ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 143

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
30 Μαΐου 2006


Περιεχόμενα

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2006, για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου

1

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου

2

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

30.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 143/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Φεβρουαρίου 2006

για τη σύναψη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου

(2006/356/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 310 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση, και παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου, υπεγράφη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο Λουξεμβούργο, στις 17 Ιουνίου 2002, υπό την επιφύλαξη της ενδεχόμενης συνάψεώς της σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(2)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1.   Η ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου, τα παραρτήματα και τα πρωτόκολλα αυτής, καθώς και οι κοινές δηλώσεις και οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που περιέχονται στην τελική πράξη, εγκρίνονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Τα κείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν τμήμα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

1.   H θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης και της επιτροπής σύνδεσης, καθορίζεται από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής ή, εφόσον χρειασθεί, από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συνθηκών.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 75 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προεδρεύει του Συμβουλίου Σύνδεσης. Ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής προεδρεύει της επιτροπής σύνδεσης, βάσει των συμφωνηθέντων διαδικαστικών κανόνων.

3.   Η απόφαση για δημοσίευση των αποφάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης και της επιτροπής σύνδεσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνεται, σε κάθε περίπτωση, από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) για την κατάθεση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της πράξης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 91 της συμφωνίας.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.-H. GRASSER


ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΫΝΔΕΣΗΣ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφετέρου

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εφεξής «τα κράτη μέλη», και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής «η Κοινότητα»,

αφενός, και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ, εφεξής «ο Λίβανος»,

αφετέρου,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την εγγύτητα και την αλληλεξάρτηση που έχει δημιουργηθεί λόγω των ιστορικών δεσμών και των κοινών αξιών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και του Λιβάνου·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και ο Λίβανος επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς αυτούς και να δημιουργήσουν μόνιμες σχέσεις βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη, την εταιρική σχέση και την κοινή ανάπτυξη·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως, στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και των οικονομικών ελευθεριών, που αποτελούν την ίδια τη βάση της σύνδεσης·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις τόσο στην ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και στη Μέση Ανατολή, και τις επακόλουθες κοινές ευθύνες όσον αφορά τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην ευρωμεσογειακή περιοχή·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που έχει για την Κοινότητα και τον Λίβανο το ελεύθερο εμπόριο, όπως διασφαλίζεται από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου του 1994 (GATT) και από άλλες πολυμερείς συμφωνίες που επισυνάπτονται στη συμφωνία για την ίδρυση του ΠΟΕ·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη διαφορά που υπάρχει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μεταξύ του Λιβάνου και της Κοινότητας και την ανάγκη ενίσχυσης της διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στο Λίβανο·

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο του μέρους ΙΙΙ, τίτλος IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως ξεχωριστά συμβαλλόμενα μέρη, και όχι ως μέρος της Κοινότητας, μέχρις ότου το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία (ανάλογα με την περίπτωση) κοινοποιήσει στο Λίβανο ότι έχει δεσμευτεί ως μέρος της Κοινότητας σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει για τη Δανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που επισυνάπτεται ως παράρτημα στις εν λόγω συνθήκης σχετικά με τη θέση της Δανίας·

ΕΠΙΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την πλήρη επίτευξη των στόχων της σύνδεσης μεταξύ τους με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας ώστε να προκύψει σύγκλιση των επιπέδων της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κοινότητας και του Λιβάνου·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας της παρούσας συμφωνίας η οποία βασίζεται στην αμοιβαιότητα των συμφερόντων, των παραχωρήσεων, της συνεργασίας και του διαλόγου·

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να στηρίξει τον Λίβανο στις προσπάθειές του για επίτευξη οικονομικής ανασυγκρότησης, μεταρρύθμισης και προσαρμογής και κοινωνικής ανάπτυξης·

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν, να διατηρήσουν και να εντείνουν τη συνεργασία, ενισχυόμενη από τακτικό διάλογο, στον οικονομικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, οπτικοακουστικό και κοινωνικό τομέα, ώστε να βελτιωθεί η αμοιβαία κατανόηση,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους, ειδικότερα στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων που είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος οικονομικής ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης και για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

1.   Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και του Λιβάνου αφετέρου.

2.   Η παρούσα συμφωνία σκοπεύει:

α)

να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για πολιτικό διάλογο μεταξύ των μερών, με στόχο την ανάπτυξη στενών σχέσεων σε όλους τους τομείς που θεωρείται ότι εμπίπτουν σε τέτοιο διάλογο·

β)

να καθορίσει τους όρους της σταδιακής ελευθέρωσης στο εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων·

γ)

να προωθήσει το εμπόριο και την επέκταση αρμονικών οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μερών, κυρίως μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, έτσι ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η ευημερία του Λιβάνου και του λαού του·

δ)

να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, χρηματοδοτική και νομισματική συνεργασία·

ε)

να προωθήσει τη συνεργασία σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2

Οι σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της παρούσας της συμφωνίας, βασίζονται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που καθορίζονται στην παγκόσμια διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η οποία καθοδηγεί τις εσωτερικές και τις διεθνείς τους πολιτικές και συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Άρθρο 3

1.   Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών. Θα βοηθήσει στη δημιουργία μόνιμων δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των εταίρων, οι οποίο θα συμβάλλουν στην ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής αυτής της Μεσογείου και θα οδηγήσουν στην επικράτηση κλίματος κατανόησης και ανοχής μεταξύ των πολιτισμών.

2.   Ειδικότερα, ο διάλογος και η συνεργασία έχουν ως στόχο:

α)

να διευκολύνουν την προσέγγιση των μερών μέσω της ανάπτυξης καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και τακτικού συντονισμού επί διεθνών θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος·

β)

να επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου μέρους·

γ)

να συμβάλλουν στην εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ειδικότερα·

δ)

να προωθήσουν τις κοινές πρωτοβουλίες.

Άρθρο 4

Ο πολιτικός διάλογος καλύπτει όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τα μέρη, εξετάζοντας ειδικότερα τους όρους που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια μέσω της στήριξης της συνεργασίας. Με τον διάλογο επιδιώκεται επίσης να δημιουργηθούν νέες μορφές συνεργασίας που στοχεύουν απευθείας σε κοινούς στόχους.

Άρθρο 5

1.   Ο πολιτικός διάλογος διενεργείται σε τακτά διαστήματα και κάθε φορά που χρειάζεται, ιδίως:

α)

σε υπουργικό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης·

β)

σε επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων του Λιβάνου αφενός, και της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής αφετέρου·

γ)

με πλήρη αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών και, ιδίως, με τακτικές ενημερώσεις από υπαλλήλους, διαβουλεύσεις με την ευκαιρία διεθνών συνόδων και με επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες·

δ)

όπου κρίνεται σκόπιμο, με οιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλει στην παγίωση του διαλόγου και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

2.   Καθιερώνεται πολιτικός διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Λιβάνου.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 6

Η Κοινότητα και ο Λίβανος καθιερώνουν σταδιακά ζώνη ελευθέρων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δώδεκα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με τον τρόπο που περιγράφεται στον παρόντα τίτλο και σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και των λοιπών πολυμερών συμφωνιών για το εμπόριο, οι οποίες προσαρτώνται στη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), εφεξής GATT.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Βιομηχανικά προϊόντα

Άρθρο 7

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Λιβάνου που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 της συνδυασμένης ονοματολογίας και του λιβανικού δασμολογίου, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.

Άρθρο 8

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Λιβάνου διενεργούνται με απαλλαγή από δασμούς και κάθε άλλη επιβάρυνση ισοδύναμου αποτελέσματος.

Άρθρο 9

1.   Οι δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στο Λίβανο προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 88 % του βασικού δασμού,

έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 76 % του βασικού δασμού,

εφτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 64 % του βασικού δασμού,

οχτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 52 % του βασικού δασμού,

εννιά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού,

δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 28 % του βασικού δασμού,

ένδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 16 % του βασικού δασμού,

δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί και επιβαρύνσεις.

2.   Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών για ένα συγκεκριμένο προϊόν, το χρονοδιάγραμμα που ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 1 δύναται να αναθεωρηθεί από την επιτροπή σύνδεσης, κατόπιν κοινής συμφωνίας και με την προϋπόθεση ότι το χρονοδιάγραμμα για το οποίο ζητείται η αναθεώρηση δεν μπορεί να παραταθεί για το συγκεκριμένο προϊόν πέραν της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών. Εάν η επιτροπή σύνδεσης δεν αποφασίσει σχετικά εντός τριάντα ημερών από την υποβολή αίτησης εκ μέρους του Λιβάνου για αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, ο Λίβανος δύναται να αναστείλει προσωρινά το χρονοδιάγραμμα για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

3.   Για κάθε συγκεκριμένο προϊόν, ο βασικός δασμός που πρόκειται να μειωθεί σταδιακά όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι αυτός που αναφέρεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 10

Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών δασμών ισχύουν επίσης για τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα.

Άρθρο 11

1.   Ο Λίβανος δύναται να λαμβάνει, υπό μορφή αύξησης ή επαναφοράς δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9.

2.   Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νέες και νηπιακές βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως στην περίπτωση που οι δυσχέρειες αυτές προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα.

3.   Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζει ο Λίβανος στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας βάσει αυτών των έκτακτων μέτρων δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν το 25 % κατ’ αξία και πρέπει να διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγόμενων προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του ετήσιου μέσου όρου των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα κατά την τελευταία τριετία για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

4.   Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν η επιτροπή σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο με τη λήξη της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών.

5.   Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισαχθούν για οποιοδήποτε προϊόν, εάν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την κατάργηση όλων των δασμών και των ποσοτικών περιορισμών ή των επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν.

6.   Ο Λίβανος ενημερώνει την επιτροπή σύνδεσης για κάθε έκτακτο μέτρο που προτίθεται να λάβει και, εφόσον το ζητήσει η Κοινότητα, διενεργούνται διαβουλεύσεις σχετικά με τα εν λόγω μέτρα και τους τομείς που αφορούν, πριν τεθούν σε εφαρμογή. Κατά την έγκριση αυτών των μέτρων, ο Λίβανος υποβάλλει στην επιτροπή σύνδεσης χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση των σχετικών δασμών με ετήσια ισόποση μείωση, αρχής γενομένης το αργότερο κατά τη λήξη του δεύτερου έτους που έπεται της εισαγωγής τους. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.

7.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, και προκειμένου να λάβει υπόψη τις δυσκολίες που συνδέονται με τη δημιουργία νέων βιομηχανιών, η επιτροπή σύνδεσης δύναται, κατ’ εξαίρεση, να εγκρίνει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει ο Λίβανος βάσει της παραγράφου 1 για μέγιστη περίοδο τριών ετών πέραν της δωδεκαετούς μεταβατικής περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προϊόντα γεωργίας, αλιείας και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

Άρθρο 12

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Λιβάνου που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 της συνδυασμένης ονοματολογίας και του λιβανικού δασμολογίου και στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1.

Άρθρο 13

Η Κοινότητα και ο Λίβανος καθιερώνουν σταδιακά μεγαλύτερη ελευθέρωση του εμπορίου τους στον τομέα των προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας καθώς και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τα δύο μέρη.

Άρθρο 14

1.   Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Λιβάνου που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο 1 υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.

2.   Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο 2 υπόκεινται, κατά την εισαγωγή τους στον Λίβανο, στις ρυθμίσεις του εν λόγω πρωτοκόλλου.

3.   Το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο υπόκειται στις ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου 3.

Άρθρο 15

1.   Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και ο Λίβανος αξιολογούν την κατάσταση με σκοπό τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμόσουν η Κοινότητα και ο Λίβανος ένα έτος μετά την αναθεώρηση της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με το στόχο του άρθρου 13.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 και λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των μεταξύ τους συναλλαγών στον τομέα των προϊόντων γεωργίας και αλιείας και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και ο Λίβανος εξετάζουν σε τακτική βάση, στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά και σε αμοιβαία βάση, τη δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω αμοιβαίων παραχωρήσεων.

Άρθρο 16

1.   Σε περίπτωση εισαγωγής ειδικών κανόνων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της γεωργικής του πολιτικής ή τροποποίησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων ή σε περίπτωση οιασδήποτε τροποποίησης ή επέκτασης των διατάξεων που σχετίζονται με την εφαρμογή της γεωργικής του πολιτικής, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία, όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα.

2.   Το μέρος που προβαίνει στις εν λόγω αλλαγές ενημερώνει σχετικά την επιτροπή σύνδεσης. Μετά από αίτηση του άλλου μέρους, η επιτροπή σύνδεσης συνέρχεται για να λάβει υπόψη, με τον κατάλληλο τρόπο, τα συμφέροντα του άλλου μέρους.

3.   Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή ο Λίβανος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις που προβλέπει η παρούσα συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, παραχωρούν, για τις εισαγωγές καταγωγής του άλλου μέρους, πλεονέκτημα συγκρίσιμο προς το προβλεπόμενο στην παρούσα συμφωνία.

4.   Κάθε τροποποίηση των ρυθμίσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία αποτελούν το αντικείμενο, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης.

Άρθρο 17

1.   Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για τη μείωση των δυνατοτήτων διάπραξης απάτης κατά την εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

2.   Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, όταν ένα μέρος διαπιστώνει ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για απάτη, όπως η σημαντική αύξηση στο εμπόριο προϊόντων από ένα μέρος προς το άλλο μέρος, άνω του επιπέδου που αντανακλά τις οικονομικές συνθήκες όπως η κανονική παραγωγή και οι εξαγωγικές ικανότητες, ή διαπιστώσει αδυναμία διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που προέρχονται από το άλλο μέρος, αμφότερα τα μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις με σκοπό την εξεύρεση λύσης. Εν αναμονή της εξεύρεσης λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία. Επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία των ρυθμίσεων που ορίζει η παρούσα συμφωνία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 18

1.   Απαγορεύεται η εισαγωγή νέων εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος ή η αύξηση αυτών που ήδη εφαρμόζονται, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα συμφωνία.

2.   Απαγορεύεται η επιβολή οποιουδήποτε νέου ποσοτικού περιορισμού κατά την εισαγωγή ή μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου.

3.   Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά την εισαγωγή και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ Λιβάνου και Κοινότητας, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

4.   Η Κοινότητα και ο Λίβανος δεν εφαρμόζουν μεταξύ τους κατά την εξαγωγή δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, ούτε ποσοτικούς περιορισμούς και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 19

1.   Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου πρέπει να διενεργηθούν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 είναι ο δασμός που πράγματι ίσχυε έναντι της Κοινότητας την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων.

