ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
17 Οκτωβρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1544/2006 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2006, περί ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων (Κωδικοποιημένη έκδοση)

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1545/2006 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1546/2006 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2006, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών ( 1 )

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1547/2006 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2006, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (EOK) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου

8

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1548/2006 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2006, για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τις 17 Οκτωβρίου 2006

12

 

*

Οδηγία 2006/79/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2006, περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτων χωρών (Κωδικοποιημένη έκδοση)

15

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Μαλδιβών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

19

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Μαλδιβών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

20

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2005 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 148 της 11.6.2005)

27

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1544/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Οκτωβρίου 2006

περί ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 1972, περί ειδικών μέτρων για την προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί, κατά τρόπο ουσιαστικό (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς για ορισμένα προϊόντα, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης (5), καθορίζει τα μέτρα τα οποία διέπουν τις συναλλαγές μεταξοσκωλήκων και μεταξόσπορου, χωρίς όμως να προβλέπει μέτρα στήριξης εντός της Κοινότητας. Η εκτροφή μεταξοσκωλήκων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία ορισμένων περιοχών της Κοινότητας. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί πηγή συμπληρωματικών εισοδημάτων για τους γεωργούς των περιοχών αυτών. Επομένως, θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα τα οποία να συμβάλλουν στην εξασφάλιση δικαίου εισοδήματος στους εκτροφείς μεταξοσκωλήκων.

(3)

Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς και να χορηγηθεί ενίσχυση για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων σε αντικατάσταση κάθε εθνικού καθεστώτος ενίσχυσης για το προϊόν αυτό. Λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της εκτροφής αυτής, θα πρέπει να προβλεφθεί για την ενίσχυση αυτή σύστημα κατ’ αποκοπή καθορισμού ανά χρησιμοποιούμενο κουτί μεταξόσπορου.

(4)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η χρηματοδοτική ευθύνη της Κοινότητας για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη μέλη, λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(5)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Θεσπίζεται ενίσχυση για τους μεταξοσκώληκες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0106 90 00, καθώς και για τους μεταξόσπορους που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0511 99 90, που έχουν εκτραφεί στην Κοινότητα.

2.   Η ενίσχυση χορηγείται στο σηροτρόφο για κάθε κουτί μεταξόσπορου που χρησιμοποίησε, υπό την προϋπόθεση ότι τα κουτιά περιέχουν ελάχιστη ποσότητα μεταξόσπορου, η οποία θα καθορισθεί και ότι η εκτροφή ευοδώθηκε.

3.   Το ποσό της ενίσχυσης ανά κουτί μεταξόσπορου που έχει χρησιμοποιηθεί καθορίζεται σε 133,26 ευρώ.

Άρθρο 2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν ιδίως την ελάχιστη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και οποιοδήποτε μέτρο ελέγχου προκειμένου να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας από την απάτη και άλλες παρατυπίες.

Άρθρο 3

Η περίοδος εκτροφής του μεταξοσκώληκος αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την 31η Μαρτίου του επομένου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 4

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης των φυσικών ινών η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών (7), εφεξής ονομαζόμενη «επιτροπή».

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε έναν μήνα.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 5

Οι διατάξεις που διέπουν τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 6

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 5 Οκτωβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. RAJAMÄKI


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.

(3)  ΕΕ L 100 της 27.4.1972, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1668/2000 (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 6).

(4)  Βλέπε παράρτημα Ι.

(5)  ΕΕ L 151 της 30.6.1968, σ. 16. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 (ΕΕ L 161 της 30.4.2004, σ. 97. Η διορθωμένη έκδοση του κανονισμού δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 206 της 9.6.2004, σ. 37).

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7)  ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 16. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2006 (ΕΕ L 175 της 29.6.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενος κανονισμός με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 100 της 27.4.1972, σ. 1)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4005/87 της Επιτροπής

(ΕΕ L 377 της 31.12.1987, σ. 48)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2059/92 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 19)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1668/2000 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 6)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/72

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Παράρτημα I

Παράρτημα II


17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1545/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Οκτωβρίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Οκτωβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

73,9

096

36,2

204

40,7

999

50,3

0707 00 05

052

45,8

096

18,4

999

32,1

0709 90 70

052

93,3

999

93,3

0805 50 10

052

59,0

388

57,7

524

58,7

528

54,7

999

57,5

0806 10 10

052

99,3

066

54,3

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

87,6

0808 10 80

388

86,5

400

101,8

512

82,4

800

182,6

804

101,5

999

111,0

0808 20 50

052

114,4

388

102,9

720

48,0

999

88,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1546/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Οκτωβρίου 2006

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002, απαιτείται από την Επιτροπή να εκδίδει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, μέτρα εφαρμογής κοινών βασικών προτύπων ασφαλείας των αερομεταφορών σε όλη την Κοινότητα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/2003 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2003, για καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών (2), αποτέλεσε την πρώτη πράξη θέσπισης τέτοιων μέτρων.

