ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
9 Νοεμβρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης

1

 

*

Απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)

15

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

9.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Οκτωβρίου 2006

για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυοη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 179 και 181 Α,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να καταστεί αποτελεσματικότερη η κοινοτική εξωτερική βοήθεια, προτείνεται νέο κανονιστικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό και την παροχή της βοήθειας. Ο παρών κανονισμός αποτελεί έναν από τους γενικούς μηχανισμούς για την άμεση στήριξη των ευρωπαϊκών εξωτερικών πολιτικών.

(2)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου 2002, επιβεβαίωσε ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει σημαντική ευκαιρία για να προωθηθούν οι σχέσεις με γειτονικές χώρες βάσει κοινών πολιτικών και οικονομικών αξιών και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αποφασισμένη να αποφύγει την εμφάνιση νέων διαχωριστικών γραμμών στην Ευρώπη και να προωθήσει τη σταθερότητα και ευημερία εντός και πέραν των νέων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, της 17ης και 18ης Ιουνίου 2004, τόνισε και πάλι τη σημασία που αποδίδει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους γείτονες αυτούς, με βάση την εταιρική σχέση, την κοινή ευθύνη και την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών αξιών της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(4)

Οι προνομιακές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της χωρών θα πρέπει να βασίζονται σε δεσμεύσεις ως προς τις κοινές αξίες, ιδίως τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ως προς τις αρχές που διέπουν την οικονομία της αγοράς, το ανοιχτό, στηριγμένο σε κανόνες και θεμιτό εμπόριο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας.

(5)

Είναι σημαντικό η κοινοτική βοήθεια βάσει του παρόντος κανονισμού να παρέχεται τηρουμένων των διεθνών συμφωνιών και διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Κοινότητα, τα κράτη μέλη και οι χώρες εταίροι είναι συμβαλλόμενα μέρη και να δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου που συνήθως γίνονται δεκτές από τα συμβαλλόμενα μέρη.

(6)

Στην Ανατολική Ευρώπη και στον Νότιο Καύκασο, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας αποτελούν τη βάση για συμβατικές σχέσεις. Στη Μεσόγειο, η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση (η «διαδικασία της Βαρκελώνης») χαράσσει το περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο συμπληρώνεται με πλέγμα συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

(7)

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες εταίροι καθορίζουν από κοινού σύνολο προτεραιοτήτων που πρέπει να ενσωματωθούν σε σειρά σχεδίων δράσης που αποφασίζονται με κοινή συμφωνία, οι οποίες καλύπτουν ορισμένους συγκεκριμένους τομείς δράσης, και συγκεκριμένα τον πολιτικό διάλογο και την πολιτική μεταρρύθμιση, την εμπορική και οικονομική μεταρρύθμιση, τη δίκαιη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την ενέργεια, τις μεταφορές, την κοινωνία των πληροφοριών, το περιβάλλον, την έρευνα και καινοτομία, την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και τις διαπροσωπικές επαφές. Η πρόοδος για την επίτευξη των εν λόγω προτεραιοτήτων θα συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, καθώς και των συμφωνιών σύνδεσης.

(8)

Για να υποστηριχθούν οι χώρες εταίροι στη δέσμευση που έχουν αναλάβει υπέρ των κοινών αξιών και αρχών, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την εφαρμογή των σχεδίων δράσης, η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να τους παρέχει βοήθεια και να προάγει διάφορες μορφές συνεργασίας τόσο στο πλαίσιο των εν λόγω χωρών εταίρων όσο και μεταξύ αυτών και των κρατών μελών, με σκοπό να δημιουργήσει κοινή ζώνη σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας, βασιζόμενης σε υψηλό επίπεδο οικονομικής ολοκλήρωσης και πολιτικής συνεργασίας.

(9)

Η προώθηση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στις γειτονικές χώρες αποτελεί σημαντικό στόχο της κοινοτικής βοήθειας. Στη Μεσόγειο, ο στόχος αυτός θα προωθηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της μεσογειακής πτυχής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Τα συναφή στοιχεία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική θα ληφθούν υπόψη στις σχέσεις με τους μεσογειακούς εταίρους από τη Βόρειο Αφρική.

(10)

Είναι σημαντικό να ληφθεί μέριμνα ώστε η στήριξη που παρέχεται στις όμορες αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας να συμπλέει με τους στόχους και τις αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που καθορίζονται με την κοινή δήλωση «Ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη» (2) την οποία ενέκριναν στις 20 Δεκεμβρίου 2005 το Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή.

(11)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία αποφάσισαν να αναπτύξουν τη δική τους στρατηγική εταιρική σχέση με τη δημιουργία τεσσάρων κοινών χώρων, η δε κοινοτική βοήθεια θα εφαρμοστεί για τη στήριξη της ανάπτυξης της εν λόγω εταιρικής σχέσης και για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και των γειτονικών της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(12)

Η Βόρεια Διάσταση παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας και είναι σημαντικό η κοινοτική βοήθεια να χρησιμοποιείται επίσης για τη στήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλουν στην εφαρμογή του πλαισίου αυτού. Οι νέοι στόχοι της πολιτικής αυτής θεσπίζονται στο πλαίσιο πολιτικής δήλωσης και εγγράφου πλαισίου πολιτικής που θα προετοιμαστεί βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών που εγκρίθηκαν από την υπουργική διάσκεψη της Βόρειας Διάστασης της 21ης Νοεμβρίου 2005.

(13)

Όσον αφορά τους μεσογειακούς εταίρους, η βοήθεια και η συνεργασία θα πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης που θεσπίστηκε με τη δήλωση της Βαρκελώνης της 28ης Νοεμβρίου 1995 και επιβεβαιώθηκε κατά τη δέκατη ευρωμεσογειακή διάσκεψη κορυφής της 28ης Νοεμβρίου 2005, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη στο ίδιο πλαίσιο σχετικά με τη δημιουργία, έως το 2010, ζώνης ελεύθερων συναλλαγών για τα εμπορεύματα και την έναρξη διαδικασίας ασύμμετρης ελευθέρωσης.

(14)

Είναι σκόπιμο να προαχθεί η συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο πλαίσιο των χωρών εταίρων, ιδίως των γεωγραφικά εγγύτερων.

(15)

Για να αποτραπεί η δημιουργία νέων διαχωριστικών γραμμών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αρθούν τα εμπόδια που παρακωλύουν την αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη μεταξύ των γειτονικών μεθοριακών περιοχών και στην αρμονική εδαφική ολοκλήρωση σε όλη την Κοινότητα και με τις όμορες χώρες. Ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι να συνδεθούν οι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής με την περιβαλλοντικώς βιώσιμη οικονομική και κοινωνική συνοχή.

(16)

Για να παρασχεθεί βοήθεια στις γειτονικές χώρες εταίρους με σκοπό την επίτευξη των στόχων τους και για να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ αυτών και των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ενιαίος μηχανισμός πολιτικής που θα αντικαταστήσει ορισμένους υφιστάμενους μηχανισμούς κατά τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή και να απλουστευθούν ο προγραμματισμός και η διαχείριση της βοήθειας.

(17)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να υποστηρίξει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των εταίρων χωρών και των κρατών μελών με την παροχή σημαντικών πλεονεκτημάτων ως προς την αποτελεσματικότητα, χάρη σε ενιαίο μηχανισμό διαχείρισης και σε ενιαία σειρά διαδικασιών. Θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή των προγραμμάτων γειτονίας κατά την περίοδο 2004-2006 και να λειτουργεί με βάση αρχές όπως ο πολυετής προγραμματισμός, η πολυετής εταιρική σχέση και η συγχρηματοδότηση.

(18)

Είναι σημαντικό οι παραμεθόριες περιφέρειες που ανήκουν σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) και επί του παρόντος μετέχουν σε διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και κρατών εταίρων να μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν βάσει ιδίων πόρων.

(19)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για την περίοδο 2007-2013, χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά σύμφωνα με το σημείο 37 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (3).

(20)

Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού λαμβάνονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(21)

Η προσφυγή στη διαδικασία διαχείρισης θα πρέπει να προβλέπεται για τον καθορισμό των διατάξεων εφαρμογής που διέπουν την εκτέλεση της διασυνοριακής συνεργασίας και την έγκριση εγγράφων στρατηγικής, προγραμμάτων δράσεως και ειδικών μέτρων που δεν προβλέπονται σε έγγραφα στρατηγικής η αξία των οποίων υπερβαίνει το όριο των 10 000 000 ευρώ.

(22)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η προαγωγή της καλύτερης συνεργασίας και της σταδιακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της χωρών, δεν μπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που θεσπίζει το άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(23)

Με τον παρόντα κανονισμό καταργούνται οι εξής κανονισμοί: ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1762/92 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα με τις τρίτες μεσογειακές χώρες (5), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1734/94 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 1994, σχετικά με τη χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία με τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας (6), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1488/96 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τα συνοδευτικά χρηματοδοτικά και τεχνικά μέτρα (MEDA) για τη μεταρρύθμιση των οικονομικών και κοινωνικών δομών στα πλαίσια της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης (7). Επίσης, ο παρών κανονισμός θα αντικαταστήσει τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 99/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Δεκεμβρίου 1999, για τη χορήγηση βοήθειας στα κράτη εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας (8), ο οποίος εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2006,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤIΤΛΟΣ I

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την παροχή κοινοτικής βοήθειας για τη δημιουργία ζώνης ευημερίας και καλής γειτονίας που καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα (εφεξής «χώρες εταίροι»).

2.   Η κοινοτική βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού παρέχεται προς όφελος των χωρών εταίρων. Η κοινοτική βοήθεια εφαρμόζεται προς το κοινό συμφέρον των κρατών μελών και των χωρών εταίρων και των περιφερειών τους προκειμένου να προαχθεί η διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία όπως καθορίζεται στο άρθρο 6.

3.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και επιδιώκει τον ενστερνισμό των αξιών αυτών από τις χώρες εταίρους με το διάλογο και τη συνεργασία.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο της κοινοτικής βοήθειας

1.   Η κοινοτική βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ευνοεί την καλύτερη συνεργασία και τη σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων και, ιδίως, την εφαρμογή συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, συμφωνιών σύνδεσης ή άλλων υφιστάμενων ή μελλοντικών συμφωνιών. Ενθαρρύνει επίσης τις προσπάθειες των χωρών εταίρων με στόχο την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της δίκαιης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

2.   Η κοινοτική βοήθεια χρησιμοποιείται για τη στήριξη μέτρων εντός των εξής τομέων συνεργασίας:

α)

προώθηση του πολιτικού διαλόγου και μεταρρύθμισης·

β)

προώθηση της νομοθετικής και κανονιστικής προσέγγισης σε αυστηρότερα πρότυπα σε όλους τους σχετικούς τομείς και ιδίως την ενθάρρυνση της σταδιακής συμμετοχής των χωρών εταίρων στην εσωτερική αγορά και την εντατικοποίηση του εμπορίου·

γ)

εδραίωση των εθνικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών που αναλαμβάνουν την επεξεργασία και την έμπρακτη εφαρμογή των πολιτικών στους τομείς που καλύπτονται από τις συμφωνίες σύνδεσης, εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και άλλες πολυμερείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη τα κράτη μέλη της Κοινότητας και τα κράτη εταίροι τους, και οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζει το παρόν άρθρο·

δ)

προώθηση του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της αμεροληψίας και αποτελεσματικότητας της δικαστικής εξουσίας, και με υποστήριξη της καταπολέμησης της δωροδοκίας και της απάτης·

ε)

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε πτυχή·

στ)

προσπάθειες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τη μείωση των ανισοτήτων και την αύξηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο·

ζ)

προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, της διατήρησης της φύσης και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων και των θαλάσσιων πόρων·

η)

υποστήριξη των πολιτικών που αποβλέπουν στη μείωση της φτώχειας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας του ΟΗΕ·

θ)

υποστήριξη των πολιτικών που αποβλέπουν στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων, της εξάλειψης των διακρίσεων, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, καθώς και στον κοινωνικό διάλογο, το σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των βασικών εργασιακών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την παιδική εργασία·

ι)

υποστήριξη της πολιτικής υπέρ της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνον των μέτρων για την καταπολέμηση των κύριων μεταδοτικών νόσων και μη μεταδοτικών νόσων και παθήσεων, αλλά και πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην εκπαίδευση για καλή υγεία, συμπεριλαμβανομένων της αναπαραγωγικής και της βρεφικής υγείας για τα κορίτσια και τις γυναίκες·

ια)

προαγωγή και προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών·

ιβ)

υποστήριξη του εκδημοκρατισμού, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση της πολυφωνίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και με την εκλογική εποπτεία και βοήθεια·

ιγ)

προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·

ιδ)

προαγωγή της ανάπτυξης οικονομίας της αγοράς, ιδίως μέτρων για τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την προαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου·

ιε)

ενθάρρυνση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων, των δικτύων και της λειτουργίας τους, της ενίσχυσης της προστασίας και ασφάλειας στον τομέα των διεθνών μεταφορών και της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, και της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και των καθαρών μεταφορών·

ιστ)

παροχή στήριξης στις δράσεις που αποβλέπουν στη μεγαλύτερη επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών, ιδίως στον υγειονομικό και φυτοϋγειονομικό τομέα·

ιζ)

διασφάλιση της αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης των συνόρων·

ιη)

υποστήριξη της μεταρρύθμισης και της ενίσχυση των ικανοτήτων στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ασύλου, μετανάστευσης και επανεισδοχής, των δράσεων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της χρηματοδότησής του, της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·

ιθ)

υποστήριξη της διοικητικής συνεργασίας για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, για την καταπολέμηση με τον τρόπο αυτό της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής·

κ)

προώθηση της συμμετοχής σε κοινοτικές δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας·

κα)

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών εταίρων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κινητικότητας των εκπαιδευτικών, των ερευνητών και των φοιτητών·

κβ)

προώθηση του πολυπολιτισμικού διαλόγου, των διαπροσωπικών επαφών, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών με κοινότητες μεταναστών που ζουν στα κράτη μέλη, της συνεργασίας μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών, των πολιτιστικών θεσμών, καθώς και των ανταλλαγών νέων·

κγ)

υποστήριξη της συνεργασίας για την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση του αναπτυξιακού της δυναμικού, μεταξύ άλλων με τον τουρισμό·

κδ)

υποστήριξη της συμμετοχής των χωρών εταίρων στα κοινοτικά προγράμματα και οργανισμούς·

κε)

υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας με κοινές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των εδαφών πέρα από τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας·

κστ)

προώθηση της περιφερειακής και υπο-περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, και με κράτη που δεν δικαιούνται βοήθεια στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

κζ)

παροχή στήριξης σε καταστάσεις που έπονται των κρίσεων, ιδίως όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους, και συμβολή στην ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών·

κη)

ενθάρρυνση της επικοινωνίας και προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ των εταίρων σχετικά με τα μέτρα και τις δραστηριότητες που είναι επιλέξιμα για κοινοτική βοήθεια στο πλαίσιο των προγραμμάτων·

κθ)

αντιμετώπιση κοινών θεματικών προβλημάτων στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και υποστήριξη οποιουδήποτε άλλου στόχου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Πολιτικό πλαίσιο

1.   Το γενικό πολιτικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό της κοινοτικής βοήθειας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού καθορίζεται από τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, από τις συμφωνίες σύνδεσης ή από οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή μελλοντική συμφωνία που καθορίζει τις σχέσεις με τις χώρες εταίρους, καθώς και από τις σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των ίδιων αυτών χωρών. Τα προγράμματα δράσης που καθορίζονται με κοινή συμφωνία ή τα διάφορα άλλα ισοδύναμα έγγραφα αποτελούν βασικό στοιχείο αναφοράς για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της κοινοτικής βοήθειας.

2.   Εφόσον δεν υπάρχουν οι κατά την παράγραφο 1 συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών εταίρων, η κοινοτική βοήθεια μπορεί να χορηγείται όταν κρίνεται σκόπιμη η επιδίωξη πολιτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζεται δε βάσει των στόχων αυτών.

Άρθρο 4

Συμπληρωματικότητα, εταιρική σχέση και συγχρηματοδότηση

1.   Η κοινοτική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει, κατ' αρχήν, ή αποτελεί συνεισφορά στα αντίστοιχα εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά μέτρα και στρατηγικές.

2.   Η κοινοτική βοήθεια που προβλέπεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εντάσσεται, κατά κανόνα, στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των δικαιούχων χωρών. Στην εταιρική σχέση μπορούν να συμμετάσχουν, κατά περίπτωση, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και άλλοι αρμόδιοι οργανισμοί.

3.   Οι δικαιούχοι χώρες μεριμνούν για τη δέουσα συμμετοχή των εταίρων στο αντίστοιχο εδαφικό επίπεδο, ιδίως δε στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην προετοιμασία, εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων και έργων.

4.   Η κοινοτική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συγχρηματοδοτείται, κατά κανόνα, από τις δικαιούχους χώρες από δημόσια κεφάλαια, συνεισφορές των δικαιούχων ή άλλες πηγές. Οι απαιτήσεις για συγχρηματοδότηση μπορεί να αίρονται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και όταν τούτο είναι απαραίτητο για να στηριχθεί η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και των μη κρατικών φορέων για μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην υποστήριξη του εκδημοκρατισμού.

Άρθρο 5

Συνοχή, συμβατότητα και συντονισμός

1.   Τα προγράμματα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού είναι συνεπή προς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάδουν με τις συμφωνίες που συνάπτουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της με τις χώρες εταίρους και τηρούν τις δεσμεύσεις που η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και οι χώρες εταίροι υπέχουν από τις πολυμερείς συμφωνίες και διεθνείς συμβάσεις των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των δεσμεύσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και χρηστής διακυβέρνησης.

2.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ της κοινοτικής βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχουν η Κοινότητα και τα κράτη μέλη με άλλα εσωτερικά και εξωτερικά χρηματοδοτικά ταμεία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

3.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον συντονισμό των κατ' ιδίαν προγραμμάτων παροχής βοήθειας με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της παρεχόμενης βοήθειας σύμφωνα με τις καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση του λειτουργικού συντονισμού στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας και για την εναρμόνιση των πολιτικών και διαδικασιών. Ο συντονισμός προϋποθέτει τακτικές διαβουλεύσεις και συχνή ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων του κύκλου βοήθειας, ιδίως επιτόπου, και αποτελεί σημαντικό μέτρο στις διαδικασίες προγραμματισμού των κρατών μελών και της Κοινότητας.

4.   Η Επιτροπή, σε συνδυασμό με τα κράτη μέλη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό και συνεργασία με τους πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και φορείς, όπως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις οργανώσεις, τα ταμεία και προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών και τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγούς.

ΤIΤΛΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜH ΚΕΦΑΛΑIΩΝ

Άρθρο 6

Τύποι προγραμμάτων

1.   Η βάσει του παρόντος κανονισμού κοινοτική βοήθεια υλοποιείται με:

α)

έγγραφα στρατηγικής και πολυετή ενδεικτικά προγράμματα ανά κράτος, ανά ομάδα κρατών και διασυνοριακής εμβέλειας, περί των οποίων το άρθρο 7, και τα οποία καλύπτουν:

i)

προγράμματα ανά κράτος ή ανά ομάδα κρατών, τα οποία καλύπτουν τη βοήθεια σε μία χώρα εταίρο ή εξετάζουν την περιφερειακή και υποπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χωρών εταίρων στην οποία ενδέχεται να συμμετέχουν τα κράτη μέλη·

ii)

προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, τα οποία καλύπτουν τη συνεργασία μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή μιας ή περισσοτέρων χωρών εταίρων, σε περιοχές που συνορεύουν με το κοινό τμήμα των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας.

