ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
13 Μαρτίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 394/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση και την αναπροσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης

1

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

13.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 394/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Φεβρουαρίου 2006

για την τροποποίηση και την αναπροσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 (1), απαιτεί να υπόκεινται τα είδη διπλής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και της τεχνολογίας) σε αποτελεσματικό έλεγχο κατά την εξαγωγή τους από την Κοινότητα.

(2)

Για να μπορούν τα κράτη μέλη και η Κοινότητα να εκπληρώνουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνει τον κοινό κατάλογο ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του ιδίου κανονισμού, που εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένους έλεγχους ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων στο πλαίσιο του διακανονισμού του Wassenaar, του Καθεστώτος Ελέγχου της Τεχνολογίας Πυραύλων (MTCR), της Ομάδας Προμηθευτών Πυρηνικών Υλικών (NSG), της Ομάδας της Αυστραλίας και της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC).

(3)

Το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι τα Παραρτήματα Ι και IV πρέπει να ενημερώνονται σύμφωνα με τις συναφείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, που έχει αποδεχθεί κάθε κράτος μέλος ως μέρος των διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και των διευθετήσεων ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών.

(4)

Τα Παραρτήματα Ι και IV του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που θεσπίζονται από τον διακανονισμό του Wassenaar, την Ομάδα της Αυστραλίας και το Καθεστώς Ελέγχου της Τεχνολογίας Πυραύλων καθώς και την Ομάδα Προμηθευτών Πυρηνικών Όπλων, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1504/2004.

(5)

Προς διευκόλυνση των αρχών ελέγχου των εξαγωγών και των οικονομικών φορέων, όσον αφορά τις παραπομπές, θα πρέπει να δημοσιευθεί αναπροσαρμοσμένη και ενοποιημένη έκδοση των Παραρτημάτων του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

U. PLASSNIK


(1)  EE L 159 της 30.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1504/2004 (ΕΕ L 281 της 31.8.2004, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

[Κατάλογος αναφερόμενος στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000]

Ο παρών κατάλογος αποτελεί τεχνική εφαρμογή για τους διεθνώς συμφωνημένους ελέγχους των προϊόντων διπλής χρήσης, όπου περιλαμβάνονται η ρύθμιση του Wassenaar, το Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (MTCR), η Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG), η Ομάδα της Αυστραλίας και η Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη προϊόντα τα οποία τα κράτη μέλη θα επιθυμούσαν να περιλάβουν σε απαγορευτικό κατάλογο. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οποιοιδήποτε εθνικοί έλεγχοι (μη απορρέοντες από τα καθεστώτα) που ενδέχεται να διατηρηθούν από τα κράτη μέλη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.

Για τον έλεγχο των προϊόντων που προορίζονται ή έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση βλέπε τον(τους) σχετικό(-ους) κατάλογο(-ους) ελέγχων στρατιωτικών υλικών οι οποίοι διατηρούνται από τα κράτη μέλη. Οι αναφορές στο παράρτημα "ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" αφορούν τους καταλόγους αυτούς.

2.

Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να παραβιάζεται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΣΗΜ.: Για να κριθεί κατά πόσο ένα κατασκευαστικό μέρος ή μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμισθούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν το ελεγχόμενο κατασκευαστικό μέρος ή μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που παράγονται.

3.

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα προϊόντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΤΝ)

(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα Ε της κατηγορίας 0)

Η "τεχνολογία" που συνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε από τα προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία 0 ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κατηγορίας 0.

Η "τεχνολογία" για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή "χρήση" ελεγχόμενων προϊόντων παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση μη ελεγχόμενων προϊόντων.

Η έγκριση εξαγωγής προϊόντων επιτρέπει επίσης την εξαγωγή στον ίδιο τελικό χρήστη της ελάχιστης "τεχνολογίας" που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή αυτών των προϊόντων.

Οι έλεγχοι που αφορούν τη μεταφορά "τεχνολογίας" δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες "ελευθέρας χρήσεως" ή στη "βασική επιστημονική έρευνα".

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (GTN)

(Να διαβασθεί σε σχέση με το τμήμα Ε των κατηγοριών 1 ως 9)

Η εξαγωγή "τεχνολογίας" η οποία "απαιτείται" για την "ανάπτυξη", την "παραγωγή" ή τη "χρήση" ελεγχόμενων προϊόντων των κατηγοριών 1 ως 9, ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κατηγοριών 1 ως 9.

Η "τεχνολογία" που "απαιτείται" για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή τη "χρήση" ελεγχόμενων προϊόντων, παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην "τεχνολογία" την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) και την επισκευή των προϊόντων που δεν ελέγχονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί:

ΣΗΜ.: Αυτό δεν καθιστά ελεύθερη την "τεχνολογία" που καθορίζεται στα σημεία 1Ε002.ε., 1Ε002.στ., 8Ε002.α. και 8Ε002.β.

Έλεγχοι στη μεταφορά "τεχνολογίας" δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες "ελευθέρας χρήσεως", στην "βασική επιστημονική έρευνα" ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (GSN)

(Οι παρατηρήσεις αυτές υπερισχύουν οποιουδήποτε ελέγχου στα πλαίσια του τμήματος Δ των κατηγοριών 0 ως 9)

Οι κατηγορίες 0 ως 9 του παρόντος καταλόγου δεν ελέγχουν το "λογισμικό" το οποίο είτε:

α.

Διατίθεται ελεύθερα στην αγορά:

1.

Διατίθεται στην χονδρική και λιανική πώληση, χωρίς περιορισμούς, μέσω:

α.

Συνήθων συναλλαγών,

β.

Ταχυδρομικών παραγγελιών,

γ.

Ηλεκτρονικών συναλλαγών, ή

δ.

Τηλεφωνικών παραγγελιών και

2.

Έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την εγκατάστασή του από τον χρήστη χωρίς σημαντική περαιτέρω βοήθεια από τον προμηθευτή, είτε:

ΣΗΜ.: Το στοιχείο α. της Γενικής Σημείωσης περί Λογισμικού δεν καθιστά ελεύθερο το "λογισμικό" που προσδιορίζεται στην Κατηγορία 5 — Μέρος 2 ("Ασφάλεια Πληροφοριών").

β.

Είναι "ελευθέρας χρήσεως".

ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι ορισμοί των εντός ‧μονών εισαγωγικών‧ όρων περιέχονται σε Τεχνική Παρατήρηση του οικείου σημείου.

Οι ορισμοί των εντός "διπλών εισαγωγικών" όρων έχουν ως εξής:

ΣΗΜ.: Η αναφορά στην κατηγορία δίνεται εντός παρενθέσεων μετά τον οριζόμενο όρο.

 

"Αβεβαιότητα μετρήσεων" (2) είναι η χαρακτηριστική παράμετρος η οποία καθορίζει την περιοχή γύρω από την τιμή εξόδου στην οποία περιέχεται η ορθή τιμή της μετρούμενης μεταβλητής με ποσοστό εμπιστοσύνης 95 %. Περιλαμβάνει τις μη διορθωμένες συστηματικές αποκλίσεις, τη μη διορθωμένη υστέρηση του οργάνου και τις τυχαίες αποκλίσεις (βλέπε VDI/VDE 2617).

 

"Αέριος ψεκασμός" (1) είναι η διεργασία με την οποία μια ροή τηγμένου μεταλλικού κράματος μετατρέπεται σε σταγονίδια διαμέτρου 500 μικρομέτρων και κάτω μέσω μιας ροής αερίου υπό υψηλή πίεση.

 

"Αεροσκάφος" (1 7 9) είναι κάθε ιπτάμενο μέσο σταθερών πτερύγων, στρεπτών πτερύγων, περιστρεφόμενων πτερύγων (ελικόπτερα), πτυσσόμενων πτερύγων ή πτυσσόμενων περιστρεφόμενων πτερύγων.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης "πολιτικό αεροσκάφος".

 

"Αεροτομές μεταβλητής γεωμετρίας" (7) είναι η χρήση πτερυγίων η θέση των οποίων είναι δυνατόν να ελέγχεται κατά την πτήση.

 

"Ακρίβεια" (2 6), συνήθως μετρούμενη ως μέγεθος σφάλματος, είναι η μέγιστη απόκλιση, θετική ή αρνητική, μιας δεδομένης τιμής από ένα αποδεκτό πρότυπο ή μία πραγματική τιμή.

 

"Ανακλινόμενη άτρακτος" (2) είναι ένας βραχίονας που συγκρατεί εργαλείο ο οποίος μεταβάλλει, κατά τη διάρκεια της μηχανικής κατεργασίας, τη γωνιακή θέση του κεντρικού του άξονα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο άξονα.

 

"Αναλυτές σημάτων" (3) είναι συσκευές ικανές να μετρήσουν και να εμφανίσουν τις βασικές ιδιότητες των επί μέρους συχνοτήτων σημάτων πολλαπλών συχνοτήτων.

 

"Αναπροσαρμογή για πολεμική χρήση" (1) είναι κάθε τροποποίηση ή επιλογή (όπως τροποποίηση της καθαρότητας, του χρόνου αποθήκευσης, της τοξικότητας, των χαρακτηριστικών διάδοσης ή της αντίστασης στην υπεριώδη ακτινοβολία) που προορίζεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων, ανθρώπων ή ζώων, την αλλοίωση του εξοπλισμού ή τη φθορά των καλλιεργειών ή του περιβάλλοντος.

 

"Ανάπτυξη" (GTN NTN ALL) σχετίζεται με όλες τις φάσεις πριν από την μαζική παραγωγή, όπως είναι: ο σχεδιασμός, η έρευνα σχεδιασμού, η ανάλυση σχεδιασμού, οι αρχές σχεδιασμού, η συναρμολόγηση και η δοκιμή πρωτοτύπων, η πειραματική παραγωγή, τα δεδομένα σχεδιασμού, η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σχεδιασμού σε προϊόν, ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης, το layout.

 

"Ανοσοτοξίνη" (1) είναι η συνένωση μονοκλωνικού αντισώματος ειδικού για συγκεκριμένο τύπο κυττάρων, με μία "τοξίνη" ή "υπο-ενότητα τοξίνης" η οποία προσβάλει επιλεκτικά τα ασθενή κύτταρα.

 

"Ανοχή σφαλμάτων" (4) είναι η ικανότητα ενός συστήματος υπολογιστή να συνεχίσει, μετά από δυσλειτουργία οποιουδήποτε συστατικού του υλικού ή του "λογισμικού" να λειτουργεί, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, διατηρώντας την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχει: συνεχή λειτουργία, ακεραιότητα των δεδομένων και παροχή της υπηρεσίας εντός δεδομένου χρόνου.

 

"Αντικειμενικός κώδικας" (9) είναι η εκτελέσιμη από εξοπλισμό μορφή της κατάλληλης έκφρασης μίας ή περισσοτέρων διαδικασιών ["πηγαίος κώδικας" (γλώσσα πηγής)] η οποία έχει μετατραπεί από σύστημα προγραμματισμού.

 

Η έννοια "απαιτούμενη (-ο)" (GTN 1-9), όπως εφαρμόζεται σε σχέση με την "τεχνολογία" ή το "λογισμικό", αφορά μόνον αυτό το μέρος της "τεχνολογίας" ή του "λογισμικού" το οποίο είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για την επίτευξη ή την επέκταση των επιπέδων ελεγχόμενων επιδόσεων, των χαρακτηριστικών ή των λειτουργιών. Τέτοιου είδους "απαιτούμενη""τεχνολογία" ή "λογισμικό" ενδέχεται να είναι κοινή για διαφορετικά προϊόντα.

 

"Απόληψη τήγματος" (1) είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η "ταχεία στερεοποίηση" και η εξαγωγή υπό μορφή λωρίδας ενός προϊόντος κράματος με την εισαγωγή ενός βραχέως τομέα ενός περιστρεφόμενου και ψυχόμενου κυλίνδρου σε μια λεκάνη με τηγμένο κράμα μετάλλου.

ΣΗΜ.:"Ταχεία στερεοποίηση": στερεοποίηση τηγμένου μετάλλου με ρυθμό ψύξεως άνω των 1 000 K/s.

 

"Απόλυτος ψηφιακός έλεγχος κινητήρα" (Full Authority Digital Engine Control — FADEC) (7 9) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για στροβιλοκινητήρες ή κινητήρες συνδυασμένου κύκλου το οποίο χρησιμοποιεί ψηφιακό υπολογιστή για τον έλεγχο των μεταβλητών που απαιτούνται για τη ρύθμιση της ώσης του κινητήρα ή την ισχύ στον άξονα σε όλη την περιοχή λειτουργίας από την αρχή της μέτρησης μέχρι τη διακοπή της παροχής του καυσίμου.

 

"Απομονωμένες ζωντανές καλλιέργειες" (1) περιλαμβάνουν ζωντανές καλλιέργειες σε λανθάνουσα κατάσταση και σε ξηραμένα παρασκευάσματα.

 

"Ασφάλεια των πληροφοριών" (4 5) είναι όλα τα μέσα και οι λειτουργίες που εξασφαλίζουν την διαθεσιμότητα, το απόρρητο ή την ακεραιότητα των πληροφοριών ή των επικοινωνιών, εκτός από τα μέσα και τις λειτουργίες που αποβλέπουν στην προστασία των πληροφοριών από τις δυσλειτουργίες. Περιλαμβάνεται η "κρυπτογραφία", η "κρυπτανάλυση", η προστασία από επιβλαβείς διαρροές και η ασφάλεια των υπολογιστών.

ΣΗΜ.:"Κρυπτανάλυση": η ανάλυση ενός κρυπτογραφικού συστήματος ή των σημάτων εισόδου και εξόδου στα συστήματα αυτά προκειμένου να εξαχθούν οι εμπιστευτικές μεταβλητές ή ευαίσθητα δεδομένα καθώς και συνήθη κείμενα.

 

"Ασυμμετρικός αλγόριθμος" (5) είναι ο κρυπτογραφικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί διαφορετικές αλλά μαθηματικά σχετιζόμενες μεταξύ τους κλείδες για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση.

ΣΗΜ.: Μια συνήθης χρήση "ασυμμετρικών αλγορίθμων" είναι η διαχείριση κλειδών.

 

"Αυτόματη παρακολούθηση στόχου" (6) είναι η τεχνική επεξεργασίας δεδομένων με την οποία καθορίζεται αυτομάτως και παρέχεται ως εξερχόμενο σήμα σε πραγματικό χρόνο η εκάστοτε παρατεταμένη τιμή για την πιθανότερη θέση του στόχου.

 

"Βάση" (1 2 8 9) είναι μια ουσιαστικά συνεχής φάση η οποία πληροί το χώρο μεταξύ σωματιδίων, ινοκρυστάλλων ή νημάτων.

 

"Βασική επιστημονική έρευνα" (GTN NTN) είναι οι πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που διεξάγονται κυρίως με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές των φαινομένων, οι οποίες δεν στρέφονται κατά κύριο λόγο προς έναν ειδικό πρακτικό σκοπό ή στόχο.

 

"Βελτιστοποίηση ίχνους πτήσης" (7) είναι μια διαδικασία που περιορίζει στο ελάχιστο τις παρεκκλίσεις από την επιθυμητή τροχιά τεσσάρων διαστάσεων (χώρος και χρόνος) χάρη στη μέγιστη αξιοποίηση της επίδοσης ή της αποτελεσματικότητας για την εκτέλεση ειδικών αποστολών.

 

"Βελτίωση εικόνας" (4) είναι η επεξεργασία εξωτερικών πληροφοριών που περιλαμβάνουν εικόνες με τη βοήθεια αλγορίθμων όπως είναι η χρονική συμπύκνωση, το φιλτράρισμα, η εξαγωγή, η επιλογή, ο συσχετισμός, η συνέλιξη ή οι μετασχηματισμοί μεταξύ περιοχών (π.χ. ταχύς μετασχηματισμός Fourier ή μετασχηματισμός Walsh). Δεν περιλαμβάνονται οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν γραμμικό μετασχηματισμό ή μετασχηματισμό περιστροφής μιας και μόνον εικόνας, όπως είναι η παράλληλη μετατόπιση, η απομόνωση χαρακτηριστικών, η καταγραφή ή ο τεχνητός χρωματισμός της εικόνας.

 

"Βλήματα" (1 3 6 7 9) είναι τα πλήρη πυραυλικά συστήματα και τα συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος ικανά να μεταφέρουν ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 500 Kg σε απόσταση τουλάχιστον 300 Km.

 

"Γραμμική εκτροπή" (2) σημαίνει την ακτινική μετατόπιση της κύριας ατράκτου σε μια περιστροφή, μετρούμενη σε επίπεδο κάθετο προς τον άξονα της ατράκτου σε σημείο επί της εξωτερικής ή εσωτερική περιστρεφόμενης επιφάνειας υπό δοκιμή (στοιχεία: ISO 230/1 1986, σημείο 5.61).

 

"Γεωγραφικά διεσπαρμένες" (6) είναι τοποθεσίες όταν από κάθε μια η απόσταση προς οποιαδήποτε άλλη είναι μεγαλύτερη από 1 500 m προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι κινητοί αισθητήρες θεωρούνται πάντα ότι είναι "γεωγραφικά διεσπαρμένοι".

 

"Γραμμικότητα" (2) (συνήθως μετρούμενη ως μη-γραμμικότητα) είναι η μέγιστη απόκλιση, θετική ή αρνητική, των πραγματικών χαρακτηριστικών μέση τιμή των αναγνώσεων προς τα άνω και προς τα κάτω της κλίμακας) από την ευθεία η οποία φέρεται ώστε να εξισορροπεί και να ελαχιστοποιεί τις μέγιστες αποκλίσεις.

 

"Γωνιακή απόκλιση θέσεως" (2) είναι η μέγιστη διαφορά μεταξύ της οριακής θέσεως και της πραγματικής γωνιακής θέσεως η οποία έχει μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια αφότου η βάση στηρίξεως του κατεργαζόμενου αντικειμένου έχει στραφεί σε σχέση με την αρχική του θέση (αναφ. VDI/VDE 2617, Πρόχειρο: "στρεφόμενες τράπεζες σε μηχανές προσδιορισμού συντεταγμένων").

 

"Δεδομένα εντοπισμού" (6) είναι επεξεργασμένες, συσχετισμένες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη θέση πτήσεως αεροσκαφών οι οποίες παρέχονται από τους ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας. Ο συσχετισμός γίνεται μεταξύ των δεδομένων ραδιοεντοπισμού και των θέσεων αεροσκαφών σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων.

 

"Διακριτική ικανότητα" (2) είναι το ελάχιστο βήμα ενός μετρητή. Στην περίπτωση ψηφιακών οργάνων, είναι το ελάχιστο σημαντικό bit (βλέπε ANSI Β-89.1.12).

 

"Διάρκεια παλμού" (6) είναι η διάρκεια ενός παλμού "λέιζερ" η οποία μετριέται ως συνολικό εύρος στην ημιτιμή της έντασης (FWHI)

 

"Διαστημικό όχημα" (7 9) είναι ενεργητικοί και παθητικοί δορυφόροι και διαστημικοί ανιχνευτές.

 

"Διασυνδεδεμένοι αισθητήρες ραντάρ" (6) είναι δύο ή περισσότεροι αισθητήρες ραντάρ οι οποίοι ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

 

"Διατεθεί από την ITU" (3 5) αναφέρεται στην κατανομή των ζωνών συχνοτήτων σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των Κανονισμών Ραδιοσυχνοτήτων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), για τις πρωτογενείς επιτρεπόμενες και δευτερογενείς υπηρεσίες.

ΣΗΜ.: Δεν συμπεριλαμβάνονται οι πρόσθετες και εναλλακτικές κατανομές συχνοτήτων.

 

"Διαχείριση ισχύος" (7) είναι η μεταβολή της μεταβιβαζόμενης ισχύος του σήματος του υψομετρικού οργάνου ώστε η λαμβανόμενη ισχύς στο ύψος του "αεροσκάφους" είναι πάντα η ελάχιστη ισχύς η οποία απαιτείται για τον προσδιορισμό του ύψους.

 

"Διεύρυνση φάσματος ραντάρ" (6) είναι κάθε τεχνική διαμόρφωσης για την κατανομή της ενέργειας, που προέρχεται από σήμα με σχετικά στενή ζώνη συχνοτήτων, σε ευρύτερη ζώνη συχνοτήτων χρησιμοποιώντας τυχαία ή ψευδο-τυχαία κωδικοποίηση.

 

"Δυναμικά προσαρμοζόμενη δρομολόγηση" (5) είναι η αυτόματη επαναδρομολόγηση της κυκλοφορίας η οποία βασίζεται στη διάγνωση και την ανάλυση των πραγματικών συνθηκών του δικτύου σε κάθε χρονική στιγμή.

ΣΗΜ.: Δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις αποφάσεων σχετικά με τη δρομολόγηση οι οποίες λαμβάνονται βάσει προκαθορισμένων πληροφοριών.

 

"Δυναμικοί αναλυτές σημάτων" (3) είναι οι "αναλυτές σημάτων" οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνικές δειγματοληψίας και μετατροπής για την ανάλυση κατά Fourier της δεδομένης κυματομορφής.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης "αναλυτές σημάτων".

 

"Εγκαταστάσεις παραγωγής" (7 9) είναι ο εξοπλισμός και το ειδικά σχεδιασμένο σχετικό λογισμικό που ενσωματώνονται σε εγκαταστάσεις που χρησιμεύουν στην "ανάπτυξη" ή σε μια ή περισσότερες φάσεις της "παραγωγής".

 

"Ειδικά σχάσιμα υλικά" (0) είναι το πλουτώνιο-239, το ουράνιο-233, το "ουράνιο εμπλουτισμένο σε ισότοπα 235 ή 233" και κάθε υλικό που περιέχει τα παραπάνω υλικά.

 

"Ειδική αντοχή σε εφελκυσμό" (0 1 9) είναι η ανώτατη τάση εφελκυσμού σε pascal, η οποία ισοδυναμεί με το λόγο Ν/m2 προς το ειδικό βάρος σε Ν/m3, σε θερμοκρασία (296 ± 2) Κ ((23 ± 2) °C) και σχετική υγρασία (50 ± 5) %.

 

"Ειδικό μέτρο ελαστικότητας" (0 1 9) είναι το μέτρο Young εκφρασμένο σε pascal, το οποίο ισοδυναμεί με το λόγο Ν/m2 προς το ειδικό βάρος σε Ν/m3, μετρούμενο σε θερμοκρασία (296 ± 2) Κ ((23 ± 2) °C) και σχετική υγρασία (50 ± 5) %.

 

"Εκκεντρότητα" (2) σημαίνει την αξονική μετατόπιση της κύριας ατράκτου σε μια περιστροφή, μετρούμενη σε επίπεδο κάθετο προς το επίπεδο της πρόσθιας πλάκας της ατράκτου, σε σημείο δίπλα στην περιφέρειά της (στοιχεία: ISO 230/1 1986, σημείο 5.63).

 

"Ελεγκτής διαύλου επικοινωνίας" (4 4) είναι η φυσική διεπαφή η οποία ελέγχει την ροή σύγχρονων και ασύγχρονων ψηφιακών πληροφοριών. Είναι ένα σύνολο το οποίο είναι δυνατόν να ενσωματωθεί σε συσκευές υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιών ώστε να παρέχει πρόσβαση στο επικοινωνιακό δίκτυο.

 

"Ελεγκτής πρόσβασης στο δίκτυο" (4) είναι μια υλική διεπαφή με ένα κατανεμημένο μεταγωγικό δίκτυο. Χρησιμοποιεί ένα κοινό μέσο το οποίο λειτουργεί πάντα με τον ίδιο "ρυθμό ψηφιακής μεταβίβασης" και επιτρέπει οποιαδήποτε μεταβίβαση μέσω του δικτύου (π.χ. ανίχνευση αδειοπλαισίου ή φέρουσας) για την μεταβίβαση. Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο, επιλέγει πακέτα δεδομένων ή ομάδες δεδομένων (π.χ. IEEE 802) που απευθύνονται σε αυτόν. Είναι ένα συναρμολογημένο σύνολο το οποίο είναι δυνατό να ενσωματωθεί σε υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ώστε να παρέχει πρόσβαση επικοινωνίας.

 

"Ελευθέρας χρήσεως" (GTN NTN GSN), κατά την έννοια του παρόντος εγγράφου, είναι η "τεχνολογία" ή "το λογισμικό" το οποίο επιτρέπεται να διατίθεται χωρίς περιορισμούς (οι περιορισμοί που απορρέουν από τα πνευματικά δικαιώματα δεν εξαιρούν την "τεχνολογία" ή το "λογισμικό" από την ελεύθερη χρήση).

 

"Εμβόλιο" (1) είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν σε φαρμακευτικό σκεύασμα για το οποίο έχει χορηγηθεί γενική άδεια ή άδεια εμπορίας ή κλινικών δοκιμών από τις ρυθμιστικές αρχές είτε της χώρας παρασκευής είτε της χώρας χρήσης, που προορίζεται να προκαλέσει προστατευτική ανοσοποιητική αντίδραση σε ανθρώπους και ζώα για την πρόληψη ασθενειών σε όσους χορηγείται.

 

"Έμπειρα συστήματα" (7) είναι συστήματα που παρέχουν αποτελέσματα βασιζόμενα στην εφαρμογή κανόνων επί των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα ανεξάρτητα από το "πρόγραμμα" τα οποία είναι ικανά να επιτελέσουν μια από τις ακόλουθες λειτουργίες:

α.

Να τροποποιήσουν αυτομάτως το "πρωτογενές πρόγραμμα" που έχει εισαχθεί από τον χρήστη,

β.

Να προσφέρουν γνώσεις σχετιζόμενες με ένα σύνολο προβλημάτων σε σχεδόν φυσική γλώσσα, ή

γ.

Να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάπτυξή τους (συμβολική κατάρτιση).

 

"Εμπλουτισμένο ουράνιο ως προς τα ισότοπα 235 ή 233" (0) είναι το ουράνιο που περιέχει τα ισότοπα 235 ή 233, ή και τα δύο σε ποσότητες τέτοιες ώστε ο λόγος περιεκτικότητας του συνόλου αυτών των ισοτόπων προς το ισότοπο 238 να είναι μεγαλύτερος από το λόγο του ισοτόπου 235 προς το ισότοπο 238 στο φυσικό ουράνιο (λόγος περιεκτικότητας 0,71 %).

 

"Ενεργά συστήματα ελέγχου πτήσεως" (7) είναι τα συστήματα των οποίων η λειτουργία είναι η πρόληψη ανεπιθύμητων κινήσεων των "αεροσκαφών" και των βλημάτων ή ανεπιθύμητων φορτίσεων, τα οποία βασίζονται στην αυτόματη επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από πληθώρα αισθητήρων και στην παροχή των κατάλληλων προληπτικών εντολών για την επίτευξη του αυτομάτου ελέγχου.

 

"Ενεργό γραμμάριο" (0 1) "ειδικών σχάσιμων υλικών" ή "λοιπών σχάσιμων υλικών" είναι:

α.

Για τα ισότοπα πλουτωνίου και ουρανίου-233, το βάρος του ισοτόπου σε γραμμάρια,

β.

Για εμπλουτισμένο ουράνιο με περιεκτικότητα σε ισότοπο ουράνιο-235 ένα τοις εκατό και άνω, το βάρος του στοιχείου σε γραμμάρια πολλαπλασιασμένο επί το τετράγωνο του εμπλουτισμού του εκφραζόμενο ως δεκαδικό κλάσμα κατά βάρος,

γ.

Για εμπλουτισμένο ουράνιο με περιεκτικότητα σε ισότοπο ουράνιο-235 κάτω του 1 τοις εκατό, το βάρος του στοιχείου σε γραμμάρια πολλαπλασιασμένο επί 0,0001.

 

"Ενεργό εικονοκύτταρο" (6 8) είναι ένα ελάχιστο (μεμονωμένο) στοιχείο ενός πίνακα ημιαγωγού ο οποίος λειτουργεί ως φωτοηλεκτρικό μέσο όταν εκτίθεται σε φωτεινή (ηλεκτρομαγνητική) ακτινοβολία.

