ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 33

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
4 Φεβρουαρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου ( 1 )

1

 

*

Απόφαση αριθ. 167/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί των δραστηριοτήτων ορισμένων τρίτων χωρών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (κωδικοποιημένη έκδοση)

18

 

*

Οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής ( 1 )

22

 

*

Οδηγία 2005/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — κ/μ/τ) ( 1 )

28

 

*

Οδηγία 2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (κωδικοποιημένη έκδοση) ( 1 )

82

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2110/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την πρόσβαση στην κοινοτική εξωτερική βοήθεια (EE L 344 της 27.12.2005)

86

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (EE L 255 της 30.9.2005)

87

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2005/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για την εικοστή δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας) (EE L 344 της 27.12.2005)

88

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 33/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 166/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2006

για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), επιτάσσει την στήριξη της παροχής προσβάσιμων πληροφοριών στους πολίτες, σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις στο περιβάλλον, τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις, τις τάσεις στον τομέα της υγείας και τη γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης επί θεμάτων περιβάλλοντος.

(2)

Η σύμβαση ΟΕΕ/ΗΕ για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (εφεξής «σύμβαση του Åarhus»), η οποία υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 25 Ιουνίου 1998, αναγνωρίζει ότι η αύξηση της πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και η διάδοση τέτοιων πληροφοριών συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, στην ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, στην αποδοτικότερη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψεως περιβαλλοντικών αποφάσεων και, τελικά, στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος.

(3)

Τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (εφεξής «ΜΕΜΡ») αποτελούν έναν οικονομικώς συμφέροντα τρόπο βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, διευκόλυνσης της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που αφορούν τις εκλύσεις ρύπων και τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές ρύπων και αποβλήτων, καθώς και για τη διερεύνηση τάσεων, την κατάδειξη της προόδου στον περιορισμό της ρύπανσης, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με ορισμένες διεθνείς συμφωνίες, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται μέσω των κοινοτικών και εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων.

(4)

Ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό «ΜΕΜΡ» προσφέρει στο κοινό, στη βιομηχανία, στους επιστήμονες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις τοπικές αρχές, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και σε άλλους φορείς λήψεως αποφάσεων, μια μεγάλη βάση δεδομένων για τη διενέργεια συγκρίσεων και για την λήψη των μελλοντικών αποφάσεων στα θέματα του περιβάλλοντος.

(5)

Στις 21 Μαΐου 2003, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε το πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (εφεξής το «πρωτόκολλο»). Οι διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας πρέπει να είναι συνεπείς με το εν λόγω πρωτόκολλο, ενόψει της συνάψεώς του εκ μέρους της Κοινότητας.

(6)

Με την απόφαση 2000/479/EΚ της Επιτροπής (4) συνεστήθη ευρωπαϊκό μητρώο ρυπογόνων εκπομπών (εφεξής «ΕΜΡΕ»). Το πρωτόκολλο στηρίζεται στις ίδιες αρχές με το ΕΜΡΕ, πλην όμως προχωρά ακόμη περισσότερο, περιλαμβάνοντας την υποβολή εκθέσεων για περισσότερους ρύπους, περισσότερες δραστηριότητες, απορρίψεις στο έδαφος, εκπομπές από διάσπαρτες πηγές και μεταφορές εκτός εγκαταστάσεων.

(7)

Οι στόχοι που επιδιώκει ένα ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν τα δεδομένα είναι έγκυρα και συγκρίσιμα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η κατάλληλη εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων και του συστήματος μεταφοράς τους, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των δεδομένων. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η πρόσβαση του κοινού μέσω του Ίντερνετ. Οι εκλύσεις και μεταφορές πρέπει να προσδιορίζονται με ευκολία σε διάφορες ομαδοποιημένες και μη ομαδοποιημένες μορφές, προκειμένου να λαμβάνονται οι περισσότερες δυνατές πληροφορίες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

(8)

Προκειμένου να προαχθεί περαιτέρω ο στόχος της στήριξης της παροχής προσβάσιμων πληροφοριών στους πολίτες για την κατάσταση και τις τάσεις στο περιβάλλον καθώς και για τη γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης επί θεμάτων περιβάλλοντος, το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτρονικές συνδέσεις με άλλες, παρόμοιες, βάσεις δεδομένων στα κράτη μέλη, σε τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς.

(9)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες για ειδικές εργασίες διάθεσης αποβλήτων, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ως απορρίψεις στο έδαφος· για εργασίες ανάκτησης όπως η διασπορά ιλύος λυμάτων και κοπριάς δεν υποβάλλονται εκθέσεις υπό την κατηγορία αυτή.

(10)

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εκ μέρους του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ παροχής αξιόπιστων πληροφοριών στο κοινό και της λήψης ενημερωμένων αποφάσεων, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εύλογα, πλην όμως αυστηρά, χρονοδιαγράμματα για τη συλλογή και υποβολή των δεδομένων· αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών προς την Επιτροπή.

(11)

Οι εκθέσεις για εκλύσεις από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αν και δεν χαρακτηρίζονται πάντοτε από συνοχή, πληρότητα και συγκρισιμότητα, αποτελούν μια εδραιωμένη διαδικασία σε πολλά κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, η υποβολή εκθέσεων για εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές θα πρέπει να βελτιωθεί, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων να έχουν πληρέστερη εικόνα για τις εν λόγω εκλύσεις και να επιλέγουν την αποδοτικότερη λύση για περιορισμό της ρύπανσης.

(12)

Τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, ιδίως όσον αφορά την πληρότητα, την συνέπεια και την αξιοπιστία τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συντονιστούν οι μελλοντικές προσπάθειες τόσο των φορέων εκμετάλλευσης όσο και των κρατών μελών, για τη βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων δεδομένων. Προς τούτο, η Επιτροπή θα δρομολογήσει σχετικές εργασίες, από κοινού με τα κράτη μέλη, για τη διασφάλιση της ποιότητας.

(13)

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Åarhus, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που περιέχονται στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ, χωρίς να αποδεικνύεται κατ’ ανάγκην η ύπαρξη συμφέροντος από τον ενδιαφερόμενο, πρωτίστως εξασφαλίζοντας ότι το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ επιτρέπει την απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του Ίντερνετ.

(14)

Η πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πρέπει να είναι απεριόριστη, ενώ οι εξαιρέσεις από τον κανόνα πρέπει να είναι δυνατές μόνο εφόσον προβλέπονται ρητά από την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία.

(15)

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Åarhus, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του κοινού στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ, διασφαλίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά τις δυνατότητες υποβολής σχολίων, πρόσβασης σε πληροφορίες και ενημέρωσης, ανάλυσης ή διαβούλευσης στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να προκαλέσουν διοικητική ή δικαστική επανεξέταση των πράξεων ή παραλείψεων της δημόσιας αρχής, σχετιζόμενων με κάποιο αίτημά τους.

(16)

Για να βελτιωθεί η χρησιμότητα και η αποδοτικότητα του Ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργαστούν στη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για την υποστήριξη της εφαρμογής του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εξασφάλιση κατάλληλης και έγκαιρης τεχνικής συνδρομής.

(17)

Τα αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μέτρα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(18)

Δεδομένου ότι ο στόχος της υπό ανάληψιν δράσεως, δηλαδή η βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες μέσω της σύστασης μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων σε επίπεδο Κοινότητος, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη διότι η ανάγκη συγκρισιμότητας των δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη συνηγορεί υπέρ των υψηλών επιπέδων εναρμόνισης και, ως εκ τούτου, ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν ξεπερνά τα όρια του αναγκαίου προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος.

(19)

Για να απλουστευθούν και να οργανωθούν καλύτερα οι σχετικές με την υποβολή εκθέσεων απαιτήσεις, θα πρέπει να τροποποιηθούν η οδηγία 91/689/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα (6), και η οδηγία 96/61/EΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (7).

(20)

Το Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις σημαντικές εκπομπές ρύπων που οφείλονται ιδιαίτερα σε δραστηριότητες καλυπτόμενες από την οδηγία 96/61/ΕΚ. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις εκπομπές από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το παράρτημα Ι της ανωτέρω οδηγίας.

(21)

Για να περιορισθεί η υποβολή αλληλεπικαλυπτόμενων εκθέσεων, τα συστήματα μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων είναι δυνατόν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, να ενσωματωθούν, στο μέτρο του δυνατού, στις υφιστάμενες πηγές πληροφοριών, όπως είναι οι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο αδειοδότησης ή έγκρισης λειτουργίας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν ή να εισάγουν ένα εκτενέστερο ή πιο προσιτό στο κοινό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, εν συγκρίσει με εκείνο που απαιτείται από το πρωτόκολλο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων σε κοινοτικό επίπεδο («ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ») υπό μορφήν μιας –προσβάσιμης στο κοινό– ηλεκτρονικής βάσεως δεδομένων και θεσπίζει κανόνες για τη λειτουργία του, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο ΟΕΕ/ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (εφεξής «το πρωτόκολλο») και να διευκολυνθεί η συμμετοχή του κοινού στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόληψη και στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1.

«Κοινό», ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες τους.

2.

«Αρμόδια αρχή», η εθνική αρχή ή οι εθνικές αρχές, ή οιοσδήποτε άλλος αρμόδιος φορέας ή φορείς που υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη.

3.

«Εγκατάσταση», ένα σταθερό τεχνικό κέντρο όπου ασκούνται μια ή περισσότερες δραστηριότητες εγγεγραμμένες στο παράρτημα Ι, καθώς και οιαδήποτε άλλη συνδεόμενη δραστηριότητα που έχει τεχνική σχέση με τις δραστηριότητες που ασκούνται στον εν λόγω χώρο και η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στις εκπομπές και στη ρύπανση.

4.

«Μονάδα», μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις στον ίδιο χώρο, των οποίων η εκμετάλλευση ασκείται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5.

«Χώρος», η γεωγραφική θέση της μονάδας.

6.

«Φορέας εκμετάλλευσης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί την εκμετάλλευση ή ελέγχει τη μονάδα ή, όπου αυτό προβλέπεται στην οικεία εθνική νομοθεσία, στο οποίο έχουν ανατεθεί αποφασιστικές οικονομικές αρμοδιότητες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης.

7.

«Έτος αναφοράς», το ημερολογιακό έτος για το οποίο πρέπει να συγκεντρωθούν δεδομένα για τις εκλύσεις ρύπων και για τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές.

8.

«Ουσία», κάθε χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του, εξαιρέσει των ραδιενεργών ουσιών.

9.

«Ρύπος», ουσία ή ομάδα ουσιών ενδεχομένως επιβλαβείς για το περιβάλλον ή για την υγεία του ανθρώπου εξαιτίας των χαρακτηριστικών του και της εισόδου του στο περιβάλλον.

10.

«Έκλυση», η είσοδος ρύπων στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, σκόπιμης ή τυχαίας, συνήθους ή έκτακτης, συμπεριλαμβανομένης της έκλυσης, εκπομπής, απόρριψης, έγχυσης, διάθεσης ή ταφής/πόντισης, ή μέσω αποχετευτικών συστημάτων χωρίς τελική επεξεργασία των λυμάτων.

11.

«Μεταφορά εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων», η εκτός των ορίων της μονάδας μεταφορά των αποβλήτων που προορίζονται για ανάκτηση ή διάθεση και των ρύπων σε λύματα που προορίζονται για επεξεργασία.

12.

«Διάσπαρτες πηγές», οι πολλές μικρότερες ή διασκορπισμένες πηγές από τις οποίες είναι δυνατό να διαφύγουν ρύποι στο έδαφος, στον ατμοσφαιρικό αέρα ή στα ύδατα, των οποίων η συνδυασμένη επίδραση στα μέσα αυτά ενδέχεται να είναι σημαντική και για τους οποίους δεν ενδείκνυται, από πρακτικής απόψεως, η υποβολή εκθέσεων για κάθε επιμέρους πηγή.

13.

«Απόβλητα», κάθε ουσία ή αντικείμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/EΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (8).

14.

«Επικίνδυνα απόβλητα», κάθε ουσία ή αντικείμενο όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/EΟΚ.

15.

«Λύματα», τα αστικά, οικιακά και βιομηχανικά λύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 91/271/EΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (9), καθώς και κάθε άλλο λύμα που λόγω των ουσιών ή αντικειμένων που περιέχει, υπόκειται σε ρύθμιση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

16.

«Διάθεση», κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 75/442/EΟΚ,

17.

«Ανάκτηση», κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ Β της οδηγίας 75/442/EΟΚ.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ

Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

α)

τις εκλύσεις των ρύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τους οποίους πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των μονάδων που ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·

β)

τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και των ρύπων στα λύματα, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για τους οποίους πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των μονάδων που ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I·

γ)

τις εκλύσεις ρύπων από διάσπαρτες πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, όταν είναι διαθέσιμες.

Άρθρο 4

Σχεδιασμός και δομή

1.   Η Επιτροπή δημοσιεύει το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ παραθέτοντας τα δεδομένα τόσο σε ομαδοποιημένες όσο και σε μη ομαδοποιημένες μορφές ούτως ώστε οι εκλύσεις και οι μεταφορές να δύνανται να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν βάσει των εξής:

α)

μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής της εταιρείας κατά περίπτωση, και γεωγραφική θέση της, συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης απορροής ποταμών·

β)

δραστηριότητα·

γ)

επίπεδα παρουσίας στο κράτος μέλος ή σε κοινοτικό επίπεδο·

δ)

ρύπος ή απόβλητα, κατά περίπτωση·

ε)

κάθε περιβαλλοντικό μέσο (αέρας, νερό, χώμα) στο οποίο εκλύεται ο ρύπος·

στ)

εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων και ο προορισμός τους, κατά περίπτωση·

ζ)

εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές ρύπων στα λύματα·

η)

διάσπαρτες πηγές·

θ)

ιδιοκτήτης ή φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας.

2.   Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ σχεδιάζεται με τρόπο που εξασφαλίζει τη μέγιστη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού, ούτως ώστε οι πληροφορίες, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να είναι συνεχώς και ευκόλως προσβάσιμες μέσω Ίντερνετ και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Ο σχεδιασμός του λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο της μελλοντικής επέκτασης και περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που έχουν αναφερθεί για τα προηγούμενα έτη αναφοράς, φθάνοντας τουλάχιστον έως τα δέκα τελευταία προηγούμενα έτη αναφοράς.

3.   Το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ περιλαμβάνει συνδέσεις με:

α)

τα εθνικά ΜΕΜΡ των κρατών μελών·

β)

κάθε υφιστάμενη, προσβάσιμη από το κοινό, βάση δεδομένων σχετική με ζητήματα που σχετίζονται με τα ΜΕΜΡ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ΜΕΜΡ άλλων μερών στο πρωτόκολλο και, όπου αυτό είναι δυνατό, με τα ΜΕΜΡ τρίτων χωρών·

γ)

τυχόν ιστοθέσεις μονάδων και συνδέσεις προσφέρονται εθελοντικώς από τις μονάδες.

Άρθρο 5

Υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης

1.   Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας η οποία ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι πέραν των εφαρμοστέων κατωφλίων δυναμικότητας που καθορίζονται σε αυτό, υποβάλλει κάθε χρόνο εκθέσεις σχετικά με τις ποσότητες στην οικεία αρμόδια αρχή, διευκρινίζοντας κατά πόσον οι πληροφορίες στηρίζονται σε μέτρηση, υπολογισμό ή εκτίμηση των ακόλουθων:

α)

εκλύσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα ύδατα και στην γη, κάθε ρύπου που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ, για τον οποίο έχει σημειωθεί υπέρβαση της εφαρμοστέας τιμής κατωφλίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ·

β)

μεταφορές, εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων, επικίνδυνων αποβλήτων που υπερβαίνουν τους 2 τόνους ετησίως, ή μη επικίνδυνων αποβλήτων που υπερβαίνουν τους 2 000 τόνους ετησίως, για τυχόν εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης με εξαίρεση τις εργασίες διάθεσης επεξεργασίας στο έδαφος και βαθείας έγχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, με την αντίστοιχη ένδειξη «R» (για «Recovery») ή «D» (για «Disposal»), ανάλογα με το κατά πόσον τα απόβλητα προορίζονται για ανάκτηση ή διάθεση και, για τις διαμεθοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων, το όνομα και η διεύθυνση του ανακτώντος ή του διαθέτη των αποβλήτων και ο πραγματικός χώρος ανάκτησης ή διάθεσης·

γ)

οι εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές ρύπων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ σε λύματα που προορίζονται για επεξεργασία, για τα οποία έχει σημειωθεί υπέρβαση της τιμής κατωφλίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη 1β.

Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας η οποία ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι πέραν των αντιστοίχων εφαρμοστέων κατωφλίων δυναμικότητας, κοινοποιεί στην οικεία αρμόδια αρχή τις αναγκαίες για τον προσδιορισμό της μονάδας πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ εκτός εάν η αρμόδια αρχή διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές.

Σε περίπτωση δεδομένων για τα οποία επισημαίνεται ότι στηρίζονται σε μέτρηση ή υπολογισμό, αναφέρεται η αναλυτική μέθοδος ή/και η μέθοδος υπολογισμού.