(2)

Η λήψη μέτρων για την αποσαφήνιση των κοινών βασικών προτύπων έχει καταστεί αναγκαία, ιδίως για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου εισαγωγής υγρών εκρηκτικών στα αεροσκάφη. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να επανεξετάζονται κάθε εξάμηνο, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών εξελίξεων, των επιχειρησιακών συνεπειών τους στα αεροδρόμια και των επιπτώσεών τους για τους επιβάτες.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 και για την πρόληψη έκνομων ενεργειών, τα μέτρα που θεσπίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 πρέπει να είναι απόρρητα και να μη δημοσιεύονται. Ο ίδιος κανόνας ισχύει κατ’ ανάγκη για κάθε πράξη τροποποίησής τους. Υπό την επιφύλαξη του όρου αυτού, οι επιβάτες ενημερώνονται σαφώς για τους κανόνες σχετικά με τα αντικείμενα που απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους στα αεροσκάφη.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 3 του ανωτέρω κανονισμού εφαρμόζεται όσον αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 849/2004 (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 89 της 5.4.2003, σ. 9. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 240/2006 (ΕΕ L 40 της 11.2.2006, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 1, το παράρτημα είναι απόρρητο και δεν δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1547/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Οκτωβρίου 2006

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (EOK) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1990, για τον καθορισμό των συμπληρωματικών γενικών κανόνων της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά τα τυριά (1), και ιδίως το άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2742/90 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 1990, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου (2), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί (3) κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το άρθρο 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 προβλέπει ότι η χρησιμοποίηση της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στην παρασκευή τυριών υπόκειται σε προηγούμενη άδεια. Πρέπει να διευκρινισθούν οι πρακτικές λεπτομέρειες εκδόσεως των εν λόγω αδειών λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων στον τομέα ελέγχου των επιχειρήσεων. Πρέπει κυρίως να προβλεφθεί καθορισμένη περίοδος ισχύος των αδειών ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβούν σε κυρώσεις για μη τήρηση των κοινοτικών διατάξεων.

(3)

Το άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 προβλέπει ότι τα μέγιστα ποσοστά ενσωματώσεως της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων στα τυριά πρέπει να καθορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές ανάγκες. Πρέπει να καθοριστούν τα εν λόγω ποσοστά κυρίως βάσει των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη. Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της τήρησης της διατάξεως αυτής, ενδείκνυται να εφαρμοστούν τα ποσοστά αυτά συνολικά και όχι χωριστά για κάθε προϊόν.

(4)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν σύστημα διοικητικού και φυσικού ελέγχου. Πρέπει να αναφερθούν οι όροι στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνονται οι εν λόγω έλεγχοι, ιδίως όσον αφορά τη συχνότητα αυτών.

(5)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 προβλέπει ότι σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως άνευ αδείας ποσοτήτων καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων, οφείλεται, ανά 100 χιλιόγραμμα, ποσό ίσο προς 110 % της διαφοράς μεταξύ της τιμής του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που απαιτείται για την παρασκευή 100 χιλιογράμμων καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων, και που προκύπτει από την τιμή αγοράς του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, αφενός, και την τιμή αγοράς της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων, αφετέρου. Πρέπει να καθοριστεί το εν λόγω ποσό λαμβανομένων υπόψη των τιμών που διαπιστώνονται στην αγορά κατά την περίοδο αναφοράς.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90, εκδίδονται για δώδεκα μήνες βάσει αιτήσεως των ενδιαφερομένων, υπό τον όρο ότι αυτοί αναλαμβάνουν προηγουμένως γραπτώς την υποχρέωση να τηρήσουν τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) αφενός και αφετέρου του στοιχείου γ) του εν λόγω κανονισμού.

2.   Οι άδειες εκδίδονται με αύξοντα αριθμό ανά επιχείρηση για την ίδια επιχείρηση ή, ανάλογα με την περίπτωση, για κάθε εργαστήριο παρασκευής.

3.   Η άδεια δύναται να καλύπτει, λαμβανομένης υπόψη της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, ένα ή περισσότερα είδη τυριών.

Άρθρο 2

1.   Τα μέγιστα ποσοστά ενσωματώσεως που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90, αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Εφαρμόζονται στο βάρος της παραγωγής των ειδών των τυριών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα, που πραγματοποιείται από την επιχείρηση ή από το εργαστήριο της εν λόγω παραγωγής για περίοδο έξι μηνών.

2.   Ο κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, καθώς και τα μέγιστα ποσοστά που αναφέρονται σε αυτό, τροποποιούνται βάσει αιτήσεων που αιτιολογούν την τεχνολογική αναγκαιότητα προσθήκης της καζεΐνης και των καζεϊνικών αλάτων.