 

"Εξαντλημένο ουράνιο" (0) είναι το ουράνιο στο οποίο η συγκέντρωση του ισοτόπου 235 έχει μειωθεί και είναι χαμηλότερη από αυτή που απαντά στη φύση.

 

"Εξοπλισμός παραγωγής" (1 7 9) είναι ο μηχανικός εξοπλισμός, τα ιχνάρια, τα περιτυπώματα, τα μαντρέλια, οι τύποι, οι μήτρες, οι στηρίξεις, οι μηχανισμοί ευθυγράμμισης, ο εξοπλισμός δοκιμών, άλλες μηχανές και κατασκευαστικά μέρη των μηχανών αυτών οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ή μετασκευαστεί ώστε να χρησιμεύουν στην "ανάπτυξη" ή σε μια ή περισσότερες φάσεις της "παραγωγής".

 

"Επενεργητές πέρατος" (2) είναι οι αρπάγες, οι "ενεργητικές εργαλειακές διατάξεις" καθώς και κάθε άλλη εργαλειακή διάταξη προσαρμοσμένη στο βασικό έλασμα στο άκρο του βραχίονα χειρισμού ενός "ρομπότ".

ΣΗΜ.:"Ενεργητική εργαλειακή διάταξη" σημαίνει διάταξη με την οποία ασκείται κινητήριος δύναμη, μεταβιβάζεται ενέργεια ή η οποία χρησιμεύει ως αισθητήρας επί του υπό κατεργασία αντικειμένου.

 

"Επεξεργασία πολλαπλών ροών δεδομένων" (4) είναι ένα "μικροπρόγραμμα" ή μια αρχιτεκτονική η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία δύο ή περισσότερων ακολουθιών δεδομένων υπό τον έλεγχο μιας ή περισσότερων ακολουθιών εντολών με τη βοήθεια μέσων όπως είναι:

α.

Οι αρχιτεκτονικές SIMD (Single Instruction Multiple Data), όπως οι ανυσματικοί ή σύστοιχοι επεξεργαστές,

β.

Αρχιτεκτονικές MSIMD (Multiple Single Instruction Multiple Data),

γ.

Αρχιτεκτονικές MIMD (Multiple Instruction Multiple Data), που περιλαμβάνονται αυτές οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες, στενά συνδεδεμένες ή χαλαρά συνδεδεμένες, ή

δ.

Διαρθρωμένοι πίνακες στοιχείων επεξεργαστών, όπου περιλαμβάνονται και οι συστολικοί πίνακες.

ΣΗΜ.:"Μικροπρόγραμμα" είναι μια ακολουθία στοιχειωδών εντολών, αποθηκευμένων σε ειδική μνήμη, η εκτέλεση των οποίων ξεκινά με την εισαγωγή της εντολής αναφοράς του μικροπρογράμματος σε έναν καταγραφέα εντολών.

 

"Επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο" (6 7) είναι η επεξεργασία δεδομένων με σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο παρέχει απαιτούμενο επίπεδο υπηρεσίας ως συνάρτηση των διαθέσιμων πόρων, εντός ενός εγγυημένου χρόνου απότφισης, ανεξάρτητα από το φόρτωμα του συστήματος, όταν δεχθεί εξωτερικό ερέθισμα.

 

"Επεξεργασία σημάτων" (3 4 5 6) είναι η επεξεργασία εξωτερικών σημάτων που εμπεριέχουν πληροφορίες με τη βοήθεια αλγορίθμων όπως είναι η χρονική συμπίεση, το φιλτράρισμα, η εξαγωγή, η επιλογή, ο συσχετισμός, η συνέλιξη ή μετατροπή συναρτήσεων (π.χ ταχύς μετασχηματισμός Fourier ή μετασχηματισμός Walsh).

 

"Εσωτερική επένδυση" (9) είναι κατάλληλη για την διεπαφή μεταξύ του στερεού καυσίμου και του περιβλήματος ή του μονωτικού στρώματος. Συνήθως το εσωτερικό του περιβλήματος ψεκάζεται ή επιστρώνεται με διασπορά πυρίμαχων ή μονωτικών υλικών πολυμερούς βάσεως εντός υγρού, π.χ. HTPB (πολυβουταδιένιο με υδροξύλια στα άκρα) με πλήρωση άνθρακα ή άλλο πολυμερές με πρόσθετα σκληρυντικά μέσα.

 

"Ευελιξία μεταβολής συχνότητας" (frequency hopping) (5) είναι μια μορφή "διευρύνσεως φάσματος", στο οποίο η συχνότητα μεταβιβάσεως ενός μεμονωμένου διαύλου επικοινωνίας μεταβάλλεται κατά μία τυχαία ή ψευδοτυχαία ακολουθία διακριτών βημάτων.

 

"Ευελιξία μεταβολής συχνότητας ραντάρ" (6) είναι μια τεχνική με την οποία μεταβάλλεται η φέρουσα συχνότητα ενός παλμοπομπού ραντάρ σε ψευδο-τυχαία ακολουθία μεταξύ μεμονωμένων παλμών ραντάρ ή ομάδων παλμών ραντάρ κατά τιμή ίση ή μεγαλύτερη από το εύρος ζώνης των παλμών ραντάρ.

 

"Εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου" (2 3) για "δυναμικούς αναλυτές σημάτων" είναι η ευρύτερη περιοχή συχνοτήτων στην έξοδο του αναλυτή προς τη μονάδα απεικόνισης ή μαζικής μνήμης, η οποία δεν συνεπάγεται ασυνέχεια στην ανάλυση των δεδομένων εισόδου. Για τους αναλυτές με ένα ή περισσότερα κανάλια, για τον υπολογισμό λαμβάνεται αυτός ο συνδυασμός καναλιών ο οποίος παρέχει το μεγαλύτερο "εύρος ζώνης πραγματικού χρόνου".

 

"Ηλεκτρονικό συναρμολόγημα" (2 3 4 5) είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών μερών (π.χ, "στοιχεία κυκλωμάτων", "διακεκριμένων κατασκευαστικών μερών", ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κ.λπ) συνδεδεμένων μεταξύ τους ώστε να επιτελούν ειδικές λειτουργίες, το οποίο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί ως σύνολο και να αποσυναρμολογηθεί.

ΣΗΜ. 1:"Στοιχείο κυκλώματος": ένα χωριστό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, όπως μία δίοδος, ένα τρανζίστορ, μία αντίσταση, ένας πυκνωτής κ.λπ.

ΣΗΜ. 2:"Διακεκριμένο κατασκευαστικό μέρος": ένα χωριστά συσκευασμένο "στοιχείο κυκλώματος" με τις δικές του εξωτερικές συνδέσεις.

 

"Ηλεκτρονικώς οδηγούμενη φασικώς συγχρονισμένη συστοιχιοκεραία" (5 6) είναι μία κεραία η οποία εκπέμπει μια δέσμη καθοδηγούμενη με ζεύξη φάσεως, δηλαδή, η διεύθυνση της δέσμης ελέγχεται μέσω των μιγαδικών συντελεστών διεγέρσεως των στοιχείων εκπομπής και δύναται να μεταβληθεί ως προς την κλίση ή το ύψος ή και ως προς τα δύο μέσω ενός ηλεκτρικού σήματος, τόσο κατά την εκπομπή όσο και κατά τη λήψη.

 

"Ικανότητα προγραμματισμού από το χρήστη" (6) είναι η δυνατότητα που παρέχεται στο χρήστη να εισαγάγει, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει "προγράμματα" με μεθόδους διαφορετικές από:

α.

Τη φυσική αλλαγή της συνδεσμολογίας ή των διασυνδέσεων· ή

β.

Την εφαρμογή μέσων ελέγχου των λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής παραμέτρων.

 

Στα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" (0 1 2 8) περιλαμβάνονται:

α.

Συνεχή "μονόκλωνα νήματα",

β.

Συνεχή "νήματα" και "rovings" με τυχαία διάταξη,

γ.

"Ταινίες", υφάσματα, πιλήματα και πλεκτά,

δ.

Κομμένα νήματα, υφαντικές ίνες, συνεχή καλύμματα,

ε.

Ινοκρύσταλλοι, είτε υπό μονοκρυσταλλική είτε πολυκρυσταλλική μορφή οποιουδήποτε μήκους,

στ.

Πολτός αρωματικού πολυαμιδίου.

 

"Ισοδύναμη πυκνότητα" (6) είναι η μάζα ενός οπτικού στοιχείου ανά μονάδα οπτικής επιφανείας προβαλλόμενης στο οπτικό επίπεδο.

 

"Ισοστατικές πρέσες" (2) είναι συσκευές ικανές να συμπιέσουν διάφορα υλικά (αέρια, υγρά, στερεά σωματίδια κ.λπ.) μέσα σε κλειστό θάλαμο ώστε η πίεση που ασκείται επί ενός κατεργαζόμενου αντικειμένου ή υλικού να είναι ίση προς κάθε κατεύθυνση.

 

"Ισοστατική πύκνωση εν θερμώ" (2) είναι η διαδικασία της συμπίεσης ενός χυτεύματος σε θερμοκρασίες άνω των 375 K (120 °C) σε έναν κλειστό θάλαμο διαφόρων μέσων (αερίων, υγρών, στερεών σωματιδίων κ.λπ.) για την δημιουργία ίσων δυνάμεων προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να μειωθούν ή να εξαλειφθούν τα εσωτερικά κενά στο χύτευμα.

 

"Ισχύς αιχμής" (6) είναι το πηλίκο της ενέργειας ανά παλμό σε joule δια τη διάρκεια του παλμού σε δευτερόλεπτα.

 

"Καθοδήγηση τροχιάς" (2) είναι δύο ή περισσότερες "ψηφιακά ελεγχόμενες" κινήσεις εκτελούμενες βάσει εντολών που καθορίζουν την επόμενη θέση καθώς και τις επιθυμητές ταχύτητες προσαγωγής. Μεταβάλλονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους ώστε να διαγράφεται η επιθυμητή τροχιά (βλέπε ISO/DIS 2806 — 1980).

 

"Καθυστέρηση χρόνου διέλευσης της βασικής πύλης" (3) είναι η καθυστέρηση του χρόνου διέλευσης που αντιστοιχεί στη βασική πύλη που χρησιμοποιείται σ’ ένα "μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα". Για μία δεδομένη "οικογένεια""μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων", η τιμή αυτή είναι δυνατό να προσδιορισθεί είτε ως καθυστέρηση ανά τυπική πύλη εντός της δεδομένης οικογένειας, είτε ως τυπική καθυστέρηση ανά πύλη εντός της δεδομένης οικογένειας.

ΣΗΜ. 1: Η "καθυστέρηση χρόνου διέλευσης της βασικής πύλης" δεν πρέπει να συγχέεται με την καθυστέρηση εισόδου/εξόδου ενός πολύπλοκου "μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος".

ΣΗΜ. 2: Ως "οικογένεια" νοούνται όλα τα ολοκληρωμένα κυκλώματα στα οποία έχουν εφαρμοστεί όλα τα παρακάτω ως κατασκευαστική μεθοδολογία και προδιαγραφές, εκτός από τις λειτουργίες καθενός:

α.

Η κοινή αρχιτεκτονική υλικού και λογισμικού,

β.

Η κοινή τεχνολογία σχεδιασμού και διεργασιών, και

γ.

Τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά.

 

"Κατάλληλα για διαστημική χρήση" (3 6) είναι τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί ώστε να πληρούν τις ηλεκτρικές, μηχανικές ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη χρήση τους στην εκτόξευση και τη θέση σε τροχιά δορυφόρων ή σε ιπτάμενα συστήματα μεγάλου ύψους, δηλαδή συστήματα προοριζόμενα να λειτουργήσουν σε ύψος 100 Κm και άνω.

 

"Κατανεμημένο φάσμα" (5) είναι μια τεχνική με την οποία η ενέργεια ενός επικοινωνιακού καναλιού σχετικά στενής ζώνης κατανέμεται σε ένα κατά πολύ ευρύτερο ενεργειακό φάσμα.

 

"Κβαντική κρυπτογραφία" (5) είναι μια οικογένεια τεχνικών για τη δημιουργία κοινής κλέιδας για "κρυπτογραφία" μέσω της μέτρησης των κβαντομηχανικών ιδιοτήτων ενός φυσικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ιδιοτήτων που διέπονται σαφώς από την κβαντική οπτική, την κβαντική θεωρία πεδίων ή την κβαντική ηλεκτροδυναμική).

 

"ΚΙΠ" (κύκλος ίσων πιθανοτήτων) (7) είναι μέτρο για την ακρίβεια ενός οργάνου. Η ακτίνα του κύκλου με κέντρο το στόχο εκτείνεται σε απόσταση τέτοια ώστε να προσπίπτουν εντός του κύκλου το 50 % των βολών.

 

"Κλασματικό εύρος ζώνης" (3) είναι ο λόγος, εκφρασμένος ως ποσοστό επί τοις εκατό, του στιγμιαίου εύρους ζώνης προς την κεντρική συχνότητα.

 

"Κονιορτοποίηση" (1) είναι κάθε διαδικασία για την μετατροπή ενός υλικού σε σωματίδια με σύνθλιψη ή άλεση.

 

"Κράτη" (μη) μέρη της Σύμβασης Χημικών Όπλων (1) είναι εκείνα τα κράτη για τα οποία (δεν) έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση για την Απαγόρευση της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθεματοποίησης και Χρήσης Χημικών Όπλων (βλ. www.opcw.org).

 

"Κρίσιμη θερμοκρασία" (1 3 6) (ορισμένες φορές αναφερόμενη ως μεταβατική θερμοκρασία) ενός συγκεκριμένου "υπεραγώγιμου" υλικού είναι η θερμοκρασία στην οποία το υλικό αυτό παύει να έχει ωμική αντίσταση στο σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα.

 

"Κρυπτογραφία" (5) είναι ο κλάδος που συνδυάζει τις αρχές, τα μέσα και τις μεθόδους για τη μετατροπή δεδομένων με σκοπό την απόκρυψη των πληροφοριών που περιέχουν, την πρόληψη της μη αντιληπτής τροποποίησής του ή της μη επιτρεπτής χρήσης του. Η "κρυπτογραφία" περιορίζεται στη μετατροπή πληροφοριών χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες "μυστικές παραμέτρους" (π.χ. κρυπτομεταβλητές) ή σχετική διαχείριση κλειδιών.

ΣΗΜ.:"Μυστική παράμετρος": μία σταθερά ή κλείδα η οποία κρατείται μυστική από τους άλλους ή είναι γνωστή μόνο στα μέλη μίας ομάδας.

 

"Κύρια μνήμη" (4) είναι η κύρια μνήμη δεδομένων ή εντολών η οποία είναι ταχέως προσπελάσιμη από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Αποτελείται από την εσωτερική μνήμη ενός "ψηφιακού υπολογιστή" και την ιεραρχική επέκταση της μνήμης αυτής, όπως είναι μια κρυφή μνήμη ή εκτεταμένη μνήμη τυχαίας προσπελάσεως.

 

"Κύριο στοιχείο" (4), όπως χρησιμοποιείται στην κατηγορία 4, είναι ένα "κύριο στοιχείο", όταν το κόστος για την αντικατάστασή του υπερβαίνει το 35 % της συνολικής αξίας του συστήματος, στοιχείο του οποίου αποτελεί. Η αξία του στοιχείου είναι η τιμή που καταβάλλεται για την αγορά του στοιχείου από τον κατασκευαστή ή από το συναρμολογητή του συστήματος. Η συνολική αξία είναι η συνήθης διεθνής τιμή πωλήσεως σε ανεξάρτητους αγοραστές στον τόπο κατασκευής ή αποστολής.

 

"Κύριο χειριστήριο πτήσης" (7) σημαίνει χειριστήριο σταθερότητας ή ελιγμών "αεροσκάφους" δια της χρήσης γεννητριών δύναμης/ροπής, δηλ. επιφάνειες αεροδυναμικού ελέγχου ή ρύθμιση της διεύθυνσης της ωστικής δύναμης.

 

"Λέιζερ" (0 2 3 5 6 7 8 9) είναι μια διάταξη η οποία παράγει μια χωρικά και χρονικά σύμφωνη δέσμη φωτός, η οποία ενισχύεται από τη διεγειρόμενη εκπομπή ακτινοβολίας.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης:

 

"Χημικό λέιζερ",

 

"Q-switched λέίζερ",

 

"Λέιζερ εξαιρετικά υψηλής ισχύος",

 

"Transfer λέιζερ".

 

"Λέιζερ πολύ μεγάλης ισχύος" (SHPL) (6) είναι ένα "λέιζερ" ικανό να αποδώσει στην έξοδο (το σύνολο ή μέρος του συνόλου) ενέργειες άνω του 1 κj εντός 50 ms ή μέση ισχύ ή CW άνω των 20 KW.

 

"Λογισμικό" (GSN All) είναι μια συλλογή ενός ή περισσοτέρων "προγραμμάτων" ή "μικροπρογραμμάτων" τα οποία έχουν εγγραφεί σε ένα οποιοδήποτε υλικό μέσο.

ΣΗΜ.:"Μικροπρόγραμμα" είναι μια ακολουθία στοιχειωδών εντολών, αποθηκευμένων σε ειδική μνήμη, η εκτέλεση των οποίων ξεκινά με την εισαγωγή της εντολής αναφοράς του μικροπρογράμματος σε έναν καταγραφέα εντολών.

 

"Μαγνητικά κλισιόμετρα" (6) είναι όργανα προοριζόμενα να ανιχνεύουν τις μεταβολές στο χώρο μαγνητικών πεδίων από πηγές εκτός του οργάνου. Αποτελούνται από πολλαπλά "μαγνητόμετρα" και τα σχετικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, το σήμα εξόδου των οποίων αποτελεί μέτρο της κλίσης του μαγνητικού πεδίου.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης "στοιχειώδη μαγνητικά κλισίμετρα".

 

"Μαγνητόμετρα" (6) είναι όργανα προοριζόμενα να ανιχνεύουν μαγνητικά πεδία από πηγές εκτός του οργάνου. Αποτελούνται από ένα μεμονωμένο αισθητήριο στοιχείο και τα σχετικά ηλεκτρονικά κυκλώματα, το σήμα εξόδου των οποίων αποτελεί μέτρο του μαγνητικού πεδίου.

 

"Μετατροπείς πίεσης" (2) είναι συσκευές που μετατρέπουν μετρήσεις πίεσης σε ηλεκτρικό σήμα.

 

"Μη επανδρωμένο όχημα αέρος" ("UAV") (9) είναι αεροσκάφος ικανό να αρχίζει πτήση και να διατηρεί ελεγχόμενη πτήση χωρίς την παρουσία ανθρώπων επ' αυτού.

 

"Μηχανική κραματοποίηση" (1) είναι η κραματοποίηση που γίνεται με συγκόλληση, θραύση και επανασυγκόλληση κόνεων καθαρών στοιχείων και προσθετικών κραμάτων με μηχανική κρούση. Μη μεταλλικά σωματίδια είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στο κράμα με την προσθήκη των κατάλληλων κόνεων.

 

"Μηχανισμός αυτόματης πλοήγησης" (7) είναι ένα σύνολο συστημάτων που ολοκληρώνουν τη μέτρηση και τον υπολογισμό της θέσεως και της ταχύτητας ενός οχήματος με τον υπολογισμό και τη διαβίβαση εντολών στα συστήματα ελέγχου πτήσεως του οχήματος ώστε να διορθωθεί η πορεία του.

 

"Μικροκύκλωμα μικροεπεξεργαστή" (3) είναι ένα "μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα ή σύνθετο ολοκληρωμένο κύκλωμα" το οποίο περιλαμβάνει μια αριθμητική λογική μονάδα (ΑLU) ικανή να εκτελεί γενικές εντολές προερχόμενες από μια εσωτερική μνήμη για την επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται στην εσωτερική μνήμη.

ΣΗΜ. 1: Το "μικροκύκλωμα μικροεπεξεργαστή" κατά κανόνα δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένη μνήμη προσπελάσιμη από το χρήστη, μολονότι ενδεχομένως διαθέτει μνήμη για την πραγματοποίηση των λογικών του λειτουργιών.

ΣΗΜ. 2: Περιλαμβάνει σύνολα μικροκυκλωμάτων τα οποία είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν μαζί ώστε να εξασφαλίζουν την λειτουργία ενός "μικροκυκλώματος μικροεπεξεργαστή".

 

"Μικροκύκλωμα μικροϋπολογιστή" (3) είναι ένα "μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα ή σύνθετο ολοκληρωμένο κύκλωμα" το οποίο περιλαμβάνει μια αριθμητική λογική μονάδα (ΑLU) ικανή να εκτελεί γενικές εντολές προερχόμενες από μια εσωτερική μνήμη για την επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται στην εσωτερική μνήμη.

ΣΗΜ.: Η εσωτερική μνήμη πρέπει να διευρύνεται από μια εξωτερική μνήμη.

 

"Μικροοργανισμοί" (1 2) είναι τα βακτηρίδια, οι ιοί, τα μυκοπλάσματα, τα ρικέτσια, τα χλαμύδια ή οι μύκητες, σε φυσική κατάσταση, ενισχυμένη ή τροποποιημένη, είτε υπό μορφή μεμονωμένων ζωντανών καλλιεργειών είτε ως υλικό το οποίο περιλαμβάνει ζωντανό υλικό που έχει εκουσίως εμβολιαστεί ή μολυνθεί από τις καλλιέργειες αυτές.

 

"Μονόκλωνο νήμα" (1) ή νήμα είναι η μικρότερη μονάδα ίνας, συνήθως διαμέτρου αρκετών μικρών.

 

"Μονολιθικά υποστρώματα" (6) είναι μονολιθικά υλικά (ενώσεις) με κατάλληλες διαστάσεις για την παραγωγή οπτικών στοιχείων όπως είναι κάτοπτρα ή φακοί.

 

"Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" (3) είναι συνδυασμός ενεργών ή παθητικών "στοιχείων κυκλώματος" ή και των δύο, τα οποία:

α.

Κατασκευάζονται με τη βοήθεια διεργασιών που βασίζονται στη διάχυση, την εμφύτευση ή την εναπόθεση εντός ή επί ενός πλακιδίου ημιαγωγού υλικού που ονομάζεται "τσιπ",

β.

Είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως άρρηκτα συνδεδεμένα και

γ.

Επιτελούν την(τις) λειτουργία(ες) ενός κυκλώματος.

ΣΗΜ.:"Στοιχείο κυκλώματος": ένα μεμονωμένο ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ηλεκτρονικού κυκλώματος, όπως δίοδος, τρανζίστορ, αντίσταση ή ένας πυκνωτής κ.λπ.

 

"Μονοφασματικοί αισθητήρες εικόνας" (6) είναι ικανοί να εκτελούν λήψη δεδομένων εικόνας από μία διακριτή ζώνη φάσματος.

 

"Μόνωση" (9) χρησιμοποιείται στα κατασκευαστικά μέρη ενός κινητήρα πυραύλου δηλαδή το περίβλημα, το ακροφύσιο, τις εισόδους, τα καλύμματα του περιβλήματος και περιλαμβάνει βουλκανισμένο ή ημιβουλκανισμένο σύμμικτο ελαστικό υπό μορφή φύλλων το οποίο περιλαμβάνει μονωτικό ή αντιπυρικό υλικό. Χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση των εντάσεων στα πτερύγια.

 

"Νευρωνικός υπολογιστής" (4) είναι μια υπολογιστική διάταξη που έχει σχεδιαστεί ή μετασκευαστεί ώστε να μιμείται τη συμπεριφορά ενός νευρώνα ή ενός συνόλου νευρώνων, δηλαδή μια υπολογιστική διάταξη η οποία διακρίνεται λόγω της ικανότητας του υλικού να διαμορφώνει το βάρος και τις διασυνδέσεις μιας πληθώρας υπολογιστικών στοιχείων που βασίζονται σε προηγούμενα δεδομένα.

 

"Νήμα" (1) είναι μια δέσμη περιελιγμένων "εμβόλων".

ΣΗΜ.:"Έμβολο" είναι δέσμη "μονοκλώνων νημάτων" (τυπικά άνω των 200) με περίπου παράλληλη διάταξη.

 

"Όλες οι διαθέσιμες αντισταθμίσεις" (2) σημαίνει μετά την εξέταση όλων των εφικτών μέτρων που έχει στη διάθεσή του ο κατασκευαστής για να ελαχιστοποιήσει όλα τα συστηματικά σφάλματα τοποθέτησης για τη συγκεκριμένη θεωρούμενη εργαλειομηχανή.

 

"Ολική πυκνότητα εντάσεως" (3) είναι ο συνολικός αριθμός αμπερο-σπειρών ενός πηνίου (δηλαδή το σύνολο του αριθμού των σπειρών πολλαπλασιαζόμενο επί την μέγιστη ένταση σε κάθε σπείρα και διαιρούμενο δια της ολικής διατομής του πηνίου, όπου περιλαμβάνονται οι υπεραγώγιμες ίνες, το μεταλλικό υλικό στο οποίο είναι ενσωματωμένες οι υπεραγώγιμες ίνες, το υλικό του περιβλήματος, οι τυχόν ψυκτικοί δίαυλοι κ.λπ.).

 

"Ολοκληρωμένο κύκλωμα περισσοτέρων τσιπ" (3) είναι δύο ή περισσότερα "μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα" συνενωμένα σε ένα κοινό "υπόβαθρο".

 

"Ολοκληρωμένο κύκλωμα τύπου υμενίου" (3) είναι μια διάταξη "στοιχείων κυκλώματος" και μεταλλικών διασυνδέσεων η οποία κατασκευάζεται με απόθεση μιας μεμβράνης μεγάλου ή μικρού πάχους σε ένα μονωτικό "υπόβαθρο".

ΣΗΜ.:"Στοιχείο κυκλώματος": ένα ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, όπως είναι μια δίοδος, ένα τρανζίστορ, μια αντίσταση, ένας πυκνωτής κ.λπ.

 

"Οπτική ενίσχυση" (5) στις οπτικές επικοινωνίες είναι η τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται η ενίσχυση των οπτικών σημάτων που παράγονται από μια χωριστή πηγή χωρίς να μετατρέπονται αυτά σε ηλεκτρικά σήματα, δηλαδή χρησιμοποιώντας ημιαγωγούς ενισχυτές οπτικών σημάτων, και ενισχυτές φωταύγειας οπτικών ινών.

 

"Οπτική μεταγωγή" (5) είναι η δρομολήγηση ή η μεταγωγή οπτικών σημάτων χωρίς τη μετατροπή τους σε ηλεκτρικά σήματα.

 

"Οπτικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" (3) είναι ένα "μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" ή ένα "υβριδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα", το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα μέρη προοριζόμενα να λειτουργήσουν ως φωτοαισθητήρας ή φωτοπομπός ή για να επιτελέσουν μια ή περισσότερες οπτικές ή ηλεκτροοπτικές λειτουργίες.

 

"Οπτικός υπολογιστής" (4) είναι ένας υπολογιστής που έχει σχεδιαστεί ή μετασκευαστεί ώστε να χρησιμοποιεί φωτεινά σήματα για το συμβολισμό δεδομένων και του οποίου τα στοιχεία λογικής επεξεργασίας βασίζονται σε απ’ ευθείας συνδεδεμένες οπτικές διατάξεις.

 

"Οχήματα ελαφρότερα του αέρος" (9) υπονοούνται τα αερόστατα και αερόπλοια που για την άνωσή τους βασίζονται στο ζεστό άερα ή σε άλλα αέρια ελαφρότερα από τον αέρα, όπως υδρογόνο και ήλιο.

 

"Παραγωγή" (GTN όλες οι φάσεις) είναι όλες οι φάσεις παραγωγής όπως: κατασκευή, μηχανολογική μελέτη, βιομηχανική παραγωγή, ολοκλήρωση, συναρμολόγηση, έλεγχος, δοκιμή, διασφάλιση της ποιότητας.

 

"Παραμορφώσιμα κάτοπτρα" (6) (γνωστά επίσης και ως προσαρμόσιμα οπτικά κάτοπτρα) είναι τα κάτοπτρα που διαθέτουν:

α.

Μία συνεχή οπτική αντανακλώσα επιφάνεια, η οποία παραμορφώνεται δυναμικά με την εξάσκηση ροπών ή δυνάμεων ώστε να αντισταθμίζονται παραμορφώσεις του οπτικού κύματος που προσπίπτει επί του κατόπτρου, ή

β.

