέγιστη τιμή αγοράς.

(9)

Όσον αφορά την παράδοση των προϊόντων, πρέπει, με γνώμονα την πείρα, να επιτραπεί στους οργανισμούς παρέμβασης να μειώνουν, ανάλογα με την περίπτωση, την προθεσμία παράδοσης των προϊόντων ώστε να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη των παραδόσεων που αφορά δύο διαδοχικούς διαγωνισμούς.

(10)

Οι κίνδυνοι παρατυπίας είναι ιδιαίτερα σημαντικοί όταν αφαιρούνται συστηματικά οστά από τα σφάγια που αγοράζονται στην παρέμβαση. Πρέπει επομένως να απαιτηθεί οι ψυκτικές εγκαταστάσεις και οι εγκαταστάσεις τεμαχισμού των κέντρων παρέμβασης να είναι ανεξάρτητες από τα σφαγεία και από τους υπερθεματιστές που ενέχονται στη διαδικασία διαγωνισμού. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες πρακτικές δυσκολίες ορισμένων κρατών μελών, γίνονται αποδεκτές παρεκκλίσεις από την προαναφερθείσα αρχή εφόσον οι ποσότητες από τις οποίες αφαιρούνται τα οστά είναι αυστηρώς περιορισμένες και οι έλεγχοι κατά την παραλαβή είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση της προέλευσης των κρεάτων χωρίς οστά και να αποκλείονται, στο μέτρο του δυνατού, ενδεχόμενοι χειρισμοί. Με γνώμονα τις τελευταίες έρευνες, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους ελέγχους σχετικά με τα κατάλοιπα απαγορευμένων ουσιών και ιδίως ορμονών στα κρέατα.

(11)

Από τους οργανισμούς παρέμβασης παραλαμβάνονται μόνο τα προϊόντα που πληρούν τους όρους ποιότητας και παρουσίασης που καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία. Με γνώμονα την αποκτηθείσα πείρα, πρέπει να καθοριστούν ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν την παραλαβή καθώς και οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Πρέπει, ιδίως, να προβλεφθεί η δυνατότητα να διεξαχθεί εκ των προτέρων επιθεώρηση στο σφαγείο ώστε να αποκλεισθούν, σε ένα πρώιμο στάδιο, τα μη επιλέξιμα κρέατα. Προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας αποδοχής των παραδιδόμενων προϊόντων, πρέπει να γίνει προσφυγή σε ειδικευμένους υπαλλήλους, των οποίων η αμεροληψία διασφαλίζεται από το γεγονός ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους ενδιαφερόμενους και από το ότι υπόκεινται σε σύστημα εναλλαγής. Πρέπει επίσης να καθοριστούν τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αφορούν οι έλεγχοι.

(12)

Λόγω των γεγονότων που συνδέονται με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), η επιβολή της αφαίρεσης των οστών θα μπορούσε να επηρεάσει οπωσδήποτε θετικά τη δυναμικότητα αποθήκευσης που είναι αναγκαία για να δεχθεί τις μεγάλες ποσότητες βοείου κρέατος που μπορεί να αγοραστούν μέσω της παρέμβασης, και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει τη μεταγενέστερη διάθεση των εν λόγω κρεάτων.

(13)

Προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος από τον οργανισμό παρέμβασης της παραλαβής των προϊόντων, πρέπει να διευκρινιστούν οι διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των παρτίδων, την εκ των προτέρων επιθεώρηση και τον έλεγχο του βάρους των αγορασθέντων προϊόντων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της αφαίρεσης των οστών των αγορασθέντων κρεάτων και με την απόρριψη των προϊόντων. Το ίδιο ισχύει για τον έλεγχο των προϊόντων αποθεματοποίησης.

(14)

Οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα σφάγια πρέπει ιδίως να προσδιορίζουν τον τρόπο της αναστολής τους καθώς και τις ζημίες ή τους χειρισμούς που πρέπει να αποφευχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταποίησης, που ενδέχεται να αλλοιώσουν την εμπορική ποιότητα των προϊόντων ή να προκαλέσουν μόλυνση αυτών.

(15)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία των εργασιών αφαίρεσης των οστών, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα εργαστήρια τεμαχισμού διαθέτουν μία ή περισσότερες παρακείμενες σήραγγες καταψύξεως. Οι παρεκκλίσεις από την απαίτηση αυτή πρέπει να περιοριστούν αυστηρώς. Πρέπει να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους πρέπει να διεξάγονται οι μόνιμοι φυσικοί έλεγχοι αφαίρεσης των οστών, δηλαδή ιδίως η ανεξαρτησία των ελεγκτών και το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων.

(16)

Οι όροι αποθεματοποίησης των τεμαχίων πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη αναγνώρισή τους. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν ιδίως τα αναγκαία μέτρα για τον εντοπισμό της προέλευσης και την αποθεματοποίηση ώστε να διευκολυνθεί η μεταγενέστερη διάθεση στην αγορά των αγορασθέντων στην παρέμβαση προϊόντων, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των πιθανών απαιτήσεων που αφορούν την κτηνιατρική κατάσταση των ζώων από τα οποία προέρχονται τα αγορασθέντα προϊόντα. Εξάλλου, για να βελτιωθεί η αποθεματοποίηση των τεμαχίων και να απλοποιηθεί η αναγνώρισή τους πρέπει, αφενός, να τυποποιηθεί η συσκευασία τους και, αφετέρου, να περιγράφονται με την πλήρη ονομασία τους ή με κοινοτικό κωδικό.

(17)

Πρέπει να ενισχυθούν οι προδιαγραφές που εφαρμόζονται στη συσκευασία των προϊόντων σε χαρτοκιβώτια, παλέτες και εμπορευματοκιβώτια, προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση των αποθηκευμένων προϊόντων και να βελτιωθεί η διατήρησή τους, να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα ο κίνδυνος απάτης και να επιτραπεί καλύτερη πρόσβαση στα προϊόντα ενόψει του ελέγχου και της διάθεσής τους στην αγορά.

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος αγοράς στη δημόσια παρέμβαση που προβλέπεται για τον τομέα του βοείου κρέατος στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2

Περιφέρειες παρέμβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει δύο περιφέρειες παρέμβασης που ορίζονται ως εξής:

περιφέρεια Ι: Μεγάλη Βρετανία,

περιφέρεια ΙΙ: Βόρεια Ιρλανδία.

Άρθρο 3

Άνοιγμα και κλείσιμο της αγοράς σε διαγωνισμό

Η εφαρμογή του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου:

στη μέση τιμή της αγοράς ανά επιλέξιμη κατηγορία σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια ενός κράτους μέλους λαμβάνονται υπόψη οι τιμές των ποιοτήτων U, R και Ο, που εκφράζονται σε ποιότητα R3, ανάλογα με τους συντελεστές που προβλέπονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, στο κράτος μέλος ή στη σχετική περιφέρεια,

η διαπίστωση των μέσων τιμών αγοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και για τις ποιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 295/96 της Επιτροπής (4),

η μέση τιμή αγοράς ανά επιλέξιμη κατηγορία σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια ενός κράτους μέλους αντιστοιχεί στο μέσο όρο των τιμών της αγοράς του συνόλου των ποιοτήτων που αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση, σταθμισμένες μεταξύ τους βάσει της σπουδαιότητάς τους σε σχέση με τις σφαγές σε αυτό το κράτος μέλος ή στην περιφέρεια·

β)

το άνοιγμα των αγορών στην παρέμβαση που αποφασίζεται ανά κατηγορία και ανά κράτος μέλος ή περιφέρεια κράτους μέλους βασίζεται στις δύο πλέον πρόσφατες εβδομαδιαίες διαπιστώσεις των τιμών της αγοράς·

γ)

το κλείσιμο των αγορών στην παρέμβαση που αποφασίζεται ανά κατηγορία και ανά κράτος μέλος ή περιφέρεια κράτους μέλους βασίζεται στην πλέον πρόσφατη εβδομαδιαία διαπίστωση των τιμών αγοράς.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των προϊόντων

1.   Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αγορών στην παρέμβαση τα προϊόντα που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού και υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2006 του Συμβουλίου (5).

α)

τα κρέατα που προέρχονται από νεαρά αρσενικά ζώα μη ευνουχισμένα, ηλικίας κάτω των δύο ετών (κατηγορία Α)·

β)

τα κρέατα που προέρχονται από αρσενικά ευνουχισμένα ζώα (κατηγορία Γ).

2.   Είναι δυνατόν να αγορασθούν μόνο σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων τα οποία:

α)

έχουν λάβει την υγειονομική σήμανση καταλληλότητας που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του μέρους Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6)·

β)

δεν έχουν χαρακτηριστικά που να καθιστούν τα προϊόντα που προέρχονται από αυτά ακατάλληλα για αποθεματοποίηση ή για περαιτέρω χρησιμοποίηση·

γ)

δεν προέρχονται από ζώα που έχουν σφαγεί επειγόντως·

δ)

κατάγονται από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (7)·

ε)

προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν εκτραφεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές απαιτήσεις·

στ)

δεν υπερβαίνουν τα μέγιστα, δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας, επιτρεπτά όρια ραδιενέργειας. Ο έλεγχος του επιπέδου ραδιενεργού μολύνσεως του προϊόντος πραγματοποιείται μόνον εφόσον το απαιτεί η κατάσταση και κατά τη διάρκεια της περιόδου που κρίνεται αναγκαία. Σε περίπτωση ανάγκης, η διάρκεια και η έκταση των μέτρων ελέγχου καθορίζονται με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999·

ζ)

προέρχονται από σφάγια των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τα 340 χιλιόγραμμα.

3.   Είναι δυνατόν να αγορασθούν μόνο σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων τα οποία:

α)

παρουσιάζονται, κατά περίπτωση, μετά τον τεμαχισμό τους σε τεταρτημόρια με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η συμφωνία προς τις απαιτήσεις του σημείου 2 του εν λόγω παραρτήματος πρέπει να εκτιμάται μέσω ελέγχου που αφορά κάθε μέρος του σφαγίου. Η μη τήρηση μίας και μόνον από τις απαιτήσεις αυτές συνεπάγεται την άρνηση της παραλαβής. Σε περίπτωση που η άρνηση αφορά ένα τεταρτημόριο λόγω μη τήρησης των εν λόγω προϋποθέσεων παρουσίασης, ιδίως εάν μια ελαττωματική παρουσίαση δεν μπορεί να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής, το αντίστοιχο τεταρτημόριο του ίδιου ημιμορίου σφαγίου πρέπει επίσης να απορριφθεί·

β)

ταξινομούνται σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατατάξεως που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1183/2006. Οι οργανισμοί παρέμβασης αρνούνται τα προϊόντα των οποίων δεν κρίνουν την κατάταξη σύμφωνη με την εν λόγω κλίμακα ύστερα από διεξοδικό έλεγχο κάθε μέρους του σφαγίου·

γ)

αναγνωρίζονται, αφενός, από σήμανση, στην οποία εμφαίνεται η κατηγορία και το είδος διάπλασης και η κατάσταση πάχυνσης και, αφετέρου, με την αναγραφή του αριθμού αναγνώρισης ή σφαγής. Η σήμανση, στην οποία εμφαίνεται η κατηγορία και το είδος διάπλασης και η κατάσταση πάχυνσης, πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να έχει πραγματοποιηθεί με σφράγιση με μη τοξική μελάνη, ανεξίτηλη και αναλλοίωτη σύμφωνα με διαδικασία που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Τα γράμματα και οι αριθμοί πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο εκατοστά ύψος. Τα σήματα εναποτίθενται στα οπίσθια τέταρτα στο ψευδοφιλέτο στο ύψος του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου και στα εμπρόσθια τέταρτα στο χονδρό τεμάχιο του στήθους σε ύψος 10 έως 30 εκατοστών περίπου από τη λωρίδα του στέρνου. Η εγγραφή του αριθμού αναγνώρισης ή σφαγής πραγματοποιείται στο ύψος του μέσου της εσωτερικής επιφάνειας κάθε τεταρτημορίου είτε με σφράγιση, είτε με τη χρησιμοποίηση ανεξίτηλου μαρκαδόρου, εγκεκριμένου από τον οργανισμό παρέμβασης·

δ)

φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το σύστημα που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

Άρθρο 5

Κέντρα παρέμβασης

1.   Τα κέντρα παρέμβασης προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων παρέμβασης.

Οι εγκαταστάσεις των εν λόγω κέντρων πρέπει να επιτρέπουν:

α)

την παραλαβή κρεάτων με οστά·

β)

την κατάψυξη όλων των κρεάτων που πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν·

γ)

την εναποθήκευση των κρεάτων αυτών για ελάχιστη περίοδο τριών μηνών υπό ικανοποιητικές τεχνικές συνθήκες.

2.   Για τα κρέατα με οστά από τα οποία πρόκειται να αφαιρεθεί το οστό επιλέγονται μόνον τα κέντρα παρέμβασης των οποίων τα εργαστήρια τεμαχισμού και οι ψυκτικές εγκαταστάσεις δεν συνδέονται με το σφαγείο ή και τον υπερθεματιστή και των οποίων η λειτουργία, η διεύθυνση και το προσωπικό δεν εξαρτώνται από το σφαγείο ή και τον υπερθεματιστή.

Σε περίπτωση υλικής δυσχέρειας, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβαίνουν, με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5, σε ενίσχυση των ελέγχων κατά τη στιγμή της αποδοχής.

ΤΜΗΜΑ 2

Διαδικασία διαγωνισμού και παραλαβής

Άρθρο 6

Άνοιγμα και κλείσιμο

1.   Το άνοιγμα των διαγωνισμών καθώς και οι μεταβολές και το κλείσιμό τους δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο το Σάββατο που προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

2.   Κατά το άνοιγμα του διαγωνισμού, μπορεί να καθορισθεί μια ελάχιστη τιμή κάτω από την οποία οι προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 7

Υποβολή και διαβίβαση των προσφορών

Κατά την περίοδο κατά την οποία είναι ανοιχτός ο διαγωνισμός, η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει κάθε δεύτερη και τέταρτη Τρίτη του μήνα, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών), με εξαίρεση τη δεύτερη Τρίτη του Αυγούστου και την τέταρτη Τρίτη του Δεκεμβρίου κατά τις οποίες δεν γίνεται υποβολή των προσφορών. Εάν η Τρίτη είναι αργία, η προθεσμία επισπεύδεται κατά 24 ώρες. Η διαβίβαση των προσφορών από τους οργανισμούς παρέμβασης στην Επιτροπή πραγματοποιείται εντός 24 ωρών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Άρθρο 8

Όροι εγκυρότητας των προσφορών

1.   Μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνον:

α)

τα σφαγεία στον τομέα του βοείου κρέατος που έχουν καταχωρισθεί ή εγκριθεί κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος τους·

β)

οι έμποροι ζώων ή κρεάτων που αναθέτουν τη σφαγή στα εν λόγω σφαγεία για λογαριασμό τους και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε εθνικό μητρώο του φόρου προστιθέμενης αξίας.

2.   Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό του οργανισμού παρέμβασης στο κράτος μέλος όπου αυτή έχει αρχίσει είτε με υποβολή γραπτής προσφοράς έναντι αποδείξεως παραλαβής, είτε με οποιοδήποτε μέσο γραπτής επικοινωνίας, αποδεκτό από τον οργανισμό παρέμβασης, έναντι αποδείξεως παραλαβής.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεων, των οποίων οι όροι καθορίζονται από τους οργανισμούς παρέμβασης σύμφωνα με τις συγγραφές υποχρεώσεων αυτών.

3.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία προσφορά ανά κατηγορία και ανά διαγωνισμό.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν συνδέονται μεταξύ τους από πλευράς διεύθυνσης, προσωπικού και λειτουργίας.

Εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό δεν συμβαίνει ή όταν μια προσφορά δεν αντιστοιχεί στην οικονομική πραγματικότητα, η αποδοχή της εν λόγω προσφοράς προϋποθέτει προσκόμιση, από τον υποβάλλοντα την προσφορά, κατάλληλων αποδείξεων ως προς την τήρηση της διάταξης του δεύτερου εδαφίου.

Όταν αποδειχτεί ότι ένας ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις, δεν γίνεται δεκτή καμία από τις αιτήσεις του.

4.   Στην προσφορά αναφέρονται:

α)

το όνομα και η διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά·

β)

η προσφερόμενη ποσότητα των προϊόντων της ή των κατηγοριών που αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, εκφραζόμενη σε τόνους·

γ)

η προτεινόμενη τιμή ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντων της ποιότητας R3, υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 και εκφραζόμενη σε ευρώ με μέγιστο όριο δύο δεκαδικά ψηφία.

5.   Μια προσφορά ισχύει μόνον εφόσον:

α)

αφορά ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων·

β)

συνοδεύεται από τη γραπτή δέσμευση του υποβάλλοντος την προσφορά να τηρήσει στο σύνολό τους τις διατάξεις τις σχετικές με τις εν λόγω αγορές·

γ)

προσκομίζεται η απόδειξη ότι ο υποβάλλων την προσφορά έχει συστήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, την εγγύηση διαγωνισμού που αναφέρεται στο άρθρο 9 για τον εν λόγω διαγωνισμό.

6.   Η προσφορά δεν μπορεί να αποσυρθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που αναφέρεται στο άρθρο 7.

7.   Διασφαλίζεται το απόρρητο των προσφορών.

Άρθρο 9

Εγγυήσεις

1.   Η διατήρηση της προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών και η παράδοση των προϊόντων στην αποθήκη που ορίζεται από τον οργανισμό παρέμβασης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 αποτελούν κύριες απαιτήσεις των οποίων η εκτέλεση διασφαλίζεται με τη σύσταση εγγύησης ίσης προς 30 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

Η εγγύηση συστήνεται υπέρ του οργανισμού παρέμβασης του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η προσφορά.

2.   Η εγγύηση συστήνεται με κατάθεση μετρητών όπως ορίζεται στο άρθρο 13 και στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (10).

3.   Όσον αφορά τις προσφορές που δεν έχουν επιλεγεί, η εγγύηση αποδεσμεύεται μόλις γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Όσον αφορά τις προσφορές που έχουν επιλεγεί, η εγγύηση αποδεσμεύεται κατά το τέλος της παραλαβής των προϊόντων με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Απόφαση για το διαγωνισμό

1.   Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που έχουν ληφθεί για κάθε διαγωνισμό και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, καθορίζεται μέγιστη τιμή αγοράς ανά κατηγορία που αφορά την ποιότητα R3.

Εάν ειδικές περιστάσεις το επιβάλλουν, είναι δυνατόν να καθορίζεται διαφορετική τιμή ανά κράτος μέλος ή περιφέρεια κράτους μέλους, σε συνάρτηση με τις διαπιστωθείσες μέσες τιμές αγοράς.

2.   Είναι δυνατόν να αποφασισθεί να μη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό.

3.   Εάν το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων σε τιμή ίση ή κατώτερη από τη μέγιστη τιμή υπερβαίνει τις ποσότητες που μπορούν να αγορασθούν, τότε οι ποσότητες που έχουν κατακυρωθεί μπορούν να μειωθούν ανά κατηγορία, μέσω συντελεστών μειώσεως που είναι δυνατόν να παρουσιάζουν ορισμένη κλιμάκωση σε συνάρτηση με τις αποκλίσεις των τιμών και των προσφερόμενων ποσοτήτων.

Εάν ειδικές περιστάσεις το απαιτούν, αυτοί οι συντελεστές μειώσεως μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες κράτους μέλους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των μηχανισμών παρέμβασης.

Άρθρο 11

Μέγιστη τιμή αγοράς

1.   Δεν λαμβάνονται υπόψη οι προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν τη μέση τιμή της αγοράς, η οποία διαπιστώνεται σε κράτος μέλος ή σε περιοχή κράτους μέλους ανά κατηγορία, μετατρεπόμενη στην ποιότητα R3 σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπονται στο παράρτημα Ι και αυξανόμενη κατά 10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα βάρους σφαγίου.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προσφορά απορρίπτεται εάν η προτεινόμενη τιμή είναι ανώτερη από τη μέγιστη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 10, η οποία ισχύει για τον εν λόγω διαγωνισμό.

3.   Όταν η τιμή αγοράς που κατακυρώνεται στον υποβάλλοντα προσφορά είναι ανώτερη από τη μέση τιμή της αγοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κατακυρωθείσα τιμή προσαρμόζεται διά πολλαπλασιασμού της με το συντελεστή που προκύπτει από την εφαρμογή του υποδείγματος Α που εμφαίνεται στο παράρτημα IV. Εντούτοις, ο συντελεστής αυτός δεν είναι δυνατόν:

α)

να είναι μεγαλύτερος της μονάδος·

β)

να οδηγεί σε μείωση της κατακυρωθείσας τιμής υπερβαίνουσα τη διαφορά μεταξύ της κατακυρωθείσας τιμής και της εν λόγω τιμής αγοράς.

Εφόσον το κράτος μέλος διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία και τα κατάλληλα μέσα ελέγχου, ο συντελεστής μπορεί να υπολογίζεται ανά υποβάλλοντα προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα Β που εμφαίνεται στο παράρτημα IV.