Οι εκλύσεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και δηλώνονται κατά το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνουν όλες τις εκλύσεις από όλες τις πηγές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι στο χώρο της μονάδας.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιέχουν στοιχεία για τις εκλύσεις και μεταφορές που προκύπτουν ως σύνολα όλων των σκόπιμων, τυχαίων, συνήθων και έκτακτων δραστηριοτήτων.

Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών οι φορείς εκμετάλλευσης προσδιορίζουν, όπου υπάρχουν, δεδομένα για τυχαίες εκλύσεις.

3.   Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας συλλέγει, με την κατάλληλη συχνότητα, τις πληροφορίες που χρειάζονται για να καθοριστούν ποιες από τις εκλύσεις της εγκατάστασης και τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της παραγράφου 1.

4.   Κατά την κατάρτιση της έκθεσης, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα δεδομένα παρακολούθησης, τους παράγοντες εκπομπής, τα ισοζύγια μάζας, την έμμεση παρακολούθηση ή άλλους υπολογισμούς, τεχνικές αποφάσεις και άλλες μεθόδους, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 και των διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, εφόσον είναι διαθέσιμες.

5.   Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εμπλεκόμενης μονάδας τηρεί στη διάθεση των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους τα μητρώα των δεδομένων από τα οποία προέκυψαν οι υποβληθείσες πληροφορίες, επί πέντε έτη από το τέλος του συγκεκριμένου έτους αναφοράς. Τα εν λόγω μητρώα περιλαμβάνουν επίσης την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την συγκέντρωση των δεδομένων.

Άρθρο 6

Εκλύσεις στο έδαφος

Τα απόβλητα τα οποία υπόκεινται στις εργασίες διάθεσης «επεξεργασία στο έδαφος» ή «βαθεία έγχυση», όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ Α της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, δηλώνονται ως έκλυση στο έδαφος μόνον από το φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας που παράγει τα απόβλητα.

Άρθρο 7

Υποβολή εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών

1.   Συνεκτιμώντας τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ορίζουν ημερομηνία έως την οποία οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να έχουν υποβάλει στην οικεία αρμόδια αρχή όλα τα δεδομένα που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 3, 4 και 5.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ηλεκτρονικώς όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 στην Επιτροπή, με τη μορφή που ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ, και βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:

α)

για το πρώτο έτος αναφοράς, εντός 18 μηνών από της λήξεως του έτους αναφοράς·

β)

για όλα τα επακόλουθα έτη αναφοράς, εντός 15 μηνών από της λήξεως του έτους αναφοράς.

Ως πρώτο έτος αναφοράς ορίζεται το έτος 2007.

3.   Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ενσωματώνει τις πληροφορίες που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη, στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α)

για το πρώτο έτος αναφοράς, εντός 21 μηνών από της λήξεως του έτους αναφοράς·

β)

για όλα τα επακόλουθα έτη αναφοράς, εντός 16 μηνών από της λήξεως του έτους αναφοράς.

Άρθρο 8

Εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές

1.   Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, περιλαμβάνει στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ πληροφορίες σχετικά με τις εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές όταν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες και έχουν ήδη αναφερθεί από τα κράτη μέλη.

2.   Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οργανώνονται κατά τρόπον ώστε να μπορούν οι χρήστες να αναζητούν και να εντοπίζουν εκλύσεις ρύπων από διάσπαρτες πηγές σύμφωνα με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή και πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον τύπο της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των στοιχείων.

3.   Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τις εκλύσεις από διάσπαρτες πηγές, οφείλει να λάβει μέτρα για την έναρξη υποβολής εκθέσεων για τις εκλύσεις ρύπων από μια ή περισσότερες διάσπαρτες πηγές, με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, χρησιμοποιώντας διεθνώς εγκεκριμένες μεθοδολογίες, όπου ενδείκνυνται.

Άρθρο 9

Διασφάλιση και εκτίμηση ποιότητας

1.   Ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε μονάδας που υπόκειται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 διασφαλίζει την ποιότητα των πληροφοριών που διαβιβάζει.

2.   Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την ποιότητα των υποβαλλόμενων εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των μονάδων της παραγράφου 1, ιδίως σε ό,τι αφορά την πληρότητα, τη συνοχή και την αξιοπιστία τους.

3.   Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες τις σχετικές με τη διασφάλιση και την αξιολόγηση της ποιότητας, σε συνεννόηση με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

4.   Η Επιτροπή δύναται να υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εναρμονίζονται με διεθνώς εγκεκριμένες μεθοδολογίες, όποτε αυτές είναι κατάλληλες, και είναι συμβατές με άλλη κοινοτική νομοθεσία.

Άρθρο 10

Πρόσβαση στις πληροφορίες

1.   Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθιστά δημοσίως προσβάσιμο το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ, δωρεάν μέσω του Ίντερνετ και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

2.   Αν οι πληροφορίες που περιέχονται στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ δεν είναι ευκόλως προσβάσιμες στο κοινό με απευθείας ηλεκτρονικά μέσα, το οικείο κράτος μέλος και η Επιτροπή οφείλουν να διευκολύνουν την ηλεκτρονική πρόσβαση στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ σε χώρους δημόσιας πρόσβασης.

Άρθρο 11

Εμπιστευτικός χαρακτήρας

Αν κράτος μέλος δεν δημοσιοποιεί, ως εμπιστευτικές, κάποιες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (10), το κράτος μέλος επισημαίνει, στην έκθεσή του, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, για κάθε έτος αναφοράς, χωριστά για κάθε μονάδα, τον τύπο των πληροφοριών που κρίνονται εμπιστευτικές, καθώς και τους λόγους του χαρακτηρισμού τους.

Άρθρο 12

Συμμετοχή του κοινού

1.   Η Επιτροπή παρέχει στο κοινό έγκαιρες και ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής στην περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υποδομής και της επεξεργασίας τροποποιήσεων του εν λόγω κανονισμού.

2.   Το κοινό πρέπει να έχει την ευκαιρία να υποβάλλει σχετικά σχόλια, πληροφορίες, αναλύσεις ή γνώμες, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

3.   Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συνεισφορές αυτές και ενημερώνει το κοινό για τα αποτελέσματα της συμμετοχής του.

Άρθρο 13

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ και, σε περίπτωση που εμπλέκονται τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (11).

Άρθρο 14

Κατευθυντήριο έγγραφο

1.   Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριο έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ το συντομότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από τέσσερις μήνες προ της ενάρξεως του πρώτου έτους αναφοράς και σε συνεννόηση με την επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

2.   Το κατευθυντήριο έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ πρέπει να περιέχει, ειδικότερα, λεπτομερή στοιχεία για τα ακόλουθα:

α)

διαδικασίες υποβολής εκθέσεων (αναφορών)·

β)

τα προς υποβολή δεδομένα·

γ)

διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση·

δ)

ένδειξη του τύπου των μη δημοσιοποιούμενων δεδομένων και λόγοι της μη δημοσιοποίησής τους, αν πρόκειται για εμπιστευτικά δεδομένα·

ε)

αναφορά στο διεθνώς εγκεκριμένο προσδιορισμό της έκλυσης και αναλυτικές μέθοδοι, δειγματοληπτικές μεθοδολογίες·

στ)

αναφορά των μητρικών εταιρειών·

ζ)

κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 96/61/EΚ.

Άρθρο 15

Ευαισθητοποίηση

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά το ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ και εξασφαλίζουν συνδρομή στην πρόσβαση στο ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ και στην κατανόηση και χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Άρθρο 16

Πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη

1.   Σε ενιαία έκθεση που στηρίζεται στις πληροφορίες των τελευταίων τριών ετών αναφοράς, η οποία πρέπει να υποβάλλεται ανά τριετία από κοινού με τα δεδομένα που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 7, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις πρακτικές και τα μέτρα όσον αφορά τα ακόλουθα:

α)

τις απαιτήσεις κατ’ άρθρο 5·

β)

τη διασφάλιση και εκτίμηση ποιότητας κατ’ άρθρο 9·

γ)

την πρόσβαση στις πληροφορίες κατ’ άρθρο 10 παράγραφος 2·

δ)

τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης κατ’ άρθρο 15·

ε)

τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών κατ’ άρθρο 11·

στ)

τις κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 20 και την πείρα από την επιβολή τους.

2.   Προς διευκόλυνση των κρατών μελών κατά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για ερωτηματολόγιο η οποία εγκρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 17

Αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής

1.   Η Επιτροπή αναθεωρεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 και, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, δημοσιεύει, ανά τριετία, έκθεση βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών των τελευταίων τριών ετών αναφοράς, έξι μήνες μετά την παρουσίασή τους στο Ίντερνετ.

2.   Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μαζί με την αξιολόγηση της λειτουργίας του ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ.

Άρθρο 18

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Οιεσδήποτε τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για την προσαρμογή:

α)

των παραρτημάτων ΙΙ ή ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο,

ή

β)

των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού ως αποτέλεσμα της έγκρισης από τη συνεδρίαση των συμβαλλομένων μελών στο πρωτόκολλο οιασδήποτε τροποποίησης του πρωτοκόλλου,

υιοθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

Άρθρο 20

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες περί κυρώσεων που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες στην Επιτροπή το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν τροποποιήσεις που τους επηρεάζουν.

Άρθρο 21

Τροποποιήσεις των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/EΚ

1.   Το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ διαγράφεται.

2.   Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/61/EΚ διαγράφεται.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 18 Ιανουαρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. WINKLER


(1)  Γνώμη της 6ης Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2005.

(3)  ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.

(4)  L 192 της EE 28.7.2000, σ. 36.

(5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/31/EΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).

(7)  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(8)  ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(9)  ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(10)  ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

(11)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δραστηριότητες

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

1.

Ενεργειακός τομέας

 

α)

Διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου

* (1)

β)

Εγκαταστάσεις αεριοποίησης και υγροποίησης

*

γ)

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσης

Θερμικής ισχύς 50 MW

δ)

Κάμινοι οπτανθρακοποίησης

*

ε)

Θραυστήρες άνθρακα

Ωριαία δυναμικότητα 1 τόνου

στ)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή προϊόντων άνθρακα και στερεών άκαπνων καυσίμων

*

2.

Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων

 

α)

Εγκαταστάσεις φρύξης ή τήξης μεταλλευμάτων (περιλαμβανομένων θειούχων μεταλλευμάτων)

*

β)

Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συμπεριλαμβανομένων των χυτηρίων συνεχούς χύτευσης

Ωριαία δυναμικότητα 2,5 τόννων

γ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων:

 

i)

θερμή έλαση

Ωριαία δυναμικότητα 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα

ii)

σφυρηλάτηση με σφύρες

Κρουστική ενέργεια 50 kj ανά σφύρα, όταν η χρησιμοποιούμενη θερμική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW

iii)

επίθεση προστατευτικού στρώματος τηγμένου μετάλλου

Ωριαία δυναμικότητα κατεργασίας 2 τόνων ακατέργαστου χάλυβα

δ)

Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 20 τόνων

ε)

Εγκαταστάσεις:

 

i)

παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συμπυκνώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες

*

ii)

τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση κ.λπ.)

Ημερήσια δυναμικότητα τήξης 4 τόννων μολύβδου ή καδμίου ή 20 τόνων για όλα τα άλλα μέταλλα

στ)

Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες

Εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία ισούται προς 30 m3

3.

Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων

 

α)

Υπόγεια εκμετάλλευση και συναφείς εργασίες

*

β)

Υπαίθρια εκμετάλλευση και λατομείο

Έκταση της επιφάνειας, η οποία τελεί πράγματι υπό εξόρυξη, ίση προς 25 εκτάρια

γ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής:

 

i)

κλίνκερ (τσιμέντου) σε περιστροφικούς κλιβάνους

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 500 τόνων

ii)

άσβεστου σε περιστροφικούς κλιβάνους

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής άνω των 50 τόνων

iii)

κλίνκερ (τσιμέντου) ή άσβεστου σε άλλου είδους κλιβάνους

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 τόνων

δ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής αμιάντου και κατασκευής προϊόντων με βάση τον αμίαντο

*

ε)

Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού

Ημερήσια δυναμικότητα τήξης 20 τόνων

στ)

Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών από ορυκτές ύλες

Ημερήσια δυναμικότητα τήξης 20 τόνων

ζ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 75 τόνων, ή 4 m3 χωρητικότητα κλιβάνου και 300 kg/m3 πυκνότητα φορτώσεως ανά κλίβανο

4.

Χημική βιομηχανία

 

α)

Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή, σε βιομηχανική κλίμακα, βασικής σημασίας χημικών οργανικών προϊόντων, όπως:

i)

απλών υδρογονανθράκων, (γραμμικών ή κυκλικών, κεκορεσμένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή αρωματικών)

ii)

οξυγονούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών οξέων, εστέρων, οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων, εποξικών ρητινών

iii)

θειούχων υδρογονανθράκων

iv)

αζωτούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αμινών, αμιδίων, νιτρωμένων, νιτρωδών ή νιτρικών ενώσεων, νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων

v)

φωσφορούχων υδρογονανθράκων

vi)

αλογονούχων υδρογονανθράκων

vii)

οργανομεταλλικών οργανικών ενώσεων

viii)

βασικών πλαστικών υλών (πολυμερών, συνθετικών ινών, ινών με βάση την κυτταρίνη)

ix)

συνθετικού καουτσούκ

x)

χρωμάτων και χρωστικών υλικών

xi)

απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών

*

β)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής, σε βιομηχανική κλίμακα, βασικής σημασίας ανόργανων χημικών προϊόντων, όπως:

i)

αερίων, όπως αμμωνίας, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του άνθρακα, θειικών ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, διχλωριούχου καρβονυλίου

ii)

οξέων, όπως χρωμικού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειικού, ατμίζοντος θειικού και άλλων θειούχων οξέων

iii)

βάσεων, ιδίως δε υδροξειδίου του αμμωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του νατρίου

iv)

αλάτων, όπως χλωριούχου αμμωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού νατρίου, υπερβορικών αλάτων, νιτρικού αργύρου

v)

αμετάλλων, μεταλλοξειδίων ή άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακασβεστίου, πυριτίου, ανθρακοπυριτίου

*

γ)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής, σε βιομηχανική κλίμακα, φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασμάτων (απλών ή σύνθετων)

*

δ)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής, σε βιομηχανική κλίμακα, βασικής σημασίας φυτοϋγειονομικών προϊόντων και βιοκτόνων

*

ε)

Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν χημικές ή βιολογικές διαδικασίες παραγωγής βασικής σημασίας φαρμακευτικών προϊόντων

*

στ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής, σε βιομηχανική κλίμακα, εκρηκτικών και πυροτεχνικών προϊόντων

*

5.

Διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων

 

α)

Εγκαταστάσεις για την ανάκτηση ή τη διάθεση, επικινδύνων αποβλήτων

Ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 10 τόνων

β)

Εγκαταστάσεις καύσης μη επικίνδυνων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων (2)

Ωριαία δυναμικότητα 3 τόνων

γ)

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση ακίνδυνων αποβλήτων

Ημερήσια δυναμικότητα 50 τόνων

δ)

Χώροι υγειονομικής ταφής [εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων και τους χώρους υγειονομικής ταφής που έχουν κλείσει οριστικά πριν από τις 16.7.2001 ή για τους σκοπούς έχει λήξει η φάση των μετέπειτα εργασιών που απαιτούν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (3)]

Ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 10 τόνων ή ολική χωρητικότητα 25 000 τόνων

ε)

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση ή την ανακύκλωση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων

Ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόνων

στ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δυναμικότητα επεξεργασίας 100 000 μονάδων ισοδυνάμου πληθυσμού

ζ)

Αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων που εξυπηρετούν μια ή περισσότερες δραστηριότητες του παρόντος παραρτήματος

Ημερήσιας χωρητικότητας 10 000 m3  (4)

6.

Παραγωγή και επεξεργασία χαρτιού και ξύλου

 

α)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά

*

β)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού και άλλων πρωτογενών προϊόντων ξύλου (π.χ. μοριοσανίδες, ινοσανίδες και αντικολλητή ξυλεία)

Ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής 20 τόνων

γ)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την προφύλαξη του ξύλου και των προϊόντων ξύλου με χημικές ουσίες

Ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής 50 m3

7.

Εντατική κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια

 

α)

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών και χοίρων

i)

40 000 θέσεις για πουλερικά

ii)

2 000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg)

iii)

750 θέσεις για χοιρομητέρες

β)

Εντατική υδατοκαλλιέργεια

1 000 τόνοι ψάρια και οστρακοειδή ετησίως

8.

Ζωικά και φυτικά προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών

 

α)

Σφαγεία

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 τόνων σφαγίων

β)

Επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή τροφίμων και ποτών από:

 

i)

ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος)

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 75 τόνων τελικών προϊόντων

ii)

φυτική πρώτη ύλη

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 300 τόνων τελικών προϊόντων (μέση τριμηνιαία τιμή)

γ)

Επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος

Ημερήσια ποσότητα παραλαβής 200 τόνων γάλακτος (μέση ετήσια τιμή)

9.