Άρθρο 3

1.   Η λογιστική που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν ιδίως την προέλευση, τη σύνθεση και την ποσότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των τυριών. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν τη λήψη δειγματοληψίας με σκοπό να ελέγξουν τις εν λόγω πληροφορίες. Τα κράτη μέλη επαγρυπνούν για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που παρέχουν οι επιχειρήσεις.

2.   Οι έλεγχοι που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90, πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

τουλάχιστον 30 % των επιχειρήσεων στις οποίες παρέχεται άδεια, ελέγχονται κάθε τρίμηνο·

β)

κάθε επιχείρηση στην οποία παρέχεται άδεια, ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Οι επιχειρήσεις που παράγουν άνω των 300 τόνων τυριού ετησίως, ελέγχονται τουλάχιστον δύο φορές.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καζεΐνη ή και τα καζεϊνικά άλατα χρησιμοποιήθηκαν είτε χωρίς να τηρηθούν τα επιτρεπόμενα ποσοστά, είτε χωρίς να χορηγηθεί άδεια, εντός προθεσμίας ενός μηνός που υπολογίζεται από τη διαπίστωση της παράβασης.

Άρθρο 4

1.   Το ποσό που οφείλεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 ισούται με 22,00 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καζεϊνών ή και καζεϊνικών αλάτων.

2.   Τα ποσά που εισπράττονται κατ’ αυτόν τον τρόπο καταβάλλονται στους οργανισμούς ή τις υπηρεσίες που πληρώνουν και αναλαμβάνονται από αυτές με μείωση των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Άρθρο 5

Εκτός των ανακοινώσεων δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή πριν από τη λήξη κάθε τριμήνου τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν το προηγούμενο τρίμηνο:

α)

τον αριθμό των αδειών που εκδόθηκαν ή αποσύρθηκαν·

β)

τις ποσότητες που δηλώθηκαν βάσει των αδειών αυτών και οι οποίες κατανεμήθηκαν ανάλογα με τα διάφορα είδη τυριών.

Άρθρο 6

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2742/90 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 201 της 31.7.1990, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2583/2001 (EE L 345 της 29.12.2001, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 264 της 27.9.1990, σ. 20. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1815/2005 (ΕΕ L 292 της 8.11.2005, σ. 4).

(3)  Βλέπε παράρτημα II.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μέγιστα ποσοστά ενσωματώσεως που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1:

α)

τυριά λιωμένα που ανήκουν στον κωδικό ΣΟ 0406 30: 5 %·

β)

τυριά τριμμένα λιωμένα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0406 20: 5 % (1)·

γ)

τυριά λιωμένα σε σκόνη που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0406 20: 5 % (1).


(1)  Παρασκευασμένα με συνεχή μέθοδο, χωρίς προσθήκη λιωμένων τυριών παρασκευασμένων εκ των προτέρων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Καταρτούμενος κανονισμός με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2742/90 της Επιτροπής

(ΕΕ L 264 της 27.9.1990, σ. 20)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 837/91 της Επιτροπής

(ΕΕ L 85 της 5.4.1991, σ. 15)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2146/92 της Επιτροπής

(ΕΕ L 214 της 30.7.1992, σ. 23)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1802/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 174 της 26.7.1995, σ. 27)

Μόνον όσον αφορά τις αναφορές στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2742/90 που περιέχονται στο παράρτημα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 78/96 της Επιτροπής

(ΕΕ L 15 της 20.1.1996, σ. 15)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 265/2002 της Επιτροπής

(ΕΕ L 43 της 14.2.2002, σ. 13)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1815/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 292 της 8.11.2005, σ. 4)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2742/90

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 4

Άρθρα 1 έως 4

Άρθρο 5 σημεία 1 και 2

Άρθρο 5 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Παράρτημα, πρώτη έως τρίτη περίπτωση

Παράρτημα Ι στοιχεία α) έως γ)

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ


17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1548/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Οκτωβρίου 2006

για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τις 17 Οκτωβρίου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1538/2006 της Επιτροπής (3).

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ο μέσος όρος των υπολογιζομένων δασμών κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του καθορισμένου δασμού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρμογή. Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοστούν οι δασμοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1538/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1538/2006 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Οκτωβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 29.9.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 12).