Πολλαπλά οπτικά αντανακλώντα στοιχεία τα οποία μπορούν να αναδιατάσσονται χωριστά και δυναμικά με την εξάσκηση ροπών ή δυνάμεων, ώστε να αντισταθμίζονται παραμορφώσεις του οπτικού κύματος που προσπίπτει επί του κατόπτρου.

 

"Περιδίνηση τήγματος" (1) είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η "ταχεία στερεοποίηση" δέσμης τηγμένου μετάλλου η οποία προσπίπτει σε περιστρεφόμενο ψυχόμενο κύλινδρο και μετατρέπεται σε ένα προϊόν που έχει τη μορφή φολίδων, λωρίδων ή ράβδων.

ΣΗΜ.:"Ταχεία στερεοποίηση": στερεοποίηση τηγμένου μετάλλου με ρυθμούς ψύξεως άνω των 1 000 K/sec.

 

"Περιοχή ενδείξεων" (6) είναι το προδιαγεγραμμένο πεδίο ευκρινών ενδείξεων ενός ραντάρ.

 

"Πηγαίος κώδικας" (ή πρωτογενής γλώσσα) (4 6 7 9) είναι ένας εύχρηστος χαρακτηρισμός μιας ή περισσοτέρων διαδικασιών οι οποίες είναι δυνατό να μετασχηματισθούν από ένα σύστημα προγραμματισμού σε μια μορφή εκτελέσιμη από υπολογιστή ("καταληκτικός κώδικας" (ή καταληκτική γλώσσα).

 

"Πλήρης έλεγχος πτήσης" (7) είναι πλήρης έλεγχος των μεταβλητών της κατάστασης του αεροσκάφους και του ίχνους πτήσης για την αντιμετώπιση στόχων της αποστολής του, που ανταποκρίνονται σε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο στοιχείων σχετικά με τους στόχους, τους κινδύνους ή άλλα "αεροσκάφη".

 

"Πολιτικά αεροσκάφη" (1 7 9) είναι τα αεροσκάφη που περιλαμβάνονται, κατόπιν δηλώσεως, σε δημοσιευμένους καταλόγους πτητικής ικανότητας από τις αρχές της πολιτικής αεροπορίας για να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικά εσωτερικά και εξωτερικά δρομολόγια ή για κάθε νόμιμη μη στρατιωτική, ιδιωτική ή εμπορική χρήση.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης "αεροσκάφη".

 

"Πολυφασματικοί αισθητήρες εικόνας" (6) είναι ικανοί να εκτελούν ταυτόχρονη ή σειριακή λήψη δεδομένων εικόνας από δύο ή περισσότερες διακριτές ζώνες φάσματος. Οι αισθητήρες που έχουν περισσότερες από 20 διακριτές ζώνες φάσματος ονομάζονται ορισμένες φορές υπερφασματικοί αισθητήρες εικόνας.

 

"Πόλωση" (μετρητής επιτάχυνσης) (7) είναι το σήμα εξόδου ενός μετρητή επιτάχυνσης όταν η εφαρμοζόμενη επιτάχυνση είναι μηδενική.

 

"Πρόγραμμα" (2 6) είναι μια αλληλουχία εντολών για την διεξαγωγή μιας διαδικασίας, υπό μορφή εκτελέσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μετατρέψιμη σε εκτελέσιμη μορφή.

 

"Προηγουμένως διαχωρισμένο" (0 1) είναι η εφαρμογή μιας διαδικασίας που αποβλέπει στην αύξηση της συγκέντρωσης ενός ελεγχομένου ισοτόπου.

 

"Προπλάσματα ανθρακικών ινών" (1) είναι μια τακτική διάταξη ανεπικάλυπτων ή επικαλυμμένων ινών που προορίζεται να αποτελέσει πλαίσιο μέρους προτού εισαχθεί η "μήτρα" για να σχηματισθεί "σύνθετο υλικό".

 

"Προσωπική έξυπνη κάρτα" (5) είναι μια έξυπνη κάρτα που περιέχει ένα μικροκύκλωμα το οποίο έχει προγραμματιστεί για συγκεκριμένη εφαρμογή και δεν είναι δυνατό να επαναπρογραμματιστεί για οιαδήποτε άλλη εφαρμογή από τον χρήστη.

 

"Πυρηνικός αντιδραστήρας" (0) είναι το σύνολο των διατάξεων που βρίσκονται εντός ή είναι απ’ ευθείας προσαρμοσμένες στον λέβητα του αντιδραστήρα, ο εξοπλισμός ο οποίος ρυθμίζει την στάθμη ισχύος στον πυρήνα, και τα κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά περιλαμβάνουν, έρχονται σε απ’ ευθείας επαφή ή ρυθμίζουν το πρωτεύον ψυκτικό μέσο στον πυρήνα του αντιδραστήρα.

 

Ραντάρ "διεύρυνσης φάσματος" (6) — βλ. "Διεύρυνση φάσματος ραντάρ".

 

"Ρυθμός αποκλίσεως" (gyro) (7) είναι ο χρονορυθμός της αποκλίσεως των δεδομένων εξόδου από τα επιθυμητά δεδομένα εξόδου. Περιλαμβάνει τυχαίες και συστηματικές συνιστώσες και εκφράζεται σε ισοδύναμη γωνιακή απόκλιση των δεδομένων εισόδου ανά μονάδα χρόνου ως προς τον αδρανειακό χώρο.

 

"Ρυθμός μεταβίβασης ψηφιακών δεδομένων" είναι ο συνολικός ρυθμός σε bit της πληροφορίας που μεταβιβάζεται απευθείας με οποιοδήποτε μέσον.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης "συνολικός ρυθμός μεταβίβασης ψηφιακών πληροφοριών".

 

"Ρομπότ" (2 8) είναι ένας μηχανισμός χειρισμού συνεχούς ή ασυνεχούς τροχιάς, ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιεί αισθητήρες και ο οποίος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Είναι πολυλειτουργικός,

β.

Είναι σε θέση να τοποθετεί ή να προσανατολίζει ειδικά, κατασκευαστικά τμήματα, εργαλεία ή ειδικές διατάξεις με τη βοήθεια μεταβλητών κινήσεων στον τρισδιάστατο χώρο,

γ.

Ενσωματώνει τρεις ή περισσότερους σερβομηχανισμούς κλειστού ή ανοιχτού κυκλώματος στους οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνονται κλιμακωτοί κινητήρες· και

δ.

Διαθέτει "δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη" με τη βοήθεια της μεθόδου "teach/playback" ή με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή που ενδέχεται να είναι μια προγραμματιζόμενη μονάδα λογικού ελέγχου, δηλαδή χωρίς μηχανική παρεμβολή.

ΣΗΜ.: Ο παραπάνω ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

1.

Μηχανισμοί χειρισμού ελεγχόμενοι μόνον απ’ ευθείας από το χρήστη με τη βοήθεια τηλεχειριστή,

2.

Μηχανισμοί χειρισμού καθορισμένης σειράς κινήσεων, οι οποίοι είναι διατάξεις που κινούνται αυτόματα και λειτουργούν σύμφωνα με μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα περιορίζεται μηχανικά με τη βοήθεια σταθερών διατάξεων, όπως ακίδων ή δοντιών. Η σειρά των κινήσεων και η επιλογή των τροχιών ή των γωνιών δεν είναι δυνατόν να κυμανθούν ή να μεταβληθούν μηχανικά, ηλεκτρονική ή ηλεκτρικά,

3.

Μηχανισμοί χειρισμού μεταβλητής σειράς κινήσεων οι οποίοι ελέγχονται μηχανικά και είναι διατάξεις που κινούνται αυτόματα και λειτουργούν σύμφωνα με μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα περιορίζεται μηχανικά με τη βοήθεια σταθερών αλλά ρυθμιζόμενων διατάξεων, όπως ακίδων ή δοντιών. Η σειρά των κινήσεων και επιλογή των τροχιών ή των γωνιών μεταβάλλονται εντός των σταθερών ορίων που καθορίζονται από το πρόγραμμα. Οι μεταβολές ή οι τροποποιήσεις του προγράμματος (π.χ. αλλαγές των ακίδων ή των δοντιών) σε ένα ή περισσότερους άξονες κινήσεως πραγματοποιούνται μόνο με μηχανικούς χειρισμούς,

4.

Μηχανισμοί χειρισμού μεταβλητής σειράς κινήσεων μη ελεγχόμενοι με τη βοήθεια σερβομηχανισμών, οι οποίοι είναι αυτόματα κινούμενες διατάξεις που εκτελούν μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα είναι δυνατό να μεταβληθεί αλλά η σειρά των κινήσεων κατευθύνεται από τα ψηφιακά σήματα που προέρχονται από μηχανικά καθοριζόμενες ηλεκτρικές δυαδικές διατάξεις ή ρυθμιζόμενες στάσεις,

5.

Γερανοί στοιβασίας οριζόμενοι ως συστήματα χειρισμού, τριών βαθμών ελευθερίας, ενσωματωμένα σε μια κατακόρυφη σειρά δοχείων στοιβασίας, τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση στο εσωτερικό αυτών των δοχείων με σκοπό την αποθήκευση ή την ανάκτηση του περιεχομένου τους.

 

"Σηματοδότηση μέσω κοινού διαύλου" (5) είναι η μέθοδος σηματοδότησης στην οποία ένα μόνο κανάλι μεταξύ δύο κόμβων μεταβιβάζει, μέσω μηνυμάτων με ετικέτα, πληροφορίες σηματοδότησης που αφορούν πληθώρα κυκλωμάτων ή συνδιαλέξεων και άλλες πληροφορίες όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση δικτύων.

 

"Σταθερότητα" (7) είναι η τυπική απόκλιση (1 σ) της μεταβολής μιας συγκεκριμένης παραμέτρου από τη βαθμονομημένη τιμή της που μετριέται υπό σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας. Η σταθερότητα είναι δυνατό να εκφραστεί ως συνάρτηση του χρόνου.

 

"Στάθμη θορύβου" (6) είναι ένα ηλεκτρικό σήμα εκφραζόμενο σε φασματική πυκνότητα ισχύος. Η σχέση μεταξύ της "στάθμης θορύβου" εκφραζόμενης από κορυφή σε κορυφή δίδεται με τον τύπο S 2 pp — 8Νο(f2 — f1), όπου Spp είναι η τιμή του σήματος από κορυφή σε κορυφή (π.χ. σε nanotesla), Νο είναι η φασματική πυκνότητα ισχύος (π.χ σε (nanotesla)2/Hz) και (f2 — f1) ορίζει το αφορώμενο εύρος ζώνης.

 

"Στεγανός" (5) σημαίνει ότι ο αλγόριθμος για την κωδικοποίηση ή την συμπύκνωση δεν επιδέχεται εξωγενείς παραμέτρους (π.χ κρυπτογραφικές μεταβλητές ή κλείδες) και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί από το χρήστη.

 

"Στιγμιαίο εύρος ζώνης" (3 5 7) είναι το εύρος ζώνης στο οποίο η ισχύς εξόδου παραμένει σταθερή με ακρίβεια 3 db χωρίς ρύθμιση ή χωρίς την παρέμβαση άλλων λειτουργικών παραμέτρων.

 

"Στοιχειώδες μαγνητόμετρο" (6) είναι ένας αυτοτελής αισθητήρας της κλίσεως του μαγνητικού πεδίου μαζί με τις σχετικές ηλεκτρονικές διατάξεις, του οποίου το σήμα εξόδου αποτελεί μέτρο της κλίσεως του μαγνητικού πεδίου.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης "μαγνητόμετρο".

 

"Συγκόλληση μέσω διαχύσεως" (1 2 9) είναι η βασιζόμενη στη φυσική στερεού μοριακή συγκόλληση δύο τουλάχιστον διαφορετικών μετάλλων σε ένα ενιαίο σώμα όπου η αντοχή της συγκόλλησης είναι ίση με την αντοχή του ασθενέστερου μετάλλου.

 

"Σύμμειξη" (1) νοείται η νήμα προς νήμα ανάμειξη θερμοπλαστικών και ενισχυτικών ινών για την παραγωγή μίγματος ενισχυτικού υλικού και υλικού "βάσης" υπό την μορφή ινών.

 

"Συμμετέχον κράτος" (7 9) είναι κάθε κράτος που συμμετέχει στη Ρύθμιση του Wassenaar (βλ. www.wassenaar.org).

 

"Συμμετρικός αλγόριθμος" (5) είναι ο κρυπτογραφικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί την ίδια κλείδα για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση.

ΣΗΜ.: Μια συνήθης χρήση "συμμετρικών αλγορίθμων" είναι η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

 

"Συμπίεση παλμού" (6) είναι η κωδικοποίηση και η επεξεργασία ενός παλμού (σήματος) ραντάρ μεγάλης διαρκείας σε έναν παλμό βραχείας διαρκείας, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα της υψηλής παλμικής ενέργειας.

 

"Συνθετητής συχνότητας" (3) είναι κάθε πηγή συχνότητας ή γεννήτριας σημάτων, ανεξάρτητα από την τεχνική που χρησιμοποιείται, η οποία παρέχει μια ποικιλία ταυτόχρονων ή εναλλασσόμενων συχνοτήτων εξόδου, από μια ή περισσότερες εξόδους, οι οποίες ελέγχονται, παράγονται ή οδηγούνται από ένα μικρότερο αριθμό βασικών (master) συχνοτήτων ελέγχου.

 

"Σύνθετο υλικό" (1 2 6 8 9) είναι ένα "πλέγμα" και μία πρόσθετη φάση ή πρόσθετες φάσεις αποτελούμενες από σωματίδια, ινοκρυστάλλους, ίνες ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, των οποίων η παρουσία εξυπηρετεί ένα ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς.

 

"Συνολική θεωρητική επίδοση" (CTP) (3 4) είναι μέτρο των υπολογιστικών επιδόσεων εκφρασμένων σε εκατομμύρια θεωρητικών πράξεων ανά δευτερόλεπτο (Mtops), το οποίο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την σύνθεση των "υπολογιστικών στοιχείων" ("ΥΣ").

ΣΗΜ.: Βλέπε κατηγορία 4, Τεχνικό Έγγραφο.

 

"Συνολικός ρυθμός ψηφιακής μετάδοσης" (5) είναι ο ρυθμός των bit, συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού σύνδεσης, overhead κ.λπ. ανά μονάδα χρόνου ο οποίος διέρχεται μεταξύ των αντίστοιχων συσκευών σε ένα ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας.

ΣΗΜ.: Βλέπε επίσης "ψηφιακός ρυθμός μετάδοσης".

 

"Συντελεστής κλίμακας" (7) είναι ο λόγος της μεταβολής του μεγέθους εξόδου προς την μεταβολή του μεγέθους εισόδου το οποίο επιδιώκεται να μετρηθεί. Ο συντελεστής κλίμακας υπολογίζεται γενικά ως η κλίση της ευθείας που χαράσσεται με τη βοήθεια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων ώστε να προσαρμόζεται στα δεδομένα εισόδου-εξόδου τα οποία λαμβάνονται με την κυκλική μεταβολή των τιμών εισόδου εντός των ορίων μεταβολής των τιμών αυτών.

 

"Συντονίσιμο" (6) είναι ένα λέιζερ το οποίο είναι ικανό να παράγει συνεχές σήμα εξόδου σε όλα τα μήκη κύματος ενός φάσματος περισσότερων αποδιεγέρσεων "λέιζερ". Ένα "λέιζερ" το οποίο εκπέμπει κατ’ επιλογή διάφορα διακεκριμένα μήκη κύματος (φασματικές γραμμές) εντός μιας αποδιεγέρσεως "λέιζερ" δεν θεωρείται ως "συντονίσιμο".

 

"Συστήματα εξουδετέρωσης ροπής με ρύθμιση ροής" (7) είναι συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν ρεύμα αέρος που διέρχεται πάνω από αεροδυναμικές επιφάνειες για να αυξήσουν τις δυνάμεις που παράγονται από τις επιφάνειες αυτές.

 

"Συστοιχεία οπτικών αισθητήρων ελέγχου πτήσης" (7) είναι ένα δίκτυο διανεμημένων οπτικών αισθητήρων, που χρησιμοποιούν ακτίνες "laser", για την παροχή δεδομένων ελέγχου πτήσης σε πραγματικό χρόνο προς επεξεργασία επί του αεροσκάφους.

 

Συστήματα "πλοήγησης βάσει καταχωρημένων δεδομένων" ("DBRN") (7) είναι συστήματα που χρησιμοποιούν διάφορες πηγές προμετρηθέντων χαρτογραφικών δεδομένων για να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες ναυσιπλοΐας υπό δυναμικές συνθήκες. Οι πηγές δεδομένων περιλαμβάνουν βαθυμετρικούς χάρτες, αστρονομικούς χάρτες, χάρτες βαρύτητας, μαγνητικούς χάρτες ή τρισδιάστατους γεωγραφικούς χάρτες.

 

"Συστοιχία εστιακού επιπέδου" (6) είναι γραμμικό ή δισδιάστατο επίπεδο στρώμα, ή συνδυασμός επιπέδων στρωμάτων, επιμέρους στοιχείων ανιχνευτών με ή χωρίς ηλεκτρονικά συστήματα ανάγνωσης, που λειτουργούν στο εστιακό επίπεδο.

ΣΗΜ.: Η συστοιχία δεν προορίζεται να περιλαμβάνει συστάδα μεμονωμένων στοιχείων ανιχνευτών ή ανιχνευτές των δύο, τριών ή τεσσάρων στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι δεν εκτελούνται χρονική καθυστέρηση και ολοκλήρωση εντός του στοιχείου.

 

"Συστολικός σύστοιχος υπολογιστής" (4) είναι ένας υπολογιστής όπου η ροή και η μετατροπή των δεδομένων ελέγχεται δυναμικά από το χρήστη σε επίπεδο λογικής πύλης.

 

"Ταινία" (1) είναι ένα υλικό κατασκευασμένο από συμπεπλεγμένα ή μονής κατεύθυνσης "μονόκλωνα νήματα", "έμβολα", "rovings", "τίλματα" ή "νήματα" κ.λπ. συνήθως προεμποτισμένα με ρητίνη.

ΣΗΜ.:"Έμβολο" είναι δέσμη "μονοκλώνων νημάτων" (τυπικά άνω των 200) με περίπου παράλληλη διάταξη.

 

"Ταχεία βαφή" (1) είναι μια διαδικασία για την "ταχεία στερεοποίηση" ρέοντος τηγμένου μετάλλου το οποίο έρχεται σε επαφή με μια ψυχόμενη επιφάνεια όπου μετατρέπεται σε φολίδες.

ΣΗΜ.:"Ταχεία στερεοποίηση": στερεοποίηση τηγμένου υλικού με ρυθμούς ψύξεως άνω των 1 000 Κ/sec.

 

"Τεχνολογία" (GTN NTN όλα) είναι οι εξειδικευμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την "ανάπτυξη", την "παραγωγή" ή τη "χρήση" προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνουν τη μορφή "τεχνικών δεδομένων" ή "τεχνικής βοήθειας".

ΣΗΜ. 1: Η "τεχνική βοήθεια" είναι δυνατό να λάβει τη μορφή παροχής οδηγιών, ανάπτυξης ικανοτήτων, κατάρτισης, μετάδοσης επαγγελματικής πείρας και παροχής συμβουλών και να συνοδεύεται από τη μετάβαση "τεχνικών δεδομένων".

ΣΗΜ. 2: Τα "τεχνικά δεδομένα" είναι δυνατό να λάβουν τη μορφή οδηγιών κατασκευής, σχεδίων, διαδρομών, μοντέλων, μαθηματικών τύπων, πινάκων, μηχανολογικών σχεδίων και προδιαγραφών, εγχειριδίων και οδηγιών υπό μορφή γραπτού κειμένου ή σε μαγνητική εγγραφή διάφορα μέσα ή διατάξεις όπως είναι οι μαγνητικοί δίσκοι, οι μαγνητοταινίες, οι μνήμες ROM.

 

"Τίλμα" (1) είναι μια δέσμη μονοκλώνων νημάτων, συνήθως περίπου παραλλήλων.

 

"Τοξίνες" (1 2) είναι οι τοξίνες υπό μορφή εκουσίως απομονωμένων σκευασμάτων ή μιγμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής τους, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι τοξίνες οι οποίες περιέχονται ως μολυντικές προσμίξεις σε άλλα υλικά όπως παθολογικά δείγματα, φυτά, τρόφιμα ή σπόρια "μικροοργανισμών".

 

"Τοπικό δίκτυο" (4) είναι ένα σύστημα μεταβίβασης δεδομένων το οποίο διαθέτει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Επιτρέπει σε ένα τυχόντα αριθμό ανεξάρτητων "συσκευών δεδομένων" να επικοινωνούν απ’ ευθείας η μια με την άλλη, και

β.

Περιορίζεται σε μια γεωγραφική περιοχή μικρού μεγέθους (π.χ ένα κτίριο γραφείων, ένα εργοστάσιο, μια πανεπιστημιούπολη, μια αποθήκη).

ΣΗΜ.:"Πομποδέκτης δεδομένων": συσκευή ικανή να μεταβιβάζει ή να λαμβάνει ακολουθίες ψηφιακών πληροφοριών.

 

"Τράπεζα σύνθετης περιστροφής" (2) είναι μία επιφάνεια εργασίας που επιτρέπει την περιστροφή του κατεργαζόμενου τεμαχίου καθώς και την κλίση του γύρω από μη παράλληλους άξονες, οι οποίοι είναι δυνατό να συντονισθούν ταυτοχρόνως ώστε η κίνηση να ακολουθεί προκαθορισμένη τροχιά.

 

"Υβριδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα" (3) είναι κάθε συνδυασμός ολοκληρωμένου(ων) κυκλώματος(ων), ή κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα με "στοιχεία κυκλώματος" ή "διακριτά κατασκευαστικά μέρη" τα οποία συνδέονται μεταξύ τους για να επιτελέσουν συγκεκριμένη(ες) λειτουργία(ες) και τα οποία έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια μη ενθυλακωμένη διάταξη,

β.

Είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τη βοήθεια των συνήθων μεθόδων παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων,

γ.

Είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ως ενιαίο σύνολο, και

δ.

Κατά κανόνα δεν είναι δυνατό να αποσυναρμολογηθούν.

ΣΗΜ. 1:"Στοιχείο κυκλώματος": ένα ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, όπως μια δίοδος, ένα τρανζίστορ, μια αντίσταση, ένας πυκνωτής κ.λπ.

ΣΗΜ. 2:"Διακριτό κατασκευαστικό μέρος": ένα χωριστά συσκευασμένο "στοιχείο κυκλώματος" με τις δικές του εξωτερικές συνδέσεις.

 

"Υβριδικός υπολογιστής" (4) είναι κάθε διάταξη η οποία δύναται:

α.

Να δέχεται δεδομένα,

β.

Να επεξεργάζεται δεδομένα, υπό αναλογική και υπό ψηφιακή μορφή, και

γ.

Να παρέχει δεδομένα στην έξοδο.

 

"Υδραυλική συμπίεση αμέσου επενεργείας" (2) είναι διαδικασία παραμόρφωσης στην οποία χρησιμοποιείται ένας εύκαμπτος ασκός γεμάτος υγρό ο οποίος έρχεται σε απευθείας επαφή με το κατεργαζόμενο υλικό.

 

"Υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση UF6" (0) μπορούν να είναι χαλκός, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, οξείδιο αλουμινίου, κράματα αλουμινίου, νικέλιο ή κράμα νικελίου με περιεκτικότητα σε νικέλιο 60 % και άνω κατά βάρος, καθώς και πλήρως φθοριωμένα πολυμερή υδρογονανθράκων ανθεκτικά στο UF6, ανάλογα με το είδος διεργασίας διαχωρισμού.

 

"Υπεραγώγιμα" (1 3 6 8) είναι υλικά, όπως μέταλλα, κράματα ή ενώσεις τα οποία παύουν να έχουν ηλεκτρική αντίσταση, δηλαδή τα οποία αποκτούν άπειρη ηλεκτρική αγωγιμότητα και είναι σε θέση να διοχετεύσουν πολύ υψηλές ηλεκτρικές εντάσεις χωρίς θερμικές απώλειες.

ΣΗΜ.: Η "υπεραγώγιμη" κατάσταση ενός υλικού χαρακτηρίζεται από μια "κρίσιμη θερμοκρασία", ένα κρίσιμο μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, και μια κρίσιμη πυκνότητα εντάσεως η οποία είναι επίσης συνάρτηση του μαγνητικού πεδίου και της θερμοκρασίας.

 

"Υπερκράματα" (2 9) είναι κράματα βασιζόμενα στο νικέλιο, το κοβάλτιο ή το σίδηρο, τα οποία έχουν ανώτερη αντοχή από οποιαδήποτε άλλα κράματα της σειράς ΑΙSI 300 σε θερμοκρασίες 922 Κ (649 °C) υπό δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος και λειτουργίας.

 

"Υπερπλαστική μορφοποίηση" (1 2) είναι η θερμική διαμόρφωση μετάλλων των οποίων η επιμήκυνση θραύσης υπό κανονική θερμοκρασία είναι χαμηλή (κάτω του 20 %). Η θερμική διαμόρφωση έχει σκοπό να διπλασιάσει την επιμήκυνση αυτή.

 

"Υποενότητα τοξίνης" (1) είναι ένα δομικά και λειτουργικά ανεξάρτητο δομικό στοιχείο μιας πλήρους "τοξίνης".

 

"Υπολογιστικό στοιχείο" ("ΥΣ") (4) είναι η μικρότερη υπολογιστική μονάδα που παράγει ένα αριθμητικό ή λογικό αποτέλεσμα.

 

"Υπόστρωμα" (3) είναι ένα φύλλο υλικού που χρησιμεύει ως βάση, με ή χωρίς διασυνδέσεις, επί ή εντός του οποίου είναι δυνατό να τοποθετηθούν διακεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή ολοκληρωμένα κυκλώματα ή και τα δύο.

ΣΗΜ. 1:"Διακεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο": είναι ένα στοιχείο κυκλώματος τοποθετημένο σε χωριστό περίβλημα με τις δικές του εξωτερικές συνδέσεις.

ΣΗΜ. 2:"Στοιχείο κυκλώματος": ένα μεμονωμένο ενεργητικό ή παθητικό λειτουργικό μέρος ηλεκτρονικού κυκλώματος, όπως δίοδος, τρανζίστορ, αντίσταση ή ένας πυκνωτής κλπ.

 

"ΥΣ" ισοδυναμεί με "υπολογιστικά στοιχεία"

 

"Φυγοκεντρικός ψεκασμός" (1) είναι η διαδικασία για τη μετατροπή ρέοντος ή ηρεμούντος τηγμένου μετάλλου σε ψεκάδες διαμέτρου 500 μικρομέτρων δια φυγοκεντρίσεως.

 

"Φυσικό ουράνιο" (0) είναι το ουράνιο που περιέχει το μίγμα ισοτόπων που απαντά στη φύση.

 

"Χημικό λέιζερ" (6) είναι το "λέιζερ" στο οποίο η διέγερση προκαλείται από την ενέργεια που εκλύεται από μία χημική αντίδραση.

 

"Χημικό μίγμα" (1) είναι ένα στερεό, υγρό ή αέριο προϊόν αποτελούμενο από δύο ή περισσότερα συστατικά που δεν αντιδρούν μεταξύ τους υπό τις συνθήκες αποθήκευσης του προϊόντος.

 

"Χρήση" (GTN NTN όλα) είναι η λειτουργία, εγκατάσταση (όπου περιλαμβάνεται η εγκατάσταση στον τόπο λειτουργίας), συντήρηση (έλεγχος), επιδιόρθωση, ανακαίνιση και επανεξοπλισμό.

 

"Χρονική σταθερά" (6) είναι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται ώστε η αύξηση του ρεύματος η οποία οφείλεται σε ένα φωτεινό ερέθισμα να φθάσει την τιμή 1-1/e φορές της τελικής της τιμής (δηλαδή το 63 % της τελικής της τιμής).