2.   Στην περίπτωση προσχώρησης του Λιβάνου στον ΠΟΕ, οι δασμοί που ισχύουν κατά τις εισαγωγές μεταξύ των μερών είναι ισοδύναμοι προς τους παγιοποιημένους δασμούς ΠΟΕ ή προς χαμηλότερο, όντως εφαρμοζόμενο, δασμό ο οποίος ισχύει από την ημερομηνία της προσχώρησης. Σε περίπτωση που, μετά την προσχώρηση στον ΠΟΕ, εφαρμοστεί δασμολογική μείωση erga omnes, ισχύει ο μειωμένος δασμός.

3.   Η παράγραφος 2 ισχύει για κάθε δασμολογική μείωση που εφαρμόζεται erga omnes μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων.

4.   Τα μέρη ανακοινώνουν αμοιβαία τους συντελεστές που εφαρμόζουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων.

Άρθρο 20

Τα προϊόντα καταγωγής Λιβάνου δεν απολαύουν, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, μεταχείρισης ευνοϊκότερης από αυτή που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους.

Άρθρο 21

1.   Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές φορολογικού χαρακτήρα στο εσωτερικό τους με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους.

2.   Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών των έμμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις έμμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις που τους επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα.

Άρθρο 22

1.   Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπει η παρούσα συμφωνία.

2.   Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης, όσον αφορά συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, τρίτης χώρας που προσχωρεί στην Ένωση, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι μπορούν να ληφθούν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και του Λιβάνου.

Άρθρο 23

Αν κάποιο από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις συναλλαγές του με το άλλο μέρος κατά την έννοια των ισχυόντων διεθνών κανόνων που περιέχονται στο άρθρο VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 και κατά την έννοια της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών βάσει της συμφωνίας ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της GATT 1994 και της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας.

Άρθρο 24

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, η συμφωνία ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα εφαρμόζεται μεταξύ των μερών.

2.   Μέχρι να θεσπιστούν οι κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 35, σε περίπτωση που κάποιο μέρος διαπιστώσει ότι επιδοτούνται οι εμπορικές συναλλαγές με το άλλο μέρος σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες κατά την έννοια των άρθρων VI και XVI της GATT 1994 και της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας, μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα κατά της εν λόγω πρακτικής σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη συμφωνία ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα και τη σχετική εσωτερική νομοθεσία.

Άρθρο 25

1.   Οι διατάξεις του άρθρου XIX της GATT 1994 και της συμφωνίας ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης καθώς και η σχετική εσωτερική νομοθεσία εφαρμόζονται μεταξύ των μερών.

2.   Προτού εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, το μέρος που προτίθεται να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά παρέχει στην επιτροπή σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την διεξοδική εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη.

Για να εξευρεθεί τέτοια λύση, τα μέρη διενεργούν αμέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν οδηγήσουν, εντός τριάντα ημερών από την έναρξή τους, σε συμφωνία των μερών όσον αφορά λύση για αποφυγή της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης, το μέρος που προτίθεται να εφαρμόσει τα μέτρα διασφάλισης δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ της GATT 1994 και της συμφωνίας ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

3.   Κατά την επιλογή των μέτρων διασφάλισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, τα μέρη δίδουν προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

4.   Τα μέτρα διασφάλισης γνωστοποιούνται αμέσως στην επιτροπή σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, με σκοπό, ιδίως, την κατάργησή τους μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.

Άρθρο 26

1.   Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 18 οδηγεί σε:

α)

επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί, όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν, ποσοτικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος

ή

β)

σοβαρή έλλειψη, ή κίνδυνο έλλειψης, προϊόντος ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος,

και εφόσον οι προαναφερθείσες καταστάσεις προκαλούν, ή ενδέχεται να προκαλέσουν, μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

2.   Οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται προς εξέταση στην επιτροπή σύνδεσης. Η επιτροπή σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες. Εάν δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα ημερών από την υποβολή του ζητήματος, το εξάγον μέρος δύναται να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα κατά την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους.

Άρθρο 27

Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν αποκλείει απαγορεύσεις ή περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων εφόσον δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας· προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών· προστασίας εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας· προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας· από κανόνες που ισχύουν σχετικά με τον χρυσό και το ασήμι και τη διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται, πάντως, να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών.

Άρθρο 28

Η έννοια «προϊόντα καταγωγής», για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τίτλου και των σχετικών μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, ορίζεται στο πρωτόκολλο 4.

Άρθρο 29

Η συνδυασμένη ονοματολογία εμπορευμάτων εφαρμόζεται για την κατάταξη των εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα. Το λιβανικό δασμολόγιο εφαρμόζεται για την κατάταξη εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή στον Λίβανο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 30

1.   Η μεταχείριση που παραχωρεί κάθε ένα από τα μέρη στο άλλο όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης και την παροχή υπηρεσιών βασίζεται στις δεσμεύσεις και στις λοιπές υποχρεώσεις του κάθε μέρους που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS). Η παρούσα διάταξη παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της οριστικής προσχώρησης του Λιβάνου στον ΠΟΕ.

2.   Ο Λίβανος αναλαμβάνει να παρουσιάσει, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στα κράτη μέλη της χρονοδιάγραμμα των συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τις υπηρεσίες, το οποίο καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ της GATS, μόλις αυτό λάβει την τελική του μορφή.

3.   Τα μέρη δεσμεύονται να εξετάσουν την αξιοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με σκοπό την εκπόνηση «συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης» όπως ορίζεται στο άρθρο V της GΑΤS.

4.   Ο στόχος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 υπόκειται σε μία πρώτη εξέταση από το Συμβούλιο Σύνδεσης, ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

5.   Τα μέρη, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και την προσχώρηση του Λιβάνου στον ΠΟΕ, δεν λαμβάνουν μέτρα ή δεν προβαίνουν σε ενέργειες που θα καθιστούσαν τους όρους παροχής υπηρεσιών από κοινοτικούς ή λιβανικούς φορείς παροχής υπηρεσιών περισσότερο διακριτικούς από τους όρους που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

6.   Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου:

α)

ως «φορέας παροχής υπηρεσιών» ενός μέρους νοείται κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει να παράσχει ή παρέχει υπηρεσία·

β)

ως «νομικό πρόσωπο» νοείται κάθε εταιρεία ή θυγατρική της που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Κοινότητας ή του Λιβάνου και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή τον κύριο τόπο των επιχειρήσεών της στην επικράτεια είτε της Κοινότητας ή του Λιβάνου. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο έχει μόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική διοίκησή του στο έδαφος είτε της Κοινότητας ή του Λιβάνου, δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο της Κοινότητας ή του Λιβάνου, εκτός αν οι δραστηριότητές του διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία είτε της Κοινότητας ή του Λιβάνου·

γ)

ως «θυγατρική εταιρεία» νοείται το νομικό πρόσωπο επί του οποίου ασκείται ουσιαστικός έλεγχος από άλλο νομικό πρόσωπο·

δ)

ως «φυσικό πρόσωπο» νοείται πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός από τα κράτη μέλη της Κοινότητας ή του Λιβάνου, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τρέχουσες πληρωμές και κινήσεις κεφαλαίων

Άρθρο 31

Εντός του πλαισίου των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 33 και 34, δεν ισχύουν περιορισμοί μεταξύ της Κοινότητας αφενός, και του Λιβάνου αφετέρου, όσον αφορά την κίνηση κεφαλαίων και δεν ισχύουν διακρίσεις βάσει της υπηκοότητας ή του τόπου κατοικίας των υπηκόων των μερών ή βάσει του τόπου όπου έχει επενδυθεί το κεφάλαιο.

Άρθρο 32

Οι τρέχουσες πληρωμές που συνδέονται με την κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας δεν υπόκεινται σε περιορισμούς.

Άρθρο 33

1.   Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και άλλων διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας και του Λιβάνου, οι διατάξεις των άρθρων 31 και 32 δεν θίγουν την εφαρμογή τυχόν περιορισμών που ισχύουν μεταξύ τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά την μεταξύ τους κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν άμεσες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ακίνητα, την εγκατάσταση, την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή την εισαγωγή τίτλων στις κεφαλαιαγορές.

2.   Ωστόσο, ουδόλως θίγεται η μεταφορά στο εξωτερικό επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο Λίβανο από κατοίκους της Κοινότητας ή στην Κοινότητα από κατοίκους του Λιβάνου, καθώς και τα κέρδη που απορρέουν από αυτές.

Άρθρο 34

Όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή ο Λίβανος αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών, η Κοινότητα ή ο Λίβανος, αντίστοιχα, δύναται, σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και τα άρθρα VIII και XIV του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να λάβει περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τις τρέχουσες πληρωμές, εφόσον τα μέτρα αυτά κρίνονται απολύτως αναγκαία. Η Κοινότητα ή ο Λίβανος, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος και του υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα για την άρση των μέτρων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ανταγωνισμός και άλλα οικονομικά θέματα

Άρθρο 35

1.   Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου:

α)

όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες των μερών·

β)

η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης στο έδαφος της Κοινότητας ή του Λιβάνου συνολικά, ή σε σημαντικό τμήμα αυτών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους.

2.   Τα μέρη εφαρμόζουν τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους περί ανταγωνισμού και ανταλλάσσουν πληροφορίες λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλουν οι απαιτήσεις περί του απορρήτου. Οι αναγκαίοι κανόνες συνεργασίας για την εφαρμογή της παραγράφου 1 εγκρίνονται από την επιτροπή σύνδεσης εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3.   Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή ο Λίβανος θεωρούν ότι μία συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1 και ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο άλλο μέρος, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβούλευση στο πλαίσιο της επιτροπής σύνδεσης ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες από την αίτηση διεξαγωγής αυτών των διαβουλεύσεων.

Άρθρο 36

Τα κράτη μέλη και ο Λίβανος προσαρμόζουν σταδιακά, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της GATT, όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εφαρμόζονται διακρίσεις όσον αφορά τους όρους προμήθειας και εμπορίας των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και του Λιβάνου. Η επιτροπή σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Άρθρο 37

Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης διασφαλίζει ότι από το πέμπτο έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται κανένα μέτρο που ενδέχεται να στρεβλώσει το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου σε βαθμό που αντιβαίνει προς τα συμφέροντα των μερών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, τη διεκπεραίωση του ειδικού έργου που έχει ανατεθεί σ’ αυτές τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 38

1.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος 2, τα μέρη εξασφαλίζουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσματικών μέσων επιβολής αυτών των δικαιωμάτων.

2.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του παραρτήματος 2 εξετάζεται τακτικά από τα μέρη. Αν προκύψουν προβλήματα στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις συνθήκες άσκησης εμπορίου, διεξάγονται επειγόντως διαβουλεύσεις, μετά από αίτηση ενός μέρους, με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης.

Άρθρο 39

1.   Τα μέρη δεσμεύονται να επιτύχουν την αμοιβαία και σταδιακή ελευθέρωση των δημόσιων συμβάσεων έργου.

2.   Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παραγράφου 1.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 40

Στόχοι

1.   Τα δύο μέρη καθορίζουν από κοινού τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη συνεργασίας στους τομείς που καλύπτει ο παρών τίτλος.

2.   Τα μέρη δεσμεύονται να εντείνουν την οικονομική τους συνεργασία, προς εξυπηρέτηση του αμοιβαίου τους συμφέροντος και στο πνεύμα της εταιρικής σχέσης που αποτελεί τη βάση της παρούσας συμφωνίας.

3.   Η οικονομική συνεργασία αποσκοπεί στη στήριξη των προσπαθειών του Λιβάνου για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Άρθρο 41

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η συνεργασία επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στους τομείς δραστηριοτήτων που πλήττονται από τις επιπτώσεις εσωτερικών προβλημάτων και δυσχερειών ή θίγονται από τη διαδικασία ελευθέρωσης της οικονομίας του Λιβάνου συνολικά, και ειδικότερα από την ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ Λιβάνου και Κοινότητας.

2.   Ομοίως, η συνεργασία επικεντρώνεται σε τομείς που δύνανται να συμβάλλουν στην προσέγγιση των οικονομιών της Κοινότητας και του Λιβάνου, ιδίως αυτούς που δημιουργούν ανάπτυξη και απασχόληση.

3.   Η διατήρηση του περιβάλλοντος και οι οικολογικές ισορροπίες αποτελούν βασικό στοιχείο των διάφορων τομέων οικονομικής συνεργασίας.

4.   Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν να επεκτείνουν την οικονομική συνεργασία και σε άλλους τομείς που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 42

Μέθοδοι και τρόποι εφαρμογής

Η οικονομική συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω:

α)

τακτικού οικονομικού διαλόγου μεταξύ των μερών, που καλύπτει όλους τους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής·

β)

τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών σε κάθε τομέα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων·

γ)

μεταφοράς συμβουλών, πραγματογνωμοσύνης και κατάρτισης·

δ)

ανάληψης κοινών δράσεων, όπως η διοργάνωση σεμιναρίων και η σύσταση ομάδων εργασίας·

ε)

παροχής τεχνικής, διοικητικής και ρυθμιστικής βοήθειας·

στ)

διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη συνεργασία.

Άρθρο 43

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Στόχος της συνεργασίας είναι:

α)

να προσδιοριστούν τα μέσα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ειδικότερα της επαγγελματικής κατάρτισης·

β)

να ενθαρρυνθεί η δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ φορέων που ειδικεύονται σε κοινές δράσεις, και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, κυρίως, οι ανταλλαγές νέων και οι ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημιακών και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την πολιτισμική προσέγγιση·

γ)

να ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα η πρόσβαση του γυναικείου πληθυσμού στην εκπαίδευση, περιλαμβανομένης και της τεχνικής και ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση.

Άρθρο 44

Επιστημονική, τεχνική και τεχνολογική συνεργασία

Η συνεργασία αποσκοπεί:

α)

να διευκολύνει τη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων των μερών μέσω, ιδίως:

της παροχής, στο Λίβανο, πρόσβασης στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή μη κοινοτικών χωρών σε τέτοια προγράμματα,

της συμμετοχής του Λιβάνου στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας,

της προώθησης συνεργιών μεταξύ των τομέων κατάρτισης και έρευνας·

β)

να βελτιώσει τις ερευνητικές ικανότητες, και την τεχνολογική ανάπτυξη του Λιβάνου·

γ)

να τονώσει την τεχνολογική καινοτομία, τη μεταφορά νέων τεχνολογιών και τη διάδοση τεχνογνωσίας·

δ)

να μελετήσει τρόπους με τους οποίους ο Λίβανος θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσια στον τομέα της έρευνας.