Άλλες δραστηριότητες

 

α)

Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών ή υφασμάτων

Ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόνων

β)

Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων

Ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας 12 τόνων τελικού προϊόντος

γ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσματος, βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής

Δυναμικότητα κατανάλωσης 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή 200 τόνων ανά έτος

δ)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη με καύση ή γραφιτοποίηση

*

ε)

Εγκαταστάσεις ναυπήγησης και βαφής ή αφαίρεσης της βαφής πλοίων

Πλοίων μήκους άνω των 100 m


(1)  Ο αστερίσκος (*) υποδηλώνει ότι δεν ισχύει όριο δυναμικότητας (υποχρεωτική η υποβολή έκθεσης για όλες τις μονάδες).

(2)  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.

(3)  ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(4)  Tο κατώφλιο δυναμικότητας επανεξετάζεται το 2010 το αργότερο με γνώμονα τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου υποβολής αναφοράς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ρύποι (1)

Αριθ.

Αριθμός CAS

Ρύποι (2)

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

στην ατμόσφαιρα

(στήλη 1α)

kg/έτος

στα νερά

(στήλη 1β)

kg/έτος

στο έδαφος

(στήλη 1γ)

kg/έτος

1

74-82-8

Μεθάνιο (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

500 000

3

124-38-9

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

100 million

4

 

Υδροφθοράνθρακες (HFCs) (4)

100

5

10024-97-2

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Αμμωνία (NH3)

10 000

7

 

Πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός μεθανίου (NMVOC)

100 000

8

 

Οξείδια του αζώτου (NOx/NO2)

100 000

9

 

Υπερφθοράνθρακες (PFCs) (5)

100

10

2551-62-4

Εξαφθοριούχο θείο (SF6)

50

11

 

Οξείδια του θείου (SOx/SO2)

150 000

12

 

Ολικό άζωτο

50 000

50 000

13

 

Ολικός φώσφορος

5 000

5 000

14

 

Υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) (6)

1

15

 

Χλωροφθοράνθρακες (CFCs) (7)

1

16

 

Αλόνες (8)

1

17

 

Αρσενικό και ενώσεις του (ωs As) (9)

20

5

5

18

 

Κάδμιο και ενώσεις του (ως Cd) (9)

10

5

5

19

 

Χρώμιο και ενώσεις του (ως Cr) (9)

100

50

50

20

 

Χαλκός και ενώσεις του (ως Cy) (9)

100

50

50

21

 

Υδράργυρος και ενώσεις του (ως Hg) (9)

10

1

1

22

 

Νικέλιο και ενώσεις του (ως Νi) (9)

50

20

20

23

 

Μόλυβδος και ενώσεις του (ως Pb) (9)

200

20

20

24

 

Ψευδάργυρος και ενώσεις του (ως Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Ατραζίνη

1

1

28

57-74-9

Chlordane

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecone

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinphos

1

1

31

85535-84-8

Χλωροαλκάνια, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

Διχλωροαιθάνιο-1,2(EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Διχλωρομεθάνιο (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulphan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Αλογωνομένες οργανικές ενώσεις (ως AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorobenzene (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Εξαχλωροβουταδιένιο (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (διοξίνες+φουράνια)(ως Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Πενταχλωροβενζόλιο

1

1

1

49

87-86-5

Πενταχλωροφαινόλη (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Πολυχρωριομένα διφενύλια (PCBs)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazine

1

1

52

127-18-4

Τετραχλωροαιθυλένιο (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Τετραχλωρομεθάνιο(TCM)

100

1

54

12002-48-1

Τριχλωροβενζόλια (TCBs) (όλα τα ισομερή)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-τριχλωροαιθάνιο

100

56

79-34-5

1,1,2,2-Τετραχλωροαιθάνιο

50

57

79-01-6

Τριχλωροαιθυλένιο

2 000

10

58

67-66-3

Τριχλωρομεθάνιο

500

10

59

8001-35-2

Toxaphene

1

1

1

60

75-01-4

Βινυλοχλωρίδιο

1 000

10

10

61

120-12-7

Ανθρακένιο

50

1

1

62

71-43-2

Βενζόλιο

1 000

200

(ως BTEX) (12)

200

(ως BTEX) (12)

63

 

Βρωμιούχοι διφαινυλαιθέρες (PBDE) (13)

1

1

64

 

Εννεανυλική φαινόλη και αιθοξυλικά άλατα εννεανυλικής φαινόλης (NP/NPEs)

1

1

65

100-41-4

Αιθυλικό βενζόλιο

200

(ως BTEX) (12)

200

(ως BTEX) (12)

66

75-21-8

Αιθυλενοξείδιο

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Ναφθαλίνη

100

10

10

69

 

Οργανοκασσιτερικές ενώσεις (ως ολικός Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Phenols (as total C) (14)

20

20

72

 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Τολουόλιο

200

(ως BTEX) (12)

200

(ως BTEX) (12)

74

 

Τριβουτυλικός κασσίτερος και ενώσεις του (16)

1

1

75

 

Τριφαινυλικός κασσίτερος και ενώσεις του (17)

1

1

76

 

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) (ως ολικός C ή COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Ξυλόλια (18)

200

(ως BTEX) (12)

200

(ως BTEX) (12)

79

 

Χλωριούχες ενώσεις (ως ολικό Cl)

2 εκατομμύρια

2 εκατομμύρια

80

 

Χλώριο και ανόργανες ενώσεις αυτού ως υδροχλώριο

10 000

81

1332-21-4

Αμίαντος

1

1

1

82

 

Κυανιούχα (ως ολικό CN)

50

50

83

 

Φθοριούχα (ως ολικό F)

2 000

2 000

84

 

Φθόριο και ανόργανες ενώσεις του (ως HF)

5 000

85

74-90-8

Υδροκυάνιο (HCN)

200

86

 

Σωματίδια (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Οκτυλοφαινόλες και αιθοξυλικά άλατα οκτυλoφαινόλης

1

88

206-44-0

Φλουορανθένιο

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Εξαβρωμοδιφαινύλιο

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Βενζο(g,h,ι)περυλένιο

 

1

 


(1)  Εκλύσεις ρύπων που εμπίπτουν σε πλείονες κατηγορίες ρύπων δηλώνονται στις εκθέσεις για εκάστη των κατηγοριών αυτών.

(2)  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κάθε ρύπος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ αποτελεί αντικείμενο έκθεσης ως η ολική μάζα αυτού του ρύπου ή, όταν ο ρύπος είναι ομάδα ουσιών, ως η ολική μάζα της ομάδας.

(3)  Τυχόν παύλα (—) σημαίνει ότι για την αντίστοιχη παράμετρο δεν απαιτείται υποβολή έκθεσης.

(4)  Ολική μάζα υδροφθορανθράκων: άθροισμα HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Ολική μάζα υπεροφθορανθράκων: άθροισμα CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Ολική μάζα ουσιών και των ισομερών τους που απαριθμούνται στην ομάδα VIII του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/2003 (ΕΕ L 265 της 16.10.2003, σ. 1).

(7)  Ολική μάζα ουσιών και των ισομερών τους που απαριθμούνται στην ομάδα I και II του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

(8)  Ολική μάζα ουσιών και των ισομερών τους που απαριθμούνται στην ομάδα IΙΙ και VI του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000.

(9)  Όλα τα μέταλλα δηλώνονται στις εκθέσεις ως η ολική μάζα του στοιχείου σε όλες τις χημικές μορφές που υπάρχουν στην έκλυση.

(10)  Οι αλογονωμένες οργανικές ενώσεις που μπορούν να απορροφηθούν για την ενεργοποίηση του άνθρακα εκπεφρασμένες ως χλωριούχος ένωση.

(11)  Εκπεφρασμένα ως I-TEQ.

(12)  Πρέπει να δηλώνονται στις εκθέσεις μεμονωμένοι ρύποι εάν σημειώνεται υπέρβαση του ορίου για BTEX (η αθροιστική παράμετρος για το βενζόλιο, το τολουόλιο, το αιθυλικό βενζόλιο, το ξυλόλιο).

(13)  Ολική μάζα των ακόλουθων βρωμιούχων διφαινυλαιθέρων: πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας.

(14)  Ολική μάζα φαινόλης και φαινολών που έχουν αντικατασταθεί εκπεφρασμένες ως ολικός άνθρακας.

(15)  Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) πρέπει να μετρούνται ως βενζο(α)πυρένιο (50-32-8), βενζο(β)φθορανθένιο (205-99-2), βενζο(k)φθορανθένιο (207-08-9), ινδενο(1,2,3-cd)πυρένιο (193-39-5) [από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 5)].

(16)  Ολική μάζα ενώσεων τριβουτυλικού κασσιτέρου, εκπεφρασμένη ως μάζα τριβουτυλικού κασσιτέρου.

(17)  Ολική μάζα ενώσεων τριφαινυλικού κασσιτέρου, εκπεφρασμένη ως μάζα τριφαινυλικού κασσιτέρου.

(18)  Ολική μάζα ξυλολίου (ορθο-ξυλόλιο, μετα-ξυλόλιο, παρα-ξυλόλιο).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μορφή δήλωσης από τα κράτη μέλη στην επιτροπή για τα δεδομένα που αφορούν την έκλυση και μεταφορά

Έτος αναφοράς

 

Μονάδα

 

Ονομασία της μητρικής εταιρείας

Ονομασία της μονάδας

Αριθμός αναγνώρισης της μονάδας

Διεύθυνση

Πόλη/χωριό

Ταχυδρομικός κώδικας

Χώρα

Συντεταγμένες της τοποθεσίας

Περιοχή ποτάμιας λεκάνης απορροής (1)

Κωδικός NACE (4 ψηφία)

Κύρια οικονομική δραστηριότητα

Όγκος παραγωγής (προαιρετικό)

Αριθμός εγκαταστάσεων (προαιρετικό)

Αριθμός ωρών λειτουργίας/έτος (προαιρετικό)

Αριθμός απασχολουμένων (προαιρετικό)

Ζώνη κειμένου για έγγραφες πληροφορίες ή για τη διεύθυνση του ιστότοπου που παρέχονται από την μονάδα ή από την μητρική εταιρεία (προαιρετικό)

 

Όλες οι δραστηριότητες της μονάδας οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο παράρτημα Ι (σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης του παραρτήματος Ι και, ενδεχομένως, του κωδικού IPPC)

 

Δραστηριότητα 1 (κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος I)

Δραστηριότητα 2

Δραστηριότητα N

 

Δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές της μονάδας στον ατμοσφαιρικό αέρα, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Εκπομπές στον αέρα

Ρύπος 1

Ρύπος 2

Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

Τ: σύνολο

σε kg/έτος

A: τυχαίος

σε kg/έτος

Δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις της μονάδας στα ύδατα, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Απορρίψεις στα ύδατα

Ρύπος 1

Ρύπος 2

Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

Τ: σύνολο

σε kg/έτος

A: τυχαίος

σε kg/έτος

Δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις της μονάδας στο έδαφος, για κάθε ρύπο που υπερβαίνει την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

Απορρίψεις στο έδαφος

Ρύπος 1

Ρύπος 2

Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

Τ: σύνολο

σε kg/έτος

A: τυχαίος

σε kg/έτος

Μεταφορές εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων για κάθε ρύπο που περιέχεται στα λύματα που προορίζονται για επεξεργασία, σε ποσότητες μεγαλύτερες από την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ)

 

Ρύπος 1

Ρύπος 2

Ρύπος N

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

σε kg/έτος

Μεταφορές εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων προκειμένου περί επικίνδυνων αποβλήτων που υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5)

Στο εσωτερικό της χώρας:

Για ανάκτηση (R - Recovery)

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς·χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

σε τόνους/έτος

Στο εσωτερικό της χώρας:

Για διάθεση (D - Disposal)

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς·χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

σε τόνους/έτος

Προς άλλες χώρες:

Για ανάκτηση (R)

Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί την ανάκτηση

Διεύθυνση της επιχείρησης που διενεργεί την ανάκτηση

Διεύθυνση του χώρου όπου διενεργείται η ανάκτηση και ο οποίος δέχεται τα απόβλητα

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς·χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

σε τόνους/έτος

Προς άλλες χώρες:

Για διάθεση (D)

Ονομασία της επιχείρησης που διενεργεί τη διάθεση

Διεύθυνση της επιχείρησης που διενεργεί την διάθεση

Διεύθυνση του χώρου διάθεσης που υποδέχεται τα απόβλητα

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

σε τόνους/έτος

Μεταφορές μη επικίνδυνων αποβλήτων εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν την τιμή κατωφλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5)

Για ανάκτηση (R - Recovery)

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

σε τόνους/έτος

Για διάθεση (D - Disposal)

M: μετρηθείς· χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος

C: υπολογισθείς· χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού

E: εκτιμώμενος

σε τόνους/έτος

Αρμόδια αρχή για τα αιτήματα του κοινού:

Ονομασία

Διεύθυνση

Πόλη/χωριό

Αριθ. τηλεφώνου

Αριθ. τηλεομοιοτυπίας

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρ. (e-mail)

 


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 1).


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 33/18


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 167/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2006

περί των δραστηριοτήτων ορισμένων τρίτων χωρών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών

(κωδικοποιημένη έκδοση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H απόφαση 78/774/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Σεπτεμβρίου 1978, περί των δραστηριοτήτων ορισμένων τρίτων χωρών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών (3), έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά (4). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω απόφασης.

(2)

Θα πρέπει να καθιερωθούν συστήματα πληροφόρησης που να επιτρέπουν στα όργανα της Κοινότητος να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες των στόλων τρίτων χωρών, οι πρακτικές των οποίων είναι επιβλαβείς για τα ναυτιλιακά συμφέροντα των κρατών μελών, ιδιαίτερα εφόσον αυτές οι δραστηριότητες εμποδίζουν την ανταγωνιστική συμμετοχή των εμπορικών στόλων των κρατών μελών στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Αυτά τα συστήματα πληροφόρησης πρέπει επίσης να διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις σε κοινοτικό επίπεδο.

(3)

Είναι σκόπιμο να παρασχεθεί η δυνατότητα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν από κοινού αντίμετρα κατά των ενεργειών ορισμένων τρίτων χωρών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση συστήματος που να καθιστά δυνατή τη συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητες των εμπορικών στόλων των τρίτων χωρών, οι πρακτικές των οποίων βλάπτουν τα ναυτιλιακά συμφέροντα των κρατών μελών, και ιδίως εφόσον οι δραστηριότητες αυτές εμποδίζουν την ανταγωνιστική συμμετοχή των εμπορικών στόλων των κρατών μελών στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.

Το σύστημα αυτό πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να συλλέγει, εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο, πληροφορίες για:

α)

την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών·

β)

τη φύση, τον όγκο, την αξία, την καταγωγή και τον προορισμό των εμπορευμάτων που φορτώνονται ή εκφορτώνονται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη από τα πλοία με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές·

και

γ)

το ύψος των ναύλων που επιβάλλονται για τις υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο 2

1.   Το Συμβούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία, ποιες είναι οι τρίτες χώρες για τον στόλο των οποίων εφαρμόζεται από κοινού το σύστημα πληροφόρησης.

2.   Η απόφαση περί της οποίας η παράγραφος 1 καθορίζει το είδος της εμπορικής ναυτιλίας ως προς την οποία εφαρμόζεται το σύστημα πληροφόρησης, την ημερομηνία καθιέρωσής του, τα διαστήματα κατά τα οποία παρέχονται οι πληροφορίες, καθώς και ποιες από τις πληροφορίες του άρθρου 1 δεύτερο εδάφιο συλλέγονται.

3.   Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, περιοδικά ή κατόπιν αίτησής της, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν βάσει του συστήματος πληροφόρησης που εφαρμόζει.

4.   Η Επιτροπή συγκρίνει τις πληροφορίες για το σύνολο της Κοινότητας. Το άρθρο 4 της απόφασης 77/587/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1977, περί καθορισμού διαδικασίας διαβουλεύσεων για τις σχέσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, καθώς επίσης και ενέργειες που αφορούν τον τομέα αυτό στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών (5), εφαρμόζεται επ’ αυτών των πληροφοριών.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξετάζουν τακτικά, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβουλεύσεων που καθιερώθηκε με την απόφαση 77/587/ΕΟΚ και βάσει, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν με το σύστημα πληροφόρησης του άρθρου 1, τις δραστηριότητες των στόλων των τρίτων χωρών που καθορίζονται στις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Το Συμβούλιο, με ομοφωνία, δύναται να αποφασίζει ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν από κοινού, στις σχέσεις τους με τρίτη χώρα ή με ομάδα τρίτων χωρών ως προς τις οποίες έχει ληφθεί η απόφαση του άρθρου 2 παράγραφος 1, τα κατάλληλα αντίμετρα, που αποτελούν μέρος της εθνικής τους νομοθεσίας.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόζουν μονομερώς τα εθνικά τους συστήματα πληροφόρησης και αντιμέτρων.

Άρθρο 6

Η απόφαση 78/774/ΕΟΚ καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

Κάθε αναφορά στην καταργούμενη απόφαση θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 18 Ιανουαρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. WINKLER


(1)  ΕΕ C 110 της 30.4.2004, σ. 14.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 102 E της 28.4.2004, σ. 107) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2005.