4.   Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το διαγωνισμό δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 12

Περιορισμός των αγορών

Οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών οι οποίοι, λόγω των μαζικών προσφορών κρεάτων στην παρέμβαση δεν είναι σε θέση να παραλάβουν αμελλητί τα προσφερόμενα κρέατα, εξουσιοδοτούνται να περιορίζουν τις αγορές στις ποσότητες που μπορούν να παραληφθούν στο έδαφός τους ή σε μια από τις περιοχές παρέμβασής τους.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού να θέτει όσο το δυνατόν λιγότερο σε κίνδυνο την ισότητα ως προς την πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 13

Ενημέρωση του υποβάλλοντος προσφορά και παράδοση

1.   Κάθε υποβάλλων προσφορά ενημερώνεται αμέσως από τον οργανισμό παρέμβασης ως προς το αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

Ο οργανισμός παρέμβασης χορηγεί αμελλητί στον υπερθεματιστή αριθμημένο δελτίο παραδόσεως στο οποίο αναφέρονται:

α)

η ποσότητα που πρέπει να παραδοθεί·

β)

η κατακυρωθείσα τιμή·

γ)

το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των προϊόντων·

δ)

το ή τα κέντρα παρέμβασης όπου πρέπει να γίνει η παράδοση.

2.   Ο υπερθεματιστής, εντός προθεσμίας δέκα επτά ημερολογιακών ημερών από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα δημοσίευσης του κανονισμού για τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράστηκαν στην παρέμβαση, προβαίνει στην παράδοση των προϊόντων.

Εντούτοις, η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με τις κατακυρωθείσες ποσότητες, να παρατείνει κατά μία εβδομάδα την προθεσμία αυτή. Η παράδοση μπορεί να γίνει τμηματικά. Εξάλλου, ο οργανισμός παρέμβασης δύναται, στο πλαίσιο του καθορισμού του χρονοδιαγράμματος για την παράδοση των προϊόντων, να μειώσει την προθεσμία αυτή σε αριθμό ημερών που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τέσσερεις.

Άρθρο 14

Διαδικασία παραλαβής

1.   Η τελική παραλαβή από τον οργανισμό παρέμβασης πραγματοποιείται στο σημείο ζυγίσματος που βρίσκεται στην είσοδο του εργαστηρίου τεμαχισμού του κέντρου παρέμβασης.

Τα προϊόντα παραδίδονται σε παρτίδες με ποσότητα μεταξύ 10 και 20 τόνων. Ωστόσο, η ποσότητα αυτή μπορεί να είναι κάτω από 10 τόνους, όταν αποτελεί το υπόλοιπο της αρχικής προσφοράς, ή εφόσον αυτή μειώθηκε σε λιγότερο από 10 τόνους.

Η αποδοχή και η παραλαβή των παραδιδόμενων προϊόντων εξαρτώνται από την επαλήθευση από τον οργανισμό παρέμβασης ότι τα προϊόντα αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Η επαλήθευση των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε), και ιδίως η απουσία απαγορευμένων ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου (11), πραγματοποιούνται με ανάλυση δείγματος, του οποίου το μέγεθος και η μέθοδος της δειγματοληψίας είναι εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική κτηνιατρική νομοθεσία.

2.   Όταν καμία εκ των προτέρων επιθεώρηση δεν πραγματοποιείται αμέσως πριν από τη φόρτωση στην αποβάθρα φορτώσεως του σφαγείου και πριν από τη μεταφορά προς το κέντρο παρέμβασης, τα ημιμόρια σφαγίων αναγνωρίζονται ως εξής:

α)

εάν έχουν τοποθετηθεί σήματα στα κρέατα, η σήμανση πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και καταρτίζεται έγγραφο στο οποίο διευκρινίζεται ο αριθμός αναγνώρισης ή σφαγής καθώς και η ημερομηνία σφαγής για τα ημιμόρια σφαγίων·

β)

εάν έχουν τοποθετηθεί ετικέτες, οι ετικέτες τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 344/91 της Επιτροπής (12).

Εάν τα ημιμόρια σφαγίων έχουν τεμαχισθεί σε τεταρτημόρια, ο τεμαχισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Για να γίνουν αποδεκτά τα τεταρτημόρια, ομαδοποιούνται ανά σφάγιο ή ημιμόριο σφαγίου κατά τη στιγμή της παραλαβής. Εάν τα ημιμόρια σφαγίων δεν έχουν τεμαχισθεί σε τεταρτημόρια πριν από τη μεταφορά τους στο κέντρο παρέμβασης, τεμαχίζονται κατά την άφιξή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος ΙΙΙ.

Στο σημείο αποδοχής, κάθε τεταρτημόριο αναγνωρίζεται μέσω ετικέτας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 344/91. Στην ετικέτα αναφέρεται επίσης το βάρος του εν λόγω τεταρτημορίου και ο αριθμός της σύμβασης κατακύρωσης. Οι ετικέτες επικολλώνται απευθείας είτε στους τένοντες των εμπρόσθιων και οπίσθιων κνημών είτε στον τένοντα του λαιμού του εμπροσθίου τεταρτημορίου ή στη λάπα του οπίσθιου τεταρτημορίου, χωρίς μεταλλικούς ή πλαστικούς συνδετήρες.

Η διαδικασία αποδοχής περιλαμβάνει συστηματική εξέταση της παρουσίασης, της ταξινόμησης, του βάρους και της σήμανσης κάθε τεταρτημορίου που παραδίδεται. Πραγματοποιείται επίσης έλεγχος της θερμοκρασίας σε ένα από τα οπίσθια τεταρτημόρια κάθε σφαγίου. Ειδικότερα, κανένα σφάγιο δεν γίνεται αποδεκτό εάν το βάρος του υπερβαίνει το μέγιστο βάρος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ).

3.   Πριν από τη φόρτωση στην αποβάθρα φορτώσεως του σφαγείου, μπορεί να προηγηθεί επιθεώρηση που αφορά το βάρος, την ταξινόμηση, την παρουσίαση και τη θερμοκρασία των ημιμορίων σφαγίου. Ειδικότερα, κανένα σφάγιο δεν γίνεται αποδεκτό εάν το βάρος του υπερβαίνει το μέγιστο βάρος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ). Στα απορριφθέντα προϊόντα τοποθετείται σχετική σήμανση και απαγορεύεται πλέον να προσκομίζονται στον εκ των προτέρων έλεγχο ή στη διαδικασία αποδοχής.

Η επιθεώρηση αυτή πραγματοποιείται σε παρτίδα κατ’ ανώτατο όριο 20 τόνων ημιμορίων σφαγίων, όπως προβλέπεται από τον οργανισμό παρέμβασης. Ωστόσο, όταν η προσφορά περιλαμβάνει τεταρτημόρια, ο οργανισμός παρέμβασης δύναται να επιτρέψει παρτίδα άνω των 20 τόνων ημιμορίων σφαγίων. Όταν ο αριθμός των ημιμορίων σφαγίων που έχουν απορριφθεί είναι μεγαλύτερος από 20 % του συνολικού αριθμού της παρτίδας, τότε απορρίπτεται όλη η παρτίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6.

Πριν από τη μεταφορά τους στο κέντρο παρέμβασης, τα ημιμόρια των σφαγίων τεμαχίζονται σε τεταρτημόρια σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος ΙΙΙ. Κάθε τεταρτημόριο ζυγίζεται συστηματικά και αναγνωρίζεται μέσω ετικέτας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 344/91. Στην ετικέτα αναφέρονται επίσης το βάρος του εν λόγω τεταρτημορίου και ο αριθμός της σύμβασης του διαγωνισμού. Οι ετικέτες επικολλώνται απευθείας είτε στους τένοντες των εμπρόσθιων και οπίσθιων κνημών είτε στον τένοντα του λαιμού του εμπρόσθιου τεταρτημορίου ή στη λάπα του οπίσθιου τεταρτημορίου, χωρίς μεταλλικούς ή πλαστικούς συνδετήρες.

Τα τεταρτημόρια που αντιστοιχούν σε κάθε σφάγιο ομαδοποιούνται στη συνέχεια ούτως ώστε η διαδικασία αποδοχής να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ανά σφάγιο ή ημιμόριο σφαγίου κατά τη στιγμή της παραλαβής.

Κάθε παρτίδα συνοδεύεται στο σημείο αποδοχής από κατάλογο ελέγχου που περιέχει όλες τις πληροφορίες τις σχετικές με τα ημιμόρια ή τα τεταρτημόρια, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ημιμορίων ή των τεταρτημορίων προϊόντων που παρουσιάστηκαν και τα οποία έγιναν αποδεκτά ή απορρίφθηκαν. Ο εν λόγω κατάλογος ελέγχου παραδίδεται στον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για την αποδοχή.

Το μέσο μεταφοράς σφραγίζεται πριν από την αναχώρησή του από το σφαγείο. Ο αριθμός της σφραγίδας περιλαμβάνεται στο υγειονομικό πιστοποιητικό ή στον κατάλογο ελέγχου.

Κατά τη διαδικασία αποδοχής, πραγματοποιούνται έλεγχοι που αφορούν την παρουσίαση των τεταρτημορίων που παραδίδονται, την ταξινόμησή τους, το βάρος τους, τη σήμανσή τους και τη θερμοκρασία τους.

4.   Η εκ των προτέρων επιθεώρηση και η διαδικασία αποδοχής των προσφερόμενων προϊόντων πραγματοποιείται από υπάλληλο του οργανισμού παρέμβασης ή από εντεταλμένο αυτού, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την ταξινόμηση, δεν ενέχεται στις εργασίες ταξινόμησης στο σφαγείο και είναι εντελώς ανεξάρτητος από τον υπερθεματιστή. Η ανεξαρτησία αυτή διασφαλίζεται ιδίως με την περιοδική εναλλαγή των εν λόγω υπαλλήλων στα διάφορα κέντρα παρέμβασης.

Κατά τη στιγμή της παραλαβής, το συνολικό βάρος των τεταρτημορίων κάθε παρτίδας καταχωρείται και διατηρείται από τον οργανισμό παρέμβασης.

Ο υπάλληλος που είναι αρμόδιος για την αποδοχή καταρτίζει έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία σχετικά με το βάρος και τον αριθμό των προϊόντων που παρουσιάστηκαν και τα οποία έγιναν αποδεκτά ή απορρίφθηκαν.

5.   Όσον αφορά την παραλαβή κρεάτων με οστά από τα οποία πρόκειται να αφαιρεθούν τα οστά σε κέντρα παρέμβασης που δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, οι απαιτήσεις σχετικά με την αναγνώριση της παράδοσης και τον έλεγχο περιλαμβάνουν τους ακόλουθους κανόνες:

α)

κατά τη στιγμή της παραλαβής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα εμπρόσθια και οπίσθια τεταρτημόρια από τα οποία πρόκειται να αφαιρεθεί το οστό αναγνωρίζονται με τη σήμανση ή την εγγραφή στην εσωτερική και την εξωτερική τους επιφάνεια των γραμμάτων «ΙΝΤ», σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ) για τη σήμανση της κατηγορίας, την εγγραφή του αριθμού σφαγής και την τοποθέτηση των αντιστοίχων σημάτων· εντούτοις, τα γράμματα «ΙΝΤ» εναποτίθενται στην εσωτερική επιφάνεια κάθε τεταρτημορίου στο ύψος του τρίτου ή τέταρτου πλευρού του εμπρόσθιου τεταρτημορίου και του έβδομου ή όγδοου πλευρού του οπισθίου τεταρτημορίου·

β)

το λίπος των όρχεων παραμένει συνδεδεμένο έως τη στιγμή της παραλαβής και αφαιρείται πριν από το ζύγισμα·

γ)

τα προϊόντα που παραδίδονται συγκεντρώνονται σε παρτίδες όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1.

Σε περίπτωση που σφάγια ή τεταρτημόρια τα οποία έχουν σημανθεί με τα γράμματα «ΙΝΤ» ανακαλύπτονται εκτός των ζωνών που προορίζονται γι’ αυτά, το κράτος μέλος διενεργεί έρευνα, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

6.   Στην περίπτωση που με βάση τον αριθμό των ημιμορίων σφαγίων ή των τεταρτημορίων που παρουσιάζονται, η ποσότητα των απορριπτόμενων προϊόντων είναι ανώτερη από 20 % της παρτίδας που παρουσιάζεται, όλα τα προϊόντα της παρτίδας απορρίπτονται, στα απορριφθέντα προϊόντα τοποθετείται σχετική σήμανση και απαγορεύεται πλέον να προσκομίζονται στον εκ των προτέρων έλεγχο ή στη διαδικασία αποδοχής.

7.   Εάν η ποσότητα που έχει πράγματι παραδοθεί και έχει γίνει αποδεκτή είναι κατώτερη από την κατακυρωθείσα ποσότητα, η εγγύηση:

α)

αποδεσμεύεται εξ ολοκλήρου εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 5 % ή τα 175 χιλιόγραμμα·

β)

εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρακρατείται:

κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που δεν έχουν παραδοθεί ή δεν έχουν γίνει αποδεκτές εφόσον η διαφορά δεν υπερβαίνει το 15 %,

εξ ολοκλήρου στις άλλες περιπτώσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Άρθρο 15

Τιμή που καταβάλλεται στον υπερθεματιστή

1.   Ο οργανισμός παρέμβασης καταβάλλει στον υπερθεματιστή την τιμή που αναφέρεται στην προσφορά του και τούτο μέσα σε προθεσμία που αρχίζει την τεσσαρακοστή πέμπτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προϊόντων και λήγει την εξηκοστή πέμπτη ημέρα μετά την εν λόγω ημερομηνία.

2.   Η τιμή καταβάλλεται μόνο για την ποσότητα που έχει πράγματι παραδοθεί και έχει γίνει αποδεκτή. Εντούτοις, εάν η ποσότητα που έχει πράγματι παραδοθεί και έχει γίνει αποδεκτή είναι μεγαλύτερη από την κατακυρωθείσα, η τιμή καταβάλλεται μόνο για την κατακυρωθείσα ποσότητα.

3.   Σε περίπτωση που η παραλαβή αφορά άλλες ποιότητες εκτός από την ποιότητα R3, η τιμή που καταβάλλεται στον υπερθεματιστή διορθώνεται μέσω του συντελεστή που εφαρμόζεται στην αγορασθείσα ποσότητα και ο οποίος εμφαίνεται στο παράρτημα Ι.

4.   Η τιμή αγοράς των κρεάτων που προορίζονται στο σύνολό τους για αφαίρεση των οστών νοείται «ελεύθερη» στο σημείο ζυγίσματος που βρίσκεται στην είσοδο του εργαστηρίου τεμαχισμού του κέντρου παρέμβασης.

Οι δαπάνες εκφορτώσεως επιβαρύνουν τον υπερθεματιστή.

Άρθρο 16

Ισοτιμία

Η ισοτιμία που πρέπει να εφαρμοστεί στα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 11 και στην κατακυρωθείσα τιμή, είναι η ισοτιμία που εφαρμόζεται την ημέρα ενάρξεως ισχύος του κανονισμού που καθορίζει την ανώτατη τιμή αγοράς και τις ποσότητες βοείου κρέατος που αγοράζονται στην παρέμβαση για τον εν λόγω διαγωνισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 17

Υποχρέωση αφαίρεσης των οστών

Οι οργανισμοί παρέμβασης διασφαλίζουν ότι το σύνολο των αγορασθέντων κρεάτων είναι αποστεωμένα.

Άρθρο 18

Γενικοί όροι αφαίρεσης των οστών

1.   Η αφαίρεση των οστών πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα εργαστήρια τεμαχισμού κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, τα οποία διαθέτουν μία ή περισσότερες παρακείμενες σήραγγες καταψύξεως.

Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει χρονικά περιορισμένη παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αφορούν το πρώτο εδάφιο. Κατά την απόφασή της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, τις υγειονομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ελέγχου, καθώς και το στόχο προοδευτικής εναρμόνισης σε αυτό τον τομέα.

2.   Τα τεμάχια χωρίς οστά ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, καθώς και στις απαιτήσεις του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού.

3.   Η αφαίρεση των οστών απαγορεύεται να αρχίσει πριν από το πέρας των εργασιών παραλαβής κάθε παραδιδόμενης παρτίδας.

4.   Κατά τη στιγμή της αφαίρεσης των οστών, της προετοιμασίας και της συσκευασίας των βοείων κρεάτων παρέμβασης, στην αίθουσα τεμαχισμού απαγορεύεται να βρίσκεται άλλο κρέας.

Εντούτοις, το χοίρειο κρέας είναι δυνατό να βρίσκεται στην αίθουσα τεμαχισμού συγχρόνως με το βόειο κρέας, εφόσον η επεξεργασία του πραγματοποιείται σε άλλη γραμμή παραγωγής.

5.   Οι εργασίες αφαίρεσης των οστών πραγματοποιούνται από τις 07.00 έως τις 18.00, εκτός από το Σαββατοκύριακο ή τις αργίες. Το ωράριο αυτό μπορεί να παραταθεί επί δίωρο και ανώτατο όριο, εφόσον εξασφαλισθεί η παρουσία των αρχών ελέγχου.

Εάν οι εργασίες αφαίρεσης των οστών δεν μπορούν να ολοκληρωθούν την ημέρα παραλαβής των προϊόντων, οι αίθουσες καταψύξεως όπου αποθηκεύονται τα προϊόντα σφραγίζονται από την αρμόδια αρχή, η οποία είναι και η μόνη επιφορτισμένη με την αφαίρεση της σφραγίδας κατά την επανάληψη των εργασιών αφαίρεσης των οστών.

Άρθρο 19

Συμβάσεις και συγγραφές υποχρεώσεων

1.   Η αφαίρεση των οστών πραγματοποιείται δυνάμει συμβάσεων των οποίων οι όροι καθορίζονται από τους οργανισμούς παρέμβασης σύμφωνα με τις δικές τους συγγραφές υποχρεώσεων.

2.   Στις συγγραφές υποχρεώσεων, οι οργανισμοί παρέμβασης καθορίζουν τις επιβαλλόμενες στα εργαστήρια τεμαχισμού απαιτήσεις, προσδιορίζουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τους κοινοτικούς κανόνες όσον αφορά την προετοιμασία των τεμαχίων.

Υποδεικνύουν ιδίως τους λεπτομερείς όρους αφαίρεσης των οστών και προσδιορίζουν τους τρόπους προετοιμασίας, περιποίησης, συσκευασίας, καταψύξεως και διατηρήσεως των τεμαχίων προκειμένου να παραληφθούν από τον οργανισμό παρέμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν τις συγγραφές υποχρεώσεων των οργανισμών παρέμβασης από τις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 20

Έλεγχος των εργασιών αφαίρεσης των οστών

1.   Οι οργανισμοί παρέμβασης εξασφαλίζουν το μόνιμο φυσικό έλεγχο όλων των εργασιών αφαίρεσης των οστών.

Η εκτέλεση των ελέγχων αυτών μπορεί να ανατεθεί σε οργανισμούς οι οποίοι είναι εντελώς ανεξάρτητοι από τους εμπορευόμενους, τους σφαγείς και τους αποθεματοποιούς. Στην περίπτωση αυτή, υπάλληλοι του οργανισμού παρέμβασης προβαίνουν σε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις των εργασιών αφαίρεσης των οστών που αφορούν κάθε προσφορά. Κατά την επιθεώρηση αυτή, πραγματοποιείται δειγματοληπτική εξέταση των χαρτοκιβωτίων των τεμαχίων πριν και μετά την κατάψυξη, καθώς και σύγκριση των ποσοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν με τις ποσότητες που παρήχθησαν, αφενός, και των οστών, τεμαχίων λίπους και άλλων περισσευμάτων από την προετοιμασία του κρέατος, αφετέρου. Η εξέταση αυτή αφορά τουλάχιστον το 5 % των κιβωτίων που γεμίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας για κάθε διαφορετικό τεμαχισμό και, εφόσον υπάρχουν αρκετά κιβώτια, τουλάχιστον πέντε κιβώτια ανά τεμαχισμό.

2.   Οι εργασίες αφαίρεσης των οστών από τα οπίσθια και εμπρόσθια τεταρτημόρια πραγματοποιούνται χωριστά. Για κάθε ημερήσια εργασία αφαίρεσης των οστών:

α)

συγκρίνεται ο αριθμός των τεμαχίων με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων που έχουν γεμιστεί·

β)

καταρτίζεται δελτίο στο οποίο εμφαίνονται χωριστά η απόδοση της αφαίρεσης οστών από τα εμπρόσθια και τα οπίσθια τεταρτημόρια.

Άρθρο 21

Ειδικοί όροι αφαίρεσης των οστών

1.   Κατά τη διενέργεια των εργασιών αφαίρεσης των οστών, προετοιμασίας των κρεάτων και συσκευασίας που προηγείται της κατάψυξης, η εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους + 7 °C. Η μεταφορά των τεμαχίων δεν επιτρέπεται πριν από την ταχεία κατάψυξή τους, εκτός από την περίπτωση των παρεκκλίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1.

2.   Όλες οι ετικέτες και ξένα σώματα αφαιρούνται τελείως αμέσως πριν από την αφαίρεση των οστών.