Άρθρο 45

Περιβάλλον

1.   Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τον έλεγχο της ρύπανσης και τη διασφάλιση της ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, με σκοπό τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης.

2.   Η συνεργασία επικεντρώνεται:

α)

στην ποιότητα των υδάτων της Μεσογείου και τον έλεγχο και πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης·

β)

στη διαχείριση των αποβλήτων, ειδικότερα των τοξικών αποβλήτων·

γ)

στο πρόβλημα της εναλάτωσης·

δ)

στην περιβαλλοντική διαχείριση ευαίσθητων παράκτιων ζωνών·

ε)

στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος·

στ)

στη χρησιμοποίηση προηγμένων μέσων για τη διαχείριση και παρακολούθηση του περιβάλλοντος, ιδίως, τη χρήση του συστήματος περιβαλλοντικών πληροφοριών και μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

ζ)

στις επιπτώσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης στο περιβάλλον και, ειδικότερα, την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων·

η)

στις επιπτώσεις της γεωργίας στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων·

θ)

στη διατήρηση και συντήρηση του εδάφους·

ι)

στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων·

ια)

στις κοινές δράσεις έρευνας και παρακολούθησης καθώς και τα προγράμματα και έργα.

Άρθρο 46

Βιομηχανική συνεργασία

Στόχος της συνεργασίας είναι:

α)

να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των μερών, περιλαμβανομένης και της συνεργασίας στο πλαίσιο της προσχώρησης του Λιβάνου στα κοινοτικά επιχειρηματικά δίκτυα·

β)

να στηριχθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του δημόσιου και ιδιωτικού βιομηχανικού τομέα του Λιβάνου (περιλαμβανομένης της βιομηχανίας γεωργικών ειδών διατροφής)·

γ)

να προωθηθεί η ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ιδιωτική πρωτοβουλία, με στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση της παραγωγής που προορίζεται τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις εξαγωγικές αγορές·

δ)

να βελτιωθούν το ανθρώπινο δυναμικό του Λιβάνου και οι βιομηχανικές δυνατότητες μέσω της καλύτερης εφαρμογής πολιτικής στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης·

ε)

να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για την χρηματοδότηση των παραγωγικών επενδύσεων·

στ)

να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικότερα μέσω:

της προώθησης επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, εν μέρει με τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών δικτύων και οργάνων για την προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας και της εταιρικής σχέσης,

της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην πίστωση με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων,

της διάθεσης υπηρεσιών ενημέρωσης και στήριξης,

της προώθησης του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, και της δημιουργίας σχεδίων και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 47

Προώθηση και προστασία των επενδύσεων

1.   H συνεργασία αποσκοπεί στην αύξηση της ροής κεφαλαίων, της εμπειρογνωμοσύνης και της τεχνολογίας στον Λίβανο, μεταξύ άλλων, μέσω:

α)

των κατάλληλων μέσων εντοπισμού των επενδυτικών ευκαιριών και των διαύλων πληροφόρησης σχετικά με κανονισμούς επενδύσεων·

β)

της παροχής πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά επενδυτικά καθεστώτα (τεχνική βοήθεια, άμεση χρηματοδοτική στήριξη, φορολογικά κίνητρα, ασφάλεια των επενδύσεων κ.λπ.) σχετικά με επενδύσεις στο εξωτερικό και μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Λιβάνου να επωφεληθεί από αυτά·

γ)

της εξέτασης της δυνατότητας ίδρυσης κοινών επιχειρήσεων (ιδίως μικρομεσαίων), και, όταν κρίνεται αναγκαίο, της σύναψης συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και του Λιβάνου·

δ)

της δημιουργίας μηχανισμών για την ενθάρρυνση και την προώθηση των επενδύσεων·

ε)

της θέσπισης νομικού πλαισίου που ευνοεί τις επενδύσεις μεταξύ των δύο μερών, με τη σύναψη μεταξύ του Λιβάνου και των κρατών μελών, όταν κρίνεται σκόπιμο, συμφωνιών προστασίας των επενδύσεων και συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης.

2.   Η συνεργασία δύναται να επεκταθεί στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που αποδεικνύουν την αποτελεσματική απόκτηση και χρήση βασικών τεχνολογιών, τη χρήση προτύπων, την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 48

Συνεργασία για την τυποποίηση και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης

Τα μέρη συνεργάζονται:

α)

για τη μείωση των αποκλίσεων σε θέματα τυποποίησης, μετρολογίας, ποιοτικού ελέγχου και διαπίστωσης της συμμόρφωσης·

β)

για την ανάπτυξη της αναβάθμισης των λιβανικών εργαστηρίων·

γ)

για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης μόλις δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες·

δ)

για την ενίσχυση των λιβανικών θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την τυποποίηση, την ποιότητα και τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 49

Προσέγγιση των νομοθεσιών

Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσέγγιση των αντίστοιχων νομοθεσιών τους με σκοπό τη διευκόλυνση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 50

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Στόχος της συνεργασίας είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη προσέγγιση των κοινών κανόνων και των προτύπων σε τομείς που περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

α)

ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στον Λίβανο·

β)

βελτίωση των λογιστικών μεθόδων, του λογιστικού ελέγχου, της εποπτείας και της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της χρηματοπιστωτικής παρακολούθησης στο Λίβανο.

Άρθρο 51

Γεωργία και αλιεία

Στόχος της συνεργασίας είναι:

α)

να στηριχθούν πολιτικές για τη διαφοροποίηση της παραγωγής·

β)

να αυξηθεί η αυτάρκεια σε τρόφιμα·

γ)

να προωθηθεί μορφή γεωργίας που σέβεται το περιβάλλον·

δ)

να καθιερωθούν στενότερες σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ομίλων και επαγγελματικών οργανώσεων των δύο μερών·

ε)

να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια και κατάρτιση· να στηριχθούν η αγρονομική έρευνα, οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών, η γεωργική εκπαίδευση και η τεχνική κατάρτιση των απασχολουμένων στον γεωργικό τομέα·

στ)

να εναρμονιστούν τα πρότυπα στον φυτοϋγειονομικό και κτηνιατρικό τομέα·

ζ)

να στηριχθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, περιλαμβανομένης και της βελτίωσης των βασικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης συνοδευτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, ειδικότερα στις περιοχές που πλήττονται λόγω της εκρίζωσης των παράνομων καλλιεργειών·

η)

η συνεργασία μεταξύ αγροτικών περιοχών, η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου·

θ)

η ανάπτυξη της θαλάσσιας αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας·

ι)

η ανάπτυξη τεχνικών συσκευασίας, αποθήκευσης και εμπορίας καθώς και η βελτίωση των διαύλων διανομής·

ια)

η ανάπτυξη γεωργικών υδάτινων πόρων·

ιβ)

η ανάπτυξη του τομέα της δασοκομίας, ειδικότερα όσον αφορά την αναδάσωση, την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση και τους δασικούς βοσκότοπους και την καταπολέμηση της απερήμωσης·

ιγ)

η ανάπτυξη των μηχανικών μέσων στον γεωργικό τομέα και η προώθηση των γεωργικών συνεταιρισμών·

ιδ)

η ενίσχυση του συστήματος γεωργικής πίστης.

Άρθρο 52

Μεταφορές

Στόχος της συνεργασίας είναι:

α)

η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών που συνδέονται με τους μεγάλους διευρωπαϊκούς άξονες επικοινωνίας κοινού ενδιαφέροντος·

β)

ο καθορισμός και η τήρηση προτύπων λειτουργίας και ασφάλειας συγκρίσιμων προς αυτά που ισχύουν στην Κοινότητα·

γ)

η αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού, σε επίπεδο κοινοτικών προτύπων, για τις μεταφορές πολλαπλών μέσων, τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και τη μεταφόρτωση·

δ)

η βελτίωση της οδικής, θαλάσσιας και πολλαπλών μέσων διαμετακόμισης και η διαχείριση των λιμένων, και των αερολιμένων, ο έλεγχος εναερίου κυκλοφορίας, των σιδηροδρόμων και των βοηθημάτων ναυσιπλοΐας·

ε)

η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση του τομέα μέσων μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των δημόσιων μεταφορών.

Άρθρο 53

Κοινωνία των πληροφοριών και τηλεπικοινωνίες

1.   Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν βασικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας, ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ακρογωνιαίο λίθο της αναδυόμενης κοινωνίας των πληροφοριών.

2.   Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα στοχεύει:

α)

σε διάλογο σχετικά με τις διάφορες πτυχές της κοινωνίας των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιακών πολιτικών·

β)

στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας για ρυθμιστικά θέματα, τυποποίηση, δοκιμές συμμόρφωσης και πιστοποίησης σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και τις τηλεπικοινωνίες·

γ)

στη διάδοση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, και στην αναβάθμιση εγκαταστάσεων για προηγμένες επικοινωνίες, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και τεχνολογίας·

δ)

στην προώθηση και την εφαρμογή κοινών σχεδίων για την έρευνα, την τεχνική ανάπτυξη ή τις βιομηχανικές εφαρμογές στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών, των επικοινωνιών, της τηλεματικής και της κοινωνίας των πληροφοριών·

ε)

στη συμμετοχή των λιβανικών οργανισμών σε πρότυπα πειραματικά σχέδια και σε ευρωπαϊκά προγράμματα εντός των καθορισμένων πλαισίων·

στ)

στη διασύνδεση και στη διαλειτουργικότητα τηλεματικών δικτύων και υπηρεσιών της Κοινότητας και του Λιβάνου·

ζ)

στην καθιέρωση διαλόγου για τη ρυθμιστική συνεργασία σε θέματα διεθνών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων και της προσωπικής ζωής.

Άρθρο 54

Ενέργεια

Η συνεργασία επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

α)

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

β)

προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας·

γ)

εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με δίκτυα τραπεζών δεδομένων που συνδέουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες των δύο μερών·

δ)

στήριξη του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης των ενεργειακών δικτύων και διασύνδεση των δικτύων αυτών με τα δίκτυα της Κοινότητας.

Άρθρο 55

Τουρισμός

Η συνεργασία στοχεύει:

α)

στην προώθηση των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού·

β)

στη βελτίωση των γνώσεων της τουριστικής βιομηχανίας και στη εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής των πολιτικών που έχουν συνέπειες για τον τουρισμό·

γ)

στην προώθηση της καλής εποχιακής κατανομής του τουρισμού·

δ)

στην υπογράμμιση της σημασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς για τον τουρισμό·

ε)

στη διασφάλιση της διασύνδεσης μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος·

στ)

στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μέσω της στήριξης αυξημένων προδιαγραφών και επαγγελματισμού·

ζ)

στη βελτίωση των ροών πληροφοριών·

η)

στην εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης ξενοδοχείων, και κατάρτισης σε άλλα ξενοδοχειακά θέματα·

θ)

στη διοργάνωση ανταλλαγής εμπειριών έτσι ώστε να διασφαλιστεί μία ισορροπημένη, βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, κυρίως μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, εκθέσεων, συνεδρίων και δημοσιεύσεων για τον τουρισμό.

Άρθρο 56

Τελωνειακή συνεργασία

1.   Τα μέρη αναπτύσσουν τελωνειακή συνεργασία για να διασφαλίσουν την τήρηση των εμπορικών διατάξεων. Για το σκοπό αυτό καθιερώνουν διάλογο για τελωνειακά θέματα.

2.   Η συνεργασία θα επικεντρωθεί κυρίως:

α)

στην απλούστευση των ελέγχων και διατυπώσεων σχετικά με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων·

β)

στη δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και του Λιβάνου·

γ)

στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και στην επαγγελματική κατάρτιση·

δ)

ενδεχομένως, στην παροχή τεχνικής βοήθειας.

3.   Με την επιφύλαξη λοιπών μορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και, ιδίως, όσον αφορά τον αγώνα κατά των ναρκωτικών και του ξεπλύματος χρήματος, οι διοικητικές αρχές των συμβαλλομένων μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5.

Άρθρο 57

Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής

Στόχος της συνεργασίας είναι να εναρμονιστεί η μεθοδολογία που εφαρμόζουν τα μέρη και να χρησιμοποιηθούν δεδομένα, μεταξύ άλλων και τραπεζικά δεδομένα, σε όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία για τους οποίους μπορούν να συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία.

Άρθρο 58

Προστασία των καταναλωτών

Η συνεργασία στον τομέα αυτό πρέπει να έχει ως στόχο την εναρμόνιση των συστημάτων προστασίας του καταναλωτή στην Κοινότητα και τον Λίβανο και να αφορά, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό:

α)

αύξηση της εναρμόνισης της νομοθεσίας για τους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγονται οι φραγμοί στο εμπόριο·

β)

καθιέρωση και ανάπτυξη συστημάτων αμοιβαίας ενημέρωσης για τα επικίνδυνα βιομηχανικά προϊόντα και τα είδη διατροφής και τη διασύνδεσή τους (συστήματα ταχείας προειδοποίησης)·

γ)

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων·

δ)

διοργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και παροχή τεχνικής βοήθειας.

Άρθρο 59

Συνεργασία για την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων και του κράτους δικαίου

Τα μέρη επαναλαμβάνουν τη σημασία που έχει το κράτος δικαίου και η ικανοποιητική λειτουργία, σε όλα τα επίπεδα, των θεσμικών οργάνων στους τομείς της διοίκησης και της επιβολής του νόμου, γενικότερα, και του μηχανισμού της δικαιοσύνης, ειδικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, μία ανεξάρτητη και αποτελεσματική δικαστική εξουσία και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Άρθρο 60

Νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες

1.   Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβληθεί κάθε προσπάθεια συνεργασίας με σκοπό να προληφθεί η χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για τη νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γενικά, και ειδικότερα από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

2.   Η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει ιδίως την παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας ώστε να καθοριστούν και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 61

Πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

1.   Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: παράνομη διακίνηση ανθρώπων· σεξουαλική εκμετάλλευση· διαφθορά· παραποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων· παράνομη κυκλοφορία απαγορευμένων, παραποιημένων ή πειρατικών προϊόντων και παράνομες συναλλαγές σχετικά, κυρίως, με τα βιομηχανικά απόβλητα ή τα ραδιενεργά υλικά· παράνομη διακίνηση όπλων και εκρηκτικών· εγκληματικότητα στον ηλεκτρονικό τομέα· κλεμμένα αυτοκίνητα.