β)

κοινά επιχειρησιακά προγράμματα για διασυνοριακή συνεργασία κατά το άρθρο 9, ετήσια προγράμματα δράσης κατά το άρθρο 12 και ειδικά μέτρα κατά το άρθρο 13.

2.   Τα πολυεθνικά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως διασυνοριακή συνεργασία νοείται η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και κρατών εταίρων, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων προς το κοινό τους συμφέρον, μπορεί δε να αναπτυχθεί οπουδήποτε στο έδαφος των κρατών μελών και των χωρών εταίρων.

Άρθρο 7

Προγραμματισμός και κατανομή κεφαλαίων

1.   Για τα εθνικά ή πολυεθνικά προγράμματα, εκδίδονται έγγραφα στρατηγικής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Τα έγγραφα στρατηγικής εκφράζουν το πολιτικό πλαίσιο και τα προγράμματα δράσης του άρθρου 3 και είναι σύμφωνα με τις αρχές και τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5. Τα έγγραφα στρατηγικής καταρτίζονται για περίοδο συμβατή με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο πολιτικό πλαίσιο και προβλέπουν πολυετή ενδεικτικά προγράμματα με πολυετή ενδεικτικά χρηματοδοτικά πλαίσια και στόχους προτεραιότητας για κάθε κράτος ή περιφέρεια σύμφωνους με τους καθοριζόμενους στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Τα εν λόγω έγγραφα αναθεωρούνται μεσοπρόθεσμα ή οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο και μπορούν να αναθεωρηθούν με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

2.   Κατά την επεξεργασία των εθνικών ή πολυεθνικών προγραμμάτων, η Επιτροπή καθορίζει το χρηματοδοτικό πλαίσιο κάθε προγράμματος, με τη χρήση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων και σε συνάρτηση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της οικείας χώρας ή περιοχής, το επίπεδο της επιδιωκόμενης εταιρικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συγκεκριμένη χώρα, την πρόοδο στην υλοποίηση των συμφωνημένων στόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση, και την ικανότητα διαχείρισης και απορρόφησης της κοινοτικής βοήθειας.

3.   Προς τον σκοπό της διασυνοριακής αποκλειστικά συνεργασίας και για να καθοριστούν ο κατάλογος των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 9 παράγραφος 1, καθώς και το ενδεικτικό πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο και οι εδαφικές ζώνες που μπορούν να επωφεληθούν από κάθε πρόγραμμα, εκδίδονται ένα ή, ενδεχομένως, πλείονα έγγραφα στρατηγικής κατά τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2. Τα εν λόγω ειδικά έγγραφα στρατηγικής καταρτίζονται με βάση τις αρχές και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 5, καλύπτουν δε, κατ' αρχήν, χρονικό διάστημα έως και επτά ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει τη διάθεση κονδυλίων στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια όπως τον πληθυσμό των επιλέξιμων περιοχών και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών χαρακτηριστικών των παραμεθόριων περιοχών και της ικανότητας διαχείρισης και απορρόφησης της κοινοτικής βοήθειας.

5.   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που καθορίζονται και εφαρμόζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Το ποσό της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (9), όσον αφορά τα σύνορα με τις χώρες εταίρους.

6.   Σε περίπτωση κρίσης ή απειλής της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ή φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, τα έγγραφα στρατηγικής μπορούν να επανεξεταστούν ad hoc σύμφωνα με επείγουσα διαδικασία. Η επανεξέταση αυτή διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ της κοινοτικής βοήθειας που προβλέπει ο παρών κανονισμός και της βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων πράξεων χρηματοδότησης της Κοινότητας, ιδίως του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατό), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας.

ΤIΤΛΟΣ III

ΔIΑΣΥΝΟΡΙΑΚH ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ

Άρθρο 8

Γεωγραφική επιλεξιμότητα

1.   Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) μπορούν να καλύπτουν τις εξής παραμεθόριες περιοχές:

α)

όλες τις εδαφικές ζώνες NUTS επιπέδου 3 ή ισοδύναμου επιπέδου, που βρίσκονται κατά μήκος των εδαφικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών εταίρων·

β)

όλες τις εδαφικές ζώνες NUTS επιπέδου 3 ή ισοδύναμου επιπέδου, που βρίσκονται κατά μήκος σημαντικών θαλάσσιων διαβάσεων·

γ)

όλες τις παράκτιες εδαφικές ζώνες NUTS επιπέδου 2 ή ισοδύναμου επιπέδου, που βρίσκονται στα όρια θαλάσσιων υδάτων, κοινών στα κράτη μέλη και στις χώρες εταίρους.

2.   Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια της υφιστάμενης συνεργασίας και σε άλλες αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να επιτραπεί στις εδαφικές ζώνες που συνορεύουν με τις ζώνες της παραγράφου 1 να συμμετάσχουν σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα έγγραφα στρατηγικής του άρθρου 7 παράγραφος 3.

3.   Όταν καταρτίζονται προγράμματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), η Επιτροπή μπορεί σε συμφωνία με τους εταίρους να προτείνει η συμμετοχή στη συνεργασία να επεκταθεί σε ολόκληρη την εδαφική μονάδα NUTS επιπέδου 2 εντός της οποίας ευρίσκεται η εδαφική μονάδα NUTS επιπέδου 3.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει τον κατάλογο των σημαντικών θαλάσσιων διαβάσεων στο έγγραφο στρατηγικής του άρθρου 7 παράγραφος 3, με βάση την απόσταση και άλλα σχετικά γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια.

Άρθρο 9

Προγραμματισμός

1.   Η διασυνοριακή συνεργασία που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό διεξάγεται στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων που διέπουν τη συνεργασία στο επίπεδο ενός ή περισσότερων συνόρων και περιλαμβάνουν πολυετή μέτρα που σκοπό έχουν να ανταποκριθούν σε συνεκτική σειρά προτεραιοτήτων και μπορούν να εφαρμοστούν χάρη στην κοινοτική βοήθεια (εφεξής «κοινά επιχειρησιακά προγράμματα»). Τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα βασίζονται στα έγγραφα στρατηγικής του άρθρου 7 παράγραφος 3.

2.   Τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα που καταρτίζονται για τα χερσαία σύνορα και τις ιδιαιτέρως σημαντικές θαλάσσιες διαβάσεις αφορούν συγκεκριμένα σύνορα στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο και καλύπτουν σειρά επιλέξιμων χερσαίων ζωνών που υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων χωρών εταίρων.

3.   Τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα για τα θαλάσσια ύδατα έχουν πολυμερή χαρακτήρα και περιλαμβάνουν επιλέξιμες χερσαίες ζώνες στα όρια κοινών θαλάσσιων υδάτων που ανήκουν σε πλείονα συμμετέχοντα κράτη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και μία χώρα εταίρος, λαμβάνοντας υπόψη τα θεσμικά συστήματα και την αρχή της εταιρικής σχέσης. Μπορούν να περιλαμβάνουν διμερείς δραστηριότητες που στηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας χώρας εταίρου. Τα εν λόγω προγράμματα υπόκεινται σε στενό συντονισμό με διακρατικά προγράμματα συνεργασίας που καλύπτουν μερικώς αλληλεπικαλυπτόμενες γεωγραφικές περιοχές και καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4.   Τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες χώρες εταίρους στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο σύμφωνα με το θεσμικό τους σύστημα και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης του άρθρου 4. Καλύπτουν κανονικά χρονικό διάστημα επτά ετών από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

5.   Οι μη συμμετέχουσες χώρες που βρίσκονται στα όρια κοινών θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν αντικείμενο κοινού επιχειρησιακού προγράμματος, μπορούν να συμμετέχουν στο κοινό αυτό επιχειρησιακό πρόγραμμα και να τυγχάνουν κοινοτικής βοήθειας υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους κανόνες εφαρμογής του άρθρου 11.

6.   Εντός ενός έτους από την έγκριση του εγγράφου στρατηγικής του άρθρου 7 παράγραφος 3, οι συμμετέχουσες χώρες υποβάλλουν από κοινού προτάσεις για κοινά επιχειρησιακά προγράμματα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θεσπίζει κάθε κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα αφού ελέγξει πρώτα τη συνοχή του με τον παρόντα κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής.

7.   Τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να επανεξετάζονται με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών χωρών, των συμμετεχουσών μεθοριακών περιοχών ή της Επιτροπής ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές των προτεραιοτήτων συνεργασίας, η κοινωνικοοικονομική εξέλιξη, τα αποτελέσματα εφαρμογής των εν λόγω μέτρων και της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και η ανάγκη προσαρμογής των ποσών της διαθέσιμης βοήθειας και ανακατανομής των πόρων.

8.   Μετά τη θέσπιση των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία χρηματοδότησης με τις χώρες εταίρους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (11). Η συμφωνία χρηματοδότησης εμπεριέχει τις νομικές διατάξεις που απαιτούνται προς υλοποίηση του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος και θα πρέπει να υπογράφεται επίσης από την κοινή διαχειριστική αρχή του άρθρου 10.

9.   Με βάση την αρχή της εταιρικής σχέσης, οι συμμετέχουσες χώρες επιλέγουν από κοινού τις δράσεις που είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες και τα μέτρα του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος που θα τύχει κοινοτικής βοήθειας.

10.   Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν:

α)

κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν μπορεί να καταρτιστεί λόγω προβλημάτων που απορρέουν από τις σχέσεις των συμμετεχουσών χωρών ή της ΕΕ και συμμετέχουσας χώρας·

β)

έως τις 30 Ιουνίου 2010 το αργότερο τα συμμετέχοντα κράτη δεν έχουν υποβάλει στην Επιτροπή κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα·

γ)

το κράτος εταίρος δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία χρηματοδότησης έως το τέλος του έτους που έπεται της εγκρίσεως του προγράμματος·

δ)

το κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω προβλημάτων που απορρέουν από τις σχέσεις των συμμετεχουσών χωρών,

η Επιτροπή, αφού προβεί σε διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να επιτρέψει στο εν λόγω κράτος μέλος να χρησιμοποιήσει τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ στο πρόγραμμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

Άρθρο 10

Διαχείριση των προγραμμάτων

1.   Τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα εφαρμόζονται κατ' αρχήν με κοινή διαχείριση από κοινή διαχειριστική αρχή που εδρεύει σε ένα κράτος μέλος. Η κοινή διαχειριστική αρχή μπορεί να επικουρείται από κοινή τεχνική γραμματεία.

2.   Οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν να προτείνουν στην Επιτροπή να εγκαταστήσει την κοινή διαχειριστική αρχή σε χώρα εταίρο, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας που έχει οριστεί είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τα κριτήρια που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «κοινή διαχειριστική αρχή» νοείται κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή ή οργανισμός, καθώς και το ίδιο το κράτος, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που ορίζεται από κοινού από το κράτος ή τα κράτη μέλη και τη χώρα ή τις χώρες εταίρους που συμμετέχουν σε κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα και έχει την απαιτούμενη χρηματοοικονομική και διοικητική ικανότητα διαχείρισης της κοινοτικής βοήθειας και τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτει τις συμφωνίες που απαιτούνται για τον παρόντα κανονισμό.

4.   Η κοινή διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και εφαρμογή του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής τεχνικής και δημοσιονομικής διαχείρισης και οφείλει να διασφαλίζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων. Προς τον σκοπό αυτό, δημιουργεί κατάλληλα συστήματα και κανόνες διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικής.

5.   Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ενός κοινού επιχειρησιακού προγράμματος προβλέπει κατάλληλο διαχωρισμό των λειτουργιών διαχείρισης, πιστοποίησης και λογιστικού ελέγχου είτε με κατάλληλο διαχωρισμό καθηκόντων εντός της διαχειριστικής αρχής είτε με προσδιορισμό χωριστών φορέων για την πιστοποίηση και τον λογιστικό έλεγχο.

6.   Για να καθίσταται δυνατόν για τα κοινά επιχειρησιακά προγράμματα να προετοιμάζουν επαρκώς την υλοποίηση, μετά την έγκριση του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος και πριν από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στην κοινή διαχειριστική αρχή να χρησιμοποιήσει μέρος του προϋπολογισμού του προγράμματος για να αρχίσει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του προγράμματος, όπως είναι η κάλυψη του κόστους λειτουργίας της διαχειριστικής αρχής, η τεχνική βοήθεια και λοιπές προπαρασκευαστικές δράσεις. Λεπτομέρειες γι' αυτή την προπαρασκευαστική φάση περιέχονται στους κανόνες εφαρμογής του άρθρου 11.

Άρθρο 11

Κανόνες εφαρμογής

1.   Οι διατάξεις εφαρμογής για τον καθορισμό των ειδικών διατάξεων εφαρμογής του παρόντος τίτλου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

2.   Οι διατάξεις εφαρμογής αφορούν θέματα όπως το ποσοστό συγχρηματοδότησης, η προετοιμασία των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων, ο διορισμός και τα καθήκοντα των κοινών αρχών, ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής παρακολούθησης και της επιτροπής επιλογής και της κοινής γραμματείας, το επιλέξιμο των δαπανών, η επιλογή κοινών προγραμμάτων, η προπαρασκευαστική φάση, η τεχνική και χρηματοοικονομική διαχείριση της κοινοτικής βοήθειας, ο χρηματοοικονομικός και λογιστικός έλεγχος, η παρακολούθηση και αξιολόγηση, η προβολή και οι δράσεις ενημέρωσης εν δυνάμει δικαιούχων.

ΤIΤΛΟΣ IV

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 12

Θέσπιση των προγραμμάτων δράσης

1.   Τα προγράμματα δράσης που καταρτίζονται με βάση τα έγγραφα στρατηγικής του άρθρου 7 παράγραφος 1, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, σε ετήσια κατά κανόνα βάση.

Κατ' εξαίρεση, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα πρόγραμμα δράσης δεν έχει ακόμη θεσπιστεί, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, με βάση τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα του άρθρου 7, μέτρα που δεν προβλέπονται στα προγράμματα δράσης, σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες των προγραμμάτων δράσης.

2.   Τα προγράμματα δράσης προσδιορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα πεδία παρέμβασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και το συνολικό ποσό της προβλεπόμενης χρηματοδότησης. Λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα από την εκτέλεση της κοινοτικής βοήθειας κατά το παρελθόν. Περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη του αντίστοιχου ποσού χρηματοδότησης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Περιλαμβάνουν ορισμό του είδους των δεικτών επίδοσης που ελέγχονται κατά την εφαρμογή των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

3.   Όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, η Επιτροπή θεσπίζει κοινά προγράμματα σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9.

4.   Η Επιτροπή παρουσιάζει τα προγράμματα δράσης και τα κοινά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη προς ενημέρωσή τους εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους.

Άρθρο 13

Θέσπιση ειδικών μέτρων που δεν προβλέπονται στα έγγραφα στρατηγικής και στα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα

1.   Σε περίπτωση απρόβλεπτων και δεόντως αιτιολογημένων αναγκών ή γεγονότων, η Επιτροπή θεσπίζει ειδικά μέτρα που δεν προβλέπονται στα έγγραφα στρατηγικής και στα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα (εφεξής «ειδικά μέτρα»).

Τα ειδικά μέτρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση δράσεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη μετάβαση από τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν να προετοιμάσουν τους πληθυσμούς σε επαναλαμβανόμενες κρίσεις.

2.   Όταν το κόστος υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ, η Επιτροπή θεσπίζει τα ειδικά μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2.

Οι τροποποιήσεις των ειδικών μέτρων, όπως οι τεχνικές προσαρμογές, η παράταση της περιόδου εφαρμογής, η ανακατανομή των πιστώσεων στο πλαίσιο του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, η αύξηση ή η μείωση του προϋπολογισμού κατά ποσό χαμηλότερο από το 20 % του αρχικού προϋπολογισμού, επέρχονται χωρίς να είναι αναγκαίο να γίνει προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τους αρχικούς στόχους που καθορίζονται με την απόφαση της Επιτροπής.

3.   Τα ειδικά μέτρα ορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τους τομείς παρέμβασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και το συνολικό ποσό της προβλεπόμενης χρηματοδότησης. Περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη του αντίστοιχου ποσού χρηματοδότησης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Περιλαμβάνουν δε ορισμό του είδους των δεικτών επίδοσης που θα πρέπει να ελέγχονται κατά την εφαρμογή των ειδικών μέτρων.

4.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τα ειδικά μέτρα, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη προς ενημέρωσή τους εντός ενός μηνός από τη λήψη της απόφασής της.

Άρθρο 14

Επιλεξιμότητα

1.   Δύνανται να τύχουν χρηματοδότησης, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για την εκτέλεση των προγραμμάτων δράσης, των κοινών προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας και των ειδικών μέτρων:

α)

οι χώρες και περιοχές εταίροι, καθώς και τα θεσμικά τους όργανα·

β)

οι αποκεντρωμένες οντότητες των χωρών εταίρων, όπως οι περιοχές, τα διαμερίσματα, οι επαρχίες και οι δημοτικές αρχές·

γ)

οι μεικτοί οργανισμοί που δημιουργούνται από τις χώρες και περιοχές εταίρους και από την Κοινότητα·

δ)

οι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οργανισμών, των οργανώσεων, των υπηρεσιών ή αποστολών των Ηνωμένων Εθνών των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τραπεζών ανάπτυξης, εφόσον συμβάλλουν στους στόχους του παρόντος κανονισμού·

ε)

τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Κοινότητας μόνο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των μέτρων στήριξης του άρθρου 16·

στ)

οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ζ)

οι εξής οντότητες και οργανισμοί των κρατών μελών, των χωρών και περιοχών εταίρων ή οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας που πληροί τους κανόνες πρόσβασης στην εξωτερική κοινοτική βοήθεια του άρθρου 21, εφόσον συμβάλλουν στους στόχους του παρόντος κανονισμού:

i)

οι οργανισμοί του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι τοπικές αρχές ή οι διοικήσεις και οι σχετικές κοινοπραξίες·

ii)

οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί και οικονομικοί φορείς·

iii)

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν, προωθούν και χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις στις χώρες και περιοχές εταίρους·

iv)

οι μη κρατικοί παράγοντες, όπως ορίζονται στο στοιχείο η)·

v)

τα φυσικά πρόσωπα·

η)

οι εξής μη κρατικοί παράγοντες:

i)

οι μη κυβερνητικές οργανώσεις·

ii)

οι οργανώσεις που εκπροσωπούν εθνικές και/ή εθνοτικές μειονότητες·

iii)

οι τοπικές επαγγελματικές ομάδες και οι τοπικές ομάδες πολιτών·

iv)

οι συνεταιρισμοί, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων·

v)

οι τοπικές οργανώσεις (συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποκεντρωμένης περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης·

vi)

οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις γυναικών και νέων, οι εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, ερευνητικοί και επιστημονικοί οργανισμοί·

vii)

τα πανεπιστήμια·

viii)

οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές οργανώσεις ή κοινότητες·

ix)

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

x)

οι διασυνοριακοί συλλογικοί φορείς, οι μη κυβερνητικές ενώσεις και τα ανεξάρτητα ιδρύματα.

2.   Η κοινοτική βοήθεια μπορεί να χορηγείται σε φορείς ή παράγοντες που δεν μνημονεύονται ρητώς στο παρόν άρθρο, εφόσον απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Τύποι μέτρων

1.   Η κοινοτική βοήθεια εφαρμόζεται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων, έργων και κάθε τύπου μέτρου που συμβάλλει στους στόχους του παρόντος κανονισμού.