(3)  ΕΕ L 258 της 21.9.1978, σ. 35· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 89/242/ΕΟΚ (ΕΕ L 97 της 11.4.1989, σ. 47).

(4)  Βλέπε παράρτημα Ι.

(5)  ΕΕ L 239 της 17.9.1977, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενη απόφαση με την τροποποίησή της

Απόφαση 78/774/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 258 της 21.9.1978, σ. 35)

Απόφαση 89/242/ΕOΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 97 της 11.4.1989, σ. 47)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Πίνακας αντιστοιχίας

Απόφαση 78/774/ΕΟΚ

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρα 2 έως 5

Άρθρα 2 έως 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 33/22


ΟΔΗΓΊΑ 2005/89/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2006

περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (3), συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού. Η εγγύηση για υψηλό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρισμό αποτελεί στόχο ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η οδηγία αυτή παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, για λόγους που περιλαμβάνουν και την ασφάλεια εφοδιασμού. Οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να καθορισθούν όσο γίνεται πιο αυστηρά και δεν θα πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία δυναμικότητας παραγωγής που να υπερβαίνει την αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες διακοπές της διανομής ηλεκτρισμού στους τελικούς πελάτες.

(2)

Η ζήτηση ηλεκτρισμού προβλέπεται συνήθως μεσοπρόθεσμα βάσει σεναρίων που καταρτίζονται από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ή άλλους οργανισμούς που μπορούν να τα εκπονήσουν κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους.

(3)

Μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά ηλεκτρισμού της ΕΕ απαιτεί διαφανείς πολιτικές ασφάλειας εφοδιασμού, που δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις μιας τέτοιας αγοράς. Η έλλειψη τέτοιων πολιτικών στα κράτη μέλη ή οι σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις πολιτικές τους είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας ο καθορισμός σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων των αρμοδίων αρχών, όπως και των ιδίων των κρατών μελών και όλων των εμπλεκομένων φορέων της αγοράς, για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και της καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, με ταυτόχρονη αποφυγή της δημιουργίας εμποδίων για τους εισερχόμενους στην αγορά όπως εταιρείες που παράγουν ή παρέχουν ηλεκτρισμό σε ένα κράτος μέλος έχοντας αρχίσει πρόσφατα τις δραστηριότητές τους στο κράτος αυτό και αποφεύγοντας τη δημιουργία στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού ή σημαντικών δυσκολιών για τους εμπλεκόμενους παράγοντες της αγοράς, περιλαμβανομένων των εταιρειών με μικρά μερίδια αγοράς, όπως προμηθευτές με πολύ μικρό μερίδιο στις σχετικές κοινοτικές αγορές.

(4)

Η απόφαση αριθ. 1229/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ορίζει σειρά κατευθυντήριων γραμμών της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (5), καθορίζει μεταξύ άλλων τις γενικές αρχές και τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των συμφορήσεων.

(5)

Κατά την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η ύπαρξη εφεδρικής δυναμικότητας παραγωγής, εφόσον απαιτείται από τεχνική άποψη, ώστε να διατηρούνται η αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου.

(6)

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Κοινότητας και να μειωθεί η εξωτερική της ενεργειακή εξάρτηση, έχει σημασία να ληφθούν υπόψη τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρισμού.

(7)

Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς για ζητήματα ασφάλειας των δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας μεταφοράς, της παροχής πληροφοριών και της μοντελοποίησης δικτύων, είναι ζωτική για την ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς που να λειτουργεί σωστά και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω. Η έλλειψη συντονισμού σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων θίγει την ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού.

(8)

Ο κύριος σκοπός των σχετικών τεχνικών κανόνων και συστάσεων, όπως περιέχονται στο επιχειρησιακό εγχειρίδιο της Ένωσης για το Συντονισμό της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (UCTE), και των ανάλογων κανόνων και συστάσεων που έχουν αναπτυχθεί από τη NORDEL, τον Κώδικα Βαλτικού Δικτύου και τα συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας είναι να υποστηριχθεί τεχνικώς το διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η απαιτούμενη συνεχής λειτουργία του στην περίπτωση βλάβης του συστήματος σε κάποιο σημείο ή σημεία του δικτύου και να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες που συνδέονται με το μετριασμό των συνεπειών αυτής της διακοπής.

(9)

Θα πρέπει να απαιτηθεί από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους τελικούς πελάτες όσον αφορά τη συχνότητα και τη διάρκεια των διακοπών.

(10)

Τα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η διατήρηση επαρκών επιπέδων εφεδρικού δυναμικού παραγωγής θα πρέπει να βασίζονται στην αγορά και να μην εισάγουν διακρίσεις, μπορούν δε να περιλαμβάνουν συμβατικές εγγυήσεις και διευθετήσεις, δικαιώματα προαίρεσης δυναμικού ή υποχρεώσεις δυναμικού. Τα εν λόγω μέτρα θα μπορούσαν επίσης να συμπληρώνονται με άλλα μέσα που δεν εισάγουν διακρίσεις, π.χ. πληρωμές για δυναμικό.

(11)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής προηγούμενη ενημέρωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα μέτρα για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταξύ των υφιστάμενων και δυνητικών επενδυτών στον τομέα της παραγωγής καθώς και μεταξύ των καταναλωτών ηλεκτρισμού.

(12)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 86, 87 και 88 της συνθήκης, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να καθορίσουν σαφές, ενδεδειγμένο και σταθερό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επενδύσεων στο παραγωγικό δυναμικό και στις τεχνικές διαχείρισης της ζήτησης. Έχει επίσης σημασία να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί κανονιστικό πλαίσιο υπέρ των επενδύσεων στις νέες διασυνδέσεις μεταφοράς, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών.

(13)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 συμφώνησε επί του επιπέδου διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών. Τα χαμηλά επίπεδα διασύνδεσης επιφέρουν κατακερματισμό της αγοράς και αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Η ύπαρξη επαρκούς δυναμικότητας φυσικής μεταφοράς και διασύνδεσης, διασυνοριακής ή μη, έχει ζωτική σημασία αλλά δεν αποτελεί ικανή συνθήκη προκειμένου ο ανταγωνισμός να είναι πλήρως αποτελεσματικός. Προς το συμφέρον των τελικών καταναλωτών, η σχέση ανάμεσα στα δυνητικά οφέλη των νέων έργων διασύνδεσης και του κόστους των έργων αυτών θα πρέπει να είναι εύλογα εξισορροπημένη.

(14)

Ενώ είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι μέγιστες διαθέσιμες δυνατότητες μεταφοράς χωρίς να παραβιάζονται οι απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου, είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της διαδικασίας υπολογισμού και κατανομής της δυναμικότητας στο σύστημα μεταφοράς. Έτσι, θα ήταν δυνατόν να γίνει καλύτερη χρήση της υφισταμένης δυναμικότητας χωρίς να δίδονται στην αγορά ψευδείς ενδείξεις για έλλειψη, γεγονός που θα υποστηρίξει την επίτευξη μιας απολύτως ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς όπως προβλέπει η οδηγία 2003/54/ΕΚ.

(15)

Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς και διανομής χρειάζονται ένα κατάλληλο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για τις επενδύσεις και για τη συντήρηση και ανανέωση των δικτύων.

(16)

Το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να ελέγχουν και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού. Η έκθεση αυτή πρέπει να καλύπτει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους παράγοντες σχετικά με την ασφάλεια της παροχής, περιλαμβανομένης της πρόθεσης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς να επενδύσουν στο δίκτυο. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης αυτής τα κράτη μέλη αναμένεται να αναφέρονται σε πληροφορίες και εκτιμήσεις που οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς έχουν ήδη αναλάβει τόσο σε ατομική όσο και σε συλλογική βάση, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(17)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(18)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό με βάση υγιή ανταγωνισμό και η δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα προς διασφάλιση του εφοδιασμού σε ηλεκτρισμό ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού καθώς και:

α)

επαρκές επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας·

β)

επαρκές επίπεδο εξισορρόπησης προσφοράς και ζήτησης

και

γ)

επαρκές επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

2.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν, σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, διαφανείς και σταθερές πολιτικές, οι οποίες δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις για μιαν ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «ρυθμιστική αρχή» νοούνται οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ·

β)

ως «ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό» νοείται η ικανότητα ενός συστήματος ηλεκτρισμού να εφοδιάζει τους τελικούς καταναλωτές με ηλεκτρισμό όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία·

γ)

ως «λειτουργική ασφάλεια δικτύου» νοείται η συνεχής λειτουργία του δικτύου μεταφοράς και, όπου αρμόζει, του δικτύου διανομής υπό προβλέψιμες συνθήκες·

δ)

ως «ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης» νοείται η κάλυψη της προβλέψιμης ζήτησης ηλεκτρισμού από τους καταναλωτές χωρίς να είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης.

Άρθρο 3

Γενικές διατάξεις

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα και προσδιορίζοντας τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των αρμοδίων αρχών, περιλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών, εφόσον απαιτείται, και όλων των σχετικών φορέων της αγοράς, και δημοσιεύοντας τις σχετικές πληροφορίες. Στους φορείς της αγοράς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: δίκτυα μεταφοράς και διανομής, παραγωγοί ηλεκτρισμού, προμηθευτές και τελικοί καταναλωτές.

2.   Κατά την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

α)

τη σημασία που έχει η εξασφάλιση του συνεχούς εφοδιασμού με ηλεκτρισμό·

β)

τη σημασία ενός διαφανούς και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου·

γ)

την εσωτερική αγορά και τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρισμό·

δ)

την ανάγκη τακτικής συντήρησης και, εφόσον απαιτείται, ανανέωσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής προκειμένου να διατηρηθούν οι επιδόσεις των δικτύων·

ε)

τη σημασία εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (6), και της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας (7), καθόσον οι διατάξεις τους σχετίζονται με την ασφάλεια παροχής ηλεκτρισμού·

στ)

την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής αποθεματική δυναμικότητα μεταφοράς και παραγωγής για σταθερή χρήση·

και

ζ)

την ανάγκη καθιέρωσης ευέλικτων αγορών.

3.   Κατά την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα:

α)

το βαθμό διαφοροποίησης στην παραγωγή ηλεκτρισμού σε εθνικό ή στο σχετικό περιφερειακό επίπεδο·

β)

τη σημασία της μείωσης των μακροπρόθεσμων συνεπειών που έχει η αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρισμό·

γ)

τη σημασία της ενθάρρυνσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της ζήτησης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διανομή ενέργειας

και

δ)

τη σημασία της κατάργησης των διοικητικών φραγμών για τις επενδύσεις σε υποδομές και τη δυναμικότητα παραγωγής.

4.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν εμπεριέχουν διακρίσεις και δεν δημιουργούν αδικαιολόγητο βάρος για τους φορείς της αγοράς περιλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων, και των εταιρειών με μικρά μερίδια αγοράς. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υπόψη, πριν τα εγκρίνουν, τις επιπτώσεις των μέτρων στο κόστος του ηλεκτρισμού για τους τελικούς καταναλωτές.

5.   Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών όπως αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ιδιαίτερη προσοχή δίνεται:

α)

στη γεωγραφική θέση κάθε κράτους μέλους·

β)

στη διατήρηση εύλογης ισορροπίας μεταξύ του κόστους δημιουργίας νέων μονάδων διασύνδεσης και του οφέλους του τελικού καταναλωτή

και

γ)

στη διασφάλιση ότι οι υφιστάμενες μονάδες διασύνδεσης χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Άρθρο 4

Λειτουργική ασφάλεια δικτύου

1.

α)

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς καθορίζουν ελάχιστους λειτουργικούς κανόνες και υποχρεώσεις ασφαλείας δικτύου.

Πριν από τον καθορισμό των κανόνων αυτών και υποχρεώσεων πραγματοποιούν διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους παράγοντες στις ενδιαφερόμενες χώρες με τις οποίες υφίσταται αλληλοσύνδεση.

β)

Παρά το στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς να υποβάλλουν τους κανόνες αυτούς και υποχρεώσεις στην αρμόδια για έγκριση αρχή.

γ)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και ενδεχομένως διανομής τηρούν τους ελάχιστους λειτουργικούς κανόνες και υποχρεώσεις σχετικά με την ασφάλεια του δικτύου.

δ)

Τα κράτη μέλη ζητούν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς να διατηρούν το κατάλληλο επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας του δικτύου.

Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω επιχειρήσεις διατηρούν κατάλληλη εφεδρική δυναμικότητα μεταφοράς για τη λειτουργική ασφάλεια του δικτύου και συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς με τις οποίες έχουν αλληλοσύνδεση.

Το επίπεδο προβλέψιμων περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να διατηρηθεί η ασφάλεια, προσδιορίζεται στους κανόνες λειτουργικής ασφαλείας του δικτύου.

ε)

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι οι αλληλοσυνδεόμενες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και, ενδεχομένως, διανομής θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των δικτύων τακτικά κατά τρόπο αποτελεσματικό και ευθυγραμμιζόμενο με τις ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις. Οι ίδιες απαιτήσεις εφαρμόζονται, εφόσον απαιτείται, στις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής που έχουν διασύνδεση με παρόμοιες επιχειρήσεις εκτός Κοινότητας.

2.   Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και, ενδεχομένως, διανομής, καθορίζουν και πληρούν τους στόχους ποιότητας εφοδιασμού και ασφάλειας του δικτύου. Οι στόχοι αυτοί υπόκεινται στην έγκριση των κρατών μελών ή των αρμοδίων αρχών, οι οποίες επιβλέπουν και την υλοποίησή τους. Πρέπει να είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και αμερόληπτοι και να δημοσιοποιούνται.

3.   Κατά τη λήψη των μέτρων που μνημονεύονται στο άρθρο 24 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, τα κράτη μέλη δεν προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και εθνικών συμβάσεων.

4.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι περικοπές εφοδιασμού σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης πρέπει να βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια σχετικά με την αντιμετώπιση των ανισορροπιών από πλευράς των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα διασφάλισης σε στενή συνεργασία με άλλες συναφείς επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς, τηρουμένων των σχετικών διμερών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών περί ανταλλαγής πληροφοριών.

Άρθρο 5

Διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διατηρήσουν ισορροπία μεταξύ της ζήτησης ηλεκτρισμού και της υπάρχουσας δυναμικότητας παραγωγής.

Ιδιαίτερα, τα κράτη μέλη:

α)

με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων απαιτήσεων των μικρών μεμονωμένων συστημάτων, ενθαρρύνουν τη δημιουργία εθνικού και πανευρωπαϊκού πλαισίου αγοράς χονδρικής που εξασφαλίζει την κατάλληλη κατεύθυνση όσον αφορά τις τιμές για την παραγωγή και την κατανάλωση·

β)

απαιτούν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς να μεριμνούν ώστε να υφίσταται για λόγους λειτουργικής εξισορρόπησης, το κατάλληλο επίπεδο εφεδρικής παραγωγικής δυναμικότητας και/ή να λαμβάνουν ισοδύναμα μέτρα βάσει των απαιτήσεων της αγοράς.

2.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων προκειμένου να πετύχουν τους στόχους αυτούς, όπως:

α)

διατάξεις που διευκολύνουν νέα παραγωγική δυναμικότητα και την είσοδο νέων εταιρειών παραγωγής στην αγορά·

β)

άρση των εμποδίων στη σύναψη διακοπτόμενων συμβάσεων·

γ)

άρση των εμποδίων στη σύναψη συμβάσεων ποικίλης διάρκειας τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές·

δ)

ενθάρρυνση της προώθησης τεχνολογιών διαχείρισης της ζήτησης σε πραγματικό χρόνο, όπως τα προωθημένα συστήματα καταμέτρησης·

ε)

ενθάρρυνση μέτρων διατήρησης της ενέργειας·

στ)

διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών ή οποιασδήποτε άλλης ισοδύναμης διαδικασίας υπό όρους διαφανείας και ισότητος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

3.   Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα μέτρα που λαμβάνουν με βάση το παρόν άρθρο και εξασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή διανομή τους.

Άρθρο 6

Επενδύσεις δικτύου

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν ρυθμιστικό πλαίσιο που:

α)

παρέχει επενδυτικές κατευθύνσεις τόσο για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς όσο και διανομής προκειμένου να αναπτύξουν τα δίκτυά τους εις τρόπον ώστε να ικανοποιείται η προβλέψιμη ζήτηση της αγοράς

και

β)

διευκολύνει τη συντήρηση και, όπου είναι αναγκαίο, την ανανέωση των δικτύων τους.

2.   Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν εμπορικές επενδύσεις στην αλληλοσύνδεση.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις στην αλληλοσύνδεση λαμβάνονται σε στενή συνεργασία μεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς.