2.   Τα μέρη συνεργάζονται στενά ώστε να καθιερώσουν κατάλληλους μηχανισμούς και πρότυπα.

3.   Η τεχνική και διοικητική συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάρτισης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αρχών και τη δημιουργία δομών αρμόδιων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εγκληματικότητας καθώς και την εκπόνηση μέτρων για την πρόληψη του εγκλήματος.

Άρθρο 62

Συνεργασία για τις παράνομες ναρκωτικές ουσίες

1.   Εντός του πλαισίου των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, τα μέρη συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ισορροπημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος των ναρκωτικών. Οι πολιτικές και οι δράσεις για τα ναρκωτικά πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της προσφοράς, της παράνομης διακίνησης και της ζήτησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών καθώς και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πρόδρομων ουσιών.

2.   Τα μέρη συμφωνούν για τις αναγκαίες μεθόδους συνεργασίας προς επίτευξη των στόχων αυτών. Οι δράσεις βασίζονται σε κοινά συμφωνηθείσες αρχές με πρότυπο τις πέντε βασικές αρχές που εγκρίθηκαν στην ειδική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά το 1998 (UNGASS).

3.   Η συνεργασία μεταξύ των μερών δύναται να περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής και διοικητικής βοήθειας, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: σχεδιασμός των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών· δημιουργία θεσμικών οργάνων και κέντρων ενημέρωσης· κατάρτιση προσωπικού· έρευνα σε θέματα ναρκωτικών· και, πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών. Τα μέρη δύνανται να συμφωνούν ώστε να περιλαμβάνουν και άλλους τομείς.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διάλογος και συνεργασία στον κοινωνικό τομέα

Άρθρο 63

Τα δύο μέρη αποφασίζουν από κοινού τις μεθόδους που απαιτούνται για την επίτευξη συνεργασίας στους τομείς που καλύπτει ο παρών τίτλος.

Άρθρο 64

1.   Τα μέρη διεξάγουν τακτικό διάλογο για κάθε θέμα του κοινωνικού τομέα που τα ενδιαφέρει.

2.   Με τον διάλογο αυτό επιζητείται η επίτευξη προόδου όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζομένων, την ίση μεταχείριση και την κοινωνική ένταξη των υπηκόων του Λιβάνου και της Κοινότητας που κατοικούν νόμιμα στα εδάφη των κρατών υποδοχής τους.

3.   Ο διάλογος καλύπτει ιδίως όλα τα θέματα σχετικά με:

α)

τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών·

β)

τη μετανάστευση·

γ)

την παράνομη μετανάστευση·

δ)

τις δράσεις και τα προγράμματα που ευνοούν την ίση μεταχείριση μεταξύ υπηκόων του Λιβάνου και της Κοινότητας, την αμοιβαία γνωριμία του πολιτισμού και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, την ανάπτυξη της ανοχής και την εξάλειψη των διακρίσεων.

Άρθρο 65

1.   Για να εδραιωθεί η συνεργασία μεταξύ των μερών στον κοινωνικό τομέα, εφαρμόζονται σχέδια και προγράμματα για κάθε θέμα που τα ενδιαφέρει, και μεταξύ άλλων:

α)

τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ειδικότερα σε μειονεκτικές περιοχές και περιοχές ο πληθυσμός των οποίων έχει εκτοπισθεί·

β)

την προώθηση του ρόλου των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική αναπτυξιακή διαδικασία, ειδικότερα μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

γ)

την ανάπτυξη και την ενίσχυση των λιβανικών προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού και προστασίας της μητέρας και του παιδιού·

δ)

τη βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και υγείας·

ε)

τη βελτίωση του συστήματος περίθαλψης, κυρίως μέσω της συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης, του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης και διαχείρισης του ιατρικού προσωπικού·

στ)

την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ανταλλαγών και ψυχαγωγίας για μεικτές ομάδες νέων ευρωπαϊκής και λιβανικής καταγωγής, νέων εργαζομένων, αντιπροσώπων ΜΚΟ νεολαίας, και άλλων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της νεολαίας που κατοικούν στα κράτη μέλη, με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας γνωριμίας των αντίστοιχων πολιτισμών και την ενίσχυση της ανοχής.

2.   Τα μέρη δεσμεύονται να καθιερώσουν διάλογο για όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και ειδικότερα για τα κοινωνικά προβλήματα όπως ή ανεργία, η αποκατάσταση των ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, οι εργασιακές σχέσεις, η επαγγελματική εκπαίδευση και η ασφάλεια και η υγιεινή στον χώρο της εργασίας.

Άρθρο 66

Οι δράσεις συνεργασίας μπορούν να υλοποιούνται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συνεργασία σε πολιτιστικά θέματα, στα οπτικοακουστικά μέσα και την ενημέρωση

Άρθρο 67

1.   Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και με πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού για τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. Καθιερώνουν διαρκή διάλογο επί πολιτιστικών θεμάτων. Η συνεργασία αυτή προωθεί ιδίως:

α)

η συντήρηση και την αποκατάσταση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, τεχνουργήματα, σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, κ.λπ.)·

β)

την ανταλλαγή εκθεμάτων και καλλιτεχνών·

γ)

την κατάρτιση ατόμων που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα.

2.   Η συνεργασία στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η συμπαραγωγή και η κατάρτιση. Τα μέρη αναζητούν τρόπους για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή του Λιβάνου σε κοινοτικές πρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα.

3.   Τα μέρη συμφωνούν ότι τα υπάρχοντα πολιτιστικά προγράμματα της Κοινότητας και ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και οι άλλες δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα δύο μέρη είναι δυνατό να επεκταθούν και στον Λίβανο.

4.   Τα μέρη προσπαθούν, επίσης, να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία εμπορικού χαρακτήρα, ιδίως μέσω κοινών προγραμμάτων (παραγωγή, επενδύσεις ή εμπορία), κατάρτισης και ανταλλαγής πληροφοριών.

5.   Τα μέρη καταβάλλουν, κατά τον καθορισμό δράσεων και προγραμμάτων συνεργασίας καθώς και των κοινών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερη προσοχή στους νέους, στην έκφραση των προσωπικών απόψεων, στα θέματα που συνδέονται με τη διατήρηση της κληρονομιάς, στη διάδοση του πολιτισμού και στα γραπτά και οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.

6.   Η συνεργασία υλοποιείται με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 42.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συνεργασία για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης

Άρθρο 68

1.   Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για να εμποδίσουν και να ελέγξουν την παράνομη μετανάστευση. Προς το σκοπό αυτό:

α)

κάθε κράτος μέλος συμφωνεί να υποδέχεται υπηκόους του που διαμένουν παράνομα στο έδαφος του Λιβάνου, μετά από αίτηση του Λιβάνου και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, μόλις εξακριβωθεί ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν όντως αυτή την ιδιότητα·

β)

ο Λίβανος συμφωνεί να υποδέχεται υπηκόους του που διαμένουν παράνομα στο έδαφος κράτους μέλους, μετά από αίτηση του τελευταίου και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, μόλις εξακριβωθεί ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν όντως αυτή την ιδιότητα.

Τα κράτη μέλη και ο Λίβανος εφοδιάζουν επίσης τους υπηκόους τους με τα κατάλληλα έγγραφα αναγνώρισης της ταυτότητας για ανάλογες περιπτώσεις.

2.   Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για τα πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοί τους, για τους σκοπούς της Κοινότητας, σύμφωνα με τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3.   Όσον αφορά τον Λίβανο, η υποχρέωση που επιβάλλει το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για τα πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοι του Λιβάνου σύμφωνα με τη λιβανική νομοθεσία και όλους τους νόμους που αφορούν την ιθαγένεια.

Άρθρο 69

1.   Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη, εφόσον το ζητήσει ένα από τα μέρη, διαπραγματεύονται και συνάπτουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ τους για τη ρύθμιση ειδικών υποχρεώσεων σχετικά με την επαναπροώθηση των υπηκόων τους. Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από ένα μέρος, ρυθμίσεις για την επαναπροώθηση υπηκόων τρίτων χωρών. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες προσώπων που καλύπτονται από τις εν λόγω ρυθμίσεις καθώς και τον τρόπο επαναπροώθησής τους.

2.   Παρέχεται στον Λίβανο η δέουσα χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών.

Άρθρο 70

Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει άλλες κοινές προσπάθειες που ενδεχομένως μπορούν να αναληφθούν για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης.

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 71

1.   Για να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας, εξετάζεται χρηματοδοτική συνεργασία για τον Λίβανο, σύμφωνα με τις κατάλληλες χρηματοδοτικές διαδικασίες και μέσα.

2.   Οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών με τη βοήθεια των καταλληλότερων μέσων, μόλις αρχίσει να ισχύει η παρούσα συμφωνία.

3.   Παράλληλα με τους τομείς που περιλαμβάνονται στους τίτλους V και VI της παρούσας συμφωνίας, η συνεργασία δύναται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α)

διευκόλυνση των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας·

β)

ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό της οικονομικής υποδομής·

γ)

προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δραστηριοτήτων που δημιουργούν απασχόληση·

δ)

εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει για τη λιβανική οικονομία η σταδιακή καθιέρωση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, ειδικότερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των εμπλεκόμενων οικονομικών τομέων, κυρίως της βιομηχανίας·

ε)

συνοδευτικά μέτρα για πολιτικές που εφαρμόζονται στους κοινωνικούς τομείς, ειδικότερα για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 72

Στο πλαίσιο των κοινοτικών μέσων που προορίζονται για τη στήριξη των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής στις μεσογειακές χώρες — και σε στενή συνεργασία με τις αρχές του Λιβάνου και τους λοιπούς χορηγούς, ιδίως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα— η Κοινότητα εξετάζει τα μέσα που ενδείκνυνται για τη στήριξη των διαρθρωτικών πολιτικών που εφαρμόζει ο Λίβανος με σκοπό την αποκατάσταση των οικονομικών ισορροπιών σε όλα τα βασικά πεδία και στη δημιουργία οικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργεί ανάπτυξη, και ταυτόχρονα προωθεί την κοινωνική ευημερία.

Άρθρο 73

Για να διασφαλιστεί συντονισμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των έκτακτων μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλημάτων που θα προέκυπταν ενδεχομένως από τη σταδιακή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη των εμπορικών και χρηματοδοτικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου στο πλαίσιο του οικονομικού διαλόγου που καθιερώνεται βάσει του τίτλου V.

ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74

1.   Συγκροτείται Συμβούλιο Σύνδεσης που συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, με πρωτοβουλία του προέδρου του υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του.

2.   Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας καθώς και όλα τα διμερή ή διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 75

1.   Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης του Λιβάνου αφετέρου.

2.   Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να προβλέπουν την εκπροσώπησή τους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του.

3.   Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του.

4.   Την προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί εναλλάξ ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης του Λιβάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του.

Άρθρο 76

1.   Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης διαθέτει την εξουσία λήψης αποφάσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται σ’ αυτήν.

2.   Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται επίσης να διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις.

3.   Το Συμβούλιο Σύνδεσης εκδίδει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.

Άρθρο 77

1.   Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Σύνδεσης, ιδρύεται επιτροπή σύνδεσης η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

2.   Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αναθέτει στην επιτροπή σύνδεσης, πλήρως ή εν μέρει, ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 78

1.   Η επιτροπή σύνδεσης, που συνέρχεται σε επίπεδο υπαλλήλων, αποτελείται από αντιπροσώπους των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης του Λιβάνου αφετέρου.

2.   Η επιτροπή σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

3.   Η επιτροπή σύνδεσης συνήθως συνέρχεται εναλλάξ στην Κοινότητα και στο Λίβανο.

Άρθρο 79

1.   Η επιτροπή σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της συμφωνίας, καθώς και σε τομείς στους οποίους το Συμβούλιο Σύνδεσης της έχει παραχωρήσει αρμοδιότητα.

2.   Η επιτροπή σύνδεσης εκδίδει τις αποφάσεις της κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους.

Άρθρο 80

Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίζει τη σύσταση ομάδων εργασίας ή οργάνων αναγκαίων για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Καθορίζει τις αρμοδιότητες κάθε τέτοιας ομάδας εργασίας ή οργάνου που υπάγεται σ’ αυτό.

Άρθρο 81

Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνει τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, καθώς και μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας και του αντίστοιχου φορέα στον Λίβανο.

Άρθρο 82

1.   Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει προς διευθέτηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

2.   Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να επιλύσει τη διαφορά μέσω απόφασης.

3.   Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.   Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό διαιτητή· το άλλο μέρος υποχρεούται στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή.

Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Κάθε μέρος της διαφοράς πρέπει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης των διαιτητών.

Άρθρο 83

Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λάβει μέτρα τα οποία:

α)

θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της αποκάλυψης πληροφοριών που αντιβαίνουν στα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς του·

β)

αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, την ανάπτυξη ή την παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν πλήττουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς·

γ)

θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που επηρεάζει τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρής διεθνούς έντασης που αποτελεί απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

Άρθρο 84

Στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν:

α)

οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει ο Λίβανος έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιτρέπουν \διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιρειών και επιχειρήσεών τους·

β)

οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι του Λιβάνου δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ υπηκόων του Λιβάνου ή εταιρειών και επιχειρήσεών του.

Άρθρο 85

Όσον αφορά την άμεση φορολογία, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν συνεπάγεται:

α)

την επέκταση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παραχωρεί ένα μέρος στο πλαίσιο οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας ή ρύθμισης με την οποία αυτό δεσμεύεται·

β)

την παρεμπόδιση της θέσπισης ή της εφαρμογής από ένα μέρος οποιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην πρόληψη της απάτης ή της φοροδιαφυγής·

γ)

την παρεμπόδιση του δικαιώματος ενός μέρους να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής του νομοθεσίας έναντι των φορολογουμένων που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους.

Άρθρο 86

1.   Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων που θέτει η παρούσα συμφωνία.

2.   Αν ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, δύναται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προηγουμένως, υποχρεούται, με εξαίρεση την περίπτωση έκτακτης ειδικής ανάγκης, να παράσχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την διεξοδική εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη.

3.   Κατά την επιλογή των κατάλληλων μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη συμφωνούν, επίσης, ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να είναι ανάλογα προς την παραβίαση.

Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης, μετά από αίτηση του άλλου μέρους.

Άρθρο 87

Τα παραρτήματα 1 και 2 και τα πρωτόκολλα 1 έως 5 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 88

Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ο όρος «τα μέρη» σημαίνει, αφενός την Κοινότητα ή τα κράτη μέλη ή την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, ανάλογα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, και αφετέρου το Λίβανο.

Άρθρο 89

1.   Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου διαρκείας.

2.   Κάθε μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίησή του προς το άλλο μέρος. Η συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής.

Άρθρο 90

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος του Λιβάνου.

Άρθρο 91

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αραβική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 92

1.   Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν διαδικασίες.

2.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου καθώς και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Λιβάνου, που υπεγράφησαν στις Βρυξέλλες στις 3 Μαΐου 1977.

Άρθρο 93

Ενδιάμεση συμφωνία

Σε περίπτωση που, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων μερών της παρούσας συμφωνίας, ιδίως αυτές που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, τεθούν σε ισχύ μέσω ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και του Λιβάνου, τα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις συνθήκες αυτές για τους σκοπούς των τίτλων ΙΙ και ΙV της παρούσας συμφωνίας και των παραρτημάτων 1 και 2 και των πρωτοκόλλων 1 έως 5 αυτής, με τους όρους «ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας» νοείται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της ενδιάμεσης συμφωνίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις που περιέχονται στα εν λόγω άρθρα, παραρτήματα και πρωτόκολλα.

Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.

Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.

Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.

Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.

Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.

Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.

Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.

Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων υπαγομένων στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία που αναφέρεται στο άρθρο 38

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1

Περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2

Περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στον Λίβανο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3

Για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ του Λιβάνου και της Κοινότητας σχετικά με τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην Κοινότητα μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στον Λίβανο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4

Για τον ορισμό της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5

Για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων υπαγομένων στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστήματος που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12

Κωδικός ΣΟ

2905 43

(μαννιτόλη)

Κωδικός ΣΟ

2905 44

(σορβιτόλη)

Κωδικός ΣΟ

2905 45

(γλυκερίνη)

Κωδικός ΕΣ

3301

(αιθέρια έλαια)

Κωδικός ΣΟ

3302 10

(ευώδεις ουσίες)

Κωδικός ΕΣ

3501 έως 3505

(λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, κόλλες

Κωδικός ΣΟ

3809 10

(προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα)

Κωδικός ΕΣ

3823

(λιπαρά βιομηχανικά οξέα, όξινα λάδια διύλισης, λιπαρή βιομηχανική αλκοόλη)

Κωδικός ΣΟ

3824 60

(σορβιτόλη)

Κωδικός ΕΣ

4101 έως 4103

(δέρματα)

Κωδικός ΕΣ

4301

(ακατέργαστα γουναρικά)

Κωδικός ΕΣ

5001 έως 5003

(ακατέργαστο μετάξι και απορρίμματα από μετάξι)

Κωδικός ΕΣ

5101 έως 5103

(μαλλί και τρίχες χονδροειδείς)

Κωδικός ΕΣ

5201 έως 5203

(βαμβάκι ακατέργαστο, απορρίμματα από βαμβάκι και βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο)

Κωδικός ΕΣ

5301

(λινάρι ακατέργαστο)

Κωδικός ΕΣ

5302

(καννάβι ακατέργαστο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία που αναφέρεται στο άρθρο 38

1.

Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο Λίβανος υποχρεούται να κυρώσει τις αναθεωρήσεις των ακόλουθων πολυμερών συμβάσεων για τη διανοητική ιδιοκτησία, στις οποίες ο Λίβανος και τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη ή οι οποίες εφαρμόζονται de facto από τα κράτη μέλη:

σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη της Στοκχόλμης 1967 που τροποποιήθηκε το 1979),

σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (αναθεώρηση Παρισίων το 1971 και τροποποίηση το 1979),

συμφωνία της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την κατάθεση των σημάτων (πράξη της Γενεύης 1977 που τροποποιήθηκε το 1979).

2.

Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας, ο Λίβανος υποχρεούται να προσχωρήσει στις παρακάτω πολυμερείς συμβάσεις στις οποίες τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη ή οι οποίες εφαρμόζονται de facto από τα κράτη μέλη:

συνθήκη συνεργασίας όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, τροποποιηθείσα το 1979 και το 1984),

συνθήκη της Βουδαπέστης για τη διεθνή αναγνώριση της κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τις διαδικασίες ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιήθηκε το 1980),

πρωτόκολλο της συμφωνίας της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώρηση των σημάτων (Μαδρίτη 1989),

συνθήκη για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Γενεύη 1994),

διεθνής σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV) (πράξη της Γενεύης του 1991),

συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, παράρτημα 1Γ της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΤRIPs, Μαρακές 1994).

Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να κυρώσουν το συντομότερο δυνατό τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις:

συνθήκη ΠΟΔΙ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Γενεύη 1996)

συνθήκη ΠΟΔΙ για τις ερμηνείες/εκτελέσεις και τις φωνογραφικές εγγραφές (Γενεύη 1996).

3.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει ότι η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις στον εν λόγω τομέα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1

Περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1

1.

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων που ακολουθούν καταγωγής Λιβάνου υπόκεινται στους όρους που ορίζονται κατωτέρω.

2.

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου, άλλων από αυτά που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο, επιτρέπονται με ατέλεια δασμών.

3.

Για το πρώτο έτος εφαρμογής, οι όγκοι των δασμολογικών ποσοστώσεων υπολογίζονται κατ’ αναλογία των βασικών όγκων, λαμβανομένου υπόψη του τμήματος της περιόδου που έχει παρέλθει πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

 

Α

Β

Γ

Δ

E

ΣΤ

Κωδικός ΣΟ 2002

Περιγραφή (1)

Μείωση του δασμού ΜΕΚ- (2)

Δασμολογική ποσόστωση

Μείωση του δασμού επιπλέον της ποσόστωσης (Β) (2)

Ετήσια αύξηση

Ειδικές διατάξεις

(%)

(καθαρό βάρος σε τόνους)

(%)

(ποσότητα)

(καθαρό βάρος σε τόνους)

0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις

0

 

 

0701 90 50

Πρώιμες πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Πρώιμες πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Πρώιμες πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

100

5 000

60

Απεριόριστη

1 000

 (2)

0703 20 00

Σκόρδο, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

100

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Αγκινάρες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

100

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Ελιές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, για χρήσεις άλλες από την παραγωγή ελαίου

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Κολοκύθια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

100

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Ελιές διατηρημένες, για χρήσεις άλλες από την παραγωγή ελαίου

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Πορτοκάλια, νωπά ή ξερά

60

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

0805 20

Μανταρίνια (περιλαμβανομένων των tangerines και satsumas), κλημεντίνες wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά ή ξερά

60

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

0805 50

Λεμόνια και γλυκολέμονα, νωπά ή ξερά

40

απεριόριστη

 

 

 (2)

ex 0806

Σταφύλια, νωπά ή ξερά, άλλα από τα νωπά επιτραπέζια σταφύλια από 1ης Οκτωβρίου έως 30ής Απριλίου και από 1ης Ιουνίου έως 11ης Ιουλίου και άλλα επιτραπέζια σταφύλια της ποικιλίας Emperor (vitis vinifera, cv)

100

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια, νωπά, από 1ης Οκτωβρίου έως 30ής Απριλίου και από 1ης Ιουνίου έως 11ης Ιουλίου και άλλα επιτραπέζια σταφύλια της ποικιλίας Emperor (vitis vinifera, cv)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Μήλα, νωπά

100

10 000

60

απεριόριστη

 (2)

0808 20

Αχλάδια και κυδώνια, νωπά

100

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Βερίκοκα, νωπά

100

5 000

60

απεριόριστη

 (2)

0809 20

Κεράσια, νωπά

100

5 000

60

απεριόριστη

 (2)

0809 30

Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα nectarines, νωπά

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά, από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Απριλίου

100

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά, από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Ελαιόλαδο

100

1 000

 (5)

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση

0

 

2002

Ντομάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Χυμός σταφυλιού (περιλαμβανομένου και του μούστου)

100

απεριόριστη

 

 

 

 (2)

2204

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος άλλος από εκείνον της κλάσης 2009

0

 


(1)  Με την επιφύλαξη των κανόνων για την εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μάλλον ενδεικτική αξία δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, με την κάλυψη του κωδικού της ΣΟ. Όταν αναγράφονται κωδικοί ex, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού και της αντίστοιχης περιγραφής, σε συνδυασμό.

(2)  Η μείωση ισχύει μόνο για το κατ’ αξία τμήμα των δασμών

(3)  Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις (βλέπε άρθρα 1 έως 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1047/2001 (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 35) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις).

(4)  Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις (βλέπε άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 71) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις).

(5)  Η παραχώρηση ισχύει στις εισαγωγές ακατέργαστου ελαιολάδου, που παράγεται εξ ολοκλήρου στον Λίβανο και μεταφέρεται απευθείας από τον Λίβανο στην Κοινότητα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2

Περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στο Λίβανο γεωργικών προϊόντων καταγωγής κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2

1.

Οι εισαγωγές στη Δημοκρατία του Λιβάνου των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας υπόκεινται στους όρους που ακολουθούν.

2.

Οι συντελεστές μείωσης στη στήλη (Β) του δασμού της στήλης (Α) δεν εφαρμόζονται στους ελάχιστους δασμούς ούτε στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (Γ)

 

A

B

Γ

Κωδικός του λιβανικού δασμολογίου

Περιγραφή (1)

Ισχύοντες δασμοί

Μείωση του δασμού στην (Α) από το έτος 5 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

Ειδικές διατάξεις

(%)

(%)

0101

'Αλογα, γαϊδούρια, μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά

5

100

 

0102

Βοοειδή ζωντανά

άνευ

άνευ

 

0103

Χοιροειδή ζωντανά

5

100

 

0104 10

Προβατοειδή ζωντανά

άνευ

άνευ

 

0104 20

Αιγοειδή ζωντανά

5

100

 

0105 11

Πετεινοί ζωντανοί του είδους Gallus domesticus, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 185 g

5

100

 

0105 12

Ζωντανές γαλοπούλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 185 g

5

100

 

0105 19

Άλλα ζωντανά πουλερικά, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 185g

5

100

 

0105 92

Πετεινοί ζωντανοί του είδους Gallus domesticus, βάρους που δεν υπερβαίνει τα 2 000 g

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 250/net kg

0105 93

Πετεινοί ζωντανοί του είδους Gallus domesticus, βάρους που υπερβαίνει τα 2 000 g

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 250/net kg

0105 99

Άλλα ζωντανά πουλερικά (πάπιες, χήνες, γαλοπούλες, φραγκόκοτες)

5

100

 

0106

'Aλλα ζώα ζωντανά

5

100

 

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5

100

 

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

5

100

 

0203

Κρέατα χοίρων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

5

100

 

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

5

100

 

0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

5

100

 

0206

Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών, βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

5

100

 

0207 11

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, πετεινών του είδους Gallus domesticus, μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 4 200/net kg

0207 12

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, πετεινών του είδους Gallus domesticus, μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 4 200/net kg

0207 13

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, πετεινών του είδους Gallus domesticus, τεμάχια και σφάγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 9 000/net kg

0207 14

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, πετεινών του είδους Gallus domesticus, τεμάχια και σφάγια, κατεψυγμένα

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 9 000/net kg

0207 24

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, γάλων, μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5

100

 

0207 25

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, γάλων, μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

5

100

 

0207 26

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, γάλων, τεμάχια και παραπροϊόντα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 100/net kg

0207 27

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, γάλων, τεμάχια και παραπροϊόντα, κατεψυγμένα

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 100/net kg

0207 32

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5

100

 

0207 33

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

5

100

 

0207 34

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, λιπαρό ήπαρ, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5

100

 

0207 35

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5

100

 

0207 36

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα πουλερικών της κλάσης 0105, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, άλλα, κατεψυγμένα

5

100

 

0208

'Aλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

5

100

 

0209 00

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο συμπυκνωμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, αλατισμένα, σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

5

100

 

0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα

5

100

 

0401 10 10

Μη συμπυκνωμένο γάλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που δεν υπερβαίνει το 1 %

70

30

Ελάχιστος δασμός LBP 700/l + ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

0401 10 90

Άλλο, μη συμπυκνωμένο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που δεν υπερβαίνει το 1 %

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0401 20 10

Μη συμπυκνωμένο γάλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 1 % αλλά όχι το 6 %

70

30

Ελάχιστος δασμός LBP 700/l + ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

0401 20 90

Άλλο, μη συμπυκνωμένο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 1 % αλλά όχι το 6 %

5

A

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0401 30 10

Μη συμπυκνωμένο γάλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 6 %

70

30

Ελάχιστος δασμός LBP 700/l + ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

0401 30 90

Άλλο, μη συμπυκνωμένο χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 6 %

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0402 10

Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένο ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού, σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά μορφή, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0402 21

Γάλα και κρέμα γάλακτος, σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά μορφή, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 1,5 %, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0402 29

Γάλα και κρέμα γάλακτος, σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά μορφή, περιεκτικότητας σε λιπαρά, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 1,5 %, άλλο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0402 91

Γάλα και κρέμα γάλακτος, όχι σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά μορφή, άλλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0402 99 10

Γάλα και κρέμα γάλακτος, όχι σε σκόνη, κόκκους ή άλλη στερεά μορφή, σε στερεά μορφή, μη συμπυκνωμένο, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλου γλυκαντικού

70

30

Ελάχιστος δασμός LBP 700/l + ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

0402 99 90

Άλλα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

ex 0403 10

Γιαούρτι χωρίς προσθήκη γεύσης

70

43

Ελάχιστος δασμός LBP 1 000/Semigros kg + ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Ελάχιστος δασμός: LBP 4 000/Semigros kg

ex 0403 90 90

Άλλα προϊόντα χωρίς προσθήκη γεύσης που υπάγονται στην κλάση 0403

20

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0404 10

Ορός γάλακτος και τροποποιημένος ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

5

100

 

0404 90

Άλλα προϊόντα, εκτός του ορού γάλακτος, που αποτελούνται από συστατικά φυσικού γάλακτος, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

5

100

 

0405 10

Βούτυρο

άνευ

άνευ

 

0405 90

Άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος

άνευ

άνευ

 

0406 10

Τυρί νωπό (μη ωριμασμένο ή μη αλατισμένο), περιλαμβανομένου και του τυριού από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα

70

30

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 500/Semi Gross Kg

0406 20

Τυρί τριμμένο ή σε σκόνη, όλων των ειδών

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0406 30

Τυρί επεξεργασμένο, όχι τριμμένο ούτε σε σκόνη

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0406 40

Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

ex 0406 90

Kashkaval

35

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

ex 0406 90

Άλλα τυριά, με εξαίρεση το τυρί Kashkaval

35

20

Η παραχώρηση αυτή θα αρχίσει να ισχύει από την έναρξη ισχύος (έτος 1) της παρούσας συμφωνίας

0407 00 10

Νωπά αυγά κότας

50

25

Ελάχιστος δασμός: LBP 100/μονάδα

0407 00 90

Αυγά άλλων πτηνών

20

25

 

0408 11

Κρόκοι αυγών, αποξεραμένοι

5

100

 

0408 19

Κρόκοι αυγών, άλλοι των αποξεραμένων

5

100

 

0408 91

Αυγά πτηνών άλλα από τον κρόκο, χωρίς το τσόφλι τους, αποξεραμένα

5

100

 

0408 99

Αυγά άλλων πτηνών άλλα από τον κρόκο, χωρίς το τσόφλι τους, αποξεραμένα

5

100

 

0409 00

Μέλι φυσικό

35

25

Ελάχιστος δασμός: LBP 8 000/net kg

0410 00

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

5

100

 

0504 00

Έντερα, κύστες και στομάχια ζώων (εκτός των ψαριών), ολόκληρα ή σε τεμάχια, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα, σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

άνευ

άνευ

 

0511 10

Σπέρμα βοοειδών

5

100

 

0511 91

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων, νεκρά ζώα του κεφαλαίου 3

άνευ

άνευ

 

0511 99

Άλλα ζωικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται αλλού,

άνευ

άνευ

 

0601

Βολβοί, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση, φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212

5

100

 

0602 10

Ζωντανά μοσχεύματα και μπόλια χωρίς ρίζες

5

100

 

0602 20

Ζωντανά δένδρα, χαμόδενδρα και θάμνοι μπολιασμένα ή μη, των ειδών που παράγουν βρώσιμα φρούτα ή καρπούς

5

100

 

0602 30

Ζωντανά ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη

30

100

Ο εφαρμοζόμενος δασμός που αναγράφεται στη στήλη Α θα μειωθεί στο 5 % από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0602 40

Ζωντανά τριαντάφυλλα, μπολιασμένα ή μη

5

100

 

0602 90 10

Άλλα, δένδρα δάσους, διακοσμητικά φυτά σε μεμονωμένες γλάστρες με διάμετρο που υπερβαίνει τα 5 cm

30

100

Ο εφαρμοζόμενος δασμός που αναγράφεται στη στήλη Α θα μειωθεί στο 5 % από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0602 90 90

Άλλα

5

100

 

0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, βαμμένα, λευκασμένα, εμποτισμένα ή επεξεργασμένα με άλλο τρόπο

70

25

Ο εφαρμοζόμενος δασμός που αναγράφεται στη στήλη Α θα μειωθεί στο 30 % από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0604

Φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ή μπουμπούκια, και γρασίδια, βρύα και λειχήνες, του είδους που είναι κατάλληλο για ανθοδέσμες ή διακοσμητικές χρήσεις, νωπά, αποξεραμένα, βαμμένα, λευκασμένα, εμποτισμένα ή επεξεργασμένα με άλλο τρόπο

70

25

Ο εφαρμοζόμενος δασμός που αναγράφεται στη στήλη Α θα μειωθεί στο 30 % από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

0701 10

Πατάτες προς σπορά, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

5

100

 

0701 90

Πατάτες, άλλες από τις πατάτες προς σπορά, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 550/Gross kg

0702 00

Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 750/Gross kg

0703 10 10

Κρεμμύδια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5

100

 

0703 10 90

Άλλα, ασκαλώνια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 350/Gross kg

0703 20

Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/Gross kg

0703 90

Πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

25

25

 

0704 10

Κουνουπίδια και μπρόκολα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 300/Gross kg

0704 20

Λαχανάκια Βρυξελλών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

25

25

 

0704 90

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, εκτός από τα κουνουπίδια και τα λαχανάκια Βρυξελλών

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 350/Gross kg

0705 11

Μαρούλια στρογγυλά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

25

25

 

0705 19

Άλλα μαρούλια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 300/μονάδα

0705 21

Ραδίκια Witloof, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

25

25

 

0705 29

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

25

25

 

0706 10

Καρότα και γογγύλια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 300/Gross kg

0706 90 10

Ραπάνια

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 500/Gross kg

0706 90 90

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

25

25

 

0707 00

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 600/Gross kg

0708 10

Μπιζέλια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 550/Gross kg

0708 20

Φασόλια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0708 90

Άλλα όσπρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 350/Gross kg

0709 10

Αγκινάρες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 350/Gross kg

0709 20

Σπαράγγια, νωπή ή διατηρημένη με απλή ψύξη

25

25

 

0709 30

Μελιτζάνες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0709 40

Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

25

25

 

0709 51

Μανιτάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη του είδους Agaricus

25

25

 

0709 52

Τρούφες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

25

25

 

0709 59

Άλλα μανιτάρια και τρούφες

25

25

 

0709 60

Φρούτα του γένους Capsicum ή του είδους Pimenta, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 350/Gross kg

0709 70

Σπανάκια, τετραγόνες και σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 350/Gross kg

0709 90 10

Ελιές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 200/Gross kg

0709 90 20

Κολοκύθες και κολοκύθια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 400/Gross kg

0709 90 30

Νωπή μολόχα, νωπή η διατηρημένη με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 300/Gross kg

0709 90 40

Γλυστρίδα (πορτουλάκα), μαϊντανός, ρόκα (άργκουλα), κορίανδρος, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 750/Gross kg

0709 90 50

Κράμβες της Κίνας, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 350/Gross kg

0709 90 90

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

25

25

 

0710 10

Πατάτες, κατεψυγμένες

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 200/Gross kg

0710 21

Μπιζέλια, κατεψυγμένα

35

25

 

0710 22

Φασόλια, κατεψυγμένα

35

25

 

0710 29

Άλλα όσπρια, κατεψυγμένα

35

25

 

0710 30

Σπανάκια, τετραγόνες και σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, κατεψυγμένα

35

25

 

0710 80

Άλλα λαχανικά, κατεψυγμένα

35

25

 

0710 90

Μείγματα λαχανικών, κατεψυγμένα

35

25

 

ex 0711

Λαχανικά προσωρινά διατηρημένα, αλλά ακατάλληλα στην κατάσταση αυτή για άμεση κατανάλωση, με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι

5

100

 

0712 20

Κρεμμύδια ξερά, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

25

25

 

0712 31

Μανιτάρια του είδους Agaricus, αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

25

25

 

0712 32

Μανιτάρια wood ears του είδους (Auricularia spp.), αποξεραμένα, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες, κομματιασμένα ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

25

25

 

0712 33

Μανιτάρια jelly του είδους (Tremella spp.), αποξεραμένα, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες, κομματιασμένα ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

25

25

 

0712 39

Άλλα μανιτάρια και τρούφες, αποξεραμένα, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

25

25

 

0712 90 10

Σπόροι γλυκού καλαμποκιού

5

100

 

0712 90 90

Άλλα ξερά λαχανικά, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη

25

25

 

0713

'Οσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

άνευ

άνευ

 

0714 10

Μανιόκα (cassava)

5

100

 

0714 20

Γλυκοπατάτες

5

100

 

0714 90 10

Taro (dasheen)

25

25

Ελάχιστος δασμός: LBP 300/Gross kg

0714 90 90

Άλλες ρίζες και κόνδυλοι υψηλής περιεκτικότητας σε άμυλο ή ινουλίνη και ψύχα αρτόδενδρου

5

100

 

0801

Καρύδια κοκκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφός τους ή τη φλούδα τους

5

100

 

0802 11

Αμύγδαλα, με κέλυφος

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0802 12

Αμύγδαλα, χωρίς κέλυφος

5

100

 

0802 21

Φουντούκια με κέλυφος

5

100

 

0802 22

Φουντούκια χωρίς κέλυφος

5

100

 

0802 31

Καρύδια, με κέλυφος

5

100

 

0802 32

Καρύδια, χωρίς κέλυφος

5

100

 

0802 40

Κάστανα

5

100

 

0802 50

Φυστίκια

5

100

 

0802 90 10

Καρποί κουκουναριού

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 15 000/net kg

0802 90 90

Άλλα:

5

100

 

0803 00

Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών, νωπές ή αποξεραμένες

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/Semi Gross Kg

0804 10

Χουρμάδες, νωποί ή αποξεραμένοι

5

100

 

0804 20 10

Σύκα, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 400/Gross kg

0804 20 90

Σύκα, ξερά

5

100

 

0804 30

Ανανάδες, νωποί ή ξεροί

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 000/Gross kg

0804 40

Αχλάδια των ποικιλιών avocats, νωπά ή ξερά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 000/Gross kg

0804 50

Goyaves, μάνγκο και μαγγούστες, νωπά ή ξερά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 000/Gross kg

0805

Εσπεριδοειδή, νωπά ή αποξεραμένα

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 400/Gross kg

0806 10

Σταφύλια, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0806 20

Σταφύλια, αποξεραμένα

5

100

 

0807 11

Καρπούζια, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0807 19

Άλλα πεπόνια, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0807 20

Παπάγια, νωπές

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 2 000/Gross kg

0808 10

Μήλα, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 800/Gross kg

0808 20

Αχλάδια και κυδώνια, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 800/Gross kg

0809 10

Βερίκοκα νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 350/Gross kg

0809 20

Κεράσια, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 800/Gross kg

0809 30

Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα nectarines, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0809 40

Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 400/Gross kg

0810 10

Φράουλες, νωπές

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/Gross kg

0810 20

Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα, νωπά

5

100

 

0810 30

Μαύρα, λευκά ή κόκκινα μούρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους, νωπά

5

100

 

0810 40

Βακκίνια και μύρτιλλα και άλλα φρούτα του είδους Vaccinium, νωπά

5

100

 

0810 50

Ακτινίδια, νωπά

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 500/Gross kg

0810 60

Δούριο (το ζιβέθινο)

25

25

 

0810 90 10

Λίτσι, φρούτα του πάθους, sweetsops, διόσπυροι (kabis)

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 5 000/Gross kg

0810 90 20

Μούσμουλα (loquat)

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0810 90 30

Ρόδια

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0810 90 40

Τζιτζίφια

45

25

Ελάχιστος δασμός: LBP 500/Gross kg

0810 90 90

Άλλα φρούτα, νωπά

25

25

 

0811 10

Φράουλες, κατεψυγμένες

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 500/Gross kg

0811 20

Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και μαύρα, λευκά ή κόκκινα μούρα και φραγκοστάφυλα, κατεψυγμένα

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 500/Gross kg

0811 90

Άλλοι καρποί και φρούτα, κατεψυγμένα

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 500/Gross kg

0812

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα αλλά ακατάλληλα στην κατάσταση αυτή για άμεση κατανάλωση

5

100

 

0813 10

Αποξεραμένα βερίκοκα

15

25

 

0813 20

Αποξεραμένα δαμάσκηνα

25

25

 

0813 30

Αποξεραμένα μήλα

25

25

 

0813 40

Άλλα αποξεραμένα φρούτα, άλλα από αυτά των κλάσεων 0801 έως 0806

25

25

 

0813 50

Μείγμα καρπών ή αποξεραμένων φρούτων του κεφαλαίου 08

25

25

 

0814 00

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) νωπά, κατεψυγμένα, αποξεραμένα ή διατηρημένα προσωρινά σε άλμη ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες

5

100

 

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος

5

100

 

0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

5

100

 

0904

Πιπέρια του είδους Piper, του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

5

100

 

0905 00

Βανίλια

5

100

 

0906

Κανέλλα και λουλούδια κανέλλας

5

100

 

0907 00

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

5

100

 

0908

Μοσχοκάρυδο, μασίς και κάρδαμο

5

100

 

0909

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου)

5

100

 

0910 10

Πιπερόριζα

5

100

 

0910 20

Κρόκος

5

100

 

0910 30

Κουρκούμη

5

100

 

0910 40 10

Θυμάρι

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/Gross kg

0910 40 90

Φύλλα δάφνης

5

100

 

0910 50

Κάρυ

5

100

 

0910 91

Άλλα καρυκεύματα, μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1στοιχείο β) του κεφαλαίου 9

5

100

 

0910 99

Άλλα καρυκεύματα, εκτός από μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου 9

5

100

 

1001

Σιτάρι και σμιγάδι

άνευ

άνευ

 

1002 00

Σίκαλη

άνευ

άνευ

 

1003 00

Κριθάρι

άνευ

άνευ

 

1004 00

Βρώμη

άνευ

άνευ

 

1005 10

Καλαμπόκι, σπόρος

5

100

 

1005 90

Καλαμπόκι, εκτός από σπόρους

άνευ

άνευ

 

1006

Ρύζι

5

100

 

1007 00

Σόργο σε κόκκους

5

100

 

1008

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό, άλλα δημητριακά

5

100

 

1101 00

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

άνευ

άνευ

 

1102

Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού

άνευ

άνευ

 

1103 11

Πλιγούρια και σιμιγδάλια σιταριού

άνευ

άνευ

 

1103 13

Πλιγούρια και σιμιγδάλια καλαμποκιού

5

100

 

1103 19

Πλιγούρια και σιμιγδάλια άλλων δημητριακών

5

100

 

1103 20

Πελέτες

5

100

 

1104

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι) με εξαίρεση το ρύζι της κλάσης 1006, Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα

5

100

 

1105

Αλεύρι, σιμιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από πατάτες

5

100

 

1106

Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη αποξεραμένων οσπρίων της κλάσης 0713, ψύχας αρτόδενδρου ή ριζών ή βολβών της κλάσης 0714 ή των προϊόντων του κεφαλαίου 8

5

100

 

1107

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη

άνευ

άνευ

 

1108

Άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη

5

100

 

1109 00

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση

άνευ

άνευ

 

1201 00

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα

άνευ

άνευ

 

1202

Αραχίδες, μη φρυγμένες ή προετοιμασμένες με άλλο τρόπο, είτε χωρίς το κέλυφος είτε θρυμματισμένες

άνευ

άνευ

 

1203 00

Κοπρά

άνευ

άνευ

 

1204 00

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα:

άνευ

άνευ

 

1205 00

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα

άνευ

άνευ

 

1206 00

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα

άνευ

άνευ

 