3.   Όλα τα οστά, οι τένοντες, οι χόνδροι, οι λωρίδες του τραχήλου, οι πίσω λωρίδες (Ligamentum nuchae) και οι χονδροί συνεκτικοί ιστοί αφαιρούνται προσεκτικά. Η προετοιμασία των τεμαχίων περιορίζεται στην αφαίρεση του λίπους, των χόνδρων, των τενόντων, των θυλάκων, των αρθρώσεων και άλλων συγκεκριμένων περισσευμάτων. Όλοι οι εμφανώς νευρικοί και λεμφικοί ιστοί αφαιρούνται.

4.   Τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία και οι θρόμβοι καθώς και οι άλλες μολυσμένες επιφάνειες αφαιρούνται προσεκτικά με τα λιγότερα δυνατά περισσεύματα.

Άρθρο 22

Συσκευασία των τεμαχίων

1.   Τα τεμάχια συσκευάζονται αμέσως μετά την αφαίρεση των οστών και κατά τέτοιο τρόπο ώστε κανένα μέρος του κρέατος να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το χαρτοκιβώτιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V.

2.   Το πολυαιθυλένιο που χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των χαρτοκιβωτίων καθώς και το πολυαιθυλένιο που χρησιμοποιείται σε φύλλα ή σάκους για τη συσκευασία των τεμαχίων είναι πάχους 0,05 χιλιοστών τουλάχιστον και ποιότητας κατάλληλης για τη συσκευασία προϊόντων διατροφής.

3.   Τα χαρτοκιβώτια, οι παλέτες και τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος VII.

Άρθρο 23

Αποθεματοποίηση των τεμαχίων

Οι οργανισμοί παρέμβασης εξασφαλίζουν ότι όλα τα κρέατα χωρίς οστά που έχουν αγοραστεί, αποθηκεύονται χωριστά και είναι εύκολα αναγνωρίσιμα ανά διαγωνισμό, τεμάχιο και μήνα αποθεματοποίησης.

Τα τεμάχια που λαμβάνονται, αποθεματοποιούνται σε ψυκτικές αποθήκες που βρίσκονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρέμβασης.

Εκτός ειδικής παρεκκλίσεως, που θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπουν την εναποθήκευση όλων των κρεάτων χωρίς οστά που αποδίδονται από τον οργανισμό παρέμβασης κατά τη διάρκεια ελάχιστης περιόδου τριών μηνών, υπό ικανοποιητικές τεχνικές συνθήκες.

Άρθρο 24

Δαπάνες αφαίρεσης των οστών

Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και η σχετική αμοιβή καλύπτουν τις εργασίες και τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και ιδίως:

α)

τις ενδεχόμενες δαπάνες μεταφοράς στο εργαστήριο τεμαχισμού του προϊόντος με οστά μετά την αποδοχή του·

β)

τις εργασίες αφαίρεσης των οστών, προετοιμασίας κρεάτων, συσκευασίας και ταχείας κατάψυξης·

γ)

την αποθεματοποίηση των κατεψυγμένων τεμαχίων, τη φόρτωσή τους, τη μεταφορά τους και την παραλαβή από τον οργανισμό παρέμβασης στις ψυκτικές αποθήκες που έχει ορίσει·

δ)

τις δαπάνες υλικών, ιδίως για τη συσκευασία·

ε)

την αξία των οστών, των τεμαχίων λίπους και των άλλων τεμαχιδίων από την προετοιμασία, τα οποία οι οργανισμοί παρέμβασης δύνανται να αφήσουν στα εργαστήρια τεμαχισμού.

Άρθρο 25

Προθεσμίες

Οι εργασίες αφαίρεσης των οστών, προετοιμασίας των κρεάτων και συσκευασίας ολοκληρώνονται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της σφαγής. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίσουν μικρότερες προθεσμίες.

Η ταχεία κατάψυξη πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συσκευασία και να αρχίζει, σε κάθε περίπτωση, την ημέρα της συσκευασίας. Ο όγκος των κρεάτων των οποίων τα οστά έχουν αφαιρεθεί δεν υπερβαίνει τη χωρητικότητα της σήραγγας καταψύξεως.

Η ταχεία κατάψυξη των κρεάτων χωρίς οστά πρέπει να επιτρέπει την επίτευξη θερμοκρασίας στο κέντρο μάζης ίσης ή μικρότερης από – 7 °C, σε μέγιστη προθεσμία 36 ωρών.

Άρθρο 26

Απόρριψη προϊόντων

1.   Όταν, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, διαπιστωθούν παρατυπίες από το εργαστήριο αφαίρεσης των οστών, σε σχέση με τα άρθρα 17 έως 25, για συγκεκριμένο τεμάχιο, οι εν λόγω έλεγχοι διευρύνονται για την κάλυψη ενός επιπλέον ποσοστού της τάξης του 5 % των χαρτοκιβωτίων που γεμίστηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω ημέρας. Σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω παραβάσεις, ελέγχονται επιπλέον δείγματα της τάξης του 5 % του συνολικού αριθμού των χαρτοκιβωτίων του σχετικού τεμαχίου. Εφόσον, στον τέταρτο έλεγχο του 5 % των χαρτοκιβωτίων, προκύψει ότι τουλάχιστον το 50 % των χαρτοκιβωτίων δεν είναι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα, ελέγχεται η συνολική παραγωγή της ημέρας για το συγκεκριμένο τεμάχιο. Ωστόσο, δεν απαιτείται έλεγχος της παραγωγής όλης της ημέρας όταν διαπιστωθεί παράβαση για το 20 % τουλάχιστον των χαρτοκιβωτίων του συγκεκριμένου τεμαχίου.

2.   Όταν βάσει της παραγράφου 1 διαπιστώνεται παράβαση για λιγότερο από το 20 % των χαρτοκιβωτίων του συγκεκριμένου τεμαχίου, το σύνολο του περιεχομένου των χαρτοκιβωτίων απορρίπτεται και δεν καταβάλλεται πληρωμή για αυτά τα κιβώτια. Το εργαστήριο αφαίρεσης οστών καταβάλει στον οργανισμό παρέμβασης ποσό ίσο με την τιμή που αναφέρεται στο παράρτημα VIII, για τα τεμάχια που απορρίφθηκαν.

Αν για τουλάχιστον 20 % των χαρτοκιβωτίων του συγκεκριμένου τεμαχίου διαπιστώνεται παράβαση, η παραγωγή ολόκληρης της ημέρας για το συγκεκριμένο τεμάχιο απορρίπτεται από τον οργανισμό παρέμβασης και δεν καταβάλλεται πληρωμή. Το εργαστήριο αφαίρεσης των οστών καταβάλει στον οργανισμό παρέμβασης ποσό ίσο με την τιμή που εμφαίνεται στο παράρτημα VIII για τα τεμάχια που απορρίφθηκαν.

Αν για τουλάχιστον 20 % των χαρτοκιβωτίων διαφόρων τεμαχίων της ημερήσιας παραγωγής διαπιστώνεται παράβαση, η παραγωγή ολόκληρης της ημέρας απορρίπτεται από τον οργανισμό παρέμβασης και δεν καταβάλλεται καμία πληρωμή. Το εργαστήριο αφαίρεσης των οστών καταβάλλει στον οργανισμό παρέμβασης ποσό ίσο με την τιμή που πρέπει να πληρωθεί από τον οργανισμό στον υπερθεματιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 για τα αρχικά προϊόντα με οστά που αγοράστηκαν στην παρέμβαση τα οποία μετά την αφαίρεση των οστών απορρίφθηκαν, με προσαύξηση 20 %.

Εφόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου, οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου είναι άνευ αντικειμένου.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν, λόγω σοβαρής αμέλειας ή απάτης, το εργαστήριο αφαίρεσης των οστών δεν τηρεί τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 25:

α)

όλα τα προϊόντα που παραλαμβάνονται μετά την αφαίρεση των οστών, κατά τη διάρκεια της ημέρας για τα οποία έχει διαπιστωθεί μη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων, απορρίπτονται από τον οργανισμό παρέμβασης και δεν καταβάλλεται πληρωμή·

β)

το εργαστήριο αφαίρεσης οστών καταβάλλει στον οργανισμό παρέμβασης ποσό ίσο με την τιμή που πρέπει να καταβληθεί από τον οργανισμό στον υπερθεματιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, προσαυξημένο κατά 20 %, για τα αρχικά προϊόντα με οστά που αγοράσθηκαν στην παρέμβαση τα οποία μετά την αφαίρεση των οστών απορρίφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 27

Αποθεματοποίηση και έλεγχος των προϊόντων

1.   Οι οργανισμοί παρέμβασης διασφαλίζουν ότι η τοποθέτηση σε χώρο και η αποθεματοποίηση των κρεάτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι ευπρόσιτες και σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 23 πρώτο εδάφιο.

2.   Η θερμοκρασία αποθεματοποίησης είναι ίση η μικρότερη των – 17 °C.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ικανοποιητική ποσοτική και ποιοτική διατήρηση των αποθεματοποιημένων προϊόντων και η άμεση αντικατάσταση των συσκευασιών που έχουν υποστεί ζημίες. Τα κράτη μέλη καλύπτουν τους σχετικούς κινδύνους με ασφάλιση υπό μορφή είτε συμβατικής υποχρεώσεως των αποθεματοποιών, είτε γενικής ασφαλίσεως επιβαρύνουσας τον οργανισμό παρέμβασης. Το κράτος μέλος δύναται επίσης να ενεργεί ως ασφαλιστής του.

4.   Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθεματοποίησης, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε τακτικό έλεγχο ο οποίος αφορά σημαντικές ποσότητες των προϊόντων που αποθεματοποιούνται ύστερα από διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα.

Τα προϊόντα τα οποία, κατά τη διάρκεια του εν λόγω ελέγχου, δεν βρίσκονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό απορρίπτονται και τοποθετείται σχετική σήμανση. Η αρμόδια αρχή προβαίνει, εάν είναι αναγκαίο, και με την επιφύλαξη της εφαρμογής κυρώσεων, στην ανάκτηση των πληρωμών από τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι υπάλληλοι που διενεργούν αυτόν τον έλεγχο δεν δύνανται να λαμβάνουν σχετικές με αυτόν τον έλεγχο οδηγίες από την υπηρεσία που έχει προβεί στις αγορές.

5.   Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τον εντοπισμό της προέλευσης και την αποθεματοποίηση των προϊόντων ώστε η έξοδος από την αποθεματοποίηση και η μεταγενέστερη διάθεση των αποθηκευμένων προϊόντων να πραγματοποιούνται με αποτελεσματικότητα λαμβανομένων υπόψη ιδίως των πιθανών απαιτήσεων που αφορούν την κτηνιατρική κατάσταση των σχετικών ζώων.

Άρθρο 28

Ανακοινώσεις

1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση που αφορά τον κατάλογο των κέντρων παρέμβασης και, στο μέτρο του δυνατού, το δυναμικό κατάψυξης και αποθεματοποίησης που διαθέτουν.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, με τέλεξ ή φαξ, το αργότερο δέκα ημερολογιακές ημέρες μετά το τέλος κάθε περιόδου παραλαβής, τις ποσότητες που έχουν παραδοθεί και έχουν γίνει δεκτές στην παρέμβαση.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 21 κάθε μήνα, όσον αφορά τον προηγούμενο μήνα:

α)

τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες ποσότητες που έχουν αγοραστεί στην παρέμβαση, κατανεμημένες ανά προϊόν και ποιότητα, σύμφωνα με την κοινοτική κλίμακα κατάταξης που θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1183/2006·

β)

τις ποσότητες κάθε προϊόντος χωρίς οστά για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση πωλήσεως κατά τη διάρκεια του εν λόγω μηνός·

γ)

τις ποσότητες κάθε προϊόντος χωρίς οστά για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή αποσύρσεως ή παρόμοιο έγγραφο κατά τη διάρκεια του εν λόγω μηνός.

4.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα, όσον αφορά τον προηγούμενο μήνα:

α)

τις ποσότητες κάθε προϊόντος χωρίς οστά που έχει ληφθεί από βόειο κρέας με οστά και έχει αγοραστεί στην παρέμβαση κατά τη διάρκεια του εν λόγω μηνός·

β)

τα φυσικά και τα εκτός συμβάσεως αποθέματα στο τέλος του εν λόγω μηνός για κάθε προϊόν χωρίς οστά, με ένδειξη του χρόνου κατά τον οποίο τα εκτός συμβάσεως αποθέματα έχουν παραμείνει στην αποθήκη.

5.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 και 4, νοούνται ως:

α)

«αποθέματα εκτός συμβάσεως», τα αποθέματα που δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεως πώλησης·

β)

«φυσικά αποθέματα», το σύνολο των αποθεμάτων εκτός συμβάσεως και των αποθεμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεως πώλησης αλλά δεν έχουν ακόμη παραληφθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Κατάργηση

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα X.

Άρθρο 30

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1067/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 60).

(3)  Βλέπε παράρτημα ΙΧ.

(4)  EE L 39 της 17.2.1996, σ. 1.

(5)  EE L 214 της 4.8.2006, σ. 1.

(6)  EE L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(7)  EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(8)  EE L 204 της 11.8.2000, σ. 1.

(9)  EE L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(10)  EE L 205 της 3.8.1985, σ. 5.

(11)  EE L 125 της 23.5.1996, σ. 3.

(12)  EE L 41 της 14.2.1991, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Ποιότητες

Συντελεστές

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΓΙΑ, ΗΜΙΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ ΣΦΑΓΙΩΝ

1.

Ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων, νωπά ή κατεψυγμένα (κωδικός ΣΟ 0201) προερχόμενα από ζώα σφαγμένα πριν από έξι ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και πριν από δύο ημέρες τουλάχιστον.

2.

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)

σφάγιο: ολόκληρο το σώμα του σφαγμένου ζώου το οποίο είναι κρεμασμένο από το γάντζο του σφαγείου από τον τένοντα της κνήμης (κότσι), όπως παρουσιάζεται μετά την αφαιμάτωση, την απεντέρωση και την εκδορά και το οποίο παρουσιάζεται:

χωρίς το κεφάλι και χωρίς τα πόδια· το κεφάλι χωρίζεται από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής αρθρώσεως, τα πόδια κόβονται στο ύψος της καρπομετακαρπίου ή ταρσομεταταρσίου αρθρώσεως,

χωρίς τα όργανα που περιέχονται στη θωρακική και κοιλιακή κοιλότητα, χωρίς τους νεφρούς, το νεφρικό λίπος καθώς και το λίπος της λεκάνης,

χωρίς τα γεννητικά όργανα με τους προσκολλημένους μυς,

χωρίς το διάφραγμα ούτε τους μυς διαφράγματος,

χωρίς την ουρά και χωρίς τον πρώτο κοκκυγικό σπόνδυλο,

χωρίς το νωτιαίο μυελό,

χωρίς το λίπος των όρχεων και χωρίς το προσκολλημένο λίπος της εσωτερικής επιφάνειας της λάπας,

χωρίς τη λευκή γραμμή απονεύρωσης του υπογαστρίου μυός,

χωρίς την κορόνα του προσαγωγού μυός (tende de tranche),

χωρίς τη σφαγίτιδα φλέβα,

με το λαιμό κομμένο σύμφωνα με τις κτηνιατρικές προδιαγραφές, χωρίς να έχει αφαιρεθεί ο μυς του λαιμού,

το λίπος του χονδρού τεμαχίου του στήθους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 εκατοστό σε πάχος·

β)

ημιμόριο σφαγίου: τμήμα του σφαγίου που αναφέρεται στο στοιχείο α) το οποίο προκύπτει από τον τεμαχισμό του, σύμφωνα προς τη συμμετρική τομή η οποία διέρχεται διαμέσου κάθε αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και διαμέσου του στέρνου και της ισχυοηβικής συμφύσεως. Κατά τη διάρκεια της μεταποίησης του σφαγίου, οι νωτιαίοι και οσφυϊκοί σπόνδυλοι δεν πρέπει να εξαρθρωθούν σε μεγάλο βαθμό· οι προσκολλημένοι μύες και οι τένοντες δεν πρέπει να έχουν θιγεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του πριονιού ή των μαχαιριών·

γ)

εμπρόσθια τεταρτημόρια:

τεμαχισμός του σφαγίου αφού κρυώσει εντελώς,

ευθεία τομή στην πέμπτη πλευρά·

δ)

οπίσθια τεταρτημόρια:

τεμαχισμός του σφαγίου αφού κρυώσει εντελώς,

ευθεία τομή στην όγδοη πλευρά.

3.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πρέπει να προέρχονται από σφάγια καλώς αφαιματωμένα, η εκδορά των οποίων έχει πραγματοποιηθεί κατά τον ορθό τρόπο και δεν παρουσιάζουν ούτε αποκοπή τμημάτων του υποδορίου ιστού, ούτε εκχυμώσεις, αιματώματα ή σημαντικές αποκολλήσεις ή αφαιρέσεις επιφανειακών λιπωδών ιστών. Η εσωτερική μεμβράνη πρέπει να παραμένει ανέπαφη εκτός εάν πρόκειται να διευκολυνθεί το κρέμασμα του εμπρόσθιου τεταρτημορίου. Τα σφάγια δεν πρέπει να μολύνονται από οποιαδήποτε εστία μόλυνσης, και ιδίως από περιττώματα ή σημαντικές κηλίδες αίματος.

4.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχεία γ) και δ) πρέπει να προέρχονται από σφάγια ή ημιμόρια σφαγίου τα οποία να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σημείο 2 στοιχεία α) και β).

5.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 πρέπει να έχουν διατηρηθεί δι’ απλής ψύξης αμέσως μετά τη σφαγή για τουλάχιστον 48 ώρες, με τρόπο ώστε να έχουν στο τέλος της περιόδου διατήρησης δι’ απλής ψύξης εσωτερική θερμοκρασία μη υπερβαίνουσα τους + 7 °C. Η θερμοκρασία αυτή πρέπει να διατηρηθεί έως τη στιγμή της παραλαβής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υπόδειγμα Α

Συντελεστής n = (α/β)

όπου:

a= ο μέσος όρος των μέσων τιμών της αγοράς που διαπιστώνονται στο κράτος μέλος ή στην περιοχή του εν λόγω κράτους μέλους κατά τις δύο/τρεις εβδομάδες ύστερα από εκείνη της αποφάσεως του διαγωνισμού,

b= η μέση τιμή της αγοράς που διαπιστώνεται στο κράτος μέλος ή στην περιοχή του εν λόγω κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 και εφαρμόζεται για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Υπόδειγμα Β

Συντελεστής n′ = (α′/β′)

όπου:

a′= ο μέσος όρος των τιμών αγοράς που πληρώνονται από τον προσφέροντα για τα ζώα της ίδιας ποιότητας και της ίδιας κατηγορίας με εκείνα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της μέσης τιμής της αγοράς κατά τη διάρκεια των δύο/τριών εβδομάδων ύστερα από εκείνη της αποφάσεως του διαγωνισμού,

b′= ο μέσος όρος των τιμών αγοράς που πληρώνονται από τον προσφέροντα για τα ζώα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της μέσης τιμής της αγοράς κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση των μέσων τιμών της αγοράς που εφαρμόζονται για το διαγωνισμό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1.   ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ

1.1.   Περιγραφή των τεμαχίων

1.1.1.   Οπίσθιο κότσι παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 11)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: απομακρύνεται με τομή που περνά από το κότσι και το αποχωρίζει από το τρανς και το νουά ακολουθώντας τη γραμμή της φυσικής ραφής, αφήνοντας το μυ της στέρνας συνδεδεμένο στο οπίσθιο κότσι· απομακρύνονται τα οστά από το οπίσθιο κότσι (κνήμη και ταρσός).

Προετοιμασία: κόβονται οι άκρες των τενόντων από το κρέας.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

1.1.2.   Στρογγυλό παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 12)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: αποχωρίζεται από το τρανς με ευθεία τομή προς τα κάτω και κατά μήκος της γραμμής του μηριαίου και από το νουά συνεχίζοντας την τομή προς τα κάτω ακολουθώντας τη γραμμή της φυσικής ραφής. Το καπάκι πρέπει να παραμείνει φυσικά συνδεδεμένο.

Προετοιμασία: απομακρύνεται η επιγονατίδα, το μεγάλο νεύρο και ο τένοντας. Η εξωτερική επικάλυψη λίπους, σε όλο το τεμάχιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε πάχος το 1 cm.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

1.1.3.   Τρανς παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 13)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: αποχωρίζεται από το νουά και το οπίσθιο κότσι με τομή που ακολουθεί τη γραμμή της φυσικής ραφής και αποκολλάται από το μηριαίο· απομακρύνεται το ηβικό οστό.

Προετοιμασία: απομακρύνεται ο πεϊκός σύνδεσμος (pizzle butt), ο παρακείμενος χόνδρος και οι αδένες του όσχεου (επιπολής βουβωνικοί). Απομακρύνονται ο χόνδρος και οι συνδετικοί ιστοί μαζί με την πύελο. Η εξωτερική επικάλυψη λίπους, σε όλο το τεμάχιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε πάχος το 1 cm.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

1.1.4.   Νουά παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 14)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: αποχωρίζεται από το τρανς και το οπίσθιο κότσι με τομή που ακολουθεί τη γραμμή της φυσικής ραφής· απομακρύνεται το μηριαίο οστό.