(3)  ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δασμοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 που εφαρμόζονται από τη 17η Οκτωβρίου 2006

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Δασμός κατά την εισαγωγή (1)

(σε EUR/τόνο)

1001 10 00

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

0,00

1001 90 91

Σιτάρι μαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

Σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

0,00

1005 10 90

Καλαμπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

15,68

1005 90 00

Καλαμπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

15,68

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0,00


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μειώσεως των δασμών κατά:

3 EUR/t εάν το λιμάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,

2 EUR/t εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής χερσονήσου.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή μειώσεως 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών

(13.10.2006)

1)

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Χρηματιστηριακές τιμές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

HRS2

YC3

HAD2

μέσης ποιότητας (1)

χαμηλής ποιότητας (2)

US barley 2

Τιμή (EUR/t)

157,11 (3)

98,66

168,07

158,07

138,07

127,60

Πριμοδότηση για τον Κόλπο (EUR/t)

18,98

 

 

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες (EUR/t)

12,63

 

 

2)

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Rotterdam: 23,71 EUR/t. Μεγάλες Λίμνες–Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3)

Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/15


ΟΔΗΓΊΑ 2006/79/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Οκτωβρίου 2006

περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτων χωρών

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 78/1035/EOK του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρος, προελεύσεως τρίτων χωρών (3), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί, κατά τρόπο ουσιαστικό (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η εισαγωγή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτων χωρών, θα πρέπει να απαλλαγεί από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

(3)

Προς το σκοπό αυτόν, για πρακτικούς λόγους, τα όρια εντός των οποίων θα εφαρμοσθεί η ατέλεια αυτή θα πρέπει, κατά το δυνατό, να είναι τα ίδια με εκείνα που προβλέπονται για το κοινοτικό καθεστώς τελωνειακής ατέλειας από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (5).

(4)

Φαίνεται αναγκαίο να προβλεφθούν ιδιαίτερα όρια για ορισμένα προϊόντα, λόγω του υψηλού επιπέδου φορολογίας στην οποία υπόκεινται σήμερα στα κράτη μέλη.

(5)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίξει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Τα εμπορεύματα υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, προελεύσεως τρίτης χώρας, που αποστέλλονται από ιδιώτη με προορισμό άλλον ιδιώτη ευρισκόμενο σε κράτος μέλος, τυγχάνουν, κατά την εισαγωγή, ατελείας των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, νοούνται ως «μικροδέματα μη εμπορικού χαρακτήρα» τα δέματα τα οποία, συγχρόνως:

α)

είναι ευκαιριακού χαρακτήρα·

β)

περιέχουν, αποκλειστικά, εμπορεύματα προοριζόμενα για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών, τα εμπορεύματα δε αυτά δεν δύνανται να υποδηλώνουν, ως εκ της φύσεως ή της ποσότητός τους, εμπορικούς σκοπούς·

γ)

αποτελούνται από εμπορεύματα η συνολική αξία των οποίων δεν είναι ανώτερη των 45 ευρώ·

δ)

αποστέλλονται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς κανενός είδους πληρωμή.

Άρθρο 2

1.   Το άρθρο 1 εφαρμόζεται στα κατωτέρω εμπορεύματα μόνον εντός των ακολούθων ποσοτικών ορίων:

α)

προϊόντα καπνού:

i)

50 σιγαρέττα,

ή

ii)

25 σιγαρίλλος (πούρα μεγίστου βάρους 3 γραμμαρίων κατά τεμάχιον),

ή

iii)

10 πούρα,

ή

iv)

50 γραμμάρια καπνού για κάπνισμα·

β)

αλκοόλες και αλκοολούχα ποτά:

i)

αποσταγμένα ποτά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που έχουν αλκοολικό τίτλο πάνω από 22 % vol· αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη 80 % vol και περισσότερο: μία φιάλη συνήθους μεγέθους (μέχρι 1 λίτρο),

ή

ii)

αποσταγμένα ποτά και οινοπνευματώδη ποτά, απεριτίφ με βάση το κρασί ή την αλκοόλη, τάφια, σακέ ή παρόμοια ποτά που έχουν αλκοολικό τίτλο 22 % vol ή λιγότερο· κρασιά αφρώδη, κρασιά-λικέρ (vins de liqueur): μία φιάλη συνήθους μεγέθους (μέχρι 1 λίτρο),

ή

iii)

οίνοι εν ηρεμία (vins tranquilles): 2 λίτρα·

γ)

αρώματα: 50 γραμμάρια,

ή

κολώνιες: 0,25 λίτρου ή 8 ουγγιές·

δ)

καφές: 500 γραμμάρια,

ή

εκχυλίσματα και αποστάγματα καφέ: 200 γραμμάρια·

ε)

τέιον: 100 γραμμάρια,

ή

εκχυλίσματα και αποστάγματα τεΐου: 40 γραμμάρια.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώνουν την ατέλεια των φόρων κύκλου εργασιών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης των προϊόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή να αποκλείουν τα προϊόντα αυτά από την εν λόγω ατέλεια.

Άρθρο 3

Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 2, τα οποία περιέχονται σε μικροδέματα μη εμπορικού χαρακτήρα σε ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που καθορίσθηκαν στο εν λόγω άρθρο, αποκλείονται εξ ολοκλήρου της ατελείας.