2.   Η κοινοτική βοήθεια μπορεί επίσης να αποβλέπει:

α)

στη χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας και μέτρων διοικητικής συνεργασίας με σαφώς καθορισμένους στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη και τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα·

β)

για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με επενδύσεις·

γ)

στις συνεισφορές στην ΕΤΕπ ή σε άλλους ενδιάμεσους χρηματοδότες, σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη χρηματοδότηση δανείων, τις επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα εγγυητικά κεφάλαια ή τα κεφάλαια επενδύσεων·

δ)

στα προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα με ένα διεθνώς συμφωνημένο πρόγραμμα για ελάφρυνση του χρέους·

ε)

στην τομεακή ή γενική δημοσιονομική στήριξη, όταν η διαχείριση των δημόσιων δαπανών του κράτους εταίρου είναι αρκετά διαφανής, αξιόπιστη και αποτελεσματική και όταν το κράτος εταίρος έχει δημιουργήσει λεπτομερώς καθορισμένες τομεακές ή μακροοικονομικές πολιτικές που έχουν εγκριθεί από τους κυριότερους χρηματοδότες του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

στ)

στην παροχή επιχορηγήσεων επιτοκίου, ιδίως για δάνεια στον τομέα του περιβάλλοντος·

ζ)

στην παροχή ασφάλειας κατά μη εμπορικών κινδύνων·

η)

στη συνεισφορά σε ταμείο που έχει συσταθεί από την Κοινότητα, τα κράτη μέλη της, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, άλλους χορηγούς βοήθειας ή χώρες εταίρους·

θ)

στη συνεισφορά στο κεφάλαιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των τραπεζών περιφερειακής ανάπτυξης·

ι)

στη χρηματοδότηση του κόστους που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση και επίβλεψη των έργων και προγραμμάτων από τις χώρες που τυγχάνουν κοινοτικής βοήθειας·

ια)

στη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας·

ιβ)

στα μέτρα ασφάλειας των τροφίμων.

3.   Η κοινοτική βοήθεια δεν χρησιμοποιείται, κατ' αρχήν, για τη χρηματοδότηση φόρων, δασμών και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Άρθρο 16

Μέτρα στήριξης

1.   Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης που είναι άμεσα αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για την επίτευξη των στόχων του, ιδίως των μελετών, συνεδριάσεων, των δραστηριοτήτων πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, δημοσίευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατάρτισης και εκπαίδευσης των εταίρων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις διάφορες φάσεις του προγράμματος, των δαπανών που συνδέονται με τα δίκτυα υπολογιστών για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη διοικητικής και τεχνικής βοήθειας που μπορεί να αναλάβει η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος. Περιλαμβάνει επίσης τις δαπάνες διοικητικής στήριξης του προσωπικού των αντιπροσωπιών της Επιτροπής που απαιτούνται για τη διαχείριση των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.   Όλα τα εν λόγω μέτρα στήριξης δεν καλύπτονται κατ' ανάγκη από πολυετή προγραμματισμό και μπορούν επομένως να χρηματοδοτηθούν εκτός του πλαισίου των εγγράφων στρατηγικής και των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα στήριξης που δεν καλύπτονται από τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

Άρθρο 17

Συγχρηματοδότηση

1.   Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συγχρηματοδότησης, ιδίως με:

α)

τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους και τους οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα·

β)

τις χώρες ΕΟΧ, την Ελβετία και τις τρίτες χρηματοδότριες χώρες και ιδίως τους οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα·

γ)

τους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών οργανισμών, και ιδίως των διεθνών και περιφερειακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

δ)

τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις, άλλους οργανισμούς και ιδιωτικούς οικονομικούς παράγοντες, καθώς και τους λοιπούς μη κρατικούς παράγοντες·

ε)

τις χρηματοδοτούμενες χώρες ή περιοχές εταίρους.

2.   Στην περίπτωση της παράλληλης συγχρηματοδότησης, το σχέδιο ή το πρόγραμμα υποδιαιρείται σε πολυάριθμα υποέργα τα οποία δύνανται να ταυτιστούν, καθένα από τα οποία χρηματοδοτείται από τους διαφόρους εταίρους που εξασφαλίζουν τη συγχρηματοδότηση, κατά τρόπο ώστε να μπορεί πάντα να προσδιοριστεί ο τελικός προορισμός της χρηματοδότησης. Στην περίπτωση της μικτής συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος του έργου ή του προγράμματος κατανέμεται μεταξύ των εταίρων που εξασφαλίζουν τη συγχρηματοδότηση και οι πόροι συγκεντρώνονται κατά τρόπο ώστε δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή της χρηματοδότησης συγκεκριμένης δραστηριότητας στο πλαίσιο του έργου ή του προγράμματος.

3.   Στην περίπτωση της μεικτής συγχρηματοδότησης, για την εφαρμογή κοινών δράσεων, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει και να διαχειρίζεται κεφάλαια για λογαριασμό των οργανισμών της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ). Τα κεφάλαια αυτά εξομοιώνονται με έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

Άρθρο 18

Τρόποι διαχείρισης

1.   Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει την άσκηση δημόσιας εξουσίας, ιδίως εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στους οργανισμούς του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, εφόσον διαθέτουν αναγνωρισμένο διεθνές καθεστώς, συμμορφώνονται προς τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και εποπτεύονται από δημόσια αρχή.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες-πλαίσια με τις χώρες εταίρους που παρέχουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της κοινοτικής βοήθειας και της προστασίας των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

4.   Σε περίπτωση αποκεντρωμένης διαχείρισης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να καταφύγει σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων ή παροχής επιχορηγήσεων της χώρας ή της περιοχής εταίρου που δικαιούται χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

οι διαδικασίες της δικαιούχου χώρας ή περιοχής εταίρου πληρούν της αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων και εμποδίζουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων·

β)

η δικαιούχος χώρα ή περιοχή εταίρος αναλαμβάνει να ελέγχει τακτικά την ορθή εκτέλεση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης και να κινεί, ενδεχομένως, ποινικές διώξεις για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων κεφαλαίων.

Άρθρο 19

Δημοσιονομικές δεσμεύσεις

1.   Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις πραγματοποιούνται με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6, το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 13 παράγραφος 1, και το άρθρο 16 παράγραφος 2.

2.   Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για μέτρα η εφαρμογή των οποίων εκτείνεται σε πολλά οικονομικά έτη μπορούν να ανακατανεμηθούν σε ετήσιες δόσεις σε πολυετή περίοδο.

3.   Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να λάβει, μεταξύ άλλων, μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: συμφωνίες χρηματοδότησης, συμβάσεις επιχορηγήσεων, δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις εργασίας.

Άρθρο 20

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας

1.   Κάθε συμφωνία που εντάσσεται στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, ιδίως όσον αφορά τις παρατυπίες, την απάτη, τη δωροδοκία και άλλες παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (12), και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (13), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (14).

2.   Οι συμφωνίες αυτές εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων βάσει εγγράφων ή επιτόπου, όσον αφορά κάθε εργολάβο ή υπεργολάβο που έχει λάβει κοινοτικά κεφάλαια. Εξουσιοδοτούν επίσης ρητά την Επιτροπή να διενεργεί ελέγχους και επιθεωρήσεις επιτόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.

3.   Κάθε συμβόλαιο που συνδέεται με την εφαρμογή της κοινοτικής βοήθειας διασφαλίζει στην Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο την άσκηση των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 κατά τη διάρκεια και μετά την εκτέλεση των συμβολαίων.

Άρθρο 21

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και συμβάσεις

1.   Δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων ή επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Κοινότητας και τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οποιαδήποτε δικαιούχος χώρα του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (15) ή οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ.

2.   Η Επιτροπή δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επιτρέπει τη συμμετοχή φυσικών προσώπων που έχουν ιθαγένεια χώρας που συνδέεται με παραδοσιακούς οικονομικούς, εμπορικούς ή γεωγραφικούς δεσμούς με γειτονικές χώρες και νομικών προσώπων εγκατεστημένων σε τέτοιες χώρες, καθώς και τη χρησιμοποίηση προμηθειών και υλικών διαφορετικής προέλευσης.

3.   Δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων ή συμβάσεων επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπηκοότητα χώρας άλλης από αυτές της παραγράφου 1, ή τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε τέτοια χώρα, εφόσον έχει καθιερωθεί αμοιβαία πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια. Αμοιβαία πρόσβαση χορηγείται όποτε μια χώρα παρέχει επιλεξιμότητα με ίσους όρους στα κράτη μέλη και την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα.

Η αμοιβαία πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια καθιερώνεται με ειδική απόφαση που αφορά δεδομένη χώρα ή ομάδα χωρών. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 2, και ισχύει για ένα έτος κατ' ελάχιστο.

Η χορήγηση αμοιβαίας πρόσβασης στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια βασίζεται σε σύγκριση της Κοινότητας με άλλους χορηγούς και αφορά συγκεκριμένους τομείς ή ολόκληρο το κράτος, είτε πρόκειται για χορηγό είτε για δικαιούχο χώρα. Η απόφαση για τη χορήγηση αμοιβαίας πρόσβασης σε χώρα χορηγό βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνέπεια και την αναλογικότητα της βοήθειας από την εν λόγω χώρα χορηγό, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής και ποσοτικής της φύσης. Η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο προβλέπει διαβούλευση των δικαιούχων χωρών.

4.   Δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων ή συμβάσεων επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού έχουν οι διεθνείς οργανισμοί.

5.   Οι προτεινόμενοι εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων δεν υποχρεούνται να πληρούν τα κριτήρια εθνικότητας που καθορίζονται παραπάνω.

6.   Όλες οι προμήθειες και όλα τα υλικά που αποκτώνται στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού είναι κοινοτικής καταγωγής ή καταγωγής χώρας επιλέξιμης στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου. Η καταγωγή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ορίζεται στη συναφή κοινοτική νομοθεσία περί κανόνων καταγωγής για τελωνειακούς σκοπούς.

7.   Η Επιτροπή δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επιτρέπει τη συμμετοχή φυσικών προσώπων που είναι πολίτες άλλων χωρών εκτός εκείνων που εμφαίνονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και νομικών προσώπων που είναι εγκατεστημένοι στις προαναφερθείσες χώρες ή την αγορά προμηθειών και υλικών διαφορετικής καταγωγής από εκείνην που ορίζεται στην παράγραφο 6. Παρεκκλίσεις μπορεί να δικαιολογούνται εάν δεν διατίθενται προϊόντα και υπηρεσίες στις αγορές των οικείων χωρών, για λόγους υπερεπείγουσας έκτακτης ανάγκης ή εάν οι κανόνες επιλεξιμότητας θα καθιστούσαν την υλοποίηση έργου, προγράμματος ή δράσης αδύνατη ή υπέρμετρα δύσκολη.

8.   Σε περιπτώσεις στις οποίες η κοινοτική χρηματοδότηση καλύπτει λειτουργία που εφαρμόζεται μέσω διεθνούς οργανισμού, η συμμετοχή στις κατάλληλες συμβατικές διαδικασίες είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 καθώς και σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω οργανισμού, μεριμνώντας ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των χορηγών. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις προμήθειες, τα υλικά και τους εμπειρογνώμονες.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοτική χρηματοδότηση καλύπτει λειτουργία που συγχρηματοδοτείται με κράτος μέλος, με τρίτη χώρα, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας όπως ορίζεται στην παράγραφο 3, ή με περιφερειακή οργάνωση, η συμμετοχή στις κατάλληλες συμβατικές διαδικασίες είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 καθώς και σε όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους μέλους, της τρίτης χώρας ή της περιφερειακής οργάνωσης. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις προμήθειες, τα υλικά και τους εμπειρογνώμονες.

9.   Στις περιπτώσεις που η κοινοτική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υπόκειται στη διαχείριση μεικτής διαχειριστικής αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, οι κανόνες σύναψης των συμβάσεων είναι εκείνοι που ορίζονται στους κανόνες εφαρμογής του άρθρου 11.

10.   Οι υποβάλλοντες προσφορές στους οποίους έχουν ανατεθεί συμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού τηρούν τα βασικά πρότυπα εργασίας όπως ορίζονται στις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

11.   Οι παράγραφοι 1 έως 10 ισχύουν με την επιφύλαξη της συμμετοχής κατηγοριών επιλέξιμων οργανώσεων κατά είδος ή κατά τόπο εγκατάστασης σε σχέση με τους στόχους της δράσης.

Άρθρο 22

Προχρηματοδότηση

Όσον αφορά την προχρηματοδότηση, οι τόκοι που αποφέρουν τα ποσά που διατίθενται στους δικαιούχους αφαιρούνται από την τελική πληρωμή.

Άρθρο 23

Κεφάλαια που διατίθενται στην ΕΤΕπ ή σε άλλους ενδιάμεσους χρηματοδότες

1.   Τα κεφάλαια του άρθρου 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) υπόκεινται στη διαχείριση των ενδιάμεσων χρηματοδοτών, της ΕΤΕπ ή οποιασδήποτε άλλης τράπεζας ή οργανισμού ικανού να διαχειρίζεται τα κεφάλαια αυτά.

2.   Η Επιτροπή θεσπίζει, κατά περίπτωση, τις διατάξεις εφαρμογής της παραγράφου 1 όσον αφορά την κατανομή των κινδύνων, την αμοιβή του διαμεσολαβητή που έχει αναλάβει την εφαρμογή, τη χρησιμοποίηση και την απόδοση των κερδών του κεφαλαίου, καθώς και το κλείσιμο της πράξης.

Άρθρο 24

Αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά τα αποτελέσματα των γεωγραφικών και διασυνοριακών πολιτικών και προγραμμάτων, των τομεακών πολιτικών, καθώς και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού με σκοπό να ελέγξει κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών.

2.   Η Επιτροπή διαβιβάζει, προς συζήτηση, τις εκθέσεις σοβαρής αξιολόγησης στην επιτροπή του άρθρου 26. Οι εκθέσεις και οι συζητήσεις αυτές τροφοδοτούν το σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων.

ΤIΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚIΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Ετήσια έκθεση

Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που επιτυγχάνεται κατά την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινοτικής βοήθειας. Διαβιβάζει επίσης την έκθεση αυτή στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η έκθεση αυτή περιέχει πληροφορίες του προηγούμενου έτους για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμών ανά χώρα και περιοχή και ανά τομέα συνεργασίας.

Άρθρο 26

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία του άρθρου 4 παράγραφος 3 της εν λόγω απόφασης ορίζεται τριακονθήμερη.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4.   Στις εργασίες της επιτροπής συμμετέχει παρατηρητής από την ΕΤΕπ σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ΕΤΕπ.

5.   Για να διευκολυνθεί ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εργασίες της επιτροπής και παρέχει τα σχετικά έγγραφα περιλαμβανομένων της ημερήσιας διάταξης, των σχεδίων μέτρων και των συνοπτικών πρακτικών των συνεδριάσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Άρθρο 27

Συμμετοχή τρίτης χώρας που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα

1.   Για να διασφαλιστούν η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής βοήθειας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, κατά τη θέσπιση των προγραμμάτων δράσης του άρθρου 12 ή των ειδικών μέτρων του άρθρου 13, ότι οι χώρες, τα εδάφη και οι περιοχές που είναι επιλέξιμα για κοινοτική βοήθεια στο πλαίσιο των λοιπών κοινοτικών μηχανισμών εξωτερικής βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όταν το έργο ή πρόγραμμα που εφαρμόζεται έχει παγκόσμιο, περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα.

2.   Η δυνατότητα αυτή χρηματοδότησης μπορεί να προβλεφθεί στα έγγραφα στρατηγικής του άρθρου 7.

3.   Οι διατάξεις του άρθρου 14 σχετικά με την επιλεξιμότητα και οι διατάξεις του άρθρου 21 σχετικά με τη συμμετοχή στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων προσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων χωρών, εδαφών και περιοχών.

4.   Στην περίπτωση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων διαφόρων μηχανισμών εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας, η συμμετοχή στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων μπορεί να είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των χωρών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο των διαφόρων μηχανισμών.

Άρθρο 28

Αναστολή της κοινοτικής βοήθειας

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων αναστολής της βοήθειας που καθορίζονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και στις συμφωνίες σύνδεσης που συνάπτονται με τις χώρες και περιοχές εταίρους, όταν μια χώρα εταίρος δεν τηρεί τις αρχές του τίτλου Ι, άρθρο 1, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ως προς την κοινοτική βοήθεια που χορηγείται στην εν λόγω χώρα εταίρο στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.   Στις περιπτώσεις αυτές η κοινοτική βοήθεια χρησιμοποιείται πρωτίστως για τη στήριξη μη κρατικών φορέων για μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και στην υποστήριξη των διεργασιών εκδημοκρατισμού στις χώρες εταίρους.

Άρθρο 29

Κονδύλιο δημοσιονομικής αναφοράς

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 11 181 000 000 ευρώ κατανεμημένα ως εξής:

α)

ελάχιστον ποσοστό 95 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε εθνικά και πολυεθνικά προγράμματα που εμφαίνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)·

β)

ποσοστό έως 5 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που εμφαίνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

2.   Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Άρθρο 30

Αναθεώρηση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, έκθεση για την αποτίμηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στα τρία πρώτα έτη, καθώς και, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του αλλά και στη χρηματική κατανομή που εμφαίνεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1.

Άρθρο 31

Κατάργηση

1.   Από 1ης Ιανουαρίου 2007, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1762/92, (ΕΚ) αριθ. 1734/94 και (ΕΚ) αριθ. 1488/96 καταργούνται.

2.   Οι καταργηθέντες κανονισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις νομικές πράξεις και δεσμεύσεις των προγενέστερων του 2007 οικονομικών ετών.

Άρθρο 32

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 24 Οκτωβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

P. LEHTOMÄKI


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2006.

(2)  EE C 46 της 24.2.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/EK (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(5)  ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 23).

(6)  ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 189 της 30.7.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005.

(8)  ΕΕ L 12 της 18.1.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005.

(9)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(10)  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(11)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(14)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χώρες εταίροι περί των οποίων το άρθρο 1

Αζερμπαϊτζάν

Αίγυπτος

Αλγερία

Αρμενία

Γεωργία

Ισραήλ

Ιορδανία

Λευκορωσία

Λίβανος

Λιβύη

Μολδαβία

Μαρόκο

Ουκρανία

Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας

Ρωσική Ομοσπονδία

Συρία

Τυνησία


9.11.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/15


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1639/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Οκτωβρίου 2006

σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156, το άρθρο 157 παράγραφος 3, και το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, έθεσε το στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία με βάση τη γνώση στον κόσμο. Τόνισε τη σπουδαιότητα της δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και εκτίμησε ως ιδιαίτερα σημαντικές τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και την εξασφάλιση μεγαλύτερης σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001, συμφώνησε ενωσιακή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να εξασφαλισθεί ότι η οικονομική μεγέθυνση, η κοινωνική ενσωμάτωση και η προστασία του περιβάλλοντος συμβαδίζουν. Σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη διαδραματίζουν τα μοντέλα παραγωγής των επιχειρήσεων.

(2)

Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην Κοινότητα, για να προχωρήσει η κοινωνία της γνώσης και για να βασισθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στην ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, θα πρέπει να θεσπισθεί πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (στο εξής «πρόγραμμα-πλαίσιο»).

(3)

Ο στόχος αυτός είναι σύμφωνος με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005 στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση — Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας», η οποία ζητεί δράση με σκοπό την προώθηση της μεγέθυνσης και της ανταγωνιστικότητας και για να γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος για επενδύσεις και εργασία, υπενθυμίζοντας ότι πρέπει να τονωθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία, να προσελκυσθούν επαρκή κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για να δημιουργηθούν επιχειρήσεις, και να διατηρηθεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προωθούνται η καινοτομία, και κυρίως η «οικο-καινοτομία», η υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η βιώσιμη χρήση των πόρων. Αν και η ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε σφριγηλές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές και υποστηρίζονται από τις σωστές συνθήκες πλαισίου, ιδίως από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που ευνοεί την καινοτομία, η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ώθηση της υποστήριξης και στην παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην περίπτωση κακής λειτουργίας της αγοράς.