Άρθρο 7

Έκθεση

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η έκθεση κατά το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ καλύπτει τη συνολική επάρκεια του συστήματος ηλεκτρισμού να ικανοποιήσει την παρούσα και μελλοντική ζήτηση ηλεκτρισμού περιλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

α)

λειτουργική ασφάλεια δικτύου·

β)

προβλεπόμενη εξισορρόπηση ζήτησης και προσφοράς για την επόμενη πενταετία·

γ)

προοπτικές ασφάλειας παροχής ηλεκτρισμού για χρονικό διάστημα μεταξύ 5 και 15 ετών από την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης

και

δ)

επενδυτικές προθέσεις για τα επόμενα 5 ή περισσότερα ημερολογιακά έτη των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ή οποιουδήποτε άλλου φορέα τον οποίο γνωρίζουν, όσον αφορά την παροχή διασυνοριακής δυναμικότητας διασύνδεσης.

2.   Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές εκπονούν την έκθεση σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς οι οποίες και πραγματοποιούν, εφόσον απαιτείται, διαβουλεύσεις με τους ομολόγους τους των γειτονικών χωρών.

3.   Το τμήμα της έκθεσης σχετικά με τις επενδυτικές προθέσεις στη διασύνδεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις αρχές διαχείρισης της υπερφόρτισης όπως παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003·

β)

τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες γραμμές μεταφοράς·

γ)

τις αναμενόμενες μορφές παραγωγής, εφοδιασμού, διασυνοριακών ανταλλαγών και κατανάλωσης, συνυπολογίζοντας τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης

και

δ)

τους περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους της αειφόρου ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων και των έργων που αποτελούν τμήμα των αξόνων προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της απόφασης αριθ. 1229/2003/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς θα παρέχουν πληροφορίες για τις επενδυτικές προθέσεις τους ή για τις επενδυτικές προθέσεις κάθε άλλου φορέα τον οποίο γνωρίζουν, όσον αφορά την παροχή διασυνοριακής δυναμικότητας διασύνδεσης.

Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να ζητούν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς πληροφορίες για επενδύσεις που αφορούν τη δημιουργία εσωτερικών διασυνδέσεων, οι οποίες έχουν ουσιαστική επίδραση στην παροχή διασυνοριακής διασύνδεσης.

4.   Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και/ή οι αρμόδιες αρχές διευκολύνονται στο έργο τους από πλευράς ενημέρωσης με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

Εξασφαλίζεται η μη αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών.

5.   Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή υποβάλλει στα κράτη μέλη, στις αρμόδιες αρχές και στην Ομάδα Ευρωπαίων Ελεγκτών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, που συγκροτήθηκε με την απόφαση 2003/796/ΕΚ της Επιτροπής (8), έκθεση σχετικά με τις προγραμματιζόμενες επενδύσεις και τη συμβολή τους στο στόχο που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

Η έκθεση αυτή μπορεί να συνδυάζεται με την υποβολή εκθέσεων που προβλέπεται βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και δημοσιεύεται.

Άρθρο 8

Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 24 Φεβρουαρίου 2008. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα μέτρα αυτά, φροντίζουν να περιλάβουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή τα συνοδεύουν με τέτοιου είδους αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Η μέθοδος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2007 το κείμενο των διατάξεων εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζουν στον τομέα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

Υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλει έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως τις 24 Φεβρουαρίου 2010.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 11

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 18 Ιανουαρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. WINKLER


(1)  ΕΕ C 120 της 20.5.2005, σ. 119.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005.

(3)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/85/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 236 της 7.7.2004, σ. 10).

(4)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 233 της 2.7.2004, σ. 3).

(6)  ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(7)  ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.

(8)  ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σ. 34.


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 33/28


ΟΔΗΓΊΑ 2005/90/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2006

για την εικοστή ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — κ/μ/τ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εμπίπτουν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1786/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) (3). Σύμφωνα με αυτή την απόφαση η Κοινότητα έχει δεσμευθεί για την προαγωγή και τη βελτίωση της υγείας, για την πρόληψη των ασθενειών και για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων απειλών κατά της υγείας, αποσκοπώντας στη μείωση της νοσηρότητας και της πρόωρης θνησιμότητας καθώς και της αναπηρίας που δυσχεραίνει τις δραστηριότητες.

(2)

Οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών (4), και έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες των κατηγοριών 1 ή 2 ενδέχεται να προκαλούν καρκίνο. Οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/EOK και έχουν ταξινομηθεί ως μεταλλαξιογόνες των κατηγοριών 1 ή 2 ενδέχεται να προκαλούν κληρονομικές γενετικές βλάβες. Οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/EOK και έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2 ενδέχεται να προκαλούν συγγενείς διαμαρτίες ή να διαταράσσουν τη γονιμότητα.

(3)

Για να βελτιωθεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, θα πρέπει να ρυθμιστεί η χρήση των ουσιών που ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2 και θα πρέπει να ισχύει περιορισμός κυκλοφορίας στην αγορά ουσιών και παρασκευασμάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες για πώληση στο ευρύ κοινό.

(4)

Η οδηγία 76/769/EOK του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (5), θεσπίζει περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, με στόχο, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας και της ασφαλείας των καταναλωτών.

(5)

Η οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) για τη δέκατη τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ καταρτίζει, υπό μορφή προσαρτήματος του παραρτήματος I της οδηγίας 76/769/EΟΚ, κατάλογο των ουσιών που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, των κατηγοριών 1 ή 2. Για τέτοιες ουσίες και σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές θα πρέπει να ισχύει περιορισμός της πώλησης στο ευρύ κοινό.

(6)

Η οδηγία 94/60/EΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος I της οδηγίας 67/548/EOK, η οποία περιλαμβάνει ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2, πρόταση οδηγίας για τη ρύθμιση των ουσιών εκείνων που ταξινομήθηκαν πρόσφατα, ώστε να ενημερωθεί το προσάρτημα του παραρτήματος I της οδηγίας 76/769/EOK. Η πρόταση της Επιτροπής θα λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα των πρόσφατα ταξινομημένων ουσιών και τις κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ανάλυση των κινδύνων.

(7)

Η οδηγία 2004/73/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Aπριλίου 2004, για την εικοστή ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το παράρτημα I, περιέχει 146 καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες της κατηγορίας 1, 21 καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως καρκινογόνες της κατηγορίας 2, 152 καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως μεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 2 και 24 καταχωρίσεις που περιλαμβάνουν ουσίες οι οποίες ταξινομήθηκαν πρόσφατα ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2.

(8)

Η οδηγία 2004/73/EΚ τροποποιεί επίσης τις σημειώσεις σχετικά με την ταυτοποίηση, την ταξινόμηση και την επισήμανση οι οποίες συνοδεύουν ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες της κατηγορίας 1, 36 ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες της κατηγορίας 2, 6 ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως μεταλλαξιογόνες της κατηγορίας 2, 2 ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 1 και 3 ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2. Οι κατάλογοι στο προσάρτημα του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(9)

Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα των ουσιών που ταξινομήθηκαν πρόσφατα δυνάμει της οδηγίας 2004/73/EΚ ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2 έχουν ληφθεί υπόψη, ιδίως όσον αφορά τις ουσίες για τις οποίες δεν ίσχυε ακόμα περιορισμός της χρήσης σε ουσίες και παρασκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά για πώληση στο ευρύ κοινό (λόγω προηγούμενης ταξινόμησης). Η ανάλυση αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ουσίες που ταξινομήθηκαν πρόσφατα μπορούν να προστεθούν στο προσάρτημα του παραρτήματος I της οδηγίας 76/769/EOK.

(10)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας που προβλέπει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων, νομοθεσίας που θεσπίζεται με την οδηγία 89/391/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (7), καθώς και με ειδικές οδηγίες οι οποίες βασίζονται στην προηγούμενη, ιδίως δε με την οδηγία 2004/37/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (8),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το προσάρτημα του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 24 Φεβρουαρίου 2007, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των οικείων διατάξεων και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 24. Αυγούστου 2007.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 18 Ιανουαρίου 2006.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. WINKLER


(1)  ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 33.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2005.

(3)  ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 7).

(4)  ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152 της 30.4.2004, σ. 1 και διορθωτικό στην ΕΕ L 216 της 16.6.2004, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/98/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 1.10.2004, σ. 63).

(6)  ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50 και διορθωτικό στην ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο τίτλος «Σημειώσεις» του προλόγου τροποποιείται ως εξής:

α)

Προστίθενται οι παρακάτω σημειώσεις:

«Σημείωση A:

Το όνομα της ουσίας πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα υπό τη μορφή μιας από τις ονομασίες που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/EOK [βλ. άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο α)].

Στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/EOK, χρησιμοποιούνται ενίοτε γενικοί όροι, όπως “…ενώσεις” ή “…άλατα”. Σε αυτή την περίπτωση ο παρασκευαστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει μια τέτοια ουσία στην αγορά, απαιτείται να αναγράφει στην ετικέτα την ορθή ονομασία, λαμβανομένου υπόψη του κεφαλαίου “Ονοματολογία” στον πρόλογο.

Στην οδηγία 67/548/EOK ζητείται επίσης τα σύμβολα, οι ενδείξεις κινδύνου, και οι φράσεις R και S που χρησιμοποιούνται για κάθε ουσία να είναι αυτές που δίδονται στο παράρτημα I [άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχεία γ), δ) και ε)].

Στην περίπτωση ουσιών που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη ομάδα ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/EOK, τα σύμβολα, οι ενδείξεις κινδύνου και οι φράσεις R και S για κάθε ουσία πρέπει να είναι αυτά που εμφαίνονται στη σχετική καταχώριση του παραρτήματος Ι.

Στην περίπτωση ουσιών που ανήκουν σε περισσότερες από μία ομάδες ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/EOK, τα σύμβολα, οι ενδείξεις κινδύνου και οι φράσεις R και S για κάθε ουσία πρέπει να είναι αυτά που εμφαίνονται και στις δύο σχετικές καταχωρίσεις του παραρτήματος I. Στις περιπτώσεις όπου στις δύο καταχωρίσεις δίνονται δύο διαφορετικές ταξινομήσεις για τον ίδιο κίνδυνο, χρησιμοποιείται η αυστηρότερη ταξινόμηση.»

«Σημείωση Δ:

Ορισμένες ουσίες που υπόκεινται σε αυτόματο πολυμερισμό ή διάσπαση διατίθενται εν γένει στην αγορά σε σταθεροποιημένη μορφή. Οι ουσίες αυτές αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/EOK με τη μορφή αυτή.

Ωστόσο, μερικές φορές οι ουσίες αυτές διατίθενται στην αγορά υπό μη σταθεροποιημένη μορφή. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει τέτοια ουσία στην αγορά πρέπει να αναγράφει στην ετικέτα το όνομα της ουσίας ακολουθούμενο από τη φράση “μη σταθεροποιημένη”.»

«Σημείωση E:

Ουσίες με ειδικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου (βλ. κεφ. 4 του παραρτήματος VI της οδηγίας 67/548/EOK) που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή/και τοξικές για την αναπαραγωγή των κατηγοριών 1 ή 2 συνοδεύονται από τη σημείωση Ε εφόσον είναι ταξινομημένες και ως πολύ τοξικές (T+), τοξικές (T) ή επιβλαβείς (Xn). Στην περίπτωση αυτών των ουσιών, οι φράσεις κινδύνου R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (επιβλαβής), R48 και R65, καθώς και κάθε συνδυασμός αυτών των φράσεων, συνοδεύονται από τη λέξη “επίσης”.».

«Σημείωση H:

Οι όροι ταξινόμησης και επισήμανσης αυτής της ουσίας ισχύουν για την ή τις επικίνδυνες ιδιότητες τις οποίες υποδηλώνουν η φράση ή οι φράσεις κινδύνου σε συνδυασμό με την ή τις αναφερόμενες κατηγορίες κινδύνου. Για κάθε άλλη πτυχή ταξινόμησης και επισήμανσης ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της οδηγίας 67/548/EOK για τους κατασκευαστές, διανομείς και εισαγωγείς αυτής της ουσίας. Το τελικό περιεχόμενο της ετικέτας πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σημείου 7 του παραρτήματος VI της οδηγίας 67/548/EOK.

Η παρούσα σημείωση καλύπτει ορισμένες ουσίες παράγωγα του άνθρακα και του πετρελαίου και ορισμένες καταχωρίσεις ομάδων ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 67/548/EOK.»

«Σημείωση Π:

Αυτή η ουσία ενδέχεται να μη χρειάζεται ετικέτα σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 67/548/EOK (βλ. τμήμα 8 του παραρτήματος VI).».

β)

H σημείωση Κ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σημείωση K:

Δεν είναι αναγκαία η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου ή μεταλλαξιογόνου εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι η περιεκτικότητά της σε 1,3-βουταδιένιο (EINECS αριθ. 203-450-8) είναι χαμηλότερη από 0,1 % κατά βάρος. Εφόσον η ουσία δεν ταξινομείται ως καρκινογόνος ή μεταλλαξιογόνος, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οι φράσεις S (2-)9-16. Η παρούσα σημείωση έχει εφαρμογή μόνο για ορισμένα πολύπλοκα παράγωγα του πετρελαίου του παραρτήματος I της οδηγίας 67/548/EOK.»

2.

Ο κατάλογος υπό τον τίτλο «Σημείο 29 — Καρκινογόνες: της κατηγορίας 1» τροποποιείται ως εξής:

α)

Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

Αριθμός ΕΚ

Αριθμός CAS

Σημειώσεις

«Αρσενικικό τριαιθύλιο

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Αέρια (πετρελαίου), κορυφής αποπροπανιωτήρα καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας, πλούσια σε C3 απαλλαγμένα οξέος· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυμένων υδρογονανθράκων και κατεργασία για να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και C4, κυρίως C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυμένων υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης, πλούσια σε C1-5· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C1 έως και C6, κυρίως από C1 έως και C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), κορυφής αποπροπανιωτήρα καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας, πλούσια σε C2-4 απαλλαγμένα οξέος· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση σταθεροποίησης καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και C6, κυρίως από C2 έως και C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικού αναμορφωτήρα, πλούσια σε C1-4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6, κυρίως από C1 έως και C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C3-5 ολεφίνες-παραφίνες τροφοδότησης αλκυλίωσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός ολεφινικών και παραφινικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C5, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τροφοδότηση αλκυλίωσης· οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος κανονικά υπερβαίνουν την κρίσιμη θερμοκρασία των συνδυασμών αυτών.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε C4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής κλασμάτωσης· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 ως C5, κυρίως C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής αποαιθανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται από απόσταξη των κλασμάτων αερίου και βενζίνας από την καταλυτική πυρόλυση· περιέχει κυρίως αιθάνιο και αιθυλένιο.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την ατμοσφαιρική απόσταξη ρεύματος βουτανίου-βουτυλενίου· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C3 και C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ξηρά από αποπροπανιωτήρα, πλούσια σε προπένιο· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων των κλασμάτων αερίου και βενζίνης καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται κυρίως από προπυλένιο με λίγο αιθάνιο και προπάνιο.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογοναθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων των κλασμάτων αερίου και βενζίνας· καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδας επανάκτησης αερίου αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κλασμάτωση διαφόρων ρευμάτων υδρογονανθράκων· συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4, κυρίως προπάνιο.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης μονάδας Girbatol· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που χρησιμοποιείται σαν την τροφοδότηση της μονάδας Girbatol για την απομάκρυνση υδροθείου· Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδας κλασμάτωσης ισομερισμένης νάφθας πλούσια σε C4, απαλλαγμένα υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), από καταλυτικώς πυρολυμένιο διαυγασμένο έλαιο και θερμικώς πυρολυμένο υπόλειμμα κενού από δοχείο επαναρροής κλασμάτωσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυθέντος διαυγασμένου ελαίου κα θερμικώς πυρολυθέντος υπολείμματος κενού· συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρας σταθεροποίησης καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνονται από την σταθεροποίηση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας· συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης, κοινού κλασματωτή μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης και μονάδας υδρογονοαποθείωσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης και υδρογονοαποθείωσης και έχουν υποστεί κατεργασία για την απομάκρυνση όξινων ξένων προσμείξεων· συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση σταθεροποίησης κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Τελικό αέριο (πετρελαίου), εγκατάστασης κορεσμένων υδρογονανθράκων αερίου μείγματος ρευμάτων, πλούσιο σε C4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογοναθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση κλασμάτωσης απευθείας νάφθας, ακάθαρτου πετρελαίου απόσταξης και καταλυτικής αναμορφωμένης νάφθας σταθεροποιητικού ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμούς ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C6, κυρίως βουτάνιο και ισοβουτάνιο.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Τελικό αέριο (πετρελαίου), κορεσμένων υδρογονανθράκων αέριο εγκατάστασης ανάκτησης, πλούσιο σε C1-2· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση αποστάγματος τελικού αερίου, απευθείας νάφθας, καταλυτικώς αναμορφωμένης νάφθας σταθεροποιητή τελικού αερίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5, κυρίως μεθάνιο και αιθάνιο.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), υπολειμμάτων κενού μονάδας θερμικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από θερμική πυρόλυση υπολειμμάτων κενού· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, αποστάγματος πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη και συμπύκνωση αργού πετρελαίου· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C5, κυρίως C3 και C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από εξανιωτήρα πλήρους σύνθεσης απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την κλασμάτωση της πλήρους σύνθεσης απευθείας νάφθας· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από αποπροπανιωτήρα υδρογονοπυρολυτήρα, πλούσια σε υδρογονάνθρακες· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογοναθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από υδρογονοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4. Μπορεί επίσης να περιέχει μικρές ποσότητες υδρογόνου και υδροθείου.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), σταθεροποιητή ελαφράς απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με τη σταθεροποίηση ελαφράς απευθείας νάφθας. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C6)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Υπολείμματα (πετρελαίου), διαχωριστήρα αλκυλίωσης, πλούσια σε C4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκο υπόλειμμα από την απόσταξη ρευμάτων από διάφορες διεργασίες διυλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C4 έως και C5, κυρίως βουτάνιο και με περιοχή βρασμού από –11,7 °C ως 27,8 °C περίπου.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με διαδικασίες θερμικής πυρόλυσης και απορρόφησης και με την απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4 και με περιοχή βρασμού από – 164 °C ως –0,5 °C περίπου.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-4, γλυκασμένοι· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται υποβάλλοντας αέριους υδρογονάνθρακες σε γλύκανση για να μετατραπούν μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4 και με περιοχή βρασμού από – 164 °C ως –0,5 °C περίπου.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-3· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C3 και που βράζει στην περιοχή από – 164 °C ως –42 °C περίπου.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-4, κλάσμα αποβουτανιωτή· πετρελαϊκό αέριο