1207 10

Καρποί φοίνικα και πυρήνες

άνευ

άνευ

 

1207 20

Σπέρματα βαμβακιού

άνευ

άνευ

 

1207 30

Σπέρματα ρετσινόλαδου

free

free

 

1207 40

Σπέρματα σουσαμιού

5

100

 

1207 50

Σπέρματα σιναπιού

άνευ

άνευ

 

1207 60

Σπέρματα κνήκου

άνευ

άνευ

 

1207 91

Σπέρματα παπαρούνας

άνευ

άνευ

 

1207 99

Άλλα σπέρματα

άνευ

άνευ

 

1208

Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα)

άνευ

άνευ

 

1209

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

5

100

 

1210

Κώνοι λυκίσκου, νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι, με μορφή σβόλων, λουπουλίνη

άνευ

άνευ

 

1211 10

Ρίζες γλυκόριζας

5

100

 

1211 20

Ρίζες ζινγκσέν

5

100

 

1211 30

Φύλλα κόκας

5

100

 

1211 40

Σπόροι παπαρούνας

5

100

 

1211 90 10

Νωπή μέντα

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 750/Gross kg

1211 90 90

Άλλα φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, θρυμματισμένα ή σε σκόνη

5

100

 

1212 10

Χαρούπια, περιλαμβανομένων και των χαρουπόσπορων

5

100

 

1212 30

Βερίκοκα, ροδάκινα, (στα οποία περιλαμβάνονται και τα νεκταρίνια) δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα

5

100

 

1212 91

Ζαχαρότευτλα

5

100

 

1212 99

Άλλα

5

100

 

1213 00

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

5

100

 

1214

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

5

100

 

1301 10

Γομαλάκα

5

100

 

1301 20

Αραβική γόμα

5

100

 

1301 90

Άλλες γομολάκες και γόμες

άνευ

άνευ

 

1302 11

Όπιο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1302 39

Άλλα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1501 00

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1502 00

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1503 00

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1504 10

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους

άνευ

άνευ

 

1504 20

Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών, εκτός από τα έλαια ήπατος

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1504 30

Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, θαλάσσιων θηλαστικών

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1507 10

Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1507 90

Άλλο σογιέλαιο από το ακατέργαστο, έστω και εξευγενισμένο, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένο

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1508 10

Ακατέργαστο αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1508 90

Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1509

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα

70

0

Ελάχιστος δασμός: LBP 6 000/l

1510 00

Άλλα έλαια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικά τροποποιημένα, περιλαμβανομένων και των μειγμάτων των ελαίων ή κλασμάτων αυτών με έλαια ή κλάσματα της κλάσης 1509

15

0

 

1511 10

Ακατέργαστο φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1511 90

Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1512 11

Ακατέργαστα λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου και τα κλάσματά τους

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1512 19

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου και τα κλάσματά τους, άλλα από ακατέργαστα

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1512 21

Ακατέργαστο έλαιο βαμβακόσπορου και τα κλάσματά του, έστω και αν δεν έχει αφαιρεθεί το κατακάθι

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1512 29

Έλαια βαμβακόσπορου και τα κλάσματά τους, άλλα από ακατέργαστα

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1513 11

Ακατέργαστο έλαιο (copra) κοκκοφοίνικα και τα κλάσματά του

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1513 19

Έλαια κοκκοφοίνικα (copra) και τα κλάσματά τους, άλλα από ακατέργαστα

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1513 21

Ακατέργαστα λάδια λαχανοφοίνικα ή babassu και τα κλάσματά τους

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1513 29

Λάδια λαχανοφοίνικα ή babassu και τα κλάσματά τους, άλλα από ακατέργαστα

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1514 11

Ακατέργαστα έλαια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1514 19

Έλαια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα, εκτός των ακατέργαστων

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1514 91

Άλλα έλαια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1514 99

Άλλα έλαια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα, εκτός των ακατέργαστων

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1515 11

Ακατέργαστο έλαιο λιναρόσπορου και τα κλάσματά του

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1515 19

Έλαια λιναρόσπορου και τα κλάσματά τους, άλλα από ακατέργαστα

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1515 21

Ακατέργαστο έλαιο καλαμποκιού και τα κλάσματά του

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1515 29

Έλαια καλαμποκιού και τα κλάσματά τους, άλλα από ακατέργαστα

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1515 30

Έλαιο κίκεως και τα κλάσματά του

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1515 40

Έλαιο tung και τα κλάσματά του

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1515 50

Έλαιο σουσαμιού και τα κλάσματά του

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1515 90 10

Έλαιο bay και έλαιο jojoba και τα κλάσματά του

άνευ

άνευ

 

1515 90 90

Άλλα έλαια

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1516 10

Ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

ex 1516 20

Φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, άλλα από υδρογονωμένο ρετσινόλαδο, με την ονομασία «opalwax»

15

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1601 00

Λουκάνικα και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 10

Άλλα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 20

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίματος:

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 31 10

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα ήπατος, γαλοπούλας, σε αεροστεγή μεταλλικά κυτία

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 31 90

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα ήπατος, γαλοπούλας, άλλα

35

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 32 10

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα ήπατος, πετεινών του είδους Gallus domesticus, σε αεροστεγή μεταλλικά κυτία

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 32 90

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα ήπατος, πετεινών του είδους Gallus domesticus, άλλα

35

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 39 10

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα ήπατος, άλλα, σε αεροστεγή μεταλλικά κυτία

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 39 90

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα ήπατος, άλλα, άλλα

35

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 41

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα χοίρων, χοιρομέρια και τεμάχια αυτών

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 42

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα χοίρων, χοιρομέρια και τεμάχια αυτών

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 49

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα χοίρων, άλλα, περιλαμβανομένων και των μειγμάτων

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 50

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα βοοειδών

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1602 90

Άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα κρέατα, περιλαμβανομένων παρασκευασμάτων αίματος οποιουδήποτε ζώου

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:

5

100

 

1702 11

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης περιεκτικότητας ανά βάρος 99 % ή περισσότερο σε λακτόζη, εκφρασμένη ως άνυδρη λακτόζη, υπολογισμένη επί της ξηράς ουσίας

5

100

 

1702 19

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης, άλλο

5

100

 

1702 20

Ζάχαρη και σιρόπι από σφένδαμο

5

100

 

1702 30

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχει φρουκτόζη ή περιέχει σε ξηρά κατάσταση λιγότερο από 20 % κατά βάρος φρουκτόζης

5

100

 

1702 40

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχει φρουκτόζη σε ξηρά κατάσταση τουλάχιστον 20 % αλλά λιγότερο από 50 % κατά βάρος φρουκτόζης, με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάκχαρο

5

100

 

1702 60

Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχει σε ξηρά κατάσταση περισσότερο από 50 % κατά βάρος φρουκτόζης, με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάκχαρο

5

100

 

1702 90 90

Άλλο, περιλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζακχάρου, και άλλα ζάκχαρα και μείγματα σιροπιών ζακχάρεως που περιέχουν σε ξηρά κατάσταση 50 % κατά βάρος φρουκτόζης

5

100

 

1703 10 10

Καθαρισμένες μελάσσες ζακχαροκαλάμου

5

100

 

1703 10 90

Άλλες μελάσσες ζακχαροκαλάμου

άνευ

άνευ

 

1703 90 10

Καθαρισμένες μελάσσες, άλλες από τις μελάσσες ζαχαροκαλάμου

5

100

 

1703 90 90

Μη καθαρισμένες μελάσσες, άλλες από τις μελάσσες ζαχαροκαλάμου

άνευ

άνευ

 

1801 00

Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα

άνευ

άνευ

 

1802 00

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου

5

100

 

1904 30

Σιτάρι μαλακό

10

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2001 10

Αγγουράκια παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

70

30

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/Gross kg

2001 90 10

Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξίδι ή οξικό οξύ

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 6 000/Gross kg

ex 2001 90 90

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι, το ίγναμα και τις καρδιές φοίνικα

70

30

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/Gross kg

2002 10

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες, με άλλο τρόπο από ξίδι ή οξικό οξύ, ολόκληρες ή τεμαχισμένες

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 500/Gross kg

2002 90 10

Χυμός ντομάτας, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

 

2002 90 90

Άλλα

35

25

 

2003 10

Μανιτάρια του είδους Agaricus, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ

35

30

 

2003 90

Άλλα μανιτάρια και τρούφες

35

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

ex 2004 10

Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες με τρόπο άλλο από ξίδι ή οξικό οξύ, καταψυγμένες, με εξαίρεση τις πατάτες υπό μορφή αλεύρου, σιμιγδαλιού ή νιφάδων

70

43

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 200/Gross kg

2004 90 10

Μείγματα λαχανικών. Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες, με άλλο τρόπο από ξίδι ή οξικό οξύ, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, κατεψυγμένες

70

43

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 500/Gross kg

ex 2004 90 90

Άλλα, περιλαμβανομένων των μειγμάτων, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, με εξαίρεση το γλυκό καλαμπόκι

35

43

 

2005 10

Ομογενοποιημένα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

5

100

 

ex 2005 20

Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες με τρόπο άλλο από ξίδι ή οξικό οξύ, όχι καταψυγμένες, με εξαίρεση τις πατάτες υπό μορφή αλεύρου, σιμιγδαλιού ή νιφάδων

70

43

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 200/Gross kg

2005 40

Μπιζέλια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

35

25

 

2005 51

Φασόλια, αποφλοιωμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

35

25

 

2005 59

Άλλα φασόλια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

35

25

 

2005 60

Σπαράγγια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

35

25

 

2005 70

Ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένες

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 6 000/Gross kg

2005 90 10

Αγγούρια, αγγουράκια, μελιτζάνες, γογγύλια, κρεμμύδια, κουνουπίδια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένα

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/Gross kg

2005 90 90

'Aλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα και μείγματα λαχανικών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

35

25

 

2006 00

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, γλασέ ή με κρυσταλλική εμφάνιση)

30

25

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2007 10

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες κλπ, ομογενοποιημένα παρασκευάσματα

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2007 91

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες κ.λπ., εσπεριδοειδών

40

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2007 99 10

Συμπυκνωμένοι πουρέδες του είδους dibs

40

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2007 99 20

Πουρές guavas ή μάνγκο, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 3 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2007 99 30

Πουρές από μπανάνες, φράουλες, βερίκοκα, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη μέχρι 100 kg

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2007 99 90

Άλλα γλυκά κουταλιού, ζελέδες φρούτων, μαρμελάδες κ.λπ.

40

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

ex 2008 11

Αράπικα φιστίκια, με εξαίρεση το φυστικοβούτυρο

30

50

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2008 19

Άλλοι καρποί και φρούτα, περιλαμβανομένων των μειγμάτων, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

30

25

 

2008 20

Ανανάδες, άλλως παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι

30

25

 

2008 30

Εσπεριδοειδή, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα

30

25

 

2008 40

Αχλάδια, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα

30

25

 

2008 50

Βερίκοκα, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα

30

25

 

2008 60

Κεράσια, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα

30

25

 

2008 70

Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα nectarines, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα

30

25

 

2008 80

Φράουλες, άλλως παρασκευασμένες ή διατηρημένες

30

25

 

2008 92

Μείγματα, άλλα από αυτά της κλάσης 2008 19, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα

30

25

 

ex 2008 99

Άλλα, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με εξαίρεση το καλαμπόκι εκτός του γλυκού καλαμποκιού, το ίγναμα, τις γλυκοπατάτες κ.λπ.

30

30

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 11 10

Κατεψυγμένος χυμός πορτοκαλιού, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 11 90

Κατεψυγμένος χυμός πορτοκαλιού, άλλος

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 12

Χυμός πορτοκαλιού, όχι κατεψυγμένος, αξίας Bix όχι μεγαλύτερης του 20

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 19 10

Χυμός πορτοκαλιού, μη κατεψυγμένος, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 19 90

Χυμός πορτοκαλιού, άλλος από κατεψυγμένος, άλλος

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 21

Χυμός γκρέιπ φρουτ, αξίας Bix όχι μεγαλύτερης του 20

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 29 10

Χυμός γκρέιπ φρουτ, άλλος από αυτόν αξίας Bix που δεν υπερβαίνει το 20, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 29 90

Χυμός γκρέιπ φρουτ, άλλος, άλλος

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 31

Χυμός κάθε άλλου μεμονωμένου εσπεριδοειδούς, αξίας Bix όχι μεγαλύτερης του 20

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 39 10

Χυμός κάθε άλλου μεμονωμένου εσπεριδοειδούς, άλλος από αυτόν αξίας Bix που δεν υπερβαίνει το 20, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 Kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 39 90

Χυμός κάθε άλλου μεμονωμένου εσπεριδοειδούς, άλλος

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 41

Χυμός ανανά, αξίας Bix όχι μεγαλύτερης του 20

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 49 10

Χυμός ανανά, άλλος από αυτόν αξίας Bix που δεν υπερβαίνει το 20, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 49 90

Χυμός ανανά, άλλος

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 50

Χυμός ντομάτας

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 61

Χυμός σταφυλιού, αξίας Bix όχι μεγαλύτερης του 20

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 69 10

Χυμός σταφυλιού, άλλος από αυτόν αξίας Bix που δεν υπερβαίνει το 20, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 69 90

Χυμός σταφυλιού, άλλος

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 71

Χυμός μήλου, αξίας Bix όχι μεγαλύτερης του 20

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 79 10

Χυμός μήλου, άλλος από αυτόν αξίας Bix που δεν υπερβαίνει το 20, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 79 90

Χυμός μήλου, άλλος

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 80 10

Χυμός κάθε άλλου μεμονωμένου φρούτου ή λαχανικού, συμπυκνωμένος με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 80 90

Χυμός κάθε άλλου μεμονωμένου φρούτου ή λαχανικού, άλλος

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 90 10

Μείγματα χυμών, συμπυκνωμένα με εξάτμιση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε συσκευασίες καθαρού βάρους εκάστη 100 kg ή περισσότερο

5

100

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2009 90 90

Μείγματα χυμών, άλλα

40

30

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 25/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2106 90 30

Μείγματα αφεψημάτων και άλλων βρώσιμων προϊόντων

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/Gross kg

2204 10

Αφρώδης οίνος

15

25

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 200/l

ex 2204 21

Ποιοτικός οίνος σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l

70

50

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 200/l

ex 2204 21

Οίνος άλλος του ποιοτικού σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l

70

20

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 200/l

2204 29

Οίνος σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l

70

20

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 200/l

2204 30

Άλλος μούστος σταφυλιών

5

100

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 200/l

2206 00

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι) μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιέχονται αλλού