(4)

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Μικρών Επιχειρήσεων (εφεξής «ο χάρτης»), ο οποίος υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000, περιγράφει τις μικρές επιχειρήσεις ως «ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας». Η συγκεκριμένη φύση, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των μικρών επιχειρήσεων και των βιοτεχνιών θα πρέπει να λαμβάνονται ουσιαστικότερα υπόψη στις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα κοινοτικά μέτρα προαγωγής των ΜΜΕ, όπως η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2005, με τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας — Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης», θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους που καθορίζονται στο χάρτη, και το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο προόδου προς τους στόχους που θέτει.

(5)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να αφορά ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, όπως ορίζει η σύσταση 2003/361/EK της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (4). Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης («γαζέλες») καθώς και των μικροεπιχειρήσεων, των βιοτεχνιών και των ομάδων-στόχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών επιχειρηματιών.

(6)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να συνδυάζει τα ειδικά κοινοτικά μέτρα που αφορούν τους τομείς της επιχειρηματικότητας, των ΜΜΕ, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, των ΤΠΕ, των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της ευφυούς ενέργειας, οι οποίοι μέχρι σήμερα ρυθμίζονται από την απόφαση 96/413/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, για την εφαρμογή προγράμματος κοινοτικών δράσεων υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (5), την απόφαση αριθ. 1336/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1997, σχετικά με σύνολο προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (6), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1655/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσον για το περιβάλλον (LIFE) (7), την απόφαση 2000/819/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2001-2005) (8), την απόφαση 2001/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα και για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην κοινωνία της πληροφορίας (9), την απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση πολυετούς προγράμματος δράσης στο πεδίο της ενέργειας: «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» (2003-2006) για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας (10) και την απόφαση αριθ. 2256/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την έγκριση πολυετούς προγράμματος (2003-2005) για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών (Modinis) (11).

(7)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να θεσπίσει σύνολο κοινών στόχων, το συνολικό ποσό που διατίθεται για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα διάφορα είδη των μέτρων εφαρμογής και τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση καθώς και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.

(8)

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2003, με τίτλο «Πολιτική για την καινοτομία: επικαιροποίηση της προσέγγισης της Ένωσης με βάση τη στρατηγική της Λισσαβώνας» και κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο του Όσλο (ΟΟΣΑ), ως καινοτομία νοείται η ανανέωση και η διεύρυνση του φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών και των συναφών αγορών· η καθιέρωση νέων μεθόδων σχεδιασμού, παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής· η εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού· καλύπτει δε την τεχνολογική, τη μη τεχνολογική και την οργανωτική καινοτομία.

(9)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο δεν πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 166 της συνθήκης. Θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς το έβδομο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) (12) (εφεξής «έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο E&TA»), καλύπτοντας την καινοτομία, τόσο τη μη τεχνολογική όσο και την τεχνολογική, που έχει προχωρήσει πέραν του τελικού σταδίου επίδειξης και είναι έτοιμη για εμπορική αξιοποίηση (δοκιμή της καινοτομίας για εφαρμογή στις αγορές). Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό μεταξύ της φάσης έρευνας και ανάπτυξης και της φάσης εφαρμογής (δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής φάσης), και, ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση της μεταφοράς των αποτελεσμάτων της έρευνας προς εμπορευματοποίηση αποτελεί έργο που πρέπει να πραγματοποιείται σε στενό συντονισμό με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο E&TA, και με άλλα συναφή προγράμματα για την έρευνα.

(10)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να καλύψει επίσης την εμπορική αξιοποίηση υφιστάμενων τεχνολογιών των οποίων πρόκειται να γίνει νέα και καινοτόμος χρήση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πιλοτικά σχέδια τεχνολογικής επίδειξης θα καλύπτονται από αμφότερα τα προγράμματα, δηλαδή από το παρόν πρόγραμμα-πλαίσιο και από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο E&TA. Αυτό θα συμβαίνει μόνο όταν ορισμένες τεχνολογικές λύσεις (παραδείγματος χάριν τεχνικά πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ) πρέπει να επικυρωθούν κατά τη φάση της εμπορικής αξιοποίησης μιας τεχνολογίας της οποίας, κατά τα άλλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η επίδειξη.

(11)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρώνει τα διαρθρωτικά ταμεία και άλλα συναφή κοινοτικά προγράμματα, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι κάθε μέσο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις δικές του συγκεκριμένες διαδικασίες. Συνεπώς, στη μία και την αυτή επιλέξιμη δαπάνη δεν θα πρέπει να χορηγείται διπλή χρηματοδότηση.

(12)

Η επίτευξη των κοινών στόχων του προγράμματος-πλαισίου θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω ειδικών προγραμμάτων με τους τίτλους «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία», «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» και «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη».

(13)

Οι αρχές της διαφάνειας και της παροχής ίσων ευκαιριών στα δύο φύλα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το πρόγραμμα-πλαίσιο.

(14)

Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου, χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (13).

(15)

Για κάθε ειδικό πρόγραμμα θα πρέπει να διατίθεται ειδικός και ενδεικτικός προϋπολογισμός.

(16)

Για να εξασφαλισθεί ότι η χρηματοδότηση περιορίζεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κακής λειτουργίας της αγοράς και για να αποφευχθούν τυχόν στρεβλώσεις της αγοράς, η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να συμφωνεί με τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και με τα συνοδευτικά μέσα καθώς και με τον ισχύοντα ορισμό της Κοινότητας για τις ΜΜΕ.

(17)

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «ΕΟΧ») και τα πρωτόκολλα των συμφωνιών σύνδεσης προβλέπουν τη συμμετοχή των αντίστοιχων χωρών στα κοινοτικά προγράμματα. Η συμμετοχή άλλων τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι δυνατή, όταν το επιτρέπουν οι σχετικές συμφωνίες και διαδικασίες.

(18)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο και τα ειδικά προγράμματα θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά ώστε να είναι δυνατή η επαναπροσαρμογή τους. Οσάκις είναι δυνατόν, οι εκθέσεις αξιολόγησης θα πρέπει να εξετάζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες του προγράμματος.

(19)

Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει επίσης να ληφθούν για να αποφευχθούν παρατυπίες και περιπτώσεις απάτης και για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή κεφαλαίων που χάθηκαν, πληρώθηκαν εσφαλμένα ή δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (14), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (15) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (16).

(20)

Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών εξαρτάται από την ικανότητά τους να προσαρμόζονται ταχέως στις αλλαγές, να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές τους όσον αφορά την καινοτομία και να αναπτύσσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Πρόκειται για μια πρόκληση που αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις. Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπισθεί ειδικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία».

(21)

Η Κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο και να συντονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών. Μπορεί να συμβάλει στις επιτυχίες τους και να τις συμπληρώσει, ιδίως με την προώθηση της ανταλλαγής εθνικών και περιφερειακών εμπειριών και πρακτικών, με τον καθορισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόμων ιδεών, καθώς και συμβάλλοντας στην πανευρωπαϊκή προσφορά παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, ιδίως για τις ΜΜΕ.

(22)

Η Επιτροπή, με την ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 28ης Ιανουαρίου 2004, με τίτλο «Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης: πρόγραμμα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ζητεί τη δημιουργία κοινοτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη και την υιοθέτηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την κινητοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για τον επιμερισμό των κινδύνων που συνεπάγονται οι επενδύσεις στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

(23)

Προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς για καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσουν ελκυστικές προϋποθέσεις για καινοτόμα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων μέσω προορατικής προσέγγισης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ηγετικές αγορές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση για τις ΜΜΕ και την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, και μέσω βελτιωμένων νομοθετικών ρυθμίσεων και προτύπων που θα βασίζονται στην εκ των προτέρων εκτίμηση των αναγκών. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στο ζήτημα των φιλικών προς την καινοτομία δημοσίων συμβάσεων.

(24)

Όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία, οι ΜΜΕ θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως το διάστημα και η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για την ανάπτυξη εφαρμογών που προσφέρονται από το δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Galileo.

(25)

Ως οικολογική καινοτομία νοείται κάθε μορφή καινοτομίας που στοχεύει σε σημαντική και αποδείξιμη πρόοδο προς την υλοποίηση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων στο περιβάλλον ή της επίτευξης πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Η οικολογική καινοτομία αποτελεί προοδευτικά μεταβαλλόμενη έννοια: το πρόγραμμα-πλαίσιο πρέπει συνεπώς να εξακολουθήσει να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Η προαγωγή της οικολογικής καινοτομίας μέσω του προγράμματος-πλαισίου έχει στόχο να συμβάλει στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

(26)

Λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες του προγράμματος LIFE+ για το περιβάλλον, το πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει να ενθαρρύνει την εισαγωγή περιβαλλοντικών τεχνολογιών μέσω πιλοτικών σχεδίων και σχεδίων πρώτης εμπορικής αξιοποίησης, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της εφαρμογής στην αγορά, και με την άρση των εμποδίων για τη διείσδυση στην αγορά, προάγοντας εθελοντικές προσεγγίσεις σε τομείς όπως η διαχείριση του περιβάλλοντος και δικτυώνοντας τους σχετικούς παράγοντες. Θα πρέπει να υποστηρίζει την οικολογική καινοτομία επιχειρήσεων με την υλοποίηση σχεδίων και την συνεπένδυση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, χωρίς όμως να χρηματοδοτεί διπλά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες με το LIFE+.

(27)

Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα που βασίζονται στην αγορά συμπληρώνουν και διευρύνουν τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Μπορούν να τονώσουν ιδιαίτερα τις ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων καινοτόμων εταιρειών και να βοηθήσουν τις εταιρείες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης στο στάδιο της επέκτασής τους ώστε να καλύψουν το έλλειμμα ιδίων κεφαλαίων. Μπορούν να διευκολύνουν τη χορήγηση πιστώσεων στις ΜΜΕ που ήδη υπάρχουν για τις δραστηριότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους και του δυναμικού ανάπτυξής τους.

(28)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) αποτελεί τον εξειδικευμένο μηχανισμό της Κοινότητας για τη χορήγηση κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και μέσων εγγυήσεων για τις ΜΜΕ. Δίδει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της χρηματοδότησης μικρής κλίμακας καθώς της χρηματοδότησης στα πρώτα στάδια, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση της αγοράς και τη βέλτιστη πρακτική. Συμβάλλει στην επιδίωξη των κοινοτικών στόχων, όπως είναι η κοινωνία με βάση τη γνώση, η καινοτομία, η ανάπτυξη, η απασχόληση και η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το ΕΤΕ εξασφαλίζει την απαιτούμενη συνέχεια στη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων και στο θέμα αυτό έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη πείρα. Η διαχείριση των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ από το ΕΤΕ, εξ ονόματος της Επιτροπής, έχει θεωρηθεί ορθή πρακτική από ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Το ΕΤΕ διαθέτει επίσης την εμπειρογνωμοσύνη για να υποστηρίξει νέες δράσεις που βασίζονται σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν ξεκινήσει από τα κράτη μέλη με σκοπό την προσέλκυση ροών επενδύσεων υψηλού κινδύνου από τις αγορές κεφαλαίων προς όφελος των καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων.

(29)

Οι επικείμενες αλλαγές στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τα νέα λογιστικά πρότυπα κάνουν τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς περισσότερο διστακτικούς όσον αφορά την ανάληψη του κινδύνου, οδηγούν σε νοοτροπία βαθμολόγησης και είναι πιθανόν να περιορίσουν την παροχή πιστώσεων προς τις ΜΜΕ, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου. Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» θα πρέπει, επομένως, να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται η ανάγκη για εκ του σύνεγγυς χρηματοδότηση και η προσαρμογή τους στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της αγοράς. Πέραν αυτού, οι δραστηριότητες θα πρέπει να συντελούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να εκτιμούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την καινοτομία, προκειμένου να αναπτυχθεί αξιολογική βαθμολόγηση της τεχνολογίας και να βελτιωθούν οι ικανότητες των ΜΜΕ να κάνουν για καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που παρέχουν οι αγορές.

(30)

Οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και την καινοτομία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία και τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στη διακρατική μεταφορά της καινοτομίας, της γνώσης και της τεχνολογίας. Είναι επίσης πολύ σημαντικός ο ρόλος τους στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία που τους αφορά και σχετικά με τη μελλοντική νομοθεσία ώστε να μπορούν να προετοιμάζονται και να προσαρμόζονται με αποτελεσματικό από άποψη κόστους τρόπο. Ιδιαίτερη εμπειρία και δεξιότητες έχουν αναπτυχθεί μέσω των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών και τα Κέντρα Διάδοσης της Καινοτομίας. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις τονίζουν ότι ο οριζόντιος ρόλος στην παράδοση ευρωπαϊκών υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων θα πρέπει να ενισχυθεί, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της συνεργασίας μεταξύ των υφισταμένων επιχειρήσεων και των υπηρεσιών βοηθείας, με στόχο τη δημιουργία μονοαπευθυντικής θυρίδας («one-stop shop») βάσει της δέσμευσης για εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με την αρχή «καμία λάθος πόρτα» («no wrong door»). Αυτό αφορά τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τα κοινοτικά προγράμματα και την προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ στα προγράμματα αυτά, ιδίως της συμμετοχής των ΜΜΕ στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο E&TA. Οι αξιολογήσεις τονίζουν επίσης τη σπουδαιότητα της διευκόλυνσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ Επιτροπής και ΜΜΕ.

(31)

Η Κοινότητα θα πρέπει να εξοπλισθεί με αξιόπιστη αναλυτική βάση για να υποστηρίζει τη χάραξη της πολιτικής στους τομείς των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στους βιομηχανικούς κλάδους. Μια βάση αυτού του είδους θα πρέπει να προσθέσει αξία στις πληροφορίες που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο για τους τομείς αυτούς. Η Κοινότητα θα πρέπει να φροντίσει για την κοινή ανάπτυξη των στρατηγικών ανταγωνιστικότητας στους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, και για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και την επιχειρηματική νοοτροπία, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα, και για την προαγωγή, μεταξύ άλλων με την εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση από το σχολείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, της ανάδειξης νεαρών επιχειρηματιών.

(32)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 20ής και 21ης Μαρτίου 2003 έδωσε προτεραιότητα στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα και τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να κάνει περισσότερα για να μετατρέψει τις ιδέες σε πραγματική προστιθέμενη αξία. Ζήτησε επίσης να γίνουν περαιτέρω ενέργειες για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτομίες. Το γραμμικό μοντέλο της καινοτομίας, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα οδηγεί απευθείας στην καινοτομία, έχει αποδειχθεί ανεπαρκές όσον αφορά την ερμηνεία της καινοτόμου επίδοσης και τη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών για την καινοτομία. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας της καινοτομίας, η χρηματοδότηση για την τόνωση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που αφορούν την καινοτομία και για την προετοιμασία της ανάληψης της καινοτομίας από την αγορά, καθώς και για την προώθηση της διαχείρισης και της νοοτροπίας της καινοτομίας, θα πρέπει συνεπώς να υπαχθεί στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Τα μέσα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η καινοτομία θα λειτουργήσει υπέρ της προώθησης της ανταγωνιστικότητας και ότι υλοποιείται σε πρακτικές εφαρμογές σε επίπεδο επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004 πρόσθεσε επίσης ότι οι καθαρές τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των συνεργιών επιχειρήσεων και περιβάλλοντος. Η προώθηση της οικο-καινοτομίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι καθαρές τεχνολογίες, μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους.

(33)

Η αγορά για τη μεταφορά και την απορρόφηση της γνώσης είναι πολλές φορές ασαφής και η έλλειψη ενημέρωσης ή η αδυναμία δημιουργίας συνδέσεων έχει ως αποτέλεσμα την ύψωση εμποδίων. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες όσον αφορά την ενσωμάτωση των τεχνολογιών που δεν περιλαμβάνονται στο παραδοσιακό πεδίο των δραστηριοτήτων τους και την πρόσβαση σε νέους τύπους δεξιοτήτων. Η καινοτομία μπορεί να σημαίνει πολύ υψηλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η αποδοτικότητα μπορεί να καθυστερήσει λόγω προσκομμάτων στην ανάπτυξη και η φορολογία μπορεί να είναι εκείνη από την οποία θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία. Οι δεξιότητες που απαιτούνται για την εκμετάλλευση των ευκαιριών συχνά παρουσιάζουν έλλειμμα. Θεσμικά ή ρυθμιστικά εμπόδια είναι δυνατόν να καθυστερήσουν ή να υπονομεύσουν την ανάδειξη νέων αγορών και την πρόσβαση σε αυτές. Η νομοθεσία για την πτώχευση συνιστά ενίοτε ισχυρό αντικίνητρο για την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου λόγω του φόβου αποτυχίας. Επιπλέον, οι οικονομικές συγκυρίες μπορεί να είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη ή όχι της καινοτομίας. Η ανάπτυξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βελτίωση των οικονομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τις επιχειρήσεις και την καινοτομία, ιδίως προκειμένου για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, μείωση του διοικητικού φόρτου για τις ΜΜΕ και για καλύτερη ρυθμιστική πλαισίωση της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας και της μεταβίβασης επιχειρήσεων, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

(34)

Τα εμπόδια αυτά που αντιμετωπίζει η διείσδυση των καινοτόμων τεχνολογιών στην αγορά συνδέονται ιδιαίτερα με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Οι τιμές της αγοράς πολύ συχνά δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το περιβαλλοντικό κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών. Το μέρος του κόστους που δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές της αγοράς βαρύνει την κοινωνία συνολικά, και όχι εκείνους που δημιουργούν τη ρύπανση. Αυτή η αδυναμία της αγοράς, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον της Κοινότητας για τη διατήρηση των πόρων, την πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τον αποτελεσματικότερο από άποψη κόστους τρόπο, δικαιολογεί την ενίσχυση της υποστήριξης της οικο-καινοτομίας.

(35)

Τα μέτρα της Κοινότητας όσον αφορά την καινοτομία αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής για την καινοτομία στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους και στην καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις συνεργίες μεταξύ των πολιτικών και των δραστηριοτήτων στήριξης της καινοτομίας σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Κοινότητα είναι σε θέση να διευκολύνει τις διεθνικές ανταλλαγές, την αμοιβαία μάθηση και δικτύωση και μπορεί να κατευθύνει τη συνεργασία όσον αφορά την πολιτική για την καινοτομία. Η δικτύωση των ενδιαφερομένων μερών είναι το κλειδί για την απρόσκοπτη ροή των γνώσεων και των ιδεών που απαιτούνται για την καινοτομία.

(36)

Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου «Τηλεπικοινωνιών» των Βρυξελλών, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, προσφέρει τη βάση για την πρόταση μιας νέας πρωτοβουλίας για την κοινωνία της πληροφορίας με σκοπό την ενίσχυση της συμβολής της στην επίδοση της Ευρώπης. Στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην «επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης». Τονίζει ότι η χρήση των ΤΠΕ, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, αποτελεί στοιχείο-κλειδί για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών επιδόσεων στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει επομένως να θεσπισθεί ένα ειδικό πρόγραμμα με τίτλο «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ».

(37)

Οι δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής i2010, λαμβανομένων ταυτόχρονα υπόψη των άλλων κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα των ΤΠΕ, ούτως ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη προσπαθειών.

(38)

Οι ΤΠΕ αποτελούν τον κεντρικό κορμό για την οικονομία της γνώσης. Συμβάλλουν στο ήμισυ σχεδόν της αύξησης της παραγωγικότητας στις σύγχρονες οικονομίες και προσφέρουν μοναδικές λύσεις για την αντιμετώπιση των σπουδαιότερων κοινωνικών προκλήσεων. Η βελτίωση του δημόσιου τομέα και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει να γίνεται σε στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες κοινοτικές πολιτικές, παραδείγματος χάριν, στους τομείς της δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού.