Προετοιμασία: απομακρύνεται το παχύ στρώμα χόνδρου γύρω από την άρθρωση. Απομακρύνεται το ιγνυακό λεμφογάγγλιο και το προσκείμενο λίπος. Η εξωτερική επικάλυψη λίπους, σε όλο το τεμάχιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε πάχος το 1 cm.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

1.1.5.   Φιλέτο παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 15)

Τεμαχισμός: απομακρύνεται το φιλέτο στο σύνολό του ελευθερώνοντας το επάνω άκρο (χείλος του συνδέσμου) από το ισχίο (λαγόνιο οστό) και τέμνοντας κατά μήκος του φιλέτου παράλληλα προς το σπόνδυλο, απελευθερώνοντας έτσι το φιλέτο από το κόντρα φιλέτο.

Προετοιμασία: απομάκρυνση αδένων και αφαίρεση λίπους. Παραμένει το νουά και ο περιβάλλων μυς στη θέση του και πλήρως συνδεδεμένος. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνση, την προετοιμασία και τη συσκευασία αυτού του μεγάλης εμπορικής αξίας τεμαχίου.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα φιλέτα πρέπει να συσκευαστούν προσεκτικά κατά μήκος, λεπτές και χονδρές άκρες διαδοχικά, το νουά προς τα επάνω και δεν πρέπει να διπλώνονται. Τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

1.1.6.   Κιλότο παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 16)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: το τεμάχιο αυτό πρέπει να αποχωριστεί από το τεμάχιο «νουά/στρογγυλό» με ευθεία τομή από ένα σημείο περίπου 5 cm μετά τον πέμπτο ιερό σπόνδυλο και περνώντας σε απόσταση περίπου 5 cm μπροστά από το ηβικό οστό, προσέχοντας να μην τεμαχιστεί το στρογγυλό.

Αποχωρίζεται από το καρέ με τομή μεταξύ του τελευταίου οσφυϊκού και του πρώτου ιερού σπονδύλου και αποκολλώντας την πρόσθια άκρη της πυέλου. Απομακρύνονται τα οστά και οι χόνδροι.

Προετοιμασία: απομακρύνεται η θήκη λίπους στην εσωτερική επιφάνεια κάτω από το κότσι. Η εξωτερική επικάλυψη λίπους, σε όλο το τεμάχιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε πάχος το 1 cm. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνση, την προετοιμασία και τη συσκευασία αυτού του μεγάλης εμπορικής αξίας τεμαχίου.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

1.1.7.   Κόντρα φιλέτο παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 17)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: το τεμάχιο αυτό πρέπει να αποχωρίζεται από το κιλότα με ευθεία τομή μεταξύ του τελευταίου οσφυϊκού και του πρώτου ιερού σπονδύλου. Θα πρέπει να αποχωρίζεται από την πέμπτη πρόσθια πλευρά με ευθεία τομή μεταξύ της δέκατης και της ενδέκατης πλευράς. Απομακρύνονται καλά τα πίσω οστά (backbones). Το πλευρό και οι αποφύσεις των οστών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη βοήθεια «φυλλοειδούς κοπής.»

Προετοιμασία: απομακρύνονται όλοι οι χόνδροι που έχουν παραμείνει μετά την αφαίρεση των οστών. Η εξωτερική επικάλυψη λίπους, σε όλο το τεμάχιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε πάχος το 1 cm. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνση, την προετοιμασία και τη συσκευασία αυτού του μεγάλης εμπορικής αξίας τεμαχίου.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

1.1.8.   Λάπα παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 18)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: η λάπα στο σύνολό της απομακρύνεται με ευθεία τομή από την όγδοη μπριζόλα του οπίσθιου τεταρτημορίου, τέμνοντας από το σημείο που βρίσκεται η λάπα, ακολουθώντας τη φυσική πορεία της ραφής των μυών προς τα κάτω και γύρω από την επιφάνεια των οπίσθιων μυών και προς τα κάτω ως το σημείο που βρίσκεται σε οριζόντια ευθεία με το μέσον του τελευταίου οσφυϊκού σπονδύλου. Η τομή πρέπει να συνεχιστεί προς τα κάτω σε ευθεία γραμμή παράλληλα προς το φιλέτο, περνώντας από τη δέκατη τρίτη προς την έκτη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης αυτής, σε γραμμή που περνά παράλληλα και ραχιαία προς το σπονδυλικό σωλήνα, έτσι ώστε όλη η τομή προς τα κάτω να μην απέχει περισσότερα από 5 cm από τα πλάγια χείλη από το οπίσθιο κότσι.

Απομακρύνονται όλα τα οστά και οι χόνδροι με «φυλλοειδή κοπή». Η λάπα πρέπει να είναι ακέραια στο σύνολό της.

Προετοιμασία: απομακρύνεται το χονδρό περίβλημα συνδετικών ιστών που καλύπτει το περιτόναιο, αφήνοντάς το στη θέση του. Το λίπος πρέπει να αφαιρείται, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό ορατού λίπους (επιλογής και διάμεσο) να μην υπερβαίνει το 30 %.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: η λάπα στο σύνολό της πρέπει να διπλώνεται μόνο μία φορά για λόγους συσκευασίας. Δεν πρέπει να τεμαχίζεται ή να τυλίγεται υπό μορφή ρολού. Πρέπει να συσκευάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε το εσωτερικό της μέρος και το περιτόναιο να είναι ορατά. Πριν τη συσκευασία, κάθε χαρτοκιβώτιο πρέπει να επικαλύπτεται με πολυαιθυλένιο, έτσι ώστε το (τα) τεμάχιο(-α) να συσκευάζονται πλήρως.

1.1.9.   Κόντρα μπριζόλα παρέμβασης (πέμπτος σπόνδυλος) (κωδικός ΙΝΤ 19)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: το τεμάχιο αυτό πρέπει να αποχωρίζεται από το κόντρα φιλέτο με ευθεία τομή ανάμεσα στην ενδέκατη και δέκατη πλευρά και πρέπει να περιλαμβάνει το τμήμα από την έκτη έως τη δέκατη πλευρά. Απομακρύνονται οι εσωπλευρικοί μυς και ο υπεζωκός σε ένα λεπτό φύλλο μαζί με τα οστά των πλευρών. Απομακρύνονται τα πίσω οστά και οι χόνδροι καθώς και τα χείλη της ωμοπλάτης.

Προετοιμασία: απομακρύνεται η ραχιαία λωρίδα (backstrap). Η επικάλυψη εξωτερικού λίπους, σε όλο το τεμάχιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε πάχος το 1 cm. Το καπάκι πρέπει να παραμένει στη θέση του.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

2.   ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟΥ

2.1.   Περιγραφή των τεμαχίων

2.1.1.   Κότσι παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 21)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: απομακρύνεται με τομή γύρω από την άρθρωση, αποχωρίζοντας το οστό της κερκίδας και του βραχιόνιου. Αφαιρείται το οστό του κοτσιού (radius).

Προετοιμασία: κόβονται οι άκρες των τενόντων από το κρέας.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

Το κότσι δεν πρέπει να συσκευάζεται μαζί με το οπίσθιο κότσι.

2.1.2.   Σπάλα παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 22)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: η σπάλα χωρίζεται από το πρόσθιο τεταρτημόριο με τομή που ακολουθεί τη φυσική πορεία της ραφής των μυών γύρω από το χείλος της σπάλας και των χόνδρων που βρίσκονται στο χείλος της σπάλας, συνεχίζοντας την ίδια πορεία έτσι ώστε να ανασηκωθεί η σπάλα από τη φυσική της θέση. Απομακρύνεται η σπάλα. Ο μυς που βρίσκεται κάτω από τη σπάλα (blade muscle) πρέπει να παραμείνει στη θέση του συνδεδεμένος έτσι ώστε να είναι δυνατή η σωστή απομάκρυνση του οστού. Απομακρύνεται το βραχιόνιο οστό.

Προετοιμασία: απομακρύνονται οι χόνδροι, οι θύλακοι των αρθρώσεων και τένοντες. Περιορίζεται το λίπος έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό ορατού λίπους (επιπολής και διάμεσο) να μην υπερβαίνει το 10 %.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

2.1.3.   Πέτο παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 23)

Τεμαχισμός και αφαίρεση οστών: αποχωρίζεται από το πρόσθιο τεταρτημόριο με ευθεία τομή κάθετα προς το μέσον της πρώτης μπριζόλας. Απομακρύνονται οι εσωπλευρικοί μυς και ο υπεζωκός σε ένα λεπτό φύλλο με πλευρές, το οστό του στέρνου και τους χόνδρους. Το στέρνο παραμένει μαζί με το πέτο. Το λίπος που βρίσκεται κάτω από το στέρνο πρέπει να απομακρυνθεί.

Προετοιμασία: περιορίζεται το λίπος έτσι ώστε το σύνολο ορατού λίπους (επιπολής και διάμεσο) να μην υπερβαίνει το 30 %.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου, έτσι ώστε τα τεμάχια να είναι πλήρως περιτυλιγμένα.

2.1.4.   Πρόσθιο τεταρτημόριο παρέμβασης (κωδικός ΙΝΤ 24)

Τεμαχισμός και αφαίρεση των οστών: μετά την απομάκρυνση του πέτου, της σπάλας και του κοτσιού, το υπόλοιπο τεμάχιο αποτελεί το πρόσθιο τεταρτημόριο.

Απομακρύνονται οι πλευρές με φυλλοειδή κοπή. Τα οστά του τραχήλου πρέπει σαφώς να απομακρυνθούν.

Ο μακρύς καμπτήρας μυς (longus cοlli) πρέπει να παραμένει μαζί με αυτό το τεμάχιο.

Προετοιμασία: οι τενόντιοι σύνδεσμοι, οι θύλακοι των αρθρώσεων και οι χόνδροι πρέπει να απομακρύνονται. Περιορίζεται το λίπος έτσι ώστε το σύνολο ορατού λίπους (επιπολής και διάμεσο) να μην υπερβαίνει το 10 %.

Περιτύλιγμα και συσκευασία: τα τεμάχια αυτά πρέπει να συσκευαστούν το καθένα χωριστά με πολυαιθυλένιο πριν τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια, τα οποία έχουν ήδη επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

3.   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΟ

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να επιτρέπουν τη συσκευασία στο κενό αντί της περιτύλιξης μεμονωμένα όπως προβλέπεται στο σημείο 1 για τεμάχια κωδικών ΙΝΤ 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section «cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΤΙΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

I.   Χαρτοκιβώτια

1.

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι τυποποιημένου σχήματος και βάρους και να είναι επαρκώς γερά ώστε να αντέχουν στην πίεση που ασκείται όταν τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο.

2.

Τα χρησιμοποιημένα χαρτοκιβώτια δεν πρέπει να φέρουν το όνομα του σφαγείου ή του εργαστηρίου τεμαχισμού από το οποίο προέρχονται τα προϊόντα.

3.

Κάθε χαρτοκιβώτιο πρέπει να ζυγίζεται χωριστά αφού γεμίσει· δεν επιτρέπονται τα χαρτοκιβώτια που έχουν γεμίσει μέχρι κάποιο βάρος καθορισμένο εκ των προτέρων.

4.

Το καθαρό βάρος των τεμαχίων ανά χαρτοκιβώτιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα.

5.

Στο ίδιο χαρτοκιβώτιο τοποθετούνται μόνον τεμάχια που έχουν αναγνωρισθεί από την πλήρη ονομασία τους και από τον κοινοτικό κωδικό και προέρχονται από την ίδια κατηγορία ζώων· τα χαρτοκιβώτια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιέχουν τεμάχια λίπους και άλλα περισσεύματα από την προετοιμασία του κρέατος.

6.

Όλα τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι σφραγισμένα:

σε καθένα από τα πλευρικά άκρα, με ετικέτα του οργανισμού παρέμβασης,

στο μέσο κάθε οπίσθιας και εμπρόσθιας πλευράς, αλλά μόνο στην εμπρόσθια πλευρά σε περίπτωση μονοκόμματου (monoblock) χαρτοκιβωτίου, με επίσημη ετικέτα του κτηνιατρικού ελέγχου.

Οι ετικέτες πρέπει να περιλαμβάνουν αύξοντα αριθμό σειράς και να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε όταν ανοίγει το χαρτοκιβώτιο να καταστρέφονται.

7.

Οι ετικέτες του οργανισμού παρέμβασης πρέπει να αναγράφουν τον αριθμό της σύμβασης διαγωνισμού και της παρτίδας, το είδος και τον αριθμό των τεμαχίων, το καθαρό βάρος και την ημερομηνία συσκευασίας· οι διαστάσεις τους δεν πρέπει να είναι μικρότερες των 20 × 20 cm. Όσο για τις ετικέτες κτηνιατρικού ελέγχου, σε αυτές αναγράφεται ο αριθμός εγκρίσεως του εργαστηρίου τεμαχισμού.

8.

Οι αύξοντες αριθμοί των ετικετών που αναφέρονται στο σημείο 6 πρέπει να καταγράφονται για κάθε σύμβαση και να είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση μεταξύ του αριθμού των χαρτοκιβωτίων που χρησιμοποιήθηκαν και του αριθμού των ετικετών που εκδόθηκαν.

9.

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι δεμένα σφιχτά τέσσερις φορές, δύο φορές κατά μήκος και δύο κατά πλάτος, σε απόσταση 10 εκατοστών από κάθε γωνία.

10.

Όταν οι ετικέτες σχίζονται κατά τους ελέγχους, αντικαθίστανται από ετικέτες που φέρουν αύξοντα αριθμό σειράς και παραδίδονται από τον οργανισμό παρέμβασης στις αρμόδιες αρχές, δύο ετικέτες ανά χαρτοκιβώτιο.

II.   Παλέτες και εμπορευματοκιβώτια

1.

Τα χαρτοκιβώτια αποθεματοποιούνται ξεχωριστά ανά διαγωνισμό, ανά μήνα και ανά τεμάχιο μέσω των παλετών. Αυτές αναγνωρίζονται με ετικέτα στην οποία αναγράφεται ο αριθμός του διαγωνισμού, ο τύπος του τεμαχίου, το καθαρό βάρος του προϊόντος και το απόβαρο καθώς και ο αριθμός των χαρτοκιβωτίων ανά τεμάχιο.

2.

Η τοποθεσία αποθεματοποιήσεως των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων εμφαίνεται σε σχέδιο αποθήκευσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μεμονωμένες τιμές του τεμαχίου παρέμβασης που απορρίπτονται με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

(σε ευρώ/τόνο)

Φιλέτο παρέμβασης

22 000

Κόντρα φιλέτο παρέμβασης

14 000

Τρανς παρέμβασης

Κιλότο παρέμβασης

10 000

Νουά παρέμβασης

Στρογγυλό παρέμβασης

Κόντρα μπριζόλα παρέμβασης (πέμπτος σπόνδυλος)

8 000

Σπάλα παρέμβασης

Πρόσθιο τεταρτημόριο παρέμβασης

6 000

Πέτο παρέμβασης

Οπίσθιο κότσι παρέμβασης

Κότσι παρέμβασης

5 000

Λάπα παρέμβασης

4 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής

(EE L 68 της 16.3.2000, σ. 22)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2734/2000 της Επιτροπής

(ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 45)

μόνο το άρθρο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 283/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 41 της 10.2.2001, σ. 22)

μόνο το άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 503/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 16)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 590/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 86 της 27.3.2001, σ. 30)

μόνο το άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 19)

μόνο το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 14)

μόνο το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2001 της Επιτροπής

(ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 18)

μόνο το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1067/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 60)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2000

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 5

Άρθρα 1 έως 5

Άρθρα 6, 7 και 8

Άρθρο 9

Άρθρο 6

Άρθρο 10

Άρθρο 7

Άρθρο 11

Άρθρο 8

Άρθρο 12

Άρθρο 9

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτη φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερη φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 15

Άρθρο 12

Άρθρο 16

Άρθρο 13

Άρθρο 17 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτο σκέλος της φράσης

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο σκέλος της φράσης

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 2 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 3 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 3 έκτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 3 έβδομο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 έκτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 3 όγδοο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 3 έβδομο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 14 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφοι 5, 6 και 7

Άρθρο 14 παράγραφοι 5, 6 και 7

Άρθρο 18 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 18 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση

Άρθρο 18 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο δεύτερη φράση

Άρθρο 15 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 15 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 19

Άρθρο 16

Άρθρο 20

Άρθρο 17

Άρθρο 21 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 18 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 21 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη και τρίτη πρόταση

Άρθρο 21 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 18 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 22

Άρθρο 19

Άρθρο 23

Άρθρο 20

Άρθρο 24

Άρθρο 21

Άρθρο 25

Άρθρο 22

Άρθρο 26

Άρθρο 23

Άρθρο 27

Άρθρο 24

Άρθρο 28

Άρθρο 25

Άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 29 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 26 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 26 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 26 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 30

Άρθρο 27

Άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 31 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 31 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 31 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 28 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρα 32 έως 37

Άρθρο 29

Άρθρο 38

Άρθρο 30

Παραρτήματα I-VI

Παραρτήματα I-VI

Παράρτημα VII μέρος I

Παράρτημα VII μέρος I

Παράρτημα VII μέρος II σημείο 1

Παράρτημα VII μέρος II σημείο 1

Παράρτημα VII μέρος II σημείο 2

Παράρτημα VII μέρος II σημείο 3

Παράρτημα VII μέρος II σημείο 2

Παράρτημα VIII

Παράρτημα VIII

Παράρτημα IX

Παράρτημα IX

Παράρτημα X


11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/33


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1670/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2006

περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό και τη χορήγηση προσαρμοσμένων επιστροφών για τα σιτηρά που εξάγονται υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 18,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 1993, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό και τη χορήγηση προσαρμοσμένων επιστροφών για τα σιτηρά που εξάγονται υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί (4) κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει ότι, στο βαθμό που είναι αναγκαίο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της επεξεργασίας ορισμένων οινοπνευματωδών ποτών τα οποία παράγονται από σιτηρά, τα κριτήρια για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή μπορούν να προσαρμόζονται αναλόγως. Αποδεικνύεται αναγκαίο να προβλεφθεί τέτοια προσαρμογή για ορισμένα οινοπνευματώδη ποτά ως προς τα οποία, αφενός, η τιμή των σιτηρών κατά τη στιγμή της εξαγωγής δεν συνδέεται προς την τιμή των σιτηρών κατά τη στιγμή της μεταποίησης, και αφετέρου, εφόσον το τελικό προϊόν προέρχεται από ανάμειξη διαφόρων προϊόντων είναι αδύνατον να διαπιστώνεται η ταυτότητα των σιτηρών που περιέχονται στο τελικό προς εξαγωγή προϊόν, εφόσον μάλιστα τα εν λόγω οινοπνευματώδη ποτά υποβάλλονται και αυτά σε υποχρεωτική παλαίωση επί τρία τουλάχιστον έτη.

(3)

Τα προβλήματα αυτά αφορούν κυρίως το σκοτσέζικο ουίσκυ, το ιρλανδέζικο ουίσκυ και το ισπανικό ουίσκυ.

(4)

Ενδείκνυται, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, να εφαρμοσθεί κατ’ ανάλογο τρόπο το σύνηθες καθεστώς των επιστροφών. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καταβάλλονται επιστροφές για τα σιτηρά τα οποία πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης και τα οποία χρησιμοποιούνται κατ’ αναλογία προς τις ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών που προορίζονται για εξαγωγή. Προς τούτο, είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται για τις ποσότητες σιτηρών που παραδίδονται για απόσταξη ενιαίος συντελεστής υπολογιζόμενος βάσει των εθνικών στατιστικών στοιχείων που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η αναλογία μεταξύ των συνολικών εξαγομένων ποσοτήτων οινοπνευματωδών ποτών και των συνολικών ποσοτήτων που διατίθενται προς πώληση φαίνεται ότι αποτελεί θεμιτό και απλό κριτήριο. Είναι σκόπιμο να ορισθούν οι έννοιες συνολικές εξαγόμενες ποσότητες και συνολικές ποσότητες που διατίθενται στο εμπόριο. Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων σιτηρών που παραδίδονται για απόσταξη και του συντελεστή, πρέπει να αποκλείονται οι ποσότητες οι οποίες υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης για επανεξαγωγή.

(5)

Είναι ανάγκη να προβλεφθεί η προσαρμογή του συντελεστή κυρίως για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι επιστροφές αυτές για αφύσικη αύξηση των αποθεμάτων.

(6)

Το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει τη δυνατότητα διαφοροποίησης των επιστροφών αναλόγως του προορισμού. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για την κατάργηση της καταβολής των επιστροφών σε ορισμένους προορισμούς.