 

"Χρόνος αλλαγής συχνότητας" (3 5) είναι ο μέγιστος χρόνος για τη μεταγωγή ενός σήματος από μια επιλεγμένη συχνότητα εξόδου σε μια άλλη επιλεγμένη συχνότητα εξόδου, ώστε να φθάσει:

α.

Σε μια συχνότητα που απέχει 100 Hz από την τελική συχνότητα ή

β.

Σε μία στάθμη εξόδου που απέχει 1 dB από την τελική στάθμη εξόδου.

 

"Χρόνος ηρεμίας" (3) είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε το σήμα εισόδου να μη διαφέρει πάνω από μισό bit από την τελική τιμή κατά τη μεταγωγή μεταξύ δύο επιπέδων ενός μετατροπέα.

 

"Ψεκασμός εν κενώ" (1) είναι η διαδικασία με την οποία μια ροή τηγμένου μετάλλου μεταβάλλεται σε σταγονίδια διαμέτρου 500 μικρομέτρων και κάτω με την ταχεία έκλυση ενός διαλελυμένου αερίου κατά την είσοδο του τήγματος σε κενό.

 

"Ψηφιακός έλεγχος" (2) είναι ο αυτόματος έλεγχος μιας διεργασίας που επιτελείται από μια διάταξη η οποία χρησιμοποιεί ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνήθως εισάγονται κατά τη διάρκεια της διεργασίας (βλέπε ISO 2382).

 

"Ψηφιακός υπολογιστής" (4 5) είναι η συσκευή η οποία έχει τη δυνατότητα, υπό μορφή μιας ή περισσότερων συνεχών μεταβλητών, να εκτελέσει όλες τις ακόλουθες λειτουργίες:

α.

Να δεχθεί δεδομένα,

β.

Να αποθηκεύσει δεδομένα ή εντολές σε μόνιμες ή μεταβλητές διατάξεις αποθηκεύσεως,

γ.

Να επεξεργαστεί δεδομένα με τη βοήθεια μιας αποθηκευμένης αλληλουχίας εντολών η οποία είναι δυνατό να τροποποιηθεί, και

δ.

Να παρέχει δεδομένα στην έξοδο.

ΣΗΜ.: Στις τροποποιήσεις μιας αποθηκευμένης αλληλουχίας εντολών περιλαμβάνεται η αντικατάσταση σταθερών διατάξεων αποθήκευσης από μη υλικές αλλαγές στις διασυνδέσεις.

 

"ΑΤΜ": αντιστοιχεί στην "Ασύγχρονη μετάδοση".

 

"CTP" αντιστοιχεί στη "συνολική θεωρητική επίδοση" ("composite theoretical performance").

 

"FADEC" ισοδυναμεί προς "απόλυτος ψηφιακός έλεγχος κινητήρα" ("full authority digital engine control").

 

"Q-switched laser" (6) είναι ένα λέιζερ στο οποίο η ενέργεια αποθηκεύεται στην αντιστροφή πληθυσμού ή στον οπτικό συντονιστή και εκπέμπεται στη συνέχεια υπό μορφή παλμού.

 

"Roving" (1) είναι δέσμη (τυπικά 12-120) περίπου παραλλήλων "εμβόλων".

ΣΗΜ.:"Έμβολο" είναι η δέσμη "μονοκλώνων νημάτων" (τυπικά άνω των 200) με περίπου παράλληλη διάταξη.

 

"SHPL" αντιστοιχεί στο "Laser πολύ μεγάλης ισχύος".

 

"Τransfer laser" (6) είναι ένα "λέιζερ" στο οποίο τα σωματίδιά του διεγείρονται από την ενέργεια που μεταδίδεται από τη σύγκρουση ατόμων ή μορίων μη φωτοενισχυτικού υλικού με τα άτομα ή τα μόρια του υλικού λέιζερ.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακρωνύμια ή οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται ως οριζόμενοι όροι, περιλαμβάνονται στο τμήμα "Ορισμοί των Όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν Παράρτημα".

Ακρωνύμιο ή συντομογραφία

Σημασία

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

attitude and heading reference systems

συστήματα αναφοράς θέσης και πορείας αεροσκάφους

AISI

American Iron and Steel Institute

ALU

arithmetic logic unit

αριθμητική λογική μονάδα

ANSI

American National Standards Institute

ASTM

the American Society for Testing and Materials

ATC

air traffic control

έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας

AVLIS

atomic vapour "laser" isotope separation

διαχωρισμός ισοτόπων με λέιζερ ατομικού ατμού

CAD

computer-aided-design

σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού

CAS

Chemical Abstracts Service

CCITT

International Telegraph and Telephone Consultative Committee

Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας

CDU

control and display unit

μονάδα ελέγχου και οπτικοποίησης

CEP

circular error probable

πιθανότητα κυκλικού λάθους

CNTD

controlled nucleation thermal deposition

θερμική αποσύνθεση με ελεγχόμενο πυρήνα αντιδράσεως

CRISLA

chemical reaction by isotope selective "laser" activation

χημική αντίδραση με επιλεκτική ενεργοποίηση ισοτόπων με λέιζερ

CVD

chemical vapour deposition

εναπόθεση ατμού με χημικές μεθόδους

CW

chemical warfare

χημικός πόλεμος

CW (για λέιζερ)

continuous wave

συνεχούς κύματος

DME

distance measuring equipment

εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων

DS

directionally solidified

κατευθυνόμενη στερεοποίηση

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition

εναπόθεση ατμού με φυσικές μεθόδους δέσμης ηλεκτρονίων

EBU

European Broadcasting Union

Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης

ECM

electro-chemical machining

ηλεκτροχημικές διεργασίες

ECR

electron cyclotron resonance

συντονισμός ηλεκτρονικού κυκλοτρονίου

EDM

electrical discharge machines

μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης

EEPROMS

electrically erasable programmable read only memory

ηλεκτρικά αποσβέσιμες και προγραμματιζόμενες μνήμες ανάγνωσης μόνο

EIA

Electronic Industries Association

EMC

electromagnetic copatibility

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων

FFT

Fast Fourier Transform

ταχύς μετασχηματισμός Fourier

GLONASS

global navigation satellite system

παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης

GPS

global positioning system

εξοπλισμός λήψης ακριβούς θέσης

HBT

hetero-bipolar transistors

ετεροδιπολικά τρανζίστορ

HDDR

high density digital recording

ψηφιακή εγγραφή υψηλής πυκνότητας

HEMT

high electron mobility transistors

τρανζίστορ με υψηλή κινητικότητα

ICAO

International Civil Aviation Organisation

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantaneous-field-of-view

στιγμιαίο οπτικό πεδίο

ILS

instrument landing system

σύστημα ενόργανης προσγείωσης

IRIG

inter-range instrumentation group

ISAR

inverse synthetic aperture radar

ραντάρ με ανάστροφο συνθετικό διάφραγμα

ΙSΟ

Ιntrernational Organization for Standardization

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

ΙΤU

Ιnternational Telecommunication Union

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών(ΔΕΤ)

JIS

Japanese Industrial Standard

ιαπωνικό βιομηχανικό πρότυπο

JT

Joule-Thomson

LIDAR

light detection and ranging

Φωτοεντοπισμός

LRU

line replaceable unit

μονάδα αντικαταστάτη στη γραμμή

MAC

message authentication code

κωδικός ελέγχου γνησιότητας μηνύματος

Mach

ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernest Mach)

λόγος ταχύτητας αντικειμένου προς ταχύτητα ήχου (αριθμός Μαχ, από τον Ernst Mach)

MLS

microwave landing systems

μικροκυματικά συστήματα προσγείωσης

MLIS

molecular "laser" isotope separation

διαχωρισμός ισοτόπων με μοριακό λέιζερ

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition

χημική εναπόθεση ατμών οργανικών μεταλλικών ενώσεων

MRI

magnetic resonance imaging

απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό

MTBF

mean-time-between-failures

μέσος χρόνος μεταξύ αστοχιών

Mtops

million theoretical operations per second

εκατομμ. θεωρητικές πράξεις ανά sec

MTTF

mean-time-to-failure

μέσος χρόνος έως την αστοχία

NBC

Nuclear, Biological and Chemical

Πυρηνικά, Βιολογικά και Χημικά

NDT

non-destructive test

μη καταστρεπτικές τεχνικές δοκιμής

PAR

precision approach radar

ραντάρ προσέγγισης ακριβείας

PIN

personal identification number

προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός

ppm

parts per million

μέρη ανά εκατομμύριο

PSD

power spectral density

φασματική πυκνότητα ισχύος

QAM

quadratures-amplitude-modulation

τετραγωνισμένη διαμόρφωση πλάτους

RF

radio frequency

Ραδιοσυχνότητες

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

synthetic aperture radar

ραντάρ συνθετικού διαφράγματος

SC

single crystal

Μονοκρυσταλλικά

SLAR

sidelooking airborne radar

αερόφερτο ραντάρ πλευρικής σκόπευσης

SMPTE

Society of Monitor Pictures and Television Engineers

SRA

shop replaceable assembly

συναρμολόγημα αντικαταστατό στο εργαστήριο

SRAM

static random access memory

στατικές μνήμες RAM

SSR

secondary surveillance radar

ραντάρ δευτερεύουσας επιτήρησης

TCSEC

trusted computer system evaluation criteria

κριτήρια αξιολόγησης έμπιστων συστημάτων υπολογιστών

TIR

total indicated reading

συνολική αναγραφόμενη ένδειξη

UV

ultraviolet

υπεριώδης ακτινοβολία

UTS

ultimate tensile strength

οριακή αντοχή σε εφελκυσμό

VOR

very high frequency omni-directional range

YAG

yttrium/aluminum garnet

γρανάτης υττρίου-αργιλίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0A
Εξοπλισμός, Τμήματα Εξοπλισμού και Κατασκευαστικά μέρη

0A001
"Πυρηνικοί αντιδραστήρες" και τμήματα εξοπλισμού και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα γι' αυτούς, ως εξής:

α.

"Πυρηνικοί αντιδραστήρες" ικανοί να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να διατηρούν ελεγχόμενη αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση σχάσεως,

β.

Μεταλλικά δοχεία ή μεγάλα μέρη τους κατασκευασμένα σε μηχανουργείο, ειδικά σχεδιασμένα ή ετοιμασμένα να περιλάβουν τον πυρήνα ενός "πυρηνικού αντιδραστήρα", συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής του δοχείου του αντιδραστήρα για δοχείο πιέσεως του αντιδραστήρα,

γ.

Εξοπλισμός χειρισμού ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για την τοποθέτηση και αφαίρεση καυσίμου σε "πυρηνικό αντιδραστήρα",

δ.

Ράβδοι ελέγχου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τον έλεγχο της διεργασίας της σχάσης σε "πυρηνικό αντιδραστήρα", όπου συμπεριλαμβάνεται και η βάση ή η ανάρτηση των ράβδων και οι καθοδηγητικοί μηχανισμοί και σωλήνες των ράβδων,

ε.

Σωλήνες πιέσεως ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να περιλάβουν τα στοιχεία καυσίμου ή το πρωτεύον ψυκτικό μέσο σε "πυρηνικό αντιδραστήρα", όπου η πίεση λειτουργίας υπερβαίνει τα 5,1 ΜΡa,

στ.

Μεταλλικό ζιρκόνιο και κράματα ζιρκονίου υπό μορφή σωλήνων ή συνόλων σωλήνων, όπου ο λόγος του αφνίου προς το ζιρκόνιο είναι μικρότερος από 1:500 μέρη κατά βάρος, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε "πυρηνικό αντιδραστήρα",

ζ.

Αντλίες ψυκτικού μέσου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου σε "πυρηνικούς αντιδραστήρες",

η.

"Εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων", ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε "πυρηνικό αντιδραστήρα", όπου περιλαμβάνονται οι στύλοι στήριξης του πυρήνα, οι δίαυλοι καυσίμου, οι θερμικοί θώρακες, τα πετάσματα εκτροπής, τα πετάσματα πλέγματος πυρήνα και τα πετάσματα διαχύτη,

Σημείωση: Στο σημείο 0Α001.η., ως "εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων" νοείται κάθε σημαντική κατασκευή μέσα σε δοχείο αντιδραστήρα που επιτελεί μία ή περισσότερες λειτουργίες όπως να υποβαστάζει τον πυρήνα, να διατηρεί την ευθυγράμμιση του καυσίμου, να κατευθύνει τη ροή του πρωτογενούς ψυκτικού μέσου, να θωρακίζει το δοχείο του αντιδραστήρα κατά της ακτινοβολίας, και να καθοδηγεί τα εντός του πυρήνα όργανα,

θ.

Ανταλλακτήρες θερμότητας (ατμογεννήτριες), ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να χρησιμοποιηθούν στο πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα "πυρηνικού αντιδραστήρα",

ι.

Όργανα ανίχνευσης και μέτρησης νετρονίων, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον προσδιορισμό της ροής νετρονίων μέσα στον πυρήνα "πυρηνικού αντιδραστήρα".

0B
Εξοπλισμός δοκιμών, ελέγχου και παραγωγής

0B001
Εγκαταστάσεις για το διαχωρισμό των ισοτόπων "φυσικού ουρανίου", "εξαντλημένου ουρανίου" και "ειδικών σχάσιμων υλικών" και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για το σκοπό αυτό, ως ακολούθως:

α.

Εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για το διαχωρισμό ισοτόπων "φυσικού ουρανίου", "εξαντλημένου ουρανίου" και "ειδικών σχάσιμων υλικών", ως ακολούθως:

1.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αέριο φυγοκέντρηση,

2.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αέριο διάχυση,

3.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αεροδυναμικές μεθόδους,

4.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με χημική ανταλλαγή,

5.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με ανταλλαγή ιόντων,

6.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού ισοτόπων με λέιζερ ατομικού ατμού (AVLIS),

7.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού ισοτόπων με μοριακό λέιζερ (MLIS),

8.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού πλάσματος,

9.

Ηλεκτρομαγνητικές εγκαταστάσεις διαχωρισμού,

β.

Φυγοκεντρητήρες αερίων, συγκροτήματα και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για το διαχωρισμό με αεριοφυγοκέντρηση, ως εξής:

Σημείωση: Στο 0B001.β, ως "υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα" νοούνται τα εξής:

α.

Βαμμένος μαρτενσιτικός χάλυβας με ανώτατο όριο εφελκυσμού 2 050 MPa και άνω,

β.

Κράματα αλουμινίου με ανώτατο όριο εφελκυσμού 460 MPa και άνω,

γ.

"Ινώδη ή νηματώδη υλικά" με "ειδικό μέτρο ελαστικότητας άνω των 3,18 × 106 m και" ειδική αντοχή σε εφελκυσμό άνω των 76,2 × 103 m.

1.

Φυγοκεντρητήρες αερίου,

2.

Πλήρη σύνολα στροφέα,

3.

Σωληνωτοί κύλινδροι στροφέα πάχους τοιχώματος 12 mm και κάτω, διαμέτρου μεταξύ 75 mm και 400 mm, κατασκευασμένοι από "υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα",

4.

Δακτύλιοι ή φυσητήρες με πάχος τοιχώματος 3 mm και κάτω και διάμετρο μεταξύ 75 mm και 400 mm, σχεδιασμένοι για τη στήριξη ενός σωλήνα στροφέα ή για τη συνένωση πολλών τέτοιων σωλήνων, κατασκευασμένοι από "υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα",

5.

Διαφράγματα διαμέτρου μεταξύ 75 mm και 400 mm προοριζόμενα να τοποθετηθούν μέσα σε σωλήνα στροφέα, κατασκευασμένα από "υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα",

6.

Επάνω και κάτω καλύμματα διαμέτρου μεταξύ 75 mm και 400 mm τοποθετούμενα στα άκρα των σωλήνων στροφέα, κατασκευασμένα από "υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα",

7.

Μαγνητικά έδρανα εξαρτήσεως αποτελούμενα από έναν δακτυλιοειδή μαγνήτη εξαρτημένο εντός περιβλήματος κατασκευασμένου από ή προστατευμένου με "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6", που περιέχουν αποσβεστικό μέσο και έχουν το μαγνήτη συζευγμένο με εξάρτημα πόλου ή με έναν δεύτερο μαγνήτη τοποθετημένο στην κεφαλή του στροφέα,

8.

Ειδικά κατασκευασμένα έδρανα τα οποία περιλαμβάνουν σύνολο σφαιρικού άξονα και σφαιρικής υποδοχής, προσαρμοσμένο σε έναν αποσβεστήρα κραδασμών,

9.

Μοριακές αντλίες αποτελούμενες από κυλίνδρους οι οποίοι φέρουν εσωτερικώς εκτορευμένες ή εξηλασμένες ελικοειδείς αύλακες και εσωτερικώς εκτορευμένες οπές,

10.

Δακτυλιοειδείς στάτες κινητήρων για πολυφασικούς κινητήρες AC με υστέρηση για σύγχρονη λειτουργία εντός κενού στην περιοχή συχνοτήτων 600 ως 2 000 Hz και στην περιοχή ισχύος από 50 ως 1 000 VA,

11.

Καλύμματα/δοχεία φυγοκεντρητήρων που περιέχουν το συναρμολογημένο σύνολο σωλήνων στροφέα ενός φυγοκεντρητήρα αερίων, αποτελούμενα από άκαμπτο κύλινδρο, πάχους τοιχωμάτων έως 30 mm, με άκρα επεξεργασμένα με υψηλή ακρίβεια και κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6",

12.

Απαγωγοί αποτελούμενοι από σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως 12 mm για την αφαίρεση αερίου UF6 από το εσωτερικό του σωλήνα του στροφέα ενός φυγοκεντρητήρα με δράση σωλήνος Pitot, κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6",

13.

Μετατροπείς συχνότητας (μεταλλάκτες ή αναστροφείς) ειδικά σχεδιασμένοι για την τροφοδοσία του στάτη του κινητήρα για τον εμπλουτισμό με αέρια φυγοκέντρηση, με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη των μετατροπέων αυτών:

α.

Πολυφασική έξοδος 600 έως 2 000 Ηz,

β.

Έλεγχος συχνότητας καλύτερος από 0,1 %,

γ.

Αρμονική παραμόρφωση χαμηλότερη από 2 %, και

δ.

Αποδοτικότητα μεγαλύτερη από 80 %,

γ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον διαχωρισμό με αέριο διάχυση, ως ακολούθως:

1.

Πετάσματα αερίου διαχύσεως από πορώδη μεταλλικά, πολυμερή ή κεραμικά "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6" με μέγεθος πόρων 10 έως 100 nm, πάχους 5 mm και κάτω και, στην περίπτωση σωληνωτής μορφής, διαμέτρου 25 mm και κάτω,

2.

Περιβλήματα διαχύτη αερίου κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6",

3.

Συμπιεστές (τύποι ροής: θετικής μετατόπισης, φυγοκεντρικός και αξονικός) ή φυσητήρες αερίων, με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 1 m3/min UF6 και πλέον και πίεση εκκένωσης μέχρι 666,7 kPa, κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6",

4.

Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για συμπιεστές ή φυσητήρες που προδιαγράφονται στο σημείο 0Β001.γ.3 και σχεδιασμένα για ρυθμό εισροής ρυθμιστικού αερίου κάτω των 1 000 cm3/min.,

5.

Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι από αλουμίνιο, χαλκό, νικέλιο ή κράματα με περιεκτικότητα άνω του 60 % σε νικέλιο ή από συνδυασμούς αυτών των μετάλλων υπό μορφή επενδεδυμένων σωλήνων, που προορίζονται να λειτουργούν σε πιέσεις υπό την ατμοσφαιρική, με ρυθμούς διαρροής που περιορίζουν την αύξηση της πιέσεως λιγότερο από 10 Pa ανά ώρα υπό διαφορά πιέσεως 100 kPa,

6.

Βαλβίδες φυσητήρων κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6", διαμέτρου 40 mm έως 1 500 mm,

δ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη διαδικασία αεροδυναμικού διαχωρισμού, ως ακολούθως:

1.

Ακροφύσια διαχωρισμού αποτελούμενα από καμπύλους σωληνίσκους υπό μορφή εγκοπής με ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 1 mm, ανθεκτικούς στη διάβρωση από UF6, τα οποία φέρουν διαχωριστική λεπίδα εντός του ακροφυσίου, η οποία διαχωρίζει το αέριο που διέρχεται από το ακροφύσιο σε δύο ρεύματα,

2.

Κυλινδρικοί ή κωνικοί σωλήνες κινούμενοι από την ροή του αερίου με εφαπτομενικά τοποθετημένες εισόδους (σωλήνες περιδινήσεως) κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6", διαμέτρου μεταξύ 0,5 cm και 4 cm και λόγο μήκους προς διάμετρο το πολύ 20:1 και με μία ή περισσότερες εφαπτομενικές εισαγωγές,

3.

Συμπιεστές (τύποι ροής: θετικής μετατόπισης, φυγοκεντρικός και αξονικός) ή φυσητήρες αερίων με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 2 m3/min, ή περισσότερα, κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6", και στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για αυτούς,

4.

Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6",

5.

Περιβλήματα για τα στοιχεία των συστημάτων αεροδυναμικού διαχωρισμού, κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6", για την κάλυψη σωλήνων περιδινήσεως ή ακροφυσίων διαχωρισμού,

6.

Βαλβίδες φυσητήρων, κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6", διαμέτρου 40 έως 1 500 mm,

7.

Συστήματα επεξεργασίας για το διαχωρισμό του UF6 από το φέρον αέριο (υδρογόνο ή ήλιο) με περιεκτικότητα σε UF6 το πολύ 1 ppm, στα οποία περιλαμβάνονται:

α.

Κρυογονικοί εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδιαχωριστές, ικανοί να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 K (– 120 °C) ή χαμηλότερες,

β.

κρυογονικές μονάδες ψύξεως, ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 K (– 120 °C) ή χαμηλότερες,

γ.

Μονάδες ακροφυσίων διαχωρισμού ή σωλήνων περιδινήσεως για τον διαχωρισμό του UF6 από το φέρον αέριο,

δ.

Ψυχρές παγίδες UF6, ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 253 K (– 20 °C) ή χαμηλότερες,

ε.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την διαδικασία χημικού διαχωρισμού, ως ακολούθως:

1.

Παλμικές στήλες ταχείας ανταλλαγής υγρού-υγρού, με χρόνους διαδικασίας το πολύ 30 sec και ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από κατάλληλα πλαστικά υλικά, όπως πολυμερή φθορανθράκων ή ύαλο),

2.

Φυγοκεντρικοί εκχειλιστές υγρού-υγρού ταχείας ανταλλαγής, με χρόνους διαδικασίας το πολύ 30 sec και ανθεκτικοί στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από κατάλληλα πλαστικά υλικά όπως πολυμερή φθορανθράκων ή ύαλο),

3.

Στοιχεία ηλεκτροχημικής αναγωγής ανθεκτικά στα διαλύματα πυκνού υδροχλωρικού οξέος, κατασκευασμένα για την αναγωγή ουρανίου από μία κατάσταση σθένους σε άλλη,

4.

Εξοπλισμός τροφοδοσίας στοιχείων ηλεκτροχημικής αναγωγής για τη λήψη U+4 από το οργανικό ρεύμα και, όσον αφορά τα τμήματα που ευρίσκονται σε επαφή με το ρεύμα της διαδικασίας, κατασκευασμένος ή με προστασία από κατάλληλα υλικά (π.χ. ύαλος, πολυμερή φθορανθράκων, θειικό πολυφαινύλιο, σουλφονικός πολυαιθέρας και γραφίτης εμποτισμένος με ρητίνες),

5.

Συστήματα προετοιμασίας της τροφοδοσίας για την παραγωγή διαλύματος χλωριούχου ουρανίου υψηλής καθαρότητας, αποτελούμενα από εξοπλισμό διάλυσης, αφαίρεσης του διαλύτη και/ή ανταλλαγής ιόντων για την κάθαρση και ηλεκτρολυτικά στοιχεία για την αναγωγή του U+6 ή U+4 σε U+3,

6.

Συστήματα οξείδωσης ουρανίου, για την οξείδωση του U+3 σε U+4,

στ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την διαδικασία διαχωρισμού μέσω ανταλλαγής ιόντων, ως εξής:

1.

Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχείας αντιδράσεως, υμενοειδείς ή πορώδεις ρητίνες διαμορφωμένες σε μακρο-πλέγμα, στο οποίο οι ενεργές ομάδες χημικής ανταλλαγής περιορίζονται σε ένα επίχρισμα στην επιφάνεια αδρανούς πορώδους βασικής δομής και άλλων συνθετικών δομών οποιασδήποτε κατάλληλης μορφής, περιλαμβανομένων σωματιδίων ή ινών με διαμέτρους το πολύ 0,2 mm, ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ και κατασκευασμένες ώστε να έχουν χρόνο ημιζωής της ανταλλαγής κάτω των 10 sec και ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες στην περιοχή 373 K (– 100 °C) έως 473 K (– 200 °C),

2.

Στήλες ανταλλαγής ιόντων (κυλινδρικές), διαμέτρου άνω των 1 000 mm, κατασκευασμένες ή με προστασία από υλικά ανθεκτικά στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. τιτάνιο ή πλαστικά με βάση φθοράνθρακες) και ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες στην περιοχή των 373 K (– 100 °C) έως 473 K (– 200 °C), και πιέσεις άνω των 0,7 ΜΡa,

3.

Συστήματα ανταλλαγής ιόντων αντιστρόφου ροής (χημικά ή ηλεκτροχημικά συστήματα οξείδωσης ή αναγωγής) για την αναγέννηση των χημικών αναγωγικών ή οξειδωτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε καταιονήσεις εμπλουτισμού ανταλλαγής ιόντων,

ζ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για διαδικασίες διαχωρισμού ισοτόπων με "λέιζερ" ατομικού ατμού (AVLIS), ως ακολούθως:

1.

Εκτοξευτές και σαρωτές δέσμης ηλεκτρονίων υψηλής ισχύος (strip or scanning electron beam guns) με ρευματική ισχύ άνω των 2,5 kW/cm για χρήση σε συστήματα εξατμίσεως του ουρανίου,

2.

Συστήματα χειρισμού υγρού μεταλλικού ουρανίου, για λιωμένο ουράνιο ή κράματα ουρανίου, αποτελούμενα από πυριαντήρια κατασκευασμένα ή με προστασία από κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και στη διάβρωση (π.χ. ταντάλιο, γραφίτης με επένδυση υττρίας, γραφίτης επενδεδυμένος με άλλα οξείδια σπανίων γαιών ή μιγμάτων τους) και εξοπλισμός ψύξεως των πυριαντηρίων,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 2Α225.

3.

Συστήματα συλλογής προϊόντων και υπολειμμάτων κατασκευασμένα ή επενδεδυμένα με υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και την διάβρωση από το μεταλλικό ουράνιο σε υγρή ή αέρια κατάσταση, όπως είναι ο γραφίτης με επένδυση από υττρία ή το ταντάλιο,

4.

Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά ή παραλληλεπίπεδα δοχεία) για την συγκράτηση της πηγής ατμών μετάλλου ουρανίου, του εκτοξευτή δέσμης ηλεκτρονίων και των συλλεκτών των προϊόντων και υπολειμμάτων,

5.

"Λέιζερ" ή συστήματα "λέιζερ" για τον διαχωρισμό ισοτόπων ουρανίου, με σταθεροποιητή συχνότητας φάσματος για χρονικά παρατεταμένη λειτουργία,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 6Α005 ΚΑΙ 6Α205.

η.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την διαδικασία διαχωρισμού ισοτόπων με μοριακό "λέιζερ" (MLIS) ή για χημική αντίδραση με επιλεκτική ενεργοποίηση ισοτόπων με λέιζερ (CRISLA), ως ακολούθως:

1.

Ακροφύσια υπερηχητικής εκτονώσεως για την ψύξη μιγμάτων UF6 και φέροντος αερίου στους 150 Κ (– 123 °C) ή χαμηλότερα και κατασκευασμένα από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6",

2.

Συλλέκτες προϊόντων πενταφθοριούχου ουρανίου (UF5), αποτελούμενοι από φίλτρο, συλλέκτες προσκρούσεως ή κυκλωνικού τύπου ή συνδυασμοί των ανωτέρω και κατασκευασμένοι από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF5/UF6",

3.