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C1-5, υγρά· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη αργού πετρελαίου ή/και την πυρόλυση γκαζόϊλ του πύργου απόσταξης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Υδρογονάνθρακες, C2-4· πετρελαϊκό αέριο

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Υδρογονάνθρακες, C3· πετρελαϊκό αέριο

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης αλκυλίωσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την καταλυτική πυρόλυση ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται κυρίως από βουτάνιο, ισοβουτάνιο και βουταδιένιο.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μείγμα διϋλιστηρίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από διάφορες διεργασίες διϋλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυμένων υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C2-4, γλυκασμένα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν απόσταγμα πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης για να μετατραπούν μερκαπτάνες ή για να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4 και βράζει στην περιοχή από –51 °C ως –34 °C περίπου.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασμάτωσης αργού πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την κλασμάτωση αργού πετρελαίου. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου αποεξανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση συνενωμένων ρευμάτων νάφθας. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή κλασμάτωσης ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την κλασμάτωση ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή αποθείωσης νάφθας με τη μέθοδο unifining· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με αποθείωση νάφθας με τη μέθοδο unifining και απογυμνώνεται από το προϊόν της νάφθας. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από καταλυτικό αναμορφωτήρα νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την καταλυτική αναμόρφωση απευθείας νάφθας και κλασμάτωση της ολικής απορροής. Συνίσταται από μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής διαχωριστήρα ρευστοειδούς καταλυτικού πυρολυτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την κλασμάτωση του φορτίου στον διαχωριστήρα C3-4. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από σταθεροποιητή απευθείας απόσταξης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση του υγρού από την πρώτη στήλη που χρησιμοποιείται στην απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας αποβουτανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυμένου αποστάγματος και νάφθας σταθεροποιητή· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κλασμάτωση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας και αποστάγματος. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), θερμοπυρολυμένου αποστάγματος, ακάθαρτου πετρελαίου και απορροφητήρα νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από το διαχωρισμό θερμοπυρολυμένων αποσταγμάτων νάφθας και ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), θερμοπυρολυμένων υδρογονανθράκων σταθεροποιητήρα κλασμάτωσης, εξανθράκωσης πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση κλασμάτωσης θερμοπυρολυμένων υδρογονανθράκων από εξανθράκωση πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ελαφρά ατμοπυρολυμένα, συμπύκνωμα βουταδιενίου. πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων θερμοπυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής σταθεροποιητήρα καταλυτικου αναμορφωτήρα απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με καταλυτική αναμόρφωση απευθείας νάφθας και την κλασμάτωση της ολικής απορροής. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Υδρογονάνθρακες, C4· πετρελαϊκό αέριο

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Αλκάνια, C1-4, πλούσια σε C3· πετρελαϊκό αέριο

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδας ατμοπυρόλυσης πλούσια σε C3· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από ατμοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από προπυλένιο με λίγο προπάνιο και βράζει στην περιοχή από –70 °C ως 0 °C περίπου.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Υδρογονάνθρακες, C4, απόσταγμα μονάδας ατμοπυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από διεργασία ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C4, κυρίως 1-βουτένιο περιέχει δε επίσης βουτάνιο και ισοβουτένιο και έχει περιοχή βρασμού από –12 °C ως 5 °C περίπου.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα, γλυκασμένα, κλάσμα C4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν μείγμα υγραερίου πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης για την οξείδωση των μερκαπτανών ή την απομάκρυνση οξίνων προσμείξεων. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Εκχυλισμένα προϊόντα (πετρελαίου), εκχύλισης με εναμμώνιο οξικό χαλκό (II) ατμοπυρολυθέντος κλάσματος C4, C3-5 και C3-5 ακόρεστα, απαλλαγμένα βουταδιενίου· πετρελαϊκό αέριο

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης συστήματος αμίνης· αέριο διυλιστηρίου

(Το αέριο τροφοδότησης του συστήματος αμίνης για την απομάκρυνση υδροθείου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο. Μπορεί επίσης να υπάρχουν μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, υδρόθειο και αλειφατικοί υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από αποϋδροθείωση μονάδας βενζολίου· αέριο διυλιστηρίου

(Εκλυόμενα αέρια που παράγονται στη μονάδα βενζολίου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο. Είναι δυνατό επίσης να υπάρχουν μονοξείδιο άνθρακα και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6, περιλαμβανομένου βενζολίου.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης μονάδας βενζολίου, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με ανακύκλωση των αερίων της μονάδας βενζολίου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ελαίου ανάμειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη ελαίου ανάμειξης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και άζωτο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), κορυφής απογυμνωτή καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας προϊόντων· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης καταλυτικού αναμορφωτήρα C6-8· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης τροφοδότησης C6-8 και ανακύκλωση για διατήρηση του υδρογόνου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο. Μπορεί επίσης να περιέχει διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C6-8 καταλυτικού αναμορφωτήρα· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης τροφοδότησης C6-8. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5 και υδρογόνο.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης καταλυτικού αναμορφωτήρα C6-8, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ρεύμα επιστροφής C2· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την εξαγωγή υδρογόνου από ρεύμα αερίου, το οποίο συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με μικρές ποσότητες αζώτου, μονοξειδίου άνθρακα μεθανίου, αιθανίου και αιθυλενίου. Περιέχει κυρίως υδρογονάνθρακες όπως μεθάνιο, αιθάνιο και αιθυλένιο με μικρές ποσότητες υδρογόνου, αζώτου και μονοξειδίου άνθρακα.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), όξινα ξηρά, εκλυόμενα από μονάδα συμπύκνωσης αερίου· αέριο διυλιστηρίου

(Ο πολύπλοκος συνδυασμός ξηρών αερίων μονάδας συμπύκνωσης αερίου. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης επαναπορροφητήρα συμπύκνωσης αερίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων κοινών ρευμάτων αερίου σε επαναπορροφητήρα συμπύκνωσης αερίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, άζωτο υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από απορροφητήρα υδρογόνου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με απορρόφηση από ρεύμα πλούσιο σε υδρογόνο. Συνίσταται από υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, άζωτο και μεθάνιο με μικροποσότητες υδρογονανθράκων C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που διαχωρίζεται σαν αέριο από αέριους υδρογονάθρακες με ψύξη. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα αζώτου, μεθανίου και υδρογονανθράκων C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακυκλωμένου κατεργασμένου με υδρογόνο ελαίου ανάμειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από ανακυκλωμένο κατεργασμένο με υδρογόνο έλαιο ανάμειξης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και άζωτο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από ανακυκλωμένα αέρια αντιδραστήρα. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου, υδροθείου και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), συμπληρώματος αναμορφωτήρα, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τους αναμορφωτήρες. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), αναμόρφωσης με κατεργασία με υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός, υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, μεθάνιο και αιθάνιο με διάφορες μικροποσότητες υδροθείου και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C3 έως και C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανομόρφωσης με κατεργασία με υδρογόνο πλούσια σε υδρογόνο-μεθάνιο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός, υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και μεθάνιο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και κορεσμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), συμπλήρωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας αναμόρφωσης, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός, υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης θερμικής πυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με απόσταξη προϊόντων από θερμική πυρόλυση. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα κλασμάτωσης μονάδας, καταλυτικής πυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από επανακλασμάτωση προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητήρα καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα μονάδας υδρογονοκατεργασίας πυρολυμένου αποστάγματος· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κατεργασία πυρολυμένων αποσταγμάτων με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα υδρογοναποθειωμένης νάφθας απευθείας απόσταξης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από υδρογονοαποθείωση νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής σταθεροποιητή καταλυτικά αναμορφωμένης απευθείας νάφθας· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης, που ακολουθείται από κλασμάτωση της ολικής απορροής. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απορροής αναμορφωτήρα εκλυόμενα από δοχείο εκτόνωσης υψηλής πίεσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με υψηλής πίεσης απότομη εκτόνωση της απορροής από τον αντιδραστήρα αναμόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικρές ποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απορροής αναμορφωτήρα εκλυόμενα από δοχείο εκτόνωσης υψηλής πίεσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με απότομη εκτόνωση χαμηλής πίεσης της απορροής του αντιδραστήρα αναμόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικρές ποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απόσταξης αερίου διυλιστηρίου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που διαχωρίζεται με απόσταξη αερίου ρεύματος το οποίο περιέχει υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή C1 έως και C6 ή λαμβάνεται με πυρόλυση αιθανίου και προπανίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C2, υδρογόνο, άζωτο και μονοξείδιο άνθρακα.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποπεντανιωτήρα μονάδας υδρογονοκατεργασίας βενζολίου· καύσιμο αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με κατεργασία πρώτης ύλης που προέρχεται από τη μονάδα βενζολίου με υδρογόνο παρουσία καταλύτη και η οποία ακολουθείται από αποπεντανίωση. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, αιθάνιο και προπάνιο μαζί με διάφορες μικροποσότητες αζώτου, μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6. Μπορεί να περιέχει ίχνη βενζολίου.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από δευτερεύοντα απορροφητήρα, προϊόντων κορυφής μονάδας κλασμάτωσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με την κλασμάτωση των προϊόντων κορυφής από καταλυτική πυρόλυση σε μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C1 έως και C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Προϊόντα πετρελαίου, αέρια διυλιστηρίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και διάφορες μικροποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), χαμηλής πίεσης διαχωριστήρα υδρογονοπυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με τον διαχωρισμό υγρού-ατμού, των εκροών του αντιδραστήρα υδρογονοπυρόλυσης. Υδρογόνο και κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), διϋλιστηρίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από διάφορες διαδικασίες διύλισης πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου διαχωριστήρα προϊόντων μονάδας αναμόρφωσης με καταλύτη λευκόχρυσο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την χημική αναμόρφωση ναφθενίων σε αρωματικά. Συνίσταται από hydrogen και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή αποπροπανιωτήρα υδρογονοκατεργασμένης αγλύκαστης κηροζίνης· αέριο διυλιστηρίου

(Ο πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την σταθεροποίηση υδρογονοκατεργασμένης κηροζίνης αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, μεθάνιο και προπάνιο μαζί με ποικίλες μικροποσότητες αζώτου, υδροθείου, μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C4 έως και C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), δοχείου εκτόνωσης υδρογονοκατεργασμένης αγλύκαστης κηροζίνης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από το δοχείο εκτόνωσης της μονάδας κατεργασίας αγλύκαστης κηροζίνης με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και μεθάνιο μαζί με ποικίλες μικροποσότητες αζώτου, μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή μονάδας αποθείωσης αποστάγματος με την μέθοδο unifining· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με απογύμνωση από το υγρό προϊόν της αποθείωσης με την μέθοδο unifining. Συνίσταται από υδρόθειο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασμάτωσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με την κλασμάτωση του προϊόντος κορυφής της καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο υδρόθειο, άζωτο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου δευτερεύοντος απορροφητήρα καταιωνιστήρα μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με το πλύσιμο σε καταιωνιστήρα του αερίου κορυφής, από μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή αποθείωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας βαρέος αποστάγματος· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που έχει απογυμνωθεί από το υγρό προϊόν της αποθείωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας βαρέος αποστάγματος. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και κεκορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από σταθεροποιητή αναμορφωτήρα, με καταλύτη λευκόχρυσο, κλασμάτωσης ελαφρών τελικών προϊόντων· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με κλασμάτωση των ελαφρών τελικών προϊόντων των αντιδραστήρων με καταλύτη λευκόχρυσο της μονάδας του αναμορφωτήρα. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα στήλης προεκτόνωσης, απόσταξης αργού· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται από την πρώτη στήλη που χρησιμοποιείται στην απόσταξη του αργού πετρελαίου. Συνίσταται από άζωτο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από απογυμνωτήρα πίσσας· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την κλασμάτωση ανοιγμένου αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από απογυμνωτήρα unifining· αέριο διυλιστηρίου

(Συνδυασμός υδρογόνου και μεθανίου που λαμβάνεται με κλασμάτωση των προϊόντων από τη μονάδα unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά υδρογονοαποθειωμένης νάφθας διαχωριστήρα· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την υδρογονοαποθείωση νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απευθείας αποστάγματος νάφθας υδρογονοαποθειωτήρα· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την υδρογοναποθείωση απευθείας αποστάγματος νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ελκυόμενα από σπογγώδη απορροφητήρα, ρευστοειδούς καταλυτικού πυρολυτήρα και κλασμάτωσης προϊόντος κορυφής αποθειωτήρα ακάθαρτου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με την κλασμάτωση προϊόντων από ρευστοειδή καταλυτικό πυρολυτήρα και αποθειωτήρα ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης αργού πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με μεθόδους απόσταξης αργού πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο, άζωτο μονοξείδιο άνθρακα και παραφινικούς και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου πλυντρίδας με διαιθανολαμίνη ακαθάρτου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με αποθείωση ακαθάρτων πετρελαίων με διαιθανολαμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρόθειο, υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απορροής υδρογονοαποθείωσης ακαθάρτου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με διαχωρισμό της υγρής φάσης από την απορροή της αντίδρασης υδρογόνωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, υδρόθειο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων ανθράκα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), υδρογονοαποθείωσης ακάθαρτου πετρελαίου διαφυγή κάθαρσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τη μονάδα αναμόρφωσης και από διαφυγές κάθαρσης από τον αντιδραστήρα υδρογόνωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απότομη εξάτμιση από δοχείο επαναρροής υδρογονωτήρα· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός αερίων που λαμβάνεται από ακαριαία εξάτμιση των εκροών μετά την αντίδραση υδρογόνωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), υπολείμματος υψηλής πίεσης ατμοπυρόλυσης νάφθας· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται σαν μείγμα των μη συμπυκνώσιμων τμημάτων από το προϊόν ατμοπυρόλυσης νάφθας και σαν υπολειμματικά αέρια που λαμβάνονται κατά την παραγωγή επόμενων προϊόντων. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και παραφινικούς ολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5 με τον οποίο μπορεί επίσης να αναμειχθεί και φυσικό αέριο.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου μονάδας ελάτωσης, ιξώδους υπολείμματος· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από ελάτωση ιξώδους υπολειμμάτων σε φούρνο. Συνίσταται κυρίως από υδρόθειο και παραφινικούς και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C3-4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη προϊόντων πυρόλυσης αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C3 έως και C4, κυρίως προπάνιο και προπυλένιο και με περιοχή βρασμού από –51 °C ως –1 °C περίπου.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυμένου απόσταγματος και απορροφητήρα κλασμάτωσης καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των προϊόντων από την καταλυτική πυρόλυση αποσταγμάτων και καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από τα προϊόντα σταθεροποίησης κλασμάτωσης από πολυμερισμό νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας, απαλλαγμένο υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από σταθεροποίηση κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας και από τον οποίο έχει απομακρυνθεί υδρόθειο με κατεργασία με αμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Τελικό αέριο ουράς (πετρελαίου), απογυμνωτήρα υδρογονοκατεργαστήρα πυρολυμένου αποστάγματος· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κατεργασία θερμικά πυρολυμένων αποσταγμάτων με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωτήρα απευθείας αποστάγματος, απαλλαγμένο υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από καταλυτική υδρογονοαποθείωση απευθείας αποσταγμάτων και από τα οποία έχει απομακρυνθεί υδρόθειο με κατεργασία αμίνης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα καταλυτικής πυρόλυσης ακάθαρτου πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων από την καταλυτική πυρόλυση ακαθάρτου πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάσταση ανάκτησης αερίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων από διάφορα ρεύματα υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάστασης ανάκτησης αερίου απαιθανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων από διάφορα ρεύματα υδρογονανθράκων. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας κλασμάτωσης υδρογονοαποθειμένου αποστάγματος και υδρογονοαποθειμένης νάφθας, απαλλαγμένο οξέος· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση υδρογονοαποθειωμένης νάφθας και αποσταγμάτων ρευμάτων υδρογονανθράκων και που υφίσταται κατεργασία, για να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απογυμνωτήρα υδρογονοαποθειωμένου ακάθαρτου πετρελαίου κενού, απαλλαγμένο υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από σταθεροποίηση απογυμνωμένου καταλυτικά υδρογονοαποθειωμένου ακάθαρτου πετρελαίου κενού και από το οποίο έχει απομακρυνθεί υδρόθειο με κατεργασία αμίνης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητήρα ελαφράς απευθείας νάφθας, απαλλαγμένης υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από σταθεροποίηση κλασμάτωσης από ελαφρά απευθείας νάφθα και από την οποία έχει απομακρυνθεί υδρόθειο με κατεργασία αμίνης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), αποαιθανιωτήρα τροφοδοσίας αλκυλίωσης προπανίου-προπυλενίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων αντίδρασης προπανίου με προπυλένιο. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), υδρογονοαποθειωτήρια ακάθαρτου πετρελαίου κενού απαλλαγμένου από υδρόθειο· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από καταλυτική υδρογονοαποθείωση ακάθαρτου πετρελαίου κενού και από το οποίο έχει απομακρυνθεί υδρόθειο με κατεργασία αμίνης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής καταλυτικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από την καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται από υδρογονάθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C5 και βράζει στην περιοχή από –48 °C ως 32 °C περίπου.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Αλκάνια, C1-2·πετρελαϊκό αέριο