(7)

Ενδείκνυται να ορισθεί η ημέρα προσδιορισμού του ύψους των επιστροφών. Η ημέρα αυτή πρέπει να συνδέεται, κατά κύριο λόγο, με τη χρονική στιγμή της θέσης των σιτηρών υπό έλεγχο και, για τις ποσότητες που υφίστανται στη συνέχεια απόσταξη, με κάθε φορολογική περίοδο της απόσταξης. Για την καταβολή των επιστροφών πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα σιτηρά παραδόθηκαν για απόσταξη με την προσκόμιση της σχετικής δήλωσης. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιέχει τα δεδομένα τα αναγκαία για τον υπολογισμό του ύψους των επιστροφών. Η πρώτη ημέρα κάθε φορολογικής περιόδου απόσταξης μπορεί επίσης να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία της γεωργικής ισοτιμίας, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

(8)

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, αποδεικνύεται αναγκαίο να διαπιστώνεται κατά πόσον τα προϊόντα εγκατέλειψαν το έδαφος της Κοινότητας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθίσταται επίσης γνωστός ο τόπος προορισμού τους. Για το λόγο αυτό, είναι ανάγκη να γίνεται προσφυγή, αφενός, στον ορισμό της εξαγωγής κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (5) και, αφετέρου, στις αποδείξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα (6).

(9)

Για τον καθορισμό του συντελεστή, ενδείκνυται να προβλεφθεί η υποχρέωση για προσκόμιση ορισμένων αποδείξεων σχετικά με την εξαγωγή οινοπνευματωδών ποτών. Αποδεικνύεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση επιστροφής εμπορευμάτων στο κοινοτικό έδαφος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (7), εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι.

(10)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα σιτηρά που εξάγονται υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, και για τα οποία προβλέπεται τριετής τουλάχιστον περίοδος παλαίωσης υποχρεωτική κατά τη διαδικασία επεξεργασίας.

2.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής (8) δεν εφαρμόζεται για τα οινοπνευματώδη ποτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Δικαιούνται των επιστροφών που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα σιτηρά τα οποία πληρούν τους όρους τους προβλεπόμενους στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης και τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών υπαγόμενων στους κωδικούς 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 και 2208 30 88 των οποίων η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (9).

Άρθρο 3

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α)

«δεδομένη περίοδος απόσταξης», το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε περίοδο απόσταξης, που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του δικαιούχου και των τελωνειακών αρχών ή άλλων αρμοδίων αρχών, για τον έλεγχο των ειδικών φόρων κατανάλωσης (φορολογική περίοδος)·

β)

«συνολικές εξαγόμενες ποσότητες», οι ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών οι οποίες πληρούν τους όρους τους προβλεπόμενους στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης και οι οποίες εξάγονται προς προορισμό για τον οποίο εφαρμόζεται το καθεστώς των επιστροφών κατά την εξαγωγή·

γ)

«συνολικές ποσότητες που διατίθενται στο εμπόριο», οι ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών οι οποίες πληρούν τους όρους τους προβλεπόμενους στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης και οι οποίες εγκαταλείπουν οριστικά τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθεματοποίησης προκειμένου να πωληθούν για κατανάλωση·

δ)

«θέση υπό έλεγχο», η υπαγωγή των σιτηρών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των αλκοολούχων ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 2 σε ένα καθεστώς τελωνειακού ελέγχου ή σε διοικητικό καθεστώς που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις.

Άρθρο 4

1.   Χορηγείται επιστροφή για τις ποσότητες σιτηρών που τίθενται υπό έλεγχο και παραδίδονται για απόσταξη από τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου απόσταξης και για τις οποίες εφαρμόζεται συντελεστής, που καθορίζεται σε ετήσια βάση για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και εφαρμόζεται για κάθε ενδιαφερόμενο δικαιούχο. Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την υφιστάμενη σχέση, για τα εκάστοτε οινοπνευματώδη ποτά, μεταξύ των συνολικών εξαγόμενων ποσοτήτων και των συνολικών ποσοτήτων που διατίθενται στο εμπόριο βάσει της τάσης που διαπιστώνεται ως προς την εξέλιξη των εν λόγω ποσοτήτων στη διάρκεια των ετών, των οποίων ο αριθμός αντιστοιχεί στο μέσο χρονικό διάστημα παλαίωσης του εκάστοτε οινοπνευματώδους ποτού.

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων σιτηρών που παραδίδονται για απόσταξη και του συντελεστή, αποκλείονται οι ποσότητες που υπάγονται στο καθεστώς τελειοποίησης για εξαγωγή·

Κατά τον υπολογισμό του συντελεστή, συνεκτιμώνται επίσης οι μεταβολές που παρατηρούνται στα αποθέματα του εκάστοτε οινοπνευματώδους ποτού.

Ο συντελεστής μπορεί να ποικίλλει αναλόγως των χρησιμοποιούμενων σιτηρών.

2.   Οι αρμόδιοι οργανισμοί παρακολουθούν κατά διαστήματα τον όγκο των εξαγωγών και τον όγκο των αποθεμάτων.

Άρθρο 5

Ο συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 καθορίζεται πριν από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Ο εν λόγω συντελεστής καθορίζεται με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από τα κράτη μέλη και τα οποία καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου των ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο καθορίζεται ο συντελεστής.

Άρθρο 6

1.   Το ύψος της επιστροφής προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005.

2.   Το ύψος της επιστροφής και η γεωργική ισοτιμία μετατροπής είναι εκείνα που ισχύουν κατά την ημερομηνία θέσης υπό έλεγχο των σιτηρών.

Ωστόσο, για τις ποσότητες που έχουν αποσταχθεί κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις φορολογικές περιόδους της απόσταξης που έπεται της περιόδου κατά την οποία έλαβε χώρα η θέση υπό έλεγχο, το ύψος της επιστροφής και η γεωργική ισοτιμία μετατροπής είναι εκείνα που ισχύουν την πρώτη ημέρα κάθε φορολογικής περιόδου απόσταξης.

Άρθρο 7

1.   Εφόσον απαιτείται από την κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή από τις ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών, η επιστροφή καταργείται για ορισμένους προορισμούς.

2.   Σε περίπτωση κατάργησης της επιστροφής κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 καθώς και σε περίπτωση επαναφοράς αυτής, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία ορισμένες αγορές δεν είναι πλέον επιλέξιμες για επιστροφές κατά την εξαγωγή δυνάμει πράξης προσχώρησης ή συμφωνιών με τρίτες χώρες, προσαρμόζεται ο συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Η προσαρμογή αυτή συνίσταται στο να εξαιρεθούν ή να συμπεριληφθούν, ανάλογα με την περίπτωση, στις συνολικά εξαχθείσες ποσότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του εν λόγω συντελεστή οι ποσότητες που έχουν εξαχθεί προς τις αγορές για τις οποίες η επιστροφή καταργείται ή επαναφέρεται. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα της φορολογικής περιόδου απόσταξης που έπεται της τροποποιήσεως ως προς την επιλεξιμότητα των σχετικών αγορών.

Άρθρο 8

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα σιτηρά μπορούν να αντικαθίστανται με βύνη.

Στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής μετατροπής της βύνης σε κριθάρι είναι 1,30.

Ωστόσο, όταν η βύνη που τίθεται υπό καθεστώς ελέγχου είναι πράσινη βύνη με ποσοστό υγρασίας μεταξύ 43 και 47 %, ο συντελεστής μετατροπής της πράσινης βύνης σε βύνη με υγρασία 7 % είναι 0,57 %.

Άρθρο 9

1.   Δικαιούνται καταβολής επιστροφών μόνον οι επιχειρήσεις απόσταξης που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα.

2.   Η επιχείρηση απόσταξης γνωστοποιεί, πριν από την έναρξη κάθε φορολογικής περιόδου απόσταξης, δήλωση η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή και ιδίως:

α)

την περιγραφή των σιτηρών ή της βύνης σύμφωνα με την ονοματολογία του κοινού δασμολογίου, κατανεμημένη, κατά περίπτωση, σε ομοιογενείς παρτίδες·

β)

το καθαρό βάρος των προϊόντων και το ποσοστό υγρασίας για καθεμία από τις παρτίδες που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

την επιβεβαίωση ότι τα σιτηρά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 της συνθήκης·

δ)

τον τόπο αποθεματοποίησης και απόσταξης.

Κατά τη φορολογική περίοδο απόσταξης, η δήλωση αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με την εξέλιξη της διαδικασίας απόσταξης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες που έχουν πραγματικά αποσταχθεί.

3.   Ύστερα από κάθε φορολογική περίοδο απόσταξης, η επιχείρηση απόσταξης υποβάλλει τις αρμόδιες αρχές δήλωση, καλούμενη στο εξής «δήλωση απόσταξης», με την οποία η επιχείρηση επιβεβαιώνει ότι, κατά την διάρκεια της εκάστοτε περιόδου απόσταξης, προέβη στην απόσταξη των σιτηρών που εμφαίνονται στη δήλωση που αναφέρονται στην παράγραφο 2, με σκοπό την παρασκευή ενός από τα εν λόγω οινοπνευματώδη ποτά, και αναφέρει την ποσότητα των προϊόντων που ελήφθησαν από την απόσταξη. Η δήλωση αυτή βεβαιώνεται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη θέση υπό έλεγχο.

4.   Η επιστροφή καταβάλλεται εφόσον παρέχεται η απόδειξη ότι τα σιτηρά έχουν τεθεί υπό έλεγχο και έχουν υποβληθεί σε απόσταξη.

5.   Για την πληρωμή λαμβάνεται υπόψη το καθαρό βάρος των σιτηρών εάν το ποσοστό υγρασίας που περιέχεται σε αυτά είναι μικρότερο ή ίσο προς 15 %. Εάν το ποσοστό υγρασίας είναι μεγαλύτερο από 15 % και μικρότερο ή ίσο προς 16 %, το βάρος που λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή είναι το καθαρό βάρος ελαττωμένο κατά 1 %. Εάν το ποσοστό υγρασίας των σιτηρών είναι μεγαλύτερο από 16 % και μικρότερο ή ίσο προς 17 %, η μείωση είναι 2 %. Εάν το ποσοστό υγρασίας των σιτηρών είναι μεγαλύτερο από 17 %, η μείωση είναι 2 % για κάθε ποσοστιαία μονάδα υγρασίας πέραν του 15 %.

Όσον αφορά τη βύνη πλην της πράσινης βύνης που αναφέρεται στο άρθρο 8, το βάρος που λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή είναι το καθαρό βάρος της βύνης εάν το ποσοστό υγρασίας που περιέχεται σε αυτήν είναι μικρότερο ή ίσο προς 7 %. Εάν το ποσοστό υγρασίας της βύνης είναι μεγαλύτερο από 7 % και μικρότερο ή ίσο προς 8 %, το βάρος που λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή της βύνης είναι το καθαρό βάρος μειωμένο κατά 1 %. Εάν το ποσοστό υγρασίας της βύνης είναι μεγαλύτερο από 8 %, η μείωση είναι 2 % και κάθε ποσοστιαία μονάδα υγρασίας πέραν του 7 %.

Η κοινοτική μέθοδος αναφοράς για τον προσδιορισμό του ποσοστού υγρασίας των σιτηρών και της βύνης που προορίζονται για την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, είναι η μέθοδος που εμφαίνεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής (10).

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προς επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9, καθώς και των διατάξεων που αφορούν τον υλικό έλεγχο των σιτηρών, τη διαδικασία απόσταξης και τη χρησιμοποίηση του ληφθέντος αποσταγμένου προϊόντος.

Άρθρο 11

1.   Τα υποπροϊόντα της μεταποίησης απαλλάσσονται του ελέγχου όταν αποδειχθεί ότι οι ποσότητές τους δεν υπερβαίνουν τις συνήθως προκύπτουσες ποσότητες υποπροϊόντων.

2.   Καμία επιστροφή δε χορηγείται εφόσον τα σιτηρά ή η βύνη δεν είναι υγιή, ανόθευτα και εμπορεύσιμα.

Άρθρο 12

1.   Η επιστροφή καταβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν γίνει δεκτές οι δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9.

2.   Το ποσό της επιστροφής καταβάλλεται μόνο ύστερα από γραπτή αίτηση της επιχείρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο.

3.   Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, τα έγγραφα σχετικά με τη χορήγηση των επιστροφών πρέπει να υποβάλλονται εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα κατά την οποία οι αρχές που εκτελούν τη θέση υπό έλεγχο έχουν επιβεβαιώσει τη δήλωση απόσταξης, άλλως χάνεται το δικαίωμα επιστροφής.

4.   Σε περίπτωση καθορισμού προσαρμοσμένου συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες επιστροφές από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω προσαρμοσμένου συντελεστή πρέπει να επιστραφούν από τους δικαιούχους.

Άρθρο 13

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 4, πρέπει να προσκομίζεται η απόδειξη ότι οι ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών, που πληρούν τους όρους τους προβλεπόμενους στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης, έχουν εξαχθεί.

2.   Οι σχετικές αποδείξεις είναι οι προβλεπόμενες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως εξαγωγή:

α)

η εξαγωγή κατά την έννοια των άρθρων 161 και 162 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92,

και

β)

η παράδοση στον προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

4.   Τα προϊόντα που βρίσκονται σε εγκεκριμένη αποθήκη ανεφοδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 θεωρούνται επίσης ότι έχουν εξαχθεί. Εφόσον παραδίδονται προϊόντα σε τέτοιες αποθήκες, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 14

1.   Τα οινοπνευματώδη ποτά καταχωρίζονται ως εξαχθέντα την ημέρα κατά την οποία διεκπεραιώνονται οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής.

2.   Η δήλωση που προσκομίζεται κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής πρέπει να περιέχει ιδίως:

α)

περιγραφή των οινοπνευματωδών ποτών σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία·

β)

τις ποσότητες των προς εξαγωγή οινοπνευματωδών ποτών εκφρασμένες σε λίτρα καθαρής αλκοόλης·

γ)

τη σύνθεση των οινοπνευματωδών ποτών ή σχετική αναφορά, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του τύπου των χρησιμοποιηθέντων σιτηρών·

δ)

το κράτος μέλος παραγωγής.

3.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο γ), εάν το οινοπνευματώδες ποτό λαμβάνεται από διαφόρους τύπους σιτηρών και προκύπτει από μεταγενέστερο μείγμα αυτών, αρκεί τούτο να εμφαίνεται στη δήλωση.

Άρθρο 15

1.   Για να είναι δυνατόν μια ποσότητα οινοπνευματώδους ποτού να καταχωρισθεί ως εξαχθείσα, οι αποδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής.

2.   Εφόσον δεν έχουν προσκομιστεί οι αποδείξεις εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών μολονότι ο εξαγωγέας κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να τα προμηθευτεί εγκαίρως, μπορούν να παραχωρηθούν συμπληρωματικές προθεσμίες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες.

Ωστόσο, εάν έχει προσκομιστεί η απόδειξη εξαγωγής, εκτός των προθεσμιών που καθιστούν δυνατό να συνεκτιμηθεί η εξαγωγή αυτή με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ιδίου ημερολογιακού έτους, αυτή πιστώνεται και καταχωρίζεται μαζί με τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 16

1.   Εφόσον εφαρμόζεται το καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, τα οινοπνευματώδη που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 κυκλοφορούν στα πλαίσια της διαδικασίας εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης.

2.   Κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, τα οινοπνευματώδη ποτά που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται ως εμπορεύματα για τα οποία διεκπεραιώθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής που προβλέπονται για τη χορήγηση επιστροφών. Τα οινοπνευματώδη αυτά μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνον εάν αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί προς την καταβληθείσα επιστροφή.

Άρθρο 17

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 7, πρέπει, επιπλέον, να προσκομίζεται η απόδειξη ότι τα εκάστοτε οινοπνευματώδη ποτά έχουν φθάσει στον προορισμό για τον οποίο έχει καθοριστεί η επιστροφή.

Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη εισαγωγής σε τρίτη χώρα για την οποία εφαρμόζεται η επιστροφή είναι η προβλεπόμενη στα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999.

Άρθρο 18

1.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή την επωνυμία και τη διεύθυνση των αρμόδιων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού οργανισμών.

2.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή πριν από τις 16 Ιουλίου εκάστου έτους τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις ποσότητες σιτηρών και βύνης που πληρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης όρους και που παραδόθηκαν για απόσταξη στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, κατανεμημένες σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία·

β)

τις ποσότητες σιτηρών και βύνης, κατανεμημένες σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του καθεστώτος τελειοποίησης για επανεξαγωγή κατά την ίδια περίοδο·

γ)

τις ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών που αναφέρονται στο άρθρο 2 κατανεμημένες σύμφωνα με τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 19, τις ποσότητες που εξήχθησαν και τις ποσότητες που διατέθησαν στο εμπόριο κατά την ίδια περίοδο·

δ)

τις ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών που λαμβάνονται στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης για εξαγωγή, κατανεμημένες σύμφωνα με τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 19, οι οποίες εξήχθησαν προς τρίτες χώρες κατά την ίδια περίοδο·

ε)

τις ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών που ήσαν αποθηκευμένες στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καθώς και τις ποσότητες προϊόντων οι οποίες παρήχθησαν κατά την ίδια περίοδο.

3.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν επίσης στην Επιτροπή, πριν από τις 16 Οκτωβρίου, 16 Ιανουαρίου και 16 Απριλίου εκάστου έτους, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) και αντιστοιχούν στα ημερολογιακά τρίμηνα.

4.   Ύστερα από αίτηση της Επιτροπής, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν επίσης τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της προσαρμογής του συντελεστή όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18:

α)

το «grain whisky» θεωρείται ότι λαμβάνεται από βύνη και σιτηρά·

β)

το «malt whisky» θεωρείται ότι λαμβάνεται αποκλειστικά από βύνη·

γ)

το ιρλανδέζικο ουίσκυ κατηγορίας Α θεωρείται ότι λαμβάνεται από βύνη και σιτηρά, με ποσοστό βύνης μικρότερο από 30 %·

δ)

το ιρλανδέζικο ουίσκυ κατηγορίας Β θεωρείται ότι λαμβάνεται από κριθάρι και βύνη, με ποσοστό βύνης τουλάχιστον 30 %·

ε)

το ποσοστό των διαφόρων τύπων σιτηρών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 υπολογίζεται με συνεκτίμηση των συνολικών ποσοτήτων των διαφόρων τύπων σιτηρών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 20

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 21

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 258 της 16.10.1993, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1633/2000 (ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 29).

(4)  Βλέπε παράρτημα Ι.

(5)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13).

(6)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5).

(7)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1856/2005 (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 7).

(8)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.

(9)  ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενος κανονισμός με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93 της Επιτροπής

(ΕΕ L 258 της 16.10.1993, σ. 6)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3098/94 της Επιτροπής

(ΕΕ L 328 της 20.12.1994, σ. 12)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1633/2000 της Επιτροπής

(ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 29)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2825/93

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 εισαγωγική φράση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Άρθρο 21 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 21

Άρθρο 21 δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ


11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/41


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1671/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2006

για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 936/97 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 1997, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα και για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97 προβλέπει στα άρθρα 4 και 5, τους όρους των αιτήσεων και της εκδόσεως των πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97 στο άρθρο 2 στοιχείο στ) καθόρισε σε 11 500 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων, που ανταπoκρίνονται στον oρισμό της ίδιας διάταξης, που μπορούν να εισαχθούν με ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2007.

(3)

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δύνανται να χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, με την επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά θέματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατίθεται από την 1η έως τις 5 Νοεμβρίου 2006 για τα βόεια κρέατα υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97 ικανοποιείται καθ' ολοκληρίαν.

2.   Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά μπορούν να κατατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 936/97, τις πέντες πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου 2006 για 4 832,45 τόνους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Νοεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 137 της 28.5.1997, σ. 10. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 408/2006 (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 3).


11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/42


ΟΔΗΓΊΑ 2006/91/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Νοεμβρίου 2006

περί της καταπολεμήσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 37 και 94,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 69/466/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1969, περί της καταπολεμήσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ (3), έχει τροποποιηθεί (4), κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η παραγωγή των ξυλωδών δικοτυληδόνων φυτών και των καρπών τους κατέχει σημαντική θέση στη γεωργία της Κοινότητος.

(3)

Η απόδοση της παραγωγής αυτής κινδυνεύει μόνιμα από επιβλαβείς οργανισμούς.

(4)

Η προστασία των φυτών αυτών από τους επιβλαβείς οργανισμούς πρέπει, όχι μόνο να διατηρήσει την ικανότητά τους για παραγωγή, αλλά και να αποτελέσει ένα από τα μέσα αυξήσεως της παραγωγικότητας της γεωργίας.

(5)

Τα προστατευτικά μέτρα κατά της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών σε κάθε κράτος μέλος θα είχαν περιορισμένη σημασία, αν οι οργανισμοί αυτοί δεν καταπολεμούνταν συγχρόνως και μεθοδικώς στο σύνολο της Κοινότητας και αν δεν αποφευγόταν η διάδοσή τους.

(6)

Ένας από τους πιο επιβλαβείς οργανισμούς για τα ξυλώδη δικοτυλήδονα φυτά είναι η ψείρα του Αγίου Ιωσήφ (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Ο επιβλαβής αυτός οργανισμός έκανε την εμφάνισή του σε πολλά κράτη μέλη, υπάρχουν δε ζώνες μολυσμένες μέσα στην Κοινότητα.