Συμπιεστές κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6", στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για αυτούς,

4.

Εξοπλισμός για την φθορίωση του (στερεού) UF5 σε (αέριο) UF6,

5.

Συστήματα επεξεργασίας για το διαχωρισμό του UF6 από το φέρον αέριο (π.χ. άζωτο ή αργό), όπου συμπεριλαμβάνονται:

α.

Κρυογονικοί εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδιαχωριστές ικανοί να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 K (– 120 °C) ή χαμηλότερες,

β.

Κρυογονικές μονάδες ψύξεως ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 K (– 120 °C) ή χαμηλότερες,

γ.

Ψυχρές παγίδες UF6 ικανές να επιτυγχάνουν σε θερμοκρασίες 253 K (– 20 °C) ή χαμηλότερες,

6.

"Λέιζερ" ή συστήματα "λέιζερ" για το διαχωρισμό των ισοτόπων του ουρανίου με σταθεροποιητή φασματικής συχνότητας για λειτουργία επί μακρές χρονικές περιόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 6Α005 ΚΑΙ 6Α205.

θ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την διαδικασία διαχωρισμού πλάσματος, ως ακολούθως:

1.

Πηγές ισχύος εκπομπής μικροκυμάτων και κεραίες για την παραγωγή ή την επιτάχυνση ιόντων, με συχνότητα εξόδου άνω των 30 GHz και μέση ισχύ εξόδου άνω των 50 kW,

2.

Πηνία ραδιοσυχνοτήτων για την διέγερση των ιόντων με συχνότητες λειτουργίας άνω των 100 kHz και ικανά να αντέξουν μέση ισχύ άνω των 40 kW,

3.

Συστήματα παραγωγής πλάσματος ουρανίου,

4.

Συστήματα χειρισμού υγρού μετάλλου για λιωμένο ουράνιο ή κράματα ουρανίου, αποτελούμενα από πυριαντήρια, κατασκευασμένα ή φέροντα προστασίες από κατάλληλα υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση και στη θερμότητα (π.χ. ταντάλιο, γραφίτης με επένδυση υττρίας, γραφίτης με επένδυση οξειδίων άλλων σπανίων γαιών ή μίγματα των ανωτέρω) και εξοπλισμός ψύξεως για τα πυριαντήρια,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 2Α225.

5.

Συλλέκτες προϊόντων και καταλοίπων κατασκευασμένοι ή επενδεδυμένοι με υλικά ανθεκτικά στην θερμότητα και στην διάβρωση που προκαλούν οι ατμοί ουρανίου, όπως γραφίτη επενδεδυμένο με ύττριο, ή ταντάλιο,

6.

Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά), για την συγκράτηση της πηγής πλάσματος ουρανίου, του πηνίου παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων και των συλλεκτών των προϊόντων και των υπολειμμάτων και κατασκευασμένα από κατάλληλο μη μαγνητικό υλικό (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα),

ι.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη διαδικασία ηλεκτρομαγνητικού διαχωρισμού, ως εξής:

1.

Πηγές ιόντων, απλές ή πολλαπλές, αποτελούμενες από πηγή ατμών, ιονιστή και επιταχυντή δέσμης κατασκευασμένες από κατάλληλα μη μαγνητικά υλικά (π.χ. γραφίτη, ανοξείδωτο χάλυβα ή χαλκό) και ικανές να παρέχουν συνολικό ρεύμα δέσμης ιόντων τάξεως τουλάχιστον 50 mA,

2.

Πλάκες συλλογής ιόντων για τη συλλογή δεσμών ιόντων εμπλουτισμένου ή εξαντλημένου ουρανίου, αποτελούμενες από δύο ή περισσότερες σχισμές και εσοχές και κατασκευασμένες από κατάλληλα μη μαγνητικά υλικά (π.χ. γραφίτη ή ανοξείδωτο χάλυβα),

3.

Περιβλήματα κενού για ηλεκτρομαγνητικούς διαχωριστές ουρανίου, κατασκευασμένα από μη μαγνητικά υλικά (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα) και σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε πιέσεις το πολύ 0,1 Ρa,

4.

Τμήματα μαγνητικών πόλων, διαμέτρου άνω των 2 m,

5.

Τροφοδοτικά ισχύος υψηλής τάσεως για πηγές ιόντων, διαθέτοντα όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Ικανά για συνεχή λειτουργία,

β.

Τάση εξόδου τουλάχιστον 20 000 V,

γ.

Ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 1 Α, και

δ.

Ρύθμιση τάσεως καλύτερη του 0,01 % για χρονικό διάστημα 8 ωρών,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3Α227.

6.

Τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών (υψηλή ισχύς, συνεχές ρεύμα), διαθέτοντα όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, με ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 500 Α σε τάση τουλάχιστον 100 V, και

β.

Ρύθμιση ρεύματος ή τάσεως καλύτερη του 0,01 % σε διάστημα 8 ωρών,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3Α226.

0B002
Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ως εξής για μονάδα διαχωρισμού ισοτόπων που προδιαγράφεται στο 0Β001, κατασκευασμένα ή με προστασία από "υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6",

α.

Αυτόκλειστα τροφοδοσίας, κλίβανοι ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση του UF6 στη διαδικασία εμπλουτισμού,

β.

Απεξαχνωτές ή ψυχρές παγίδες που χρησιμεύουν για την αφαίρεση του UF6 από την διαδικασία εμπλουτισμού για επακόλουθη μεταφορά κατόπιν θερμάνσεως,

γ.

Σταθμοί προϊόντων και υπολειμμάτων για την μεταφορά του UF6 σε περιέκτες,

δ.

Σταθμοί υγροποίησης ή στερεοποίησης για την αφαίρεση του UF6 από τη διαδικασία εμπλουτισμού μέσω συμπίεσης, ψύξης και μετατροπής του UF6 σε υγρή ή στερεή μορφή,

ε.

Συστήματα σωληνώσεων και συστήματα διανομής ειδικά σχεδιασμένα για τη λειτουργία με UF6 σε αέριο διάχυση, φυγοκέντρηση, ή αεροδυναμική καταιόνηση,

στ.

1.

Συστήματα σωληναγωγών κενού ή κεφαλές σωληναγωγών κενού με απορροφητική ικανότητα 5 m3/min και άνω, ή

2.

Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε ατμόσφαιρες που περιέχουν UF6,

ζ.

Φασματόμετρα μάζας UF6/πηγές ιόντων ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την δειγματοληψία on-line πρώτης ύλης, προϊόντων ή καταλοίπων από τις ροές UF6, τα οποία διαθέτουν το σύνολο των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

1.

Μοναδιαία διακριτική ικανότητα μάζας ανώτερη από 320 amu,

2.

Πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή επενδεδυμένες με nichrome ή monel, ή επινικελωμένες,

3.

Πηγές ιονισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων, και

4.

Συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση ισοτόπων.

0B003
Εγκαταστάσεις για τη μετατροπή ουρανίου και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για το σκοπό αυτό, ως εξής:

α.

Συστήματα για τη μετατροπή συμπυκνωμένου μεταλλεύματος ουρανίου σε UO3,

β.

Συστήματα για τη μετατροπή του UO3 σε UF6,

γ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UO3 σε UO2,

δ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UO2 σε UF4,

ε.

Συστήματα για τη μετατροπή του UF4 σε UF6,

στ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UF4 σε μεταλλικό ουράνιο,

ζ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UF6 σε UO2,

η.

Συστήματα για τη μετατροπή του UF6 σε UF4,

θ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UΟ2 σε UCl4.

0B004
Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τη συμπύκνωση βαρέος ύδατος, δευτερίου και ενώσεων δευτερίου και ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος προς τούτο εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη του εξοπλισμού αυτού, ως ακολούθως:

α.

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή βαρέος ύδατος, δευτερίου ή ενώσεων δευτερίου ως ακολούθως:

1.

Εγκαταστάσεις ανταλλαγής ύδατος-υδροθείου,

2.

Εγκαταστάσεις ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου,

β.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ως ακολούθως:

1.

Πύργοι ανταλλαγής ύδατος-υδροθείου κατασκευασμένοι από χάλυβα λεπτόκοκκου άνθρακα (π.χ. ASTM A516), με διάμετρο από 6 ως 9 μέτρα, ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις τουλάχιστον 2 MPa και ανοχή διάβρωσης τουλάχιστον 6 mm,

2.

Μονοσταδιακοί φυγοκεντρικοί φυσητήρες ή συμπιεστές χαμηλής (δηλ. 0,2 MPa) υπερπίεσης για την κυκλοφορία του αέριου υδροθείου (δηλ. αερίου με περισσότερο από 70 % H2S), με ικανότητα συνολικής παροχής τουλάχιστον 56 m3/sec όταν λειτουργούν υπό αναρροφητική πίεση 1,8 MPa και άνω, και με στεγανοποιητές σχεδιασμένους για λειτουργία σε ατμόσφαιρα υδροθείου-υγρασίας,

3.

Πύργοι ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου ύψους 35 μέτρων και άνω, με διάμετρο από 1,5 ως 2,5 μέτρα και ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις άνω των 15 MPa,

4.

Εσωτερικά κατασκευαστικά στοιχεία πύργων, συμπεριλαμβανομένων των βαθμιδωτών επαφέων, και βαθμιδωτές αντλίες, συμπεριλαμβανομένων των βυθιζόμενων αντλιών, για την παραγωγή βαρέος ύδατος με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου,

5.

Διασπαστήρες αμμωνίας σχεδιασμένοι για πιέσεις λειτουργίας άνω των 3 MPa, για την παραγωγή βαρέος ύδατος με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου,

6.

Αναλυτές απορρόφησης υπέρυθρων ακτίνων για την on-line ανάλυση της αναλογίας υδρογόνου-δευτερίου, όπου οι συγκεντρώσεις του δευτερίου είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 90 %,

7.

Καταλυτικοί καυστήρες για τη μετατροπή εμπλουτισμένου αέριου δευτερίου σε βαρύ ύδωρ με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου,

8.

Πλήρη συστήματα εμπλουτισμού βαρέος ύδατος, ή στήλες για τέτοια συστήματα, ώστε η περιεκτικότητά του σε δευτέριο να το καθιστά κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε αντιδραστήρα.

0B005
Εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων" και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για τις εγκαταστάσεις αυτές.

Σημείωση: Εγκαταστάσεις για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου για "πυρηνικούς αντιδραστήρες" περιλαμβάνουν εξοπλισμό ο οποίος:

α.

Κανονικά έρχεται σε άμεση επαφή ή χρησιμεύει άμεσα στην κατεργασία ή τον έλεγχο της ροής παραγωγής πυρηνικών υλικών,

β.

Περιβάλλει με στεγανό περίβλημα τα πυρηνικά υλικά,

γ.

Ελέγχει την ακεραιότητα των περιβλημάτων ή των επισυγκολλήσεων, ή

δ.

Ελέγχει την τελική κατεργασία του σφραγισμένου καυσίμου.

0B006
Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων" και εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τις εγκαταστάσεις αυτές.

Σημείωση: Το σημείο 0Β006 περιλαμβάνει:

α.

Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων"· περιλαμβάνονται εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά έρχονται σε άμεση επαφή και χρησιμεύουν άμεσα για τον έλεγχο του ακτινοβολημένου καυσίμου και των κυριοτέρων ροών κατεργασίας των πυρηνικών υλικών και των προϊόντων σχάσεως,

β.

Μηχανές κοπής ή τεμαχισμού των στοιχείων καυσίμου, δηλαδή τηλεχειριζόμενο εξοπλισμό για την κοπή, τον μικροτεμαχισμό, την απόσχιση ή τον ψαλιδισμό ακτινοβολημένων διατάξεων, δεσμών ή ράβδων καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων",

γ.

Διαλυτοποιητές, ασφαλείς δεξαμενές για την αποφυγή της κρισιμότητας (π.χ. δακτυλιοειδείς ή ορθογώνιες δεξαμενές μικρής διαμέτρου) ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την διάλυση ακτινοβολημένου καυσίμου "πυρηνικών αντιδραστήρων", με αντοχή στην θερμότητα, τα ισχυρά διαβρωτικά υγρά, και που είναι δυνατόν να τροφοδοτηθούν και να συντηρηθούν με τηλεχειρισμό,

δ.

Συσκευές για την εξαγωγή του διαλύτη αντίστροφης ροής και εξοπλισμό κατεργασίας μέσω ανταλλαγής ιόντων ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου "φυσικού ουρανίου", "εξαντλημένου ουρανίου" ή "ειδικών σχάσιμων υλικών",

ε.

Λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης ειδικά σχεδιασμένους ώστε να είναι ασφαλείς από την άποψη της κρισιμότητας και ανθεκτικοί στην διαβρωτική ενέργεια του νιτρικού οξέος,

Σημείωση: Οι λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης είναι δυνατόν να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Τοιχώματα ή εσωτερικές κατασκευές με ισοδύναμο βορίου (υπολογιζόμενο για όλα τα δομικά μέρη όπως ορίζεται στη σημείωση του σημείου 0C004) τουλάχιστον 2 %,

2.

Μέγιστη διάμετρο 175 mm για τα κυλινδρικά δοχεία, ή

3.

Μέγιστο πλάτος 75 mm για τα ορθογώνια ή τα δακτυλιοειδή δοχεία.

στ.

Όργανα ελέγχου των διεργασιών ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο της επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου "φυσικού ουρανίου", "εξαντλημένου ουρανίου" ή "ειδικών σχάσιμων υλικών".

0B007
Εγκαταστάσεις μετατροπής πλουτωνίου και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος γι' αυτές, ως εξής:

α.

Συστήματα για τη μετατροπή του νιτρικού πλουτωνίου σε οξείδιο του πλουτωνίου,

β.

Συστήματα για την παραγωγή μεταλλικού πλουτωνίου.

0C
Υλικά

0C001
"Φυσικό ουράνιο" ή "εξαντλημένο ουράνιο" ή θόριο υπό μορφή μετάλλου, κράματος, χημικής ένωσης ή συμπυκνώματος καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προηγούμενα υλικά,

Σημείωση: Το σημείο 0C001 δεν περιλαμβάνει τα εξής:

α.

Τέσσερα γραμμάρια και κάτω "φυσικό ουράνιο" ή "εξαντλημένο ουράνιο" όταν περιέχεται ως ανιχνευτικό συστατικό σε όργανα,

β.

"Εξαντλημένο ουράνιο" το οποίο έχει ειδικά παραχθεί για τις ακόλουθες πολιτικές μη πυρηνικές χρήσεις:

1.

Θωράκιση,

2.

Συσκευασία,

3.

Έρμα, μάζας όχι μεγαλύτερης των 100 kg,

4.

Αντίβαρο, μάζας όχι μεγαλύτερης των 100 kg,

γ.

Κράματα με θόριο σε ποσοστό κάτω του 5 %,

δ.

Κεραμικά προϊόντα με θόριο, κατασκευασμένα για μη πυρηνική χρήση.

0C002
"Ειδικά σχάσιμα υλικά".

Σημείωση: Το σημείο 0C002 δεν υπάγει σε έλεγχο τις ποσότητες μέχρι και τεσσάρων "ενεργών γραμμαρίων" όταν περιέχονται ως ανιχνευτικό συστατικό σε όργανα.

0C003
Δευτέριο, βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) και άλλες ενώσεις δευτερίου, καθώς και μείγματα και διαλύματα τα οποία περιέχουν δευτέριο, όπου η ισοτοπική αναλογία δευτερίου προς υδρογόνο υπερβαίνει το 1:5 000.

0C004
Γραφίτης κατάλληλος για πυρηνική χρήση, με καθαρότητα κάτω των 5 ppm "ισοδυνάμου βορίου" και πυκνότητα άνω του 1,5g/cm3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1C107

Σημείωση 1: Το σημείο 1C004 δεν υπάγει σε έλεγχο τα ακόλουθα:

α.

Κατασκευάσματα από γραφίτη με μάζα κάτω του 1 Kg, εκτός από όσα έχουν σχεδιαστεί ή παρασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν σε πυρηνικό αντιδραστήρα,

β.

Γραφιτόσκονη.

Σημείωση 2: Στο σημείο 0C004, το "ισοδύναμο βορίου" (BE) ορίζεται ως το άθροισμα των BEz για τις προσμίξεις (πλην του BEC, αφού ο άνθρακας δεν θεωρείται πρόσμιξη), συμπεριλαμβανομένου του βορίου, όπου:

BEz (ppm) = CF × συγκέντρωση στοιχείου Z σε ppm,

CF είναι ο συντελεστής μετατροπής Formula

και σB και σZ είναι αντιστοίχως οι διατομές δεσμεύσεως θερμικών νετρονίων του φυσικού βορίου και του στοιχείου Z σε barn, ενώ AB και AZ είναι αντιστοίχως οι ατομικές μάζες του φυσικού βορίου και του στοιχείου Z.

0C005
Ενώσεις ή σκόνες ειδικά κατασκευασμένες για την παραγωγή διαφραγμάτων αερίου διαχύσεως, ανθεκτικές στη διάβρωση από το UF6 (π.χ. νικέλιο ή κράμα με περιεκτικότητα σε νικέλιο 60 % και άνω κατά βάρος, οξείδιο του αλουμινίου και πλήρως φθοριωμένα πολυμερή υδατανθράκων), με καθαρότητα 99,9 % κατά βάρος και άνω και μέσο μέγεθος σωματιδίων κάτω των 10 μικρομέτρων μετρημένο βάσει του προτύπου B330 της American Society for Testing and Materials (Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών) (ASTM) και με υψηλό βαθμό ομοιογένειας των σωματιδίων.

0D
Λογισμικό

0D001
"Λογισμικό" ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή "χρήση" προϊόντων που καθορίζονται σε αυτήν την κατηγορία.

0E
Τεχνολογία

0E001
"Τεχνολογία" σύμφωνα με το σημείωμα για την Πυρηνική Τεχνολογία για την "ανάπτυξη", "παραγωγή" ή "χρήση" προϊόντων που περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

ΥΛΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, "ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ" & "ΤΟΞΙΝΕΣ"

1A
Συστήματα, Εξοπλισμός και Εξαρτήματα

1A001
Εξαρτήματα από φθοριωμένα προϊόντα, ως εξής:

α.

Παρεμβύσματα, φλάντζες, σφραγιστικά ή πλωτήρες καυσίμου ειδικά σχεδιασμένα για "αεροπλάνα" ή διαστημικά σκάφη, κατασκευασμένα από οποιοδήποτε υλικό που ορίζεται στο σημείο 1C009.β. ή 1C009.γ, σε αναλογία 50 % και άνω,

β.

Πιεζοηλεκτρικά πολυμερή και συμπολυμερή κατασκευασμένα από φθοριούχο βινυλιδένιο που ορίζεται στο σημείο 1C009.α.:

1.

σε φύλλα ή σε φιλμ, και

2.

πάχους ανωτέρου των 200 μm,

γ.

Παρεμβύσματα, φλάντζες, έδρες βαλβίδων, πλωτήρες ή διαφράγματα κατασκευασμένα από φθοριοελαστομερή περιέχοντα τουλάχιστον μία βινυλαιθερική ομάδα ως συστατική μονάδα, ειδικά σχεδιασμένα για "αεροπλάνα", διαστημικά σκάφη ή ‧βλήματα‧.

Σημείωση: Στο σημείο 1Α001.γ, ‧βλήματα‧ νοούνται τα πλήρη πυραυλικά συστήματα και τα συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος.

1A002
"Σύνθετες" δομές ή ελάσματα, που έχουν οιοδήποτε από τα ακόλουθα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 1Α202, 9Α010 ΚΑΙ 9Α110

α.

Οργανική "μήτρα" και είναι κατασκευασμένα από τα υλικά που ορίζονται στα σημεία 1C010.γ., 1C010.δ. ή 1C010.ε., ή

β.

Μια μεταλλική ή ανθρακική "μήτρα" και είναι κατασκευασμένα από:

1.

Ανθρακούχα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με:

α.

"ειδικό συντελεστή" άνω των 10,15 × 106 m, και

β.

"ειδική αντίσταση εφελκυσμού" άνω των 17,7 × 104 m, ή

2.

Υλικά που ορίζονται στο σημείο 1C010.γ.

Σημ. 1: Στο σημείο 1Α002 δεν υπάγονται σύνθετες δομές ή ελάσματα κατασκευασμένα από υλικά "ινώδους ή νηματώδους" άνθρακα διαποτισμένου με εποξικές ρητίνες, για την επισκευή στοιχείων αεροσκαφών ή ελασμάτων, εφόσον οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν το 1 m2.

Σημ. 2: Στο σημείο 1Α002 δεν υπάγονται τελικά ή ημικατεργασμένα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για καθαρά πολιτικές εφαρμογές ως εξής:

α.

Αθλητικά προϊόντα

β.

Αυτοκινητοβιομηχανία

γ.

Βιομηχανία εργαλειομηχανών

δ.

Ιατρικές εφαρμογές.

1A003
Προϊόντα από μη-φθοριωμένες πολυμερείς ουσίες που ορίζονται στο σημείο 1C008.α.3., σε φιλμ, φύλλα, ταινίες ή ιμάντες, με ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Πάχος ανώτερο των 0,254 mm, ή

β.

Επιχρισμένα ή ελασμένα με άνθρακα, γραφίτη, μέταλλα ή μαγνητικές ουσίες.

Σημ.: Στο σημείο 1Α003 δεν υπάγονται προϊόντα που είναι επιχρισμένα ή ελασμένα με χαλκό και έχουν σχεδιαστεί για την παραγωγή ηλεκτρονικών τυπωμένων κυκλωμάτων.

1A004
Εξοπλισμός και εξαρτήματα προστασίας και ανίχνευσης, εκτός εκείνων που ορίζονται στους ελέγχους στρατιωτικών υλικών, ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 2B351 ΚΑΙ 2B352.

α.

Μάσκες αερίου, κάνιστρα διηθήσεως και εξοπλισμός απολύμανσής τους, που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την άμυνα κατά βιολογικών παραγόντων ή ραδιενεργών υλικών "προσαρμοσμένων για πολεμική χρήση" ή παραγόντων χημικού πολέμου (CW) και ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους,

β.

Προστατευτικές ενδυμασίες, γάντια και παπούτσια που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την άμυνα κατά βιολογικών παραγόντων ή ραδιενεργών υλικών "προσαρμοσμένων για πολεμική χρήση" ή παραγόντων χημικού πολέμου (CW),

γ.

Πυρηνικά, βιολογικά και χημικά (ΝΒC) συστήματα ανίχνευσης που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την ανίχνευση ή τον εντοπισμό βιολογικών παραγόντων ή ραδιενεργών υλικών "προσαρμοσμένων για πολεμική χρήση" ή παραγόντων χημικού πολέμου (CW) και ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους,

Σημ.: Στο σημείο 1Α004 δεν υπάγονται:

α.

Προσωπικά δοσίμετρα παρακολούθησης της ακτινοβολίας,

β.

Εξοπλισμός ο οποίος από το σχεδιασμό ή τη λειτουργία του περιορίζεται στην προστασία από κινδύνους που ιδιάζουν στις πολιτικές βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες στους τομείς των μεταλλείων, των λατομείων, της γεωργίας, των φαρμακευτικών προϊόντων, της ιατρικής, της κτηνιατρικής, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων ή των τροφίμων.

1A005
Προσωπικοί θώρακες και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη τους, εκτός εκείνων που παρασκευάζονται για να καλύπτουν στρατιωτικά πρότυπα ή προδιαγραφών ή τα ισοδύναμά τους ως προς την απόδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προσωπικών θωράκων, βλ. σημείο 1C010.

Σημ. 1: Στο σημείο 1Α005 δεν υπάγονται οι προσωπικοί θώρακες και τα προστατευτικά ενδύματα, όταν συνοδεύουν τον χρήστη τους για την προσωπική του προστασία.

Σημ. 2: Στο σημείο 1Α005 δεν υπάγονται οι προσωπικοί θώρακες που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μετωπική προστασία μόνο από θραύσματα ή ωστικό κύμα από μη στρατιωτικά εκρηκτικά.

1A102
Επανακορεσμένα κατασκευαστικά στοιχεία από πυρολυμένο άνθρακα-άνθρακα, σχεδιασμένα για οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή για πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104.

1A202
Σύνθετες δομές, πλην εκείνων που ορίζονται στο σημείο 1Α002, υπό μορφή σωλήνων και που έχουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 9Α010 ΚΑΙ 9Α110.

α.

Εσωτερική διάμετρο μεταξύ 75 mm και 400 mm, και

β.

Κατασκευασμένες από οιοδήποτε από τα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" που ορίζονται στο σημείο 1C010.α. ή β. ή 1C210.α. ή από ανθρακούχα προ-εμποτίσματα που ορίζονται στο σημείο 1C210.γ.

1A225
Καταλύτες λευκόχρυσου ειδικά σχεδιασμένοι ή παρασκευασμένοι για ισοτοπικές αντιδράσεις ανταλλαγής μεταξύ υδρογόνου και ύδατος, για την ανάκτηση τριτίου από βαρύ ύδωρ ή για την παραγωγή βαρέος ύδατος.

1A226
Ειδικά συσκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό βαρέος ύδατος από κανονικό ύδωρ, και που έχουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Παρασκευασμένα από πλέγμα φωσφορούχου χαλκού (αμφότερα χημικά επεξεργασμένα για βελτίωση της διαβρεκτικότητας), και

β.

Σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται σε πύργους απόσταξης εν κενώ.

1A227
Παράθυρα ασφαλείας έναντι ακτινοβολιών υψηλής πυκνότητας (μολυβδύαλος ή άλλα) που έχουν όλα τα εξής χαρακτηριστικά και ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό πλαίσια:

α.

Πλευράς μεγαλύτερης του 0,09 m2, σε "ψυχρή περιοχή",

β.

Πυκνότητας ανώτερης των 3 g/cm3, και

γ.

Πάχους 100 mm ή ανωτέρου.

Τεχνική παρατήρηση:

Στο σημείο 1Α227, ο όρος "ψυχρή περιοχή" αφορά τη διαφανή επιφάνεια του παραθύρου που είναι εκτεθειμένη στη χαμηλότερη στάθμη ακτινοβολίας σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδίου.

1B
Εξοπλισμός δοκιμών, επιθεώρησης και παραγωγής

1B001
Εξοπλισμός για την παραγωγή ινών, προ-εμποτισμάτων, προ-μορφωμάτων ή "συνθέτων" όπως ορίζονται στα σημεία 1Α002 ή 1C010, ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό συστατικά και εξαρτήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 1Β101 ΚΑΙ 1Β201.

α.

Μηχανές περιέλιξης νημάτων στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και περιέλιξης ινών συντονίζονται και προγραμματίζονται σε τρεις ή περισσότερους άξονες, ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή "σύνθετων" δομών ή ελασμάτων από "ινώδη ή νηματώδη υλικά",

β.

Μηχανές τοποθέτησης ταινιών ή τοποθέτησης καλωδίων των οποίων οι κινήσεις ρύθμισης και τοποθέτησης ταινιών, καλωδίων ή φύλλων συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες, ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή "συνθέτων" πλαισίων αεροσκαφών ή "πυραυλικών" κατασκευών,

Σημ.: Στο σημείο 1Β001.β. "πυραυλικά" νοούνται τα πλήρη πυραυλικά συστήματα και τα συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος.

γ.

Μηχανές ύφανσης πολλαπλών κατευθύνσεων και πολλαπλών διαστάσεων ή μηχανές πλεξίματος, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι προσαρμογές καθώς και τα σύνεργα μετατροπής, για την ύφανση και το πλέξιμο ινών στην παραγωγή "συνθέτων δομών",

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του σημείου 1B001.γ, ο όρος πλέξιμο καλύπτει τους δύο αγγλικούς όρους interlacing και knitting.

Σημ.: Στο σημείο 1Β001.γ. δεν υπάγονται οι μη τροποποιημένες για τις προαναφερόμενες τελικές χρήσεις μηχανές κλωστοϋφαντουργίας.

δ.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή προσαρμοσμένος για την παραγωγή ενισχυτικών ινών, ως εξής:

1.