15

100

Ειδικός φόρος κατανάλωσης LBP 200/l

Η μείωση του ποσοστού στο (Β) θα είναι σταδιακή, αρχής γενομένης από το έτος 5 και θα συνεχιστεί μέχρι το έτος 12 από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας

2209 00 10

Ξύδι σταφυλιών και ξύδι μήλων

70

20

Ελάχιστος δασμός: LBP 1 000/l

2209 00 90

Άλλο ξύδι

5

100

 

2301

Άλευρα, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρι ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση υπολείμματα ζωικού λίπους

5

100

 

2302

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών

5

100

 

2303

Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

5

100

 

2304 00

Ελαιοπυρήνες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, που προκύπτουν από την εξαγωγή σογιελαίου

5

100

 

2305 00

Ελαιοπυρήνες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, που προκύπτουν από την εξαγωγή αραχιδελαίου

5

100

 

2306

Ελαιοπυρήνες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, που προκύπτουν από την εξαγωγή φυτικών λιπαρών ουσιών ή ελαίων, άλλα από αυτά των κλάσεων 2304 ή 2305

5

100

 

2307 00

Οινολάσπες, τρυγιά ακάθαρτη

5

100

 

2308 00

Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού

5

100

 

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

5

100

 

2401

Καπνά ακατέργαστα, απορρίμματα καπνού

άνευ

άνευ

Ειδικός φόρος κατανάλωσης 48 % κατ’ αξία


(1)  Με την επιφύλαξη των κανόνων για την εφαρμογή της λιβανικής δασμολογικής ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, με την κάλυψη του κωδικού του λιβανικού δασμολογίου. Όταν αναγράφονται κωδικοί ex, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού και την αντίστοιχη περιγραφή, σε συνδυασμό.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3

Για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ του Λιβάνου και της Κοινότητας που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 1

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου υπόκεινται στους δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος που αναφέρονται στο παράρτημα 1 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 2

1.   Οι εισαγωγές στον Λίβανο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας υπόκεινται στους δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος που αναφέρονται στο παράρτημα 2 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών που εφαρμόζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, εκτός κι ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα 2 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Οι μειώσεις δασμών που αναφέρονται στα παραρτήματα 1 και 2 εφαρμόζονται στους βασικούς δασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 19 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 4

1.   Οι δασμοί που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 μπορούν να μειωθούν όταν κατά τις συναλλαγές μεταξύ Κοινότητας και Λιβάνου, οι δασμοί που εφαρμόζονται στα βασικά προϊόντα μειώνονται, ή όταν οι μειώσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα αμοιβαίων παραχωρήσεων σχετικά με μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

2.   Όσον αφορά τους δασμούς που εφαρμόζει η Κοινότητα, οι μειώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 θα υπολογίζονται επί του τμήματος του δασμού που έχει οριστεί ως το γεωργικό στοιχείο που αντιστοιχεί στα γεωργικά προϊόντα τα οποία όντως χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των εν λόγω μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και αφαιρείται από τους δασμούς που επιβάλλονται σε αυτά τα βασικά γεωργικά προϊόντα.

3.   Η μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η κατάσταση των σχετικών προϊόντων και, ενδεχομένως, οι δασμολογικές ποσοστώσεις, στο πλαίσιο των οποίων εφαρμόζεται η μείωση, καθορίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης.

Άρθρο 5

Η Κοινότητα και ο Λίβανος ενημερώνονται αμοιβαία για τις διοικητικές ρυθμίσεις που θεσπίζουν για τα προϊόντα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο.

Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων μερών και θα πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, απλές και ευέλικτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

περί των ρυθμίσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην κοινότητα μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Λιβάνου

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήματος, από τους κωδικούς ΣΟ όπως ίσχυαν κατά τη στιγμή έγκρισης της παρούσας πράξης. Όταν αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται κατ’ εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1

Κωδικός ΣΟ 2002

Περιγραφή εμπορευμάτων

Επιβαλλόμενοι δασμοί %

0501 00 00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου, μη επεξεργασμένες, έστω και μη πλυμένες ή καθαρισμένες, απορρίμματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

0 %

0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία απορρίμματα αυτών:

 

0502 10 00

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα αυτών

0 %

0502 90 00

Άλλα

0 %

0503 00 00

Τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες

0 %

0505

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους, σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:

 

0505 10

Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα:

 

0505 10 10

– –

Ακατέργαστα

0 %

0505 10 90

– –

Άλλα

0 %

0505 90 00

Άλλα

0 %

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα ή απλά επεξεργασμένα (όχι όμως και κομμένα σε σχήματα) επεξεργασμένα με οξύ ή και αποζελατινωμένα σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

 

0506 10 00

Κοκάλα επεξεργασμένα με οξύ

0 %

0506 90 00

Άλλα

0 %

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

 

0507 10 00

Ελεφαντόδοντο, σκόνη και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο

0 %

0507 90 00

Άλλα

0 %

0508 00 00

Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους

0 %

0509 00

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:

 

0509 00 10

Ακατέργαστοι

0 %

0509 00 90

άλλα

0 %

0510 00 00

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. κανθαρίδες, γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση, αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό

0 %

0903 00 00

Ματέ

0 %

1212 20 00

Φύκια και άλλα άλγη

0 %

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά., πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις, αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

 

 

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:

 

1302 12 00

– –

Γλυκόριζας

0 %

1302 13 00

– –

Λυκίσκου

0 %

1302 14 00

– –

Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone

0 %

 

– –

Άλλα

 

1302 19 30

– – –

Εκχυλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής

0 %

1302 19 91

– – – –

Άλλα φαρμακευτικά

0 %

1302 20

Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις.

 

1302 20 10

– –

Σε ξερή κατάσταση

0 %

1302 20 90

– –

Άλλα

0 %

1302 31 00

– –

Αγάρ-αγάρ

0 %

1302 32

– –

Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guaree, έστω και τροποποιημένα:

 

1302 32 10

– – –

Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

0 %

1401

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας):

 

1401 10 00

Μπαμπού

0 %

1401 20 00

Καλάμια του είδους rotin

0 %

1401 90 00

Άλλα

0 %

1402 00 00

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως ως παραγέμισμα ή προσθήκη (για παράδειγμα, ίνες εριοδένδρου (καπόκ), φυτικές τρίχες και φύκια), έστω και τοποθετημένα ως επίστρωση με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες.

0 %

1403 00 00

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπών ή ψηκτρών (π. χ. Σόργο, πιασσάβα, αγριάδα και ιστλ), έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες.

0 %

1404

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

 

1404 10 00

Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη

0 %

1404 20 00

Χνούδι σπόρων βαμβακιού:

0 %

1404 90 00

Άλλα

0 %

1505

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης:

 

1505 00 10

Εριολίπος ακατέργαστο

0 %

1505 00 90

Άλλα

0 %

1506 00 00

'Aλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

0 %

1515

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

 

1515 90 15

Λάδι jojoba και oiticica, κερί myrica και κερί Ιαπωνίας, και τα κλάσματά τους

0 %

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:

 

1516 20

Φυτικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους

 

1516 20 10

– –

Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax»

0 %

1517 90 93

– – –

Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)

0 %

1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516· μη βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

1518 00 10

Λινοξύνη

0 %

 

Άλλα

 

1518 00 91

– –

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516.

0 %

 

– –

Άλλα:

 

1518 00 95

– – –

Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους

0 %

1518 00 99

– – –

Άλλες

0 %

1520 00 00

Γλυκερίνη, ακατέργαστη, γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

0 %

1521

Κεριά φυτικά, κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα (εκτός από τα τριγλυκερίδια)

 

1521 10 00

Κεριά φυτικά

0 %

1521 90

Άλλα

 

1521 90 10

– –

Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

0 %

 

– –

Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

 

1521 90 91

– –

Ακατέργαστα

0 %

1521 90 99

– – –

Άλλα

0 %

1522 00

Λάδι δερμάτων «δερματέλαιο»: Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών

 

1522 00 10

Λάδι δερμάτων «δερματέλαιο»

0 %

1702 90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο):

 

1702 90 10

– –

Μαλτόζη χημικώς καθαρή

0 %

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

 

1704 90

Άλλα

 

1704 90 10

– –

Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών

0 %

1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη:

 

1803 10 00

Μη αποβουτυρωμένη

0 %

1803 20 00

Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη

0 %

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

0 %

1805 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0 %

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:

 

1806 10

Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

 

1806 10 15

– –

Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη

0 %

1901 90 91

– – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άμυλα ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες από γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, 5 % γλυκόζη ή άμυλα, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404

0 %

2001 90 60

– –

Καρδιές φοινίκων

0 %

2008 11 10

– – –

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

0 %

 

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα εκτός από εκείνα της διάκρισης 2008 19:

 

2008 91 00

– –

Καρδιές φοινίκων

0 %

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα εν λόγω προϊόντα ή τον καφέ, το τσάι και το ματέ, κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:

 

 

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση τα εν λόγω προϊόντα ή τον καφέ:

 

2101 11

– –

Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα

 

2101 11 11

– – –

Περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή ανώτερης του 95 % κατά βάρος

0 %

2101 11 19

– – –

Άλλα

0 %

2101 12

– –

Παρασκευάσματα με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ

 

2101 12 92

– – –

Παρασκευάσματα με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ

0 %

2101 20

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα εν λόγω προϊόντα ή το τσάι ή το ματέ:

 

2101 20 20

– –

Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα

0 %

 

– –

Παρασκευάσματα:

 

2101 20 92

– – –

Παρασκευάσματα με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ

0 %

2101 30

Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:

 

 

– –

Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:

 

2101 30 11

– – –

Κιχώριο φρυγμένο

0 %

 

– –

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:

 

2101 30 91

– – –

Φρυγμένου κιχωρίου

0 %

2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες: Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

 

2102 10

Ζύμες αδρανείς:

 

2102 10 10

– –

Ζύμες καλλιέργειας

0 %

 

– –

Ζύμες αρτοποίησης

 

2102 10 31

– – –

Ξερές

0 %

2102 10 39

– – –

Άλλες

0 %

2102 10 90

– –

Άλλες

0 %

2102 20

Ζύμες αδρανείς. άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:

 

 

– –

Ζύμες αδρανείς:

 

2102 20 11

– – –

Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

0 %

2102 20 19

– – –

Άλλες

0 %

2102 20 90

– –

Άλλες

0 %

2102 30 00

Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

0 %

2103

Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών, αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

 

2103 10 00

Σάλτσα σόγιας

0 %

2103 20 00

Κέτσαπ ντομάτας και άλλες σάλτσες ντομάτας

0 %

2103 30

Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

 

2103 30 10

– –

Αλεύρι από σινάπι

0 %

2103 30 90

– –

Μουστάρδα παρασκευασμένη

0 %

2103 90

Άλλα:

 

2103 90 10

– –

Τσάτνυ μάνγκο, υγρό

0 %

2103 90 30

– –

Πικρά αρωματικά, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2 % vol που δεν υπερβαίνει το 49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 % μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 % μέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,5 λίτρα

0 %

2103 90 90

– –

Άλλες

0 %

2104

Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών, παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:

 

2104 10

Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών

 

2104 10 10

– –

Ξερές

0 %

2104 10 90

– –

Άλλες

0 %

2104 20 00

Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

0 %

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ή περιέχονται αλλού

 

2106 10

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

 

2106 10 20

– –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες από γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες από γάλα, 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, 5 % γλυκόζη ή άμυλα

0 %

2106 90

Άλλα:

 

 

– –

Άλλα:

 

2106 90 92

– – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες από γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες από γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα

0 %

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι

 

2201 10

Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα:

 

 

– –

Φυσικά μεταλλικά νερά

 

2201 10 11

– – –

Μη ανθρακούχα

0 %

2201 10 19

– – –

Άλλα

0 %

2201 10 90

– –

Άλλα

0 %

2201 90 00

Άλλα

0 %

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών του κωδικού ΣΟ 2009:

 

2202 10 00

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα

0 %

2202 90

Άλλα

 

2202 90 10

– –

Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404

0 %

2203 00

Μπίρα από βύνη:

 

 

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα:

 

2203 00 01

– –

Σε φιάλες

0 %

2203 00 09

– –

Άλλα

0 %

2203 00 10

Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 l

0 %

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

 

2208 20

Οινοπνευματώδη που λαμβάνονται από κρασί σταφυλιού ή από μούστο σταφυλιού:

 

 

– –

Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

 

2208 20 12

– – –

Κονιάκ

0 %

2208 20 14

– – –

Αρμανιάκ

0 %

2208 20 26

– – –

Γκράπα

0 %

2208 20 27

– – –

Μπράντυ Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

Άλλα

0 %

 

– –

Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l

 

2208 20 40

– – –

Ακατέργαστα αποστάγματα

0 %

2208 20 62

– – – –

Κονιάκ

0 %

2208 20 64

– – – –

Αρμανιάκ

0 %

2208 20 86

– – – –

Γκράπα

0 %

2208 20 87

– – – –

Μπράντυ Jerez

0 %

2208 20 89

– –– –

Άλλα

0 %

2208 30

Ουίσκι

 

 

– –

Ουίσκι bourbon, σε δοχεία περιεκτικότητας

 

2208 30 11

– – –

2 λίτρων ή λιγότερο

0 %

2208 30 19

– – –

Άνω των 2 l

0 %

 

– –

Σκοτσέζικο ουίσκι:

 

 

– – –

Ουίσκι malt, σε δοχεία περιεκτικότητας:

 

2208 30 32

– – – –

2 λίτρων ή λιγότερο

0 %

2208 30 38

– – – –

Άνω των 2 λίτρων

0 %

 

– – –

Ουίσκι blended, σε δοχεία περιεκτικότητας:

 

2208 30 52

– – – –

2 λίτρων ή λιγότερο

0 %

2208 30 58

– – – –

Άνω των 2 λίτρων

0 %

 

– – –

Άλλα, σε δοχεία περιεκτικότητας:

 

2208 30 72

– – – –

2 λίτρων ή λιγότερο

0 %

2208 30 78

– – – –

Άνω των 2 λίτρων

0 %

 

– – –

Άλλα, σε δοχεία περιεκτικότητας:

 

2208 30 82

– – – –

2 λίτρων ή λιγότερο

0 %

2208 30 88

– – – –

Άνω των 2 λίτρων

0 %

2208 50

Τζιν και Τζινέβρα:

 

 

– –

Τζιν, σε δοχεία περιεκτικότητας:

 

2208 50 11

– – –

2 λίτρων ή λιγότερο

0 %

2208 50 19

– – –

Άνω των 2 λίτρων

0 %