(39)

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η καλύτερη δυνατή χρήση καινοτόμων λύσεων με βάση τις ΤΠΕ, ιδίως για τις υπηρεσίες στους τομείς κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μειονεκτουσών ομάδων, όπως οι ανάπηροι ή οι ηλικιωμένοι. Η κοινοτική υποστήριξη θα πρέπει επίσης να διευκολύνει το συντονισμό και την υλοποίηση ενεργειών για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(40)

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος eTEN (διευρωπαϊκό δίκτυο τηλεπικοινωνιών) συνιστά να χρησιμοποιείται μια προσέγγιση με βάση τη ζήτηση για να στηρίζεται η κοινοτική παρέμβαση στα σχέδια που υποστηρίζουν τις διευρωπαϊκές υπηρεσίες στους τομείς δημοσίου συμφέροντος.

(41)

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (eGovernment) και την ηλεκτρονική υγεία (eHealth) καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου ζητούν να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες στους τομείς της καινοτομίας, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της διαλειτουργικότητας και προσδιορίζουν την ανάγκη για περισσότερες συνεργίες μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Κοινότητας. Η διαλειτουργικότητα έχει μεγάλη σπουδαιότητα για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας.

(42)

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί το ψηφιακό περιεχόμενο στην κοινωνία της πληροφορίας, έχει ορισθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, με την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (17), την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (18) και την οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (19).

(43)

Οι διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εξακολουθούν να δημιουργούν τεχνικά εμπόδια που εμποδίζουν την ευρεία πρόσβαση και την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην Ένωση.

(44)

Οι κοινοτικές ενέργειες σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυγλωσσική και πολυπολιτιστική ιδιαιτερότητα της Κοινότητας.

(45)

Στους φυσικούς πόρους, η συνετή και ορθολογική χρήση των οποίων προβλέπεται από το άρθρο 174 της συνθήκης, δεν περιλαμβάνονται μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα, που, αφενός, αποτελούν βασικές πηγές ενέργειας και, αφετέρου, είναι οι κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

(46)

Στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τον τίτλο «Προς μία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού» επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται όλο και περισσότερο από εξωτερικές πηγές ενέργειας και ότι η εξάρτησή της αυτή μπορεί να φτάσει έως το 70 % μετά από 20-30 χρόνια. Για τον λόγο αυτό, τονίζεται η ανάγκη εξισορρόπησης της πολιτικής της προσφοράς μέσω δράσεων που να είναι σαφώς υπέρ μιας πολιτικής για τη ζήτηση και ζητείται η καλύτερη διαχείριση και η περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και των κτιρίων. Ζητείται επίσης να δίδεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών από την πλευρά της προσφοράς ενέργειας ώστε να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη και να επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος είχε ήδη τεθεί σε παλαιότερα σχέδια δράσης και ψηφίσματα, να ανέλθει στο 12 % το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές σε ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση έως το 2010.

(47)

Η οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (20) ζητεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους οι οποίοι να συνάδουν με τον συνολικό ενδεικτικό στόχο του 12 % της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010, και ιδίως με το ενδεικτικό ποσοστό του 22,1 % της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα έως το 2010. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τον τίτλο «Το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ», της 26ης Μαΐου 2004, προειδοποιεί ότι ο στόχος της Κοινότητας να επιτύχει έως το 2010 το 12 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στο εσωτερικό της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές δεν θα επιτευχθεί εάν δεν αναληφθεί σημαντική επιπλέον δράση.

(48)

Η οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (21) ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα υπάρχοντα κτίρια, να εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και να απαιτούν να γίνεται τακτική επιθεώρηση στους λέβητες και στις εγκαταστάσεις κλιματισμού των κτιρίων.

(49)

Η οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές (22) ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι μια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων διατίθεται στις αγορές τους.

(50)

Η οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ (23) ζητεί από τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν αναλύσεις σχετικά με τις εθνικές δυνατότητες για τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και να θεσπίσουν προγράμματα στήριξης ανάλογα με τις προσδιοριζόμενες εθνικές δυνατότητες.

(51)

Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτών των κοινοτικών μέτρων, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση, απαιτείται να υπάρξουν ειδικά προγράμματα προώθησης σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη στροφή προς τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, ιδίως για την υποστήριξη της τυποποίησης του εξοπλισμού με τον οποίο παράγεται ή καταναλώνεται η ανανεώσιμη ενέργεια, την αύξηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και τη διάδοση ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση από πλευράς ζήτησης. Το ίδιο ισχύει για τα κοινοτικά μέτρα που αφορούν την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού γραφείου και επικοινωνιών και την τυποποίηση του εξοπλισμού φωτισμού, θέρμανσης και κλιματισμού. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει, επομένως, να θεσπισθεί ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη».

(52)

Το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της βελτίωσης της ενεργειακής διαφοροποίησης και της ασφάλειας του εφοδιασμού, και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των ΜΜΕ, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα αυτόν. Τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ειδικού αυτού προγράμματος θα πρέπει να εστιάζονται επίσης στις τεχνολογικές βελτιώσεις των διαδικασιών παραγωγής και να προτείνουν βελτίωση των κερδών απόδοσης μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των μεταφορών.

(53)

Για να αποδώσει πλήρως η υπάρχουσα στρατηγική για τη βιώσιμη ενέργεια απαιτείται όχι μόνο να συνεχισθεί η κοινοτική υποστήριξη στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση της πολιτικής και να αρθούν τα υπάρχοντα μη τεχνολογικά εμπόδια μέσω βελτιωμένων εκστρατειών προώθησης, αλλά κυρίως να υποστηριχθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων και να ενθαρρυνθεί η αγορά για να υιοθετήσει καινοτόμες τεχνολογίες σε όλη την Κοινότητα.

(54)

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχουν σε σχέση με το περιβάλλον, συγκαταλλέγονται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων βιομηχανιών στην Κοινότητα, δημιουργώντας νέες και καινοτόμες θέσεις εργασίας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ανανεώσιμης ενέργειας βρίσκεται επικεφαλής σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές. Οι εν λόγω τεχνολογίες ωφελούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή και συντελούν στην αποφυγή της σπατάλης των πόρων.

(55)

Η απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

(56)

Τρία από τα τέσσερα ειδικά πεδία του προγράμματος που καθορίσθηκαν στην απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ θα πρέπει να συνεχισθούν από το παρόν πρόγραμμα-πλαίσιο: i) προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων («SAVE»)· ii) προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («Altener»)· και iii) προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές («STEER»).

(57)

Η διεθνής διάσταση («Coopener») του προγράμματος που θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 1230/2003/ΕΚ θα πρέπει να συνεχισθεί μέσα στο πλαίσιο των νέων κοινοτικών μέσων για την εξωτερική βοήθεια ως μέρος ενός θεματικού προγράμματος για το περιβάλλον και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. Πάντως, θα πρέπει να δημιουργηθεί στενή σχέση μεταξύ του αντίστοιχου μέρους του θεματικού προγράμματος και του ειδικού προγράμματος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη», ούτως ώστε να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις δυνάμει αγορές ευφυούς ενέργειας που υπάρχουν εκτός Ευρώπης.

(58)

Σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και της καλύτερης ρύθμισης, η Επιτροπή ανέθεσε σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να πραγματοποιήσουν εκ των προτέρων αξιολόγηση του ανανεωμένου πολυετούς κοινοτικού προγράμματος στον τομέα της ενέργειας που θα διαδεχτεί το τρέχον πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006. Στην έκθεσή τους, οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχεια του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» μετά το 2006, και ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να ανανεωθεί σε ένα συνεκτικότερο και πιο φιλόδοξο μέσο. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί επίσης ως μέσο για την περαιτέρω βελτίωση της ευρωπαϊκής ισχύος και αριστείας στον τομέα των τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας και των εφαρμογών τους.

(59)

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου θα πρέπει να δίδεται προσοχή στην ανάγκη επίτευξης χρηστικότητας και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει και να διαδώσει ευρέως εγχειρίδιο για τον χρήστη που θα καθορίζει σαφές, απλό και διαφανές πλαίσιο γενικών αρχών για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα-πλαίσιο. Τούτο αναμένεται να διευκολύνει ιδιαιτέρως τη συμμετοχή των ΜΜΕ. Το εγχειρίδιο για τον χρήστη θα πρέπει να περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων· τις οικονομικές διατάξεις όπως το επιλέξιμο κόστος και τα ποσοστά στήριξης· τις αρχές που διέπουν τις διοικητικές ρυθμίσεις και διαδικασίες, ιδίως τις φιλικές προς το χρήστη διαδικασίες αίτησης με την εφαρμογή διαδικασίας αίτησης δύο σταδίων, οσάκις ενδείκνυται, και υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία αυτή δεν θα παρατείνει τη χρονική περίοδο μεταξύ αξιολόγησης και υπογραφής της σύμβασης· τους κανόνες για τη χρήση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων· και τις αρχές για την αξιολόγηση, την επιλογή και την ανάθεση των προτάσεων.

(60)

Με βάση ανάλυση της σχέσης κόστους/ωφέλειας, η Επιτροπή δύναται να προσφεύγει σε νέα ή ήδη υφιστάμενη εκτελεστική υπηρεσία για την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων (24).

(61)

Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει επίσης τον προβληματισμό σχετικά με τις μελλοντικές δομές και τις ανάγκες των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της καινοτομίας.

(62)

Επειδή οι στόχοι της παρούσας απόφασης σχετικά με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της Κοινότητας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω του ότι απαιτούνται πολυμερείς συμπράξεις, διακρατική κινητικότητα και ανταλλαγές πληροφοριών σε επίπεδο Κοινότητας και, επομένως, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(63)

Τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (25).

(64)

Λόγω της φύσης των θεμάτων τα οποία θα πρέπει να καλύψουν τα ειδικά προγράμματα, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από διαφορετικές επιτροπές για την υλοποίηση κάθε ειδικού προγράμματος. Οι επιτροπές αυτές θα συνεδριάζουν ταυτόχρονα σε περιοδική βάση με σκοπό την πραγματοποίηση κοινών συνεδριάσεων προς συζήτηση διαφόρων θεμάτων διατομεακού ή κοινού ενδιαφέροντος, όπως έχει προσδιορισθεί από την επιτροπή διαχείρισης του ΕΙΡ σε συνεργασία με την Επιτροπή.

(65)

Χάριν της βελτίωσης της συνοχής μεταξύ των στοιχείων του προγράμματος και της αποτελεσματικότητάς του, μια «Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία» θα πρέπει να συμβουλεύει την Επιτροπή.

(66)

Η απόφαση αριθ. 456/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη (26) θεσπίζει πολυετές πρόγραμμα, με την ονομασία «eContentplus». Η απόφαση αυτή πρόκειται να λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2008. Τα προβλεπόμενα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου θα πρέπει να συνεχισθούν μετά την ημερομηνία αυτή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση.

(67)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 96/413/ΕΚ θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία». Η απόφαση 96/413/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να καταργηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία

Άρθρο 1

Θέσπιση

1.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραμμα-πλαίσιο κοινοτικής δράσης στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (εφεξής «πρόγραμμα-πλαίσιο»).

2.   Το πρόγραμμα-πλαίσιο συμβάλλει στις δυνατότητες ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, η βιώσιμη ανάπτυξη της οποίας βασίζεται στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και στην πολύ ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητάς του.

3.   Το πρόγραμμα-πλαίσιο δεν καλύπτει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 166 της συνθήκης. Συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και καινοτομίας και προάγει κάθε μορφή καινοτομίας.

Άρθρο 2

Στόχοι

1.   Το πρόγραμμα-πλαίσιο έχει τους ακόλουθους στόχους:

α)

προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ·

β)

ενθάρρυνση κάθε μορφής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικο-καινοτομίας·

γ)

επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής, καινοτόμου και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας της πληροφορίας·

δ)

προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών.

2.   Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ειδικών προγραμμάτων που θεσπίζονται στον τίτλο ΙΙ (εφεξής «ειδικά προγράμματα»):

α)

το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία»·

β)

το πρόγραμμα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)»·

γ)

το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη».

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου καθορίζεται στα 3 621 300 000 ευρώ.

2.   Η ενδεικτική ανάλυση του προϋπολογισμού για τα ειδικά προγράμματα περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.

3.   Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις διαθέσιμες ετήσιες πιστώσεις εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 4

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Στο πρόγραμμα-πλαίσιο μπορούν να συμμετέχουν:

α)

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ·

β)

οι προς ένταξη και οι υποψήφιες χώρες, οι οποίες απολαύουν προενταξιακής στρατηγικής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των χωρών αυτών στα κοινοτικά προγράμματα, που ορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης·

γ)

οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα καθορισθούν με τις εν λόγω χώρες μετά από τη θέσπιση συμφωνιών-πλαισίων σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα·

δ)

άλλες τρίτες χώρες, εφόσον το επιτρέπουν οι συμφωνίες και οι διαδικασίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου

Άρθρο 5

Ετήσια προγράμματα εργασίας

1.   Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας για τα ειδικά προγράμματα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στις μελλοντικές εξελίξεις, ιδίως μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εφαρμογή των ετησίων προγραμμάτων εργασίας και ενημερώνει αμελλητί και συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την προετοιμασία και την εφαρμογή τους.

2.   Οι τροποποιήσεις των ετησίων προγραμμάτων εργασίας, που αφορούν πιστώσεις του προϋπολογισμού μεγαλύτερες του 1 εκατ. ευρώ, εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Κοινά μέτρα εφαρμογής για το πρόγραμμα-πλαίσιο

1.   Τα μέσα που περιγράφονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι, στο τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙ και στο τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ συνιστούν την κοινή εργαλειοθήκη του προγράμματος-πλαισίου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων κάθε ειδικού προγράμματος, όπως καθορίζεται στο σχετικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Περιλαμβάνεται λεπτομερής γενικός κατάλογος των μέσων στο εγχειρίδιο για τον χρήστη του άρθρου 47.

2.   Η χρηματοδότηση που χορηγείται συμμορφώνεται πλήρως προς τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τα συνοδευτικά μέσα. Εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες που αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα. Λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της διαφάνειας και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου.

Άρθρο 7

Τεχνική βοήθεια

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που θεσπίζεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μπορεί επίσης να καλύπτει τις αναγκαίες δαπάνες για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγηση που συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της παρούσας απόφασης και την επίτευξη των στόχων της.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν ιδίως να περιλαμβάνουν μελέτες, συναντήσεις, δραστηριότητες ενημέρωσης, δημοσιεύσεις, δαπάνες για εργαλεία, συστήματα και δίκτυα πληροφορικής με σκοπό την ανταλλαγή και την επεξεργασία πληροφοριών και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική, επιστημονική και διοικητική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη που είναι δυνατόν να χρειασθεί η Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου και των ειδικών του προγραμμάτων. Εξετάζει επίσης συνεργίες εντός του προγράμματος-πλαισίου και με άλλα συμπληρωματικά κοινοτικά προγράμματα και, ει δυνατόν, με εθνικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση. Εξετάζει επίσης, ει δυνατόν, κατά πόσον λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και γίνεται σεβαστή η αρχή της απαγόρευσης διακρίσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση εφαρμογής για το πρόγραμμα-πλαίσιο και για κάθε ειδικό πρόγραμμα σχετικά με τις δραστηριότητες που υποστηρίζει με βάση τη δημοσιονομική εκτέλεση, τα αποτελέσματα και, ει δυνατόν, τον αντίκτυπο. Η ετήσια έκθεση του ειδικού προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» προσδιορίζει σαφώς τις δραστηριότητες οικολογικής καινοτομίας.

2.   Για το πρόγραμμα-πλαίσιο και τα ειδικά του προγράμματα πραγματοποιούνται ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές εξετάζουν θέματα όπως τη συνάφεια, τη συνοχή και τις συνεργίες, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη χρησιμότητα και, οσάκις είναι δυνατόν και ενδείκνυται, την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στους επιμέρους τομείς. Η τελική αξιολόγηση εξετάζει, επιπλέον, τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα-πλαίσιο στο σύνολό του και καθένα από τα ειδικά προγράμματά του έχουν επιτύχει τους στόχους τους.

Τόσο στις ενδιάμεσες όσο και στις τελικές αξιολογήσεις, ακολουθούνται οι ενδεδειγμένες μέθοδοι για να εκτιμηθεί η επίδραση του προγράμματος-πλαισίου και εκάστου από τα ειδικά προγράμματα, στους επιμέρους στόχους, μεταξύ των οποίων η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η αύξηση της παραγωγικότητας, η απασχόληση και το περιβάλλον.

Οι αξιολογήσεις αυτές εξετάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του άρθρου 21 παράγραφος 2, τις οποίες παρέχουν οι εταίροι δικτύων. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και στοιχεία εκ των υστέρων αξιολόγησης όσον αφορά προηγούμενα προγράμματα.

3.   Οι ενδιάμεσες και τελικές αξιολογήσεις των ειδικών προγραμμάτων και των αναγκαίων χορηγήσεων πιστώσεων περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα εργασίας.

Τα ετήσια προγράμματα εργασίας καθορίζουν σύνολο μετρήσιμων στόχων για κάθε συγκεκριμένη δράση και ορίζουν κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και σύνολο ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για τη μέτρηση της δυνατότητας επίτευξης αποτελεσμάτων τα οποία συμβάλλουν στην υλοποίηση των γενικών στόχων του προγράμματος-πλαισίου, και των συναφών στόχων κάθε ειδικού προγράμματος.

Η ενδιάμεση και η τελική αξιολόγηση του προγράμματος-πλαισίου και των αναγκαίων χορηγήσεων πιστώσεων περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία».

4.   Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος-πλαισίου θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και η τελική του αξιολόγηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Οι ενδιάμεσες και οι τελικές αξιολογήσεις των ειδικών προγραμμάτων διευθετούνται έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να ληφθούν υπόψη στην ενδιάμεση και στην τελική αξιολόγηση του προγράμματος-πλαισίου.

5.   Η Επιτροπή γνωστοποιεί τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης και της τελικής αξιολόγησης του προγράμματος-πλαισίου και των ειδικών του προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 9

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι, κατά την υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης, τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την είσπραξη αδικαιολογήτων καταβληθέντων ποσών και, σε περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπίες, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1073/1999.

2.   Όσον αφορά τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 και ο κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, για κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών υποχρεώσεων βάσει του προγράμματος-πλαισίου που προκύπτουν από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προϋπολογισμοί που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται.

3.   Όλα τα μέτρα εφαρμογής που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση προβλέπουν ιδίως την επίβλεψη και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο από την Επιτροπή ή άλλον εξουδιοτημένο εκπρόσωπό της και λογιστικούς ελέγχους, εν ανάγκη επιτόπιους, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία»

Τμήμα 1

Στόχοι και πεδία δράσης

Άρθρο 10

Θέσπιση και στόχοι

1.   Θεσπίζεται πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής καινοτομίας, και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

2.   Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» προβλέπει δράση για την υποστήριξη, τη βελτίωση, την ενθάρρυνση και την προώθηση:

α)

της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και των επενδύσεων σε δραστηριότητες καινοτομίας·

β)

της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συνεργασία των ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας·

γ)

όλων των μορφών καινοτομίας στις επιχειρήσεις·

δ)

της οικολογικής καινοτομίας·

ε)

της επιχειρηματικότητας και της νοοτροπίας της καινοτομίας·

στ)

των οικονομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Άρθρο 11

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ

Η δράση που αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ΜΜΕ και τις επενδύσεις σε δραστηριότητες καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικο-καινοτομίας, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:

α)

την αύξηση του όγκου των επενδύσεων των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και των επιχειρηματικών μέσων που προωθούνται από τους επιχειρηματικούς αγγέλους·

β)

την παροχή υποστήριξης για τα μέσα χρηματοδότησης των ΜΜΕ με δανειακά κεφάλαια·

γ)

τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ καθώς και της επενδυτικής τους ετοιμότητας.