Εξοπλισμός μετατροπής πολυμερών ινών (όπως από πολυακρυλονιτρίλια, από ρεγιόν, από φυσικές ρητίνες ή πολυκαρβοσιλάνια) σε ίνες άνθρακα ή ίνες σιλικονούχων καρβιδίων, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού τάνυσης ινών εν θερμώ,

2.

Εξοπλισμός για την χημική εναπόθεση ατμού στοιχείων ή ουσιών σε θερμά νηματώδη υποστρώματα, για την παραγωγή ινών σιλικονούχων καρβιδίων,

3.

Εξοπλισμός υγράς ύφανσης αδρανών κεραμικών (όπως οξειδίων του αλουμινίου),

4.

Εξοπλισμός μετατροπής προδρόμων ινών που περιέχουν αλουμίνιο σε ίνες αλουμίνας με εν θερμώ επεξεργασία,

ε.

Εξοπλισμός παραγωγής προ-εμποτισμάτων όπως ορίζονται στο 1C010.ε., με τη μέθοδο της εν θερμώ έγχυσης,

στ.

Εξοπλισμός μη καταστροφικού ελέγχου ικανός για τον έλεγχο ελαττωμάτων, τριών διαστάσεων, που χρησιμοποιεί τομογραφία υπερήχων ή ακτίνων Χ, ειδικά σχεδιασμένος για "σύνθετα" υλικά.

1B002
Εξοπλισμός για την παραγωγή κραμάτων μετάλλων, σκόνης μεταλλικών κραμάτων ή κραματικών υλικών, ειδικά σχεδιασμένος για την αποφυγή μόλυνσης και ειδικά σχεδιασμένος όπως ορίζονται στα σημεία για χρησιμοποίηση σε μία από τις διεργασίες του σημείου 1C002.γ.2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΙΒ102

1B003
Εργαλεία, μήτρες, καλούπια ή εξαρτήματα για "υπερελαστική διαμόρφωση" ή για "συγκόλληση με διάχυση" ("diffusion bonding") τιτανίου ή αλουμινίου ή κραμάτων τους ειδικά σχεδιασμένα για την παραγωγή:

α.

Πλαισίων αεροσκαφών ή αεροδιαστημικών,

β.

Μηχανές "αεροσκαφών" ή αεροδιαστημικών, ή

γ.

Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα για τα εν λόγω πλαίσια ή τις μηχανές.

1B101
Εξοπλισμός, πλην αυτού που ορίζεται στο σημείο 1Β001, για την "παραγωγή" δομικών συνθέτων, ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένων κατασκευαστικών μερών και εξαρτημάτων γι' αυτόν:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1Β201.

Σημ.: Κατασκευαστικά μέρη και εξαρτήματα που ορίζονται στο σημείο 1B101 περιλαμβάνουν καλούπια, μαντρέλια, μήτρες, εξαρτήματα και εργαλεία για εκτύπωση προμορφωμάτων, για φινίρισμα, για έγχυση, για σύντηξη ή συγκόλληση σύνθετων δομών, ελασμάτων και προϊόντων τους.

α.

Μηχανές περιέλιξης νημάτων των οποίων οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και περιέλιξης ινών μπορούν να συντονίζονται και προγραμματίζονται σε τρεις ή περισσότερους άξονες, σχεδιασμένες για την παραγωγή συνθέτων δομών ή ελασμάτων από ινώδη ή νηματώδη υλικά και για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό ελέγχων,

β.

Μηχανές τοποθέτησης ταινιών των οποίων οι κινήσεις τοποθέτησης και εγκατάστασης ταινιών και φύλλων μπορούν να συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες, σχεδιασμένες για την κατασκευή συνθέτων πλαισίων αεροπλάνων και "βλημάτων",

γ.

Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την "παραγωγή""ινωδών ή νηματωδών υλικών" ως εξής:

1.

Εξοπλισμός για την μετατροπή πολυμερών ινών (όπως πολυακρυλονιτρίλια, ρεγιόν ή πολυκαρβοσιλάνια) συμπεριλαμβανομένου και ειδικού μηχανισμού για το τάνυσμα ινών εν θερμώ,

2.

Εξοπλισμός εναπόθεσης ατμού στοιχείων ή ουσιών σε θερμά ινώδη υποστρώματα,

3.

Εξοπλισμός υγράς ύφανσης σε αδρανή κεραμικά (όπως οξείδια του αλουμινίου),

δ.

Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την επεξεργασία επιφανείας ειδικών ινών ή για την παραγωγή προ-εμποτισμάτων και προ-μορφωμάτων που ορίζονται στο σημείο 9C110.

Σημ.: Το σημείο 1Β101.δ. περιλαμβάνει έλαστρα, τεντωτήρες, εξοπλισμό επίχρισης, εξοπλισμό κοπής και διατρητικά μηχανήματα.

1B102
"Εξοπλισμός παραγωγής" μεταλλικών κόνεων, πλην του αναφερόμενου στο σημείο 1B002, και στοιχεία του, ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλ. και σημείο 1B115.β.

α.

"Εξοπλισμός παραγωγής" μεταλλικών κόνεων, χρησιμοποιήσιμος για την "παραγωγή", σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σφαιρικών ή σταγονιδιοποιημένων υλικών προσδιοριζόμενων στα σημεία 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.b.2, ή στους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών.

β.

Στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα για τον "εξοπλισμό παραγωγής" που προσδιορίζεται στα σημεία 1Β002 ή 1Β102.α.

Σημ.: Το σημείο 1Β102 περιλαμβάνει:

α.

Γεννήτριες πλάσματος (με πίδακα υψίσυχνου τόξου) για την απόκτηση έκπτυστων ή σφαιρικών μεταλλικών κόνεων με οργάνωση της διεργασίας σε περιβάλλον αργού/ύδατος,

β.

Ηλεκτροπαλμικό εξοπλισμό χρησιμοποιήσιμο για την απόκτηση έκπτυστων ή σφαιρικών μεταλλικών κόνεων με οργάνωση της διεργασίας σε περιβάλλον αργού/ύδατος,

γ.

Εξοπλισμό χρησιμοποιήσιμο για την "παραγωγή" σφαιρικών κόνεων αργιλίου με κονιοποίηση τήγματος εντός αδρανούς μέσου (π.χ. αζώτου).

1B115
Εξοπλισμός, πλην του αναφερόμενου στα σημεία 1B002 και 1B102, για την "παραγωγή" προωθητικών και συστατικών για προωθητικά, ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία για τον σκοπό αυτό.

α.

"Εξοπλισμός παραγωγής" για την "παραγωγή", διαχείριση ή αποδοχή δοκιμών υγρών προωθητικών και συστατικών προωθητικών που προσδιορίζονται στα σημεία 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ή στoυς Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών,

β.

"Εξοπλισμός παραγωγής", για την "παραγωγή", διαχείριση, ανάμιξη, παλαίωση, εντύπωση, εμπίεση, τόρνευση, εκπίεση ή αποδοχή δοκιμών στερεών προωθητικών και συστατικών προωθητικών που προσδιορίζονται στα σημεία 1C011.α., 1C011.β., 1C111 ή στους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών.

Σημ.: Το σημείο 1B115.b δεν θέτει υπό έλεγχο τους αναμικτήρες παρτίδων, τους αναμικτήρες συνεχούς ροής και τους μύλους ρευστής ενέργειας. Για τον έλεγχο των αναμικτήρων παρτίδων, των αναμικτήρων συνεχούς ανάμιξης και των μύλων ρευστής ενέργειας βλ. σημεία 1B117, 1B118 και 1B119.

Σημ. 1: Για εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για την παραγωγή στρατιωτικών υλικών, βλέπε Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών.

Σημ. 2: Στο σημείο 1Β115 δεν ελέγχεται ο εξοπλισμός για την "παραγωγή" διαχείριση και αποδοχή δοκιμών καρβιδίων βορίου.

1B116
Ειδικά σχεδιασμένα ακροφύσια για την παραγωγή πυρολυτικώς λαμβανομένων υλικών εισαγομένων σε μήτρες, μαντρέλια, ή άλλα υποστρώματα από πρόδρομα αέρια που αποσυντίθενται μεταξύ 1 573 Κ (1 300 °C) έως 3 173 Κ (2 900 °C) και σε πιέσεις από 130 Ρa έως 20 kΡa.

1B117
Αναμικτήρες παρτίδων με πρόβλεψη για ανάμιξη υπό κενό σε πιέσεις από 0 έως 13,326 kΡa και ικανότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμιξης και με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καθώς και στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα γι' αυτούς:

α.

Συνολική ογκομετρική χωρητικότητα 110 λίτρων και άνω, και

β.

Τουλάχιστον έναν έκκεντρο αναμικτήρα/ζυμωτήρα.

1B118
Αναμικτήρες συνεχούς ανάμιξης με πρόβλεψη για ανάμιξη υπό κενό σε πιέσεις από 0 έως 13,326 kΡa και ικανότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμιξης και με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καθώς και στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα γι' αυτούς:

α.

Δύο ή περισσότερους αναμικτήρες/ζυμωτήρες, ή

β.

Ένα μόνο παλλόμενο περιστρεφόμενο άξονα, και επάνω του, καθώς και μέσα στην επένδυση του θαλάμου ανάμιξης, ζυμωτικά δόντια/ακίδες.

1B119
Μύλοι ρευστής ενέργειας χρησιμοποιήσιμοι για το άλεσμα ή τη λειοτρίβηση ουσιών προσδιοριζόμενων στα σημεία 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ή στους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών, καθώς και στοιχεία ειδικά σχεδιασμένα γι' αυτούς:

1B201
Μηχανές περιέλιξης νημάτων, εκτός αυτών που ορίζονται στο σημείο 1Β001 ή 1Β101, και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

α.

Μηχανές περιέλιξης νημάτων με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και περιέλιξης ινών συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες,

2.

Ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή σύνθετων δομών ή ελασμάτων από "ινώδη ή νηματώδη υλικά"και

3.

Ικανές για την περιέλιξη κυλινδρικών ροτόρων διαμέτρου μεταξύ 75 και 400 mm και μήκους 600 mm ή άνω,

β.

Για ελέγχους συντονισμού και προγραμματισμού καθώς και τα σχετικά μαντρέλια ακριβείας για τις μηχανές περιέλιξης νημάτων που ορίζονται στο σημείο 1Β201.α,

γ.

Για μαντρέλια ακριβείας για τις μηχανές περιέλιξης νημάτων που ορίζονται στο σημείο 1Β201.α.

1B225
Ηλεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθορίου με παραγωγική δυνατότητα ανώτερη των 250 g φθορίου την ώρα.

1B226
Ηλεκτρομαγνητικοί διαχωριστές ισοτόπων σχεδιασμένοι για ή εφοδιασμένοι με απλές ή πολλαπλές πηγές ιόντων, ικανοί να παράγουν συνολικό ρεύμα δέσμης ιόντων 50 mΑ και άνω.

Σημ.: Το σημείο 1Β226 περιλαμβάνει διαχωριστές:

α.

Για τον εμπλουτισμό σταθερών ισοτόπων,

β.

Με πηγές ιόντων και συλλέκτες τόσο σε μαγνητικά πεδία όσο και σε συστήματα στα οποία οι διαχωριστές αυτοί ευρίσκονται εκτός πεδίου.

1B227
Μετατροπείς για τη σύνθεση αμμωνίας ή μονάδες σύνθεσης αμμωνίας στις οποίες το αέριο σύνθεσης (άζωτο και υδρογόνο) λαμβάνεται από μία ανταλλακτική στήλη υψηλής πίεσης αμμωνίας/υδρογόνου και η παραγόμενη αμμωνία επιστρέφει στην προαναφερόμενη στήλη.

1B228
Αποστακτικές κρυογονικές στήλες υδρογόνου που διαθέτουν όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α.

Σχεδιασμένες για λειτουργία σε εσωτερικές θερμοκρασίες 35 Κ (– 238 °C) ή λιγότερο,

β.

Σχεδιασμένες για λειτουργία με εσωτερική πίεση από 0,5 έως 5ΜΡa (5 έως 50 ατμόσφαιρες),

γ.

Κατασκευασμένες είτε:

1.

Από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 και με ωστευτιτικό μέγεθος κόκκου ΑSΤΜ (ή ισοδύναμου προτύπου 5 ή μεγαλύτερο, ή

2.

Από ισοδύναμα υλικά που είναι και κρυογονικά και συμβατά υδρογόνου, και

δ.

Εσωτερικής διαμέτρου 1 m και άνω και πραγματικού μήκους 5 m ή άνω.

1B229
Ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου, με δίσκους, και τα εσωτερικά εξαρτήματα επαφής τους, ως εξής:

Σημ.: Για στήλες ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για την παραγωγή βαρέος ύδατος βλέπε 0Β004.

α.

Ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου, με δίσκους, με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 2 MPa ή άνω,

2.

Κατασκευασμένες από ανθρακούχο χάλυβα με ωστευτιτικό ASTM (ή ισοδύναμου προτύπου μέγεθος κόκκου 5 ή άνω, και

3.

Με διάμετρο 1,8 m ή άνω,

β.

"Εσωτερικά εξαρτήματα επαφής" για τις ανταλλακτικές στήλες νερού-υδροθείου, με δίσκους, που ορίζονται στο σημείο 1Β229.α.

Τεχνική παρατήρηση

Τα "εσωτερικά εξαρτήματα επαφής" των στηλών είναι αρθρωτοί δίσκοι με πραγματική ολική διάμετρο 1,8 m και άνω, και είναι σχεδιασμένοι για να διευκολύνουν την επαφή σε αντίστροφη ροή και κατασκευασμένοι από ανοξείδωτους χάλυβες με περιεκτικότητα άνθρακα 0,03 % το πολύ. Μπορούν να είναι διάτρητοι δίσκοι, δίσκοι με βαλβίδες, ημισφαιρικοί δίσκοι παφλασμού και δίσκοι πλέγματος turbo.

1B230
Αντλίες ικανές για την κυκλοφόρηση διαλυμάτων πυκνών ή αραιωμένων καταλυτών αμιδίου του καλίου σε υγρή αμμωνία (KNH2/NH3), με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α.

Αεροστεγείς (δηλαδή ερμητικά σφραγισμένες),

β.

Απόδοσης άνω του 8,5 m3/h, και

γ.

Με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Για πυκνά διαλύματα αμιδίου του καλίου (1 % και άνω), πίεση λειτουργίας 1,5-60 ΜΡα, ή

2.

Για αραιά διαλύματα αμιδίου του καλίου (κάτω του 1 %), πίεση λειτουργίας 20-60 ΜΡα.

1B231
Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια τριτίου και εξοπλισμός τους, ως εξής:

α.

Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια παραγωγής, ανάκτησης, εξαγωγής, συγκέντρωσης ή χειρισμού τριτίου, και εξοπλισμός ως εξής:

β.

Εξοπλισμός για εγκαταστάσεις ή εργοστάσια τριτίου, ως εξής:

1.

Μονάδες ψύξης υδρογόνου ή ηλίου με δυνατότητες ψύξης 23 Κ (– 250 °C) και κάτω, με δυνατότητα απομάκρυνσης θερμότητας μεγαλύτερη των 150 w,

2.

Συστήματα αποθήκευσης ή καθαρισμού ισοτόπων του υδρογόνου χρησιμοποιούντα μεταλλικά υδρίδια ως μέσα αποθήκευσης ή καθαρισμού.

1B232
Στροβιλοδιαστολείς ή συστήματα στροβιλοδιαστολέως συμπιεστού μετά εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Σχεδιασμένοι για λειτουργία κάτω των 35 Κ (– 238 °Κ), και

β.

Σχεδιασμένοι για απόδοση διέλευση άνω των 1 000kg/h.

1B233
Εγκαταστάσεις, ή εργοστάσια για τη διαχώριση ισοτόπων λιθίου και εξοπλισμός τους, ως εξής:

α.

Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια για τη διαχώριση ισοτόπων λιθίου.

β.

Εξοπλισμός για τη διαχώριση ισοτόπων λιθίου, ως εξής:

1.

Στήλες ανταλλαγής υγρού-υγρού ειδικά σχεδιασμένες για αμαλγάματα λιθίου,

2.

Αντλίες αμαλγάματος υδραργύρου ή λιθίου,

3.

Στοιχεία ηλεκτρόλυσης αμαλγάματος λιθίου,

4.

Εξατμιστήρες πυκνού διαλύματος υδροξειδίου του λιθίου.

1C
Υλικά

Τεχνική Σημείωση:

Μέταλλα και κράματα:

 

Εκτός αντίθετης μνείας οι λέξεις "μέταλλα" και "κράματα" στο σημείο 1C001 έως 1C012 καλύπτουν φυσικές και ημικατεργασμένες μορφές, ως εξής:

Φυσικές μορφές:

 

Άνοδοι, σφαίρες, ράβδοι (συμπεριλαμβανομένων ράβδων με εγκοπές και συρμάτινων ράβδων), χελώνες σιδήρου, τρόχιλοι, χελώνες σφυρήλατου σιδήρου, πλίνθοι, συσσωματώματες, κάθοδοι, κρύσταλλα, κύβοι, δίσκοι, κόκκοι, όγκοι μετάλλου, σβώλοι, μικροί και μεγάλοι, χελώνες, σκόνη, ροδέλες, σκάγια, πλάκες, τεμάχια μεταλλεύματος, μάζες, λεπτές ράβδοι.

Ημικατεργασμένες μορφές (επικαλυμμένες, ελασματοποιημένες, αυλακωμένες, πεπιεσμένες ή όχι):

α.

Σφυρήλατα ή επεξεργασμένα μέταλλα παρασκευασμένα με έλαση, συρματοποίηση, διαμόρφωση με ώθηση σε μήτρα, σφυρηλάτηση, εξέλαση με κρούση, συμπίεση, χονδροποίηση, τεμαχισμό και κονιοποίηση, δηλ.: γωνίες, αγωγοί, κύκλοι, δίσκοι, σκόνη, λέπια, λεπτά φύλλα, σφυρηλατήσεις, ελάσματα, κόνις, πεπιεσμένες μορφές, ταινίες, ελατήρια, ράβδοι (συμπεριλαμβανομένων γυμνών συγκολλημένων ράβδων), συρμάτινων ράβδων και συρμάτων εξελάσεως, τομές, σχήματα, φύλλα, λωρίδες και σωλήνες (συμπεριλαμβανομένων κοίλων διατομών κυκλικής και τετραγωνικής μορφής) καθώς και με κενά παραγόμενα δι' έλξης ή δι' εξέλασης, σύρματα,

β.

από υλικό παραγόμενο με χύσιμο σε άμμο, καλούπια, μέταλλα, εκμαγεία ή άλλα είδη καλουπιών, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος υψηλής πιέσεως, συντετηγμένων μορφών και μορφών που παράγονται από την μεταλλουργία των κόνεων.

Ο στόχος του ελέγχου δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται με την εξαγωγή μορφών που δεν απαριθμούνται και που δήθεν αποτελούν τελικά προϊόντα, αλλά στην πραγματικότητα είναι φυσικές ή ημικατεργασμένες μορφές.

1C001
Υλικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν ως απορροφητές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή πολυμερή εγγενούς αγωγιμότητας ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1C101.

α.

Υλικά απορρόφησης συχνοτήτων ανωτέρων των 2 × 108 Hz αλλά όχι ανωτέρων των 3 × 1012 Hz,

Σημ. 1: Στο σημείο 1C001.α. δεν υπάγονται:

α.

Απορροφητικά από τρίχα, κατασκευασμένα από φυσικές ή συνθετικές ίνες, περιέχοντα μη μαγνητική φόρτιση,

β.

Απορροφητικά μη εμφανίζοντα μαγνητική απώλεια και των οποίων η επιφάνεια πρόσπτωσης δεν είναι επίπεδη, περιλαμβάνοντα επιφάνειες υπό μορφή πυραμίδας, κώνου, κυματοειδείς και με ακμές,

γ.

Επίπεδα απορροφητικά με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Κατασκευασμένα από:

α.

Αφρώδη πλαστικά υλικά (εύκαμπτα ή μη-εύκαμπτα) με φόρτιση άνθρακα, ή οργανικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων και συνδετικών, παρέχοντα ηχώ ανώτερη του 5 % σε σχέση με τα μέταλλα, σε εύρος ζώνης ανώτερης του ± 15 % από την κεντρική συχνότητα της προσπίπτουσας ενέργειας και μη ικανά να ανθέξουν σε θερμοκρασίες πέραν των 450 Κ (177 °C), ή

β.

Κεραμικά υλικά παρέχοντα ηχώ μεγαλύτερη του 20 % σε σχέση με τα μέταλλα, σε εύρος ζώνης ανώτερης του ± 15 % από την κεντρική συχνότητα της προσπίπτουσας ενέργειας, και μη ικανά να ανθέξουν σε θερμοκρασίες υπερβαίνουσες τους 800Κ (527 °C),

Τεχνική παρατήρηση:

Τα δείγματα των δοκιμών απορρόφησης στο σημείο 1C001.α. σημείωση 1.γ.1. πρέπει να είναι ένα τετράγωνο 5 τουλάχιστον μηκών κύματος από την κεντρική συχνότητα, κατά την πλευρά, και τοποθετημένα στο ευρύτερο πεδίο του στοιχείου ακτινοβόλησης.

2.

Αντίσταση εφελκυσμού μικρότερη του 7 × 106 Ν/m2, και

3.

Αντίσταση σύνθλιψης μικρότερη του 14 × 106 Ν/m2,

δ.

Επίπεδα απορροφητικά κατασκευασμένα από συντετηγμένο σιδηρίτη (φερρίτη), με:

1.

Ειδικό βάρος ανώτερο του 4,4, και

2.

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 548 Κ (275 °C).

Σημ. 2: Τίποτε στη Σημείωση 1 του σημείου 1C001.α. δεν απαλλάσσει μαγνητικά υλικά από του να προσφέρουν απορρόφηση όταν περιέχονται σε χρώματα.

β.

Υλικά απορρόφησης συχνοτήτων που υπερβαίνουν το 1,5 × 1014 Hz αλλά είναι κατώτερες των 3,7 × 1014 Hz, αδιαφανή στο ορατό φως,

γ.

Πολυμερή υλικά εγγενώς αγώγιμα με "ηλεκτρική αγωγιμότητα που υπερβαίνει σε γενικές γραμμές" τις 10 000 S/m (Siemens ανά μέτρο) ή με "επιφανειακή ειδική αντίσταση" μικρότερη των 100 ohm/τετράγωνο, κατασκευασμένα από οποιοδήποτε από τα παρακάτω πολυμερή:

1.

Πολυανιλίνη,

2.

Πολυπυρρόλιο,

3.

Πολυθειοφένιο,

4.

Πολυφαινυλένιο-βινυλένιο, ή

5.

Πολυθειενυλένιο-βινυλένιο.

Τεχνική παρατήρηση:

Η "γενική ηλεκτρική αγωγιμότητα" και η "επιφανειακή ειδική αντίσταση" προσδιορίζονται με βάση την προδιαγραφή ASTM D-257 ή άλλη ισοδύναμη.

1C002
Κράματα μετάλλων, σκόνη μεταλλικών κραμάτων ή κραματικά υλικά ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1C202.

Σημ.: Στο σημείο 1C002 δεν υπάγονται κράματα μετάλλων, σκόνες μεταλλικών κραμάτων ή κραματικά υλικά για υποστρώματα επίχρισης.

Τεχνικές Παρατηρήσεις:

1.

Τα μεταλλικά κράματα που προσδιορίζονται στο σημείο 1C002.α. είναι αυτά που περιέχουν υψηλότερα κατά βάρος ποσοστά του αναφερόμενου μετάλλου από οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στοιχείο.

2.

Η αντοχή (ζωή) σε ρήξη λόγω τάσης πρέπει να μετράται σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM E-139 ή αντίστοιχη.

3.

Χαμηλός κύκλος ζωής σε καταπόνηση μετράται σε συμφωνία με την προδιαγραφή ASTM E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing" ή εθνική ισοδύναμη. Η δοκιμασία διενεργείται κατά τον άξονα με μέση σχέση τάσης ίση προς 1 και συντελεστή συγκέντρωσης τάσης (Κt) ίσο προς 1. Ως μέση τάση ορίζεται η μέγιστη τάση μείον την ελάχιστη τάση δια της μέγιστης τάσης.

α.

Αγριλίδια (Αλουμινίδια) ως εξής:

1.

Αγριλίδια του νικελίου περιέχοντα 15 % κατά βάρος και άνω αργίλιο και έως 38 % κατά βάρος αργιλίου, καθώς και τουλάχιστον ένα πρόσθετο στοιχείο κράματος,

2.

Αγριλίδια του τιτανίου περιέχοντα 10 % κατά βάρος και άνω αργίλιο και τουλάχιστον ένα στοιχείο κράματος,

β.

Μεταλλικά κράματα, κατασκευασμένα από υλικό που προσδιορίζεται στο σημείο 1C002.γ., ως εξής:

1.

Κράματα νικελίου με:

α.

Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10 000 ωρών και άνω, σε 923 Κ (650 °C) και σε τάσεις 676 ΜΡα, ή

β.

Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση 10 000 κύκλων και άνω, σε 823 Κ (550 °C), με μέγιστες τάσεις 1,095 ΜΡα,

2.

Κράματα νιοβίου με:

α.

Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10 000 ωρών και άνω, σε 1,073 Κ (800 °C), με τάσεις 400 ΜΡα, ή

β.

Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση 10 000 κύκλων και άνω, σε 973 Κ (700 °C), με μέγιστες τάσεις 700 ΜΡα,

3.

Κράματα τιτανίου με:

α.

Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης 10 000 ωρών και άνω, σε 723 Κ (450 °C), με τάσεις 200 ΜΡα, ή

β.

Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση 10 000 κύκλων και άνω, σε 723 Κ (450 °C), με μέγιστες τάσεις 400 ΜΡα,

4.

Κράματα αλουμινίου με αντίσταση εφελκυσμού:

α.

240 ΜΡα και άνω, σε 473 Κ (200 °C), ή

β.

415 ΜΡα και άνω, σε 298 Κ (25 °C),

5.

Κράματα μαγνησίου

α.

με αντίσταση εφελκυσμού 345 ΜΡα και άνω, και

β.

ταχύτητα διάβρωσης μικρότερη του 1mm/έτος, σε υδατικά διαλύματα χλωριούχου νατρίου 3 %, μετρούμενη σε συμφωνία με την προδιαγραφή ASTM G-31 ή αντίστοιχο εθνικό ισοδύναμο,

γ.

Σκόνες μεταλλικών κραμάτων ή σωματιδιακό υλικό για υλικά, με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.

Παραγόμενες με οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθέσεις:

Τεχνική παρατήρηση:

Το Χ ισούται με ένα ή περισσότερα κραματικά στοιχεία.

α.

Κράματα νικελίου (Ni-Al-X, Ni-X-Al) κατάλληλα για εξαρτήματα ή μέρη στροβιλομηχανών, δηλαδή με λιγότερα των 3 μη-μεταλλικών σωματιδίων (που εισάγονται κατά την παραγωγική διαδικασία μεγαλύτερα των 100 μικρομέτρων σε 109 κραματικά σωματίδια,

β.

Κράματα νιοβίου (Nb-Al-X ή Nb-X-Al, Nb-Si-X ή Nb-X-Si, Nb-Ti-X ή Nb-X-Τi),

γ.

Κράματα τιτανίου (Ti-Al-X ή Ti-X-Al),

δ.

Κράματα αλουμινίου (Al-Mg-X ή Al-X-Mg, Al-Zn-X ή Al-X-Zn, Al-Fe-X ή Al-X-Fe), ή

ε.

Κράματα μαγνησίου (Mg-Al-X ή Mg-X-Al),

2.

Παραγόμενα σε ελεγχόμενο περιβάλλον με οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαδικασίες:

α.

"Ψεκασμό εν κενώ",

β.

"Ψεκασμό αερίου",

γ.

"Κυκλικό ψεκασμό",

δ.

"Ράντισμα βαφής",

ε.

"Κλώση τήγματος" και "κατακερματισμό",

ζ.

"Διαχωρισμό τήγματος" και "κατακερματισμό", ή

η.

"Μηχανική κραματοποίηση", και

3.

Ικανά να σχηματίζουν υλικά προσδιοριζόμενα στα σημεία 1C002.α ή 1C002.β.

δ.

Κραματικά υλικά με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.