(8)

Υπάρχει ένας διαρκής κίνδυνος για τις καλλιέργειες των ξυλωδών δικοτυληδόνων φυτών στο σύνολο της Κοινότητας, αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση του επιβλαβούς αυτού οργανισμού και για την πρόληψη της διαδόσεώς του.

(9)

Για την εξόντωση του επιβλαβούς αυτού οργανισμού πρέπει να θεσπισθούν ελάχιστες διατάξεις για την Κοινότητα. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την δυνατότητα να θεσπίσουν συμπληρωματικές ή αυστηρότερες διατάξεις, στο μέτρο που αυτές είναι αναγκαίες.

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα I μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αφορά τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), και για την πρόληψη της διαδόσεώς της.

Άρθρο 2

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «φυτά» νοούνται τα ζώντα φυτά και τα ζώντα μέρη των φυτών, εξαιρέσει των καρπών και των σπόρων προς σπορά·

β)

ως «φυτά ή καρποί προσβεβλημένοι» νοούνται τα φυτά ή καρποί στα οποία ευρίσκονται μια ή περισσότερες ψείρες του Αγίου Ιωσήφ, αν δεν αποδειχθεί ότι είναι νεκροί·

γ)

ως «φυτά πρόξενοι της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ» νοούνται τα φυτά των γενών Acer L. (σφένδαμος), Cotoneaster Ehrh. (κυδανίαστρον), Crataegus L. (κράταιγος), Cydonia Mill (κυδωνιά), Euonymus L. (ευώνυμον), Fagus L. (Ψηγοί-οξυά), Juglans L. (καρυδιά), Ligustrum L. (λιγούστρον), Malus Mill. (μηλέα), Populus L. (Λεύκη), Prunus L. (δαμασκηνέα), Pyrus L. (αχλαδέα), Ribes L. (ριβήσιο-φραγκοστάφυλο), Rosa L. (τριανταφυλλέα), Salix L. (ιτέα), Sorbus L. (σουρβιά), Syringa L. (πασχαλιά), Tilia L. (φλαμουριά), Ulmus L. (αζαλέα), Vitis L. (άμπελος)·

δ)

ως «φυτώρια» νοούνται οι καλλιέργειες στις οποίες αναπτύσσονται τα φυτά που προορίζονται για μεταφύτευση, για πολλαπλασιασμό ή για κυκλοφορία σαν ατομικά έρριζα φυτά.

Άρθρο 3

Όταν διαπιστωθεί εμφάνιση της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ, τα κράτη μέλη διαχωρίζουν τη μολυσμένη ζώνη και μια ζώνη ασφαλείας επαρκώς ευρεία για την εξασφάλιση της προστασίας των παρακειμένων ζωνών.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι στις μολυσμένες ζώνες ή στις ζώνες ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιηθεί ο κατάλληλος ψεκασμός των φυτών που είναι ξενιστές της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ για την καταπολέμηση του επιβλαβούς αυτού οργανισμού και την πρόληψη της εξαπλώσεώς του.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι:

α)

όλα τα μολυσμένα φυτά που ευρίσκονται στα φυτώρια πρέπει να καταστραφούν·

β)

όλα τα λοιπά μολυσμένα φυτά ή ύποπτα μολύνσεως που αναπτύσσονται σε μια μολυσμένη ζώνη πρέπει να ψεκασθούν, κατά τρόπο, ώστε τα φυτά αυτά και οι νωποί καρποί που παράγονται από αυτά να μην είναι πλέον μολυσμένοι, αν τεθούν σε κυκλοφορία·

γ)

όλα τα έρριζα φυτά πρόξενοι της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ που αναπτύσσονται σε μια μολυσμένη ζώνη καθώς και τα μέρη των φυτών αυτών που προορίζονται για πολλαπλασιασμό και λαμβάνονται από αυτή τη ζώνη, δεν πρέπει να μεταφυτευτούν στο εσωτερικό της μολυσμένης ζώνης ή να μεταφερθούν εκτός αυτής, παρά μόνο αν η μόλυνσή τους δεν έχει διαπιστωθεί και αν ψεκάσθηκαν κατά τρόπο ώστε οι ενδεχομένως υφιστάμενες ψείρες του Αγίου Ιωσήφ να έχουν καταπολεμηθεί.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις ζώνες ασφαλείας, τα φυτά πρόξενοι της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ να αποτελούν το αντικείμενο μιας επίσημης επιτηρήσεως και να ελέγχονται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο για την ανακάλυψη της εμφανίσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ.

Άρθρο 7

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι σε κάθε παρτίδα των φυτών που δεν ριζοβόλησαν στο έδαφος και των νωπών οπωρών στις οποίες διαπιστώθηκε μόλυνση, τα μολυσμένα φυτά και καρποί πρέπει να καταστραφούν και ότι τα άλλα φυτά και καρποί της παρτίδας θα πρέπει να ψεκαστούν ή να μεταποιηθούν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστραφούν οι ενδεχομένως υπάρχουσες ψείρες του Αγίου Ιωσήφ.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται επί παρτίδων νωπών καρπών και καρπών που έχουν μολυνθεί ελαφρά.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη αίρουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον αγώνα κατά της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ ή για την πρόληψη της διαδόσεώς της, μόνο αν διαπιστώνεται πλέον η απουσία της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την κατοχή της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ.

Άρθρο 10

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτήσουν:

α)

παρεκκλίσεις από τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 9 για δοκιμές και για εργασίες επιλογής·

β)

κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 στοιχείο β) και του άρθρου 7 παράγραφος 1, την άμεση μεταποίηση των μολυσμένων νωπών οπωρών·

γ)

κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 στοιχείο β) και του άρθρου 7 παράγραφος 1 τη διακίνηση μολυσμένων νωπών οπωρών στη μολυσμένη ζώνη.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την παροχή των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, μόνο αν επαρκείς έλεγχοι εγγυώνται ότι αυτές δεν παραβλάπτουν τον αγώνα κατά της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ και δεν συνεπάγονται κανένα κίνδυνο διαδόσεως του επικίνδυνου αυτού οργανισμού.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν συμπληρωματικές ή αυστηρότερες διατάξεις που αφορούν τον αγώνα κατά της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ ή την πρόληψη της διαδόσεώς της, στο μέτρο που οι διατάξεις αυτές είναι αναγκαίες για τον αγώνα αυτόν ή για την πρόληψη αυτή.

Άρθρο 12

Η οδηγία 69/466/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα I μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 13

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. HEINÄLUOMA


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 5 Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 323 της 24.12.1969, σ. 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 77/93/EOK (ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20).

(4)  Βλέπε παράρτημα Ι μέρος Α της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

Οδηγία 69/466/EOK του Συμβουλίου

(ΕΕ L 323 της 24.12.1969, σ. 5)

 

Οδηγία 77/93/EOK του Συμβουλίου

(ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 20)

Μόνο το άρθρο 19


ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(που αναφέρονται στο άρθρο 12)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

69/466/EOK (1)

9 Δεκεμβρίου 1971

77/93/EOK (2)  (3)  (4)

1η Μαΐου 1980


(1)  Για την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο: 1η Ιουλίου 1973.

(2)  Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον αυτό ζητηθεί, να συμμορφωθούν με κάποιες από τις διατάζεις της εν λόγω οδηγίας μετά την 1η Μαΐου 1980, αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 1981.

(3)  Για την Ελλάδα: 1η Ιανουαρίου 1983.

(4)  Για την Ισπανία και την Πορτογαλία: 1η Μαρτίου 1987.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 69/466/EOK

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1 έως 11

Άρθρα 1-11

Άρθρo 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Παράρτημα I

Παράρτημα II


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/45


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Νοεμβρίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/583/ΕΚ, σχετικά με την αναδιάθεση των κεφαλαίων που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στα πλαίσια του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου και έκτου ΕΤΑ

(2006/768/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000 (1),

την εσωτερική συμφωνία της 12ης Σεπτεμβρίου 2000, μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού (Μπενίν), στις 23 Ιουνίου 2000, και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της συνθήκης ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 της εσωτερικής συμφωνίας,

την πρόταση της Επιτροπής η οποία καταρτίσθηκε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση 2003/583/ΕΚ του Συμβουλίου (3) ορίζεται ότι το συνολικό ποσό του πρόσθετου κονδυλίου τίθεται σε διάθεση για τετραετή χρονική περίοδο από την ημερομηνία ανοίγματος του λογαριασμού.

(2)

Η απόφαση 2005/446/ΕΚ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2005, καθορίζει την προθεσμία δέσμευσης των πόρων του ενάτου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (4) στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

(3)

Η παράταση της μεταβατικής περιόδου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), λόγω της καθυστέρησης κατά την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και της καθυστέρησης κατά την ουσιαστική θέση σε διάθεση των πόρων του 10ου ΕΤΑ καθιστούν αναγκαία την παράταση της προθεσμίας δέσμευσης των επιπλέον πόρων που αναφέρονται στην απόφαση 2003/583/ΕΚ.

(4)

Θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί η προθεσμία δέσμευσης των επιπλέον πόρων της απόφασης 2003/583/ΕΚ με εκείνη που προβλέπεται στην απόφαση 2005/446/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 4 της απόφασης 2003/583/ΕΚ η τρίτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η προθεσμία δέσμευσης των πόρων που κατατίθενται στο λογαριασμό αυτό καθορίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με την απόφαση 2005/446/ΕΚ. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο, ο τραπεζικός λογαριασμός θα κλείσει και το υπόλοιπο θα επιστραφεί στα κράτη μέλη. Ο λογαριασμός θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. HEINÄLUOMA


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4).

(2)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.

(3)  ΕΕ L 198 της 6.8.2003, σ. 9.

(4)  ΕΕ L 156 της 18.6.2005, σ. 19.


Επιτροπή

11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/47


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2006

σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των διασυνοριακών και διακρατικών σκελών του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για την περίοδο 2007 έως 2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5144]

(2006/769/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή συντονισμού των Ταμείων που αναφέρεται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ο στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» αποβλέπει στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω κοινών τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών καθώς και στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μέσω δράσεων που ευνοούν την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που συνδέεται με τις κοινοτικές προτεραιότητες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι περιφέρειες NUTS επίπεδο III της Κοινότητας κατά μήκος όλων των εσωτερικών και ορισμένων εξωτερικών χερσαίων συνόρων και όλες οι περιφέρειες NUTS επίπεδο III της Κοινότητας κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται, κατά κανόνα, από μέγιστη απόσταση 150 χιλιομέτρων, είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων προσαρμογών που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η συνέχεια της δράσης συνεργασίας.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι διακρατικές περιοχές είναι επίσης επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

(4)

Είναι απαραίτητο να καταρτιστούν οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής συντονισμού των Ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» αναφέρονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της διακρατικής συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι περιοχές που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των περιφερειών NUTS επίπεδο III που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του διασυνοριακού σκέλους του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (only Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Έβρος

GR112

Ξάνθη

GR113

Ροδόπη

GR114

Δράμα

GR122

Θεσσαλονίκη

GR126

Σέρρες

GR212

Θεσπρωτία

GR213

Ιωάννινα

GR214

Πρέβεζα

GR221

Ζάκυνθος

GR222

Κέρκυρα

GR223

Κεφαλληνία

GR224

Λευκάδα

GR231

Αιτωλοακαρνανία

GR232

Αχαΐα

GR411

Λέσβος

GR412

Σάμος

GR413

Χίος

GR421

Δωδεκάνησος

GR431

Ηράκλειο

GR432

Λασίθι

GR433

Ρεθύμνη

GR434

Χανιά

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Κύπρος/Kibris

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των περιοχών και των περιφερειών NUTS επίπεδο II που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του διακρατικού σκέλους του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

AÇORES-MADEIRA-CANARIAS (MACARONESIA)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΠΕΩΝ

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ΑΚΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (μόνον οι ακόλουθες περιφέρειες NUTS3)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΝΔΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

FR94

Réunion

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (1)

GR11

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Αττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Κύπρος/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (μόνον η ακόλουθη περιφέρεια NUTS3)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (μόνον η ακόλουθη περιφέρεια NUTS3)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (μόνον η ακόλουθη περιφέρεια NUTS3)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (μόνον οι ακόλουθες περιφέρειες NUTS3)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (μόνον η ακόλουθη περιφέρεια NUTS3)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

GR11

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Αττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Η περιοχή περιλαμβάνει και το Γιβραλτάρ

(2)  Η περιοχή περιλαμβάνει και το Γιβραλτάρ


11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/59


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Νοεμβρίου 2006

περί τροποποιήσεως του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/770/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση και τον επιμερισμό του διαθέσιμου δυναμικού μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των διασυνδέσεων μεταξύ εθνικών δικτύων.

(2)

Θα πρέπει στις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές να περιληφθούν αποδοτικές μέθοδοι διαχείρισης της συμφόρησης για διασυνοριακές δυναμικότητες διασύνδεσης ηλεκτρικών δικτύων ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση στα συστήματα μεταφοράς για τους σκοπούς διασυνοριακών εμπορικών πράξεων.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Andris PIEBALGS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και τον καταμερισμό της διαθέσιμης δυναμικότητας μεταφοράς ηλεκτρισμού των διασυνδέσεων μεταξύ εθνικών συστημάτων

1.   Γενικές διατάξεις

1.1.

Οι ΔΣΜ επιχειρούν να αποδεχθούν όλες τις εμπορικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεπάγονται διασυνοριακό εμπόριο.

1.2.

Όταν δεν συμβαίνει συμφόρηση, δεν πρέπει να περιορίζεται η πρόσβαση στη διασύνδεση. Οσάκις αυτό αποτελεί συνηθισμένη περίπτωση, δεν χρειάζεται να υπάρχει μόνιμη γενική διαδικασία καταμερισμού για την πρόσβαση σε υπηρεσίες διασυνοριακής μεταφοράς.

1.3.

Οσάκις οι προγραμματισμένες εμπορικές πράξεις δεν συμβιβάζονται με την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, οι ΔΣΜ αμβλύνουν τη συμφόρηση συμμορφούμενοι προς τις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ασφάλειας του διασυνδεδεμένου δικτύου, ενώ παράλληλα επιχειρούν να διασφαλίσουν ότι τυχόν συναφείς δαπάνες παραμένουν σε οικονομικώς συμφέρον επίπεδο. Εξετάζεται διορθωτική επανακατανομή ή αντεμπορία σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα χαμηλότερου κόστους.

1.4.

Εάν παρουσιαστεί διαρθρωτική συμφόρηση, εφαρμόζονται αμέσως από τους ΔΣΜ ενδεδειγμένοι κανόνες και ρυθμίσεις διαχείρισης της συμφόρησης, που έχουν εκ των προτέρων καθοριστεί και συμφωνηθεί. Οι μέθοδοι διαχείρισης της συμφόρησης διασφαλίζουν ότι οι φυσικές ροές ισχύος που συνδέονται με το σύνολο της καταμερισμένης δυναμικότητας μεταφοράς ανταποκρίνονται προς τα πρότυπα ασφάλειας του δικτύου.

1.5.

Οι υιοθετούμενες μέθοδοι για τη διαχείριση της συμφόρησης δίνουν επαρκείς οικονομικές ενδείξεις στους παράγοντες της αγοράς και στους ΔΣΜ, προωθούν τον ανταγωνισμό και είναι κατάλληλες για εφαρμογή σε περιφερειακό και κοινοτικών διαστάσεων επίπεδο.

1.6.

Κατά τη διαχείριση της συμφόρησης δεν επιτρέπεται να γίνεται διάκριση βασιζόμενη στην εμπορική πράξη. Ένα ιδιαίτερο αίτημα για υπηρεσία μεταφοράς απορρίπτεται μόνον όταν πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω όροι:

α)

οι επαυξήσεις των φυσικών ροών ισχύος συνεπεία της αποδοχής του εν λόγω αιτήματος να σημαίνουν ότι δεν μπορεί πλέον να υπάρχει εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρισμού, και

β)

η συνδεόμενη με το εν λόγω αίτημα αξία, σε νομισματικούς όρους, κατά τη διαδικασία διαχείρισης της συμφόρησης, να είναι χαμηλότερη απ' ό,τι όλα τα άλλα αιτήματα για τα οποία υπάρχει πρόθεση αποδοχής για την παροχή της ίδιας υπηρεσίας και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

1.7.

Όταν καθορίζονται ενδεδειγμένες περιοχές δικτύου στις οποίες και μεταξύ των οποίων πρόκειται να εφαρμοστεί διαχείριση συμφόρησης, οι ΔΣΜ εμπνέονται από τις αρχές της αποτελεσματικότητας συγκριτικά με το κόστος και ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι ΔΣΜ δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τη δυναμικότητα διασύνδεσης ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα της συμφόρησης εντός της δικής τους περιοχής ελέγχου, με εξαίρεση όταν συντρέχουν οι προαναφερόμενοι λόγοι και λόγοι επιχειρησιακής ασφάλειας (1). Αν συμβεί μια τέτοια κατάσταση, αυτή θα περιγράφεται και παρουσιάζεται κατά διαφανή τρόπο από τους ΔΣΜ σε όλους τους χρήστες. Μια τέτοια κατάσταση επιτρέπεται να γίνεται ανεκτή μόνον έως ότου ευρεθεί μακροπρόθεσμη λύση. Η μεθοδολογία και τα αναγκαία έργα για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης λύσης θα περιγράφονται και θα παρουσιάζονται κατά διαφανή τρόπο από τους ΔΣΜ σε όλους τους χρήστες.

1.8.

Όταν εξισορροπείται το δίκτυο εντός της περιοχής ελέγχου μέσω επιχειρησιακών μέτρων στο δίκτυο και μέσω επανακατανομής, ο ΔΣΜ συνεκτιμά τις επενέργειες των εν λόγω μέτρων σε γειτονικές περιοχές ελέγχου.

1.9.

Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2008, θα θεσπιστούν κατά συντονισμένο τρόπο και υπό ασφαλείς επιχειρησιακές συνθήκες μηχανισμοί για την ολιγόωρη διαχείριση συμφόρησης της δυναμικότητας της γραμμής διασύνδεσης, ώστε να μεγιστοποιούνται οι ευκαιρίες εμπορίας και πρόβλεψης διασυνοριακής εξισορρόπησης.

1.10.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αξιολογούν σε τακτά διαστήματα τις μεθόδους διαχείρισης της συμφόρησης, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση προς τις αρχές και τους κανόνες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και τις κατευθυντήριες γραμμές, όπως και προς τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τάξει οι ίδιες οι ρυθμιστικές αρχές βάσει των ανωτέρω αρχών και κανόνων. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει διαβούλευση όλων των παραγόντων της αγοράς και εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών.

2.   Μέθοδοι διαχείρισης της συμφόρησης

2.1.

Οι μέθοδοι διαχείρισης της συμφόρησης θα είναι βασισμένοι στους μηχανισμούς της αγοράς, ώστε να διευκολύνεται η αποδοτική διασυνοριακή εμπορία. Για το σκοπό αυτό, η δυναμικότητα καταμερίζεται μόνο μέσω εμφανών (δυναμικότητας) ή αφανών (δυναμικότητας και ενέργειας) δημοπρασιών. Και οι δύο μέθοδοι επιτρέπεται να συνυπάρχουν στην ίδια διασύνδεση. Για ολιγόωρη εμπορία, μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχής συναλλαγή.

2.2.

Ανάλογα με τις συνθήκες ανταγωνισμού, οι μηχανισμοί διαχείρισης της συμφόρησης πιθανώς να χρειάζεται να προβλέπουν καταμερισμό δυναμικότητας μεταφοράς τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα.

2.3.

Κάθε διαδικασία κατανομής δυναμικότητας θα διαθέτει ένα προδιαγεγραμμένο κλάσμα της διαθέσιμης δυναμικότητας διασύνδεσης συν τυχόν εναπομένουσα δυναμικότητα μη κατανεμηθείσα προηγουμένως και τυχόν δυναμικότητα ελευθερούμενη από κατόχους δυναμικότητας που την έλαβαν σε προηγούμενους καταμερισμούς.

2.4.

Οι ΔΣΜ βελτιστοποιούν το βαθμό στον οποίο η δυναμικότητα είναι αμετάκλητη, συνεκτιμώντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων ΔΣΜ, όπως και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παραγόντων της αγοράς, ώστε να διευκολύνεται ο ενεργός και αποδοτικός ανταγωνισμός. Ένα εύλογο κλάσμα δυναμικότητας μπορεί να προσφέρεται στην αγορά σε μειωμένο αμετάκλητο βαθμό, σε όλες όμως τις περιπτώσεις θα γίνονται γνωστές στους παράγοντες της αγοράς οι επακριβείς συνθήκες μεταφοράς της ενέργειας σε διασυνοριακές γραμμές.

2.5.

Τα δικαιώματα πρόσβασης για μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους καταμερισμούς είναι αμετάκλητα δικαιώματα δυναμικότητας μεταφοράς. Κατά τη στιγμή της ανάδειξης του δικαιούχου υπόκεινται στις αρχές της χρήσης–είτε–απώλειας και της χρήσης–είτε–πώλησης.

2.6.