Άρθρο 4

1.   Η αντίστοιχη αξία του ευρώ σε εθνικό νόμισμα, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, καθορίζεται άπαξ του έτους. Οι εφαρμοστέες ισοτιμίες είναι εκείνες της πρώτης εργάσιμης ημέρας του Οκτωβρίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να στρογγυλοποιούν τα ποσά σε εθνικό νόμισμα, τα οποία προκύπτουν από τη μετατροπή του ποσού σε ευρώ που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εφόσον η στρογγυλοποίηση αυτή δεν υπερβαίνει τα 2 ευρώ.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν το ποσό της ατέλειας που ισχύει κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπεται στην παράγραφο 1, αν η μετατροπή του ποσού της ατέλειας που εκφράζεται σε ευρώ, κατέληγε, πριν από τη στρογγυλοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, σε μεταβολή της ατέλειας που εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα μικρότερη του 5 %.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Η οδηγία 78/1035/EOK καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. RAJAMÄKI


(1)  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(3)  ΕΕ L 366 της 28.12.1978, σ. 34. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 1994.

(4)  Βλέπε παράρτημα Ι μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 105 της 23.4.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις

Οδηγία 78/1035/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1)

(ΕΕ L 366 της 28.12.1978, σ. 34)

 

Οδηγία 81/933/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 338 της 25.11.1981, σ. 24)

μόνο το άρθρο 2

Οδηγία 85/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 30)

 


ΜΕΡΟΣ B

Προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο

(που αναφέρονται στο άρθρο 6)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

78/1035/EOK

1η Ιανουαρίου 1979

81/933/EOK

31η Δεκεμβρίου 1981

85/576/EOK

30ή Ιουνίου 1986


(1)  Η οδηγία 78/1035/ΕΟΚ έχει επίσης τροποποιηθεί με την πράξη προσχώρησης του 1994.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 78/1035/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) από τις λέξεις «50 σιγαρέττα» έως τις λέξεις «50 γραμμάρια καπνού για κάπνισμα»

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) τρίτη περίπτωση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Παράρτημα I

Παράρτημα II


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Ιουλίου 2006

για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Μαλδιβών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

(2006/695/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 5 Ιουνίου 2003, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από συμφωνία με την Κοινότητα.

(2)

Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Κοινότητας, συμφωνία με τη Δημοκρατία των Μαλδιβών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους μηχανισμούς και τις οδηγίες που περιελάμβανε το παράρτημα της απόφασης με την οποία το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από συμφωνία με την Κοινότητα.

(3)

Η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή θα πρέπει να υπογραφεί και να τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή, υπό την επιφύλαξη της σύναψής της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Μαλδιβών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας, υπό την επιφύλαξη της αποφάσεως του Συμβουλίου για τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Κοινότητας, τη συμφωνία, υπό την επιφύλαξη της σύναψής της.

Άρθρο 3

Ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της, η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 4

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να προβεί στην κοινοποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 2 της συμφωνίας.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. TUOMIOJA


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Μαλδιβών σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

αφενός και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΔΙΒΩΝ (εφεξής: «Μαλδίβες»),

αφετέρου,

(εφεξής: «τα συμβαλλόμενα μέρη»),

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι μεταξύ αρκετών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μαλδιβών έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες, οι οποίες περιέχουν διατάξεις αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επί διαφόρων πτυχών των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, βάσει του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, οι κοινοτικοί αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος έχουν ισότιμο δικαίωμα πρόσβασης στα αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα των υπηκόων των εν λόγω τρίτων χωρών να αποκτούν την κυριότητα αερομεταφορέων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ορισμένες διατάξεις των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μαλδιβών στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι αντίθετες προς το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, πρέπει να εναρμονισθούν με το δίκαιο αυτό ώστε να δημιουργηθεί μια στέρεη νομική βάση για τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μαλδιβών και να διαφυλαχθεί η συνέχεια της παροχής των εν λόγω αεροπορικών υπηρεσιών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, βάσει του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, οι αερομεταφορείς απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, να συνάπτουν συμφωνίες που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών περί αεροπορικών υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μαλδιβών, οι οποίες i) απαιτούν ή ευνοούν την έγκριση συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεων από ενώσεις επιχειρήσεων ή συνεννοημένων πρακτικών που εμποδίζουν, στρεβλώνουν ή περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων στα εκάστοτε δρομολόγια, ή ii) ενισχύουν τις επιπτώσεις τέτοιων συμφωνιών, αποφάσεων ή εναρμονισμένων πρακτικών, ή iii) αναθέτουν σε αερομεταφορείς ή άλλους ιδιωτικούς οικονομικούς παράγοντες την αρμοδιότητα λήψης μέτρων που εμποδίζουν, στρεβλώνουν ή περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ αερομεταφορέων στα εκάστοτε δρομολόγια, δύνανται να καταστήσουν αναποτελεσματικούς τους κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πλαίσιο των εν προκειμένω διαπραγματεύσεων, δεν είναι να αυξήσει τον συνολικό όγκο της αεροπορικής κυκλοφορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μαλδιβών, ούτε να μεταβάλει το ισοζύγιο μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων και αερομεταφορέων των Μαλδιβών, ούτε να διαπραγματευθεί τροποποιήσεις των διατάξεων περί δικαιωμάτων μεταφοράς που περιέχονται στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές υπηρεσίες,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «κράτη μέλη» νοούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Σε καθεμία από τις συμφωνίες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, οι αναφορές σε υπηκόους του κράτους μέλους που είναι μέρος της εκάστοτε συμφωνίας νοούνται ως αναφορές σε υπηκόους των κρατών μελών.