Παραγόμενα με οποιαδήποτε από τις συνθέσεις που προσδιορίζονται στο σημείο 1C002.γ.1,

2.

Υπό μορφή μη κατακερματισμένων φολίδων, ταινιών ή ραβδίων, και

3.

Παραγόμενες σε ελεγχόμενο περιβάλλον με οποιαδήποτε από τις εξής μεθόδους:

α.

"ράντισμα βαφής",

β.

"κλώση τήγματος"ή

γ.

"διαχωρισμό τήγματος"

1C003
Μαγνητικά μέταλλα, παντός τύπου και μορφής, εμφανίζοντα οποιοδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α.

Αρχική σχετική διαπερατότητα 120 000 και άνω και πάχος 0,05 mm και άνω,

Τεχνική παρατήρηση:

Η μέτρηση της αρχικής διαπερατότητας πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρως ανεπτηγμένα υλικά.

β.

Κράματα μαγνητικού μετασχηματισμού με οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Κορεσμό μαγνητικού μετασχηματισμού ανώτερο των 5 × 10–4, ή

2.

Μαγνητο-μηχανικό συντελεστή ζεύξης (k) ανώτερο του 0,8, ή

γ.

Άμορφες ή "νανοκρυστάλλινες" κραματικές ταινίες με οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Περιεκτικότητα σε σίδηρο, κοβάλτιο ή νικέλιο τουλάχιστον 75 %,

2.

Μαγνητική επαγωγή κορεσμού (Βs) 1,6 Τ και άνω, και

3.

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

Πάχος λωρίδων 0,02 mm και κάτω, ή

β.

Ηλεκτρική ειδική αντίσταση 2 × 10–4 ohm.cm και άνω.

Τεχνική παρατήρηση:

Τα "νανοκρυστάλλινα" υλικά στο 1C003.γ. είναι τα υλικά μεγέθους κρυστάλλου έως και 50 nm όπως ορίζεται με περίθλαση ακτίνων X.

1C004
Κράματα ουρανίου-τιτανίου ή κράματα βολφραμίου με "μήτρα" βασιζόμενη σε σίδηρο, νικέλιο, ή χαλκό, με τα εξής χαρακτηριστικά:

α.

Πυκνότητα ανώτερη του 17,5 g/cm3,

β.

Όριο ελαστικότητας ανώτερο του 880 ΜΡα,

γ.

Απώτερη αντίσταση εφελκυσμού ανώτερη των 1,270 ΜΡα, και

δ.

Επιμήκυνση ανώτερη του 8 %.

1C005
"Υπεραγώγιμοι""σύνθετοι" αγωγοί σε μήκη ανώτερα των 100 m ή μάζα ανώτερη των 100 g, ως εξής:

α.

Πολυ-νηματικοί "υπεραγώγιμοι""σύνθετοι" αγωγοί περιέχοντες ένα ή περισσότερα νήματα νιοβίου-τιτανίου:

1.

Ενσωματωμένα σε μια "μήτρα" πλην αυτών που αποτελούνται από χαλκό ή χαλκοφόρες μικτές "μήτρες", ή

2.

Με επιφάνεια διατομής μικρότερη του 0,28 × 10–4 mm2 (6 μικρόμετρα σε διάμετρο, για τα στρόγγυλα νήματα),

β.

"Υπεραγώγιμοι""σύνθετοι" αγωγοί αποτελούμενοι από ένα ή περισσότερα "υπεραγώγιμα" νήματα εκτός αυτών που αποτελούνται από νιόβιο-τιτάνιο, με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Με "κρίσιμη θερμοκρασία" σε μηδενική μαγνητική επαγωγή, ανώτερη των 9,85 Κ (– 263,31 °C) αλλά κατώτερη των 24 Κ (– 249,16 °C),

2.

Με επιφάνεια διατομής μικρότερη των 0,28 × 10–4 mm2, και

3.

Παραμένοντα σε "υπεραγώγιμη" κατάσταση σε θερμοκρασία 4,2 Κ (– 268,96 °C) όταν εκτεθούν σε μαγνητικά πεδία που αντιστοιχούν σε μαγνητική επαγωγή 12 Τ.

1C006
Ρευστά και υλικά λίπανσης, ως εξής:

α.

Υδραυλικά ρευστά περιέχοντα, ως κύρια συστατικά, οποιοδήποτε από τις εξής ουσίες ή υλικά:

1.

Έλαια πυριτιούχων υδρογονανθράκων με τα εξής χαρακτηριστικά:

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του 1C006.α.1., τα έλαια πυριτιούχων υδρογονανθράκων περιέχουν αποκλειστικά και μόνον πυρίτιο, υδρογόνο και άνθρακα.

α.

Σημείο ανάφλεξης ανώτερο των 477 Κ (204 °C),

β.

Σημείο ροής σε 239 Κ (– 34 °C) και κάτω,

γ.

Δείκτη ιξώδους 75 και άνω, και

δ.

Θερμική σταθερότητα στους 616 Κ (343 °C), ή

2.

Χλωροφθοράνθρακες με τα εξής χαρακτηριστικά:

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του 1C006.α.2., οι χλωροφθοράνθρακες περιέχουν αποκλειστικά άνθρακα, φθόριο και χλώριο.

α.

Χωρίς σημείο ανάφλεξης,

β.

Εγγενή θερμοκρασία ανάφλεξης ανώτερη των 977 Κ (704 °C),

γ.

Σημείο ροής 219 Κ (– 54 °C) και κάτω,

δ.

Δείκτη ιξώδους 80 και άνω, και

ε.

Σημείο ζέσεως σε 473 Κ (200 °C) και άνω.

β.

Τα λιπαντικά υλικά που περιέχουν, ως κύριο συστατικό τους οποιοδήποτε από τις εξής ουσίες ή υλικά:

1.

Αιθέρες ή θειο-αιθέρες του φαινυλενίου ή του αλκυλοφαινυλενίου ή μίγματά τους περιέχοντα περισσότερες από δύο αιθερικές ή θειοαιθερικές ομάδες ή μίγματά τους, ή

2.

Φθοριωμένα σιλικονούχα ρευστά με κινηματικό ιξώδες κατώτερο των 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) μετρούμενο σε 298 Κ (25 °C).

γ.

Ρευστά απόσβεσης ή επίπλευσης με καθαρότητα ανώτερη των 99,8 %, περιέχοντα λιγότερα από 25 σωματίδια των 200 μικρομέτρων ή μεγαλύτερα ως προς το μέγεθος, ανά 100 ml και παρασκευασμένα από τα παρακάτω προϊόντα ή υλικά με περιεκτικότητα τουλάχιστο 85 %:

1.

Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο,

2.

Πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (ελαιώδεις και κηρώδεις τροποποιήσεις μόνο), ή

3.

Πολυβρωμοτριφθοροαιθυλένιο.

δ.

Φλωρανθρακικά υγρά ηλεκτρονικής ψύξης με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Περιέχοντα άνω του 85 % σε βάρος ένα από τα παρακάτω συστατικά ή μίγμα αυτών:

α.

Μονομερείς τριαζίνες υπερφθοροπολυαλκυλαιθέρα ή υπερφθοροαλειφατικούς αιθέρες,

β.

Υπερφθοροαλκυλαμίνες,

γ.

Υπερφθοροκυκλοαλκάνια,

δ.

Υπερφθοραλκάνια.

2.

Πυκνότητα σε 298 Κ (25 °C) άνω του 1.5 g/ml,

3.

Σε υγρή μορφή σε 273 Κ (0 °C), και

4.

Περιέχοντα άνω του 60 % φθόριο κατά βάρος.

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του 1C006:

α.

Το σημείο ανάφλεξης προσδιορίζεται με την μέθοδο ανοικτού δοχείου Cleveland όπως περιγράφεται στην προδιαγραφή ASTM D-92 ή εθνικές ισοδύναμες.

β.

Το σημείο ροής προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην προδιαγραφή ASTM D-97 ή εθνικές ισοδύναμες.

γ.

Ο δείκτης ιξώδους προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην προδιαγραφή ASTM D-2270 ή εθνικές ισοδύναμες.

δ.

Η θερμική σταθερότητα προσδιορίζεται με την εξής δοκιμασία ή εθνικές ισοδύναμες: Είκοσι ml του εξεταζόμενου ρευστού τοποθετείται σε θάλαμο ανοξείδωτου χάλυβα τύπου 317 των 46 ml που περιέχει ανά ένα σφαιρίδιο διαμέτρου 12,5 mm (ονομαστικής) από χάλυβα εργαλείων Μ-10, από χάλυβα 52 100 και από ορείχαλκο ναυτικού (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn). Ο θάλαμος πληρούται με άζωτο, σφραγίζεται στην ατμοσφαιρική πίεση και η θερμοκρασία υψώνεται και διατηρείται στους 644 ± 6Κ (371 ± 6 °C) για έξι ώρες.

Το δείγμα θα θεωρηθεί ως σταθερό από θερμική άποψη, μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, αν όλες οι εξής συνθήκες έχουν ικανοποιηθεί:

1.

Η κατά βάρος απώλεια κάθε σφαιριδίου είναι μικρότερη από 10 mg/mm2 σφαιρικής.

2.

Η μεταβολή στο αρχικό ιξώδες όπως προσδιορίστηκε σε 311 Κ (38 °C) είναι μικρότερη από 25 %· και

3.

Ο ολικός αριθμός οξέως ή βάσεως είναι μικρότερος από 0,40.

ε.

Η εγγενής θερμοκρασία ανάφλεξης προσδιορίζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στην προδιαγραφή ASTM E-659 ή εθνικές ισοδύναμες.

1C007
Υλικά με βάση τα κεραμικά, μη "σύνθετα" κεραμικά υλικά, "σύνθετα" υλικά με "μήτρα" από κεραμικά και πρόδρομες ουσίες, ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1C107.

α.

Βασικά υλικά από απλά ή σύνθετα βορίδια του τιτανίου με μεταλλικές προσμίξεις, εξαιρουμένων των σκοπούμενων προσμίξεων, κατώτερες των 5 000 ppm, με μέση διάσταση σωματιδίων ίση ή μικρότερη των 5 μικρομέτρων και όχι περισσότερα των 10 % των σωματιδίων μεγαλύτερα των 10 μικρομέτρων,

β.

Μη "σύνθετα" κεραμικά υλικά σε ακατέργαστη ή μη κατεργασμένη μορφή, εξαιρουμένων των λειαντικών, αποτελούμενα από βορίδια του τιτανίου με πυκνότητα 98 % και άνω της θεωρητικής,

Σημείωση: Το σημείο 1C007.β., δεν καλύπτει τα λειαντικά.

γ.

"Σύνθετα" υλικά από κεραμικό-κεραμικό με γυαλί ή με "μήτρα" οξειδίων και ενισχυμένα με ίνες με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.

Κατασκευασμένες από κάποιο από τα εξής υλικά:

α.

Si-N,

β.

Si-C,

γ.

Si-Al-Ο-N, ή

δ.

Si-Ο-N, και

2.

με ειδική ισχύ εφελκυσμού άνω του 12.7 × 103 m,

δ.

"Σύνθετα" υλικά από κεραμικό-κεραμικό, με ή χωρίς συνεχή μεταλλική φάση, περιέχοντα λεπτώς κατανεμημένα σωματίδια ή φάσεις από οποιοδήποτε ινώδες ή τρίχινο υλικό, στο οποίο καρβίδια ή νιτρίδια του πυριτίου, του ζιρκονίου ή του βορίου αποτελούν τη "μήτρα".

ε.

Πρόδρομα υλικά (δηλαδή, ειδικά πολυμερή ή οργανο-μεταλλικά υλικά) για την παραγωγή οποιασδήποτε φάσης ή φάσεων από τα υλικά που αναφέρονται στο σημείο 1C007.γ., ως εξής:

1.

Πολυδιοργανοσιλάνια (για την παραγωγή καρβιδίου του πυριτίου),

2.

Πολυσιλαζάνια (για την παραγωγή νιτριδίων του πυριτίου),

3.

Πολυκαρβοσιλαζάνια (για την παραγωγή κεραμικών από πυριτιούχες, ανθρακούχες και αζωτούχες ουσίες).

στ.

"Σύνθετα" υλικά από κεραμικό-κεραμικό με γυαλί ή με "μήτρα" οξειδίων και ενισχυμένα με ίνες οιασδήποτε σύνθεσης από τις παρακάτω:

1.

Al2O3, ή

2.

Si-C-N

Σημ.: Το σημείο 1C007.στ. δεν καλύπτει "σύνθετα" υλικά με ίνες αυτών των συνθέσεων που διαθέτουν ισχύ εφελκυσμού κάτω των 700 MPa σε 1,273 Κ (1 000 °C) ή αντοχή ερπυσμού σε εφελκυσμό των ινών άνω του 1 % της τάσης ερπυσμού σε 100 MPa φορτίου και 1,273 Κ (1 000 °C) για 100 ώρες.

1C008
Μη φθοριωμένες πολυμερείς ουσίες, ως εξής:

α.

1.

Βισμαλεϊμίδια,

2.

Αρωματικά πολυαμίδια-ιμίδια,

3.

Αρωματικά πολυϊμίδια,

4.

Αρωματικά πολυαιθεριμίδια διαθέτοντα σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Tg) ανώτερο των 513 Κ (240 °C).

Σημ.: Στο σημείο 1C008.α. δεν υπάγονται οι μη τηκόμενες σκόνες πιεστικού εκμαγείου ή διάφορα προϊόντα εκμαγείου.

β.

Θερμοπλαστικά συμπολυμερή υγρών κρυστάλλων και με θερμοκρασία θερμικής παραμόρφωσης ανώτερη των 523 Κ (250 °C) μετρούμενη σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 75-3 (2004), ή εθνικές ισοδύναμες με φόρτιση 1,82 N/mm2 και αποτελούμενα από:

1.

Κάποιο από τα εξής:

α.

Φανυλένιο, διφαινυλένιο ή ναφθαλένιο, ή

β.

Υποκατεστημένα φαινυλένια διφαινυλένια ή ναφθαλένια μεθυλίου, τριτοταγούς βουτυλίου ή φαινυλίου, και

2.

Κάποιο από τα εξής οξέα:

α.

Τερεφθαλικό οξύ,

β.

6-υδροξυ-2 ναφθοϊκό οξύ, ή

γ.

4-υδροξυβενζοϊκό οξύ.

γ.

Αιθερικές κετόνες του πολυαρυλενίου ως εξής:

1.

(Δεν χρησιμοποιείται),

2.

Πολυαιθερικές κετόνες κετόνες (PEKK),

3.

Πολυαιθερικές κετόνες (PEK),

4.

Πολυαιθερικές κετόνες αιθέρων κετόνης κετόνης (PEKEKK),

δ.

Πολυαρυλενικές κετόνες,

ε.

Πολυαρυλενικά σουλφίδια, όπου η ομάδα του αρυλενίου είναι διφαινυλένιο, τριφαινυλένιο ή συνδυασμός τους,

στ.

Πολυδιφαινυλενικοί αιθέρες σουλφόνης με σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Tg) άνω των 513 Κ (240 °C).

Τεχνική Παρατήρηση:

Το σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Tg) για τα υλικά του σημείου 1C008 καθορίζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο πρότυπο ISO 11357-2 (1999) ή εθνικό ισοδύναμο.

1C009
Μη επεξεργασμένες φθοριούχες ουσίες, ως εξής:

α.

Συμπολυμερή φθοριούχου βινυλιδενίου διαθέτοντα 75 % και άνω βήτα κρυσταλλική δομή, χωρίς επιμήκυνση,

β.

Φθοριωμένα πολυϊμίδια περιέχοντα 10 % βάρους και άνω συνδεδεμένου φθορίου,

γ.

Φθοριωμένα ελαστομερή του φωσφαζενίου περιέχοντα 30 % και άνω συνδεδεμένου φθορίου.

1C010
"Ινώδη ή νηματώδη υλικά" τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οργανικές "μήτρες", μεταλλικές "μήτρες" ή ανθρακικές "μήτρες""συνθέτων" δομών ή ελασμάτων, ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1C210.

α.

Οργανικά "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

"Ειδικό συντελεστή" (specific modulus), ανώτερο του 12,7 × 106και

2.

"Ειδική αντίσταση εφελκυσμού" ανώτερη του 23,5 × 104 m.

Σημείωση: Στο σημείο 1C010.α. δεν ελέγχεται το πολυαιθυλένιο.

β.

Ανθρακούχα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

"Ειδικό συντελεστή" ανώτερο του 12,7 × 106και

2.

"Ειδική αντίσταση εφελκυσμού" ανώτερη του 23,5 × 104 m.

Σημείωση: Στο σημείο 1C010.β. δεν υπάγονται υφάσματα κατασκευασμένα από "ινώδη ή νηματώδη υλικά" για την επισκευή τμημάτων αεροπλάνων ή ελασμάτων στα οποία το μέγεθος των επιμέρους φύλλων δεν υπερβαίνει τα 50 cm × 90 cm

Τεχνική παρατήρηση:

Οι ιδιότητες των υλικών που περιγράφονται στο σημείο 1C010.β. προσδιορίζονται σύμφωνα με τις συνιστώμενες μεθόδους SACMA (Suppliers of Advance Composite Materials) SRM 12 έως 17, ή εθνικές ισοδύναμες δοκιμασίες εφελκυσμού, όπως αυτή που περιγράφεται στο Japanese Industrial Standard JIS-R-7601, παράγραφος 6.6.2., και βασίζεται σε μέσες τιμές παρτίδων.

γ.

Ανόργανα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

"Ειδικό συντελεστή" ανώτερο του 2,54 × 106και

2.

Σημείο τήξεως, μαλακώματος, αποσύνθεσης ή εξάχνωσης ανώτερο των 1 922 Κ (1 649 °C) σε αδρανές περιβάλλον.

Σημ.: Στο 1C010.γ. δεν υπάγονται:

1.

Ασυνεχείς, πολυφασικές, πολυκρυσταλλικές ίνες αλουμίνας υπό μορφή τεμαχισμένων ινών ή τυχαίας διαστρωμάτωσης, που περιέχουν 3 % κατά βάρος ή περισσότερο πυριτικά με "ειδικό συντελεστή" μικρότερο του 10 × 106 m,

2.

Ίνες μολυβδαινίου και κραμάτων μολυβδαινίου,

3.

Ίνες βορίου,

4.

Ασυνεχείς κεραμικές ίνες με σημείο τήξεως, μαλακώματος, αποσύνθεσης ή εξάχνωσης κατώτερο των 2 043 Κ (1 770 °C) σε αδρανές περιβάλλον.

δ.

"Ινώδη ή νηματώδη υλικά":

1.

Αποτελούμενα από οποιοδήποτε από τα εξής:

α.

Πολυαιθεριμίδια όπως προσδιορίζονται στο σημείο 1C008.α., ή

β.

Υλικά όπως προσδιορίζονται στο σημείο 1C008.β. έως 1C008.στ., ή

2.

Αποτελούμενα από υλικά όπως αυτά προσδιορίζονται στο σημείο 1C010.δ.1.α.,ή 1C010.δ.1.β και "διαπλεγμένα" με άλλες ίνες που ορίζονται στο σημείο 1C010.α., 1C010. β., ή 1C010.γ.,

ε.

Ίνες προ-εμποτισμένες σε φυσικές ή μη ρητίνες (προ-εμποτίσματα), μεταλλικές ίνες ή ίνες επιχρισμένες με άνθρακα (προ-μορφώματα), προμορφώματα ανθρακούχων ινών, ως εξής:

1.

Κατασκευασμένες από "ινώδη ή νηματώδη υλικά" όπως προσδιορίζοντα στο σημείο 1C010.α., 1C010.β., ή 1C010.γ.·

2.

Κατασκευασμένες από οργανικά ή ανθρακούχα "ινώδη ή νηματώδη υλικά":

α.

Με "ειδική αντίσταση εφελκυσμού" ανώτερη του 17,7 × 104 m,

β.

Με "ειδικό συντελεστή" ανώτερο του 10,15 × 106 m,

γ.

Μη προσδιοριζόμενα στο σημείο 1C010.α., ή 1C010.β., και

δ.

Όταν είναι εμποτισμένα με υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο 1C008 ή 1C009.β., σημείο υαλώδους μετάπτωσης με (Tg) άνω των 383 Κ (110 °C), ή εμποτισμένα με φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες, εμφανίζοντα σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Tg) ίσιο ή ανώτερο των 418 Κ (145 °C).

Σημ.: Στο σημείο 1C010.ε. δεν υπάγονται:

α.

τα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" (προ-εμποτίσματα) με μήτρα εποξεικής ρητίνης εμποτισμένης με άνθρακα για την επισκευή τμημάτων αεροσκαφών ή ελασμάτων, στα οποία το μέγεθος των επιμέρους φύλλων του προ-εμποτίσματος δεν υπερβαίνει τα 50 cm × 90 cm,

β.

Προεμποτίσματα εμποτισμένα με φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες και σημείο υαλώδους μετάπτωση (Τg) κάτω των 433 Κ (160 °C) και θερμοκρασία ωρίμανσης κάτω του σημείου υαλώδους μετάπτωσης.

Τεχνική Παρατήρηση:

Το σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Tg) για τα υλικά του σημείου 1C010.ε. καθορίζεται βάσει του ASTM D 3418 με την ξηρά μέθοδο. Το σημείο υαλώδους μετάπτωσης για φαινολικές ή εποξεικές ρητίνες καθορίζεται βάσει του ΑSΤΜ D 4065 σε συχνότητα 1 Hz και βαθμό θέρμανσης 2 Κ (°C) ανά πρώτο λεπτό σύμφωνα με την ξηρά μέθοδο.

1C011
Μέταλλα και ενώσεις αυτών, ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 1C111.

α.

Μέταλλα σε μέγεθος σωματιδίων μικρότερων των 60μm, σφαιρικών κονιορτοποιημένων σφαιροειδών, σε φολίδες ή αλεσμένων, κατασκευασμένων από υλικό που συνίσταται κατά 99 % ή περισσότερο από ζιρκόνιο, μαγνήσιο και κράματα αυτών.

Τεχνική παρατήρηση:

Το φυσικώς εμπεριεχόμενο στο ζιρκόνιο άφνιο (συνήθως 2 % έως 7 %) συνυπολογίζεται με το ζιρκόνιο.

ΣΗΜ: Τα μέταλλα ή κράματα που αναφέρονται στο σημείο 1C011.α. ελέγχονται ανεξάρτητα από το αν τα μέταλλα ή κράματα περικλείονται με αλουμίνιο, μαγνήσιο, ζιρκόνιο ή βηρύλλιο.

β.

Βόριο ή καρβίδια βορίου με καθαρότητα 85 % ή μεγαλύτερη και μέγεθος σωματιδίων 60 μm ή λιγότερο:

ΣΗΜ: Τα μέταλλα ή κράματα που αναφέρονται στο σημείο 1C011.β. ελέγχονται ανεξάρτητα από το αν τα μέταλλα ή κράματα περικλείονται με αλουμίνιο, μαγνήσιο, ζιρκόνιο ή βηρύλλιο.

γ.

Νιτρική γουανιδίνη.

δ.

Νιτρογουανιδίνη (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012
Υλικά ως εξής:

Τεχνική παρατήρηση:

Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για πηγές πυρηνικής θερμότητας.

α.

Πλουτώνιο σε οποιαδήποτε μορφή σε ισοτοπική δοκιμή πλουτωνίου του πλουτωνίου 238 μεγαλύτερη του 50 % κατά βάρος·

Σημ.: Στο σημείο 1C012.α. δεν υπάγονται:

α.

Τα φορτία με περιεκτικότητα σε πλουτώνιο 1 g ή λιγότερο.

β.

Τα φορτία με 3 "ενεργά γραμμάρια" ή λιγότερο όταν περιέχονται σε εξάρτημα αισθητήρα οργάνων.

β.

"Προηγουμένως διαχωρισμένο" ποσειδώνιο-237 σε οποιαδήποτε μορφή.

Σημ.: Στο σημείο 1C012.β. δεν υπάγονται τα φορτία με περιεκτικότητα 1 g ή λιγότερο σε ποσειδώνιο-237.

1C101
Υλικά και συστήματα για μειωμένα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά όπως η ανακλαστικότητα, ραντάρ, η ταυτότητα σε υπεριώδη/υπέρυθρα και οι ακουστικές ταυτότητες, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 1C001, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ‧βλήματα‧, υποσυστήματα ‧βλημάτων‧ ή σε μη επανδρωμένα οχήματα αέρος που ορίζονται στο σημείο 9Α012.

Σημ. 1: Στο σημείο 1C101 περιλαμβάνονται:

α.

Δομικά υλικά και επιχρίσματα ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή ανακλαστικότητα ραντάρ,

β.

Επιχρίσματα, συμπεριλαμβανομένων και βαφών, ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή ή σκοπούμενη ανακλασιμότητα ή εκπομπή σε μικροκύματα, στις υπεριώδεις ή υπέρυθρες περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος,

Σημ. 2: Στο σημείο 1C101 δεν περιλαμβάνονται επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται ειδικά για τον θερμικό έλεγχο των δορυφόρων.

Τεχνική παρατήρηση:

Στο σημείο 1C101, "βλήματα" σημαίνει πλήρη πυραυλικά συστήματα και συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος ικανά για βεληνεκές άνω των 300 km.

1C102
Υλικά από ανακεκορεσμένο πυρολυμένο άνθρακα-άνθρακα σχεδιασμένα για οχήματα εκτόξευσης προσδιοριζόμενα στο 9Α004 ή πυραυλοβολίδες προσδιοριζόμενες στο 9Α104.

1C107
Γραφιτικά και κεραμικά υλικά, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο 1C007, ως εξής:

α.

Λεπτόκοκκοι γραφίτες με γενική πυκνότητα 1,72 g/cm3 και άνω, μετρούμενη σε 288 Κ (15 °C) με διαστάσεις κόκκων το πολύ 100 μm, χρησιμοποιήσιμοι σε ακροφύσια "πυραύλων" και σε ρύγχη οχημάτων επαναφοράς στην ατμόσφαιρα, από τους οποίους μπορεί να κατασκευαστεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:

1.

Κύλινδροι διαμέτρου τουλάχιστον 120 mm και μήκους τουλάχιστον 50 mm,

2.

Σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 65 mm και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 25 mm και μήκους τουλάχιστον 50 mm, ή

3.

Τρόχιλοι μεγέθους τουλάχιστον 120 mm × 120 mm × 50 mm,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε επίσης: 0C004

β.

Πυρολυτικοί ή ινώδεις ενισχυμένοι γραφίτες, χρησιμοποιήσιμοι σε ακροφύσια "βλημάτων" και σε ρύγχη οχημάτων επαναφοράς,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε επίσης: 0C004

γ.

Κεραμικά σύνθετα υλικά (με διηλεκτρική σταθερά μικρότερη του 6 σε οποιαδήποτε συχνότητα από 100 ΜΗz έως 100 GHZ), που χρησιμοποιούνται σε σφαιρικούς θόλους "βλημάτων",

δ.

Χύδην επεξεργάσιμο κεραμικό ενισχυμένο με πυριτιούχα καρβίδια χωρίς θερμική επεξεργασία, που χρησιμοποιείται σε ρύγχη "βλημάτων".

1C111
Προωθητικά και χημικές ουσίες για προωθητικά, εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο 1C011, ως εξής:

α.

Προωστικές ουσίες:

1.

Σκόνη σφαιρικού αλουμινίου, εκτός αυτής που αναφέρεται στους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών, με σωματίδια ενιαίας διαμέτρου 200 μm και περιεκτικότητα κατά βάρος σε αλουμίνιο 97 % και άνω, εφόσον το 10% τουλάχιστον του συνολικού βάρους αποτελείται από σωματίδια κάτω των 63 μm, σύμφωνα με το ISO 2591 : 1998 ή τα εθνικά ισοδύναμα,

Τεχνική παρατήρηση

Μέγεθος σωματιδίων 63 μm (ISO R-565) αντιστοιχεί σε κόσκινο 250 (Tyler) ή 230 (πρότυπο ASTM E-11).

2.

Μεταλλικά καύσιμα, εκτός αυτών που αναφέρονται στους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών, σε σωματίδια διαστάσεων κάτω των 500 μικρομέτρων, σφαιρικά, κονιορτοποιημένα, σφαιροειδή, σε φολίδες ή αλεσμένα, περιέχοντα από τα παρακάτω υλικά σε αναλογία 97 % κατά βάρος και άνω:

α.