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Αλκάνια, C2-3·πετρελαϊκό αέριο

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Αλκάνια, C3-4 πετρελαϊκό αέριο

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Αλκάνια, C4-5 πετρελαϊκό αέριο

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Καύσιμα αέρια· πετρελαϊκό αέριο

(Συνδυασμός ελαφρών αερίων. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο ή και υδρογονάνθρακες μικρού μοριακού βάρους.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Αερία (πετρελαίου), αποστάγματα αργού πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός ελαφρών αερίων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου και καταλυτική αναμόρφωση νάφθας· συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4 και με περιοχή βρασμού από – 217 °C ως –12 °C περίπου.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Υδρογονάνθρακες, C3-4, πετρελαϊκό αέριο

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Υδρογονάνθρακες, C4-5, πετρελαϊκό αέριο

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Υδρογονάνθρακες, C2-4, πλούσιοι σε C3· πετρελαϊκό αέριο

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C7 και με περιοχή βρασμού από –40 °C ως 80 °C περίπου.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα, γλυκασμένα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρονανθράκων που λαμβάνεται από υγροποιημένο μείγμα πετρεαλαίου με γλύκανση, για να μετατραπούν μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C7 και με περιοχή βρασμού από –40 °C ως 80 °C περίπου.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Αέρια (πετρελαίου), C3-4, πλούσια σε ισοβουτάνιο· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη κορεσμένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα, που συνήθως κυμαίνεται από C3-4 έως και C6, κυρίως βουτάνιο και ισοβουτάνιο. Συνίσταται από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C4 κυρίως ισοβουτάνιο.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Αποστάγματα (πετρελαίου) C3-6, πλούσια σε πιπερυλένιο· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη κορεσμένων και ακόρεστων αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα, που συνήθως κυμαίνεται από C3 έως και C6. Συνίσταται από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C6, κυρίως πιπερυλένια.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου, προϊόντα κορυφής διαχωριστήρα βουτανίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη του ρεύματος βουτανίου. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό άνθρακα κυρίως C3 και C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C2-3· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής κλασμάτωσης. Περιέχει κυρίως αιθάνιο, αιθυλένιο, προπάνιο και προπυλένιο.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα καταλυτικώς πυρολυμένου ακαθάρτου πετρελαίου, πλούσια σε C4 απαλλαγμένα οξέος· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση ρεύματος υδρογονανθράκων, καταλυτικώς πυρολυμένου ακάθαρτου πετρελαίου και κατεργασία για να απομακρυνθούν το υδρογόνο, το υδρόθειο και άλλα όξινα συστατικά. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C5, κυρίως C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων πυθμένα αποβουτανιωτήρα καταλυτικώς πυρολυμένης νάφθας, πλούσια σε C3-5· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό άνθρακα κυρίως C3 και C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητήρα κλασμάτωσης ισομερισμένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση κλασμάτωσης προϊόντων από ισομερισμένη νάφθα. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K»

β)

Οι καταχωρίσεις με τους αριθμούς ευρετηρίου 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 και 612-042-00-2 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

Αριθμός ΕΚ

Αριθμός CAS

Σημειώσεις

«Τριοξείδιο του χρωμίου (VI)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Βενζόλιο

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-ναφθυλαμίνη β-ναφθυλαμίνη

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Βενζιδίνη· 4,4′- διαμινοδιφαινύλιο·διφαινυλο-4,4′-υλενεδιαμίνη 1,1'-διφαινυλο-4,4'-διαμίνη

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

3.

Ο κατάλογος υπό τον τίτλο «Σημείο 29 - Καρκινογόνες: της κατηγορίας 2» τροποποιείται ως εξής:

α)

Προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

Αριθμός ΕΚ

Αριθμός CAS

Σημειώσεις

«Νιτρώδης ισοβουτυλεστέρας

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Σουλφίδιο του καδμίου θειούχο κάδμιο

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kάδμιο (πυροφόρο)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Iσοπρένιο (σταθεροποιημένο)

2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Xλωροπρένιο (σταθεροποιημένο)

2-χλωρο-1,3-βουταδιένιο

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-τριχλωροπροπάνιο

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-τετραχλωροτολουόλιο

π-χλωροβενζοτριχλωρίδιο

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4'-δις(διμεθυλαμινο)βενζοφαινόνη

Kετóνη τoυ Michler

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

4-μεθυλοβενζολο-σουλφονικός S-oξιρανομεθανολεστέρας

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-νιτροτολουόλιο

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(Μεθυλενοδις(4,1-φαινυλεναζω(1-(3-(διμεθυλαμινο)προπυλο)-1,2-διυδρο-6-υδροξυ-4-μεθυλο-2-οξοπυριδινο-5,3-διυλο)))-1,1'-διπυριδίνιο διχλωριούχο διυδροχλωρίδιο

611-099-00-0

401-500-5

 

Διαμινοτολουόλιο, τεχνικό προϊόν — μείγμα των [2] και [3]

Μεθυλο-φαινυλενοδιαμίνη [1]

4-μεθυλο-m-φαινυλενοδιαμίνη [2]

2-μεθυλο-m-φαινυλενοδιαμίνη [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-χλωρο-ο-τολουιδίνη

4-χλωρο-ο-τολουιδίνη

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-τριμεθυλανιλίνη [1]

Υδροχλωρική 2,4,5- τριμεθυλανιλίνη [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4'- θειοδιανιλίνη [1] και τα άλατά της

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4'-οξυδιανιλίνη [1] και τα άλατά της

π-αμινοφαινυλαιθέρας [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-διαμινοανηθόλη

4-μεθοξυ-μ-φαινυλενοδιαμίνη [1]

Θειική 2,4- διαμινοανηθόλη [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N’,N’-τετραμεθυλο-4,4’-μεθυλενοδιανιλίνη

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. BasiC Violet 3 με ≥ 0,1 % κετόνης του Michler (αριθ. EC. 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-μεθοξυ-μ-τολουιδίνη

π-κρεσιδίνη

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Μείγμα: 1,3,5-τρι(3-αμινομεθυλοφαινυλ)-1,3,5-(1H,3H,5H)-τριαζινο-2,4,6-τριόνης·

Mίγμα ολιγομερών 3,5-δις(3-αμινομεθυλοφαινυλ)-1-πολυ[3,5-δις(3-αμινομεθυλοφαινυλ)-2,4,6-τριοξο-1,3,5-(1H,3H,5H)-τριαζινο-1-υλ]-1,3,5-(1H,3H,5H)-τριαζινο-2,4,6-τριόνης

613-199-00-x

421-550-1

 

Κρεοζωτέλαιου, κλάσμα ακεναφθενίου

Έλαια έκπλυσης

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Κρεοζωτέλαιο

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Κρεόζωτο

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

β)

Οι καταχωρίσεις με τους αριθμούς ευρετηρίου 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 και 649-006-00-0 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

Αριθμός ΕΚ

Αριθμός CAS

Σημειώσεις

«Υδραζίνη

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-διμεθυλυδραζίνη

007-013-00-0

540-73-8

E

Θειικός διμεθυλεστέρας

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Διχρωμικό κάλιο

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Διχρωμικό αμμώνιο

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Διχρωμικό νάτριο, άνυδρο

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Διχρωμικό νάτριο, διένυδρο

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Διχλωρίδιο του κοβαλτίου

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Θειικό κοβάλτιο

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Οξείδιο του καδμίου

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Φθορίδιο του καδμίου

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Χλωρίδιο του καδμίου

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Θειικό κάδμιο

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-διβρωμοαιθάνιο· αιθυλενοδιβρωμίδιο

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-διχλωροβουτ-2-ένιο

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-εποξυπροπαν-1-όλη·γλυκιδόλη οξιρανομεθανόλη

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-αλλυλο-1,3-βενζοδιοξόλη· σαφρόλη

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Ακρυλονιτρίλιο

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-δινιτροτολουόλιο·Δινιτροτολουόλιο, τεχνικής καθαρότητας [1]·Δινιτροτολουόλιο [2]

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-δινιτροτολουόλιο

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Αζωβενζόλιο

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

Τρινάτριος [4'-(8-ακετυλαμινο-3,6-δισουλφονικο-2-ναφθυλαζω)-4''-(6-βενζοϋλαμινο-3-σουλφονικο-2-ναφθυλαζω)διφαινυλο-1,3', 3'', 1'''-τετραολικός-Ο, Ο', Ο'', Ο''']χαλκός(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-μεθοξυανιλίνη· o-ανισιδίνη

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο· 4,4′-μεθυλενοδιανιλίνη

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

Ν-νιτροδοδιμεθυλαμίνη· διμεθυλονιτροζαμίνη

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-μεθυλαζιριδίνη· προπυλενιμίνη

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Κρεοζωτελαίου, κλάσμα ακεναφθενίου, απαλλαγμένο ακεναφθενίου· επαναπόσταγμα ελαίων έκπλυσης

(Το έλαιο το οποίο παραμένει μετά την απομάκρυνση με κρυστάλλωση του ακεναφθενίου από έλαιο ακεναφθενίου προερχόμεμο από λιθανθρακόπισσα. Συνίσταται πρωτίστως από ναφθαλίνη και αλκυλοναφθαλίνες.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Υπολείμματα (λιθανθρακόπισσας), απόσταξης κρεοζωτελαίου· επαναπόσταγμα ελαίων έκπλυσης

(Το υπόλειμμα από την κλασματική απόσταξη ελαίου έκπλυσης που βράζει στην περιοχή από 270 °C ως 330 °C περίπου· συνίσταται κυρίως από διπύρηνους αρωματικούς και ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Κρεοζωτελαίου, απόσταγμα υψηλής θερμοκρασίας βρασμού· έλαια έκπλυσης

(Το υψηλής θερμοκρασίας βρασμού κλάσμα απόσταξης που λαμβάνεται από την εξανθράκωση σε υψηλή θερμοκρασία πισσούχου άνθρακα, που εν συνεχεία καθαρίζεται για να απομακρυνθεί η περίσσεια των κρυσταλλικών αλάτων· συνίσταται πρωτίστως από κρεοζωτέλαιο από το οποίο έχουν απομακρυνθεί μερικά από τα κανονικά πολυπυρηνικά αρωματικά άλατα, που είναι συστατικά αποσταγμάτων λιθανθρακόπισσας· στους 5 °C περίπου είναι απαλλαγμένο κρυστάλλων.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), οξύ κρεοζοτελαίου· υπόλειμματα εκχύλισης ελαίων έκπλυσης

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από το απαλλαγμένο βάσης κλάσμα απόσταξης λιθανθρακόπισσας, που βράζει στην περιοχή από 250 °C ως 280 °C περίπου· συνίσταται κυρίως από διφαινύλιο και ισομερή διφαινυλοναφθαλίνια)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Κρεοζωτελαίου, αποστάγματα χαμηλής θερμοκρασίας βρασμού· έλαια έκπλυσης

(το χαμηλής θερμοκρασίας βρασμού κλάσμα απόσταξης που λαμβάνεται από την εξανθράκωση σε υψηλή θερμοκρασία πισσούχου άνθρακα, που εν συνεχεία καθαρίζεται για να απομακρυνθεί η περίσσεια των κρυσταλλικών αλάτων· συνίσταται πρωτίστως από κρεοζωτίλαιο από το οποίο έχουν απομακρυνθεί μερικά από τα κανονικά πολυπυρηνικά αρωματικά άλατα, που είναι συστατικά αποσταγμάτων λιθανθρακόπισσας· στούς 38 °C περίπου είναι απαλλαγμένο κρυστάλλων)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρύ ναφθενικό απόσταγμα εκχυλισμένο με διαλύτη

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), βαρύ παραφινικό απόσταγμα εκχυλισμένο με διαλύτη

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρύ παραφινικό απόσταγμα εκχυλισμένο με διαλύτη

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), από βαρύ ναφθενικό απόσταγμα εκχυλισμένο με διαλύτη

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Εκχυλίσματα (πετρελαίου), ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου κενού εκχυλισμένου με διαλύτη

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Υδρογονάθρακες, C26-55, πλούσιοι σε αρωματικά

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

γ)

Στην καταχώριση με τον αριθμό ευρετηρίου 611-063-00-4, ο αριθμός «164058-22-4» προστίθεται στη στήλη υπό τον τίτλο «αριθμός CAS».

δ)

Οι καταχωρίσεις με τους αριθμούς ευρετηρίου 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 και 649-210-00-X διεγράφησαν.

4.

Ο κατάλογος υπό τον τίτλο «Σημείο 30 — Μεταλλαξιογόνες: της κατηγορίας 2» τροποποιείται ως εξής:

α)

προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

Αριθμός ΕΚ

Αριθμός CAS

Σημειώσεις

«Τριοξείδιο του χρωμίου (VI)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Θειικό κάδμιο

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Βενζόλιο

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-νιτροτολουόλιο

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4-οξυδιανιλίνη [1] και τα άλατά της

π-αμινoφαινυλαιθέρας [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Carbendazim (ISO)

βενζιμιδαζολ-2-υλοκαρβαμιδικός μεθυλεστέρας

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

1-(βoυτυλoκαρβαμoϋλo)βενζιμιδαζολ-2-υλοκαρβαμιδικός μεθυλεστέρας

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Αέρια (πετρελαίου), κορυφής αποπροπανιωτήρα καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας, πλούσια σε C3 απαλλαγμένα οξέος· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυμένων υδρογονανθράκων και κατεργασία για να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 ως και C4, κυρίως C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυμένων υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης, πλούσια σε C1-5· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C1 έως και C6, κυρίως από C1 έως και C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), κορυφής σταθεροποιητή καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας προϊόντων, πλούσια σε C2-4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση σταθεροποίησης καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και C6, κυρίως από C2 έως και C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικού αναμορφωτήρα, πλούσια σε C1-4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6, κυρίως από C1 έως και C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C3-5 ολεφίνες-παραφίνες τροφοδότησης αλκυλίωσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός ολεφινικών και παραφινικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 ως και C5, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τροφοδότηση αλκυλίωσης· οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος κανονικά υπερβαίνουν την κρίσιμη θερμοκρασία των συνδυασμών αυτών.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε C5· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής κλασμάτωσης· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 ως C5, κυρίως C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής αποαιθανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται από απόσταξη των κλασμάτων αερίου και βενζίνας από την καταλυτική πυρόλυση· περιέχει κυρίως αιθάνιο και αιθυλένιο.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής στήλης αποϊσοβουτανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την ατμοσφαιρική απόσταξη ρεύματος βουτανίου-βουτυλενίου· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C3 και C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ξηρά από αποπροπανιωτήρα, πλούσια σε προπένιο· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων των κλασμάτων αερίου και βενζίνης καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται κυρίως από προπυλένιο με λίγο αιθάνιο και προπάνιο.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογοναθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων των κλασμάτων αερίου και βενζίνας· καταλυτικής πυρόλυσης· συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδας επανάκτησης αερίου αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κλασμάτωση διαφόρων ρευμάτων υδρογονανθράκων· συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4, κυρίως προπάνιο.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης μονάδας Girbatol· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που χρησιμοποιείται σαν την τροφοδότηση της μονάδας Girbatol για την απομάκρυνση υδροθείου. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδας κλασμάτωσης ισομερισμένης νάφθας πλούσια σε C4, απαλλαγμένα υδροθείου· πετρελαϊκό αέριο