Άρθρο 12

Συνεργασία ΜΜΕ

Η δράση που αφορά τη συνεργασία των ΜΜΕ είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:

α)

τη διαμόρφωση υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΜΜΕ·

β)

τη συμβολή σε μέτρα που βοηθούν και ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις και με άλλους παράγοντες του τομέα της καινοτομίας εκτός συνόρων, καθώς και τη συμμετοχή των ΜΜΕ στον τομέα της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης·

γ)

την προώθηση και τη διευκόλυνση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και μέσω δικτύων ΜΜΕ που θα υποβοηθούν τον συντονισμό και την ανάπτυξη των οικονομικών και βιομηχανικών τους δραστηριοτήτων.

Άρθρο 13

Δραστηριότητες καινοτομίας

Η δράση που αφορά την καινοτομία, είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:

α)

την επιδίωξη καινοτομίας, ομαδοποιήσεων, δικτύων καινοτομίας, συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την καινοτομία και συνεργασιών με συναφείς διεθνείς οργανισμούς με εξειδίκευση στον τομέα, και τη διαχείριση της καινοτομίας·

β)

την υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων για την επιχειρηματική καινοτομία·

γ)

την υποστήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών και αντιλήψεων και την καινοτόμο εφαρμογή των υφιστάμενων τεχνολογιών και αντιλήψεων·

δ)

την υποστήριξη υπηρεσιών για τη διακρατική μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας και για την προστασία και τη διαχείριση της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

ε)

την ανάπτυξη και τη διερεύνηση νέων τύπων υπηρεσιών καινοτομίας·

στ)

τη διαμόρφωση τεχνολογίας και γνώσης μέσω της αρχειοθέτησης και της μεταφοράς δεδομένων.

Άρθρο 14

Δραστηριότητες οικολογικής καινοτομίας

Η σχετική προς την οικολογική καινοτομία δράση είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:

α)

την υποστήριξη της υιοθέτησης περιβαλλοντικών τεχνολογιών και οικολογικών καινοτόμων δραστηριοτήτων·

β)

τη συνεπένδυση σε φορείς επιχειρηματικών κεφαλαίων που παρέχουν ίδια κεφάλαια και σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην οικολογική καινοτομία σύμφωνα με τη διαδικασία του παραρτήματος ΙΙ·

γ)

την προώθηση των δικτύων οικολογικής καινοτομίας, των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την οικολογική καινοτομία, και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών υπηρεσιών που διευκολύνουν ή προάγουν την οικολογική καινοτομία·

δ)

την προώθηση νέων και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων της οικολογικής καινοτομίας σε τομείς όπως η διαχείριση του περιβάλλοντος και ο οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Άρθρο 15

Επιχειρηματικότητα και νοοτροπία καινοτομίας

Η δράση που αφορά την επιχειρηματικότητα και τη νοοτροπία καινοτομίας είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:

α)

την ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρηματικής νοοτροπίας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την εξισορρόπηση επιχειρηματικών κινδύνων και ανταμοιβής για γυναίκες και για νέους·

β)

την ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της επιχείρησης·

γ)

την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικής και της συνεργασίας των φορέων, συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής συνεργασίας των υπεύθυνων διαχείρισης εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, ιδίως με στόχο την ενθάρρυνση της φιλικότητας των προγραμμάτων και των μέτρων έναντι των ΜΜΕ·

δ)

την ενθάρρυνση της δημιουργίας και μεταφοράς επιχειρήσεων.

Άρθρο 16

Οικονομική και διοικητική μεταρρύθμιση

Η δράση που αφορά την οικονομική και διοικητική μεταρρύθμιση σε σχέση με την επιχείρηση και την καινοτομία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:

α)

τη συλλογή στοιχείων, την ανάλυση και την παρακολούθηση της απόδοσης, καθώς και την ανάπτυξη και τον συντονισμό της πολιτικής·

β)

τη συμβολή στον καθορισμό και στην προώθηση στρατηγικών ανταγωνιστικότητας που συνδέονται με τους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών·

γ)

την υποστήριξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων με στόχο την αριστεία.

Τμήμα 2

Εφαρμογή

Άρθρο 17

Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ

1.   Τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση σε ορισμένα στάδια του κύκλου ζωής τους: αρχική ώθηση, εκκίνηση, επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Τα σχετικά μέσα καλύπτουν επίσης τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι ΜΜΕ σε δραστηριότητες όπως η τεχνολογική ανάπτυξη, η καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής καινοτομίας, και η μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και η διασυνοριακή επέκταση των εμπορικών τους δραστηριοτήτων.

2.   Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα ακόλουθα:

α)

ο μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ (GIF)·

β)

ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG)·

γ)

το σύστημα ενίσχυσης των ικανοτήτων (CBS).

3.   Οι ρυθμίσεις εφαρμογής που αφορούν τα διάφορα μέσα καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 18

Ο μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ (GIF)

1.   Η διαχείριση του μηχανισμού GIF γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) εξ ονόματος της Επιτροπής.

Ο GIF εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

συμβολή στη δημιουργία και στη χρηματοδότηση ΜΜΕ και στον περιορισμό του χάσματος μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, που εμποδίζει τις ΜΜΕ να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, με στόχο τη βελτίωση της ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου·

β)

υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, ιδίως όσων ασχολούνται με την έρευνα, την ανάπτυξη και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες.

2.   Ο GIF αποτελείται από δύο θυρίδες, ως εξής:

η πρώτη θυρίδα, που ονομάζεται GIF 1, καλύπτει τις επενδύσεις κατά τα πρώτα στάδια (αρχική ώθηση και εκκίνηση). Επενδύει σε εξειδικευμένα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, όπως είναι τα κεφάλαια των αρχικών σταδίων, τα κεφάλαια που λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο, τα κεφάλαια που επικεντρώνονται σε ειδικούς τομείς, σε τεχνολογίες ή στην ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τα κεφάλαια που συνδέονται με τα φυτώρια επιχειρήσεων, τα οποία με τη σειρά τους θα προσφέρουν κεφάλαια στις ΜΜΕ. Μπορεί επίσης να συνεπενδύει σε κεφάλαια και επενδυτικά μέσα που προωθούνται από τους «επιχειρηματικούς αγγέλους»,

η δεύτερη θυρίδα, που ονομάζεται GIF 2, καλύπτει τις επενδύσεις κατά το στάδιο της επέκτασης και επενδύει σε εξειδικευμένα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα οποία με τη σειρά τους προσφέρουν οιονεί ίδια κεφάλαια ή ίδια κεφάλαια στις καινοτόμες ΜΜΕ με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης κατά το στάδιο της επέκτασής τους. Οι επενδύσεις της θυρίδας GIF 2 αποφεύγουν τα κεφάλαια εξαγοράς ή αντικατάστασης που χρησιμοποιούνται για την αγορά επιχειρήσεων με σκοπό την εκποίηση του ενεργητικού τους.

Ο GIF μπορεί να επενδύει σε ενδιάμεσους φορείς, συνεργαζόμενος, κατά περίπτωση, με εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα με σκοπό την ανάπτυξη των επενδυτικών εταιρειών που εξειδικεύονται στις μικρές επιχειρήσεις.

Εκτός από την χρηματοδότηση μέσω του GIF, το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου που επενδύεται σε φορείς παρέχεται από επενδυτές που λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή του επενδυτή επιχειρηματικού κεφαλαίου, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης και της διάρθρωσης του καθεστώτος ιδιοκτησίας των εν λόγω επενδυτών.

Άρθρο 19

Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG)

1.   Η διαχείριση του μηχανισμού SMEG γίνεται από το ΕΤΕ, εξ ονόματος της Επιτροπής.

Ο SMEG εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

προσφορά αντεγγυήσεων ή, κατά περίπτωση, συνεγγυήσεων για τα συστήματα εγγυήσεων που λειτουργούν στις επιλέξιμες χώρες·

β)

προσφορά άμεσων εγγυήσεων για οποιονδήποτε άλλον κατάλληλο χρηματοπιστωτικό ενδιάμεσο.

2.   Ο SMEG αποτελείται από τέσσερις θυρίδες:

η πρώτη θυρίδα, α) χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, είτε με τη μορφή δανείων είτε με τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποσκοπεί στη μείωση των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση είτε λόγω του υψηλότερου κινδύνου που ενέχουν οι επενδύσεις σε ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται με τη γνώση, όπως είναι αυτές για την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, είτε λόγω της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων,

η δεύτερη θυρίδα, β) μικροπιστώσεις, ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαδραματίσουν σοβαρότερο ρόλο στην προσφορά δανείων μικρότερων ποσών τα οποία κανονικά συνεπάγονται αναλογικά υψηλότερο κόστος διαχείρισης για τους δανειζόμενους με ανεπαρκείς εγγυήσεις. Εκτός από τις εγγυήσεις ή τις αντεγγυήσεις, οι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις για τον περιορισμό του υψηλού διοικητικού κόστους που συνδέεται με τις μικροπιστώσεις,

η τρίτη θυρίδα, γ) εγγυήσεις για επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων στις ΜΜΕ, καλύπτει επενδύσεις που προσφέρουν κεφάλαια κατά το στάδιο αρχικής ώθησης ή/και το στάδιο εκκίνησης, καθώς και ενδιάμεση χρηματοδότηση, με σκοπό τον περιορισμό των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω της αδύναμης χρηματοοικονομικής τους δομής, και εκείνων που προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων,

η τέταρτη θυρίδα, δ) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ, στοχεύει στην κινητοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων με δανειακά κεφάλαια για τις ΜΜΕ βάσει των συμφωνιών για τον επιμερισμό των κινδύνων με τα συγκεκριμένα ιδρύματα. Προϋπόθεση για την υποστήριξη των συναλλαγών αυτών είναι η ανάληψη της υποχρέωσης από τα ιδρύματα να αφιερώσουν ένα σημαντικό μέρος της ρευστότητας που προκύπτει από την κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χορήγηση νέων δανείων σε ΜΜΕ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το ποσό της νέας χρηματοδότησης του χρέους υπολογίζεται σε σχέση με το ποσό του εγγυημένου κινδύνου χαρτοφυλακίου και συζητείται, όπως και η χρονική περίοδος, ατομικά με κάθε ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 20

Το σύστημα ενίσχυσης των ικανοτήτων (CBS)

1.   Το σύστημα ενίσχυσης των ικανοτήτων (CBS) διαχειρίζονται διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ).

Το CBS εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων των ταμείων και άλλων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επενδύουν σε καινοτόμες ΜΜΕ ή σε ΜΜΕ με δυναμικό ανάπτυξης, σε θέματα επενδύσεων και τεχνολογίας·

β)

ενθάρρυνση της προσφοράς πιστώσεων σε ΜΜΕ μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων για πιστώσεις που προέρχονται από ΜΜΕ.

2.   Το CBS αποτελείται από τη δράση «κεφάλαιο αρχικής ώθησης» και από τη δράση «σύμπραξη».

Η δράση «κεφάλαιο αρχικής ώθησης» αποσκοπεί στη χορήγηση επιδοτήσεων με σκοπό την ενθάρρυνση της προσφοράς κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμες ΜΜΕ και άλλες ΜΜΕ με δυναμικό ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στην παραδοσιακή οικονομία, μέσω της υποστήριξης των ταμείων αρχικής ώθησης και εκκίνησης ή άλλων ανάλογων οργανισμών. Στήριξη είναι δυνατόν να παρέχεται και για τη μακροχρόνια πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις στις επενδύσεις ή στην τεχνολογία.

Η δράση «σύμπραξη» χορηγεί επιδοτήσεις σε χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους για την κάλυψη του κόστους της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων για πιστώσεις που προέρχονται από ΜΜΕ, ώστε να ενθαρρύνεται η προσφορά χρηματοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ σε χώρες με αδύναμη τραπεζική διαμεσολάβηση.

Για τους σκοπούς της δράσης «σύμπραξη», η τραπεζική διαμεσολάβηση θεωρείται «αδύναμη» στις χώρες όπου οι εγχώριες πιστώσεις ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας είναι πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της Κοινότητας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η δράση «σύμπραξη» συνοδεύει τις πιστωτικές διευκολύνσεις ή τον επιμερισμό των κινδύνων που παρέχουν τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις τράπεζες ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εταίρους από τις επιλέξιμες χώρες. Ένα σημαντικό μέρος της δράσης συνδέεται με τη βελτίωση της ικανότητας των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να εκτιμούν την εμπορική βιωσιμότητα σχεδίων που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην οικο-καινοτομία.

Άρθρο 21

Υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της καινοτομίας

1.   Ενθαρρύνονται οι υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, ιδίως για τις ΜΜΕ.

2.   Λαμβανομένης υπόψη της αποδεδειγμένης πείρας και των ικανοτήτων των υφισταμένων ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης των επιχειρήσεων, είναι δυνατόν να χορηγείται χρηματοοικονομική υποστήριξη σε εταίρους δικτύων για την παροχή, ιδίως:

α)

υπηρεσιών ενημέρωσης, ανάδρασης, επιχειρηματικής συνεργασίας και διεθνοποίησης·

β)

υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τόσο τεχνολογίας όσο και γνώσης·

γ)

υπηρεσιών ενθάρρυνσης της συμμετοχής των ΜΜΕ στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο Ε&ΤΑ.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα III.

3.   Η Επιτροπή επιλέγει τους εταίρους δικτύου μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σε σχέση με τις διάφορες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Με βάση αυτές τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει συμφωνία-πλαίσιο για τη σύμπραξη με επιλεγμένους εταίρους δικτύου καθορίζοντας το είδος των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων σ’ αυτούς και γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς. Η σύμπραξη πλαίσιο μπορεί να καλύπτει όλη την περίοδο διάρκειας του προγράμματος.

4.   Εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει χρηματοοικονομική υποστήριξη για την υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος-πλαισίου κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που μπορούν να απευθύνονται αποκλειστικά στους εταίρους δικτύου. Οι υπηρεσίες αυτές εξασφαλίζουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πιθανοί υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν ολοκληρωμένη βοήθεια βάσει των δυνατοτήτων στήριξης που παρέχει το πρόγραμμα-πλαίσιο.

5.   Η Επιτροπή υποστηρίζει τους εταίρους δικτύου διαθέτοντας την κατάλληλη υποστήριξη για το συντονισμό και τη λειτουργία. Στους οργανισμούς που εδρεύουν σε χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα-πλαίσιο επιτρέπεται να επωφελούνται από αυτή την υποστήριξη για τον συντονισμό και τη λειτουργία.

6.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεργασία των εταίρων δικτύου και σε περίπτωση κατά την οποία ένας εταίρος δικτύου δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε συγκεκριμένο αίτημα, το διαβιβάζει σε άλλον κατάλληλο εταίρο δικτύου.

Άρθρο 22

Πιλοτικά σχέδια και σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης που αφορούν την καινοτομία και την οικολογική καινοτομία

Η Κοινότητα παρέχει στήριξη σε σχέδια που αφορούν τις πρώτες εφαρμογές ή την πρώτη εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ή οικολογικά καινοτόμων τεχνικών, προϊόντων ή πρακτικών με κοινοτική συνάφεια, για τα οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί επιτυχώς τεχνική επίδειξη, τα οποία όμως λόγω του εναπομένοντος κινδύνου δεν έχουν ακόμα διεισδύσει σημαντικά στην αγορά. Τα σχέδια αυτά στοχεύουν εν προκειμένω στην προώθηση της ευρύτερης χρησιμοποίησης των εν λόγω τεχνικών, προϊόντων ή πρακτικών στις συμμετέχουσες χώρες και στη διευκόλυνση της εφαρμογής τους στην αγορά.

Άρθρο 23

Ανάλυση, ανάπτυξη, συντονισμός της πολιτικής και αδελφοποίηση

Οι ακόλουθες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν για την υποστήριξη της ανάλυσης, της ανάπτυξης και του συντονισμού της πολιτικής με τις συμμετέχουσες χώρες:

α)

μελέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες και δημοσιεύσεις, με βάση τις επίσημες στατιστικές, όπου αυτό είναι δυνατόν·

β)

αδελφοποιήσεις και συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνώμων από δημόσιους φορείς, από ΜΜΕ και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις·

γ)

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, κ.λπ.·

δ)

συγκριτική ανάλυση των εθνικών και περιφερειακών επιδόσεων, καθώς και εργασίες εντοπισμού, διάδοσης και εφαρμογής ορθών πρακτικών.

Άρθρο 24

Μέτρα υποστήριξης του προγράμματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Η Επιτροπή αναλαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα εξής:

α)

την ανάλυση και την παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας και των κλαδικών θεμάτων, με στόχο ιδίως την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

β)

την προετοιμασία των αξιολογήσεων αντικτύπου των κοινοτικών μέτρων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη δημοσίευσή τους με στόχο τον προσδιορισμό τομέων όπου απαιτείται απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας ή προετοιμασία νέων νομοθετικών μέτρων που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την καινοτομία ελκυστικότερη στην Κοινότητα·

γ)

την αξιολόγηση ειδικών πτυχών ή ειδικών μέτρων εφαρμογής σε σχέση με το παρόν πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας·

δ)

τη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Τμήμα 3

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Άρθρο 25

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει λεπτομερώς και σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 10:

α)

τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του·

β)

τις προτεραιότητες·

γ)

τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους·

δ)

τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την ανάλυση των δυνατοτήτων επίτευξης αποτελεσμάτων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων των ειδικών προγραμμάτων και του προγράμματος-πλαισίου στο σύνολό του·

ε)

επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα·

στ)

τους κανόνες συμμετοχής·

ζ)

τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας προσδιορίζει σαφώς τα μέτρα προώθησης της οικολογικής καινοτομίας.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του άρθρου 24 δεν καλύπτονται από το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Το πρόγραμμα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ»

Τμήμα 1

Στόχοι και πεδία δράσης

Άρθρο 26

Θέσπιση και στόχοι

1.   Θεσπίζεται πρόγραμμα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» για την υποστήριξη της εν λόγω πολιτικής.

2.   Το πρόγραμμα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:

α)

ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ καθώς και για προϊόντα και υπηρεσίες βασιζόμενα σε ΤΠΕ·

β)

ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των επενδύσεων σε αυτές·

γ)

ανάπτυξη μιας κοινωνίας των πληροφοριών χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών σε τομείς δημοσίου συμφέροντος, καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

3.   Οι δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πραγματοποιούνται αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρουν οι ΤΠΕ στους πολίτες, στις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ.

Άρθρο 27

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληροφοριών

Η δράση που αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληροφοριών στοχεύει στα εξής:

α)

εξασφάλιση ομαλής πρόσβασης στις υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ταχεία, σωστή και αποτελεσματική υιοθέτηση των συγκλινουσών ψηφιακών επικοινωνιών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων διαλειτουργικότητας, χρήσης ανοικτών προδιαγραφών, καθώς και θεμάτων ασφάλειας και αξιοπιστίας·

β)

βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη του ψηφιακού περιεχομένου, λαμβανομένων υπόψη της πολυγλωσσίας και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας·

γ)

παρακολούθηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας, μέσω της συλλογής δεδομένων και της ανάλυσης της ανάπτυξης, της διαθεσιμότητας και της χρήσης των υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Διαδικτύου, της ευρυζωνικής πρόσβασης και τεχνολογικής εμπέδωσης, καθώς και των εξελίξεων του περιεχομένου και των υπηρεσιών.