Οι ΔΣΜ καθορίζουν μια ενδεδειγμένη δομή για τον καταμερισμό δυναμικότητας μεταξύ διαφορετικών χρονικών πλαισίων. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει επιλογή κράτησης ενός ελάχιστου ποσοστού δυναμικότητας διασύνδεσης για ημερήσιο ή ολιγόωρο καταμερισμό. Η δομή αυτή καταμερισμού υπόκειται σε επανεξέταση από τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές. Κατά τη διατύπωση των προτάσεών τους, οι ΔΣΜ λαμβάνουν υπόψη:

α)

τα χαρακτηριστικά των αγορών,

β)

τις επιχειρησιακές συνθήκες, όπως τις επιπτώσεις συνδυασμού αμετάκλητα δηλωμένων χρονοδιαγραμμάτων,

γ)

το επίπεδο εναρμόνισης των υιοθετούμενων ποσοστών και χρονικών πλαισίων για τους διάφορους ισχύοντες μηχανισμούς καταμερισμού δυναμικότητας.

2.7.

Ο καταμερισμός δυναμικότητας δεν επιτρέπεται να προβλέπει διακρίσεις μεταξύ παραγόντων της αγοράς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους για να αξιοποιήσουν διμερείς συμβάσεις προσφοράς ή για να υποβάλλουν προσφορές σε συναλλαγές ισχύος. Οι συμβάσεις κατακυρώνονται στις προσφορές υψηλότερης τιμής, είτε είναι εμφανείς είτε αφανείς σε δεδομένο χρονικό πλαίσιο.

2.8.

Στις ζώνες όπου οι αγορές οικονομικών προβλέψεων ηλεκτρικής ενέργειας είναι καλώς αναπτυγμένες και έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους, το σύνολο της δυναμικότητας διασύνδεσης μπορεί να καταμερίζεται μέσω αφανούς δημοπρασίας.

2.9.

Εκτός από την περίπτωση των νέων γραμμών διασύνδεσης, οι οποίες απολαύουν εξαιρέσεως βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού, δεν επιτρέπεται ο καθορισμός εφεδρικών τιμών σε μεθόδους καταμερισμού δυναμικότητας.

2.10.

Όλοι οι δυνητικοί παράγοντες της αγοράς επιτρέπεται κατ' αρχήν να συμμετέχουν στη διαδικασία καταμερισμού, χωρίς περιορισμούς. Για να αποφευχθεί η δημιουργία ή επιδείνωση προβλημάτων σχετικών με δυνητική χρήση δεσπόζουσας θέσης τυχόν παίκτη της αγοράς, οι σχετικές ρυθμιστικές ή/και αρμόδιες για τις συνθήκες ανταγωνισμού αρχές, όποτε κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να επιβάλλουν περιορισμούς εν γένει ή σε μεμονωμένη επιχείρηση λόγω δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

2.11.

Οι παράγοντες της αγοράς ορίζουν αμετάκλητα την εκ μέρους των χρήση της δυναμικότητας στους ΔΣΜ εντός καθορισμένης προθεσμίας για κάθε χρονικό πλαίσιο. Η προθεσμία ορίζεται έτσι ώστε οι ΔΣΜ να είναι σε θέση να επαναδιαθέτουν αχρησιμοποίητη δυναμικότητα προς επανακαταμερισμό κατά το επόμενο σχετικό χρονικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των ολιγόωρων συνόδων.

2.12.

Η δυναμικότητα είναι ελεύθερα εμπορεύσιμη σε δευτερογενή βάση, υπό τον όρο ότι ο ΔΣΜ ενημερώνεται επαρκώς πρωτύτερα. Οσάκις ένας ΔΣΜ απορρίπτει τυχόν δευτερογενές εμπόριο (πράξη), αυτό πρέπει να γνωστοποιείται σαφώς και διαφανώς και να εξηγείται σε όλους τους παράγοντες της αγοράς από τον εν λόγω ΔΣΜ, να κοινοποιείται δε στη ρυθμιστική αρχή.

2.13.

Οι οικονομικές συνέπειες της αδυναμίας τήρησης των υποχρεώσεων που συνδέονται με τον καταμερισμό δυναμικότητας βαρύνουν εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την αδυναμία αυτή. Οσάκις οι παράγοντες της αγοράς αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την δυναμικότητα που έχουν δεσμευθεί να χρησιμοποιήσουν ή, στην περίπτωση εμφανώς δημοπρατούμενης δυναμικότητας, αδυνατούν να εμπορευθούν σε δευτερογενή βάση ή να επιστρέψουν τη δυναμικότητα εγκαίρως, χάνουν τα δικαιώματα για την εν λόγω δυναμικότητα και καταβάλλουν χρηματικό ποσό που αντανακλά το σχετικό κόστος. Οποιαδήποτε επιβάρυνση που αντανακλά το κόστος για τη μη χρήση δυναμικότητας πρέπει να είναι δικαιολογημένη και αναλογικού ύψους. Παρομοίως, αν ένας ΔΣΜ δεν τηρήσει την υποχρέωσή του, είναι υπόχρεος αποζημίωσης του παράγοντα της αγοράς για την απώλεια δικαιωμάτων δυναμικότητας. Για το σκοπό αυτό, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν παρεπόμενες απώλειες. Οι έννοιες και μέθοδοι καίριας σημασίας για τον προσδιορισμό των οικονομικών ευθυνών που συνεπάγεται η αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων προκαθορίζονται ως προς τις οικονομικές συνέπειες, υπόκεινται δε σε επανεξέταση από τις σχετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή την εθνική ρυθμιστική αρχή.

3.   Συντονισμός

3.1.

Ο καταμερισμός δυναμικότητας σε μια διασύνδεση αποτελεί αντικείμενο συντονισμού και εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας από κοινού διαδικασίες καταμερισμού από τους εμπλεκόμενους ΔΣΜ. Στις περιπτώσεις όπου οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ δύο χωρών (ΔΣΜ) αναμένεται να επηρεάσουν σοβαρά τις συνθήκες φυσικής ροής σε τυχόν τρίτη χώρα (ΔΣΜ), οι μέθοδοι διαχείρισης της συμφόρησης συντονίζονται μεταξύ όλων των ΔΣΜ που επηρεάζονται τοιουτοτρόπως, μέσω από κοινού διαδικασίας διαχείρισης της συμφόρησης. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι ΔΣΜ διασφαλίζουν τη μη μονομερή επινόηση διαδικασίας διαχείρισης της συμφόρησης που έχει σοβαρές επενέργειες στις φυσικές ροές ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλα δίκτυα.

3.2.

Το αργότερο με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2007, εφαρμόζονται μια από κοινού συντονιζόμενη μέθοδος διαχείρισης της συμφόρησης και διαδικασία για τον καταμερισμό δυναμικότητας στην αγορά τουλάχιστον ετησίως, μηνιαίως και για την επαύριον, μεταξύ των χωρών στις ακόλουθες ζώνες (περιφέρειες):

α)

Βόρεια Ευρώπη (δηλαδή Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία και Πολωνία),

β)

Βορειοδυτική Ευρώπη (δηλαδή χώρες Μπενελούξ, Γερμανία και Γαλλία),

γ)

Ιταλία (δηλαδή Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία και Ελλάδα),

δ)

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (δηλαδή Γερμανία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Αυστρία και Σλοβενία),

ε)

Νοτιοδυτική Ευρώπη (δηλαδή Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία),

στ)

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Γαλλία,

ζ)

Βαλτικές χώρες (δηλαδή Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία).

Σε διασύνδεση στην οποία εμπλέκονται χώρες που ανήκουν σε περισσότερες από μία ζώνες, η εφαρμοζόμενη μέθοδος διαχείρισης μπορεί να διαφέρει ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε άλλες ζώνες στις οποίες ανήκουν οι εν λόγω χώρες. Στην περίπτωση αυτή, οι ΔΣΜ προτείνουν τη μέθοδο διαχείρισης η οποία υπόκειται σε επανεξέταση από τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές.

3.3.

Οι ζώνες που αναφέρονται στο σημείο 2.8 επιτρέπεται να διαθέτουν το σύνολο της δυναμικότητας διασύνδεσης μέσω καταμερισμού για την επαύριον.

3.4.

Καθορίζονται συμβατές διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης και στις επτά ανωτέρω ζώνες, με σκοπό τη δημιουργία μιας αληθώς ενοποιημένης εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δραστηριοποιούμενοι στην αγορά δεν πρέπει να έρχονται αντιμέτωποι με ασύμβατα περιφερειακά συστήματα.

3.5.

Με σκοπό την προώθηση ισότιμου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού, καθώς και της διασυνοριακής εμπορίας, ο συντονισμός μεταξύ ΔΣΜ εντός των παρατιθέμενων στο ανωτέρω σημείο 3.2 ζωνών περιλαμβάνει όλα τα βήματα, από τον υπολογισμό της δυναμικότητας και τη βελτιστοποίηση του καταμερισμού, έως την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, με σαφή απόδοση ευθυνών. Ο συντονισμός περιλαμβάνει, συγκεκριμένα:

α)

Τη χρήση κοινού μοντέλου μεταφοράς το οποίο πραγματεύεται αποδοτικά αλληλοεξαρτώμενες φυσικές ροές σε βρόχο και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες ασυμφωνίες μεταξύ φυσικών και εμπορικών ροών,

β)

Τον καταμερισμό και την ανάδειξη δικαιούχου δυναμικότητας ώστε να αντιμετωπίζονται αποδοτικά αλληλοεξαρτώμενες φυσικές ροές σε βρόχο,

γ)

Τις πανομοιότυπες υποχρεώσεις σε κατόχους δυναμικότητας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη, σκοπούμενη χρήση της δυναμικότητας, δηλαδή ανάδειξη δικαιούχου δυναμικότητας (για εμφανείς δημοπρασίες),

δ)

Πανομοιότυπα χρονικά πλαίσια και προθεσμίες υποβολής των προσφορών,

ε)

Πανομοιότυπες δομές για τον καταμερισμό δυναμικότητας μεταξύ διαφορετικών χρονικών πλαισίων (π.χ. 1 ημέρας, 3 ωρών, 1 εβδομάδας κλπ.) και από πλευράς παρτίδων πωλούμενης δυναμικότητας (ποσότητες ισχύος σε MW, MWh, κλπ.),

στ)

Συνεπές συμβατικό πλαίσιο με τους παράγοντες της αγοράς,

ζ)

Επαλήθευση των ροών για συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ασφάλειας του δικτύου για επιχειρησιακό προγραμματισμό και για λειτουργία σε κλίμακα πραγματικού χρόνου,

η)

Λογιστική παρακολούθηση και τακτοποίηση πράξεων διαχείρισης της συμφόρησης.

3.6.

Ο συντονισμός περιλαμβάνει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΔΣΜ. Η φύση, ο χρόνος και η συχνότητα ανταλλαγής πληροφοριών είναι συμβατή προς τις δραστηριότητες του σημείου 3.5 και τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανταλλαγή αυτή πληροφοριών θα επιτρέπει ειδικότερα στους ΔΣΜ να προβλέπουν όσο γίνεται καλύτερα τη συνολική κατάσταση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε να εκτιμούν τις ροές στο δίκτυό τους και τις διαθέσιμες δυναμικότητες διασύνδεσης. Όποιος ΔΣΜ συγκεντρώνει πληροφορίες για λογαριασμό άλλων ΔΣΜ υποχρεούται να δίνει στο συμμετέχοντα ΔΣΜ τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης στοιχείων.

4.   Χρονοδιάγραμμα για εργασίες επέμβασης στην αγορά

4.1.

Ο καταμερισμός της διαθέσιμης δυναμικότητας μεταφοράς πραγματοποιείται επαρκώς εκ των προτέρων. Πριν από κάθε καταμερισμό, οι εμπλεκόμενοι ΔΣΜ δημοσιεύουν από κοινού την προς καταμερισμό δυναμικότητα, λαμβάνοντας υπόψη, όταν κρίνεται αναγκαίο, την ελευθερούμενη δυναμικότητα από τυχόν αμετάκλητα δικαιώματα μεταφοράς και, οσάκις έχει σημασία, τις συναφείς εκκαθαρισμένες αναδείξεις δικαιούχων, παράλληλα με τυχόν χρονικές περιόδους στη διάρκεια των οποίων θα μειωθεί ή δεν θα είναι διαθέσιμη η δυναμικότητα (λόγω συντήρησης, για παράδειγμα).

4.2.

Συνεκτιμώντας πλήρως την ασφάλεια δικτύου, η ανάδειξη δικαιούχων δυναμικότητας μεταφοράς πραγματοποιείται επαρκώς εκ των προτέρων, πριν από τις για την επαύριον συνόδους όλων των σχετικών οργανωμένων αγορών και πριν από τη δημοσίευση της προς καταμερισμό δυναμικότητας βάσει του για την επαύριον ή ολιγόωρου μηχανισμού κατανομής. Οι αναδείξεις δικαιούχων δυναμικότητας μεταφοράς κατά την αντίθετη κατεύθυνση εκκαθαρίζονται ώστε να γίνεται αποδοτική χρήση της διασύνδεσης.

4.3.

Διαδοχικοί ολιγόωροι καταμερισμοί διαθέσιμης δυναμικότητας μεταφοράς για την ημέρα D πραγματοποιούνται τις ημέρες D-1 και D, μετά την έκδοση των ενδεικτικών ή πραγματικών χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής της επαύριον.

4.4.

Όταν καταστρώνεται παρέμβαση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο για την επαύριον, οι ΔΣΜ ανταλλάσσουν πληροφορίες με γειτονικούς ΔΣΜ, συμπεριλαμβανομένων της προβλεπόμενης τοπολογίας διασυνδεδεμένου δικτύου, του βαθμού διαθεσιμότητας και της προβλεπόμενης παραγωγής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των ροών φορτίου, ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση του συνολικού δικτύου μέσω επιχειρησιακών μέτρων σε συμμόρφωση προς τους κανόνες για ασφαλή λειτουργία του διασυνδεδεμένου δικτύου.

5.   Διαφάνεια

5.1.

Οι ΔΣΜ δημοσιεύουν τα πάσης φύσεως στοιχεία που συνδέονται με το βαθμό διαθεσιμότητας του δικτύου, την πρόσβαση σε αυτό και τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένης εκθέσεως για το πού και γιατί υφίσταται συμφόρηση, τις εφαρμοζόμενες μεθόδους για τη διαχείριση της συμφόρησης και τα σχέδια για τη μελλοντική διαχείρισή της.

5.2.

Οι ΔΣΜ δημοσιεύουν γενική περιγραφή της εφαρμοζόμενης μεθόδου διαχείρισης της συμφόρησης υπό διαφορετικές περιστάσεις, για την μεγιστοποίηση της διαθέσιμης δυναμικότητας στην αγορά, και γενικό μηχανισμό για τον υπολογισμό της δυναμικότητας διασύνδεσης για τα διάφορα χρονικά πλαίσια, με βάση τις πραγματικά επικρατούσες στο δίκτυο ηλεκτρικές και φυσικές συνθήκες. Ένας τέτοιος μηχανισμός υπόκειται σε επανεξέταση των ρυθμιστικών αρχών των οικείων κρατών μελών.

5.3.

Η διαχείριση της συμφόρησης και οι διαδικασίες καταμερισμού δυναμικότητας που χρησιμοποιούνται, μαζί με τους χρόνους και τις διαδικασίες για υποβολή αίτησης για δυναμικότητα, περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων αμφοτέρων των ΔΣΜ και του φορέα που αποκτά τη δυναμικότητα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών ευθυνών που συνεπάγεται η αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων, περιγράφονται αναλυτικά και γίνονται διαθέσιμα κατά διαφανή τρόπο από τους ΔΣΜ σε όλους τους δυνητικούς χρήστες του δικτύου.

5.4.

Τα επιχειρησιακά και προγραμματικά πρότυπα ασφάλειας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι ΔΣΜ σε ανοικτό και ανακοινώσιμο στο κοινό έγγραφο. Το έγγραφο αυτό υπόκειται επίσης σε επανεξέταση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

5.5.

Οι ΔΣΜ δημοσιεύουν τα πάσης φύσεως σχετικά στοιχεία που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο, με βάση τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις. Προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή, οι οικείοι παράγοντες της αγοράς διαβιβάζουν στους ΔΣΜ τα σχετικά στοιχεία. Ο τρόπος κατά τον οποίο δημοσιεύονται οι πληροφορίες αυτές υπόκειται σε επανεξέταση από τις ρυθμιστικές αρχές. Οι ΔΣΜ δημοσιεύουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

ετησίως: πληροφορίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της υποδομής μεταφοράς και τον αντίκτυπό της στη δυναμικότητα διασυνοριακής μεταφοράς·

β)

μηνιαίως: προβλέψεις, για τον επόμενο μήνα και το επόμενο έτος, της δυναμικότητας μεταφοράς προς διάθεση στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις πάσης φύσεως πληροφορίες που διαθέτουν οι ΔΣΜ τη στιγμή υπολογισμού των προβλέψεων (π.χ. αντίκτυπος της θερινής και χειμερινής εποχής στη δυναμικότητα των γραμμών, συντήρηση στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, βαθμός διαθεσιμότητας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής κλπ.)·

γ)

εβδομαδιαίως: προβλέψεις, για την επόμενη εβδομάδα, της δυναμικότητας μεταφοράς προς διάθεση στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις πάσης φύσεως σχετικές πληροφορίες που διαθέτουν οι ΔΣΜ κατά τη στιγμή υπολογισμού των προβλέψεων, όπως η πρόβλεψη του καιρού, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του διασυνδεδεμένου δικτύου, ο βαθμός διαθεσιμότητας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής κλπ.·

δ)

ημερησίως: πρόβλεψη, για την επαύριον και σε ολιγόωρη βάση, της δυναμικότητας μεταφοράς προς διάθεση στην αγορά για κάθε αγοραία χρονική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εκκαθαρισμένες αναδείξεις δικαιούχου για την επαύριον, τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής της επαύριον, τις προβλέψεις ζήτησης ισχύος και τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του διασυνδεδεμένου δικτύου·

ε)

την ήδη καταμερισμένη συνολική δυναμικότητα, ανά αγοραία χρονική μονάδα, και όλες τις σχετικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιείται η δυναμικότητα αυτή (π.χ. συμψηφιστική τιμή δημοπράτησης, υποχρεώσεις για τον τρόπο κατά τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η δυναμικότητα κλπ.), ώστε να προσδιορίζεται τυχόν εναπομένουσα δυναμικότητα·

στ)

την καταμερισμένη δυναμικότητα όσο συντομότερα γίνεται μετά από κάθε κατανομή, καθώς και την ένδειξη των καταβληθεισών τιμών·

ζ)

τη συνολική χρησιμοποιούμενη δυναμικότητα, ανά αγοραία χρονική μονάδα, αμέσως μετά την ανάδειξη δικαιούχου·

η)

όσο γίνεται πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο: συγκεντρωτικές πραγματοποιηθείσες εμπορικές και φυσικές ροές, ανά αγοραία χρονική μονάδα, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των συνεπειών τυχόν διορθωτικών επεμβάσεων των ΔΣΜ (όπως περικοπών) για την επίλυση προβλημάτων του δικτύου ή του συστήματος·

θ)

εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας και εκ των υστέρων ενημέρωση για την προηγούμενη ημέρα σχετικά με προγραμματισμένες και έκτακτες διακοπές λειτουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μεγαλύτερης από 100 MW.

5.6.

Οι πάσης φύσεως σχετικές πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στην αγορά εγκαίρως για τη διαπραγμάτευση των πάσης φύσεως πράξεων (όπως ο χρόνος διαπραγμάτευσης ετήσιων συμβάσεων παροχής ηλεκτρισμού σε βιομηχανικούς πελάτες ή ο χρόνος κατά τον οποίο οι προσφορές πρέπει να σταλούν σε οργανωμένες αγορές).

5.7.

Οι ΔΣΜ δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την προβλεπόμενη ζήτηση και ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στα σημεία 5.5 και 5.6. Οι ΔΣΜ δημοσιεύουν επίσης τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διασυνοριακή αγορά εξισορρόπησης.

5.8.

Όταν δημοσιεύονται προβλέψεις, θα δημοσιεύονται επίσης και οι εκ των υστέρων πραγματοποιηθείσες τιμές για τις προβλεπόμενες πληροφορίες, κατά τη χρονική περίοδο που ακολουθεί εκείνη για την οποία εφαρμόζεται η πρόβλεψη ή το αργότερο κατά την επόμενη ημέρα (D+1).

5.9.

Οι πάσης φύσεως πληροφορίες που δημοσιεύονται από τους ΔΣΜ είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε εύκολα προσπελάσιμη μορφή. Τα πάσης φύσεως στοιχεία είναι επίσης προσπελάσιμα μέσω κατάλληλων και τυποποιημένων μέσων ανταλλαγής πληροφοριών, προς καθορισμό σε στενή συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις παρελθούσες χρονικές περιόδους, κατ' ελάχιστο δυο ετών, ώστε οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά να μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία.

5.10.