3.   Σε καθεμία από τις συμφωνίες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, οι αναφορές σε αερομεταφορείς ή αεροπορικές εταιρείες του κράτους μέλους που είναι μέρος της εκάστοτε συμφωνίας νοούνται ως αναφορές σε αερομεταφορείς ή αεροπορικές εταιρείες που έχει καθορίσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Άρθρο 2

Καθορισμός αερομεταφορέα από κράτος μέλος

1.   Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου υπερισχύουν των σχετικών διατάξεων των άρθρων που παρατίθενται αντιστοίχως στο στοιχείο α) και στο στοιχείο β) του παραρτήματος ΙΙ, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό αερομεταφορέα από το αντίστοιχο κράτος μέλος, τις άδειες εκμετάλλευσης και τις άδειες τεχνικής φύσεως που του χορηγούν οι Μαλδίβες, και σε ό,τι αφορά την απόρριψη, την ανάκληση, την αναστολή ή τον περιορισμό των αδειών εκμετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως του αερομεταφορέα, αντιστοίχως.

2.   Όταν τους γνωστοποιείται από κράτος μέλος καθορισμός αερομεταφορέα, οι Μαλδίβες χορηγούν τις κατάλληλες άδειες εκμετάλλευσης και άδειες τεχνικής φύσεως, με την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι:

i)

ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος, βάσει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο έδαφος του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει και έχει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και

ii)

το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα διασφαλίζει και διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα και ότι στην πράξη καθορισμού προσδιορίζεται με σαφήνεια η αρμόδια αεροπορική αρχή και

iii)

ο αερομεταφορέας τελεί υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε δια κατά πλειοψηφία συμμετοχής, και υπό τον πραγματικό έλεγχο, κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών αναφερόμενων στο παράρτημα 3 ή/και υπηκόων των συγκεκριμένων άλλων κρατών.

3.   Οι Μαλδίβες δύνανται να απορρίψουν, να ανακαλέσουν, να αναστείλουν ή να περιορίσουν τις άδειες εκμετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως ενός αερομεταφορέα καθορισμένου από κράτος μέλος εφόσον:

i)

ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκατεστημένος, βάσει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο έδαφος του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει ή δεν διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, ή

ii)

το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα δεν διασφαλίζει ή δεν διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα, ή εφόσον στην πράξη καθορισμού του αερομεταφορέα δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η αρμόδια αεροπορική αρχή, ή

iii)

ο αερομεταφορέας δεν τελεί υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε δια κατά πλειοψηφίαν συμμετοχής, ή υπό τον πραγματικό έλεγχο, κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών αναφερόμενων στο παράρτημα ΙΙΙ ή/και υπηκόων των συγκεκριμένων άλλων κρατών.

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τους παρέχει η παρούσα παράγραφος, οι Μαλδίβες δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων για λόγους εθνικότητας.

Άρθρο 3

Ασφάλεια

1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τις σχετικές διατάξεις των άρθρων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο γ).

2.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει καθορίσει αερομεταφορέα του οποίου το ρυθμιστικό έλεγχο διασφαλίζει και διατηρεί άλλο κράτος μέλος, τα δικαιώματα των Μαλδιβών που απορρέουν από τις διατάξεις περί ασφαλείας της συμφωνίας μεταξύ του κράτους μέλους που έχει καθορίσει τον αερομεταφορέα και των Μαλδιβών ισχύουν εξίσου σε ό,τι αφορά την έκδοση, την εφαρμογή ή τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας από το άλλο αυτό κράτος μέλος και σε ό,τι αφορά την άδεια εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αερομεταφορέα.

Άρθρο 4

Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων

1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τις σχετικές διατάξεις των άρθρων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο δ).

2.   Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των συμφωνιών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο δ), οι συμφωνίες αυτές δεν θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ευχέρεια ενός κράτους μέλους να επιβάλλει, άνευ διακρίσεων, φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις επί των καυσίμων που διατίθενται στην επικράτειά του στα αεροσκάφη καθορισμένου αερομεταφορέα των Μαλδιβών ο οποίος εκτελεί δρομολόγια μεταξύ σημείου της επικράτειας του συγκεκριμένου κράτους μέλους και άλλου σημείου της επικράτειας του ίδιου κράτους μέλους ή σημείου της επικράτειας άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τις σχετικές διατάξεις των άρθρων που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο ε).