Άρθρο 28

Καινοτομία μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των επενδύσεων σε αυτές

Η δράση που αφορά την καινοτομία μέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των επενδύσεων σε αυτές αποσκοπεί στα εξής:

α)

προώθηση της καινοτομίας στις διαδικασίες, στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που βασίζονται στις ΤΠΕ, ιδίως στις ΜΜΕ και στις δημόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε δεξιότητες·

β)

διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των συμπράξεων για την επιτάχυνση της καινοτομίας και των επενδύσεων στις ΤΠΕ·

γ)

προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες και τα οφέλη που προσφέρουν οι νέες ΤΠΕ και οι εφαρμογές τους, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης σε νέες ΤΠΕ και στο άνοιγμα προς αυτές, και ενθάρρυνση της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις νέες τάσεις και εξελίξεις στις ΤΠΕ.

Άρθρο 29

Κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς, αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες στους τομείς δημοσίου συμφέροντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Οι δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες στους τομείς δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αποσκοπούν:

α)

στη διεύρυνση της πρόσβασης στις ΤΠΕ, όπως επίσης στο ψηφιακό περιεχόμενο και στην ψηφιακή μόρφωση·

β)

στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης, καθώς και στην υποστήριξη της χρήσης των ΤΠΕ, αντιμετωπίζοντας κυρίως τα θέματα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής·

γ)

στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε τομείς κοινής ωφέλειας και για τη συμμετοχή μέσω των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των διαλειτουργικών πανευρωπαϊκών ή διακρατικών δημόσιων υπηρεσιών καθώς και της ανάπτυξης στοιχείων κοινού ενδιαφέροντος και ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Τμήμα 2

Εφαρμογή

Υποτμήμα 1

Εφαρμογή σχεδίων, δράσεων βέλτιστης πρακτικής και θεματικών δικτύων

Άρθρο 30

Γενικά

Το πρόγραμμα υποστήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ δύναται να εφαρμοσθεί μέσω σχεδίων, δράσεων βέλτιστης πρακτικής και θεματικών δικτύων, καθώς και με μέτρα για την ευρείας κλίμακας δοκιμή και την επίδειξη καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών με πανευρωπαϊκή διάσταση.

Τα σχέδια, οι δράσεις βέλτιστης πρακτικής και τα θεματικά δίκτυα αποβλέπουν στον εντατικότερο σχεδιασμό και την καλύτερη δυνατή χρήση λύσεων που βασίζονται σε καινοτόμες ΤΠΕ, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο τομέων δημοσίου συμφέροντος και για τις ΜΜΕ. Η κοινοτική στήριξη διευκολύνει επίσης τον συντονισμό και την εφαρμογή δράσεων για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 31

Σχέδια, δράσεις βέλτιστης πρακτικής και θεματικά δίκτυα

1.   Στηρίζονται τα ακόλουθα:

α)

σχέδια, όπως σχέδια εφαρμογής, πιλοτικά σχέδια και σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης·

β)

δράσεις βέλτιστης πρακτικής, με σκοπό τη διάδοση των γνώσεων και την ανταλλαγή εμπειρίας σε όλη την Κοινότητα·

γ)

θεματικά δίκτυα που φέρνουν σε επαφή πλήθος ενδιαφερομένων φορέων με συγκεκριμένο στόχο, ώστε να διευκολύνονται οι δραστηριότητες συντονισμού και η μεταφορά γνώσεων.

2.   Στόχος των σχεδίων είναι η προώθηση της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διάδοσης των νέων τεχνολογιών που είναι έτοιμες να εφαρμοσθούν στην αγορά.

Η Κοινότητα δύναται να χορηγήσει επιδότηση προκειμένου να συμβάλει στον προϋπολογισμό των σχεδίων που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 στοιχείο α).

3.   Οι δράσεις βέλτιστης πρακτικής διενεργούνται σε συστάδες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς και συνδέονται μεταξύ τους μέσω θεματικών δικτύων.

Η συνεισφορά της Κοινότητας στις δράσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), περιορίζεται στις άμεσες δαπάνες που κρίνονται αναγκαίες ή ενδεικνυόμενες για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της δράσης.

4.   Τα θεματικά δίκτυα μπορεί να συνδέονται με τις δράσεις βέλτιστης πρακτικής.

Η στήριξη των θεματικών δραστηριοτήτων αφορά τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες συντονισμού και υλοποίησης του δικτύου. Η συνδρομή της Κοινότητας δύναται να καλύπτει τις επιπλέον επιλέξιμες δαπάνες των εν λόγω μέτρων.

Υποτμήμα 2

Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 32

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις κοινοτικής στήριξης για σχέδια, δράσεις βέλτιστης πρακτικής και θεματικά δίκτυα οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 31 περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικό δελτίο με όλα τα στοιχεία χρηματοδότησης των σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της αιτούμενης κοινοτικής χρηματοδότησης, καθώς και τυχόν αιτήσεις στήριξης από άλλες πηγές. Αιτούντες οι οποίοι ζητούν άλλες μορφές κοινοτικής στήριξης, όπως υπηρεσίες ή μελέτες, μπορούν επίσης να υποχρεωθούν να παρέχουν πληροφορίες για το χρηματοοικονομικό δελτίο, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 33

Ανάλυση, κατάρτιση και συντονισμός πολιτικής με τις συμμετέχουσες χώρες

Οι ακόλουθες ενέργειες αναλαμβάνονται για τη στήριξη της ανάλυσης, της κατάρτισης και του συντονισμού πολιτικής με τις συμμετέχουσες χώρες:

α)

μελέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες και δημοσιεύσεις βάσει επίσημων στατιστικών, όπου είναι εφικτό·

β)

συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνώμων από δημόσιους φορείς, από ΜΜΕ και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις·

γ)

εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δικτύωση και άλλες συναφείς δραστηριότητες·

δ)

συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών επιδόσεων και ενασχόληση με τις βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων της διάδοσης και της εφαρμογής τους.

Άρθρο 34

Προώθηση, επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση

1.   Οι ακόλουθες ενέργειες αναλαμβάνονται για τη στήριξη της εφαρμογής τους προγράμματος στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ ή την προετοιμασία μελλοντικών δραστηριοτήτων:

α)

δραστηριότητες προώθησης, διάδοσης, ενημέρωσης και επικοινωνίας·

β)

ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειρίας, διασκέψεις, σεμινάρια, εργαστήρια ή άλλες συναντήσεις και διαχείριση δέσμης δραστηριοτήτων.

2.   Τα μέτρα για την εμπορευματοποίηση προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, οι δραστηριότητες εμπορίας και η προώθηση των πωλήσεων δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη.

Άρθρο 35

Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος: δημόσιες συμβάσεις βάσει τεχνικών προδιαγραφών που καταρτίζονται κατόπιν συνεννόησης με τα κράτη μέλη

Η Επιτροπή, όπου κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ και όπου διαπιστώνεται σαφές κοινό ενδιαφέρον των κρατών μελών για την ανάπτυξη –σε ευρωπαϊκό επίπεδο– προϊόντων, υπηρεσιών ή συστατικών στοιχείων ή συνιστωσών της βασικής υπηρεσίας, δύναται να εφαρμόζει σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που να περιλαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά καθήκοντα. Λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών.

Η Επιτροπή, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, καθορίζει κοινές τεχνικές προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής για τα εν λόγω σχέδια. Βάσει αυτών των κοινών τεχνικών προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής, η Επιτροπή δημοσιεύει προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την εκτέλεση των σχετικών σχεδίων. Οι εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προσφορών εκπονούνται αποκλειστικά και μόνο από την Επιτροπή σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες περί συμβάσεων.

Τμήμα 3

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Άρθρο 36

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει λεπτομερώς και σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 26:

α)

τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος·

β)

τις προτεραιότητες·

γ)

τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους·

δ)

τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την ανάλυση των δυνατοτήτων επίτευξης αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων των ειδικών προγραμμάτων και του προγράμματος-πλαισίου στο σύνολό του·

ε)

τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα·

στ)

τους κανόνες συμμετοχής·

ζ)

τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη»

Τμήμα 1

Στόχοι και πεδία δράσης

Άρθρο 37

Θέσπιση και στόχοι

1.   Θεσπίζεται πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» για τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής διαφοροποίησης. Το πρόγραμμα συμβάλει στην εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας για την Ευρώπη, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

2.   Το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» προβλέπει δράση ιδίως:

α)

για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων·

β)

για την προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη στήριξη της ενεργειακής διαφοροποίησης·

γ)

για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.

Άρθρο 38

Επιχειρησιακοί στόχοι

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» αποβλέπει στα εξής:

α)

παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη του δυναμικού των πόλεων και των περιφερειών, καθώς και για την εκπόνηση των νομοθετικών μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των σχετικών στρατηγικών στόχων· κατάρτιση των μέσων και των μηχανισμών για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων που θεσπίζονται από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στους τομείς που καλύπτονται από το εν λόγω πρόγραμμα·

β)

τόνωση των επενδύσεων, στο σύνολο των κρατών μελών, σε νέες και ιδιαίτερα αποδοτικές τεχνολογίες στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής διαφοροποίησης, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών, με τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην αγορά, σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, να προωθηθούν οι καίριες στρατηγικές τεχνολογίες, να περισταλούν οι δαπάνες, να αυξηθεί η πείρα της αγοράς και να μειωθούν οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και άλλοι παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι ή φραγμοί οι οποίοι δυσχεραίνουν τις εν λόγω επενδύσεις·

γ)

άρση των μη τεχνολογικών φραγμών στα αποτελεσματικά και ευφυή σχέδια για την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας με την προώθηση της ενίσχυσης των θεσμικών ικανοτήτων –μεταξύ άλλων, σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο–, με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, με την ενθάρρυνση των ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων φορέων, των επιχειρήσεων και των πολιτών γενικώς, καθώς και με την εντονότερη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών, ιδίως μέσω της προώθησής τους σε κοινοτικό επίπεδο.

Άρθρο 39

Ενεργειακή απόδοση και ορθολογική χρήση των πηγών (SAVE)

Η δράση για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και της ορθολογικής χρήσης των πηγών ενέργειας δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:

α)

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας, ιδίως στον κατασκευαστικό και τον βιομηχανικό τομέα, με εξαίρεση τις ενέργειες που καλύπτονται από το άρθρο 41·

β)

στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών μέτρων και της εφαρμογής τους.

Άρθρο 40

Νέοι και ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι (Altener)

Η δράση για την προώθηση νέων και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:

α)

προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κεντρική και την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης· στηρίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, με εξαίρεση τις ενέργειες που καλύπτονται από το άρθρο 41·

β)

ενσωμάτωση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπικό περιβάλλον και στα ενεργειακά συστήματα·

γ)

στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών μέτρων και της εφαρμογής τους.

Άρθρο 41

Ενέργεια στις μεταφορές (STEER)

Η δράση για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:

α)

στήριξη πρωτοβουλιών σχετικά με όλες τις ενεργειακές πτυχές των μεταφορών και στήριξη της διαφοροποίησης των καυσίμων·

β)

προώθηση των ανανεώσιμων καυσίμων και της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές·

γ)

στήριξη της κατάρτισης νομοθετικών μέτρων και της εφαρμογής τους.

Άρθρο 42

Ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες

Η δράση για το συνδυασμό αρκετών από τους ειδικούς τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 39, 40 και 41 ή που αφορούν ορισμένες προτεραιότητες της Κοινότητας, δύναται να περιλαμβάνει τα εξής:

α)

ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αρκετούς τομείς της οικονομίας·

β)

συνδυασμό διαφόρων μέσων, εργαλείων και φορέων στο πλαίσιο της ίδιας δράσης ή του ίδιου σχεδίου.

Τμήμα 2

Εφαρμογή

Άρθρο 43

Σχέδια προώθησης και διάδοσης

Στηρίζονται οι ακόλουθες δράσεις:

α)

στρατηγικές μελέτες με βάση την ανταλλαγή αναλύσεων και τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και των τάσεων που παρατηρούνται στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό την κατάρτιση των μελλοντικών νομοθετικών μέτρων ή την επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας –όπως εκείνης που διέπει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας–, την εφαρμογή της μεσοπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον ενεργειακό τομέα με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την εκπόνηση μακροπρόθεσμων οικειοθελών δεσμεύσεων με τον εν λόγω τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και, τέλος, την ανάπτυξη συστημάτων προτύπων, επισήμανσης και πιστοποίησης, σε συνεργασία επίσης με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπου αυτό είναι σκόπιμο·

β)

δημιουργία, διεύρυνση ή αναδιοργάνωση δομών και μηχανισμών για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη, όπως διαχείριση της ενέργειας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων και μέσων της αγοράς, με παράλληλη αξιοποίηση των εμπειριών από παλαιότερα και σημερινά δίκτυα·

γ)

προώθηση συστημάτων και εξοπλισμών βιώσιμης ενέργειας ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η διείσδυσή τους στην αγορά και να τονωθούν οι επενδύσεις με σκοπό την ευχερέστερη μετάβαση από την επίδειξη στην εμπορία αποδοτικότερων τεχνολογιών, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και δημιουργία θεσμικών δυνατοτήτων·

δ)

ανάπτυξη δομών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, χρήση των αποτελεσμάτων, προώθηση και διάδοση της τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών που εμπλέκουν όλους τους καταναλωτές, διάδοση των αποτελεσμάτων των ενεργειών και των σχεδίων, καθώς και συνεργασία με τα κράτη μέλη μέσω επιχειρησιακών δικτύων·

ε)

παρακολούθηση της εφαρμογής και του αντικτύπου των κοινοτικών νομοθετικών μέτρων και μέτρων στήριξης.

Άρθρο 44

Σχέδια πρώτης εμπορικής αξιοποίησης

Η Κοινότητα παρέχει στήριξη σε σχέδια που αφορούν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνικών, διαδικασιών, προϊόντων ή πρακτικών κοινοτικού ενδιαφέροντος, για τα οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί επιτυχώς τεχνική επίδειξη. Τα σχέδια αυτά στοχεύουν εν προκειμένω στην προώθηση της ευρύτερης χρησιμοποίησης των εν λόγω τεχνικών, προϊόντων ή πρακτικών στις συμμετέχουσες χώρες και στη διευκόλυνση της εφαρμογής τους στην αγορά.

Τμήμα 3

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Άρθρο 45

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει λεπτομερώς και σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 37:

α)

τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος·

β)

τις προτεραιότητες·

γ)

τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους·

δ)

τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για την ανάλυση των δυνατοτήτων επίτευξης αποτελεσμάτων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων των ειδικών προγραμμάτων και του προγράμματος-πλαισίου στο σύνολό του·

ε)

τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα·

στ)

τους κανόνες συμμετοχής·

ζ)

τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μέτρων.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

Επιτροπές

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τις ακόλουθες επιτροπές:

α)

την επιτροπή για το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία» (EIP), καλούμενη «επιτροπή διαχείρισης του EIP» (EIPC)·

β)

την επιτροπή για το πρόγραμμα «Στήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ», καλούμενη «επιτροπή διαχείρισης ΤΠΕ» (ICTC)·

γ)

την επιτροπή για το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη» (IEE), καλούμενη «επιτροπή διαχείρισης του IEE» (IEEC).

Ο πλήρης συντονισμός και η συνεργασία σε ολόκληρο το πρόγραμμα-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής διαχείρισης και της συνεπούς συνολικής εφαρμογής, εξασφαλίζονται από την Επιτροπή, η οποία επικουρείται από την EIPC, σε στενή συνεργασία με την ICTC και την IEEC.

2.   Για τις επιτροπές της παραγράφου 1, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Οι επιτροπές της παραγράφου 1 θεσπίζουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς.

Άρθρο 47

Εγχειρίδιο χρήστη

1.   Μετά την έναρξη ισχύος του προγράμματος-πλαισίου, η Επιτροπή δημοσιεύει ευανάγνωστο και φιλικό για τον χρήστη εγχειρίδιο που θεσπίζει σαφές, απλό και διαφανές πλαίσιο γενικών αρχών για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα-πλαίσιο. Το εγχειρίδιο για τον χρήστη διευκολύνει ιδίως τη συμμετοχή των ΜΜΕ.

2.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης είναι όσο το δυνατόν συντομότερο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 48

Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία

Η Επιτροπή συμβουλεύεται τη «Στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία» που αποτελείται από εκπροσώπους βιομηχανικών και επιχειρηματικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των ΜΜΕ, και άλλους εμπειρογνώμονες. Η τεχνογνωσία τους αφορά τους τομείς και τα θέματα που εμπίπτουν στο πρόγραμμα-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, των ΤΠΕ, της ενέργειας και της οικολογικής καινοτομίας.

Άρθρο 49

Κατάργηση

Η απόφαση 96/413/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 50

Μεταβατικά μέτρα

Τα μέτρα εφαρμογής για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 27 στοιχείο β) εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 456/2005/ΕΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Μετά την ως άνω ημερομηνία, οι ενέργειες που έχουν ξεκινήσει δυνάμει της απόφασης αριθ. 456/2005/ΕΚ στις ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τη εν λόγω απόφαση, με εξαίρεση την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της εν λόγω απόφασης, η οποία αντικαθίσταται από την επιτροπή του άρθρου 46 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας απόφασης.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο α), η Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, τη λειτουργία του δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών και τη σύναψη ετήσιων συμφωνιών με τα μέλη του για τη χορήγηση ειδικών επιδοτήσεων, με χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος-πλαισίου, και να διατηρήσει τους επιχειρησιακούς όρους λειτουργίας του προηγούμενου πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα που θεσπίζει η απόφαση 2000/819/ΕΚ.

Άρθρο 51

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 24 Οκτωβρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

P. LEHTOMÄKI


(1)  ΕΕ C 65 της 17.3.2006, σ. 22.

(2)  ΕΕ C 115 της 16.5.2006, σ. 17.

(3)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2006.

(4)  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

(5)  ΕΕ L 167 της 6.7.1996, σ. 55.

(6)  ΕΕ L 183 της 11.7.1997, σ. 12. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 1376/2002/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 30.7.2002, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 192 της 28.7.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1682/2004 (ΕΕ L 308 της 5.10.2004, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 84. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 1776/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 14).

(9)  ΕΕ L 14 της 18.1.2001, σ. 32.

(10)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 29. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 12).

(11)  ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση αριθ. 2113/2005/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 34).

(12)  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(13)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(16)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(17)  ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.

(18)  ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.

(19)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.

(20)  ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(21)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.

(22)  ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 42.

(23)  ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.

(24)  ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(25)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).

(26)  ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτική δημοσιονομική ανάλυση

Η ενδεικτική κατανομή των ποσών που χορηγούνται από τον προϋπολογισμό για τα συγκεκριμένα προγράμματα έχει ως εξής:

α)

60 % του συνολικού προϋπολογισμού για την εφαρμογή του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία», εκ των οποίων περίπου το ένα πέμπτο χορηγείται για την προώθηση της οικο-καινοτομίας·

β)

20 % του συνολικού προϋπολογισμού για την εφαρμογή του προγράμματος «Στήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ»·

γ)

20 % του συνολικού προϋπολογισμού για την εφαρμογή του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια — Ευρώπη».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ρυθμίσεις εφαρμογής σχετικά με τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για τις ΜΜΕ που ορίζονται στο άρθρο 17

1.   ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΈΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

A.   Προϋπολογισμός

Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό καλύπτει το πλήρες κόστος κάθε μέσου, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως οι ζημίες από εγγυήσεις, τα έξοδα διαχείρισης για το ΕΤΕ και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς που διαχειρίζονται τους ενωσιακούς πόρους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο επιλέξιμο κόστος ή δαπάνη.