Ζιρκόνιο,

β.

Βηρύλλιο,

γ.

Μαγνήσιο, ή

δ.

Κράματα μετάλλων που προσδιορίζονται στο σημείο α. έως γ. παραπάνω,

Τεχνική παρατήρηση:

Το άφνιο που φυσικώς εμπεριέχεται στο ζιρκόνιο (κατά κανόνα 2 % έως 7 %) συνυπολογίζεται με το ζιρκόνιο.

3.

Υγρές οξειδωτικές ουσίες ως εξής:

α.

Τριοξείδιο του διαζώτου,

β.

Διοξείδιο του αζώτου/τετροξείδιο του διαζώτου,

γ.

Πεντοξείδιο του διαζώτου,

δ.

Μικτά οξείδια του αζώτου (MON)

Τεχνική παρατήρηση:

Τα μικτά οξείδια του αζώτου (MON) είναι διαλύματα μονοξειδίου του αζώτου (NO) σε τετροξείδιο/διοξείδιο του αζώτου (N2O4/NO2), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυραυλικά συστήματα. Ανάλογα με την αναλογία των συστατικών τους χαρακτηρίζονται ως MONi ή MONij, όπου i ή ij μονοψήφιος ή διψήφιος ακέραιος που εμφαίνει το ποσοστό μονοξειδίου του αζώτου που περιέχεται στο μίγμα (π.χ. το MON3 περιέχει 3 % μονοξείδιο του αζώτου, το MON25 περιέχει 25 %υ, με ανώτατο όριο το MON40, που περιέχει 40 % μονοξείδιο του αζώτου κατά βάρος)

ε.

ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σαθεροποιημένο ερυθρό ατμίζον νιτρικό οξύ (IRFNA)·

στ.

ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ 1C238 ΓΙΑ ΤΙΣ Εώσεις αποτελούμενες από φθόριο και ένα ή περισσότερα άλλα αλογόνα, οξυγόνο ή άζωτο.

4.

Παράγωγα υδραζίνης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα πυραύλων, πλην εκείνων που ορίζονται στους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών,

β.

Πολυμερείς ουσίες:

1.

Πολυβουταδιένιο με τελική καρβοξυλική ομάδα (CΤΡΒ),

2.

Πολυβουταδιένιο με τελική υδροξυλική ομάδα, εκτός αυτών που προσδιορίζονται στους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών,

3.

Πολυβουταδιένιο-ακρυλικό οξύ (ΡΒΑΑ),

4.

Πολυβουταδιένιο-ακρυλικό οξύ-ακρυλονιτρίλιο (ΡΒΑΝ),

γ.

Άλλα προωθητικά πρόσθετα και ουσίες:

1.

ΒΛ. ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ καρβοβοράνια, τα δεκαβοράνια, τα πενταβοράνια και τα παράγωγά τους

2.

Δινιτρική τριαιθυλενογλυκόλη (ΤΕGDΝ),

3.

Νιτροδιφαινυλαμίνη,

4.

Τρινιτρικό τριμεθυλαιθάνιο (ΤΜΕΤΝ),

5.

Δινιτρική διαιθυλενογλυκόλη (DΕGDΝ).

6.

Παράγωγα σιδηροκενίου (ferrocene) εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στους Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών.

α.

Βλ. Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών για το κατοκένιο

β.

Αιθυλοσιδηροκένιο

γ.

Προπυλοσιδηροκένιο

δ.

Βλ. Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών για το n-βουτυλοσιδηροκένιο

ε.

Πεντυλοσιδηροκένιο

στ.

Δικυκλοπεντυλοσιδηροκένιο

ζ.

Δικυκλοεξυλοσιδηροκένιο

η.

Διαιθυλοσιδηροκένιο

θ.

Διπροπυλοσιδηροκένιο

ι.

Διβουτυλοσιδηροκένιο

ια.

Διεξυλοσιδηροκένιο

ιβ.

Ακετυλοσιδηροκένια

ιγ.

Βλ. Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών για τα καρβοξυλικά οξέα του σιδηροκενίου

ιδ.

Βλ. Ελέγχους Στρατιωτικών Υλικών για το βουτακένιο

ιε.

Άλλα παράγωγα του σιδηροκενίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροποποιητικά της ταχύτητας καύσης προωστικών πυραύλων, πλην εκείνων που προσδιορίζονται στους Ελέγχους στρατιωτικών υλικών.

Σημ.: Για προωθητικά και χημικές ουσίες προωθητικών που δεν προσδιορίζονται στο 1C111 βλέπε Ελέγχους Στρατιωτικών Προϊόντων

1C116
Χάλυβες μαρτενγήρανσης (χάλυβες γενικά χαρακτηριζόμενοι από υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο, πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χρήση υποκαταστάτων στοιχείων ή ιζημάτων για τη δημιουργία γήρανσης-σκλήρυνσης) έχοντες τελική αντίσταση εφελκυσμού 1 500 ΜΡα και άνω, μετρούμενη σε 293 Κ (20 °C), υπό μορφή φύλλων, πλακών ή σωλήνων με πάχος τοιχώματος ή πλάκας ίσο ή κατώτερο των 5 mm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ 1C216.

1C117
Βολφράμιο, μολυβδαίνιο και κράματα αυτών των μετάλλων υπό μορφή ομοιόμορφων σφαιρικών ή κονιορτοποιημένων σωματιδίων διαμέτρου 500 μικρομέτρων και κάτω, καθαρότητας 97 % και άνω, για την παραγωγή στοιχείων σε κινητήρες "βλημάτων", δηλ. θερμικά διαφράγματα, προϊόντα ακροφυσίων, στόμια ακροφυσίων και επιφάνειες ρύθμισης του προωστικού κύματος.

1C118
Διπλοί ανοξείδωτοι χάλυβες σταθεροποιημένοι με τιτάνιο (Ti-DSS) με όλα τα εξής:

α.

Όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.

Περιεκτικότητα κατά βάρος 17,0-23,0 % σε χρώμιο και 4,5-7,0 % σε νικέλιο,

2.

Περιεκτικότητα κατά βάρος άνω του 0,10 % σε τιτάνιο, και

3.

Φερριτική-ωστενιτική (διφασική) μικροδομή με τουλάχιστον 10 % κατ' όγκο ωστενίτη (σύμφωνα με το ASTM E-1181-87 ή τα εθνικά του ισοδύναμα), και

β.

Ένα από τα παρακάτω σχήματα:

1.

Πλινθώματα και ράβδοι μεγέθους 100 mm και άνω σε κάθε διάσταση,

2.

Φύλλα πλάτους 600 mm και άνω και πάχους 3 mm και κάτω, ή

3.

Σωλήνες με εξωτερική διάμετρο 600 mm και άνω και πάχος τοιχωμάτων 3 mm και κάτω.

1C202
Κράματα, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 1C002.β.3. ή β.4., ως εξής:

α.

Κράματα αλουμινίου με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

1.

Εμφανίζοντα τελική αντίσταση εφελκυσμού 460 ΜΡα και άνω σε 293 Κ (20 °C), και

2.

Υπό μορφή σωλήνων ή κυλινδρικών στερεών σωμάτων (περιλαμβανομένων και των σφυρηλάτων) εξωτερικής διαμέτρου 75 mm και άνω,

β.

Κράματα τιτανίου με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

1.

Εμφανίζοντα τελική αντίσταση εφελκυσμού 900 ΜΡα και άνω, σε 293 Κ (20 °C), και

2.

Υπό μορφή σωλήνων ή κυλινδρικών στερεών σωμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των σφυρηλάτων) με εξωτερική διάμετρο 75 mm και άνω,

Τεχνική παρατήρηση:

Η φράση "κράματα εμφανίζοντα" αναφέρεται σε κράματα πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία τους.

1C210
"Ινώδη ή νηματώδη υλικά" ή προεμποτίσματα, εκτός αυτών που αναφέρονται στο σημείο 1C010.α., β. ή ε., ως εξής:

α.

"Ινώδη ή νηματώδη υλικά" από άνθρακα ή αραμίδια με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

"Ειδικό συντελεστή" 12,7 × 106 m και άνω ή

2.

"Ειδική αντίσταση εφελκυσμού" 235 × 103 m και άνω·

Σημ.: Στο σημείο 1C210.a., δεν υπάγονται τα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" από αραμίδια με περιεκτικότητα 0,25 % και άνω κατά βάρος σε ινώδη τροποποιητή επιφανειών με βάση εστέρες,

β.

Υαλώδη "ινώδη ή νηματώδη υλικά" με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

1.

"Ειδικό συντελεστή" 3,18 × 106 m και άνω, και

2.

"Ειδική αντίσταση εφελκυσμού" 7,62 × 103 m και άνω.

γ.

Θερμοσκληρική ρητίνη εμποτισμένη με συνεχή "στημόνια", "πιλήματα", "τέλματα" ή "ταινίες" πλάτους 15 mm το πολύ (προεμποτίσματα), από ανθρακούχα ή υαλώδη "ινώδη ή νηματώδη υλικά" που προσδιορίζονται στο σημείο 1C210.α. ή β.

Τεχνική παρατήρηση:

Η ρητίνη αποτελεί το περίβλημα του συστατικού.

Σημ.: Στο σημείο 1C210, τα "ινώδη ή νηματώδη υλικά" αφορά μόνο τα "συνεχή μονόκλωνα νήματα", τα "στημονικά", τα "πιλήματα", τα "τίλματα ή τις ταινίες".

1C216
Χάλυβας μαρτενγήρανσης, εκτός αυτού που αναφέρεται στο σημείο 1C116, "εμφανίζων" τελική αντίσταση εφελκυσμού 2 050 ΜΡα και άνω, σε 293 Κ (20 °C).

Σημ.: Στο σημείο 1C216 δεν υπάγονται προϊόντα των οποίων καμία γραμμική διάσταση δεν υπερβαίνει τα 75 mm.

Τεχνική παρατήρηση:

Η φράση "χάλυβας μαρτενγήρανσης εμφανίζων" αναφέρεται σε χάλυβα μαρτενγήρανσης πριν ή μετά από τη θερμική επεξεργασία.

1C225
Βόριο εμπλουτισμένο στο ισότοπο βόριο-10 (10Β) σε αναλογία μεγαλύτερη της φυσικής, ως εξής: στοιχειακό βόριο, ενώσεις, μείγματα περιέχοντα βόριο, υλικά κατασκευασμένα από βόριο, απορρίμματα ή αποκόμματα των ανωτέρω.

Σημ.: Στο σημείο 1C225, τα μείγματα περιέχοντα βόριο περιλαμβάνουν τα υλικά στα οποία έχει προστεθεί βόριο.

Τεχνική παρατήρηση:

Η φυσική ισοτοπική αναλογία του βορίου — 10 είναι περίπου 18,5 % κατά βάρος (20 % κατ' άτομο).

1C226
Βολφράμιο, καρβίδιο του βολφραμίου και κράματα περιέχοντα περισσότερο από 90 % βολφράμιο, κατά βάρος, με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Σε μορφές με κοίλη κυλινδρική συμμετρία (περιλαμβανομένων και κυλινδρικών τμημάτων) εσωτερικής διαμέτρου μεταξύ των 100 mm και 300 mm, και

β.

Μάζα άνω των 20 kg.

Σημ.: Στο σημείο 1C226 δεν υπάγονται κατασκευασμένα υλικά, ειδικά σχεδιασμένα να χρησιμοποιηθούν ως βάρη ή ως σκόπευτρα ακτίνων γ.

1C227
Ασβέστιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Περιέχον λιγότερο από 1 000 ppm κατά βάρος μεταλλικές προσμίξεις διαφορετικές από μαγνήσιο και

β.

Περιέχον λιγότερα από 10 ppm βορίου.

1C228
Μαγνήσιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Περιέχον λιγότερο από 200 ppm κατά βάρος μεταλλικές προσμίξεις, πλην του ασβεστίου, και

β.

Περιέχον λιγότερα από 10 ppm βορίου κατά βάρος.

1C229
Βισμούθιο με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Καθαρότητας 99,99 % και άνω κατά βάρος και

β.

Περιέχον λιγότερο από 10 ppm κατά βάρος άργυρο.

1C230
Μεταλλικό βηρύλλιο, κράματα περιέχοντα περισσότερο από 50 % βηρύλλιο κατά βάρος, ενώσεις βηρυλλίου, υλικά κατασκευασμένα από βηρύλλιο, και απορρίμματα ή αποκόμματα των ανωτέρω.

Σημ.: Στο σημείο 1C230, δεν υπάγονται τα εξής:

α.

Μεταλλικά παράθυρα για μηχανήματα ακτίνων ·, ή συσκευές για την παρακολούθηση των τρημάτων,

β.

Οξείδια σε επεξεργασμένα ή ημιεπεξεργασμένα προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για εξαρτήματα ηλεκτρονικής ή ως υποστρώματα ηλεκτρονικών δικτύων,

γ.

Βήρυλλος (πυριτικό άλας βηρυλλίου και αλουμινίου) υπό μορφή σμαραγδιών ή ακουαμαρίνων.

1C231
Μεταλλικό άφνιο, κράματα περιέχοντα περισσότερο από 60 % κατά βάρος άφνιο, ενώσεις αφνίου περιέχουσες περισσότερο από 60 % κατά βάρος άφνιο, υλικά κατασκευασμένα από αυτά, και απορρίμματα ή αποκόμματα οποιουδήποτε των ανωτέρω.

1C232
Ήλιο-3 (3He) μείγματα που περιέχουν ήλιο-3, και προϊόντα ή μηχανισμοί που περιέχουν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα:

Σημ.: Στο σημείο 1C232, δεν ελέγχεται προϊόν ή συσκευή που περιέχει λιγότερο από 1 g ηλίου-3.

1C233
Λίθιο εμπλουτισμένο στο ισότοπο λίθιο-6 (6Li) σε αναλογία μεγαλύτερη της φυσικής, και προϊόντα ή συσκευές που περιέχουν εμπλουτισμένο λίθιο, ως εξής: στοιχειακό λίθιο, κράματα, ενώσεις, μείγματα, περιέχοντα λίθιο, υλικά κατασκευασμένα από αυτά, απορρίμματα ή αποκόμματα οιουδήποτε των ανωτέρω.

Σημ.: Στο σημείο 1C233, δεν υπάγονται τα δοσίμετρα θερμοφωταύγειας.

Τεχνική παρατήρηση:

Η φυσική περιεκτικότητα του λιθίου σε λίθιο -6 είναι περίπου 6,5 % κατά βάρος (7,5 % σε εκατοστιαία ποσοστά ατόμων).

1C234
Ζιρκόνιο με σχέση συγκέντρωσης αφνίου προς ζιρκόνιο μικρότερη από 1 προς 500 μέρη κατά βάρος, ως εξής: μέταλλο, κράματα περιέχοντα περισσότερο από 50 % κατά βάρος ζιρκόνιο, ενώσεις, προϊόντα κατασκευασμένα από αυτό, απορρίμματα ή αποκόμματα οιουδήποτε των ανωτέρω.

Σημ.: Στο σημείο 1C234, δεν ελέγχεται το ζιρκόνιο υπό μορφή φύλλων των οποίων το πάχος δεν υπερβαίνει τα 0,10 mm.

1C235
Τρίτιο, ενώσεις τριτίου και μείγματα περιέχοντα τρίτιο στο οποίο η σχέση ατόμων τριτίου προς υδρογόνο υπερβαίνει το 1 προς 1 000, και προϊόντα ή συσκευές περιέχοντα οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα.

Σημ.: Στο σημείο 1C235, δεν ελέγχεται προϊόν ή συσκευή περιέχουσα όχι λιγότερο από 1,48 × 103 GΒq (40 Ci) τριτίου.

1C236
Ραδιονουκλίδια εκπομπής ακτίνων α με χρόνο ημιζωής α 10 ημερών ή περισσότερο αλλά μικρότερο των 200 ετών, υπό τις εξής μορφές:

α.

Στοιχειακά,

β.

Ενώσεις ολικής ενέργειας α 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ή ανώτερης,

γ.

Μείγματα 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ή ανώτερης,

δ.

Προϊόντα ή συσκευές περιέχοντα οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα.

Σημ.: Στο σημείο 1C236 δεν ελέγχεται προϊόν ή συσκευή περιέχουσα λιγότερο από 3,7 GΒq (100 millicuries) ενέργειας α.

1C237
Ράδιο-226, (226 Ra), κράματα ραδίου-226, ενώσεις ραδίου-226, μείγματα περιέχοντα ράδιο-226, υλικά κατασκευασμένα από αυτά, και προϊόντα ή συσκευές περιέχοντα οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα.

Σημ.: Στο σημείο 1C237 δεν υπάγονται τα εξής:

α.

Ιατρικές συσκευές,

β.

Προϊόν ή συσκευή περιέχουσα λιγότερο από 0,37 GΒq (10 millicuries) ραδίου-226.

1C238
Τριφθοριούχο χλώριο (CIF3).

1C239
Ισχυρά εκρηκτικά, εκτός αυτών που καθορίζονται στους Ελέγχους Στρατιωτικών Προϊόντων, ή ουσίες ή μείγματα περιέχοντα περισσότερο από 2 % κατά βάρος εξ αυτών, με κρυσταλλική πυκνότητα μεγαλύτερη του 1,8 g/cm3 και εμφανίζοντα ταχύτητα έκρηξης μεγαλύτερη των 8 000 m/s.

1C240
Σκόνη νικελίου και πορώδες μέταλλο νικελίου εκτός εκείνων που προσδιορίζονται στο σημείο 0C005, ως εξής:

α.

Σκόνη νικελίου με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

1.

Καθαρή περιεκτικότητα νικελίου 99,0 % κατά βάρος ή ανώτερη, και

2.

Μέσο μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 10 μικρομέτρων με βάση μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο Β330 από την Αμερικανική Εταιρεία Δομικών Υλικών (ΑSΤΜ)·

β.

Πορώδης σκόνη μεταλλικού νικελίου παραγόμενη από υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο 1C240.α.·

Σημ.: Στο σημείο 1C240 δεν υπάγονται τα εξής:

α.

Νηματώδης σκόνη νικελίου,

β.

Ενιαία ελάσματα πορώδους νικελίου με εμβαδόν μέχρι και 1 000 cm2 ανά έλασμα.

Τεχνική Σημείωση:

Το σημείο 1C240.β. αφορά πορώδες μέταλλο που σχηματίζεται με συμπίεση και περίτηξη των υλικών του σημείου 1C240.α. για σχηματισμό μεταλλικής μορφής με λεπτούς πόρους διασυνδεδεμένους με την όλη δομή.

1C350
Χημικές ουσίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόδρομες ουσίες χημικών τοξικών παραγόντων ως εξής, και "χημικά μείγματα" περιέχοντα ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΣΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 1C450.

1.

Θειοδιγλυκόλη (111-48-8),

2.

Οξυχλωριούχος φώσφορος (10025-87-3),

3.

Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (756-79-6),

4.

ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ φωσφονυλδιφθοριούχο μεθύλιο (676-99-3),

5.

Φωσφονυλδιχλωριούχο μεθύλιο (676-97-1),

6.

Φωσφορώδες διμεθύλιο (DΜΡ) (868-85-9),

7.

Τριχλωριούχος φώσφορος (7719-12-2)

8.

Φωσφορώδες τριμεθύλιο (ΤΜΡ) (121-45-9),

9.

Χλωριούχο θειονύλιο (7719-09-7),

10.

3-υδροξυ-1-μεθυλοπιπεριδίνη (3554-74-3),

11.

N,N-Διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (96-79-7),

12.

Θειόλη του Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανίου (5842-07-9),

13.

Κινουοκλιδινόλη (1619-34-7),

14.

Φθοριούχο κάλιο (7789-23-3),

15.

2-Χλωροαιθανόλη (107-07-3),

16.

Διμεθυλαμίνη (124-40-3),

17.

Αιθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (78-38-6),

18.

Ν,Ν-διμεθυλοφωσφοραμιδικό διαιθύλιο (2404-03-7),

19.

Φωσφορώδες διαιθύλιο (762-04-9),

20.

Υδροχλωρική διμεθυλαμίνη (506-59-2),

21.

Διχλωριούχο αιθυλοφωσφινύλιο (1498-40-4),

22.

Διχλωριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (1066-50-8),

23.

ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Διφθοριούχο αιθυλοφωσφονύλιο (753-98-0),

24.

Υδροφθόριο (7664-39-3),

25.

Βενζυλικό μεθύλιο (76-89-1),

26.

Διχλωριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (676-83-5),

27.

Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθανόλη (96-80-0),

28.

Πινακολυλική αλκοόλη (464-07-03),

29.

ΒΛΕΠΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Μεθυλοφωσφονικό Ο-αιθυλ-2-διισοπροπυλαμινοαιθύλιο (QL) (57856-11-8),

30.

Φωσφορώδες τριαιθύλιο (122-52-1),

31.

Τριχλωριούχο αρσενικό (7784-34-1),

32.

Βενζυλικό οξύ (76-93-7),

33.

Μεθυλοφωσφονικό διαιθύλιο (15715-41-0),

34.

Αιθυλοφωσφονικό διμεθύλιο (6163-75-3),

35.

Διφθοριούχο αιθυλοφωσφινύλιο (430-78-4),

36.

Διφθοριούχο μεθυλοφωσφινύλιο (753-59-3),

37.

3-Κινουκλιδόνη (3731-38-2),

38.

Πενταχλωριούχος φώσφορος (10026-13-8),

39.

Πινακολόνη (75-97-8),

40.

Κυανιούχο κάλιο (151-50-8),

41.

Διφθοριούχο κάλιο (7789-29-9),

42.

Υδροφθοριούχο αμμώνιο ή διφθοριούχο αμμώνιο (1341-49-7),

43.

Φθοριούχο νάτριο (7681-49-4),

44.

Διφθοριούχο νάτριο (1333-83-1),

45.

Κυανιούχο νάτριο (143-33-9),

46.

Τριαιθανολαμίνη (102-71-6),

47.

Πενταθειούχος φώσφορος (1314-80-3),

48.

Δι-ισοπροπυλαμίνη (108-18-9),

49.

Διαιθυλαμινοαιθανόλη (100-37-8),

50.

Θειούχο νάτριο (1313-82-2),

51.

Μονοχλωριούχο θείο (10025-67-9),

52.

Διχλωριούχο θείο (10545-99-0),

53.

Υδροχλωρική τριαιθανολαμίνη (637-39-8),

54.

Υδροχλωρικό Ν,Ν-διισοπροπυλ-β-αμινοαιθυλοχλωρίδιο (4261-68-1),

55.

Μεθυλοφωσφονικό οξύ (993-13-5),

56.

Μεθυλοφωσφονικός διαιθυλεστέρας (683-08-9),

57.

Διχλωριούχο Ν,Ν-διμεθυλαμινοφωσφορύλιο (677-43-0),

58.

Φωσφορώδες τριισαπροπύλιο (116-17-6),

59.

Αιθυλοδιαιθανολαμίνη (139-87-7),

60.

Φωσφοροθειικό 0,0-διαιθύλιο (2465-65-8),

61.

Φωσφοροδιθειικό 0,0-διαιθύλιο (298-06-4,6),

62.

Εξαφθοροπυριτικό νάτριο (16893-85-9),

63.

Διχλωριούχος μεθυλοφωσφονοϊκοθειοϊκός εστέρας (676-98-2).

Σημείωση 1: Για τις εξαγωγές στα "Κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα", στο σημείο IC350 δεν υπάγονται τα "χημικά μείγματα" που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ενώσεις των σημείων IC350.1, .3, .5, .11, .2, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 και .63 και τα οποία καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 2: Για τις εξαγωγές στα "Κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα", στο σημείο IC350 δεν υπάγονται τα "χημικά μείγματα" που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ενώσεις των σημείων IC350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 και .63 και στα οποία καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 3: Στο σημείο IC350 δεν υπάγονται τα "χημικά μείγματα" που περιέχουν μια ή περισσότερες από τις χημικές ουσίες των σημείων IC350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 και .62 και στα οποία καμία από τις επιμέρους οριζόμενες ουσίες δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος του μείγματος.

Σημείωση 4: Στο σημείο IC350 δεν υπάγονται προϊόντα που ορίζονται ως καταναλωτικά προϊόντα, συσκευασμένα για το λιανικό εμπόριο για προσωπική χρήση ή συσκευασμένα για προσωπική χρήση.

1C351
Παθογόνα ανθρώπου, ζωονόσοι και "τοξίνες", ως εξής:

α.

Ιοί, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή "απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών" ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς το οποίο έχει σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιου είδους καλλιέργειες, ως εξής:

1.

Ιός τσικογκούνια (chikungunya),

2.

Ιός αιμορραγικού πυρετού Κογκό-Κριμαίας,

3.

Ιός δάγγειου πυρετού,

4.

Ιός ανατολικής εγκεφαλίτιδας ιπποειδών,

5.

Ιός Ebola,

6.

Ιός Hantaan,

7.

Ιός Junin,

8.

Ιός πυρετού της Λάσσα,

9.

Ιός λυμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας,

10.

Ιός του Ματσούπο (Machupo),

11.

Ιός του Μάρμπουργκ (Marburg),

12.

Ιός ευλογιάς πιθήκων,

13.

Ιός πυρετού του Rift Valley,

14.

Ιός επιδημικής εγκεφαλίτιδας (ρωσικός ιός εγκεφαλίτιδας),

15.

Ιός ευλογιάς,

16.

Ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών της Βενεζουέλας,

17.

Δυτικός ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών,

18.

Οιονεί ευλογιά (white pox),

19.

Ιός κίτρινου πυρετού,

20.

Ιός ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας,

21.

Ιός Δάσους Kvasanur

22.

Ιός νόσου Louping

23.

Ιός εγκεφαλίτιδας Κοιλάδας Murray

24.

Ιός αιμορραγικού πυρετού Ομσκ

25.

Ιός Oropouche

26.

Ιός Powassan

27.

Ιός Rocio

28.

Ιός εγκεφαλίτιδας St. Louis

29.

Ιός Hendra (ιλαράς των ίππων)

30.

Ιός νοτιοαμερικανικού αιμορραγικού πυρετού (Sabia, Flexal, Guanario)

31.

Ιoí αιμορραγικού πυρετού με πνευμονονεφρικό σύνδρομο (Σεούλ, Dobrava, Puumala, Sin Nombre)

32.

Ιός Nipah

β.

Ρικέτσια, φυσικοί, διεγερμένοι ή τροποποιημένοι, υπό μορφή "απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών" ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

Coxiella burnetti,

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Ρικέτσια quintana),

3.

Rickettsia prowasecki,

4.

Rickettsia rickettsii,

γ.

Βακτήρια, φυσικά, διεγερμένα ή τροποποιημένα, υπό μορφή "απομονωμένων ζωντανών καλλιεργειών" ή ως υλικό περιέχον ζώντες οργανισμούς οι οποίοι έχουν σκοπίμως ενοφθαλμιστεί ή επιμολυνθεί με τέτοιες καλλιέργειες, ως εξής:

1.

Bacillus anthracis,

2.

Brucella abortus,

3.

Brucella melitensis,

4.

Brucella suis,

5.

Chlamydia psittaci,

6.

Clostridium botulinum,

7.

Francisella tularensis,

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei),

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),

10.

Salmonella typhi,

11.

Shigella dysenteriae,

12.

Vibrio cholerae,

13.

Yersinia pestis,

14.

Clostridium perfringens — τύποι που παράγουν ε-τοξίνη

15.

Εντεροαιμορραγική Escherichia coli, οροτύπου Ο157 και άλλων που παράγουν βεροτοξίνες

δ.

"Τοξίνες", ως εξής, και σχετική "υπο-ομάδα τοξινών":

1.

Botulinum toxins,

2.

Clostridium perfringens toxins,

3.

Conotoxin,

4.

Ricin,

5.

Saxitoxin,

6.

Shiga toxin,

7.

Staphylococcus aureus toxins,

8.

Tetrodotoxin,

9.

Verotoxin,

10.

Microcystin (Cyanginosin),

11.

Αφλατοξίνες,

12.

Abrin,

13.

Τοξίνη χολέρας,