Σε τακτά διαστήματα, οι ΔΣΜ ανταλλάσσουν επαρκούς ακρίβειας σειρά στοιχείων για το δίκτυο και τη ροή φορτίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα υπολογισμών ροής φορτίου για έκαστο ΔΣΜ στην αντίστοιχη περιοχή του. Η ίδια σειρά στοιχείων γίνεται διαθέσιμη στις ρυθμιστικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το ζητήσουν. Οι ρυθμιστικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζουν εχεμύθεια στο χειρισμό της σειράς αυτής στοιχείων, στο εσωτερικό των υπηρεσιών και από τυχόν σύμβουλο που διενεργεί αναλυτική εργασία για λογαριασμό τους, με βάση τα εν λόγω στοιχεία.

6.   Χρήση εισοδήματος συμφόρησης

6.1.

Οι συνδεόμενες με προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο διαδικασίες διαχείρισης της συμφόρησης μπορεί να παράγουν εισόδημα μόνον εφόσον συμβεί συμφόρηση η οποία δημιουργείται για το εν λόγω χρονικό πλαίσιο, με εξαίρεση την περίπτωση νέων διασυνδετικών γραμμών οι οποίες απολαύουν της εξαίρεσης βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού. Η διαδικασία για τη διανομή του ανωτέρου εισοδήματος υπόκειται σε επανεξέταση από τις ρυθμιστικές αρχές και ούτε αλλοιώνει τη διαδικασία καταμερισμού υπέρ κάποιου μέρους που ζητά δυναμικότητα ή ενέργεια ούτε αποτελεί αντικίνητρο για τη μείωση της συμφόρησης.

6.2.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές χειρίζονται κατά διαφανή τρόπο την προτεραιότητα για τη χρήση εισοδήματος που προκύπτει από τον καταμερισμό δυναμικότητας διασύνδεσης.

6.3.

Το εισόδημα διασύνδεσης επιμερίζεται μεταξύ των εμπλεκόμενων ΔΣΜ σύμφωνα με κριτήρια που συμφωνούνται μεταξύ των εμπλεκόμενων ΔΣΜ και επανεξετάζονται από τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές.

6.4.

Οι ΔΣΜ καθορίζουν σαφώς και εκ των προτέρων τη χρήση που θα κάνουν για τυχόν εισόδημα συμφόρησης που αποκτούν, υποβάλλουν δε αναφορά για το πώς πραγματικά χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα αυτό. Οι ρυθμιστικές αρχές επαληθεύουν ότι η εν λόγω χρήση συμμορφούται προς τον παρόντα κανονισμό και τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και ότι το συνολικό ποσό του εισοδήματος συμφόρησης που προέκυψε από τον καταμερισμό δυναμικότητας διασύνδεσης αφιερώνεται σε έναν ή περισσότερους από τους τρεις σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού.

6.5.

Σε ετήσια βάση και έως τις 31 Ιουλίου εκάστου έτους, οι ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση στην οποία εμφαίνεται το ποσό εισοδήματος που συγκεντρώθηκε στο δωδεκάμηνο διάστημα έως τις 30 Ιουνίου του ιδίου έτους και η χρήση που έγινε για τα υπόψη εισοδήματα, μαζί με επαλήθευση ότι η εν λόγω χρήση συμμορφούται προς τον παρόντα κανονισμό και τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και το συνολικό ποσό του εισοδήματος συμφόρησης αφιερώθηκε σε ένα ή περισσότερους από τους τρεις προδιαγεγραμμένους σκοπούς.

6.6.

Η χρήση του εισοδήματος συμφόρησης για επενδύσεις προς διατήρηση ή αύξηση δυναμικότητας διασύνδεσης αποδίδεται κατά προτίμηση σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα έργα τα οποία συμβάλλουν στην ανακούφιση της υφισταμένης συναφούς συμφόρησης και τα οποία μπορεί επίσης να υλοποιηθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης.


(1)  Επιχειρησιακή ασφάλεια σημαίνει «διατήρηση του συστήματος μεταφοράς εντός των συμφωνημένων ορίων ασφαλείας».


11.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/66


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Νοεμβρίου 2006

σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5304]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/771/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος) (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι συσκευές μικρής εμβέλειας, λόγω της ευρύτατα διαδεδομένης χρήσης τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και παγκοσμίως, έχουν διαρκώς μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομία και στην καθημερινή ζωή των πολιτών, σε διάφορους τύπους εφαρμογών, όπως συναγερμοί, εξοπλισμός τοπικής επικοινωνίας, άνοιγμα πόρτας ή ιατρικά εμφυτεύματα. Η ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε συσκευές μικρής εμβέλειας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της κοινοτικής πολιτικής, όπως η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, και η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.

(2)

Οι συσκευές μικρής εμβέλειας είναι κατά κανόνα μαζικά ή/και φορητά προϊόντα, τα οποία εύκολα μπορούν να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν εκτός συνόρων· κατά συνέπεια, οι διαφορές στους όρους πρόσβασης στο ραδιοφάσμα παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνησή τους, αυξάνουν το κόστος παραγωγής τους και προκαλούν κινδύνους επιζήμιων παρεμβολών με άλλες ραδιοεφαρμογές και ραδιουπηρεσίες. Για να αποκομίσει αυτός ο τύπος συσκευών τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βιομηχανίας παραγωγής με αύξηση των οικονομιών κλίμακας και μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, πρέπει επομένως το ραδιοφάσμα να διατίθεται στην Κοινότητα βάσει εναρμονισμένων τεχνικών όρων.

(3)

Δεδομένου ότι σε αυτόν τον τύπο συσκευών χρησιμοποιείται ραδιοφάσμα με χαμηλή ισχύ εκπομπής και μικρή δυνατότητα εμβέλειας, το δυναμικό του για πρόκληση παρεμβολών σε άλλους χρήστες ραδιοφάσματος είναι κατά κανόνα περιορισμένο. Κατά συνέπεια, στις εν λόγω συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού ζώνες συχνοτήτων με άλλες υπηρεσίες, υπαγόμενες ή όχι σε αδειοδότηση, χωρίς να προξενούν επιζήμιες παρεμβολές, και μπορούν να συνυπάρχουν με άλλες συσκευές μικρής εμβέλειας. Η χρήση τους δεν πρέπει επομένως να υπάγεται σε έκδοση μεμονωμένης άδειας, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αδειοδότηση (2). Επιπλέον, οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, όπως ορίζονται στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, έχουν προτεραιότητα έναντι συσκευών μικρής εμβέλειας και δεν απαιτείται η εξασφάλιση της προστασίας συγκεκριμένων τύπων των συσκευών μικρής εμβέλειας έναντι παρεμβολών. Δεδομένου ότι επομένως δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση προστασίας των χρηστών συσκευών μικρής εμβέλειας έναντι παρεμβολών, αποτελεί αρμοδιότητα των κατασκευαστών των συσκευών μικρής εμβέλειας η προστασία των εν λόγω συσκευών έναντι επιζήμιων παρεμβολών από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, καθώς επίσης και από άλλες συσκευές μικρής εμβέλειας που λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς. Κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (η οδηγία ΡΕ & TTE) (3), οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι στις συσκευές μικρής εμβέλειας χρησιμοποιείται αποτελεσματικά το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, ώστε να αποφεύγονται επιζήμιες παρεμβολές σε άλλες συσκευές μικρής εμβέλειας.

(4)

Σημαντικός αριθμός των εν λόγω συσκευών είναι ήδη ταξινομημένες ή αναμένεται να ταξινομηθούν στο μέλλον, ως εξοπλισμός «Κλάσης 1», βάσει της απόφασης 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση αρχικής ταξινόμησης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και των συναφών κωδικών αναγνώρισης (4) που εγκρίθηκε κατά εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας ΡΕ&TTE. Στην απόφαση 2000/299/ΕΚ αναγνωρίζεται η ισοτιμία των ραδιοδιεπαφών που καλύπτουν τους όρους της «Κλάσης 1», ώστε ο ραδιοεξοπλισμός να μπορεί να διατεθεί στην αγορά και να τεθεί σε υπηρεσία χωρίς περιορισμούς, σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(5)

Δεδομένου ότι η ταξινόμηση στην «Κλάση 1» καθορίζεται από τη διάθεση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος και συναφών όρων χρήσης, η παρούσα απόφαση θα συμβάλλει στην περαιτέρω παγίωση της εν λόγω ταξινόμησης, όταν επιτευχθεί.

(6)

Έτσι, στις 11 Μαρτίου 2004, η Κοινότητα απήυθηνε εντολή (5) προς την CEPT, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 της απόφασης για το ραδιοφάσμα, για την εναρμόνιση της χρήσης των συχνοτήτων όσον αφορά συσκευές μικρής εμβέλειας. Ανταποκρινόμενη στην εν λόγω εντολή, στην έκθεσή της της 15ης Νοεμβρίου 2004 (6), η CEPT κατάρτισε κατάλογο των μέτρων εθελοντικής εναρμόνισης που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για συσκευές μικρής εμβέλειας και δήλωσε ότι απαιτείται μεγαλύτερη ανάληψη δέσμευσης από τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλιστεί η νομική σταθερότητα από την επιτευχθείσα στην CEPT εναρμόνιση των συχνοτήτων. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητη η καθιέρωση μηχανισμού ώστε τα εν λόγω μέτρα εναρμόνισης να καταστούν νομικώς δεσμευτικά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(7)

Τα κράτη μέλη δύνανται, σε εθνική κλίμακα, να επιτρέπουν τη λειτουργία εξοπλισμού υπό λιγότερο αυστηρούς όρους από αυτούς που καθορίζει η παρούσα απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο εν λόγω εξοπλισμός δεν θα μπορεί να λειτουργεί σε όλη την έκταση της Κοινότητας χωρίς περιορισμούς, κατά συνέπεια θα θεωρείται εξοπλισμός της «Κλάσης 2», βάσει της ταξινόμησης στην οδηγία ΡΕ & TTE.

(8)

Η εναρμόνιση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης δεν αποκλείει τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους να υποβάλει, εφόσον αυτό αιτιολογείται, αίτηση για χορήγηση μεταβατικής χρονικής περιόδου ή ρυθμίσεων για κοινή χρήση ραδιοφάσματος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 της απόφασης για το ραδιοφάσμα. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο, δεδομένου ότι περιορίζουν τα οφέλη από την ταξινόμηση στην «Κλάση 1».

(9)

Η παρούσα γενική απόφαση τεχνικής εναρμόνισης εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των μέτρων τεχνικής εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ισχύουν για συγκεκριμένες ζώνες και τύπους συσκευών, όπως η απόφαση 2004/545/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2004, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 79 GHz για χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας σε οχήματα στην Κοινότητα (7), η απόφαση 2005/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα (8), η απόφαση 2005/513/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (9) ή η απόφαση 2005/928/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 169,4-169,8125 MHz στην Κοινότητα (10).

(10)

Η χρήση του ραδιοφάσματος υπάγεται στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, ιδίως της οδηγίας 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και της σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου (12). Η προστασία της υγείας όσον αφορά το ραδιοεξοπλισμό εξασφαλίζεται με τη συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας ΡΕ&TTE.

(11)

Εξαιτίας των ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών θα προκύψουν νέες εφαρμογές για συσκευές μικρής εμβέλειας, για τις οποίες θα απαιτηθεί επικαιροποίηση των όρων εναρμόνισης του ραδιοφάσματος, συνεκτιμώντας τα οικονομικά τους οφέλη και τις απαιτήσεις του κλάδου και των χρηστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις αυτές. Κατά συνέπεια θα χρειαστεί τακτική επικαιροποίηση της παρούσας απόφασης, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία. Το παράρτημα θα υπόκειται σε επανεξέταση τουλάχιστον κάθε χρόνο, βάσει των πληροφοριών που θα έχουν συλλέξει τα κράτη μέλη και θα έχουν θέσει στη διάθεση της Επιτροπής. Επανεξέταση δύναται επίσης να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση λήψης κατάλληλων μέτρων από κράτος μέλος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας ΡΕ&TTE. Εφόσον από επανεξέταση προκύψει ανάγκη προσαρμογής της απόφασης, οι αλλαγές θα αποφασιστούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στην απόφαση για το ραδιοφάσμα όσον αφορά την έγκριση μέτρων εφαρμογής. Στην επικαιροποίηση θα μπορούσαν να προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι ώστε να τακτοποιηθούν κληροδοτημένες καταστάσεις.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ραδιοφάσματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων και των συναφών τεχνικών παραμέτρων για τη διάθεση και αποτελεσματική χρήση ραδιοφάσματος για συσκευές μικρής εμβέλειας ώστε οι εν λόγω συσκευές να δύνανται να ταξινομηθούν στην «Κλάση 1» βάσει της απόφασης 2000/299/ΕΚ της Επιτροπής.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1)

«συσκευή μικρής εμβέλειας», οι ραδιοπομποί που παρέχουν μονοκατευθυντική ή δικατευθυντική επικοινωνία και που εκπέμπουν σε μικρή απόσταση με χαμηλή ισχύ·

2)

«χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία», ότι δεν επιτρέπεται πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών σε οποιαδήποτε υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών και ότι δεν δύναται να απαιτηθεί προστασία των εν λόγω συσκευών έναντι επιζήμιων παρεμβολών, οι οποίες προέρχονται από υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν και διαθέτουν, χωρίς αποκλειστικότητα, χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία, τις ζώνες συχνοτήτων για τους τύπους συσκευών μικρής εμβέλειας, βάσει των ειδικών όρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν τη χορήγηση μεταβατικών περιόδων ή/και ρυθμίσεων μερισμού του ραδιοφάσματος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 της απόφασης για το ραδιοφάσμα.

3.   Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιτρέπουν τη χρήση των ζωνών συχνοτήτων υπό λιγότερο περιοριστικούς όρους από αυτούς που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη ελέγχουν λεπτομερώς τη χρήση των σχετικών ζωνών και υποβάλλουν εκθέσεις με τα ευρήματά τους στην Επιτροπή ώστε να είναι δυνατή η τακτική και έγκαιρη επανεξέταση της απόφασης.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.

(3)  ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.

(4)  ΕΕ L 97 της 19.4.2000, σ. 13.

(5)  Εντολή προς την CEPT για ανάλυση περαιτέρω εναρμόνισης των ζωνών συχνοτήτων για συσκευές μικρής εμβέλειας.

(6)  Τελική έκθεση της ECC έπειτα από εντολή της ΕΚ προς την CEPT σχετικά με εναρμόνιση ραδιοφάσματος για συσκευές μικρής εμβέλειας.

(7)  ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 66.

(8)  ΕΕ L 21 της 25.1.2005, σ. 15.

(9)  ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 22.

(10)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 47.

(11)  ΕΕ L 159 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε από την ΕΕ L 184 της 24.5.2004, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 59.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εναρμονισμένες ζώνες συχνοτήτων και τεχνικές παράμετροι για συσκευές μικρής εμβέλειας

Τύπος συσκευής μικρής εμβέλειας

Ζώνες συχνοτήτων/Μεμονωμένες συχνότητες

Μέγιστη ισχύς/Ένταση πεδίου

Συμπληρωματικές ρυθμιστικές παράμετροι/Απαιτήσεις μετριασμού

Λοιποί περιορισμοί

Καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης

Μη εξειδικευμένες συσκευές μικρής εμβέλειας (1)

26,957-27,283 MHz

10 mW ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύ που αντιστοιχεί σε 42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

Αποκλείονται εφαρμογές βίντεο

1 Ιουνίου 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Αποκλείονται εφαρμογές βίντεο

1 Ιουνίου 2007

433,05-434,79 MHz

10 mW e.r.p.

Κύκλος λειτουργίας (2): έως 10 %

Αποκλείονται ακουστικά και φωνητικά σήματα, καθώς και εφαρμογές βίντεο

1 Ιουνίου 2007

868,0-868,6 MHz

25 mW e.r.p.

Κύκλος λειτουργίας (2): έως 1 %

Αποκλείονται εφαρμογές βίντεο

1 Ιουνίου 2007

868,7-869,2 MHz

25 mW e.r.p.

Κύκλος λειτουργίας (2): έως 0,1 %

Αποκλείονται εφαρμογές βίντεο

1 Ιουνίου 2007

869,4-869,65 MHz

500 mW e.r.p.

Κύκλος λειτουργίας (2): έως 10 %

Διαπόσταση καναλιών: πρέπει να είναι 25 kHz, εκτός όταν ολόκληρη η ζώνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ενιαίο κανάλι υψίρρυθμης μετάδοσης δεδομένων

Αποκλείονται εφαρμογές βίντεο

1 Ιουνίου 2007

869,7-870 MHz

5 mW e.r.p.

Επιτρέπονται φωνητικές εφαρμογές με προηγμένες τεχνικές μετριασμού

Αποκλείονται ακουστικές και εφαρμογές βίντεο

1 Ιουνίου 2007

2 400-2 483,5 MHz

10 mW ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (e.i.r.p.)

 

 

1 Ιουνίου 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1 Ιουνίου 2007

Συστήματα συναγερμού

868,6-868,7 MHz

10 mW e.r.p.

Διαπόσταση καναλιών: 25 kHz

Ολόκληρη η ζώνη συχνοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ενιαίο κανάλι υψίρρυθμης μετάδοσης δεδομένων

Κύκλος λειτουργίας (2): έως 0,1 %

 

1 Ιουνίου 2007

869,25-869,3 MHz

10 mW e.r.p.

Διαπόσταση καναλιών: 25 kHz

Κύκλος λειτουργίας (2): κάτω από 0,1 %

 

1 Ιουνίου 2007

869,65-869,7 MHz

25 mW e.r.p.

Διαπόσταση καναλιών: 25 kHz

Κύκλος λειτουργίας (2): κάτω από 10 %

 

1 Ιουνίου 2007

Προσωπικά συστήματα συναγερμού (3)

869,20-869,25 MHz

10 mW e.r.p.

Διαπόσταση καναλιών: 25 kHz

Κύκλος λειτουργίας (2): κάτω από 0,1 %

 

1 Ιουνίου 2007

Επαγωγικές εφαρμογές (4)

20,05-59,75 kHz

72 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

 

1 Ιουνίου 2007

59,75-60,25 kHz

42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

 

1 Ιουνίου 2007

60,25-70 kHz

69 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

 

1 Ιουνίου 2007

70-119 kHz

42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

 

1 Ιουνίου 2007

119-127 kHz

66 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

 

1 Ιουνίου 2007

127-135 kHz

42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

 

1 Ιουνίου 2007

6 765-6 795 kHz

42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

 

1 Ιουνίου 2007

13,553-13,567 MHz

42 dΒμΑ/m σε 10 μέτρα

 

 

1 Ιουνίου 2007

Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (5)

402-405 MHz

25 μW e.r.p.

Διαπόσταση καναλιών: 25 kHz

Λοιποί περιορισμοί καναλιών: Με χρήση προηγμένων τεχνικών περιορισμού, επιτρέπεται ο συνδυασμός παρακείμενων καναλιών για αύξηση του ζωνικού εύρους

 

1 Ιουνίου 2007

Ασύρμ. εφαρμογές ακουστικών συχνοτήτων (6)

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1 Ιουνίου 2007


(1)  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε τύπος εφαρμογών που καλύπτει τους τεχνικούς όρους (τυπικές χρήσεις είναι τηλεμετρία, τηλεχειρισμός, συναγερμοί, δεδομένα εν γένει και λοιπές παρεμφερείς εφαρμογές).

(2)  Κύκλος λειτουργίας (duty cycle) νοείται ο λόγος του χρόνου κατά τον οποίο η συσκευή εκπέμπει ενεργά ως προς ένα χρόνο αναφοράς που λαμβάνεται μια οποιαδήποτε ώρα.

(3)  Τα προσωπικά συστήματα συναγερμού χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση, στην κατοικία τους, ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρίες όταν έχουν ανάγκη βοήθειας/βρίσκονται σε κίνδυνο.

(4)  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, π.χ., συσκευές ακινητοποίησης οχημάτων, ταυτοποίηση ζώων, συστήματα συναγερμού, ανίχνευση καλωδίων, διαχείριση αποβλήτων, προσωπική ταυτοποίηση, ασύρματη φωνητική σύνδεση, έλεγχος πρόσβασης, αισθητήρες εγγύτητας, αντικλεπτικά συστήματα συμπεριλαμβανομένων αντικλεπτικών συστημάτων επαγωγής ραδιοσυχνοτήτων, μεταφορά δεδομένων σε χειρόφερτες συσκευές, αυτόματη αναγνώριση ειδών, ασύρματα συστήματα ελέγχου και αυτόματη είσπραξη διοδίων.

(5)  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το ραδιοεπικοινωνιακό τμήμα των ενεργών ιατρικών εμφυτευμάτων, όπως ορίζεται στην οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

(6)  Εφαρμογές για ασύρματα ηχοσυστήματα, συμπεριλαμβάνονται: Ασύρματα μεγάφωνα· ασύρματα ακουστικά κεφαλής· φορητά, ασύρματα ακουστικά κεφαλής, π.χ. για φορητές συσκευές CD, κασετόφωνα ή ραδιόφωνα· ασύρματα ακουστικά κεφαλής για χρήση εντός οχήματος, π.χ. για χρήση μαζί με ραδιόφωνο ή με κινητό τηλέφωνο κ.λπ.· ακουστικά αυτιού για χρήση σε συναυλίες ή σε άλλες σκηνικές παραγωγές.