Η μεταφορά πόρων μεταξύ μέσων πρέπει να παραμένει ευέλικτη έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς που συντελούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου.

B.   Καταπιστευτικοί λογαριασμοί

Το ΕΤΕ και τα σχετικά διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δημιουργούν ξεχωριστούς καταπιστευτικούς λογαριασμούς στους οποίους τοποθετούνται οι δημοσιονομικοί πόροι κάθε μέσου. Αυτοί οι λογαριασμοί μπορεί να είναι τοκοφόροι. Οι τόκοι που εισπράττονται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δύνανται να προστίθενται στους πόρους και να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του σχετικού μέσου.

Οι καταβολές που πραγματοποιεί ο καταπιστευματοδόχος για την εξόφληση των υποχρεώσεων πληρωμής έναντι των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων χρεώνονται στον αντίστοιχο καταπιστευτικό λογαριασμό. Τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν από τον καταπιστευματοδόχο στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έξοδα διαχείρισης του καταπιστευματοδόχου και άλλες επιλέξιμες δαπάνες και έξοδα χρεώνονται στον καταπιστευτικό λογαριασμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και του καταπιστευματοδόχου. Ο καταπιστευτικός λογαριασμός πιστώνεται με έσοδα που προέρχονται από την Επιτροπή, με τόκους και, ανάλογα με το μέσο, με τα έσοδα από πραγματοποιηθείσες επενδύσεις (μηχανισμός GIF) ή με προμήθειες αναλήψεων υποχρεώσεων και εγγυήσεων καθώς και με άλλες απαιτήσεις (μηχανισμός SMEG).

Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα τυχόν υπόλοιπα των καταπιστευτικών λογαριασμών, εκτός από τα δεσμευμένα κονδύλια που δεν έχουν ακόμη αφαιρεθεί και τα κονδύλια που ευλόγως απαιτούνται για την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών και εξόδων, επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ.   Προμήθειες

Η διαχείριση των μέσων διέπεται από κατάλληλη πολιτική προμηθειών. Οι προμήθειες καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

τη συνολική διάρκεια του εκάστοτε μέσου και τις σχετικές απαιτήσεις παρακολούθησης που υπερβαίνουν την περίοδο των δημοσιονομικών δεσμεύσεων·

τις επιλέξιμες χώρες·

το βαθμό νεωτερισμού και περιπλοκότητας του μέσου·

τον συναφή αριθμό δραστηριοτήτων, όπως η έρευνα αγοράς, ο εντοπισμός των ενδιάμεσων φορέων και η διενέργεια διαπραγματεύσεων με αυτούς, η διάρθρωση των συναλλαγών, το κλείσιμο, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων.

Δ.   Προβολή και ευαισθητοποίηση

Κάθε ενδιάμεσος φορέας πρέπει να προβάλει επαρκώς και με διαφάνεια τη στήριξη που παρέχεται από την Κοινότητα, μεταξύ άλλων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προβλέπονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο.

Εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί δικαιούχοι ενημερώνονται δεόντως όσον αφορά τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης.

2.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GIF

A.   Εισαγωγή

Οι παράμετροι σχετικά με την καταπίστευση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕ. Η Επιτροπή εφαρμόζει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων.

B.   Ενδιάμεσοι φορείς

Ο GIF 1 και ο GIF 2 απευθύνονται σε ενδιάμεσους φορείς εμπορικού προσανατολισμού, τους οποίους διαχειρίζονται ανεξάρτητες ομάδες που συνδυάζουν τα κατάλληλα προσόντα με την απαιτούμενη πείρα. Οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων και της αγοράς, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, αποφεύγοντας τυχόν σύγκρουση συμφερόντων και αποβλέποντας στη συνεργασία με ευρύ φάσμα εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών φορέων ή παρόμοιων οργανισμών.

Γ.   Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ο GIF λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις αυτοχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΕ, με την έγκριση επενδυτικής πολιτικής που εμπεριέχει υψηλότερο επιχειρηματικό κίνδυνο, τόσο όσον αφορά τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς όσο και τις επενδυτικές πολιτικές τους.

GIF 1

Ο GIF 1 επενδύει σε ενδιάμεσα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και σε άλλα επενδυτικά μέσα που επενδύουν σε ΜΜΕ ηλικίας έως δέκα ετών, ξεκινώντας, κατά κανόνα, από τη φάση προ-A (αρχική ώθηση) και A (εκκίνηση) και παρέχοντας επενδύσεις συνέχειας, οσάκις ενδείκνυται. Οι συνήθεις μέγιστες συνολικές επενδύσεις σε ενδιάμεσους φορείς παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων ανέρχονται στο 25 % του συνολικού κεφαλαίου που διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 50 % για νέους φορείς που θεωρείται ότι είναι πιθανό να επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε συγκεκριμένη περιφέρεια, καθώς και ως επενδυτικοί δίαυλοι για τους επιχειρηματικούς αγγέλους. Οι μέγιστες συνολικές επενδύσεις σε ενδιάμεσους φορείς παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων ανέρχονται στο 50 % στις περιπτώσεις όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον του φορέα εστιάζεται στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην οικολογική καινοτομία. Τουλάχιστον το 50 % του κεφαλαίου που επενδύεται σε οποιονδήποτε φορέα πρέπει να προέρχεται από επενδυτές που λειτουργούν σε συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς (δυνάμει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς), ανεξάρτητα από τη νομική φύση και την ιδιοκτησιακή δομή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το ποσοστό του κεφαλαίου. Καμία ανάληψη υποχρεώσεων προς μεμονωμένο φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ. Ο GIF 1 δύναται να συνεπενδύει με ίδιους πόρους του ΕΤΕ ή με πόρους βάσει της εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή με άλλους πόρους που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του ΕΤΕ.

GIF 2

Ο GIF 2 επενδύει σε ενδιάμεσα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που επενδύουν σε ΜΜΕ, κατά κανόνα στις φάσεις B και Γ (επέκταση). Οι συνήθεις μέγιστες συνολικές επενδύσεις σε ενδιάμεσα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου ανέρχονται στο 15 % του συνολικού κεφαλαίου που διαθέτει ο σχετικός φορέας ή έως το 25 % για:

νέους φορείς που θεωρείται ότι είναι πιθανό να επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε συγκεκριμένη περιφέρεια·

φορείς των οποίων το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην οικο-καινοτομία·

φορείς που δημιουργούνται από νεοσυσταθείσες ομάδες διαχείρισης.

Σε περίπτωση συνεπενδύσεων των πόρων του GIF 2 με ίδιους πόρους του ΕΤΕ ή πόρους βάσει της εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλους πόρους που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του ΕΤΕ, η μέγιστη συνεισφορά του GIF 2 ανέρχεται στο 15 %. Τουλάχιστον το 50 % του κεφαλαίου που επενδύεται σε οποιονδήποτε φορέα πρέπει να προέρχεται από επενδυτές που λειτουργούν σε συνθήκες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνήθεις συνθήκες αγοράς (δυνάμει της αρχής του ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς), ανεξάρτητα από τη νομική φύση και την ιδιοκτησιακή δομή των επενδυτών που παρέχουν αυτό το ποσοστό του κεφαλαίου. Καμία ανάληψη υποχρεώσεων προς μεμονωμένο φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ.

Δ.   Ισότιμες επενδύσεις

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού GIF σε ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό φορέα είναι ισότιμες με εκείνες που πραγματοποιούν οι ιδιώτες επενδυτές.

Ε.   Ρόλος ακρογωνιαίου λίθου

Για νέα ταμεία που θεωρείται ότι είναι πιθανό να επιδράσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων για συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε συγκεκριμένη περιφέρεια, το ΕΤΕ μπορεί να διαδραματίζει ρόλο ακρογωνιαίου επενδυτικά λίθου.

ΣΤ.   Διαφάνεια των όρων

Το ΕΤΕ εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο των GIF 1 και GIF 2 είναι διαφανείς και κατανοητοί.

Ζ.   Διάρκεια ζωής του GIF

Ο GIF αποτελεί μακροπρόθεσμο μηχανισμό ο οποίος θα συμμετέχει σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, κατά κανόνα, για πέντε έως δώδεκα έτη. Εν πάση περιπτώσει, η διάρκεια των επενδύσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού GIF δεν θα υπερβαίνει τα 19 έτη από τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕ. Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες στρατηγικές εξόδου στις συμφωνίες μεταξύ του ΕΤΕ και των ενδιάμεσων φορέων.

Η.   Ρευστοποίηση επενδύσεων

Δεδομένου ότι οι περισσότερες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού GIF πρέπει να είναι σε μη εισηγμένους και μη ρευστούς τίτλους, η ρευστοποίηση αυτών των επενδύσεων πρέπει να βασίζεται στη διανομή των εσόδων που εισπράττονται από τον ενδιάμεσο φορέα μετά την πώληση των επενδύσεών τους σε ΜΜΕ.

Θ.   Επανεπένδυση εσόδων από ρευστοποιηθείσες επενδύσεις

Τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων και των επιστροφών που θα εισπραχθούν από το ΕΤΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, προστίθενται στους πόρους του GIF και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του.

3.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ

A.   Εισαγωγή

Οι παράμετροι σχετικά με την καταπίστευση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕ και συνάδουν με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές. Η Επιτροπή εφαρμόζει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων.

B.   Ενδιάμεσοι φορείς

Οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγονται μεταξύ των συστημάτων εγγύησης που ήδη εφαρμόζονται ή που ενδέχεται να εφαρμοσθούν σε επιλέξιμες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών αμοιβαίων εγγυήσεων, και οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Οι διαδικασίες επιλογής πρέπει να είναι διαφανείς και αμερόληπτες, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων.

Οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και με γνώμονα τα εξής:

τον αντίκτυπο στον όγκο της χρηματοδότησης (δάνεια, μετοχικό κεφάλαιο ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο) που παρέχεται στις ΜΜΕ· ή/και

τον αντίκτυπο στην πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· ή/και

τον αντίκτυπο στην ανάληψη κινδύνου όσον αφορά τη χρηματοδότηση ΜΜΕ από τον οικείο ενδιάμεσο φορέα.

Γ.   Επιλεξιμότητα

Τα χρηματοοικονομικά κριτήρια που διέπουν την επιλεξιμότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ πρέπει να καθορίζονται για κάθε ενδιάμεσο φορέα βάσει των δραστηριοτήτων του, με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ΜΜΕ. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες και τις πρακτικές της αγοράς που επικρατούν στον σχετικό τομέα.

Είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση για την απόκτηση υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης.

Τα κριτήρια που αφορούν την τέταρτη θυρίδα του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, δ) τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ, περιλαμβάνουν μεμονωμένες και πολύπλευρες συναλλαγές, καθώς και συναλλαγές μεταξύ διαφόρων κρατών. Η επιλεξιμότητα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς, ιδίως όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα και τη διαφοροποίηση του κινδύνου του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.

Δ.   Όροι εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις που εκδίδονται από το ΕΤΕ, εξ ονόματος της Επιτροπής, στο πλαίσιο της θυρίδας α) χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, της θυρίδας β) μικροπιστώσεις και της θυρίδας γ) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, καλύπτουν ένα τμήμα του κινδύνου που αναλαμβάνει ο ενδιάμεσος φορέας στο πλαίσιο χαρτοφυλακίου χρηματοδότησης μεμονωμένων συναλλαγών. Η τέταρτη θυρίδα του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ, δ) τιτλοποίηση, περιλαμβάνει τον επιμερισμό του κινδύνου ορισμένων τιτλοποιημένων μεριδίων που είναι αρχαιότερα του πρώτου τμήματος ζημιών ή την ανάληψη του κινδύνου ενός σημαντικού μέρους του πρώτου τμήματος ζημιών από τον αρχικό επενδυτή και τον επιμερισμό του υπόλοιπου τμήματος.

Οι εγγυήσεις που παρέχονται από το ΕΤΕ σχετικά με τη θυρίδα α) χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια, τη θυρίδα β) μικροπιστώσεις και τη θυρίδα γ) ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ είναι, κατά κανόνα, ισότιμες με τις εγγυήσεις ή, οσάκις ενδείκνυται, με τη χρηματοδότηση από τον ενδιάμεσο φορέα.

Το ΕΤΕ δύναται να χρεώνει σε ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό φορέα προμήθεια που υπολογίζεται επί τη βάσει δεσμευμένων ποσών τα οποία όμως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με συμφωνημένη κλίμακα («προμήθειες ανάληψης υποχρεώσεων») καθώς και προμήθειες εγγυήσεων. Δύναται επίσης να επιβάλει προμήθεια σχετικά με μεμονωμένες συναλλαγές τιτλοποίησης.

E.   Ανώτατο όριο των μέγιστων σωρευτικών ζημιών του ΕΤΕ

Πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά το κόστος που συνεπάγεται ο μηχανισμός SMEG για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε, σε καμία περίπτωση, να μην υπερβαίνει τα δημοσιονομικά κονδύλια που χορηγούνται στο ΕΤΕ στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού. Δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση πληρωμής στον προϋπολογισμό.

Η υποχρέωση του ΕΤΕ να καταβάλει το μερίδιό του όσον αφορά τις ζημίες του ενδιάμεσου φορέα εξακολουθεί να ισχύει έως ότου το σωρευτικό ποσό των πληρωμών που πραγματοποιούνται για την κάλυψη των ζημιών από συγκεκριμένο χρηματοδοτικό χαρτοφυλάκιο, μειωμένο –όπου κρίνεται σκόπιμο– κατά το σωρευτικό ποσό της αντίστοιχης ανάκτησης των ζημιών, φθάσει το προσυμφωνημένο ποσό, μετά το οποίο η εγγύηση του ΕΤΕ ακυρώνεται αυτομάτως.

ΣΤ.   Ανάκτηση ζημιών και άλλα έσοδα καταβλητέα στον καταπιστευτικό λογαριασμό

Τυχόν ανάκτηση ζημιών από συγκεκριμένο ενδιάμεσο φορέα πρέπει να πιστώνεται στον καταπιστευτικό λογαριασμό και να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των μέγιστων σωρευτικών ζημιών του ΕΤΕ έναντι του ενδιάμεσου φορέα. Οποιαδήποτε άλλα έσοδα, όπως οι προμήθειες ανάληψης υποχρεώσεων και οι προμήθειες εγγυήσεων, πιστώνονται στον καταπιστευτικό λογαριασμό και, αν ληφθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013, προστίθενται στους πόρους του μηχανισμού SMEG.

Ζ.   Διάρκεια του SMEG

Οι μεμονωμένες εγγυήσεις ΜΜΕ ισχύουν έως δέκα έτη.

4.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

A.   Εισαγωγή

Οι διατάξεις εφαρμογής για τη δράση «Κεφάλαιο αρχικής ώθησης» και τη δράση «Εταιρική σχέση», συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων της καταπίστευσης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης, υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ΕΤΕ ή των σχετικών διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι ενδιάμεσοι φορείς επιλέγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς.

Οι διαδικασίες επιλογής για την παροχή τεχνικής βοήθειας είναι διαφανείς και να μην επιφέρουν διακρίσεις, αποφεύγοντας τυχόν σύγκρουση συμφερόντων.

B.   Δράση «Κεφάλαιο αρχικής ώθησης»

Η διαχείριση της δράσης «Κεφάλαιο αρχικής ώθησης» πραγματοποιείται βάσει καταπίστευσης. Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πρέπει να καλύπτει το συνολικό κόστος της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισής της και οποιεσδήποτε άλλες επιλέξιμες δαπάνες ή έξοδα. Οι παρεχόμενες επιδοτήσεις πρέπει να στηρίζουν τα Ταμεία επενδύσεων που περιλαμβάνουν κεφάλαια αρχικής ώθησης στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμά τους, καλύπτοντας τμήμα του απορρέοντος κόστους διαχείρισης.

Γ.   Δράση «Εταιρική σχέση»

Η διαχείριση της δράσης «Εταιρική σχέση» πραγματοποιείται μέσω του ΕΤΕ ή σχετικών διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Καλύπτει την τεχνική βοήθεια, τα έξοδα διαχείρισης και άλλες επιλέξιμες δαπάνες για τη στήριξη της ενίσχυσης των ικανοτήτων.

5.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις διενεργούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση που θεσπίστηκε με την απόφαση 98/347/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, για μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής υπέρ των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης — Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την απασχόληση (1) και του πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις ΜΜΕ. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις εκτιμούν τον αντίκτυπο των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων για τις ΜΜΕ και παρέχουν ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, ιδίως με την αξιολόγηση των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων και της σχέσης κόστους-οφέλους κάθε μέσου. Οι εκθέσεις αξιολόγησης περιλαμβάνουν στατιστικά δεδομένα για την Ένωση ως σύνολο και για τα μεμονωμένα κράτη μέλη και τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, μεταξύ των οποίων:

για τον GIF, τον αριθμό των ΜΜΕ που καλύφθηκαν και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν,

το ποσοστό αποδοτικότητας των επενδύσεων,

για τον SMEG, τον αριθμό και την αξία των δανείων που δόθηκαν από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς στις ΜΜΕ, τον αριθμό των ΜΜΕ που καλύφθηκαν καθώς και τον αριθμό και την αξία των δανείων για τα οποία υπήρχε αδυναμία πληρωμής,

για τη δράση «Κεφάλαιο αρχικής ώθησης», τον αριθμό των οργανισμών που στηρίχθηκαν και τον όγκο των επενδύσεων σε κεφάλαια αρχικής ώθησης,

για τη δράση «Εταιρική σχέση», τον αριθμό των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων που στηρίχθηκαν και των ΜΜΕ που καλύφθηκαν,

τυχόν ειδικά αποτελέσματα σχετικά με την οικο-καινοτομία.

Προβάλλονται επαρκώς τα αποτελέσματα και τα διδάγματα από τις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, καθώς και η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων.


(1)  ΕΕ L 155, 29.5.1998, σ. 43.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων και της καινοτομίας που ορίζονται στο άρθρο 21

α)

Υπηρεσίες ενημέρωσης, ανατροφοδότησης με στοιχεία, επιχειρηματικής συνεργασίας και διεθνοποίησης

διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και τις ευκαιρίες της εσωτερικής αγοράς εμπορευμάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης για ευκαιρίες υποβολής προσφορών,

ενεργός προώθηση κοινοτικών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και πολιτικών και προγραμμάτων σχετικά με τις ΜΜΕ και παροχή πληροφοριών στις ΜΜΕ σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων,

λειτουργικά εργαλεία για τον υπολογισμό του αντικτύπου της ισχύουσας νομοθεσίας για τις ΜΜΕ,

συμβολή στην εκπόνηση μελετών της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου,

εφαρμογή άλλων κατάλληλων μέσων για την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ στη διαδικασία χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής,

παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για την ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων και διεθνούς δικτύωσης,

στήριξη των ΜΜΕ στην εξεύρεση σχετικών εταίρων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω των κατάλληλων εργαλείων.

β)

Υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας

διάδοση των πληροφοριών και αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις πολιτικές, τη νομοθεσία και τα προγράμματα στήριξης στον τομέα της καινοτομίας,

συμμετοχή στη διάδοση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων,

παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για τη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, καθώς και για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ κάθε μορφής φορέων καινοτομίας,

τόνωση των ικανοτήτων καινοτομίας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ,

διευκόλυνση της σύνδεσης με άλλες υπηρεσίες καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία.

γ)

Υπηρεσίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα

αύξηση της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα,

παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για την πιστοποίηση των ιδίων αναγκών σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και για την εξεύρεση σχετικών εταίρων,

συνδρομή των ΜΜΕ κατά την εκπόνηση και το συντονισμό προτάσεων σχεδίων για τη συμμετοχή στο έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ε&ΤΑ.