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), από καταλυτικώς πυρολυμένιο διαυγασμένο έλαιο και θερμικώς πυρολυμένο υπόλειμμα κενού από δοχείο επαναρροής κλασμάτωσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυθέντος διαυγασμένου ελαίου και θερμικώς πυρολυθέντος υπολείμματος κενού. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρας σταθεροποίησης καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνονται από την σταθεροποίηση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας· συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης, κοινού κλασματωτή μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης και μονάδας υδρογονοαποθείωσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης και υδρογονοαποθείωσης και έχουν υποστεί κατεργασία για την απομάκρυνση όξινων ξένων προσμείξεων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση σταθεροποίησης κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Τελικό αέριο (πετρελαίου), εγκατάστασης κορεσμένων υδρογονανθράκων αερίου μείγματος ρευμάτων, πλούσιο σε C4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογοναθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση κλασμάτωσης απευθείας νάφθας, ακάθαρτου πετρελαίου απόσταξης και καταλυτικής αναμορφωμένης νάφθας σταθεροποιητικού ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμούς ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C6, κυρίως βουτάνιο και ισοβουτάνιο.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Τελικό αέριο (πετρελαίου), κορεσμένων υδρογονανθράκων αέριο εγκατάστασης ανάκτησης, πλούσιο σε C1-2· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση αποστάγματος τελικού αερίου, απευθείας νάφθας, καταλυτικώς αναμορφωμένης νάφθας σταθεροποιητή τελικού αερίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5, κυρίως μεθάνιο και αιθάνιο.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), υπολειμμάτων κενού μονάδας θερμικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από θερμική πυρόλυση υπολειμμάτων κενού· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, αποστάγματος πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη και συμπύκνωση αργού πετρελαίου· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C3 έως και C5, κυρίως C3 και C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από εξανιωτήρα πλήρους σύνθεσης απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την κλασμάτωση της πλήρους σύνθεσης απευθείας νάφθας· συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από αποπροπανιωτήρα υδρογονοπυρολυτήρα, πλούσια σε υδρογονάνθρακες· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογοναθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από υδρογονοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4. Μπορεί επίσης να περιέχει μικρές ποσότητες υδρογόνου και υδροθείου.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), σταθεροποιητή ελαφράς απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με τη σταθεροποίηση ελαφράς απευθείας νάφθας. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C6)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Υπολείμματα (πετρελαίου), διαχωριστήρα αλκυλίωσης, πλούσια σε C4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκο υπόλειμμα από την απόσταξη ρευμάτων από διάφορες διεργασίες διυλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C4 έως και C5, κυρίως βουτάνιο και με περιοχή βρασμού από –11,7 °C ως 27,8 °C περίπου.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με διαδικασίες θερμικής πυρόλυσης και απορρόφησης και με την απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4 και με περιοχή βρασμού από – 164 °C ως –0,5 °C περίπου.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-4, γλυκασμένοι· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται υποβάλλοντας αέριους υδρογονάνθρακες σε γλύκανση για να μετατραπούν μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4 και με περιοχή βρασμού από – 164 °C ως –0,5 °C περίπου.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-3· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C3 και που βράζει στην περιοχή από – 164 °C ως –42 °C περίπου.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Υδρογονάνθρακες, C1-4, κλάσμα αποβουτανιωτή· πετρελαϊκό αέριο

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C1-5, υγρά· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη αργού πετρελαίου ή/και την πυρόλυση γκαζόιλ του πύργου απόσταξης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Υδρογονάνθρακες, C2-4· πετρελαϊκό αέριο

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Υδρογονάνθρακες, C3· πετρελαϊκό αέριο

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης αλκυλίωσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την καταλυτική πυρόλυση ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται κυρίως από βουτάνιο, ισοβουτάνιο και βουταδιένιο.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μείγμα διϋλιστηρίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από διάφορες διεργασίες διϋλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικής πυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικώς πυρολυμένων υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C3 έως και C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C2-4, γλυκασμένα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν απόσταγμα πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης για να μετατραπούν μερκαπτάνες ή για να απομακρυνθούν όξινες προσμείξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4 και βράζει στην περιοχή από –51 °C ως –34 °C περίπου.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασμάτωσης αργού πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την κλασμάτωση αργού πετρελαίου. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου αποεξανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση συνενωμένων ρευμάτων νάφθας. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή κλασμάτωσης ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την κλασμάτωση ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή αποθείωσης νάφθας με τη μέθοδο unifining· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με αποθείωση νάφθας με τη μέθοδο unifining και απογυμνώνεται από το προϊόν της νάφθας. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από καταλυτικό αναμορφωτήρα νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την καταλυτική αναμόρφωση απευθείας νάφθας και κλασμάτωση της ολικής απορροής. Συνίσταται από μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής διαχωριστήρα ρευστοειδούς καταλυτικού πυρολυτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την κλασμάτωση του φορτίου στο διαχωριστήρα C3-C4. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από σταθεροποιητή απευθείας απόσταξης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση του υγρού από την πρώτη στήλη που χρησιμοποιείται στην απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας αποβουτανιωτήρα· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από κλασμάτωση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά πυρολυμένου αποστάγματος και νάφθας σταθεροποιητή· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κλασμάτωση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας και αποστάγματος. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), θερμοπυρολυμένου αποστάγματος, ακάθαρτου πετρελαίου και απορροφητήρα νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από το διαχωρισμό θερμοπυρολυμένων αποσταγμάτων νάφθας και ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), θερμοπυρολυμένων υδρογονανθράκων σταθεροποιητήρα κλασμάτωσης, εξανθράκωσης πετρελαίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση κλασμάτωσης θερμοπυρολυμένων υδρογονανθράκων από εξανθράκωση πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ελαφρά ατμοπυρολυμένα, συμπύκνωμα βουταδιενίου· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων θερμοπυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής σταθεροποιητήρα καταλυτικου αναμορφωτήρα απευθείας νάφθας· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με καταλυτική αναμόρφωση απευθείας νάφθας και την κλασμάτωση της ολικής απορροής. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Υδρογονάνθρακες, C4· πετρελαϊκό αέριο

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Αλκάνια, C1-4, πλούσια σε C3· πετρελαϊκό αέριο

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), μονάδας ατμοπυρόλυσης πλούσια σε C3· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από ατμοπυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από προπυλένιο με λίγο προπάνιο και βράζει στην περιοχή από -70 °C ως 0 °C περίπου.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Υδρογονάνθρακες, C4, απόσταγμα μονάδας ατμοπυρόλυσης· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη προϊόντων από διεργασία ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C4, κυρίως 1-βουτένιο περιέχει δε επίσης βουτάνιο και ισοβουτένιο και έχει περιοχή βρασμού από -12 °C ως 5 °C περίπου.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα, γλυκασμένα, κλάσμα C4· πετρελαϊκό αέριο

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν μείγμα υγραερίου πετρελαίου υποβάλλεται σε κατεργασία γλύκανσης για την οξείδωση των μερκαπτανών ή την απομάκρυνση οξίνων προσμείξεων. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Εκχυλισμένα προϊόντα (πετρελαίου), εκχύλισης με εναμμώνιο οξικό χαλκό (II) ατμοπυρολυθέντος κλάσματος C4, C3-5 και C3-5 ακόρεστα, απαλλαγμένα βουταδιενίου· πετρελαϊκό αέριο

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης συστήματος αμίνης· αέριο διυλιστηρίου

(Το αέριο τροφοδότησης του συστήματος αμίνης για την απομάκρυνση υδροθείου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο. Μπορεί επίσης να υπάρχουν μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, υδρόθειο και αλειφατικοί υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από αποϋδροθείωση μονάδας βενζολίου· αέριο διυλιστηρίου

(Εκλυόμενα αέρια που παράγονται στη μονάδα βενζολίου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο. Είναι δυνατό επίσης να υπάρχουν μονοξείδιο άνθρακα και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6, περιλαμβανομένου βενζολίου.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης μονάδας βενζολίου, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με ανακύκλωση των αερίων της μονάδας βενζολίου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ελαίου ανάμειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη ελαίου ανάμειξης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και άζωτο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), κορυφής απογυμνωτή καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας προϊόντων· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης καταλυτικού αναμορφωτήρα C6-8· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης τροφοδότησης C6-8 και ανακύκλωση για διατήρηση του υδρογόνου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο. Μπορεί επίσης να περιέχει διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), C6-8 καταλυτικού αναμορφωτήρα· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης τροφοδότησης C6-8. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5 και υδρογόνο.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης καταλυτικού αναμορφωτήρα C6-8, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ρεύμα επιστροφής C2· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την εξαγωγή υδρογόνου από ρεύμα αερίου, το οποίο συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με μικρές ποσότητες αζώτου, μονοξειδίου άνθρακα μεθανίου, αιθανίου και αιθυλενίου. Περιέχει κυρίως υδρογονάνθρακες όπως μεθάνιο, αιθάνιο και αιθυλένιο με μικρές ποσότητες υδρογόνου, αζώτου και μονοξειδίου άνθρακα.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), όξινα ξηρά, εκλυόμενα από μονάδα συμπύκνωσης αερίου· αέριο διυλιστηρίου

(Ο πολύπλοκος συνδυασμός ξηρών αερίων μονάδας συμπύκνωσης αερίου. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης επαναπορροφητήρα συμπύκνωσης αερίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων κοινών ρευμάτων αερίου σε επαναπορροφητήρα συμπύκνωσης αερίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, άζωτο υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από απορροφητήρα υδρογόνου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με απορρόφηση από ρεύμα πλούσιο σε υδρογόνο. Συνίσταται από υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, άζωτο και μεθάνιο με μικροποσότητες υδρογονανθράκων C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που διαχωρίζεται σαν αέριο από αέριους υδρογονάθρακες με ψύξη. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα αζώτου, μεθανίου και υδρογονανθράκων C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακυκλωμένου κατεργασμένου με υδρογόνο ελαίου ανάμειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από ανακυκλωμένο κατεργασμένο με υδρογόνο έλαιο ανάμειξης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και άζωτο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από ανακυκλωμένα αέρια αντιδραστήρα. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου, υδροθείου και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), συμπληρώματος αναμορφωτήρα, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τους αναμορφωτήρες. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), αναμόρφωσης με κατεργασία με υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός, υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, μεθάνιο και αιθάνιο με διάφορες μικροποσότητες υδροθείου και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C3 έως και C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ανομόρφωσης με κατεργασία με υδρογόνο πλούσια σε υδρογόνο-μεθάνιο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός, υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και μεθάνιο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα, αζώτου και κορεσμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C2 έως και C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), συμπλήρωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας αναμόρφωσης, πλούσια σε υδρογόνο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός, υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης θερμικής πυρόλυσης.· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με απόσταξη προϊόντων από θερμική πυρόλυση. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα, και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα κλασμάτωσης μονάδας, καταλυτικής πυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από επανακλασμάτωση προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητήρα καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα μονάδας υδρογονοκατεργασίας πυρολυμένου αποστάγματος· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κατεργασία πυρολυμένων αποσταγμάτων με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα υδρογοναποθειωμένης νάφθας απευθείας απόσταξης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από υδρογονοαποθείωση νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντων κορυφής σταθεροποιητή καταλυτικά αναμορφωμένης απευθείας νάφθας· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης, που ακολουθείται από κλασμάτωση της ολικής απορροής. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απορροής αναμορφωτήρα εκλυόμενα από δοχείο εκτόνωσης υψηλής πίεσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με υψηλής πίεσης απότομη εκτόνωση της απορροής από τον αντιδραστήρα αναμόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικρές ποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απορροής αναμορφωτήρα εκλυόμενα από δοχείο εκτόνωσης υψηλής πίεσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με απότομη εκτόνωση χαμηλής πίεσης της απορροής του αντιδραστήρα αναμόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικρές ποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απόσταξης αερίου διυλιστηρίου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που διαχωρίζεται με απόσταξη αερίου ρεύματος το οποίο περιέχει υδρογόνο, μονοξείδιο άνθρακα, διοξείδιο άνθρακα και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή C1 έως και C6 ή λαμβάνεται με πυρόλυση αιθανίου και προπανίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C2, υδρογόνο, άζωτο και μονοξείδιο άνθρακα.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποπεντανιωτήρα μονάδας υδρογονοκατεργασίας βενζολίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με κατεργασία πρώτης ύλης που προέρχεται από τη μονάδα βενζολίου με υδρογόνο παρουσία καταλύτη και η οποία ακολουθείται από αποπεντανίωση. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, αιθάνιο και προπάνιο μαζί με διάφορες μικροποσότητες αζώτου, μονοξειδίου άνθρακα, διοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6. Μπορεί να περιέχει ίχνη βενζολίου.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από δευτερεύοντα απορροφητήρα, προϊόντων κορυφής μονάδας κλασμάτωσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με την κλασμάτωση των προϊόντων κορυφής από καταλυτική πυρόλυση σε μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή κυρίως από C1 έως και C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Προϊόντα πετρελαίου, αέρια διυλιστηρίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και διάφορες μικροποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), χαμηλής πίεσης διαχωριστήρα υδρογονοπυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με τον διαχωρισμό υγρού-ατμού, των εκροών του αντιδραστήρα υδρογονοπυρόλυσης. Υδρογόνο και κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Αέρια (πετρελαίου), διϋλιστηρίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από διάφορες διαδικασίες διύλισης πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου διαχωριστήρα προϊόντων μονάδας αναμόρφωσης με καταλύτη λευκόχρυσο· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τη χημική αναμόρφωση ναφθενίων σε αρωματικά. Συνίσταται από hydrogen και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή αποπροπανιωτήρα υδρογονοκατεργασμένης αγλύκαστης κηροζίνης· αέριο διυλιστηρίου

(Ο πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την σταθεροποίηση υδρογονοκατεργασμένης κηροζίνης αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, μεθάνιο και προπάνιο μαζί με ποικίλες μικροποσότητες αζώτου, υδροθείου, μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C4 έως και C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), δοχείου εκτόνωσης υδρογονοκατεργασμένης αγλύκαστης κηροζίνης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από το δοχείο εκτόνωσης της μονάδας κατεργασίας αγλύκαστης κηροζίνης με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και μεθάνιο μαζί με ποικίλες μικροποσότητες αζώτου, μικροποσότητες μονοξειδίου άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C2 έως και C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή μονάδας αποθείωσης αποστάγματος με την μέθοδο unifining· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με απογύμνωση από το υγρό προϊόν της αποθείωσης με την μέθοδο unifining. Συνίσταται από υδρόθειο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασμάτωσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με την κλασμάτωση του προϊόντος κορυφής της καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο υδρόθειο, άζωτο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου δευτερεύοντος απορροφητήρα καταιωνιστήρα μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με το πλύσιμο σε καταιωνιστήρα του αερίου κορυφής, από μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή αποθείωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας βαρέος αποστάγματος· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που έχει απογυμνωθεί από το υγρό προϊόν της αποθείωσης μονάδας υδρογονοκατεργασίας βαρέος αποστάγματος. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και κεκορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από σταθεροποιητή αναμορφωτήρα, με καταλύτη λευκόχρυσο, κλασμάτωσης ελαφρών τελικών προϊόντων· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με κλασμάτωση των ελαφρών τελικών προϊόντων των αντιδραστήρων με καταλύτη λευκόχρυσο της μονάδας του αναμορφωτήρα. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα στήλης προεκτόνωσης, απόσταξης αργού· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται από την πρώτη στήλη που χρησιμοποιείται στην απόσταξη του αργού πετρελαίου. Συνίσταται από άζωτο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από απογυμνωτήρα πίσσας· αέριο διυλιστηρίου

((Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με την κλασμάτωση ανοιγμένου αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξερχόμενα από απογυμνωτήρα unifining· αέριο διυλιστηρίου

(Συνδυασμός υδρογόνου και μεθανίου που λαμβάνεται με κλασμάτωση των προϊόντων από τη μονάδα unifining.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), καταλυτικά υδρογονοαποθειωμένης νάφθας διαχωριστήρα· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την υδρογονοαποθείωση νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Αέριο ουράς (πετρελαίου), απευθείας αποστάγματος νάφθας υδρογονοαποθειωτήρα· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την υδρογοναποθείωση απευθείας αποστάγματος νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Αέρια (πετρελαίου), ελκυόμενα από σπογγώδη απορροφητήρα, ρευστοειδούς καταλυτικού πυρολυτήρα και κλασμάτωσης προϊόντος κορυφής αποθειωτήρα ακάθαρτου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με την κλασμάτωση προϊόντων από ρευστοειδή καταλυτικό πυρολυτήρα και αποθειωτήρα ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απόσταξης αργού πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με μεθόδους απόσταξης αργού πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο, άζωτο μονοξείδιο άνθρακα και παραφινικούς και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 έως και C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Αέρια (πετρελαίου), εξόδου πλυντρίδας με διαιθανολαμίνη ακαθάρτου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με αποθείωση ακαθάρτων πετρελαίων με διαιθανολαμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρόθειο, υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα στην περιοχή από C1 έως και C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Αέρια (πετρελαίου), απορροής υδρογονοαποθείωσης ακαθάρτου πετρελαίου· αέριο διυλιστηρίου

(Πολύπλοκος συν