2.   Οι ναύλοι που επιβάλλονται από αερομεταφορέα(-είς) καθορισμένο(-ους) από τις Μαλδίβες βάσει μιας από τις συμφωνίες του παραρτήματος Ι η οποία περιέχει διάταξη περιλαμβανόμενη στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο ε), για αεροπορικές μεταφορές εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διέπονται από το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 6

Συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού

1.   Οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και των Μαλδιβών στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών δεν θίγουν τους κανόνες ανταγωνισμού των συμβαλλόμενων μερών.

2.   Οι διατάξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο στ), καταργούνται και παύουν να ισχύουν.

Άρθρο 7

Παραρτήματα της συμφωνίας

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 8

Αναθεώρηση ή τροποποίηση

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν την παρούσα συμφωνία με κοινή συναίνεση.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και προσωρινή εφαρμογή

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία κοινοποιήσει εγγράφως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

2.   Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν προσωρινά την παρούσα συμφωνία από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία κοινοποιήσει την ολοκλήρωση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό διαδικασιών.

3.   Η συμφωνία μεταξύ ενός κράτους μέλους και των Μαλδιβών η οποία, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ ούτε εφαρμόζεται προσωρινά, παρατίθεται στο παράρτημα Ι στοιχείο β). Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στη συμφωνία αυτή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή προσωρινής εφαρμογής της.

Άρθρο 10

Λήξη

1.   Η λύση μιας από τις συμφωνίες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι συνεπάγεται ταυτόχρονη λήξη της ισχύος όλων των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας που είναι συναφείς με τη συμφωνία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

2.   Η λύση όλων των συμφωνιών που παρατίθενται στο παράρτημα 1 συνεπάγεται ταυτόχρονη λήξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες έξι, εις διπλούν, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και την επίσημη γλώσσα των Μαλδιβών Ντιβέχι.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la República de Maldivas

Za Maledivskou republiku

For Republikken Maldiverne

Für die Republik Malediven

Maldiivi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαλδιβών

For the Republic of Maldives

Pour la République des Maldives

Per la Repubblica delle Maldive

Maldivu Republikas vārdā

Ma1dyvų Respublikos vardu

A Maldív Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Maldivi

Voor de Republiek der Maldiven

W imieniu Republiki Malediwów

Pela República das Maldivas

Za Maldivskú republiku

Za Republiko Maldivi

Malediivien tasavallan puolesta

För Republiken Maldiverna

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των συμφωνιών περί των οποίων το άρθρο 1 της παρούσας συμφωνίας

α)

Συμφωνίες μεταξύ των Μαλδιβών και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, έχουν συναφθεί, υπογραφεί ή/και εφαρμόζονται προσωρινά:

Συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Μαλδιβών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η οποία συνήφθη στο Μαλέ στις 4 Φεβρουαρίου 1997 (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ κατωτέρω ως «συμφωνία Μαλδιβών-Αυστρίας»).

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Μαλδιβών στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία συνήφθη στο Μαλέ στις 5 Φεβρουαρίου 2001 (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ κατωτέρω ως «συμφωνία Μαλδιβών-Γαλλίας»).

Συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας των Μαλδιβών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η οποία συνήφθη στο Μαλέ στις 10 Νοεμβρίου 1993 (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ κατωτέρω ως «συμφωνία Μαλδιβών-Γερμανίας»).

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Μαλδιβών περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία συνήφθη στη Χάγη στις 23 Ιουνίου 1994 (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ κατωτέρω ως «συμφωνία Μαλδιβών-Κάτω Χωρών»).

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Μαλδιβών, η οποία συνήφθη στο Μαλέ στις 20 Ιανουαρίου 1996 (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ κατωτέρω ως «συμφωνία Μαλδιβών-Ηνωμένου Βασιλείου»).

Τροποποιήθηκε με το μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στο Μαλέ στις 7 Σεπτεμβρίου 2000.

β)

Η συμφωνία που έχει μονογραφηθεί ή υπογραφεί μεταξύ των Μαλδιβών και ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει ακόμη αρχίσει να ισχύει ούτε εφαρμόζεται προσωρινά:

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Μαλδιβών περί αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία μονογραφήθηκε στο Μαλέ στις 20 Ιανουαρίου 2000 (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ κατωτέρω ως «συμφωνία Μαλδιβών-Ιταλίας»).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των άρθρων των συμφωνιών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, στα οποία αναφέρονται τα άρθρα 2 έως 6 της παρούσας συμφωνίας

α)

Καθορισμός αερομεταφορέα από κράτος μέλος:

άρθρο 3 της συμφωνίας Μαλδιβών-Αυστρίας,

άρθρο 3 της συμφωνίας Μαλδιβών-Γαλλίας,

άρθρο 4 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ιταλίας,

άρθρο 4 της συμφωνίας Μαλδιβών-Κάτω Χωρών,

άρθρο 4 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ηνωμένου Βασιλείου·

β)

απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός των αδειών εκμετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως:

άρθρο 4 της συμφωνίας Μαλδιβών-Αυστρίας,

άρθρο 4 της συμφωνίας Μαλδιβών-Γαλλίας,

άρθρο 5 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ιταλίας,

άρθρο 5 της συμφωνίας Μαλδιβών-Κάτω Χωρών,

άρθρο 5 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ηνωμένου Βασιλείου·

γ)

ασφάλεια:

άρθρο 7 της συμφωνίας Μαλδιβών-Γαλλίας,

άρθρο 11 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ιταλίας,

άρθρο 14 της συμφωνίας Μαλδιβών-Κάτω Χωρών·

δ)

φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων:

άρθρο 7 της συμφωνίας Μαλδιβών-Αυστρίας,

άρθρο 10 της συμφωνίας Μαλδιβών-Γαλλίας,

άρθρο 6 της συμφωνίας Μαλδιβών-Γερμανίας,

άρθρο 6 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ιταλίας,

άρθρο 10 της συμφωνίας Μαλδιβών-Κάτω Χωρών,

άρθρο 8 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ηνωμένου Βασιλείου·

ε)

ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

άρθρο 11 της συμφωνίας Μαλδιβών-Αυστρίας,

άρθρο 14 της συμφωνίας Μαλδιβών-Γαλλίας,

άρθρο 10 της συμφωνίας Μαλδιβών-Γερμανίας,

άρθρο 8 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ιταλίας,

άρθρο 6 της συμφωνίας Μαλδιβών-Κάτω Χωρών,

άρθρο 7 της συμφωνίας Μαλδιβών-Ηνωμένου Βασιλείου·

στ)

συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού:

άρθρο 11 (παράγραφοι 2 έως 6) της συμφωνίας Μαλδιβών-Αυστρίας,

άρθρο 14 (παράγραφοι 3 έως 5) της συμφωνίας Μαλδιβών-Γαλλίας,

άρθρο 8 (παράγραφοι 3 και 6) της συμφωνίας Μαλδιβών-Ιταλίας,

άρθρο 6 (παράγραφοι 2 έως 5) της συμφωνίας Μαλδιβών-Κάτω Χωρών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος άλλων κρατών στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας

α)

Δημοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο).

β)

Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο).

γ)

Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο).

δ)

Ελβετική Συνομοσπονδία (βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί αεροπορικών μεταφορών).


Διορθωτικά

17.10.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/27


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2005 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148 της 11ης Ιουνίου 2005 )

1.

Στη σελίδα 10, το κείμενο που παρατίθεται στο σημείο Α του παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εντούτοις για τις πράξεις διαμετακόμισης, όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον κύριο υπόχρεο να αφήνει κενή αυτή τη θέση όταν για λόγους διαχείρισης δεν είναι διαθέσιμες στο σημείο αναχώρησης οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την εθνικότητα του μεταφορικού μέσου τη στιγμή που καταρτίζεται η δήλωση διαμετακόμισης, υπό τον όρο ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν στην συνέχεια στη θέση 55».

2.

Στη σελίδα 10, το κείμενο που παρατίθεται στο σημείο Β του παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον κύριο υπόχρεο να αφήνει κενή αυτή τη θέση όταν για λόγους διαχείρισης δεν είναι διαθέσιμες στο σημείο αναχώρησης οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την εθνικότητα του μεταφορικού μέσου τη στιγμή που καταρτίζεται η δήλωση διαμετακόμισης, υπό τον όρο ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν στην συνέχεια στη θέση 55».

3.

Στη σελίδα 11, στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 η μνεία «Είδος των δεμάτων» αντικαθίσταται από τη μνεία «Είδη δεμάτων».

4.

Στη σελίδα 11, στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 τρίτο εδάφιο, η λέξη «τίθεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «χρησιμοποιείται».

5.

Στη σελίδα 11, στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3, η μνεία «Τύπος εγγύησης» αντικαθίσταται από τη μνεία «Είδος εγγύησης».

6.

Στη σελίδα 11, στο παράρτημα ΙΙ σημείο 4 η μνεία «GR (θέση 52)» αντικαθίσταται από τη μνεία «GRN (θέση 52)» και η μνεία «ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ» από τη μνεία «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ».

7.

Στη σελίδα 12, στο παράρτημα IV σημείο Α.2 στη στήλη «Άλλες πληροφορίες» η μνεία «— αριθμός εγγυητικών τίτλων μεμονωμένης εγγύησης» αντικαθίσταται από τη μνεία «— αριθμός του τίτλου μεμονωμένης εγγύησης».